WorldWideScience

Sample records for czy odroczona pallatywna

 1. Diagnoza ADHD – pomoc czy przeszkoda?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Gawęda

  2010-06-01

  Full Text Available Autorki podejmują temat znaczenia rozpoznawania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD dla skutecznego leczenia oraz społecznego funkcjonowania dzieci z tak postawioną diagnozą, podkreślając tym samym znaczenie procesualnej diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej. Publikacja ta ma być próbą odniesienia się do licznych kontrowersji wokół diagnozy ADHD. Czy jest ona rzetelnym rozpoznaniem tłumaczącym problematykę młodego pacjenta i umożliwiającym mu otrzymanie adekwatnej pomocy, czy też „etykietą” zawężającą rozumienie młodego pacjenta i ograniczającą jego rozwój oraz dalsze funkcjonowanie w świecie, zwalniającą z odpowiedzialności niewydolnych wychowawczo rodziców? Autorki podkreślają znaczenie całościowej obserwacji dziecka na całodobowym oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży, która staje się niezbędna, gdy obraz kliniczny pomimo długiego procesu diagnostycznego w ramach ambulatorium nadal nie jest jasny lub kiedy pomimo podjętych oddziaływań objawy nasilają się. Obserwacja w warunkach klinicznych ma na celu weryfikację diagnozy w oparciu o całodobową obserwację, która może wnieść nieoceniony wkład w rozumienie znaczenia i kontekstu zachowań dziecka. W artykule przedstawione zostały przypadki trójki dzieci: Kuby, Weroniki i Macieja leczonych na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w sosnowieckim Centrum Pediatrii, których diagnoza stopniowo ewoluowała od ADHD w kierunku bardziej złożonego rozumienia ich przypadłości – z uwzględnieniem tła rodzinnego oraz indywidualnej dynamiki ich problemów emocjonalnych.

 2. Eutanazja. Potwierdzenie czy zaprzeczenie człowieczeństwa?

  OpenAIRE

  Kosowicz, Marcel

  2015-01-01

  Rozwój cywilizacji wpływa na jakość życia człowieka. Wraz z postępującymi przemianami pojawiają się pytania o moralność oraz godność ludzi. Zmianie ulegają także poglądy nt. eutanazji. Kościół, lekarze czy filozofowie w odmienny sposób motywują swoje stanowiska. Bez względu na przytaczane opinie i argumenty, eutanazja jest naruszeniem wartości życia. Zgoda na takie i inne działania powoduje erozję systemu wartości. Powoduje brak kontroli oraz niewiedzę, kiedy powiedzieć stop. The developme...

 3. Czy jesteśmy „ludzkim zoo”?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wrzesińska

  2016-08-01

  Full Text Available Are we "human zoo"? Review: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed., Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320. The book under review is a collection of articles presenting the functioning of the idea of the human race in the scientific, social and cultural backgrounds. The main purpose is to demonstrate how the concept of race have circulated from the late 18th century in scholarship as well as in popular reception. Thus the authors focus their attention on the so-called ethnological expositions (such as Negro or Eskimo Villages organized on the occasion of world‘s fairs, today known as “human zoo.” On the social level, this helped support the conviction of the supremacy of the white race.     Czy jesteśmy  „ludzkim zoo”? Recenzja: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed., Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320. Recenzowana praca zawiera zbiór artykułów poświęconych przedstawieniu funkcjonowania koncepcji podziału ludzkości na rasy na szerokim tle: naukowym, społecznym i kulturowym. Główny cel stanowi zobrazowanie procesu cyrkulacji idei rasy – od ujęć naukowych począwszy od końca XVIII w. aż do ukazania problemu na płaszczyźnie odbioru masowego. Tu obiektem zainteresowań badawczych stały się tzw. ekspozycje etnologiczne (np. wioski murzyńskie, eskimoskie organizowane przy okazji wystaw światowych, określane dzisiaj mianem „ludzkich zoo”. Płaszczyzna ta przyczyniła się do utrwalenia w świadomości społecznej poczucia supremacji białej rasy.

 4. „Alfurkan tatarski” Piotra Czyżewskiego – opis zabytku (grafia z elementami fonetyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anetta Luto-Kamińska

  2015-12-01

  Full Text Available Alfurkan tatarski by Piotr Czyżewski – description of the old print (graphy with some phonetic aspects  This article discusses Alfurkan tatarski [Tartar Al Furqan] published by Piotr Czyżewski in 1617, which probably is the second expanded edition of the work. Based upon analysis of two copies of this early printing work, it presents some graphic features of the book. Phonetic and dialectal phenomena, which allow us to draw conclusions about the nature of the author’s language and its regional features, remain in close association with some of the print’s graphic elements.   Alfurkan tatarski Piotra Czyżewskiego – opis zabytku (grafia z elementami fonetyki W artykule opisuje się Alfurkan tatarski Piotra Czyżewskiego z 1617 roku, który jest najprawdopodobniej drugim, poszerzonym wydaniem utworu. Na podstawie analizy dwóch egzemplarzy zabytku przedstawiono cechy grafii druku. W ścisłym związku z niektórymi elementami grafii pozostają zagadnienia fonetyczne oraz dialektalne, które umożliwiają formułowanie wniosków na temat języka autora wraz z jego cechami regionalnymi.

 5. Zaimek wskazujący w zdaniach z orzeczeniem imiennym: funkcja predykatywna czy anaforyczna?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander Kiklewicz

  2016-12-01

  Full Text Available Demonstrative pronoun in sentences with nominal predicate: predicative or anaphor function? This article deals with a particular type of simple sentences with a complex predicate which includes the demonstrative pronoun Pol. to / Russ. это ‘this.’ The author presents the view, prevailing in the linguistic literature, that in terms of syntactic structure, such units perform the role of the so-called copula. The analysis of linguistic material of modern Russian and Polish (taking into account the category of functional syntax leads to the conclusion that such instances are in fact cases of subject duplication, which is used to emphasise the subject in spoken language.   Zaimek wskazujący w zdaniach z orzeczeniem imiennym: funkcja predykatywna czy anaforyczna? Przedmiotem artykułu jest szczególny typ zdań prostych z orzeczeniem złożonym zawierającym zaimek wskazujący to/это. Autor przedstawia panujący w literaturze lingwistycznej pogląd, że jednostka ta zajmuje w strukturze zdania pozycję tzw. łącznika (copuli. Z analizy materiału językowego współczesnego języka polskiego (przy uwzględnieniu kategorii składni funkcjonalnej wynika, że w rzeczywistości mamy tu do czynienia z duplikacją podmiotu, która służy do emfatycznego wyodrębnienia tego członu zdania w mowie.

 6. Czy batik jest symbolem tożsamości narodowej w Indonezji? Narodziny i rozwój indonezyjskiego stroju narodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Ilona Wacławek

  2016-01-01

  Full Text Available Is batik a symbol of the national identity in Indonesia? The birth and the transfiguration of Indonesian national costume This study investigates the national costume in Indonesia, especially one of its components – batik. Is batik a symbol of Indonesian national identity, or is it just a proof of domination of the Javanese culture? In this article, I explore the ways in which batik became a popular costume for Indonesian citizens, defined also as a vehicle for manifestations of many different ideas and identities. I analyze not only briefly a history of batik as a part of Indonesian national costume, but also the ways of its understanding, both in the past an in contemporary Indonesia.   Czy batik jest symbolem tożsamości narodowej w Indonezji? Narodziny i rozwój indonezyjskiego stroju narodowego Przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest indonezyjski strój narodowy, zwłaszcza jeden z jego elementów – batik. Czy batik jest symbolem tożsamości narodowej w Indonezji, czy jedynie stanowi dowód na dominację kultury jawajskiej? W artykule omawiam ścieżki transformacji batiku w ubiór, bądź część ubioru, noszony przez Indonezyjczyków, definiowany zarazem jako przestrzeń służąca manifestowaniu rozmaitych poglądów, przekonań i tożsamości. Badam nie tylko historię batiku jako elementu narodowego stroju w Indonezji, lecz także sposoby jego odczytywania, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.

 7. Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności– zasada ostrożności czy treść ekonomiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Walińska

  2009-10-01

  Full Text Available Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są obecnie obowiązujące zasady sporządzania bilansu przedsiębiorstwa, które straciło zdolność do kontynuacji działalności z powodu postępowania upadłościowego. Bilans likwidacyjny rozpoczyna ostatni cykl życia przedsiębiorstwa – zakończenie jego działalności. W tym okresie zmieniają się cele działalności gospodarczej: jedynym celem staje się sprzedaż jego majątku. Brak zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstwa upoważnia, zdaniem autorów, do odstępstw od pewnych zasad rachunkowości, głównie ostrożności, na rzecz zasady treści ekonomicznej. Takie odstępstwo realizuje zapisaną w prawie bilansowym koncepcję true and fair. W artykule postuluje się przyjęcie do wyceny majątku w bilansie likwidacyjnym wartości zbywczej niezależnie od tego, czy jest ona wyższa, czy niższa od jego wartości księgowej.

 8. Tax Competition Or Tax Coordination? What Is Better For The European Union? / Konkurewncja Podatkowa Czy Koordynacja Podatków? Co Jest Lepsze Dla Unii Europejskiej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Działo Joanna

  2015-06-01

  Full Text Available Konkurencja podatkowa to stosowanie takiej polityki podatkowej, która pozwoli na utrzymanie lub zwiększenie atrakcyjności danego obszaru dla lokalizacji inwestycji. Konkurencja podatkowa stosowana jest zwłaszcza przez kraje stosunkowo słabo rozwinięte, gdyż napływ kapitału zagranicznego daje im możliwość wdrożenia nowoczesnych technologii, nowych metod zarządzania i zwiększenia eksportu. Jednym ze skutków konkurencji podatkowej jest powstawanie rajów podatkowych, krajów lub terytoriów korzystających z preferencyjnych stawek podatkowych w celu pozyskania kapitału z zagranicy. Analiza porównawcza stawek podatku dochodowego w krajach UE i niektórych rajach podatkowych pokazuje, że pomimo stopniowego obniżania stawek tych podatków w UE, zjawisko konkurencji podatkowej jest nadal bardzo silne, a pozycja rajów podatkowych jako terytoriów oferujących relatywnie niskie stawki podatkowe wydaje się być niezagrożona. W tym kontekście powstaje pytanie, czy konkurencja podatkowa jest prawdziwym problemem dla państw członkowskich UE oraz czy istnieją argumenty przemawiające za harmonizacją lub przynajmniej koordynacją podatków w krajach UE. Rozważania prowadzone w niniejszym artykule wskazują, że argumenty za wprowadzeniem koordynacji podatków w UE nie są jeszcze zbyt silne. Zarówno konkurencja podatkowa, jak i koordynacja podatków mają swoich zwolenników i przeciwników.

 9. Tatarzy Krymscy - naród czy mniejszość etniczna: w poszukiwaniu nowej drogi odrodzenia narodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Swietlana Czerwonnaja

  2016-01-01

  Full Text Available The Crimean tatars – a nation or an ethnic minority: in search for a new way of national revival The Russian Empire, increasing its aggressive expansion to all sites of the world, conquered the Crimean Khanate in 1783. This Khanate was the only one of its kind link connecting the European (Christian and Asian (Islamic civilizations. It was the state of high multilateral culture with strong – in the beginning of the New Times – secularism trends and democratic bases of social and political life (there was no serfdom, the equality of rights existed on the high level, tolerance with regard to religious and ethnic communities dominated, and these communities-minorities co-existed and developed on the Peninsula – in the Tatar Crimea – in the peace. Within the framework of the Crimean Khanate the process of ethnic genesis of the Crimean-Tatar people as an ethnic-cultural subject was completed, although many differences of tribal origin and regional character remained within this unity and expressed in the heterogeneity of the anthropologic types, of every-day life’s tradition and of dialects spread between the Tatars living in the North Crimean steppe, in the Mountains (highland and on the South Coast of the Peninsula. That ethnic community (Crimean Tatars was a nation in the modern meaning of this word, it had its own state, intellectual elite, high organization and culture. The destruction of this state-nation by the Russian Empire and the systematic genocide if the Crimean Tatars during next two centuries, reached its culmination in the act of the total deportation on May 18th 1944, are the treasons and international-large crimes. The annexation of the Crimea by the Russian Federation on March 2014 (its tearing away from the Ukrainian state and military occupation means the continuation of this felonious policy, which the Crimean Tatars resist, displaying bravery in the very difficult condition.   Tatarzy Krymscy - naród czy

 10. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kaźmierska

  2011-06-01

  Full Text Available Opracowanie i rozwój technologii produkcji inżynierowanego jedwabiu stworzyły realne możliwości jego praktycznych zastosowań. Rekombinowany inżynierowany pajęczy jedwab (IPJ stanowi substrat do produkcji różnych biomateriałów, takich jak: filmy, hydrożele, włókna, rusztowania, mikrokapsułki, mikro- i nanosfery. Wytwarzanie in vitro włókien odbywa się w sposób naśladujący warunki naturalnie panujące w gruczole przędnym pająka: w obecności jonów fosforanowych oraz sił ciągnących. Filmy otrzymywane są przez odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jedwabiu, natomiast rezultatem odparowywania rozpuszczalnika w obecności porogenu są jedwabne rusztowania. Hydrożele powstają w wyniku polimeryzacji cząstek jedwabiu w roztworach o niskim pH. Polimer jedwabiu powstający na granicy niemieszających się faz wykorzystywany jest do otrzymywania mikrokapsułek. Najmniejsze z opisywanych form – jedwabne sfery powstają przez wysolenie białek jedwabiu jonami fosforanowymi. Cechami wspólnymi jedwabnych biomateriałów są biokompatybilność oraz biodegradowalność pozwalające na wykorzystanie ich w medycynie i farmacji, a strategia konstrukcji białek hybrydowych polegająca na nadaniu metodami inżynierii genetycznej pożądanej funkcji dalej rozszerza możliwości ich wykorzystania.

 11. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Florczak

  2011-06-01

  Full Text Available Unikalne właściwości nici pajęczej, takie jak wytrzymałość, rozciągliwość, energia pękania (wiązkość, biokompatybilność oraz biodegradowalność spowodowały intensywny rozwój technologii biomateriałów opartych na białkach jedwabiu pajęczego. Postęp badań naukowych był hamowany przez długi czas brakiem metod pozyskiwania odpowiedniej ilości materiału. Przełomem technologicznym było opracowanie strategii biologii molekularnej, które doprowadziło do stworzenia warunków do produkcji inżynierowanych pajęczych białek jedwabiu (IPJ. Strategia ta polega na konstruowaniu sztucznych białek jedwabiu, których sekwencje oparte są na motywach konsensusowych białek naturalnych. Ponadto białka inżynierowane genetycznie, można skonstruować tak, aby nadać im „nowe” funkcje. Strategia białek hybrydowych zakłada, iż IPJ są rdzeniem, nośnikiem, nadającym strukturę, do którego można dołączyć (na poziomie DNA sekwencję nadającą funkcję np. rozpoznającą receptory komórkowe, enzymy, wiążącą metale, cukry i inne. Obecnie prowadzone są intensywne badania, które z jednej strony skupiają się na ustaleniu szczegółowej budowy i zrozumieniu procesu tworzenia się jedwabnej nici w naturze, a z drugiej strony próbuje się udoskonalić metody produkcji IPJ. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwojowi powyższej technologii inżynierowany jedwab stanie się „inteligentnym” biomateriałem przyszłości, a otrzymywany na skalę przemysłową wywoła rewolucję biotechnologiczną.

 12. Is There A Stable Long-run Relationship Between Unemployment And Productivity? / Czy Istnieje Stabilny Długookresowy Związek Między Bezrobociem A Produktywnością?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jalles João Tovar

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł jest próbą ustalenia czy istnieje stabilny długookresowy związek między produktywnością a bezrobociem, Badania obejmują dane dotyczące 19 państw OECD, pochodzące z lat 1970-2012 i są oparte o najnowsze ekonometryczne metody analizy szeregów czasowych. Wyniki badań wskazują, że poziomy bezrobocia i produktywności cechują się niestacjonarnością a w licznych indywidualnych przypadkach szeregi te są skointegrowane, nawet po uwzględnieniu możliwych załamań strukturalnych. W przypadku wielu indywidualnych państw efekty długoterminowe wydają się być generalnie pozytywne. Istnieją również dowody występowania przyczynowości dwukierunkowej, ale silniejszy ukierunkowany związek zachodzi między bezrobociem a produktywnością.

 13. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 14. Czy Woda Zastapi Olej W Napedach Hydraulicznych

  DEFF Research Database (Denmark)

  Conrad, Finn; Garbacik, Andrzej; Szewczyk, Kazimierz

  1996-01-01

  The paper presents results from research cooperation project on water hydraulic systems versus oil hydraulic systems undertaken between Dept of Control and Engineering Design, DTU and Institute of Heavy Duty Machines, Cracow Univ of Technology.The project has focus on advantages of using pure tap...

 15. La inscripción de la identidad en la obra literaria: Análisis comparativo de “Lejana” de Julio Cortázar y La muerte salió cabalgado de Persia de Péter Hajnóczy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zsuzsanna Szalai

  2010-07-01

  Full Text Available Le nom de Julio Cortázar est incontestablement lié à l’idée de la rénovation du roman espagnol. L’auteur hongrois Péter Hajnóczy (1942-1981 est peut-être moins mondialement connu, mais sa technique narrative inspirée du style de Faulkner mérite l’attention. Dans la perspective de notre interprétation, un procédé technique très caractéristique des deux écrivains est envisagé : la multiplication, un instrument de réflexions et de projections. Nous analyserons parallèlement « Lejana » de Cortázar et A halál kilovagolt Perzsiából (1979 de Hajnóczy afin d’étudier la multiplication de l’identité, des espaces, du temps, des niveaux textuels, etc. Notre fil conducteur sera l’étude de la métalittérature : au cours de la lecture, nous étudierons la naissance du texte littéraire à travers l’analyse de la position des deux auteurs implicites, de leurs doutes et de leurs difficultés. Enfin, nous examinerons la relation interne entre le dénouement et la structure de chacune des œuvres. Comme il s’agit, en un certain sens, de deux histoires autobiographiques, leur dénouement promet d’être problématique.The name of Julio Cortázar undoubtedly imposes the idea of the Hispanic novel’s renovation. The Hungarian author Péter Hajnóczy (1942-1981 is perhaps less known worldwide, but his Faulkner style narrative technique deserves more attention. In the focus of the present interpretation, a very characteristic technical process of the two writers is featured: the multiplication, an instrument of reflections and projections. We analyse abreast “Far” (“Lejana” of Cortázar and Death Rode Out of Persia (1979 of Hajnóczy to discover the multiplication of identity, spaces, time and text levels, etc. Our principal line will be the study of the metaliterature: during the reading we will continue the birth of the literary text, observe doubts and difficulties of the two represented implicit authors

 16. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pasieka

  2014-06-01

  Full Text Available Non-whites, non-males and other non-genuine citizens. The reproduction of social inequalities as seen in Karen Brodkin’s 'How Jews Became White Folks and What That Says about America' The article offers a review of Karen Brodkin’s How Jews Became White Folks and What That Says about America. Brodkin analyses the social and political transformations in America and puts the analysis in the context of her own autobiography. The first issue that Brodkin investigates are the processes that led to the change in the social status of Jews and other immigrants from Eastern and Southern Europe in the 20th century. Second, Brodkin tries to understand her own origins, as well as different life styles and ways of perceiving the Jewish identity present in her family. Beside the analysis itself, Brodkin also offers many interesting remarks on the construction of racial and ethnic categories, discrimination, and the interactions between the ethnic, class and gender aspects of one’s identity.   Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America” Artykuł ten stanowi recenzję książki amerykańskiej antropolożki Karen Brodkin, zatytułowanej How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America (‘Jak Żydzi stali się białymi i co mówi to o zjawisku rasy w Ameryce’, która łączy analizę przemian społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych z autobiograficznym studium własnych doświadczeń autorki. Tym samym Brodkin podejmuje dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest próba zrozumienia procesów, które doprowadziły do zmiany statusu społecznego Żydów oraz innych imigrantów ze wschodniej i południowej Europy w dwudziestowiecznej Ameryce. Drugą analizowaną kwestią jest próba zrozumienia przez autorkę jej własnego pochodzenia, sytuacji rodzinnej, obowiązujących w

 17. Czy współcześnie powstający kaszubski język literacki oraz obecnie tworzony język neobretoński mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy językowego obrazu świata?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole Dołowy-Rybińska

  2015-12-01

  Full Text Available Can the presently created Kashubian literary language and the currently formed new Breton language be objects of consideration for researchers of the linguistic picture of the world? The influence of the Polish language in conjunction with education and the mass media have brought about in the second half of the 20th century a growth of Polish-Kashubian bilingualism and a decline of Kashubian dialects. Simultaneously, work on the creation and promotion of the literary Kashubian language has begun. The standard Kashubian language is new to all users as is the new Breton language standardized in the last decades of the 20th century. Intergenerational transmission of the Breton language was severed after WWII. The ethnic revival of the 1970s led to the revalorization of the Breton culture and language, taught since then in a number of schools and at adult courses. Normalized Kashubian and Breton languages are full of neologisms. But at the same time they have also been considerably purified of those traits which make them similar to the respective dominant language (Polish and French. Furthermore, the range of use to which these minority languages are put is very different from one user to another. All these specifics result in the near impossibility of researching the linguistic picture of the world of contemporary normalized minority languages.   Czy współcześnie powstający kaszubski język literacki oraz obecnie tworzony język neobretoński mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy językowego obrazu świata? Wpływ polszczyzny związany ze szkołą i mediami masowymi spowodował wzrost w drugiej połowie XX wieku dwujęzyczności kaszubsko-polskiej i zanikanie dialektów kaszubskich. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad stworzeniem i upowszechnieniem kaszubskiego języka literackiego. Standardowy język kaszubski jest nowy dla wszystkich użytkowników, podobnie jak standaryzowany w drugiej połowie XX wieku język bretoński. Mi

 18. Czy "wihajster" jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian Żurowski

  2015-12-01

  Podstawowym przedmiotem zainteresowania w artykule są cechy wewnątrz- (gramatyka i semantyka i zewnątrzjęzykowe (etymologia, ortografia, pragmatyka wyrażenia wihajster. Ponadto wspomniane są inne wyrażenia odmian (głównie regionalnych języka polskiego, które mają podobne cechy semantyczne. Zapro­ponowana interpretacja semantyczna zakłada, że są to nacechowane synonimy narzędzia, choć część przykładów pokazuje, że użytkownicy języka przypisują im czasem jeszcze szerszy zakres odniesienia. Wykorzystywane do ilustracji toku wywodu przykłady pochodzą przede wszystkim z literatury pięknej. Ich ana­liza pokazuje, że częste w literaturze przedmiotu określanie wihajstra mianem „powojennego neologizmu” jest nieuprawnione – wyrażenie to pojawiło się w języku polskim na pewno przed II wojną światową, a prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku. Równie nierzetelne naukowo jest nazywanie wihajstra germanizmem – chyba że germanizm zostanie zdefiniowany nie jako zapożyczenie z języka niemieckiego. Wihajster w istocie jest bowiem wyrażeniem naśladują­cym brzmienie niemieckiej frazy wie heisst er?, ale jednostka ta nie powstała na gruncie języka niemieckiego i nie jest zapożyczeniem zewnętrznym. Można ją traktować jedynie jako zapożyczenie wewnętrzne z gwar do języka ogólnego.

 19. Mozart i śpiewacy: ograniczenie czy inspiracja?

  OpenAIRE

  Brandenburg, Daniel

  2010-01-01

  Stefan Kunze called the time before Mozart settled in Vienna the years of migration and study. Daniel Brandenburg in his article shows that in reference to the operas composed by young Mozart for Milan (Mitridate re di Ponto, 1770, Lucio Silla, 1772) and Munich (Idomeneo re di Creta, 1781), the process of education meant also mastering the Italian singing conventions. Composing for singers appears to be an inspirational task, although it was limited in various ways. That double effect is reco...

 20. Międzykulturowa komunikacja marketingowa - mit czy wyzwanie?

  OpenAIRE

  Kowalski, Paweł

  2005-01-01

  The main goal of the paper is a description and analysis the influence of culture on a specifity of cross cultural marketing communications adressed to consumers. The author presents the evolution of marketing communications’ role in a turbulent international environment and systematises some key marketing communication models - Classic Mass Communications, Integrated Marketing Communications and Marketing Network Communications as well as Intercultural Marketing Communications...

 1. Suplementacja witaminą D – czy tylko osteoprotekcja?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Frankiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available Non-classical effects of Vitamin D (cholecalcipherol, related to its immunomodulating and antiproliferativeactivity have been known for 25 years. However, only recent years brought a better understanding of how thesenon-classical effects of cholecalcipherol influence patophysiology and prevention of many diseases. Reviewof scientific reports on vitamin D point out to three fundamental facts: 1 numerous population data prompta reinterpretation of our understanding of physiological levels of Vitamin D and raise awareness of vitaminD deficiency becoming a global problem, 2 epidemiological data linked a vitamin D deficiency with a highersusceptibility to many diseases and increased mortality, 3 a much wider than previously considered existence ofvitamin D receptors and an extra-renal, biochemical machinery capable of synthesizing an active form of vitaminD - 1,25-(OH2-D3, (including lymphoid tissue, CNS, pancreas, parathyroid gland etc.. All this suggest that socalled extra-skeletal function of vitamin D and its physiological impact may play an important role in humanphysiology, extending far beyond the skeletal and calcium homeostasis. In light of an accumulating evidence,appropriate supplementation of vitamin D (which seems to be higher than most of current recommendationscould lower or even prevent the prevalence of various clinical disorders.

 2. Mozart i śpiewacy: ograniczenie czy inspiracja?

  OpenAIRE

  Brandenburg, Daniel

  2010-01-01

  Stefan Kunze called the time before Mozart settled in Vienna the years of migration and study. Daniel Brandenburg in his article shows that in reference to the operas composed by young Mozart for Milan (Mitridate re di Ponto, 1770, Lucio Silla, 1772) and Munich (Idomeneo re di Creta, 1781), the process of education meant also mastering the Italian singing conventions. Composing for singers appears to be an inspirational task, although it was limited in various ways. That double effect is reco...

 3. Czy ipsum esse św. Tomasza z Akwinu to istnienie czy egzystencja? (Is ipsum esse of Thomas Aquinas Existence or (Perfection of Being?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Cyciura

  2011-03-01

  Full Text Available While dealing with the topic that he discovered himself, Thomas had to use the languageof his predecessors and colloquial language too. That is why it is so difficultto spot the originality of his metaphysics of the esse-being. The most deceiving termabout it is existence (to exist, because to exist is far less than to be, viz. to be in thefull perfection of what is real. On the other hand, being completely perfect in a kinddoes not mean the same as being “divine”. Pseudo-Denis had accurately noticed itusing the ambiguous term proballein. For the real being might be regarded as proposedto us by God, and lead us to Him consequently, but might veil Him from usas well. Everything depends on whether we regard esse as the utmost common – theuniversal in Aristotelian sense (revealing the cause, and the Cause eventually, or assomething directly perceived and satisfying our desire of knowledge. The formermeaning allows to put esse as a perfection-end; the latter does not. As we first beholdwhat is imperfect, the utmost perfection of being must be seized at the end ofcognition. That is why only the proofs of existence of God involve seizing the actof being, whereas so-called existential judgments are a myth.

 4. „Chorwaci islamskiej wiary” – byt rzeczywisty czy twór propagandy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Gucka

  2015-08-01

  The notion that the Bosnian Muslims are “Croats of the purest blood” was first formulated in the first half of the XIX century by Dr. Ante Starčević, the founder of the Law Party and the originator of a modern Croatian national doctrine. His views were fully adopted and accepted by the Ustasha propaganda, which claims that Bosnia and Herzegovina is the historical cradle of the Croatian state. As a result of this, local Muslims enjoyed a status which was equal to that of the Catholic community. Some propaganda gestures of the time, such as a celebration of the opening of a big mosque in downtown Zagreb, were meant to make the Bosnian Muslims accept the idea of the NDH state and induce them to enroll in the Ustasha Army. After World War II numerous Muslims, who uncritically became advocates of the Ustasha propaganda also shared the fate of Pavelic and his followers. The other Muslims who left their country before the war cultivated the infamous traditions of the NDH state, as well as the myth of an apparent Catholic-Muslim brotherhood. Following the civil war (1991–1995 thousands of Muslim refugees from Bosnia and Herzegovina returned to Croatia, and the issue of their ethnic identity caused some problems. The level of social acceptance of the Muslim community in this traditionally Catholic community, however, is insufficient given the history, and displays of religious activity such as the establishment of Islamic schools and the building of mosques, raise anxiety and a fear of Islamicization amongst many Catholic Croatians. One can observe ongoing and endless Internet debates on the issue as to whether or not the Muslims living in Croatia are true Croatians, while politicians struggle to make use of the Muslim issue for their own purposes. In reality the “Croats of Islamic faith” are simply trying to adapt themselves to the global community and are too busy with everyday matters that they seem not to notice these debates that are largely theoretical.

 5. Czy kompetencja językowa jest wiedzą? (Is linguistic competence knowledge?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Wawrzyniak

  2012-03-01

  Full Text Available The subject of this article is the nature of linguistic competence. My consideration starts with the question whether a competence in our native language should be conceived as a kind of knowledge. The answer is positive, and the main reason is the fact that while describing linguistic competence we use the words “to know”, “knowledge”. Looking at the problem in this way leads to the next question: what is the nature of this kind of knowledge? More precisely, the problem which I consider concerns the nature of cognitive relation between a speaker and his or her mother tongue, or rather one of its aspects, namely the meaning. My discussion of this question begins with the criticism of the conception which treats the knowledge of our native tongue as the knowledge of a theory of meaning of this language. After that, I examine the possibility of using the distinction between know that and know how to investigate and solve that problem. I indicate that linguistic knowledge is neither classically or narrowly conceived knowledge that (a collection of true and justified beliefs, nor such a practical skill like the ability to swim. On the other hand, in the first place, a knowledge of a language satisfies grammatical criteria of knowledge that, however, a content of that knowledge is not beliefs, but rather rules – rules which are constitutive not regulative. From that I draw the conclusion that a linguistic competence cannot be explained from outside of any language. Secondly, one cannot deny that knowledge of a language is a practical ability, but it is a capacity of a very special kind. One of essential features of linguistic knowledge, which I emphasize, is its ostensive character. It is revealed, among other things, in the fact that learning our native language and the world constitute one process.It is worth stressing that the discussed question has a great significance to analytic philosophy. Many adherents of this trend claim that philosophical knowledge, if it exists at all, is knowledge about meanings of expressions which are considered fundamental from philosophical point of view, and about relations between them. So, without determining the nature of linguistic competence it is impossible to understand the essence of philosophical activity.

 6. Czy potrzebujemy nowej definicji języka dla potrzeb glottodydaktycznych?

  OpenAIRE

  Garncarek, Piotr

  2013-01-01

  W artykule zakładam, że glottodydaktyka nie jest domeną językoznawczą. To powód, dla którego potrzebujemy poszukać nowej, niezależnej od językoznawstwa definicji nauczanego języka, określanego filozoficznie, kulturowo, antropologicznie i etnograficznie. Podany w wątpliwość jest tutaj pogląd, że nauczanie języka ojczystego jako obcego może być traktowane jako zwyczajna praktyka glottodydaktyczna. Przestrzeń kulturowa takiego nauczania jest bowiem czymś więcej, niż tylko aktywnym...

 7. Bóg spoza nawiasu egzystencji. Max Scheler – mistyka czy fenomenologia aktowego zjednoczenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaromir BREJDAK

  2016-12-01

  Full Text Available This article presents in the first part the concept of Schelerian phenomenology of religion and claims that pre‑phenomenon of Holiness could not be take in the bracket of existence as usual because the religious act raised by Holiness itself is an heteronomic act of God‑Holiness realized in the man and giving evidence of the existence of its Reasoner. In the second part of this article two types of unity are presented: unity due to joint feeling with others (unmittelbares Mitfühlen — “Two parents stand beside the dead body of a beloved child” and unity due to co‑operation of personal acts (Mitvollzug — “I live, yet not I, but Christ in me”. This two types of unities present the Other in a primordial way, which launched several criticism against Max Scheler’s mysticism. Phenomenology of act and mysticism seems to merge together in one point, calling Maieutic Birth, a their method becomes enactment of meaning (Vollzugstheorie der Bedeutung — Karl Friedrich Gethmann.

 8. [Codependence in Péter Hajnóczy's novella Death rode out of Persia].

  Science.gov (United States)

  Marjai, Kamilla

  2015-01-01

  It is assumed that in connection with literature the artistic product generates interaction between the creator and the recipient, as in the all other cases of art. The formation of a writing leads to the birth of the reading, while the reader creates a new quality weaving artistic literature into a subjective context, this is how the so-called "personal reading" springs into existence. The Death rode out of Persia (A halal kilovagolt Perzsiabol) written by Peter Hajnoczy - which is about the everyday life of a man suffering from alcoholism -facilitates not only the formation of a subjective reading based on emotional impressions, but also provokes the formation of an analytic reading which reflects on the phenomena of addiction and the loss of control. This kind of focused analysis claims to let the particular art product and the professional literature of addictology meet on the field of alcoholism and codependence.

 9. Koncepcja Bibliografii Tatr i Podtatrza. Czy wciąż aktualna?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borczuch-Białkowska Maria

  2016-06-01

  Full Text Available The idea of creating a bibliography of the Tatras, which would cover different areas of knowledge of the Tatra Mountains, Podhale and neighboring regions, first appeared in the 19th century. Since that time, it has been realized by many researchers. One of them was Witold Henryk Paryski, who developed probably the biggest collection of bibliographic entries located on this side of the Tatra Mountains. His file has about 150 000 records and was created over 60 years in cooperation with a lot of experts and lovers of the Tatras. The most intense development dates back to the 1950s, when Paryski worked on "Bibliography of the Tatras", financed by the Polish Academy of Sciences, and 1970s, when he compiled "Bibliography of the Tatra National Park". Nowadays, the entire collection has been digitized and made available to all those interested through online databases.

 10. Lymphocoele after kidney transplantation - diagnostic or therapeutic problem; Limfocele po przeszczepieniu nerki - problem diagnostyczny czy terapeutyczny

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benendo-Kapuscinska, B.; Sek, L.; Rezulski, J.; Walaszewski, J. [1. Zaklad Rentgenodiagnostyki and Klinika Chirurgii Ogolnej i Transplancyjnej, Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The aim of this study was to estimate lymphocoele as a complication following renal transplantation. In the Dept. of General and Transplantation Surgery of the Warsaw Medical School more than 600 renal transplants were performed. Over passed 4 years in the group of 235 transplanted patients 19 cases of lymphocoele were noted (8.1%). The diagnosis was made on the basis of ultrasound scan, CT and biochemistry tests of the leak or aspirate. All patients were treated conservatively to start with but in 4 cases it was necessary to perform internal drainage (fenestration). (author) 6 refs, 3 figs

 11. Neoliberalizm polskich 'gender studies'. Czy to 'backlash' odbiera nam słuchaczki/słuchaczy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Duda

  2016-11-01

  Full Text Available "Neoliberalism of Polish 'gender studies'. Is 'backlash' a reaction, which collects our students?" In this text I present today’s condition of Polish gender studies that are conducted as postgraduate studies. In most of the cities it is impossible to form groups of students. It is believed that “responsible” for this state are backlash and campaign called “gender ideology”. Unfortunately these problems with enrollment have appeared earlier. In my presentation I describe the neoliberal shape of chargeable postgraduate studies that are conducted in large cities. Joining these groups depends on economic factors and free time of the students. An important aspect is also practical dimension of gender studies – students should develop themselves and their abilities. In accordance with the guidelines of postgraduate studies students should improve their professional skills. There is also a problem with the language of information/promotion campaign, as we use it as an instrument to encourage people to take part in these group activities. The language very often uses capitalist and stereotypical concepts profit and investment in yourself. The presentation is the critical voice of lecturer, who was teaching gender studies in Warsaw and was participating in forming “genders” in Poznan and Szczecin.

 12. Czy naturalistyczna etyka jest możliwa? (Is Naturalistic Ethics Possible?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Szutta

  2010-12-01

  Full Text Available The paper concerns the possibility of naturalistic ethics. It seems that ethics properly understood must be described as a discipline necessarily focused on evaluation of human action, analyzed in the light of its moral value. Such evaluation, in turn, presupposes an agent who is responsible for his or her actions. The possibility of so understood agent seems not to be possible without agent’s being capable of self-determination in action. According to the naturalistic thesis, however, such freedom is impossible; all human action is causally determined, with no place for ‘sui generis’ causation, and such a thesis must be interpreted as excluding the possibility of responsibility for one’s action. If so, then the concept of naturalistic ethics seems contradictory. Nonetheless, some authors (ex. H. Frankfurt and D. Dennett try to show that the concept of moral responsibility (so crucial to ethics does not necessarily entail freedom understood as ‘sui generis’ causation, and therefore it is compatible with determinism. In this paper I analyze their argumentation with the purpose to assess its conclusiveness. The conclusion I reach is that responsibility postulated by Frankfurt or Dennett is to be understood as merely epiphenomenal, as such it must be treated more like an illusion than a real property of human beings. Therefore, the thesis that naturalistic ethics is a contradictory concept seems to maintain its soundness.

 13. BEZINTERESOWNI PASJONACI CZY dESTRUKCYJNI AMATORZY? CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ „SCENY NAPISOWEJ”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Łuczaj

  2014-02-01

  Full Text Available The article presents the results of research into one of the newest phenomena within popular culture, which is the “subtitles scene”. this term refers to creating free subtitles for foreign films and tv series that Poles download from the Internet. We investigated a community, which is engaged in this activity. Research carried  out by an online survey in the beginning of 2013 showed, as it was expected, that it is a group of well-to-do, relatively young people, who have a good educational background and are associated with big cities. However, contrary to common intuitions, it turned out, that these people did not have linguistic education (the community of translators is dominated by people with technical education and do not work in the creative industries. The other interesting issue is the complex system of motivation, which drive them to make Polish-language subtitles for free.

 14. Gracz – prosument w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Krzanicki

  2015-06-01

  Full Text Available Entertainment in the digital world is not only the consumption of content supplied by the manufacturers of game. It is increasingly invitation, or even persuading the players to take part in the creation of the game. Both by its mechanics, or by allowing them to add their own modifications or new content. And there are also creations in junction of the virtual world and the real one. It would seem that the player-prosumer is creation of electronic media, because it is associated with the transition from the culture of reading, to the culture of reading/writing. This approach to the problem, however, is a gross simplification, because the players created content related to games long before the era of Internet and social networks. For many of them the beginnings of virtual entertainment were even regress of creativity (see „classic” RPG games vs. early cRPG games. So more appropriate would be to talk about the digital evolution than a revolution in this field. Evolution involving the emergence of tools that allow gamers to move their own creativity from real to virtual world (easy-to-use in-game editors, game mechanics that allows for almost any creation of game world, game engines allowing to create their own works, etc., as well as those tools that assist in creating content for the needs of non-virtual competitions. The revolution, or maybe significant qualitative jump, took place in the process of distribution of content via new media. It is difficult to imagine the possibilities of getting player-creator-amateur to the number of users, as today, without the existence of the Internet.

