WorldWideScience

Sample records for defektoskopickych pracich pomoci

 1. Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Czyż

  2016-05-01

    Abstrakt Udzielanie pierwszej pomocy niejednokrotnie wymaga od potencjalnego ratownika przełamywania wielu wewnętrznych barier. Gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka czynniki te w szczególności nasilają się i w istotnym stopniu determinują dalsze działania osoby niosącej pomoc na miejscu zdarzenia.   Celem pracy była próba identyfikacji czynników psychologicznych, mogących wpływać na chęć udzielania pomocy dziecku w stanie nagłym.   W badaniu wzięło udział 114 studentów w wieku 22,1±1,6 lat. Użyto autorskiej ankiety, składającej się z pytań, próbujących określić owe czynniki oraz testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.   Większość(65% ankietowanych deklaruje ukończenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy osobie dorosłej, natomiast dziecka – zaledwie 42% studentów. Zaskakującym jest fakt, iż w ponad 80% szkoleń nie podjęto tematu dotyczącego pediatrycznej wersji AED. Wysoki odsetek studentów(60% deklaruje podjęcie pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia jego życia. Pozostała część ankietowanych, jako największą barierę w udzielaniu pomocy dziecku, określa obawę przed pogłębieniem istniejącego już urazu(54%. Dodatkowo częstymi powodami odstąpienia od pomocy są: brak wiedzy i umiejętności udzielania pomocy(30%, strach związany z zaistniałą sytuacją(21% oraz obawa przed pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej za wyrządzenie krzywdy(20%. W porównaniu płci, kobiety uzyskały wyższy średni wynik testu wiedzy niż mężczyźni (5,10±1,6vs.4,86±1,6, aczkolwiek zdecydowanie częściej w ankiecie wskazują jej brak jako czynnik ograniczający niesienie pomocy.   Występowanie wielu czynników ograniczających studentów w udzielaniu pomocy dzieciom niesie za sobą konieczność organizowania systematycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.   Słowa kluczowe: pierwsza pomoc, bariery psychologiczne.     Psychological barriers in delivering first help for child

 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Borkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagro- żenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 3. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu

  OpenAIRE

  Doležal, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá detekcí škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu, návrhem a implementací vlastního systému detekce. Provoz DNS se stává terčem mnoha útočníků, kteří využívají toho, že služba DNS je nezbytná pro fungování Internetu. Téměř každá internetová komunikace totiž začíná DNS dotazem a odpovědí. Zneužívání služby DNS nebo využívání slabin této služby se projevuje anomálním chováním DNS provozu. Tato práce obsahuje popis různých metod používaných pro odhal...

 4. Zdrowie jamy ustnej u osób w podeszłym wieku zamieszkujących domy rodzinne i domy pomocy społecznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Barczak

  2016-12-01

  Full Text Available Starzenie się populacji jest powodem powstawania wielu problemów ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, politycznych i zdrowotnych. W ogólnym badaniu lekarskim, często problem zdrowia jamy ustnej jest pomijany lub traktowany bardzo pobieżnie. Ogólny stan zdrowia człowieka koreluje ze zdrowiem jego jamy ustnej. W przypadku choroby jednego układu, często dochodzi do pogorszenia funkcji innych narządów i w konsekwencji dochodzi do zaburzenia równowagi biologicznej całego organizmu. Zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia pozwala na utrzymanie własnego uzębienia i tym samym zapewnia prawidłową funkcję układu stomatognatycznego przez wiele lat. Celem pracy było określenie jak środowisko życia, warunki socjoekonomiczne i stan psychospołeczny wpływają na stan jamy ustnej ludzi starszych na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Zachowania zdrowotne osób w wieku podeszłym są zróżnicowane i zależą od wielu czynników środowiskowych m.in. czy pacjenci są samodzielni, sprawni fizycznie i umysłowo, pozostają w warunkach swojego domu i rodziny, czy też przy braku zdolności do samodzielnego życia znajdują się w domach pomocy społecznej(DPS.Najczęściej to sytuacja materialna najbliższych i obowiązki życia codziennego najbliższej rodziny wpływają na decyzję o konieczności umieszczenia osoby starszej w DPS. Świadomość starszych pacjentów wzrasta, a ich potrzeby dotyczą nie tylko przywrócenia pełnej wydolności czynno- ściowej układu stomatognatycznego, lecz także estetycznego wyglądu i poczucia komfortu.

 5. Ocena ryzyka, okoliczności i następstwa upadków oraz ich uwarunkowania wśród mieszkańców domu pomocy społecznej = Risk assessment, circumstances and consequences of falls and their conditioning among social welfare home inhabitants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Bartoszek

  2016-08-01

  • Wysokie ryzyko upadków mieszkańców DPS związane jest istotnie z terapią wielolekową, występowaniem wad  wzroku i słuchu, jednego i więcej  upadków w ciągu ostatniego roku oraz z obawą przed kolejnym upadkiem.   Słowa kluczowe: upadki, czynniki ryzyka, osoby starsze, dom pomocy społecznej.

 6. Badania nad czynnikami mogącymi mieć wpływ na udzielanie pierwszej pomocy osobie leżącej w miejscu publicznym = Research on factors being able to affect on delivering first aid to a person lying in a public place

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Czyż

  2016-03-01

    Abstrakt Osoby udzielające pierwszej pomocy medycznej tworzą istotne ogniwo łańcucha przeżycia. Chęć udzielenia pomocy nieznanej osobie jest zależna od wielu czynników. Ocena skłonności społeczeństwa do udzielania pomocy osobie leżącej w miejscu publiczny oraz badanie ich powiązań z danymi demograficznymi, poziomem lęku, jako stan i wrażliwością na wstręt. Grupę badaną stanowiło 314 osób, w wieku 23,9±5,1 lat w tym 74% kobiet i 26% mężczyzn. Wyniki zebrano za pomocą autorskiego kwestionariusza. Do ankiety dołączono również skalę oceny wrażliwości na wstręt (DSS oraz część STAI X-1 Inwentarzu Stanu i Cechy Lęku. 249 respondentów (79,3% podało, że co najmniej raz w życiu widziało osobę leżącą w miejscu publicznym. Porównując respondentów, którzy podeszli do osoby leżącej z tymi, którzy nie zainteresowali się tą osobą nie wykazano istotnych różnic pod względem płci, wieku oraz lęku jako stan. Jednakże, osoby te miały istotnie niższy wynik poziomu wstrętu: podstawowego  (45,4 ± 10,1 vs. 49,5 ± 11,5, do zwierząt (19,8 ± 7,3 vs. 23,9 ± 9,1, do skażonych przedmiotów (33,3 ± 9,2 vs. 36,1 ± 8,7 p<0,05. W analizie wieloczynnikowej wykazano, że osoby lepiej wykształcone z 1,7 krotnie większym prawdopodobieństwem zainteresują się osobą leżącą w miejscu publicznym. Dodatkowo wykazano, że wraz ze wzrostem poziomu wstrętu podstawowego u respondentów spada szansa na zainteresowanie się i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Duży odsetek respondentów spotkał się z przypadkiem osoby leżącej w miejscu publicznym, jednakże stosunkowo częsta jest reakcja niezainteresowania się jej stanem zdrowia. Instruktorzy pierwszej pomocy powinni uświadamiać kursantów, że poziom wrażliwości na wstręt istotnie wpływa na chęć i zakres udzielanej pomocy.   Słowa kluczowe: lęk, pierwsza pomoc, resuscytacja, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne.     Abstract Persons who

 7. Lodz Families Help Directions During WW I in the Light of „Godzina Polski” Journal’s Reports [Główne kierunki pomocy łódzkim rodzinom w latach pierwszej wojny światowej w świetle doniesień dziennika „Godzina Polski”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz MICHALSKI

  2016-06-01

  Full Text Available During World War I in Lodz, being occupied by Germans, life conditions of Lodz residents became tragically bad. Plunder of industrial property – machinery, reserves of resources, goods already manufactured – caused capital losses and a lack of means to reestablish appropriate production. Food confiscation, mainly grain and potatoes resulted in serious problems with food supplementary and alimentation. The German administration’s demands – impossible to meet – if not fulfilled had let to high money penalties. As a result of those actions a slow decline of the city was observed. All could experience common unemployment, extremely high prices, hunger, poverty, and prevalent diseases. Labour deportations to Germany and economic migration reduced the number of inhabitants by about 40%. At the beginning of those processes many organizations tried to help the people of Lodz. First it was Komitet Niesienia Pomocy Biednym (Poor Helping Committee. Later other institutions, like Okręgowa Rada Opiekuńcza (District Care Commettee, the Catholic Church, the Evangelical Church of Augsburg Confession, the Jewish community, and some factory-owners engaged themselves in social care. The journal „Godzina Polski” issued between 1915–1918 systematically presented their charitable activities. Thanks to this press information it has been possible to find out all of the initiatives aimed to help and ease families in their everyday existential battles.

