WorldWideScience

Sample records for die ontwikkeling van

 1. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  Full Text Available The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ: Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535, where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists. Opsomming In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV, te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne

 2. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 3. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 4. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 5. 'N Pragmatiese benadering tot die Ontwikkeling van Geweegde Aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Fick

  1975-11-01

  Full Text Available Simplified procedures for the development of a weighted application blank to combat labour turnover of co loured employees in the clothing industry are outlined and discussed.   Opsomming Vereenvoudigde prosedures vir die ontwikkeling van ‘n geweegde aansoekvorm ter bekamping van arbeidsomset onder gekleurde werknemers in die klerasiebedryf, word sistematies bespreek.

 6. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 7. Kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruikshindernisse ten opsigte van die riglyne vir die ontwikkeling en validering van personeelkeuringsprosedures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Boolsen

  1996-06-01

  Full Text Available The guidelines for the validation and use of personnel selection procedures: knowledge, usage and obstacles. Selection is a key human resources function in any organization. Expected changes in South African Labour Law combined with the importance of advancing organizational efficiency lead in 1992 to the publication of the Guidelines on the Development and Validation of Personnel Selection Procedures. The study in question is aimed at a description of the current knowledge base, usage patterns and usage obstacles vis-a-vis the Guidelines of a specific group of human resource specialists in South Africa. Recommendation based on the research findings are made. Opsomming Keuring is 'n sleutel menslike hulpbronbestuursfunksie in enige onderneming. Verwagte veranderinge in Suid-Afrikaanse Arbeidswetgewing en die noodsaaklikheid van die bevordering van organisatoriese doeltreffendheid lei in 1992 tot die publikasie van die Riglyne vir die Ontwikkeling en Validering van Personeelkeuringsprosedures. Die onderhawige studie is gerig op 'n beskrywing van die heersende kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruiks- hindernisse vis-a-vis die Riglyne by 'n spesifieke groep menslike hulpbronkundiges in Suid-Afrika. Aanbevelings word op grond van die bevindinge gemaak.

 8. Die gebruik van tegnologie vir die ontwikkeling van professionele karaktereienskappe of sagte vaardighede van onderwysers deur afstandsonderrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2016-02-01

  Full Text Available Die doel van hierdie artikel was om ondersoek in te stel na die mate waartoe tegnologie suksesvol gebruik kan word om onderwysstudente deur afstandsonderrig op te lei. Omdat die sogenaamde sagte vaardighede en meegaande karatereienskappe eie is aan professies soos dié van medici of ouditeure, was dit nodig om te bepaal of onderwys wel as ’n professie beskou kan word. Die literatuur bevestig dit egter en gevolglik word aanvaar dat onderwys ’n professie is met gepaardgaande ‘sagte vaardighede’ of karaktereienskappe wat eie aan die beroep is. Vir effektiewe onderwys is die verwerwing van sodanige sagte vaardighede noodsaaklik. Die sagte vaardighede in die onderwysprofessie is derhalwe ondersoek en bespreek om ’n idee te kry van wat hierdie vaardighede behels en hoe hulle deur onderwysstudente ontwikkel en toegeëien kan word. Ten slotte is voorstelle gemaak oor hoe tegnologie ingespan kan word om sagte vaardighede by voornemende onderwysers deur afstandsonderrig te vestig.

 9. ontwikkeling van die gemenereg in die lig van artikels 39(2)

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  'n Mens kan met reg vra of die ius connubiorum van Brouwer en die Law of. Husband and Wife van ... AD 560 (Geheime Raad) 563. 5 Sien vir besonderhede Hahlo en Kahn SA Legal System and its Background 304. ..... Die Franse chemikus, Antoine Lavoisier, is in 1794 tydens die Franse revolusie tereggestel. Terwyl die ...

 10. die ontstaan en die ontwikkeling van die skoolkadette-stelsel in die rsa

  African Journals Online (AJOL)

  toe algemene diensplig ingestel is. Die diens- plig het intussen sy volle beslag gekry en in. Weermagkringe het die gedagte posgevat dat skoolkadette. 'n deeglike ondersoek vereis ten einde die skoolgaande seun vir sy komende nasionale diensplig te orienteer. Tydens kadetopleldlng leer die seuns al die fynere kunsles ...

 11. Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Pan-Afrikanisme en due implikasies daarvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J.H. van der Walt

  1961-03-01

  Full Text Available Dit was nie voor 1880 dat tropiese Afrika, dil is die grootste gedeelte van Wes-, Oos- en Midde-Afrika, deur ontdekkingsreisigers,handelaars en sendelinge tot so ’11 mate ontsluit is, dat dit in die vaarwater van die wêreldpolitiek geraak het nie. Lank voor hierdie tyd is natuurlik steunpunte aan die Wes-, Suid- en Ooskusdeur die Portugese en later die Nederlanders en Engelse eset ter wille van óf dieslawehandel en/óf as steunpunte op dielarig handelsweg na die ryke Ooste.

 12. die ontwikkeling van die menslike bewussyn ken wilber se aqal-teorie

  African Journals Online (AJOL)

  19 Feb 2010 ... The development of the human consciousness: Ken Wilber's AQAL theory. Kenneth Earl Wilber ... Wilber bestudeer dus die Psigologie van Carl Jung, Abraham Maslow, Stanislav Grof en Jean Piaget, sowel as Westerse .... within needs to be externalized so it doesn't spoil, like the manna in the desert that ...

 13. Die ontwikkeling en evaluering van ’n entrepreneurskaporiëntasie-vraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Venter

  2004-10-01

  Full Text Available The development and evaluation of an entrepreneurship orientation questionnaire. The principal aim of the study was to construct a measuring instrument based on a contextual theory of entrepreneurship to measure entrepreneurship orientation. A secondary aim of the study was to determine whether a correlation exists between entrepreneurship orientation and psychological flow. An adapted Psychological Flow Questionnaire was used to measure the respondents’ experience of activities in their daily lives. The questionnaires were applied to 276 respondents consisting of a group of students taking courses in entrepreneurship on the one hand and a group of students taking no such courses, on the other hand. Both instruments were subjected to factor analysis and item analysis. From the study a statistically significant difference in terms of entrepreneurship orientation was found to exist between the entrepreneurship students and the non-entrepreneurship students. A statistically significant positive correlation was found to exist between entrepreneurship orientation and psychological flow. The implications of the findings are discussed. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om ’n meetinstrument, gebaseer op ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap, te konstrueer vir die meting van entrepreneurskaporiëntasie. ’n Sekondêre doel van die studie was om vas te stel of daar ’n verband tussen entrepreneurskaporiëntasie en psigiesevloei bestaan. ’n Aangepaste Psigiesevloei-vraelys is gebruik om respondente se ervaring van aktiwiteite in hul daaglikse lewe te meet. Die vraelyste is op 276 respondente toegepas wat enersyds uit ’n groep studente wat entrepreneurskapstudies onderneem, bestaan en andersyds uit ’n groep studente wat nie entrepreneurskapstudies onderneem nie. Albei instrumente is aan faktor- en itemontleding onderwerp. Uit die studie blyk dit dat entrepreneursstudente en nie-entrepreneursstudente statisties beduidend van

 14. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Fey-Hofstede, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Leeuwen, van P.W.; Verdaat, J.P.; Jong, de M.L.; Heusinkveld, J.H.T.

  2008-01-01

  In het kader van naar de lange termijn ontwikkeling van mosselbanken en de factoren die het al dan niet het overleven van mosselbanken bepalen, worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. De inventarisaties worden ingebracht in het trilaterale monitoring programma (TMAP)

 15. DIE SAGD - SY ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

  African Journals Online (AJOL)

  31 Okt 1977 ... stelling van 'n higiene afdeling het in 'n belang- rike behoefte voorsien. Die pligte van die SAGO het dus op hierdie stadium die ondersoek van soldate, die sanita- sie van kampe, die verpleging van pasiente in militere hospitale en die opleiding van lede be- hels. 'n Hoogtepunt was die opening van die.

 16. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 17. De ontwikkeling van het Japanse pacifisme en defensiebeleid als informele constitutionele verandering

  NARCIS (Netherlands)

  Passchier, Reijer

  2017-01-01

  Dutch Abstract: Samenvatting – In dit artikel bekijk ik in hoeverre de ontwikkeling van het Japanse constitutionele pacifisme en defensiebeleid kan worden gezien als ‘informele constitutionele verandering’: een betekenisverandering in de tekst van een grondwet die plaatsvindt zonder dat de tekst van

 18. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 19. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 20. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 1. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 2. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 3. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 4. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 5. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 6. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 7. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 8. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 9. Moderator veranderlikes en differensiele geldigheid van die aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. de Bod

  1977-11-01

  Empiriese studies toon dat die Geweegde Aansoekvorm (G.A.V. 'n doeltreffende voorspellingsinstrument in personeelseleksie is. Daar is egter studies wat voorspel dat die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. in die literatuur aansienlik oorbeklemtoon word. Teenstrydig met die beginsels van klassieke psigometriese teorie word voorgestel dat moderator veranderlikes vir hierdie paradoks verantwoordelik is. Hierdie studie toon hoe die biografiese korrelate van dienstyd as moderators fungeer en empiriese bewys van die modererende effek op die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. word gelewer. Daar word voorgestel dat ‘n nuwe benadering tot die ontwikkeling van die G.A.V. noodsaaklik is ten einde die effek van moderators te benut.

 10. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 11. Ontwikkeling en validatie van computer vision technologie ten behoeve van een broccoli oogstrobot

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, Pieter M.; Tielen, Antonius P.M.

  2018-01-01

  De selectieve en handmatige oogst van broccoli is arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of computer vision kan worden gebruikt om broccoli kronen te detecteren, als eerste stap in de ontwikkeling van een autonome selectieve

 12. Die meting van sistematiese tydorientasie as 'n sielkundige konstruk van Beroepsgedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. I. De Jager

  1985-11-01

  Met hierdie navorsing is gepoog om 'n persoonsbeeld van 'n individu met ‘n sistematiese tydoriëntasiestyl saam te stel, en om 'n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie te ontwikkel. Resultate toon dat die vraelys wel 'n bevredigende interne bestendigheid het en ook as ‘n verfynde instrument vir die meting van sistematiese tydoriëntasie beskou kan word.

 13. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 14. Logistieke bestuur: die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan as ’n hedendaagse studiegebied

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. J. Pienaar

  2003-06-01

  Full Text Available

  Hierdie artikel beskryf die oorsprong van die woord logistiek, stip die ontwikkeling daarvan uit, en verklaar die hedendaagse betekenis daarvan as ’n studiegebied in ’n bestuurskonteks. Die ontwikkelingsgang van die begrip word aangedui vanaf die oorsprong daarvan in Grieks, met inagneming van die opeenvolgende opname daarvan in Laat Latyn, Frans en Nederlands, tot by die huidige gebruik daarvan in Afrikaans. Die vestiging van die Franse logistique gedurende die Napoleontiese oorloë, en die uitbreiding daarvan na ’n bedryfsbegrip ná afloop van die Tweede Wêreldoorlog word verduidelik. Die ontwikkelingsgang wat die betekenis van die konsep sedertdien in bedryfsverband ondergaan het, word bespreek. Betekenisse van logistiek, soos dit tans in die bedryfslewe gebesig word, word verskaf. Vervolgens bied die artikel ’n eietydse definisie van logistiek in bedryfsverband. Daar word aangetoon hoe doeltreffende bedryfslogistiek waarde toevoeg. Ten slotte word die primêre aktiwiteite wat in die logistieke voorsieningskanaal van produkte voorkom kortliks bespreek.

  Abstract

  Logistics management: its origin, conceptual evolution and meaning as a contemporary field of study

  This article traces the origin of the word logistics, outlines its conceptual evolution, and explains the meaning thereof as a field of study in a contemporary management context. The contextual development of the concept is traced from its origin in Greek, along with its successive adoption in Late Latin, French and Dutch, up to its contemporary usage in Afrikaans. The article describes the establishment of the word logistique in French as a military concept during the Napoleonic wars, and its later extension to commercial usage subsequent to the Second World War. The development of the concept in a commercial context since then is detailed. Contemporary descriptions of logistics relating to its meaning in a

 15. Logistiek: Die oorsprong, konseptuele ontwikkeling en betekenis daarvan in hedendaagse gebruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wessel J. Pienaar

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Hierdie artikel beskryf die oorsprong van die woord logistiek, stip die ontwikkeling daarvan uit en verklaar die hedendaagse betekenis daarvan. Die ontwikkelingsgang van die begrip word aangedui vanaf die oorsprong daarvan in Grieks, met inagneming van die opeenvolgende opname daarvan in Laat-Latyn, Frans en Nederlands, tot by die huidige gebruik daarvan in Afrikaans. Die vestiging van die Franse logistique as milit?re konsep gedurende die Napoleontiese oorlo?, en die uitbreiding daarvan tot 'n bedryfsbegrip ná afloop van die Tweede Wêreldoorlog word verduidelik. Die ontwikkelingsgang sedertdien van die betekenis van die konsep in bedryfsverband word bespreek. Eietydse omskrywings van logistiek, betreffende die gebruik daarvan in die bedryfslewe en in die omgangstaal, word verskaf. Vervolgens bied die artikel 'n eietydse definisie van logistiek in bedryfsverband. Ten slotte word aangetoon hoe doeltreffende bedryfslogistiek waarde toevoeg.

  Sleutelwoorde: BEDRYFSLOGISTIEK, BESITNUT, BESTUUR, DIENS, DOELMATIGHEID,DOELTREFFENDHEID, GOEDERE, GRONDSTOF, INLIGTING, KLIËNTEDIENS, KLIËNTETEVREDENHEID,LOGISTIEK, MILITÊRE LOGISTIEK, NUT, PLEKNUT, PRODUK, TYDNUT,VORMNUT, WAARDE

  Abstract: Logistics: Its Origin, Conceptual Evolution and Meaning in Contemporary Usage. This article traces the origin of the word logistics, outlines its conceptual evolution, and explains its meaning in contemporary usage. The contextual development of the concept is traced from its origin in Greek, along with its successive adoption in Late Latin, French and Dutch, up to its contemporary usage in Afrikaans. The establishment of the French logistique as military concept during the Napoleonic wars, and its later extension to commercial usage subsequent to the Second World War are described. The development since then of the meaning of the concept in a commercial context is detailed. Contemporary descriptions of logistics relating to its meaning in a

 16. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 17. De ontwikkeling van een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, J J; Cohen-Schotanus, J; Molenaar, W M

  2005-01-01

  Door de Groningse Faculteit der Medische Wetenschappen is een feedbacksysteem voor toetsvragenmakers ontwikkeld. Het systeem is onder andere gebaseerd op een statistische analyse van de toetsresultaten. Uit een eerste peiling onder toetsvragenmakers blijken de respondenten overwegend positief te

 18. Die meting van die gelyktydige hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke eienskap in 'n verskeidenheid van Beroepe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1983-11-01

  Min informasie bestaan omtrent die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting as kritieke vermoë in vele werksituasies. Met hierdie ondersoek is daar gepoog om die konstruk te omlyn en aan 'n empiriese verifiering te onderwerp. ‘n Meetinstrument (posmandjie is ontwikkel om die hantering van teenstrydige en dubbelsinnige inligting te meet en is saam met ander meetinstrumente ter omlyning van die genoemde konstruk aan twee groepe proefpersone geadministreer. Daar is vasgestel dat hierdie vermoë verband hou met intellektuele vermoëns en sensories kognitiewe oordeel en nie met sekere persoonlikheids- en ander determinante van mens like gedrag nie en dat dit na alle waarskynlikheid dui op die bestaan van 'n afsonderlike werksvermoë of konstruk.

 19. Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ter wille van die argument wat in hierdie voordrag na vore gebring word, word vier sodanige konstituerende elemente van die kerklike struktuur onderskei, te wete die belydenis, die teologie, die verkondi- ging (meer bepaald die prediking) en die kerkorde (kerkwet volgens ons terminologie). Ons gaan nou elkeen hiervan ...

 20. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 1. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 4. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur dievan laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 5. Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Oosthuizen

  1980-11-01

  Opsomming Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.

 6. DIE GESKIEDENIS VAN DIE PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  stel (kortdiensstelsel). Met die uitbreek van die oorlog in 1939 het die. Unieverdedigingsmag uit 40% Staandemag en. 60% aktiewe Burgermag bestaan. Op 22 Sept. 1939 is magtiging aan die Aktiewe Burgermag- eenhede verleen om vrywilligers vir die duur van die oorlog te aanvaar. Agv beswaar dat die Verdedigingswet.

 7. Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole

  OpenAIRE

  Basson, Maylene; le Cordeur, Michael

  2013-01-01

  Die uitslae van die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoeste toon dat slegs 28% van alle leerders in Suid-Afrika op ' n aanvaarbare internasionale vlak presteer het. Die probleem word verder vererger deurdat Xhosasprekende ouers hul demokratiese reg om hul kinders by Engelse skole in te skryf, uitoefen. Die doel van hierdie studie was om 'n geletterdheidsintervensieprogram te ontwikkel wat 'n verbetering kan bring in die woordeskat en leesbegrip van Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4 tot 6-Afr...

 8. Die posisie van die Helper in die sending

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. J. van der Walt

  1972-05-01

  Full Text Available Gedurende die aanvangsjare van die sending het die helper ’n onmisbare funksie vervul. Hulle het die onherbergsame binnelande geken, waardevolle kontakpunte vir die sendelinge geopen en hulle mense geestelik help voorlig en voorberei.

 9. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 10. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 11. DIE PERSOON VAN VREDE IN DIE SENDING

  African Journals Online (AJOL)

  aan dat 'n lewe onder die gesag van God tot volle vrede lei: “In coming under the rule of Yahweh, moreover, life was made whole and safe.” Dit is spesifiek in die tempel waar die volheid van God se vrede ondervind word (1997:662):. The temple is indeed the place where Israel entered into Yahweh's full zone of shalom.

 12. Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia

  African Journals Online (AJOL)

  gedeeites voor wat sterk ooreenkomste toon met die beskrywings van die skep pingsgebeure in die boek Jeremia. • Volgpns Von Rad (1957:144-146) het daar wel 'n groep bestaan wat belange ge- had liet by die oorlewering van die skeppingstradisies. Dit was waarskynlik die. Sadokitiese priesters wat om twee redes aan ...

 13. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 14. Die hervertolking van die paradigma in verband met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kerkorde van De Mist en die Algemene Reglement van 1816, wat onderskeidelik vir die Kaapse Kerk en die .... Een van die eerstes was Sam Freiherr von Pufendorf (1632-1694) wat in sy werk De habitu religionis ..... Koning was weer aan bewind (vgl Diepenhorst sj:74w; De Visser 1926/1927 lll:202w). 43.1 JD Janssen ...

 15. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development of the human consciousness: Can a 'postmodern church' ... the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, ... or level of evolution an individual is, as well as the 'Kosmic address' that God ...

 16. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Die postmoderne ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development of the human consciousness: The postmodern quest for God This article critically reflects upon 'emerging Christians' – those who have departed from a premodern (theistic) and modernist (secular) view of reality, and have rather embraced postmodernity in response to the cognitive dissonance they ...

 17. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 18. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 19. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 20. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian ter Haar

  2010-09-01

  Full Text Available On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB. Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB. Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat

 1. Die genetiese verbetering van wyndruifkultivars en wyngisrasse vir ’n markgerigte wynbedryf: Nuwe benaderings tot die oeroue kuns van wynbereiding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. S. Pretorius

  2003-09-01

  Full Text Available Die groeiende gaping tussen wynproduksie en wynverbruik, die verskuiwing van verbruikersvoorkeure vanaf basiese kommoditeitswyn na topgehaltewyn en die uitmergelende mededinging wat ekonomiese globalisering meebring, vereis ’n totale omwenteling in die magiese wonderwêreld van wyn. In die proses om die wynbedryf van ’n produksiegedrewe bedryf na ’n markgerigte onderneming te transformeer, word daar, onder andere, toenemend op biotegnologiese innovasie gereken om die wynbedryf met ’n kwantumsprong oor die formidabele markuitdagings van die 21ste eeu te lanseer. Markgerigte ontwerpersdruifkultivars en -wyngisrasse word tans met chirurgiese presisie geneties geprogrammeer vir die kostemededingende produksie van hoë gehalte druiwe en wyn met relatief minimale insette en ’n lae omgewingsimpak. Ten opsigte van wingerdbiotegnologie behels dit die daarstelling van strestolerante en siekteweer-standbiedende Vitis vinifera-variëteite met verhoogde produktiwiteit, doeltreffendheid, volhoubaarheid en omgewingsvriendelikheid, veral betreffende plaag- en siektebeheer, waterverbruiksdoeltreffendheid en druifgehalte. Met betrekking tot wyngisbiotegnologie val die klem op die ontwikkeling van Saccharomyces cerevisiae-rasse met verbeterde gistings-, prosesserings- en biopreserveringsvermoëns, en kapasiteite vir die verhoging van die heilsaamheid en sensoriese kwaliteit van wyn. Die suksesvolle kommersialisering van transgeniese druifkultivars en wyngiste hang van ’n menigte wetenskaplike, tegniese, veiligheids-, etiese, wetlike, ekonomiese  en bemarkingsfaktore af, en daarom sal dit dwaas wees om oor die kort termyn hoë verwagtings te koester. In die lig van die fenomenale potensiële voordele van pasgemaakte druifvariëteite en gisrasse, sal dit oor die lang termyn ewe selfvernietigend wees indien hierdie strategies belangrike “lewensversekeringspolis” nie deur die wynbedryf uitgeneem word nie. Hierdie oorsig lig die belangrikste voorbeelde

 2. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 3. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 4. Die dogmatiese binding van die prediking

  African Journals Online (AJOL)

  genoemde probleemstelling wat ons homileties na riglyne wil soek, sonder die pretensie dat finale oplossings gevind sal word. Om hierdie probleem te ontleed is dit nodig om eers kortliks 'n begripsbepaling van die begrippe dogma, binding en prediking te maak. Vanuit die begripsbepaling kan ons dan probeer vasstel wat ...

 5. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 6. Die doeltreffendheid van talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jo-Ann P. Gainsford

  2012-02-01

  Full Text Available Oriëntasie: Die identifisering, behoud en ontwikkeling van talent moet doeltreffend bestuur word. Navorsingsdoelwit: Die studie het ten doel om die doeltreffendheid van bestaande talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies in die finansiële, vervoer- en mynbousektore te evalueer.Motivering vir die studie: Streng wetgewing (soos regstellende aksie en die swak ekonomiese situasie in Suid-Afrika veroorsaak dat goeie presteerders as baie waardevol beskou word en behou moet word. Indien organisasies nie oor ’n doeltreffende talentbestuursprogram beskik nie, sal hulle waarskynlik talentvolle werknemers verloor.Navorsingsontwerp, -benadering en -metode: Hierdie studie maak van ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik. Deur middel van toevallige steekproefneming is 117 werknemers in die onderskeie sektore ingesluit. Die ANOVA-toets en Tukey se paarsgewyse vergelykingstegniek is aangewend om die verskille tussen die drie sektore te bepaal.Resultate: Die resultate van die studie dui daarop dat die organisasies wat aan die studie deelgeneem het grootliks al die noodsaaklike komponente in die talentbestuursprogramme insluit. Die uitsondering is egter talentbestuursagteware, wat oor die algemeen nie in die talentbestuursprogramme ingesluit is nie. Verdere resultate dui daarop dat die oorgrote meerderheid van die respondente nie baie tevrede is met die komponente van die talentbestuursprogramme in hul organisasies nie. Die respondente van die mynbousektor het die laagste tevredenheidsvlakke ten opsigte van die talentbestuursprogram getoon. Die resultate dui verder daarop dat die finansiële sektor se talentbestuursprogram meer doeltreffend as dié van die mynbousektor is.Praktiese/bestuursimplikasies: ’n Omvattende lys van komponente van ’n talentbestuursprogram is ontwikkel om organisasies te ondersteun in die ontwerp en implementering van ’n doeltreffende talentbestuursprogram.Bydrae/waardetoevoeging: Die resultate van

 7. Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de A.V.; Baptist, M.J.

  2014-01-01

  Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voor vogels. Het ligt relatief hoog ten opzichte van

 8. Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anel Du Plessis

  2003-10-01

  Full Text Available The scope and nature of absenteeism in the workplace: A South African case study. The objective of the study was to develop quantitative measures for monitoring trends of absenteeism in a company within the meat industry and to assess qualitatively the possible existence of a collective culture of absenteeism within the organisation. The scope and frequency of absenteeism, costs incurred due to absenteeism, and individual absenteeism patterns of 145 employees, were studied over a period of one year. It was found that 2900 planned and 912 unplanned leave workdays that were lost, resulted in direct costs of R895,054.55. Five employees who were absent most often accounted for 18.60% of the unplanned leave taken. The extraordinary levels of absenteeism found in this case study were ascribed to specific employees. Opsomming Die doel van die studie was om kwantitatiewe metings vir die monitering van afwesigheidstendense vir ‘n maatskappy in die vleisbedryf te ontwikkel en om die moontlike bestaan van ‘n kollektiewe afwesigheidskultuur kwalitatief te ondersoek. Die omvang, frekwensie en koste van afwesigheid, asook individuele afwesigheidspatrone, is bestudeer vir 145 werknemers oor ‘n tydperk van een jaar. Daar is bevind dat 2900 beplande en 912 onbeplande verlofwerkdae wat verloor is, die maatskappy R895,054.55 gekos het. Vyf werknemers wat die meeste afwesig was, was verantwoordelik vir 18,60% van die onbeplande verlof geneem. Die uitsonderlike vlakke van afwesigheid in hierdie gevalstudie is toegeskryf aan spesifieke werknemers.

 9. DIE PLEK VAN SANG EN MUSIEK IN DIE PROTESTANTSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sy moet hierdie opdrag uitvoer deur mid del van die Prediking d.w.s. deur middel van die Woord-vorm, maar ook deur die bediening van die sakramente, dws. deur middel van die vorm van die Daad. Maar nou wil God nie hê dat die Kerk slegs één maal die Evangelie sal predik en die mense sal doop om hulle daarna.

 10. Die invloed van die neo-marxistiese kultuuranalise op die Wêreldraad van Kerke en die Gereformeerde Kerke van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Vorster

  1979-05-01

  Full Text Available Toe die studente dwarsoor die VSA en Europa in die laat sestigerjare ’n plotselinge en radikale verset openbaar het teen die bestaande orde, het hulle die deur geopen vir ’n nuwe mededinger om die hart van die Westerse kultuur. Dit is die nou reeds bekende neo-Marxisme. Sedertdien het hierdie jongeling sy voetspore op vele vlakke van die Westerse kultuur gelaat.

 11. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 12. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 13. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 14. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 15. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 16. e .Kuraioriufn. DIE W ETENSKAPLIKE BETEKENIS VAN DIE W ERK

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ENGELBRECHT ver antwoordelik vir die Ou-Testamentiese vakke en Hebreeus. Die aan stelling van 'n derde professor het noodsaaklik geword, want dit sou. 85 .... De .Spreuken ran 5a/o?no omvat die nuwe vertaling en die ekse gese van die eerste 24 hoofstukke van die Spreukeboek. Die geskoold- heid in die Semitiese ...

 17. Die teologie in gesprek met die ekonomie

  African Journals Online (AJOL)

  (1723-1790) sy vertrekpunt neem, ontwikkel, as oorwinnaars uit die Franse Revolu .... Die onmiddellike sukses van Adam Smith se 'Wealth of Nations' was .... alle vorme van sosialisme niks anders as 'kommunisme' (Wassenaar 1977:12) nie.

 18. Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag

  OpenAIRE

  Durand, JF

  2013-01-01

  Die huidige oënskynlike ondersteuning van paleontologie deur die regering en die insluiting en beklemtoning van evolusie in die skoolleerplan word bespreek in die lig van sekere politieke ontwikkelings wat oor die laaste twee dekades in Suid-Afrika plaasgevind het. Dit sluit die regering se ondersteuning van paleontologiese ontdekkings in die media, die ontwikkeling van fossielterreine en paleotoerisme in. Ondanks hierdie positiewe inisiatiewe gedy paleontologie nie in Suid-Afrika nie en is d...

 19. Die belangrikste kenmerk van die diereproduksie- bedrywe oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  digdhede teen 1980 uit 'n kudde van 30 rnilj.skape ge- produseer moet word. Tweedens sal die faktore ... die Republiek van Suid-Mrika teen 1980 in totaal 28 milj. sal wees. Indien die produsente dit as 'n ..... Appendix Table 4 in Digestive Physiology and nutrition of ruminants Vol. 3 Ed. and Publ. D.C. Church, Oregon State ...

 20. ‘Ek dink dis beter vir my skryfwerk om met die regte wêreld te doen te hê’: ’n Terreinverkenning van skryfopleiding in die groter Afrikaanse literêre sisteem (1995–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leti Kleyn

  2013-10-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol wat skryfopleiding gedurende die tydperk 1995–2012 in die groter Afrikaanse literêre sisteem vervul het, met spesifieke verwysing na skryfopleiding as nagraadse kwalifikasie. Ondersoek word ingestel na die ontwikkeling van die vakgebied op tersiêre vlak, soorte skryfopleiding en die rol van mentorskap in die ontwikkeling van skryftalent. Daarbenewens word die getal solopublikasies wat tot op datum verskyn het van skrywers wat skryfopleiding ondergaan het, die rol wat skryfopleiding in die verpakking speel, die ontvangs en die toekenning van literêre pryse oorweeg. Ten slotte word daar gekyk na die rol (positief en negatief wat skryfopleiding in die literêre sisteem vervul.

 1. die doel en wese van opvoedende onderwys en die implikasies

  African Journals Online (AJOL)

  Oaar moet onderskei word tussen die doelstellings van opvoedende onderwys en die einddoel wat bereik word deur die nastrewing van hierdie doelstellings. Gunter praat van die naderliggende doelstellings (1981, b1.105). \\/at die enddoel van opvoedende onderwys bet ref, gaan die meeste opvoedkundi ges akkoord dat ...

 2. Die partypolitiek en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.P. Treurnicht

  1970-03-01

  Full Text Available Reeds in 1853 het die Zuid Afrikaan hom soos volg uitgelaat: „Dis ’n dwaling wat ons reeds meermale bestry het dat ons as Britse onderdane verplig sou wees, om die Britse nasionaliteit ons s’n te maak. Die Kolonis van Hollandse oorsprong kan geen Engelsman word nie, en moet ook geen Nederlander wil wees nie. Wanneer hy weet om sy standpunt te waardeer, dan sal hy as verligte kolonis die grondtrekke van die Engelse volkskarakter met dié van die Nederlandse harmonies leer verenig en daardeur word wat hy as Kapenaar moet word.”

 3. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 4. Die relevansie van die boek Prediker

  African Journals Online (AJOL)

  ook in die dogmatiek te bespeur is nie. 'n Vinnige oorsig oor die teksverwysings van. 'n paar wydgelese dogmatiekhandboeke kan dit bevestig. In Karl Barth se omvang- ryke Kirchliche Dogmatik word Prediker slegs vyf en dertig maal aangehaal en slegs sewe maal word teksgedeeltes bespreek. Emil Brunner haal Prediker ...

 5. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 6. die aard van wetgewende diskresies by die suid-afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  In enige moderne demokrasie is daar een of ander vorm van skeiding van magte tussen die wetgewende, uitvoerende en regsprekende gesag. Hierdie skeiding van magte, die sogenaamde trias politica, kan sover teruggevoer word as 1215, met die ondertekening van die Magna Carta deur Koning John van Engeland.

 7. Die meting van sielkundige diepte-orientasie: 'n Verdere verfyning en omlyning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. De Jager

  1987-04-01

  Full Text Available The measurement of psychological depth orientation: a further refinement. As a result of the psychometric weaknesses of the RD-Depth Questionnaire (de Jager, 1979 for measuring psychological depth orientation an effort was made to develop a new instrument. In the present study a new instrument with outstanding psychometric properties (the DJ-Behaviour Questionnaire was successfully developed and evaluated. As a further step in construct validation the instrument was also successfully correlated with other variables. Reccomendations for future research are made. Opsomming As gevolg van die psigometriese tekortkominge van die RD- iepte Vraelys (de Jager, 1979 vir die meting van sielkundige diepte-orientasie, is 'n poging aangewend om 'n nuwe instrument te ontwikkel. In hierdie ondersoek is daar dan ook daarin geslaag om 'n instrument met besonder bevredigende psigometriese eienskappe (die DJ-Ge- dragsvraelys te ontwikkel. As 'n verdere stap in konstrukvalidering is die instrument ook suksesvol met ander veranderlikes gekorreleer. Aanbevelings vir toekomstige navorsing word gemaak.

 8. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 9. die heidelbergse kategismus en die kategesemateriaal van die ned

  African Journals Online (AJOL)

  subjek, objek, leerstof en die metodiek van die senior kategese. Bloemfontein: Algemene Jeugkommissie Sondagskoolboekhandel. de rAAd oer ned ger kerken in Zuid AfrikA. 1921. De zevende vergadering: handelinge. 1925. De negende vergadering: handelinge. de villierS, d. W. 1957. Die Kategese in die Ned. Geref.

 10. die sinodale verband van die nederduitse gereformeerde kerk in die

  African Journals Online (AJOL)

  Liezel

  Strauss. Die sinodale verband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 122 die Vrystaatse Sinode anti-veranderingsgesind of eerder gesond-behoudend of gereformeerd-gematig? Veral as dit .... howe) in moeilike omstandighede gebring is (NG Kerk in die OVS 1865-1912:5). In 'n brief op 8 Augustus 1864 ontken Ds.

 11. Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... drie dekades die Kerkreg gevestig as 'n selfstandige vak in die teologiese curriculum, maar ook 'n baie groot rol gespeel daarin dat die beginsels van die kerk like reg beter begryp word. Naas sy wetenskaplike bydrae word met eweveel genoegdoening gedink aan sy bcsondere persoonlikheid, sy werkvermoe, sy humor-.

 12. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 13. Etiese perspektiewe op haatspraak in die lig van die derde gebod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakobus M. (Koos Vorster

  2014-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die implikasies van die derde gebod met betrekking tot haatspraak in Suid-Afrika (SA vandag. Die artikel gaan uit van die standpunt dat die name van God op sy wese dui. Die name van God soos dit in die bybelse openbaringsgeskiedenis ontwikkel word, druk die gemeenskapskarakter van God se verhouding met mense en die skepping uit. Die betekenis van die name kulmineer in die Nuwe-Testamentiese uitdrukkings Vader en God is liefde. Alle verbale gedrag wat hierdie gemeenskaps- en liefdesverhouding inhibeer, oortree die derde gebod. Die misbruik van die Naam van God vind onder andere plaas wanneer mense, wat na die beeld van God geskep is, gedegradeer word deur haatspraak, omdat sodanige degradering die gemeenskap en liefde tussen God en die mens skend. Ten slotte word sekere gevalle van haatspraak soos dit vandag in Suid-Afrika voorkom, teologies-eties belig teen die agtergrond van die betekenis van die derde gebod. Hierdie vorms sluit religieuse, rassistiese, xenofobiese, seksistiese en homofobiese haatspraak in. This article focuses on the implications of the third commandment for hate speech in modern-day South Africa. The article contends that the names of God are expressions of his Being. The names of God as they are developed in the biblical history of revelation express his creation of covenantal community and restored relations with humankind and creation. The meaning of the names of God culminates in the New Testament expressions Father and God is love. Verbal actions that inhibit the new community created by God or violate love transgress the third commandment. Misuse of the name of God occurs among others when people, created in the image of God, are verbally degraded by hate speech because such degradation violates the community of love between God and humankind. In conclusion, the article indicates forms of hate speech in South Africa that should be dealt with in the light of the third commandment. These are acts

 14. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  Science.gov (United States)

  2007-04-01

  inzetbaarheid van teams: ontwikkeling van een model van teamfunctioneren als module voor SCOPE Datumn april 2007 Auteur (s) R. de B~ruin C’. Vervvijs A.J...Datum april 2007 Programmaleider Projectleider Auteur (s) dr. W.A. Lotens, TNO Defensie en A.]. van Vijet, TNO Defensie en R. de Bruin Veiligheid...Deelnemers verwachten wel, in lijn met de theorie , dat een lage cohesie samenhangt met een lage effectiviteit. Een hoge cohesie, daarentegen, zou

 15. Mosambiek: die ontwikkeling van die insurgente | Verbeek | Scientia ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... of such a movement. In the case of Mozambique the revolution in Portugal led to the withdrawal of the Portuguese troops, leaving those tribes opposed to Frelimo's insurgency without any military aid at all. Frelimo realized the predicament and seized this golden opportunity to consolidate its forces, and take over the state.

 16. Ontwikkelingdie illusie van die twintigste eeu?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2004-08-01

  Full Text Available Development – the illusion of the twentieth century? Extensive research during especially the last decade has indicated inter alia that development has not been the success story so often portrayed; that the concept itself is not as clear as it was supposed to be and that the current kind of development is not necessarily the only way to advance human well-being. The question has even been asked whether development was not the great(est illusion of the past fifty years. Christians and the various South African denominations which, because of the poverty in society, are getting involved in all kinds of development projects, should take cognisance of these scientific results about development. To prevent ultimate disappointment the aim of this article is not to reject the alleviation of poverty through development. An overview of the massive amount of available material intends to contribute towards more critical insight. By way of a brief historical overview this article first traces the origin and ideal of development. Without ignoring the successful projects, it then draws attention to the general failure of development. This is followed by a more detailed investigation into the possible reasons for its failure. In conclusion the alternative of a Christian perspective on development is considered.

 17. Die ontwikkeling van die ESSI-lees- en speltoets | Esterhuyse ...

  African Journals Online (AJOL)

  The ESSI reading and spelling test (Afrikaans and English) was developed to replace the well-known UCT reading and spelling test standardized in 1944. This measuring instrument was developed in four phases. This article deals with the development work performed during the first three phases. During phase 1, support ...

 18. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Ken Wilber se AQAL ...

