WorldWideScience

Sample records for constructii pentru porcine

 1. Provocarea Facebook pentru bibliotecile publice din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Madge

  2014-01-01

  Full Text Available Reţelele sociale şi-au câştigat rapid un loc în viaţa noastră şi în activitatea multor organizaţii şi instituţii publice şi private. La nivelul bibliotecilor, reţelele sociale şi-au demonstrat utilitatea şi rolul în calitate de instrumente de marketing pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii. Bibliotecile publice din România au cunoscut în ultimul timp transformări mari în ceea ce priveşte modul de abordare a relaţiei cu utilizatorii şi îmbunătăţirea activităţii lor. Au lansat, de asemenea, o serie de noi servicii pentru a răspunde nevoilor comunităţii pe care o servesc şi pentru a atrage noi utilizatori. Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele de socializare online, mai exact Facebook, a fost una dintre aceste dezvoltări recente. Această lucrare analizează modul în care reţelele sociale sunt utilizate la nivelul bibliotecilor publice din România prin exemplul a trei biblioteci publice mari şi a modului în care aceste biblioteci îşi promovează serviciile prin intermediul reţelei Facebook.

 2. LEADERSHIP SPIRITUAL: O NOUĂ PROVOCARE PENTRU PROFESIONALIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

  2015-11-01

  Full Text Available În articol este abordată într-o manieră teoretic-aplicativă problematica unui curs nou predat în cadrul programului universitar de masterat „Consiliere spirituală şi educaţională”, la Catedra Ştiinţe ale Educaţiei a USM. Sunt analizate modulele de conţinut şi competenţele profesionale formate de acestea, fiind evidenţiate relevanţa şi funcţionalitatea lor în contextul educaţional din Republica Moldova. De asemenea, se insistă asupra suportului biblic oferit şi a învăţăturilor deduse pentru actualitatea noastră.SPIRITUAL LEADERSHIP: A NEW CHALLENGE FOR PROFESSIONALIZATION IN SCIENCE OF EDUCATIONThe article approaches by the theoretical-applicative manner a new course taught in university master's program "Spiritual and educational Counseling" at Moldova State University, Department of Educational Sciences. It analyzes the modules content and skills formed by them, highlighting the relevance and functionality in educational and spiritual context in Moldova. It also stresses the biblical support offered and teachings deducted in our timeliness.

 3. NEVOILE ADOLESCENŢILOR ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PENTRU CARIERĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zinaida PAVLOV

  2015-11-01

  Full Text Available Educaţia pentru carieră în corelaţie cu aspectul dezvoltării carierei vizează ansamblul de activităţi centare spre orien-tare, consiliere psihopedagogică şi ghidare în carieră a persoanei. Plasat în contextul educaţiei pentru carieră, adolescentul manifestă o serie de nevoi specifice, determinate de specificul vârstei acestuia.TEEN-AGERS'NEEDS IN THE CONTEXT OF THE EDUCATION FOR CAREER Education for career in correlation with the aspect of career development points the entirety of research activities for a person's orientation, psychopedagogic guidance and guidance in career. Being in the context of the education for career, the teenager shows several of specific needs that are determined by its age.

 4. INTERVIU CU DOMNUL TADEUSZ DURCZOK, REPREZENTANTULUI ASOCIAŢIEI PENTRU COOPERARE REGIONALĂ DIN POLONIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2011-12-01

  Full Text Available Interviul a fost realizat cu domnul Tadeusz Durczok (T.D. reprezentantul Asociaţiei pentru Cooperare Regională din Polonia, în cadrul Conferinţei Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate, care a avut loc în perioada 12-14 octombrie, în Bucureşti. Subiectele abordate în acest interviu au urmărit aspecte precum centrele de suport, finanţările din Fondul Social European, formele economiei sociale şi recomandările domnului Tadeuz Durczok în ceea ce priveşte economia socială din România. Acesta a subliniat ideea că este important ca persoanele care lucrează în centrele de suport să aibă pregătire în domeniul economic şi în management.

 5. Pentru o istorie comparată a Alsaciei și a Transilvaniei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Trifescu

  2015-01-01

  Full Text Available Alsacia și Transilvania reprezintă două provincii istorice de frontieră, intens disputate de‑a lungul istoriei, care au fost mereu puse în legătură, atît în discursul politicienilor, cît și în cel al intelectualilor sau al istoricilor. Prin articolul nostru dorim să facem o pledoarie pentru o istorie comparată între Alsacia și Transilvania (ca două provincii de frontieră și să aducem un prim set de argumente pentru această întreprindere științifică. Pornind de la avantajele și metodele de investigație ale istorie comparate, vom putea înțelege mai bine specificul identitar și modul în care aceste două provincii de margine s-au raportat la centrele lor de putere. În acest fel, istoria națională monolitică și exclusivă va fi înlocuită de o perspectivă fragmentară și/sau periferică, prin care vor ieși la lumină diferitele aspecte referitoare la: istoria locală sau regională, la regionalism sau la relația centru–periferie.

 6. INTERVIU CU DOAMNA LAILA ONU, DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDAŢIEI „PENTRU VOI”

  OpenAIRE

  Gheorghe Pascaru

  2012-01-01

  În cadrul materialului este prezentată activitatea Unităţii protejate „Pentru Voi” unde sunt angajate 44 persoane cu dizabilităţi intelectuale și sunt expuse problemele de natură socială și legislativă care îngreunează activitatea unităţii protejate.Doamna Laila Onu enumeră, de asemenea, factorii de succes ai unui demers de economie socială: adaptarea produselor în funcţie de nevoile pieţei, păstrarea unei legături apropiate cu clienţii și pregătirea continuă a angajaţilor....

 7. INTERVIU CU DOAMNA LAILA ONU, DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDAŢIEI „PENTRU VOI”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2012-07-01

  Full Text Available În cadrul materialului este prezentată activitatea Unităţii protejate „Pentru Voi” unde sunt angajate 44 persoane cu dizabilităţi intelectuale și sunt expuse problemele de natură socială și legislativă care îngreunează activitatea unităţii protejate.Doamna Laila Onu enumeră, de asemenea, factorii de succes ai unui demers de economie socială: adaptarea produselor în funcţie de nevoile pieţei, păstrarea unei legături apropiate cu clienţii și pregătirea continuă a angajaţilor.

 8. DEZVOLTAREA PARCURILOR INDUSTRIALE ÎN CALITATE DE INFRASTRUCTURĂ DE SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DOGA-MÎRZAC

  2015-12-01

  Full Text Available Noul context economico-social impune o repoziţionare a politicii economice şi industriale, în care un rol determi-nant pentru dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii au parcurile industriale. Statul este cointeresat în dez-voltarea unor zone industriale, întrucât acestea constituie adevărate pârghii pentru ieşirea dintr-o situaţie marcată de condiţii economice dificile, precum şi pentru reducerea disparităţilor economice între diferite regiuni şi poate îmbina obiectivele pe termen lung de amenajare a teritoriului cu cele ale unei politici de industrializare eficientă.DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS AS INFRASTRUCTURE TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESThe new economic and social context require a repositioning of economic and industrial policy, where a a key role for economic development and increasing competitiveness they have industrial parks. The state is interested in the development of industrial zones, as they are true levers out of a situation marked by difficult economic conditions and for reducing economic disparities between the different regions and can merge the long-term goals of spatial planning of efficient industrialization policy.

 9. CONSIDERAŢII PSIHOPEDAGOGICE ASUPRA MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahem ASLA

  2017-07-01

  Full Text Available Învăţarea şcolară este o activitate planificată, un model de acţiune dinamică, un plan de acţiune, prin care se recon­struieşte şi se dezvoltă sistematic cunoştinţe, idei şi moduri care ne ajută să fundamentăm, să examinăm şi să validăm adevăruri. Este activitatea de organizare şi autoorganizare a experienţei, de construcţie şi reconstrucţie a personalităţii elevului, de formare şi autoformare a propriei individualităţi bio-psiho-socioculturale. La rândul ei, motivaţia este şi rămâne o problemă importantă atât pentru profesorul care se confruntă cu situaţii benefice, cât şi pentru elevul care este motivat să înveţe şi are resurse energetice şi obiective clare, întrucât este pus să găsească instrumentele şi contextele de menţinere şi de valorificare maximă, de transformare a ei într-o resursă permanentă de dezvoltare. Motivaţia are nu doar un caracter energizator sau activator asupra comportamentului, ci totodată şi unul de direcţionare a comportamentelor. Astfel, putem conchide că motivaţia dispune de două segmente importante: unul de energizare, iar celălalt vectorizant, de orientare a comportamentului spre realizarea unui anumit scop.În articolul de faţă este efectuală o analiză a paradigmelor ştiinţifice care încearcă explicarea unui fenomen atât de complex precum motivaţia pentru învăţare ca componentă primordială în obţinerea performanţelor şcolare.PSYCHOPEDAGOGICAL REGARDS ON MOTIVATION FOR LEARNINGSchool learning is a planned activity, a model of dynamic action, an action plan that rebuilds and develops systematic knowledge, ideas and ways we can substantiate examine and validate truths. It is organizing activity and self-organization of experience, construction and reconstruction of the pupil's personality, training and self-training of individuals own bio-psycho-socio-cultural. In turn, the motivation is and remains an important issue for both

 10. Model strategic pentru implementarea managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Porumbeanu

  2009-01-01

  Full Text Available În majoritatea domeniilor de activitate se poate constata tendinţa deplasării spre organizaţii bazate pe cunoaştere, spre organizaţii flexibile care încurajează inovarea şi schimbarea. În acest context, managementul cunoaşterii a devenit un proces fundamental pentru toate tipurile de organizări ale societăţii. Structurile infodocumentare constituie o parte integrantă a sistemului cunoaşterii, aceste organizaţii constituind una din formele care contribuie la dezvoltarea cunoaşterii. Articolul prezintă un model strategic de implementare a managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare, conceput pe baza rezultatelor cercetărilor teoretice şi aplicaţiilor practice ale acestui proces în organizaţii din diferite ţări şi domenii de activitate şi având în vedere specificul structurilor infodocumentare. Modelul se bazează pe cinci elemente fundamentale de la care ar trebui să se plece în demersul de implementare a funcţiei de management al cunoaşterii în organizaţiile transferului de informaţii.

 11. ASPECTE DE ARGUMENTARE A RESPONSABILIZĂRII PENTRU CANTITATEA ŞI CALITATEA APEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria SANDU

  2016-02-01

  Full Text Available Cantitatea apei pe planetă este estimată la 1,338 mld km3, din care doar 2,57% este apă dulce. Însă, din apele dulci lichide doar 3% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, cantitate foarte mică, ţinându-se cont de creşte­rea continuă a consumului de apă în ultimele decenii. De exemplu, consumul global de apa s-a triplat din 1950 până în 1990, iar în perioada a. 1990-1995 acesta a crescut de şase ori. Problemele ce vizează cantitatea şi calitatea apei sunt legate de distribuirea ei inegală pe glob, reducerea cantităţii de apă potabilă, poluarea în creştere cu substanţe organice, compuşi ai azotului, metale etc. Rezultatele scontate pot fi atinse doar prin responsabilizarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Acest studiu vine să argumenteze importanţa examinării calităţii apei, stabilirii unor cauze de poluare, să implice populaţia în activităţi de prevenire şi reducere a poluării. ASPECTS OF THE ARGUMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR THE QUANTITY AND QUALITY OF WATERThe quantity of water on the planet is estimated at 1,338 million km3 of which only 2,57% is freshwater. But from liquid freshwater, only 3% is expected to be taken for human consumption, which, in fact, is in growing. For example, global water consumption has tripled from 1950 to 1990 and in the period of 1990-1995 years it increased six times. Problems related to water quantity and quality are related to its uneven distribution around the globe, by reducing the amount of potable water, increasing pollution with organic substances, nitrogen compounds, heavy metals, etc. Water quality can be improved only by empowering all citizens in the Republic of Moldova, by motivating them to get involved in all activities to protect waters in the territory. This study comes to argue the importance of examining water quality, listing the causes of pollution, involvement in all activities to prevent and reduce pollution. 

 12. CADRU GENERAL PENTRU FOLOSIREA TEHNICILOR DIN JOCURI VIDEO ÎN PROCESUL DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor MIC

  2016-11-01

  Full Text Available În acest articol studiem felul în care tehnicile din jocuri video pot fi folosite în procesul de schimbare organizaţională din perspectiva comunicării organizaţionale, cu obiectivul de a eficientiza schimbarea şi de a integra în contextul orga­ni­zaţional noile elementele schimbate, fără a avea un impact cultural care să perturbe activitatea. Modelul teoretic propus are la bază un studiu documentar efectuat în două domenii diferite: cel al schimbării organizaţionale şi cel al Gamification. Pentru a putea ajunge la o soluţie mai complexă şi mai generală, am ales specificul cercetării calitative, dar ţinând cont de rezultatele altor cercetări cantitative făcute în literatura de specialitate. Contribuţia principală în domeniul schimbării organizaţionale a acestei cercetări este încercarea de a stabili structura generală a unui model teoretic pentru felul în care putem folosi Gamification în procesul de schimbare organizaţională şi pentru momentul când o astfel de abordare este oportună.A GENERAL FRAMEWORK FOR THE USE OF VIDEO GAME DESIGN TECHNIQUES IN THE ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESSIn this paper we look at how techniques used in video games can be applied to the organizational change process, from the perspective of organizational communication, with the purpose to increase the efficacy of change and to successfully integrate in the organizational context the new elements, without having a negative impact on the culture or the activity. The proposed theoretical model is based on literature review conducted in the fields of Gamification and organizational communication. In order to reach a comprehensive and general solution we chose the specifics of qualitative research, but we also use the conclusions of quantitative research existent in the current literature. The main contribution of this research in the field of organizational change is the proposed general structure of a theoretical model that can

 13. MODELUL FRANCEZ ŞI CEL BELGIAN AL RĂSPUNDERII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA FAPTELOR INFRACŢIONALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda IACOB

  2016-03-01

  Full Text Available La ziua de azi, legislaţia penală referitoare la răspunderea persoanelor juridice rămâne restantă în coraport cu dezvol­tarea dinamică a sferei economice a societăţii. Drept confirmare a acestui fapt pot servi cercetările criminologice care evidenţiază o creştere stabilă a numărului de infracţiuni, în special al celor comise de către persoanele juridice. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că sancţiunile prevăzute de normele de drept penal pentru faptele ilegale comise de persoanele juridice nu constituie o piedică în calea activităţii socialmente periculoase şi infracţionale a acestora, în special din con­siderentul că beneficiul, venitul obţinut de multiple ori depăşeşte sumele amenzilor achitate. Totodată, mai persistă şi un spectru de factori care împiedică aplicarea eficientă a prevederilor normative referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice pentru fapte infracţionale, ei ţinând de domeniul prevederilor doctrinare dure referitoare la trăsăturile subiectu­lui infracţiunii şi la temeiurile tragerii acestuia la răspundere penală. Necesitatea unei studieri multiaspectuale a acestei probleme este determinată de evoluţia continuă a perceperii ştiinţifice a persoanei juridice în calitate de subiect al in­frac­ţiunii şi al răspunderii penale pentru faptele infracţionale comise. Actualmente, se observă tendinţa de a intensifica răspunderea penală a persoanelor juridice pentru faptele infracţionale comise. THE FRENCH MODEL AND THE BELGIUM MODEL OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATION OF CRIMES COMMITTED BY LEGAL ENTITIESAs of today, the criminal legislation relating to the liability of legal entities remains outstanding in correlation with the dynamic development of the economic sphere of society. As evidence of this can serve criminological researches that highlight a steady growth of the number of crimes, especially those committed by legal entities. This tells

 14. SISTEM INTELIGENT PENTRU ASISTENȚA COMBATERII TULBURĂRILOR PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT LA PACIENȚII CU EPILEPSIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana BUTNARU

  2017-07-01

  Full Text Available În articol sunt expuse unele descrieri și probleme referitoare la combaterea tulburărilor psihice și de comportament în epilepsie (TPCE, structura și principiul de funcționare a sistemului inteligent pentru asistența acestor maladii. Un modul al sistemului elaborat de autor este sistemul expert pentru diagnosticarea TPCE. În rezultatul expertizei, sistemul expert de diagnosticare constituie unul dintre cele 24 de diagnostice ale TPCE conform clasificatorului ICD-10 al Orga­ni­zației Mondiale a Sănătății. Sistemul inteligent este destinat pentru asistența, pregatirea și perfecționarea cadrelor medicale.INTELLIGENT SYSTEM FOR ASSISTANCE TO COMBAT BEHAVIOR AND MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSYThe article exposed some descriptions and problems related to combating mental and behavioral disorders in epilepsy (TPCE, structure and operating principle of intelligent system to support these diseases. A module system developed by the author is the expert system for diagnosing TPCE. As a result, the system observes one of 24 diagnoses of TPCE according to the World Health Organization classifier ICD-10. The intelligent system is designed for diagnosis, for training and improvement of the health professionals.

 15. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Notes on glosses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of the present paper is the minute analysis of glosses excerpted from Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, a text translated by Petru Maior and printed in Buda, in 1816. The Enlightenment principle followed by the Transylvanian scholar, i.e. the principle of adapting the Western culture to the Romanian one, of facilitating the access of popular masses to science is materialised in the high frequency of glosses. For P. Maior, the gloss represents an excellent mechanism of inserting neologisms in his text, neologisms which are explained by old, popular terms, collocations or periphrases. The highest weight is held by terminological glosses of the lexical borrowing – old term type. The fact is relevant for the conception that guides the author in his activity of translating the text: the glosses are intentionally oriented towards the creating of a neologic lexical corpus, in accordance with that of other European languages of culture. A detailed analysis of the various types of glosses offers useful information as regards the phenomenon of integrating neologisms and reveals interesting aspects of the process of lexical renewal of the Romanian literary language.

 16. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Considerații asupra gloselor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexical – cuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.

 17. ELABORAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL NAŢIONAL ADAPTIV PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE TESTARE TEHNICĂ A VEHICULELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor CIOBU

  2015-12-01

  Full Text Available Sistemul informaţional „AutoTEST” a fost elaborat pentru îndeplinirea regulilor de înmatriculare şi testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 08.11.1999. Sistemul elaborat este un sistem adaptiv cu bază de date distribuită. Platforma tehnică este Oracle Database Express Edition 11g şi Oracle Application Express, ca instrumente software de dezvoltare. Domeniul de aplicare a acestui sistem informaţional este evidenţa testării tehnice anuale obligatorii a vehiculelor. Sistemul informaţional „AutoTEST” este implementat la nivel naţional pe întreg teritoriul ţării la 82 staţii de testare tehnică şi la Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA.DEVELOPING NATIONAL ADAPTIVE INFORMATIONAL SYSTEM FOR AUTOMATING PROCESS OF TECHNICAL TEST OF VEHICLEThe Information System „AutoTEST” was developed to fulfill the rules of registration and roadworthiness tests for vehicles and trailers, according to the Government Decision no1047 of 08.11.1999. The system developed is an adaptive system with distributed database. The Oracle Database 11g Express Edition as distributed databases and the Oracle Application Express as a development tools were selected for the technical platform. The aim of the Information System is automating the process of annual technical testing of vehicles and has been implemented at the national level on the whole territory of the Republic of Moldova in 82 vehicles testing stations and the National Auto Transport Agency.

 18. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 19. Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR – a possible biomarker for bacteremia in sepsis / Forma solubilă a receptorului pentru activatorul de plasminogen de tip urokinază (suPAR – un biomarker posibil pentru bacteriemie în sepsis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgescu Anca-Meda

  2015-03-01

  Full Text Available Introducere. Validarea unor noi biomarkeri în sepsis poate contribui la diagnosticul mai precoce al acestuia şi la iniţierea mai rapidă a terapiei. Scopul acestui studiu este acela de a evalua capacitatea formei solubile a rolului său în evaluarea prognosticului. Material şi metodă. Am realizat un studiu pilot, prospectiv pe 49 de pacienţi cu sindrom de răspuns inflamator sistemic (SIRS internaţi în Clinica de Terapie Intensivă, care au fost împărţiţi, în funcţie de existenţa bacteriemiei, în lotul A (SIRS cu bacteriemie, n=14 şi lotul B (SIRS fără bacteriemie, n=35. S-au recoltat în prima zi probe sanguine pentru determinarea suPAR, proteina C reactivă (CRP, procalcitonina (PCT şi hemocultura. Am urmărit identificarea unor valori de cut-off cu semnificaţie statistică în estimarea bacteriemiei şi a mortalităţii la pacienţii septici. Rezultate. În lotul A valorile suPAR au fost de 14,3 ng/mL (interval 10-45,5 ng/mL iar în lotul B, de 9,85 ng/mL (interval 3,4-48 ng/mL, p=0,008. Aria de sub curbă (AUC pentru suPAR a fost de 0,745 (95% CI: 0,600-0,859; pentru CRP, AUC a fost de 0,613 (95% CI: 0,522-0,799; pentru PCT, AUC a fost de 0,718 (95% CI: 0,477-0,769. Valoarea de cut-off a suPAR în predicţia bacteriemiei a fost de 9,885 ng/mL, cu sensibilitate de 100% şi specificitate de 51,43%. Mortalitatea în lotul A a fost de 85,7% (12/14, iar în lotul B de 74,3% (26/39, p>0,05. AUC pentru suPAR a fost de 0,750 (95% CI: 0,455-0,936; pentru CRP, AUC a fost de 0,613 (95% CI: 0,413-0,913; pentru PCT, AUC a fost de 0,618 (95% CI: 0,373-0,888. Valoarea de cut-off a suPAR în predicţia mortalităţii a fost de 11,5 ng/mL, cu sensibilitate de 66,67% şi specificitate de 100%.

 20. Porcine SLITRK1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Knud Erik; Momeni, Jamal; Farajzadeh, Leila

  2014-01-01

  The membrane protein SLITRK1 functions as a developmentally regulated stimulator of neurite outgrowth and variants in this gene have been implicated in Tourette syndrome. In the current study we have cloned and characterized the porcine SLITRK1 gene. The genomic organization of SLITRK1 lacks...... introns, as does its human and mouse counterparts. RT-PCR cloning revealed two SLITRK1 transcripts: a full-length mRNA and a transcript variant that results in a truncated protein. The encoded SLITRK1 protein, consisting of 695 amino acids, displays a very high homology to human SLITRK1 (99%). The porcine...

 1. Porcine embryonic stem cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hall, Vanessa Jane

  2008-01-01

  The development of porcine embryonic stem cell lines (pESC) has received renewed interest given the advances being made in the production of immunocompatible transgenic pigs. However, difficulties are evident in the production of pESCs in-vitro. This may largely be attributable to differences...

 2. ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria CAPCELEA

  2015-12-01

  Full Text Available Este elaborat şi argumentat teoretic un algoritm eficient pentru determinarea strategiilor optime staţionare în proble-mele stocastice de control optimal discret cu perioada de dirijare infinită, definite pe reţele decizionale cu multiple clase recurente, în care este aplicat criteriul de optimizare a combinaţiei convexe a costurilor medii în clasele recurente. Sunt examinate probleme în care costurile de tranziţie între stările sistemului dinamic şi probabilităţile de tranziţie, definite în stările necontrolabile, sunt constante independente de timp. Algoritmul elaborat este bazat pe modelul de programare liniară pentru determinarea strategiilor optime în problemele de control definite pe reţele decizionale perfecte [3,4].AN ALGORITHM FOR DETERMINING STATIONARY OPTIMAL STRATEGIES FOR STOCHASTIC DISCRETE OPTIMAL CONTROL PROBLEMS DEFINED ON NETWORKS WITH MULTIPLE RECURRENT CLASSESAn efficient algorithm for determining optimal stationary strategies for the stochastic discrete optimal control problems with infinite time horizon is developed and theoretically justified. The problems are defined on decision networks with multiple recurrent classes. The average costs convex combination optimization criterion is applied. We examine problems in which the costs of transitions between the states of the dynamic system and transition probabilities, defined on the uncontrollable states, are constants independent on time. The algorithm is based on the linear programming model developed for determining optimal strategies in control problems defined on perfect decision networks [3,4].

 3. Xenotransplantation and porcine cytomegalovirus.

  Science.gov (United States)

  Denner, Joachim

  2015-01-01

  Porcine microorganisms may be transmitted to the human recipient when xenotransplantation with pig cells, tissues, and organs will be performed. Most of such microorganisms can be eliminated from the donor pig by specified or designated pathogen-free production of the animals. As human cytomegalovirus causes severe transplant rejection in allotransplantation, considerable concern is warranted on the potential pathogenicity of porcine cytomegalovirus (PCMV) in the setting of xenotransplantation. On the other hand, despite having a similar name, PCMV is different from HCMV. The impact of PCMV infection on pigs is known; however, the influence of PCMV on the human transplant recipient is unclear. However, first transplantations of pig organs infected with PCMV into non-human primates were associated with a significant reduction of the survival time of the transplants. Sensitive detection methods and strategies for elimination of PCMV from donor herds are required.

 4. Novel porcine repetitive elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nonneman Dan J

  2006-12-01

  Full Text Available Abstract Background Repetitive elements comprise ~45% of mammalian genomes and are increasingly known to impact genomic function by contributing to the genomic architecture, by direct regulation of gene expression and by affecting genomic size, diversity and evolution. The ubiquity and increasingly understood importance of repetitive elements contribute to the need to identify and annotate them. We set out to identify previously uncharacterized repetitive DNA in the porcine genome. Once found, we characterized the prevalence of these repeats in other mammals. Results We discovered 27 repetitive elements in 220 BACs covering 1% of the porcine genome (Comparative Vertebrate Sequencing Initiative; CVSI. These repeats varied in length from 55 to 1059 nucleotides. To estimate copy numbers, we went to an independent source of data, the BAC-end sequences (Wellcome Trust Sanger Institute, covering approximately 15% of the porcine genome. Copy numbers in BAC-ends were less than one hundred for 6 repeat elements, between 100 and 1000 for 16 and between 1,000 and 10,000 for 5. Several of the repeat elements were found in the bovine genome and we have identified two with orthologous sites, indicating that these elements were present in their common ancestor. None of the repeat elements were found in primate, rodent or dog genomes. We were unable to identify any of the replication machinery common to active transposable elements in these newly identified repeats. Conclusion The presence of both orthologous and non-orthologous sites indicates that some sites existed prior to speciation and some were generated later. The identification of low to moderate copy number repetitive DNA that is specific to artiodactyls will be critical in the assembly of livestock genomes and studies of comparative genomics.

 5. Porcine prion protein amyloid.

  Science.gov (United States)

  Hammarström, Per; Nyström, Sofie

  2015-01-01

  Mammalian prions are composed of misfolded aggregated prion protein (PrP) with amyloid-like features. Prions are zoonotic disease agents that infect a wide variety of mammalian species including humans. Mammals and by-products thereof which are frequently encountered in daily life are most important for human health. It is established that bovine prions (BSE) can infect humans while there is no such evidence for any other prion susceptible species in the human food chain (sheep, goat, elk, deer) and largely prion resistant species (pig) or susceptible and resistant pets (cat and dogs, respectively). PrPs from these species have been characterized using biochemistry, biophysics and neurobiology. Recently we studied PrPs from several mammals in vitro and found evidence for generic amyloidogenicity as well as cross-seeding fibril formation activity of all PrPs on the human PrP sequence regardless if the original species was resistant or susceptible to prion disease. Porcine PrP amyloidogenicity was among the studied. Experimentally inoculated pigs as well as transgenic mouse lines overexpressing porcine PrP have, in the past, been used to investigate the possibility of prion transmission in pigs. The pig is a species with extraordinarily wide use within human daily life with over a billion pigs harvested for human consumption each year. Here we discuss the possibility that the largely prion disease resistant pig can be a clinically silent carrier of replicating prions.

 6. 7 CFR 1230.611 - Porcine animal.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 10 2010-01-01 2010-01-01 false Porcine animal. 1230.611 Section 1230.611 Agriculture... CONSUMER INFORMATION Procedures for the Conduct of Referendum Definitions § 1230.611 Porcine animal. The term Porcine animal means a swine, that is raised: (a) As a feeder pig, that is, a young pig sold...

 7. CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George LAZĂR

  2016-03-01

  Full Text Available Problema ştiinţifică de importanţă majoră abordată în cadrul acestui mesaj ştiinţific rezidă în identificarea particu­la­ri­tăţilor aplicării principiului non bis in idem în cadrul urmăririi penale, extrădării şi pedepsirii persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii.Pentru a obţine un răspuns clar şi exhaustiv la acest subiect, urmează să ne aprofundăm în analiza doctrinei procesual penale generale ale principiului non bis in idem, precum şi a unor surse ştiinţifice speciale consacrate problemelor de aplicare a acestui principiu în cazul crimelor contra umanităţii. Clarification concerning the principle of non bis in idem in the cases of persons’ conviction for crimes against humanity The major scientific problem which has been analyzed in the realm of this scientific research is considered to be identification of the peculiarities of the principle non bis in idem in the process of criminal prosecution, extradition and criminal punishment of the persons who have committed crimes against humanity.In order to obtain a clear answer regarding this problem we have to be involved in the doctrinaire analysis of the criminal procedure theory of non bis in idem principle, as well as of some special scientific problems of its application in the cases of crimes against humanity.

 8. DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În articol este abordată problematica asigurării continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică, în baza elementelor constitutive principiale din didactica universitară şi andragogie. Aşa cum didactica universitară preia anumite elemente din didactica şcolară, adaptându-le în mod creativ la specificul învăţării tinerilor, andragogia oferă tehnologii preţioase pentru instruirea calitativă prin intermediul programelor de masterat, la care în ultimul timp se în­scriu tot mai mulţi adulţi candidaţi şi chiar persoane de vârsta a treia. Calificarea profesională avansată prin competenţe funcţionale în multiple contexte de pe piaţa muncii constituie finalitatea de bază în reformarea continuă a învăţământu­lui superior.FROM SCHOOL TO UNIVERSITY TEACHING AND ANDRAGOGY: BENCHMARKS FOR ENSURING CONTINUITY BETWEEN UNIVERSITY LEVELS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIESThe article deals with the issue of continuity between university levels of teaching from the perspective of technologies, based on the constituent principled on university didactic and andragogy. As teaching university takes elements from teaching school, adapting them creatively to the specific learning of young people, andragogy provides technologies precious training quality through masters programs, which lately enroll more and more adults and even people age III. Advanced professional qualifications by functional skills, available in multiple contexts of labor market reform is the basic purpose of continuing reform of higher education.

 9. Observații asupra limbii lui Petru Maior în Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2016-08-01

  Full Text Available Traducerea de la 1816 efectuată de Petru Maior, insuficient studiată, ne oferă un material prețios în privința normelor limbii literare din Transilvania primelor două decenii ale secolului al XIX-lea. Ne-am concentrat atenția asupra trăsăturilor fundamentale ale limbii literare, fără a scăpa însă din vedere nici trăsăturile secundare care ni s-au părut relevante pentru norma promovată de cărturarul ardelean. Se observă că materialul lingvistic extras din această traducere reflectă, pe lîngă normele fonetice și morfologice specifice graiului autorului, și norme stabilite după alte criterii decît cele ilustrate de tradiția locală, și anume criteriul apropierii de etimonul latin sau de norma muntenească promovată de tipăriturile religioase de la mijlocul veacului al XVIII-lea. În ceea ce privește lexicul neologic utilizat în această traducere, s-a realizat o clasificare semantică, urmărindu-se atît vocabularul de cultură generală, cît și lexicul de specialitate (terminologia medicală. Terminologia medicală a textului a fost prezentată pe cele două coordonate constitutive: cea cultă, neologică și cea de tip popular, tradițional. Au fost examinate și cele mai importante aspecte ale adaptării fonetice și morfologice a împrumuturilor, observîndu-se numărul ridicat de împrumuturi corect integrate, datorită orientării latino-romanice a cărturarului, dar și ponderea însemnată a variantelor fonetice analogice și a termenilor neadaptați (latinisme și italienisme.

 10. GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile SOLTAN

  2017-07-01

  Full Text Available Obiectul acestui studiu îl reprezintă garanțiile procesuale consacrate de art.5 CEDO în contextul arestului preventiv ca măsură procesuală de constrângere excepțională. În primul rând, trebuie să existe o bănuială rezonabilă că persoana a săvârșit o infracțiune, precum și existența riscurilor lăsării persoanei în libertate. De asemenea, cel reținut trebuie adus de îndată înaintea unui judecător și are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Din păcate, exigențele nu sunt întotdeauna respectate, iar în multe situații, fapt constatat de către Curtea Europeană, ju­de­cătorii argumentează aplicarea acestei măsuri limitându-se la parafrazarea motivelor legale pentru arestare, fără a explica cum se aplică speței și fără a examina oportunitatea aplicăriii unor măsuri alternative mai puțin intruzive.SPECIAL GUARANTEES REGARDING PRE-TRIAL DETENTION AND THE DILIGENCE OF PUBLIC AUTHORITIES IN ORDER TO ENSURE THEMThis paper analyzes procedural guarantees regarding pre-trial detention which is intended to be an exceptional measure of last resort, when all other measures are insufficient. Thus, there a several guarantees established by art. 5 of the European Convention of Human Rights (ECHR for the accused people when they face pre-trial detention. The central requirement is a reasonable suspicion that the person has committed a crime and defendants pose a substantial risk of flight, a threat to the safety of the community, victims or witnesses, or a risk of hindering investigations. Also, every one arrested or detained shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.Unfortunately, the European court has found that judges sometimes relied on unlawful grounds, such as exclusive or primary reliance on the nature of the offences or reasoning was often formulaic and did not engage with

 11. DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana REPIDA

  2015-11-01

  Full Text Available Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate. Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă, dar şi negative (conflicte intra-grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici, care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative studyThe academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences. Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on the members being remarkably understudied

 12. Splicing variants of porcine synphilin-1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Knud Erik; Madsen, Lone Bruhn; Farajzadeh, Leila

  2015-01-01

  RNA was investigated by RNAseq. The presented work reports the molecular cloning and characterization of the porcine (Sus scrofa) synphilin-1 cDNA (SNCAIP) and three splice variants hereof. The porcine SNCAIP cDNA codes for a protein (synphilin-1) of 919 amino acids which shows a high similarity to human (90...

 13. [Research advances in porcine bocavirus].

  Science.gov (United States)

  Zhai, Shao-Lun; Chen, Sheng-Nan; Wei, Wen-Kang

  2012-03-01

  Porcine bocavirus (PBoV) was considered as a new member of the genus Bocavirus of the subfamily Parvovirinae of the family Parvoviridae, which was discovered in Swedish swine herds with postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) in 2009. At present, as an emerging pathogen, it was paid great attention by researchers at home and abroad. This paper referred to some published literatures and reviewed several aspects of PBoV including its finding, classification, genome structure and replication, epidemiology, associativity with diseases, cultural and diagnostic methods.

 14. A porcine model for teaching surgical cricothyridootomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Antonio Campelo Spencer Netto

  2015-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To evaluate the acceptability of an educational project using A porcine model of airway for teaching surgical cricothyroidotomy to medical students and medical residents at a university hospital in southern Brazil.METHODS: we developed a teaching project using a porcine model for training in surgical cricothyroidotomy. Medical students and residents received lectures about this surgical technique and then held practical training with the model. After the procedure, all participants filled out a form about the importance of training in airway handling and the model used.RESULTS: There were 63 participants. The overall quality of the porcine model was estimated at 8.8, while the anatomical correlation between the model and the human anatomy received a mean score of 8.5. The model was unanimously approved and considered useful in teaching the procedure.CONCLUSION: the training of surgical cricothyroidotomy with a porcine model showed good acceptance among medical students and residents of this institution.

 15. DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg ABABII

  2016-12-01

  Full Text Available Recuperarea prin educaţie a copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, poate înregistra eficienţă înaltă, dacă vor fi corect selectate şi formate cadrele didactice. Rezultatele implementării formării organizate a resurselor umane în problema recuperării sunt demonstrate prin schimbarea pozitivă a multor criterii de evaluare: o creştere a coeficientului intelectual, profesorii au devenit mult mai răbdători, mai încrezuţi în ceea ce fac, urmăresc acţiunile dar şi retrăirile copiilor, sunt mult mai sensibili, sinceri cu cei din jur, nu permit conflictele şi găsesc soluţii de compromis, majoritatea sunt motivaţi la succes, au devenit mai toleranţi, a diminuat agresivitatea, s-au redus atitudinile rigide, au crescut atitu­dinile comunicative şi organizatorice, a devenit populară colaborarea şi relaţia prietenoasă cu colegii, majoritatea resur­selor umane (100% au un comportament flexibil, vin în susţinerea copiilor pe parcursul tuturor acţiunilor recuperatorii, sunt mândri de rezultatele realizate în CPPC „Orfeu”. Pentru verificarea nivelului de dezvoltare a acestor formaţiuni la cadrele didactice selectate pentru activitatea cu copiii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, a fost efectuată o eşantionare simplă după principiul aliator. Eşantionul este constituit din 32 de cadre didactice, care au fost supuse testării pentru activitatea în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. A fost descris impactul creşterii nivelului de profesiona­lism al cadrelor didactice în urma formării specializate asupra eficientizării calităţii recuperării copiilor cu DM, inclusiv severe.EXPERIMENTAL DIMENSIONS OF THE LEVEL OF EDUCATION, TEACHER TRAINING FOR INVOLVEMENT IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIESRecovery through education of children with mental disabilities, including severe high efficiency can register, if they are properly selected and formed teachers. Results

 16. Tachykinins in the porcine pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, P T; Tornøe, K; Poulsen, Steen Seier

  2000-01-01

  The localization, release, and effects of substance P and neurokinin A were studied in the porcine pancreas and the localization of substance P immunoreactive nerve fibers was examined by immunohistochemistry. The effects of electrical vagus stimulation and capsaicin infusion on tachykinin release...... nerve fibers were localized to islets of Langerhans, acini, ducts, and blood vessels. Vagus stimulation had no effect on substance P and neurokinin A release, whereas capsaicin infusion stimulated release of both. Substance P and neurokinin A infusion increased release of insulin, glucagon, and exocrine...... secretion, whereas somatostatin secretion was unaffected. The effect of substance P on insulin, glucagon, and exocrine secretion was blocked by the NK-1 receptor antagonist. The effect of electrical stimulation of vagus nerves on insulin and exocrine secretion was not influenced by tachykinin receptor...

 17. Porcine models of muscular dystrophy.

  Science.gov (United States)

  Selsby, Joshua T; Ross, Jason W; Nonneman, Dan; Hollinger, Katrin

  2015-01-01

  Duchenne muscular dystrophy is a progressive, fatal, X-linked disease caused by a failure to accumulate the cytoskeletal protein dystrophin. This disease has been studied using a variety of animal models including fish, mice, rats, and dogs. While these models have contributed substantially to our mechanistic understanding of the disease and disease progression, limitations inherent to each model have slowed the clinical advancement of therapies, which necessitates the development of novel large-animal models. Several porcine dystrophin-deficient models have been identified, although disease severity may be so severe as to limit their potential contributions to the field. We have recently identified and completed the initial characterization of a natural porcine model of dystrophin insufficiency. Muscles from these animals display characteristic focal necrosis concomitant with decreased abundance and localization of dystrophin-glycoprotein complex components. These pigs recapitulate many of the cardinal features of muscular dystrophy, have elevated serum creatine kinase activity, and preliminarily appear to display altered locomotion. They also suffer from sudden death preceded by EKG abnormalities. Pig dystrophinopathy models could allow refinement of dosing strategies in human-sized animals in preparation for clinical trials. From an animal handling perspective, these pigs can generally be treated normally, with the understanding that acute stress can lead to sudden death. In summary, the ability to create genetically modified pig models and the serendipitous discovery of genetic disease in the swine industry has resulted in the emergence of new animal tools to facilitate the critical objective of improving the quality and length of life for boys afflicted with such a devastating disease.

 18. Porcine head response to blast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jay eShridharani

  2012-05-01

  Full Text Available Recent studies have shown an increase in the frequency of traumatic brain injuries related to blast exposure. However, the mechanisms that cause blast neurotrauma are unknown. Blast neurotrauma research using computational models has been one method to elucidate that response of the brain in blast, and to identify possible mechanical correlates of injury. However, model validation against experimental data is required to ensure that the model output is representative of in vivo biomechanical response. This study exposed porcine subjects to primary blast overpressures generated using a compressed-gas shock tube. Shock tube blasts were directed to the unprotected head of each animal while the lungs and thorax were protected using ballistic protective vests similar to those employed in theater. The test conditions ranged from 110-740 kPa peak incident overpressure with scaled durations from 1.3-6.9 ms and correspond approximately with a 50% injury risk for brain bleeding and apnea in a ferret model scaled to porcine exposure. The bulk head acceleration and the pressure at the surface of the head and in the cranial cavity were measured. Immediately after the blast, 5 of the 20 animals tested were apneic. Three subjects recovered without intervention within thirty seconds and the remaining two recovered within 8 minutes following bagging and administration of the respiratory stimulant doxapram. Gross examination of the brain revealed no indication of bleeding. Intracranial pressures ranged from 80-685 kPa as a result of the blast and were notably lower than the shock tube reflected pressures of 300-2830 kPa, indicating pressure attenuation by the skull up to a factor of 8.4. Peak head accelerations were measured from 385-3845 G’s and were well correlated with peak incident overpressure (R2=0.90. One standard deviation corridors for the surface pressure, intracranial pressure, and head acceleration are presented to provide experimental data for

 19. Existence of proviral porcine endogenous retrovirus in fresh and decellularised porcine tissues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prabha S

  2008-01-01

  Full Text Available Purpose: Swine are expected to be utilized as xenograft donors for both whole organ and cellular transplantation. A major concern in using porcine organs for transplantation is the potential of transmission of porcine endogenous retrovirus (PERV. Tissue-engineered or decellularised heart valves have already been implanted in humans and have been marketed by certain companies after Food and Drug Administration (FDA approval. The aim of this study was to examine the existence of porcine endogenous retrovirus (PERV in fresh and decellularised porcine tissues. Methods: Porcine tissues (both fresh and decellularised were analysed using validated assays specific for PERV: polymerase chain reaction (PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR. Results: PERV specific GAG sequences were found in the porcine heart tissue samples using PCR for DNA and RT- PCR for RNA. All tissue samples (both fresh and treated tissues like aortic valve, pulmonary valve and heart muscle showed the presence of PERV DNA. RT PCR for PERV was positive in all fresh tissues and was found to be negative in decellularised treated tissues. Conclusions: PCR is a rapid, specific test for the detection of PERV virus in xenografts. These findings have demonstrated that the presence of proviral DNA form of PERV in porcine tissues needs to be carefully considered when the infectious disease potential of xenotransplantation is being assessed.

 20. Porcine model of hemophilia A.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuji Kashiwakura

  Full Text Available Hemophilia A is a common X chromosome-linked genetic bleeding disorder caused by abnormalities in the coagulation factor VIII gene (F8. Hemophilia A patients suffer from a bleeding diathesis, such as life-threatening bleeding in the brain and harmful bleeding in joints and muscles. Because it could potentially be cured by gene therapy, subhuman animal models have been sought. Current mouse hemophilia A models generated by gene targeting of the F8 have difficulties to extrapolate human disease due to differences in the coagulation and immune systems between mice and humans. Here, we generated a porcine model of hemophilia A by nuclear transfer cloning from F8-targeted fibroblasts. The hemophilia A pigs showed a severe bleeding tendency upon birth, similar to human severe hemophiliacs, but in contrast to hemophilia A mice which rarely bleed under standard breed conditions. Infusion of human factor VIII was effective in stopping bleeding and reducing the bleeding frequency of a hemophilia A piglet but was blocked by the inhibitor against human factor VIII. These data suggest that the hemophilia A pig is a severe hemophilia A animal model for studying not only hemophilia A gene therapy but also the next generation recombinant coagulation factors, such as recombinant factor VIII variants with a slower clearance rate.

 1. Porcine model of hemophilia A.

  Science.gov (United States)

  Kashiwakura, Yuji; Mimuro, Jun; Onishi, Akira; Iwamoto, Masaki; Madoiwa, Seiji; Fuchimoto, Daiichiro; Suzuki, Shunichi; Suzuki, Misae; Sembon, Shoichiro; Ishiwata, Akira; Yasumoto, Atsushi; Sakata, Asuka; Ohmori, Tsukasa; Hashimoto, Michiko; Yazaki, Satoko; Sakata, Yoichi

  2012-01-01

  Hemophilia A is a common X chromosome-linked genetic bleeding disorder caused by abnormalities in the coagulation factor VIII gene (F8). Hemophilia A patients suffer from a bleeding diathesis, such as life-threatening bleeding in the brain and harmful bleeding in joints and muscles. Because it could potentially be cured by gene therapy, subhuman animal models have been sought. Current mouse hemophilia A models generated by gene targeting of the F8 have difficulties to extrapolate human disease due to differences in the coagulation and immune systems between mice and humans. Here, we generated a porcine model of hemophilia A by nuclear transfer cloning from F8-targeted fibroblasts. The hemophilia A pigs showed a severe bleeding tendency upon birth, similar to human severe hemophiliacs, but in contrast to hemophilia A mice which rarely bleed under standard breed conditions. Infusion of human factor VIII was effective in stopping bleeding and reducing the bleeding frequency of a hemophilia A piglet but was blocked by the inhibitor against human factor VIII. These data suggest that the hemophilia A pig is a severe hemophilia A animal model for studying not only hemophilia A gene therapy but also the next generation recombinant coagulation factors, such as recombinant factor VIII variants with a slower clearance rate.

 2. Gene Expression Profiling in Porcine Fetal Thymus

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yanjiong Chen; Shengbin Li; Lin Ye; Jianing Geng; Yajun Deng; Songnian Hu

  2003-01-01

  obtain an initial overview of gene diversity and expression pattern in porcinethymus, 11,712 ESTs (Expressed Sequence Tags) from 100-day-old porcine thymus(FTY) were sequenced and 7,071 cleaned ESTs were used for gene expressionanalysis. Clustered by the PHRAP program, 959 contigs and 3,074 singlets wereobtained. Blast search showed that 806 contigs and 1,669 singlets (totally 5,442ESTs) had homologues in GenBank and 1,629 ESTs were novel. According to theGene Ontology classification, 36.99% ESTs were cataloged into the gene expressiongroup, indicating that although the functional gene (18.78% in defense group) ofthymus is expressed in a certain degree, the 100-day-old porcine thymus still existsin a developmental stage. Comparative analysis showed that the gene expressionpattern of the 100-day-old porcine thymus is similar to that of the human infantthymus.

 3. Simplified cryopreservation of porcine cloned blastocysts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Du, Yutao; Zhang, Yunhai; Li, Juan

  2007-01-01

  Recently, a non-invasive delipation (lipid removal) method combined with ultrarapid vitrification has been used successfully for in vitro produced (IVP) porcine embryos. In the present study, this method was combined with parthenogenesis and a recent form of somatic cell nuclear transfer (SCNT......)â€"handmade cloning (HMC)â€"to establish a simplified and efficient cryopreservation system for porcine cloned embryos. In Experiment 1, zonae pellucidae of oocytes were partially digested with pronase, followed by centrifugation to polarize lipid particles. Ninety percent (173/192) oocytes were successfully......). Our results prove that porcine embryos produced from delipated oocytes by PA or HMC can be cryopreserved effectively by ultrarapid vitrification. Further experiments are required to assess the in vivo developmental competence of the cloned-vitrified embryos  ...

 4. Heat sensitivity of porcine IgG.

  Science.gov (United States)

  Metzger, J J; Bourdieu, C; Rouze, P; Houdayer, M

  1975-09-01

  The sensitivity to heat of porcine IgG was studied. The serum from immunized pigs was heated at 56 degrees C for 30 min as for decomplementation. The elution pattern of the serum proteins on an agarose gel column showed a dramatic change with the appearance of a large peak of the gel-excluded material. This peak contained mainly IgG molecules which still retained its antibody activity. This fact points to misinterpretations which can easily occur in 7S and 19S antibody recognition during the porcine immune response. Correlation is suggested of this property with the large number of interheavy chain disulfide bridges present in porcine IgG.

 5. Targeted Porcine Genome Engineering with TALENs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luo, Yonglun; Lin, Lin; Golas, Mariola Monika

  2015-01-01

  , including construction of sequence-specific TALENs, delivery of TALENs into primary porcine fibroblasts, and detection of TALEN-mediated cleavage, is described. This chapter is useful for scientists who are inexperienced with TALEN engineering of porcine cells as well as of other large animals....... confers precisely editing (e.g., mutations or indels) or insertion of a functional transgenic cassette to user-designed loci. Techniques for targeted genome engineering are growing dramatically and include, e.g., zinc-finger nucleases (ZFNs), transcription activator-like effector nucleases (TALENs...

 6. Interlaboratory testing of porcine sera for antibodies to porcine circovirus type 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  McNair, I.; Marshall, M.; McNeilly, F.

  2004-01-01

  A panel of 20 porcine sera was distributed to 5 laboratories across Europe and Canada. Each center was requested to test the sera for the presence of porcine circovirus type 2 antibodies using the routine assays, indirect immunofluorescence assay (IFA) and indirect immunoperoxidase monolayer assa...... than did IFA, and paraformaldehyde gave higher titers than did acetone or ethyl alcohol. This report highlights the need for standardized procedures and biologicals for this virus....

 7. Porcine Tricuspid Valve Anatomy and Human Compatibility

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waziri, Farhad; Lyager Nielsen, Sten; Hasenkam, J. Michael

  2016-01-01

  before clinical use. The study aim was to evaluate and compare the tricuspid valve anatomy of porcine and human hearts. METHODS: The anatomy of the tricuspid valve and the surrounding structures that affect the valve during a cardiac cycle were examined in detail in 100 fresh and 19 formalin...

 8. Mapping markers linked to porcine salmonellosis susceptibility

  NARCIS (Netherlands)

  Galina-Pantoja, L.; Siggens, K.; Schriek, M.G.; Heuven, H.C.M.

  2009-01-01

  Anim Genet. 2009 Jun 3. [Epub ahead of print] Mapping markers linked to porcine salmonellosis susceptibility. Galina-Pantoja L, Siggens K, van Schriek MG, Heuven HC. PIC/Genus, 100 Bluegrass Commons Blvd, Hendersonville, TN 37075, USA. The goal of this study was to identify pig chromosomal regions a

 9. Splicing variants of porcine synphilin-1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knud Larsen

  2015-09-01

  Full Text Available Parkinson's disease (PD, idiopathic and familial, is characterized by degradation of dopaminergic neurons and the presence of Lewy bodies (LB in the substantia nigra. LBs contain aggregated proteins of which α-synuclein is the major component. The protein synphilin-1 interacts and colocalizes with α-synuclein in LBs. The aim of this study was to isolate and characterize porcine synphilin-1 and isoforms hereof with the future perspective to use the pig as a model for Parkinson's disease. The porcine SNCAIP cDNA was cloned by reverse transcriptase PCR. The spatial expression of SNCAIP mRNA was investigated by RNAseq. The presented work reports the molecular cloning and characterization of the porcine (Sus scrofa synphilin-1 cDNA (SNCAIP and three splice variants hereof. The porcine SNCAIP cDNA codes for a protein (synphilin-1 of 919 amino acids which shows a high similarity to human (90% and to mouse (84% synphilin-1. Three shorter transcript variants of the synphilin-1 gene were identified, all lacking one or more exons. SNCAIP transcripts were detected in most examined organs and tissues and the highest expression was found in brain tissues and lung. Conserved splicing variants and a novel splice form of synhilin-1 were found in this study. All synphilin-1 isoforms encoded by the identified transcript variants lack functional domains important for protein degradation.

 10. Porcine lung surfactant protein B gene (SFTPB)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cirera Salicio, Susanna; Fredholm, Merete

  2008-01-01

  The porcine surfactant protein B (SFTPB) is a single copy gene on chromosome 3. Three different cDNAs for the SFTPB have been isolated and sequenced. Nucleotide sequence comparison revealed six nonsynonymous single nucleotide polymorphisms (SNPs), four synonymous SNPs and an in-frame deletion of 69...

 11. Sources of cumulus expansion enabling factor (CEEF) in porcine follicles

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  It was shown that expansion of porcine cumulus did not depend on oocyte-secreted factor(s), and it is therefore presumed that porcine CEEF may not be produced exclusively by the oocyte. In this experiment, we used mouse oocytectomized complexes (OOX), which were incapable of CEEF production, to assess the secretion of CEEF by evacuated zona, oocytes of different quality and somatic cells in the porcine follicles. The results showed that: (ⅰ) Evacuated zonae from both porcine and mouse oocytes did not produce CEEF. (ⅱ) Porcine oocytes of A, B and C types from 3 - 6 mm follicles were not significantly different in both production and activity of CEEF. (ⅲ) Both porcine OOX from 3 - 6 mm follicles and granulose cells from < 1 mm follicles secreted CEEF in a large quantity, independent of gonadotropins; mural granulose cells from 3-6 mm follicles, however, produced neglectable amount of CEEF. (ⅳ) The follicular fluid from 3-6 mm porcine follicles contained CEEF activity that was concentration-dependent, and thus it enabled cumulus expansion in 60% mouse OOX when used at 10% of concentration, but the expansion rate of mouse OOX decreased to 9% when the concentration was increased to 50%. (ⅴ) Mouse OOX cultured in porcine CEEF-containing M199 expanded only in the presence of gonadotropins, suggesting that the activity of porcine CEEF is hormone-de- pendent.

 12. Porcine hokovirus in wild boar in Portugal.

  Science.gov (United States)

  Miranda, Carla; Coelho, Catarina; Vieira-Pinto, Madalena; Thompson, Gertrude

  2016-04-01

  Porcine hokovirus (PHoV), also referred to as porcine parvovirus 4 (P-PARV4), a recently discovered parvovirus of swine that is closely related to human parvovirus 4/5 (H-PARV4/5), was first described in Hong Kong. To evaluate the occurrence of P-PARV4 in Portuguese wild boars in the hunting season of 2011/2012, liver and serum samples were tested. P-PARV4 was detected in 24 % of the wild boars analyzed. Phylogenetic analysis showed a close relationship between the P-PARV4 isolates and other P-PARV4 reference strains. This virus appears to be emerging, with yet unknown implications for public health.

 13. Studies on Pharmacokinetics of Porcine Somatotropin Liposomes

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XU Chuan-lai; JI Cheng; HAO Kai; LI Xiang-qian; YAO Hui-yuan

  2005-01-01

  This paper focuses on the pharmacokinetics in fattening pigs as well as the change of serum resulting from the use of porcine somatotropin(PST) and its liposomes. A slow-release model was determined to be relevant to following an examination of all dynamic parameters. The results indicate that the slow-release effect of PST liposomes was significant, with an extended release time of over 7 d.

 14. Primary Culture of Porcine Pancreatic Acinar Cells

  OpenAIRE

  2001-01-01

  OBJECTIVE: To develop a method for the primary culture of porcine pancreatic acinar cells. INTERVENTIONS: Dispersed pancreatic acinar cells available utilizing RPMI-1640 medium containing collagenase III. After purification, the isolated acinar cells were cultured in RPMI-1640 medium with the addition of 2.5% fetal bovine serum. MAIN OUTCOME MEASURES: The morphological characteristics of acinar cells were described. (3)H-thymidine incorporation of acinar cells and the activity of amylase or l...

 15. Purification of tubulin from porcine brain.

  Science.gov (United States)

  Gell, Christopher; Friel, Claire T; Borgonovo, Barbara; Drechsel, David N; Hyman, Anthony A; Howard, Jonathon

  2011-01-01

  Microtubules, polymers of the heterodimeric protein αβ-tubulin, give shape to cells and are the tracks for vesicle transport and chromosome segregation. In vitro assays to study microtubule functions and their regulation by microtubule-associated proteins require the availability of purified αβ-tubulin. In this chapter, we describe the process of purification of heterodimeric αβ-tubulin from porcine brain.

 16. Primary Culture of Porcine Pancreatic Acinar Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao X

  2001-03-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To develop a method for the primary culture of porcine pancreatic acinar cells. INTERVENTIONS: Dispersed pancreatic acinar cells available utilizing RPMI-1640 medium containing collagenase III. After purification, the isolated acinar cells were cultured in RPMI-1640 medium with the addition of 2.5% fetal bovine serum. MAIN OUTCOME MEASURES: The morphological characteristics of acinar cells were described. (3H-thymidine incorporation of acinar cells and the activity of amylase or lipase were determined during the culture process. RESULTS: There were no remarkable morphological changes in the pancreatic acinar cells during the 20 days culture. The acini showed a tendency to gather but did not attach to the walls of the culture disks. A good (3H-thymidine incorporation of acinar cells in the primary culture was maintained. The secretion of amylase or lipase from the acini decreased with the length of time of the culture. DISCUSSION: The primary culture of acinar cells from a porcine pancreas which was carried out in this study maintained the normal morphology of the acinar cells and their ability to grow but not their secretion of amylase or lipase. The method would benefit by the further experiments on acini of porcine pancreas.

 17. Posterior repair with perforated porcine dermal graft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Bernard Taylor

  2008-02-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To compare postoperative vaginal incision separation and healing in patients undergoing posterior repair with perforated porcine dermal grafts with those that received grafts without perforations. Secondarily, the tensile properties of the perforated and non-perforated grafts were measured and compared. MATERIALS AND METHODS: This was a non-randomized retrospective cohort analysis of women with stage II or greater rectoceles who underwent posterior repair with perforated and non-perforated porcine dermal grafts (PelvicolTM CR Bard Covington, GA USA. The incidence of postoperative vaginal incision separation (dehiscence was compared. A secondary analysis to assess graft tensile strength, suture pull out strength, and flexibility after perforation was performed using standard test method TM 0133 and ASTM bending and resistance protocols. RESULTS: Seventeen percent of patients (21/127 who received grafts without perforations developed vaginal incision dehiscence compared to 7% (5/71 of patients who received perforated grafts (p = 0.078. Four patients with vaginal incision dehiscence with non-perforated grafts required surgical revision to facilitate healing. Neither tensile strength or suture pull out strength were significantly different between perforated and non-perforated grafts (p = 0.81, p = 0.29, respectively. There was no difference in the flexibility of the two grafts (p = 0.20. CONCLUSION: Perforated porcine dermal grafts retain their tensile properties and are associated with fewer vaginal incision dehiscences.

 18. A proteomic approach to porcine saliva.

  Science.gov (United States)

  Gutiérrez, Ana M; Cerón, José J; Fuentes-Rubio, María; Tecles, Fernando; Beeley, Josie A

  2014-02-01

  This paper reviews recent progress in salivary animal proteomics, with special reference to the porcine proteome. Until fairly recently, most studies on saliva as a diagnostic fluid have focused on humans, primates and rodents, and the development of salivary analysis in monitoring health in farm animals including pigs has received only limited consideration. The porcine salivary proteome has been characterised by 2D-electrophoresis followed by mass spectrometry. Major and minor proteins have been identified. The use of saliva as a non-invasive biological fluid in monitoring health and disease in pigs will be reviewed, together with the potential use of proteomics for the development of biomarkers. In this review, methods of collection and the composition of porcine saliva will be considered, together with saliva handling and analysis. The overall findings indicate that there is considerable potential for the development of salivary analysis as a non-invasive diagnostic fluid in the pig, and that it offers advantages over other body fluids in this animal.

 19. Cloning of Porcine Pituitary Tumor Transforming Gene 1 and Its Expression in Porcine Oocytes and Embryos

  Science.gov (United States)

  Liu, Shuai; Nong, Suqun; Ma, Qingyan; Chen, Baojian; Liu, Mingjun; Pan, Tianbiao; Liao, D. Joshua

  2016-01-01

  The maternal-to-embryonic transition (MET) is a complex process that occurs during early mammalian embryogenesis and is characterized by activation of the zygotic genome, initiation of embryonic transcription, and replacement of maternal mRNA with embryonic mRNA. The objective of this study was to reveal the temporal expression and localization patterns of PTTG1 during early porcine embryonic development and to establish a relationship between PTTG1 and the MET. To achieve this goal, reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed to clone porcine PTTG1. Subsequently, germinal vesicle (GV)- and metaphase II (MII)-stage oocytes, zygotes, 2-, 4-, and 8-cell-stage embryos, morulas, and blastocysts were produced in vitro and their gene expression was analyzed. The results revealed that the coding sequence of porcine PTTG1 is 609-bp in length and that it encodes a 202-aa polypeptide. Using qRT-PCR, PTTG1 mRNA expression was observed to be maintained at high levels in GV- and MII-stage oocytes. The transcript levels in oocytes were also significantly higher than those in embryos from the zygote to blastocyst stages. Immunohistochemical analyses revealed that porcine PTTG1 was primarily localized to the cytoplasm and partially localized to the nucleus. Furthermore, the PTTG1 protein levels in MII-stage oocytes and zygotes were significantly higher than those in embryos from the 2-cell to blastocyst stage. After fertilization, the level of this protein began to decrease gradually until the blastocyst stage. The results of our study suggest that porcine PTTG1 is a new candidate maternal effect gene (MEG) that may participate in the processes of oocyte maturation and zygotic genome activation during porcine embryogenesis. PMID:27058238

 20. Isolation and molecular characterization of porcine calcitonin gene-related peptide (CGRP) and its endocrine effects in the porcine pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, T N; Bersani, M; Schmidt, P;

  1998-01-01

  The aim of this study was to investigate the possible role of porcine calcitonin gene-related peptide (CGRP) in the regulation of the endocrine porcine pancreas. Initially, we isolated and purified CGRP from extracts of porcine adrenal glands and pancreases. A single molecular form of the peptide...... was found in the two tissues. The adrenal peptide was sequenced and found to differ from human alpha-CGRP at six positions and from human beta-CGRP at three positions. By immunohistochemistry, CGRP was found in nerve fibers in the pancreatic ganglia. A synthetic replica of the porcine peptide was infused...

 1. Growth of cultured porcine retinal pigment epithelial cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wiencke, A.K.; Kiilgaard, Jens Folke; Nicolini, Jair;

  2003-01-01

  To establish and characterize cultures of porcine retinal pigment epithelial (pRPE) cells in order to produce confluent monolayers of cells for transplantation.......To establish and characterize cultures of porcine retinal pigment epithelial (pRPE) cells in order to produce confluent monolayers of cells for transplantation....

 2. Porcine UCHL1: genomic organization, chromosome localization and expression analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Knud; Madsen, Lone Bruhn; Bendixen, Christian

  2012-01-01

  to and protection from Parkinson’s disease. Here we report cloning, characterization, expression analysis and mapping of porcine UCHL1. The UCHL1 cDNA was amplified by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) using oligonucleotide primers derived from in silico sequences. The porcine cDNA codes...

 3. Feasibility of a porcine oral mucosa equivalent: a preclinical study.

  Science.gov (United States)

  Kinikoglu, Beste; Hemar, Julie; Hasirci, Vasif; Breton, Pierre; Damour, Odile

  2012-08-01

  Oral tissue engineering aims to treat and fill tissue deficits caused by congenital defects, facial trauma, or malignant lesion surgery, as well as to study the biology of oral mucosa. The Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA) require a large animal model to evaluate cell-based devices, including tissue-engineered oral mucosa, prior to initiating human clinical studies. Porcine oral mucosa is non-keratinized and resembles that of humans more closely than any other animal in terms of structure and composition; however, there have not been any reports on the reconstruction of a porcine oral mucosa equivalent, probably due to the difficulty to culture porcine fibroblasts. In this study, we demonstrate the feasibility of a 3D porcine oral mucosa equivalent based on a collagen-GAG-chitosan scaffold, as well as reconstructed porcine epithelium by using an amniotic membrane as support, or without any support in form of epithelial cell sheets by using thermoresponsive culture plates. Explants technique was used for the isolation of the porcine fibroblasts and a modified fibroblast medium containing 20% fetal calf serum was used for their culture. The histological and transmission electron microscopic analyses of the resulting porcine oral mucosa models showed the presence of non-keratinized epithelia expressing keratin 13, the major differentiation marker of non-keratinized oral mucosa, in all models, and the presence of newly synthesized collagen fibers in the lamina propria equivalent of the full-thickness model, indicating the functionality of porcine fibroblasts.

 4. Identification of porcine alveolar macrophage glycoproteins involved in infection of porcine respiratory and reproductive syndrome virus.

  NARCIS (Netherlands)

  Wissink, E.H.J.; Wijk, van H.A.R.; Pol, J.M.A.; Godeke, G.J.; Rijn, van P.A.; Rottier, P.J.M.; Meulenberg, J.J.M.

  2003-01-01

  The aim of this study was to identify the receptor(s) for PRRSV on porcine alveolar macrophages (PAMs) by producing monoclonal antibodies (MAbs) against these cells. Hybridoma supernatants were selected for their ability to block PRRSV infection. Four MAbs, 1-8D2, 9.4C7, 9.9F2, and 3-3H2 inhibited i

 5. Synthesis of biologically active porcine secretin and [ITyr10] porcine secretin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Hans

  1991-01-01

  Porcine secretin, [Tyr10] secretin, and [Tyr13] secretin were synthesized by solid phase methodology and purified by stepwise gradient elution from a short reversed-phase column with ethanol and acetic acid as organic modifiers. [Tyr10] secretin and [Tyr13] secretin were iodinated by the chloramine...

 6. Inhibition of Porcine Small Intestinal Sucrase by Validamine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郑裕国; 申屠旭萍; 沈寅初

  2005-01-01

  As an important medicinal intermediate with broad uses, validamine, an aminocyclitol, isolated from the enzymolysis broth of validamycins, has gained more and more attention. The absolute configuration of validamine is similar to that of α-D-glucose, and it demonstrates powerful inhibition activity on glycosidase. In this paper, the inhibitory effect of validamine on porcine small intestinal sucrase was investigated. Validamine was found to be a potent, competitive inhibitor to porcine small intestinal sucrase in vitro with an IC50 value of 6.85 × 10-4 mol·L-1. Validamine exhibited a dose-dependent inhibition effect on porcine small intestinal sucrase, whereby the inhibition interaction of validamine and porcine small intestinal sucrase was a fast binding process. The inhibition of validamine on porcine small intestinal sucrase was pH-dependent.

