WorldWideScience

Sample records for cinitelov na lesne

 1. PIROLIZA LESNE BIOMASE

  OpenAIRE

  Preskar, Maja

  2016-01-01

  Cilj diplomskega dela je opisati in predstaviti proces pirolize lesa in se osredotočiti na proces pirolize, kjer se pridobi največ trdnega produkta – to je proces torefikacije lesa. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena lesna biomasa in pomen posameznih sestavnih delov v lesu. Predstavljen in opisan je postopek pirolize ter vsi tipi pirolize s prevladujočimi produkti in značilnostmi. Diplomsko delo je osredotočeno na počasno pirolizo, ki jo imenujemo torefikacija, ker pri tem pos...

 2. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie nalesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  Full Text Available Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnání. Hlavním cíle studie bylo sledování změn somatických parametrů pod vlivem působení fyzické aktivity a modifikace nutričních zvyklostí u klientek STOB kurzů (kurzy pro snižování nadváhy a obezity u žen ve věku 20–60 let (n = 114. Byly použity standardizované antropometrické metody pro stanovení základních somatických indexů – hmotnostně-výškových, indexů rizikovosti a indexů centrality, tělesného složení dle metody Pařízkové (1962 a Matiegky (1927 a frakcionace tělesné hmotnosti dle metody bioelektrické impedance, s ohledem na segmentální analýzu (QuadScan 4000; Tanita BC 418-MA. Ženy byly rozděleny do souborů dle decénií. Ženy byly měřeny na začátku a na konci kurzu, který trval 12 týdnů. Kurzy STOB jsou realizovány profesionálními pracovníky, kteří se věnují nejen pohybové aktivitě, ale také úpravě výživových a stravovacích stereotypů. Ve sloučeném souboru při vstupním vyšetření dosáhl BMI průměrné hodnoty 31,34; maximální hodnota však přesáhla hranici těžké obezity 47,56. Na základě kategorizace BMI dle WHO bylo do kategorie normy zařazeno pouze 7,5 % žen, v kategorii nadváhy se vyskytovalo 33,3 % souboru a 57 % souboru bylo obézních, z toho morbidní obezity dosáhlo 5 % žen. Nejnižší hodnoty BMI se vyskytovaly u nejmladších žen (20–30letých, nejvyšší naopak v nejstarší věkové kategorii, avšak v ostatních věkových kategoriích se vzájemně signifikantně neodlišovaly. Průměrná hodnota WHR byla 87,25, z toho 85,6 % klientek přesáhlo hranici rizikovosti. Nejni

 3. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  ánovaného chování (TPCH poskytuje užitečný rámec pro studium postojů k lidem s postižením. CÍLE: Účelem studie bylo posoudit strukturu postojové škály, modifikované pro Řecko, dle nástroje Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, založeného na teorii plánovaného chování (TPCH Ajzena (2000. Škála je určena pro měření postojů řeckých učitelů tělesné výchovy. METODIKA: Zúčastnilo se 155 učitelů tělesné výchovy (85 žen a 70 mužů v průměrném věku 37,68 let, kteří vyučují buď tělesnou výchovu (TV nebo olympijskou a paralympijskou výchovu (OPV v sedmi různých prefekturách Řecka. VÝSLEDKY: Na základě jednocestné ANOVA postojové škály ATIPDPE-GR měří dvě psychologické charakteristiky (komponenty. Dva komponenty, jež pocházejí z analýzy hlavních komponentů, objasňují více než 42 % rozptylu. Jedná se o a pozitivní výsledky pro studenty a b negativní výsledky pro učitele a studenty. ZÁVĚRY: Naše závěry indikují, že ATIPDPE-GR lze považovat za spolehlivý nástroj pro měření postojů učitelů TV a že teorie plánovaného chování může poskytnout solidní teoretický rámec pro studium postojů učitelů tělesné výchovy.

 4. Present attitudes of physical education students towards future employment in their profession [Současné názory studentů tělesné výchovy na jejich budoucí zaměstnání v této profesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Majer

  2010-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of the research was to examine empirically the attitudes of physical education students towards their future profession in physical culture and some of their considerations about the choice of their field of study and their opinion about the course of studies. METHODS: The research embraced physical education students studying at the Academy of Physical Education in Cracow. The research took place in two stages (May 2005 and 2008. The first part involved first year students (N = 162, the second the same students then being fourth year students, but only those, who passed all semesters on time (N = 103. The students' attitudes towards their future profession were examined by means of a questionnaire worked out by Grabowski and Skrzypiec. RESULTS: For 45.6% of our respondents the choice of their field of study and prospective profession was determined by positive factors. More than half of the tested students (51.6% chose physical education as their field of study because of their interests and passion. Salary, stability and terms of work are also significant factors. More than half of the respondents declare their willingness to work in their profession after graduation. CONCLUSIONS: From among the values preferred while choosing the physical educator's profession, passion was the main choice of the respondents, regardless of gender. The fact that their studies' positive influence on the respondents' attitudes towards their future profession decrease clearly between the first and the last year of studies, is alarming. It would be advisable to do more detailed research in other schools to verify the educational system and the practical preparation of prospective physical education teachers.[CÍLE: Cílem výzkumu bylo empiricky posoudit názory studentů tělesné výchovy na jejich budoucí zaměstnání v tělesné výchově a některé z důvodů, proč si vybrali tento studijní obor, a jejich názory na průběh studia

 5. Vliv pravidelného tréninku nalesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov nalesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 6. The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability [Vliv pohybové aktivity na subjektivní vnímání těla u osob se získaným tělesným postižením a bez něj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ziya Koruç

  2011-12-01

  ěla bylo hodnoceno pomocí dotazníku subjektivního hodnocení vlastního těla (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire, MBSRQ na počátku a konci 6týdenního kurzu hry v šipky. K analýze výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA. VÝSLEDKY: Na konci studie zdraví adolescenti bodovali výrazně výše než skupina s AMD, pokud jde o měřítka vnímání tělesné kondice, orientace a vnímání celkové úrovně zdraví. U žádných měřítek MBSRQ nebyla zaznamenána žádná interakce mezi postižením a cvičením. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že lidé s AMD hodnotí své zdraví a tělesnou kondici jako nižší než je tomu u zdravých adolescentů a že se o svou tělesnou kondici zajímají méně než v případě zdravých adolescentů. Šest týdnů hraní v šipky jako pohybové aktivity nemělo žádný účinek na zlepšení subjektivního vnímání u skupiny s AMD.

 7. Sociální a vztahové interakce v různých typech vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem práce bylo analyzovat sociální a vztahové charakteristiky pedagogické praxe studentů učitelství tělesné výchovy a výsledky analýzy využít ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů tělesné výchovy z interakčních hledisek a k účinnějšímu přenosu teoretických poznatků do školské praxe. V práci jsou zahrnuty výsledky hodnocení praktikantů sedmi vysokoškolských pracovišť v České republice a v Polsku. Analýza byla zaměřena na posouzení rozdílu v hodnocení habituálních a progresivních vyučovacích jednotek. Sledovány byly všechny základní charakteristiky edukačního procesu. Zvláštní důraz byl u žáků kladen na sociální a vztahovou složku s ohledem na různý typ řízení vyučovacích jednotek a měnící se roli žáků v edukačním procesu. Progresivní zásahy se pozitivně odrazily v hodnocení sociální [H (1, 18489 = 107.18; p = .00; η2 = .01] i vztahové [H (1, 18489 = 25.89; p = .00; η2 = .00] dimenze u žáků, praktikující studenti hodnotili míru změny vztahových ukazatelů pozitivněji v habituálních vyučovacích jednotkách [H (1, 1270 = .08; p = .87; η2 = .00], sociální dimenze [H (1, 1270 = 48.94; p = .00; η2 = .04] však byla rovněž hodnocena pozitivněji v progresivních vyučovacích jednotkách. I přes rozdíly v profesní přípravě učitelů v České republice a v Polsku nebyl rozdíl v jejich hodnocení výrazně odlišný. The main goal of the study was to analyze social and relational characteristics of student PE teachers' practice teaching. The results should be used to increase the quality of pre-professional PE teachers' preparation from the interaction point of view and should allow the effective transfer of theoretical knowledge into school practice. The experiment included evaluations of student teachers from seven PE colleges in the Czech Republic and in Poland. The analysis was focused on the difference between

 8. Comprehensive test in school physical education at secondary schools in the Czech Republic – Standardization and verification [Vědomostní test ve školní tělesné výchově na středních školách v ČR – Standardizace a verifikace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karel Frömel

  2010-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: Physical education is at present oriented to the practical realization of physical activities (PA; less time is devoted to the acquisition of certain knowledge about the importance of PA and other necessary information about a healthy lifestyle and nutrition. OBJECTIVE: The main aim of the study is to penetrate the knowledge sphere of students in the field of a physically active lifestyle and health and thus to standardize the comprehensive test in a Czech environment. Further, to compare test results among the types of schools, classes and gender. METHODS: For testing knowledge about health and PA, we designed a comprehensive test that was distributed at 10 secondary schools in the Czech Republic (two vocational schools and eight grammar schools. We obtained tests from 192 boys and 224 girls (15 to 19 year olds who completed the test twice: as a pre-test and after five weeks as a post-test in 2008–2009. In total, we gathered 832 tests. RESULTS: The reliability coefficient (half split method was rtt = 0.527 (p CONCLUSIONS: The comprehensive test can be used mainly for research, comparison and as a part of a complex scientific survey. Grammar school students and older students scored better on the test, we did not find any gender differences. Students reached the lowest score in the nutritional and educational sphere. Practical use of the comprehensive test can encourage pupils and students to think about their own healthy lifestyle. In order to change pupils' physical behavior we may involve pupils more and use, for instance, pedometers for step monitoring.[VÝCHODISKA: Tělesná výchova je v současné době orientována na praktickou realizaci pohybových aktivit (PA, méně času se věnuje předávání příslušných vědomostí o významu realizace PA a dalších nezbytných informací o zdravém životním stylu a výživě. CÍLE: Hlavním cílem studie je proniknout do vědomostní sféry studentů, která zasahuje zejména

 9. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 10. lesné složení jako určující faktor aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti českých dětí Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Bunc

  2006-02-01

  Full Text Available Tělesné složení (TS je možné použít jako kritérium aktuálního biologického stavu dětí – stavu rozvoje. Cílem naší studie bylo stanovit závislost parametrů tělesného složení a aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1 a proměnných tělesné výkonnosti – počítaná celková práce (CTW a maximální výkon (MPO stanovené na běhátku u skupiny českých dětí. Závislost mezi běžně užívanými parametry aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1, CTW a MPO a TS (% BF, FFM, BCM a ECM/BCM byla stanovena u 1235 dětí (756 chlapců a 479 děvčat ve věku 6 až 14 let. Aerobní zdatnost a tělesná výkonnost byly hodnoceny pomocí stupňovaného zatížení na běhacím koberci o stálém sklonu 5 %. Počáteční na věku závislá rychlost běhu byla zvyšována o 1 km.h–1 až do okamžiku subjektivního vyčerpání. Tělesné složení bylo hodnoceno pomocí celotělové bioimpedanční metody s využitím predikčních rovnic pro děti. Procento BF vykazovalo zápornou signifikantní korelaci s VO2max.kg–1 a CTW. Obojí jak FFM tak BCM pozitivně korelovalo s CTW, MPO a VO2max.kg–1. Koeficient ECM/BCM byl v negativním vztahu s VO2max.kg–1 a CTW. Závěrem lze konstatovat, že TS je významným funkčním determinantem v laboratorních podmínkách (zátěžový test na běhátku a v terénu (běžecký nebo chodecký test. Sledované proměnné, charakterizující TS, významně ovlivňují proměnné, které mohou definovat aerobní zdatnost. Výsledky dokládají, že jestliže není možné přímo měřit spotřebu kyslíku, lze k odhadu těchto proměnných využít parametrů tělesné výkonnosti a tělesného složení; toto může být velmi užitečné v případě velkých populačních studií. Body composition (BC may be used as a criterion of the actual biological state of children, in other words, their physical state of development. The aim of our study was to determine the interdependence of some

 11. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 12. Physical culture as a part of civil society [Tělesná kultura jako součást občanské společnosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bohuslav Hodaň

  2010-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: The principle issue is that of the characteristics of civil society, its relationship to the state, and the understanding of physical culture as a part of civil society. OBJECTIVE: The objective of this paper is to explain the position of physical culture as a part of civil society and all socio-political problems connected with it. RESULTS: The principle part is devoted to differences in physical education, movement (physical-exercise recreation and sport from the point of view of the part they play in civil society. It is stated that there is not a problem with physical education being a part of the school curriculum, because its presence there is guaranteed by the state. Furthermore, the problems of relationships between movement recreation and civil society, respectively between sport and civil society are described. These problems are addressed from the point of view of social benefit and they are understood at various levels. In conclusion, there are notes concerning volunteerism as a very important aspect of the activities executed within the framework of physical culture. CONCLUSIONS: From the results described in the paper we can conclude that physical culture is, with its sociopolitical consequences, a very important part of civil society. That conclusion is important from the point of view of understanding its sense.[VÝCHODISKA: Hlavním problémem je charakteristika občanské společnosti, její vazby na stát a pochopení tělesné kultury jako složky občanské společnosti. CÍLE: Cílem tohoto sdělení je vysvětlení postavení tělesné kultury jako části občanské společnosti a všech jejích socio-politických problémů s tím spojených. VÝSLEDKY: Hlavní část je zaměřena na rozdílnosti tělesné výchovy, pohybové (tělocvičné rekreace a sportu z hlediska jejich účasti na občanské společnosti. Je konstatováno, že není problém s tělesnou výchovou jako částí školního vzd

 13. Účinky individuálně navržených programů tělesné přípravy založených na normách americké armády na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil The effects of individually designed programs of physical training based on US army standards on motor abilities of Slovene armed forces personnel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franc Rožman

  2006-02-01

  Full Text Available Přiměřená fyzická zdatnost je významným aspektem obecné připravenosti ozbrojených sil a nedílnou součástí armádní podpory. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit účinky výcvikového programu, založeného na individuálně přizpůsobené míře intenzity, na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil (SV. Vzorek zahrnoval 34 členů SV (16 zařazených do experimentální skupiny – ES a 18 do kontrolní skupiny – KS ve věku od 35 do 40 let. Výsledky byly zpracovány pomocí programu SPSS 8.0 pro Windows. Zpracování výsledků bylo prováděno v několika etapách. Nejprve byly stanoveny základní statistické charakteristiky a distribuce individuálních proměnných, byla vypočtena míra střední tendence a stupeň disperze, byla použita metoda pro analýzu s rizikem odchylky 5 %. Výsledky prokázaly, že charakteristického zvýšení úrovně určitých motorických schopností sledovaného souboru lze dosáhnout pomocí ekonomizace výcvikového postupu a individuálně přizpůsobené intenzity výcviku. Statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou byly zjištěny při měření tělesného tuku (KG, kliků (SK, hrudních předklonů v lehu pokrčmo, běhu na 3200 metrů (T3200M a klidové srdeční frekvence (FSUs. Přestože byl zkoumaný vzorek malý, tyto studie alespoň teoreticky potvrzují potřebu dalšího výzkumu v této oblasti, protože naše důkazy výrazně naznačují účinnost individuálně navržených výcvikových protokolů na tělesnou připravenost zaměstnanců slovinských ozbrojených sil. Adequate physical readiness is a significant aspect of universal armed forces readiness and an integral part of military support. The aim of this research was to ascertain the effect of a training program, based on individually adapted intensity levels, on motor abilities of the Slovene armed forces (SV personnel. The sample of subjects

 14. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem tělesn

 15. Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam

  OpenAIRE

  Fabčič, Blaž

  2014-01-01

  Hrastovino uvrščamo med najbolj trajne slovenske lesne vrste. V literaturi in tudi na osnovi praktičnih izkušenj smo opazili, da naravna odpornost hrastovine močno niha. Do sedaj je večina strokovnjakov naravno odpornost hrastovine povezovala z vsebnostjo ekstraktivov. Dokazali so, da imajo ekstraktivi velik vpliv na naravno odpornost, vendar samo s tem parametrom niso mogli pojasniti razlik glede obnašanja vzorcev. Da bi ugotovili, kako na odpornost hrastovine vpliva širina branik oziroma go...

 16. Effects of Decompression Treatment for Controlling the Powderpost Beetle, Lyctus africanus Lesne, (Coleoptera: Lyctinae)

  Science.gov (United States)

  Nakai, Kazushi; Hiraku, Tatsuya; Fujimoto, Izumi; Yoshimura, Tsuyoshi

  2016-01-01

  The efficacy of decompression treatment as a non-destructive method to control larvae of the powderpost beetle, Lyctus africanus Lesne, was evaluated in the laboratory using various combinations of two pressure levels, 1.1 kPa and 40 kPa, and three temperature levels, 20, 25, and 40 °C. Larval mortality generally depended on weight reduction while decreases in the oxygen level had relatively little effect. The lower pressure, 1.1 kPa, significantly affected mortality, and no larvae survived after 12 h of this pressure treatment, at 25 °C. The average body weight was reduced with treatment time and temperature, and the reduction rate at 25 °C was higher than that at the lower temperature, 20 °C. Effects on larvae of the higher pressure treatment, 40 kPa, with a CO2 gas purge, were tested to determine the feasibility of decompression treatment in the manufacturing process. Although higher pressure resulted in low mortality, the body weight was dramatically decreased using the CO2 purge. These results present important information on the possibility of using decompression treatment for wood products. PMID:27429007

 17. Comparison of body composition between two elite women's volleyball teams [Srovnání tělesného složení dvou špičkových ženských volejbalových týmů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Čada

  2011-03-01

  observed players for their performance in volleyball. The measured parameters of BC corresponding to top performance sport are better than in high performance sport or in the general population. Our values of BC in elite women volleyball players can serve as standards for other athletes attempting to achieve international level.[VÝCHODISKA: Ve sportu a zvláště ve vrcholovém sportu může průběžné sledování tělesného složení (body composition – BC přinést pozitivní zhodnocení efektu tréninkového procesu. Úroveň tělesného složení (BC je proto považována za jednu z komponent tělesné zdatnosti sportovců. Výzkumné studie zabývající se tělesným složením u volejbalistek jsou často zaměřeny na nižší výkonnostní úrovně ve srovnání s předloženou studií. Problémem v oblasti porovnávání výsledků je také odlišnost použité metodiky při stanovení tělesného složení. CÍLE: Cílem studie je popis profilu tělesného složení (BC hráček volejbalu nejvyšší úrovně a ověření rozdílů vybraných parametrů BC mezi sledovanými skupinami. Výzkumná skupina se skládala z hráček dvou týmů, které se účastnily Evropské ligy mistryň (T1, n = 12; T2, n = 9. METODIKA: Pomocí měření multifrekvenční bioimpedance jsme sledovali tukuprostou hmotu (LBM, tukovou hmotu (FM, tělesnou buněčnou hmotu (BCM, relativní BCM (BCMrel, mimobuněčnou hmotu (ECM a jejich poměr (ECM/BCM, percentuální zastoupení BCM v LBM (CQ, fázový úhel (α, basální metabolismus (BMR, celkovou tělesnou vodu (TBW spolu s rozdílem mezi mimob

 18. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 19. Differences in evaluation of three different approaches in home range sizes of red deer Cervus elaphus in Western Carpathians / Rozdiely vo vyhodnotení veľkosti domovských okrskov jeleňa lesného Cervus elaphus v Západných Karpatoch tromi rôznymi prístupmi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Alfadil Mohammed Abdelrahman

  2015-03-01

  Full Text Available Cieľom tohto príspevku bolo porovnať rozdiely v aplikácií troch rôznych prístupov k vyhodnocovaniu veľkosti domovských okrskov vybraných samčích jedincov jeleňa lesného (Cervus elaphus v Západných Karpatoch. Výskum bol vykonaný v Kremnických vrchoch, situovaných v centrálnej časti Slovenska na vzorke troch jedincov sledovaných VHF (Very High Frequency rádiotelemetriou. Údaje boli vyhodnocované v rámci troch sezón (zima, leto a ruja. Na odhad veľkosti domovských okrskov boli použité tri metódy: Minimum Convex Polygon (MCP, Kernel Home Range (KHR and Local Convex Hull (LoCoH. Sezónne rozdiely vo veľkosti domovských okrskov boli analyzované použitím analýzy variancie (ANOVA. Výsledky poukázali na rozdiely vo veľkosti domovských okrskov a jadrových zón v populácii jelenej zveri. Migračný typ jedinca mal väčší okrsok v porovnaní s ostatnými, tento rozdiel však nebol štatisticky významný. Metóda LoCoH s použitím malej vzorky dát významne podhodnocuje odhady veľkosti domovských okrskov.

 20. Vztah tělesné aktivity a duševního zdraví – současný pohled kvalitativního výzkumu The physical activity and mental health relationship – a contemporary perspective from qualitative research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brendan Gough

  2006-02-01

  Full Text Available Pozitivní vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním zdravím a jeho využití při léčbě duševních chorob jsou známy. Přesto stále nebylo dosaženo shody ohledně mechanismu, který je za tento vztah zodpovědný. Článek zkoumá vztah tělesné aktivity a duševního zdraví kritickým posouzením biochemických, fyziologických a psychologických mechanismů, které mají tento jev vysvětlovat. Z takového posouzení vyplývá, že přes různá navrhovaná vysvětlení panuje v této oblasti jen málo shody, s výjimkou toho, že jde o vztah komplexní a že v zodpovědném mechanismu či zodpovědných mechanismech se pravděpodobně navzájem kombinují prvky psychologické, biochemické i fyziologické. Pokus o lepší pochopení komplexnosti tohoto vztahu doplňují zjištění z kvalitativního výzkumu zkoumajícího vztah z pohledu osob, které prospěšný vliv cvičení na duševní zdraví zažívají. Pomocí metodologie kvalitativního výzkumu zjišťovala studie zkušenosti účastníků cvičebních programů ve Velké Británii. Závěrem je konstatováno, že kvalitativní metodologie zkoumající zkušenosti lidí a prostředky, které je usnadňují, poskytuje další pohled na složitou povahu vztahu tělesné aktivity a duševního zdraví. There is a known positive relationship between physical activity and mental health, and in the treatment and maintenance of mental illness. Despite this relationship however, there still remains a lack of consensus on the mechanism responsible for the relationship. This paper explores the physical activity and mental health relationship by reviewing and critiquing the biochemical, physiological and psychological mechanisms proposed to explain this phenomenon. Through this review it becomes apparent that although there are varied explanations proposed, there is little agreement except that the relationship is complex and the responsible mechanism(s are likely to be

 1. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hled&aacut

 2. Zjištění vlivu fitness aerobiku na svalovou sílu, flexibilitu a tělesné složení

  OpenAIRE

  POPKOVÁ, Světlana

  2011-01-01

  The aim of this bachelor thesis is through standardized tests to discover levels of physical abilities of girls attending selective aerobics at the department of Physical Education and Sport. The testing consists of three tests of muscle strength. From one flexibility test, one endurance test and by the use of BMI the body structure will be measured. The first sets of tests were run on 3rd of November and the final sets of tests were run six weeks later on 15th of December. After an analysis ...

 3. Struktura postojů k integraci žáků s tělesným postižením v TV v revidovaném dotazníku ATIPDPE-R u budoucích učitelů v České republice Components of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in physical education in the revised

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo prozkoumat strukturu revidované postojové škály dotazníku ATIPDPE-R, který je založen na Ajzenově (2000 teorii plánovaného jednání (Theory of planned behavior. Této studie se účastnilo 214 budoucích učitelů (155 žen a 59 mužů průměrného věku 21,83 let, kteří studovali studijní obor učitelství TV na čtyřech univerzitách, studijní obor aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika a učitelství prvního stupně základní školy v České republice. Analýza postojové škály ATIPDPE-R poukázala na tři psychologické ukazatele (komponenty. Zmíněné komponenty (na základě analýzy základních komponent – principal component analysis objasňují více než 65 % variance. Tři komponenty jsou: a pozitivní důsledky pro studenty, b negativní důsledky pro učitele a c negativní důsledky pro studenty. The purpose of the study was to examine the structure of the revised attitudinal scale of the ATIPDPE-R, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000. Participants were 214 prospective educators (155 females and 59 males of an average age of 21.83 years enrolled in physical education teacher preparation programs at four universities, in one adapted physical education program, one special education program and one general education program in the Czech Republic. Based on analysis, the attitudinal scale of ATIPDPE-R measures III psychological properties (components. Three components, which come from principal component analysis, explain more than 65% of the variance. The three components are: a positive outcomes for students, b negative outcomes for teachers, and c negative outcomes for students.

 4. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 5. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  Full Text Available BACKGROUND: The physical activity preferences (PAP and attitude towards health's promotion among freshers from different classes while maintaining a constant level of physical activity (PA intervention. OBJECTIVE: To determine changes in the PAP of future physical education teachers and health educators. METHODS: The studies were carried out in 2000 and 2008 year with students from Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE. A standardized, self administered questionnaire was filled in by 577 fresher students (244 males and 333 females. RESULTS: There were fewer students who wanted to attend a special health training course (coping with stress, remedial exercise, healthy nutrition in 2008 than in 2000 (males 57.8% and 46.7%, p CONCLUSIONS: The data suggest that there is an increasing need for intervention to promote PA among students who enter the academy and continue studying here. RECOMMENDATIONS: It is necessary to develop physical activity programs for an integral academy education, mainly in females, avoiding the lowering of physical activity as they move higher at the educational level. Also the plan to increase the number of physical activities and exercises must be included in curricular scenarios, and the use of leisure time must be oriented towards physical activity.[VÝCHODISKA: Preference pohybových aktivit (PPA a podpora zdravého životního stylu mezi studenty 1. ročníků různých oborů při současném udržování konstantní úrovně intervence v pohybové aktivitě (PA. CÍLE: Určit změny v PPA u budoucích učitelů TV a zdravotních poradců. METODIKA: Studie byly prováděny v letech 2000 a 2008 u studentů Litevské akademie tělesné výchovy (LAPE. Standardizovaný, samostatně vyplňovaný dotazník odevzdalo 577 studentů 1. ročníků (244 mužů a 333 žen. VÝSLEDKY: V roce 2008 bylo méně studentů, kteří chtěli navštěvovat speciální kurzy zdravotně orientovaného tréninku (zvládání stresu

 6. Preferred contents in Physical Education lessons - positively evaluated means for the achievement of a higher intensity of physical activity by girls [Oblíbená náplň vyučovacích jednotek tělesné výchovy – dívkami pozitivně hodnocený prostředek k dosahování vyšší intenzity pohybové aktivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Vašíčková

  2010-06-01

  ích druhů, intenzit a didaktických forem. CÍLE: Cílem této studie je prezentovat vztahy a formulovat determinanty při hodnocení obsahově různých vyučovacích jednotek TV vzhledem k intenzitě PA děvčat. METODIKA: Ke zjišťování vztahů mezi intenzitou PA ve vyučovacích jednotkách TV a jejich hodnocením byla použita data od 2 213 děvčat ve věku 13–17 let monitorovaných ve 205 obsahově různých vyučovacích jednotkách TV (aerobik n = 35, atletika n = 30, sportovní gymnastika n = 33, sportovní hry n = 61 a tanec n = 46 v letech 1997–2003. Intenzita PA byla zjišťována akcelerometrem Caltrac (METs/45min.. K hodnocení vyučovacích jednotek TV byl použit standardizovaný Dotazník k diagnostice vyučovací jednotky TV (% kladných odpovědí v dimenzi emotivní, sociální, vztahové a zdravotní. VÝSLEDKY: U oblíbeného obsahu vyučovacích jed notek TV dívek (tanec, aerobik a sportovní hry se vyšší intenzita PA projevila pozitivně v jejich hodnocení vyučovacích jednotek. U méně oblíbeného obsahu vyučovacích jednotek TV dívek (atletika a sportovní gymnastika se vyšší intenzita PA projevuje negativně v jejich hodnocení vyučovacích jednotek. ZÁVĚRY: Vyučovací jednotky TV s oblíbeným obsahem (tanec, aerobik a sportovní hry jsou pro děvčata vhodnými prostředky pro realizaci PA s vyšším tělesným zatížením. Zařazení pohybových her či herní forma vedení může zatraktivnit vyučovací jednotky TV s méně oblíben&yac

 7. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 8. Výpočet radiace v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování

  OpenAIRE

  Patočka, Zdeněk

  2014-01-01

  Leaf area index (LAI) is the most important variable influencing the penetration of solar radiation beams through the forest stand. Currently, the airborne laser scanning, as new indirect method, suggests itself for estimation of LAI. LAI was measured terrestrially using the hemispherical photographies analysis and compared with LiDAR Penetration Index - LPI. There were created several regression models describing the dependence of LAI and LPI with coefficients of determination from 0.71 up t...

 9. Škody zvěří v lesních porostech se zaměřením na orientaci okusu a loupání zvěře v Beskydech

  OpenAIRE

  Meduna, Petr

  2013-01-01

  Wildlife damage in forest stands in wiew of magnetic orientation of game barking in the Beskydy Mts. Meduna Petr This barchelor thesis investigates the subject of the magnetoreception. Magnetoreception is an ability to detect the magnetic field of the Earth. The theoretical part of this thesis provides general information on the physical properties of the Earth's magnetic field, the orientation of the animals using magnetoreception and explains three main current hypotheses about...

 10. Problematika začlenění tenisu do vyučovacího procesu tělesné výchovy na základních školách\\\\

  OpenAIRE

  VOŇAVKA, Petr

  2008-01-01

  My thesis is focused on the observation of possible reasons why tennis has not been included in education at elementary schools so far. The research work was performed using questionnaires at elementary schools in regions Vysocina and South Bohemia (December 2007 {--} February 2008). Theoretical {--} didactic part of thesis is focused on tennis history, physical and psychological severity of this sport, but mostly on availability of tennis in wide surroundings (in the view of number of tennis...

 11. Vliv obnovy a výchovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na její odolnost proti poškození sněhem

  OpenAIRE

  Mrázek, Jaroslav

  2012-01-01

  The aim of this thesis was to evaluate the impact of regeneration and tending of Scots pine (Pinus silvestris L.) on its stability and thus its resistance to damage by snow. The sample included pine forest vegetation belonging to the Forest Cooperative Vysoké Chvojno, Ltd., Stenberk Forest Administration, Urban Forests of Hradec Kralové, Czech Republic Forests, the Forest Administration of Rychnov nad Kněžnou and the experimental planting of Scots pine in the research areas of Forestry an...

 12. DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA

  OpenAIRE

  Prnaver, Polona

  2012-01-01

  Boj proti diskriminaciji je danes velik izziv za države, katerih temelji slonijo na načelih svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Zato morajo v svoj sistem sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela. Vendar je problem uravnoteženega zastopanja obeh spolov na trgu dela še vedno zelo prisoten. Diskriminacija glede na spola na trgu dela predstavlja celostno zakonsko urejeno področje, ki se navezuje ...

 13. The NA49 experiment

  CERN Document Server

  Patrice Loiez

  2000-01-01

  The two spokespersons of NA49, Reinhard Stock, Frankfurt (1991-1996), sitting and standing, Peter Seyboth, (1997-present), MPI Munich, in the target area of NA49 in front of the first superconducting vertex magnetone of the TPCs. NA49 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matte, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 14. Tři pohyby lidského života s ohledem na tělesnou výchovu a sportovní praxi podle Jana Patočky Jan Patočka's three movements of human life with respect to physical education and sport practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Martínková

  2006-02-01

  ředchozích pohybech nebylo vidět, například naší smrtelnosti. Tělesná výchova v rámci pohybu pravdy vede k sebepoznávání, vědění o svém pohybu a zodpovědnosti za něj. Celkově vede tento pohyb ke svobodě. In this contribution we present the Czech philosopher Jan Patočka and his original concept of the three fundamental movements of human life. In this concept Patočka is inspired by the philosophy of Aristotle as well as by the philosophy of existence of Heidegger. First we interpret Patočka's ideas regarding the three movements of human existence, that is, the movement of acceptance, the movement of defense and the movement of truth. After characterizing each of the three movements of human existence, we shall present our own thoughts about human movement within each given life movement, so that the differences between each of the three movements of human existence can be seen from the perspective of everyday human movement, physical education and sports.

 15. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Grunt, Maja

  2016-01-01

  Diplomsko delo se osredotoča na probleme mobinga na delovnem mestu in morebitne rešitve. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem mobing na delovnem mestu, kot ga razlagajo različni avtorji, oblike mobinga, ki kažejo na to, da se v podjetjih mobing pojavlja na različne načine in v vseh smereh, vzroke za njegovo nastajanje, ki se kažejo v kulturi organizacije, značilnostih organizacije dela, značilnostih žrtev mobinga in značilnostih napadalcev. Pr...

 16. Reakce čížka lesního (\\kur{Carduelis spinus}), zvonka zeleného (\\kur{Carduelis chloris}) a sýkory koňadry (\\kur{Parus major}) na atrapu krahujce obecného (\\kur{Accipiter nisus}) v klecových experimentech.

  OpenAIRE

  MILAN, Luděk

  2009-01-01

  Discrimination and categorization of predators belong to one of the most important cognitive abilities in animal´s lifes. The most of research uses field mobbing experiments, which posses some benefits, but also disadvantages. We are not able to influence occurence of predators in surroundings, and therefore studied individuals could be affected by previous contact with them. Secondly, individuals could be also affected by climate. And thirdly, we are not able to repeat experiments with the s...

 17. Rozšíření, produkční potenciál a obnova náhorního ekotypu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na revíru Libocký Důl a Hradecká.

  OpenAIRE

  Ksandr, Václav

  2013-01-01

  1. Introduction The pine is the second most important economic wood in Czech republic. The best pine growths in the vicinity of Kraslice, which form the upland ecotype. Our wishes and duty is expand this variant of the upland ecotype into other regions (The forestry work 2000 „The respect of genetic regularity“ by ing. Hrdlička Oldřich). LČR- The forest management of Kraslice farms two forest economic units, Kraslice and Sokolov. In the vicinity of Kraslice farms The forest management ...

 18. Porovnání prosperity prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého po výsadbě na lesním stanovišti středních poloh.

  OpenAIRE

  Štiller, Josef

  2011-01-01

  In forestry there are two types of planting stock the bare-rooted and containerized one. Each type has its own specific characteristics. Bare-rooted and containerized plants are produced in a different way. Production of containerized planting stock is technologically more complicated. Therefore containerized seedlings are also more expensive. The aim of this bachelor study is to compare the growth bare-rooted and containerized planting stock in the initial years after planting. In the thesis...

 19. Envolvimento Parental na Escola

  OpenAIRE

  Alves, Marta Raquel Garcia; Rolim, Luísa

  2011-01-01

  O nosso estudo teve como objectivo verificar se existe envolvimento parental na Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Góis. Nesta análise foram questionados alguns alunos dos 7º e 9º anos, encarregados de educação e docentes dos referidos alunos. A nossa amostra contou com a participação de 115 indivíduos sendo 67 alunos 31 encarregados de educação e 17 docentes. Na recolha dos dados usamos o Questionário de Envolvimento Parental na Escola de Pereira (2002), com Versão para pais e...

 20. FOTOALERGIJSKE REAKCIJE NA LIJEKOVE

  OpenAIRE

  Bukvić Mokos, Zrinka; Lipozenčić, Jasna

  2011-01-01

  Reakcije na lijekove posredovane svjetlom mogu biti fototoksične i fotoalergijske. U ovom preglednom članku prikazane su fotoalergijske reakcije na lijekove koje nastaju interakcijom lijeka i ultraljubičastog svjetla uz sudjelovanje imunosnih mehanizama. Uz osvrt na fotobiologiju te najčešće lijekove koji sudjeluju u nastanku fotoalergijskih reakcija, prikazana je imunološkapodloga tih dermatoza, klinička slika, te dijagnostički i terapijski postupak. Poznavanje potencijalnih fotoalergena i p...

 1. EROTIČNA RISBA

  OpenAIRE

  LAZAR, FORTUNA

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom »Erotična risba« je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, pri čemer je praktični del vsebinsko vezan na teoretični del diplomske naloge. Neposredna erotična upodobitev je del likovne produkcije večine umetnikov. V raziskovanju erotičnih upodobitev sem izpostavila dva umetnika, Egona Schieleja, ki je ustvaril pomemben opus erotične figuralike in Marlene Dumas, še živečo umetnico, ki skozi erotične podobe izraža aktualne teme sodobnosti. Namen tega diplomske...

 2. Djelovanje eksplozija na konstrukcije

  OpenAIRE

  Draganić, Hrvoje; Sigmund, Vladimir

  2012-01-01

  Dana je analiza opterećenja eksplozijom na konstrukciju te numerički primjer djelovanja na fiktivnu građevinu. Cilj je bio upoznati se s fenomenom eksplozije kao opterećenja na konstrukcije uslijed sve veće terorističke prijetnje te nedostatka smjernica u nacionalnim i europskim propisima o provjeri konstrukcija izloženih djelovanju eksplozija. Analitički je određeno opterećenje eksplozijom kao vremenski zapis promjene tlaka zraka te numerički modeliranja konstrukcija i prethodno određeno opt...

 3. At NA2

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 4. Y-virus krumpira na duhanu na Kosovu

  OpenAIRE

  Taraku, Nysret; Juretić, Nikola

  1991-01-01

  U prošlih nekoliko godina javlja se na duhanu na području Kosova vrlo agresivna virusna bolest zbog koje nastaju znatne gospodarske štete. Na oboljelim biljkama virus uzrokuje nekrotične promjene na listu, osobito nekroze žila, te mozaik. U ovom su radu istražena 4 virusna izolata (TI, T2, T3, T4) nađena na duhanu u okolici Gnjilana, Uroševca, Đakovice i Prizrena. Na osnovi istraživanja kruga domaćina, osobina in vitro, seroloških svojstava te studija mikroskopskih i submikroskopskih inkluzij...