  African Journals Online (AJOL)

  The development of the human consciousness: Ken Wilber's AQAL theory Kenneth Earl Wilber III, an integral philosopher, psychologist and mystic with an intelligence quotient of 160, was born on 31 January 1949 in Oklahoma City, Oklahoma, in the United States of. America, and is considered by some as one of the most ...

 19. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 20. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 1. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 2. 'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verbruikerbeeld van handelsbanke in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. I. J. Spoeltra

  1976-11-01

  Full Text Available In this investigation the hypothesis is tested that every commercial bank has a unique and differentiated consumer image. A factor analytical study is performed to develop a semantic differential by means of which consumer image scales can be established. The results indicate that commercial banks can be evaluated in terms of 14 dimensions. The hypothesis is thus confirmed and a method is developed which can be applied to a variety of research objectives. Opsomming In hierdie ondersoek word die hipotese gestel dat elke handelsbank oor 'n unieke en gedifferensieerde verbruikerbeeld beskik. Deur middel van 'n faktoranalitiese ondersoek word 'n semantiese differensiaal ontwikkel ten einde verbruikerbeeldskale op verskillende faktore daar te stel vir die verkryging van 'n spektrum van verbruikerevaluasies van elke bank. Uit die resultate word vasgestel dat handelsbanke in terme van 14 dimensies evalueer word. Die hipotese wat in die toekoms ten opsigte van talle navorsingsoogmerke aangewend kan word.

 3. Lievelingsrollen : Ontwikkeling van de dramatherapiemethode Lievelingsrollen 1988-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Gerdi Tuender

  2013-01-01

  De methode Lievelingsrollen is geschikt voor zowel kort- als langdurende therapieprocessen. En tevens geschikt voor allerlei doelgroepen. Ook de accenten van de attitude kunnen verschillen van enerzijds steunend-structurerend en orthopedagogisch werken binnen dito instellingen naar

 4. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Teorieë oor die ontwikkeling van menslike bewussyn – die ontdekking van die ‘misterie van die siel’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2009-10-01

  A number of theories on the development of human consciousness have tried to incorporate all views on the subject into one integral theory. However, Ken Wilber is the first philosopher who managed to combine the external with the internal fields of study. Using Wilber’s integral theory, a number of researchers developed their own theories in their field of speciality. Jim Marion used Wilber’s development theory to show the evolution of consciousness from a Christian perspective. Steve McIntosh, an integral philosopher, takes Wilber’s ideas further, and even criticises him on a few points. Another important researcher following Wilber is Andre Marquis, who developed an integral questionnaire to help pastors gauge clients’ problems. James Fowler, Clare Graves and Bill Plotkin also researched the evolution of human consciousness. This article examines each of these researchers, and concludes with a glance at several viewpoints on the soul and the mystical union with God.

 5. De ontwikkeling van bedrijfskundige kennis in het vakgebied facility management

  NARCIS (Netherlands)

  Keizer, J.A.; Vosselman, E.G.J.

  1994-01-01

  Afgezien van een onlangs gestarte postdoctorale opleiding voor Facility Management in Eindhoven blijft het wetenschappelijk onderwijs in deze sector tot op heden ver achter. In dit artikel wordt een aantal ideeën uitgewerkt voor het intensiveren van de onderzoeksinspanningen op het terrein van

 6. oor die inhoud en boodskap van die heidelbergse kategismus

  African Journals Online (AJOL)

  Smit. Oor die Inhoud en Boodskap van die Heidelbergse Kategismus. 52. Uiteraard sal dié tema saamhang met die bedoelinge agter die opstel van die Kategismus. Ook die vraag na moontlike bedoelinge of motiewe is egter 'n ingewikkelder vraag as wat miskien gedink mag word. Uiteraard was daar agter elke kategismus ...

 7. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 8. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 9. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  UPuser

  effektiewe stresbeheer as een van die temas te hanteer. Op grond van die navorsing deur onder andere Lawson (1985) en Taylor (1999) sou ek graag die proses van differensiasie2 ook by genoemde lys voeg as tema vir bespreking tydens huweliksvoorbereiding. 2 Differensiasie kan beskryf word as die losmaakproses ...

 10. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 11. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 12. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 13. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 14. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 15. calvyn oor die leiding van die heilige gees in die verklaring van die

  African Journals Online (AJOL)

  Mittel alters, bis er zur Ruhe kommt bei den kanonischen Schriften der. Urzeit der christlichen Ära (Barth ... (ego tamen dimoveri non possum ab amore compendii, CO 10, 403). Deur die boodskap van die .... Idem ergo spiritus qui per os prophetarum loquutus est, in corda nostra penetret necesse est, ut persuadeat fideliter ...

 16. Ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee : Situatie 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Jong, de M.L.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2005-01-01

  In het voorjaar zijn door RIVO weer de standaard inventarisaties gedaan (Steenbergen et al. 2004). Daarbij worden de litorale mosselbanken in kaart gebracht en wordt globaal aangegeven welke dichtheden mosselen zich op de bank(delen) bevinden. Van de 2250 ha was 666 ha zaadbank uit de broedval van

 17. Onderzoek naar de invloed van diëten met stuifmeel en stuifmeelvervangingsmiddelen op de ontwikkeling van hommelvolken en individuele hommels (Bombus terrestris L)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2003-01-01

  Het, door honigbijen verzameld, stuifmeel dat in de hommelteelt gebruikt als eiwit, vet en mineralen voeding heeft een duidelijke invloed op de fysiologie van individuele hommels en op de ontwikkeling van hommelvolken. In de hommelteelt bestaat behoefte aan voedsel van een meer constante kwaliteit

 18. amp' van die ouderling in die Nuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  Jesus self het geen kerk gestig nie en daarom, veral omdat die Jesus-beweging inter mums ten opsigte van die Joodse godsdiens van sy tyd tot stand gekom het, het ...... Die klem val dus nie op die npoTCTT0fievo<; se rang of outoriteit nie, maar op sy pastorale funksie in die huishouding of huisgemeente (kyk Reicke.

 19. 'n narratiewe teologiese verkenning van negatiewe koronêre ...

  African Journals Online (AJOL)

  maar daar het 'n verdeling gekom, juis vanweë die ontwikkeling van die wetenskap (Van Erp 2009: 63). Geneeskunde en in die besonder die chirurgiese uitkomste wat ter sprake is, is 'n bron van herbesinning oor godsdiens (Van Erp 2009: 62). As ondersoek na die spirituele belewenis van 'n chirurg is die primêre doel ...

 20. enkele fasette van die problematiek van die akademikus by die skryf

  African Journals Online (AJOL)

  Om verskeie redes het dit van die allergrootste belong geword dot 'n his- tories korrekte, wetenskaplike weerga- we van bogenoemde gebeure opge- teken moet word. Die sluier, in sommige gevalle am logiese redes toegepas, moes eenvoudig gelig word am gebeure wat die gewone man op stroot in Suid-Afrika dikwels ...

 1. Die uitbouing van die Bybelse kanon in antieke Judaïsme en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 2015 ... die oer-Christelike boodskap tot by sy Ou Testamentiese wortels, die geskrifte van Israel wat cum grano salis die 'Bybel' van die oer-Christendom geword het en die blywende verwysingspunt van die Christelike boodskap is. Erkenning. Hierdie artikel is vertaal na Afrikaans deur Prof. Jan G. van der Watt.

 2. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 3. Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.

  2003-01-01

  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR

 4. Ontwikkeling van een toets ter detectie groene schimmel in compost

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Mumm, R.

  2011-01-01

  Sinds het voorjaar van 2006 komen op champignonteeltbedrijven met een zekere regelmaat infecties voor met een agressieve groene schimmel; Trichoderma aggressivum. De infectie treedt al op op de compostbedrijven, maar is op het moment waarop compost wordt uitgeleverd aan teeltbedrijven nog niet

 5. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van

 6. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 7. Die vestiging van die Kerk in Natal, die Vrystaat en Transvaal na ...

  African Journals Online (AJOL)

  as eerste predikant van die Voortrekkers laat orden en bevestig. Daama het verskeie kerksake van tyd tot tyd aandag geniet. Met betrekking tot die bevestiging van huwelike stel Retief 'n meer ordelike reëling daar, naamlik dat die gebooie van voomemende egpa- re van nou af drie maal in die kerk afgekondig moes wrord ...

 8. ’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koos Vorster

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant. This article deals with the ethical relevance of one of the prominent confessions in the reformed tradition, namely the Heidelberg Cathechism. The ethical relevance lies in the confession’s elucidation of the ten commandments and its application to moral conduct. The article explains that the ethics of the Heidelberg Catechism is essentially a virtue ethics calling for an ethics of love. This love should include love for the covenantal communion, ministry of the Word, the holiness of God and the dignity of people, the communion of the saints, authority, life, marriage, private property and labour, and truth and justice. Due to the synecdochical character of the ten commandments this ethics of love is highy relevant in the present times.

 9. Die vrede van Münster / Westfale en die betekenis daarvan vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis egter is die Vrede van Münster as epogmakende gebeure tot dusver nie net in die algemeen verwaarloos nie, maar boonop is die direkte verband tussen hierdie sentrale historiese baken aan die een kant en aan die ander kant die vestiging van die VOC se verversingspos aan die ...

 10. Ontwikkeling van het groepsrisico rond Schiphol, 1990-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Post JG; Kooi ES; Weijts J; MNP; CEV

  2005-01-01

  In dit rapport zijn 6 bijlagen opgenomen die op de site als losse files te vinden zijn:
  Bijlage A (61 kb)
  Bijlage B (166 kb)

 11. DIE VRYWILLIGERSMAGTE VAN GRIEKWALAND-WES

  African Journals Online (AJOL)

  teen gekant was, is dit op 15 Oktober 1880 by die Kaapkolonie ingelyf.9. Gedurende sy kortstondige bestaan van minder as 'n dekade lank het die kroonkolonie Griekwa- land-Wes met talle finansiele, ekonomiese, so- siale en ander probleme te doen gehad. Een van die ernstige probleme was die bedreiging wat.

 12. DIE BEPERKING VAN MULTIOVULASIES IN KARAKOELOOIE NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die geboorte van meer as 2 lammers per ooi is egter ongewens in die Karakoelbedryf aangesien dit aanleiding gee tot kleiner pelse veral wanneer voedingstoestande nie opti- maal is nie. In stoetteling is selfs tweelinge nie gewens nie, aangesien die ware fenotipiese waarde van die lammers nie in tweelinge te voorskyn ...

 13. Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Vosloo

  1982-08-01

  Full Text Available Die afgelope twintig jaar was daar �n toenemende belangstelling in die aartsvadervertellinge in Genesis. Benewens die talle tydskrifartikels het skrywers soos die volgende ook boeke oor die onderwerp die lig laat sien: A. Parrot (1962, W. M. Clark (1964, R. Kilian (1966, R. E. Clements (1967, N. Lohfink (1967, H. Weidemann (1968, R. Martin-Achard (1969, T. L. Thompson (1974, J. van Seters (1975, J. P. Fokkelman (1975, C. Westermann (1976, R. Rendtorff (1977, J. Bright (1977, W. McKane (1979 en A. R. Millard en D. J. Wiseman (1980.

 14. Personeelbestuur as toepassingsgebied van die bedryfsielkunde met verwysing na die implikasies wat dit inhou vir die arbeidsituasie in Siud-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. De Villiers

  1976-11-01

  Full Text Available Industrial Psycho logy is a relatively young discipline. In recent years, however, it has been characterised by accelerated development and today covers various areas of application. The most rapid progress in this respect was perhaps experienced in the field of personnel management. Personnel management can be defined as the planning, organising, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organisational goals. In the past some personnel departments rendered merely screening services which included little more than preliminary interviews of applicants, wage and salary administration and other routine administrative work. Personnel management has, however, undergone drastic changes in which the trend has been clearly towards broader and more important assignments. From narrowly prescribed chores, its responsibilities have grown wider and deeper. The personnel manager of the modern organisation is undisputably a participant in top management, where he provides leadership in developing policies and programmes for manpower management. Opsomming Wetenskaplike personeelbestuur kan gedefinieer word as die beplanning, organisasie, rigtinggewing en kontrole van die voorsiening, ontwikkeling, vergoeding, integrasie en instandhouding van personeel om sodoende 'n bydrae tot organisasiedoelbereiking te lewer. Waar die vroegste "personeeldepartemente" hul hoofsaaklik bemoei het met aktiwiteite soos rekrutering en keuring van werkers, loon- en salarisadministrasie en ander roetine en administratiewe take, het daar in die laaste aantal jare drastiese veranderinge na vore gekom. Die personeeldepartement het tans heelwat meer komplekse take van 'n bestuurs- en uitvoerende aard. Die senior personeelamptenaar is dan ook tans deel van die topbestuur van die onderneming waar hy leiding gee in die ontwikkeling van beleid en programme vir doeltreffende

 15. Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14

  African Journals Online (AJOL)

  Die ver- haal gebruik die aanloklikheid van die land as 'n submotief om 'n groter drama uit te beeld: die konflik tussen Israel en sy God. ISSN 0259 9422 ... In aansluiting by Eksodus 34 laat die liefde en trou van die Here aan Horn die ...... langs die weg van die tema van veertig jaar dat 'de hoofdstukken 13-14 een sleutel-.

 16. Die rol van die onderwys in die handhawing en uitbouing van ons volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Jordaan

  1970-03-01

  Full Text Available Op die oog af lyk dit ’n baie maklike onderwerp, maar hoe meer 'n mens daaroor nadink hoe ingewikkelder en omvangryker word die implikasies wat verband hou. Dit is veral so omdat dit hier voor alles gaan om eerste fundamentele uitgangspunte, dit wil sê, om lewens- en wêreldbeskouing. Dit geld van albei komponente — van onderwys sowel as van kultuur.

 17. Sedimentêre omgewings van die Inhaca-eilandstelsel met spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marieke Peché

  2011-09-01

  Full Text Available Die Inhaca-eilandstelsel is geleë langs die suidooskus van Mosambiek. Die oostekant van die stelsel grens aan die Indiese Oseaan en die westekant aan die Baai van Maputo. Hierdie eilandstelsel bestaan uit Inhaca- en Portugese eiland, asook ’n groep sandbanke wat van die noordlike punt van Inhaca na Portugese eiland strek. Die doel van hierdie studie is om die verskillende moderne en oer-sedimentêre omgewings op die eilandstelsel te identifiseer en te beskryf, die invloed van getye en golfaksie op die moderne sedimentêre omgewing vas te stel en die geochemiese en petrografiese samestelling van die geologiese eenhede te bepaal.

 18. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 19. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 20. Vanaf die Fermat-punte na die De Villiers-punte van ’n driehoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael de Villiers

  2010-01-01

  Full Text Available Hierdie artikel beskryf die ontdekking van die sogenaamde De Villiers-punte van ’n driehoek die bewyse wat betrokke is, en trek die historiese oorsprong terug na die Fermat-punte van ’n driehoek, die swaartepunt van ’n driehoek, en ’n nuttige veralgemening van die Fermat-punte van ’n driehoek.

 1. Geslagsverskille in die ouditiewe ontlokte potensiaal van die brein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita D Stuart

  2006-10-01

  Full Text Available Gender differences in the auditory evoked potential of the brain. Based on literature indications of an association between temperament characteristics and the evoked potential of the brain, and indications of gender differences in certain temperament traits, the purpose of this study was to ascertain whether evoked responses also differentiated between the genders. A sample of 81 male and 210 female students was randomly selected. Two auditory evoked potential procedures were applied. The results indicated statistically significant differences in evoked potential responses between the genders. The results are interpreted against the background of sensory and neurological sources of the evoked potential responses and linked to the neurophysiological foundations of temperament. Opsomming: Gegrond op aanduidings in die literatuur van ’n assosiasie tussen temperamentskenmerke en die ontlokte potensiaal van die brein, sowel as aanduidings van geslagsverskille in sekere temperamentstrekke, was die doel van die huidige studie om te bepaal of ontloktepotensiaal-response ook tussen die geslagte onderskei. ’n Steekproef van 81 manlike en 210 vroulike studente is ewekansig geselekteer. Twee ouditiewe ontloktepotensiaal- prosedures is toegepas. Die resultate het op statisties beduidende verskille tussen die geslagte gedui. Die bevindinge word teen die agtergrond van die sensoriese en neurologiese oorsprong van ontloktepotensiaal–response geïnterpreteer en verbind aan die neurofisiologiese verankering van temperament.

 2. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 3. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 4. die rol van kleurlinge in suid afrika se militere verlede

  African Journals Online (AJOL)

  die geval, want hierdie volks- groep het 'n lang en kleurryke historiese verbin- tenis met die miltere verlede van Suid-Afrika. Die feit dat die Kleurlinge nou op die drumpel staan van 'n nuwe tydvak in die staatkundige ontwikke- ling van die Republiek van Suid-Afrika, beteken ook nie dat hulle vir die eerste maal ten nouste.

 5. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 6. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 7. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 8. Taalgesindhede en die onderrig van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available In die onderrig aan en aanleer van Afrikaans deur nie-moedertaalsprekers behoort daar in 'n multi-kulturele omgewing met taalgesindhede rekening gehou te word: die taalaanleerder se gesindheid teenoor en stereotipiese sienswyses van die sprekers van die teikentaal en die teikentaal self beinvloed die sukses van die verskil/ende stadia van die aanleerproses. Hierdie beinvloeding vind plaas omdat gesindhede motivering beinvloed en as sosio-affektiewe filter in die taalaanleerproses kan optree. Die implikasies van heersende gesindhede teenoor Afrikaans vir die onderrig en aanleer van die taal in 'n multitalige situasie word indringend bespreek. In the teaching of Afrikaans to and the acquisition of the language by non-mother tongue speakers in a multi-lingual environment, cognizance should be taken of prevailing attitudes: the attitudes of the learner towards the target language and his/her stereotypical perceptions of the target language and its speakers which influence the success of the language learning process in various stages. This influence takes place because attitudes affect motivation and can also act as a socio-ajjective filter in the language acquisition process. The implications of existing attitudes towards Afrikaans for the teaching and acquisition of the language in a multi-lingual situation are discussed in depth.

 9. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 10. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 11. die doeltreffendheid van die afrikaanse woordelys en spelreels

  African Journals Online (AJOL)

  sluiting by die reel vir die verdubbeling van medeklinkers na 'n kort, be- klemtoonde klinker, woorde soos ballet, ballon, terras, terrein, dissipel en dissipline slegs met een konsonant na die eerste vokaal gespel moes word, omdat daardie voorafgaande vokaal onbeklemtoon is. Ook hierdie uit- sondering op die reel word ...

 12. Die nut van kriging in gravitasie-opnames

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. van Tonder

  1985-03-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na die gebruik van kriging as hulpmiddel by die gravitasiemetode vir die opsporing van verweerde sones in die dolomitiese gebiede van Suid-Afrika. Na ’n kort bespreking van die basiese beginsels van kriging, word die metode toegepas op die Bouguer-anomaliewaardes, soos waargeneem op ’n deel van die Zuurbekomkompartement. Daar word getoon dat die aantal waarnemingspunte met tot soveel as 90 persent verminder kan word, sonder ’n noemenswaardige verlies van akkuraatheid in die bepaling van die geskatte volumes verweerde dolomiet.

 13. die geskiedenis van die saw gedenkteken te fort klapperkop militere ...

  African Journals Online (AJOL)

  As gevolg van enige optrede, op enige plek, te enige tyd, deur enige vyand van die RSA of deur enige terroris(te), insurgent(e) of ander persoon of persone wat die RSA en sy volkere kwaadgesind is. h. Binne twee jaar (vyfhondred-en-dertig dae) nadat hy/sy met 'n ongeskiktheids- pensioen uit diens getree het agv siekte,.

 14. voorgeskiedenis tot die stigting van 'n unieverdedigingsmag

  African Journals Online (AJOL)

  gesien nie en toe die wetsontwerp op 23 Februa- rie 1912 deur Smuts in sy hoedanigheid as Mi- nister van Verdediging ingedien is, het Beyers heelwat kritiek daarop gehad. Beyers het be- weer dat dit op vergaderings geblyk het dat die volk wou he Engeland moet steeds die verdedi- ging waarneem aangesien die Unie ...

 15. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 16. Die vangnet van die woord: forensies-linguistiese getuienis in 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Een van die redes daarvoor is waarskynlik die gepaardgaande sleurwerk verbonde aan die verwerking van die betrokke taaldata — iets wat egter deur die onlangse meteoriese vooruitgang in tegnologiese tegnieke op die agtergrond geskuif is en nuwe moontlikhede na vore laat kom het. In die lig van die kompleksiteit van ...

 17. Die ontwikkeling van 'n strategiese gemeentelike ekklesiologie - Op ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... the level of God as the origin of the church; Secondly, the level of the church that recreates community with God through a life of gratitude and spiritual disciplines in the context of a family while functioning as a body of Christ; Thirdly, the level of the church's relationship with God to the world by means of worship, gift-based ...

 18. Die ontwikkeling van lees- en speltoetse vir Sesotho-sprekende ...

  African Journals Online (AJOL)

  In this study, a reading and spelling test for the Sesotho-speaking learners in the elementary phase was developed and standardised. A Sesotho reading and spelling test was developed, which could be used to determine the reading and spelling skills of Grades 1–3 learners. The test indicated norms per quarter and could ...

 19. Die ontwikkeling van ’n fleksievormgenereerder vir Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Pilon

  2008-07-01

  Full Text Available The development of an inflected form generator for Afrikaans In this article the development of an inflected form generator for Afrikaans is described. Two requirements are set for this inflected form generator, viz. to generate only one specific inflected form of a lemma and to generate all possible inflected forms of a lemma. The decision to use machine learning instead of the more traditional rule-based approach in the development of this core-technology is explained and a brief overview of the development of LIA, a lemmatiser for Afrikaans, is given. Experiments are done with three different methods and it is shown that the most effective way of developing an inflected form generator for Afrikaans is by training different classifiers for each affix. Therefore a classifier is trained to generate a plural form, one to generate the diminutive, one to generate the plural of diminutive, et cetera. The final inflected form generator for Afrikaans (AIL-3 reaches an average accuracy of 86,37% on the training data and 86,88% on a small amount of new data. It is indicated that, with the help of a preprocessing module, AIL-3 meets the requirements that were set for an Afrikaans inflected form generator. Finally suggestions are made on how to improve the accuracy of AIL-3.

 20. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 1. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Opsomming. Die vestiging van Akademiese Geletterdheid by tersiêre instansies in Suid-Afrika het gegroei uit die besef dat 'n goedontwikkelde akademiese taalvermoë essensieel is vir akademiese prestasie. Gepubliseerde literatuur getuig van die belangrike verskuiwings wat oor die afgelope aantal dekades plaasgevind ...

 2. Ruimtelike beplanning: die rol van die stads - en streeksbeplanner ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ruimtelike beplanning: die rol van die stads - en streeksbeplanner in die saw. R Erasmus. Abstract. Since 1978 regional and town planners are employed in the SADF on a permanent basis as well as in the capacity of national service men. These men are all academically qualified and as such satisfy a need that developed ...

 3. Ontwikkeling van een BlueJ-getinte uitbreiding voor NetBeans

  OpenAIRE

  Boutsen, Stijn

  2017-01-01

  BlueJ is een open-source IDE die het aanleren van object georiënteerd programmeren in JAVA vergemakkelijkt. Dit programma wordt gebruikt in 1BA maar is niet geschikt om grote applicaties te schrijven. Door het ontbreken van de educatieve tools van BlueJ hebben studenten moeilijkheden met de overgang naar een professionele programmeeromgeving zoals de NetBeans IDE. Deze masterproef realiseert een plugin voor NetBeans met de belangrijkste educatieve kenmerken van BlueJ. Zowel het visueel kla...

 4. Aspekte van mikrostrukturele ver-skeidenheid en inkonsekwentheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  ties en konsekwent moet wees. Gemotiveerde afwykings van die verstekstruktuur moet aan die gebruiker verklaar word. In hierdie artikel word aandag gegee aan verskillende tipes mikrostruk-turele modelle wat in die metaleksikografie ontwikkel ...

 5. Subsidies and sustainable development. Concepts, methodology and state of the art in literature; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Concepten, methodologie en stand van zaken van de literatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 1st research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. It gives a conceptual and methodological framework on the relation between subsidies and sustainable development. In the 2nd paper attention is given to an application of the methodology to map subsidies for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 1e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Het geeft een conceptueel en methodologisch kader over het verband tussen subsidies en duurzame ontwikkeling. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 6. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 7. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 8. Die kritiek van tradisie en die tradisie van kritiek in die Geesteswetenskappe. 'n Rekonstruksie van die debat tussen Habermas en Gadamer

  OpenAIRE

  Duvenage, Pieter

  2013-01-01

  In hierdie bydrae word die bekende debat (1967-1971) tussen Jürgen Habermas en Hans-Georg Gadamer gerekonstrueer. Die debat word hier in noue samehang met die kwessie van die geesteswetenskappe gelees. Die bydrae val in vier dele uiteen. In die eerste afdeling word Habermas se opening tot die debat in vyf onderafdelings uiteengesit. Dit gaan hier oor Gadamer se verdediging van tradisie en Habermas se kritiek op die begrip (1.1). In antwoord op Gadamer se begrip van tradisie ontwerp Habermas s...

 9. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 10. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 11. Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise / deur Johan Smit

  OpenAIRE

  Smit, Johan

  2009-01-01

  Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die vertikale integrasie-sisteem gerugsteun deur 'n lewensvatbare franchise in die kleinhandelsektor. Die studie fokus op die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise. Daar moet egter ook bepaal word of 'n slaghuis wei gefranchise kan word, voordat die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise be...

 12. Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrig ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  gelewer word, is om die moontlike ontwerp van ʼn taakgebaseerde rekenaarprogram vir die kursus. Beginner Afrikaans Vlak 1 te ... to transfer the required amount of credits back to their home universities. The Language Centre ..... 3.1.1 Die tweeledige kanaal-aanname (“dual channel assumption”). Hierdie aanname ...

 13. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 14. die nasionalisering van waterregte in suid- afrika: ontneming of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  ondersoek word of die staat, deur die bepalings van die Nasionale. Waterwet ... word nie.14. In die uitspraak van Watermeyer CJ in Commissioner for Inland. Revenue v Estate Crewe15 blyk dit duidelik dat die begrip eiendom reeds van vroeg af ..... Van der Walt "Moving towards recognition of constructive expropriation?

 15. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 16. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 17. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 18. UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT ...

  African Journals Online (AJOL)

  20 van 1898 van die Kaapkolonie, getiteld The Navy Contribution. Act, i898 is a.m. ... as a contribution towards the annual expenditure by the ...... The above are inclusive of all allowances for lodging and provisions. Petty Officer Ins ...... that system we can retain full constitutional control not only in theory but also complete ...

 19. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 20. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  vergewe. Dit sou in orde gewees het as daar gestaan het, ReMomë- j^onta^is hepta?ds. wat die grieks is vir sewentig maal sewe. Die uitdrukking. heMom&ontabis heptd sien hoogswaarskynlik op Gen. 4 : 24 (LXX) waar. Lameg meedeel dat hy sewe-en-sewentig-maal gewreek sal word. Daar sit die Afr. Vert, die uitdrukking ...

 1. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 2. pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde tiener

  African Journals Online (AJOL)

  1 Met emosionele verwonding word verwys na die gevolge van aspekte soos verwerping ..... gevind dat getraumatiseerde kinders geneig is om hul onverwerkte trauma ..... The changing face of the South African family: single moms now the.

 3. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 4. Geskiedsfilosofie in 'n krisis: Die noodwendigheid en aktualiteit van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die filosofie is deel van die mens se lewenspraxis wat horn altyd voltrek binne die raamw^erk van wat een- maal genoem is die 'polis', en wat ons vandag breedweg kan bestempel as die politieke proses waardeur mense in staatlike en interstaatlike verband poog om iets van die goeie lewe (the good life) te verwerklik.

 5. Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herman L. Beyer

  2011-10-01

  Full Text Available

  OPSOMMING: Die doel van hierdie artikel is om tot die metaleksikografiese gesprek oor skoolwoordeboeke as 'n tipe pedagogiese woordeboek by te dra. Die fokus is op kontekstuele bepalers wat by die beplanning van skoolwoordeboeke verreken behoort te word: Binne die konteks van 'n veeltalige Namibië word enkele onderwyskundige sisteme verken wat 'n impak op die ontwerp van gedrukte skoolwoordeboeke vir die sekondêre skoolfase kan hê, naamlik skoolkurrikula, die nasionale taalbeleid vir skole en die beleid van leerdergerigte onderwys. Hierdie artikel voer ook aan dat die voor die hand liggende teikengebruiker van 'n skoolwoordeboek, naamlik die leerder, nie die enigste teikengebruiker is nie: Die onderwyser word as medeteikengebruiker gestel wanneer dit by die gebruik van woordeboeke in die onderrigleersituasie kom. Verskillende tipes gevalle van woordeboekgebruik in die mikrokonteks van die onderrigleersituasie word onderskei, naamlik woordeboekonderrig, woordeboekgeïntegreerde taalonderrig en woordeboekgeondersteunde taalonderrig. Hierdie tipes gebruik behoort komponente van 'n woordeboekpedagogie te wees, wat uiteindelik behoort te lei tot outonome woordeboekgebruik en die gepaardgaande vestiging van 'n individuele woordeboekkultuur by die leerder. Die leksikograaf moet al hierdie aspekte inreken wanneer 'n skoolwoordeboek beplan word ten einde die nodige leksikografiese vernuwing in te voer. Enkele voorstelle vir sodanige vernuwings en vir verdere navorsing word ten slotte aangebied.

  Sleutelwoorde: GEBRUIKERSGERIGTE LEKSIKOGRAFIE, KONTEKS, LEERDER, LEERDERGERIGTE ONDERWYS, LEERWOORDEBOEK, LEKSIKOGRAAF, METALEKSIKOGRAFIE, NASLAANWOORDEBOEK, ONDERWYSER, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SISTEEM, SKOOLWOORDEBOEK, TAALBELEID, TEIKENGEBRUIKER, WOORDEBOEKGEBRUIK, WOORDEBOEKGEÏNTEGREERDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERSTEUNDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERRIG, WOORDEBOEKPEDAGOGIE

  ABSTRACT: Contextual Determiners in the Planning of School

 6. DIE PLEK VAN ISRAEL IN ONS TEOLOGIES-KERKLIKE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  as 'n volk in daardie sin aangemerk kon word, en in die O.T. Israel dan ook 'n paar maal, teen die reël wat ons as beginnende studente geleer het,. 1) Die leser vind hier die lesing, deur die skrywer op 29 Februarie 1956 vir die Predikante- vergadering te Pretoria gehou. Die formulering van die titel was van die skriba van.

 7. n hoofstuk in die (outo)biografie van die predikant (pastor?) 1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  biografie van die dominee (pastor?), spreek om verskeie redes boekdele. Die gebruik van die onbepaalde lidwoord is eerstens 'n bevestiging dat die artikel slegs 'n verdere bydrae (hoofstuk) tot die bestaande en steeds voortgaande gesprek (boek) oor die biografie van die dominee is (Heitink 2001). Tweedens plaas ek ...

 8. Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering

  African Journals Online (AJOL)

  Raka is die beliggaming van die donker dierlikheid, van onbeheerste drif en sinnelikheid en. […] Koki, simbool van die onvertroebelde gewete van sy volk.” Lindenberg e.a. (1973: 50) se interpretasie impliseer dat Raka oor die ...

 9. DIE PREDIKANT: DIENAAR VAN GOD OF NET 'N GEWONE ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  Ons Howe het tot dusver gemeentes van verskillende denominasies konsekwent as ... VGKSA11 het die Hoogste Hof van Appèl bevind dat die howe al meermale ...... STRAUSS, P.J.. 1999. Die goedkeuring van kerkrade vir 'n nuwe verband in die NG Kerkfamilie. Acta Theologica 19(2):32-54. VAN JAARSVELD, S.R.. 2006.

 10. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 11. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Roodt

  1997-06-01

  Full Text Available The cost of voluntary, controllable labour turnover. Labour turnover for individuals can be classified as voluntary or non-voluntary, whereas labour turnover in organisations can be categorised as controllable or non-controllable. Data on total labour turnover in a particular service organisation indicated the existence of a possible problem. Voluntary, controllable labour turnover between 1 January 1988 and 31 March 1991 for technicians only within this particular organisation was closely scrutinised by calculating the direct recruitment, training, and separation costs for this period. The replacement costs of the technical population alone (N = 1594 for the last-mentioned period were approximately R94 million and could possibly increase to as high as R470 million if the hidden costs are also considered. If these costs are projected to the period 1980-1991 in which there were 60284 voluntary leavers, the total labour turnover costs for this organisation could be astronomical. It is clear from the above that preventative strategies by management could reduce the negative consequences of labour turnover and improve the prospects of a positive outcome. Opsomming Arbeidomset kan vir individue as vrywillig of nie-vrywillig geklassifiseer word; daarenteen kan arbeidomset vir organisasies as beheerbaar of nie-beheerbaar gekategoriseer word. Gegewens oor totale arbeidomset in "n bepaalde diensorganisasie het op die bestaan van 'n moontlike probleem gewys. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset van slegs tegnici is vir die periode 1 Januarie 1988 tot 31 Maart 1991 in die betrokke organisasie nader ondersoek, deur die direkte verkrygings-, opieidings- en skeidingskoste van tegniciverlaters vir hierdie tydperk te bereken. Die vervangingskoste van slegs die tegnicipopulasie (N = 1594 vir die laasgenoemde tydperk het sowat R94 miljoen beloop en kon selfs so hoog soos R470 miljoen wees as die verskuilde kostes ook verreken is. Indien hierdie kostes

 12. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 13. Die ontwikkeling van 'n paradigma vir die skryf van 'n kinderverhaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Theron

  1994-05-01

  Full Text Available The American linguist, William Labov, distinguished six elements underlying a well-structured oral narrative. These elements are, in the course of this article, developed into a paradigm which can he used in the writing of a children's story. Against the background of the sociolinguistics of Labov’s analysis the elements are further placed within Mary Louise Pratt's narratological approach. The elements are then applied to children's literature. Published and unpublished children's stories are analysed with reference to the elements indicated by Labov. On the basis of the analysis the elements are developed into a paradigm in the Creative Writing sense of the term.

 14. Die rol van kommunikasie-ontwikkeling in die bestuur van diversiteit in Suid-afrikaanse organisasies

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.A. As a result of political, socio-demographical and economic pressures, South African organisations are constantly pressured to move towards a non-racial, democratic and fully representative environment. Companies are currently embarking on programs for the development and employment of previously discriminated against groups, in order to assimilate them into the current organisational culture. Given the pressing demands for human resource development, the results of affirmative action ...

 15. Die teologiese skool in die P.U.K vir C.H.O.: met die betekenis van die teologiese skool vir die Christelike wetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1944-03-01

  Full Text Available Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk gedink op 29 November 1944 sy vyf-en-sewentigjarige bestaan.Die Raad en Senaat van die P.U.K. vir C.H.O. wil ook langs hierdie weg die Teologiese Skool van harte gelukwens en die versekering gee dat daar by die outoriteite van die P.U.K. ’n diepgevoelde dankbaarheid heers dat hierdie inrigting sovele jare deur onse God en Vader gedra en gespaar is.

 16. Die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liezl Potgieter

  2011-10-01

  Full Text Available Opsomming: Woordeboeke is belangrike en noodsaaklike hulpmiddels vir vertalers, maar tog het baie vertalers gemengde gevoelens oor veral tweetalige woordeboeke. Terwyl hulle aan die een kant nie werklik sonder hulle kan werk nie, bied tweetalige woordeboeke aan die ander kant dikwels vir die vertaler min of geen leiding. Dit blyk ook dat tweetalige woordeboeke nie voldoende hulpmiddels vir professionele vertalers is by die vertaling van idiome nie. Teorie? betreffende en benaderings tot vertaling word in die bespreking betrek. Die vertaling van idiome behels meer as net die vertaling van enkelwoorde. In hierdie artikel word aandag gegee aan die huidige bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke sowel as die probleme waarmee vertalers gekonfronteer word by die vertaling van idiome. Sleutelwoorde: IDIOOM, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALWENT, ABSOLUTE EKWIVALENSIE, GEDEELTELIKE EKWIVALENSIE, DIVERGENSIE, ZERO-EKWIVALENSIE, SURROGAATEKWIVALENSIE, REGISTERVERSKILLE, ONVASTHEDE, TAALBOUSELS Abstract: The Treatment of Idioms in Bilingual Dictionaries. Dictionaries are important and necessary aids for translators, but still many translators have mixed feelings especially regarding bilingual dictionaries. While on the one hand they cannot really work without them, on the other hand bilingual dictionaries often give the translator little or no guidance. It also appears that bilingual dictionaries are not sufficient aids for professional translators in the translation of idioms. Theories regarding and approaches to translation are broached in the discussion. The translation of idioms entails more than just the translation of single words. In this article, attention is given to the present treatment of idioms in bilingual dictionaries, as well as problems with which translators are confronted in the translation of idioms. Keywords: IDIOM, BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION EQUIVALENT, ABSOLUTE EQUIVALENCE, PARTIAL EQUIVALENCE, DIVERGENCE, ZERO

 17. ~nKort kroniek van die Suid-Afrikaanse Weennag

  African Journals Online (AJOL)

  Cheetahs" in. November. 1950 by K-24-lugbasis naby die. Noord-Koreaanse hoofstad van Pyongyang ont- plooi as deel van die Amerikaanse. Lugmag se. 6 002de Taktiese Ondersteuningsvleuel. Die Suid-Afrikaanse vlieeniers is onmiddellik aangewend ter ondersteuning van die aanrukkende. VN-magte, maar met die ...

 18. De bijdrage van Direct Manipulations Enviroments aan de ontwikkeling van technische geletterdheid in de basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.A.M.P.; Keulen, van Hanno; Jochems, W.M.G.; Keulen, van H.; Walma van der Molen, J.

