WorldWideScience

Sample records for darba kopsavilkums datorzintu

 1. Koučinga ietekme uz darba pašefektivitāti

  OpenAIRE

  Leimane, Līga

  2013-01-01

  Pētījuma „Koučinga ietekme uz darba pašefektivitāti” mērķis bija noskaidrot, vai koučings veicina darba pašefektivitāti. Starpgrupu pētījumā ar eksperimentālo un kontrolgrupu (pielīdzinātas pēc dzimuma, izglītības, darba stāža un vecuma), diviem mērījumiem un koučinga ietekmi piedalījās 46 vidējā līmeņa vadītāji un speciālisti, 23 katrā. Mērījumi tika veikti, izmantojot Darba pašefektivitātes anketu. Koučingu veica ICF Latvia sertificētie kouči, balstoties uz kognitīvi-biheiviorālo koučinga p...

 2. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 3. Pieaugušo profesionālās kompetences apguve darba vietā

  OpenAIRE

  Līce-Krūze, S

  2010-01-01

  Šobrīd Latvijā īpaša uzmanība tiek pievērsta mūžizglītībai, arodizglītībai, profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Darba mērķis ir pētīt tālruņa operatoru profesionālās kompetences apguves organizācijas pedagoģiskās un psiholoģiskās īpatnības darba vietā. Pētījuma procesā tiek izmantotas gan teorētiskās metodes- zinātniskās literatūras analīze, dokumentu analīze, gan empīriskās metodes- aptauja, biogrāfiskās metode, audio ierakstu analīze, kā arī statistiskās metodes datu apstrādei. Iegūtie...

 4. Darba stress un biomehāniskie riska faktori profesionālajā sportā, to samazināšanas iespējas

  OpenAIRE

  Tetere, Ieva

  2017-01-01

  Darba stress un biomehāniskie riska faktori profesionālajā sportā, to samazināšanas iespējas”. Darba autore: Ieva Tetere. Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.admin., asoc.prof. H. Kaļķis. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā ietvertas 10 tabulas, 36 attēli, 5 pielikumi un 34 literatūras avoti. Darba stresa un biomehānisko riska faktoru ietekmē profesionālie sportisti var izjust psiholoģiska rakstura diskomfortu un tikt pakļauti augstam sporta traumatisma riskam, bet Latvijā no darba aizsardzības aspekta...

 5. Jaunas darba stacijas uzstādīšana un konfigurācija.

  OpenAIRE

  Linge, Edgars

  2010-01-01

  Kvalifikācijas darbā „Jaunas darbstacijas uzstādīšana un konfigurācija” tiek izpētītas galvenās datorsistēmu un datortīklu administrēšanas problēmas, ar kurām bija iespēja sastapties studiju prakses laikā. Darbā minētās un pētītās problēmas vairāk saistītas ar maziem vai nelieliem uzņēmumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek izklāstītas galvenās problēmas, ar kurām bija iespēja sastapties studiju prakses laikā. Tiek apskatīta teorētiskā informācija par Microsoft Windows XP Professional, v...

 6. Darba organizācijas pilnveidošana nelielā IT uzņēmumā

  OpenAIRE

  Kočetkovs, Valērijs

  2010-01-01

  Darbs veltīts neliela IT uzņēmuma vadības un, detalizētāk, vienas no vadības funkciju – darba organizācijas pilnveidošanas – izpētei. Darba organizācijas pilnveidošanas process tiek apskatīts, par piemēru ņemot vienu konkrētu uzņēmumu. Lai to panāktu, tiek izpētīts vispārīgais neliela IT uzņēmuma konteksts un izceltas konteksta īpašības, kuras vadībai jāņem vērā, kā arī tiek apskatītas vadības metodoloģijas, tehnikas un rīki. Darba ietvaros tiek apskatītas divas atšķirīgas pieejas: tradici...

 7. Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze

  OpenAIRE

  Jaunzeme, Maija

  2013-01-01

  Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidrot, kā tīkls maina lietošanas paradumus lietotājam, meklējot darba vietu vai darbinieku? Teorētiskajā daļā tika analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija sociālajiem tīkliem un LinkedIn auditorijai. Ar aptaujas palīdzību t...

 8. Telpiskā darba atmiņa šaha spēlētājiem vecumā no 10-13 gadiem

  OpenAIRE

  Orlovska, Madara

  2009-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv telpiskās darba atmiņas atšķirības šaha spēlētājiem un šaha nespēlētājiem. Autors, balstoties uz iepriekšējos pētījumos gūtajām atziņām, pieņēma, ka šaha spēlētāji uzrādīs augstāku telpisko darba atmiņu. Papildus tika noskaidrots, vai pastāv saistība starp šaha trenēšanās ilgumu un telpisko darba atmiņu un sasniegumiem šahā un telpisko darba atmiņu šaha spēlētājiem. Pētījumā piedalījās 62 latviešu un krievu valodā runājoši zēni vecumā no 10-13 gadie...

 9. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 10. Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu.

  OpenAIRE

  Riekstiņa, Ilze

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir „ Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu’’. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorijās sniegtajām atziņām par darba motivāciju un iegūtajiem aptaujas rezultātiem identificēt noteicošos darba motivācijas faktorus Z paaudzei un izstrādāt priekšlikumus, kurus personāla speciālisti varētu izmantot darbā ar Z paaudzi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autore apkopoja teorētiskās atziņas par motivācijas n...

 11. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 12. Darba procesa izveide platformā Microsoft SharePoint

  OpenAIRE

  Akmatovs, Arslans

  2015-01-01

  Microsoft SharePoint ir saistīts ar lieliem dokumentu apjomiem un dažādu mijiedarbību ar tiem. Lai padarītu darbu ar datiem vieglāku, SharePoint ļauj lietotajiem izveidot darbplūsmas SharePoint Designer programmatūrā. Tomēr, lietotājs var velēties izveidot darbplūsmu, kura nolasa vērtības no PDF formas laukiem. SharePoint Designer ne piedāvā darbplūsmas darbības kuras ir spējīgas to izdarīt. Tomēr, SharePoint dod iespēju lietotajiem pašiem izveidot vajadzīgas darbības un izmantot tas SharePoi...

 13. Socialinio darbuotojo darbas komandoje: esama padėtis ir perspektyvos

  OpenAIRE

  Rimšienė, Rasa

  2006-01-01

  Team activity in social work is a new and topical issue as the social work requires information, knowledge and skills in various spheres, decision taking demands new ideas and being updated and the joint solution taken by the team ensures that the problems encountered by the client are timely and duly solved. Object of the paper – work of a social worker in a team. Goal of the paper – reveal the status and prospects of a social workers’ team. Objectives: 1. To discuss the impor...

 14. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 15. Paškategorizācijas, uztvertā stresa un stresa pārvarēšanas stratēģiju saistība ar bezdarbnieku priekšstatiem par izredzēm atgriezties darba tirgū

  OpenAIRE

  Petrova, Inna

  2010-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir bezdarbnieku paškategorizācijas, uztvertā stresa un stresa pārvarēšanas stratēģiju saistība ar priekšstatiem par izredzēm atrast darbu. Pētījuma grupa ir 53 vīrieši – bezdarbnieki, vecumā no 20 līdz 55 gadiem. Respondentiem tika prasīts izglītības līmenis, ir vai nav bezdarbnieka statusa pieredze un bezdarbnieka statusa ilgums. Pētījumā tika izmantotas stresa pārvarēšanas stratēģiju situatīva aptaujas versija – The COPE Inventory (COPE) (Carver, Sc...

 16. Dzeramā ūdens kvalitāte Daugavpils pilsētas kreisā krasta mikrorajonos

  OpenAIRE

  Trošimova, Helēna

  2009-01-01

  Darba autors: Helēna Trošimova. Maģistra darba tēma: Dzeramā ūdens kvalitāte Daugavpils pilsētas kreisā krasta mikrorajonos. Zinātniskais darba vadītājs: Dr. biol., asoc. profesore Gunta Spriņģe. Darba apjoms: 96 lpp., 29 att., 15 tabulas, 7 pielikumi. Darbs izstrādāts vides zinātnes apakšnozarē. Tas sastāv no 3 daļām: LR pazemes ūdeņu raksturojošo rādītāju pētīšana un Daugavpils pilsētas Daugavas kreisā krasta mikrorajonu ūdens apgādes sistēma, izmantoto metožu raksturojums un pē...

 17. Atvērtā pirmkoda programmatūras pielietojuma iespējas ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasību apmierināšanai

  OpenAIRE

  Vasiļjevs, Oļegs

  2014-01-01

  Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīta un izanalizēta informācijas drošības pārvaldes sistēmas apakškategorija - ISO/IEC 27000 standartu sērijā. Ievērojot sertifikāta iegūšanas projekta apjomu un standartu kopas īpatnējo “zarošanas” struktūru, ir viegli definējams galvenais darba uzdevums – saprast kas tieši ir vajadzīgs no sistēmas administratora, lai īstenotu savu darba daļu pietiekami ātri. Galvenais darba mērķis ir sniegt vienkāršoto ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasības izklāstu sis...

 18. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 19. Mācību sasniegumu vērtēšana 6.klases matemātikas kursā

  OpenAIRE

  Amarova, Anastasija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Mācību sasniegumu vērtēšana 6.klases matemātikas kursā”. Bakalaura darba autors: Anastasija Amarova. Bakalaura darba mērķis: izpētīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu 6.klases matemātikas kursā. Bakalaura darbu veido ievads, piecas nodaļas, secinājumi, divi pielikumi, izmantotās literatūras saraksts ar 29 vienībām. Bakalaura darbā tika izanalizēta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra par mācību sasniegumiem 6. klases matemātikas kursā; par mācību sasniegumu vērtē...

 20. E-komercija un paterētāju aizsardzība

  OpenAIRE

  Mošenoka, Olga

  2013-01-01

  Bakalaura darba temats – E-komercija un patērētāju aizsardzība. Izstrādātais darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 19 attēliem . Bakalaura darba mērķis: Izpētīt kas ir elektroniska komercija, kādas ir e-komercijas priekšrocības un trūkumi, kas ir e-komercijas dalībnieki, patērētāju aizsardzība. Izvirzītie darba uzdevumi: •noskaidrot kas ir e-bizness un e-komercija; •noskaidrot e-komercijas dalībniekus, priekšrocības, trūkumus; •iepazīties ar visveiksmīgākajiem e-komercijas piem...

 1. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 2. Bezdarbs Latvijā un sociālā palīdzība

  OpenAIRE

  Romancova, Irina

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir Bezdarbs Latvijā un sociālā palīdzība. Bakalaura darba tēma ir aktuāla saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju. Ekonomika pakāpeniski pieaug, tomēr bezdarba līmenis turpinās sarūkt un tas vēl ilgi būs augsts, ja valdība paļausies tikai uz ekonomikas izaugsmi un īstermiņa nodarbinātības vеicināšanas pasākumiеm. Bakalaura darba mērķis ir analizēt bezdarba un sociālas palīdzības problēmas, izmantojot gan Latvijas, gan arī citu valstu statistikas datus un izteikt pri...

 3. Makroekonomisko indikatoru ietekme uz starptautisko valūtas tirgu

  OpenAIRE

  Celitāns, Kaspars

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Makroekonomisko indikatoru ietekme uz starptautisko valūtas tirgu”. Darba mērķis ir izanalizēt galveno makroekonomisko indikatoru, īstermiņa ietekmi uz valūtas kursu dinamiku un sniegt prognozes par ASV dolāra un eiro valūtas pāra tālāko iespējamo tendenci. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek apskatīta valūtas tirgus izveidošanās vēsture, raksturojošie tirgus principi, kā arī galvenie valsts ekonomiku raksturojošie indikatori. Otrā daļa ti...

 4. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 5. Socialinių darbuotojų požiūris į komandinį darbą

  OpenAIRE

  Savukynaitė, Gintarė

  2008-01-01

  Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinis darbas. Komandinis darbas populiarus daugelyje veiklos sričių ir įgija vis didesnę vertę. Organizacija gali efektyviai veikti ir siekti tikslų, tik subūrusi puikiai veikiančią komandą. Tačiau tai yra sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Socialiniai darbuotojai vieni iš daugelio, kurie priklauso įvairioms darbo komandoms. Šio darbo tikslas įvertinti socialinių darbu...

 6. Latvijas sabiedrisko un komerciālo mediju žurnālistu komunikācija mikroblogošanas vietnē Twitter un sociālajā tīklā Instagram

  OpenAIRE

  Cīrule, Lelde Adele

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas sabiedrisko un komerciālo mediju žurnālistu komunikācija mikroblogošanas vietnē Twitter un sociālajā tīklā Instagram”. Veiktā darba mērķis ir noskaidrot, kādi tvitera un instagrama lietotāji ir sabiedrisko mediju un komerciālo mediju žurnālisti un, kādi ir šo žurnālistu sociālo mediju lietošanas paradumi. Darbs ietver 7 nodaļas un 17 apakšnodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti teorētiskie materiāli par sociālajiem medijiem, tviteri, instagramu,...

 7. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 8. Telpu rezervācijas iOS lietotne

  OpenAIRE

  Baumanis, Rihards

  2016-01-01

  Bakalaura darba autors Rihards Baumanis ir izvēlējies tēmu “Telpu rezervācijas iOS lietotne” atsaucoties uz to, ka biznesa, izglītības un citu iestāžu darba telpas paliek arvien lielākas, bet visas izmanto uzlabojamu telpu pārvaldīšanas modeli. Palielinoties telpu izmēram un lietotāju skaitam, telpu rezervācijas veids, to atrašana un to mikroklimata uzraudzīšana paliek par novārtā atstātu problēmu. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt eksistējošos risinājumus telpu rezervācijas un pārvaldīšanas...

 9. Netradicionālo vides reklāmu komunikācijas efektivitāte Rīgā 2011. gadā

  OpenAIRE

  Muceniece, Andra

  2012-01-01

  Autores izstrādātā bakalaura darba temats ir „Netradicionālo vides reklāmu komunikācijas efektivitāte Rīgā 2011. gadā”. Darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāda ir bijusi 2011. gadā Rīgā izvietoto netradicionālo vides reklāmu komunikācijas efektivitāte. Darba teorētiskā daļa balstīta uz Denisa Makvaila (Denis McQuail) un Svena Vindala (Sven Windahl) atziņām par reklāmas komunikācijas modeļiem, Džona Filipa Džonsa (John Philip Jones) teorētiskajām nostādnēm par reklāmas kom...

 10. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 11. Miesto šventinė įranga ir apipavidalinimas

  OpenAIRE

  Šimoliūnas, Tadas

  2008-01-01

  Magistro darbas “ Miesto šventinė įranga ir apipavidalinimas“ apima kelis objektus. Tai kompleksinio projektavimo darbas, kuriame labai svarbus ansambliškumas, bei harmoninga visuma. Kuriant šventinę įrangą buvo remiamasi bioninėmis formomis. Improvizuotos gyvosios gamtos formos įgalina sukurti neįprastus objektus, turinčius savitą stilistiką, tektoniką, ritmiką ir charakterį. Būtent iš gamtos nesenkančio šaltinio galima semtis naujų idėjų funkciniu ir estetiniu atžvilgiais. Lengvos konstrukc...

 12. Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē

  OpenAIRE

  Čumakovs, Andrejs

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē”. Maģistra darba mērķis ir Pētījuma mērķis ir izpētīt start-up uzņēmumu attīstības tendences finanšu tehnoloģiju nozarē un izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādes prioritāros etapus start-up uzņēmumiem un investoriem šajos uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā autors pēta pakalpojuma kā produkta būtību un īpatnības. Darba otrajā nodaļā autors pēta start-up uzņēmumu būtību...

 13. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 14. Approximation of the inverse G-frame operator

  Indian Academy of Sciences (India)

  17 (2004) 48–68. [8] Duffin R J and Schaeffer A C, A class of nonharmonic Fourier series, Trans. Am. Math. Soc. 72 (1952) 341–366. [9] Fornasier M, Decompositions of Hibert space: local construction of global frames, Proc. Int. Conf. on Constructive Function Theory, Varna (ed.) B Bojanov (2002) (DARBA,. Sofia) (2003) pp.

 15. Didaktisko rotaļspēļu izmantošana 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā

  OpenAIRE

  Mališeva, Ludmila

  2008-01-01

  Darba nosaukums: Didaktisko rotaļspēļu izmantošana 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā. Darba autors: Ludmila Mališeva Darba zinātniskais vadītājs: Mag. Paed. Ineta Aizporiete Darba saturs: _72_ lpp., 20 attēli, 18 tabulas, analizēti 37 literatūras avoti. Pētījuma mērķis: Pētīt kā didaktiskā rotaļspēle ietekmē 3-4 gadu vecu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz Elnebijas.I., Kanepējas.R., Lieģeniece.D., Nazarovas.I., Svences.G., Zaķe...

 16. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT”

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Elīna

  2014-01-01

  Maģistra darba temats-Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT” Darba hipotēze: pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošana palīdzēs uzņēmumam „LT” precīzāk novērtēt savu finansiālo stāvokli un viņa rīcībā esošos resursus. Darba mērķis: izpētīt uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu uzskaiti un veikt to analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanai. Darba rezultāti: uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu sastāvā tiek iekļauti iegūldījuma īpašumi; neto apgrozījumā tiek uzrādī...

 17. SIA „LG Electronics Latvia” mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Nikodemus, Uģis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „SIA „LG Electronics Latvia” mārketinga komunikāciju analīze”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga teorētisko avotu analīzi, izpētīt SIA „LG Electronics Latvia” veidoto mārketinga komunikāciju efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā autors izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autors izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informācijas iegūšanai ...

 18. Basketbola kluba "Ventspils" mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā

  OpenAIRE

  Purnis, Roberts

  2017-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir “Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek komunicēts ar mērķa publikām, kā iesaistīta auditorija- skatītāji, fani, abonementu īpašnieki. Darba teorētisko pamatu veido informācija par sporta, sociālo tīklu mārketingu, kā arī sociālo tīklu un reklāmas teorija. Darbā analizēti basketbola kluba “Ventspils” ier...

 19. SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana

  OpenAIRE

  Kudiņa, Monta

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar populārākajiem SQL injekciju uzbrukumu veidiem, apzināties kā uzbrukumi tiek realizēti, un noskaidrot preventīvos pasākumus uzbrukumu novēršanai. Bakalaura darbā “SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana” tiek apskatīti SQL injekciju uzbrukumu veidi un metodes, uzbrukumu realizācijas dažādās datubāzes platformās, SQL injekciju uzbrukumu atklāšana un pasākumi uzbrukumu novēšanai. Darba gaitā tika gan teorētiski, gan praktiski iepazīti SQL uzbrukumi, un apsk...

 20. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 1. Antropogēnās ietekmes liecības Rīgas Velnezera nogulumos

  OpenAIRE

  Dručka, Anda

  2014-01-01

  Anda Dručka, 2014. Antropogēnās ietekmes liecības Rīgas Velnezera nogulumos. Bakalaura darbs dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai dabaszinātnēs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, 79 lpp. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un raksturot antropogēnās ietekmes apmērus Velnezera ezeru nogulumos, izmantojot nogulumu un ūdeņu ķīmisko analīžu pētījumus. Bakalaura darba izpildes gaitā autore iepazinās ar publicēto un nepublicēto literat...

 2. Paleoveģetācijas izmaiņu rekonstrukcija pēc makroatliekām Mazā Ungura ezera attīstības laikā

  OpenAIRE

  Staškova, Anda

  2012-01-01

  Staškova A. 2012. „Paleoveģetācijas izmaiņu rekonstrukcija pēc makroatliekām Mazā Ungura ezera attīstības laikā”. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 56 lpp. Darba teorētiskā sadaļa ietver zinātniskās literatūras analīzi par ezeru klasifikāciju, paleovides pētījumiem, ezeru nogulumiem, kā arī ūdensaugu attīstībai nepieciešamajiem elementiem. Izstrādājot bakalaura darbu, autore iepazinās ar lauka darba metodēm, veica nogulumu zondēšanu u...

 3. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 4. Finanšu grāmatvedības uzskaite (ieņēmumu un izdevumu), problēmas „Latvijas Olimpiskā komiteja”

  OpenAIRE

  Cipruse, Lelde

  2013-01-01

  Diplomdarbs ir par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) darbību, nozīmi Latvijas sporta dzīvē un attīstībā, par galvenajiem komitejas ieņēmumu avotiem, līdzekļu izlietojumu un galvenajiem izlietojuma mērķiem. Darba mērķis ir izpētīt LOK lielākos ieņēmumu avotus un to izlietojumu, darbības efektivitāti. Darba uzdevums ir iepazīties ar Latvijas Olimpiskās komitejas ieņēmumu veidiem, kā tiek sadalīts komitejas budžets, kāda ir valsts budžeta sistēma sporta finansēšanā un tā sadales princip...

 5. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 6. LDAP un Samba risinājuma ieviešana uzņēmumā

  OpenAIRE

  Logina, Baiba

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba "LDAP un Samba risinājuma ieviešana uzņēmumā" galvenais mērķis ir izveidot risinājumu vairāku uzņēmumu grupas datortīkla vienotās autentificēšanās un koplietošanas resursu sistēmas modernizēšanai. Darbā tiek aprakstīta dotā risinājuma ieviešanas gaita, kas ietver Samba servera konfigurēšanu, LDAP autentifikācijas sistēmas uzstādīšanu, automatizētu tīkla resursu pievienošanu darba videi un vienotu pielaides tiesību sistēmu dokumentiem. Rezultātā tika sastādīta instrukcija ...

 7. Varoņa arhetipa izmantojuma efektivitāte reklāmās: Tele2 "supervaroņu" analīze

  OpenAIRE

  Rostovska, Alina

  2011-01-01

  Bakalaura darba „Varoņa arhetipa izmantojuma efektivitāte reklāmās: Tele2 Supervaroņu kampaņas analīze” ir pētījums, kura mērķis ir noskaidrot, vai izvēlētais Varoņa arhetipa pielietojums Tele2 Supervaroņu reklāmas kampaņā bija efektīvs, izpētot un izanalizējot supervaroņu tēlus, kādus efektus tie ir atstājuši uz auditoriju un auditorijas attieksmi pret tiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta teorija par reklāmas jēdzienu, tās elementiem, K.Šenona un V.Vīvera komunikācijas...

 8. Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē

  OpenAIRE

  Sokola, Baiba

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma- “ Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē. Tēma ir aktuāla, jo pašlaik, 2016.gadā, Latvijas medicīnisko dokumentu lietvedībā nav pieejamas brūču aprūpes protokols, kas ir paredzēts ambulatoriem pacientiem. Darba mērķis ir izveidot brūču aprūpes dokumentāciju ambulatorai praksei. Pētījuma uzdevumi tika izvirzīti, lai sasniegtu pētījuma mērķi. Bakalaura darbā tika izmantoti 36 literatūras avoti, no tiem 17 latviešu valodā, 18 angļu valodā, 1 krievu val...

 9. Spēles Sudoku izstrāde JAVA programmēšanas valodā

  OpenAIRE

  Plisko, Andrejs

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot prāta spēli Sudoku un tās paveidu JigSaw Sudoku, kas kalpos kā attīstoša un aizraujoša brīvā laika pavadīšanas iespēja, kas būs pieejama kā parasta lietotne. Lietotne ļaus lietotājam izvēlēties 1 no 3 dažādiem sarežģītības līmeņiem. Pareizo ievaddatu pārbaudīšanas metodes neļaus lietotājam ievadīt nepareizu skaitli. Darba gaitā tika radīta „Sudoku” spēle, kas atbilst dotajām prasībām.

 10. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 11. Vērtību arhetipu izmantošana vides reklāmu saturā: 2008. - 2011. gada vides reklāmas piemēru analīze

  OpenAIRE

  Grīna, Baiba

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Vērtību arhetipu izmantošana vides reklāmu saturā: 2008. - 2011. gada vides reklāmas piemēru analīze” mērķis ir izpētīt vērtību arhetipu izmantošanu vides reklāmu saturā, lai noskaidrotu arhetipu identificējās ar sabiedrību caur vides reklāmu saturu. Bakalaura darba teorētiskā pieeja balstīta uz K. G. Junga bezapziņas koncepta un arhetipu teoriju, kā arī uz M. Markas un K. Pīrsones izstrādāto reklāmas arhetipu sistēmu. Tā pat darbā ir apskatīta arī vides reklāmu teorija. ...

 12. Vispasaules valūtas tirgus

  OpenAIRE

  Cunajevs, Juris

  2008-01-01

  Darba nosaukums ir „Makroekonomisko indikatoru ietekme uz FOREX”. Autors darbam izvirzīji mērķi iepazīstināt ar starptautisko valūtas tirgu FOREX, tā būtību, dalībniekiem, kā arī tirgus analīzes metodēm un makroekonomisko indikatoru ietekmi. Darba apjoms ir 68 lapaspuses, un tas sastāv no trīs daļām. Darbā ir iekļautas 5 informatīvas tabulas un 10 attēli. Pirmajā daļā autors teorētiski izklāsta, kas ir starptautiskais valūtas tirgus, tā būtību un vēsturisko attīstību. Iepazīstina ar tirgus...

 13. Prettuberkulozes medikamentu izraisītās blakusparādības un to ietekme uz ārstēšanās procesu.

  OpenAIRE

  Hazenfusa, Dagnija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Prettuberkulozes medikamentu izraisītās blakusparādības un to ietekme uz ārstēšanās procesu”. Pētījuma tēma ir aktuāla, jo vēl arvien ir daudz pacientu, kuri prettuberkulozes terapiju saņem stacionārā, medikamentu izraisīto blakusparādību dēļ. Darba mērķis ir noskaidrot tuberkulozes pacientiem radušās blakusparādības terapijas laikā un no tām izrietošās sekas. Pētījuma rezultāti kalpotu par pamatu nepieciešamībai ieviest vienotu tuberkulozes pacientu apmācības stan...

 14. Pedro Almodovara filmu stils un estētika

  OpenAIRE

  Majorenkova, Madara

  2013-01-01

  Šī darba nosaukums ir „Pedro Almodovara filmu stils un estētika”. Darba galvenais mērķis ir pierādīt, ka P.Almodovaram piemīt savs stils un estētika. Almodovara karjeras uzplaukums sākās “La Movida Madrileña” laikā. “La Movida Madrileña” ir sociokulturāla kustība, kura parādījās pirmajos pārejas gados pēc Franko režīma Spānijā. Šī laikmeta kino atainoja visu to, kas bija aizliegts Franko režīma laikā, piemēram, homoseksualitāte, narkotiku lietošana, prostitūtica, transseksualitāte. Dar...

 15. Zīmolvedības ietekme uz patērētāju izvēli

  OpenAIRE

  Kozlovska-Zilvestere, Anete

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zīmolvedība un Coca – Cola zīmola ietekme uz patērētāju”. Bakalaura darba mērķis ir salīdzināt Coca – Cola zīmola ietekmi Latvijas Universitātes un Rostokas Universitātes, Vācijā, studentu vidū ar Pepsi zīmola ietekmi; izstrādāt priekšlikumus zīmola veiksmīgākai virzīšanai šajās valstīs, atbilstoši zīmolvedības pamatprincipiem.

 16. Pacientu ar mugurkaula diska trūci aprūpes problēmas pēcoperācijas periodā intensīvās terapijas nodalā

  OpenAIRE

  Šeške, Inga

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma - Pacientu ar mugurkaula diska trūci aprūpes problēmas pēcoperācijas periodā ITN. Tēmas aktualitāti nosaka pacientu pieaugums un problēmas, kas saistītas ar diagnozi - mugurkaula diska trūce. Darba mērķis ir noskaidrot aprūpes problēmas pacientiem ar mugurkaula diska trūci pēcoperācijas periodā ITN. Pētniecības uzdevumi ir savākt un analizēt literatūru par mugurkaula diska trūci un pacientu pēcoperācijas aprūpi, analizēt literatūru un Mairas Leivanes māszinības ...