 5. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Mraz, Darja

  2011-01-01

  Mobing pomeni načrtno psihično nasilje,trpinčenje in šikaniranje,ki žrtev privede do socialne izolacije.Proces mobinga poteka skozi štiri faze.Začne se s konfliktom in nadaljuje z uveljavitvijo mobinga v obliki stalnih napadov,vse skupaj pa se lahko konča z izključitvijo iz delovnega življenja.Ključni dejavniki mobinga so stres pri delu,način vodenja ter slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom.

 6. At NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The photo shows the proportional chamber PC1 of the NA3 forward spectrometer. The chamber was placed downstream the beam dump and specially designed to support a high flux of particles, see Nucl. Instrum. Methods 175 (1980) 319. Anta Diop stands on the foreground, right.

 7. The NA35 experiment

  CERN Multimedia

  1987-01-01

  The NA35 experiment ran on the Super Proton Synchrotron (SPS) accelerator at CERN. It was used for the study of relativistic nucleus-nucleus collisions which were used to search for evidence of new types of quark matter. Quarks are found inside protons and neutrons, which in turn make up atoms.

 8. Riso na epilepsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 9. At NA5

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The NA5 experiment is shown at the start of the setting up in beam H2 of hall EHN1. It was designed by the Bari- Cracow-Liverpool-Munich (MPI) Collaboration to study hard hadron-hadron collisions with a streamer chamber vertex spectrometer and a calorimeter trigger. The beam from target T2 enters from the left. E

 10. Konstrukce sila na cukr

  OpenAIRE

  Kotík, Libor

  2015-01-01

  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného cukru. Je proveden optimální návrh a posouzení na mezní stav použitelnosti a únosnosti betonářské výztuže a vodorovného předpětí stěny sila včetně lokálních namáhání. Dále je proveden návrh betonářské výztuže dna sila a sloupu v podsilí a posouzení na mezní stav únosnosti. Součá...

 11. Biotecnologia na agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helaine Carrer

  2010-01-01

  Full Text Available A expectativa de o crescimento populacional atingir 9 bilhões de habitantes em 2050 em adição às questões da sustentabilidade e do aquecimento global nos desafiam a aumentar a oferta de alimentos. Uma metodologia alternativa que contribua para a redução do impacto desse cenário envolve a biotecnologia, que, nas últimas décadas, trouxe marcantes oportunidades tecnológicas na agricultura, resultando em relevante desenvolvimento na obtenção de novas variedades de plantas, na melhoria da qualidade de diversos alimentos e atualmente também na bioenergia. As técnicas biotecnológicas envolvendo os marcadores moleculares, a genômica e a transformação genética estão transformando a agricultura e são discutidas neste artigo.The expected population growth to reach 9 billion by 2050 in addition to issues of sustainability and global warming challenges us to increase the supply of food. An alternative approach to help reducing the impact of this scenario involves biotechnology which in recent decades has brought remarkable technological opportunities in the agriculture that resulted in relevant development in obtaining new plant varieties, improved quality of different foods, and now also in bioenergy. The biotechnology techniques involving molecular markers, genomics and genetic transformation are transforming agriculture and will be discussed in this article.

 12. SEMIKONTINUIRNI PROCES PRIDOBIVANJA ORGANSKIH PRODUKTOV IZ MACESNOVE BIOMASE S SUBKRITIČNO VODO

  OpenAIRE

  Košiček, Blaž

  2015-01-01

  Namen magistrske naloge je bil izvesti semikontinuirni proces ekstrakcije lesne biomase s subkritično vodo (SubCW). Poleg same ekstrakcije je pri našem procesu prisotna tudi hidrotermična degradacija lesne biomase v prisotnosti subkritične vode, pri čemer nastajajo različni produkti. Ekstrahirali smo svežo macesnovo skorjo, saj študije kažejo, da macesnov les vsebuje v vodi topne substance, fenolne spojine, ki imajo visoko dodano vrednost in antioksidativne lastnosti. Preučevali smo kako razl...

 13. SODOBNI PLES NA SLOVENSKEM

  OpenAIRE

  Marinko, Jožica

  2013-01-01

  Diplomsko delo predstavlja temo sodobni ples na Slovenskem. Podrobneje je predstavljena zgodovina sodobnega plesa v Sloveniji − od prvih zacetkov, pa do danes. Predstavljene so pomembne osebnosti, ki so sodobnemu plesu utrle pot in mu pomagale, da je iz zacetnega ljubiteljstva prerasel v profesionalnost. Navedene so težave, s katerimi so se spopadali sodobni plesalci, in težave, s katerimi se spopadajo še danes. Izpostavljen je problem šolanja plesalcev, predstavljena so dru...

 14. ROČNA ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH

  OpenAIRE

  Benko, Ana

  2013-01-01

  Ročna zastavna pravica na premičninah (pignus) je oblika zavarovanja terjatev, pri kateri je dodatno jamstvo za izpolnitev dolžnikove obveznosti vrednost zastavljene stvari. Bistvena značilnost ročne zastavne pravice na premičninah je njena posestnost. O posesti oziroma neposesti govorimo z vidika zastavnega upnika. Po vsebini je ročna zastavna pravica podobna pridržni (retencijski) pravici. Njen predmet je lahko vsaka premična stvar, ki je v pravnem prometu in ima neko prometno vrednost. Je ...

 15. Kotelny na biomasu

  OpenAIRE

  Egerle, Dušan

  2013-01-01

  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům v Chocni (Pardubický kraj). Bytový dům má tři nadzemní vytápěná podlaží a jedno podzemní nevytápěné podlaží. Zdrojem tepla je zplynovací kotel na dřevo, resp. kotel na pelety, který zároveň slouží pro přípravu teplé vody v zimním období, po ostatní část roku jsou na přípravu teplé vody nainstalovány solární kolektory. Zdroj tepla je umístěn v oddělené a samostatně přístupné místnosti, v kotelně....

 16. Cenzura na Internetu

  OpenAIRE

  Žila, Milan

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá problémem cenzury na internetu v Číně. Práce popisuje formy a způsoby internetové cenzury v Číně. Zároveň uvádí i možnosti zjištění, ověření a obcházení cenzury pomocí různých nástrojů, aplikací a internetových služeb. Práce obsahuje výsledky provedených testů určených k ověření a zjištění cenzurovaných webových stránek a klíčových slov z různých lokací v Číně. Na základě těchto testů jsou vyvozeny závěry o cenzuře na internetu v Číně. This thesis deals with the p...

 17. A epilepsia na neurocisticercose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Marques-Assis

  1972-12-01

  Full Text Available Foram estudados 131 casos de epilepsia com etiologia cisticercótica comprovada. A idade variou de 2 a 68 anos; 75 pacientes eram de sexo masculino e 56 de sexo feminino; 117 eram brancos, 10 pardos, três pretos e um amarelo. A idade de início da doença predominou na primeira década. O estudo foi feito em relação ao tipo de epilepsia, ao tempo decorrido após a primeira crise, à freqüência das crises e ao eletrencefalograma relativamente às epilepsias em geral. Investigação foi feita também em relação à cefaléia, aos achados neurológicos, liquóricos, radiológicos simples e contrastados e anátomo-patológicos. A análise dos resultados permitiu aos autores as seguintes conclusões: 1 No grupo de neurocisticercose o início da doença predominou na primeira e a partir da quarta década em relação às epilepsias em geral. 2 Dentre as manifestações clínicas predominaram as formas convulsivas da doença (61%, sendo as crises bravas-jacksonianas as menos freqüentes (4%; quando comparadas com as epilepsias em geral, verifica-se incidência menor das convulsões generalizadas na neurocisticercose. 3 Quanto ao tempo de doença, verifica-se predomínio das formas de duração mais curta (um ano ou menos na neurocisticercose. 4 A severidade da epilepsia, traduzida pela freqüência das crises, foi menor no grupo com neurocisticercose. 5 Excluídos os casos com anormalidades eletrencefalográficas contínuas, foram encontrados maiores índices percentuais de EEG normal na neurocisticercose que nas epilepsias em geral. 6 A cefaléia estava presente em 68% dos casos, assumindo caráter paroxístico na maior parte (78%; em 67% dos casos com cefaléia paroxística não havia concomitantemente sinais de hipertensão intracraniana; nos casos com cefaléia contínua, em apenas dois (13% esses sinais não estavam presentes. 7 Na maior parte dos casos (62% as manifestações epilépticas se apresentaram isoladamente, sem sinais neurol

 18. Miocardiopatia dilatada na infancia

  OpenAIRE

  Madureira, José Rubens Alcantara

  2013-01-01

  Resumo: Com objetivo de estudar a evolução e obter informações prognosticas da Miocardiopatia Dilatada na infância. Foram Estudados 70 pacientes internados no Centro de Cardiologia Infantil do Paraná, do Hospital infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, no período de Janeiro de 1985 a janeiro de 1995. Todos os pacientes foram internados por ocasião da primeira consulta hospitalar, tendo sido realizados exame clínico, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma regularmente, no int...

 19. Rawls na planini?

  OpenAIRE

  Kurelić, Zoran

  1994-01-01

  Autor prikazuje komunitarističku kritiku Rawlsa, prije svega u obliku koji je izložio Michael Walzer u knjizi "Spheres of Justice". Glavni prigovor Walzera i drugih komunitaraca Rawlsovoj teoriji pravednosti da je ona objektivistička i da stoga predstavlja modernu varijantu platoizma. Nasuprot takvoj poziciji, Walzer inzistira na teoriji pravednosti koja polazi od partikularnih vrijednosti pojedinačnog društva i kulture, te sam nastoji formulirati kritiku američkog društva kao zajednice podvr...

 20. na Perua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Carvalho

  1989-01-01

  Full Text Available Antes de se caracterizar como tentativa de ensaio ou de análise a qualquer coisa, o presente artigo tem, antes de mais nada, a pretensão de se constituir uma provocação ao debate acerca da questão do esporte na escola. A provocação parte basicamente do relato da minha experiência pessoal como Secretário da Educação do Município de Aracaju, cargo que exerci no período de 1º de janeiro de 1986 a 27 de janeiro de 1987.

 1. Stress laboral na PSP

  OpenAIRE

  Passeira, Andrea Verónica Vaz

  2011-01-01

  Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho O presente Estudo foi aplicado a profissionais da polícia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O objectivo principal subjacente a este trabalho foi proceder à análise da problemática do stress, nos profissionais da PSP que constituem a nossa amostra. Para tal, a metodologia utilizada consistiu na aplicação de um conjunto de Questionários, designadamente, “Fontes de Stress”, “Sintomas de Stress”, “Estratégias de C...

 2. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Kondić, Vesna

  2015-01-01

  Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega in daljšega poklicnega življenja. Problem: Delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko časa, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu zelo pomemben člen, ki ga mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen: Namen magistrskega dela je proučiti učinkovitost promocije zdravja na delovnem mestu z vidika varovanja zdravja zaposlenih in ozaveščanja zap...

 3. Valores na escola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Menin Maria Suzana De Stefano

  2002-01-01

  Full Text Available Neste texto pretende-se discorrer sobre valores morais na escola e suas implicações para a formação de professores. Para tanto discutir-se-á, em primeiro lugar, e brevemente, o que são valores morais, ou éticos, e como a escola pode situar-se em relação a eles. Em seguida, serão relatadas algumas observações a respeito de valores de professores e práticas daí decorrentes. São comentados resultados de pesquisa que ilustram a transmissão de valores de forma doutrinal e a educação moral e cívica tal como realizada na ditadura militar, e, por outro lado, a posição relativista e/ou de laissez-faire que certas escolas podem adotar, metodologicamente, sobre a educação em valores. Finalmente, defender-se-á a idéia de que é necessária uma discussão sobre valores pelos diversos membros da escola e uma opção por uma metodologia para ensiná-los, seja os professores, em sua formação inicial e continuada, seja os alunos. A teoria de desenvolvimento moral de Jean Piaget será apresentada como uma referência possível para a educação em valores. Exemplos de situações escolares de conflito de valores entre direção, pais e alunos são discutidas para ilustrar como uma escola pode adotar um procedimento democrático de educação em valores, que se apresenta como um terceiro caminho possível de educação moral nas escolas, além das posições doutrinárias ou relativistas.

 4. A aposta na filosofia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Suzuki

  2011-12-01

  Full Text Available Para Hume, filosofar é uma atividade semelhante às demais ocupações humanas. A decisão que leva à atividade filosófica é menos resultado de uma argumentação teórica do que fruto de um cálculo prático, que é entendido como uma caça ou um jogo. O objetivo deste trabalho será o de mostrar que no jogo filosófico perde quem joga sério demais. A aposta na filosofia tem que passar pelo bom humor e pela diversão: uma resposta a Pascal?For Hume, philosophy is in itself neither more nor less important than other human activities. On the contrary, it can be explained from its resemblance with game and hunting. If one chooses to dedicate himself to philosophy, his decision is not the consequence of logical reasoning, but depends on practical evaluation, which has something to do with gambling. The following text tries to show that in philosophy, like in other games, the loser will be the one who plays too earnestly. The philosophical game requires good humour and some relaxation: Is this a good answer to Pascal's pari?

 5. VPLIV MEDIJEV NA PORAST KRIMINALITETE

  OpenAIRE

  Plešivčnik, Petra

  2011-01-01

  V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila vpliv medijev na kriminaliteto in skušala ugotoviti ali imajo mediji kakšen vpliv na porast le-te. V prvem poglavju sem se osredotočila na zastavitev nekaterih hipotez skozi diplomsko nalogo, nato pa nadaljevala z razvojem medijev, razčlenitvijo množičnih medijev in predstavila nekaj njihovih učinkov. V tretjem poglavju sem povzela korelacijo med nasiljem in posameznikom, ter bolj konkretno nadaljevala s predstavitvijo same kriminalitete v medijih...

 6. VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH

  OpenAIRE

  Gjergjek, Andreja

  2012-01-01

  Pri diplomskem delu smo se osredotočili na proučevanje kulture in motivacije. Opredelili smo pojem kulture in njene sestavine. V okviru nacionalne kulture smo opredelili dela Hofsteda, Trompenaarsa, Halla, Ronena in Shenkara. V nadaljevanju smo opredelili pojem motivacije in predstavili motivacijske dejavnike. Pojasnili smo tudi vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. Kultura je način ţivljenja pripadnikov neke druţbe. Obsega celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenj...

 7. TRGOVANJE NA IZBRANEM TRGU - FOREX

  OpenAIRE

  Ambrož, Sabina

  2012-01-01

  V delu diplomskega seminarja je obravnavana tematika trgovanja na valutnem trgu. Trgovanje z valutami je v zadnjem desetletju doseglo velik razvoj, močno pa je narasla tudi priljubljenost valutnega trga Forex, saj se zaradi enostavnega pristopa in možnosti velikih zaslužkov zanj odloča vse več posameznikov. V teoretičnem delu povzamemo ključne elemente, ki jih mora poznati začetnik na tem trgu. V empiričnem delu pa poskušamo na praktičnem primeru pokazati primer trgovanja s trendom in vstopom...

 8. Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie

  OpenAIRE

  Michalski, Tomasz; Kuczabski, Aleksander

  2014-01-01

  W pierwszej części artykułu omówiono główne czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne), które wpłynęły na procesy transformacji ustrojowej w europejskich i zakaukaskich krajach postkomunistycznych. W drugiej części artykułu skupiono się na czynnikach, które zadecydowały, że jak dotychczas proces transformacji ustrojowej na Ukrainie jest bardzo słabo zaawansowany.

 9. Studies on NaXe Clusters

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  The chemical shift of 23Na in excimer NaXe was measured by using nuclear magnetic resonance (NMR) spectra, which is in good agreement with the theoretical value obtained by ab initio calculations. The bond length, dissociation energy, dipole of NaXe and Mulliken charges at Na and Xe in NaXe were calculated, respectively. The spectra of ultraviolet (UV) fluorescence and surface-enhanced Raman scattering of NaXe were also measured.

 10. Results from NA61/SHINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Unger M.

  2013-06-01

  Full Text Available In this paper we summarize recent results from NA61/SHINE relevant for heavy ion physics, neutrino oscillations and the interpretation of air showers induced by ultra-high energy cosmic rays.

 11. Na via do Behemoth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gérard Rabinovitch

  2008-06-01

  Full Text Available O momento nazista permanece um enigma impensado de que a cultura contemporânea continua cativa. O autor levanta a hipótese de que a persistência desse enigma e seus estragos duráveis se devem à insistência dos pensamentos político, sociológico e filosófico em construírem o nazismo à luz da metáfora hobbesiana do Leviatã. Propõe retomar a questão do nazismo sob a perspectiva do Behemoth, antônimo do Leviatã. Para tanto, sugere a necessidade de retornar a Freud e à psicanálise, balizas de um possível novo pensamento do político que escrutine a destrutividade nazista. Propõe ainda sondar as homologias entre nazismo, corjas e máfias, com base na figura da " heroicização da violência" que lhes seria comum. E avança um modelo " econômico" : a quimera, suscetível de capturar o caráter heterotópico e heterocrônico de sua construção criminosa.The paths of Behemoth. The Nazi moment remains as the thoughtless enigma of which contemporary culture is still captive. The author raises the hypothesis where the persistency of this enigma and its durable damages are due to the insistence of the political, social and philosophical thoughts in building the Nazism at the view of the Hobbesian metaphor of Leviathan. It is here proposed to resume the Nazism matter under Behemoth's perspective, antonym to Leviathan. For such, it is suggested a necessity to look back at Freud and the psychoanalysis, structured by a possible new political thought which scrutinizes the destructivity of the Nazism. It is also here proposed to gaze at the homologies between Nazism, mafias and gangs, with a base in the figure of " violence as a heroically act" that are their common ground. The author also advances an economical model: the chimera susceptible to capture the heterotopic and heterochronic character of its criminal construction.

 12. The motor performance progression of future undergraduate students of physical education [Vývoj motorické výkonnosti u uchazečů o vysokoškolské studium tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Cuberek

  2009-12-01

  observation; the level of dash performance mostly decreased. However, the last measurement in 2006 indicates some tendency of increasing performance as well as concavity of polynomial functions (trend function at the end of the observed time period. [VÝCHODISKA: Komplex sociálních změn, vzrůstající inaktivity a obezity a dalších negativních faktorů se dle našeho názoru přirozeně projevuje také ve změnách úrovně motorické výkonnosti budoucích vysokoškolských studentů. Dlouhodobý trend motorické výkonnosti proto považujeme za vhodný obraz současného životního stylu uvažované populace. CÍLE: Hlavním cílem této práce bylo popsat dlouhodobý trend dvou vybraných motorických předpokladů u populace uchazečů o vysokoškolské studium TV. METODIKA: Soubor tvořilo 2 012 mužů a 1 705 žen (uchazečů o vysokoškolské studium TV ve věku Mdn = 19 let. Úroveň plavecké a sprinterské výkonnosti byla zjišťována dvěma motorickými testy (plavání 100 m a běh 100 m u příležitosti přijímacího řízení v letech 1991 až 2001 a v roce 2006. VÝSLEDKY: Ve čtyřech případech (dva motorické testy, dvě pohlaví analýza ukazuje na nenulový trend výkonnosti (ve všech případech byl alespoň jeden meziroční rozdíl signifikantní na p = 0,05. V případě sprinterské a plavecké (pouze muži výkonnosti vykazují polynomické funkce trendu v počátku konvexní, později konkávní průběh (změna průběhu v letech 1998–1999. Trend plavecké výkonnosti žen je rostoucí v celé periodě. Konkávnost polynomické funkce naznačuje možnost opětovného nárůstu výkonnosti, jež byla v období 1993–2001 (sprint a 1996–1999 (plavání převážně klesající. ZÁVĚRY: Na základě našich zjištění zamítáme výzkumnou hypotézu a konstatujeme tak existenci významných změn v úrovni plavecké a sprinterské výkonnosti v průběhu sledované periody. Byl zjištěn pozitivní (ženy a převážně pozitivn

 13. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period [Kondice a tělesné složení u fotbalistů kategorie U19 před a po absolvování přípravného období

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Langer

  2010-06-01

  řípravném období fotbalistů. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 14 hráčů SK Sigma Olomouc kategorie U19. Posuzovány byly startovní a akcelerační rychlost na úsecích 10 m, 30 m a 30 m letmo, vertikální skok, izokinetická síla svalů kolenního kloubu a maximální aerobní kapacita. Ze sledovaných somatických faktorů byla pozornost zaměřena na tělesnou výšku a hmotnost, procentuální zastoupení tuku, tukuprostou hmotu a celkovou tělesnou vodu. VÝSLEDKY: Ze spektra zkoumaných motorických a funkčních parametrů se u hráčů signifikantně zvýšila pouze průměrná hodnota u VO2max z 56,65 na 58,85 ml.kg–1.min–1 (p = 0,04. U somatických faktorů došlo k signifikantnímu snížení hodnot Body Mass Indexu z 22,51 na 22,28 kg/m2 (p = 0,03 a viscerálního tuku z 31,06 na 26,28 cm2 (p = 0,02. ZÁVĚRY: Změny u sledovaných parametrů nepovažujeme v kontextu individuálního herního výkonu za klíčové. Domníváme se, že klasický model přípravy fotbalistů nevede k požadovaným změnám kondičních a somatických parametrů.

 14. Na Deposition on MnO(100)

  Science.gov (United States)

  Feng, Xu; Cox, David F.

  2016-03-01

  Na deposition on the MnO(100) surface was investigated by temperature programmed desorption (TPD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and low energy electron diffraction (LEED). Na TPD and XPS results indicate that adsorbed Na interacts strongly with the MnO substrate to form an irreversibly-adsorbed, oxidic Na compound on the surface for coverages up to 1 monolayer (ML). This strongly-bound Na diffuses into the MnO subsurface and bulk at elevated temperatures above 500 K. For Na coverages above 1 ML, metallic Na is present and desorbs from the surface below 500 K. The deposition of Na on MnO(100) follows a Stranski-Krastanov (SK) growth mode, with the formation of metallic Na islands following completion of the first Na monolayer. After Na deposition, the surface exhibits a diffuse (1 × 1) LEED pattern, suggesting the formation of disordered Na overlayers. After heating to 1000 K, the surface presents a (2 × 2) LEED pattern indicating that a surface reconstruction is induced by the diffusion of Na into the near surface region. CO2 can be used as a probe molecule in TPD to distinguish between metallic Na islands and oxidic Na in the first ML, and to indicate when Na that is still observable by XPS goes subsurface.

 15. Utjecaj spola na pacijentovu procjenu nadomjestaka na gornjim prednjim zubima

  OpenAIRE

  KRISTEK ZORIĆ, Ela; Žagar, Maja; KNEZOVIĆ ZLATARIĆ, Dubravka

  2014-01-01

  Svrha rada: Željelo se istražiti zadovoljstvo pacijenata izgledom nadomjestaka na gornjim prednjim zubima i ustanoviti postoji li razlika u procjeni njihova izgleda s obzirom na spol. Materijali i metode: Dvjesto pacijenata ocjenjivalo je boju, anatomski oblik i površinsku teksturu nadomjestaka (kompozitni ispuni, fasetirane krunice, metalkeramičke i potpuno keramičke krunice) uspoređujući ih sa susjednim prirodnim zubima. Podatci su izraženi u prosječnim ocjenama boje, anatomskog oblika i po...

 16. Corpo e sexualidade na gravidez

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 17. All new for NA62

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 18. gigapanorama of NA 62 cavern

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 19. Criatividade na Gestalt–terapia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-04-01

  Full Text Available Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar a contribuição de alguns autores que discorreram sobre o tema da criatividade em suas obras, iniciando por Kurt Goldstein e sua Teoria Organísmica, que consideramos o principal substrato teórico para se pensar a criatividade na Gestalt–terapia.

 20. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mahmmoud, Yasser Ahmed

  2008-01-01

  . Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na+ cycle from an Na+/K+ cycle in the pump. The Na+ cycle possibly involves transport through the recently characterized Na+-specific site...

 1. KAZNIVA DEJANJA NA CIVILNIH LETALIH

  OpenAIRE

  Vöröš, Tina

  2014-01-01

  Letalska industrija je ena izmed najhitreje rastočih industrij na svetu in je še kako pomembna v življenju mnogih, ki potujejo. Zaradi prisotnosti terorizma v letalstvu in vseh preteklih napadov na civilna letala, ki so terjali številne žrtve, je varovanje pred dejanji nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo ena izmed glavnih prioritet vseh letališč in letalskih prevoznikov ter nekaterih mednarodnih organizacij. Varnost letala pa znajo ogroziti tudi neposlušni in napadalni potniki, ki iz ...

 2. Mobbing - zlostavljanje na radnome mjestu

  OpenAIRE

  Šoljan, Ivana; Josipović-Jelić, Željka; Jelić Kiš, Anita

  2008-01-01

  Mobbing odnosno zlostavljanje na radnome mjestu predstavlja neprijateljsku i neetičnu komunikaciju, koja je sustavno usmjerena od jednoga ili više pojedinaca prema, uglavnom, jednom pojedincu, koji je zbog mobbinga gurnut u poziciju u kojoj je bespomoćan ili se ne može obraniti te držan u njoj s pomoću stalnih zlostavljačkih (mobinških) aktivnosti. U članku je obrađeno nekoliko bitnih značajki zlostavljanja: ponašanja karakteristična za zlostavljača, organizacijski uzroci pojave, konflikt u p...

 3. VPLIV VODJE NA RAZVOJ SODELAVCEV

  OpenAIRE

  Fabjan, Jožica

  2011-01-01

  Razvoj in uspešnost podjetja sta tesno povezana z razvojem vseh, ki v podjetju delajo. Ljudje, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami, so strateškega pomena, ter zagotovo eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspešnosti sodobnega časa. Odločilno vlogo pri usmerjenem razvoju ljudi v organizaciji, strokovnjaki pripisujejo vodjem na vseh hierarhičnih ravneh organizacijske strukture podjetja. V diplomski nalogi, ki je razdeljena na teoretični in empirični del smo...

 4. Cistična fibroza

  OpenAIRE

  Tješić-Drinković, Dorian; Tješić-Drinković, Duška

  2015-01-01

  Cistična fibroza je najčešća nasljedna, autosomalno recesivna bolest koja utječe na dužinu života u bijeloj rasi. Danas je prepoznato više stotina mutacija uz veliku varijaciju ekspresije bolesti. Prepoznavanje bolesnika i nosilaca mutacije pruža mogućnost genskog savjetovanja i prevencije bolesti. Rano dijagnosticiranje, sve češće pomoću neonatalog probira, omogućuje rani multidisciplinarni terapijski pristup uz značajno produljenje životnog vijeka i sve većeg broja odraslih bolesnika. Dužin...

 5. Criatividade na Gestalt–terapia

  OpenAIRE

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-01-01

  Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar...

 6. Li Na Aces French Open

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  Chinese tennis player becomes the first Asian to win a Grand Slam singles title Chinese tennis player Li Na beat defending champion Francesca Schiavone from Italy,6-4,7-6,on the clay court at Roland Garros,winning the 2011 French Open Tennis Tournament on June 4.She made history by becoming the first Chinese to win a grand slam singles title.

 7. NA60 frees the quarks

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Fitted with new state-of-the-art silicon detectors, NA60 is prepared to study the phase transition from confined hadronic matter to a deconfined (free) quark-gluon plasma, a state of matter which probably existed an instant after the Big Bang.

 8. NA49: lead ion collision

  CERN Multimedia

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 9. NA49: lead ion collision

  CERN Multimedia

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as the quark-gluon plasma.

 10. NA62: Hidden Sector Physics

  CERN Document Server

  Cesarotti, Carissa Joyce

  2016-01-01

  Modern experimental physics is often probing for new physics by either finding deviations from predictions on extremely precise measurements, or by looking for a new signal that cannot be explained with existing models. The NA62 experiment at CERN does the former by measuring the ultra-rare decay $K^+ \\rightarrow \\pi^+ \

 11. Europlanet NA2 Science Networking

  Science.gov (United States)

  Harri, Ari-Matti; Szego, Karoly; Genzer, Maria; Schmidt, Walter; Krupp, Norbert; Lammer, Helmut; Kallio, Esa; Haukka, Harri

  2013-04-01

  Europlanet RI / NA2 Science Networking [1] focused on determining the major goals of current and future European planetary science, relating them to the Research Infrastructure that the Europlanet RI project [2] developed, and placing them in a more global context. NA2 also enhanced the ability of European planetary scientists to participate on the global scene with their own agenda-setting projects and ideas. The Networking Activity NA2 included five working groups, aimed at identifying key science issues and producing reference books on major science themes that will bridge the gap between the results of present and past missions and the scientific preparation of the future ones. Within the Europlanet RI project (2009-2012) the NA2 and NA2-WGs organized thematic workshops, an expert exchange program and training groups to improve the scientific impact of this Infrastructure. The principal tasks addressed by NA2 were: • Science activities in support to the optimal use of data from past and present space missions, involving the broad planetary science community beyond the "space club" • Science activities in support to the preparation of future planetary missions: Earth-based preparatory observations, laboratory studies, R&D on advanced instrumentation and exploration technologies for the future, theory and modeling etc. • Develop scientific activities, joint publications, dedicated meetings, tools and services, education activities, engaging the public and industries • Update science themes and addressing the two main scientific objectives • Prepare and support workshops of the International Space Science Institute (ISSI) in Bern and • Support Trans National Activities (TNAs), Joined Research Activities (JRAs) and the Integrated and Distributed Information Service (IDIS) of the Europlanet project These tasks were achieved by WG workshops organized by the NA2 working groups, by ISSI workshops and by an Expert Exchange Program. There were 17 official WG

 12. Komparace systému získávání a výběru pracovníků ve dvou vybraných podnicích na Klatovsku

  OpenAIRE

  WEBEROVÁ, Andrea

  2015-01-01

  This dissertation is focused on the description, analysis and comparison of the process of recruitment and selection of employees in companies Lesní stavby s.r.o., Nýrsko a Silnice Klatovy a.s., these companies are located in the region Klatovsko. Through the literature research is the theoretical part focused on recruitment and staff selection and on regional context of Pilsen region itself. In the practical part is described, analyzed and compared the system of staff recruitment and selecti...

 13. Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rado Pišot

  2008-01-01

  Full Text Available Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců, a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce. Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05. Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase, což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most

 14. VPLIV NACIONALNE KULTURE NA ODVIJANJE POGAJANJ

  OpenAIRE

  Borko, Vanja

  2014-01-01

  Vse več podjetij posluje na mednarodnih trgih, kjer se srečujejo s tujimi kulturami. Vzpostavitev poslovnega odnosa v tuji državi zahteva prilagojeno komunikacijo. Pogajanje je vrsta poslovne komunikacije, s katero želimo doseči dogovor. V diplomskem projektu smo ponazorili vpliv kulturnih razlik na odvijanje pogajanj. Projekt je razdeljen na pet poglavij. V uvodu predstavljamo glavni problem pogajanj, ki je nezadostna priprava na pogajanje in nerazumevanje medkulturnih razlik. Naslednje pogl...

 15. NA

  OpenAIRE

  Braga, Ataide R.

  1998-01-01

  The purpose of this research is to investigate when a Just-In-Time (JIT) inventory management technique is a worthwhile approach to managing inventories. Some experts in the field maintain that the additional transportation costs derived from using JIT and its costs due to frequent shipping is more than offset by the reduction in inventory levels. In this study a simulation is developed using the cost structure of Naval Air Station Lemoore for managing a selected group of items. Lemoore is co...

 16. NA

  OpenAIRE

  Dobel, Tracy A.

  1998-01-01

  This thesis examines progress toward gender integration at the Navy Recruit Training Command (RTC) in Great Lakes, Illinois. The study is largely descriptive, and attempts to determine if gender discrimination or gender bias occurs in the Navy's recruit training classes. The study adopted a definition of gender discrimination and gender bias by the American Association of University Women in a 1992 evaluation of gender equity in the educational setting. Focus group interviews were conducted w...

 17. NA

  OpenAIRE

  Dunn, Joseph F.

  1998-01-01

  The primary purpose of this thesis is to examine the legal ramifications of conducting Government Agency contracting on the Internet. The author proposes that the Internet is a suitable medium on which to process and conduct all aspects of Government contracting. The thesis examines the current legal issues surrounding contract formation across the open architecture of the Internet. The thesis then examines the latest cryptological schemes for both encryption and decryption and the logistical...

 18. Corpo e velhice na contemporaneidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Felten da Maia

  2014-04-01

  Full Text Available A inegável atenção dada ao corpo na sociedade inspirou a construção deste trabalho, visto que os imperativos atuais são a beleza, a forma e o vigor. A velhice e a inexorabilidade da morte apresentam-se para este ideal como incômodos que devem ser afastados através de diversos hábitos "saudáveis" e “rejuvenescedores”, como a ginástica, os cosméticos, as vitaminas, procedimentos estético-cirúrgicos, entre outros. O modo de “ser velho”, então, passa a ser configurado não mais por estereótipos negativos, mas a partir de um ethos em que os idosos são apresentados como saudáveis, joviais, engajados, produtivos e autoconfiantes. São corpos que ultrapassam as marcas do tempo, atléticos, firmes e lisos. Logo, aqueles que não aderem a este ethos podem tornar-se desviantes, estranhos, velhos, ultrapassados e precisam, portanto, serem descartados ou escamoteados. Tendo em vista estas questões, o presente trabalho propõe-se a discutir sobre o tema velhice, corpo e sociedade, na tentativa de problematizar sobre os atuais modos de subjetivação e o envelhecimento na contemporaneidade.

 19. NA50 quark-gluon plasma experiment

  CERN Multimedia

  1997-01-01

  View of the NA50 detector, which studies quark-gluon plasma. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer

 20. Solid state diffusion of NaCl into NaY zeolite studied by positron annihilation

  International Nuclear Information System (INIS)

  A series of samples, prepared from mechanical mixtures of NaCl with NaY zeolite and resulting in the dispersion of NaCl in NaY, was studied by position annihilation spectroscopy. We measured the positron lifetime spectroscopy as a function of the weight ratio of the NaCl-NaY zeolite heated at 500 degree C for 1 h, as a function of the heating temperature held for 1 h, and as a function of the heating duration at 500 degree C for NaCl/NaY (15%). All the lifetime spectra were resolved into five components, in which the third, fourth and fifth components are related to the positron annihilation in β cage, supercage and interface void respectively. The experimental results showed that position annihilation spectroscopy is sensitive to the change of the dispersion of NaCl in NaY zeolite

 1. Silicene for Na-ion battery applications

  Science.gov (United States)

  Zhu, Jiajie; Schwingenschlögl, Udo

  2016-09-01

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received attention with respect to Na-ion batteries. In this context, freestanding silicene, a graphene-silicene-graphene heterostructure, and a graphene-silicene superlattice are investigated for possible application in Na-ion batteries, using first-principles calculations. The calculated Na capacities of 954 mAh/g for freestanding silicene and 730 mAh/g for the graphene-silicene superlattice (10% biaxial tensile strain) are highly competitive and potentials of \\gt 0.3 {{V}} against the Na{}+/Na potential exceed the corresponding value of graphite. In addition, the diffusion barriers are predicted to be \\lt 0.3 {eV}.

 2. Primerjava dveh sekalnikov za izdelavo lesnih sekancev

  OpenAIRE

  Bezovnik, Štefan

  2014-01-01

  Pomen in uporaba lesne biomase kot obnovljivega naravnega vira postajata vse bolj aktualna. Zato smo se osredotočili na osvetlitev celostnega problema izdelave lesnih sekancev s primerjavo dveh sekalnikov. Primerjali smo sekalnikna kamionu Holzmatic BHM 1000 s sekalnikom Eschlböck Biber 70, pripetim na traktor. Temelj primerjave so predstavljali izkoriščenost delovnega časa in njegova struktura, učinkovitost sekalnikov, poraba goriva ingospodarnost izdelave lesnih sekancev iz smrekovih goli t...

 3. The NA52 strangelet search

  CERN Document Server

  Weber, M; Baglin, C; Beck, H P; Borer, K; Bussière, A; Elsener, K; Gorodetzky, P; Guillaud, J P; Kabana, S; Klingenberg, R; Lehmann, G; Lindén, T; Lohmann, K D; Mommsen, R K; Moser, U; Pretzl, Klaus P; Schacher, J; Spiwoks, R; Tuominiemi, Jorma

  2001-01-01

  The NA52 experiment searches for long-lived charged strangelets in 158 a GeV c/sup -1/ Pb+Pb collisions at CERN SPS. The experiment is able to identify single particles coming from the collisions at p/sub t/=0. We collected 10/sup 13/ Pb+Pb interactions looking for negatively charged strangelets and 3*10/sup 11/ Pb+Pb interactions for positively charged ones. No evidence for the production of strangelets has been observed. We present here resulting experimental differential and total upper production limits. (8 refs).

 4. OGLED FIZIKALNIH EKSPERIMENTOV NA DALJAVO

  OpenAIRE

  Hladen, Sašo

  2012-01-01

  Fizikalni eksperiment je najosnovnejše in najpomembnejše orodje za motivacijo, razlago snovi, utrjevanje in dokazovanje fizikalnih pojavov in zakonov. V drugem poglavju smo govorili o uporabi računalnika v izobraževanju in fiziki. Govorimo o zgodovinskem vključevanju računalnika v izobraževanje, o značilnostih fizikalnih eksperimentov in uporabi računalnika pri pouku fizike. Govorimo še o tipu aplikacij, ki omogočajo spremljanje in izvajanje fizikalnih eksperimentov na daljavo, ter spoznam...