 8. Jak sýčkům pomoci?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šálek, Martin

  2018-01-01

  Roč. 25, č. 1 (2018), s. 18 ISSN 1801-7525 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : Athene Subject RIV: EG - Zoology http://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2018/02/Pta%C4%8D%C3%AD-sv%C4%9Bt-Pt%C3%A1k-roku-2018. pdf

 9. Může arbuskulární mykorhiza pomoci v zemědělské produkci?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušková, Martina

  2017-01-01

  Roč. 65, č. 5 (2017), s. 237-240 ISSN 0044-4812 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH14285 Institutional support: RVO:67985939 Keywords : arbuscular mycorrhiza * agriculture * inoculation Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour OBOR OECD: Ecology

 10. Úroveň znalostí první pomoci u vojáků nezdravotníků v AČR

  OpenAIRE

  Mezírková, Pavla

  2012-01-01

  Author: Pavla Mezírková Institution: Institute of social medicine Charles University in Prague, Medical faculty of Hrade Králové Department of nursing Title of thesis: Level of First Aid knowledge among non - medical service members of Armed Forces of the Czech Republic Consultant: Bc. Jan Krutiš Number of pages: 122 Number of appendices: 2 Year of defense: 2012 Key words: history of the First Aid and resuscitation, the First Aid, army service member, Individual First Aid kit Summary This bac...

 11. Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych = Health education on HIV/AIDS carried out using social networks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Roberta Korczyńska

  2016-02-01

                      The first recommendation about HIV/AIDS prevention was created by Centers for Disease Control and Prevention in 1981 [1]. Up to now they provide the foundation of actions aimed at reducing the number of infected people, but during the last 30 years, forms and means which can be used to achieve this goal have changed. Prevention actions are effective when they are adapted to the recipient [2]. Young adults (in age between 20-39 years old constitute one of the most exposed group to new HIV infections [3], so in the era of rapidly development of new technologies, especially the large impact of the Internet and social networks on this age group,  the effectiveness and the efficiency of health education on HIV carried out using this mass media should be considered.

 12. Znalost a postoj k poskytování laické první pomoci u dospělé veřejnosti

  OpenAIRE

  Potulická, Jana

  2011-01-01

  Author: Potulická Jana Institution: Charles University in Prague, Medical faculty of Hradec Králové, Istitute of social medicine, Department of nursing Title of thesis: Knowledge and attitude of giving non-professional first aid to adult persons Consultant: Mgr. Votroubková Michaela Year of defense: 2011 Number of pages: 74 Number of annexes: 9 Key words: Non-professional First aid, Life Support, Lay's knowledge, Lay's attitude, Emergency Medical Servis Bachelor's Thesis is focused on dilemma...

 13. Dopady čínské rozvojové pomoci a investic v Africe se zaměřením na Etiopii a Demokratickou republiku Kongo v letech 2000-2015

  OpenAIRE

  Leová, Leona

  2017-01-01

  The bachelor thesis deals with development aid in general, presents its definition and analyzes in particular the development of various attitudes that were previously discussed. This theoretical background is an essential part of finding more effective approaches, as it can generally be said that the Western assistance to date has failed to do so. The work is thus further dealt with by other development cooperation alternatives that could be capable of 'the poorest' billion out of poverty. T...

 14. Pozaszkolna pomoc w nauce a osiągnięcia szkolne w okresie adolescencji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Hawrot

  2018-03-01

  Full Text Available Celem badania było sprawdzenie znaczenia pozaszkolnej pomocy w nauce dla osiągnięć szkolnych młodzieży. W analizach uwzględniono dane 3617 uczniów gimnazjów zebrane w toku badania podłużnego EWD. Za pomocą analizy klas latentnych wyodrębniono cztery wzorce korzystania z pomocy: częsta pomoc bezpłatna, umiarkowana pomoc bezpłatna, selektywna pomoc bezpłatna, pomoc w matematyce. Ponadto jeden wzorzec reprezentował niekorzystanie z pomocy. Uczniowie korzystający z pomocy osiągali istotnie niższe wyniki egzaminu gimnazjalnego niż uczniowie z niej niekorzystający. Różnice zanikły po uwzględnieniu zmiennych powiązanych jednocześnie z selekcją do pomocy oraz osiągnięciami szkolnymi.

 15. „Small children are not able to ask that their essential needs be satisfied ...” – the role of Mariavite parochial communities in Łódź in helping children during the World War I [„Dziatwa mała nie jest w stanie prosić o zaspokojenie swych nieodzownych potrzeb”1 – rola łódzkich mariawickich wspólnot parafialnych w niesieniu pomocy dzieciom podczas I wojny światowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna SOSNOWSKA

  2016-06-01

  Full Text Available Since its very beginning, the life of the Mariavite community focused around parishes and churches. It was the parishes that satisfied the religious needs of their members but also performed social functions related to education, culture, and welfare issues. Before, as well as during. World War I, the Mariavite Church was one of the largest religious communities in Łódź. Mariavite parishes in Łódź were established several years before World War I, in the period when Mariavite parishes, independent from the Roman Catholic Church, were organised. The first Mariavite church was built in December 1906, the next in September 1907, and the third and the last after a year, in September 1908. Apart from churches and chapels erected with exceptional speed, institutions for adult parish members and their children were also established, such as libraries, reading rooms, classrooms for girls and boys, schools, shelters, and flats for poor families. They were supposed to serve Mariavite Church members. Directly after the outbreak of the World War I, Łódź Mariavite clergy joined aid campaigns organized in parishes. Food was provided for adults and children on a larger scale; meals were prepared and served in Mariavite parochial kitchens. In that period, care and education institutions for children continued to perform their tasks; however, they intensified their activities aimed at providing meals, clothes, and shoes. The overriding task of Mariavite shelters included care, religious and moral education, and helping children of pre-school age (3–7. Aid was provided to children from poor families of factory workers and craftsmen.

 16. Pozaszkolna pomoc w nauce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Hawrot

  2015-06-01

  Full Text Available Korepetycje jako płatna forma pozaszkolnej pomocy w nauce są stałym tematem debaty publicznej. Najczęściej uznaje się ich powszechność i przypisuje duży wpływ na nierówności edukacyjne. Debata ta opiera się jednak na obiegowych opiniach i ignoruje zjawiska podobne, lecz mniej kontrowersyjne, np. pomoc w nauce udzielaną przez rodzinę. Artykuł zbiera najnowsze dane empiryczne na temat płatnej i bezpłatnej pozaszkolnej pomocy w uczeniu się przedmiotów objętych programem nauczania. Przedstawiono informacje dotyczące skali, prawdopodobnych przyczyn i skutków obu form pozaszkolnej pomocy w nauce oraz charakterystyki korzystających z nich osób.

 17. Near-infrared wafer-fused vertical-cavity surface-emitting lasers for HF detection

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Civiš, Svatopluk; Zelinger, Zdeněk; Nevrlý, V.; Dorogan, A.; Ferus, Martin; Iakovlev, V.; Sirbu, A.; Mereuta, A.; Caliman, A.; Suruceanu, G.; Kapon, E.

  2014-01-01

  Roč. 147, NOV 2014 (2014), s. 53-59 ISSN 0022-4073 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD14022 Grant - others:Ministerstvo financí, Centrum zahraniční pomoci(CZ) PF049 Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:68081707 Keywords : High resolution absorption spectroscopy * Monitoring of hydrogen fluoride, methane, and ammonia * Tunable diode laser spectroscopy (TDLS) Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 2.645, year: 2014

 18. Taoistický pohled na trénování ve fotbalu a triatlonu

  OpenAIRE

  Skála, Tomáš

  2009-01-01

  Nazev: Taoisticky pohled na trenovani ve fotbalu a triatlonu Cile prace: Objasnit pojmy taoismus a Tao, pomoci jejich charakteristiky osvetlit taoisticke vnimani sebe sama, okolniho sveta a pohybove aktivity, s naslednou aplikaci na konkretni sporty fotbal a triatlon. Metody: Deskripce, analyza, spekulace Klicova slova: Taoismus, Tao, Cchi, Jin a Jang, Wu-Wej, fotbal, triatlon, zacatecnicka mysl SUMMARY Title: The taoistic view in the football and triatlon training Objective: To explain terms...

 19. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  OpenAIRE

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 20. Nagły zgon z powodu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia ogólnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wochna

  2014-10-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają przypadek hipertermii złośliwej. Omawiana jest sprawa zgonu 4-letniego chłopca, który pod opieką rodziców zgłosił się na leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Początkowo zabieg przebiegał prawidłowo, jednakże nieoczekiwanie wystąpiły powikłania w postaci zaburzeń rytmu serca, wzrostu temperatury ciała i sztywności mięśni, charakterystyczne dla hipertermii złośliwej. Pomimo przeprowadzonej akcji resuscytacyjnej i pomocy zespołu pogotowia ratunkowego, pacjent zmarł.

 1. Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s.

  OpenAIRE

  Tománková, Jana

  2011-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné prostredie ako aj vonkajšie okolie. V teoretickej časti definuje teoretické východiská práce. Návrhová časť obsahuje návrh riešenia ako byť úspešný v konkurenčnom boji za pomoci stanovených cieľov a konkurenčnej výhody. Presented graduation theses concern proposition of co...

