WorldWideScience

Sample records for dayanikli kavun tiplerinin

 1. Tükiyenin farklı bölgelerinde üretilen değişik un tiplerinin tiamin ve riboflavin miktarları

  Raci Ekinci

  2002-03-01

  Full Text Available Çalışmada, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine ait 19 farklı ilde un üretimi yapan 30 fabrikadan sağlanan (30 adet Tip 550, 30 adet Tip 650 ve 26 adet Tip 850 un örnekleri vitaminlerde tiamin ve riboflavin miktarı açısından incelenmiştir. Un tipleri açısından ortalama tiamin ve riboflavin değerleri arasında önemli farklılıklar olduğu, ancak farklı fabrikalara ait unların tiamin ve riboflavin miktarı arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P

 2. FARKLI YÜZDÜRME TEKNİĞİ VE SÜRESİ İLE KAVUN VE KARPUZDA DOLU TOHUMLARIN AYRILABİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  KABAŞ, Önder

  2006-01-01

  In this study, effects of flotation technique and time on separating filled seeds of watermelon and melon by flotation in water were investigated. Three different flotation techniques and times were used for each seeds. As a result of the tests, the flotation technique in which the seeds were mixed in vertical direction in water, for 1 minute flotation time gave better results than the other used techniques and times. When this technique and 1 minute time were applied, it was determined for w...

 3. Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Üretilen Değişik Un Tiplerinin Özellikleri II. Reolojik Özellikler

  Raci Ekinci

  2015-02-01

  Full Text Available Bu araştırmada Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine ait 19 farklı ilde un üretimi yapan 30 fabrikadan sağlanan (30 adet Tip 1, 30 adet Tip 2 ve 26 adet Tip 3 un örnekleri ekstensogram ve farinogram özellikleri açısından incelenmiştir. Un tipleri açısından ortalama gelişme süresi ve su kaldırma değerleri arasında önemli farklılıklar olduğu, diğer özelliklerdeki farklılıkların ise istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir. Farklı fabrikalara ait unların ekstensogram değerlerinden; 90 ve 135. dakika uzayabilme yeteneği, 45, 90 ve 135. dakika uzamaya karşı direnç, 45, 90 ve 135. dakika maksimum uzama direnci ile 45, 90 ve 135. dakika enerji değerleri, farinogram değerlerinden stabilite süresi, yumuşama derecesi ve su kaldırma derecesi değerleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.

 4. Enzimatik Yöntemle Bazı Sebze ve Meyvelerde Nitrat Düzeyinin Belirlenmesi

  Nevzat Artık

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada Ankara ve çevresinde 2000 yılı içerisinde yetiştirilen bazı taze sebze ve meyve örnekleri materyal olarak kullanıldı. Bu örneklere ait nitrat miktarları enzimatik Boehringer Mannheim GmbH metodu ile belirlendi. Nitrat içeriğinin taze sebzelerde 0.00-3019.41 mg/kg, taze meyvelerde ise 0.00-126.19 mg/kg arasında değiştiği saptandı. Nitrat miktarı, kereviz (3667.40 mg/kg, roka (3019,41 mg/kg ve pazı (2621.79 mg/kg örneklerinde yüksek bulunurken, kavun (0.00-47.93 mg/kgt karpuz (47.21-126.19 mg/kg gibi meyveler ile havuç (0.00-47.71 mg/kg, domates (0.00-71.10 mg/kg gibi meyve benzeri sebzelerde düşük düzeyde bulundu.

 5. Control of Water Pollution and Phytoplanktonic Algal Flora in Bayındır Dam Reservoir (Ankara.

  Tahir Atıcı

  2015-12-01

  Full Text Available Su kirliliğinin ve fitoplanktonik alg florasının Bayındır Baraj Gölü’nde kontrolü. Bu çalışmada Bayındır baraj gölü’nün bir plankton kepçesi ile toplanmış olan fitoplanktonik algleri Mart 2003 ve Aralık 2003 arasında incelendi. Toplam 76 fitoplankton türü saptandı. Bunların 13’ü Cyanophyta, 17’si Chlorophyta, 2’si Dinophyta, 6’sı Euglenophyta ve 38’i Bacillariophyta’ya aitti. Ayni periyotta, fiziksel ve kimyasal analizler ayrıca sürdürüldü ve türlerin bollukları ile varlıkları değerlendirildi ve böylece barajda kirliliğe toleranslı alg tiplerinin olduğu bulundu. Ayrıca, Ankara’ya içme suyu sağlayan baraj gölünün devamlılığı üzerine bazı öneriler getirildi

 6. STUDENT’S VIEW ON THE FOUNDING OF THE CITY

  LYSENKO G. I.