  2009-01-01

  Om goed te kunnen participeren in de huidige maatschappij moeten mensen in zekere mate 'technische geletterd' zijn. Dat wil zeggen: ze moeten inzicht en enige interesse hebben in de rol en impact van wetenschap en techniek, een basisniveau aan (gebruiks)kennis en vaardigheid in de praktische

 19. Varswateralge en die ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. E. Scott

  1988-03-01

  Full Text Available Die artikel bespreek die ekonomiese belong wat varswateralge alreeds het en hul moontlike verdere ontginning in die toekoms. Sowel gewenste as ongewenste aspekte word oorweeg en hoofsaaklik met voorbeelde uit Suid-Afrika geïllustreer. Die oormatige ontwikkeling van ongewenste alge in varswater verlaag die watergehalte dear verskeie chemiese veranderinge, wat kan wissel van smake en geure tot die produksie van verbindings wat gesondheidsgevare vir mens of dier inhou. Verwydering van ongewenste alge dra aansienlik by tot die koste van waterbehandeling. Oormatige alggroei belemmer ontspanningsgebruike en kan eiendomswaardes langs rivier- en damoewers beïnvloed.

 20. Die poësie van Elisabeth Eybers

  African Journals Online (AJOL)

  Tienie01

  26 Feb 2005 ... Eybers. “Musiek” en “Kind voor die klavier” het 'n religieuse perspektief waar die musiek verband hou met die betree van 'n ander dimensie. Die speel van Mozart se musiek op die klavier is vir die tienerkind 'n transendente ervaring: “Sy tas tot oor die rand van die gebied / waar drome klank word, klaar en ...

 1. Die naslaanpotensiaal van lemmakandidate vir ʼn ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Afrikaans-woordeboek in die gedrukte medium plaas welbekende tradisionele beperkinge op die leksikograaf, waarvan die vernaamste dié op ruimte is. Gegee die konteks, teikengebruiker, gebruikersituasie en funksie van die woordeboek moet ...

 2. In diens van die Kompanjie

  African Journals Online (AJOL)

  was ook siektes WQl Jit onvoldoende of ondoel- treffende voeding, eentonige kos en ontoerei- kende geneesmiddels voortgespruit het, terwyl behoorlike versorging dikwels ontbreek he!. Doodsoorsake tydens die seereis het voartge- vloei uit ongelukke aan boord, beperkte ruimte vir die bemanning en geringe vars lug, ...

 3. Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef J. de Beer

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel skryf die outeurs oor navorsing wat hulle gedoen het oor onderwysers se siening van die onderrig van evolusie, wat in 2008 as ’n tema in lewenswetenskappe in Suid-Afrikaanse skole ingesluit is. Hierdie vernuwing in die kurrikulum is met gemengde reaksies begroet. Terwyl sommige onderwysers dit met entoesiasme onderrig, is baie gekant teen die onderrig van evolusie. Die artikel is gebaseer op ’n navorsingsprojek waarby 255 onderwysers betrek is. Vraelyste is gebruik om kwalitatiewe data, wat vir diskoers ontleed is, in te samel. Die diskoers van die onderwysers het getoon dat ’n groot getal van hulle nie hul onderrigopdrag kan versoen met hul geloof nie en konsepte oor evolusie as ‘feite’ verduidelik, maar seker maak dat evolusie as ’n teorie gediskrediteer word. Dit het verreikende implikasies vir sowel onderwyseropleiding as kurrikulumontwikkeling. Konseptuele veranderingsteorie word as ’n lens gebruik om na hierdie problematiek te kyk. Challenges in the teaching of evolution in the life sciences classroom. In this article the authors report on research that was conducted about teachers’ views on evolution, which was introduced as a theme in the school life sciences curriculum in 2008. This innovation in the curriculum has been met with mixed reactions. Whereas some teachers embrace this new theme, many teachers are opposed to the teaching of evolution. The article reports on an inquiry that was conducted amongst 255 teachers and in which survey questionnaires were used to collect qualitative data, which was analysed for its discourse. The discourse of the teachers shows that many of them cannot reconcile their religious faith with their teaching and that they may teach the ‘facts’ of evolution, but make sure that they discredit evolution as a theory. This raises serious concerns about teacher education and curriculum development. The authors examine these issues through the lens of conceptual change

 4. Die ontwikkeling van die leerstelling van Goddelike genesing in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: Enkele kerkhistoriese perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nel

  1993-08-01

  Full Text Available The development of the doctrine of divine healing in the Apostolic Faith Mission of South Africa: some church historical perspectives In this study attention is given to the development of the doctrine of divine healing in the A.F.M of S.A., starting with its historical roots found in the holiness and revivalistic movements of the nineteenth century. A description of the preaching of the doctrine in the A.F.M of S.A. through the eighty five years of its history follows.

 5. Ontwikkeling van die gemenereg in die lig van artikel 39(2 en 173 van die Grondwet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LTC Harms

  2004-10-01

  Full Text Available DEVELOPMENT OF THE COMMON LAW IN VIEW OF SECTIONS 39(2 AND 173 OF THE CONSTITUTIONThe point of departure in the Constitution is that the existing legal order should largely be kept intact, despite the fact that this is disliked by some. The common (or non-statutory law has also retained its position, subject however to the superior courts' inherent power, or rather their obligation in terms of section 173 of the Constitution, to develop the common law taking into account the interests of justice. The courts have for a long time had the task of developing the common law with reference to especially the boni mores, moral standards and the common notion of what is right and fair. The Bill of Rights now is a source and summation of such notion.At times there had been an exaggerated call for petere fontes. The Courts however still have the competence to adapt the law to serve commercial and other needs, even without reference to the Bill of Rights. The underlying principles of the common law are largely, though not in all respects, consistent with the Bill of Rights. There is an essential distinction between the development of a rule of the common law in accordance with constitutional norms, and the invalidation of a rule which is inconsistent with the Constitution. Courts tend not to make this distinction and this leads to inconsistencies. Some believe that the common law is perfect and unaffected by the Bill of Rights. Others consider the Bill of Rights to have granted the judiciary a hunting license on the common law, making the positive law a matter of judicial discretion and allowing the courts to infringe upon the domain of the legislature and to ignore precedents. The common law consists of a myriad rules developed over many centuries involving great minds. It represents a fine web, the disturbance of which at one point may have severe unexpected consequences elsewhere. The new era makes extraordinary demands on judicial officers. The ubiquitous Constitution sets the boundaries – boundaries neither of barbed wire, nor made of rubber. Free judicial discretion is not a value of the Constitution, nor is legal uncertainty. The Constitution illuminates the legal landscape, but it is not blinding; it does not provide a trench from which the common law may be attacked, but it entrenches rights. Sections 39(2 and 173 of the Constitution do not place a machete in the hands of the judge to decapitate or to castrate, but it provides modelling clay out of which art must be created capable of withstanding the heat of the oven.

 6. Die Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The establishment of Christian National Education (CNE) Schools stimulated the concept of mother tongue education. Oor die klaskamerpraktyk en die werklike gehalte van onderrig tydens die kampskooltydperk is daar min bekend. Heidelberg wat na 1902 in 'n belangrike onderwyssentrum in Transvaal ontwikkel het, het ...

 7. Die invloed van doelwitstelling op prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. A. Louw

  1985-11-01

  Ofskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.

 8. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 9. Author: T Bekker DIE MOONTLIKE REGSHERVORMING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  RV

  So ver terug as die vroeë twintigste eeu het die Appèlhof in Cassiem v Standard. Bank of SA Ltd,1 .... 838; Capital Building Society v De Jager 1963 3 SA 381 (T); Smit v Walles 1985 2 SA 189 (T). 196-198. 18 ...... moeilik kon regverdig.97. Ons howe het tot op hede gehuiwer om 'n algemene plig van goeie trou ten aansien.

 10. INVLOED VAN MARXlSME EN KOMMUNISME OP DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  grond daarvan dat Marx en Lenin niks geweet het van 'n pre-kapitalistiese gemeenskap nie en dat hulle vertroue in die klassestryd nie verband hou met die situasie in Afrika nie asook dat hulle nie die groei van kapitalisme en die mee- gaande stryd tussen die industriele proletariaat en die kapitalistiese klas meegemaak.

 11. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Die postmoderne vraag na God

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2009-09-01

  This article critically reflects upon ‘emerging Christians’ – those who have departed from a premodern (theistic and modernist (secular view of reality, and have rather embraced postmodernity in response to the cognitive dissonance they experience due to a clash of epistemological paradigms. The article discusses psychological theories on the development of human consciousness, and describes seven levels or stages of such development, namely the archaic, magical, mythological, rational, pluralistic, holistic and transpersonal levels. The article focuses on Ken Wilber’s integral psychological theory, better known as AQAL (All Quadrants, All Levels and All Lines, which also covers the internal and external dimensions of human consciousness, including an integral view on the so-called ‘states of human consciousness’. In doing so, the article aims to contribute to that aspect of pastoral care that focuses on psychological theory.

 12. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Gager notes that a sociological approach to early Christianity takes what redaction ...... die Markaanse ervaring die ander kant van die saak nie so 'getrou' weerspieel nie. Markaansc .... insider's knowledge of the apocalyptic code is bound to conclude that Mark and his ..... The ethics of Mark's gospel: In the middle of time.

 13. Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, J. B. Wolters, 1954, 125 bis.

 14. Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  tot die sosiaal-wetenskaplike kritiek van die Nuwe Testament te dien. Hierdie kritiese benadering tot eksegese wil die wyse van kommunikasie van Nuwe-. Testamentiese tekste ondersoek deur die ...... theory or set of hypotheses which attempts to explain the connections and interrelationships between social phenomena.

 15. 'n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2012 ... At first, various angles of approach to the research on ministry in ... Lingenfelter 2005; Armour & Browning 2000) en daarmee saam die ...... Grobler, A.B. & Van der Walt, A.L., 2008, 'An assessment of the management skills.

 16. die krag van simbole en rites in die liturgie 1. probleemstelling

  African Journals Online (AJOL)

  uitroepe vervang met die drie keer Kyrie eleison, die drie maal Christe eleison en die drie keer Kyrie eleison-uitroepe (Albrecht 1989:43). Op die lang duur het die uitroep dus heeltemal losgeraak van die gebede en het dit 'n selfstandige liturgiese element geword (Van Rongen. 1990:35). Die Reformasie met sy nadruk op ...

 17. Die evaluering van 'n bestuursopleidingskursus met behulp van die posmandjie-tegniek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. de Jager

  1997-06-01

  Full Text Available The evaluation of a management training course by using the in-basket technique. A management training course was evaluated for effectiveness by using two specially compiled in-basket exercises equivalent in complexity. Outcome evaluation was performed so as to determine whether learning transfer took place, ie., whether management skills in the application of planning, organising and control manifest in the work context afterwards. Significant differences were found between the experimental and the control group and were investigated by means of the "Univariate procedure". This management training course could effectively be measured with the behaviour assessment approach using two groups, where only the one group was exposed to a management training course to assess whether management behaviour changed as a result of learning transfer. This study utilises the in-basket technique as an instrument for training course evaluation. Opsomming Die effektiwiteit van 'n bestuursopleidingskursus is geevalueer aan die hand van gedragverandering soos gemeet deur twee posmandjies van dieselfde moeilikheidsgraad. Uitkomsevaluering is gedoen om te bepaal of leeroordrag plaasgevind het, met ander woorde/ of the nuut aangeleerde bestuursvaardighede in die toepassing van die bestuursdimensies beplanning, organisering en beheer wel na die tyd in die konteks van werkgedrag manifesteer. Beduidende verskille tussen die eksperimentele en die kontrole groep is gevind. Dit is ondersoek met behulp van enkelveranderiike-variansie-ontleding. Die bestuursopleidingskursus kon effektief vanuit die gedragbeoordelingsbcnadering gemeet word by twee groepe, waar slegs die een groep aan 'n bestuursopleidingskursus blootgestel word om te kon bepaal of bestuursgedrag verander het. Die studie benut die posmandjie-tegniek as kursusevalueringsinstmment.

 18. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 19. Die wonders in Johannes 6 verklaar aan die hand van 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Maar die Evangelie van Johannes gee self 'n aanduiding van wat die intensie van die geskrif is, te wete Johannes 20: 30-31: Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wonder tekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die.

 20. Die benutting van ureumaangevulde en verskillende tipes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die benutting van ureumaangevulde en verskillende tipes geammoniseerde garsstrooi by skape. AA Brand, SWP Cloete. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 1. Die stelsel van ope krediet in ons handel.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Jooste

  1936-03-01

  Full Text Available In ’n vorige artikel het ons net in die verbygaan gerefereer na die groot gevaar wat vir die handel van Suid-Afrika en langs daardieweg vir die volk van Suid-Afrika, skuil in die stelsel van ope kredietwat hom algaandeweg in ons handelswese ingeiburger het sodat ditnou in ons land die stelsel is wat algemeen erken en gehandhaafword.

 2. Belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n Pastorale ondersoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerhardus J. Niemann

  2013-05-01

  Full Text Available Die doel met hierdie artikel is om vas te stel wat die belewenis van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA is. Deur middel van kwantitatiewe empiriese navorsing is vasgestel wat die vlak van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA is. Met die navorsing is vasgestel dat 75% van die nagraadse teologiese studente wat aan die studie deelgeneem het, ’n mate van emosionele uitbranding beleef. Van hierdie 75% het 35% van die deelnemers akute uitbranding beleef en ’n verdere 15% kan binne die ineenstortingstadium van uitbranding gekategoriseer word. Verskeie faktore is geïdentifiseer wat moontlik tot die nagraadse teologiese studente se belewenis van uitbranding kan bydra. Hierdie faktore sluit onder meer in die oneffektiewe bestuur van die werkslading; die belewenis van werksoorlading en ’n gebrek aan die beheer en bestuur van hulle akademiese werkslading; ’n persepsie dat hulle nie genoeg erkenning vir hulle bydrae en of insette ontvang nie; persoonlike probleme in die private lewe van die studente; ’n verlies aan werksvreugde en gebrekkige interpersoonlike verhoudings; ’n gebrek aan die opleiding van emosionele vaardighede en interpersoonlike verhoudings in die kurrikulum; ’n gebrek aan die handhawing van gesonde emosionele grense en die volhoubare ontwikkeling van die student se eie geestelike lewe; asook ’n tekort aan die vervulling van persoonlike doelwitte. 1 Konings 19 word as bybelse vertrekpunt gebruik vir die behandeling en voorkoming van uitbranding by nagraadse teologiese studente van die GKSA. The aim of this article is to establish to what extent the postgraduate theological students of the Reformed Churches in South Africa (RCSA experience burnout. Quantitative empirical research was conducted to establish their levels of burnout. The researcher found that 75% of the postgraduate students had experienced burnout to some extent. Out of these 75

 3. Die invloed van sekere possleutelfaktore op werksprestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Van Der M. Sieberhagen

  1976-11-01

  Full Text Available The relationship between 6 job "core dimensions" (variety, autonomy, task-identity, feedback, dealing with others and friendship opportunities and the total work performance of 93 employees was investigated. No significant correlations were obtained except for the core dimension "autonomy" (r = ,24, p is smaller than 0,05. No statistically significant improvement in predictory work performance could be accomplished by adding the remainder of the core dimensions. Opsomming Die verband tussen 6 possleutelfaktore (verskeidenheid, outonomie, taak-identiteit, terugvoering, skakeling met ander persone en die geleentheid tot vriendskapsverhoudinge en die totale werksprestasie van 93 werknemers, is ondersoek. Behalwe vir die sleutelfaktor outonomie (r=,24, p is kleiner as 0,05 is geen beduidende korrelasie gevind nie. Die oorblywende possleutelfaktore kon nie beduidend hierop verbeter nie.

 4. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 5. die kasteel••de goede hoop" (1921.1923): die verhaal van in ...

  African Journals Online (AJOL)

  3. TWEE. KOMITEE-VERGADERINGS. BESLUITE a. Doel en samestelling van die komitee. Op 12 Desember 1921 stuur die Sekretans yap Verdediging uitnodigings aan sekere amptelike instansies en ander behingstd1endes waarin hy die redes vir die wenslikheid van 'n komitee en die werksaamhede uitecnsit en die ge-.

 6. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  7 Jul 2015 ... Inleiding. Die woord 'vrede' kom net een maal in die Filemonbrief voor, en wel in die aanhef van die brief. Kommentatore merk egter gereeld op dat 'n mens nie daaruit moet aflei dat dié begrip onbelangrik vir die verstaan van die brief is nie. Om een voorbeeld te noem: Barth en Blanke. (2002) skryf as volg:.

 7. Die bantering van daar-interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertaliges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerencia C. Steyn

  2013-02-01

  Full Text Available A comparison of sentence constructions in the soundtracks (simulcast of some television programmes indicates a general lack of a German equivalent for the multiple use of the A.frikaans daar. This naturally results in interference in the usage of German by A.frikaans speaking students, as they are inclined to construct their German sentences in accordance with the A.frikaans equivalents. This problem is mainly illustrated in either the erroneous use of a da or an inappropriate es gibt. Various exercises are submitted, aimed at obviating such errors of interference which are mainly noticeable in the spoken ·language. Soos blyk uit 'n vergelyking van segslryses in die parallelle klankbane van enkele televisieprogramme, het die veelvuldige gebruik van die Afrikaanse woord daar gewoonlik geen ekwivalensie in Duits nie. Dit lei maklik tot interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertalige studente, omdat hulle daartoe neig om hul Duitse sinne soos die in A.frikaans te konstrueer. Hierdie probleem word hoofsaaklik in die foutiewe gebruik van da geopenbaar; soms egter ook in 'n misplaaste es gibt. Verskeie oefeninge word aan die hand gedoen om sulke interferensiefoute, wat vera! in m(mdelinge werk opduik, te bekamp.

 8. M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  B. J. van der M erw e . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de God geleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters,. Groningen, Djakarta. 1955. 280 bis. Met hierdie deur die uitgewer in verskillende duidelike lettertipes.

 9. Die hermeneutiek van kerkgeskiedenis en “teologiegeskiedenis”: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Foucault se oortuiging dat waarheid die effek van mag (en magsrelasies) is, bring hom tot wat hy beskou as 'n “anti-foundationalist challenge” (McClintock Fulkerson & Dunlap 2000:122). Anti-foundationalism dui op Foucault en die Postmodernisme se verwerping van foundationalism. Die koms van Postmodernisme het.

 10. Vrede in die boek van Esegiël

  African Journals Online (AJOL)

  14 Aug 2015 ... Die eerste en derde gedeeltes van die boek kan soos volg in verdere onderafdelings ingedeel word: • 1–24: Profesieë (van oordeel) teen Israel voor die val van Jerusalem. • 1–3: Roepingsvisioen. • 4–11: Tekens en gesigte wat oordeel oor Israel aankondig en veral teen Juda en Jerusalem gerig is.

 11. Ek wil hier graag van die geleentheid gebruik maak am die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die wildlewe am van die jagters nie eers mel- ding te maak nie en in Lucas se werk kan hulle ure van genot deurbring. Wat ons veral in Lucas se publikasie interes- seer is sy deelname aan die agste grensoor~' log (1850-1853), sy aantekeninge in verband met die slag by Berea (20 Oesember 1852) en sy indrukke van ...

 12. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aangesien ons in die geval van Markus nie oor 'n voorhande bron ter ... geringgeskat word wanneer ons ons die Markaanse gemeentekonteks probeer voorstel nie. Linnemann suggests ... that there must be some control exercised over ..... ëaxai náuxa)v ëaxaxoq Kai návxioi' 8i0kovo(; (Mark 9: 35), dit wil sê as mens.

 13. The Compilation of Multilingual Concept Literacy Glossaries at the University of Cape Town: A Lexicographical Function Theoretical Approach Die samestelling van veeltaligekonsep-geletterheidswoordelyste by die Universiteit van Kaapstad: 'n Leksikografiesefunksieteoretiese benadering.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dion Nkomo

  2012-01-01

  Full Text Available

  This article proposes a lexicographical approach to the compilation of multilingual concept literacy glossaries which may play a very important role in supporting students at institutions of higher education. In order to support concept literacy, especially for students for whom English is not the native language, a number of universities in South Africa are compiling multilingual glossaries through which the use of languages other than English may be employed as auxiliary media. Terminologies in languages other than English are developed by translating English terms or coining new terms in these languages to exploit the native language competence of most students. The glossary project at the University of Cape Town (UCT which was conceived under the auspices of the Multilingualism Education Project (MEP is discussed. It is shown that the UCT glossaries are compiled using methods consistent with those employed in modern lexicography or proffered in lexicographical theory. The lexicographical function theory is specifically used to account for the glossaries and their production. It is suggested that modern lexicography can provide useful guidance for the production of glossaries, given that the earliest glossaries constitute the humble beginnings of lexicography.

  Hierdie artikel stel 'n leksikografiese benadering tot die samestelling van meertaligekonsep-geletterheidswoordelyste voor wat 'n baie belangrike rol kan speel by die ondersteuning van studente by instellings vir hoër onderwys. Om konsepgeletterdheid te ondersteun, veral vir studente vir wie Engels nie die moedertaal is nie, stel 'n aantal universiteite in Suid-Afrika meertalige woordelyste saam waardeur die gebruik van ander tale as Engels as hulpmedia aangewend kan word. Terminologieë in ander tale as Engels word ontwikkel deur Engelse terme te vertaal of nuwe terme in hierdie tale te skep om die moedertaalvaardigheid van die meeste

 14. De miskenning van Theo van Doesburg; zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de konkrete poëzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1987-05-01

  Full Text Available More literary critics outside Belgium and the Netherlands have written about Theo van Doesburg than from inside these countries. The first important monograph on him appeared in English - Theo van Doesburg - Propagandist and Practitioner of the Avant-Garde, 1909-1923, by Hannah Hedrick. Van Doesburg’s poetry developed in the direction of concrete poetry - the type of poetry in which the spatial, acoustic and visual characteristics of language are maximally utilized towards the creation of the poem. Word as sound and as image is foregrounded in concrete poetry, while the imaging of persons and subjective experience is eliminated as far as possible. The anecdotal or the epic component of the concrete poem is minimal and the language of this sort of poem has been reduced to the minimum. In the spirit of the theory of concrete poetry Van Doesburg advocates the liberation of art from all the commitments imposed upon it. That with which Van Doesburg began was continued by other poets, especially in Germanic literature by poets of the so-called neo-realism.

 15. OOR DIE METODE VAN ONS KERKGESKIEDSKRYWING EN OOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... oor dieselfde saak bestaan albei se uitsprake in ag te neem'). Die skrywer verwyt prof. Engelbrecht dat hy hom nie hieraan gehou het nie omdat hy alleen vermeld dat die Hervormde Kerk met die koms van Jan van Riebeeck aan die. Kaap geplant is en verswyg dat „Gereformeerd" ook sy intrede hiermee. *) a.ic., bts. 6v.

 16. Die rol van persoonlikheidstrekke in die weerstand teen stres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja V. R. van Oudtshoorn

  1988-05-01

  Full Text Available The role of personality characteristics in resistance to stress: A study was conducted to establish whether certain personality characteristics contribute to resistance to stress. Rescue brigadesmen, performing dangerous rescue operations in the goldmining industry, served as basis for the study. The sample consisted of 63 current, 56 ex- and 50 non-brigadesmen. Results indicate that brigadesmen, on the basis of their personality structure, are better equipped to cope with stress. Scores on the 16PF show that they have a lower level of interpersonal anxiety (Factor Q4 and that they are more practical (Factor I, emotionally stable (Factor C, and conscientious (Factor G. These findings support existing knowledge of the 16PF. Opsomming Ten einde vas te stel ofdaar sekere persoonlikheidstrekke bestaan wat bydra tot weerstand teen stres, is 'n studie uitgevoer met reddingspanlede, wat lewensgevaarlike reddingsdiens in die goudmynbedryf verrig, as ondersoekgroep. Die streekproefhet uit 63 huidige, 56 oud-reddingspanlede en 50 amptenare, wat nog nooit aan die span behoort het nie, bestaan. Dit blyk dat reddingspanlede, op grond van hulle persoonlikheidstruktuur, beter toegerus is om stres te hanteer. Tellings op die 16PF toon dat hulle oor 'n laervlakvan interpersoonlike angs beskik, (Faktor Q4, dat hulle meer prakties (Faktor I, emosioneel stabiel (Faktor C en konsensieus is (Faktor G. Hierdie bevindinge sluit aan by die reeds bestaande kennis oor die 16PF.

 17. Die era van Suid-Afrika se militere hoogbloei met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  4 Jun 1976 ... Die Toyota 1200 bakkie is geadverteer met die woorde 'Hier kom die pantserbakkie', teen die agtergrond van 'n olifant tenk.32. Daar is ook 'n betrekking deur Thorold en van Wyk geadverteer waar militere opleiding 'n voorvereiste was.33. Daar was ook films wat weermag en polisie gebasseer is wat in die ...

 18. Etíese perspektiewe vir die bantering van konflik in die mediese ...

  African Journals Online (AJOL)

  mits versagtende omstandighede nie aangevoer kan word nie. Die howe oefen dan ook alleen sy regterlike funksie uit oor 'n konkrete geskil wat van daadwerklike belang vir die werklike partye is (Strauss 1982:14). Die hof laat hom lei deur die maatstaf van goeie sedes, die boni mores. Regter Mostert se verduideliking in ...

 19. Professionalisme met verwysing na die posisie van bedryfsielkunde en die bedryfsielkundige in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. van der Merwe

  1981-11-01

  Bedryfsielkunde, as relatief jong maar snelgroeiende wetenskap, word aan die hand van ses kriteria vir 'n professie evalueer. Resultate in hierdie verband dui in die algemeen daarop dat die vakgebied alreeds vir 'n aantal jare in 'n oorgangsfase tot ‘n volwaardige professie is en dat daar in hierdie proses reeds ver op die professionele kontinuum gevorder is. Verdere onder-soeke ten opsigte van professionele opleiding, die statutêre organisering van Bedryfsielkunde asook 'n professionele kode en vereniging vir die Bedryfsielkunde word bepleit ten einde die professionele posisie van die vakgebied volledig te konsolideer.

 20. Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen: Bodemgebonden plagen en ziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Ludeking, D.J.W.

  2010-01-01

  Samenvatting voor internet Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een alternatieve bestrijdingsmethode voor bodemplagen en bodemziektes in de teelt van zomerbloemen. Het eerste deel van het onderzoek heeft zich gericht op de bestrijding van emelten met insectenparasitaire nematoden.

 1. Rapportage voor de co-innovatieprogramma´s Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro Foodketen : Bijlage 6: Advies m.b.t. de ontwikkeling van een 'Task-force Marktontwikkeling Streekproducten'

  NARCIS (Netherlands)

  Oostindië, H.A.

  2005-01-01

  Deze notitie is een advies aan SPN en LTO-Nederland om als vervolg op het Koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting (kortweg: Koepelproject Streekproducten) te werken aan de ontwikkeling van een 'Task Force Marktontwikkeling Streekproducten'. In het Koepelproject

 2. Bepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma met hoge-druk vloeistofchromatografie ; methode-ontwikkeling en monsteranalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Somers HHJ; Stolker AAM; Gelderen CEM van; Savelkoul TJF; Ginkel LA van; ARO; VIC

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het

 3. Hemoglobine A1c. Ontwikkeling van een bepalingsmethode en enige klinische toepassingen

  NARCIS (Netherlands)

  Miedema, Kornelis

  1981-01-01

  In dit proefschrift wordt een kolomchromatografische bepalingsmethode van het HbA1c beschreven. Het belang van deze bepaling voor de controle van patiënten met diabetes mellites wordt in een aantal klinische studies nagegaan. ... Zie: Samenvatting

 4. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 5. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 6. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 7. Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1975-11-01

  Full Text Available A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational variables such as time-span of discretion tend to moderate the relationship between Leadership style and group performance. Implications for future theory development, research and applications are discussed. Opsomming In 'n gekontroleerde laboratorium- en kontrolestudie is die verband tussen leierskapstyl en bestuursdoeltreffendheid onder verskillende tydspantoestande bepaal. Resultate toon aan dat beide leierskapstyl en tydspan 'n invloed uitoefen op bestuursdoeltreffendheid. Doeltreffendheid kan beskou word as 'n funksie van die aanpassing van basiese leierskapstyl by die betrokke situasie. Die gevolge wat hierdie bevindings vir verdere navorsing en bestuursontwikkeling mag inhou, word bespreek.

 8. Die oorsake van en bydraende faktore tot eensaamheid: 'n literatuuroorsig

  OpenAIRE

  Doman, LCH; le Roux, A

  2010-01-01

  'n Groot deel van die bevolking ervaar gereeld eensaamheid en dit word as 'n algemene verskynsel in die menslike bestaan beskou. Verskeie studies dui daarop dat jong mense veral vatbaar is vir eensaamheid. Eensaamheid word ook beskou as 'n risiko-faktor vir 'n wye verskeidenheid probleme wat 'n potensiële gevaar vir die mens se gesondheid inhou. Verskeie faktore wat 'n invloed op die mate van eensaamheid het, is ook kenmerkend van die Suid-Afrikaanse konteks. Rokach se model van eensaamheidsv...

 9. Die toepassing van die K3-model op die televisieteks Colour TV

  African Journals Online (AJOL)

  “OIL's approach to investigating the coloured market took place in the form of ethnographic research which ... communication strategies” (Botha 2010: 14). ... Op grond van die waarnemings, onderhoude en vraelyste het OIL tot die volgende ..... hold onto your nearest and dearest because this is going to be a kwaai mix bag.

 10. Die verwysing van hupër eléous in Romeine 15: 9

  African Journals Online (AJOL)

  So bevat die Romeinebrief vir Wilckens. (1978: 15) die sentrale inhoud van die evangelie wat Paulus aan die. Romeinse Christene voorlê. Die tema van hierdie sentrale voorlegging is dan 'die geregtigheid van God vir elkeen wat glo'. Paulus stel hom deur die brief aan die gemeente voor en vrae op aktuele probleme van.

 11. Vergelyking van verrykte gars, koring, triticale en mielies vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Teen die agtergrond van wêreldwye en plaaslike graansurplusse, sowel as die gunstige VOV op verrykte gars en triticale, word voorsien dat hierdie kleingrane met ekonomiese voordele vir die afronding van voerkraallammers aangewend kan word. Keywords: Barley, growth, lambs, maize, triticale, voluntary intake, wheat.

 12. Student-onderwysers se interpretasie en gebruik van leerteoriekonsepte

  OpenAIRE

  van der Westhuizen, G J; van der Merwe, M P

  2010-01-01

  Hierdie artikel rapporteer oor 'n ondersoek na die wyses waarop student-onderwysers konsepte verstaan, uitbou, en gebruik. Konsepvorming en -interpretasie is 'n belangrike leeruitkoms in hoër onderwys in die algemeen en in onderwysersopleiding in die besonder. 'n Goeie begrip van die ontwikkeling van konsepvorming en die praktykmaking daarvan is van kardinale belang vir onderwysersopleiding, veral vanweë die uitdagings rondom 'n verantwoordbare pedagogiek wat leerbillikheid en -gelykheid as f...

 13. Die vroeë kommunikasieontwikkeling van ’n groep babas met pediatriese MIV/VIGS in sorgsentrums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Bam

  2003-11-01

  Full Text Available The high prevalence and serious sequelae of the pediatric human immunodeficiency virus (HIV/AIDS in South Africa pose great challenges for clinicians involved in early intervention to develop appropriate interdisciplinary programmes for primary prevention of transmission of the virus as well as secondary interventions directed at the early management of the unique combination of serious health problems, neuro-developmental needs and caregiving circumstances of the infants. Opsomming Die hoë prevalensie en ernstige gevolge van die pediatriese menslike immuniteitsgebrek-virus (MIV/VIGS in Suid-Afrika stel groot uitdagings aan klinici betrokke by vroeë intervensie om toepaslike interdissiplinêre programme te ontwikkel vir primêre voorkoming van oordrag van die virus asook sekondêre intervensies gerig op die vroeë hantering van die babas se unieke kombinasie van ernstige Gesondheids-probleme, neuro-ontwikkelingsbehoeftes en versorgingsomstandighede. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 14. DIE NORMERING VAN AFRIKAANSE BYBELTAAL C.J. Conradie ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Afrikaanse spreektaal weergee maat terselfdertyd verhewe Bybeltaal wees-. Die Bybel moet sy "Oosterse koLoriet" behou maar terselfdertyd ver- staanbaar wees. Die volgende skema sal die samehang van die normeringsfaktore wat hieronder behandel word, oorsigtelik maak. C.R.A., Kerke, vertalings- kommissies.

 15. Die gebruik van ’n reologiese tegniek in die bepaling van die verhardingsreaksiekinetika van ’n reaktiewe poliësterpoeierdeklaag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2004-09-01

  Full Text Available

  Die studie van die verhardingsreaksiekinetika van deklae word bemoeilik deur die aanwesigheid van vlugtige stowwe, pigmente en bypigmente. In hierdie studie word die verhardingsreaksiekinetika van ’n karboksielgetermineerde poliëstertriglisediel-isosianuraat deur middel van parallelplaatspanningsreometrie bepaal. Jeltye is verkry en skaleringseksponente bepaal. ’n Nuwe metode vir die voorspelling van die verloop van die reaksie word voorgestel en vergelyk met resultate verkry deur middel van differensiël skanderingskalorimetrie.

  Abstract

  The use of a rheological technique in the determination of the curing kinetics of a reactive polyester powder coating

  In this article a study of the curing process of carboxyl terminated polyester-triglycidyl isocyanurate systems is reported. A comparison is made between the generally used Differential Scanning Calorimetric methods and rheokinetic methods, using a parallel plate oscillating stress rheometer. Gel times were determined and scaling exponents calculated. A new method for the estimation of the extent of reaction is presented and compared with results obtained by means of differential scanning calorimetry

 16. ’n Leergeoriënteerde raamwerk vir e-portefeulje-ontwikkeling in afstandonderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina J. van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available George Kuh (2008 se lys van tien hoë-impakonderwyspraktyke, wat deur die American Association for Colleges and Universities (AAC&U onderskryf word, is vroeg 2016 aangepas om e-portefeuljes in te sluit. Hierdie toevoeging is belangrik omdat die lys vir die eerste keer aangepas is. In hierdie artikel word verslag gelewer oor die bruikbaarheid van ’n leergeoriënteerde raamwerk vir die fasilitering van e-portefeulje-ontwikkeling in afstandonderwys. Die raamwerk is in die drie beginsels van ’n leergeoriënteerde benadering tot assessering gefundeer, naamlik dat assesseringstake leergeoriënteerd moet wees, dat studente aktief by eie en eweknie-evaluering betrokke moet wees en dat vinnige, gereelde terugvoer huidige en toekomstige leer moet bevorder. Die leertake is ontwerp om geleenthede te bied om terselfdertyd die kern- en ontwikkelingsvaardighede te demonstreer, wat tans tydens tersiêre onderwys ingeoefen moet word. ’n Verskeidenheid vorms van tegnologie is ingespan om informele, toevallige, selfgerigte, selfregulerende, koöperatiewe, genetwerkte, ervarings- en transformerende leer te ondersteun en die ontwikkeling van ’n praktykgemeenskap te bevorder. ’n Ondersoek na ’n e-portefeulje, wat binne hierdie raamwerk ontwikkel is, toon dat die raamwerk dit moontlik gemaak het om prestasie met betrekking tot gestelde leeruitkomste te demonstreer, terwyl die vlak van kern- en ontwikkelingsvaardighede terselfdertyd gedemonstreer en nagespeur kon word. Na afloop van ’n veeleisende, uitdagende en dikwels soloreis verklaar die student dat die graad waardevol is omdat sy nie ’n voorgeskrewe boek soos ’n parakiet moes herhaal nie, maar haar vermoë om iets in die praktyk toe te pas moes demonstreer. Gebaseer op die verklaring, kan e-portefeuljes as ’n hoë- impak-praktyk beskou word.

 17. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-05-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 18. Die bydrae van enkele liggaamlike opvoedkundiges tot die ontwikkeling van die vak in Suid-Afrika vanaf die begin van die twintigste eeu / Rosalie Irene de Klerk

  OpenAIRE

  De Klerk, Rosalie Irene

  1986-01-01

  The main objective of this study was to document, systematize and analyse the contributions of some leading Physical Educationists to the establishment and development of Physical Education in South Africa. The main methodological approach used to realise this objective was the historical-analytical method, by which the data were systematized and analysed thematically and chronologically. With a view to the systematization of data, tilt! following main aspects were chosen ac...

 19. Methode - ontwikkeling voor het bepalen van het gehalte aan cacaoboterequivalente vetten in chocoladeprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Muuse, B.G.

  1985-01-01

  De Europese Commissie (EC) bestudeert de mogelijkheden om cacaoboteralternatieve vetten (CDA) toe te staan in chocolade tot een gehalte van 5% van de waar zonder declaratleverplichting. Voorwaarde is de controleerbaarheid met een betrouwbare analysemethode. De CAODISCO ontwikkelde een

 20. Risico's in ontwikkeling : managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Gompel, Bas

  2004-01-01

  Woningcorporaties zijn sinds 1995 financieel onafhankelijk van de overheid. Sindsdien zijn de corporaties zelfstandige organisaties, met de bijbehorende risico's, geworden. Enerzijds gaat ondernemerschap gepaard met het nemen van risico's, maar anderzijds mogen er niet teveel risico's worden

 1. Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. L. Visagie

  1978-11-01

  ‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.

 2. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Ken Wilber se AQAL-teorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2010-02-01

  Kenneth Earl Wilber III, an integral philosopher, psychologist and mystic with an intelligence quotient of 160, was born on 31 January 1949 in Oklahoma City, Oklahoma, in the United States of America, and is considered by some as one of the most important philosophers of the 21st century. He developed his integral philosophy over 30 years, which can be divided into five phases. The most important aspects of his philosophy for the purposes of this article are the AQAL integral map of reality, and the evolution of consciousness. AQAL stands for ‘all quadrants, all levels, lines and stages’. Wilber divides reality into singular and plural interiors and exteriors; or art, morals and science. Also deriving ideas from Developmental Psychology, he sees the evolution of consciousness unfolding in seven stages: archaic, magic, mythic, rational, pluralistic, holistic and transpersonal. This theory could add value to pastoral care by enabling pastors to support believers’ own spiritual growth in pursuit of the kingdom of heaven.