 2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Szczecin

  OpenAIRE

  Klóska, Rafał

  2005-01-01

  W artykule sprecyzowano czynniki determinujące powstawanie przedsiębiorstw w Szczecinie i scharakteryzowano wybrane działania władz lokalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Liczba ponad 60 tys. przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Szczecinie wydaje się być wystarczająca dla tej aglomeracji. Dalsze zakładanie i funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw zależy nie tylko od szans i zagrożeń stwarzanych przez rynek, lecz także od pomocy i wsparcia udzielanego...

 3. Wolontariat - działania na rzecz jednostki i społeczeństwa

  OpenAIRE

  Roguska, Agnieszka

  2010-01-01

  Wolontariat jest okazaniem realnej chęci pomocy innemu człowiekowi, ponieważ wolontariuszem może zostać każdy i realizować się w obszarze dla siebie najbardziej adekwatnym, uwzględniając np. wiek, doświadczenie, wykonywany zawód, ilość wolnego czasu, itd. Siły ludzkie (fizyczne i psychiczne) można rozpatrywać jako swego rodzaju potencjał, nośnik wartości etycznych i edukacyjnych. To odkrywanie a także umacnianie możliwości oraz zdolności jednostkowych i zbiorowych. Wolontariat jest działan...

 4. NOWATORSKIE I EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO Z GLINY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek KAMIENIARZ

  Full Text Available W opracowaniu nakreślono zarys budownictwa naturalnego , pokazując najistotniejsze właściwości materiałów ekologicznych w odniesieniu do energii pierwotnej. Przedstawiono charakterystykę słomy i gliny jako materiału budowlanego. Opisano dwa przykłady technik wznoszenia budynków mieszkalnych z gliny, obecnie bardzo popularnych w Polsce i na świecie. Szczególnie zwrócono uwagę na metodę wznoszenia ścian z mieszanki gliny i słomy w deskowaniu tynkowanych gliną, pokazując ją na przykładzie budynku w Karniowicach. Przedstawiono także technologię wznoszenie ze słomy w nowatorskiej metodzie, przy pomocy modułów drewniano-słomianych tynkowanych gliną.

 5. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2016-08-01

  Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego. Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag. Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej. Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.

 6. Komplexní animace v 3D Studiu Max

  OpenAIRE

  Černý, Miloš

  2011-01-01

  Tato práce má za úkol obeznámit čtenáře s uceleným postupem pro vznik komplexní počítačové animace za pomoci 3D modelovacího a animačního softwaru 3ds Max. Provede ho celým postupem od tvorby modelů, přes jejich texturování a skinování až po pozdější animaci se zaměřením na složitější prvky. Kromě praktických příkladů práce popisuje i potřebné teoretické znalosti k jednotlivým problémům, které zároveň v praxi ukáže. Čtenář by měl mít po přečtení této práce představu o tom, jak podobná animace...

 7. Korejská manhwa

  OpenAIRE

  Nováková, Petra

  2010-01-01

  Cílem této bakalářské práce je charakteristika a rozbor moderní korejské manhwy. Teoretická část se obecně věnuje historii manhwy od počátku 20. století až do současnosti, a také jejímu vymezení vůči západní komiksům a japonské manze, a také základními rozdíly mezi nimi. Dále se zmíním o korejské animaci. Praktická část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých žánrů, dále na výskyt a úroveň erotiky v manhwě a na způsoby vyjádření emocí v manhwě kresbou nebo textem za pomoci slov zvukomaleb...

 8. Implementace algoritmu LoD terénu

  OpenAIRE

  Radil, Přemek

  2012-01-01

  Tato práce pojednává o implementaci algoritmu pro LoD vizualizaci terénu Seamless Patches for GPU-Based Terrain Rendering jako rozšíření knihovny Coin3D. Prezentuje postupy, za pomoci kterých tento algoritmus zobrazuje rozsáhlé terénní datasety. Celý terén je složen z plátů, které jsou uloženy v hierarchické struktuře. Hierarchie plátů je pak za běhu programu procházena jsou z ní generovány aktivní pláty na základě pozice pozorovatele. Každý plát se skládá z předem definovaných dlaždic a spoj...

 9. Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's

  OpenAIRE

  Janová, Lucie

  2015-01-01

  Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude zjištěno, jestli založení nové pobočky bude mít smysl. A ve třetí praktické části jsou řešeny podrobnosti vytvoření pobočky McDonald´s. Deal of this master´s thesis is processing of a business plan for a new McDonald’s franchising branch. The first part of the thesis focuses...

 10. Sir Horatio Herbert Kitchener, pouštní železnice a britské znovudobytí Súdánu v letech 1896-1898. (Příspěvek k dějinám Britského impéria v 19. století)

  OpenAIRE

  Valkoun, Jaroslav

  2006-01-01

  Britské znovudobytí Súdánu probíhalo oficiálně od března 1896 do září 1898. Fakticky však začalo již v lednu 1885, pádem Chartúmu a smrtí generála Gordona. Tyto události se staly latentním "hnacím motorem", který vytvořil celospolečenskou oporu pro jakékoliv akce proti mahdistům, v britské společnosti. Veřejně zmiňovaným důvodem bylo potrestání teroru a násilí, kterého se derviši dopouštěli na "súdánském lidu". Oficiálním a současně i politickým důvodem k tažení byla snaha pomoci zvrátit potu...

 11. Řezání laserem

  OpenAIRE

  Baran, Marek

  2017-01-01

  Práce pojednává o řezání tlustých ocelových plechů pomocí laserové technologie. Kromě technologických aspektů řezání laserem práce popisuje další využití laseru v praxi a porovnává řezání laserem s jinými technologiemi dělení plechů. V experimentální části byla za pomoci firmy STEELTEC CZ provedena optimalizace polohy ohniska při řezání plechu S235JR tloušťky 20 mm. Získané vzorky vyřezané na CO2 laseru byly dále porovnány se vzorky řezanými plazmou a vodním paprskem. Zkoumanými parametry byl...

 12. Závislost ceny a lhůty výstavby vybraného stavebního objektu na použité technologii

  OpenAIRE

  Jandová, Renáta

  2015-01-01

  Diplomová práce se zabývá závislostí ceny se lhůtou vybraného stavebního objektu, konkrétně silničního mostu na použité technologii. Porovnány jsou tři technologie výstavby nosné konstrukce mostu. První dvě technologie uvažují prefabrikované tyčové nosníky a třetí monolitickou nosnou mostní desku. Technologický postup č. 1 je realizován montáží nosníků zavážecí dráhou za pomoci dvou autojeřábů, technologický postup č. 2 je charakterizován montáží nosníků autojeřábem zespod mostu a technologie...

 13. Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex

  OpenAIRE

  Šebek, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení do teoretických základ mezinárodního devizového trhu, podstatu technické a fundamentální analýzy a vliv jednotlivých makroekonomických ukazatel na hodnotu měny. Primárním obsahem práce je návrh obchodní strategie. V závěru práce je obsaženo ověření vhodnosti navržené metod...

 14. Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Prysak

  2016-12-01

  Full Text Available Wczesna interwencja coraz częściej jest przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań dotyczących opieki nad dzieckiem już od pierwszych chwil jego życia. Im wcześniej zostaną podjęte działania przeciwko zagrożeniu niepełnosprawnością, tym większe jest prawdopodobieństwo pełnej skuteczności udzielanej pomocy. Jednym z głównych założeń wczesnej interwencji jest możliwie najszybsze wykrycie zagrożeń rozwojowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na okoliczności utrudniające prawidłowy rozwój dziecka i przedstawiono je na podstawie studium przypadku. Choć istnieje wiele metod pomocnych w codziennej praktyce pedagoga specjalnego, wykorzystanie metody psychodramy daje możliwość uchwycenia momentu, gdy należałoby podjąć działania profilaktyczne. Wiedza pedagoga specjalnego w połączeniu z psychodramą pozwala na spojrzenie w przyszłość danego dziecka i zaplanowanie takich działań, które będą najlepsze dla jego rozwoju. Tylko bardzo wczesne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach.

 15. Ocena zastosowania wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Prus

  2017-06-01

  Full Text Available Metody taksonomiczne służą do opisu i klasyfikacji złożonych zjawisk społeczno-gospodarczych wyrażonych przy pomocy licznego zestawu zmiennych. Metody te dają różne wyniki, pomimo przyjętego jednakowego zestawu wyjściowych cech badawczych. Celem pracy było przedstawienie wyników klasyfikacji wielocechowej powiatów województwa małopolskiego przy użyciu trzech metod taksonomicznych oraz dokonanie oceny przeprowadzonego podziału. Do badań przyjęto zestaw zmiennych definiujących warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddano trzy metody taksonomiczne – taksonomii przestrzennej, aglomeracyjną metodę Warda oraz metodę Czekanowskiego. Do oceny wykorzystano mierniki oceny klasyfikacji jednostek: indywidualne, homogeniczności oraz heterogeniczności, obliczone dla wydzielonych w wyniku analizy skupień, a także mierniki poprawności skupień. Obliczenia wykonano w programie Taksonomia Numeryczna. W pracy posłużono się metodą opisowo-porównawczą oraz analizą logiczną. Najlepsze wskaźniki homogeniczności świadczące o poprawności wykonania klasyfikacji otrzymano w przypadku metody Warda. Warunek heterogeniczności został najlepiej spełniony w przypadku metody taksonomii przestrzennej. Najsłabsze mierniki klasyfikacji, zarówno te świadczące o homogeniczności, jak i heterogeniczności, otrzymano po zastosowaniu metody Czekanowskiego. Przeprowadzone badania potwierdziły najlepszą skuteczność w przypadku metody Warda.