 5. Design pistole na laser game

  OpenAIRE

  Krakovský, Jakub

  2014-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je design pistole na laser game. Cílem je vytvořit funkční návrh futuristické zbraně respektující technické, ergonomické a estetické požadavky. The main subject of this bachelor thesis is to design the laser game gun. The goal of the design is to create a functional concept of futuristic gun respecting technical, ergonomic and aesthetic requirements. D

 6. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Santurio JM

  2000-01-01

  Full Text Available Esta revisão tem como objetivo principal mostrar, baseado em dezenas de pesquisas realizadas, os efeitos tóxicos das micotoxinas aflatoxinas, tricotecenos, zealenona e fumonisinas sobre o desempenho das aves. O descobrimento das propriedades hepatotóxicas e hepatocarcinogênicas de algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus em perus, na Inglaterra, no início da década de 1960, seguida pela elucidação da estrutura de seus metabólitos tóxicos, as aflatoxinas, deu novo enfoque e prioridade para a pesquisa sobre micotoxinas. Análises de aflatoxinas realizadas no Laboratório de Análises Micotoxicológicas (LAMIC da Universidade Fedaral de Santa Maria, entre os anos de 1986 e janeiro de 2000, em 15.600 amostras de alimentos destinados principalmente ao consumo animal, demonstram que no milho analisado, 41,9% das amostras estavam contaminadas por aflatoxinas. Em surtos de aflatoxicose no campo, uma das características mais marcantes é a má absorção que se manifesta como partículas de ração mal digeridas na excreta das aves. Também observa-se, em frangos e poedeiras que recebem AFL, extrema palidez das mucosas e pernas. Dietas deficientes em riboflavina ou colecalciferol (vit. D tornaram frangos sensíveis, nos índices de desenvolvimento corporal, a concentrações muito baixas de AFL. O efeito aflatoxina nos frangos é maior na fase inicial de crescimento, ou seja, quando as aves ingeriram aflatoxina nos primeiros 21 dias de vida, e quanto maior o nível de stress do lote, menor a quantidade de AFL para afetar negativamente seu desempenho, seja na produção de carne ou de ovos. As principais micotoxinas do grupo dos tricotecenos são: toxina T-2; deoxynivalenol (DON; diacetoxyscirpenol (DAS, todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero Fusarium. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente toxina T-2 gera patologias s

 7. Low-spin states of 23Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  A study of 23Na via the 22Ne(p,γ)23Na and 23Na(γ,γ)23Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10-18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 8. Vpliv vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema

  OpenAIRE

  GYOEFI, TOMI

  2014-01-01

  V diplomskem delu so, na podlagi literature, analizirane dinamične lastnosti različnih tipov vetrnih elektrarn v elektroenergetskem sistemu. Namen dela je ponuditi pregled generacije vetrne energije, pri katerem je poudarek na vplivu vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema. Podani so osnovni mehanizmi delovanja asinhronskega generatorja, dvojno napajanega asinhronskega generatorja in sinhronskega generatorja s pretvornikom, njihovo tranzientno obratovanje in zmožnost...

 9. SREDNJOVJEKOVNE GEMINAE NA OTOKU U SOLINU

  OpenAIRE

  Bužančić, Radoslav

  1998-01-01

  Na temelju dokumentacije iz Arhiva Dyggve i morfoloških elemenata na nedavno pronađenom Zečevićevu akvarelu stare župne crkve u Solinu, autor valorizira otkriće don Lovre Katića ranosrednjovjekovnih dvojnih crkava na Gospinu Otoku podignutih koncem 10. stoljeća po uzoru na zapadnoeuropske dvorove. U tekstu je ujedno korigirana i revalorizirana Karaman-Dyggveova teza i grafička rekonstrukcija crkava sv. Stjepana i sv. Marije.

 10. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  OpenAIRE

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 11. KARTICE ZVESTOBE V TRGOVINI NA DROBNO

  OpenAIRE

  Ferk, Aljaž

  2011-01-01

  Skozi diplomski seminar smo spoznali programe zvestobe odjemalcev, kateri nam pomagajo obdržati naše sedanje kupce tudi v prihodnosti. Programe zvestobe priporočamo vsem podjetjem ne glede na stroko, v kateri delujejo. Zadovoljen kupec se bo še vedno vračal nazaj k nam ter ostal zvest, dokler bomo zadovoljevali njegova pričakovanje glede naših izdelkov oz. storitev, njegova zvestoba pa nam bo prinašala dobiček. Primer programa zvestobe smo predstavili na podjetju Tuš Holding d.o.o., kater...

 12. NA-NET numerical analysis net

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dongarra, J. (Tennessee Univ., Knoxville, TN (United States). Dept. of Computer Science Oak Ridge National Lab., TN (United States)); Rosener, B. (Tennessee Univ., Knoxville, TN (United States). Dept. of Computer Science)

  1991-12-01

  This report describes a facility called NA-NET created to allow numerical analysts (na) an easy method of communicating with one another. The main advantage of the NA-NET is uniformity of addressing. All mail is addressed to the Internet host na-net.ornl.gov'' at Oak Ridge National Laboratory. Hence, members of the NA-NET do not need to remember complicated addresses or even where a member is currently located. As long as moving members change their e-mail address in the NA-NET everything works smoothly. The NA-NET system is currently located at Oak Ridge National Laboratory. It is running on the same machine that serves netlib. Netlib is a separate facility that distributes mathematical software via electronic mail. For more information on netlib consult, or send the one-line message send index'' to netlib{at}ornl.gov. The following report describes the current NA-NET system from both a user's perspective and from an implementation perspective. Currently, there are over 2100 members in the NA-NET. An average of 110 mail messages pass through this facility daily.

 13. NA-NET numerical analysis net

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dongarra, J. [Tennessee Univ., Knoxville, TN (United States). Dept. of Computer Science]|[Oak Ridge National Lab., TN (United States); Rosener, B. [Tennessee Univ., Knoxville, TN (United States). Dept. of Computer Science

  1991-12-01

  This report describes a facility called NA-NET created to allow numerical analysts (na) an easy method of communicating with one another. The main advantage of the NA-NET is uniformity of addressing. All mail is addressed to the Internet host ``na-net.ornl.gov`` at Oak Ridge National Laboratory. Hence, members of the NA-NET do not need to remember complicated addresses or even where a member is currently located. As long as moving members change their e-mail address in the NA-NET everything works smoothly. The NA-NET system is currently located at Oak Ridge National Laboratory. It is running on the same machine that serves netlib. Netlib is a separate facility that distributes mathematical software via electronic mail. For more information on netlib consult, or send the one-line message ``send index`` to netlib{at}ornl.gov. The following report describes the current NA-NET system from both a user`s perspective and from an implementation perspective. Currently, there are over 2100 members in the NA-NET. An average of 110 mail messages pass through this facility daily.

 14. UTJECAJ KVALITETE NA ZADOVOLJSTVO I LOJALNOST STUDENATA

  OpenAIRE

  Puška, Adis; Maksimović, Aleksandar; Fazlić, Samira

  2015-01-01

  Pojava sve veće konkurencije na području visokog obrazovanja pridonijela je „borbi“ za svakoga studenta. Sve se više pažnje posvećuje potrebama i željama studenata. S implementacijom Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama sustav kvalitete dobiva sve više na značenju. Visokoškolske ustanove se okreću ka kvaliteti te stavljaju studente u prvi plan. Razlog tome je i sve veća konkurencija u visokom obrazovanju. Upravo se utjecajem sustava kvalitete na zadovoljstvo i lojalnost studenata b...

 15. Fabrication of Implanted $^{22}$Na Targets

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 16. NaHCO3 and NaC1 tolerance in chronic renal failure.

  Science.gov (United States)

  Husted, F C; Nolph, K D; Maher, J F

  1975-08-01

  In patients with chronic renal failure, NaHCO3 therapy may correct or prevent acidemia. It has been proposed that the NaHCO3 required will not result in clinically significant Na retention comparable to that from similar increases in NaC1 intake. In each of ten patients with chronic renal failure, creatinine clearance (Ccr) range 2.5-16.8 ml/min, on an estimated 10-meq Na and C1 diet, electrolyte excretion was compared on NaHCO3 vs NaC1 supplements of 200 meq/day. Periods of NaHCO3 and NaC1 (in alternate order for successive patients) lasted 4 days, separated by reequilibration to base-line weight. Mean +/- SEM excretion (ex) of Na, C1, and HCO3 and deltaCcr and deltaweight (day 4-1) are compared below for the 4th day of NaC1 vs. NaHCO3 intake. Mean Ccr +/-SEM on day 4 of NaC1 and NaHCO3 were 10.8 +/-1.6 and 9.0 +/-1.4 ml/min, respectively (P less than 0.02). Mean systolic blood pressure (but not diastolic) increased significantly on NaC1 (P less than 0.05). No significant blood pressure changes were seen on NaHCO3. Net positive HCO3 balance occurred on NaHCO3 as indicated above and reflected a rise in mean serum HCO3 from 19 to 30 meq/liter (day 1 vs. 4) (P less than 0.01). Mechanisms for the greater excretion of Na on NaHCO3 may relate to C1 wasting as noted above on low C1 intake and limited HCO3 reabsorptive capacity. Thus, Na excretion by day 4 was greater on NaHCO3 than on NaHCO3 did Na excretion near intake (210 meq/day).

 17. O consumo na vida digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuri Yudi Furukita Baptista

  2016-02-01

  Full Text Available O modelo de consumo não possui as mesmas características sempre: suas relações, motivações, formatos, espaços, interesses e atividades são construções sociais que se modificam atreladas ao cenário econômico, político e tecnológico. O presente trabalho repassa o surgimento da sociedade do consumidor para então conjecturar sobre as propriedades distintivas do consumo na vida digital. O que se defende ao final é que o consumidor já não se restringe ao papel de consumir.

 18. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na......(+),K(+)-ATPase was studied in total membranes from rat muscle and purified membranes from muscle with different fiber types. The Na(+) affinity was higher (K(m) lower) in oxidative muscle compared with glycolytic muscle and in purified membranes from oxidative muscle compared with glycolytic muscle. Na......) and alpha(2)beta(2), respectively. The affinity differences and isoform distributions imply that the degree of activation of Na(+),K(+)-ATPase at physiological Na(+) concentrations differs between muscles (oxidative and glycolytic) and between subcellular membrane domains with different isoform compositions...

 19. Dependence of intracellular Na+ concentration on apical and basolateral membrane Na+ influx in frog skin

  International Nuclear Information System (INIS)

  An isotopic method was developed to measure the intracellular Na+ content of the transepithelial Na+ transport pool of frog skin. Isolated epithelia (no corium) were labeled with 24Na either asymmetrically, from apical (Aa) or basolateral (Ab) solutions, or symmetrically (Aab). Transport pool Na+ could be identified from the kinetics of washout of 24Na carried out in the presence of 1 mM ouabain, 100 microM amiloride, and 1 mM furosemide that served to trap cold Na+ and 24Na within the transport pool. In control epithelia, Aab averaged 64.1 neq/cm2 (13.9 mM), and maximal inhibition of apical membrane Na+ entry with 100 microM amiloride caused Aab to decrease to 24.3 neq/cm2 (5.3 mM). Ouabain caused Aab to increase markedly to 303 neq/cm2 in 30 min, whereas amiloride inhibition of apical membrane Na+ entry reduced markedly the rate of increase of Aab caused by ouabain. These data, in part, confirmed the existence of an important basolateral membrane permeability to Na+ that was measured in separate studies of the bidirectional 24Na fluxes at the basolateral membranes of the cells. Both sets of data were supportive of the idea that a significant Na+ recycling exists at the basolateral membranes of the cells that contributes to the Na+ load on the pump and Na+ recycling participates in the regulation of the Na+ concentration of the Na+ transport pool of these epithelial cells

 20. Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja

  OpenAIRE

  Avsenek, Jernej

  2014-01-01

  V delu smo analizirali upravljanje s populacijami divjadi v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju. Predstavili smo zakonsko ureditev tega področja v preteklosti in danes. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je bilo v preteklostiv pristojnosti lovskih organizacij, danes pa upravljavske načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Lovsko upravljavsko načrtovanje danes temelji na kontrolni metodi, pri tem pa uporablja kazalnike stanja populacij divjadi in njenega okolja. Za stanje populacij divj...

 1. Kaos og orden : En lesning av visuelle og postmodernistiske nedslag i Simon Strangers Mnem

  OpenAIRE

  Meling, Kine Holden

  2011-01-01

  This dissertation is a reading of Simon Strangers Mnem (2008) with emphasis on the relationship between architecture and literature. The first chapter presents my choice of author, Mnem's reception and the approach, issues and methodological considerations of the dissertation. The introduction shows that Strangers' novel seems chaotic and several aspects of the text invite the reader to different apprehensions. My dissertation therefore extends to a number of fields, the ...

 2. Možnosti in vitro mikropropagace lesních dřevin

  OpenAIRE

  Laštovková, Lenka

  2012-01-01

  My bachelor work deals with in vitro propagation of forest tree species. There is description of various methods of multiplication, both generative and vegetative. Main focus is put on in vitro propagation – there is a desription of this method, history, it´s advantages and disadvantages, její výhody, nevýhody. Also there is a description of nutrient medium production and transfer of the sterile plant into non-sterile conditions. At the end, there is a comparison of clasical methods of propag...

 3. Účetní zobrazení lesních porostů

  OpenAIRE

  Valková, Veronika

  2013-01-01

  The aim of this bachelor thesis is analyze and comparison two different accounting approach for forest stands on forest land. This is presented by the Czech legal regulations for accounting and the International Financial Reporting Standards (IFRS). The Czech legal norms do not allow report and evalutate fores stands as individual item in the accounting of forest business. Evaluation of forest stands is not separeted for evaluation of lands. The International Financial Reporting Standards res...

 4. lesná zdatnost u studentek Jihočeské univerzity

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Lucie

  2013-01-01

  In last several years the amount of physical activities during our day time seriously decreased. That phenomenon was caused by reduction of physically demanding works in our jobs and sitting way of spending free time. The result of the previous fact is population fitness worsening and consequently worsening of the labour productivity and health condition. The fitness is tightly connected with the relationship between a man and a movement and sporting activities. It should become the important...

 5. Electron-Stimulated Emission of Na Atoms from NaCl Nanocube Corners

  OpenAIRE

  Ceresoli, D.; Zykova-Timan, T.; Tosatti, E.

  2006-01-01

  We performed first principles density functional calculations and simulations of magic-size neutral NaCl nanocubes, and computed the the extraction of a Na neutral corner atom after donating an electron. The atomic structure of the resulting Na corner vacancy is presented.

 6. SIMBOLNI ELEMENTI NA PODEŽELJU

  OpenAIRE

  Dravec, Barbara

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je prepoznati simbolne elemente in njihov pomen v izbranih naseljih v Prekmurju. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili različne metode: od kabinetnih metod analize obstoječih pisnih virov do kartiranja simbolnih elementov na terenu. Ugotovili smo, da so simbolni elementi pomemben dejavnik, ki vpliva na morfološko strukturo naselij

 7. Inelastic processes in Na+-Ne, Na+-Ar, Ne+-Na, and Ar+-Na collisions in the energy range 0.5-14 keV

  Science.gov (United States)

  Lomsadze, R. A.; Gochitashvili, M. R.; Kezerashvili, R. Ya.

  2015-12-01

  Absolute cross sections for charge-exchange, ionization, and excitation in Na+-Ne and Na+-Ar collisions were measured in the ion energy range 0.5 -10 keV using a refined version of a capacitor method and collision and optical spectroscopy methods simultaneously in the same experimental setup. Ionization cross sections for Ne+-Na and Ar+-Na collisions are measured at energies of 2 -14 keV using a crossed-beam spectroscopy method. The experimental data and the schematic correlation diagrams are used to analyze and determine the mechanisms for these processes. For the charge-exchange process in Na+-Ar collisions two nonadiabatic regions are revealed and mechanisms responsible for these regions are explained. Structural peculiarity on the excitation function for the resonance lines of argon atoms in Na+-Ar collisions are observed and the possible mechanisms of this phenomenon are explored. The measured ionization cross sections for Na+-Ne and Ne+-Na collisions in conjunction with the Landau-Zener formula are used to determine the coupling matrix element and transition probability in a region of pseudocrossing of the potential curves.

 8. Bullying na Escola: um sofrimento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlene Silva Sardinha Gurpilhares

  2014-07-01

  Full Text Available O bullying é uma forma de violência presente nas escolas e o termo é utilizado para caracterizar todas as formas de agressões repetitivas psicológicas e físicas, direta ou indiretamente. Esta violência causa sofrimentos, intimidação e medo, sempre numa relação de poder entre pares. Esta pesquisa trata de um estudo do bullying escolar: o que é, como surgiu, como identificá-lo e sua caracterização, conseqüências, causas, o papel da escola, de professores e pais e uma proposta prática que pode ser adotada para sua prevenção e contenção. O objetivo é organizar materiais para leitura dos atores educacionais para uma possível reflexão, através de pesquisas bibliográficas. Esta violência é grave e deveria ser tratada como saúde pública, devido às conseqüências que traz, como queda na aprendizagem, na autoestima e em casos mais graves, até o suicido e outras tragédias. A escola necessita atentar para esse tipo de violência, revendo suas ações em todos os momentos, tendo um olhar integral e diferenciado em relação aos alunos. É fundamental que o bullying não seja tratado como brincadeira de criança e para ser identificado e combatido é necessária uma ação entre a família e todos da escola, que pode ser desenvolvida através de projetos que ajudem a apontar caminhos para a solução do problema. Tais ações devem ser pautadas por constantes debates e reflexões, nas quais o aluno se torne o protagonista. Não existem fórmulas prontas, pois a intervenção deve ser feita através da realidade de cada escola.

 9. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 10. Anodic Synthesis and Characterization of Na-Pb-O, Na-Pb-Bi-O Crystals

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Li Mei QIU; Fen LIU; Liang Zhong ZHAO

  2005-01-01

  Crystals of Na-Pb-O and Na-Pb-Bi-O were electrosynthesized on the anode from molten salts. The resulting crystals have a hexagonal structure, in which the base ions (Pb and Bi) are in high oxidation states. By using KOH/NaOH (atomic ratio K:Na=1:1) mixture as a flux,incorporation of K ions into the lattice is inhibited while incorporation of Bi ions is enhanced. The magnetic measurement shows that the Na-Pb-Bi-O crystals are dominated by diamagnetism.

 11. Instrumenti na stanici za praćenje disanja Zemljine kore na RGN fakultetu Zagreb

  OpenAIRE

  Marjanović Kavanagh, Radovan

  2013-01-01

  Na RGN fakultetu u Zagrebu prvi je put u našoj zemlji uspješno puštena u pogon stanica za praćenje disanja Zemljine kore. U pogon stanice uključeni su različiti mjerni instrumenti: Permanentna Trimble GNSS-stanica, vertikalni ekstenzometar, dvokomponentni tiltmetar, jednokomponentni tiltmetar i stacionarni gravimetar LaCoste & Romberg ET 16. GNSS-antena postavljena je na stup na terasi iznad rudarskog okna i antenskim kabelom spojena na prijamnik koji je uz pomoć LAN-mreže povezan s centralni...

 12. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 13. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  International Nuclear Information System (INIS)

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na2O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na2O-Na2CO3-C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na2O-NaOH and Na-Na2O-Na2CO3-C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 6900C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na2CO3 at elevated temperature, Na2O-NaH and Na2O-C at low temperature

 14. Terapia de linguagem na afasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauro Spinelli

  1977-12-01

  Full Text Available A terapia da linguagem na afasia foi estudada em 15 pacientes, 8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino; a idade variou de menos de 10 anos a mais de 50 anos; em 11 casos a afasia era sequela de acidente vascular cerebral e, em 4, de traumatismo crânio-encefálico. Quanto ao tipo de afasia, 5 pacientes apresentavam déficits predominantemente de expressão e 10 apresentavam déficits receptivos e expressivos em graus equiparáveis. Em 6 casos a terapia foi iniciada dentro dos 3 primeiros meses de instalação do quadro; nos restantes foi iniciada mais tardiamente. Dos 15 pacientes, 11 apresentaram evolução satisfatória, a qual não depndeu do grau de afasia, do tipo de afasia, da idade do paciente, do tipo de patologia e do intervalo entre a instalação do quadro afásico e o início da terapia. A terapia da linguagem no paciente afásico é efetiva, o prognóstico não pode ser feito a priori. Somente a evolução do caso com sua retestagem criteriosa poderá dar dados realmente úteis para se falar em evolução.

 15. NaK handling and removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 16. Gasotransmitters: novel regulators of epithelial na(+) transport?

  Science.gov (United States)

  Althaus, Mike

  2012-01-01

  The vectorial transport of Na(+) across epithelia is crucial for the maintenance of Na(+) and water homeostasis in organs such as the kidneys, lung, or intestine. Dysregulated Na(+) transport processes are associated with various human diseases such as hypertension, the salt-wasting syndrome pseudohypoaldosteronism type 1, pulmonary edema, cystic fibrosis, or intestinal disorders, which indicate that a precise regulation of epithelial Na(+) transport is essential. Novel regulatory signaling molecules are gasotransmitters. There are currently three known gasotransmitters: nitric oxide (NO), carbon monoxide (CO), and hydrogen sulfide (H(2)S). These molecules are endogenously produced in mammalian cells by specific enzymes and have been shown to regulate various physiological processes. There is a growing body of evidence which indicates that gasotransmitters may also regulate Na(+) transport across epithelia. This review will summarize the available data concerning NO, CO, and H(2)S dependent regulation of epithelial Na(+) transport processes and will discuss whether or not these mediators can be considered as true physiological regulators of epithelial Na(+) transport biology.

 17. Gasotransmitters: Novel regulators of epithelial Na+ transport?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mike eAlthaus

  2012-04-01

  Full Text Available The vectorial transport of Na+ across epithelia is crucial for the maintenance of Na+ and water homeostasis in organs such as the kidneys, lung or intestine. Dysregulated Na+ transport processes are associated with various human diseases such as hypertension, the salt-wasting syndrome pseudohypoaldosteronism type 1, pulmonary edema, cystic fibrosis or intestinal disorders, which indicate that a precise regulation of epithelial Na+ transport is essential. Novel regulatory signaling molecules are gasotransmitters. There are currently three known gasotransmitters: nitric oxide (NO, carbon monoxide (CO and hydrogen sulfide (H2S. These molecules are endogenously produced in mammalian cells by specific enzymes and have been shown to regulate various physiological processes. There is a growing body of evidence, which indicates that gasotransmitters may also regulate Na+ transport across epithelia. This review will summarize the available data concerning NO, CO and H2S dependent regulation of epithelial Na+ transport processes and will discuss whether or not these mediators can be considered as true physiological regulators of epithelial Na+ transport biology.

 18. VPLIV EMBALAŽE NA PODOBO IZDELKA

  OpenAIRE

  Dominko, Peter

  2012-01-01

  Namen diplomskega seminarja je bil ugotoviti vpliv embalaže na podobo izdelka. Najprej smo bolj podrobno opredelili podobo in embalažo, v nadaljevanju pa smo na podlagi člankov in raziskav oba pojma povezali in ugotavljali pomen in vlogo embalaže na podobo izdelka. Prišli smo do ugotovitve, da je embalaža še posebej pomembna pri prvem nakupu izdelku, ko porabnik izdelka še ne pozna. Embalaža lahko namreč s svojim izgledom porabnika pritegne in povzroči, da porabnik izdelku nakloni pozorno...

 19. Pristup bolesniku sa sumnjom na akutni pankreatitis

  OpenAIRE

  Mikolašević, Ivana; Krznarić Zrnić, Irena; Štimac, Davor

  2013-01-01

  Kliničke manifestacije akutnog pankreatitisa širokog su spektra i često predstavljaju diferencijalno dijagnostički problem. U pristupu bolesniku sa sumnjom na razvoj akutnog pankreatitisa nužna je iscrpna anamneza i detaljan fizikalni pregled, što nam uz najmanje trostruko povećanje aktivnosti amilaza i dvostruko povećanje aktivnosti lipaza s velikom vjerojatnošću upućuje na razvoj akutne upale gušterače. Nužno je potom procijeniti težinu akutnog pankreatitisa, kako bismo pravo...

 20. PLESNO USTVARJANJE NA PODLAGI LITERARNEGA BESEDILA

  OpenAIRE

  Krajnc, Jožica; Zaponšek, Mojca

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Plesno ustvarjanje na podlagi literarnega besedila je zapisano v okviru plesnega ustvarjanja otrok ob slikanici Bravo, putka!. V teoretičnem delu je obravnavan ples v povezavi z njegovim izražanjem in vzgojo. Ob tem je posebej izpostavljena estetika v plesu, sodobni ples ter balet. Poudarek je tudi na improviziranju in oblikovanju ter na dihanju in ritmu. Ob tem sta izpostavljena glasba in književnost kot pomembna motivacijska dejavnika. Teoretični del je nadgrajen s...

 1. Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola

  OpenAIRE

  Calvo López, Alberte

  2013-01-01

  [GL] O Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola é un proxecto de intervención socio-educativa centrado na actual situación da música tradicional galega dentro da realidade escolar. Froito dunha profunda investigación documental e curricular a proposta de innovación concrétase na elaboración dun cancioneiro escolar asentado nas melodías e nos instrumentos (instrumentos pobres) propios do noso patrimonio cultural. A finalidade última do traballo é ofrecer aos...

 2. Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin

  OpenAIRE

  Azinović, Zoran; Galić, Nada; Lazić, Biserka; Keros, Jadranka; Buković, Dino; Jorgić-Srdjak, Ksenija

  1998-01-01

  U uvodu se ističe važnost kemijskoga predtretmana tvrdih zubnih tkiva tijekom restorativnoga postupka. Adhezijski restorativni postupak modificira temeljna načela preparacije kaviteta i načela prevencije zubnoga karijesa.Adhezijski se postupak početkom pedesetih godina ograničio samo na kemijski tretman caklinskih rubova. Mnoga tadašnja istraživanja bavila su se koncentracijom kiselina i vremenom jetkanja, te ultramikroskopskim izgledom jetkane caklinske površine. Kemijska obrada dentina i ve...

 3. Competências de enfermagem na arritmologia

  OpenAIRE

  Barata, L.

  2012-01-01

  A utilização do conceito de competência aparece pela primeira vez referenciado na escrita de Florence Nightingale no livro Notes on Nursing, em que o termo é usado para referir as qualidades (características) que as estudantes deveriam possuir para serem enfermeiras no final do curso. Na legislação sobre a carreira, no Regulamento para o Exercício Profissional de Enfermagem (1996), o termo competência simboliza o domínio de actuação na prática profissional, associado a uma noção que evoca a e...

 4. SODOBNA DAVČNA UPRAVA IN KADRI

  OpenAIRE

  Kovačič, Matej

  2011-01-01

  Sodobna družba narekuje optimizacijo in stalno prilagajanje vseh delovnih procesov, pogojev dela in delavcev v vsaki organizaciji. Izjeme niso tudi organi v sestavi vlade, ki spadajo v negospodarsko panogo. Davčna uprava ima eno od ključnih nalog v državni upravi, saj skrbi za proračun in financiranje države. Država bo uspešna le ob pogoju, da bo imela učinkovito, sodobno in moderno davčno upravo. Če hoče davčna uprava postati sodobna, mora stalno slediti novim trendom razvoja, prilagajati de...

 5. KVALITETA MESA LUBINA TIJEKOM POHRANE NA LEDU

  OpenAIRE

  Bojanić, Krunoslav; Kozačinski, Lidija; Filipović, Ivana; Zdolec, Nevijo; Njari, Bela

  2009-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti održivost mesa lubina tijekom njegove pohrane na ledu u trajanju od 12 dana pracenjem senzornih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara kakvoce i higijenske ispravnosti. U tu je svrhu pretraženo 30 lubina 2., 4., 6., 9. i 12. dana pohrane na ledu na 3º C. Senzorna ocjena kvalitete ocijenjena je Quality Index Method testom (QIM) izra!enom za lubina, Dicentrarchus labrax (Icelandic Fisheries Laboratories) i Market testom. Uzorci ri...

 6. VPLIV SODOBNIH MEDIJEV NA GIBALNO AKTIVNOST OTROK

  OpenAIRE

  Hlastan, Alja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je teoretično in se nanaša na teoretska spoznanja s področja športa , vzgoje in medijskih komunikacij. Sestavljeno je iz več poglavij, v katerih sta pojma šport in mediji natančno opredeljena in predstavljena skozi čas. Sodobni šport je namreč z leti postal kulturni in družbeni fenomen, predvsem pa produkt medijske publicitete. Poudarek je na njegovi integriteti s predšolsko vzgojo in vplivu medijev na udejstvovanje otrok v športu. Ti vplivi so lahko pozitivni in negativn...

 7. Klimatske promjene i utjecaj na zdravlje

  OpenAIRE

  Zaninović, Ksenija; Gajić-Čapka, Marjana

  2008-01-01

  Povećana koncentracija stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti uzrokovala je globalno zatopljenje koje je u proteklom stoljeću bilo najveće u posljednjih 1000 godina. Zatopljenje je zabilježeno i u Hrvatskoj, gdje je temperatura na obali porasla više nego u unutrašnjosti, pri čemu je zatopljenju na obali najviše pridonio porast ljetnih, a u unutrašnjosti zimskih temperatura zraka. Klimatske promjene utječu na zdravlje ljudi, pri čemu se najviše ističe povećana smrtnost za toplinskih val...

 8. VPLIV PARAMETROV NA KARAKTERISTIKE PROCESA VBRIZGAVANJA

  OpenAIRE

  Radeljić, Boštjan

  2011-01-01

  V nalogi je predstavljen mehansko krmiljen sistem za vbrizgavanje goriva s posebnim poudarkom na izboljšanju karakteristik vbrizgavanja. Analizirani so vplivi posameznih parametrov kot so dolžina in notranji premer visokotlačnih cevi tlačilke ter preddvig bata v linijski visokotlačni tlačilki na karakteristiko vbrizgavanja, tlak vbrizgavanja, trajanje in začetek vbrizgavanja. Analiza eksperimenta je pokazala, da imata na karakteristike procesa vbrizgavanja največji vpliv dolžina in no...

 9. ORGANIZACIJA FESTIVALA S POUDARKOM NA FINANCIRANJU

  OpenAIRE

  Puhar, Rene

  2010-01-01

  Na primeru Festivala DokMa je predstavljen procesni način vodenja in upravljanja organizacije s področja kulture. Identificirani so procesi, ki so za organizacijo festivala ključni. V delu so opazovane še organizacije nekaterih drugih vidnih festivalov: Festivala Lent, Festivala Animateka, Festivala Magdalena. V poglavju o financiranju so analizirani potencialni viri financiranja slovenskih festivalov, ob tem pa izpostavljeni nekateri načini za uspešno pridobivanje finančnih sredstev iz naslo...

 10. VARNOST ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Zidar, Miha

  2013-01-01

  Vsi uporabniki elektronskega poslovanja se srečujemo s problematiko varnosti te vrste poslovanja. Predvsem sem ciljamo na uporabnike srednjih let in starejše. Lastna raziskava je pokazala, da več kot tri četrtine anketirancev že uporablja elektronska plačilna sredstva, vendar moramo izpostaviti, da je bila povprečna starost anketirancev 27.2 let. Namen diplomskega seminarja je bil seznanitev z alternativami plačevanja na internetu ter analiziranje le-teh glede varnosti ter prijaznosti d...

 11. SPLETNI PORTAL O KAMPIRANJU NA VZHODNEM JADRANU

  OpenAIRE

  Hribar, Matej

  2015-01-01

  Spletni portali ponujajo veliko informacij o počitniških kapacitetah, zato se večina ljudi, ki si želijo letni dopust preživeti v enem izmed kampov, odloča na podlagi le-teh. Obstaja veliko portalov o kampiranju, vendar pa le ti zaradi svoje posplošenosti ne ponujajo zadostno število informacij, ki jih uporabnik potrebuje. Za temo o spletnem portalu o kampiranju smo se odločili, ker smo mnenja, da portali o kampiranju na vzhodnem Jadranu uporabnikom na enem mestu ne nudijo zadostnih inform...

 12. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Mahmmoud, Yasser A

  2008-02-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K(+). Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na(+)-dependent phosphorylation by interference with Na(+) binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K(+). Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, indirectly measured interaction with ADP was much increased, which suggests that composite regulatory communication with nucleotides takes place during turnover. Studies with lipid vesicles revealed that CPZ reduced ATP-dependent digitoxigenin-sensitive (22)Na(+) influx into K(+)-loaded vesicles only at saturating ATP concentrations. The drug apparently abolishes the regulatory effect of ATP on the pump. Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na(+) cycle from an Na(+)/K(+) cycle in the pump. The Na(+) cycle possibly involves transport through the recently characterized Na(+)-specific site. A shift to such an uncoupled mode is believed to produce pumps mediating uncoupled Na(+) efflux by modifying the transport stoichiometry of single pump units. PMID:18230728

 13. Dependence of Na-K pump current on internal Na+ in mammalian cardiac myocytes.

  Science.gov (United States)

  Mogul, D J; Singer, D H; Ten Eick, R E

  1990-08-01

  Na-K pump current (Ipump) is a function of the intracellular Na+ concentration [( Na+]i). We examined the quantitative relationship between Ipump and [Na+]i in isolated guinea pig ventricular myocytes under steady-state conditions. [Na+]i was controlled and "clamped" at several selected concentrations using wide-tipped pipette microelectrodes, and membrane current was measured using the whole cell patch voltage-clamp technique. Ipump generated at a holding potential of -40 mV was determined by measuring the change in steady-state holding current before and during exposure to dihydroouabain (1 mM); Ipump was measured at 11 levels of [Na+]i ranging from 0 to 80 mM (n = 63) with only one measurement per cell and normalized to cell capacitance to account for differences between myocytes in sarcolemmal surface area. Ipump exhibited a nonlinear dependence on [Na+]i; a Hill analysis of the relationship yielded a half-maximal [Na+]i for pump stimulation of 43.2 mM and a Hill coefficient of 1.53. An alternative analysis of the experimental data was performed assuming that occupation of three internal binding sites by Na+ is required for enzyme turnover. Regression analysis gave the best fit when only two different binding affinities (KD) are postulated. The values are KD1 = 1 mM, KD2 = KD3 = 29 mM. From the analysis using the latter model, the level of [Na+]i at which Ipump saturated closely approximated the theoretical saturation level calculated from published estimates of pump turnover rate and density. The maximal sensitivity of the Na-K pump to changes in [Na+]i occurs when internal [Na+] is within the range for the normal resting physiological level. PMID:2167023

 14. Erythrocyte 22Na+ influx in hypertension

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shalev, O.; Eaton, J.W.; Ben-Ishay, D.

  1984-01-01

  We assessed 22Na+ uptake by erythrocytes (RBC) from 38 individuals with essential hypertension and 37 healthy controls. All subjects were male, white, non-obese and with normal renal function, obviating sex, race, hormonal, ponderal and renal factors known to influence RBC Na+ handling. The mean +/- sem 22Na+ uptake of the patients was 284 +/- 16 mumole/liter RBC/hour while that of normal controls was 249 +/- 11 mumole/liter RBC/hour; although the difference reached borderline significance, individual values showed considerable overlap. Consequently, in our population, RBC 22Na+ uptake is not a reliable marker for essential hypertension. We believe that previous studies should be reassessed with regard to patients' characteristics and future studies employ rigorous criteria in selection of subjects.

 15. Aerobe zuivering van vergiste varkensdrijfmest na aanzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoeksverslag betreffende een vorm van nazuivering, bedoeld om de vluchtige componenten (vetzuren), die na vergisting nog aanwezig zijn, te oxideren. De mest wordt belucht onder toevoeging van zwavelzuur. Het zure milieu voorkomt ammoniakemissie tijdens het beluchten. Bovendien zullen in volgend

 16. Perfil nutricional na artrite reumatoide

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachel Simone Maccarini Zarpellon

  2014-01-01

  Full Text Available Objetivo: Estudar o perfil nutricional de pacientes com artrite reumatoide (AR. Métodos: Estudo transversal observacional de 102 pacientes com AR. Os pacientes foram estudados para dados clínicos, demográficos, sorológicos, atividade de doença e perfil nutricional. Neste último incluiu-se a medida do índice de massa corporal (IMC, relação quadril/cintura, pregas cutâneas bicipitais (PCB e sua adequação; prega cutânea tricipital (PCT e sua adequação e circunferência muscular do braço (CMB e sua adequação. Estudos de associação foram feitos usando os testes de Fisher e qui-quadrado para dados nominais e teste t não pareado e Mann Whitney para dados numéricos. Para cálculo de correlação usou-se o teste de Spearman. Resultado: Na amostra existiam 14/102 homens e 88/102 mulheres com idade média de 52,1 ± 11,5 anos e duração média de doença de 10,6 ± 7,4 anos. A relação cintura/quadril média era de 0,92 ± 0,07. De acordo com IMC, 30,3% tinham peso normal e 65,5% tinham peso acima do normal. De acordo com PCB, 74,5% eram normais e 25,5% tinham depleção; de acordo com a PCT, 83,3% eram normais e 16,7% tinham depleção. Associação de variáveis nutricionais com gênero, fator reumatoide, nódulos e atividade da doença não mostraram diferenças (p = NS exceto, por uma relação cintura/quadril menor em indivíduos com nódulos (p = 0,02 e uma correlação modesta da PCT com a duração de doença (p = 0,02; R = 0,22; 95% IC = 0,01-0,40. Conclusão: Existe uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade em artrite reumatoide e uma pequena frequência de depleção muscular.

 17. SVETOVALEC ZA CEPLJENJE NA OPERACIJSKEM SISTEMU ANDROID

  OpenAIRE

  Kralj, Primož

  2012-01-01

  Cepljenje proti boleznim in informiranje o le-teh je pomemben vidik zagotavljanja zdravja na potovanjih pa tudi doma. V diplomskem delu bomo najprej nekoliko osvetlili ozadje operacijskega sistema Android z opisom in zgodovino in nato predstavili pomen informiranja za posameznikovo zdravje. Prikazali bomo izdelavo Android mobilne aplikacije, ki akumulira podatke iz zanesljivih virov in jih prikaže v strnjeni obliki, obenem pa omogoča tudi izčrpnejše informiranje, izdelavo na...