 7. ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav COPEŢCHI

  2016-03-01

  Full Text Available În cadrul studiului întreprins este supusă investigaţiei problema privind stabilirea coraportului între principiul nead­mi­terii tragerii la răspundere penală de două sau mai multe ori pentru una şi aceeaşi faptă şi infracţiunea de atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale. Se ajunge la concluzia că nu se încalcă principiul dreptului penal stipulat la alin.(2 art.7 CP RM atunci când făptuitorul este tras la răspundere penală pentru fapta prevăzută la art.208 CP RM, precum şi pentru instigare la infracţiunea concretă comisă de minor, în ipoteza în care persoana adultă instigă la săvârşirea infracţiunii un minor care este pasibil de a fi supus răspunderii penale şi care de sine stătător comite infracţiunea. ATTRACT MINORS IN CRIMINAL ACTIVITY OR THEIR DETERMINATION TO COMMIT IMMORAL ACTS (art.208 PC RM vs. PRINCIPLE OF AVOINDING CRIMINAL RESPONSABILITY TWICE FOR THE SAME FACTWithin the undertaken study it is being investigated the problem on establishing the correlation between the principle of avoiding criminal responsibility for two or more times for the same act and offence of attract minors in criminal activity or their determination to commit immoral acts. It is concluded that is not violated principle of criminal law stipulated in par.(2 Article 7 PC RM when the offender is held to criminal responsibility for the act stipulated in Article 208 PC RM and for instigation to the concrete offense, committed by minor, in the event that adult person instigate to commit an offence a minor, who is liable to be subjected to criminal liability and that alone commit the offence. 

 8. Actions of melatonin mixed with collagenized porcine bone versus porcine bone only on osteointegration of dental implants.

  Science.gov (United States)

  Calvo-Guirado, José Luis; Gómez-Moreno, Gerardo; López-Marí, Laura; Guardia, Javier; Marínez-González, José María; Barone, Antonio; Tresguerres, Isabel F; Paredes, Sergio D; Fuentes-Breto, Lorena

  2010-04-01

  This study evaluated the effect of the topical application of melatonin mixed with collagenized porcine bone on the osteointegration on the rough discrete calcium deposit (DCD) surface implants in Beagle dogs 3 months after their insertion. In preparation for subsequent insertion of dental implants, lower molars were extracted from 12 Beagle dogs. Each mandible received two parallel wall expanded platform implants with a DCD surface of 4 mm in diameter and 10 mm in length. The implants were randomly assigned to the distal sites on each mandible in the molar area and the gaps were filled with 5 mg lyophilized powdered melatonin and porcine bone and collagenized porcine bone alone. Ten histological sections per implant were obtained for histomorphometric studies. After a 4-wk treatment period, melatonin plus porcine bone significantly increased the perimeter of bone that was in direct contact with the treated implants (P < 0.0001), bone density (P < 0.0001), and new bone formation (P < 0.0001) in comparison with porcine bone alone around the implants. Melatonin plus collagenized porcine bone on DCD surface may act as a biomimetic agent in the placement of endo-osseous dental implants and enhance the osteointegration. Melatonin combined with porcine bone on DCD implants reveals more bone in implant contact at 12 wk (84.5 +/- 1.5%) compared with porcine bone alone treated area (67.17 +/- 1.2%).

 9. Porcine Circovirus Diseases: A review of PMWS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baekbo, P.; Kristensen, C. S.; Larsen, L. E.

  2012-01-01

  the mortality and reduces the daily weight gain in weaner pig and/or in finishing pigs. Post‐weaning multisystemic wasting syndrome can be transmitted by pig‐to‐pig contact and some studies point at airborne transmission as a possibility. Studies in Europe have shown several risk factors that either increase...... Porcine Circo Virus type 2 have been coming on the market and many studies have shown great benefits of these to control PMWS. Today, sow vaccines as well as piglet vaccines are available in most countries. An extensive meta‐analysis of many of the vaccines has shown a comparable good efficacy...

 10. Porcine dentin sialoprotein glycosylation and glycosaminoglycan attachments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yamakoshi Fumiko

  2011-02-01

  Full Text Available Abstract Background Dentin sialophosphoprotein (Dspp is a multidomain, secreted protein that is critical for the formation of tooth dentin. Mutations in DSPP cause inherited dentin defects categorized as dentin dysplasia type II and dentinogenesis imperfecta type II and type III. Dentin sialoprotein (Dsp, the N-terminal domain of dentin sialophosphoprotein (Dspp, is a highly glycosylated proteoglycan, but little is known about the number, character, and attachment sites of its carbohydrate moieties. Results To identify its carbohydrate attachment sites we isolated Dsp from developing porcine molars and digested it with endoproteinase Glu-C or pronase, fractionated the digestion products, identified fractions containing glycosylated peptides using a phenol sulfuric acid assay, and characterized the glycopeptides by N-terminal sequencing, amino acid analyses, or LC/MSMS. To determine the average number of sialic acid attachments per N-glycosylation, we digested Dsp with glycopeptidase A, labeled the released N-glycosylations with 2-aminobenzoic acid, and quantified the moles of released glycosylations by comparison to labeled standards of known concentration. Sialic acid was released by sialidase digestion and quantified by measuring β-NADH reduction of pyruvic acid, which was generated stoichiometrically from sialic acid by aldolase. To determine its forms, sialic acid released by sialidase digestion was labeled with 1,2-diamino-4,5-methyleneoxybenzene (DMB and compared to a DMB-labeled sialic acid reference panel by RP-HPLC. To determine the composition of Dsp glycosaminoglycan (GAG attachments, we digested Dsp with chondroitinase ABC and compared the chromotagraphic profiles of the released disaccharides to commercial standards. N-glycosylations were identified at Asn37, Asn77, Asn136, Asn155, Asn161, and Asn176. Dsp averages one sialic acid per N-glycosylation, which is always in the form of N-acetylneuraminic acid. O-glycosylations were

 11. Survey on porcine trichinellosis in Ecuador

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chávez-Larrea, M. A.; Dorny, P.; Møller, L. N.

  2004-01-01

  A survey on porcine trichinellosis was organised in Ecuador between 2000 and 2003. Blood samples were taken in slaughterhouses (study 1, n = 2000; study 2, n = 331) and in a remote village where pigs are free roaming (study 3, n = 646) and examined by ELISA using excretory/secretory (E/S) antigens...... that Trichinella is present in Ecuador; however, prevalence and parasite burdens are likely to be very low. The likelihood of detecting trichinellosis are higher in traditional settings than in pigs raised on improved farms...

 12. An Investigation of the Pathology and Pathogens Associated with Porcine Respiratory Disease Complex in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette Sif; Pors, S. E.; Jensen, H. E.;

  2010-01-01

  Respiratory infections are among the most important diseases of growing pigs. In order to elucidate the multifactorial aetiology of porcine respiratory disease complex (PRDC) in Denmark, lungs from 148 finishing pigs with cranioventral bronchopneumonia (case group) and 60 pigs without lung lesions......), porcine reproductive and respiratory syndrome virus (both European and US type), porcine circovirus type 2 (PCV2), porcine respiratory coronavirus, porcine cytomegalovirus, Mycoplasma hyopneumoniae and Mycoplasma hyorhinis. All cases had cranioventral lobular bronchopneumonia consistent with PRDC...

 13. Analysis of porcine MHC expression profile

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JIANG Fanbo; CHEN Chen; DENG Yajun; YU Jun; HU Songnian

  2005-01-01

  The porcine major histocompatibility complex (MHC, also named swine leukocyte antigen, SLA) is associated not only with immune responsibility and disease susceptibility, but also with some reproductive and productive traits such as growth rate and carcass composition. As yet systematical research on SLA expression profile is not reported. In order to illustrate SLA expression comprehensively and deepen our understanding of its function, we outlined the expression profile of SLA in 51 tissues of Landrace by analyzing a large amount of ESTs produced by "Sino-Danish Porcine Genome Project". In addition, we also compared the expression profile of SLA in several tissues from different development stages and from another breed (Erhualian). The result shows: (i) classical SLA genes are highly expressed in immune tissues and middle part of intestine; (ii) although SLA-3 is an SLA Ia gene, its expression abundance and pattern are quite different from those of the other two SLA Ia genes. The same phenomenon is seen in HLA-C expression, suggesting that the two genes may function similarly and undergo convergent evolution; (iii) except in jejunum, the antigen presenting genes are more highly expressed in breed Erhualian than in Landrace. The difference might associate with the higher resistance to bad conditions (including pathogens) of Erhualian and higher growth rates of Landrace.

 14. Tissue Remodelling following Resection of Porcine Liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Engdal Nygård

  2015-01-01

  Full Text Available Aim. To study genes regulating the extracellular matrix (ECM and investigate the tissue remodelling following liver resection in porcine. Methods. Four pigs with 60% partial hepatectomy- (PHx- induced liver regeneration were studied over six weeks. Four pigs underwent sham surgery and another four pigs were used as controls of the normal liver growth. Liver biopsies were taken upon laparotomy, after three and six weeks. Gene expression profiles were obtained using porcine-specific oligonucleotide microarrays. Immunohistochemical staining was performed and a proliferative index was assessed. Results. More differentially expressed genes were associated with the regulation of ECM in the resection group compared to the sham and control groups. Secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC and collagen 1, alpha 2 (COL1A2 were both upregulated in the early phase of liver regeneration, validated by immunopositive cells during the remodelling phase of liver regeneration. A broadened connective tissue was demonstrated by Masson’s Trichrome staining, and an immunohistochemical staining against pan-Cytokeratin (pan-CK demonstrated a distinct pattern of migrating cells, followed by proliferating cell nuclear antigen (PCNA positive nuclei. Conclusions. The present study demonstrates both a distinct pattern of PCNA positive nuclei and a deposition of ECM proteins in the remodelling phase of liver regeneration.

 15. Phenol esterase activity of porcine skin.

  Science.gov (United States)

  Laszlo, Joseph A; Smith, Leslie J; Evans, Kervin O; Compton, David L

  2015-01-01

  The alkyl esters of plant-derived phenols may serve as slow-release sources for cutaneous delivery of antioxidants. The ability of skin esterases to hydrolyze phenolic esters was examined. Esters of tyrosol and hydroxytyrosol were prepared from decanoic and lipoic acids. Ferulic acid was esterified with octadecanol, glycerol, and dioleoylglycerol. These phenolic derivatives were treated in taurodeoxycholate microemulsion and unilamellar liposomes with ex vivo porcine skin and an aqueous extract of the skin. Extracted esterases hydrolyzed the microemulsions at rates in the order: tyrosyl lipoate > tyrosyl decanoate > hydroxytyrosyl lipoate > hydroxytyrosyl decanoate. The tyrosyl decanoate was subject to comparatively little hydrolysis (10-30% after 24h) when incorporated into liposomes, while hydroxytyrosyl decanoate in liposomes was not hydrolyzed at all by the skin extract. Ferulate esters were not hydrolyzed by the extract in aqueous buffer, microemulsion, nor liposomes. Tyrosyl decanoate applied topically to skin explants in microemulsion were readily hydrolyzed within 4h, while hydrolysis was minimal when applied in liposomes. These findings indicate that porcine skin displays a general esterase activity toward medium-chain esters of tyrosol and hydroxytyrosol, which can be moderated by the physiochemical properties of the lipid vehicle, but no feruloyl esterase activity.

 16. Justifying clinical trials for porcine islet xenotransplantation.

  Science.gov (United States)

  Ellis, Cara E; Korbutt, Gregory S

  2015-01-01

  The development of the Edmonton Protocol encouraged a great deal of optimism that a cell-based cure for type I diabetes could be achieved. However, donor organ shortages prevent islet transplantation from being a widespread solution as the supply cannot possibly equal the demand. Porcine islet xenotransplantation has the potential to address these shortages, and recent preclinical and clinical trials show promising scientific support. Consequently, it is important to consider whether the current science meets the ethical requirements for moving toward clinical trials. Despite the potential risks and the scientific unknowns that remain to be investigated, there is optimism regarding the xenotransplantation of some types of tissue, and enough evidence has been gathered to ethically justify clinical trials for the most safe and advanced area of research, porcine islet transplantation. Researchers must make a concerted effort to maintain a positive image for xenotransplantation, as a few well-publicized failed trials could irrevocably damage public perception of xenotransplantation. Because all of society carries the burden of risk, it is important that the public be involved in the decision to proceed. As new information from preclinical and clinical trials develops, policy decisions should be frequently updated. If at any point evidence shows that islet xenotransplantation is unsafe, then clinical trials will no longer be justified and they should be halted. However, as of now, the expected benefit of an unlimited supply of islets, combined with adequate informed consent, justifies clinical trials for islet xenotransplantation.

 17. Telomere reprogramming and maintenance in porcine iPS cells.

  Science.gov (United States)

  Ji, Guangzhen; Ruan, Weimin; Liu, Kai; Wang, Fang; Sakellariou, Despoina; Chen, Jijun; Yang, Yang; Okuka, Maja; Han, Jianyong; Liu, Zhonghua; Lai, Liangxue; Gagos, Sarantis; Xiao, Lei; Deng, Hongkui; Li, Ning; Liu, Lin

  2013-01-01

  Telomere reprogramming and silencing of exogenous genes have been demonstrated in mouse and human induced pluripotent stem cells (iPS cells). Pigs have the potential to provide xenotransplant for humans, and to model and test human diseases. We investigated the telomere length and maintenance in porcine iPS cells generated and cultured under various conditions. Telomere lengths vary among different porcine iPS cell lines, some with telomere elongation and maintenance, and others telomere shortening. Porcine iPS cells with sufficient telomere length maintenance show the ability to differentiate in vivo by teratoma formation test. IPS cells with short or dysfunctional telomeres exhibit reduced ability to form teratomas. Moreover, insufficient telomerase and incomplete telomere reprogramming and/or maintenance link to sustained activation of exogenous genes in porcine iPS cells. In contrast, porcine iPS cells with reduced expression of exogenous genes or partial exogene silencing exhibit insufficient activation of endogenous pluripotent genes and telomerase genes, accompanied by telomere shortening with increasing passages. Moreover, telomere doublets, telomere sister chromatid exchanges and t-circles that presumably are involved in telomere lengthening by recombination also are found in porcine iPS cells. These data suggest that both telomerase-dependent and telomerase-independent mechanisms are involved in telomere reprogramming during induction and passages of porcine iPS cells, but these are insufficient, resulting in increased telomere damage and shortening, and chromosomal instability. Active exogenes might compensate for insufficient activation of endogenous genes and incomplete telomere reprogramming and maintenance of porcine iPS cells. Further understanding of telomere reprogramming and maintenance may help improve the quality of porcine iPS cells.

 18. A porcine model of haematogenous brain infectionwith staphylococcus aureus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Lærke Boye; Agerholm, Jørgen Steen; Nielsen, Ole Lerberg;

  2012-01-01

  A PORCINE MODEL OF HAEMATOGENOUS BRAIN INFECTION WITH STAPHYLOCOCCUS AUREUS Astrup Lærke1, Agerholm Jørgen1, Nielsen Ole1, Jensen Henrik1, Leifsson Páll1, Iburg Tine2. 1: Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark boye@life.ku.dk 2: National Veterinary Institute......, Uppsala, Sweden Introduction Staphylococcus aureus (S.aureus) is a common cause of sepsis and brain abscesses in man and a frequent cause of porcine pyaemia. Here we present a porcine model of haematogenous S. aureus-induced brain infection. Materials and Methods Four pigs had two intravenous catheters...

 19. Phenotypic and Functional Analysis of Porcine T Lymphocytes

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李华; 陈应华

  2001-01-01

  Porcine and other higher mammals express clusters of differentiation (CD) antigens on the surface of T lymphocytes, such as CD2, CD3, CD4, CD8, etc. However, in porcine, a high percentage of the CD4+ CD8-T lymphocyte subpopulation exist in the peripheral blood and the ratio of the CD4+ and CD8+ T lymphocyte subpopulations is reversed. These differences bring new challenges to better understanding of the phenotype and function of porcine T lymphocytes in antigen recognition and immune response.

 20. COMERTUL ELECTRONIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

  OpenAIRE

  Georgeta Soava

  2006-01-01

  This paperworks present what can e-commerce offer to small an medium enterprises, the functions of enterprises that can be extended using e-commerce. Some of the main operation are explained using adequate examples. There are presented here also the advantages of ecommerce.

 1. COMERTUL ELECTRONIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

  OpenAIRE

  Georgeta Soava

  2006-01-01

  This paperworks present what can e-commerce offer to small an medium enterprises, the functions of enterprises that can be extended using e-commerce. Some of the main operation are explained using adequate examples. There are presented here also the advantages of ecommerce.

 2. Genetic Characterization of Porcine Circovirus Type 2 from Pigs with Porcine Circovirus Associated Diseases in Argentina

  Science.gov (United States)

  Pereda, Ariel; Piñeyro, Pablo; Bratanich, Ana; Quiroga, María Alejandra; Bucafusco, Danilo; Craig, María Isabel; Cappuccio, Javier; Machuca, Mariana; Rimondi, Agustina; Dibárbora, Marina; Sanguinetti, Hector Ramón; Perfumo, Carlos Juan

  2011-01-01

  Porcine circovirus type 2 (PCV-2) has been associated with syndromes grouped by the term porcine circovirus associated diseases (PCVAD). The PCV-2 isolates have been grouped into two major groups or genotypes according to their nucleotide sequence of whole genomes and/or ORF-2: PCV-2b, which have, in turn, been subdivided into three clusters (1A–1C), and PCV-2a, which has been subdivided into five clusters (2A–2E). In the present study, we obtained 16 sequences of PCV-2 from different farms from 2003 to 2008, from animals with confirmatory diagnosis of PCVAD. Since results showed an identity of 99.8% among them, they were grouped within a common cluster 1A-B. This preliminary study suggests a stable circulation of PCV-2b among the Argentinean pig population. PMID:23738099

 3. Activation of porcine cytomegalovirus, but not porcine lymphotropic herpesvirus, in pig-to-baboon xenotransplantation.

  Science.gov (United States)

  Mueller, Nicolas J; Livingston, Christine; Knosalla, Christoph; Barth, Rolf N; Yamamoto, Shin; Gollackner, Bernd; Dor, Frank J M F; Buhler, Leo; Sachs, David H; Yamada, Kazuhiko; Cooper, David K C; Fishman, Jay A

  2004-05-01

  Tissue-invasive disease due to porcine cytomegalovirus (PCMV) has been demonstrated after pig-to-baboon solid-organ xenotransplantation. Porcine lymphotropic herpesvirus (PLHV)-1 is associated with B cell proliferation and posttransplant lymphoproliferative disorder after allogeneic bone marrow transplantation in swine but has not been observed in pig-to-primate xenotransplantation. Activation of PCMV and PLHV-1 was investigated in 22 pig-to-baboon xenotransplants by use of quantitative polymerase chain reaction. PCMV was found in all xenografts; increased viral replication occurred in 68% of xenografts during immunosuppression. PLHV-1 was found in 12 xenografts (55%); no increases in viral replication occurred during immunosuppression. Control immunosuppressed swine coinfected with PCMV and PLHV-1 had activation of PCMV but not PLHV-1. PCMV, but not PLHV-1, is activated in solid-organ xenotransplantation.

 4. Porcine aminopeptidase N mediated polarized infection by porcine epidemic diarrhea virus in target cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cong, Yingying; Li, Xiaoxue; Bai, Yunyun [College of Veterinary Medicine, Northeast Agricultural University, Harbin 150030 (China); Lv, Xiaonan [College of Veterinary Medicine, Northeast Agricultural University, Harbin 150030 (China); CAS Key Lab for Biomedical Effects of Nanomaterials and Nanosafety, National Center for Nanoscience & Technology of China, Beijing 100090 (China); Herrler, Georg [Institute for Virology, University of Veterinary Medicine, Hannover D-30559 (Germany); Enjuanes, Luis [Department of Molecular and Cell Biology, Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Campus Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, Madrid (Spain); Zhou, Xingdong [College of Veterinary Medicine, Northeast Agricultural University, Harbin 150030 (China); Qu, Bo [Faculty of Life Sciences, Northeast Agricultural University, Harbin 150030 (China); Meng, Fandan [Institute for Virology, University of Veterinary Medicine, Hannover D-30559 (Germany); Cong, Chengcheng [College Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110161 (China); Ren, Xiaofeng; Li, Guangxing [College of Veterinary Medicine, Northeast Agricultural University, Harbin 150030 (China)

  2015-04-15

  Infection of polarized intestinal epithelial cells by porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) was characterized. Indirect immunofluorescence assay, real-time PCR, and transmission electron microscopy confirmed PEDV can be successfully propagated in immortalized swine small intestine epithelial cells (IECs). Infection involved porcine aminpeptidase N (pAPN), a reported cellular receptor for PEDV, transient expression of pAPN and siRNA targeted pAPN increased and decreased the infectivity of PEDV in IECs, respectively. Subsequently, polarized entry into and release from both Vero E6 and IECs was analyzed. PEDV entry into polarized cells and pAPN grown on membrane inserts occurs via apical membrane. The progeny virus released into the medium was also quantified which demonstrated that PEDV is preferentially released from the apical membrane. Collectively, our data demonstrate that pAPN, the cellular receptor for PEDV, mediates polarized PEDV infection. These results imply the possibility that PEDV infection may proceed by lateral spread of virus in intestinal epithelial cells. - Highlights: • PEDV infection of polarized intestinal epithelial cells (IECs) was characterized. • Porcine aminpeptidase N (pAPN) facilitated PEDV infection in IECs. • PEDV entry into and release from polarized cell via its apical membrane. • PEDV infection may proceed by lateral spread of virus in IECs.

 5. Interphase chromosome positioning in in vitro porcine cells and ex vivo porcine tissues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foster Helen A

  2012-11-01

  Full Text Available Abstract Background In interphase nuclei of a wide range of species chromosomes are organised into their own specific locations termed territories. These chromosome territories are non-randomly positioned in nuclei which is believed to be related to a spatial aspect of regulatory control over gene expression. In this study we have adopted the pig as a model in which to study interphase chromosome positioning and follows on from other studies from our group of using pig cells and tissues to study interphase genome re-positioning during differentiation. The pig is an important model organism both economically and as a closely related species to study human disease models. This is why great efforts have been made to accomplish the full genome sequence in the last decade. Results This study has positioned most of the porcine chromosomes in in vitro cultured adult and embryonic fibroblasts, early passage stromal derived mesenchymal stem cells and lymphocytes. The study is further expanded to position four chromosomes in ex vivo tissue derived from pig kidney, lung and brain. Conclusions It was concluded that porcine chromosomes are also non-randomly positioned within interphase nuclei with few major differences in chromosome position in interphase nuclei between different cell and tissue types. There were also no differences between preferred nuclear location of chromosomes in in vitro cultured cells as compared to cells in tissue sections. Using a number of analyses to ascertain by what criteria porcine chromosomes were positioned in interphase nuclei; we found a correlation with DNA content.

 6. Staphylococcus hyicus exfoliative toxins selectively digest porcine desmoglein 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fudaba, Y.; Nishifuji, K.; Andresen, Lars Ole

  2005-01-01

  . Recently, genes for ExhA, ExhB, ExhC and ExhD were cloned. Exfoliative toxins produced by S. aureus have been shown to selectively cleave human or mouse desmoglein 1, a desmosomal adhesion molecule, that when inactivated results in blisters. In this study, we attempted to identify the molecular target...... of Exhs in porcine skin. Each of recombinant Exhs injected in the skin of pigs caused superficial epidermal blisters or crust formation. Cell surface staining of desmoglein 1, but not that of desmoglein 3, was abolished when cryosections of normal porcine skin were incubated with one of Exhs suggesting......, injection of ExhA and ExhC at high concentration caused superficial blisters in neonatal mice. These findings strongly suggest that Exhs cause blister formation of porcine skin by digesting porcine desmoglein I in a similar fashion to exfoliative toxins from S. aureus....

 7. Sequence conservation between porcine and human LRRK2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Knud; Madsen, Lone Bruhn

  2009-01-01

   Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a member of the ROCO protein superfamily (Ras of complex proteins (Roc) with a C-terminal Roc domain). Mutations in the LRRK2 gene lead to autosomal dominant Parkinsonism. We have cloned the porcine LRRK2 cDNA in an attempt to characterize conserved and th...... and expression patterns are conserved across species. The porcine LRRK2 gene was mapped to chromosome 5q25. The results obtained suggest that the LRRK2 gene might be of particular interest in our attempt to generate a transgenic porcine model for Parkinson's disease...... Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a member of the ROCO protein superfamily (Ras of complex proteins (Roc) with a C-terminal Roc domain). Mutations in the LRRK2 gene lead to autosomal dominant Parkinsonism. We have cloned the porcine LRRK2 cDNA in an attempt to characterize conserved...

 8. Porcine radial artery decellularization by high hydrostatic pressure.

  Science.gov (United States)

  Negishi, Jun; Funamoto, Seiichi; Kimura, Tsuyoshi; Nam, Kwangoo; Higami, Tetsuya; Kishida, Akio

  2015-11-01

  Many types of decellularized tissues have been studied and some have been commercially used in clinics. In this study, small-diameter vascular grafts were made using HHP to decellularize porcine radial arteries. One decellularization method, high hydrostatic pressure (HHP), has been used to prepare the decellularized porcine tissues. Low-temperature treatment was effective in preserving collagen and collagen structures in decellularized porcine carotid arteries. The collagen and elastin structures and mechanical properties of HHP-decellularized radial arteries were similar to those of untreated radial arteries. Xenogeneic transplantation (into rats) was performed using HHP-decellularized radial arteries and an untreated porcine radial artery. Two weeks after transplantation into rat carotid arteries, the HHP-decellularized radial arteries were patent and without thrombosis. In addition, the luminal surface of each decellularized artery was covered by recipient endothelial cells and the arterial medium was fully infiltrated with recipient cells.

 9. Porcine skin flow-through diffusion cell system.

  Science.gov (United States)

  Baynes, R E

  2001-11-01

  Porcine Skin Flow-Through Diffusion Cell System (Ronald E. Baynes, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina). Porcine skin can be used in a diffusion cell apparatus to study the rate and extent of absorption of topically applied chemicals through the skin. Although the skin of a number of animals can be used in this system, that of the pig most closely approximates human skin anatomically and physiologically.

 10. Tiamulin resistance in porcine Brachyspira pilosicoli isolates.

  Science.gov (United States)

  Pringle, M; Landén, A; Franklin, A

  2006-02-01

  There are few studies on antimicrobial susceptibility of Brachyspira pilosicoli, therefore this study was performed to investigate the situation among isolates from pigs. The tiamulin and tylosin susceptibility was determined by broth dilution for 93 and 86 porcine B. pilosicoli isolates, respectively. The isolates came from clinical samples taken in Swedish pig herds during the years 2002 and 2003. The tylosin minimal inhibitory concentration (MIC) was >16 microg/ml for 50% (n=43) of the isolates tested. A tiamulin MIC >2 microg/ml was obtained for 14% (n=13) of the isolates and these were also tested against doxycycline, salinomycin, valnemulin, lincomycin and aivlosin. For these isolates the susceptibility to salinomycin and doxycycline was high but the MICs for aivlosin varied. The relationship between the 13 tiamulin resistant isolates was analyzed by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Among the 13 isolates 10 different PFGE patterns were identified.

 11. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard, Lise Kirstine

  This PhD thesis presents the diversity of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome viruses (PRRSV) circulating in the Danish pig population. PRRS is a disease in pigs caused by the PRRS virus resulting in reproductive failures in sows and gilts and respiratory diseases in pigs . Due to genetic...... heterogeneity, PRRSV is divided into two genotypes, Type 1 and Type 2. Type 1 PRRS viruses are further divided into at least 3 subtypes. The virus evolves rapidly and reports of high pathogenic variants of both Type 1 and Type 2 appearing in Europe, North America, and Asia have been reported within recent years...... confirmed that only Type 1 subtype 1 PRRSV is circulating in the Danish pig population. The examination of the Danish PRRS field viruses confirmed that there is a high overall diversity among Type 1 viruses in Europe. The phylogenetic study also indicated the presence of two Danish virus clusters, one...

 12. Porcine epidemic diarrhea virus: current insights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lv C

  2016-05-01

  Full Text Available Chaochao Lv,1,* Yan Xiao,1,* Xiangdong Li,1 Kegong Tian,1,2 1National Research Center for Veterinary Medicine, Luoyang, People's Republic of China; 2College of Animal Science and Veterinary Medicine, Henan Agricultural University, Zhengzhou, People's Republic of China *These authors contributed equally to this review Abstract: Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV, an enveloped, single-stranded, positive-sense RNA virus belonging to the genus Alphacoronavirus in the family Coronaviridae, can infect pigs of all ages and causes acute and watery diarrhea, vomiting, dehydration, and high mortality in neonatal piglets. This disease was first observed in England in 1971 and was subsequently reported in many swine-producing countries in Europe and Asia. In contrast to the situation in Europe, the disease has remained a major cause of diarrhea outbreaks on swine farms in Asia. Since late 2010, severe porcine epidemic diarrhea (PED epizootics caused by new variants have been affecting pigs in the People's Republic of China, resulting in substantial economic losses. In April 2013, PEDV was identified for the first time in the United States and resulted in the estimated death of over seven million piglets during a 1-year epidemic. Nowadays, it has spread into North and South America, Asia, and Europe, causing significant economic problems worldwide. More studies have been conducted in PEDV research, and the number of scientific literatures published during the last 5 years has exceeded the total of that in the past several decades. This review focuses on the current understanding of the etiology, molecular epidemiology, transmission, diagnosis, and pathogenesis of PEDV, as well as the vaccine to prevent PEDV infection. Keywords: PEDV, molecular epidemiology, transmission, diagnosis, pathogenesis, immune response, vaccine

 13. How Active Are Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Denner

  2016-08-01

  Full Text Available Porcine endogenous retroviruses (PERVs represent a risk factor if porcine cells, tissues, or organs were to be transplanted into human recipients to alleviate the shortage of human transplants; a procedure called xenotransplantation. In contrast to human endogenous retroviruses (HERVs, which are mostly defective and not replication-competent, PERVs are released from normal pig cells and are infectious. PERV-A and PERV-B are polytropic viruses infecting cells of several species, among them humans; whereas PERV-C is an ecotropic virus infecting only pig cells. Virus infection was shown in co-culture experiments, but also in vivo, in the pig, leading to de novo integration of proviruses in certain organs. This was shown by measurement of the copy number per cell, finding different numbers in different organs. In addition, recombinations between PERV-A and PERV-C were observed and the recombinant PERV-A/C were found to be integrated in cells of different organs, but not in the germ line of the animals. Here, the evidence for such in vivo activities of PERVs, including expression as mRNA, protein and virus particles, de novo infection and recombination, will be summarised. These activities make screening of pigs for provirus number and PERV expression level difficult, especially when only blood or ear biopsies are available for analysis. Highly sensitive methods to measure the copy number and the expression level will be required when selecting pigs with low copy number and low expression of PERV as well as when inactivating PERVs using the clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR/CRISPR-associated nuclease (CRISPR/Cas technology.

 14. How Active Are Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs)?

  Science.gov (United States)

  Denner, Joachim

  2016-01-01

  Porcine endogenous retroviruses (PERVs) represent a risk factor if porcine cells, tissues, or organs were to be transplanted into human recipients to alleviate the shortage of human transplants; a procedure called xenotransplantation. In contrast to human endogenous retroviruses (HERVs), which are mostly defective and not replication-competent, PERVs are released from normal pig cells and are infectious. PERV-A and PERV-B are polytropic viruses infecting cells of several species, among them humans; whereas PERV-C is an ecotropic virus infecting only pig cells. Virus infection was shown in co-culture experiments, but also in vivo, in the pig, leading to de novo integration of proviruses in certain organs. This was shown by measurement of the copy number per cell, finding different numbers in different organs. In addition, recombinations between PERV-A and PERV-C were observed and the recombinant PERV-A/C were found to be integrated in cells of different organs, but not in the germ line of the animals. Here, the evidence for such in vivo activities of PERVs, including expression as mRNA, protein and virus particles, de novo infection and recombination, will be summarised. These activities make screening of pigs for provirus number and PERV expression level difficult, especially when only blood or ear biopsies are available for analysis. Highly sensitive methods to measure the copy number and the expression level will be required when selecting pigs with low copy number and low expression of PERV as well as when inactivating PERVs using the clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated nuclease (CRISPR/Cas) technology. PMID:27527207

 15. RT-PCR test for detecting porcine sapovirus in weanling piglets in Hunan Province, China.

  Science.gov (United States)

  Liu, Guo-Hua; Li, Run-Cheng; Huang, Ze-Bin; Yang, Jun; Xiao, Chao-Ting; Li, Jing; Li, Man-Xiang; Yan, Yun-Qiu; Yu, Xing-Long

  2012-10-01

  The prevalence of porcine sapovirus infection in weanling pigs was investigated in Hunan Province, China, between August 2006 and October 2007. A total of 153 diarrheic fecal samples from ten intensive pig farms from ten representative administrative regions in Hunan province were examined for porcine sapoviruses using RT-PCR. Twenty-two of 153 (14.37 %) samples were found to contain porcine sapoviruses. Phylogenetic analysis showed that all the porcine sapovirus isolates in Hunan Province belonged to the porcine sapovirus genogroup III. The results of the present investigation have implications for the control of porcine sapovirus infection in pigs in Hunan Province, China.

 16. Effect of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection on the clearance of Haemophilus parasuis by porcine alveolar macrophages.

  OpenAIRE

  Solano, G I; Bautista, E.; Molitor, T W; Segales, J.; Pijoan, C

  1998-01-01

  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infection in young piglets is frequently associated with secondary infection due to various pathogens, especially those of the respiratory tract. One of the most important mechanisms in respiratory diseases is related to the alteration of function of porcine alveolar macrophages (PAMs). The objective of this study was to determine how PRRS virus infection affects the capabilities of PAMs in the phagocytosis and destruction of Haemoph...

 17. INSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA COMISIEI REGIONALE DE PE LÂNGĂ ADUNAREA DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA PENTRU ÎNTOCMIREA RECENSĂMÂNTULUI FISCAL AL POPULAŢIEI DIN 1824

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin TOMULEŢ

  2015-11-01

  Full Text Available În prezentul demers ştiinţific autorul analizează, în baza izvoarelor de arhivă inedite, modalitatea de instituire şi acti-vitate a Comisiei Regionale din cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia în scopul întocmirii unui nou recensământ fiscal al populaţiei. Autorul demonstrează că ţarismul a manifestat un interes special faţă de studierea situaţiei demografice din regiune în scopul impunerii fiscale şi asigurării armatei ruse cu produse alimentare, furaje, încartiruirii ostaşilor, în condiţiile unui eventul război cu Imperiul Otoman, dar şi în scopul asigurării armatei ruse de ocupaţie din regiune. După efectuarea, în scurt timp după anexare, a recensământului populaţiei din 1817, în scopul depunerii de către populaţie a jurământului de credinţă împăratului rus şi determinării numărului de contribuabili în teritoriul nou-anexat, ţarismul avea nevoie de un nou recensământ al populaţiei care ar fi reflectat mult mai veridic numărul familiilor de con-tribuabili din Basarabia. Acest interes a fost dictat de faptul că în scurt timp după anexarea regiunii la Imperiul Rus în provincie au avut loc schimbări importante în structura socială şi demografică. În plus, despre unele categorii sociale şi fiscale privilegiate ale populaţiei, cum ar fi: boiernaşii, mazilii, ruptaşii, ruptaşii de vistieria şi ruptaşii de cămară, nu se ştia aproape nimic. În acest scop, la 21 februarie 1824 pe lângă Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia este instituită Comisia Regională pentru întocmirea recensământului fiscal al populaţiei.ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF REGIONAL COMMISSION ATTACHED TO ASSEMBLY OF DEPUTIES OF NOBILITY IN BESSARABIA FOR PREPARATION OF TAX CENSUS OF POPULATION IN 1824 In the given article, based on unpublished archive sources, the author examines the establishment and activity within the Assembly of Deputies of Nobility in Bessarabia of the

 18. Outcome of experimental porcine circovirus type 1 infections in mid-gestational porcine foetuses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ducatelle Richard

  2011-10-01

  Full Text Available Abstract Background Porcine circovirus type 1 (PCV1 has been described as a non-cytopathic contaminant of the PK-15 cell line. Several experimental infections with PCV1 failed to reproduce disease in pigs. Therefore, PCV1 is generally accepted as non-pathogenic to pigs. To our knowledge, nothing is known about the outcome of PCV1 infections in porcine foetuses. This was examined in the present study. Results Nine foetuses from three sows were inoculated at 55 days of gestation: three with 104.3 TCID50 of the PCV1 cell culture strain ATCC-CCL33, three with 104.3 TCID50 of the PCV1 field strain 3384 and three with cell culture medium (mock-inoculated. At 21 days post-inoculation, all 6 PCV1-inoculated and all 3 mock-inoculated foetuses had a normal external appearance. Microscopic lesions characterized by severe haemorrhages were observed in the lungs of two foetuses inoculated with CCL33. High PCV1 titres (up to 104.7 TCID50/g tissue were found in the lungs of the CCL33-inoculated foetuses. All other organs of the CCL33-inoculated foetuses and all the organs of the 3384-inoculated foetuses were negative (1.7 TCID50/g tissue by virus titration. PCV1-positive cells (up to 121 cells/10 mm2 in CCL33-inoculated foetuses and up to 13 cells/10 mm2 in 3384-inoculated foetuses were found in the heart, lungs, spleen, liver, thymus and tonsils. PCR and DNA sequencing of Rep recovered CCL33 or 3384 sequences from CCL33- or 3384-inoculated foetuses, respectively. Conclusions From this study, it can be concluded that cell culture PCV1 can replicate efficiently and produce pathology in the lungs of porcine foetuses inoculated at 55 days of foetal life.

 19. The Effectiveness of Porcine Dermal Collagen (Permacol®) on Wound Healing in the Rat Model

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kalin, Murat; Kuru, Serdar; Kismet, Kemal; Barlas, Aziz Mutlu; Akgun, Yusuf Akif; Astarci, Hesna Muzeyyen; Ustun, Huseyin; Ertas, Ertugrul

  2015-01-01

  Porcine acellular dermal collagen (PDC), which is a biological material derived from processing porcine dermis, has already been used for urologic, gynecologic, plastic, and general surgery procedures up to now...

 20. Hepatic differentiation of porcine embryonic stem cells for translational research of hepatocyte transplantation.

  Science.gov (United States)

  Park, K M; Hussein, K H; Ghim, J H; Ahn, C; Cha, S H; Lee, G S; Hong, S H; Yang, S; Woo, H M

  2015-04-01

  Porcine embryonic stem cells (ES) are considered attractive preclinical research tools for human liver diseases. Although several studies previously reported generation of porcine ES, none of these studies has described hepatic differentiation from porcine ES. The aim of this study was to generate hepatocytes from porcine ES and analyze their characteristics. We optimized conditions for definitive endoderm induction and developed a 4-step hepatic differentiation protocol. A brief serum-free condition with activin A efficiently induced definitive endoderm differentiation from porcine ES. The porcine ES-derived hepatocyte-like cells highly expressed hepatic markers including albumin and α-fetoprotein, and displayed liver characteristics such as glycogen storage, lipid production, and low-density lipoprotein uptake. For the first time, we describe a highly efficient protocol for hepatic differentiation from porcine ES. Our findings provide valuable information for translational liver research using porcine models, including hepatic regeneration and transplant studies, drug screening, and toxicology.

 1. Biological Characteristics and Etiological Significance of Porcine Respiratory Coronavirus(PRCV)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FAN Xiuping; FENG Li; SHI Hongyan; CHEN Jianfei

  2009-01-01

  Porcine respiratory coronavirus (PRCV), a spike (S) gene natural deletion mutant of transmissible gastroenteritis virus (TGEV), causes porcine respiratory disease complex. Research advances on porcine respiratory coronavirus were reviewed from four aspects of biological character, the model function for SARS-CoV research, contribution of the immunity to PRCV to protection against TGEV challenge exposure and other etiological significance.

 2. Porcine respiratory disease complex: Interaction of vaccination and porcine circovirus type 2, porcine reproductive and respiratory syndrome virus, and Mycoplasma hyopneumoniae.

  Science.gov (United States)

  Chae, Chanhee

  2016-06-01

  Porcine respiratory disease is a multifactorial and complex disease caused by a combination of infectious pathogens, environmental stressors, differences in production systems, and various management practices; hence the name porcine respiratory disease complex (PRDC) is used. Porcine circovirus type 2 (PCV2), porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), and Mycoplasma hyopneumoniae are considered to be the most important pathogens that cause PRDC. Although interactions among the three major respiratory pathogens are well documented, it is also necessary to understand the interaction between vaccines and the three major respiratory pathogens. PRRSV and M. hyopneumoniae are well known to potentiate PCV2-associated lesions; however, PRRSV and mycoplasmal vaccines can both enhance PCV2 viraemia regardless of the effects of the actual PRRSV or M. hyopneumoniae infection. On the other hand, M. hyopneumoniae potentiates the severity of pneumonia induced by PRRSV, and vaccination against M. hyopneumoniae alone is also able to decrease PRRSV viraemia and PRRSV-induced lung lesions in dually infected pigs. This review focuses on (1) interactions between PCV2, PRRSV, and M. hyopneumoniae; and (2) interactions between vaccines and the three major respiratory pathogens.

 3. Isolation, Culture and Identification of Porcine Skeletal Muscle Satellite Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo-jiang Li

  2015-08-01

  Full Text Available The objective of this study was to establish the optimum protocol for the isolation and culture of porcine muscle satellite cells. Mononuclear muscle satellite cells are a kind of adult stem cell, which is located between the basal lamina and sarcolemma of muscle fibers and is the primary source of myogenic precursor cells in postnatal muscle. Muscle satellite cells are a useful model to investigate the mechanisms of muscle growth and development. Although the isolation and culture protocols of muscle satellite cells in some species (e.g. mouse have been established successfully, the culture system for porcine muscle satellite cells is very limited. In this study, we optimized the isolation procedure of porcine muscle satellite cells and elaborated the isolation and culture process in detail. Furthermore, we characterized the porcine muscle satellite cells using the immunofluorecence. Our study provides a reference for the isolation of porcine muscle satellite cells and will be useful for studying the molecular mechanisms in these cells.

 4. Porcine Rotaviruses: Epidemiology, Immune Responses and Control Strategies

  Science.gov (United States)

  Vlasova, Anastasia N.; Amimo, Joshua O.; Saif, Linda J.

  2017-01-01

  Rotaviruses (RVs) are a major cause of acute viral gastroenteritis in young animals and children worldwide. Immunocompetent adults of different species become resistant to clinical disease due to post-infection immunity, immune system maturation and gut physiological changes. Of the 9 RV genogroups (A–I), RV A, B, and C (RVA, RVB, and RVC, respectively) are associated with diarrhea in piglets. Although discovered decades ago, porcine genogroup E RVs (RVE) are uncommon and their pathogenesis is not studied well. The presence of porcine RV H (RVH), a newly defined distinct genogroup, was recently confirmed in diarrheic pigs in Japan, Brazil, and the US. The complex epidemiology, pathogenicity and high genetic diversity of porcine RVAs are widely recognized and well-studied. More recent data show a significant genetic diversity based on the VP7 gene analysis of RVB and C strains in pigs. In this review, we will summarize previous and recent research to provide insights on historic and current prevalence and genetic diversity of porcine RVs in different geographic regions and production systems. We will also provide a brief overview of immune responses to porcine RVs, available control strategies and zoonotic potential of different RV genotypes. An improved understanding of the above parameters may lead to the development of more optimal strategies to manage RV diarrheal disease in swine and humans. PMID:28335454

 5. Proglucagon processing in porcine and human pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, J J; Bersani, M; Johnsen, A H

  1994-01-01

  pancreases to gel filtration and analyzed the fractions with specific radioimmunoassays for the following regions of proglucagon: PG 62-69, PG 72-81, PG 78-87, PG 98-107 amide, PG 126-134, and PG 149-158. Based on these assays and successive purifications by high performance liquid chromatography we isolated......In the pancreas proglucagon (PG), a peptide precursor of 160 amino acids is cleaved to produce glucagon and a 30-amino acid N-terminal flanking peptide, but the fate of the C-terminal flanking peptide (99 amino acids) is incompletely known. We subjected acid ethanol extracts of human and porcine...... PG 72-158 = 9971) was isolated from human pancreas together with small amounts of a peptide corresponding to PG 72-107 amide. Thus, the pancreatic processing of the C-terminal flanking peptide in proglucagon includes the formation of equimolar (to glucagon) amounts of PG 64-69 and PG 72-158 (major...

 6. Spatial clustering of porcine cysticercosis in Mbulu district, northern Tanzania.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena A Ngowi

  Full Text Available BACKGROUND: Porcine cysticercosis is caused by a zoonotic tapeworm, Taenia solium, which causes serious disease syndromes in human. Effective control of the parasite requires knowledge on the burden and pattern of the infections in order to properly direct limited resources. The objective of this study was to establish the spatial distribution of porcine cysticercosis in Mbulu district, northern Tanzania, to guide control strategies. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: This study is a secondary analysis of data collected during the baseline and follow-up periods of a randomized community trial aiming at reducing the incidence rate of porcine cysticercosis through an educational program. At baseline, 784 randomly selected pig-keeping households located in 42 villages in 14 wards were included. Lingual examination of indigenous pigs aged 2-12 (median 8 months, one randomly selected from each household, were conducted. Data from the control group of the randomized trial that included 21 of the 42 villages were used for the incidence study. A total of 295 pig-keeping households were provided with sentinel pigs (one each and reassessed for cysticercosis incidence once or twice for 2-9 (median 4 months using lingual examination and antigen ELISA. Prevalence of porcine cysticercosis was computed in Epi Info 3.5. The prevalence and incidence of porcine cysticercosis were mapped at household level using ArcView 3.2. K functions were computed in R software to assess general clustering of porcine cysticercosis. Spatial scan statistics were computed in SatScan to identify local clusters of the infection. The overall prevalence of porcine cysticercosis was 7.3% (95% CI: 5.6, 9.4; n = 784. The K functions revealed a significant overall clustering of porcine cysticercosis incidence for all distances between 600 m and 5 km from a randomly chosen case household based on Ag-ELISA. Lingual examination revealed clustering from 650 m to 6 km and between 7.5 and 10 km

 7. Infrared laser sealing of porcine tissues: preliminary in vivo studies

  Science.gov (United States)

  Cilip, Christopher M.; Hutchens, Thomas C.; Kerr, Duane; Latimer, Cassandra; Rosenbury, Sarah B.; Giglio, Nicholas C.; Schweinsberger, Gino R.; Perkins, William C.; Wilson, Christopher R.; Ward, Arlen; Nau, William H.; Fried, Nathaniel M.

  2015-02-01

  We are exploring infrared (IR) lasers as an alternative energy modality to radiofrequency (RF) and ultrasonic (US) devices intended to provide rapid surgical hemostasis with minimal collateral zones of thermal damage and tissue necrosis. Previously, a 1470-nm IR laser sealed and cut ex vivo porcine renal arteries of 1-8 mm in 2 s, yielding burst pressures porcine model. A prototype, fiber optic based handheld probe with vessel/tissue clasping mechanism was tested on blood vessels Collagen denaturation averaged 1.6 mm in 8 samples excised for histologic examination. A handheld laser probe sealed porcine vessels in vivo. With further improvements in probe design and laser parameter optimization, IR lasers may provide an alternative to RF and US vessel sealing devices.

 8. Deciphering the porcine intestinal microRNA transcriptome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keller Andreas

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Background While more than 700 microRNAs (miRNAs are known in human, a comparably low number has been identified in swine. Because of the close phylogenetic distance to humans, pigs serve as a suitable model for studying e.g. intestinal development or disease. Recent studies indicate that miRNAs are key regulators of intestinal development and their aberrant expression leads to intestinal malignancy. Results Here, we present the identification of hundreds of apparently novel miRNAs in the porcine intestine. MiRNAs were first identified by means of deep sequencing followed by miRNA precursor prediction using the miRDeep algorithm as well as searching for conserved miRNAs. Second, the porcine miRNAome along the entire intestine (duodenum, proximal and distal jejunum, ileum, ascending and transverse colon was unraveled using customized miRNA microarrays based on the identified sequences as well as known porcine and human ones. In total, the expression of 332 intestinal miRNAs was discovered, of which 201 represented assumed novel porcine miRNAs. The identified hairpin forming precursors were in part organized in genomic clusters, and most of the precursors were located on chromosomes 3 and 1, respectively. Hierarchical clustering of the expression data revealed subsets of miRNAs that are specific to distinct parts of the intestine pointing to their impact on cellular signaling networks. Conclusions In this study, we have applied a straight forward approach to decipher the porcine intestinal miRNAome for the first time in mammals using a piglet model. The high number of identified novel miRNAs in the porcine intestine points out their crucial role in intestinal function as shown by pathway analysis. On the other hand, the reported miRNAs may share orthologs in other mammals such as human still to be discovered.

 9. AMFR gene silencing inhibits the differentiation of porcine preadipocytes.

  Science.gov (United States)

  Chen, C Z; Zhu, Y N; Chai, M L; Dai, L S; Gao, Y; Jiang, H; Zhang, L J; Ding, Y; Liu, S Y; Li, Q Y; Lu, W F; Zhang, J B

  2016-04-07

  Our study clarifies the role of the autocrine motility factor receptor (AMFR) gene in porcine preadipocyte differentiation. AMFR-siRNA was transfected into porcine preadipocytes and the preadipocytes were induced to differentiation. Subsequently, qRT-PCR was conducted to examine changes in mRNA expression of a series of genes in porcine preadipocytes, including AMFR, sterol-regulatory element-binding protein-1a (SREBP1a), SREBP2, insulin-induced gene 1 (Insig1), and Insig2. Expression changes in the mRNA of genes regulating adipocyte differentiation were also analyzed using qRT-PCR, including peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), CCAAT/enhancer-binding protein alpha (C/EBPα), and Kruppel-like factor 2 (KLF2). Western blot analysis was conducted to examine the changes in AMFR protein expression in porcine preadipocytes. Additionally, morphological changes in differentiated porcine preadipocytes were examined by oil red O staining, and changes in optical density (OD) values were measured using an ultraviolet spectrophotometer. At 24 h after transfection with AMFR-siRNA, AMFR mRNA expression significantly reduced (P SREBP1a, SREBP2, Insig1, and C/EBPα was significantly reduced (P < 0.01), whereas the expression of KLF2 mRNA was significantly elevated (P < 0.01). After induction of preadipocyte differentiation, the number of lipid droplets decreased in the AMFR-silenced group, and the OD value markedly reduced (P < 0.05). In addition, the expression of C/EBPα mRNA significantly decreased (P < 0.05), whereas the expression of KLF2 mRNA considerably increased (P < 0.05). Taken together, silencing of the AMFR gene inhibits the differentiation of porcine preadipocytes.

 10. Circovirose suína Porcine circovirosis: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ticiana do Nascimento França

  2005-06-01

  Full Text Available Por meio de revisão da literatura pertinente foram coligidos e são apresentados os principais dados relativos aos aspectos epidemiológicos, clínicos, anátomo e histopatológicos observados na infecção por Circovírus Porcino tipo 2 (PCV-2 em suínos. São abordados a Síndrome Definhante Multissistêmica dos Suínos Desmamados (SDMDS, o Tremor Congênito Suíno (TCS, a Síndrome da Nefropatia e Dermatite Porcina (SNDP, bem como outras enfermidades associadas ou correlatas, a Síndrome Respiratória e Reprodutiva Porcina (SRRP, a Pneumonia Necrotizante Proliferativa (PNP e as falhas reprodutivas. Uma vez que a SDMSD já foi registrada na Região Sul do Brasil e no Estado do Rio de Janeiro esse estudo objetiva chamar a atenção para o especial significado dessa virose para a suinocultura brasileira, em função dos prejuízos econômicos por ela determinados.The literature of Porcine Circovirosis, including the main data on epidemiology and clinical, macroscopic and microscopic alterations of the infection of swine by Porcine Circovirus type 2 (PCV-2, is reviewed. There are various forms of infection: the [Porcine] Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS, Porcine Congenital Tremor, Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome, and other associated or correlated diseases as the Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Proliferative Necrotizing Pneumonia, and reproductive disorders. As PMWS already has been reported from southern Brazil and from the state of Rio de Janeiro, the objective of this review is to draw attention to the implications of this virosis for swine production in Brazil and its economical importance.

 11. Gastrin-releasing peptide in the porcine pancreas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, J J; Poulsen, Steen Seier

  1987-01-01

  The presence of gastrin-releasing peptide (GRP) was studied in extracts of porcine pancreata. Gel filtration and high-pressure liquid chromatographic profiles of these extracts as monitored with both C-terminally and N-terminally directed radioimmunoassays against GRP showed pancreatic GRP...... in particular. Some fibers were found penetrating into pancreatic islets also. Immunoreactive nerve cell bodies as well as fibers were found within intrapancreatic ganglia. The potency of GRP in stimulating exocrine as well as endocrine secretion from the porcine pancreas, its presence in close contact...

 12. Preparation of porcine hemoglobin microcapsules of chitosan-sodium alginate

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Jun; ZHANG Jijuan; ZHAO Xinjuan; YU Yan

  2007-01-01

  Using an emulsification-gelation method,chitosansodium alginate-porcine hemoglobin microcapsules were prepared.Results show that these microcapsules have better forms and small granules with 1 μm size of the mean particle size.They possess a relatively narrow and normal Gaussian distribution.The loading efficiency of porcine hemoglobin (pHb) in microcapsules is more than 90%.The pHb released from microcapsules is extended for more than one month.Chitosan-sodium alginate-hemoglobin microcapsules are expected to become an artificial oxygen-carrying therapeutic agent with sustained release for intravenous injection.

 13. Recombinant Human Factor IX Produced from Transgenic Porcine Milk

  OpenAIRE

  Meng-Hwan Lee; Yin-Shen Lin; Ching-Fu Tu; Chon-Ho Yen

  2014-01-01

  Production of biopharmaceuticals from transgenic animal milk is a cost-effective method for highly complex proteins that cannot be efficiently produced using conventional systems such as microorganisms or animal cells. Yields of recombinant human factor IX (rhFIX) produced from transgenic porcine milk under the control of the bovine α-lactalbumin promoter reached 0.25 mg/mL. The rhFIX protein was purified from transgenic porcine milk using a three-column purification scheme after a precipitat...

 14. Detection of porcine rotavirus from tissue and faecal specimens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prabha Suji

  2009-01-01

  Full Text Available Porcine small intestinal sub-mucosa is a cell-free collagen matrix that has demonstrated its ability as a scaffold material. Transplantation poses special hazards because grafted tissues and organs transmit pathogens efficiently, especially viruses. Rotavirus is thought to be confined to the intestine, causing acute diarrhoea. The purpose of this study was to evaluate the porcine intestinal tissue scaffold for Rotavirus and to study the incidence of this virus among pig herds. Only one isolate was successfully adapted to grow in cell line MA 104 from faecal samples. This isolate was further confirmed by reverse transcriptase polymerase chain reaction and sequence analysis.

 15. Reactomes of porcine alveolar macrophages infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhihua Jiang

  Full Text Available Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS has devastated pig industries worldwide for many years. It is caused by a small RNA virus (PRRSV, which targets almost exclusively pig monocytes or macrophages. In the present study, five SAGE (serial analysis of gene expression libraries derived from 0 hour mock-infected and 6, 12, 16 and 24 hours PRRSV-infected porcine alveolar macrophages (PAMs produced a total 643,255 sequenced tags with 91,807 unique tags. Differentially expressed (DE tags were then detected using the Bayesian framework followed by gene/mRNA assignment, arbitrary selection and manual annotation, which determined 699 DE genes for reactome analysis. The DAVID, KEGG and REACTOME databases assigned 573 of the DE genes into six biological systems, 60 functional categories and 504 pathways. The six systems are: cellular processes, genetic information processing, environmental information processing, metabolism, organismal systems and human diseases as defined by KEGG with modification. Self-organizing map (SOM analysis further grouped these 699 DE genes into ten clusters, reflecting their expression trends along these five time points. Based on the number one functional category in each system, cell growth and death, transcription processes, signal transductions, energy metabolism, immune system and infectious diseases formed the major reactomes of PAMs responding to PRRSV infection. Our investigation also focused on dominant pathways that had at least 20 DE genes identified, multi-pathway genes that were involved in 10 or more pathways and exclusively-expressed genes that were included in one system. Overall, our present study reported a large set of DE genes, compiled a comprehensive coverage of pathways, and revealed system-based reactomes of PAMs infected with PRRSV. We believe that our reactome data provides new insight into molecular mechanisms involved in host genetic complexity of antiviral activities against PRRSV and

 16. Detection of a Novel Porcine Parvovirus in Chinese Swine Herds

  Science.gov (United States)

  To determine whether the recently reported novel porcine parvovirus type 4 (PPV4) is prevalent in China, a set of PPV4 specific primers were designed and used for the molecular survey of PPV4 among clinical samples. The results indicated a positive detection for PPV4 in Chinese swine herds of 1.84% ...

 17. Molecular characterization and analysis of the porcine NURR1 gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knud Larsen

  2016-12-01

  Here we report the isolation and characterization of porcine NURR1 cDNA. The NURR1 cDNA was RT-PCR cloned using NURR1-specific oligonucleotide primers derived from in silico sequences. The porcine NURR1 cDNA encodes a polypeptide of 598 amino acids, displaying a very high similarity with bovine, human and mouse (99% NURR1 protein. Expression analysis revealed a differential NURR1 mRNA expression in various organs and tissues. NURR1 transcripts could be detected as early as at 60 days of embryo development in different brain tissues. A significant increase in NURR1 transcript in the cerebellum and a decrease in NURR1 transcript in the basal ganglia was observed during embryo development. The porcine NURR1 gene was mapped to chromosome 15. Two missense mutations were found in exon 3, the first coding exon of NURR1. Methylation analysis of the porcine NURR1 gene body revealed a high methylation degree in brain tissue, whereas methylation of the promoter was very low. A decrease in DNA methylation in a discrete region of the NURR1 promoter was observed in pig frontal cortex during pig embryo development. This observation correlated with an increase in NURR1 transcripts. Therefore, methylation might be a determinant of NURR1 expression at certain time points in embryo development.

 18. Factors influencing transmission of porcine cysticercosis in Tanzania

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Uffe Christian; Wendy, Harrison; Magnussen, Pascal

  Understanding the factors contributing to the transmission of Taenia solium in sub-Saharan Africa is essential for control. This study aimed to elucidate factors concerning the transmission of porcine cysticercosis in an endemic area. A longitudinal study composed of three cross-sectional surveys...

 19. Shotgun proteomic analysis of porcine colostrum and mature milk.

  Science.gov (United States)

  Ogawa, Shohei; Tsukahara, Takamitsu; Nishibayashi, Ryoichiro; Nakatani, Masako; Okutani, Mie; Nakanishi, Nobuo; Ushida, Kazunari; Inoue, Ryo

  2014-04-01

  The epitheliochorial nature of the porcine placenta prevents the transfer of maternal immunity. Therefore, ingestion of the colostrum immediately after birth is crucial for neonatal piglets to acquire passive immunity from the sow. We performed a shotgun proteomic analysis of porcine milk to reveal in detail the protein composition of porcine milk. On the basis of the Swiss-Prot database, 113 and 118 proteins were identified in the porcine colostrum and mature milk, respectively, and 50 of these proteins were common to both samples. Some immune-related proteins, including interleukin-18 (IL-18), were unique to the colostrum. The IL-18 concentration in the colostrum and mature milk of four sows was measured to validate the proteomic analysis, and IL-18 was only detected in the colostrum (191.0 ± 53.9 pg/mL) and not in mature milk. In addition, some proteins involved in primary defense, such as azurocidin, which has never been detected in any other mammal's milk, were also identified in the colostrum.

 20. Transplantation of embryonic porcine neocortical tissue into newborn rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castro, Anthony J; Meyer, Morten; Møller Dall, Annette

  2003-01-01

  Several previous studies, suggesting the potential use of embryonic xenografts in the treatment of neurological disorders, indicate that neural growth and axonal guidance factors may function across species. In this light, blocks of fetal porcine neocortex were grafted into small cortical lesion...

 1. Temperature profiles of different cooling methods in porcine pancreas procurement.

  Science.gov (United States)

  Weegman, Bradley P; Suszynski, Thomas M; Scott, William E; Ferrer Fábrega, Joana; Avgoustiniatos, Efstathios S; Anazawa, Takayuki; O'Brien, Timothy D; Rizzari, Michael D; Karatzas, Theodore; Jie, Tun; Sutherland, David E R; Hering, Bernhard J; Papas, Klearchos K

  2014-01-01

  Porcine islet xenotransplantation is a promising alternative to human islet allotransplantation. Porcine pancreas cooling needs to be optimized to reduce the warm ischemia time (WIT) following donation after cardiac death, which is associated with poorer islet isolation outcomes. This study examines the effect of four different cooling Methods on core porcine pancreas temperature (n = 24) and histopathology (n = 16). All Methods involved surface cooling with crushed ice and chilled irrigation. Method A, which is the standard for porcine pancreas procurement, used only surface cooling. Method B involved an intravascular flush with cold solution through the pancreas arterial system. Method C involved an intraductal infusion with cold solution through the major pancreatic duct, and Method D combined all three cooling Methods. Surface cooling alone (Method A) gradually decreased core pancreas temperature to pancreas temperature profiles during procurement and histopathology scores. These data may also have implications on human pancreas procurement as use of an intraductal infusion is not common practice. © 2014 John Wiley & Sons A/S Published by John Wiley & Sons Ltd.

 2. Wheat and barley differently affect porcine intestinal microbiota

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weiss, Eva; Aumiller, Tobias; Spindler, Hanns K

  2016-01-01

  Diet influences the porcine intestinal microbial ecosystem. Barrows were fitted with ileal T-cannulas to compare short-term effects of eight different wheat or barley genotypes and period-to-period effects on seven bacterial groups in ileal digesta and faeces by qPCR. Within genotypes of wheat an...

 3. Proteolysis of specific porcine zona pellucida glycoproteins by boar acrosin.

  Science.gov (United States)

  Dunbar, B S; Dudkiewicz, A B; Bundman, D S

  1985-04-01

  The morphologic and biochemical effects on the structure and constituent glycoproteins of the zona pellucida (ZP) by a specific sperm enzyme, acrosin, and a nonsperm enzyme, trypsin, have been evaluated. Intact porcine ZP matricies, exposed to either acrosin or trypsin, were analyzed microscopically. Changes in specific glycoproteins were monitored by high-resolution two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE) and the silver-based color stain, GELCODE. Although these enzymes did not alter the macroscopic properties of the ZP matrix, the 2D-PAGE ZP protein patterns were markedly altered. The high molecular weight glycoprotein families (II and III) were sensitive to proteolytic digestion, whereas the major glycoprotein family (I) of the porcine zona was only partially proteolyzed by acrosin and trypsin. Furthermore, it was demonstrated that acrosin had unique substrate specificity compared to that of trypsin, since the ZP peptide patterns were found to be different. These studies are the first to demonstrate which integral glycoproteins of the native porcine ZP matrix are specifically proteolyzed by acrosin from the homologous species and that this proteolysis occurs without the dissolution of the native porcine matrix.

 4. Porcine Bocavirus: Achievements in the Past Five Years

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feng Zhou

  2014-12-01

  Full Text Available Porcine bocavirus is a recently discovered virus that infects pigs and is classified within the Bocavirus genus (family Parvoviridae, subfamily Parvovirinae. The viral genome constitutes linear single-stranded DNA and has three open reading frames that encode four proteins: NS1, NP1, VP1, and VP2. There have been more than seven genotypes discovered to date. These genotypes have been classified into three groups based on VP1 sequence. Porcine bocavirus is much more prevalent in piglets that are co-infected with other pathogens than in healthy piglets. The virus can be detected using PCR, loop-mediated isothermal amplification, cell cultures, indirect immunofluorescence, and other molecular virology techniques. Porcine bocavirus has been detected in various samples, including stool, serum, lymph nodes, and tonsils. Because this virus was discovered only five years ago, there are still many unanswered questions that require further research. This review summarizes the current state of knowledge and primary research achievements regarding porcine bocavirus.

 5. Cryptosporidium parvum: infectivity and pathogenicity of the 'porcine' genotype

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Heidi L.; Ahrens, Peter; Bille-Hansen, Vivi

  2003-01-01

  mild clinical signs in piglets despite the excretion of high numbers of oocysts. Concomitant infection with rotavirus, however, caused a dramatic aggravation of the clinical signs, and 5 of 6 experimentally infected piglets died. CPP-13 appeared to be adapted to porcine hosts as illustrated by the lack...

 6. Purification, characterization and immunolocalization of porcine surfactant protein D

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, C.M.; Nielsen, Ove Lilholm; Willis, A.

  2005-01-01

  chromatography. The purified protein appeared on sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis as a band of similar to53 000 MW in the reduced state and similar to138 000 MW in the unreduced state. Porcine SP-D was sensitive to collagenase digestion and N-deglycosylation, which reduced the molecular...

 7. Dystrophin deficiency-induced changes in porcine skeletal muscle

  Science.gov (United States)

  A novel porcine stress syndrome was detected in the U.S. Meat Animal Research Center’s swine research population when two sibling barrows died of apparent stress symptoms (open mouth breathing, vocalization, and refusal to move or stand) after transport at 12 weeks of age. At eight weeks of age, the...

 8. Age and nursing affect the neonatal porcine uterine transcriptome

  Science.gov (United States)

  The lactocrine hypothesis for maternal programming of neonatal development was proposed to describe a mechanism through which milk-borne bioactive factors, delivered from mother to nursing offspring, could affect development of tissues, including the uterus. Porcine uterine development, initiated be...

 9. Porcine circovirus: transcription and rolling-circle DNA replication

  Science.gov (United States)

  This review summarizes the molecular studies pertaining to porcine circovirus (PCV) transcription and DNA replication. The genome of PCV is circular, single-stranded DNA and contains 1759-1768 nucleotides. Both the genome-strand (packaged in the virus particle) and the complementary-strand (synthesi...

 10. Characterization of the porcine carboxypeptidase E cDNA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hreidarsdôttir, G.E.; Cirera, Susanna; Fredholm, Merete

  2007-01-01

  the sequence of the cDNA for the porcine CPE gene including all the coding region and the 3'-UTR region was generated. Comparisons with bovine, human, mouse, and rat CPE cDNA sequences showed that the coding regions of the gene are highly conserved both at the nucleotide and at the amino acid level. A very low...

 11. Developmental competence of porcine chimeric embryos produced by aggregation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Juan; Jakobsen, Jannik E.; Xiong, Qiang

  2015-01-01

  The purpose of our study was to compare the developmental competence and blastomere allocation of porcine chimeric embryos formed by micro-well aggregation. Chimeras were created by aggregating either two blastomeres originating from 2-cell embryos or two whole embryos, where embryos were produced...

