WorldWideScience

Sample records for cinitelov na lesne

 1. Vliv prostředí na proměnlivost vegetace lesních okrajů - příspěvek k metodice sběru dat a jejich využití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Halas, Petr

  Bratislava : Geografický ústav SAV, Bratislava, nakladatelství VEDA, 2009, s. 20-22. ISBN 978-80-970076-6-9. [Říční krajina - pracovní setkání se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Stará Lesná (SK), 22.09.2008-24.09.2008] R&D Projects: GA ČR GA205/07/0821 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : forest edge * vegetation * landscape Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 2. PIROLIZA LESNE BIOMASE

  OpenAIRE

  Preskar, Maja

  2016-01-01

  Cilj diplomskega dela je opisati in predstaviti proces pirolize lesa in se osredotočiti na proces pirolize, kjer se pridobi največ trdnega produkta – to je proces torefikacije lesa. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena lesna biomasa in pomen posameznih sestavnih delov v lesu. Predstavljen in opisan je postopek pirolize ter vsi tipi pirolize s prevladujočimi produkti in značilnostmi. Diplomsko delo je osredotočeno na počasno pirolizo, ki jo imenujemo torefikacija, ker pri tem pos...

 3. Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kovář, P.; Korytář, M.; Skřivan, Petr

  Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001, s. 92-98. ISBN 80-213-0703-X. [Krajina, les a lesní hospodářství. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 22.01.2001-23.01.2001] R&D Projects: GA MŠk ME 147 Keywords : hydrology * catchment * balance Subject RIV: DD - Geochemistry

 4. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie nalesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  Full Text Available Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnání. Hlavním cíle studie bylo sledování změn somatických parametrů pod vlivem působení fyzické aktivity a modifikace nutričních zvyklostí u klientek STOB kurzů (kurzy pro snižování nadváhy a obezity u žen ve věku 20–60 let (n = 114. Byly použity standardizované antropometrické metody pro stanovení základních somatických indexů – hmotnostně-výškových, indexů rizikovosti a indexů centrality, tělesného složení dle metody Pařízkové (1962 a Matiegky (1927 a frakcionace tělesné hmotnosti dle metody bioelektrické impedance, s ohledem na segmentální analýzu (QuadScan 4000; Tanita BC 418-MA. Ženy byly rozděleny do souborů dle decénií. Ženy byly měřeny na začátku a na konci kurzu, který trval 12 týdnů. Kurzy STOB jsou realizovány profesionálními pracovníky, kteří se věnují nejen pohybové aktivitě, ale také úpravě výživových a stravovacích stereotypů. Ve sloučeném souboru při vstupním vyšetření dosáhl BMI průměrné hodnoty 31,34; maximální hodnota však přesáhla hranici těžké obezity 47,56. Na základě kategorizace BMI dle WHO bylo do kategorie normy zařazeno pouze 7,5 % žen, v kategorii nadváhy se vyskytovalo 33,3 % souboru a 57 % souboru bylo obézních, z toho morbidní obezity dosáhlo 5 % žen. Nejnižší hodnoty BMI se vyskytovaly u nejmladších žen (20–30letých, nejvyšší naopak v nejstarší věkové kategorii, avšak v ostatních věkových kategoriích se vzájemně signifikantně neodlišovaly. Průměrná hodnota WHR byla 87,25, z toho 85,6 % klientek přesáhlo hranici rizikovosti. Nejni

 5. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  ánovaného chování (TPCH poskytuje užitečný rámec pro studium postojů k lidem s postižením. CÍLE: Účelem studie bylo posoudit strukturu postojové škály, modifikované pro Řecko, dle nástroje Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, založeného na teorii plánovaného chování (TPCH Ajzena (2000. Škála je určena pro měření postojů řeckých učitelů tělesné výchovy. METODIKA: Zúčastnilo se 155 učitelů tělesné výchovy (85 žen a 70 mužů v průměrném věku 37,68 let, kteří vyučují buď tělesnou výchovu (TV nebo olympijskou a paralympijskou výchovu (OPV v sedmi různých prefekturách Řecka. VÝSLEDKY: Na základě jednocestné ANOVA postojové škály ATIPDPE-GR měří dvě psychologické charakteristiky (komponenty. Dva komponenty, jež pocházejí z analýzy hlavních komponentů, objasňují více než 42 % rozptylu. Jedná se o a pozitivní výsledky pro studenty a b negativní výsledky pro učitele a studenty. ZÁVĚRY: Naše závěry indikují, že ATIPDPE-GR lze považovat za spolehlivý nástroj pro měření postojů učitelů TV a že teorie plánovaného chování může poskytnout solidní teoretický rámec pro studium postojů učitelů tělesné výchovy.

 6. Analysis of conflict resolution in physical education depending on a teacher's gender [Analýza řešení konfliktů v tělesné výchově v závislosti na pohlaví učitele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša Vrbnjak

  2011-06-01

  consequence of the desire to ensure an efficient and the fastest possible elimination of the conflict behaviour. It was also established that in some cases the male physical education teachers differed from their female counterparts in terms of which conflict resolution strategies they selected. In further research some other factors, such as the teacher's age, cultural environment, the teacher's target orientation, the teacher’s emotional intelligence andleadership styles could be analysed.[VÝCHODISKA: V minulosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se řešením konfliktů, avšak pouze malé množství z nich se blíže zabývalo tělesnou výchovou. Specifická povaha práce v rámci tělesné výchovy v určitých situacích zvyšuje míru výskytu konfliktů. Učitel jako odborník v oblasti výchovného procesu v takových případech může být dobrým příkladem toho, jak zvládat daný konflikt. CÍLE: Studie byla zaměřena na shromažďování informací o rozdílných přístupech učitelů a učitelek tělesné výchovy při řešení konfliktních situací, jež se vyskytují v hodinách tělesné výchovy, se zaměřením na výběr strategií řešení konfliktů a jejich důslednou aplikaci. METODIKA: K tomu účelu byl v dubnu roku 2010 proveden průzkum u 158 učitelů tělesné výchovy z náhodně vybraných slovinských základních škol (z toho 78 mužů a 80 žen ve věku 28–60 let. Učitelé z vybraných škol se studie zúčastnili dobrovolně a jejich účast byla anonymní. Byl použit dotazník (Bežek, 2000; Štihec, Bežek, Videmšek, & Karpljuk, 2004 se 17 otázkami. Byla spočtena četnost odpovědí. K prokázání toho, zda mezi učiteli a učitelkami tělesné výchovy existují rozdíly, pokud jde o výběr strategií řešení konfliktů, byl použit test x2 při míře rizika 5 % (p ≤ 0,05. VÝSLEDKY: Bylo prokázáno, že učitelé používají různé metody řešení konfliktních situací. Nejčastěji pou

 7. Vliv pravidelného tréninku nalesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov nalesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 8. Vpliv načina shranjevanja gozdnih sekancev na njihovo vlažnost

  OpenAIRE

  Rosc, Janez

  2014-01-01

  Uporaba ter poraba lesne biomase se v zadnjih desetletjih povečuje. S tem se pojavlja potreba po izboljšanju trga lesne biomase - od pridobivanja do sušenja in skladiščenja. Raziskava v pričujoči nalogi temelji na področju sušenja lesnih sekancev. Za poskus je bil uporabljen svež okrogel les bukve, od katerega je bil del zmlet v lesne sekance (4 zaboji), preostanek pa zložen na skladišču, kjer je bila merjena njegova vlažnost. Trije zaboji so bili postavljeni zunaj

 9. The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability [Vliv pohybové aktivity na subjektivní vnímání těla u osob se získaným tělesným postižením a bez něj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ziya Koruç

  2011-12-01

  ěla bylo hodnoceno pomocí dotazníku subjektivního hodnocení vlastního těla (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire, MBSRQ na počátku a konci 6týdenního kurzu hry v šipky. K analýze výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA. VÝSLEDKY: Na konci studie zdraví adolescenti bodovali výrazně výše než skupina s AMD, pokud jde o měřítka vnímání tělesné kondice, orientace a vnímání celkové úrovně zdraví. U žádných měřítek MBSRQ nebyla zaznamenána žádná interakce mezi postižením a cvičením. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že lidé s AMD hodnotí své zdraví a tělesnou kondici jako nižší než je tomu u zdravých adolescentů a že se o svou tělesnou kondici zajímají méně než v případě zdravých adolescentů. Šest týdnů hraní v šipky jako pohybové aktivity nemělo žádný účinek na zlepšení subjektivního vnímání u skupiny s AMD.

 10. Sociální a vztahové interakce v různých typech vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem práce bylo analyzovat sociální a vztahové charakteristiky pedagogické praxe studentů učitelství tělesné výchovy a výsledky analýzy využít ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů tělesné výchovy z interakčních hledisek a k účinnějšímu přenosu teoretických poznatků do školské praxe. V práci jsou zahrnuty výsledky hodnocení praktikantů sedmi vysokoškolských pracovišť v České republice a v Polsku. Analýza byla zaměřena na posouzení rozdílu v hodnocení habituálních a progresivních vyučovacích jednotek. Sledovány byly všechny základní charakteristiky edukačního procesu. Zvláštní důraz byl u žáků kladen na sociální a vztahovou složku s ohledem na různý typ řízení vyučovacích jednotek a měnící se roli žáků v edukačním procesu. Progresivní zásahy se pozitivně odrazily v hodnocení sociální [H (1, 18489 = 107.18; p = .00; η2 = .01] i vztahové [H (1, 18489 = 25.89; p = .00; η2 = .00] dimenze u žáků, praktikující studenti hodnotili míru změny vztahových ukazatelů pozitivněji v habituálních vyučovacích jednotkách [H (1, 1270 = .08; p = .87; η2 = .00], sociální dimenze [H (1, 1270 = 48.94; p = .00; η2 = .04] však byla rovněž hodnocena pozitivněji v progresivních vyučovacích jednotkách. I přes rozdíly v profesní přípravě učitelů v České republice a v Polsku nebyl rozdíl v jejich hodnocení výrazně odlišný. The main goal of the study was to analyze social and relational characteristics of student PE teachers' practice teaching. The results should be used to increase the quality of pre-professional PE teachers' preparation from the interaction point of view and should allow the effective transfer of theoretical knowledge into school practice. The experiment included evaluations of student teachers from seven PE colleges in the Czech Republic and in Poland. The analysis was focused on the difference between

 11. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 12. lesné složení jako určující faktor aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti českých dětí Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Bunc

  2006-02-01

  Full Text Available Tělesné složení (TS je možné použít jako kritérium aktuálního biologického stavu dětí – stavu rozvoje. Cílem naší studie bylo stanovit závislost parametrů tělesného složení a aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1 a proměnných tělesné výkonnosti – počítaná celková práce (CTW a maximální výkon (MPO stanovené na běhátku u skupiny českých dětí. Závislost mezi běžně užívanými parametry aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1, CTW a MPO a TS (% BF, FFM, BCM a ECM/BCM byla stanovena u 1235 dětí (756 chlapců a 479 děvčat ve věku 6 až 14 let. Aerobní zdatnost a tělesná výkonnost byly hodnoceny pomocí stupňovaného zatížení na běhacím koberci o stálém sklonu 5 %. Počáteční na věku závislá rychlost běhu byla zvyšována o 1 km.h–1 až do okamžiku subjektivního vyčerpání. Tělesné složení bylo hodnoceno pomocí celotělové bioimpedanční metody s využitím predikčních rovnic pro děti. Procento BF vykazovalo zápornou signifikantní korelaci s VO2max.kg–1 a CTW. Obojí jak FFM tak BCM pozitivně korelovalo s CTW, MPO a VO2max.kg–1. Koeficient ECM/BCM byl v negativním vztahu s VO2max.kg–1 a CTW. Závěrem lze konstatovat, že TS je významným funkčním determinantem v laboratorních podmínkách (zátěžový test na běhátku a v terénu (běžecký nebo chodecký test. Sledované proměnné, charakterizující TS, významně ovlivňují proměnné, které mohou definovat aerobní zdatnost. Výsledky dokládají, že jestliže není možné přímo měřit spotřebu kyslíku, lze k odhadu těchto proměnných využít parametrů tělesné výkonnosti a tělesného složení; toto může být velmi užitečné v případě velkých populačních studií. Body composition (BC may be used as a criterion of the actual biological state of children, in other words, their physical state of development. The aim of our study was to determine the interdependence of some

 13. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 14. Účinky individuálně navržených programů tělesné přípravy založených na normách americké armády na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil The effects of individually designed programs of physical training based on US army standards on motor abilities of Slovene armed forces personnel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franc Rožman

  2006-02-01

  Full Text Available Přiměřená fyzická zdatnost je významným aspektem obecné připravenosti ozbrojených sil a nedílnou součástí armádní podpory. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit účinky výcvikového programu, založeného na individuálně přizpůsobené míře intenzity, na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil (SV. Vzorek zahrnoval 34 členů SV (16 zařazených do experimentální skupiny – ES a 18 do kontrolní skupiny – KS ve věku od 35 do 40 let. Výsledky byly zpracovány pomocí programu SPSS 8.0 pro Windows. Zpracování výsledků bylo prováděno v několika etapách. Nejprve byly stanoveny základní statistické charakteristiky a distribuce individuálních proměnných, byla vypočtena míra střední tendence a stupeň disperze, byla použita metoda pro analýzu s rizikem odchylky 5 %. Výsledky prokázaly, že charakteristického zvýšení úrovně určitých motorických schopností sledovaného souboru lze dosáhnout pomocí ekonomizace výcvikového postupu a individuálně přizpůsobené intenzity výcviku. Statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou byly zjištěny při měření tělesného tuku (KG, kliků (SK, hrudních předklonů v lehu pokrčmo, běhu na 3200 metrů (T3200M a klidové srdeční frekvence (FSUs. Přestože byl zkoumaný vzorek malý, tyto studie alespoň teoreticky potvrzují potřebu dalšího výzkumu v této oblasti, protože naše důkazy výrazně naznačují účinnost individuálně navržených výcvikových protokolů na tělesnou připravenost zaměstnanců slovinských ozbrojených sil. Adequate physical readiness is a significant aspect of universal armed forces readiness and an integral part of military support. The aim of this research was to ascertain the effect of a training program, based on individually adapted intensity levels, on motor abilities of the Slovene armed forces (SV personnel. The sample of subjects

 15. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem tělesn

 16. Navodila za inventuro sestojev in ureditev obrata na posestvu Snežnik od leta 1906 naprej

  OpenAIRE

  Perko, Franc

  2015-01-01

  V prispevku predstavljamo Navodila, ki jih je leta 1906 pripravil Heinrich Schollmayer-Lichtenberg za urejanje prebiralnih gozdov na gospostvu Snežnik. Navodila so zahtevala natančno ugotavljanje lesne zaloge (polna premerba) in prirastka (vrtanje) ter podrobno spremljavo gospodarjenja z gozdovi. Schollmayer je v gozdu poiskal optimalno prebiralno zgradbo sestoja in si ga postavil kot cilj gospodarjenja. Schollmayer je z navodili in izdelanimi načrti razvil kontrolno metodo spremljanja razvoj...

 17. Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam

  OpenAIRE

  Fabčič, Blaž

  2014-01-01

  Hrastovino uvrščamo med najbolj trajne slovenske lesne vrste. V literaturi in tudi na osnovi praktičnih izkušenj smo opazili, da naravna odpornost hrastovine močno niha. Do sedaj je večina strokovnjakov naravno odpornost hrastovine povezovala z vsebnostjo ekstraktivov. Dokazali so, da imajo ekstraktivi velik vpliv na naravno odpornost, vendar samo s tem parametrom niso mogli pojasniti razlik glede obnašanja vzorcev. Da bi ugotovili, kako na odpornost hrastovine vpliva širina branik oziroma go...

 18. Analysis of sport preferences among 13 – 21 years old youth with physical disabilities in Slovenia [Analýza obliby sportů mezi tělesně postiženou mládeží ve věku 13–21 let ve Slovinsku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajko Vute

  2009-06-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the sports preferences of physically disabled youth according to their attendance in physical education (P. E. classes (twice a week in schools, permanent exclusion, gender and usage of mobility aids. The sample consisted of 162 youngsters from Slovenia, 94 males and 68 females, from 13 to 21 years old with physical disabilities. Participants responded to the Sports Preferences List, SPL-86 (Vute, 1986 in individual and small group interviews. Data was gathered and completed during the period 2003–2006. Data were analyzed using ANOVA and Chi-square statistics to provide new information. The level of statistical significance was set at p < 0.05. The research findings make the picture of physically disabled youth more transparent and could improve the planning of sport activities in schools and community centres. [Cílem této studie byla analýza obliby jednotlivých sportů mezi tělesně postiženou mládeží dle docházky v hodinách tělesné výchovy (dvakrát týdně na školách, trvalého osvobození, pohlaví a používání pomůcek ke zvýšení mobility. Vzorek sestával ze 162 jedinců s tělesným postižením ze Slovinska, 94 chlapců a 68 dívek, ve věku od 13 do 21 let. Účastníci vyplňovali Seznam preferencí ve sportu, SPL-86 (Vute, 1986, a to v rámci pohovorů s jednotlivci i v malých skupinách. Údaje byly shromažďovány a kompletovány v letech 2003–2006. K jejich analýze a získávání nových informací byly použity statistické postupy ANOVA a chí-kvadrát. Úroveň statistické významnosti byla nastavena na p < 0,05. Díky závěrům výzkumu je obrázek tělesně postižené mládeže transparentnější a může napomoci ke zlepšení plánování sportovních aktivit ve školách a společenských centrech.

 19. Vliv expertimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyjí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vild, Ondřej; Stejskal, R.

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 10 (2013), s. 27-38. ISSN 1212-3560 R&D Projects: GA AV ČR IAA600050812 EU Projects: European Commission(XE) 278065 - LONGWOOD Institutional support: RVO:67985939 Keywords : grazing management * diversity * succession Subject RIV: EF - Botanics

 20. Zimní potrava Microtus arvalis a Myodes glareolus na lesních pasekách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010 - (Bryja, J.; Zasadil, P.). s. 88 ISBN 978-80-87189-07-8. [Zoologické dny. 11.02.2010-12.02.2010, Praha] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : rodents * food Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2010.pdf

 1. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 2. The response of a small stream in the Lesní potok forested catchment, central Czech Republic, to a short-term in-stream acidification

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Navrátil, Tomáš; Vach, Marek; Norton, S. A.; Skřivan, Petr; Hruška, J.; Maggini, L.

  2003-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2003), s. 411-422. ISSN 1027-5606 R&D Projects: GA MŠk ME 147; GA AV ČR IAB3013203 Grant ostatní: U. S. Geological Survey(US) 2001ME1481G Institutional research plan: CEZ:AV0Z3013912 Keywords : Al, Ca, Mg * stream sediment * Lesní Potok Subject RIV: DD - Geochemistry Impact factor: 0.948, year: 2003 http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/7/411/2003/hess-7-411-2003.pdf

 3. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hledáním komponentů PSPP-CZ za pomoci analýzy hlavních komponentů. Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self Perception Profi le, PSPP na české populaci nikdy nebyl použit. METODIKA: Studie se zúčastnili st

 4. Vztah tělesné aktivity a duševního zdraví – současný pohled kvalitativního výzkumu The physical activity and mental health relationship – a contemporary perspective from qualitative research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brendan Gough

  2006-02-01

  Full Text Available Pozitivní vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním zdravím a jeho využití při léčbě duševních chorob jsou známy. Přesto stále nebylo dosaženo shody ohledně mechanismu, který je za tento vztah zodpovědný. Článek zkoumá vztah tělesné aktivity a duševního zdraví kritickým posouzením biochemických, fyziologických a psychologických mechanismů, které mají tento jev vysvětlovat. Z takového posouzení vyplývá, že přes různá navrhovaná vysvětlení panuje v této oblasti jen málo shody, s výjimkou toho, že jde o vztah komplexní a že v zodpovědném mechanismu či zodpovědných mechanismech se pravděpodobně navzájem kombinují prvky psychologické, biochemické i fyziologické. Pokus o lepší pochopení komplexnosti tohoto vztahu doplňují zjištění z kvalitativního výzkumu zkoumajícího vztah z pohledu osob, které prospěšný vliv cvičení na duševní zdraví zažívají. Pomocí metodologie kvalitativního výzkumu zjišťovala studie zkušenosti účastníků cvičebních programů ve Velké Británii. Závěrem je konstatováno, že kvalitativní metodologie zkoumající zkušenosti lidí a prostředky, které je usnadňují, poskytuje další pohled na složitou povahu vztahu tělesné aktivity a duševního zdraví. There is a known positive relationship between physical activity and mental health, and in the treatment and maintenance of mental illness. Despite this relationship however, there still remains a lack of consensus on the mechanism responsible for the relationship. This paper explores the physical activity and mental health relationship by reviewing and critiquing the biochemical, physiological and psychological mechanisms proposed to explain this phenomenon. Through this review it becomes apparent that although there are varied explanations proposed, there is little agreement except that the relationship is complex and the responsible mechanism(s are likely to be

 5. Ostrovy na pevnině - biogeografie východoafrického horského lesního hlodavce Praomys delectorum

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Patzenhauerová, Hana; Matur, Ferhat; Mikula, Ondřej; Šumbera, R.; Bryja, Josef

  Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2011 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 170 ISBN 978-80-87189-09-2. [Zoologické dny. 17.02.2011-18.02.2011, Brno] R&D Projects: GA ČR GAP506/10/0983 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : Delectable Soft-furred Mouse * biogeography Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2011.pdf

 6. Vliv plavání nalesný rozvoj dítěte v kojeneckém věku\\\\

  OpenAIRE

  MAŠKOVÁ, Lenka

  2007-01-01

  The work deals with questions of infant swimming and determines how this motion activity influences motion development of child. The theoretical part describes the history of infant swimming, child´s psychomotor development which is significant for this activity and the characteristics of the field of infant swimming. The experimental part follows with a clarification of both elementary methodics and initial examination of all participating children aged three months in accordance with Vojta´...

 7. Zjištění vlivu fitness aerobiku na svalovou sílu, flexibilitu a tělesné složení

  OpenAIRE

  POPKOVÁ, Světlana

  2011-01-01

  The aim of this bachelor thesis is through standardized tests to discover levels of physical abilities of girls attending selective aerobics at the department of Physical Education and Sport. The testing consists of three tests of muscle strength. From one flexibility test, one endurance test and by the use of BMI the body structure will be measured. The first sets of tests were run on 3rd of November and the final sets of tests were run six weeks later on 15th of December. After an analysis ...

 8. Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2008-04-01

  Full Text Available V okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná, se její život v mnoha ohledech změní, protože se začne přizpůsobovat dítěti ve svém těle. Přeje si dobře se cítit, v bezpečí dosáhnout stanoveného termínu a porodit zdravé dítě. Průzkum jsme prováděli u 163 těhotných žen na konci druhého trimestru těhotenství. Článek představuje vztah mezi sportovní aktivitou a duševním stavem během těhotenství. Srovnávali jsme dvě skupiny žen – ženy s pravidelnou tělesnou aktivitou (PTA a ženy s nízkou úrovní tělesné aktivity (NTA – a zkoumali vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním stavem. První část výzkumu se zaměřovala na tělesnou aktivitu, a to zvláště na její četnost, formu a typ. Skupina PTA sestávala z 69 těhotných žen, které se pravidelně věnují organizovaným sportovním aktivitám ve sportovních střediscích nebo které jsou tělesně aktivní neorganizovaně třikrát až čtyřikrát za týden. V potaz jsme brali aktivity trvající 30 a více minut. Skupina NTA sestávala z 94 těhotných žen, které se tělesným aktivitám věnují pouze příležitostně nebo které nejsou tělesně aktivní. Druhá část výzkumu týkajícího se duševního stavu těhotných žen obsahovala 45 položek, které se týkaly jejich duševního stavu. U každé položky ženy určovaly svůj duševní stav na pětistupňové škále (nikdy, málo, občas, často, skoro pořád. Z celkového počtu mělo 20 položek prevalenci pozitivního duševního stavu a 25 prevalenci negativního duševního stavu. U obou skupin jsme analyzovali duševní stav a vztahy mezi pravidelnou sportovní aktivitou a nízkou sportovní aktivitou a duševním stavem v druhém trimestru, kdy jsou těhotné ženy nejčastěji a nejsnáze tělesně aktivní. Pomocí faktorové analýzy jsme prokázali, že u skupiny PTA je prvním eliminovaným faktorem faktor spojený s pozitivními emocemi, což vysv

 9. Potravní doplňky ve sportovní výživě a možnosti sledování jejich vlivu na výkonnost sportovce.

  OpenAIRE

  Vlčková, Lenka

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá vlivem příjmu potravních doplňků na zvýšení výkonnosti a růstu svalové hmoty kondičních kulturistů. Ke studii bylo vybráno 25 studentů (kondičních kulturistů), kteří byli rozděleni do čtyř skupin podle přijímané dávky kreatinu a dalších doplňků stravy (proteinů a maltodextrinu). Během studie byly sledovány změny měřených parametrů (tělesná hmotnost; tělesný obvod hrudníku, pasu a končetin; obsah tuků v těle; obsah kreatininu a urey v moči). Na základě získaných výsledků b...

 10. Struktura postojů k integraci žáků s tělesným postižením v TV v revidovaném dotazníku ATIPDPE-R u budoucích učitelů v České republice Components of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in physical education in the revised

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo prozkoumat strukturu revidované postojové škály dotazníku ATIPDPE-R, který je založen na Ajzenově (2000 teorii plánovaného jednání (Theory of planned behavior. Této studie se účastnilo 214 budoucích učitelů (155 žen a 59 mužů průměrného věku 21,83 let, kteří studovali studijní obor učitelství TV na čtyřech univerzitách, studijní obor aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika a učitelství prvního stupně základní školy v České republice. Analýza postojové škály ATIPDPE-R poukázala na tři psychologické ukazatele (komponenty. Zmíněné komponenty (na základě analýzy základních komponent – principal component analysis objasňují více než 65 % variance. Tři komponenty jsou: a pozitivní důsledky pro studenty, b negativní důsledky pro učitele a c negativní důsledky pro studenty. The purpose of the study was to examine the structure of the revised attitudinal scale of the ATIPDPE-R, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000. Participants were 214 prospective educators (155 females and 59 males of an average age of 21.83 years enrolled in physical education teacher preparation programs at four universities, in one adapted physical education program, one special education program and one general education program in the Czech Republic. Based on analysis, the attitudinal scale of ATIPDPE-R measures III psychological properties (components. Three components, which come from principal component analysis, explain more than 65% of the variance. The three components are: a positive outcomes for students, b negative outcomes for teachers, and c negative outcomes for students.

 11. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 12. Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tajovský, Karel; Pižl, Václav

  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů, 2003, s. -. [Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 20.11.2003-21.11.2003] R&D Projects: GA MŽP SE/610/10/00 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911 Keywords : soil fauna * spruce forest s * tree cutting Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 13. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  Full Text Available BACKGROUND: The physical activity preferences (PAP and attitude towards health's promotion among freshers from different classes while maintaining a constant level of physical activity (PA intervention. OBJECTIVE: To determine changes in the PAP of future physical education teachers and health educators. METHODS: The studies were carried out in 2000 and 2008 year with students from Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE. A standardized, self administered questionnaire was filled in by 577 fresher students (244 males and 333 females. RESULTS: There were fewer students who wanted to attend a special health training course (coping with stress, remedial exercise, healthy nutrition in 2008 than in 2000 (males 57.8% and 46.7%, p CONCLUSIONS: The data suggest that there is an increasing need for intervention to promote PA among students who enter the academy and continue studying here. RECOMMENDATIONS: It is necessary to develop physical activity programs for an integral academy education, mainly in females, avoiding the lowering of physical activity as they move higher at the educational level. Also the plan to increase the number of physical activities and exercises must be included in curricular scenarios, and the use of leisure time must be oriented towards physical activity.[VÝCHODISKA: Preference pohybových aktivit (PPA a podpora zdravého životního stylu mezi studenty 1. ročníků různých oborů při současném udržování konstantní úrovně intervence v pohybové aktivitě (PA. CÍLE: Určit změny v PPA u budoucích učitelů TV a zdravotních poradců. METODIKA: Studie byly prováděny v letech 2000 a 2008 u studentů Litevské akademie tělesné výchovy (LAPE. Standardizovaný, samostatně vyplňovaný dotazník odevzdalo 577 studentů 1. ročníků (244 mužů a 333 žen. VÝSLEDKY: V roce 2008 bylo méně studentů, kteří chtěli navštěvovat speciální kurzy zdravotně orientovaného tréninku (zvládání stresu

 14. Vliv býložravé zvěře na obnovu buku lesního v horském prostředí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kamler, Jiří; Homolka, Miloslav

  2005-01-01

  Roč. 35, - (2005), s. 79-84. ISSN N R&D Projects: GA ČR GP206/03/P134 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : deer browsing * brown hare * diet composition Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 15. Škody způsobené hraboši na lesní výsadbě v kontextu globálních změn klimatu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta; Zejda, Jan

  2013-01-01

  Roč. 92, č. 1 (2013), s. 22-23. ISSN 0322-9254 R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : forest regeneration * voles * bark damage * climate changes Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 16. Výpočet radiace v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování

  OpenAIRE

  Patočka, Zdeněk

  2014-01-01

  Leaf area index (LAI) is the most important variable influencing the penetration of solar radiation beams through the forest stand. Currently, the airborne laser scanning, as new indirect method, suggests itself for estimation of LAI. LAI was measured terrestrially using the hemispherical photographies analysis and compared with LiDAR Penetration Index - LPI. There were created several regression models describing the dependence of LAI and LPI with coefficients of determination from 0.71 up t...

 17. Škody zvěří v lesních porostech se zaměřením na orientaci okusu a loupání zvěře v Beskydech

  OpenAIRE

  Meduna, Petr

  2013-01-01

  Wildlife damage in forest stands in wiew of magnetic orientation of game barking in the Beskydy Mts. Meduna Petr This barchelor thesis investigates the subject of the magnetoreception. Magnetoreception is an ability to detect the magnetic field of the Earth. The theoretical part of this thesis provides general information on the physical properties of the Earth's magnetic field, the orientation of the animals using magnetoreception and explains three main current hypotheses about...

 18. Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Košvancová, Martina; Kalina, J.; Hrstka, M.; Urban, Otmar

  2007-01-01

  Roč. 20, - (2007), s. 221-226. ISSN 1803-1013 R&D Projects: GA ČR GA522/06/0930; GA ČR GD526/03/H036 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : acclimation to CO2 * Fagus sylvatica * maximum carboxylation rate * Rubisco activity and amount * photosynthesis Subject RIV: ED - Physiology

 19. Porovnání ocenění lesních porostů a pozemků vybranými úředními metodami na zvoleném majetku

  OpenAIRE

  Kozák, Miloš

  2012-01-01

  The aim of bachelor thesis is devoted on the official administrative valuation of forest plots and forest stands. The topic of bachelor thesis is to valuate the forest plots and forest stands by the selected official administrative methodes on the sample of selected forest. Within the framework of bachelor thesis is calculated the administrative value in accordance of the Act No. 151/1997 Coll. On apprisal of property and on amendements of some laws by decree of the Ministry of Finance No. 3/...

 20. lesná cvičení v kombinaci správného dýchání, relaxace a jejich vliv na osobnost a zdraví ženy.

  OpenAIRE

  ŠTĚPÁNOVÁ, Kristina

  2013-01-01

  This thesis deals with the physical exercises in the correct combination of breathing, relaxation and their influence on the personality and health of women. Aim of this work is the analysis of female character, linking the physical, social and mental health of women and the preparation and verification of benefits yoga intervention program. The beginning of the theoretical part is focused on physiological factors, hormonal and psychological processes in women. Another part deals with the top...

 1. Vliv umělé inokulace na druhové složení ektomykorhizních hub semenáčků borovice lesní

  OpenAIRE

  Loubalová, Karolína

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with the influence of artificial inoculation on biometric parameters and on the occurrence of ectomycorrhiza on the root system of Scots pine seedlings in the forest nursery Svinošice. Differences between measured biometric parameters of seedlings for each treatment were tested by analysis of variance (ANOVA). Ectomycorrhizas were sorted on the basis of the morphological characteristics into so-called morphotypes; ectomycorrhizal fungi forming individual morphotypes...

 2. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie nalesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  OpenAIRE

  Miroslav Kopecký; Aleš Gába; Iva Dostálová; Jarmila Riegerová; Miroslava Přidalová

  2008-01-01

  Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnán&iac...

 3. Vliv obnovy a výchovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na její odolnost proti poškození sněhem

  OpenAIRE

  Mrázek, Jaroslav

  2012-01-01

  The aim of this thesis was to evaluate the impact of regeneration and tending of Scots pine (Pinus silvestris L.) on its stability and thus its resistance to damage by snow. The sample included pine forest vegetation belonging to the Forest Cooperative Vysoké Chvojno, Ltd., Stenberk Forest Administration, Urban Forests of Hradec Kralové, Czech Republic Forests, the Forest Administration of Rychnov nad Kněžnou and the experimental planting of Scots pine in the research areas of Forestry an...

 4. Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Halas, Petr

  Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v Ostrava, 2007 - (Blaheta, R.; Kolcun, A.), s. 5-10 ISBN 978-80-86407-27-2. [Ph.D. Workshop 2007. Ostrava (CZ), 21.11.2007-21.11.2007] R&D Projects: GA ČR GA205/07/0821 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : ecotones * edge efect * biodiversity * forest edge * sampling methods Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 5. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hruška, J.; Kopáček, Jiří

  2009-01-01

  Roč. 2009, č. 2 (2009), s. 93-96. ISSN 0044-4812 Grant ostatní: FMEHP a FMN(CZ) CZ0051 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : ecosystems * emmission Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy III. Okyselení potoků a jezer

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hruška, J.; Majer, V.; Krám, P.; Oulehle, F.; Kopáček, Jiří; Vrba, Jaroslav; Fottová, D.

  2009-01-01

  Roč. 2009, č. 4 (2009), s. 189-192. ISSN 0044-4812 Grant ostatní: FMEHP a FMN(CZ) CZ0051 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : ecosystems * acid ification Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 7. Dlouhodobý vliv různého lesního managementu na biodiverzitu půdní mesofauny (Oribatida, Collembola) ve smrkových porostech NP Šumava

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Farská, Jitka; Jínová, Kristýna

  Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2007, s. 56-58. [Aktuality šumavského výzkumu /3./. Srní (CZ), 04.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA ČR GA206/99/1416; GA MŽP SM/6/1/04; GA MŽP(CZ) SP/2D2/58/07 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : forestry management * soil mesofauna * biodiversity in spruce forests Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 8. Vztah chemismu povrchových vod a horninového prostředí v lesním povodí LIZ na Šumavě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Škoda, S.; Váchal, J.; Dumbrovský, M.; Tesař, Miroslav; Váchalová, R.

  Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 437-442 ISBN 978-80-02-02290-9. [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011] R&D Projects: GA ČR GA205/08/1174; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07 Grant ostatní: GA MZe(CZ) QH92298 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : surface water * forest catchment * water chemistry * chemistry of rocks * geological environment Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 9. Problematika začlenění tenisu do vyučovacího procesu tělesné výchovy na základních školách\\\\

  OpenAIRE

  VOŇAVKA, Petr

  2008-01-01

  My thesis is focused on the observation of possible reasons why tennis has not been included in education at elementary schools so far. The research work was performed using questionnaires at elementary schools in regions Vysocina and South Bohemia (December 2007 {--} February 2008). Theoretical {--} didactic part of thesis is focused on tennis history, physical and psychological severity of this sport, but mostly on availability of tennis in wide surroundings (in the view of number of tennis...

 10. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy se žáky a jejich využívání ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na základních školách na Budějovicku\\\\

  OpenAIRE

  BENEŠOVÁ, Jitka

  2009-01-01

  The theme of diploma thesis concerning teaching and educational activities of a physical education teacher is very extensive. It comprises a great number of phenomena. For this reason this diploma thesis only concentrates on the teaching and educational methods that physical education teachers use in basic schools in the České Budějovice region. The diploma thesis mainly deals with quantitative illustration of observed phenomena. We applied a short-term observation method to determine the res...

 11. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 12. Lesní společenstva

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Prach, Karel

  Třeboň: Botanický ústav AV ČR, 2003 - (Prach, K.; Pithart, D.; Francírková, T.), s. 61 ISBN 80-86188-14-0 R&D Projects: GA MŽP SE/640/2/00; GA ČR GA206/01/1113; GA ČR GA526/00/1442 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : ecology * agriculture * management Subject RIV: EF - Botanics

 13. Konec "lesního" prasete

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Meduna, Petr

  Praha : Dokořán, 2008 - (Pokorný, P.; Bárta, M.), s. 147-158 ISBN 978-80-7363-197-0 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : pig * middle ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA

  OpenAIRE

  Prnaver, Polona

  2012-01-01

  Boj proti diskriminaciji je danes velik izziv za države, katerih temelji slonijo na načelih svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Zato morajo v svoj sistem sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela. Vendar je problem uravnoteženega zastopanja obeh spolov na trgu dela še vedno zelo prisoten. Diskriminacija glede na spola na trgu dela predstavlja celostno zakonsko urejeno področje, ki se navezuje ...

 15. Početnost hraboše polního v jihomoravské oblasti a některých dalších oblastech ČR v letním, posklizňovém období (od 3.7. do 4.9.2001) ve vztahu k lesním porostům

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zapletal, M.; Obdržálková, D.; Pikula, J.; Zejda, J.; Pikula ml., J.; Beklová, M.; Heroldová, Marta

  Prostějov, 2001 - (Piňos, F.; Prokop, V.), s. 42-47 [Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Prostějov, Osina-Krumsín (CZ), 17.10.2001-18.10.2001] R&D Projects: GA ČR GA524/01/1316 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917 Keywords : common vole abundance * forest stands * Southern Moravia Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 16. The NA49 experiment

  CERN Multimedia

  Patrice Loiez

  2000-01-01

  The two spokespersons of NA49, Reinhard Stock, Frankfurt (1991-1996), sitting and standing, Peter Seyboth, (1997-present), MPI Munich, in the target area of NA49 in front of the first superconducting vertex magnetone of the TPCs. NA49 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matte, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 17. Vliv přípravků s růstovými stimulátory (fytohormony) na růst, vývoj a zdravotní stav smrku ztepilého a buku lesního ve 3. LVS na LHC Ketkovice

  OpenAIRE

  Adámek, Pavel

  2014-01-01

  The aim of this bachelor thesis was evaluate the effect of the preparation with phytohormones on development of Norway spruce and European beech in the 3rd forest vegetation tier. The research was conducted at the LHC Ketkovice, natural forest area 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny. There were established five research areas in cultures with problematic growth. Especially, has been researched the effects of granulated fertilizers Silvamix and organo-mineral stimulat Vermaktiv Stimul. Effe...

 18. Vliv porostů trav na změny v obsahu vápníku, hořčíku, dusíku a organické hmoty v lesní půdě přesunuté na odlesněnou plochu se zátěží polutantů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tůma, Ivan; Fiala, Karel; Holub, Petr

  2001-01-01

  Roč. 14, - (2001), s. 235-240. ISBN 80-7157-297-7 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : grass stands * soil acidification * deforested sites Subject RIV: EF - Botanics

 19. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čepelka, L.; Heroldová, Marta; Purchart, L.; Suchomel, J.

  Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2011 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 44 ISBN 978-80-87189-09-2. [Zoologické dny. 17.02.2011-18.02.2011, Brno] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : Yellow-necked mice * Bank vole * population dynamics Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2011.pdf

 20. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Grunt, Maja

  2016-01-01

  Diplomsko delo se osredotoča na probleme mobinga na delovnem mestu in morebitne rešitve. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem mobing na delovnem mestu, kot ga razlagajo različni avtorji, oblike mobinga, ki kažejo na to, da se v podjetjih mobing pojavlja na različne načine in v vseh smereh, vzroke za njegovo nastajanje, ki se kažejo v kulturi organizacije, značilnostih organizacije dela, značilnostih žrtev mobinga in značilnostih napadalcev. Pr...

 1. Studium depozice blokových kopolymerů PLA-b-PEO na povrchy polylaktidu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Třesohlavá, Eliška; Popelka, Štěpán; Machová, Luďka; Rypáček, František

  Bratislava: Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied, 2008. L06-L06. ISBN 978-80-968433-5-0. [Slovensko-Česká konferencia /5./ Polyméry. 28.09.2008-01.10.2008, Stará Lesná] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564 Institutional research pla n: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : block copolymers * polylactide Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 2. Envolvimento Parental na Escola

  OpenAIRE

  Alves, Marta Raquel Garcia; Rolim, Luísa

  2011-01-01

  O nosso estudo teve como objectivo verificar se existe envolvimento parental na Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Góis. Nesta análise foram questionados alguns alunos dos 7º e 9º anos, encarregados de educação e docentes dos referidos alunos. A nossa amostra contou com a participação de 115 indivíduos sendo 67 alunos 31 encarregados de educação e 17 docentes. Na recolha dos dados usamos o Questionário de Envolvimento Parental na Escola de Pereira (2002), com Versão para pais e...