 16. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 17. Trafność prognostyczna wskaźników osiągnięć gimnazjalnych względem wyników maturalnych dziewcząt i chłopców

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Świst

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony różnicom w trafności prognostycznej wskaźników osiągnięć gimnazjalnych (oceny, średnia ocen, wyniki egzaminu w analizach przewidywania wyników maturalnych wśród dziewcząt i chłopców. Na różnice w wynikach może wpływać wiele czynników – psychologicznych, społecznych oraz związanych z właściwościami arkuszy testowych. Można więc przyjąć hipotezę o różnej mocy prognostycznej tych wskaźników wśród dziewcząt i chłopców. Przeanalizowane zostały dwie kohorty: osób zdających egzamin gimnazjalny w latach 2011 i 2012 oraz maturę w latach 2014 i 2015. Analizy przeprowadzono przy pomocy hierarchicznych modeli liniowych oraz modelowania IRT. Wyniki wskazują na różnice w funkcjonowaniu wskaźników osiągnięć w zależności od płci oraz dziedziny egzaminu (język polski, matematyka. Wyniki egzaminów i oceny szkolne pozwalają przewidywać sukces ucznia, jednak różnice w trafności prognostycznej wśród chłopców i dziewcząt są niewielkie.

 18. Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13-19 lat = Factors preventing suicide among youth aged 13-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Gmitrowicz

  2015-09-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin3   Streszczenie   Wstęp. Zachowania samobójcze stanowią powszechny i poważny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. W literaturze istnieją doniesienia mówiące, iż samobójstwo to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków w wieku 15-19 lat. Młodzi ludzie dokonują prób samobójczych (PS będąc pod wpływem następujących czynników: negatywna presja rówieśnicza, wydarzenia o charakterze stresowym, brak umiejętności życiowych. Dlatego też istotne wydaje się poszukiwanie czynników mogących ograniczać to niepokojące zjawisko, do których niewątpliwie zalicza się PS. Cel pracy. Określenie czynników chroniących przed podejmowaniem prób samobójczych (PS oraz oczekiwań odnośnie skutecznej pomocy po PS. Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 80 pacjentów w wieku 13-19 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki poddano analizie procentowej. Wyniki. Co trzeci badany nastolatek swoje problemy omawiał wspólnie z rówieśnikami, natomiast tylko co ósmy badany mógł liczyć na pomocy ze strony rodziców. Oczekiwania pacjentów w zakresie otrzymywania pomocy jako formy zapobiegania przed PS dotyczą głównie ich relacji rodzinnych. Oczekują oni również zmian w systemie leczenia. Wnioski. Badani potrzebują czuć się kochani, bezpieczni, mieć wsparcie ze strony rodziców oraz rówieśników. Chcą mieszkać w domach rodzinnych. Nie chcą być obiektami przemocy, być źle traktowanymi przez innych oraz wychowywać się w patologicznym środowisku. Potrzebują zwiększenia poczucia własnej wartości i zaakceptowania siebie.   Słowa kluczowe: psychiatria, młodzież, próby samobójcze, czynniki ochronne, samobójstwo.   Abstract   Introduction. Suicidal behavior is a common and serious health and social problem worldwide. In the literature there are reports stating that suicide is one of

 19. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego a zadania zdrowia publicznego = Community Mental Health Center in the context of public health care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Furtak-Niczyporuk

  2017-02-01

  Streszczenie Wstęp. Wzrastająca liczba osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, zarówno na świecie, jak i w kraju, karze zwrócić społeczną uwagę na upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej. Powołanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego mogłoby dostarczyć wszystkich medycznych świadczeń psychiatrycznych w połączeniu z usługami pomocy społecznej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu.   Cel. Celem pracy była ocena i propozycja sposobu realizacji zadań zdrowia publicznego przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w Polsce. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centrum byłoby zlokalizowane na poziomie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu. Dlatego przeprowadzono badania jednostek samorządu terytorialnego, aby zobrazować obecnie podejmowane przez nich działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, a które to samorządy będą wspierały Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego.    Materiał i metoda. Badania pracowników powiatowych oraz gminnych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego w zakresie postępowania z osobami chorymi psychicznie oraz rozwoju środowiskowej opieki psychiatrycznej dokonano na podstawie kwestionariusza ankiety składającego się z 29 pytań.  Druga część badań aktów prawnych pozwoliła na przygotowanie rekomendacji efektywnego realizowania zadań zdrowia publicznego w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego.    Wyniki. Pomoc oferowana osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego w większości sprowadza się do wypłacania zasiłków – 71% badanych. Blisko połowa badanych nie posiada wiedzy o sposobach zapobiegania zaburzeniem psychicznych – 47% badanych. Aż 80% badanych nie zna programu zdrowia psychicznego dla jednostki w której pracuje, co oznacza brak takich

 20. Marketing w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej mężczyzn = Marketing in sport on the example of the Polish volleyball team

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Matuszak

  2015-05-01

    Słowa kluczowe: marketing, sport, piłka siatkowa, produkt, cena, promocja, dystrybucja, sponsoring, reklama. Keywords: marketing, sports, volleyball, product, price, promotion, distribution, sponsorship, advertising.   Streszczenie                   Praca skupia się na marketingu w sporcie na przykładzie polskiej piłki siatkowej.             Celem badań było określenie wiedzy na temat marketingu w polskiej piłce siatkowej, w jaki sposób oraz w jakim stopniu stosowany jest marketing. Badania zostały przeprowadzone internetowo przy pomocy kwestionariusza ankiety. Ankietowanymi były osoby korzystające z Internetu oraz interesujące się piłką siatkową.             Wyniki wskazały, że cały czas rozwija się marketing w polskiej siatkówce oraz, że wiedza badanych na temat marketingu w piłce siatkowej jest duża. Ankietowani wiedzą jak powinna wyglądać promocja oraz w jaki sposób można lepiej promować piłkę siatkową w naszym kraju.   Abstract Work focuses on marketing in sports on the example of the Polish volleyball. Aim of the study was to determine the knowledge of Polish volleyball marketing, how and to what extent is used for marketing. Tests have been carried out online with the help of a questionnaire survey. Survey on persons using the Internet and interesting like ball volleyball. The results indicated that all the time developing marketing in the retina and that knowledge test on marketing for men's volleyball is large. It know how should look like promotion and how you can better promote volleyball in our country.

 1. Czy szpital psychiatryczny jest (nadal instytucją totalną?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2017-06-01

  Full Text Available Pół wieku temu Erving Goffman sformułował koncepcję szpitala psychiatrycznego jako instytucji totalnej. Zdaniem badacza w miejscu tym personel w pełni panuje nad pacjentem: jego czasem, życiem prywatnym, możliwością poruszania się. Szpital psychiatryczny to miejsce szczególne. Na jego terenie leczone są schorzenia, których objawów często nie potrafimy dostrzec i właściwie ocenić. Jest to również placówka unikalna pod kątem prawnym. Do oddziału psychiatrycznego – w pewnych okolicznościach – można przyjąć pacjenta bez jego zgody; można tam także zastosować przymus bezpośredni. W Polsce od 20 lat funkcjonuje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której zapisy stoją na straży praw człowieka chorego/zaburzonego psychicznie. Celem ustawy było wprowadzenie standardów broniących praw i wolności pacjenta oddziału psychiatrycznego. W dokumencie uwzględniono ponadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób leczonych na oddziałach psychiatrycznych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasady przymusowego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, zasady ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego (w tym kompetencje sądu opiekuńczego i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zasady dotyczące tajemnicy informacji związanych z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych. Warto rozważyć, czy pojawienie się podobnych dokumentów sprawia, że szpital psychiatryczny traci charakter totalny. Być może kluczowe są raczej elementy promujące konkretne formy relacji między personelem a pacjentem. Jakie zatem aspekty prawno-społeczne powinna uwzględniać odpowiedzialna polityka ochrony zdrowia psychicznego?