 3. DIE ONTWIKKELING VAN 'N MILITÊRE INLIGTINGSVERMOË VIR DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG, 1937-1943

  OpenAIRE

  M.C. Van Deventer

  2012-01-01

  Upon the establishment of the Union Defence Force in 1912, no provision was made for a military intelligence capability. During the First World War various so-called intelligence units were raised and a Military Intelligence function was established within the General Staff section. After the war, this function went into gradual decline. By 1937, a renewed interest in intelligence resulted in the part-time appointment of Lieutenant Colonel B.W.Thwaites as head of Military Intelligence. After ...

 4. DIE ONTW"IKKELING VAN DIE SOW"JET.VLOOT SEDERT 1945

  African Journals Online (AJOL)

  Krushchev introduced no changes in the naval strategy in 1954. Admiral ... Brezhnev didn't change this naval strategy. He built up a .... suitable for a young school strategy major elements ..... without a blue water navy they could not influence world events56. Hierna verwys .... ocean-going navy Adm Gorshkov was directed.

 5. Die ontstaan en ontwikkeling van melaatsheid in die antieke tyd: navorsings - en oorsigartikels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François Retief

  2009-09-01

  Full Text Available Through the ages leprosy has filled mankind with awe and horror. It still remains one of the unconquered infectious diseases, although the World Health Organisation reports a decrease in its prevalence (18 million to two million new cases annually over the past 20 years. For many, leprosy’s origins are to be traced back to the Hebrew Bible and the condition of zara’ath mentioned in Leviticus 13-14. This was a light-coloured scaly skin lesion which rendered the patient ritually unclean. Such a person was banned from society by a priest, and could only return on being pronounced clean. Zara’ath was almost certainly a benign skin lesion and not leprosy. When the Hebrew Bible was translated into Greek (the Septuagint in the 3rd century BC, zara’ath was translated as lepros/lepra, possibly after an apparently comparable disease described in the Hippocratic Corpus (5th – 4th centuries BC. The Hippocratic disease was clearly a benign, scaly skin eruption, and not leprosy as we know it. The fact that leprosy, as a very chronic progressive disease with a characteristic clinical picture, was not described by Hippocrates, almost certainly means that it did not occur in the Greek community of the time. True leprosy is an infection caused by Mycobacterium leprae, and manifests initially as light-coloured skin macules. With prominent bodily immunity against the organism the skin lesions enlarge slowly, later become scaly with a numb surface, and are complicated by nervous infiltration and atrophic degeneration of the extremities (tuberculoid leprosy. With low immunity, progressive nodular infiltration of skin and underlying structures result in extensive deformities (e.g. the typical “leonine facies”, subcutaneous abscesses, destruction of nerves and other tissues, blindness, deafness and testicular atrophy (lepromatous leprosy. Medical writings of ancient civilisations show that a leprosy-like disease was recognised in Mesopotamia by the 2nd millennium BC, and possibly in India and China in the 1st millennium BC. It has been suggested that leprosy was brought to the Mediterranean region by Alexander the Great’s armies, 4th century BC.Leprosy produces pathognomonic bone lesions, and the earliest osteo-archaeological evidence of leprosy was found in Egyptian skulls dating back to the 2nd century BC. The first clinical description of a disease recognisable as classical leprosy, can be dated to Strato of Alexandria, 3rd century BC. This condition, which became known as elephantiasis or elephas, was subsequently described by numerous notable physicians of the time, and Aretaeus of Cappadocia in particular. It migrated to Greece and Italy; Pliny the Elder stating that it fi rst appeared in Rome at the end of the 1st century BC. Although it was considered incurable, complex therapeutic programmes including venesection, purges, enemas and perspirants were prescribed in order to rid the body of the presumed fluid retention. Elephantiasis spread through the Roman Empire, but only became a notable European epidemic during the Middle Ages. In time the zara’ath-associated lepra of the Septuagint and elephantiasis were considered related diseases, and by the 4th century they were seen as the same disease. The two names became interchangeable. The influence of the Christian Church was such that the ritualised banning of lepers became incorporated into the treatment of elephantiasis – against the advice of physicians like Caelius Aurelianus (4th/5th century AD. Gradually the name lepra (leprosy replaced elephantiasis, which ensured the stigmatisation of leprosy as an “unclean disease” with divine punishment for previous sins – a tragic misconception which persisted up to modern times. Today elephantiasis refers to a tropical parasitic disease, fi lariasis, characterised by gross swelling and deformation of the lower body.

 6. 'n Brief van strooi?: Die Evangelie in Jakobus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. P. A. Kotz�

  1985-08-01

  Full Text Available Jakobus is 'n juweel. Dit is so jammer dat Luther die brief 'n slegte naam gegee het deur dit "eyn rechte stroern Epistel..." te noem, omdat dit, volgens hom, geen evangeliese inslag het nie ("den sie doch keyn Euangelisch art an yhr hat. So is dit as't ware 'ge�tiketteer' en die naam het bly kleef. Die meeste ondersoeke van die brief begin met die vermelding van Luther se uitspraak en probeer vanaf hierdie punt om die vaandel vir die brief te swaai, hetsy op Protestantse hetsy op Rooms - Katolieke wyse.

 7. Die ontwikkeling en evaluering van 'n kapasiteitsbouprogram vir boere ter fasilitering van lewenskwaliteit / Abraham Carel Botma

  OpenAIRE

  Botma, Abraham Carel

  2004-01-01

  The origin of this study is due to research Botma (1999) undertook among Free State farmers in order to determine what the global level of perceived stress was, but also to determine which specific stressors they experienced and what its intensity was. With this study Botma (1999) found that the stressors by which the farmers are confronted, hold negative implications for their quality of life. The purpose of the current study namely to develop a capacity building programme ...

 8. Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen

  NARCIS (Netherlands)

  Fast T; Mennen M; Mooij M; IMG

  2008-01-01

  In opdracht van de VROM-Inspectie is een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De

 9. Die waarde van voorafopleiding deur die ouer vir pedo-oudiometrie by drie- en vierjarige kleuters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merisa Lodewyckx

  1981-11-01

  Full Text Available Die verkryging van akkurate, betroubare inligting aangaande die gehoorvermoë van jong kinders is van besondere belang vir die oudioloog, maar word dikwels bemoeilik aangesien die kleuter nie goeie samewerking bied in die vreemde pedo-oudiometriese situasie nie. Die oplossing hiervoor is grootliks geleë in die opleiding van die kind voor formele  gehoortoetsing en meer spesifiek  opleiding tuis deur die ouer. Die doel van hierdie studie was om 'n voorbereidende program op te stel wat die ouer tuis met die kind kan uitvoer, voordat formele  toetsing plaasvind. Die waarde en effek van hierdie program in die pedo-oudiometriese situasie is geevalueer by 'n groep drie- en vierjarige kleuters. Resultate dui daarop dat laer en meer akkurate drempels, 'n korter toetstydperk, verminderde angs en beter samewerking verkry is by die kleuters wat vooraf  opleiding ontvang het. Die opleidingsprogram kan dus in die kliniese praktyk benut word as voorafopleiding  vir pedo-oudiometrie.

 10. aarde beteken die einde van tradisionele metafisiese taal oor God?

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... (2009:4) aan dat die eietydse 'populist meander culture' die onvanpastheid van 'n skeidslyn tussen hoofstroom- en charismatiese kerklike groeperinge blootlê. Albei verteenwoordig geïnstitusionaliseerde religie. Die lyn moet eerder tussen geïnstitusionaliseerde religie en spiritualiteit op die markplein ...

 11. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 12. 'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internetgebruik en die identifisering van moontlike risikofaktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand

  OpenAIRE

  Van Der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia

  2015-01-01

  Nuwe digitale media, soos die internet en selfone, het 'n integrerende deel van adolessente se lewens geword. Die doel van die ondersoek waarop hierdie artikel gebaseer is, is om te bepaal watter uitwerking adolessente se gebruik van hierdie media op hulle sielkundige welstand en vlak van sosiale aanpassing het. Die betrokke hoofargument is dat kommunikasie deur middel van hierdie media ten koste van belangrike sosiale interaksie in die ware lewe plaasvind - interaksie wat noodsaaklik is om g...

 13. die kerk, maatskappy en vrye verenigings: 'n studie van die kerkorde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Engelhard en Hofman 2001; PKN 2003). Die begrip “moderne gedifferensieerde samelewing”, saamgelees met 'n selfstandigheid in eie bevoegdheid, kom net so van Dooyeweerd af (1957:379; 1963:81). NGK-KO 1962 neem vorm aan in 'n tyd waarin. Dooyeweerd akademies op die kruin van die golf is – gemeet aan sy.

 14. Vlam in die sneeu. Die liefdesbriewe van André P. Brink en Ingrid ...

  African Journals Online (AJOL)

  In Vlam in die sneeu kry lesers dan vir die eerste maal indringende toegang tot. Brink en Jonker se verhouding in hulle eie woorde, vergesel van 'n aantal foto's en faksimilees van 'n paar briewe en tele- gramme. Soos Willie Burger in sy knap voorwoord tot die versameling aandui, kan hierdie stel briewe gelees word as 'n.

 15. Riglyne vir ‘n omvattende verrykingsprogram vir die bevordering van die geestesgesondheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoinette Gmeiner

  1997-12-01

  Full Text Available In Suid-Afrika, met die snelle veranderinge in die politiek, ekonomie, lewenstyl en tegnologiese vooruitgang, gepaard met die geweld tans in die land, is die lewenskwaliteit van mense so bemvloed dat produktiwiteit en gedrag benadeel is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 16. Die noodsaaklikheid van ’n veelsydige persoon- likheidsontwikkeling en in waiter mate die lees van keurleesstof daartoe kan hydra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1962-03-01

  Full Text Available Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’11 I>ekciulc oor ’n sterk en innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’n opmerking laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig beïndriik dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ]ersooidiklieid op horn kenbaar te maak nie.

 17. Die invloed van voedingspeil op puberteitsbereiking by Nguni ...

  African Journals Online (AJOL)

  vergeleke met Drakensberger en Bonsmaraverse. Drakensbergerverse was met puberteit ietwat jonger (407,21 dae) en ligter (298,71 kg) as die Bonsmaraverse wat 418,96 dae oud was en 'n massa van 341,39 kg gehad het. Bonsmara,. Drakensberger en Nguniverse het vanaf speen tot met die bereiking van puberteit, ...

 18. Ontwikkeling en demonstratie van een geintegreerd bestrijdingssysteem voor de rode luis Myzus nicotianae

  NARCIS (Netherlands)

  Dijken, van M.J.

  1998-01-01

  De geïntegreerde plaagbestrijding van de paprikateelt onder glas, wordt sinds 1993 verstoord door de opkomst van de rode luis, Myzus nicotianae. Deze luis is namelijk resistent tegen het selectieve chemische correctiemiddel pirimicarb en een effectieve biologische bestrijding was onvoldoende

 19. Thomas Erastus oor die struktuur van die gemeenskap'^

  African Journals Online (AJOL)

  óók aansprake en regte het, is die opvatting dat sowel die burgerlike gemeenskap as die kerk 'n perfecta societas sibi sufficiens is, nié werklik aanvaar nie. Die Middeleeuse gemeenskap was die corpus christianum,. 'n gemeenskap wat nie deur fisiese of politieke grense beperk was nie. Sy grense het gelê waar die grense ...

 20. Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aan geleenthede

  OpenAIRE

  Viviers, S; Boudler, J-M

  2010-01-01

  Hierdie studie ondersoek tendense in die volhoubaarheidsverslaggewing deur vyf prominente mynmaatskappye wat op die JSE genoteer is. Die 2005-, 2006-, 2007- en 2008- jaar- en volhoubaarheidsverslae van hierdie maatskappye is ontleed deur middel van inhoudsanalise. Sleutelwoorde wat verband hou met ekonomiese bemagtiging, MIV/VIGS, ander gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede en omgewingsimpak sowel as opleiding en onderwys, is getel. Hierdie aangeleenthede is ook gekategoriseer in terme van...

 1. Die skrifbeskouing van feministiese teoloë, in die besonder dié van Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – beoordeel in die lig van die gereformeerde teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alta E. Swart

  2013-10-01

  Full Text Available Dit wil voorkom asof die feministiese Skrifbeskouing op die beginsel van selektiewe Skrifgesag berus. Dit beteken dat slegs dié dele in die Bybel wat met die feministiese ideologie ooreenstem, as gesaghebbend aanvaar word. Dit is veral die sogenaamde androsentriese taalgebruik wat dit vir aanhangers van hierdie benadering moeilik maak om die hele Skrif as gesaghebbend te erken. Hermeneuties vertoon hierdie benadering groot ooreenkomste met die Postmodernisme, waarin geen vaste reëls bestaan om die betekenis van tekste te bepaal nie. Gesien in die lig van die gereformeerde teologie, soos veranker in die Woord en belydenisskrifte, vertoon die feministiese teologie ernstige leemtes. Die bydraes (Skrifbeskouing van drie prominente feministiese teoloë – Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – word onder die loep geneem en teologies-krities geëvalueer ten einde hierdie leemtes uit te wys. It appears that the feminist view of Scripture is based on the principle of selective authority of the Scriptures, which means that only the parts of the Bible corresponding with the feminist ideology are accepted as authoritative. The use of androcentric language, in particular, makes it difficult for followers of feminism to accept the whole Bible as authoritative. Hermeneutically, their approach resembles Postmodernism, interpreting without any rules. Viewed from the paradigm of the reformed theology, which is anchored in Scripture and the articles of faith, feminist theology shows serious shortfalls. The contributions of three prominent feminist theologians – Fiorenza, Brenner and Van Dijk-Hemmes – are studied closely and evaluated critically in the light of the reformed theology, to underline these shortfalls.

 2. Effects of biomass chains on land use and soil quality in the Netherlands. Development and application of a framework for testing; Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Ontwikkeling en toepassing van een toetsingskader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanegraaf, M.C.; Moolenaar, S.W.; Elbersen, H.W.; Annevelink, E. [Nutrienten Management Instituut NMI, Oosterbeek (Netherlands)

  2007-03-15

  toenemende bioenergievraag op wereldschaalniveau onafwendbaar. De vrees bestaat dat de stijgende vraag naar biomassa voor bio-energie leidt tot extra druk op de bodem en daarmee tot een achteruitgang van de bodemkwaliteit bij onzorgvuldig beheer. De Technische commissie bodembescherming heeft daarom een studie laten uitvoeren naar de mogelijke positieve en negatieve effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Voor de productie van energie uit biomassa is een aantal hoofdroutes beschikbaar (elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen). Bovendien kunnen verschillende organische stofbronnen (energiegewassen, bijproducten en geimporteerde biomassa) worden gebruikt. Uit een beschrijving van de ontwikkeling van de ketens en de bijbehorende biomassavraag blijkt dat die ontwikkeling vooral bepaald wordt door de technologische mogelijkheden en het aanbod van biomassa. In de bio-energiesector is een duurzaamheidsdiscussie gaande, die aan het thema 'bodem' beperkt aandacht besteedt. Een toetsingskader is opgesteld om de effecten van bio-energie op landgebruik en bodemkwaliteit te beoordelen. Basis voor het toetsingskader zijn een denkmodel 'duurzaamheid bio-energie' en een overzicht van bruikbare indicatoren voor bodemkwaliteit (zoals landgebruik/landschap, biodiversiteit, organische stof, nutrientenvoorziening, mineralenoverschot, bodemstructuur, bioremediatie en bodemverontreiniging). De illustratie brengt de onderzoeksvraag in beeld zoals die in deze studie is opgevat. In deze studie is de onderzoeksvraag uitgewerkt als organische stofbalans op perceels- en regionaal schaalniveau. Het gebruik van het toetsingskader is geillustreerd voor de ketens 'groene elektriciteit' en 'biotransportbrandstoffen'. Daarbij is een kwalitatieve beschouwing gegeven voor de indicatoren organische stof, mineralen en landgebruik. Uit deze eerste uitwerking van het toetsingskader is geconcludeerd dat bio-energie kansen biedt op een

 3. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in vlees en melk

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1985-01-01

  Door toepassing van het zogenaamde "FAST-LC systeem" kunnen monsters zonder veel manuele handelingen automatisch worden geanalyseerd op nitrofuranen, medicinale stoffen met een breed werkingsspectrum, toegepast tegen infectieziekten bij runderen, varkens en pluimvee. In de Verenigde Staten mogen

 4. die korrelasie tussen die gemiddelde daaglikse toename van ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n Regressielyn is uit die gegewens bereken deur 'n beswaarde regressieanaliese en die 80 persent-voorspellings- bande is bepaal. Die punte wat ver buite die normale ver- spreidingsband geval hetkon almal met goeie rede as abnor- maal beskou word (sien tabel 1) en is nie ingesluit by die statistiese berekenings nie.

 5. Die invloed van gesondheidsopvoeding op die prevalensie van skistosoombesmettings by leerders in ’n skistosoom - endemiese gebied in die Limpopoprovinsie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corrie Wolmarans

  2008-09-01

  Full Text Available In hierdie studie is geselekteerde direkte en indirekte onderrigmetodes geëvalueer ten opsigte vanhulle potensiaal om die prevalensie van skistosoombesmettings by skoolgaande kinders, woonagtigin ’n landelike omgewing in ’n skistosoom-endemiese gebied, te verlaag. Twee direkte (poppekas enblaaibord en drie indirekte (plakkaat, kennisgewingbord en onderrig via ouers of voogdeonderrigmetodes is geëvalueer.Skistosoombesmette leerders is met behulp van parasitologiese metodes geïdentifiseer en aan ’nvraelys in hul moerdertaal onderwerp om onder andere op hoogte van hulle kennis ten opsigte vanskistosomose te kom en te bepaal hoe die infrastruktuur tot hulle beskikking wat water en sanitasiebetref, daar uitsien. Leerders is met behulp van plaaslike gesondheidspersoneel vir die siekte behandelen daarna op verskeie geleenthede in samewerking met plaaslike onderwysers aan die verskillendeonderrigmetodes blootgestel.’n Aansienlike toename in die leerders se kennis aangaande skistosomose is reeds na die tweedeonderrigsessie waargeneem. Ten spyte van die feit dat die leerders in ’n skistosoom-endemiesegebied woonagtig was, het slegs 2% die siekte met ’n natuurlike waterhabitat soos ’n rivier geassosieer.Daar is verder gevind dat relevante amptelike strukture soos klinieke, geneeshere en skole byna geenrol speel in die verskaffing van inligting van wat die siekte behels en hoe dit oorgedra word nie.Betekenisvolle afnames in die kumulatiewe prevalensie van besmetting het by al die groepe, wat aandie onderskeie onderrigmetodes blootgestel was gedurende die ondersoek, voorgekom, wanneer ditmet die kontrolewaarde waar die leerders geen onderrig ontvang het nie, vergelyk is. Statistiesevergelykings tussen die verskillende onderrigmetodes het getoon dat die poppekas, blaaibord enplakkaat die effektiefste was om die prevalensie te verlaag, terwyl die gebruik van ouers of voogdedie minste effektief was. Alhoewel die kumulatiewe prevalensie van

 6. Sal die Era van Aquarius met ’n “skrikkelsprong” in die millennium tot sy reg kom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Smits

  2001-09-01

  Full Text Available Waar ons nou die einde van die 2de millennium AD nader, het dit duidelik geword dat daar heelwat verwarring heers oor hoe en waarom ons kalender opgestel is soos dit is. Die lengte van ’n jaar en van die astronomiese eeu word beide gedefinieer aan die hand van die posisie van ’n bepaalde punt aan die hemel, wat bekend staan as die Eerste punt van Aries. Deurdat hierdie punt met betrekking tot die sterre-agtergrond beweeg, skep dit probleme om sterrekundige gebeurtenisse, wat die seisoene bepaal, aan ’n vaste datum in ons kalender te koppel. Die Katolieke Kerk se wens om Paasfees op ’n datum te vier wat deur spesifieke astronomiese gebeurtenis se bepaal word, het in die 16de eeu gelei tot die implementering van die kalender wat nou internasionaal in gebruik is.

 7. Die gebruik van die mite in Die werfbobbejaan van Alexander Strachan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M.M. Klopper

  1996-05-01

  Full Text Available The use of myths in Die werfbobbejaan by Alexander Strachan This article focuses on the rote of Zulu myths in Alexander Strachan’s novel Die werfbobbejaan. It lakes as point of departure sources on mythology like Cuddon (1991, Baldick (1990, Grimal (1969, Levi-Strauss (1979 and Jung (1969. Die werfbobbejaan essentially recounts the story of a man (the adventurer, the academic, the writer, the hunter who also is the central character in Strachan's two preceding novels. Die werfbobbejaan focuses on the completion of an individuation process in the life of the central character, a process already begun in the preceding two novels and which in this novel finally culminates in the confrontation between hunter and baboon. The completion of this process is facilitated by the African milieu of Zululand where people give meaning to their existence by means of myths, and where no distinction is made between the mythic and rational modes of experiencing reality.

 8. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  Die skryf van 'n akademiese publikasie. 145. Paradigma. Inhoud. Slagkreet. Probleem. Behaviourisme Mense word gekon- disioneer hoe om op te tree. Ek kan myself nie help nie. Alles word tot oor- saak en gevolg gere- duseer. Utilitarianisme Moraliteit is nuttig as dit die gewenste resultaat kan bring. Die grootste geluk.

 9. Ontstaan, rol en betekenis van die Afrikaanse koerante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. P. Pienaar

  1975-05-01

  Full Text Available Die koerant soos ons dit vandag ken, het pas 2 000 jaar oud geword, nou wel nie altyd gedruk en met kleurfoto’s versier nie, maar nietemin herkenbaar nuusblad. Ons dank vandag die Romein Cicero vir ons kennis van die heel oudste koerante.

 10. IN KRITIESE BESKOUING VAN INLEIDING TOT DIE SEMANTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  Dit laat twee interpretasie- moontlikhede oop: "later" kan of beteken "later in Syntactic Structures. (Chomsky 1957)", of "tussen Syntactic Structures en Katz en Fodor (1963) se The Structure of a Semantic Theory". Laasgenoemde werk is naamlik die eerste wat deur De Klerk as deel van die tweede periode, "die aanloop tot.

 11. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 12. Die dinamika van die beperkte drie-deeltjie-probleem in sterrekunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keegan D. Anderson

  2011-09-01

  Full Text Available Die beperkte drie-deeltjie-probleem is een van die oudste probleme in klassieke fisika en is alvir ongeveer die afgelope honderd jaar bestudeer. Die probleem is nie oplosbaar op ‘n geslote analitiese wyse nie, alhoewel ’n oneindige reeks oplossing bestaan.

 13. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  regtens seëvier sodat die grondwetlike verbod op onbillike diskriminasie teen mense op grond van hul seksuele georiënteerdheid so .... gerig teen die homoseksueel self en die homoseksuele daad wat hy/sy beoefen, maar dat daar ook gediskrimineer ..... Die Uniform Marriage and Divorce Act,. 60 aangeneem in verskeie ...

 14. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 15. 'n Ondersoek na die potensiaal-bepaling van werknemers in die landbousektor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1989-05-01

  Full Text Available An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Against this background an attempt was made to scientifically identify potential and predict job performance amongst farm labourers. Using the PAQ method of job analysis, critical attributes were identified and a satisfactorily valid battery of tests was developed. The results of this study underlines the importance of the identification of the potential of farm labourers as a first step in the personnel management process. It also serves as a source of information that could be used by farmers for counselling purposes. Opsomming Wat die toepassing van Bedryfsielkundige beginsels en konsepte betref bestaan daar in die landboubedryf nog groot leemtes. Teen hierdie agtergrond is 'n poging aangewend om op 'n wetenskaplike wyse die potensiaal van plaasarbeiders te bepaal. Deur middel van die WOV-metode van posontleding is kritieke attribute by workers geidentifiseer en kon 'n toetsbattery met aanvaarbare geldigheid saamgestel word. Die resultate van die studie bevestig dat die identifisering van die potensiaal van plaaswerkers 'n noodsaaklike eerste stap in die personeelbestuursproses is. Dit kan ook met groot vrug as voorligtingshulpmiddel deur boere gebruik word.

 16. die keuring van kandidate vir teologiese opleiding noodsaak en ...

  African Journals Online (AJOL)

  25 Aug 2010 ... s. /T h e o lo g ic a l S tu d ie s http://www.hts.org.za. Original Research. A rtic le #. 8. 2. 8. (page number not for citation purposes). Cooke & Nel. 2. Vol. 66 No. 2 Page 2 of 6. Keuring. Keuring kan beskryf word as die siftingsproses met die oog op goedkeuring van kandidate vir toelating tot die bediening. Die.

 17. ’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2013-04-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van die Skrif word ondersoek. Verder word aspekte wat ’n Skrifgefundeerde mensbeeld onderlê, gekonstrueer. Die verband tussen emosionele trauma en geloofsvervreemding, asook die aspek van reg en geregtigheid, word hierna ondersoek. Die belangrikheid van die heil in Christus in die geestelike genesingsproses word ook bespreek. Ter afsluiting word ’n pastoraal-terapeutiese matriks voorgestel vir ingrype in die huidige lewenskrisis en die bestaande geloofsvervreemding met inagneming van die traumageskiedenis. Praktiese riglyne word verder verskaf as hulpmiddel vir begeleiding in die ondersteuningsproses. A proposed matrix regarding the pastoral counselling of the wounded faith-estranged. This article focuses on the role of the pastoral counselling of the emotionally wounded and faith-estranged person through the mediation of the salvation in Christ. The role of the Triune God and the central position of Scripture in mediating the salvation in Christ are also examined and the Scriptural view of man is constructed. The role of emotional trauma in the estrangement from God as well as the importance of justice and retribution are examined as it relates to the spiritual and emotional healing of the wounded faith-estranged. The article also discusses the prominence of the salvation in Christ in the spiritual healing process. In conclusion, a pastoral-therapeutic matrix of intervention is proposed to help in addressing the present life crisis and current faith-estrangement within the context of the trauma history, with a view to find healing from the woundedness and the faith-estrangement through salvation in Christ. Practical guidelines are offered to guide this supporting process.

 18. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de

 19. Sustainable energy. Program of action for sustainable development. National actions; Duurzame Daadkracht. Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling. Nationale deel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-04

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document the national strategy will be dealt with. [Dutch] In november 2002 stemde de ministerraad in met het Actieprogramma voor Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht'. Hierin beschrijft het kabinet hoe invulling wordt gegeven aan de afspraken die tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in september in Johannesburg zijn gemaakt. Het actieprogramma bestaat uit een internationale en een nationale strategie. Beide strategieen kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien. Coherentie tussen binnenlands beleid en wat in internationaal verband te ondernemen is cruciaal. In de internationale strategie wordt uiteengezet op welke concrete doelen Nederland zich op het vlak van duurzame ontwikkeling in de nabije toekomst met voorrang zal richten. Daarbij wordt aangegeven met welke middelen Nederland aan het realiseren van die doelen zal bijdragen. De concrete maatregelen zijn gericht op de vijf thema's die door secretaris-generaal van de Verenigde Naties als prioriteiten zijn aangegeven: water, energie, gezondheid, landbouw en biodiversiteit. Het kabinet voegt daar het thema handel en investeringen aan toe, vanwege de bijdrage die zij kunnen leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder armoedebestrijding.

 20. Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van*

  1985-01-01

  De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots

 1. 'n Verkenning van die soorte vennootskappe in die Amerikaanse reg ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Amerikaanse literatuur word talle verwysings gevind na die vennootskap in mynbou ("mining partnership"), familievennootskap ("family partnership", vennootskap in vaste eiendom ("partnership in real estate") en vennootskap vir boerdery ("farming partnership"). Hierdie onderskeiding is primer gebaseer op die tipe ...

 2. Invloed spoorelementen op groei en ontwikkeling kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Verberkt, H.; Berg, van den D.

  1998-01-01

  Het doel van het onderzoek was nagaan wat de invloed van spoorelementen is op de groei en ontwikkeling van Kalanchoe. Hierbij is onderzoek gedaan naar de effecten van gebrek en overmaat van de belangrijkste zes spoorelementen: ijzer, mangaan, zink, molybdeen, koper en borium.

 3. Epistemologiese en ontologiese dominante in "Die beiteltjie" van NP ...

  African Journals Online (AJOL)

  Epistemologiese en ontologiese dominante in "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en ... Log in or Register to get access to full text downloads. ... may be found in the shift of the dominant from problems of knowing to problems of modes of ...

 4. NOGMAALS dr. G. D. SCHOLTZ SE GESKIEDENIS VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  den Heer Gouverneur verzoek worde gedaan, dat er voor de Neder- duitsche Hervormde Kerk alhier vooreerst geene aanstellingen van. Predikanten geschieden, dan ten behoeve van hen, die reeds hier zijn, en nog geene aanstelling hebben kunnen bekomen, en dat het, bij ver dere dsipositiën over vacaturen alhier ...

 5. Aanpassing en evaluering van die litwin en stringer- klimaatmetingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Dippenaar

  1996-06-01

  Full Text Available Adapting and evaluating the Litwin and Stringer organisational climate questionnaire. In an attempt to satisfy the need which exists for scientifically justified climate questionnaires, the climate questionnaire of Litwin and Stringer (1968 was adapted and evaluated in this study. The questionnaire was administered to 122 managers in a financial institution. First and second order factor analyses were performed on the items of the questionnaire. Two factors of organisation climate were identified, viz. motivational - relationship considerations and uncertainty - job ownership considerations. The implications of the findings are discussed. Opsomming In 'n poging om aan die behoefte wat daar aan wetenskaplik verantwoordbare klimaatmetingsvraelyste bestaan, te voldoen, is die klimaatmetingsvraelys van Litwin en Stringer (1968 in hierdie studie aangepas en geevalueer. Die vraelys is op 'n steekproef van 122 bestuurders in 'n finansiele instelling toegepas. Eerste- en tweedeordefaktorontledings is op die items van die vraelys uitgevoer. Twee faktore van organisasieklimaat is geidentifiseer, te wete motivering - verhoudingoorwegings en onsekerheidtaakeienaarskapoorwegings. Die implikasies van die bevindinge word bespreek.

 6. Verspreiding en habitats van Lymnaea natalensis, tussengasheerslak van die lewerbot Fasciola gigantica, in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. N. de Kock

  2001-09-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die geografiese verspreiding en die habitats van Lymnaea natalensis, die slaktussengasheer van die lewerbot, Fasciola gigantica, soos gereflekteer deur die vindplekke van sy 4 552 monsters wat tans in die Nasionale Varswaterslakversameling (NVV van Suid-Afrika op rekord is. Alhoewel hierdie spesie in’n verskeidenheid van waterliggame aangetref is, was die meerderheid van die monsters (±70% afkomstig vanuit riviere, spruite en damme en is die water in 70.8% van die gevalle as standhoudend en in 71.8% van die gevalle as stadigvloeiend, of staande beskryf.  Die resultate van lewenstabeleksperimente deur verskeie outeurs het daarop gedui dat temperatuur ’n minder belangrike bepalende faktor in sy geografiese verspreiding blyk te wees, maar dat die beskikbaarheid van standhoudende water deurslaggewend vir sy voorkoms in ’n gegewe habitat mag wees. Hierdie resultate strook met die bevinding dat slegs 7.5% van die monsters van hierdie spesie in die NVV in habitats wat as seisoenaal beskryf is, versamel is. Verder bied dit’n logiese verklaring vir die sporadiese voorkoms, of totale afwesigheid van hierdie spesie in die droër streke van Suid-Afrika.  Opgaardamme en besproeiingsnetwerke dra grootliks by tot die skepping van permanente habitats wat geskik sou wees vir L. natalensis.  As tussengasheer vir een van die lewerbotspesies wat reeds ’n ekonomiese faktor in Suid-Afrika is, is dit ’n aspek waarmee beslis rekening gehou behoort te word in die beplanning en konstruksie van nuwe besproeiingsprojekte.AbstractDistribution and habitats of Lymnaea natalensis, snail intermediate host of the liver fluke Fasciola gigantica, in South Africa This paper focuses on the geographical distribution and the habitats of Lymnaea natalensis, the snail intermediate host of the liver fluke, Fasciola gigantica, as reflected by the collection sites of its 4 552 samples currently on record in the National Freshwater Snail Collection

 7. oordrag van eiendomsreg in die vulgêre reg in die wes-romeinse ryk

  African Journals Online (AJOL)

  Mnr F Schutte

  klassieke. Romeinse reg (250vC-27vC), klassieke Romeins reg (27vC-250nC), na-klassieke Romeinse reg. (250nC-1100nC). Sien verder ook Van Zyl Romeinse Privaatreg. 3 Die vulgêre reg het die klassieke reg in die tydperk tussen 350 en ...

 8. die ontstaan van vrouelugverenigings in suid-afrika voor die tweede

  African Journals Online (AJOL)

  aangestel. Ander eenhede het later gevolg. Drle van die Vrouehulplugmag se lelersflgure staan voor die VHLM se kleure wat gewy Is In Durban op 18 Mei 1940. Die vroue Is vlnr mal (meil E. Percival-Hart, It-kol (mev) D. Dunning en mal (mel) M. Egerton-Bird. 24. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, ...

 9. Wie is die goeie Samaritane? Eienskappe van vrywilligers in Suid-Afrika

  OpenAIRE

  Krugell, Waldo

  2010-01-01

  Mense wat vrywillig en sonder betaling hul arbeid aanbied vir die produksie van goedere en dienste waaruit ander voordeel trek, speel 'n belangrike rol in die ekonomie en gemeenskap. As vrywilligers beter verstaan word, kan hul kragte dalk beter gemobiliseer word. Die vraag is dus: Wie is die goeie Samaritane? Hierdie studie ondersoek die eienskappe van vrywilligers in Suid-Afrika met behulp van data uit die Arbeidsmagopname van September 2007. Die resultate toon dat vrywilligers in Suid-Afri...

 10. Die gebruik van 'n handpop as mede- terapeut en 'n vyfjarige ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  waarmee Billy Beer werk en elemente soos humor en herhaling word gebruik om ouderdomstoepaslik teenoor haar te reageer en op so manier haar unieke. “taal” te praat. In die res van die artikel word eerstens aandag gegee aan sake van 'n metodologiese aard, insluitende die gebruik van die sentrale metafoor van 'n.

 11. Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  2 Yarbro Collins (1983) bied tans nog die beste agtergrond vir 'n besinning oor geweld in ..... John's grammatical howlers are intentionally designed to alert listerners ..... 26 In die Nuwe Testament word Paul se snydende opmerking teenoor die Korintiërs as ..... rnt g0r`m nh8 ldfhrs`}m du sg}u fg}u + n2sh d/m sg>}} e`ql`jdh.

 12. Paulus se 'godsdienspatroon' en die bepaling van verwysing

  African Journals Online (AJOL)

  troon word voorlopig beskryf as die paradigma waarvolgens geloof ontvou in godsdiensuitlewing en teologie. Ook wanneer godsdienspatroon 'n relatiewe rol speel in interpreta- sie, word interpretasie hier van konstruksie afhanklik gemaak. Ook in sy relatiewe rol staan godsdienspatroon teenoor die teks. Hiermee is.

 13. Die verband tussen voeding en die leesprestasie van graad 4-leerders in Suid-Afrika: Bevindinge van prePIRLS 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2013-02-01

  Full Text Available Die effek van voeding op leerderprestasie was al die onderwerp van menige studie. Bewyse wat die oorsaaklike verhouding tussen voeding en prestasie staaf, bestaan egter nie. Op nasionale vlak belê die Departement van Basiese Onderwys tyd, moeite en geldelike hulpbronne in ’n Nasionale Skoolvoedingsprogram in ’n poging om die gesondheid van SuidAfrika se armste leerders te beskerm en om ’n bydrae tot hul opvoeding te maak. Teen hierdie agtergrond ondersoek die huidige studie patrone in die leesgeletterd van graad 4-leerlinge, wat geassosieer word met die response van onderwysers oor leerdervoeding, deur gebruik te maak van die Suid-Afrikaanse data van die Pre-Progress in International Reading Literacy Study (prePIRLS 2011. Volledige verslae van onderwysers oor die mate waartoe onderrig beϊnvloed word deur leerders se gebrek aan basiese voeding word aangebied, terwyl verslae van onderwysers volgens taalgroep ook oorweeg word in ’n poging om beter insig te verkry in patrone van prestasie op ’n gedisaggregeerde vlak. Resultate vir die huidige studie bevestig bestaande literatuur, naamlik dat ’n oorsaaklike verband tussen voeding en leesprestasie nie sonder twyfel vasgestel kan word nie. Nieteenstaande die gebrek aan oorsaaklike bewyse, behoort nasionale skoolvoedingsprogramme egter nie gediskrediteer of gestaak te word nie. Sulke programme kan moontlik juis van waarde wees wanneer realistiese doelwitte gestel word met die oog op verbeterde ondersteuning vir leerders.

 14. Die adversatiewe stelsel van bewyslewering en die beste belang ...

  African Journals Online (AJOL)

  MJM Venter

  weeg. Hierdie vraag word teen die agtergrond daarvan beoordeel dat veral dispute ..... restructuring family into the highly polarized positions of court-based dispute resolution.16. Talle alternatiewe om tekortkominge in die adversatiewe proses te ..... De Jong M "Mediation and Other Appropriate Forms of Alternative Dispute.

 15. Die vlugtige taal van vergeet: Die metafoor by Breyten Breytenbach ...

  African Journals Online (AJOL)

  From his first book of poetry, die ysterkoei moet sweet (“the iron cow must sweat”, 1964), till his most recent one, die windvanger (“the windcatcher”, 2007), metaphor has been a central means towards the creation of meaning for Breytenbach. This article will investigate the use of metaphor particularly in this recent book.