 15. Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego

  OpenAIRE

  Kamasa, Victoria

  2007-01-01

  This article is a report of the results of qualitative research related to the influence of gender of a profession name on the social status of women who use this name. The subject is analyzed in two ways ? firstly quantitatively to show the connections between social status related to gender of professions names and different variables, and then qualitatively ? to show the character descriptions associated with women, who use profession names in different gender and types of attitudes observ...

 16. Przedwczesne oddzielenie łożyska – czy istnieje alternatywa leczenia w II trymestrze ciąży?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Raba

  2010-08-01

  Full Text Available Objective: To present an original therapeutic method for placental abruption in the second trimester of gestationusing hysterotomy with evacuation of a deciduous-placental haematoma. Material: Two pregnant women with placental abruption requiring delivery (24th and 23rd week of gestation,respectively. Method: Incision of the uterus with evacuation of a deciduous-placental haematoma. Results: Intrauterine continuation of pregnancy until maturity of the foetuses. Conclusion: Hysterotomy with evacuation of a deciduous-placental haematoma made it possible to continuepregnancy and avoid the necessity of immediate delivery by caesarean section.

 17. Myślenie strategiczne o pracowniku - możliwość czy potrzeba wspóczesnej organizacji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Pluta

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The article concerns the contemporary approach to employees in organizations, and the research question is whether strategic thinking about employees is a possibility or necessity of the contemporary organization.Methodology: Literature research was the basis for the deliberations and proposals, which were analyzed using several empirical studies conducted by Polish and international research centers.Results: The presented discussion suggests that contemporary organizations should think strategically about their employees if they want to succeed. But this approach cannot be limited only to investing in employee competencies, but should also take into consideration building a working environment that ensures the success of both the organization and the worker.Originality: The article suggests the necessity of a strategic approach regarding employees in the contemporary business world. At the same time it indicates that organizations cannot treat employees only with the organizational profits in mind. In strategic thinking about employees there must also be room for other benefits, such as the success of an employee.

 18. BYCIE CZY BYT? O DWÓCH PODSTAWOWYCH TERMINACH FILOZOFII HEIDEGGERA I PROBLEMACH Z ICH POLSKIMI PRZEKŁADAMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DANIEL R. SOBOTA

  2015-04-01

  Full Text Available Martin Heidegger’s texts are among the most difficult in the philosophical literature throughout the world. Paradoxically, despite they are commonly considered as untranslatable, they belong to the most frequently translated twentieth-century philosophical texts. High availability of translations makes the thought of Heidegger still enjoy great interest and result in a number of comments. The constantly growing number of translations of his texts affects shapes of national philosophies and their issues. It is particularly clearly visible in Poland where for a long time the philosophy of Heidegger was available only to the narrow circle of the German-speaking philosophers. The situation has changed significantly since the early nineties, when there rapidly began to appear translations of his major works. However, a different problem occured – namely the problem of translation. It is nowhere so much visible as in the case of two basic words: bycie (Being and byt (being. This text follows various ways of translating and interpretating of Heidegger’s terms, asking about their philosophical relevance and relationship to the established philosophical tradition. Not denying any previous choices, it tries to develop a relevant criterion for understanding the two concepts. In order to do this, it tries to reveal the most important idea of Heidegger’s philosophy.

 19. Prostytucja kobiet – świadomy wybór drogi życiowej czy przymus ekonomiczny

  OpenAIRE

  Kowalczyk, Małgorzata Henryka

  2016-01-01

  Aetiology of indecent behaviours is a multidimensional issue. It is impossible to explain the conditions of prostitution while only referring to mono-causal concepts. In the previous traditional aetiological approaches, the simultaneous perspective is dominating and this emphasises the interrelated systems of factors found in educational environments and resulting from the economic conditions and cultural changes which modify the attitudes towards mores, sexuality and morals. However, the cha...

 20. Is Huntington’s disease a neurological or psychiatric disorder? Case report [Choroba Huntingtona zaburzeniem neurologicznym czy psychiatrycznym? Opis przypadku

  OpenAIRE

  Dubas-Ślemp, Halina; Tylec, Aneta; Michałowska-Marmurowska, Halina; Spychalska, Katarzyna

  2012-01-01

  Huntington’s disease is a rare, although commonly known neurodegenerative disease, caused by dynamic point mutation within the IT-15; it is inherited autosomally dominantly. IT-15 mutation includes multiple (36–250) repetitions of trinucleotide sequence (CAG) encoding a glutamine at the amino end of Huntington (mHtt). It is one of the nine polyglutamine diseases (PolyQ), characterized by a CAG repeat. The pathophysiology of Huntington’s disease is associated with dysfunction and loss of neuro...

 1. Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa – wnioski z kryzysu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Stabryła-Chudzio

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of the article is to find an answer to the question whether the European Union, and especially the countries that are full members of the Economic and Monetary Union, are able to reach a common solution in fiscal policy, which may result in a further deepening of integration processes.Methodology: The article is based on literature, legislation and documents, reports and accounts of the institutions and bodies of the EU. The paper presents an analysis of the current situation within the European Union on fiscal consolidation, the theoretical format of the fiscal union and the range of possible functions of common bonds and consequences of the issue (in the context of sharing risk between the issuers, and thus – the impact on fiscal discipline, and finally, the role of the disintegrative processes in the context of public finance.Findings: So far, the common legislation to restore budgetary balance was broadly implemented, however, it is too early to say whether specific rules will translate into action of public authorities. When it comes to issues indicating the deepening of integration, it is difficult to note the political consensus in this regard. The proposal for creating a new budget only for the eurozone countries seems to be far-reaching.Research implications: This paper may be a contribution to the further discussion on the future of the European Union, especially in the context of fiscal policy.Originality: The author presents her findings and thoughts on current events in the financial integration within the European Union on the basis of documents of the European Commission, the Council of the European Union, the President of the European Council and the European Economic and Social Committee.

 2. Czy sposób żywienia może wpłynąć na poprawę funkcji seksualnych?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jowita Szeligowska

  2011-02-01

  Full Text Available Sexual dysfunctions are a common problem. 152 million men in the world, over 35 million men in Europeand 1.5 million men in Poland suffer from this problem. Statistics on women suggest that every other womanhas this problem. The majority of examinations done on men illustrate that risk factors of erectile dysfunctionand cardiovascular diseases are the same and first of all they are: high cholesterol level, high triglycerides level,hypertension, diabetes, obesity and smoking. In the case of women, according to previous reports the results aresimilar. Moreover, the more risk factors the higher the probability that sexual dysfunctions will occur. Therefore,changing the lifestyle and diet is the main method for preventing and treating sexual dysfunctions as in thecase of cardiovascular diseases. The Mediterranean diet is an antiatherosclerotic diet as it is rich in vegetables,fruit, seeds, nuts, whole grain products, fish and olive oil. Patients with the metabolic syndrome, which wasa tangible cause of sexual dysfunctions, after using a diet typical of Mediterranean countries have improved inthis sphere of life. At the same time an improvement of their lipid profile (decrease in total cholesterol, LDL andtriglycerides and increase in HDL cholesterol and blood glucose level and reduction of blood pressure and bodyweight were observed.

 3. Czy pacjenci po przeszczepie nerki są świadomi konieczności stosowania ochrony przeciwsłonecznej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wojas-Pelc

  2011-07-01

  Full Text Available Introduction. Organ transplant recipients are at 10-fold higher risk ofdeveloping basal cell carcinoma and up to 250-fold higher risk of developingsquamous cell carcinoma compared with the general population.Common risk factors include the type of immunosuppression, fair skin,male gender, older age and sunlight.Objective. To evaluate patients’ compliance with sunlight protectionbefore and after renal transplantation.Material and methods. The study covered 455 patients after renal transplantationaged 18-74 years. A special questionnaire was used to determineage, gender, place of residence, skin type (according to the Fitzpatrickclassification, hair and eye colour, and any episodes of sunburn.Outdoor occupation, frequency of sun exposure and residence in a hotclimate for a long time were taken into consideration for evaluation ofUV exposure. Information about use of sunscreens and protectiveclothes before and after the renal transplant procedure were also noted.Results. Before the renal transplant procedure only 20% of patientsavoided sun at midday (11 am - 4 pm compared to 64% of patientsafter renal transplantation. Sunscreens were used by 15.4% vs. 20% andprotective clothes 7.7% vs. 21.8% of patients respectively. After therenal transplant procedure 57.6% of patients started to use at least oneof the methods of skin cancer prophylaxis. After transplantation 44% ofpatients (p < 0.01 reported limiting time spent outdoors. 17.1% ofpatients started to use or used more frequently protective clothes(p < 0.0022 and 14.1% sunscreen creams (p < 0.0315 compared to thesituation before the surgical procedure. No sun protection such as protectiveclothes or sunscreen creams was still used by 78.2% and 80% ofpatients, respectively.Conclusions. There is insufficient protection against UV light amongpatients after renal transplantation, so further education is needed.

 4. Medyczny aspekt legalizacji miękkich narkotyków – zagrożenie czy szansa na skuteczne leczenie?

  OpenAIRE

  Habib, Amalia

  2016-01-01

  Obecnie temat medycznego zastosowania marihuany poruszany jest publicznie częściej niż w ubiegłych latach. Najnowsze badania kliniczne potwierdzają leczniczy aspekt jej działania na organizm człowieka w walce z różnymi chorobami, które dotąd nie były możliwe do wyleczenia lub choćby do zmniejszenia ich wyniszczających skutków. Na świecie kolejne kraje dopuszczają obrót konopiami, albo całkowicie, albo jako quasi-legalizację. Polski system prawny nie dopuszcza obecnie wariantu l...

 5. Przełączanie kodów czy kod mieszany? Aktualny stan bilingwizmu staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Głuszkowski

  2015-07-01

  Старообрядцы в сувальско-августовском регионе образуют двуязычную общину. Они попеременно пользуются польским языком и русским диалек­том. В их речи наблюдаются многочисленные случаи переключения кодa, т.е. смены языка высказывания между предложениями, на стыке придаточных предложений и других функционально значимых синтаксических единиц, а также смешение кодов, т.е. смены языка внутри меньших единиц. Согласно положениям П. Ауэра, смешение кодов может привести к образованию сме­шанного кода (fused lect. Данная статья является попыткой определить со­стояние билингвизма польских старообрядцев, а также дать ответ на вопрос о возможном образовании смешанного кода на основании русского говора. Анализ опирается на языковые и социолингвистические данные, собранные во время научных экспедиций в старообрядческих местностях северо-восточной Польши в 1999–2011 гг.

 6. Czy Jezus był zboczeńcem? Nienormalni, którzy są prawodawcami świata, w koncepcji Floriana Znanieckiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jawor

  2013-06-01

  Full Text Available Was Jesus a deviant? The abnormals who are legislators of the world in Florian Znaniecki's conception The aim of this article is to remind us the still current conception of ‘deviants’ by the classical sociologist – Florian Znaniecki. Znaniecki has distinguished three types of people: normal, ‘subnormal’ and ‘overnormal’. Normal people are just ordinary people who live according to social rules and norms. The ‘subnormals’ are, simply speaking, different types of offenders. And the ‘overnormals’ are the people who enrich their socio-cultural system. ‘Deviants’ are extreme and the most interesting type of ‘sub’ - and ‘overnormal’ people. They are the men of genius, such as Socrates, Jesus Christ, Descartes, Napoleon, Lenin and Piłsudski. They are often perceived as anarchists and in fact they transform the social order totally or at least the way of thinking about it. We can take a risk with the idea that the future always depends on ‘deviants’.

 7. Radon bad or good. One of the curiosity of the end of 20th century; Radon dobry czy zly, czyli jedna z osobliwosci konca XX wieku

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zagorski, Z.P. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  The balneology of health resorts localized in radon rich regions of south-west Poland has been discussed. The historical evolution of the opinion about the influence of small radon doses to human health has been presented. 13 refs.

 8. Historia literatury czy literatura? Problemy nauczania dziewiętnastowiecznej literatury polskiej studentów obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym

  OpenAIRE

  Grossman, Elwira

  1998-01-01

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 9. Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Spanish Version of the Performance Enhancement Attitude Scale (Petróczi, 2002

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Morente-Sánchez

  2014-06-01

  Full Text Available The aim of the present study was to cross-culturally adapt and validate the Spanish version of the Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS. A cross-sectional multi-sample survey with 17 independent datasets was carried out. Cross-cultural adaptation of the PEAS into Spanish was conducted through forward/backward translations, consensus panels and comparative analyses of known-groups to establish evidence for its reliability and validity. Weighted Kappa coefficients with quadratic weighting were used to assess the reliability of each item, with Cronbach’s internal consistency coefficients for overall scale’s reliability and Spearman’s correlation coefficient for test–retest reliability over a one-week period. Confirmatory factor analysis (CFA was performed to assess the scale’s structure. Differences between self-admitted doping users and non-users were analysed to verify the PEAS’ construct validity in 8 datasets. Spearman’s correlation coefficient was also used to assess the relationships between the PEAS and self-esteem, self-efficacy and perceived descriptive norm to establish convergent validity. The scale showed satisfactory levels of internal consistency (α = 0.71–0.85, reliability of each item (Kappa values range 0.34-0.64 and temporal stability (r = 0.818; p < 0.001. CFA showed acceptable fit (RMSEA <0.08, mean RMSEA = 0.055; χ2/df < 3, mean χ2/df = 1.89 for all but one samples. As expected, self-admitted doping users showed more positive attitude toward doping than non-users. Significant and strong negative relationship was found between PEAS and self-efficacy; weak negative correlation with self-esteem and and positive correlation with perceived descriptive norm. The Spanish version of PEAS showed satisfactory psychometric properties. Considerations for application and improvement are outlined.

 10. E-book – śmierć książki czy jej nowe życie? Historia, technologia, poezja, rynek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Nizianty

  2016-11-01

  Full Text Available The purpose of the article is to present the subject of electronic literature’s place in modern world, specifics of this form of publishing and opportunities it carries. The history of e-books formation from 1971 to present day is outlined – changes that have taken place both in the preparation of files, as well as in designing of reading devices, was presented. Currently used in the publishing of e-books technologies was discussed: formats of electronic files, e-Ink technology and types of e-book readers available on the market. Main features of e-books and differences between traditional and electronic books was presented. The structure of the e-books market in Poland and users reading preferences was analysed – on the basis of available reports. The article raises issues related to the problem of illegal copying of e-publications – scale of the phenomena, possible ways of counteracting and solutions. This article also illustrates the steps of preparing an e-book, specifics of typographic lay-out, typesetting and text makeup of this type of publications. Separate spot was dedicated to the condition of poetry on the e-literature market.

 11. W stronę dial ogu: psychoterapia czy sposób życia? [Becoming dialogical: psychotherapy or a way of life?

  OpenAIRE

  2013-01-01

  After birth the first thing we learn is becoming a participant in dialogue. We are born in relations and those relations become our structure. Intersubjectivity is the basis of human experience and dialogue the way we live it. In this paper the dilemma of looking atdialogue as either a way of life or a therapeutic method is described. The background is the open dialogue psychiatric system that was initiated in Finnish Western Lapland. The author waspart of the team re-organizing psychiatry an...

 12. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 13. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 14. Cel wczesnej i późnej filozofii wittgensteina: ten sam czy inny? (IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN THE AIM OF THE EARLY AND THE LATER PHILOSOPHY OF L. WITTGENSTEIN?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Gurczyńska

  2006-12-01

  Full Text Available In this essay the authoress tries to answer if there is a connection between early and late philosophy of Ludwig Wittgenstein as far as the problem of the aim of philosophy is concerned. Because of radical change of his view on the nature of language, the only possible field of comparison is the result of logical and grammatical analyses, which have to be compared separately. The result of doing philosophy in the manner of 'Tractatus' is the right way of life which Wittgenstein understands as making peace with the world (agreement with everything what happens to us. This stoic aim philosophy is absent in late philosophy of Wittgenstein but if the aim of grammatical analysis is to be described as 'understanding which always has been here' - the link between early and late philosophy can be specified as the come back to the world which we previously do not understand because of not understanding the way our language works. We accept the world we live in on the basis of understanding which we gain doing philosophy in the right manner.

 15. Z Kaliningradu na Кёнигсберг – zapotrzebowanie społeczne czy marzenie nielicznych? Społeczna inicjatywa zmiany nazwy miasta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miłosz J. Zieliński

  2015-04-01

  Full Text Available Kaliningrad into Кёнигсберг – a social need or a dream of a few? Societal initiative for a change of the city’s name Kaliningrad Oblast of the Russian Federation has been subject to manifold social processes due to its specific history, geographic conditions and other factors. Some of the former resulted in rejecting numerous elements of the Soviet past by a part of the local population. This included the very name of Kaliningrad, as a tribute paid to Mikhail Ivanovich Kalinin who has been considered one of the state and party officials responsible for mass purges in the 1930s and 1940s. the purpose of the article is to analyse the initiative put forward by a group of social activists to change the name ‘Kaliningrad’ into ‘Кёнигсберг’ (Königsberg, that is to return to the pre-war name of the city. As authors of the petition refer to previous attempts of changing the name and use them as an important part of their reasoning, the history of the notion has also been outlined with emphasis on the December 1988 discussion noted by Alexander Nikolaevich Yakovlev, then a Communist Party official. In the article, a brief introduction of the petition is followed by main arguments used by its supporters and the discussion which the document triggered among the local administration and in the media, in particular the Internet. The discussion concentrated on two aspects of the petition. First, controversies around procedural handling of the petition by Kaliningrad Duma. Secondly, fierce debates about phrases used in the document and their political significance in the context of the contemporary identity of Kaliningrad Oblast. Results of the debate and the impact the petition had on broader public opinion, both in Kaliningrad Oblast and the whole of Russia, turned out to be meagre. Only 400 signatures were collected across the country to support the idea. No decisive measures were taken on the administrative level such as moving the initiative toward a referendum. No agreement was reached between those who wish to turn the whole notion down and those who would like to postpone the final decision to a more distant future. In conclusion, it is worth noting that despite the obvious failure of the petition the discussion showed considerable social activity in Kaliningrad Oblast, especially on the part of the younger generation. This was reflected by a number of threads and posts in electronic media, many of which served as a basis for a constructive debate with relatively few irrelevant (insulting, aggressive and vulgar arguments. On the other hand, the article shows that there is still considerable nostalgia for the Soviet Union and its artifacts in Kaliningrad Oblast.

 16. Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej? [The problem with „postmodernity”: empty formal dispute or change in human existence?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markus Lipowicz

  2014-06-01

  Full Text Available The present article poses an attempt of conceptualization the cognitive and normative basis of postmodernity. The primary aim is the demonstration that the post- modernization of the western culture recasts the fundamental parameters of social life and therefore also changes the ways of reflecting the human existence. In order to demonstrate this dependency I intend to portray modernity as a period, which tried to preserve the stabile structure of being of the Middle Ages by reproducing a centralized cultural order. Postmodern thinking tries to reach beyond metaphysically founded forms of social life and therefore attempts to decentralize the stabile structures of human existence. This is a very risky but also a very inspiring stride for the philosophical discourse, which one should – despite the awkward rhetoric of several postmodernists – appreciate as one of the most important challenges of contemporary philosophy.

 17. Asperger’s syndrome: continuum or spectrum of autistic disorders? [Miejsce zespołu Aspergera w grupie całościowych zaburzeń rozwoju: kontinuum czy spektrum zaburzeń autystycznych?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bryńska, Anita

  2011-10-01

  Full Text Available Pervasive Developmental Disorders (PPD refers to the group of disorders characterised by delayed or inappropriate development of multiple basic functions including socialisation, communication, behaviour and cognitive functioning. The term „autistic spectrum disorders” was established as a result of the magnitude of the intensity of symptoms and their proportions observed in all types of pervasive developmental disorders. Asperger’s Syndrome (AS remains the most controversial diagnosis in terms of its place within autism spectrum disorders. AS if often described as an equivalent of High Functioning Autism (HFA or as a separate spectrum-related disorder with unique diagnostic criteria. Another important issue is the relationship between AS and speech disorders. Although it is relatively easy to draw a line between children with classical autism and speech disorders, the clear cut frontiers between them still remain to be found. The main distinguishing feature is the lack of stereotypic interests and unimpaired social interaction observed in children with speech disorders, such as semantic-pragmatic disorder.

 18. Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci? (ETHICS OF CARE AND ETHICS OF JUSTICE. DOES MORALITY DEPEND ON GENDER?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Ziemińska

  2008-12-01

  Full Text Available The article presents the ethics of care by Carol Gilligan in controversy with Lawrence Kohlberg's stages of moral development. Gilligan discovered that women turned to be deficient in moral development when measured by Kohlberg's scale (usually on the third stage of his six stages. She rejected the scale as derived from the study of men. Her own studies suggest that autonomy and moral rights are not so important for women as care and responsibility for persons in relationships; moral problems arise from conflicting responsibilities rather than from competing rights and rules; women have different moral priorities; morality of rights and noninterference are frightening to women because presuppose indifference; women's ethics is not the ethics of justice but the ethics of care (three stages of moral development: care for myself, care for others, the balance between the care for myself and the care for others. Later research showed that the two moral orientations are not divided between biological sexes but rather cultural genders (cultural constructions of masculinity and femininity. The ethics of care has its own problems (the care for evil. The authoress claims that both perspectives converge and are next dilemma in ethics. Moral maturity must encompass both justice and care.

 19. Czy testy mierzą to, co mierzyć powinny? O trafności testów maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu

  OpenAIRE

  Podpora-Polit, Emilia

  2014-01-01

  Trafność jest jednym z najważniejszych kryteriów poprawności testu. Jak stwierdza Bolesław Niemierko, trafność gwarantuje, że „zmierzono wszystko to i tylko to, co należało zmierzyć” (1999: 178), a więc test nie sprawdza ani za dużo, ani za mało. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia trafności testu językowego zarówno z teoretycznej, jak i praktycznej perspektywy. Artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania: Na czym polega trafność testu? Jak można rozpoznać...

 20. Ostry trip po DMT czy bardo umierania? : potencjał kognitywnych teorii filmu na przykładzie analizy zmienionych stanów świadomości w "Enter the Void" Gaspara Noé

  OpenAIRE

  Piskorska, Anna

  2016-01-01

  This article shows how films can be used as contemporary research tools in order to get to know people's innerstates, with particular focus on changed states of consciousness such as psychedelic experience and near-death experience. On the basis of cognitive film theory (presented by Tzvetan Todorov, Edward Branigan, David Bordwell and Kristin Thompson) that goes beyond aesthetic reception of a film and studies the structures of cognition, the author of the article makes an attempt to analyze...

 1. Mechanical Properties of WE43 Magnesium Alloy Joint at Elevated Temperature / Właściwości Mechaniczne Złączy Ze Stopu Magnezu WE43 W Podwyższonej Temperaturze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turowska A.

  2015-12-01

  Full Text Available The WE43 cast magnesium alloy, containing yttrium and rare earth elements, remains stable at temperatures up to 300°C, according to the manufacturer, and therefore it is considered for a possible application in the aerospace and automotive. Usually, it is cast gravitationally into sand moulds and used for large-size castings that find application in the aerospace industry. After the casting process any possible defects that might appear in the casting are repaired with the application of welding techniques. These techniques also find application in renovation of the used cast elements and in the process of joining the cast parts into complex structures. An important factor determining the validity of the application of welding techniques for repairing or joining cast magnesium alloys is the structural stability and the stability of the properties of the joint in operating conditions. In the literature of the subject are information on the properties of the WE43 alloy or an impact of heat treatment on the structure and properties of the alloy, however, there is a lack of information concerning the welded joints produced from this alloy. This paper has been focused on the analysis the microstructure of the welded joints and their mechanical properties at elevated temperatures. To do this, tensile tests at temperatures ranging from 20°C to 300°C were performed. The tests showed, that up to the temperature of 150°C the crack occurred in the base material, whereas above this temperature level the rapture occurred within the weld. The loss of cohesion resulted from the nucleation of voids on grain boundaries and their formation into the main crack. The strength of the joints ranged from 150 MPa to 235 MPa, i.e. around 90 % of strength of the WE43 alloy after heat treatment (T6. Also performed a profilometric examination was to establish the shape of the fracture and to analyze how the temperature affected a contribution of phases in the process of cracking. It was found that the contribution of intermetallic phases in the process of cracking was three times lower for cracks located in the area of the weld.

 2. Komórki macierzyste w leczeniu złamań towarzyszących osteoporozie – medyczne science fiction czy metoda terapii w przyszłości?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Grafka

  2011-10-01

  Full Text Available Osteoporosis is typically a disease of the elderly, and with population aging it has become one of themost frequent and relevant health problems in this age bracket, especially among women. The greatest lossof bone mass occurs in women during perimenopause and is associated with oestrogen deficiency. The agerelateddecrease in bone mass could also reflect decreased osteoblasts secondary to an age-related loss ofosteoprogenitors.The risk of fractures increases as women pass through the menopause. Osteoporotic fractures are associatedwith a profound temporary, and sometimes permanent, impairment of function and quality of life.Despite the rapid evolution of implant technologies and bone grafting techniques, there is still a greatdemand for novel bone replacement strategies. Cell replacement therapies represent an alternative solution. The potenuseof mature cells such as osteoblasts is associated with several disadvantages such as the limited availability,donor site morbidity, dedifferentiation, and restricted proliferation potential. Bone marrow or adipose tissuederivedmesenchymal stem cells, which are the developmental progenitors for osteoblasts and for several othercell types, have been discovered for bone regeneration purposes.This review presents the possible applications of mesenchymal stem cells in the treatment of osteoporoticfractures.

 3. Etyczny mózg. Czy należy bać się naturalizacji etyki? (Ethical Brain. Should we be concerned about the naturalization of ethics?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Trzópek

  2010-12-01

  Full Text Available We are witnessing a new situation: thanks to new empiric methods contemporary science enter the sphere that formerly used to be the subject of philosophical reflection. This situation refers also to ethical questions. Research, particularly that relating to neurobiological and cognitive foundations suggest significant changes in our perception of a human being while many researchers and theorists predict revolutionary changes to follow. This means that the old disputes become current anew, although in a different context: on one hand – in the light of unquestionable successes of neurobiology and other sciences, there is an increasing number of supporters of the naturalization concept whereas on the other hand – there are growing concerns about the “naturalized” view on the human and the world.In my paper, I would like to address two major questions. The first one refers to the results of contemporary research carried out within the framework of broadly construed neuroscience which may affect the functioning of a human in the sphere of ethics. The other question is whether one really should be concerned about the naturalization of ethics (whereby it greatly depends on how the “naturalization” is understood. Either way, there is much evidence in support of the view that Dostoyevsky was wrong stating that if God does not exist (or, specifically: the immortal soul, volitional “I”, etc, everything is permitted.Due to their importance, these questions will require broader, possibly interdisciplinary discussion and refraining from simplified conclusions that are often a result of ignorance.

 4. Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnic między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi

  OpenAIRE

  Afeltowicz, Łukasz; Pietrowicz, Krzysztof

  2009-01-01

  The last three decades have witnessed a dynamic development of science and technology studies, which have shown science in a way completely different from that presented by the traditional philosophy of science and methodology of social sciences. The authors accept that the findings of those studies concerning the mechanisms or functioning of science are correct and attempt to address again the problem of the difference between those disciplines and the social sciences. Their analysis concern...

 5. Czy neopragmatyzm jest transcendentalizmem? Rozważania na tle filozofii Richarda Rorty’ego i Roberta Brandoma [Is Neopragmatism Transcendentalism? Considerations in the Background of the Philosophy of Robert Brandom and Richard Rorty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Żuromski

  2012-12-01

  Full Text Available The subject of this paper is one of the central problems of philosophy, which isaptly stated by Hilary Putnam: “How does mind/language hook on to the world?”.This question presupposes a model of knowledge which may be called “the subject--object model of knowledge”. However, contemporary philosophers such as WilfridSellars, Hilary Putnam, Donald Davidson, Richard Rorty, John McDowell, JohnHaugeland and Robert Brandom criticize this traditional model of knowledge. I claimthat at least some versions of neopragmatism look at this problem implicitly assum-ing a transcendental point of view. This istranscendentalism without transcendentalstandpointand can be found in Marek Siemek’s works. This transcendentalismcan be considered in two ways. First, as a therapy – a standpoint that is characteristicof Rorty, who demonstrated that the subject-object model of knowledge is optionaland contingent. Second, as constructivism – this standpoint is represented by Bran-dom, who tries to show that this traditional model is not autonomus.

 6. Książę krwi czy oszust? : kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa osmańskiego przy pomocy propagandy dotyczącej postaci Düzme Mustafy w piętnastowiecznej historiografii osmańskiej

  OpenAIRE

  Dobosz, Krzysztof

  2016-01-01

  Książę Mustafa, najstarszy syn czwartego osmańskiego władcy, Bajezyda Błyskawicy, został wzięty do niewoli przez Timura Chromego podczas bitwy pod Ankarą w 1402 roku. Po trzynastu latach powrócił, by dzięki pomocy cesarza bizantyńskiego, hospodara wołoskiego i Wenecjan zdobyć tron osmański. Wskutek nieudanej próby przejęcia tronu był przetrzymywany przez Bizantyńczyków do 1421 roku. Po śmierci Mehmeda I Bizantyńczycy postanowili wykorzystać go przeciwko nowemu władcy osmańskiemu, Muradowi II....

 7. Czy sądy metafizyczne mówią coś o świecie? Wittgensteinowskie źródła deflacjonizmu metafizycznego i jego modele [Do metaphysical judgments say something about the world or not? Wittgensteinian roots of deflationary metaphysics and its models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian Kolodziejczyk

  2014-09-01

  Full Text Available Many of contemporary philosophers argue against metaphysics putting forward a thesis that metaphysical claims are deflationary. This way of thinking seems to be not only persuasive but above all it rightly expresses a main difficulty of metaphysical inquires. In this paper I am trying to shed a little light on the problem of deflation of metaphysical judgments. In the first section I refer to some Wittgenstein's ideas from Tractatus logico-philosophicus and I focus on the phenomenon of manifestation as a possible source of deflation of metaphysics. The second section is devoted to the Wittgenstein's concepts of language games on the one hand and rules on the other; both of them are a key to understanding of the deepest dimensions of deflationary metaphysics. The third section is an elaboration of three models of deflation of metaphysical expressions: 1. deflation in regard to the informative status of metaphysical judgments; 2. deflation in regard to the metasemantic properties of judgments about the world, and 3. deflation in regard to the semantic ground of ontological judgments. The fourth and last part of the paper is an exposition of two crucial problems which metaphysics has to face with. I call the first of them 'a problem with conceptualization of the metaphysical experience', whereas the second one is labeled 'a problem with semantic inclusion of metaphysical expressions into judgments about facts'.

 8. Are deficits of working memory and executive functions more severe in adolescent schizophrenic patients than in adult schizophrenic patients? [Czy zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u adolescentów chorych na schizofrenię są bardziej nasilone niż u dorosłych chorych na schizofrenię?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hintze, Beata

  2012-12-01

  Full Text Available Aim. The aim of the study was to compare working memory and executive function capacity in the first years of illness, in early-onset schizophrenic subjects with later-onset patients, who became ill in adulthood. The aim was also to asses the possible level of cognitive dysfunction in two groups of schizophrenic patients in partial remission of psychopathological symptoms. Method. 25 adolescent schizophrenic patients, aged 15-18 (Mean 17 years during partial remission of symptoms (PANSS-77 and 25 adult schizophrenic patients, aged 20-37 (Mean 26.9 years during partial remission of symptoms (PANSS Mean 56. The control group consisted of 25 healthy adolescents, aged 15-18 (Mean 17 years and 25 healthy adults, aged 21-39 (Mean 26.8 years. Results and conclusions. In schizophrenic patients with various types of illness onset (early vs. later, the significant dysfunction of working memory and executive function, compared to healthy controls were found. In the first years of the disease there were no differences in the level of working memory and executive functions impairment in patients with early-onset compared with patients with illness onset in adulthood.

 9. KILKA UWAG NA TEMAT ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY WYRAŻANEJ PRZEZ MAŁŻONKA W TRYBIE ART. 68 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

  OpenAIRE

  Haberko, Joanna

  2010-01-01

  Artykuł obejmuje sytuację wyrażenia zgody męża matki w przypadku procedur medycznych obejmujących wspomaganie ludzkiego rozrodu. Znowelizowany art. 68 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa dziecka w tej sytuacji. Ustawodawca łączy skutek w obszarze prawa cywilnego z wyrażeniem zgody, nie definiuje jednak, jaki charakter winna mieć zgoda małżonka, a w szczególności czy wystarczy jej wyrażenie w sposób dorozumiany. The paper tackles the issue of ...

 10. Pitch Variability in Patients with Parkinson's Disease: Effects of Deep Brain Stimulation of Caudal Zona Incerta and Subthalamic Nucleus

  Science.gov (United States)

  Karlsson, Fredrik; Olofsson, Katarina; Blomstedt, Patric; Linder, Jan; van Doorn, Jan

  2013-01-01

  Purpose: The purpose of the present study was to examine the effect of deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN) and the caudal zona incerta (cZi) pitch characteristics of connected speech in patients with Parkinson's disease (PD). Method: The authors evaluated 16 patients preoperatively and 12 months after DBS surgery. Eight…

 11. The conference "Road Safety in Europe", held in Bergisch Gladbach, Germany, September 21-23, 1998. Theme: Recommendations for speed management strategies and policies.

  NARCIS (Netherlands)

  Draskóczy, M. Mocsári, T. Risser, R. Lehner, U. Várhelyi, A. Mäkinen, T. Oei, H.-l. & Comte, S.

  1999-01-01

  At the conference "Road Safety Europe" held in Bergisch Gladbach, Germany, September 21-23, 1998, one of the themes was "Speed management and road safety - EU-project MASTER". Five of the papers presented within this framework were: Present speeds and speed management methods in Europe (Draskóczy, M

 12. SKUTKI FINANSOWE DECYZJI PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIETLE RACHUNKOWOŚCI TRZECH SOCZEWEK (AUTORSKIE PODEJŚCIE METODOLOGICZNE)

  OpenAIRE

  Józefa Famielec

  2016-01-01

  Hipoteza badawcza artykułu zakłada, że rachunkowość jest wykorzystywana w niewielkim stopniu do wypracowywania w jednostce optymalnych decyzji. Taki rachunek jak, przepływy pieniężne netto, czy też przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej, stanowią często tylko biurokratyczny załącznik do wniosków o finansowanie czy też o pomoc publiczną. Jednostki nie mają przekonania co do ich przydatności a często i wiedzy merytorycznej dla ich interpretacji oraz reakcji na ustalane wielkości i w...

 13. Reprezentowanie bez reprezentacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Rowlands

  2012-09-01

  Full Text Available [Przekład] Mamy do czynienia z problemem reprezentacji oraz aparatury reprezentacji, która została wynaleziona do rozwiązania tego problemu. Artykuł ten ma dwa cele. Po pierwsze: pokaże on, dlaczego problem reprezentowania przerasta aparaturę reprezentacji w takim sensie, że nawet jeżeli pozbędziemy się owej aparatury, problem pozostanie. Po drugie: wykaże, że pytanie o to, czy poznanie to proces angażujący, czy nieangażujący reprezentacje, to pytanie słabo zdefiniowane i zbyt uproszczone, by mogło pomóc w zrozumieniu natury procesów poznawczych.

 14. Political rents in the European Union’s agriculture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czyżewski Bazyli

  2014-12-01

  Full Text Available Występowanie rent gruntowych we współczesnym rolnictwie UE potwierdza wieloletni rosnący trend cen ziemi rolniczej. Nasuwa się jednak pytanie, czy są to przede wszystkim renty różniczkowe związane z różną wydajnością gruntów rolnych, czy renty absolutne w klasycznym rozumieniu, czy też renty polityczne w ujęciu teorii wyboru publicznego? Cele artykułu mają przede wszystkim wymiar teoriopoznawczy. Podjęto w nim próbę weryfi kacji koncepcji renty gruntowej, którą sformułowano na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Tym razem jednak zakres badań obejmuje pełen przekrój struktur agrarnych UE. Według wspomnianej koncepcji źródłem współczesnej renty gruntowej jest wyższa oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu rynkowym. Często tłumaczy się to zjawisko wypłacaniem rent politycznych w ramach WPR. Czy tak jest w istocie ? Przeprowadzone badania odpowiadają m.in. na pytanie w jakich krajach i strukturach agrarnych ewentualna różnica wspomnianej produktywności kapitału jest największa i na ile wynika to z rent politycznych, a na ile z innych czynników?

 15. Performance of pearl millet hybrids under arid conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V.K. Manga, and Arun Kumar

  2011-09-01

  Full Text Available Sixteen male-sterile lines of pearl millet (Pennisetum glaucum (L. R. Br. found promising at CAZRI, Jodhpur were crossed with nine diverse restorers from different sources in this region, in a line x tester fashion to develop 144 hybrid combinations, with the objective to identify suitable A lines, R lines and hybrid combinations for arid Rajasthan. These hybrids were evaluated at three different locations in western Rajasthan (Tinwari, Pali and Jodhpur during the rainy season of 2003. Eighteen promising hybrids based upon their performance over locations during 2003, were again evaluated in larger plots during the rainy season of 2004. Considering grain yield over all the five locations during the two seasons 2003 and 2004, ten high yielding hybrids were identified. Among these hybrids grain yield ranged from 1932 kg/ha to 2293 kg/ha, and flowering time from 43 to 48 days. The highest yielding hybrid was ICMA 96111 x RIB-3135-18 followed by ICMA 98333 x RIB-3135-18, ICMA 98222 x CZI 9621, ICMA 98004 x RIB-3135-18, ICMA 97555 x RIB-3135-18 and ICMA 95555 x H 77/833-2. It was observed that the restorer lines RIB-3135-18, CZI 9621, H77/833-2, CZI 1676-2, MIR 97171 and ICMR 356 gave high yielding hybrids. Similarly male sterile lines, ICMA 98222, ICMA 97555 and ICMA 98004 were involved in promising hybrid combinations. The hybrid ICMA 98222 x CZI 9621, which was one of the top five high yielding hybrids, ranked first in a multilocation trial conducted during the rainy season of 2005, at Jodhpur, Bawal, Durgapura and Bikaner, representing extreme arid conditions. This hybrid again recorded 12.8% and 6.6% higher grain yield over national checks GHB 538 and ICMH 356 respectively in Initial hybrid trial 2007, and was promoted to the Advance Hybrid and Population Trial for Kharif 2008.

 16. Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji

  OpenAIRE

  Wąsikowska, Barbara

  2010-01-01

  W ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem informatyki i dostarczanych przez nią coraz to większych mocy obliczeniowych obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania metodami sztucznej inteligencji w takich dziedzinach, jak: finanse, medycyna, zastosowania inżynierskie, geologia czy fizyka. W obszarze ekonomii metody te znajdują zastosowanie w prognozowaniu bankructw, notowań giełdowych, kursów walut, wskaźników finansowo-ekonomicznych, klasyfikacji przedsiębiorstw, wycenie kontraktów term...