 2. Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2010-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy została przedstawiona specyfika procedury umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym na podstawie tzw. trybu wnioskowego, o którym mowa w art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Procedura ta posiada wyjątkowy charakter, gdyż nie wiąże się ona ze stanem bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Wnioskodawcą w sprawie są najczęściej: osoby bliskie pacjentowi lub organ do spraw pomocy społecznej. Sytuacja ta jest wyjątkowa, również dlatego że w większej część odbywa się ona na terenie poradni zdrowia psychicznego. Autorzy poświęcili też sporo miejsca zagadnieniu praw pacjenta zgłaszającego się do ww. typu poradni. W niniejszym artykule duży nacisk położono na zanalizowanie prawa pacjenta do uzyskania informacji na temat nie tylko swojego leczenia, ale też celu badania oraz okoliczności złożenia wniosku dotyczącego przymusowego leczenia. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na takie pytania, jak: czy w powyższej sytuacji lekarz ma prawo zataić przed badanym pewne informacje, zwłaszcza te, które mogą doprowadzić do pojawienia się konfliktu lub wywołać jego eskalację w rodzinie pacjenta? oraz czy w prezentowanej sytuacji dostrzec można okoliczności, które uprawniałyby zastosowanie przymusu bezpośredniego? Rozważania zobrazowano przypadkiem konkretnego pacjenta, który został skierowany do szpitala w wyżej przywołanym trybie.

 3. Dylematy etyczno‑prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2011-12-01

  Full Text Available Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat badania społeczne dowodzą, że coraz więcej Polaków korzysta z pomocy psy‑ chiatrycznej opieki zdrowotnej. Do szpitali psychiatrycznych zgłasza się także coraz więcej pacjentek w ciąży. Nie tylko leczenie, ale cały proces hospitalizacji pacjentki w ciąży stanowi niezwykłe wyzwanie dla personelu lekarsko‑pielęgniar‑ skiego. Psychiatryczna hospitalizacja pacjentki spodziewającej się potomstwa w sposób szczególny musi uwzględniać fundamentalną w polskiej psychiatrii zasadę najmniejszej uciążliwości. Poniższy artykuł ma na celu ukazanie kilku dyle‑ matów, jakie wiążą się z leczeniem i opieką nad tą grupą pacjentek. Przedstawione zostaną przykłady związane z przy‑ musową hospitalizacją, stosowaniem przymusu bezpośredniego oraz stosowaniem zabiegów elektrowstrzasów wobec pacjentek spodziewających się dziecka, a także zasady, jakich należy przestrzegać w trakcie wykonywania wspomnia‑ nych działań. Omówione zostanie również szczególnie delikatne zagadnienie dotyczące tzw. psychiatrycznych przesła‑ nek uprawniających do wykonania aborcji. Zagadnienie to, komentowane głównie poza granicami naszego kraju, powin‑ no być przeanalizowane także z perspektywy polskich przepisów prawa. Dlatego też w odniesieniu do proponowanego tematu, bazując na konkretnym kazusie, z jednej strony zostaną przedstawione informacje dotyczące polskich oraz za‑ granicznych podstaw prawnych uprawniających do dokonania aborcji, z drugiej – wyniki badań ukazujących wyraźnie niebezpieczeństwo legalizacji wspomnianych praktyk, co istotne – niebezpieczeństwo odnoszące się bezpośrednio do po‑ gorszenia się stanu zdrowia psychicznego pacjentki poddającej się zabiegowi przerwania ciąży.

 4. Astma a dym tytoniowy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Fabisiewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży oraz dalszego rozwoju dziecka. Około 30% leczących się na astmę przyznaje się do nikotynizmu lub jest narażonych na bierne palenie. Podobny odsetek palących może występować wśród kobiet w ciąży. Dzieci narażone na dym tytoniowy w środowisku domowym mają większą liczbę zaostrzeń astmy w ciągu roku niż dzieci bez narażenia na dym tytoniowy, a także są częściej hospitalizowane oraz wymagają wyższej średniej dawki glikokortykosteroidów stosowanej w leczeniu profilaktycznym podtrzymującym remisję objawów klinicznych. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy wysokością stężenia metabolitu nikotyny – kotyniny w moczu dzieci a liczbą wypalanych papierosów przez rodziców. Stężenia kotyniny w moczu u osób palących i narażonych na dym papierosowy mają związek z rozwojem patologii układu oddechowego, w szczególności z cięższym przebiegiem i oporniejszym leczeniem astmy. Fizjologia drzewa oskrzelowego pod wpływem dymu tytoniowego jest dodatkowo zaburzona, co ma następstwa w postaci mniejszej odpowiedzi na klasyczne leczenie astmy przy pomocy glikokortykosteroidów i sugeruje konieczność włączania u takich chorych leków antyleukotrienowych celem modyfikacji patologicznego wpływu substancji toksycznych z dymu tytoniowego na drzewo oskrzelowe.

 5. Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources / Czułość kierunkowa różnicowo-ciśnieniowych czujników prędkości gazu stosowanych w manualnych pomiarach grawimetrycznych emisji zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł stacjonarnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szulikowski Jerzy

  2015-09-01

  Full Text Available Na potrzeby określania emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z przemysłowych instalacji technologicznych często wykonywane są manualne pomiary rozkładu prędkości gazu w kanałach instalacji gazów odlotowych przy pomocy układów z różnicowo-ciśnieniowymi czujnikami prędkości. Celem jest ustalenie profi lu prędkości osiowej. Przepływy w przekrojach pomiarowych nie zawsze są współosiowe z biegiem kanału; cechują się różnymi kierunkami wektora prędkości w różnych punktach pomiarowych. Ustalanie rzeczywistych kierunków wektorów prędkości lokalnych, dające gwarancję dokładnego obliczenia prędkości osiowych, często nie jest możliwe z technicznego punktu widzenia i pomiar prędkości prowadzi się przy ustawieniu głowicy czujnika równoległym w stosunku do osi i ścian kanału. Wtedy wiedza o czułości kierunkowej zastosowanego czujnika prędkości pozwala albo na wyeliminowanie błędu pomiaru prędkości osiowej, albo na uwzględnienie go poprzez niepewność tego pomiaru. Dla specyfi cznych sytuacji dwuwymiarowej zmienności kierunku wektora prędkości wyznaczono charakterystyki czułości kierunkowej i w konsekwencji charakterystyki błędu trzech przyjętych do badań czujników: pyłowej sondy zerowej o funkcji anemometrycznej jako elementu pyłomierza grawimetrycznego i porównawczo - dwóch powszechnie stosowanych rurek spiętrzających: typu S i L.

 6. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 7. Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Rzepiński

  2013-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która występuje blisko dwa razy częściej u kobiet. Szczyt zachorowań odnotowuje się między 2. a 4. dekadą życia, co przypada na okres największej zdolności rozrodczej pacjentek. Społeczny stygmat choroby, lęk przed niepełnosprawnością oraz brak dostatecznej informacji o wpływie ciąży na przebieg SM powoduje, że podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka staje się szczególnie trudne. Tymczasem dostępne dane jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ macierzyństwa na przebieg SM. Ciąża jako jedyny stan fizjologiczny zdecydowanie zmniejsza wskaźnik rzutów choroby, a jednocześnie opóźnia okres osiągnięcia znaczącej niepeł- nosprawności u pacjentek z rzutowo-remitującą postacią SM. Wszystkie kobiety z rozpoznanym SM, które planują urodzenie dziecka, powinny również uzyskać wyczerpującą informację o wzroście prawdopodobieństwa rzutu choroby w okresie połogu. Jedna trzecia pacjentek doświadcza bowiem rzutu choroby w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Wiedza ta może pomóc we wcześniejszym zorganizowaniu pomocy przy opiece nad noworodkiem. Wiele kwestii, w tym – między innymi – wpływ laktacji na aktywność kliniczną SM oraz wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na macierzyństwo, wymaga jednak dalszych badań.

 8. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 9. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eißel Dieter

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy, przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku „podatkowego wyścigu na dno”, spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez „trójkę” (EBC, MFW i UE pomoc finansowa wiązała się z „twardymi” reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii.

 10. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 11. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  Science.gov (United States)

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  trzech spośród tych metod: metody numerycznej, równowagi granicznej oraz metody probabilistycznej, do analizy stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie kopalni rud żelaza w Chadormalu w Iranie. Oprogramowanie wykorzystane w badaniach analitycznych to pakiet FLAK przy metodzie numerycznej, oprogramowanie SLIDE oraz wykresy kołowe przy metodzie równowagi granicznej oraz jakościowe drzewa określające występowanie uskoków i pół-jakościowe macierze ryzyka przy metodzie probabilistycznej. Wyniki uzyskane w oparciu o trzy wyżej wymienione metody wykazały wystąpienie zawalenia się skał metasomatycznych na poziomie od 1405 do 1525 m. Głównymi czynnikami warunkującymi zawalenie się skał w tym regionie była obecność licznych pęknięć oraz uskoków. Wskaźniki bezpieczeństwa uzyskane przy pomocy metod numerycznych, wykresu kołowego oraz oprogramowanie SLIDE wyniosły kolejno: 1.16, 1.25, 1.27. W odniesieniu do niestabilności w rejonie skał metasomatycznych, aby uczynić tę strefę bardziej stabilną należy uwzględnić takie czynniki jak kąt nachylenia ławy oraz obniżenie wysokości. Analiza przeprowadzona w oparciu o macierze ryzyka wykazała, że strefa ta jest strefą wysokiego ryzyka, zaś wyniki analizy numerycznej oraz wyników uzyskanych przy pomocy metody równowagi granicznej w pełni ten wniosek potwierdziły.