 3. FOTOALERGIJSKE REAKCIJE NA LIJEKOVE

  OpenAIRE

  Bukvić Mokos, Zrinka; Lipozenčić, Jasna

  2011-01-01

  Reakcije na lijekove posredovane svjetlom mogu biti fototoksične i fotoalergijske. U ovom preglednom članku prikazane su fotoalergijske reakcije na lijekove koje nastaju interakcijom lijeka i ultraljubičastog svjetla uz sudjelovanje imunosnih mehanizama. Uz osvrt na fotobiologiju te najčešće lijekove koji sudjeluju u nastanku fotoalergijskih reakcija, prikazana je imunološkapodloga tih dermatoza, klinička slika, te dijagnostički i terapijski postupak. Poznavanje potencijalnih fotoalergena i p...

 4. EROTIČNA RISBA

  OpenAIRE

  LAZAR, FORTUNA

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom »Erotična risba« je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, pri čemer je praktični del vsebinsko vezan na teoretični del diplomske naloge. Neposredna erotična upodobitev je del likovne produkcije večine umetnikov. V raziskovanju erotičnih upodobitev sem izpostavila dva umetnika, Egona Schieleja, ki je ustvaril pomemben opus erotične figuralike in Marlene Dumas, še živečo umetnico, ki skozi erotične podobe izraža aktualne teme sodobnosti. Namen tega diplomske...

 5. PRIPRAVE NA POSLOVNI NASTOP

  OpenAIRE

  Grušovnik, Nataša

  2010-01-01

  V sodobnem svetu se že skoraj na vsakem delovnem mestu srečamo s poslovno komunikacijo in raznimi predstavitvami poslovnih projektov, izdelkov ali storitev, zato je pomembno, da se za nastop primerno pripravimo in usposobimo. V tem diplomskem delu je predstavljeno poslovno komuniciranje, čigar namen je doseganje določenih ciljev, med katere zagotovo spada uspešen javni nastop ali predstavitev. Predstavljen je način, kako se lahko posameznik z učinkovitim usposabljanjem in pripravo na nastop z...

 6. Djelovanje eksplozija na konstrukcije

  OpenAIRE

  Draganić, Hrvoje; Sigmund, Vladimir

  2012-01-01

  Dana je analiza opterećenja eksplozijom na konstrukciju te numerički primjer djelovanja na fiktivnu građevinu. Cilj je bio upoznati se s fenomenom eksplozije kao opterećenja na konstrukcije uslijed sve veće terorističke prijetnje te nedostatka smjernica u nacionalnim i europskim propisima o provjeri konstrukcija izloženih djelovanju eksplozija. Analitički je određeno opterećenje eksplozijom kao vremenski zapis promjene tlaka zraka te numerički modeliranja konstrukcija i prethodno određeno opt...

 7. CRKVA SIGURATA NA PRIJEKOM

  OpenAIRE

  Peković, Željko

  1997-01-01

  Crkva Sigurata na Prije kom teško je oštećena prilikom agresije Srba, Crnogoraca i JNA na Dubrovnik 1991. i 1992. godine. Prilikom radova na obnovi i restauraciji , 1993. - 1994. godine, crkva je temeljito istražena. Autor donosi rezultate istraživanja i njihovo tumačenje kroz prostorni razvoj građevine. Istraživanja su upotpunila i produbila znanja o predromaničkoj građevini , te njenih pregradnja i dogradnja tijekom XVI. i XVII. stoljeća . Istraživanja su ustvrdila postojanje ostataka dviju...

 8. At NA2

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 9. Y-virus krumpira na duhanu na Kosovu

  OpenAIRE

  Taraku, Nysret; Juretić, Nikola

  1991-01-01

  U prošlih nekoliko godina javlja se na duhanu na području Kosova vrlo agresivna virusna bolest zbog koje nastaju znatne gospodarske štete. Na oboljelim biljkama virus uzrokuje nekrotične promjene na listu, osobito nekroze žila, te mozaik. U ovom su radu istražena 4 virusna izolata (TI, T2, T3, T4) nađena na duhanu u okolici Gnjilana, Uroševca, Đakovice i Prizrena. Na osnovi istraživanja kruga domaćina, osobina in vitro, seroloških svojstava te studija mikroskopskih i submikroskopskih inkluzij...

 10. VPLIV MOTIVACIJE NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Žitnik, Marjan

  2011-01-01

  Diplomski seminar predstavlja motivacijo, bolj natančno motivacijo na delovnem mestu in kako motivacija vpliva na zaposlene v podjetju, tako kot tudi na organizacijo in okolico. Predstavljeni so tudi dejavniki motivacije in posameznik, ki je tvorec svojih lastnosti in sposobnosti preko katerih vpliva, tako na lastno motivacijo, tako kot tudi na motivacijo ostalih v organizaciji. Največja pozornost v diplomskem seminarju je namenjena teorijam motivacije, iz katerih izhajajo nadaljnje ugotovitv...

 11. Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čížek, Lukáš; Hauck, D.

  Olomouc : Univerzita Palackého, 2008 - (Tuf, I.; Kostkan, V.). s. 12-12 ISBN 978-80-7399-498-3. [Výzkum v ochraně přírody. 09.09.2008-12.09.2008, Olomouc] Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : forest biodiversity Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 12. Optimalizace kotle na biomasu

  OpenAIRE

  Mizerovský, Karel

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro optimalizaci kotle na biomasu. Teoretická část pojednává o základním rozdělení kotlů na tuhá paliva se zaměřením na kotle spalující biomasu. Další část práce se věnuje návrhu deflektorů, zvyšujících účinnost zařízení a praktické ověření výsledků měřením.

 13. A ENGENHARIA NA ESCOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valéria Pelizzer Casara

  2015-04-01

  Full Text Available Este projeto teve por objetivo principal mostrar às jovens do ensino médio, como as áreas de exatas e de engenharia podem estar inseridas em situações rotineiras por elas vivenciadas e incentivá-las para ingressarem nessas áreas. Mostrou-se de forma simples que as áreas de exatas e de engenharia têm aplicações práticas nas nossas vidas. Esse projeto atende a chamada pública MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 -  Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação. O projeto foi executado na escola de ensino Médio Nelson Horostecki na cidade de Chapecó-SC. No desenvolvimento do projeto, realizaram-se oficinas na escola cujo tema principal abordado foi o processo de fabricação do chocolate, visto que o mesmo é um produto muito apreciado pelas adolescentes. Dentro dessa temática, foram trabalhadas as questões que envolvem conhecimentos das áreas de exatas e de engenharia, mais especificamente a engenharia ambiental. O projeto auxiliou na formação cidadã e também na escolha profissional das meninas. Muitas das alunas participantes nunca tiveram contato direto com alunos graduandos de algum curso na área das exatas e este projeto oportunizou a aproximação da universidade com a comunidade externa.

 14. NOČNA FOTOGRAFIJA

  OpenAIRE

  Grgurič, Gregor

  2014-01-01

  Nočna fotografija se zajema na prostem med mrakom in zarjo. Z njo poskušamo izkoristiti drugačen ambient kot pri dnevni svetlobi. Zaradi pomanjkanja svetlobe izvedba nočne fotografije zahteva uporabo daljših osvetlitvenih časov. Če je čas osvetlitve senzorja daljši, je ponavadi prisotna določena stopnja šuma, ki ga lahko omilimo s kvalitetnejšimi fotoaparati in s prilagojeno tehniko fotografiranja. Pomemben faktor pri nočni fotografiji je oprema. Poslužujemo se tudi različnih pripomočkov, kot...

 15. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Mraz, Darja

  2011-01-01

  Mobing pomeni načrtno psihično nasilje,trpinčenje in šikaniranje,ki žrtev privede do socialne izolacije.Proces mobinga poteka skozi štiri faze.Začne se s konfliktom in nadaljuje z uveljavitvijo mobinga v obliki stalnih napadov,vse skupaj pa se lahko konča z izključitvijo iz delovnega življenja.Ključni dejavniki mobinga so stres pri delu,način vodenja ter slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom.

 16. At NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The photo shows the proportional chamber PC1 of the NA3 forward spectrometer. The chamber was placed downstream the beam dump and specially designed to support a high flux of particles, see Nucl. Instrum. Methods 175 (1980) 319. Anta Diop stands on the foreground, right.

 17. The NA35 experiment

  CERN Multimedia

  1987-01-01

  The NA35 experiment ran on the Super Proton Synchrotron (SPS) accelerator at CERN. It was used for the study of relativistic nucleus-nucleus collisions which were used to search for evidence of new types of quark matter. Quarks are found inside protons and neutrons, which in turn make up atoms.

 18. Konstrukce sila na cukr

  OpenAIRE

  Kotík, Libor

  2015-01-01

  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného cukru. Je proveden optimální návrh a posouzení na mezní stav použitelnosti a únosnosti betonářské výztuže a vodorovného předpětí stěny sila včetně lokálních namáhání. Dále je proveden návrh betonářské výztuže dna sila a sloupu v podsilí a posouzení na mezní stav únosnosti. Součá...

 19. Riso na epilepsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 20. Fluctuations and NA49

  International Nuclear Information System (INIS)

  A brief history of the study of fluctuations in high energy nuclear collisions at the CERN SPS by NA49 is presented. The ideas and the corresponding experimental data on fluctuations are discussed from the point of view of their sensitivity to the onset of deconfinement

 1. Biotecnologia na agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helaine Carrer

  2010-01-01

  Full Text Available A expectativa de o crescimento populacional atingir 9 bilhões de habitantes em 2050 em adição às questões da sustentabilidade e do aquecimento global nos desafiam a aumentar a oferta de alimentos. Uma metodologia alternativa que contribua para a redução do impacto desse cenário envolve a biotecnologia, que, nas últimas décadas, trouxe marcantes oportunidades tecnológicas na agricultura, resultando em relevante desenvolvimento na obtenção de novas variedades de plantas, na melhoria da qualidade de diversos alimentos e atualmente também na bioenergia. As técnicas biotecnológicas envolvendo os marcadores moleculares, a genômica e a transformação genética estão transformando a agricultura e são discutidas neste artigo.The expected population growth to reach 9 billion by 2050 in addition to issues of sustainability and global warming challenges us to increase the supply of food. An alternative approach to help reducing the impact of this scenario involves biotechnology which in recent decades has brought remarkable technological opportunities in the agriculture that resulted in relevant development in obtaining new plant varieties, improved quality of different foods, and now also in bioenergy. The biotechnology techniques involving molecular markers, genomics and genetic transformation are transforming agriculture and will be discussed in this article.

 2. At NA5

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The NA5 experiment is shown at the start of the setting up in beam H2 of hall EHN1. It was designed by the Bari- Cracow-Liverpool-Munich (MPI) Collaboration to study hard hadron-hadron collisions with a streamer chamber vertex spectrometer and a calorimeter trigger. The beam from target T2 enters from the left. E

 3. Tři pohyby lidského života s ohledem na tělesnou výchovu a sportovní praxi podle Jana Patočky Jan Patočka's three movements of human life with respect to physical education and sport practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Martínková

  2006-02-01

  ředchozích pohybech nebylo vidět, například naší smrtelnosti. Tělesná výchova v rámci pohybu pravdy vede k sebepoznávání, vědění o svém pohybu a zodpovědnosti za něj. Celkově vede tento pohyb ke svobodě. In this contribution we present the Czech philosopher Jan Patočka and his original concept of the three fundamental movements of human life. In this concept Patočka is inspired by the philosophy of Aristotle as well as by the philosophy of existence of Heidegger. First we interpret Patočka's ideas regarding the three movements of human existence, that is, the movement of acceptance, the movement of defense and the movement of truth. After characterizing each of the three movements of human existence, we shall present our own thoughts about human movement within each given life movement, so that the differences between each of the three movements of human existence can be seen from the perspective of everyday human movement, physical education and sports.

 4. Brána vědění otevřena: nový pohled na výpočty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Wiedermann, Jiří

  Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013 - (Kelemen, J.; Rybár, J.; Farkaš, I.; Takáč, M.), s. 285-292 ISBN 978-80-7248-863-6. [Kognícia a umelý život /13./. Stará Lesná (SK), 27.05.2013-30.05.2013] R&D Projects: GA ČR GAP202/10/1333 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : výpočty * procesy * znalost * epistemologie Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 5. Reakce čížka lesního (\\kur{Carduelis spinus}), zvonka zeleného (\\kur{Carduelis chloris}) a sýkory koňadry (\\kur{Parus major}) na atrapu krahujce obecného (\\kur{Accipiter nisus}) v klecových experimentech.

  OpenAIRE

  MILAN, Luděk

  2009-01-01

  Discrimination and categorization of predators belong to one of the most important cognitive abilities in animal´s lifes. The most of research uses field mobbing experiments, which posses some benefits, but also disadvantages. We are not able to influence occurence of predators in surroundings, and therefore studied individuals could be affected by previous contact with them. Secondly, individuals could be also affected by climate. And thirdly, we are not able to repeat experiments with the s...

 6. Zjišťování současného stavu materiálních podmínek pro výuku tělesné výchovy na středních školách okresu Prachatice\\\\

  OpenAIRE

  ŽIŽKOVÁ, Marie

  2011-01-01

  This graduation thesis deals Survays the actual situation of the material condition for teaching physical education at the secondary schools of Prachatice district. The research was conducted in autumn 2010 and included a total number of six schools (five public schools and one private school). Privat school was excluded from the researche bacause it failured to provide information. The study used these methods: questionnaire method, method of direct observation and interview method. The resu...

 7. Využívání méně obvyklých sportovních her ve výuce tělesné výchovy na středních školách v okrese České Budějovice\\\\

  OpenAIRE

  WERNEROVÁ, Tereza

  2011-01-01

  This diploma thesis is focused on the usage of less common sport games during physical education lessons in secondary schools in České Budějovice district. The first part of this diploma thesis is dedicated to the theoretical knowledge of the topic. The practical part presents the results of questionnaire survey in six secondary schools selected by stratified sampling method. The frequency of usage of less common sport games during physical education lessons has been found out. According to s...

 8. Porovnání prosperity prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého po výsadbě na lesním stanovišti středních poloh.

  OpenAIRE

  Štiller, Josef

  2011-01-01

  In forestry there are two types of planting stock the bare-rooted and containerized one. Each type has its own specific characteristics. Bare-rooted and containerized plants are produced in a different way. Production of containerized planting stock is technologically more complicated. Therefore containerized seedlings are also more expensive. The aim of this bachelor study is to compare the growth bare-rooted and containerized planting stock in the initial years after planting. In the thesis...

 9. Rozšíření, produkční potenciál a obnova náhorního ekotypu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na revíru Libocký Důl a Hradecká.

  OpenAIRE

  Ksandr, Václav

  2013-01-01

  1. Introduction The pine is the second most important economic wood in Czech republic. The best pine growths in the vicinity of Kraslice, which form the upland ecotype. Our wishes and duty is expand this variant of the upland ecotype into other regions (The forestry work 2000 „The respect of genetic regularity“ by ing. Hrdlička Oldřich). LČR- The forest management of Kraslice farms two forest economic units, Kraslice and Sokolov. In the vicinity of Kraslice farms The forest management ...

 10. Vliv acidifikace a melioračních opatření na ektomykorhizní systém lesních dřevin, především smrku ztepilého

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lepšová, Anna

  Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2002 - (Hruška, J.; Cienciala, E.), s. 128-135 ISBN 80-7212-190-1 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : Ectomycorrhiza * fine root * acidification * Picea abies * liming Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 11. Antrakologický soubor z neolitického sídliště u Kolína. Příspěvek (nejen) k rekonstrukci lesní vegetace v neolitu České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kočár, Petr; Šumberová, Radka; Kočárová, R.

  2014-01-01

  Roč. 66, č. 3 (2014), s. 391-414. ISSN 0323-1267 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/11/1590 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : anthracology * reconstruction of forest vegetation * Neolithic * Kolín * Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 12. Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan; Buchtová, Jana

  Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 329-337 ISBN 978-80-02-02290-9. [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP210/11/1369 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : hydrology * monitoring * flooding * small catchments * watersheds * mass fluxes Subject RIV: DD - Geochemistry

 13. STANDARD ODVZEMA KRVI NA DOMU

  OpenAIRE

  Ciglar, Blaž

  2015-01-01

  V sklopu negovalnih intervencij patronažnega varstva, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra, smo obravnavali negovalno intervencijo odvzem krvi na domu ter napisali standard. Odvzem krvi na domu sodi k zahtevnejšim negovalnim intervencijam patronažne medicinske sestre, saj zahteva visoko stopnjo profesionalnosti in strokovnosti pri celotnem postopku negovalne intervencije. Odvzem krvi patronažna medicinska sestra izvede po procesu zdravstvene nege po točno določenih korakih, opredeljenih...

 14. ROČNA ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH

  OpenAIRE

  Benko, Ana

  2013-01-01

  Ročna zastavna pravica na premičninah (pignus) je oblika zavarovanja terjatev, pri kateri je dodatno jamstvo za izpolnitev dolžnikove obveznosti vrednost zastavljene stvari. Bistvena značilnost ročne zastavne pravice na premičninah je njena posestnost. O posesti oziroma neposesti govorimo z vidika zastavnega upnika. Po vsebini je ročna zastavna pravica podobna pridržni (retencijski) pravici. Njen predmet je lahko vsaka premična stvar, ki je v pravnem prometu in ima neko prometno vrednost. Je ...

 15. SODOBNI PLES NA SLOVENSKEM

  OpenAIRE

  Marinko, Jožica

  2013-01-01

  Diplomsko delo predstavlja temo sodobni ples na Slovenskem. Podrobneje je predstavljena zgodovina sodobnega plesa v Sloveniji − od prvih zacetkov, pa do danes. Predstavljene so pomembne osebnosti, ki so sodobnemu plesu utrle pot in mu pomagale, da je iz zacetnega ljubiteljstva prerasel v profesionalnost. Navedene so težave, s katerimi so se spopadali sodobni plesalci, in težave, s katerimi se spopadajo še danes. Izpostavljen je problem šolanja plesalcev, predstavljena so dru...

 16. Cuba na OEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Carlos Lessa

  2009-06-01

  Full Text Available A Organização dos Estados Americanos abriu caminho para o possível retorno de Cuba à organização, pondo fim à medida que por 47 anos baniu os países comunistas e era o mais importante sinal do isolamento de Cuba na região. 

 17. Kotelny na biomasu

  OpenAIRE

  Egerle, Dušan

  2013-01-01

  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům v Chocni (Pardubický kraj). Bytový dům má tři nadzemní vytápěná podlaží a jedno podzemní nevytápěné podlaží. Zdrojem tepla je zplynovací kotel na dřevo, resp. kotel na pelety, který zároveň slouží pro přípravu teplé vody v zimním období, po ostatní část roku jsou na přípravu teplé vody nainstalovány solární kolektory. Zdroj tepla je umístěn v oddělené a samostatně přístupné místnosti, v kotelně....

 18. Cenzura na Internetu

  OpenAIRE

  Žila, Milan

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá problémem cenzury na internetu v Číně. Práce popisuje formy a způsoby internetové cenzury v Číně. Zároveň uvádí i možnosti zjištění, ověření a obcházení cenzury pomocí různých nástrojů, aplikací a internetových služeb. Práce obsahuje výsledky provedených testů určených k ověření a zjištění cenzurovaných webových stránek a klíčových slov z různých lokací v Číně. Na základě těchto testů jsou vyvozeny závěry o cenzuře na internetu v Číně. This thesis deals with the p...

 19. Miocardiopatia dilatada na infancia

  OpenAIRE

  Madureira, José Rubens Alcantara

  2013-01-01

  Resumo: Com objetivo de estudar a evolução e obter informações prognosticas da Miocardiopatia Dilatada na infância. Foram Estudados 70 pacientes internados no Centro de Cardiologia Infantil do Paraná, do Hospital infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, no período de Janeiro de 1985 a janeiro de 1995. Todos os pacientes foram internados por ocasião da primeira consulta hospitalar, tendo sido realizados exame clínico, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma regularmente, no int...

 20. Highlights from NA60

  CERN Document Server

  De Falco, A; Banicz, K; Borer, K; Castor, J; Chaurand, B; Chen, W; Cicalò, C; Colla, A; Cortese, P; Damjanovic, S; David, A; Devaux, A; Ducroux, L; Enyo, H; Fargeix, J; Ferretti, A; Floris, M; Force, P; Förster, A; Guettet, N; Guichard, A; Gulkanian, H R; Heuser, J; Keil, M; Kluberg, L; Li, Z; Lourenço, C; Lozano, J; Manso, F; Martins, P; Masoni, A; Neves, A; Ohnishi, H; Oppedisano, C; Parracho, P; Pillot, P; Poghosyan, T; Puddu, G; Radermacher, E; Ramalhete, P; Rosinsky, P; Scomparin, E; Seixas, J; Serci, S; Shahoyan, R; Sonderegger, P; Specht, H J; Tieulent, R; Usai, G; Veenhof, R; Wöhri, H

  2009-01-01

  NA60 measured dimuon production in p-A and In-In collisions at the CERN SPS. This paper presents a high statistics measurement of $\\phi$ meson production in In-In collisions at 158 AGeV. Both the transverse momentum, rapidity, decay angular distributions and the absolute yield were measured as a function of centrality. The results are compared to previous measurements in order to shed light on the long standing $\\phi$ puzzle. In addition, highlights on $\\eta$ meson production and on the dimuon excess below the J/$\\psi$ mass are presented.

 1. Stress laboral na PSP

  OpenAIRE

  Passeira, Andrea Verónica Vaz

  2011-01-01

  Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho O presente Estudo foi aplicado a profissionais da polícia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O objectivo principal subjacente a este trabalho foi proceder à análise da problemática do stress, nos profissionais da PSP que constituem a nossa amostra. Para tal, a metodologia utilizada consistiu na aplicação de um conjunto de Questionários, designadamente, “Fontes de Stress”, “Sintomas de Stress”, “Estratégias de C...

 2. O tempo na geografia

  OpenAIRE

  Salvador, Regina

  1998-01-01

  O conceito de tempo está intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento do pensamento humano, nas suas produções humanísticas e científicas. Encontramo-lo já nos textos sagrados das "grandes religiões do Livro", como por exemplo, no "Eclesiastes" do Antigo Testamento. O "tempo da criação", a "cronologia" e a "duração" constituem categorias, tanto das Ciências Formais como das Ciências da Natureza. O tempo na Geografia é também um produto das categorias gerais acima ...

 3. Rawls na planini?

  OpenAIRE

  Kurelić, Zoran

  1994-01-01

  Autor prikazuje komunitarističku kritiku Rawlsa, prije svega u obliku koji je izložio Michael Walzer u knjizi "Spheres of Justice". Glavni prigovor Walzera i drugih komunitaraca Rawlsovoj teoriji pravednosti da je ona objektivistička i da stoga predstavlja modernu varijantu platoizma. Nasuprot takvoj poziciji, Walzer inzistira na teoriji pravednosti koja polazi od partikularnih vrijednosti pojedinačnog društva i kulture, te sam nastoji formulirati kritiku američkog društva kao zajednice podvr...

 4. Measurement of exchangeable sodium: 22Na or 24Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  A case is made for the use of 22Na in low activities in preference to 24Na for routine diagnostic estimation of exchangeable sodium, and is based chiefly on considerations of availability, cost and radiation dosimetry. A method in which only 37 kBq (1 μCi) 22Na is administered orally is shown to be sufficiently accurate and to possess distinct advantages in terms of cost and convenience with a committed radiation dose no greater than that for a measurement using 24Na. (author)

 5. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Kondić, Vesna

  2015-01-01

  Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega in daljšega poklicnega življenja. Problem: Delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko časa, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu zelo pomemben člen, ki ga mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen: Namen magistrskega dela je proučiti učinkovitost promocije zdravja na delovnem mestu z vidika varovanja zdravja zaposlenih in ozaveščanja zap...

 6. Efekt stresora na výber stratégií zvládania v skupine dospievajúcich s postihnutím

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Karaffová, Eva

  Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009, s. 227-235. ISBN 978-80-88910-26-8. [Sociálne procesy a osobnosť 2008. Stará Lesná (SK), 15.09.2008-17.09.2008] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : effect of a stressor * adolescence * disabilities Subject RIV: AN - Psychology

 7. Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lacina, Jan; Halas, Petr; Pavel, Š.

  Brno : MU Brno, 2010, s. 149-155. ISBN 978-80-210-5369-4. [Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti /27./. Brno (CZ), 02.02.2010-03.02.2010] Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : vegetation * Morávka river * floods Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 8. AKUSTIČNA ANTENA NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  OpenAIRE

  Blatnik, Gregor

  2010-01-01

  Diplomska naloga opisuje princip delovanja vlakenskega optičnega senzorja vibracij z Michelsonovim interferometrom. Predstavljeno je teoretično ozadje delovanja senzorja, načrtovanje ter gradnja elektronskega vezja in izdelava akustične antene. Rezultati meritev so prikazani na računalniku s pomočjo programskega okolja LabVIEW.

 9. Na Cauda do Cometa

  Science.gov (United States)

  Voelzke, M. R.

  2009-01-01

  Quando viam um cometa, os antigos gregos imaginavam uma estrela com uma vasta cabeleira. Não à toa, a palavra deriva do termo koma, que significa cabelo. Constituídos por fragmentos de gelo e gases, os cometas possuem um núcleo sólido, que pode ter vários quilômetros de diâmetro, e uma cauda que sempre aponta na direção contrária ao Sol, devido aos ventos solares. Graças à aparência de pontos luminosos em movimento (ao contrário de outros astros, que parecem estáticos), esses corpos celestes foram interpretados por diferentes povos com muito misticismo, inspirando mitos tanto de boas-novas como de maus presságios. Conheça algumas dessas histórias:

 10. Lula na Veja

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Resumo: As instituições da mídia detêm grande poder simbólico nas sociedades contemporâneas. São elas que selecionam quais fatos do cotidiano devem virar notícia, e como essas notícias serão representadas, de forma a potencialmente contribuir para manter ou transformar crenças e atitudes em diferentes áreas da vida. As representações produzidas pela mídia, no entanto, muitas vezes não são isentas de ideologia; sendo, na realidade, moldadas conforme os interesses das instituições que as veicul...

 11. NA48 prototype calorimeter

  CERN Multimedia

  1990-01-01

  This is a calorimeter, a detector which measures the energy of particles. When in use, it is filled with liquid krypton at -152°C. Electrons and photons passing through interact with the krypton, creating a shower of charged particles which are collected on the copper ribbons. The ribbons are aligned to an accuracy of a tenth of a millimetre. The folding at each end allows them to be kept absolutely flat. Each shower of particles also creates a signal in scintillating material embedded in the support disks. These flashes of light are transmitted to electronics by the optical fibres along the side of the detector. They give the time at which the interaction occurred. The photo shows the calorimeter at NA48, a CERN experiment which is trying to understand the lack of anti-matter in the Universe today.

 12. Akcelerace RSA na GPU

  OpenAIRE

  Balogh, Tomáš

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá implementací obecného algoritmu RSA prostřednictvím Montgomeryho násobení pro grafické karty. Pro vybranou platformu CUDA jsou vytvořeny čtyři verze implementace s cílem dosáhnutí co nejvyššího zrychlení výpočtu v porovnání s výpočtem na procesoru. Zrychlení výpočtu je kromě jiného dosaženo paralelizací aritmetických operací sčítání a násobení velkých čísel.

 13. Investigation on U - O - Na, Pu - O - Na and U,Pu - O - Na phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase diagrams: U - O - Na; Pu - O - Na; U,Pu - O - Na. High temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction were used for the characterization of the compounds synthetized. This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modelization of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO2 - Na reaction

 14. Energy levels of 24Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Four experiments are reported yielding excitation energies, spins, parities, mean lifetimes, γ-ray branching ratios of 24Na. The applied methods include particle-γ angular correlations and Doppler shift attenuation method lifetime measurements. From a 23Na(d,pγ)24Na experiments using a large Ge(Li) γ-detector excitation energies, branching ratios and mean lifetimes are determined. A 26Mg(d,αγ)24Na experiment using a NaI(Te) γ-detector enables the assignment of spins and γ-ray mixing ratios. From a 22Ne(3He,pγ)24Na measurement with a deeply implanted 22Ne target, preliminary data from the γ-decay of levels with Ex = 4 - 6 meV and additional nuclear lifetime data are decided. Finally a 23Na(n,γ)24Na γ-spectrum obtained with thermal neutrons and a Ge(Li) detector enabled the adjustment of some of the level energies. The data from these and other experiments were collected and compared with theory. It turned out that the statistical model of nuclear reactions does not give reliable information about nuclear spin-parity combinations. However recent shell-model calculations of Chung give remarkable agreement for low-lying levels (Ex < 3.3 meV)

 15. Valores na escola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Menin Maria Suzana De Stefano

  2002-01-01

  Full Text Available Neste texto pretende-se discorrer sobre valores morais na escola e suas implicações para a formação de professores. Para tanto discutir-se-á, em primeiro lugar, e brevemente, o que são valores morais, ou éticos, e como a escola pode situar-se em relação a eles. Em seguida, serão relatadas algumas observações a respeito de valores de professores e práticas daí decorrentes. São comentados resultados de pesquisa que ilustram a transmissão de valores de forma doutrinal e a educação moral e cívica tal como realizada na ditadura militar, e, por outro lado, a posição relativista e/ou de laissez-faire que certas escolas podem adotar, metodologicamente, sobre a educação em valores. Finalmente, defender-se-á a idéia de que é necessária uma discussão sobre valores pelos diversos membros da escola e uma opção por uma metodologia para ensiná-los, seja os professores, em sua formação inicial e continuada, seja os alunos. A teoria de desenvolvimento moral de Jean Piaget será apresentada como uma referência possível para a educação em valores. Exemplos de situações escolares de conflito de valores entre direção, pais e alunos são discutidas para ilustrar como uma escola pode adotar um procedimento democrático de educação em valores, que se apresenta como um terceiro caminho possível de educação moral nas escolas, além das posições doutrinárias ou relativistas.

 16. Efeito do colesterol na atividade da (Na+/K+) ATPase

  OpenAIRE

  Oliveira, Liliana Patrícia Alves

  2012-01-01

  O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre sendo a sua exposição cada vez maior nas sociedades industrializadas. Numa sociedade cada vez mais envelhecida onde o número de casos de doenças neurodegenerativas tendem a aumentar, parece importante esclarecer os mecanismos celulares da neurotoxicidade do alumínio de forma a prevenir os seus efeitos. Estudos in vivo e in vitro indicam que a exposição a alumínio inibe a atividade da (Na+/K+)ATPase, proteína responsável...

 17. A aposta na filosofia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Suzuki

  2011-12-01

  Full Text Available Para Hume, filosofar é uma atividade semelhante às demais ocupações humanas. A decisão que leva à atividade filosófica é menos resultado de uma argumentação teórica do que fruto de um cálculo prático, que é entendido como uma caça ou um jogo. O objetivo deste trabalho será o de mostrar que no jogo filosófico perde quem joga sério demais. A aposta na filosofia tem que passar pelo bom humor e pela diversão: uma resposta a Pascal?For Hume, philosophy is in itself neither more nor less important than other human activities. On the contrary, it can be explained from its resemblance with game and hunting. If one chooses to dedicate himself to philosophy, his decision is not the consequence of logical reasoning, but depends on practical evaluation, which has something to do with gambling. The following text tries to show that in philosophy, like in other games, the loser will be the one who plays too earnestly. The philosophical game requires good humour and some relaxation: Is this a good answer to Pascal's pari?

 18. O SUBLIME NA MODERNIDADE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martha de Almeida

  2009-03-01

  Full Text Available A obra Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas idéias do sublime e dobelo, do sensualista inglês Edmund Burke (1757, data as origens do sublime na Modernidade. Nosublime ocorre é um prazer ligado à dor, um "horror delicioso" que sentimos quando acreditamosque estamos em perigo sem que isso esteja ocorrendo realmente. Em O mundo como Vontade erepresentação Schopenhauer assume as influências que sofreu de Kant no que diz respeito à suainterpretação sobre o belo e o sublime, porém difere dele quanto à natureza dessa impressão. ParaSchopenhauer a experiência estética pressupõe a dissolução da subjetividade num movimento decontemplação das idéias livre do querer imposto pela vontade individual. As idéias deSchopenhauer influenciaram a estética do Nietzsche de O nascimento da tragédia.

 19. Studies on NaXe Clusters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  The chemical shift of 23Na in excimer NaXe was measured by using nuclear magnetic resonance (NMR) spectra, which is in good agreement with the theoretical value obtained by ab initio calculations. The bond length, dissociation energy, dipole of NaXe and Mulliken charges at Na and Xe in NaXe were calculated, respectively. The spectra of ultraviolet (UV) fluorescence and surface-enhanced Raman scattering of NaXe were also measured.

 20. VPLIV MEDIJEV NA PORAST KRIMINALITETE

  OpenAIRE

  Plešivčnik, Petra

  2011-01-01

  V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila vpliv medijev na kriminaliteto in skušala ugotoviti ali imajo mediji kakšen vpliv na porast le-te. V prvem poglavju sem se osredotočila na zastavitev nekaterih hipotez skozi diplomsko nalogo, nato pa nadaljevala z razvojem medijev, razčlenitvijo množičnih medijev in predstavila nekaj njihovih učinkov. V tretjem poglavju sem povzela korelacijo med nasiljem in posameznikom, ter bolj konkretno nadaljevala s predstavitvijo same kriminalitete v medijih...

 1. VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH

  OpenAIRE

  Gjergjek, Andreja

  2012-01-01

  Pri diplomskem delu smo se osredotočili na proučevanje kulture in motivacije. Opredelili smo pojem kulture in njene sestavine. V okviru nacionalne kulture smo opredelili dela Hofsteda, Trompenaarsa, Halla, Ronena in Shenkara. V nadaljevanju smo opredelili pojem motivacije in predstavili motivacijske dejavnike. Pojasnili smo tudi vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. Kultura je način ţivljenja pripadnikov neke druţbe. Obsega celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenj...

 2. PLESNE DELAVNICE NA RAZREDNI STOPNJI

  OpenAIRE

  Perša, Simona

  2012-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Plesne delavnice na razredni stopnji so predstavljene težave, s katerimi se srečujejo učenci 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja pri učenju plesa ter poklic plesnega pedagoga. V teoretičnem delu je osvetljena vloga plesa v šolah, vpliv in pomen plesa na otrokov razvoj, ples kot dejavnost otrok in poučevanje plesa z vidika plesnega pedagoga. Praktični del ponuja izdelane, preizkušene, analizirane priprave za plesne delavnice na razredni stopnji. V okviru plesn...

 3. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  OpenAIRE

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 4. Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie

  OpenAIRE

  Michalski, Tomasz; Kuczabski, Aleksander

  2014-01-01

  W pierwszej części artykułu omówiono główne czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne), które wpłynęły na procesy transformacji ustrojowej w europejskich i zakaukaskich krajach postkomunistycznych. W drugiej części artykułu skupiono się na czynnikach, które zadecydowały, że jak dotychczas proces transformacji ustrojowej na Ukrainie jest bardzo słabo zaawansowany.

 5. TRGOVANJE NA IZBRANEM TRGU - FOREX

  OpenAIRE

  Ambrož, Sabina

  2012-01-01

  V delu diplomskega seminarja je obravnavana tematika trgovanja na valutnem trgu. Trgovanje z valutami je v zadnjem desetletju doseglo velik razvoj, močno pa je narasla tudi priljubljenost valutnega trga Forex, saj se zaradi enostavnega pristopa in možnosti velikih zaslužkov zanj odloča vse več posameznikov. V teoretičnem delu povzamemo ključne elemente, ki jih mora poznati začetnik na tem trgu. V empiričnem delu pa poskušamo na praktičnem primeru pokazati primer trgovanja s trendom in vstopom...

 6. Results from NA61/SHINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Unger M.

  2013-06-01

  Full Text Available In this paper we summarize recent results from NA61/SHINE relevant for heavy ion physics, neutrino oscillations and the interpretation of air showers induced by ultra-high energy cosmic rays.

 7. Na via do Behemoth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gérard Rabinovitch

  2008-06-01

  Full Text Available O momento nazista permanece um enigma impensado de que a cultura contemporânea continua cativa. O autor levanta a hipótese de que a persistência desse enigma e seus estragos duráveis se devem à insistência dos pensamentos político, sociológico e filosófico em construírem o nazismo à luz da metáfora hobbesiana do Leviatã. Propõe retomar a questão do nazismo sob a perspectiva do Behemoth, antônimo do Leviatã. Para tanto, sugere a necessidade de retornar a Freud e à psicanálise, balizas de um possível novo pensamento do político que escrutine a destrutividade nazista. Propõe ainda sondar as homologias entre nazismo, corjas e máfias, com base na figura da " heroicização da violência" que lhes seria comum. E avança um modelo " econômico" : a quimera, suscetível de capturar o caráter heterotópico e heterocrônico de sua construção criminosa.The paths of Behemoth. The Nazi moment remains as the thoughtless enigma of which contemporary culture is still captive. The author raises the hypothesis where the persistency of this enigma and its durable damages are due to the insistence of the political, social and philosophical thoughts in building the Nazism at the view of the Hobbesian metaphor of Leviathan. It is here proposed to resume the Nazism matter under Behemoth's perspective, antonym to Leviathan. For such, it is suggested a necessity to look back at Freud and the psychoanalysis, structured by a possible new political thought which scrutinizes the destructivity of the Nazism. It is also here proposed to gaze at the homologies between Nazism, mafias and gangs, with a base in the figure of " violence as a heroically act" that are their common ground. The author also advances an economical model: the chimera susceptible to capture the heterotopic and heterochronic character of its criminal construction.

 8. Utjecaj spola na pacijentovu procjenu nadomjestaka na gornjim prednjim zubima

  OpenAIRE

  KRISTEK ZORIĆ, Ela; Žagar, Maja; KNEZOVIĆ ZLATARIĆ, Dubravka

  2014-01-01

  Svrha rada: Željelo se istražiti zadovoljstvo pacijenata izgledom nadomjestaka na gornjim prednjim zubima i ustanoviti postoji li razlika u procjeni njihova izgleda s obzirom na spol. Materijali i metode: Dvjesto pacijenata ocjenjivalo je boju, anatomski oblik i površinsku teksturu nadomjestaka (kompozitni ispuni, fasetirane krunice, metalkeramičke i potpuno keramičke krunice) uspoređujući ih sa susjednim prirodnim zubima. Podatci su izraženi u prosječnim ocjenama boje, anatomskog oblika i po...

 9. Corpo e sexualidade na gravidez

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 10. All new for NA62

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 11. gigapanorama of NA 62 cavern

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 12. Criatividade na Gestalt–terapia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-04-01

  Full Text Available Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar a contribuição de alguns autores que discorreram sobre o tema da criatividade em suas obras, iniciando por Kurt Goldstein e sua Teoria Organísmica, que consideramos o principal substrato teórico para se pensar a criatividade na Gestalt–terapia.

 13. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Renko, Katica

  2013-01-01

  V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja...

 14. Vplyv prídavku fermentačných produktov obsahujúcich kyselinu gamma-linolénovú na reologické vlastnosti cesta a cereálnych výrobkov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dodok, L.; Bolyó, Juraj; Čertík, M.

  Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005 - (Staruch, L.; Morávková, H.), s. 142-146 ISBN 80-227-2300-2. [Zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV /7./. Bratislava (SK), 08.09.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : solid state fermentation * bioproduct * cereal goods Subject RIV: CE - Biochemistry

 15. Primjena svjetlovodne tehnologije na brodovima

  OpenAIRE

  Jurdana, Irena

  2008-01-01

  Svjetlovodna tehnologija je zbog svojih prednosti u prijenosu podataka i jednostavnosti izvedbe nad klasičnim tehnologijama prijenosa informacija u proteklih dva desetljeća potpuno prevladala na području telekomunikacijskih i računalnih mreža. Osim u komunikacijskim sustavima svjetlovodi su se počeli primjenjivati i kao senzori za razne neelektrične i električne veličine. U oba slučaja njihove vrlo male dimenzije, jednostavno instaliranje, neosjetljivost na vanjske elektromagnetske utjecaje, ...

 16. β decay of 32Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  The β-decay of 32Na has been studied using β-γ coincidences. New transitions and levels are tentatively placed in the level scheme of 32Mg from an analysis of γ-γ and β-γ-γ coincidences. The observation of the indirect feeding of the 2321 keV state in 32Mg removes some restrictions previously placed on the spin assignment for this state. No evidence of a state at 2117 keV in 32Mg is found. Previously unobserved weak transitions up to 5.4 MeV were recorded but could not be placed in the decay scheme of 32Na

 17. KAZNIVA DEJANJA NA CIVILNIH LETALIH

  OpenAIRE

  Vöröš, Tina

  2014-01-01

  Letalska industrija je ena izmed najhitreje rastočih industrij na svetu in je še kako pomembna v življenju mnogih, ki potujejo. Zaradi prisotnosti terorizma v letalstvu in vseh preteklih napadov na civilna letala, ki so terjali številne žrtve, je varovanje pred dejanji nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo ena izmed glavnih prioritet vseh letališč in letalskih prevoznikov ter nekaterih mednarodnih organizacij. Varnost letala pa znajo ogroziti tudi neposlušni in napadalni potniki, ki iz ...