 12. Sperm capacitation in the porcine oviduct.

  Science.gov (United States)

  Tienthai, P; Johannisson, A; Rodriguez-Martinez, H

  2004-01-01

  In vitro studies suggests that sperm capacitation occurs in the sperm reservoir (SR) of the pig, with spermatozoa progressing towards the ampullary-isthmic junction (AIJ) around ovulation as a consequence of capacitation/hyperactivation. In contrast, in vivo studies are scarce. Consequently, we determined the degree of capacitation in boar spermatozoa that were retrieved from the SR of sows at well-defined periods of spontaneous standing oestrus, namely pre-, peri- and post-ovulation, using flow cytometry of Merocyanine-540/Yo-Pro-1-loaded spermatozoa. SR-spermatozoa retrieved and incubated in non-capacitating medium (bicarbonate-free mBO [mBO-]) were largely viable (70-85%) and uncapacitated (69-73%), irrespective of the stage of oestrus considered. Those undergoing capacitation were a minor proportion (1-5%) during pre- and peri-ovulation, but they significantly increased (14%) in post-ovulation oestrus. To clarify whether these SR-spermatozoa were able to undergo capacitation under stimuli, sperm aliquots were challenged in vitro either by incubation in a bicarbonate-rich medium (capacitation medium, mBO+), then further in mBO+ with 20% (v/v) of in vivo collected homologous pre-ovulatory isthmic oviductal fluid (IOF), or incubation with hyaluronan (HA, 500 microg/ml). Exposure to mBO+ significantly increased the sub-population of capacitated spermatozoa from the pre- and peri-ovulation SR, indicating that the uncapacitated SR-spermatozoa were responsive to the effector/inducer bicarbonate at levels recorded in peri-ovulatory AIJ/ampulla in vivo. While addition of IOF or HA to SR-spermatozoa incubated in capacitating medium (mBO+) maintained sperm viability without obviously inducing capacitation in pre- or peri-ovulatory SR-spermatozoa, they significantly increased these percentages during post-ovulation, when compared to baseline values of control incubations (mBO-). The results suggest that massive sperm capacitation does not occur in vivo in the porcine SR

 13. Neuroprotective Effect against Alzheimer's Disease of Porcine Brain Extract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wipawee Thukham-Mee

  2012-01-01

  Full Text Available Problem statement: Despite the increasing importance of Alzheimer’s disease, no effective therapeutic strategy is available. Therefore, neuroprotective strategy is still required. Recent findings show that numerous substances possessing antioxidant can improve neurodegeneration and memory impairment. Based on the antioxidant effect and its reputation to serve as brain tonic in traditional folklore, we hypothesized that porcine brain extract could mitigate neurodegeneration and memory impairment. Therefore, this study was set up to determine the effect of porcine brain extract on memory impairment and neurodegeneration in animal models of Alzheimer’s disease. Approach: Male Wistar rats (180-220 g had been orally given porcine brain extract at doses of 0.5 and 2.5 mg kg-1 BW for a period of 4 weeks before and 1 week after the induction of cognitive deficit condition as those found in early phase of Alzheimer’s disease via the intraventricular injection of AF64A, a cholinotoxin. Rats were assessed the spatial memory using Morris water maze test. Then, they were determined neuron density in hippocampus using histological techniques. Moreover, the assessment of acetylcholinesterase (AChE activity and malondialdehyde (MDA level in hippocampus were also performed. Results: It was found that both doses of porcine brain extract could enhance memory, neuron and cholinergic neuron density in all subregions of hippocampus. In addition, the decreased AChE and MDA were also observed. Therefore, our results suggested that the possible underlying mechanism of the extract might occur partly via the decrease in oxidative stress marker, MDA and AChE. Conclusion: This study clearly demonstrates that porcine brain extract can protect against memory impairment and neurodegeneration in animal model of Alzheimer’s disease. Therefore, it should be serve as the potential food supplement or adjuvant therapy against Alzheimer’s disease and other age-related cognitive

 14. Hydrogen sulfide donor protects porcine oocytes against aging and improves the developmental potential of aged porcine oocytes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Krejcova

  Full Text Available Porcine oocytes that have matured in in vitro conditions undergo the process of aging during prolonged cultivation, which is manifested by spontaneous parthenogenetic activation, lysis or fragmentation of aged oocytes. This study focused on the role of hydrogen sulfide (H2S in the process of porcine oocyte aging. H2S is a gaseous signaling molecule and is produced endogenously by the enzymes cystathionine-β-synthase (CBS, cystathionine-γ-lyase (CSE and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST. We demonstrated that H2S-producing enzymes are active in porcine oocytes and that a statistically significant decline in endogenous H2S production occurs during the first day of aging. Inhibition of these enzymes accelerates signs of aging in oocytes and significantly increases the ratio of fragmented oocytes. The presence of exogenous H2S from a donor (Na2S.9H2O significantly suppressed the manifestations of aging, reversed the effects of inhibitors and resulted in the complete suppression of oocyte fragmentation. Cultivation of aging oocytes in the presence of H2S donor positively affected their subsequent embryonic development following parthenogenetic activation. Although no unambiguous effects of exogenous H2S on MPF and MAPK activities were detected and the intracellular mechanism underlying H2S activity remains unclear, our study clearly demonstrates the role of H2S in the regulation of porcine oocyte aging.

 15. In depth global analysis of gene expression levels in porcine alveolar macrophages following infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus

  Science.gov (United States)

  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is a major pathogen of swine worldwide. Infection of the preferential target cells, porcine alveolar macrophages (PAMs), by PRRSV causes significant changes in their function by mechanisms that are not understood. Serial Analysis of Gene Ex...

 16. In depth global analysis of transcript abundance levels in porcine alveolar macrophages following infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus

  Science.gov (United States)

  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is a major pathogen of swine worldwide and causes considerable economic loss. Infection of the primary target cells, porcine alveolar macrophages (PAMs), by PRRSV causes significant changes in their function by mechanisms that are not under...

 17. Long-term absence of porcine endogenous retrovirus infection in chronically immunosuppressed patients after treatment with the porcine cell-based Academic Medical Center bioartificial liver

  NARCIS (Netherlands)

  di Nicuolo, G.; D'Alessandro, A.; Andria, B.; Scuderi, V.; Scognamiglio, M.; Tammaro, A.; Mancini, A.; Cozzolino, S.; di Florio, E.; Bracco, A.; Calise, F.; Chamuleau, R.A.F.M.

  2010-01-01

  Background: Clinical use of porcine cell-based bioartificial liver (BAL) support in acute liver failure as bridging therapy for liver transplantation exposes the patient to the risk of transmission of porcine endogenous retroviruses (PERVs) to human. This risk may be enhanced when patients receive l

 18. The Impact of Prophylactic Fasciotomy Following Porcine (Sus scrofa) Hind Limb Ischemia/Reperfusion Injury

  Science.gov (United States)

  2012-03-23

  ANSI Std. Z39.18 The Impact of Prophylactic Fasciotomy Following Porcine (Sus scrofa ) Hind Limb Ischemia/reperfusion Injury CAPT Thomas J...porcine model of hind limb ischemia. Method: Swine (Sus Scrofa ; 76 +/-6kg) were randomly assigned to no fasciotomy or prophylactic fasciotomy after...of ischemic intervals on neuromuscular recovery in a porcine (Sus scrofa ) survival model of extremity vascular injury. J Vasc Surg. 2011 Jan;53(1):165

 19. Discovery of a novel Parvovirinae virus, porcine parvovirus 7, by metagenomic sequencing of porcine rectal swabs.

  Science.gov (United States)

  Palinski, Rachel M; Mitra, Namita; Hause, Ben M

  2016-08-01

  Parvoviruses are a diverse group of viruses containing some of the smallest known species that are capable of infecting a wide range of animals. Metagenomic sequencing of pooled rectal swabs from adult pigs identified a 4103-bp contig consisting of two major open reading frames encoding proteins of 672 and 469 amino acids (aa) in length. BLASTP analysis of the 672-aa protein found 42.4 % identity to fruit bat (Eidolon helvum) parvovirus 2 (EhPV2) and 37.9 % to turkey parvovirus (TuPV) TP1-2012/HUN NS1 proteins. The 469-aa protein had no significant similarity to known proteins. Genetic and phylogenetic analyses suggest that PPV7, EhPV2, and TuPV represent a novel genus in the family Parvoviridae. Quantitative PCR screening of 182 porcine diagnostic samples found a total of 16 positives (8.6 %). Together, these data suggest that PPV7 is a highly divergent novel parvovirus prevalent within the US swine.

 20. Isolation and culture of porcine neural progenitor cells from embryos and pluripotent stem cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Aabech; Hall, Vanessa Jane; Hyttel, Poul

  2013-01-01

  therapy. The pig has become recognized as an important large animal model and establishment of in vitro-derived porcine NPCs would allow for preclinical safety testing by transplantation in a porcine biomedical model. In this chapter, a detailed method for isolation and in vitro culture of porcine NPCs...... from porcine embryos or induced pluripotent stem cells is presented. The neural induction is performed in coculture and the isolation of rosette structures is carried out manually to ensure a homogenous population of NPCs. Using this method, multipotent NPCs can be obtained in approximately 1 month...

 1. Cardiac Dysfunction in a Porcine Model of Pediatric Malnutrition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabiansen, Christian; Lykke, Mikkel; Hother, Anne-Louise

  2015-01-01

  BACKGROUND: Half a million children die annually of severe acute malnutrition and cardiac dysfunction may contribute to the mortality. However, cardiac function remains poorly examined in cases of severe acute malnutrition. OBJECTIVE: To determine malnutrition-induced echocardiographic disturbances...... and longitudinal changes in plasma pro-atrial natriuretic peptide and cardiac troponin-T in a pediatric porcine model. METHODS AND RESULTS: Five-week old piglets (Duroc-x-Danish Landrace-x-Yorkshire) were fed a nutritionally inadequate maize-flour diet to induce malnutrition (MAIZE, n = 12) or a reference diet...... groups. The myocardial performance index was 86% higher in MAIZE vs AGE-REF (pMalnutrition associates with cardiac dysfunction in a pediatric porcine model by increased myocardial performance index and pro-atrial natriuretic peptide...

 2. Rosiglitazone regulates IL-6-stimulated lipolysis in porcine adipocytes.

  Science.gov (United States)

  Yang, Yongqing; Yang, Gongshe

  2010-10-01

  Interleukin (IL)-6, a proinflammatory cytokine, stimulates adipocyte lipolysis and induces insulin resistance in obese and diabetic subjects. However, the effects of the anti-diabetic drug rosiglitazone on IL-6-stimulated lipolysis and the underlying molecular mechanism are largely unknown. In this study, we demonstrated that rosiglitazone suppressed IL-6-stimulated lipolysis in differentiated porcine adipocytes by inactivation of extracellular signal-related kinase (ERK). Meanwhile, rosiglitazone enhanced the lipolysis response of adipocytes to isoprenaline. In addition, rosiglitazone significantly reversed IL-6-induced down-regulation of several genes such as perilipin A, peroxisome proliferators activated receptor gamma (PPARγ), and fatty acid synthetase, as well as the up-regulation of IL-6 mRNA. However, mRNA expression of PPARγ coactivator-1 alpha (PCG-1α) was enhanced by rosiglitazone in IL-6-stimulated adipocytes. These results indicate that rosiglitazone suppresses IL-6-stimulated lipolysis in porcine adipocytes through multiple molecular mechanisms.

 3. Surgical induction of choroidal neovascularization in a porcine model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassota, Nathan; Kiilgaard, Jens Folke; Prause, Jan Ulrik;

  2007-01-01

  were compared with the original method. In ten porcine eyes retinal pigment epithelial (RPE) cells were removed using a silicone tipped cannula, in ten porcine eyes Bruch's membrane was perforated once with a retinal perforator without prior RPE removal and in ten eyes RPE removal was followed...... microscopy and by immunohistochemical staining. In addition to these 30 eyes, two eyes underwent surgery with the purpose of subsequent scanning electron microscopic (SEM) examination. RESULTS: In eyes enucleated immediately after surgery neuroretinas overlying the induced lesions were intact without...... apparent atrophy of cells regardless of the surgical technique applied. The process of RPE removal was found to induce breaks in Bruch's membrane and both the size and the number of breaks varied between eyes. CNV membranes were identified in 15 of 15 eyes enucleated after 14 days. CNV membranes induced...

 4. Investigation of SNPs in the porcine desmoglein 1 gene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, L.; Andresen, Lars Ole; Fredholm, M.

  2007-01-01

  Background: Desmoglein I (DSGI) is the target protein in the skin disease exudative epidermitis in pigs caused by virulent strains of Staphylococcus hyicus. The exfoliative toxins produced by S. hyicus digest the porcine desmoglein I (PIG)DSGI by a very specific reaction. This study investigated...... epidermitis were diagnosed clinically as affected or unaffected. Two regions of the desmoglein I gene were sequenced and genotypes of the SNPs were established. Seven SNPs (823T>C, 828A>G, 829A>G, 830A>T, 831A>T, 838A>C and 1139C>T) were found in the analysed sequences and the allele frequencies were...... the genotypes of two out of seven SNPs found in the porcine desmoglein I gene and the susceptibility to exudative epidermitis....

 5. Flexor Tendon Sheath Engineering Using Decellularized Porcine Pericardium.

  Science.gov (United States)

  Megerle, Kai; Woon, Colin; Kraus, Armin; Raghavan, Shyam; Pham, Hung; Chang, James

  2016-10-01

  The flexor tendon sheath is an ideal target for tissue engineering because it is difficult to reconstruct by conventional surgical methods. The authors hypothesized that decellularized porcine pericardium can be used as a scaffold for engineering a biologically active tendon sheath. The authors' protocol removed cellular material from the pericardium and preserved the structural architecture in addition to the collagen and glycosaminoglycan content. The scaffold was successfully reseeded with human sheath synoviocytes and human adipose-derived stem cells. Cells were evaluated for 8 weeks after reseeding. The reseeded construct demonstrated continuous production of hyaluronic acid, the main component of synovial fluid. After being seeded on the membrane, adipose-derived stem cells demonstrated down-regulation of collagen I and III and up-regulation of hyaluronan synthase 2. The results indicate that decellularized porcine pericardium may be a potential scaffold for engineering a biologically active human tendon sheath.

 6. Regional multiaxial mechanical properties of the porcine anterior lens capsule.

  Science.gov (United States)

  David, G; Pedrigi, R M; Heistand, M R; Humphrey, J D

  2007-02-01

  The lens capsule of the eye plays fundamental biomechanical roles in both normal physiological processes and clinical interventions. There has been modest attention given to the mechanical properties of this important membrane, however, and prior studies have focused on 1-D analyses of the data. We present results that suggest that the porcine anterior lens capsule has a complex, regionally dependent, nonlinear, anisotropic behavior. Specifically, using a subdomain inverse finite element method to analyze data collected via a new biplane video-based test system, we found that the lens capsule is nearly isotropic (in-plane) near the pole but progressively stiffer in the circumferential compared to the meridional direction as one approaches the equator. Because the porcine capsule is a good model of the young human capsule, there is strong motivation to determine if similar regional variations exist in the human lens capsule for knowledge of such complexities may allow us to improve the design of surgical procedures and implants.

 7. Porcine Epidemic Diarrhea Virus Induces Autophagy to Benefit Its Replication

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaozhen Guo

  2017-03-01

  Full Text Available The new porcine epidemic diarrhea (PED has caused devastating economic losses to the swine industry worldwide. Despite extensive research on the relationship between autophagy and virus infection, the concrete role of autophagy in porcine epidemic diarrhea virus (PEDV infection has not been reported. In this study, autophagy was demonstrated to be triggered by the effective replication of PEDV through transmission electron microscopy, confocal microscopy, and Western blot analysis. Moreover, autophagy was confirmed to benefit PEDV replication by using autophagy regulators and RNA interference. Furthermore, autophagy might be associated with the expression of inflammatory cytokines and have a positive feedback loop with the NF-κB signaling pathway during PEDV infection. This work is the first attempt to explore the complex interplay between autophagy and PEDV infection. Our findings might accelerate our understanding of the pathogenesis of PEDV infection and provide new insights into the development of effective therapeutic strategies.

 8. Mediators of increased blood flow in porcine skin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. D. Moore

  1992-01-01

  Full Text Available Nicotinates and benzalkonium chloride (B.Cl cause inflammatory changes in human skin, thought to be dependent upon prostaglandin formation. This study has examined the effects of hexyl-nicotinate (HN and B.Cl on blood flow in porcine skin. The role of prostaglandins and interleukin (IL-1 in the blood flow response has been investigated. Blood flow was increased by both HN and B.Cl, the response to B.Cl being more protracted. Cyclooxygenase inhibitor pretreatment reduced these responses. IL-1-like biological activity was identified in normal porcine epidermis and the amounts recovered from inflamed skin were similar. Thus prostaglandin formation in HN or B.Cl-induced inflammation, if IL-1 dependent, is not associated with the loss of significant amounts of the cytokine from the epidermis.

 9. Perforation forces of the intact porcine anterior lens capsule.

  Science.gov (United States)

  Ullrich, Franziska; Lussi, Jonas; Felekis, Dimitrios; Michels, Stephan; Petruska, Andrew J; Nelson, Bradley J

  2016-09-01

  During the first step of cataract surgery, the lens capsule is perforated and a circular hole is created with a sharp instrument, a procedure called capsulorhexis. To develop automated systems that can assist ophthalmologists during capsulorhexis, the forces required must be quantified. This study investigates perforation forces of the central anterior lens capsule in porcine eyes, which are used as a conservative model for the human eye. A micro-mechanical characterisation method is presented that measures capsular bag perforation forces with a high precision positioning and high-resolution force sensing system. The force during perforation of the anterior lens capsule was measured with various sized needles and indentation speeds and is found to be 15-35mN. A bio-mechanical model is identified that describes an exponential correlation between indentation force and depth, indicating strain hardening behaviour of the porcine anterior lens capsule.

 10. Matrine displayed antiviral activity in porcine alveolar macrophages co-infected by porcine reproductive and respiratory syndrome virus and porcine circovirus type 2.

  Science.gov (United States)

  Sun, Na; Sun, Panpan; Lv, Haipeng; Sun, Yaogui; Guo, Jianhua; Wang, Zhirui; Luo, Tiantian; Wang, Shaoyu; Li, Hongquan

  2016-04-15

  The co-infection of porcine reproductive respiratory syndrome virus (PRRSV) and porcine circovirus type 2 (PCV2) is quite common in clinical settings and no effective treatment to the co-infection is available. In this study, we established the porcine alveolar macrophages (PAM) cells model co-infected with PRRSV/PCV2 with modification in vitro, and investigated the antiviral activity of Matrine on this cell model and further evaluated the effect of Matrine on virus-induced TLR3,4/NF-κB/TNF-α pathway. The results demonstrated PAM cells inoculated with PRRSV followed by PCV2 2 h later enhanced PRRSV and PCV2 replications. Matrine treatment suppressed both PRRSV and PCV2 infection at 12 h post infection. Furthermore, PRRSV/PCV2 co- infection induced IκBα degradation and phosphorylation as well as the translocation of NF-κB from the cytoplasm to the nucleus indicating that PRRSV/PCV2 co-infection induced NF-κB activation. Matrine treatment significantly down-regulated the expression of TLR3, TLR4 and TNF-α although it, to some extent, suppressed p-IκBα expression, suggesting that TLR3,4/NF-κB/TNF-α pathway play an important role of Matrine in combating PRRSV/PCV2 co-infection. It is concluded that Matrine possesses activity against PRRSV/PCV2 co-infection in vitro and suppression of the TLR3,4/NF-κB/TNF-α pathway as an important underlying molecular mechanism. These findings warrant Matrine to be further explored for its antiviral activity in clinical settings.

 11. Dielectric properties of porcine glands, gonads and body fluids.

  Science.gov (United States)

  Peyman, A; Gabriel, C

  2012-10-01

  Dielectric properties of porcine glandular tissues and gonads (in vivo) and body fluids (in vitro) have been obtained in the frequency range of 50 MHz to 20 GHz. The experimental data were fitted to a two term Cole-Cole expression. The data presented complement the available dielectric properties of tissues in the literature and can be used in numerical simulations of the exposure of people to electromagnetic fields.

 12. Developmental competence of porcine genome-edited zygotes.

  Science.gov (United States)

  Gil, Maria A; Martinez, Cristina A; Nohalez, Alicia; Parrilla, Inmaculada; Roca, Jordi; Wu, Jun; Ross, Pablo J; Cuello, Cristina; Izpisua, Juan C; Martinez, Emilio A

  2017-09-01

  Genome editing in pigs has tremendous practical applications for biomedicine. The advent of genome editing technology, with its use of site-specific nucleases-including ZFNs, TALENs, and the CRISPR/Cas9 system-has popularized targeted zygote genome editing via one-step microinjection in several mammalian species. Here, we review methods to optimize the developmental competence of genome-edited porcine embryos and strategies to improve the zygote genome-editing efficiency in pigs. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 13. Anaerobic biodegradability of dairy wastewater pretreated with porcine pancreas lipase

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Lipids-rich wastewater was partial hydrolyzed with porcine pancreas lipase and the efficiency of the enzymatic pretreatment was verified by the comparative biodegradability tests (crude and treated wastewater). Alternatively, simultaneous run was carried out in which hydrolysis and digestion was performed in the same reactor. Wastewater from dairy industries and low cost lipase preparation at two concentrations (0.05 and 0.5% w.v-1) were used. All the samples pretreated with enzyme showed a p...

 14. Structure and Function of a Nonruminant Gut: A Porcine Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tajima, Kiyoshi; Aminov, Rustam

  2015-01-01

  In many aspects, the anatomical, physiological, and microbial diversity features of the ruminant gut are different from that of the monogastric animals. Thus, the main aim of this chapter is to give a comparative overview of the structure and function of the gastrointestinal tract of a nonruminan...... gut; (iv) effects of various feed additives including antibiotics, phages, probiotics, and prebiotics on pigs; and (v) the use of the porcine model in translational medicine....

 15. Fluorescence properties of porcine odorant binding protein Trp 16 residue

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albani, Jihad Rene, E-mail: Jihad-Rene.Albani@univ-lille1.f [Laboratoire de Biophysique Moleculaire, Universite des Sciences et Technologies de Lille, F-59655 Villeneuve d' Ascq Cedex (France)

  2010-11-15

  Summary: The present work deals with fluorescence studies of adult porcine odorant binding protein at pH=7.5. At this pH, the protein is a dimer, each monomer contains one tryptophan residue. Our results show that tryptophan residue displays significant motions and emits with three fluorescence lifetimes. Decay associated spectra showed that the three lifetime's components emanate from sub-structures surrounded by the same microenvironment.

 16. Establishment and characterization of a telomerase immortalized porcine luteal cells.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Liang; Huang, Yong; Wang, Zhenyu; Luo, Xiaomao; Zhang, Hongling; Du, Qian; Chang, Lingling; Zhao, Xiaomin; Tong, Dewen

  2017-05-01

  Luteal cells play a crucial role in pregnancy through secreting progesterone to maintain pregnancy and support of fetus. However, low cellular yields and inability to passage primary porcine luteal cells (PLCs) in vitro limit the luteal cell study. Therefore, developing an immortalized porcine luteal cell line is necessary for studying luteal cells activity and function in different diseases. In this study, primary PLCs were obtained from gilts at day 30 to day 50 of gestation and immortalized by human telomerase reverse transcriptase (hTERT). The porcine corpus luteal cell line (hTERT-PLCs) expressed hTERT gene steady, maintained high hTERT activity and normal karyotype. The phase contrast microscope and transmission electron microscope observation showed primary PLCs and hTERT-PLCs were polygonal and exhibited abundant mitochondria, smooth endoplasmic reticulum and lipid droplets. 3β hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and Oil-Red-O staining showed that hTERT-PLCs at passage 30 and 50 were similar to primary PLCs. The hTERT-PLCs expressed steroidogenesis-related proteins, enzymes and receptors, such as steroidogenic acute regulatory protein, P450 cholesterol side-chain cleavage, 3βHSD, 20αHSD, luteinizing hormone receptor, progesterone receptor, prolactin receptor, estrogen receptorα/β, as well as primary PLCs. Consequently, hTERT-PLCs could secret progesterone and exhibited similar responses to luteinizing hormone and prostaglandin F2α as primary PLCs. In addition, the hTERT-PLCs did not show neoplastic transformation or anchorage independent growth. In summary, we developed an immortalized porcine luteal cell line which maintained its originally morphological, biological and functional characteristics. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Effect of zona pellucida on porcine parthenogenetically activated embryos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Rong; Liu, Ying; Li, Juan

  2011-01-01

  The need for zona pellucida (ZP) during pre-implantation embryo development is still debated. In porcine parthenogenetically activated (PA) embryos, we have previously shown a different distribution in cell numbers on Day 6 blastocysts cultured with or without ZP (Li et al. 2010 Reprod. Fertil. D...... embryos, especially at the timing of embryonic genome activation (5-cell stage). Furthermore, the zona pellucida can benefit the blastocyst formation and cryo-tolerance for PA embryos, perhaps by creating a more stable microenvironement....

 18. Immunodiagnosis of porcine cysticercosis: identification of candidate antigens through immunoproteomics.

  Science.gov (United States)

  Diaz-Masmela, Yuliet; Fragoso, Gladis; Ambrosio, Javier R; Mendoza-Hernández, Guillermo; Rosas, Gabriela; Estrada, Karel; Carrero, Julio César; Sciutto, Edda; Laclette, Juan P; Bobes, Raúl J

  2013-12-01

  Cysticercosis, caused by the larval stage of Taenia solium, is a zoonotic disease affecting pigs and humans that is endemic to developing countries in Latin America, Africa and South East Asia. The prevalence of infection in pigs, the intermediate host for T. solium, has been used as an indicator for monitoring disease transmission in endemic areas. However, accurate and specific diagnostic tools for porcine cysticercosis remain to be established. Using proteomic approaches and the T. solium genome sequence, seven antigens were identified as specific for porcine cysticercosis, namely, tropomyosin 2, alpha-1 tubulin, beta-tubulin 2, annexin B1, small heat-shock protein, 14-3-3 protein, and cAMP-dependent protein kinase. None of these proteins were cross-reactive when tested with sera from pigs infected with Ascaris spp., Cysticercus tenuicollis and hydatid cysts of Echinococcus spp. or with serum from a Taenia saginata-infected cow. Comparison with orthologues, indicated that the amino acid sequences of annexin B1 and cAMP-dependent protein kinase possessed highly specific regions, which might make them suitable candidates for development of a specific diagnostic assay for porcine cysticercosis.

 19. EFFECT OF NATURAL PLANT EXTRACTS ON PORCINE OVARIAN FUNCTIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Attila Kádasi

  2015-02-01

  Full Text Available This report provides information about the impact of chosen natural plant extracts on basic ovarian functions. This article summarizes our results concerning the effect of selected plant extracts on proliferation, apoptosis and hormone secretion – release of progesterone (P4, testosterone (T and leptin (L on porcine granulosa cells (GC, We analyzed effects of ginkgo (GB, rooibos (RB, flaxseed (FL, green tea polyphenols (GTPP, green tea - epigallocatechin-3-gallate (EGCG, resveratrol (RSV and curcumin (CURC (0; 1; 10 and 100 μg.ml-1 on markers of proliferation, apoptosis and secretory activity of porcine ovarian granulosa cells by using immunocytochemistry and EIA. It was demonstrated, that all these natural plants and plant molecules inhibited the accumulation of proliferation-related peptide (PCNA and apoptosis-associated peptide (Bax in cultured. Furthermore, it was observed that natural plant extracts altered progesterone, testosterone and leptin release in porcine ovarian cells. It is concluded, that GB, RB, FL, RSV, CURC, GTPP and EGCG can directly affect ovarian cells and therefore they could potentially influence ovarian functions.

 20. Investigation of SNPs in the porcine desmoglein 1 gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andresen Lars

  2007-03-01

  Full Text Available Abstract Background Desmoglein 1 (DSG1 is the target protein in the skin disease exudative epidermitis in pigs caused by virulent strains of Staphylococcus hyicus. The exfoliative toxins produced by S. hyicus digest the porcine desmoglein 1 (PIGDSG1 by a very specific reaction. This study investigated the location of single nucleotide polymorphisms (SNPs in the porcine desmoglein 1 gene (PIGDSG1 in correlation to the cleavage site as well as if the genotype of the SNPs is correlated to susceptibility or resistance to the disease. Results DNA from 32 affected and 32 unaffected piglets with exudative epidermitis were diagnosed clinically as affected or unaffected. Two regions of the desmoglein 1 gene were sequenced and genotypes of the SNPs were established. Seven SNPs (823T>C, 828A>G, 829A>G, 830A>T, 831A>T, 838A>C and 1139C>T were found in the analysed sequences and the allele frequencies were determined for the SNPs resulting in amino acid change. Four of the seven polymorphisms were situated in the motif known to be important for toxin cleavage. The distribution of the genotypes between affected and unaffected animals was analysed. Conclusion The study indicated a possible correlation between the genotypes of two out of seven SNPs found in the porcine desmoglein 1 gene and the susceptibility to exudative epidermitis.

 1. Characterization of a porcine enterocyte receptor for group A rotavirus.

  Science.gov (United States)

  Kuhlenschmidt, M S; Rolsma, M D; Kuhlenschmidt, T B; Gelberg, H B

  1997-01-01

  We have identified, purified to apparent homogeneity and chemically characterized a biologically-relevant porcine enterocyte receptor for group A porcine rotavirus. Ceramide glycanase digestion followed by acid hydrolysis and monosaccharide compositional analyses indicated the receptor is a family of two GM, gangliosides, one containing N-glycolyl-neuraminic acid and the other N-acetylneuraminic acid. Both gangliosides displayed dose-dependent inhibition of rotavirus binding to, and infectivity of, host cells. Inhibition of infectivity in a focus-forming-unit-reduction assay was achieved with as little as 2 nmols of NeuGcGM3 (50% inhibition with 3.97 nmol) or NeuAcGM3 (50% inhibition with 9.84 nmol) per 10(4) FFU of virus. Preliminary data suggest specific porcine GM3 carbohydrate fine structure or spatial orientation of the sialyloligosaccharide epitopes of the holoGM3 gangliosides may be crucial to enterocyte receptor recognition by rotavirus. We have quantified both NeuGcGM3 and NeuAcGM3 in enterocytes of various-aged pigs from newborn through 16 weeks and have found with increasing age the amount of both GM3 derivatives, especially NeuGcGM3 per gram (dry weight) intestinal brush border decreases rapidly from newborn through 4 weeks of age. These results may help explain the age-sensitivity of piglets to severe rotavirus diarrhea.

 2. Biomechanical and biochemical characterization of porcine tracheal cartilage.

  Science.gov (United States)

  Hoffman, Benjamin; Martin, Matthew; Brown, Bryan N; Bonassar, Lawrence J; Cheetham, Jonathan

  2016-10-01

  The trachea is essential to respiratory function and is a mechanically and biochemically complex composite tissue. Tissue-engineering approaches to treat tracheal diseases require detailed knowledge of the native mechanical and biochemical properties of the trachea. Although the porcine trachea represents an excellent preclinical model, relevant mechanical and biochemical composition are incompletely characterized. Experimental. The mechanical and biochemical properties of 12 intact porcine tracheas were determined to characterize their compliance, as well as the aggregate modulus, bidirectional elastic modulus, hydraulic permeability, and biochemical characteristics of individual cartilage rings. Data demonstrate the glycosaminoglycan content of tracheal rings was (mean ± standard deviation) 190 ± 49 μg/mg. Hydroxyproline content was 8.2 ± 3.2 μg/mg, and DNA content was 1.3 ± 0.27 μg/mg, a four-fold difference between circumferential elastic modulus (5.6 ± 2.0 megapascal [MPa]) and longitudinal composite elastic modulus (1.1 ± 0.7 MPa, P biochemical and mechanical properties of porcine tracheal cartilage, which is considered an excellent candidate for xenogenic tracheal graft and a source for tissue-engineered tracheal reconstruction. The range of parameters characterized in this study agrees with those reported for hyaline cartilage of the airway in other species. These characteristics can be used as quantitative benchmarks for tissue-engineering approaches to treat tracheal disease. NA. Laryngoscope, 126:E325-E331, 2016. © 2015 The American Laryngological, Rhinological and Otological Society, Inc.

 3. Recombinant human factor IX produced from transgenic porcine milk.

  Science.gov (United States)

  Lee, Meng-Hwan; Lin, Yin-Shen; Tu, Ching-Fu; Yen, Chon-Ho

  2014-01-01

  Production of biopharmaceuticals from transgenic animal milk is a cost-effective method for highly complex proteins that cannot be efficiently produced using conventional systems such as microorganisms or animal cells. Yields of recombinant human factor IX (rhFIX) produced from transgenic porcine milk under the control of the bovine α-lactalbumin promoter reached 0.25 mg/mL. The rhFIX protein was purified from transgenic porcine milk using a three-column purification scheme after a precipitation step to remove casein. The purified protein had high specific activity and a low ratio of the active form (FIXa). The purified rhFIX had 11.9 γ-carboxyglutamic acid (Gla) residues/mol protein, which approached full occupancy of the 12 potential sites in the Gla domain. The rhFIX was shown to have a higher isoelectric point and lower sialic acid content than plasma-derived FIX (pdFIX). The rhFIX had the same N-glycosylation sites and phosphorylation sites as pdFIX, but had a higher specific activity. These results suggest that rhFIX produced from porcine milk is physiologically active and they support the use of transgenic animals as bioreactors for industrial scale production in milk.

 4. Recombinant Human Factor IX Produced from Transgenic Porcine Milk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meng-Hwan Lee

  2014-01-01

  Full Text Available Production of biopharmaceuticals from transgenic animal milk is a cost-effective method for highly complex proteins that cannot be efficiently produced using conventional systems such as microorganisms or animal cells. Yields of recombinant human factor IX (rhFIX produced from transgenic porcine milk under the control of the bovine α-lactalbumin promoter reached 0.25 mg/mL. The rhFIX protein was purified from transgenic porcine milk using a three-column purification scheme after a precipitation step to remove casein. The purified protein had high specific activity and a low ratio of the active form (FIXa. The purified rhFIX had 11.9 γ-carboxyglutamic acid (Gla residues/mol protein, which approached full occupancy of the 12 potential sites in the Gla domain. The rhFIX was shown to have a higher isoelectric point and lower sialic acid content than plasma-derived FIX (pdFIX. The rhFIX had the same N-glycosylation sites and phosphorylation sites as pdFIX, but had a higher specific activity. These results suggest that rhFIX produced from porcine milk is physiologically active and they support the use of transgenic animals as bioreactors for industrial scale production in milk.

 5. Experimental porcine model of complex fistula-in-ano

  Science.gov (United States)

  A Ba-Bai-Ke-Re, Ma-Mu-Ti-Jiang; Chen, Hui; Liu, Xue; Wang, Yun-Hai

  2017-01-01

  AIM To establish and evaluate an experimental porcine model of fistula-in-ano. METHODS Twelve healthy pigs were randomly divided into two groups. Under general anesthesia, the experimental group underwent rubber band ligation surgery, and the control group underwent an artificial damage technique. Clinical magnetic resonance imaging (MRI) and histopathological evaluation were performed on the 38th d and 48th d after surgery in both groups, respectively. RESULTS There were no significant differences between the experimental group and the control group in general characteristics such as body weight, gender, and the number of fistula (P > 0.05). In the experimental group, 15 fistulas were confirmed clinically, 13 complex fistulas were confirmed by MRI, and 11 complex fistulas were confirmed by histopathology. The success rate in the porcine complex fistula model establishment was 83.33%. Among the 18 fistulas in the control group, 5 fistulas were confirmed clinically, 4 complex fistulas were confirmed by MRI, and 3 fistulas were confirmed by histopathology. The success rate in the porcine fistula model establishment was 27.78%. Thus, the success rate of the rubber band ligation group was significantly higher than the control group (P fistula-in-ano models. Large animal models of complex anal fistulas can be used for the diagnosis and treatment of anal fistulas. PMID:28348488

 6. Molecular Cloning and Functional Characterization of Tibetan Porcine STING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daiwen Chen

  2012-01-01

  Full Text Available Tibetan pig is well known for its strong disease resistance. However, little is known about the molecular basis of its strong resistance to disease. Stimulator of interferon (IFN genes (STING, also known as MPYS/MITA/ERIS/TMEM173, is an adaptor that functions downstream of RIG-I and MAVS and upstream of TBK1 and plays a critical role in type I IFN induction. Here we report the first cloning and characterization of STING gene from Tibetan pig. The entire open reading frame (ORF of the Tibetan porcine STING is 1137 bp, with a higher degree of sequence similarity with Landrace pig (98% and cattle (88% than with chimpanzee (84%, human (83% or mouse (77%. The predicted protein is composed of 378 amino acids and has 4 putative transmembrane domains. Real-time quantitative PCR analysis indicated that Tibetan pig STING mRNA was most abundant in the lung and heart. Overexpression of Tibetan porcine STING led to upregulation of IFN-β and IFN-stimulated gene 15 (ISG15 in porcine jejunal epithelial cell line IPEC-J2 cells. This is the first study investigating the biological role of STING in intestinal epithelial cells, which lays a foundation for the further study of STING in intestinal innate immunity.

 7. Measurement of the anisotropic thermal conductivity of the porcine cornea.

  Science.gov (United States)

  Barton, Michael D; Trembly, B Stuart

  2013-10-01

  Accurate thermal models for the cornea of the eye support the development of thermal techniques for reshaping the cornea and other scientific purposes. Heat transfer in the cornea must be quantified accurately so that a thermal treatment does not destroy the endothelial layer, which cannot regenerate, and yet is responsible for maintaining corneal transparency. We developed a custom apparatus to measure the thermal conductivity of ex vivo porcine corneas perpendicular to the surface and applied a commercial apparatus to measure thermal conductivity parallel to the surface. We found that corneal thermal conductivity is 14% anisotropic at the normal state of corneal hydration. Small numbers of ex vivo feline and human corneas had a thermal conductivity perpendicular to the surface that was indistinguishable from the porcine corneas. Aqueous humor from ex vivo porcine, feline, and human eyes had a thermal conductivity nearly equal to that of water. Including the anisotropy of corneal thermal conductivity will improve the predictive power of thermal models of the eye. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Feasibility and safety of porcine Descemet’s membrane as a carrier for generating tissue-engineered corneal endothelium

  National Research Council Canada - National Science Library

  2015-01-01

  The aim of this study was to evaluate the feasibility and safety of porcine Descemet’s membrane (DM) as a carrier for the generation of tissue-engineered corneal endothelium by analyzing porcine endogenous retroviruses...

 9. Use of polarized light microscopy in porcine reproductive technologies.

  Science.gov (United States)

  Caamaño, J N; Maside, C; Gil, M A; Muñoz, M; Cuello, C; Díez, C; Sánchez-Osorio, J R; Martín, D; Gomis, J; Vazquez, J M; Roca, J; Carrocera, S; Martinez, E A; Gómez, E

  2011-09-01

  The meiotic spindle in the oocyte is composed of microtubules and plays an important role during chromosome alignment and separation at meiosis. Polarized light microscopy (PLM) could be useful for a non-invasive evaluation of the meiotic spindle and may allow removal of nuclear structures without fluorochrome staining and ultraviolet exposure. In this study, PLM was used to assess its potential application in porcine reproductive technologies. The objectives of the present study were to assess the efficiency of PLM to detect microtubule-polymerized protein in in vitro-matured porcine oocytes; to examine its effects on the oocyte developmental competence; to select oocytes based on the presence of the meiotic spindle detected by PLM; and to assess the efficiency oocyte enucleation assisted with PLM. In the first experiment, the presence of microtubule-polymerized protein was assessed and confirmed in oocytes (n = 117) by immunostaining and chromatin detection. In the second experiment, oocytes (n = 160) were exposed or not (controls) to PLM for 10 minutes, and then parthenogenetically activated and cultured in vitro. In the third experiment, development competence of oocytes with a positive or negative signal to PLM was analyzed after in vitro fertilization. Finally, oocytes (n = 54) were enucleated using PLM as a tool to remove the meiotic spindle. A positive PLM signal was detected in 98.2 % of the oocytes, which strongly correlated (r = 1; p PLM did not differ significantly from controls on cleavage, total blastocyst, expanded blastocyst rates and total cell numbers. The percentage of oocytes at the MII stage and blastocyst formation rate in the negative PLM group significantly differed from control and PLM positive groups. Overall efficiency of spindle removal using the PLM-Oosight system was 92.6%. These results suggest that polarized light microscopy is an efficient system to detect microtubule-polymerized protein in in vitro-matured porcine oocytes and does

 10. Porcine milk oligosaccharides and sialic acid concentrations vary throughout lactation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Austin T Mudd

  2016-09-01

  Full Text Available Background: Milk oligosaccharides (OS are bioactive components known to influence neonatal development. These compounds have specific physiological functions acting as prebiotics, immune system modulators, and enhancing intestine and brain development. Objectives: The pig is a commonly used model for studying human nutrition, and there is interest in characterizing and quantifying OS composition of porcine milk across lactation. In this study, we hypothesized that OS and sialic acid (SA composition of porcine milk would be influenced by stage of lactation. Methods: Up to 250 ml of milk was collected from 7 sows at each of three time points: d 0 (colostrum, d 7-9 (mature, and d 17-19 (weaning. Colostrum was collected within 6 h of farrowing and three-day intervals were used for mature and weaning milk to ensure representative sampling. Milk samples were analyzed for OS profiles by Nano LC Chip QTOF MS, OS concentrations via HPAEC-PAD, and SA (total and free was assessed by enzymatic reaction fluorescence detection.Results: Sixty unique OS were identified in porcine milk. Neutral OS were the most abundant at each lactation stage (69-81%, followed by acidic-sialylated OS (16-29% and neutral-fucosylated OS (2-4%. As lactation progressed, acidic OS decreased (P < 0.05, whereas neutral-fucosylated and neutral OS increased (P < 0.05 throughout lactation. Six OS were present in all samples analyzed across lactation (LDFH-I, 2´-FL, LNFP-I, LNnH, 3-Hex, 3´-SL, while LDFT was present only in colostrum samples. Analysis of individual OS concentrations indicated differences (P < 0.05 between days 0 and 7. Conversely, between days 7 and 18, OS concentrations remained stable with only LNnH and LNDFH-I decreasing (P < 0.05 over this period. Analysis of free SA indicated a decrease (P < 0.05 as lactation progressed, while bound and total SA increased (P < 0.05 across lactation. Conclusions: The present data suggest that while porcine milk OS profiles and

 11. Emergence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus deletion mutants: Correlation with the porcine antibody response to a hypervariable site in the ORF 3 structural glycoprotein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oleksiewicz, M.B.; Bøtner, Anette; Toft, P.;

  2000-01-01

  By using porcine immune sera to select a library of phage-displayed random peptides. we identified an antigenic sequence (RKASLSTS) in the C-terminus of the ORF 3 structural glycoprotein of European-type porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV). Through the use of overlapping....... These distinctions suggested that deletion mutants were a hitherto unrecognized subtype of European-type PRRSV. Currently, deletion mutants appear to be outcompeting nondeleted viruses in the field, highlighting the importance of the porcine antibody response against the minor structural glycoproteins of European...

 12. Novel Approach for Isolation and Identification of Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) Strain NJ Using Porcine Intestinal Epithelial Cells

  Science.gov (United States)

  Shi, Wen; Jia, Shuo; Zhao, Haiyuan; Yin, Jiyuan; Wang, Xiaona; Yu, Meiling; Ma, Sunting; Wu, Yang; Chen, Ying; Fan, Wenlu; Xu, Yigang; Li, Yijing

  2017-01-01

  Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV), which is the causative agent of porcine epidemic diarrhea in China and other countries, is responsible for serious economic losses in the pork industry. Inactivated PEDV vaccine plays a key role in controlling the prevalence of PEDV. However, consistently low viral titers are obtained during the propagation of PEDV in vitro; this represents a challenge to molecular analyses of the virus and vaccine development. In this study, we successfully isolated a PEDV isolate (strain NJ) from clinical samples collected during a recent outbreak of diarrhea in piglets in China, using porcine intestinal epithelial cells (IEC). We found that the isolate was better adapted to growth in IECs than in Vero cells, and the titer of the IEC cultures was 104.5 TCID50/0.1 mL at passage 45. Mutations in the S protein increased with the viral passage and the mutations tended towards attenuation. Viral challenge showed that the survival of IEC-adapted cultures was higher at the 45th passage than at the 5th passage. The use of IECs to isolate and propagate PEDV provides an effective approach for laboratory-based diagnosis of PEDV, as well as studies of the epidemiological characteristics and molecular biology of this virus. PMID:28117718

 13. Effects of inactivated porcine epidemic diarrhea virus on porcine monocyte-derived dendritic cells and intestinal dendritic cells.

  Science.gov (United States)

  Gao, Qi; Zhao, Shanshan; Qin, Tao; Yin, Yinyan; Yu, Qinghua; Yang, Qian

  2016-06-01

  Porcine epidemic diarrhea (PED) is a serious infection in neonatal piglets. As the causative agent of PED, porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) results in acute diarrhea and dehydration with high mortality rates in swine. Dendritic cells (DCs) are highly effective antigen-presenting cells to uptake and present viral antigens to T cells, which then initiate a distinct immune response. In this study, our results show that the expression of Mo-DCs surface markers such as SWC3a(+)CD1a(+), SWC3a(+)CD80/86(+) and SWC3a(+)SLA-II-DR(+) is increased after incubation with UV-PEDV for 24h. Mo-DCs incubated with UV-PEDV produce higher levels of IL-12 and INF-γ compared to mock-infected Mo-DCs. Interactions between Mo-DCs and UV-PEDV significantly stimulate T-cell proliferation in vitro. Consistent with these results, there is an enhancement in the ability of porcine intestinal DCs to activate T-cell proliferation in vivo. We conclude that UV-PEDV may be a useful and safe vaccine to trigger adaptive immunity.

 14. Porcine pluripotency cell signaling develops from the inner cell mass to the epiblast during early development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hall, Vanessa Jane; Christensen, Josef; Gao, Yu;

  2009-01-01

  (LIF, LIFR, GP130), FGF pathway (bFGF, FGFR1, FGFR2), BMP pathway (BMP4), and downstream-activated genes (STAT3, c-Myc, c-Fos, and SMAD4). We discovered two different expression profiles exist in the developing porcine embryo. The D6 porcine blastocyst (inner cell mass stage) is devoid...

 15. Adherence of Actinobacillus pleuropneumoniae to primary cultures of porcine lung epithelial cells.

  NARCIS (Netherlands)

  Boekema, B.K.H.L.; Stockhofe, N.; Smith, H.E.; Kamp, E.M.; Putten, van J.P.; Verheijden, J.H.

  2003-01-01

  To study adherence of Actinobacillus pleuropneumoniae to porcine lower respiratory epithelium, a cell culture model was developed using primary cultures of porcine lung epithelial cells (LEC). Adherence assays were performed and results were compared with data obtained with swine kidney cells (SK6).

 16. Preservation of enucleated porcine eyes for use in a wet laboratory

  NARCIS (Netherlands)

  Nibourg, Lisanne M.; Koopmans, Steven A.

  2014-01-01

  PURPOSE: To design a method to preserve enucleated porcine eyes for use in a wet laboratory. SETTING: Laboratory of Experimental Ophthalmology, University Medical Center Groningen, the Netherlands. DESIGN: Experimental study. METHODS: Porcine eyes were preserved using 15 methods including salt solut

 17. Prevention of primary vascular graft infection with silver-coated polyester graft in a porcine model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gao, H; Sandermann, J; Prag, J;

  2010-01-01

  To evaluate the efficacy of a silver-coated vascular polyester graft in the prevention of graft infection after inoculation with Staphylococcus aureus in a porcine model.......To evaluate the efficacy of a silver-coated vascular polyester graft in the prevention of graft infection after inoculation with Staphylococcus aureus in a porcine model....

 18. Genotypic and phenotypic characterisation of Escherichia coli strains associated with porcine pyelonephritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krag, L.; Hancock, Viktoria; Aalbæk, B.

  2009-01-01

  type when it comes to human isolates. However, relatively little has been done to characterise the corresponding porcine strains. On this background we have analysed 20 porcine pyelonephritis E coli strains isolated from infected pig kidneys. The strains were quite distinct from that of human...

 19. Comparative analysis of signature genes in porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)-infected porcine monocyte-derived dendritic cells at differential activation statuses

  Science.gov (United States)

  Activation statuses of monocytic cells, e.g. monocytes, macrophages and dendritic cells (DCs), are critically important for antiviral immunity. In particular, some devastating viruses, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), are capable of directly infecting these cell...

 20. Effects of EGF or bFGF on the development of porcine parthenogenetic embryos in vitro

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ji LIU; Shutang FENG; Dengke PAN; Liguo GONG; Li ZHANG; Yulian MU; Zirong WANG

  2008-01-01

  Epidermal growth factor (EGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF) were added into the cul-ture medium in different culturing stages. The effects of EGF or bFGF on the development of porcine partheno-genetic embryos were studied in vitro. The results were as follows: The addition of EGF significantly enhanced the cleavage rate of porcine parthenogenetic embryos (P<0.05). The addition of EGF or bFGF also signifi-cantly enhanced the rate of blastocysts formation of 2-4-cell porcine parthenogenetic embryos (P<0.05). Additionally, the group of bFGF had more numbers of blastocysts and higher rates of blastocysts formation than the groups of EGF and the control. In conclusion, EGF and bFGF were found propitious to the development of porcine parthenogenetic embryos in vitro, and bFGF increased the quality of blastocysts by increasing the total cell number in porcine parthenogenetic embryos.

 1. First identification of porcine parvovirus 6 in North America by viral metagenomic sequencing of serum from pigs infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus.

  Science.gov (United States)

  Schirtzinger, Erin E; Suddith, Andrew W; Hause, Benjamin M; Hesse, Richard A

  2015-10-16

  Currently, eight species in four genera of parvovirus have been described that infect swine. These include ungulate protoparvovirus 1 (classical porcine parvovirus, PPV), ungulate tetraparvovirus 2 (PPV3), ungulate tetraparvovirus 3 (which includes PPV2, porcine hokovirus, porcine partetravirus and porcine PARV4), ungulate copiparvovirus 2 (which includes PPV4 and PPV5), ungulate bocaparvovirus 2 (which includes porcine bocavirus 1, 2 and 6), ungulate bocaparvovirus 3 (porcine bocavirus 5), ungulate bocaparvovirus 4 (porcine bocavirus 7) and ungulate bocaparvovirus 5 (porcine bocavirus 3, 4-1 and 4-2). PPV6, the most recently described porcine parvovirus, was first identified in China in late 2014 in aborted pig fetuses. Prevalence of PPV6 in China was found to be similar in finishing age pigs from farms with and without evidence of swine reproductive failure. Porcine parvovirus 6 (PPV6) was detected by sequence-independent single primer amplification (SISPA) and confirmed by overlapping and real-time PCR in the serum of porcine reproductive and respiratory virus (PRRSv) positive samples. Seven nearly complete genomes of PPV6 were identified in PRRSv genotype 2 positive serum samples submitted to state veterinary diagnostic laboratories in 2014. Further testing using overlapping and real-time PCR determined PPV6 to be present in 13.2 % of the serums tested. Additionally, PPV6 was present in samples from all of the geographic locations sampled encompassing nine states in the United States and one state in Mexico. The presence of PPV6 in serum indicates that the PPV6 infection is disseminated and not localized to a specific tissue type. Alignments of the near full length genomes, NS1, and capsid genes identified one of the five PPV6 isolates from China (98.6-99.5 % identity with the North American strains) to be the North American strains nearest relative. These results are the first to report the presence of PPV6 in North America and demonstrate that the virus is

 2. Evaluation of the Human Host Range of Bovine and Porcine Viruses that may Contaminate Bovine Serum and Porcine Trypsin Used in the Manufacture of Biological Products

  Science.gov (United States)

  Marcus-Sekura, Carol; Richardson, James C.; Harston, Rebecca K.; Sane, Nandini; Sheets, Rebecca L.

  2011-01-01

  Current U.S. requirements for testing cell substrates used in production of human biological products for contamination with bovine and porcine viruses are U.S. Department of Agriculture (USDA) 9CFR tests for bovine serum or porcine trypsin. 9CFR requires testing of bovine serum for seven specific viruses in six families (immunofluorescence) and at least 2 additional families non-specifically (cytopathicity and hemadsorption). 9CFR testing of porcine trypsin is for porcine parvovirus. Recent contaminations suggest these tests may not be sufficient. Assay sensitivity was not the issue for these contaminations that were caused by viruses/virus families not represented in the 9CFR screen. A detailed literature search was undertaken to determine which viruses that infect cattle or swine or bovine or porcine cells in culture also have human host range [ability to infect humans or human cells in culture] and to predict their detection by the currently used 9CFR procedures. There are more viruses of potential risk to biological products manufactured using bovine or porcine raw materials than are likely to be detected by 9CFR testing procedures; even within families, not all members would necessarily be detected. Testing gaps and alternative methodologies should be evaluated to continue to ensure safe, high quality human biologicals. PMID:22000165

 3. A simple method for producing tetraploid porcine parthenogenetic embryos.

  Science.gov (United States)

  Sembon, S; Fuchimoto, D; Iwamoto, M; Suzuki, S; Yoshioka, K; Onishi, A

  2011-09-01

  The objective was to produce porcine tetraploid parthenogenetic embryos using cytochalasin B, which inhibits polar body extrusion. Porcine cumulus-enclosed oocytes aspirated from antral follicles were cultured for 51 h, and treated with cytochalasin B from 35 h to 42 h after the start of culture. After maturation culture, 74.7% (2074/2775) of oocytes treated with cytochalasin B did not extrude a polar body (0PB oocytes). In contrast, 80.4% (1931/2403) of control oocytes extruded a polar body (1PB oocytes). The 0PB oocytes were electrically stimulated, treated with cytochalasin B again for 3 h, and then cultured without cytochalasin B. Six days after electrical stimulation, 49.8% (321/644) reached the blastocyst stage. The number of cells in these blastocysts derived from 0PB oocytes was significantly lower than that from 1PB oocytes (0PB: 24.9 ± 10.6; 1PB: 43.0 ± 17.1; mean ± SD). A porcine chromosome 1-specific sequence was detected in parthenogenetic 0PB embryos by fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis. Typical pronucleus-stage samples derived from 0PB embryos had two pronuclei, each with two signals. In two-cell and blastocyst-stage embryos, four signals were detected in each nucleus derived from 0PB embryos. We inferred that 0PB oocytes, which had a tetraploid number of chromosomes, started to develop as tetraploid parthenotes after electrical stimulation, and that tetraploid status was stably maintained during early embryonic development, at least until the blastocyst stage.

 4. Cryopreservation and gel collagen culture of porcine hepatocytes

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hong-Ling Liu; Ying-Jie Wang; Hai-Tao Guo; Yu-Ming Wang; Jun Liu; Yue-Cheng Yu

  2004-01-01

  AIM: To study the method of cryopreserving porcine hepatocytes and gel collagen culture measure after its cryopreservation.METHODS: Hepatocytes, isolated from Chinese experimental suckling mini-pigs by two-step perfusion with collagenase using an extra corporeal perfusion apparatus, were cryopreserved with 50 mL/L to 200 mL/L DMSO in liquid nitrogen for 4 mo, then thawed and seeded in 1 or between 2 layers of gel collagen. The expression of porcine albumin message RNA, cellular morphology and content of aspartate aminotransferase (AST) and urea nitrogen (UN) were examined during culture in gel.RESULTS: Viability of 150 mL/L DMSO group thawed hepatocytes was (83±4)%, but after purification, its viability was (90±5)%, attachment efficiency was (86±7)%, the viability of thawed hepatocytes was near to fresh cells. When the thawed hepatocytes were cultivated in gel collagen with culture medium adding epidermal growth factor, the hepatocytes grew in various administrative levels in mixed collagen gel, and bunchy in the sandwich configuration cultures. For up to 10 days' culture, the typical cellular morphological characteristics of cultivated hepatocytes could be observed. The leakage of AST was lower during culture in gel than that in common culture. At the same time, the UN synthesized by cells cultivated in mixed gel collagen was higher than that in other groups.CONCLUSION: Storage in liquid nitrogen can long keep hepatocytes' activities, the concentration of 150 mL/L DMSO is fit for porcine hepatocytes' cryopreservation. Thawed hepatocytes can be cultivated with coliagenous matrix, which provides an environment that more closely resembles that in vivo and maintain the expression of certain liver-specific function of hepatocytes.

 5. [Emergency Keratoplasty with Porcine Xenografts in Necrotizing Keratitis].

  Science.gov (United States)

  Drozhzhyna, Galyna I; Gaidamaka, Tetiana B; Cursiefen, Claus; Bachmann, Björn O; Ivanovska, Olena V; Ostashevsky, Viktor L; Kogan, Boris M; Usov, Volodymyr J; Pasyechnikova, Natalija V

  2017-07-06

  Background The great shortage of donor material in Ukraine makes it necessary to find additional sources of transplant material. A possible suitable material are the porcine corneas, as they are similar in structure and biomechanical parameters to the human cornea. The purpose of our study was to analyze the results of therapeutic keratoplasty (KP) with keratoxenotransplants from cryolyophilized porcine corneas in patients with severe necrotizing keratitis. Methods A retrospective analysis of 32 xenotransplantations patients with severe necrotizing keratitis (17 lamellar, 6 stepped perforating, 4 perforating, 5 "biological coverage" according to Puchkovskaya) was completed. Results All eyes could be preserved, but the graft was rejected in all eyes. A semitransparent xenograft (XG) was achieved in 9 patients (33.3%). The best results were obtained after lamellar XKP with an XT diameter of 3.5 - 6.5 mm. Lamellar XTs with larger diameters (7.0 - 10.0 mm) were opaque. Postoperatively, the intensity of the inflammatory response after stepped XKP was slightly lower than that of the classical perforating XKP. A new KP with human corneas had to be performed in 5 patients, in one case combined with an antiglaucomatous operation and in another case with cataract extraction. Antiglaucomatous surgery had to be performed in 5 patients (15.6%). Conclusion In the absence of human donor corneas, a porcine keratoxenoimplant can be used as temporary therapeutic keratoplasty in case of emergency stop the inflammation process and to save the eye. In cases of keratoxenoimplant, a poor visual outcome is expected. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 6. Environmental persistence of porcine coronaviruses in feed and feed ingredients

  Science.gov (United States)

  Sampedro, Fernando; Urriola, Pedro E.; Shurson, Gerald C.; Goyal, Sagar M.

  2017-01-01

  Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), Porcine Delta Corona Virus (PDCoV), and Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV) are major threats to swine health and contaminated feed plays a role in virus transmission. The objective of our study was to characterize inactivation of PEDV, PDCoV, and TGEV in various feed ingredient matrices. Samples of complete feed, spray dried porcine plasma, meat meal, meat and bone meal, blood meal, corn, soybean meal, and corn dried distillers grains with solubles were weighed (5 g/sample) into scintillation vials and inoculated with 1 mL of PEDV, PDCoV, or TGEV. Samples were incubated at room temperature for up to 56 days. Aliquots were removed at various time points followed by preparing serial 10-fold dilutions and inoculating in cell cultures to determine the amount of surviving virus. Inactivation kinetics were determined using the Weibull model, which estimates a delta value indicating the time necessary to reduce virus concentration by 1 log. Delta values of various ingredients were compared and analyzed as to their nutrient composition. Soybean meal had the greatest delta value (7.50 days) for PEDV (P < 0.06) as compared with all other ingredients. High delta values (P < 0.001) were observed in soybean meal for PDCoV (42.04 days) and TGEV (42.00 days). There was a moderate correlation between moisture content and the delta value for PDCoV (r = 0.49, P = 0.01) and TGEV (r = 0.41, P = 0.02). There was also a moderate negative correlation between TGEV survival and ether extract content (r = -0.51, P = 0.01). In conclusion, these results indicate that the first log reduction of PDCoV and TGEV takes the greatest amount of time in soybean meal. In addition to this, moisture and ether content appear to be an important determinant of virus survival in feed ingredients. PMID:28542235

 7. Optical rheology of porcine sclera by birefringence imaging.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masahiro Yamanari

  Full Text Available PURPOSE: To investigate a relationship between birefringence and elasticity of porcine sclera ex vivo using polarization-sensitive optical coherence tomography (PS-OCT. METHODS: Elastic parameters and birefringence of 19 porcine eyes were measured. Four pieces of scleral strips which were parallel to the limbus, with a width of 4 mm, were dissected from the optic nerve head to the temporal side of each porcine eye. Birefringence of the sclera was measured with a prototype PS-OCT. The strain and force were measured with a uniaxial material tester as the sample was stretched with a speed of 1.8 mm/min after preconditioning. A derivative of the exponentially-fitted stress-strain curve at 0% strain was extracted as the tangent modulus. Power of exponential stress-strain function was also extracted from the fitting. To consider a net stiffness of sclera, structural stiffness was calculated as a product of tangent modulus and thickness. Correlations between birefringence and these elastic parameters were examined. RESULTS: Statistically significant correlations between birefringence and all of the elastic parameters were found at 2 central positions. Structural stiffness and power of exponential stress-strain function were correlated with birefringence at the position near the optic nerve head. No correlation was found at the position near the equator. CONCLUSIONS: The evidence of correlations between birefringence and elasticity of sclera tested uniaxially was shown for the first time. This work may become a basis for in vivo measurement of scleral biomechanics using PS-OCT.

 8. Inactivation of porcine epidemic diarrhea virus using heated water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michele M. Zentkovich

  2016-12-01

  Full Text Available Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV is a very contagious swine pathogen that spreads easily via the fecal-oral route, notably from contaminated fomites. The present study investigated heated water as a method for rapid thermal inactivation of PEDV. Cell-culture adapted PEDV was treated with water at varying temperatures and viral titers were measured at multiple time points post-treatment. Viable PEDV was not recovered after a ten second or longer treatment with water heated to ≥76 °C; however, PEDV nucleic acid was detected in all samples regardless of treatment. Hot water decontamination could be considered in settings where chemical disinfection is impractical.

 9. Outbreak of Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Portugal, 2015.

  Science.gov (United States)

  Mesquita, J R; Hakze-van der Honing, R; Almeida, A; Lourenço, M; van der Poel, W H M; Nascimento, M S J

  2015-12-01

  An outbreak of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) in the South of Portugal in January 2015 and the spread of PEDV northwards in the territory are described. Comparative analysis of the amplified sequences showed a very high (99.0%) identity with the PEDV variant most recently reported in the United States and also show complete (100%) identity to the strains recently reported in Germany, supporting the hypothesis that a unique strain is currently circulating in Europe. The origin of this PEDV variant still needs to be elucidated and further studies in the remaining European countries may contribute to the knowledge.

 10. MicroRNA expression profiling of the porcine developing brain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Podolska, Agnieszka; Kaczkowski, Bogumil; Busk, Peter Kamp;

  2011-01-01

  MicroRNAs are small, non-coding RNA molecules that regulate gene expression at the post-transcriptional level and play an important role in the control of developmental and physiological processes. In particular, the developing brain contains an impressive diversity of microRNAs. Most micro...... and the growth curve when compared to humans. Considering these similarities, studies examining microRNA expression during porcine brain development could potentially be used to predict the expression profile and role of microRNAs in the human brain....

 11. Efficacy of the porcine species in biomedical research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karina eGutierrez

  2015-09-01

  Full Text Available Since domestication, pigs have been used extensively in agriculture and kept as companion animals. More recently they have been used in biomedical research, given they share many physiological and anatomical similarities with humans. Recent technological advances in assisted reproduction, somatic cell cloning, stem cell culture, genome editing and transgenesis now enable the creation of unique porcine models of human diseases. Here we highlight the potential applications and advantages of using pigs, particularly minipigs, as indispensable large animal models in fundamental and clinical research, including the development of therapeutics for inherited and chronic disorders, and cancers.

 12. MicroRNA Expression Profiling of the Porcine Developing Brain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Podolska, Agnieszka; Kaczkowski, Bogumil; Busk, Peter Kamp

  2011-01-01

  MicroRNAs are small, non-coding RNA molecules that regulate gene expression at the post-transcriptional level and play an important role in the control of developmental and physiological processes. In particular, the developing brain contains an impressive diversity of microRNAs. Most microRNA...... and the growth curve when compared to humans. Considering these similarities, studies examining microRNA expression during porcine brain development could potentially be used to predict the expression profile and role of microRNAs in the human brain....

 13. Direct asymmetric aldol reactions catalyzed by lipase from porcine pancreas.

  Science.gov (United States)

  Zheng, Jing; Xie, Bang-Hua; Chen, Yan-Li; Cao, Jian-Fei; Yang, Yang; Guan, Zhi; He, Yan-Hong

  2014-01-01

  Porcine pancreas lipase type II (PPL II) exhibited unnatural catalytic activity in direct asymmetric aldol reactions between cyclic ketones and aromatic or heteroaromatic aldehydes in acetonitrile in the presence of phosphate buffer. A wide range of substrates was accepted by the enzyme to afford the corresponding aldol products in low to high yields (10-98%), with moderate to excellent enantioselectivities (53-94% ee, for anti-isomers) and low to moderate diastereoselectivities (48/52-87/13 dr, anti/syn). This methodology expands the application of PPL II, and it might be developed into a potentially valuable method for sustainable organic synthesis.

 14. Optimal developmental stage for vitrification of parthenogenetically activated porcine embryos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Rong; Li, Juan; Liu, Ying;

  2012-01-01

  The objective of this experiment was to determine the optimal developmental stage to vitrify in-vitro cultured porcine parthenogenetically activated (PA) embryos. Embryos were vitrified by Cryotop on Day 4, 5 or 6 after oocyte activation (Day 0), and immediately after warming they were either time......-lapse monitored for 24 h or analyzed by diffential staining. After warming, the embryos had to be cultured for at least 8 h before their survival rates were stabilized. Both the survival rate and 8 h and the hatching rate at 24 h of Day 4 embryos were significantly higher than those vitrified on Day5 or Day 6 (P...

 15. Eukaryotic expression, purification, identification, and tissuedistribution of porcine PID1

  OpenAIRE

  Chen, Xiaoling; Wang, Huan; ZHOU, BO; Huang, Zhiqing; Jia, Gang; Liu, Guangmang; Zhao, Hua

  2015-01-01

  Abstract: Phosphotyrosine interaction domain containing 1 (PID1) is a recently discovered gene related to lipid metabolism and may play an important role in fat deposition. In this study, in order to scale up the production of the active recombinant porcine PID1 (pPID1) protein, we reported the expression and purification of a His-tagged version of pPID1 in the yeast Pichia pastoris. The pPID1 cDNA was cloned into the pPICZαA vector and was expressed in methylotrophic yeast (P. ...