 12. Opieka prenatalna nad matką dziecka niepełnosprawnego = Prenatal care for the mother of a disabled child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucyna Szefczyk-Polowczyk

  2015-06-01

    Słowa kluczowe: badania prenatalne, matka, ciąża, niepełnosprawność. Key words: prenatal tests, mother, pregnancy, disability.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Dla większości rodziców wykonanie badań prenatalnych wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa psychicznego związanego z prawidłowym przebiegiem ciąży. Diagnostyka prenatalna oferuje szerokie spektrum badań możliwych do przeprowadzenia na różnych etapach zaawansowania ciąży w celu wczesnego rozpoznania wad wrodzonych. Matka z rozpoznaną ciążą ryzyka powinna zostać objęta opieką specjalistyczną w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności, wówczas szanse na przeżycie, a nawet wyleczenie płodu wzrastają. Równie ważne jest zaspokojenie potrzeby informacji dotyczącej aspektów medycznych, ale także praktycznych możliwości uzyskania pomocy (psychologicznej, finansowej, dostępu do rehabilitacji itp.. Celem pracy była ocena istoty badań prenatalnych w diagnostyce niepełnosprawności dziecka oraz ocena dostępności do wsparcia psychologicznego i merytorycznego dla matek po otrzymaniu diagnozy. Materiał i metodyka: Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2015 roku wśród matek dzieci niepełnosprawnych. Metodą badawczą w niniejszej pracy był sondaż, techniką badawczą-ankieta. Autorskim anonimowym kwestionariuszem ankiety objęto grupę 60 osób. Wyniki: Większość badanych kobiet przyznała, że ciąża była planowana. Niepokój budzi fakt, iż po otrzymaniu diagnozy znacznej grupie kobiet nie udzielono jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego oraz nie poinformowano gdzie po porodzie można szukać pomocy związanej z leczeniem oraz rehabilitacją dziecka. Wnioski: W większości przypadków diagnoza o chorobie dziecka uzyskana podczas badania prenatalnego miała wpływ na dalszy przebieg ciąży. Ankietowane kobiety przyznają, iż nie uzyskały wystarczającego/bądź żadnego wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego ze strony

 13. Competitive Balance in the Austrain, Czech, Hungarian and Ukranian Soccer Leagues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Šíma

  2015-03-01

  Full Text Available Competitive Balance in the Austrain, Czech, Hungarian and Ukranian Soccer Leagues This study deals with measuring and evaluating the static competitive balance in four chosen national soccer/football leagues. These are (in alphabetical order the premier leagues in the Austrian, Czech, Hungarian, and Ukrainian soccer/football divisions. Static balance shows how teams in the league tables of each year differ from each another. It is determined by a calculation of determinant divergences in the percentages of winnings. The results of this work provide graphic illustrations of the development of the competitive balance in the aforementioned contests over the latest forty-two years. They identify the development trend of this phenomenon. Of the contests studied, it is the Czech premier league which used to show the highest static balance. However, nowadays, the Austrian and Hungarian leagues are more balanced in the short term. On the contrary, it is the Ukrainian league which is the least balanced. There is an apparent longterm decline of competition balance within all of the analyzed competitions. However, this decline varies a lot within the group. Vyrovnanost soutěže v rakouské, české, maďarské a ukrajinské fotbalové lize Studie se zabývá měřením a vyhodnocením statické vyrovnanosti soutěže čtyř vybraných národních fotbalových lig. Těmito ligami (alfabeticky řazeno jsou česká, maďarská, rakouská a ukrajinská liga. Statická vyrovnanost vypovídá o tom, jak se od sebe lišily týmy v ligových tabulkách každého ročníku. Je stanovena pomocí výpočtu směrodatných odchylek v procentech výher. Výsledky této práce ukazují za pomoci grafů vývoj statické vyrovnanosti vybraných soutěží za posledních čtyřicet dva let. Určují vývojový trend tohoto fenoménu. Z vybraných soutěží vykazuje česká liga nejvyšší statickou vyrovnanost. Přesto jsou dnes rakouská a maďarská liga kr

 14. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Science.gov (United States)

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  kwadratów oraz minimalny współczynnik szumów, rozróżniono strefy przeobrażeń skał. Metody te pozwoliły na wykrycie trzech typów skał przeobrażonych: gliniaste, łupki ilasto-mikowe oraz strefy występowania tlenków żelaza występujące na północno-wschodnich (NE) i południowo- -zachodnich (NW) krańcach pasa Abhar. W części północno-zachodnie (NW) i południowo-zachodniej (SW) badanego obszaru stwierdzono występowanie stref propilitu i krzemianów. Lineacje wykryto przy pomocy metody badania zakresu barw, filtrów wysoko-przepustowych, techniki określania wysokości, na tej podstawie określono dwa główne trendy: NW-SE oraz NE-SW. Anomalie geologiczne wydzielono za pomocą metody N-S (liczba-wymiar). Interpretacja wykresów N-S wykonanych w skali logarytmicznej wykazała, że zaobserwowany układ może być wynikiem trzech etapów wzbogacania: mineralizacji i późniejszego rozproszenia. Badania terenowe oraz analizy mineralograficzne potwierdzają obecność odpowiednio zmineralizowanej miedzi.

 15. Zaburzenia depresyjne z ewolucyjnego punktu widzenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Piotr Nowak

  2017-06-01

  Full Text Available Epizod depresyjny stanowi częste zaburzenie zdrowia psychicznego. Jednak zgodnie z teoriami ewolucji cechy wpływające negatywnie na dostosowanie są usuwane z populacji przez selekcję naturalną, czego w przypadku epizodu depresyjnego się nie obserwuje. W celu wyjaśnienia tego paradoksu zaproponowano ewolucjonistyczne hipotezy depresji: • hipotezę immunologiczną (epizod depresyjny jako przedłużona reakcja na infekcję; • hipotezę przywiązania (objawy depresyjne przypominają zachowanie dziecka odłączonego od matki; • hipotezę pozycji społecznej (osobnikom o niskiej pozycji społecznej nie opłaca się konkurować z dominującymi; • hipotezę nawigacji społecznej (objawy depresyjne pełnią funkcję ruminacji – osoba depresyjna intensywnie myśli nad rozwiązaniem swoich problemów – oraz funkcję motywacji społecznej – są ukierunkowane na uzyskanie pomocy; • hipotezę motywacyjną (duża depresja jest nieadaptacyjna, ale lęk przed nią może chronić przed niebezpieczeństwem, podobnie jak ból ostrzega przed urazem. Pewne sformułowania zawarte w powyższych hipotezach pozostają w sprzeczności ze współczesną syntezą ewolucyjną, m.in. opisują strategie ewolucyjnie niestabilne. Sytuacja ta prowokuje pytania: Jeśli objawy depresyjne stanowią część ludzkiej natury i zwiększają dostosowanie, to czy powinny być leczone? Która z przedstawionych hipotez jest poprawna? Po pierwsze, nawet gdy dana cecha jest naturalna i poprawia dostosowanie, nie musi polepszać stanu klinicznego ani dobrostanu pacjenta. Co więcej, to, że „coś jest”, nie oznacza, że „coś musi być”. W odpowiedzi na drugie pytanie proponuje się mechanizm preadaptacji, w którym dana adaptacja może ulec zmianie, by wypełniać nową funkcję. Objawy depresyjne mogły się pojawić jako część odpowiedzi na infekcję bądź odłączenie dziecka od matki i – w miarę rozwoju społecznego grup ludzkich

 16. „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gmerek

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest historia noworocznika literackiego „Pokłosie”, wydawanego w latach 1852-1861 w Wielkopolsce (Leszno, później Poznań, część Polski należąca do Prus. Specyfiką tytułu było połączenie trzech czynników: elitarnej zawartości literackiej, regularności wydawania oraz przeznaczenia całkowitego dochodu ze sprzedaży na lokalny cel charytatywny. W połowie XIX wieku region Wielkopolski nawiedziły klęski nieurodzaju, głodu i chorób, jakie dotknęły dużą część Europy. W rezultacie połączenia epidemii cholery oraz kryzysu ekonomicznego pojawiła się pilna potrzeba zorganizowania pomocy dla sierot i innych ubogich. Grupa ziemian wielkopolskich i księży katolickich z okolic Gostynia stworzyła Instytut Gostyński (szpital i sierociniec. Najbardziej aktywny działacz, Edmund Bojanowski z Grabonoga, zbudował także sieć ochronek dla dzieci wiejskich. Dla wsparcia wyżej wymienionych inicjatyw Bojanowski założył czasopismo literackie „Pokłosie”. W zdobywaniu materiałów, redagowaniu, korekcie i dystrybucji „Pokłosia” pomagało mu wielu ochotników; jedynymi osobami, które pobierały opłaty za swą pracę, byli wydawcy i księgarze. Najbliższym współpracownikiem Bojanowskiego był Stanisław Egbert Koźmian, krytyk i tłumacz, redaktor „Przeglądu Poznańskiego”, który dostarczał do „Pokłosia” materiały niewykorzystane w „Przeglądzie”, nie tyle słabsze, ile nieodpowiadające konserwatywnemu profilowi pisma. Przyjęto zasadę, że „Pokłosie” publikuje tylko pierwodruki i przez cały czas pismo zachowywało wysoki poziom. Noworocznik miał urozmaiconą zawartość, ponieważ publikowali w nim autorzy reprezentujący różne prądy literackie i orientacje polityczne. Za przyczynę zaprzestania wydawania „Pokłosia” uznać należy zarówno problemy finansowe, jak i narastające represje polityczne w prowincji, utrudniające wydawanie publikacji w języku polskim.