 17. European Microfinance – Relevance, Efficiency And Impact / Europejskie Mikrofinanse – Istotność, Skuteczność, Oddziaływanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fila Joanna

  2015-12-01

  Full Text Available Mikrofinanse wiążą się z oferowaniem osobom wykluczonym społecznie, finansowo i mikroprzedsiębiorcom podstawowych usług finansowych, takich jak kredyt, oszczędności czy ubezpieczenia. Mikrokredyt jest w tej grupie najbardziej rozpoznawalnym instrumentem mikrofinansów. Pozwala rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także stanowi źródło finansowania istniejących mikroprzedsiębiorstw.

 18. Sub-Saharan Africa Report

  Science.gov (United States)

  1987-03-06

  state who also received in separate audiences Silvino da Luz , Cape Verdian minister of foreign affairs, and (El Moderi Alii), special envoy of Socialist...message from President Aristides Maria Pereira and discussed with Minister Silvino da Luz issues related to bilateral relations and other aspects of...8217 Reacting to the. publica .- (ion of the- prospectus, the president of CZI, Mr V Vviä’ 1*11 fV nnd the »rt-ildent of ZNCC, Mm fl>awn Taimton, said

 19. Wprowadzenie tzw. specustawy dotyczącej kierowania groźnych przestępców do ośrodków terapii osobowości – kontekst społeczno-prawny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2013-12-01

  Full Text Available Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób to jeden z najbardziej krytykowanych w ostatnich miesiącach aktów prawnych. Liczne grono prawników oraz psychiatrów wskazuje, iż proponowane rozwiązania są sprzeczne ze standardami ochrony praw człowieka, które wiele lat temu zostały przyjęte przez Polskę. Podkreśla się ponadto, że przyjęcie ustawy otworzy drogę do wykorzystywania psychiatrii do celów politycznych. Z drugiej strony osoby broniące przywołaną ustawę twierdzą, że część osadzonych osób, z powodu doświadczania zaburzeń osobowości bądź zaburzeń preferencji seksualnych, zamierza powrócić do działań przestępczych, skierowanych często przeciwko życiu i zdrowiu dzieci. Należy wspomnieć, iż pod koniec lat 80. XX wieku podobne działania doprowadziły do orzeczenia kary śmierci wobec ww. osób. Co istotne, przez ponad 20 lat nie podejmowano tematu sytuacji więźniów, którym karę śmierci następnie zamieniono na karę 25 lat pozbawienia wolności. Czy prawdą jest zatem, iż omawiana ustawa łamie fundamentalne prawa i wolności człowieka? Czy istnieje realna obawa wykorzystywania przywołanego aktu prawnego do celów politycznych? Czy psychiatrzy mogą zostać zobowiązani do wykonywania zadań wyłącznie o politycznym charakterze? Czy obecnie nie ma innego rozwiązania zapewniającego poszanowanie bezpieczeństwa publicznego? W prezentowanym artykule odpowiedzi na powyższe pytania będą udzielane na podstawie analizy oficjalnych materiałów prawnych oraz medialnych informacji i komentarzy odnoszących się do omawianej ustawy.

 20. PROPOSAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE QFD METHOD TO IMPROVE THE WELDING PROCESS IN THE CHOSEN, REALLY EXISTING COMPANY X

  OpenAIRE

  2012-01-01

  W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie. The paper presents an analysis and evaluation of selected aspects of the enterprise X, there is shown the selection of the method of pro-quality, which is possible to apply and this method was carried ou...

 1. Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji

  OpenAIRE

  Klichowski, Michał

  2014-01-01

  Jaka jest genealogia idei cyborgizacji? W jakim stopniu cyborgizowany jest współczesny człowiek? Czy narodzinom cyborgizacji towarzyszą przemiany sposobu postrzegania edukacji? Książka jest próbą odpowiedzi na te pytania. Postawiono w niej tezę, iż cyborgizacja jest ideową hybrydą nowej eugeniki i transhumanizmu oraz, że genealogicznie sięga eugeniki. Ukazuje ona, że narodzinom cyborgizacji towarzyszy konstrukcja idei zmierzchu edukacji, czyli idei zbyteczności – tradycyjnie ujmowanej – eduka...

 2. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

  OpenAIRE

  Rosalska, Małgorzata

  2012-01-01

  Książka „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” adresowana jest do doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Celem opracowania jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze związanym z diagnostyką. Cel ten nie jest jednak realizowany wyłącznie poprzez zaproponowanie konkretnych ćwiczeń, zadań czy narzędzi. Główną intencją jest uruchomienie refl...

 3. Realizacja samoglasnika /e/ pod naglaskom i u ostalim pozicijama prozodijske reči u makedonskom jeziku. Sondažna istraživanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Cychnerska

  2015-09-01

  Wyniki badania pokazują, że wysokość F1 i F2 samogłoski /e/ zależy od różnych czynników. Najważniejszy z nich to występowanie samogłoski w sylabie akcentowanej lub nieakcentowanej. Samogłoska /e/ jest wyższa pod akcentem niż poza akcentem. Badania wykazały, że realizacja samogłoski /e/ jest wyższa w sylabach przed akcentem niż po akcencie. Na wysokość samogłoski /e/ może również wpłynąć jej wystąpienie na początku lub na końcu wyrazu. Uważa się, że inicjalna część wyrazu jest wymawiana szybciej i silniej, natomiast część finalna wolniej i słabiej. Realizacja samogłoski może także zależeć od tego, czy występuje ona w sylabie zamkniętej czy otwartej. W wygłosowej sylabie otwartej samogłoska zwykle jest wyższa.

 4. Poszukajmy szczęśliwego kwiatu paproci

  OpenAIRE

  Mędzelowski, Tadeusz

  2016-01-01

  Sobótka – najkrótsza noc w roku. To czas magii i czarów. Spotykamy też określenie noc kupały, kupalnocka. Tak nazywano i tak nazywa się tę noc na Rusi. Noc świętojańska noc wyjątkowa pełna śmiechów, zabaw, wróżb. Dzisiaj trudno jednoznacznie określić, czy słowo Kupała było imieniem bogini płodności, zaśpiewam, zawołaniem, czy oznaczało kąpiel w rzekach i stawach której do sobótki nie wolno było zaczynać. Wierzono, że kiedy „Wlał do wód Święty Jan święconej wody dzban” wszelkie demony ją opusz...

 5. The German heritage in Balkan languages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmut Wilhelm Schaller

  2015-09-01

  W słownictwie każdego z języków bałkańskich występują pewne germańskie elementy, poczynając od starobułgarskich tekstów biblijnych, a kończąc na współczesnych językach bałkańskich, jakimi są: bułgarski, macedoński, serbski, albański, rumuński i nowogrecki. W badaniach nad etymologią należy wyraźnie rozgraniczać dwa nurty rozwojowe: germański i bałkański. Katalog zapożyczeń ograniczamy do wyrazów obecnych w językach bałkańskich, których etymologię możemy prześledzić wstecz do gockiego, staro- i środkowo-wysoko-niemieckiego oraz współczesnego niemieckiego. Nie tylko słownictwo, lecz także onomastyka wykazują okazjonalnie wpływy niemieckie, jednak w żadnym razie nie ma podstaw, by mówić o germańskim substracie czy adstracie w takim sensie, w jakim mówimy o substracie trackim czy iliryjskim, bądź adstracie romańskim lub greckim.

 6. From Reliability to Resilience: Modern Challenges of Safety and Reliability Theory and Applications / Od Nieuszkadzalności Do Odporności: Współczesne Wyzwania Teorii i Inżynierii Niezawodności i Bezpieczeństwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nowakowski Tomasz

  2015-09-01

  Full Text Available Można wyróżnić główne kierunki rozwoju współczesnej teorii niezawodności; niektóre z nich są przedmiotem codziennych działań inżynierskich, jak np.: kontrola jakości w produkcji masowej czy „czysta” analiza niezawodności. Ale większość tych wyzwań, takich jak: efektywność, odporność czy bezpieczeństwo są obecnie przedmiotem wielu prac koncepcyjnych, modelowania i badań. Celem artykułu jest pokazanie jak wymagania w stosunku do osiągów obiektu technicznego były poszerzane o: oczekiwania klienta (jakość, zdolność do zapobiegania utracie właściwości przez obiekt podczas eksploatacji (nieuszkadzalność i obsługiwalność, skutki niepożądanych zdarzeń i ochrona przed nimi (bezpieczeństwo oraz zdolność do odtworzenia osiągów (odporność na zagrożenia.

 7. Synthesis and characterization of wormhole-like mesoporous Ce0.6Zr0.35Y0.05O2 solid solutions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG GuoZhi; ZHANG Lei; DENG JiGuang; DAI HongXing; HE Hong; ZI XueHong

  2007-01-01

  Nanoparticles of Ce0.6Zr0.35Y0.05O2 (CZY) solid solution have been prepared by the CTAB (hexadecyltrimethyl ammonium bromide), CTAB-EG (ethylene glycol) templating, and CTAB-EG-NaCl (in which the pores of the precursor synthesized by the CTAB-EG method is filled by a certain amount of NaCl) method, respectively. The physical properties of these materials were characterized by means of techniques such as X-ray diffraction (XRD), high resolution scanning electron microscopy (HRSEM), transmission electron microscopy (TEM), selected area electron diffraction (SAED), and N2 adsorption-desorption measurements. The CZY samples synthesized by the above three methods display wormhole-like mesoporous morphology and cubic crystal structures. The materials are narrow in pore size distribution (averaged pore diameter = 5.3―7.1 nm), high in surface areas (95―119 m2/g), and large in pore volumes (0.16―0.18 cm3/g). It has been demonstrated that the introduction of NaCl is capable of retaining the pore structures of solid nanomaterials at high-temperature calcination.

 8. Diagnoza funkcji wykonawczych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Maja Józefacka-Szram

  2014-06-01

  Full Text Available Funkcje wykonawcze sprawiają, że możemy oprzeć się pokusie, pomyśleć przed działaniem czy pozostać w skupieniu. Ich trzonem są trzy składniki: hamowanie reakcji (odpowiadające za samokontrolę, elastyczność poznawcza (pozwalająca na wykonywanie kilku czynności naraz, kreatywne myślenie czy zmianę perspektywy i pamięć operacyjna. Rozwój funkcji wykonawczych w ciągu życia człowieka i sposoby pomiaru są wciąż dyskusyjne, gdyż trudno zbadać którykolwiek z ich składników w odosobnieniu. Diagnostyka funkcji wykonawczych pierwotnie odnosiła się wyłącznie do dorosłych po urazach mózgu lub z zaburzeniami neurologicznymi, u dzieci jest stosowana stosunkowo niedługo, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wynika to głównie z późnego rozwoju funkcji wykonawczych (do 25.–30. roku życia. Okres najbardziej intensywnych zmian w tym zakresie przypada na wiek przedszkolny. Większość narzędzi stosowanych do badania dzieci wcześniej była używana w grupie dorosłych, zmiany polegają głównie na elementach graficznych i wydłużonym czasie ekspozycji bodźców. Hamowanie reakcji bada się najczęściej za pomocą zadań komputerowych, takich jak test Stroopa czy zadanie z flankerami. Pomiar komputerowy nie jest konieczny tylko do zadania odraczania gratyfikacji. Pamięć operacyjna jest konstruktem najłatwiejszym do badania. Można użyć zadania polegającego na powtarzaniu cyfr wprost lub wspak ze skali Wechslera czy też zadania Klocki Corsiego. Najbardziej złożonym elementem jest elastyczność poznawcza, badana najczęściej za pomocą Dwuwymiarowego Testu Sortowania Kart lub dowolnej odmiany testu fluencji słownej. Ostatnie badania, pokazujące pozytywną korelację sukcesów szkolnych, zawodowych czy nawet zadowolenia z życia z wysokim poziomem funkcji wykonawczych w dzieciństwie, sprawiły, że pojawia się coraz więcej narzędzi badających ten konstrukt.

 9. Laboratory Performance of Universal Adhesive Systems for Luting CAD/CAM Restorative Materials.

  Science.gov (United States)

  Siqueira, Fabiana; Cardenas, Andres Millan; Gutierrez, Mario Felipe; Malaquias, Pâmela; Hass, Viviane; Reis, Alessandra; Loguercio, Alessandro D; Perdigão, Jorge

  To evaluate the microshear bond strength (μSBS) of several universal adhesive systems applied on five different indirect restorative materials. Five CAD/CAM materials were selected: 1) indirect resin composite (LAV); 2) feldspathic glass ceramic (VTR); 3) leucite-reinforced glass-ceramic (EMP); 4) lithium disilicate ceramic (EMX); 5) yttrium-stabilized zirconium dioxide (CZI). For each material, 15 blocks were cut into 4 rectangular sections (6 × 6 × 6 mm) (n = 60 per group), and processed as recommended by the respective manufacturer. For each indirect material, the following adhesive systems were applied according to the respective manufacturer's instructions: 1) AdheSE Universal [ADU]; 2) All-Bond Universal (ABU); 3) Ambar Universal (AMB); 4) Clearfil Universal (CFU); 5) Futurabond U (FBU); 6) One Coat 7 Universal (OCU); 7) Peak Universal Bond (PUB); 8) Prime&Bond Elect (PBE); 9) Scotchbond Universal Adhesive (SBU); 10) Xeno Select (XEN, negative control). After the application of the adhesive system, cylinder-shaped transparent matrices were filled with a dual-curing resin cement (NX3) and light cured. Specimens were stored in water (37°C for 24 h) and tested in shear mode at 1.0 mm/min (mSBS). The failure pattern and μSBS were statistically evaluated (a = 0.05). LAV, VTR, and EMP showed a greater number of cohesive fractures than EMX and CZI (p adhesive for which the mean μSBS reached the highest ranking of statistical significance for all five substrates. When each adhesive was compared across the five substrates, 8 out of 10 (ADU, ABU, AMB, CFU, OCU, PUB, PBE, and SBU) reached the statistically highest mean μSBS when applied on CZI. The specific chemical composition of universal adhesives was not the decisive factor in the bond strength values measured for different CAD/CAM indirect materials. There was a wide variability in mean μSBS when different universal adhesives were applied to the several CAD/CAM indirect materials. Most universal adhesives

 10. Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szymański, Wojciech

  2015-06-01

  Full Text Available Krakowska dzielnica Podgórze w ostatnich latach doczekała się w przestrzeni publicznej kilku realizacji,które odnoszą się do pamięci miejsca. Do monumentlanego, wzniesionego w latach sześćdziesiątych przez Witolda Cęckiewicza pomnika z terenu Obozu Płaszów dołączyły realizacje współczesne. Zwłaszcza Plac Bohaterów Getta i jego bezpośrednie sąsiedztwo stały się tematem dla artystów i projektantów, którzy wykonali tutaj realizacje związane dyskursywnie z paradygmatem anty-monumentalizmu i post-pamięci (Puryfikacja Mateusza Okońskiego, 10 metrów sześciennych zimowego powietrza Krakowa Łukasza Skąpskiego, aranżacja placu w formie krzeseł autorstwa pracowni Lewicki i Łatak. Realizacje te często postronnym widzom i przypadkowym przechodniom, a nawet mieszkańcom dzielnicy niewiele mówią o historii i wydarzeniach, które w zamyśle autorów mają upamiętniać. Czy, lokując się świadomie na granicy widzialnego, to jest na granicy tego, co postrzegane jest jako sztuka, prace te spełniają swoje kommemoratywne założenie? Czy nadmiar niewidzialnego zamieni się kiedyś w widzialne? Te pytania są punktem wyjścia nie tylko do przedstawienia wyżej wymienionych realizacji na tle analogicznych działań w sztuce współczesnej ostatnich dwóch dekad, lecz także do zarysowania szerszej refleksji o monumentalnym i anty-monumentalnym upamiętnianiu w sztuce po Zagładzie.

 11. Zastosowanie gliceryny jako substratu w biologicznym generowaniu wodoru w procesie fermentacji

  OpenAIRE

  Wicher, Ewelina

  2011-01-01

  Wydział Chemii:Zakład Kinetyki i Katalizy Przykładem nośnika energii, który ze względu na swe wyjątkowe zalety, zyskał miano paliwa przyszłości, jest wodór. Wysoka energia spalania i powstawanie jedynie wody w wyniku tego procesu stanowią o niebywałym potencjale tego pierwiastka. Jedną z biologicznych metod produkcji wodoru jest fermentacja w wyniku której, bakterie z rodzaju Clostridium, Enterobacter czy Bacillus przeprowadzają konwersję prostych związków organicznych w wodór, tlenek węgl...

 12. Widowisko sportowe w kategoriach wartości fair play w ocenie zawodniczek i zawodników zespołowych gier sportowych

  OpenAIRE

  Bodasińska, Anna; Bodasiński, Sławomir; Piech, Krzysztof

  2016-01-01

  Prezentowana publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z kulturą fizyczną i zdrowotną współczesnego człowieka. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, współczesnych czynników promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej czy społecznych kontekstów idei olimpijskiej. Tematyka ta wpisuje się w ważny nurt rozw...

 13. Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wojcińska

  2009-01-01

  Full Text Available Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma w okresie programowania 2007-2013 około 67,3 mld euro. Jest to największa pomoc przyznana dotychczas państwu członkowskiemu w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Przed bibliotekami – zarówno naukowymi, jak również publicznymi czy nawet szkolnymi pojawiła się więc kolejna szansa na dofinansowanie działalności. W artykule przedstawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 14. Computer Simulation of the Formation of Non-Metallic Precipitates During a Continuous Casting of Steel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalisz D.

  2016-03-01

  Full Text Available The authors own computer software, based on the Ueshima mathematical model with taking into account the back diffusion, determined from the Wołczyński equation, was developed for simulation calculations. The applied calculation procedure allowed to determine the chemical composition of the non-metallic phase in steel deoxidised by means of Mn, Si and Al, at the given cooling rate. The calculation results were confirmed by the analysis of samples taken from the determined areas of the cast ingot. This indicates that the developed computer software can be applied for designing the steel casting process of the strictly determined chemical composition and for obtaining the required non-metallic precipitates.

 15. CeO2 Based Oxygen Storage Compounds Ⅱ. Adding Precious Metal to Improve Oxygen Storage Capacity%CeO2基氧化物储氧材料研究(Ⅱ)添加贵金属改进储氧能力

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李凯; 王学中; 周卫华; 周泽兴

  2004-01-01

  在高温老化的复合氧化物CZO和CZYO体系中,添加微量贵金属(Pt,Pd,Rh)明显提高还原速度并增加OSC.含贵金属的CZO或CZYO的OSC与其组成和贵金属的种类有关.较长时间(10 h)老化后含Pd的CZO3样品的OSC明显下降,CZYO2样品的OSC略有下降.含Pt/Rh,10 h老化后CZO3和CZY02样品的OSC均高于相应同条件老化的含Pd样品的OSC.

 16. Međukulturalnost i kako nas vide drugi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Ćavar

  2015-12-01

  Jednym z istotnych warunków osiągnięcia kompetencji międzykultu­rowych jest przezwyciężenie zbiorowych oraz indywidualnych stereotypów. Aby dowiedzieć się, czy istnieją stereotypowe obrazy/stereotypy o Chorwacji i Chorwatach wśród studentów zagranicznych, przeprowadziłyśmy ankietę wśród studentów slawistyki/kroatystyki na uczelnich zagranicznych. Celem badania było ułatwienie wprowadzenia podejścia międzykulturowego w naucza­niu języka chorwackiego na uniwersytetach.

 17. Prawo do świadczeń zdrowotnych wobec dyskusji dotyczącej legalizacji miękkich narkotyków

  OpenAIRE

  Kmieciak, Błażej

  2016-01-01

  Prawa pacjenta są stałym elementem debat dotyczących ochrony zdrowia. Szczególne zainteresowanie od wielu lat budzi problem poszanowania godności oraz intymności osób chorych. Także zagadnienie rozwoju biologii oraz medycyny wiąże się z problematyką uprawnień pacjentów. Czy naukowy postęp powoduje (automatycznie), iż pacjent posiada prawo do nowych świadczeń? Podobne pytanie stało się aktualne w kontekście dyskusji dotyczącej terapeutycznej marihuany. W dyskusji medialnej pojaw...

 18. Co ze mną zrobisz, kiedy mnie zobaczysz? Percepcja jako wyszukiwanie ofert (affordances w otoczeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klawiter

  2012-12-01

  Full Text Available Współczesne próby łączenia percepcji z działaniem czerpią z Gibsonowskiej koncepcji ofert (affordances. Tekst szkicuje pojęciowe podstawy tej koncepcji pokazując, jak pojęcie oferty wpisuje się w teorię percepcji, rozumianej jako aktywne szukanie ustrukturowanej informacji, mogącej usprawnić działanie organizmu w otoczeniu. Napomyka też o pewnej paraleli filozoficznej (filozofia narzędzia Martina Heideggera oraz o tym, że intuicje kryjące się za pojęciem oferty były bardziej inspirujące dla kognitywistów, neuronaukowców czy robotyków niż dla psychologów zajmujących się percepcją.

 19. „Турското робство” като място на ­памет. Резултати от теренно изследване

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Евгения [Evgeniia] Иванова [Ivanova

  2015-08-01

  W przypadku Bułgarów i poszczególnych mniejszości narodowych wiodące toposy są podobne, mimo iż pojawiają się z różną częstotliwością. Nawet mniejszość turecka uznaje wyzwolenie Bułgarii spod panowania osmańskiego za najważniejsze wydarzenie, w czym nie należy upatrywać martyrologii czy wysokiego stopnia integracji; w większości przypadków pozwala to dojrzeć w tym zjawisku tendencję do stosowania strategii mimikry.

 20. The Behavioral Bias of Foreign Debt Usage in Foreign Exchange Risk Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabo, Tom

  Euro (forward contract) or borrows in US dollars (foreign debt) instead of borrowing in Euro makes no difference in foreign exchange exposure terms. Accordingly, Géczy et al. (1997) note that foreign debt can act as a hedge of foreign revenues and displace the need to hedge with derivatives. We analyze......We investigate the behavioral bias in the use of debt denominated in foreign currency (foreign debt) in managing foreign exchange risks. From a strictly financial (rational) point of view foreign debt and derivates are close substitutes. Whether e.g. a European firm sells forward US dollars against...... foreign exchange risk management in medium-sized, non-financial firms in Denmark and find a behavioral bias in the use of foreign debt. Among the firms that are internationally involved (operating revenues, costs and/or assets in foreign currency), on average a quarter of the financial debt is denominated...

 1. Moral Aspects of Some Health Ideologies

  OpenAIRE

  Nowicka- Włodarczyk, Ewa; Włodarczyk, Włodzimierz C.

  1991-01-01

  Jednym z problemów, który wart jest pogłębionej refleksji badaczy rzeczywistości społecznej jest zagadnienie odpowiedzialności za zdrowie. Kwestia ta nabiera tym większego znaczenia, im wyżej plasowane jest zdrowie w hierarchii społecznych wartości. Odpowiedzialność za zdrowie może dotyczyć także tych wszystkich stanów rzeczy - dóbr czy wartości - dla osiągania których zdrowie jest warunkiem koniecznym. Istotną przeszkodą w procesie orzekania odpowiedzialności za zdrowie jest s...

 2. O sednie terminu „social media”. „Web 2.0” a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”.

  OpenAIRE

  Toczyski, Piotr

  2014-01-01

  Wychodząc od ilościowego nadmiaru definicji „social media” i zarazem ich niedoboru pod względem jakości, wykonuję przegląd definicji tego pojęcia od 1896 roku. Okazuje się, że terminem „social media” w naukach społecznych posługiwano się już na ponad sto lat przed internetem. Współczesne rozstrzygnięcia definicyjne rozbijają się nie tylko o kompetencje definiujących „social media”, ale także o takie pojęcia jak „treść”, „użytkownik”, „społeczność” czy „Web 2.0” oraz ich wzajemne relacje w śro...

 3. Rola wiedzy z zakresu architektury informacji w kształtowaniu umiejętności projektowania stron internetowych : projekt badań eksperymentalnych

  OpenAIRE

  Biskup, Magdalena

  2015-01-01

  W artykule przedstawiłam projekt badań eksperymentalnych odpowiadający na pytanie czy pod wpływem czynnika wzbogacającego wiedzę studentów można zaobserwować statystycznie istotną zmianę w ich umiejętnościach z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych. W projekcie założyłam udział eksperta z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa specjalizującego się w architekturze informacji, który bada funkcjonalność, przejrzystość, estetykę oraz łatwość obsługi serwisów internetow...

 4. Wina bez kary – o bezkarności manipulatora

  OpenAIRE

  Łukowski, Piotr

  2015-01-01

  Wielu wybitnych psychologów, takich jak Philip Zimbardo czy Simon Baron-Cohen, stawia fundamentalne pytanie: Jak dobrzy ludzie mogą skłaniać się do zła? Odpowiedź na nie powinna być przedmiotem zainteresowania i stanowić ważny temat również dla prawników. Oczywiście czasami istnieją takie sytuacje, kiedy tzw. dobrzy ludzie stają się sprawcami przestępstwa. Niektóre z tych sytuacji wcale nie są przypadkowe, lecz kreowane przez kogoś, kto dobrze zna metody manipulowania innymi ludźmi. Wówczas m...

 5. W obliczu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu = In the face of the functioning of children and adolescents with autism spectrum

  OpenAIRE

  Rogozińska, Arleta Magdalena

  2013-01-01

  Od Autora       „Dwadzieścia dzisiaj kończysz lat, Na własnych nóżkach ruszasz w świat, Aniołku miły… Dawnych się smutków zatarł ślad, Co nas dręczyły… Więc tylko radość dawnych dni Niech w Twoim sercu zawsze tkwi I wierz w swe siły!” (Copeland J, 1995, s.134)     Publikacja powstawała na przestrzeni XX i początku XXI. Problematyka ujęta w niniejszej monografii jest rez...

 6. Ordeni Estonije, Latvije i Litve Nándora (Ferdinanda) Taróczyja-Szmazsenke

  OpenAIRE

  Prister, Boris

  2015-01-01

  U Hrvatskom povijesnom muzeju čuvaju se odlikovanja i diplome kojima je odlikovan mađarski državljanin Nándor Taróczy-Szmazsenka, zagonetna osoba iz vojno-obavještajne sredine. Rodio se u Debrecenu 20. prosinca 1874. U Prvom svjetskom ratu dvaput je ranjen te je pošteđen službe na bojištu i premješten u administrativnu službu na okupiranim područjima Srbije, Poljske i Italije. Od sloma Austro-Ugarske Monarhije (1918.) do 1928. godine služio je vojsku Kraljevine Mađarske, a zati...

 7. Uszkodzenia cieplne lotniczych silników turbinowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szczepankowski Andrzej

  2016-08-01

  Full Text Available Najczęściej spotykane w procesie eksploatacji lotniczych silników turbinowych (LST przyczyny inicjacji uszkodzeń cieplnych zespołów turbin zostały opisane i zilustrowane przykładami stwierdzanej, podczas wykonywania kontroli endoskopowych, postępującej degradacji stanu powierzchni części i podzespołów różnego typu jednostek napędowych. Omówiono najczęściej wprowadzane w nich zmiany konstrukcyjno-technologiczne. Zwrócono też uwagę na wady wynikające z błędów, jakie popełnia się w procesie eksploatacji, remontu czy też wytwarzania, a rzutujących na bezpieczeństwo użytkowania LST.

 8. Strategie izolowania ofiary podejmowane przez mobbera w miejscu pracy

  OpenAIRE

  Chomczyński, Piotr

  2012-01-01

  W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost popularności takich słów jak: „mobbing”, „psychoterror w pracy”, „psychiczne nękanie”, „bullying” czy też „cyberbulling”, stanowiący swoistą odmianę bullyingu . Z wyłączeniem ostatniego zjawiska, które zakłada wykorzystanie niedostępnych jeszcze parę lat temu nowinek technicznych (aparaty komórkowe z funkcją nagrywania obrazu i dźwięku, iPody, cyfrowe aparaty fotograficzne itd.) niniejsze fenomeny społeczne nie są czymś nowym. Zmienił się natomias...

 9. Selected Ratio and Bankruptcy Early-Warning Method Analysis of Competitiveness of Wood Sector Companies Listed on Warsaw Stock Exchange

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Biernacka

  2012-09-01

  Full Text Available This paper presents the analysis of economic conditions of wood sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Among many measures of ratio analysis, the three most frequently used groups of indicators - profitability, debt and liquidity were selected. For a comprehensive presentation of the situation of each company, the Mączyńska & Zawadzki’s model was used as the bankruptcy early warning method. Two furniture industry companies, two wood-based panel industry companies, two pulp and paper industry entities, a representative of sawmilling industry and a company of wood-based panels and furniture industry were analyzed. The analysis showed that companies with stabile position in the market have the best economic conditions, and these were namely the pulp and paper industry and furniture industry.

 10. Badania wirusologiczne w diagnostyce nagłych niespodziewanych zgonów dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Nowak

  2014-10-01

  Full Text Available Niniejsza praca poglądowa, w oparciu o aktualny stan wiedzy stara się odpowiedzieć na nadrzędne pytanie czy badania wirusologiczne są uzasadnione w przypadkach nagłych zgonów dzieci. Dotyczy to w szczególności ich znaczenia w ustaleniu przyczyny zgonu. Autorzy pracy starają się także odpowiedzieć na pytania dodatkowe, a mianowicie: (1 czy badanie histopatologiczne stanowi wystarczającą podstawę do ustalenia przyczyny zgonu, (2 czy wskazane jest poszerzenie oceny histologicznej o badania immunohistologiczne oraz (3 czy istnieje korelacja pomiędzy detekcją wirusa, a „intensywnością” stwierdzanego nacieku zapalnego w badaniu histologicznym. Praca ta stanowi jednocześnie wstęp do omówienia wyników własnych badań w tej dziedzinie. Wielu badaczy wskazuje na infekcję wirusową jako istotny czynnik etiopatogenetyczny w przypadkach nagłych zgonów dzieci. Nadal jednak, w diagnostyce pośmiertnej, nie ustalono jednoznacznej strategii postępowania w tym zakresie. Dotyczy to również kwestii, izolację jakich wirusów oraz przy użyciu jakich technik powinno się wykonywać w przypadkach podejrzenia zespołu nagłego zgonu niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS i/lub nagłego niespodziewanego zgonu niemowląt (Sudden Unexpected Death in Infancy – SUDI. Dokonany przegląd literatury pozwala na stwierdzenie, że nie we wszystkich przypadkach SIDS/SUDI wykonanie badań wirusologicznych jest uzasadnione, tym bardziej, iż nie są to badania powszechnie dostępne i tanie. Detekcja wirusa rzadko bowiem pozwala na ustalenie przyczyny zgonu. Świadczy jedynie o jego obecności w badanym materiale. Wielokrotnie wykazanie obecności wirusa przy użyciu techniki PCR (polymerase chain reaction, nie znajdowało żadnego odzwierciedlenia w badaniach histologicznych (podstawowych i poszerzonych. W ocenie autorów w przypadkach podejrzenia SIDS/SUDI zalecenia przy ustalaniu przyczyny zgonu powinny obejmować wykonanie w

 11. Unidirectional Bilingualism

  OpenAIRE

  Bogdan, Krakowian

  1983-01-01

  This is a slightly modified version of a paper delivered at the Third Overseas Conference of IATEFL and MLA of Poland held at Poznań in April 1979. W pracy niniejszej opisano swego rodzaju eksperyment naturalny podjęty z dwojgiem dzieci autora (obecnie dziewczynka ma 9 lat, a chłopiec 12), celem którego było przekonać się, czy uda się je nauczyć mówić w języku angielskim jeżeli jedno z rodziców (ojciec) będzie używało tego języka przy zwracaniu się do dzieci. W tym konkretnym p...

 12. Entropies from Coarse-graining: Convex Polytopes vs. Ellipsoids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikos Kalogeropoulos

  2015-09-01

  Full Text Available We examine the Boltzmann/Gibbs/Shannon SBGS and the non-additive Havrda-Charvát/Daróczy/Cressie-Read/Tsallis Sq and the Kaniadakis κ-entropy Sκ from the viewpoint of coarse-graining, symplectic capacities and convexity. We argue that the functional form of such entropies can be ascribed to a discordance in phase-space coarse-graining between two generally different approaches: the Euclidean/Riemannian metric one that reflects independence and picks cubes as the fundamental cells in coarse-graining and the symplectic/canonical one that picks spheres/ellipsoids for this role. Our discussion is motivated by and confined to the behaviour of Hamiltonian systems of many degrees of freedom. We see that Dvoretzky’s theorem provides asymptotic estimates for the minimal dimension beyond which these two approaches are close to each other. We state and speculate about the role that dualities may play in this viewpoint.

 13. Gdyby kiedykolwiek w przyszłości miał powstać Słownik etymologiczny kaszubskiego języka literackiego...

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Popowska-Taborska

  2015-09-01

  Full Text Available If ever the Etymological dictionary of the Cassubian literary language was to come into being The currently emerging Cassubian literary language is characterized by a considerable amount of artificially created neologisms. These neologisms cause us to think about the types of linguistic mechanisms, which cause the emergence of forms and meanings that do not occur in the living Cassubian dialects. The solutions presented in the article refer to: 1. the distribution and the change in the meaning of the Cassubian naparłęczyć się ‘to come across, to turn up’, 2. the new functions of the dual pronominal form naju, 3. the vague etymology of the neologism swiąda ‘consciousness; awareness’, 4. the history of the emergence of the neologism spodle ‘background; basis’.

 14. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 15. BADANIE ZGODNOŚCI KONCEPCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO OTWARCIA DROGI WODNEJ OŚWIĘCIM – KRAKÓW Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia MISZEWSKA-URBAŃSKA

  2016-05-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę oceny stopnia zgodności zagospodarowania akwenu wodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obszarem badawczym była droga wodna pomiędzy Oświęcimiem i Krakowem wraz z terenami przyległymi. Przedmiotem badań była koncepcja turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły. Koncepcja składała się z pięciu elementów tj.: ścieżek rowerowych wzdłuż Wisły wraz z siecią wypożyczalni, houseboatingu, dwóch przystani zlokalizowanych na początku i końcu trasy oraz samoobsługowych miejsc cumowniczych pomiędzy Oświęcimiem i Krakowem. Badanie stopnia zgodności koncepcji z zasadami zrównoważonego rozwoju rozpatrywane było w trzech głównych aspektach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W ramach każdego z trzech aspektów wskazano pięć najważniejszych czynników i rozpatrywano czy koncepcja jest zgodna czy sprzeczna z zasadami zrównoważonego rozwoju. W pracy przeanalizowano koncepcję turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Górnej Wisły, zwracając uwagę na potrzebę prawidłowego gospodarowania obszarami wodnymi w ujęciu lokalnym oraz globalnym, podkreślono istotność początkowej fazy planowania inwestycji na etapie studium wykonalności w zakresie przyszłego funkcjonowania i eksploatacji.

 16. Psychiatryczne oraz prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego wobec uczniów na terenie szkoły specjalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2015-12-01

  Full Text Available Zastosowanie przymusu bezpośredniego to sytuacja szczególna, wymagająca użycia siły wobec drugiego człowieka. Możliwość podjęcia podobnych działań musi być regulowana przez określone akty prawne. W kontekście rzeczywistości psychiatrycznej należy wskazać przede wszystkim na zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zwrócono w niej uwagę, że lekarz i pielęgniarka mogą podjąć wobec agresywnego lub autoagresywnego pacjenta takie działania, jak unieruchomienie, przytrzymanie, izolacja i przymusowe podanie leków. Jednak niebezpieczne zachowania mogą prezentować również uczniowie szkół specjalnych, których część była niegdyś pacjentami szpitali psychiatrycznych. Nie zmienia to faktu, że na terenie szkół pedagodzy nie mają formalnego prawa do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec ucznia. Co zatem mogą zrobić, kiedy podopieczny stosuje siłę? W jaki sposób nauczyciel powinien postąpić w przypadku agresji ucznia, by chronić bezpieczeństwo własne oraz innych osób? Czy w  pewnych sytuacjach wolno mu przytrzymać podopiecznego albo go unieruchomić? Czy w  wybranych przypadkach pedagog ma obowiązek użycia siły wobec niepełnosprawnego ucznia? W artykule podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

 17. OCZYSZCZAJĄC DRZWI PERCEPCJI. SZKIC O IDEI IMAGINACJIW ROMANTYZMIE, KONTRKULTURZEI NEW AGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Kasperek

  2013-12-01

  Full Text Available Główną tezą, którą przedstawiam w swoim artykule, jest twierdzenie o wyjątkowej roli idei imaginacji w rozwoju romantycznej duchowości, której kontynuację stanowi duchowość kontrkultury oraz New Age (o istnieniu związ­ków między romantyzmem i New Age pisali między innymi Hans Sebald, Paul Heelas czy Wouter Hanegraaff. Na znaczenie idei imaginacji dla romantyzmu zwracał szczególną uwagę Renę Wellek. Traktuję romantyzm jako okres, w którym dokonała się daleko idąca reinterpretacja zachodniej tradycji ezoterycznej, w tym także idei imaginacji, którą Antoine Faivre zalicza do centralnych idei zachodniej tradycji ezoterycznej. W artykule poddaję krótkiej charakterystyce romantyczne rozumienie imaginacji, głównie odwołując się do twórczości Williama Blake'a. Szczególną uwagę zwracam na znaczenie Blake'a dla kontrkultury oraz New Age. Na jego twórczość powoływali się „prorocy" kontrkultury: Aldous Huxley czy Theodore Roszak, a nazwa tak ważnego dla kontrkultury zespołu muzycznego „The Doors" zaczerpnięta została z utworu Huxleya Drzwi percepcji. Śledząc losy idei imaginacji w kontrkulturze oraz New Age, zwracam zarazem uwagę na proces banalizacji, któremu została poddana ta idea, wprowadzona w obszar popkultury.