 18. KOMUNICIRANJE Z MLADIMI NA PRIMERU MLADINSKEGA HOTELA

  OpenAIRE

  Praper, Jože

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava komuniciranje z mladimi na primeru mladinskega hotela, kateremu so odnosi z javnostmi mladih še posebej pomembni. Poudarek je na obravnavi novih elektronskih oz. sodobnih medijev, povezanih z internetom in mobilnimi telefoni. Ugotovitev diplomske naloge je, da delež komuniciranja mladih z novimi mediji raste in da vedno več mladinskih hotelov uporablja nove medije, kot so spletne strani, Facebook, Netlog, RSS, YouTube, Twiter, Flicker, za predstavljanje, promoviranj...

 19. PRIPRAVLJENOST EES NA ELEKTROMOBILNOST V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Peklar, Jožef

  2016-01-01

  Naloga predstavlja trenutno stanje razvitosti elektromobilnosti v Sloveniji, njeno ekonomsko upravičenost ter elektroenergetske zmožnosti sistema za popolno elektrifikacijo osebnega prometa. Namen naloge je opozoriti na energijsko odvisnost Slovenije in na področja v energetiki, v katerih se bo pojavilo največ problemov zaradi uvedbe elektromobilnosti. Podan je tudi finančni izračun uvedbe elektromobilnosti osebnega prometa Slovenije ter dejanske elektroenergetske zmogljivosti mesta Maribor z...

 20. LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V SPODNJEM RAZBORJU, ZGORNJEM RAZBORJU IN NA SELAH

  OpenAIRE

  Špegel, Petra

  2012-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Ledinska in hišna imena v Spodnjem Razborju, Zgornjem Razborju in na Selah, so zbrana ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Slovenj Gradec. Na tem območju se govori mežiško narečje, ki spada v koroško narečno skupino. Govor mežiškega narečja pozna le jakostni oziroma dinamični naglas, intonacija je padajoča, vokalni sistem pa je monoftongično-diftongičen. Gradivo je pridobljeno na terenu, od tega so hišna imena najprej prepisana iz Telefonskega imenik...

 1. Elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na

  CERN Document Server

  Singh, G; Chatterjee, R

  2016-01-01

  Purpose : The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb to give us a core of $^{33}$Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of $^{34}$Na. Method : A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross-section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results : The total one neutron removal cross-section is calculated to test the possible ground state configurations of $^{34}$Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate $^{34}$Na to ha...

 2. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  OpenAIRE

  Mahmmoud, Yasser A.

  2008-01-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K+. Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na+-dependent phosphorylation by interference with Na+ binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K+. Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, ...

 3. UTJECAJ KOMUNIKACIJE UPRAVNIH MENADŽERA NA SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  OpenAIRE

  Markič, Mirko; Kolenc, Igor; Miklavčič Šumanski, Martina

  2009-01-01

  SAŽETAK: U menadžerskoj praksi upotrebljava se mnogo preventivnih alata (npr. najbolje prakse, usporedna ocjenjivanja, ocjenjivački modeli itd.) kojima se neprekidno poboljšava stanje na području sigurnosti i zdravlja na radu. Budući da je komuniciranje jedno od ključnih sastavnih dijelova, koji utječu na kulturu sigurnosti i uspješnosti preventivnih djelovanja, zanimalo nas je kako slovenski upravni menadžeri komuniciraju i kako, glede sigurnosti i zdravlja na radu, stupanj komunikacije utje...

 4. Elastic Coulomb breakup of 34Na

  Science.gov (United States)

  Singh, G.; Shubhchintak, Chatterjee, R.

  2016-08-01

  Background: 34Na is conjectured to play an important role in the production of seed nuclei in the alternate r -process paths involving light neutron rich nuclei very near the β -stability line, and as such, it is important to know its ground state properties and structure to calculate rates of the reactions it might be involved in, in the stellar plasma. Found in the region of `island of inversion', its ground state might not be in agreement with normal shell model predictions. Purpose: The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb to give us a core of 33Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of 34Na. Method: A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum, and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results: The total one neutron removal cross section is calculated to test the possible ground state configurations of 34Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate 34Na to have a halo structure. The parallel momentum distributions with narrow full widths at half-maxima signify the same. Conclusion: We have attempted to analyze the possible ground state configurations of 34Na and in congruity with the patterns in the `island of inversion' conclude that even without deformation, 34Na should be a neutron halo with a predominant contribution to its ground state most probably coming from 33Na(3 /2+)⊗ 2 p3 /2ν configuration. We also surmise that it would certainly be useful and rewarding to test our

 5. O Passeio Público do Rio de Janeiro na Literatura, na Pintura e na Fotografia do Século XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Aragão

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo geral e mais amplo chamar a atenção dos pesquisadores para a importância da literatura, da pintura e da fotografia como fontes documentais para a construção da História do Paisagismo no Brasil por meio de um estudo de caso muito particular: o Passeio Público do Rio de Janeiro no século XIX. São objetivos específicos apresentar e analisar o modo como esse espaço livre público aparece na literatura, na pintura e na fotografia desse período, considerando suas transformações paisagísticas.

 6. Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with disabilities [Vliv intervenčního programu "Paralympijský školní den" na postoje dětí navštěvujících mezinárodní školu vůči začlenění studentů s postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgios Xafopoulos

  2009-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect that the "Paralympic School Day" had on the attitudes of children attending the International school in Ostrava, Czech Republic, toward the inclusion of peers with a disability in general physical education classes. METHODS: Students (71, including 42 boys and 29 girls, with a mean age of 12.70 and 11.67 years respectively, originating from 5 countries, participated in the program. All participants completed the questionnaire "Children's Attitude Toward Integrated Physical Education-Revised" (CAIPE-R (Block, 1995 and the Adjective checklist (Siperstein, 1980 before and after the implementation of the program. The CAIPE-R questionnaire examines two areas (subscales - general attitudes and sport specific attitudes. RESULTS: Results indicated significant differences only in general attitudes among girls measured by the Adjective checklist. Other changes were non significant. Among boys there were slight non significant positive changes in the adjective checklist (t = 0.75, p = 0.46 and in attitudes toward inclusion in PE (t = 0.61, p = 0.55 and non significant negative changes in attitudes toward the modification of sport rules (t = -0.25, p = 0.81. Among girls we found non significant negative changes in attitudes toward inclusion in PE (t = -0.64, p = 0.53 and non significant negative changes were also found in attitudes toward the modification of sport rules (t = -1.26, p = 0.22. [CÍL: Cílem této studie bylo prošetřit, jaký má "Paralympijský školní den" vliv na postoje dětí navštěvujících 1. mezinárodní školu v Ostravě vůči začlenění spolužáků s postižením do hodin tělesné výchovy. METODIKA: Programu ze zúčastnili studenti z 5 zemí (71, z toho 42 chlapců a 29 dívek průměrného věku 12,70, respektive 11,67 let. Všichni účastníci vyplnili dotazník "Postoj dětí vůči integrované tělesné výchově - revidovaná verze" (CAIPE-R (Block

 7. Kontrola točke staljivanja na aglomeracijskoj traci

  OpenAIRE

  J. Terpák; Dorčák, L'.; I. Koštial; L. Pivka

  2005-01-01

  U radu se opisuje kontrola točke staljivanja sintera na aglomeracijskoj traci. Ta se kontrola zasniva na matematičkom modeliranju aglomeracijskog procesa. Matematički modeli i algoritmi su izvedeni iz temeljnih modela fizičkih i kemijskih procesa na aglomeracijskoj traci i osnivaju se na izravno i neizravno izmjerenim količinama na aglomeracijskoj traci. Kontrola kretanja naprijed se zasniva na količini plina izgorenog u potpalnoj peći i na količini i sastavu sirove mješavine. Ta veličina se ...

 8. PRAVNI OKVIR PRIREJANJA IGER NA SREČO V EU

  OpenAIRE

  Mihalič, Emil

  2010-01-01

  Osrednja tema diplomske naloge je pravna ureditev oziroma pravni okvir organiziranja iger na srečo v okviru Evropske unije in problematika čezmejnega vpliva le-teh ter vpliv prava EU na potrebno uskladitev nacionalne zakonodaje iger na srečo v Republiki Sloveniji s pravom EU. Raznolikost nacionalnih ureditev področja iger na srečo kaže na to, da bo morebitna harmonizacija področja iger na srečo vse prej kot enostavno delo. Marsikje se za na videz transparentnimi in legitimnimi razlogi ome...

 9. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 10. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF.

  We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 11. Metallic Na formation in NaCl crystals with irradiation of electron or vacuum ultraviolet photon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owaki, Shigehiro [Osaka Prefecture Univ., Sakai, Osaka (Japan). Coll. of Integrated Arts and Sciences; Koyama, Shigeko; Takahashi, Masao; Kamada, Masao; Suzuki, Ryouichi

  1997-03-01

  Metallic Na was formed in NaCl single crystals with irradiation of a variety of radiation sources and analyzed the physical states with several methods. In the case of irradiation of 21 MeV electron pulses to the crystal blocks, the optical absorption and lifetime measurement of positron annihilation indicated appearance of Na clusters inside. Radiation effects of electron beam of 30 keV to the crystals in vacuum showed the appearance of not only metallic Na but atomic one during irradiation with Auger electron spectroscopy. Intense photon fluxes in vacuum ultraviolet region of synchrotron radiation were used as another source and an analyzing method of ultraviolet photoelectron spectroscopy. The results showed the metallic Na layered so thick that bulk plasmon can exist. (author)

 12. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Kowalski, Seweryn

  2015-01-01

  The aim of the NA61/SHINE ion programme is to explore the QCD phase diagram within the range of thermodynamical variables accessible by the SPS. Moreover the experiment provides precision hadron production measurements to improve computation of neutrino fluxes in neutrino oscillation experiments and for improving air shower simulations of cosmic-ray experiments. The main physics goals of the NA61/SHINE ion programme are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A – 158 A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This paper reviews the status and results of the NA61/SHINE experiment.

 13. UTJECAJ GMO NA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU

  OpenAIRE

  Fagan, John

  2008-01-01

  Gotovo svi znanstvenici se slažu da su danas uobičajene metode za ugradnju novog gena u genom biljke putem genetičkog inženjerstva (genetičke modifikacije): (1) neprecizne i slučajne, (2) pa je njihov utjecaj na biološke funkcije biljke nepredvidiv, (3) a neželjeni učinci GMO na zdravlje konzumenta i na okoliš mogući. Korištenje GMO u ekološkoj poljoprivredi je zabranjeno, stoga potrošač vjeruje da oznaka “ekološki” zakonski štiti od prisustva GMO u hrani. Međutim, povećano korištenje GMO u k...

 14. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Puławski, Szymon

  2015-01-01

  The main physics goals of the NA61/SHINE programme on strong interactions are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A -158A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This publication reviews results and plans of NA61/SHINE. In particular, recent inclusive spectra and new results on fluctuations and correlations of identified hadrons in inelastic p+p and centrality selected Be+Be interactions at the SPS energies are presented. The energy dependence of quantities inspired by the Statistical Model of the Early Stage (kink, horn and step) show unexpected behavior in p+p collisions. The NA61/SHINE results are compared with the corresponding data of other experiments and model predictions.

 15. Eletrencefalograma na síndrome parkinsoniana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Camargo Lima

  1973-09-01

  Full Text Available Foram estudados os eletrencefalogramas de 50 pacientes parkinsonianos livres de qualquer antecedente convulsivo, sendo registrados traçados anormais em 40% dos casos. A incidência de traçados anormais foi maior na síndrome parkinsoniana bilateral do que na unilateral (52% e 25%, respectivamente. Entre as anormalidades assinaladas foram as paroxísticas as mais freqüentes (65% dos casos, caracterizando-se predominantemente por surtos de ondas teta. O registro de anormalidades paroxísticas do tipo irritativo encontrado em três casos é salientado. Alterações da atividade de base foram assinaladas em 35% dos pacientes. A idade dos pacientes não parece ter tido importante papel na gênese das anormalidades eletrencefalográficas.

 16. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 17. Diffusion of propylene adsorbed in Na-Y and Na-ZSM5 zeolites: Neutron scattering and FTIR studies

  Indian Academy of Sciences (India)

  S Gautam; A K Tripathi; V S Kamble; S Mitra; R Mukhopadhyay

  2008-11-01

  Here we report the quasielastic neutron scattering and FTIR studies on the dynamics of propylene adsorbed in Na-Y and Na-ZSM5 zeolites. QENS data show that although the mechanism of translational motion of propylene is jump diffusion in both the cases of Na-Y and Na-ZSM5 zeolites, the diffusivity is affected by the host size and is hindered in the case of Na-ZSM5. FTIR studies showed that guest–host interaction in Na-ZSM5 is stronger than that in Na-Y zeolite corroborating the QENS results.

 18. Concentration dependence of Li+/Na+ diffusion in manganese hexacyanoferrates

  Science.gov (United States)

  Takachi, Masamitsu; Fukuzumi, Yuya; Moritomo, Yutaka

  2016-06-01

  Manganese hexacyanoferrates (Mn-HCFs) with a jungle-gym-type structure are promising cathode materials for Li+/Na+ secondary batteries (LIBs/SIBs). Here, we investigated the diffusion constants D Li/D Na of Li+/Na+ against the Li+/Na+ concentration x Na/x Li and temperature (T) of A 1.32Mn[Fe(CN)6]0.833.6H2O (A = Li and Na). We evaluated the activation energy E\\text{a}\\text{Li}/E\\text{a}\\text{Na} of D Li/D Na against x Na/x Li. We found that E\\text{a}\\text{Na} steeply increases with x Na from 0.41 eV at x Na = 0.69 to 0.7 eV at 1.1. The increase in E\\text{a}\\text{Na} is ascribed to the occupancy effect of the Na+ site. The increase in E\\text{a}\\text{Li} is suppressed, probably because the number of Li+ sites is three times that of Na+ sites.

 19. Crystal structure of a Na+-bound Na+,K+-ATPase preceding the E1P state.

  Science.gov (United States)

  Kanai, Ryuta; Ogawa, Haruo; Vilsen, Bente; Cornelius, Flemming; Toyoshima, Chikashi

  2013-10-10

  Na(+),K(+)-ATPase pumps three Na(+) ions out of cells in exchange for two K(+) taken up from the extracellular medium per ATP molecule hydrolysed, thereby establishing Na(+) and K(+) gradients across the membrane in all animal cells. These ion gradients are used in many fundamental processes, notably excitation of nerve cells. Here we describe 2.8 Å-resolution crystal structures of this ATPase from pig kidney with bound Na(+), ADP and aluminium fluoride, a stable phosphate analogue, with and without oligomycin that promotes Na(+) occlusion. These crystal structures represent a transition state preceding the phosphorylated intermediate (E1P) in which three Na(+) ions are occluded. Details of the Na(+)-binding sites show how this ATPase functions as a Na(+)-specific pump, rejecting K(+) and Ca(2+), even though its affinity for Na(+) is low (millimolar dissociation constant). A mechanism for sequential, cooperative Na(+) binding can now be formulated in atomic detail. PMID:24089211

 20. NOVOSTI NA PODROČJU HIPOTEKARNEGA PRAVA

  OpenAIRE

  Kotnik, Nuša

  2012-01-01

  Hipoteka v našem slovenskem pravnem sistemu poznana že dolgo časa in predstavlja najbolj razširjen institut stvarnopravnega zavarovanja kreditnih pogodb oziroma služi za zavarovanje denarnih terjatev upnika do zastavitelja na nepremičnini. Nepremičnine so zaradi razmeroma visoke in stabilne vrednosti v praksi pomembni objekti stvarnopravnih zavarovanj. Institut hipoteke v materialnem smislu ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Hipoteka nudi močno jamstvo hipotekarnemu upniku in ga pooblašča, d...

 1. HIPOTEKA - ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI

  OpenAIRE

  Radislav, Anja

  2010-01-01

  Zastavna pravica na nepremičninah oziroma hipoteka je kot stvarna pravica celovito urejena v Stvarnopravnem zakoniku, v delu, ki ureja zastavne pravice. Zastavna pravica je splošno urejena v 128. členu SPZ, ki jo določa kot stvarno pravico na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki zastavnemu upniku daje upravičenje, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljene nepremičnine pred vsemi drugimi upniki zastavitelj...

 2. REDNI LETNI RAZGOVORI NA UKC MARIBOR

  OpenAIRE

  Pliberšek, Darja

  2016-01-01

  V diplomskem delu z naslovom »Redni letni razgovori v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor« je prikazano trenutno stanje sistema izvajanja rednih letnih razgovorov in njihova praktična učinkovitost. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, teoretičnem delu, se seznanimo z opredelitvijo rednega letnega razgovora, predstavljen je pomen rednih letnih razgovorov na ravni posameznika in organizacije ter nameni in cilji izvedbe rednih letnih razgovorov. Opi...

 3. TRPINČENJE (MOBBING) NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Šiftar, Maja

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava problem mobbinga na delovnem mestu in vsebuje poleg uvoda še devet poglavij. V drugem poglavju je pojasnjen izvor besede mobbing in njen pomen ter omenjena oseba, ki je mobbing prenesla v delovno okolje. Slovenija je od leta 2004 polnopravna članica Evropske unije in posledica tega je, da pravna ureditev mobbinga v Sloveniji upošteva akte, ki se nanašajo na mednarodne akte, ki določajo diskriminacijo zaposlenih v zvezi z mobbingom. Tako so v nadaljevanju navedeni in o...

 4. DISKRIMINACIJA IN MOBBING NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Repolusk, Nina

  2011-01-01

  Z globalizacijo, vse hitrejšim tempom življenja in s tem povezanim stresom, se na delovnih mestih vse več pojavljata pojava diskriminacija in mobbing. Pojava sta zelo podobna, vendar pa med njima obstajajo pomembne razlike. Diskriminacija je neupravičeno postavljanje drugega v slabši položaj glede na katero izmed osebnih okoliščin (spol, spolna usmerjenost, starost, rasa, vera ali prepričanje, invalidnost …). Da lahko govorimo, da je delavec diskriminiran, je dovolj, da se to zgodi enkrat, me...

 5. MLADI KAO RIZIČNA SKUPINA

  OpenAIRE

  Pavićević, Olivera

  2015-01-01

  U radu je analiziran odnos koncepta rizika i mladosti kao životnog doba koje rizik uključuje kao inherentno svojstvo. Proces sazrijevanja podrazumijeva rizik, a on je na različite načine u odnosu s društvenim i kulturnim konceptom rizika koji je svojstven, kako stvarnosti kasnog kapitalizma, tako i političkim i ideološkim ekspertizma koje teže njime upravljati. Diskurs rizika često se pojavljuje u javnosti kao negativan, uznemirujući i opominjući stav prema mladima označavajući ih kao kategor...

 6. E-GRADIVA NA PRIMERU OBRAVNAVE GLAGOLA

  OpenAIRE

  Kajtna, Tjaša

  2013-01-01

  Sodobne tehnologije so korenito spremenile današnji način življenja. Tako je tudi z izobraževanjem. Vedno več učiteljev ob klasičnih metodah poučevanja uporablja tudi nove pristope, ki so povezani s sodobnimi tehnologijami. V diplomskem delu je opredeljeno e-izobraževanje, predstavljene so nove tehnologije, ki se pojavljajo v povezavi z le-tem. V nadaljevanju sledi teoretična obravnava e-gradiv, ki ob podpori informacijsko komunikacijskih tehnologij predstavljajo temelj e-izobraževanja. ...

 7. UPORABA TEHNOLOGIJE VOIP NA MOBILNIH NAPRAVAH SYMBIAN

  OpenAIRE

  Uršič, Tine

  2013-01-01

  V sklopu diplomskega dela smo razvili aplikacijo, katere cilj je nižanje stroškov klicev s pomočjo tehnologije VoIP. Ta za komunikacijo uporablja protokol IP in zaobide potrebo po navadnih in dražjih GSM klicih. V času načrtovanja aplikacije je bilo okolje Symbian najbolj razširjena mobilna platforma za dovolj zmogljive, t.i. »pametne telefone«, ki lahko poganjajo VoIP aplikacije. Izbrali smo skupek knjižnic, poimenovanih Qt, ki omogočajo enostavno prenosljivost na druge platforme. Podr...

 8. Znanstveni pogledi na spreobrnitev v alternativne religije

  OpenAIRE

  Volarič, Ariana

  2014-01-01

  Problematika pojasnjevanja spreobrnitve v alternativne religije je v evro-ameriški znanosti prisotna že več kot eno stoletje. V drugi polovici 20. stoletja je s pojavom modela pranja možganov spreobrnitev postala celo kontroverzna populistična tema. Zadnji dve desetletji, ko model pranja možganov zaradi neustrezne argumentacije izgublja na veljavi, je prevladujoči model postal procesualen model. V Sloveniji se srečujemo v glavnem s nedodelanimi aplikacijami v znanosti opuščenega modela pranja...

 9. Alberto Sampaio na arqueologia do seu tempo

  OpenAIRE

  Lemos, Francisco Sande

  1992-01-01

  Pela segunda vez, no espaço de um ano, temos a grata oportunidade de colaborar com a Sociedade Martins Sarmento, em actos de homenagem a personagens ilustres que deixaram um sulco profundo nos labores da arqueologia. Em Fevereiro do corrente ano (1991), numa cerimónia realizada na sede da Sociedade, evocamos Martins Sarmento e a sua dimensão como investigador europeu. Na presente sessão recordamos um outro investigador, nascido em Guimarães, Alberto Sampaio, que pela sua vida e obra foi um ho...

 10. Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona

  OpenAIRE

  Mrakovčić, Silvija; Čeh, Nina; Jugovac, Vedrana

  2014-01-01

  U radu su eksperimentalno određena svojstva svježeg i očvrsnulog procjednog betona. Analizirana je zavisnost tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće savijanjem te koeficijenta protočnosti o granulometrijskom sastavu agregata. Budući da ne postoji propisani način određivanja protjecanja vode kroz procjedni beton, ispitivanje je provedeno sukladno poznatim metodama, ali s pomoću samostalno izrađenih pomagala. Na uzorcima s diskontinuiranom granulometrijskom krivuljom, gdje udio frakcije pijeska 0-2 mm...

 11. O problema do conhecimento verdadeiro na epidemiologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ayres José Ricardo de Carvalho Mesquita

  1992-01-01

  Full Text Available São examinadas as bases filosóficas da validação do conhecimento científico, com o intuito de estabelecer uma visão crítica a respeito da adoção das proposições de Popper na epidemiologia. Ressalta-se o caráter conservador que resulta das limitações técnicas implicadas na sua adoção, não obstante o evidente aumento da racionalidade e da criatividade heurística que propicia.

 12. OCENA KAKOVOSTI VODIJ TIMA NA INTENZIVNEM ODDELKU

  OpenAIRE

  Podsedenšek, Darja

  2016-01-01

  Teoretična izhodišča: Za najboljši možni izid zdravljenja življenjsko ogroženih pacientov je potreben tim, v katerem so vsi zaposleni visoko strokovno usposobljeni, vodje pa odlikujejo sposobnosti načrtovanja, organiziranja in nadzorovanja dela, pa tudi motiviranja, komuniciranja in konstruktivnega reševanja problemov. Hkrati morajo biti tudi zanesljivi, primerno čustveno inteligentni in imeti razvito empatijo, saj naj bi bili vzor ostalim zaposlenim. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti...

 13. AVTOMATIZIRANE TRGOVALNE STRATEGIJE NA FOREX TRGU

  OpenAIRE

  Kresnik, Jan

  2014-01-01

  Trgovanja brez točno določene strategije skoraj ni mogoče objektivno oceniti. Vsak trgovalec ima svojo predstavo o trgu in lahko iz enakih informacij naredi drugačne zaključke kot nek drug trgovalec. Zaradi tega je danes vse bolj v veljavi trgovanje na osnovi algoritmov, ki vedno sprejmejo enako odločitev, in sicer glede na parametre, ki jih trgovalec želi vstaviti v strategijo. Prav tako lahko rezultate ene strategije primerjamo z rezultati druge strategije, saj vemo, da je končni rezultat p...

 14. Karijesprotektivno djelovanje Fluonatrila na zube prve denticije

  OpenAIRE

  Percač, Helena; Ondrušek, V.; Rajić, Zdravko

  1986-01-01

  Ovo istraživanje odnosi se na 210 djece, stare 4 i 5 godina iz Međimurja. Izvršeno je u Medicinskom centru Čakovec. Endogena fluoridacija provedena je kod 141 djeteta, a 59 djece činilo je kontrolnu skupinu. Za endogenu fluoridaciju odabran je preparat »Fluonatril«, tvornice »Belupo«. Preparat se primjenjivao u trudnica od četvrtog mjeseca trudnoće pa do kraja dojenja i u djece od šestog mjeseca kontinuirano svakodnevno. Sistematski pregledi s registracijom nalaza na zubima izvršeni su s 4 i ...

 15. Biomarcadores na saliva - presente e futuro

  OpenAIRE

  Fonseca, Jorge Filipe Raposo

  2014-01-01

  A deteção de biomarcadores na saliva, proteínas que estão associadas a fenótipos de patologias específicas, apresenta-se como uma área de intervenção diagnóstica pouco estudada na atualidade. Foi objetivo deste estudo de acordo com os dados de proteómica/ estudos dirigidos depositados no OralCard referentes a patologias orais e sistémicas: - Realizar uma análise crítica dos biomarcadores até agora propostos; - Identificar que proteínas podem vir a constituir potenciais no...

 16. UPORABA TEHNOLOGIJE XQUERY NA PRIMERU ISKALNIKA AMISTV

  OpenAIRE

  Počkar, Martin

  2013-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena uporaba povpraševalnega jezika XQuery na primeru iskalnika po digitalnem televizijskem sporedu (angl. EPG) na storitvi AmisTV 1.5. Skozi delo so predstavljeni koncepti jezika XQuery in orodja za delo s tem jezikom. Delo predstavi delovanje produkcijskega iskalnika AmisTV 1.5, ki deluje z uporabo relacijske podatkovne baze in jezika SQL, ter praktično rešitev iskalnika z uporabo jezika XQuery. Obe rešitvi sta v diplomskem delu primerjani s statistiko, pridobl...

 17. Study on Na layer response to geomagnetic activities based on Odin/OSIRIS Na density data

  Science.gov (United States)

  Tsuda, Takuo; Nakamura, Takuji; Hedin, Jonas; Gumbel, Jorg; Hosokawa, Keisuke; Ejiri, Mitsumu K.; Nishiyama, Takanori; Takahashi, Toru

  2016-07-01

  The Na layer is normally distributed from 80 to 110 km, and the height range is corresponding to the ionospheric D and E region. In the polar region, the energetic particles precipitating from the magnetosphere can often penetrate into the E region and even into the D region. Thus, the influence of the energetic particles to the Na layer is one of interests in the aspect of the atmospheric composition change accompanied with the auroral activity. There are several previous studies in this issue. For example, recently, we have reported an initial result on a clear relationship between the electron density increase (due to the energetic particles) and the Na density decrease from observational data sets obtained by Na lidar, EISCAT VHF radar, and optical instruments at Tromsoe, Norway on 24-25 January 2012. However, all of the previous studies had been carried out based on case studies by ground-based lidar observations. In this study, we have performed, for the first time, statistical analysis using Na density data from 2004 to 2009 obtained with the Optical Spectrograph and InfraRed Imager System (OSIRIS) onboard Odin satellite. In the presentation, we will show relationship between the Na density and geomagnetic activities, and its latitudinal variation. Based on these results, the Na layer response to the energetic particles will be discussed.

 18. The role of Na/+/ in transport processes of bacterial membranes

  Science.gov (United States)

  Lanyi, J. K.

  1979-01-01

  Until recently it was generally held that transport in bacteria was linked exclusively to proton circulation, in contrast to most eucaryotic systems, which depended on Na(+) circulation. The present review is intended to trace recent developments which have led to the discarding of this idea. The discussion covers transport of Na(+) and other cations, effects of Na(+) and Na(+) gradients on metabolite transport, properties of Na(+)-dependent transport carriers, and evolutionary considerations of Na(+) transport. It is now apparent that the transport of Na(+) is an important part of energy metabolism in bacteria, and that Na(+) gradients as well as H(+) gradients are used in these systems for the conservation and transmission of energy. Two hypotheses are proposed to explain the evolution of Na/K systems, and it is presently difficult to decide between them.

 19. VPLIV KULTURE NA MEDNARODNO POSLOVANJE NA PRIMERU JAPONSKE, BRAZILIJE IN RUSIJE

  OpenAIRE

  Radej, Helena

  2011-01-01

  Kultura ima močan vpliv na mednarodno poslovanje, ima vedno večji vpliv na medkulturna pogajanja in velja za spremenljivko, ki ne sme biti zanemarjena. Kultura je celota, ki vključuje znanje, prepričanja, vrednote, moralo, zakone, običaje in je način skupnega življenja vsakega naroda. Poznavanje kulture je ključ, brez katerega podjetniki ne morejo odklepati vrat v mednarodno poslovnem okolju. V diplomski nalogi smo opredelili pojem kulture in predstavili njene značilnosti in sestavine. Op...

 20. Vpliv neprimerne toplotne obdelave po varjenju na trdoto TVP jekla odpornega na lezenje

  OpenAIRE

  Senovršnik, Klemen

  2015-01-01

  Glavni cilj diplomske naloge je bilo preučiti vpliv nezadostne in previsoke toplotne obdelave TVP na trdoto za jekla za povišane temperature. Najprej so predstavljena sodobna jekla za povišane temperature ter toplotna obdelava vzorcev s simulirano mikrostrukturo. V nadaljevanju smo izdelali vzorce TVP na simulatorju termičnega cikla Smitweld in izvedli toplotno obdelavo na temperaturi, višji in nižji od priporočene (760°C). Sledila je še analiza mikrostrukture in meritev trdote TVP. Prikazali...

 1. INTOLERANCIJA NA HISTAMIN – KOJE SU MOGUĆE POSLJEDICE NA KOŽI?

  OpenAIRE

  Lugović-Mihić, Liborija; ŠEŠERKO, ANA; DUVANČIĆ, TOMISLAV; Šitum, Mirna; Mihić, Josip

  2013-01-01

  Iako se intolerancija na histamin (Histamine Intolerance, HIT) ne javlja često, posljedice mogu biti teške. Intolerancija na hranu je nealergijska preosjetljivost na hranu koja ne uključuje imunološki sustav iako su simptomi slični onima kod alergijskih reakcija posredovanih IgE-om. Čini se da HIT nastaje oštećenjem aktivnosti diaminoksidaze (DAO) zbog gastrointestinalnih bolesti ili inhibicijom DAO, a u dijelu bolesnika dokazana je i genetska predispozicija. Unos hrane bogate histaminom te a...

 2. VPLIV AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE NA DRUŽBENOGOSPODARSKE SPREMEMBE NA ČEŠKEM IN V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Bogovič, Amadej

  2016-01-01

  Potreba po mobilnosti in učinkovitem prevoznem sredstvu je privedla do izuma avtomobila ter posledično do nastanka in razvoja avtomobilske industrije. Ta velja danes v številnih evropskih državah za eno izmed ključnih gospodarskih panog, ki ima številne družbene in gospodarske posledice v okolju, v katerem deluje. Magistrsko delo se osredotoča na vpliv avtomobilske industrije na družbenogospodarske spremembe na Češkem in v Sloveniji. Zaradi lažjega razumevanja celotnega poteka naloge ...

 3. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA PODLAGI TEHNIČNE ANALIZE - NA PRIMERU SOLARNEGA SEKTORJA

  OpenAIRE

  Repolusk, Miha

  2012-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V uvodu je opredeljeno področje, ki je predmet raziskave, namen in cilji ter osnovne trditve ter predpostavke. V poglavju 2 smo se predvsem osredotočili na zgodovino in nastanek tehnične analize, prav tako smo izpostavili prednosti le te. Pomembne so tri predpostavke na katerih temelji tehnična analiza: prva predpostavka je, da tečaj vrednostnega papirja v vsakem trenutku odseva vse potencialne vplive nanj. Druga predpo...

 4. Fitoterápicos na odontologia: estudo etnobotânico na cidade de Manaus

  OpenAIRE

  S. S. Evangelista; F.C. Sampaio; R. C. Parente; M. F. C. L. Bandeira

  2013-01-01

  O reconhecimento oficial da fitoterapia na odontologia no Brasil veio acompanhado de diversas lacunas na pesquisa científica e na utilização de plantas medicinais, especificamente para espécies vegetais com aplicação nas doenças da cavidade oral. O estado do Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, não possui um diagnóstico da aplicabilidade de plantas medicinais nos serviços de atenção Odontológica. Esse estudo propôs realizar um estudo do tipo quali-quantitativo, descritivo e explorató...

 5. NA49: lead-lead collision

  CERN Document Server

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 6. Os embrechados na arte portuguesa dos jardins

  OpenAIRE

  Albergaria, Isabel Soares de

  1997-01-01

  Do francês "brèche" que significa fissura, fenda, ruína ou sulco, a palavra embrechado não tem equivalência noutras línguas, definindo igualmente um tipo decorativo muito usual e, de certa forma, único nos jardins portugueses a partir do século XVII. [...

 7. The origin of the Na-Dene

  OpenAIRE

  Ruhlen, Merritt

  1998-01-01

  Linguistic evidence indicates that the Yeniseian family of languages, spoken in central Siberia, is most closely related to the Na-Dene family of languages spoken, for the most part, in northwestern North America. This hypothesis locates the source of one of the three migrations responsible for the peopling of the Americas.

 8. Categoria de gênero na enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alcione Leite da Silva

  1999-03-01

  Full Text Available Este estudo teve por objetivo analisar as categorias de gênero, a partir de periódicos sobre estudo de gênero na enfermagem brasileira. Usando uma abordagem exploratória, analisamos os artigos na área, publicados em dez periódicos nacionais de enfermagem, no período de 1955 a 1997/1. Com base na análise dos discursos, as categorias centrais para as quais convergiram as atenções das/os autoras/es foram: gênero e determinantes históricos e sociais no desenvolvimento da profissão de enfermagem, gênero e trabalho, gênero e saúde, gênero e educação e gênero e feminismo. Outras perspectivas importantes, menos enfatizadas, mas emergentes na literatura de enfermagem foram: gênero e cuidado, gênero e família, gênero e violência.

 9. Habitus professoral na sala de aula virtual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandre Marinho Pimenta

  2014-09-01

  Full Text Available Entendendo que a indiferença na ação pedagógica contribui para a reprodução das desigualdades no sistema de ensino, o presente artigo busca captar, a partir de entrevistas semiestruturadas, traços do habitus de professores supervisores de disciplinas do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância na Universidade de Brasília - UnB no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. As orientações metodológicas de Bourdieu (2007 foram um dos elementos orientadores na análise das entrevistas, considerando ainda o uso heurístico do conceito de habitus. Conclui-se que o habitus professoral envolve esforços voluntários em busca de uma ação pedagógica diferenciada. No entanto, ele é ambíguo e condescendente frente aos limites do modelo de EaD no âmbito da UAB. Ao fim, os dados analisados permitem fornecer elementos para reorientação político-pedagógica que vise a um novo modelo de EaD nacional.

 10. Concentratie gewasbeschermingsmiddelen na verhitting dompelbad bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Lans, van der A.M.; Aanholt, van J.T.M.

  2014-01-01

  De meest gebruikte methode van ontsmetting van bloembollen en –knollen is een dompeling in een mix van fungiciden. In het proces van bolontsmetting worden partijen bollen na elkaar ontsmet in hetzelfde dompelbad. Met een partij bollen kan een dompelbad behoorlijk vervuild raken met bijvoorbeeld (ste

 11. NA48: Wiring up for Change

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The NA48 Collaboration is rebuilding its drift chambers ready for the experiment to start up again this coming July. An intricate task involving the soldering of over 24,000 wires! The future of the NA48 experiment is coming right down to the wire, that is, the wires which the Collaboration is installing in the clean room of Hall 887 on the Prévessin site. Six days a week, technicians are working in shifts to rebuild the experiment's drift chambers. The original chambers were damaged when a section of a vacuum tube imploded at the end of 1999. A year ago, CERN gave the green light for this essential part of the spectrometer to be rebuilt, so the NA48 experiment, which studies CP violation (see box), still has a bright future ahead of it. Three years of data-taking ahead The NA48 experiment aims to penetrate the secrets of CP (Charge Parity) violation. Charge and parity are two parameters which distinguish a particle from an antiparticle. In other words, an electron possesses a negative electric ...

 12. FINSKI OBRAZOVNI SUSTAV. Refleksija na studijsku posjetu

  OpenAIRE

  Damjanović, Radojko

  2011-01-01

  Refleksija studijske posjete Finskoj pokušava predočiti čitatelju način funkcioniranja tamošnjeg obrazovnog sustava – organizacije, financiranja, povezanosti različitih razina vlasti, oblika decentralizacije, odnose između relevantnih društvenih aktera, odnose unutar samog sustava, života škole.