 18. IMPLEMENTACIJA MULTIMEDIJSKEGA TERMINALA NA FOV

  OpenAIRE

  Ažman, Andrej

  2011-01-01

  Z diplomskim delom smo implementirali tehnološko rešitev Infomat, to je touch screen monitor z aplikacijo, s katero smo izpopolnili in dopolnili obstoječi informacijski sistem na FOV z uporabo drugačne oz. dodatne tehnologije. Študenti in profesorji FOV imajo informacijski sistem, ki je enostaven in ima odgovore na veliko koristnih vprašanj. Z vpeljavo drugačne tehnologije smo uporabnikom omogočili, da dobijo informacije tudi tisti, ki nimajo lastnega računalnika, ter uporabnikom omogočili...

 19. Cistična fibroza

  OpenAIRE

  Tješić-Drinković, Dorian; Tješić-Drinković, Duška

  2015-01-01

  Cistična fibroza je najčešća nasljedna, autosomalno recesivna bolest koja utječe na dužinu života u bijeloj rasi. Danas je prepoznato više stotina mutacija uz veliku varijaciju ekspresije bolesti. Prepoznavanje bolesnika i nosilaca mutacije pruža mogućnost genskog savjetovanja i prevencije bolesti. Rano dijagnosticiranje, sve češće pomoću neonatalog probira, omogućuje rani multidisciplinarni terapijski pristup uz značajno produljenje životnog vijeka i sve većeg broja odraslih bolesnika. Dužin...

 20. Mobbing - zlostavljanje na radnome mjestu

  OpenAIRE

  Šoljan, Ivana; Josipović-Jelić, Željka; Jelić Kiš, Anita

  2008-01-01

  Mobbing odnosno zlostavljanje na radnome mjestu predstavlja neprijateljsku i neetičnu komunikaciju, koja je sustavno usmjerena od jednoga ili više pojedinaca prema, uglavnom, jednom pojedincu, koji je zbog mobbinga gurnut u poziciju u kojoj je bespomoćan ili se ne može obraniti te držan u njoj s pomoću stalnih zlostavljačkih (mobinških) aktivnosti. U članku je obrađeno nekoliko bitnih značajki zlostavljanja: ponašanja karakteristična za zlostavljača, organizacijski uzroci pojave, konflikt u p...

 1. Criatividade na Gestalt–terapia

  OpenAIRE

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-01-01

  Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar...

 2. VPLIV VODJE NA RAZVOJ SODELAVCEV

  OpenAIRE

  Fabjan, Jožica

  2011-01-01

  Razvoj in uspešnost podjetja sta tesno povezana z razvojem vseh, ki v podjetju delajo. Ljudje, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami, so strateškega pomena, ter zagotovo eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspešnosti sodobnega časa. Odločilno vlogo pri usmerjenem razvoju ljudi v organizaciji, strokovnjaki pripisujejo vodjem na vseh hierarhičnih ravneh organizacijske strukture podjetja. V diplomski nalogi, ki je razdeljena na teoretični in empirični del smo...

 3. SEMIKONTINUIRNI PROCES PRIDOBIVANJA ORGANSKIH PRODUKTOV IZ MACESNOVE BIOMASE S SUBKRITIČNO VODO

  OpenAIRE

  Košiček, Blaž

  2015-01-01

  Namen magistrske naloge je bil izvesti semikontinuirni proces ekstrakcije lesne biomase s subkritično vodo (SubCW). Poleg same ekstrakcije je pri našem procesu prisotna tudi hidrotermična degradacija lesne biomase v prisotnosti subkritične vode, pri čemer nastajajo različni produkti. Ekstrahirali smo svežo macesnovo skorjo, saj študije kažejo, da macesnov les vsebuje v vodi topne substance, fenolne spojine, ki imajo visoko dodano vrednost in antioksidativne lastnosti. Preučevali smo kako razl...

 4. Study of the Na-Na2O-Na2CO3-C system phase diagram

  International Nuclear Information System (INIS)

  The aim of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium-carbon-oxygen ternary system in the sodium rich corner. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X ray and chemical analysis methods. The proposed phases diagram implies that Na-Na2O-Na2CO3-C system is reciprocal ternary system. Temperature of stable pairs reversal is 690 deg. C. The stable pair is Na-Na2CO3 at elevated temperature and Na2O-C at low temperature. (author)

 5. System Na3VO4-Na4V2O7-Na2WO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  State diagrams of sodium-orthovanadate-sodium tungstate, sodium pyrovanadatesodium tungstate systems and crystallization surface of sodiumorthovanadate-sodium pyrovanadate-sodium tungstate system were studied. Na5VWO8 compound forms in sodium orthovanadate-sodium tungstate system in solid state. Congruently melting Na6V2WO11 compound forms in sodium pyrovanadate-sodium tungstate system. Liquidus diagram of sodium orthovanadate-sodium pyrovanadate-sodium tungstate system was constructed. Compositions and melting points of ternary eutectic points were determined. 4 refs.; 3 figs.; 3 tabs

 6. Glavni karakteristiki na igraornite podracja

  OpenAIRE

  Janevski, Vladimir

  2010-01-01

  koga stanuva zbor za igraornite podracja vo taa smisla se misli i na etnografskite karakteristiki vo Makedonija. Vo Makedonija postojat pet igraorni podracja i toa: Zapadnoto igraorno podracje, Jugozapadnoto igraorno podracje, juznoto igraorno podracje, Istocnoto igraorno podracje i severnoto igraorno podracje.

 7. NA49: lead ion collision

  CERN Multimedia

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 8. NA49: lead ion collision

  CERN Multimedia

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as the quark-gluon plasma.

 9. NA60 frees the quarks

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Fitted with new state-of-the-art silicon detectors, NA60 is prepared to study the phase transition from confined hadronic matter to a deconfined (free) quark-gluon plasma, a state of matter which probably existed an instant after the Big Bang.

 10. VPLIV VODENJA NA ZAUPANJE ZAPOSLENIH

  OpenAIRE

  Polajšer, Jolanda

  2015-01-01

  Zaupanje je osnovni in izjemno pomembni dejavnik dobrega sodelovanja. Diplomsko delo izpostavi pomen zaupanja za delovanje moderne organizacije. V diplomskem delu tudi ugotavljamo, kakšen vpliv ima lahko stil vodenja na prisotnost zaupanja podrejenih v nadrejene. Ugotovili smo, da obstaja pomembna korelacija med vodenjem in stopnjo zaupanja.

 11. NA62: Hidden Sector Physics

  CERN Document Server

  Cesarotti, Carissa Joyce

  2016-01-01

  Modern experimental physics is often probing for new physics by either finding deviations from predictions on extremely precise measurements, or by looking for a new signal that cannot be explained with existing models. The NA62 experiment at CERN does the former by measuring the ultra-rare decay $K^+ \\rightarrow \\pi^+ \

 12. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZVESTOBO KUPCA

  OpenAIRE

  Begelj, Nina

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo raziskali kateri dejavniki kakovosti storitev so pomembni za kupčevo zvestobo. Dejavnike smo določili na podlagi pregleda teoretičnih osnov in jih vključili v spletno anketo, na katero je odgovorilo 158 anketirancev. Na podlagi analiz smo ugotovili pomembnost dejavnikov in medsebojne povezave med dejavniki kakovosti in dejavniki zvestobe. Rezultati ankete kažejo na veliko pomembnost dejavnikov, ki se nanašajo na vedenje in urejenost zaposlenih, ter na cenovno stabiln...

 13. The NA62 trigger system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The main aim of the NA62 experiment (NA62 Technical Design Report, 〈http://na62.web.cern.ch/NA62/Documents/TDFulldocv1.pdf〉 [1]) is to study ultra-rare Kaon decays. In order to select rare events over the overwhelming background, central systems with high-performance, high bandwidth, flexibility and configurability are necessary, that minimize dead time while maximizing data collection reliability. The NA62 experiment consists of 12 sub-detector systems and several trigger and control systems, for a total channel count of less than 100,000. The GigaTracKer (GTK) has the largest number of channels (54,000), and the Liquid Krypton (LKr) calorimeter shares with it the largest raw data rate (19 GB/s). The NA62 trigger system works with 3 trigger levels. The first trigger level is based on a hardware central trigger unit, so-called L0 Trigger Processor (L0TP), and Local Trigger Units (LTU), which are all located in the experimental cavern. Other two trigger levels are based on software, and done with a computer farm located on surface. The L0TP receives information from triggering sub-detectors asynchronously via Ethernet; it processes the information, and then transmits a final trigger decision synchronously to each sub-detector through the Trigger and Timing Control (TTC) system. The interface between L0TP and the TTC system, which is used for trigger and clock distribution, is provided by the Local Trigger Unit board (LTU). The LTU can work in two modes: global and stand-alone. In the global mode, the LTU provides an interface between L0TP and TTC system. In the stand-alone mode, the LTU can fully emulate L0TP and so provides an independent way for each sub-detector for testing or calibration purposes. In addition to the emulation functionality, a further functionality is implemented that allows to synchronize the clock of the LTU with the L0TP and the TTC system. For testing and debugging purposes, a Snap Shot Memory (SSM) interface is implemented, that can work

 14. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na(+),K(+)-ATPase......Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na...

 15. Saúde na escola...Saúde na comunidade

  OpenAIRE

  Nunes, Carlos Manuel Domingues Rocha

  2011-01-01

  Este relatório tem como foco de estudo, um conjunto de actividades implementadas em contexto escolar e direcciona o projecto de intervenção na comunidade para as acções relacionadas com a promoção da higiene oral e corporal nos alunos a frequentar o 1º ano do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Gondomar. O trabalho desenvolvido tem como sustentáculo o estágio de intervenção na comunidade realizado durante a frequência do Curso de Pós-Licenciatura de...

 16. Na3DyCl6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian M. Schurz

  2011-05-01

  Full Text Available Single crystals of the title compound, trisodium hexachloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6 and the high-temperature structure of the Na3MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octahedra are interconnected via two crystallographically different Na+ cations: while one Na+ resides on centres of symmetry (as well as Dy3+ and also builds almost perfect, isolated [NaCl6]5− octahedra, the other Na+ is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl7]6− trigonal prism with just one cap as close secondary contact.

 17. VPLIV NACIONALNE KULTURE NA ODVIJANJE POGAJANJ

  OpenAIRE

  Borko, Vanja

  2014-01-01

  Vse več podjetij posluje na mednarodnih trgih, kjer se srečujejo s tujimi kulturami. Vzpostavitev poslovnega odnosa v tuji državi zahteva prilagojeno komunikacijo. Pogajanje je vrsta poslovne komunikacije, s katero želimo doseči dogovor. V diplomskem projektu smo ponazorili vpliv kulturnih razlik na odvijanje pogajanj. Projekt je razdeljen na pet poglavij. V uvodu predstavljamo glavni problem pogajanj, ki je nezadostna priprava na pogajanje in nerazumevanje medkulturnih razlik. Naslednje pogl...

 18. Ishara na uashiriaji kama nyenzo ya mtindo, maana na kiwakilishi cha itikadi katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke

  OpenAIRE

  Wanyonyi, Mukhata Chrispinus

  2016-01-01

  Makala haya yanachanganua ishara na uashiriaji kama mbinu ya kimtindo ya kuwasilisha maana na kukuza uhusika na maudhui katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke (2010) ya Said Ahmed Mohamed. Nimechanganua aina tatu za ishara ambazo ni ishara bia, ishara za kaida na ishara za kifasihi kama zinavyoainishwa na Frye na wenzake (1985). Lengo kuu ni kuchanganua na kubainisha jinsi ishara zinavyowasilisha maana na itikadi za jamii katika matini husika. Ishara hizi pia husaidia kukuza maudhui, ploti na kuo...

 19. NA50 quark-gluon plasma experiment

  CERN Multimedia

  1997-01-01

  View of the NA50 detector, which studies quark-gluon plasma. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer

 20. Corpo e velhice na contemporaneidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Felten da Maia

  2014-04-01

  Full Text Available A inegável atenção dada ao corpo na sociedade inspirou a construção deste trabalho, visto que os imperativos atuais são a beleza, a forma e o vigor. A velhice e a inexorabilidade da morte apresentam-se para este ideal como incômodos que devem ser afastados através de diversos hábitos "saudáveis" e “rejuvenescedores”, como a ginástica, os cosméticos, as vitaminas, procedimentos estético-cirúrgicos, entre outros. O modo de “ser velho”, então, passa a ser configurado não mais por estereótipos negativos, mas a partir de um ethos em que os idosos são apresentados como saudáveis, joviais, engajados, produtivos e autoconfiantes. São corpos que ultrapassam as marcas do tempo, atléticos, firmes e lisos. Logo, aqueles que não aderem a este ethos podem tornar-se desviantes, estranhos, velhos, ultrapassados e precisam, portanto, serem descartados ou escamoteados. Tendo em vista estas questões, o presente trabalho propõe-se a discutir sobre o tema velhice, corpo e sociedade, na tentativa de problematizar sobre os atuais modos de subjetivação e o envelhecimento na contemporaneidade.

 1. Biomonitoring znečištění ovzduší pomocí dřevokazných hub a jehličí smrku ztepilého na příměstských, zemědělských a lesních plochách regionu Zlín

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tříska, Jan; Cudlín, Pavel; Gabriel, Jiří; Baldrian, Petr

  Brno : Tisk vydavatelství MU Brno, 2000 - (Holoubková, I.), s. 59-64 ISBN 80-210-2328-7. [ERA 2000. Brno (CZ), 12.03.2000-15.03.2000] R&D Projects: GA MŽP MR/340/1/96 Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 2. Solid state diffusion of NaCl into NaY zeolite studied by positron annihilation

  International Nuclear Information System (INIS)

  A series of samples, prepared from mechanical mixtures of NaCl with NaY zeolite and resulting in the dispersion of NaCl in NaY, was studied by position annihilation spectroscopy. We measured the positron lifetime spectroscopy as a function of the weight ratio of the NaCl-NaY zeolite heated at 500 degree C for 1 h, as a function of the heating temperature held for 1 h, and as a function of the heating duration at 500 degree C for NaCl/NaY (15%). All the lifetime spectra were resolved into five components, in which the third, fourth and fifth components are related to the positron annihilation in β cage, supercage and interface void respectively. The experimental results showed that position annihilation spectroscopy is sensitive to the change of the dispersion of NaCl in NaY zeolite

 3. NA

  OpenAIRE

  Braga, Ataide R.

  1998-01-01

  The purpose of this research is to investigate when a Just-In-Time (JIT) inventory management technique is a worthwhile approach to managing inventories. Some experts in the field maintain that the additional transportation costs derived from using JIT and its costs due to frequent shipping is more than offset by the reduction in inventory levels. In this study a simulation is developed using the cost structure of Naval Air Station Lemoore for managing a selected group of items. Lemoore is co...

 4. NA

  OpenAIRE

  Dunn, Joseph F.

  1998-01-01

  The primary purpose of this thesis is to examine the legal ramifications of conducting Government Agency contracting on the Internet. The author proposes that the Internet is a suitable medium on which to process and conduct all aspects of Government contracting. The thesis examines the current legal issues surrounding contract formation across the open architecture of the Internet. The thesis then examines the latest cryptological schemes for both encryption and decryption and the logistical...

 5. NA

  OpenAIRE

  Dobel, Tracy A.

  1998-01-01

  This thesis examines progress toward gender integration at the Navy Recruit Training Command (RTC) in Great Lakes, Illinois. The study is largely descriptive, and attempts to determine if gender discrimination or gender bias occurs in the Navy's recruit training classes. The study adopted a definition of gender discrimination and gender bias by the American Association of University Women in a 1992 evaluation of gender equity in the educational setting. Focus group interviews were conducted w...

 6. ISKANJE IN IZBOR KADROV NA KLINIKI GOLNIK

  OpenAIRE

  Kopač, Mateja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili Kliniko Golnik ter raziskovali in ugotavljali, na kakšen način pridobivajo in izbirajo ustrezne kadre. Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični oz. raziskovalni del. V prvem, teoretičnem delu smo opisali kadrovanje, načrtovanje kadrov, pridobivanje kadrov in njihovo selekcijo. Pri pridobivanju kadrov smo opisali analizo dela, postopek pridobivanja kadrov ter predstavili in opisali interno ter eksterno pridobivanje kadro...

 7. Hydrogen adsorption on Na-SWCNT systems

  OpenAIRE

  Nagare, Balasaheb. J.; Habale, Darshan; Chacko, Sajeev; Ghosh, Swapan

  2012-01-01

  We investigate the hydrogen adsorption capacity of Na-coated carbon nanotubes (Na-SWCNTs) using first-principles electronic structure calculations at absolute temperature and pressure. A single Na atom is always found to occupy the hollow site of a hexagonal carbon ring in all the six different SWCNTs considered, with a nearly uniform Na-C bond length of 2.5 A. Semiconducting zigzag nanotubes, (8,0) and (5,0), show stronger binding energies for the Na atom (-2.1 eV and -2.6 eV respectively), ...

 8. Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní Al2O3/SiC keramiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Flašar, Petr; Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Ando, K.

  Košice: IMR SAS Košice, 2006 - (Parilák, L.), s. 436-441 ISBN 80-968543-5-6. [Fractography 2006. Stará Lesná (SK), 15.10.2006-18.10.2006] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/05/0495 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : Al2O3/SiC * alumina based nanocomposite * self -crack- healing Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

 9. OGLED FIZIKALNIH EKSPERIMENTOV NA DALJAVO

  OpenAIRE

  Hladen, Sašo

  2012-01-01

  Fizikalni eksperiment je najosnovnejše in najpomembnejše orodje za motivacijo, razlago snovi, utrjevanje in dokazovanje fizikalnih pojavov in zakonov. V drugem poglavju smo govorili o uporabi računalnika v izobraževanju in fiziki. Govorimo o zgodovinskem vključevanju računalnika v izobraževanje, o značilnostih fizikalnih eksperimentov in uporabi računalnika pri pouku fizike. Govorimo še o tipu aplikacij, ki omogočajo spremljanje in izvajanje fizikalnih eksperimentov na daljavo, ter spoznam...

 10. RAZVOJ PRODUKTOV NA OSNOVI ANTIOCIANINOV

  OpenAIRE

  Vatai, Tünde

  2009-01-01

  Antocianini so skupina polifenolov, ki so odgovorni za barvno raznolikost cvetov in sadežev, od rumene, oranžne, rdeče, roza, do modre. V primerjavi s sintetičnimi barvili so nestabilni, kar predstavlja glavni problem pri njihovi uporabi in se lahko pokaže kot sprememba barve med procesiranjem in skladiščenjem. Glavni cilj doktorske disertacije je bil razviti produkt, naravno barvilo na osnovi antocianinov, ki bo ustrezno stabilen in bo predstavljal alternativo sintetičnim barvilom za uporabo...

 11. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura

  OpenAIRE

  Santurio JM

  2000-01-01

  Esta revisão tem como objetivo principal mostrar, baseado em dezenas de pesquisas realizadas, os efeitos tóxicos das micotoxinas aflatoxinas, tricotecenos, zealenona e fumonisinas sobre o desempenho das aves. O descobrimento das propriedades hepatotóxicas e hepatocarcinogênicas de algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus em perus, na Inglaterra, no início da década de 1960, seguida pela elucidação da estrutura de seus metabólitos tóxicos, as aflatoxinas, deu novo enfoque e pri...

 12. Design pistole na laser game

  OpenAIRE

  Krakovský, Jakub

  2014-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je design pistole na laser game. Cílem je vytvořit funkční návrh futuristické zbraně respektující technické, ergonomické a estetické požadavky. The main subject of this bachelor thesis is to design the laser game gun. The goal of the design is to create a functional concept of futuristic gun respecting technical, ergonomic and aesthetic requirements. D

 13. The NA62 run control

  International Nuclear Information System (INIS)

  The NA62 experiment at CERN SPS will soon start taking data to measure the ultra-rare decay K+ → π+v v-bar . The requirement to reach a rejection factor of 1012 can be obtained with a large number of VETO and particle identification detectors as well as momentum measurement spectrometers. All components are included in the Trigger and/or Data Acquisition system. The RunControl has been designed to centrally link them to achieve their control and monitoring while still allowing non-experts shifters to run the experiment easily

 14. VPLIV VODENJA NA RAZVOJ ORGANIZACIJE

  OpenAIRE

  Rauš, Ivo

  2010-01-01

  Ključno vlogo pri razvoju človeških potencialov in sproščanju posameznikovih notranjih zmožnosti imajo njihovi neposredni vodje. Le ti naj bi skrbeli za ustvarjanje takega delovnega okolja, ki bo spodbujalo ustvarjalne dosežke, inovativnost, izvirnost idej, pripadnost in timsko sodelovanje. Vodenje zavzema prvo mesto na lestvici ključnih managerskih izzivov sedanjosti in srednjeročne prihodnosti, o čemer govorijo tudi številne zadnje raziskave ameriških in evropskih strokovnjakov za razvoj...

 15. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period [Kondice a tělesné složení u fotbalistů kategorie U19 před a po absolvování přípravného období

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Langer

  2010-06-01

  řípravném období fotbalistů. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 14 hráčů SK Sigma Olomouc kategorie U19. Posuzovány byly startovní a akcelerační rychlost na úsecích 10 m, 30 m a 30 m letmo, vertikální skok, izokinetická síla svalů kolenního kloubu a maximální aerobní kapacita. Ze sledovaných somatických faktorů byla pozornost zaměřena na tělesnou výšku a hmotnost, procentuální zastoupení tuku, tukuprostou hmotu a celkovou tělesnou vodu. VÝSLEDKY: Ze spektra zkoumaných motorických a funkčních parametrů se u hráčů signifikantně zvýšila pouze průměrná hodnota u VO2max z 56,65 na 58,85 ml.kg–1.min–1 (p = 0,04. U somatických faktorů došlo k signifikantnímu snížení hodnot Body Mass Indexu z 22,51 na 22,28 kg/m2 (p = 0,03 a viscerálního tuku z 31,06 na 26,28 cm2 (p = 0,02. ZÁVĚRY: Změny u sledovaných parametrů nepovažujeme v kontextu individuálního herního výkonu za klíčové. Domníváme se, že klasický model přípravy fotbalistů nevede k požadovaným změnám kondičních a somatických parametrů.

 16. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santurio JM

  2000-01-01

  Full Text Available Esta revisão tem como objetivo principal mostrar, baseado em dezenas de pesquisas realizadas, os efeitos tóxicos das micotoxinas aflatoxinas, tricotecenos, zealenona e fumonisinas sobre o desempenho das aves. O descobrimento das propriedades hepatotóxicas e hepatocarcinogênicas de algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus em perus, na Inglaterra, no início da década de 1960, seguida pela elucidação da estrutura de seus metabólitos tóxicos, as aflatoxinas, deu novo enfoque e prioridade para a pesquisa sobre micotoxinas. Análises de aflatoxinas realizadas no Laboratório de Análises Micotoxicológicas (LAMIC da Universidade Fedaral de Santa Maria, entre os anos de 1986 e janeiro de 2000, em 15.600 amostras de alimentos destinados principalmente ao consumo animal, demonstram que no milho analisado, 41,9% das amostras estavam contaminadas por aflatoxinas. Em surtos de aflatoxicose no campo, uma das características mais marcantes é a má absorção que se manifesta como partículas de ração mal digeridas na excreta das aves. Também observa-se, em frangos e poedeiras que recebem AFL, extrema palidez das mucosas e pernas. Dietas deficientes em riboflavina ou colecalciferol (vit. D tornaram frangos sensíveis, nos índices de desenvolvimento corporal, a concentrações muito baixas de AFL. O efeito aflatoxina nos frangos é maior na fase inicial de crescimento, ou seja, quando as aves ingeriram aflatoxina nos primeiros 21 dias de vida, e quanto maior o nível de stress do lote, menor a quantidade de AFL para afetar negativamente seu desempenho, seja na produção de carne ou de ovos. As principais micotoxinas do grupo dos tricotecenos são: toxina T-2; deoxynivalenol (DON; diacetoxyscirpenol (DAS, todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero Fusarium. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente toxina T-2 gera patologias s

 17. Low-spin states of 23Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  A study of 23Na via the 22Ne(p,γ)23Na and 23Na(γ,γ)23Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10-18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 18. Utjecaj uvjeta tiskanja na strukturu FDM prototipova

  OpenAIRE

  Gajdoš, Ivan; Slota, Ján

  2013-01-01

  Osnovni nedostatak prototipova nastalih 3D tiskanjem metodom taloženja (FDM) je nehomogenost strukture koja proizlazi iz osnovnog principa te tehnike. Cilj je ovoga rada pokazati kako promjena radne temperature i rasporeda na osnovnoj ploči utječe na strukturu FDM prototipova. Kako bi se odredio utjecaj obradne temperature na strukturu nastajanja FDM prototipova, primijenjene su različite temperature glave i omotača kod tiskanja uzoraka. Uzorci su analizirani kompjuterskom tomografijom da bi ...

 19. Vpliv vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema

  OpenAIRE

  GYOEFI, TOMI

  2014-01-01

  V diplomskem delu so, na podlagi literature, analizirane dinamične lastnosti različnih tipov vetrnih elektrarn v elektroenergetskem sistemu. Namen dela je ponuditi pregled generacije vetrne energije, pri katerem je poudarek na vplivu vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema. Podani so osnovni mehanizmi delovanja asinhronskega generatorja, dvojno napajanega asinhronskega generatorja in sinhronskega generatorja s pretvornikom, njihovo tranzientno obratovanje in zmožnost...

 20. Energetska prenova na primeru javne stavbe

  OpenAIRE

  Mrhar, Urša

  2015-01-01

  V diplomskem delu je prikazana teoretična študija energetske prenove javne stavbe in vpliv nabora različnih ukrepov prenove na zmanjšanje količine potrebne energije za obratovanje stavbe. V delu je analizirana občinska stavba, na Gorenjski cesti 3, v Ribnici na Dolenjskem. Stavba je vpisana v Register kulturne dediščine, zato so v rešitvi energetske sanacije upoštevani tudi kulturnovarstveni pogoji. Analiza konstrukcijskih sklopov je bila narejena s programom TEDI. Prikazana je...

 1. Fabrication of Implanted $^{22}$Na Targets

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 2. KARTICE ZVESTOBE V TRGOVINI NA DROBNO

  OpenAIRE

  Ferk, Aljaž

  2011-01-01

  Skozi diplomski seminar smo spoznali programe zvestobe odjemalcev, kateri nam pomagajo obdržati naše sedanje kupce tudi v prihodnosti. Programe zvestobe priporočamo vsem podjetjem ne glede na stroko, v kateri delujejo. Zadovoljen kupec se bo še vedno vračal nazaj k nam ter ostal zvest, dokler bomo zadovoljevali njegova pričakovanje glede naših izdelkov oz. storitev, njegova zvestoba pa nam bo prinašala dobiček. Primer programa zvestobe smo predstavili na podjetju Tuš Holding d.o.o., kater...

 3. SREDNJOVJEKOVNE GEMINAE NA OTOKU U SOLINU

  OpenAIRE

  Bužančić, Radoslav

  1998-01-01

  Na temelju dokumentacije iz Arhiva Dyggve i morfoloških elemenata na nedavno pronađenom Zečevićevu akvarelu stare župne crkve u Solinu, autor valorizira otkriće don Lovre Katića ranosrednjovjekovnih dvojnih crkava na Gospinu Otoku podignutih koncem 10. stoljeća po uzoru na zapadnoeuropske dvorove. U tekstu je ujedno korigirana i revalorizirana Karaman-Dyggveova teza i grafička rekonstrukcija crkava sv. Stjepana i sv. Marije.

 4. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  OpenAIRE

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 5. Pomorstvo i ribarstvo na otoku Rabu

  OpenAIRE

  Šćerbe Haupt, Božidarka

  2015-01-01

  Pomorstvo i ribarstvo na otoku Rabu, proizvod je autoričina sakupljanja jezične građe na otoku Rabu. Obrađena su mjesta: Banjol, Barbat, Kampor, Lopar i grad Rab. Autorica je sakupila građu 1988. godine na osnovu razgovora sa ispitanicima, starijim mještanima, uglavnom ribarima. Sve je snimljeno na audio kazetama. Građa je sakupljena prema Upitniku originala Bollettino dell'atlante linguistico mediterraneo iz 1959. godine, tiskan pri Institutu za kulturnu suradnju, Venecija/Rim. U uvodnom dij...

 6. Anomální projevy seismických účinků těžebních trhacích prací při dlouhodobém monitoringu na stabilních stanovištích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brož, Milan; Štrunc, J.

  Banská Bystrica : Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2015 - (Beránek, M.), s. 117-130 ISBN 978-80-970265-7-8. [Trhacia technike 2015. Stará Lesná (SK), 21.05.2015-22.05.2015] Institutional support: RVO:67985530 Keywords : seismic monitoring * anomalous seismic waves * quarries Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 7. Povrchová modifikace adenovirů hydrofilními polymery na bázi HPMA: Nové biodegradovatelné systémy pro cílený přenos genů in vivo

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laga, Richard; Koňák, Čestmír; Pechar, Michal; Šubr, Vladimír; Ulbrich, Karel; Carlisle, R. C.; Seymour, L. W.

  Bratislava: Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied, 2008. P13/1-P13/2. ISBN 978-80-968433-5-0. [Slovensko-Česká konferencia /5./ Polyméry. 28.09.2008-01.10.2008, Stará Lesná] R&D Projects: GA AV ČR KAN200200651 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : adenovirus * HPMA copolymers Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 8. Azijski pogled na transplantaciju organa

  OpenAIRE

  Tai, Michael Cheng-tek

  2008-01-01

  Dramatično postignuće medicinske tehnologije transplantacije organa omogućilo je mnogim osobama oštećenih organa da nastave živjeti duljim životom. Prva uspješna transplantacija izvedena je u Bostonu 1954. godine, a pravi proboj transplantacije organa dogodio se tri desetljeća kasnije, nakon otkrića Ciklosporina A koji rješava probleme odbacivanja organa. Danas je moguće transplantirati većinu organa uključujući bubrege, srce, jetru, gušteraču, pluća, kožu i niz tkiva poput koštane srži i rož...

 9. Dependence of intracellular Na+ concentration on apical and basolateral membrane Na+ influx in frog skin

  International Nuclear Information System (INIS)

  An isotopic method was developed to measure the intracellular Na+ content of the transepithelial Na+ transport pool of frog skin. Isolated epithelia (no corium) were labeled with 24Na either asymmetrically, from apical (Aa) or basolateral (Ab) solutions, or symmetrically (Aab). Transport pool Na+ could be identified from the kinetics of washout of 24Na carried out in the presence of 1 mM ouabain, 100 microM amiloride, and 1 mM furosemide that served to trap cold Na+ and 24Na within the transport pool. In control epithelia, Aab averaged 64.1 neq/cm2 (13.9 mM), and maximal inhibition of apical membrane Na+ entry with 100 microM amiloride caused Aab to decrease to 24.3 neq/cm2 (5.3 mM). Ouabain caused Aab to increase markedly to 303 neq/cm2 in 30 min, whereas amiloride inhibition of apical membrane Na+ entry reduced markedly the rate of increase of Aab caused by ouabain. These data, in part, confirmed the existence of an important basolateral membrane permeability to Na+ that was measured in separate studies of the bidirectional 24Na fluxes at the basolateral membranes of the cells. Both sets of data were supportive of the idea that a significant Na+ recycling exists at the basolateral membranes of the cells that contributes to the Na+ load on the pump and Na+ recycling participates in the regulation of the Na+ concentration of the Na+ transport pool of these epithelial cells

 10. Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja

  OpenAIRE

  Avsenek, Jernej

  2014-01-01

  V delu smo analizirali upravljanje s populacijami divjadi v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju. Predstavili smo zakonsko ureditev tega področja v preteklosti in danes. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je bilo v preteklostiv pristojnosti lovskih organizacij, danes pa upravljavske načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Lovsko upravljavsko načrtovanje danes temelji na kontrolni metodi, pri tem pa uporablja kazalnike stanja populacij divjadi in njenega okolja. Za stanje populacij divj...

 11. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien;

  2014-01-01

  mutations as well as an extension of the C terminus only by a single alanine. The dependence of the mutational effects on the specific α isoform in which the mutation is introduced was furthermore studied. At the cellular level we have characterized the C-terminal extension mutants and other mutants......, addressing the question to what extent they cause a change of the intracellular Na+ and K+ concentrations ([Na+]i and [K+]i) in COS cells. C-terminal extension mutants generally showed dramatically reduced Na+ affinity without disturbance of K+ binding, as did other RDP mutants. No phosphorylation from ATP...... was observed for the +28 mutation of α2 despite a high expression level. A significant rise of [Na+]i and reduction of [K+]i was detected in cells expressing mutants with reduced Na+ affinity and did not require a concomitant reduction of the maximal catalytic turnover rate or expression level. Moreover, two...

 12. Electron-Stimulated Emission of Na Atoms from NaCl Nanocube Corners

  OpenAIRE

  Ceresoli, D.; Zykova-Timan, T.; Tosatti, E.

  2006-01-01

  We performed first principles density functional calculations and simulations of magic-size neutral NaCl nanocubes, and computed the the extraction of a Na neutral corner atom after donating an electron. The atomic structure of the resulting Na corner vacancy is presented.

 13. Na(3)DyCl(6).

  Science.gov (United States)

  Schurz, Christian M; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-05-01

  Single crystals of the title compound, tris-odium hexa-chloridodysprosate, Na(3)DyCl(6), were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na(3)AlF(6)) and the high-temperature structure of the Na(3)MCl(6) series, with M = Eu-Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl(6)](3-) octa-hedra are inter-connected via two crystallographically different Na(+) cations: while one Na(+) resides on centres of symmetry (as well as Dy(3+)) and also builds almost perfect, isolated [NaCl(6)](5-) octa-hedra, the other Na(+) is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl(7)](6-) trigonal prism with just one cap as close secondary contact. PMID:21754259

 14. Na3DyCl6

  Science.gov (United States)

  Schurz, Christian M.; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, tris­odium hexa­chloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3 MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octa­hedra are inter­connected via two crystallographically different Na+ cations: while one Na+ resides on centres of symmetry (as well as Dy3+) and also builds almost perfect, isolated [NaCl6]5− octa­hedra, the other Na+ is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl7]6− trigonal prism with just one cap as close secondary contact. PMID:21754259

 15. SIMBOLNI ELEMENTI NA PODEŽELJU

  OpenAIRE

  Dravec, Barbara

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je prepoznati simbolne elemente in njihov pomen v izbranih naseljih v Prekmurju. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili različne metode: od kabinetnih metod analize obstoječih pisnih virov do kartiranja simbolnih elementov na terenu. Ugotovili smo, da so simbolni elementi pomemben dejavnik, ki vpliva na morfološko strukturo naselij

 16. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na2O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na2O-Na2CO3-C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na2O-NaOH and Na-Na2O-Na2CO3-C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 6900C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na2CO3 at elevated temperature, Na2O-NaH and Na2O-C at low temperature

 17. Anodic Synthesis and Characterization of Na-Pb-O, Na-Pb-Bi-O Crystals

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Li Mei QIU; Fen LIU; Liang Zhong ZHAO

  2005-01-01

  Crystals of Na-Pb-O and Na-Pb-Bi-O were electrosynthesized on the anode from molten salts. The resulting crystals have a hexagonal structure, in which the base ions (Pb and Bi) are in high oxidation states. By using KOH/NaOH (atomic ratio K:Na=1:1) mixture as a flux,incorporation of K ions into the lattice is inhibited while incorporation of Bi ions is enhanced. The magnetic measurement shows that the Na-Pb-Bi-O crystals are dominated by diamagnetism.

 18. Catalysis of Na+ permeation in the bacterial sodium channel NaVAb

  OpenAIRE

  Chakrabarti, Nilmadhab; Ing, Christopher; Payandeh, Jian; Zheng, Ning; Catterall, William A.; Pomès, Régis

  2013-01-01

  Determination of a high-resolution 3D structure of voltage-gated sodium channel NaVAb opens the way to elucidating the mechanism of ion conductance and selectivity. To examine permeation of Na+ through the selectivity filter of the channel, we performed large-scale molecular dynamics simulations of NaVAb in an explicit, hydrated lipid bilayer at 0 mV in 150 mM NaCl, for a total simulation time of 21.6 μs. Although the cytoplasmic end of the pore is closed, reversible influx and efflux of Na+ ...

 19. Instrumenti na stanici za praćenje disanja Zemljine kore na RGN fakultetu Zagreb

  OpenAIRE

  Marjanović Kavanagh, Radovan

  2013-01-01

  Na RGN fakultetu u Zagrebu prvi je put u našoj zemlji uspješno puštena u pogon stanica za praćenje disanja Zemljine kore. U pogon stanice uključeni su različiti mjerni instrumenti: Permanentna Trimble GNSS-stanica, vertikalni ekstenzometar, dvokomponentni tiltmetar, jednokomponentni tiltmetar i stacionarni gravimetar LaCoste & Romberg ET 16. GNSS-antena postavljena je na stup na terasi iznad rudarskog okna i antenskim kabelom spojena na prijamnik koji je uz pomoć LAN-mreže povezan s centralni...

 20. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 1. Interaction in the FeVO4-NaOH-NaCl-H2O system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The solubility in the FeVO4-NaOH-NaCl-H2O system is studied using the saturation method at 22+-0.5 deg C and constant ionic force μ=1.0. The existence of the basic mixed sodium and iron (3) ortho- vanadates of the composition: Na4Fe9(OH)4(VO4)9xnH2O, NaFeOHVO4xnH2O, Na2Fe(OH)2VO4xnH2O is established. Conditions of their preparation and the results of IR spectroscopic study of the salts are presented

 2. Bullying na Escola: um sofrimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Silva Sardinha Gurpilhares

  2014-07-01

  Full Text Available O bullying é uma forma de violência presente nas escolas e o termo é utilizado para caracterizar todas as formas de agressões repetitivas psicológicas e físicas, direta ou indiretamente. Esta violência causa sofrimentos, intimidação e medo, sempre numa relação de poder entre pares. Esta pesquisa trata de um estudo do bullying escolar: o que é, como surgiu, como identificá-lo e sua caracterização, conseqüências, causas, o papel da escola, de professores e pais e uma proposta prática que pode ser adotada para sua prevenção e contenção. O objetivo é organizar materiais para leitura dos atores educacionais para uma possível reflexão, através de pesquisas bibliográficas. Esta violência é grave e deveria ser tratada como saúde pública, devido às conseqüências que traz, como queda na aprendizagem, na autoestima e em casos mais graves, até o suicido e outras tragédias. A escola necessita atentar para esse tipo de violência, revendo suas ações em todos os momentos, tendo um olhar integral e diferenciado em relação aos alunos. É fundamental que o bullying não seja tratado como brincadeira de criança e para ser identificado e combatido é necessária uma ação entre a família e todos da escola, que pode ser desenvolvida através de projetos que ajudem a apontar caminhos para a solução do problema. Tais ações devem ser pautadas por constantes debates e reflexões, nas quais o aluno se torne o protagonista. Não existem fórmulas prontas, pois a intervenção deve ser feita através da realidade de cada escola.

 3. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mahmmoud, Yasser Ahmed

  2008-01-01

  . Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na+ cycle from an Na+/K+ cycle in the pump. The Na+ cycle possibly involves transport through the recently characterized Na+-specific site...... regulatory communication with nucleotides takes place during turnover. Studies with lipid vesicles revealed that CPZ reduced ATP-dependent digitoxigenin-sensitive 22Na+ influx into K+ loaded vesicles only at saturating ATP concentrations. The drug apparently abolishes the regulatory effect of ATP on the pump....... A shift to such uncoupled mode is believed to produce pumps mediating uncoupled Na+ efflux by modifying the transport stoichiometry of single pump units. Udgivelsesdato: February 5...

 4. Terapia de linguagem na afasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Spinelli

  1977-12-01

  Full Text Available A terapia da linguagem na afasia foi estudada em 15 pacientes, 8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino; a idade variou de menos de 10 anos a mais de 50 anos; em 11 casos a afasia era sequela de acidente vascular cerebral e, em 4, de traumatismo crânio-encefálico. Quanto ao tipo de afasia, 5 pacientes apresentavam déficits predominantemente de expressão e 10 apresentavam déficits receptivos e expressivos em graus equiparáveis. Em 6 casos a terapia foi iniciada dentro dos 3 primeiros meses de instalação do quadro; nos restantes foi iniciada mais tardiamente. Dos 15 pacientes, 11 apresentaram evolução satisfatória, a qual não depndeu do grau de afasia, do tipo de afasia, da idade do paciente, do tipo de patologia e do intervalo entre a instalação do quadro afásico e o início da terapia. A terapia da linguagem no paciente afásico é efetiva, o prognóstico não pode ser feito a priori. Somente a evolução do caso com sua retestagem criteriosa poderá dar dados realmente úteis para se falar em evolução.

 5. NA48: rare decay results

  International Nuclear Information System (INIS)

  Recent results on the kaon rare decays: KS → γγ, KS,L → π+π-e+e- and KS → π0e+e- measured in NA48 experiment at CERN, are presented in this paper. These results are based on data taken in 1998 and 1999, during 2 days in 1999 data was recorded with a factor 200 higher beam intensity than the usual KS beam, resulting in 2.3 * 108 KS decays. Among other results the following branching ratios have been computed : BR(KS → γγ) = (2.58 ± 0.36 ± 0.22)*10-6, BR(KL → π+π-e+e-) = (3.1 ± 0.1 ± 0.2)*10-7, BR(KS → π+π-e+e-) = (4.3 ± 0.2 ± 0.3)*10-5 and BR(KS → π0e+e-) -7. (A.C.)