 17. Izmeklēšanas tiesneša loma kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Vaivare, Arita

  2013-01-01

  Darba mērķis ir analizēt izmeklēšanas tiesnesim deleģētos pienākumus atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā nostiprinātajām atziņām cilvēktiesību aizsardzībā, atspoguļot likuma un prakses problēmaspektus cilvēktiesību nodrošināšanā. Darba uzdevumi ir izpētīt Latvijas Republikas normatīvos aktus un Latvijas Republikai saistošos starptautiskos dokumentus, iepazīties ar Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Izstrādājot darbu, autore konstatēja nepilnība...

 18. Bitu dēļu tehnoloģijas pielietojums šaha aplikācijas izstrādē

  OpenAIRE

  Gordijs, Igors

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Bitu dēļu tehnoloģijas pielietojums šaha aplikācijas izstrādē” ir veltīts šaha lietojumprogrammas izstrādei Java vidē. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegts pārskats par šaha lietojumprogrammu tipisko struktūru, kā arī katra pamatelementa sīkāks apraksts. Bez teorijas, darbā ir iekļautas vairākas ilustrācijas, kā arī algoritmi valodu Java un C++ sintaksē. Bakalaura darba praktiskā daļa ir veltīta autora kursa darbā “Tiešsaistes šaha aplikācija” ietvaros izstrādātas Java lietoj...

 19. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sociālo reklāmas kampaņu klipu semiotiskā analīze (2003. - 2013.)

  OpenAIRE

  Lapinska, Ginta

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) sociālo reklāmas kampaņu klipu semiotiskā analīze (2003. - 2013.)”. CSDD reklāmas gadu gaitā ir pārliecinājušas reklāmas industriju un auditoriju, tāpēc būtiski ir noskaidrot, kādi ir izmantotie semiotiskie elementi un kā to izmantojums gadu gaitā ir mainījies. Darba mērķis ir izpētīt vienojošos semiotiskos elementus CSDD reklāmas kampaņu klipos no 2003.-2013. gadam. Teorētiskajā daļā aplūkotas tēmas: reklāmas, kampaņas ...

 20. Testēšanas prasmju uzlabošana, pamatojoties uz procesa dokumentāciju

  OpenAIRE

  Andersons, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ”Testēšanas prasmju uzlabošana, pamatojoties uz procesa dokumentāciju”. Latvijā, pēdējos gados, programmatūras izstrādes industrija ir ļoti strauji augusi un augstskolās tiek sagatavoti daudzi šīs jomas speciālisti. Diemžēl ne visās augstskolās tiek pievērsta pietiekama uzmanība testēšanas jomas speciālistu sagatavošanai. Līdz ar to bieži programmatūras izstrādes uzņēmumiem ir pašiem jāsagatavo jaunos darbiniekus produktīvam darbam. Darba mērķis ir definēt un apr...

 1. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori, izvēloties American Express kredītkarti.

  OpenAIRE

  Zariņa, Anna

  2008-01-01

  Bakalaura darbs satur:66.lpp.(bez pielikumiem), 6 tabulas, 19 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pircēju rīcības ietekmējošos faktorus, par praktisku piemēru izvēloties AS Parex bankas emitētās American Express kredītkartes, izdarīt secinājumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiks sniegts teorijas atspoguļojums par pircēju rīcību ietekmējošiem faktoriem. Otrajā nodaļā tiks sniegts teorijas atspoguļojums par pakalpojumu īpatnībām. T...

 2. Interneta mārketings un tā iespējas Latvijā

  OpenAIRE

  Ķiris, Toms

  2013-01-01

  Bakalaura darbs. „Interneta mārketings un tā iespējas Latvijā.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt interneta mārketinga teorētiskos aspektus un noskaidrot to nozīmi mārketingā. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts mārketings, interneta mārketinga jēdziens un tā instrumenti, reklāma un tās jēdziens. Darba otrajā daļā tiek apskatīts interneta mārketings un tā tendences pasaulē un Eiropā. Trešajā nodaļā tiek pētīts interneta mārketings Latvijā, tā statistiskie rādītāji, iespējas un tendences, pētī...

 3. AS "PET Baltija" saimnieciskās darbības finanšu analīze un attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Evija

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt AS „PET Baltija” finanšu pārskatus no 2007.-2012.gadam, balstoties uz veiktajiem aprēķiniem no dotās finanšu informācijas, analizējot un izdarot secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošiem faktoriem un izvirzot priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības veicināšanai un turpmākai attīstībai. Darba gaitā bakalaura darba izstrādāšanai, pielietojot nozīmīgākos finanšu rādītājus, tika secināts, ka uzņēmuma darbību negatīvi ietekmēj...

 4. Tūrisma aģentūras "Begonija" mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Urbančika, Nataļja

  2010-01-01

  Dotais darbs „Tūrisma aģentūras „”Begonija” marketinga komunikāciju analīze” ir paredzēts bakalaura grāda iegūšanai tūrisma un viesnīcu vadību zinībās. Darba autore: Nataļja Urbančika Darba zinātniskais vadītājs: dr. oec. Juris Brencis Darba mērķis ir tūrisma aģentūras „Begonija” mārketinga komunikāciju pilnveidošana. Darbā tika izpētīti veiksmīga korporatīvā tēla veidošanas teorētiskie principi, izanalizētas tūrisma aģentūras „Begonija” mārketinga komunikācijas, pielietotas statist...

 5. Tieksme pēc „laimes” – skaistuma kultūra Dienvdikorejas sabiedrībā

  OpenAIRE

  Zaporožecs, Artūrs

  2016-01-01

  Šis darbs fokusējas uz neiespējamajiem skaistuma standartiem kam tiek pakļautas sievietes Korejā. Šis darbs analizē sieviešu cīņas un diskrimināciju ko viņas piedzīvo veicot savu ieeju darba sfērā pēc Korejas kara. Šī darba mērķis ir uzzināt kādi ir iemesli aiz Korejas apsēstības ar izskatu un kādu lomu tas spēlē sieviešu un jauniešu darba un finansiālas stabilitātes meklējumos. Sievietēm tā vēl joprojām ir nepārtraukta cīņa par cik Koreja vēl joprojām ir viena no valstīm ar vislielāko dzimum...

 6. Vārda brīvības un intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzsvarošana ACTA

  OpenAIRE

  Bulzgis, Raivo

  2012-01-01

  Attīstoties intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tiesiskajam regulējumam, tiek ierobežotas personu tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā, ka tiek pieņemts jauns starptautiskais līgums šajā jomā, tad šī darba tēma ir aktuāla visā pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot, intelektuālā īpašuma un vārda brīvības robežas. Izvirzītā mērķa realizēšanai darba autors izvirzīja vairākus uzdevumus: izpētīt jēdzienus “vārda brīvība” un “intelektuālais īpašums”, analizēt šo jēdzienu robežas, kā arī iepazī...

 7. Pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem

  OpenAIRE

  Skvorcova, Beāte

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasniegumu saistība pusaudžiem. Darba mērķis ir pētīt saistības starp pašcieņu, ķermeņa tēlu un akadēmiskajiem sasniegumiem pusaudžiem. Darba teorētiskajā daļā tiek aprakstīts pusaudžu vecumposma raksturojums, pašcieņa Pusaudžiem un ķermeņa tēls pusaudžiem. Atsevišķi tiek aprakstīta pašcieņa un ķermeņa tēls, pašcieņa un akadēmiskie sasniegumi. Praktiskajā daļā tiek pētītas pašcieņas, ķermeņa tēla un akadēmisko sasnie...

 8. Iedzīvotāju mobilitātes izpēte ar ĢIS metodēm. Pierīgas piemērs

  OpenAIRE

  Soms, Kristaps

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Iedzīvotāju mobilitātes pētīšana ar ĢIS metodēm. Pierīgas piemērs”. Darba teorētiskajā izklāstā apskatīts mobilitātes jēdziens un ĢIS potenciālais pielietojums cilvēka ģeogrāfijas disciplīnā. Darba tēma ir aktuāla, jo Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmas šobrīd netiek plaši pielietotas cilvēka ģeogrāfijas disciplīnas pētījumos. Pētījums veikts izmantojot LU ĢZZF Pierīgas iedzīvotāju anketēšanas datu masīvu. Pētījums veikts par trīs Pierīgas novadiem: Carnikavas, Stopiņu...

 9. Krāsu mācības apguve kā tēlainās domāšanas rosinātājs 5. klasēs

  OpenAIRE

  Grēniņa, Liene

  2006-01-01

  Diploma darba mērķis ir uzdevumu kopas izveide krāsu mācības apguvē 5.a un b. klasēs ar mērķi rosināt skolēnu tēlaino domāšanu. Diploma darba ietvaros tiek aprakstīta iegūtā pieredze, realizējot mācību uzdevumu kopu krāsu mācības apguvē kā tēlainās domāšanas rosinātājs 5.a un b. klasēs Rīgas 49. vidusskolā. Tāpat diploma darba tēmas ietvaros ir salīdzinātas divu pedagoģisko prakšu laikā iegūtās pieredzes, proti, centra pret vardarbību ‘’ Dardedze ‘’ un Rīgas 49. vidusskolā, kas papildina p...

 10. Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā

  OpenAIRE

  Proboks, Guntis

  2017-01-01

  Bakalaura darba projekta nosaukums ir: "Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā", autors: Guntis Proboks. Bakalaura darba ietvaros tiek izvirzīta problēma, ka bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalas pilsētā nav pietiekami attīstītas. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīties ar būtiskākajām definīcijām brīvā laika pavadīšanā un tūrismā, apkopot un analizēt aktuālās teorētiskās nostādnes brīvā laika pavadīšanā, raksturot tūrisma vēsturis...

 11. Mikrotik virtuālās laboratorijas ReSeLa vidē

  OpenAIRE

  Lapiņa, Ieva

  2016-01-01

  Strauji attīstoties virtualizācijas un mākoņskaitļošanas tehnoloģijām, tās tiek izmantotas ar vien plašākiem mērķiem. Virtualizācijas izmantošana virtuālo sistēmu veidošanā ir tikai viens no tās daudziem pielietojumiem. Darba mērķis ir, datortīklu apguves mācību procesā izmantojamu, virtuālo laboratoriju izveide uz ReSeLa platformas. Darba gaitā ir iepazīta MikroTik izveidotā maršrutētāju operētājsistēma un apgūta laboratoriju veidošanai izmantotā OpenStack sistēma. Darba laikā tika izveidota...

 12. Jauniešu bezdarba problēma un tās iespējamie risinājumi Latvijā un Spānijā

  OpenAIRE

  Kuzmina, Jekaterina

  2015-01-01

  Jauniešu bezdarba problēma ir ļoti aktuāla tēma mūsdienās, par to liecina augstie bezdarba radītāji Spānijā un Latvijā. Spānija ir līderis ar visaugstāko jauniešu bezdarbu ES. Maģistra darba mērķis ir izpētīt bezdarba problēmas aktualitāti un nozīmi Latvijā un Spānijā jauniešu vidū un izstrādāt priekšlikumus, kuri nodrošinātu bezdarba samazināšanos. Darba gaitā tiek risināti vairāki uzdevumi: izpētīti informācijas avoti, teorijas, pētījumi un veikta Latvijas un Spānijas darba tirgu analīz...

 13. Personāla vadīšana uzņēmumā SIA „X”

  OpenAIRE

  Kličovs, Andrejs

  2007-01-01

  Dotā bakalaura tēma ir „Personāla vadīšana uzņēmumā SIA „X””. Uzņēmuma darbības veids ir izklaides centrs ar boulingu, bāru un biljardu. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma personāla vadību un izpetīt personāla vadības pamatprocesus. Bakalaura darbs sastav no trijām nodaļām Pirmā darba daļa sniedz darba teorētisko pamatojumu, dod skaidrojumu darbā pētītiem faktoriem, kā arī sniedz nelielu ieskatu personāla vadīšanas tendencēs Latvijā, Eiropā un pasaulē. Otrā daļa sastāv no uzņēmuma ...

 14. NoSQL datu bāžu izmantošanas iespējas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plankais, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst NoSQL datu bāzu sistēmas, jo tās spēj saglabāt liela apjoma datus un ir piemērotas specifisku problēmu risināšanai. Darba mērķis ir izpētīt NoSQL izmantošanas iespējas uzņēmumiem, un saprast, kā tās var palīdzēt risināt uzņēmējdarbības problēmas. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas relāciju datu bāzes un to izmantošanas nepilnības, kas bija iemesls NoSQL attīstībai. Otrajā darba daļā tiek aplūkoti NoSQL datu bāzu arhitektūras modeļi un to izmanto...

 15. Nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū

  OpenAIRE

  Kvasova, Inguna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēmas „Nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū” aktualitāti nosaka fakts, ka vēnu varikoze ir plaši izplatīta problēma gan ārstniecības personāla vidū, gan sabiedrībā kopumā. Darba mērķis: noskaidrot riska faktorus vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū. Izvirzīta hipotēze: nozīmīgākie riska faktori vēnu varikozes attīstībai operējošā personāla vidū ir piespiedu darba poza un fiziskā slodze, kas apstiprinājās pētījumā. ...

 16. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 17. Hibrīda reklāma "YouTube" saturā latviešu auditorijai: lietotāju makeuparevelinu, CilvēksArKameru un FunFaceTV videoklipu analīze laika posmā no 1.01.2015 līdz 31.12.2015

  OpenAIRE

  Ragimova, Diana

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir hibrīda reklāma "YouTube" saturā latviešu auditorijai: lietotāju makeuparevelinu, CilvēksArKameru un FunFaceTV videoklipu analīze laika posmā no 1.01.2015 līdz 31.12.2015. Darba pētnieciskā problēma ir hibrīdreklāmas izmantošana sociālās vietnes “YouTube” videoklipos, kuri tiek mērķēti uz latviešu auditoriju. Darba mērķis ir izpētīt hibrīdreklāmas jēdzienu, noskaidrot to, kāda loma ir hibrīdreklāmai “YouTube” saturā latviešu auditorijai un noskaidrot kā auditorija uztv...

 18. Sociālo tīklošanas vietņu lietošanas paradumi jauniešu auditorijā: "Facebook.com", "Twitter.com", "Draugiem.lv" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Serkova, Sandra

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sociālo tīklošanas vietņu lietošanas paradumi jauniešu auditorijā: „Facebook.com”, „Twitter.com”, „Draugiem.lv” piemēru analīze”. Darba mērķis ir izpētīt pēc kādiem sociālo tīklošanas vietņu paradumiem jaunieši izvēlas atrasties kādā konkrētā sociālo tīklošanas vietnē. Darba teorētiskā daļa balstās uz Denisa Makveila (Deniss McQuail) lietojuma un apmierinājuma teoriju, kas palīdz saprast, pēc kā tiecās mediju lietotājs, izmantojot masu medijus. Teorija par sociāli...

 19. Gotiskās iezīmes Čarlza Dikensa darbos

  OpenAIRE

  Ševšeļova, Viktorija

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Gotiskā iezīmes Čārlza Dikensa darbos” tiek aplūkota gan gotiskā žanra vēsture gan, kā Čārlz Dikenss izmantojis to savos darbos. Šī darba pirmā nodaļa iepazīstina ar gotiskā žanra iezīmēm un to attīstību no gotiskā romāna līdz gotiskam stāstām. Darba otrajā nodaļā tiek aprakstīta angļu rakstnieka Čārlza Dikensa stāstu cikla „Christmas Books” ietekme uz Ziemassvētku tradīcijām . Darba trešajā daļa tiek analizēti pieci stāsti no „Christmas Books” , katrs stāsts tiek apskatīts a...

 20. Dzimuma identitātes veidošanās brīvajās rotaļās pirmsskolas izglītības iestādē 3 -5 gadu vecumā

  OpenAIRE

  Malkeviča, Liene

  2017-01-01

  Darba autors: Liene Malkeviča Pētījuma tēma: Dzimuma identitātes veidošanās brīvajās rotaļās pirmsskolas izglītības iestādē 3-5 gadu vecumā. Pētījuma mērķis – izprast dzimuma identitātes veidošanos un tās izpausmes bērniem 3 – 5 gadu vecumā brīvajās rotaļās. Darba vadītāja: Dr. paed. prof. Inese Jurgena Darba apjoms: 54 lappuses, 48 bibliografiskais nosaukums, 15 attēli, 2 tabulas, 8 pielikumi. Atslēgas vārdi: dzimums, dzimuma identitāte, zēni un meitenes, brīvā rotaļa, dzimuma izpausmes, au...

 1. Ceļa servitūts

  OpenAIRE

  Livdāns, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ceļa servitūts.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ceļa servitūta nodibināšanas kārtību, iespējamās kļūdas, praksē nodibināto servitūtu problēmjautājumus un to risinājumus. Bakalaura darba tapšanas stadijā autors izmantoja zinātnisko literatūru, normatīvos aktus, kā arīi ar to tapšanu saistītos dokumentus un juridiskās prakses materiālus. Darbā ir apskatīti gan Civillikumā noteiktie servitūtu nodibināšanas pamati, gan citi iespējamie nodibināšanas pamati, pēc kā ir an...

 2. Tradicionālo tūrisma aģentūru un interneta ceļojumu rezervēšanas sistēmu salīdzinājums.

  OpenAIRE

  Šica, Anete

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Tradicionālo tūrisma aģentūru un interneta ceļojumu rezervēšanas sistēmu salīdzinājums”. Darba mērķis ir apkopot un salīdzināt informāciju par tūrisma produktu iegādes veidiem, izstrādājot ieteikumus tradicionālo ceļojumu aģentūru tālākai pastāvēšanai tehnoloģiju laikmetā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba galvenie literatūras avoti ir: populārzinātniskie raksti, z...

 3. Virtuālas organizācijas SIA "MUO" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Viktors

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Virtuālas organizācijas attīstības iespēja”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „MUO” biznesa modeļa attīstības iespēju. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām un to apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā daļā tiek apskatīti organizāciju teorētiskie jautājumi: organizāciju būtība, iekšēja un ārēja vide, biznesa modeļi, dalībnieki un produkts. Darba otrajā nodaļā aprakstīta SIA „MUO” darbība un produkts, ...

 4. Finanšu pārskati un to uzņēmuma darbības vērtēšana

  OpenAIRE

  Rumba, Santa

  2008-01-01

  Darba temats: „Finanšu pārskati un to nozīme uzņēmuma darbības vērtēšanā”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt finanšu pārskatu sastādīšanas normatīvo bāzi, inventarizāciju kā finanšu pārskata pamatu, finanšu pārskata sastādīšanu, finanšu pārskata sastāvdaļas un finanšu pārskatu analīzes metodes, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus saistībā ar analizējamo uzņēmumu. Darba mērķa izpildei izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) raksturot finanšu pārskatu normatīvo bāzi, 2)...

 5. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 6. LNT un TV5 programmu transformācijas pēc īpašnieku maiņas 2012. gadā

  OpenAIRE

  Sušinska, Oksana

  2013-01-01

  Bakalaura darba – „LNT un TV5 programmu transformācijas pēc īpašnieku maiņas 2012. gadā” – mērķis – noskaidrot, kā izmainījās LNT un TV5 programma pēc īpašnieku maiņas 2012. gadā, kā izmainījās programmu saturs, un kā īpašnieku maiņa ietekmēja LNT un TV5 programmas saturu. Darba teorētiskajā daļā skaidrots televīzijas koncepta teorētiskās izpratnes sociālajās zinātnēs, televīzijas pozicionējums mediju vidē un tās transformācijas procesi, attīstība digitalizācijas laikmetā. Darba pētniecis...

 7. LNT un LTV1 ziņu skatīšanās ietekme uz cilvēka dienaskārtību

  OpenAIRE

  Linde, Signija

  2013-01-01

  Bakalaura darba ”LNT un LTV1 ziņu skatīšanās ietekme uz cilvēka dienaskārtību” pētnieciskā problēma ir noskaidrot, vai televīzijas ziņu skatīšanās ietekmē cilvēka dienaskārtību. Teorētiskajā daļa tiek aplūkota literatūra par dienaskārtību un ziņu veidošanos. Darba empīriskajā daļā izmantota kontentanalīze LNT un LTV1 ziņām, izveidojot ziņu kategorijas pēc kurām tika analizētas ziņas, tad vēl darba empīriskajā daļā tika izmantota dziļās intervijas metode, lai atklātu, vai ziņu skatīšanās ietek...

 8. Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās

  OpenAIRE

  Tūtare, Madara

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu „Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās”. Darba autore: Madara Tūtare Darba vadītāja: Aija Kalve Kvalifikācijas darba mērķis: Pētīt pirmsskolēna runas attīstību didaktisko spēļu procesā. Hipotēze: Pirmsskolēna runa didaktiskajās spēlēs tiks sekmēta, ja: izvēlētās didaktiskās spēles atbilst bērna vecumposma īpatnībām; 1.didaktisko spēļu saturs ietver runas attīstīšanas iespējas; 2.didaktiskā spēle atbil...

 9. Alkohola reklāma sociālajos tīklos: twitter.com gadījums

  OpenAIRE

  Moroza, Eila

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Alkohola reklāma sociālajos tīklos:twitter.com gadījums.” Pētījumā aplūkotā problēma ir par alkohola reklāmu sociālajos tīklos un par tās regulācijas iespējām atbilstoši Latvijas likumdošanas un ētikas kodeksa normatīviem, kas attur patērētājus iegādāties un pārmērīgi lietot alkoholu. Darba mērķis ir izpētīt alkohola reklāmas saturu un tā regulāciju sociālajos tīklos. Darba teorijas daļā sniegts ieskats par sociālo tīklu būtību, alkohola industriju un reklām...

 10. Auditorijas attieksme pret AS "Latvenergo" zīmola maiņu

  OpenAIRE

  Jemeļjanova, Kristīne

  2009-01-01

  Darba tēma ir „Auditorijas attieksme pret AS „Latvenergo” zīmola maiņu”, kura mērķis ir noskaidrot: vai auditorija ir pamanījusi Latvenergo zīmola maiņu, tādā veidā uzzinot, vai komunikācija ir bijusi sekmīga un kāda ir tās attieksme pret pārradīto zīmolu Darbā ir aplūkota teorija par zīmolu, zīmola maiņas stratēģiju, komunikāciju zīmola maiņas gadījumā un mērķauditoriju. Darba pētījums tiek veikts ar divu pētniecību metožu palīdzību – interviju un aptauju. Ir izvirzīta darba hipotēze,...

 11. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas nozīme miera un drošības uzturēšanā

  OpenAIRE

  Stankēviča, Sabīne

  2013-01-01

  Šī darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) nozīme miera un drošības uzturēšanā. Darba teorētiskajā ietvarā tiek aplūkoti miera un drošības koncepti un reģionālo organizāciju iespējas un izaicinājumi miera un drošības uzturēšanā, darba tālākajā gaitā analizējot EDSO sistēmu, tās priekšrocības un trūkumus. Darbā tiek mēģināts noskaidrot, kāda ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas nozīme 21. gadsimtā miera un drošības uzturēšanā un kā tā lai...

 12. Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia"

  OpenAIRE

  Kauliņa, Svetlana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Svetlana Kauliņa. Tēma –„Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia" ”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus SIA „Rimi Latvia” personāla darbā iesaistīšanas procesu pilnveidošanai uzņēmumā. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika apkopotas, analizētas teorētiskās nostādnes par iesaistīšanos darbā un personāla mainību, analizēta personāla mainība uzņēmumā, veikta personāla anketēšana, lai noskaidrotu mainības saistību ar per...

 13. Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Aivars

  2011-01-01

  Darba nosaukums: „Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā”; Darba autors: Aivars Ozoliņš; Darba saturs: Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu problēma, kuras vēsture stiepjas daudzu gadsimtu garumā. Mūsdienu globalizētajā pasaulē cilvēku tirdzniecība ir sāpīga problēma, kas visiem spēkiem ir jācenšas novērst. Darbā kopumā ir veikts ieskats cilvēku tirdzniecības vēsturē un jēdzienā, kā arī atbildības par cilvēku tirdzniecību tiesiskajā regulējumā. ...

 14. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 15. Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors”.

  OpenAIRE

  Iļjenko, Santa

  2013-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors””. Autore mārketinga komunikācijas pēta uzņēmumā SIA „Amserv Motors”, kas ir Toyota un Lexus oficiālais dīleris Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Amserv Motors” mārketinga komunikācijas, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus, lai sniegtu priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Darba pirmajā nodaļā raksturoti mārketinga komunikāciju veidi, to galvenās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā autore a...

 16. The analysis of corruption in Lithuanian organizations

  OpenAIRE

  Makarevičiūtė, Kamilė

  2017-01-01

  Šis darbas pristato korupcijos problemą Lietuvos organizacijose ir pagrindinis darbo tikslas yra įvertinti korupcijos problemos suvokimą Lietuvos organizacijose. Analizė yra išskirstyta į tris pagrindines darbo dalis: teorinėje darbo dalyje pristatoma korupcijos samprata, korupcijos formos ir rūšys, dėl kokių priežasčių kyla korupcija organizacijose, pristatomos galimos korupcijos pasekmės ir jų sprendimo būdai. Praktinėje darbo dalyje atliekama respondentų apklausa, jos rezultatai analizuoja...

 17. E-payment Infrastructure in Lithuania

  OpenAIRE

  Laurinavičienė, Ala

  2006-01-01

  Darbas yra skirtas elektroninėms atsiskaitymo sistemoms, kaip vienai iš įdomiausių elektroninės komercijos formų. Darbe teigiama, kad elektroniniai atsiskaitymai yra XXI a. elektroninės bankininkystės fenomenas, kurio socialinis elektroninis reikšmingumas akivaizdus, ir kad tai yra labai svarbi sritis, jau gana seniai nagrinėjama informatikos ir ekonomikos užsienio šalių mokslo atstovų. Tuo tarpu apie elektroninių atsiskaitymų padėtį Lietuvoje mažai diskutuojama, o atsiskaitymo sistemų aplink...

 18. Muzeja IT infrastruktūras modernizēšana

  OpenAIRE

  Liparts, Arnis

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darba nosaukums ir „Muzeja IT infrastruktūras modernizācija”. Darbā tiek aprakstīts kā tika modernizēts jau esošs un salīdzinoši sarežģīts datoru tīkls. Darbā lielā mērā tika izmantoti Mikrotik maršrutētāji IT infrastruktūras modernizācijai. Atslēgas vārdi : Karstvieta, automatizēšana, Mikrotik, IT

 19. Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje

  OpenAIRE

  Jasiulevičiūtė, Kristina

  2009-01-01

  Jasiulevičiūtė, K., Parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje [ Rankraštis]: Bakalauro baigiamasis darbas. Vadyba ir verslo administravimas. Kaunas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2009. Bakalauro baigiamojo darbo tema: parduotuvių tinklo „Zara“ įvaizdžio stiprinimas Lietuvos rinkoje. Problema: kaip stiprinti „Zara“ parduotuvių tinklo prekės ženklo įvaizdį Lietuvos rinkoje? Darbo tikslas: nustatyti „Zara“ prekės ženklo įvaizdži...

 20. Some properties of truncated lognormal and the pareto distributions mixture

  OpenAIRE

  Žuklijaitė, Viktorija

  2008-01-01

  Draudimo matematikoje modeliuojant žalas dažnai naudojami dviejų parametrų lognormalusis ir Pareto skirstiniai. Lognormalusis skirstinys taikomas mažoms žaloms su dideliu dažniu aprašyti, o Pareto – didelėms su mažu. Siekiant, kad skirstinys vienodai gerai aprašytu visų tipų žalas, sudaromas nupjauto lognormaliojo ir Pareto skirstinių mišinys su trimis laisvais parametrais. Šis darbas parašytas remiantis Kahadawala Cooray ir Malwane M. A. Ananda straipsniu "Modeling actuarial data with a comp...

 1. Oracle LDAP lietojuma izstrāde

  OpenAIRE

  Starovoitovs, Maksims

  2010-01-01

  Šī bakalaura darba ietvaros notiek LDAP protokola pētīšana ar mērķi uzzināt, kas ir nepieciešams LDAP lietojuma izstrādei uz Oracle produktu bāzes. Pētījumu rezultātā tiks izstrādāta vienkārša lietojumprogramma, kura izmantos Oracle LDAP servera iespējas savu funkciju pildīšanai.