 16. Anatomy and bronchoscopy of the porcine lung. A model for translational respiratory medicine.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Judge, Eoin P

  2014-09-01

  The porcine model has contributed significantly to biomedical research over many decades. The similar size and anatomy of pig and human organs make this model particularly beneficial for translational research in areas such as medical device development, therapeutics and xenotransplantation. In recent years, a major limitation with the porcine model was overcome with the successful generation of gene-targeted pigs and the publication of the pig genome. As a result, the role of this model is likely to become even more important. For the respiratory medicine field, the similarities between pig and human lungs give the porcine model particular potential for advancing translational medicine. An increasing number of lung conditions are being studied and modeled in the pig. Genetically modified porcine models of cystic fibrosis have been generated that, unlike mouse models, develop lung disease similar to human cystic fibrosis. However, the scientific literature relating specifically to porcine lung anatomy and airway histology is limited and is largely restricted to veterinary literature and textbooks. Furthermore, methods for in vivo lung procedures in the pig are rarely described. The aims of this review are to collate the disparate literature on porcine lung anatomy, histology, and microbiology; to provide a comparison with the human lung; and to describe appropriate bronchoscopy procedures for the pig lungs to aid clinical researchers working in the area of translational respiratory medicine using the porcine model.

 17. Presence by radioimmunoassay of a calcitonin-like substance in porcine pituitary glands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Catherwood, B.D.; Deftos, L.J.

  1980-06-01

  We studied acidic acetone extracts of whole porcine pituitary glands for the presence of immunoreactive calcitonin (CT) using a porcine CT (pCT) RIA which did not react with other known pituitary hormones. Four preparations of porcine pituitary extract contained immunoreactive CT. Three of these displayed inhibition of binding parallel to that of authentic pCT in the pCT RIA and contained a single peak of immunoreactivity similar to pCT when studied by two different gel filtration chromatography systems. One preparation of porcine pituitary extract showed nonparallelism in RIA dose-dilution experiments and multiple immunoreactive species both similar to and larger than pCT on gel filtration in 6 M guanidine HCl. The effect of the reduction of disulfide bonds, followed by carboxymethylation of sulfhydryl groups, on immunoreactivity and apparent molecular size was similar for the CT-like substance in porcine pituitary extract and for authentic pCT. Preliminary immunohistological studies showed cytoplasmic staining in cells of the porcine adenohypophysis. These results demonstrate that the porcine pituitary gland contains a substance which has some of the immunochemical and biochemical properties of thyroidal pCT.

 18. Characterization of porcine skin as a model for human skin studies using infrared spectroscopic imaging.

  Science.gov (United States)

  Kong, Rong; Bhargava, Rohit

  2011-06-07

  Porcine skin is often considered a substitute for human skin based on morphological and functional data, for example, for transdermal drug diffusion studies. A chemical, structural and temporal characterization of porcine skin in comparison to human skin is not available but will likely improve our understanding of this porcine skin model. Here, we employ Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopic imaging to holistically measure chemical species as well as spatial structure as a function of time to characterize porcine skin as a model for human skin. Porcine skin was found to resemble human skin spectroscopically and differences are elucidated. Cryo-prepared fresh porcine skin samples for spectroscopic imaging were found to be stable over time and small variations are observed. Hence, we extended characterization to the use of this model for dynamic processes. In particular, the capacity and stability of this model in transdermal diffusion is examined. The results indicate that porcine skin is likely to be an attractive tool for studying diffusion dynamics of materials in human skin.

 19. Role of Phosphotyrosine Interaction Domain Containing 1 in Porcine Intramuscular Preadipocyte Proliferation and Differentiation.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaoling; Luo, Yanliu; Huang, Zhiqing; Jia, Gang; Liu, Guangmang; Zhao, Hua

  2016-10-01

  Phosphotyrosine interaction domain containing 1 (PID1), a recently identified gene involved in obesity-associated insulin resistance, plays an important role in fat deposition. However, its effect on porcine intramuscular preadipocyte proliferation and differentiation remains poorly understood. In this study, the plasmid pcDNA3.1(+)-pPID1 was transfected into porcine intramuscular preadipocytes with Lipofectamine 3000 reagent to over-express porcine PID1 (pPID1). Over-expression of pPID1 significantly promoted porcine intramuscular preadipocyte proliferation. Expression of pPID1 mRNA was significantly increased upon porcine intramuscular preadipocyte differentiation. Indirect fluorescent immunocytochemistry demonstrated that pPID1 protein was localized predominantly in the nucleus of porcine intramuscular preadipocyte. The mRNA levels of peroxisome proliferators-activated receptor γ, CCAAT/enhancer binding protein α and lipoprotein lipase were significantly increased by pPID1 over-expression. Over-expression of pPID1 also led to an increase in lipid accumulation which was detected by Oil Red O staining, and significantly increased the intramuscular triacylglycerol content. These results indicate that pPID1 may play a role in enhancing porcine intramuscular preadipocyte proliferation and differentiation.

 20. An anatomical study of porcine peripheral nerve and its potential use in nerve tissue engineering

  Science.gov (United States)

  Zilic, Leyla; Garner, Philippa E; Yu, Tong; Roman, Sabiniano; Haycock, John W; Wilshaw, Stacy-Paul

  2015-01-01

  Current nerve tissue engineering applications are adopting xenogeneic nerve tissue as potential nerve grafts to help aid nerve regeneration. However, there is little literature that describes the exact location, anatomy and physiology of these nerves to highlight their potential as a donor graft. The aim of this study was to identify and characterise the structural and extracellular matrix (ECM) components of porcine peripheral nerves in the hind leg. Methods included the dissection of porcine nerves, localisation, characterisation and quantification of the ECM components and identification of nerve cells. Results showed a noticeable variance between porcine and rat nerve (a commonly studied species) in terms of fascicle number. The study also revealed that when porcine peripheral nerves branch, a decrease in fascicle number and size was evident. Porcine ECM and nerve fascicles were found to be predominately comprised of collagen together with glycosaminoglycans, laminin and fibronectin. Immunolabelling for nerve growth factor receptor p75 also revealed the localisation of Schwann cells around and inside the fascicles. In conclusion, it is shown that porcine peripheral nerves possess a microstructure similar to that found in rat, and is not dissimilar to human. This finding could extend to the suggestion that due to the similarities in anatomy to human nerve, porcine nerves may have utility as a nerve graft providing guidance and support to regenerating axons. PMID:26200940

 1. An anatomical study of porcine peripheral nerve and its potential use in nerve tissue engineering.

  Science.gov (United States)

  Zilic, Leyla; Garner, Philippa E; Yu, Tong; Roman, Sabiniano; Haycock, John W; Wilshaw, Stacy-Paul

  2015-09-01

  Current nerve tissue engineering applications are adopting xenogeneic nerve tissue as potential nerve grafts to help aid nerve regeneration. However, there is little literature that describes the exact location, anatomy and physiology of these nerves to highlight their potential as a donor graft. The aim of this study was to identify and characterise the structural and extracellular matrix (ECM) components of porcine peripheral nerves in the hind leg. Methods included the dissection of porcine nerves, localisation, characterisation and quantification of the ECM components and identification of nerve cells. Results showed a noticeable variance between porcine and rat nerve (a commonly studied species) in terms of fascicle number. The study also revealed that when porcine peripheral nerves branch, a decrease in fascicle number and size was evident. Porcine ECM and nerve fascicles were found to be predominately comprised of collagen together with glycosaminoglycans, laminin and fibronectin. Immunolabelling for nerve growth factor receptor p75 also revealed the localisation of Schwann cells around and inside the fascicles. In conclusion, it is shown that porcine peripheral nerves possess a microstructure similar to that found in rat, and is not dissimilar to human. This finding could extend to the suggestion that due to the similarities in anatomy to human nerve, porcine nerves may have utility as a nerve graft providing guidance and support to regenerating axons.

 2. Frequency of aneuploidy related to age in porcine oocytes.

  Science.gov (United States)

  Hornak, Miroslav; Jeseta, Michal; Musilova, Petra; Pavlok, Antonin; Kubelka, Michal; Motlik, Jan; Rubes, Jiri; Anger, Martin

  2011-04-27

  It is generally accepted that mammalian oocytes are frequently suffering from chromosome segregation errors during meiosis I, which have severe consequences, including pregnancy loss, developmental disorders and mental retardation. In a search for physiologically more relevant model than rodent oocytes to study this phenomenon, we have employed comparative genomic hybridization (CGH), combined with whole genome amplification (WGA), to study the frequency of aneuploidy in porcine oocytes, including rare cells obtained from aged animals. Using this method, we were able to analyze segregation pattern of each individual chromosome during meiosis I. In contrast to the previous reports where conventional methods, such as chromosome spreads or FISH, were used to estimate frequency of aneuploidy, our results presented here show, that the frequency of this phenomenon was overestimated in porcine oocytes. Surprisingly, despite the results from human and mouse showing an increase in the frequency of aneuploidy with advanced maternal age, our results obtained by the most accurate method currently available for scoring the aneuploidy in oocytes indicated no increase in the frequency of aneuploidy even in oocytes from animals, whose age was close to the life expectancy of the breed.

 3. First identification of porcine parvovirus 6 in Poland.

  Science.gov (United States)

  Cui, Jin; Fan, Jinghui; Gerber, Priscilla F; Biernacka, Kinga; Stadejek, Tomasz; Xiao, Chao-Ting; Opriessnig, Tanja

  2017-02-01

  Porcine parvovirus type 1 is a major causative agent of swine reproductive failure. During the past decade, several new parvoviruses have been discovered in pigs. Porcine parvovirus type 6 (PPV6), recently identified, has been reported in pigs in China and in the USA while the PPV6 status in the European pig population remains undetermined. In the present study, PPV6 DNA was identified in serum samples collected from domestic pigs in Poland. In investigated herds, the prevalence of PPV6 was 14.9 % (15/101 samples). Sequencing was conducted, and 11 nearly complete PPV6 genomes were obtained. Phylogenetic analysis indicated that PPV6 sequences cluster into four distinct groups, and the Polish PPV6 strains from three individual farms were present in three of these four groups. In addition, the Polish PPV6 strain P15-1 was identified as a putative recombination of an ORF1 from US stains and an ORF2 from Chinese strains. This is the first identification of PPV6 in Europe, and this finding will encourage future epidemiological studies on parvoviruses in European pigs.

 4. Frequency of aneuploidy related to age in porcine oocytes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Hornak

  Full Text Available It is generally accepted that mammalian oocytes are frequently suffering from chromosome segregation errors during meiosis I, which have severe consequences, including pregnancy loss, developmental disorders and mental retardation. In a search for physiologically more relevant model than rodent oocytes to study this phenomenon, we have employed comparative genomic hybridization (CGH, combined with whole genome amplification (WGA, to study the frequency of aneuploidy in porcine oocytes, including rare cells obtained from aged animals. Using this method, we were able to analyze segregation pattern of each individual chromosome during meiosis I. In contrast to the previous reports where conventional methods, such as chromosome spreads or FISH, were used to estimate frequency of aneuploidy, our results presented here show, that the frequency of this phenomenon was overestimated in porcine oocytes. Surprisingly, despite the results from human and mouse showing an increase in the frequency of aneuploidy with advanced maternal age, our results obtained by the most accurate method currently available for scoring the aneuploidy in oocytes indicated no increase in the frequency of aneuploidy even in oocytes from animals, whose age was close to the life expectancy of the breed.

 5. Seroepidemiology of porcine enteric sapovirus in pig farms in Venezuela.

  Science.gov (United States)

  Alcalá, Ana C; Rodríguez-Díaz, Jesús; de Rolo, Morella; Vizzi, Esmeralda; Buesa, Javier; Liprandi, Ferdinando; Ludert, Juan E

  2010-10-15

  Porcine enteric sapovirus (PES) has been shown to cause diarrhea under experimental conditions in gnotobiotic piglets. However, the role of PES as enteric pathogens in porcine farms remains unclear. To further understand the PES-host interactions under field conditions, a serological survey was carried out. To this end the capsid gene of a PES isolate was cloned in the baculovirus expression system and an ELISA was developed based on virus-like particles from the baculovirus-expressed PES capsid protein. A total of 85 serum samples collected from pigs ranging from 8 weeks to over 54 weeks of age were analyzed. An overall seroprevalence to PESs of 62% was found, with significant differences (p<0.05) found between ages. Pigs younger than 10 weeks old and older than 12 weeks old showed high seroprevalences (70-100%), while pigs aged 10-12 weeks showed no detectable serum antibodies levels. Our results suggest that PES infections are common in pigs and that passively acquired maternal antibodies are soon replaced by actively acquired antibodies, whose titers increase gradually with age and that probably are maintained during lifetime. (c) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Porcine Cysticercosis and Risk Factors in The Gambia and Senegal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arss Secka

  2010-01-01

  Full Text Available During a stratified cross-sectional survey, 1705 pigs were sampled from 279 randomly selected households, 63 randomly selected communities and villages, from four study areas in The Gambia and Senegal during the period October 2007 to January 2008. Porcine cysticercosis prevalence detected by tongue inspection at animal level per study area ranged from 0.1% to 1.0%. Using an antigen-detection ELISA the seroprevalence of cysticercosis at both community/village and animal levels for the four selected study areas is: Western region 80.0% (95%CI: 52.4%–93.6% and 4.8% (95%CI: 3.4%–6.5%, Bignona 86.7% (95%CI: 59.8%–96.6% and 8.9% (95%CI: 5.0%–15.5%, Kolda 82.4% (95%CI: 46.8%–96.1% and 13.2% (95%CI: 10.8%–16.0%, and Ziguinchor 81.3% (95%CI: 43.5%–96.1% and 6.4% (95%CI: 4.0%–10.1%, respectively. No risk factors for cysticercosis were found significant in this study. This study proved that porcine cysticercosis is endemic and distributed widely in the study areas though its incidence might be suppressed by the generalised use of toilets and latrines in the study areas.

 7. Molecular epizootiology and diagnosis of porcine babesiosis in Sardinia, Italy.

  Science.gov (United States)

  Zobba, Rosanna; Nuvoli, Anna Maria; Sotgiu, Francesca; Lecis, Roberta; Spezzigu, Antonio; Dore, Gian Mario; Masia, Marco Antonio; Cacciotto, Carla; Parpaglia, Maria Luisa Pinna; Dessì, Daniele; Pittau, Marco; Alberti, Alberto

  2014-10-01

  The recent characterization of the 18S ribosomal RNA (rRNA) of a pathogenic Babesia species in a domestic sow paved the way for establishing diagnostic and epidemiological tools for porcine babesiosis. Here, we developed the first specific Babesia sp. Suis PCR, and we applied this test to a panel of samples collected from animals living in a typical Mediterranean environment (Sardinia, Italy), including domestic pigs, wild boars, and ticks. In domestic pigs, PCR coupled with sequencing revealed an estimated Babesia infection frequency of 26.2% and the presence of distinct 18S sequence types. The different distribution of sequence types in symptomatic and asymptomatic subjects might suggest the existence of phylogenetically closely related strains with variable pathogenicity in pigs. Moreover, molecular identification of tick species indicated Rhipicephalus sanguineus and Rhipicephalus bursa as candidate vectors potentially involved in the transmission of this pathogen. Collectively, the data reveal the suitability of 18S rRNA PCR/sequencing for molecular diagnosis of porcine babesiosis and for large-scale investigations on the presence and geographical distribution of Babesia sp. Suis genetic variants.

 8. Porcine brain natriuretic peptide receptor in bovine adrenal cortex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Higuchi, K.; Hashiguchi, T.; Ohashi, M.; Takayanagi, R.; Haji, M.; Matsuo, H.; Nawata, H.

  1989-01-01

  The action of porcine brain natriuretic peptide (pBNP) on the steroidogenesis was investigated in cultured bovine adrenocortical cells. Porcine BNP induced a significant dose-dependent inhibition of both ACTH- and A II-stimulated aldosterone secretion. 10/sup /minus/8/M and 10/sup /minus/7/M pBNP also significantly inhibited ACTH-stimulated cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) secretions. Binding studies of (/sup 125/I)-pBNP to bovine adrenocortical membrane fractions showed that adrenal cortex had high-affinity and low-capacity pBNP binding sites, with a dissociation constant (Kd) of 1.70 x 10/sup /minus/10/M and a maximal binding capacity (Bmax) of 19.9 fmol/mg protein. Finally, the 135 Kd radioactive band was specially visualized in the affinity labeling of bovine adrenal cortex with disuccinimidyl suberate (DSS). These results suggest that pBNP may have receptor-mediated suppressive actions on bovine adrenal steroidogenesis, similar to that in atrial natriuretic peptide (ANP).

 9. Optical changes of porcine brain tissue after thermal coagulation

  Science.gov (United States)

  Schwarzmaier, Hans-Joachim; Goldbach, Thomas; Yaroslavsky, Ilya V.; Ulrich, Frank; Bettag, Martin; Kahn, Thomas; Kaufmann, Raimund

  1995-05-01

  Porcine brain tissue is a model for human brain structures in laser induced thermo-therapy. However, its optical properties including possible heat-related changes were basically unknown so far. To simulate laser coagulation, 12 specimens (6 grey and 6 white matter) were heated in a saline bath (80°C, 2 hours) and compared to 11 untreated samples (5 grey and 6 white matter). The optical constants were obtained from transmission (total and collimated) and reflection (diffuse) measurements using the inverse Monte-Carlo method. The absorption coefficient ((mu) a) of untreated grey substance decreased from 0.35 +/- 0.06/mm (340 nm) to 0.03 +/- 0.02/mm (800 nm). The scattering coefficient ((mu) s) varied between 20.42 +/- 3.65/mm (340 nm) and 6.85 +/- 2.07/mm (800 nm). The anisotropy factor (g) increased from 0.848 +/- 0.013 (340 nm) to 0.889 +/- 0.009 (800 nm). Coagulation increased (mu) a up to a factor of 2 (340-540 nm; p Coagulation increased (mu) a by a factor up to 2 (340-800 nm; all data p < 0.05) while (mu) s and g remained unchanged. Thermal denaturation changes the absorption and scattering properties of porcine brain significantly.

 10. Cloning, expression, and polymorphism of the porcine calpain10 gene

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xiuqin Yang; Di Liu; Hao Yu; Lijuan Guo; Hui Liu

  2008-01-01

  Calpains are calcium-regulated protcases involved in cellular functions that include muscle proteolysis both ante- and postmortem. This study was designed to clone the complete coding sequence of the porcine calpain10 gene, CAPN10, to analyze its expression characteristics and to investigate its polymorphism. Two isoforms of the CAPN10 gene, CAPN10A and CAPN10B, were obtained by reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR) and rapid amplification of cDNA ends methods combined with in silico cloning. RT-PCR results indicated that CAPN10 mRNA was ubiquitously expressed in all tissues examined and, with increasing age,the expression level increased in muscles at six different growth points. In the same tissues, the expression level of CAPN10A was higher than that of CAPN10B. In addition,three single nucleotide polymorphisms were detected by the PCR-single-stranded conformational polymorphism method and by comparing the sequences of Chinese Min pigs with those of Yorkshire pigs. C527T mutation was a missense mutation and led to transforming Pro into Leu at the 176th amino acid. The results of the current study provided basic molecular information for further study of the function of the porcine CAPN10 gene.

 11. Mechanical properties of the porcine bile duct wall

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andersen Helle

  2004-07-01

  Full Text Available Abstract Background and Aim The function of the common bile duct is to transport bile from the liver and the gall bladder to the duodenum. Since the bile duct is a distensible tube consisting mainly of connective tissue, it is important to obtain data on the passive mechanical wall properties. The aims of this study were to study morphometric and biomechanical wall properties during distension of the bile duct. Methods Ten normal porcine common bile ducts were examined in vitro. A computer-controlled volume ramp infusion system with concomitant pressure recordings was constructed. A video camera provided simultaneous measurement of outer dimensions of the common bile duct. Wall stresses and strains were computed. Results The common bile duct length increased by 25% from 24.4 ± 1.8 mm at zero pressure to 30.5 ± 2.0 mm at 5 kPa (p (βε - 1. The circumferential stress-strain curve was shifted to the left when compared to the longitudinal stress-strain curve, i.e. the linear constants (α values were different (p 0.5. Conclusion The porcine bile duct exhibited nonlinear anisotropic mechanical properties.

 12. Recombinant porcine norovirus identified from piglet with diarrhea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Quan

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Background Noroviruses (NoVs are members of the family Caliciviridae and are emerging enteric pathogens of humans and animals. Some porcine NoVs are genetically similar to human strains and are classified into GII, like most epidemic human NoVs. So far, PoNoV have been exclusively detected in fecal samples of adult pig without clinical signs. Results Result showed that 2 of the 12 evaluated fecal samples were positive for PoNoVs, one of which was positive for PoNoV alone, and the other was coinfected with porcine circovirus and PoNoV. Phylogenetic and recombination analysis showed that the PoNoV positive alone strain was a recombinant new genotype strain. Experimental infection of miniature pigs with fecal suspensions confirmed that this strain can cause gastroenteritis in piglets. Conclusion This is the first report that recombinant new genotype PoNoV exised in pig herd of China, which cause diarrhea in pigs in nature condition. This find raised questions about the putative epidemiologic role of PoNoV.

 13. Barrier Functionality of Porcine and Bovine Brain Capillary Endothelial Cells

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ailar Nakhlband

  2011-09-01

  Full Text Available Introduction: To date, isolated cell based blood-brain barrier (BBB models have been widely used for brain drug delivery and targeting, due to their relatively proper bioelectrical and permeability properties. However, primary cultures of brain capillary endothelial cells (BCECs isolated from different species vary in terms of bioelectrical and permeability properties. Methods: To pursue this, in the current investigation, primary porcine and bovine BCECs (PBCECs and BBCECs, respectively were isolated and used as an in vitro BBB model. The bioelectrical and permeability properties were assessed in BCECs co-cultured with C6 cells with/without hydrocortisone (550 nM. The bioelectrical properties were further validated by means of the permeability coefficients of transcellular and paracellular markers. Results: The primary PBCECs displayed significantly higher trans-endothelial electrical resistance (~900 W.cm2 than BBCECs (~700 W.cm2 - both co-cultured with C6 cells in presence of hydrocortisone. Permeability coefficients of propranolol/diazepam and mannitol/sucrose in PBCECs were ~21 and ~2 (×10-6 cm.sec-1, where these values for BBCECs were ~25 and ~5 (×10-6 cm.sec-1. Conclusion: Upon our bioelectrical and permeability findings, both models display discriminative barrier functionality but porcine BCECs seem to provide a better platform than bovine BCECs for drug screening and brain targeting.

 14. Response of porcine hepatocytes in primary culture to plasma from severe viral hepatitis patients

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yong-Bo Cheng; Ying-Jie Wang; Shi-Chang Zhang; Jun Liu; Zhi Chen; Jia-Jia Li

  2005-01-01

  AIM: To observe the effects of plasma from patients with severe viral hepatitis (SVHP) on the growth and metabolism of porcine hepatocytes and the clinical efficiency of bioartificial liver device.METHODS: Hepatocytes were isolated from male porcines by collagenase perfusion. The synthesis of DNA and total protein, leakages of AST and LDH, changes in glutathione (GSH), catalase and morphology of porcine hepatocytes exposed to SVHP were investigated to indicate the effect of plasma from patients with severe hepatitis on the growth, injury, detoxification, and morphology of porcine hepatocytes.RESULTS: The synthesis of DNA and protein was inhibited in the medium containing 100% SVHP compared to the controls. The leakages of LDH and AST increased in porcine hepatocytes following exposure to 100% SVHP for 5 h. The difference between 100% SVHP and 10% newborn calf serum (NCS) was significant in t-test (LDH: t = 24.552, P = 0.001; AST: t = 4.169, P =0.014). After exposure to SVHP for 24 h, alterations in GSH status were significant (F = 2.746, P<0.05) between porcine hepatocytes in 100% SVHP and 10% NCS, but no alteration occurred in the culture medium after 48 h (F = 4.378, P<0.05). A similar profile was observed in catalase activity. Many round vacuoles were observed in porcine hepatocytes cultured in SVHP. The membranes of these cells became indistinct and almost all the cells died on d 5.CONCLUSION: Plasma from patients with severe hepatitis inhibits the growth, injures membrane, disturbs GSH homeostasis and induces morphological changes of porcine hepatocytes. It is suggested that SVHP should be pretreated to reduce the toxin load and improve the performance of porcine hepatocytes in extracorporeal liver-support devices.

 15. Porcine stress syndrome: an animal model for the neuroleptic malignant syndrome?

  Science.gov (United States)

  Keck, P E; Seeler, D C; Pope, H G; McElroy, S L

  1990-07-01

  The porcine stress syndrome is a genetic disorder of swine which, like neuroleptic malignant syndrome, is characterized by hyperthermia, muscle rigidity, and autonomic dysfunction. We investigated the porcine stress syndrome as a possible animal model for neuroleptic malignant syndrome in two ways. First, we administered haloperidol and lithium carbonate, alone and in combination, to susceptible and resistant swine. Second, we attempted to prevent the syndrome by pretreating animals with bromocriptine. Porcine stress syndrome was induced in 2 of 3 susceptible and 1 of 3 resistant swine by combined treatment with lithium and haloperidol, but was not triggered by treatment with lithium or haloperidol alone. Pretreatment with bromocriptine conferred no protection against the syndrome.

 16. Identification of 10 882 porcine microsatellite sequences and virtual mapping of 4528 of these sequences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlskov-Mortensen, Peter; Hu, Z.L.; Gorodkin, Jan

  2007-01-01

  the human genome (BLAST cut-off threshold = 1 x 10-5). All microsatellite sequences placed on the comparative map are accessible at http://www.animalgenome.org/QTLdb/pig.html . These sequences increase the number of identified microsatellites in the porcine genome by several orders of magnitude......A total of 10 882 porcine microsatelite repeats were identified in genomic shotgun sequences from the Sino-Danish Pig Genome Sequencing Consortium ( http://piggenome.dk ). Of these, 4528 microsatellites were placed on a pig-human comparative map by BLAST analysis of porcine sequences against...

 17. Molecular cloning, characterization and developmental expression of porcine β-synuclein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Knud; Frandsen, Pernille Munk; Madsen, Lone Bruhn

  2010-01-01

  The synuclein family includes three known proteins: alpha-synuclein, beta-synuclein and gamma-synuclein. beta-Synuclein inhibits the aggregation of alpha-synuclein, a protein involved in Parkinson's disease. We have cloned and characterized the cDNA sequence for porcine beta-synuclein (SNCB) from...... development. Radiation hybrid mapping data indicate that the porcine SNCB maps to the q arm of chromosome 2 (2q21-22). The subcellular localization of recombinant porcine beta-synuclein was determined in three different cell types and shown to be cytoplasmic. Udgivelsesdato: March...

 18. CHARACTERIZATION OF PORCINE PARVOVIRUS TYPE 3 AND PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 IN WILD BOARS (SUS SCROFA) IN SLOVAKIA.

  Science.gov (United States)

  Sliz, Ivan; Vlasakova, Michaela; Jackova, Anna; Vilcek, Stefan

  2015-07-01

  As the number of free-living wild boars (Sus scrofa L.) continues to rise in Slovakia, the probability of pathogen transmission between susceptible species increases. We investigated the distribution and genetic characterization of porcine parvovirus type 3 (PPV3), porcine circovirus type 2 (PCV2), and their coinfection in wild boars. Among 194 animals tested, 19.1% were positive for PPV3 and 43.8% for PCV2. Similar rates of coinfection with both viruses reaching 11.0% and 11.8% were observed in juvenile and mature wild boars, respectively. Phylogenetic analysis of PPV3 sequences from VP1 and NS1 genomic regions revealed a close genetic relationship among isolates from Slovakia and those sampled worldwide. Prevalence of PCV2 in wild boars was lower than that reported in domestic pigs in Slovakia. The PCV2 variants originating from sylvatic and domestic hosts in Slovakia were grouped in the same clusters, namely PCV2b-1A/1B and PCV2a-2D.

 19. Carbohydrate-binding specificities of potential probiotic Lactobacillus strains in porcine jejunal (IPEC-J2) cells and porcine mucin.

  Science.gov (United States)

  Valeriano, Valerie Diane; Bagon, Bernadette B; Balolong, Marilen P; Kang, Dae-Kyung

  2016-07-01

  Bacterial lectins are carbohydrate-binding adhesins that recognize glycoreceptors in the gut mucus and epithelium of hosts. In this study, the contribution of lectin-like activities to adhesion of Lactobacillus mucosae LM1 and Lactobacillus johnsonii PF01, which were isolated from swine intestine, were compared to those of the commercial probiotic Lactobacillus rhamnosus GG. Both LM1 and PF01 strains have been reported to have good adhesion ability to crude intestinal mucus of pigs. To confirm this, we quantified their adhesion to porcine gastric mucin and intestinal porcine enterocytes isolated from the jejunum of piglets (IPEC-J2). In addition, we examined their carbohydrate-binding specificities by suspending bacterial cells in carbohydrate solutions prior to adhesion assays. We found that the selected carbohydrates affected the adherences of LM1 to IPEC-J2 cells and of LGG to mucin. In addition, compared to adhesion to IPEC-J2 cells, adhesion to mucin by both LM1 and LGG was characterized by enhanced specific recognition of glycoreceptor components such as galactose, mannose, and N-acetylglucosamine. Hydrophobic interactions might make a greater contribution to adhesion of PF01. A similar adhesin profile between a probiotic and a pathogen, suggest a correlation between shared pathogen-probiotic glycoreceptor recognition and the ability to exclude enteropathogens such as Escherichia coli K88 and Salmonella Typhimurium KCCM 40253. These findings extend our understanding of the mechanisms of the intestinal adhesion and pathogen-inhibition abilities of probiotic Lactobacillus strains.

 20. Culture of porcine luteal cells as a substrate for in vitro maturation of porcine cumulus oocyte complexes. Establishment and characterization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teplitz MA

  2016-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to establish and characterize the porcine luteal cells (PLC culture for the subsequent coculture with porcine COC. The final purpose is to promote the oocyte maturation. The PLC was established using corpora lutea obtained from slaughterhouse ovaries. Corpora lutea were dissected and luteal tissue submitted to a mechanical and enzymatic digestion with collagenase IV. The cell suspension was filtered and centrifuged and the cells obtained were diluted in 15 mL of DMEM-F12 supplemented media. Diluted cells were seeded in 3 culture flasks T25, staying in a controlled environment and changing the medium every 2 days. For the analysis and characterization, the cells were assessed by the Nile red staining to detect intracellular lipids, immunocytochemistry (ICC for 3β-hydroxy steroid dehidrogenase (3β-HSD and ELISA for P4 determination. We observed the presence of lipid intracellular droplets. Also, we observed an increase of P4 concentration at 48, 96 y 144 h of primary culture and almost all the cells were positive to the ICC evaluation for 3β-HSD, showing the steroidogenic capacity of the culture cells.

 1. Feasibility and safety of porcine Descemet's membrane as a carrier for generating tissue-engineered corneal endothelium.

  Science.gov (United States)

  Diao, Yu-Mei; Hong, Jing

  2015-08-01

  The aim of this study was to evaluate the feasibility and safety of porcine Descemet's membrane (DM) as a carrier for the generation of tissue-engineered corneal endothelium by analyzing porcine endogenous retroviruses (PERVs) and the α-gal epitope. The morphology of porcine and human DM was observed by hematoxylin and eosin staining and scanning electron microscopy. Immunohistochemical staining was used to investigate the location of α-gal epitopes on porcine DM used for xenotransplantation. The porcine DM was treated with ethylene glycol diglycidyl ether (EDGE) for 2 weeks, and then the PERV gene sequences in porcine DM and DM-EDGE were detected by polymerase chain reaction (PCR) and real-time PCR, respectively. The porcine DM had tight basement membrane morphology, which was similar to human DM in terms of thickness. No positive immunohistochemical staining of the α-gal epitope was detected in porcine DM. PERV expression of pol, gag, env-A and env-B was noted in porcine DM, but in DM-EDGE it was completely degraded. Based on structural, immunological and etiological studies, porcine DM may be an ideal and viable carrier for the generation of tissue-engineered corneal endothelium.

 2. Simultaneous detection of bovine and porcine DNA in pharmaceutical gelatin capsules by duplex PCR assay for Halal authentication.

  Science.gov (United States)

  Nikzad, Jafar; Shahhosseini, Soraya; Tabarzad, Maryam; Nafissi-Varcheh, Nastaran; Torshabi, Maryam

  2017-02-14

  In the pharmaceutical industry, hard- and soft-shelled capsules are typically made from gelatin, commonly derived from bovine and porcine sources. To ensure that pharmaceutical products comply with halal regulations in Muslim countries (no porcine products allowed), development of a valid, reliable, quick, and most importantly, cost-effective tests are of utmost importance. We developed a species-specific duplex polymerase chain reaction (PCR) assay targeting 149 bp porcine and 271 bp bovine mitochondrial DNA (mtDNA) to simultaneously detect both porcine and bovine DNA (in one reaction at the same time) in gelatin. Some additional simplex PCR tests (targeting 126 bp bovine and 212 bp porcine mtDNA) and real-time PCR using a commercially available kit (for identification of porcine DNA) were used to verify the selectivity and sensitivity of our duplex PCR. After optimization of DNA extraction and PCR methods, hard/soft pharmaceutical gelatin capsules (containing drug) were tested for the presence of porcine and/or bovine DNA. Duplex PCR detected the presence of as little as 0.1% porcine DNA, which was more accurate than the commercially available kit. Of all gelatin capsules tested (n = 24), 50% contained porcine DNA (pure porcine gelatin alone or in combination with bovine gelatin). Duplex PCR presents an easy-to-follow, quick, low-cost and reliable method to simultaneously detect porcine and bovine DNAs (>100 bp) in minute amounts in highly processed gelatin-containing pharmaceutical products (with a 0.1% sensitivity for porcine DNA) which may be used for halal authentication. Simultaneous detection of porcine and bovine DNA in gelatin capsules by duplex PCR.

 3. The rate of co-infection for piglet diarrhea viruses in China and the genetic characterization of porcine epidemic diarrhea virus and porcine kobuvirus.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Z-P; Yang, Z; Lin, W-D; Wang, W-Y; Yang, J; Jin, W-J; Qin, A-J

  2016-03-01

  Piglet diarrhea epidemics result in major economic losses for the swine industry. Four viruses are closely linked to porcine diarrhea: porcine kobuvirus (PKV), porcine epidemic diarrhea virus (PEDV), porcine transmissible gastroenteritis virus (TGEV), and porcine rotavirus (PRoV). We have conducted an epidemiology study to determine the frequency of infection and co-infection with these viruses in China, and characterized the genetic variation of the isolated PEDV and PKV strains. Stool and intestinal samples (n = 314) were collected from piglets with diarrhea in China from years 2012 to 2014. RT-PCR was used to detect PKV, PEDV, TGEV, and PRoV. Phylogenetic relationships between reference strains and the isolated PEDV and PKV strains were determined based on the M and 3D gene sequence. The rates of infection with PKV, PEDV, TGEV and PRoV were 29.9%, 24.2%, 1.91%, and 0.31%, respectively. Co-infections with PKV and the other three viruses were very common. Co-infection of PKV and PEDV was detected in 15.0% (47/314) of the samples. Phylogenetic analysis of the PKV 3D gene indicated that there were some phylogenetic differences in the PKV strains across regions within China. However, according to the PEDV M gene, strains clustered into three groups and the primary group was distinct from the vaccine strain CV777. This study provides insights in to the prevalence of diarrhea viruses and their prevention and control in China.

 4. Follicle-stimulating Hormone (FSH) Induced Internalization of Porcine FSH Receptor in Cultured Porcine Granulosa Cells and Chinese Hamster Ovary Cells Transfected with Recombinant Porcine FSH Receptor cDNA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHU; Changhong; TIAN; Hong; XIONG; Zhongming; XIA; Huizhu

  2001-01-01

  In order to study the fate of human follicle-stimulating hormone (FSH) when hormone binds to its receptor, a quick biochemical method that can differentiate between the surface-bound and internalized hormone was used to determine the internalization induced by FSH in cultured both porcine granulosa cells and Chinese hamster ovary (CHO) cells expressing recombinant porcine FSH receptor. The results showed that FSH was slowly internalized, and the internalized radioactivity (acid resistant) reached a peak 10-12 h after addition of 125I-hFSH. It was suggested that FSHR do not get internalized rapidly under physiological circumstances precisely because the appropriate sequences are absent.

 5. Computerized tomography-based anatomic description of the porcine liver.

  Science.gov (United States)

  Bekheit, Mohamed; Bucur, Petru O; Wartenberg, Mylene; Vibert, Eric

  2017-04-01

  The knowledge of the anatomic features is imperative for successful modeling of the different surgical situations. This study aims to describe the anatomic features of the porcine using computerized tomography (CT) scan. Thirty large, white, female pigs were included in this study. The CT image acquisition was performed in four-phase contrast study. Subsequently, analysis of the images was performed using syngo.via software (Siemens) to subtract mainly the hepatic artery and its branches. Analysis of the portal and hepatic veins division pattern was performed using the Myrian XP-Liver 1.14.1 software (Intrasense). The mean total liver volume was 915 ± 159 mL. The largest sector in the liver was the right medial one representing around 28 ± 5.7% of the total liver volume. Next in order is the right lateral sector constituting around 24 ± 5%. Its volume is very close to the volume of the left medial sector, which represents around 22 ± 4.7% of the total liver volume. The caudate lobe represents around 8 ± 2% of the total liver volume.The portal vein did not show distinct right and left divisions rather than consecutive branches that come off the main trunk. The hepatic artery frequently trifurcates into left trunk that gives off the right gastric artery and the artery to the left lateral sector, the middle hepatic artery that supplies both the right and the left medial sectors and the right hepatic artery trunk that divides to give anterior branch to the right lateral lobe, branch to the right medial lobe, and at least a branch to the caudate lobe. Frequently, there is a posterior branch that crosses behind the portal vein to the right lateral lobe. The suprahepatic veins join the inferior vena cava in three distinct openings. There are communications between the suprahepatic veins that drain the adjacent sectors. The vein from the right lateral and the right medial sectors drains into a common trunk. The vein from the left lateral and from the left

 6. Complete Genome Sequence of the Porcine Isolate Enterococcus faecalis D32

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zischka, Melanie; Kuenne, Carsten; Blom, Jochen

  2012-01-01

  The complete and annotated genome sequence of Enterococcus faecalis D32, a commensal strain isolated from a Danish pig, suggests putative adaptation to the porcine host and absence of distinct virulence-associated traits....

 7. Emerging technologies to create inducible and genetically defined porcine cancer models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrence B Schook

  2016-02-01

  Full Text Available There is an emerging need for new animal models that address unmet translational cancer research requirements. Transgenic porcine models provide an exceptional opportunity due to their genetic, anatomic and physiological similarities with humans. Due to recent advances in the sequencing of domestic animal genomes and the development of new organism cloning technologies, it is now very feasible to utilize pigs as a malleable species, with similar anatomic and physiological features with humans, in which to develop cancer models. In this review, we discuss genetic modification technologies successfully used to produce porcine biomedical models, in particular the Cre-loxP System as well as major advances and perspectives the CRISPR/Cas9 System. Recent advancements in porcine tumor modeling and genome editing will bring porcine models to the forefront of translational cancer research.

 8. Coronary microvascular dysfunction in a porcine model of early atherosclerosis and diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, van den M.; Sorop, O.; Koopmans, S.J.; Dekker, R.A.; Vries, de R.; Beusekom, H.M.M.; Eringa, E.C.; Duncker, D.J.; Danser, A.H.J.; Giessen, W.J.

  2012-01-01

  Detailed evaluation of coronary function early in diabetes mellitus (DM)-associated coronary artery disease (CAD) development is difficult in patients. Therefore, we investigated coronary conduit and small artery function in a preatherosclerotic DM porcine model with type 2 characteristics.

 9. In vitro porcine blastocyst development in three-dementional alginate hydrogels

  Science.gov (United States)

  Appropriate embryonic and fetal development significantly impact pregnancy success and, therefore, the efficiency of swine production. The pre-implantation period of porcine pregnancy is characterized by several developmental hallmarks, which are initiated by the dramatic morphological change that o...

 10. Chapter 3: The influence of porcine somatatropin (pST) on ...

  African Journals Online (AJOL)

  SStC Botha

  No significant pST effects were found for live weight, carcass weight, % ... demands have changed from people who do physical labour to health conscious ...... response of growing pigs to exogenous administration of porcine growth hormone.

 11. In vitro measurements of optical properties of porcine brain using a novel compact device

  CSIR Research Space (South Africa)

  Yavari, N

  2005-09-01

  Full Text Available describes measurements of the optical properties of porcine brain tissue using novel instrumentation for simultaneous absorption and scattering characterisation of small turbid samples. Integrating sphere measurements are widely used as a reference method...

 12. Interdigitated electrode (IDE) for porcine detection based on titanium dioxide (TiO2) thin films

  Science.gov (United States)

  Nordin, N.; Hashim, U.; Azizah, N.

  2016-07-01

  Interdigited Electrode (IDE) porcine detection can be accomplished to authenticate the halal issue that has been a concern to Muslim not only in Malaysia but all around the world. The method used is photolithography that used the p-type photoresist on the spin coater with 2500 rpm. Bare IDEs device is deposited with Titanium Dioxide (TiO2) to improve the performance of the device. The result indicates that current-voltage (I-V) measurement of porcine probe line slightly above porcine target due to negative charges repelled each other. The IDE device can detect the porcine presence in food as lowest as 1.0 µM. Better performance of the device can be achieved with the replacement of gold deposited to trigger more sensitivity of the device.

 13. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV): pathogenesis and interaction with the immune System

  Science.gov (United States)

  This review addresses important issues of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infection, immunity, pathogenesis and control. Worldwide PRRS is the most economically important infectious disease of pigs. We highlight the latest information on viral genome structure, pathogenic...

 14. Effects of Porcine Pancreatic Enzymes on the Pancreas of Hamsters. Part 2: Carcinogenesis Studies

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Context Our previous study suggested that porcine pancreatic extract in hamsters with peripheral insulin resistance, normalizes insulin output, islet size and pancreatic DNA synthetic rate. It also inhibited the growth of human pancreatic cancer cells in nude mice. Objective To examine the potential value of the porcine pancreatic extract in controlling pancreatic carcinogenesis in this model, the present experiment was performed. Design Hamsters were fed a high fat diet and four wee...

 15. Immunohistochemical study of porcine lung lesions associated with Pasteurella multocida

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Susanne Elisabeth; Hansen, Mette Sif; Bisgaard, Magne

  2013-01-01

  Infectious bronchopneumonia is a widespread disease in modern commercial pig production and Pasteurella multocida is frequently associated with the lesions. To evaluate porcine lung lesions associated with P. multocida, populations of inflammatory cells were examined by immunohistochemistry...... in necrotic lung lesions from nine pigs and exudative lung lesions from eleven pigs. Lungs from five pigs served as controls. All cases were selected from naturally infected pigs using co-infection based criteria to make them as comparable as possible. The inflammatory cells demonstrated....... The results show that P. multocida significantly alters the inflammatory response in the lung and that lesions associated with P. multocida display diverse inflammatory responses according to their distinct morphological pattern....

 16. Developmental competence of porcine chimeric embryos produced by aggregation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Juan; Jakobsen, Jannik E.; Xiong, Qiang

  2015-01-01

  The purpose of our study was to compare the developmental competence and blastomere allocation of porcine chimeric embryos formed by micro-well aggregation. Chimeras were created by aggregating either two blastomeres originating from 2-cell embryos or two whole embryos, where embryos were produced...... either by parthenogenetic activation (PA) or handmade cloning (HMC). Results showed that the developmental competence of chimeric embryos, evaluated based on their blastocyst rate and total cell number per blastocyst, was increased when two whole 2-cell stage embryos (PA or HMC) were aggregated....... In comparison, when two blastomeres were aggregated, the developmental competence of the chimeric embryos decreased if the blastomeres were either from PA or from HMC embryos, but not if they were from different sources, i.e. one PA and one HMC blastomere. To evaluate the cell contribution in embryo formation...

 17. Separation of empty microcapsules after microencapsulation of porcine neonatal islets.

  Science.gov (United States)

  Shin, Soojeong; Yoo, Young Je

  2013-12-01

  Pancreatic islet transplantation is used to treat diabetes mellitus that has minimal complications and avoids hypoglycemic shock. Conformal microencapsulation of pancreatic islets improves their function by blocking immunogenic molecules while protecting fragile islets. However, production of empty alginate capsules during microencapsulation causes enlargement of the transplantation volume of the encapsulated islets and interferes with efficient transfer of nutrients and insulin. In this study, empty alginate capsules were separated after microencapsulation of neonatal porcine islet-like cell clusters (NPCC) using density-gradient centrifugation. Densities of NPCC and alginate capsules were determined using Percoll. Encapsulation products following alginate removal were 97 % of products, with less than 10 % of the capsules remaining empty. The viability of this process compared with manually-selected encapsulated islets indicates the separation process does not harm islets.

 18. Cardiac dysfunction in a porcine model of pediatric malnutrition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabiansen, Christian; Lykke, Mikkel; Nielsen, Anne-Louise Hother;

  2015-01-01

  and longitudinal changes in plasma pro-atrial natriuretic peptide and cardiac troponin-T in a pediatric porcine model. METHODS AND RESULTS: Five-week old piglets (Duroc-x-Danish Landrace-x-Yorkshire) were fed a nutritionally inadequate maize-flour diet to induce malnutrition (MAIZE, n = 12) or a reference diet......BACKGROUND: Half a million children die annually of severe acute malnutrition and cardiac dysfunction may contribute to the mortality. However, cardiac function remains poorly examined in cases of severe acute malnutrition. OBJECTIVE: To determine malnutrition-induced echocardiographic disturbances...... (AGE-REF, n = 12) for 7 weeks. Outcomes were compared to a weight-matched reference group (WEIGHT-REF, n = 8). Pro-atrial natriuretic peptide and cardiac troponin-T were measured weekly. Plasma pro-atrial natriuretic peptide decreased in both MAIZE and AGE-REF during the first 3 weeks but increased...

 19. A health-economic analysis of porcine islet xenotransplantation.

  Science.gov (United States)

  Beckwith, Jessica; Nyman, John A; Flanagan, Brian; Schrover, Rudolf; Schuurman, Henk-Jan

  2010-01-01

  Islet cell transplantation is a promising treatment for type 1 diabetes. To overcome the shortage of deceased human pancreas donors, porcine islet cell xenotransplantation is being developed as an alternative to allotransplantation. The objective of this study was to perform a cost-effectiveness analysis of porcine islet transplantation in comparison with standard insulin therapy. The patient population for this study was young adults, ages 20 to 40, for whom standard medical care is inadequate in controlling blood glucose levels (hypoglycemia unawareness). Since trial data were lacking, estimates used extrapolations from data found in the literature and ongoing trials in clinical allotransplantation. Cost estimates were based on the data available in the USA. Markov modeling and Monte Carlo simulations using software specifically developed for health-economic evaluations were used. Outcomes data for ongoing clinical islet allotransplantation from the University of Minnesota were used, along with probabilities of complications from the Diabetes Control and Complications Trial. Quality-adjusted life years (QALYs) were the effectiveness measure. The upper limit of being cost-effective is $100,000 per QALY. Cost data from the literature were used and adjusted to 2007 US dollars using the medical care portion of the Consumer Price Index. In both Markov modeling and Monte Carlo simulations, porcine islet xenotransplantation was both more effective and less costly over the course of the 20-yr model. For standard insulin therapy, cumulative cost per patient was $661,000, while cumulative effectiveness was 9.4 QALYs, for a cost of $71,100 per QALY. Transplantation had a cumulative cost of $659 000 per patient, a cumulative effectiveness of 10.9 QALYs, and a cost per QALY of $60,700. Islet transplantation became cost-effective at 4 yr after transplantation, and was more cost-effective than standard insulin treatment at 14 yr. These findings are related to relative high

 20. Transplantation of embryonic porcine neocortical tissue into newborn rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Castro, Anthony J; Meyer, Morten; Møller Dall, Annette

  2003-01-01

  Several previous studies, suggesting the potential use of embryonic xenografts in the treatment of neurological disorders, indicate that neural growth and axonal guidance factors may function across species. In this light, blocks of fetal porcine neocortex were grafted into small cortical lesion...... cavities made in newborn rats. Sacrifice at 3-12.5 weeks posttransplantation revealed healthy looking grafts in several animals. Apparent graft rejection evidenced by areas of necrosis and OX1 reactivity was observed in some of the older transplants. Treatment of nursing mothers or of postweaning newborns...... with cyclosporin A did not appear to promote graft survival. Some transplants grew to extremely large proportions and were characterized by bands of cells and bundles of axons as observed using immunohistochemical staining for pig neurofilament. Neurofilament-positive axons projected from several of the grafts...

 1. Porcine Model In The Laparoscopic Liver Surgery Training

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komorowski Andrzej L.

  2015-08-01

  Full Text Available The aim of the study was to evaluate the possibility to use live anesthetized pigs as a model for laparoscopic liver resection. During two days laparoscopy course two trainees were operating on two live animals performing exposure of the liver, Pringle manoeuver, division of liver ligaments, dissecting of the structures inside the hepatoduodenal ligament, dissection of the hepatic veins and left lateral liver sectionectomy. Exposure of the liver and Pringle manoeuver were performed correctly within 50 and 35 minutes. Left lateral sectionectomy has been performed correctly within 2 hours. The full dissection of the hepatoduodenal ligament and exposure of the hepatic veins were judged as insufficient by experienced laparoscopic tutors. There was one injury to the suprahepatic vena cava that was managed laparoscopically. The porcine model can be used as an advanced training for laparoscopic liver surgery.

 2. Molecular and epidemiological studies of Porcine rubulavirus infection - an overview.

  Science.gov (United States)

  Cuevas-Romero, Julieta Sandra; Blomström, Anne-Lie; Berg, Mikael

  2015-01-01

  Porcine rubulavirus-La Piedad-Michoacan-Mexico virus (PorPV-LPMV) was identified as the causative agent of a viral disease that emerged spontaneously in Mexican swine in the 1980s. Since the report of the initial outbreak of the disease, only one full-length genome from a strain isolated in 1984 (PorPV-LPMV/1984) has been sequenced; sequence data are scarce from other isolates. The genetic variation of this virus that has spread throughout the main endemic region of Mexico is almost a complete mystery. The development of molecular techniques for improved diagnostics and to investigate the persistence, molecular epidemiology, and the possible reservoirs of PorPV are needed. Together, this will provide greater knowledge regarding the molecular genetic changes and useful data to establish new strategies in the control of this virus in Mexico.

 3. Cloning and molecular evolution research of porcine GAD65 gene

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YU Hao; SONG Yuefen; LI Li; LIU Di

  2007-01-01

  Glutamate decarboxylase (GAD) has been found in animal and higher plant tissues as well as in yeasts and microorganisms.In animals the enzyme plays an important role in central nervous system activity because the enzyme substrate glutamic acid is a mediator of excitation process and the product, gamma-aminobutyric acid, is the most important mediator of inhibition process in the central nervous system. GAD65 is one form of the glutamate decarboxylases (GAD), GAD65 has been identified as a major autoantigen in type 1 diabetes, so the GAD65 gene of porcine was cloned by RT-PCR method to construct phylogenetic tree, the homology of 13glutamate decarboxylases (GAD) of different origin was analyzed by multiple alignment.

 4. Phagocytosis and killing of Streptococcus suis by porcine neutrophils.

  Science.gov (United States)

  Chabot-Roy, Geneviève; Willson, Philip; Segura, Mariela; Lacouture, Sonia; Gottschalk, Marcelo

  2006-07-01

  Streptococcus suis serotype 2 is an important swine pathogen responsible for diverse infections, mainly meningitis. Virulence factors and the pathogenesis of infection are not well understood. Neutrophils may play an important role in the pathogenesis of infection given that infiltration by neutrophils and mononuclear cells are frequently observed in lesions caused by S. suis. The objective of this work was to study the interactions between S. suis serotype 2 and porcine neutrophils. Results showed that suilysin is toxic to neutrophils and this could help S. suis evade innate immunity. Moreover, suilysin appears to affect complement-dependent killing by decreasing the opsonization of S. suis and the bactericidal capacity of neutrophils. Our results confirm that capsule polysaccharide protects S. suis against killing and phagocytosis by neutrophils. We also showed that the presence of specific IgG against S. suis serotype 2 promoted killing by neutrophils, indicating that the induction of a strong humoral response is beneficial for clearance of this pathogen.

 5. Motility contrast imaging of live porcine cumulus-oocyte complexes

  Science.gov (United States)

  An, Ran; Turek, John; Machaty, Zoltan; Nolte, David

  2013-02-01

  Freshly-harvested porcine oocytes are invested with cumulus granulosa cells in cumulus-oocyte complexes (COCs). The cumulus cell layer is usually too thick to image the living oocyte under a conventional microscope. Therefore, it is difficult to assess the oocyte viability. The low success rate of implantation is the main problem for in vitro fertilization. In this paper, we demonstrate our dynamic imaging technique called motility contrast imaging (MCI) that provides a non-invasive way to monitor the COCs before and after maturation. MCI shows a change of intracellular activity during oocyte maturation, and a measures dynamic contrast between the cumulus granulosa shell and the oocytes. MCI also shows difference in the spectral response between oocytes that were graded into quality classes. MCI is based on shortcoherence digital holography. It uses intracellular motility as the endogenous imaging contrast of living tissue. MCI presents a new approach for cumulus-oocyte complex assessment.

 6. Multiaxial mechanical behavior of the porcine anterior lens capsule.

  Science.gov (United States)

  Heistand, M R; Pedrigi, R M; Delange, S L; Dziezyc, J; Humphrey, J D

  2005-11-01

  The biomechanics of the lens capsule of the eye is important both in physiologic processes such as accommodation and clinical treatments such as cataract surgery. Although the lens capsule experiences multiaxial stresses in vivo, there have been no measurements of its multiaxial properties or possible regional heterogeneities. Rather all prior mechanical data have come from 1-D pressure-volume or uniaxial force-length tests. Here, we report a new experimental approach to study in situ the regional, multiaxial mechanical behavior of the lens capsule. Moreover, we report multiaxial data suggesting that the porcine anterior lens capsule exhibits a typical nonlinear pseudo-elastic behavior over finite strains, that the in situ state is pre-stressed multi-axially, and that the meridional and circumferential directions are principal directions of strain, which is nearly equi-biaxial at the pole but less so towards the equator. Such data are fundamental to much needed constitutive formulations.

 7. Developmental competence of porcine chimeric embryos produced by aggregation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Li, Juan; Jakobsen, Jannik E.; Xiong, Qiang

  2015-01-01

  The purpose of our study was to compare the developmental competence and blastomere allocation of porcine chimeric embryos formed by micro-well aggregation. Chimeras were created by aggregating either two blastomeres originating from 2-cell embryos or two whole embryos, where embryos were produced...... either by parthenogenetic activation (PA) or handmade cloning (HMC). Results showed that the developmental competence of chimeric embryos, evaluated based on their blastocyst rate and total cell number per blastocyst, was increased when two whole 2-cell stage embryos (PA or HMC) were aggregated....... In comparison, when two blastomeres were aggregated, the developmental competence of the chimeric embryos decreased if the blastomeres were either from PA or from HMC embryos, but not if they were from different sources, i.e. one PA and one HMC blastomere. To evaluate the cell contribution in embryo formation...

 8. Investigation of SNPs in the porcine desmoglein 1 gene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Daugaard, L.; Andresen, Lars Ole; Fredholm, M.

  2007-01-01

  epidermitis were diagnosed clinically as affected or unaffected. Two regions of the desmoglein I gene were sequenced and genotypes of the SNPs were established. Seven SNPs (823T>C, 828A>G, 829A>G, 830A>T, 831A>T, 838A>C and 1139C>T) were found in the analysed sequences and the allele frequencies were...... the location of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the porcine desmoglein I gene (PIG)DSGI in correlation to the cleavage site as well as if the genotype of the SNPs is correlated to susceptibility or resistance to the disease. Results: DNA from 32 affected and 32 unaffected piglets with exudative...... determined for the SNPs resulting in amino acid change. Four of the seven polymorphisms wre situated in the motif known to be important for toxin cleavage. The distribution of the genotypes between affected and unaffected animals was analysed. Conclusion: The study indicated a possible correlation between...

 9. Screening of supports for immobilization of commercial porcine pancreatic lipase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robison Scherer

  2011-12-01

  Full Text Available The aim of this work is to report the performance of different supports for the immobilization of commercial porcine pancreatic lipase. The immobilization tests were carried out in several types of Accurel, activated alumina, kaolin, montmorillonite, ion exchange resins and zeolites. The characterization of the supports showed differences in terms of specific area and morphology. The characteristics of the supports influenced the amount of enzyme adsorbed, yield of immobilization and esterification activity of the resulting immobilized catalyst. The clays KSF and natural and pillared montmorillonites presented potential for use as support for lipase immobilization in terms of yield and esterification activity. Yields of immobilization of 76.32 and 52.01% were achieved for clays KSF and natural montmorillonite, respectively. Esterification activities of 754.03, 595.51, 591.88 and 515.71 U.g-1 were obtained for lipases immobilized in Accurel MP-100, Amberlite XAD-2, mordenite and pillared montmorillonite, respectively.

 10. Energetic recovery in porcine grafts by minimally invasive liver oxygenation.

  Science.gov (United States)

  Minor, Thomas; Scott, William E; Rizzari, Michael D; Suszynski, Thomas M; Luer, Bastian; Efferz, Patrik; Papas, Klearchos K; Paul, Andreas

  2012-12-01

  Gaseous insufflation of oxygen via the venous vascular system has proven to be an effective tool for preventing anoxic tissue injury after extended time periods of ischemic liver preservation. Most experimental studies so far have been undertaken in rat models and include a series of pinpricks into postsinusoidal venules as an outlet for the insufflated gas. Here, we describe a simplified technique for minimally invasive liver oxygenation in porcine grafts, representing a hassle-free access to organ oxygenation without vascular lesions. We retrieved livers from Landrace pigs and cold-stored them in histidine-tryptophan-ketoglutarate solution. Subsequent to 18 h preservation, we treated some livers for an additional 2 h with gaseous oxygen, insufflated via silicone tubing inserted into the suprahepatic caval vein. Gas pressure was limited to 18 mm Hg. We occluded the infrahepatic caval vein with a bulldog clamp. Gas bubbles left the graft via the portal vein. We assessed liver integrity by energetic tissue status and by controlled in vitro reperfusion with autologous blood. Magnetic resonance imaging demonstrated homogeneous gas distribution in the persufflated tissue without major shunting. Biochemical analyses revealed effective and homogeneous restoration of energetic homeostasis in the ischemic graft before reperfusion. Sinusoidal endothelial clearance of hyaluronic acid was significantly improved upon reperfusion, as was hepatic arterial flow. Parenchymal enzyme loss was concordantly mitigated after minimally invasive liver oxygenation. Our results indicate that gaseous oxygen persufflation of the porcine liver is possible without tissue trauma, and significantly enhances post-preservation recovery of the graft. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 11. Transcriptional Characterization of Porcine Leptin and Leptin Receptor Genes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dafne Pérez-Montarelo

  Full Text Available The leptin (LEP and its receptor (LEPR regulate food intake and energy balance through hypothalamic signaling. However, the LEP-LEPR axis seems to be more complex and its expression regulation has not been well described. In pigs, LEP and LEPR genes have been widely studied due to their relevance. Previous studies reported significant effects of SNPs located in both genes on growth and fatness traits. The aim of this study was to determine the expression profiles of LEP and LEPR across hypothalamic, adipose, hepatic and muscle tissues in Iberian x Landrace backcrossed pigs and to analyze the effects of gene variants on transcript abundance. To our knowledge, non porcine LEPR isoforms have been described rather than LEPRb. A short porcine LEPR isoform (LEPRa, that encodes a protein lacking the intracellular residues responsible of signal transduction, has been identified for the first time. The LEPRb isoform was only quantifiable in hypothalamus while LEPRa appeared widely expressed across tissues, but at higher levels in liver, suggesting that both isoforms would develop different roles. The unique LEP transcript showed expression in backfat and muscle. The effects of gene variants on transcript expression revealed interesting results. The LEPRc.1987C>T polymorphism showed opposite effects on LEPRb and LEPRa hypothalamic expression. In addition, one out of the 16 polymorphisms identified in the LEPR promoter region revealed high differential expression in hepatic LEPRa. These results suggest a LEPR isoform-specific regulation at tissue level. Conversely, non-differential expression of LEP conditional on the analyzed polymorphisms could be detected, indicating that its regulation is likely affected by other mechanisms rather than gene sequence variants. The present study has allowed a transcriptional characterization of LEP and LEPR isoforms on a range of tissues. Their expression patterns seem to indicate that both molecules develop peripheral

 12. Transcriptional Characterization of Porcine Leptin and Leptin Receptor Genes.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Montarelo, Dafne; Fernández, Almudena; Barragán, Carmen; Noguera, Jose L; Folch, Josep M; Rodríguez, M Carmen; Ovilo, Cristina; Silió, Luis; Fernández, Ana I

  2013-01-01

  The leptin (LEP) and its receptor (LEPR) regulate food intake and energy balance through hypothalamic signaling. However, the LEP-LEPR axis seems to be more complex and its expression regulation has not been well described. In pigs, LEP and LEPR genes have been widely studied due to their relevance. Previous studies reported significant effects of SNPs located in both genes on growth and fatness traits. The aim of this study was to determine the expression profiles of LEP and LEPR across hypothalamic, adipose, hepatic and muscle tissues in Iberian x Landrace backcrossed pigs and to analyze the effects of gene variants on transcript abundance. To our knowledge, non porcine LEPR isoforms have been described rather than LEPRb. A short porcine LEPR isoform (LEPRa), that encodes a protein lacking the intracellular residues responsible of signal transduction, has been identified for the first time. The LEPRb isoform was only quantifiable in hypothalamus while LEPRa appeared widely expressed across tissues, but at higher levels in liver, suggesting that both isoforms would develop different roles. The unique LEP transcript showed expression in backfat and muscle. The effects of gene variants on transcript expression revealed interesting results. The LEPRc.1987C>T polymorphism showed opposite effects on LEPRb and LEPRa hypothalamic expression. In addition, one out of the 16 polymorphisms identified in the LEPR promoter region revealed high differential expression in hepatic LEPRa. These results suggest a LEPR isoform-specific regulation at tissue level. Conversely, non-differential expression of LEP conditional on the analyzed polymorphisms could be detected, indicating that its regulation is likely affected by other mechanisms rather than gene sequence variants. The present study has allowed a transcriptional characterization of LEP and LEPR isoforms on a range of tissues. Their expression patterns seem to indicate that both molecules develop peripheral roles apart from

 13. Connexins form functional hemichannels in porcine ciliary epithelium.

  Science.gov (United States)

  Shahidullah, Mohammad; Delamere, Nicholas A

  2014-01-01

  The expression of connexins in the ciliary epithelium is consistent with gap junctions between the pigmented (PE) and nonpigmented ciliary epithelium (NPE) that form when connexon hemichannels from adjacent cells pair to form a channel. Here we present evidence that suggests undocked connexons may form functional hemichannels that permit exchange of substances between NPE and the aqueous humor. Intact porcine eyes were perfused via the ciliary artery and propidium iodide (PI) (MW 668) was added to the aqueous humor compartment as a tracer. After calcium-free solution containing PI was introduced into the aqueous humor compartment for 30 min, fluorescence microscopy revealed PI in the NPE cell layer. PI entry into the NPE was inhibited by calcium and by the connexin antagonist 18α-glycyrrhetinic acid (18-AGA). Studies also were carried out with cultured porcine NPE. Under normal conditions, little PI entered the cultured cells but calcium-free medium stimulated PI accumulation and the entry was inhibited by 18-AGA. In cells loaded with calcein (MW 622), calcium-free solution stimulated calcein exit. 18-AGA partially suppressed calcein exit in calcium-free medium. Connexin 43 and connexin 50 proteins were detected by western blot analysis in both native and cultured NPE. In the intact eye, immunolocalization studies revealed connexin 50 at the basolateral, aqueous humor-facing, margin of the NPE. In contrast, connexin 43 was observed at the junction of the PE and NPE layer and on the basolateral membrane of PE. The results point to functional hemichannels at the NPE basolateral surface. It is feasible that hemichannels might contribute to the transfer of substances between the ciliary epithelium cytoplasm and aqueous humor.

 14. Porosity of porcine bladder acellular matrix: impact of ACM thickness.

  Science.gov (United States)

  Farhat, Walid; Chen, Jun; Erdeljan, Petar; Shemtov, Oren; Courtman, David; Khoury, Antoine; Yeger, Herman

  2003-12-01

  The objectives of this study are to examine the porosity of bladder acellular matrix (ACM) using deionized (DI) water as the model fluid and dextran as the indicator macromolecule, and to correlate the porosity to the ACM thickness. Porcine urinary bladders from pigs weighing 20-50 kg were sequentially extracted in detergent containing solutions, and to modify the ACM thickness, stretched bladders were acellularized in the same manner. Luminal and abluminal ACM specimens were subjected to fixed static DI water pressure (10 cm); and water passing through the specimens was collected at specific time interval. While for the macromolecule porosity testing, the diffusion rate and direction of 10,000 MW fluoroescein-labeled dextrans across the ACM specimens mounted in Ussing's chambers were measured. Both experiments were repeated on the thin stretched ACM. In both ACM types, the fluid porosity in both directions did not decrease with increased test duration (3 h); in addition, the abluminal surface was more porous to fluid than the luminal surface. On the other hand, when comparing thin to thick ACM, the porosity in either direction was higher in the thick ACM. Macromolecule porosity, as measured by absorbance, was higher for the abluminal thick ACM than the luminal side, but this characteristic was reversed in the thin ACM. Comparing thin to thick ACM, the luminal side in the thin ACM was more porous to dextran than in the thick ACM, but this characteristic was reversed for the abluminal side. The porcine bladder ACM possesses directional porosity and acellularizing stretched urinary bladders may increase structural density and alter fluid and macromolecule porosity.