 6. Gasotransmitters: Novel regulators of epithelial Na+ transport?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MikeAlthaus

  2012-04-01

  Full Text Available The vectorial transport of Na+ across epithelia is crucial for the maintenance of Na+ and water homeostasis in organs such as the kidneys, lung or intestine. Dysregulated Na+ transport processes are associated with various human diseases such as hypertension, the salt-wasting syndrome pseudohypoaldosteronism type 1, pulmonary edema, cystic fibrosis or intestinal disorders, which indicate that a precise regulation of epithelial Na+ transport is essential. Novel regulatory signaling molecules are gasotransmitters. There are currently three known gasotransmitters: nitric oxide (NO, carbon monoxide (CO and hydrogen sulfide (H2S. These molecules are endogenously produced in mammalian cells by specific enzymes and have been shown to regulate various physiological processes. There is a growing body of evidence, which indicates that gasotransmitters may also regulate Na+ transport across epithelia. This review will summarize the available data concerning NO, CO and H2S dependent regulation of epithelial Na+ transport processes and will discuss whether or not these mediators can be considered as true physiological regulators of epithelial Na+ transport biology.

 7. NaK handling and removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 8. Pristup bolesniku sa sumnjom na akutni pankreatitis

  OpenAIRE

  Mikolašević, Ivana; Krznarić Zrnić, Irena; Štimac, Davor

  2013-01-01

  Kliničke manifestacije akutnog pankreatitisa širokog su spektra i često predstavljaju diferencijalno dijagnostički problem. U pristupu bolesniku sa sumnjom na razvoj akutnog pankreatitisa nužna je iscrpna anamneza i detaljan fizikalni pregled, što nam uz najmanje trostruko povećanje aktivnosti amilaza i dvostruko povećanje aktivnosti lipaza s velikom vjerojatnošću upućuje na razvoj akutne upale gušterače. Nužno je potom procijeniti težinu akutnog pankreatitisa, kako bismo pravo...

 9. PLESNO USTVARJANJE NA PODLAGI LITERARNEGA BESEDILA

  OpenAIRE

  Krajnc, Jožica; Zaponšek, Mojca

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Plesno ustvarjanje na podlagi literarnega besedila je zapisano v okviru plesnega ustvarjanja otrok ob slikanici Bravo, putka!. V teoretičnem delu je obravnavan ples v povezavi z njegovim izražanjem in vzgojo. Ob tem je posebej izpostavljena estetika v plesu, sodobni ples ter balet. Poudarek je tudi na improviziranju in oblikovanju ter na dihanju in ritmu. Ob tem sta izpostavljena glasba in književnost kot pomembna motivacijska dejavnika. Teoretični del je nadgrajen s...

 10. EKSPERIMENTALNA ANALIZA VIBRACIJ NA PRALNI GRUPI

  OpenAIRE

  Kozel, Rok

  2012-01-01

  Diplomsko delo se ukvarja z vibracijami pralnega stroja. Eksperimentalno analizo smo opravili na laboratorijskem preizkuševališču, kjer je pralna grupa obešena na namenskem ogrodju. Na pralni grupi sta nameščena pospeškomera ADXL345, ki sta s serijsko SPI komunikacijo povezana z NI PXI-7841R karto. NI PXI-7841R karta je v ohišju NI PXI 1003 in je povezana z računalnikom. Pralna grupa je opremljena tudi z BLAC motorjem, s katerim operira razvojna plošča NEXYS 2. Vse skupaj nadziramo preko raču...

 11. Na3DyCl6

  OpenAIRE

  Schurz, Christian M.; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, tris­odium hexa­chloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3 MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octa­hedra are inter­connected via two crystallographic...

 12. Na3DyCl6

  OpenAIRE

  Schurz, Christian M.; Gerd Meyer; Thomas Schleid

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, trisodium hexachloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octahedra a...

 13. Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola

  OpenAIRE

  Calvo López, Alberte

  2013-01-01

  [GL] O Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola é un proxecto de intervención socio-educativa centrado na actual situación da música tradicional galega dentro da realidade escolar. Froito dunha profunda investigación documental e curricular a proposta de innovación concrétase na elaboración dun cancioneiro escolar asentado nas melodías e nos instrumentos (instrumentos pobres) propios do noso patrimonio cultural. A finalidade última do traballo é ofrecer aos...

 14. Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin

  OpenAIRE

  Azinović, Zoran; Galić, Nada; Lazić, Biserka; Keros, Jadranka; Buković, Dino; Jorgić-Srdjak, Ksenija

  1998-01-01

  U uvodu se ističe važnost kemijskoga predtretmana tvrdih zubnih tkiva tijekom restorativnoga postupka. Adhezijski restorativni postupak modificira temeljna načela preparacije kaviteta i načela prevencije zubnoga karijesa.Adhezijski se postupak početkom pedesetih godina ograničio samo na kemijski tretman caklinskih rubova. Mnoga tadašnja istraživanja bavila su se koncentracijom kiselina i vremenom jetkanja, te ultramikroskopskim izgledom jetkane caklinske površine. Kemijska obrada dentina i ve...

 15. NAKUPNO VEDENJE PROIZVODNIH PODJETIJ NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH

  OpenAIRE

  Koštomaj, Dragica

  2013-01-01

  Z naraščanjem konkurence so kupci postali zahtevnejši in bolj seznanjeni z izbiro na trgu, zato narašča pomen razumevanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje in razvoj tesnih odnosov med ponudniki in odjemalci. Medorganizacijsko nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medorganizacijskih trgih je dinamično in zapleteno, pod vplivom različnih dejavnikov, poteka v več fazah, vključuje več posameznikov, ki imajo različne prioritete in cilje in se precej razlikuje od nakupnega vede...

 16. Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na ugled zanimanja seljaka

  OpenAIRE

  Stevanović, Đuro

  1989-01-01

  Istraživanja o društvenom ugledu seljaka gotovo posvuda u svetu pokazuju slične rezultate: seljak je vrlo nisko rangiran, prvenstveno zbog niskog dohotka, bez obzira na razinu društvenog značenja same poljoprivrede. Osim toga, poljoprivreda je i zbog drugih razloga neprivlačna kao osnova egzistencije. Autorovo istraživanje ovoga problema ukazuje i na razlike među seljacima u ocenama svoga ugleda i položaja, materijalnih uslova radnika i službenika u privredi, ruk...

 17. VPLIV PARAMETROV NA KARAKTERISTIKE PROCESA VBRIZGAVANJA

  OpenAIRE

  Radeljić, Boštjan

  2011-01-01

  V nalogi je predstavljen mehansko krmiljen sistem za vbrizgavanje goriva s posebnim poudarkom na izboljšanju karakteristik vbrizgavanja. Analizirani so vplivi posameznih parametrov kot so dolžina in notranji premer visokotlačnih cevi tlačilke ter preddvig bata v linijski visokotlačni tlačilki na karakteristiko vbrizgavanja, tlak vbrizgavanja, trajanje in začetek vbrizgavanja. Analiza eksperimenta je pokazala, da imata na karakteristike procesa vbrizgavanja največji vpliv dolžina in no...

 18. Vulgarni latinitet na natpisima rimske provincije Dalmacije

  OpenAIRE

  Zović, Valentina

  2015-01-01

  Epigrafska građa jedan je od bitnih pokazatelja jezika rimskog puka i svjedočanstvo postupnog razvoja iz latinskog u romanske jezike. Naime, ona daje sliku jezika kojim se sam narod služio, koji se razlikovao od onoga na kojem su pisana književna djela i koji se danas smatra normativnim. Stoga se ovaj rad temelji na brojnoj natpisnoj građi raznolika karaktera (sepulkralna, votivna, počasna…) pronađenoj na prostoru rimske provincije Dalmacije. Iz pregledanih epigrafskih...

 19. Klimatske promjene i utjecaj na zdravlje

  OpenAIRE

  Zaninović, Ksenija; Gajić-Čapka, Marjana

  2008-01-01

  Povećana koncentracija stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti uzrokovala je globalno zatopljenje koje je u proteklom stoljeću bilo najveće u posljednjih 1000 godina. Zatopljenje je zabilježeno i u Hrvatskoj, gdje je temperatura na obali porasla više nego u unutrašnjosti, pri čemu je zatopljenju na obali najviše pridonio porast ljetnih, a u unutrašnjosti zimskih temperatura zraka. Klimatske promjene utječu na zdravlje ljudi, pri čemu se najviše ističe povećana smrtnost za toplinskih val...

 20. VPLIV EMBALAŽE NA PODOBO IZDELKA

  OpenAIRE

  Dominko, Peter

  2012-01-01

  Namen diplomskega seminarja je bil ugotoviti vpliv embalaže na podobo izdelka. Najprej smo bolj podrobno opredelili podobo in embalažo, v nadaljevanju pa smo na podlagi člankov in raziskav oba pojma povezali in ugotavljali pomen in vlogo embalaže na podobo izdelka. Prišli smo do ugotovitve, da je embalaža še posebej pomembna pri prvem nakupu izdelku, ko porabnik izdelka še ne pozna. Embalaža lahko namreč s svojim izgledom porabnika pritegne in povzroči, da porabnik izdelku nakloni pozorno...

 1. VPLIV SODOBNIH MEDIJEV NA GIBALNO AKTIVNOST OTROK

  OpenAIRE

  Hlastan, Alja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je teoretično in se nanaša na teoretska spoznanja s področja športa , vzgoje in medijskih komunikacij. Sestavljeno je iz več poglavij, v katerih sta pojma šport in mediji natančno opredeljena in predstavljena skozi čas. Sodobni šport je namreč z leti postal kulturni in družbeni fenomen, predvsem pa produkt medijske publicitete. Poudarek je na njegovi integriteti s predšolsko vzgojo in vplivu medijev na udejstvovanje otrok v športu. Ti vplivi so lahko pozitivni in negativn...

 2. Vpliv CO 2 na izkoristke sinteze metanola

  OpenAIRE

  Štumpf, Aleš

  2011-01-01

  V diplomski nalogi smo naredili raziskavo procesa proizvodnje metanola z uvajanjem CO2 v proces. Raziskava je bila narejena za družbo Nafta Petrochem d. o. o. Proces proizvodnje smo simulirali s procesnim simulatorjem ASPEN PLUS. Na proizvodnjo metanola smo vplivali z zmanjševanjem vtoka zemeljskega plina ter z dodajanjem CO2 v proces. Določili smo tudi matematični model z linearno regresijo, vpliv zemeljskega plina na proizvodnjo metanola in vpliv dodatnega vtoka CO2 na dodatno proizvodnjo m...

 3. VPLIV VERSKE PRIPADNOSTI NA PORABO TOALETNEGA PAPIRJA

  OpenAIRE

  Nekrep, Sonja

  2010-01-01

  V času gospodarske krize in recesije podjetja, ki se niso pravočasno prestrukturirala, težko dosegajo načrtovane ključne cilje poslovanja, kar se odraža v izkazih poslovnega izida kot nižji čisti prihodki, poslovni izidi iz rednega poslovanja in čisti poslovni izidi pa so velikokrat negativni. Soočamo se z umiranjem neuspešnih tekmovalcev na trgu, na katerem še zmeraj vlada brezobziren boj. Hitro rastočih trgov je vse manj, gneča v panogah pa je zmeraj zelo velika, zato uspejo samo stabilni, ...

 4. Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere

  OpenAIRE

  Kunić, Nikica

  2011-01-01

  U radu je opisan postupak izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere. Navedeni su pripremni radovi koje je potrebno obaviti prije izlaganja. Opisan je postupak priopćavanja katastarskih podataka te postupanje po prigovorima i žalbama na katastarske podatke. Nakon priopćavanja obavljaju se završni radovi, kontrole te se izrađuje katastarski operat. Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja Državne geodet...

 5. VARNOST ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Zidar, Miha

  2013-01-01

  Vsi uporabniki elektronskega poslovanja se srečujemo s problematiko varnosti te vrste poslovanja. Predvsem sem ciljamo na uporabnike srednjih let in starejše. Lastna raziskava je pokazala, da več kot tri četrtine anketirancev že uporablja elektronska plačilna sredstva, vendar moramo izpostaviti, da je bila povprečna starost anketirancev 27.2 let. Namen diplomskega seminarja je bil seznanitev z alternativami plačevanja na internetu ter analiziranje le-teh glede varnosti ter prijaznosti d...

 6. Cementiranje mosta na usadcima ili fiksacija vijcima?

  OpenAIRE

  Novaković, M.; Krmpotić, Marko

  2005-01-01

  Pitanje da li cementirati ili fiksirati most na usadcima s pomoću vijaka još uvijek je jedna od čestih dvojbi u implantologiji. U početcima implantologije fiksacija vijcima smatrala se je jedinim prikladnim rješenjem. Razvojem struke, u prvome redu biomehanike i komponentistike, cementiranje sve češće postaje metoda izbora. U prikazu su opisane obje mogućnosti, s naglaskom na osobitostima u kliničkoj primjeni. Fiksacija vijcima jednostavniji je, brži i jeftiniji način, a cementiranje je primj...

 7. ORGANIZACIJA FESTIVALA S POUDARKOM NA FINANCIRANJU

  OpenAIRE

  Puhar, Rene

  2010-01-01

  Na primeru Festivala DokMa je predstavljen procesni način vodenja in upravljanja organizacije s področja kulture. Identificirani so procesi, ki so za organizacijo festivala ključni. V delu so opazovane še organizacije nekaterih drugih vidnih festivalov: Festivala Lent, Festivala Animateka, Festivala Magdalena. V poglavju o financiranju so analizirani potencialni viri financiranja slovenskih festivalov, ob tem pa izpostavljeni nekateri načini za uspešno pridobivanje finančnih sredstev iz naslo...

 8. SPLETNI PORTAL O KAMPIRANJU NA VZHODNEM JADRANU

  OpenAIRE

  Hribar, Matej

  2015-01-01

  Spletni portali ponujajo veliko informacij o počitniških kapacitetah, zato se večina ljudi, ki si želijo letni dopust preživeti v enem izmed kampov, odloča na podlagi le-teh. Obstaja veliko portalov o kampiranju, vendar pa le ti zaradi svoje posplošenosti ne ponujajo zadostno število informacij, ki jih uporabnik potrebuje. Za temo o spletnem portalu o kampiranju smo se odločili, ker smo mnenja, da portali o kampiranju na vzhodnem Jadranu uporabnikom na enem mestu ne nudijo zadostnih inform...

 9. A Economia Informal na perspectiva do IRS

  OpenAIRE

  Sampaio, José Filipe Leite

  2013-01-01

  O presente trabalho tem como objetivos proceder a uma revisão da literatura sobre a economia informal, considerando a reflexão académica e teórica e a análise prática de documentos emanados por instituições e decisores políticos, delimitar o conceito de economia informal, salientando as dificuldades da sua exata quantificação, identificar as suas consequências na eficiência e na equidade e analisar a importância da economia informal em Portugal e na União Europeia. Este trabalho pretende aind...

 10. Competências de enfermagem na arritmologia

  OpenAIRE

  Barata, L.

  2012-01-01

  A utilização do conceito de competência aparece pela primeira vez referenciado na escrita de Florence Nightingale no livro Notes on Nursing, em que o termo é usado para referir as qualidades (características) que as estudantes deveriam possuir para serem enfermeiras no final do curso. Na legislação sobre a carreira, no Regulamento para o Exercício Profissional de Enfermagem (1996), o termo competência simboliza o domínio de actuação na prática profissional, associado a uma noção que evoca a e...

 11. SODOBNA DAVČNA UPRAVA IN KADRI

  OpenAIRE

  Kovačič, Matej

  2011-01-01

  Sodobna družba narekuje optimizacijo in stalno prilagajanje vseh delovnih procesov, pogojev dela in delavcev v vsaki organizaciji. Izjeme niso tudi organi v sestavi vlade, ki spadajo v negospodarsko panogo. Davčna uprava ima eno od ključnih nalog v državni upravi, saj skrbi za proračun in financiranje države. Država bo uspešna le ob pogoju, da bo imela učinkovito, sodobno in moderno davčno upravo. Če hoče davčna uprava postati sodobna, mora stalno slediti novim trendom razvoja, prilagajati de...

 12. KVALITETA MESA LUBINA TIJEKOM POHRANE NA LEDU

  OpenAIRE

  Bojanić, Krunoslav; Kozačinski, Lidija; Filipović, Ivana; Zdolec, Nevijo; Njari, Bela

  2009-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti održivost mesa lubina tijekom njegove pohrane na ledu u trajanju od 12 dana pracenjem senzornih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara kakvoce i higijenske ispravnosti. U tu je svrhu pretraženo 30 lubina 2., 4., 6., 9. i 12. dana pohrane na ledu na 3º C. Senzorna ocjena kvalitete ocijenjena je Quality Index Method testom (QIM) izra!enom za lubina, Dicentrarchus labrax (Icelandic Fisheries Laboratories) i Market testom. Uzorci ri...

 13. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Mahmmoud, Yasser A

  2008-02-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K(+). Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na(+)-dependent phosphorylation by interference with Na(+) binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K(+). Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, indirectly measured interaction with ADP was much increased, which suggests that composite regulatory communication with nucleotides takes place during turnover. Studies with lipid vesicles revealed that CPZ reduced ATP-dependent digitoxigenin-sensitive (22)Na(+) influx into K(+)-loaded vesicles only at saturating ATP concentrations. The drug apparently abolishes the regulatory effect of ATP on the pump. Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na(+) cycle from an Na(+)/K(+) cycle in the pump. The Na(+) cycle possibly involves transport through the recently characterized Na(+)-specific site. A shift to such an uncoupled mode is believed to produce pumps mediating uncoupled Na(+) efflux by modifying the transport stoichiometry of single pump units. PMID:18230728

 14. Dependence of Na-K pump current on internal Na+ in mammalian cardiac myocytes.

  Science.gov (United States)

  Mogul, D J; Singer, D H; Ten Eick, R E

  1990-08-01

  Na-K pump current (Ipump) is a function of the intracellular Na+ concentration [( Na+]i). We examined the quantitative relationship between Ipump and [Na+]i in isolated guinea pig ventricular myocytes under steady-state conditions. [Na+]i was controlled and "clamped" at several selected concentrations using wide-tipped pipette microelectrodes, and membrane current was measured using the whole cell patch voltage-clamp technique. Ipump generated at a holding potential of -40 mV was determined by measuring the change in steady-state holding current before and during exposure to dihydroouabain (1 mM); Ipump was measured at 11 levels of [Na+]i ranging from 0 to 80 mM (n = 63) with only one measurement per cell and normalized to cell capacitance to account for differences between myocytes in sarcolemmal surface area. Ipump exhibited a nonlinear dependence on [Na+]i; a Hill analysis of the relationship yielded a half-maximal [Na+]i for pump stimulation of 43.2 mM and a Hill coefficient of 1.53. An alternative analysis of the experimental data was performed assuming that occupation of three internal binding sites by Na+ is required for enzyme turnover. Regression analysis gave the best fit when only two different binding affinities (KD) are postulated. The values are KD1 = 1 mM, KD2 = KD3 = 29 mM. From the analysis using the latter model, the level of [Na+]i at which Ipump saturated closely approximated the theoretical saturation level calculated from published estimates of pump turnover rate and density. The maximal sensitivity of the Na-K pump to changes in [Na+]i occurs when internal [Na+] is within the range for the normal resting physiological level. PMID:2167023

 15. Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rado Pišot

  2008-01-01

  Full Text Available Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců, a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce. Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05. Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase, což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most

 16. Two-step melting of Na41+

  CERN Document Server

  Zamith, Sébastien; Chirot, Fabien; L'Hermite, Jean-Marc; 10.1063/1.3493375

  2010-01-01

  The heat capacity of the mass selected Na41+ cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na41+, whereas Schmidt and co-workers [ M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003) ] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na41+ with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na41+. The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition.

 17. Two-step melting of Na41+

  Science.gov (United States)

  Zamith, Sébastien; Labastie, Pierre; Chirot, Fabien; L'Hermite, Jean-Marc

  2010-10-01

  The heat capacity of the mass selected Na41+ cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na41+, whereas Schmidt and co-workers [M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003)] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na41+ with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na41+. The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition.

 18. Two-step melting of Na(41)(+).

  Science.gov (United States)

  Zamith, Sébastien; Labastie, Pierre; Chirot, Fabien; L'hermite, Jean-Marc

  2010-10-21

  The heat capacity of the mass selected Na(41) (+) cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na(41) (+), whereas Schmidt and co-workers [M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003)] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na(41) (+) with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na(41) (+). The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition. PMID:20969397

 19. Na+-H+ exchange and Na+-dependent transport systems in streptozotocin diabetic rat kidneys

  International Nuclear Information System (INIS)

  The streptozotocin-induced diabetic rat was used to test the hypothesis that Na+-H+ exchange activity in the proximal tubule luminal membrane would be increased in association with renal hypertrophy, altered glomerular hemodynamics, enhanced filtered load and tubular reabsorption of 22Na+, and stimulated 22Na= pump activity in the basolateral membrane, previously reported characteristics of this experimental animal model. Amiloride-sensitive H+ gradient-dependent Na+ uptake and Na+ gradient-dependent H+ flux were increased in brush-border membrane vesicles from the streptozotocin-treated animals. Na+ gradient-dependent uptakes of phosphate, D-glucose, L-proline, and myoinositol were decreased in the drug-induced diabetic animals. These membrane transport alterations were not found when the streptozotocin-diabetic animals were treated with insulin

 20. LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V SPODNJEM RAZBORJU, ZGORNJEM RAZBORJU IN NA SELAH

  OpenAIRE

  Špegel, Petra

  2012-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Ledinska in hišna imena v Spodnjem Razborju, Zgornjem Razborju in na Selah, so zbrana ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Slovenj Gradec. Na tem območju se govori mežiško narečje, ki spada v koroško narečno skupino. Govor mežiškega narečja pozna le jakostni oziroma dinamični naglas, intonacija je padajoča, vokalni sistem pa je monoftongično-diftongičen. Gradivo je pridobljeno na terenu, od tega so hišna imena najprej prepisana iz Telefonskega imenik...

 1. KARAKTERIZACIJA ADSORPCIJE NANODELCEV HITOZANA NA CELULOZNO MATRICO

  OpenAIRE

  Turalić, Enisa

  2012-01-01

  Za doseganje protimikrobnih lastnosti tekstilnih materialov obstajajo številne metode funkcionalizacij. Pri večini teh metod se še zmeraj uporabljajo reagenti, ki so človeku in okolju neprijazni, saj lahko vsebujejo anorganske soli, fenole in tiofenole, antibiotike, derivate formaldehida, itd. Zlasti aktualen na področju funkcionalizacije tekstilij je hitozan. Tako kot v farmaciji in kozmetiki je tudi na področju razvoja medicinskih tekstilij trend v uporabi nanodelcev za doseganje funkciona...

 2. KOMUNICIRANJE Z MLADIMI NA PRIMERU MLADINSKEGA HOTELA

  OpenAIRE

  Praper, Jože

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava komuniciranje z mladimi na primeru mladinskega hotela, kateremu so odnosi z javnostmi mladih še posebej pomembni. Poudarek je na obravnavi novih elektronskih oz. sodobnih medijev, povezanih z internetom in mobilnimi telefoni. Ugotovitev diplomske naloge je, da delež komuniciranja mladih z novimi mediji raste in da vedno več mladinskih hotelov uporablja nove medije, kot so spletne strani, Facebook, Netlog, RSS, YouTube, Twiter, Flicker, za predstavljanje, promoviranj...

 3. SVETOVALEC ZA CEPLJENJE NA OPERACIJSKEM SISTEMU ANDROID

  OpenAIRE

  Kralj, Primož

  2012-01-01

  Cepljenje proti boleznim in informiranje o le-teh je pomemben vidik zagotavljanja zdravja na potovanjih pa tudi doma. V diplomskem delu bomo najprej nekoliko osvetlili ozadje operacijskega sistema Android z opisom in zgodovino in nato predstavili pomen informiranja za posameznikovo zdravje. Prikazali bomo izdelavo Android mobilne aplikacije, ki akumulira podatke iz zanesljivih virov in jih prikaže v strnjeni obliki, obenem pa omogoča tudi izčrpnejše informiranje, izdelavo na...

 4. An Update on NA50 and LUCIFER

  CERN Document Server

  Kahana, D E

  1999-01-01

  Recent analysis of both new (1998) and old (1995,1996) data obtained by the NA50 Collaboration on J/Psi suppression in Pb+Pb are examined in light of our already existing calculations with the relativistic heavy ion simulation LUCIFER. In particular we comment on the unexplained change of transverse energy scale by NA50 and the apparent disappearance from the data of discontinuities in the suppression with transverse energy.

 5. PRIPRAVLJENOST EES NA ELEKTROMOBILNOST V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Peklar, Jožef

  2016-01-01

  Naloga predstavlja trenutno stanje razvitosti elektromobilnosti v Sloveniji, njeno ekonomsko upravičenost ter elektroenergetske zmožnosti sistema za popolno elektrifikacijo osebnega prometa. Namen naloge je opozoriti na energijsko odvisnost Slovenije in na področja v energetiki, v katerih se bo pojavilo največ problemov zaradi uvedbe elektromobilnosti. Podan je tudi finančni izračun uvedbe elektromobilnosti osebnega prometa Slovenije ter dejanske elektroenergetske zmogljivosti mesta Maribor z...

 6. Theoretical study of Na(4p2P)+Na(3s2S) and Cd(5p3P0)+Na(3s2S) collisions and their role in the energy transfer between Cd* and Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  We have computed the cross sections for the energy transfer process Cd(5p3P0) + Na(3s2S) →Cd(5s1S) + Na(4p2P) and for the state changing collision Na(4p2P) + Na(3s2S)→Na(3d2D) + Na(3s2S), based on theoretical interaction potentials for the NaCd and Na2 systems, respectively. Our calculations shed light on the interpretation of experiments with laser excited Na+Cd vapour mixtures. It turns out that Cd(5p3P0), in rapid equilibrium with the doorway state Cd(5p3P1), efficiently transfers energy to Na, populating the 4p2P state. The collisions with ground state Na cause a very fast conversion of the 4p2P to the 3d2D state, from which the strongest emission is observed. (orig.)

 7. Proizvodnja sirnih namaza na bazi kvarka s dodatkom sojinog brašna

  OpenAIRE

  Carić, Marijana; Milanović, Spasenija; Gavarić, Dragoljub; Levai, Marija

  1981-01-01

  Članak opisuje pokusni rad u proizvodnji sirnih namaza uz dodatak sojinog brašna. Obogaćivanje kvarka sojinim brašnom povećava sadržaj proteina i nutritivnu vrijednost proizvoda. U kvarku sa sojinim brašnom povećava se suha tvar od prosječno 30,60 na 33,15 %, a proteini od 12,36 na 15,24 %.

 8. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  OpenAIRE

  Mahmmoud, Yasser A.

  2008-01-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K+. Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na+-dependent phosphorylation by interference with Na+ binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K+. Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, ...

 9. Elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na

  CERN Document Server

  Singh, G; Chatterjee, R

  2016-01-01

  Purpose : The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb to give us a core of $^{33}$Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of $^{34}$Na. Method : A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross-section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results : The total one neutron removal cross-section is calculated to test the possible ground state configurations of $^{34}$Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate $^{34}$Na to ha...

 10. Perfil nutricional na artrite reumatoide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel Simone Maccarini Zarpellon

  2014-01-01

  Full Text Available Objetivo: Estudar o perfil nutricional de pacientes com artrite reumatoide (AR. Métodos: Estudo transversal observacional de 102 pacientes com AR. Os pacientes foram estudados para dados clínicos, demográficos, sorológicos, atividade de doença e perfil nutricional. Neste último incluiu-se a medida do índice de massa corporal (IMC, relação quadril/cintura, pregas cutâneas bicipitais (PCB e sua adequação; prega cutânea tricipital (PCT e sua adequação e circunferência muscular do braço (CMB e sua adequação. Estudos de associação foram feitos usando os testes de Fisher e qui-quadrado para dados nominais e teste t não pareado e Mann Whitney para dados numéricos. Para cálculo de correlação usou-se o teste de Spearman. Resultado: Na amostra existiam 14/102 homens e 88/102 mulheres com idade média de 52,1 ± 11,5 anos e duração média de doença de 10,6 ± 7,4 anos. A relação cintura/quadril média era de 0,92 ± 0,07. De acordo com IMC, 30,3% tinham peso normal e 65,5% tinham peso acima do normal. De acordo com PCB, 74,5% eram normais e 25,5% tinham depleção; de acordo com a PCT, 83,3% eram normais e 16,7% tinham depleção. Associação de variáveis nutricionais com gênero, fator reumatoide, nódulos e atividade da doença não mostraram diferenças (p = NS exceto, por uma relação cintura/quadril menor em indivíduos com nódulos (p = 0,02 e uma correlação modesta da PCT com a duração de doença (p = 0,02; R = 0,22; 95% IC = 0,01-0,40. Conclusão: Existe uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade em artrite reumatoide e uma pequena frequência de depleção muscular.

 11. Komparace systému získávání a výběru pracovníků ve dvou vybraných podnicích na Klatovsku

  OpenAIRE

  WEBEROVÁ, Andrea

  2015-01-01

  This dissertation is focused on the description, analysis and comparison of the process of recruitment and selection of employees in companies Lesní stavby s.r.o., Nýrsko a Silnice Klatovy a.s., these companies are located in the region Klatovsko. Through the literature research is the theoretical part focused on recruitment and staff selection and on regional context of Pilsen region itself. In the practical part is described, analyzed and compared the system of staff recruitment and selecti...

 12. Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody. Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kopecká, Ivana; Hnaťuková, Petra; Pivokonský, Martin

  Bratislava : Hydrotechnológia, 2011 - (Buchlovičová, J.), s. 91-98 ISBN 978-80-969974-4-2. [Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd /2./. Stará Lesná (SK), 02.03.2011-03.03.2011] R&D Projects: GA ČR GAP105/11/0247 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : activated carbon * adsorption * AOM – Algal Organic Matter * COM – Cellular Organic Matter * pesticides Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 13. Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody. Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kopecká, Ivana; Hnaťuková, Petra; Pivokonský, Martin

  Bratislava: Hydrotechnológia, 2011 - (Buchlovičová, J.), s. 91-98 ISBN 978-80-969974-4-2. [Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd /2./. Stará Lesná (SK), 02.03.2011-03.03.2011] R&D Projects: GA ČR GAP105/11/0247 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : activated carbon * adsorption * AOM – Algal Organic Matter * COM – Cellular Organic Matter * pesticides Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

 14. Hydrologický výzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.

  Ostravice: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i, 2015, s. 20. ISBN 978-80-7417-096-6. [Lesnická hydrologie – věda a praxe. Ostravice (CZ), 21.09.2015-23.09.2015] R&D Projects: GA TA ČR TA02021451 Institutional support: RVO:67985874 Keywords : small catchment * monitoring * hydrological balance * water regime * water retention * land use * evapotranspiration * interception * snow accumulation * soil water * runoff separation Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 15. Může být citlivost ke zrakovým klamům ovlivněna dlouhodobým pobytem v uzavřeném prostředí?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimeček, Michal; Šikl, Radovan; Lukavský, Jiří

  Opava: FPF Slezská univerzita, 2009, s. 313-318. ISBN 978-80-7248-516-1. [Kognice a umělý život /9./. Stará Lesná (SK), 01.06.2009-04.06.2009] R&D Projects: GA ČR GA406/09/2003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : long-term isolation * geometrical illusions * perspective Subject RIV: AN - Psychology http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/prispevky-pdf/simecek-sikl.pdf

 16. UTJECAJ KOMUNIKACIJE UPRAVNIH MENADŽERA NA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  OpenAIRE

  Markič, Mirko; Kolenc, Igor; Miklavčič Šumanski, Martina

  2009-01-01

  SAŽETAK: U menadžerskoj praksi upotrebljava se mnogo preventivnih alata (npr. najbolje prakse, usporedna ocjenjivanja, ocjenjivački modeli itd.) kojima se neprekidno poboljšava stanje na području sigurnosti i zdravlja na radu. Budući da je komuniciranje jedno od ključnih sastavnih dijelova, koji utječu na kulturu sigurnosti i uspješnosti preventivnih djelovanja, zanimalo nas je kako slovenski upravni menadžeri komuniciraju i kako, glede sigurnosti i zdravlja na radu, stupanj komunikacije utje...

 17. Doprinosi na dodatne zarade i njihov utjecaj na tržište rada

  OpenAIRE

  Zuber, Marija

  2003-01-01

  Uvođenjem obveze plaćanja doprinosa na skoro sve oblike zarada koje fizičke osobe ostvaruju na temelju radnog angažiranja bez zasnovanoga radnog odnosa gotovo je izjednačeno opterećenje plaća i zarada koje se ostvaruju radom po ugovoru o djelu. Dopunom propisa koji uređuju sustav obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja znatno su približena socijalna prava koja se ostvaruju na temelju radnog odnosa i socijalna prava po osnovi doprinosa plaćenih na dodatne zarade. Iako su tako bitne pro...

 18. Elastic Coulomb breakup of 34Na

  Science.gov (United States)

  Singh, G.; Shubhchintak, Chatterjee, R.

  2016-08-01

  Background: 34Na is conjectured to play an important role in the production of seed nuclei in the alternate r -process paths involving light neutron rich nuclei very near the β -stability line, and as such, it is important to know its ground state properties and structure to calculate rates of the reactions it might be involved in, in the stellar plasma. Found in the region of `island of inversion', its ground state might not be in agreement with normal shell model predictions. Purpose: The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb to give us a core of 33Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of 34Na. Method: A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum, and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results: The total one neutron removal cross section is calculated to test the possible ground state configurations of 34Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate 34Na to have a halo structure. The parallel momentum distributions with narrow full widths at half-maxima signify the same. Conclusion: We have attempted to analyze the possible ground state configurations of 34Na and in congruity with the patterns in the `island of inversion' conclude that even without deformation, 34Na should be a neutron halo with a predominant contribution to its ground state most probably coming from 33Na(3 /2+)⊗ 2 p3 /2ν configuration. We also surmise that it would certainly be useful and rewarding to test our

 19. Na+ uptake into colonic enterocyte membrane vesicles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Na+ uptake was studied in colonic enterocyte membrane vesicles prepared from normal and dexamethasone-treated rats. Vesicles from rats treated with dexamethasone demonstrated a fivefold greater 22Na+ uptake compared with vesicles from normal rats. Most of the tracer uptake in membranes derived from treated rats occurred through a conductive, amiloride-blockable pathway located in vesicles with low native K+ permeability and high Cl- permeability. Kinetic analysis of the amiloride inhibition curve revealed the presence of two amiloride-blockable pathways, one with a high affinity accounting for 85% of the uptake, and one with a low affinity accounting for only 12% of the uptake. Only the low-affinity pathway was detected with vesicles from normal rats. The high sensitivity to amiloride, the dependence on dexamethasone pretreatment, and the relative permeabilities to K+ and Cl- indicate that most of the 22Na+ uptake in membranes derived from treated rats is through a Na+-specific channel located in apical membrane vesicles. Preincubation of the isolated cells from dexamethasone-treated rats at 37 degree C in Ca2+-free solutions before homogenization and membrane vesicle purification caused a 5- to 10-fold increase in amiloride-blockable 22Na+ uptake compared with vesicles derived from cells maintained at 0 degree C. The addition of Ca2+, but not of Mg2+, to the incubation solution markedly reduced this temperature-dependent enhancement in 22Na+ uptake. These results suggest that Na+ transport in colonic enterocytes from dexamethasone-treated rats is regulated by a Ca2+-dependent, temperature-sensitive process which causes a sustained change in the apical membrane

 20. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 1. PRAVNI OKVIR PRIREJANJA IGER NA SREČO V EU

  OpenAIRE

  Mihalič, Emil

  2010-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge je pravna ureditev oziroma pravni okvir organiziranja iger na srečo v okviru Evropske unije in problematika čezmejnega vpliva le-teh ter vpliv prava EU na potrebno uskladitev nacionalne zakonodaje iger na srečo v Republiki Sloveniji s pravom EU. Raznolikost nacionalnih ureditev področja iger na srečo kaže na to, da bo morebitna harmonizacija področja iger na srečo vse prej kot enostavno delo. Marsikje se za na videz transparentnimi in legitimnimi razlogi ome...

 2. Kontrola točke staljivanja na aglomeracijskoj traci

  OpenAIRE

  J. Terpák; Dorčák, L'.; I. Koštial; L. Pivka

  2005-01-01

  U radu se opisuje kontrola točke staljivanja sintera na aglomeracijskoj traci. Ta se kontrola zasniva na matematičkom modeliranju aglomeracijskog procesa. Matematički modeli i algoritmi su izvedeni iz temeljnih modela fizičkih i kemijskih procesa na aglomeracijskoj traci i osnivaju se na izravno i neizravno izmjerenim količinama na aglomeracijskoj traci. Kontrola kretanja naprijed se zasniva na količini plina izgorenog u potpalnoj peći i na količini i sastavu sirove mješavine. Ta veličina se ...

 3. O Passeio Público do Rio de Janeiro na Literatura, na Pintura e na Fotografia do Século XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Aragão

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo geral e mais amplo chamar a atenção dos pesquisadores para a importância da literatura, da pintura e da fotografia como fontes documentais para a construção da História do Paisagismo no Brasil por meio de um estudo de caso muito particular: o Passeio Público do Rio de Janeiro no século XIX. São objetivos específicos apresentar e analisar o modo como esse espaço livre público aparece na literatura, na pintura e na fotografia desse período, considerando suas transformações paisagísticas.

 4. Trychtýřová anténa na bázi HMSIW

  OpenAIRE

  Černý, Matěj

  2015-01-01

  Práce se zabývá technologií vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu (HMSIW) a možnostmi návrhu trychtýřové antény založené na této technologii. Na základě získaných poznatků je HMSIW trychtýřová anténa modelována v programu CST Microwave Studio. Hlavní pozornost je zaměřena na vliv geometrických parametrů antény na její vyzařování a činitel odrazu na vstupu antény. Bylo dosaženo zisku hlavního laloku 6 dBi, který je vychýlen od požadovaného směru o 30°. Anténa má pra...

 5. NaI(Tl) electron energy resolution

  International Nuclear Information System (INIS)

  NaI(Tl) electron energy resolution ηe was measured using the Modified Compton Coincidence Technique (MCCT). The MCCT allowed detection of nearly monoenergetic internal electrons resulting from the scattering of incident 662 keV gamma rays within a primary NaI(Tl) detector. Scattered gamma rays were detected using a secondary HPGe detector in a coincidence mode. Measurements were carried out for electron energies ranging from 16 to 438 keV, by varying the scattering angle. Measured HPGe coincidence spectra were deconvolved to determine the scattered energy spectra from the NaI(Tl) detector. Subsequently, the NaI(Tl) electron energy spectra were determined by subtracting the energy of scattered spectra from the incident source energy (662 keV). Using chi-squared minimization, iterative deconvolution of the internal electron energy spectra from the measured NaI(Tl) spectra was then used to determine ηe at the electron energy of interest. ηe values determined using this technique represent variations in light production from monoenergetic electrons, light collection at the photomultiplier tube (PMT) photocathode, photoelectron production, photoelectron collection at the first dynode, and PMT gain, as well as noise from the accompanying electronics. It has been found that the electron energy resolution varies from 24.8% at 16 keV to 6.7% at 438 keV. Results from this study can be used to verify the significance of the different contributions to intrinsic energy resolution

 6. Electron induced sodium emission from NaCl surface

  International Nuclear Information System (INIS)

  Experimental data are presented on the sputtering of NaCl surface by electrons with varying electron current density and at different target temperatures. The Na D doublet intensity due to sputtering of excited Na atoms has been simultaenously measured with the neutral Na flux. The results can be understood if it is assumed that the neutral Na atoms vaporize from partially sodium covered surface and can subsequently be excited in electron - atom collisions. (Author)

 7. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF.

  We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 8. Metallic Na formation in NaCl crystals with irradiation of electron or vacuum ultraviolet photon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owaki, Shigehiro [Osaka Prefecture Univ., Sakai, Osaka (Japan). Coll. of Integrated Arts and Sciences; Koyama, Shigeko; Takahashi, Masao; Kamada, Masao; Suzuki, Ryouichi

  1997-03-01

  Metallic Na was formed in NaCl single crystals with irradiation of a variety of radiation sources and analyzed the physical states with several methods. In the case of irradiation of 21 MeV electron pulses to the crystal blocks, the optical absorption and lifetime measurement of positron annihilation indicated appearance of Na clusters inside. Radiation effects of electron beam of 30 keV to the crystals in vacuum showed the appearance of not only metallic Na but atomic one during irradiation with Auger electron spectroscopy. Intense photon fluxes in vacuum ultraviolet region of synchrotron radiation were used as another source and an analyzing method of ultraviolet photoelectron spectroscopy. The results showed the metallic Na layered so thick that bulk plasmon can exist. (author)

 9. Diffusion of propylene adsorbed in Na-Y and Na-ZSM5 zeolites: Neutron scattering and FTIR studies

  Indian Academy of Sciences (India)

  S Gautam; A K Tripathi; V S Kamble; S Mitra; R Mukhopadhyay

  2008-11-01

  Here we report the quasielastic neutron scattering and FTIR studies on the dynamics of propylene adsorbed in Na-Y and Na-ZSM5 zeolites. QENS data show that although the mechanism of translational motion of propylene is jump diffusion in both the cases of Na-Y and Na-ZSM5 zeolites, the diffusivity is affected by the host size and is hindered in the case of Na-ZSM5. FTIR studies showed that guest–host interaction in Na-ZSM5 is stronger than that in Na-Y zeolite corroborating the QENS results.