 2. Kalbančiojo lūpų formos registravimas

  OpenAIRE

  Kubickas, Egidijus

  2007-01-01

  Kubickas E., Kalbančiojo lūpų formos registravimas: Elektronikos inžinerijos magistro darbas/mokslinis vadovas doc. dr. G. Daunys; Šiaulių universitetas, Technologijos fakultetas, Elektronikos katedra, – Šiauliai, 2007. – 67p. Magistro darbo tema yra aktuali, kadangi lūpos yra vienas svarbiausių vizualinės kalbos dalių. Komunikuojant žmonėms svarbiausi informacijos kanalai yra kalbos ir vizualiniai ženklai. Norint suprasti vartotojo instrukcijas triukšmingoje aplinkoje kompiuteris turi pasikl...

 3. Reklamos internete efektyvumo didinimas

  OpenAIRE

  Daugirdaitė, Dovilė

  2008-01-01

  Reklama internete - sparčiausiai augantis reklamos sektorius. Tačiau informacijos kaip efektyviai išnaudoti interneto, kaip interaktyvaus reklamos skleidimo kanalo, privalumus reklamos srityje vis dar trūksta. Pagrindinis šio darbo tikslas – ištyrus internetinės reklamos ypatumus, pateikti siūlymus šio verslo sektoriaus efektyvumui didinti. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių: Pirmoje dalyje pateikiama internetinės reklamos samprata, aptariami pagrindinės reklamos skleidimo priemonės. ...

 4. Interaktīvās spēles Art Deco apgūšanai kulturoloģijā

  OpenAIRE

  Dukure, Ausma Asnāte

  2016-01-01

  Ausmas Asnātes Dukures diplomdarba tēma ir „Interaktīvās spēles Art Deco apguvei kulturoloģijā”. Darba mērķis ir apzināt interaktīvās spēles spēlēšanas un veidošanas iespējas un nozīmi kulturoloģijas mācību procesā Art Deco apguvei. Diplomdarbā apskatīta Art Deco ideoloģija, tās vēsturiskie izcelšanās iemesli, ideoloģijas konceptu izpausmes arhitektūrā, mākslā un latviešu mākslinieku daiļradē. Darba ietvaros aprakstīta interaktīvo spēļu lietojuma problemātika un spēles kā mācību metodes pamat...

 5. Tēli un motīvi Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā "Mīlestība un krēms brulē".

  OpenAIRE

  Fedjkina, Jeļena

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts tēlu un motīvu atklāšanai Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā “Mīlestība un krēms brulē”. Darba mērķis ir noteikt galvenos tēlus un motīvus no izvēlētā stāstu krājuma. Bakalaura darba autors secina, ka galvenie stāstu krājuma motīvi ir bērnības, ģimenes, skolas, skaistuma, pirmās mīlestības un draudzības motīvi, bet tēli – skolotāja un bērna tēls. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā nodaļā ir izklāstīts bērnu literatūras galvenās funkcijas un iezīmes. ...

 6. Korporatīvā kultūra, komunikācijas procesi un darbinieku lojalitāte tirdzniecības uzņēmumā X

  OpenAIRE

  Vīra, Ilze

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Korporatīvā kultūra, komunikācijas procesi un darbinieku lojalitāte tirdzniecības uzņēmumā X”. Darba mērķis ir izpētīt Uzņēmuma X komunikāciju procesus, analizēt organizācijas kultūru un darbinieku lojalitāti. Darbs sastāv no teorētiskā un praktiskās daļas. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts komunikācijas process un starplīmeņu komunikācijas veidi, tiek skaidrots organizāciju kultūras jēdziens, plašāk pievēršoties dažādu organizācijas kultūru definīciju apskata...

 7. Labdarības nozīme jauniešu dzīvē

  OpenAIRE

  Nikuļceva, Dārta

  2013-01-01

  Bakalaura darba pētījums „Labdarības nozīme jauniešu dzīvē” meklē atbildes uz jautājumu: Kāpēc ir svarīgi apzināties labdarības darba saturu un jomas? Balstoties uz Marsela Mosa, Karla Polaņjī, Herberta Spensera, Kārenas Saikesas teorētiskajām atziņām par reciprocitāti, pārdali un dāvanām, izstrādāts plāns, atlasītas metodes un veikts pētījums 17 -25 gadus vecu jauniešu vidē par to, kā viņi izprot labdarību, kā vērtē tās lomu sabiedrībā, cik plašas ir viņu zināšanas un kāda ir pieredze labda...

 8. SharePoint platformas risinājumi

  OpenAIRE

  Slonimskis, Marks

  2017-01-01

  Mūsdienās biznesa vidē pastāv dažādu izmēru uzņēmumi, kuri veic komercdarbību. Kad šādi uzņēmumi paplašinās, ir ļoti iespējams, ka sāks parādīties problēmas ar informācijas apmaiņu un daudzumu. Lai risinātu šīs problēmas, ir paredzētas sistēmas, kuras arī saucas par iekštīkla sistēmām. Maģistra darba mērķis bija izpētīt vienu no populārākajiem iekštīkla sistēmām – SharePoint. Darba ietvaros tiek aprakstīti SharePoint platformas iespējas un arhitektūra, tiek izveidots demonstratīvs SharePoint ...

 9. ES fondu ietekme uz mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā 2007.-2013.gadu plānošanas periodā.

  OpenAIRE

  Brincalova, Uļjana

  2016-01-01

  Maģistra darbs ir autores veikts pētījums par ES fondu apguvi Latvijā 2007. – 2013.gadu periodā un to ietekmi uz Latvijas mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību. Darba mērķis: ES fondu ieguldījumu izpēte 2007. - 2013. plānošanas periodā un to ietekmes faktoru uz mazo un vidējo uzņēmējdarbību apkopošana, ES fondu apguves uzlabošanas priekšlikumu izstrāde. Darba pētījuma objekti ir ES fondu ieguldījumu izvērtēšanas teorijas, modernas ES fondu izvērtēšanas un kontroles sistēmas, Mazo un vid...

 10. Tūrisma kompānijas SIA „Baltic Events & Travel” attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Upelniece, Ilze

  2007-01-01

  Ilze Upelniece. Maģistra darbs „Tūrisma kompānijas SIA “Baltic Events & travel” attīstības stratēģija”. – Rīga: 2007. Maģistra darba mērķis: pamatojoties uz stratēģiskās vadīšanas teorētisko aspektu, Latvijas tūrisma nozares un kompānijas iespēju izpētes rezultātiem, izstrādāt tūrisma kompānijas SIA “Baltic Events & travel” attīstības stratēģiju. Mērķa sasniegšanai definētie darba uzdevumi: 1)izpētīt stratēģiskās vadības teorētisko bāzi, izvēlēties stratēģijas skolu, pēc kuras ietei...

 11. Eksporta barjeru ietekme uz uzņēmumu eksporta sniegumu.

  OpenAIRE

  Traidāss, Ritvars

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Eksporta barjeru ietekme uz uzľēmumu eksporta sniegumu”. Eksporta barjeras ietekmē jebkuru ārējos tirgos darbojošos uzľēmumu Pieaugošās Latvijas integrācijas ES kontekstā, Latvijas un Somijas ekonomiskās attiecības ir strauji uzlabojušās, pozitīvs saldo tiek uzrādīts dažādu nozaru griezumā, arī kravas autopārvadājumu nozarē. Tomēr ir vairākas barjeras, kas ietekmē un kavē sekmīgas uzľēmējdarbības veikšanu, tādēļ nepieciešama to dziļāka analīze. Darba mērķis ir iz...

 12. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 13. Uzņēmuma SIA "Spilva" finanšu analīze

  OpenAIRE

  Miloša, Margarita

  2013-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Uzņēmuma SIA SPILVA finanšu analīze”. Darba mērķis ir izpētīt finanšu analīzes teorētiskos aspektus, kā arī novērtēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, un veikt secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanai.Dаrbа tеоrētiskаjā dаļā арlūkоti finаnšu аnаlīzеs tеоrētiskiе аsреkti, tika noteikts finanšu analīzes jēdziens, aplūkojot Latvijas un ārvalstu zinātnieku pētījumus. Рrаktiskаjā dаļā аutоrе vеiса vispusīgu SIA SPILVA finanšu аnаlīzi laika pos...

 14. Sākumskolas vecuma bērnu TV reklāmu uztvere: ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Solovjeva, Evija

  2009-01-01

  Savā bakalaura darbā „Sākumskolas vecuma bērnu TV reklāmu uztvere: ētiskie aspekti” es aplūkoju vai un kā TV reklāma ietekmē sākumskolas vecuma bērnus, kā TV reklāmu neētiskums iespaido bērnu iepirkšanās procesu, preču un pakalpojumu izvēli. Darba izvirzītā problēma – TV reklāmas neētiskums ietekmē sākumskolas vecuma bērnu iepirkšanās procesu, preču un pakalpojumu izvēli. Reklāma kļūst efektīvāka, ja tā pārkāpj ētikas robežas. Bakalaura darba izvirzītais mērķis – izpētīt un analizēt TV...

 15. Ķīniešu tradīcijas un Mao Dzeduns: Mao „ci” dzeju interpretācija

  OpenAIRE

  Komova, Ņina

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ķīniešu tradīcija un Mao Dzeduns: Mao “ci” dzeju interpretācija”. Šajā darba tiek aplūkota Mao Dzeduna dzeja, kādus dzejoļus viņš rakstīja, kādas bija galvenās tēmas viņā dzejā, kā arī daži no viņa dzejoļu tulkojumi. Šajā laikā cilvēkiem ir izveidojusies liela interese par Ķīnas kultūru, jo īpaši ir interese par literatūru un dzeju. Senā ķīniešu dzeja ir plaši aplūkota arī Latvijā. Ir iztulkoti un komentēti Li Bo darbi, kā arī citi seno ķīniešu autoru darbi. Iz...

 16. Grāmatvedības politika un finanšu pārskats saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Vācijas grāmatvedības standartiem

  OpenAIRE

  Vārava, Inga

  2007-01-01

  Darba mērķis ir Starptautisko grāmatvedības standartu un Vācijas grāmatvedības standartu analīze un salīdzinājums. Informācijas avoti ir Starptautiskie un Vācijas grāmatvedības standarti, Vācijas likumdošanas akti, speciālā literatūra un internetā atrodamā informācija. Darba pirmajā daļā autore analizē grāmatvedības politiku un grāmatvedības pamatpieņēmumu noteikšanas prioritātes. Tālāk analizētas atšķirības finanšu pārskata sastāvā, kā arī atsevišķu finanšu pārskata posteņu atzīšanā ...

 17. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 18. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 19. Aprites ekonomika- tās principi un iespējas

  OpenAIRE

  Dūms, Edgars

  2017-01-01

  Izvēlētā bakalaura darba tēma ir “Aprites ekonomika – tās principi un iespējas”. Līdz ar pasaules primāro resursu patēriņa dubultošanos un cilvēku skaita pieaugumu, ir nepieciešams pāriet no lineārā ekonomikas modeļa uz aprites ekonomikas modeli, kurš nodrošina efektīvu resursu lietošanu un pārstrādi. Bakalaura darba mērķis ir - izpētot aprites ekonomikas vēsturi un tās īpašības, kā arī Eiropas Komisijas izstrādātos kritērijus, secināt vai Latvija var sekmīgi iekļauties pārejā uz aprites ekon...

 20. Musulmaņu minoritātes integrācija Eiropas Savienībā. Nīderlandes, Francijas un Grieķijas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Heidemane, Madara

  2012-01-01

  Darba mērķis ir noskaidrot, kādu integrācijas politiku popularizē Eiropas Savienība. Problēmjautājums ir, vai ES dalībvalstis, konkrēti Francija, Grieķija un Nīderlande, īsteno ES izvirzīto musulmaņu imigrantu integrācijas politiku. Darba hipotēze ir: Grieķijas integrācijas politika ir atbilstīgāka ES nostādnēm, jo tā par imigrācijas valsti kļuva vēlāk nekā Francija un Nīderlande; attiecīgie tiesību akti radīti pēc ES un tās dalībvalstu piemēra. Darbā tiek skatīta integrācija, tās elementi, I...

 1. Latvijas pelēkais: krāsu valences un komunikācijas analīze

  OpenAIRE

  Reinholds, Andris

  2017-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir “Latvijas pelēkais: krāsu valences un komunikācijas analīze”. Pētījumam ir izvirzīti divi mērķi. Pirmkārt, noskaidrot skatītāju krāsu preferences saistībā ar pelēko krāsu. Otrkārt, noskaidrot atšķirības acu kustībās starp cilvēkiem, kas studējuši vai studē Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās mākslas nodaļas glezniecības apakšnozarē un cilvēkiem, kas tur nav studējuši. Darba teorētiskais ietvars veidots uz vizuālās uztveres, vizuālās komunikācijas un ekoloģiskās va...

 2. Jauniešu bezdarba problēmas un to risināšanas iespēja Latvijā.

  OpenAIRE

  Ģērmane, Ieva

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas “Jauniešu bezdarba problēmas un to risināšanas iespējas Latvijā“ aktualitāti nosaka tas, ka jauniešu (15-24 gadi) bezdarba līmenis Latvijā pēc piedzīvotās ekonomiskās krīzes saglabājas augstā līmenī, gandrīz divas reizes pārsniedzot kopējo (15-74 gadi) bezdarba rādītāju. Darba mērķis ir pamatojoties uz zinātniskās literatūras analīzi novērtēt jauniešu bezdarba izplatību un ar to saistītās problēmas Latvijā, atklāt būtiskākos jauniešu bezdarbu ietekmējošos faktorus, izvēr...

 3. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 4. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 5. Procesu vadība uzņēmumā SIA Flora

  OpenAIRE

  Solovjakova, Inese

  2007-01-01

  Maģistra darba tēma: „Procesu vadība SIA Flora”, autore: Inese Solovjakova. Maģistra darba mērķis ir analizēt SIA Flora koka logu ražošanas procesu, atrast neatbilstības un dot priekšlikumus to novēršanai. Maģistra darbu veido ievads, pētījums, kam seko secinājumi un priekšlikumi. Pētījuma izklāsts sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēta kvalitātes vadības teorija un prakse pamatojoties uz kvalitātes vadības pamatlicēju izvirzītajām metodēm. Otrajā nodaļā tiek analizēta...

 6. LTV1 raidījuma „Aizliegtais paņēmiens” ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Zeikate, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir LTV1 Raidījuma „Aizliegtais paľēmiens” ētiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētīt raidījuma saturu, noskaidrot, vai tajā tiek ievēroti ţurnālistikas ētikas principi un vērtības, noteikt raidījuma mērķus un izmantotos līdzekļus, kā arī to saskaľotību, veicot raidījuma izpēti aptuveni gada garumā. Teorija balstīta par televīziju, pētnieciskās ţurnālistikas teorētisko raksturojumu, ētiku un ţurnālistikas ētikas pamatprincipiem. Izvēlētās pētniecības metodes i...

 7. Sieviešu ķermeņa disciplīnas reprezentācija žurnālā "Cosmopolitan" (2002–2013)

  OpenAIRE

  Jekimova, Jekaterina

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Sieviešu ķermeņa disciplīnas reprezentācija žurnālā “Cosmopolitan” (2002-2013)”. Pētījuma problēma: kāda nozīme tika piešķirta sieviešu ķermeņa disciplīnām starptautiskās Latvijas versijas žurnālā “Cosmopolitan”. Šī darba mērķis ir noskaidrot šo disciplīnu reprezentāciju izvelētājā preses izdevumā. Teorētiskajā daļā tika aplūkota reprezentācijas teorija, sociālās mācīšanās teorija, apskatīts kopējais sievietes tēls populārajā kultūrā, sieviešu ķermeņa disciplīna...

 8. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 9. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 10. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  OpenAIRE

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 11. Vārdu mācīšanās paņēmienu izmantošana 7. klasē vācu valodas kā otrās svešvalodas apguves veicināšanai

  OpenAIRE

  Skutele, Aija

  2017-01-01

  Diplomdarbā pētīta vārdu mācīšanās paņēmienu izmantošana vācu valodas kā otrās svešvalodas apguves veicināšanai 7. klasē, jo darba autore prakses ietvaros novēroja, ka skolēniem nav pilnīgas izpratnes par vārdu mācīšanās paņēmieniem. Lai sasniegtu darba mērķi – apzināt vārdu mācīšanās paņēmienu efektivitāti –, tika pētīta vācu valodas aktualitāte, kā arī tās apguve, mācoties vācu valodu kā otro svešvalodu pēc angļu valodas; uzsvars likts uz tiešo un netiešo vārdu mācīšanās paņēmienu izpēti. ...

 12. Mācību līdzekļu izstrāde matemātikas padziļinātas mācīšanas vajadzībām

  OpenAIRE

  Škuškovnika, Zane

  2008-01-01

  Autore sava bakalaura darba ietvaros sadarbībā ar profesoru A. Andžānu sagatavojusi un izdevusi grāmatu, kas apkopo 26. – 32. Latvijas Atklātajās Matemātikas Olimpiādēs 9. – 12. klasei piedāvātos uzdevumus un dod to skaidrus risinājumus. Kā darba mērķis, kurš arī īstenots, tika izvirzīta grāmatas izdošana. Papildus izvirzīti un īstenoti šādi uzdevumi: 1. Iepazīties un aprakstīt Atklāto Matemātikas Olimpiāžu lomu mūsdienu matemātiskajā izglītībā. 2. Iepazīties ar matemātikas mācīšanas at...

 13. Mācību līdzekļu izstrāde matemātikas padziļinātas mācīšanas vajadzībām

  OpenAIRE

  Škuškovnika, Zane

  2010-01-01

  Autore sava maģistra darba ietvaros sadarbībā ar profesoru A. Andžānu izstrādājusi grāmatu, kas apkopo 41. – 46. Latvijas rajonu matemātikas olimpiādēs 5. – 9. klasei piedāvātos uzdevumus un dod to skaidrus risinājumus. Kā darba mērķis, kurš arī īstenots, tika izvirzīta grāmatas izstrādāšana un trīs matemātikas ārpusstundu nodarbību mācību materiālu izstrāde. Papildus izvirzīti un īstenoti šādi uzdevumi: 1. Iepazīties un aprakstīt Matemātikas Olimpiāžu lomu mūsdienu matemātiskajā izglītībā...

 14. Pārliecināšanas paņēmieni zīmola "LMT" reklāmās pēc tēla maiņas (2013)

  OpenAIRE

  Graustiņa, Annija

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Pārliecināšanas paņēmieni zīmola "LMT" reklāmās pēc tēla maiņas (2013)” mērķis ir noskaidrot, kādi pārliecināšanas paņēmieni izmantoti „LMT” reklāmās pēc zīmola tēla maiņas, kādi bijuši reklāmu uzstādītie mērķi un pārliecināšanas paņēmienu iedarbība. Darba uzdevumi ietver teorētisko konceptu analīzi, kas saistīta ar zīmolu, zīmola tēlu, zīmola tēla maiņu, reklāmu, pārliecināšanas paņēmieniem reklāmā un semiotiku. Metodoloģijas daļā izvēlēties un analizēt pētījumam atbilsto...

 15. Sociālajos medijos Twitter un Facebook izplatīto baumu ietekme uz Latvijas interneta mediju saturu: patvēruma meklētāju uzņemšanas gadījums

  OpenAIRE

  Pakalna, Aija

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sociālajos medijos Twitter un Facebook izplatīto baumu ietekme uz Latvijas interneta mediju saturu: patvēruma meklētāju uzņemšanas gadījums”. Darba mērķis ir izpētīt sociālajos medijos izplatīto baumu nonākšanas Latvijas interneta mediju saturā iemeslus un faktorus, kas nosaka to dzīves ciklu. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, metodoloģijas un pētījuma jeb empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā aplūkota baumu definīcija un baumu dzīves cikls, tajā skaitā – arī sociālajo...

 16. Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders"

  OpenAIRE

  Masterova, Olga

  2012-01-01

  Bakalaura darbs "Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders". Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās attīstīšanai. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir veltīta konkurences un konkurētspējas teorētiskiem aspektiem: konkurences un konkurētspējas definīcijas, konkurētspējīgās priekšrocības radīšanas un attīstīšanas priekšnosacījumi un vērtēšanas metodes. Darba otrajā ir dots detalizēts uzņēmuma apraksts, pētīta nozares ...

 17. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 18. Pilsoniskās žurnalistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze

  OpenAIRE

  Žernakovs, Nikolajs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Pilsoniskās žurnālistikas principi un realizācija: Latvijas interneta mediju prakses analīze”. Attīstoties jaunajām tehnoloģijām paplašinās lietotāju iespējas iesaistīties žurnālistikā, protams neprofesionālā, tāda parādība tika nosaukta par pilsonisko žurnālistiku. Darba pētniecības problēma ir tāda, ka pilosniskās žurnālistikas principi mūsdienās ir vāji izpētīti, bet cilvēki kuri grib profesionāli nodarboties ar civilo žurnālistiku nezin, kurus principus viņiem ja...

 19. Virālo video izmantošana "airBaltic" reklāmas kampaņās. "Elves on plane", "airBaltic #flightmode" un "airBaltic lidojošais pārsteigums" gadījumi

  OpenAIRE

  Kalniņa, Mārīte

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Virālo video izmantošana airBaltic reklāmas kampaņās. “Elves on plane”, “airBaltic #flightmode” un “airBaltic lidojošais pārsteigums” gadījumi” mērķis ir noskaidrot patērētāju un reklāmas aģentūras “CUBE” viedokļus par “airBaltic” veidotajiem virālajiem reklāmas video, attieksmi par reklāmas ievietošanu internetā, virālo video popularitāti un tendencēm Latvijā. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par mārketingu, reklāmu, reklāmas kampaņām, partizāna mārketingu, jaunajiem med...

 20. Rētorikas topoi Juvenāla satirās

  OpenAIRE

  Čākure, Saiva

  2016-01-01

  Maģistra darba “Rētorikas topoi Juvenāla satirās” mērķis ir noskaidrot rētorikas topoi izmantojuma nozīmi / pamatojumu Juvenāla tekstos. Pētījums vēltīts rētorikas topoi veidu analizēšanai atlasītajos teksta fragmentos no Juvenāla pirmās grāmatas piecām satirām. Darbā izvirzīta hipotēze, ka Juvenāls savu domu / uzskatu / pārliecības atklāsmei izmanto stabilus, antīkās rētorikas teorijā iztirzātus un aprobētus topoi. Darba teorētisko pamatu veido no antīkajiem avotiem un zinātniskās literatūra...

 1. Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara Cosmetics” un „Bio2you" piemēri

  OpenAIRE

  Davidsone, Inese

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara cosmetics” un „Bio2you” piemēri. Darbs sastāvs no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts zīmola jēdziens un funkcijas, zīmola identitāte, zīmola komunikācija, produktu iepakojuma nozīme, funkcijas un iedalījums, iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā, kā arī zaļo patērētāju vērtību pozicionēšana un videi draudzīgs iepakojums. Bak...

 2. Atbildība pret trešajām personām būvniecībā un par ekspluatācijā esošu būvi

  OpenAIRE

  Zalamane, Adele

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir civiltiesiskā atbildība pret trešajām personām par aizskārumu, kura pamatā ir būvniecības laikā pieļautas kļūdas. Darba mērķis ir noskaidrot pastāvošo regulējumu, apzināt tā trūkumus un piedāvāt risinājumus. Lai izpētītu civiltiesiskās atbildības regulējumu pret trešajām personām, ievērojot nesenos normatīvo aktu grozījumus būvniecības nozarē, izpētīts atbildības regulējums Būvniecības likumā, kurš bija spēkā līdz 2014.gada 1.oktobrim, un jaunajā Būvniecības likumā. ...

 3. Žurnāla veidotais un auditorijas uztvertais tēls: mūzikas, mākslas un modes žurnāla "Veto Magazine" gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Plūmīte, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Žurnāla veidotais un auditorijas uztvertais tēls: mūzikas, mākslas un modes žurnāla "Veto Magazine” gadījuma analīze” mērķis ir noskaidrot, kā žurnāls veido savu identitāti, un kādu tēlu uztver auditorija. Lai izprastu iemeslus, kādēļ auditorija lasa „Veto Magazine”, tiek noskaidrotas lasītāju domas par līdzīga satura žurnālu – „Franks”, kā nozīmīgu aspektu ņemot vērā mediju lietošanas paradumus. Darba pētnieciskā problēma ir starp žurnāla veidotā tēla iecerēm un realizāci...

 4. TV raidījumu "Auto ziņas" un "Zebra" producēšanas atšķirības sabiedriskajā televīzijā un komerciālajā televīzijā

  OpenAIRE

  Messinga, Monika Marija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “TV raidījumu “Auto ziņas’’ un “Zebra’’ producēšanas atšķirības sabiedriskajā televīzijā un komerciālajā televīzijā’’. Pētījuma problēma ir – vai un kā atšķiras sabiedriskās un komerctelevīzijas raidījumu producēšana. Darba mērķis ir izpētīt, kā norisinās raidījumu ‘’Auto ziņas’’ un ‘’Zebra’’ producēšanas process. Teorētiskajā daļā apskatīts televīzijas jēdziens, auditorijas un to vajadzības, kā arī televīzijas satura producēšana. Metodoloģijas daļā apskatītas izvēlētā...

 5. Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16)

  OpenAIRE

  Borovko, Jevgenija

  2008-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko sludināšanu sievietes Korintas draudzes dievkalpojumā ir spēlējušas vienlīdzīgu lomu ar praviešiem vīriešiem. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām – teksta ekseģēze, sievietes loma hellēnistiskajā pasaulē, pravietošanas fenomens, sieviešu loma Korintā, secinājumiem, kā arī...

 6. Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2013-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā”. Šis darbs sevī iekļauj pētījumu par Japānas populārākajām subkultūrām un modes kustībām pēdējo divu gadsimtu laikā. Pētījums tiek veikts no psiholoģiskā skatu punkta. Darba mērķis ir sniegt lasītājam izpratni par tradicionālas japāņu kultūras konfliktu ar mūsdienu kultūru,analizēt un izprast subkultūru patieso būtību, kā arī uztvert vēstījumu, ko subkultūru pārstāvji cenšas nodot sabiedrībai.Bakalaura darbs sastāv n...

 7. Nozieguma psiholoģija Alfreda Hičkoka filmās

  OpenAIRE

  Dieziņa, Juta

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nozieguma psiholoģija Alfreda Hičkoka filmās”. Darba mērķis ir salīdzināt noziegumu psiholoģiju Hičkoka filmās „Virve”, „Svešinieki vilcienā”, „Neprāts” ar līdzīga nozieguma līniju seriālos „CSI”. Darbā ir izmantota psiholoģijas teorijas, kas raksturo noziegumus un tā cēloņus, kino teorija, iekļaujot dažādus aspektus, un A.Hičkoka biogrāfija. Metodoloģijas daļā aprakstītas izmantotās pētniecības metodes- semiotiskā analīze un naratīva analīze. Empīriskajā da...

 8. Radošais mācīšanas/mācīšanās stils angļu valodas pasniegšanā

  OpenAIRE

  Briede, Ieva

  2015-01-01

  Šis Bakalaura darbsizmeklē radošuma pielietošanas nozīmi angļu valodas pasniegšanā. Šī darba mērķis ir izzināt radošos valodas mācīšanas paņēmienus un novērot kā tie tiek pielietoti vairākās angļu valodas nodarbībās. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā teorētiskā un gadījuma izpēte. Lai pierādītu mērķi, tika pielietota metodiskās triangulācijas metode – šī darba autors novēroja trīs trešās klases angļu valodas nodarbības no dažādām skolām, kā vadlīnijas izmantojot paša autora veidotu no...

 9. Karla Gustava Junga attieksme pret reliģiju: arhetipu ontoloģija

  OpenAIRE

  Sinka, Atis

  2013-01-01

  Šajā darbā pētītas šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja Karla Gustava Junga idejas. Darbā tiek apskatīti tādi Junga attīstītie koncepti, kā kolektīvā bezapziņa, arhetipi, Dieva tēls, sinhronitāte. Šī darba tēze ir: „Junga psiholoģijā cilvēka psihi un fizisko realitāti formējošie arhetipi norāda uz vēl dziļāku reāliju, par kuru iespējams runāt vienīgi caur simbolos izteiktiem reliģiskiem pārdzīvojumiem”. Lai pierādītu darba tēzi, autors apskatīs arhetipus ...