 18. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 19. Myth and mythologization in ideology and politcs. The mythologization of Japanese identity in the Meiji period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Lisiecki

  2016-01-01

  Full Text Available Myth and mythologization in ideology and politcs. The mythologization of Japanese identity in the Meiji period Is myth a word or a thought? Searching for the etymological roots proves to show that it is both. However, does it really exhaust all the possible understandings of the myth and does it enable the grasp of its multiple usages? Answering those questions seems very important not only because we do not have the precise definition of a myth but mainly for that reason that we often fail to notice that it functions in all the societies and political regimes playing quite a vital role at the same time. The purpose of this paper is not only sketching the possible answers but also their exemplification through the example of Japan in the period of Meiji. The choice of that example results from that fact it is a conspicuous example of the way in which political elites are engaged in creating symbols and rituals and in shaping national awareness. The examples of the process of shaping national identity presented in this paper are focused on demonstrating two fundamental myths related to the Emperor, the aim of which was to consolidate the national identity.   Mitologizacja japońskiej narodowości. Mit a mitologizowanie narodu. W stronę mitu politycznego w nowożytnej Japonii Czy mit to słowo, czy myśl? Etymologicznie okazuje się jednym i drugim. Jednakże czy wyczerpuje to możliwe rozumienia mitu oraz umożliwia uchwycenie jego rozlicznych zastosowań? Odpowiedzi na te pytania wydają się niezwykle ważne nie tylko dlatego, że nie posiadamy precyzyjnej definicji mitu, lecz przede wszystkim z tego względu, że często nie dostrzegamy, że funkcjonuje on we wszystkich społeczeństwach i systemach politycznych, pełniąc w nich niezwykle ważne role. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko zarysowanie możliwych odpowiedzi, lecz także ich egzemplifikacja na przykładzie Japonii w okresie Meiji. Wybór tego przypadku wynika z tego,

 20. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 1. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Geriatric Depression Scale (GDS, Beck Depression Inventory (BDI, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR, Patient Health Questionnaire (PHQ, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zung Self-Rating Depression Scale (SDS, Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD, Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D, Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS. Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie

 2. Cultural Identity of Citizens of Gdańsk from an Ethnolinguistic Perspective on the Basis of Chosen Texts of the Free City of Danzig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Olszewska

  2015-06-01

  image of Danzig identities I will consider first of all the following scientific issues after Bartmiński: a the way of defining common identity i.e. “who we are” – autostereotypes; b the ways of linguistic perception and definition of the others i.e. “who they are” – heterostereotypes; c the ways of conceptualization of space and ‘our place in the world’ and the common time in which we live.   Tożsamości kulturowa gdańszczan w ujęciu etnolingwistycznym na przykładzie wybranych tekstów publicystycznych Wolnego Miasta Gdańska W konsekwencji I wojny światowej oraz na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk (WMG. Na obraz tożsamości gdańskiej w okresie WMG składały się przede wszystkim następujące grupy etniczne: niemiecka, polska i żydowska. Czy Wolne Miasto Gdańsk było wielokulturowe, czy też niemieckie z mniejszościami polską i żydowską? Czy narodowości żyły obok siebie, czy wspólnie jako gdańszczanie kreowały swoją wspólną rzeczywistość? Czy w odniesieniu do WMG można mówić o jednolitej kulturze/tożsamości gdańskiej? Celem artykułu jest analiza językowego obrazu świata tożsamości gdańszczan w okresie Wolnego Miasta Gdańska, dokonana na podstawie charakterystyki obrazu związków i różnic kulturowych w interpretacji społeczności polskiej. Całkowity obraz tożsamości składa się bowiem z mozaiki mniejszych interpretacji, które dopiero sprowadzone do wspólnego mianownika mogą ułożyć się w całość jednej tożsamości gdańskiej, niejako na zasadzie obrazu wielopodmiotowości zbiorowej. Wzajemne postrzeganie się narodowości zamieszkujących obszar WMG jest punktem wyjścia do rozważań na temat ich tożsamości oraz próbą odpowiedzi na pytanie: czy gdańszczanie widzieli siebie, jako jedną społeczność - gdańską właśnie? Analizowany materiał badawczy to wybrane teksty publicystyki gdańskiej o charakterze kulturalno- społecznym oraz informacyjno

 3. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2010-04-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niezwykle ważne jest opracowywanie modeli pozwalających oceniać kondycję przedsiębiorstw i ryzyko bankructwa. Wnioski badawcze wyciągnięte przez naukow-ców w krajach wysoko rozwiniętych (takich jak USA, Kanada, Zjednoczone Króle-stwo czy Niemcy mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu metod przewi-dywania upadłości w Polsce. Jednak polska gospodarka różni się znacząco od go-spodarek bogatych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dlatego polscy pracownicy naukowi powinni koncentrować się nie tylko na badaniach pro-wadzonych przez Altmana, Tafflera czy Beavera, ale także wzorować się na doko-naniach naukowców z krajów rozwijających się, takich jak Malezja. Celem niniej-szego artykułu jest zaprezentowanie metod przewidywania upadłości w Malezji. Być może, warto byłoby przeprowadzić podobne badania w Polsce.

 4. Biblijny komponent tekstu cerkiewnosłowiańskiego (przykład staroserbskich zapisów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Lis-Wielgosz

  2016-10-01

  Full Text Available Biblical component of Old Church Slavonic text – the example of the Old Serbian inscriptions The paper deals with the problem of the presence of biblical material in Old Church Slavonic texts. While this question has indeed already been broadly and repeatedly discussed by palaeo-Slavists, the developments in medieval studies and the achievements in textological and editorial fields have once again made it an open issue still demanding further elaborations and clarifications. In the discourse of the discipline, the topical question concerns not so much frequency or participation as of the modes of usage of the canonical corpus, that is its concrete and conscious application, whereby it becomes an intrinsic and recognizable component of the literary work. My deliberations are intentionally limited to the example of brief literary forms, namely the Old Serbian inscriptions, which have not yet been considered or even marginalized, although they constitute lofty artistic and autonomous forms of expression, mirroring the whole repertoire of ideas, motifs, constructions and reserves of proceedings and operational strategies characteristic of the Old Church Slavonic literature.   Biblijny komponent tekstu cerkiewnosłowiańskiego (przykład staroserbskich zapisów W artykule podjęto problem obecności materiału biblijnego w tekstach cerkiewnosło­wiańskich, który wprawdzie był już wielokrotnie i szeroko omawiany przez paleoslawistów, lecz wraz z rozwojem refleksji mediewistycznej, osiągnięciami na polu tekstologicznym i edytorskim, nadal wydaje się zagadnieniem otwartym, wymagającym dalszych dopełnień i doprecyzowań. W nauce wciąż aktualne jest pytanie nie tyle o frekwencję czy partycypację, ile o modus wykorzystania kanonicznego korpusu, czyli jego konkretne i świadome użycie, takie zastosowanie, że staje się on nieodłącznym i rozpoznawalnym komponentem utworu literackiego. Rozważania na temat biblijnego tworzywa tekstu

 5. Aktualne poglądy na patogenezę i leczenie zespołu zmęczenia w stwardnieniu rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waldemar Brola

  2011-04-01

  Full Text Available Zmęczenie, definiowane jako subiektywne odczucie braku energii do rozpoczynania i podtrzymywania dowolnej aktywności pozostające bez związku z depresją lub osłabieniem siły mięśniowej, jest jednym z najczęstszych i zwykle najbardziej uciążliwych objawów stwardnienia rozsianego (SR. Dotyczy prawie wszystkich chorych, natomiast u ponad połowy jest objawem dominującym. Może występować u chorych ze stosunkowo niewielkimi objawami neurologicznymi i w znacznym stopniu wpływać na jakość życia. Mimo intensywnych badań w ostatnich latach patofizjologia zespołu zmęczenia nie jest w pełni poznana. Za występowanie zmęczenia w SR odpowiedzialne mogą być różne mechanizmy: lokalny zanik kory przedczołowej i jąder podstawy, zmiana aktywności limfocytów B, zaburzenia transmisji glutaminergicznej przez cytokiny prozapalne (TNF-α, IL-1β i IL-6, nieprawidłowe funkcjonowanie osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, zaburzenia metabolizmu astrogleju i spadek produkcji dehydroepiandrosteronu (DHEA oraz obniżenie poziomu neuroprzekaźników noradrenaliny i serotoniny. Rozpoznanie zespołu zmęczenia opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym, przesiewowych badaniach laboratoryjnych i skalach oceniających zmęczenie, np. Skali Ciężkości Zmęczenia (FSS i Skali Oddzia- ływania Zmęczenia (MFIS. Warunkiem koniecznym jest wykluczenie depresji oraz dodatkowych przyczyn organicznych (niedokrwistości, chorób serca, nerek czy niedoczynności tarczycy. Leczenie zmęczenia jest mało skuteczne. Farmakoterapia daje niewielką poprawę, chociaż ostatnie próby z zastosowaniem modafinilu i famprydyny przyniosły obiecujące rezultaty. Zaobserwowano korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych, krioterapii i magnetostymulacji. Pomocne są też wsparcie emocjonalne chorego, terapia poznawczo-behawioralna i psychoterapia oraz unikanie czynników mogących nasilać zmęczenie, takich jak gorączka, lęk, depresja, ból, zaburzenia snu

 6. WPŁYW SENSORA Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH DO POMIARU ODKSZTAŁCEŃ NA NOŚNOŚĆ BELEK ŻELBETOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał KRZYWOŃ

  2016-07-01

  Full Text Available Przyklejane do konstrukcji kompozyty zbrojone włóknem węglowym zdobywają coraz większą popularność w zastosowaniach budowlanych, jednakże, z uwagi na kruche właściwości ich użytkowanie jest obarczone znacznie większym ryzykiem niż w przypadku tradycyjnych stali. Diagnostyka wzmocnionych elementów tylko przez obserwację ich zarysowań czy ugięć może być niewystarczająca, potrzebne są dodatkowe systemy monitorujące. W referacie przedstawiono opracowaną przez autorów inteligentną tkaninę, w której wiązki włókien węglowych łączą rolę rozciąganego zbrojenia i miernika odkształceń. Zasada jej pracy jest inspirowana budową klasycznego tensometru elektrooporowego, którego włókna przewodzące prowadzone są wężykowo. Rolę przewodnika pełni wiązka włókien węglowych, która jest izolowana w matrycy z włókien szklanych lub akrylowych. Opisane w referacie wybrane wyniki badań laboratoryjnych są bardzo obiecujące zarówno w zakresie jakości pomiaru odkształceń, jak i efektywności wzmocnienia. Obecnie dopracowywane są: dokładność kontroli grubości wiązki włókien, która wpływa na całkowitą oporność, czy też wpływ wilgoci na zmiany oporności.

 7. Stres oksydacyjny w patogenezie stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapeutyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Karpińska

  2016-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane to choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego o dotychczas nieznanej przyczynie. W przebiegu stwardnienia rozsianego następuje uszkodzenie osłonki mielinowej komórek nerwowych oraz śmierć neuronów i  oligodendrocytów. W  ostatnich latach zwrócono uwagę, że ogniwem łączącym proces zapalny z neurodegeneracją może być stres oksydacyjny, czyli przewaga tworzenia wolnych rodników nad ich eliminacją przez systemy antyoksydacyjne komórki. Udowodniono, iż stres oksydacyjny ma związek z  patogenezą wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera. Wykazano także jego udział w patogenezie stwardnienia rozsianego. W związku z tym zwalczanie stresu oksydacyjnego stało się jednym z nowych celów terapeutycznych. W badaniach przedklinicznych i klinicznych oceniano skuteczność różnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, m.in. polifenoli, witamin, kwasu α-liponowego czy ekstraktów z Ginkgo biloba, jako potencjalnych leków na stwardnienie rozsiane. Ich skuteczność w modelach zwierzęcych rzadko znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań klinicznych, ale wybrane związki są obecnie w trakcie oceny klinicznej. W badaniach zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych skuteczny okazał się fumaran dimetylu, zarejestrowany w 2013 roku do leczenia stwardnienia rozsianego. Mechanizm działania tego związku nie został jeszcze w pełni poznany. Wiadomo jednak, że pobudza on naturalny szlak antyoksydacyjny związany z czynnikiem transkrypcyjnym Nrf2, co prowadzi do redukcji nasilenia stresu oksydacyjnego.

 8. „(A nasze dusze smutne mają pyski.leżą na dywanie. wyją. nie dają żyć” (J. Mansztajn, O duszy – leksem dusza w najnowszej poezji polskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Stempel-Gancarczyk

  2016-06-01

  Full Text Available “(Yet the faces of our souls are sad. lying on the carpet. howling. tormenting us.” (J. Mansztajn, O duszy – the lexeme dusza (soul in contemporary Polish poetry The article concerns the occurrences of the lexeme soul in contemporary Polish poetry. Due to the extensive amount of material available for analysis, it concentrates on volumes that were awarded or nominated in the selected Polish poetry contests in 2010–2015 (Wisława Szymborska Award, “Nike” Literary Award, “Silesius” Wrocław Poetry Award, Kościelscy Award, “Orfeusz” K. I. Gałczyński Poetry Award, “Gdynia” Literary Prize and “Złoty Środek Poezji” Award. The article presents the contexts of occurrence of the lexeme dusza (soul, as well as the related lexemes duch (spirit and duszyczka (small soul – animula, it characterizes the term in relation to its both religious and non-religious aspects, and shows what functions it serves in poetic texts.   „(A nasze dusze smutne mają pyski. leżą na dywanie. wyją. nie dają żyć” (J. Mansztajn, O duszy – leksem dusza w najnowszej poezji polskiej Artykuł dotyczy wystąpień leksemu dusza w najnowszej poezji polskiej. Z uwagi na zakres materiału dostępnego do analizy rozważania skupiają się na tomach nagrodzonych lub nominowanych do nagród w wybranych ogólnopolskich konkursach poetyckich w latach 2010–2015 (Nagroda im. Wisławy Szymborskiej, Nagroda Literacka „Nike”, Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius”, Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”, Nagroda Literacka „Gdynia” oraz Nagroda „Złoty Środek Poezji”. W artykule przedstawione są konteksty pojawiania się leksemu dusza oraz leksemów pokrewnych: duch i duszyczka, charakterystyka tego pojęcia z uwzględnieniem aspektów religijnych i niereligijnych, a także funkcje, jakie zyskuje ono w tekstach poetyckich.

 9. Geochemical Methods of Inference the Thermoregulatory Strategies in Middle Triassic Marine Reptiles - A Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Surmik, Dawid; Pelc, Andrzej

  2012-01-01

  The oxygen stable isotopes investigation to elucidate thermoregulatory strategies in Middle Triassic basal sauropterygians is currently ongoing at University of Silesia and University of Maria Curie-Skłodowska. The results of similar studies on Late Mesozoic marine reptiles indicate that some of fully aquatic reptiles like plesiosaurs or ichthyosaurs could be warm-blooded animals. Our investigation is an important part of the aim of the research project "The Marine and Terrestrial reptiles in the Middle Triassic environmental background of Southern Poland" to solve the thermoregulation issue in basal marine reptiles and show how, and when did homoiothermy evolve in Sauropterygia.. Homeothermy and gigantothermy were important physiological adaptations which allowed sauropterygian ancestors to leave the shores and conquer the open seas and oceans. Badania nad paleofizjologią kopalnych kręgowców ostatnimi laty stały się niezwykle modne. Polegają one na kompilacji danych uzyskanych wieloma komplementarnymi metodami z zakresu fizjologii (badania współczesnych form, zgodnie z zasadą aktualizmu) i geochemii izotopowej. Szczególnie interesujące stały się kwestie gospodarki termicznej u gadów kopalnych, które silnie dyskutowane są w kręgach badaczy dinozaurów (Reid, 1997; Ruben i in., 1996). Badania na izotopach stabilnych tlenu szkliwa zębowego przeprowadzone na obligatoryjnie morskich gadach okresu jurajskiego i kredowego (Bernard i in., 2010; zob. także Motani, 2010) wskazują, że ichtiozaury i plezjozaury późniejszego mezozoiku mogły być zwierzętami stałocieplnymi. Brak obecnie jednoznacznych danych dotyczących gospodarki termicznej bazalnych przedstawicieli gadów morskich z triasu, choć przyjmuje się, że te zamieszkujące nadbrzeżne i marginalne strefy mórz zwierzęta były gadami zmiennocieplnymi (pojkilotermicznymi), podobnie jak współczesny legwan morski, czy też smok z Komodo. Czy przejście z pojkilo- do homojotermii by

 10. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 11. Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Piegza

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na scho‑ rzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psy‑ chicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psy‑ chiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W cięż‑ kich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna, występuje odmienne postrzeganie pro‑ blemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

 12. A study on quality and availability of COCTS images of HY- 1 satellite by simulation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李淑菁; 毛天明; 潘德炉

  2002-01-01

  Hy-1 is a first China's ocean color satellite which will be launched as a piggyback satellite on FY- 1 satellite using Long March rocket. On the satellite there are two sensors: one is the China's ocean color and temperature scanner (COCTS), the other is CCD coastal zone imager (CZI).The COCTS is considered to be a main sensor to play a key role. In order to understand the characteristics of future ocean color images observed, a simulation and evaluation study on the quality and availability of the COCTS image has been done. First, the simulation models are introduced briefly, and typical simulated cases of radiance images at visible bands are introduced, in which the radiance distribution is based on geographic location, the satellite orbital parameters and sensor properties, the simulated method to evaluate the image quality and availability is developed by using the characteristics of image called the complex signal noise ratio ( CSNR ). Meanwhile, a series of the CSNR images are generated from the simulated radiance components for different cases, which can be used to evaluate the quality and availability of the COCTS images before the HY - 1 is placed in orbit. Finally, the quality and availability of the COCTS images are quantitatively analyzed with the simulated CSNR data. The results will be beneficial to all scientists who are in charge of the COCTS mission and to those who plan to use the data from the COCTS.

 13. Widzieć – wiedzieć więcej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brzeźniak Oliwia

  2013-06-01

  Full Text Available Tekst stara się odpowiedzieć na pytanie, czy widzieć oznacza wiedzieć więcej. Prezentuje trzy różne książki (Tydzień Konstancji, Czarną książkę kolorów oraz Dźwięki kolorów, pochodzące z trzech różnych krajów, które opisują postrzeganie świata przez osoby niewidome. Publikacje te skierowane są do osób widzących, ale ograniczonych często do tylko wzrokowego postrzegania świata. Artykuł zawiera także propozycje zadań zmierzających do kształtowania wielozmysłowego odbierania świata i rozbudowywania słownictwa związanego z opisem kolorów.

 14. Two approaches to plasma polarimetry: Angular variables technique and Stokes vector formalism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieg, Bohdan, E-mail: b.bieg@am.szczecin.pl [Maritime University of Szczecin, Szczecin (Poland); Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yury A. [Maritime University of Szczecin, Szczecin (Poland); Murari, Andrea [Associazione EURATOM-ENEA, Padova (Italy); Orsitto, Francesco [Associazione EURATOM-ENEA, Frascati (Italy)

  2013-08-21

  The modern plasma polarimetry is based on Stokes vector formalism (SVF) suggested and developed in depth by Segre (see Ref. [1] and cited there references). Segre's equations describe evolution of the Stokes vector along the ray in the weakly inhomogeneous and weakly anisotropic plasma. Alternative approach – angular variables technique (AVT) – suggested by Czyż et al. [2] in distinction to SVF deals with angular parameters of the polarization ellipse. Equations for angular parameters drastically differ from the SVF equations; however, AVT and SVF equations happen to be equivalent to each other. This paper proves equivalence of the SVF and AVT and in the sometime reveals some practical distinctions between two approaches. Although all the results of SVF can be obtained in frame of the AVT and vice versa, in specific problems one of the methods can be more convenient. Generally, AVT may serve as a valuable compliment to traditional SVF, providing sometimes more simple an less laborious solution of polarimetric problems.

 15. Boskie zarządzanie świeckimi sprawami. Agambenowska teologiczna genealogia ekonomii jako polityczna filozofia praktyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Ratajczak

  2015-04-01

  Full Text Available Celem tego artykułu jest przedstawienie takiej interpretacji Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii, która ukaże jej znaczenie dla badań w obszarze ekonomii politycznej. Jedynym sposobem na powiązanie dyskursów teologii ekonomicznej i ekonomii politycznej jest pokazanie, że teologia ekonomiczna nie zajmuje się kwestiami przynależnymi do sfery ekonomii, lecz podejmuje dużo bardziej ogólny problem – problem ludzkiej praktyki. Postaram się udowodnić, że stawką Agambenowskiej filozofii jest krytyka teologicznych, a więc metafizycznych, założeń koncepcji ludzkiej praktyki, którą to krytykę można przeprowadzić za pomocą teologicznej genealogii, w szczególności trynitarnej ekonomii. Artykuł skupia się na pojęciu liturgii i jego roli w Agambenowskich badaniach genealogicznych jako teologicznym paradygmacie kapitalistycznego zarządzania ludzkim życiem (czyli praktyką i kończy się rozważaniami nad możliwą aplikacją Agambenowskiej teologicznej genealogii ekonomii do marksistowskiej krytyki ekonomii politycznej, przede wszystkim do krytyki podziału na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną.

 16. Proposal of Method of Removal of Mould Material from the Fine Structure of Metallic Foams used as Filters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kroupová I.

  2014-06-01

  Full Text Available Piany metalowe są przedmiotem wielu badań gdyż znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach np. produkcji samochodów. budownictwie czy w medycynie. W swojej strukturze zawierają sztucznie wytworzone pory, zapewniające uzyskanie specyficznych właściwości jak duża wytrzymałość, niewielka gęstość, wysokie przewodnictwo cieplne zdolność do absorpcji energii itp. Od czasu wynalezienia porowatych materiałów metalowych opracowano wiele metod ich wytwarzania. Celem opracowania jest wprowadzenie efektywnych metod odlewniczych produkcji pian metalowych, szczególnie ze stopów glinu. Studium zajmuje się precyzyjną metodą odlewania przy zastosowaniu modelu wykonanego z piany polimerowej stosowanej w produkcji piany z otwartymi porami. Główna niedogodność metody polega na trudności usuwania materiału formierskiego, bez naruszenia delikatnej struktury odlewanego filtra. Jako materiał formierski stosuje się gips i najważniejszym wynikiem pracy jest przedstawienie efektywnej procedury usuwania gipsu z porowatej struktury odlanego filtra.

 17. Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Ochwanowska

  2017-06-01

  Full Text Available Wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa na temat szkodliwości palenia dla zdrowia, palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne w wielu rejonach świata. Spadek liczby osób palących papierosy obserwuje się również w Polsce. Mężczyźni należą do przeważającej grupy osób uzależnionych. Zarówno aktywne jak i bierne palenie papierosów może stać się przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu, nowotworów płuc i krtani. Najnowsze badania wykazują, że związki zawarte w dymie papierosowym mogą indukować zmiany w układzie endokrynnym i zaburzać proces spermatogenezy u palaczy.

 18. The role of vitamin D in the development of autoimmune diseases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna A. Lisowska

  2017-08-01

  Full Text Available Witamina D, poza istotną rolą w utrzymaniu homeostazy wapnia i metabolizmie kostnym, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. W artykule opisano podstawy metabolizmu witaminy D oraz jej rolę fizjologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na komórki układu odpornościowego. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin zwraca się uwagę na jej rolę w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, bielactwo, czy twardzina, w których witamina D ma potencjalne szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych.

 19. Kształcenie brokerów informacji w Polsce / Education information brokers in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kustra

  2013-07-01

  Full Text Available We współczesnym świecie, w dobie Internetu, to informacja jest najważniejsza, ale żeby ocenić czy jest wiarygodna potrzebni są specjaliści – brokerzy informacji. W Polsce ten zawód jest jeszcze młody, a jego przedstawiciele nie mając własnego stowarzyszenia, stosują się do zasad kodeksu etyki infobrokerskiej stworzonego przez Association of Independent Information Professionals. Oferta kształcenia infobrokerów w Polsce jest coraz szersza i przyszli brokerzy informacji mogą się przygotowywać do zawodu na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz na szkoleniach i kursach. English abstractIn the modern world, the age of the Internet, the information is important, but to assess whether there is credible experts are needed – information brokers. In Poland, the profession is still young, and it’s representatives don’t have their own associations, follow the rules of the Code of Ethical Business Practiced created by the Association of Independent Information Professionals. Offer infobrokerów education in Poland is getting wider and future information brokers can prepare for the profession at the undergraduate and secondary education, post-graduate studies and training courses.

 20. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 1. Rimbaud i historia przestrzenna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristin Ross

  2017-03-01

  Full Text Available Artykuł stanowi zmodyfikowany fragment książki Kristin Ross poświęconej Komunie Paryskiej i Rimbaudowi. Autorka rozwija w nim trzy równoległe opowieści o konfliktach organizujących ówczesną literaturę, politykę i rozwijającą się pod koniec XIX wieku naukową geografię. Choć realizowany różnymi metodami, cel tych walk miałby być jednakowy i dotyczyć sposobu konstruowania przestrzeni. Jak przekonuje bowiem Ross, ideologiczne pojęcie przestrzeni (zgodnie z którym biernie oczekuje ona na podbój zostaje wypracowane wspólnymi siłami przez antykomunardzkich polityków, elitarystycznych poetów parnasistowskich oraz ojców francuskiej akademickiej geografii. Rimbaud zaś (wespół z takimi radykałami jak Vermersch i Reclus szkicował w swoich pracach taką koncepcję przestrzeni, w której nie będzie już miejsca na podbój, hierarchię czy charakterystyczne dla kapitalistycznego kolonializmu całkowite ujednolicenie rzeczywistości.

 2. ThermoCalc Application for the Assessment of Binary Alloys Non-Equilibrium Solidification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zyska A.

  2017-03-01

  Full Text Available The paper presents the possibility of application of the developed computer script which allows the assessment of non-equilibrium solidification of binary alloys in the ThermoCalc program. The script makes use of databases and calculation procedures of the POLY-3 module. A solidification model including diffusion in the solid state, developed by Wołczyński, is used to describe the non-equilibrium solidification. The model takes into account the influence of the degree of solute segregation on the solidification process by applying the so-called back-diffusion parameter. The core of the script is the iteration procedure with implemented model equation. The possibility of application of the presented calculation method is illustrated on the example of the Cr-30% Ni alloy. Computer simulations carried out with use of the developed script allow to determine the influence of the back-diffusion parameter on the course of solidification curves, solidus temperature, phase composition of the alloy and the fraction of each phase after the solidification completion, the profile of solute concentration in liquid during solidification process, the average solute concentration in solid phase at the eutectic temperature and many other quantities which are usually calculated in the ThermoCalc program.

 3. Determinants of the Issuance of Put/Call Convertibles in the Non-Financial Sector of the US Market

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaźmierczak Damian

  2014-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest scharakteryzowanie i wykazanie różnic między emitentami zwykłych obligacji zamiennych i obligacji zamiennych z dołączoną opcją put/call. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 379 emitentów tych instrumentów na rynku amerykańskim w latach 2002-2011 spoza sektora finansowego. Okazuje się, że decyzje o emisji put/call convertibles podejmują spółki obarczone wyższym ryzykiem inwestycyjnym, o czym świadczy m.in. wyższy poziom zadłużenia czy gorsza relacja wartości emisji to wartości aktywów trwałych. Dołączenie opcji call/put do zwykłych obligacji zamiennych ma na celu obniżenie ryzyka inwestycyjnego emitenta, co może spowodować zwiększenie popytu na ten rodzaj papierów wartościowych ze strony inwestorów.

 4. Turki v slovenski zgodovinski povesti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miran Hladnik

  2015-08-01

    Turcy w słoweńskiej prozie historycznej W kulturowej pamięci Słoweńców Turcy jako najeźdźcy ziem słoweńskich w XV i XVI wieku zajmują miejsce wrogów narodu. Opowiadanie o tematyce tureckiej (ich liczba wynosi niemal 40 jest ważnym gatunkiem w słoweńskiej prozie historycznej. Jego pierwowzór, Jurij Kozjak, slovenski janičar (1864 Josipa Jurčiča, stworzył taki model zbiorowego doświadczenia, który podtrzymuje iluzję, że wrogi Inny właściwie nie istnieje: wcześniej czy później okazuje się bowiem, że niebezpieczni Turcy są jedynie przebranymi miejscowymi wieśniakami. Opowiadania o tematyce tureckiej pisali m.in. Jakob Sket (Miklova Zala, 1884, Franc Valentin Slemenik, Miroslav Malovrh, Lea Fatur, France Bevk, Ivan Lah, Ivan Sivec.

 5. The First Chinese Ocean Color Satellite HY-1A

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PAN Delu; HE Xianqiang

  2004-01-01

  HY-1A is China's first ocean color satellite, and was launched on 15 May 2002as a piggyback satellite on the FY-1D satellite using the Long March rocket.There are two sensors on the satellite: China's Ocean Color and Temperature Scanner (COCTS), and the CCD Coastal Zone Imager (CZI). In the report,first, the properties and characteristics of HY-1A are briefly introduced; Second, the quality and availability of the data are evaluated by the mean of the Complex Signal Noise Ratio (CSNR) which is simulated theoretically; Third,the received HY-1A data are compared with SeaSTAR data to understand the accuracy of radiance measurement by the HY-1A; Finally, the remote sensing products of ocean color and temperature are mapped by HY-1A to study its application potentiality. The results show that the HY-1A has a latent capability for the application of marine environment detection, the management and protection of marine resources, and the furthering of national rights and interests.Meanwhile, some modifications are proposed for the next ocean satellite, suchas adding the case of tilt scanning, modification of the CCD element uniformity,and adding more ocean satellite receiving stations.

 6. The Polish Cyborg. A Reflection on the Relationship between Man and Machine in Early Polish Modernism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emiliano Ranocchi

  2016-12-01

  Full Text Available Far from being enthusiastic “modernolatry” of Italian futurism, Polish futurism demonstrates an attitude of ambivalence toward modernity. This is particularly evident in the Polish approach to that very synecdoche of modernity which is the machine. In his essay of 1923, the leader of the group, Bruno Jasieński, compares the fetishistic cult of the machine, which characterizes the Italian approach, with the utilitarian one of the Russians, exemplified by a quote from Majakovskij. To these two propositions, as a sort of Hegelian synthesis, he adds a Polish one consisting in the conception of the machine as a prosthesis, a continuation of the human body. Thereby he introduces an idea later known as “cyborg”. The category of cyborg is also useful to understand the work of another today almost forgotten Polish writer of the Twenties, Jerzy Sosnkowski. He was the author of a short novel, A Car, You and Me (Love of Machines, in which a whole chapter concerns the chief character’s dystopian nightmare wherein machines take control over the world. The third section of the essay deals with the idea of man a machine – an old, 18th century conception, which became actual anew in the 20th century and whose traces we can find among others in a well-known poem by Tytus Czyżewski. Thirty years before N. Wiener, Polish modernists seem to have sensed the social, political and anthropological implications of the mechanization of work.

 7. The flood and global warming: Who is responsible?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Geller

  2014-11-01

  Full Text Available The flood and global warming: Who is responsible? The essential difference between ancient versions of the Flood (including the biblical Noah account is whether mankind brought the cataclysm on itself through immoral behaviour. In a second disaster story of the Tower of Babel, misuse of technology was responsible for the Tower’s failure. Both of these narratives may be represented on a unique Babylonian mappa mundi, which might also show the topography of biblical Eden.   Potop i globalne ocieplenie: gdzie leży odpowiedzialność? Zasadnicze różnice między różnymi starożytnymi wersjami mitu o Potopie (w tym biblijnej historii Noego dotyczą pytania, czy to ludzkość ściągnęła na siebie kataklizm niemoralnym życiem. W innej opowieści o katastrofie – micie Wieży Babel – przyczyną runięcia Wieży jest złe wykorzystanie technologii. Obie narracje da się umieścić na unikatowej babilońskiej mappa mundi, która może również przedstawiać topografię ogrodu Eden.

 8. p53 and MDM2 protein expression in actinic cheilitis.

  Science.gov (United States)

  de Freitas, Maria da Conceição Andrade; Ramalho, Luciana Maria Pedreira; Xavier, Flávia Caló Aquino; Moreira, André Luis Gomes; Reis, Sílvia Regina Almeida

  2008-01-01

  Actinic cheilitis is a potentially malignant lip lesion caused by excessive and prolonged exposure to ultraviolet radiation, which can lead to histomorphological alterations indicative of abnormal cell differentiation. In this pathology, varying degrees of epithelial dysplasia may be found. There are few published studies regarding the p53 and MDM2 proteins in actinic cheilitis. Fifty-eight cases diagnosed with actinic cheilitis were histologically evaluated using Banóczy and Csiba (1976) parameters, and were subjected to immunohistochemical analysis using the streptavidin-biotin method in order to assess p53 and MDM2 protein expression. All studied cases expressed p53 proteins in basal and suprabasal layers. In the basal layer, the nuclei testing positive for p53 were stained intensely, while in the suprabasal layer, cells with slightly stained nuclei were predominant. All cases also tested positive for the MDM2 protein, but with varying degrees of nuclear expression and a predominance of slightly stained cells. A statistically significant correlation between the percentage of p53 and MDM2-positive cells was established, regardless of the degree of epithelial dysplasia. The expression of p53 and MDM2 proteins in actinic cheilitis can be an important indicator in lip carcinogenesis, regardless of the degree of epithelial dysplasia.

 9. p53 and MDM2 protein expression in actinic cheilitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria da Conceição Andrade de Freitas

  2008-12-01

  Full Text Available Actinic cheilitis is a potentially malignant lip lesion caused by excessive and prolonged exposure to ultraviolet radiation, which can lead to histomorphological alterations indicative of abnormal cell differentiation. In this pathology, varying degrees of epithelial dysplasia may be found. There are few published studies regarding the p53 and MDM2 proteins in actinic cheilitis. Fifty-eight cases diagnosed with actinic cheilitis were histologically evaluated using Banóczy and Csiba (1976 parameters, and were subjected to immunohistochemical analysis using the streptavidin-biotin method in order to assess p53 and MDM2 protein expression. All studied cases expressed p53 proteins in basal and suprabasal layers. In the basal layer, the nuclei testing positive for p53 were stained intensely, while in the suprabasal layer, cells with slightly stained nuclei were predominant. All cases also tested positive for the MDM2 protein, but with varying degrees of nuclear expression and a predominance of slightly stained cells. A statistically significant correlation between the percentage of p53 and MDM2-positive cells was established, regardless of the degree of epithelial dysplasia. The expression of p53 and MDM2 proteins in actinic cheilitis can be an important indicator in lip carcinogenesis, regardless of the degree of epithelial dysplasia.

 10. Analysis of Platinum Content in Used Auto Catalytic Converter Carriers and the Possibility of its Recovery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saternus M.

  2014-06-01

  Full Text Available Obecnie każdy wyprodukowany samochód musi być wyposażony w katalizator, w którym metale szlachetne takie jak platyna, pallad czy rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów jest ograniczony, zatem zostają one zastąpione nowymi, a stare stanowią ważne źródło platynowców. Zużyte katalizatory samochodowe przerabiane są hydrometalurgicznie lub pirometalurgicznie. Jednakże pierwszym etapem takiego przerobu powinna być analiza chemiczna. W pracy analizie na zawartość platyny poddano kilka różnych nośników katalitycznych pochodzących z różnych samochodów. Do tego celu posłużył elektronowy mikroskop skaningowy. Przedstawiono strukturę analizowanych nośników katalitycznych, ich analizę chemiczną jak również wykresy EDS (Energy Dispersive Spectrum. Przeprowadzono dyskusję wyników i możliwych metod odzysku platyny.

 11. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 12. Potencjalna toksyczność klozapiny wynikająca z interakcji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Siwek

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina to lek podlegający intensywnemu metabolizmowi wątrobowemu z udziałem izoenzymów cytochromu P450 (głównie 1A2, w mniejszym stopniu 3A4 i 2D6. Łączne stosowanie leków hamujących wymienione izoenzymy, czyli np. ciprofloksacyny, erytromycyny, fluoksetyny lub fluwoksaminy, skutkuje zwiększeniem stężenia klozapiny we krwi pacjenta, co pociąga za sobą wzrost ryzyka pojawienia się bądź nasilenia działań niepożądanych albo powikłań typowych dla leczenia klozapiną. Jednocześnie induktory enzymatyczne (np. rifampicyna, fenytoina, karbamazepina, wyciąg z dziurawca, nikotyna, kanabinole mogą przyczynić się do spadku skuteczności klozapiny, a po nagłym odstawieniu – do ujawnienia się jej toksyczności. Kolejnym aspektem interakcji klozapiny z innymi lekami jest sumowanie się działań niepożądanych wynikających z właściwości farmakodynamicznych. Działanie sedatywne, hipotonizujące, antycholinergiczne, mielotoksyczne czy drgawkorodne klozapiny może zatem się nasilić, kiedy będzie ona łączona z innymi substancjami również powodującymi takie działania niepożądane. Szczególnej uwagi wymaga stosowanie klozapiny w trakcie chorób infekcyjnych. Z jednej strony bowiem niektóre podawane wówczas antybiotyki (np. makrolidy oraz inne leki przeciwbakteryjne (np. fluorochinolony i przeciwgrzybicze (głównie azole mogą – przez hamowanie metabolizmu klozapiny – przyczyniać się do nasilania jej mielotoksyczności. Z drugiej strony może dochodzić do sumowania się działania mielotoksycznego klozapiny i pewnych antybiotyków (klindamycyna, metronidazol czy leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych (np. ibuprofen, paracetamol, metamizol. Ze względu na wysokie ryzyko interakcji klozapina to lek przeznaczony głównie do monoterapii. Jednak znajomość właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych klozapiny i wynikających z nich interakcji pozwala, kiedy

 13. Autophagy – molecular mechanism, apoptosis and cancer 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Polewska

  2012-11-01

  Full Text Available Autofagia jest procesem degradacji wielkocząsteczkowych składników cytoplazmy, zwłaszcza białek o długim okresie półtrwania oraz całych organelli. W komórkach eukariotycznych, spośród trzech postaci autofagii, najlepiej poznana jest makroautofagia. W czasie makroautofagii (zwanej dalej autofagią fragment cytoplazmy zostaje otoczony przez formującą się podwójną błonę tworzącego się pęcherzyka, zwanego autofagosomem. Następnie zawartość autofagosomu po jego połączeniu się z lizosomem ulega degradacji.Proces autofagii odpowiedzialny jest za utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy i umożliwia przeżycie komórkom w warunkach stresowych. Autofagia odgrywa również rolę w patogenezie wielu chorób, w tym w procesie nowotworzenia. W komórkach nowotworowych autofagia może pełnić dwojaką rolę, jako proces zaangażowany w przeżycie lub śmierć komórki. W większości przypadków, autofagia indukowana terapią w komórkach nowotworowych umożliwia im przeżycie, promując rozwój nowotworu i potencjalnie prowadząc do występowania oporności na leczenie. Autofagia może również pełnić rolę supresora transformacji nowotworowej i wywołując apoptozę, może zwiększać skuteczność leczenia. Dla powodzenia terapii przeciwnowotworowej istotne jest, aby określić typ komórek nowotworowych podatnych na autofagię w odpowiedzi na podjęty rodzaj leczenia oraz aby określić, czy w danym przypadku autofagia przyczynia się do skuteczności zastosowanej terapii, czy raczej do oporności na nią.W pracy omówiono molekularny mechanizm autofagii oraz najważniejsze szlaki sygnałowe uczestniczące w regulacji przebiegu tego procesu w komórkach nowotworowych. Omówiona została również dwojaka rola autofagii w procesie nowotworzenia oraz skutki zarówno indukcji, jak i inhibicji autofagii w terapii przeciwnowotworowej. 

 14. Композитите като маркери за святост в „Похвална беседа за софийските мъченици“ от XVI в.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Марияна [Mariiana] Цибранска-Костова [TSibranska-Kostova

  2016-10-01

  . Fragmenty, które nie znajdują się w parimejniku także mają archaiczną podstawę językową, związaną z technikami translatorskimi, charakterystycznymi dla przekładów cyrylometodejskich i znacznie różnią się od przekładu z komentarzami, powstałego w Presławiu. Bez względu na to, czy fragmenty te są cześcią wcześniejszego, niezależnego tłumaczenia wykonanego przez Metodego i jego współpracowników, czy są fragmentami z encyklopedycznego miscellaneum, stanowią ważny punkt odniesienia do badania tej biblijnej księgi, a także starobułgarskiego przekładu Starego Testamentu.