 10. Crystal structure of a Na+-bound Na+,K+-ATPase preceding the E1P state.

  Science.gov (United States)

  Kanai, Ryuta; Ogawa, Haruo; Vilsen, Bente; Cornelius, Flemming; Toyoshima, Chikashi

  2013-10-10

  Na(+),K(+)-ATPase pumps three Na(+) ions out of cells in exchange for two K(+) taken up from the extracellular medium per ATP molecule hydrolysed, thereby establishing Na(+) and K(+) gradients across the membrane in all animal cells. These ion gradients are used in many fundamental processes, notably excitation of nerve cells. Here we describe 2.8 Å-resolution crystal structures of this ATPase from pig kidney with bound Na(+), ADP and aluminium fluoride, a stable phosphate analogue, with and without oligomycin that promotes Na(+) occlusion. These crystal structures represent a transition state preceding the phosphorylated intermediate (E1P) in which three Na(+) ions are occluded. Details of the Na(+)-binding sites show how this ATPase functions as a Na(+)-specific pump, rejecting K(+) and Ca(2+), even though its affinity for Na(+) is low (millimolar dissociation constant). A mechanism for sequential, cooperative Na(+) binding can now be formulated in atomic detail. PMID:24089211

 11. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Kowalski, Seweryn

  2015-01-01

  The aim of the NA61/SHINE ion programme is to explore the QCD phase diagram within the range of thermodynamical variables accessible by the SPS. Moreover the experiment provides precision hadron production measurements to improve computation of neutrino fluxes in neutrino oscillation experiments and for improving air shower simulations of cosmic-ray experiments. The main physics goals of the NA61/SHINE ion programme are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A – 158 A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This paper reviews the status and results of the NA61/SHINE experiment.

 12. UTJECAJ GMO NA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

  OpenAIRE

  Fagan, John

  2008-01-01

  Gotovo svi znanstvenici se slažu da su danas uobičajene metode za ugradnju novog gena u genom biljke putem genetičkog inženjerstva (genetičke modifikacije): (1) neprecizne i slučajne, (2) pa je njihov utjecaj na biološke funkcije biljke nepredvidiv, (3) a neželjeni učinci GMO na zdravlje konzumenta i na okoliš mogući. Korištenje GMO u ekološkoj poljoprivredi je zabranjeno, stoga potrošač vjeruje da oznaka “ekološki” zakonski štiti od prisustva GMO u hrani. Međutim, povećano korištenje GMO u k...

 13. Eletrencefalograma na síndrome parkinsoniana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Camargo Lima

  1973-09-01

  Full Text Available Foram estudados os eletrencefalogramas de 50 pacientes parkinsonianos livres de qualquer antecedente convulsivo, sendo registrados traçados anormais em 40% dos casos. A incidência de traçados anormais foi maior na síndrome parkinsoniana bilateral do que na unilateral (52% e 25%, respectivamente. Entre as anormalidades assinaladas foram as paroxísticas as mais freqüentes (65% dos casos, caracterizando-se predominantemente por surtos de ondas teta. O registro de anormalidades paroxísticas do tipo irritativo encontrado em três casos é salientado. Alterações da atividade de base foram assinaladas em 35% dos pacientes. A idade dos pacientes não parece ter tido importante papel na gênese das anormalidades eletrencefalográficas.

 14. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 15. DIVERZIFICIRANA RAST NA PRIMERU PODJETJA SPORTINA GROUP

  OpenAIRE

  Berič, Jernej

  2014-01-01

  Trg v 21. stoletju je nasičen z raznovrstnimi izdelki in storitvami, ki jih ponujajo najrazličnejša podjetja. Govorimo o konkurenci, ki je že tako močna, da morajo nekatera podjetja v svoj sistem uvesti kopico sprememb, da lahko prekosijo konkurente. Prevzemanje tveganja lahko doprinese velik dobiček, lahko pa tudi veliko izgubo. Zato morajo podjetja ubrati strategijo, pri kateri obstaja visoka verjetnost rasti in dobička ter s tem nadaljnjega obstoja podjetja na trgu. Za uspešnost prihodnjeg...

 16. (Na, Sr)-Feldspars: an experimental study

  International Nuclear Information System (INIS)

  The distribution of Na and Sr between feldspar (albite-Sr-celsian series) and a salt-bearing fluid at 700 deg C and 2 kbar was studied experimentally. The distribution of the elements between feldspar and the fluid is not ideal. Strontium enriches feldspar relative to the fluid over the entire compositional range. The unit cell parameters of the albite-Sr-celsian solid solutions were refined. The experimental data are used to calculate the excess volumes and energies of mixing of the solid solutions of (Na, Sr)-feldspars, which are approximated by a two-parameter Margules model. 28 refs., 6 figs., 6 tabs

 17. VPLIV ORGANIZACIJSKE SUBKULTURE IN SPOLA NA PRIJATELJSTVO

  OpenAIRE

  Koporec Oberčkal, Aleksander

  2011-01-01

  Doktorska disertacija je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretične ugotovitve so opisane v štirih poglavjih. Prvo poglavje predstavlja uvod. V drugem poglavju opisujemo pomen dobrih medosebnih odnosov in mehanizme psihosocialnih interakcij. Teorije in modeli, ki opisujejo dva različna pogleda na vzpostavitev, vzdrževanje in prekinitev medosebnih odnosov, in sicer linearni in ciklični, predstavljajo jedro drugega poglavja. V tretjem poglavju opisujemo prijateljstvo. Različne ...

 18. Numerična simulacija varjenja

  OpenAIRE

  Štumberger, Matevž

  2016-01-01

  Magistrsko delo predstavlja numerično simulacijo varjenja. Varjenje je spajanje kovinskih ali nekovinskih delov s postopki dodajanja materiala. Proces varjenja je v programskem paketu Abaqus/CAE obravnavan kot nevezana toplotno – mehanska analiza z ločenim izračunom temperaturnega in napetostnega polja. Gibajoči toplotni varilni vir je modeliran na način definiranja začetne temperaturne porazdelitve v zvarni kopeli. Zaradi kompleksnosti fizikalnega dogajanja v zvarni kopeli je potrebno določe...

 19. SLOVAČKA JAMA NA SJEVERNOM VELEBITU

  OpenAIRE

  Bakšić, Darko; Jalžić, Branko; Lacković, Damir

  2000-01-01

  Pri rekognosciranju terena, 28. srpnja 1995., slovački speleolozi B. Šmida i M. Griflik pronašli su ulaz u Slovačku jamu. Nakon devetodnevnih speleoloških istraživanja Slovaci se spustili do "dna" na dubini od 514 m. Tom prilikom zamijećen je horizontalni kanal, -350 m. Tijekom ljeta 1996. Slovaci zajedno s kolegama iz Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit" nastavljaju istraživanja Slovačke jame u horizontalnom kanalu na 350 dubine. Tri tjedna kasnije spustili su se do dubine od 100...

 20. Analiza poslovanja na kmetiji s prirejo mleka

  OpenAIRE

  Polh, Mihela

  2012-01-01

  Cilj raziskave je analizirati poslovanje na izbrani kmetiji, ki se ukvarja s prirejo mleka, in nadalje ocena ekonomske upravičenosti prireje mleka v letu 2010. Za oceno ekonomske upravičenosti prireje mleka na kmetiji smo razvili tehnološko-ekonomski simulacijski model s pripadajočimi podmodeli. Za kmetijsko proizvodnjo smo ocenjevali pomembnejše ekonomske parametre, kot so koeficient ekonomičnosti (Ke), lastno ceno (LC), finančni rezultat (FR) in prihodek (SP). Rezultati ekonomske analize pr...

 1. Alberto Sampaio na arqueologia do seu tempo

  OpenAIRE

  Lemos, Francisco Sande

  1992-01-01

  Pela segunda vez, no espaço de um ano, temos a grata oportunidade de colaborar com a Sociedade Martins Sarmento, em actos de homenagem a personagens ilustres que deixaram um sulco profundo nos labores da arqueologia. Em Fevereiro do corrente ano (1991), numa cerimónia realizada na sede da Sociedade, evocamos Martins Sarmento e a sua dimensão como investigador europeu. Na presente sessão recordamos um outro investigador, nascido em Guimarães, Alberto Sampaio, que pela sua vida e obra foi um ho...

 2. O problema do conhecimento verdadeiro na epidemiologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayres José Ricardo de Carvalho Mesquita

  1992-01-01

  Full Text Available São examinadas as bases filosóficas da validação do conhecimento científico, com o intuito de estabelecer uma visão crítica a respeito da adoção das proposições de Popper na epidemiologia. Ressalta-se o caráter conservador que resulta das limitações técnicas implicadas na sua adoção, não obstante o evidente aumento da racionalidade e da criatividade heurística que propicia.

 3. NOVOSTI NA PODROČJU HIPOTEKARNEGA PRAVA

  OpenAIRE

  Kotnik, Nuša

  2012-01-01

  Hipoteka v našem slovenskem pravnem sistemu poznana že dolgo časa in predstavlja najbolj razširjen institut stvarnopravnega zavarovanja kreditnih pogodb oziroma služi za zavarovanje denarnih terjatev upnika do zastavitelja na nepremičnini. Nepremičnine so zaradi razmeroma visoke in stabilne vrednosti v praksi pomembni objekti stvarnopravnih zavarovanj. Institut hipoteke v materialnem smislu ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Hipoteka nudi močno jamstvo hipotekarnemu upniku in ga pooblašča, d...

 4. HIPOTEKA - ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI

  OpenAIRE

  Radislav, Anja

  2010-01-01

  Zastavna pravica na nepremičninah oziroma hipoteka je kot stvarna pravica celovito urejena v Stvarnopravnem zakoniku, v delu, ki ureja zastavne pravice. Zastavna pravica je splošno urejena v 128. členu SPZ, ki jo določa kot stvarno pravico na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki zastavnemu upniku daje upravičenje, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljene nepremičnine pred vsemi drugimi upniki zastavitelj...

 5. Ensino de geometria descritiva: inovando na metodologia

  OpenAIRE

  Kopke Regina Coeli Moraes

  2001-01-01

  Com base na observação, durante anos de magistério superior, na área de desenho, dos alunos de Engenharia, Matemática, Arquitetura e Artes, quanto às dificuldades encontradas por eles no aprendizado de desenho, em especial da Geometria Descritiva, é que nos propusemos, em 1999, lecionar essa disciplina para os cursos de Arquitetura e Artes, adotando uma metodologia diferente da convencional, para despertar, no aluno, o gosto pela disciplina e o desenvolvimento de uma habilidade pouco trabalha...

 6. REDNI LETNI RAZGOVORI NA UKC MARIBOR

  OpenAIRE

  Pliberšek, Darja

  2016-01-01

  V diplomskem delu z naslovom »Redni letni razgovori v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor« je prikazano trenutno stanje sistema izvajanja rednih letnih razgovorov in njihova praktična učinkovitost. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem delu, se seznanimo z opredelitvijo rednega letnega razgovora, predstavljen je pomen rednih letnih razgovorov na ravni posameznika in organizacije ter nameni in cilji izvedbe rednih letnih razgovorov. Opi...

 7. TRPINČENJE (MOBBING) NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Šiftar, Maja

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem mobbinga na delovnem mestu in vsebuje poleg uvoda še devet poglavij. V drugem poglavju je pojasnjen izvor besede mobbing in njen pomen ter omenjena oseba, ki je mobbing prenesla v delovno okolje. Slovenija je od leta 2004 polnopravna članica Evropske unije in posledica tega je, da pravna ureditev mobbinga v Sloveniji upošteva akte, ki se nanašajo na mednarodne akte, ki določajo diskriminacijo zaposlenih v zvezi z mobbingom. Tako so v nadaljevanju navedeni in o...

 8. DISKRIMINACIJA IN MOBBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Repolusk, Nina

  2011-01-01

  Z globalizacijo, vse hitrejšim tempom življenja in s tem povezanim stresom, se na delovnih mestih vse več pojavljata pojava diskriminacija in mobbing. Pojava sta zelo podobna, vendar pa med njima obstajajo pomembne razlike. Diskriminacija je neupravičeno postavljanje drugega v slabši položaj glede na katero izmed osebnih okoliščin (spol, spolna usmerjenost, starost, rasa, vera ali prepričanje, invalidnost …). Da lahko govorimo, da je delavec diskriminiran, je dovolj, da se to zgodi enkrat, me...

 9. E-GRADIVA NA PRIMERU OBRAVNAVE GLAGOLA

  OpenAIRE

  Kajtna, Tjaša

  2013-01-01

  Sodobne tehnologije so korenito spremenile današnji način življenja. Tako je tudi z izobraževanjem. Vedno več učiteljev ob klasičnih metodah poučevanja uporablja tudi nove pristope, ki so povezani s sodobnimi tehnologijami. V diplomskem delu je opredeljeno e-izobraževanje, predstavljene so nove tehnologije, ki se pojavljajo v povezavi z le-tem. V nadaljevanju sledi teoretična obravnava e-gradiv, ki ob podpori informacijsko komunikacijskih tehnologij predstavljajo temelj e-izobraževanja. ...

 10. Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona

  OpenAIRE

  Mrakovčić, Silvija; Čeh, Nina; Jugovac, Vedrana

  2014-01-01

  U radu su eksperimentalno određena svojstva svježeg i očvrsnulog procjednog betona. Analizirana je zavisnost tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće savijanjem te koeficijenta protočnosti o granulometrijskom sastavu agregata. Budući da ne postoji propisani način određivanja protjecanja vode kroz procjedni beton, ispitivanje je provedeno sukladno poznatim metodama, ali s pomoću samostalno izrađenih pomagala. Na uzorcima s diskontinuiranom granulometrijskom krivuljom, gdje udio frakcije pijeska 0-2 mm...

 11. PODOBA IN ZVOK , VPLIV GLASBE NA SLIKARSTVO

  OpenAIRE

  Hrvatin Jazbec, Katja

  2010-01-01

  Včasih sem se spraševala, zakaj moram vsak teden hoditi na ure klavirja in solfeggia ter se zaradi tega ne morem udeležiti likovnega krožka. Kasneje sem opustila izobraževanje v glasbi in sem se posvetila likovnemu ustvarjanju oziroma slikarstvu. V precej drugačni obliki so se prav tako med glasbo in slikarstvom odločali danes priznani slikarji. Tako se je na primer slikar Paul Klee odločil za slikarstvo, saj bi po lastnem mnenju glasbo lahko samo poustvarjal. Vendar pa je glasba ostala priso...

 12. UPORABA TEHNOLOGIJE VOIP NA MOBILNIH NAPRAVAH SYMBIAN

  OpenAIRE

  Uršič, Tine

  2013-01-01

  V sklopu diplomskega dela smo razvili aplikacijo, katere cilj je nižanje stroškov klicev s pomočjo tehnologije VoIP. Ta za komunikacijo uporablja protokol IP in zaobide potrebo po navadnih in dražjih GSM klicih. V času načrtovanja aplikacije je bilo okolje Symbian najbolj razširjena mobilna platforma za dovolj zmogljive, t.i. »pametne telefone«, ki lahko poganjajo VoIP aplikacije. Izbrali smo skupek knjižnic, poimenovanih Qt, ki omogočajo enostavno prenosljivost na druge platforme. Podr...

 13. AVTOMATIZIRANE TRGOVALNE STRATEGIJE NA FOREX TRGU

  OpenAIRE

  Kresnik, Jan

  2014-01-01

  Trgovanja brez točno določene strategije skoraj ni mogoče objektivno oceniti. Vsak trgovalec ima svojo predstavo o trgu in lahko iz enakih informacij naredi drugačne zaključke kot nek drug trgovalec. Zaradi tega je danes vse bolj v veljavi trgovanje na osnovi algoritmov, ki vedno sprejmejo enako odločitev, in sicer glede na parametre, ki jih trgovalec želi vstaviti v strategijo. Prav tako lahko rezultate ene strategije primerjamo z rezultati druge strategije, saj vemo, da je končni rezultat p...

 14. OCENA KAKOVOSTI VODIJ TIMA NA INTENZIVNEM ODDELKU

  OpenAIRE

  Podsedenšek, Darja

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Za najboljši možni izid zdravljenja življenjsko ogroženih pacientov je potreben tim, v katerem so vsi zaposleni visoko strokovno usposobljeni, vodje pa odlikujejo sposobnosti načrtovanja, organiziranja in nadzorovanja dela, pa tudi motiviranja, komuniciranja in konstruktivnega reševanja problemov. Hkrati morajo biti tudi zanesljivi, primerno čustveno inteligentni in imeti razvito empatijo, saj naj bi bili vzor ostalim zaposlenim. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti...

 15. Karijesprotektivno djelovanje Fluonatrila na zube prve denticije

  OpenAIRE

  Percač, Helena; Ondrušek, V.; Rajić, Zdravko

  1986-01-01

  Ovo istraživanje odnosi se na 210 djece, stare 4 i 5 godina iz Međimurja. Izvršeno je u Medicinskom centru Čakovec. Endogena fluoridacija provedena je kod 141 djeteta, a 59 djece činilo je kontrolnu skupinu. Za endogenu fluoridaciju odabran je preparat »Fluonatril«, tvornice »Belupo«. Preparat se primjenjivao u trudnica od četvrtog mjeseca trudnoće pa do kraja dojenja i u djece od šestog mjeseca kontinuirano svakodnevno. Sistematski pregledi s registracijom nalaza na zubima izvršeni su s 4 i ...

 16. Biomarcadores na saliva - presente e futuro

  OpenAIRE

  Fonseca, Jorge Filipe Raposo

  2014-01-01

  A deteção de biomarcadores na saliva, proteínas que estão associadas a fenótipos de patologias específicas, apresenta-se como uma área de intervenção diagnóstica pouco estudada na atualidade. Foi objetivo deste estudo de acordo com os dados de proteómica/ estudos dirigidos depositados no OralCard referentes a patologias orais e sistémicas: - Realizar uma análise crítica dos biomarcadores até agora propostos; - Identificar que proteínas podem vir a constituir potenciais no...

 17. Znanstveni pogledi na spreobrnitev v alternativne religije

  OpenAIRE

  Volarič, Ariana

  2014-01-01

  Problematika pojasnjevanja spreobrnitve v alternativne religije je v evro-ameriški znanosti prisotna že več kot eno stoletje. V drugi polovici 20. stoletja je s pojavom modela pranja možganov spreobrnitev postala celo kontroverzna populistična tema. Zadnji dve desetletji, ko model pranja možganov zaradi neustrezne argumentacije izgublja na veljavi, je prevladujoči model postal procesualen model. V Sloveniji se srečujemo v glavnem s nedodelanimi aplikacijami v znanosti opuščenega modela pranja...

 18. Vpliv zaupanja na vodenje v zdravstveni negi

  OpenAIRE

  Gajster, Marjetka

  2015-01-01

  Živimo v času, ko se managerji v organizacijah vedno bolj zavedajo, da je zaupanje med sodelavci pomemben dejavnik, saj brez zaupanja ni uspešnega vodenja, brez slednjega ni uspešnih ljudi in tudi ne uspešne organizacije. Namen magistrske naloge je preveriti teoretična spoznanja o zaupanju, vodenju in motivaciji v zdravstveni negi in ugotoviti, če lahko stopnja zaupanja med nadrejenimi in podrejenimi vpliva na vodenje v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Celje, ter kako bi to zaupanje še i...

 19. Ensinar e aprender na Bíblia

  OpenAIRE

  Tércio Machado Siqueira

  2011-01-01

  Ensinar e aprender na BíbliaTeaching and learning in the BibleEnseñanza y el aprendizaje de la BibliaRESUMOEste artigo analisa o conceito de ensinar e aprender na Bíblia a partir das expressões hebraicas lamad e yarah, para, posteriormente, discutir a possibilidade de uma pedagogia libertadora e como aplicá-la, tendo como ponto de partida o ensino no Antigo Testamento.ABSTRACTThis article analyzes the concept of teaching and learning in the Bible based on the Hebrew expressions lamad and yara...

 20. GIMNASTIČNA ABECEDA V VRTCU

  OpenAIRE

  Lipošek, Katja

  2015-01-01

  Diplomska naloga Gimnastična abeceda v vrtcu je teoretično delo, v katerem smo s pomočjo primarnih in sekundarnih virov z deskriptivno, s komparativno in z zgodovinsko metodo raziskali možnosti izvajanja gimnastične abecede v vrtcu. Namen diplomskega dela je pojasniti pojem gimnastična abeceda, opredeliti vlogo gimnastične abecede v vrtcu, ugotoviti pomen gimnastične abecede za gibalni razvoj predšolskih otrok, predstaviti možnosti izvajanja gimnastične abecede pri gibalno/športnih dejavnosti...

 1. UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV

  OpenAIRE

  Počkar, Martin

  2013-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena uporaba povpraševalnega jezika XQuery na primeru iskalnika po digitalnem televizijskem sporedu (angl. EPG) na storitvi AmisTV 1.5. Skozi delo so predstavljeni koncepti jezika XQuery in orodja za delo s tem jezikom. Delo predstavi delovanje produkcijskega iskalnika AmisTV 1.5, ki deluje z uporabo relacijske podatkovne baze in jezika SQL, ter praktično rešitev iskalnika z uporabo jezika XQuery. Obe rešitvi sta v diplomskem delu primerjani s statistiko, pridobl...

 2. Role of the Na(+)-translocating NADH:quinone oxidoreductase in voltage generation and Na(+) extrusion in Vibrio cholerae.

  Science.gov (United States)

  Vorburger, Thomas; Nedielkov, Ruslan; Brosig, Alexander; Bok, Eva; Schunke, Emina; Steffen, Wojtek; Mayer, Sonja; Götz, Friedrich; Möller, Heiko M; Steuber, Julia

  2016-04-01

  For Vibrio cholerae, the coordinated import and export of Na(+) is crucial for adaptation to habitats with different osmolarities. We investigated the Na(+)-extruding branch of the sodium cycle in this human pathogen by in vivo (23)Na-NMR spectroscopy. The Na(+) extrusion activity of cells was monitored after adding glucose which stimulated respiration via the Na(+)-translocating NADH:quinone oxidoreductase (Na(+)-NQR). In a V. cholerae deletion mutant devoid of the Na(+)-NQR encoding genes (nqrA-F), rates of respiratory Na(+) extrusion were decreased by a factor of four, but the cytoplasmic Na(+) concentration was essentially unchanged. Furthermore, the mutant was impaired in formation of transmembrane voltage (ΔΨ, inside negative) and did not grow under hypoosmotic conditions at pH8.2 or above. This growth defect could be complemented by transformation with the plasmid encoded nqr operon. In an alkaline environment, Na(+)/H(+) antiporters acidify the cytoplasm at the expense of the transmembrane voltage. It is proposed that, at alkaline pH and limiting Na(+) concentrations, the Na(+)-NQR is crucial for generation of a transmembrane voltage to drive the import of H(+) by electrogenic Na(+)/H(+) antiporters. Our study provides the basis to understand the role of the Na(+)-NQR in pathogenicity of V. cholerae and other pathogens relying on this primary Na(+) pump for respiration. PMID:26721205

 3. Vliv intervenčních programů na změny klidového energetického výdeje Effects of intervention programs on changes in resting energy expenditure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Cipryan

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem naší studie bylo posoudit vliv dvou typů redukčních programů na změny klidového energetického výdeje (REE u skupiny žen středního věku s nadměrnou hmotností. Intervenčních programů se zúčastnilo 28 asymptomatických žen ve věku 40–50 let s nadváhou či obezitou, 6 žen studii nedokončilo. Soubor byl rozdělen na 2 skupiny – D a DE. Ženy zařazené do skupiny D (n = 10 měly předepsanou pouze dietní intervenci a ve skupině DE (n = 12 kombinovaný program dietní a pohybové intervence. Dietní program byl v obou skupinách stejný a denní energetická restrikce činila pro každého jedince přibližně 2000 kJ. Ve skupině s pohybovou intervencí byla zvolená kombinace silového a aerobního tréninku. Oba programy trvaly 6 týdnů. Na počátku a konci intervence jsme sledovali hodnoty REE (nepřímou kalorimetrií, REE/kg a vybrané antropometrické parametry: tělesnou hmotnost, výšku, BMI, obvod pasu, boků a stehna a procento tělesného tuku. Ve skupině s kombinovaným intervenčním programem byl pokles REE menší než ve skupině s pouhou dietní restrikcí. Změny REE a REE/kg na konci sledovaného období však nebyly statisticky významné a nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ani mezi použitými intervenčními programy. Rozdílné intervenční programy rovněž neměly, kromě obvodu stehna, statisticky významně rozdílný vliv na změnu sledovaných antropometrických ukazatelů. Ve všech sledovaných parametrech (REE i antropometrických můžeme však pozorovat tendenci efektivnějšího působení kombinace redukční diety a cvičení než samotné diety. Pro výraznější ovlivnění REE by bylo patrně zapotřebí použití předpisu pohybové aktivity s delším trváním, vyšší intenzitou a frekvencí cvičení. The aim of the study was to assess the effects of two types of weight reducing programs on changes in resting energy expenditure (REE in overweight

 4. Primerjava dveh sekalnikov za izdelavo lesnih sekancev

  OpenAIRE

  Bezovnik, Štefan

  2014-01-01

  Pomen in uporaba lesne biomase kot obnovljivega naravnega vira postajata vse bolj aktualna. Zato smo se osredotočili na osvetlitev celostnega problema izdelave lesnih sekancev s primerjavo dveh sekalnikov. Primerjali smo sekalnikna kamionu Holzmatic BHM 1000 s sekalnikom Eschlböck Biber 70, pripetim na traktor. Temelj primerjave so predstavljali izkoriščenost delovnega časa in njegova struktura, učinkovitost sekalnikov, poraba goriva ingospodarnost izdelave lesnih sekancev iz smrekovih goli t...

 5. Study on Na layer response to geomagnetic activities based on Odin/OSIRIS Na density data

  Science.gov (United States)

  Tsuda, Takuo; Nakamura, Takuji; Hedin, Jonas; Gumbel, Jorg; Hosokawa, Keisuke; Ejiri, Mitsumu K.; Nishiyama, Takanori; Takahashi, Toru

  2016-07-01

  The Na layer is normally distributed from 80 to 110 km, and the height range is corresponding to the ionospheric D and E region. In the polar region, the energetic particles precipitating from the magnetosphere can often penetrate into the E region and even into the D region. Thus, the influence of the energetic particles to the Na layer is one of interests in the aspect of the atmospheric composition change accompanied with the auroral activity. There are several previous studies in this issue. For example, recently, we have reported an initial result on a clear relationship between the electron density increase (due to the energetic particles) and the Na density decrease from observational data sets obtained by Na lidar, EISCAT VHF radar, and optical instruments at Tromsoe, Norway on 24-25 January 2012. However, all of the previous studies had been carried out based on case studies by ground-based lidar observations. In this study, we have performed, for the first time, statistical analysis using Na density data from 2004 to 2009 obtained with the Optical Spectrograph and InfraRed Imager System (OSIRIS) onboard Odin satellite. In the presentation, we will show relationship between the Na density and geomagnetic activities, and its latitudinal variation. Based on these results, the Na layer response to the energetic particles will be discussed.

 6. The role of Na/+/ in transport processes of bacterial membranes

  Science.gov (United States)

  Lanyi, J. K.

  1979-01-01

  Until recently it was generally held that transport in bacteria was linked exclusively to proton circulation, in contrast to most eucaryotic systems, which depended on Na(+) circulation. The present review is intended to trace recent developments which have led to the discarding of this idea. The discussion covers transport of Na(+) and other cations, effects of Na(+) and Na(+) gradients on metabolite transport, properties of Na(+)-dependent transport carriers, and evolutionary considerations of Na(+) transport. It is now apparent that the transport of Na(+) is an important part of energy metabolism in bacteria, and that Na(+) gradients as well as H(+) gradients are used in these systems for the conservation and transmission of energy. Two hypotheses are proposed to explain the evolution of Na/K systems, and it is presently difficult to decide between them.

 7. Vpliv neprimerne toplotne obdelave po varjenju na trdoto TVP jekla odpornega na lezenje

  OpenAIRE

  Senovršnik, Klemen

  2015-01-01

  Glavni cilj diplomske naloge je bilo preučiti vpliv nezadostne in previsoke toplotne obdelave TVP na trdoto za jekla za povišane temperature. Najprej so predstavljena sodobna jekla za povišane temperature ter toplotna obdelava vzorcev s simulirano mikrostrukturo. V nadaljevanju smo izdelali vzorce TVP na simulatorju termičnega cikla Smitweld in izvedli toplotno obdelavo na temperaturi, višji in nižji od priporočene (760°C). Sledila je še analiza mikrostrukture in meritev trdote TVP. Prikazali...

 8. INTOLERANCIJA NA HISTAMIN – KOJE SU MOGUĆE POSLJEDICE NA KOŽI?

  OpenAIRE

  Lugović-Mihić, Liborija; ŠEŠERKO, ANA; DUVANČIĆ, TOMISLAV; Šitum, Mirna; Mihić, Josip

  2013-01-01

  Iako se intolerancija na histamin (Histamine Intolerance, HIT) ne javlja često, posljedice mogu biti teške. Intolerancija na hranu je nealergijska preosjetljivost na hranu koja ne uključuje imunološki sustav iako su simptomi slični onima kod alergijskih reakcija posredovanih IgE-om. Čini se da HIT nastaje oštećenjem aktivnosti diaminoksidaze (DAO) zbog gastrointestinalnih bolesti ili inhibicijom DAO, a u dijelu bolesnika dokazana je i genetska predispozicija. Unos hrane bogate histaminom te a...

 9. VPLIV KULTURE NA MEDNARODNO POSLOVANJE NA PRIMERU JAPONSKE, BRAZILIJE IN RUSIJE

  OpenAIRE

  Radej, Helena

  2011-01-01

  Kultura ima močan vpliv na mednarodno poslovanje, ima vedno večji vpliv na medkulturna pogajanja in velja za spremenljivko, ki ne sme biti zanemarjena. Kultura je celota, ki vključuje znanje, prepričanja, vrednote, moralo, zakone, običaje in je način skupnega življenja vsakega naroda. Poznavanje kulture je ključ, brez katerega podjetniki ne morejo odklepati vrat v mednarodno poslovnem okolju. V diplomski nalogi smo opredelili pojem kulture in predstavili njene značilnosti in sestavine. Op...

 10. Low temperature light yield measurements in NaI and NaI(Tl)

  CERN Document Server

  Sailer, C; Strandhagen, C; Jochum, J

  2012-01-01

  The scintillation light output of a pure and a Thallium doped Sodium Iodide (NaI) crystal under irradiation with 5.486MeV \\alpha -particles has been measured over a temperature range from 1.7K to 300K. Estimates of the decay time constant at three selected temperatures are given. For pure NaI an increase in light yield towards low temperatures could be confirmed and measured at higher precision. For NaI(Tl) below 60K an increase in light output has been found.

 11. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA PODLAGI TEHNIČNE ANALIZE - NA PRIMERU SOLARNEGA SEKTORJA

  OpenAIRE

  Repolusk, Miha

  2012-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji ter osnovne trditve ter predpostavke. V poglavju 2 smo se predvsem osredotočili na zgodovino in nastanek tehnične analize, prav tako smo izpostavili prednosti le te. Pomembne so tri predpostavke na katerih temelji tehnična analiza: prva predpostavka je, da tečaj vrednostnega papirja v vsakem trenutku odseva vse potencialne vplive nanj. Druga predpo...

 12. VPLIV AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE NA DRUŽBENOGOSPODARSKE SPREMEMBE NA ČEŠKEM IN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Bogovič, Amadej

  2016-01-01

  Potreba po mobilnosti in učinkovitem prevoznem sredstvu je privedla do izuma avtomobila ter posledično do nastanka in razvoja avtomobilske industrije. Ta velja danes v številnih evropskih državah za eno izmed ključnih gospodarskih panog, ki ima številne družbene in gospodarske posledice v okolju, v katerem deluje. Magistrsko delo se osredotoča na vpliv avtomobilske industrije na družbenogospodarske spremembe na Češkem in v Sloveniji. Zaradi lažjega razumevanja celotnega poteka naloge ...

 13. Fitoterápicos na odontologia: estudo etnobotânico na cidade de Manaus

  OpenAIRE

  S. S. Evangelista; F.C. Sampaio; R. C. Parente; M. F. C. L. Bandeira

  2013-01-01

  O reconhecimento oficial da fitoterapia na odontologia no Brasil veio acompanhado de diversas lacunas na pesquisa científica e na utilização de plantas medicinais, especificamente para espécies vegetais com aplicação nas doenças da cavidade oral. O estado do Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, não possui um diagnóstico da aplicabilidade de plantas medicinais nos serviços de atenção Odontológica. Esse estudo propôs realizar um estudo do tipo quali-quantitativo, descritivo e explorató...

 14. Substitutional NaCl hydration in ice

  Science.gov (United States)

  Feibelman, Peter J.

  2007-06-01

  Na+ and Cl- can replace water molecules in ice Ih with minimal lattice strain and without disrupting the crystal’s H-bond network. First-principles calculations show that substitutional solvation is endothermic by as little as 0.49eV per ion pair. Interstitial ion solvation is less favorable by >1.5eV .

 15. The origin of the Na-Dene

  OpenAIRE

  Ruhlen, Merritt

  1998-01-01

  Linguistic evidence indicates that the Yeniseian family of languages, spoken in central Siberia, is most closely related to the Na-Dene family of languages spoken, for the most part, in northwestern North America. This hypothesis locates the source of one of the three migrations responsible for the peopling of the Americas.

 16. Os embrechados na arte portuguesa dos jardins

  OpenAIRE

  Albergaria, Isabel Soares de

  1997-01-01

  Do francês "brèche" que significa fissura, fenda, ruína ou sulco, a palavra embrechado não tem equivalência noutras línguas, definindo igualmente um tipo decorativo muito usual e, de certa forma, único nos jardins portugueses a partir do século XVII. [...

 17. Using namespace GiNaC

  International Nuclear Information System (INIS)

  Some of the experiences gained while designing, implementing and actually using the GiNaC system for symbolic computation in C++ are outlined. Difficulties and pitfalls for users migrating from Form are contrasted and some of the benefits and liabilities are sketched shortly. (author)

 18. NA48: Wiring up for Change

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The NA48 Collaboration is rebuilding its drift chambers ready for the experiment to start up again this coming July. An intricate task involving the soldering of over 24,000 wires! The future of the NA48 experiment is coming right down to the wire, that is, the wires which the Collaboration is installing in the clean room of Hall 887 on the Prévessin site. Six days a week, technicians are working in shifts to rebuild the experiment's drift chambers. The original chambers were damaged when a section of a vacuum tube imploded at the end of 1999. A year ago, CERN gave the green light for this essential part of the spectrometer to be rebuilt, so the NA48 experiment, which studies CP violation (see box), still has a bright future ahead of it. Three years of data-taking ahead The NA48 experiment aims to penetrate the secrets of CP (Charge Parity) violation. Charge and parity are two parameters which distinguish a particle from an antiparticle. In other words, an electron possesses a negative electric ...

 19. NA49: lead-lead collision

  CERN Multimedia

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 20. Stabilita nebo změna?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hřebíčková, Martina

  Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2003, s. -. ISBN 80-88910-12-9. [Kultivácia integrovanej osobnosti na prahu 21. storočia. Bratislava (SK), 25.06.2003] Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : personality development * personality traits * stability of personality traits Subject RIV: AN - Psychology

 1. FINSKI OBRAZOVNI SUSTAV. Refleksija na studijsku posjetu

  OpenAIRE

  Damjanović, Radojko

  2011-01-01

  Refleksija studijske posjete Finskoj pokušava predočiti čitatelju način funkcioniranja tamošnjeg obrazovnog sustava – organizacije, financiranja, povezanosti različitih razina vlasti, oblika decentralizacije, odnose između relevantnih društvenih aktera, odnose unutar samog sustava, života škole.

 2. IZOBRAŽEVANJE NA DOMU - ŠTUDIJA PRIMERA

  OpenAIRE

  Križan, Urška

  2014-01-01

  V teoretičnem delu se skozi literaturo seznanjamo z zakoni, ki na območju Republike Slovenije urejajo izobraževanje na domu, pa tudi s smernicami, ki veljajo na področju organiziranosti takega pouka. Po enem tednu, ki smo ga preživeli na domačiji skupaj s tremi šoloobveznimi otroki, ki se šolajo na domu, ugotavljamo, da je izvajanje izobraževanja na domu zmeraj v skladu z zakoni in pogosto v skladu s smernicami.

 3. VPLIV BARVE EMBALAŽE NA ZAZNAVANJE OKUSA GOSTEGA SOKA

  OpenAIRE

  Prevolšek, Daša

  2016-01-01

  Z barvami se srečujemo na vsakem koraku. Mogoče se njihovega vpliva ne zavedamo povsem, vendar nam lahko že pogled na določeno barvo dvigne ali pokvari razpoloženje. Barve imajo zelo velik vpliv na človeka in v nas prebujajo različna čustva. Nekatere barve so pozitivne in nas osrečujejo, druge pa na nas delujejo negativno. Ravno zaradi tega je tudi za oblikovalce embalaže zelo pomembno, da vnaprej predvidijo, kako se bodo potencialni porabniki njihovega izdelka odzivali na njihovo embalažo. P...

 4. Nove vrste - marikultura na istočnom Jadranu

  OpenAIRE

  Starešinić, Nick; Vidal, Erica A. G.; Walsh, Leigh S.

  2004-01-01

  Radi povećane produkcije lubina i komarče na Mediteranu, u posljednjih deset godina njihova je cijena znatno pala. Smanjeni prihodi prisilili su mnoge proizvođače da napuste ovaj posao, a ulazak novih proizvođača na tržište postaje sve teži. Ova činjenica mora se uzeti u obzir pri izradi razvojnog plana koji se zasniva na produkciji starih vrsta u uzgoju, bilo to na nacionalnoj razini ili na razini poduzetništva. Mogući odgovor na ovu problematiku je unos novih vrsta u uzgoj. Neke ribe i b...

 5. Vpliv telesne aktivnosti na optimalno urejen krvni tlak mladostnika

  OpenAIRE

  Šiško, Tanja

  2013-01-01

  Teoretična izhodišča. Telesna aktivnost ima številne ugodne učinke na naše telo in je v kombinaciji s pravilnim, zdravim načinom prehranjevanja in zdravim načinom življenja prav gotovo naložba, ki se nam obrestuje. V svetu in tudi v Sloveniji je število prekomerno prehranjenih mladostnikov in otrok v porastu, debelost pa je eden od dejavnikov tveganja za razvoj arterijske hipertenzije ter bolezni srca in ožilja, na katerega imamo vpliv in seveda lahko preprečimo, da bi se sploh razvila. ...

 6. STRES I ZLOSTAVLJANJE NA RADU U HRVATSKOJ LEGISLATIVI

  OpenAIRE

  Đukanović, Ljubica

  2009-01-01

  SAŽETAK: Ovaj članak obrađuje problematiku stresa i zlostavljanja na radu s podacima istraživanja ovog fenomena koje je provedeno tijekom 2000. godine u članicama Europske unije. Istraživanje je bilo osnova za donošenje Okvirnog sporazuma koji se odnosi na stres prouzročen na radnom mjestu. Stresu i zlostavljanju na radu dana je posebna pozornost koje definiraju osnovna načela Zakona o radu kojima se zabranjuje diskriminacija na području radnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Iz iznesenih konst...

 7. Distribuirana analiza zapisa na oblaku primjenom MapReduce

  OpenAIRE

  Aydin, Galip; Hallac, Ibrahim R.

  2016-01-01

  U ovom članku opisujemo naš rad na projektiranju na mreži zasnovanog sustava analize distribuiranih podataka koji se zasniva na popularnom MapReduce okviru postavljenom na malom oblaku i razvijenom specijalno za analizu zapisa web poslužnika. Sustav analize zapisa sastoji se od nekoliko čvorova klastera, dijeli velike datoteke zapisa na distribuirani sustav datoteke i brzo ih obrađuje primjenom MapReduce modela programiranja. Klaster se stvara primjenom open source infrastrukture oblaka, čime...

 8. Biossegurança na odontologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Luiz Dantas Bezerra

  2014-04-01

  Full Text Available Introdução: As atividades laborais, de modo geral, expõem os trabalhadores a riscos ocupacionais dos mais variados. Esses riscos incluem agentes físicos, químicos, ergonômicos, de acidentes e biológicos. O contato rotineiro com esses últimos deve ser motivo de reflexão e intervenção. Objetivo: Descrever os aspectos da biossegurança na odontologia. Métodos: Foi realizada uma revisão do estado da arte, adotando-se critérios para análise dos trabalhos mais diretamente relacionados à prática odontológica. A partir dos descritores controlados (DeCS "biossegurança" e "odontologia", procederam-se a busca na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, na Scientific Electronic Library Online, na National Library of Medicine e na Biblioteca Cochrane. Resultados: Com a associação entre os DeCS, chegou-se a 66 artigos, porém, após refinamento foram incluídos nesta revisão 12 artigos. Nos resultados foi evidenciado que a produção científica sobre biossegurança é vasta, bem como é ampla na odontologia, contudo, quando da concentração de trabalhos contempladores da associação dos termos biossegurança e odontologia, a quantidade de estudos diminui consideravelmente. Não obstante, as pesquisas foram, em sua maioria, desenvolvidas por estudiosos nacionais, da região nordeste e evidenciaram que o conhecimento e a adoção de medidas de segurança biológica na área ainda são insuficientes para garantir a proteção da equipe e dos pacientes qualitativamente. Conclusão: Sugere-se que as normas de precaução padrão sejam seguidas rigidamente e que ações de educação sejam promovidas entre os profissionais.