 10. Zādzība kvalificējošos apstākļos

  OpenAIRE

  Šleija, Ilze

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Zādzība kvalificējošos apstākļos”. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot zādzības kvalificējošo apstākļu izpratni teorijā un to piemērošanu praksē. Aplūkojot krimināltiesību teorijā paustās atziņas un analizējot tiesu praksi, maģistra darbā tika noskaidroti problēmjautājumi, kas rodas kvalificējot zādzību, kas izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, zādzība izdarīta atkārtot...

 11. Viesnīcas "NB" izaugsmes iespēju izvērtējums Latvijas tūrisma attīstības kontekstā

  OpenAIRE

  Loseva, Aļina

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir: Viesnīcas “NB” izaugsmes iespēju izvērtējums Latvijas tūrisma attīstības kontekstā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz Latvijas tūrisma nozares vīziju, pamatvērtībām un stratēģiju, izpētīt viesnīcas “NB” attīstības stāvokli un izstrādāt izaugsmes stratēģiju. Darbā veikta Latvijas tūrisma un viesnīcu nozares analīze, viesnīcas “NB” finanšu analīze un tās rezultātu salīdzināšana ar nozares vidējiem rādītājiem, konkurentu analīze, viesu atsauksmju analīze, SVID an...

 12. Viesnīcas "Hotel Vantis" darbības analīze un attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Lāce, Sabīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba ietvaros, autore, kura ir arī viesnīcas „Hotel Vantis” darbiniece, bija ieinteresēta izpētīt viesnīcas darbību un piedāvāt risinājumus „Hotel Vantis” darbības uzlabošanai. Lai labāk izprastu vai viesnīcas darbība ir veiksmīga vai nē, bija nepieciešams izpētīt arī Latvijas tūrisma nozari kopumā un statistiku par laika periodu 2012.-2014.gadam. Darba gaita izskatīti tūrisma nozares attīstības un kvalitātes noteikšanas institūciju - Latvijas viesnīcu un restorānu aģentūras, Tūris...

 13. Leksisko stilistiskās izteiksmes līdzekļu lietojums reklāmās par modi

  OpenAIRE

  Briede, Annija

  2016-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis ir stilistiskās izteiksmes līdzekļu noteikšana reklāmās par modi. Autore ir veikusi vairāku pētnieku publicētās literatūras apskatu par stilistiskās izteiksmes līdzekļiem un reklāmas diskursu. Darba mērķis ir veikt stilistiskās izteiksmes līdzekļu analīzi reklāmās par modi. Autore analizēja leksisko stilistisko izteiksmes līdzekļu lietojumu apģērbu izplatītāja Lindex modes reklāmās, kas izmantotas vairākās kampaņās. Izvērtējot iegūtos datus, var konstatēt, ka vairāku...

 14. Privāta CLIL bērnu valodu centra organizācijas iespējas Rīgā

  OpenAIRE

  Burova, Inna

  2014-01-01

  Ar katru gadu svešvalodu apguve agrīnā vecumā kļūst arvien populārāka. Iemesls tam ir fakts, ka bērns jaunākā vecumposmā ir spējīgāks ātrāk un vieglāk apgūt valodu, nekā pieaugušais. Tomēr Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) nav līdzekļu, lai organizēt angļu valodas nodarbības ar tik lielu intensitāti un papildus izmaksām. Darba mērķis ir izanalizēt privāto CLIL valodu centra organizācijas iespējas Rīgā. Datu savākšanas metodes ir intervijas un aptaujas. Darba uzdevumi ir...

 15. Loģistikas pilnveidošanas iespējas noliktavā lielā uzņēmumā

  OpenAIRE

  Olosa, Arta

  2015-01-01

  Artas Olosas maģistra darba tēma – „Loģistikas pilnveidošanas iespējas noliktavā lielā uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētiskām atziņām par noliktavas taupīgās vadīšanas metodēm, veikt iekšējo loģistikas procesu analīzi uzņēmumā SIA Schenker un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir veikta zinātnisko publikāciju un normatīvo dokumentu analīze par noliktavas darbības aspektiem un taupīgās vadīšanas veidiem. Otrajā ...

 16. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 17. Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Grišāne, Lāsma

  2012-01-01

  Maģistra darba izvēlētā tēma ir „Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai” (turpmāk tekstā SEO stratēģija). Maģistra darba mērķis ir izpētīt SEO izmantošanas iespējas vietņu popularizēšanai, reitinga paaugstināšanai un izstrādāt piemērotu SEO stratēģiju konkrētam uzņēmumam. Vietnes optimizācijas stratēģijas izstrāde meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai ir nozīmīga uzņēmuma reklāmas nodrošināšanai. Pirmkārt, īstenojot SEO stratēģiju tiek nodrošināta ...

 18. Valdošās varas un haņ ķīniešu attiecības Cjin dinastijas laikā

  OpenAIRE

  Andiņš, Matīss

  2014-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Valdošās varas un haņ ķīniešu attiecības Cjin dinastijas laikā”. Dažādi etniskie jautājumi Ķīnā ir bijuši aktuāli jau kopš pirmajām dinastijām vairāk nekā divus tūkstošus gadu senā pagātnē. Cjin dinastija bija viena no visilgāk pastāvošajām Ķīnas dinastijām un to bija dibinājuši mandžūri, kuri valdīja pār haņiem 268 gadus. Darba uzdevums ir izpētīt abu tautu savstarpējās attiecības, sākot no pirmajiem kontaktiem, līdz 1911.gada revolūcijai, izpētīt dažādu vēsture...

 19. Ekonomiskā balsojuma matemātiskais modelis

  OpenAIRE

  Zubkovs, Jurijs

  2010-01-01

  Darba rezultāti ir sekojošas atbildes uz hipotēzēs iekļautiem pētnieciskiem jautājumiem: gan valdošas koalīcijas, gan opozīcjas un jauno partiju atbalsta līmeņi ir cieši atkarīgi no visiem četriem makroekonomiskiem faktoriem: iekšzemes kopprodukta, strādājošo reālas darba samaksas, inflācijas un bezdarba izmaiņām; izņēmums ir prospektīvs balsojums par opozīciju un jaunām partijām, kuru bezdarba izmaiņas ietekmē vidēji cieši; opozīcijas un jauno partiju atbalsta līmenis ciešāk atkarīgs no makr...

 20. Valdošo ideoloģiju atspoguļojums Latvijas Radio programmā (1929–1982)

  OpenAIRE

  Rulle, Linda

  2007-01-01

  Šī maģistra darba temats ir "Valdošo ideoloģiju atspoguļojums Latvijas Radio programmā (1928-1982.g)" un tas balstīts uz Latvijas Radio programmu kontentanalīzi. Darba mērķis bija noteikt katrā hronoloģiskajā posmā valdošās ideoloģijas ietekmi Latvijas Radio programmā un salīdzināt ietekmēšanas metodes un paņēmienus. Apstrādājot datus ar kvantitatīvām un kvalitatīvām metodēm konstatēts, ka valdošā politiskā vara izmanto radio par līdzekli savu ideoloģisko mērķu sasniegšanai. Ideoloģiski piesā...

 1. Tūrisma aģentūru "Faritour", "Amber Way" un "City Tour" reklāmas aktivitāšu efektivitāte 2008. gada pirmajā pusē

  OpenAIRE

  Morāns, Jānis

  2008-01-01

  Tūrisma mārketings Latvijā vēl ir tikai attīstības stadijā, tāpat kā pati tūrisma industrija. Bet uzņēmumiem, kam mērķa auditorija ir izkaisīta (tūrisma kompāniju gadījumā – ceļotāji nāk no visas pasaules) ir rūpīgi jāizvēlas ceļi, pa kuriem pie sava primārā patērētāj nokļūt. Darba nosaukums ir „Tūrisma aģentūru „Faritour”, „Amber Way” un „City Tour” reklāmas aktivitāšu salīdzinājums 2008. gada pirmajā pusē”. Darba hipotēze ir: tūrisma aģentūru „Faritour”, „Amber Way” un „City Tour” reklāmas ...

 2. Personālvadības aspekti uzņēmumā SIA "DLLK"

  OpenAIRE

  Lieldaudziete, Baiba

  2018-01-01

  Bakalaura darba „Personālvadības aspekti uzņēmumā SIA „DLKK” mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajā daļā iegūtajām atziņām un praktiskās daļas- SIA „DLLK” prakses laikā un darbinieku aptaujā, kā arī sarunā ar uzņēmuma vadītāju iegūto informāciju, izanalizēt uzņēmuma personāla vadīšanas funkcijas, to nozīmi ikdienas darbībā un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma personālvadības sistēmas pilnveidošanai. Darba struktūra ir pakārtota definētajiem uzdevumiem- tas sastāv no ievada, teorēt...

 3. Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums “TV3” un “LNT” ziņās

  OpenAIRE

  Pole, Agnese

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums „TV3” un „LNT” ziņās”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā Zolitūdes lielveikala „Maximas” traģēdiju atspoguļoja „TV3 ziņās” un „LNT ziņās”. Pētnieciskais jautājums: Kurš ziņu dienests, proti, „TV3 ziņas” vai „LNT ziņas” Zolitūdes traģēdijas atspoguļošanā iesaistīja vairāk resursus? Teorētiskajā daļā tiek aplūkota literatūra par ziņu (jēdziena skaidrojums, atlases kritēriji, televīzijas ziņu specifika) un mediju darbs ārkārtas situācij...

 4. Cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīme hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā

  OpenAIRE

  Kolesnikova, Valentīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīme hronisku stāvokļu paasinājumu novēršanā”. Darba mērķis: noskaidrot cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīmi hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā. Hipotēze: cukura diabēta pacientu izglītošanai ir būtiska nozīme hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā, ja tā veikta pilnīgi un iet kopsolī ar pacientu motivēšanu iesaistīties pašaprūpē. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un pētnieciskās daļas, kā arī 6 pielikumiem. Teo...

 5. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 6. Franšīzes līgums

  OpenAIRE

  Bērziņš, Artūrs

  2011-01-01

  Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civiltieskiem līgumiem, franšīzes attīstība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveidošana Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī problēmjautājumi un to risinājums. Darba autors nonāk pie secinājuma, ka nolūkā past...

 7. Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā

  OpenAIRE

  Plinere, Svetlana

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā” mērķis ir izpētīt skolas un ģimenes sadarbības iespējas sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā. Darbs sastāv no anotācijas latviešu un angļu valodā, ievada, trīs pamatdaļām ar apakšnodaļām, nobeiguma, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir izzināta mācību motivācijas būtība un analizētas sākumskolas vecuma bērn...

 8. Ārstu un māsu ar dzimumlomām saistītie autostereotipi un heterostereotipi.

  OpenAIRE

  Pastare, Līga

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ārstu un māsu ar dzimumlomām saistītie heterostereotipi un autostereotipi. Stereotipi pastāv, pateicoties kategorizācijai. Aizspriedumi radušies sociālās nevienlīdzības rezultātā. Dzimuma aizspriedumi parasti tiek vērsti pret sievietēm, un iekļauj diskriminējošu rīcību. Tā kā stereotipi ir vienkāršotas, apgūtas priekšstatu shēmas, tās ir noderīgas un efektīgas, taču ne vienmēr ir patiesas un precīzas, jo efektīvas darba attiecības starp ārstu un medicīnas māsu ...

 9. Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā

  OpenAIRE

  Lūse, Ērika

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma – Aprūpes īpatnības bērniem ar Dauna sindromu stacionārā. Tēmas aktualitāte pievērst uzmanību bērna ar Dauna sindroma aprūpei, kā arī mazināt stereotipus par šiem bērniem. Darba mērķis ir izpētīt Dauna sindromu un māsas lomu šo bērnu aprūpē, kā arī aprūpes īpatnības. Pētniecības uzdevumi ir veikt zinātniskās literatūras analīzi, pētījuma atbilstošas māszinību teorijas atlasi, izstrādāt anketu, veikt pilot pētījumu, iegūto datu apkopošanu, analīze un secinājumu veikšana. I...

 10. Cenu politika un cenu veidošanas stratēģijas viesnīcā

  OpenAIRE

  Staško, Evija

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izanalizēt viesmīlības nozari Rīgā, kā arī Radisson Blu hotel Latvija konkurentus, iegūtie dati un Ketijas A. pētījums par atlaižu ietekmi uz viesnīcas rādītājiem, ļautu izstrādāt priekšlikumus viesnīcas numuru cenu noteikšanai. Maģistra darba izstrādē tiek izmantotas sekojošas pētīšanas metodes: literatūras analīze, prognozēšanas, salīdzināšanas, tabulas un grafiskās, kā arī aprakstošās, analītiskās metodes un scenāriju izstrāde. Pēc veiktajiem aprēķiniem maģistr...

 11. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  OpenAIRE

  Vismane, Inese

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 12. OECD SSNP 2015 izmēģinājuma pētījuma rezultāti un novērtējums

  OpenAIRE

  Romanovska, Madara

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2015 dabaszinātņu ietvaru, izmēģinājuma pētījuma rezultātus un instrumentāriju, sasaistot tos ar Latvijas pamatizglītības standartu un mūsdienīga dabaszinātņu mācību procesa tendencēm. Darbā ir literatūras un avotu apskats par dabaszinātņu ietvaru SSNP 2015, mūsdienīga dabaszinātņu mācību procesa tendencēm un to salīdzinājumu ar Latvijas pamatizglītības standartu. Darba empīriskajā daļā analizēti un salīdzināti...

 13. Sapņi un sapņošana Homēra eposos: funkcionālais aspekts

  OpenAIRE

  Skrauča, Zane

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Sapņi un sapņošana Homēra eposos: funkcionālais aspekts. Darba mērķis ir pētīt sapņu un sapņošanas funkcionālo aspektu Homēra eposos Īliada un Odiseja. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta zinātniskā literatūra par Homēra eposiem, antīko episko stilu un sapņu un sapņošanas nozīmi antīkajā literatūrā. Tika atlasīti sapņi Homēra eposos un sadalīti pa funkcijām – nākotnes paredzējuma funkcija, mudināšanas funkcija un maldināšanas funkcija. Tika izpētīti tēli sapņos un to noz...

 14. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 15. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 16. Kompanijas „ADIDAS” iekšējās un ārējās vides analīze

  OpenAIRE

  Kraiņeva, Jūlija

  2013-01-01

  ,,Kompānijas “Adidas” iekšējās un ārējās vides analīze”. Autore – Jūlija Kraiņeva. Darba vadītāja – lektore Irina Rezepina. Darbs „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” akadēmiskā grāda iegūšanai: 69 lapas, 8 attēli, 15 tabulas, 41 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir аnаlizēt kompānijas „Аdidas” ārējo un iеkšējo vidi, izstrādāt рriеkšlikumus tо рilnvеidоšаnаi un izvirzīt rekomendācijas, kuras palīdzēs uzlabot kompānijas darbības efektivitāti. Darba tē...

 17. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 18. Organizācijas antivīrusa programmatūras servera puses risinājumu ieviešana

  OpenAIRE

  Beitiks, Artūrs

  2011-01-01

  Darba mērķis ir izvērtēt dažādas Windows Server 2008 operētājsistēmai paredzētas pretvīrusu programmas, izvērtējot to funkcionālās iespējas, kā arī veikt dažāda veida drošības pārbaudījumus, lai spētu sniegt ieteikumus funkcionalitātes un drošības ziņā drošākā pretvīrusu risinājumu izvēlē. Darbā ir sniegts ieskats vīrusu un pretvīrusu vēsturē, to attīstībā līmeņos un darbības pamatprincipos Darba ietveros tika apskatīta pretvīrusu programmu konfigurācija, un spēja reaģēt uz dažāda veida...

 19. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas

  OpenAIRE

  Brauere, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas”. Darba mērķis ir izpētīt normatīvos aktus, speciālo juridisko literatūru un judikatūru, nolūkā konstatēt problēmas kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā tika aplūkota kukuļņemšanas un kukuļdošanas vēsturiskā attīstība, tādējādi sniedzot nelielu ieskatu par kukuļņemšanas un kukuļdošanas juridiskā pamata vēsturiskās attīstības posmiem no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Darb...

 20. Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

  OpenAIRE

  Cibule, Rūta

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā da...

 1. Lolitas efekta reprezentācija filmā „Lolita” (1997)

  OpenAIRE

  Žalubovska, Vita

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lolitas efekta reprezentācija filmā „Lolita” (1997)”. Darbs sastāvs no teorētiskās daļas, kurā tiek apskatīti visi nepieciešamie pētījumam jēdzieni – lolitas efekts, naratīvs, semiotika, filmas sintakse, stāsts un siţets. Metodoloģiskā daļa ietver sevī pētījumā izmantotās pētniecības metodes – naratīvā analīze un semiotiskā analīze. Empīriskā daļa ietver sevī naratīvo un semiotisko filmas analīzi. Darba problēma: kā tiek reprezentēts Lolitas efekts filmā „Lolita...

 2. Testētāju kvalifikācijas problēmas un to risinājumi

  OpenAIRE

  Kupča, Sabīna

  2017-01-01

  Maģistra darba galvenā problēma ir kā ātri un kvalitatīvi apmācīt testētāju, ņemot vērā jau viņa esošo vai neesošo zināšanu bāzi, lai viņš spētu veiksmīgi uzņemties atbildību par sev uzticēto darbu. Ir pieejama salīdzinoši daudz informācija par to, kādas prasmes ir nepieciešamas testētājam, taču trūkst informācijas, metodoloģijas, kā apgūt šo prasmju kopumu un kādā laika posmā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā attīstīt testētāju iemaņas, kā arī izveidot risinājumu, kurā ir definēti soļi u...

 3. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 4. Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

  OpenAIRE

  Mačane, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komunikāciju. Darba ietvaros tika analizēta zīmolu komunikācija sociālajos medijos facebook.com, instagram.com un twitter.com laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Darbā apkopota teorijas par zīmola un zīmolvedības...

 5. "American Express" kredītkaršu konkurētspēja Latvijas kredītkaršu tirgū

  OpenAIRE

  Koršenkovs, Jevgēnijs

  2008-01-01

  Maģistra darba temats ir ”American Express kredītkaršu konkurētspēju Latvijas kredītkaršu tirgū”. Izvēlētais maģistra darba temats ir aktuāls tādēļ, ka mūsdienu cilvēkiem ir grūti orientēties kredītkaršu veidos un to iespējās. Maģistra darbā ir ietverta informācija, par maksājumu kāršu attīstības vēsturi, maksājumu karšu biznesu un darbības sistēmu. Darbā apkopota un analizēta informācija par VISA, MasterCard un American Express izdevēj organizāciju piedāvātajiem produktiem un to klasifikācij...

 6. Pedagogu radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Balode, Dace Austra

  2012-01-01

  Austras Daces Balodes bakalaura darbs pedagoģijā ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Bakalaura darbs „Pedagoga radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem” sastāv no ievada, 2 nodaļām, 5 apakšnodaļām, un nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta (62 vienības) un 2 pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā analizēts radošums, tā būtība, struktūra un funkcijas, radošuma veicināšanas iespējas, mācī...

 7. Intertekstualitāte Amerikas Savienoto Valstu prezidentu inaugurācijas runās

  OpenAIRE

  Broka, Beāte

  2014-01-01

  Inaugurācijas runas satur iepriekš piedzīvotu notikumu, sasniegumu, kā arī garīgu vērtību un reliģiskās pārliecības atspoguļojumu, ko var panākt, citējot tekstus vai tajos paustās idejas – semiotikā šo procesu sauc par intertekstualitāti (intertextuality). Šī bakalaura darba mērķis ir izzināt un salīdzināt avotus, uz kuriem savās inaugurācijas runās atsaukušies pirmie un pēdējie pieci ASV prezidenti, un noteikt, vai laika gaitā intertekstualitātes forma un biežums ir mainījušies. Pētīj...

 8. Sarunvalodas elementi autožurnālos

  OpenAIRE

  Rode, Elīna

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sarunvalodas elementi autožurnālos” ir pētījums, kas atspoguļo sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos. Darba mērķis: pētīt, sistematizēt un analizēt sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos, kas ir viens no publicistikas veidiem. Līdz šim sarunvalodas elementi autožurnālos nav pētīti nemaz. Darbu veido ievads un trīs galvenās daļas „Valodas funkcionālie paveidi”, „Sarunvaloda” un „Sarunvalodas elementi autožurnālos”, bet darbu noslēdz secinājumi. Autožurn...

 9. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  OpenAIRE

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 10. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 11. Hamas un Palestīnas neatkarības kustība

  OpenAIRE

  Andruščenko, Anastasija

  2015-01-01

  HAMAS ir viena no divām iespaidīgākajām un daudzskaitlīgākajām Palestīnas atbrīvošanas kustībām. Šī darba uzdevums bija noskaidrot, izpētot tipisku HAMAS kustības dalībnieku biogrāfijas, kādi ir motīvi šo dalībnieku cīņai, kādi ļaudis kļūst par teroristiem-pašnāvniekiem un kāds idejiskais fons, kura ēnā notiek HAMAS cīņa pret Izraēlas valsti.

 12. Tiesiskas valsts ideja XVII-XVIII gs. Anglijas tiesību filozofu darbos

  OpenAIRE

  Lupiks, Maksims

  2016-01-01

  Maģistra darba tēma ir “Tiesiskas valsts ideja XVII-XVIII gs. Anglijas tiesību filozofu darbos”. Filozofija, mēroja garu attīstības un pilnveidošanās ceļu. Filozofija attīstīja un pilnveidoja cilvēces pašapziņu, kā rezultātā gadu gaitā mainījās sabiedrības uzskati. Pasaulē ir liels filozofu skaits, kuru idejas un darbi tika atzīti un noliegti, publiski iznīcināti, vai pat aizliegti publicēšanai. Daudzi filozofi tika vajāti un pat spiesti atstāt savu valsti. Viens no filozofijas aktuālākajiem ...

 13. Antiutopija Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”

  OpenAIRE

  Ekmane, Estere

  2013-01-01

  Bakalaura darbs pēta antiutopiju Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”. Bakalaura darba mērķis is atrast un analizēt antiutopijas pazīmes attiecīgajā romānā. Darbs sniedz informāciju par seno laiku utopijām, utopiju attīstību kopš Renesances, antiutopijas žanra attīstību, Mārgaretas Atvudas daiļradi un antiutopiju „Kalpones stāstā”. Pētījuma metode ir kvalitatīvā satura analīze, teksta interpretācija un salīdzinošā analīze, kas tika izmantotas antiutopijas analīzei attiecīgajā romānā. P...

 14. Pusaudžu - hokeja spēlētāju sasniegumu stratēģijas un apmierinātības izjūta, spēlējot hokeju, saistībā ar vecāku audzināšanas stiliem.

  OpenAIRE

  Stālmane, Liene

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis bija izpētīt saistības starp pusaudžu, kuri trenējas hokejā jau no agrīna vecuma, sasniegumu stratēģijām, apmierinātības izjūtu, spēlējot hokeju, un viņu vecāku audzināšanas stilus. Pētījumā tika iekļauti 53 respondenti latviešu tautības zēni, vecumā no 9 – 14 gadiem, kuri trenējas hokejā. Par pētījuma instrumentāriju izmantotas: 1)Vecāku audzināšanas stila aptauja. (Parental Authority Questionnaire (PAQ), Buri, 1991); 2) Sasniegumu stratēģiju aptauja....

 15. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 16. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 17. Divdaivu Ginka (Ginkgo Biloba) farmakoloģiskās īpašības un tā preparātu aprite SIA "Gulbju aptiekā"

  OpenAIRE

  Indriča, Alīna

  2014-01-01

  Divdaivu ginks (Ginkgo biloba) ir viens no vecākajiem kokiem pasaulē. Ķīnas tradicionālajā medicīnā ginka lapas un sēklas izmanto jau vismaz 5000 gadus. Standartizēts Ginkgo biloba ekstrakts satur – 24% flavonglikozīdu un 6% terpēnlaktonu. Šī darba mērķis ir veikt apkopoto datu analīzi par Ginkgo biloba preparātu apriti „Gulbju aptiekā” – Gulbenē, 2013. gada laikā, kā arī noskaidrot cilvēku informētību par Ginkgo biloba preparātu lietošanu. Darbā tika izvirzīti 4 uzdevumi: Noskaidrot, k...

 18. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 19. Algoritmi un heiristikas spēlei Rendzju

  OpenAIRE

  Firjans, Aleksandrs

  2006-01-01

  Šī darba mērķis ir Mākslīga Intelekta nodaļas divu spēlētāju spēles pētīšana Rendzju piemērā. Darbā ir aprakstīti alfa-beta un uzvārējošas bīstamības secības meklēšanas algoritms un dažādas heiristikas , lai paātrināt algoritmu darbību un novērtēt pozīciju. Šie algoritmi ir realizēti manā programmā.

 20. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 1. Latvijas sporta kluba “MEVI GYM” kredītspējas analīze un tās pilnveidošanas ceļi

  OpenAIRE

  Rakipova, Alija

  2017-01-01

  Bakalaura darba temats ir “Latvijas sporta kluba “MEVI GYM” kredītspējas analīze un tās pilnveidošanas ceļi”. Prakse rāda, ka sporta industrijai un sportam, ka biznesam Latvijā ir tendence par pēdējiem gadiem, konkrētāk periodā no 2015. līdz 2017. ieskaitot, palielināties. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids turpina attīstīties un būt trendā, līdz ar to palielinās sporta zāles skaits, ka arī mainās un palielinās tas piedāvājums, pakalpojumu daudzums un daudzveidīgums, abonementu un citu pakalp...

 2. Vecāku audzināšanas stilu saistība ar pašcieņu pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Miķelsone-Ježaka, Dace

  2008-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt pašcieņas saistību ar mātes un tēvu audzināšanas stilu bērnībā. Pētījumā piedalījās 105 pusaudži no dažādām skolām vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kas dzīvo pilnās ģimenēs. Tika izmantotas 2 aptaujas: 1. Vecāku autoritātes novērtējuma aptauja (The Parental Authority Questionnaire, Buri, 1991; Griškina, 2002). 2. Rozenberga pašcieņas aptauja (The Rosenberg Self – esteem Scale, Rosenberg, 1965).

 3. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  OpenAIRE

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 4. The class action. the concept of legal regulation in the civil procedure

  OpenAIRE

  Gudžiūnaitė, Irma

  2011-01-01

  Rašto darbas yra skirtas grupės ieškinio instituto teisinei analizei, siekiant įvertinti grupės ieškinio reglamentavimo galimybes Lietuvos Respublikoje. Pagrindinis Rašto darbo tikslas yra suformuluoti konkrečius pasiūlymus Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjui dėl grupės ieškinio reglamentavimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisėje. Rašto darbo pirmojoje dalyje išanalizuojami skirtingi grupės ieškinio modeliai, įtvirtinti įvairiose jurisdikcijose: JAV (įtvirtintas klasikinis grupės...

 5. Bankroto prevencijos Lietuvos įmonėse modelis vadovo klaidų aspektu

  OpenAIRE

  Ambutavičius, Mantas

  2008-01-01

  Šio magistrinio darbo pagrindinis tikslas yra identifikuoti dažniausiai vadovų daromas klaidas bei rasti prevencijos priemonių šioms klaidoms išvengti. Tai yra iš trijų pagrindinių dalių susidedantis darbas, kurios pirmojoje yra įvardinta kas yra bankrotas, bei apžvelgta įvairių autorių nuomonė apie dažniausiai pasitaikančias vadovų klaidas, kurios gali neigiamai įtakoti organizaciją. Šios klaidos yra suskirstytos į dvi pagrindines grupes – vadovo asmenybės nulemtas klaidas bei vadovo darbo k...