 15. Powikłania neurologiczne współistniejące z niewydolnością nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Łukasik

  2010-03-01

  Full Text Available Powikłania neurologiczne w przebiegu niewydolności nerek, zarówno te spowodowane mocznicą, jak i wynikające z jej leczenia, dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, jak również tkanki mięśniowej i stanowią przyczynę zwiększonej śmiertelności u chorych z niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością nerek są szczególnie narażeni na rozwój encefalopatii mocznicowej, encefalopatii nadciśnieniowej, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego bądź zespołów otępiennych. W tej grupie chorych częściej niż w populacji ogólnej rozwijają się mono- i polineuropatie, a choroby nerek należą do częstszych przyczyn zespołu niespokojnych nóg. Pomimo ciągłego postępu terapeutycznego wciąż nie ma skutecznego leczenia wielu tych powikłań, m.in. encefalopatii mocznicowej, miażdżycy, neuropatii czy miopatii. Co więcej, wprowadzenie dializoterapii rozszerzyło spektrum komplikacji o otępienie dializacyjne, krwawienia śródczaszkowe, zespół nierównowagi dializacyjnej, encefalopatię Wernickego i osmotyczną mielinolizę. Leczenie immunosupresyjne stosowane zarówno w chorobach nerek, jak i u chorych po przeszczepie nerki przyczyniło się do rozwoju oportunistycznych infekcji i nowotworzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, ponadto niekiedy powikłane jest rozwojem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Znajomość tych powikłań oraz ścisła współpraca między nefrologami i neurologami mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy jakości życia chorych z niewydolnością nerek. Należy przy tym pamiętać, że także patologie, które prowadzą do niewydolności nerek (szczególnie choroby układowe tkanki łącznej czy cukrzyca, powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a określenie rzeczywistej przyczyny bywa niemożliwe.

 16. "Scotland Small? Our Multiform, Our Infinite Scotland Small?" Scotland's Literary Contribution to the Modern World

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aniela Korzeniowska

  2015-06-01

  ędzynarodowym znaczeniu takich współczesnych poetów, jak Carol Ann Duffy (ur. 1955, pierwsza kobieta piastująca funkcję nadwornego poety brytyjskiego monarchy, przyczyniła się do rozwoju i różnorodności literatury daleko poza granicami Szkocji. Uwypuklając osiągnięcia tak różnych powieściopisarzy, jak Muriel Spark, James Kelman i Ian Rankin, czy takich poetów, jak Ian Hamilton Finlay, Edwin Morgan, Jackie Kay czy Liz Lochhead (aktualnie nosząca tytuł Narodowego Poety Szkocji, widzimy jak ważna jest ich twórczość dla lepszego zrozumienia współczesnego świata. Ich wkład do literatury światowej pokazuje, iż powierzchnia Szkocji może jest rzeczywiście mała, ale to, co pochodzi z tego małego kraju, na pewno nie jest bez znaczenia.

 17. „Pamiątka, Zabawka, Talizman” czyli Żydzi fantomowi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Wilczyk

  2016-01-01

  Full Text Available Souvenir, Talisman, Toy or phantom Jews The exhibition Souvenir, Talisman, Toy, prepared by Erica Lehrer and shown in Cracow’s Ethnographic Museum in Summer 2013, deals with the phenomena of Jew figures production and currently extremely popular the "Jew with a coin" image. The phenomenon bears full characteristics of folk art. However, it is Holocaust that took place in Poland during the German occupation that should be its valid reference. This historical context that results in, for example, stereotypical way of portraying the exterminated neighbours (this way is often perceived as intentionally anti-Semitic, is not fully analysed or worked through at the exhibition. The rich ethnographic material shown in Cracow is calling for a comment that would include scientific descriptions of Polish-Jewish relations that are being formulated at, for example, the Polish Centre for Holocaust Research. The phenomena of the evoked images production, which became more intense in the last twenty or thirty years, has all the qualities of "phantom memory" or post-memory, which character, as well origins, should be thoroughly analysed.   Pamiątka, Zabawka, Talizman, czyli Żydzi fantomowi Przygotowana przez Ericę Lehrer wystawa Pamiątka, Zabawka, Talizman, którą można było oglądać w salach krakowskiego Muzeum Etnograficznego latem 2013 roku, traktuje o fenomenie produkcji figurek Żydów i niezmiernie popularnych dzisiaj wizerunków „Żyda z pieniążkiem”. Zjawisko to ma wszelkie cechy twórczości ludowej, jednakże istotnym odniesieniem jest dla niego Zagłada, która rozegrała się na terenie Polski w czasie okupacji niemieckiej. Ten historyczny kontekst, którego efektem jest np. stereotypowy sposób prezentowania wyglądu zgładzonych sąsiadów (odbierany często jako tendencyjnie antysemicki, nie został w pełni na przywołanej ekspozycji zanalizowany czy też przepracowany. Pokazany w Krakowie niew

 18. Miserere. Estetyka terroru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Incampo

  2011-10-01

  Full Text Available [Przekład] Gdy mówię: „Ach, co za wspaniały surrealistyczny obraz!”, to jestem całkiem wyraźnie świadom tego, że mojego patosu i emocji nie mogę oddzielić od tak zwanego common sence. Być może: zmysłu powszechnego. Niektóre nasze sądy w etyce i prawie nie różnią się od naszej percepcji w obliczu sztuki. Tak samo byłoby w przypadku hipotetycznego orzeczenia sędziego, które kończyłoby się słowami: „Uniewinniam Arsenio Lupina z racji jego okazałych sumiastychwąsów, podobnych do wąsów Guya de Maupassanta”. Każdy intuicyjnie stwierdziłby, że jest to niesprawiedliwy wyrok. Czy istnieje coś takiego jak estetyka terroru? Przypadek, który mam zamiar tutaj zbadać, to słynna sprawa włoskiego męża stanu, Aldo Moro, porwanego i zamordowanego przez Czerwone Brygady [Brigate Rosse] w 1978 roku. Moja metoda badań polegać będzie na studiowaniu obrazu porwania jako ikonicznej dokumentacji rzeczywistości oraz – przede wszystkim – jako sądu estetyczno-prawnego odnoszącego się do przestępstwa terroryzmu. Moro został sfotografowany w trakcie porwania, istnieją przynajmniej dwa jego zdjęcia z tamtego okresu. Oba stanowią niezwykłe źródło sądów opartych na obrazie. Na obu tych zdjęciach postać Aldo Moro znajduje się na tle baneru Czerwonych Brygad. W jakim sensie potwierdza to sąd estetyczny dotyczący „sprawy Moro”? Odpowiedź na to pytanie kryje się w nadzwyczajnej ikonicznej zbieżności pomiędzy omawianym zdjęciem a pewnym arcydziełem sztuki współczesnej (autorstwa George’a Roualta poświęconym tematowi „Ecce Homo”. Scena „Ecce Homo” w Ewangelii (Jan: 19, 4-5 pokazuje, jak Poncjusz Piłat starał się wzbudzić w ludziach współczucie dla Jezusa poprzez biczowanie go i wystawianie przed tłum. Omawiana przeze mnie rycina zatytułowana jest “Qui ne se grime pas?” („Któż nie ma zamalowanej twarzy?” i stanowi kluczową pracę z cyklu rycin Miserere, pochodz

 19. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 20. Study of Pt-Rh/CeO2-ZrO2-MxOy (M = Y, La)/Al2O3 three-way catalysts

  Science.gov (United States)

  Jiaxiu, Guo; Zhonghua, Shi; Dongdong, Wu; Huaqiang, Yin; Maochu, Gong; Yaoqiang, Chen

  2013-05-01

  CeO2-ZrO2-MxOy (M = Y; La) mixed oxides, prepared by co-precipitation method and characterized by Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ray diffraction (XRD), Raman spectra (RM) and oxygen pulse reaction, were comparatively investigated to elucidate the combinational effects of Y and/or La oxide promoters on the catalytic activity and anti-aging performance of monolithic cordierite honeycomb catalysts with low Pt and Rh content. The catalytic activities, water-gas shift (WGS) and steam reforming reaction (SR) were studied under a simulated gas mixture. The catalysts were also characterized by H2-temperature-programmed reduction (H2-TPR) and O2-temperature-programmed desorption (O2-TPD). The results showed that the prepared CeO2-ZrO2-MxOy oxides have a face-centered cubic fluorite structure and are nanosize. La3+ ions can significantly improve thermal stability and efficiently retard CeO2-ZrO2 crystal sintering and growth. Doped CeO2-ZrO2 with Y3+ and La3+ has 105 and 60 m2/g surface area and 460 and 390 μmol/g OSC before and after aging. The T50 of fresh Pt-Rh/CZYL/LA is 170 °C for CO, 222 °C for C3H8 and 189 °C for NO, and shift to 205, 262 and 228 °C after hydrothermal aging, which are better than those of Pt-Rh/CZY/LA or Pt-Rh/CZL/LA. WGS and SR are relate to the OSC of oxygen storage materials and absorbed oxygen species on the catalyst surface and affect the three-way catalytic activities of catalysts. The reductive property of noble metals and the dissociatively adsorbed O2 on the surface of catalysts are closely related to the catalytic activities.

 1. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 2. PERFORMANS NA TRYBUNACH. O KULTUROWO-DRAMATURGICZNYM ASPEKCIE KIBICOWANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kossakowski

  2015-02-01

  Full Text Available Głównym celem poniższego tekstu jest pokazanie, że w pewnym wymiarze działalność i aktywność kibiców noszą znamiona performansu. Uwagę skupiono na „hardcorowych” kibicach piłkarskich (odłam „ultras”, odpowiedzialni za meczowe choreografie w Polsce. Performanse kibicowskie nie są tylko przedstawieniami estetycznymi, ale stanowią także zróżnicowane pod względem formy reprezentacje treści kulturowych. Prezen-towanie umiejętności czysto technicznych (przygotowanie opraw meczowych itp. przenika się z kulturowym „tłem”. W przypadku kibiców konstytuują je przede wszystkim opozycje, antypatie, chronologie i analogie. Bardzo ważną rolę w przedstawieniach kibicowskich odgrywa szeroko rozumiana tradycja (historia klubu, ale i historia regionu czy Polski. Analiza performansów umieszczona jest w szerszym kontekście przemian współczesnej piłki nożnej, jej komercjalizacji. „Tradycyjni” fani ustępują nowej grupie kibiców-konsumentów, a dla tych pierwszych kreowanie publicznych pokazów staje się jednym z ostatnich bastionów prezentowania treści własnej kultury i grupowej tożsamości.

 3. The influence of methods of bariatric surgery for treatment of type 2 diabetes mellitus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bužga M

  2016-04-01

  Full Text Available Marek Bužga,1 Petra Maresova,2 Adela Seidlerová,1 Pavel Zonča,1 Pavol Holéczy,1 Kamil Kuča2,3 1Research Obesity Center, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic; 2Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic; 3Biomedical Research Center, University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic Abstract: The constantly growing incidence of obesity represents a risk of health complications for individuals, and is a growing economic burden for health care systems and society. The aim of this study was to evaluate the efficacy of bariatric surgery, specifically laparoscopic greater curve plication, laparoscopic sleeve gastrectomy, and Roux-en-Y gastric bypass, in patients with type 2 diabetes mellitus. The effect of bariatric surgery on the changes in blood pressure before, and 12 months after, surgery and in pharmacotherapy in the 12 months after surgery was analyzed. For achieving this purpose, 74 patients from the Obesity and Surgery Department of Vitkovice Hospital in Ostrava in the Czech Republic, were monitored. They were operated in 2011 and 2012. The Bonferroni method was used to test hypotheses about the impact of surgery on blood pressure and pharmacotherapy. One year after the surgery, systolic and diastolic blood pressure values decreased, both with no statistically significant difference between surgery types. Improvement was observed in 68% of cases, with 25% of patients discontinuing pharmacotherapy entirely. Keywords: type 2 diabetes mellitus, bariatric surgery, blood pressure, pharmacotherapy

 4. Projekt języka czarnogórskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Molas

  2015-09-01

  Full Text Available Draft of the Montenegrin language The authors of the grammar of the Montenegrin language (Gramatika crnogorskoga jezika, Podgorica 2010 have constructed a linguistic system which definitely stands apart from other standards which grew out from the Shtokavian dialects. Such elements as phonemes |ś| and |ź|, potencijal imperfekta, the negative form of the verb biti, the doublets of the forms of the verb htjeti // šćeti, lexemes with results of iotacismes make up – against the Bosnian, Croatian, and Serbian languages – a separate system both in terms of quality and quantity: potentially they are so frequent that would radically change the picture of Montenegrin texts with regard to the “classic” Shtokavian languages/dialects. In addition, the authors have managed to not go too far and have avoided a temptation to introduce into the system more specific characteristics, which have not been used by the modern language for a long time, such as, for example, the expanded form of the adjectival conjugation of the Njegošowski type: momci prsih vatrenijeh czy raniš od Vidova dana junačkijem i konjskijem mesom gavranove i mrke vukove! or phoneme |з|. In addition, it would also be difficult to specify the elements, which would prove unequivocally the tendency of the proposed Montenegrin standard becoming similar to one of the remaining Shtokavian languages. The weakness of the project is its potential nature. In case of the grammar, one cannot speak about the descriptive nature thereof. It is a proposal of the norm and the standard, which can genuinely come into existence solely given the support of the political elites and on the basis of their introduction into the educational and administrative system, as well as – which is most probably the most important and the most difficult aspect – given the goodwill of the decisive majority of the users of the Montenegrin language, which at the current point is rather out of the question.

 5. Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka/ Hospice assistance offered to the healthy siblings of a terminally ill child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GRZEGORZ GODAWA

  2013-06-01

  Full Text Available Chore dziecko skupia uwagę najbliższych mu osób. Jego rodzina pragnie zminimalizować jego cierpienie. Wsparcia udzielają mu również organizacje pomocowe. Skoncentrowanie uwagi na chorym może jednak spowodować, iż zaniedbane zostaną potrzeby zdrowego rodzeństwa dziecka. Wszechogarniający charakter cierpienia, które pojawia się w życiu dziecka, swym zasięgiem obejmuje również jego bliskich, dlatego wsparcie zdrowego rodzeństwa chorych dzieci stanowi jeden z podstawowych celów działalności hospicjów dziecięcych. Ich pomoc opiera się na systemowym modelu rodziny, dzięki czemu zakres działań hospicyjnych jest bardzo szeroki. Chociaż pomoc choremu dziecku jest priorytetem, nie brakuje działań, które mają chronić również jego rodzinę przed destrukcyjnym wpływem choroby. Jedną z form realizacji wsparcia zdrowego rodzeństwa jest oddziaływanie psychopedagogiczne. Ma ono na celu nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu choroby dziecka, ale również przygotowanie rodzeństwa do funkcjonowania po śmierci siostry czy brata. Interdyscyplinarny charakter pomocy hospicyjnej stanowi szansę na pomyślną realizację tych założeń.

 6. Theoretical and Practical Aspects of Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys with a Non-Submerged Lance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jezierski J.

  2014-06-01

  Full Text Available Technologia wdmuchiwania proszków do ciekłego metalu jest znana od kilkudziesięciu lat i z powodzeniem stosowana w różnorodnych procesach metalurgicznych i odlewniczych. Zdecydowanie najczęściej stosowane jest rozwiązanie z użyciem lancy zanurzonej pod lustro obrabianego stopu, jako łatwiejsze choć nie pozbawione wielu istotnych wad. W pracy zaprezentowano zakończone kompleksowe badania autorów nad procesem wdmuchiwania proszków bez zanurzania lancy w kąpieli. Przedstawiono nowe spojrzenie na tzw. „kąt stożka rozejścia strumienia” i jego wpływ na skuteczność procesu, przeanalizowano zagadnienie tzw. „skutecznego promienia strumienia” proponowanego przez wcześniejszych badaczy oraz opisano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentów wdmuchiwania, zarejestrowanych z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Podjęto się także ostatecznego porównania rozwiązań lancy zwykłej i opracowanej przez autorów tzw. „lancy kołnierzowej” wskazując na zalety tej drugiej, jako narzędzia do obróbki niewielkich objętości ciekłych stopów np. w procesach wprowadzania żelazostopów czy też modyfikacji.

 7. Drożdże jako model w badaniach chorób neurodegeneracyjnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donata Wawrzycka

  2011-06-01

  Full Text Available Drożdże piekarnicze Saccharomyces cerevisiae są najlepiej poznanymi na poziomie genetyki i fizjologii komórki organizmami eukariotycznymi. Konserwatyzm molekularnych mechanizmów komórkowych między drożdżami a człowiekiem pozwala na użycie komórek S. cerevisiae jako modelu do badań mechanizmów doprowadzających do różnych chorób człowieka. Obecnie drożdże, choć pozbawione układu nerwowego, z powodzeniem używane są do badań schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy choroba Huntingtona. Szeroki warsztat metod biologii molekularnej umożliwia zarówno badanie homologów ludzkich genów w komórkach drożdży, jak i heterologiczną ekspresję ludzkich białek. Przyczyny patologicznych zmian w ukształtowaniu białka, mutacje powodujące zmianę funkcji lub tworzenie toksycznych agregatów – wszystkie te aspekty mogą i z powodzeniem są badane z użyciem modelu drożdżowego. W pracy przedstawiono obecny stan wykorzystania modelu drożdżowego w badaniach nad wyjaśnieniem mechanizmów doprowadzających do schorzeń neurodegeneracyjnych.

 8. Influence of Soil Management on Water Retention from Saturation to Oven Dryness and Dominant Soil Water States in a Vertisol under Crop Rotation

  Science.gov (United States)

  Vanderlinden, Karl; Pachepsky, Yakov; Pederera, Aura; Martinez, Gonzalo; Espejo, Antonio Jesus; Giraldez, Juan Vicente

  2014-05-01

  Unique water transfer and retention properties of Vertisols strongly affect their use in rainfed agriculture in water-limited environments. Despite the agricultural importance of the hydraulic properties of those soils, water retention data dryer than the wilting point are generally scarce, mainly as a result of practical constraints of traditional water retention measurement methods. In this work we provide a detailed description of regionalized water retention data from saturation to oven dryness, obtained from 54 minimally disturbed topsoil (0-0.05m) samples collected at a 3.5-ha experimental field in SW Spain where conventional tillage (CT) and direct drilling (DD) is compared in a wheat-sunflower-legume crop rotation on a Vertisol. Water retention was measured from saturation to oven dryness using sand and sand-kaolin boxes, a pressure plate apparatus and a dew point psychrometer, respectively. A common shape of the water retention curve (WRC) was observed in both tillage systems, with a strong discontinuity in its slope near -0.4 MPa and a decreasing spread from the wet to the dry end. A continuous function, consisting of the sum of a double exponential model (Dexter et al, 2008) and the Groenevelt and Grant (2004) model could be fitted successfully to the data. Two inflection points in the WRC were interpreted as boundaries between the structural and the textural pore spaces and between the textural and the intra-clay aggregate pore spaces. Water retention was significantly higher in DD (pdry water content states. References Dexter, A.R., E.A. Czyż, G. Richard, A. Reszkowska, 2008. A user-friendly water retention function that takes account of the textural and structural pore spaces in soil. Geoderma, 143:243-253. Groenevelt, P.A., C.D. Grant, 2004. A new model for the soil-water retention curve that solves the problem of residual water contents. Eur. J. Soil Sci. 55:479-485.

 9. Niedokrwistość chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Fryc

  2010-12-01

  Full Text Available Niedokrwistość chorób przewlekłych stanowi jedno z najczęstszychzaburzeń hematologicznych obserwowanych u pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stwierdza się ją takżew wielu innych procesach chorobowych, takich jak: nowotwory,choroby zakaźne i zapalne, niewydolność serca czy cukrzyca. Patogenezatego schorzenia nie jest jednak jeszcze w pełni poznana.W procesie rozwoju choroby rolę odgrywają mediatory stanuzapalnego, takie jak czynnik martwicy nowotworów α, interleukiny(IL-1, IL-6 i IL-10. Hepcydyna jest jednym z kluczowych białekw patogenezie niedokrwistości chorób przewlekłych, ponieważhamuje absorpcję żelaza oraz jego uwalnianie z makrofagów.W artykule przedstawiono patogenezę niedokrwistości choróbprzewlekłych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Celem pracy jest także podsumowanie wyników ostatnio prowadzonychbadań dotyczących roli hamowania IL-6 u pacjentówz niedokrwistością chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnegozapalenia stawów. Wykazano, że blokowanie receptora dlaIL-6 z użyciem tocilizumabu prowadzi do zwiększenia stężeniahemoglobiny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

 10. SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY JAKO NARZĘDZIE DIALOGU Z WYBORCAMI. PROFILE POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH NA FACEBOOKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Karasek-Kędzior

  2015-02-01

  Full Text Available Przedmiotem tekstu jest sposób wykorzystywania Facebooka przez polskie partie polityczne i ich wyborców. W analizie – która objęła profile ośmiu partii, zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych – wzięto pod uwagę aktywność partii oraz użytkowników ich profili w umieszczaniu materiałów na profilach poszczególnych ugrupowań. Wyniki dowiodły, że zarówno politycy, jak i ich wyborcy traktują Facebooka przede wszystkim jako miejsce dystrybucji informacji. Treści o charakterze mobilizującym do aktywności czy mających na celu budowę tożsamości grupowej jest o wiele mniej. Jednocześnie trzeba podkreślić, że nie ma bezpośredniego związku między rolą odgrywaną przez partię na scenie politycznej a intensywnością korzystania przez nią z możliwości stwarzanych przez serwisy społecznościowe. Ugrupowania najlepiej wykorzystujące potencjał internetu to partie stosunkowo młode i walczące dopiero o silną pozycję polityczną.

 11.  Standardy rachunkowości stanowiące podstawę sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki wydobywające gaz łupkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Galimska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza oraz porównanie standardów rachunkowości wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa poszukujące i wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Autorka dokonała zestawienia regulacji służących do sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, na których opierają się jednostki eksploatujące węglowodory niekonwencjonalne. Wciąż postępujący rozwój rynków kapitałowych znajduje swoje odzwierciedlenie w intensyfikacji oczekiwań interesariuszy względem atrybutów, którymi winny charakteryzować się sprawozdania finansowe. Rozważania zawarte w artykule ukazują wysoki poziom specjalizacji amerykańskich standardów rachunkowości, na których bazują podmioty wydobywające gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast standardy międzynarodowe poruszają jedynie kwestię początkowego stadium procesu wydobycia alternatywnych węglowodorów, co rzutuje na spójność przygotowywanych na ich podstawie sprawozdań finansowych. Ponadto istotna jest kwestia rozbieżności merytorycznych czy też interpretacyjnych analizowanych standardów zarówno w zakresie identyfikacji kosztów oraz ich klasyfikacji, jak i określania wysokości odpisów z tytułu utraty wartości.

 12. FDM 3D Printing Technology in Manufacturing Composite Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dudek P.

  2013-12-01

  Full Text Available W ostatnich latach technologia FDM (Fused Deposition Modelling stała się jedną z najszerzej i najczęściej stosowanych metod szybkiego prototypowania, stosowanych w różnych aplikacjach. Jest to metoda oparta na osadzaniu topionego włók- na materiału na opuszczanej platformie, oferującej możliwość opracowywania i wprowadzania nowych materiałów, również kompozytowych. Materiałem najczęściej stosowanym w tej technologii jest ABS. jak również PC. PLA. PPSF. ULTEM9085 oraz ich mieszanki. W ostatnich latach pojawiły się prace nad możliwością zastosowania również mieszanek ABS - proszki stali, aluminium czy też np. pyłu drewnianego. Niestety większość nowoczesnych komercyjnych systemów jest zamkniętych, blokujących możliwość zastosowania innych materiałów niż producenta. Z tego powodu, w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH, została zakupiona drukarka przestrzenna z podawaniem materiału z zasobników szpulowych, co umożliwia zastosowanie również innych materiałów. Dodatkowo, w ramach prac KSW, został opracowany system wytwarzania materiału wsadowego dla drukarki oraz rozpoczęto prace nad wytworzeniem nowych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem ceramiki.

 13. Rodzina w poglądach wybranych filozofów/ Selected Philosophers’ Views of the Family

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  AGNIESZKA SZCZAP

  2013-01-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia historię rozważań filozoficznych na temat rodziny. Filozoficzne rozważania dotyczące rodziny sięgają starożytności. Głównymi punktami odniesienia dla całej literatury społeczno-filozoficznej są poglądy Platona i Arystotelesa. Uznanie przez Platona własności prywatnej i rodziny za główne przeszkody na drodze realizacji doskonałego państwa zaciążył o na wiele wieków nad wszelkimi koncepcjami egalitarystycznymi. Z kolei Arystoteles, uznając rodzinę za podstawową grupę społeczną, miejsce kształtowania się cnót i jeden z warunków szczęśliwego życia, przyczynił się do ugruntowania poglądu, że przyjęty podział ról społecznych ze względu na płeć jest naturalny i konieczny. Średniowieczni filozofowie umieszczali rodzinę w perspektywie stworzenia, życia doczesnego i zbawienia. Nowożytne koncepcje filozoficzne, dotyczące rodziny, były różnorodne i niekiedy całkowicie ze sobą sprzeczne. Z jednej strony były to koncepcje takich myślicieli, jak Jean J. Rousseau, kładące nacisk na polaryzację wychowania i ról społecznych według kryterium płci, a z drugiej – zdecydowanie egalitarystyczne poglądy MaryWollstonecraft. Przegląd stanowisk filozoficznych zakończy feministyczna koncepcja Simone de Beauvoir.

 14. Wykorzystanie informacji prospektywnychw sprawozdawczości finansowej zorientowanejna wartość na przykładzie MSR 36„Utrata wartości aktywów”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2009-12-01

  Full Text Available Autorzy artykułu wskazują na istotę i rosnące znaczenie informacji prospektywnych we współczesnych systemach sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF. Ewolucja dokonująca się w sprawozdawczości finansowej, pod wpływem harmonizacji zasad rachunkowości wskutek ciągle zmieniających się MSSF, została przedstawiona na tle zmian dokonujących się w otoczeniu, w celach i w systemach zarządzania (orientacja strategiczna, wartość przedsiębiorstwa, jak również w systemach strategicznej rachunkowości zarządczej. Na podstawie szerokiego kontekstu analizy autorzy stawiają wniosek, że koncepcja wartości (przedsiębiorstwa stanowi istotny element systemu pomiaru i wyceny w systemie sprawozdawczości finansowej. Tworzy ona także spójną podstawę dla integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w jeden system zapewniający użyteczne informacje zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, których łączy wspólny cel – maksymalizacja wartości. Uwarunkowania tworzenia systemu sprawozdawczości opartego na informacjach prospektywnych, zorientowanego na wartość, jak również stopień dostosowania przedsiębiorstw do jego wdrożenia pokazano na przykładzie praktycznej realizacji postanowień MSR 36.

 15. Klozapina: między skutecznością a bezpieczeństwem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina, choć uważana za bardzo skuteczny lek przeciwpsychotyczny, jest stosowana rzadziej, niż wynikałoby z przesłanek klinicznych wspierających jej stosowanie. Co najmniej 1/3 chorych ze schizofrenią spełnia kliniczne kryteria lekooporności, charakteryzuje się wysokim ryzykiem samobójstwa lub reaguje nasilonymi objawami pozapiramidowymi na inne leki przeciwpsychotyczne. Możliwym powodem relatywnie rzadkiego sięgania po klozapinę w praktyce klinicznej jest postrzeganie leku jako obarczonego poważnymi objawami niepożądanymi. Agranulocytoza i inne dyskrazje krwi są dobrze znane, a zasady prewencji – uporządkowane zaleceniami. O innych objawach niepożądanych, również tych potencjalnie niebezpiecznych (kardiomiopatia, zapalenia mięśnia sercowego, niedrożność jelit czy drgawki wiadomo mniej. Ryzyko wystąpienia groźnych powikłań kuracji klozapiną można jednak zminimalizować, a same powikłania – wykrywać i leczyć, pod warunkiem zachowania czujności diagnostycznej. Świadomość ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem klozapiny to warunek konieczny skutecznego i bezpiecznego użycia tego leku oraz pełnego wykorzystania jego niezwykłych właściwości.

 16. The concentration of heavy metals in soils around the wetlands of the Ina valley near Sławęcin / Koncentracja metali ciężkich w glebach mokradeł doliny Iny koło Sławęcina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paprota Dariusz

  2015-12-01

  Full Text Available Mokradła w górnym odcinku doliny Iny to obszar cenny przyrodniczo i jednocześnie wolny od negatywnego oddziaływania przemysłu. Za ewentualne źródło zanieczyszczeń można przyjąć tu między innymi zanieczyszczenia z pól i łąk w postaci środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych, czy też zrzuty ścieków komunalnych z zabudowań wiejskich jak i niewielkiego miasta Recz. Badaniami objęto gleby mokradeł lewobrzeżnej części doliny Iny w pobliżu Sławęcina. Wykonano cztery charakterystyczne profile glebowe, z których pobrano materiał glebowy do badań laboratoryjnych. W próbkach glebowych oznaczono: zawartość materii organicznej, odczyn w 1 mol KCl·dm-3, w poziomach mineralnych skład granulometryczny oraz koncentrację metali ciężkich w formie wymiennej i ogólnej (Cd, Pb, Cu, Co, Zn, Fe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gleby mokradeł doliny Iny koło Sławęcina nie wykazują zanieczyszczenia metalami ciężkimi, przy czym obserwuje się ich większe nagromadzenie w poziomach powierzchniowych murszowych, niż w niżej występującym torfie niskim i niżej występujących osadach.

 17. The destruction of natural river reaches due to improper land development - an example of the valleys of Czadeczka and Krężelka rivers (Beskid Śląski Mts / Niszczenie naturalnych odcinków koryt rzecznych na skutek niewłaściwej zabudowy – przykład dolin Czadeczki i Krężelki (Beskid Śląski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malik Ireneusz

  2015-09-01

  Full Text Available Koryta rzek Czadeczki i Krężelki (Beskidzie Śląski są współcześnie miejscami poddawane regulacji, przez co rzeki te tracą swój naturalny charakter, częściowo nadal zachowany. Przeanalizowano powody dla których rzeki te są regulowane. Z wykorzystaniem archiwalnych map prześledzono czas powstania budynków w dnach dolin, w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzecznych w latach 1790-2012. Następnie porównano miejsca zabudowane z miejscami występowania elementów regulacji koryt rzecznych takich jak: opaski betonowe wzmacniające brzegi, obudowy kamienne wzmacniające brzegi, progi w dnach koryt. Wyniki wskazują na ścisły związek pomiędzy wzrostem ilości budynków w dnach dolin w XX wieku oraz regulacją koryt. Mechanizm niszczenia nielicznych zachowanych naturalnych odcinków rzek polega na irracjonalnym wydawaniu pozwoleń na zabudowę terenów zalewowych i zagrożonych erozją boczną cieków. Następnie mieszkańcy w obawie przed powodziami i podmywaniem gruntów czy zabudowań zabiegają o regulację cieków, co daje im pozorne poczucie bezpieczeństwa. W efekcie naturalne biegi rzek są niszczone, skuteczna ochrona przeciwpowodziowa i przeciwerozyjna nadal nie jest zapewniona, a skala potencjalnych strat nawet wzrasta ze względu na rozwijającą się zabudowę

 18. Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Golemo

  2014-12-01

  Full Text Available Immigration in Spain in times of crisis. Spanish public opinion and press reactions in the period from 2008 to 2011In recent decades immigrants considerably influence the social and cultural landscape of Spain. The immigration brings a new dimension of multiculturalism phenomenon and enriches the hybrid (ethnic, regional, linguistic Spanish identity. All immigrant communities are factors of cultural change in different levels of social life. Their impact on the receiving society can be both measured through the “hard” statistical data and described from the subjective perspective focusing on the social representations, expectations, fears, lifestyle  and mentality changes, cultural closeness and remoteness, etc. Over the last years the global crisis has been a idée fixe of the socio-economic (but also cultural discourse in many parts of the world. Spain was placed among countries most affected by the recession. Its economic downturn and social impasse led to internal political crisis (the accelerated general elections in 2011 and to appearance of the protest movement Indignados fighting for better conditions for life.  Immigrants have become one  the most relevant participant of the social changes in times of recession and conflicts. The intent of this article is to present the situation of  the immigrant community in Spain in the period from 2008 to 2011, in reference to statistical reports, public opinion surveys and selected comments of Spanish press. Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011Imigranci są od kilku dekad bardzo istotnym elementem hiszpańskiego społeczeństwa. Ich obecność w Hiszpanii to stosunkowo nowe oblicze wielokulturowości, współistniejące (nie zawsze zgodnie z innymi składnikami złożonej hiszpańskiej tożsamości: etnicznej czy regionalnej. Społeczności imigranckie są często nośnikiem zmiany kulturowej na różnych poziomach

 19. Study of Pt–Rh/CeO{sub 2}–ZrO{sub 2}–M{sub x}O{sub y} (M = Y, La)/Al{sub 2}O{sub 3} three-way catalysts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jiaxiu, Guo, E-mail: guojiaxiu@scu.edu.cn [College of Architecture and Environment, Sichuan University, Chengdu 610065 (China); National Engineering Research Center for Flue Gas Desulfurization, Chengdu 610065 (China); Zhonghua, Shi, E-mail: shizh96@scu.edu.cn [College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064 (China); Dongdong, Wu [College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064 (China); Huaqiang, Yin [College of Architecture and Environment, Sichuan University, Chengdu 610065 (China); National Engineering Research Center for Flue Gas Desulfurization, Chengdu 610065 (China); Maochu, Gong [College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064 (China); Yaoqiang, Chen, E-mail: chenyaoqiang@scu.edu.cn [College of Chemistry, Sichuan University, Chengdu 610064 (China); National Engineering Research Center for Flue Gas Desulfurization, Chengdu 610065 (China)

  2013-05-15

  CeO{sub 2}–ZrO{sub 2}–M{sub x}O{sub y} (M = Y; La) mixed oxides, prepared by co-precipitation method and characterized by Brunauer-Emmett-Teller (BET), X-ray diffraction (XRD), Raman spectra (RM) and oxygen pulse reaction, were comparatively investigated to elucidate the combinational effects of Y and/or La oxide promoters on the catalytic activity and anti-aging performance of monolithic cordierite honeycomb catalysts with low Pt and Rh content. The catalytic activities, water-gas shift (WGS) and steam reforming reaction (SR) were studied under a simulated gas mixture. The catalysts were also characterized by H{sub 2}-temperature-programmed reduction (H{sub 2}-TPR) and O{sub 2}-temperature-programmed desorption (O{sub 2}-TPD). The results showed that the prepared CeO{sub 2}–ZrO{sub 2}–M{sub x}O{sub y} oxides have a face-centered cubic fluorite structure and are nanosize. La{sup 3+} ions can significantly improve thermal stability and efficiently retard CeO{sub 2}–ZrO{sub 2} crystal sintering and growth. Doped CeO{sub 2}–ZrO{sub 2} with Y{sup 3+} and La{sup 3+} has 105 and 60 m{sup 2}/g surface area and 460 and 390 μmol/g OSC before and after aging. The T{sub 50} of fresh Pt–Rh/CZYL/LA is 170 °C for CO, 222 °C for C{sub 3}H{sub 8} and 189 °C for NO, and shift to 205, 262 and 228 °C after hydrothermal aging, which are better than those of Pt–Rh/CZY/LA or Pt–Rh/CZL/LA. WGS and SR are relate to the OSC of oxygen storage materials and absorbed oxygen species on the catalyst surface and affect the three-way catalytic activities of catalysts. The reductive property of noble metals and the dissociatively adsorbed O{sub 2} on the surface of catalysts are closely related to the catalytic activities.

 20. Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Węgorowska

  2014-12-01

  Full Text Available Heritage of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Northeastern Borderlands in the light of erudite linguistics The essay contains reflections on the ways of using erudite linguistics, a young discipline created by me, in the study of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Northeastern Borderlands. Correlation of linguistic and extralinguistic conclusions (culture, history, art, gemology permits us to look in a new way at many facts of the Polish Northeastern Borderlands that linguists had not been interested in before, such as old Polish Northeastern Borderlands museum artifacts, jewelry of Grand Duchy of Lithuania, icon of Our Lady of the Gate of Dawn, cult of the dead in the Polish Northeastern Borderlands, architecture of the old Vilnius, manor house in Czombrów – the prototype of Soplicowo (the village in Pan Tadeusz epic poem, descriptions of Henryk Poddębski’s daguerreotype images, Vilnius identity of Henryk Szylkin or symbolic-figurative nicknames of Vilnius.   Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego Szkic jest refleksją o sposobach wykorzystywania stworzonego przeze mnie, kilkunastoletniego zaledwie, językoznawstwa erudycyjnego w badaniach nad problematyką wielkoksiążęcą i północnokresową. Korelacja ustaleń językoznawczych z ustaleniami pozajęzykowymi (kultura, historia, sztuka, gemmologia… pozwoliła na nowe odczytanie wielu kresowych faktów, które nie były dotąd  przedmiotem zainteresowania językoznawców, jak np.: artefakty dawnych północnokresowych muzeów, wielkoksiążęce precjoza, Ikona Ostrobramska, północnokresowy kult zmarłych, architektura dawnego Wilna, prototyp Soplicowa – dwór w Czombrowie, opisy dagerotypów Henryka Poddębskiego, wileńska tożsamość Henryka Szylkina czy symboliczno-metaforyczne nazwy Wilna.

 1. Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Juszczak

  2012-12-01

  Full Text Available Zawroty głowy należą do najczęstszych problemów w praktyce lekarskiej i stanowią bardzo niejednorodną grupą objawów o interdyscyplinarnym charakterze. Główne przyczyny zawrotów mogą mieć podłoże laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, okulistyczne czy psychiatryczne. Bardzo ważne w ich różnicowaniu jest dokładne opisanie przez chorego charakteru dolegliwości. Zasadniczo zawroty głowy można podzielić na zawroty układowe (vertigo i nieukładowe (lightheadedness, disequilibrium. Jedną z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy są łagodne położeniowe zawroty głowy (ŁPZG. Wśród innych głównych przyczyn wymienia się: zawroty psychogenne, migrenę (wtym migrenę podstawną i migrenę przedsionkową, chorobę Ménière’a, zapalenie nerwu przedsionkowego, wieloprzyczynowe zawroty wieku podeszłego (prezbiastazja oraz zawroty naczyniopochodne. Te ostatnie są w Polsce nadrozpoznawane, natomiast zbyt rzadko stwierdza się pozostałe przyczyny zawrotów, a zwłaszcza ŁPZG, które łatwo zdiagnozować za pomocą niemal patognomonicznej próby Dix-Hallpike’a i w których można wdrożyć wysoce skuteczne leczenie manewrem repozycyjnym (Epleya lub uwalniającym (Semonta. Kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu przyczyny zawrotów głowy mają badania neuroobrazujące, a w szczególności badanie głowy rezonansem magnetycznym (MRI. Ponadto bardzo przydatne są badania laryngologiczne, głównie badanie elektronystagmograficzne (ENG, umożliwiające różnicowanie zawrotów ośrodkowych i obwodowych. Poza wymienionymi zabiegami w leczeniu zawrotów głowy przydatna jest farmakoterapia, w któ- rej wiodącą rolę odgrywa obecnie betahistyna. W niniejszej pracy omówiono najczęściej spotykane przyczyny zawrotów głowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnostyki różnicowej przy łóżku chorego.