 16. Die verband tussen waargenome leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Van der Heyde

  2003-10-01

  Full Text Available The relationship between perceived leadership and the level of outonomy in a team context remains a contemporary theme in the work environment and seemingly has a substantial influence on organisational success. This study attempted to ascertain the relationship between leadership and the level of outonomy in a team context. Two hundred and thirty (N=230 individuals, grouped into 56 teams from four South African companies participated in the study. The superordinate’s leadership style as well as the level of outonomy in the specific group was measured. Apart from the useful information obtained in comparison with international research, especially in terms of leadership data, the study did conclusively point out a significant correlation between leadership style and autonomy in team context. Opsomming Leierskap en selfgerigte spanfunksionering bly kontemporêre temas in die bedryfsmilieu, wat oënskynlik organisasiesukses wesenlik kan beïnvloed. Die doel van hierdie studie was om die waargenome verband tussen leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband te bepaal. Tweehondered-en-dertig (N=230 individue, gegroepeer in 56 spanne vanuit vier Suid-Afrikaanse maatksappye het aan die studie deelgeneem. ‘n Meting van sowel die bogeskikte se leierskapstyl en die vlak van outonomie binne spanverband is verkry. Afgesien van bruikbare inligting rondom veral die leierskapdata in vergelyking met internasionale navorsing, het die studie ‘n beduidende verband tussen leierskapstyl en outonomie binne spanverband uitgewys.

 17. Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  tionaries: Within the context of a multilingual Namibia, some educational systems that could have an influence on the design of .... kort tekste van verskillende aard (storie, drama, koerantberig, woorde- .... The Mathematics teacher might go into.

 18. Clean Sea Wind. Vision of nature and environmental orgnizations on the development of wind turbine arrays and offshore; Frisse Zeewind. Visie van de natuur- en milieuorganisaties op de ontwikkeling van windturbine park en offshore

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-05-01

  This brochure contains the point of view of several nature and environmental organizations in the Netherlands with respect to offshore windenergy (i.e. outside the 12 seamiles zone). It is their opinion that social and public support for offshore wind energy must be as large as possible. A development plan is drafted which pleads for development of offshore wind energy in phases, taking into consideration all the impacts on nature, safety and landscapes. [Dutch] Deze brochure bevat het standpunt van diverse natuur- en milieuorganisaties in Nederland over de ontwikkeling van offshore windenergie (buiten de 12 zeemijlszone). Zij steunen de beleidsdoelstelling van de Nederlandse regering om tot 2020 6000 MW aan windenergie op zee te realiseren, vanwege de noodzaak de uitstoot van CO2 sterk te verminderen. Naar hun mening is het van groot belang dat het draagvlak voor offshore windenergie zo groot mogelijk is. Daarvoor dienen de effecten op natuur, veiligheid en landschap zo beperkt mogelijk te zijn en daardoor maatschappelijk aanvaardbaar. Op dit moment is er weinig bekend over deze effecten, omdat er nog bijna geen ervaring is met offshore windenergie. In deze brochure wordt een ontwikkelingsplan gepresenteerd, waarin wordt gepleit voor het ontwikkelen van offshore windenergie in fasen. Deze aanpak gaat uit van een voorzichtig maar doortastend begin, om te vermijden dat er in enig stadium verkeerde keuzen worden gemaakt voor natuur, landschap of veiligheid. Met zo'n gefaseerde aanpak kan bovendien optimaal worden ingespeeld op de ontwikkeling van de techniek. Door een zorgvuldige aanpak is het draagvlak voor offshore windenergie gewaarborgd en zal er sprake zijn van echte duurzame, groene stroom.

 19. Verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, tussengasheerslak van die peervormige bot Calicophoron microbothrium, in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. N. de Kock

  2002-09-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die geografiese verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, die slaktussengasheer van die peervormige bot, Calicophoron microbothrium. Bulinus tropicus is die varswaterslakspesie met verreweg die wydste geografiese verspreiding, soos gereflekteer deur die vindplekke van die 7 992 monsters wat tans in die databasis van die Nasionale Varswaterslakversameling (NVV van Suid-Afrika op rekord is. Die voorkoms van hierdie spesie is deur versamelaars in ’n totaal van 14 waterliggaamtipes opgeteken, maar die grootste getal monsters is in damme en spruite en in habitats waarvan die water as staande, helder en vars beskryf is, versamel. Die effekgrootte van elke veranderlike is afsonderlik bereken om die rol daarvan in die bepaling van die verspreiding van hierdie spesie vas te stel. Die data in die databasis is verder verwerk en aangepas om ’n geïntegreerde besluitnemingsboom saam te stel. Dit is ’n statistiese model waarvolgens ’n seleksie van veranderlikes gemaak kan word wat maksimaal kan diskrimineer tussen die voorkomsfrekwensie van ’n gegewe spesie en die res van die spesies in die databasis. Die sukses van B. tropicus soos gereflekteer deur sy omvangryke geografiese verspreiding, is waarskynlik toe te skryf aan die omstandigheid dat hierdie spesie grootliks r-geselekteerd is soos onteenseglik in bevolkingsdinamikastudies deur verskeie outeurs bevind is. Daarbenewens beskik die spesie oor’n besondere vermoë om opdroging van ’n habitat vir relatief lang tydperke te kan oorleef. Dit kom egter voor asof sy beperkte verdraagsaamheid ten opsigte van water met ’n relatief lae geleidingsvermoë, moontlik as ’n beperkende faktor vir sy besetting van bepaalde gebiede in Suid-Afrika mag optree. As tussengasheer vir C. microbothrium, wat paramphistomose by vee veroorsaak en soms tot groot verliese kan lei, het die wye verspreiding van B. tropicus in Suid-Afrika egter ook ekonomiese implikasies, veral vir inwoners

 20. Die na-binne of introverte gengtheid van ^Kerk en wêreld 2000'

  African Journals Online (AJOL)

  gebeur horn aangaan. Hierdie is dan ook een van die redes waarom die NHKA daartoe oorgegaan bet om 'n werkdokument soos Kerk en wêreld 2000 daar te stel. Hy wou duidelik uitspel dat, alhoewel hy teologies dink, hy dit doen ten behoewe van die wêreld. Nadat die Kerk dit oor die verstaan van sy fondamente gesé ...

 1. Die faktorstruktuur van Bass se veelfaktor- leierskapsvraelys in die Suid-Afrikaanse konteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C .P. Ackermann

  2000-06-01

  Full Text Available The factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire in the South African context. The aim of the study was to determine whether the factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ, as a measure of transformational leadership, could be replicated within the South African context. The MLQ was chosen not only because it promised to be a valid and reliable measuring instrument of the construct in question, but also due to the fact that there was an urgent need for such an instrument in the management of human resources within organisations undergoing transformation. The MLQ was administered to 406 subjects within the military context and was subjected to factor analysis and item analysis. The factor analysis yielded three factors, namely transformational leadership, transactional leadership and avoidance of leadership ("laissez faire" leadership. The reliabilities of the scales were determined by means of Cronbach's coefficient alpha, and yielded coefficients of 0,944, 0,736 and 0,803 respectively. The factor structure as conceptualised by Bass (1985 was largely confirmed in the present study. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of die faktorstruktuur van die Veelfaktorleierskapsvraelys (MLQ van Bass, as maatstafvan transformasionele leierskap, in die Suid-Afrikaanse konteks gerepliseer kon word. Die MLQ is gekies omdat dit belofte inhou as n geldige en betroubare meetinstrument van die onderhawige konstruk, en ook weens die feit dat daar 'n dringende behoefte bestaan aan so n instrument vir gebruik in die bestuur van menslike hulpbronne in organisasies tydens verandering. Die MLQ is op 406 proefpersone binne militêre konteks toegepas, en aan n faktorontleding en n itemontleding onderwerp. Die faktorontleding het drie faktore opgelewer, te wete transformasionele leierskap, transaksionele leierskap en vermyding van leierskap ("laissez faire"-leierskap. Die betroubaarheid van die skale is bepaal

 2. Evolusie: Die misverstand tussen teologie en biologie

  African Journals Online (AJOL)

  Reeds in 1830 publiseer Charles Leyll sy siening oor uniformitarianisme waarin hy, op grond van geologiese data, beweer dat die aarde miljoene jare oud is en deur geieidelike prosesse oor eeue been ontwikkel het. Hierdie siening het die weg gebaan vir Darwin se teorie oor biologiese evolusie. (Hickman, Roberts ...

 3. Bestuur van die Nasionale Skoolvoedingsprogram in hulpbronarm skole in Limpopo – praktyk, suksesse en uitdagings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eric Eberlein

  2013-02-01

  Full Text Available Hierdie studie stel ondersoek in na die wyse waarop die implementering van die Nasionale Skoolvoedingsprogram (NSVP bestuur word deur skoolhoofde in hulpbronarm laerskole in die Waterberg-distrik van die Limpopo-provinsie. Dit vorm deel van ’n groter gesamentlike studie van die Universiteit van Pretoria en Northeast Normal University (UP en NENU wat fokus op die stand van prinsipaalskap in beide stedelike en landelike omgewings in SuidAfrika en in China. Data vir hierdie kwalitatiewe studie is met behulp van onderhoude en waarneming verkry binne die raamwerk van die vier bestuursfunksies soos omskryf deur Van Deventer en Kruger: beplanning; organisasie; leiding en rigtinggewing; asook kontrole en evaluering. Die primêre bevinding van die studie is dat hoewel skoolhoofde bewus is van riglyne en praktyke vir die implementering van die NSVP wat deur die Departement van Basiese Onderwys voorgeskryf word, hulle byna volledig op ander rolspelers op skoolvlak staatmaak om die program te bestuur, sonder enige daaglikse betrokkenheid by die proses of enige erkenning van hul eie rol en verantwoordelikhede in hierdie verband.

 4. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 5. P J Hoedemaker: 'Wat ék bedoel, is die behoud van die kerk'

  African Journals Online (AJOL)

  Philippus Jacobus Hoedemaker, asoek die werk van W Balke (1985), Gunning en. Hoedemaker: Samen op weg. Gedurende 1989 het daar ook 'n wye reeks tydskrif- artikels oer Hoedemaker verskyn. Daarbenewens het 'n omvattende werk oor. Hoedemaker onder redakteurskap van G Abma en J de Bruijn (1989) verskyn.

 6. die geboortedatum van christus as 'n historiese probleem

  African Journals Online (AJOL)

  een maal goewerneur van Sirië (Carrier 2001:12-29; Turner 1965: 61-62; Hughes 1979:50-51; Hoehner 1977:18-23). 3. DOOD VAN HERODES DIE GROTE. Herodes se dood is 'n belangrike datum omdat Christus tydens sy heer- skappy en oënskynlik kort voor sy dood gebore is. Dit word vandag algemeen aanvaar dat ...

 7. Simon van der Stel en Constantia sal in my gedagtes bly. Die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Simon van der Stel en Constantia sal in my gedagtes bly. Die byfigure sal nie vervaag nie en bo dit alles is, vir almal wat in die boeien- de verhaal 'n rol speel, die vraag aangaande die lotsbestemming van die mens gestel, 'n vraag waarop die skrywer Monica Dacosta laat antwoord: "Dutchmen never speak about destiny" [ ...

 8. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 9. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 10. Ondersoek na ’n teoretiese onderskraging van boekkuns: Die toepassing van Bakhtin se dialogisme en heteroglossia op geselekteerde voorbeelde van kunstenaarsboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Paton

  2012-11-01

  Full Text Available Onlangse navorsingsprojekte en konferensies oor boekkuns het gereageer op Johanna Drucker se oproep in 2005 dat noodsaaklike navorsingswerk gedoen moet word om ’n deegliker teoretiese basis vir die terrein van boekkunsproduksie te vestig. Die deelname van kunstenaars en ander praktisyns van boekkuns veroorsaak dat gesprekke en besprekings noodwendig en voorspelbaar neig na die praktyk en weg van die teorie. In die lig van die behoefte aan die bepaling van ’n toepaslike visie waarvolgens die kunsboek meer eksplisiet, ook teoreties, ondersoek kan word, ondersoek hierdie artikel Stéphane Mallarmé en Marcel Broodthaers se Un coup de dés publikasies, Buzz Spector se simplifiserende Marcel Broodthaers, Ulises Carrion se For fans and scholars alike, en Helen Douglas en Telfer Stokes se Real fiction. Hierdie spesifieke voorbeelde, en hulle onderlinge verbande en dialoog met mekaar, word ondersoek vanuit die perspektief van die Russiese filosoof en literêre teoretikus Mikhail Bakhtin se werk oor dialogisme en heteroglossia (‘ander-tongigheid’. Hierdie begrippe demonstreer die dialogiese, multivokale en veeltongige wisselwerking tussen en binne historiese werke as kultuuruitings. Deur die analise toon ek aan dat hierde begrippe toepaslike en funksionele raamwerke uitmaak vir die analise van spesifieke aspekte wat die teenwoordigheid van kunstenaarsboeke aankondig in die wêreld: selfbewustheid en omvattende diskoers wat wederkerend toepaslik is. Ek stel voor dat Bakthin se idees oor dialogisme en heteroglossie gebruik word as die teoretiese begronding van die kunstenaarsboek as ’n dinamiese visuele taal wat in ’n netwerk van ander tekste staan en deel is van die proses van die eindelose herbeskrywing van die wêreld.

 11. ter wille van 'n stabiele familie: die literêre konteks van levitikus 18 ...

  African Journals Online (AJOL)

  lations. The prohibitions against homosexual acts finally belong to the legislation that was given by Yahweh to Moses at Sinai. Therefore Israel had to take them seriously. 1. INLEIDING. 'n Nuwe kommentaar op die boek Levitikus verskyn in 1993 as deel van die bekende Das Alte Testament Deutsch. Dié kommentaar deur.

 12. 'n Evaluering van die 6M-Simulasie opleidingkursus vir oningewyde swart werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van Niekerk

  1984-11-01

  'n Evaluering van die 6M-Simulasie Opleidingskursus word bespreek met verwysing na die bemeestering van kursusinhoud, die invloed van opleiding op werkprestasie en reaksie van kursusgangers. Resultate dui op 'n beduidende toename in kennis ongeag tussenkomende veranderlikes soos ouderdom, opvoedkundige kwalifikasies, jare diens, huistaal, geboorteplek en werkkategorie. 'n Positiewe reaksie op 34 vrae wat verband hou met die werksituasie, en op die kursusinhoud en opleidingstegnieke word ook gerapporteer.

 13. n Analise van die gemeente as deel van hierdie proses

  African Journals Online (AJOL)

  phase of this subject is the analysis of the situation in the local church. The purpose of the analysis is to syste matically ... planned carefully. This study gives attention to a plan ned situation-analysis of the local church. 1. ...... 6.1.2.5 Die dinkskrum en 'swot'-analise. 'n Dinkskrum is 'n tegniek waar 'n groep soveel as moontlik ...

 14. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 15. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind te verkry in die lig van die bepalings van die Grondwet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Kotze

  1999-12-01

  Full Text Available The problematic nature of the right of a homosexual parent to vest custody over a child is biarticulated: the nature and extent of custody disputes as well as the issues of discrimination based on sexual orientation are relevant. Homosexual orientation is emotional and controversial, all the more when it is accompanied by custody disputes. In this context the constitutional protection given to human rights and the constitutional provisions containing constitutional values are of paramount importance. The contents of these provisions have direct consequences for custody disputes and homosexual parenthood. In the pre-constitutional dispensation, the court gave judgement in Van Rooyen v Van Rooyen 1994 2 SA 325 (W on the awarding of access rights to a homosexual parent. With regard to the provisions of the Constitution of the Republic of South Africa 108 of 1996 and trends in relevant foreign law, the decision in the Van Rooyen case is subjected to criticism. Since the commencement of the Constitution of the Republic of South Africa 200 of 1993, no South African court has given judgement on this issue. The aim of this contribution is to set out an autochthonous frame of reference considering the provisions of the Constitution, case law and comparative foreign law in an attempt to resolve the issue under discussion.

 16. Die beroepsoriëntasie van professioneel-rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available The career orientation of professional accountants during the early career stage. The purpose with this study was to conduct research into the career orientations of aspiring and qualified persons in the accounting profession. Schein's Career Orientation Inventory was administered to 221 respondents in the early career stage and in different phases of Involvement in the profession. Managerial skill featured as the most prominent career orientation. It was also evident that respondents who had had occupational experience measured highest on the same orientation, i.e. managerial skill, irrespective of their phase within the early career stage. Furthermore, there were indications that career orientation differentiation increased in accordance with occupational experience. Opsomming Die doel met hierdie studie was om die beroepsoriëntasies van aspirant en gekwalifiseerde persone in die rekenmeesterprofessie na te vors. Schein se Beroepsorientasievraelys is afgeneem op 221 proefpersone in hul vroee beroepsjare en in verskillende fases van betrokkenheid in die professie. Bestuursbedrewenheid is as die mees kenmerkende beroepsorientasie geidentifiseer. Dit het ook aan die lig gekom dat proefpersone wat oor beroepsondervinding beskik, ongeag hul fase van betrokkenheid in die vroee beroepsjare, dieselfde orientasie naamlik bestuursbedrewenheid, realiseer. Aanduidings is verder verkry dat beroepsorientasie-differensiasie na gelang van beroepsblootstelling toeneem.

 17. Ontwikkeling van riskant rijgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M.

  1991-01-01

  This paper is a cover note on five Traffic Research Centre (VSC) reports. These reports have been carried out in the context of the "Development of risky driving behaviour" research project. This project concentrates on risky drivers' behaviour, as far as this behaviour is based on errors. The

 18. Die gebruik van Afrikaanse modale partikels deur voormalige ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Sintakties geïntegreerde ja is volgens WNT in die betekenisse ‗immers, toch, voorwaar' in sommige dialekte, o.m. Gronings, ―nog zeer gewoon‖, vgl. Dat spreekt toch ja van zelf. 2). Ndl. immers korreleer volgens GWAN met sowel immers as mos in Afrikaans. 9. 3). Ndl. toch korreleer volgens GWAN met sowel tog as mos ...

 19. Kennis en hantering van slangbyte deur algemene praktisyns op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  antiserum en boomslang-antiserum. Daar is egter twee nadelige en po- tensieel ernstige komplikasies ver- bonde aan die gebruik van antise- rum, naamlik akute anafilaktiese reaksie, a.g.v. allergiese reaksie tee- noor perdeserum (waaruit poliva- lente antiserum voorberei word), en serumsiekte a.g.v. 'n vertraagde hi-.

 20. Die sing van psalms in die erediens: Twintig jaar later

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacoba H. van Rooy

  2011-03-01

  Full Text Available About 20 years ago the HSRC (Human Sciences Research Council conducted an empirical investigation on the singing of psalms in three Afrikaans reformed churches. Vos and M�ller (1990 dealt with different aspects of this investigation, especially the questions of which melodies are sung in the churches, what the frequency of the use of the different psalms is, the way in which new songs are introduced, the situation in the different churches and the influence of church attendance on the love of the psalms. In an investigation undertaken in 2008 (Van Rooy 2009 these matters were investigated in the Reformed Churches in South Africa, a denomiation that introduced a new hymnal in 2003. The comparison of the two investigations revealed that the number of favourite psalms and the same psalms remained fairly constant. The acceptance of new hymns is related to a number of factors, especially the melody and the liturgical usefulness of the new hymns. The new metrical version of the psalms is still not used very frequently in the Reformed Churches in South Africa. This can partly be ascribed to the lack of structured programmes to learn the new hymns.

 1. die pers as bron oor die geskiedenis van die eerste vrydeidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  dood agv wonde wat hy tydens die slag opgedoen het. Dit was vir die Britse volk onaanvaarbaar dat slegs twee Boere gedood is nadat daar tussen. 20 000 en 30 000 rondtes op die Boere afgevuur is. Die pers kon net nie die ware syfers publiseer nie, want dit sou na 'n onwaarheid Iyk. Het die. Britse volk egter die Boere ...

 2. Ervaringen van straatagenten met het Criminaliteits Anticipatie Systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Anthonie Drenth; Ronald van Steden

  2017-01-01

  Predictive policing mag een veelbelovende ontwikkeling lijken, het is nog te vroeg om te spreken van een effectief middel. De wetenschap uit zich nogal eens kritisch over de effectiviteit en negatieve neveneffecten. Ook agenten die als eindgebruiker van CAS zijn geobserveerd en geïnterviewd in

 3. Die verifiëring, verfyning en toepassing van leksikografiese liniale ...

  African Journals Online (AJOL)

  Leksikografiese liniale vir Afrikaans en die Afrikatale is 'n dekade oud en word algemeen gebruik in die samestelling van woordeboeke. Die samestellers het dit tot dusver nie nodig geag om hierdie liniale te verifieer of te verfyn nie. Kritiek is egter uitgespreek op die samestelling van die Afrikaanse Liniaal en dit word in ...

 4. 'n Ondersoek na die eenheid en teologiese boodskap van Jesaja 13 ...

  African Journals Online (AJOL)

  patroon inpas nie. Volgens Wildberger is die eenheid van Jesaja 13-23 af te lei uit die inhoud van die uitsprake, aangesien die uitsprake almal teen verskillende vreemde volke gemaak word (Wildberger 1978:479). Die uitsondering is egter Jesa ja 22:1-14 wat nie teen 'n ander volk gemaak word nie, maar teen Jerusalem ...

 5. klanke, voëlgeluide en musiek in die digkuns van Lina Spies

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... 1999: 11-23), maak Spies self ook nie melding van musiek as tema nie; sy noem die. Afrikaanse digteres se “siening van die natuur, die religie, die politiek, medekunste- naars, verwantskap, digterskap” (Spies 1999: 22). Maar die digter verklaar in 'n onder- houd (Spies 2004b) dat sy drie groot passies het: ...

 6. Die ondraaglike groenheid van teorie1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hein Viljoen

  1993-03-01

  Full Text Available This article is a demonstration of the unbearable greenness of theory. The first part explores the meaning of green (in Afrikaans as a demonstration of what intertextuality means. The second part outlines the resistance to theory. Against this resistance it is argued that theory is engaged (inter alia in reading and interpreting difficult texts and contributing to solving the universal problem of interpretation. As an example the controversial singing of "Die Stem" at a rugby test is analyzed. The third part argues for the fecundity of theory by outlining the value of narrative theory for other disciplines and by a literary analysis of the science policy and the motto of the PU for CHE and a love poem by B. Breytenbach. A short programmatic view of the future of literary theory at the PU for CHE concludes the article.

 7. Die 2004 senior Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde- olimpiade: ’n Analise van die resultate van die senior groep, tweede ronde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2004-09-01

  Full Text Available Suid-Afrikaanse leerders se ontoereikende wiskundeprestasie is ’n bron van kommer vir elkeen wat betrokke is by leerfasilitering i wiskunde. Belanghebbendes soek ernstig na moontlike wyses waarop leerders se insig rakende en prestasie in wiskunde verbeter ka word ten einde leerders toe te rus met wiskundige vaardighede en hulle op hierdie wyse te help om ’n beter kans te hê op lewensukse In hierdie verband word wiskunde-olimpiades wêreldwyd beskou as ’n uitnemende meganisme, enersyds om talentvolle leerders identifiseer en leerders se probleemoplossingsvaardighede in wiskunde te verbeter, en andersyds om leerders voor te berei op wiskundig studierigtings in die algemeen. In hierdie artikel word enkele aspekte van die pas afgelope Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde olimpiade ontleed en enkele aanbevelings gemaak. ’n Belangrike gevolgtrekking wat gemaak word, is dat die Harmony Suid-Afrikaans Wiskunde-olimpiade in ’n groot mate in sy doel slaag, maar nie naastenby soveel leerders en opvoeders bereik as waarop ’n mens so wou hoop nie. Die ideale van die Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde-olimpiade kan waarskynlik slegs bereik word indien alle sko van toereikende fasiliteite voorsien word en die standaard van wiskundeonderrig op nasionale vlak terselfdertyd toepaslik verbete word. Spoedige en indringende gesprek en herbesinning deur alle betrokke partye is daarom dringend noodsaaklik.

 8. Die meting van neurolinguistiese programmering se verteenwoordigende stelsels: 'n Eksploratiewe studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Bester

  2000-06-01

  Opsomming 'n Oorsig van die Sielkunde-literatuur wys daarop dat verskeie outeurs saamstem oor die bestaan van Neurolinguistiese Programmering (NLP se verteenwoordigende stelsels. Tot onlangs toe is geen studie oor die bestaan van n omvattende meetinstrument vir NLP se verteenwoordigende stelsels in die literatuur gerapporteer nie. Die hoofdoel van die onderhawige studie was om vas te stel of dit wenslik is om NLP se verteenwoordigende stelsels met 'n omvattende normatiewe vraelys te meet. Drie konstrukte is voorveronderstel en 'n "Vraelys oor Sensoriese Modaliteite", bestaande uit 84 items, is gekonstrueer. Hierdie vraelys is afgeneem op studente (N=338 van drie verskillende tersiere instellings. hTweede faktorontleding op die 18 subtellings van n eerste faktorontleding, het twee faktore opgelewer wat nie die drie verteenwoordigende stelsels suiwer weergee nie. Die implikasies van hierdie bevindinge word bespreek.

 9. ’n Ondersoek na die kunstenaarskap in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. Botes

  2006-07-01

  Full Text Available An investigation into the nature of the artist in The long silence of Mario Salviati within the context of magic realism This article investigates the nature of the artist in “The long silence of Mario Salviati” (2000 within the context of magic realism. This novel by Etienne van Heerden is particularly interesting as the theme of art is directly intertwined with magic realism. The specific relationship between artistry and magic realism in “The long silence of Mario Salviati” has not been the focus of any particular study yet. Several artists in the novel will be analysed within the context of magic realism and according to magic realist characteristics to give an integrated perspective on style and theme. This investigation largely conjoins with the viewpoints of Faris (1995, although perspectives from other theorists are also taken as a point of departure. Some important characteristics of magic realist texts which are discussed within the context of artistry in “The long silence of Mario Salviati” are inter alia the co-existence of two worlds, doubts from the reader concerning the interpretation of events as realist or magical, the questioning of conventional ideas about time, space and identity, the anti-bureaucratic viewpoint and the focus on collective rather than individual memory.

 10. Die persepsies en houdings van gelowige jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rinee Pretorius

  2013-05-01

  Full Text Available Hierdie artikel is gebaseer op empiriese navorsing om die persepsies en houdings van gelowige, jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik na te vors. Daar is gefokus op hoe die egpare die verhouding sien waarbinne seksuele intimiteit geniet en beleef mag word; wat na hulle mening die man en vrou se plig is rakende die seksuele; wat hulle persepsies is oor die vryheid wat seksuele intimiteit binne die huwelik bied, en wat eksklusiwiteit ten opsigte van seksuele intimiteit binne die huwelik vir elkeen van hulle beteken. ’n Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gebruik en sewe gelowige egpare wat minder as twee jaar getroud was (N = 11, het aan die navorsing deelgeneem. Die navorsingsdata is uit ’n kort vraelys verkry en deur semigestruktureerde onderhoude wat met sommige van die deelnemers gevoer is. ’n Ryke oes van data is verkry en ’n hele aantal temas is identifiseer. Hierdie temas sluit goed aan by die basisteoretiese en metateoretiese perspektiewe wat as onderbou vir hierdie navorsing gedien het. The perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. This article is based on empirical research done to explore the perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. The research focused on how the couples regard a relationship in which sexual intimacy can be enjoyed and experienced; what, in their opinion, the husband and the wife’s responsibilities are towards each other regarding sex; what their perceptions are about the freedom that sexual intimacy offers in marriage, and what marital exclusivity regarding sexual intimacy means to each of the participants. A qualitative research design was used and seven religious couples that were married less than two years (N = 11 participated in this research. The research data was obtained by using a short questionnaire and semi-structured interviews which were conducted with some

 11. V.I. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront

  African Journals Online (AJOL)

  Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulga- rye. Hy trek met 70000 soldate in Desember. 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napo- leon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Tur- ke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset.

 12. Die transkripsielees van T.T. Cloete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Gouws

  1989-05-01

  Full Text Available In a transcriptual approach to the literary discourse, the text as artefact is regarded as a creation of the scriptor. The artificiality of the poetics implies conscious or unconscious structuring - Cloete terms it dreamful thinking (“die dromende denke” - by inevitably exploiting language conventions and the poetic devices, the sole purpose being that the organised composition can be the only (as well as measurable indication of authorial intention. Likewise, in as far as language presents the relevant possibilities, authorial intention is imprinted upon the textual composition or is transposed lingually. Moreover, a transcriptual reading of Cloete texts has shown clearly that the text as language presentation exhibits a wilfulness, a creative language potency or energy which has to be activated by the reader. This dynamic, significatory potency is not constricted by the authorial intention; rather, it offers a framework within which language may claim to determinate actualisation. Realisation by the reader is therefore nothing more than a transcript of the possibilities and presentation of language. Added to this is the following qualification that this transcriptual process brings about an aesthetically realised object which is the imprint of the reader’s understanding. By reading Cloete’s poetry through transcriptually tinted glasses, the richness of this reading strategy becomes clear.

 13. Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.P. Oberholzer

  2010-09-01

  Full Text Available Die Universiteit benoem op voordrag van die Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk vir dominee G.M. Pellisier in die pos Godsdienswetenskap wat deur die bedanking van professor Macmillan vakant gelaat is. Dit word die begin van ‘n ontwikkeling van twee feitlik selfstandige afdelings binne die Fakulteit Teologie. Die toetrede van H.P. Wolmarans as vierde dosent vanweë die Nederduitsch Hervormde Kerk bring nuwe teologiese aksente. Die verhouding tussen die Nederduitsch Hervormde Kerk en die Universiteit kry beslag in ‘n skriftelike kontrak. In 1937 word dit gevolg deur ‘n tweede kontrak waarin die ruimte geskep word vir die bestaan van twee fakulteitsafdelings. Vanaf 1938 funksioneer die twee afdelings naas mekaar met gelykluidende kontrakte. Hierdie kroniek volg dan verder die gang van Afdeling A, die afdeling beman deur ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Die benoeming as lektore van A. van Selms in 1938 en C.H. Rautenbach in 1939 verhoog die akademiese kwaliteit van die afdeling verder.

 14. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap.Over waardenontwikkeling en betekenisvolle communicatie in burgerschapspraktijken

  OpenAIRE

  Waal, de, Vincent

  2015-01-01

  In dit artikel wordt de literatuur verkend op het terrein van een meer sociaalparticipatieve benadering van actief burgerschap. In deze literatuur wordt de ontwikkeling van burgerschap verbonden met de noodzaak zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter...

 15. Die barmhartige Samaritaan: 'n Preekskets van Lukas 10: 25—37*^

  African Journals Online (AJOL)

  1.2 Die verklaring vir hierdie redaksionele tendens lê nie in 'n oer-. Christelike Kommunisme nie, maar daarin dat Lukas aan 'n ver- volgde gemeente skryf. Gelowiges is in hierdie tyd aanvanklik met konfiskasie van hul besittings en uiteindelik met die dood gestraf. Die vonnis het in groot mate van die amptenare se oordeel ...

 16. Die mikrostrukturele bewerking van affikse in Afrikaanse vertalende woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda de Wet

  2012-09-01

  Full Text Available

  The Microstructural Treatment of Affixes in Afrikaans Translation Dictionaries

  The microstructural treatment of affix lemmata in Afrikaans translation dictionaries is currently inadequate. In the dictionaries under discussion, namely Tweetalige Woordeboek / Bilingual Dictionary (BD and Groot Woordeboek / Major Dictionary (MD which are presently viewed as the leading translation desk-top dictionaries, affixes are included rarely. And if they are included as affix lemmata, their treatment is cursory. BD and MD are not very user-friendly and force the user to rely largely on his/her intuition for the meaning and use of affix lemmata. Consequently these dictionaries do not consistently fulfil their role as sources of information. This article considers a number of information categories according to which the lexicographer should treat affix lemmata in the dictionary so that they may be of value to the user. These categories include semantic information such as polysemy, homonymy and synonymy, etymological information, as well as pronunciation and grammatical information.

   

  Die mikrostrukturele bewerking van affigale lemmas in Afrikaanse vertalende woordeboeke is tans nog onvoldoende. In die woordeboeke onder bespreking, naamlik Tweetalige Woordeboek / Bilingual Dictionary (TW en Groot Woordeboek / Major Dictionary (GW wat tans as die toonaangewende vertalende handwoordeboeke beskou word, word affikse selde opgeneem. En waar hulle wel as affigale lemmas opgeneem word, is die bewerking oppervlakkig. GW en TW is nie baie gebruikersvriendelik nie en dwing die gebruiker om in 'n groot mate op sy/haar intuïsie staat te maak vir die betekenis en gebruik van affigale lemmas. Gevolglik vervul hierdie woordeboeke nie hulle rol as inligtingsbronne konsekwent nie. Hierdie artikel beskou 'n aantal inligtingstipes waarvolgens die leksikograaf affigale lemmas in die woordeboek behoort te bewerk, sodat hulle vir die

 17. 'N OU LIED WAT MET DIE KOMS VAN Ds. D. VAN DER HOFF ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Toe ds. D. van der Hoff begin Augustus 1853 op Rustenburg verwelkom is, is die volgende lied vir hierdie geleentheid vervaardig om gesing te word: Toi de Gemeenfe. De daagraad lang door ons verwacht. Is eindelijk aangebroken! Verdrongen is de duistre nacht: Gods heilig woord wordt weer gesproken. W ij hebben ...

 18. In vitro evaluering van die effektiwiteit van vyf plante wat tradisioneel teen seksueel oordraagbare siektes gebruik word

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Swart

  2002-09-01

  Full Text Available Tot soveel as 60% van die Suid-Afrikaanse bevolking raadpleeg tradisionele genesers vir siektetoestande, insluitende seksueel oordraagbare siektes (SOS. Medisinale plante speel ’n belangrike rol in die behandeling van SOS deur tradisionele genesers, maar sonder enige wetenskaplike bewyse van effektiwiteit. Vir hierdie studie is 5 plante vanuit die literatuur gekies op grond van hul gebruik deur tradisionele genesers vir die behandeling van SOS. Siftingstoetse vir die bepaling van aktiwiteit teen bakterieë en teen SOS is op die plante uitgevoer. Die plante was Clematis brachiata, Elephantorrhiza elephantina, Lepidium bonariense, Ranunculus multifidus en Typha capensis. Siftingstoetse is uitgevoer met die organismes Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae en Haemophilus ducreyi wat met SOS geassosieer word, terwyl Bacillus subtilus, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa en Aspergillus niger ook in die siftingstoetse ingesluit is. Slegs Lepidium bonariense het aktiwiteit teen die gebruikte organismes getoon. Dit is dus duidelik dat daar ’n behoefte bestaan om die effektiwiteit van medisinale plante wetenskaplik te bepaal en te kommunikeer.

 19. die teologiese en morele regverdig- ing van apartheid en 'n status ...

  African Journals Online (AJOL)

  teologiese en morele regverdiging van apartheid 'n status confessionis daarstel. Veral die Afrikaanse gereformeerde kerke sou in dié verband onder skoot kom. Die vrae wat hierdie stuk vra is: Wanneer bereik die kerk die punt waar hy 'n status confessionis verklaar? Hoe het die WBGK en die GES hierdie saak hanteer en ...

 20. Taalverval met besondere verwysing na die ideologieë en praktyke van verstaatliking

  OpenAIRE

  Malan, Koos

  2014-01-01

  In hierdie artikel word aangevoer dat verstaatliking in die moderne tydperk die belangrikste oorsaak vir die verdwyning van tale is. Verstaatliking verwys eerstens na die omvangryke territoriale staat, waarin 'n bepaalde dominante elite neig om sy eie karakter en identiteit aan die staat as sodanig toe te dig en van alle ander gemeenskappe (in 'n nie-oorheersende posisie) vereis om hulself in hierdie staatlike identiteit op te los. Tweedens verwys dit na die moderne industriële ekonomie, wat ...

 1. “Wolmerk” (18) openbaar 'n direkte en liggaamlike ervaring van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... hemp” (43) “Tabula rasa” (46) “Vers kind” (47) en “Digterspel” (48). Reeds uit die programgedig van die bundel . “Laaste saluut” (11) blyk dat gepoog word om “vervalle” wêrelde soos dié van die standbeeld van 'n soldaat deur taal te preserveer. Die gedig “waar vind jy taal” (45) bevraagteken ...

 2. Development of a new drying and storage system. The design phase; Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem. De ontwerpfase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Sapounas, A. [WUR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Braam, G. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2011-03-15

  The aim of this project is to develop a system for drying and storing flower bulbs which improves the quality of the bulbs, reduces the energy use significantly compared to the current, improved drying and storage system, and which can easily be used throughout the entire process of harvesting, drying, storage, planting and heating [Dutch] Het doel van dit project is een systeem voor het drogen en bewaren van bloembollen te ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de bollen wordt verbeterd, het energieverbruik sterk wordt verminderd in vergelijking met het huidige verbeterde droog en bewaarsysteem, en dat eenvoudig kan worden ingezet in het totale proces van oogsten, drogen, bewaren, planten en broeien.

 3. n Vergelykende ondersoek na die werksmotivering van blanke en swart vakmanne in 'n chemiese bedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. L. Barnard

  1991-06-01

  Opsomming Die doel met hierdie ondersoek was om met behulp van Lawler en Porter se verwagtingsmodel, vas te stel in watter mate blanke en swart vakmanne, in 'n chemiese nywerheid, hul werksomgewing as toereikend motiverend van aard beskou. Die resultate dui aan dat daar vir beide groepe nie sprake is van 'n optimaal motiverende werksomgewing nie. Terwyl blanke vakmanne ekstrinsieke faktore meer beklemtoon het, het swart vakmanne beter gebalanseerde voorkeure met betrekking tot ekstrinsieke/intrinsieke faktore getoon. Die motiveringspatrone van die twee groepe het egter nie wesenlik van mekaar verskil nie.

 4. Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Sluis, van der B.J.

  2013-01-01

  Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar

 5. ʼn Studie van die gesondheid van die Olifantsrivier soos weerspieël deur die makro-invertebraatbiodiversiteit en geselekteerde abiotiese faktore

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Kemp

  2012-03-01

  Full Text Available Riviere in Suid-Afrika is ‘n belangrike waterbron en onderhou ‘n ryk biodiversiteit van fauna en flora. Toenemende druk op hierdie riviere en hulle opvanggebiede kan ʼn enorme impak op die lewe wat hulle onderhou, uitoefen.