 6. Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016.gadā

  OpenAIRE

  Kovaļonoka, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba "Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016. gadā" pētnieciskie jautājumi ir par tēla veidošanās aspektiem mediju vidē, kā arī konkrēto cilvēku atspoguļojums tajos. Pētījums ir balstīts uz tēla teorijas pamatiem, kā arī Garija Vennela modificētas triangularās shēmas, kas bija pielāgota konkrētajam pētnieciskajam laukam. Pētījumā materiāli tika analizēti, izmantojot rāmējuma teoriju un kvalitat...

 7. Latvijas vidusskolu komunikācija sociālajā tīklā “Twitter”

  OpenAIRE

  Andersone, Renāte

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „Latvijas vidusskolu komunikācija sociālajā tīklā Twitter” tiek apskatīta vidusskolu veidotā komunikācija to sociālā tīkla Twitter kontos, auditorijas apmierinājums ar komunikācijas saturu un vidusskolu pārstāvju viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par sociālajiem tīkliem, kā arī nodaļas par tīkla sabiedrības teoriju un lietojuma un apmierinātības teoriju. Empīriskajā daļā ar kontentanalīzes palīdzību tiek...

 8. Prokrastinācijas, aktīvās prokrastinācijas un depresijas saistības

  OpenAIRE

  Leilande, Eva

  2014-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt literatūru un aprakstīt prokrastinācijas, aktīvās prokrastinācijas un depresijas fenomenus, kā arī veikt pētījumu, noskaidrojot to savstarpējās saistības, balstoties uz zinātnisko pētījumu teorētisko pamatojumu. Pētījuma izlase sastāv no 205 respondentiem vecumā no 16 līdz 56 gadiem, kur vidējais dalībnieku vecums ir 25 gadi. Pētījums tiek veikts, izmantojot Prokrastinācijas aptauju, Jauno aktīvās prokrastinācijas aptauju un Beka depresijas aptauju II. ...

 9. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 10. Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās

  OpenAIRE

  Sniķere, Sandija

  2009-01-01

  Maģistra darba nosaukums „Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās”. Darbs izstrādāts latviešu valodā, 51 lappušu apjomā. Maģistra darbā izvērtēti Ventspils un Rīgas ostas teritorijas izmantošanas konflikti. Osta ir specifisks teritorijas izmantošanas veids. Latvijā ostu teritorijām izmantošana tiek noteikta pašvaldību teritorijas plānojumos. Darbības ostas teritorijā var īstenot tikai ar ostas valdes akceptu. Plānojot teritoriju var rasties potenciālie konflikti, ja pē...

 11. Žurnālista un viņa tiesību sargāt avotus definīcija Eiropas un starptautiskajās tiesībās

  OpenAIRE

  Šimkus, Anrijs

  2015-01-01

  Darba ietvaros autors pēta, kā mūsdienu starptautiskajās cilvēktiesībās ir definēts žurnālists. Autors konkrēti izvērtē divas žurnālista definēšanas teorijas, kuras sastopamas valstu un tiesu praksē. Pirmā ir institucionālā teorija, kas nosaka, ka žurnālistam jābūt saiknei ar profesionālu mediju vai žurnālistu organizāciju. Otrā ir funkcionālā teorija, kas nosaka, ka ikviena persona, kura pilda žurnālista funkcijas, būs žurnālists. Tāpat autors pēta, vai žurnālista galveno privilēģiju - tiesī...

 12. Bezvadu sensoru tīklu tīmekļa saskarne

  OpenAIRE

  Buks, Dzintars

  2013-01-01

  Šobrīd nav populāra un plaši pieejama programmatūra, kura ļautu iestatīt un uzturēt bezvadu sensoru tīklu, kurš sastāv no bezvadu sensoru mezgliem. Kvalifikācijas darba „BEZVADU SENSORU TĪKLU TĪMEKĻA SASKARNE” mērķis ir atvieglot bezvadu sensoru tīklu iestatīšanas procesu. Lai realizētu nepieciešams bija izvēlēties vidi un atrast programmatūras risinājumu, kas izveido saskarni. Tika izvēlēta programmatūra Python, un saskarne veidota tīmekļa vidē. Tika izveidota lietotāju pārvaldība un bezvad...

 13. Mācību līdzekļa izstrāde matemātikas olimpiāžu sistēmas vajadzībām

  OpenAIRE

  Mežecka, Diāna

  2008-01-01

  Diplomdarbā īsi aplūkota matemātikas sacensību sistēma Latvijā, iespējas tām sagatavoties un galvenās grūtības, kas rodas gatavošanā procesā. Darba ietveros izstrādāts mācību līdzeklis uzdevumu risināšanā un atrisinājumu noformēšanā, kas balstās uz Rīgas, Viļņas un Tallinas 1. ģimnāziju olimpiāžu materiāliem.

 14. Morāles intuitīvo pamatu un morālās identitātes saistība ar morālo uzvedību

  OpenAIRE

  Mālkalniete-Čelika, Ieva

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kā morāles intuitīvie pamati un morālā identitāte prognozē morālo uzvedību, un vai morālās identitātes internalizācijas dimensijai ir mediatora efekts starp morāles intuitīvajiem pamatiem un morālo uzvedību. Pētījumā piedalījās 237 studenti (76% sievietes, vidējais vecums M=23,11). Pētījumā tika izmantotas metodikas : Morāles intuitīvo pamatu aptauja (Moral Foundations Questionnaire: 30-Item Full version-MFQ 30; Graham, Haidt & Nosek, 2008), Morālās i...

 15. Hipfizāro un dzimumhormonu izmaiņu ietekme uz epilepsijas norisi sievietēm.

  OpenAIRE

  Āva, Lauma

  2007-01-01

  Darba mērķis bija noskaidrot hipofīzes un steroīdo hormonu izmaiņu ietekmi uz epilepsijas kritērijiem sievietēm ar idiopātisku epilepsiju fertilā vecumā. Tika izmantoti dati par 71 sievieti ar idiopātisku epilepsiju vecumā no 13 – 55 gadiem. Kā kontrolgrupa tika izmantoti hormonālo analīžu un elektroencefalogrāfijas rādītāju rezultāti 14 sievietēm vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Hormonu analīzēm tika ņemtas asinis, ņemot vērā tekošo menstruālā cikla fāzi. Tika noteikts folikulus stimulējošā horm...

 16. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 17. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 18. Virālo video izmantošana Latvijas reklāmas kampaņās: "Piens Fest", "Kiwie" un "AirDog" gadījumi

  OpenAIRE

  Manuilova, Santa

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Virālo video izmantošana Latvijas reklāmas kampaņās: „Piens Fest”, „Kiwie” un „AirDog” gadījumi”. Pētījuma mērķis - noskaidrot virālo video reklāmu izmantošanas tendences Latvijā un noteikt, kāda ir auditorijas attieksme pret šādiem video. Darbā tika izmantotas kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumu metodes: aptauja un intervija. Teorētiskajā pamatojumā apskatīta mediju konverģences teorija, jauno mediju, reklāmas kampaņu un partizānu mārketinga teorētiskais ra...

 19. Reja Bredberija romāna “451 grāds pēc Fārenheita” personāžu vizuālo tēlu izstrāde

  OpenAIRE

  Rožāns, Rihards

  2015-01-01

  Pēdējos gados ir strauji pieaugušas tehnoloģiskās iespējas, veidojot visdažādākos koncepta dizainus. Tādu jaunu programmu pieejamība kā, piemēram, Photoshop, sniedz jebkuram interesentam iespējas realizēt pat visfantastiskākās savas idejas ātri, efektīgi un foto-reālistiski. Darba mērķis ir noskaidrot zinātniskās fantastikas savienojamības iespējas koncepta dizainā. Teorētiskajā daļā apskatīta literatūra par zinātnisko fantastiku, Reja Bredberija daiļrade, kā arī Reja Bredberija 1953.ga...

 20. Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde

  OpenAIRE

  Bonfelde, Lelde

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Alus kosmētikas produktu vizuālās identitātes izstrāde”. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts iepakojuma dizaina jēdziens, iepakojuma dizaina nozīme, dizaina veidošanas principi, populārākie iepakojuma materiāli. Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai mūsdienu alus kosmētikas iepakojuma dizainā ir nepieciešamība izmantot alus iepakojuma dizaina raksturīgākos principus. Hipotēze: Alus kosmētikas iepakojuma dizainā nepieciešams izmantot alus etiķešu dizaina grafiskos elementus...

 1. Trans – taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu hromatogrāfiju

  OpenAIRE

  Vītols, Alvis

  2016-01-01

  Trans- taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu gromotogrāfiju. Vītols A. Zinātniskais vadītājs Dr. ķīm. Mekšs P., Maģistra darbs , 69 lappuses, 42 attēli, 12 tabulas, 39 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par trans- taukskābju iegūšanu un izmantošanu pārtikas produktos. Apkopota informācija par trans- tauku ietekmi uz veselību. Literatūras apskatā apskatītas šobrīd visplašāk izmantotās trans- tauku analīžu metodes D...

 2. Akadēmiskā prokrastinācija, emocionālais intelekts un kontroles lokuss studentiem.

  OpenAIRE

  Grandāne, Madara

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis bija noskaidrot, cik lielā mērā emocionālais inteleks un kontroles lokuss paredz prokrastināciju un noteikt saistības starp prokrastināciju, emocionālo intelektu un kontroles lokusu. Pētījumā piedalījās 109 studējoši respondenti vecumā no 19 līdz 42 gadiem (M = 25,5; SD = 5,43). Pētījumā tika pielietotas trīs aptaujas: Akadēmiskās prokrastinācijas aptauja (Academic Procrastination Scale, Lay,1986), Emocionālā intelekta aptauja (The Self-Report Emotional Intelligence ...

 3. Darbuotojų kūrybiškumą skatinančių veiksnių Ukmergės sporto centre vertinimas

  OpenAIRE

  Aukštuolis, Teodoras

  2014-01-01

  Informacinių technologijų, rinkos ekonomikos, globalizacijos amžiaus pamatas - žmogaus kūrybiškumas, tai jis lemia mokslo, verslo, technologijų, menų - visų žmogaus siekių - pažangą. Sportas nėra didžiausia, tačiau sparčiausiai auganti laisvalaikio industrijos sudedamoji dalis, todėl kūrybiškas, rezultatyvus sporto darbuotojų darbas įvardijamas kaip vienas svarbiausių šiandieninės sporto rinkos uždavinių. Čia išryškėja analizuotina problema – kokie veiksniai skatina sporto centro darbuo...

 4. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismu dzimumu atšķirības pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Zumente, Ieva

  2018-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noskaidrot, psiholoģiskās aizsardzības mehānismu dzimumu atšķirības pusaudžu vecumā. Tika aptautāji 69 respondenti vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Pētījumā tika izmantota saīsinātā Aizsardzības stilu aptauja Defense Style Questionnaire, (DSQ – 40), (Andrews, Singh, & Bond, 1993). Bakalaura darbā tika izpētīts un atbildēts uz pētījuma jautājumiem: vai pastāv dzimumu atšķirības starp psiholoģiskās aizsardzības mehānismu pielietošanu pusaudžu vecumā, kā arī tika noskaid...

 5. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 6. Komandas darbs - JIT pacientu aprūpē

  OpenAIRE

  Stramkale, Ilze

  2014-01-01

  Pētniecības darbs „Komandas darbs – Jaundzimušo intensīvās terapijas pacientu aprūpē” tika veikts ar mērķi noskaidrot komandas darba priekšnosacījumus un pielietojumu Jaundzimušo intensīvās terapijas pacientu aprūpē. Darbā tika izvirzīti divi pētnieciskie jautājumi – kā tiek realizēts komandas darbs Jaundzimušo Intensīvās terapijas nodaļā, un vai komandas darbs Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā ir kvalitatīvas aprūpes priekšnosacījums? Mērķa sasniegšanai izmantota kvalitatīvā pētnie...

 7. Latvijas augstskolu komunikācija sociālajos tīklos: Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņu Universitātes un Biznesa Augstskolas Turība piemērs

  OpenAIRE

  Žoludeva, Ieva

  2017-01-01

  Bakalaura tēma ir „Latvijas augstskolu komunikācija sociālajos tīklos Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa augstskolas Turība piemērs”. Tā mērķis ir noskaidrot vidusskolnieku motivāciju pēc augstskolu komunikācijas sociālajos tīklos, noskaidrot mērķauditorijas, augstskolu pārstāvju viedokli par to. Teorētiskā daļa sastāv no nodaļām kā sociālie tīkli, organizāciju komunikācija, jaunieši, tīklu sabiedrības teorija, lietojuma un apmierinātības teorija. Darba pētniecisk...

 8. Pašvaldības uzņēmuma "Rīgas Satiksme" komunikācija sociālajos medijos

  OpenAIRE

  Rika, Katrīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Pašvaldības uzņēmuma Rīgas Satiksme komunikācija sociālajos medijos”. Pētījuma galvenais mērķis ir noskaidrot, atbilstoši kādam Dž. Gruniga komunikācijas modelim tiek veidota Rīgas Satiksmes komunikācija sociālajos medijos. Teorētiskais pamatojumu veido nodaļas par sociālajiem medijiem un to veidiem, sabiedriskajām attiecībām un Dž. Gruniga komunikācijas modeļiem. Empīriskajā daļa tiek veikta kvalitatīvā kontentanalīze, kur tiek veikta uzņēmuma satura...

 9. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 10. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 11. Interneta veikala platformas “Prestashop” modulis priekš preču importa un preču datu atjaunošanas

  OpenAIRE

  Hromčenkova, Veronika

  2017-01-01

  Šī kvalifikācijas darba mērķis izstrādāt moduli priekš produktu importa interneta veikalam uz PrestaShop platformas. Modulī ir iespējams ielādēt failu XML formātā, tas saturs no XML struktūras tiks pārveidots par viegli lietojamo tabulu ar visiem datiem no faila, lietotājs var rediģēt datus tabulā un importēt veikalā. Import PrestaShop veikalā notiek caur PrestaShop tīmekļa pakalpojumu. Modulis atvieglo interneta veikala administratoriem preču importēšanu. Tas ir īpaši aktuāli, ja vajag pārne...

 12. Augu izcelsmes un sintētisko caurejas līdzekļu aprite aptiekā no 2015. līdz 2017. gadam un pacientu aptaujas izvērtējums

  OpenAIRE

  Truhanova, Zane

  2017-01-01

  Aizcietējums ir zarnu trakta traucējums, kas raksturojas ar vēdera izeju retāku par trim reizēm nedēļā. Aizcietējuma laikā novērojami nepatīkami simptomi, kas būtiski traucē dzīves kvalitātei. Maģistra darba mērķis ir analizēt caurejas līdzekļu aprites datus par diviem gadiem un, izmantojot anketēšanas metodi, analizēt iegūtos datus par caurejas līdzekļu lietošanu. Aprites dati parāda, ka visvairāk pārdotie sintētiskie caurejas līdzekļi ir makrogols, Fortrans (osmotiskie caurejas līdzekļi) un...

 13. "Programmatūra kā Pakalpojums" ieviešanas stratēģija

  OpenAIRE

  Meiers, Egils

  2010-01-01

  Iesniegtajā bakalaura darbā „„Programmatūra kā pakalpojums” ieviešanas stratēģija” izskatīti programmatūras kā pakalpojuma sniegšanas veidi, veikta šo pakalpojumu veidu salīdzināšana un izstrādāta stratēģija un rekomendācijas pakalpojuma ieviešanai SIA „Lattelecom Technology”. Bakalaura darbs ir sadalīts 2 daļās – analītiskā daļa un projekta daļa. Analītiskajā darba daļā tiek raksturota „Programmatūra kā pakalpojums” pakalpojuma būtība, lietošanas gadījumi un veikta dažādo pakalpojumu ...

 14. Apūpe pacientiem ar alkohola atkarību

  OpenAIRE

  Romanova, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma: ”Aprūpe pacientiem ar alkohola atkarību”. Autore izpētīja ar alkoholu atkarīgo pacientu aprūpi un ar to saistīto specifiku ambulatorajā praksē. Bakalaura darbā autore teorētiski analizēja alkohola atkarības medicīniskos aspektus un raksturoja māszinību teoriju saistībā ar aprūpi pacientiem ar alkohola atkarību. Praktiskajā daļā autore izpētīja ar alkoholu atkarīgo pacientu veselības aprūpes specifiku ambulatorajā praksē un noskaidroja ambulatorās aprūpes māsu viedokļus...

 15. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 16. Infrastructure of Baltic Region Transmission System: Analysis of Technical and Economic Factors of its Development

  Science.gov (United States)

  Obushevs, A.; Oleinikova, I.; Mutule, A.

  2014-08-01

  The operational conditions of new networks dictate new requirements for the transmission planning, which would include the electricity market figures and a sizable involvement of renewable generation. This paper focuses on the transmission expansion planning techniques based on the calculations of optimal power flows and on the concept of development planning and sustainability. A description is given for the mathematical model of calculations and analysis of transmission system. The results have shown that the Baltic transmission system infrastructure can successfully be analyzed based on the proposed methodology and developed mathematical model Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) energosistēmas ir cieši saistītas vēsturiski, un to darbība nav iespējama bez savstarpējas sadarbības attīstības un darba režīmu jautājumos. Ekonomisko attiecību īstenošanu enerģētikas sektorā paātrināja elektroenerģijas tirgus attīstība. Baltijas valstu enerģētikas politika ir integrēta ES enerģētikas stratēģijas sastāvdaļa, nosakot trīs galvenos mērķus: enerģētikas nozares konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un drošība. Visas trīs Baltijas energosistēmas veica lielu darba apjomu iekārtu modernizācijā un standartu saskaņošanā, kuras ir saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kā arī par tirgus attiecību un tehnoloģiju standartu ieviešanu, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elektroenerģijas pieejamību patērētājiem Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos ārējos apstākļus, it īpaši ģeopolitiskos faktorus, Baltijas valstu enerģētikas politika būtu jāizskata ar mērķi novērtēt, kā šie faktori ietekmē energosistēmas ilgtspējīgu attīstību kopumā. No iepriekš minētā izriet, ka nepieciešama jauna nacionāla enerģētikas stratēģija, kura stiprinātu efektīvu ekonomisko un sociālo pamatu ilgtspējīgu attīstību Baltijas valstu nacionālā ekonomikā. Šī darba m

 17. Internālas un eksternālas uzvedības problēmas un pusaudžu mācību sasniegumi.

  OpenAIRE

  Pēča, Kaiva

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas saistības pastāv starp pusaudžu uzvedības problēmām un mācību sasniegumiem vispārizglītojošā skolā. Izlasi veidoja 77 kādas Latvijas vispārizglītojošās skolas 8.klašu skolēni vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Uzvedības problēmu izpētei tika izmantotas internalizētas uzvedības un eksternalizētas uzvedības skalas no Ahenbaha aptaujas anketas „Jaunieša (11-18 gadi) pašvērtējums”. Mācību sasniegumu izpētei tika izmantotas skolēnu starpsemestra...

 18. Ticības taisnīgai pasaulei saistība ar akadēmiskajiem centieniem un sasniegumiem

  OpenAIRE

  Zdanoviča, Anita

  2014-01-01

  Bakalaura darba ietvaros apskatīta „Ticības taisnīgai pasaulei” (TTP) teorijas saistība ar akadēmiskajiem centieniem un sasniegumiem 111 studentu izlasē. Korelatīvā pētījumā analizētas sakarības starp vispārējo un personīgo TTP un studentu saņemto vērtējumu, apmierinātību ar sekmēm, uztverto pasniedzēju taisnīgumu. Iegūtie rezultāti liecina par TTP pozitīvo un adaptīvo nozīmi akadēmiskajā kontekstā: saskaņā ar izvirzītajām hipotēzēm personīgā TTP pozitīvi korelē ar studentu apmierinātību a...

 19. Ziemeļlatgales atbrīvošana 1920.g. janvārī – februārī: militārās operācijas norise

  OpenAIRE

  Burga, Māris

  2010-01-01

  Darbā tiek apskatīta Ziemeļlatgales atbrīvošanas operācija – daļa no pēdējā un vismazāk pētītā Latvijas Neatkarības kara posma – Latgales atbrīvošanas. Tikai pēc Latgales atbrīvošanas kļuva iespējama visu latviešu apdzīvoto reģionu apvienošana un pilnvērtīgas Latvijas valsts izveide. Darba mērķis ir apskatīt un izvērtēt Latvijas armijas darbību, tās panākumus un neveiksmes, Ziemeļlatgalē, 1920. gada janvārī. Darbs aptver laika posmu no 1919. gada novembra, kad sākās gatavošanās Latgales at...

 20. Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā

  OpenAIRE

  Surova, Jevgeņija

  2015-01-01

  Maģistra darba „Kļūdu analīze Latvijas pilsētu tīmekļa vietņu tulkojumos vācu valodā” mērķis ir sniegt ieguldījumu tūrisma jomas tekstu tulkošanas uzlabošanā, kā arī izstrādāt ieteikumus tūrisma tekstu tulkotājiem svešvalodā, norādot uz būtiskākajām kļūdām jeb nepilnībām. Šī mērķa sasniegšanai tika izvēlētas 10 Latvijas pilsētu un citas ar tūrismu saistītas tīmekļa vietnes, kuras pieejamas arī vācu valodā. Tulkojumi vācu valodā tika vērtēti un analizēti no vairākiem valodas un tulkošanas aspe...

 1. Jura Utāna mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Kalniņa, Līga

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir Jura Utāna mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības analīze. Pētījumā meklētas atbildes kāda ir gleznotāja mākslinieciskā darbība un šīs mākslinieciskās darbības pedagoģiskā vērtība. Apkopota un analizēta teorētiskā literatūra, vēsturiskie materiāli- izstāžu recenzijas un raksti, trīsdesmit deviņas studentu recenzijas par izstādi „Utāns glezno un uzvar”, veikta septiņu studentu interviju analīze un rasts ieskats mākslinieka dzīvesdarbībā. Pētījuma tiek atklāts jauns tr...

 2. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filosofiska analīze.

  OpenAIRE

  Moroza, Agrita

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filozofiska analīze” tiek analizēta viena no 20. gs. izcilākajiem sociālajiem psihologiem - Leona Festingera kognitīvās disonanses teorija. Darba gaitā parādīts, kā kognitīvās disonanses reducēšanas procesi ir saistīti ar indivīda zināšanu sistēmas veidošanos. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma tiek analizēta no sociālās filozofijas perspektīvas, lai parā...

 3. Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Pučkova, Irina

  2012-01-01

  Irina Pučkova. Tēma – Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā – Riga 2012. – 80 lpp. Darbs veltīts aktuālai tēmai kā vienai no inovāciju metodēm un mūsdienu metodiskajiem paņēmieniem (krievu valodas apmācībai) vecākajās vidusskolas klasēs. Darba mērķis – izveidot videomateriālus sagatavotas diskusijas vadīšanai, aprobēt tos un veikt pētījumu vecākajās klasēs. Darbā dots stratēģiju apraksts un videomateriāli svešvalodā...

 4. Magnētisku dipolu rotācijas inducēta šķidra metāla kustības eksperimentāla izpēte

  OpenAIRE

  Beinerts, Toms

  2009-01-01

  Darba mērķis ir eksperimentāli izpētīt inducēto šķidrā metāla kustību no rotējošiem cilindriskiem magnētiem, kuru magnetizācija vērta ortogonāli asij. Darbā tiek izpētīta pasaulē vel nekur nerealizēta magnētiskā sistēma, ar mērķi noskaidrot vai šādus magnētus var lietot efektīvai šķidro metālu maisīšanai. Tika izveidota eksperimentā ierīce, kas ļāva nomērīt inducētās šķidrā metālā kustības ātrumu atkarībā no magnētu rotācijas frekvences un attāluma starp magnētiem un šķidrā metāla rezervuāru....

 5. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 6. Tūrisma pakalpojumi Madonas novadā uzņēmēju skatījumā

  OpenAIRE

  Vasiļjeva, Jūlija

  2012-01-01

  Mūsdienās tūrisms ir daudzfunkcionāla nozare, kas galvenokārt ietver sabiedrības atpūtas iespējas. Tūrisms ir arī liela uzņēmējdarbības nozare un nozīmīgs nodarbinātības avots. Madonas novads ir bagāts ar unikāliem resursiem jaunu tūrisma pakalpojumu izveidei. Tāpēc bakalaura darbā tiks pētīti tūrisma pakalpojumi Madonas novadā uzņēmēju skatījumā. Bakalaura darba mērķis: Noskaidrot Madonas novada tūrisma un tā patēriņa tendences. Bakalaura darbā tika pielietota teorētiskā pētīšana...

 7. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 8. Automašīnās iebūvēto GPS īpatnības

  OpenAIRE

  Kļimenko, Aleksandrs

  2015-01-01

  Automašīnās iebūvēto borta datoru svarīga sastāvdaļa ir GPS, kas atvieglo automašīnas vadītāja ikdienu. Automašīnu īpašnieki nav informēti par šo sistēmu ražotājiem, par to, kādas operētājsistēmas tās darbina, kā arī par to cik drošas ir šīs iekārtas un vai tās ir iespējams pielāgot savām vajadzībām. Darba mērķis ir izpētīt dažādās automašīnu markās iebūvēto GPS īpatnības, tai skaitā, operētājsistēmas uz kurām šīs iekārtas darbojas, iespējas pielāgot šīs iekārtas savām vajadzībām, kā arī š...

 9. Tiešsaistes GPS izsekošanas sistēma „GPS OrientTracker”

  OpenAIRE

  Āboliņš, Valters

  2008-01-01

  Darba mērķis bija ieviest Latvijā GPS tiešsaistes izsekošanas sistēmu, kas orientēšanās sacensību laikā spētu uzrādīt, kur atrodas konkrēta persona uz doto brīdi. Tā kā Pasaulē šāda veida sistēmas jau tiek pielietotas, arī Latvijā, lai attīstītu un popularizētu orientēšanās sportu, ir nepieciešamas tiešsaistes izsekošanas sistēmas. Rezultātā tika salīdzinātas jau esošas sistēmas, to cenas, un izvēlēta piemērotākā uztvērējierīce, un beigās izstrādāta tiešsaistes izsekošanas sistēma....

 10. Dažādu navigācijas GPS uztvērēju precizitāte lauka darbos

  OpenAIRE

  Mihailovs, Kalvis

  2010-01-01

  Pasaulē ir pieejams plašs piedāvājums ar dažādiem navigācijas GPS uztvērējiem, to atšķirības ir gan vizuālas, gan tehniskas, gan funkcionālas. GPS uztvērēju ražotāji un izplatītāji sniedz informāciju par GPS uztvērēju precizitāti, taču bieži vien tā ir maldinoša un neatspoguļo patieso horizontālo un vertikālo precizitātes informāciju. Veicot bakalaura darba – dažādu navigācijas GPS uztvērēju precizitāte lauka darbos, mērķis ir noskaidrot dažādu „zemo cenu” navigācijas GPS uztvērēju precizi...

 11. H1 - antihistamīna preparātu aprite aptiekās

  OpenAIRE

  Palamarčuka, Nadežda

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādi H1-antihistamīna preparāti ir vislabāk pazīstami un tiek visvairāk pirkti aptiekās. Pētījumā tika aptaujāti 100 pacienti un analizēti lieltirgotavas MagnumMedical H1-antihistamīna preparātu tirdzniecības apjomi. Iegūtie rezultāti liecina, ka vislielākais H1-antihistamīna preparātu patēriņš ir pirmās paaudzes preparātiem Tavegyl (klemastīns) un Suprastin (hloropiramīns), jo to iegādei nav nepieciešamas receptes, tie ir salīdzinoši lēti un ir bijuši p...

 12. Teātris 20. gadsimta 60. gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem)

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Juta

  2009-01-01

  Maģistra darba „Teātris 20.gs. 60.gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem)“ izstrādē tika izvirzīts mērķis pētīt teātra un sabiedrības attiecības minētajā laika posmā. Kā pētījuma avots galvenokārt izmantoti preses materiāli. Tiek apskatīta teātra vieta un loma 60.gadu politiskās dzīves un kultūras politikas kontekstā. Pirmkārt, uzmanība tika pievērsta teātra īpašajai lomai un nozīmei, kādu tam tika ierādīta padomju ideoloģiskajā sistēmā. Darbā tika risināti vairāki teorēti...