 2. Культ икон в православной традиции восточных славян: обряды, обычаи и традиции в прошлом и сегодня

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Ewa Kozieł

  2015-12-01

  Full Text Available Cult of the icons in the East Slavs culture – customs, rituals and religious practices in the past and today This article discusses the phenomenon of cult of icons in the East Slavic’s culture. The Slavic culture is ingrained in the orthodox tradition. This fact is reflected in a strong impact of religion on the life of society: customs, rituals and art. The icons are one of the most important elements of Orthodoxy Church and for that reason they are close associated with Russian culture. Despite prolonged atheisation, the Slavic culture is ingrained in the orthodox tradition and cult of the icons. It is noticeable not only in Russian churches, but also in ordinary life of believers. Majority of homes of Orthodox Christian have special space: "beautiful" corner with icons. Moreover, role of the icons emphasize in language: there is a lot of idiom and phrases connected with icons.   Kult ikon w kulturze wschodniosłowiańskiej – obrzędy, tradycje i praktyki religijne w przeszłości i dziś Niniejsza praca koncentruje się wokół zagadnienia kultu ikon w kulturze wschodniosłowiańskiej, która od wieków zakorzeniona w tradycji prawosławnej. Znajduje to odzwierciedlenie w silnym wpływie religii na życie społeczne: obyczaje, tradycje czy sztukę. Nieodłącznym elementem prawosławia są zaś ikony i dlatego stały się one jedną z ważniejszych części kultury rosyjskiej. Widać to nie tylko w przestrzeni świątyni, ale również w życiu codziennym wiernych. Świadczy o tym m.in. praktyka wydzielania specjalnego miejsca dla kultu ikony tzw. „krasnogo ugła”. Ponadto, rolę ikon oddaje również język rosyjski, w którym istnieje wiele frazeologizmów związanych z ikonami.

 3. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 4. Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha Norkunas

  2015-12-01

  Full Text Available Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee People of color in the United States have been obligated to move through public space in particular ways, dictated by law and social custom. Narrators create cognitive maps of movement in the city shaped by racial codes of behavior. The maps change over time as law and social custom changes. The fluidity of the maps is also influenced by status, gender, class, and skin tone. This paper examines a rich body of oral narratives co-created with African Americans from 2004 to 2014 focusing on how men and women narrate their concepts of racialized space. It moves from narratives about the larger landscape — the city — to smaller, more personal public places — the sidewalk and the store — to intimate sites of contact in the public sphere. Many of the narratives describe complex flows of controlled movement dictated by racial boundaries in the context of capitalism. The narratives form an urban ethnography of the power relations inscribed on the landscape by racializing movement in space.   Narracje o urasowieniu przestrzeni w Austin (Teksas i Nashville (Tennessee Nie-Biali w Stanach Zjednoczonych byli zmuszeni do poruszania się w przestrzeni publicznej w szczególny sposób, określony przez prawo i zwyczaj społeczny. W swoich narracjach badani tworzą mapy kognitywne ruchu w mieście, kształtowane przez rasowe kody zachowania. Mapy te zmieniały się w czasie pod wpływem zmian prawnych i zwyczajowych. Na płynność tych map wpływały także status, płeć, klasa i odcień koloru skóry. W artykule przeanalizowano bogaty zbiór relacji ustnych tak zwanych Afroamerykanów, zbieranych w latach 2004-2014; uwaga skupia się na tym, jak mężczyźni i kobiety opowiadają o swoim widzeniu przestrzeni urasowionej. Omówiono narracje o szerszej przestrzeni miasta, jak i węższej, skoncentrowanej na bardziej osobistych miejscach publicznych, takich jak sklep. Wiele

 5. Incognito ergo sum. O wytwarzaniu obojętności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Tokarska-Bakir

  2014-06-01

  Full Text Available Incognito ergo sum: on indifference  The present article is an analysis of various types of indifference of non-Jewish inhabitants of Warsaw to the plight of Jewish Poles. The words of Krzysztof Dunin-Wąsowicz, a historian and “Żegota” activist, provide the vantage point for the analysis: Dunin-Wąsowicz claimed that around 75 per cent of the inhabitants of Warsaw “were indifferent to what was taking place behind the Ghetto wall”. Thomas Kuhne hypothesised that it was Germans’ indifference to the Jewish – not hatred – that legitimised the Nazi racial policies of the 1930s. This statement might also apply to the “75 per cent of the inhabitants of Warsaw”. The article is mainly based on articles published by ZWZ-AK, in particular Biuletyn Informacyjny.   Incognito ergo sum. O wytwarzaniu obojętności Autorka analizuje różne odcienie obojętności nieżydowskich mieszkańców Warszawy w latach czterdziestych wobec losu żydowskich Polaków. Punktem wyjścia jest zdanie Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, historyka i działacza „Żegoty”, który stwierdził, że dla około 75 procent mieszkańców Warszawy „obojętne było to, co działo się poza murem getta”. Powołując się na tezę Thomasa Kuhnego, że to właśnie obojętność Niemców wobec Żydów – a nie nienawiść w stosunku do nich – „spowodowała masowe poparcie nazistowskiej polityki rasowej w latach trzydziestych”, autorka zastanawia się, czy „podobnej opinii nie można by sformułować pod adresem” 75 procent mieszkańców Warszawy. Materiał do analizy stanowią w znacznej mierze publikacje prasy ZWZ-AK, w tym przede wszystkim „Biuletyn Informacyjny”.

 6. Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Krzak-Weiss

  2009-01-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii sygnetów drukarskich stosowanych przez impresorów działających na ziemiach polskich od XV do połowy XVII stulecia, a zatem od momentu, gdy ów element wytłoczony został w polskim druku po raz pierwszy, do chwili, gdy polska typografia (a wraz z nią i sygnet przeżywać zaczęły wyraźny kryzys. Wydzielony tymi ramami chronologicznymi zbiór liczy ponad 100 znaków impresorskich, a zatem na tyle dużo, by potrzebne, a wręcz konieczne, było jego uporządkowanie. Metodą, która pozwala uczynić to możliwie najprzejrzyściej, jest wyodrębnienie w ramach przedmiotu badań poszczególnych typów, co odbywa się na podstawie odpowiednio dobranych kryteriów. Odpowiednio, czyli tak, by uwzględniały każdy aspekt badanej materii i pozwalały na ukazanie jej w sposób jak najpełniejszy. W przypadku sygnetów drukarskich kryteria te muszą mieć nade wszystko na względzie fakt, że godła impresorskie są nie tylko elementami typograficznymi, ale i graficznymi, co powoduje, że rozpatrywać je należy w świetle zarówno typografii (czy szerzej bibliologii, jak i sztuki graficznej. Wziąwszy to pod uwagę, bogaty i wielce zróżnicowany zespół, jaki tworzą polskie sygnety używane od XV do połowy XVII wieku, uporządkować można na podstawie trzech kryteriów: chronologicznego, ikonograficznego i związanego z morfologią książki.

 7. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 8. Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Bocian

  2011-01-01

  Full Text Available Wirus Epsteina-Barr (EBV jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Szacuje się, że około 90–95�0populacji dorosłych przeszło infekcję tym patogenem. EBV jest przede wszystkim czynnikiem etiologicznym mononukleozy zakaźnej. Potwierdzono także związek przebytej infekcji EBV z rozwojem endemicznej postaci chłoniaka Burkitta. Przyjmuje się również, że EBV przyczynia się do występowania najpowszechniejszego powikłania u pacjentów po transplantacjach, jakim jest poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna. Dużą zależność stwierdza się między przebytą infekcją EBV a rozwojem chłoniaka Hodgkina, raka nosogardzieli i żołądka oraz nowotworów wywodzących się z mięśni gładkich. Podejrzewa się również związek przebytej infekcji z rozwojem niektórych chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Wirus Epsteina-Barr jest wirusem z rodziny [i]Herpesviridae[/i], zawierającym materiał genetyczny w ­postaci ­dsDNA. Wyróżnia się dwa typy wirusa Epsteina-Barr: typ A i B. Jedynym naturalnym gospodarzem dla EBV jest człowiek, a docelowymi komórkami dla EBV są głównie limfocyty B oraz komórki epitelialne nosogardzieli. Cykl życiowy EBV dzieli się na fazę lityczną oraz latentną. W fazie latentnej wyróżnia się trzy różne wzory ekspresji poszczególnych białek wirusowych. W pewnych warunkach może dojść do reaktywacji EBV, co ma znaczenie głównie w transplantologii. Podstawowe metody diagnostyki zakażeń EBV to metody serologiczne polegające na detekcji odpowiednich przeciwciał. Ostatnio coraz większe znaczenie mają też metody biologii molekularnej, tj. PCR czy hybrydyzacja [i]in situ[/i].

 9. Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Tomaszewski

  2013-01-01

  Full Text Available Początki wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego związane są z działalnością Jana Ostroroga i pierwszą polską książką pszczelarską, Nauką koło pasiek, wydaną w 1614 roku. Prawdziwie bujny rozwój oświaty pszczelarskiej, w tym literatury, rozpoczyna się jednak dopiero od połowy XIX wieku. Pierwszym wielkopolskim czasopismem dla hodowców pszczół był wychodzący od 1880 roku „Pszczelarz”. Wcześniej chcący pisać o tej gałęzi gospodarki umieszczali swe publikacje na łamach różnych czasopism, często dalekich swą tematyką od zagadnień gospodarstwa wiejskiego. Biorąc pod uwagę bogactwo poruszonego tematu, a przy tym objętość jednego artykułu, starano się w nim przedstawić ważniejsze dzieła książkowe i czasopisma, a jednocześnie w miarę możliwości ludzi, którzy często prócz związków z pszczelarstwem zapisali się dzięki swej różnorodnej działalności na kartach historii regionu. Szczególną uwagę zwrócono na czasopisma dziedzinowe, których liczba i jakość pozwalają stwierdzić, że Wielkopolska miała duży wkład w rozwój tego działu czasopiśmiennictwa w skali krajowej. Literatura pszczelarska nie rozwijała się w pustce politycznej, gospodarczej czy kulturowej. Dlatego przedstawiony został też rozwój organizacji pszczelarskich i innych niż piśmienne metod przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 10. Chorwackich etnologów i ludowców marzenie o dotarciu do źródła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Falski

  2014-11-01

  W pierwszej połowie XX wieku związki etnologii i polityki były w Chorwacji wyjątkowo silne. Etnologia stała się narzędziem budowania spójności narodowej i główną dziedziną wiedzy, w której poszukiwano autentycznych treści kultury chorwackiej, różnicujących ją zwłaszcza od kultury serbskiej czy ogólnie, południowosłowiańskiej. Centralną kategorią dyskursu zarówno etnologicznego, jak i politycznego, staje się pojęcie źródła. Najważniejszym teoretykiem i działaczem, który opracował koncepcję źródeł autentycznej kultury chorwac­kiej i wpisał ją w program polityczny, był Antun Radić. Razem z bratem Stjepanem założył on partię chłopską, która po 1918 r. stała się główną siłą polityczną Chorwatów. Radiciowie podkreślali, że jedynie folklor zachował czystość kulturową i właśnie dlatego wieś powinna być źródłem odrodzenia chorwackiej tożsamości. W krótkim okresie istnienia Banowiny Chorwackiej (1939–1941 program ten i towarzyszące mu wyobrażenia stają się ideologią ofi­cjalną, nacechowaną niezwykłym znaczeniem przydawanym etnologii. W artykule wskazuje się w konkluzji na niebezpieczne aspekty idei źródła, które wiążą się z wyobrażeniem kultury zamkniętej, ekskluzywnej, odrzucającej dialog i arbitralnie poddanej puryfikacji.

 11. Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł

  Science.gov (United States)

  Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena

  2015-06-01

  The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. Analiza dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.

 12. Nawrót w uzależnieniu od alkoholu jako wyraz depresyjności pacjenta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Wyrzykowska

  2012-03-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia studium przypadku pacjentki uzależnionej od alkoholu, której uzależnienie rozumieć można jako wtórne wobec osobowościowej depresyjności. Opisano historię życia pacjentki, podejmowanego przez nią lecze‑ nia uzależnienia oraz licznych nawrotów choroby. Przedstawiono rozumienie psychopatologii pacjentki, jak również powtarzających się nawrotów picia, z perspektywy teorii psychodynamicznej. Pacjentka pięciokrotnie podejmowała leczenie odwykowe. Cztery razy przerywała abstynencję po leczeniu. Z perspektywy psychodynamicznej uzależnienie od alkoholu oraz nawroty choroby można traktować jako formę autodestruktywności (w tym tak zwanej autodestruk‑ tywności pośredniej, niszczenia siebie, własnych marzeń oraz pragnień. Pacjentka kilkakrotnie podejmowała studia, których nie kończyła z powodu nadużywania alkoholu; miała dwójkę dzieci. W artykule dokonano również analizy re‑ lacji pacjentki z bliskimi osobami. Ojciec pacjentki był uzależniony od alkoholu. W okresie adolescencji pacjentka piła razem z nim. Matka pacjentki wspominana jest przez nią jako nieobecna. Swojego partnera pacjentka poznała na le‑ czeniu odwykowym. On również po wielu leczeniach nie utrzymywał abstynencji. Wydaje się, że w relacjach interper‑ sonalnych pacjentka nieświadomie powtarzała frustrujące, niesatysfakcjonujące związki. Można przyjąć, iż znalazło to swoje odzwierciedlenie w relacjach terapeutycznych, które, poprzez kolejne nawroty, pacjentka również unieważ‑ niała. Analiza historii życia i nawrotów picia alkoholu wskazuje, że rozwój uzależnienia mógł być spowodowany głę‑ bokimi deficytami natury depresyjnej w strukturze osobowości pacjentki oraz deficytami w relacji z obiektem.

 13. Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Wiśniewska

  2014-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przybliżenie sylwetki Siegfrieda Lipinera (1876– –1911 – poety, admiratora Nietzschego, przyjaciela i doradcy Mahlera, tłumacza dzieł Mickiewicza, a także świetnego bibliotekarza. Urodzony w Jarosławiu Siegfried Lipiner w 1875 roku przeniósł się do Wiednia, gdzie z wyróżnieniem zdał maturę i skończył studia na Wydziale Filozoficznym. Na lata gimnazjalne przypadają jego pierwsze próby poetyckie. Już jako student Lipiner skupił wokół siebie grono przyjaciół, w tym Gustava Mahlera, na którego twórczość jako najbliższy przyjaciel i doradca wywarł znaczny wpływ. Opublikowany w 1876 roku epos Der entfesselte Prometheus wzbudził duże uznanie Nietzschego i zainteresował Wagnera. Późniejsze utwory Lipinera nie spotkały się już z tak pozytywnym odzewem. W 1881 roku dzięki rekomendacji dr. Franciszka Smolki, przewodniczącego Izby Posłów, otrzymał pracę w Bibliotece Parlamentu Wiedeńskiego, w której przepracował z zaangażowaniem 30 lat. Do jego zasług należy zwiększenie dotacji dla biblioteki oraz pozyskanie nowych współpracowników naukowych, w tym Karla Rennera – późniejszego kanclerza i prezydenta Austrii. Dzięki współpracy z nimi możliwe było opracowanie nowych katalogów systematycznych, w tym katalogu kartkowego, który był w użyciu do 1995 roku. Starania Lipinera doprowadziły do uzyskania dodatkowej powierzchni bibliotecznej (obecnej czytelni. Po 30 latach jego urzędowania biblioteka parlamentu zaliczana była do najlepszych. Oprócz pracy bibliotecznej Lipiner dalej tworzył, a także podnosił swoje kwalifikacje. W 1894 uzyskał doktorat na podstawie dysertacji Homunculus, eine Studie über Faust und die Philosophie Goethes. Oprócz tego pracował za namową hr. Karola Lanckorońskiego nad przekładami dzieł Adama Mickiewicza: Pana Tadeusza oraz Dziadów – wydane w 1883 i 1887 roku do dziś uważane są za wybitne.

 14. Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kielak

  2014-04-01

  Full Text Available The symbolism of hazel in Polish folk culture. A fragment of cognitive definition The article discusses the symbolism of the hazel plant which constitute a segment (one facet of the cognitive definition of a hazel bush. The symbolism of the hazel is a category which terminate and gather in together other facets constituting the entry ‘Hezel’ in the Lublin ethnolinguistics dictionary (Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska: i.e. the plants’ provenance, image, time and place of flourishing; its magical, apotropaical, therapeutical, ritual and practical use etc. The symbol is thus – next to the stereotype – the second key concept in this dictionary. The author shows the different symbolic meanings attributed to hazel in Polish folk culture – the symbolism of the space tree, the symbolism of sacredness, a symbol of life, duration, recovery and growth; symbol of power and health, the symbolism of fertility and abundance, and a symbol of girl.   Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej W artykule omówiona została symbolika leszczyny stanowiąca wycinek (jedną fasetę definicji kognitywnej leszczynowego krzewu. Symbolika leszczyny jest kategorią, która wieńczy hasło, bazując na pozostałych fasetach - dotyczących m. in. pochodzenia, wyglądu, czasu i miejsca kwitnienia, zastosowania apotropeicznego, magicznego, leczniczego, obrzędowego i praktycznego - spina je wspólną klamrą. Symbol jest bowiem, obok stereotypu, drugim kluczowym pojęciem w lubelskim słowniku etnolingwistycznym (Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Autorka prezentuje różne sensy symboliczne przypisywane w polskiej kulturze ludowej leszczynie – symbolikę drzewa kosmicznego; symbolikę świętości; symbol życia, trwania, regeneracji i wzrastania; symbol mocy i zdrowia, symbolikę płodności i obfito

 15. Partial Factors in Modelling of Steel Structures Reliability According to Eurocodes / Współczynniki Częściowe W Eurokodowym Modelu Niezawodności Konstrukcji Stalowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stachura Zbigniew

  2015-03-01

  Full Text Available Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu konstrukcji (pręta lub węzła. Eurokod stalowy [4] wprowadził zasady projektowania bazujące na bardziej złożonych modelach nośności niż w [8], gdyż stan graniczny można ocenić na podstawie warunku stateczności technicznej podukładu konstrukcji lub w ogólności, jak przedstawia to warunek (2.1 - na podstawie punktu granicznego na ścieżce równowagi wyznaczonej dla nieidealnego modelu całej konstrukcji. Pojawia się pytanie, czy stosowanie do nośności wyznaczonej na podstawie bardziej złożonych modeli mechaniki konstrukcji współczynników częściowych wyspecyfikowanych do oceny nośności pojedynczych elementów prowadzi do bezpiecznych oszacowań. Kalibracja współczynników częściowych w metodzie stanów granicznych może być dokonana przy różnych założeniach wyjściowych. Model niezawodności i ogólne zasady przyjętego w eurokodach rozdziału docelowego wskaźnika niezawodności na składowe odnoszące się do ustalenia obliczeniowych oddziaływań i ich kombinacji oraz do ustalania nośności obliczeniowej zostały podane w eurokodzie [1]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przyjęcia współczynników częściowych do nośności układu lub podukładu konstrukcyjnego. Opisano eurokodową procedurę wykorzystującą wyniki badań doświadczalnych do kalibracji współczynników częściowych do nośności.

 16. W okowach etniczności? Wybrane partie etnoregionalne w Serbii i Chorwacji (1990–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Mikucka-Wójtowicz

  2014-12-01

  współcześnie zjawisk społecznych – zdania badaczy w kwestii przyczyn reetnicyzacji systemów partyjnych, funkcjonowania partii etnoregionalnych, ich typów czy relacji z demokracją pozostają podzielone. Celem artykułu jest przybliżenie toczącej się w tym zakresie dyskusji oraz zaprezentowanie na jej tle wstępnych wyników badań dotyczących funkcjonowania wybranych ugrupowań etnoregionalnych w Serbii i Chorwacji.

 17. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 18. Memantyna w leczeniu zaburzeń afektywnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Strzelecki

  2011-06-01

  Full Text Available Celem pracy było przedstawienie właściwości przeciwdepresyjnych i normotymicznych memantyny, leku obecnie zarejestrowanego w leczeniu cięższych postaci otępienia typu alzheimerowskiego. W pracy, oprócz przybliżenia podstawowych informacji na temat tej substancji, skupiliśmy się na przedstawieniu dotychczas opublikowanych wyników jej stosowania w zaburzeniach afektywnych. Dostępne piśmiennictwo klinicznych zastosowań memantyny jest w tym zakresie bardzo ubogie, obejmuje pojedyncze badania w niewielkich grupach pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, w manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, jak również kilka opisów kazuistycznych, w tym w epizodzie depresyjnym w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Wstępne wyniki są dość optymistyczne, jakkolwiek nie upoważniają na obecnym etapie do jednoznacznych konkluzji. Podkreślane jest duże bezpieczeństwo stosowania memantyny oraz, co oczywiste, potrzeba przeprowadzenia kolejnych, dobrze zaplanowanych metodologicznie badań, które objęłyby większe grupy pacjentów, a także oceniałyby działanie memantyny u chorych z depresją dwubiegunową czy epizodem mieszanym ChAD. Ze względu na szybkie działanie kliniczne antagonistów glutaminianergicznego receptora NMDA memantyna byłaby interesującą i wygodną alternatywą terapeutyczną, z perspektywy zastosowania w codziennej pracy klinicznej znacznie korzystniejszą, dużo bezpieczniejszą i łatwiejszą w zastosowaniu od ketaminy, innego antagonisty NMDA. Co wydaje się szczególnie ważne, memantyna daje potencjalnie szansę na poprawę funkcjonowania poznawczego, co jest wykorzystywane w terapii otępień, zaś w zaburzeniach afektywnych dotychczas praktycznie nie było badane.

 19. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 20. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 1. Fałszywy znak równości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efraim Zuroff

  2012-12-01

  Full Text Available The equivalency canard Efraim Zuroff's text, originally published in Haaretz magazine, is a review of Timothy Snyder's Bloodlands. Snyder distinguishes six main mass murders commited by Nazi Germany and Soviet Union during the period of the Third Reich's existence. In Zuroff's opinion there are some significant differences between these tragedies. Dubious comparisons proposed by Snyder made the Holocaust most affected. Describing the Shoah as one of the six equally horryfying mass murders, the author ignores its ideological roots. Roots that sentenced to death all Jews  - regardless of their political views, religious practicies or the level of identification with Jewish community. Moreover Snyder takes no notice of the georaphical scope of the Holocaust. He also does not notice the fact, that the Nazis effectively managed to make so many Europeans their accomplices, who actively supported the Shoah.   Fałszywy znak równości Tekst Efraima Zuroffa, który pierwotnie ukazał się w piśmie Haaretz, to recenzja książki Skrwawione ziemie Timothy Snydera. Snyder wyróżnia sześć głównych masowych mordów popełnionych przez Niemcy i Związek Radziecki w okresie, który odpowiada istnieniu Trzeciej Rzeszy. Istnieją jednak, zdaniem Zuroffa, znaczące różnice między tymi tragediami. Na wątpliwych porównaniach, które proponuje Snyder, najbardziej „ucierpiał” Holokaust. Opisując Shoah jako jeden z sześciu równie straszliwych, masowych mordów, autor pomija jego ideologiczne korzenie, które sprawiały, że na śmierć skazany był każdy bez wyjątku Żyd, niezależnie od jego poglądów politycznych, praktyk religijnych czy stopnia identyfikacji z żydowską wspólnotą. Ponadto Snyder ignoruje ogromny zasięg geograficzny Holokaustu. Nie zauważa także skuteczności, z jaką naziści potrafili uczynić swoimi wspólnikami tak wielu Europejczyków, którzy w konsekwencji aktywnie wspomagali Shoah.

 2. Zespół Aspergera u osób dorosłych – zbieżność z innymi zaburzeniami, zaburzenia współwystępujące i problemy towarzyszące

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sławińska

  2014-12-01

  Full Text Available W klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV zespół Aspergera należy do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju. Nie w pełni zdefiniowane kryteria diagnostyczne są przedmiotem dyskusji badaczy i klinicystów. W nowym systemie klasyfikacji – DSM-5 – zespół Aspergera nie występuje, pojawiła się za to szeroka jednostka „spektrum zaburzeń autystycznych”. Do najpowszechniejszych objawów zespołu Aspergera zalicza się: zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, egocentryzm, upośledzenie umiejętności społecznych, stereotypowość zachowań, zawężenie zainteresowań, problemy z koordynacją. Manifestacja symptomów zmienia się w ciągu życia – z powodu wzrastających wymagań społecznych objawy stają się wyraźniejsze w okresie dorastania. Świadomość bycia innym prowadzi do pogłębiającego się wycofania. Postawienie właściwej diagnozy jest szczególnie trudne u osób dorosłych. Wielu pacjentów psychiatrycznych, w których przypadku istnieją duże trudności z ustaleniem rozpoznania, cierpi na – wcześniej niezdiagnozowany – zespół Aspergera. Jego objawy bywają błędnie rozpoznawane jako symptomy zaburzeń osobowości czy schizofrenii. Co więcej, wiele zaburzeń może współwystępować z zespołem Aspergera (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania. Agresja, uzależnienia, myśli i tendencje samobójcze także mogą zaciemniać jego objawy. Podsumowując: istnieje wiele zaburzeń współwystępujących i problemów towarzyszących, które utrudniają rozpoznanie omawianego zespołu u dorosłych.

 3. Słownictwo kulinarne w chorwackich przysłowiach, porzekadłach, frazeologizmach, przyśpiewkach, formach żargonalnych i ludowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrianna Słabińska

  2016-12-01

  ą ludzie biesiadujący przy stole. Rozmawiając o różnych codziennych sprawach, mówią też o jedzeniu – chwalą, narzekają czy krytykują. Spożywanie posiłków w gronie rodziny, przyjaciół, zarówno w sytuacji codziennej, jak i uroczystej, tworzy specjalny nastrój. Nadarza się okazja do zwierzeń, porad, żartów, wspomnień i życiowych refleksji. Powstają różne powiedzenia, przysłowia, które wzbogacają kulturę danego kraju czy regionu. Nie inaczej jest w Chorwacji. W języku chorwackim istnieje wiele przysłów i porzekadeł związanych z lokalnymi tradycjami kulinarnymi. Część z nich jest powszechnie znana w całym kraju, niektóre tylko na wybranych obszarach. W całej Chorwacji znane są liczne przysłowia w formie nieco zmienionej w warstwie obrazowej. Zaprezentowane w niniejszym artykule przysłowia i porzekadła zaczerpnęłam ze zbioru Josipa Kekeza, uznanego paremiologa chorwackiego. Należy wziąć pod uwagę, iż jest to materiał wybrany, a w słownikach internetowych notowane są jeszcze inne formacje, których nie będę tu omawiać. Obok form chorwackich podaję w nawiasach polski ekwiwalent w tłumaczeniu własnym, oddający sens całej konstrukcji. W dalszej części opisuję przysłowia regionalne oraz przyśpiewki, które ilustrują różnorodność dialektów chorwackich. Przytaczam także obecne w chorwackiej leksyce kulinarnej inne formy językowe, jak żargonizmy i elementy zaczerpnięte z innych języków, aby ukazać jej niezwykłą różnorodność i bogactwo.

 4. Post-Traumatic Realism: Representations of History in Recent Irish Novels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Drong

  2015-06-01

  utworów jest realizm posttraumatyczny. Wielu z przytaczanych autorów wpisuje się także w nurt rewizjonizmu historycznego, który podważa zastaną narrację historyczną i obiegowy, nacechowany agresywnym nacjonalizmem model patriotyzmu. Powieści Sebastiana Barry’ego, Roberta McLiama Wilsona, Edny O’Brien czy Julii O’Faolain kontestują ów model, ukazując, że prowadzi on do przemocy, utrwalania podziałów politycznych i stagnacji kulturowej zarówno w Republice Irlandii, jak i w Irlandii Północnej. W dobie epistemologicznego równouprawnienia dyskursu historiograficznego i fikcji literackiej omawiane w artykule powieści konstruktywnie wpisują się w dyskusję nad stosunkiem narodu irlandzkiego do swojej historii, nad koniecznością zamknięcia raz na zawsze bolesnych rozdziałów związanych z wojną domową początku lat dwudziestych XX wieku i konfliktami na tle społecznym oraz religijnym.

 5. Niecodzienny przypadek samobójczego zatrucia tlenkiem węgla przy użyciu przenośnego grilla ogrodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip Bolechała

  2014-10-01

  Full Text Available Śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla są dość często spotykane w praktyce medyczno-sądowej. Choć zazwyczaj mamy wówczas do czynienia ze zdarzeniami o charakterze nieszczęśliwego wypadku, to przypadki zatruć samobójczych też nie należą do rzadkości – tak w Polsce, jak również w innych krajach europejskich. Źródłem trującego gazu, mającego posłużyć samobójcy do odebrania sobie życia, bywają zazwyczaj spaliny silników samochodowych i domowych piecyków gazowych w instalacjach odgrzewających wodę uwalniane w zamkniętych pomieszczeniach. W niniejszej pracy pragniemy przedstawić nietypowy przypadek, jedyny w historii krakowskiego Zakładu, w którym do uzyskania wysokiego stężenia tlenku węgla wykorzystano palące się brykiety węglowe w typowym, przenośnym grillu ogrodowym. Liczący 65 lat mężczyzna rozpalił go w zamkniętym od wewnątrz pokoju, gdzie wcześniej uszczelnił wszystkie szpary i otwory wentylacyjne, a przy  wejściu zostawił kartkę ostrzegającą współmieszkańców o obecności gazu. Ustalenia śledcze wskazały, że podłożem targnięcia się na własne życie były przede wszystkim kłopoty zdrowotne. Z analizy piśmiennictwa wynika, że taki sposób samobójstwa (mimo dużej dostępności materiałów należy do wyjątkowej rzadkości w kulturze europejskiej czy amerykańskiej, gdzie literatura przynosi opisy tylko pojedynczych przypadków. Natomiast zwrócono uwagę, iż wykorzystywanie grillów do samobójczych zatruć stało się w ostatnich kilkunastu latach niezwykle powszechne w krajach Dalekiego Wschodu. Wskazano pewne historyczno-kulturowe uwarunkowania mogące mieć wpływ na tak wyraźną geograficzną polaryzację występowania omawianej metody w niektórych państwach azjatyckich oraz przytoczono dyskutowaną w piśmiennictwie naukowym znaczącą rolę mediów w popularyzacji takiego sposobu samobójstwa.

 6. Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oksana Voytyuk

  2016-08-01

  Full Text Available The actions of Crimean Tatars national liberation movement under сonditions of annexation of the Crimea (example of Crimea blockade In 2015, due to the rapidly changing political and economic situation in the world, the issue of annexation of the Crimea gave way to such news as the political situation in Syria, and Russia's participation in hostilities in this country, the imposition of sanctions on Russia and their impact on the Russian economy, falling oil prices and its effects, the situation with refugees in the European Union. To draw attention to the problem of the annexation of the Crimea and Crimean Tatars Mejlis and its chairman Refat Chubarov and political leader of the Crimean Tatars Mustafa Dzhemilev initiated a peace action of blockade of Crimea. Blockade had two stages – transporto and food blockade and energy blockade. The action ended with the start of 2016 year. Regardless that Crimean Tatars failed to achieve the main goal - to release all political prisoners, blockade showed how high there is peninsula’s dependence from Ukraine's economy.   Działania krymskotatarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w warunkach aneksji Krymu (na przykładzie blokady półwyspu W 2015 roku, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną i gospodarczą na świecie, kwestia aneksji Krymu ustąpiła miejsca takim wiadomościom jak sytuacja w Syrii i udział Rosji w działaniach wojennych na terenie tego kraju, nałożenie sankcji na Rosję oraz ich wpływ na rosyjską gospodarkę, spadek cen ropy naftowej i jego skutki, sytuacja z uchodźcami w Unii Europejskiej. Celem zwrócenia uwagi na aneksję Krymu i problem Tatarów Krymskich, Medżlis z siedzibą w Kijowie przewodniczącym Refatem Czubarowym i politycznym przywódcą Tatarów Krymskich Mustafą Dżemilewym inicjowali bezterminową pokojową akcję blokady Krymu. Blokada miała dwa etapy – transportowo-towarowy i energetyczny. Akcja zakończyła się wraz z rozpocz

 7. Ethics of the Sea – Experience of the Vis Archipelago Fishermen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josko Bozanic

  2015-12-01

  Full Text Available Ethics of the Sea – Experience of the Vis Archipelago FishermenThis paper is based on the author's years-long research of the experience of fishermen of the island of Vis, their ethics and mutual relationships in the extreme conditions of fishing at distant open sea islands of the Adriatic where they were continously exposed to pirate attacks, open sea elements, with boats powered by wind or man, in small living quarters of a boat and fiercely competing with each other for survival. In such extreme conditions the only answer to the challenge of survival was mutual solidarity, willingness to help another, the principle of egalitarianism and mutual respect. The author also speaks about the transethnic culture of people living at sea, the phenomenon of the sea as the liquid element which does not divide but rather connects different shores, cultures and languages. He speaks about the insular world whose most important social principle is - work, manufacture as the basis of survival, sacrificing for another and high value of an individual  who  deserves to be held in esteem through his work and sacrifice as the corrective of selfish interests. Etyka morza – doświadczenie rybaków z wyspy VisArtykuł opiera się na wieloletnich badaniach autora nad doświadczeniem rybaków z wyspy Vis (Chorwacja, ich etyką i wzajemnymi relacjami w trudnych warunkach na odległych wyspach adriatyckich, gdzie nieustannie byli narażeni na ataki piratów, kaprysy otwartego morza; posługiwali się łodziami żaglowymi i wiosłowymi, żyjąc na małej przestrzeni i rywalizując między sobą o przetrwanie. W tak skrajnych warunkach jedynym wyjściem, by przetrwać, była wzajemna solidarność, troska o innego, zasada równości i wzajemny szacunek. Autor mówi też o transetnicznej kulturze ludów żyjących na morzu, zjawisku morza jako płynnego elementu, który nie dzieli, lecz raczej łączy różne brzegi, kultury i języki. Opisuje wyspiarski

 8. Philip Rieff’s typology of culture and its applicability to the literary hybridization of the theological ideas of humanity and spiritual progress (a Bulgarian case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Szwat-Gyłybowa

  2016-10-01

  Full Text Available Philip Rieff’s typology of culture and its applicability to the literary hybridization of the theological ideas of humanity and spiritual progress (a Bulgarian case study The twentieth century has become in a special way a time of reflection on the theologi­cal roots of human thinking, including thinking in political terms; suffice it to mention such names as Walter Benjamin, Carl Schmitt and Erich Voegelin. One of the thinkers who joined the ongoing disputes was Philip Rieff, who in his book My Life Among the Deathworks (2006, took on the task of a controversial (according to many revitalization of the Judeo-Christian paradigm. Reflecting on the subject of art works over several centuries, he abstracted typo­logical criteria allowing him to build a dichotomous model of art, as dedicated either to death (the non-Judeo-Christian variety or to life (the Judeo-Christian variety. The paper attempts to verify his reasoning by reflecting on the theological models of humanity and spiritual progress in Teodora Dimova’s novel The Train to Emmaus (Vlakat za Emaus, 2014.   O przydatności typologii Philipa Rieffa w badaniach nad literackimi hybrydyzacjami teologicznych idei człowieczeństwa i duchowego postępu (na jednym przykładzie bułgarskim Wiek dwudziesty w szczególny sposób stał się czasem refleksji nad teologicznymi korze­niami ludzkiego myślenia, w tym myślenia w kategoriach politycznych; dość wspomnieć choćby nazwiska tak różnych myślicieli jak Walter Benjamin, Carl Schmitt, Erich Voegelin. Jednym z badaczy, który włączył się w toczące się dysputy był Philip Rieff, który w książce My Life Among the Deathworks (2006 podjął trud dyskusyjnej (zdaniem wielu rewitalizacji paradygmatu judeochrześcijańskiego. Snując rozważania na temat dzieł sztuki na przestrzeni kilku wieków, wyabstrahował kryteria typologiczne, pozwalające budować dychotomiczny model sztuki jako dedykowanej śmierci (wariant antyjudeochrze

 9. Wrodzone miopatie – choroby mięśni szkieletowych związane z zaburzeniami struktury i funkcji filamentu aktynowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Robaszkiewicz

  2011-01-01

  Full Text Available Wrodzone miopatie są heterogenną pod względem klinicznym i genetycznym grupą chorób układu mięśniowego, charakteryzującą się strukturalnymi zaburzeniami w obrębie włókien mięśniowych oraz osłabieniem i deformacją różnych partii mięśni. W obrazie klinicznym pacjenci prezentują wiele objawów – od ostrych, prowadzących do śmierci we wczesnym okresie noworodkowym, do łagodnych ujawniających się dopiero w wieku dojrzałym. W obrazach mikroskopowych mięśni zmiany strukturalne przybierają postać nitkowatych wtrętów w sarkoplazmie (miopatia nemalinowa – NM lub jądrze komórkowym (miopatia z wewnątrzjądrowymi pałeczkami – IRM, czapeczkowatych struktur umieszczonych obwodowo w komórce (miopatia typu czapeczek – CD, akumulacji filamentów aktynowych we włóknie mięśniowym (miopatia aktynowa – AM, zmian w wielkości i liczbie wolnych i szybkich włókien mięśniowych (wrodzona dysproporcja typów włókien – CFTD, nieregularnej linii Z, czy też zmian w położeniu jąder komórkowych. Za rozwój wrodzonych miopatii odpowiedzialne są mutacje w kilku genach kodujących białka mięśniowe. Najczęstsze mutacje dotyczą genów kodujących białka związane z cienkim filamentem – aktyną ([i]ACTA1[/i], tropomiozyną ([i]TPM2 i TPM3[/i], troponiną ([i]TNNT1[/i] i [i]neb[/i]uliną (NEB. Badania[i] in vitro [/i]i [i]in vivo [/i]wykazały, że zidentyfikowane mutacje wywołują zmiany w strukturze białek cienkiego filamentu, zaburzające procesy polimeryzacji i stabilizacji aktyny, jej wewnątrzkomórkowej lokalizacji oraz regulacji oddziaływań aktyny z miozyną. Wiele wyników wskazuje na „toksyczne” działanie białka zmienionego przez mutację. Niestety, nie istnieje prosta korelacja między zmianą w funkcji białek a patomorfologią i objawami klinicznymi miopatii.