 6. Het Boschstraatkwartier-Oost circa 1900: wonen en werken onder de rook van Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2006-01-01

  De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de

 7. Ontwikkeling financiële functie: wat is de controller van de toekomst? : over vakbekwaamheid en kletsvakken

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gert; de Graaf, Frank Jan

  2016-01-01

  De VRC gaat de komende jaren actief aan de slag met de rol en taken van de controller in het veranderende werkveld. Na het NBA /VRC-rapport over de financieel professional van de toekomst moet er concreet worden nagedacht over nieuwe eisen voor het beroep.

 8. Over regulering internettelefonie: nut en noodaak van de regulering van VoIP

  NARCIS (Netherlands)

  Poort, J.P.; Baarsma, B.E.; Teulings, C.N.

  2006-01-01

  Internettelefonie wordt door velen gezien als een ontwikkeling die de telefoniemarkt op zijn grondvesten doet schudden: ‘It is probably the most significant paradigm shift in the entire history of modern telecommunications, since the invention of the telephone’, aldus Michael Powell, voorzitter van

 9. ’n Ondersoek na die bronne van werkstevredenheid en werkstres onder middelvlakbestuurders in die Wes-Kaap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. C. Strydom

  2002-09-01

  Full Text Available The general aim of the study is to investigate the different attitudes and perceptions of middle level managers with regard to sources of job satisfaction, sources which contribute to job dissatisfaction, and to job stress. In this regard it was decided to make use of triangulation by which qualitative and quantitative research methods are used. Thematic analysis is used on the qualitative level to identify the possible sources of job satisfaction, dissatisfaction and job stress. This method is quantitatively supported by a determination of the frequencies and percentages of subject responses by means of semi structured interviews. On the qualitative level it was found that the experience of success is rated as the most important source of job satisfaction and that interpersonal relationships are the most significant source of job dissatisfaction. Finally it seems that work expectations/ demands appear to be the major source of job stress. Opsomming Die algemene doelstelling van die studie is om ondersoek in te stel na die verskillende houdings en persepsies van middelvlak-bestuurders rakende werkstevredenheid, sowel as die bronne wat bydra tot werkstres en werksontevredenheid. In dié verband is besluit om van triangulasie gebruik te maak. Op die kwalitatiewe vlak word tematiese analise gebruik om potensiële bronne van werkstevredenheid, ontevredenheid en werkstres te identifiseer. Hierdie metode word verder kwantitatief ondersteun deur ‘n bepaling van frekwensies en persentasies van subjekte se reponse wat uit semi-gestruktureerde onderhoude verkry is. Op die kwalitatiewe vlak blyk dit dat die ervaring van sukses die grootste bron van werkstevredenheid is en dat interpersoonlike verhoudings die bron is wat die meeste bydra tot ontevredenheid. Verder blyk dit dat werksverwagtinge/-eise die grootste bron van werkstres is.

 10. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 11. die geni,rasie-ini'erva[, van dte suid-afrikaanse vleismerino 31)00

  African Journals Online (AJOL)

  met 'n afname in kuddegrootte is hierdie parameter beraam vir elke afsonderlike stratum van die teeltstruk- tuur soos diagrammaties voorgestel in Figure I en 2. Die belangrikheid hiervan is veral geled in die feit dat teeltvordering in die bedryf in 'n groot mate aangewys. f l 0. - 1 0. Int erva I. Velandering in die interval lll lare.

 12. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 13. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 14. Sensitiewe relasievorming as bestuursdimensie: Die evaluering van 'n ontwikkelingsprogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. V. N. Cilliers

  1993-06-01

  Full Text Available Sensitive relationship forming as managerial dimension; the evaluation of a developmental programme. Interpersonal effectiveness in management is conceptualised as sensitive relationship forming with respect, realness, empathy and concreteness are core behavioural dimensions. As concurrent characteristics to these skills/ psychological optimal functioning is described with its specific intrapersonal, interpersonal and work-related characteristics. A developmental programme for the stimulation of sensitive relationship forming is constructed and applied to three groups of middle managers. The psychological evaluation shows a significant increase in all four core behavioural dimensions as well as psychological optimal functioning in terms of reality contact, emotional maturity and internal locus of control. Opsomming Interpersoonlike effektiwiteit in bestuur word as sensitiewe relasievorming gekonseptualiseer met respek, egtheid, empatie en konkreetheid as kerngedragsdimensies. As saamvallende kenmerke tot hierdie vaardighede, word psigologies optimale funksionering omskryf, met spesifieke intrapersoonlike, interpersoonlike en werksgerigte kenmerke. 'n Ontwikkelingsprogram ter stimulering van sensitiewe relasievorming is saamgestel en op drie groepe middelbestuurders toegepas. Die psigometriese evaluering dui op 'n beduidende toename in al vier kerngedragsdimensies asook psigologies-optimale funksionering in terme van realiteitskontak, emosionele volwassenheid en interne lokus van kontrole.

 15. Einstein se relatiwiteitsteorie: Op die kruispunt van aprioriese elemente en empiriese ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danie F.M. Strauss

  2013-03-01

  Full Text Available Waardering vir die status van natuurwetenskaplike kennis volg ’n merkwaardige wentelgang deur die geskiedenis van die filosofie en die verskillende vakwetenskappe. Te midde van ekstreme uiterstes moes die benadering van Einstein ’n rigting vind wat beide ’n eensydige apriorisme en ’n oordrewe positivisme afwys. Die historiese agtergrond van die aprioriteitsprobleem – dit wat ons ervaring voorafgaan – is vlugtig nagespeur tot by die Griekse wortels daarvan. Omdat Einstein ruimte gelaat het vir skeppende denke, het dit hom weliswaar in staat gestel om van die universaliteit van sleutelaspekte van die natuur gebruik te maak, in die besonder gefokus op die uniekheid en die samehang van die kinematiese en fisiese aspekte van die werklikheid. Enersyds het die onderskeid tussen hierdie twee aspekte ’n vertrekpunt verskaf om kritiek te lewer op die meganistiese inslag van die klassieke fisika (toegespits om die onderskeid te tref tussen omkeerbaarheid en onomkeerbaarheid, en andersyds het die ontiese universaliteit van hierdie aspekte hom gehelp om hierdie onties aprioriese gegewens tot hul reg te laat kom, ook ten opsigte van die eise wat die ervaring stel (die relatiewe reg van die positivistiese klem op die eksperimentele toetsing van tipewette. Hieruit volg dat Einstein se siening met reg as ’n transendentaal empiriese benadering getipeer kan word. Dit belig ook die onderskeid tussen modale wette en tipewette, asook die skynbaar misterieuse toepaslikheid van die wiskunde op natuurverskynsels. Laastens word aangevoer dat die onlangse beweringe oor die snelheid van die neutrino wat vinniger as dié van lig sou wees, nié Einstein se spesiale relatiwiteitsteorie (sal weerlê nie. Einstein’s theory of relativity: At the intersection of apriori elements and empirical experience. Appreciation for the status of scientific knowledge followed a remarkably winding path throughout the history of philosophy and of the various specialised

 16. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  tesis in Tolkstudie. Die studie het spesifiek 'n bydrae gemaak tot die bestaande navorsing in Opvoedkundige tolking. Simultane (gesproke) opvoedkundige tolking het relatief onlangs as aparte subdomein van gemeenskapstolking in Suid-Afrika ...

 17. Technologische bluf: wie is er bang voor globalisering? [Bespreking van: M. Hård, A. Jamison Hubris and hybrids: a cultural history of technology and science; T.J. Misa Leonardo to the internet : technology & culture from the Renaissance to the present

  NARCIS (Netherlands)

  Kwa, C.

  2007-01-01

  Telefonie had aan het einde van de negentiende eeuw nooit zo’n snelle ontwikkeling doorgemaakt zonder de Amerikaanse huisvrouwen die het apparaat ontdekten om elkaar urenlang te bellen. Mensen ondergaan niet willoos de invloed van technologie. Zij zijn creatieve gebruikers die nieuwe uitvindingen op

 18. Die boek Job as bron van intertekste vir ‘Wie weet?' (Die waarheid gelieg, 1984

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Botha

  1995-05-01

  Full Text Available The Book of Job as a source of intertexts for T.T. Cloete’s short story ‘Wie weet?’ (Die waarheid gelieg, 1984 T.T. Cloete’s account of a woman's physical and spiritual agony in the short story “Wie weet?” ffrom Die waarheid gelieg, 1984, read within the South African/Afrikaans cultural context, presents several indicators that the Book of Job is its intertext, the most explicit pointer being the role of the sufferer’s sister-in-law. Intertextuality in Cloete’s oeuvre often takes the form of a creative reworking or rereading of texts (cf Scholtz, 1984; Botha, 1984; Roos, 1986. Roos comments on the caricatural treatment of theme in Cloete’s “Veg om te verloor” (Cloete, 1984, highlighted by the rereading imposed on the reader of Van Melle’s well-known story "Die joiner”, creating distrust in the implicit author of the Cloete text. The argument in this essay is that the explicit engagement of the intertext, as in "Wie weet?”, also serves as an affirmative complement to the negative incompleteness of the rereading. Thus the desperate questioning of "Wie weet?” becomes an integral part of a reading of Cloete’s oeuvre as a hymn to God’s omnipotence and mercy, epitomized in the poem "Van Horn en my” (Jukstaposisie, 1982.

 19. gemeentegrense, nuwe gemeente ontwikkeling en kerkverband in ...

  African Journals Online (AJOL)

  verskille in bedieningsbehoeftes van lidmate wat om verskillende redes nie altyd bevredig kan word in die gemeente binne wie se grense hulle bly nie. Die afgelope paar jaar word dit egter ook ter sprake gebring met oog op die planting van nuwe gemeentes binne die grense van bestaande gemeentes in die lig van nuwe ...

 20. Die koninkryk van God as ’n kontekstueel-paradigmatiese sleutel vir Skrifberoep in die etiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Wet Saaiman

  2014-11-01

  Full Text Available In die lig van die Christelike etiek is ’n beroep op die Skrif ’n sine qua non waar standpunte oor etiese vraagstukke ingeneem word. Deur ’n beroep op die Skrif te doen, is die probleem ongelukkig nie sonder meer opgelos nie. Hierdie artikel toon aan dat die begrip koninkryk van God as tema as ’n hermeneutiese vertrekpunt kan dien in die soeke na antwoorde op etiese vraagstukke. Daar word aangedui dat die koninkryk van God ’n noodsaaklike tema is omdat sekere wetsbepalings en kontekstueel bepaalde beginsels en norme in die voortsetting van die gedagte van die koninkryk van God in die Ou en Nuwe Testament ingebed is. Daar is egter ook sekere voorskrifte binne die teokratiese bestel wat vir die volk Israel in hulle spesifieke konteks gegee is wat nie noodwendig direk in die hedendaagse samelewingskonteks kan en mag toegepas word nie. Die boodskap van die Skrif moet dus op ’n verantwoordelike en geldige wyse gekonstateer word en effektief aan die moderne samelewing oorgedra word. The kingdom of God as a contextual paradigmatic key for using Scripture in ethics. The use of Scripture is, in light of Christian ethics, a sine qua non when positions with regard to ethical problems are assumed. A simple interpretation of Scripture does not necessarily settle the problem. This article shows that the concept kingdom of God as a theme can serve as a hermeneutical point of departure in the search for answers to ethical questions. It is shown that the kingdom of God is a necessary theme due to the fact that certain legal stipulations and contextual based principles and norms are embedded in the idea of the kingdom of God in the Old and New Testament. There are also certain prescriptions within the theocratic system of Israel in its specific context that may not and cannot be directly applied to the modern day societal context. The message of the Bible must thus be established in a responsible and valid way, and communicated effectively to modern

 1. Die ontwikkeling van die menslike bewussyn: Kan die postmodernekerk ruimte bied vir ‘mitologie’? Ken Wilber se bydrae tot die pastoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ignatius (Naas W. Ferreira

  2010-04-01

  Postmodern theologians like Hal Taussig are not very optimistic about the future of Christianity. To them, the theistic (mythological understanding of God is of little use in the postmodern world of the 21st century. Taussig prefers the grassroots Christianity, which has room for persons of all sexual orientations, and advocates ecological sensitivity. The question is: What do the followers of this spirituality teach their children about God? The solution is what Wilber calls ‘the conveyer belt’ and God’s ‘Kosmic address’. Everyone starts at square one, ‘traditional’ and grassroots Christians alike, and move along this conveyer belt. Along the way, there are seven stages and three perspectives, i.e. the first, second and third-person perspective, through which human consciousness could evolve. That means that any given person could have one of 21 different possible understandings and experiences of God. A questionnaire could assist pastors to determine at which stage or level of evolution an individual is, as well as the ‘Kosmic address’ that God has for that individual. Through spiritual exercises, pastors could then support the individual’s further growth towards mature human consciousness.

 2. Twee aardbewings of een? Die assosiasie van literêre motiewe in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Net soos in die Matteus-evangeiie self, is hier geen duidelike aanduiding van 'n on- derlinge verband tussen die aardbewing en die ander verskynsels wat vermeld word nie. Sintaktiese merkers ontbreek, want die passasie bevat bloot vier frases wat asindeties op mekaar volg, plus een frase wat met 'n neweskikkende Kai ...

 3. Die aap in jou koffie: Afrikaanse epo- nieme van A tot Z. Anton F ...

  African Journals Online (AJOL)

  passing is nie, blyk duidelik uit hierdie woordeboek waaruit die skrywer se ondeund- heid en humor dikwels deurskemer. Die ge- skiedenisles agter hierdie uitgesoekte lemmas word allermins sedig en klinies aangebied. Die speelse aard van die teks maak dat hierdie woordeboek vir suiwer vermaak ook gelees kan word.

 4. Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania

  NARCIS (Netherlands)

  García, Nieves; Straver, N.A.

  2003-01-01

  Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden

 5. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkema, K.S.; Jong, de D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; Duin, van W.E.

  2005-01-01

  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt)

 6. Psigologiese kragte en die effektiwiteit van werkspanne in 'n chemiese nywerheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. Buitendach

  2004-10-01

  Full Text Available Psychological forces and the efficiency of work terms in a chemical industry. The aim of this study was to determine the possible relationship between team effectiveness as measured by job satisfaction and interpersonal trust on the one hand, and psychological strengths as measured by sense of coherence, self efficacy, and locus of control on the other hand. The Minnesota Satisfaction Questionnaire, Interpersonal Trust Scale, Sense of Coherence Questionnaire, Locus of Control Questionnaire and Self-efficacy Questionnaire were administered to 66 team members in the different branches of a chemical industry. An availability sample was used in this research. The results of the empirical study confirm a correlation of moderate effect between job satisfaction and self-efficacy of members of the work teams. A moderate correlation was also found between an external locus of control and interpersonal trust of members of work teams. Opsomming Die doelstelling van hierdie studie was om die moontlike verband tussen spaneffektiwiteit, soos gemeet deur werkstevredenheid en vertroue aan die een kant, en psigologiese kragte soos gemeet deur koherensiesin, selfdoeltreffendheid en lokus van beheer aan die ander kant, te bepaal. Die Minnesota Werksteveredenheidvraelys, die Interpersoonlike Vertrouevraelys, Lewensoriëntasievraelys, die Selfdoeltreffendheidsvraelys en Lokus van Beheervraelys is in ’n organisasie binne ’n chemiese nywerheid op 66 lede van werkspanne afgeneem. Die empiriese ondersoek is in ’n organisasie binne ’n chemiese nywerheid op 66 lede van werkspanne gedoen. Daar is van ’n beskikbaarheidsteekproef gebruik gemaak. Daar is gevind dat daar ’n prakties betekenisvolle verband tussen werkstevredenheid en selfdoeltreffendheid van lede van die werkspanne bestaan. ’n Matige verband is ook tussen ’n eksterne lokus van beheer en interpersoonlike vertroue van lede van die werkspanne gevind.

 7. Inclusief Onderwijs op de grens van Europa en Azië: praktijk en perspectief: Verslag van de vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011

  OpenAIRE

  Schuman, Hans

  2011-01-01

  De vijfde Internationale conferentie over Inclusief Onderwijs werd gehouden in Azerbeidzjan op 14 en 15 oktober 2011. Dit verslag geeft een beeld van de conferentie en de informatie die daar werd gepresenteerd. Tevens wordt iets gezegd over actuele ontwikkelingen in Azerbeidzjan wat betreft de ontwikkeling van een meer inclusief onderwijssysteem en het verbeteren van de maatschappelijke positie van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

 8. Die trauma van tuiste en (niebehoort in Zimbabwe en sy diaspora: ‘Omsettingsversteuring’ in Shadows deur Novuyo Rosa Tshuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan U. Jacobs

  2016-08-01

  Full Text Available Die hernude xenofobiese aanvalle in Maart en April 2015 in Durban, Johannesburg en Kaapstad, die roof, afbrand van huise en winkels, lewensverlies, en vlug van duisende vreemde Afrikane na toevlugskampe, het nie alleen die hele kwessie rondom die Afrika-diaspora in Suid-Afrika na vore gebring nie, maar ook die vraag oor die betekenis van die begrippe ‘tuiste’ en ‘tuisland’ binne ’n diasporiese verband. In Shadows, wat in 2014 met die Herman Charles Bosman-prys bekroon is, beeld die Zimbabwiese skryfster Novuyo Rosa Tshuma die ontwrigte lewensomstandighede in die hedendaagse Zimbabwe uit, asook die hervestiging en dubbele vervreemding van die diasporiese Zimbabwiër-gemeenskap in Suid-Afrika. Die teks bestaan uit ’n novelle, ‘Shadows’, en vyf ander kortverhale, en kan bes beskou word as ’n verhaalsiklus, waarbinne the afsonderlike verhale verbind word deur die tema van diaspora en ook deur ’n aantal herkenbare diasporiese situasies en beelde. Die artikel put uit ‘n reeks opvattings oor diaspora, insluitende die Afrika- en binne-Afrika diaspora, en huidige navorsing oor Zimbabwe en sy diaspora. Die dubbelsinnige begrippe van tuiste en samehorigheid, insluiting en uitsluiting, word ondersoek na aanleiding van Tshuma se uitbeelding van die alledaagse township-lewe in Mugabe se Zimbabwe met sy voedseltekorte, algemene gebrek aan middele, en vernielde ekonomie, en hierteenoor, die randbestaan van die hedendaagse Zimbabwediaspora in Johannesburg met sy gewelddadige vervolging en korrupte magsmisbruike teen onwettige immigrante. Die artikel stel voor dat die psigogeniese toestand van ‘omskakelingsversteuring’, wat Tshuma beklemtoon in een van haar verhale, as ’n metafoor kan dien vir die paradoksale diasporiese vereenselwiging met, en vervreemding van, ’n tuiste, gemeenskap en tuisland in Zimbabwe sowel as in die onvriendelike gasheerland, Suid-Afrika

 9. Zimbabwe se strukturele en politieke geweld gelees deur die troop van die onbenoembare en naamlose in Brian Chikwava se roman Harare North

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gugulethu Siziba

  2017-02-01

  Full Text Available Die artikel lees Brian Chikwava se benutting van ’n naamlose protagonist-verteller in sy roman Harare North as ’n allegorie vir die duister figure van buite-regtelike geweld, ontkenning van en stilswye oor geweld, sowel as verskeie verdoeselings wat post-koloniale Zimbabwe onder ZANU-PF heerskappy kenmerk. Die naamlose en onnoembare kom op verskillende vlakke voor en tipeer beide die staat en sy burgers wat beide tuis en oorsee in ongemaklike verhoudings verstrengel is. Die artikel maak gebruik van sosiologiese en literêre insigte oor name en benaming om sin te maak van die belang van die verteller en sy posisie in die ervaring van Zimbabwiërs.

 10. Die Clarens-inspirasie en ruimtebeelding in Plek van die bruin geeste (Elsabe Steenberg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. van der Westhuizen

  1998-04-01

  Full Text Available Clarens as literary inspiration. The depiction of space in Elsabe Steenberg’s novel Plek van die bruin geeste (Place of the brown spirits It is clear that much of Elsabe Steen berg’s artistic work was inspired by the mountainous Clarens in the Eastern Free State. Such is the case with her 1975 novel for adults - Plek van die bruin geeste (Place of the brown spirits. In this novel a city girl is abducted by a young man, an individualistic, outsider character who wants to get money to leave South Africa for a place like an island in the Pacific where race and colour will not be of such crucial importance as in South Africa. The importance of the possibilities of inner healing of the human being by spending time in nature is represented in this novel in the finest detail in various narrative patterns. The intention of the author is represented in a fundamentalist view of reality, namely that God is the Origin, the Giver of insight into the diversity, interrelatedness and meaning of reality, and that God is the real regenerating Force.

 11. Die Moontlike Regshervorming van die Integrasiereël in die Suid-Afrikaanse Kontraktereg deur middel van die Leerstuk van Rektifikasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thino Bekker

  2014-08-01

  Full Text Available As far back as the early twentieth century the Appellate Division in Cassiem v Standard Bank of SA Ltd, held that: “We are bound by the English rules of evidence and the question has therefore to be decided according to English law, the rule being that parol evidence is not allowed to alter, vary, or contradict a written instrument.” The integration rule has always been an integral part of the South African law of contract where the admissibility of the presentation of extrinsic evidence of previous or collateral agreements was considered. In 1998 an extensive report was brought out by the South African Law Commission wherein certain recommendations were made to the Minister of Justice pertaining to, inter alia, the application of the integration rule in the South African law of contract. The Law Commission was of the opinion that the disadvantages of the integration rule outweighed the advantages of legal certainty and finality and recoomended that the rule be abolished and that more subjective evidence should be allowed to ascertain the true intention of the parties. The recommendations by the Law Commission however apparently died a slow death and there has been no attempt since to abolish or modify the rule in the South African legal system. In 'n previous article the view was held that the integration rule is based on a legal rule or legal fiction and that it can therefore be validly abolished or modified by legislation. Legislation is however a drastic step which should only serve as a last resort and other alternatives should first be considered. This article considers one such a possible alternative, namely the remedy of rectification. The focus will be in particular on a brief discussion of the application of the integration rule in the South African law of contract, the field of application and scope of rectification, the relation between rectification and the integration rule, and, lastly, if rectification can be utilised to avoid

 12. Die rol van alkohol- en dwelmmisbruik by vrouemishandeling: 'n Maatskaplikewerk-perspektief

  OpenAIRE

  Slabbert, Ilze

  2015-01-01

  Vrouemishandeling bied 'n groot uitdaging vir maatskaplike werkers. In Suid-Afrika word na berekening elke 6 ure 'n vrou vermoor deur haar lewensmaat, die hoogste voorkomssyfer ter wêreld. Navorsing toon 'n verband tussen vrouemishandeling en alkohol- en dwelmmisbruik. Vanuit die ekologiese perspektief word die sosiale omgewing van 'n persoon as onlosmaaklik deel van haar beskou en dit is dus 'n geskikte teoretiese uitgangspunt vir hierdie studie. 'n Kwalitatiewe studie is gedoen, en etiese k...

 13. die geometriese en riviergrense van suidwes-afrika, met spesiale ...

  African Journals Online (AJOL)

  tuig die" Star" oak gestuur am die Britse vlag by al die aandoenplekke langs die weskus tot so ver as Angola te ... Anderson wat oak tussen 1859 en 1867 verkenningstogte in die land onderneem het, het veral die ylbe- .... upon maps where no White man's foot has ever trod; we have been giving away mountains and rivers ...

 14. Onderskeiding tussen beroepsrealistiese en -onrealistiese adolessente met behulp van die waardeskaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. E. Zeier

  1995-06-01

  Full Text Available Differentiation between vocational realistic and unrealistic adolescents by means of a value scale. The usefulness of the Value Scale for distinguishing between adolescents with realistic or unrealistic approaches towards vocational choice was studied. A group of std. 10 pupils from a specific secondary school in the Cape Peninsula participated in the study. An evaluation with regard to the degree of realism of vocational decisions was made by three counselling psychologists. Classification of subjects was based on the agreement between their vocational choice, interest profiles, academic performance, intelligence test scores and course prerequisites. A number of variables were identified by discriminant analysis which distinguished significantly between realistic and unrealistic approaches. Value-preferences for realistic adolescents were more homogeneous and were globally interpreted as an intrinsic value pattern while subjects with unrealistic approaches showed a more differentiated pattern. Opsomming Die bruikbaarheid van die Waardeskaal vir die onderskeiding tussen beroepsrealistiese en beroepsonrealistiese adolessente is ondersoek deur 'n groep st. 10-leerlinge uit 'n spesifieke hoerskool in die Kaapse Skiereiland by die ondersoek te betrek. 'n Evaluering met betrekking tot realisme van verklaarde loopbaankeuse is deur drie voorligtingsielkundiges gemaak op grond van ooreenstemming tussen verklaarde beroepskeuse, belangstellings, akademiese prestasie, verstandstoetstellings en kursusvoorvereistes. Beduidende verskille met betrekking tot werkwaardes is tussen die groepe met behulp van diskriminant-analise gei'dentifiseer. Die waardevoorkeure van die beroepsrealistiese groep was meer homogeen van aard en kon globaal as intrinsieke waardevoorkeure beskryf word, terwyl die beroepsonrealistiese groep meer gedifferensieerde waardevoorkeurpatrone geopenbaar het.

 15. Die verhaal as mitiese vraagstelling: die verhaalkuns van Henriette Grové

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heilna du Plooy

  1996-03-01

  Full Text Available Story as mythical questioning: The narrative art of Henriette GrovéHenriette Grove's stories are mostly concerned with the nature and meaning of human experience, especially human suffering. In this article an effort is made to characterize these stories, indicating the relation between the stories and a way of thinking that is primarily concerned with metaphysical, mythical and religious issues. Texts like In die kamer was ’n kas and Die kêrel van die Pêrel and some short stories are examined to find indications of the underlying vision of man from which the stories generate. Special attention will be given to focalization in the stories, indicating the need to extend the meaning and use of the term so that textual as well as extratextual modal relations can be described. These relations may provide an indication of the vision of man which is favoured by the “abstract author" and which in this case seems to encompass much more than mere ideological thought patterns. Grové's stories posit questions which, being mythical questions, can only be answered in a religious manner. The stories do not provide solutions to the problematic nature o f experience and suffering, but insist on asking the type of questions with which religion concerns itself.

 16. Die ballade van Robbie de Wee en ander verhale. Deon Meyer ...

  African Journals Online (AJOL)

  gulde geleentheid om daaruit munt te slaan (330). Dinge loop egter lelik skeef wanneer 'n sogenaamde “groupie” in. Robbie se hotelkamer sterf. Gevolglik moet Len, die eerstepersoonsverteller, skarrel om van die lyk ontslae te raak, en die leser word teen wil en dank. 'n medepligtige in hierdie makabere opruimingstaak.

 17. Die waarde van tolking vir tersiêre onderrig en leer. 'n Ondersoek na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  tesis in. Tolkstudie. ..... Clausen (2011) het in haar M-tesis die potensiaal van tolking in die Fakulteit Lettere en Sosiale. Wetenskappe aan die US ...... Mouton, J. 2001. How to succeed in your master's and doctoral studies: A South African guide.

 18. Die verifiëring, verfyning en toepassing van leksikografiese liniale ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Opsomming: Leksikografiese liniale vir Afrikaans en die Afrikatale is 'n dekade oud en word algemeen gebruik in die samestelling van woordeboeke. Die samestellers het dit tot ...... Designing a Measurement Instrument for the Relative. Length of Alphabetical Stretches in Dictionaries, with Special Reference to Afrikaans ...

 19. 'Die man van Nizjni-Nowgorod': Leroux in embrio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. J. Prins

  1987-05-01

  Full Text Available The aims of this article are: (a a “close reading” of Etienne Leroux’s short story “Die man van Nizjni-Nowgorod" and (b testing Hennie Aucamp's statement that this story can serve as an “introduction” to Leroux, In doing the first the author of the article confirms the second. The story deals with the contrast between reality and illusion, truth and falsehood, the mask and the “true self”. In various ways the main character tries to transform and transcend an ugly and unacceptable reality. However, he himself and his strategies are periodically being exposed. The fact that it is not always possible for the reader as well as for the narrator to know whether Johnny really believes his own “salesman’s talk” contributes to the complexity and fascination of the discourse. In the way in which the actantial matrix is handled, the use of the (literary reference and the passive role played by the main character the later Leroux is clearly discernible.

 20. Die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902 op die Teologiese Skool Burgersdorp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Krüger

  2000-08-01

  Full Text Available The influence of the Second War of Independence (1899-1902 on the Theological Seminary of Burgersdorp In this article the reasons for the War are pinpointed as England’s imperialism and the underlying motif of getting hold of the riches and gold of the ZAR. At the outbreak of the War the students and lecturers of the Burgersdorp Theological Seminary, as most Boers in the Cape Colony, had to make a decisive choice: loyalty to the Government of the Cape Colony or to their fellow kinsmen in the North (and thus siding with the latter. Varying facets of the war-torn situation are touched upon in this article: the lecturers were for example accused of treason but acquitted. The outcome of the 30 students’ situation, however, differed. Those students origally from the northern Republics returned home to join their commandos. Some of these students were taken prisoners of war. Most of the Cape students showed their solidarity with their northern compatriots by joining the Ambulance Corps. Three students and two former students eventually died (one was the son of Prof. Lion Cachet. In honour of these students a monument was erected in 1906. Only one student and three former students were rebels, as far as is presently known. At a later stage three students were able to continue their studies in the Netherlands. Two of these, J.D. du Toit and F. Postma, later returned to South Africa and committed their lives to the Theological Seminary at Potchefstroom and the Potchefstroom University for CHE.

 1. 'n Praktiese benadering tot die samestelling van 'n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. de Foglio

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Deur die tempo van globalisering op handelsgebied ontstaan daar toenemend 'n behoefte aan tweerigtingvakwoordeboeke. Afrikaans is een van die hooftale in Suid-Afrika, en die landbousektor van die land is oorwegend Afrikaanssprekend. Aangesien een van die outeurs Italiaanssprekend is, by vertaling betrokke is en die leemte aan 'n tweerigtingvakwoordeboek Afrikaans en Italiaans ervaar het, is kriteria bepaal vir die samestelling van so 'n vakwoordeboek op die gebied van die landbou-ekonomie tussen Afrikaans, 'n Germaanse taal, en Italiaans, 'n Romaanse taal. In agtereenvolgende afdelings word die algemene kriteria vir die samestelling van so 'n woordeboek uiteengesit. Daarbenewens word voorafgaande werk wat verrig moet word, bespreek, asook die keuring van materiaal. Ten slotte word, aan die hand van gepaste voorbeelde, die leksikografiese beginsels toegepas. 'n Bylaag wat uit twintig lemmas bestaan, dien as voorbeeld van hoe so 'n vakwoordeboek daar behoort uit te sien.

  Sleutelwoorde: AFRIKAANS, ITALIAANS, LEKSIKOGRAFIE, TERMINOGRAFIE, TERMINOLOGIE, TWEERIGTING, TWEETALIG, VAKLEKSIKOGRAFIE, VAKWOORDEBOEK, WOORDEBOEK.

  Abstract: A Practical Approach to the Compilation of a Bi-directional Technical Dictionary with Afrikaans and Italian as Language Pair. Due to rapid globalisation in the commercial sphere, there is an ever-increasing need for the compilation of bilingual technical dictionaries. Afrikaans is one of the principal languages in South Africa, and the agricultural sector of the country is predominantly Afrikaans-speaking. Since one of the authors is Italianspeaking, is involved in translation, and has experienced the need for a bi-directional technical dictionary Afrikaans and Italian, criteria were determined for the compiling of such a technical dictionary in the field of agricultural economics between Afrikaans, a Germanic language, and Italian, a Romance language. In subsequent sections, the general criteria

 2. Onherhaalbaar, onontdoenbaar: Die doop as simbool van eenheid in die kerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David A. van Oudtshoorn

  2013-01-01

  Full Text Available Focus and scopeJournal metricsFrequent asked questionsSupporting agenciesSupportReading toolsPrint this articleIndexing metadataReview policyEmail this articleEmail the authorPost a CommentTranslate contentPowered by TranslateRelated itemsShow all✔ Open access✔ Global visibility✔ Rapid publication✔ Quality peer review✔ Author retains copyright✔ Personalised service✔ Submit online Home About Author Reviewer Reader Contact us Archives SearchHome > Vol 69, No 1 (2013 > van OudtshoornOriginal ResearchBookmark and ShareOnherhaalbaar, onontdoenbaar: Die doop as simbool van eenheid in die kerkDavid A. van OudtshoornHTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 69, No 1 (2013, 7 pages. doi: 10.4102/hts.v69i1.1168Submitted: 30 August 2011Published: 14 January 2013AbstractIrrevocably singular: Baptism as a symbol of unity in the church. In this article I conduct a phenomenological analysis of the concept ‘one baptism’ in Ephesians 4:4−6. Such an analysis seeks to reveal the essence of a particular concept by bracketing out the theological and ideological presuppositions usually associated with it. The essential concept is then expanded by linking it to the terms most closely surrounding it in the text. A critical theological reflection on the expanded concept shows that ‘one baptism’ refers to an event by which believers are inducted, once and for all, into the church as the one body of the one Lord, Jesus Christ. The church exists through the presence of the one Spirit who binds believers in an unbreakable bond of love to God and to each other. Because baptism can never be undone or repeated, any liturgical act depicted as a ‘re-baptism’ is, by definition, impossible. This means that churches that baptise the children of believing parents are able to accommodate requests from people who, having been baptised as an infant, in later life wish to celebrate and testify to some significant milestone in their spiritual journey

 3. ‘n Kontekstuele teorie van entrepreneurskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Crous

  2004-10-01

  Full Text Available A contextual theory of entrepreneurship. Industrial psychologists studying the domain of entrepreneurship tend to focus on the independent variables that predispose entrepreneurial behaviour. The challenge, therefore, was to give expression to the nature of entrepreneurship (as dependant variable from an industrial psychological perspective. This was done by means of the development of a contextual theory of entrepreneurship. Firstly, the fundamental actions were identified that would give expression to the contextual process of entrepreneurship, after which form was given to its structure. This structure was utilised putting in place a typology of entrepreneurship. The geometric characteristics of the structure were explained. Possibilities for application as well as directions for entrepreneurship development, suggested by the theory were discussed. Opsomming Bedryfsielkundiges wat die domein van entrepreneurskap bestudeer, is geneig om te fokus op die onafhanklike veranderlikes wat entrepreneuriese gedrag predisponeer. Die uitdaging, derhalwe, was om uitdrukking te gee aan die aard van entrepreneurskap (as afhanklike veranderlike vanuit ’n bedryfsielkundige perspektief. Hieraan is uitdrukking gegee met die ontwikkeling van ’n kontekstuele teorie van entrepreneurskap. Eerstens is die fundamentele aksies geïdentifiseer waaraan uitvoering gegee moet word ten einde gestalte te gee aan die kontekstuele proses van entrepreneurskap, waarna vorm aan die struktuur daarvan gegee is. Daarna is die struktuur aangewend om verskillende soorte entrepreneurs te klassifiseer wat ’n tipologie van entrepreneurskap moontlik maak. Die geometriese eienskappe van die struktuur is uiteengesit. Toepassingsmoontlikhede asook aanwysers vir entrepreneurskapontwikkeling is bespreek.

 4. Die toepaslikheid van pasiëntbesoeke aan 'n noodgevalle-afdeling ...

  African Journals Online (AJOL)

  was hipertensie (44.5%). Verskeie toestande is slegs by een pasiënt aan- geteken. Die totale aantal pasiënte wat. Tabel I. Chroniese siektes van die pasiënte (n=528). Siektetoestand. Aantal pasiënte. Persentasie van totale aantal pasiënte. Alkoholisme. 1. 0.2. Alzheimersiekte. 1. 0.2. Artritis. 2. 0.4. Asma. 117. 22.2.

 5. Strategieë gebruik in die vertaling van vaste uitdrukkings in tydskrifte: ’n Vergelyking van geselekteerde tekste met Afrikaans as brontaal en Suid-Afrikanse Engels as doeltaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alan Murdoch

  2017-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel sal kyk na die vertaling van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings uit Afrikaans (die brontaal na Suid-Afrikanse Engels (die doeltaal, van geselekteerde tekste in Huisgenoot en You. Dit was deel van ’n studie wat oor ’n tydperk van tien weke (van 18 Julie 2013 tot 19 September 2013 uitgevoer is. Die artikel begin deur te kyk na die probleme wat betref die definisie van idiome en ander vorme van vaste uitdrukkings, en put hier veral uit die werk van Rosamund Moon. Dit gebruik dan die strategieë vir die vertaling van idiome (en ander vorme van vaste uitdrukkings in Mona Baker se In Other Words om ’n stel van 70 sulke uitdrukkings te kategoriseer en sluit af deur te kyk of ekwivalensie verkry word.

 6. Psalm 98: Sing 'n nuwe lied tot lof van die Koning, Jahwe

  African Journals Online (AJOL)

  Psalm 98: Sing 'n nuwe lied tot lof van die Koning, Jahwe. W S Prinsloo. Universiteit van Pretoria. Abstract. Sing a new song in praise of the king, Yahweh. This article surveys the problems of interpreting Psalm. 98. The chief problems are those concerned with determining the Gattung, the redactional history, strophic ...