 13. Skaistumkopšanas industrija un tās uzņēmējdarbības īpatnības

  OpenAIRE

  Siliņa, Elīna

  2014-01-01

  Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu „Skaistumkopšanas industrija un tās uzņēmējdarbības īpatnības”. Bakalaura darba mērķis- ir iegūt informāciju par skaistumkopšanas uzņēmējdarbību un tās šī brīža attīstību, par atšķirīgām tendencēm šajā uzņēmējdarbības jomā un mūsdienu nepieciešamību pēc skaistumkopšanas precēm un pakalpojumiem. Darbā ir aplūkota skaistumkopšanas vēsture, skaistumkopšanas industrija un klasifikācija, nozares attīstības tendences, nodokļi, darbaspēks un tā kvalifik...

 14. Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

  OpenAIRE

  Jēgermane, Ilze

  2011-01-01

  Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt lietderīgs angļu valodas apguvē. Darba autore analizēja teorētisko literatūru par mācību modeļa WebQuest koncepciju un tā pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas apguvē, izmantojot gadījuma pētījuma metodi. Pētījumā piedalīj...

 15. Rīgas sociālās vides reklāmas ietekme uz auditoriju: ētikas un efektivitātes kopsakars (2005–2012)

  OpenAIRE

  Afanasjeva, Elīna

  2013-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Rīgas sociālās vides reklāmas ietekme uz auditoriju: ētikas un efektivitātes kopsakars (2005–2012)”. Darbā izmantoti vides reklāmas piemēri, kuri izstrādāti un izplatīti Rīgā laika posmā no 2005. līdz 2012. gadam. Pētnieciskā problēma: reklāmas ētiskuma korelācija ar sociālās reklāmas ietekmi uz auditoriju un tās komunikatīvo efektivitāti. Pētījuma objekts un priekšmets – sociālā vides reklāma un tās ētikas kopsakars ar ietekmi uz auditoriju. Pētījuma l...

 16. Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās

  OpenAIRE

  Laicāne, Ieva

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās” tiek pētīts ļaunuma koncepts 20. gadsimta 90. gadu kulta seriālā „Twin Peaks”. Pētījuma problēma ir: ar kādiem paņēmieniem ļaunums tiek attēlots konkrētajā seriālā. Darba mērķis ir atklāt, kā seriālā „Twin Peaks” tiek attēlots ļaunums. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās – apskatīta teorētiskā pieeja semiotikai, kino vaoldao un televīzijai kā īpatnējam medijam, kā arī ļaunuma skaidrojums; metodoloģiskās – apskatītas izm...

 17. Lielbritānijas iesaistīšanās Pirmajā pasaules karā: diplomātiskais aspekts britu un amerikāņu vēstures literatūrā

  OpenAIRE

  Zemītis, Kārlis

  2006-01-01

  1914. gada 4. augustā, piesakot karu Vācijai, Lielbritānija iesaistījās Pirmajā pasaules karā, lai nepieļautu, ka tiek sakautas Francija un Krievija – valstis, kas vēl 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā tika uzskatītas par Lielbritānijas galvenajām pretiniecēm starptautiskajā politikā. Darba mērķis ir izvērtēt, kā minētajā laika periodā mainās Lielbritānijas nostāja un pozīcijas starpvalstu politikā un kādas motivācijas vadīta 1914. gada augustā Lielbritānija iesaistījās karā pret Vāciju....

 18. Java EE tehnoloģiju pielietošana tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē

  OpenAIRE

  Pakers, Oskars

  2014-01-01

  Informācijas tehnoloģijas un zinātne kopumā nenoliedzami palīdz risināt dažādas sadzīves problēmas. Tehnoloģiju attīstība ir sekmējusi dažādu birokrātisku procesu atvieglošanu. Viens no šādiem procesiem ir strīdu risināšana starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju. Šis process mēdz būt garš, arī birokrātisks, un daudzos gadījumos patērētāji izvēlas samierināties ar defektīvu preci vai neatbilstošu pakalpojumu. Maģistra darba mērķis ir veikt analīzi šādam procesam un izveidot...

 19. Venecuēla starp ES un Ķīnu: brīvās tirdzniecības līgumu izvērtējums.

  OpenAIRE

  Vilde, Zane

  2016-01-01

  Maģistra darba tēmas ietvaros–Venecuēla starp ES un Ķīnu: brīvās tirdzniecības līgumu izvērtējums-tiek pētīts Venecuēlas izdevīgums brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanā ar ES („Mercosur” ietvaros), ņemot vērā Ķīnas pieaugošo nozīmi Venecuēlas ekonomikā. Darbā izvirzītā hipotēze: Venecuēlas („Mercosur” ietvaros) brīvās tirdzniecības līguma noslēgšana ar Ķīnu atstātu mazāku politisko ietekmi un lielāku ekonomisko ietekmi nekā līgums ar ES. Tiek analizēta ES-Venecuēlas, Ķīnas-Venecuēlas polit...

 20. Emocionālā vientulība un emociju vizuālās izpausmes iespējas sociālajos portālos internetā.

  OpenAIRE

  Krūmale, Līga

  2013-01-01

  Šī darba mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp emocionālās un sociālās vientulības rādītājiem, indivīda pašreizējo garastāvokli un to, kādus attēlus indivīds izvēlas šī garastāvokļa ilustrēšanai, kā arī, vai pastā atšķirības attēlu izvēlē sava un citu cilvēku pozitīva un negatīva garastāvokļa raksturošanai. Pētījuma dalībnieki ir 186 respondenti, 137 sievietes un 49 vīrieši vecumā no 15 līdz 64 gadiem, kuri aizpildīja elektronisku aptaujas anketu internetā. Pētījumā tika izm...

 1. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 2. Korekcijas iespējas jauniešiem ar stostīšanos

  OpenAIRE

  Lūžniece, Lauma

  2012-01-01

  Profesionālā augstākā līmeņa studiju diplomdarbs Laumai Lūžniecei izstrādāts Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, progrommā – speciālās izglītības skolotājs, skolotājs logopēds. Zinātniskā darba vadītāja ir profesore Dr.paed., Sarmīte Tūbele. Diplomdarba temats ir „Korekcijas iespējas jauniešiem ar stostīšanos”. Pētījuma mērķis ir teorētiski izzināt valodas traucējumu – stostīšanos un praktiski pārbaudīt komunikācijas traucējuma uzlabošanas iespējas. Diplo...

 3. Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi

  OpenAIRE

  Bruņeniece, Aiva

  2017-01-01

  Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi. Bruņeniece A., darba vadītājs Dr. ķīm. docents Ģībietis J. Bakalaura darbs, 44 lappuses, 10 tabulas, 26 attēli, 23 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā apskatītas dažādas ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes kvantitatīvās noteikšanas metodes. Veikta ITS firmas ekprestesta „Water-Works” teststrēmeļu kalibrēšana. Eksperimentāli izpētīta jonu spēka, pH un organiskā šķīdinātāja ietekme uz teststrēmeļu darbību. Iegūti kalibrēšanas grafiki un iz...

 4. Norunāto laulību tradīcijas Ķīnā

  OpenAIRE

  Smiltiņa, Sanda

  2013-01-01

  Bakalura darbā „Norunāto laulību tradīcijas Ķīnā” apskatīti galvenie laulību veidi pirms – komunisma Ķīnā, īpašu uzmanību pievēršot norunātajām laulībām ar patrilokālu dzīvesvietu pēc kāzām. Darba gaitā apkopoti nozīmīgāko pētnieku darbi, kas sniedza plašu informāciju par norunāto laulību tradīcijām. Norunāto laulību tradīcijas ir ļoti dažādas un atšķirās katrā Ķīnas reģionā, tomēr ir kopīgās iezīmes, piemēram, senču godināšana un laulību noslēgšana, izpildot rituālu, kurā jaunais pāris ...

 5. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 6. Peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas modulis

  OpenAIRE

  Maurīte, Aiva

  2010-01-01

  Darbā ir apskatīta tēma par peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanu, kas ir svarīgs elements peritoneālās dialīzes pacientu aprūpes procesā. Darba mērķis ir noskaidrot, kādam ir jābūt peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas modulim, lai tas veiksmīgi darbotos praksē. Teorētiskā daļā sniegts ieskats par pacienta izglītošanas aspektiem, veselības aprūpes personāla pedagoģisko kompetenci, aplūkota peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas pieredze Latvijā un citās Eiropas valstīs...

 7. Reproduktīvās klonēšanas ētiskie aspekti.

  OpenAIRE

  Urbāne, Dārta

  2011-01-01

  Reproduktīvā klonēšana ir viena no jaunākajām zinātnes inovācijām. Klonēšanas būtība ir radīt kādas būtnes ģenētiski identisku indivīdu. Klonēšana ir specifiska reproduktīvā metode, tādēļ tā ir izraisījusi ievērojamu skaitu ētikas jautājumu un radījusi morālās problēmas. Kā sava darba mērķi esmu izvirzījusi noskaidrot, šīs tehnoloģijas specifiku, apzināt tās izraisīto problēmu loku, kā arī izpētīt, kā klonēšanu vērtē citas ar sabiedrību saistītās nozares, piemēram, medicīna un reliģija. V...

 8. Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija

  OpenAIRE

  Tenisone, Ilze

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa biogrāfiju - kā viņš ir ticis līdz savas terapijas izveidei, noslēgumā sniedzot teoloģisku izvērtējumu (Rodžersa uzstādījumam, ka cilvēks ir labs, kongruencei, beznosacījuma attieksmei, empātiskai sapratnei) salīdzinājumā ar psiholoģiju. Izzinot Rodžersa biogrāfiju un pēto...

 9. Datu bāzu un to lietotāju saskarsmes problēmas interneta vidē

  OpenAIRE

  Blekte, Guntars

  2009-01-01

  Tīmekļa vietņu dizaina izveide ir sarežģīts un atbildīgs process, jo būs būtisks faktors, kas noteiks vietnes veiksmīgumu. Dizainerim ir jāņem vēra dažādi lietotāju instinkti, kas ir veidojušies un tiek veidoti, lietotājiem apmeklējot citas tīmekļa vietnes. Šajā darbā autors apskata dažādus tīmekļa vietņu izveides faktorus un pēta kā vietņu dizaina attīstība sasaistās ar datora aplikāciju dizaina attīstību, un kā aplikāciju dizains nosaka kopējo virtuālā dizaina modi. Darba saturā tiek apkopo...

 10. Bitcoin - alternatīva valūta

  OpenAIRE

  Liškovska, Eva

  2014-01-01

  Mūsdienās digitālās valūtas kļūst ar vien izplatītākas, tādēļ autore ir izvēlējusies pētīt digitālo valūtu Bitcoin. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, kādas ir Bitcoin valūtas priekšrocības un trūkumi, lai izdarītu secinājumus un izstrādātu priekšlikumus Bitcoin uzlabošanai, lai nākotnē tā spētu būt tikpat konkurētspējīga kā reālā valūta. Pēc pētījuma veikšanas autore secināja, ka Bitcoin popularitāte gan lietotāju vidū, gan uzņēmumu vidū, kas sāk pieņemt Bitcoin digotālo valūtu, tikai t...

 11. Lasīšanas izpratnes mācību materiālu izstrāde A2 līmeņa skolēniem

  OpenAIRE

  Jirgena, Baiba

  2014-01-01

  Skolēnu lasīšanas izpratnes attīstīšana ir aktuāls temats valodas mācīšanās procesā. Mācīšanās materiāli ieņem neatsveramu lomu lasīšanas izpratnes attīstīšanā, tādēļ tiem ir jābūt veiksmīgi izstrādātiem, lai nodrošinātu skolēnu lasīšanas izpratnes attīstību. Tādēļ šī maģistra darba mērķis ir izstrādāt mācīšanas materiālus A2 līmeņa skolēniem, lai attīstītu viņu lasīšanas izpratni, pielietojot Blūma taksonomiju un shēmas teoriju. Lai sasniegtu šo mērķi, gadījuma izpēte tika izvēlēta kā pētīju...

 12. Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā

  OpenAIRE

  Paļčevska, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaurā darbā "JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS PROBLĒMAS LATVIJĀ" autors izskatīs jautājumu par jauniešu nodarbinātību Latvijā. Jauniešu bezdarbs joprojām ir viena no aktuālākajām problēmām jauniešu nodarbinātības sfērā. Pētījuma mērķis ir studentu un jauno speciālistu vietas noteikšana darba tirgū, kā arī faktoru noteikšana, kas jauniešiem traucē iegūt labu darbu. Autors arī aplūkos jauniešu nodarbinātības atbalsta programmas, kuras strādā Latvijas teritorijā, un veiks salīdzinošo analīzi par nod...

 13. Jauniešu nodarbinātība un bezdarbs Latvijā

  OpenAIRE

  Vilciņa, Laura

  2016-01-01

  Jauniešu bezdarbs ir nopietna ekonomiska, politiska un sociāla problēma, jo jaunieši ir sabiedrības daļa, kura nākotnē veidos darbaspēku, uzņēmējdarbības vidi un balstīs Latvijas sociālās drošības sistēmu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt jauniešu nodarbinātības un bezdarba tendences Latvijā, analizēt, kādi pasākumi tiek īstenoti situācijas uzlabošanai, kā arī veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darbā tika apskatīts laika periods no 2007. gada līdz 2014. gada...

 14. Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

  OpenAIRE

  Leščenko, Jekaterina

  2016-01-01

  Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atš...

 15. Akomodācijas novērtēšanas klīnisko metožu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Paegle, Zane

  2011-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 30 lappusēm. Tas satur 14 attēlus, vienu tabulu un 18 atsauces uz izmantoto literatūru. Atslēgas vārdi: akomodācijas amplitūda, foropters, briļļu proves rāmis Darba mērķis: noskaidrot, kā binokulāro akomodācijas amplitūdas noteikšanu ar mīnuss lēcu metodi ietekmē mērījumu attālums un mērījuma veikšanas metodika. Metode: akomodācijas amplitūda tika mērīta ar mīnuss lēcu metodi. Akomodācijas amplitūdas novērtēšanai tālumā tika izmanto...

 16. Grafiskā stāstījuma uzbūve un trauma Hāleda Hoseinī grafiskajā romānā “Pūķa ķērājs”

  OpenAIRE

  Vanaga, Alīna

  2016-01-01

  Hāleda Hoseinī grafiskais romāns “Pūķa ķērājs”demonstrē grafisko romānu spēju vienlaicīgi uzrunāt lielu cilvēku daudzumu un tajā pašā laikā izteikt neaprakstāmo, kas apliecina to, ka grafiskie romāni ļoti labi prot darīt saprotamas tādas neaprakstāmas tēmas, kā trauma. Tādēļ, šī maģistra darba mērķis ir noteikt, kā grafiskā stāstījuma uzbūve attēlo traumu Hāleda Hoseinī grafiskajā romāna “Pūķa ķērājs” un kādu rezultātu tas rada. Iepriekš minētā mērķa sasniegšanai tika izvēlētas divas pētīšana...

 17. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 18. Aparātiskie un programmatūriskie VPN risinājumi

  OpenAIRE

  Vanags, Artis

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir iepazīties ar virtuālo privāto tīklu tehnoloģijām, to izmantošanas iespējām, kā arī to darbības principiem. Maģistra darbā risināmā problēma ir, kā iespējams piekļūt mājas datiem drošākā veidā. Darbā tiek apskatīta VPN izveides vēsture, tīklu veidi un uzbūves īpatnības, VPN tīklu attīstība mūsdienās, kā arī konfigurācijas iespējamība izmantojot gan aparātisko, gan arī programmatūrisko nodrošinājumu. Tiek aprakstīta arī VPN risinājumu salīdzināšana. Apskatot VPN att...

 19. VPN – darbs ārpus biroja

  OpenAIRE

  Sproģis, Gvido

  2007-01-01

  Kvalifikācijas darba „VPN – darbs ārpus biroja” mērķis ir izprast VPN uzbūvi un darbību Windows Server 2003 serverī, kā arī VPN servera izveidošanu un attālināti pieslēgties VPN serverim. Galvenais uzdevums ir iegūt pietiekošas zināšanas VPN servera un VPN tuneļa izveidošanā. Darbā tiek parādīts VPN servera izveidošana, izmantojot Windows Server 2003, datu drošība VPN tunelī mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā pasaulē. Darbā attēlots cik samērā viegli ir izveidot VPN serveri un pēc tam attāl...

 20. Vietnes “Twitch.tv” lietotāju sociālais tīkls

  OpenAIRE

  Zērvēns, Matīss

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir turpināt izstrādāt un uzlabot esošo tīmekļa lietotni. Izstrādājamās sistēmas mērķis ir paplašināt vietnes twitch.tv funkcionalitāti, funkcionalitātes paplašinājums fokusējas uz lietotāju savstarpēju mijiedarbību un straumētāju apguvi. Šī sistēma ļaus lietotājam grupēt vietnes twitch.tv straumētājus saturiskās grupās, vieglāk atrast un orientēties straumētājos, vadoties pēc citu sistēmas lietotāju darbībām, vērtējumiem un viedokļiem....

 1. Izmaiņas ASV lielpilsētu sabiedrības dzīvesveidā 20.gs.20.gados: Ņūorleānas piemērs

  OpenAIRE

  Zeiza, Irēna

  2017-01-01

  Šī darba mērķis ir konstatēt un analizēt galvenos politiskos, ekonomiskos un sociālos faktorus, kas noteica sabiedrības dzīvesveida maiņu 20. gadsimta. 20. gados ASV lielpilsētās, kā arī iespējami vispusīgi raksturot būtiskākās izmaiņas sabiedrības dzīvesveidā, ko šie faktori izraisīja, aplūkojot kā piemēru Ņūorleānas gadījumu. 1920. gadi tiek raksturoti kā politiska konservatīvisma, materiālisma un hedonisma laikmets ASV. Politikā dzīvesveida maiņu ietekmē vēlēšanu tiesību piešķiršana sievie...

 2. ROTAĻAS VIDĒJĀ PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VĀRDU KRĀJUMA BAGĀTINĀŠANAI

  OpenAIRE

  Brūvere, Santa

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darbs ir izstrādāts par tēmu „Rotaļas vidējā pirmsskolas vecuma bērnu vārdu krājuma bagātināšanai”. Kvalifikācijas darba autore: Santa Brūvere Izvēlētās tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem rada patīkamas izjūtas un attīsta ne tikai valodu, bet arī citas eksistenciālas prasmes un iemaņas, tādēļ būtiski ir izpētīt kā ar rotaļu palīdzību var bagātināt bērnu vārdu krājumu. Pētījuma mērķis: teorētiski izzināt un praktiski pamatot vidējā pirm...

 3. Pusaudžu trauksmes, pašcieņas un viņu māšu audzināšanas stilu saistība.

  OpenAIRE

  Valere, Linda

  2007-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pusaudžu trauksmes, pašcieņas un viņu māšu audzināšanas stilu saistība”. Pusaudžu trauksme ir ļoti aktuāla problēma. Trauksmes traucējumu izplatība pusaudžiem svārstās no 12% līdz 17,3 % (Vasey & Ollendick, 2000 kā minēts Fraire, 2006), un tie rada lielu risku atkārtotiem trauksmes traucējumiem jau pieaugušā vecumā (Pine, Cohen, Gurley, Brook & Ma, 1998). Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv saistība starp pusaudžu trauksmi, pašcieņu un viņu māšu audzināšanas sti...

 4. Vardarbīgo datorspēļu spēlēšanas ietekme uz jauniešu agresīvām un prosociālām kognīcijām

  OpenAIRE

  Limonovs, Mihails

  2016-01-01

  Šī bakalaura darba pētījuma mērķis ir noskaidrot vai jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli ar prosociālo elementu, būs zemāki agresijas rādītāji un augstāki prosociālas spriešanas rādītāji, nekā jauniešiem, kuri spēlēs vardarbīgo datorspēli bez prosociāliem elementiem. Lai sasniegtu šo mērķi tika iesaistīti 46 dalībnieki, kuri nejaušības kārtā tika sadalīti divās grupās: dalībnieki, kuri spēlēja vardarbīgo datorspēli bez prosociāla elementa (n=23) un dalībnieki, kuri spēlēka vardarbīg...

 5. Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes problemātika Latvijā

  OpenAIRE

  Nerets, Rūdolfs

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma „Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes problēmas Latvijā” ir ļoti aktuāls jautājums mūsdienu starptautiskajās privātajās tiesībās. Pašreizējais tiesiskais regulējums ir nepilnīgs, tāpēc tajā veicami grozījumi un papildinājumi, kas novērstu būtiskākās ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes problēmas Latvijā. Turklāt Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem ir jābūt atbilstošiem pastāvošajai ārvalstu praksei un starptautiskajam tiesiskajam reg...

 6. Darbstaciju attālināta administrēšana

  OpenAIRE

  Pleiko, Uģis

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbā apskatītas attālinātās darbstaciju administrēšanas iespējas, attālinātas administrēšanas programmatūras uzstādīšana, konfigurēšana, salīdzinājums un lietojamība. Darba mērķis – datortīkla administratora dažādas sarežģītības ikdienas uzdevumu paveikšana attālināti, izmantojot dažādus risinājumus; veikt šos pašus uzdevumus arī attālināti savienojoties starp dažādām operētājsistēmām, piemēram, no Microsoft Windows attālinātās darbvirsmas režīmā pieslēgties Ubuntu Linux un...

 7. Windows un Linux serveru attālinātās administrēšanas iespējas.

  OpenAIRE

  Rapša, Dainis

  2010-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek apskatīti attālinātās administrēšanas rīku iespējas, izmantojot Windows un Linux operētājsistēmas. Darba gaitā tiek apskatīti un uzstādīti attālinātās administrēšanas rīki. Rīku priekšrocības un trūkumi Windows un Linux operētājsistēmā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti tīkla protokoli, kas ir cieši saistīti ar attālinātās administrēšanas rīku iespējām. Praktiskajā daļa tiek veikta attālinātās administrēšanas rīku instalēšana, konfigurēšana, salīdzināšana un administr...

 8. 5-7 gadīgu bērnu komunikatīvās kompetences sekmēšana dramatizācijas rotaļā

  OpenAIRE

  Hermansone, Aiga

  2018-01-01

  Pētījums “5-7 gadīgu bērnu komunikatīvās kompetences sekmēšana dramatizācijas rotaļā” aktualizē bērnu nepilnīgās valodas un komunikācijas prasmes, kuru attīstība un pilnveidošana ir mūsdienīgas izglītības pamatuzdevums. Darba autore Aiga Hermansone pētījumā izvirzījusi mērķi: teorētiski un empīriski pamatot komunikatīvās kompetences sekmēšanas pedagoģiskos nosacījumus 5-7 gadīgiem bērniem dramatizācijas rotaļās. Pētījuma pirmajā daļā analizētas filosofu, psihologu un pedagogu atziņas par kom...

 9. Virtuālās realitātes mobilās lietotnes izstrāde kāršu spēļu apmācībai

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2017-01-01

  Jaunās paaudzes viedtālruņi nodrošina plašas aparatūras un programmatūras iespējas, kas ļauj jaunajām tehnoloģijām izmantot viedtālruņu potenciālu. Galvenais iemesls, kādēļ spēlētāji zaudē kāršu spēlē blackjack, ir zināšanu trūkums par spēli. Balstoties uz statistikas datiem, 65% populācijas ietilpst vizuālās apmācības kategorijā, kas nozīmē, ka virtuālā realitāte kāršu spēļu apmācībai būtu piemērota plašai auditorijai ar vizuālās apmācības stilu. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt virtuālās ...

 10. Faraona dievišķās varas manifestācija Ozīrisa un Hora svētkos 1872.-30.g.p.m.ē

  OpenAIRE

  Andrejauska, Ieva

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Faraona dievišķās varas manifestācija Ozīrisa un Hora svētkos 1872. - 30. g.p.m.ē.” mērķis ir apskatīt konkrēto svētku ceremonijas ar faraona klātbūtni un izpētīt, kā caur rituāliem tiek leģitimēta dievišķā vara. Senās Ēģiptes valdniekam piemita dievišķa vara, ko noteiktā laikā bija nepieciešams atjaunot, stiprināt, leģitimēt. Tas bija iespējams Ozīrisa un Hora svētku ceremonijās, kuru laikā faraons veica ar Ozīrisa mitoloģiju saistītus rituālus. Pētījuma gaitā noskaidrots, ...

 11. Aikido cīņas mākslas etiķete un filozofija

  OpenAIRE

  Suhova, Jeļena

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas cīņu mākslas aikido filozofijas un etiķetes izpētei, kas nosaka pareizos veidus, kā apgūt aikido. Aikido cīņas māksla ar savu nosaukumu kļuva pazīstama salīdzinoši nesen, tomēr tās filozofijas un tehniku pirmsākumi parādījās jau daudz agrāk.Darba mērķis ir izpētīt aikido filozofiju, tās izpaušanos caur etiķeti un izprast tās nozīmi šajā cīņas mākslā. Līdz ar to darbā tiks apskatīta arī aikido rašanās un attīstīšanās vēsture, lai saprastu, kā šī filozofija un et...

 12. Latvijas trauksmes cēlāju Likumprojekta atbilstība trauksmes cēlāju jēdziena izpratnei Eiropas Padomē

  OpenAIRE

  Meļņika, Madara

  2016-01-01

  Ir atzīts, ka trauksmes celšana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā atklāt korupciju un nopietnus pārkāpumus un cīnīties pret tiem, kā arī veicināt pārredzamību, atvērtību un atbildību valsts iestādēs un privātos uzņēmumos. Tomēr efektīvas aizsardzības neesamība var radīt dilemmu starp sabiedrības interesēm un pašas personas vēlmi būt drošībā un saglabāt savu līdzšinējo darba vietu un stāvokli tajā. Autore darbā analizē šībrīža trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā un sniedz atzinumus ...

 13. Akadēmiskās pašregulācijas saistība ar pusaudžu personības iezīmēm un vecāku audzināšanas stiliem

  OpenAIRE

  Iliško, Judīte

  2016-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda saistība pastāv starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un pusaudžu personības iezīmēm, kā arī, vai pastāv dzimuma atšķirības starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un personības iezīmēm, un, cik lielā mērā pusaudžu personības iezīmes un vecāku audzināšanas stili prognozē pusaudžu akadēmisko pašregulāciju. Pētījumā piedalījās 225 7.-8.klašu skolēni no vien...

 14. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 15. Vikkas ķeltu saknes

  OpenAIRE

  Saveļjeva, Olga

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Vikkas Ķeltu Saknes” ir ieskats mītoloģijā un kultūrā. Šis darbs parāda aspektus, kuros seno ķeltu reliģija un modernā neo-pagāniskā kustība „Vikka” līdzinās un atšķiras. Lai parādītu līdzīgos un atšķirīgos aspektus, bakalaura darbā iekļauta informācija, kas skar katru tēmu atsevišķi. Tādējādi darba teorētiskajā daļā apskatīta seno ķeltu ikdienas dzīve un kultūra, kā arī Vikkas reliģijas pamati. Praktiskajā daļā veikta abu reliģiju salīdzinoša analīze. Atslē...

 16. Pusaudžu meiteņu pašcieņa saistībā ar pubertāti, ķermeņa tēlu un vardarbības pieredzi

  OpenAIRE

  Lapsa, Līga

  2013-01-01

  Šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot saistības starp pašcieņu, pubertāti, Ķermeņa masas indeksu, ķermeņa tēlu un vardarbības pieredzi 11 – 14 gadus vecām Latvijas pusaudžu meitenēm. Pētījuma izlasi veido 60 meitenes. Pētījumā izmantota Rozenberga pašcieņas aptauja, Ķermeņa tēla uztveres aptauja, Bērnības traumu aptauja, kā arī jautājumi par meitenes vecumu, menstruāciju sākšanās vecumu, augumu un svaru. Pētījuma rezultāti rāda, ka pastāv statistiski nozīmīga atšķirība ķermeņa tēla rādītājo...