 13. Biossegurança na odontologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Luiz Dantas Bezerra

  2014-04-01

  Full Text Available Introdução: As atividades laborais, de modo geral, expõem os trabalhadores a riscos ocupacionais dos mais variados. Esses riscos incluem agentes físicos, químicos, ergonômicos, de acidentes e biológicos. O contato rotineiro com esses últimos deve ser motivo de reflexão e intervenção. Objetivo: Descrever os aspectos da biossegurança na odontologia. Métodos: Foi realizada uma revisão do estado da arte, adotando-se critérios para análise dos trabalhos mais diretamente relacionados à prática odontológica. A partir dos descritores controlados (DeCS "biossegurança" e "odontologia", procederam-se a busca na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, na Scientific Electronic Library Online, na National Library of Medicine e na Biblioteca Cochrane. Resultados: Com a associação entre os DeCS, chegou-se a 66 artigos, porém, após refinamento foram incluídos nesta revisão 12 artigos. Nos resultados foi evidenciado que a produção científica sobre biossegurança é vasta, bem como é ampla na odontologia, contudo, quando da concentração de trabalhos contempladores da associação dos termos biossegurança e odontologia, a quantidade de estudos diminui consideravelmente. Não obstante, as pesquisas foram, em sua maioria, desenvolvidas por estudiosos nacionais, da região nordeste e evidenciaram que o conhecimento e a adoção de medidas de segurança biológica na área ainda são insuficientes para garantir a proteção da equipe e dos pacientes qualitativamente. Conclusão: Sugere-se que as normas de precaução padrão sejam seguidas rigidamente e que ações de educação sejam promovidas entre os profissionais.

 14. IZOBRAŽEVANJE NA DOMU - ŠTUDIJA PRIMERA

  OpenAIRE

  Križan, Urška

  2014-01-01

  V teoretičnem delu se skozi literaturo seznanjamo z zakoni, ki na območju Republike Slovenije urejajo izobraževanje na domu, pa tudi s smernicami, ki veljajo na področju organiziranosti takega pouka. Po enem tednu, ki smo ga preživeli na domačiji skupaj s tremi šoloobveznimi otroki, ki se šolajo na domu, ugotavljamo, da je izvajanje izobraževanja na domu zmeraj v skladu z zakoni in pogosto v skladu s smernicami.

 15. Water transport by the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meinild, A K; Loo, D D; Pajor, A M;

  2000-01-01

  This study investigated the ability of the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter, NaDC-1, to transport water. Rabbit NaDC-1 was expressed in Xenopus laevis oocytes, cotransporter activity was measured as the inward current generated by substrate (citrate or succinate), and water transport....... This solute-coupled influx of water took place in the absence of, and even against, osmotic gradients. There was a strict stoichiometric relationship between Na(+), substrate, and water transport of 3 Na(+), 1 dicarboxylate, and 176 water molecules/transport cycle. These results indicate that the renal Na...

 16. VPLIV BARVE EMBALAŽE NA ZAZNAVANJE OKUSA GOSTEGA SOKA

  OpenAIRE

  Prevolšek, Daša

  2016-01-01

  Z barvami se srečujemo na vsakem koraku. Mogoče se njihovega vpliva ne zavedamo povsem, vendar nam lahko že pogled na določeno barvo dvigne ali pokvari razpoloženje. Barve imajo zelo velik vpliv na človeka in v nas prebujajo različna čustva. Nekatere barve so pozitivne in nas osrečujejo, druge pa na nas delujejo negativno. Ravno zaradi tega je tudi za oblikovalce embalaže zelo pomembno, da vnaprej predvidijo, kako se bodo potencialni porabniki njihovega izdelka odzivali na njihovo embalažo. P...

 17. Distribuirana analiza zapisa na oblaku primjenom MapReduce

  OpenAIRE

  Aydin, Galip; Hallac, Ibrahim R.

  2016-01-01

  U ovom članku opisujemo naš rad na projektiranju na mreži zasnovanog sustava analize distribuiranih podataka koji se zasniva na popularnom MapReduce okviru postavljenom na malom oblaku i razvijenom specijalno za analizu zapisa web poslužnika. Sustav analize zapisa sastoji se od nekoliko čvorova klastera, dijeli velike datoteke zapisa na distribuirani sustav datoteke i brzo ih obrađuje primjenom MapReduce modela programiranja. Klaster se stvara primjenom open source infrastrukture oblaka, čime...

 18. Phase Equilibria of Quaternary SystemNaCl-NaBr-Na2B4O7-H2O at 348 K

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Ting; SANG Shi-hua; CUI Rui-zhi; ZHANG Kai-jie

  2013-01-01

  The phase equilibria of quatemary system NaC1-NaBr-Na2B4O7-H2O at 348 K were studied by the isothermal equilibrium method.The solubilities and densities of the equilibrium solution were determined.According to the experimental data,the phase diagram,density-composition diagrams and water content diagram of the quaternary system at 348 K were plotted respectively.And the phase diagram consists of one univariant curve,two crystallization fields and without any invariant point of the quaternary system.The equilibrium solid phases of the two crystallization fields were Na(C1,Br) and Na2B4O7·SH2O.The experimental results show that the quaternary system contained solid solution.The densities of the solution decrease with increasing NaC1 concentration and increase with increasing NaBr concentration.

 19. Asphericity in the Fermi Surface and Fermi Energy of Na-K, Na-Rb and Na-Cs Binary Alloys

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Minal H. Patel; A.M. Vora; P.N. Gajjar; A.R. Jani

  2002-01-01

  Detailed theoretical investigations into asphericity in the Fermi surface (FS) and Fermi energy (FE) ofNa1_xKx, Na1_xRbx, and Na1_xCsx binary solid solutions are carried out for the first time. The alloying behavior ofthe K, Rb, and Cs with the Na generates the Fermi surface distortion (FSD) of bce simple metals. The FS of Na-K,Na-Rb, and Na-Cs solid solution is a distorted sphere with the largest deviation along [110]. We have found that theimpact of local-field correction function on FSD is maximun at [100] point and minimum at [111] point. The exchangeand correlation effect is found to suppress the value of FE.

 20. $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction study for spectroscopy of $^{21}$Na

  CERN Document Server

  Cha, S M; Kim, A; Lee, E J; Ahn, S; Bardayan, D W; Chipps, K A; Cizewski, J A; Howard, M E; Manning, B; O'Malley, P D; Ratkiewicz, A; Strauss, S; Kozub, R L; Matos, M; Pain, S D; Pittman, S T; Smith, M S; Peters, W A

  2015-01-01

  The $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction was measured at the Holifield Radioactive Ion Beam Facility at Oak Ridge National Laboratory in order to better constrain spins and parities of energy levels in $^{21}$Na for the astrophysically important $^{17}$F($\\alpha, p$)$^{20}$Ne reaction rate calculation. 31 MeV proton beams from the 25-MV tandem accelerator and enriched $^{24}$Mg solid targets were used. Recoiling $^{4}$He particles from the $^{24}$Mg($p$, $\\alpha$)$^{21}$Na reaction were detected by a highly segmented silicon detector array which measured the yields of $^{4}$He particles over a range of angles simultaneously. A new level at 6661 $\\pm$ 5 keV was observed in the present work. The extracted angular distributions for the first four levels of $^{21}$Na and Distorted Wave Born Approximation (DWBA) calculations were compared to verify and extract angular momentum transfer.

 1. Muscle K+, Na+, and Cl- disturbances and Na+-K+ pump inactivation: implications for fatigue

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKenna, Michael J; Bangsbo, Jens; Renaud, Jean-Marc

  2008-01-01

  Membrane excitability is a critical regulatory step in skeletal muscle contraction and is modulated by local ionic concentrations, conductances, ion transporter activities, temperature, and humoral factors. Intense fatiguing contractions induce cellular K(+) efflux and Na(+) and Cl(-) influx......, causing pronounced perturbations in extracellular (interstitial) and intracellular K(+) and Na(+) concentrations. Muscle interstitial K(+) concentration may increase 1- to 2-fold to 11-13 mM and intracellular K(+) concentration fall by 1.3- to 1.7-fold; interstitial Na(+) concentration may decline by 10 m......M and intracellular Na(+) concentration rise by 1.5- to 2.0-fold. Muscle Cl(-) concentration changes reported with muscle contractions are less consistent, with reports of both unchanged and increased intracellular Cl(-) concentrations, depending on contraction type and the muscles studied. When considered together...

 2. Na/beta-alumina/NaAlCl4, Cl2/C circulating cell

  Science.gov (United States)

  Cherng, Jing-Yih; Bennion, Douglas N.

  1987-01-01

  A study was made of a high specific energy battery based on a sodium negative electrode and a chlorine positive electrode with molten AlCl3-NaCl electrolyte and a solid beta alumina separator. The basic performance of a Na beta-alumina NaAlCl4, Cl2/C circulating cell at 200 C was demonstrated. This cell can be started at 150 C. The use of melting sodium chloroaluminate electrolyte overcomes some of the material problems associated with the high working temperatures of present molten salt systems, such as Na/S and LiAl/FeS, and retains the advantages of high energy density and relatively efficient electrode processes. Preliminary investigations were conducted on a sodium-chlorine static cell, material compability, electrode design, wetting, and theoretical calculations to assure a better chance of success before assembling a Na/Cl2 circulating cell. Mathematical models provide a theoretical explanation for the performance of the NaCl2 battery. The results of mathematical models match the experimental results very well. According to the result of the mathematical modeling, an output at 180 mA/sq cm and 3.2 V can be obtained with optimized cell design.

 3. Hidroginástica na terceira idade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Campos de Paula

  1998-02-01

  Full Text Available O processo de envelhecimento no indivíduo saudável está relacionado com inúmeras alterações psicológicas e físicas que interferem na área motora, concorrendo para a inatividade e contribuindo para o aparecimento e agravamento de determinadas doenças, além de influenciar negativamente a realização das atividades de vida diária. Portanto, a prática de atividade física é fundamental para o idoso, não só na prevenção de doenças como na reabilitação de suas habilidades motoras, promovendo um estilo de vida saudável que é fator preponderante para a melhoria da qualidade de vida. Contudo, algumas precauções devem ser adotadas na prescrição da atividade direcionada para o idoso, a fim de que esta seja segura e prazerosa. Dentre os exercícios mais adequados aos idosos estão a caminhada, o ciclismo, a natação e a hidroginástica. Devido a sua grande procura, a hidroginástica vem aumentando o número de adeptos na terceira idade. Ela propicia ao idoso o aumento de sua capacidade aeróbia, força muscular, flexibilidade articular e o treinamento de habilidades específicas como equilíbrio e coordenação motora. Soma-se ainda o fato de esta atividade oferecer ambiente de relaxamento e incentivo ao contato social, atuando no combate ao estresse, depressão, na melhoria da autopercepção corporal e da auto-estima. Devemos, então, estar atentos às particularidades da hidroginástica, a fim de aproveitar todas as vantagens que esta oferece para o programa de exercícios direcionado para a terceira idade.

 4. A study on equilibria in the quaternary system Na2 B4 O7-Na2 SO4-NaCl-H2 O at 288 K%Na2B4O7-Na2SO4-NaCl-H2O四元体系288K相平衡研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  桑世华; 赵相颇; 钟丝摇; 张俊杰

  2013-01-01

  Solubilities and densities of solution in the quaternary system NaCl-Na2 SO4-Na2 B4 O7-H2 O at 288 K were studied by iso-thermal equilibrium method.Based on the solubility data ,the phase diagram of the quaternary system was plotted ,which consists of three univariant curves,one invariant point and three crystallization fields corresponding to NaCl ,Na2B4O7· 10H2O and Na2SO4· 10H2O.The experimental results show that sodium chloride (NaCl)had the salting-out effect on sodium borate(Na2B4O7)and sodi-um sulphate(Na2SO4).% 采用等温溶解平衡法研究了四元体系Na2 B4 O7-Na2 SO4-NaCl-H2 O 在288 K的相平衡关系,测定了平衡液相的溶解度及其密度。由研究结果知该四元体系为简单共饱和型,无复盐及固溶体形成。根据实验数据绘制了相应的相图。相图中有一个共饱点,三条单变曲线,三个结晶区平衡固相分别为:Na2 B4 O7·10H2 O, Na2 SO4·10H2 O和NaCl。实验结果表明NaCl对Na2 B4 O7和Na2 SO4有盐析作用,并简要讨论了实验结果。

 5. Transport of Na48 Drift Chambers to Dubna

  CERN Multimedia

  GOLOVATYUK, V

  2010-01-01

  On 22 July, in the occasion of the departure of the Na48 Drift Chambers from CERN, Mikhail Itkis (acting Director of the JIINR) and Rolf Heuer (CERN Director General) visited the NA62 experimental area.

 6. IZOBRAŽEVANJE SVETOVALCEV ZAPOSLITVE NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE

  OpenAIRE

  Kozamernik, Neva

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava vlogo in pomen izobraževanja svetovalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje na Območni enoti Ljubljana v povezavi s svetovanjem in pomočjo brezposelnim osebam. Kajti spremembe zunanjega okolja

 7. Jogos teatrais na escola pública

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Ottoni Vaz Japiassu

  1998-07-01

  Full Text Available O artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa etnográfica que acompanha aspectos do desenvolvimento cultural de pré-adolescentes com a linguagem teatral em classe multisseriada, através do ensino regular de Teatro, em escola de ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo-SP. Os dados obtidos permitem afirmar que a linguagem cênica contribui na conscientização das novas possibilidades de significação da palavra na prática discursiva.The article shows partial results of ethnographic research in which kids are observed in their cultural development process with theater classes in public school education in São Paulo/Brazil. The data colected indicates that the use of theater games in school education helps students to be aware of a word’s new meaning possibilities in human comunication.

 8. Utjecaj sorte jabuke na kvalitetu suhog proizvoda

  OpenAIRE

  Dobričević, Nadica; Voća, Sandra; Pliestić, Stjepan; Magdić, D.

  2008-01-01

  Sorte jabuka Gloster, Jonagold, Idared, Melrose i Mutsu s pro-izvodnog područja sjeverozapadne Hrvatske ubrane su u tehnološkoj zriobi i skladištene u rashladnom prostoru na prosječnoj temperaturi od 2,0 oC i relativnoj vlazi zraka od 98% do užitne dospjelosti. Plodovi jabuka namijenjeni za sušenje očišćeni su i rezani na kockice veličine 1x1x1 cm. Količina mesa u analiziranim sortama je 63,37-75,46 %, količina kožica je 9,11-12,85 %, količina sjemene lože je 10,82-20,34 % i količina neupo...

 9. The NA60 experiment readout architecture

  CERN Document Server

  Floris, M; Usai, G L; David, A; Rosinsky, P; Ohnishi, H

  2004-01-01

  The NA60 experiment was designed to identify signatures of a new state of matter, the Quark Gluon Plasma, in heavy-ion collisions at the CERN Super Proton Synchroton. The apparatus is composed of four main detectors: a muon spectrometer (MS), a zero degree calorimeter (ZDC), a silicon vertex telescope (VT), and a silicon microstrip beam tracker (BT). The readout of the whole experiment is based on a PCI architecture. The basic unit is a general purpose PCI card, interfaced to the different subdetectors via custom mezzanine cards. This allowed us to successfully implement several completely different readout protocols (from the VME like protocol of the MS to the custom protocol of the pixel telescope). The system was fully tested with proton and ion beams, and several million events were collected in 2002 and 2003. This paper presents the readout architecture of NA60, with particular emphasis on the PCI layer common to all the subdetectors. (16 refs).

 10. O Personal Trainer na Perspectiva do Marketing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele Biehl Bossle

  2011-03-01

  Full Text Available Esse estudo apresenta mapeamento das referências dedicadas à formação do personal trainer em bases de dados eletrônicas. Essa garimpagem revelou baixa produção científica sobre o assunto e mostrou que na literatura sobre personal trainer predominam livros com linguagem corrente no mundo dos negócios. Esses achados nos levaram a indagar sobre a força do discurso físico-empresarial, especialmente o marketing, na constituição desta ocupação profissional. Jeremy Rifkin, Zygmunt Bauman, Paula Sibilia e Denise Sant'Anna permitiram visualizar que o marketing dirigido ao personal trainer tem como tarefa reinventar, ressignificar e "repaginar" esta modalidade de serviço em nome da sobrevivência no disputado mercado da vida ativa.

 11. NA62 experiment at CERN SPS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozhuharov Venelin

  2014-01-01

  Full Text Available The NA62 experiment at SPS is a continuation of the long standing CERN kaon physics program. The high statistics and the unprecedent precision allow to probe the Standard Model and test the description of the strong interactions at low energy. The final results on the the lepton universality test by measuring the ratio RK = Γ(K+ → e+ν/Γ(K+ → µ+ν and the study of the K± → π±γγ decay are presented. The major goal of the NA62 experiment is to perform a measurement of the Br(K+ → π+νν̄ with a precision of 10% in two years of data taking. The detector setup together with the analysis technique is described.

 12. KONGENITALNA CISTIČNA ADENOMATOIDNA MALFORMACIJA

  OpenAIRE

  VLADAREANU, Radu; Pelinescu-Onciul, Dimitrie; Zvânca, Mona; Mihalescu, Doina

  2007-01-01

  Cistična adenomatoidna malformacija pluća (CACM) je rijetka bolest s pojavnošću od 1/25 000 do 1/35 000 trudnoća, razvojna pogrješka koja nastaje preraštanjem terminalnih respiratornih mjehurića. Prenatalna dijagnoza se zasniva na ultrazvučnom prikazu hiperehogenog tumora pluća, koji može biti mikrocističan i makrocističan. Pri bolesti može nastati pomak medijastinuma, fetalni hidrops ili polihidramnios. Ishod je loš u bilateralnim slučajevima, u onima s hipolazijom pluća i fetalnim hidropsom...

 13. ODGOVORNO ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE: PROVJERA KONSTRUKTA NA HRVATSKOM UZORKU

  OpenAIRE

  Penezić, Zvjezdan; Rak, Ivana; Slišković, Ana

  2013-01-01

  Osnovni cilj ovog istraživanja bila je provjera konstrukta odgovornoga organizacijskog ponašanja na hrvatskom uzorku ispitanika. Ispitivanje je provedeno metodom ankete na 195 zaposlenika u bankama. Rezultati su potvrdili postojanje pet dimenzija konstrukta: altruizam, savjesnost, građanske vrline, uljudnost i fer ponašanje te upozorili na razlike u pojedinim dimenzijama konstrukta s obzirom na sociodemografske osobine. Ispitanici jedino dimenziju altruizma doživljavaju p...

 14. Na2CO3和NaHCO3胁迫对菊苣种子萌发的影响%Effects of Na2CO3 and NaHCO3 Stress on Seed Germination of Chicory

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  郭丹丹

  2013-01-01

  [目的]为研究Na2CO3和NaHCO3等碱性盐对植物的胁迫伤害提供依据.[方法]用不同浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液处理菊苣种子,并对其发芽率、发芽势、根长、苗长和鲜重等生理指标进行研究.[结果]低浓度Na2CO3和NaHCO3对萌发后菊苣的苗长、根长和鲜重有一定的促进作用,但对根苗比的影响表现为抑制.[结论]低浓度Na2CO3和NaHCO3对种子萌发有增效效应.%[Objective] The research aimed to provide the basis for the study of the damage of the stress of basic salt such as Na2CO3 and NaHCO3 on the plants.[Method] Chicory seeds were treated with Na2CO3 and NaHCO3 solution of different concentration.The physiological indicators such as germination rate,germination potential,root length,seedling length and fresh weight were studied.[Result] A low concentration of Na2CO3 and NaHCO3 could promote germination rate,germination potential,then promote seedling length,root length and fresh weight after germination.However,it showed the performance for suppression on the ratio of root and shoot.[Conclusion] A low concentration of Na2CO3 and NaHCO3 had synergistic effect on chicory seed germination rate and germination potential.

 15. RAZVOJ INTELIGENTNEGA OKOLJA ZA PAMETNI DOM NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Pogorevc, Simon

  2013-01-01

  Magistrska naloga najprej poda pregled sistemov za inteligentni dom, kot jih dandanes že poznamo. V nadaljevanju podajamo zasnovo inteligentnega okolja za pametni dom na ARM platformi. Sledi še razvoj sistema inteligentnega okolja na strojni platformi z ARM procesorjem. Za platformo smo izbrali procesor LPC1768 in razvili vse potrebne vhodno-izhodne module. Pri razvoju smo uporabili programski paket Altium Designer za načrtovanje strojne platforme in tudi za samo načrtovanje vezja. Za razvoj ...

 16. UPORABA KODE QR NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Taciga, Matej

  2013-01-01

  V diplomski nalogi je opisan je razvoj aplikacije za mobilno napravo na platformi Windows Phone, ki omogoča branje QR kode. Aplikacijo smo razvili v programskem jeziku C#. Zajete in opisane so možnosti uporabe QR kode. Opisano je testiranje obstoječih aplikacij s QR čitalci. Predstavljena sta tudi razvoj in struktura QR kode. S primerom je razloženo kako so podatki zakodirani v kodo.

 17. Prototype calorimeters for the NA3 experiment

  CERN Multimedia

  1975-01-01

  The NA3 Experiment was set-up on the North Area of the SPS by the CERN/ Ecole Polytechnique/College de France/ Orsay/Saclay Collaboration, to study high transverse momentum leptons and hadrons from hadron collisions. The calorimeters measured the energy of hadrons (prototype on the right) and leptons (prototype on the left). They used a new type of plastic scintillator (plexipop). (see CERN Courier of November 1975) energy (prototype on the right)

 18. Posso ser eu mesmo na escola?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilton Orlando Trapp

  2012-04-01

  Full Text Available Este texto faz uma reflexão acerca da importância de se pensar a escola como um lugar da convivência humana e do respeito à cultura do brincar/jogar, trazendo contribuições à superação da influência mercadológica presente nas práticas de movimento e na forma de planejar o uso do espaço escolar.

 19. Acetylene diffusion in Na-Y zeolite

  Indian Academy of Sciences (India)

  S Mitra; S Sumitra; A M Umarji; R Mukhopadhyay; S Yashonath; S L Chaplot

  2004-08-01

  Study of diffusivity of acetylene adsorbed in Na-Y zeolite by quasi-elastic neutron scattering (QENS) measurements at temperatures of 300, 325 and 350 K is reported. A model in which the acetylene molecules undergo random-walk diffusion characterized by a Gaussian distribution of jump lengths inside zeolite cages describes the data consistently. The diffusion constant, residence time between jumps and root mean square jump length are determined.

 20. Latest results from the NA57 experiment

  OpenAIRE

  Bruno, Giuseppe Eugenio

  2005-01-01

  The NA57 experiment at the CERN SPS has measured the production of strange and multi-strange particles in Pb-Pb (and p-Be) collisions at mid-rapidity. The collective dynamics of the collision is studied in the transverse and longitudinal directions as a function of centrality and beam momentum and analysed based on hydrodynamical models. Central-to-peripheral nuclear modification factors at 158 A GeV/c are presented and compared with other measurements and theory.

 1. NA49: lead-lead collisions

  CERN Multimedia

  1996-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as the quark-gluon plasma.

 2. Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi

  OpenAIRE

  Zagorec, Mijo

  2003-01-01

  U radu je istaknuto da cijevi od polivinilklorida, politilena i polipropilena imaju drugačija mehanička svojstva od krutih tradicionalnih kanalizacijskih cijevi. Opisana su trostruka laboratorijska ispitivanja otpornosti kanalizacijskih cijevi od tvrdog polivinilklorida na tjemeni tlak da se ustanovi koje vertikalno stalno i pokretno opterećenje mogu izdržati te cijevi pri određenom deformiranju i koliko zbijeni materijal uokolo cijevi sudjeluje u preuzimanju toga tlaka.

 3. NA35: sulphur-gold collision

  CERN Multimedia

  1991-01-01

  In this image the real particles produced by the collision of a 6400 GeV sulphur ion with a gold target can be seen as they pass through a streamer chamber. Streamer chambers consist of a gas chamber through which a strong pulsed electric field is passed, creating sparks as a charged particle passes through it. The NA35 experiment, which was in operation in the 1980s, was part of CERN's ongoing heavy ion project.

 4. Envolvimento do sistema nervoso central na cisticercose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aristides Cheto de Queiroz

  1979-03-01

  Full Text Available No estudo do envolvimento do SNC na cisticercose, verificou-se uma freqüência de 0,3%, sempre como achado incidental no estudo de rotina de autópsias; apenas um caso mostrou boa correlação com a presença de manifestações neurológicas. Esta freqüência que é baixa em relação ao que é observado em outras regiões do Brasil, mostra que a neurocisticercose não representa um grande problema na região. As reações do hospedeiro ao embrião do cisticerco foram sempre do tipo inflamatório crônico e fibrosante. Neste estudo ficou demonstrada a importância do método de impregnação pela prata (Grocott na identificação do esqueleto do cisticerco no interior de lesões fibrosantes e/ou calcificadas.

 5. Report from the NA61/SHINE experiment

  CERN Document Server

  Aduszkiewicz, A

  2015-01-01

  This document reports on the status and plans of the NA61/SHINE experiment at the CERN SPS as of October 2015. First, an overview of the 2014 and 2015 data-taking period on p+Pb interactions at 158 GeV/c and Ar+Sc collisions at 13A GeV/c - 150A GeV/c is given. The latter data-taking with the first primary Ar beams at CERN was a major success. Second, the facility maintenance and upgrades are briefly presented. The VTX-1 magnet was damaged at the beginning of the 2015 proton period. The physics data-taking for p+p interactions at 400 GeV/c and for the Fermilab neutrino beams as well as the pilot data taking on Pb+Pb collisions at 30A GeV/c was replaced by detector tests and calibration runs. Third, the advance in the NA61/SHINE software and calibration procedures is briefly reported. Fourth, new physics results are presented. In particular, the very first results on Ar+Sc collisions are presented. Fifth, plans for data taking in 2016 - 2018 are outlined and ideas concerning the NA61/SHINE physics programme...

 6. Afasia adquirida na infância

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliana C. Wanderley

  1969-06-01

  Full Text Available São relatados dois casos de afasia em menina de 10 anos e menino de 8 anos, conseqüentes a lesão cerebral por projétil de arma de fogo no primeiro caso e septicemia com tromboflebite no segundo. Nos dois casos a evolução foi bastante favorável e ambos os pacientes apresentaram percepção praticamente normal com distúrbios na expressão oral que assumia várias vezes o tipo de lapso amnéstico. A expressão gráfica nos dois casos foi mais atingida como sonseqüência de estar menos automatizada. O fenômeno da perseveração foi notado na fala no primeiro caso e, na escrita, no seguno. Foi discutida a justificativa do diagnóstico e lembrado o diagnóstico diferencial com outros distúrbios da fala em crianças.

 7. NaI(Tl) response functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: 56Mn, 24Na, and 28Al. (Author)

 8. Resonances production from the NA60 experiment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Falco A.

  2012-11-01

  Full Text Available The NA60 experiment at the CERN SPS has studied light vector meson production in In-In collisions at 158A GeV. The ϕ meson was detected via both the K+K− and the μ+μ− decay channels. The yields and inverse slope parameters of the mT spectra observed in the two channels are compatible within errors, different from the large discrepancies seen in Pb-Pb collisions between the hadronic (NA49 and dimuon (NA50 decay channels. In the invariant mass region 0.2 1 GeV, the excess is found to be prompt, with remarkable differences with respect to the Drell-Yan process. The Teff slope parameter, extracted from the transverse mass spectra, shows a rise with mass up to the ρ, followed by a sudden decline for higher masses. The former is consistent with radial flow of a hadronic source, while the latter suggests a dominantly partonic emission source.

 9. Hadron production measurement from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Korzenev, A

  2013-01-01

  New results from the NA61/SHINE experiment on the determination of charged hadron yields in proton-carbon interactions are presented. They aim to improve predictions of the neutrino flux in the T2K experiment. The analysis is based on the main dataset collected by NA61/SHINE in the year 2009. The data were recorded using a secondary-proton beam of 31 GeV/$c$ momentum from CERN SPS which impinges on a graphite target. To determine the inclusive production cross section for charged pions, kaons and protons a thin target was exploited. Results of this measurement are used in the T2K beam simulation program to reweight hadron yields at the interaction vertex. At the same time, NA61/SHINE results obtained with the T2K replica target allow to constrain hadron yields at the surface of the target. This allows to constrain up to 90% of the neutrino flux, thus reducing significantly the model dependence of the neutrino beam prediction. All measured spectra are compared to predictions of hadron production models.

 10. Void Formation in Heavily Irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  Vainshtein, D.I.; Dubinko, V.I.; Turkin, A.A.; Hartog, H.W. den

  1999-01-01

  Experimental and the oretical results are presented on the formation of voids discovered recently in havily irradiated NaCl. Experimental data show that for NaCl samples with particular dopants, the development of radiation damage, such as Na-colloids, chlorine inclusions and voids does not show a s

 11. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 12. Explosive phenomena in heavily irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  denHartog, HW; Vainshtein, DI; Matthews, GE; Williams, RT

  1997-01-01

  In heavily irradiated NaCl crystals explosive phenomena can be initiated during irradiation or afterwards when samples are heated to temperatures between 100 and 250 degrees C. During irradiation of NaCl Na and Cl-2 precipitates and void structures are produced along with the accumulation of stored

 13. Stress of Cl- is Stronger than That of Na+ on Glycine max Seedlings Under NaCl Stress

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LUO Qing-yun; YU Bing-jun; LIU You-liang

  2002-01-01

  Seedlings of six Glycine max cultivars were used to compare Cl- with Na+ in stress effects onsoybean seedlings under NaCl stress. Results showed that stress of NaCl on G. max seedlings was mainlycaused by Cl- and not by Na+. After treatment with isoosmotic solutions of Cl- (without Na+ ) and Na+ (with-out Cl-) respectively, fresh weight and height of G. max seedlings growing in solution of Cl- were much morestressed than those in solution of Na+. And the roots and leaves electrolyte leakage were much more increasedunder stress of Cl- than those under stress of Na+. Salt tolerance of G. max seedlings was mainly contributedto Cl- withheld in roots of seedlings to decrease its content in leaves.

 14. Experimental Study of Na based Titanium Nanofluid-Water Reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Gunyeop; Kim, Soo Jae; Baek, Jehyun; Kim, Hyun Soo; Oh, Sun Ryung; Park, Hyun Sun; Kim, Moo Hwan [POSTECH, Pohang (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  In KALIMER-600, a sodium-cooled fast reactor designed by KAERI, thermal energy is transported from high-temperature liquid Na (526 .deg. C at 0.1 MPa) to low temperature water (230 .deg. C at - 19.5 MPa) through a heat exchanger. If any leakage or rupture occurs during the operation of this heat exchanger, highly pressurized liquid water can penetrate into the liquid Na channels; this contact should instantly cause SWR. As reaction continues, liquid water is soon vaporized by pressure drop and huge amount of reaction heat. This generated water vapor expands large reaction area and increases sodium-water vapor reaction process. Therefore, the rapid generation of reaction product (like H{sub 2}) and water vapor increases the system pressure that can cause the system failure in SFR. To reduce this strong chemical reaction phenomena between Na and water, some we have focused on suppressing the chemical reactivity of liquid Na by dispersing nanoparticles (NPs). For the real application of NaTiNF, the pressure change induced by NaTiNF-water reaction is compared with Na-water reaction in the present study. NaTiNF contains 100nm of Ti NPs at 0.2 vol. %. The reaction rate of NaTiNF-water reaction is also investigated as reaction temperature increases. Sodium-water vapor reaction (SVR) will occur when an SWR accident occurs in SFR. In this manner, NaTiNF-water vapor reaction is experimentally performed for ensuring the suppression of chemical reactivity of NaTiNF in contact with water vapor. In the basic step for reducing risk of an SWR in SFR, we have experimentally verified the suppressed chemical reactivity of liquid sodium using Ti NPs through SWR and SVR experiments. In SWR, Na based titanium nanofluid (NaTiNF) shows lower pressure change than Na. As T{sub R} increases, P{sub max} in Na-water reaction increases while NaTiNF does not. The reaction rate of NaTiNF shows twice slower than that of Na. In SVR, NaTiNF shows slower temperature increase than Na. The distinct

 15. Plant Defensins NaD1 and NaD2 Induce Different Stress Response Pathways in Fungi.

  Science.gov (United States)

  Dracatos, Peter M; Payne, Jennifer; Di Pietro, Antonio; Anderson, Marilyn A; Plummer, Kim M

  2016-01-01

  Nicotiana alata defensins 1 and 2 (NaD1 and NaD2) are plant defensins from the ornamental tobacco that have antifungal activity against a variety of fungal pathogens. Some plant defensins interact with fungal cell wall O-glycosylated proteins. Therefore, we investigated if this was the case for NaD1 and NaD2, by assessing the sensitivity of the three Aspergillus nidulans (An) O-mannosyltransferase (pmt) knockout (KO) mutants (An∆pmtA, An∆pmtB, and An∆pmtC). An∆pmtA was resistant to both defensins, while An∆pmtC was resistant to NaD2 only, suggesting NaD1 and NaD2 are unlikely to have a general interaction with O-linked side chains. Further evidence of this difference in the antifungal mechanism was provided by the dissimilarity of the NaD1 and NaD2 sensitivities of the Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) signalling knockout mutants from the cell wall integrity (CWI) and high osmolarity glycerol (HOG) mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathways. HOG pathway mutants were sensitive to both NaD1 and NaD2, while CWI pathway mutants only displayed sensitivity to NaD2. PMID:27598152

 16. NA1, NA1, NA1-trimethylinsulin--an insulin analogue with a quaternary amino group at the A1 terminus.

  Science.gov (United States)

  Drewes, S E; Magojo, H E; Gliemann, J

  1981-06-01

  By utilizing the differing reactivity of the amino groups in aqueous organic solvents, des-GlyA1-NB1,N epsilon B29-(Msc)2-insulin was prepared. Its reaction with the phenyl ester of N,N,N-trimethylglycine in the presence of N-hydroxysuccinimide afforded the crystalline NA1,NA1,NA1-trimethylinsulin analogue. In the fat cell assay this analogue has an activity of 49% and, in the mouse convulsion assay, it is 70%. PMID:7024089

 17. LOGOTIPI SKOZI ČAS - NA PRIMERU OLIMPIJSKIH LOGOTIPOV

  OpenAIRE

  Žalik, Saša

  2014-01-01

  Skozi bogato in dolgo zgodovino olimpijskih iger je šport postal ena izmed največjih »industrij« na svetu. Sodobno oglaševanje se osredotoča na potrošnika predvsem na vizualen način. Ljudje se v prvi vrsti identificirajo z olimpijskimi igrami preko logotipa oz. olimpijskih krogov, ki spadajo med najbolj prepoznaven znak na svetu. V diplomski nalogi je bil predstavljen olimpijski logotip kot vizualna predstavitev svetovnega medijskega dogodka. Raziskan je bil razvoj logotipov olimpijskih ig...

 18. E-IZOBRAŽEVANJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU

  OpenAIRE

  Novaković, Olivera

  2012-01-01

  Razvoj novih tehnologij (predvsem IKT) ima pomemben vpliv tudi na izobraževanje, zato si danes težko zamislimo študij na daljavo brez uporabe vsaj nekaterih oblik in tehnologij e-izobraževanja. Razvoj v tej smeri je prišel do točke, ko ko je potrebno tradicionalno delitev na klasično izobraževanje in izobraževanju na daljavo preoblikovati v delitev na klasično in odprto izobraževanje, kjer v kontekstu slednjega e-izobraževanje postaja njegova glavna komponenta. Velik pomen e-izobraževanj...

 19. HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA

  OpenAIRE

  Jamnikar, Rok

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava hidravlične razmere na vodovodnem sistemu Rečica. Pri tem je poudarek predvsem na analizi tlačnih in pretočnih razmer s pomočjo uporabe ustreznega programskega orodja. Vsebina dela je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del zajema znanja, potrebna za ustrezno vzpostavitev hidravličnega modela, izračune ter analizo hidravličnih razmer, medtem ko se v praktičnem delu osredotočim na konkretno zasnovo vodovodnega sistema Rečica. Na podlagi zasnove...

 20. Vpliv sončnih elektrarn na napetostni profil

  OpenAIRE

  Zupanc, Karel

  2013-01-01

  Z vključevanjem sončnih fotonapetostnih elektrarn v elektroenergetski sistem lahko vplivamo na smer pretoka moči in posledično napetostni profil vzdolž nizkonapetostnega omrežja. Cilj magistrskega dela je bil na podlagi meritev in analitičnega orodja prepoznati ter ovrednotiti eventualne negativne vplive na napetostni profil. Ugotovili smo, da sončne fotonapetostne elektrarne na obravnavanem področju vplivajo na napetostni profil, vendar v mejah dovoljenega. To pa ne pomeni, da negativne...

 1. The brute-force polarization of 23Na and the 23Na(n,γ)24Na reaction

  International Nuclear Information System (INIS)

  A Na target has been polarized by brute force to 22% and the γ radiation produced by polarized thermal neutron capture has been investigated. The 2+ channel spin contribution has been determined model independently and unambiguously for 22 primary transitions. The average 2+ channel contribution is 5.8(5)%. Spins of final levels are in agreement with previous assignments. For three levels spin restrictions have been made. The energies of positive parity levels are in agreement with a shell model calculation in the complete sd shell. (Auth.)

 2. Kazališna umjetnost i Franjo Marković, s posebnim osvrtom na recepciju u novinama na njemačkom jeziku

  OpenAIRE

  Papić Bogadi, Valentina; Peklić, Ivan

  2012-01-01

  Autori u članku na temelju izvorne građe i literature opisuju djelatnost Franje Markovića vezanu uz kazalište. Na početku rada autori su prikazali kratki životopis Franje Markovića. Istaknuli su teoretske osnove Markovićeva rada koji se odnosi na kazališnu umjetnost. Autori su prikazali Markovića kao pisca dramskih djela, posebno se osvrnuvši na njegove drame u kazalištu. Markovićeve drame prikazivane su u Hrvatskom narodnom kazalištu, a kritike objavljivane u novinama. Osim kritika u novi...

 3. NA48 experiment : view along the NA48 beamline with the detector in the distance.

  CERN Multimedia

  Hans Taureg

  1996-01-01

  Photo 02: Side view of the NA48 experiment showing the LKR calorimeter cryostat No one is sure why the Universe wound up the way it has: all matter and no antimatter. According to prevailing theories, the early universe had equal amounts of matter and antimatter. To see what might be missing from the theories, physicists search for the rare cases in which matter and antimatter behave differently. One such imbalance, called direct CP violation, showed up in the NA 31 experiment at CERN. The results from this experiment, first presented in 1993, showed that when K mesons and their antimatter cousins decay, they show a slight preference for matter over antimatter. Later experiments with neutral K mesons, including NA48 at CERN and KTeV at Fermilab in the United States, showed direct CP violation is real.