  2017-03-01

  Full Text Available Formulation of the problem. Today in Ukraine, we can observe the process of recovery of historical memory at all levels – national, local, personal. Unfortunately, not every resident of our city knows the history of his native land, although it is known that people who do not know their own history, cannot understand the present and build the future. This statement is particularly relevant for today's youth, living in the era of change, to understand which it is necessary to look into the past of their country and city. Analysis of the research. Among the various studies that reveal in detail the early history of the city on the Dnieper River, an important place belongs to works by D. Yavornytsky, S. Revsky, G. Gulyaev, V. Starostin, M. Kavun and others. The purpose of the article is making a comparative analysis of the causes and consequences of two construction projects of Katerynoslav on the Kilchen’ and on the Dnipro. Conclusion. The early history of our city demonstrates that Russian colonization power understood the strategic importance of its location, as there were here from the sixteenth century Ukrainian settlements such as Samar, Old Kodak, New Kodak and more. The Russian concept of building “the third imperial capital" was defeated, as it was being held only on the personal enthusiasm of Catherine II and her favorite Potemkin, but the real development of the city as an industrial center of Dnieper region began only in the late nineteenth century. Rich historical and cultural heritage on the territory of modern city creates excellent conditions for the development of diverse tourism industry, which can direct metropolis life in a new direction.

 7. THE TWO WOMEN TYPES IN THE INTIBAH İNTİBÂH ROMANINDA ELE ALINAN İKİ KADIN TİPİ

  Sinan ÇİTÇİ /M.A.H.

  2006-09-01

  Full Text Available After “Tanzimat Fermani” in 1839 in Turkey, we observe the emergence of different types of people with different life styles and cultural values. The psychological novel of Namik Kemal entitled Intibah, attaches great importance in terms of demonstrating such types of people who display different characteristics both psychologically and morally. Throughout the novel the unfavorable type of woman is represented by Mehpeyker and the ideal type of woman is represented by Dilasub. Although Mehpeyker is rich in physical beauty, she is morally corrupted and this corruption is most apparent in her unchasteness. Dilasub is idealized by her physical and moral characteristics and what makes her ideal is her loyalty. Namik Kemal through his novel suggests that the real beauty lies in the moral characteristics of a woman, not in the physical appearance. 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Türkiye’de farklı bir hayat tarzı, farklı bir kültür ve buna bağlı olarak farklı insan tiplerinin ortaya çıktığınıgörürüz. Namık Kemal’in İntibah adlı psikolojik romanı, bu devirde meydana gelmeye başlayan sosyal hayattaki yeni insan tiplerinin fizikî, özellikle de ahlakî özelliklerini göstermesi bakımından hususî bir öneme sahiptir. İntibah’ta Mehpeyker, kötü kadın tipinin Dilâşûb da iyi (ideal kadın tipinin temsilcisidir. Mehpeyker fizikî açıdan güzel olmakla birlikte ahlakî açıdan bütünüyle yozlaşmışbir tiptir. Onun asıl çirkinliği ve kötülüğü ahlakında gizlidir. Ahlaksızlığının en mümeyyiz vasfı ise; iffetsizliktir. Dilâşûb ise hem fizikî açıdan hem de ahlakî açıdan bütünüyle kusursuz gösterilmek suretiyle idealize edilmiş mükemmel bir tiptir. Onun da asıl güzelliği ahlakındadır. Bu ahlakın en mümeyyiz vasfı ise: sadakattir. Namık Kemal, bu romanıyla gençlere asıl güzelliğin sûrette değil sîrette olduğunu anlatarak ahlak dersi vermeye çalışmıştır.