 17. Zīmola "Laima" preču sortimenta analīze un tā pilnveidošanas iespējas segmentēšanas aspektā.

  OpenAIRE

  Krama, Elīna

  2015-01-01

  Pētījuma tēma ir „Zīmola „Laima” preču sortimenta analīze un tā pilnveidošanas iespējas segmentēšanas aspektā”. Darba mērķis - pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, uzņēmuma „Laima” klientu aptaujas un intervijas rezultātiem, izpētīt zīmola „Laima” produktu sortimenta pilnveidošanas iespējas, novērtēt produktu sortimentu un tā īpašības, atklāt nepilnības tirgus segmentēšanas aspektā un sniegt priekšlikumus pilnveidošanai. 1.nodaļā sniegts ieskats teorētiskos jautājumos par produktu un...

 18. Odoroloģiskā izpēte kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Brīvers, Jēkabs

  2014-01-01

  Kriminālistiskā odoroloģija ir vienīgā tiesu ekspertīžu klase, kas savā izpētē izmanto dzīvu būtni kā pierādījuma līdzekli un instrumentu. Šis fakts vienlaikus ieintriģē un sarežģī šīs ekspertīzes izmantošanu kriminālprocesuālajā darbībā. Darba mērķis ir analizēt odoroloģisko izpēti, kā arī pierādīt odoroloģiskās izpētes perspektīvas un izmantošanas iespējas noziedzīgu nodarījumu atkrāšanā ar personas vainas pierādīšanu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir veicami šādi uzdevumi: 1.Norm...

 19. Odoroloģiskā izpēte kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Vīgule, Sendija

  2014-01-01

  Kriminālistiskā odoroloģija ir maz analizēta un pētīta, nepastāv vienota izpētes sistēma. Vairākums pieejamo materiālu par kriminālistisko odoroloģiju ir novecojuši, taču jauni pētījumi nozares ietvaros netiek veikti. Daudzi juridisko profesiju pārstāvji kriminālistisko odoroloģiju uzskata kā nepieļaujamu pierādīšanā, kā arī noziedzīgo nodarījumu atklāšanā. Darba mērķis ir pierādīt kriminālistiskās odoroloģijas izmantošanas iespējamību noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, to pierādīšanā, kā ar...

 20. Hip hop subkultūras virtuālās kopienas

  OpenAIRE

  Kovaļčuka, Oksana

  2008-01-01

  Pētījuma mērķis ir apskatīt Latvijas hip hop subkultūru virtuālajā vidē un noskaidrot, vai Latvijas hip hop subkultūras tīmekļa lapu lietotājus var uzskatīt par virtuālās kopienas locekļiem, hip hop subkultūras pārstāvjiem. Lai sasniegtu darba mērķi tika izanalizētas Latvijas hip hop subkultūras tīmekļa lapas (dokumentu analīze), ka arī veiktas intervijas ar „Forum” (www.lvhh.lv) tīmekļa lapas reģistrētiem lietotājiem. Pētījumā secināts, ka „Forum” tīmekļa lapu var uzskatīt par Latvi...

 1. Konkuretspējas paaugstināšanas virzieni apdrošināšanas sabiedrībā BTA

  OpenAIRE

  Filipova, Rita

  2016-01-01

  Maģistra darbā „Konkurētspējas paaugstināšanas virzieni apdrošināšanas sabiedrībā „BTA” tiek analizēta apdrošināšanas sabiedrības konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas virzienus apdrošināšanas sabiedrībā „BTA”. Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apskatīt konkurētspējas jēdzienu, tās novērtēšanas metodes, ietekmējošos faktorus; 2) raksturot Latviju konkurētspējas jomā; 3) apskatīt konkurēt...

 2. Kultūršoks Erasmus apmaiņas studentu dzīvē un tā atrisināšanas veidi

  OpenAIRE

  Mihailovska, Viktorija

  2016-01-01

  Erasmus mācību mobilitātes dalībniekiem ir piedāvāta iespēja pavadīt vienu vai divus semestrus studēt augstākās izglītības iestādē citā Eiropas valstī. Ierodoties šajā valstī, studentiem var rasties kultūršoks. Darba mērķis ir izpētīt kultūršoka jēdzienu un iegūt datus par visvairāk traucējošākajiem iemesliem, kas to izraisa, kā arī atrast veidus, kā to risināt. Šim nolūkam autore analizēja teorijas par kultūršoku, adaptāciju un atgriešanās kultūršoku, kā arī izstrādāja un veica starptautisku...

 3. Plašsaziņas līdzekļu manipulatīvo tehnoloģiju ietekme uz sabiedriskās domas veidošanos

  OpenAIRE

  Stepiņa, Kristīne

  2014-01-01

  Maģistra darba galvenais mērķis ir noteikt manipulatīvo tehnoloģiju lomu sabiedriskās domas veidošanā plašsaziņas līdzekļos. Maģistra darbā tiks izklāstītas galvenokārt trīs filosofu – Maršala Makluana, Žana Bodrijāra un Noama Čomska – darbos paustās atziņas par plašsaziņas līdzekļu nozīmi un manipulatīvajām tehnoloģijām, līdzekļiem, metodēm, tehnikām un stratēģijām, jeb autores piedāvāto apvienojošo apzīmējumu, - ‘manipulakri’. Visu šo minēto filosofu attieksmē pret manipulakriem var ...

 4. Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas

  OpenAIRE

  Buivide, Jūlija

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas”. Latvijā lielāka uzņēmumu daļa, kas ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, saskārās ar lielu problēmu apjomu. Pirmkārt, samazinājās apmeklētāju skaits, un tas varētu būt saistīts kā ar maksātspējas pazemināšanos, tā arī ar viesnīcas vai restorānu pievilcības pasliktināšanos vai apkalpošanas kvalitātes pasliktināšanos. Samazinājās arī tūristu skaits. Tas, otrkā...

 5. Dzimtes stereotipi "Pampers" drukātajās reklāmās Latvijā 2002─2006.gadā

  OpenAIRE

  Veličko, Laura

  2007-01-01

  Bakalaura darba “Dzimtes stereotipi “Pampers” drukātajās reklāmās Latvijā 2002. – 2006. gadā” mērķis ir gūt detalizētu priekšstatu par “Pampers” reklāmās atspoguļotajiem dzimtes stereotipiem. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas satur informāciju par stereotipiem, dzimti, ģimeni kā institūciju un pārliecināšanu reklāmā, un empīriskās daļās kas satur kontentanalīzi par “Pampers” drukātajām reklāmām un strukturētajām intervijām ar ģimenēm. Pētījums pierādīja, ka “Pampers” drukātajās ...

 6. Dimensiju samazināšanas algoritmi

  OpenAIRE

  Starovoitova, Tatjana

  2012-01-01

  Šīs darbs apskata datu dimensiju samazināšanas nepieciešamību un metodes. Tas pēta vienu no pieejām - galveno komponenšu analīzi. Darba mērķis ir izpētīt to teorētisko pamatojumu, darbības principus un pielietošanas iespējas; salīdzināt eksistējošas implementācijas, noskaidrot to pielietošanas robežas, un izpētīt iteratīvo tuvināto algoritmu veidošanas iespējas. Algoritmu darbība tiek pārbaudīta uz lielām datu kopām, lai salīdzināt veiktspēju un patērētus resursus un ieraudzīt uzlabošanas...

 7. DNS reparācijas veicinātāja AV-153-Na mijiedarbība ar DNS

  OpenAIRE

  Ļeonova, Elīna

  2013-01-01

  Daudzu savienojumu spēja tieši mijiedarboties ar DNS spirāli liecina par to mutagēnām un kancerogēnām īpašībām.Tomēr,pedējos gados, parādījās daudzi ziņojumi,par tiešo antimutagēnu mijiedarbību ar DNS,interkalējot un dažādveida piesaistoties DNS rievām. Nesen ir pieradīts, ka AV -153 ir antimutagēns un reparācijas veicinātājs. Darba mērķis bija izpētīt 1,4 dihidropiridīna atvasinājuma AV -153 mijiedarbību ar DNS ka arī parbaudīt AV-153 ietekmi uz DNS pasargāšanu no H2O2 iedarbības un DNS pārr...

 8. Civilā atbildība par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā

  OpenAIRE

  Krontāle, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt civilās atbildības par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā starptautisko tiesisko regulējumu un attiecīgos Latvijas normatīvos aktus. Civilo atbildību par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā regulē starptautiskās konvencijas, ES tiesību akti un nacionālie tiesību akti. Autore bakalaura darbā ir analizējusi atsevišķas tiesiskā regulējuma īpatnības, piemēram, atbildību par videi nodarīto kaitējumu, atbildības tiesisko regulējumu atšķirības atkarībā...

 9. Preventīvās diplomātijas iespējas un robežas: Sīrijas gadījums

  OpenAIRE

  Lapčenoka, Sanita

  2013-01-01

  2013.gada pirmajā pusē aktualizējušies starptautisko aktieru mēģinājumi rast risinājumus Sīrijā notiekošajam pilsoņu karam, iezīmē darba problēmjautājumu par savlaicīgas rīcības iespējamību pirms konflikta eskalācijas. Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai Sīrijā pastāvēja iespējas novērst konflikta eskalāciju un tā izraisīto vardarbību ar preventīvās diplomātijas līdzekļiem. Pētījuma gaitā, aplūkojot preventīvās diplomātijas koncepta aspektus, Sīrijas krīzes fāzes un konflikta elementus, tiek...

 10. 19. gadsimta īru gotiskās literatūras īpatnības

  OpenAIRE

  Tepļakova, Ksenija

  2013-01-01

  Īru gotiskā literatūra, viens no gotiskās literatūras žanriskajiem strāvojumiem, piedzīvoja savus ziedu laikus 19.gadsimtā, kad radās tādu plaši pazīstamu īru rakstnieku kā Čārlza Roberta Metjurina, Džozefa Šeridana le Fanu un Brema Stokera darbi. Maģistra darba mērķis ir izpētīt 19.gadsimta īru gotiskās literatūras nozīmi gotiskās literatūras žanra ietvaros un identificēt īru gotiskās literatūras fenomenu. Darbs sniedz īsu pārskatu par gotisko literatūru un tās galvenajām raksturiezīmēm, pēt...

 11. Ukrainas krīzes attēlojums plašsaziņas līdzekļos

  OpenAIRE

  Ķirse, Guna

  2015-01-01

  Plašsaziņas līdzekļi ir spēcīgs instruments valdošās sabiedrības daļas rokās, lai izplatītu ideoloģijai atbilstošas idejas. Šo darbu paveic attiecīgi izvēlēti valodas līdzekļi, kas ļauj uzsvērt vai, tieši otrādi, apslēpt dažādus uzskatus. Darba mērķis bija izpētīt, kā Ukrainas krīze tiek atspoguļota medijos no Krievijas, Ukrainas un Rietumu perspektīvas. Iegūtie dati, kurus veidoja 45 ziņu reportāžas, tika analizēti, izmantojot kritisko diskursa analīzi, un tika izvērtēta leksika, mākslinieci...

 12. Mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā

  OpenAIRE

  Tarasova, Renata

  2009-01-01

  Diplomdarbā tiek aplūkots mācību saturs lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā. Lasāmie teksti ir latviešu valodas apguves avots un vienlaicīgi arī iespēja apgūt apkārtējo pasauli. Diplomdarba mērķis ir pētīt un analizēt mācību saturu lasītprasmes attīstīšanai pamatizglītības pirmajā posmā, izstrādāt ieteikumus darba pilnveidošanai. Diplomdarbam ir trīs daļas. 1. daļā analizēta lasītprasmes būtības skaidrojums dažādās teorijās. Otrajā daļā analizēts latviešu valodas mācību...

 13. Vikingu laikmeta sabiedrības atspoguļojums islandiešu sāgās

  OpenAIRE

  Celma, Daina

  2014-01-01

  Bakalaura darbs tika veidots ar mērķi apskatīt kā vikingu laikmeta sabiedrība tiek atspoguļota islandiešu sāgās. Darba gaitā ar teksta analīzes un salīdzinošo metodi tika pētīti islandiešu dzimtu sāgu teksti, kas attiecās uz laika periodu no 10. gadsimta vidus, kad vikingi kolonizēja Islandi līdz 11. gadsimta sākumam, kad Islandē tika ieviesta kristietība. Darbā vikingu sabiedrība tiek apskatīta trijos aspektos – sociālās attiecības, islandiešu tradīcijas un tiesības, kā arī sociālo vērtību r...

 14. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa centrs: uzdevumi un efektivitāte

  OpenAIRE

  Vēgnere, Agnese

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma: “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa centrs: uzdevumi un efektivitāte”. Par pētījuma problēmu tiek izvirzīta likuma pārkāpumu konstatēšanas efektivitāte elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbībā. Metodoloģijas daļā tiek apskatītas kvalitatīvas pētījuma metodes- gadījuma studijas, daļēji strukturētā intervija, dokumentu/tekstu analīze, kas izvēlētas, lai attaisnotu izvirzīto pētījuma mērķi. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz t...

 15. Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra "Cinamon" gadījums (2008. gada oktobris - 2009. gada februāris)

  OpenAIRE

  Zvejniece, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra „Cinamon” gadījums (2008. gada oktobris – 2009. gada februāris)” Kinoteātris „Cinamon” atvērts 2008. gada novembrī. Otrā daudzzāļu kinoteātra ienākšana Latvijā bija nozīmīgs notikums. Ienākot tirgū, liela nozīme ir rūpīgi izplānotai reklāmas kampaņai. Darbā izvirzīta hipotēze: ienākot tirgū un veidojot reklāmas kampaņu, kinoteātris „Cinamon” saskārās ar komunikācijas problēmām, ka...

 16. Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas teritorijā (1919-2001)

  OpenAIRE

  Klabere, Līva

  2014-01-01

  Maģistra darba „Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas teritorijā (1919.g. – 2001.g.)” mērķis ir izpētīt pēcnāves masku veidošanas tradīcijas izpausmes Latvijas teritorijā laika posmā no 1919. līdz 2001. gadam. Darbā apskatīta pēcnāves masku veidošanas vēsture pasaules kontekstā un tradīcijas izpausmes Latvijas teritorijā pētāmajā laika posmā – pēcnāves masku izgatavotāji, izgatavošanas tehnika un vizuālais noformējums, cilvēki, kuriem tikušas veidotas pēcnāves maskas. Pētījumā secināts...

 17. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām

  OpenAIRE

  Čauna, Ance

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām” mērķis ir izpētīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietošanas paradumus, un noskaidrot, vai televīzijas saturs atbilst viņu vēlmēm un vajadzībām. Pētījuma problēmu raksturo interneta un jauno tehnoloģiju ietekme uz bērnu televīzijas lietojumu un televīzijas pārraižu trūkums Latvijas televīzijas kanālos. Darbā tiek apskatīta akadēmiskā l...

 18. Firmas mārketinga mikrovides faktoru analīze

  OpenAIRE

  Liniņa, Kristīne

  2010-01-01

  Lai uzņēmums spētu efektīvi darboties, katram uzņēmējam ir jāvērtē uzņēmuma darbs un jāveic tā analīze. Uzņēmuma darbību ietekmē daudzi gan iekšējie, gan ārējie faktori. Savas uzņēmējdarbības uzlabošanai, katram vadītājam ir jāanalizē uzņēmuma ietekmējošie faktori, tādējādi novēršot darbības trūkumus un pilnveidojot uzņēmuma darbību. Darbā ir pētīta firmas darbība, mārketinga mikrovide un to veidojošie faktori. Bakalaura darba mērķis ir pētīt, kāda ir uzņēmuma SIA „Amaranta” mikrovide un ...

 19. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 20. Fotosintēzi raksturojošo rādītāju izmaiņas vasaras rapša lapās atkarībā no slāpekļa un sēra mēslojuma

  OpenAIRE

  Mintāle, Zane

  2009-01-01

  Sakarā ar plašajām rapša izmantošanas iespējām, strauji pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvākas sēklu ražas. Lai iegūtu augstus ražas rādītājus, nepieciešams augus papildus mēslot. No makroelementiem rapsim ir pastiprināta vajadzība pēc slāpekļa un sēra. Augu jaunās lapas, kas tikko beigušas attīstību, vislabāk parāda barības elementu apgādes līmeni. Darba mērķis – skaidrot hlorofila satura un hlorofila a fluorescences rādītāju izmaiņas vasaras rapša ‘Senator’ un ‘Stratos’ lapās atkarībā no...

 1. Krievijas uzņemšanas PTO ietekme uz Latvijas eksportu un importu

  OpenAIRE

  Vaikule, Aija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Krievijas uzņemšanas PTO ietekme uz Latvijas eksportu un importu”. Darbā tiek veikta PTO kā starptautiskās organizācijas, kas koordinē tirdzniecības jautājumus darbības izpēte, kopējo Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāju analīze, Latvijas un Krievijas savstarpējās tirdzniecības rādītāju analīze. Bakalaura darbā ir izanalizēti PTO darbības principi, kopējie Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāji, kā arī autore ir apskatījusi Latvijas un Krievijas savstarpējo ...

 2. Objektorientēta pirmkoda vienībtestēšana ar MS Team Test ietvaru MS Visual Studio 2005 vidē

  OpenAIRE

  Sondore, Justīne

  2007-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar vienībtestēšanu, tās vietu programatūras izstrādē un biežāk pielietotajām tehnikām, kā arī iepazīt un novērtēt Microsoft Team Test ietvara piedāvātās vienībtestēšanas iespējas Microsoft Visual Studio 2005 vidē. Tiek apskatītas objektorientēta pirmkoda vienībtestēšanas problēmas — vides sagatavošana testu darbināšanai, aizbāžņu pielietošana un to praktiska realizācija ar NMock ietvaru. Praktiski ir daļēji realizēti vienībtesti eksistējošā sistēmā TPAIS kā arī a...

 3. Mūzikas terapija bērnu aprūpes praksē

  OpenAIRE

  Dulberga, Sarmīte

  2016-01-01

  A N O T Ā C I J A Bakalaura darba “ Mūzikas terapija bērnu aprūpes praksē” mērķis– iegūt papildus zināšanas un noskaidrot, mūzikas terapijas pasīvās formas izmantošanas efektivitāti perifērās vēnas kanilēšanas laikā jaunākā skolas vecuma bērniem. Mērķa sasniegšanai veikts pētījums, kura īstenošanai pielietota kombinētā pētniecības metode – daļēji strukturēta intervija un protokols ar mērījumiem bērniem. Pētījuma dalībnieki ir 20 jaunākie skolas vecuma pacienti, un 5 bērnu aprūpes māsas. Pēt...

 4. Audzēja ekstracelulāro vezikulu uzņemšana un ietekme uz mezenhimālajām cilmes šūnām

  OpenAIRE

  Gžibovska, Aleksandra

  2017-01-01

  Mezenhimālās cilmes šūnas (MCŠ) ir šūnas, kuras aktīvi piedalās audzēja attīstībā. Vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) ietekmē MCŠ stimulē audzēja augšanu. Darba mērķis: 1. Noskaidrot, vai cilvēka ādas MCŠ uzņem kolorektālā vēža šūnu līniju EV un kāds ir uzņemšanas mehānisms 2. Noskaidrot, kā EV ietekmē mezenhimālo cilmes šūnu virsmas marķieru ekspresiju 3. Vērtēt atšķirības starp hipoksijā un normoksijā kultivētu kolorektālā vēža šūnu līniju EV uzņemšanu un efektiem Rezultāti l...

 5. Glikoalkaloīdu satura salīdzinājums bioloģiskajos un konvencionālajos laukos audzētos kartupeļos

  OpenAIRE

  Zapaņonoka, Valērija

  2011-01-01

  Glikoalkaloīdi ir sekundārie augu metabolīti, kuri var būt kaitīgi cilvēkam. Darba mērķis bija salīdzināt glikoalkaloīdu (α-solanīna un α-hakonīna) saturu 20 dažādās Latvijā audzētās 2010. gada ražas kartupeļu šķirnēs, kuri tika izaudzēti bioloģiskajos un konvencionālajos laukos. Glikoalkaloīdu daudzumu kartupeļos (Solanum tuberosum) noteicām ar šķidruma hromatogrāfijas (ŠH) – masspektrometrijas (MS) metodi. Salīdzinot α-solanīna un α-hakonīna daudzumus kartupeļos, tika secināts, ka glikoa...

 6. Glikoalkaloīdu noteikšana kartupeļos

  OpenAIRE

  Aukštikalne, Rita

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis bija noteikt glikoalkaloīdu α – solanīna un α – hakonīna daudzumu kartupeļos. Tika izstrādāta un validēta augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AEŠH) metode, ar kuru kartupeļu masas ekstraktos un sulā kvalitatīvi un kvantitatīvi tika noteikts α – solanīna un α – hakonīna daudzums. Glikoalkaloīdu daudzums tika noteikts dažādās Latvijā audzētās kartupeļu šķirnēs – „Adretta”, „Laura”, „Borodina”, „Mutagēns” un „Priekuļu dzeltenie”. Iegūtie dati salīdzināti ar citās valst...

 7. Seksuālā apmierinātība sievietēm pēc dzemdes kakla un dzemdes ķermeņa ļaundabīga audzēja specifiskas terapijas

  OpenAIRE

  Uzuliņa, Ilvija

  2016-01-01

  Tēma. Seksuālā apmierinātība sievietēm pēc dzemdes kakla un dzemdes ķermeņa ļaundabīga audzēja specifiskas terapijas. Darba mērķis. Noskaidrot seksuālo apmierinātību sievietēm pēc dzemdes kakla un dzemdes ķermeņa ļaundabīga audzēja specifiskas terapijas. Pētījuma jautājums: Kāda ir seksuālā apmierinātība sievietēm pēc dzemdes kakla un dzemdes ķermeņa ļaundabīga audzēja specifiskas terapijas? Pētniecības metode: neeksperimentālā kvantitatīvā metode. Pētījuma instruments: aptaujas anketa. Pētī...

 8. Sievišķā ķermeņa ideāla (de)konstrukcija sieviešu žurnālos 2005. gadā. „Cosmopolitian” un „Santa” piemērs

  OpenAIRE

  Spilberga, Santa

  2006-01-01

  Atslēgas vārdi: sievišķā ķermeņa ideāls; sievišķā ķermeņa reprezentācija populārajā kultūrā; slaiduma un jaunības kults; sievišķā ķermeņa disciplinēšana; izskats un sievišķība; ķermenis patērētājkultūrā; sieviešu žurnālu semiotika. Maģistra darba „Sievišķā ķermeņa ideāla (de)kontrukcija sieviešu žurnālos 2005. gadā. „Cosmopolitan” un „Santa” piemērs.” mērķis ir noskaidrot kādu sievišķā ķermeņa ideālu konstruē šie Latvijā populārākie ikmēneša sieviešu žurnāli, kādi atribūti to veido, kā a...

 9. Problēmas un iespējamie risinājumi kriminālatbildības piemērošanai par bordeļu izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu

  OpenAIRE

  Bočs, Lauris

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noteikt mūsdienu bordeļu kā prostitūcijas sniegšanas un organizēšanas vietu darbības izpratnes nepilnības, normatīvo regulējumu un ar to saistītās problēmas kriminālatbildības piemērošanai par bordeļu izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu Latvijas Republikā. Īstenojot mērķi, tiek aprakstīti iespējamie nelegālās prostitūcijas cēloņi, sniegti atbilstoši priekšlikumi cēloņu mazināšanai, un skaidrotas legālās prostitūcijas sniegšanas un organizēšanas īpatn...

 10. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 11. Uzņēmuma darbiniekus aizsargājoša ugunsmūra un papildus drošības modeļu izstrāde

  OpenAIRE

  Dālbergs, Ģirts

  2017-01-01

  Mūsdienās arvien pieaug tīkla lietotāju gala darbstaciju apdraudējumu klāsts, kas nozīmē, ka ir jānodrošina arvien efektīvāki rīki, lai cīnītos ar iespējamajiem apdraudējumiem. Šī iemesla dēļ ugunsmūru tehnoloģiju popularitāte pieaug, un tirgū ir pieejami vairāki konkurētspējīgi risinājumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt dažādos komerciālos un atvērtā koda risinājumus, kā arī, pielietojot kādu no risinājumiem, izstrādāt uzņēmuma darbinieku darbstaciju aizsargājošu ugunsmūri u...

 12. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 13. Kokapstrādes uzņēmuma "F" saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Djubina, Vlada

  2014-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Kokapstrādes uzņēmuma „F” saimnieciskās darbības analīze”. Tā mērķis ir, pamatojoties uz teorētisko un praktisko materiālu, veikt SIA „F” saimnieciskās darbības analīzi, atklāt iespējamās nepilnības un problēmas uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus finanšu stāvokļa uzlabošanai un uzņēmuma turpmākās attīstības iespējām. Darbs sastāv no ievada un četrām nodaļām. Pirmajai nodaļai ir teorētisks raksturs. Otrā nodaļa fokus...

 14. Pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšana tūrisma tirgū

  OpenAIRE

  Grīga, Inese

  2010-01-01

  Šobrīd Eiropā un arī visā pasaulē tūrisms ir kļuvis par vienu no vadošajām un visstraujāk pieaugošajām valsts izaugsmes un attīstības nozarēm. Tūrisms tiek uzskatīts par ekonomiskās attīstības un nodarbinātības nodrošināšanas būtisku elementu. Bakalaura darbā „Pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšana tūrisma tirgū” tiek pētīts pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšanas iespējas tūrisma tirgū. Pasākumi vienmēr ir bijuši nozīmīga cilvēka dzīves daļa. Bakalaura darba mēr...

 15. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  OpenAIRE

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 16. Sociālkultūras kompetences mācīšana spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentiem Latvijā A1 un A2 līmenī

  OpenAIRE

  Keivomege, Aija

  2013-01-01

  Maģistra darbs atklāj sociālkultūras kompetences nozīmīgumu spāņu valodas kā otrās svešvalodas apguvē, parādot, kā attīstīt sociālkultūras kompetenci un kā šīs kompetences trūkums var izraisīt kultūršoku un pārpratumus. Darba mērķis ir izzināt sociālkultūras kompetences teorētiskos aspektus un izveidot didaktiskos materiālus, pamatojoties uz spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentu vajadzībām Latvijā. Pētījuma laikā tika noskaidrots, kādas sociālkultūras tēmas iekļaut spāņu valodas...

 17. Stilistisko līdzekļu diahroniskā analīze krievu prozas tulkojumos

  OpenAIRE

  Sturovs, Ivans

  2011-01-01

  Stilisko līdzekļu tulkošana prozā joprojām nesaņem pienācīgu uzmanību, kas atbilstu to svarīgajai lomai, ko tie ir ieņēmuši literārā darba komunikācijā ar lasītāju. Bez stiliskiem līdzekļiem nav iedomājams autora stils. Šis bakalaura darbs pievērš uzmanību tam, kā izteiksmes līdzekļi, it īpaši epiteti, tiek tulkoti klasiskas krievu literatūras tulkojumos, kas pieder dažādām paaudzēm un kas tika tulkoti dažādiem mērķiem. Tas ir veikts ar aktuālo teorētisko materiālu un elektroniskā korpusa inf...

 18. Vārdu krājuma apguve ar ekstensīvās lasīšanas palīdzību

  OpenAIRE

  Kezika, Jeļena

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir izpētīt un analizēt ekstensīvās lasīšanas ietekmes līmeni uz studentu vārdu krājumu, kā arī noteikt stratēģijas, kas var uzlabot lasīšanas izpratni untādējādi paplašināt studentu vārdu krājumu. Šī pētījuma teorētiskā daļa veltīta ekstensīvās un intensīvās lasīšanas teoriju, stratēģiju, vārdu krājuma jēdzienu un skolotāja lomas analīzei; aplūkotas arī problēmas, ar kurām studenti un skolotāji sastopas lasīšanas procesā. Empīriskajā daļā apkopoti nepieciešamie dati un izklāst...

 19. Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā

  OpenAIRE

  Beirote, Laura

  2017-01-01

  Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu lī...