 7. Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu: ’n Paradigmaskuif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Louise Botha

  2012-03-01

  Full Text Available Die ontwikkeling van ’n gehalte onderwyskorps is ’n ‘primêre voorwaarde vir opvoedkundige transformasie’ (Nasionale Onderwysbeleidondersoek [NEPI] 1993:235. Die gehalte van leer word beduidend beïnvloed deur die gehalte van onderwysers en hulle onderrig (McGrath 2008. Die gehalte van leer kan dus gekoppel word aan uitnemendheid in onderrig wat deur nuwe, kreatiewe denke bereik kan word. Dit kan moontlik realiseer met die implementering van vernuwende vaardighede en tegnieke wat voldoen aan die kreatiewe en vernuwende beplanning van die kurrikulum (Departement van Basiese Onderwys [DBO] 2011:8. Daar word van opvoeders (lektore of onderwysers verwag om ’n stimulerende en ondersteunende leer- en onderrigomgewing te skep. In die ontwikkelende wêreld van opvoeding het die fokus duidelik van ’n onderwysergesentreerde klaskamerpraktyk geskuif na ’n meer leerdergesentreerde benadering soos in die kurrikulum vir Lewenswetenskappe (Departement van Onderwys 2003 weerspieël word. Die uitdaging is gevolglik dat opvoeders gekonfronteer word om Lewenswetenskappe sodanig te onderrig dat dit op sowel ’n kognitiewe as ’n affektiewe vlak by alle leerders in die een-en-twintigste eeu aanklank vind. Nuwe kurrikuluminisiatiewe verg dus aanpassings en veranderings in die praktyk van die opvoeder. Hierdie teoretiese studie het ten doel om verslag te lewer oor die herbesinning van Lewenswetenskappe-onderwys in die een-en-twintigste eeu in Suid-Afrika. Dit is noodsaaklik dat kennis geneem word van die behoeftes en uitdagings in kreatiewe Lewenswetenskappeonderwys en -opvoeding vir die een-en-twintigste eeu. Hoë gehalte navorsing in Biologieonderrig word as noodsaaklik beskou ten einde die beroep van ’n Lewenswetenskappeonderwyser te vorm en te verbeter.

 8. Eerder anders as elders: Gerrie Snyman se bydrae in die konteks van die Gereformeerde teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans J.M. van Deventer

  2010-03-01

  Full Text Available Rather different than elsewhere: Gerrie Snyman�s contribution in the context of Reformed theology Prof Gerrie Snyman�s book Om die Bybel anders te lees: �n etiek van Bybellees (2007 attracted considerable attention in Afrikaans-speaking reformed circles in South Africa. In this article, some of the responses to and reviews of the book are studied in order to assess the publication�s impact. Moreover, the article aims to determine whether the book will contribute to future reflections and discussions on the use of the Bible in this context. It is concluded that the preferred method of interpretation in the Reformed Church in South Africa calls for a thorough revision. The so-called �grammatical-historical method� of interpretation can no longer be regarded as the most appropriate and sole �Reformed method� of interpretation.�--- Abstract translated into Sipedi ---Go fapana le t�e dingwe: seabe sa Gerrie Snyman go teologie ya RefomoPuku ya Profesa Gerrie Snyman, Om die Bybel anders te lees: �n Etiek van Bybellees (2007, e gogile �edi ye kgolo ya maloko a kereke ya Refomo mo Afrika-Borwa(RCSA/GKSA. Mo pampiring ye re ithuta t�e dingwe t�a dikarabo le ditshekatsheko t�a puku ye go ela khuet�o ya yona. Go feta fao, pampiri ye e nepile go bona ge e ba puku ye e tlo ba le seabe go dikakanyo le dipoledi�ano mabapi le t�homi�o ya Beibele ditabeng t�a mohuta wo. Re ruma ka go re, mokgwa wa tshekatsheko ya Bibele wa Kereke ya Refomo mo Afrika-Borwa o hloka go lekodi�i�wa le go boelet�wa. Mokgwa wa go hlatholla Bibele ka go sekaseka popopolelo(gramatika le histori ya tlholego ya yona, o ka se sa t�ewa e le wona wa maleba o nno�i wa tshekatsheko goba go ba wona �Mokgwa wa Refomo� wa go fetleka Bibele.--- End of translation ---

 9. die ondersteuning van okkulte-gerehabiliteerdes: 'n pastoraal ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  . Due to the complex nature of ... Die fasiliteerder, of informele helper, word as ondersteunende hulp vir die okkulte-gerehabiliteerde ...... In: A.S. de Vos (ed.), Research at grass roots. For the Social Sciences and Human Service Professions.

 10. Relasiebegrippe in die lig van die vraag of Einstein in die eerste plek ‘n ‘relatiwiteitsteorie’ ontwikkel het

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danie F.M. Strauss

  2011-09-01

  Full Text Available In the German literature the history of ‘ideas’ is often mentioned. Its aim is to account for the historical background of the choice and use of certain terms. In this instance such an ‘idea-historical’ approach is connected to the truly intrinsic scientific status and intention of the well-known theory of Einstein (from the years 1905 and 1916. The emphasis within the natural sciences switched since the early modern era from thing-concepts to relation-concepts, whilst the forthcoming developments eventually revealed the influence of the historicistic spiritual climate of the 19th and the early 20th century. It was also investigated in which way Einstein‘s theory of relativity explored the positive element in the shift from thing-concepts to relation-concepts even though the generally known designation of his theory (consciously or subconsciously reflected something of the historicistic Zeitgeist [spirit of the time] at beginning of the 20th century. Nonetheless it would turn out that he was not convinced of the intrinsic antinomic nature of historicism, precisely because he realised that constancy underlies change and for that reason it cannot be emphasised at the cost of constancy. At the same time the special and general parts of his theory embody an insight into the distinct nature of the kinematic and physical aspects of reality and of the foundational role of the kinematic in respect of the physical aspect. Both these aspects underly the relation-concepts employed by Einstein, particularly as they are embodied in his emphasis on energy-constancy, where the term energy reflects the unique meaning of the physical aspect and constancy that of the kinematic aspect. The argumentation of the entire article is focused on the insight that constancy forms the basis of dynamics and change and that Einstein consequently did not develop a theory of relativity, but rather a theory of constancy. It follows that his theory at once demonstrates that the historicistic Zeitgeist of his time is intrinsically antinomic in its emphasis on change at the cost of constancy. This, moreover, is true in spite of the fact that the spirit of his time probably played a role in the designation of his theory, namely as a theory of relativity.

 11. Die sendingkonferensie van die G.E.S. te Kaapstad op 2–6 Augustus 1976 – ’n terugblik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Botha

  1977-05-01

  Full Text Available Dit is inderdaad ’n grootse ervaring om ’n byeenkoms van Gereformeerdgesinde Christene van oor die hele wêreld by te woon. Die ekumeniese karakter van die konferensie te Kaapstad blyk duidelik uit die presensielys. Daar was afgevaardigdes van Gereformeerdgesinde kerke vanuit Malawi, Nigerië, Rhodesië, Suid-Afrika, Suidwes-Afrika, Zambië, Siri Lanka, Japan, Frankryk, Noord-Ierland, Nederland, Skotland, V.S.A., Suid-Amerika, Australië, Indonesië en Nieu-Seeland.

 12. Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en 'n etnografiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Die navorser het hierna getel hoeveel maal die onderskeie akteurs voorgekom het. Dit het ook duidelik geword dat sekere akteurs telkens sáám in die netwerk figureer. In hierdie verband meen Buzelin (2007:163) dat dit belangrik is vir navorsers om in gevallestudies ondersoek in te stel na hoe dikwels sekere praktyke (of ...

 13. Sirkusbaas Frank Fillis (1857-1921): die Barnum van Suid-Afrika ...

  African Journals Online (AJOL)

  He was born in London in 1857 and died in Bangkok in 1921. He came to South Africa in 1880 and for ... This article deals with a number of new facts, as well as aspects such as his popularity, talent as entertainer, his kindness, poor business sense and the social impact of his circus. Frank Fillis: Die Barnum van Suid-Afrika

 14. Die chemiese en aminosuursamestelling van die komposwurm, Eisenia fetida (Oligochaeta as potensiële proteïenbron vir dierevoeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  1987-03-01

  Full Text Available Daar bestaan ’n toenemende behoefte aan proteïenryke grondstowwe vir die veevoerbedryf in Suid-Afrika. Die intensiewe veebedryf en abattoirs produseer jaarliks groot hoeveelhede organiese afvalmateriaal waarvan die proteïeninhoud nie benut word nie. Die komposwurm, Eisenia fetida, kan op groot skaal op die afval geteel word. Dit is dus potensieel moontlik om dierlike afvalproteïene te herwin indien E. fetida as proteïenbron in gebalanseerde veerantsoene aangewend kan word. Daarom is die proteïenwaarde van die erdwurmspesie ondersoek deur die algemene chemiese samestelling en aminosuursamestelling te bepaal. Erdwurmmeel bevat al tien essensiële aminosure vir pluimvee, in besonder gunstige verhoudings. Daarbenewens is die listen- en metionienbeskikbaarheid van erdwurmmeel hoër as die van vismeel.

 15. DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  sedert die vroeg 1900's deur die Weermag be- heer. In 1967 was dit die eerste militere terrein wat tot privaatnatuurreservaat verklaar is. Vhembe bestaan uit 4 hoofplantgemeenskappe nl. rivieraewerbos, vloedvlaktes, ranteveld en die sandveldplato. Wildsoorte op die terrein sl!Jit rooibokke, bosbokke, waterbokke, koedoes,.

 16. Problems of Usage Labelling in English Lexicography Probleme van gebruiksetikettering in die Engelse leksikografie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Namatende Sakwa

  2012-01-01

  Full Text Available

  Landau (1991: 217 stipulates that 'usage refers to any or all uses of language'. It is the study of good, correct, or standard uses of language as distinguished from bad, incorrect, and nonstandard uses of language. Usage may also include the study of any limitations on the method of use, whether geographic, social or temporal. Basically it alerts users that certain terms should not be uncritically employed in communication. This article discusses the treatment of usage in English lexicography. It analyses the labelling practices in six monolingual English dictionaries namely: the Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD, the Macmillan English Dictionary (MED, the Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE, the Cambridge International Dictionary of English (CIDE, the World Book Dictionary (WBD and the New Shorter Oxford English Dictionary (NSOED. Discrepancies in the contextual usage labelling in the dictionaries were established and are discussed.

   

  Landau (1991: 217 stel dit dat "usage refers to any or all uses of language". Dit is die studie van die goeie, juiste of standaard gebruike van taal soos onderskei van die swak, onjuiste en niestandaard gebruike van taal. Gebruik mag ook die studie van enige beperkinge op die gebruikswyse behels, hetsy geografies, sosiaal of temporeel. Dit waarsku gebruikers dat sekere terme nie onkrities in kommunikasie gebruik behoort te word nie. Hierdie artikel bespreek die behandeling van taalgebruikskwessies in die Engelse leksikografie. Dit ontleed die etiketteringswerkwyses in ses eentalige Engelse woordeboeke naamlik: die Oxford Advanced Learner's Dictionary (OADL, die Macmillan English Dictionary (MED, die Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE, die Cambridge International Dictionary of English (CIDE, die World Book Dictionary

 17. Die dwelmmiddelafhanklike pasiënt se belewenis van sy herstelproses na ontslag en voltooiing van 'n herstelprogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marinda Overbeeck

  2002-11-01

  Full Text Available Drug dependency is acknowledged worldwide as one of the major mental health problems. Opsomming Dwelmmiddelafhanklikheid word wêreldwyd beskou as een van die hoof geestesgesondheidsprobleme. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 18. Die tema van God se spraak in Hebreërs se inleidingsformules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albert J. Coetsee

  2015-03-01

  Full Text Available Alhoewel die voorkoms en gebruik van die Ou Testament in die meeste navorsing oor Hebreërs besonder baie aandag geniet, is dit nie die geval met die Hebreërskrywer se gebruik van inleidingsformules vir sy Ou-Testamentiese aanhalings nie. Die gevolg is dat daar tot op hede betreklik min selfstandige navorsing oor die Hebreërskrywer se tema van God se spraak by sy inleidingsformules gedoen is. In hierdie artikel word Hebreërs se inleidingsformules in besonderhede nagegaan om te bepaal wat die aard en inhoud van die Hebreërskrywer se verwysings na die tema van God se spraak in sy inleidingsformules is. Daar word onder andere bepaal dat Hebreërs 38 direkte aanhalings vanuit die Ou Testament bevat, dat die Hebreërskrywer, met slegs een uitsondering, elke inleidingsformule met ’n werkwoord van sêinlei, dat ’n Persoon van die Drie-eenheid in 34 van die 38 direkte aanhalings (± 89% die onderwerp en gevolglike Spreker van die Ou-Testamentiese woorde is, dat die Hebreërskrywer al drie Persone van die Drie-eenheid as God beskou, en dat die Hebreërskrywer oortuig is dat die Ou Testament geïnspireer is en God se geldige en relevante openbaring bly. The theme of God’s speech in Hebrews’ introduction formulae. Whilst the occurance and function of the Old Testament in research on Hebrews enjoys a lot of attention, this is not the case for the writer of Hebrews’ use of introduction formulae for his Old Testament quotations. The result is that up to date relatively few independent studies have been made on the writer of Hebrews’ theme of God’s speech in his introduction formulae. In this article the introduction formulae in Hebrews are researched in detail to determine the nature and content of the writer of Hebrews’ reference to the theme of God’s speech in his introduction formulae. Amongst other things it is determined that Hebrews has 38 direct quotations from the Old Testament, that with the exception of one

 19. Die dagboek van Bertha Marks as ‘n heterotopia, soos verwoord in die kunswerk, The Futility of Writing 24-Page Letters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leora Farber

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek die konsepsie, historiese konteks en teoretiese raamwerk van Leora Farber se 2010 kunswerk The Futility of Writing 24-Page Letters wat ‘n voortsetting is van haar uitstalling Dis-Location/Re-Location. The Futility of Writing 24-Page Letters val binne die tematiek van Dis-Location/Re-Location, maar beklemtoon één aspek van laasgenoemde, naamlik hoe fin-de-siècle Joodse koloniale immigrante vrouens in Suiderlike-Afrika – soos versinnebeeld in die persona van Bertha Marks (1862–1934 – negentiende-eeuse, Viktoriaanse genderideologieë ervaar het. Hierdie vrouens se lewenservarings het dikwels verset teenoor hul posisies as subjekte van ‘n patriargale sosiale sisteem behels, tog, as vrouens, was hul tegelykertyd medepligtig aan die onderskraging van diskriminerende koloniale ideologieë, en aan die handhawing van die rasse, sosiale en kulturele vooroordele, asook vorms van onderdrukking, wat hierdie ideologieë ingelig het. Daar word geargumenteer dat Bertha Marks ‘n verpersoonlikte heterotopia bewoon het; terwyl sy haar plek binne die struktuur van die rasse- en sosiale vooroordele van die koloniale tydperk ten volle ingeneem het, was sy terselfdertyd beperk deur haar posisionering binne dié raamwerk. Hierdie heterotopiese lewenservaring word weerspieël in die dagboekuittreksels waaruit The Futility of Writing 24-Page Letters bestaan. Daarin word haar teenstrydige posisies as slagoffer, getuie, bystander, meeloper en begunstigde van koloniale onreg en uitbuiting geopenbaar, en aanvaar sy in wisselende mate mede-verantwoordelikheid en mede-aanspreeklikheid vir haar rol en optrede.

 20. Die integrasie van humoristiese tekste by taalonderwys om studente se emosionele geletterdheid te ontwikkel: ’n gevallestudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2008-07-01

  Full Text Available The integration of humorous texts in language education to develop students’ emotional literacy: a case study The integration of humorous material in language teaching can be instrumental in the development of emotional literacy, thereby fostering an aesthetic sensitivity in student teachers (as learners in different social contexts. Texts containing humour can play a significant role in the development of learners’ understanding and appreciation of a language, as well as the cultural heritage it embodies. Furthermore, it offers learners the opportunity to become creatively and imaginatively involved with oral, visual and written texts. The article illustrates how the application of humorous material in the teaching of Afrikaans is not only rooted in responsive education, but complies with the objectives of the South African teaching policy documents. By concentrating on a literature review of research studies, the authors point out the correlation between humour and various factors that influence learners’ and students’ affective behaviour in the context of the language classroom. Particular reference is made to research results indicating that the use of humour induces a more positive attitude, while also motivating students (as learners to participate constructively in language activities. Attention is also paid to the relationship between different personality types (based on cognitive style and anxiety. Moreover, the established link between humour and anxiety justifies the inclusion of humorous texts to reduce language-related anxiety. Ultimately the research serves to support the authors’ argument in favour of incorporating humorous material in the teaching of Afrikaans, while several (practical teaching strategies are suggested. The authors hope to enhance the educational value by pursuing a holistic approach to language teaching.

 1. Die hantering van teenoorgesteldheid in enkele tipes woordeboeke, toegelig met Afrikaanse voorbeelde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nel Otto

  2011-10-01

  Full Text Available Opsomming: Hoewel teenoorgesteldheid tot dusver deur baie leksikograwe as 'n bonus beskou is in die meeste tipes woordeboeke, word in hierdie artikel aangevoer dat hul insluiting verpligtend behoort te wees in aanleerderwoordeboeke en dat dit ook van groot nut kan wees in verskeie ander tipes woordeboeke. Eers word 'n uiteensetting gegee van verskillende tipes teenstellingsverhoudings. Daarna word die hantering van teenoorgesteldheid toegelig met Afrikaanse voorbeelde, in drie tipes woordeboeke bespreek met betrekking tot twee kategorie?: inligting in die toeligtingsgedeelte en in die alfabetiese gedeelte. Met verwysing na die pluspunte sowel as die tekortkominge in die bespreekte woordeboeke, word voorstelle ter verbetering van die hantering van teenoorgesteldheid in hierdie woordeboeke gemaak, bv.: (1 die term teenoorgesteldheid behoort duidelik omskryf te word in die toeligtingsgedeelte, (2 die leksikale items waarby teenoorgesteldes aangedui kan word, behoort as lemmas op hulle alfabetiese plekke opgeneem te word, (3 die teenoorgesteldes van hierdie lemmas behoort by di? lemmas aangedui te word, en (4 die mees frekwente teenoorgesteldes kan deur middel van korpusontleding ge?dentifiseer word. Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, ALFABETIESE GEDEELTE, ANTONIMIE,DEFINI?RING, EENTALIGE WOORDEBOEK, KRUISVERWYSINGS, LEKSIKOGRAFIE, LEMMA, SEMANTIESE OPPOSISIE, TEENOORGESTELDHEID, TOELIGTINGSGEDEELTE, TWEETALIGE WOORDEBOEK Abstract: The Treatment of Opposites in a Few Types of Dictionaries, Illustrated by Afrikaans Examples. Although lexical items indicating semantic opposition have, until now, been regarded by many lexicographers as a bonus in most types of dictionaries, it is argued in this article that their inclusion should be compulsory in learner's dictionaries and that it can also be of great value in many other types of dictionaries. First an exposition is given of different types of semantic opposition. Then the treatment of opposition

 2. ’n Oorsig oor statistiese Bayes-beslissingsteorie in die geval van meer as een individu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. de Waal

  1983-03-01

  Full Text Available ’n Oorsig oor statistiese Bayesbeslissingsteorie in die geval van meer as een individu word gegee. Alhoewel verskeie oplossings uitgewys word om konsensus te bereik, is op die Nashoplossing gekonsentreer as ’n baie gunstige kandidaat om in die praktyk te gebruik. Daar is veral aandag gegee aan die neem van die beste beslissing in ’n gewone beslissingsteoriesituasie en dan is daar ook gekyk na die Bayesberaming van ’n binominaalparameter deur meer as een individu.

 3. Eros as godsdiens (of die religieuse viering van seks)

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  and it fills the world! Like sunshine ... Nelson & Longfellow 1994:71-114).2 Die seksuele en die religieuse word dan gesien as ...... Peace is the way: Bringing war and violence to an end. London: ... Copelan, Rachel 1972. ... Foucault, M 1978.

 4. Die impak van die verbond op 'n paradigma vir pastoraat: research ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die verbond het 'n meer omvattende impak op pastorale sorg as ander paradigmas. Genoemde stelling word in hierdie artikel beredeneer. Daar word aangetoon dat die inhoud wat aan die gelowige gekommunikeer word, asook die tegnieke wat gebruik word, deur 'n verbondmatige paradigma vir pastorale sorg be?nvloed ...

 5. Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Hoewel filosowe eers in die modene era aan materialisme as sodanig aandag begin .... interpreter: An agrarian Bible in an industrial age (vgl ook Rohrbaugh 1984) ...... Understanding seems to lie in the genetic ability of most human beings to.

 6. Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 'n Vrywillige ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: A voluntary association or an association sui generis? The Nederduitsch Hervormde Kerk is seen as a voluntary association in South African law which is founded on a contractual basis. Recent case law has re-affirmed this fact. This was not always the case. Earlier case law ...

 7. Heterotopiese ruimtes van krisis en die natuur se genesende ...

  African Journals Online (AJOL)

  Crises heterotopias and nature's healing influence in Chinchilla (Nanette van Rooyen). In this article, Michel Foucault's term crises heterotopia is used to understand and describe the main character's unique experience of particular places in Chinchilla. The article investigates the manner in which nature becomes part of the ...

 8. die relevansie van taalwetenskap in spraak- en taal terapie

  African Journals Online (AJOL)

  Ondene van Dulm

  Departement Spraak-Taal-Gehoorterapie, Universiteit. Stellenbosch. Buitendag, M.M. 1993. Afrikaanse Reseptiewe Woordeskattoets. Raad vir. Geesteswetenskaplike Navorsing. Bus, A.G. and M.H. van Ijzendoorn. 1997. Affective dimension of mother-infant picturebook reading. Journal of School Psychology 35(1): 47-60.

 9. 'n Praktykbenadering tot geloofsvorming vanuit die benadering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  The article describes the dialogue between Thomas Groome's approach to faith formation and Gestalt theory in order to develop a practice approach to faith formation. The transversal model of cross-disciplinary dialogue, developed by Wentzel van Huyssteen, is utilised to develop a practice approach to faith formation.

 10. Die makrostrukturele vergestalting van affikse en tegnostamme in Afrikaanse vertalende woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda de Wet

  2012-09-01

  Full Text Available

  The Macrostructural Embodiment of Affixes and Technostems in Afrikaans Translation Dictionaries

  The history of Afrikaans dictionaries shows that in the past the focus was chiefly on the inclusion of words as lemmas in the macrostructure. Although the Afrikaans lexicon mainly consists of words, there occur two other types of lexical items in the lexicon as well, namely sublexical items (e.g. affixes and stems and multilexical items (e.g. expressions and idioms.

  In this article the inclusion and presentation of sublexical items in Afrikaans translation dictionaries, that is, standard translation desk dictionaries with Afrikaans and English as language pair, are emphasized. The two dictionaries under discussion are Groot Woordeboek/Major Dictionary (MD and Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary (BD which belong to this category. The discussion encompasses a critical evaluation of the inclusion and presentation of sublexical lemmas according to present-day metalexicographical approaches. The theoretical discussion concentrates throughout on practical lexicography and articles are therefore evaluated according to theoretical principles.

  From the investigation of the macrostructural embodiment of sublexical lemmas in BD and MD, it becomes clear that a wider variety of stems than affixes are included in these dictionaries. Where affixes are included, they are treated more scantily than stems. There is also a need for the inclusion of comprehensive instructions for the user in both dictionaries.

   

  Die Afrikaanse woordeboekgeskiedenis toon dat daar in die verlede veral op die opname van woorde as lemmas in die makrostruktuur gekonsentreer is. Alhoewel die Afrikaanse leksikon hoofsaaklik uit woorde bestaan, kom daar egter ook twee ander tipes leksikale items voor, naamlik subleksikale items (bv. stamme en affikse en multileksikale items (bv. vaste uitdrukkings en idiome.

  In hierdie artikel val die klem op die

 11. Die metaboliseerbare energiewaarde van erdwurmmeel (Eisenia fetida, Oligochaeta as potensiële proteïenbron vir dierevoeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. N. Alberts

  1988-03-01

  Full Text Available Die komposwurm, Eisenia fetida, kan op groot skaal op organiese afval geteel word. Dit is dus potensieel moontlik om dierlike afvalproteiene te herwin indien E. fetida as proteienbron in gebalanseerde veerantsoene aangewend kan word. Daarom is dieproteienwaarde van die erdwurmspesie ondersoek deur die metaboliseerbare energiewaarde te bepaal. WME-waardes was relatief hoog vir erdwurmmeel, nl. 15,51 en 15,3 MJ kg-1. Dit stem goed ooreen met die van vismeel en karkasmeel.

 12. Bydrae van rolstoeldans tot emosionele ontwikkeling van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Wheelchair bound learners often experience low self-worth, feelings of inferiority and other negative emotions. This study investigates whether wheelchair dances can contribute to the emotional development of the wheelchair bound learner. Emotional and social development is construed as emotional intelligence ...

 13. ’n Vergelyking van die Mollusca-diversiteit in die Mooirivier (Noordwes-Provinsie soos gevind met opnames wat gemaak is in 1963 en weer 50 jaar later

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelius T. Wolmarans

  2015-02-01

  Full Text Available Die hoogste getal gedokumenteerde uitsterwings van enige belangrike taksonomiese groepword aan die Mollusca toegedig. Faktore wat hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik is, sluitonder meer omgewingsveranderinge en antropogeniese impakte in wat tot die tot niet gaanvan die habitat aanleiding gee. Daarbenewens is die bewaringstatus van minder as 2% van dieongeveer 7000 molluskspesies wêreldwyd bekend tot dusver nog nie behoorlik geassesseernie. Die doel van die huidige ondersoek wat in 2014 uitgevoer is, was om die molluskdiversiteitvan die Mooirivier met die resultate van 1963 te vergelyk. Dit is gedoen deur ’n opnameuit te voer van die molluskdiversiteit by dieselfde lokaliteite as in 1963. Twee opnames isgemaak tydens ’n vroeë- en laatlaagvloeiperiode in 2014 by agt lokaliteite wat met dié vandie 1963-opnames ooreenstem. Die pH, elektriese geleiding (EG en temperatuur is ook byelk van die lokaliteite gemeet. Die identiteit van die 14 slakspesies wat in 1963 gevind is, hetooreengestem met 14 van die 15 in 2014. Die uitheemse indringerspesie Physa acuta is tydensdie 2014-opname vir die eerste keer in hierdie rivier gevind, waarskynlik weens ’n toename inorganiese verryking. In die 1963-opname is Burnupia mooiensis en Pisidium langlyanum by diemeeste lokaliteite gevind, en in 2014 Gyraulus connollyi en Ferrissia cawstoni. Die meeste van diemolluske uit hierdie gebied wat voorheen op rekord gestel is, is in 2014 gevind. Die pH watin 2014 ’n geringe tot aansienlike verlaging getoon het, word aan mynversuring toegeskryfen het nie ’n merkbare invloed op die molluskdiversiteit gehad nie. Die hoër elektriesegeleiding wat tydens die 2014-opname gemeet is, het vanweë die verdraagsaamheid vanvarswatermolluske in hierdie verband, ook geen verandering in die molluskdiversiteit teweeggebring nie. Die temperatuur was in die laatlaagvloei deurgaans hoër. Ondanks die feit dathierdie studies vyf dekades uitmekaar gedoen is en antropogeniese impakte

 14. Die invloed van voedingspeil op puberteitsbereiking by Nguni ...

  African Journals Online (AJOL)

  349,91 dae) en ligter massa (238,23 kg) bereik vergeleke met Drakensberger en Bonsmaraverse. Drakensbergerverse was met puberteit ietwat jonger (407,21 dae) en ligter (298,71 kg) as die Bonsmaraverse wat 418,96 dae oud was en 'n ...

 15. Gebed en die vorming van Christelike identiteit in Openbaring

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 2015 ... 111.3 – Johns 2003). Deur die ... David Aune (2006:107) merk tereg op dat ... Stevenson 1995:257–272). ... sien Stevenson (2001:234). 6. ...... McKinnon, J., 1987, Music in early chrisfian worship, Cambridge University Press,.

 16. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 17. Deelnemende bestuur as funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. P. Visser

  1997-06-01

  Opsomming Die literatuur toon 'n leemte aan navorsing betreffende individuele attribute wat 'n persoon tot deelnemende bestuur mag predisponeer. Met hierdie studie is ondersoek ingestel na die verband tussen twee suike attribute, naamlik selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds. 'n Instrument gebaseer op McGregor se teorie, is ontwikkel om mensbeskouing binne werkkonteks te meet. Met behulp van faktorontleding is twee faktore onttrek wat onderskeidelik intrinsieke en ekstrinsieke aspekte van 'n persoon se beskouing van ander se houding teenoor werk meet. 'n Gelykkansige steekproef uit 233 toesighouers van 'n openbare versorgingsonderneming het 196 bruikbare vraelyste opgelewer. 'n Beduidende verband tussen selfkonsep en mensbeskouing enersyds, en gewilligheid tot deelnemende bestuur andersyds, is met behulp van kanoniese korrelasie gevind (r =0,601; p < 0,01. Die bevinding bied steun vir McGregor se teorie dat 'n gunstige mensbeskouing tot 'n deelnemende bestuurstyl lei.

 18. Die vitamin A-status van beeste of Elsenburg | Erasmus | South ...

  African Journals Online (AJOL)

  South African Journal of Animal Science. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 4, No 2 (1974) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. Die vitamin A-status van beeste of Elsenburg.

 19. 'n Roete deur die wêreld van Chomsky | Botha | Stellenbosch ...

  African Journals Online (AJOL)

  Stellenbosch Papers in Linguistics Plus. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 7 (1982) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. 'n Roete deur die wêreld van Chomsky. R P Botha ...

 20. ’n Prinsipiële diskoers oor die epistemologiese fundering van die Pastorale Teologie: ’n Oproep tot reformasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Janse van Rensburg

  2015-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel is as ’n huldeblyk aan prof. George Lotter by sy aftrede geskryf en uit erkenning vir sy bydrae tot die wetenskapsbeoefening van die Praktiese Teologie. Die artikel ondersoek die huidige konteks van die pastorale teologie. Aangesien epistemologiese keuses die metodiek en uitkoms van die pastoraat bepaal, is daar ’n dringende noodsaak om die epistemologiese invloede op die pastorale teologie te evalueer. Die artikel fokus op die epistemologiese dinamika wat die pastoraat verander het van ’n skriftuurlike fundering na ’n kommunikatiewe handelingsteoretiese en postmoderne narratiewe strategie. Die navorsingsvraag is: Is ’n reformatoriese terugkeer na ’n bybels-gefundeerde pastoraat teen die agtergrond van die epistemologiese invloede nog moontlik? As a tribute to Prof. George Lotter on the occasion of his retirement and to his contribution to practical theology, this article focuses on the current situation of pastoral theology worldwide but mostly in South Africa. Since epistemological choices determine the method and content of research on pastoral theology, as well as the practical implementation thereof, there is an urgent need to evaluate the influences on pastoral theology and the results of these influences. The article focuses on the epistemological dynamics that have changed pastoral theology from a scriptural approach to a discipline of communicative acts and a postmodern strategy of narrative pastoral counselling. The research question is: Is it still possible to have a reformed pastoral theology and pastoral counselling against the backdrop of these epistemological changes?

 1. Die beeld van die opvoeder — 'n groep Opvoedkunde-studente se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  noemde tipe opvoeder die "folterkameronderwyser". Uit voorafgaande blyk dit eerstens dat opvoeders 'n belangrike invloed op leerders se akademiese suksesse en/of mislukkings, asook hulle persoonlike geluk kan hê, tweedens tree opvoeders om altruïs- tiese, maar ook om egosentriese redes tot die onderwysberoep toe ...

 2. 'n Moontlike model vir die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liezl Potgieter

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Woordeboeke is belangrike en noodsaaklike hulpmiddels vir vertalers, maartog het baie vertalers gemengde gevoelens veral oor tweetalige woordeboeke. Terwyl hulle aan dieeen kant nie werklik daarsonder kan werk nie, bied tweetalige woordeboeke aan die ander kantdikwels vir vertalers min of geen leiding nie. Dit blyk ook dat tweetalige woordeboeke 'n onvoldoendehulpmiddel vir professionele vertalers by die vertaling van idiome is. Die vertaling vanidiome behels meer as net die vertaling van enkelwoorde. In hierdie artikel word 'n moontlikemodel aangebied om die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke te help verbeter.

  Sleutelwoorde: IDIOOM, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALWENT,ABSOLUTE EKWIVALENSIE, GEDEELTELIKE EKWIVALENSIE, DIVERGENSIE, ZERO-EKWIVALENSIE,SURROGAATEKWIVALENSIE, REGISTERVERSKILLE, ONVASTHEDE, TAALBOUSELS

  Abstract: A possible model for the treatment of idioms in bilingual dictionaries. Dictionaries are important and necessary resources for translators, but translators nevertheless have mixed feelings particularly about bilingual dictionaries. While on the one hand they cannot really work without them, bilingual dictionaries on the other hand often give translators little or no help. It also appears that bilingual dictionaries are an insufficient resource for professional translators when translating idioms. The translation of idioms entails more than just the translation of single words. In this article, a possible model is presented to help improve the treatment of idioms in bilingual dictionaries.

  Keywords: IDIOM, BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION EQUIVALENT, ABSOLUTEEQUIVALENCE, PARTIAL EQUIVALENCE, DIVERGENCE, ZERO-EQUIVALENCE,SURROGATE EQUIVALENCE, DIFFERENCES IN REGISTER, VARIABLE UNITS, LANGUAGEUNITS

 3. Enkele gedagtes oor Matteus se gebruikmaking van die Ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  Testament immers geensins op 'n eenvormige manier nie. Om hierdie ... kai en ekei héds tës teleutës Hërodou hína plërdthë tó rhêthén hupd kurtou diá ... evangelis 'n duidelike verband tussen Herodes en Farao se kinder- moorde trek, val die duidelike toespeling op Eksodus 4:19-20 in vers. 20 nie te ontken nie. Daar is 'n ...

 4. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 5. Die uitdrukking “seun van die mens” in die Jesus-tradisie: ’n Ontwikkeling vanaf ’n landbou-omgewing na die wêreld van skrifgeleerdes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries G. Van Aarde

  2002-10-01

  The aim of the article is to show that Jesus used the expression “son of man” generically, meaning “humankind”. This generic use developed into a “titular” usage in which his followers identified Jesus with the apocalyptic son of man. It is argued that Jesus’ use of the expression “son of man” should be understood in the context of his subversive wisdom and the “little tradition” of peasants. His followers reinterpreted this usage in terms of the “great tradition” of scribes. This development is demonstrated by means of a Jesus wisdom saying about a comparison between the fate of beasts and the son of man who has nowhere to lay his head (Q 9:58.

 6. Die verhouding tussen dogmatiek en etiek in die teologie van J.A. Heyns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.A. Strauss

  2002-08-01

  Full Text Available The relationship between dogmatics and ethics in the theology of J.A. Heyns The relationship between Amie van Wyk and Johan Heyns was characterized by congeniality. To honour Van Wyk, a central theme from the theology of Heyns is examined. The investigation covers both the aspects of Heyns’ theoretical reflection on, as well as the practical application of the relationship between dogmatics and ethics. This investigation leads to the conclusion that Heyns’ theology needs to be supplemented in this regard. A few examples of the possibilities that could extend Heyns’ theology are suggested.

 7. Die opvoedkundige waarde van woordeboeke: Voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michele F. van der Merwe

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Die idee van woordeboekonderrig in die laerskool het nog nie baie aandag in die opvoedkunde en leksikografie in Suid-Afrika getrek nie. Tans word uitkomsgebaseerde onder-rig as model in Suid-Afrikaanse skole gebruik en woordeboekonderrig kan baie goed binne dié opset geakkommodeer word. In die artikel word probeer om woordeboekonderrig te definieer en aangetoon watter uitkomste in verband met woordeboekgebruik deur leerders in die intermediêre fase bereik behoort te word. 'n Model om die proses van woordeboekonderrig te illustreer, word aangebied. Praktiese voorbeelde van toepaslike woordeboeke vir gebruik in die klaskamer word bespreek. Die verwagting word gestel dat sowel opvoeders as ouers bewus moet word van die voordele van woordeboekgebruik en leerders moet aanmoedig om woordeboeke te gebruik.

  Sleutelwoorde: WOORDEBOEKONDERRIG, OPVOEDKUNDE, LEKSIKOGRAFIE, UIT-KOMSGEBASEERDE ONDERRIG, KURRIKULUMVERKLARING, TAALHANDBOEK, WOOR-DEBOEKGEBRUIK, TAALVAARDIGHEID, TAALONDERRIG, HULPMIDDEL, WOORDEBOEK-VAARDIGHEDE, WOORDEBOEKKULTUUR, NASLAANVAARDIGHEDE, PRIMÊRE NA-SLAANVAARDIGHEDE, SEKONDÊRE NASLAANVAARDIGHEDE, WOORDEBOEKFUNK-SIES, WOORDEBOEKINLIGTING, BUITETEKS, WOORDEBOEKUITKOMSTE, OPVOEDKUN-DIGE DOEL, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SKOOLWOORDEBOEK, AANLEERDERWOOR-DEBOEK, INTERNETWOORDEBOEK, SELFOONWOORDEBOEK, TEKSRESEPSIE, TEKSPRO-DUKSIE, KOMMUNIKATIEWE FUNKSIE, KOGNITIEWE FUNKSIE.

  Abstract: The Pedagogical Value of Dictionaries: Suggestions for Dictionary Education in South Africa. The idea of dictionary education in primary school has not attracted much attention in education and lexicography in South Africa. At present outcomes-based education is used as model in South African schools and dictionary education can be accommodated well within this frame-work. In the article, it is attempted to define dictionary education and to indicate which outcomes regarding dictionary use should be achieved by learners in the

 8. ‘Uitgesprokenheid’ en ‘stilswye’ in die memoirs van Petronella van Heerden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lizelle Smit

  2017-04-01

  Full Text Available Petronella van Heerden’s memoirs have received little academic attention. This article aims to contribute to the limited archive of research on her work to highlight women’s involvement in South African and Afrikaner (de/colonial politics. It will also explore her manipulation of the autobiographical genre to impart what she considered as important to the Afrikaner youth. My investigation considers Van Heerden’s paradoxical shifts between ‘speaking’ and ‘silence’ regarding feminist issues and her lesbian sexual identity. The article illustrates Van Heerden’s employment of certain writing strategies to critique gender inequality implicit within hegemonic and patriarchal discourses - a central issue of her young life that arguably formed her dissident identity. An examination of the ‘opacity’ pertaining to her portrayal of a lesbian identity in the memoirs is also considered.