 8. Streptococcus Thermophilus ve Lactobacillus Delbrueckii Subsp. Bulgaricus Virülent Fajlarının Morfolojik Karakterizasyonu (İngilizce

  Esra Acar Soykut

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada 25 adet S. thermophilus ve 25 adet L. bulgaricus fajının elektron mikroskobik incelemesi yapılarak morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. S. thermophilus fajlarında izometrik, hegzagonal baş çapının 53-74 nm, kontraktil olmayan kuyruk uzunluğunun 182-290 nm ve kuyruk genişliğinin de 7-14 nm arasında değiştiği görülmüştür. Bu fajlarda yaka, kuyruk plağı ve fibril benzeri yapıya rastlanmamıştır. İncelenen tüm fajlar, elde edilen verilere dayanılarak diğer S. thermophilus fajları gibi Ackermann sınıflaması Siphoviridae familyasına ve/veya Bradley sınıflaması B grubuna dâhil edilmiştir. S. thermophilus fajlarında olduğu gibi Lb. bulgaricus fajlarında da izometrik, hegzagonal kapsit ve kontraktil olmayan kuyruk yapısı belirlenmiştir. Kapsit çapları 47-73 nm arasında değişirken, kontraktil olmayan kuyruk uzunlukları 117-162 nm ve kuyruk enleri 7-13 nm arasında bulunmuştur. Ackermann sınıflaması Siphoviridae familyasına ve/veya Bradley sınıflaması B grubuna dâhil edilen bu fajlarda yaka, kuyruk tablası ve fibril yapısının varlığı dikkat çekmiştir. S. thermophilus ve L. bulgaricus faj örneklerinin hazırlanmasındaki farklılıkların ve kullanılan elektron mikroskop tiplerinin kuyruk yapılarının görünebilirliğini etkilediği düşünülmüştür.

 9. DIVERSE OF LOVE AND THE PROTOTYPES OF LOVER IN THE DIWANS OF FUZÛLÎ AND BÂKÎ FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVANLARINDA AŞK ANLAYIŞI VE SEVGİLİ TİPİ

  Songül AYDIN YAĞCIOĞLU

  2010-07-01

  Full Text Available Fuzûlî and Bâkî are two important poets that made important contributions to classical Turkish poetry in XVI. Century. The type of love that both poets explored in their poems have been discussed widely by scholars hers and different opinions have been submitted about this issue. Love which is a popular theme in classical poetry is being shaped at the axis of lover and this gives an idea about the character of love. İt is essential to examine comparatively how love takes place in the poems of Fuzûlî and Bâkî, order to see the contribution of two major poets that lived in the same century to the common basis of diwan poetry in context of love concept. For this purpose, the concepts about love and lover types in the diwans of the mentioned poets are determined and they have been objectified with various examples. Fuzûlî ve Bâkî XVI. asırda, klasik Türk şiirine damgasını vuran iki önemli şahsiyettir. Her iki şairin şiirlerinde dile getirdikleri aşk, mahiyeti bakımından çeşitli araştırmacılarca sorgulanmış ve bu konuda farklı görüşler öne sürülmüştür. Klasik şiirin ana teması olan aşk, şiirlerde sevgili ve âşık ekseninde şekillenmekte, bu da söz konusu edilen aşkın mahiyeti hakkında belirli bir kanaatin oluşmasını sağlamaktadır. Fuzûlî ve Bâkî’nin şiirlerinde, aşkın nasıl yer aldığının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, aynı yüz yılda yaşamış iki büyük şairin divan şiirinin dayandığı ortak temele, aşk kavramı bağlamında nasıl bir katkıda bulunduklarını görmek açısından gereklidir. Bu amaca yönelik olarak söz konusu şairlerin divanlarında aşk ve aşkla ilgili kavramlar, sevgili ve âşık tiplerinin özellikleri tespit edilmiş ve çeşitli örneklerle somutlaştırılmıştır.

 10. S-17: Tekvando Sporcularının İzokinetik Kas Kuvveti Karakteristiğinin Belirlenmesi

  Tuğba Kocahan

  2017-03-01

  şık olarak normal sınırlar içinde yer alırken 240°/sn hızda eksternal rotatörler aleyhine kas dengesizliği olduğu belirlendi. Bu dengesizliğin Omuz internal ve eksternal rotatörlerinin kas lifi tiplerinin farklılıklarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Diz ekleminde ise hem 60°/sn’de hem de 240°/ sn hızda diz ekstansörleri aleyhine kas dengesizliği mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu durumun yapılan sporun doğasından mı kaynaklandığı, yoksa kas kuvvet dengesizliği mi olduğu, örneklem sayısı arttırılarak spor branşına özel norm veri çalışmalarıyla belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.