 9. Kaos og orden : En lesning av visuelle og postmodernistiske nedslag i Simon Strangers Mnem

  OpenAIRE

  Meling, Kine Holden

  2011-01-01

  This dissertation is a reading of Simon Strangers Mnem (2008) with emphasis on the relationship between architecture and literature. The first chapter presents my choice of author, Mnem's reception and the approach, issues and methodological considerations of the dissertation. The introduction shows that Strangers' novel seems chaotic and several aspects of the text invite the reader to different apprehensions. My dissertation therefore extends to a number of fields, the ...

 10. Možnosti in vitro mikropropagace lesních dřevin

  OpenAIRE

  Laštovková, Lenka

  2012-01-01

  My bachelor work deals with in vitro propagation of forest tree species. There is description of various methods of multiplication, both generative and vegetative. Main focus is put on in vitro propagation – there is a desription of this method, history, it´s advantages and disadvantages, její výhody, nevýhody. Also there is a description of nutrient medium production and transfer of the sterile plant into non-sterile conditions. At the end, there is a comparison of clasical methods of propag...

 11. Zákony a tělesné výchově

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubal, Petr

  Praha: Academia, 2011 - (Knapík, J.; Franc, M.), s. 1067-1068. (Šťastné zítřky. 5). ISBN 978-80-200-2019-2 R&D Projects: GA ČR GPP410/11/P779 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520 Keywords : laws * lifestyle * communism Subject RIV: AB - History

 12. Československý svaz tělesné výchovy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubal, Petr

  Praha: Academia, 2011 - (Knapík, J.; Franc, M.), s. 221. (Šťastné zítřky. 5). ISBN 978-80-200-2019-2 R&D Projects: GA ČR GPP410/11/P779 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520 Keywords : ČSTV * lifestyle * communism Subject RIV: AB - History

 13. Účetní zobrazení lesních porostů

  OpenAIRE

  Valková, Veronika

  2013-01-01

  The aim of this bachelor thesis is analyze and comparison two different accounting approach for forest stands on forest land. This is presented by the Czech legal regulations for accounting and the International Financial Reporting Standards (IFRS). The Czech legal norms do not allow report and evalutate fores stands as individual item in the accounting of forest business. Evaluation of forest stands is not separeted for evaluation of lands. The International Financial Reporting Standards res...

 14. Lesní řemesla v raném novověku: koncept

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Woitsch, Jiří

  2010-01-01

  Roč. 97, č. 4 (2010), s. 337-360. ISSN 0009-0794 R&D Projects: GA AV ČR KJB900580701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : forest products * forest exploitation * environmental history * traditional subsistence * charcoal * potash * tar Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology Impact factor: 0.343, year: 2010

 15. Distribution and geochemistry of the REE in the small catchment Lesní potok, Czech Republic

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Špičková, Jitka; Navrátil, Tomáš; Skřivan, Petr; Rohovec, Jan; Mihaljevič, M.

  Prague: Ministry of the Environment CR ; Czech Hydrometeorological Institute; Charles University Environment Center; Czech Geological Survey, 2005 - (Hůnová, I.). s. 364-364 ISBN 80-86690-25-3. [ Acid Rain 2005. International Conference on Acid Deposition /7./. 12.06.2005-17.06.2005, Prague] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA205/04/0060 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : REE * small catchment * soil Subject RIV: DD - Geochemistry

 16. Jeleň sika je hrozbou pre jeleňa lesného

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 5 (2013), s. 6-8. ISSN 1336-5568 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : cross-breeding * inter-specific hybridisation * DNA analysis * microsatellite loci Subject RIV: EG - Zoology

 17. lesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Lucie

  2013-01-01

  In last several years the amount of physical activities during our day time seriously decreased. That phenomenon was caused by reduction of physically demanding works in our jobs and sitting way of spending free time. The result of the previous fact is population fitness worsening and consequently worsening of the labour productivity and health condition. The fitness is tightly connected with the relationship between a man and a movement and sporting activities. It should become the important...

 18. Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Novák, P.; Roleček, Jan

  2015-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2015), s. 3-48. ISSN 1212-3560 R&D Projects: GA ČR GB14-36079G Institutional support: RVO:67985939 Keywords : phytosociology * plant recording * south-western Moravia Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 19. Preference semen lesních dřevin norníkem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Schrommová, V.; Heroldová, Marta

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 172-173 ISBN 978-80-87189-03-0. [Zoologické dny. 12.02.2009-13.02.2009, Brno] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : bank vole * lime tree seeds * sycamore seeds * Norway maple seeds * diet preference Subject RIV: GK - Forestry

 20. Lesní hlodavci: spotřeba semen dubu a buku (experiment)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Heroldová, Marta; Suchomel, J.; Homolka, Miloslav; Schrommová, V.

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2008 - (Bryja, J.; Nedvěd, O.; Sedláček, F.; Zukal, J.). s. 66-67 ISBN 978-80-87189-00-9. [Zoologické dny. 14.02.2008-15.02.2008, České Budějovice] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : Forest rodents * oak and beech mast * consumption Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 1. The solubility of Cr(OH)3(am) in concentrated NaOH and NaOH-NaNO3 solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chromium is a major component of the Hanford waste tank sludges, and the presence of Cr in the sludges is a significant concern in the disposal of these sludges because Cr can interfere with the formation of waste glasses. One of the current pretreatment strategies for removing constituents that can interfere with glass formation, such as P and Cr, is to wash/dissolve the sludges in basic NaOH solutions. The solubility of Cr(OH)3(am) was measured in concentrated NaOH ranging in concentration from 0.1M to 6.0M and in NaOH-NaNO3 solutions with fixed NaOH concentration and variable NaNO3 concentration at room temperature (22--23 C). Equilibrium between solids and solutions was approached relatively slowly and required approximately 60--70 days before steady-state concentrations were reached. A thermodynamic model, based upon the Pitzer equations, was developed from the solubility data in NaOH, which includes only two aqueous Cr species (Cr(OH)4- and NaCr(OH)4(aq)) and ion-interaction parameters for Na+ with Cr(OH)4-. This model was then tested in the mixed NaOH-NaNO3 solutions and found to be reliable

 2. Laser trapping of 21Na atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  This thesis describes an experiment in which about four thousand radioactive 21Na (tl/2 = 22 sec) atoms were trapped in a magneto-optical trap with laser beams. Trapped 21Na atoms can be used as a beta source in a precision measurement of the beta-asymmetry parameter of the decay of 21Na → 21Ne + Β+ + ve, which is a promising way to search for an anomalous right-handed current coupling in charged weak interactions. Although the number o trapped atoms that we have achieved is still about two orders of magnitude lower than what is needed to conduct a measurement of the beta-asymmetry parameter at 1% of precision level, the result of this experiment proved the feasibility of trapping short-lived radioactive atoms. In this experiment, 21Na atoms were produced by bombarding 24Mg with protons of 25 MeV at the 88 in. Cyclotron of Lawrence Berkeley Laboratory. A few recently developed techniques of laser manipulation of neutral atoms were applied in this experiment. The 21Na atoms emerging from a heated oven were first transversely cooled. As a result, the on-axis atomic beam intensity was increased by a factor of 16. The atoms in the beam were then slowed down from thermal speed by applying Zeeman-tuned slowing technique, and subsequently loaded into a magneto-optical trap at the end of the slowing path. The last two chapters of this thesis present two studies on the magneto-optical trap of sodium atoms. In particular, the mechanisms of magneto-optical traps at various laser frequencies and the collisional loss mechanisms of these traps were examined

 3. $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction study for spectroscopy of $^{21}$Na

  CERN Document Server

  Cha, S M; Kim, A; Lee, E J; Ahn, S; Bardayan, D W; Chipps, K A; Cizewski, J A; Howard, M E; Manning, B; O'Malley, P D; Ratkiewicz, A; Strauss, S; Kozub, R L; Matos, M; Pain, S D; Pittman, S T; Smith, M S; Peters, W A

  2015-01-01

  The $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction was measured at the Holifield Radioactive Ion Beam Facility at Oak Ridge National Laboratory in order to better constrain spins and parities of energy levels in $^{21}$Na for the astrophysically important $^{17}$F($\\alpha, p$)$^{20}$Ne reaction rate calculation. 31 MeV proton beams from the 25-MV tandem accelerator and enriched $^{24}$Mg solid targets were used. Recoiling $^{4}$He particles from the $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction were detected by a highly segmented silicon detector array which measured the yields of $^{4}$He particles over a range of angles simultaneously. A new level at 6661 $\\pm$ 5 keV was observed in the present work. The extracted angular distributions for the first four levels of $^{21}$Na and Distorted Wave Born Approximation (DWBA) calculations were compared to verify and extract angular momentum transfer.

 4. Na/beta-alumina/NaAlCl4, Cl2/C circulating cell

  Science.gov (United States)

  Cherng, Jing-Yih; Bennion, Douglas N.

  1987-01-01

  A study was made of a high specific energy battery based on a sodium negative electrode and a chlorine positive electrode with molten AlCl3-NaCl electrolyte and a solid beta alumina separator. The basic performance of a Na beta-alumina NaAlCl4, Cl2/C circulating cell at 200 C was demonstrated. This cell can be started at 150 C. The use of melting sodium chloroaluminate electrolyte overcomes some of the material problems associated with the high working temperatures of present molten salt systems, such as Na/S and LiAl/FeS, and retains the advantages of high energy density and relatively efficient electrode processes. Preliminary investigations were conducted on a sodium-chlorine static cell, material compability, electrode design, wetting, and theoretical calculations to assure a better chance of success before assembling a Na/Cl2 circulating cell. Mathematical models provide a theoretical explanation for the performance of the NaCl2 battery. The results of mathematical models match the experimental results very well. According to the result of the mathematical modeling, an output at 180 mA/sq cm and 3.2 V can be obtained with optimized cell design.

 5. A study on equilibria in the quaternary system Na2 B4 O7-Na2 SO4-NaCl-H2 O at 288 K%Na2B4O7-Na2SO4-NaCl-H2O四元体系288K相平衡研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  桑世华; 赵相颇; 钟丝摇; 张俊杰

  2013-01-01

  Solubilities and densities of solution in the quaternary system NaCl-Na2 SO4-Na2 B4 O7-H2 O at 288 K were studied by iso-thermal equilibrium method.Based on the solubility data ,the phase diagram of the quaternary system was plotted ,which consists of three univariant curves,one invariant point and three crystallization fields corresponding to NaCl ,Na2B4O7· 10H2O and Na2SO4· 10H2O.The experimental results show that sodium chloride (NaCl)had the salting-out effect on sodium borate(Na2B4O7)and sodi-um sulphate(Na2SO4).% 采用等温溶解平衡法研究了四元体系Na2 B4 O7-Na2 SO4-NaCl-H2 O 在288 K的相平衡关系,测定了平衡液相的溶解度及其密度。由研究结果知该四元体系为简单共饱和型,无复盐及固溶体形成。根据实验数据绘制了相应的相图。相图中有一个共饱点,三条单变曲线,三个结晶区平衡固相分别为:Na2 B4 O7·10H2 O, Na2 SO4·10H2 O和NaCl。实验结果表明NaCl对Na2 B4 O7和Na2 SO4有盐析作用,并简要讨论了实验结果。

 6. IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZAPOSLITVE NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE

  OpenAIRE

  Kozamernik, Neva

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava vlogo in pomen izobraževanja svetovalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje na Območni enoti Ljubljana v povezavi s svetovanjem in pomočjo brezposelnim osebam. Kajti spremembe zunanjega okolja

 7. Transport of Na48 Drift Chambers to Dubna

  CERN Multimedia

  GOLOVATYUK, V

  2010-01-01

  On 22 July, in the occasion of the departure of the Na48 Drift Chambers from CERN, Mikhail Itkis (acting Director of the JIINR) and Rolf Heuer (CERN Director General) visited the NA62 experimental area.

 8. Hidroginástica na terceira idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Campos de Paula

  1998-02-01

  Full Text Available O processo de envelhecimento no indivíduo saudável está relacionado com inúmeras alterações psicológicas e físicas que interferem na área motora, concorrendo para a inatividade e contribuindo para o aparecimento e agravamento de determinadas doenças, além de influenciar negativamente a realização das atividades de vida diária. Portanto, a prática de atividade física é fundamental para o idoso, não só na prevenção de doenças como na reabilitação de suas habilidades motoras, promovendo um estilo de vida saudável que é fator preponderante para a melhoria da qualidade de vida. Contudo, algumas precauções devem ser adotadas na prescrição da atividade direcionada para o idoso, a fim de que esta seja segura e prazerosa. Dentre os exercícios mais adequados aos idosos estão a caminhada, o ciclismo, a natação e a hidroginástica. Devido a sua grande procura, a hidroginástica vem aumentando o número de adeptos na terceira idade. Ela propicia ao idoso o aumento de sua capacidade aeróbia, força muscular, flexibilidade articular e o treinamento de habilidades específicas como equilíbrio e coordenação motora. Soma-se ainda o fato de esta atividade oferecer ambiente de relaxamento e incentivo ao contato social, atuando no combate ao estresse, depressão, na melhoria da autopercepção corporal e da auto-estima. Devemos, então, estar atentos às particularidades da hidroginástica, a fim de aproveitar todas as vantagens que esta oferece para o programa de exercícios direcionado para a terceira idade.

 9. Na2CO3和NaHCO3胁迫对菊苣种子萌发的影响%Effects of Na2CO3 and NaHCO3 Stress on Seed Germination of Chicory

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭丹丹

  2013-01-01

  [目的]为研究Na2CO3和NaHCO3等碱性盐对植物的胁迫伤害提供依据.[方法]用不同浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液处理菊苣种子,并对其发芽率、发芽势、根长、苗长和鲜重等生理指标进行研究.[结果]低浓度Na2CO3和NaHCO3对萌发后菊苣的苗长、根长和鲜重有一定的促进作用,但对根苗比的影响表现为抑制.[结论]低浓度Na2CO3和NaHCO3对种子萌发有增效效应.%[Objective] The research aimed to provide the basis for the study of the damage of the stress of basic salt such as Na2CO3 and NaHCO3 on the plants.[Method] Chicory seeds were treated with Na2CO3 and NaHCO3 solution of different concentration.The physiological indicators such as germination rate,germination potential,root length,seedling length and fresh weight were studied.[Result] A low concentration of Na2CO3 and NaHCO3 could promote germination rate,germination potential,then promote seedling length,root length and fresh weight after germination.However,it showed the performance for suppression on the ratio of root and shoot.[Conclusion] A low concentration of Na2CO3 and NaHCO3 had synergistic effect on chicory seed germination rate and germination potential.

 10. ODGOVORNO ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE: PROVJERA KONSTRUKTA NA HRVATSKOM UZORKU

  OpenAIRE

  Penezić, Zvjezdan; Rak, Ivana; Slišković, Ana

  2013-01-01

  Osnovni cilj ovog istraživanja bila je provjera konstrukta odgovornoga organizacijskog ponašanja na hrvatskom uzorku ispitanika. Ispitivanje je provedeno metodom ankete na 195 zaposlenika u bankama. Rezultati su potvrdili postojanje pet dimenzija konstrukta: altruizam, savjesnost, građanske vrline, uljudnost i fer ponašanje te upozorili na razlike u pojedinim dimenzijama konstrukta s obzirom na sociodemografske osobine. Ispitanici jedino dimenziju altruizma doživljavaju p...

 11. RAZVOJ INTELIGENTNEGA OKOLJA ZA PAMETNI DOM NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Pogorevc, Simon

  2013-01-01

  Magistrska naloga najprej poda pregled sistemov za inteligentni dom, kot jih dandanes že poznamo. V nadaljevanju podajamo zasnovo inteligentnega okolja za pametni dom na ARM platformi. Sledi še razvoj sistema inteligentnega okolja na strojni platformi z ARM procesorjem. Za platformo smo izbrali procesor LPC1768 in razvili vse potrebne vhodno-izhodne module. Pri razvoju smo uporabili programski paket Altium Designer za načrtovanje strojne platforme in tudi za samo načrtovanje vezja. Za razvoj ...

 12. Void Formation in Heavily Irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  Vainshtein, D.I.; Dubinko, V.I.; Turkin, A.A.; Hartog, H.W. den

  1999-01-01

  Experimental and the oretical results are presented on the formation of voids discovered recently in havily irradiated NaCl. Experimental data show that for NaCl samples with particular dopants, the development of radiation damage, such as Na-colloids, chlorine inclusions and voids does not show a s

 13. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 14. Explosive phenomena in heavily irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  denHartog, HW; Vainshtein, DI; Matthews, GE; Williams, RT

  1997-01-01

  In heavily irradiated NaCl crystals explosive phenomena can be initiated during irradiation or afterwards when samples are heated to temperatures between 100 and 250 degrees C. During irradiation of NaCl Na and Cl-2 precipitates and void structures are produced along with the accumulation of stored

 15. Culturas empresarias na África Lusófona

  OpenAIRE

  Jesuíno, Jorge Correia; Reis, Elizabeth

  1996-01-01

  Análise do papel dos empresários nacionais na transição para a economia de mercado na África Lusófona, tendo por base o problema das "culturas empresariais". Caracterização das "culturas empresariais" emergentes na África Lusófona.

 16. Pishanite i vizuelnite izvori za tradicionalnite igra za krajot na XlX i pochetokot na XX vek

  OpenAIRE

  Janevski, Vladimir

  2011-01-01

  Najranite podatoci vo literaturata koi se odnesuvaat direktno na tradicionalnoto igranje, formata, oblikot, stilot i repertoarot, poteknuvaat od krajot na XlX i pochetokot XX vek. Naporedno so literaturnite izvori se pojavuvaat i prvite vizuelni izvori vo Makedonija

 17. Stress of Cl- is Stronger than That of Na+ on Glycine max Seedlings Under NaCl Stress

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LUO Qing-yun; YU Bing-jun; LIU You-liang

  2002-01-01

  Seedlings of six Glycine max cultivars were used to compare Cl- with Na+ in stress effects onsoybean seedlings under NaCl stress. Results showed that stress of NaCl on G. max seedlings was mainlycaused by Cl- and not by Na+. After treatment with isoosmotic solutions of Cl- (without Na+ ) and Na+ (with-out Cl-) respectively, fresh weight and height of G. max seedlings growing in solution of Cl- were much morestressed than those in solution of Na+. And the roots and leaves electrolyte leakage were much more increasedunder stress of Cl- than those under stress of Na+. Salt tolerance of G. max seedlings was mainly contributedto Cl- withheld in roots of seedlings to decrease its content in leaves.

 18. Luzes portuguesas na caverna do patriarcado brasileiro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constância Lima Duarte

  2013-09-01

  Full Text Available Novas cartas portuguesas revelou literariamente as diversas formas de opressão a que as mulheres estavam submetidas através dos séculos, pela distorcida mística imposta pelo patriarcalismo – verdadeira caverna que cerceava o pensamento das mulheres e seu lugar na sociedade. A publicação do livro das três marias contribuiu para a formação de um senso crítico, ampliou a consciência feminista, e propiciou o surgimento de uma literatura engajada também entre nós. O texto pretende refletir sobre a repercussão da publicação da obra na mídia impressa e entre as feministas brasileiras.

 19. Utjecaj sorte jabuke na kvalitetu suhog proizvoda

  OpenAIRE

  Dobričević, Nadica; Voća, Sandra; Pliestić, Stjepan; Magdić, D.

  2008-01-01

  Sorte jabuka Gloster, Jonagold, Idared, Melrose i Mutsu s pro-izvodnog područja sjeverozapadne Hrvatske ubrane su u tehnološkoj zriobi i skladištene u rashladnom prostoru na prosječnoj temperaturi od 2,0 oC i relativnoj vlazi zraka od 98% do užitne dospjelosti. Plodovi jabuka namijenjeni za sušenje očišćeni su i rezani na kockice veličine 1x1x1 cm. Količina mesa u analiziranim sortama je 63,37-75,46 %, količina kožica je 9,11-12,85 %, količina sjemene lože je 10,82-20,34 % i količina neupo...

 20. O ESTIGMA "DE MENOR" NA IMPRENSA ESCRITA

  OpenAIRE

  Vinicius Neder

  2009-01-01

  A representação dominante de crianças e adolescentes em situação de risco social na mídia contribui para estigmatizá-las. Neste trabalho, busca-se analisar como a repetição do termo “menor de idade” ou simplesmente “menor” favorece esse preconceito, no discurso jornalístico. O deslizamento semântico (do discurso jurídico para as manchetes de jornais) indica que a proteção à infância e juventude desfavorecida é um tema menor na pauta das questões sociais. Ao designar parcela importante da popu...

 1. Slip casting alumina with Na-CMC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ruys, A.J.; Sorrell, C.C. [Univ. of New South Wales, Sydney, New South Wales (Australia)

  1996-11-01

  Many forming methods are in common use for engineering ceramics. Of these, slip casting is an ideal forming method because of its low cost, simplicity and flexibility, potential for uniform particle packing and suitability to the production of articles of intricate shape. Slip casting nonclay materials, such as alumina, requires the use of both a deflocculant and a binder. There are many commercially available deflocculants and binders that can be tested in alumina casting slips. However, determination of a suitable deflocculant/binder combination and quantification of the optimal additions of the deflocculant/binder pair can be time consuming. Certain deflocculants are capable of acting as binders. One such additive is sodium carboxymethylcellulose (Na-cmc), a cellulose ether. Na-cmc is a powerful binder. It is a member of the carbohydrate binder group--the binder group with the strongest binding power. It is capable of acting as a deflocculant in glazes and nonclay casting slips.

 2. O Personal Trainer na Perspectiva do Marketing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele Biehl Bossle

  2011-03-01

  Full Text Available Esse estudo apresenta mapeamento das referências dedicadas à formação do personal trainer em bases de dados eletrônicas. Essa garimpagem revelou baixa produção científica sobre o assunto e mostrou que na literatura sobre personal trainer predominam livros com linguagem corrente no mundo dos negócios. Esses achados nos levaram a indagar sobre a força do discurso físico-empresarial, especialmente o marketing, na constituição desta ocupação profissional. Jeremy Rifkin, Zygmunt Bauman, Paula Sibilia e Denise Sant'Anna permitiram visualizar que o marketing dirigido ao personal trainer tem como tarefa reinventar, ressignificar e "repaginar" esta modalidade de serviço em nome da sobrevivência no disputado mercado da vida ativa.

 3. KONGENITALNA CISTIČNA ADENOMATOIDNA MALFORMACIJA

  OpenAIRE

  VLADAREANU, Radu; Pelinescu-Onciul, Dimitrie; Zvânca, Mona; Mihalescu, Doina

  2007-01-01

  Cistična adenomatoidna malformacija pluća (CACM) je rijetka bolest s pojavnošću od 1/25 000 do 1/35 000 trudnoća, razvojna pogrješka koja nastaje preraštanjem terminalnih respiratornih mjehurića. Prenatalna dijagnoza se zasniva na ultrazvučnom prikazu hiperehogenog tumora pluća, koji može biti mikrocističan i makrocističan. Pri bolesti može nastati pomak medijastinuma, fetalni hidrops ili polihidramnios. Ishod je loš u bilateralnim slučajevima, u onima s hipolazijom pluća i fetalnim hidropsom...

 4. Jogos teatrais na escola pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Ottoni Vaz Japiassu

  1998-07-01

  Full Text Available O artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa etnográfica que acompanha aspectos do desenvolvimento cultural de pré-adolescentes com a linguagem teatral em classe multisseriada, através do ensino regular de Teatro, em escola de ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo-SP. Os dados obtidos permitem afirmar que a linguagem cênica contribui na conscientização das novas possibilidades de significação da palavra na prática discursiva.The article shows partial results of ethnographic research in which kids are observed in their cultural development process with theater classes in public school education in São Paulo/Brazil. The data colected indicates that the use of theater games in school education helps students to be aware of a word’s new meaning possibilities in human comunication.

 5. Stres na delovnem mestu varnostnika : magistrsko delo

  OpenAIRE

  Resnik, Anja

  2012-01-01

  V današnjem času skoraj ni delovnega mesta, ki ne bi zahteval dobre psihične in fizične kondicije zaposlenega. Pri delu se človek srečuje s pritiski in priča-kovanji nadrejenih, na stres vplivajo tudi odnosi s sodelavci, zadovoljstvo z delom, ki ga človek opravlja, delovni pogoji, organizacija dela. Stres povzroča ljudem številne težave, zaradi katerih nastane tudi precejšna škoda za organizacijo in družbo kot celoto. Stresna služba je po vsem svetu daleč najpomembnejši povzročitelj stresa...

 6. NA62 experiment at CERN SPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozhuharov Venelin

  2014-01-01

  Full Text Available The NA62 experiment at SPS is a continuation of the long standing CERN kaon physics program. The high statistics and the unprecedent precision allow to probe the Standard Model and test the description of the strong interactions at low energy. The final results on the the lepton universality test by measuring the ratio RK = Γ(K+ → e+ν/Γ(K+ → µ+ν and the study of the K± → π±γγ decay are presented. The major goal of the NA62 experiment is to perform a measurement of the Br(K+ → π+νν̄ with a precision of 10% in two years of data taking. The detector setup together with the analysis technique is described.

 7. Temeljna načela timskog rada

  OpenAIRE

  Nikić, Mijo

  2004-01-01

  U članku su – interdisciplinarnim pristupom – obrađena temeljna načela timskog rada. Analizirane su zapreke i kočnice timskog rada, kompetencije potrebne za uspješno djelovanje radnog tima, motiviranje osoba u timskom radu te glavne oznake uspješnog vođe timskog rada. Doneseni su i savjeti sv. Petra apostola vođama Crkve, koji se mogu primijeniti na vođe bilo kojeg timskog rada. Ideje izložene u ovom članku trebale bi pomoći da više vrednujemo timski rad i postanemo što svjesniji dinamike i p...

 8. UPORABA KODE QR NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Taciga, Matej

  2013-01-01

  V diplomski nalogi je opisan je razvoj aplikacije za mobilno napravo na platformi Windows Phone, ki omogoča branje QR kode. Aplikacijo smo razvili v programskem jeziku C#. Zajete in opisane so možnosti uporabe QR kode. Opisano je testiranje obstoječih aplikacij s QR čitalci. Predstavljena sta tudi razvoj in struktura QR kode. S primerom je razloženo kako so podatki zakodirani v kodo.

 9. The NA48 liquid krypton calorimeter

  CERN Document Server

  Gorini, B

  1997-01-01

  The NA48 collaboration goal is to measure the CP violation parameter Re(ɛl/ɛ) at the level of 2 × 10−4. The neutral Kaon decays will be reconstructed by an electromagnetic liquid Krypton calorimeter with fine granularity and a volume almost totally sensible, to obtain excellent position and energy resolution, as well as time resolution. A description of the detector, results from tests of a prototype and the status of the final calorimeter are reported.

 10. SPLETNA TRGOVINA NA PRIMERU PORTALA EBAY

  OpenAIRE

  Babić, Aleksandra

  2012-01-01

  Prilagajanje spremembam v poslovnem okolju je temeljnega pomena za obstoj slehernega podjetja. Sodobno trženje postaja temeljna filozofija vseh sodobnih, tržno usmerjenih podjetij. Z elektronskim poslovanjem so podjetja s pomočjo računalnikov in informatizacije procesov posodobila del ali celotno poslovanje, kot na primer komunikacijo z dobavitelji in odjemalci, skladiščenje, distribucijo, trženje, prodajo in podobno. Vendar je elektronska trgovina le del elektronskega poslovanja podjetja. ...

 11. Latest results from the NA57 experiment

  OpenAIRE

  Bruno, Giuseppe Eugenio

  2005-01-01

  The NA57 experiment at the CERN SPS has measured the production of strange and multi-strange particles in Pb-Pb (and p-Be) collisions at mid-rapidity. The collective dynamics of the collision is studied in the transverse and longitudinal directions as a function of centrality and beam momentum and analysed based on hydrodynamical models. Central-to-peripheral nuclear modification factors at 158 A GeV/c are presented and compared with other measurements and theory.

 12. NA49: lead-lead collisions

  CERN Multimedia

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as the quark-gluon plasma.

 13. Prepoznavanje osobe u forenzici na temelju glasa

  OpenAIRE

  Kovač, Zlatko

  2012-01-01

  Članak opisuje analizu ljudskog glasa sa svrhom identifikacije osobe po njezinom glasu, odnos-no govoru. Navedene su osnovne značajke govora, načini ispitivanja ljudskog glasa, osnovne komponente glasa kao i računalni alati za obradu glasa. Cilj je članka potaknuti interes za raz-voj vještačenja zvuka u Ministarstvu unutarnjih poslova RH.

 14. Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi

  OpenAIRE

  Zagorec, Mijo

  2003-01-01

  U radu je istaknuto da cijevi od polivinilklorida, politilena i polipropilena imaju drugačija mehanička svojstva od krutih tradicionalnih kanalizacijskih cijevi. Opisana su trostruka laboratorijska ispitivanja otpornosti kanalizacijskih cijevi od tvrdog polivinilklorida na tjemeni tlak da se ustanovi koje vertikalno stalno i pokretno opterećenje mogu izdržati te cijevi pri određenom deformiranju i koliko zbijeni materijal uokolo cijevi sudjeluje u preuzimanju toga tlaka.

 15. Acetylene diffusion in Na-Y zeolite

  Indian Academy of Sciences (India)

  S Mitra; S Sumitra; A M Umarji; R Mukhopadhyay; S Yashonath; S L Chaplot

  2004-08-01

  Study of diffusivity of acetylene adsorbed in Na-Y zeolite by quasi-elastic neutron scattering (QENS) measurements at temperatures of 300, 325 and 350 K is reported. A model in which the acetylene molecules undergo random-walk diffusion characterized by a Gaussian distribution of jump lengths inside zeolite cages describes the data consistently. The diffusion constant, residence time between jumps and root mean square jump length are determined.

 16. Prototype calorimeters for the NA3 experiment

  CERN Multimedia

  1975-01-01

  The NA3 Experiment was set-up on the North Area of the SPS by the CERN/ Ecole Polytechnique/College de France/ Orsay/Saclay Collaboration, to study high transverse momentum leptons and hadrons from hadron collisions. The calorimeters measured the energy of hadrons (prototype on the right) and leptons (prototype on the left). They used a new type of plastic scintillator (plexipop). (see CERN Courier of November 1975) energy (prototype on the right)

 17. New results from the NA57 experiment

  CERN Document Server

  Bruno, G; Bacon, P A; Badalà, A; Barbera, R; Belogianni, A; Bhasin, A; Bloodworth, Ian J; Bombara, M; Bruno, G; Bull, S A; Caliandro, R; Campbell, M; Carena, W; Carrer, N; Clarke, R F; Dainese, A; De Haas, A P; De Rijke, P C; Di Bari, D; Di Liberto, S; Divià, R; Elia, D; Evans, D; Fanebust, K; Fayazzadeh, F; Feofilov, G A; Fini, R A; Ganoti, P; Ghidini, B; Grella, G; Helstrup, H; Henriquez, M; Holme, A K; Jacholkowski, A; Jones, G T; Jovanovic, P; Jusko, A; Kamermans, R; Kinson, J B; Knudson, K; Kolojvari, A A; Kondratiev, V; Králik, I; Kravcakova, A; Kuijer, P; Lenti, V; Lietava, R; Løvhøiden, G; Manzari, V; Martinská, G; Mazzoni, M A; Meddi, F; Michalon, A; Morando, M; Nappi, E; Navach, F; Norman, P I; Palmeri, A; Pappalardo, G S; Pastircák, B; Pisút, J; Pisútová, N; Posa, F; Quercigh, Emanuele; Riggi, F; Röhrich, D; Romano, G; Safar, K; Sándor, L; Schillings, E; Segato, G F; Sené, M; Sené, R; Snoeys, W; Soramel, F; Spyropoulou-Stassinaki, M; Staroba, P; Toulina, T A; Turrisi, R; Tveter, T S; Urbán, J; Valiev, F F; Van den Brink, A; Van de Ven, P; Van de Vyvre, P; van Eijndhoven, N; Van Hunen, J J; Vascotto, Alessandro; Vik, T; Villalobos Baillie, O; Vinogradov, L I; Virgili, T; Votruba, M F; Vrláková, J; Závada, P

  2002-01-01

  We report results from the experiment NA57 at CERN SPS on hyperon production at midrapidity in Pb-Pb collisions at 158 $A$ GeV/$c$ and 40 $A$ GeV/$c$. $\\Lambda$, $\\Xi$ and $\\Omega$ yields are compared with those from the STAR experiment at the higher energy of the BNL RHIC. $\\Lambda$, $\\Xi$, $\\Omega$\\ and preliminary $K_S^0$ transverse mass spectra are presented and interpreted within the framework of a hydro-dynamical blast wave model.

 18. Sodobna forenzična fotografija

  OpenAIRE

  Ličar, Mitja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu avtor predstavi osnove fotografije. Opredeli osnovne parametre za pravilno eksponiranje fotografije, pojem globinske ostrine, predstavi objektive ter del nameni svetlobi, kontrastu vira svetlobe in svetlobnih odbojev. V nadaljevanju specificira fotografijo v forenzični vlogi. Opredeli situacijski posnetek, posnetek relativne bližine in bližnji posnetek. Osredini se na teorijo fotografiranja krvnih sledov. Predstavi problematične površine nahajanja krvnih sledi, uporabo kemi...

 19. Bestiarium Zofii Nałkowskiej

  OpenAIRE

  Janowska, Magdalena

  2005-01-01

  The thesis deals with motives of animals in Zofia Nałkowska’ s works. The motives which constitute a part of strategy used for the presentation that depicts one of the most ambiguous categories in the 20th century literary analysis. The main animal motives found in Nalkowska’s writings include pictures of fish, horses, butterflies, insects ans Swiss birds called „choucas”. All whose symbols have been discussed in this thesis from the feminist, or generally concerning women perspectiv...

 20. NA35: sulphur-gold collision

  CERN Multimedia

  1991-01-01

  In this image the real particles produced by the collision of a 6400 GeV sulphur ion with a gold target can be seen as they pass through a streamer chamber. Streamer chambers consist of a gas chamber through which a strong pulsed electric field is passed, creating sparks as a charged particle passes through it. The NA35 experiment, which was in operation in the 1980s, was part of CERN's ongoing heavy ion project.

 1. POGLEDI NA TEKMOVALNI SISTEM NOGOMETA V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Pavlović, Igor

  2011-01-01

  Zaradi množičnega udejstvovanja v športni panogi nogomet so potrebna pravila, da se doseže red. Pravila najdemo v pravnih aktih in moj cilj je bil, da ugotovim, kako se ti akti uporabljajo v praksi in kakšen pomen ima tekmovalni sistem. V današnjih časih so na sceni različni nogometaši

 2. VPLIV STATORSKEGA NAVITJA NA KARAKTERISTIKE ASINHRONSKEGA MOTORJA

  OpenAIRE

  Jakopič, Gorazd

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava vpliv statorskega navitja na karakteristike štiripolnega asinhronskega motorja z višino gredi 112 mm. Z izbranim statorskim paketom so v okviru diplomske naloge izračunane elektromagnetne in mehanske karakteristike za različne vrste statorskih navitij. Uporabljena so koncentrično porazdeljena navitja, in sicer: enoplastna, dvoplastna in kombinirana. Namen je izbrati takšno vrsto statorskega navitja, da bo trifazni asinhronski motor: - potreboval manjšo maso bakra n...

 3. Afasia adquirida na infância

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliana C. Wanderley

  1969-06-01

  Full Text Available São relatados dois casos de afasia em menina de 10 anos e menino de 8 anos, conseqüentes a lesão cerebral por projétil de arma de fogo no primeiro caso e septicemia com tromboflebite no segundo. Nos dois casos a evolução foi bastante favorável e ambos os pacientes apresentaram percepção praticamente normal com distúrbios na expressão oral que assumia várias vezes o tipo de lapso amnéstico. A expressão gráfica nos dois casos foi mais atingida como sonseqüência de estar menos automatizada. O fenômeno da perseveração foi notado na fala no primeiro caso e, na escrita, no seguno. Foi discutida a justificativa do diagnóstico e lembrado o diagnóstico diferencial com outros distúrbios da fala em crianças.

 4. NaI(Tl) response functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: 56Mn, 24Na, and 28Al. (Author)

 5. TRP-Na(+)/Ca(2+) Exchanger Coupling.

  Science.gov (United States)

  Harper, Alan G S; Sage, Stewart O

  2016-01-01

  Na(+)/Ca(2+) exchangers (NCXs) have traditionally been viewed principally as a means of Ca(2+) removal from non-excitable cells. However there has recently been increasing interest in the operation of NCXs in reverse mode acting as a means of eliciting Ca(2+) entry into these cells. Reverse mode exchange requires a significant change in the normal resting transmembrane ion gradients and membrane potential, which has been suggested to occur principally via the coupling of NCXs to localised Na(+) entry through non-selective cation channels such as canonical transient receptor potential (TRPC) channels. Here we review evidence for functional or physical coupling of NCXs to non-selective cation channels, and how this affects NCX activity in non-excitable cells. In particular we focus on the potential role of nanojunctions, where the close apposition of plasma and intracellular membranes may help create the conditions needed for the generation of localised rises in Na(+) concentration that would be required to trigger reverse mode exchange. PMID:27161225

 6. Parní kotel na biomasu

  OpenAIRE

  Szabó, Gergely

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se parním kotlem na biomasu. Hlavním cílem práce je popis stavby, funkce jednotlivých částí a regulace kotle. První část práce je věnována kotlům obecně, představuje typy paliva, zaměří se na kotle spalující tuhá paliva a popisuje parní generátor kotlů. Druhá část práce se zabývá konkrétním parním biomasovým kotlem, popisuje jeho hlavní části a pojednává o regulačních obvodech kotle.

 7. Automatický kotel na pelety

  OpenAIRE

  Sklenář, Vít

  2015-01-01

  Cílem této diplomové práce je rešerše automatických kotlů na dřevní pelety a jejich hořáků, konstrukční návrh automatického kotle na dřevní pelety, který zahrnuje výpočtovou a výkresovou část a na závěr technicko-ekonomické posouzení užití kotle pro zvolený objekt. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce se zabývá obecnými informacemi o peletách, automatických kotlech spalujících pelety, hořácích a normou, kterou tyto kotle musí plnit. Ve druhé části je proveden návrh auto...

 8. Resonances production from the NA60 experiment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Falco A.

  2012-11-01

  Full Text Available The NA60 experiment at the CERN SPS has studied light vector meson production in In-In collisions at 158A GeV. The ϕ meson was detected via both the K+K− and the μ+μ− decay channels. The yields and inverse slope parameters of the mT spectra observed in the two channels are compatible within errors, different from the large discrepancies seen in Pb-Pb collisions between the hadronic (NA49 and dimuon (NA50 decay channels. In the invariant mass region 0.2 1 GeV, the excess is found to be prompt, with remarkable differences with respect to the Drell-Yan process. The Teff slope parameter, extracted from the transverse mass spectra, shows a rise with mass up to the ρ, followed by a sudden decline for higher masses. The former is consistent with radial flow of a hadronic source, while the latter suggests a dominantly partonic emission source.

 9. NA1, NA1, NA1-trimethylinsulin--an insulin analogue with a quaternary amino group at the A1 terminus.

  Science.gov (United States)

  Drewes, S E; Magojo, H E; Gliemann, J

  1981-06-01

  By utilizing the differing reactivity of the amino groups in aqueous organic solvents, des-GlyA1-NB1,N epsilon B29-(Msc)2-insulin was prepared. Its reaction with the phenyl ester of N,N,N-trimethylglycine in the presence of N-hydroxysuccinimide afforded the crystalline NA1,NA1,NA1-trimethylinsulin analogue. In the fat cell assay this analogue has an activity of 49% and, in the mouse convulsion assay, it is 70%. PMID:7024089

 10. GVERILSKI MARKETING NA PRIMERU PODJETJA HIT D.D.

  OpenAIRE

  Rudan, Blaž

  2010-01-01

  V diplomskem delu sem se osredotočil na alternativo klasičnemu marketinškemu komuniciranju in sicer na ti. gverilski marketing. Pri delu sem skušal uporabiti čim bolj inovativne in presenetljive pristope marketinškemu komuniciranju, kar je nedvomno bistvena sestavina gverilskega marketinga. Gverilski marketing temelji, namesto na ogromnih finančnih sredstvih, na vloženem trudu, času in predvsem na dobršni meri domišljije oz. inovativnosti. Se pa gverilski marketing od klasičnega razlikuje še ...