 15. Feasibility of endoscopic transumbilical thoracic sympathectomy in a porcine model.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Jixue; Zhu, Lihuan; Yang, Shengsheng; Chen, Long; Li, Dazhou; Zheng, Heping; Chen, Weisheng

  2013-07-01

  Thoracoscopic sympathectomy is an effective treatment for palmar hyperhidrosis. Current methods are associated with risks of chronic neuropathic pain and a visible chest scar. We developed a novel surgical technique for the performance of sympathectomy by embryonic natural orifice transumbilical endoscopic surgery with a flexible endoscope in a porcine model. Transumbilical flexible endoscopic thoracic sympathectomies were performed in seven farm pigs (three acute and four 4-week survivals). Under general anaesthesia, animals were intubated and mechanically ventilated with a dual lumen endotracheal tube through tracheostomy. A newly developed long transabdominal trocar was placed through the umbilicus. After insertion of a gastroscope through this trocar, a small incision was created on both sides of the diaphragm by a needle-knife. Then the gastroscope was inserted into the thoracic cavity, and the sympathetic chain was identified at the desired thoracic level and ablated. Operation time, safety and feasibility were recorded in all animals. The transumbilical thoracic sympathectomies were successfully completed in all pigs with a mean operation time of 66.7 ± 9.4 min. Intraoperative bleeding occurred in one pig during the electrosurgical incision of diaphragm tissue, which was successfully controlled by hot biopsy forceps. No other acute intraoperative complications were observed in any cases. In the acute group, the length of the diaphragm incision ranged from 4 to 5 mm in three pigs. In the survival group, the animals recovered promptly from surgery. In three pigs, a small pneumothorax was found in the postoperative chest X-ray, but all of them were completely resolved with conservative treatment. Autopsy showed all bilateral T3 sympathetic chains were successfully ablated and no evidence of vital structure injury or diaphragmatic hernia. Transumbilical flexible endoscopic thoracic sympathectomy is technically feasible, simple and safe in a porcine model. This

 16. Role of prostaglandins in development of porcine blastocysts.

  Science.gov (United States)

  Geisert, R D; Rasby, R J; Minton, J E; Wetteman, R P

  1986-02-01

  Rapid elongation of porcine blastocysts between Days 11 to 12 of pregnancy coincides with an increase in uterine luminal content of prostaglandins. The present study evaluated the effect of two prostaglandin synthesis inhibitors (indomethacin and flunixin meglumine) on elongation of porcine blastocysts from spherical to filamentous forms between Day 11 to 12 of pregnancy. Gilts were hemi-hysterectomized on Day 11 of pregnancy. The excised uterine horn was flushed with 0.9% saline and diameter of blastocysts recovered were measured. Immediately following surgery, pregnant gilts were assigned to receive either: 1) vehicle every 4 h, 2) flunixin meglumine (banamine) every 4 h, or 3) indomethacin every 12 h. The remaining uterine horn was removed and flushed after the time of blastocyst elongation estimated for each gilt on basis of blastocyst development in the first horn. Uterine flushings were analyzed for total calcium, protein, acid phosphatase activity, estrone, estradiol-17 beta and prostaglandin F. Pretreatment blastocyst diameter was similar for all groups and ranged from 1 mm to 20 mm. Treatment of gilts with either banamine or indomethacin effectively inhibited (P less than 0.001) the increase in uterine luminal content of PGF. Total calcium, estrone and estradiol-17 beta were not influenced by treatment. Total uterine luminal protein and acid phosphatase activity were reduced (P less than 0.05) in banamine treated gilts compared to those receiving vehicle or indomethacin treatments. Although total PGF recovered in uterine flushings was reduced during the period of blastocyst elongation, treatment with PGF synthetase inhibitors failed to block rapid elongation of blastocysts from the spherical to filamentous forms.

 17. Enzymatic engineering of the porcine genome with transposons and recombinases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlson Daniel F

  2007-07-01

  Full Text Available Abstract Background Swine is an important agricultural commodity and biomedical model. Manipulation of the pig genome provides opportunity to improve production efficiency, enhance disease resistance, and add value to swine products. Genetic engineering can also expand the utility of pigs for modeling human disease, developing clinical treatment methodologies, or donating tissues for xenotransplantation. Realizing the full potential of pig genetic engineering requires translation of the complete repertoire of genetic tools currently employed in smaller model organisms to practical use in pigs. Results Application of transposon and recombinase technologies for manipulation of the swine genome requires characterization of their activity in pig cells. We tested four transposon systems- Sleeping Beauty, Tol2, piggyBac, and Passport in cultured porcine cells. Transposons increased the efficiency of DNA integration up to 28-fold above background and provided for precise delivery of 1 to 15 transgenes per cell. Both Cre and Flp recombinase were functional in pig cells as measured by their ability to remove a positive-negative selection cassette from 16 independent clones and over 20 independent genomic locations. We also demonstrated a Cre-dependent genetic switch capable of eliminating an intervening positive-negative selection cassette and activating GFP expression from episomal and genome-resident transposons. Conclusion We have demonstrated for the first time that transposons and recombinases are capable of mobilizing DNA into and out of the porcine genome in a precise and efficient manner. This study provides the basis for developing transposon and recombinase based tools for genetic engineering of the swine genome.

 18. Aflatoxin B1 is toxic to porcine oocyte maturation.

  Science.gov (United States)

  Liu, Jun; Wang, Qiao-Chu; Han, Jun; Xiong, Bo; Sun, Shao-Chen

  2015-07-01

  As a toxic secondary metabolite of Aspergillus species, Aflatoxin B1 (AFB1) is a major food and feed contaminant in tropical and sub-tropical regions with high temperature and humidity. It has been reported to be toxic to the female reproductive system in laboratory and domestic animals. In the present study, the influence of acute exposure to AFB1 (10 and 50 μM, 44h) on porcine oocyte maturation and its possible mechanism were investigated. The maturation rates of oocytes decreased significantly in the presence of 50 μM of AFB1. Cell cycle analysis showed that most oocytes were arrested at germinal vesicle breakdown or meosis I stage. However, actin assembly, spindle structure and chromosome alignment were not disrupted after exposure to 50 μM AFB1. Further study showed that DNA methylation levels increased in treated oocytes (50 μM). Histone methylation levels were also analysed after treatment (50 μM): H3K27me3 and H3K4me2 levels decreased, whereas H3K9me3 level increased, indicating that epigenetic modification was affected. AFB1 treatment (50 μM) also induced oxidative stress and further led to autophagy, as shown by accumulation of reactive oxygen species, up-regulated LC3 protein expression and increased mRNA levels of ATG3, ATG5 and ATG7. Annexin V-FITC staining assay revealed that AFB1 treatment (50 μM) resulted in oocyte early apoptosis, which was confirmed by increased Bak, Bax, Bcl-xl mRNA levels. Collectively, our results suggest that AFB1 disrupts porcine oocyte maturation through changing epigenetic modifications as well as inducing oxidative stress, excessive autophagy and apoptosis.

 19. Development and evaluation of a retroperitoneal dialysis porcine model.

  Science.gov (United States)

  Okhunov, Zhamshid; Yoon, Renai; Perez Lanzac, Alberto; Sgroi, Michael; Lau, Wei Ling; Del Junco, Michael; Ordon, Michael; Drysch, Austin; Hwang, Christina; Vernez, Simone L; Fujitani, Roy; Kabutey, Nii-Kabu; Kalantar-Zadeh, Kamyar; Landman, Jaime

  2016-08-01

  We attempted to create a surgical model to evaluate the retroperitoneal space for the ability to transfer solutes through the retroperitoneal membrane. Our dual objectives were to develop a technique to assess the feasibility of retroperitoneal dialysis (RPD) in a porcine model. We incorporated two 35-kg Yorkshire pigs for this pilot study. In the first animal, we clamped renal vessels laparoscopically. In the second animal, we embolized renal arteries. In both animals, we dilated the retroperitoneal space bilaterally and deployed dialysis catheters. We measured serum creatinine (Cr), urea, and electrolytes at baseline 6 hours before the dialysis and every 4 hours after. We successfully created retroperitoneal spaces bilaterally and deployed dialysis catheters in both animals. In the first animal, dialysate and plasma Cr ratio (D/P) on the left and right side were 0.43 and 0.3, respectively. Cr clearance by 40 minutes of dialysis treatment was 6.3 mL/min. The ratio of dialysate glucose at 4 hours dwell time to dialysate glucose at 0 dwell time (D/D0) for left/rights sides were 0.02 and 0.02, respectively. kt/Vurea was 0.43. In the second animal, D/P Cr for left/right sides were 0.34 and 0.33, respectively. kt/Vurea was 0.17. We euthanized the pigs due to fluid collection in the peritoneal space and rapid increase of serum Cr, urea, and electrolytes. We demonstrated the feasibility of creation of a functionally anephric porcine model with successful development of retroperitoneal spaces using balloon inflation. Notwithstanding minimal clearance and limited diffusion capacity in this experiment, additional studies are needed to examine potential use of retroperitoneal space for peritoneal dialysis.

 20. Impact of porcine epidemic diarrhea on performance of growing pigs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Alvarez

  Full Text Available The impact of porcine epidemic diarrhea virus (PEDv infection on the US pork industry has mainly been attributed to the mortality that it causes in suckling piglets, and, consequently, much effort has been invested in the quantification of its effect in sow farms. However, no information on the performance of surviving pigs that were exposed to the PEDv as piglets is available. Here, a retrospective cohort study to evaluate the impact of porcine epidemic diarrhea virus (PEDv infection on growing pigs' performance, as indicated by mortality, average daily gain (ADG, average daily feed intake (ADFI, and feed conversion ratio (FCR was performed using production records from weaned pigs in nursery and wean-to-finish sites from sow farms that became PEDv-infected between May 2013 and June 2014. Production records from the first batch of growing pigs weaned in infected flows after the PEDv outbreak ("infected batches" were compared with those from pigs weaned within the previous 14 to 120 days ("control batches". Performance records from infected and control batches, paired by flow, were compared using non-parametric paired tests. Mortality, ADG and FCR were significantly different in PEDv-positive (infected compared with PEDv-negative (control batches, with a mean increase of mortality and FCR of 11% and 0.5, respectively, and a decrease of ADG of 0.16 lb/day. Our results demonstrate a poorer performance of growing pigs weaned after a PEDv outbreak compared with those weaned within the previous 14-120 days, suggesting that in addition to the mortality induced by PEDv in suckling pigs, the disease also impairs the performance of surviving pig. These findings help to quantify the impact of PEDv infection in the US and, ultimately, contribute to efforts to quantify the cost-effectiveness of disease prevention and control measures.

 1. Genetic characterization of Porcine Circovirus 2 found in Malaysia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yew Tan D

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Background Porcine circovirus type 2 is the primary etiological agent associated with a group of complex multi-factorial diseases classified as Porcine Circovirus Associated Diseases (PCVAD. Sporadic cases reported in Malaysia in 2007 caused major economic losses to the 2.2 billion Malaysian ringgit (MYR (approximately 0.7 billion US dollar swine industry. The objective of the present study was to determine the association between the presence of PCV2 and occurrences of PCVAD. Results This study showed that 37 out of 42 farms sampled were positive for PCV2 using PCR screening. Thirteen whole genome of PCV2 isolates from pigs with typical PCVAD symptoms were successfully sequenced. These isolates shared 98.3-99.2% similarities with sequences of isolates from the Netherlands. All thirteen isolates fell into the same clade as PCV2b isolates from other countries. Amino acid sequence analysis of the putative capsid protein (ORF2 of the PCV2 revealed that there are three clusters found in Malaysia, namely cluster 1C and 1A/1B. Of interest, three of the isolates (isolates Mal 005, Mal 006 and Mal 010 had a proline substitution for arginine or isoleucine encoded at nt. position 88-89. Eight of the isolates had mutations at the C terminus of the putative capsid protein suggestive of higher pathogenicity which may account for the high reports of PCVAD clinical symptoms in 2007. Conclusion Phylogenetic study suggests that there may be a link between movements of animals by import of breeders into the country being the route of entry of the virus. While it is not possible to eradicate the virus from commercial pigs, the swine industry in Malaysia can be safeguarded by control measures implemented throughout the country. These measures should include improved biosecurity, disease surveillance; vaccination as well as enforcement of regulations formulated to control and prevent the spread of this disease on a national scale.

 2. Genomic variation in the porcine immunoglobulin lambda variable region.

  Science.gov (United States)

  Guo, Xi; Schwartz, John C; Murtaugh, Michael P

  2016-04-01

  Production of a vast antibody repertoire is essential for the protection against pathogens. Variable region germline complexity contributes to repertoire diversity and is a standard feature of mammalian immunoglobulin loci, but functional V region genes are limited in swine. For example, the porcine lambda light chain locus is composed of 23 variable (V) genes and 4 joining (J) genes, but only 10 or 11 V and 2 J genes are functional. Allelic variation in V and J may increase overall diversity within a population, yet lead to repertoire holes in individuals lacking key alleles. Previous studies focused on heavy chain genetic variation, thus light chain allelic diversity is not known. We characterized allelic variation of the porcine immunoglobulin lambda variable (IGLV) region genes. All intact IGLV genes in 81 pigs were amplified, sequenced, and analyzed to determine their allelic variation and functionality. We observed mutational variation across the entire length of the IGLV genes, in both framework and complementarity determining regions (CDRs). Three recombination hotspot motifs were also identified suggesting that non-allelic homologous recombination is an evolutionarily alternative mechanism for generating germline antibody diversity. Functional alleles were greatest in the most highly expressed families, IGLV3 and IGLV8. At the population level, allelic variation appears to help maintain the potential for broad antibody repertoire diversity in spite of reduced gene segment choices and limited germline sequence modification. The trade-off may be a reduction in repertoire diversity within individuals that could result in an increased variation in immunity to infectious disease and response to vaccination.

 3. Porcine pancreatic lipase related protein 2 has high triglyceride lipase activity in the absence of colipase.

  Science.gov (United States)

  Xiao, Xunjun; Ross, Leah E; Sevilla, Wednesday A; Wang, Yan; Lowe, Mark E

  2013-09-01

  Efficient dietary fat digestion is essential for newborns who consume more dietary fat per body weight than at any other time of life. In many mammalian newborns, pancreatic lipase related protein 2 (PLRP2) is the predominant duodenal lipase. Pigs may be an exception since PLRP2 expression has been documented in the intestine but not in the pancreas. Because of the differences in tissue-specific expression, we hypothesized that the kinetic properties of porcine PLRP2 would differ from those of other mammals. To characterize its properties, recombinant porcine PLRP2 was expressed in HEK293T cells and purified to homogeneity. Porcine PLRP2 had activity against tributyrin, trioctanoin and triolein. The activity was not inhibited by bile salts and colipase, which is required for the activity of pancreatic triglyceride lipase (PTL), minimally stimulated PLRP2 activity. Similar to PLRP2 from other species, PLRP2 from pigs had activity against galactolipids and phospholipids. Importantly, porcine PLRP2 hydrolyzed a variety of dietary substrates including pasteurized human mother's milk and infant formula and its activity was comparable to that of PTL. In conclusion, porcine PLRP2 has broad substrate specificity and has high triglyceride lipase activity even in the absence of colipase. The data suggest that porcine PLRP2 would be a suitable lipase for inclusion in recombinant preparations for pancreatic enzyme replacement therapy.

 4. MicroRNA-199a-5p Affects Porcine Preadipocyte Proliferation and Differentiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xin-E Shi

  2014-05-01

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs, a class of small non-coding RNAs, have emerged as novel and potent regulators of adipogenesis. However, few miRNAs have been fully investigated in porcine adipogenesis, given the fact that pig is not only an apropos model of human obesity research, but also a staple meat source of human diet. In this study, we showed that miRNA-199a-5p is highly expressed in porcine subcutaneous fat deposits compared to several other tissue types and organs measured alongside. Overexpression of miR-199a-5p in porcine preadipocytes significantly promoted cell proliferation while attenuating the lipid deposition in porcine adipocytes. By target gene prediction and experimental validation, we demonstrated that caveolin-1 (Cav-1 may be a bona fide target of miR-199a-5p in porcine adipocytes, accounting for some of miR-199a-5p’s functions. Taken together, our data established a role of miR-199a-5p in porcine preadipocyte proliferation and differentiation, which is at least partially played by downregulating Cav-1.

 5. Comparison of Riboflavin/Ultraviolet-A Cross-Linking in Porcine, Rabbit, and Human Sclera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yali Zhang

  2014-01-01

  Full Text Available Purpose. To compare the biomechanical properties of porcine, rabbit, and human sclera before and after riboflavin/ultraviolet-A (UVA collagen cross-linking (CXL. Methods. Eight rabbits, 8 porcine eyeballs, and 8 human eyeballs were included. One rabbit eye and half of each bisected human and porcine eyeball were treated with riboflavin/UVA CXL. Untreated fellow rabbit eyes and eyeball halves served as controls. A 10 mm × 20 mm scleral band was harvested from each specimen. From this band, two 3.5 mm × 15.0 mm strips were prepared for biomechanical testing. The biomechanical parameters were ultimate stress, stress and Young’s modulus. Results. Values of stress, and Young’s modulus showed that human sclera was 4 times stiffer than porcine sclera and 3 times stiffer than rabbit sclera. In rabbit sclera, both the stress and Young’s modulus were significantly increased by CXL (P0.05. Conclusions. Human sclera has higher biomechanical stiffness than porcine and rabbit sclera. With the same irradiation dose, riboflavin/UVA CXL increases the biomechanical stiffness of rabbit sclera but not porcine or human sclera.

 6. Molecular characterization, sequence analysis and tissue expression of a porcine gene – MOSPD2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yang Jie

  2017-01-01

  Full Text Available The full-length cDNA sequence of a porcine gene, MOSPD2, was amplified using the rapid amplification of cDNA ends method based on a pig expressed sequence tag sequence which was highly homologous to the coding sequence of the human MOSPD2 gene. Sequence prediction analysis revealed that the open reading frame of this gene encodes a protein of 491 amino acids that has high homology with the motile sperm domain-containing protein 2 (MOSPD2 of five species: horse (89%, human (90%, chimpanzee (89%, rhesus monkey (89% and mouse (85%; thus, it could be defined as a porcine MOSPD2 gene. This novel porcine gene was assigned GeneID: 100153601. This gene is structured in 15 exons and 14 introns as revealed by computer-assisted analysis. The phylogenetic analysis revealed that the porcine MOSPD2 gene has a closer genetic relationship with the MOSPD2 gene of horse. Tissue expression analysis indicated that the porcine MOSPD2 gene is generally and differentially expressed in the spleen, muscle, skin, kidney, lung, liver, fat and heart. Our experiment is the first to establish the primary foundation for further research on the porcine MOSPD2 gene.

 7. Does Glucagon Improve Survival in a Porcine (Sus Scrofa) of Adult Asphyxial Cardiac Arrest in Addition to Standard Epinephrine Therapy?

  Science.gov (United States)

  2012-01-17

  UDIIILI: oa. I..UN I ItA!.. I NUMDI:It Does Glucagon improve survival in a porcine (Sus Scrofa ) of adult asphyxial cardiac arrest in addition to...EXPIRATION DATE: 25 Mar 13 PROTOCOL TITLE: Does Glucagon Improve Survival in a Porcine (Sus scrofa ) Model of Adult Asphyxial Cardiac Arrest in Addition...Additions: Deletions: 2 Protocol No: A-2007-03 Protocol Title: Does Glucagon Improve Survival in a Porcine (Sus scrofa ) Model of Adult Asphyxial

 8. Porcine epidemic diarrhea virus RNA present in commercial spray-dried porcine plasma is not infectious to naive pigs.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tanja Opriessnig

  Full Text Available Porcine epidemic diarrhea virus emerged in North America in April 2013 and has since been identified in 30 U.S. States, Canada and Mexico. The rapid spread of PEDV has raised concerns about the role of feed and particularly pork-by-product components such as spray-dried porcine plasma (SDPP in PEDV transmission. The aim of this study was to determine the infectivity of PEDV RNA present in commercial SDPP. Specifically, 40 3-week-old PEDV naïve pigs were randomly assigned to one of five treatment groups. At day post inoculation (dpi 0, NEG-CONTROL pigs were sham-inoculated, PEDV-CONTROL pigs received cell culture propagated PEDV, and SDPP-CONTROL pigs were switched to a diet with 5% SDPP containing 5.1±0.1 log10 PEDV RNA copies/g. To evaluate a potential positive effect of anti-PEDV antibodies in SDPP on PEDV challenge, four days prior to PEDV challenge the pigs in the SDPP-PEDV group were switched to and remained on a 5% SDPP diet through dpi 28. Another group, EGG-PEDV, was orally administered a commercial egg-derived liquid PEDV globulin product from dpi -4 through 6. All PEDV-CONTROL pigs began shedding PEDV in feces by dpi 3 and seroconverted between dpi 7 and 14, whereas pigs in NEG-CONTROL and SDPP-CONTROL groups remained PEDV RNA negative and did not seroconvert to PEDV for the study duration. This indicates no evidence of infectivity of the PEDV RNA in the SDPP lot utilized. Furthermore, under the study conditions SDPP or egg-derived liquid PEDV globulin addition did not significantly alter PEDV-shedding or overall disease course after experimental challenge.

 9. Noninvasive measurement of wave speed of porcine cornea in ex vivo porcine eyes for various intraocular pressures.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Boran; Sit, Arthur J; Zhang, Xiaoming

  2017-11-01

  The objective of this study was to extend an ultrasound surface wave elastography (USWE) technique for noninvasive measurement of ocular tissue elastic properties. In particular, we aim to establish the relationship between the wave speed of cornea and the intraocular pressure (IOP). Normal ranges of IOP are between 12 and 22mmHg. Ex vivo porcine eye balls were used in this research. The porcine eye ball was supported by the gelatin phantom in a testing container. Some water was pour into the container for the ultrasound measurement. A local harmonic vibration was generated on the side of the eye ball. An ultrasound probe was used to measure the wave propagation in the cornea noninvasively. A 25 gauge butterfly needle was inserted into the vitreous humor of the eye ball under the ultrasound imaging guidance. The needle was connected to a syringe. The IOP was obtained by the water height difference between the water level in the syringe and the water level in the testing container. The IOP was adjusted between 5mmHg and 30mmHg with a 5mmHg interval. The wave speed was measured at each IOP for three frequencies of 100, 150 and 200Hz. Finite element method (FEM) was used to simulate the wave propagation in the corneal according to our experimental setup. A linear viscoelastic FEM model was used to compare the experimental data. Both the experiments and the FEM analyses showed that the wave speed of cornea increased with IOP. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. Effects of the Sheep Polyclonal Antibodies Against the Porcine Adipocyte Plasma Membrane Proteins on Porcine Carcass Composition and Meat Quality

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GAO Shi-zheng; HU Hong-mei; LIU Ling-yun; ZHANG Xi; LIU Yong-gang; GE Chang-rong

  2007-01-01

  To detect the effects of the polyclonal antibodies raised in sheep against porcine adipocyte plasma membranes on the porcine carcass composition and meat quality, 30 pigs assigned into 6 treatment groups were given intraperitoneal injections of sheep antipig adipocyte plasma membrane immunoglobulin (ASIg) or sheep nonimmune serum immunoglobulin (NSIg). At the end of the experiment, the pigs were slaughtered at 90 kg body weight, and carcasses and meat quality were evaluated. The results showed that when pigs intraperitoneally immunized with 20 or 30 mg ASIg at 15 kg body weight, 20 mg purified ASIg twice at 15 and 60 kg body weight, or 20 mg purified ASIg at 60 kg body weight, respectively, their lean meat percentage, fat meat percentage, backfat thickness, loin eye area leaf fat weight, caul fat weight, heart weight, liver weight, and kidney weight were significantly affected. However, the kidney weight, lung weight, dressing percentage,and spleen weight did not remarkably change. Our results indicated that pigs intraperitoneally immunized with 20 or 30 mg ASIg at 15 kg body weight, and 20 mg ASIg twice at 15 and 60 kg body weight, have significantly different drip loss rate,cooked meat ratio, tenderness, storage loss rate, muscle fiber diameter, moisture content, dry matter content, crude protein content, and crude fat content from the control group that received 20 mg NSIg at 15 kg body weight. However, meat pH,meat color value, meat marbling score, inosinate, and myohemoglobin were not significantly affected. Our results indicated ASIg could not significantly affect the content of most muscular amino acids and intramuscular fatty acids.

 11. Comparative analysis of antibiotic resistance and phylogenetic group patterns in human and porcine urinary tract infectious Escherichia coli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hancock, Viktoria; Nielsen, E.M.; Krag, L.

  2009-01-01

  to relatively benign asymptomatic bacteriuria strains. Here we analyse a spectrum of porcine and human UTI E. coli strains with respect to their antibiotic resistance patterns and their phylogenetic groups, determined by multiplex PCR. The clonal profiles of the strains differed profoundly; whereas human...... strains predominantly belonged to clonal types B2 and D, these were not seen among the porcine strains, which all belonged to the E. coli clonal groups A and B1. Contrary to the human strains, the majority of the porcine strains were multidrug resistant. The distinct profiles of the porcine strains...... suggest selective pressure due to extensive antibiotic use....

 12. METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA ATRACŢIILOR TURISTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RADU COCEAN

  2014-11-01

  Full Text Available A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach. The article divides tourism attractions into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination.

 13. For a Dialectic of Representation [Pentru o dialectica a reprezentarii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona MARIES GRUIAN

  2010-04-01

  Full Text Available This study is a comparative analysis of the notion of literary representation from three different perspectives of the so-called “sacred monsters” of literary theory – W. Iser, A. Compagnon and P. Ricoeur. The focus of these pages is not a descriptive vision of the historical evolution of the term “representation”, but a comparative exercise of receptive synthesis. One of the defining traits of the study is pointing out the origins of term usage, fact that is considered useful in discovering the way the modern paradigm maintains the antic “model”. It is obvious that in time the notion became popular in the literary theory field and it developed a real polemic, which is why the historical perspective is proper while highlighting the development of such a notion of literary theory.

 14. Decellularization of human and porcine lung tissues for pulmonary tissue engineering.

  Science.gov (United States)

  O'Neill, John D; Anfang, Rachel; Anandappa, Annabelle; Costa, Joseph; Javidfar, Jeffrey; Wobma, Holly M; Singh, Gopal; Freytes, Donald O; Bacchetta, Matthew D; Sonett, Joshua R; Vunjak-Novakovic, Gordana

  2013-09-01

  The only definitive treatment for end-stage organ failure is orthotopic transplantation. Lung extracellular matrix (LECM) holds great potential as a scaffold for lung tissue engineering because it retains the complex architecture, biomechanics, and topologic specificity of the lung. Decellularization of human lungs rejected from transplantation could provide "ideal" biologic scaffolds for lung tissue engineering, but the availability of such lungs remains limited. The present study was designed to determine whether porcine lung could serve as a suitable substitute for human lung to study tissue engineering therapies. Human and porcine lungs were procured, sliced into sheets, and decellularized by three different methods. Compositional, ultrastructural, and biomechanical changes to the LECM were characterized. The suitability of LECM for cellular repopulation was evaluated by assessing the viability, growth, and metabolic activity of human lung fibroblasts, human small airway epithelial cells, and human adipose-derived mesenchymal stem cells over a period of 7 days. Decellularization with 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate (CHAPS) showed the best maintenance of both human and porcine LECM, with similar retention of LECM proteins except for elastin. Human and porcine LECM supported the cultivation of pulmonary cells in a similar way, except that the human LECM was stiffer and resulted in higher metabolic activity of the cells than porcine LECM. Porcine lungs can be decellularized with CHAPS to produce LECM scaffolds with properties resembling those of human lungs, for pulmonary tissue engineering. We propose that porcine LECM can be an excellent screening platform for the envisioned human tissue engineering applications of decellularized lungs. Copyright © 2013 The Society of Thoracic Surgeons. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Molecular evolution of the porcine type I interferon family: subtype-specific expression and antiviral activity.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yongming Sang

  Full Text Available Type I interferons (IFNs, key antiviral cytokines, evolve to adapt with ever-changing viral threats during vertebrate speciation. Due to novel pathogenic pressure associated with Suidae speciation and domestication, porcine IFNs evolutionarily engender both molecular and functional diversification, which have not been well addressed in pigs, an important livestock species and animal model for biomedical sciences. Annotation of current swine genome assembly Sscrofa10.2 reveals 57 functional genes and 16 pseudogenes of type I IFNs. Subfamilies of multiple IFNA, IFNW and porcine-specific IFND genes are separated into four clusters with ∼ 60 kb intervals within the IFNB/IFNE bordered region in SSC1, and each cluster contains mingled subtypes of IFNA, IFNW and IFND. Further curation of the 57 functional IFN genes indicates that they include 18 potential artifactual duplicates. We performed phylogenetic construction as well as analyses of gene duplication/conversion and natural selection and showed that porcine type I IFN genes have been undergoing active diversification through both gene duplication and conversion. Extensive analyses of the non-coding sequences proximal to all IFN coding regions identified several genomic repetitive elements significantly associated with different IFN subtypes. Family-wide studies further revealed their molecular diversity with respect to differential expression and restrictive activity on the resurgence of a porcine endogenous retrovirus. Based on predicted 3-D structures of representative animal IFNs and inferred activity, we categorized the general functional propensity underlying the structure-activity relationship. Evidence indicates gene expansion of porcine type I IFNs. Genomic repetitive elements that associated with IFN subtypes may serve as molecular signatures of respective IFN subtypes and genomic mechanisms to mediate IFN gene evolution and expression. In summary, the porcine type I IFN profile has

 16. Inhibition of NF-κB promotes autophagy via JNK signaling pathway in porcine granulosa cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gao, Hui; Lin, Lu; Haq, Ihtesham Ul; Zeng, Shen-ming, E-mail: zengshenming@gmail.com

  2016-04-22

  The transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) plays an important role in diverse processes, including cell proliferation and differentiation, apoptosis and inflammation. However, the role of NF-κB in porcine follicle development is not clearly elucidated. In this study, we demonstrated that follicle stimulating hormone (FSH) increased the level of inhibitor of NF-κB (IκB) protein and promoted the cytoplasmic localization of p65, indicating that FSH inhibits the activation of NF-κB in porcine granulosa cells. Moreover, inhibition of NF-κB by FSH or another specific inhibitor of NF-κB, pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC), could activate JNK signaling and enhance autophagic activity in porcine granulosa cells. Knockdown of RelA (p65) Subunit of NF-κB by RNA interference abrogated the activation of JNK signaling pathway and the increase of autophagic protein expression by FSH. Meanwhile, the functional significance of FSH or PDTC-mediated autophagy were further investigated. Our results demonstrated that the increased autophagy promoted progesterone secretion in porcine granulosa cells. Blockage of autophagy by chloroquine obviated the FSH or PDTC-induced progesterone production. Taken together, these results indicate that inhibition of NF-κB increased autophagy via JNK signaling, and promote steroidogenesis in porcine granulosa cells. Our results provide new insights into the regulation and function of autophagy in mammalian follicle development. - Highlights: • FSH inhibits the activation of NF-κB in porcine primary granulosa cells. • Inhibition of NF-κB by FSH promotes autophagy via JNK signaling in granulosa cells. • Increased autophagy contributes to progesterone production in granulosa cells. • This is the first report against beclin1 regulation in porcine granulosa cells.

 17. Cardiac Dysfunction in a Porcine Model of Pediatric Malnutrition.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Fabiansen

  Full Text Available Half a million children die annually of severe acute malnutrition and cardiac dysfunction may contribute to the mortality. However, cardiac function remains poorly examined in cases of severe acute malnutrition.To determine malnutrition-induced echocardiographic disturbances and longitudinal changes in plasma pro-atrial natriuretic peptide and cardiac troponin-T in a pediatric porcine model.Five-week old piglets (Duroc-x-Danish Landrace-x-Yorkshire were fed a nutritionally inadequate maize-flour diet to induce malnutrition (MAIZE, n = 12 or a reference diet (AGE-REF, n = 12 for 7 weeks. Outcomes were compared to a weight-matched reference group (WEIGHT-REF, n = 8. Pro-atrial natriuretic peptide and cardiac troponin-T were measured weekly. Plasma pro-atrial natriuretic peptide decreased in both MAIZE and AGE-REF during the first 3 weeks but increased markedly in MAIZE relative to AGE-REF during week 5-7 (p ≤ 0.001. There was overall no difference in plasma cardiac troponin-T between groups. However, further analysis revealed that release of cardiac troponin-T in plasma was more frequent in AGE-REF compared with MAIZE (OR: 4.8; 95%CI: 1.2-19.7; p = 0.03. However, when release occurred, cardiac troponin-T concentration was 6.9-fold higher (95%CI: 3.0-15.9; p < 0.001 in MAIZE compared to AGE-REF. At week 7, the mean body weight in MAIZE was lower than AGE-REF (8.3 vs 32.4 kg, p < 0.001, whereas heart-weight relative to body-weight was similar across the three groups. The myocardial performance index was 86% higher in MAIZE vs AGE-REF (p < 0.001 and 27% higher in MAIZE vs WEIGHT-REF (p = 0.025.Malnutrition associates with cardiac dysfunction in a pediatric porcine model by increased myocardial performance index and pro-atrial natriuretic peptide and it associates with cardiac injury by elevated cardiac troponin-T. Clinical studies are needed to see if the same applies for children suffering from malnutrition.

 18. Regional distribution of phospholipids in porcine vitreous humor.

  Science.gov (United States)

  Schnepf, Abigail; Yappert, Marta Cecilia; Borchman, Douglas

  2017-07-01

  This project explores the regional phospholipid distribution in porcine vitreous humor, retina, and lens. Matrix-assisted laser desorption mass spectrometry has been used previously to image lipids, proteins, and other metabolites in retinas and lenses. However, the regional composition of phospholipids in vitreous humors is not known. To address this issue, we have applied this mass spectral method to explore the regional phospholipid distribution in porcine vitreous humor both ex-situ and in-vitro. To establish the possible source(s) of phospholipids in the vitreous humor, compositional studies of the lens and retina were also pursued. Due to the overall low levels of phospholipids in vitreous humor, it was necessary to optimize the experimental approaches for ex-situ and in-vitro studies. The sensitivity observed in the spectra of methanol extracts from the lens and retina was higher than that for methanol:chloroform extracts, but the compositional trends were the same. A fourfold improvement in sensitivity was observed in the analysis of vitreous humor extracts obtained with the Bligh and Dyer protocol relative to the other two extraction methods. For ex-situ studies, the 'stamp method' with para-nitroaniline as the matrix was chosen. Throughout the vitreous humor, phosphatidylcholines were the most abundant phospholipids. In-vitro results showed higher relative levels of phospholipids compared to the 'stamp' method. However, more details in the regional phospholipid distribution were provided by the ex-situ approach. Both in-vitro and ex-situ results indicated higher levels of phospholipids in the posterior vitreous region, followed by the anterior and central regions. The posterior region contained more unsaturated species whereas more saturated phospholipids were detected in the anterior region. The observed trends suggest that the phospholipids detected in the posterior vitreous humor migrate from the retina and associated vasculature while those present in

 19. Rapamycin Rescues the Poor Developmental Capacity of Aged Porcine Oocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seung Eun Lee

  2014-05-01

  Full Text Available Unfertilized oocytes age inevitably after ovulation, which limits their fertilizable life span and embryonic development. Rapamycin affects mammalian target of rapamycin (mTOR expression and cytoskeleton reorganization during oocyte meiotic maturation. The goal of this study was to examine the effects of rapamycin treatment on aged porcine oocytes and their in vitro development. Rapamycin treatment of aged oocytes for 24 h (68 h in vitro maturation [IVM]; 44 h+10 μM rapamycin/24 h, 47.52±5.68 or control oocytes (44 h IVM; 42.14±4.40 significantly increased the development rate and total cell number compared with untreated aged oocytes (68 h IVM, 22.04±5.68 (p<0.05. Rapamycin treatment of aged IVM oocytes for 24 h also rescued aberrant spindle organization and chromosomal misalignment, blocked the decrease in the level of phosphorylated-p44/42 mitogen-activated protein kinase (MAPK, and increased the mRNA expression of cytoplasmic maturation factor genes (MOS, BMP15, GDF9, and CCNB1 compared with untreated, 24 h-aged IVM oocytes (p<0.05. Furthermore, rapamycin treatment of aged oocytes decreased reactive oxygen species (ROS activity and DNA fragmentation (p<0.05, and downregulated the mRNA expression of mTOR compared with control or untreated aged oocytes. By contrast, rapamycin treatment of aged oocytes increased mitochondrial localization (p<0.05 and upregulated the mRNA expression of autophagy (BECN1, ATG7, MAP1LC3B, ATG12, GABARAP, and GABARAPL1, anti-apoptosis (BCL2L1 and BIRC5; p<0.05, and development (NANOG and SOX2; p<0.05 genes, but it did not affect the mRNA expression of pro-apoptosis genes (FAS and CASP3 compared with the control. This study demonstrates that rapamycin treatment can rescue the poor developmental capacity of aged porcine oocytes.

 20. Sensitivity of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) to pH and heat treatment in the presence or absence of porcine plasma.

  Science.gov (United States)

  Quist-Rybachuk, G V; Nauwynck, H J; Kalmar, I D

  2015-12-31

  Emergence of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) resulted in massive neonatal mortality in the North-American and Asian pork industry. Measures to prevent its geographical spread are of utmost importance to safeguard susceptible porcine populations. The major infection route is direct or indirect faecal-oral contact. Adequate biosafety measures should be in place at all levels of the swine production chain, including feed and feed ingredients. Present study aimed to investigate the sensitivity of PEDV to thermal inactivation at neutral and alkaline pH in presence or absence of porcine plasma. Cell culture medium and porcine plasma at different pH (7.2, 9.2, 10.2) and temperature conditions (4 °C, 40 °C, 44 °C, 48 °C) were inoculated to a final titer of 5.5 log10 TCID50 PEDV/ml, incubated for up to 120 min and the residual infectivity was determined by endpoint dilution assay. Irrespective of presence of plasma, PEDV was not sensitive to pH 7.2-10.2 at 4 °C. At moderate temperatures (≥40 °C), both alkaline pH and presence of plasma potentiated thermal inactivation. Inactivation of 8 log10 TCID50/ml plasma within 30 min (8D valueplasma required heat treatment of 40 °C and alkalinization to pH 9.2 to achieve 8 log10 reduction within such time. At pH 10.2 and 48 °C, the 8D value was 4.6 min in plasma and 15.2 min in MEM. Here we propose heat-alkalinity-time (HAT) pasteurization as a highly efficient method to inactivate PEDV during industrial processing of porcine plasma.

 1. Suitability of porcine chondrocyte micromass culture to model osteoarthritis in vitro.

  Science.gov (United States)

  Schlichting, Niels; Dehne, Tilo; Mans, Karsten; Endres, Michaela; Stuhlmüller, Bruno; Sittinger, Michael; Kaps, Christian; Ringe, Jochen

  2014-07-07

  In vitro tissue models are useful tools for the development of novel therapy strategies in cartilage repair and care. The limited availability of human primary tissue and high costs of animal models hamper preclinical tests of innovative substances and techniques. In this study we tested the potential of porcine chondrocyte micromass cultures to mimic human articular cartilage and essential aspects of osteoarthritis (OA) in vitro. Primary chondrocytes were enzymatically isolated from porcine femoral condyles and were maintained in 96-multiwell format to establish micromass cultures in a high-throughput scale. Recombinant porcine tumor necrosis factor alpha (TNF-α) was used to induce OA-like changes documented on histological (Safranin O, collagen type II staining), biochemical (hydroxyproline assay, dimethylmethylene blue method), and gene expression level (Affymetrix porcine microarray, real time PCR) and were compared with published data from human articular cartilage and human micromass cultures. After 14 days in micromass culture, porcine primary chondrocytes produced ECM rich in proteoglycans and collagens. On gene expression level, significant correlations of detected genes with porcine cartilage (r = 0.90), human cartilage (r = 0.71), and human micromass culture (r = 0.75) were observed including 34 cartilage markers such as COL2A1, COMP, and aggrecan. TNF-α stimulation led to significant proteoglycan (-75%) and collagen depletion (-50%). Comparative expression pattern analysis revealed the involvement of catabolic enzymes (MMP1, -2, -13, ADAM10), chemokines (IL8, CCL2, CXCL2, CXCL12, CCXL14), and genes associated with cell death (TNFSF10, PMAIPI, AHR) and skeletal development (GPNMB, FRZB) including transcription factors (WIF1, DLX5, TWIST1) and growth factors (IGFBP1, -3, TGFB1) consistent with published data from human OA cartilage. Expression of genes related to cartilage ECM formation (COL2A1, COL9A1, COMP, aggrecan) as well as hypertrophic bone

 2. Characterization of the porcine TOR1A gene: The first step towards generation of a pig model for dystonia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carina; Madsen, Lone Bruhn; Bendixen, Christian;

  2009-01-01

  . The TOR1A gene was demonstrated to be localized on porcine chromosome 1. Single nucleotide polymorphism (SNP) analysis revealed several SNPs in the porcine TOR1A gene, both in the coding region and also in the 3′ UTR region. Overexpression of mutant (Δ∆E303-304) porcine TorsinA in neuroblastoma cells...

 3. A Study on the Inhibitory Potency of Protease Inhibitors in Porcine Colostrum

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU Qi; HE Rui-guo; LI Xiang; LIAO Sheng-rong; ZHOU Wu; DU Jin-ping; KONG Ni-jia

  2003-01-01

  Porcine colostrum and milk were separated into the acid-soluble fraction (SF) and casein frac-tion (CF) by centrifuge. Trypsin and chymotrypsin inhibitory capacity in porcine colostrum, milk and theircomponents were determined by incubating bovine trypsin or chymotrypsin in a medium. The inhibition of in-sulin-like growth factor Ⅰ (IGF-Ⅰ) and epidermal growth factor (EGF) degradation in pig small intestinal con-tents by porcine colostrum was measured by incubating iodinated IGF-Ⅰ or EGF. Degradation of labeled IGF-Ⅰor EGF was determined by monitoring the generation of radioactivity soluble in 30% trichloroacetic acid(TCA). The results showed that porcine colostrum had high levels of trypsin and chymotrypsin inhibitory ac-tivity and increased the stability of IGF-Ⅰ and EGF in pig intestinal contents. The SF was higher in inhibitorypotency than CF. The present study revealed that the protease inhibitors in porcine colostrum, milk-derivedand colostrum-specific, existed mainly in SF.

 4. Exposure to HT-2 toxin causes oxidative stress induced apoptosis/autophagy in porcine oocytes

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yue; Han, Jun; Zhu, Cheng-Cheng; Tang, Feng; Cui, Xiang-Shun; Kim, Nam-Hyung; Sun, Shao-Chen

  2016-01-01

  T-2 toxin is a main type A trichothecene mycotoxin which is the most toxic trichothecence. T-2 toxin has posed various toxic effects on human and animals in vigorous cell proliferation tissues like lymphoid, hematopoietic and gastrointestinal tissues, while HT-2 toxin is the major metabolite which is deacetylated by T-2 toxin. In this study, we focused on the toxic effects of HT-2 on porcine oocyte maturation. We treated the porcine oocyte with HT-2 toxin in vitro, and we first found that HT-2 treatment inhibited porcine oocyte polar body extrusion and cumulus cell expansion. We observed the disrupted meiotic spindle morphology after treatment, which might be due to the reduced p-MAPK protein level. Actin distribution was also disturbed, indicating that HT-2 affects cytoskeleton of porcine oocytes. We next explored the causes for the failure of oocyte maturation after HT-2 treatment. We found that HT-2 treated oocytes showed the increased ROS level, which indicated that oxidative stress had occurred. We also detected autophagy as well as early apoptosis in the treatment oocytes. Due to the fact that oxidative stress could induced apoptosis, our results indicated that HT-2 toxin caused oxidative stress induced apoptosis and autophagy, which further affected porcine oocyte maturation. PMID:27658477

 5. A Study on Heat Resistance and Initial Characterization of Protease Inhibitors in Porcine Colostrum

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHOU Qi; HE Rui-guo; YUAN Qian-hua; LI Xiang; LIAO Sheng-rong; ZHOU Wu; KONG Ni-jia

  2003-01-01

  Porcine colostrum was separated into the acid-soluble fraction (SF) and casein fraction (CF) by acidifying followed by centrifuge. SF was further separated by liquid chromatography and anisotropic membrane filtration. Capacities of the SF or CF of porcine colostrum, to inhibit trypsin and chymotrypsin activity and to inhibit the epidermal growth factor (EGF) degradation in pig small intestinal contents, were determined under different heat treatments. The study showed that trypsin inhibitors in porcine colostrum survived heat treatments of 100℃ water bath for up to 10 min, but exposure to boiling water bath for 30 min significantly decreased the inhibitory activity. Compared with the trypsin inhibitors, the chymotrypsin inhibitors were more heat-sensitive. SF was more heat-sensitive than CF. Separation of the SF of porcine colostrum by liquid chromatography and anisotropic membrane filtration revealed that the porcine colostrum protease inhibitors, those had the capacity to inhibit the trypsin-chymotrypsin activity and enhanced the stability of EGF in the gastrointestinal(GI) lumen of weaned pigs, existed mainly in SF, milk-derived, were a group of heat-labile small proteins with molecular weight of 10 000-50 000.

 6. Retention of gene expression in porcine islets after agarose encapsulation and long-term culture

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dumpala, Pradeep R., E-mail: pdumpala@rixd.org [The Rogosin Institute – Xenia Division, 740 Birch Road, Xenia, OH 45385 (United States); Holdcraft, Robert W.; Martis, Prithy C.; Laramore, Melissa A. [The Rogosin Institute – Xenia Division, 740 Birch Road, Xenia, OH 45385 (United States); Parker, Thomas S.; Levine, Daniel M. [The Rogosin Institute, 505 East 70th Street, New York, NY 10021 (United States); Smith, Barry H. [The Rogosin Institute, 505 East 70th Street, New York, NY 10021 (United States); NewYork-Presbyterian Hospital, Weill Medical College of Cornell University, 1300 York Avenue, New York, NY 10021 (United States); Gazda, Lawrence S. [The Rogosin Institute – Xenia Division, 740 Birch Road, Xenia, OH 45385 (United States)

  2016-08-05

  Agarose encapsulation of porcine islets allows extended in vitro culture, providing ample time to determine the functional capacity of the islets and conduct comprehensive microbiological safety testing prior to implantation as a treatment for type 1 diabetes mellitus. However, the effect that agarose encapsulation and long-term culture may have on porcine islet gene expression is unknown. The aim of the present study was to compare the transcriptome of encapsulated porcine islets following long-term in vitro culture against free islets cultured overnight. Global gene expression analysis revealed no significant change in the expression of 98.47% of genes. This indicates that the gene expression profile of free islets is highly conserved following encapsulation and long-term culture. Importantly, the expression levels of genes that code for critical hormones secreted by islets (insulin, glucagon, and somatostatin) as well as transcripts encoding proteins involved in their packaging and secretion are unchanged. While a small number of genes known to play roles in the insulin secretion and insulin signaling pathways are differentially expressed, our results show that overall gene expression is retained following islet isolation, agarose encapsulation, and long-term culture. - Highlights: • Effect of agarose encapsulation and 8 week culture on porcine islets was analyzed. • Transcriptome analysis revealed no significant change in a majority (98%) of genes. • Agarose encapsulation allows for long-term culture of porcine islets. • Islet culture allows for functional and microbial testing prior to clinical use.

 7. Ex vivo correlation of the permeability of metoprolol across human and porcine buccal mucosa.

  Science.gov (United States)

  Meng-Lund, Emil; Marxen, Eva; Pedersen, Anne Marie L; Müllertz, Anette; Hyrup, Birgitte; Holm, Rene; Jacobsen, Jette

  2014-07-01

  The pH partition theory proposes a correlation between fraction of unionized drug substance and permeability. The aim of this study was to compare the permeability of metoprolol and mannitol in ex vivo human and porcine buccal mucosa models at varying pH to validate whether the porcine permeability model is predictive for human buccal absorption. Human (n = 9-10) and porcine (n = 6-7) buccal mucosa were mounted in a modified Ussing chamber, and the kinetics of metoprolol and mannitol transport was assessed for a period of 5.5 h with the pH values of donor medium set at 7.4, 8.5, and 9.0. In addition, hematoxylin-eosin and Alcian blue-van Gieson were used as tissue stains to evaluate the histology and the presence of acidic polysaccharides (e.g., mucins), respectively. The permeability of metoprolol was decreased in human buccal mucosa by almost twofold when compared with porcine buccal mucosa with a positive correlation (r(2) = 0.96) between the permeability assessed in porcine and human buccal mucosa. There was no change in the degree of either epithelial swelling or desquamation when treating with the pH 9.0 donor medium for 5.5 h. These data suggest that buccal mucosa from pigs can be used to predict human buccal absorption.

 8. Profiling the genome-wide DNA methylation pattern of porcine ovaries using reduced representation bisulfite sequencing.

  Science.gov (United States)

  Yuan, Xiao-Long; Gao, Ning; Xing, Yan; Zhang, Hai-Bin; Zhang, Ai-Ling; Liu, Jing; He, Jin-Long; Xu, Yuan; Lin, Wen-Mian; Chen, Zan-Mou; Zhang, Hao; Zhang, Zhe; Li, Jia-Qi

  2016-02-25

  Substantial evidence has shown that DNA methylation regulates the initiation of ovarian and sexual maturation. Here, we investigated the genome-wide profile of DNA methylation in porcine ovaries at single-base resolution using reduced representation bisulfite sequencing. The biological variation was minimal among the three ovarian replicates. We found hypermethylation frequently occurred in regions with low gene abundance, while hypomethylation in regions with high gene abundance. The DNA methylation around transcriptional start sites was negatively correlated with their own CpG content. Additionally, the methylation level in the bodies of genes was higher than that in their 5' and 3' flanking regions. The DNA methylation pattern of the low CpG content promoter genes differed obviously from that of the high CpG content promoter genes. The DNA methylation level of the porcine ovary was higher than that of the porcine intestine. Analyses of the genome-wide DNA methylation in porcine ovaries would advance the knowledge and understanding of the porcine ovarian methylome.

 9. Radiation sensitivity of bacteria and virus in porcine xenoskin for dressing agent

  Science.gov (United States)

  Jo, Eu-Ri; Jung, Pil-Mun; Choi, Jong-il; Lee, Ju-Woon

  2012-08-01

  In this study, gamma irradiation sensitivities of bacteria and viruses in porcine skin were evaluated to establish the optimum sterilization condition for the dressing material and a xenoskin graft. Escherichia coli and Bacillus subtilis were used as model pathogens and inoculated at 106-107 log CFU/g. As model viruses, porcine parvovirus (PPV), bovine viral diarrhea virus (BVDV), and poliovirus were used and inoculated at 105-106 TCID50/g into porcine skin. The D10 value of E. coli was found to be 0.25±0.1 kGy. B. subtilis endospores produced under stressful environmental conditions showed lower radiation sensitivity as D10 was 3.88±0.3 kGy in porcine skin. The D10 values of PPV, BVDV, and poliovirus were found to be 1.73±0.2, 3.81±0.2, and 6.88±0.3 kGy, respectively. These results can offer the basic information required for inactivating pathogens by gamma irradiation and achieving dressing material and porcine skin grafts.

 10. Evaluation of the hypotensive potential of bovine and porcine collagen hydrolysates.

  Science.gov (United States)

  Faria, Mariza; da Costa, Elizabete Lourenço; Gontijo, José Antônio Rocha; Netto, Flávia Maria

  2008-09-01

  Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory activity and antihypertensive activity of bovine and porcine collagen hydrolysates in spontaneously hypertensive rats (SHR) were investigated. The hydrolyzed collagens were subjected to ultrafiltration using membranes with cutoffs of 30-50 kDa (permeate P1), 5-8 kDa (permeate P2), or 1-2 kDa (permeate P3) in order to obtain products with a narrower range of molecular size. The hydrolyzed bovine and porcine collagens and their permeates showed low ACE inhibitory activity (50% inhibitory concentration [IC(50)] = 5.42-15.58 mg of protein/mL). However, after in vitro gastrointestinal digestion, a significant increase in the ACE inhibitory potency of the hydrolyzed collagens was observed (IC(50) = 0.97-4.02 mg of protein/mL). Permeates had a higher ACE inhibitory activity and hypotensive activity than non-ultrafiltered hydrolysates. The P1 permeate of bovine and porcine collagen and the P3 fraction of the porcine collagen hydrolysate exhibited the best antihypertensive activity in vivo, promoting a maximum reduction in blood pressure of 22 mm Hg, 21.33 mm Hg, and 21.33 mm Hg, respectively, while lisinopril promoted a maximum reduction of 51.00 mm Hg. These results suggest that the commercial collagen hydrolysates of bovine and porcine origin may be a potential source of bioactive peptides.

 11. Amount and distribution of collagen in the pancreas have no effect on porcine islet isolation outcome.

  Science.gov (United States)

  Hilling, D; Rijkelijkhuizen, J K R A; Töns, H A M; Terpstra, O T; Bouwman, E

  2009-01-01

  Xenotransplantation of porcine islets of Langerhans is considered to be a possible alternative for clinical islet transplantation. However, porcine islet isolation procedures have been shown to produce highly variable yields between pigs with similar backgrounds. One of the variables that could account for this is the collagen substrate within the pancreas. We determined the amount and distribution of collagen within porcine pancreata as they determined islet isolation outcomes. This study involved the histological examination of 140 porcine pancreata (64 juvenile and 76 adult) and islet isolation from 58 adult organs. To quantify the amount of collagen, tissue samples were stained with Sirius Red. Collagen distribution was determined by assessing the presence of collagen in the endocrine-exocrine interface (the "islet capsule"), in tissue samples double-stained with Sirius Red and anti-insulin. Strong variation in total collagen was observed in both adult and juvenile pigs. The mean collagen content in the juvenile group was significantly lower than that in the adult group. Apparently, the pancreas undergoes a process of fibrosis as pigs age. The vast majority of islets from both adult and juvenile pancreata had no or only a limited collagen capsule. However, islet encapsulation was highly variable between pancreata. We observed no significant correlation between total collagen content or the percentage islet encapsulation and islet yield. Although total collagen content and islet encapsulation show great variability between pancreata, neither the amount nor the distribution of collagen affected porcine islet isolation outcome.

 12. Bioartificial heart: a human-sized porcine model--the way ahead.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Weymann

  Full Text Available BACKGROUND: A bioartificial heart is a theoretical alternative to transplantation or mechanical left ventricular support. Native hearts decellularized with preserved architecture and vasculature may provide an acellular tissue platform for organ regeneration. We sought to develop a tissue-engineered whole-heart neoscaffold in human-sized porcine hearts. METHODS: We decellularized porcine hearts (n = 10 by coronary perfusion with ionic detergents in a modified Langendorff circuit. We confirmed decellularization by histology, transmission electron microscopy and fluorescence microscopy, quantified residual DNA by spectrophotometry, and evaluated biomechanical stability with ex-vivo left-ventricular pressure/volume studies, all compared to controls. We then mounted the decellularized porcine hearts in a bioreactor and reseeded them with murine neonatal cardiac cells and human umbilical cord derived endothelial cells (HUVEC under simulated physiological conditions. RESULTS: Decellularized hearts lacked intracellular components but retained specific collagen fibers, proteoglycan, elastin and mechanical integrity; quantitative DNA analysis demonstrated a significant reduction of DNA compared to controls (82.6±3.2 ng DNA/mg tissue vs. 473.2±13.4 ng DNA/mg tissue, p<0.05. Recellularized porcine whole-heart neoscaffolds demonstrated re-endothelialization of coronary vasculature and measurable intrinsic myocardial electrical activity at 10 days, with perfused organ culture maintained for up to 3 weeks. CONCLUSIONS: Human-sized decellularized porcine hearts provide a promising tissue-engineering platform that may lead to future clinical strategies in the treatment of heart failure.

 13. Dimethyl Sulfoxide Perturbs Cell Cycle Progression and Spindle Organization in Porcine Meiotic Oocytes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xuan Li

  Full Text Available Meiotic maturation of mammalian oocytes is a precisely orchestrated and complex process. Dimethyl sulfoxide (DMSO, a widely used solvent, drug, and cryoprotectant, is capable of disturbing asymmetric cytokinesis of oocyte meiosis in mice. However, in pigs, DMSO's effect on oocyte meiosis still remains unknown. We aimed to evaluate if DMSO treatment will affect porcine oocyte meiosis and the underlying molecular changes as well. Interestingly, we did not observe the formation of the large first polar body and symmetric division for porcine oocytes treated with DMSO, contrary to findings reported in mice. 3% DMSO treatment could inhibit cumulus expansion, increase nuclear abnormality, disturb spindle organization, decrease reactive oxygen species level, and elevate mitochondrial membrane potential of porcine oocytes. There was no effect on germinal vesicle breakdown rate regardless of DMSO concentration. 3% DMSO treatment did not affect expression of genes involved in spindle organization (Bub1 and Mad2 and apoptosis (NF-κB, Pten, Bcl2, Caspase3 and Caspase9, however, it significantly decreased expression levels of pluripotency genes (Oct4, Sox2 and Lin28 in mature oocytes. Therefore, we demonstrated that disturbed cumulus expansion, chromosome alignment, spindle organization and pluripotency gene expression could be responsible for DMSO-induced porcine oocyte meiotic arrest and the lower capacity of subsequent embryo development. Our results provide new insights on DMSO's effect on porcine oocyte meiosis and raise safety concerns over DMSO's usage on female reproduction in both farm animals and humans.

 14. Toxic effects of atrazine on porcine oocytes and possible mechanisms of action.

  Science.gov (United States)

  Yuan, Bao; Liang, Shuang; Jin, Yong-Xun; Zhang, Ming-Jun; Zhang, Jia-Bao; Kim, Nam-Hyung

  2017-01-01

  Because atrazine is a widely used herbicide, its adverse effects on the reproductive system have been extensively researched. In this study, we investigated the effects of atrazine exposure on porcine oocyte maturation and the possible mechanisms. Our results showed that the rates of oocyte maturation significantly decreased after treatment with 200 μM atrazine in vitro. Atrazine treatment resulted in abnormal spindle morphology but did not affect actin distribution. Atrazine exposure not only triggered a DNA damage response but also decreased MPF levels in porcine oocytes. Our results also revealed that atrazine worsened porcine oocyte quality by causing excessive accumulation of superoxide radicals, increasing cathepsin B activity, and decreasing the GSH level and mitochondrial membrane potential. Furthermore, atrazine decreased developmental competence of porcine oocytes up to the blastocyst stage and changed some properties: cell numbers, apoptosis, and related gene expression levels. Collectively, our results indicate that porcine oocyte maturation is defective after atrazine treatment at least through disruption of spindle morphology, MPF activity, and mitochondrial function and via induction of DNA damage, which probably reduces developmental competence.

 15. Sound transmission in porcine thorax through airway insonification.

  Science.gov (United States)

  Peng, Ying; Dai, Zoujun; Mansy, Hansen A; Henry, Brian M; Sandler, Richard H; Balk, Robert A; Royston, Thomas J

  2016-04-01

  Many pulmonary injuries and pathologies may lead to structural and functional changes in the lungs resulting in measurable sound transmission changes on the chest surface. Additionally, noninvasive imaging of externally driven mechanical wave motion in the chest (e.g., using magnetic resonance elastography) can provide information about lung structural property changes and, hence, may be of diagnostic value. In the present study, a comprehensive computational simulation (in silico) model was developed to simulate sound wave propagation in the airways, lung, and chest wall under normal and pneumothorax conditions. Experiments were carried out to validate the model. Here, sound waves with frequency content from 50 to 700 Hz were introduced into airways of five porcine subjects via an endotracheal tube, and transmitted waves were measured by scanning laser Doppler vibrometry at the chest wall surface. The computational model predictions of decreased sound transmission with pneumothorax were consistent with experimental measurements. The in silico model can also be used to visualize wave propagation inside and on the chest wall surface for other pulmonary pathologies, which may help in developing and interpreting diagnostic procedures that utilize sound and vibration.

 16. In vitro permeability of silver nanoparticles through porcine oromucosal membrane.

  Science.gov (United States)

  Mauro, Marcella; Crosera, Matteo; Bianco, Carlotta; Bellomo, Francesca; Bovenzi, Massimo; Adami, Gianpiero; Filon, Francesca Larese

  2015-08-01

  Silver nanoparticles (AgNPs) can come in contact with human oral mucosa due to their wide use in food industry and hygiene devices. We evaluate transmucosal absorption of 19 nm AgNPs using excised porcine buccal mucosa applied on Franz diffusion cells. Two donor solutions were used: one containing AgNPs (0.5 g/L) and one derived from the ultrafiltration of the former and containing only Ag in its soluble form. Experiments were carried out separately for 4 h. Silver flux permeation was demonstrated through oral mucosa, showing similar values for AgNPs (6.8±4.5 ng cm(-2) h(-1)) and Ag ions (5.2±4.3 ng cm(-2) h(-1)). Our study demonstrates that silver can permeate the oromucosal barrier and that absorption is substantially due to Ag ions, since no permeation difference was found using the two solutions. Mucosal absorption has to be considered in further risk assessment studies.

 17. Nanoparticle passage through porcine jejunal mucus: Microfluidics and rheology.

  Science.gov (United States)

  Bhattacharjee, Sourav; Mahon, Eugene; Harrison, Sabine M; McGetrick, Jim; Muniyappa, Mohankumar; Carrington, Stephen D; Brayden, David J

  2017-04-01

  A micro-slide chamber was used to screen and rank sixteen functionalized fluorescent silica nanoparticles (SiNP) of different sizes (10, 50, 100 and 200 nm) and surface coatings (aminated, carboxylated, methyl-PEG1000ylated, and methyl-PEG2000ylated) according to their capacity to permeate porcine jejunal mucus. Variables investigated were influence of particle size, surface charge and methyl-PEGylation. The anionic SiNP showed higher transport through mucus whereas the cationic SiNP exhibited higher binding with lower transport. A size-dependence in transport was identified - 10 and 50 nm anionic (uncoated or methyl-PEGylated) SiNP showed higher transport compared to the larger 100 and 200 nm SiNP. The cationic SiNP of all sizes interacted with the mucus, making it more viscous and less capable of swelling. In contrast, the anionic SiNP (uncoated or methyl-PEGylated) caused minimal changes in the viscoelasticity of mucus. The data provide insights into mucus-NP interactions and suggest a rationale for designing oral nanomedicines with improved mucopermeability. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Activity of Zearalenone in the Porcine Intestinal Tract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Gajęcka

  2016-12-01

  Full Text Available This study demonstrates that low doses (somewhat above the No Observed Adverse Effect Level, NOAEL of the mycoestrogen zearalenone (ZEN and its metabolites display multispecificity towards various biological targets in gilts. The observed responses in gilts were surprising. The presence of ZEN and zearalenols (ZELs did not evoke a response in the porcine gastrointestinal tract, which was attributed to dietary tolerance. Lymphocyte proliferation was intensified in jejunal mesenteric lymph nodes, and lymphocyte counts increased in the jejunal epithelium with time of exposure. In the distal digestive tract, fecal bacterial counts decreased, the activity of fecal bacterial enzymes and lactic acid bacteria increased, and cecal water was characterized by higher genotoxicity. The accompanying hyperestrogenism led to changes in mRNA activity of selected enzymes (cytochrome P450, hydroxysteroid dehydrogenases, nitric oxide synthases and receptors (estrogen and progesterone receptors, and it stimulated post-translational modifications which play an important role in non-genomic mechanisms of signal transmission. Hyperestrogenism influences the regulation of the host’s steroid hormones (estron, estradiol and progesteron, it affects the virulence of bacterial genes encoding bacterial hydroxysteroid dehydrogenases (HSDs, and it participates in detoxification processes by slowing down intestinal activity, provoking energy deficits and promoting antiporter activity at the level of enterocytes. In most cases, hyperestrogenism fulfils all of the above roles. The results of this study indicate that low doses of ZEN alleviate inflammatory processes in the digestive system, in particular in the proximal and distal intestinal tract, and increase body weight gains in gilts.

 19. Porcine epidemic diarrhea virus infection: Etiology, epidemiology, pathogenesis and immunoprophylaxis.

  Science.gov (United States)

  Jung, Kwonil; Saif, Linda J

  2015-05-01

  Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV), a member of the genera Alphacoronavirus in the family Coronaviridae, causes acute diarrhea/vomiting, dehydration and high mortality in seronegative neonatal piglets. For the last three decades, PEDV infection has resulted in significant economic losses in the European and Asian pig industries, but in 2013-2014 the disease was also reported in the US, Canada and Mexico. The PED epidemic in the US, from April 2013 to the present, has led to the loss of more than 10% of the US pig population. The disappearance and re-emergence of epidemic PED indicates that the virus is able to escape from current vaccination protocols, biosecurity and control systems. Endemic PED is a significant problem, which is exacerbated by the emergence (or potential importation) of multiple PEDV variants. Epidemic PEDV strains spread rapidly and cause a high number of pig deaths. These strains are highly enteropathogenic and acutely infect villous epithelial cells of the entire small and large intestines although the jejunum and ileum are the primary sites. PEDV infections cause acute, severe atrophic enteritis accompanied by viremia that leads to profound diarrhea and vomiting, followed by extensive dehydration, which is the major cause of death in nursing piglets. A comprehensive understanding of the pathogenic characteristics of epidemic or endemic PEDV strains is needed to prevent and control the disease in affected regions and to develop an effective vaccine. This review focuses on the etiology, epidemiology, disease mechanisms and pathogenesis as well as immunoprophylaxis against PEDV infection.

 20. Biochemical characterization of exercise-trained porcine myocardium.

  Science.gov (United States)

  Laughlin, M H; Hale, C C; Novela, L; Gute, D; Hamilton, N; Ianuzzo, C D

  1991-07-01

  The purpose of this study was to determine whether cardiac biochemical adaptations are induced by chronic exercise training (ET) of miniature swine. Female Yucatan miniature swine were trained on a treadmill or were cage confined (C) for 16-22 wk. After training, the ET pigs had increased exercise tolerance, lower heart rates during exercise at submaximal intensities, moderate cardiac hypertrophy, increased coronary blood flow capacity, and increased oxidative capacity of skeletal muscle. Myosin from both the C and ET hearts was 100% of the V3 isozyme, and there were no differences between the myosin adenosine triphosphatase (ATPase) or myofibrillar ATPase activities of C and ET hearts. Also, the sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase activity and Na(+)-Ca2+ exchange activity of sarcolemmal vesicles were the same in cardiac muscle of C and ET hearts. Finally, the glycolytic and oxidative capacity of ET cardiac muscle was not different from control, since phosphofructokinase, citrate synthase, and 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase activities were the same in cardiac tissue from ET and C pigs. We conclude that endurance exercise training does not provide sufficient stress on the heart of a large mammal to induce changes in any of the three major cardiac biochemical systems of the porcine myocardium: the contractile system, the Ca2+ regulatory systems, or the metabolic system.

 1. Embryo Aggregation Promotes Derivation Efficiency of Outgrowths from Porcine Blastocysts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sang-Goo Lee

  2015-11-01

  Full Text Available Porcine embryonic stem cells (pESCs have become an advantageous experimental tool for developing therapeutic applications and producing transgenic animals. However, despite numerous reports of putative pESC lines, deriving validated pESC lines from embryos produced in vitro remains difficult. Here, we report that embryo aggregation was useful for deriving pESCs from in vitro-produced embryos. Blastocysts derived from embryo aggregation formed a larger number of colonies and maintained cell culture stability. Our derived cell lines demonstrated expression of pluripotent markers (alkaline phosphatase, Oct4, Sox2, and Nanog, an ability to form embryoid bodies, and the capacity to differentiate into the three germ layers. A cytogenetic analysis of these cells revealed that all lines derived from aggregated blastocysts had normal female and male karyotypes. These results demonstrate that embryo aggregation could be a useful technique to improve the efficiency of deriving ESCs from in vitro-fertilized pig embryos, studying early development, and deriving pluripotent ESCs in vitro in other mammals.