 9. Dagboeke as oorlogsdokumentasie: Johanna van Warmelo se dagboek en haar belewing van die Anglo-Boereoorlog

  OpenAIRE

  R. van der Merwe; J. Grobler

  1999-01-01

  Diaries as historical documentation: Jotianna van Warmelo’s diary and her experience of the Anglo-Boer War Johanna van Warmelo resided in Sunnyside, Pretoria, with her mother virtually throughout the Anglo-Boer War. She was 23 years old when the war broke out. Her fiancé, whom she later married, lived in Holland. Johanna started a diary immediately after the outbreak of the war In this she not only wrote down factual reports, but also her perceptions of the war and the belligerents. The di...

 10. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 11. Die topkwark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Tegen

  1998-07-01

  Full Text Available ’n Oorsig van die belangrikheid van die onlangs ontdekte topkwark by Fermilab in Chicago word gegee. Daar word aangetnon dat die topkwark belangrik is in fisika van die Oerknal, oftewel "Big Bang", en in die Standaard Model van Elementêredeeltjie-fisika. Toepaslike literatuur vir verdere studie kan van die lys van verwysings in hierdie kort, nietegniese artikel, nagegaan word.

 12. Die vertaling en lokalisering van Terminologie van het tolken vir 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Tolking in Suid-Afrika word tans aan robuuste navorsing onderwerp. In die afgelope ... Alhoewel daar tans baie navorsing oor tolking in Suid-Afrika gedoen word, is tolkterminologie ..... head of booth hooftolk ..... Stellenbosch: Sun Press.

 13. 'n Preek van HCM Fourie na aanleiding van die Oktober-rewolusie ...

  African Journals Online (AJOL)

  A sennon of HCM Fourie with reference to the October Revolution in 1917. Doctor HCM Fourie, a theologian of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, conducted several sermons in the years 1919—1938 concerning the danger that socialism entails. Under the heading 'Account', the method of investigation, as well ...

 14. Die individualisme van organisasies: Edward E. Lawler III se bydrae tot die bedryfs-organisasie sielkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. D. Coetsee

  1976-11-01

  Full Text Available Lawler's research publications over a large number of topics. His primary scientific interest, however, is job motivation and how it influences human behaviour in the world of work. Lawler emphasizes that the causes of motivational and job dissatisfaction problems are rooted in the fact that organizations are designed for the hypothetical "average person" and that any given labour force possess few, if any, average persons. The various methods which Lawler proposes to individualize organizations are described in this article. It includes new views and recommendations regarding topics such as rewards and fringe benefits, selection, job design and job enlargement, leadership, hours of work and training. Opsomming In Lawler se navorsingspublikasies word 'n wye verskeidenheid onderwerpe aangeroer. Sy basiese wetenskaplike belangstelling is egter werksmotivering en hoe dit menslike gedrag in die beroepswêreld beïnvloed. Hy lê klem daarop dat motiverings- en werksontevredenheids-probleme veroorsaak word deur die feit dat organisasies ontwerp word vir die hipotetiese “gemiddelde persoon” en dat enige gegewe arbeidsmag oor min, indien enige, “gemiddelde” persone beskik. Die verskillende metodes wat voorgestel word om die organisasie te individualiseer word in hierdie artikel beskryf. Dit sluit nuwe benaderings en aanbevelings aangaande onderwerpe soos vergoeding en byvoordele, keuring, posontwerp en posverruiming, leierskap, werksure en opleiding in.

 15. Literêre genre van die Daniëlverhale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nel

  2001-08-01

  Full Text Available Literary genre of the stories in die Book of Daniel The literary genre of the stories in the book of Daniel has acquired a central position in modern research. Most researchers agree that the stories contain material that is older than the visions contained in Daniel 7-12. Corresponding to the narrative of Daniel and his three friends the following can be listed: the biblical stories of Joseph and Esther; the Assyrian story of Ahikar; the stories of Tobit and Judith; Daniel and Susannah; Daniel, Bel and the Snake; and the story in 1 Esdras 3:1-4:63. The issue regarding the genre of these narratives thus should be addressed. The article proposes that the Daniel stories be read as wisdom literature. Furthermore, the different opinions of the following researchers are discussed: W.L. Humphreys, J.J. Collins, R.R. Wilson, P.R. Davies, G.W.E. Nickelsburg, as well as S. Niditch and R. Doran. The conclusion arrived at is that no consensus on the classification of the genre of the stories exists and that the lack of a standardised system in the classification of genre hampers the discussion.

 16. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe toerusting tydens huweliksvoorbereiding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Botha

  2006-10-01

  This study aims to promote the idea that questionnaires used as part of marriage preparation, could be a valuable tool. The article also attempts to identify some themes that should form part of the discussion between the pastor and a couple to prepare them for their marriage. Furthermore, the aim is to assist pastors, especially those in the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, utilizing questionnaires during marriage preparation.

 17. Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: ’n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinand P. Kruger

  2012-11-01

  Full Text Available Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat ’n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van ’n driedeling gebruik gemaak waarin ’n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. ’n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar. Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style. There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is

 18. Die ideologíese funksie van niimte in die Markus-vertelling: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  made that the 'way' (from Galilee to Jerusalem) must be seen as the ...... genoemde label is dit duidelik dat waar aan die een kant Galileo en Jerusalem onderskeidelik ...... Social-scientific criticism of the New Testament: More on methods and ...

 19. MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector

  NARCIS (Netherlands)

  Goddijn, S.T.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten.

 20. Neo-Fascisme, norme, literatuur: Oor Pieter Stoffberg se Die hart van ’n bond

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. de Jong

  1992-05-01

  Full Text Available In this article it is argued that Pieter Stoffberg's collection of stories, Die hart van ’n hond, forces the reader to constitute racist frames in order to interpret. Furthermore the author proposes that Kristeva's formalisation of the 'negation of negation', developed in The Revolution of Poetic Language, can theorise the textual process in these stories as a transgression in which the taboo on political rightist conservatism in a "New South Africa' is broken. To produce this transgression, the text places the reader in the position of the other, a position in which normative decision-taking is precluded. This itself could, however, constitute an ethical moment. On the basis of the Neo-Fascist aspects of Die hart van ’n hond, the article proposes a re-introduction of the ethical in literary’ discourse and critically comments on Afrikaans literary culture in this respect.

 1. Imagologie en die bestudering van literêre stereotipes in die onderrig van Afrikaans as addisionele taal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Kruger

  2002-08-01

  Full Text Available Imagology and the study of literary stereotypes in die teaching of Afrikaans as additional language Imagology is the study of national and ethnic stereotypes as represented in literature. These stereotypes are represented in literary images of identity and alterity when intercultural contact is portrayed in texts. The main concepts of Imagology are discussed to provide educators with a scientific framework in the teaching of Afrikaans as additional language, with specific reference to literature teaching. Learners from various cultural backgrounds bring with them their own stereotypes. Studying literary youth texts that portray images of national stereotypes can facilitate the process of intercultural understanding and reconciliation. Learners can be exposed to the representation of Self and Other in prescribed Afrikaans literary texts without their self-image being threatened, yet discovering the relativity of values, and learning respect for their own culture as well as for that of the target language. The background, scientific approach and principles of Imagology are described, as well as important concepts. By using Imagology as a literary tool in studying Afrikaans texts in the additional language classroom, literature teaching will include looking at the narrative and functions of youth literature to discern psychological and ideological focalisation, together with its influence on negative and positive representations of Self and Other.

 2. Wrong effects of apparent sustainable solutions. The Dutch impact on global biodiversity; Averechtse effecten van schijnbaar duurzame oplossingen. De Nederlandse invloed op de mondiale biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rood, T.; Alkemade, R. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands)

  2005-09-01

  What is the value of sustainable development in a specific country if imported products have negative effects in the country from where those products were imported. Apparently sustainable solutions in one's own country might have negative effects somewhere else, sooner or later. A clear picture of the ecological claim of a country is one of the methods to find the right way towards a sustainable future. [Dutch] Wat is een duurzame ontwikkeling van een land waard als de producten die men importeert elders nadelig uitwerken? Schijnbaar duurzame oplossingen in eigen land kunnen elders of later tot het tegendeel leiden. Een helder beeld van de ecologische claim van een land is een van de methoden voor het vinden van de weg naar duurzame ontwikkeling.

 3. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 4. Suid-Afrikaanse kapelaansvroue en die Grensoorlog (1966–1989: ’n Gevallestudie van denominale pastorale versorging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izette Bredenkamp

  2016-12-01

  Full Text Available South African chaplains’ spouses and the Border War (1966–1989: A case study of denominational pastoral care. Pastoral care of soldiers during times of war and armed conflict has been part and parcel of the Christian religion since the Council of Ratisbon officially authorised chaplains for armies in 742. However, studies in South Africa revealed that government institutions and especially the Dutch-Afrikaans denominations did not wholeheartedly adhere to this tradition during the two world wars of the twentieth century. The task of pastoral care to those affected by the war circumstances was left to civilian organisations and women. Socio-political changes invalidated this accussation during the Border War (1966–1989. This article gives a historical perspective on the pastoral care endeavours of the spouses of military chaplains as a case study of denominational support to those affected by armed conflict. Women’s experiences during war circumstances have long been neglected in academic circles. During times of war, they are often the victims of human rights’ abuses, but they also become beacons of hope and consolation, as is illustrated in this article. This exposition contributes to a historical understanding of the way women experience war and the support they provide during times of armed conflict. It also illustrates the value of women during times of war trauma, and provides a different perspective on the military context, which is usually mostly defined in masculine terms. In die Christelike tradisie is die pastorale versorging van soldate tydens oorlogsomstandighede en gewapende konflik ’n gegewe sedert die Konsilie van Ratisbon in 742, toe gelas is dat kapelane die leërs moet vergesel. Studie in Suid-Afrika het egter ’n versuim van owerheidsweë, en veral van die kant van die Hollands-Afrikaanse kerke in Suid-Afrika aangetoon om oorloggeaffekteerdes en oorlogbetrokkenes tydens die twee wêreldoorloë van die twintigste

 5. Management and Internal Standardization of Chemistry Terminology: A Northern Sotho Case Study Bestuur en interne standaardisering van chemieterminologie: 'n Noord-Sotho gevallestudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsabé Taljard

  2012-01-01

  Full Text Available

  One of the many implications of the process of language democratization which started post-1994 in South Africa is the empowerment of the previously marginalized South African Bantu languages to become languages of higher functions, i.e. languages of learning and teaching, and also of scientific discourse. This in turn implies the development, consolidation and especially standardization of terminology for each of these languages, and the compilation of LSP dictionaries. This article describes the terminological processing of a technical source text prior to translation, which formed part of the compilation of a Quadrilingual Explanatory Dictionary of Chemistry. It reports on the model of terminology management that was utilized and explores strategies for the internal standardization of terms in the absence of readily available, standardized chemistry terminology.

  Een van die talle implikasies van die proses van taaldemokratisering wat na 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het, is die bemagtiging van die voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse Bantoetale om ook tale van hoër funksies te word, dit wil sê tale van onderrig en leer, en ook tale van wetenskaplike diskoers. Dit impliseer die ontwikkeling, konsolidasie en veral standaardisering van terminologie vir elkeen van hierdie tale, asook die saamstel van vakwoordeboeke. Hierdie artikel beskryf die terminologiese prosessering van 'n tegniese teks voor die vertaling daarvan. Die vertaling vorm deel van die samestelling van 'n Viertalige Verklarende Chemiewoordeboek. Die artikel lewer verslag oor die model van terminologiebestuur wat gebruik is en verken strategieë vir die interne standaardisering van terme in die afwesigheid van algemeen-beskikbare, gestandaardiseerde chemieterme.

   

 6. Inzicht in de verblijfsduur van tbs-gestelden : Cijfers en mogelijke verklaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Nagtegaal, M.H.; Horst, R.P. van der; Schönberger, H.J.M.

  2011-01-01

  De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek waren:Inzicht bieden in de ontwikkeling van de verblijfsduur van tbs-gestelden in de periode 1990-2009.Inzicht bieden in mogelijke verklaringen voor de ontwikkeling van de verblijfsduur van tbs-gestelden in de periode 1990-2009.

 7. Benaderings tot die interpretasie van die wonderverhale in Markus 8-10

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. van Wyk

  2009-07-01

  Full Text Available Approaches to the interpretation of miracle stories in Mark 8-10 Research on the miracle stories in Mark 8-10 and their role in this Gospel is discussed. The mythological, religious-historical, form-historical, Biblical-theological, redaction-historical, socio- logical, literary-critical, the research of Van der Loos and Brown, salvation-historical and revelation-historical research are discussed. Research shows that the kingdom of God, a paradoxal Christology and discipleship play an important role in the miracles and miracle stories in the Gospel of Mark. Miracles form an integral part of the gospel and ministry of Jesus. They serve to support the teaching of Jesus.

 8. Die funksie van ruimte in die reisverhale in 1 Henog 12-36

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. M. Venter

  2000-12-01

  Full Text Available The function of space in the travel narratives of 1 Enoch 12-36. Using the theoies of Malbon and Van Eck on the functional use of space in narratives, a narrative analysis is presented of Enoch's account of three journeys in 1 Enoch 12-36. In the microsocial world of these narratives focal space is used as expression of the symbolic universe of the apocalyptic author(s. According to this view cosmological space is allocated by God as either a place of punishment for the disobedient or as a refuge for the faithful. In this knowledge the author(s of the apocalypse found security when they experienced crises during the third and second century BCE. Preference for spatial rather than chronological data in apocalyptic thinking at this early stage of apocalypticism is described against the background of the influence of wisdom literature and the concept of holiness.

 9. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Kruger

  2013-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is. This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach

 10. Digoeuvre van Cas Vos: die beliggaming van �n lewensvreugdespel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Buscop

  2003-10-01

  Full Text Available Since� 1999 Cas Vos has produced three books of poetry; Vuurtong (1999, Gode van Papier (2001 and Enkeldiep (2003. These works are all written from the perspective of� a� particular� Weltanschauung or Zeitgeist which may be defined as La joie de vivre. Joy of life manifests itself on a number of levels, including the Greek, pneuma, psuche and soma. La joie de vivre is also a crucial dimension of the gameplay that is love. Vos writes and lives love as a gift of God and identifies three stages of love, the Greek, eros, phileo and agape love. Whilst the joy of life has many sides, Vos also indicates� the� opposite manifestations of joie de vivre in pain, sickness, loss and death. Vos is a new inspiration in Afrikaans literature and has created an idiolectic voice which, in his own words, can be summarized as the coitus between different language signs.

 11. Geohydrologische omstandigheden in de omgeving van het toekomstig relatienotagebied Het Limmer Die (ruilverkaveling 'Limmen - Heiloo', N.H.)

  NARCIS (Netherlands)

  Rees Vellinga, van E.

  1983-01-01

  Geohydrologische situatie van een drietal plaatsen in het ruilverkavelingsgebied 'Limmen-Heiloo'. Het betreft hier Het Die, het Limmerveentje en de eendenkooi direct ten noordwesten van Uitgeest. Dit, om te berekenen, welke gevolgen een peilverlaging in de omringende landbouwgebieden op de

 12. Dagboeke as oorlogsdokumentasie: Johanna van Warmelo se dagboek en haar belewing van die Anglo-Boereoorlog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Merwe

  1999-04-01

  Johanna van Warmelo resided in Sunnyside, Pretoria, with her mother virtually throughout the Anglo-Boer War. She was 23 years old when the war broke out. Her fiancé, whom she later married, lived in Holland. Johanna started a diary immediately after the outbreak of the war In this she not only wrote down factual reports, but also her perceptions of the war and the belligerents. The diary grew into seven volumes of more than a thousand pages. After serving as a nurse in the Irene Concentration Camp, Johanna in 1901 became involved in the spying activities of the Secret Service Commission of the Boers in Pretoria. Through assisting the famous scout J.J. Naude, she and her mother formed a crucial link between the Boer commanders in the field and President Kruger in Europe. She later related those experiences in The Petticoat Commando. It was published in both English and Dutch and eventually also in Afrikaans and became one of the classic factual tales of adventure of the Anglo- Boer War. In this article her diary is analysed as a source on the war

 13. Hervormde spore op die Tukkie kampus – ’n Kroniek van die tweede 50 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André G. Ungerer

  2017-06-01

  Full Text Available This article is about the 2nd half (50 years of the centenary of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA at the University of Pretoria (UP. The NHKA was the first church to join the Faculty of Theology at UP in 1917. The previous article ‘Hervormde footprints on the Tukkie campus – a chronicle of the first fifty years’ contains the humble beginnings, the steady growth, the political background during the apartheid years, and the NHKA’s role in justifying apartheid. The 70s and the 80s was a flourishing time for the Church with a steady growth in membership, an increase in the number of lecturers and students, and more or less enough money to sustain theology education at UP. During the nineties there was a decrease in membership numbers with the pivot point in 1992: from thereon there was a steady decline which was accelerated by the church schism in 2011 and onward. The two Sections of the NHKA and the Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK, Section A and B, became one in 2000. The Reformed Theology College (RTC, with the aim of church specific education for students of the NHKA, was also established in 2000 with prof. T.F.J. Dreyer as the first head. In November 2015 a student protest action #FeesMustFall rocked the foundation of higher education in South Africa. The issue of language and curriculum as aftermath of the protest actions was also at stake during 2016. During 2017 the centennial celebration of the Faculty of Theology at UP will take place. It coincides with REFO 500 – the commemoration of 500 years of the Reformation.

 14. Nasionale beplanning en kodrdinering van veekundige

  African Journals Online (AJOL)

  en riglyne aanvaa.r word, is dit duidelik dat diereproduksie in die toekoms nog aansienlik sal moet ontwikkel as .... die Streek dus prim€r'n gemeenskap dien en 'n bepaalde gebied ontwikkel, bedien die Instituut 'n bedryf of 'n vak en .... :Projek. Entiteit+Studieveld+Plan. :Subprojek. Entiteit + Studieveld + Plon + Aksie : Faset.

 15. Development of commercial cooling systems in combination with heat recovery for supermarkets. Part 2; Ontwikkeling van commerciele koelsystemen met warmteterugwinning voor supermarkten. Deel 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hafner, A.; Neksa, P. [SINTEF Energy Research, Trondheim (Norway); Poppi, S.; Eikevik, T.M. [Norwegian University of Science and Technology NTNU, Trondheim (Norway); Minetto, S. [Instituut voor Bouw Technologie, Padova (Italy)

  2012-11-15

  Leakage of refrigerants from the installed cooling installations and air-conditioning systems in supermarkets results in a relatively high direct emission of greenhouse gas. The average annual leakage in Europe is about 15 to 20 per cent of the total refrigerant content of this sector. Worldwide, this is about 30 per cent and R-22 (a HCFC) is used the most. In part attention was paid to the calculation method to identify the possible annual energy saving for different supermarket systems. In this part 2 the results of simulations are presented and discussed [Dutch] Lekkage van koudemiddel uit de geïnstalleerde koelinstallaties en airconditioningsystemen in supermarkten resulteert in een relatief grote directe emissie aan broeikasgas. De gemiddelde jaarlijkse lekkage in Europa omvat circa 15 tot 20 procent van de totale koudemiddelinhoud in deze sector. Wereldwijd is dat ongeveer 30 procent en wordt R-22 (een HCFK) het meest gebruikt. Systemen met uitsluitend R744 als koudemiddel werden ontwikkeld en toegepast in meer dan 300 supermarkten in Europa, vooral in Noord- en Midden-Europa. De systemen kunnen echter nog flink verbeterd worden als het gaat om energie-efficientie, warmteterugwinning en kostenefficientie. Deel 1 beschrijft de berekeningsmethode om de mogelijke jaarlijkse energiebesparing te identificeren voor verschillende supermarktsystemen. In dit deel 2 zal worden ingegaan op resultaten van simulaties.

 16. ’n Verkenning van Suid-Afrika se veranderende posisie in die wêreldhandelnetwerk 1948–1994

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burgert A. Senekal

  2017-08-01

  Full Text Available An exploration of South Africa’s changing position in the World Trade Network 1948–1994. The World Trade Network (WTN has been studied as a network in numerous studies. However, countries with smaller economies are usually neglected in discussions of the WTN, and hence this article investigates the changing position of a much smaller country, South Africa, under different leaders from 1948 to 1994. It is shown, in particular, how the widespread sanctions incurred under the leadership of P.W. Botha (1978–1989 had a profound effect on South Africa’s position in the WTN. Using degree, closeness and betweenness centralities, as well as the country’s rankings on these centrality measures, it is shown that South Africa started as a peripheral country while still a colony of Britain, moved closer to the core of the WTN under H.F. Verwoerd and B.J. Vorster, but then sanctions pushed South Africa to the periphery under P.W. Botha, before South Africa again moved closer to the core during F.W. de Klerk’s presidency. Die Wêreldhandelnetwerk is in verskeie studies as ’n netwerk bestudeer, maar lande met kleiner ekonomieë word gewoonlik in die besprekings van die Wêreldhandelnetwerk verwaarloos. Daarom ondersoek hierdie artikel die veranderende posisie van ’n veel kleiner land, Suid-Afrika, onder verskillende leiers van 1948 tot 1994. Daar word veral gewys hoe die wydverspreide sanksies wat ingestel is tydens die bewind van P.W. Botha (1978–1989 ’n groot invloed op Suid-Afrika se posisie in die WTN gehad het. Deur middel van graad-, nabyheid- en tussenliggingsentraliteit, sowel as die land se ranglys ten opsigte van hierdie sentraliteitaanduiders, word aangetoon dat Suid-Afrika as ‘n randland begin het, terwyl dit nog ‘n kolonie van Brittanje was, nader aan die kern van die Wêreldhandelnetwerk onder H.F. Verwoerd en B.J. Vorster beweeg het, maar toe het sanksies Suid-Afrika onder P.W. Botha na die periferie gedruk, voordat Suid

 17. Hervormde voetspore op die Tukkie-kampus: ’n Kroniek van die eerste 50 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André G. Ungerer

  2017-07-01

  Full Text Available In 2017 the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA celebrates its centenary of theological education at the University of Pretoria (UP. In this article the focus is on the build-up to setting up the first 50 years 1917– 1967 at UP. From as early as 1909 there was a yearning for our own theological seminary; however, some of the church leaders expressed their desire for theological education at a university. At the dawn of 1916 everything was in place for the NHKA and the Presbyterian Church of South Africa, as the first two partners, to start a faculty of theology at the Transvaal University College (TUC. On 01 April 1917 the Faculty of Theology commenced its work with prof. J.H.J.A. Greyvenstein of the NHKA and prof. E. MacMillan from the Presbyterian Church. The Presbyterian link with the faculty was broken in 1933. From 1938 the Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK joined the NHKA and two independent sections were established: Section A for the NHKA and Section B for the NGK. There was a steady growth in the number of students and professors and on 13 June 1967 the NHKA filled its sixth professorship in the person of prof. I.J. de Wet. This era was also characterised by a lot of political tension in the heyday of the policy of apartheid. The NHKA was known for Article III in its constitution that propagates that church membership was for whites only. The NHKA support of the policy of apartheid was the cause of a dispute between the Church and prof. A.S. Geyser. In the end the matter was settled in favour of Geyser. There was also a dispute between professors A.G. Geyser and A.D. Pont that ended up in court in 1967. Pont was accused of defamation against Geyser. The court ruled against Pont and Geyser was granted the largest amount of compensation up till then.

 18. Beleefbare natuur: van recreatieve infrastructuur naar bioculturele diversiteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersum, K.F.; Elands, B.H.M.

  2016-01-01

  Traditioneel richt de aandacht van het bosbeheer voor een beleefbare natuur zich op de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur. Tegenwoordig krijgen ook andere vormen van samenleven met natuur aandacht. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in het nieuwe begrip “bioculturele diversiteit”.

 19. Morfologische en functionele aspecten van de opslag en afgifte van insuline bij de ongeboren en pasgeboren rat

  NARCIS (Netherlands)

  Freie, Harm Maarten Paul

  1974-01-01

  Onderwerp van de in dit proefschrift beschreven onderzoekingen was de ontwikkeling van de insulineproducerende endocriene pancrreas bij de jonge rat in de periode voor en na de geboorte en de relaties tussen verschillende morfologische en functionele aspecten van deze ontwikkeling. Zie: Samenvatting

 20. Ontwikkeling en Ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1988-01-01

  textabstractIn 1982 werd door de gezamenlijke NAVO-landen 5% van het bruto nationale produkt aan militaire uitgaven besteed en door de landen van het Warschau-pact 9%. Tegelijkertijd bedragen de uitgaven van deze landen aan ontwikkelingshulp nog geen 0,5% van het bnp. Het is evident dat de

 1. Ekologiese waarnemings van 'n Bergskilpadpopulasie, Geochelone pardalis Bell, 1828, soos aangeteken in die Soetdoring-Natuurreser-vaat in die Oranje-Vrystaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Rall

  1985-12-01

  Full Text Available Hierdie studie poog om vas te stel of die bergskilpad Geochelone pardalis Bell, 1828, habitatsvoorkeure asook territoriale neigings toon. Geen territorialiteit bestaan nie maar wel loopgebiede waarbinne die skilpad meeste van sy aktiwiteite bedryf. Bewegingspatrone van 'n aantal individuele skilpaaie word bespreek. This study ascertains whether the mountain tortoise Geochelone pardalis Bell, 1828, shows habitat preferences and territorial tendencies. No territorialism was found but most activities took place within a certain range. Movement patterns of a number of individual tortoises are described.

 2. Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n Teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-08-01

  Full Text Available In hierdie artikel beskryf die outeur hoedat hy onverwags in 2007 in ’n debat met die ateïs Armando Pellencin betrokke geraak het en hoedat dit uiteindelik gelei het tot die skryf van hierdie artikel oor ateïsme. Nadat hy in ’n kort intermezzo ’n oorsig oor die opkoms van ateïsme gebied het, lewer die outeur daarna ’n uiteensetting van die standpunte van Pellencin. In die volgende hoofdeel van die artikel argumenteer die outeur dat Pellencin – asook ander ateïste – nie afdoende en bevredigende antwoorde kan gee op die vyf fundamentele lewensvrae nie. Hierdie fundamentele lewensvrae is die volgende: Hoe verwerf ’n mens kennis (waarheid?; Waar kom alles vandaan?; Waar gaan alles heen?; Wat is die sin van die lewe?; Hoe kan ’n mens tussen goed en kwaad onderskei? Die outeur konkludeer dat ateïsme, as geloofskeuse en lewens- en wêreldbeskouing faal vanweë die inherente tekortkomings wat aan die reduksionisiese benadering van naturalisme, rasionalisme, positivisme en sciëntisme verbonde is. In this article the author describes how, in 2007, he got involved in an unexpected discourse with the atheist Armando Pellencin and how it eventually lead to the writing of this article on atheism. After a short intermezzo in which an overview of the rise of atheism is presented, the views of Pellencin are expounded. In the main part of the article the author argues that Pellencin and other atheists fail to supply decisive and satisfactory answers to the five fundamental questions in life. This fundamental questions are the following: How do we achieve knowledge (truth?; Where does everything come from?; Where is everything going to?; What is the meaning of life?; How should we discern between good and evil? The author concludes that atheism, as a matter of faith, fails as a life and worldview, because of the deficiencies inherent in a reductionist approach such as naturalism, rationalism, positivism and scientism.

 3. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 4. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 5. Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jansje van Middendorp

  2017-03-01

  Full Text Available Schuldhulpverlening: Knelpunten en dilemma’s van coördinatoren die vrijwilligers aansturen De afgelopen jaren is het aantal huishoudens in Nederland met schulden toegenomen. Ook de hoogte van de gemiddelde schuld nam toe. Gemeenten hebben te maken met een groeiende schuldenproblematiek in omvang, maar ook in complexiteit. Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regievoering op schuldhulpverlening. Ook op het gebied van zorg en welzijn zijn de afgelopen jaren veranderingen opgetreden in gemeentelijk beleid. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een integraal aanbod aan ondersteuning en zorg, waarbij de nadruk ligt op participatie en eigen verantwoordelijkheid. In de zorg, welzijn en schuldhulpverlening wordt meer ingezet op het betrekken van vrijwilligers. Van lokale organisaties die vrijwilligers inzetten en van de coördinatoren die deze vrijwilligers aansturen en begeleiden, wordt meer gevraagd op het gebied van werving en inzet van vrijwilligers op verschillende terreinen en voor verschillende doelgroepen.Thuisadministratieprojecten bieden ondersteuning door vrijwilligers aan mensen met administratieve en/of financiële problemen, met als doel toe te werken naar financiële zelfredzaamheid en/of het voorkomen van (grotere financiële problemen. In dit artikel staat de onderzoeksvraag centraal: “Welke knelpunten en dilemma’s ervaren coördinatoren van Thuisadministratieprojecten, en in hoeverre komen die voort uit het huidige gemeentelijke beleid op het terrein van zorg, welzijn en integrale schuldhulpverlening?” Doel van het onderzoek was door inzicht te verkrijgen in problemen die coördinatoren ervaren en het leggen van de relatie met gemeentelijk beleid, aanbevelingen te kunnen doen om de dienstverlening, afstemming en samenwerking tussen gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers van lokale organisaties te verbeteren. De belangrijkste conclusie is dat

 6. Die oor-en-weer beroep van predikante tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: 1862–1917

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flip du Toit

  2015-09-01

  Full Text Available The ongoing appointment of ministers between the Dutch Reformed Church and the Netherdutch Reformed Church of Africa: 1862–1917. This article highlights the situation prior to the establishment of the theological training of the Netherdutch Reformed Church of Africa (NDRCA. The training of ministers of the Dutch Reformed Church (DRC started in 1859 with the establishment of the Theological Seminary at Stellenbosch. Since 1862 three churches operated in the then Transvaal (South African Republic. Many ministers of the DRC were called to serve in the NDRCA. The most notable were the Rev D.P. Ackerman and the Rev H.S. Bosman. They were called before the origin of the united church (of the NDRCA and the DRC that existed between 1885 and 1892. After the split in 1892, they (as well as many others continued as ministers in the DRC. The first lecturer of the NDRCA was called in 1917 − also a minister that was previously from the DRC. The calling of his successor sparked a major row. The NDRCA congregation of Pretoria called another minister from the DRC – the Rev H.D. van Broekhuizen. This eventually led to a special meeting of the General Assembly of the NDRCA in 1917 where his calling was eventually approved.

 7. Die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en ’n status confessionis teen die teologiese en morele regverdiging van apartheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet J. Strauss

  2015-07-01

  Full Text Available The World Alliance of Reformed Churches, the Dutch Reformed Church and a status confessionis against the theological and moral justification of apartheid. In 1982 the World Alliance of Reformed Churches (WARC announced a status confessionis against the theological and moral justification of apartheid. It expelled two member churches, the Dutch Reformed Church (DRC and the Netherdutch Reformed Church of Africa (Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika because of their known support of apartheid. This situation could only be changed if these two churches were to unequivocally reject apartheid on the basis of a status confessionis and show specified practical examples of this rejection. The meaning of a status confessionis as applied by the WARC is analysed. The reason why the WARC came to a status confessionis is historically investigated. The reaction of the DRC to this resolution and its readmittance as a member of the WARC is clarified. Attention is also given to the condition that accepting a status confessionis against the support of apartheid does not mean – for the WARC at least – that a new confession of faith should follow from this.

 8. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 9. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 10. Innovation. Chances for sustainable development; Innovatie. Kansen voor duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2004-05-01

  Technological innovation can play an important part in the process of sustainable development, but only when innovation is more than developing new high-tech solutions. Applying new innovative technology must result in positive environmental effects. [Dutch] Technologische innovatie kan een sleutelrol spelen in het streven naar duurzame ontwikkeling. Maar dan moet innovatie wel meer zijn dan alleen ontwikkelen van nieuwe 'high tech' oplossingen. Juist in de toepassing van nieuwe technologie in de praktijk blijkt namelijk of innovatie al of geen milieusucces oplevert.

 11. Jeugdige ongeschoolden : een sociologische beschouwing over een aantal factoren die de mogelijkheid tot sociale en culturele integratie van jeugdige ongeschoolden uit het sociaal zwakke milieu belemmeren

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Hendrik

  1960-01-01

  In het kader van de beperkingen, die ik mij in deze studie gesteld heb,werd in dit hoofdstuk ter beantwoording van de in de probleemsteIling genoemde vragen, ruim aandacht geschonken aan de gezinssituatie en de gezinsfuncties. Bij de beschouwing van de gezinsfuncties kwamen twee punten steeds weer

 12. Die maak van ’n kies-jou-eie-avontuur-boek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Preller

  2000-04-01

  Full Text Available ’n Kies-jou-eie-avontuur-boek het nie ’n hoofkarakter nie. Jy die leser, is die hoofkarakter in die boek. Die boek is dus in die tweede persoon geskryf. Alles wat gebeur, gebeur met jou. Jy, die leser, word op spesifieke plekke in die boek voor ’n keuse gestel.

 13. Die owerheidsinmenging met betrekking tot kerklike tughandelinge.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Roeleveld

  1982-06-01

  Full Text Available Volgens art 29 NGB is die merktekens van die ware kerk die suiwere prediking van die Evangelie, die suiwere bediening van die Sakramente en die gebruik van die kerklike tug. Art. 32 NGB spreek uit dat die Kerkorde nie mag afwyk van wat Christus ingestel het nie. Menslike vindinge en wette om die gewetens te bind en te dwing, moet daarom verwerp word. Die ekskommunikasie of die ban moet toegepas word volgens die Woord van God.

 14. Towards greener data centres, 2012-2015. Trends in energy consumptions, renewable energy and CO2 emissions in various scenarios; Vergroenen datacenters 2012-2015. Ontwikkeling van energiegebruik, hiernieuwbare energie en CO2-emissies bij verschillende scenario's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afman, M.R.; Wielders, L.M.L.; De Buck, A.

  2012-03-15

  developing world, for example. In all these cases there is plenty of scope for action, with only modest additional costs for datacentre customers [Dutch] CE Delft heeft een studie gedaan naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de datacenters in Nederland te reduceren. De studie werd uitgevoerd voor ontwikkelingsorganisatie Hivos, die datacenters in Nederland oproept om actief te streven naar energiebesparing en CO2-reductie. In de studie wordt het elektriciteitsgebruik van de datacenters geschat op 1.6 TWh, dit staat gelijk aan het gebruik van 450.000 huishoudens. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid het elektriciteitsgebruik sterk groeien tot 2.1 TWh in 2015, gelijk aan het gebruik van 600.000 huishoudens en 2% van het totaal in Nederland. Er zijn voor de datacenter sector veel mogelijkheden om zich te vergroenen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen: (1) een heel belangrijke eerste stap is energiebesparing door een hogere energie-efficiëntie. De gemeente Amsterdam stelt nu al energie-efficiëntie-eisen aan datacenters, als die eisen ook voor datacenters buiten Amsterdam zouden gelden kan daarmee 20% energiebesparing worden gehaald, het energiegebruik van 85.000 huishoudens. Veel maatregelen zijn nu al rendabel, er lopen dan ook al veel ontwikkelingen; (2) het vergroenen van het energiegebruik is het meest effectief door zelf, of in samenwerking met andere partijen, te investeren in meer opwekking van hernieuwbare energie, tegen meerkosten voor de klant. Dit geeft echte CO2-reductie en er gaat een krachtig signaal van uit. Het afnemen van groene stroom mag dan zeer goedkoop zijn, het zorgt niet voor CO2-reductie. Groene stroom met Milieukeur is schaarser, en kan bijdragen aan bewustwording en een indirect effect op de politiek. Een heel andere mogelijkheid die wel CO2-reductie oplevert, is in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden de CO2-uitstoot compenseren door daar hernieuwbare energie op te wekken. In alle gevallen geldt dat veel mogelijk is, en de meerkosten voor

 15. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  Science.gov (United States)

  2007-02-01

  onderzoek naar de maatregelen die het behoud en de doorstroomn van vrouwelijke militairen verbeteren Datum febniari 2007 Auteur (s) drs. I.E. van...de Auteur (s) maatwerk mogeli~jk te maken in bet invloed die de maatregelen op elkaar drs. I.E. van Bemnmel hebben. drs. G. van Sloten drs. M...Sloten, Van de Ven, 2005). Deeltijd werk is in theorie mogelijk voor veel functies binnen de KL. Uit de praktijk blijkt echter dat bet realiseren van een

 16. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 17. Evaluation of digesters in the Netherlands. Phase 2; Evaluatie van de vergisters in Nederland. Fase 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velghe, F.; Wierinck, I. [Organic Waste Systems, Gent (Belgium)

  2013-10-15

  The goal of phase 1 was mapping the digestion sector, including the current bottlenecks. All digestion plants with a grant decision by NL Agency were contacted to support this study. 79 plant operators participated to the comprehensive questionnaire. The phase 1 study relates to the year 2010 and consequently does not include new developments such as green gas. In this report (phase 2) the results of monitoring of 20 digesters for a year are presented. The focus was on cost effectiveness and optimization of the digestion process [Dutch] Een gezonde en kosteneffectieve vergistingssector is van belang voor verdere ontwikkeling van de vergistingsketen. De basis voor deze inventarisatie was een enquete (fase 1). Dat rapport baseerde zich op gegevens van installaties die in 2010 volledig in bedrijf waren. In fase 2 is een twintigtal vergisters een jaar lang gemonitord. De nadruk ligt hier op het verbeteren van de kosteneffectiviteit van het vergistingproces door procesoptimalisatie.

 18. Riglyne vir die onderwys.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1960-03-01

  Full Text Available In die afgelope vyftig jaar sedert die Unie tot stand gekom het, is veel op die gebied van onderwys tot stand gebring. Dit is heel natuurlik dat ’n mens sou vra: Wat van die toekoms?

 19. Evaluatie ontwikkeling verpleegkundige praktijken.

  NARCIS (Netherlands)

  Schuller, R.; Delnoij, D.M.J.

  2000-01-01

  In de jaren zeventig en tachtig streefde de overheid naar een doelmatige samenwerking tussen huisarts en wijkverpleging. In dit streven paste de vorming van gezondheidscentra en hometeams. De samenwerking werd en wordt echter ernstig belemmerd door het vrijwel altijd aanwezige verschil in

 20. Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën

  NARCIS (Netherlands)

  Woltering, E.J.; Harkema, H.

  2012-01-01

  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een