 11. E-IZOBRAŽEVANJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

  OpenAIRE

  Novaković, Olivera

  2012-01-01

  Razvoj novih tehnologij (predvsem IKT) ima pomemben vpliv tudi na izobraževanje, zato si danes težko zamislimo študij na daljavo brez uporabe vsaj nekaterih oblik in tehnologij e-izobraževanja. Razvoj v tej smeri je prišel do točke, ko ko je potrebno tradicionalno delitev na klasično izobraževanje in izobraževanju na daljavo preoblikovati v delitev na klasično in odprto izobraževanje, kjer v kontekstu slednjega e-izobraževanje postaja njegova glavna komponenta. Velik pomen e-izobraževanj...

 12. LOGOTIPI SKOZI ČAS - NA PRIMERU OLIMPIJSKIH LOGOTIPOV

  OpenAIRE

  Žalik, Saša

  2014-01-01

  Skozi bogato in dolgo zgodovino olimpijskih iger je šport postal ena izmed največjih »industrij« na svetu. Sodobno oglaševanje se osredotoča na potrošnika predvsem na vizualen način. Ljudje se v prvi vrsti identificirajo z olimpijskimi igrami preko logotipa oz. olimpijskih krogov, ki spadajo med najbolj prepoznaven znak na svetu. V diplomski nalogi je bil predstavljen olimpijski logotip kot vizualna predstavitev svetovnega medijskega dogodka. Raziskan je bil razvoj logotipov olimpijskih ig...

 13. OBRAVNAVA BOLNIKOV PO ZDRAVLJENJU RAKA NA DEBELEM ČREVESU

  OpenAIRE

  Ljuljđuraj, Petar

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava rak na debelem črevesu in nadaljnjo rehabilitacijo pacienta po odpustu iz bolnišnice. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. V prvem delu diplomskega dela predstavimo debelo črevo, anatomijo, delovanje debelega črevesa in najpogostejše bolezni na debelem črevesu. Tu smo se predvsem osredotočili na rak debelega črevesa, ker je tretji najpogostejši rak na svetu in drugi najpogostejši v Evropi. Predstavili smo tudi način odkrivanja, pre...

 14. HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA

  OpenAIRE

  Jamnikar, Rok

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava hidravlične razmere na vodovodnem sistemu Rečica. Pri tem je poudarek predvsem na analizi tlačnih in pretočnih razmer s pomočjo uporabe ustreznega programskega orodja. Vsebina dela je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del zajema znanja, potrebna za ustrezno vzpostavitev hidravličnega modela, izračune ter analizo hidravličnih razmer, medtem ko se v praktičnem delu osredotočim na konkretno zasnovo vodovodnega sistema Rečica. Na podlagi zasnove...

 15. Vpliv sončnih elektrarn na napetostni profil

  OpenAIRE

  Zupanc, Karel

  2013-01-01

  Z vključevanjem sončnih fotonapetostnih elektrarn v elektroenergetski sistem lahko vplivamo na smer pretoka moči in posledično napetostni profil vzdolž nizkonapetostnega omrežja. Cilj magistrskega dela je bil na podlagi meritev in analitičnega orodja prepoznati ter ovrednotiti eventualne negativne vplive na napetostni profil. Ugotovili smo, da sončne fotonapetostne elektrarne na obravnavanem področju vplivajo na napetostni profil, vendar v mejah dovoljenega. To pa ne pomeni, da negativne...

 16. Kaštel Sv. Mihovila na otoku Ugljanu

  OpenAIRE

  Sorić, Sofija

  2012-01-01

  Namjera je rada svrnuti pažnju na veliku i dobro očuvanu srednjovjekovnu utvrdu na otoku Ugljanu koja je značajnu povijesnu ulogu odigrala u zadarsko-mletačkim sukobima 1345. i 1346. godine. Srednjovjekovni kaštel nalazi se na važnoj strateškoj točki u nadgledanju plovidbe u zadarskom akvatoriju te je vjerojatno nastao na mjestu ranije utvrde iz 6. stoljeća. Benediktinski samostan s crkvicom Sv. Mihovila smjestio se na mjestu utvrde najkasnije u 12. stoljeću, a djelovao je ...

 17. Reactions of metal oxides with molten NaPO3 + NaCl mixtures

  International Nuclear Information System (INIS)

  We consider the dissolution mechanism for iron (III), europium(III), and tin(IV) oxides in molten NaPO3 + NaCl that are responsible for the peak solubilities. We chose Fe2O3 as the basic material since this occurs in large amounts around damaged metal structures in rock salt mines in a proposed zone for storing vitrified radioactive wastes. Solubility measurement and paper chromatography show that Fe2O3 dissolves in molten NaPO3 + NaCl in air by reaction with the solvent to give double iron and sodium diphosphates and monophosphates in accordance with the initial solution-in-the-melt composition, the degree of equilibration, and the temperature. The elevated solubilities for initial NaCl contents close to 30 mole % are due to sodium triphosphates and tricyclophosphates present in these melts. Moessbauer spectroscopy confirms that double iron, europium and tin diphosphates and monophosphates containing sodium occur in these chloride-polyphosphate melts

 18. Acidosis differentially modulates inactivation in NaV1.2, NaV1.4, and NaV1.5 channels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PeterRuben

  2012-06-01

  Full Text Available NaV channels play a crucial role in neuronal and muscle excitability. Using whole-cell recordings we studied effects of low extracellular pH on the biophysical properties of NaV1.2, NaV1.4, and NaV1.5, expressed in cultured mammalian cells. Low pH produced different effects on different channel subtypes. Whereas NaV1.4 exhibited very low sensitivity to acidosis, primarily limited to partial block of macroscopic currents, the effects of low pH on gating in NaV1.2 and NaV1.5 were profound. In NaV1.2 low pH reduced apparent valence of steady-state fast inactivation, shifted the τ(V to depolarizing potentials and decreased channels availability during onset to slow and use-dependent inactivation. In contrast, low pH delayed open-state inactivation in NaV1.5, right-shifted the voltage-dependence of window current, and increased channel availability during onset to slow and use-dependent inactivation. These results suggest that protons affect channel availability in an isoform-specific manner. A computer model incorporating these results demonstrates their effects on membrane excitability.

 19. Kazališna umjetnost i Franjo Marković, s posebnim osvrtom na recepciju u novinama na njemačkom jeziku

  OpenAIRE

  Papić Bogadi, Valentina; Peklić, Ivan

  2012-01-01

  Autori u članku na temelju izvorne građe i literature opisuju djelatnost Franje Markovića vezanu uz kazalište. Na početku rada autori su prikazali kratki životopis Franje Markovića. Istaknuli su teoretske osnove Markovićeva rada koji se odnosi na kazališnu umjetnost. Autori su prikazali Markovića kao pisca dramskih djela, posebno se osvrnuvši na njegove drame u kazalištu. Markovićeve drame prikazivane su u Hrvatskom narodnom kazalištu, a kritike objavljivane u novinama. Osim kritika u novi...

 20. Synthesis of Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites from carbonized rice husk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites were prepared under hydrothermal conditions by NaOH dissolution of silica first from carbonized rice husk followed by addition of NaAlO2 and in situ crystallization of zeolites i.e., using a two-step process. When a one-step process was used, both Na-A and Na-X zeolites crystallized on the surface of carbon. Na-A or Na-X zeolite crystals were prepared on the porous carbonized rice husk at 90 deg. C for 2-6 h by changing the SiO2/Al2O3, H2O/Na2O and Na2O/SiO2 molar ratios of precursors in the two-step process. The surface area and NH4+-cation exchange capacity (CEC) of Na-A zeolite/porous carbon were found to be 171 m2/g and 506 meq/100 g, respectively, while those of Na-X zeolite/porous carbon composites were 676 m2/g and 317 meq/100 g, respectively. Na-A and Na-X zeolites are well-known microporous and hydrophilic materials while carbonized rice husk was found to be mesoporous (pores of ∼3.9 nm) and hydrophobic. These hybrid microporous-mesoporous and hydrophilic-hydrophobic composites are expected to be useful for decontamination of metal cations as well as organic contaminants simultaneously. - Graphical Abstract: Novel Na-X zeolite/porous carbon composite.

 1. The brute-force polarization of 23Na and the 23Na(n,γ)24Na reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  A Na target has been polarized by brute force to 22% and the γ radiation produced by polarized thermal neutron capture has been investigated. The 2+ channel spin contribution has been determined model independently and unambiguously for 22 primary transitions. The average 2+ channel contribution is 5.8(5)%. Spins of final levels are in agreement with previous assignments. For three levels spin restrictions have been made. The energies of positive parity levels are in agreement with a shell model calculation in the complete sd shell. (Auth.)

 2. Na+-K+ pump in chronic renal failure

  International Nuclear Information System (INIS)

  This review summarizes the evidence for the defect in Na+-K+ pump in chronic renal failure, considers the role of various factors in causing this defect, and discusses the clinical implications thereof. Intracellular Na is elevated in erythrocytes, leukocytes, and muscle cells from some patients with chronic renal failure (CRF). Recent evidence suggest that this elevation of cell Na may be, in large part, a consequence of decreased number of Na+-K+ pump units per cell. Maintenance dialysis over a period of weeks ameliorates the defect in intracellular Na+, and this improvement is contemporaneous with an increase in the number of Na+-K+ pump sites per cell. In erythrocytes with normal cell Na+, acute hemodialysis increases the rate of 22Na+ and 42K+ transport. Many factors such as the presence of retained toxic metabolite or circulating inhibitor in the uremic plasma, or biochemical changes produced by acute hemodialysis, may explain this finding. In cells with high cell Na+, the pump-mediated 42K+ transport is normalized at the expense of a raised cell Na+. The decreased muscle membrane potential in uremic subjects has been attributed to a decreased activity of Na+-K+ pump. The authors discuss the role of hormonal abnormalities and circulating inhibitors, which may cause an acute inhibition of the pump and of other factors such as K+ depletion, which may cause more chronic alterations. The implications of alteration of Na+ and K+ pump transport and raised cell Na+ on other non-pump-mediated transport pathways are discussed. Raised cell Na+ may be a marker for the adequacy of maintenance dialysis in patients with end-stage renal failure

 3. A coprecipitation technique to prepare NaNbO3 and NaTaO3

  Indian Academy of Sciences (India)

  V Samuel; A B Gaikwad; V Ravi

  2006-04-01

  A simple coprecipitation technique has been used successfully for the preparation of pure, ultrafine, single phases of NaNbO3 (NN) and NaTaO3 (NT). An alcoholic solution of ammonium carbonate and ammonium hydroxide was used to precipitate Na+ and Nb5+ (or Ta5+) cations under basic conditions as carbonate and hydroxide, respectively. On heating at 700°C, these precursors produce respective products. For comparison, both NN and NT powders were also prepared by the traditional solid state method. The phase purity and lattice parameters were studied by powder X-ray diffraction (XRD). The particle size and morphology were studied by scanning electron microscopy (SEM).

 4. Recovery of the heavy elements by NaY AND NaZSM-5 sorbant materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Porous sorbants as zeolites have a several applications in differents fiels: industrial gas purification, catalysis, transformation hydrocarbures prosesses and exchange ions. The hiogh capacity to exchange their cations with those of aqueous solutions was known (1). Since the accession of synthetic zeolites, these silicates have invaded the market and the firstindustrial applications were in exchange field. Studies at Battelle Northwest in Rchland, Washington have shown that zeolites may be used in treatment of radioactive wastes (2). The used method for storing the isotopes is based on selective removal by ion exchange. Clinoptilolite, zeolite (modernite), NaA, and AW-500 have been used. In this context, the present work deals with the recovery of heavy metals like lead and uranium using some microporous materials. The obtained results show that NaY faujasite and NaZSM-5 of the FAU- and MFI-type structure respectively are very effective in removing these elements from waste water

 5. Reaction of metal oxides with molten mixtures NaPO3+NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  By methods of solubility determination and paper chromatography it is shown, that Fe2O3 solution in NaPO3+NaCl melts in the air relizes due to its chemical interaction with solvent resulting in formation of iron and sodium binary di- and monophosphates depending on melt-solvent initial composition, its attainment of equilibrium state and experiment temperature. It is established, that oxides increased solubility in melts with NaCl initial content ∼30 mol.% is specified by sodium tri- and tricyclophosphates presence in the melts. On this basis of NGR-spectroscopy data the presence of iron, europium, tin and sodium binary di- and monophosphates in some chloride-polyphosphate melts is confirmed

 6. Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lacina, Jan; Vašátko, J.

  Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004 - (Polehla, P.), s. 189-195. (Geobiocenologické spisy. 9). ISBN 80-7175-787-1. [Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz.. Brno (CZ), 15.10.2004-16.10.2004] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KSK3046108 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906 Keywords : geobiocenoses * vascular plants * biodiversity changes Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 7. Specific oxidation pattern of soluble starch with TEMPO-NaBr-NaClO system.

  Science.gov (United States)

  Hao, Jie; Lu, Jiaojiao; Xu, Naiyu; Linhardt, Robert J; Zhang, Zhenqing

  2016-08-01

  Oxidized starch, one of the most important starch derivatives, has many different properties and applications. Currently, there are two ways to produce oxidized starch, through specific and nonspecific oxidation. Specific oxidation using the stable nitroxyl radical, 2,2,6,6-tetramethyl preparidinloxy (TEMPO), with NaBr and NaClO can produce oxidized starches with different properties under good quality control. In the current study, we examine the products of specifically oxidized starch. As the amount of oxidant and the temperature, two critical factors impacting the oxidation of starch were thoroughly investigated. Analysis of the molecular weight (MW), degree of oxidization (DO) and the detailed structures of corresponding products was accomplished using gel permeation chromatography with multi-angle laser light scattering (GPC-MALLS), infrared (IR) spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, and quadrapole time-of-flight mass spectrometry (Q/TOF-MS). According to the analytical results, the oxidation patterns of starch treated with specific oxidant TEMPO-NaBr-NaClO were established. When high amounts of oxidant was applied, more glucose residues within starch were oxidized to glucuronic acids (higher DO) and substantial degradation to starch oligosaccharides was observed. By selecting a reaction temperature of 25°C a high DO could be obtained for a given amount of oxidant. The reducing end sugar residue within oxidized starch was itself oxidized and ring opened in all TEMPO-NaBr-NaClO reactions. Furthermore, extra oxidant generated additional novel structures in the reducing end residues of some products, particularly in low temperature reactions. PMID:27112871

 8. Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe

  OpenAIRE

  Hrastnik, Miha

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo šestetažno armiranobetonsko stavbo z dvema kletnima etažama. Cilj naloge je ugotoviti razliko v potrebni količini armature v nosilnih elementih stavbe, če jo določimo glede na obremenitve iz potresnega projektnega stanja z upoštevanjem pravil standarda SIST EN 1992, ali z upoštevanjem obeh standardov SIST EN 1992 in 1998, ki predpisuje strožje konstrukcijske zahteve in predvideva uporabo postopka načrtovanja nosilnosti, kar povečuje varnost pri proje...

 9. Programar para prevenir : o uso do Scratch na segurança na internet

  OpenAIRE

  Lopes, Ana João Ribeiro; Coutinho, Clara Pereira

  2013-01-01

  O ambiente de programação Scratch, criado pelo MIT em 2007, permite criar facilmente histórias interativas, animações, jogos, música e arte e partilhar essas criações na web. O presente artigo apresenta um projeto de intervenção pedagógica supervisionada, com uma componente investigativa, que envolveu a utilização do Scratch, como estratégia para promover o desenvolvimento de competências e estruturar conhecimentos relativos à Segurança na Internet. O estudo foi implementado numa ...

 10. Osteoporose na infância e na adolescência

  OpenAIRE

  Campos Lúcia M. A.; Liphaus Bernadete L.; Silva Clóvis A. A.; Pereira Rosa M. R.

  2003-01-01

  OBJETIVO: Revisar a literatura acerca da osteoporose na infância e adolescência, abordando diagnóstico, prevenção e tratamento de osteopenia e osteoporose. FONTE DOS DADOS: Foram utilizadas informações através de revisão bibliográfica, realizada por busca direta de artigos científicos e por pesquisa nas bases de dados Medline e Lilacs, no período de 1992 a 2002. SÍNTESE DOS DADOS: O artigo é estruturado em tópicos, nos quais procura-se definir e classificar a osteoporose na infância, enfatiza...

 11. Fitoterápicos na odontologia: estudo etnobotânico na cidade de Manaus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. S. Evangelista

  2013-01-01

  Full Text Available O reconhecimento oficial da fitoterapia na odontologia no Brasil veio acompanhado de diversas lacunas na pesquisa científica e na utilização de plantas medicinais, especificamente para espécies vegetais com aplicação nas doenças da cavidade oral. O estado do Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, não possui um diagnóstico da aplicabilidade de plantas medicinais nos serviços de atenção Odontológica. Esse estudo propôs realizar um estudo do tipo quali-quantitativo, descritivo e exploratório visando o levantamento da comercialização de plantas medicinais e o estudo etnobotânico para identificação das principais plantas medicinais indicadas e utilizadas nas patologias orais nos atendimentos odontológicos ambulatoriais na cidade de Manaus. Foram entrevistados 197 usuários do serviço odontológico, 150 Cirurgiões-Dentistas, e 47 comerciantes credenciados na prefeitura Municipal de Manaus. A amostragem foi realizada por acessibilidade ou conveniência para os Cirurgiões-Dentistas, enquanto os usuários foram selecionados através de amostragem aleatória simples, e os comerciantes de plantas medicinais foram entrevistados em sua totalidade. Os resultados demonstraram a existência de comercialização de plantas medicinais para patologias orais, destacando-se as seguintes espécies: Pedra ume cãa (Aulomyrcia sphareocarpa, Crajiru (Arrabidae chica, além da planta, sem identificação botânica, conhecida popularmente como Sara tudo. Entre os Cirurgiões-Dentistas e entre os pacientes, apenas 8% e 7,61%, respectivamente, utilizaram plantas medicinais para alterações patológicas orais. Os autores concluíram que as plantas medicinais comercializadas na cidade de Manaus são utilizadas de maneira empírica e que, apesar da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC, novas políticas públicas de saúde devem inserir plantas medicinais e fitoterápicos de uso oral na rede pública de saúde na

 12. OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

  OpenAIRE

  Reisman, Nina

  2011-01-01

  Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta komunikacije ni naravna in ne predstavlja najboljšega ohranjanja gledalcev in poslušalcev. Začela se je uporabljati dvosmerna komunikacija. Trenutno v svetu najbolje poznan primer dvosmerne komunikacije je socialno omrežje F...

 13. Mikcijska ultrazvučna cistografija uz softver osjetljiv na kontrast u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa

  OpenAIRE

  Roić, Goran; Cvitković Roić, Andrea; Palčić, Iva; Miletić, Damir

  2014-01-01

  Razvojem tehnologije specifičnog softvera osjetljivog na kontrast i uvođenjem ultrazvučnog kontrastnog sredstva mikcijska ultrazvučna cistografija postala je rutinska metoda u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa u dječjoj dobi. Mnoge studije pokazuju da je osjetljivost ove metode veća u usporedbi s mikcijskom cistouretrografijom, a vrlo bitna prednost je izostanak korištenja ionizirajućeg zračenja. Posljednjih je godina sve viša svijest o potencijalnim štetnim učincima izloženosti ionizir...

 14. Glosa o narcyzmie na marginesie "Lodowych pól" Zofii Nałkowskiej

  OpenAIRE

  Zawiszewska, Agata

  2013-01-01

  The article suggests a reading of Nałkowska’s first work, treated as a literary study of narcissism. In "Lodowe pola" Nałkowska made an unsuccessful attempt to express the work through an inner narcissistic conflict, giving the protagonist, Janka Dernowiczówna, the qualities of narcissistic personality, such as individualism, dandyism, estheticism, Nietzsche-ism, atrophy of instinct, need for self-control, stage directing of life, and never-satisfied self love. The author also transferred her...

 15. »Orijentalna renesansa« na Pacifiku: orijentalizam, jezik i etnogeneza na britanskom Pacifiku

  OpenAIRE

  Ballantyne, Tony

  1999-01-01

  U članku autor sugerira da »orijentalna renesansa« koju je utemeljio Raymond Schwab nije ograničena na kontinentalnu Europu i Veliku Britaniju, nego je zapravo bila ključna, često zanemarivana nit u intelektualnom životu australoazijskih kolonija. Britanske imperijalne mreže, zajedno s cirkulacijom stručne periodike i monografija, osigurale su da je Britansko Carstvo temeljito oblikovalo intelektualnu kulturu Novog Zelanda u 19. stoljeću i da je ona bila istaknuta u debatama o podrijetlu i id...

 16. Mobilidade urbana na era digital: impactos do teletrabalho na mobilidade e espaço urbano

  OpenAIRE

  Baggi, Márcia S.; Moreno Delgado, Juan Pedro

  2012-01-01

  As cidades contemporâneas sofrem o efeito das Novas Tecnologias da Informação e comunicação – NTIC, as quais impactam na sua organização espacial e dinâmica urbana, remodelando-a em distintas esferas. Neste contexto, o presente artigo buscou identificar e analisar os impactos causados pelas NTIC na mobilidade e espaço urbano, através da análise do teletrabalho como estratégia de gerenciamento da mobilidade, que busca promover a eficiência e eficácia dos deslocamentos através da sua raci...

 17. 四元体系NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O348K相平衡研究%Study on Phase Equilibria for Quaternary System of NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O at 348 K

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张勇刚; 桑世华; 张凯杰; 胡富铭; 崔瑞芝

  2013-01-01

  The phase equilibria of the quaternary system of NaCl - NaBr - Na2SO4 - H2O at 348 K are investigated, and the solubility and density of the solution are determined by isothermal e-quilibrium method. The experimental results indicate that the quaternary system is the system with solid in the solution. Based on the experimental data, the phase diagram of the quaternary system is plotted, which consists of a univariant dissolution curve and two crystallization fields: Na ( Cl 、Br) and Na2SO4. The experimental results show that the sodium bromide has the salting - out effect on sodium chloride. Meanwhile, the rule of density is discussed briefly.%采用等温溶解平衡法研究了348 K下四元体系NaCl-NaBr-Na2 SO4-H2O的相平衡规律,测定了平衡液相的溶解度和密度.研究发现,四元体系NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O是含有固体溶液的体系.根据实验研究数据绘制了等温溶解度图,相图中只有一条单变量溶解曲线,两个结晶相区,平衡固相分别为Na(Cl、Br)和Na2SO4.实验结果表明,NaBr对NaCl具有盐析效应,并简要讨论了密度变化规律.

 18. 1 nA Beam position monitor

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new BPM system, based on resonant cavities, has been developed for measuring the transverse position of very low-intensity electron beams delivered to Experimental Hall B at the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) in Newport News. VA. The system requirements called for measuring down to 1 nA with a 100 m m resolution. The actual system is much better: it can measure down to 100 pA at the 100 m m required resolution. A 100 pA beam yields about 1 electron per bunch. Each 1 nA BPM utilizes three resonant RF cavities to determine the position of the beam: one cavity sensitive to X position, a second cavity sensitive to Y position, and a third cavity which measures intensity. The position cavities operate at room temperature in a dipole type mode at 1497 MHz and contain internal field perturbing rods in an arrangement similar to that of the CEBAF rf Separator cavities. The position cavities are electron beam welded assemblies made of copper plated stainless steel. The RF output signal from each cavity is processed using a down-converter and a DSP based commercial lock-in amplifier operating at 100 kHz. The lock-in amplifiers connect to the EPICS control system via an IEEE 488 bus. System features under development include intensity and position modulation measurement capabilities. This paper provides measured performance results and an updated overview of the installed and operational 1 nA BPM system. copyright 1998 American Institute of Physics

 19. Linguagens na TV Languages on tv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glaucia Guimarães

  2008-06-01

  Full Text Available Este artigo aborda questões relativas às estratégias discursivas utilizadas na produção dos textos televisivos. Com base na Análise Crítica de Discurso (ACD, nos termos em que é formulada por Norman Fairclough, o trabalho analisa os modos pelos quais as linguagens (incluindo materiais semióticos diversos são articuladas na/pela TV, sistematiza as relações entre a articulação de linguagens e a produção de efeitos de sentido, bem como os modos de sua inscrição nas tendências discursivas contemporâneas, a saber: democratização, tecnologização e comodificação. A partir das relações entre as práticas de linguagem e as tendências destacadas, o artigo tece considerações sobre as condições de produção de leituras críticas dos textos multimidiáticos, nas suas múltiplas dimensões: dos contextos e mecanismos da produção textual à pluralidade constitutiva de sua recepção.This paper deals with issues related to discursive strategies in the production of TV texts. Based on Critical Discourse Analysis (CDA, as formulated by Norman Fairclough, it analyzes the ways languages (including several semiotic materials are articulated in order to produce a range of wanted meaning effects, as well as the ways they are inscribed in the contemporary discursive trends discussed by the author, namely: democratization, technologization and commodification. Departing from the analysis of language practices and the discursive trends underlined, the paper aims at clarifying the multiple dimensions of multimedia conditions of production, focusing on both the context and the mechanisms and the diverse reception (reading possibilities.

 20. NaI(Tl) response functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M. [Universidad Autonoma de Zacatecas, Unidad Academica de Estudios Nucleares, Cipres No. 10, Fracc. La Penuela, 98068 Zacatecas, Zac. (Mexico); Benites R, J. L. [Centro Estatal de Cancerologia de Nayarit, Calz. de la Cruz 118 Sur, Tepic, Nayarit (Mexico); De Leon M, H. A., E-mail: fermineutron@yahoo.com.mx [Instituto Tecnologico de Aguascalientes, Av. Adolfo Lopez Mateos 1801 Ote., 20155 Aguascalientes, Ags. (Mexico)

  2015-09-15

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: {sup 56}Mn, {sup 24}Na, and {sup 28}Al. (Author)

 1. Dependence of thermoluminescence in LiF:Mg,Cu,Na,Si phosphor on Na dopant concentration and thermal treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new phosphor, LiF:Mg,Cu,Na,Si, has been developed in this laboratory for thermoluminescence. The thermoluminescence dependence on the concentration of Na dopant between 0 mol% and 0.45 mol% and thermal treatment between 240 deg. C and 310 deg. C was investigated. With an increase of Na concentration, the TL sensitivity and the main peak increase when the annealing temperature is less than 300 deg. C. With an increase of annealing temperature, the position of the main glow peak shifts markedly towards higher temperatures, irrespective of Na concentrations. The height of the main peak depends strongly on the annealing temperature. TL sensitivity remains stable at annealing temperatures from 260 deg. C to 300 deg. C for 0 mol% Na concentration, from 250 deg. C to 300 deg. C for 0.05 mol% N concentration, from 260 deg. C to 290 deg. C for 0.1 mol% Na concentration, from 260 deg. C to 280 deg. C for 0.2 mol% Na concentration, from 250 deg.C to 270 deg. C for 0.35 mol% Na concentration, or from 260 deg. C to 280 deg. C for 0.45 mol% Na concentration. The ratio of the intensity annealed at 310 deg. C to the intensity annealed at 260 deg. C seems to be reduced with an increase of Na concentration. Thermal susceptibility of LiF:Mg,Cu,Na,Si appears to be associated with the Na concentration. The lower the Na concentration, the less sensitive the TL is to annealing temperature. The optimum Na dopant concentration was found to be 0%

 2. Sprejem agresivnega pacienta na oddelek za psihiatrijo

  OpenAIRE

  Horvat, Andrej

  2014-01-01

  Agresija in nasilje predstavljata velik problem v družbi. Agresija se lahko izrazi v različnih oblikah, od blagih, kot je povzdignjen glas, pa vse do nenadnega fizičnega napada. Najpogosteje je prisotna verbalna agresija, kot so grožnje, izzivanja. Agresivni izbruhi imajo neugoden vpliv na zdravje, varnost in dobro počutje ostalih pacientov in oddelčnega osebja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki imajo visoko stopnjo tveganja, da so žrtve agresivnega vedenja s strani pacientov. V diplom...

 3. ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Vegan, Janez

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava zajem, analizo in prikaz signalov različnih komunikacijskih protokolov v realnem času. Podrobno so predstavljena strojna in programska oprema ter razvojna okolja, s pomočjo katerih smo realizirali sistem za analizo protokolov. V okviru magistrskega dela smo razvili program za platformo ARM, ki na LCD-zaslonu v realnem času prikazuje vsebino zajetih podatkov po protokolih IR (SIRC, NEC, RC6), I2C, SPI in UART. Razvili smo tudi program za stm32F100, ki oddaja v protoko...

 4. Cerenkov counter for the experiment NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The program of the NA3 experiment included the study of hadronic interactions with a large transverse momentum pT, thus the inclusion in the set-up of three gas threshold Cerenkov counters of large acceptance. The photo shows the downstream part of the second Cerenkov (located at the output of the magnet). The yellow membrane is a temporary protection for the optics (shown in photo 7810540X) to be taken away when fixing this part to the gas tank (entering the magnet and not shown). The photomultipliers all around are heavily shielded.

 5. Ekstremni primjer izgaranja na poslu - sindrom karoshi

  OpenAIRE

  Koić, Elvira; Poredoš Lavor, Daša

  2009-01-01

  Karoshi sindrom je pojam kojim se označava ekstremni negativni stres i izgaranje na poslu koje rezultira iznenadnom smrti, a što se povezuje s prekomjernim radom, kompliciranim i previsokim zahtjevima koji se postavljaju radniku i izostankom adekvatne socijalne podrške, a često se povezuje i sa sindromom mobinga. Srčani ili moždani udar ili suicidalni izlaz, uzrokovani nakupljenim negativnim stresom zbog "predoziranja poslom", najčešća su posljedica. Iznenadnoj smrti često prethodi kronični u...

 6. POVRATAK NA POSAO NAKON PROFESIONALNE MULTIDISCIPLINARNE REHABILITACIJE

  OpenAIRE

  Rozman, Sanja

  2009-01-01

  SAŽETAK: U slovenskom nacionalnom Institutu za rehabilitaciju u Ljubljani provodi se organizirana suradnja timova za medicinsku rehabilitaciju i radnu rehabilitaciju. Članak je posvećen suradnji između liječničkih timova i timova za radnu rehabilitaciju. Postupak radne rehabilitacije počinje procjenom funkcionalnih i radnih sposobnosti, a slijedi ga razrada plana rehabilitacije kako bi se invalidna osoba mogla vratiti na posao. Sve poduzete radnje moraju imati bolesnika u središtu pažnje. Ana...

 7. Status of the NA62 Experiment

  Science.gov (United States)

  Palladino, Vito

  2016-04-01

  The rare decays {{{K}}^ + } to {π ^ + }{{ν bar ν }} are excellent processes to make tests of new physics at the highest scale complementary to LHC thanks to their theoretically cleaness. The NA62 experiment at CERN SPS aims to collect of the order of 100 events in two years of data taking, keeping the background at the level of 10%. Part of the experimental apparatus has been commissioned during a technical run in 2012. The physics prospects and the status of the experiment will be reviewed after the commissioning run of 2014 and the data taking in 2015.

 8. Anti-semitismo na Europa hoje

  OpenAIRE

  Bila Sorj

  2007-01-01

  O termo "anti-semitismo" é utilizado nas manifestações de hostilidade contra os judeus desde a Antiguidade. No entanto, como fenômeno histórico, o anti-semitismo é parte integrante das dinâmicas socioculturais e políticas de cada sociedade. Este artigo enfoca particularmente as especificidades que ele assume hoje na Europa Ocidental.The term "anti-Semitism" is employed in manifestations of hostility against Jews since Antiquity. However, as a historical phenomenon, the anti-Semitism is part o...

 9. VGRAJEN SISTEM UPRAVLJANJA VRAT NA DALJAVO

  OpenAIRE

  Stojak, Aleš

  2016-01-01

  V danem diplomskem delu je bil razvit in izveden vgrajen sistem za upravljanje vrat na daljavo. Za ta namen je uporabljen 32-bitni mikrokrmilnik. Kateri služi kot spletni strežnik in upravlja z vhodno/izhodnimi moduli. Vgrajen sistem vključno s kamero je razvit za uporabo v 12 V in 24 V sistemih motoriziranih vrat in alarmnih sistemih. Spletna stran ponuja funkcije, katere omogočajo upravljanje vrat, alarmnega sistema in konfiguracijo vgrajenega sistema. Ogled slike v živo je vgrajen v spl...

 10. Radioekologija mora i upravljanje otpadom na Jadranu

  OpenAIRE

  Franić, Zdenko; Petrinec, Branko

  2006-01-01

  Dan je pregled i opis radioekoloških istraživanja jadranskog područja koja provodi Jedinica za zaštitu od zračenja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Mjerenja radioaktivnosti na Jadranu započela su godine 1963. kao dio proširenog programa monitoringa radioaktivnosti okoliša u Hrvatskoj. Glavni izvori radioaktivne kontaminacije Jadranskog mora jesu fallout (radioaktivni ispadak) prouzročen atmosferskim probama nuklearnog oružja te čornobiljska nesreća. Godine 2005. koncentra...

 11. Na-Gd phosphate glasses for scintillators

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nitsch, Karel; Cihlář, Antonín; Rodová, Miroslava

  Bratislava: x, 2005 - (Koman, M.; Mikloš, D.), s. 56 ISBN 80-89088-42-2. [Development of Materials Science in Research and Education - DMS -RE 2005 /15./. Kežmarské Žĺaby (SK), 05.09.2005-09.09.2005] R&D Projects: GA AV ČR IAA2010304 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521 Keywords : Ce-doped Na-Gd phosphate glasses * radioluminescence * thermal properties Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 12. VPLIV STILOV VODENJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH

  OpenAIRE

  Varžič, Andrej

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Izhodišče v teoretičnem delu je bila strokovna literatura priznanih domačih in tujih avtorjev. Uporabili smo deskriptivno metodo podajanja snovi. V teoretičnem delu smo opisali osnove managementa, njegove opredelitve, ravni in funkcije managementa. Dotaknili smo se tudi pridobitnih in nepridobitnih organizacij ter definirali razlike med njima. Nadalje smo predstavili proces vodenja, kjer smo opredelili vodenje, njegove sestavine in temeljne sposobnosti, ki so potrebne za...

 13. Respiratorna funkcija radnica na proizvodnji slastica

  OpenAIRE

  Žuškin, E.; Mustajbegović, J.; Kanceljak, B; Dečković-Vukres, V.; Turčić, N.

  1993-01-01

  Respiratorni simptomi i ventilacijska funkcija pluća ispitivani su u 259 radnica na preradi slastica i 65 radnica neizložene kontrolne skupine. Većina kroničnih respiratornih simptoma bila je viša u izloženih nego u radnica kontrolne skupine, osobito u izloženosti brašnu, talku i škrobu te parama kiselina i etilnog alkohola. Utvrđena je visoka prevalencija akutnih simptoma koji se razvijaju tijekom radne smjene, osobito kašalj, dispneja, pečenje i suhoća grla te iritacija očiju. U svim skupin...

 14. Reakcije preosjetljivosti na jodne kontrastne medije

  OpenAIRE

  Plazonić, Željko; Batinac, Tanja; Bukvić, Marija

  2016-01-01

  Jodni kontrastni mediji uporabljuju se pri rentgenskim postupcima te mogu izazvati neposredne i odgođene reakcije preosjetljivosti. Zbog njihove povećane primjene, reakcije preosjetljivosti također su u porastu. Nakon uvođenja neionskih, niskoosmolarnih kontrastnih medija, smanjio se broj reakcija preosjetljivosti, no moguće teške reakcije, kao što je anafilaksija, i dalje su ozbiljan problem. Radiolozi i kardiolozi trebaju imati na umu da dosad neizloženi pacijenti mogu već imati razvijenu o...

 15. VPLIV MEDIJEV NA GIBALNO DEJAVNOST OTROK

  OpenAIRE

  Bodner, Natalija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv medijev na gibalno dejavnost otrok je teoretično in predstavlja spremembe, ki jih mediji prinašajo v gibanje otrok. V okviru gibanja so predstavljene gibalne sposobnosti otrok in gibalna dejavnost oziroma aktivnost otrok. Razložen je pomen gibanja za otroke, tako v naravi kot tudi skozi igro, ter katera dejavnost je še zlasti pomembna, ko govorimo o gibanju in ukvarjanju s športom otrok in malčkov. Predstavljene so prednosti, ki jih gibanje prinaša, in kakšen ž...

 16. Uloga spola u osjetljivosti na oksidacijski stres

  OpenAIRE

  Marotti, Tatjana; Sobočanec, Sandra; Mačak-Šafranko, Željka; Šarić, Ana; Kušić, Borka; Balog, Tihomir

  2010-01-01

  Proces starenja povezuje se s poremećajem u ravnoteži stvaranja slobodnih radikala i odgovarajuće «obrane» koju omogućuju antioksidansi. Smatra se da su oksidacijski procesi i antioksidacijska obrana spolno vezane kategorije. U svojim istraživanjima utvrdili smo da 60% miševa muškog spola u starijoj dobi spontano obolijeva od hepatocelularnih karcinoma, dok ženke iste dobi od toga ne obolijevaju. S obzirom na povezanost oksidacijsko-antioksidacijskih procesa sa spolom ispitali smo navedene pa...

 17. The NA62 GigaTracker

  CERN Document Server

  Perrin-Terrin, Mathieu

  2015-01-01

  The GigaTracker is an hybrid silicon pixel detector built for the NA62 experiment aiming at measuring the branching fraction of the ultra-rare kaon decay K + ! p + n ̄ n at the CERN SPS. The detector has to track particles in a beam with a flux reaching 1.3 MHz/mm 2 and provide single-hit timing with 200ps RMS resolution for a total material budget of less than 1.5 X 0 . The tracker comprises three 60.8mm 27mm stations installed in vacuum ( 10 ...

 18. Sorption of Cadmium on Na-Bentonite

  International Nuclear Information System (INIS)

  The sorption of Cd radionuclide into Na-bentonite as candidate for buffer material in the radioactive waste disposal system has been performed. Cadmium was used for this study as a model for bivalence elements. Batch experiment was adopted to study sorption isotherm, influence of carbonate and influence of EDTA. In a simple media, pure water, Cd was retained with a high affinity. Two stages Freundlich sorption isotherm was shown, with high coefficient distribution and sorption capacities. It is shown that the presence of carbonate in solution was not affect significantly to the sorption. While the presence of EDTA, decrease the distribution coefficient value. (author)

 19. Ensino de geometria descritiva: inovando na metodologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Coeli Moraes Kopke

  2001-03-01

  Full Text Available Com base na observação, durante anos de magistério superior, na área de desenho, dos alunos de Engenharia, Matemática, Arquitetura e Artes, quanto às dificuldades encontradas por eles no aprendizado de desenho, em especial da Geometria Descritiva, é que nos propusemos, em 1999, lecionar essa disciplina para os cursos de Arquitetura e Artes, adotando uma metodologia diferente da convencional, para despertar, no aluno, o gosto pela disciplina e o desenvolvimento de uma habilidade pouco trabalhada na escola: a visão espacial. Mostrar para os alunos que essa disciplina não é difícil, mas apenas diferente daquilo que estudaram até então, tornou-se nossa meta. A visão espacial é uma habilidade mental localizada no lado direito do cérebro e, assim, quanto mais lúdica for esta aprendizagem, será mais bem assimilada. A proposta é iniciada no sentido de se trabalhar primeiro com sólidos: neles estarão os pontos, retas e planos normalmente abordados na metodologia convencional, nessa ordem. Como conclusão, tem-se que o importante é ressaltar o grande avanço que a Geometria Descritiva traz para quem quer representar graficamente qualquer coisa. Onde há planejamento, projeto e representação gráfica, aí estará a Geometria Descritiva.During many years observing the teaching of design at the Engineering, Mathematics, Architeture and Arts courses, we can note the difficulties of the students to learn it, specially the descriptive geometry. Because of that, we decided to teach this discipline to the Architeture and Arts courses, using a new metodology to make the students motivated to study and to learn, and trying to develop their their spatial vision. We want to show to the students that this discipline is not so difficult as they think, but show them that is only different. The spatial vision is a mental skill found at the right side of the brain and the more soft the learning is, the more it is assimilated by the brain. The

 20. DESENVOLVIMENTO MORAL E INDISCIPLINA NA ESCOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Melissa Lepre

  2009-12-01

  Full Text Available O presente artigo configura-se como uma reflexão acerca da indisciplina e suas possíveis causas. Para debater sobre o assunto apresentamos a teoria do desenvolvimento moral de Jean Piaget e articulamos suas descobertas com a questão da indisciplina na escola. São feitas, ainda, reflexões sobre o ambiente em que nossas crianças encontram-se inseridas por, pelo menos, cinco horas diárias.

 1. Strojni vid na masivno vzporedni vgradni arhitekturi

  OpenAIRE

  TUŠAR, GREGOR

  2015-01-01

  Zaradi stalnega večanja potreb po računski moči, se poleg klasičnih razvijajo novi pristopi računanja. Za reševanje računalniških problemov se ob običajnih procesorjih vedno pogosteje uporabljajo modernejše masivno vzporedne arhitekture. V delu je predstavljen kratek zgodovinski pregled razvoja in njihovih značilnosti. Opisane so teoretične zakonitosti in omejitve. V drugem delu je prikazan praktični primer aplikacije industrijskega strojnega vida in meritve hitrosti določenih funkcij na...