 2. Experimental Airborne Transmission of Porcine Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. S. Kristensen

  2013-01-01

  Full Text Available The objective of these studies was to investigate if porcine postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS could be induced in healthy pigs following contact with air from pigs with clinical signs of PMWS. The pigs were housed in different units. Either 31 (study I or 25 (study II pigs with clinical symptoms of PMWS from a PMWS-affected herd and 25 healthy pigs from a PMWS-free, but PCV2-positive, herd were housed in unit A. Fifty pigs from a PMWS-free herd were housed in unit B, which were connected by pipes to unit A. In unit C, 30 pigs from a PMWS-free herd were housed as controls. In study II, the pigs in units A and B from the PMWS-free herd developed clinical signs of PMWS 2-3 weeks after arrival. PMWS was confirmed at necropsy and the diseased pigs had increased PCV2 load and increased antibody titers against PCV2 in serum that coincided with the development of clinical signs typical of PMWS. Sequence analysis revealed that the PCV2 isolate belonged to genotype 2b. In conclusion, the present study showed that PMWS can be induced in pigs from a PMWS-free herd by airborne contact with pigs from a PMWS-affected herd.

 3. Activity of Zearalenone in the Porcine Intestinal Tract.

  Science.gov (United States)

  Gajęcka, Magdalena; Zielonka, Łukasz; Gajęcki, Maciej

  2016-12-24

  This study demonstrates that low doses (somewhat above the No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) of the mycoestrogen zearalenone (ZEN) and its metabolites display multispecificity towards various biological targets in gilts. The observed responses in gilts were surprising. The presence of ZEN and zearalenols (ZELs) did not evoke a response in the porcine gastrointestinal tract, which was attributed to dietary tolerance. Lymphocyte proliferation was intensified in jejunal mesenteric lymph nodes, and lymphocyte counts increased in the jejunal epithelium with time of exposure. In the distal digestive tract, fecal bacterial counts decreased, the activity of fecal bacterial enzymes and lactic acid bacteria increased, and cecal water was characterized by higher genotoxicity. The accompanying hyperestrogenism led to changes in mRNA activity of selected enzymes (cytochrome P450, hydroxysteroid dehydrogenases, nitric oxide synthases) and receptors (estrogen and progesterone receptors), and it stimulated post-translational modifications which play an important role in non-genomic mechanisms of signal transmission. Hyperestrogenism influences the regulation of the host's steroid hormones (estron, estradiol and progesteron), it affects the virulence of bacterial genes encoding bacterial hydroxysteroid dehydrogenases (HSDs), and it participates in detoxification processes by slowing down intestinal activity, provoking energy deficits and promoting antiporter activity at the level of enterocytes. In most cases, hyperestrogenism fulfils all of the above roles. The results of this study indicate that low doses of ZEN alleviate inflammatory processes in the digestive system, in particular in the proximal and distal intestinal tract, and increase body weight gains in gilts.

 4. Porcine bladder acellular matrix (ACM): protein expression, mechanical properties.

  Science.gov (United States)

  Farhat, Walid A; Chen, Jun; Haig, Jennifer; Antoon, Roula; Litman, Jessica; Sherman, Christopher; Derwin, Kathleen; Yeger, Herman

  2008-06-01

  Experimentally, porcine bladder acellular matrix (ACM) that mimics extracellular matrix has excellent potential as a bladder substitute. Herein we investigated the spatial localization and expression of different key cellular and extracellular proteins in the ACM; furthermore, we evaluated the inherent mechanical properties of the resultant ACM prior to implantation. Using a proprietary decellularization method, the DNA contents in both ACM and normal bladder were measured; in addition we used immunohistochemistry and western blots to quantify and localize the different cellular and extracellular components, and finally the mechanical testing was performed using a uniaxial mechanical testing machine. The mean DNA content in the ACM was significantly lower in the ACM compared to the bladder. Furthermore, the immunohistochemical and western blot analyses showed that collagen I and IV were preserved in the ACM, but possibly denatured collagen III in the ACM. Furthermore, elastin, laminin and fibronectin were mildly reduced in the ACM. Although the ACM did not exhibit nucleated cells, residual cellular components (actin, myosin, vimentin and others) were still present. There was, on the other hand, no significant difference in the mean stiffness between the ACM and the bladder. Although our decellularization method is effective in removing nuclear material from the bladder while maintaining its inherent mechanical properties, further work is mandatory to determine whether these residual DNA and cellular remnants would lead to any immune reaction, or if the mechanical properties of the ACM are preserved upon implantation and cellularization.

 5. Diagnostic phylogenetics reveals a new Porcine circovirus 2 cluster.

  Science.gov (United States)

  Davies, Brendan; Wang, Xiong; Dvorak, Cheryl M T; Marthaler, Douglas; Murtaugh, Michael P

  2016-06-02

  Porcine circovirus 2 (PCV2) was prevalent in swine in the United States before PCV2-associated disease (PCVAD) appeared in 2006. Limited nucleotide sequencing of open reading frame 2 (ORF2) encoding capsid, the only structural protein, revealed the presence of two genotypes, PCV2a and PCV2b. Later, PCV2c and mutant PCV2b, or PCV2d, were also described. However, extensive PCV2 ORF2 sequence databases in veterinary diagnostic laboratories have not been analyzed systematically to determine the genetic diversity of field isolates. Here, we interrogated >1100 PCV2 ORF2 nucleotide sequences to assess population diversity and genetic variation. We detected a novel PCV2 genotype that is substantially different, primarily in ORF2, from all known PCV2. Notably, ORF2 contains a unique carboxyl terminal amino acid insertion resulting in a 238 amino acid ORF2. All other PCV2 ORF2 proteins are 233 or 234 aa in length. Phylogenetic analysis indicates that it is more ancient than other PCV2 genotypes. The findings demonstrate the value of analyzing routine diagnostic laboratory sequence databases in population genetic analyses of animal pathogens.

 6. Mitochondrial dynamics and their intracellular traffic in porcine oocytes.

  Science.gov (United States)

  Yamochi, T; Hashimoto, S; Amo, A; Goto, H; Yamanaka, M; Inoue, M; Nakaoka, Y; Morimoto, Y

  2016-08-01

  Meiotic maturation of oocytes requires a variety of ATP-dependent reactions, such as germinal vesicle breakdown, spindle formation, and rearrangement of plasma membrane structure, which is required for fertilization. Mitochondria are accordingly expected be localized to subcellular sites of energy utilization. Although microtubule-dependent cellular traffic for mitochondria has been studied extensively in cultured neuronal (and some other somatic) cells, the molecular mechanism of their dynamics in mammalian oocytes at different stages of maturation remains obscure. The present work describes dynamic aspects of mitochondria in porcine oocytes at the germinal vesicle stage. After incubation of oocytes with MitoTracker Orange followed by centrifugation, mitochondria-enriched ooplasm was obtained using a glass needle and transferred into a recipient oocyte. The intracellular distribution of the fluorescent mitochondria was then observed over time using a laser scanning confocal microscopy equipped with an incubator. Kinetic analysis revealed that fluorescent mitochondria moved from central to subcortical areas of oocytes and were dispersed along plasma membranes. Such movement of mitochondria was inhibited by either cytochalasin B or cytochalasin D but not by colcemid, suggesting the involvement of microfilaments. This method of visualizing mitochondrial dynamics in live cells permits study of the pathophysiology of cytoskeleton-dependent intracellular traffic of mitochondria and associated energy metabolism during meiotic maturation of oocytes.

 7. Influence of Porcine Intervertebral Disc Matrix on Stem Cell Differentiation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans-Lothar Fuchsbauer

  2011-08-01

  Full Text Available For back disorders, cell therapy is one approach for a real regeneration of a degenerated nucleus pulposus. Human mesenchymal stem cells (hMSC could be differentiated into nucleus pulposus (NP-like cells and used for cell therapy. Therefore it is necessary to find a suitable biocompatible matrix, which supports differentiation. It could be shown that a differentiation of hMSC in a microbial transglutaminase cross-linked gelatin matrix is possible, but resulted in a more chondrocyte-like cell type. The addition of porcine NP extract to the gelatin matrix caused a differentiation closer to the desired NP cell phenotype. This concludes that a hydrogel containing NP extract without any other supplements could be suitable for differentiation of hMSCs into NP cells. The NP extract itself can be cross-linked by transglutaminase to build a hydrogel free of NP atypical substrates. As shown by side-specific biotinylation, the NP extract contains molecules with free glutamine and lysine residues available for the transglutaminase.

 8. Porcine circovirus (PCV) removal by Q sepharose fast flow chromatography.

  Science.gov (United States)

  Yang, Bin; Wang, Hua; Ho, Cintia; Lester, Philip; Chen, Qi; Neske, Florian; Baylis, Sally A; Blümel, Johannes

  2013-01-01

  The recently discovered contamination of oral rotavirus vaccines led to exposure of millions of infants to porcine circovirus (PCV). PCV was not detected by conventional virus screening tests. Regulatory agencies expect exclusion of adventitious viruses from biological products. Therefore, methods for inactivation/removal of viruses have to be implemented as an additional safety barrier whenever feasible. However, inactivation or removal of PCV is difficult. PCV is highly resistant to widely used physicochemical inactivation procedures. Circoviruses such as PCV are the smallest viruses known and are not expected to be effectively removed by currently-used virus filters due to the small size of the circovirus particles. Anion exchange chromatography such as Q Sepharose(®) Fast Flow (QSFF) has been shown to effectively remove a range of viruses including parvoviruses. In this study, we investigated PCV1 removal by virus filtration and by QSFF chromatography. As expected, PCV1 could not be effectively removed by virus filtration. However, PCV1 could be effectively removed by QSFF as used during the purification of monoclonal antibodies (mAbs) and a log10 reduction value (LRV) of 4.12 was obtained. © 2013 American Institute of Chemical Engineers.

 9. Total laparoscopic gastrocystoplasty: experimental technique in a porcine model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederico R. Romero

  2007-02-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Describe a unique simplified experimental technique for total laparoscopic gastrocystoplasty in a porcine model. MATERIAL AND METHODS: We performed laparoscopic gastrocystoplasty on 10 animals. The gastroepiploic arch was identified and carefully mobilized from its origin at the pylorus to the beginning of the previously demarcated gastric wedge. The gastric segment was resected with sharp dissection. Both gastric suturing and gastrovesical anastomosis were performed with absorbable running sutures. The complete procedure and stages of gastric dissection, gastric closure, and gastrovesical anastomosis were separately timed for each laparoscopic gastrocystoplasty. The end-result of the gastric suturing and the bladder augmentation were evaluated by fluoroscopy or endoscopy. RESULTS: Mean total operative time was 5.2 (range 3.5 - 8 hours: 84.5 (range 62 - 110 minutes for the gastric dissection, 56 (range 28 - 80 minutes for the gastric suturing, and 170.6 (range 70 to 200 minutes for the gastrovesical anastomosis. A cystogram showed a small leakage from the vesical anastomosis in the first two cases. No extravasation from gastric closure was observed in the postoperative gastrogram. CONCLUSIONS: Total laparoscopic gastrocystoplasty is a feasible but complex procedure that currently has limited clinical application. With the increasing use of laparoscopy in reconstructive surgery of the lower urinary tract, gastrocystoplasty may become an attractive option because of its potential advantages over techniques using small and large bowel segments.

 10. Effects of acrylic resin monomers on porcine coronary artery reactivity.

  Science.gov (United States)

  Abebe, Worku; West, Daniel; Rueggeberg, Frederick A; Pashley, David; Mozaffari, Mahmood S

  2016-07-01

  The purpose of the present investigation was to assess the reactivity of porcine coronary arteries under in vitro conditions following their exposure to methyl methacrylate (MMA) and hydroxyethyl methacrylate (HEMA) monomers. Confirming previous studies using rat aortas, both MMA and HEMA induced acute/direct relaxation of coronary ring preparations, which was partly dependent on the endothelium. With prolonged tissue exposure, both monomers caused time- and concentration-dependent inhibition of receptor-mediated contraction of the vascular smooth muscle caused by prostaglandin F2∝ (PGF2∝), with HEMA causing more inhibition than MMA. Hydroxyethyl methacrylate, but not MMA, also produced impairment of non-receptor-mediated contraction of the coronary smooth muscle induced by KCl. On the other hand, neither HEMA nor MMA altered relaxation of the smooth muscle produced by the direct-acting pharmacological agent, sodium nitroprusside (SNP). While exposure to HEMA impaired endothelium-dependent vasorelaxation caused by bradykinin (BK), MMA markedly enhanced this endothelial-mediated response of the arteries. The enhanced endothelial response produced by MMA was linked to nitric oxide (NO) release. In conclusion, with prolonged tissue exposure, MMA causes less pronounced effects/adverse consequences on coronary smooth muscle function relative to the effect of HEMA, while enhancing vasorelaxation associated with release of NO from the endothelium. Accordingly, MMA-containing resin materials appear to be safer for human applications than materials containing HEMA.

 11. Teschoviruses as Indicators of Porcine Fecal Contamination of Surface Water

  Science.gov (United States)

  Jiménez-Clavero, Miguel Angel; Fernández, Carlos; Ortiz, José Antonio; Pro, Javier; Carbonell, Gregoria; Tarazona, José Vicente; Roblas, Neftalí; Ley, Victoria

  2003-01-01

  Teschoviruses specifically infect pigs and are shed in pig feces. Hence, their presence in water should indicate contamination with pig fecal residues. To assess this hypothesis, we have developed a real-time reverse transcriptase PCR (RT-PCR) method that allows the quantitative detection of pig teschovirus (PTV) RNA. The method is able to detect 92 fg of PTV RNA per ml of sample. Using this method, we have detected the presence of PTV RNA in water and fecal samples from all pig farms examined (n = 5). Feces from other animal species (cattle, sheep, and goats) were negative in this test. To compare the PTV RNA detection method with conventional chemical determinations currently in use for evaluation of water contamination, we analyzed water samples collected downstream from a pig slurry spillage site. We have found a positive correlation within both types of determinations. The sensitivity of the PTV detection assay was similar to that achieved by unspecific organic matter determination and superior to all other conventional chemical analyses performed. Furthermore, the new method is highly specific, revealing the porcine origin of the contamination, a feature that is lacking in currently available methods for the assessment of water contamination. PMID:14532098

 12. Dynamic microRNAome profiles in the developing porcine liver.

  Science.gov (United States)

  Liu, Yihui; Jin, Long; Lou, Pengbo; Gu, Yiren; Li, Mingzhou; Li, Xuewei

  2017-01-01

  Increasing evidence suggests that micro (mi)RNAs play important roles in various biological process. To evaluate the roles of miRNA in the porcine liver, we investigated the dynamic profiles of microRNAomes using liver tissue from pigs during the embryonic period (embryonic day 90), weaning stage (postnatal day 30), and adult stage (7 years old). A total of 186 unique miRNAs were differentially expressed during liver development. We also identified that 17, 13, and 6 miRNAs were specifically abundant at embryonic day 90, postnatal day 30, and at 7 years, respectively. Besides regulating basic cellular roles in development, miRNAs expressed at the three developmental stages also participated in regulating "embryonic liver development," "early hepatic growth and generating a functioning liver," and "energy metabolic processes," respectively. Our study indicates that miRNAs are extensively involved in liver development, and provides a valuable resource for the further elucidation of miRNA regulatory roles during liver development.

 13. Results of gal-knockout porcine thymokidney xenografts.

  Science.gov (United States)

  Griesemer, A D; Hirakata, A; Shimizu, A; Moran, S; Tena, A; Iwaki, H; Ishikawa, Y; Schule, P; Arn, J S; Robson, S C; Fishman, J A; Sykes, M; Sachs, D H; Yamada, K

  2009-12-01

  Clinical transplantation for the treatment of end-stage organ disease is limited by a shortage of donor organs. Successful xenotransplantation could immediately overcome this limitation. The development of homozygous alpha1,3-galactosyltransferase knockout (GalT-KO) pigs removed hyperacute rejection as the major immunologic hurdle to xenotransplantation. Nevertheless, GalT-KO organs stimulate robust immunologic responses that are not prevented by immunosuppressive drugs. Murine studies show that recipient thymopoiesis in thymic xenografts induces xenotolerance. We transplanted life-supporting composite thymokidneys (composite thymus and kidneys) prepared in GalT-KO miniature swine to baboons in an attempt to induce tolerance in a preclinical xenotransplant model. Here, we report the results of seven xenogenic thymokidney transplants using a steroid-free immunosuppressive regimen that eliminated whole-body irradiation in all but one recipient. The regimen resulted in average recipient survival of over 50 days. This was associated with donor-specific unresponsiveness in vitro and early baboon thymopoiesis in the porcine thymus tissue of these grafts, suggesting the development of T-cell tolerance. The kidney grafts had no signs of cellular infiltration or deposition of IgG, and no grafts were lost due to rejection. These results show that xenogeneic thymus transplantation can support early primate thymopoiesis, which in turn may induce T-cell tolerance to solid organ xenografts.

 14. Impact dynamics of porcine drip bloodstains on fabrics.

  Science.gov (United States)

  Williams, Elisabeth M P; Dodds, Margaret; Taylor, Michael C; Li, Jingyao; Michielsen, Stephen

  2016-05-01

  As a passive blood drop impacts a hard surface, it is observed to collapse and spread laterally, then retract and settle. During the spreading phase, the edge of the drop may rise forming a crown extending into spines and breaking up into secondary drops. When a similar drop falls onto a textile surface these same processes may occur, but the process of blood wicking into the fabric complicates stain formation. These processes are described within for passive drip stains collected under controlled conditions using anticoagulated porcine blood. Three stages of this impact process were identified and could be separated into distinct time zones: (1) spreading (time t≤2.5ms) and (2) retraction (2.5≤t≤12ms) on the surface with potential splashing at the periphery, and (3) wicking (30ms ≤t≤30min) of the blood into the fabric. Although wetting and wicking may also occur for tplain-woven>cardboard. Conversely, the size of the satellite stains correlates with the amount of wicking in the fabric with the satellite stain size for plain-woven>jersey knit>cardboard.

 15. CpG distribution and methylation pattern in porcine parvovirus.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renáta Tóth

  Full Text Available Based on GC content and the observed/expected CpG ratio (oCpGr, we found three major groups among the members of subfamily Parvovirinae: Group I parvoviruses with low GC content and low oCpGr values, Group II with low GC content and high oCpGr values and Group III with high GC content and high oCpGr values. Porcine parvovirus belongs to Group I and it features an ascendant CpG distribution by position in its coding regions similarly to the majority of the parvoviruses. The entire PPV genome remains hypomethylated during the viral lifecycle independently from the tissue of origin. In vitro CpG methylation of the genome has a modest inhibitory effect on PPV replication. The in vitro hypermethylation disappears from the replicating PPV genome suggesting that beside the maintenance DNMT1 the de novo DNMT3a and DNMT3b DNA methyltransferases can't methylate replicating PPV DNA effectively either, despite that the PPV infection does not seem to influence the expression, translation or localization of the DNA methylases. SNP analysis revealed high mutability of the CpG sites in the PPV genome, while introduction of 29 extra CpG sites into the genome has no significant biological effects on PPV replication in vitro. These experiments raise the possibility that beyond natural selection mutational pressure may also significantly contribute to the low level of the CpG sites in the PPV genome.

 16. Transcriptomic Analysis of the Porcine Endometrium during Embryo Implantation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haichao Lin

  2015-12-01

  Full Text Available In pigs, successful embryo implantation is an important guarantee for producing litter size, and early embryonic loss occurring on day 12–30 of gestation critically affects the potential litter size. The implantation process is regulated by the expression of numerous genes, so comprehensive analysis of the endometrium is necessary. In this study, RNA sequencing (RNA-Seq technology is used to analyze endometrial tissues during early pregnancy. We investigated the changes of gene expression between three stages (day 12, 18, and 25 by multiple comparisons. There were 1557, 8951, and 2345 differentially expressed genes (DEGs revealed between the different periods of implantation. We selected several genes for validation by the use of quantitative real-time RT-PCR. Bioinformatic analysis of differentially expressed genes in the endometrium revealed a number of biological processes and pathways potentially involved in embryo implantation in the pig, most noticeably cell proliferation, regulation of immune response, interaction of cytokine-cytokine receptors, and cell adhesion. These results showed that specific gene expression patterns reflect the different functions of the endometrium in three stages (maternal recognition, conceptus attachment, and embryo implantation. This study identified comprehensive transcriptomic profile in the porcine endometrium and thus could be a foundation for targeted studies of genes and pathways potentially involved in abnormal endometrial receptivity and embryo loss in early pregnancy.

 17. Novel Lutein Loaded Lipid Nanoparticles on Porcine Corneal Distribution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chi-Hsien Liu

  2014-01-01

  Full Text Available Topical delivery has the advantages including being user friendly and cost effective. Development of topical delivery carriers for lutein is becoming an important issue for the ocular drug delivery. Quantification of the partition coefficient of drug in the ocular tissue is the first step for the evaluation of delivery efficacy. The objectives of this study were to evaluate the effects of lipid nanoparticles and cyclodextrin (CD on the corneal lutein accumulation and to measure the partition coefficients in the porcine cornea. Lipid nanoparticles combined with 2% HPβCD could enhance lutein accumulation up to 209.2±18 (μg/g which is 4.9-fold higher than that of the nanoparticles. CD combined nanoparticles have 68% of drug loading efficiency and lower cytotoxicity in the bovine cornea cells. From the confocal images, this improvement is due to the increased partitioning of lutein to the corneal epithelium by CD in the lipid nanoparticles. The novel lipid nanoparticles could not only improve the stability and entrapment efficacy of lutein but also enhance the lutein accumulation and partition in the cornea. Additionally the corneal accumulation of lutein was further enhanced by increasing the lutein payload in the vehicles.

 18. Porcine bladder acellular matrix (ACM): protein expression, mechanical properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farhat, Walid A [Department of Surgery, Division of Urology, University of Toronto and Hospital for Sick Children, Toronto, ON M5G 1X8 (Canada); Chen Jun; Haig, Jennifer; Antoon, Roula; Litman, Jessica; Yeger, Herman [Department of Developmental and Stem Cell Biology, Research Institute, Hospital for Sick Children, Toronto, ON M5G 1X8 (Canada); Sherman, Christopher [Department of Anatomic Pathology, Sunnybrook and Women' s College Health Sciences Centre, Toronto, ON (Canada); Derwin, Kathleen [Department of Biomedical Engineering, Lerner Research Institute and Orthopaedic Research Center, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH (United States)], E-mail: walid.farhat@sickkids.ca

  2008-06-01

  Experimentally, porcine bladder acellular matrix (ACM) that mimics extracellular matrix has excellent potential as a bladder substitute. Herein we investigated the spatial localization and expression of different key cellular and extracellular proteins in the ACM; furthermore, we evaluated the inherent mechanical properties of the resultant ACM prior to implantation. Using a proprietary decellularization method, the DNA contents in both ACM and normal bladder were measured; in addition we used immunohistochemistry and western blots to quantify and localize the different cellular and extracellular components, and finally the mechanical testing was performed using a uniaxial mechanical testing machine. The mean DNA content in the ACM was significantly lower in the ACM compared to the bladder. Furthermore, the immunohistochemical and western blot analyses showed that collagen I and IV were preserved in the ACM, but possibly denatured collagen III in the ACM. Furthermore, elastin, laminin and fibronectin were mildly reduced in the ACM. Although the ACM did not exhibit nucleated cells, residual cellular components (actin, myosin, vimentin and others) were still present. There was, on the other hand, no significant difference in the mean stiffness between the ACM and the bladder. Although our decellularization method is effective in removing nuclear material from the bladder while maintaining its inherent mechanical properties, further work is mandatory to determine whether these residual DNA and cellular remnants would lead to any immune reaction, or if the mechanical properties of the ACM are preserved upon implantation and cellularization.

 19. Extracellular matrix components direct porcine muscle stem cell behavior

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilschut, Karlijn J. [Department of Farm Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Yalelaan 104, 3584 CM, Utrecht (Netherlands); Haagsman, Henk P. [Department of Infectious Diseases and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Yalelaan 1, 3584 CL, Utrecht (Netherlands); Roelen, Bernard A.J., E-mail: b.a.j.roelen@uu.nl [Department of Farm Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Yalelaan 104, 3584 CM, Utrecht (Netherlands)

  2010-02-01

  In muscle tissue, extracellular matrix proteins, together with the vasculature system, muscle-residence cells and muscle fibers, create the niche for muscle stem cells. The niche is important in controlling proliferation and directing differentiation of muscle stem cells to sustain muscle tissue. Mimicking the extracellular muscle environment improves tools exploring the behavior of primary muscle cells. Optimizing cell culture conditions to maintain muscle commitment is important in stem cell-based studies concerning toxicology screening, ex vivo skeletal muscle tissue engineering and in the enhancement of clinical efficiency. We used the muscle extracellular matrix proteins collagen type I, fibronectin, laminin, and also gelatin and Matrigel as surface coatings of tissue culture plastic to resemble the muscle extracellular matrix. Several important factors that determine myogenic commitment of the primary muscle cells were characterized by quantitative real-time RT-PCR and immunofluorescence. Adhesion of high PAX7 expressing satellite cells was improved if the cells were cultured on fibronectin or laminin coatings. Cells cultured on Matrigel and laminin coatings showed dominant integrin expression levels and exhibited an activated Wnt pathway. Under these conditions both stem cell proliferation and myogenic differentiation capacity were superior if compared to cells cultured on collagen type I, fibronectin and gelatin. In conclusion, Matrigel and laminin are the preferred coatings to sustain the proliferation and myogenic differentiation capacity of the primary porcine muscle stem cells, when cells are removed from their natural environment for in vitro culture.

 20. F-coliphages, porcine adenovirus and porcine teschovirus as potential indicator viruses of fecal contamination for pork carcass processing.

  Science.gov (United States)

  Jones, Tineke H; Muehlhauser, Victoria

  2017-01-16

  There are concerns about the zoonotic transmission of viruses through undercooked pork products. There is a lack of information on suitable indicator viruses for fecal contamination with pathogenic enteric viruses in the meat processing chain. The study compared the incidence and levels of contamination of hog carcasses with F-coliphages, porcine teschovirus (PTV), and porcine adenovirus (PAdV) at different stages of the dressing process to assess their potential as indicator viruses of fecal contamination. One hundred swab samples (200cm(2)) were collected from random sites on hog carcasses at 4 different stages of the dressing process and from retail pork over the span of a year from 2 pork processing plants (500/plant). Viable F-coliphages, PAdV DNA and PTV RNA were each detected on ≥99% of the incoming carcasses at both plants and were traceable through the pork processing chain. Significant correlations were observed between viable F-coliphages and PAdV DNA and between F-coliphages and PTV RNA but not between PAdV DNA and PTV RNA at the various stages of pork processing. Detection of viable F-coliphages was more sensitive than genomic copies of PAdV and PTV at low levels of contamination, making F-coliphages a preferred indicator in the pork slaughter process as it also provides an indication of infectivity. For plant A, F-RNA coliphages were detected in 25%, 63%, and 21% of carcass swabs after pasteurization, evisceration, and retail pork products, respectively. For plant B, F-coliphages were detected in 33%, 25%, and 13% of carcass swabs after skinning, evisceration, and retail pork samples, respectively. Viable F-RNA coliphages were genotyped. Viable F-RNA GII and GIII were generally not detected at the earlier stages of the slaughter process but they were detected on 13% of carcasses after evisceration and 2% of retail pork samples at plant A, which raises concerns of potential food handler contamination during pork processing. Consumers could be at risk

 1. In Depth Global Analysis of Transcript Abundance Levels Following Infection with Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus

  Science.gov (United States)

  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is a major pathogen of swine worldwide and causes considerable economic loss. Infection of the primary target cells, porcine alveolar macrophages (PAMs), by PRRSV causes significant changes in their function by mechanisms that are not under...

 2. L3L4ES antigen and secretagogues induce histamine release from porcine peripheral blood basophils after Ascaris suum infection

  Science.gov (United States)

  The aim of this paper was to investigate the role of porcine basophils in protective immunity. Experimental pigs were infected with 1,000 Ascaris suum eggs daily for 21 days. Control pigs were maintained helminth-free. Circulating porcine basophils were isolated from the anti-coagulated whole blood ...

 3. Cardioprotective and anti-inflammatory effects of treatment with Adenocaine/Mg2+ in a porcine model of endotoxemia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granfeldt, Asger

  Cardioprotective and anti-inflammatory effects of treatment with Adenocaine/Mg2+ in a porcine model of endotoxemia American Heart Scientific sessions Resuscitation Science symposium 16-20 November......Cardioprotective and anti-inflammatory effects of treatment with Adenocaine/Mg2+ in a porcine model of endotoxemia American Heart Scientific sessions Resuscitation Science symposium 16-20 November...

 4. Pathology and biofilm formation in a porcine model of staphylococcal osteomyelitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, L K; Koch, J; Frees, D;

  2012-01-01

  A porcine model was used to examine the potential of human and porcine Staphylococcus aureus isolates to induce haematogenously spread osteomyelitis. Pigs were inoculated in the right femoral artery with one of the following S. aureus strains: S54F9 (from a porcine lung abscess; n = 3 animals......), NCTC-8325-4 (a laboratory strain of human origin; n = 3 animals) and UAMS-1 (a human osteomyelitis isolate; n = 3 animals). Two pigs were sham inoculated with saline. At 11 or 15 days post infection the animals were scanned by computed tomography before being killed and subjected to necropsy...... examination. Osteomyelitis lesions were present in the right hind limb of all pigs inoculated with strain S54F9 and in one pig inoculated with strain NCTC-8325-4. Microscopically, there was extensive loss of bone tissue with surrounding granulation tissue. Sequestrated bone trabeculae were intermingled...

 5. EST-based Analysis of Gene Expression in the Porcine Brain

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Bing Zhang; Wu Jin; Yanwu Zeng; Zhixi Su; Songnian Hu; Jun Yu

  2004-01-01

  Since pig is an important livestock species worldwide, its gene expression has been investigated intensively, but rarely in brain. In order to study gene expression profiles in the pig central nervous system, we sequenced and analyzed 43,122 highquality 5′ end expressed sequence tags (ESTs) from porcine cerebellum, cortex cerebrum, and brain stem cDNA libraries, involving several different prenatal and postnatal developmental stages. The initial ESTs were assembled into 16,101 clusters and compared to protein and nucleic acid databases in GenBank. Of these sequences, 30.6% clusters matched protein databases and represented function known sequences; 75.1% had significant hits to nucleic acid databases and partial represented known function; 73.3% matched known porcine ESTs; and 21.5% had no matches to any known sequences in GenBank. We used the categories defined by the Gene Ontology to survey gene expression in the porcine brain.

 6. Seroprevalence of porcine cytomegalovirus and sapovirus infection in pigs in Hunan province, China.

  Science.gov (United States)

  Liu, Guo-Hua; Li, Run-Cheng; Li, Jing; Huang, Ze-Bin; Xiao, Chao-Ting; Luo, Wei; Ge, Meng; Jiang, Da-Liang; Yu, Xing-Long

  2012-03-01

  The seroprevalence of porcine cytomegalovirus (PCMV) and sapovirus (SaV) infections in pigs was investigated in Hunan province, China, between May 2005 and October 2010. A total of 500 pig serum samples collected from 10 representative administrative regions in Hunan province were evaluated for antibodies against PCMV and SaV using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The overall seroprevalence of porcine cytomegalovirus and sapovirus in pigs was 96.40% (482/500) and 63.40% (317/500), and the seropositivity of 10 herds we surveyed varied, ranging from 94.74% to 98.48% and 56.36% to 72.50%, respectively. The highest prevalence was found in breeding sows (96.67% for PCMV and 83.33% for SaVs). The results of the present survey indicated that infections with porcine cytomegalovirus and sapovirus are highly prevalent in pigs in Hunan province, China.

 7. Isolation, sequence identification and tissue expression profiles of 3 novel porcine genes: ASPA, NAGA, and HEXA.

  Science.gov (United States)

  Shu, Xianghua; Liu, Yonggang; Yang, Liangyu; Song, Chunlian; Hou, Jiafa

  2008-01-01

  The complete coding sequences of 3 porcine genes - ASPA, NAGA, and HEXA - were amplified by the reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) based on the conserved sequence information of the mouse or other mammals and referenced pig ESTs. These 3 novel porcine genes were then deposited in the NCBI database and assigned GeneIDs: 100142661, 100142664 and 100142667. The phylogenetic tree analysis revealed that the porcine ASPA, NAGA, and HEXA all have closer genetic relationships with the ASPA, NAGA, and HEXA of cattle. Tissue expression profile analysis was also carried out and results revealed that swine ASPA, NAGA, and HEXA genes were differentially expressed in various organs, including skeletal muscle, the heart, liver, fat, kidney, lung, and small and large intestines. Our experiment is the first one to establish the foundation for further research on these 3 swine genes.

 8. Isolation, Culture and Induced Differentiation of Fetal Porcine Islet Derived Pancreatic Stem Cell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  FENG Ruo-peng; ZHANG Hui-ru; WANG Yun; QIAO Hai; ZHAO Ting; SHEN Wen-zheng; DOU Zhong-ying

  2007-01-01

  To isolate and culture the porcine pancreatic stem cells and investigate their function, the fetal porcine pancreatic stem cells were isolated by the method of suspending plus adhering culture. The isolated cells were then identified by irnmunohistochemical staining, and their culture viability measured through the MTT method in vitro. This induced them to differentiate into endocrine cells and detect their function. The isolated IPSCS did not express nestin, but expressed CK-19, a marker of ductal epithelia cells and oc-actin, a smooth muscle marker, demonstrating the growth characteristics of ES-like cells, and strong proliferative ability, after 18 passages. They could excrete insulin, and showed ultrastructure changes after being induced. Porcine pancreatic stem cells can be isolated by this method, induced to form islet-like clusters, and can secret insulin.

 9. Isolation and characterization of polymorphic forms of porcine apoC-II by chromatofocusing.

  Science.gov (United States)

  Knipping, G; Steyrer, E; Zechner, R; Holasek, A

  1984-01-01

  Chromatofocusing, which separates proteins on the basis of their different isoelectric points, was used to isolate isoforms of apoC-II from porcine very low density lipoproteins. This method was found to be time-saving and the yield of protein recovery was high. With chromatofocusing, three polypeptides were obtained which were characterized by amino acid analysis, double immunodiffusion, and by their ability to activate bovine milk lipoprotein lipase. The three polypeptides had the same amino acid composition, gave a reaction of identity against a monospecific antiserum to porcine apoC-II, but had different isoelectric points between pH 4.8 and 4.4. They all enhanced the activity of lipoprotein lipase, but to a lesser degree than native porcine serum. There was no indication of the existence of apolipoproteins that correspond to human apoC-III polypeptides.

 10. Cloning, chromosomal localization, SNP detection and association analysis of the porcine IRS-1 gene.

  Science.gov (United States)

  Niu, P-X; Huang, Z; Li, C-C; Fan, B; Li, K; Liu, B; Yu, M; Zhao, S-H

  2009-11-01

  Insulin receptor substrate-1(IRS-1) gene is one member of the Insulin receptor substrate (IRS) gene family, which plays an important role in mediating the growth of skeletal muscle and the molecular metabolism of type 2 diabetes. Here, we cloned a 3,573 bp fragment of the partial CDS sequence of porcine IRS-1 gene by in silicon cloning strategy and RT-PCR method. The porcine IRS-1 gene was assigned to SSC15q25 by using IMpRH. Sequencing of PCR products from Duroc and Tibetan pig breeds identified one SNP in exon 1 of porcine IRS-1 gene (C3257A polymorphisms). Association analysis of genotypes with the growth traits, anatomy traits, meat quality traits and physiological biochemical indexes traits showed that different genotypes at locus 3,257 of IRS-1 have significant differences in carcass straight length in pigs (P = 0.0102 \\ 0.05).

 11. Porcine gamma-synuclein: molecular cloning, expression analysis, chromosomal localization and functional expression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille Munk; Madsen, Lone Bruhn; Bendixen, Christian

  2009-01-01

  which shows a high similarity to bovine (90%), human (87%) and mouse (83%) γ-synuclein. A genomic clone containing the entire porcine SNCG gene was isolated and its genomic organization determined. The gene is composed of five exons, the general structure being observed to be very similar...... reports the cloning and characterization of the porcine (Sus scrofa) γ-synuclein cDNA (SNCG). The SNCG cDNA was amplified by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) using oligonucleotide primers derived from in silico sequences. The porcine SNCG cDNA codes for a protein of 126 amino acids...... to that of the human SNCG gene. Expression analysis by quantitative real-time RT-PCR revealed the presence of SNCG transcripts in all examined organs and tissues. Differential expression was observed, with very high levels of SNCG mRNA in fat tissue and high expression levels in spleen, cerebellum, frontal cortex...

 12. Simultaneous detection and subtyping of porcine endogenous retroviruses proviral DNA using the dual priming oligonucleotide system.

  Science.gov (United States)

  Moon, Hyoung Joon; Park, Seong Jun; Kim, Hye Kwon; Ann, Soo Kyung; Rho, Semi; Keum, Hyun Ok; Park, Bong Kyun

  2010-09-01

  The purpose of this study was to develop a multiplex PCR that can detect porcine endogenous retrovirus (PERV) proviral genes (pol, envA, envB, envC) and porcine mitochondrial DNA, using a dual priming oligonucleotide (DPO) system. The primer specifically detected the PERV proviral genes pol, envA, envB, envC, and porcine mitochondrial DNA only in samples of pig origin. The sensitivity of the primer was demonstrated by simultaneous amplification of all 5 target genes in as little as 10 pg of pig DNA containing PERV proviral genes and mitochondrial DNA. The multiplex PCR, when applied to field samples, simultaneously and successfully amplified PERV proviral genes from liver, blood and hair root samples. Thus, the multiplex PCR developed in the current study using DPO-based primers is a rapid, sensitive and specific assay for the detection and subtyping of PERV proviral genes.

 13. cDNA Cloning, Prokaryotic and Eukaryotic Expression and Characterization of Porcine Leukemia Inhibitory Factor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  Molecular cloning of the porcine leukemia inhibitor factor(pLIF) has not been reported. A full-length cDNA encoding pLIF was cloned, expressed and characterized. The full-length porcine LIF cDNA encodes a 202 amino acid protein that has an 84% sequence identity to mouse LIF and 86% sequence identity to human LIF. The deduced amino acid sequence of a pLIF protein contains six conserved consensus N-linked glycosylation sites and six cysteine groups to form potential disulfide bonds. The pLIF was expressed in E coli, as a mature form, and in CHO cells as a secreted form. Both the forms of the recombinant pLIFs can maintain murine embryonic stem cells in an undifferentiated state in a culture. The recombinant pLIFs will be useful in establishing a long-term culture of stable pluripotent porcine embryonic stem cells for further manipulation.

 14. [Latin American regional reference materials for porcine heparin and bovine heparin].

  Science.gov (United States)

  Albertengo, M E; Cinto, R O; Araldi, H T; Vernengo, M J

  1990-02-01

  In agreement with the Regional Programme of Reference Materials of the Panamerican Health Organization the Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología of Buenos Aires designed a study for the calibration of a Reference Material for Heparin, porcine, mucosal and a Reference Material for Heparin, bovine, mucosal. The assay methods used in this study were those described in the United States Pharmacopeia XXI Ed and British Pharmacopoeia 1980, Addendum 1983. The overall combined potency estimates of both heparin in preparations relative to 4th Int.St. was 1633.83 UI/ampoule (95% confidence limits 1609.70-1657.96 UI/ampoule) for porcine heparin and 1332.31 UI/ampoule (95% confidence limits, 1302.31-1361.77 UI/ampoule) for bovine heparin. The assigned unitage was 1630 UI/ampoule for the porcine Reference Material and 1330 UI/ampoule for the bovine Reference Material.

 15. Activation of the ribosomal RNA genes late in the third cell cycle of porcine embryos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Viuff, Dorthe; Greve, Torben; Holm, Peter

  2002-01-01

  In porcine embryos, nucleoli are first observed during the third postfertilization cell cycle, i.e., at the 4-cell stage. However, direct studies of the initiation of rRNA transcription have not been reported. This transcription was investigated in the present study by simultaneous visualization...... of the rRNA genes and the rRNA by fluorescent in situ hybridization using a porcine 28S rDNA probe and subsequent visualization of argyrophilic nucleolar proteins by silver staining of extracted and fixed nuclei from in vivo-derived porcine embryos (n = 229). Nucleologenesis was observed by transmission...... electron microscopy. In general, the 2-cell and 4-cell embryos fixed at 10 and 20 h postcleavage (hpc) showed no signs of rRNA transcription. Four small clusters of fluorescein isothiocyanate (FITC) labeling were visible in interphase nuclei, consistent with hybridization to the rRNA gene clusters only...

 16. Toward Development of Pluripotent Porcine Stem Cells by Road Mapping Early Embryonic Development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petkov, Stoyan; Freude, Kristine; Mashayekhi-Nezamabadi, Kaveh

  2017-01-01

  The lack in production of bona fide porcine pluripotent stem cells has definitely been hampered by a lack of research into porcine embryo development. Embryonic development in mammals is the extraordinary transition of a single-celled fertilized zygote into a complex fetus, which occurs...... in the uterus of the maternal adult during the early stages of gestation. Biomedical pig models could serve as genetic backgrounds for establishment of embryonic stem cells (ESCs) or other pluripotent stem cells (such as iPSC), which may be used to model and study diseases in vitro. This chapter provides...... insight into the current knowledge of pluripotent states in the developing pig embryo and the current status in establishment of bona fide porcine ESC (pESC) and piPSCs. It reflects the potential causes underlying the difficulty in establishing pluripotent stem cells and reviews recent data on global...

 17. Hydrophobic silicone elastomer chamber for recording trajectories of motile porcine sperms without adsorption.

  Science.gov (United States)

  Matsuura, Koji; Kuroda, Yuka; Yamashita, Keisuke; Funahashi, Hiroaki

  2011-02-01

  Motile porcine sperms adhere to hydrophilic materials such as glass and plastics. The adsorption of sperms to a hydrophobic poly(dimethylsiloxane) (PDMS) membrane is less compared with that to glass. We investigated the linear velocity (LV) and amplitude of lateral head displacement (ALHD) of motile porcine sperm on glass and PDMS preparations using computer-assisted sperm analysis (CASA). Significant decreases were observed in the 15-min LV (Pglass preparations compared with those on PDMS preparations. These differences were due to adsorption of the head and/or neck to hydrophilic substrates. Because of the elasticity of PDMS, we propose that a PDMS membrane should be used for CASA. To investigate the dynamics of motile porcine sperms with microfluidics, we do not recommend plasma treatment to bond PDMS and glass in the microchannel preparation; instead, we suggest that a PDMS molding process without plasma treatment be used for preparation of microfluidic channels.

 18. A robust linkage map of the porcine autosome based on gene-associated SNPs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vingborg, Rikke K K; Gregersen, Vivi R; Zhan, Bujie;

  2009-01-01

  Background Genetic linkage maps are necessary for mapping of mendelian traits and quantitative trait loci (QTLs). To identify the actual genes, which control these traits, a map based on gene-associated single nucleotide polymorphism (SNP) markers is highly valuable. In this study, the SNPs were...... genotyped in a large family material comprising more than 5,000 piglets derived from 12 Duroc boars crossed with 236 Danish Landrace/Danish Large White sows. The SNPs were identified in sequence alignments of 4,600 different amplicons obtained from the 12 boars and containing coding regions of genes derived...... from expressed sequence tags (ESTs) and genomic shotgun sequences. Results Linkage maps of all 18 porcine autosomes were constructed based on 456 gene-associated and six porcine EST-based SNPs. The total length of the averaged-sex whole porcine autosome was estimated to 1,711.8 cM resulting...

 19. Porcine Brain Extract Attenuates Memory Impairments Induced by Focal Cerebral Ischemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinatta Jittiwat

  2009-01-01

  Full Text Available Problem statement: Stroke or cerebral ischemia has been recognized as one important problem worldwide. To date, the effectiveness of protective and therapeutic strategies against stroke is still very limited. Therefore, the development of novel strategy is required. Porcine brain is traditional believed to improve brain functions. Recent studies showed that the extract of porcine brain could protect against brain damage related to the oxidative stress, therefore, we hypothesized that it could protect against brain damage in stroke. Approach: To test the potential of porcine brain extract as the novel protective supplement against stroke, various doses of porcine brain extract at doses of 0.5 and 2.5 mg kg-1 b.w. were orally given to male Wistar rats, weighing 300-350 g, at the period of 14 days before and 21 days after the occlusion of right middle cerebral artery. Then, all rats were determined the neurological score, motor performance, cognitive function and brain infarct volume. Moreover, the possible neuroprotective mechanisms of the extract were also determined via the alteration of Malondialdehyde (MDA or lipid peroxidation product and via the activities of scavenger enzymes including Superoxide Dismutase (SOD, Catalase (CAT and Glutathione Peroxides (GPx. Results: The results showed that the low dose of porcine extract decreased the infarct volume and improved brain functions including neurological score, motor performance and memory deficit. In addition, it also decreased MDA but increased the activities of SOD, CAT and GPx. Conclusion: Our results suggested the potential role of porcine brain extract as neuroprotectant. The possible underlying mechanism appeared to be related to the enhanced activities of SOD, CAT and GPx which in turn resulted in the decrease MDA. Moreover, our findings may shed light on the pharmacologic basis for the clinical application of traditional Chinese medicine to protect against stroke.

 20. Transmission of zoonoses in xenotransplantation: Porcine endogenous retroviruses from an immunological and molecular point of view

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suji M Prabha

  2012-01-01

  Full Text Available Background and Objectives: Pigs offer an unlimited source of xenografts for humans. The use of transplants from animal origin offers a potential solution to the limited supply of human organs and tissues. However, like many other mammalian species, pigs harbor porcine endogenous retrovirus (PERV, which are encoded in their genomic DNA and are assumed to have been integrated into the porcine germ line more than 7.6 × 106 years ago and showing that the age correlates with the time of separation between pigs and peccaries 7.4 × 106 years ago. The ability of the PERV to infect human cells in vitro has heightened safety concerns regarding the transmission of PERV to pig xenograft recipients. In this study, we detected PERV-AC recombinant virus in porcine genomic DNA that may have resulted from exogenous viral recombination. Infectious risk in xenotransplantation will be defined by the activity of PERV loci in vivo. We identified unique Haemophilus aegyptius III HaeIII gag restriction fragment length polymorphism (RFLP profiles resulting from single nucleotide polymorphisms; these were found only in animals that produced human tropic PERV. Materials and Methods: Porcine tissues were analyzed using validated assays specific for PERV: polymerase chain reaction (PCR (for PERV DNA, RT-PCR (for PERV RNA, cell culture, RFLP analysis, and sequence analysis. Conclusions and Interpretation : These findings have demonstrated that the presence of both DNA and RNA forms of porcine endogenous retrovirus in porcine tissues needs to be carefully considered when the infectious disease potential of xenotransplantation is being assessed.

 1. Prevalence of porcine endogenous retrovirus in Chinese pig breeds and in patients treated with a porcine liver cell-based bioreactor

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Qing Liu; Zheng Liu; Evangelos Dalakas

  2005-01-01

  AIM: To determine the prevalence of porcine endogenous retrovirus (PERV) in various pig breeds raised in China including Chinese experimental mini-pigs by PERV-reverse transcriptase (PERV-RT enzyme). Moreover, the potential for infection of PERV was investigated in patients treated with a bioreactor based on porcine liver cells (n = 3).METHODS: Pig serum, liver and musde cell-free supematants were collected from various Chinese pig breeds. Porcine hepatocytes were isolated with a two-step perfusion method. Three patients with acute or chronic liver failure were treated with a bioartificial liver support system (BALSS) for 8-12 h and serum samples were collected from the patients before, immediately after and 30 d after treatment.RESULTS: The activities of PERV-RT enzyme in pig liver and muscle cell-free supernatants were higher than in normal human controls. PERV-TR enzyme activity did not increase in patients before and after 1 mo of treatment.PERV-RT activities were not significantly different when compared with pre-treatment group (1.544±0.155576), the post-treatment groups (1.501±0.053507, 1.461±0.033808 and 1.6006667±0.01963 for 0, 14 and 30 d post-treatment,respectively, P>0.05), and normal control group (1.440±1.0641, P>0.05). RT enzyme activity in Chinese experimental mini-pigs was higher than in normal human control group (1.440±1.0641 U/mL, P0.05) when compared with the pig breeds except in the muscle supernatants. All the samples including muscle and liver cell supernatants from the Chinese mini-experimental pigs and the four domestic Chinese pig breeds contained PERVs.CONCLUSION: These results suggest that the risk of PERV infection through BALSS containing porcine liver cells without immunosuppressants may be quite low. Although there were PERVs in Chinese experimental mini-pigs and porcine liver cell culture suspensions, we did not find any evidence of persistent PERV infection in patients treated with this porcine hepatocyte-based bioartificial

 2. Study on the Polymorphisms of Porcine Myostatin Gene in Promoter Region by PCR-RFLPS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  YANG Xiu-qin; LIU Di

  2005-01-01

  In order to further study functions of the porcine myostatin gene, we analyzed the polymorphisms of porcine myostatin gene in promoter region among different breeds including Yorkshire, Landrace, Duroc, Junmu, Min pig and Sanjiang white pig by PCR-RFLPs. The allele T dominated in the imported lean-type pig breeds such as Yorkshire, Landrace and Duroc. No allele A was detected in Junmu and Sanjiang white pig, and the frequencies of three genotypes were about equal in Min pig. The result using X2 analysis showed that the distribution of three genotypes was related to pig breeds.

 3. Mapping the antigenic structure of porcine parvovirus at the level of peptides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamstrup, Søren; Langeveld, Jan; Bøtner, Anette

  1998-01-01

  The antigenic structure of the capsid proteins of porcine parvovirus (PPV) was investigated. A total of nine linear epitopes were identified by Pepscan using porcine or rabbit anti-PPV antisera. No sites were identified with a panel of neutralising monoclonal antibodies (MAbs). All epitopes were...... located in the region corresponding to the major capsid protein VP2. Based on this information, and on analogy to other autonomous parvoviruses, 24 different peptides were synthesised, coupled to keyhole limpet haemocyanin (KLH) and used to immunise rabbits. Most antisera were able to bind viral protein...

 4. Elevated NaCl concentration improves cryotolerance and developmental competence of porcine oocytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lin, L; Du, Y; Liu, Y

  2009-01-01

  High hydrostatic pressure has been reported to improve the fertilizing or developmental ability of mammalian spermatozoa, oocytes and embryos. This study investigated the effect of another stress, temporarily increased NaCl concentration, on cryotolerance and developmental competence of porcine...... in untreated controls, but blastocyst rates increased in both NaCl-treated groups. In conclusion, treatment of porcine oocytes with elevated NaCl concentrations improved their developmental competence after vitrification and parthenogenetic activation or SCNT. Further experiments are required to investigate in...

 5. Effect of cryoprotectants for maintaining drug permeability barriers in porcine buccal mucosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marxen, Eva; Axelsen, Mary Carlos; Pedersen, Anne Marie Lynge;

  2016-01-01

  if permeability barriers for small molecules (nicotine and diazepam) were maintained after freezing porcine buccal mucosa with cryoprotectants to -80°C. Combinations of dimethyl sulfoxide, bovine serum albumin, glycerol and sucrose were used as cryoprotectants. The permeability of nicotine and diazepam across...... tissue. Freezing with or without cryoprotectants did not significantly affect the flux of diazepam compared to fresh tissue. Only minor histological changes were seen in frozen/thawed porcine buccal mucosa compared to fresh tissue. In conclusion, permeability barriers for nicotine and diazepam were...

 6. Enhanced delivery of ketobemidone through porcine buccal mucosa in vitro via more lipophilic ester prodrugs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, L.B.; Christrup, Lona Louring; Bundgaard, H.

  1992-01-01

  The in vitro penetration of ketobemidone and various ester prodrugs through porcine buccal mucosa in a modified Ussing chamber was investigated in order to support the selection of a prodrug derivative with optimal buccal absorption. The nine esters studied included carboxylic acid and carbonate...... esters formed at the phenolic hydroxy group of ketobemidone. The esters were all rapidly hydrolyzed to the parent drug in a porcine buccal epithelial homogenate and only free ketobemidone was detected in the receptor compartment of the Ussing chamber. All the ester prodrugs showed enhanced rates...

 7. Fatal bronchopneumonia in a Metastrongylus elongatus and Porcine circovirus type 2 co-infected pig.

  Science.gov (United States)

  Marruchella, G; Paoletti, B; Speranza, R; Di Guardo, G

  2012-08-01

  Porcine circovirus type 2 (PCV2) infection is distributed worldwide and PCV2-associated disease (PCVAD) is considered among the most economically relevant ones to the global swine industry. PCV2 is known to play a causal role in the porcine respiratory disease complex, usually in close association with a large plethora of other biologic agents. We describe herein a case of fatal parasitic bronchopneumonia by Metastrongylus elongatus in a PCV2-infected pig. Metastrongylosis may still represent a major concern for outdoor herds. Our recent experience suggests that a concurrent PCVAD condition may trigger metastrongylosis, which may subsequently result, at its turn, in severe, sometimes fatal, pulmonary disease.

 8. Porcine cholecyst–derived scaffold promotes full-thickness wound healing in rabbit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deepa Revi

  2013-12-01

  Full Text Available Graft-assisted healing is an important strategy for treating full-thickness skin wounds. This study evaluated the properties of porcine cholecyst–derived scaffold and its use for treating full-thickness skin wound in rabbit. The physical properties of cholecyst-derived scaffold were congenial for skin-graft application. Compared to a commercially available skin-graft substitute made of porcine small intestinal submucosa, the cholecyst-derived scaffold was rich in natural biomolecules like elastin and glycosaminoglycans. When used as a xenograft, it promoted healing with excess cell proliferation at early phases and acceptable collagen deposition in the later remodelling phases.

 9. Identification of multiple post-translational modifications in the porcine brain specific p25alpha

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kleinnijenhuis, Anne J; Hedegaard, Claus; Lundvig, Ditte

  2008-01-01

  P25alpha is a protein normally expressed in oligodendrocytes and subcellular relocalization of p25alpha occurs in multiple system atrophy, Parkinson's disease and Lewy body dementia along with ectopic expression in neurons. Moreover, it accumulates in Lewy body inclusions with aggregated alpha...... several complementary tandem mass spectrometry techniques for peptide mass analysis and amino acid sequencing, a comprehensive analysis of the PTMs on porcine p25alpha was performed. It was found that porcine p25alpha is heavily modified with a variety of modifications: phosphorylation, di...

 10. Efficacy of transgene expression in porcine skin as a function of electrode choice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gotholf, Anita; Mahmood, Faisad; Dagnæs-Hansen, Frederik;

  2011-01-01

  , have mainly been performed in rodents and the body of evidence on electrode choice and optimal pulsing conditions is limited. We therefore tested plate and needle electrodes in vivo in porcine skin, which resembles human skin in structure. The luciferase (pCMV-Luc) gene was injected intradermally......, our data support that needle electrodes should be used in human clinical studies of gene electrotransfer to skin for improved expression....... and subsequently electroporated. Simultaneously, studies with gene electrotransfer to porcine skin using plasmids coding for green fluorescent protein (GFP) and betagalactosidase were performed. Interestingly, we found needle electrodes to be more efficient than plate electrodes (p

 11. Development of the S3Pvac vaccine against porcine Taenia solium cysticercosis: a historical review.

  Science.gov (United States)

  Sciutto, Edda; Fragoso, Gladis; Hernández, Marisela; Rosas, Gabriela; Martínez, José J; Fleury, Agnès; Cervantes, Jacquelynne; Aluja, Aline; Larralde, Carlos

  2013-08-01

  Herein we present a review of our research dealing with vaccination against experimental and naturally acquired porcine Taenia solium cysticercosis using Taenia crassiceps-derived antigens. Results strongly support that the different versions of S3Pvac vaccine are indeed effective against porcine T. solium cysticercosis. Immunological results related to vaccination prove that protection is at least partially mediated by specific immunity. The data also support the validity of T. crassiceps murine cysticercosis as an effective tool to identify vaccine candidates against some metacestode infections.

 12. Expression and purification of soluble porcine cystatin 11 in Pichia pastoris.

  Science.gov (United States)

  Fan, Kuohai; Jiang, Junbing; Wang, Zhirui; Fan, Ruicheng; Yin, Wei; Sun, Yaogui; Li, Hongquan

  2014-11-01

  Cystatin 11 (CST11) belongs to the cystatin type 2 family of cysteine protease inhibitors and exhibits antimicrobial activity in vitro. In this study, we describe the expression and purification of recombinant porcine CST11 in the Pichia pastoris system. We then assess its antimicrobial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Bacillus subtilis by liquid growth inhibition assay. Kinetic studies indicate that the recombinant porcine CST11 has high potency against E. coli and S. aureus. Scanning electronic microscope analysis showed that CST11 might be targeting the bacterial membrane and, thus, could potentially be developed as a therapeutic agent for inhibiting microbe infection without the risk of antibiotic resistance.

 13. Phytanic acid stimulates glucose uptake in a model of skeletal muscles, the primary porcine myotubes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Che, Brita Ngum; Oksbjerg, Niels; Hellgren, Lars

  2013-01-01

  porcine myotubes as a model for measuring glucose uptake and glycogen synthesis, and to examine the impact of physiological amounts of PA on glucose uptake and glycogen synthesis either alone or in combination with insulin. METHODS: Porcine satellite cells were cultured into differentiated myotubes...... and tritiated 2-deoxyglucose (2-DOG) was used to measure glucose uptake, in relation to PA and 2-DOG exposure times and also in relation to PA and insulin concentrations. The MIXED procedure model of SAS was used for statistical analysis of data. RESULTS: PA increased glucose uptake by approximately 35...

 14. Porcine ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (NPP1/CD203a)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Cathrine Bie; Hillig, Ann-Britt Nygaard; Viuff, Birgitte;

  2007-01-01

  /phosphodiesterase 1 (NPP1/CD203a). The porcine NPP1/CD203a encoding gene was mapped to chromosome 1 using a radiation hybrid panel, and transcription was investigated by RT-PCR analysis of several tissues. The cDNA was cloned and introduced into COS7 cells resulting in expression of functionally active enzyme...... and verification of the specificity of an SWC9 reacting monoclonal antibody. The antibody was used for immunohistochemical examination of various porcine tissues. Most prominent expression of NPP1/CD203a was found in lung macrophages and liver sinusoids....

 15. Host Response to Porcine Strains of Escherichia coli in a Novel Pyelonephritis Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Isling, L. K.; Aalbæk, B.; Birck, M. M.

  2011-01-01

  The initial pathology and pathogenesis of pyelonephritis and the influence of different strains of Escherichia coli were investigated in a novel porcine model. Nine female pigs were divided into three groups (A, B and C) and inoculated repeatedly into one renal pelvis with porcine pyelonephritis E...... kidneys. Gross and microscopical lesions of acute pyelonephritis were demonstrated in all but one kidney inoculated with E. coli, but in none of the control kidneys. Renal parenchymal infiltration with both neutrophils and mononuclear cells, primarily CD3+ T lymphocytes, was observed at 6hpi. Most T...

 16. Characterisation of a novel porcine coronary artery CTO model.

  Science.gov (United States)

  Fefer, Paul; Robert, Normand; Qiang, Beiping; Liu, Garry; Munce, Nigel; Anderson, Kevan; Osherov, Azriel B; Ladouceur-Wodzak, Michelle; Qi, Xiuling; Dick, Alexander; Weisbrod, Max; Samuel, Michelle; Butany, Jagdish; Wright, Graham; Strauss, Bradley H

  2012-04-01

  To create a large animal coronary chronic total occlusion (CTO) model. Presence of microvessels within the CTO lumen facilitates guidewire crossing. The patterns and time profiles of matrix changes and microvessel formation during coronary CTO maturation are unknown. CTO were created in 15 swine by percutaneous deployment of a collagen plug. Matrix changes were assessed by histology. Intraluminal neovascularisation was assessed by histology and several imaging modalities, including conventional and 3D spin angiography, micro-computed tomography (micro-CT) imaging, and contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI), at six and 12 weeks following CTO creation. Matrix changes included an intense inflammatory reaction at six weeks which had partially abated by 12 weeks. A proteoglycan-rich matrix at six weeks was partially replaced with collagen by 12 weeks. Similar changes were noted in the proximal cap which was acellular. Three patterns of microvessel formation were identified and defined based on the presence and extent of a "lead" neovessel. No major differences in pattern or extent of neovascularisation were noted between six and 12 weeks. Heterogeneity in neovascularisation patterns occurs during coronary CTO development in a porcine model. Non-invasive imaging to determine the predominant type of neovascularisation prior to and during CTO revascularisation may improve guidewire crossing success rates. This model may be useful for further exploration of CTO pathophysiology, and may aid in further refinements of in vivo imaging of CTO and development of novel therapeutic approaches to revascularisation of CTO, such as manipulations of the proximal cap, matrix composition, neovessel induction, and device testing.

 17. Location and pathogenic potential of Blastocystis in the porcine intestine.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wenqi; Bielefeldt-Ohmann, Helle; Traub, Rebecca J; Cuttell, Leigh; Owen, Helen

  2014-01-01

  Blastocystis is an ubiquitous, enteric protozoan of humans and many other species. Human infection has been associated with gastrointestinal disease such as irritable bowel syndrome, however, this remains unproven. A relevant animal model is needed to investigate the pathogenesis/pathogenicity of Blastocystis. We concluded previously that pigs are likely natural hosts of Blastocystis with a potentially zoonotic, host-adapted subtype (ST), ST5, and may make suitable animal models. In this study, we aimed to characterise the host-agent interaction of Blastocystis and the pig, including localising Blastocystis in porcine intestine using microscopy, PCR and histopathological examination of tissues. Intestines from pigs in three different management systems, i.e., a commercial piggery, a small family farm and a research herd (where the animals were immunosuppressed) were examined. This design was used to determine if environment or immune status influences intestinal colonisation of Blastocystis as immunocompromised individuals may potentially be more susceptible to blastocystosis and development of associated clinical signs. Intestines from all 28 pigs were positive for Blastocystis with all pigs harbouring ST5. In addition, the farm pigs had mixed infections with STs 1 and/or 3. Blastocystis organisms/DNA were predominantly found in the large intestine but were also detected in the small intestine of the immunosuppressed and some of the farm pigs, suggesting that immunosuppression and/or husbandry factors may influence Blastocystis colonisation of the small intestine. No obvious pathology was observed in the histological sections. Blastocystis was present as vacuolar/granular forms and these were found within luminal material or in close proximity to epithelial cells, with no evidence of attachment or invasion. These results concur with most human studies, in which Blastocystis is predominantly found in the large intestine in the absence of significant organic

 18. Location and pathogenic potential of Blastocystis in the porcine intestine.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenqi Wang

  Full Text Available Blastocystis is an ubiquitous, enteric protozoan of humans and many other species. Human infection has been associated with gastrointestinal disease such as irritable bowel syndrome, however, this remains unproven. A relevant animal model is needed to investigate the pathogenesis/pathogenicity of Blastocystis. We concluded previously that pigs are likely natural hosts of Blastocystis with a potentially zoonotic, host-adapted subtype (ST, ST5, and may make suitable animal models. In this study, we aimed to characterise the host-agent interaction of Blastocystis and the pig, including localising Blastocystis in porcine intestine using microscopy, PCR and histopathological examination of tissues. Intestines from pigs in three different management systems, i.e., a commercial piggery, a small family farm and a research herd (where the animals were immunosuppressed were examined. This design was used to determine if environment or immune status influences intestinal colonisation of Blastocystis as immunocompromised individuals may potentially be more susceptible to blastocystosis and development of associated clinical signs. Intestines from all 28 pigs were positive for Blastocystis with all pigs harbouring ST5. In addition, the farm pigs had mixed infections with STs 1 and/or 3. Blastocystis organisms/DNA were predominantly found in the large intestine but were also detected in the small intestine of the immunosuppressed and some of the farm pigs, suggesting that immunosuppression and/or husbandry factors may influence Blastocystis colonisation of the small intestine. No obvious pathology was observed in the histological sections. Blastocystis was present as vacuolar/granular forms and these were found within luminal material or in close proximity to epithelial cells, with no evidence of attachment or invasion. These results concur with most human studies, in which Blastocystis is predominantly found in the large intestine in the absence of

 19. Biomechanical and biochemical outcomes of porcine temporomandibular joint disc deformation.

  Science.gov (United States)

  Matuska, Andrea M; Muller, Stephen; Dolwick, M Franklin; McFetridge, Peter S

  2016-04-01

  The structure-function relationship in the healthy temporomandibular joint (TMJ) disc has been well established, however the changes in dysfunctional joints has yet to be systematically evaluated. Due to the poor understanding of the etiology of temporomandibular disorders (TMDs) this study evaluated naturally occurring degenerative remodeling in aged female porcine temporomandibular joint (TMJ) discs in order to gain insight into the progression and effects on possible treatment strategies of TMDs. Surface and regional biomechanical and biochemical properties of discal tissues were determined in grossly deformed (≥Wilkes Stage 3) and morphologically normal (≤Wilkes Stage 2) TMJ discs. Compared to normal disc structure the deformed discs lacked a smooth biconcave shape and characteristic ECM organization. Reduction in tensile biomechanical integrity and increased compressive stiffness and cellularity was found in deformed discs. Regionally, the posterior and intermediate zones of the disc were most frequently affected along with the inferior surface. The frequency of degeneration observed on the inferior surface of the disc (predominantly posterior), suggests that a disruption in the disc-condyle relationship likely contributes to the progression of joint dysfunction more than the temporodiscal relationship. As such, the inferior joint space may be an important consideration in early clinical diagnosis and treatment of TMDs, as it is overlooked in techniques performed in the upper joint space, including arthroscopy and arthrocentesis. Furthermore, permanent damage to the disc mechanical properties would limit the ability to successfully reposition deformed discs, highlighting the importance of emerging therapies such as tissue engineering. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. L-propionylcarnitine and myocardial performance in stunned porcine myocardium.