 4. A coprecipitation technique to prepare NaNbO3 and NaTaO3

  Indian Academy of Sciences (India)

  V Samuel; A B Gaikwad; V Ravi

  2006-04-01

  A simple coprecipitation technique has been used successfully for the preparation of pure, ultrafine, single phases of NaNbO3 (NN) and NaTaO3 (NT). An alcoholic solution of ammonium carbonate and ammonium hydroxide was used to precipitate Na+ and Nb5+ (or Ta5+) cations under basic conditions as carbonate and hydroxide, respectively. On heating at 700°C, these precursors produce respective products. For comparison, both NN and NT powders were also prepared by the traditional solid state method. The phase purity and lattice parameters were studied by powder X-ray diffraction (XRD). The particle size and morphology were studied by scanning electron microscopy (SEM).

 5. Specific oxidation pattern of soluble starch with TEMPO-NaBr-NaClO system.

  Science.gov (United States)

  Hao, Jie; Lu, Jiaojiao; Xu, Naiyu; Linhardt, Robert J; Zhang, Zhenqing

  2016-08-01

  Oxidized starch, one of the most important starch derivatives, has many different properties and applications. Currently, there are two ways to produce oxidized starch, through specific and nonspecific oxidation. Specific oxidation using the stable nitroxyl radical, 2,2,6,6-tetramethyl preparidinloxy (TEMPO), with NaBr and NaClO can produce oxidized starches with different properties under good quality control. In the current study, we examine the products of specifically oxidized starch. As the amount of oxidant and the temperature, two critical factors impacting the oxidation of starch were thoroughly investigated. Analysis of the molecular weight (MW), degree of oxidization (DO) and the detailed structures of corresponding products was accomplished using gel permeation chromatography with multi-angle laser light scattering (GPC-MALLS), infrared (IR) spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, and quadrapole time-of-flight mass spectrometry (Q/TOF-MS). According to the analytical results, the oxidation patterns of starch treated with specific oxidant TEMPO-NaBr-NaClO were established. When high amounts of oxidant was applied, more glucose residues within starch were oxidized to glucuronic acids (higher DO) and substantial degradation to starch oligosaccharides was observed. By selecting a reaction temperature of 25°C a high DO could be obtained for a given amount of oxidant. The reducing end sugar residue within oxidized starch was itself oxidized and ring opened in all TEMPO-NaBr-NaClO reactions. Furthermore, extra oxidant generated additional novel structures in the reducing end residues of some products, particularly in low temperature reactions. PMID:27112871

 6. Glosa o narcyzmie na marginesie "Lodowych pól" Zofii Nałkowskiej

  OpenAIRE

  Zawiszewska, Agata

  2013-01-01

  The article suggests a reading of Nałkowska’s first work, treated as a literary study of narcissism. In "Lodowe pola" Nałkowska made an unsuccessful attempt to express the work through an inner narcissistic conflict, giving the protagonist, Janka Dernowiczówna, the qualities of narcissistic personality, such as individualism, dandyism, estheticism, Nietzsche-ism, atrophy of instinct, need for self-control, stage directing of life, and never-satisfied self love. The author also transferred her...

 7. Programar para prevenir : o uso do Scratch na segurança na internet

  OpenAIRE

  Lopes, Ana João Ribeiro; Coutinho, Clara Pereira

  2013-01-01

  O ambiente de programação Scratch, criado pelo MIT em 2007, permite criar facilmente histórias interativas, animações, jogos, música e arte e partilhar essas criações na web. O presente artigo apresenta um projeto de intervenção pedagógica supervisionada, com uma componente investigativa, que envolveu a utilização do Scratch, como estratégia para promover o desenvolvimento de competências e estruturar conhecimentos relativos à Segurança na Internet. O estudo foi implementado numa ...

 8. Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe

  OpenAIRE

  Hrastnik, Miha

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo šestetažno armiranobetonsko stavbo z dvema kletnima etažama. Cilj naloge je ugotoviti razliko v potrebni količini armature v nosilnih elementih stavbe, če jo določimo glede na obremenitve iz potresnega projektnega stanja z upoštevanjem pravil standarda SIST EN 1992, ali z upoštevanjem obeh standardov SIST EN 1992 in 1998, ki predpisuje strožje konstrukcijske zahteve in predvideva uporabo postopka načrtovanja nosilnosti, kar povečuje varnost pri proje...

 9. Osteoporose na infância e na adolescência

  OpenAIRE

  Campos Lúcia M. A.; Liphaus Bernadete L.; Silva Clóvis A. A.; Pereira Rosa M. R.

  2003-01-01

  OBJETIVO: Revisar a literatura acerca da osteoporose na infância e adolescência, abordando diagnóstico, prevenção e tratamento de osteopenia e osteoporose. FONTE DOS DADOS: Foram utilizadas informações através de revisão bibliográfica, realizada por busca direta de artigos científicos e por pesquisa nas bases de dados Medline e Lilacs, no período de 1992 a 2002. SÍNTESE DOS DADOS: O artigo é estruturado em tópicos, nos quais procura-se definir e classificar a osteoporose na infância, enfatiza...

 10. Mikcijska ultrazvučna cistografija uz softver osjetljiv na kontrast u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa

  OpenAIRE

  Roić, Goran; Cvitković Roić, Andrea; Palčić, Iva; Miletić, Damir

  2014-01-01

  Razvojem tehnologije specifičnog softvera osjetljivog na kontrast i uvođenjem ultrazvučnog kontrastnog sredstva mikcijska ultrazvučna cistografija postala je rutinska metoda u dijagnostici vezikoureteralnog refluksa u dječjoj dobi. Mnoge studije pokazuju da je osjetljivost ove metode veća u usporedbi s mikcijskom cistouretrografijom, a vrlo bitna prednost je izostanak korištenja ionizirajućeg zračenja. Posljednjih je godina sve viša svijest o potencijalnim štetnim učincima izloženosti ionizir...

 11. Fitoterápicos na odontologia: estudo etnobotânico na cidade de Manaus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. S. Evangelista

  2013-01-01

  Full Text Available O reconhecimento oficial da fitoterapia na odontologia no Brasil veio acompanhado de diversas lacunas na pesquisa científica e na utilização de plantas medicinais, especificamente para espécies vegetais com aplicação nas doenças da cavidade oral. O estado do Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, não possui um diagnóstico da aplicabilidade de plantas medicinais nos serviços de atenção Odontológica. Esse estudo propôs realizar um estudo do tipo quali-quantitativo, descritivo e exploratório visando o levantamento da comercialização de plantas medicinais e o estudo etnobotânico para identificação das principais plantas medicinais indicadas e utilizadas nas patologias orais nos atendimentos odontológicos ambulatoriais na cidade de Manaus. Foram entrevistados 197 usuários do serviço odontológico, 150 Cirurgiões-Dentistas, e 47 comerciantes credenciados na prefeitura Municipal de Manaus. A amostragem foi realizada por acessibilidade ou conveniência para os Cirurgiões-Dentistas, enquanto os usuários foram selecionados através de amostragem aleatória simples, e os comerciantes de plantas medicinais foram entrevistados em sua totalidade. Os resultados demonstraram a existência de comercialização de plantas medicinais para patologias orais, destacando-se as seguintes espécies: Pedra ume cãa (Aulomyrcia sphareocarpa, Crajiru (Arrabidae chica, além da planta, sem identificação botânica, conhecida popularmente como Sara tudo. Entre os Cirurgiões-Dentistas e entre os pacientes, apenas 8% e 7,61%, respectivamente, utilizaram plantas medicinais para alterações patológicas orais. Os autores concluíram que as plantas medicinais comercializadas na cidade de Manaus são utilizadas de maneira empírica e que, apesar da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC, novas políticas públicas de saúde devem inserir plantas medicinais e fitoterápicos de uso oral na rede pública de saúde na

 12. Linguagens na TV Languages on tv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glaucia Guimarães

  2008-06-01

  Full Text Available Este artigo aborda questões relativas às estratégias discursivas utilizadas na produção dos textos televisivos. Com base na Análise Crítica de Discurso (ACD, nos termos em que é formulada por Norman Fairclough, o trabalho analisa os modos pelos quais as linguagens (incluindo materiais semióticos diversos são articuladas na/pela TV, sistematiza as relações entre a articulação de linguagens e a produção de efeitos de sentido, bem como os modos de sua inscrição nas tendências discursivas contemporâneas, a saber: democratização, tecnologização e comodificação. A partir das relações entre as práticas de linguagem e as tendências destacadas, o artigo tece considerações sobre as condições de produção de leituras críticas dos textos multimidiáticos, nas suas múltiplas dimensões: dos contextos e mecanismos da produção textual à pluralidade constitutiva de sua recepção.This paper deals with issues related to discursive strategies in the production of TV texts. Based on Critical Discourse Analysis (CDA, as formulated by Norman Fairclough, it analyzes the ways languages (including several semiotic materials are articulated in order to produce a range of wanted meaning effects, as well as the ways they are inscribed in the contemporary discursive trends discussed by the author, namely: democratization, technologization and commodification. Departing from the analysis of language practices and the discursive trends underlined, the paper aims at clarifying the multiple dimensions of multimedia conditions of production, focusing on both the context and the mechanisms and the diverse reception (reading possibilities.

 13. NaI(Tl) response functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vega C, H. R.; Ortiz R, J. M. [Universidad Autonoma de Zacatecas, Unidad Academica de Estudios Nucleares, Cipres No. 10, Fracc. La Penuela, 98068 Zacatecas, Zac. (Mexico); Benites R, J. L. [Centro Estatal de Cancerologia de Nayarit, Calz. de la Cruz 118 Sur, Tepic, Nayarit (Mexico); De Leon M, H. A., E-mail: fermineutron@yahoo.com.mx [Instituto Tecnologico de Aguascalientes, Av. Adolfo Lopez Mateos 1801 Ote., 20155 Aguascalientes, Ags. (Mexico)

  2015-09-15

  The response functions of a NaI(Tl) detector have been estimated using Monte Carlo methods. Response functions were calculated for monoenergetic photon sources (0.05 to 3 MeV). Responses were calculated for point-like sources and for sources distributed in Portland cement cylinders. The responses were used to calculate the efficiency functions in term of photon energy. Commonly, sources used for calibration are point-like, and eventually sources to be measured have different features. In order to use the calibrated sources corrections due to solid angle, self-absorption and scattering, must be carried out. However, some of these corrections are not easy to perform. In this work, the calculated responses were used to estimate the detector efficiency of point-like sources, and sources distributed in Portland type cement. Samples of Portland paste were prepared and were exposed to photoneutrons produced by a 15 MV linac. Some of the elements in the cement were activated producing γ-emitting radionuclides that were measured with a NaI(Tl) gamma-ray spectrometer, that was calibrated with point-like sources. In order to determine the specific activity in the induced radioisotopes calculated efficiencies were used to make corrections due to the differences between the solid angle, photon absorption and photon scattering in the point-like calibration sources and the sources distributed in cement. During the interaction between photoneutrons and the cement samples three radioisotopes were induced: {sup 56}Mn, {sup 24}Na, and {sup 28}Al. (Author)

 14. ORGANIZIRANJE IN PROMOVIRANJE TURIZMA NA PTUJSKEM

  OpenAIRE

  Mešl, Mitja

  2011-01-01

  Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj. Potrebno je razumeti novo vlogo strategije razvoja turizma, poznati svetovne trende, si zadati novo vizijo in pričeti z izvajanjem ukrepov za uresničevanje postavljenih ciljev. Postaja dejavnost, ki omogoča razvoj, zaposlovanje, zaslužek in socialno varnost, predvsem, če upoštevamo, da večina dejavnosti sodeluje v turistični ponudbi. S takim pogledom pa ima vsak kraj možnost za večji razvoj turizma. Ptuj, naše najstarejš...

 15. ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV NA PLATFORMI ARM

  OpenAIRE

  Vegan, Janez

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava zajem, analizo in prikaz signalov različnih komunikacijskih protokolov v realnem času. Podrobno so predstavljena strojna in programska oprema ter razvojna okolja, s pomočjo katerih smo realizirali sistem za analizo protokolov. V okviru magistrskega dela smo razvili program za platformo ARM, ki na LCD-zaslonu v realnem času prikazuje vsebino zajetih podatkov po protokolih IR (SIRC, NEC, RC6), I2C, SPI in UART. Razvili smo tudi program za stm32F100, ki oddaja v protoko...

 16. Ekstremni primjer izgaranja na poslu - sindrom karoshi

  OpenAIRE

  Koić, Elvira; Poredoš Lavor, Daša

  2009-01-01

  Karoshi sindrom je pojam kojim se označava ekstremni negativni stres i izgaranje na poslu koje rezultira iznenadnom smrti, a što se povezuje s prekomjernim radom, kompliciranim i previsokim zahtjevima koji se postavljaju radniku i izostankom adekvatne socijalne podrške, a često se povezuje i sa sindromom mobinga. Srčani ili moždani udar ili suicidalni izlaz, uzrokovani nakupljenim negativnim stresom zbog "predoziranja poslom", najčešća su posljedica. Iznenadnoj smrti često prethodi kronični u...

 17. Radioekologija mora i upravljanje otpadom na Jadranu

  OpenAIRE

  Franić, Zdenko; Petrinec, Branko

  2006-01-01

  Dan je pregled i opis radioekoloških istraživanja jadranskog područja koja provodi Jedinica za zaštitu od zračenja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Mjerenja radioaktivnosti na Jadranu započela su godine 1963. kao dio proširenog programa monitoringa radioaktivnosti okoliša u Hrvatskoj. Glavni izvori radioaktivne kontaminacije Jadranskog mora jesu fallout (radioaktivni ispadak) prouzročen atmosferskim probama nuklearnog oružja te čornobiljska nesreća. Godine 2005. koncentra...

 18. Cerenkov counter for the experiment NA3

  CERN Multimedia

  1978-01-01

  The program of the NA3 experiment included the study of hadronic interactions with a large transverse momentum pT, thus the inclusion in the set-up of three gas threshold Cerenkov counters of large acceptance. The photo shows the downstream part of the second Cerenkov (located at the output of the magnet). The yellow membrane is a temporary protection for the optics (shown in photo 7810540X) to be taken away when fixing this part to the gas tank (entering the magnet and not shown). The photomultipliers all around are heavily shielded.

 19. VGRAJEN SISTEM UPRAVLJANJA VRAT NA DALJAVO

  OpenAIRE

  Stojak, Aleš

  2016-01-01

  V danem diplomskem delu je bil razvit in izveden vgrajen sistem za upravljanje vrat na daljavo. Za ta namen je uporabljen 32-bitni mikrokrmilnik. Kateri služi kot spletni strežnik in upravlja z vhodno/izhodnimi moduli. Vgrajen sistem vključno s kamero je razvit za uporabo v 12 V in 24 V sistemih motoriziranih vrat in alarmnih sistemih. Spletna stran ponuja funkcije, katere omogočajo upravljanje vrat, alarmnega sistema in konfiguracijo vgrajenega sistema. Ogled slike v živo je vgrajen v spl...

 20. impacto na saúde oral

  OpenAIRE

  Silva, Bruna Loureiro Oliveira de Sousa e

  2012-01-01

  Os distúrbios alimentares traduzem-se em comportamentos, quer pela falta, quer pelo excesso da ingestão de alimentos O crescente aumento destes distúrbios, nomeadamente a obsessão pelos corpos magros, relaciona-se com o impacto que os media tem na sociedade, uma vez que a magreza é vista como mecanismo de atração sexual e mecanismo de integração social. Das desordens alimentares fazem parte a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a obesidade. Ao contrário da obesidade, a anorexia ne...

 1. Vpliv verske prakse na zdravje ljudi

  OpenAIRE

  Petak, Kornelija Kristina

  2013-01-01

  Poznavanje različnih religij, in njihovih stališč do zdravja omogoča zdravstvenim delavcem lažje komuniciranje s pacienti ter pripomore k njihovi celostni obravnavi. Namen diplomskega dela je predstaviti odnos islama, judovstva in krščanstva do zdravega življenjskega sloga ter ugotoviti, kakšen vpliv imajo prakse teh religij na zdravje ljudi. Diplomsko delo je teoretično, uporabili smo deskriptivno metodo dela. S pregledom domače in tuje literature, dostopnih elektronskih virov ter rezultatov...

 2. Cidade-ciborgue: a cidade na cibercultura

  OpenAIRE

  André Lemos

  2008-01-01

  As cidades contemporâneas passam por transfigurações importantes com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação e, embora toda cidade seja um artefato complexo composto por diversas redes materiais e espirituais (Saint Simon), podemos ver as atuais cidades como uma cidade-ciborgue. O objetivo deste artigo é descrever e analisar as principais transformações pelas quais passa o espaço urbano na atual cibercultura. Torna-se urgente compreender as transfo...

 3. Ensino de geometria descritiva: inovando na metodologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Coeli Moraes Kopke

  2001-03-01

  Full Text Available Com base na observação, durante anos de magistério superior, na área de desenho, dos alunos de Engenharia, Matemática, Arquitetura e Artes, quanto às dificuldades encontradas por eles no aprendizado de desenho, em especial da Geometria Descritiva, é que nos propusemos, em 1999, lecionar essa disciplina para os cursos de Arquitetura e Artes, adotando uma metodologia diferente da convencional, para despertar, no aluno, o gosto pela disciplina e o desenvolvimento de uma habilidade pouco trabalhada na escola: a visão espacial. Mostrar para os alunos que essa disciplina não é difícil, mas apenas diferente daquilo que estudaram até então, tornou-se nossa meta. A visão espacial é uma habilidade mental localizada no lado direito do cérebro e, assim, quanto mais lúdica for esta aprendizagem, será mais bem assimilada. A proposta é iniciada no sentido de se trabalhar primeiro com sólidos: neles estarão os pontos, retas e planos normalmente abordados na metodologia convencional, nessa ordem. Como conclusão, tem-se que o importante é ressaltar o grande avanço que a Geometria Descritiva traz para quem quer representar graficamente qualquer coisa. Onde há planejamento, projeto e representação gráfica, aí estará a Geometria Descritiva.During many years observing the teaching of design at the Engineering, Mathematics, Architeture and Arts courses, we can note the difficulties of the students to learn it, specially the descriptive geometry. Because of that, we decided to teach this discipline to the Architeture and Arts courses, using a new metodology to make the students motivated to study and to learn, and trying to develop their their spatial vision. We want to show to the students that this discipline is not so difficult as they think, but show them that is only different. The spatial vision is a mental skill found at the right side of the brain and the more soft the learning is, the more it is assimilated by the brain. The

 4. Necrose Intestinal na Criança

  OpenAIRE

  Martins, P.; Goulão, J.; Duarte, R

  2000-01-01

  O termo necrose intestinal traduz exclusivamente um conceito anatomopatológico e clínco, e implica sempre um isquémia instestinal oclusiva ou não. A enterocolite necrosante, em sentido lato, implica uma isquémia intestinal não oclusiva associada a um mecanismo infeccioso. O factor desencadeante da necrose é, por vezes, difícil de determinar. A enterocolite necrosante ocorre em 90% dos casos em recém-nascidos prematuros, sendo mesmo frequente no recém-nascido de termo e rara na crança mais vel...

 5. Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu

  OpenAIRE

  Oboňa, Matúš

  2015-01-01

  Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci je ďalej analyzovaný vplyv jednotlivých prvkov dezénu a ich vzájomná interakcia, vplyv rôznych pneumatík a rôznych typov karosérii.

 6. Centralni nadzorni sistem na medicinski fakulteti

  OpenAIRE

  Kovačič, Matej

  2015-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo problem postavitve in delovanja centralnega nadzornega sistema (CNS) na Inštitutu za biokemijo in Inštitutu za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete. CNS povezuje sistem splošnega prezračevanja ter prezračevanja čistih prostorov, ogrevanja in hlajenja, razsvetljave, merjenja porabe električne energije ter sistem odklepanja vrat interlock. Pri tem so opisani posamezni sistemi različnih proizvajalcev, ki so povezani v skupno komunikacijsko omr...

 7. ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE TURBOGENERATORA NA BROD

  OpenAIRE

  Bernečić, Dean; Orović, Josip

  2011-01-01

  U radu su prikazani rezultati provedene simulacije i istraživanja isplativosti ugradnje turbogeneratora na brod. Analiza je provedena primjenom NOR Controlovog simulatora za simulaciju brodskog postrojenja tankera za prijevoz sirove nafte. Simulirana je proizvodnja električne energije s turbogeneratorom ili s dizelskim generatorom. Analiza početnih investicijskih troškova provedena je anketom s proizvođačem brodskih generatora pare te s dobavljačima turbo i dizelskih generatora pri čemu su se...

 8. Osvrt na razvoj sestrinstva u Koprivnici

  OpenAIRE

  Švarc, Krešimir; Švarc Janjanin, Sanja

  2007-01-01

  Nakon osvrta na prvobitnu skrb za oboljele, za koju su bile zadužene nekvalificirane osobe, opisuje se bitna promjena u njezi dolaskom prvih Časnih sestara milosrdnica i njihova velika važnost. Slijedi dolazak i prvih medicinskih sestara te njihov rad uz krevet bolesnika, ali i njihova prva djelovanja u preventivnim aktivnostima. Posebno je obrađena ličnost m. s. Marije Brozović te njezin rad u Školskoj poliklinici, poslije osnivačice i prve ravnateljice Bolničarske škole, zatim glavne sestre...

 9. DESENVOLVIMENTO MORAL E INDISCIPLINA NA ESCOLA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Melissa Lepre

  2009-12-01

  Full Text Available O presente artigo configura-se como uma reflexão acerca da indisciplina e suas possíveis causas. Para debater sobre o assunto apresentamos a teoria do desenvolvimento moral de Jean Piaget e articulamos suas descobertas com a questão da indisciplina na escola. São feitas, ainda, reflexões sobre o ambiente em que nossas crianças encontram-se inseridas por, pelo menos, cinco horas diárias.

 10. VPLIV MEDIJEV NA GIBALNO DEJAVNOST OTROK

  OpenAIRE

  Bodner, Natalija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Vpliv medijev na gibalno dejavnost otrok je teoretično in predstavlja spremembe, ki jih mediji prinašajo v gibanje otrok. V okviru gibanja so predstavljene gibalne sposobnosti otrok in gibalna dejavnost oziroma aktivnost otrok. Razložen je pomen gibanja za otroke, tako v naravi kot tudi skozi igro, ter katera dejavnost je še zlasti pomembna, ko govorimo o gibanju in ukvarjanju s športom otrok in malčkov. Predstavljene so prednosti, ki jih gibanje prinaša, in kakšen ž...

 11. Strojni vid na masivno vzporedni vgradni arhitekturi

  OpenAIRE

  TUŠAR, GREGOR

  2015-01-01

  Zaradi stalnega večanja potreb po računski moči, se poleg klasičnih razvijajo novi pristopi računanja. Za reševanje računalniških problemov se ob običajnih procesorjih vedno pogosteje uporabljajo modernejše masivno vzporedne arhitekture. V delu je predstavljen kratek zgodovinski pregled razvoja in njihovih značilnosti. Opisane so teoretične zakonitosti in omejitve. V drugem delu je prikazan praktični primer aplikacije industrijskega strojnega vida in meritve hitrosti določenih funkcij na...

 12. Reakcije preosjetljivosti na jodne kontrastne medije

  OpenAIRE

  Plazonić, Željko; Batinac, Tanja; Bukvić, Marija

  2016-01-01

  Jodni kontrastni mediji uporabljuju se pri rentgenskim postupcima te mogu izazvati neposredne i odgođene reakcije preosjetljivosti. Zbog njihove povećane primjene, reakcije preosjetljivosti također su u porastu. Nakon uvođenja neionskih, niskoosmolarnih kontrastnih medija, smanjio se broj reakcija preosjetljivosti, no moguće teške reakcije, kao što je anafilaksija, i dalje su ozbiljan problem. Radiolozi i kardiolozi trebaju imati na umu da dosad neizloženi pacijenti mogu već imati razvijenu o...

 13. Status of the NA62 Experiment

  Science.gov (United States)

  Palladino, Vito

  2016-04-01

  The rare decays {{{K}}^ + } to {π ^ + }{{ν bar ν }} are excellent processes to make tests of new physics at the highest scale complementary to LHC thanks to their theoretically cleaness. The NA62 experiment at CERN SPS aims to collect of the order of 100 events in two years of data taking, keeping the background at the level of 10%. Part of the experimental apparatus has been commissioned during a technical run in 2012. The physics prospects and the status of the experiment will be reviewed after the commissioning run of 2014 and the data taking in 2015.

 14. Respiratorna funkcija radnica na proizvodnji slastica

  OpenAIRE

  Žuškin, E.; Mustajbegović, J.; Kanceljak, B; Dečković-Vukres, V.; Turčić, N.

  1993-01-01

  Respiratorni simptomi i ventilacijska funkcija pluća ispitivani su u 259 radnica na preradi slastica i 65 radnica neizložene kontrolne skupine. Većina kroničnih respiratornih simptoma bila je viša u izloženih nego u radnica kontrolne skupine, osobito u izloženosti brašnu, talku i škrobu te parama kiselina i etilnog alkohola. Utvrđena je visoka prevalencija akutnih simptoma koji se razvijaju tijekom radne smjene, osobito kašalj, dispneja, pečenje i suhoća grla te iritacija očiju. U svim skupin...

 15. As redes sociais online na hotelaria

  OpenAIRE

  Cantinho, Gonçalo Molarinho Reis

  2016-01-01

  Dissertação de Mestrado, Direção e Gestão Hoteleira, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2016 As empresas hoteleiras deparam-se, na atualidade, com um mercado cada vez mais competitivo e com as novas tecnologias da informação e comunicação, nomeadamente, a internet e a Web 2.0. que criaram novas oportunidades para a indústria hoteleira, entre as quais se destacam os sites de redes sociais, que permitem aos clientes estarem cada vez mais informados e mai...

 16. Sprejem agresivnega pacienta na oddelek za psihiatrijo

  OpenAIRE

  Horvat, Andrej

  2014-01-01

  Agresija in nasilje predstavljata velik problem v družbi. Agresija se lahko izrazi v različnih oblikah, od blagih, kot je povzdignjen glas, pa vse do nenadnega fizičnega napada. Najpogosteje je prisotna verbalna agresija, kot so grožnje, izzivanja. Agresivni izbruhi imajo neugoden vpliv na zdravje, varnost in dobro počutje ostalih pacientov in oddelčnega osebja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki imajo visoko stopnjo tveganja, da so žrtve agresivnega vedenja s strani pacientov. V diplom...

 17. Sindromi prenaprezanja na potkoljenici i stopalu

  OpenAIRE

  SMERDELJ, MIROSLAV; Madjarević, Mladen; OREMUŠ, KREŠIMIR

  2002-01-01

  U radu autori opisuju i objašnjavaju nastanak bolnih sindroma u području potkoljenice i stopala, vezanih uz profesiju odnosno sportsku aktivnost. Iznose se zapažanja i iskustva iz svakodnevne liječničke prakse, a i podaci iz novije medicinske literature. Značenje se daje liječenju koje je obično konzervativno, a od kirurških metoda naglasak se daje na nove manje invazivne metode. U radu su opisani najčešći sindromi prenaprezanja u području potkoljenice kao što su trkačka potkoljenica, sindrom...

 18. AVTOMATIZACIJA VODENJA DOKUMENTACIJE O DELU NA PROJEKTIH

  OpenAIRE

  Jurman Golja, Dunja

  2009-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti primer uporabe in prilagoditve odprtokodne rešitve za vodenje projektov. Podjetje ComCom d.o.o. se ukvarja s programiranjem, njihovo delo pa je pretežno projektno organizirano, zato je v nalogi predstavljen projektni način dela, opisana je kratka zgodovina odprte kode, njene prednosti in slabosti ter programski jezik Python, v katerem je tudi napisana spletna rešitev Trac za vodenje projektov. S predstavljeno rešitvijo smo želeli podjetju ComCom d.o.o....

 19. Probing luminescence centers in Na rich feldspar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prasad, Amit Kumar; Lapp, Torben; Kook, Myung Ho;

  2016-01-01

  In contrast to the detailed investigations on the dosimetric electron trap in feldspar only little has been done to understand the luminescence centers. We use a comparison of multiple spectroscopic techniques, site selective photoluminescence spectroscopy and time resolved measurements to further...... our understanding of the luminescence mechanisms and recombination sites, in a sample of Na rich plagioclase feldspar (oligoclase). Both the UV and violet–blue emissions show resonant excitations arising from a distribution of energy levels. We propose, contrary to the general understanding...

 20. 四元体系NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O348K相平衡研究%Study on Phase Equilibria for Quaternary System of NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O at 348 K

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张勇刚; 桑世华; 张凯杰; 胡富铭; 崔瑞芝

  2013-01-01

  The phase equilibria of the quaternary system of NaCl - NaBr - Na2SO4 - H2O at 348 K are investigated, and the solubility and density of the solution are determined by isothermal e-quilibrium method. The experimental results indicate that the quaternary system is the system with solid in the solution. Based on the experimental data, the phase diagram of the quaternary system is plotted, which consists of a univariant dissolution curve and two crystallization fields: Na ( Cl 、Br) and Na2SO4. The experimental results show that the sodium bromide has the salting - out effect on sodium chloride. Meanwhile, the rule of density is discussed briefly.%采用等温溶解平衡法研究了348 K下四元体系NaCl-NaBr-Na2 SO4-H2O的相平衡规律,测定了平衡液相的溶解度和密度.研究发现,四元体系NaCl-NaBr-Na2SO4-H2O是含有固体溶液的体系.根据实验研究数据绘制了等温溶解度图,相图中只有一条单变量溶解曲线,两个结晶相区,平衡固相分别为Na(Cl、Br)和Na2SO4.实验结果表明,NaBr对NaCl具有盐析效应,并简要讨论了密度变化规律.

 1. Effects of a school-based intervention program for adolescents with a special focus on the overweight/obese population [Efekty školního intervenčního programu pro adolescenty se zaměřením na populaci s nadváhou/obezitou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Kudláček

  2011-06-01

  ětově ovlivňuje přes miliardu lidí. Prevalence obezity za posledních dvacet let dramaticky stoupla, a to celosvětově. Tento fakt je obzvláště alarmující u mládeže, kde se statistiky prevalence dostávají nad predikované trendy. CÍLE: Tato studie byla zaměřena na sestavení základního intervenčního programu pohybové aktivity (PA pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obesity. Celková délka programu byla 8 týdnů. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními doporučeními pro pohybovou aktivitu. Účelem studie bylo ohodnocení efektivity intervence a podpora celoživotní účasti participant na pohybové aktivitě. METODIKA: Výzkumný soubor byl tvořen středoškolskými studenty. Kritériem pro výběr participantů byla BMI kategorizace 25 ≥ 35.5. Velikost výzkumného souboru byla 27 jedinců. Pro posouzení efektivity intervence bylo použito pre-test a post-test měření. Hlavními intervenčními nástroji byly dotazníky, internet (facebook, pedometry a přístroj Tanita, využívaný k měření tělesného složení. VÝSLEDKY: Výsledky nepotvrdily snížení hodnot BMI. Dále jsme zaznamenali zvýšené množství intenzivní PA a počtu kroků v průběhu celého projektu. Věcná významnost rozdílu v úrovni PA byla stanovena na úrovni 240 MET-minut/týden. V naší studii jsme zaznamenali nejnižší nárůst PA o > 957 MET-minut/týden u všech druhé PA. ZÁVĚRY: Zvýšená pohybová aktivita redukuje sedavý životní styl, zlepšuje společenský, psychický a zdravotní status. Sedavý způsob života významně souvisí s nadváhou a obezitou u populace adolescent. Způsob prezentace a zvolený intervenční model by měl splňovat prvky komplexnosti a kriticky reflektovat zájmy a preference participantů, a to především z důvodu zvýšené motivace a následně adherence.

 2. Research on the effects of resistance training on the special strength of judoists Výzkum účinku silového tréninku na speciální sílu judistů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Kasum

  2005-02-01

  Full Text Available The physical fitness of athletes holds a significant place in achieving results in competitions in all areas of sport. Apart from the inexhaustible multitude of technical elements that judo possesses, the improvement of physical and functional abilities is a good basis for achieving top results. It is usual that the condition training of judoists is planned to incorporate three main phases, each of which is characterized by its own special dynamic: - phase one consists of the work involved in a training program which is aimed at the development of the so-called basic foundations (strength and endurance, which take up a great part of general many-sided training, - phase two requires a smaller amount of overall work, but a greater intensity of effort, in order to develop the so-called specific competitive foundations of judoists, - phase three of condition training builds up specific abilities, the competitors' agility as well as motoric and situational motoric skills. This research has as its aim to show the basic principles of the training process in the preliminary period, the application of the model for the training of the specific strength of judoists and the changes which take place due to the application of this training model, all during the period of time covered by this research. The research included judoists who participate in competitions at the national level. Six tests were used to check the special strength of judoists. The results of the research indicate that during the experimental treatment (the preliminary period, a statistically relevant increase in the special strength of judoists was detected by means of all the tests used for measuring it. Tělesná kondice sportovců zaujímá významné místo v dosahování výsledků při závodech ve všech sportovních oblastech. Bez ohledu na nevyčerpatelné množství technických prvků, které judo obsahuje, zdokonalení fyzických a funkčních schopností je dobrý z

 3. Dependence of thermoluminescence in LiF:Mg,Cu,Na,Si phosphor on Na dopant concentration and thermal treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  A new phosphor, LiF:Mg,Cu,Na,Si, has been developed in this laboratory for thermoluminescence. The thermoluminescence dependence on the concentration of Na dopant between 0 mol% and 0.45 mol% and thermal treatment between 240 deg. C and 310 deg. C was investigated. With an increase of Na concentration, the TL sensitivity and the main peak increase when the annealing temperature is less than 300 deg. C. With an increase of annealing temperature, the position of the main glow peak shifts markedly towards higher temperatures, irrespective of Na concentrations. The height of the main peak depends strongly on the annealing temperature. TL sensitivity remains stable at annealing temperatures from 260 deg. C to 300 deg. C for 0 mol% Na concentration, from 250 deg. C to 300 deg. C for 0.05 mol% N concentration, from 260 deg. C to 290 deg. C for 0.1 mol% Na concentration, from 260 deg. C to 280 deg. C for 0.2 mol% Na concentration, from 250 deg.C to 270 deg. C for 0.35 mol% Na concentration, or from 260 deg. C to 280 deg. C for 0.45 mol% Na concentration. The ratio of the intensity annealed at 310 deg. C to the intensity annealed at 260 deg. C seems to be reduced with an increase of Na concentration. Thermal susceptibility of LiF:Mg,Cu,Na,Si appears to be associated with the Na concentration. The lower the Na concentration, the less sensitive the TL is to annealing temperature. The optimum Na dopant concentration was found to be 0%

 4. Hydrogen sulfide induced disruption of Na+ homeostasis in the cortex.

  Science.gov (United States)

  Chao, Dongman; He, Xiaozhou; Yang, Yilin; Balboni, Gianfranco; Salvadori, Severo; Kim, Dong H; Xia, Ying

  2012-07-01

  Maintenance of ionic balance is essential for neuronal functioning. Hydrogen sulfide (H(2)S), a known toxic environmental gaseous pollutant, has been recently recognized as a gasotransmitter involved in numerous biological processes and is believed to play an important role in the neural activities under both physiological and pathological conditions. However, it is unclear if it plays any role in maintenance of ionic homeostasis in the brain under physiological/pathophysiological conditions. Here, we report by directly measuring Na(+) activity using Na(+) selective electrodes in mouse cortical slices that H(2)S donor sodium hydrosulfide (NaHS) increased Na(+) influx in a concentration-dependent manner. This effect could be partially blocked by either Na(+) channel blocker or N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) blocker alone or almost completely abolished by coapplication of both blockers but not by non-NMDAR blocker. These data suggest that increased H(2)S in pathophysiological conditions, e.g., hypoxia/ischemia, potentially causes a disruption of ionic homeostasis by massive Na(+) influx through Na(+) channels and NMDARs, thus injuring neural functions. Activation of delta-opioid receptors (DOR), which reduces Na(+) currents/influx in normoxia, had no effect on H(2)S-induced Na(+) influx, suggesting that H(2)S-induced disruption of Na(+) homeostasis is resistant to DOR regulation and may play a major role in neuronal injury in pathophysiological conditions, e.g., hypoxia/ischemia.

 5. A biotecnologia na agropecuária

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Lúcio de Azevedo

  1986-11-01

  Full Text Available This review reports the use of biotechnology in agriculture and animal husbandry. The main techniques and the most important products both in experimental stage or in commercial use are reported. The work intends to give a global vision to the theme, chronologically and spacely, showing the main lines of research and what has been obtained in this area. The techniques and products that are related to genetics and breeding are emphasized. Revisão Bibliográfica do emprego da biotecnologia na agropecuária, mostrando um levantamento das técnicas mais promissoras e de seus principais produtos, tanto em fase experimental como em uso comercial. Pretende-se dar uma visão global do assunto, cronológica e espacialmente, não se prendendo à detalhes, mostrando, em Unhas gerais, o que foi feito e o que se faz, atualmente, em biotecnologia. As técnicas e produtos que influenciam a área de genética e melhoramento genético na agropecuária, são enfatizadas.