 17. Historia i znaczenie zbiorów Biblioteki Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – depozyt w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Sieradzan

  2014-12-01

  ń, wiele zagadek, które trudno rozwiązać przy pomocy będących do dyspozycji źródeł historycznych. Tekst skłania do refleksji nad zawiłymi, ale też trudnymi nieraz do odtworzenia, drogami transferu księgozbiorów prywatnych i instytucjonalnych po II wojnie światowej.

 18. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 19. Psychoterapia ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 20. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hledáním komponentů PSPP-CZ za pomoci analýzy hlavních komponentů. Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self Perception Profi le, PSPP na české populaci nikdy nebyl použit. METODIKA: Studie se zúčastnili st

 1. Application of Relevance Maps in Multidimensional Classification of Coal Types / Zastosowanie Map Odniesienia W Wielowymiarowej Klasyfikacji Typów Węgla

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  żdej cechy (współrzędnej) zostaje przyporządkowany punkt odniesienia reprezentujący tą cechę. Czyli przy danych 7-wymiarowych umieszczamy na płaszczyźnie 7 takich punktów odniesienia reprezentujących poszczególne współrzędne. Rozkład punktów reprezentujących przedstawiane wielowymiarowe dane odzwierciedla relacje pomiędzy tymi danymi a cechami. Im bardziej i-ta cecha występuje w danym obiekcie (czyli i-ta współrzędna ma większą wartość), tym bliżej powinien leżeć punkt reprezentujący dany obiekt względem punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę (współrzędną). W ten sposób każdy punkt odniesienia reprezentujący daną cechę, dzieli płaszczyznę na obszary bardziej oraz mniej zależne od cechy nr i (mniej oraz bardziej odległe od punktu odniesienia reprezentującego i-tą cechę). Dokładny opis algorytmu przedstawiono w podrozdziale 3 artykułu. Za pomocą omawianej metody dokonano wizualizacji danych dotyczących przedstawionych typów węgla. Uzyskane rezultaty przedstawiono na rysunkach 1-9. Widoki te pokazują sposób, w jaki 7-wymiarowe dane zostają przekształcone przy pomocy mapy odniesienia do dwóch wymiarów. Algorytm wizualizacji przy użyciu mapy odniesienia działa tak by pomimo znacznej redukcji liczby wymiarów, w jak największym stopniu odległości pomiędzy punktem reprezentującym konkretny wektor danych a punktami odniesienia zależały od współrzędnych tego wektora danych. W ten sposób na ekranie 2-wymiarowym, możemy zobaczyć istotne cechy danych 7-wymiarowych. Na rysunkach 1-4 widać, w jaki sposób wzrasta grupowanie punktów reprezentujących trzy różne klasy węgla (31, 34.2 oraz 35) wraz ze wzrostem parametru ITER. Widać, że punkty będące obrazami danych reprezentujących te same klasy węgla zaczynają zajmować osobne podobszary oraz zaczynają się grupować. Jednak w niektórych częściach przestrzeni obrazy punktów reprezentujących różne klasy węgla zachodzą na siebie. Przez

 2. Leadership in non governmental sports organisations in Slovenia [Vůdcovská role v nevládních sportovních organizacích ve Slovinsku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Bednarik

  2010-12-01

  & Bednarik, 2006. Řízení tak významného zdroje je proto významným úkolem vedení slovinského sportu. CÍLE: Účelem této studie bylo odhalit stávající charakteristiky vůdcovské role dobrovolníků ve slovinských nevládních sportovních organizacích. METODIKA: Výzkum se prováděl na stratifikovaném vzorku 190 vedoucích nevládních sportovních organizací, kteří pracují v různých segmentech slovinského sportu. Měření různých stylů vedení bylo provedeno za pomoci dotazníku o způsobech vedení, zpracovaného na základě situačního modelu vedení Herseyho a Blancharda. VÝSLEDKY: Studie odhalila, že vedoucí sportovních organizací nejčastěji využívají koučování (selling – 42 % případů a podporování (participating – 37 %, zatímco přikazování (telling – 12 % a delegování (delegating – 9 % se používá mnohem méně. Vedoucí přizpůsobují styl vedení aktuálním okolnostem; ovšem nepoužívají vhodný styl vedení vzhledem k úrovni připravenosti svých svěřenců a okolností. Styl vedení nemá přímý dopad na měřené indikátory úspěšnosti sportovních organizací. Zjištění vedou k závěru, že vedoucí slovinských nevládních sportovních organizací obecně přehlížejí význam vůdcovství v tomto kontextu. ZÁVĚRY: Vzhledem k výše uvedeným průměrným výsledkům slovinského sportu lze vyvozovat, že dobrovolná práce ve sportovních organizacích představuje jednu z konkurenčních výhod v naší společnosti. Je proto nezbytné věnovat zvláštní pozornost jejímu rozvojovému potenciálu. Zjištění studie vedou k závěru, že by bylo vhodné ustavit národní strategii dobrovolné práce ve sportu.

 3. „Jak naprawdę pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce

  Science.gov (United States)

  Czogała, Jan; Goniewicz, Maciej Łukasz; Czubek, Agnieszka; Koszowski, Bartosz; Sobczak, Andrzej

  2009-01-01

  Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48

 4. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Mońka

  2017-02-01

  z leżenia. Próby zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą testu Eurofit (1993. Dodatkowo wykonano pomiar siły ścisku ręki przy pomocy dynamometru. Wyniki Wskaźnik 2D:4D przyjmuje u badanych piłkarzy typowe dla mężczyzn wartości.  Stwierdzono jednak słabe związki formuły palców z cechami budowy somatycznej oraz z niektórymi komponentami sprawności motorycznej.       Summary The ratio of the finger’s length 2D: 4D shows sexual dimorphism. Males have a lower digit ratio in comparison to women. This is the result of the sex hormones –androgens. Researches indicate that high level of testosterone determines better strength, dexterity, greater force and tendency to aggression and to fight. These features are important to succeed sports. The studies have verified relationship digit ratio 2D:4D with body build and motor performance as well as results in sport. The published results are not conclusive with reference to the characteristics of fitness. Aim of study The aim of the study was examine if the value index 2D: 4D among Polish, young soccer players correlates with morphological features and level of motoric performance. Material and methods The researches are conducted in group of 38 soccer players from Sport Club Polkowice. The age of examined was 16-18 years old. The professional training was at least  6  years. There was measured digit ratio, basic anthropological features and motoric efficiency. There was used three motoric tests: sit-ups, standing long jump and flexibility. Conclusion Digit ratio indicates low relationship with the characteristics of the somatic construction and some components of the motoric performance.

 5. Przychody z tytułu dotacji unijnychw sprawozdaniu finansowymprzedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Wrona

  2010-03-01

  Full Text Available Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów ujęcia w księgach ra-chunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw przychodów z tytułu dotacji unijnych. Od wejścia Polski do UE podmioty gospodarcze otrzymały możliwość korzystania z pomocy unijnej w formie dotacji na niespotykaną dotych-czas skalę. Spowodowało to również wiele problemów, w szczególności prawidłowe-go ujęcia w księgach rachunkowych, oraz w sprawozdaniu finansowym – przycho-dów z tytułu dotacji. Stąd też narodził się pomysł przedstawienia głównych zasad ujmowania i prezentacji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym dotacji, jako źródła uzyskiwanego przychodu przez podmioty gospodarcze. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, zapisy ustawy o ra-chunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dokumentację programów wsparcia ze środków unijnych, a także uregulowania unijne, co umoż-liwiło zaproponowanie rozwiązań w zakresie ujęcia dotacji w sprawozdaniu finan-sowym. Artykuł podzielono na 4 główne punkty. W pierwszej części wprowadzono czy-telnika do funduszy unijnych w okresie programowym 2007–2013, przedstawiając główne instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, podział tych instru-mentów na programy operacyjne w okresie 2007–2013 oraz cele, na które można otrzymać dofinansowanie. W drugiej części artykułu zaprezentowano zasady ujęcia dotacji w sprawozdaniu finansowym, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości i MSR. Zgodnie z MSR 20 przedstawiono podejście kapitałowe oraz przychodowe do dotacji rządowych, a także prezentację dotacji w sprawozdaniu finansowym w po-dziale na dotacje do aktywów oraz do przychodów. W części trzeciej artykułu przed-stawiono dotacje do aktywów na przykładzie dotacji inwestycyjnych oraz na bada-nia i rozwój, ze szczególnym wskazaniem w każdym z przykładów zasad ujmowa-nia ich w