  Science.gov (United States)

  Sassen, L M; Duncker, D J; Hogendoorn, A; McFalls, E O; Krams, R; Bezstarosti, K; Lamers, J M; Verdouw, P D

  1992-10-21

  Recently, we showed that L-propionylcarnitine did not affect recovery of regional contractile function of porcine myocardium subjected to 1 h of low-flow ischemia followed by 2 hr of reperfusion. In that study, ischemia may have been too severe and/or the duration of reperfusion too short to detect a beneficial effect of the compound. Therefore, in the present study we investigated the effects of saline (control group; n = 14) or pretreatment with L-propionyl-carnitine (3 days of 50 mg/kg p.o. b.i.d. + 50 mg/kg i.v. prior to the experiment; n = 13) on recovery of regional contractile function of the myocardium in open-chest anesthetized pigs, subjected to two cycles of 10 min of left anterior descending coronary artery (LADCA) occlusion, each followed by 30 min of reperfusion. In the control animals, at the end of the second reperfusion period, systemic vascular resistance had increased by 18%, which, however, was not observed in the L-propionylcarnitine-treated pigs. In the control group, during the first occlusion, systolic segment length shortening (SSLS) of the LADCA-perfused area decreased from 18.5 +/- 5.5% to -3.7 = 3.2%. After 30 min of reperfusion, SSLS of the LADCA-perfused area had only partially recovered to 6.2 +/- 5.9%. During the second occlusion-reperfusion cycle similar values for SSLS were observed. In the treated animals, SSLS of the LADCA-perfused area was slightly improved after the second occlusion-reperfusion cycle (p = 0.056). This effect did not result in an overall improvement in cardiac pump function.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 1. Anisotropic compressive properties of passive porcine muscle tissue.

  Science.gov (United States)

  Pietsch, Renee; Wheatley, Benjamin B; Haut Donahue, Tammy L; Gilbrech, Ryan; Prabhu, Rajkumar; Liao, Jun; Williams, Lakiesha N

  2014-11-01

  The body has approximately 434 muscles, which makes up 40-50% of the body by weight. Muscle is hierarchical in nature and organized in progressively larger units encased in connective tissue. Like many soft tissues, muscle has nonlinear visco-elastic behavior, but muscle also has unique characteristics of excitability and contractibility. Mechanical testing of muscle has been done for crash models, pressure sore models, back pain, and other disease models. The majority of previous biomechanical studies on muscle have been associated with tensile properties in the longitudinal direction as this is muscle's primary mode of operation under normal physiological conditions. Injury conditions, particularly high rate injuries, can expose muscle to multiple stress states. Compressive stresses can lead to tissue damage, which may not be reversible. In this study, we evaluate the structure-property relationships of porcine muscle tissue under compression, in both the transverse and longitudinal orientations at 0.1 s-1, 0.01 s-1, or 0.001 s-1. Our results show an initial toe region followed by an increase in stress for muscle in both the longitudinal and transverse directions tested to 50% strain. Strain rate dependency was also observed with the higher strain rates showing significantly more stress at 50% strain. Muscle in the transverse orientation was significantly stiffer than in the longitudinal orientation indicating anisotropy. The mean area of fibers in the longitudinal orientation shows an increasing mean fiber area and a decreasing mean fiber area in the transverse orientation. Data obtained in this study can help provide insight on how muscle injuries are caused, ranging from low energy strains to high rate blast events, and can also be used in developing computational injury models.

 2. Water diffusion in fully hydrated porcine stratum corneum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pieper, J.; Charalambopoulou, G.; Steriotis, Th.; Vasenkov, S.; Desmedt, A.; Lechner, R.E

  2003-08-01

  The microscopic mechanisms of water diffusion in fully hydrated porcine stratum corneum (SC) have been studied by a combination of incoherent quasielastic neutron scattering (QENS) and pulsed field gradient-nuclear magnetic resonance (PFG-NMR) for two sample orientations. The presence of three types of water in fully hydrated SC is inferred on the basis of water sorption isotherm data, i.e., (a) bound and (b) weakly bound hydration water forming layers between adjacent lipid bilayers of SC, as well as (c) bulk water probably located in the corneocytes and in intercellular regions. Water self-diffusion coefficients for motions parallel and perpendicular to the membrane plane of D{sub parallel}=3.30x10{sup -10} m{sup 2}/s and D{sub perpendicular}=1.56x10{sup -10} m{sup 2}/s, respectively, were determined by PFG-NMR and assigned to the translational diffusion of weakly bound water. QENS measurements have been carried out using different samples hydrated with H{sub 2}O and D{sub 2}O, respectively, in order to separate the contribution of SC from that of the water. The QENS data for both sample orientations and two different energy resolutions can be fitted by a model which accounts for the microscopic dynamics of all three aforementioned types of water. This analysis establishes rotational diffusion coefficients for bound and weakly bound hydration water of 0.025 and 0.030 meV, respectively. Furthermore, the QENS data prove the presence of bulk water in fully hydrated SC samples.

 3. Compressive and tensile mechanical properties of the porcine nasal septum.

  Science.gov (United States)

  Al Dayeh, Ayman A; Herring, Susan W

  2014-01-03

  The expanding nasal septal cartilage is believed to create a force that powers midfacial growth. In addition, the nasal septum is postulated to act as a mechanical strut that prevents the structural collapse of the face under masticatory loads. Both roles imply that the septum is subject to complex biomechanical loads during growth and mastication. The purpose of this study was to measure the mechanical properties of the nasal septum to determine (1) whether the cartilage is mechanically capable of playing an active role in midfacial growth and in maintaining facial structural integrity and (2) if regional variation in mechanical properties is present that could support any of the postulated loading regimens. Porcine septal samples were loaded along the horizontal or vertical axes in compression and tension, using different loading rates that approximate the in vivo situation. Samples were loaded in random order to predefined strain points (2-10%) and strain was held for 30 or 120 seconds while relaxation stress was measured. Subsequently, samples were loaded until failure. Stiffness, relaxation stress and ultimate stress and strain were recorded. Results showed that the septum was stiffer, stronger and displayed a greater drop in relaxation stress in compression compared to tension. Under compression, the septum displayed non-linear behavior with greater stiffness and stress relaxation under faster loading rates and higher strain levels. Under tension, stiffness was not affected by strain level. Although regional variation was present, it did not strongly support any of the suggested loading patterns. Overall, results suggest that the septum might be mechanically capable of playing an active role in midfacial growth as evidenced by increased compressive residual stress with decreased loading rates. However, the low stiffness of the septum compared to surrounding bone does not support a strut role. The relatively low stiffness combined with high stress relaxation

 4. Structural prediction of porcine sialoadhesin V-set Ig-like domain sheds some light on its role in porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jie HOU,Rui LI,Hongfang MA,Songlin QIAO,Gaiping ZHANG

  2016-03-01

  Full Text Available Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS is characterized by reproductive failures in sows and respiratory diseases in pigs of all ages. PRRS virus (PRRSV is its causative agent and has caused huge economic losses in the swine industry. Porcine sialoadhesin (pSn is a putative receptor of PRRSV. Previous studies have shown that a pSn V-set Ig-like domain is significant in PRRSV infection. However, its structural details are not fully known, hindering our deep understanding of PRRSV infection. In this study, we successfully cloned, expressed and purified the pSn V-set Ig-like domain in Drosophila S2 cells. Then we tried to crystallize the target protein and predicted its structure. This will establish the foundation for the further structural study of pSn, deepen our understanding of the invasion mechanism of PRRSV, and support the structural information for the development of clinical drugs and vaccines against PRRSV.

 5. Porcine B-cells recognize epitopes that are conserved between the structural proteins of American- and European-type porcine reproductive and respiratory syndrome virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oleksiewicz, Martin B.; Bøtner, Anette; Normann, Preben

  2002-01-01

  By selecting phage display libraries with immune sera from experimentally infected pigs, porcine B-cell epitopes in the open reading frame (ORF) 2, 3, 5 and 6 proteins of European-type porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) were identified. The sequences of all the epitopes...... were well conserved in European-type PRRSV and even between European- and American-type PRRSV. Accordingly, sera from pigs infected with American-type PRRSV cross-reacted with the European-type epitopes. Thus, this study showed, for the first time, the presence of highly conserved epitopes...... epitopes was subjected to closer scrutiny. A heptad motif, VSRRIYQ, which is present in a single copy in ORF2 and 3 proteins, was identified; this arrangement is completely conserved in all European-type PRRSV sequences available. The VSRRIYQ repeat motif colocalized closely with one of the ORF2 epitopes...

 6. Identification of a short interspersed repetitive element insertion polymorphism in the porcine MX1 promoter associated with resistance to porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection.

  Science.gov (United States)

  Li, Yanping; Liang, Sen; Liu, Hao; Sun, Yi; Kang, Li; Jiang, Yunliang

  2015-08-01

  The myxovirus resistance (Mx) proteins belong to the dynamin superfamily and are important for innate host defence against RNA viruses. In this study, we demonstrate that positive elements are present in the two promoter regions of -2713 to -2565 and -688 to -431 in the porcine MX1 gene. Sequencing and alignment of the amplified porcine MX1 gene promoter region identified a short interspersed repetitive element (SINE) insertion of 275 bp at site -547. At this site, allele B (an insertion of 275 bp) is dominant in Chinese indigenous pig breeds but has a workable minor allele frequency in western lean-type pig breeds. Luciferase activity was compared between promoters with and without the insertion of the 275-bp fragment in transiently transfected MARC-145 cells. The insertion of the 275-bp fragment increased the luciferase activity significantly (P MX1 gene promoter region is a potential DNA marker for PRRS resistance in pigs.

 7. Rudimentary study on humanization of porcine red blood cells: Enzymatic removal of galactose-α1,3-galactose antigen from porcine red blood cell

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2003-01-01

  The serological and biochemical characterization of porcine red blood cells (pRBCs) are similar to human red blood cells. Porcine erythrocytes are considered as an alternative source for human blood transfusion. But there exist galactose-α1,3-galactose antigens (Galα1,3Galβ1, 4GalNAc-R, abbreviated αGal antigen) on pRBCs, which can induce anti-(Gal antibodies in human serum. The (Galepitopes are the major antigen responsible for hyperacute rejection in xenotransfusion. In this study, recombined soybean α-galactosidase (rSα-GalE) was usedto remove the (Gal antigens from pPRCs for humanization. The results showed that (Gal antigen was cleared by rSα-GalE and the structure and function of rSα-GalE treated pRBC were normal.

 8. Phylogenetic analysis of porcine rotavirus in Argentina: increasing diversity of G4 strains and evidence of interspecies transmission.

  Science.gov (United States)

  Parra, Gabriel I; Vidales, Graciela; Gomez, Jorge A; Fernandez, Fernando M; Parreño, Viviana; Bok, Karin

  2008-01-01

  Group A rotaviruses are one of the most frequently detected viral agents associated with neonatal diarrhea in piglets. In order to characterize rotavirus (RV) strains circulating in Argentinean swine, four porcine production farms located in Buenos Aires were studied. RV strains genotyped as P[6]G4, P[6]G8 and P[1]G6 were found in piglets under 30 days of age, without diarrhea. Phylogenetic and sequence analysis of the VP7 gene from G4 strains available in databases, reveals five porcine new lineages (III-VII) and three sublineages (VIIa-VIIc). The G4 porcine Argentinean strains were grouped with a porcine RV strain isolated in Brazil and another RV strain isolated from a child with diarrhea in Mexico, constituting an American lineage (VII). On the other hand, porcine G6 and G8 were closely related to RV's circulating in Argentinean cattle and South-American camelids, respectively. The fact that G4 porcine lineages were epidemiologically related to human strains, and G6 and G8 Argentinean porcine strains were found related to bovine and South-American camelids, respectively, suggests that pigs might play a crucial role as reservoir and generator of newly adapted emerging RV strains for human and other species.

 9. Molecular characterization of transcriptome-wide interactions between highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus and porcine alveolar macrophages in vivo.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Ping; Zhai, Shanli; Zhou, Xiang; Lin, Ping; Jiang, Tengfei; Hu, Xueying; Jiang, Yunbo; Wu, Bin; Zhang, Qingde; Xu, Xuewen; Li, Jin-Ping; Liu, Bang

  2011-01-01

  Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) infects mainly the porcine alveolar macrophages (PAMs) and causes porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS). Previous studies have analyzed the global gene expression profiles of lung tissue in vivo and PAMs in vitro following infection with PRRSV, however, transcriptome-wide understanding of the interaction between highly pathogenic PRRSV (HP-PRRSV) and PAMs in vivo has not yet been established. In this study, we employed Affymetrix microarrays to investigate the gene expression patterns of PAMs isolated from Tongcheng piglets (a Chinese indigenous breed) after infection with HP-PRRSV. During the infection, Tongcheng piglets exhibited typical clinical signs, e.g. fever, asthma, coughing, anorexia, lethargy and convulsion, but displayed mild regional lung damage at 5 and 7 dpi. Microarray analysis revealed that HP-PRRSV infection has affected PAMs in expression of the important genes involved in cytoskeleton and exocytosis organization, protein degradation and folding, intracellular calcium and zinc homeostasis. Several potential antiviral strategies might be employed in PAMs, including upregulating IFN-induced genes and increasing intracellular zinc ion concentration. And inhibition of the complement system likely attenuated the lung damage during HP-PRRSV infection. Transcriptomic analysis of PAMs in vivo could lead to a better understanding of the HP-PRRSV-host interaction, and to the identification of novel antiviral therapies and genetic components of swine tolerance/susceptibility to HP-PRRS.

 10. Molecular Characterization of Transcriptome-wide Interactions between Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and Porcine Alveolar Macrophages in vivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ping Zhou, Shanli Zhai, Xiang Zhou, Ping Lin, Tengfei Jiang, Xueying Hu, Yunbo Jiang, Bin Wu, Qingde Zhang, Xuewen Xu, Jin-ping Li, Bang Liu

  2011-01-01

  Full Text Available Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV infects mainly the porcine alveolar macrophages (PAMs and causes porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS. Previous studies have analyzed the global gene expression profiles of lung tissue in vivo and PAMs in vitro following infection with PRRSV, however, transcriptome-wide understanding of the interaction between highly pathogenic PRRSV (HP-PRRSV and PAMs in vivo has not yet been established. In this study, we employed Affymetrix microarrays to investigate the gene expression patterns of PAMs isolated from Tongcheng piglets (a Chinese indigenous breed after infection with HP-PRRSV. During the infection, Tongcheng piglets exhibited typical clinical signs, e.g. fever, asthma, coughing, anorexia, lethargy and convulsion, but displayed mild regional lung damage at 5 and 7 dpi. Microarray analysis revealed that HP-PRRSV infection has affected PAMs in expression of the important genes involved in cytoskeleton and exocytosis organization, protein degradation and folding, intracellular calcium and zinc homeostasis. Several potential antiviral strategies might be employed in PAMs, including upregulating IFN-induced genes and increasing intracellular zinc ion concentration. And inhibition of the complement system likely attenuated the lung damage during HP-PRRSV infection. Transcriptomic analysis of PAMs in vivo could lead to a better understanding of the HP-PRRSV-host interaction, and to the identification of novel antiviral therapies and genetic components of swine tolerance/susceptibility to HP-PRRS.

 11. Porcine spermatogonial stem cells self-renew effectively in a three dimensional culture microenvironment.

  Science.gov (United States)

  Park, Ji Eun; Park, Min Hee; Kim, Min Seong; Park, Yeo Reum; Yun, Jung Im; Cheong, Hee Tae; Kim, Minseok; Choi, Jung Hoon; Lee, Eunsong; Lee, Seung Tae

  2017-08-17

  Generally, self-renewal of spermatogonial stem cells (SSCs) is maintained in vivo in a three-dimensional (3D) microenvironment consisting of the seminiferous tubule basement membrane, indicating the importance of the 3D microenvironment for in vitro culture of SSCs. Here, we report a 3D culture microenvironment that effectively maintains porcine SSC self-renewal during culture. Porcine SSCs were cultured in an agarose-based 3D hydrogel and in 2D culture plates either with or without feeder cells. Subsequently, the effects of 3D culture on the maintenance of undifferentiated SSCs were identified by analyzing cell colony formation and morphology, AP activity, and transcriptional and translational regulation of self-renewal-related genes and the effects on proliferation by analyzing cell viability and single cell-derived colony number. The 3D culture microenvironment constructed using a 0.2% (w/v) agarose-based 3D hydrogel showed the strongest maintenance of porcine SSC self-renewal and induced significant improvements in proliferation compared with 2D culture microenvironments. These results demonstrate that self-renewal of porcine SSCs can be maintained more effectively in a 3D than in a 2D culture microenvironment. Moreover, this will play a significant role in developing novel culture systems for SSCs derived from diverse species in the future, which will contribute to SSC-related research. © 2017 International Federation for Cell Biology.

 12. Optimising magnetic sentinel lymph node biopsy in an in vivo porcine model

  NARCIS (Netherlands)

  Ahmed, M.; Anninga, Bauke; Pouw, Joost Jacob; Vreemann, S.; Peek, M.; van Hemelrijck, Mieke; Pinder, Sara E.; ten Haken, Bernard; Pankhurst, Quentin A.; Douek, Michael

  2015-01-01

  The magnetic technique for sentinel lymph node biopsy (SLNB) has been evaluated in several clinical trials. An in vivo porcine model was developed to optimise the magnetic technique by evaluating the effect of differing volume, concentration and time of injection of magnetic tracer. A total of 60

 13. Minor epidemiological importance of CSFV in “porcine high fever syndrome”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaoming, Lou; Rasmussen, Thomas Bruun; Uttenthal, Åse

  The “porcine high fever syndrome (PHFS)” causing severe losses in China has been associated with several agents such as PCV-2, PRRS, APP and streptococcus. The aim of this study was to analyze the importance of CSFV in pigs in PHFS cases in China. Samples originating from 8 farms (733 Sera and 47...

 14. Functional and immunohistochemical evaluation of porcine neonatal islet-like cell clusters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, T B; Yderstraede, K B; Schrøder, H D

  2003-01-01

  Porcine neonatal islet-like cell clusters (NICCs) may be an attractive source of insulin-producing tissue for xenotransplantation in type I diabetic patients. We examined the functional and immunohistochemical outcome of the islet grafts in vitro during long-term culture and in vivo after transpl...

 15. Complete Genome Sequence of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus Variant CH/HNYF/2014

  OpenAIRE

  Li, Renfeng; Tian, Xiangqin; Qiao, Songlin; Guo, Junqing; Xie, Weitao; Zhang, Gaiping

  2015-01-01

  Sow’s milk is a potential route for the vertical transmission of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) from sow to suckling piglet. We report here the complete genome sequence of PEDV strain CH/HNYF/2014, which was isolated from milk samples. This information provides further understanding of the transmission mechanisms and genetic diversity of PEDV.

 16. Putative biomarkers for evaluating antibiotic treatment: an experimental model of porcine Actinobacillus pleuropneumoniae infection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauritzen, B.; Lykkesfeldt, J.; Skaanild, M.T.

  2003-01-01

  Biomarkers of infection were screened for their possible role as evaluators of antibiotic treatment in an aerosol infection model of porcine pneumonia caused by Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap). Following infection of 12 pigs, clinical signs of pneumonia developed within 20 h, whereafter...

 17. A longitudinal study of cell-mediated immunity in pigs infected with porcine parvovirus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladekjaer-Mikkelsen, A.S.; Nielsen, Jens

  2002-01-01

  Porcine parvovirus (PPV) is an ubiquitous pathogen causing reproductive failure in swine. Protection against reproductive failure caused by acute PPV infection has commonly been related to the presence of specific antibodies in the dam. However, the role of cell-mediated immunity during chronic PPV...

 18. Large scale production and downstream processing of a recombinant porcine parvovirus vaccine

  NARCIS (Netherlands)

  Maranga, L.; Rueda, P.; Antonis, A.F.G.; Vela, C.; Langeveld, J.P.M.; Casal, J.I.; Carrondo, M.J.T.

  2002-01-01

  Porcine parvovirus (PPV) virus-like particles (VLPs) constitute a potential vaccine for prevention of parvovirus-induced reproductive failure in gilts. Here we report the development of a large scale (25 l) production process for PPV-VLPs with baculovirus-infected insect cells. A low multiplicity of

 19. Evidence for porcine parvovirus type 4 (PPV4) in Brazilian swine herds

  Science.gov (United States)

  Introduction Porcine bocaviruses were recently identified among swine co-infected with PCV2 (2,3) and suffering an acute-onset disease of high mortality in the United States, in pigs with PMWS in Sweden (1), and in pigs with reproductive and neurological disease in China (4). Parvoviruses are smal...

 20. Antiviral effect of diammonium glycyrrhizinate on cell infection by porcine parvovirus

  Science.gov (United States)

  Porcine parvovirus (PPV) can cause reproductive failure in swine resulting in economic losses to the industry. Antiviral effects of diammonium glycyrrhizinate (DG) have been reported on several animal viruses; however, to date it has yet to be tested on PPV. In this study, the antiviral activity of ...

 1. Seroprevalence of Antibodies to Main Porcine Infectious Pathogens in Wild Boars in Some Regions of Russia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BABORENKO, Elena

  2009-01-01

  Full Text Available Results of testing 107 serum samples from wild boars (Sus scrofa L., 1758 for thepresence of antibodies to six economically significant porcine infectious disease agents (porcinereproductive and respiratory syndrome (PRRS virus, porcine parvovirus (PPV, swine influenza virus(SIV of H1N1 and H3N2 subtypes, Aujeszky’s disease virus (ADV, porcine transmissiblegastroenteritis virus (TGEV and Mycoplasma hyopneumoniae are presented in the paper. Wild boarwere sampled in seven regions of Russia for diagnostic purposes. The obtained results showed thepresence of antibodies to ADV in 32.5% of samples (83/27, to PPV – in 62% of samples (92/57, toMycoplasma hyopneumoniae – in 52% of samples (98/51. All samples were seronegative to PRRSvirus (107/0, TGEV (91/0 and SIV of H1N1 (89/0 and H3N2 (58/0 subtypes. The researchesdemonstrated the extensive circulation of porcine parvovirus, Aujeszky’s disease virus andMycoplasma hyopneumoniae among Wild boar in some regions of Russia.

 2. Molecular cloning and characterization of heparanase mRNA in porcine placenta throughout gestation

  Science.gov (United States)

  The porcine placenta is classified as epitheliochorial and is composed of a folded-bilayer consisting of intact epithelium from the endometrium and trophectoderm embedded in loose stroma. As pregnancy progresses, the fold width increases and becomes more complex providing greater surface area for f...

 3. Molecular Cloning and Characterisation of Heparanase mRNA in Porcine Placenta Throughout Gestation

  Science.gov (United States)

  The placenta contains a complex extracellular matrix composed of several glycosaminoglycans including heparan sulfate (HS). Heparanase (HPSE) is an endoglycosidase that specifically degrades HS. The objective of this study was to clone cDNA encoding porcine HPSE and characterize the expression lev...

 4. Relation between injected volume and optical parameters in refilled isolated porcine lenses

  NARCIS (Netherlands)

  Koopmans, SA; Terwee, T; Haitjema, HJ; Deuring, H; van Aarle, S; Kooijman, AC

  2004-01-01

  Purpose: This study was performed to elucidate the correlation between added lens refill material and enhanced lens power as well as the correlation between lens refilling volume and accommodative amplitude as determined by equatorial stretching of ex vivo refilled pigs' lenses. Methods: Nine porcin

 5. Proteolytic Activation of the Porcine Epidemic Diarrhea Coronavirus Spike Fusion Protein by Trypsin in Cell Culture.

  NARCIS (Netherlands)

  Wicht, Oliver|info:eu-repo/dai/nl/32291177X; Li, Wentao; Willems, Lione; Meuleman, Tom J; Wubbolts, Richard W|info:eu-repo/dai/nl/181688255; van Kuppeveld, Frank J M|info:eu-repo/dai/nl/156614723; Rottier, Peter J M|info:eu-repo/dai/nl/068451954; Bosch, Berend Jan|info:eu-repo/dai/nl/273306049

  2014-01-01

  Isolation of porcine epidemic diarrhea coronavirus (PEDV) from clinical material in cell culture requires supplementation of trypsin. This may relate to the confinement of PEDV natural infection to the protease-rich small intestine of pigs. Our study focused on the role of protease activity on infec

 6. DOT1L inhibitor improves early development of porcine somatic cell nuclear transfer embryos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tao, Jia; Zhang, Yu; Zuo, Xiaoyuan

  2017-01-01

  -mediated H3K79me2 is a reprogramming barrier to early development of porcine SCNT embryos. qRT-PCR analysis further demonstrated that DOT1L inactivation did not change the expression levels of DOT1L itself but increased the expression levels of POU5F1, LIN28, SOX2, CDX2 and GATA4 associated with pluripotency...

 7. A model study on color and related structural properties of cured porcine batters

  NARCIS (Netherlands)

  Palombo, R.

  1990-01-01

  Color, determined by tristimulus colorimeters, and related structural properties, i.e., microstructure, surface rheology, and bulk rheology, of cured porcine meat batters were studied.

  Effects of various processing factors (such as, temperature, air pressure during chopping, and

 8. Interaction of porcine gastric mucin with various polycations and its influence on the boundary lubrication properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nikogeorgos, Nikolaos; Patil, Navinkumar J.; Zappone, Bruno

  2016-01-01

  The interaction of porcine gastric mucin (PGM) with polycations possessing amine functional groups,including polyallylamine hydrochloride (PAH), poly-l-lysine (PLL) and polyethylenimine (PEI), wasexamined from a tribological standpoint at a self-mated polydimethylsiloxane (PDMS) interface. In all...... complexationwith PGM, fast surface adsorption, and continuous reformation of the lubricating layer under cyclictribostress in pin-on-disc tribometry....

 9. Study and retina allotransplantation of porcine ciliary epithelium (CE)-derived cells

  NARCIS (Netherlands)

  Cogliati, Tiziana Paola

  2012-01-01

  This thesis reports the isolation, characterization and allotransplantation in porcine retina of ciliary epithelium (CE)-derived cells, also known as retinal stem cells (RSCs). The self-renewal capacity and differentiation potential of these cells in vitro and in vivo makes them candidate donors in

 10. Stimulation of porcine bone marrow stromal cells by hyaluronan, dexamethasone and rhBMP-2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zou, Xuenong; Li, Haisheng; Chen, Li

  2004-01-01

  In the interest of optimizing osteogenesis in in vitro, the present study sought to determine how porcine bone marrow stromal cell (BMSc) would respond to different concentrations of hyaluronan (HY) and its different combinations with dexamethasone (Dex) and recombinant human bone morphogenic pro...

 11. Serial transvaginal ultrasound-guided biopsy of the porcine corpus luteum in vivo

  NARCIS (Netherlands)

  Björkman, S.; Yun, J.; Niku, M.; Oliviero, C.; Soede, N.M.; Peltoniemi, O.A.T.

  2016-01-01

  The aims of the present study was to develop and describe a transvaginal ultrasound-guided biopsy method for luteal tissue in the porcine and to evaluate the effects of the method on the reproductive tract, ovarian status and pregnancy status. Biopsies were performed in four multiparous sows on Days

 12. Decellularization methods of porcine kidneys for whole organ engineering using a high-throughput system.

  Science.gov (United States)

  Sullivan, David C; Mirmalek-Sani, Sayed-Hadi; Deegan, Daniel B; Baptista, Pedro M; Aboushwareb, Tamer; Atala, Anthony; Yoo, James J

  2012-11-01

  End-stage renal failure is a devastating disease, with donor organ transplantation as the only functional restorative treatment. The current number of donor organs meets less than one-fifth of demand, so regenerative medicine approaches have been proposed as potential therapeutic alternatives. One such approach for whole large-organ bioengineering is to combine functional renal cells with a decellularized porcine kidney scaffold. The efficacy of cellular removal and biocompatibility of the preserved porcine matrices, as well as scaffold reproducibility, are critical to the success of this approach. We evaluated the effectiveness of 0.25 and 0.5% sodium dodecyl sulfate (SDS) and 1% Triton X-100 in the decellularization of adult porcine kidneys. To perform the decellularization, a high-throughput system was designed and constructed. In this study all three methods examined showed significant cellular removal, but 0.5% SDS was the most effective detergent (<50 ng DNA/mg dry tissue). Decellularized organs retained intact microarchitecture including the renal vasculature and essential extracellular matrix components. The SDS-treated decellularized scaffolds were non-cytotoxic to primary human renal cells. This method ensures clearance of porcine cellular material (which directly impacts immunoreactivity during transplantation) and preserves the extracellular matrix and cellular compatibility of these renal scaffolds. Thus, we have developed a rapid decellularization method that can be scaled up for use in other large organs, and this represents a step toward development of a transplantable organ using tissue engineering techniques.

 13. Quantitative bioluminescence imaging of transgene expression in intact porcine antral follicles in vitro

  Science.gov (United States)

  The porcine oocyte maturation in vivo occurs within the ovarian follicle and is regulated by the interactions between oocytes and surrounding follicular components, including theca, granulosa, and cumulus cells, and follicular fluid. Therefore, the antral follicle is an essential microenvironment fo...

 14. Brief report: biomarkers of aortic vascular prosthetic graft infection in a porcine model with Staphylococcus aureus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langerhuus, S. N.; Tønnesen, E. K.; Jensen, K. H.;

  2010-01-01

  Aortic vascular prosthetic graft infection (AVPGI) with Staphylococcus aureus is a feared post-operative complication. This study was conducted to evaluate the clinical signs and potential biomarkers of infection in a porcine AVPGI model. The biomarkers evaluated were: C-reactive protein (CRP...

 15. Effects of high hydrostatic pressure on genomic expression profiling of porcine parthenogenetic activated and cloned embryos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lin, Lin; Luo, Yonglun; Sørensen, Peter

  2014-01-01

  Handmade cloning (HMC) has been used to generate transgenic pigs for biomedical research. Recently, we found that parthenogenetic activation (PA) of porcine oocytes and improved HMC efficiency could be achieved by treatment with sublethal high hydrostatic pressure (HHP). However, the molecular...

 16. Expression of porcine sapovirus VP1 gene and VP1 specific monoclonal antibody production.

  Science.gov (United States)

  Ryu, Min-Sang; Jung, Eun-Hye; Cho, Kyoung-Oh; Kang, Shien-Young

  2012-06-01

  Sapovirus (SaV) is an agent of human and porcine gastroenteritis and a member of the family Caliciviridae. SaV has been classified based on VP1 full gene nucleotide sequences into five genogroups (GI-GV), among which GIII is known to infect pigs. The VP1 folds into two major domains designated S and P for the shell and protruding domain, respectively. The P domain is divided into two subdomains, P1 and P2. In this study, the VP1 full gene and the S, P, and P2 regions of the VP1 gene of porcine SaV were expressed using a baculovirus expression system. Expressed proteins in the recombinant virus were confirmed by polymerase chain reaction, indirect fluorescence antibody (IFA) testing, and Western blot analysis. Four hybridomas secreting VP1-specific monoclonal antibodies (MAbs) against porcine sapovirus were generated. Four MAbs were characterized according to their IFA and Western blot analysis results. All of the hybridomas produced in this study secreted MAbs binding to S domain of VP1 protein specifically. The MAbs produced in this study can be used as specific diagnostic reagents for detecting porcine SaV.

 17. High-gradient magnetic affinity separation of trypsin from porcine pancreatin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hubbuch, Jürgen; Thomas, Owen R. T.

  2002-01-01

  -scale studies approximate to95% of the endogenous trypsin present in a crude porcine pancreatin feedstock was recovered with a purification factor of approximate to4.1 at the expense of only a 4% loss in a-amylase activity. Efficient recovery of trypsin from the same feedstock was demonstrated at a vastly...

 18. Complete Genome Sequence of Porcine Parvovirus 2 Recovered from Swine Sera

  Science.gov (United States)

  Kluge, M.; Franco, A. C.; Giongo, A.; Valdez, F. P.; Saddi, T. M.; Brito, W. M. E. D.; Roehe, P. M.

  2016-01-01

  A complete genomic sequence of porcine parvovirus 2 (PPV-2) was detected by viral metagenome analysis on swine sera. A phylogenetic analysis of this genome reveals that it is highly similar to previously reported North American PPV-2 genomes. The complete PPV-2 sequence is 5,426 nucleotides long. PMID:26823583

 19. A zebrafish larval model to assess virulence of porcine streptococcus suis strains

  NARCIS (Netherlands)

  Zaccaria, Edoardo; Cao, Rui; Wells, Jerry M.; Baarlen, Van Peter

  2016-01-01

  Streptococcus suis is an encapsulated Gram-positive bacterium, and the leading cause of sepsis and meningitis in young pigs resulting in considerable economic losses in the porcine industry. It is also considered an emerging zoonotic agent. In the environment, both avirulent and virulent strains

 20. Porcine surfactant (Curosurf) for acute respiratory failure after near-drowning in 12 year old.

  Science.gov (United States)

  Onarheim, H; Vik, V

  2004-07-01

  This case report describes rapid and persistent improvement after one single dose of porcine surfactant (Curosurf) 0.5 ml/kg(-1) (40 mg/kg) intratracheally for adult respiratory distress syndrome (ARDS) with severe oxygenation failure 8 h after freshwater near-drowning in a 12-year-old girl.

 1. In Vitro Fermentation of Porcine Milk Oligosaccharides and Galacto-oligosaccharides Using Piglet Fecal Inoculum

  NARCIS (Netherlands)

  Difilippo, Elisabetta; Pan, Feipeng; Logtenberg, Madelon; Willems, Rianne; Braber, Saskia; Fink-Gremmels, Johanna; Schols, Henk A.; Gruppen, Harry

  2016-01-01

  In this study, the in vitro fermentation by piglet fecal inoculum of galacto-oligosaccharides (GOS) and porcine milk oligosaccharides (PMOs) was investigated to identify possible preferences for individual oligosaccharide structures by piglet microbiota. First, acidic PMOs and GOS with degrees of

 2. In Vitro Fermentation of Porcine Milk Oligosaccharides and Galacto-oligosaccharides Using Piglet Fecal Inoculum

  NARCIS (Netherlands)

  Difilippo, Elisabetta; Pan, Feipeng; Logtenberg, Madelon; Willems, Rianne H A M; Braber, Saskia; Fink-Gremmels, Johanna; Schols, Henk A; Gruppen, Harry

  In this study, the in vitro fermentation by piglet fecal inoculum of galacto-oligosaccharides (GOS) and porcine milk oligosaccharides (PMOs) was investigated to identify possible preferences for individual oligosaccharide structures by piglet microbiota. First, acidic PMOs and GOS with degrees of

 3. Staphylococcus aureus induces hypoxia and cellular damage in porcine dermal explants

  Science.gov (United States)

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) can infect wounds and produce difficult-to- treat biofilms. To determine the extent that MRSA biofilms can deplete oxygen, change pH and damage host tissue, we developed a porcine dermal explant model on which we cultured GFP-labeled MRSA biofilms. ...

 4. A quantitative PCR method to quantify ruminant DNA in porcine crude heparin.

  Science.gov (United States)

  Concannon, Sean P; Wimberley, P Brett; Workman, Wesley E

  2011-01-01

  Heparin is a well-known glycosaminoglycan extracted from porcine intestines. Increased vigilance for transmissible spongiform encephalopathy in animal-derived pharmaceuticals requires methods to prevent the introduction of heparin from ruminants into the supply chain. The sensitivity, specificity, and precision of the quantitative polymerase chain reaction (PCR) make it a superior analytical platform for screening heparin raw material for bovine-, ovine-, and caprine-derived material. A quantitative PCR probe and primer set homologous to the ruminant Bov-A2 short interspersed nuclear element (SINE) locus (Mendoza-Romero et al. J. Food Prot. 67:550-554, 2004) demonstrated nearly equivalent affinities for bovine, ovine, and caprine DNA targets, while exhibiting no cross-reactivity with porcine DNA in the quantitative PCR method. A second PCR primer and probe set, specific for the porcine PRE1 SINE sequence, was also developed to quantify the background porcine DNA level. DNA extraction and purification was not necessary for analysis of the raw heparin samples, although digestion of the sample with heparinase was employed. The method exhibits a quantitation range of 0.3-3,000 ppm ruminant DNA in heparin. Validation parameters of the method included accuracy, repeatability, precision, specificity, range, quantitation limit, and linearity.

 5. Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niu, Dong; Wei, Hong-Jiang; Lin, Lin

  2017-01-01

  of this approach. Earlier, we demonstrated the feasibility of inactivating PERV activity in an immortalized pig cell line. Here, we confirmed that PERVs infect human cells, and observed the horizontal transfer of PERVs among human cells. Using CRISPR-Cas9, we inactivated all the PERVs in a porcine primary cell...

 6. Preparation of immunogen-reduced and biocompatible extracellular matrices from porcine liver.

  Science.gov (United States)

  Park, Kyung-Mee; Park, Sung-Min; Yang, Se-Ran; Hong, Seok-Ho; Woo, Heung-Myong

  2013-02-01

  Decellularized biologic matrices are plausible biomedical materials for the bioengineering in liver transplantation. However, one of the concerns for safe medical application is the lack of objective assessment of the immunogen within the materials and the in vivo immune responses to the matrices. The purpose of this study was the production of immunogen-reduced and biocompatible matrices from porcine liver. In the present study, 0.1% SDS solution was effective for removing DNA fragments and sequences encoding possible immunogenic and viral antigens within the matrices. The PCR analysis showed that galactose-α-1,3 galactose β-1,4-N-acetylglucosamine (1,3 gal), swine leukocyte antigen (SLA), and porcine endogenous retrovirus (PERV) were completely removed in the matrices. Collagen and glycosaminoglycans (GAGs) were preserved over 63%-71%, respectively, compared to those of native liver. The implanted decellularized tissues showed minimal host responses and naturally degraded within 10 weeks. In this study, we produced immunogen-reduced and biocompatible extracellular matrices from porcine liver. Although future investigations would be required to determine the mechanism of the host reaction, this study could provide useful information of porcine liver-derived biologic matrices for liver researches.

 7. Proteolytic Activation of the Porcine Epidemic Diarrhea Coronavirus Spike Fusion Protein by Trypsin in Cell Culture.

  NARCIS (Netherlands)

  Wicht, Oliver; Li, Wentao; Willems, Lione; Meuleman, Tom J; Wubbolts, Richard W; van Kuppeveld, Frank J M; Rottier, Peter J M; Bosch, Berend Jan

  2014-01-01

  Isolation of porcine epidemic diarrhea coronavirus (PEDV) from clinical material in cell culture requires supplementation of trypsin. This may relate to the confinement of PEDV natural infection to the protease-rich small intestine of pigs. Our study focused on the role of protease activity on infec

 8. Lime application to manure as a management strategy for Porcine Epidemic Diarrhea virus

  Science.gov (United States)

  Arrival of Porcine Epidemic Diarrhea virus (PEDv) in 2013 resulted in billions of dollars in losses in the United States. Currently, increased on-farm biosecurity and mortality management help limit the virus spread. Managing PEDv infections requires mandatory reporting to the United States Depart...

 9. Quality of porcine blastocysts produced in vitro in the presence of absence of GH

  NARCIS (Netherlands)

  Kidson, A.; Rubio-Pomar, F.J.; Knegsel, van A.; Tol, van H.T.A.; Hazeleger, W.; Ducro-Steverink, D.W.B.; Colenbrander, B.; Dieleman, S.J.; Bevers, M.M.

  2004-01-01

  GH receptor (GHR) mRNA is expressed in bovine in vitro produced embryos up to the blastocyst stage and GH improves the quality of bovine embryos by increasing blastocyst cell numbers and reducing the incidence of apoptosis as evaluated by DNA strand-break labelling. Porcine in vitro produced blastoc

 10. Human hamstring tenocytes survive when seeded into a decellularized porcine Achilles tendon extracellular matrix.

  Science.gov (United States)

  Lohan, Anke; Stoll, Christiane; Albrecht, Marit; Denner, Andreas; John, Thilo; Krüger, Kay; Ertel, Wolfgang; Schulze-Tanzil, Gundula

  2013-01-01

  Tendon ruptures and defects remain major orthopaedic challenges. Tendon healing is a time-consuming process, which results in scar tissue with an altered biomechanical competence. Using a xenogeneic tendon extracellular matrix (ECM) as a natural scaffold, which can be reseeded with autologous human tenocytes, might be a promising approach to reconstruct damaged tendons. For this purpose, the porcine Achilles (AS) tendons serving as a scaffold were histologically characterized in comparison to human cell donor tendons. AS tendons were decellularized and then reseeded with primary human hamstring tenocytes using cell centrifuging, rotating culture and cell injection techniques. Vitality testing, histology and glycosaminoglycan/DNA quantifications were performed to document the success of tendon reseeding. Porcine AS tendons were characterized by a higher cell and sulfated glycosaminoglycan content than human cell donor tendons. Complete decellularization could be achieved, but led to a wash out of sulfated glycosaminoglycans. Nevertheless, porcine tendon could be recellularized with vital human tenocytes. The recellularization led to a slight increase in cell number compared to the native tendon and some glycosaminoglycan recovery. This study indicates that porcine tendon can be de- and recellularized using adult human tenocytes. Future work should optimize cell distribution within the recellularized tendon ECM and consider tendon- and donor species-dependent differences.

 11. Risk factors for infection of sow herds with porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Sten; Stryhn, Henrik; Søgaard, Rikke

  2002-01-01

  In 1992, the porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) of European type (PRRSV-EU) was introduced in Denmark. By 1996, the virus had spread to approximately 25% of the Danish herds. In January 1996, a modified-live vaccine based on the American type of the virus (PRRSV-US) was u...

 12. Evaluation of an enzyme-linked immunosorbent assay for determination of porcine haptoglobin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, H. H.; Nielsen, J. P.; Jensen, A.L.

  2001-01-01

  An enzyme-linked immunosorbent assay for quantification of haptoglobin in porcine serum was evaluated. Tbe detection limit when expressed as the estimated concentration of a blank sample was 0.0003 mg/ml. The precision of the assay was acceptable with intra-assay coefficients of variation below 4...

 13. Predictive model for the lightness of comminuted porcine lean meat during heating

  NARCIS (Netherlands)

  Palombo, R.; Wijngaards, G.

  1990-01-01

  A mathematical model for the prediction of lightness values (L*) of a comminuted porcine lean meat (PLM) system (about 2.5% fat) during heating was constructed using kinetic data collected from process temperatures of 50, 60, 80 and 100°C and heating times of up to 3 hr. The procedure of model

 14. Genome-level identification, gene expression, and comparative analysis of porcine ß-defensin genes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Choi Min-Kyeung

  2012-11-01

  Full Text Available Abstract Background Beta-defensins (β-defensins are innate immune peptides with evolutionary conservation across a wide range of species and has been suggested to play important roles in innate immune reactions against pathogens. However, the complete β-defensin repertoire in the pig has not been fully addressed. Result A BLAST analysis was performed against the available pig genomic sequence in the NCBI database to identify β-defensin-related sequences using previously reported β-defensin sequences of pigs, humans, and cattle. The porcine β-defensin gene clusters were mapped to chromosomes 7, 14, 15 and 17. The gene expression analysis of 17 newly annotated porcine β-defensin genes across 15 tissues using semi-quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR showed differences in their tissue distribution, with the kidney and testis having the largest pBD expression repertoire. We also analyzed single nucleotide polymorphisms (SNPs in the mature peptide region of pBD genes from 35 pigs of 7 breeds. We found 8 cSNPs in 7 pBDs. Conclusion We identified 29 porcine β-defensin (pBD gene-like sequences, including 17 unreported pBDs in the porcine genome. Comparative analysis of β-defensin genes in the pig genome with those in human and cattle genomes showed structural conservation of β-defensin syntenic regions among these species.

 15. Clonal, self-renewing and differentiating human and porcine urothelial cells, a novel stem cell population.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans M Larsson

  Full Text Available Although urothelial progenitor-like cells have been described in the human urinary tract, the existence of stem cells remains to be proven. Using a culture system that favors clonogenic epithelial cell growth, we evaluated and characterized clonal human urothelial cells. We isolated human urothelial cells that were clonogenic, capable of self-renewal and could develop into fully differentiated urothelium once re-implanted into the subcapsular space of nude mice. In addition to final urothelial cell differentiation, spontaneous formation of bladder-like microstructures was observed. By examining an epithelial stem cell signature marker, we found p63 to correlate with the self-renewal capacity of the isolated human urothelial clonal populations. Since a clinically relevant, long-term model for functional reconstitution of human cells does not exist, we sought to establish a culture method for porcine urothelial cells in a clinically relevant porcine model. We isolated cells from porcine ureter, urethra and bladder that were clonogenic and capable of self-renewal and differentiation into fully mature urothelium. In conclusion, we could isolate human and porcine cell populations, behaving as urothelial stem cells and showing clonogenicity, self-renewal and, once re-implanted, morphological differentiation.

 16. High hydrostatic pressure treatment of porcine oocytes before handmade cloning improves developmental competence and cryosurvival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Yoko; Lin, Lin; Schmidt, Mette

  2008-01-01

  and cryotolerance of embryos produced by handmade cloning (HMC) after pressure treatment of recipient oocytes. In vitro-matured porcine oocytes were treated with a sublethal hydrostatic pressure of 20 MPa (200 times greater than atmospheric pressure) and recovered for either 1 or 2 h (HHP1 and HHP2 groups...

 17. Variation among sows in response to porcine reproductive and respiratory syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  Rashidi, H.; Mulder, H.A.; Mathur, P.K.; Knol, E.F.; Arendonk, van J.A.M.

  2014-01-01

  Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is a viral disease with negative impacts on reproduction of sows. Genetic selection to improve the response of sows to PRRS could be an approach to control the disease. Determining sow response to PRRS requires knowing pathogen burden and sow

 18. Evolution and homologous recombination of the hemagglutinin-esterase gene sequences from porcine torovirus

  Science.gov (United States)

  The objective of the present study was to gain new insights into the evolution, homologous recombination and selection pressures imposed on the porcine torovirus (PToV), by examining changes in the hemagglutinin-esterase (HE) gene. The most recent common ancestor of PToV was estimated to have emerge...

 19. Molecular characterization of the porcine deleted in malignant brain tumors 1 gene (DMBT1)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haase, Bianca; Humphray, Sean J; Lyer, Stefan;

  2006-01-01

  RNA. The porcine DMBT1 cDNA contains an open reading frame of 4050 nt. The transcript gives rise to a putative polypeptide of 1349 amino acids with a calculated mass of 147.9 kDa. Compared to human DMBT1, it contains only four N-terminal SRCR domains. Northern blotting revealed transcripts...

 20. Reactivity of Human Preformed Natural Antibodies with Various Porcine Pancreatic Cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张伟杰; 熊沛; 刘绍春

  2001-01-01

  The reactivity of human preformed natural antibodies (PNAbs) with various porcine pancreatic cells and its isotypes was investigated. Eighteen serum samples from patients with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and 20 serum samples from healthy human subjects were collected. The frozen sections of the pig pancreas were incubated with these sera, and subsequently incubated with FITC-conjugated goat antihuman IgG and IgM monoclonal antibodies. The reactivity of human PNAbs with various porcine pancreatic cells was determined by indirect immunofluorescence staining technique. The results showed that 55.6 % of IDDM patients and 55.0 % of healthy human individuals contained PNAbs against porcine endocrine cells. However, the percentage of strongly reacting sera in the patient group was significantly increased as compared with that in the control group. All used sera from IDDM patients and 95 % of sera from healthy controls could react to one or more of the various pancreatic cell types, including: endocrine cells, exocrine cells, vascular endothelial cells, ductal epithelial cells and macrophages. The isotypes of PNAbs contained both IgG and IgM. In view of strongly positive reactivity of PNAbs with various porcine pancreatic cells, pretransplantly cross-matching test and graft pretreatment may be necessary for survival of islet transplants.

 1. Status of vaccines for porcine epidemic diarrhea virus in the United States and Canada

  Science.gov (United States)

  In 2013, porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) emerged in the United States as a rapidly spreading epidemic causing dramatic death losses in suckling piglets. Neonatal piglets are most vulnerable to clinical disease and their only protection is passive immunity from their dam. At the end of the thi...

 2. Lactogenic immunity and vaccines for porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): historical and current concepts

  Science.gov (United States)

  Morbidity, mortality, and loss of productivity from enteric diseases in neonatal piglets cost swine producers millions of dollars annually. In 2013-2014, the porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) outbreak led to $900 million to $1.8 billion in annual losses to US swine producers. Passive lactogeni...

 3. Coronary microvascular dysfunction in a porcine model of early atherosclerosis and diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, van den M.; Sorop, O.; Koopmans, S.J.; Dekker, R.A.; Vries, de R.; Beusekom, H.M.M.; Eringa, E.C.; Duncker, D.J.; Danser, A.H.J.; Giessen, W.J.

  2012-01-01

  Detailed evaluation of coronary function early in diabetes mellitus (DM)-associated coronary artery disease (CAD) development is difficult in patients. Therefore, we investigated coronary conduit and small artery function in a preatherosclerotic DM porcine model with type 2 characteristics. Streptoz

 4. Organization, complexity and allelic diversity of the porcine (Sus scrofa domestica) immunoglobulin lambda locus.

  Science.gov (United States)

  Schwartz, John C; Lefranc, Marie-Paule; Murtaugh, Michael P

  2012-05-01

  We have characterized the organization, complexity, and expression of the porcine (Sus scrofa domestica) immunoglobulin lambda (IGL) light chain locus, which accounts for about half of antibody light chain usage in swine, yet is nearly totally unknown. Twenty-two IGL variable (IGLV) genes were identified that belong to seven subgroups. Nine genes appear to be functional. Eight possess stop codons, frameshifts, or both, and one is missing the V-EXON. Two additional genes are missing an essential cysteine residue and are classified as ORF (open reading frame). The IGLV genes are organized in two distinct clusters, a constant (C)-proximal cluster dominated by genes similar to the human IGLV3 subgroup, and a C-distal cluster dominated by genes most similar to the human IGLV8 and IGLV5 subgroups. Phylogenetic analysis reveals that the porcine IGLV8 subgroup genes have recently expanded, suggesting a particularly effective role in immunity to porcine-specific pathogens. Moreover, expression of IGLV genes is nearly exclusively restricted to the IGLV3 and IGLV8 genes. The constant locus comprises three tandem cassettes comprised of a joining (IGLJ) gene and a constant (IGLC) gene, whereas a fourth downstream IGLJ gene has no corresponding associated IGLC gene. Comparison of individual BACs generated from the same individual revealed polymorphisms in IGLC2 and several IGLV genes, indicating that allelic variation in IGLV further expands the porcine antibody light chain repertoire.

 5. Large scale production and downstream processing of a recombinant porcine parvovirus vaccine

  NARCIS (Netherlands)

  Maranga, L.; Rueda, P.; Antonis, A.F.G.; Vela, C.; Langeveld, J.P.M.; Casal, J.I.; Carrondo, M.J.T.

  2002-01-01

  Porcine parvovirus (PPV) virus-like particles (VLPs) constitute a potential vaccine for prevention of parvovirus-induced reproductive failure in gilts. Here we report the development of a large scale (25 l) production process for PPV-VLPs with baculovirus-infected insect cells. A low multiplicity of

 6. A single nucleotide polymorphism of porcine MX2 gene provides antiviral activity against vesicular stomatitis virus.

  Science.gov (United States)

  Sasaki, Keisuke; Tungtrakoolsub, Pullop; Morozumi, Takeya; Uenishi, Hirohide; Kawahara, Manabu; Watanabe, Tomomasa

  2014-01-01

  The objective was to determine if single nucleotide polymorphisms (SNPs) in porcine MX2 gene affect its antiviral potential. MX proteins are known to suppress the multiplication of several viruses, including influenza virus and vesicular stomatitis virus (VSV). In domestic animals possessing highly polymorphic genome, our previous research indicated that a specific SNP in chicken Mx gene was responsible for its antiviral function. However, there still has been no information about SNPs in porcine MX2 gene. In this study, we first conducted polymorphism analysis in 17 pigs of MX2 gene derived from seven breeds. Consequently, a total of 30 SNPs, of which 11 were deduced to cause amino acid variations, were detected, suggesting that the porcine MX2 is very polymorphic. Next, we classified MX2 into eight alleles (A1-A8) and subsequently carried out infectious experiments with recombinant VSVΔG*-G to each allele. In A1-A5 and A8, position 514 amino acid (514 aa) of MX2 was glycine (Gly), which did not inhibit VSV multiplication, whereas in A6 and A7, 514 aa was arginine (Arg), which exhibited the antiviral ability against VSV. These results demonstrate that a SNP at 514 aa (Gly-Arg) of porcine MX2 plays a pivotal role in the antiviral activity as well as that at 631 aa of chicken Mx.

 7. Directed differentiation of porcine epiblast-derived neural progenitor cells into neurons and glia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Aabech; Hall, Vanessa Jane; Carter, T.F.

  2011-01-01

  Neural progenitor cells (NPCs) are promising candidates for cell-based therapy of neurodegenerative diseases; however, safety concerns must be addressed through transplantation studies in large animal models, such as the pig. The aim of this study was to derive NPCs from porcine blastocysts and e...

 8. Monoclonal Antibodies as Probes for the Detection of Porcine Blood-Derived Food Ingredients.

  Science.gov (United States)

  Ofori, Jack A; Hsieh, Yun-Hwa P

  2016-05-11

  The lack of effective methods to monitor the use of porcine blood-derived food ingredients (PBFIs) is a concern for the billions of individuals who avoid consuming blood. We therefore sought to develop a panel of porcine blood-specific monoclonal antibodies (mAbs) for use as probes in immunoassays for the detection of PBFIs. Ten selected mAbs were identified that react with either a 60 or 90 kDa protein in the plasma fraction or a 12 kDa protein in the red blood cell fraction of porcine blood. Western blot analysis of commercially produced PBFIs revealed that these antigenic proteins are not affected by various manufacturing processes. The utility of these mAbs was demonstrated in a prototype sandwich ELISA developed for this study using mAbs 19C5-E10 and 16F9-C11. The new assay is porcine blood-specific and capable of detecting ≤0.03% (v/v) of PBFIs in cooked (100 °C for 15 min) ground meats or fish.

 9. FETAL PORCINE VENTRAL MESENCEPHALON GRAFTS - DISSECTION PROCEDURE AND CELLULAR CHARACTERIZATION IN CULTURE

  NARCIS (Netherlands)

  VANROON, WMC; COPRAY, JCVM; HOGENESCH, RI; KEMA, [No Value; MEYER, EM; MOLENAAR, G; LUGARD, C; STAAL, MJ; GO, KG

  1995-01-01

  The objective of this study was to develop an optimal dissection procedure for fetal porcine ventral mesencephalon (VM) grafts and to characterize the cellular composition of such an explant, in particular with respect to the dopaminergic and GABAergic components. We have used a monolayer cell cultu

 10. The rolling-circle melting-pot model for porcine circovirus DNA replication

  Science.gov (United States)

  A stem-loop structure, formed by a pair of inverted repeats during DNA replication, is a conserved feature at the origin of DNA replication (Ori) among plant and animal viruses, bacteriophages and plasmids that replicate their genomes via the rolling-circle replication (RCR) mechanism. Porcine circo...

 11. Comparison of methods of extracting messenger Ribonucleic Acid from ejaculated Porcine (Sus Scrofa) Spermatozoa

  Science.gov (United States)

  H. D. Guthrie, G.R. Welch, and L. A. Blomberg. Comparison of Methods of Extracting Messenger Ribonucleic Acid from Ejaculated Porcine (Sus Scrofa) Spermatozoa. Biotechnology and Germplasm Laboratory, Agricultural Research Service U. S. Department of Agriculture, Beltsville, MD 20705 The purpos...

 12. Factors influencing success of pelvic organ prolapse repair using porcine dermal implant Pelvicol.

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, T.A. de; Gietelink, D.A.; Hendriks, J.C.M.; Vierhout, M.E.

  2010-01-01

  OBJECTIVE: To evaluate factors influencing pelvic organ prolapse (POP) recurrence after repair surgery with a porcine dermal collagen implant (Pelvicol). STUDY DESIGN: From December 2003 to August 2005, 78 patients with mainly stage 3 pelvic organ prolapse by the Pelvic Organ Prolapse Quantification

 13. Molecular Cloning and Functional Characterization of Porcine MyD88 Essential for TLR Signaling

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Masanori Tohno; Tomoyuki Shimazu; Hisashi Aso; Yasushi Kawai; Tadao Saito; Haruki Kitazawa

  2007-01-01

  We isolated cDNA encoding porcine MyD88 (poMyD88) from Peyer's patches (Pps) of GALT. The complete open reading frame (ORF) of poMyD88 contains 879 bp encoding a deduced 293 aa residues. The amino acid sequence of poMyD88 was characterized by N-terminal death, intermediate and C-terminal Toll/IL-1 receptor (TIR)domains. The putative poMyD88 protein shares a higher level of homology with its human (87.2% amino acid identity) than with its mouse (77.4% amino acid identity) counterpart. Overexpression of poMyD88 participated in the further enhanced activation of NF-κB in human embryonic kidney (HEK) 293 cells expressing porcine TLR2 and porcine TLR4/MD-2, but not porcine RP105/MD-1 after stimulation with the corresponding ligands. The expression levels of MyD88 were highest in the spleen and mesenteric lymph nodes (MLNs), and lower in digestive tissues of newborn swine. In adult swine, the expression levels in the digestive tissues were lower than those in MLNs and the spleen. These results suggest that an MyD88-dependent signaling pathway is present in newborn as well as in adult swine and that it is involved in the innate immune system of these animals.

 14. Ex Vivo Correlation of the Permeability of Metoprolol Across Human and Porcine Buccal Mucosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meng-Lund, Emil; Marxen, Eva; Pedersen, Anne Marie Lynge;

  2014-01-01

  .0. In addition, hematoxylin-eosin and Alcian blue-van Gieson were used as tissue stains to evaluate the histology and the presence of acidic polysaccharides (e.g., mucins), respectively. The permeability of metoprolol was decreased in human buccal mucosa by almost twofold when compared with porcine buccal mucosa...

 15. A model study on color and related structural properties of cured porcine batters.

  NARCIS (Netherlands)

  Palombo, R.

  1990-01-01

  Color, determined by tristimulus colorimeters, and related structural properties, i.e., microstructure, surface rheology, and bulk rheology, of cured porcine meat batters were studied.Effects of various processing factors (such as, temperature, air pressure during chopping, and cutter type) on chang

 16. Naturally occurring products of proglucagon 111-160 in the porcine and human small intestine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, T; Thim, L; Kofod, Hans

  1988-01-01

  Recent studies have revealed that the glucagon gene is expressed in the mammalian intestine. Here it codes for "glicentin" (proglucagon 1-69) and a glucagon-like peptide, proglucagon 78-107, recently isolated from porcine intestine. We studied the fate of the remaining COOH-terminal part of progl...... that this is the structure of the naturally occurring human peptide....

 17. Molecular cloning, sequence analysis and pharmacological properties of the porcine 5-HT(1D) receptor.

  NARCIS (Netherlands)

  P.L. Bhalla (Pankaj); H.S. Sharma (Hari); T. Wurch (Thierry); P.J. Pauwels (Petrus); P.R. Saxena (Pramod Ranjan)

  2000-01-01

  textabstractA cDNA encoding the full-length 5-HT(1D) receptor derived from porcine cerebral cortex was amplified, cloned and sequenced, using guinea-pig 5-HT(1D) receptor coding sequence oligonucleotide primers in reverse transcription-polymerase chain reaction (RT - PC

 18. Bacterial transmission from contact lenses to porcine corneas : An ex vivo study

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeltfoort, PBJ; van Kooten, TG; Bruinsma, GM; Hooymans, AMM; van der Mei, HC; Busscher, HJ

  2005-01-01

  PURPOSE. To quantify the transmission to ex vivo porcine eyes of Staphylococcus aureus 835 and Pseudomonas aeruginosa 3 from three types of contact lenses - one daily wear and two extended wear - differing in hydrophobicity and roughness. METHODS. One daily wear lens (etafilcon) and two extended-wea

 19. Serial transvaginal ultrasound-guided biopsy of the porcine corpus luteum in vivo

  NARCIS (Netherlands)

  Björkman, S.; Yun, J.; Niku, M.; Oliviero, C.; Soede, N.M.; Peltoniemi, O.A.T.

  2017-01-01

  The aims of the present study was to develop and describe a transvaginal ultrasound-guided biopsy method for luteal tissue in the porcine and to evaluate the effects of the method on the reproductive tract, ovarian status and pregnancy status. Biopsies were performed in four multiparous sows on Days

 20. Sequence characterization, polymorphism and chromosomal localizations of the porcine PSME1 and PSME2 genes

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Y.F.; Yu, M.; Pas, te M.F.W.; Yerle, M.; Liu, B.; Fan, B.; Xiong, T.; Li, K.

  2004-01-01

  The full-length cDNA of porcine genes (PSME1 and PSME2) encoding proteasome activators PA28¿- and ß-subunits were obtained by the rapid amplification of cDNA ends (RACE). The nucleotide sequences and the predicted protein sequences share high sequence identity with their mammalian counterparts. The

 1. In vitro assessment of the soft tissue/implant interface using porcine gingival explants.

  Science.gov (United States)

  Abdulmajeed, Aous A; Willberg, Jaana; Syrjänen, Stina; Vallittu, Pekka K; Närhi, Timo O

  2015-01-01

  The biologic seal of peri-implant soft tissue is crucial for long-term prognosis of oral implants. This in vitro study describes a novel tissue culture model using porcine gingival explants to evaluate the soft tissue/implant interface. Two different types of substrates were investigated: (a) plain polymer: BisGMA-TEGDMA (50-50 %) and (b) unidirectional fiber-reinforced composite (FRC). Porcine gingival explants were obtained from a local slaughterhouse. The experimental implants (n = 4) were inserted into the middle of freshly excised porcine gingival explants and cultured at the air/liquid interface up to 14 days. Porcine gingival explants with no implants served as baseline controls. The specimens were fixed and processed for the preparation of undecalcified samples. Histological analysis of the soft tissue/implant interface was carried out using a light-microscope. Microscopic evaluation suggests that the gingival explants established epithelial and connective tissue attachment to both implant types over the incubation period. FRC surfaces seemed to have a favorable tissue response with a sign of an outward epithelial migration. However, tissue degeneration was observed at the end of the experiment. In conclusion, this in vitro model maintains mucosal viability and ability to histologically evaluate soft tissue attachment to biomaterials rendering it a time efficient and cost effective model that may reduce the need for animal experiments.

 2. Structure of three acidic O-linked carbohydrate chains of porcine zona pellucida glycoproteins

  NARCIS (Netherlands)

  Vliegenthart, J.F.G.; Hokke, C.H.; Damm, J.B.L.; Kamerling, J.P.

  1993-01-01

  Structural analysis by ID and 2D 1H NMR spectroscopy of three acidic O-linked oligosaccharide alditols, released from porcine zona pellucida glycoproteins by alkaline borohydride treatment, afforded the following structures: Gal beta l-4(6SO4-)GlcNAc beta l-3Gal beta l-4GlcNAc beta 1-3Gal beta 1-3Ga

 3. The effect of porcine ADM to improve the burn wound healing.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaodong; Shi, Yan; Shu, Bin; Xie, Xiaoxia; Yang, Ronghua; Zhang, Lijun; Ruan, Shubin; Lin, Yan; Lin, Zepeng; Shen, Rui; Zhang, Fenggang; Feng, Xiangsheng; Xie, Julin

  2013-01-01

  To study the effect of porcine acellular dermal matrix (ADM) on the burn wound healing. Seventy healthy Wistar rats were inflicted with 2 cm second degree burn and divided into 2 groups; one group was treated with porcine ADM and the other with Povidone Iodine Cream. Biopsies were taken on day 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 for histopathological and biochemical analysis to test PCNA, K19, Integrin-β1, PDGF, EGF and FGF. The results revealed relatively better and faster regeneration after treatment of porcine ADM, along with greatly increased synthesis in collagen in the experimental group. PCNA, K19, Integrin-β1 had an increase and then tapered down, and were stronger in the experimental group than in the contrast group during 21 days after burns. PDGF, EGF and FGF levels increased on day 3, peaked on day 5 and then started to decrease, while significantly enhanced expression of relevant growth factors were observed in the experimental group. Porcine ADM stimulate collagen synthesis, stem cells proliferation and differentiation, and the expression of relevant growth factors and ultimately improve the burn wound healing.

 4. In vivo behavior of epoxy-crosslinked porcine heart valve cusps and walls

  NARCIS (Netherlands)

  van Wachem, PB; Brouwer, LA; Zeeman, R; Dijkstra, PJ; Feijen, J; Hendriks, M; Cahalan, PT; van Luyn, MJA

  2000-01-01

  Calcification limits the long-term durability of xenograft glutaraldehyde-crosslinked heart valves. In this study, epoxy-crosslinked porcine aortic valve tissue was evaluated after subcutaneous implantation in weanling rats, Non-crosslinked valves and valves crosslinked with glutaraldehyde or carbod

 5. Relation between Local Acoustic Parameters and Protein Distribution in Human and Porcine Eye Lenses

  NARCIS (Netherlands)

  Korte, de C.L.; Steen, van der A.F.W.; Thijssen, J.M.; Duindam, J.J.; Otto, Cees; Puppels, G.J.

  1994-01-01

  The purpose of this study is to characterize the eye lens (human, porcine) by acoustic measurements and to investigate whether relations exist with the local protein content. The acoustic measurements were performed with a 'scanning acoustic microscope' (SAM), operating at a frequency of 20 MHz. At

 6. The Effectiveness of Porcine Dermal Collagen (Permacol(®)) on Wound Healing in the Rat Model.

  Science.gov (United States)

  Kalin, Murat; Kuru, Serdar; Kismet, Kemal; Barlas, Aziz Mutlu; Akgun, Yusuf Akif; Astarci, Hesna Muzeyyen; Ustun, Huseyin; Ertas, Ertugrul

  2015-12-01

  Porcine acellular dermal collagen (PDC), which is a biological material derived from processing porcine dermis, has already been used for urologic, gynecologic, plastic, and general surgery procedures up to now. The aim of this study is to investigate the effectiveness of PDC on wound healing as a dermal substitute in the rat model. Twenty Wistar albino rats were divided into two groups. Standard full-thickness skin defects were created on the back of the rats. In the control group (Group 1), the dressings moisturized with saline were changed daily. In the study group (Group 2), porcine dermal collagen was implanted onto each wound and fixed with 4-0 polypropylene sutures. Contraction percentages of wound areas were calculated on the third, seventh, tenth, and fourteenth days by using the planimetric program. On fourteenth day, the wound areas were excised for histopathological examination, inflammatory scoring, and evaluation of collagen deposition. The study group was superior to the control group in terms of inflammatory scoring, type I/type III collagen ratio, and wound contraction rates. Porcine dermal collagen may be used effectively and safely on full-thickness wounds as a current dermal substitute.