 2. Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu

  OpenAIRE

  Oboňa, Matúš

  2015-01-01

  Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci je ďalej analyzovaný vplyv jednotlivých prvkov dezénu a ich vzájomná interakcia, vplyv rôznych pneumatík a rôznych typov karosérii.

 3. As redes sociais online na hotelaria

  OpenAIRE

  Cantinho, Gonçalo Molarinho Reis

  2016-01-01

  Dissertação de Mestrado, Direção e Gestão Hoteleira, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2016 As empresas hoteleiras deparam-se, na atualidade, com um mercado cada vez mais competitivo e com as novas tecnologias da informação e comunicação, nomeadamente, a internet e a Web 2.0. que criaram novas oportunidades para a indústria hoteleira, entre as quais se destacam os sites de redes sociais, que permitem aos clientes estarem cada vez mais informados e mai...

 4. AVTOMATIZACIJA VODENJA DOKUMENTACIJE O DELU NA PROJEKTIH

  OpenAIRE

  Jurman Golja, Dunja

  2009-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti primer uporabe in prilagoditve odprtokodne rešitve za vodenje projektov. Podjetje ComCom d.o.o. se ukvarja s programiranjem, njihovo delo pa je pretežno projektno organizirano, zato je v nalogi predstavljen projektni način dela, opisana je kratka zgodovina odprte kode, njene prednosti in slabosti ter programski jezik Python, v katerem je tudi napisana spletna rešitev Trac za vodenje projektov. S predstavljeno rešitvijo smo želeli podjetju ComCom d.o.o....

 5. Probing luminescence centers in Na rich feldspar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Amit Kumar; Lapp, Torben; Kook, Myung Ho;

  2016-01-01

  In contrast to the detailed investigations on the dosimetric electron trap in feldspar only little has been done to understand the luminescence centers. We use a comparison of multiple spectroscopic techniques, site selective photoluminescence spectroscopy and time resolved measurements to further...... our understanding of the luminescence mechanisms and recombination sites, in a sample of Na rich plagioclase feldspar (oligoclase). Both the UV and violet–blue emissions show resonant excitations arising from a distribution of energy levels. We propose, contrary to the general understanding...

 6. Sindromi prenaprezanja na potkoljenici i stopalu

  OpenAIRE

  SMERDELJ, MIROSLAV; Madjarević, Mladen; OREMUŠ, KREŠIMIR

  2002-01-01

  U radu autori opisuju i objašnjavaju nastanak bolnih sindroma u području potkoljenice i stopala, vezanih uz profesiju odnosno sportsku aktivnost. Iznose se zapažanja i iskustva iz svakodnevne liječničke prakse, a i podaci iz novije medicinske literature. Značenje se daje liječenju koje je obično konzervativno, a od kirurških metoda naglasak se daje na nove manje invazivne metode. U radu su opisani najčešći sindromi prenaprezanja u području potkoljenice kao što su trkačka potkoljenica, sindrom...

 7. Centralni nadzorni sistem na medicinski fakulteti

  OpenAIRE

  Kovačič, Matej

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo problem postavitve in delovanja centralnega nadzornega sistema (CNS) na Inštitutu za biokemijo in Inštitutu za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete. CNS povezuje sistem splošnega prezračevanja ter prezračevanja čistih prostorov, ogrevanja in hlajenja, razsvetljave, merjenja porabe električne energije ter sistem odklepanja vrat interlock. Pri tem so opisani posamezni sistemi različnih proizvajalcev, ki so povezani v skupno komunikacijsko omr...

 8. ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE TURBOGENERATORA NA BROD

  OpenAIRE

  Bernečić, Dean; Orović, Josip

  2011-01-01

  U radu su prikazani rezultati provedene simulacije i istraživanja isplativosti ugradnje turbogeneratora na brod. Analiza je provedena primjenom NOR Controlovog simulatora za simulaciju brodskog postrojenja tankera za prijevoz sirove nafte. Simulirana je proizvodnja električne energije s turbogeneratorom ili s dizelskim generatorom. Analiza početnih investicijskih troškova provedena je anketom s proizvođačem brodskih generatora pare te s dobavljačima turbo i dizelskih generatora pri čemu su se...

 9. Cidade-ciborgue: a cidade na cibercultura

  OpenAIRE

  André Lemos

  2008-01-01

  As cidades contemporâneas passam por transfigurações importantes com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação e, embora toda cidade seja um artefato complexo composto por diversas redes materiais e espirituais (Saint Simon), podemos ver as atuais cidades como uma cidade-ciborgue. O objetivo deste artigo é descrever e analisar as principais transformações pelas quais passa o espaço urbano na atual cibercultura. Torna-se urgente compreender as transfo...

 10. Da mulher na Bíblia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacó Guinsburg

  2013-05-01

  Full Text Available Este artigo discute a figura e a representação da mulher na Bíblia. Elas são multidão no relato bíblico. Desde Eva, a cada página surge um vulto de mulher. Virtuoso ou pecador, desalmado ou abnegado, terno ou tirânico, ele suscita, hoje como outrora, a impressão viva de um temperamento, de um gesto, de um sentimento. O jogo sutil da psicologia e das motivações femininas, das suas relações com o mundo masculino, continua palpitando nas heroínas das Escrituras.

 11. impacto na saúde oral

  OpenAIRE

  Silva, Bruna Loureiro Oliveira de Sousa e

  2012-01-01

  Os distúrbios alimentares traduzem-se em comportamentos, quer pela falta, quer pelo excesso da ingestão de alimentos O crescente aumento destes distúrbios, nomeadamente a obsessão pelos corpos magros, relaciona-se com o impacto que os media tem na sociedade, uma vez que a magreza é vista como mecanismo de atração sexual e mecanismo de integração social. Das desordens alimentares fazem parte a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a obesidade. Ao contrário da obesidade, a anorexia ne...

 12. Osvrt na razvoj sestrinstva u Koprivnici

  OpenAIRE

  Švarc, Krešimir; Švarc Janjanin, Sanja

  2007-01-01

  Nakon osvrta na prvobitnu skrb za oboljele, za koju su bile zadužene nekvalificirane osobe, opisuje se bitna promjena u njezi dolaskom prvih Časnih sestara milosrdnica i njihova velika važnost. Slijedi dolazak i prvih medicinskih sestara te njihov rad uz krevet bolesnika, ali i njihova prva djelovanja u preventivnim aktivnostima. Posebno je obrađena ličnost m. s. Marije Brozović te njezin rad u Školskoj poliklinici, poslije osnivačice i prve ravnateljice Bolničarske škole, zatim glavne sestre...

 13. Vpliv verske prakse na zdravje ljudi

  OpenAIRE

  Petak, Kornelija Kristina

  2013-01-01

  Poznavanje različnih religij, in njihovih stališč do zdravja omogoča zdravstvenim delavcem lažje komuniciranje s pacienti ter pripomore k njihovi celostni obravnavi. Namen diplomskega dela je predstaviti odnos islama, judovstva in krščanstva do zdravega življenjskega sloga ter ugotoviti, kakšen vpliv imajo prakse teh religij na zdravje ljudi. Diplomsko delo je teoretično, uporabili smo deskriptivno metodo dela. S pregledom domače in tuje literature, dostopnih elektronskih virov ter rezultatov...

 14. ORGANIZIRANJE IN PROMOVIRANJE TURIZMA NA PTUJSKEM

  OpenAIRE

  Mešl, Mitja

  2011-01-01

  Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj. Potrebno je razumeti novo vlogo strategije razvoja turizma, poznati svetovne trende, si zadati novo vizijo in pričeti z izvajanjem ukrepov za uresničevanje postavljenih ciljev. Postaja dejavnost, ki omogoča razvoj, zaposlovanje, zaslužek in socialno varnost, predvsem, če upoštevamo, da večina dejavnosti sodeluje v turistični ponudbi. S takim pogledom pa ima vsak kraj možnost za večji razvoj turizma. Ptuj, naše najstarejš...

 15. Necrose Intestinal na Criança

  OpenAIRE

  Martins, P.; Goulão, J.; Duarte, R

  2000-01-01

  O termo necrose intestinal traduz exclusivamente um conceito anatomopatológico e clínco, e implica sempre um isquémia instestinal oclusiva ou não. A enterocolite necrosante, em sentido lato, implica uma isquémia intestinal não oclusiva associada a um mecanismo infeccioso. O factor desencadeante da necrose é, por vezes, difícil de determinar. A enterocolite necrosante ocorre em 90% dos casos em recém-nascidos prematuros, sendo mesmo frequente no recém-nascido de termo e rara na crança mais vel...

 16. NaCl-preferring NZB/B1NJ Mice and NaCl-avoiding CBA/J Mice Have Similar Amiloride Inhibition of Chorda Tympani Responses to NaCl

  OpenAIRE

  Ninomiya, Yuzo; Bachmanov, Alexander A.; Yatabe, Akira; Gary K Beauchamp

  1998-01-01

  Integrated chorda tympani nerve responses to NaCl were studied in two mouse strains, an NaCl-preferring NZB/B1NJ and an NaCl-avoiding CBA/J. The NaCl responses of both strains had similar magnitude and were suppressed by amiloride to a similar extent. This suggests that peripheral gustatory responsiveness to NaCl is not the only mechanism underlying mouse strain variation in NaCl acceptance.

 17. Apical Na+ permeability of frog skin during serosal Cl- replacement.

  Science.gov (United States)

  Leibowich, S; DeLong, J; Civan, M M

  1988-05-01

  Gluconate substitution for serosal Cl- reduces the transepithelial short-circuit current (Isc) and depolarizes short-circuited frog skins. These effects could result either from inhibition of basolateral K+ conductance, or from two actions to inhibit both apical Na+ permeability (PapNa) and basolateral pump activity. We have addressed this question by studying whole-and split-thickness frog skins. Intracellular Na+ concentration (CcNa) and PapNa have been monitored by measuring the current-voltage relationship for apical Na+ entry. This analysis was conducted by applying trains of voltage pulses, with pulse durations of 16 to 32 msec. Estimates of PapNa and CcNa were not detectably dependent on pulse duration over the range 16 to 80 msec. Serosal Cl- replacement uniformly depolarized short-circuited tissues. The depolarization was associated with inhibition of Isc across each split skin, but only occasionally across the whole-thickness preparations. This difference may reflect the better ionic exchange between the bulk medium and the extracellular fluid in contact with the basolateral membranes, following removal of the underlying dermis in the split-skin preparations. PapNa was either unchanged or increased, and CcNa either unchanged or reduced after the anionic replacement. These data are incompatible with the concept that serosal Cl- replacement inhibits PapNa and Na,K-pump activity. Gluconate substitution likely reduces cell volume, triggering inhibition of the basolateral K+ channels, consistent with the data and conclusions of S.A. Lewis, A.G. Butt, M.J. Bowler, J.P. Leader and A.D.C. Macknight (J. Membrane Biol. 83:119-137, 1985) for toad bladder. The resulting depolarization reduces the electrical force favoring apical Na+ entry. The volume-conductance coupling serves to conserve volume by reducing K+ solute loss. Its molecular basis remains to be identified. PMID:2458472

 18. Aspectos valorizados por porfissionais de enfermagem na higiene pessoal e na higiene corporal do paciente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elóide André Oliveira

  2003-10-01

  Full Text Available Survey descritivo, com o qual se objetivou identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde e a amostra foi composta por 126 profissionais de enfermagem, correspondendo a 12,8% do total de 986 componentes das equipes de enfermagem destas instituições. Na higiene corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que os cuidados com as unhas e com os cabelos tenham suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos como o cuidado com as mãos. Na higiene corporal do paciente, o banho foi o aspecto considerado mais importante pelas três categorias profissionais; a higiene oral, pelas(os enfermeiras(os e auxiliares de enfermagem; e as unhas, pelas(os enfermeiras(os e técnicas(os de enfermagem.

 19. Decomposition Kinetics of Titania Slag in Eutectic NaOH-NaNO3 System

  Science.gov (United States)

  Wang, Dong; Wang, Zhi; Qi, Tao; Wang, Lina; Xue, Tianyan

  2016-02-01

  The decomposition kinetics and mechanism of titania slag in eutectic NaOH-NaNO3 system were studied in the temperature range 623 K to 723 K (350 °C to 450 °C). Decomposed products were examined using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and energy dispersive X-ray spectroscopy. It has been identified that the main product is Na2TiO3 and the decomposition kinetics of titania slag followed a shrinking unreacted core model. It is proposed that the chemical reaction process was the rate determining step with apparent activation energy of 62.4 kJ/mol. NaNO3 was mainly acted as oxygen carrier and mass transport agent to lower the viscosity of the system. The purity of TiO2 obtained in the product was up to 99.3 pct. A flow diagram to produce TiO2 and to recycle the media was proposed.

 20. Mercosul educativo na carreira de Enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roseli Schmoeller

  2012-10-01

  Full Text Available O Mercosul, instituído com vistas à integração econômica, política, social e cultural entre os países membros, atualmente destaca-se pelas estratégias integrativas de âmbito educacional. Este artigo aborda os movimentos acerca da formação acadêmica dos cursos de Enfermagem e o trajeto histórico de integração educacional, apresentando o Sistema de Acreditação dos Cursos Universitários do Mercosul, o ARCU-SUL, além dos setores responsáveis por esse processo e as perspectivas para a Enfermagem nos países do Mercosul. Entendemos que para o desenvolvimento de profissionais críticos, reflexivos e com compromisso político-social, é fundamental investir na formação e na qualidade dos centros de ensino em Enfermagem.

 1. Vinhos, Turismo e Pluriatividade na Agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernanda Tonini

  2013-06-01

  Full Text Available A gastronomia, além de ter importante relação com a economia, é uma forma expressiva da cultura dos indivíduos, desde o tipo de alimentos cultivados até a maneira de seu preparo e consumo. O presente artigo propõe-se a analisar a relação entre o enoturismo – centralizado na existência do vinho enquanto elemento gastronômico – e o fenômeno da pluriatividade na agricultura familiar, vista nos últimos anos como alternativa positiva para sua reprodução econômica e social. O fluxo turístico em regiões vitivinícolas gera novas oportunidades de trabalho e faz com que agricultores e suas famílias dividam a mão de obra agrícola, até então direcionada ao cultivo da uva e outros alimentos para subsistência, com atividades não agrícolas – como o artesanato, o acolhimento de visitantes em pousadas, a atuação em restaurantes, entre outras – como chance de subsistência. Este panorama transforma as realidades do mundo rural, alterando a relação do agricultor com a produção de alimentos e a forma como o mesmo os utiliza, além de reestruturar o ambiente sociocultural no seu entorno.  

 2. Cenová politika na Internetu

  OpenAIRE

  Lohr, Karel

  2006-01-01

  Práce porovnává cenovou politiku na Internetu s cenovou politikou v klasickém pojetí v kamenných obchodech. Popisuje vliv internetového prostředí na tradiční nástroje cenové politiky. Rozebírá nejdůležitější faktory ovlivňující tvorbu cen a analyzuje cenové strategie. Předmětem práce jsou také nástroje cenové politiky, které jsou specifické pro Internet (dynamické ceny, komparativní nakupování apod.). Práce obsahuje některé příklady z praxe a zabývá se také elektronickými platebními systémy (...

 3. Ensinar e aprender na Bíblia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tércio Machado Siqueira

  2011-06-01

  Full Text Available Ensinar e aprender na BíbliaTeaching and learning in the BibleEnseñanza y el aprendizaje de la BibliaRESUMOEste artigo analisa o conceito de ensinar e aprender na Bíblia a partir das expressões hebraicas lamad e yarah, para, posteriormente, discutir a possibilidade de uma pedagogia libertadora e como aplicá-la, tendo como ponto de partida o ensino no Antigo Testamento.ABSTRACTThis article analyzes the concept of teaching and learning in the Bible based on the Hebrew expressions lamad and yarah, to then discuss the possibility of a liberating pedagogy and how to apply it, taking as a starting point teaching in the Old Testament.RESUMENEn este artículo se analiza el concepto de enseñanza y aprendizaje en la Biblia sobre la base de las expresiones hebreas lamad y yarah, para discutir, entonces, la posibilidad de una pedagogía liberadora y cómo aplicarla, tomando como punto de partida la enseñanza en el Antiguo Testamento.

 4. A LIBERDADE CRISTÃ NA PERSPECTIVA PAULINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edir Aparecido Morato

  2011-06-01

  Full Text Available No Antigo Testamento, os acontecimentos que marcaram a libertação do povo de Israel, no Egito, forneceram uma referência permanente para que o povo pudesse compreender, orientar e julgar todos os acontecimentos de sua história à luz da Palavra de Deus. No Novo Testamento, o novo êxodo, vislumbra a liberdade cristã: segundo Paulo, a libertação oferecida por Cristo liberta da visão legalista de justificar-se e de se alcançar a salvação por meio da observância de normas, em detrimento à graça divina (Gl 5,1ss. Por isso, Paulo é chamado a anunciar o evangelho do Cristo Libertador para que, na graça, todos sejam salvos; e assim hoje, os discípulos missionários de Jesus Cristo são igualmente convocados a viver na liberdade de filhos de Deus, a fim de realizar livremente seu desígnio salvífico.

 5. Stimulation of Na+/K+ ATPase activity and Na+ coupled glucose transport by β-catenin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Research highlights: → The oncogenic transcription factor β-catenin stimulates the Na+/K+-ATPase. → β-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na+, glucose cotransport. → The effects are independent of transcription. → β-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: β-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. β-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that β-catenin influences membrane transport. To this end, β-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of β-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na+/K+-ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of β-catenin on the endogenous Na+/K+-ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of β-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of β-catenin expression. The stimulating effect of β-catenin on both Na+/K+ ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of β-catenin, i.e. the regulation of transport.

 6. Minimalne fungicidne in fungistatične koncentracije borovih učinkovin za kurativno zaščito lesa

  OpenAIRE

  Lesar, Boštjan; Humar, Miha

  2014-01-01

  V raziskavi smo določili minimalno fungicidno mejno vrednost borove kisline inbakrovega sulfata pentahidrata za tri glive rjave (Gloeophyllum trabeum, Serpula lacrymans in Antrodia vaillantii) in tri glive bele trohnobe (Trametesversicolor, Pleurotus ostreatus in Hypoxylon fragiforme). Kurativno učinkovitost smo določali tako, da smo okužene smrekove in bukove lesne vzorce za 10 min potopili v vodno raztopino bakrovih oziroma borovih učinkovin. Zatem smo jih postavili na sterilno hranilno goj...

 7. ZÁKLADY STRATEGICKÉHO ROZVOJE TĚLESNÉ KULTURY MĚST V ČESKÉ REPUBLICE [THE PRINCIPLES OF THE PHYSICAL CULTURE STRATEGIC DEVELOPMENT IN COMMUNITIES IN THE CZECH REPUBLIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Skoumal

  2009-12-01

  Full Text Available Výchozí ideou článku je koncepce tvorby strategického rozvoje tělesné kultury v obci a kraji na bázi organického spojení systémů všech institucí, podílejících se na vytváření žádoucích hodnot tělesné kultury v dané municipalitě. Vypracovaná metodika pro tvorbu a realizaci strategie rozvoje tělesné kultury v obci a kraji byla jako modelový proces aplikována na tvorbu strategie obcí Vyškov, Boskovice, Šternberk, v Jihomoravském a Libereckém kraji a může sloužit jako příklad metodického postupu při tvorbě a realizaci strategií rozvoje tělesné kultury v dalších obcích a krajích. [The starting idea of the article is a concept of creating a physical culture strategic development of a community or region that is based on an organic system integration of all institutions that participate in creating positive community values in the field of physical culture. The methods elaborated to create and implement a physical culture strategic development of a community or region were applied as a model process when creating a strategy of communities such as Vyškov, Boskovice, Šternberk and regions such as South Moravia and Liberec. They can exemplify the methodical procedure used when creating and implementing a physical culture strategic development in a community or region.

 8. SPLETNO TRŽENJE NA PRIMERU MOBILNIH OPERATERJEV

  OpenAIRE

  Ribič, Janja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi sem se odločila, da bom predstavila spletno trženje mobilnih operaterjev, ki postaja vse bolj pomembna in praktična spletna storitev, saj je pomembna oblika in vsebina spletnih tržnikov. Predstavila sem elektronsko poslovanje in spletno trženje mobilnih operaterjev. Opisala sem načine spletnega trženja, prednosti, načela in pogoje za uspešno spletno trženje.

 9. Scheelite-type NaDy(WO42

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Zhao

  2010-01-01

  Full Text Available The title compound sodium dysprosium(III bis[tungstate(VI], NaDy(WO42, has been synthesized under high temperature solution growth (HTSG conditions in air. The compound crystallizes with the scheelite structure and is composed of isolated WO4 tetrahedra (overline{4} symmetry with one set of bond lengths and distorted [(Na/DyO8] dodecahedra (overline{4} symmetry; occupancy ratio Na:Dy = 1:1 with two sets of bond lengths.

 10. VPLIV STILOV VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

  OpenAIRE

  Janžekovič, Katja

  2012-01-01

  Dobro vodenje je kot konstantno vrhunsko delovanje, ki ima pozitive dolgoročne učinke na vse zaposlene. Vodje niso samo tisti, ki kontrolirajo druge, ampak delujejo kot vizionarji, ki pomagajo zaposlenim, da planirajo, vodijo, kontrolirajo in organizirajo svoje delo. Namen. Ugotoviti prevladujoči stil vodenja v zdravstveni negi ter proučiti vpliv različnih stilov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na deskriptivni (...

 11. Utjecaj novih tehnologija na funkciju odnosa s javnostima

  OpenAIRE

  Tafra Vlahović, Majda

  2007-01-01

  Grunigovu teoriju o situacijskoj javnosti treba razmotriti u uvjetima novih komunikacijskih tehnologija. Cozier i Witmer (2001.) navode da PR praktičari ne smiju nove tehnologije smatrati jednostavnom mogućnošću stvaranja obaviještene javnosti. Polazeći od pristupa temeljenog na informaciji, sudjelovanje javnosti pojavljuje se tek na kraju komunikacijskog procesa. Oni vjeruju da je stvarno pitanje zapravo sudjelovanje javnosti, te upotreba i reagiranje na nove komunikacijske...

 12. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 13. RAZVOJ SODOBNIH SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI ODPRTOKODNEGA OGRODJA LARAVEL

  OpenAIRE

  Vetršek, Rok

  2015-01-01

  V diplomskem delu sta podrobno predstavljeni odprtokodni ogrodji Bootstrap in Laravel. Prvo omogoča enostavno in hitro oblikovanje odzivnih spletnih aplikacij, drugo pa je eno od vodilnih ogrodij, ki temeljijo na jeziku PHP in MVC arhitekturi. Uporaba ogrodji je prikazana z izdelavo spletne aplikacije, ki omogoča vodenje preprostih zapiskov in deljenje le teh v obliki samo za branje. Aplikacija je dinamična in se prilagaja velikosti zaslona naprave, na kateri si jo ogledujemo. Iz pridobljenih...

 14. Neutron diffraction studies of the Na-ion battery electrode materials NaCoCr2(PO4)3, NaNiCr2(PO4)3, and Na2Ni2Cr(PO4)3

  Science.gov (United States)

  Yahia, H. Ben; Essehli, R.; Avdeev, M.; Park, J.-B.; Sun, Y.-K.; Al-Maadeed, M. A.; Belharouak, I.

  2016-06-01

  The new compounds NaCoCr2(PO4)3, NaNiCr2(PO4)3, and Na2Ni2Cr(PO4)3 were synthesized by sol-gel method and their crystal structures were determined by using neutron powder diffraction data. These compounds were characterized by galvanometric cycling and cyclic voltammetry. NaCoCr2(PO4)3, NaNiCr2(PO4)3, and Na2Ni2Cr(PO4)3 crystallize with a stuffed α-CrPO4-type structure. The structure consists of a 3D-framework made of octahedra and tetrahedra that are sharing corners and/or edges generating channels along [100] and [010], in which the sodium atoms are located. Of significance, in the structures of NaNiCr2(PO4)3, and Na2Ni2Cr(PO4)3 a statistical disorder Ni2+/Cr3+ was observed on both the 8g and 4a atomic positions, whereas in NaCoCr2(PO4)3 the statistical disorder Co2+/Cr3+ was only observed on the 8g atomic position. When tested as negative electrode materials, NaCoCr2(PO4)3, NaNiCr2(PO4)3, and Na2Ni2Cr(PO4)3 delivered specific capacities of 352, 385, and 368 mA h g-1, respectively, which attests to the electrochemical activity of sodium in these compounds.

 15. Razvoj polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida

  OpenAIRE

  Rogošić, M.; Matusinović, Z.; Šipušić, J.

  2009-01-01

  Opisana je priprava i karakterizacija polimernih nanokompozita na osnovi slojevitih dvostrukih hidroksida (LDH). Pripravljen je novi razred punila na osnovi tetrakalcijeva aluminata hidrata, modificiranog benzoatnim (LDH-B) ili undecenoatnim (LDH-U) anionima. Punila su karakterizirana metodama rendgenske difrakcije (XRD) i infracrvene spektroskopije (FTIR) i potvrđena je ugradnja organskih aniona kao modifikatora i povećanje međuslojnog razmaka u odnosu na izvorno punilo. Punila su umješavana...

 16. INTERNET I NASTAVA ENGLESKOGA JEZIKA NA TEHNIČKIM FAKULTETIMA

  OpenAIRE

  Ferčec, Ivanka; Šoštarić, Blaženka

  2006-01-01

  Ovaj rad raspravlja o utjecaju Interneta na stavove studenata prema engleskome jeziku kao nestručnome kolegiju na tehničkome fakultetu kroz sljedeća pitanja: a) je li dominantnost engleskoga na Internetu osvijestila studente o nužnosti takvoga kolegija tijekom cijeloga studija, i b) pomažu li studentima postojeći oblici i sadržaji nastave engleskoga jezika u uporabi Interneta.

 17. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 18. RAZVOJ APLIKACIJE ZA SLEDENJE POTI NA MOBILNI PLATFORMI ANDROID

  OpenAIRE

  Šel, Bojan

  2011-01-01

  V diplomskem delu smo opisali stanje na trgu pametnih telefonov in njihovih operacijskih sistemov. Med operacijskimi sistemi smo podrobneje predstavili Android mobilno platformo, na kateri smo kreirali aplikacijo. Podrobneje smo predstavili razvojno okolje Eclipse in pametni telefon Motorola Milestone, ki smo ju uporabljali pri kreiranju aplikacije za sledenje poti na mobilni platformi Android preko GPS vmesnika. Implementirali smo aplikacijo, ki omogoča prikaz zemljevida z označitvijo opravl...

 19. NaIrO3 - A pentavalent post-perovskite

  OpenAIRE

  Bremholm, M.; Dutton, S. E.; Stephens, P.W.; Cava, R. J.

  2010-01-01

  Sodium iridium(V) oxide, NaIrO3, was synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions. It is found to be isostructural with CaIrO3, the much-studied structural analogue of the high-pressure post-perovskite phase of MgSiO3. Among the oxide post-perovskites, NaIrO3 is the first example with a pentavalent cation. The structure consists of layers of corner- and edge-sharing IrO6 octahedra separated by layers of NaO8 bicapped trigonal prisms. NaIrO3 shows no ma...

 20. Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

  OpenAIRE

  Ilc, Teja

  2011-01-01

  Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in...

 1. Synthesis of NaA zeolite from kaolin source

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Qian MIAO; Zhihui ZHOU; Jianhua YANG; Jinming LU; Shiwei YAN; Jinqu WANG

  2009-01-01

  In this work, zeolite NaA was successfully synthesized by a hydrothermal method using kaolin as a combined source for silica and alumina. Zeolite NaA with high static water adsorption was synthesized from the low-cost raw material, kaolin, and the reaction parameters were optimized. Metakaolin was obtained by calcining kaolin at temperatures ranged from 953 K to 1173 K. The synthesis mixture was pre-crystallized at 343 K and crystallized at 373 K successively. Zeolite NaA was obtained, which was confirmed by SEM, XRD and the water adsorption analysis. The optimized metakaolinization temperature was found at 973 K. The influence of Na2O/SiO2 molar ratio, pre-crystallization time and seed on the crystal- lization of NaA zeolite was investigated. A thorough mixing of metakaolin and NaOH solution was favourable for the nucleation/crystallization rate. The obtained NaA zeolite under the optimized conditions shows excellent crystallinity and static water adsorption of 28.0wt-%,which was higher than 25.9 wt-% of the commercial NaA zeolite. Kaolin was suggested to be a feasible and economical raw material for the practical industrial applications for NaA zeolite.

 2. KAKOVOST PRENOSA SIGNALA NA BREZŽIČNI NAPRAVI MIKROTIK

  OpenAIRE

  Šilak, Andraž

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo izvedli analizo vpliva vremena na prenos brezžičnega signala. V delu je predstavljen teoretični del prenosa signalov in njihovi standardi ter vpliv vremena na njihov prenos na napravah MikroTik. Najprej je predstavljena teoretična podlaga prenosov signalov. Nato smo predstavili standarde, ki jih uporabljamo pri prenosu teh signalov. Predstavili smo tudi protokol SNMP, ki nam je omogočil nadzor. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dejanskih testov, ki smo jih opravi...

 3. RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI NA PETROLOVIH BENCINSKIH SERVISIH

  OpenAIRE

  Pirc, Dejan

  2013-01-01

  V diplomskem delu je opredeljena problematika nevarnih snovi ter njihovih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in na okolje. Opisan je tudi pojav nevarnih odpadkov, ki se nanaša na probleme okoljevarstvene politike. Podane so nekatere evropske in svetovne smernice na področju ravnanja z nevarnimi snovmi, varovanja delavcev pred učinki nevarnih snovi ter varstva okolja. Navedeni in opisani so tudi slovenski zakoni, ki urejajo to področje. Natančno so tudi opisani vidiki ravnanja z nevarnim...

 4. PRIMERJAVA OGLAŠEVANJA NA GOOGLU IN FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Janžekovič, Tjaša

  2012-01-01

  Internet pomeni na področju trženja nov tip interaktivnega oglaševanja, ki poleg oglaševanja ponuja še dvostransko komunikacijo. Oglaševanje na svetovnem spletu je v zadnjih nekaj letih najhitreje rastoči trend v oglaševanju nasploh in ima za oglaševalce veliko prednosti v primerjavi z uporabo ostalih medijskih kanalov. Namen oglaševanja na internetu je v tem, da oglaševalec pritegne čim več obiskovalcev na svojo spletno stran, kjer ponudi informacije o podjetju in njegovih izdelkih oz. stori...

 5. Komparativna procjena Interneta u odnosu na tisak i televiziju

  OpenAIRE

  Bubaš, Goran; Kermek, Dragutin

  2000-01-01

  Internet nije više novost u životu i profesionalnom radu mnogih korisnika medija, kao ni osoba koje se bave novinarstvom. Nakon nekoliko desetljeća dominacije tradicionalnih masovnih medija, Internet dovodi do bitnijih promjena u načinu na koji pojedinci ispunjavaju svoje informacijske potrebe, kao i u načinu na koji se mogu oblikovati informacije u nekom masovnom mediju. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako osobe koje su upoznate s Internetom promatraju taj novi medij u...

 6. Thermodynamic modeling of the (Al2O3 + Na2O), (Al2O3 + Na2O + SiO2), and (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: ► We modeled Al2O3–Na2O–SiO2 and Al2O3–Na2O–AlF3–NaF using the Modified Quasichemical Model in the Quadruplet Approximation. ► This assessment includes a very thorough review of all available experimental data for Al2O3–Na2O and Al2O3–Na2O–SiO2. ► The charge compensation effect in the SiO2-rich region of the (Al2O3 + Na2O + SiO2) system is modeled with a NaAl4+ cation. ► First detailed thermodynamic modeling of the (Al2O3 + Na2O + SiO2) ternary system. ► First thermodynamic modeling at all compositions and temperatures of the (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) reciprocal oxyfluoride system. - Abstract: All available thermodynamic and phase diagram data for the condensed phases of the (Al2O3 + Na2O), (Al2O3 + Na2O + SiO2), and (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) systems have been critically assessed. Model parameters for solid solutions and a single set of parameters for the liquid solution in the binary, ternary, and ternary reciprocal systems have been optimized and permit to reproduce most of the critically reviewed experimental data. The Modified Quasichemical Model in the Quadruplet Approximation was used for the oxyfluoride (mixture of molten oxides and salts) liquid solution, which exhibits strong first-nearest-neighbor and second-nearest-neighbor short-range order. This thermodynamic model takes into account both types of short-range order as well as the coupling between them. The charge compensation effect present in the (Al2O3 + Na2O + SiO2) system was taken into account by adding a (NaAl)4+ species in the liquid solution.

 7. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZARADI MOBINGA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Slatinek, Matej

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava odškodninsko odgovornost zaradi mobinga na delovnem mestu. Pojav mobinga je v današnjem času vedno pogostejši, zato je potreba po dobri pravni urejenosti tega področja velika. Slovenija je trpinčenje na delovnem mestu v svojo pravno ureditev uvedla šele dokaj pozno, nekje okoli leta 2007. Tedaj je mobing uredila na različnih področjih kot so: kazensko pravo, delovno pravo in pravo človekovih pravic, glede odškodninske odgovornosti pa je žrtve mobinga napotila na splo...

 8. VPLIV MOBINGA NA USPEŠNOST PODJETJA X

  OpenAIRE

  Šinko, Renira Dominika

  2012-01-01

  Družba deluje na način, da posameznik brez sodelovanja z drugimi le težko uspe. Poleg trdnega zaupanja v svoje sposobnosti, zmožnosti in prepričanja je za doseganje začrtanih ciljev potrebna uspešna komunikacija ali kakršnakoli druga oblika interakcije z okolico. Vsakdanja težnja po dokazovanju in uspehu povzroča konkurenco, pritisk, pomanjkanje časa, to pa vodi k neuspešnemu komuniciranju, rahlja ustvarjena razmerja in ima za posledico propad posameznika. Vse bolj se nasilje na ulicah i...

 9. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST S POUDARKOM NA ODGOVORNOSTI DELODAJALCA

  OpenAIRE

  Zupan, Tjaša

  2010-01-01

  Finančna nedisciplina na področju prispevkov za socialno varnost je v Sloveniji prisotna že vrsto let, država pa se pri ureditvi te problematike zdi nemočna. Da je dejansko stanje na področju plačila prispevkov za socialno varnost slabo, se ve, vendar pa to še ne pomeni tudi teoretično slabo zasnovanega sistema. Največji problem pri vzpostavitvi finančne discipline namreč predstavlja izvajanje sistema v praksi, kar se kaže predvsem v pomanjkanju nadzora pristojnih institucij in nekorektnem de...

 10. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 11. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 12. RFID NA SMUČIŠČU MARIBORSKO POHORJE

  OpenAIRE

  Jurša, Aljaž

  2011-01-01

  Glavna tematika diplomske naloge, kot je razvidno iz naslova, je tehnologija RFID. RFID je kratica za »radio frequency identification« oziroma, če prevedemo v slovenščino bi to pomenilo, radio-frekvenčna identifikacija. Podrobneje bomo predstavili celotno RFID tehnologijo, ISO standarde ter RFID kontrolo kart na splošno. Od splošne predstavitve tehnologij bomo prešli na opis točno določenega sistema RFID kontrole kart na smučišču Mariborsko Pohorje, ki je plod sodelovanja med dvema uspešnima...

 13. Influenza virus neuraminidase (NA): a target for antivirals and vaccines.

  Science.gov (United States)

  Jagadesh, Anitha; Salam, Abdul Ajees Abdul; Mudgal, Piya Paul; Arunkumar, Govindakarnavar

  2016-08-01

  Influenza, the most common infectious disease, poses a great threat to human health because of its highly contagious nature and fast transmissibility, often leading to high morbidity and mortality. Effective vaccination strategies may aid in the prevention and control of recurring epidemics and pandemics associated with this infectious disease. However, antigenic shifts and drifts are major concerns with influenza virus, requiring effective global monitoring and updating of vaccines. Current vaccines are standardized primarily based on the amount of hemagglutinin, a major surface antigen, which chiefly constitutes these preparations along with the varying amounts of neuraminidase (NA). Anti-influenza drugs targeting the active site of NA have been in use for more than a decade now. However, NA has not been approved as an effective antigenic component of the influenza vaccine because of standardization issues. Although some studies have suggested that NA antibodies are able to reduce the severity of the disease and induce a long-term and cross-protective immunity, a few major scientific issues need to be addressed prior to launching NA-based vaccines. Interestingly, an increasing number of studies have shown NA to be a promising target for future influenza vaccines. This review is an attempt to consolidate studies that reflect the strength of NA as a suitable vaccine target. The studies discussed in this article highlight NA as a potential influenza vaccine candidate and support taking the process of developing NA vaccines to the next stage. PMID:27255748

 14. Vrednotenje ustreznosti postavitve gradiva na oddelku za mladino

  OpenAIRE

  Pirnat, Nataša

  2015-01-01

  Kvalitetna postavitev gradiva je ena izmed prioritet vsake knjižnice. V Sloveniji je večini knjižnic skupna UDK postavitev. Z največjimi problemi pri njeni uporabi se srečujejo najmlajši uporabniki knjižnic - otroci. Vrstilci sistema UDK so za otroke prezapleteni, zato bi bilo potrebno postavitev gradiva preoblikovati na otrokom prijazen način. V Mestni knjižnici Ljubljana so na oddelku za mladino leta 2010 oblikovali otrokom prilagojeno postavitev gradiva le na področju leposlovja, strokovno...

 15. Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc

  OpenAIRE

  Bedek, Nejc

  2015-01-01

  Izkoriščanje obnovljivih virov energije, je ključnega pomena, zaradi vse večjih potreb po električni energiji. Kljub majhni količini proizvedene električne energije v malih hidroelektrarnah imajo takšne investicije veliko drugih prednosti. Pred začetkom opravil za izgradnjo elektrarne je natančna analiza, na osnovi kakovostnih vhodnih podatkov, mesta na katerem želimo izkoriščati vodni potencial, ključnega pomena. V oceni hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc, smo določili...

 16. Utjecaj podloge za tisak na kvalitetu otiska u elektrofotografiji

  OpenAIRE

  Novaković, Dragoljub; Avramović, Darko

  2012-01-01

  U radu se predstavljaju istraživanja parametara utjecaja hrapavosti i debljine podloge na kvalitetu otisaka u elektrofotografiji. Istraživan je mehanički porast rasterske točke pri tisku i utjecaj na promjenu intenziteta sjaja u funkciji boje nanijete na različite podloge. Uzorci koji su korišteni za istraživanje tiskani su postupkom elektrofotografije na digitalnoj tiskarskoj mašini HP Indigo 4500. Korištene su tri vrste podloga za tisak: papir Fasson White Top Indi Centaure ALF606 S2030 gra...

 17. (I)Mobilidade na cidade de São Paulo

  OpenAIRE

  Raquel Rolnik; Danielle Klintowitz

  2011-01-01

  O trabalho procura deslindar a crise da mobilidade que a metrópole paulistana tem vivido na última década. Para tanto, apresenta uma análise crítica acerca dos projetos de mobilidade que foram implantados historicamente na cidade de São Paulo, focalizando em particular os investimentos e as mudanças na gestão realizados pelos poderes públicos municipal e estadual em infraestrutura viária e transporte coletivo na última década.This paper seeks to understand the mobility crisis lived by São Pau...

 18. VPLIVI NA OBISKOVANJE PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDENTOV

  OpenAIRE

  Hiršel, Špela

  2010-01-01

  Izostajanje študentov od predavanj in vaj vzbuja v visokem šolstvu skrb in vpliva tako na učitelje, asistente, strokovne sodelavce kot tudi na študente, ki v študijskem procesu sodelujejo. Obiskanost izobraževalnega procesa je v veliki meri, ne pa v celoti, odvisna od temeljnih dejavnikov izobraževalnega procesa (izobraževanec, učitelj in vsebina izobraževanja). Na celotno obiskanost in uspešnost vplivajo med drugim tudi oblike ter metode izobraževanja, učna sredstva in pripomočki. Temeljno m...

 19. UTJECAJ PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA ZNANJA NA UČENJE

  OpenAIRE

  Penca Palčić, Marjana

  2008-01-01

  Posljedice loše nastave ne mogu se otkloniti tek postupcima strogoga ocjenjivanja, a osim toga, loše ocjenjivanje često deformira prednost dobre nastave. Zato na važnosti sve više dobiva provjeravanje znanja, raširenost situacija u kojima se provjeravanje odvija i promjena načina provjeravanja što posljedično utječe i na učenje. Provjeravanje i ocjenjivanje sastavni su dijelovi nastavnoga procesa. Svoju ulogu imaju tako u procesu podučavanja, kako i u procesu učenja. Način provjeravanja i ocj...

 20. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA JAVNEM SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

  OpenAIRE

  Fišer, Laura

  2015-01-01

  Delovno zadovoljstvo zaposlenih vpliva na njihovo uspešnost in učinkovitost. Konkurenca je na vseh področjih velika, zato organizacije od svojih zaposlenih zahtevajo tudi iznajdljivost za hitro prilagajanje okolju. Zadovoljstvo si zaposleni predstavljajo na različne načine. Nekateri si želijo boljših medsebojnih odnosov, drugi upoštevanje in uresničevanje svojih idej, tretji pohvalo in priznanje. Če organizacija želi zaposlene pripraviti do učinkovitosti in uspešnosti, mora ustvariti dobr...