 6. Výška podélné nožní klenby stanovená metodou Chippaux-Šmiřák u kompenzovaných a nekompenzovaných typů nohy dle Roota The height of the longitudinal foot arch assessed by Chippaux-Šmiřák index in the compensated and uncompensated foot types according to Root

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Vařeková

  2008-01-01

  Full Text Available Je známo, že funkční typy a subtypy nohy dle Roota se liší mimo jiné i výškou nožní klenby při zatížení. Cílem této práce bylo porovnat výšku podélné nožní klenby u funkčních (subtypů nohy dle Roota pomocí Chippaux-Šmiřákova indexu (CSI. Soubor tvořilo 141 žen (17–85 let, x = 58,8, SD = 12 a 87 mužů (22–86 let, x = 58,7, SD = 11,91 převážně středního a vyššího věku. Jeden vyšetřující stanovil u všech probandů funkční typ a subtyp nohy – varozní zánoží kompenzované (RFvarC, částečně kompenzovaná (RFvarP a nekompenzované (RFvarN, varozní předonoží kompenzované (FFvarC, částečně kompenzované (FFvarP a nekompenzované (FFvarN, valgozní předonoží flexibilní (FFvalgF, semiflexibilní (FFvalgS a rigidní (FFvalgR a neutrální typ (N. Druhý vyšetřující zhodnotil všechny plantogramy a stanovil CSI. Na základě průměrné hodnoty CSI bylo stanoveno pořadí a statistická významnost zjištěných rozdílů byla testována pomocí ANOVA a post-hoc Fisherova LSD testu. Výsledky ukázaly, že funkční subtypy lze s vysokou mírou statistické pravděpodobnosti rozdělit do 2 krajních skupin. Na jedné straně spektra leží subtypy s vysokou hodnotu CSI (tedy nižší podélnou klenbou, kompenzované, resp. flexibilní subtypy. Na opačné pravé straně spektra leží nekompenzované, resp. rigidní subtypy s nízkou hodnotou CSI. Ve střední části spektra leží přechodné subtypy. Neutrální funkční typ lze zařadit do střední skupiny, spíše k levé straně. Vliv pohlaví je zanedbatelný. Výsledky tak potvrdily předpoklad o rozdílech mezi funkčními (subtypy ve výšce podélné nožní klenby při zatížení. Stanovení výšky podélné klenby nohy pomocí plantogramu může pomoci při odhadu stupně kompenzace či flexibility jednotlivých funkčních typů. Samo o sobě však nemůže nahradit vlastní aspekci a fyzikální vy

 7. Sharing the blame: Complicity, conspiracy, and collective responsibility in sport Sdílení viny: Spoluvina, spolčení a kolektivní odpovědnost ve sportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Teetzel

  2006-02-01

  are overlooked in favour of blaming the athlete. The collective does not share the responsibility but instead places it entirely on the athlete. In this paper, I argue that the participatory intentions of the athlete's support personnel make them complicit to the act and therefore partially accountable for the doping offence. Drawing on Christopher Kutz and Margaret Gilbert's accounts of shared intentions and collective responsibility, I argue that the group members' participatory intentions warrant holding the entire group responsible. The implication of this view is that doping is a collective act, rather than an individual one, and anti-doping officials should focus more on the complicitous nature of doping. Přestože je obtížné označit atletovu účast ve sportu za výhradně individuální nebo kolektivní akt, je snadné obhájit, že sport má jak veřejný, tak i soukromý rozměr. Podobně lze nahlížet na atlety soupeřící při sportovní události z redukcionistického hlediska, které je považuje za jednotlivce plnící své vlastní odlišné role, nebo z hlediska kolektivního, které je označuje za skupinu snažící se naplnit společný cíl. Zkoumání atletů, kteří byli přistiženi při použití látek zvyšujících výkon a postupů zakázaných Světovou antidopingovou agenturou, však ukazuje, že v oblasti sportovního dopingu nahrazuje často jasnější, jednodušší a vhodnější redukcionistické hledisko kolektivní pohled a vinu přičítá téměř výhradně danému atletovi. Konečné rozhodnutí vpravit do svého těla zakázanou látku bezpochyby činí atlet, a ten je proto příčinně odpovědný za selhání při dopingové zkoušce. Tvrdím však, že příčinná odpovědnost není zásadní složkou společné odpovědnosti. Jen v těch nejvzácnějších případech dokáže atlet vyzkoumat, které látky budou nejúčinnější, sám látky zvyšující výkon vyrobit a použít je bez pomoci svých tren

 8. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  minerałów miedzionośnych oraz rodzajem ich skupień i wpryśnięć. Niezwykle istotne jest właściwe rozpoznanie rudy pod względem petrograficzno-mineralogicznym. Znajomość właściwości przerabianej rudy pozwala na pełniejsze jej wykorzystanie poprzez właściwe prowadzenie i sterowanie procesami, dobór ich parametrów takich m.in. jak: czas mielenia, parametry klasyfikacji, rodzaj odczynników flotacyjnych, czas flotacji. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz mikroskopowych, analizy obrazów zdjęć skaningowych oraz procedury wykorzystania otrzymanych informacji do identyfikacji typów rud (zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania składów litologicznych). W badaniach wykorzystano rudę miedzi, pochodzącą z jednego z zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Pobrane próbki rudy reprezentowały każdy z trzech typów litologicznych występujących w krajowych złożach: węglanową, łupkową oraz piaskowcową. Przeprowadzono ilościową analizę mineralogiczno-petrograficzną przy pomocy mikroskopu optycznego w świetle odbitym, a wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2. Wyniki te określają ilościowo stopień uwolnienia i zrosty dla jednego rodzaju minerału. Pokazano także przykładowe zdjęcia mikroskopowe zgładów poszczególnych typów litologicznych rud oraz próbek proszkowych tych typów (rys. 1 i 2). W kolejnym etapie badań wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy. Zdjęcia morfologii próbek uzyskane z mikroskopu elektronowego (obrazy SEM) były przedmiotem komputerowej analizy obrazu, umożliwiającej mikrostrukturalną klasyfikację ilościową typów rud. Analizowano wszystkie próbki poszczególnych typów litologicznych rudy miedzi: węglanowej, łupkowej i piaskowcowej oraz mieszanki tych typów w trzech klasach ziarnowych: 0÷45 μm, 45÷71 μm i 71÷100 μm. Celem przekształceń wykorzystanych w procedurze komputerowej analizy obrazu jest otrzymanie poprawnie posegmentowanego obrazu binarnego, kt

 9. Dočasná symetrie zdravých a protetických končetin během chůze osoby s transtibiální amputací s různým protetickým zařazením Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic alignment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  é protézy. Vliv protetické nohy na proměnné chůze ve skupině těchto probandů zkoumal Gitter et al. (1991. Efektivnost chůze je také významně ovlivněna nastavením protézy nebo protetické nohy. Rehabilitaci osoby s amputací lze považovat za úspěšnou pouze tehdy, pokud tato osoba považuje protézu během chůze za estetickou a pohodlnou. Nastavení protézy musí vyhovovat potřebám postiženého (Fridman, Ona, & Isakov, 2003. Když protetická noha není optimálně vyladěna, může se tento fakt projevit v různých cyklech chůze. Během analýzy chůze je protéza úmyslně "neoptimálně" nastavena, aby se vyvolaly skryté následky. Fridman, Ona a Isakov (2003 pozorovali vliv protetické nohy umístěné ve vnější rotaci. Schmalz, Blumentritt a Jarasch (2002 použili sagitální posun nohy vpřed a vzad a nastavení nohy do plantární a dorzální flexe. Blumentritt et al. (1999 se zaměřil na účinky nastavení protézy v sagitální rovině na velikost zatížení kolenního kloubu u stojící osoby s transtibiální amputací. Nastavení protézy u osob s amputací dolní končetiny má pomoci zvýšit pohodlí zdravé nohy a maximalizovat možnosti chůze těchto osob. V rámci biomechanické analýzy chůze je důležité prošetřit nejen vztah mezi nastavením protetické nohy a protetické končetiny, ale také vztah mezi tímto nastavením a aktivitou druhé, zdravé končetiny (Pinzur et al., 1995. V jiných studiích se objevuje důraz na zdravou končetinu (Nolan & Lees, 2000; Hurley et al., 1990, ale v nich není řešena otázka různých nastavení protéz. Tento vztah mezi zdravou a protetickou končetinou může být kvantitativní, měřený dle symetrie nebo asymetrie měřených proměnných. The term "gait" refers to fundamental locomotion by means of which the individual moves him/herself from one place to another. For people afflicted by some involvement of the lower limbs, this activity is partially or completely