 7. Characterization of the bacterial gut microbiota of piglets suffering from new neonatal porcine diarrhoea

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermann-Bank, Marie Louise; Skovgaard, Kerstin; Stockmarr, Anders

  2015-01-01

  Background: In recent years, new neonatal porcine diarrhoea (NNPD) of unknown aetiology has emerged in Denmark. NNPD affects piglets during the first week of life and results in impaired welfare, decreased weight gain, and in the worst-case scenario death. Commonly used preventative interventions...

 8. Phenotyping and susceptibility of established porcine cells lines to ASFV infection and viral production

  Science.gov (United States)

  African swine fever virus (ASFV) is a highly pathogenic, double-stranded DNA virus with a marked tropism for cells of the monocyte-macrophage lineage, affecting swine species and provoking severe economic losses and health threats. In the present study, four established porcine cell lines, IPAM-WT, ...

 9. Selection of method is crucial for the diagnosis of porcine circovirus type 2 associated reproductive failures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette Sif; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Bille-Hansen, Vivi

  2010-01-01

  During a 2-month period a newly repopulated Danish pig herd experienced an increase in numbers of stillborn and mummies, caused by porcine circovirus type 2 (PCV2) associated reproductive failure. Based on recordings of data over time, the progression of the clinical outbreak was studied and the ...... B.V. All rights reserved....

 10. Transcription factor organic cation transporter 1 (OCT-1 affects the expression of porcine Klotho (KL gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yan Li

  2016-07-01

  Full Text Available Klotho (KL, originally discovered as an aging suppressor, is a membrane protein that shares sequence similarity with the β-glucosidase enzymes. Recent reports showed Klotho might play a role in adipocyte maturation and systemic glucose metabolism. However, little is known about the transcription factors involved in regulating the expression of porcine KL gene. Deletion fragment analysis identified KL-D2 (−418 bp to −3 bp as the porcine KL core promoter. MARC0022311SNP (A or G in KL intron 1 was detected in Landrace × DIV pigs using the Porcine SNP60 BeadChip. The pGL-D2-A and pGL-D2-G were constructed with KL-D2 and the intron fragment of different alleles and relative luciferase activity of pGL3-D2-G was significantly higher than that of pGL3-D2-A in the PK cells and ST cells. This was possibly the result of a change in KL binding ability with transcription factor organic cation transporter 1 (OCT-1, which was confirmed using electrophoretic mobility shift assays (EMSA and chromatin immune-precipitation (ChIP. Moreover, OCT-1 regulated endogenous KL expression by RNA interference experiments. Our study indicates SNP MARC0022311 affects porcine KL expression by regulating its promoter activity via OCT-1.

 11. Kissing interaction between 3' noncoding and coding sequences is essential for porcine arterivirus RNA replication

  NARCIS (Netherlands)

  Verheije, M.H.; Olsthoorn, R.C.L.; Kroese, M.V.; Rottier, P.J.M.; Meulenberg, J.J.M.

  2002-01-01

  We used an infectious cDNA clone of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) to investigate the presence of essential replication elements in the region of the genome encoding the structural proteins. Deletion analysis showed that a stretch of 34 nucleotides (14653 to 14686)

 12. Comment on: Cloning and characterization of porcine aquaporin 1 water channel expressed extensively in the gastrointestinal system

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ali Mobasheri

  2006-01-01

  @@ TO THE EDITOR Sir, I read with great interest the recently published article in the World Journal of Gastroenterology by Jin and co-workers[1] on the cloning and characterization of porcine aquaporin 1 water channel from the pig liver and studies on its expression in the porcine gastrointestinal system. The authors should be congratulated for making this important and valuable contribution to the field of aquaporin biology and porcine gastrointestinal physiology.However, there are a number of unresolved issues and controversies concerning the expression of aquaporins (especially aquaporin 1) in the gastrointestinal system that are worthy of additional comment and discussion by Jin and co-workers.

 13. Partial Optimization of the 5-Terminal Codon Increased a Recombination Porcine Pancreatic Lipase (opPPL) Expression in Pichia pastoris

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Pancreatic lipase plays a key role in intestinal digestion of feed fat, and is often deficient in young animals such as weaning piglets. The objective of this study was to express and characterize a partial codon optimized porcine pancreatic lipase (opPPL). A 537 bp cDNA fragment encoding N-terminus amino acid residue of the mature porcine pancreatic lipase was synthesized according to the codon bias of Pichia pastoris and ligated to the full-length porcine pancreatic lipase cDNA fragment. Th...

 14. Virulence-associated gene pattern of porcine and human Yersinia enterocolitica biotype 4 isolates.

  Science.gov (United States)

  Schneeberger, M; Brodard, I; Overesch, G

  2015-04-02

  Yersinia enterocolitica 4/O:3 is the most important human pathogenic bioserotype in Europe and the predominant pathogenic bioserotype in slaughter pigs. Although many studies on the virulence of Y. enterocolitica strains have showed a broad spectrum of detectable factors in pigs and humans, an analysis based on a strict comparative approach and serving to verify the virulence capability of porcine Y. enterocolitica as a source for human yersiniosis is lacking. Therefore, in the present study, strains of biotype (BT) 4 isolated from Swiss slaughter pig tonsils and feces and isolates from human clinical cases were compared in terms of their spectrum of virulence-associated genes (yadA, virF, ail, inv, rovA, ymoA, ystA, ystB and myfA). An analysis of the associated antimicrobial susceptibility pattern completed the characterization. All analyzed BT 4 strains showed a nearly similar pattern, comprising the known fundamental virulence-associated genes yadA, virF, ail, inv, rovA, ymoA, ystA and myfA. Only ystB was not detectable among all analyzed isolates. Importantly, neither the source of the isolates (porcine tonsils and feces, humans) nor the serotype (ST) had any influence on the gene pattern. From these findings, it can be concluded that the presence of the full complement of virulence genes necessary for human infection is common among porcine BT 4 strains. Swiss porcine BT 4 strains not only showed antimicrobial susceptibility to chloramphenicol, cefotaxime, ceftazidime, ciprofloxacin, colistin, florfenicol, gentamicin, kanamycin, nalidixic acid, sulfamethoxazole, streptomycin, tetracycline and trimethoprim but also showed 100% antibiotic resistance to ampicillin. The human BT 4 strains revealed comparable results. However, in addition to 100% antibiotic resistance to ampicillin, 2 strains were resistant to chloramphenicol and nalidixic acid. Additionally, 1 of these strains was resistant to sulfamethoxazole. The results demonstrated that Y. enterocolitica BT 4

 15. Cloning and characterization of porcine aquaporin 1 water channel expressed extensively in gastrointestinal system

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shun-Ying Jin; Yan-Li Liu; Li-Na Xu; Yong Jiang; Ying Wang; Bao-Xue Yang; Hong Yang; Tong-Hui Ma

  2006-01-01

  AIM: To clone and characterize the porcine aquaporins (AQPs) in the gastrointestinal system.METHODS: A PCR-based cloning strategy and RACE were used to clone full-length AQP coding sequence from reversely transcribed pig liver cDNA. Stopped-flow light scattering and a YFP-based fluorescence method were used to measure the osmotic water permeability of erythrocytes and the stably transfected CHO cells.RT-PCR, Northern blot, and immunohistochemistry were used to determine the gastrointestinal expression and localization of cloned AQPs. Protein expression in transfected cells and red blood cells was analyzed by Western blot.RESULTS: An 813 bp cDNA encoding a 271 amino acid porcine aquaporin (designated pAQP1) was cloned from liver mRNA (pAQP1 has a 93% identity with human AQP1 and contains two NPA motifs conserved in AQP family, one consensus sequence for N-linked glycosylation, and one mercury-sensitive site at cysteine 191). RT-PCR analysis revealed extensive expression of pAQP1 mRNA in porcine digestive glands and gut.Northern blot showed a single 3.0 kb transcript in selected digestive organs, pAQP1 protein was localized at central lacteals of the small intestine, microvessles of salivary glands, as well as epithelium of intrahepatic bile ducts by immunoperoxydase. High osmotic water permeability that is inhibitable by HgCl2 was detected in porcine erythrocytes and CHO cells stably transfected with pAQP1 cDNA. Tmmunoblot analysis of porcine erythrocytes and pAQP-transfected CHO cells revealed an unglycosylated 28 ku band and larger glycosylated proteins.CONCLUSION: pAQP1 is the first porcine aquaporin that can be molecularly identified so far. The broad distribution of pAQP1 in epithelium and endothelium of porcine digestive organs may suggest an important role of channel-mediated water transport in fluid secretion/absorption as well as in digestive function and pathophysiology of the gastrointestinal system.

 16. Molecular survey of porcine teschovirus, porcine sapelovirus, and enterovirus G in captive wild boars (Sus scrofa scrofa of Paraná state, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daiane G. Donin

  2015-05-01

  Full Text Available AbstractPorcine teschovirus (PTV, porcine sapelovirus (PSV, and enterovirus G (EV-G are infectious agents specific to pig host species that are endemically spread worldwide. This study aimed to investigate the natural infection by these porcine enteric picornaviruses in wild boars (Sus scrofa scrofa of Paraná state, Brazil, and to evaluate peccaries (Pecari tajacu and Tayassu pecari as alternative host species for these viruses. Fecal samples (n=36 from asymptomatic wild boars (n=22 with ages ranging from 2 to 7 months old (young, n=14 and 2 to 4 years old (adult, n=8 and from peccaries (6 to 8 months old, n=14 were collected from a farm and a zoo, respectively, both located in Paraná state. Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR and nested-PCR (n-PCR assays targeting the 5'non-translated region of the virus genome were used for screening the viruses. Porcine enteric picornaviruses were detected in 12 out of the 22 wild boar fecal samples. According to each of the viruses, EV-G was most frequently (11/22, 50% detected, followed by PTV (10/22, 45.5% and PSV (4/22, 18.2%. Regarding the age groups, young wild boars were more frequently (9/14, 64.3% infected with PTV, PSV, and EV-G than adult animals (3/8, 37.4%. One n-PCR amplified product for each of the viruses was submitted to sequencing analysis and the nucleotide sequences were compared with the related viruses, which showed similarities varying from 97.7% to 100% for PTV, 92.4% to 96.2% for PSV, and 87.1% to 100% for EV-G. Peccaries tested negative for the viruses and in this study they did not represent infection reservoirs. This study is the first to report the molecular detection of PTV, PSV, and EV-G from captive wild boars in a South American country and the first to screen peccaries as alternative host species for porcine enteric picornavirus.

 17. A defect in dystrophin causes a novel porcine stress syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nonneman Dan J

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract Background Losses of slaughter-weight pigs due to transport stress are both welfare and economic concerns to pork producers. Historically, the HAL-1843 mutation in ryanodine receptor 1 was considered responsible for most of the losses; however, DNA testing has effectively eliminated this mutation from commercial herds. We identified two sibling barrows in the USMARC swine herd that died from apparent symptoms of a stress syndrome after transport at 12 weeks of age. The symptoms included open-mouth breathing, skin discoloration, vocalization and loss of mobility. Results We repeated the original mating along with sire-daughter matings to produce additional offspring. At 8 weeks of age, heart rate and electrocardiographs (ECG were monitored during isoflurane anesthesia challenge (3% for 3 min. Four males from the original sire-dam mating and two males from a sire-daughter mating died after one minute of anesthesia. Animals from additional litters were identified as having a stress response, sometimes resulting in death, during regular processing and weighing. Affected animals had elevated plasma creatine phosphokinase (CPK levels before and immediately after isoflurane challenge and cardiac arrhythmias. A pedigree containing 250 pigs, including 49 affected animals, was genotyped with the Illumina PorcineSNP60 Beadchip and only one chromosomal region, SSCX at 25.1-27.7 Mb over the dystrophin gene (DMD, was significantly associated with the syndrome. An arginine to tryptophan (R1958W polymorphism in exon 41 of DMD was the most significant marker associated with stress susceptibility. Immunoblots of affected heart and skeletal muscle showed a dramatic reduction of dystrophin protein and histopathology of affected hearts indicated muscle fiber degeneration. Conclusions A novel stress syndrome was characterized in pigs and the causative genetic factor most likely resides within DMD that results in less dystrophin protein and cardiac

 18. Effects of bovine lactoferrin on the immature porcine intestine.

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Duc Ninh; Li, Yanqi; Sangild, Per T; Bering, Stine B; Chatterton, Dereck E W

  2014-01-28

  Bioactive milk proteins may be important in protecting preterm infants from developing inflammation and necrotising enterocolitis (NEC). A preterm pig model was used to investigate the protective effects of enteral bovine lactoferrin (bLF) against NEC development and inflammation. Caesarean-delivered preterm pigs were fed parenteral and minimal enteral nutrition for the first 2 d followed by 2 d of total enteral nutrition before euthanasia. Pigs were stratified into two groups and fed with either a control formula (CON, n 15) or a 10 g/l of bLF-enriched formula (LF, n 13). NEC incidence, gut functions and inflammatory cytokines were analysed. NEC incidence and nutrient absorption were similar between the two groups. In pigs that developed NEC, disease outcome was more severe in the colon accompanied by increased intestinal permeability in LF pigs. In contrary, the LF pigs had a lowered IL-1β level in the proximal small intestine. Dose-dependent effects of bLF on cell proliferation, intracellular signalling and cytokine secretion were tested in porcine intestinal epithelial cells (PsIc1) in vitro. Low doses (0·1-1 g/l) increased cell proliferation via extracellular signal-regulated kinase (ERK), limited IL-8 secretion and prevented NF-κB and hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) activation, suggesting anti-inflammatory effects. In contrast, at a higher dose (10 g/l), bLF exerted adverse effects by reducing cell proliferation, stimulating IL-8 release, inhibiting ERK activation and up-regulating NF-κB and HIF-1α activation. Overall, at a dose of 10 g/l, bLF exacerbated disease severity in pigs that developed NEC, while the in vitro studies indicated the positive effects of bLF at low doses (0·1-1 g/l). Supplementation of infant formulas with bLF should therefore be optimised carefully.

 19. Porcine collagen matrix for treating gingival recession. Randomized clinical trial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuri Castro

  2014-03-01

  Full Text Available Achieving root coverage after exposure caused by gingival recession is one of the main goals of reconstructive periodontal surgery. Even though a large variety of techniques and mucogingival grafting procedures are available, their long-term results are not clear yet. Therefore, this study aimed to compare clinical effectiveness of the porcine collagen matrix with subepithelial connective graft for treating Miller class I and II gingival recessions. Materials and methods: The randomized clinical trial included twelve patients assigned to two groups. In the first group (experimental, six patients were treated using collagen matrix (mean age, 54.3±5.6 years; mean recession 2. 67±1.03mm. Another group (control of six patients was treated using connective grafts (mean age, 57.1± 2.7 years; mean recession 4.33±1.03mm. All patients underwent periodontal evaluation and pre-surgical preparation including oral hygiene instruction and supragingival scaling. Gingival recessions were exposed through partial thickness flaps where the grafts and matrices were placed. Patients were assessed periodically until complete healing of tissue. Results: Root coverage parameters, amount of keratinized gingiva, gingival biotype and clinical attachment level were evaluated. The root coverage percentage for the group using connective graft was 24.7±13.5% and 16.6±26.8% for the one treated with the matrix. The amount of increased keratinized tissue was 4.33±2.06mm and 4.5±0.83mm for the control and experimental group respectively. Both groups increased gingival biotypes from thin to thick at 100%. The final clinical attachment level was 4.17±3.17±04mm for the control group and 0.98mm for the experimental group. There were significant differences between the outcome of gingival recession and clinical attachment. Conclusion: Results indicate both techniques, besides being predictable, are useful for improving clinical parameters when treating gingival recessions

 20. Anaerobic biodegradability of dairy wastewater pretreated with porcine pancreas lipase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Aguiar Mendes

  2010-12-01

  Full Text Available Lipids-rich wastewater was partial hydrolyzed with porcine pancreas lipase and the efficiency of the enzymatic pretreatment was verified by the comparative biodegradability tests (crude and treated wastewater. Alternatively, simultaneous run was carried out in which hydrolysis and digestion was performed in the same reactor. Wastewater from dairy industries and low cost lipase preparation at two concentrations (0.05 and 0.5% w.v-1 were used. All the samples pretreated with enzyme showed a positive effect on organic matter removal (Chemical Oxygen Demand-COD and formation of methane. The best results were obtained when hydrolysis and biodegradation were performed simultaneously, attaining high COD and color removal independent of the lipase concentration. The enzymatic treatment considerably improved the anaerobic operational conditions and the effluent quality (lower content of suspended solids and less turbidity. Thus, the use of enzymes such as lipase seemed to be a very promising alternative for treating the wastewaters having high fat and grease contents, such as those from the dairy industry.O presente trabalho teve como objetivo o pré-tratamento de efluente da indústria de laticínios na hidrólise de lipídeos, empregando lipase de fonte de células animais de baixo custo disponível comercialmente (pâncreas de porco na formação de gás metano por biodegradabilidade anaeróbia empregando diferentes concentrações de lipase (0,05 e 0,5 % w.v-1. A utilização de lipase no pré-tratamento do efluente acelerou a hidrólise de lipídeos e, conseqüentemente, auxiliou o tratamento biológico resultando na redução da matéria orgânica em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO, cor e sólidos em suspensão como lipídeos. Os melhores resultados em termos de remoção de DQO e cor foram obtidos quando a hidrólise e biodigestão foram realizadas simultaneamente, independente da concentração de lipase empregada. Estes resultados

 1. Seroprevalence of porcine torovirus (PToV in Spanish farms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alonso-Padilla Julio

  2012-12-01

  Full Text Available Abstract Background Torovirus infections have been associated with gastroenteritis and diarrhea in horses, cows, pigs and humans, especially in young animals and in children. Although asymptomatic in a large percentage of cases, however toroviruses may pose a potential threat to worsen disease outcome in concurrent infections with other enteric pathogens. Previous studies based on the analysis of limited numbers of samples indicated high seroprevalences against porcine torovirus (PToV in various European countries. The aim of this work was to perform a seroepidemiological survey of PToV in Spanish farms in order to define the seroprevalence against this virus. Results Serum samples (n = 2664 from pigs of different ages were collected from 100 Spanish farms coming from 10 regions that concentrate 96.1% of the 3392 farms with 80 or more sows censused in Spain. Samples were screened by means of an indirect enzyme-linked immune-sorbent assay (ELISA based on a recombinant PToV nucleocapsid protein as antigen. The analysis of the whole serum collection yielded a total of 95.7% (2550/2664 seropositive samples. The highest prevalence (99.6%, 1382/1388 and ELISA values (average O.D. ± standard deviation were observed in the sows (1.03±0.36 and the lowest prevalence (59.4%, 98/165 and anti-PToV IgG levels (0.45±0.16 were found amongst 3-week-old piglets. Both ELISA reactivity values and seroprevalence percentages rose quickly with piglet’s age from 3 to 11 weeks of age; the seroprevalence was 99.3% (2254/2270 when only the samples from sows and pigs over 11-weeks of age were considered. Antibodies against PToV were detected in all analyzed farms. Conclusions This report describes the results of the largest torovirus seroepidemiological survey in farmed swine performed so far. Overall, the seroprevalence against PToV in animals older than 11 weeks of age was >99%, indicating that this virus is endemic in pig herds from Spain.

 2. Porcine Pluripotent Stem Cells Derived from IVF Embryos Contribute to Chimeric Development In Vivo

  Science.gov (United States)

  Xue, Binghua; Li, Yan; He, Yilong; Wei, Renyue; Sun, Ruizhen; Yin, Zhi; Bou, Gerelchimeg; Liu, Zhonghua

  2016-01-01

  Although the pig is considered an important model of human disease and an ideal animal for the preclinical testing of cell transplantation, the utility of this model has been hampered by a lack of genuine porcine embryonic stem cells. Here, we derived a porcine pluripotent stem cell (pPSC) line from day 5.5 blastocysts in a newly developed culture system based on MXV medium and a 5% oxygen atmosphere. The pPSCs had been passaged more than 75 times over two years, and the morphology of the colony was similar to that of human embryonic stem cells. Characterization and assessment showed that the pPSCs were alkaline phosphatase (AKP) positive, possessed normal karyotypes and expressed classic pluripotent markers, including OCT4, SOX2 and NANOG. In vitro differentiation through embryonic body formation and in vivo differentiation via teratoma formation in nude mice demonstrated that the pPSCs could differentiate into cells of the three germ layers. The pPSCs transfected with fuw-DsRed (pPSC-FDs) could be passaged with a stable expression of both DsRed and pluripotent markers. Notably, when pPSC-FDs were used as donor cells for somatic nuclear transfer, 11.52% of the reconstructed embryos developed into blastocysts, which was not significantly different from that of the reconstructed embryos derived from porcine embryonic fibroblasts. When pPSC-FDs were injected into day 4.5 blastocysts, they became involved in the in vitro embryonic development and contributed to the viscera of foetuses at day 50 of pregnancy as well as the developed placenta after the chimeric blastocysts were transferred into recipients. These findings indicated that the pPSCs were porcine pluripotent cells; that this would be a useful cell line for porcine genetic engineering and a valuable cell line for clarifying the molecular mechanism of pluripotency regulation in pigs. PMID:26991423

 3. Melatonin modulates the functions of porcine granulosa cells via its membrane receptor MT2 in vitro.

  Science.gov (United States)

  He, Ya-Mei; Deng, Hong-Hui; Shi, Mei-Hong; Bodinga, Bello Musa; Chen, Hua-Li; Han, Zeng-Sheng; Jiang, Zhong-Liang; Li, Qing-Wang

  2016-09-01

  Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) is documented as a hormone involved in the circadian regulation of physiological and neuroendocrine function in mammals. Herein, the effects of melatonin on the functions of porcine granulosa cells in vitro were investigated. Porcine granulosa cells were cultivated with variable concentrations of melatonin (0, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, and 10ng/mL) for 48h. Melatonin receptor agonist (IIK7) and antagonist (Luzindole, 4P-PDOT) were used to further examine the action of melatonin. The results showed optimum cell viability and colony-forming efficiency of porcine granulosa cells at 0.01ng/mL melatonin for 48-h incubation period. The percentage of apoptotic granulosa cells was significantly reduced by 0.01 and 0.1ng/mL melatonin within the 48-h incubation period as compared with the rest of the treatments. Estradiol biosynthesis was significantly stimulated by melatonin supplementation and suppressed for the progesterone secretion; the minimum ratio of progesterone to estradiol was 1.82 in 0.01ng/mL melatonin treatment after 48h of cultivation. Moreover, the expression of BCL-2, CYP17A1, CYP19A1, SOD1, and GPX4 were up-regulated by 0.01ng/mL melatonin or combined with IIK7, but decreased for the mRNA levels of BAX, P53, and CASPASE-3, as compared with control or groups treated with Luzindole or 4P-PDOT in the presence of melatonin. In conclusion, the study demonstrated that melatonin mediated proliferation, apoptosis, and steroidogenesis in porcine granulosa cells predominantly through the activation of melatonin receptor MT2 in vitro, which provided evidence of the beneficial role of melatonin as well as its functional mechanism in porcine granulosa cells in vitro.

 4. Porcine Pluripotent Stem Cells Derived from IVF Embryos Contribute to Chimeric Development In Vivo.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Binghua Xue

  Full Text Available Although the pig is considered an important model of human disease and an ideal animal for the preclinical testing of cell transplantation, the utility of this model has been hampered by a lack of genuine porcine embryonic stem cells. Here, we derived a porcine pluripotent stem cell (pPSC line from day 5.5 blastocysts in a newly developed culture system based on MXV medium and a 5% oxygen atmosphere. The pPSCs had been passaged more than 75 times over two years, and the morphology of the colony was similar to that of human embryonic stem cells. Characterization and assessment showed that the pPSCs were alkaline phosphatase (AKP positive, possessed normal karyotypes and expressed classic pluripotent markers, including OCT4, SOX2 and NANOG. In vitro differentiation through embryonic body formation and in vivo differentiation via teratoma formation in nude mice demonstrated that the pPSCs could differentiate into cells of the three germ layers. The pPSCs transfected with fuw-DsRed (pPSC-FDs could be passaged with a stable expression of both DsRed and pluripotent markers. Notably, when pPSC-FDs were used as donor cells for somatic nuclear transfer, 11.52% of the reconstructed embryos developed into blastocysts, which was not significantly different from that of the reconstructed embryos derived from porcine embryonic fibroblasts. When pPSC-FDs were injected into day 4.5 blastocysts, they became involved in the in vitro embryonic development and contributed to the viscera of foetuses at day 50 of pregnancy as well as the developed placenta after the chimeric blastocysts were transferred into recipients. These findings indicated that the pPSCs were porcine pluripotent cells; that this would be a useful cell line for porcine genetic engineering and a valuable cell line for clarifying the molecular mechanism of pluripotency regulation in pigs.

 5. Porcine Is a Positional Candidate Gene Associated with Growth and Fat Deposition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bong Hwan Choi

  2012-12-01

  Full Text Available Crosses between Korean and Landrace pigs have revealed a large quantitative trait loci (QTL region for fat deposition in a region (89 cM of porcine chromosome 4 (SSC4. To more finely map this QTL region and identify candidate genes for this trait, comparative mapping of pig and human chromosomes was performed in the present study. A region in the human genome that corresponds to the porcine QTL region was identified in HSA1q21. Furthermore, the LMNA gene, which is tightly associated with fat augmentation in humans, was localized to this region. Radiation hybrid (RH mapping using a Sus scrofa RH panel localized LMNA to a region of 90.3 cM in the porcine genome, distinct from microsatellite marker S0214 (87.3 cM. Two-point analysis showed that LMNA was linked to S0214, SW1996, and S0073 on SSC4 with logarithm (base 10 of odds scores of 20.98, 17.78, and 16.73, respectively. To clone the porcine LMNA gene and to delineate the genomic structure and sequences, including the 3′untranslated region (UTR, rapid amplification of cDNA ends was performed. The coding sequence of porcine LMNA consisted of 1,719 bp, flanked by a 5’UTR and a 3’UTR. Two synonymous single nucleotide polymorphisms (SNPs were identified in exons 3 and 7. Association tests showed that the SNP located in exon 3 (A193A was significantly associated with weight at 30 wks (p<0.01 and crude fat content (p<0.05. This association suggests that SNPs located in LMNA could be used for marker-assisted selection in pigs.

 6. Porcine mast cells infected with H1N1 influenza virus release histamine and inflammatory cytokines and chemokines.

  Science.gov (United States)

  Lee, In Hong; Kim, Hyun Soo; Seo, Sang Heui

  2017-04-01

  Mast cells reside in many tissues, including the lungs, and might play a role in enhancing influenza virus infections in animals. In this study, we cultured porcine mast cells from porcine bone marrow cells with IL-3 and stem cell factor to study the infectivity and activation of the 2009 pandemic H1N1 influenza virus of swine origin. Porcine mast cells were infected with H1N1 influenza virus, without the subsequent production of infectious viruses but were activated, as indicated by the release of histamines. Inflammatory cytokine- and chemokine-encoding genes, including IL-1α, IL-6, CXCL9, CXCL10, and CXCL11, were upregulated in the infected porcine mast cells. Our results suggest that mast cells could be involved in enhancing influenza-virus-mediated disease in infected animals.

 7. Interdigitated electrode (IDE) for porcine detection based on titanium dioxide (TiO{sub 2}) thin films

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordin, N.; Azizah, N. [Institute of Electronic Engineering (INEE), Universiti Malaysia Perlis, 01000 Kangar Perlis (Malaysia); Hashim, U., E-mail: uda@unimap.edu.my [Institute of Electronic Engineering (INEE), Universiti Malaysia Perlis, 01000 Kangar Perlis (Malaysia); School of Microelctronic Engineering, Universiti Malaysia Perlis, 01000 Kangar Perlis (Malaysia)

  2016-07-06

  Interdigited Electrode (IDE) porcine detection can be accomplished to authenticate the halal issue that has been a concern to Muslim not only in Malaysia but all around the world. The method used is photolithography that used the p-type photoresist on the spin coater with 2500 rpm. Bare IDEs device is deposited with Titanium Dioxide (TiO{sub 2}) to improve the performance of the device. The result indicates that current-voltage (I-V) measurement of porcine probe line slightly above porcine target due to negative charges repelled each other. The IDE device can detect the porcine presence in food as lowest as 1.0 µM. Better performance of the device can be achieved with the replacement of gold deposited to trigger more sensitivity of the device.

 8. Comparative analysis of signature genes in PRRSV-infected porcine monocyte-derived dendritic cells at differential activation statuses

  Science.gov (United States)

  Activation statuses of monocytic cells including monocytes, macrophages and dendritic cells (DCs) are critically important for antiviral immunity. In particular, some devastating viruses, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), are capable of directly infecting these c...

 9. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus nonstructural protein 2 (nsp2) topology and selective isoform integration in artificial membranes

  Science.gov (United States)

  Membrane modification of host subcellular compartments is critical to the replication of many RNA viruses. Enveloped viruses additionally require the ability to requisition cellular membranes during egress for the development of infectious progeny. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus...

 10. Molecular cloning of a cDNA encoding the porcine type XVII collagen noncollagenous 16 A domain and localization of the domain to the upper part of porcine skin basement membrane zone.

  Science.gov (United States)

  Xu, Luting; Olivry, Thierry; Chan, Lawrence S

  2004-06-01

  Bullous pemphigoid is an autoimmune blistering human skin disease mediated by immunoglobulin (Ig)G autoantibodies targeting skin basement membrane component type XVII collagen, a transmembrane protein. Also designated BP180 and BPAG2, type XVII collagen is an extracellular matrix element essential for the connection between the epidermis and the underlying dermis. In addition to being a target antigen in the human disease bullous pemphigoid, type XVII collagen is also targeted by autoantibodies of canine, feline, equine and porcine patients suffering from a similar blistering skin disease. Previously, enzyme-linked immunosorbent assay and Western blot analyses have shown that autoantibodies from pigs affected with bullous pemphigoid recognize the human NC16A domain of type XVII collagen. To facilitate the development of porcine model of bullous pemphigoid, we isolated cDNA encoding the porcine type XVII collagen NC16A domain using a reverse transcription-polymerase chain reaction technique. The amino acids deduced from the NC16A cDNA showed 61% identity with the sequence of human NC16A. An antibody generated against a 20-amino acid peptide within the porcine NC16A localized the NC16A epitope to the upper part of porcine skin basement membrane zone. Our data provide further information of the porcine bullous pemphigoid target antigen and may help investigators for their further studies of this disease.

 11. Genomic organization and recombination analysis of a porcine sapovirus identified from a piglet with diarrhea in China.

  Science.gov (United States)

  Li, Jingjiao; Shen, Quan; Zhang, Wen; Zhao, Tingting; Li, Yi; Jiang, Jing; Yu, Xiangqian; Guo, Zhibo; Cui, Li; Hua, Xiuguo

  2017-03-16

  Sapovirus (SaV), a member of the family Caliciviridae, is an etiologic agent of gastroenteritis in humans and pigs. To date, both intra- and inter-genogroup recombinant strains have been reported in many countries except for China. Here, we report an intra-genogroup recombination of porcine SaV identified from a piglet with diarrhea of China. A fecal sample from a 15-day-old piglet with diarrhea was collected from Shanghai, China. Common agents of gastroenteritis including porcine circovirus type 2, porcine rotavirus, porcine transmissible gastroenteritis virus, porcine SaV, porcine norovirus, and porcine epidemic diarrhea virus were detected by RT-PCR or PCR method. The complete genome of porcine SaV was then determined by RT-PCR method. Phylogenetic analyses based on the structural region and nonstructural (NS) region were carried out to group this SaV strain, and it was divided into different genotypes based on these two regions. Recombination analysis based on the genomic sequence was further performed to confirm this recombinant event and locate the breakpoint. All of the agents showed negative results except for SaV. Analysis of the complete genome sequence showed that this strain was 7387 nt long with two ORFs and belonged to SaV GIII. Phylogenetic analyses of the structural region (complete VP1 nucleotide sequences) grouped this strain into GIII-3, whereas of the nonstructural region (RdRp nucleotide sequences) grouped this strain into GIII-2. Recombination analysis based on the genomic sequence confirmed this recombinant event and identified two parental strains that were JJ259 (KT922089, GIII-2) and CH430 (KF204570, GIII-3). The breakpoint located at position 5139 nt of the genome (RdRp-capsid junction region). Etiologic analysis showed the fecal sample was negative with the common agents of gastroenteritis, except for porcine SaV, which suggested that this recombinant strain might lead to this piglet diarrhea. P2 strain was an intra

 12. Molecular investigations of BK(Ca) channels and the modulatory beta-subunits in porcine basilar and middle cerebral arteries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Helle Wulf; Hay-Schmidt, Anders; Poulsen, Asser Nyander

  2009-01-01

  arteries using reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and quantitative real-time PCR. Western blotting was used to detect immunoreactivity for the porcine BK(Ca) channel alpha-subunit and beta-subunit proteins. The BK(Ca) channel alpha-subunit RNA and protein distribution patterns were......-PCR in porcine basilar and middle cerebral arteries. However, at the protein level, only, the beta1-subunit protein was found by western blotting....

 13. Meat product based on porcine hearts and aortas ameliorates serum lipid profile and inflammation in hyperlipidemic rats

  Science.gov (United States)

  Chernukha, I. M.; Kotenkova, E. A.; Fedulova, L. V.

  2017-09-01

  The biological effect of porcine hearts and aortas in a hyperlipidemic rat model was confirmed. Porcine heart and aorta mixture in a 3:1 ratio was blended, canned and sterilized at 115°C and 0.23 Mpa for 40 min. Administration of experimental meat product to the animal model decreased total cholesterol, triglycerides and cholesterol low density lipoproteins by 31.8% (Plipid disorders or atherosclerosis.

 14. Detection of Salmonella sp. from porcine origin: a comparison between a PCR method and standard microbiological techniques

  OpenAIRE

  Castagna,Sandra Maria Ferraz; Muller,Monika; Macagnan, Marisa; Rodenbusch, Carla Rosane; Canal, Cláudio Wageck; Cardoso, Marisa

  2005-01-01

  The aim of this study was to compare a polymerase chain reaction (PCR) method combined with selective enrichment in Rappaport-Vassiliadis broth (PCR-RVB) with standard microbiological techniques (SMT) for the generic detection of Salmonella in samples of porcine origin. Two hundred sixty eight field samples consisting of 42 sets of pooled porcine mandibular lymph nodes and tonsils, 44 samples of intestinal content, 38 pork sausage meat samples and 144 samples of feed collected from swine farm...

 15. The Anti-Porcine Parvovirus Activity of Nanometer Propolis Flavone and Propolis Flavone In Vitro and In Vivo

  OpenAIRE

  Xia Ma; Zhenhuan Guo; Zhiqiang Shen; Yonglu Liu; Jinliang Wang; Yunpeng Fan

  2015-01-01

  Objectives. The present study was conducted to evaluate the activity of nanometer propolis flavone (NPF) on inhibiting porcine parvovirus (PPV) in vitro and in vivo. Methods. In vitro, the effect of NPF on cellular infectivity of PPV was carried out before and after adding drug and simultaneous adding and PPV after being mixed. In vivo, the anti-PPV effect of NPF in guinea pigs was performed. Results. The results showed that NPF could significantly inhibit PPV infecting porcine kidney- (PK-) ...

 16. Epigenetic regulation of gene expression in porcine epiblast, hypoblast, trophectoderm and epiblast-derived neural progenitor cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gao, Yu; Jammes, Helen; Rasmussen, Mikkel Aabech;

  2011-01-01

  After fertilization, lineage specification is governed by a complicated molecular network in which permissiveness and repression of expression of pluripotency- and differentiation-associated genes are regulated by epigenetic modifications. DNA methylation operates as a very stable repressive mark...... of its promoter. In conclusion, DNA methylation is an inconsistently operating epigenetic mechanism in porcine E10 blastocysts, whereas in porcine epiblast-derived NPCs, expression of pluripotency-associated and differentiation genes appear to be regulated by this modification....

 17. Passive and iontophoretic transport enhancement of insulin through porcine epidermis by depilatories: Permeability and fourier transform infrared spectroscopy studies

  OpenAIRE

  Rastogi, Sumeet K.; Singh, Jagdish

  2003-01-01

  The effect of thioglycolate-based depilatory lotions was studied on the in vitro passive and iontophoretic permeability of insulin through porcine epidermis and biophysical changes in the stratum corneum (SC) lipids and proteins. The porcine epidermis and Franz diffusion cells modified for iontophoresis were used for the in vitro transport studies. Cathodal iontophoresis was performed at 0.2 mA/cm2 current density. Resistance of the control- and depilatory-lotion-treated epidermis was determi...

 18. Acute neurologic disease in Porcine rubulavirus experimentally infected piglets.

  Science.gov (United States)

  Herrera, Jenifer; Gómez-Núñez, Luis; Lara-Romero, Rocío; Diosdado, Fernando; Martínez-Lara, Atalo; Jasso, Miguel; Ramírez-Mendoza, Humberto; Pérez-Torres, Armando; Rivera-Benítez, José Francisco

  2017-02-15

  The objective of this study was to evaluate the clinical disease, humoral response and viral distribution of recent Porcine rubulavirus (PorPV) isolates in experimentally infected pigs. Four, 6-piglet (5-days old) groups were employed (G1-84, G2-93, G3-147, and G4-T). Three viral strains were used for the experimental infection: the reference strain LPMV-1984 (Michoacán 1984) and two other strains isolated in 2013, one in Queretaro (Qro/93/2013) and the other in Michoacán (Mich/147/2013). Each strain was genetically characterized by amplification and sequencing of the gene encoding hemagglutinin-neuroamidase (HN). The inoculation was performed through the oronasal and ocular routes, at a dose of 1×10(6)TCID50/ml. Subsequently, the signs were evaluated daily and necropsies were performed on 3 different days post infection (dpi). We recorded all micro- and macroscopic lesions. Organs from the nervous, lymphatic, and respiratory system were analyzed by quantifying the viral RNA load and the presence of the infectious virus. The presence of the viral antigen in organs was evidenced through immunohistochemistry. Seroconversion was evaluated through the use of a hemagglutination inhibition test. In the characterization of gene HN, only three substitutions were identified in strain Mich/147/2013, two in strain LPMV/1984 (fourth passage) and one in strain Qro/93/2013, with respect to reference strain LPMV-84, these changes had not been identified as virulence factors in previously reported strains. Neurological alterations associated with the infection were found in all three experimental groups starting from 3dpi. Groups G1-84 and G3-147 presented the most exacerbated nervous signs. Group G2-93 only presented milder signs including slight motor incoordination, and an increased rectal temperature starting from day 5 post infection (PI). The main histopathological findings were the presence of a mononuclear inflammatory infiltrate (lymphocytic/monocytic) surrounding the

 19. A micromechanical comparison of human and porcine skin before and after preservation by freezing for medical device development

  Science.gov (United States)

  Ranamukhaarachchi, S. A.; Lehnert, S.; Ranamukhaarachchi, S. L.; Sprenger, L.; Schneider, T.; Mansoor, I.; Rai, K.; Häfeli, U. O.; Stoeber, B.

  2016-08-01

  Collecting human skin samples for medical research, including developing microneedle-based medical devices, is challenging and time-consuming. Researchers rely on human skin substitutes and skin preservation techniques, such as freezing, to overcome the lack of skin availability. Porcine skin is considered the best substitute to human skin, but their mechanical resemblance has not been fully validated. We provide a direct mechanical comparison between human and porcine skin samples using a conventional mechano-analytical technique (microindentation) and a medical application (microneedle insertion), at 35% and 100% relative humidity. Human and porcine skin samples were tested immediately after surgical excision from subjects, and after one freeze-thaw cycle at ‑80 °C to assess the impact of freezing on their mechanical properties. The mechanical properties of fresh human and porcine skin (especially of the stratum corneum) were found to be different for bulk measurements using microindentation; and both types of skin were mechanically affected by freezing. Localized in-plane mechanical properties of skin during microneedle insertion appeared to be more comparable between human and porcine skin samples than their bulk out-of-plane mechanical properties. The results from this study serve as a reference for future mechanical tests conducted with frozen human skin and/or porcine skin as a human skin substitute.

 20. Development and application of a SYBR green RT-PCR for first line screening and quantification of porcine sapovirus infection.

  Science.gov (United States)

  Mauroy, Axel; Van der Poel, Wim H M; der Honing, Renate Hakze-Van; Thys, Christine; Thiry, Etienne

  2012-10-17

  Sapoviruses are single stranded positive sense RNA viruses belonging to the family Caliciviridae. The virus is detected in different species including the human and the porcine species as an enteric pathogen causing asymptomatic to symptomatic enteritis. In this study, we report the development of a rapid real time qRT-PCR based on SYBR Green chemistry for the diagnosis of porcine sapovirus infection in swine. The method allows the detection of porcine sapoviruses and the quantification of the genomic copies present in stool samples. During its development, the diagnostic tool showed good correlation compared with the gold standard conventional RT-PCR and was ten-fold more sensitive. When the method was applied to field samples, porcine noroviruses from genogroup 2 genotype 11b were also detected. The method was also applied to swine samples from the Netherlands that were positive for PoSaV infection. Phylogenetic results obtained from the samples showed that PoSaV sequences were genetically related to the currently described genogroup III, to the proposed genogroup VII and also to the MI-QW19 sequence (close to the human SaV sequences). A rapid, sensitive, and reliable diagnosis method was developed for porcine sapovirus diagnosis. It correlated with the gold standard conventional RT-PCR. Specificity was good apart for genogroup 2 genotype 11b porcine noroviruses. As a first line screening diagnosis method, it allows a quicker and easier decision on doubtful samples.

 1. Development and application of a SYBR green RT-PCR for first line screening and quantification of porcine sapovirus infection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauroy Axel

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract Background Sapoviruses are single stranded positive sense RNA viruses belonging to the family Caliciviridae. The virus is detected in different species including the human and the porcine species as an enteric pathogen causing asymptomatic to symptomatic enteritis. In this study, we report the development of a rapid real time qRT-PCR based on SYBR Green chemistry for the diagnosis of porcine sapovirus infection in swine. Results The method allows the detection of porcine sapoviruses and the quantification of the genomic copies present in stool samples. During its development, the diagnostic tool showed good correlation compared with the gold standard conventional RT-PCR and was ten-fold more sensitive. When the method was applied to field samples, porcine noroviruses from genogroup 2 genotype 11b were also detected. The method was also applied to swine samples from the Netherlands that were positive for PoSaV infection. Phylogenetic results obtained from the samples showed that PoSaV sequences were genetically related to the currently described genogroup III, to the proposed genogroup VII and also to the MI-QW19 sequence (close to the human SaV sequences. Conclusions A rapid, sensitive, and reliable diagnosis method was developed for porcine sapovirus diagnosis. It correlated with the gold standard conventional RT-PCR. Specificity was good apart for genogroup 2 genotype 11b porcine noroviruses. As a first line screening diagnosis method, it allows a quicker and easier decision on doubtful samples.

 2. Cloning and Identification of Porcine HSPC117 Gene Differentially Expressed in F1 Crossbreds and Their Parents

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  XIE Hong-tao; LEI Ming-gang; XIONG Yuan-zhu; DENG Chang-yan; JIANG Si-wen; LI Feng-e; ZUO Bo; XU De-quan

  2007-01-01

  To investigate the molecular basis of porcine heterosis, suppression subtractive hybridization (SSH) was performed to detect the differences in gene expression between porcine longissimus dorsi of Meishan × Large White (MS × LW) F1hybrids and their parents Meishan pigs. An expression sequence tag (EST) differentially expressed was found, designated as ML556, which was homologous to a hypothetical protein HSPC117, from human hematopoietic stem/progenitor cells(HSPCs), and the full-length cDNA of porcine HSPC117 was cloned using rapid amplification of cDNA ends (RACE)method. Translation of the mRNA transcript revealed an open reading frame (ORF) of 505 amino acid residues encoding a peroxisomal targeting signal (PTS) with theoretical molecular weight of 55 kDa. Alignment analysis revealed that the deduced protein sequence exhibit 98, 98, 98, 97, and 97% identity with that of cattle, human, dog, rat, and mouse,respectively. The tissue expression analysis indicated that the porcine HSPC117 gene is highly expressed in muscle,spleen, lung, kidney, uterus, ovary and testis, moderately expressed in fat, heart, and liver, and not expressed in stomach and small intestine. The possible role of porcine HSPC117 and its relationship with porcine heterosis were discussed.

 3. Investigation of the suitability of decellularized porcine pericardium in mitral valve reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Morticelli, Lucrezia; Thomas, Daniel; Roberts, Nicholas; Ingham, Eileen; Korossis, Sotirios

  2013-05-01

  Autologous and glutaraldehyde-treated xenogeneic and homogeneic pericardium has been used extensively in mitral valve repair, but there are a number of limitations associated with its use. These include calcification, limited durability and lack of in vivo regeneration with glutaraldehyde-treated xenografts, as well as the sacrifice of the patient's own pericardium in the case of repair with autologous pericardium. The study aim was to investigate the suitability of decellularized porcine pericardium for heterotopic repair of the mitral valve leaflets, and its potential to regenerate through endogenous cell repopulation in vivo, or in vitro cell seeding prior to implantation. Fresh porcine anterior and posterior mitral valve leaflets, together with fresh and decellularized porcine pericardium, were tested histologically, biochemically and biomechanically to investigate potential similarities and differences between the different types of tissue. Subsequently, the decellularized pericardial scaffolds were tested both in terms of biocompatibility, using contact and extract cytotoxicity assays, and in terms of regenerative capacity through porcine mesenchymal stem cell (pMSC) seeding. Histological examination of fresh pericardium and leaflets showed the typical trilaminar and quadlaminar structures of the two tissues, respectively. No cell remnants were observed in the decellularized pericardium, whereas the histoarchitecture of the collagen, elastin and glycosaminoglycan (GAG) matrix appeared well preserved. Significant differences were found in the GAG and hydroxyproline contents and the biomechanics between the leaflet and the pericardial groups. No indication of cytotoxicity was observed with the decellularized pericardial scaffolds. The optimum cell seeding density of pMSCs was 1 x 10(5) cells per cm2, which represented the lowest density at which the cells were capable of repopulating the scaffold by migrating through its full thickness. Porcine mitral valve

 4. Distinguishing the genotype 1 genes and proteins of human Wa-like rotaviruses vs. porcine rotaviruses.

  Science.gov (United States)

  Silva, Fernanda D F; Gregori, F; McDonald, Sarah M

  2016-09-01

  Group A rotaviruses (RVAs) are 11-segmented, double-stranded RNA viruses and important causes of gastroenteritis in the young of many animal species. Previous studies have suggested that human Wa-like RVAs share a close evolutionary relationship with porcine RVAs. Specifically, the VP1-VP3 and NSP2-5/6 genes of these viruses are usually classified as genotype 1 with >81% nucleotide sequence identity. Yet, it remains unknown whether the genotype 1 genes and proteins of human Wa-like strains are distinguishable from those of porcine strains. To investigate this, we performed comprehensive bioinformatic analyses using all known genotype 1 gene sequences. The RVAs analyzed represent wildtype strains isolated from humans or pigs at various geographical locations during the years of 2004-2013, including 11 newly-sequenced porcine RVAs from Brazil. We also analyzed archival strains that were isolated during the years of 1977-1992 as well as atypical strains involved in inter-species transmission between humans and pigs. We found that, in general, the genotype 1 genes of typical modern human Wa-like RVAs clustered together in phylogenetic trees and were separate from those of typical modern porcine RVAs. The only exception was for the NSP5/6 gene, which showed no host-specific phylogenetic clustering. Using amino acid sequence alignments, we identified 34 positions that differentiated the VP1-VP3, NSP2, and NSP3 genotype 1 proteins of typical modern human Wa-like RVAs versus typical modern porcine RVAs and documented how these positions vary in the archival/unusual isolates. No host-specific amino acid positions were identified for NSP4, NSP5, or NSP6. Altogether, the results of this study support the notion that human Wa-like RVAs and porcine RVAs are evolutionarily related, but indicate that some of their genotype 1 genes and proteins have diverged over time possibly as a reflection of sequestered replication and protein co-adaptation in their respective hosts.

 5. Generating porcine chimeras using inner cell mass cells and parthenogenetic preimplantation embryos.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazuaki Nakano

  Full Text Available BACKGROUND: The development and validation of stem cell therapies using induced pluripotent stem (iPS cells can be optimized through translational research using pigs as large animal models, because pigs have the closest characteristics to humans among non-primate animals. As the recent investigations have been heading for establishment of the human iPS cells with naïve type characteristics, it is an indispensable challenge to develop naïve type porcine iPS cells. The pluripotency of the porcine iPS cells can be evaluated using their abilities to form chimeras. Here, we describe a simple aggregation method using parthenogenetic host embryos that offers a reliable and effective means of determining the chimera formation ability of pluripotent porcine cells. METHODOLOGY/SIGNIFICANT PRINCIPAL FINDINGS: In this study, we show that a high yield of chimeric blastocysts can be achieved by aggregating the inner cell mass (ICM from porcine blastocysts with parthenogenetic porcine embryos. ICMs cultured with morulae or 4-8 cell-stage parthenogenetic embryos derived from in vitro-matured (IVM oocytes can aggregate to form chimeric blastocysts that can develop into chimeric fetuses after transfer. The rate of production of chimeric blastocysts after aggregation with host morulae (20/24, 83.3% was similar to that after the injection of ICMs into morulae (24/29, 82.8%. We also found that 4-8 cell-stage embryos could be used; chimeric blastocysts were produced with a similar efficiency (17/26, 65.4%. After transfer into recipients, these blastocysts yielded chimeric fetuses at frequencies of 36.0% and 13.6%, respectively. CONCLUSION/SIGNIFICANCE: Our findings indicate that the aggregation method using parthenogenetic morulae or 4-8 cell-stage embryos offers a highly reproducible approach for producing chimeric fetuses from porcine pluripotent cells. This method provides a practical and highly accurate system for evaluating pluripotency of undifferentiated

 6. Characterization and Differentiation into Adipocytes and Myocytes of Porcine Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  DU Min-qing; WANG Song-bo; JIANG Qing-yan; HUANG Yue-qin; LU Nai-Sheng; SHU Gang; ZHU Xiao-tong; WANG Li-na; GAO Ping; XI Qian-yun; ZHANG Yong-liang

  2014-01-01

  Bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) could differentiate into various cell types including adipocytes and myocytes, which had important scientiifc signiifcance not only in the ifeld of tissue regeneration, but also in the ifeld of agricultural science. In an attempt to exhibit the characterization and differentiation into adipocytes and myocytes of porcine BMSCs, we isolated and puriifed porcine BMSCs by red blood cell lysis method and percoll gradient centrifugation. The puriifed cells presented a stretched ifbroblast-like phenotype when adhered to the culture plate. The results of lfow cytometry analysis and immunofluorescence staining demonstrated that the isolated cells were positive for mesenchymal surface markers CD29, CD44 and negative for hematopoietic markers CD45 and the adhesion molecules CD31. Cells were induced to differentiate into adipocytes with adipogenic medium containing insulin, dexamethasone, oleate and octanoate. Oil Red O staining demonstrated that the porcine BMSCs successfully differentiated to adipocytes. Moreover, the ifndings of real-time PCR and Western blotting indicated that the induced cells expressed adipogenic marker genes (PPAR-γ, C/EBP-α, perilipin, aP2) mRNA or proteins (PPAR-γ, perilipin, aP2). On the other hand, porcine BMSCs were induced into myoctyes with myogenic medium supplemented with 5-azacytidine, basic ifbroblast growth factor, chick embryo extract and horse serum. Morphological observation by hochest 33342 staining showed that the induced cells presented as multi-nucleus muscular tube structure. And myogenic marker genes (Myf5, desmin) mRNA or proteins (Myf5, MyoD, myogenin, desmin) were found in the induced cells. In addition, the results of immunolfuorescence staining revealed that myogenic marker (Myf5, MyoD, myogenin, desmin, S-MyHC) proteins was positive in the induced cells. Above all, these results suggested that the isolated porcine BMSCs were not only consistent with the characterization of

 7. Generating Porcine Chimeras Using Inner Cell Mass Cells and Parthenogenetic Preimplantation Embryos

  Science.gov (United States)

  Nakano, Kazuaki; Watanabe, Masahito; Matsunari, Hitomi; Matsuda, Taisuke; Honda, Kasumi; Maehara, Miki; Kanai, Takahiro; Hayashida, Gota; Kobayashi, Mirina; Kuramoto, Momoko; Arai, Yoshikazu; Umeyama, Kazuhiro; Fujishiro, Shuh-hei; Mizukami, Yoshihisa; Nagaya, Masaki; Hanazono, Yutaka; Nagashima, Hiroshi

  2013-01-01

  Background The development and validation of stem cell therapies using induced pluripotent stem (iPS) cells can be optimized through translational research using pigs as large animal models, because pigs have the closest characteristics to humans among non-primate animals. As the recent investigations have been heading for establishment of the human iPS cells with naïve type characteristics, it is an indispensable challenge to develop naïve type porcine iPS cells. The pluripotency of the porcine iPS cells can be evaluated using their abilities to form chimeras. Here, we describe a simple aggregation method using parthenogenetic host embryos that offers a reliable and effective means of determining the chimera formation ability of pluripotent porcine cells. Methodology/Significant Principal Findings In this study, we show that a high yield of chimeric blastocysts can be achieved by aggregating the inner cell mass (ICM) from porcine blastocysts with parthenogenetic porcine embryos. ICMs cultured with morulae or 4–8 cell-stage parthenogenetic embryos derived from in vitro-matured (IVM) oocytes can aggregate to form chimeric blastocysts that can develop into chimeric fetuses after transfer. The rate of production of chimeric blastocysts after aggregation with host morulae (20/24, 83.3%) was similar to that after the injection of ICMs into morulae (24/29, 82.8%). We also found that 4–8 cell-stage embryos could be used; chimeric blastocysts were produced with a similar efficiency (17/26, 65.4%). After transfer into recipients, these blastocysts yielded chimeric fetuses at frequencies of 36.0% and 13.6%, respectively. Conclusion/Significance Our findings indicate that the aggregation method using parthenogenetic morulae or 4–8 cell-stage embryos offers a highly reproducible approach for producing chimeric fetuses from porcine pluripotent cells. This method provides a practical and highly accurate system for evaluating pluripotency of undifferentiated cells, such

 8. Experimental reproduction of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) in pigs in Sweden and Denmark with a Swedish isolate of porcine circovirus type 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasslung, F.; Wallgren, P.; Hansen, Anne-Sofie Ladekjær;

  2005-01-01

  An experimental model using 3-day-old snatch-farrowed colostrum-deprived piglets co-infected with porcine circovirus type 2 (PCV2) and porcine parvovirus (PPV) is at present one of the best methods to study factors affecting development of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). A Swed......An experimental model using 3-day-old snatch-farrowed colostrum-deprived piglets co-infected with porcine circovirus type 2 (PCV2) and porcine parvovirus (PPV) is at present one of the best methods to study factors affecting development of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS...

 9. First update of the International Xenotransplantation Association consensus statement on conditions for undertaking clinical trials of porcine islet products in type 1 diabetes--Chapter 3: Porcine islet product manufacturing and release testing criteria.

  Science.gov (United States)

  Rayat, Gina R; Gazda, Lawrence S; Hawthorne, Wayne J; Hering, Bernhard J; Hosking, Peter; Matsumoto, Shinichi; Rajotte, Ray V

  2016-01-01

  In the 2009 IXA consensus, the requirements for the quality and control of manufacturing of porcine islet products were based on the U.S. regulatory framework where the porcine islet products fall within the definition of somatic cell therapy under the statutory authority of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). In addition, porcine islet products require pre-market approval as a biologic product under the Public Health Services Act and they meet the definition of a drug under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act). Thus, they are subject to applicable provisions of the law and as such, control of manufacturing as well as reproducibility and consistency of porcine islet products, safety of porcine islet products, and characterization of porcine islet products must be met before proceeding to clinical trials. In terms of control of manufacturing as well as reproducibility and consistency of porcine islet products, the manufacturing facility must be in compliance with current Good Manufacturing Practices (cGMP) guidelines appropriate for the initiation of Phase 1/2 clinical trials. Sponsors intending to conduct a Phase 1/2 trial of islet xenotransplantation products must be able to demonstrate the safety of the product through the establishment of particular quality assurance and quality control procedures. All materials (including animal source and pancreas) used in the manufacturing process of the porcine islet products must be free of adventitious agents. The final porcine islet product must undergo tests for the presence of these adventitious agents including sterility, mycoplasma (if they are cultured), and endotoxin. Assessments of the final product must include the safety specifications mentioned above even if the results are not available until after release as these data would be useful for patient diagnosis and treatment if necessary. In addition, a plan of action must be in place for patient notification and treatment in case the

 10. Modified robotic lightweight endoscope (ViKY) validation in vivo in a porcine model.

  Science.gov (United States)

  Gumbs, Andrew A; Crovari, Fernando; Vidal, Clement; Henri, Patrick; Gayet, Brice

  2007-12-01

  The added precision and steadiness of a robotically held camera enables the performance of more complex procedures laparoscopically. In contrast to typical laparoscope holders, the modified lightweight robotic endoscope, the ViKY system is particularly compact, simple to set up and use, and occupies no floor space. Ease and safety of setup was confirmed in a porcine model and several common general surgical procedures were performed. The sterilizable endoscope manipulator is sufficiently small to be placed directly on the operating room table without interfering with other handheld instruments during minimally invasive surgery. The endoscope manipulator and its user interface were tested and evaluated by several surgeons during a series of 5 minimally invasive surgical training procedures in a porcine model. The endoscope manipulator described has been shown to be a practical device with performance and functionality equivalent to those of commercially available models, yet with greatly reduced size, weight, and cost.

 11. Substance P and neurokinin A are codistributed and colocalized in the porcine gastrointestinal tract

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Steen Seier; Bersani, M; Holst, J J;

  1991-01-01

  Immunoreactive substance P and neurokinin A were measured with radioimmunoassay in extracts of different segments of porcine gastrointestinal tract using C-terminally directed antisera. In all segments, the concentrations of substance P and neurokinin A were similar. The largest concentrations....... By immunohistochemistry of porcine duodenum, jejunum, ileum and mid-colon, identical localization patterns were found for substance P and neurokinin A, and the two peptides demonstrated by double immunofluorescence to be colocalized in the enteric nervous system of the ileum. We conclude that the tachykinins substance P...... and neurokinin A are codistributed and colocalized in the procine gastrointestinal tract and suggest that the two peptides are produced from a common precursor, beta- and/or gamma-preprotachykinin, in the same neurons....

 12. Deciphering the naïve state of porcine iPSC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freude, Karla Kristine; Secher, Jan Ole Bertelsen; Mashayekhi-Nezamabadi, Kaveh

  , human and murine episomal reprogramming approaches lead to integration of such transgenes. Thirdly, current culturing conditions fail to support the maintenance of either porcine embryonic stem cells (pESC) or piPSC. Lastly, piPSC are unable to reproducibly contribute to chimeric embryos as demonstrated......Concerted efforts have been expended in deriving porcine induced pluripotent stem cells (piPSC) which are envisaged to more faithfully mimic human physiology than existing rodent-derived iPSC lines. While initial piPSC lines, first generated in 2009, exhibit the majority of hallmarks displayed by i...... on these piPSC-like cells using the 2i approach with either FGF or LIF to establish and maintain them in a näive (LIF) or primed (FGF) condition. Subsequently, the potency of piPSC-like cells was comprehensively assessed, including through chimeric embryo contribution assays. Finally, extensive RNAseq...

 13. Separation of human, bovine, and porcine insulins, three very closely related proteins, by micellar electrokinetic chromatography.

  Science.gov (United States)

  Lamalle, Caroline; Roland, Diane; Crommen, Jacques; Servais, Anne-Catherine; Fillet, Marianne

  2015-10-01

  Human, bovine, and porcine insulins are small proteins with very closely related amino acid sequences, which makes their separation challenging. In this study, we took advantage of the high-resolution power of CE, and more particularly of micellar electrokinetic chromatography, to separate those biomolecules. Among several surfactants, perfluorooctanoic acid ammonium salt was selected. Then, using a design of experiments approach, the optimal BGE composition was found to consist of 50 mM ammonium acetate pH 9.0, 65 mM perfluorooctanoic acid ammonium salt, and 4% MeOH. The three insulins could be separated within 12 min with a satisfactory resolution. This method could be useful to detect possible counterfeit pharmaceutical formulations. Indeed, it would be easy to determine if human insulin was replaced by bovine or porcine insulin.

 14. Morphologic studies of the pathogenesis of naturally occurring porcine circovirus type 2 diseases in pigs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Mette Sif

  of an outbreak of naturally occurring PCV2 associated reproductive failure in a Danish herd. In stillborn and Summary VIII mummified foetuses PCV2 was detected mainly in the heart and bone marrow, by IHC, and replication was detected in myocardiocytes, by ISH. The study showed that measurements of total....... • Manuscript IV is an update on the pathology and pathogens present in porcine respiratory disease complex (PRDC) in Danish finishing pigs. Multiple pathogens were detected, including PCV2, confirming the previously reported pathogen profile and multifactorial aetiology of PRDC. The histopathology was very......This Ph.D. thesis presents different aspects of porcine circovirus diseases (PCVDs), based upon work performed at The Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Denmark and at The National Veterinary Institute, Technical University of Denmark. The introduction, chapter 1, briefly presents...

 15. Application of the zona-free manipulation technique to porcine somatic nuclear transfer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Booth, P J; Tan, S J; Holm, P

  2001-01-01

  The recent demonstration of a successful zona-free manipulation technique for bovine somatic nuclear transfer (NT) that is both simpler and less labor intensive is of considerable benefit to advance the applications of this technology. Here, we describe that this method is also applicable...... that could conceivably contribute to halted development in a high proportion of embryos. The results indicate that the zona-free manipulation technique can be successfully applied to pig somatic NT. Although such zona-free early cleavage stage embryos cannot be transferred to recipients at present...... to porcine somatic NT. Porcine cumulus oocyte complexes were matured in TCM-199 medium before sequential removal of the cumulus and zonae. Zona-free oocytes were bisected using a microknife, and the halves containing the metaphase plate (as determined by Hoechst 33342 staining) were discarded. Each half...

 16. Influence Of Preservative On The Tensile Strength Of The Tissue Of Porcine Circulatory System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dawidowska K.

  2015-09-01

  Full Text Available There are many biomaterials that can substitute pathologically altered tissue, however, none of them is as perfect as a native tissue. Currently, scientists are looking for new biomaterials that can be successfully implanted without exposing the patient to reoperation. Each material introduced into an organism must afford sufficient mechanical and biochemical properties and meet the criteria of the biomaterial. Materials intended to take over the function of natural tissue materials should be characterized to the greatest extent by similar mechanical properties. The authors of many publications describing the results of strength tests of biological tissues show different ways of researching them. In many cases, the form of the test material preparation is different because of anisotropy of biological tissue. This study provides an overview of selected methods for the tensile tests characterizing the mechanical properties of the heart valves, pericardium and porcine aortas. We also present results of our study of mechanical properties of the natural porcine tissues.

 17. Comparative studies of canine colipase and lipases from bovine, porcine, canine, human and rat pancreases.

  Science.gov (United States)

  Lee, P C

  1978-01-01

  1. Colipase was purified from canine pancreatic juice and found to have certain specificity in its reaction with various pancreatic lipases. 2. This colipase will stimulate the lipolytic activities of lipases isolated from canine, bovine and porcine pancreas but not lipases from a fungus, or from human and rat pancreases. 3. Characterization of these lipases showed (a) the molecular dimension of rat lipase is very different from the other lipases; (b) the pIs of canine, porcine and bovine lipases are almost identical but different from the pIs of rat, human and Candida (a fungus) lipases; and (c) the antiserum prepared against canine lipase will also react with lipases from human, hog and cow pancreases but not with rat and Candida lipases. 4. These physical differences can explain partly the difference in reaction between the various lipases and the canine colipase.

 18. MicroRNA identity and abundance in porcine skeletal muscles determined by deep sequencing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, M; Hansen, J H; Hedegaard, J;

  2010-01-01

  MicroRNAs (miRNA) are short single-stranded RNA molecules that regulate gene expression post-transcriptionally by binding to complementary sequences in the 3' untranslated region (3' UTR) of target mRNAs. MiRNAs participate in the regulation of myogenesis, and identification of the complete set...... of miRNAs expressed in muscles is likely to significantly increase our understanding of muscle growth and development. To determine the identity and abundance of miRNA in porcine skeletal muscle, we applied a deep sequencing approach. This allowed us to identify the sequences and relative expression...... levels of 212 annotated miRNA genes, thereby providing a thorough account of the miRNA transcriptome in porcine muscle tissue. The expression levels displayed a very large range, as reflected by the number of sequence reads, which varied from single counts for rare miRNAs to several million reads...

 19. Characterization of a porcine amelogenin preparation, EMDOGAIN, a biological treatment for periodontal disease.

  Science.gov (United States)

  Maycock, J; Wood, S R; Brookes, S J; Shore, R C; Robinson, C; Kirkham, J

  2002-01-01

  EMDOGAIN is derived from porcine developing enamel matrix and has been shown to facilitate regeneration of the periodontium, although its mechanism of action is unknown. The aim of the present study was to identify enamel matrix proteins and proteolytic enzymes present in EMDOGAIN and compare them with those extracted from developing porcine enamel itself. Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), Western blotting, and zymography were used to identify the proteins present and to determine their enzyme activity. The results showed that developing enamel contained amelogenins, albumin, amelin, and enamelin. EMDOGAIN, however, contained only amelogenins. Both metalloendoproteases and serine protease activity were revealed in both EMDOGAIN and developing enamel. The roles of the amelogenin and enzyme components, if any, in periodontal regeneration are unknown.

 20. Imprinting Analysis of the Porcine MEST Gene in 75 and 90 Day Placentas and Prenatal Tissues

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chenchang XU; Lijie SU; Quanyong ZHOU; Changchun LI; Shuhong ZHAO

  2007-01-01

  Imprinted genes play important roles in mammalian growth, development and behavior. Mouse mesoderm-specific transcript (MEST) has been identified as an imprinted gene and mapped to an imprinted region of mouse chromosome 6 (MMU6). It plays essential roles in embryonic and placental growth, and it is required for maternal behavior in adult female mouse. Here, we isolated the porcine MEST gene and detected a single nucleotide polymorphism in the 3'-untranslated region. The RsaI polymorphism was used to investigate the allele frequencies in different pig breeds and the imprinting status in prenatal porcine tissues.Allele frequencies were significantly different between the native Chinese and Landrace breeds, except that most of the native Yushan pigs (21/26) are heterozygous at this locus. The results indicate that MEST was imprinted in placentas on days 75 and 90 of gestation as well as in the 75 d fetal heart, muscle, kidney, lung and liver.