 10. Combustion of Coal-Mule Briquettes / Spalanie Brykietów Z Mułu Węglowego

  Science.gov (United States)

  Kijo-Kleczkowska, Agnieszka

  2013-09-01

  Combustion technologies coal-mule fuels create a number of new possibilities for organising combustion processes so that they fulfil contemporary requirements (e.g., in terms of the environment protection- related issues). The paper describes the problems of coal-mule fuel combustion that have acquired a wider significance as the quality requirements of coal combustion in power plants have been growing. Coal mines that want to fulfill expectations of power industry workers have been forced to develop and modernize plants of coal wet cleaning. It all results in the growing amount of waste arising in the process of coal wet cleaning which contains smaller and smaller coal undersizes. In this situation the concept of direct combustion of the above mentioned waste and their co-combustion with other fuels, coal and biomass, seems to be attractive. Biomass is one from the most promising sources of renewable energy. The main aim of the paper is to identify the mechanism and kinetics of combustion of coal-mule fuels and their co- -combustion with coal and biomass in the briquettes form based on extensive experimental research in air. Niekorzystny bilans paliwowy naszego kraju powoduje nadmierne obciążenie środowiska, wywołane emisją CO2, NOx, SO2 i pyłów, a także powiększeniem powierzchni koniecznych na składowanie wciąż narastających stałych odpadów paleniskowych. Górnictwo, od którego energetyka oczekuje coraz lepszego paliwa, musi stosować głębsze wzbogacanie węgla. Powoduje to ciągłą produkcję odpadów w postaci mułów poflotacyjnych. Najlepszą metodą utylizacji tych mułów jest ich spalanie w postaci zawiesin, a także ich współspalanie z innymi paliwami, węglem czy biomasą. Biomasa jest bowiem jednym z najbardziej obiecujących źródeł OZE, a jej współspalanie z paliwami węglowymi znajduje w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie zarówno w kraju, jak i na świecie. W tej sytuacji istotne jest prowadzenie badań naukowych

 11. The Role and Place of Cartography in the Development of the Spatial Information Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Olszewski, Robert

  2012-09-01

  Hundreds of various spatial databases and maps developed using those databases were created in Poland and abroad in the past decade. The majority of them were created ad hoc, in relation to implementation of current demands of particular institutions or organisations. Thus, the side effect |of rapid development of geoinformation was increasing organisational, methodological and conceptual chaos. Adoption and successive implementation of resolutions of the EU INSPIRE Direc- tive, as well as the Polish Act on the Spatial Information Infrastructure was the partial solution of the discussed issues. However, the legal acts of high grade specify only general rules of creation of the geoinformation infrastructure. The development of modem and functional spatial, reference and thematic databases requires detailed determination of a conceptual model of particular databases, the ways of their population, utilisation and processing of data stored in those databases. However, legislative activity is not the most important part of that process; appropriate understanding of sur- rounding geographic reality, resulting in the development of correct cartographic models, implemented in the form of spatial databases, is far more important. Therefore, after the period of rapid technological development and fascination of modem information solutions, the deep methodological reflection is necessary. W minionym dziesięcioleciu powstało, zarówno na świecie, jak i w Polsce, setki różnego rodzaju baz danych przestrzennych i opracowywanych na ich podstawie map. Większość z nich była tworzona ad hoc w związku z realizacją bieżących potrzeb danej instytucji czy organizacji. Skutkiem ubocznym gwałtownego rozwoju geoinformacji stał się zatem narastający chaos organizacyjny, metodyczny i koncepcyjny. Częściowym rozwiązaniem tego problemu stało się przyjęcie i sukcesywne wdrażanie zapisów unijnej dyrektywy INSPIRE i polskiej ustawy o infrastrukturze informacji

 12. Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Radomski

  2016-01-01

  mają być propagowane przez środowiska liberalne i postkomunistyczne. W wypowiedziach publicystów narodowych pojawiają się także akcenty antysemickie. Krytyczna ocena dotyczy też współczesnej polskiej literatury, a zwłaszcza twórczości Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka czy Olgi Tokarczuk. Podobne oceny odnoszone są do prac polskich historyków. Za istotną uznano więc puryfikację kultury narodowej. Wśród środków zaradczych środowiska narodowe proponują: rozwój edukacji historycznej, ochronę dziedzictwa narodowego, rozwój katolicyzmu i promocję kultury narodowej. W tym ostatnim wypadku za niezwykle ważny uznają one branding narodowy. Jego podstawowe składniki to historia, język, architektura, krajobraz, reżim polityczny itp. Polscy narodowcy zapewne zaakceptowaliby opinię sformułowaną przez Michaela Portera. Twierdzi on, iż co prawda nastąpiła globalna homogenizacja, ale podkreślanie odrębności narodowej jest źródłem sukcesu.

 13. Kompleks Wanga w Rupite jako sanktuarium religijne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ida Ciesielska

  2016-10-01

  . Jednocześnie, dzięki zastosowanej przez pomysłodawców mistyfikacji oraz ambiwalentnej wobec synkretycznych zjawisk religijnych postawie Bułgarskiej Prawosław­nej Cerkwi, świątynia pw. św. Petki – stanowiąca oś omawianego kompleksu – stała się oficjalnie cerkwią prawosławną. Kompleks w Rupite ponadto interpretować można jako instytucjonalizację prężnie rozwijającego się w zachodnio-południowej Bułgarii kultu rodzi­mej jasnowidzki – Wangi. Powiązanie mediumicznych i leczniczych charyzmatów Wangi z ludowymi wyobrażeniami św. Petki pozwoliło na wpisanie jasnowidzki w paradygmat chrześcijańskiej męczennicy i prorokini oraz włączyło Wangę do panteonu – popularnych na tych terenach – tzw. świętych lekarzy.

 14. Continuity or Discontinuity – the Case of Macedonian Phonetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sawicka

  2015-07-01

  The article presents its principal topic of the continuity of linguistic phenomena based on the material of Macedonian phonetics, treated as a constituent of south-east European phonetics, and not as an element of the Slavic world. It provides, firstly, a static perspective, produced by enumerating typologically relevant features. Seen from this perspective, Macedonian phonetics is a component of the Central Balkanic area. Secondly, emphasis has been put on processes of phonetic convergence and their differences from those of grammatical convergence. These difference account for the instability of phonetic features, or in any case their generally lesser stability compared to morphosyntactic features, but on the other hand also for the possibility for some phenomena to survive in small areas, in a few dialects, and the possibility for linguistic features to reappear, which stems from alternating cross-dialectal interference. The Macedonian language territory abounds in such situations due to its multi-ethnicity, which is greater here than anywhere else in the Balkans. Particular in this respect is the area of Aegean Macedonia, where Slavic dialects are “protected” from the influence of the literary norm – albeit in the case of Macedonian even the realisation of the literary norm is not entirely stable in terms of phonetics. Ciągłość czy jej brak – casus macedońskiej fonetyki Nadrzędny temat dotyczący ciągłości zjawisk przedstawiony został na materiale macedońskiej fonetyki. Fonetyka macedońska została rozpatrzona jako składnik fonetyki Europy południowo-wschodniej, a nie jako element świata słowiańskiego. Przedstawiono, po pierwsze, obraz statyczny, wynikający z wyliczania relewantnych typologicznie cech. Ten obraz klasyfikuje fonetykę macedońską jako składnik centralnego obszaru bałkańskiego. Po drugie, położono akcent na przebieg procesów konwergencyjnych w zakresie fonetyki i na różnice w stosunku do takich procesów w

 15. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 16. Problematyka samotności i poczucie osamotnienia młodzieży, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina Szafrańska

  2017-07-01

  Full Text Available Alienacja w początkowej fazie adolescencji jest zjawiskiem powszechnym i zrozumiałym ze względu na etap rozwojowy. Może być traktowana jako zjawisko sprzyjające kształtowaniu się tożsamości młodego człowieka i osiąganiu przez niego autonomii. Erich Fromm zwraca uwagę, że przezwyciężanie jej jest elementem usprawniającym podmiot i daje możliwość uzyskania odpowiedzi na ważne pytania natury egzystencjalnej (Fromm 1996. Pewien poziom samotności sprzyja kształtowaniu osobistej dojrzałości i integracji. Istotne jest to, że młody człowiek szukając odpowiedzi na nurtujące go pytania potrzebuje kontaktów z bliskimi i rówieśnikami ale także czasu na przemyślenia i intelektualną refleksję w odosobnieniu. Wytyczając własną drogę uczy się zaspokojenia dwóch pozornie sprzecznych ze sobą potrzeb: autonomii i bliskości z innymi – z jednej strony bycia razem, a z drugiej oddalenia się z relacji społecznych. Erikson przyjmuje, że okres adolescencji wiąże się z koniecznością przezwyciężania kryzysu określanego jako intymność-izolacja (Erikson 2000. Nastolatek, który odnalazł już własną tożsamość poszukuje możliwości połączenia jej z tożsamością innych. Pojawiające się u młodzieży zachowania wspólnotowe nacechowane serdecznością, bliskością i otwartością łączą się z pozytywnym rozwiązaniem kryzysu związanego z intymnością i izolacją, a tym samym gotowością do zaangażowania się w określone związki i wspólnoty. Poczucie alienacji wsród adolescentów tłumaczyć można prawidłowościami rozwojowymi i kryzysem normatywnym. Naturalne w procesie rozwojowym tendencje alienacyjne u młodzieży, których istotą jest doznawanie poczucia odłączenia czy obcości wobec jakiegoś obszaru rzeczywistościzewnętrznej lub wewnętrznej człowieka powinny jednak mieć charakter przejściowy. Negatywne następstwa braku rozwiązania kryzysu rozwojowego, łączące się z

 17. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  ósa Harasztiego. Tropiąc alegoryczne odniesienia do cenzury rozproszone w tej powieści, autor artykułu odtwarza refleksję Bocheńskiego i sprawdza jej zbieżność z uwagami Harasztiego. Z rekonstrukcji wyłania się, zapożyczona z okresu romantyzmu, definicja artysty jako osoby bezwarunkowo podporządkowanej sztuce, a nie władzy. Autor artykułu testuje czy Bocheński pozostaje wierny tej definicji we własnej twórczości i uwypukla skłonność pisarza do ustępstw mających na celu złagodzenie odbioru jego dzieła przez cenzurę. Są to ustępstwa większe od tych, które zdaje się zalecać swoim kolegom po fachu. Strategie literackie, które stosuje Bocheński, działają jednak na dwóch płaszczyznach. Tworząc niejednoznaczność winy głównego bohatera powieści, łagodzą jej odbiór przez cenzurę, a jednocześnie – kreując tę niejednoznaczność – pozwalają na literackie przedstawienie widmowego charakteru winy artysty, który jest zawsze odpowiedzialny – tak jak Owidiusz – za to, czego jeszcze nie zrobił. W tym wypadku czego nie zrobił dla budowy komunizmu.

 18. Creolization and balkanization as a result of language (dialect contact. Is the origin of mixed languages universal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Głuszkowski

  2015-09-01

  Full Text Available Creolization and balkanization as a result of language (dialect contact. Is the origin of mixed languages universal? There are several types of language contact depending on the relations between languages. The article focuses on the results of language contact with multi- and unidirectional influence: balkanization, pidginization, creolization and other types of contact – why not all of them result in mixing codes. The author considers various theoretical approaches to describe languages in contact, the process of convergence and the genesis of mixed codes. While the comparison of such language situations as Balkan Sprachbund, colonial and postcolonial societies, multi-ethnic societies in the Western world, has shown  that each type of language contact needs its own approach, the final part of this paper is  devoted to two analogical language situations: Russian Old Believers in Poland and Poles in Siberia. However, despite of many similarities, even these two communities have developed their bilingualism in a different way. Kreolizacja i bałkanizacja jako rezultat kontaktu języków (dialektów. Czy istnieje uniwersalna geneza języków mieszanych? Możemy wyróżnić kilka typów kontaktu językowego w zależności od relacji pomiędzy językami. W artykule omówiono rezultaty kontaktu językowego z jedno- i wielokierunkowym wpływem: bałkanizacja, pidginizacja, kreolizacja oraz inne typy kontaktu, a także podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o to, czemu tylko niektóre z nich skutkują powstaniem języków mieszanych. Analizie poddano różne podejścia teoretyczne, służące opisowi języków w kontakcie, procesowi konwergencji oraz powstaniu języków mieszanych. Ponieważ porównanie takich przykładów kontaktu językowego jak Bałkańska Liga Językowa, społeczności kolonialne i postkolonialne oraz wieloetniczne społeczeństwa na Zachodzie pokazało, że każdy typ kontaktu wymaga innego podejścia, końcową cz

 19. Zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu jako objaw chorób systemowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2011-04-01

  Full Text Available Celem pracy była retrospektywna analiza pacjentów z zaburzeniami układu równowagi i/lub narządu słuchu w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Spośród 1208 chorych, w tym 727 kobiet i 481 mężczyzn, hospitalizowanych w latach 2009-2010 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych USK im. WAM w Łodzi, u których rozpoznano zaburzenia układu równowagi, szumy uszne i/lub uszkodzenie słuchu, losowo wybrano 300 przypadków – 182 kobiety w wieku 20-85 lat i 118 mężczyzn w wieku 17-90 lat. U każdego pacjenta zebrano szczegółowo wywiad, wykonano badania otorynolaryngologiczne i otoneurologiczne, audiometrie tonalną, słowną i impedancyjną, próby nadprogowe (SISI, TDT, ocenę natężenia i częstotliwości szumu, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR, badanie wideonystagmograficzne (ocena śledzenia ciągłego i kaskadowego, oczopląsu wywołanego bodźcem po- łożeniowym, określanym w pięciu pozycjach wg Nylena, ocena oczopląsu wywołanego bodźcem termicznym w teście dwukalorycznym wg Fitzgeralda-Hallpike’a oraz dodatkowe badania obrazowe głowy i/lub szyjnego odcinka kręgosłupa, w tym badanie USG tętnic doczaszkowych, a także rutynowe badania laboratoryjne. Spośród chorób ogólnoustrojowych najczęś- ciej u obu płci występowały choroby układu krążenia (kobiety – 41,76%, mężczyźni – 44,91%, łącznie 43%. Choroby endokrynologiczne stanowiły drugą co do częstości występowania grupę (20,67% i częściej występowały u kobiet (28,02% niż u mężczyzn (9,32%. Choroby neurologiczne stwierdzono w 8,33% przypadków, w tym u 10,44% kobiet i u 5,08% męż- czyzn, a nowotwory złośliwe w 4,3% przypadków. Najrzadziej obserwowano choroby autoimmunologiczne – 2,33%. Wielu chorobom ogólnoustrojowym towarzyszyły jednoczesne zaburzenia układu równowagi i narządu słuchu. Każdy lekarz, a szczególnie lekarz podstawowej opieki

 20. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 1. Aalenian foraminiferal fauna and microfacies analyses of the Tethys Ocean Basin from the Transdanubian Range (Hungary)

  Science.gov (United States)

  Zsiborás, Gábor; Görög, Ágnes

  2016-04-01

  The early Middle Jurassic foraminiferal fauna of the Tethys Ocean Basin is hardly known. It is especially true for the Aalenian from when only Monaco et al. (1994) published some forms from Valdorbia Section, Central Italy and Wernli (1988) from Domuz Dag, Turkey. Thus the aim of our study was to give a detailed systematic description of the foraminiferal fauna and microfacies analyses of Nagy-Pisznice Section of Lábatlan and T?zköves Gorge of Bakonycsernye from the Transdanubian Range. According to several studies of Géczy} and others, the ammonite fauna indicate all Aalenian (Opalinum, Murchisonae, Concavum) biozones in both successions. 6 samples from T?zköves Gorge, 13 samples from Nagy-Pisznice were collected. Both sequences are about 3 metres thick Ammonitico Rosso type reddish grey limestone with flaser beds and nodules (Tölgyhát Limestone Formation). For the microfacies studies thin sections were made. The dominant microfacies is bioclastic wackestone predominated {Bositra} shells. To extract the microfossils, each sample was dissolved in glacial acetic acid. The microfauna consist of foraminifers, calcispheres, juvenile ammonites, ostracods, radiolarians, microgastropods and fragments of echinoderms. Throughout the Nagy-Pisznice succession, the composition of the foraminiferal fauna is relatively uniform and moderately divers. Most specimens belong to Suborder Lagenina with 60-80{%} abundance. The Suborder Spirillinina are also frequent with 20-35{%} abundance. Agglutinants are subordinated and Suborder Miliolina is absent. The most abundant genus is {Lenticulina}, its amount is more than 50{%} in some samples. {Astacolus}, {Marginulina}, {Dentalina}, {Nodosaria}, {Paralingulina} and Epistominidae are also frequent. {Eoguttulina} and {Paalzowella} are scarce. Spirillinids are represented by {Spirillina}, {Turrispirillina}, and {Coronipora} genera. The taxonomic composition of the foraminiferal fauna of T?zköves Gorge is similar to the aforesaid

 2. Partial Factors in Modelling of Steel Structures Reliability According to Eurocodes / Współczynniki Częściowe W Eurokodowym Modelu Niezawodności Konstrukcji Stalowych

  Science.gov (United States)

  Stachura, Zbigniew; Giżejowski, Marian

  2015-03-01

  Problems associated with the estimation of partial factors for structural systems, subsystems and buckling of individual elements are dealt with in this paper. Aspects related to resistance factors for the section resistance and member resistance are in particular referred to. The Eurocode's approach of resistance partial factor calibration assisted by experimental data for subframe systems is also summarized. Stan graniczny nośności konstrukcji, projektowanej w tradycyjnym podejściu na podstawie efektów oddziaływań jest oceniany z niezawodnościowego modelu szeregowego. Kalibrację współczynników częściowych do nośności przeprowadza się wówczas na podstawie analizy niezawodności pojedynczego elementu konstrukcji (pręta lub węzła). Eurokod stalowy [4] wprowadził zasady projektowania bazujące na bardziej złożonych modelach nośności niż w [8], gdyż stan graniczny można ocenić na podstawie warunku stateczności technicznej podukładu konstrukcji lub w ogólności, jak przedstawia to warunek (2.1) - na podstawie punktu granicznego na ścieżce równowagi wyznaczonej dla nieidealnego modelu całej konstrukcji. Pojawia się pytanie, czy stosowanie do nośności wyznaczonej na podstawie bardziej złożonych modeli mechaniki konstrukcji współczynników częściowych wyspecyfikowanych do oceny nośności pojedynczych elementów prowadzi do bezpiecznych oszacowań. Kalibracja współczynników częściowych w metodzie stanów granicznych może być dokonana przy różnych założeniach wyjściowych. Model niezawodności i ogólne zasady przyjętego w eurokodach rozdziału docelowego wskaźnika niezawodności na składowe odnoszące się do ustalenia obliczeniowych oddziaływań i ich kombinacji oraz do ustalania nośności obliczeniowej zostały podane w eurokodzie [1]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące przyjęcia współczynników częściowych do nośności układu lub podukładu konstrukcyjnego. Opisano eurokodową procedur

 3. Renovation of Shaft Mining Building No. 2 in Kłodawa Salt Mine/ Renowacja Budynku Nadszybia Nr 2 Na Terenie Kopalni Soli "Kłodawa" S.A.

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz; Wielentejczyk, Przemysław

  2015-06-01

  The paper presents the renovation process of the shaft mining building No. 2 situated in the Kłodawa Salt Mine. A technical state of the facility required immediate reinforcement of structural elements, which was confirmed by expertise carried out by the authors. A lack of repairs could be the cause of building damage. The progress of corrosion in some steel profiles of columns or floors was very advanced. The state of the building was rapidly worsening due to the very high salinity of the indoor environment, moisture (building not insulated) and vibrating engines of machinery operating on different floors felt throughout the facility. After carrying out the technical expertise, working plans and specifications, and relevant numerical analysis, the modernization process was realized by the reinforcement or rebuilding of structural elements. Referat przedstawia sposób remontu i naprawy konstrukcji nośnej i obudowy budynku nadszybia nr 2 na terenie Kopalni Soli "Kłodawa". Elementy konstrukcyjne budynku wymagały natychmiastowego wzmocnienia, co potwierdziła ekspertyza wykonana przez autorów. Zaniechanie prac remontowych groziło awarią budowlaną pomimo przeprowadzonej wcześniej w 2002 r. naprawy. Postęp korozji w niektórych profilach stalowych słupów czy stropów był bardzo zaawansowany. Stan obiektu pogarszał się szybko ze względu na bardzo duże zasolenie środowiska, wilgoć (budynek nieocieplony) oraz pracujące na poszczególnych poziomach maszyny wytwarzające duże drgania wyczuwalne w każdym miejscu obiektu. Wykonano ekspertyzę i projekt wykonawczy przed przystąpieniem do prac renowacyjnych. Przeprowadzono stosowną analizę numeryczną budynku uwzględniając w obliczeniach osłabione korozją elementy pomniejszając odpowiednio w modelu ich parametry wytrzymałościowe. Na tej podstawie zaproponowano stosowne wzmocnienia. Zastosowano technologie wzmocnień stosując wymianę profili stalowych, wspawywanie dodatkowych profili lub blach

 4. Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zawisza

  2014-12-01

  Full Text Available An Absent Biography. About the life and work of Ireneusz Plater-Zyberk Ireneusz Plater-Zyberk (1896–1946, was a writer and a film producer, adventurer and gallant. His life is an incredible story of the disabled individual who succeeded in an amazing career. Plater-Zyberk was born in a wealthy landowning family who lived at the estate of Vabole in Latvia. He was born without hands and at that time, due to his disability, was classified as "margins of society." Thanks to perseverance and commitment of his mother, he graduated as an extern student from high school in Warsaw, Poland. His career  includes Life without Hands, memories,  and two novels. He was a co-author of first movie in Poland with stunt effects Dead Node (1927, which unfortunately wasn’t preserved. Also, he was recognized as a documentary creator as well as an initiator of film production regulations.   Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka Ireneusz Plater-Zyberk (1896 lub 1897–1946 był literatem i twórcą filmowym, nieco awanturnikiem i bawidamkiem. Jego postać to niezwykły przykład niepełnosprawnego, który osiągnął w dwudziestoleciu międzywojennym znaczącą karierę. Ireneusz Plater-Zyberk pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, zamieszkałej w majątku Wabol na Łotwie. Urodził się bez rąk i w ówczesnej rzeczywistości miał pozostać na marginesie społeczeństwa. Dzięki wytrwałości matki udało mu się ukończyć jako ekstern gimnazjum w Warszawie. W swoim dorobku ma wspomnienia Życie bez rąk oraz dwie powieści. Ważną rolę odegrał Plater jako scenarzysta i reżyser, był m.in. współtwórcą pierwszego polskiego filmu z efektami kaskaderskimi „Martwy węzeł” (1927. Miał on również ogromne zasługi jako twórca filmów dokumentalnych i jednocześnie inspirator zmian w prawodawstwie dotyczącym produkcji filmowej. Tłem jego twórczości pisarskiej jest burzliwe i pełne przygód

 5. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 6. Gorycz zatrzymanego czasu. "Mirra, kadzidło i złoto"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycjusz Pająk

  2014-11-01

  Full Text Available The bitterness of suspended time. "Gold, Frankincense and Myrrh"  This article discusses the Croatian film "Gold, Frankincense and Myrrh", directed by Ante Babaja (1971. The film is a response to the unrealised vision of a communist utopia. It is set on a Dalmatian island during the era of real socialism. According to communist propaganda, real socialism is the fulfilled utopia, meaning the end of history. In Babaja’s interpretation, the end of history does not involve the victory of communism, but rather its defeat and the return of Catholic tradition as the only unquestionable value making sluggish, socialist everyday life possible to accept, since it gives sense and order to an axiologically degraded and alienated world. In this insular world, it is the traditional past and not the communist future which becomes an eternal present. Remaining outside of time among the relics of tradition is the only option in a situation where communist progress fails to produce the desired results. Tradition does not promise a new wonderful world and does not fix the current world, but it ensures balance between its contradictions. This situation leads to bitterness, since accepting it requires the acceptance of its dark side. The ironic attitude towards the Catholic tradition which is predominant in the first half of the film, turns into bitter affirmation of tradition in the second.   Gorycz zatrzymanego czasu. "Mirra, kadzidło i złoto" Artykuł poświęcony jest chorwackiemu filmowi "Mirra, kadzidło i złoto", wyreżysero­wanemu przez Ante Babaję w 1971 roku. Film stanowi odpowiedź na niespełnioną wizję utopii komunistycznej. Jego akcja rozgrywa się na dalmatyńskiej wyspie w okresie realnego socjalizmu. Wedle komunistycznej propagandy realny socjalizm to urzeczywistniona utopia, co oznacza, że historia się skończyła. W interpretacji Babai koniec historii nie wiąże się ze zwycięstwem komunizmu, lecz z jego klęską i powrotem tradycji

 7. Nations in the bubble of social reality: language and all that

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kamusella

  2016-08-01

  ludzkich, czyli innymi słowy, generowanie potrzebnej ku temu spójności społecznej. Korzystając z powyżej wymienionych ustaleń, artykuł proponuje nowe podejście do szeroko dyskutowanej kwestii czy narody istnieją obiektywnie lub są subiektywnymi bytami, analizując to zagadnienie w świetle zaproponowanego przez J. Searle’a rozróżnienia pomiędzy ontyczną obiektywnością/subiektywnością a epistemiczną obiektywnością/subiektywnością.

 8. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 9. Koniec epoki rewizjonizmu – rok 1945 w publikacjach gazety „Църковен вестник”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Rusewa

  2014-11-01

  ństwa. Artykuł miał na celu pokazanie środków perswazji, jakimi posługiwała się ta jawna propaganda oraz stopnia zależności oficjalnego sta­nowiska Cerkwi od koniunktury politycznej w kraju i Europie. W refleksji na ten temat użyto terminologię zaproponowaną przez Erica Voegelina, autora takich pozycji jak Hitler und die Deutschen czy Nowa nauka polityki, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko omawianych przez autora gnostyckich inspiracji „odnowy świata”. Do przybliżenia złożoności problemu relacji kościelno-politycznych w Bułgarii oraz do przedstawienia wpływu haseł bułgarskiego rewizjonizmu terytorialnego na działania Cerkwi posłużyła analiza publikacji gazety kościelnej odnoszących się do aneksji Dobrudży Południowej.

 10. Fumaran dimetylu – nowy lek w terapii stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Stępień

  2015-11-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, na którą cierpi ponad 500 tys. Europejczyków. Występuje trzykrotnie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn, głównie u osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia, częściej w północnych krajach kontynentu. W  ostatnich latach odnotowano postęp w  terapii stwardnienia rozsianego. Obecnie na rynku jest dziesięć preparatów zmniejszających roczny wskaźnik rzutów i progresję niepełnosprawności. Fumaran dimetylu to nowy lek stosowany doustnie, który zmniejsza ryzyko wystąpienia rzutu choroby, spowalnia postęp niepełnosprawności i zmniejsza liczbę nowych ognisk demielinizacyjnych widocznych w  rezonansie magnetycznym. W  porównaniu z  dotychczas stosowanymi lekami pierwszego wyboru, takimi jak interferon beta-1b i beta-1a czy octan glatirameru, fumaran dimetylu cechuje się wyższą skutecznością kliniczną i radiologiczną. W badaniach klinicznych wykazywał ponad 56-procentową redukcję wskaźnika rzutów, 76-procentową redukcję liczby nowych/powiększających się zmian w obrazie T2-zależnym oraz zahamowanie postępu niepełnosprawności. Jednocześnie lek ma dobry profil bezpieczeństwa: niewielki odsetek pacjentów zgłaszał objawy niepożądane. Podobnie jak w przypadku leków stosowanych w drugiej linii, terapia wymaga kontroli poziomu limfocytów we krwi. W badaniach DEFINE i CONFIRM całkowita liczba limfocytów u osób leczonych fumaranem dimetylu zmniejszała się o około 30% po roku kuracji, a potem pozostawała na stałym poziomie, w granicach normy. U większości chorych (76% nie obserwowano limfopenii w pierwszych 12 miesiącach terapii. Zaledwie u 2% leczonych wystąpiła ciężka limfopenia utrzymująca się przez 6 miesięcy lub dłużej. Dotychczas opisano dwa przypadki postępującej wieloogniskowej encefalopatii u pacjentów przyjmujących lek z przewlekłą limfopenią. Fumaran dimetylu stanowi

 11. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Tylicki

  2011-07-01

  Full Text Available Tiamina (wit. B[sub]1[/sub] od ponad 70 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem biologów, biochemików i lekarzy ze względu na swój udział w głównych procesach biochemicznych i fizjologicznych. Cząsteczka tiaminy składa się z pierścienia pirymidynowego i tiazolowego połączonych mostkiem metylenowym. Jest ona syntetyzowana w komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, natomiast zwierzęta i ludzie muszą pobierać ją z pożywieniem. W komórkach tiamina występuje w postaci wolnej oraz estrów fosforanowych (mono-, piro- i trifosforanu, a także – co niedawno stwierdzono – w postaci adenozynotrifosfotiaminy. Pirofosforan tiaminy jest koenzymem ponad 20 scharakteryzowanych enzymów związanych z różnymi szlakami metabolicznymi (udział w przemianach katabolicznych prowadzących do syntezy ATP, biosynteza pentoz niezbędnych do budowy nukleotydów, metabolizm aminokwasów i innych związków organicznych. Badania ostatnich lat dowodzą również niekoenzymatycznej funkcji pochodnych tiaminy w regulacji ekspresji genów (ryboprzełączniki u mikroorganizmów i roślin, reakcjach stresowych, transdukcji sygnałów nerwowych, a także w nieznanych dotąd szlakach transdukcji odbierających bodźce związane z niekorzystnymi warunkami środowiska. Niedobory tiaminy są kojarzone z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak beri-beri, choroba Parkinsona, Alzheimera, Wernickego-Korsakowa, a także innymi patologiami układu nerwowego i krwionośnego. Dlatego witamina ta jest stosowana jako lek wspomagający w tych przypadkach. Rosnące zainteresowanie wzbudza uzyskiwanie coraz to nowych syntetycznych analogów tiaminy i możliwości ich wykorzystania jako antybiotyków, cytostatyków, herbicydów, czy też farmaceutyków łagodzących stan deficytu tej witaminy. W pracy przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący tiaminy i jej naturalnych, a także syntetycznych pochodnych, wskazując na udział tych związków w

 12. Kardiologiczne powikłania leczenia klozapiną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wierzbiński

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina jest efektywnym lekiem przeciwpsychotycznym wprowadzanym w przypadkach schizofrenii lekoopornej. Stosowaniu klozapiny mogą towarzyszyć liczne działania niepożądane. Najczęściej opisuje się powikłania hematologiczne: neutropenię i agranulocytozę. Powikłania kardiologiczne są rzadkie, uważa się jednak, że częstość ich występowania jest niedoszacowana. Z tego względu klozapinę można włączyć jedynie po wykluczeniu chorób serca i zaburzeń rytmu na podstawie kompletnego wywiadu, pełnego badania przedmiotowego i elektrokardiogramu. Zapalenie mięśnia sercowego i kardiomiopatia są poważnymi powikłaniami stosowania klozapiny, potencjalnie zagrażającymi życiu pacjenta. Mechanizm powstawania tych zaburzeń nie jest do końca jasny, uznaje się, że wynikają one z nadwrażliwości na lek w wyniku reakcji alergicznej typu I zależnej od IgE. Symptomy są często niecharakterystyczne, mało specyficzne, mogą przypominać objawy grypopodobne. Najczęściej pojawiają się gorączka, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej i leukocytoza. Trzeba zwracać baczną uwagę na tachykardię spoczynkową, przede wszystkim w pierwszych dwóch miesiącach leczenia. Monitorowanie pacjenta pod kątem powikłań kardiologicznych w pierwszych miesiącach stosowania leku pozwala na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości i uniknięcie poważnych następstw. W przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii klozapinę należy odstawić. Wszelkie nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznym powinno się konsultować z kardiologiem. Jeśli wystąpią zapalenie mięśnia sercowego lub kardiomiopatia związana ze stosowaniem klozapiny, z uwagi na duże ryzyko kolejnych powikłań nie zaleca się ponownego włączania leku.

 13. Neuralgia trójdzielna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Kochanowski

  2016-06-01

  Full Text Available Neuralgia trójdzielna należy do najcięższych bólów w obrębie twarzy. Choć została opisana przez wielu badaczy, dzisiaj nazywa się ją chorobą Fothergilla, co upamiętnia przedstawienie neuralgii trójdzielnej przez tego uczonego w 1773 roku. Zachorowalność jest oceniana na 2–5/100 tys. osób, częściej chorują kobiety. Nerw trójdzielny to nerw czuciowo-ruchowy, który wspólnie z nerwami językowo-gardłowym i błędnym, nerwami podpotylicznym, potylicznymi mniejszymi i większymi oraz nerwem usznym wielkim unerwia skórę głowy. Włókna przewodzące bodźce bólowe przez zwój nerwu trójdzielnego kończą się w jądrze rdzeniowym, skąd przez jądra wzgórza docierają do kory czuciowej, układu limbicznego i wyspy. Przyczyn bólu w neuralgii upatruje się w uszkodzeniu włókien czuciowych grubych Aβ i powstałych ogniskach ektopowego pobudzenia – przenoszonego na uszkodzone strukturalnie włókna cienkie Aδ i C w obrębie połączeń zwanych efapsami. Neuralgię trójdzielną dzieli się na klasyczną i objawową. Obie postacie charakteryzują się napadami bólu o typie rażenia prądem elektrycznym, trwającymi od kilku sekund do dwóch minut. Ból najczęściej dotyczy obszaru unerwionego przez drugą i trzecią gałąź nerwu trójdzielnego, czyli nerw szczękowy i żuchwowy. Cechą charakterystyczną są strefy spustowe, których drażnienie przez bodźce niebólowe wywołuje napad neuralgii. Leczenie neuralgii trójdzielnej obejmuje postępowanie zachowawcze i chirurgiczne. W leczeniu zachowawczym złotym standardem jest stosowanie karbamazepiny lub okskarbazepiny. W przypadku niepowodzenia można włączyć baklofen, lamotryginę albo inny lek używany w leczeniu padaczki. Spośród metod chirurgicznych najczęściej stosuje się: odbarczenie konfliktu naczyniowo-nerwowego, ucisk zwoju troistego balonem, przezskórną blokadę zwoju Gassera glicerolem, przecięcie włókien zazwojowych nerwu tr

 14. The Danube Bend, Hungary - proposal for its recognition as a geoheritage

  Science.gov (United States)

  Karátson, Dávid

  2016-04-01

  -Ipoly National Park was established on 60,000 hectares, including the Pilis (a karst landscape made up of limestone and dolomite), as well as the Visegrád and Börzsöny Mountains. In addition to the volcanic landforms, caves, paleolithic and Bronze Age finds, and some ruins of the Roman Empire are the major features of the area. However, although the popularity (e.g. tourism, hiking) of the mountains, especially the Danube Bend, is increasing, the dissemination of relevant geological, geomorphological, botanical and historical information is still a must. Karátson, D., Németh, K., Székely, B., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Pécskay, Z. 2006: Incision of a river curvature due to exhumed Miocene volcanic landforms: Danube Bend, Hungary. Int. J. Earth Sci. 95 (5), 929-944 Karátson, D. 2015: Danube Bend: Miocene Half-Caldera and Pleistocene Gorge. In: Lóczy, D. (ed.), Landscapes and landforms in Hungary, Springer, pp. 129-137

 15. Polskojęzyczne choronimy w „Zebraniu Krolestw, Prowincyi, Miast stołecznych, Rzek y Gor” (1746 Józefa Uszaka Kulikowskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Jakubczyk

  2015-12-01

  ów geograficznych nazw własnych. Analiza zamieszczonych w Zebraniu nazw własnych została przeprowadzona na przykładzie 40 polskojęzycznych choronimów odnoszących się do regionów Francji i wykazała, że Józef Uszak Kulikowski wykorzystał wiele nazw już w polszczyźnie istniejących (głównie od XVI i XVII w.. Adaptację tych nazw, których wówczas w języku polskim jeszcze nie było, a z którymi zetknął się autor Zebrania Krolestw i które spróbował włączyć do systemu rodzimego języka, należy uznać za dość udaną. Warto w tym kontekście wymienić chociażby takie choronimy jak np. Bretanija, Gujenija, Niwernija, Perigordyja, Bigor.

 16. Orestes bojownikiem ruchu oporu, czyli mit Atrydów w filmie "Podróż komediantów" Theo Angelopoulosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Łomanowska

  2016-12-01

  ółczesne, portretując Grecję lat 40. i 50. XX wieku. Mit zostaje zreprodukowany z modulacjami: kluczowe wydarzenia następują w wyniku interwencji historii, nie fatum czy decyzji bogów. Ponadto konflikty między postaciami zostają wzbogacone o wymiar polityczny, ponieważ Angelopoulos ukazuje rozdźwięk między ich postawami ideologicznymi. Jednak członkowie trupy aktorskiej pozostają wobec wydarzeń tak samo bezradni jak rodzina władcy Argolidy.

 17. Enlightened Travelers and Their Mental Maps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolay Aretov

  2015-07-01

  względem są dzienniki skazańców z twierdzy tureckiej w Diar-Bekir. Następnie moja uwaga skupia się na tekstach wpływowych cudzoziemców, którzy znaleźli się w Bułgarii bezpośrednio po 1878 roku, a wśród nich w centrum mojego zainteresowania znajdują się niektóre publikacje Czecha Konstantina Irečka i reakcje na nie. Artykuł jest próbą zarysu punktu widzenia cudzoziemca w stosunku do przedstawicieli Orientu /Bałkanów/Bułgarii i bułgarskiego dystansu w odniesieniu do Okcydentu /Zachodu/ Europy. Materiał analizowany skłania ku hipotezie, że nie o zderzenie między tradycjonalizmem (patriarchalną kulturą i nowoczesnością idzie, ale o konkretną walkę o odegranie roli "cywilizatora" bułgarskiego społeczeństwa. W tej walce oponenci wykorzystują instrumentalnie dostępne dyskursy, modernistyczne, czy też patriarchalne, orientalne, czy okcydentalne.   Просветени пътешественици и техните ментални карти Проблемът за менталното картографиране на Източна Европа (Л. Улф от Просвещението, както и сродния му проблем за отношението към Балканите (М. Тодорова имат многобройни аспекти. Статията очертава три от тях и търси връзките им, видени през опозицията ориентализъм – оксидентализъм. В началото са представени най-общо менталните карти на българите революционери и модернизатори от ХІХ в. на Ориента. Те са особено характерни за мемоарите на заточениците в Диарбекир. След това вниманието се насочва към текстовете на влиятелни чужденци, попаднали в

 18. Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Fidelis

  2016-01-01

  ęzyka i manipulowaniu terminami takimi, jak „komunizm” czy „liberalizm”, przez współczesnych politycznych liderów w Polsce po to, aby osiągnąć określoną reakcję emocjonalną odbiorców. Jedno z kluczowych twierdzeń książki dotyczy zniekształcenia znaczenia pojęcia „liberalizm” przez polskie elity intelektualne i polityczne poprzez połączenie go wyłącznie z wolnym rynkiem zamiast z oryginalną ideą wolności jednostki. W ten sposób dominujące konserwatywne elity w Polsce są w stanie przedstawić prawa człowieka oraz państwo opiekuńcze jako obce „polskiej” tradycji, z założenia wyłącznie katolickiej i społecznie konserwatywnej. Walicki wskazuje na potrzebę ponownego odkrycia bogatej historii polskiej lewicy, przywrócenia pierwotnych wartości liberalizmowi i odrestaurowania jego znaczenia w kształtowaniu polskiej demokracji.