 6. Plantas indicadoras de clomazone na fase vapor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fábio Schreiber

  2013-10-01

  Full Text Available A volatilização representa um processo importante no deslocamento de agrotóxicos para o ambiente. As características físico-químicas da molécula do clomazone indicam que este possui potencial de volatilização. Em vista do exposto, para a realização deste estudo, foram conduzidos dois experimentos com o objetivo de avaliar a suscetibilidade das espécies: pepino, melão, milho, sorgo e arroz a diferentes formulações do herbicida clomazone na fase vapor. Para isso, foram utilizadas caixas de vidro hermeticamente fechadas, com a presença de diferentes formulações de clomazone e as espécies vegetais. As formulações utilizadas foram Gamit 360 CS®, Gamit 500 EC® e Gamit Star®. Com os resultados obtidos, foi possível concluir que, dentre as espécies avaliadas, independente da formulação utilizada, a de menor tolerância ao herbicida clomazone na fase vapor foi o sorgo, seguido do milho e do arroz.

 7. Mercosul educativo na carreira de Enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roseli Schmoeller

  2012-10-01

  Full Text Available O Mercosul, instituído com vistas à integração econômica, política, social e cultural entre os países membros, atualmente destaca-se pelas estratégias integrativas de âmbito educacional. Este artigo aborda os movimentos acerca da formação acadêmica dos cursos de Enfermagem e o trajeto histórico de integração educacional, apresentando o Sistema de Acreditação dos Cursos Universitários do Mercosul, o ARCU-SUL, além dos setores responsáveis por esse processo e as perspectivas para a Enfermagem nos países do Mercosul. Entendemos que para o desenvolvimento de profissionais críticos, reflexivos e com compromisso político-social, é fundamental investir na formação e na qualidade dos centros de ensino em Enfermagem.

 8. Cenová politika na Internetu

  OpenAIRE

  Lohr, Karel

  2006-01-01

  Práce porovnává cenovou politiku na Internetu s cenovou politikou v klasickém pojetí v kamenných obchodech. Popisuje vliv internetového prostředí na tradiční nástroje cenové politiky. Rozebírá nejdůležitější faktory ovlivňující tvorbu cen a analyzuje cenové strategie. Předmětem práce jsou také nástroje cenové politiky, které jsou specifické pro Internet (dynamické ceny, komparativní nakupování apod.). Práce obsahuje některé příklady z praxe a zabývá se také elektronickými platebními systémy (...

 9. Vinhos, Turismo e Pluriatividade na Agricultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernanda Tonini

  2013-06-01

  Full Text Available A gastronomia, além de ter importante relação com a economia, é uma forma expressiva da cultura dos indivíduos, desde o tipo de alimentos cultivados até a maneira de seu preparo e consumo. O presente artigo propõe-se a analisar a relação entre o enoturismo – centralizado na existência do vinho enquanto elemento gastronômico – e o fenômeno da pluriatividade na agricultura familiar, vista nos últimos anos como alternativa positiva para sua reprodução econômica e social. O fluxo turístico em regiões vitivinícolas gera novas oportunidades de trabalho e faz com que agricultores e suas famílias dividam a mão de obra agrícola, até então direcionada ao cultivo da uva e outros alimentos para subsistência, com atividades não agrícolas – como o artesanato, o acolhimento de visitantes em pousadas, a atuação em restaurantes, entre outras – como chance de subsistência. Este panorama transforma as realidades do mundo rural, alterando a relação do agricultor com a produção de alimentos e a forma como o mesmo os utiliza, além de reestruturar o ambiente sociocultural no seu entorno.  

 10. Hadron production measurement from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Korzenev, A

  2013-01-01

  New results of NA61/SHINE on determination of charged hadron yields in proton-carbon interactions are presented. They aim to improve predictions of the neutrino flux in the T2K experiment. The data were recorded using a secondary-proton beam of 31 GeV/$c$ momentum from CERN SPS which impinges on a graphite target. To determine the inclusive production cross section for charged pions, kaons and protons the thin ($0.04\\, \\lambda_I$) target was exploited. Results of this measurement are used in the T2K beam simulation program to reweight hadron yields in the interaction vertex. At the same time, NA61/SHINE results obtained with the T2K replica target ($1.9\\, \\lambda_I$) allow to constrain hadron yields at the surface of the target. It would correspond to the constraint up to 90% of the neutrino flux, thus reducing significantly a model dependence of the neutrino beam prediction. All measured spectra are compared to predictions of hadron production models. In addition a status of the analysis of data collected by...

 11. Apical Na+ permeability of frog skin during serosal Cl- replacement.

  Science.gov (United States)

  Leibowich, S; DeLong, J; Civan, M M

  1988-05-01

  Gluconate substitution for serosal Cl- reduces the transepithelial short-circuit current (Isc) and depolarizes short-circuited frog skins. These effects could result either from inhibition of basolateral K+ conductance, or from two actions to inhibit both apical Na+ permeability (PapNa) and basolateral pump activity. We have addressed this question by studying whole-and split-thickness frog skins. Intracellular Na+ concentration (CcNa) and PapNa have been monitored by measuring the current-voltage relationship for apical Na+ entry. This analysis was conducted by applying trains of voltage pulses, with pulse durations of 16 to 32 msec. Estimates of PapNa and CcNa were not detectably dependent on pulse duration over the range 16 to 80 msec. Serosal Cl- replacement uniformly depolarized short-circuited tissues. The depolarization was associated with inhibition of Isc across each split skin, but only occasionally across the whole-thickness preparations. This difference may reflect the better ionic exchange between the bulk medium and the extracellular fluid in contact with the basolateral membranes, following removal of the underlying dermis in the split-skin preparations. PapNa was either unchanged or increased, and CcNa either unchanged or reduced after the anionic replacement. These data are incompatible with the concept that serosal Cl- replacement inhibits PapNa and Na,K-pump activity. Gluconate substitution likely reduces cell volume, triggering inhibition of the basolateral K+ channels, consistent with the data and conclusions of S.A. Lewis, A.G. Butt, M.J. Bowler, J.P. Leader and A.D.C. Macknight (J. Membrane Biol. 83:119-137, 1985) for toad bladder. The resulting depolarization reduces the electrical force favoring apical Na+ entry. The volume-conductance coupling serves to conserve volume by reducing K+ solute loss. Its molecular basis remains to be identified. PMID:2458472

 12. Apical Na+ permeability of frog skin during serosal Cl- replacement.

  Science.gov (United States)

  Leibowich, S; DeLong, J; Civan, M M

  1988-05-01

  Gluconate substitution for serosal Cl- reduces the transepithelial short-circuit current (Isc) and depolarizes short-circuited frog skins. These effects could result either from inhibition of basolateral K+ conductance, or from two actions to inhibit both apical Na+ permeability (PapNa) and basolateral pump activity. We have addressed this question by studying whole-and split-thickness frog skins. Intracellular Na+ concentration (CcNa) and PapNa have been monitored by measuring the current-voltage relationship for apical Na+ entry. This analysis was conducted by applying trains of voltage pulses, with pulse durations of 16 to 32 msec. Estimates of PapNa and CcNa were not detectably dependent on pulse duration over the range 16 to 80 msec. Serosal Cl- replacement uniformly depolarized short-circuited tissues. The depolarization was associated with inhibition of Isc across each split skin, but only occasionally across the whole-thickness preparations. This difference may reflect the better ionic exchange between the bulk medium and the extracellular fluid in contact with the basolateral membranes, following removal of the underlying dermis in the split-skin preparations. PapNa was either unchanged or increased, and CcNa either unchanged or reduced after the anionic replacement. These data are incompatible with the concept that serosal Cl- replacement inhibits PapNa and Na,K-pump activity. Gluconate substitution likely reduces cell volume, triggering inhibition of the basolateral K+ channels, consistent with the data and conclusions of S.A. Lewis, A.G. Butt, M.J. Bowler, J.P. Leader and A.D.C. Macknight (J. Membrane Biol. 83:119-137, 1985) for toad bladder. The resulting depolarization reduces the electrical force favoring apical Na+ entry. The volume-conductance coupling serves to conserve volume by reducing K+ solute loss. Its molecular basis remains to be identified.

 13. Aspectos valorizados por porfissionais de enfermagem na higiene pessoal e na higiene corporal do paciente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elóide André Oliveira

  2003-10-01

  Full Text Available Survey descritivo, com o qual se objetivou identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde e a amostra foi composta por 126 profissionais de enfermagem, correspondendo a 12,8% do total de 986 componentes das equipes de enfermagem destas instituições. Na higiene corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que os cuidados com as unhas e com os cabelos tenham suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos como o cuidado com as mãos. Na higiene corporal do paciente, o banho foi o aspecto considerado mais importante pelas três categorias profissionais; a higiene oral, pelas(os enfermeiras(os e auxiliares de enfermagem; e as unhas, pelas(os enfermeiras(os e técnicas(os de enfermagem.

 14. Decomposition Kinetics of Titania Slag in Eutectic NaOH-NaNO3 System

  Science.gov (United States)

  Wang, Dong; Wang, Zhi; Qi, Tao; Wang, Lina; Xue, Tianyan

  2016-02-01

  The decomposition kinetics and mechanism of titania slag in eutectic NaOH-NaNO3 system were studied in the temperature range 623 K to 723 K (350 °C to 450 °C). Decomposed products were examined using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and energy dispersive X-ray spectroscopy. It has been identified that the main product is Na2TiO3 and the decomposition kinetics of titania slag followed a shrinking unreacted core model. It is proposed that the chemical reaction process was the rate determining step with apparent activation energy of 62.4 kJ/mol. NaNO3 was mainly acted as oxygen carrier and mass transport agent to lower the viscosity of the system. The purity of TiO2 obtained in the product was up to 99.3 pct. A flow diagram to produce TiO2 and to recycle the media was proposed.

 15. Efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maíra do PRADO

  Full Text Available Resumo Introdução O tratamento de plasma é uma tecnologia eficaz que pode manter as propriedades internas dos materiais inalteradas após o tratamento, modificando apenas a superfície. Objetivo Avaliar o efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl 6%. Material e método Foram utilizados 60 incisivos bovinos. A coroa foi removida, a raiz foi dividida e as faces planificadas, totalizando 120 segmentos referentes ao terço cervical. As amostras foram divididas em dois grupos: controle (imersa em NaOCl 6%, lavada com água destilada, seca, imersa em EDTA 17%, lavada e seca e plasma de oxigênio (após tratamento descrito no grupo controle, plasma de oxigênio foi aplicado por 30 s. As amostras foram avaliadas qualitativamente em relação à topografia por microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se microfotografias com ampliação de 1.000×. O goniômetro Ramé-hart foi utilizado para a mensuração do ângulo de contato entre as superfícies e as seguintes soluções foram utilizadas: água, etilenoglicol e di-iodometano. Em seguida, a energia de superfície, representada pelas componentes polar e dispersiva, foi calculada. Avaliou-se também o escoamento dos cimentos Pulp Canal Sealer EWT (PCS e Real Sal SE (RS na superfície dentinária. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U (p<0,05. Resultado O tratamento com plasma levou à formação de uma camada semelhante à smear layer na superfície dentinária. Este tratamento levou a um aumento da energia de superfície e da componente polar, favorecendo a hidrofilicidade da superfície. Entretanto, desfavoreceu o escoamento do cimento PCS e não influenciou no escoamento do cimento RS. Conclusão O plasma de oxigênio ocasionou mudanças topográficas na superfície dentinária, favorecendo a hidrofilicidade desta. Contudo, não favoreceu o escoamento dos cimentos endodônticos na dentina.

 16. NaCl-preferring NZB/B1NJ Mice and NaCl-avoiding CBA/J Mice Have Similar Amiloride Inhibition of Chorda Tympani Responses to NaCl

  OpenAIRE

  Ninomiya, Yuzo; Bachmanov, Alexander A.; Yatabe, Akira; Gary K Beauchamp

  1998-01-01

  Integrated chorda tympani nerve responses to NaCl were studied in two mouse strains, an NaCl-preferring NZB/B1NJ and an NaCl-avoiding CBA/J. The NaCl responses of both strains had similar magnitude and were suppressed by amiloride to a similar extent. This suggests that peripheral gustatory responsiveness to NaCl is not the only mechanism underlying mouse strain variation in NaCl acceptance.

 17. Stimulation of Na+/K+ ATPase activity and Na+ coupled glucose transport by β-catenin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Research highlights: → The oncogenic transcription factor β-catenin stimulates the Na+/K+-ATPase. → β-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na+, glucose cotransport. → The effects are independent of transcription. → β-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: β-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. β-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that β-catenin influences membrane transport. To this end, β-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of β-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na+/K+-ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of β-catenin on the endogenous Na+/K+-ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of β-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of β-catenin expression. The stimulating effect of β-catenin on both Na+/K+ ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of β-catenin, i.e. the regulation of transport.

 18. Study on phase equilibria in Na2 B4 O7 -NaBr-Na2 SO4 -H2O quaternary system at 348 K%Na2B4O7-NaBr-Na2SO4-H2O四元体系348K相平衡研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  宁慧逸; 桑世华; 王丹; 曾晓晓

  2012-01-01

  采用等温溶解平衡法研究Na2B4O7 -NaBr-Na2SO4-H2O四元体系在348 K的相平衡关系,测定了平衡液相的溶解度和密度.根据实验数据绘制相应相图.该四元体系相图中有1个共饱点E,3条单变量曲线E1E,E2E,E3E,3个结晶区的平衡固相分别为:NaBr,Na2SO4和Na2B4O7 · 5H2O.研究结果表明:该四元体系无复盐和固溶体生成,属于简单四元体系,NaBr对Na2B4O7·5H2O和Na2SO4有较强的盐析作用.并对NaBr和Na2B4O7在不同温度下含有的结晶水数进行了对比分析,简要讨论了密度变化规律.%The solubilities and densities of solution in Na2B4O7-NaBr- Na2SO4-H2O quaternary system at 348 K were determined by isothermal equilibrium method. Based on the experimental data, the equilibrium phase diagram was plotted, which consists of one invariant E, three univariant curves (E1E, E2E and E3E) , and three crystallization fields corresponding to NaBr, Na2SO4 and Na2B4O7 ? 5H2O. The experimental results indicate that the quaternary system is of simple eutectic type and no double salt and solid solution, and sodium bromide has the salting-out effect on Na2B4O7 ? 5H2O and Na2SO4. The densities transformation rules were discussed.

 19. Návrh ucelenej sústavy riadenia slovenského lesného hospodárstva vo forme téz do lesného zákona

  OpenAIRE

  Greguš Ctibor

  2013-01-01

  The paper presents basic conception (system) of long term and sustainable forest management. Forest benefits divides into timber production and provision of public functions. It characterizes a new categorization of forests. The basic forest feature and also the basic forest management feature is a long- -term. Therefore, it is necessary to develop such a system of a long-term planning, resulting in forest management plan. The paper presents main principles of long-term forest management deve...

 20. Coordinated regulation of cardiac Na(+)/Ca (2+) exchanger and Na (+)-K (+)-ATPase by phospholemman (FXYD1).

  Science.gov (United States)

  Cheung, Joseph Y; Zhang, Xue-Qian; Song, Jianliang; Gao, Erhe; Chan, Tung O; Rabinowitz, Joseph E; Koch, Walter J; Feldman, Arthur M; Wang, JuFang

  2013-01-01

  Phospholemman (PLM) is the founding member of the FXYD family of regulators of ion transport. PLM is a 72-amino acid protein consisting of the signature PFXYD motif in the extracellular N terminus, a single transmembrane (TM) domain, and a C-terminal cytoplasmic tail containing three phosphorylation sites. In the heart, PLM co-localizes and co-immunoprecipitates with Na(+)-K(+)-ATPase, Na(+)/Ca(2+) exchanger, and L-type Ca(2+) channel. The TM domain of PLM interacts with TM9 of the α-subunit of Na(+)-K(+)-ATPase, while its cytoplasmic tail interacts with two small regions (spanning residues 248-252 and 300-304) of the proximal intracellular loop of Na(+)/Ca(2+) exchanger. Under stress, catecholamine stimulation phosphorylates PLM at serine(68), resulting in relief of inhibition of Na(+)-K(+)-ATPase by decreasing K(m) for Na(+) and increasing V(max), and simultaneous inhibition of Na(+)/Ca(2+) exchanger. Enhanced Na(+)-K(+)-ATPase activity lowers intracellular Na(+), thereby minimizing Ca(2+) overload and risks of arrhythmias. Inhibition of Na(+)/Ca(2+) exchanger reduces Ca(2+) efflux, thereby preserving contractility. Thus, the coordinated actions of PLM during stress serve to minimize arrhythmogenesis and maintain inotropy. In acute cardiac ischemia and chronic heart failure, either expression or phosphorylation of PLM or both are altered. PLM regulates important ion transporters in the heart and offers a tempting target for development of drugs to treat heart failure.

 1. SPLETNO TRŽENJE NA PRIMERU MOBILNIH OPERATERJEV

  OpenAIRE

  Ribič, Janja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi sem se odločila, da bom predstavila spletno trženje mobilnih operaterjev, ki postaja vse bolj pomembna in praktična spletna storitev, saj je pomembna oblika in vsebina spletnih tržnikov. Predstavila sem elektronsko poslovanje in spletno trženje mobilnih operaterjev. Opisala sem načine spletnega trženja, prednosti, načela in pogoje za uspešno spletno trženje.

 2. VPLIV STILOV VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

  OpenAIRE

  Janžekovič, Katja

  2012-01-01

  Dobro vodenje je kot konstantno vrhunsko delovanje, ki ima pozitive dolgoročne učinke na vse zaposlene. Vodje niso samo tisti, ki kontrolirajo druge, ampak delujejo kot vizionarji, ki pomagajo zaposlenim, da planirajo, vodijo, kontrolirajo in organizirajo svoje delo. Namen. Ugotoviti prevladujoči stil vodenja v zdravstveni negi ter proučiti vpliv različnih stilov vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na deskriptivni (...

 3. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 4. RAZVOJ SODOBNIH SPLETNIH APLIKACIJ NA OSNOVI ODPRTOKODNEGA OGRODJA LARAVEL

  OpenAIRE

  Vetršek, Rok

  2015-01-01

  V diplomskem delu sta podrobno predstavljeni odprtokodni ogrodji Bootstrap in Laravel. Prvo omogoča enostavno in hitro oblikovanje odzivnih spletnih aplikacij, drugo pa je eno od vodilnih ogrodij, ki temeljijo na jeziku PHP in MVC arhitekturi. Uporaba ogrodji je prikazana z izdelavo spletne aplikacije, ki omogoča vodenje preprostih zapiskov in deljenje le teh v obliki samo za branje. Aplikacija je dinamična in se prilagaja velikosti zaslona naprave, na kateri si jo ogledujemo. Iz pridobljenih...

 5. 三元体系NaBr-Na2SO4-H2O 和 NaBr-KBr-H2O 373 K相平衡%Phase Equilibria of Two Ternary Systems NaBr-Na2SO4-H2O and NaBr-KBr-H2O at 373 K

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  桑世华; 崔瑞芝; 胡咏霞

  2014-01-01

  针对川西盆地富硼钾溴地下卤水组成,采用等温溶解平衡法研究了三元体系 NaBr-Na2SO4-H2O 和NaBr-KBr-H2O在373 K时的相平衡,测定了373 K条件下平衡溶液的溶解度和密度,根据实验数据绘制相应的相图和密度图。研究发现:两个三元体系在373 K条件下均属于简单共饱和型,无复盐及固溶体生成。相图中均有一个共饱和点,2个平衡固相结晶区和2条单变量曲线。在三元体系NaBr-Na2SO4-H2O中,平衡固相分别为:NaBr和Na2SO4,三元体系NaBr-KBr-H2O相应的平衡固相分别为:NaBr和KBr。并简单讨论了密度的变化规律。%Phase equilibria of two ternary systems NaBr-Na2SO4-H2O and NaBr-KBr-H2O at 373 K were studied by an isothermal solution saturation method. The solubility and density of these systems were determined experimentally and related phase diagrams were obtained. The results show that the two systems are both of simple type with no complex salts or solid solutions formed. Both of the phase diagrams show that they have one eutectic point, two univariant curves and two regions of crystallization. The solid phase in NaBr-Na2SO4-H2O is cpmposited of sodium bromide(NaBr) and sodium sulfate(Na2SO4), while sodium bromide(NaBr) and potassium bromide(KBr) are the components of the solid phase of NaBr-KBr-H2O. Density change of the two systems was discussed.

 6. Kaolin-based geopolymers with various NaOH concentrations

  Science.gov (United States)

  Heah, C. Y.; Kamarudin, H.; Mustafa Al Bakri, A. M.; Bnhussain, M.; Luqman, M.; Khairul Nizar, I.; Ruzaidi, C. M.; Liew, Y. M.

  2013-03-01

  Kaolin geopolymers were produced by the alkali-activation of kaolin with an activator solution (a mixture of NaOH and sodium silicate solutions). The NaOH solution was prepared at a concentration of 6-14 mol/L and was mixed with the sodium silicate solution at a Na2SiO3/NaOH mass ratio of 0.24 to prepare an activator solution. The kaolin-to-activator solution mass ratio used was 0.80. This paper aimed to analyze the effect of NaOH concentration on the compressive strength of kaolin geopolymers at 80°C for 1, 2, and 3 d. Kaolin geopolymers were stable in water, and strength results showed that the kaolin binder had adequate compressive strength with 12 mol/L of NaOH concentration. When the NaOH concentration increased, the SiO2/Na2O decreased. The increased Na2O content enhanced the dissolution of kaolin as shown in X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyses. However, excess in this content was not beneficial for the strength development of kaolin geopolymers. In addition, there was the formation of more geopolymeric gel in 12 mol/L samples. The XRD pattern of the samples showed a higher amorphous content and a more geopolymer bonding existed as proved by FTIR analysis.

 7. Study of thermal neutron capture in /sup 23/Na

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Ming; Shi Zongren; Zeng Xiantang; Li Guohua; Ding Dazhao

  1987-11-01

  Energies and intensities of 117 gamma-rays produced by the capture of thermal neutron in /sup 23/Na are measured by using a single Ge(Li) detector and a pair spectrometer. 107 gamma-rays are placed in the decay scheme consisting of 35 levels. The neutron binding energy is found to be 6959.51 (21) keV. The parameters of /sup 24/Na energy level density are determined with the Back-Shift Fermi Gas Model. The /sup 23/Na(n, ..gamma..)/sup 24/Na reaction is mainly a statistical process from the resonance capture of 2.85 keV state.

 8. Study of thermal neutron capture in /sup 23/Na

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang Ming; Shi Zongren; Zeng Xiantang; Li Guohua; Ding Dazhao

  1989-04-01

  Energies and intensities of 117 gamma-rays produced by the capture of thermal neutrons in /sup 23/Na are measured by using a single Ge(Li) detector and a pair spectrometer. 107 gamma-rays are placed in a decay scheme consisting of 35 levels. The neutron binding energy is found to be 6959.51 (21) keV. The parameters of /sup 24/Na energy-level density are determined with the Back-Shift Fermi Gas Model. The /sup 23/Na(/ital n/,..gamma..) /sup 24/Na reaction is mainly a statistical process from the resonance capture of the 2.85 keV state.

 9. NaIrO3 - A pentavalent post-perovskite

  OpenAIRE

  Bremholm, M.; Dutton, S. E.; Stephens, P.W.; Cava, R. J.

  2010-01-01

  Sodium iridium(V) oxide, NaIrO3, was synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions. It is found to be isostructural with CaIrO3, the much-studied structural analogue of the high-pressure post-perovskite phase of MgSiO3. Among the oxide post-perovskites, NaIrO3 is the first example with a pentavalent cation. The structure consists of layers of corner- and edge-sharing IrO6 octahedra separated by layers of NaO8 bicapped trigonal prisms. NaIrO3 shows no ma...

 10. KAKOVOST PRENOSA SIGNALA NA BREZŽIČNI NAPRAVI MIKROTIK

  OpenAIRE

  Šilak, Andraž

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo izvedli analizo vpliva vremena na prenos brezžičnega signala. V delu je predstavljen teoretični del prenosa signalov in njihovi standardi ter vpliv vremena na njihov prenos na napravah MikroTik. Najprej je predstavljena teoretična podlaga prenosov signalov. Nato smo predstavili standarde, ki jih uporabljamo pri prenosu teh signalov. Predstavili smo tudi protokol SNMP, ki nam je omogočil nadzor. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dejanskih testov, ki smo jih opravi...

 11. NaCl胁迫对阿月浑子各器官Na+、K+吸收的影响%Effect of NaCl Stress on Na+ and K+ Uptakes by Different Organs of Pistachio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  克热木·伊力; 袁琳; 马合木提·卡热

  2005-01-01

  在温室盆栽条件下,用NaCl处理新疆长果阿月浑子与美国品种Kerman,处理浓度为50、150、250和500 mmol·L-1,盐处理后5、10、20 d分别取叶、茎和根,测定各器官中Na+、K+含量及Na+/K+变化规律.研究结果表明,随着土壤盐浓度的增加,长果阿月浑子和Kerman的叶、茎和根中Na+离子含量在盐处理5、10、20 d后每个处理都表现出升高趋势;而两个品种的叶、根和茎中的K+含量在盐处理后其变化规律都不稳定.长果阿月浑子叶片、茎和根系中Na+/K+的比值在盐处理5 d和10 d都升高.Kerman的叶和根系中Na+/K+比值在处理5、10、20 d后升高;茎中Na+/K+处理10 d后升高,但20 d后没有明显变化.实验结果表明NaCl胁迫后,长果阿月浑子的叶片中Na+含量增加幅度均大于Kerman,Kerman根和茎中的Na+含量增加幅度大于长果阿月浑子;NaCl胁迫5 d和10 d后,长果阿月浑子叶片中的Na+/K+的比值高于Kerman,Kerman茎和根部中的Na+/K+的比值高于长果阿月浑子,表明了长果阿月浑子和Kerman都具有一定的耐盐性,但Kerman的耐盐性强于长果阿月浑子.由于叶片和根中Na+和Na+/K+比值的变化很稳定,可以确定为阿月浑子主要抗盐指标,茎中Na+/K+的变化规律较稳定,可以作为抗盐性参考指标.

 12. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiqin eLi

  2015-10-01

  Full Text Available The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during development and to accommodate physiological needs. The spatial and temporal expression of Na,K-ATPase is partially regulated at the transcriptional level. Numerous transcription factors, hormones, growth factors, lipids and extracellular stimuli modulate the transcription of the Na,K-ATPase subunits. Moreover, epigenetic mechanisms also contribute to the regulation of Na,K-ATPase expression. With the ever growing knowledge about diseases associated with the malfunction of Na,K-ATPase, this review aims at summarizing the best-characterized transcription regulators that modulate Na,K-ATPase subunit levels. As abnormal expression of Na,K-ATPase subunits have been observed in many carcinoma, we will also discuss transcription factors that are associated with epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial step in the progression of many tumors to malignant disease.

 13. Thermodynamic modeling of the (Al2O3 + Na2O), (Al2O3 + Na2O + SiO2), and (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: ► We modeled Al2O3–Na2O–SiO2 and Al2O3–Na2O–AlF3–NaF using the Modified Quasichemical Model in the Quadruplet Approximation. ► This assessment includes a very thorough review of all available experimental data for Al2O3–Na2O and Al2O3–Na2O–SiO2. ► The charge compensation effect in the SiO2-rich region of the (Al2O3 + Na2O + SiO2) system is modeled with a NaAl4+ cation. ► First detailed thermodynamic modeling of the (Al2O3 + Na2O + SiO2) ternary system. ► First thermodynamic modeling at all compositions and temperatures of the (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) reciprocal oxyfluoride system. - Abstract: All available thermodynamic and phase diagram data for the condensed phases of the (Al2O3 + Na2O), (Al2O3 + Na2O + SiO2), and (Al2O3 + Na2O + AlF3 + NaF) systems have been critically assessed. Model parameters for solid solutions and a single set of parameters for the liquid solution in the binary, ternary, and ternary reciprocal systems have been optimized and permit to reproduce most of the critically reviewed experimental data. The Modified Quasichemical Model in the Quadruplet Approximation was used for the oxyfluoride (mixture of molten oxides and salts) liquid solution, which exhibits strong first-nearest-neighbor and second-nearest-neighbor short-range order. This thermodynamic model takes into account both types of short-range order as well as the coupling between them. The charge compensation effect present in the (Al2O3 + Na2O + SiO2) system was taken into account by adding a (NaAl)4+ species in the liquid solution.

 14. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZARADI MOBINGA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Slatinek, Matej

  2013-01-01

  Diplomsko delo obravnava odškodninsko odgovornost zaradi mobinga na delovnem mestu. Pojav mobinga je v današnjem času vedno pogostejši, zato je potreba po dobri pravni urejenosti tega področja velika. Slovenija je trpinčenje na delovnem mestu v svojo pravno ureditev uvedla šele dokaj pozno, nekje okoli leta 2007. Tedaj je mobing uredila na različnih področjih kot so: kazensko pravo, delovno pravo in pravo človekovih pravic, glede odškodninske odgovornosti pa je žrtve mobinga napotila na splo...

 15. VPLIV MOBINGA NA USPEŠNOST PODJETJA X

  OpenAIRE

  Šinko, Renira Dominika

  2012-01-01

  Družba deluje na način, da posameznik brez sodelovanja z drugimi le težko uspe. Poleg trdnega zaupanja v svoje sposobnosti, zmožnosti in prepričanja je za doseganje začrtanih ciljev potrebna uspešna komunikacija ali kakršnakoli druga oblika interakcije z okolico. Vsakdanja težnja po dokazovanju in uspehu povzroča konkurenco, pritisk, pomanjkanje časa, to pa vodi k neuspešnemu komuniciranju, rahlja ustvarjena razmerja in ima za posledico propad posameznika. Vse bolj se nasilje na ulicah i...

 16. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  OpenAIRE

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 17. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST S POUDARKOM NA ODGOVORNOSTI DELODAJALCA

  OpenAIRE

  Zupan, Tjaša

  2010-01-01

  Finančna nedisciplina na področju prispevkov za socialno varnost je v Sloveniji prisotna že vrsto let, država pa se pri ureditvi te problematike zdi nemočna. Da je dejansko stanje na področju plačila prispevkov za socialno varnost slabo, se ve, vendar pa to še ne pomeni tudi teoretično slabo zasnovanega sistema. Največji problem pri vzpostavitvi finančne discipline namreč predstavlja izvajanje sistema v praksi, kar se kaže predvsem v pomanjkanju nadzora pristojnih institucij in nekorektnem de...

 18. STRES I PSIHOLOŠKO ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU

  OpenAIRE

  Poredoš, Daša; Kovač, Marina

  2006-01-01

  U ovom radu nastojimo obraditi problem stresa i psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu. Stanje stresa na radnom mjestu može se definirati kao niz za pojedinca štetnih fizioloških, psiholoških i bihevioralnih reakcija u kojima zahtjevi posla nisu u skladu s njegovim sposobnostima, mogućnostima i potrebama. Sindrom sagorijevanja na poslu jedan je od najnepovoljnijih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu. Stres na poslu rezultat je interakcija zaposlenika i karakteristika pos...

 19. RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI NA PETROLOVIH BENCINSKIH SERVISIH

  OpenAIRE

  Pirc, Dejan

  2013-01-01

  V diplomskem delu je opredeljena problematika nevarnih snovi ter njihovih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in na okolje. Opisan je tudi pojav nevarnih odpadkov, ki se nanaša na probleme okoljevarstvene politike. Podane so nekatere evropske in svetovne smernice na področju ravnanja z nevarnimi snovmi, varovanja delavcev pred učinki nevarnih snovi ter varstva okolja. Navedeni in opisani so tudi slovenski zakoni, ki urejajo to področje. Natančno so tudi opisani vidiki ravnanja z nevarnim...

 20. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA JAVNEM SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

  OpenAIRE

  Fišer, Laura

  2015-01-01

  Delovno zadovoljstvo zaposlenih vpliva na njihovo uspešnost in učinkovitost. Konkurenca je na vseh področjih velika, zato organizacije od svojih zaposlenih zahtevajo tudi iznajdljivost za hitro prilagajanje okolju. Zadovoljstvo si zaposleni predstavljajo na različne načine. Nekateri si želijo boljših medsebojnih odnosov, drugi upoštevanje in uresničevanje svojih idej, tretji pohvalo in priznanje. Če organizacija želi zaposlene pripraviti do učinkovitosti in uspešnosti, mora ustvariti dobr...

 1. VLOGA ETIKE PRI PREPREČEVANJU NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Sambolec, Katja

  2013-01-01

  V diplomskem seminarju smo obravnavali temo z naslovom Vpliv etike pri preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu. Tema o nadlegovanju na delovnem mestu, je aktualna že desetletja in glede na gospodarsko krizo, ki ji še ni videti konca, je aktualna še danes. Zaradi prenasičenosti trga s ponudniki iste branže, se posledično v posameznih podjetjih izvajajo pritiski na zaposlene, ki v različnih situacijah vodijo do nadlegovanja. Pri pisanju diplomskega seminarja smo se najprej osredotoči...

 2. Influenza virus neuraminidase (NA): a target for antivirals and vaccines.

  Science.gov (United States)

  Jagadesh, Anitha; Salam, Abdul Ajees Abdul; Mudgal, Piya Paul; Arunkumar, Govindakarnavar

  2016-08-01

  Influenza, the most common infectious disease, poses a great threat to human health because of its highly contagious nature and fast transmissibility, often leading to high morbidity and mortality. Effective vaccination strategies may aid in the prevention and control of recurring epidemics and pandemics associated with this infectious disease. However, antigenic shifts and drifts are major concerns with influenza virus, requiring effective global monitoring and updating of vaccines. Current vaccines are standardized primarily based on the amount of hemagglutinin, a major surface antigen, which chiefly constitutes these preparations along with the varying amounts of neuraminidase (NA). Anti-influenza drugs targeting the active site of NA have been in use for more than a decade now. However, NA has not been approved as an effective antigenic component of the influenza vaccine because of standardization issues. Although some studies have suggested that NA antibodies are able to reduce the severity of the disease and induce a long-term and cross-protective immunity, a few major scientific issues need to be addressed prior to launching NA-based vaccines. Interestingly, an increasing number of studies have shown NA to be a promising target for future influenza vaccines. This review is an attempt to consolidate studies that reflect the strength of NA as a suitable vaccine target. The studies discussed in this article highlight NA as a potential influenza vaccine candidate and support taking the process of developing NA vaccines to the next stage. PMID:27255748

 3. Komparativna procjena Interneta u odnosu na tisak i televiziju

  OpenAIRE

  Bubaš, Goran; Kermek, Dragutin

  2000-01-01

  Internet nije više novost u životu i profesionalnom radu mnogih korisnika medija, kao ni osoba koje se bave novinarstvom. Nakon nekoliko desetljeća dominacije tradicionalnih masovnih medija, Internet dovodi do bitnijih promjena u načinu na koji pojedinci ispunjavaju svoje informacijske potrebe, kao i u načinu na koji se mogu oblikovati informacije u nekom masovnom mediju. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako osobe koje su upoznate s Internetom promatraju taj novi medij u...

 4. Vrednotenje ustreznosti postavitve gradiva na oddelku za mladino

  OpenAIRE

  Pirnat, Nataša

  2015-01-01

  Kvalitetna postavitev gradiva je ena izmed prioritet vsake knjižnice. V Sloveniji je večini knjižnic skupna UDK postavitev. Z največjimi problemi pri njeni uporabi se srečujejo najmlajši uporabniki knjižnic - otroci. Vrstilci sistema UDK so za otroke prezapleteni, zato bi bilo potrebno postavitev gradiva preoblikovati na otrokom prijazen način. V Mestni knjižnici Ljubljana so na oddelku za mladino leta 2010 oblikovali otrokom prilagojeno postavitev gradiva le na področju leposlovja, strokovno...

 5. PRIMERJAVA OGLAŠEVANJA NA GOOGLU IN FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Janžekovič, Tjaša

  2012-01-01

  Internet pomeni na področju trženja nov tip interaktivnega oglaševanja, ki poleg oglaševanja ponuja še dvostransko komunikacijo. Oglaševanje na svetovnem spletu je v zadnjih nekaj letih najhitreje rastoči trend v oglaševanju nasploh in ima za oglaševalce veliko prednosti v primerjavi z uporabo ostalih medijskih kanalov. Namen oglaševanja na internetu je v tem, da oglaševalec pritegne čim več obiskovalcev na svojo spletno stran, kjer ponudi informacije o podjetju in njegovih izdelkih oz. stori...

 6. Synthesis of NaA zeolite from kaolin source

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Qian MIAO; Zhihui ZHOU; Jianhua YANG; Jinming LU; Shiwei YAN; Jinqu WANG

  2009-01-01

  In this work, zeolite NaA was successfully synthesized by a hydrothermal method using kaolin as a combined source for silica and alumina. Zeolite NaA with high static water adsorption was synthesized from the low-cost raw material, kaolin, and the reaction parameters were optimized. Metakaolin was obtained by calcining kaolin at temperatures ranged from 953 K to 1173 K. The synthesis mixture was pre-crystallized at 343 K and crystallized at 373 K successively. Zeolite NaA was obtained, which was confirmed by SEM, XRD and the water adsorption analysis. The optimized metakaolinization temperature was found at 973 K. The influence of Na2O/SiO2 molar ratio, pre-crystallization time and seed on the crystal- lization of NaA zeolite was investigated. A thorough mixing of metakaolin and NaOH solution was favourable for the nucleation/crystallization rate. The obtained NaA zeolite under the optimized conditions shows excellent crystallinity and static water adsorption of 28.0wt-%,which was higher than 25.9 wt-% of the commercial NaA zeolite. Kaolin was suggested to be a feasible and economical raw material for the practical industrial applications for NaA zeolite.