 20. Valūtas riska vadība banku nozarē

  OpenAIRE

  Suhobokovs, Aleksandrs

  2007-01-01

  Dotais darbs iepazīstina lasītāju ar tradicionālām un mūsdienu pieejām valūtas risku vadības vērtēšanā bankas jomā, kā arī ar bankas kapitāla prasību novērtēšanas metodēm pamatojoties uz valūtas riskiem. Darba saturs ir virzīts tā, lai dotu lasītājam izpratni par Latvijas banku topošām iespējām un priekšrocībām izmantojot sarežģītākas un mūsdienu risku vadības sistēmas, īpaši jaunu kapitāla pietiekamības uzskaites noteikumu stāšanās spējā kontekstā no 2007. gada 1. decembra. Darbā i...

 1. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 2. Mobilo ierīču izmantošana atgriezeniskās saites veidošanai matemātikā

  OpenAIRE

  Krieviņa, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Mobilo ierīču izmantošana atgriezeniskās saites veidošanai matemātikā” mērķis ir izpētīt mobilo ierīču izmantošanas iespējas atgriezeniskās saites veidošanai un izstrādāt metodiskos materiālus matemātikas skolotājiem. Teorētiskajā daļā tiek analizēta literatūra par atgriezenisko saiti, tās izmantošanu mācību procesā, aprakstītas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesā, to priekšrocības un trūkumi, kā arī aplūkotas mobilās ierīces, noska...

 3. Biomateriālu ietekme uz cilmes šūnām

  OpenAIRE

  Lindmane, Agneta

  2013-01-01

  Viens no audu atjaunošanas stratēģiju variantiem ir šūnu, biomateriālu izmantošana. Biomateriāli ir dažādi materiāli, kas mijiedarbojas ar audiem, citām bioloģiskām sistēmām, kas spēj ietekmēt šūnu diferencēšanos, proliferāciju, modificējot šūnu reģeneratīvo potenciālu. Darba mērķis bija noskaidrot hidroksilapatīta(HAp) pulvera biosaderību, pārbaudot tā ietekmi uz ādas mezenhimālajām cilmes šūnām. Darbā tika izmantots laktātdehidrogenāzes tests. Rezultāti liecina, ka HAp vislielākā citotoksic...

 4. Valdošās koalīcijas vairākuma veidošanās 11. Saeimā: rāmējumi dienas laikrakstos „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Latvijas Avīze” (2011)

  OpenAIRE

  Zaksa, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Valdošās koalīcijas vairākuma veidošanās 11. Saeimā: rāmējumi dienas laikrakstos „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Latvijas Avīze” (2011)” mērķis ir noskaidrot, kādi rāmējumi dominē laikrakstu „Diena”, NRA un LA publikācijās par 11. Saeimas valdošās koalīcijas vairākuma veidošanos un politiskajām partijām, kā arī konstatēt būtiskākās atšķirības un līdzības tajos. Pētnieciskā problēma ir trīs Latvijā iecienītu laikrakstu dominējošie rāmējumi un to atšķirības publikācijās pa...

 5. LPSR Galvenās literatūras pārvaldes svarīgākie darbības virzieni no 1959. līdz 1969.gadam

  OpenAIRE

  Keiša, Līga

  2011-01-01

  Bakalaura darba "LPSR Galvenās literatūras pārvaldes svarīgākie darbības virzieni no 1959. līdz 1969.g." mērķis ir noskaidrot cenzūras īstenojošās institūcijas Latvijas PSR un tuvāk iepazīties ar LPSR Galvenās literatūras pārvaldes darbību un tās veiktajiem labojumiem Latvijas periodikas izdevumos, kontrolei iesūtītajos daiļliteratūras un teātra materiālos laika posmā no 1959. līdz 1969. gadam. Tieši GLP bija tā iestāde, kuras darbībā visspilgtāk un pilnīgāk parādās cenzējamā materiāla apjomi...

 6. Ķīnas tējas kultūras vēsture

  OpenAIRE

  Skvorcova, Olga

  2009-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir pastāstīt par tējas kultūras attīstību Ķīnā.Darbs ietver četras nodaļas,kuras ir veltītas tējas vēsturei;tējas apstrādei un pagatavošanai;tradicionālo Ķīnas tējas trauku veidošanas vēsturei;Ķīnas tējas tradīcijām kopumā. Savācot informāciju par tējas kultūras vēsturi Ķīnā, var izdalīt trīs galvenos etapus tās attīstībā. Tā ir: mistiska imperatora Šeņ Nuna, kurš atklāja tējas lietderīgās īpašības, tējas atklāšana; tējas attīstība Tan dinastijas laikos, kad tēja kļu...

 7. Ziņu vērtības un dienaskārtība Latvijas televīziju ziņās: raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Faušteina, Signe

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Ziņu vērtības un dienaskārtība Latvijas televīziju ziņās: raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” salīdzinošā analīze”. Darbam ir divas pētnieciskās problēmas: 1.Kāda ir Latvijas televīziju ziņu raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” dienaskārtība? 2.Kādi ziņu atlases kritēriji nosaka Latvijas televīziju ziņu raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” dienaskārtības veidošanos? Darbs balstīts uz dienaskārtības, ziņu atlases kritēriju teorijām, aplūkots arī ziņu jēdziens...

 8. Autolīzinga kompānijas AS "mogo" reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus

  OpenAIRE

  Ābeltiņš, Elvis

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Autolīzinga kompānijas AS “mogo” reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus”. Vadošais sociālais tīkls Facebook nodrošina plašas reklāmas izvietošanas iespējas un tā auditorijas apjoms ir sasniedzis tradicionālajiem medijiem līdzvērtīgu izmēru. Darba analītiskajā daļā tiek kategorizētas digitālā mārketinga metodes, kā arī apkopota sociālo tīklu lietotāju statistika Latvijā un pasaulē. Projekta daļā autors salīdzina un analizē Facebook reklāmas izvietoša...

 9. B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Ķigule, Monta

  2012-01-01

  Bakalaura darbs „B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā” mērķis ir sniegt lasītājiem priekšstatu par e-komerciju priekšrocībām uzņēmējdarbībā, un kāds ir uzņēmumu skatījums uz B2B attīstību Latvijas un uzņēmuma ietvaros. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkots B2B kā e-komercijas forma.. Darba otrajā daļā mēs apskatījām B2B modeļus, un tiem piemītošās īpašības un raksturu. Trešās daļas ietvaros tika apskatīti pieejamies statisti...

 10. Tirdzniecības sistēmas izstrādāšana starpbanku valūtas tirgū

  OpenAIRE

  Paļitovs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Tirdzniecības sistēmas izstrādāšana starpbanku valūtas tirgū”. Valūtu tirgus popularitāti veicinājusi finanšu tirgus globalizācija, datorizācija un Interneta izmantošanas palielināšanās, kā arī relatīvi neliels nepieciešamais sākotnējais ieguldījums. Ļoti bieži iesācēji bez priekšzināšanām un pieredzi valūtu tirgū pazaudē savu depozītu. Forex tirdzniecība par 80% balstās uz paša treidera psiholoģiju. Lai minimizētu treideru emocionālus un psiholoģiskus faktorus, autor...

 11. Mirušo kults un kapu kultūra Latvijā kā kulturoloģijas tēma vidusskolā

  OpenAIRE

  Ansone, Linda

  2014-01-01

  Kultūras izpausmes ir ļoti daudzveidīgas, arī mirušo apbedīšanas tradīcijas un kapu kultūra ir nozīmīga kultūrvēsturiska liecība. Šī darba mērķis ir pierādīt, ka arī Latvijā pastāvējis un pastāv mirušo kults kā svarīgs kultūras elements, un tāpēc par to jārunā vidusskolas kulturoloģijas kursā. Darbā iezīmēts ieskats pasaules mirušo kultu izpausmēs, lai veiktu salīdzinājumu ar Latvijas kultūru, iztirzāta mitoloģiskā nāves uztvere, veļu laika nozīmīgums gada ritējumā, atspoguļotas bedības kā...

 12. Dzeramā ūdens kvalitāte centralizētajās ūdens apgādes sistēmās Latgales reģionā

  OpenAIRE

  Smirnova, Olita

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir novērtēt dzeramā ūdens kvalitāti centralizētajās ūdens apgādes sistēmās Latgales reģionā. Mērķa sasniegšanai tika ievākti dzeramā ūdens paraugi no centralizētās ūdens apgādes sistēmas Varakļānos kā modeļobjektā, iegūti Latgales reģiona ķīmisko un mikrobioloģisko analīžu dati, veikta to analīze un interpretācija. Atslēgvārdi: dzeramā ūdens kvalitāte, centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ūdens kvalitātes indikatori

 13. Prombūtnes uzskaites moduļa izstrāde personālvadības sistēmā.

  OpenAIRE

  Mozaļevskis, Rihards

  2017-01-01

  ”PROMBŪTNES UZSKAITES MODUĻA IZSTRĀDE PERSONĀLVADĪBAS SISTĒMĀ” ir kvalifikācijas darbs, kurā tikai izstrādāts uzkrātā atvaļinājuma uzskaites modulis tīmekļa mākoņrisinājumam “Tildes Jumis - Personālvadība”. Izstrādātais modulis nodrošina iespēju lietotājiem noteikt, pēc kādiem kritērijiem aprēķināt uzkrāto atvaļinājumu, kā arī to aprēķināt, ņemot vērā citos sistēmas moduļos reģistrētos notikumus – darba attiecību sākšanas datumu, jau izmantotos atvaļinājumus, informāciju par bērniem u.c. Modu...

 14. Pacientu attieksme pret māsu - vīrieti

  OpenAIRE

  Sidorova, Dace

  2009-01-01

  Autores bakalaura darba tēma „Pacientu attieksme pret māsu – vīrieti”. Darbs tika rakstīts ar mērķi noskaidrot pacientu domas par medicīnā praktizējošu māsu – vīrieti un noteikt vai pacientu attieksmi iespaido sabiedrībā valdošie stereotipi. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un pētnieciskās daļas, 7 nodaļām un 3 pielikumiem, 21 attēla un 40 lpp. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 28 literatūras avotus. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvā pētniecības metode. Tika aptaujāti 100 r...

 15. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 16. Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika

  OpenAIRE

  Vaisfelds, Leonīds

  2009-01-01

  Maģistra darbs „Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika” ir veltīts testēšanas procesam iteratīvās izstrādes metodes ietvaros. Galvenā problēma, kam tiek veltīts darbs, ir iteratīvās testēšanas stratēģijas izvēle un izmaksu optimizācija, kuras ietvaros primāri tiek analizēta manuālās un automatizētās testēšanas specifika. Darba teorētiskajā daļā ir analizēta iteratīvās izstrādes un iteratīvās testēšanas būtība un to aspekti. Rezultāti demonstrē iteratīvās izstrādes u...

 17. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 18. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 19. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 20. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 1. Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

  OpenAIRE

  Degterjova, Ella

  2012-01-01

  Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem. Diplomdarbs sastāv no četrām darba nodaļām. Pirmajā nodaļā ir teorētiski analizēti bērnu uzvedības traucējumu veidi un bērnu uzvedības traucējumu jēdziens. Otrajā nodaļā autore analizē bērnu uz...

 2. "KinLeaves" reklāmas aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook” 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mandrika, Dana

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādas reklāmas aktivitātes uzņēmums ir veicis un noskaidrot, vai sociālajā tīklā “Facebook” ar reklāmas aktivitātēm ir iespējams sasniegt mērķauditoriju. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Teorētisko daļu veido nodaļas par reklāmu, sociālo tīklu vietnēm, sociālo tīklu „Facebook” un reklāmu sociālo tīklu vietnēs. Metodoloģiskajā daļā apskatītas pētījumā izmantotās metodes - kontentanalīze, intervija, anketēšana. Empīrisk...

 3. Psiholoģiskā trillera iezīmes filmās "Would you rather" un "The forest"

  OpenAIRE

  Bite, Linda

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir psiholoģiskā trillera iezīmes filmās ‘’Ko tu labāk’’ un ‘Mežs’’. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kur tika apskatīta teorija par filmām, šausmu kino, šausmu apakš-žanriem, naratīvu un psihoanalīzi. Darbā tika aprakstīta arī metodoloģija ar kuras palīdzību tika veikts pētījums, kas ir semiotiskā analīze un fokusgrupas pētījums. Darbā tika noteikta pētījuma problēma- kas ir tie elementi, kas ļauj atšķirt šausmu filmu no psiholoģiskā trillera. Pētījuma mērķis ir noskai...

 4. Biznesa sociālā tīkla "Linkedin" vērtības noteikšana

  OpenAIRE

  Jurcāns, Dans

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz LinkedIn darbības un finanšu pārskatu analīzi, noteikt uzņēmuma pašreizējo vērtību, salīdzināt to ar šībrīža vērtējumu akciju tirgū, kā arī izvirzīt priekšlikumus investoriem par LinkedIn akciju iegādi vai pārdošanu, un uzņēmuma vadībai par iespējām palielināt uzņēmuma vērtību nākotnē. Autors ir aplūkojis divas izplatītākās uzņēmumu vērtēšanas metodes - iekšējās vērtības noteikšanu un relatīvo vē...

 5. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 6. Pusaudžu melošana vecāku-pusaudžu mijiedarbības kontekstā

  OpenAIRE

  Lučkina, Jeļena

  2014-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija apskatīt pusaudžu melošanu (dzimumatšķirības melošanas biežumā un tēmās), un noskaidrot kādas pastāv saistības starp pusaudžu melošanu un vecāku-pusaudžu attiecību aspektiem. Balstoties uz analizēto literatūru, tika izvirzīti četri pētījuma jautājumi: Vai pastāv dzimumatšķirības pusaudžu pašnovērtētajā melošanas biežumā un tēmās?; Kādas tēmas prevalē pusaudžu melošanā vecākiem?; Kādas sakarības pastāv starp pusaudžu melošanas biežumu un attiecību aspektiem ...

 7. Tūrisma attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Mickeviča, Kristīne

  2010-01-01

  Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās visā pasaulē ir atstājusi zināmu ietekmi uz tūrisma nozares pieprasījumu– cilvēki spiesti ceļot ekonomiskāk, kas veicina iekšzemes tūrisma attīstību. Darba mērķis ir veikt Latvijas un vispasaules tūrisma attīstības analīzi un izvērtēt iekšzemes ceļojumu attīstības perspektīvu. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur pirmajā autore ir veikusi tūrisma nozares teorētisko skaidrojumu un statistisko datu analīzi par tūrisma attīstību pasaulē. Otrajā nodaļā autor...

 8. SIA Silvanols mārketinga komunikācijas

  OpenAIRE

  Zvaigznīte-Gudermane, Eva

  2008-01-01

  Maģistra darba iztirzājuma sastāvā ir sešas nodaļas. Pirmā aplūko uzņēmuma darbības īpatnības un tā produkcijas raksturojumu, otrā – analizē uzņēmuma ārējo vidi, trešā – izvirza mārketinga komunikāciju stratēģiju un veic pētījumu par tās atbilstību, ceturtā – veic piemērotāko mediju izvēli, piektā – analizē reklāmas kampaņā ietverto mediju izmaksas, sestā – sniedz priekšstatu par reālu vizuālu reklāmu izvēlētajos medijos. Lai maģistra darbs būtu pārskatāms, tajā iekļautas sešas nodaļas, 8...

 9. Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā

  OpenAIRE

  Fjodorova, Kristīne

  2017-01-01

  Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā. Darbā veiktā pētījuma mērķis ir, analizējot OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) 2015 dabaszinātņu kompetences novērtēšanā iegūtos datus, noteikt faktorus, kuri statistiski nozīmīgi ietekmētu sasniegumu atšķirības starp skolām un būtu izmantojami skolu segregācijas ietekmes uz skolēnu sasniegumiem mazināšanai. Darba izstrādes laikā tika apkopota zinātniskā literatūra par segregāciju, tās iezīmēm un attīstības vēstur...

 10. Sieviešu tiesības Afganistānā kopš 2001. gada

  OpenAIRE

  Jurciņa, Lelde

  2017-01-01

  Darba “Sieviešu tiesības Afganistānā kopš 2001.gada” mērķis bija noskaidrot, kāda ir sieviešu drošības situācija Afganistānā, analizēt situācijas attīstību no 2001.gada, kad no varas tika gāzts Taliban grupējums, kurš bija pilnībā izolējis sievietes no piedalīšanās valsts procesos. Izvirzīta tika hipotēze, ka sievietēm trīs svarīgākajās drošības jomās – politiskajā, personiskajā un veselības drošības jomā – situācija ir uzlabojusies. Tika analizētas septiņas galvenās cilvēkdrošības jomas no s...

 11. Pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanas iespēju izvērtējums Latvijā, Lielbritānijā un ASV

  OpenAIRE

  Fedotovs, Jaroslavs

  2013-01-01

  Katrā valsts likumdošanā pastāv trūkumi pamatlīdzekļu uzskaitē. Darba mērķis ir izpētīt atsevišķu valsts pamatlīdzekļu uzskaites sistēmas, novērtēt to atbilstību Starptautiskiem grāmatvedības standartiem un izvērtēt iespēju pilnveidot pamatlīdzekļa uzskaiti Latvijā, Lielbritānijā un ASV ar starptautisko pozitīvo praksi. Darbu veido tematiskās literatūras analīze, kas izpēta pamatlīdzekļa kustību sabiedrībā pēc Lielbritānijas, Latvijas un ASV grāmatvedības principiem. Balstoties uz an...

 12. Teātra sports kā personību attīstoša ārpusstundu aktivitāte skolēniem

  OpenAIRE

  Groznija, Signe

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas prasmes skolēni iegūst un attīsta teātra sporta nodarbībās, kā arī noskaidrot skolēnu motivāciju. Bakalaura darbā tiek izklāstīta teātra sporta vēsture Latvijā. Tiek izskaidrota teātra sporta būtība, to veidojošie elementi, kā arī tiek izskaidrots, kā šī teatrālā aktivitāte ir saistīta ar sportu. Tiek aplūkotas motivācijas teorijas, kas izskaidro skolēnu vēlmi iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs. Ērvinga Gofmaņa dramaturģiskā skaidro komandas darba nozīmī...

 13. Maskulinitātes konstruēšana žurnālā "Padomju Latvijas Sieviete/Sieviete" (1952-2009)

  OpenAIRE

  Kovaļa, Kristīne

  2016-01-01

  Maskulinitātes konstruēšana žurnālā “Padomju Latvijas Sieviete/Sieviete” (1952-2009). Darba mērķis ir izpētīt kā tiek konstruēta maskulinitāte žurnāla “Padomju Latvijas Sieviete”/“Sieviete” publikācijās un kā to ietekmējusi periodu maiņa, kas ietver PSRS totalitāro režīmu, Latvijas kā neatkarīgas valsts atjaunošanu (Trešo Atmodu) un jauno tūkstošgadi. Veids, kā padomju iekārta deformēja un audzināja komunisma cilvēku, viennozīmīgi, ir atstājis neizdzēšamas pēdas dzimtes lomu sistēmā arī mūsd...

 14. American Express kredītkaršu virzīšanas pasākumi A/S „Parex Bankā” un patērētāju attieksmes vērtējums.

  OpenAIRE

  Hruščova, Tatjana

  2009-01-01

  Bakalaurā darbā tiek pētīts kādu lomu spēlē American Express kredītkaršu virzīšanas pasākumi patērētāju attieksmes veidošanā. Bakalaura darbs satur 5 daļas. Pirmajā daļā tiek aprakstīta patērētāju attieksmes būtība, to novērtēšanas metodes, kā arī attieksmes veidojošās American Express vērtības. Tālāk ir aplūkota American Express vēsture un to karšu veidi. Trešajā daļā tiek analizēta informācija par American Express kredītkaršu piedāvājumu Latvijā. Ceturtā darba daļa sastāv no pētāmajiem k...

 15. Impact of Different Thymic Pathologies on the Clinical Course of Myasthenia Gravis: A Population Wide Study in Latvia / Aizkrūts Dziedzera Patoloģiju Ietekmeu uz Myasthenia Gravis Klīnisko Gaitu: Populācijas Pētījums Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zieda Anete

  2015-09-01

  Full Text Available Myasthenia gravis (MG ir autoimūna saslimšana, ko raksturo muskuļu vājums un pastiprināta nogurdināmība auto-antivielu izraisītu neiromuskulārās pārvades traucējumu dēļ. Šo auto-antivielu produkcijā ir iesaistīts aizkrūts dziedzeris. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot (1 dažādu aizkrūts dziedzera patoloģiju sastopamību MG pacientiem Latvijā; (2 dažādu aizkrūts dziedzera patoloģiju potenciālo ietekmi uz MG klīnisko gaitu un saistību ar pacientu demogrāfiskajiem rādītājiem; un (3 aizkrūts dziedzera patoloģiju ķirurģiskās ārstēšanas (timektomijas efektivitāti MG simptomu mazināšanā Latvijā. Pētījuma rezultāti liecina, ka visbiežāk sastopamā aizkrūts dziedzera patoloģija MG pacientiem Latvijā ir timoma. Salīdzinot ar citu starptautisku pētījumu datiem, Latvijā ievērojami retāk kā citās pasaules valstīs tiek diagnosticēta aizkrūts dziedzera hiperplāzija. Tā netika konstatēta nevienam pacientam pēc 60 gadu vecuma. Pacientiem ar konstatētu aizkrūts dziedzera hiperplāziju raksturīgs ievērojami agrāks MG pirmo simptomu parādīšanās vecums nekā pacientiem ar konstatētu timomu. Praktiski visiem pacientiem ar timomu vai hiperplāziju attīstās ģeneralizēta MG forma. Pētījumā neizdevās statistiski ticami pierādīt aizkrūts dziedzera patoloģiju ietekmi uz elektrofizioloģisko testu rezultātiem, klīnisko simptomu smagumu, hospitalizāciju biežumu, tostarp intensīvās terapijas nodaļā, sakarā ar MG paasinājumu vai krīzi, darba nespēju vai invaliditāti. Netika statistiski ticami pierādīta arī timektomijas efektivitāte MG simptomu mazināšanā.

 16. Undercar Electrical Generator for Railway Passenger Cars: Improvement of Efficiency / Dzelzceļa Pasažieru Zemvagona Elektriskā Ģeneratora Efektivitātes Uzlabošana

  Science.gov (United States)

  Levin, N.; Kamolins, E.; Gusakov, A.; Pugachev, V.

  2013-04-01

  Passenger cars of the railway transport are being constantly improved, thus becoming ever more comfortable for public conveyance. These cars are fitted with air conditioners, installations for heating and forced ventilation, heaters, refrigerators; lighting, radio and TV sets; communication equipment, etc. All the listed fittings need continuous and secure electricity supply from a primary independent source. The paper considers the possibilities of meeting requirements for particular power supply systems - first of all for undercar generators. At operation of such a high-power generator under rugged conditions it should be highly reliable, possessing a reasonable mass and high efficiency. The existing designs of these generators still do not meet the listed requirements in full measure. To improve the efficiency of the undercar generator it is proposed to integrate its excitation winding into the armature one, thus reducing the copper consumption, losses and mass, while - which is the most important - considerably raising reliability of the generator and its availability factor. Dzelzceļa transporta pasažieru vilcienu vagoni nepārtraukti tiek pilnveidoti ar mērķi paaugstināt pasažieru komforta līmeni pārvadājumu laikā. Šādi pasažieru vagoni aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas, apsildes, ventilācijas, ūdens uzsildīšanas, saldēšanas, apgaismes, radio, televīzijas, sakaru u.c. iekārtām. Visām pieminētajām iekārtām to darbības laikā ir nepieciešama nepārtraukta un droša elektroenerģijas apgāde no primāra neatkarīga avota. Darbā tiek izskatīta elektroapgādes sistēma, kura spētu nodrošināt izvirzītās prasības. Pie šīs sistēmas, pirmkārt, pieder zemvagona ģenerators. Tam ir jābūt paaugstinātas jaudas, smagos darba apstākļos jānodrošina augsts drošums, ar pieņemamu masu un augstu lietderības koeficientu. Šādu ģeneratoru esošās konstrukcijas pilnā mērā nespēj nodrošināt iepriekš minētās pras

 17. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Managers’ Ability to Cope with Stress in the Work Settings Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Župerkienė

  2011-02-01

  ="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Stresas neatsiejamas šių laikų įmonės vadovo profesinės veiklos komponentas. Streso darbe tyrimams daugiau dėmesio pradėta skirti XX a. pab. ir jiems skiriama vis daugiau dėmesio dėl įvairių priežasčių: darbas, kaip ir šeima, sveikata, visuomeninis gyvenimas bei laisvalaikis, yra neatsiejama gyvenimo kokybės dalis; be fizinio ir psichologinio poveikio žmonių sveikatai, stresas darbe padidina organizacijos sąnaudas: nukenčia darbo ir sprendimų kokybė, pervertinamas vykstančių pokyčių greitis, todėl nuolat skubama, atsisakoma ilgalaikių perspektyvų analizės pasitenkinant trumpalaikiais sprendimais, nukenčia bendradarbiavimas sprendžiant organizacijoje kylančias problemas, trūksta originalių sprendimo būdų. Šiame straipsnyje nagrinėjamas gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą siekiant sumažinti vadovų streso darbe lygį, panaikinat stresą sukeliančius veiksnius arba sumažinant jų poveikį. Nuo to, kaip vadovai geba valdyti stresą – įveikti darbe ar asmeniniame gyvenime kylančias stresines situacijas, – priklauso tiek jo fizinės, tiek psichologinės sveikatos būklė. Problema: kaip vadovai geba valdyti darbe kylantį stresą. Tikslas – nustatyti Lietuvos smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovų gebėjimo valdyti stresą darbe problemas.

 18. CONSTRUCTING SERVICE DISCOURSES IN LITHUANIAN FAMILY SOCIAL WORK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberta Motiečienė

  2016-09-01

  Full Text Available In this paper, family social work is constructed through the analysis of social service discourses from the social workers’ perspective. Recent research shows how social workers are dealing with complex and fluid issues, as well as the societal uncertainty in their work with families (e.g., Spratt, 2009; Menéndez et al., 2015. Based on earlier studies, it is vital to analyse family social work in different contextual settings. Societal, political and organisational contexts affect the preconditions of social work, but social work also needs to operate within structures (e.g., Pohjola et al., 2014. This paper provides insights into the Lithuanian family social work. The focus is on what kinds of features construct Socialinis darbas su šeima Roberta Motiečienė, Merja Laitinen 12 family social work by analysing social workers’ discourses. This analysis continues the research of Eidukevičiūtė (2013, who analysed family social work practices in transitional Lithuanian society. This researcher aimed to deepen the knowledge about child protection services in Lithuania, the father’s role in child care and the mother’s performance in it. According to Eidukevičiūtė (2013, social workers are still struggling in the field of family social work. This study continues the research tradition in the field of family social work, paying attention to the different contextual settings where family social work is conducted. The Lithuanian government has stated that family policy is a key component of its mandate where (Social Report, 2014. The Council of Social Work plays a very important role in providing guidance on how to implement the government’s policy in the field of family social work. The European Commission Council (2015 provides recommendations for the implementation of the 2015 National Reform Programme, which should concentrate on the people (30% of the total population who are at risk of poverty. The council recommends working on

 19. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  Science.gov (United States)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  kontekstā ar reģionālajiem apstākļiem un aprēķināt darba režīmus bezvadu tīkla komponentēm vai pieņemt lēmumus par to funkcionalitātes pielāgošanu. Izstrādātais vadības modulis sastāv no saules paneļa fotoelementu moduļa, uzglabāšanas risinājuma (litija vai līdzvērtīgas baterijas) un elektroapgādes pārvaldības moduļa. Pētījuma novitāte ir elektroapgādes pārvaldības modulis, kas nodrošina stabilu un nepārtrauktu elektronisko iekārto darbību dažādos barošanas režīmos, dažādās situācijās, vienlaikus nodrošinot enerģijas saglabāšanu un moduļa sastāvdaļu ilgtspēju. Izstrādātais risinājums nodrošina nepārtrauktu 5V barošanu elektronikas shēmām bez strāvas pārtraukuma, kad notiek komutācija starp barošanas avotiem un enerģijas plūsmām dažādos virzienos. Elektroapgādes pārvaldības modulis nodrošina stabilu spriegumu mainīgos saules radiācijas apstākļos.