 19. One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Talewicz-Kwiatkowska

  2014-12-01

  Full Text Available One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland There are no universal criteria which would be useful to describe the diversity of all of the Roma. Their presence in given country is linked to adaptive processes to majority societies. It is the majority that creates condition and space to which minorities need to adapt somehow. The results of the above-mentioned adaptive processes also vary and depend on an external context. The attitude of given populations towards minorities and the current political and economic situation of given country, where the Roma settled had and still has significant influence on mentioned processes. The way of life of different Romani groups has also a great importance, because sedentary way of life (typical for most European Roma and external influences especially on culture and models of lifestyle also furthered the adaptive processes. The cultural diversity among the Roma is the case not only with the groups living in different countries. It needs to be emphasized that the Roma who have lived in one country for centuries are not a homogenous group in terms of their culture. Previous migration processes and sedentary or nomadic way of life had a great influence on this internal diversity. In Poland with four distinguished Romani groups such diversity occurs between Carpathian Roma (Bergitka Roma, Polish Highlander Roma and traditionally nomadic groups: Polska Roma, Lovara, Kelderari. This article is mainly based on available sources and dissertations on the subject. However it refers to the field research regarding the use of European Union’s funds for the Roma community in Poland, which was conducted by the author in 2010 and 2011.   Kultura jedna czy wieloraka? Zróżnicowanie populacji romskiej w Polsce Nie istnieją uniwersalne kryteria użyteczne w opisie zróżnicowania wszystkich Romów. Ich obecność w danym kraju wiąże się z procesami adaptowania się do społeczeństw wi

 20. Traumatični susret s Evropom: „Austrougarska tema" i počeci novije bošnjačke književnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sanjin Kodrić

  2015-08-01

  -węgierski”, który po raz pierwszy pojawił się w 1878 roku, kiedy na skutek decyzji kongresu berlińskiego za­kończyło się panowanie osmańskie w Bośni i nastąpiły złożone procesy „emancypacji”, „mo­dernizacji” i „europeizacji”. W czasach postosmańskich wykorzystywano go szeroko, a nawet „obsesyjnie”, uważając „okupację austro-węgierską” za przyczynę rozwarstwiania narodowego i społecznego środowisk muzułmańskich. „Temat austro-węgierski” reprezentuje szczególny fenomen pamięci. Ujmowany w ka­tegoriach traumy historycznej, stał się głównym motywem ukazującym przejście kulturowe jako złożony i dramatyczny proces przekodowania kulturowego. Odegrał też wyjątkową rolę w konstruowaniu polityki tożsamościowej w nowszej literaturze i kulturze boszniackiej oraz bośniacko-hercegowińskiej. Nic zatem dziwnego, że znalazł się w pierwszej powieści boszniac­kiej Zeleno busenje (1898 Edhema Mulabdicia, a także w twórczości innych pisarzy, zwłasz­cza przedstawicieli literatury boszniackiej, ukazujących w różnorodny sposób traumatyczne spotkanie Bośni z Europą pod koniec XIX wieku.

 1. „Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia…” Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Rutkovska

  2016-12-01

  same time, he documented Lithuanian realities, giving them detailed descriptions. He provided much to linguists researchers who intensively practiced typological and comparative linguistics of Lithuanian words in the nineteenth century, citing unknown tokens of direct contacts with Lithuanianism, not listed in the then existing collections of Lithuanian lexis (Kurschat, Nesselmann.   Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora Przedmiotem opisu w artykule jest leksyka litewska, występująca w Słowniku wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… (SWO Jana Karłowicza, który był zaangażo­wany w badania nad językiem i kulturą litewską wieloaspektowo – badał narzecza litewskie, nazwy miejscowe, inicjował badania nad folklorem litewskim. Publikował też materiały z Litwy (opisy etnograficzne, folklor, opis języka szlachty żmudzkiej w czasopiśmie „Wisła”, uprzednio je redagując i umieszczając w tekście komentarze do leksyki litewskiej. Jego zbiory onomastyczne, podobnie jak i studium O języku litewskim, zostało na nowo odkryte przez językoznawców litewskich, poświęcono im odrębne opracowania. Solidna wiedza z zakresu językoznawstwa porównawczego i własne doświadczenie badacza języka i kultury litewskiej, praca z litewskimi materiałami drukowanymi, rękopiśmiennymi czy też pochodzącymi z badań terenowych na Litwie pozwoliły mu na wykorzystanie tej wiedzy i materiałów w bardzo różnorodny sposób. Umieszcza on w dokumentacji do wyrazów analizowanych w SWO wyrazy pochodzenia litewskiego i obok – zapożyczenia słowiańskie do gwar litewskich, tym samym przyczyniając się pośrednio do badań nad leksyką obcą w gwarach litewskich. Taki sposób interpretacji historycznojęzykowych był do zaakceptowania w owych czasach, kiedy metodologia badań etymologicznych dopiero się kształtowała, a każdy przejaw języka był wart dokumentowania

 2. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  parametrów konstrukcyjnych organu, a mianowicie kąta nawinięcia płata ślimaka α2 na sprawność ładownia, a także jaki wpływ ma współczynnik wypełnienia organu kw i współczynnik rozluzowania urobku kr, na sprawność ładowania (Wydro, 2011). Po przeprowadzonych badaniach wstępnych przyjęto, że kryteria oceny procesu ładowania będą różne dla organu wyposażonego w ładowarkę kryterium oceny procesu ładowania będzie pobór mocy silnika organu i posuwu, natomiast dla organu bez ładowarki kryterium jego oceny będzie sprawność ładowania. Za sprawność ładowania uznano stosunek pola przekroju pryzmy urobku załadowanego do pola przekroju całkowitego pryzmy urobku przemieszczonego, co szerzej zostało opisane w dalszej części artykułu (Wydro, 2011). Przedmiotowe badania miały na celu, sprawdzenie w jakim stopniu wybrany parametr konstrukcyjny, kąt nawinięcia płatów ślimaka α2 oraz współczynnik wypełnienia organu kw i współczynnik rozluzowania kr urobku mają wpływ na sprawność ładowania i przy jakich ich wartościach organy ślimakowe uzyskują największą sprawność ładowania. Wartości i zakresy tych współczynników, zostały określone na podstawie badań empirycznych. Jak podaje literatura (Hamala & Wydro, 2005; Krauze, 1997) współczynniki przyjmowane są w granicach kw= 0÷1, kr > 1 na podstawie doświadczenia konstruktora dla nowo projektowanych organów ślimakowych. Parametr konstrukcyjny, który został przyjęty do badań, to kąt nawinięcia płatów ślimaka α2 i według literatury (Bednarz, 2003; Krauze, 2000) przyjmuje optymalną wartość w zakresie 19°, a 23°. W związku z powyższym, w przedmiotowych badaniach chciano sprawdzić jaki wpływ na proces ładowania mają kąty poniżej i powyżej wspomnianego zakresu, a także sprawdzenia, czy można określić jakie wartości współczynników kw i kr należy przyjmować podczas określania parametrów konstrukcyjnych i kinematycznych nowego organu nie

 3. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  Science.gov (United States)

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 4. Lexicon of Albanian mythology: areal studies in the polylingual region of Azov Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Alexandrovich Novik

  2015-09-01

  child’s fate.   Leksyka mitologii albańskiej. Badania arealne w wielojęzycznym regionie Morza Azowskiego Na Ukrainie znajdują się cztery albańskie wsie: Karakurt (Zhovtnevoe założona w 1811 roku (rejon Odessy, Tyushki (Georgievka, Dzhandran (Gammovka oraz Taz (Devninskoe założone w 1862 roku (rejon Zaporoża. Analiza leksyki gwar albańskich na Ukrainie wykazuje kontynuację terminologii mitologicznej z terenu południowo-wschodniej Albanii (Korça, Devoll, Kolonja. W gwarze albańskiej Ukrainy brak wspólnej nazwy na istoty ze świata demonów. Najczęściej używa się określeń: nok janë të prastúrë (dosłownie ‘są  nieczyste’, shpírti nok i prastúrë (‘duch nieczysty’. Istnieje bardzo dużo opowieści  o przemienianiu się ludzi w zwierzęta – psy, koty, kozy, lisy, kurczaki i in., a nawet w przedmioty (najczęstszy wątek mówi o przemianie człowieka w koło. Istnieje także motyw personifikacji stepowego wiatru – w omawianym dialekcie nosi on nazwę – varalluzhg/ë, –a. Na Bałkanach popularne było wierzenie, że los każdego człowieka związany jest z trzema mitycznymi istotami. Większość narodów bałkańskich, w tym Albańczycy, uważają, że istoty te są rodzaju żeńskiego, zjawiają się w kilka godzin po narodzinach dziecka i określają jego przyszłość. Albańczycy z Ukrainy zachowali samo wierzenie, lecz w ich mitologicznym uniwersum istoty te są rodzaju męskiego. Są to, według miejscowych informatorów, trzej potężni, wysocy i silni czarni mężczyźni (tri burre qysh japin fatnë. Inny wariant tego wątku mówi, że mogą to być uczniowie Chrystusa, apostołowie i ich następcy.

 5. “Ay, But Droma Pkhirdyom”: The Gypsy and the Road (Self-Identity in Soviet and Post-Soviet Gypsy Literature in the Russian Cultural and Political Context

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Valentinovna Kuglerova

  2014-12-01

  ście kulturowym i politycznym Cyganie zawsze byli szczególną mniejszością w Rosji. Z jednej strony Rosjanie podziwiali bezdomność  Cyganów i ich pragnienie wolności. Cyganie stanowili swego rodzaju alter ego Rosjan: byli tacy, jakimi ci ostatni być chcieli, ale nie ośmielali się. Z drugiej zaś nawet w stosunkowo liberalnych czasach caratu traktowano ich jako ludzi drugiej kategorii, nie wspominając o sowieckich deportacjach. Wędrowny Cygan denerwował szczególnie, tak więc władze zawsze starały się ich osiedlać. Postawy Cyganów także były dwuznaczne (ścisła opozycja Gadziowie/Romi i jednocześnie zjawisko „chorału” osiadłych Cyganów, łączącego kultury rosyjską i cygańską. Ujawnia to główną cechę tożsamości cygańskiej: pragnienie ruchliwości, zależność – ale tylko w drodze, co zderzało się z dwoistą postawą rosyjskiej większości. Ową cechę jak też dwuznaczną postawę wobec niej można uznać za zasadniczy rys radzieckiej i postradzieckiej literatury cygańskiej. Około 1938 roku (zanim skończyło się wspieranie mniejszości narodowych w radzieckiej literaturze cygańskiej występowały dwie główne linie narracyjne: narracja o złej kapitalistycznej przeszłości (wykorzystywanie „chorałowych” Cyganów, którzy zostali wyprowadzeni z drogi przez Rosjan: M. Iljinsko oraz opisywanie wspaniałej rzeczywistości radzieckiej – kiedy to szczęśliwi Cyganie pracują i osiedlani są w kołchozach (M. Bezludzko. Taki obraz nowego radzieckiego Cygana ma źródła w obrazie bezdomności (ze względu na negowanie epoki radzieckiej i gloryfikację czasów carskich, co pokazuje szczegółowa analiza tekstów.

 6. Współpraca rodziny i szkoły na przyładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej/ Family and School Cooperation as Exemplified by Schools in Lublin During the Period of the Second Polish Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARZENA OKRASA

  2013-01-01

  Full Text Available Zmiany, których doświadczyły szkoły po odzyskaniu niepodległości, spowodowały potrzebę poszukiwania nowych sposobów pracy z rodzicami. Podkreślano,że praca powinna być wspólna, mieć charakter społeczny i włączać całe grupyludzi związanych z siecią organizacyjną. Wspieranie stałej współpracy rodziców uczniów ze szkołą przyczyniło się do stworzenia trwałych organizacji rodzicielskich, takich jak: koła rodzicielskie, patronaty klasowe i szkolne oraz grupy rodziców czy koła rodzicielskie. Regulacje dotyczące kół rodzicielskich zostały przyjęte w 1920, a ogólnonarodowa rada Stowarzyszeń Rodzicielskich została utworzona w Warszawie 27 listopada1924. Główną część Stowarzyszenia stanowiły koła szkolne, zbliżające rodziców uczniów tej samej szkoły, którzy tworzyli koła na danym obszarze. Koła rodzicielskie, znane również jako patronaty opieki szkolnej albo koła opieki rodzicielskiej, działały w prawie wszystkich szkołach średnich. Skupiały patronaty klasowe reprezentujące podstawowe jednostki bezpośredniej współpracy szkołyi rodziny. Były tworzone przez rodziców uczniów jednej klasy, którzy współpracowali z wychowawcą i innymi nauczycielami. Tego typu organizacje działały w szkołach w Lublinie. Jedno z kół rodzicielskich zostało założone w 1921 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Wacławy Arciszowej. Działały również koła rodzicielskie w Prywatnym Gimnazjum Męskim Stefana Batorego (Szkoła Lubelska, a także Gimnazjum Jana Zamoyskiego, Gimanzjum Staszica, Gimanzjum Unii Lubelskiej, Szkole H. Czarneckiej. Jednym z podstawowych założeń zawartych w statucie było zbieranie materiałów oraz środków finansowych dla organizacji. Podstawowym dochodem były składki członkowskie, ale, wobec skali potrzeb i wydatków, były one stosunkowo małe. Zatem akcje okolicznościowe oraz zmienne sekcje finansowe, zaprojektowane, aby wzmocnić fundusze k

 7. Wpływ procesów odlewniczych na poziom stężenia pyłów respirabilnych na stanowiskach pracy w odlewni żeliwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Kowalski

  2012-12-01

  stanowisku formowania odlewów . Zgodnie z wymaganiami prawa pracy zobowiązano wszystkichpracowników odlewni żeliwa do ciągłego stosowania półmasek przeciwpyłowych. Przekroczenia NDS pyłu respirabilnego nastanowiskach formowania rejestrowano zarówno w dni kiedy prowadzono wytop metalu w elektrycznych piecach indukcyjnych jaki w dni bez wytopu. O ile operacje spustu metalu do kadzi, sferoidyzacji czy zalewania form w sposób oczywisty wpływają na wzrost poziomu stężenia pyłów respirabilnych na stanowiskach formowania o tyle zrodziło się pytanie jakie jeszcze procesy produkcyjne lub czynności wykonywane na tych stanowiskach przyczyniają się do wysokiego poziomu stężenia pyłów respirabilnych.

 8. Development of Load Exerted on the Lining of the Shaft After its Liquidation / Kształtowanie Się Obciążeń Obudowy Szybu Po Jego Likwidacji

  Science.gov (United States)

  Konior, Janusz

  2015-03-01

  This article applies to forecasting of the shaft stability after its liquidation on the basis of the probable, current load of its lining. The stability of the shaft after its liquidation is affected by many factors: that have occurred in the past, during its operation, e.g.: the degree of technical wear and liquidation method, that presently exist such as: changes in the parameters of backfill and the level of shaft backfilling, or may occur in the future: changes of hydrogeological conditions, the influences of present mining extraction, the effect of vibrations, etc. The variability of these conditions over time may consequently lead to arising of discontinuous deformations in the area surrounding the shaft and, as an consequence, to construction disaster. Likwidacja szybu górniczego w sposób trwały poprzez wypełnienie go za pomocą materiałów sypkich winna zapewniać jego stateczność w okresie czasu mierzonym setkami lat, szczególnie w obszarach nie w pełni wykorzystanego złoża. Bowiem te szyby mogą być w przyszłości wykorzystane przy przywracaniu do dalszej eksploatacji przedmiotowego złoża. W sytuacji koniunktury na węgiel czy inne surowce mineralne stateczność szybów zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym ma także zapobiec katastrofom budowlanym. Autorowi niniejszego artykułu znane są przypadki świadczące o braku kontroli zachowania się podsadzki w zlikwidowanym szybie oraz projektowaniu i realizacji nowych obiektów w strefie ochronnej wyznaczonej wokół zlikwidowanego szybu. W pracy w oparciu o założenia metody Janssena dla schematu obliczeniowego (Rys. 1) przedstawiono wyprowadzenie wzorów na wielkość pionowego i poziomego obciążenia działającego wewnątrz zlikwidowanego szybu. Z analizy wzorów (10) i (11) jednoznacznie wynika, że wielkości te wraz ze zmianą głębokości dążą do maksimum określonego asymptotami przy czym osiągają je już około 20÷40 m pod ustabilizowanym poziomem podsadzki w szybie. W

 9. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast. Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje si

 10. Participation of Quaternary Aquifers in Groundwater Inflow to Mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) / Udział Wodonośnych Utworów Czwartorzędowych W Procesie Zawodnienia Kopalń Górnośląskich

  Science.gov (United States)

  Różkowski, Kazimierz; Różkowski, Andrzej; Sołtysiak, Marek

  2015-03-01

  . Zawodnienie kopalń jest zróżnicowane i uzależnione od czynników geogenicznych oraz górniczo-technicznych prowadzonej eksploatacji. Przeprowadzone badania wykazały, iż w zawodnieniu kopalń głębinowych podstawowe znaczenie posiada infiltracja wód z czwartorzędowego nadkładu w przepuszczalne podłoże. Aktywność procesu przesączania się wód w podłoże jest uwarunkowana przepuszczalnością, miąższością i wodonośnością utworów czwartorzędowych, udrożnieniem skał serii złożowej długotrwałą eksploatacją oraz odwadnianiem skał aktywnym drenażem górniczym. Utwory czwartorzędowe w obrębie GZW podlegają drenażowi nie tylko w wyniku pośredniego wpływu górnictwa węgla kamiennego, czy rud cynku i ołowiu, ale także są bezpośrednim obiektem eksploatacji, podlegając koniecznemu odwodnieniu. Nagromadzenia bilansowe piasków podsadzkowych udokumentowano, bądź tylko wstępnie rozpoznano dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego, wskazując jako najzasobniejsze rejony kopalnych i współczesnych dolin rzecznych Białej i Czarnej Przemszy. Fragmenty dolin i kotlin wypełnionych plejstoceńskimi osadami klastycznymi o wysokiej przewodności objęto granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 453 Biskupi Bór, GZWP nr 455 Dąbrowa Górnicza.

 11. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  Full Text Available Specyfika mediów polega na tym, że z jednej strony odgrywają szczególną rolę w systemie społecznym i politycznym, kształtując opinie społeczeństwa i biorąc udział w dyskusji na istotne tematy, z drugiej strony funkcjonują na zasadzie rynkowej. Z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa działające w branży medialnej prowadzą działalność gospodarczą nastawioną na zysk. Ich zadanie nie polega więc tylko na dostarczeniu społeczeństwu informacji i rozrywki, ale także na sprostaniu ostrej konkurencji na rynku. Przedsiębiorstwa medialne funkcjonują zatem na dwóch rynkach, będących podstawowymi źródłami ich przychodów – pierwszym z nich jest rynek odbiorców, czyli czytelników, słuchaczy, widzów, użytkowników Internetu czy nowych mediów, z drugiej zaś rynek reklamowy. Efektem ich działalności są dualne produkty medialne, przeznaczone dla odbiorców (treść oraz dla reklamodawców (powierzchnia reklamowa. Szczególnym typem przedsiębiorstwa medialnego jest wydawnictwo prasowe, które ze względu na obecną trudną sytuację na rynku prasy musi znaleźć właściwą formę działalności, aby odpowiedzieć na wyzwanie także ze strony Internetu oraz coraz bardziej popularnych nowych mediów. Dotychczasowy model działalności przedsiębiorstwa prasowego polegał przede wszystkim na wydawaniu prasy drukowanej, a jego rozwój obejmował poszerzanie portfolio o nowe tytuły i unowocześnianie procesów biznesowych oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego, a także inwestowanie w inne media (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Dodatkową możliwością była ekspansja zagraniczna, w postaci sprzedaży licencji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć z lokalnym wydawcą lub zakładanie własnych spółek na obcych rynkach. Internacjonalizacja oraz koncentracja wertykalna i horyzontalna przyczyniły się do powstania konglomeratów medialnych, o dużym znaczeniu mi

 12. On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

   Leksykonie może on stanowić podstawę innych współczesnych prac leksykograficznych, w szczególności wielojęzycznych słowników elektronicznych. Zaletą Leksykonu jest to, że poza leksyką ogólną znalazły się w nim też neologizmy, wyrazy trudne i częstokroć nie posiadające pełnej ekwiwalencji, odzwierciedlające natomiast kulturę danego narodu (realogizmy. Leksykon opatrzony jest najnowszej generacji klasyfikatorami semantycznymi i składniowymi, będącymi wynikiem wieloletniej pracy polskich slawistów w dziedzinie aspektologii i semantyki. Wpisana do oficjalnego kalendarza polskiej prezydencji w Radzie UE konferencja. pt. Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie zakończyła się oficjalną deklaracją, w której czytamy: "wielojęzyczność jest nie tylko dziedzictwem Europy, ale szansą na tworzenie społeczeństwa otwartego, szanującego zróżnicowanie kulturowe i gotowego na współpracę". Wciąż jednak główną przeszkodą na drodze do prawdziwie zjednoczonej europejskiej gospodarki i społeczeństwa pozostają bariery językowe. Leksykon umożliwi pokonywanie tych barier poprzez poznawanie języków słowiańskich.

 13. Przychody z tytułu dotacji unijnychw sprawozdaniu finansowymprzedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Wrona

  2010-03-01

  Full Text Available Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów ujęcia w księgach ra-chunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw przychodów z tytułu dotacji unijnych. Od wejścia Polski do UE podmioty gospodarcze otrzymały możliwość korzystania z pomocy unijnej w formie dotacji na niespotykaną dotych-czas skalę. Spowodowało to również wiele problemów, w szczególności prawidłowe-go ujęcia w księgach rachunkowych, oraz w sprawozdaniu finansowym – przycho-dów z tytułu dotacji. Stąd też narodził się pomysł przedstawienia głównych zasad ujmowania i prezentacji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym dotacji, jako źródła uzyskiwanego przychodu przez podmioty gospodarcze. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, zapisy ustawy o ra-chunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dokumentację programów wsparcia ze środków unijnych, a także uregulowania unijne, co umoż-liwiło zaproponowanie rozwiązań w zakresie ujęcia dotacji w sprawozdaniu finan-sowym. Artykuł podzielono na 4 główne punkty. W pierwszej części wprowadzono czy-telnika do funduszy unijnych w okresie programowym 2007–2013, przedstawiając główne instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, podział tych instru-mentów na programy operacyjne w okresie 2007–2013 oraz cele, na które można otrzymać dofinansowanie. W drugiej części artykułu zaprezentowano zasady ujęcia dotacji w sprawozdaniu finansowym, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości i MSR. Zgodnie z MSR 20 przedstawiono podejście kapitałowe oraz przychodowe do dotacji rządowych, a także prezentację dotacji w sprawozdaniu finansowym w po-dziale na dotacje do aktywów oraz do przychodów. W części trzeciej artykułu przed-stawiono dotacje do aktywów na przykładzie dotacji inwestycyjnych oraz na bada-nia i rozwój, ze szczególnym wskazaniem w każdym z przykładów zasad ujmowa-nia ich w

 14. Leksyka pochodzenia bałtyckiego w mieszanych białorusko-rosyjskich gwarach południowej Pskowszczyzny (rejon Siebieża i Newla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Jankowiak

  2016-12-01

  ły niegdyś w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Za podstawę materiałową posłużyły nagrania własne autora, zebrane w trakcie ekspedycji dialektologicznej przeprowadzonej w ramach projektu TriMCO (Triangulation Approach for Modelling Convergence with a High Zoom-In Factor w 2014 r. oraz wydane dotychczas tomy Regionalnego słownika pskowskiego (Псковский областной словарь – ПOC. Południowa część obwodu pskowskiego od setek lat jest obszarem stykania się różnych języków i dialektów (rosyjski, białoruski, litewski, łotewski, polski, jidysz. Słownictwo bałtyckie odnosi się w większości do najstarszej warstwy leksyki i dotyczy m.in. tradycyjnej uprawy roli, gospodarstwa, otaczającej przyrody czy cech charakteru i wyglądu człowieka. Zebrany materiał ukazał, że zachowaniu bałtyzmów sprzyjało funkcjonowanie na badanym obszarze gwary białoruskiej (obecnie mieszanej biało­rusko-rosyjskiej. Tam, gdzie mowa mieszkańców wsi ma charakter rosyjski, a cech białoruskich zachowało się niewiele, liczba bałtyzmów również jest znikoma, a roz­mówcy nierzadko podkreślają, że dane słowo znają tylko z dzieciństwa i nikt już tak nie nazywa konkretnych przedmiotów.

 15. „Кара Божья” и „Чудо Господнее” в рассказах об осквернении святынь в текстах современной украинской крестьянской традиции

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Юлия [IUliia] Буйских [Buĭskikh

  2014-12-01

  ści danych zebranych w różnych regionach Ukrainy w środowisku wiejskim w latach 2007-2013. Badaniami objęto 90 najbardziej reprezentatywnych tekstów. Można je podzielić na dwie główne grupy według ich fabuły mówiącej o: 1 naruszeniu miru świątyni (kościół lub kaplica staje się składem ziarna, warzyw bądź sklepem, klubem, szkołą; działacze komunistyczni tańczą przy ołtarzu lub załatwiają potrzeby fizjologiczne wewnątrz kościoła; 2 zburzeniu albo spaleniu samej świątyni. W niektórych tekstach motywy „cudu Bożego” i „kary Boskiej” współdziałają ze sobą. I tak, w jednym przypadku motyw cudu poprzedza motyw kary. W innym zaś przypadku Bóg dokonuje cudu dopiero po jakimś czasie od nałożenia kary. Tak czy inaczej, motyw „kary Boskiej” stanowi główny nurt większości wyselekcjonowanych testów i przejawia się dwuwątkowo: w jednym wątku kara bezpośrednio i niezwłocznie dotyka złoczyńcę (złoczyńców, w drugim spada na nich dopiero później. W tym ostatnim wypadku przedstawia się jako długa wyczerpująca agonia, która może też przechodzić na następne pokolenia – dzieci, a nawet wnuki złoczyńcy. Zburzenie kościoła oznacza anihilację całego ładu na świecie w myśl tradycyjnego światopoglądu wieśniaków a swym wpływem sięga do ich codziennego życia aż do dziś.

 16. The ​Fest-noz: a Way to Live Breton Culture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole Dołowy-Rybińska

  2015-06-01

  Full Text Available The Fest-noz: a Way to Live Breton Culture The history of the Breton language and culture of the XX and XXI century is narrated through the fest-noz phenomenon story. Fest-noz (‘night festival’ is a meeting where people dance in groups to live folk music accompaniment. Traditionally these festivals were organized in the small region of Central Brittany and were connected to important community occasions. This tradition was slowly disappearing in the 20’s and 30’s of the XXth century to die out after WW II when the Breton culture was depreciated and connected with the negative identity of the Bretons. Fest-noz was recreated and in 50’s and has become an invented tradition. In the 60’s with the social and cultural movements leading to the revalorization of the minority fest-noz became the symbol of a Breton ethnic revival. Today it is one of the most significant marks of Breton identification. Every year there are hundreds fest-noz organized all around Brittany, from small local celebrations to huge musical events. Participation in fest-noz is one of the ways of conscious creation of the Breton cultural identity.   Fest-noz: sposób na życie kulturą bretońską Fest-noz („nocna zabawa” to spotkanie, podczas którego ludzie tańczą wspólnie do muzyki bretońskiej. Tradycyjnie zabawy takie odbywały się na niewielkim obszarze Bretanii środkowej i związane były z ważnymi wydarzeniami wspólnot wiejskich (związanych z uprawą ziemi, ale i obchodami świąt religijnych czy prywatnych. Brała w nich udział cała społeczność okolicy, tańcząc w łańcuchach do improwizowanych pieśni typu kan ha discan („zawołanie i odpowiedź”. Tradycja ta powoli zamierała w latach 30. i 40. XX wieku, zaś po II wojnie światowej fest-noz nie odbywało się wcale. W latach 60. XX wieku fest-noz zostało w sposób celowy zrewitalizowane, by stać się symbolem bretońskiego odrodzenia etnicznego przełomu lat 60. i 70., buntu m

 17. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  Science.gov (United States)

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 18. Die Krakauer Kirche von Karmeliten und Karmelitaninnen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Szymon Wronski

  2004-12-01

  Full Text Available 1. Die Klosterkirche der unbeschuhten Karmelitinnen Zum Heiligen Josef. Ein glücklicher Auftakt und somit die charakteristische Einführung in das 20. Jh. für den Kirchenbau von Krakau war die Errichtung der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche an der Lobzowska-Straße 40, in der die Architekten (Tadeusz Stryjeński (1849-1943 - Projektant der Kirche und Franciszek Mączyński (1874-1947 - Ausführer des Bauprojektes mit eigenen Verbesserungen die historisch- eklektizistischen Formen d.h. die mittelalterlichen Formen vor allem des sog. Übergangsstils vereinfachten. Die Kirche, die in den Jahren 1903-1905 errichtet wurde, steht inmitten vom Baukomplex des Klosters, dessen Grundriss das Quadrat ist49. Der Kirchenbau ist ein dem Gesamtbau des Klosters eingefügter Längsraum. Hinter dem Chor liegt das Oratorium des Konvents. Das Material Backstein (mit Verwendung von Stein erinnert an die Baukunst eines der besten Architekten jener Zeit, nämlich Teodor Talowskis (1857-1910, der viele Kirchen in Südpolen, aber auch viele Bürgerhäuser nicht nur in Krakau im ausgehenden 19. Jh. baute. Die Architektur der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche ist immer noch im Malerischen begriffen. Aber die Vereinfachung der historischen Formen führt zu ihrer „Beruhigung” und dadurch zur Wuchtigkeit des Ausdrucks. Bemerkenswert ist die in dieser Zeit (in der Anlage noch seltene ausgewogene Proportionierung des Baukörpers. Das methodische Prinzip jener Zeit ist der Kontrast. Im Kontrast zu den gedrungenen und wuchtigen Formen des Baukörpers stehen z.B. die sich verjüngenden obeliskenförmigen und pylonenartigen Türmchen, die nicht nur die Eingangsfassade der Kirche flankieren, sondern auch an den Ecken des Querhauses der Kirche stehen. Die ingravierten weißen Steine an der Fassade in der Zahl von Zehn erinnern an das Gebot des Karmelterinnenordens: Bete täglich den Rosenkranz und sind zugleich ein Vanitativmotiv. 2. Die Klosterkirche der unbeschuhten

 19. Националните митови во современа Европа и негирањето на македонскиот идентитеm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наде [Nade] Проева [Proeva

  2015-08-01

  term is antique-mania has been revived and upgraded. A number of pseudo-historians with various professional backgrounds, such as journalists, politicians, writers, physicians, and even university professors, has involved in this endeavor. To make things worse, even some historians and archaeologists may be seen in this group, with a mission to defend the right to the name and identity. The societal climate has been politicized to such a degree that not only the neighbours, but even EU has been caught in the vicious circle of competing and mutually exclusive national myths. The Union obviously insists on the philhellenic myth i.e. on the alleged Hellenic roots of the European culture as such.   Mity narodowe współczesnej Europy i negowanie tożsamości macedońskiej Niepodległość Republiki Macedonii - państwa, które w 1991 roku drogą pokojową odłączyło się od struktur Jugosławii - wywołała ostre spory z jej sąsiadami. Pierwszy wywołał jej połu­dniowy sąsiad, negując jej nazwę, pozostali sąsiedzi podważali natomiast jej język, tożsamość i prawo do części terytorium. Najgłośniejszy i najbardziej skuteczny w tych działaniach okazał się sąsiad południowy, który otrzymał wsparcie demokracji europejskich, przyczyniając się do tego, że Europejczycy stali się de facto współodpowiedzialni za szantażowanie RM w celu zmiany jej konstytucyjnej nazwy. W oparciu o Deklarację Lizbońską z 1992 roku Rada Europy uwarunkowała uznanie Republiki Macedonii tylko wtedy, gdy z konstytucyjnej nazwy państwa usunięte zostanie słowo Macedonia. Niespotykanym dotąd precedensem w historii ONZ stało się przyjęcie nowego państwa do jej struktur pod nazwą „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”, skróconej do uwłaczającego akronimu FYROM. W artykule podjęto kwestię dotyczącą nacisków ze strony NATO i UE wobec tzw. problemu nazwy a także mitów narodowych, którymi usprawiedliwia się tę politykę oraz stosunku demokracji

 20. Latvian dialects in the 21st century: old and new borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stafecka

  2015-12-01

  órego od 2013 r. badana jest sytuacja socjolingwistyczna gwar na współczesnej Łotwie. Analizowane są przynajmniej trzy gwary w obrębie każdego z dialektów. Pojęcie granicy ma jednak zastosowanie do opisu innych aspektów badań dialektologicznych. Można na przykład mówić o granicy między zachowaniem cech dialektów a wpływami języka literackiego, jak również o granicach podtrzymywania cech gwarowych w mowie użytkowników należących do różnych grup wiekowych. Badaniu poddano także kwestię używania gwar w centralnych i peryferyjnych częściach rejonu ich występowania. Wstępne wyniki sugerują, że ludzie mieszkający dalej od centrum używają gwary częściej – zwłaszcza w komunikacji z członkami rodziny (w tym z młodszego pokolenia, z krewnymi i z sąsiadami. Wstępne wyniki badań wskazują także na zróżnicowaną sytuację poszczególnych dialektów. Na obszarze występowania gwar dialektu środkowego, najbliższego literackiej łotewszczyźnie, niemal zanikło rozgraniczenie między gwarami a językiem literackim, skoro różnicy takiej nie odczuwają sami informatorzy. W dialekcie liwońskim występuje kilka cech dialektalnych, obecnych jeszcze w większym lub mniejszym stopniu w mowie wszystkich pokoleń, jak uogólnienie rodzaju męskiego czy redukcja wygłosu. Jednakże i tutaj język, którym posługują się młodsi użytkownicy, stopniowo traci cechy dialektalne. Inna sytuacja panuje w grupach gwarowych dialektu górnołotewskiego. Gwary seloń­skie z Semigalii wykazują ślady cech dialektalnych (tonalność sylab, nieregularne przesu­nięcia samogłosek itd.; występują one przede wszystkim w mowie starszego pokolenia. Gwarami łatgalskimi z Widzeme posługują się z kolei głównie starsi respondenci, zwykle w gronie najbliższej rodziny; gwar tych praktycznie nie słyszy się natomiast w przestrzeni publicznej. Wiele cech dialektalnych zachowało się tu jednak także w mowie średniego, a nawet młodszego pokolenia

 1. Dum lucet - bibamus sodales. Ob und wie wir Archäologen die Alten verstehen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Mikl Curk

  2004-12-01

  bis zu 5-10 % der Brandgräber vorkommenden Beigaben könnten also auch den Wunsch ausdrücken, der Verstorbene möge auf der anderen Seite der Grabpforte das ewige Leben erwarten. Auf diese Weise würde der Begräbniskult im Land zur Römerzeit noch klarer von einer komplexen Vorstellungswelt zeugen. Allerdings soll das Ganze zugleich auch ein Beispiel für das Gewagte an Deutungen darstellen. Als zweites Beispiel soll die fragmentierte Vollstatue von Noršinci in Prekmurje dienen. Eingehend wurde sie noch nicht publiziert. Doch es handelt sich gewiss um ein typisches Erzeugnis des norisch-pannonischen Steinmetzgewerbes aus der antoninisch-severischen Zeit vom ausgehenden 2. und beginnenden 3. Jh. Die qualitätvoll gearbeitete, obzwar schlecht erhaltene Statue stellt auch zweifelsohne eine tragische Heroin dar. In den Aufsätzen, wo sie erwähnt wurde, vermutete die Autorin zunächst Iphigenia, nach eingehender Analyse der beiden kleinen, erhaltenen Figuren, welche bei diesem Statuentypus als erklärende Attribute zu dienen pflegen, wurde aber Dido vorgeschlagen (Mikl Curk 1998. H. G. Frenz (1997 nahm die Figur später in die Reihe der Medeiadarstellungen auf und betrachtet die kleinen Figuren als Kinderdarstellungen. Solch einer Lösung kann die Autorin aber nicht zustimmen. Eine der kleinen Figuren stellt nämlich einen (älteren bärtigen, in langem Mantel gekleideten, an einem Lehnstuhl sitzenden Mann dar, und der halbnackte, hinter ihm stehende (jüngere? Mann schmiegt sich fest an ihn, legt ihm auch seine Rechte in einer wohl schützenden Geste über die Schulter an die Brust. Die Figuren sind also keinesfalls die üblichen Kinderdarstellungen der territorial nahe gefundenen Medeiastatuen. Medeiadarstellungen sind zahlenmäßig tatsächlich vorherrschend, aber auch die Darstellungen des Aeneasmythos waren in Pannonien nicht unbekannt, obwohl sie bis jetzt nur als Grabreliefs (Erdélyi 1954, Thomas 1955, Barkóczi 1984, 174 Abb. 2, 177 Abb. 1, 2 - für die Liste

 2. Становление антропоцентристских теорий в современном языкознании

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Михаил [Mikhail] Лабащук [Labashchuk

  2015-12-01

  structure, essentially describable on three logical and prototypical levels: – the hypernimic (generic, abstract-logical level, – the base (generic-particular, mental-imaginary level (whose prototypical structure is the centre-periphery, and – the hyponymic (particular, mixed, syncretic level. Alexander Kiklevich's theory proposes a classification of scientific paradigms; discusses the pragmatics and functionality of language in communication; emphasises the peculiarity of the conceptualising of information on the basic, supra-basic and sub-basic levels of communication; criticises the content of modern conceptology; finally, it develops and elaborates a distinctive approach to the issues of language polysemy and metaphor. Anthropocentric theories of modern linguistics strengthen the long-stipulated leading position of the discipline among the human sciences.   Kształtowanie się teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie Artykuł zwraca uwagę na specyfikę teorii antropocentrycznych we współczesnym językoznawstwie. Jako przykład tendencji rządzących kształtowaniem się funkcjonalnych aspektów idiolektycznych teorii języka analizie poddane zostaje podejście gnozeologiczne w językoznawstwie Aleksandra Kiklewicza. Antropocentryczne teorie lingwistyczne przeciwstawiane są w dzisiejszym językoznawstwie antropologicznym teoriom języka. Podstawową kategorią tych ostatnich jest socjolekt jako zjawisko ponadjednostkowe. Podstawową kategorią teorii antropocentrycznych w językoznawstwie jest z kolei idiolekt jako ontologicznie niepowtarzalna kategoria wyjściowa istnienia jednostki i społeczeństwa. W przypadku podejścia funkcjonalnego w ramach teorii antropocentrycznych sama kategoria socjolektu uznana zostaje za część idio­lektu, nie zaś odwrotnie, jak ma to miejsce w teoriach socjologicznych. Termin kategoria określa się tradycyjnie za pomocą dwóch kryteriów czy też podejść: 1 logicznego (z pespektywy racjonalno