 7. UTJECAJ HRANJIVE PODLOGE I TEMPERATURE NA RAZVOJ SCLEROTINIA SCLEROTIORUM

  OpenAIRE

  Mikić, Ivan; Radan, Zvonko; Ćosić, Jasenka; Vrandečić, Karolina

  2014-01-01

  Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj hranjive podloge (krumpir dekstrozni agar (PDA), podloga od mrkve) i temperature (15, 22 i 30ºC) na rast i razvoj micelija i formiranje sklerocija gljive Sclerotinia sclerotiorum. Istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima 2013. godine. Statističkom obradom podataka utvrđeno je da podloga i temperatura značajno utječu na porast micelija i formiranje sklerocija. Utvrđen je statistički značajno bolji razvoj micelija na PDA podlozi te na temper...

 8. (I)Mobilidade na cidade de São Paulo

  OpenAIRE

  Raquel Rolnik; Danielle Klintowitz

  2011-01-01

  O trabalho procura deslindar a crise da mobilidade que a metrópole paulistana tem vivido na última década. Para tanto, apresenta uma análise crítica acerca dos projetos de mobilidade que foram implantados historicamente na cidade de São Paulo, focalizando em particular os investimentos e as mudanças na gestão realizados pelos poderes públicos municipal e estadual em infraestrutura viária e transporte coletivo na última década.This paper seeks to understand the mobility crisis lived by São Pau...

 9. VPLIVI NA OBISKOVANJE PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDENTOV

  OpenAIRE

  Hiršel, Špela

  2010-01-01

  Izostajanje študentov od predavanj in vaj vzbuja v visokem šolstvu skrb in vpliva tako na učitelje, asistente, strokovne sodelavce kot tudi na študente, ki v študijskem procesu sodelujejo. Obiskanost izobraževalnega procesa je v veliki meri, ne pa v celoti, odvisna od temeljnih dejavnikov izobraževalnega procesa (izobraževanec, učitelj in vsebina izobraževanja). Na celotno obiskanost in uspešnost vplivajo med drugim tudi oblike ter metode izobraževanja, učna sredstva in pripomočki. Temeljno m...

 10. UTJECAJ PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA ZNANJA NA UČENJE

  OpenAIRE

  Penca Palčić, Marjana

  2008-01-01

  Posljedice loše nastave ne mogu se otkloniti tek postupcima strogoga ocjenjivanja, a osim toga, loše ocjenjivanje često deformira prednost dobre nastave. Zato na važnosti sve više dobiva provjeravanje znanja, raširenost situacija u kojima se provjeravanje odvija i promjena načina provjeravanja što posljedično utječe i na učenje. Provjeravanje i ocjenjivanje sastavni su dijelovi nastavnoga procesa. Svoju ulogu imaju tako u procesu podučavanja, kako i u procesu učenja. Način provjeravanja i ocj...

 11. UTJECAJ PREKOVREMENOG RADA NA ZDRAVLJE RADNIKA

  OpenAIRE

  Zavalić, Marija

  2013-01-01

  SAŽETAK: Više od 13 % radnika u zemljama Europske unije radi prekovremeno, a tek u zadnjih desetak godina, za razliku od ranije, prekovremeni rad je ograničen do najviše deset sati tjedno. Mnogobrojnim studijama utvrđeno je da radnici koji rade prekovremeno češće od drugih radnika iste dobi i spola imaju stres na radu. Kao posljedice stresa češće su nesanice kod radnika, češće obolijevaju od akutnog srčanog ili moždanog infarkta, češće imaju povišeni tlak, češće obolijevaju od šećerne bolesti...

 12. Vliv CSR aktivit na reputaci firmy

  OpenAIRE

  Oberreiter, Štěpán

  2008-01-01

  Hlavním cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu CSR(Corporate Social Responsibility-do čestiny přeloženo jako společenská odpovědnost firem) na reputaci firmy. V práci krátce představím historický vývoj CSR, současný stav a přiblíží též různé metody měření těchto aktivit. Dalším cílem práce je posoudit, jestli se jedná v případě těchto aktivit o náklad, či o investici.

 13. Hotel na Vysočině

  OpenAIRE

  Machatka, Petr

  2013-01-01

  Diplomová práce s názvem Hotel na Vysočině řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení stavby. Hotel má tři nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je provedeno plochou a šikmou střechou. Zdící systém POROTHERM s kontaktním zateplením expandovaným polystyrenem EPS -F. The master thesis named Hotel at Vysočina solves project documentation in the degree for building construction. The hotel has three floors. The object is without a cellar. As roofing is used a flat and ...

 14. UTJECAJ CO2 NA CEMENTNI KAMEN

  OpenAIRE

  Gaurina-Međimurec, Nediljka

  2010-01-01

  Hvatanje (kaptiranje) i geološko skladištenje CO2 predstavlja jedan od načina smanjenja ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu. Kritični uvjeti za sigurno skladištenje CO2 u duboko zaliježuće propusne stijene su: odgovarajuća konstrukcija bušotine i postojanje nepropusnih pokrovnih stijena. Za utiskivanje CO2 mogu se koristiti nove ili već postojeće bušotine. U oba slučaja, dugotrajni integritet utisnih bušotina (do 1 000 godina) je ključni paramertar za geološko skladištenje CO2. Utisnu...

 15. Os poejos na boa cozinha portuguesa

  OpenAIRE

  Monteiro, Ana; Póvoa, Orlanda; Marinho, Sérgio; Rodrigues, Leandra; Monteiro, Patrícia

  2008-01-01

  O poejo (Mentha pulegium L.) e a hortelã-da-ribeira (Mentha cervina L.) também conhecida por poejo-fino e erva-peixeira, pertencem à família Lamiaceae (Labiadas) e têm uma longa história como ervas aromáticas e plantas medicinais na etnografia portuguesa. As duas espécies são autóctones do sudoeste da Península Ibérica (Estrelles et al., 2004), são plantas vivazes, estolhosas, com folhagem aromática e ocorrem, geralmente, em locais húmidos e encharcados, em valas, margens de linhas de água e ...

 16. O retorno do religioso na contemporaneidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Ribeiro Nunes

  2008-12-01

  Full Text Available O presente trabalho pretende analisar os novos modos de relação, entre a civilização e o sagrado, que emergem no contexto da contemporaneidade. Partindo principalmente das formulações freudianas e lacanianas sobre o tema, nosso objetivo primordial ao longo deste artigo é estabelecer parâmetros para compreender a ocorrência do "retorno ao sagrado no exato momento em que a humanidade enfrenta crises cada vez mais profundas e permanentes. Tal empreendimento nos permitirá verificar até que ponto o fortalecimento dos movimentos religiosos pode ser considerado como uma das conseqüências da queda dos referenciais que se realiza na contemporaneidade.

 17. Trombólise na embolia pulmonar

  OpenAIRE

  Rocha, Ana Carolina dos Santos Silva

  2011-01-01

  Introdução: A embolia pulmonar é uma condição clínica potencialmente letal em todos os grupos etários, pelo que é considerada uma emergência cardiovascular. O diagnóstico é difícil de estabelecer, pela pouca especificidade do quadro clínico, condicionando, diferentes prognósticos e riscos de mortalidade. O tratamento depende da apresentação clínica e a terapêutica trombolítica tem um papel decisivo na melhoria do outcome dos doentes, em situações seleccionadas. Objectivos: A actual revisão...

 18. Bullying: ato esburacado na angústia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria de Lourdes Soares Ornellas

  2012-04-01

  Full Text Available A noção de afeto está no campo do (desprazer, resultante de uma experiência afetiva de satisfação ou insatisfação, e que se manifesta nas necessidades do sujeito. Pode-se dizer que o afeto envolve a ambivalência de sentimentos, do mais agradável ao mais insuportável, e desempenha um papel estruturante para que o sujeito reencontre sua estrutura psíquica, exercendo uma ação mediadora e decisiva sobre a constituição do sujeito do desejo, orientando o seu projeto de vida, sua profissão, sua opção sexual, etc. Essa ambivalência de afetos deve ser exercitada na educação familiar e escolar, na fala e na escuta que o afeto (desprazeroso tem relevância e parece ser silenciado. O desprazer pode ser escandido pelos sintomas medo, depressão, irritabilidade, ansiedade, humilhação. Assim posto o bullying é também conhecido como a síndrome da humilhação. O objetivo da humilhação é a tentativa de destruição do sujeito; a perda da identificação revela um fantasma, na medida em que própria vítima se sente culpada por sofrer ou por estar sofrendo um ato esburacado porque uma das peças não é encontrada e, em lugar do encaixe, o que se mostra é um buraco, o que provoca a angústia entre quem perde e aquele que ganha. ABSTRACT: The notion of affect is thus in the field of (dis pleasure, resulting from an affective experience of satisfaction or dissatisfaction, and that manifests itself on the needs of the subject. You could say that the affection involves the ambivalence of feelings, the more enjoyable the more unbearable, and plays a structural role for the subject to rediscover his psychic structure, exerting a mediator and decisive action on the constitution of the subject of desire, directing the its design life, your profession, your sexual orientation, etc.. This ambivalence of feelings should be exercised in family education and school, talking and listening that affect (dis pleasure is relevant and appears to be

 19. LUZ, MELATONINA E ESTRESSE OXIDATIVO NA PISCICULTURA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias

  2013-12-01

  Full Text Available Em peixes, como nos mamíferos, partes do sistema nervoso estão envolvidas em mecanismos para regulação dos sistemas corporais em sintonia com o meio. O fotoperíodo é traduzido em informações fisiológicas a partir da secreção de melatonina.Parece não haver barreiras morfofisiológicas para esta indolamina, isto é, a melatonina perfunde-se rapidamente em cada célula do organismo e em alguns casos interage com receptores e membrana situados na superfície celular, e parece estar ligada à ingestão de alimentos, crescimento e atividade locomotora de peixes. São moléculas importantes metabolizando espécies reativas de oxigênio a produtos inativos e, portanto, reduzindo o dano oxidativo.Este trabalho tem por objetivo fazer um breve levantamento em artigos recentes sobre luminosidade, melatonina e o estresse oxidativo em peixes, e correlaciona-los com piscicultura. Concluímos que a luminosidade parece estar ligada a produção de melatonina, e esta molécula antioxidante, que favorece a redução do estresse oxidativo, parecem melhorar o desempenho na produção de peixes em criadouros. Palavras-chave: Melatonina, estresse oxidativo, piscicultura. DOI: http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v3n3p169-176

 20. Mercury's Na Exosphere from MESSENGER Data

  Science.gov (United States)

  Killen, Rosemary M.; Burger, M. H.; Cassidy, T. A.; Sarantos, M.; Vervack, R. J.; McClintock, W. El; Merkel, A. W.; Sprague, A. L.; Solomon, S. C.

  2012-01-01

  MESSENGER entered orbit about Mercury on March 18, 2011. Since then, the Ultraviolet and Visible Spectrometer (UWS) channel of MESSENGER's Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS) has been observing Mercury's exosphere nearly continuously. Daily measurements of Na brightness were fitted with non-uniform exospheric models. With Monte Carlo sampling we traced the trajectories of a representative number of test particles, generally one million per run per source process, until photoionization, escape from the gravitational well, or permanent sticking at the surface removed the atom from the simulation. Atoms were assumed to partially thermally accommodate on each encounter with the surface with accommodation coefficient 0.25. Runs for different assumed source processes are run separately, scaled and co-added. Once these model results were saved onto a 3D grid, we ran lines of sight from the MESSENGER spacecraft :0 infinity using the SPICE kernels and we computed brightness integrals. Note that only particles that contribute to the measurement can be constrained with our method. Atoms and molecules produced on the nightside must escape the shadow in order to scatter light if the excitation process is resonant-light scattering, as assumed here. The aggregate distribution of Na atoms fits a 1200 K gas, with a PSD distribution, along with a hotter component. Our models constrain the hot component, assumed to be impact vaporization, to be emitted with a 2500 K Maxwellian. Most orbits show a dawnside enhancement in the hot component broadly spread over the leading hemisphere. However, on some dates there is no dawn/dusk asymmetry. The portion of the hot/cold source appears to be highly variable.

 1. Mercury's Na Exosphere from MESSENGER data

  Science.gov (United States)

  Killen, Rosemary M.; Burger, M. H.; Cassidy, T. A.; Sarantos, M.; Vervack, R. J.; McClintock, W. E.; Merkel, A. W.; Sprague, A. L.; Solomon, S. C.

  2012-10-01

  MESSENGER entered orbit about Mercury on March 18, 2011. Since then, the Ultraviolet and Visible Spectrometer (UVVS) channel of MESSENGER's Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS) has been observing Mercury's exosphere nearly continuously. Daily measurements of Na brightness were fitted with non-uniform exospheric models. With Monte Carlo sampling we traced the trajectories of a representative number of test particles, generally one million per run per source process, until photoionization, escape from the gravitational well, or permanent sticking at the surface removed the atom from the simulation. Atoms were assumed to partially thermally accommodate on each encounter with the surface with accommodation coefficient 0.25. Runs for different assumed source processes are run separately, scaled and co-added. Once these model results were saved onto a 3D grid, we ran lines of sight from the MESSENGER spacecraft to infinity using the SPICE kernels and we computed brightness integrals. Note that only particles that contribute to the measurement can be constrained with our method. Atoms and molecules produced on the nightside must escape the shadow in order to scatter light if the excitation process is resonant-light scattering, as assumed here. The aggregate distribution of Na atoms fits a 1200 K gas, with a PSD distribution, along with a hotter component. Our models constrain the hot component, assumed to be impact vaporization, to be emitted with a 2500 K Maxwellian. Most orbits show a dawnside enhancement in the hot component broadly spread over the leading hemisphere. However, on some dates there is no dawn/dusk asymmetry. The hot portion of the source appears to be highly variable. The authors acknowledge support from NASA through the MESSENGER Participating Scientist Program and Planetary Atmospheres research grants.

 2. Sodium scandium diphosphate, NaScP2O7, isotypic with α-NaTi(IIIP2O7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdirad Žák

  2009-12-01

  Full Text Available Crystals of the title compound, NaScP2O7, were grown by a flux method. The crystal structure is isotypic with those of α-NaTiP2O7, NaYbP2O7 and NaLuP2O7, and is closely related to that of NaYP2O7. The structural set-up consists of a three-dimensional framework of P2O7 units that are corner-shared by ScO6 octahedra, forming tunnels running parallel to [010]. The Na atoms are situated in the tunnels and are surrounded by nine O atoms in a distorted environment.

 3. The naïve intuitive statistician: a naïve sampling model of intuitive confidence intervals.

  Science.gov (United States)

  Juslin, Peter; Winman, Anders; Hansson, Patrik

  2007-07-01

  The perspective of the naïve intuitive statistician is outlined and applied to explain overconfidence when people produce intuitive confidence intervals and why this format leads to more overconfidence than other formally equivalent formats. The naïve sampling model implies that people accurately describe the sample information they have but are naïve in the sense that they uncritically take sample properties as estimates of population properties. A review demonstrates that the naïve sampling model accounts for the robust and important findings in previous research as well as provides novel predictions that are confirmed, including a way to minimize the overconfidence with interval production. The authors discuss the naïve sampling model as a representative of models inspired by the naïve intuitive statistician. PMID:17638502

 4. Orbital-free molecular dynamics simulations of melting in $Na_{8}$ and $Na_{20} melting in steps

  CERN Document Server

  Aguado, A; Alonso, J A; Stott, M J; Aguado, Andres; Lopez, Jose M.; Alonso, Julio A.; Stott, Malcolm J.

  1999-01-01

  The melting-like transitions of Na8 and Na20 are investigated by extensive ab initio constant energy molecular dynamics simulations, using a variant of the Car-Parrinello method which employs an explicit electronic kinetic energy functional of the density, thus avoiding the use of one-particle orbitals. Several melting indicators are evaluated in order to determine the nature of the different transitions, and comparison with other theoretical calculations is made. Both Na8 and Na20 melt over a wide range of temperature. For Na8, a first transition is observed at approx. 110 K, between a rigid phase and a phase involving isomerization between the different permutational isomers of the ground state structure. The ``liquid'' phase is completely established at approx. 220 K. For Na20, three successive transitions are observed: the first phase transition, at approx. 110 K, is associated with isomerization transitions between those permutational isomers of the ground state structure which are obtained by interchang...

 5. Growth mechanism of NaClO3 and NaBrO3 crystals from aqueous solutions

  Indian Academy of Sciences (India)

  V Surender; N Arundhathi; K Kishan Rao

  2006-10-01

  A study of growth rates of NaClO3 and NaBrO3 has been carried out using a small growth cell by in situ observation. Normal growth rates of {100} faces of NaClO3 and {111} faces of NaBrO3 along $\\langle 110 \\rangle$ direction are measured under relatively high supersaturation ranging from 3–8%. In the initial stages of growth, {100}, {110} and {111} faces develop in NaClO3 and gradually all the faces are replaced by the {100} faces only. In the case of NaBrO3, mostly {111} faces develop with occasional occurrence of small {100} faces at the intersection of {111} faces. The growth mechanisms are investigated from growth rate vs supersaturation plots and from the observations of surface features. In the present supersaturation range, the growth mechanism appears to be due to two-dimensional growth mechanism.

 6. Problematika formaldehida v odpadnih vodah lesne industrije: Problem of waste effluents in wood industry - the possibilities of biological treatment:

  OpenAIRE

  Muck, Tadeja

  1999-01-01

  Wood industry does not pollute waters to a great extend, nevertheless we must be aware that the problem still exists. Waste effluents in wood industry contain very high portion of dangerous and toxic substance - formaldehyde. That is why it is inevitably vital to start with detailed analysis of waste effluents and with studies of possibilities of decontamination. Statistical analysis are showing that wood industry are not well aware of the fact how quickly the ecological balance can be destro...

 7. Návrh modelu mediálnej komunikácie lesných podnikov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lichý Ján

  2013-12-01

  Full Text Available Nowadays, forest enterprises are facing the persistent need for communication with media, while such situation was not common in the past. Thus, it is necessary to study the principles of media communication under special conditions of forestry, using phenomenological approach. The paper, based on the analysis of theoretical background of communication and media policy, proposes model of the forest enterprise presentation in media, including general principles of communication policy with special emphasis on its effectiveness in non-monetary terms. More specifically, the following issues are addresses in the paper: goal and objectives of media communication as well as basic characteristics of media communication. Then, the irreplaceable components of the model of forest enterprise media communication, including the enterprise communicator role, media communication tools and strategies, are proposed. Finally, the measures of effective media presentation of forest enterprises are discussed.

 8. Exercise and Na+-K+-ATPase on Skeletal Muscle%运动与骨骼肌Na+-K+-ATP酶

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  安志红; 陈静宁

  2007-01-01

  本文简要介绍了骨骼肌Na+-K+-ATP酶的分布和功能;概述了近年来急性运动、运动训练和低氧环境下运动与骨骼肌Na+-K+-ATP酶及其mRNA表达的研究概况;分析了运动中影响骨骼肌Na+-K+ATP酶的因素.

 9. Suzbijanja nezakonite trgovine opojnim drogama na međunarodnom planu s osvrtom na hrvatsko kazneno zakonodavstvo

  OpenAIRE

  Milivojević, Lana

  2009-01-01

  U tekstu se ukazuje na konstantnu aktualnost nezakonite trgovine drogom kao pojavnom obliku transnacionalnoga organiziranog kriminala. Radi ukazivanja na dugotrajnost problema vezanih uz opojne droge opisan je put međunarodnopravne regulacije vezane uz opojne droge od samih začetaka pa do danas. Također su navedene i odredbe hrvatskoga kaznenopravnog zakonodavstva koje reguliraju to područje, uz osvrt na pribavljene statističke podatke o kriminalitetu droga.

 10. The relation between aging, aortic NaF avidity and coronary artery NaF avidity: A NaF PET CT study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomberg, Björn; Thomassen, Anders; Hildebrandt, Malene;

  2013-01-01

  volunteers without traditional cardiovascular risk factors were prospectively assessed by Sodium 18-Fluoride (Na-18F) PET CT imaging. Global aortic uptake of Na-18F was determined by calculating the average aortic blood pool subtracted maximum standardized uptake value (cSUV) [maximum SUVaorta - mean...... SUVblood pool]. Global uptake of Na-18F in the coronary arteries was determined by calculating the average heart blood pool subtracted maximum SUV [maximum SUVheart - mean SUVblood pool]. Calculating regression and correlation coefficients summarized the data. Results: A strong linear relationship...

 11. Towards environmentally friendly Na-ion batteries: Moisture and water stability of Na2Ti3O7

  Science.gov (United States)

  Zarrabeitia, M.; Castillo-Martínez, E.; López Del Amo, J. M.; Eguía-Barrio, A.; Muñoz-Márquez, M. A.; Rojo, T.; Casas-Cabanas, M.

  2016-08-01

  We report here on the moisture and water stability of the promising Na-ion anode material Na2Ti3O7. Spontaneous Na+/H+ exchange is detected by PXRD after air exposure, forming solid solution compounds of the form Na2-xHxTi3O7 (0 techniques. Both mixed compositions crystallize in C2/m space group like H2Ti3O7, and therefore Na+/H+ exchange is found to involve a structural transition from AA stacking of [TiO6] layers to AB stacking sequence. The electrochemical behaviour of the mixed compositions vs. Na+/Na is studied as well as that of an electrode of pure Na2Ti3O7 prepared in water media. The water-processed electrode is shown to exhibit a superior cycling stability and therefore the results obtained highlight the potential of Na2Ti3O7 as a green, low cost anode material for NIBs.

 12. Non-magnetic insulator state in Na1CoO2 and phase separation of Na vacancies

  OpenAIRE

  de Vaulx, C.; Julien, M. -H.; Berthier, C.; Horvatic, M.; Bordet, P.; Simonet, V.; Chen, D. P.; Lin, C. T.

  2005-01-01

  Crystallographic, magnetic and NMR properties of a NaxCoO2 single crystal with x~1 are presented. We identify the stoichiometric Na1CoO2 phase, which is shown to be a non-magnetic insulator, as expected for homogeneous planes of Co3+ ions with S=0. In addition, we present evidence that, because of slight average Na deficiency, chemical and electronic phase separation leads to a segregation of Na vacancies into the well-defined, magnetic, Na0.8CoO2 phase. The importance of phase separation is ...

 13. Central role of the Na(+)-translocating NADH:quinone oxidoreductase (Na(+)-NQR) in sodium bioenergetics of Vibrio cholerae.

  Science.gov (United States)

  Steuber, Julia; Halang, Petra; Vorburger, Thomas; Steffen, Wojtek; Vohl, Georg; Fritz, Günter

  2014-12-01

  Vibrio cholerae is a Gram-negative bacterium that lives in brackish or sea water environments. Strains of V. cholerae carrying the pathogenicity islands infect the human gut and cause the fatal disease cholera. Vibrio cholerae maintains a Na(+) gradient at its cytoplasmic membrane that drives substrate uptake, motility, and efflux of antibiotics. Here, we summarize the major Na(+)-dependent transport processes and describe the central role of the Na(+)-translocating NADH:quinone oxidoreductase (Na(+)-NQR), a primary Na(+) pump, in maintaining a Na(+)-motive force. The Na(+)-NQR is a membrane protein complex with a mass of about 220 kDa that couples the exergonic oxidation of NADH to the transport of Na(+) across the cytoplasmic membrane. We describe the molecular architecture of this respiratory complex and summarize the findings how electron transport might be coupled to Na(+)-translocation. Moreover, recent advances in the determination of the three-dimensional structure of this complex are reported.

 14. Na+ and K+ levels in living cells: do they depend on the rate of outward transport of Na+?

  Science.gov (United States)

  Ling, G N; Ochsenfeld, M M

  1976-01-01

  At 25 degrees C, frog sartorius muslces rapidly gained Na+ and lost K+ in iodoacetamide and pure nitrogen. Beginning at normal levels, the concentrations of these ions in the cells reached those in the surrounding Ringer solution in 140 min. Yet during that time the Na+ efflux rate showed no sign of the slowing down demanded by Na-pump theory. The data support the view that maintenance and alterations of N1+ levels in frog muslce cells reflect adsorption on protein sites and the solubility property of bulk phase water and are independent of the rate at which Na+ leaves the cell surface. PMID:1088477

 15. Microhardness studies on as-grown faces of NaClO3 and NaBrO3 crystals

  Indian Academy of Sciences (India)

  K Kishan Rao; V Surender; B Saritha Rani

  2002-12-01

  Single crystals of NaClO3 and NaBrO3 are grown from their aqueous solutions at a constant temperature of 35°C by slow evaporation by using good quality seed crystals. Systematic microhardness studies are made on as-grown faces of these crystals at various loads. Typical cracks are observed at the corners of the impressions in NaClO3 whereas in addition to the cracks at the corners microcracks also appeared in NaBrO3 crystals around the impressions. The impressions formed in NaBrO3 are not very clear as in NaClO3, a possible mechanism for it is discussed. The work hardening index number () for both these crystals is around 1.6 suggesting that these are moderately harder samples. The hardness studies point out that NaBrO3 is harder than NaClO3 ( ≈ 100 kg/mm2), this could be due to strong inter ionic forces acting between Na–Br in NaBrO3 crystals. Using Gilman’s empirical relation, hardness values are calculated from the values of elastic constants (44) and are found to be close to the experimental results.

 16. Impact of childhood stress on psychopathology Impacto de estresse na infância na psicopatologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Brietzke

  2012-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Advances in our knowledge of mental disorder (MD genetics have contributed to a better understanding of their pathophysiology. Nonetheless, several questions and doubts persist. Recent studies have focused on environmental influences in the development of MDs, and the advent of neuroscientific methodologies has provided new perspectives. Early life events, such as childhood stress, may affect neurodevelopment through mechanisms such as gene-environment interactions and epigenetic regulation, thus leading to diseases in adulthood. The aim of this paper is to review the evidence regarding the role of the environment, particularly childhood stress, in the pathophysiology of MD. METHODOLOGY: We reviewed articles that evaluated environmental influences, with a particular focus on childhood trauma, brain morphology, cognitive functions, and the development of psychopathology and MD. RESULTS AND CONCLUSION: MRI studies have shown that exposure to trauma at an early age can result in several neurostructural changes, such as the reduction of the hippocampus and corpus callosum. Cognitive performance and functioning are also altered in this population. Finally, childhood stress is related to an increased risk of developing MD such as depression, bipolar disorder, schizophrenia and substance abuse. We conclude that there is robust evidence of the role of the environment, specifically adverse childhood experiences, in various aspects of MD.OBJETIVO: Avanços no conhecimento da genética dos transtornos mentais (TM contribuíram para um melhor entendimento de suas bases fisiopatológicas. No entanto, dúvidas e questões ainda persistem. Estudos recentes têm se concentrado nas influências do ambiente no desenvolvimento de TM, e o advento de metodologias neurocientíficas oferece novas perspectivas. Eventos precoces de vida, como estresse na infância, podem ser capazes de alterar o neurodesenvolvimento através de mecanismos como intera

 17. A ética na empresa : qual o papel da ética na empresa

  OpenAIRE

  Lima, João Manuel Ribeiro

  2014-01-01

  Com o intento de analisar e desenvolver qual o papel da ética na empresa, esta dissertação desenvolve-se com objetivo de demonstrar que a ética não é instrumental à empresa, não se restringe a uma ferramenta de gestão. Nesse sentido, para a análise desta questão, considero que é importante definir o que é uma empresa. Como tal, a análise começa por se centrar na teoria económica da firma mostrando as suas principais características e os seus limites. Contudo, há uma questão fundamental que...

 18. North America and South America (NA-SA) neuropathy project.

  Science.gov (United States)

  Pasnoor, Mamatha; Nascimento, Osvaldo J M; Trivedi, Jaya; Wolfe, Gil I; Nations, Sharon; Herbelin, Laura; de Freitas, M G; Quintanilha, Giseli; Khan, Saud; Dimachkie, Mazen; Barohn, Richard

  2013-08-01

  Peripheral neuropathy is a common neurological disorder. There may be important differences and similarities in the diagnosis of peripheral neuropathy between North America (NA) and South America (SA). Neuromuscular databases were searched for neuropathy diagnosis at two North American sites, University of Kansas Medical Center and University of Texas Southwestern Medical Center, and one South American site, Federal Fluminense University in Brazil. All patients were included into one of the six major categories: immune-mediated, diabetic, hereditary, infectious/inflammatory, systemic/metabolic/toxic (not diabetic) and cryptogenic. A comparison of the number of patients in each category was made between North America and South America databases. Total number of cases in North America was 1090 and in South America was 1034 [immune-mediated: NA 215 (19.7%), SA 191 (18%); diabetic: NA 148 (13.5%), SA 236 (23%); hereditary: NA 292 (26.7%), SA 103 (10%); infectious/inflammatory: NA 53 (4.8%), SA 141 (14%); systemic/metabolic/toxic: NA 71 (6.5%), SA 124 (12%); cryptogenic: NA 311 (28.5%), SA 239 (23%)]. Some specific neuropathy comparisons were hereditary neuropathies [Charcot-Marie-Tooth (CMT) cases] in NA 246/292 (84.2%) and SA 60/103 (58%); familial amyloid neuropathy in SA 31/103 (30%) and none in NA. Among infectious neuropathies, cases of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) neuropathy in SA were 36/141(25%), Chagas disease in SA were 13/141(9%) and none for either in NA; cases of neuropathy due to leprosy in NA were 26/53 (49%) and in SA were 39/141(28%). South American tertiary care centers are more likely to see patients with infectious, diabetic and hereditary disorders such as familial amyloid neuropathies. North American tertiary centers are more likely to see patients with CMT. Immune neuropathies and cryptogenic neuropathies were seen equally in North America and South America.

 19. Paisagismo e modernidade na europa na década de 1920

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Euler Sandeville Júnior

  2007-12-01

  Full Text Available Experiências formais realizadas a partir do final da Primeira Guerra deram novo impulso à reformulação das concepções então correntes para os jardins. Notamos algumas tendências contrastantes que coexistiam nessa época: uma, então dominante, representada por um ambiente profissional respondendo a uma demanda particular e do Estado, de caráter conservador e nacionalista, outras, de renovação, representadas por paisagistas e por arquitetos de alguma forma vinculados às vanguardas. O objetivo deste trabalho é destacar duas tendências modernizantes atuando na produção paisagística na Europa dos anos de 1920. Uma delas, desenvolvida por paisagistas e arquitetos, mostra forte influência do cubismo e do expressionismo, convergindo para o art déco, dotada de forte conotação decorativa. Gabriel Guevrekian e Robert Mallet-Stevens, são alguns dos representantes dessa tendência. Outra tendência modernizante deve-se à atuação de representantes do nascente movimento moderno em arquitetura, tanto em sua abordagem dos jardins como também nos conceitos que empregaram na criação de espaços externos. Entre a ampla gama de experiências nesse sentido, vêem-se as posturas bem diversas apresentadas por arquitetos como Le Corbusier e Erik Gunnar Asplund.

 20. Synthesis and Structure of 1D Na6 Cluster Chain with Short Na-Na Distance: Organic like Aromaticity in Inorganic Metal Cluster

  CERN Document Server

  Khatua, S; Chattaraj, P K; Roy, D R; Bhattacharjee*, Manish; Chattaraj*, Pratim K.; Khatua, Snehadrinarayan; Roy, Debesh R.

  2006-01-01

  A unique 1D chain of sodium cluster containing (Na6) rings stabilized by a molybdenum containing metalloligand has been synthesized and characterized. DFT calculations show striking resemblance in their aromatic behaviour with the corresponding hydrocarbon analogues

 1. Thermochemistry in the systems Na-O-C, Na-Al-O-C and Na-C-N with respect to interactions of oxygen, carbon and nitrogen in sodium

  International Nuclear Information System (INIS)

  The results of three systematic thermochemical calculations (Na-O-C, Na-Al-O-C, and Na-N-C) are presented. The results are the basis for further calculations, for example in the system Na-O-N-C. Data and method of calculations are shown with tables. Results are given with ten detailed figures of the systems at various temperatures

 2. Transepithelial Na+ transport and the intracellular fluids: a computer study.

  Science.gov (United States)

  Civan, M M; Bookman, R J

  1982-01-01

  Computer simulations of tight epithelia under three experimental conditions have been carried out, using the rheogenic nonlinear model of Lew, Ferreira and Moura (Proc. Roy. Soc. London. B 206:53-83, 1979) based largely on the formulation of Koefoed-Johnsen and Ussing (Acta Physiol. Scand. 42: 298-308. 1958). First, analysis of the transition between the short-circuited and open-circuited states has indicated that (i) apical Cl- permeability is a critical parameter requiring experimental definition in order to analyze cell volume regulation, and (ii) contrary to certain experimental reports, intracellular Na+ concentration (ccNa) is expected to be a strong function of transepithelial clamping voltage. Second, analysis of the effects of lowering serosal K+ concentration (csK) indicates that the basic model cannot simulate several well-documented observations; these defects can be overcome, at least qualitatively, by modifying the model to take account of the negative feedback interaction likely to exist between the apical Na+ permeability and ccNa. Third, analysis of the strongly supports the concept that osmotically induced permeability changes in the apical intercellular junctions play a physiological role in conserving the body's stores of NaCl. The analyses also demonstrate that the importance of Na+ entry across the basolateral membrane is strongly dependent upon transepithelial potential, cmNa and csK; under certain conditions, net Na+ entry could be appreciably greater across the basolateral than across the apical membrane. PMID:7057462

 3. Transepithelial Na+ transport and the intracellular fluids: a computer study.

  Science.gov (United States)

  Civan, M M; Bookman, R J

  1982-01-01

  Computer simulations of tight epithelia under three experimental conditions have been carried out, using the rheogenic nonlinear model of Lew, Ferreira and Moura (Proc. Roy. Soc. London. B 206:53-83, 1979) based largely on the formulation of Koefoed-Johnsen and Ussing (Acta Physiol. Scand. 42: 298-308. 1958). First, analysis of the transition between the short-circuited and open-circuited states has indicated that (i) apical Cl- permeability is a critical parameter requiring experimental definition in order to analyze cell volume regulation, and (ii) contrary to certain experimental reports, intracellular Na+ concentration (ccNa) is expected to be a strong function of transepithelial clamping voltage. Second, analysis of the effects of lowering serosal K+ concentration (csK) indicates that the basic model cannot simulate several well-documented observations; these defects can be overcome, at least qualitatively, by modifying the model to take account of the negative feedback interaction likely to exist between the apical Na+ permeability and ccNa. Third, analysis of the strongly supports the concept that osmotically induced permeability changes in the apical intercellular junctions play a physiological role in conserving the body's stores of NaCl. The analyses also demonstrate that the importance of Na+ entry across the basolateral membrane is strongly dependent upon transepithelial potential, cmNa and csK; under certain conditions, net Na+ entry could be appreciably greater across the basolateral than across the apical membrane.

 4. Risbjerg: SF vandt valgkampen, NA og R tabte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november......ANALYSE: Endnu engang flyttede en valgkamp for alvor stemmer. SF gik undervejs 27 pct. frem, mens NA gik 34 pct. tilbage og R 26 pct. Udgivelsesdato: 25. november...

 5. UTJECAJ NEKIH ČIMBENIKA NA KVALITETU GEOMAGNETSKIH MJERENJA

  OpenAIRE

  Gregl, Tihomir

  1998-01-01

  S razvojem konstrukcije magnetometara povećala se njihova osjetljivost. Time je omogućeno mjerenje i slabijeg intenziteta magnetskog polja Zemlje (tzv, korisni signal), ali je na kvalitetu rezultata mjerenja povećan utjecaj raznih čimbenika (tzv. šum smetnji). Zbog toga se pristupilo analizi utjecaja nekih čimbenika na kvalitetu mjerenja.

 6. Transmission channels through Na and Al atom wire

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kobayashi, N.; Brandbyge, Mads; Tsukada, M.

  1999-01-01

  First-principles calculations of the transmission channels of single-atom-width Na and Al atom wires bridged between metallic jellium electrodes are presented. For the Na wire, a single channel contributes to the conduction with an almost full quantization value, 2e(2)/h. The conductance...

 7. The pea gene NA encodes ent-kaurenoic acid oxidase.

  Science.gov (United States)

  Davidson, Sandra E; Elliott, Robert C; Helliwell, Chris A; Poole, Andrew T; Reid, James B

  2003-01-01

  The gibberellin (GA)-deficient dwarf na mutant in pea (Pisum sativum) has severely reduced internode elongation, reduced root growth, and decreased leaflet size. However, the seeds develop normally. Two genes, PsKAO1 and PsKAO2, encoding cytochrome P450 monooxygenases of the subfamily CYP88A were isolated. Both PsKAO1 and PsKAO2 had ent-kaurenoic acid oxidase (KAO) activity, catalyzing the three steps of the GA biosynthetic pathway from ent-kaurenoic acid to GA(12) when expressed in yeast (Saccharomyces cerevisiae). In addition to the intermediates ent-7alpha-hydroxykaurenoic acid and GA(12)-aldehyde, some additional products of the pea KAO activity were detected, including ent-6alpha,7alpha-dihydroxykaurenoic acid and 7beta-hydroxykaurenolide. The NA gene encodes PsKAO1, because in two independent mutant alleles, na-1 and na-2, PsKAO1 had altered sequences and the five-base deletion in PsKAO1 associated with the na-1 allele cosegregated with the dwarf na phenotype. PsKAO1 was expressed in the stem, apical bud, leaf, pod, and root, organs in which GA levels have previously been shown to be reduced in na plants. PsKAO2 was expressed only in seeds and this may explain the normal seed development and normal GA biosynthesis in seeds of na plants.

 8. Sepsis does not alter red blood cell glucose metabolism or Na+ concentration: A 2H-, 23Na-NMR study

  International Nuclear Information System (INIS)

  The effects of sepsis on intracellular Na+ concentration ([Na+]i) and glucose metabolism were examined in rat red blood cells (RBCs) by using 23Na- and 2H-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Sepsis was induced in 15 halothane-anesthetized female Sprague-Dawley rats by using the cecal ligation and perforation technique; 14 control rats underwent cecal manipulation without ligation. The animals were fasted for 36 h, but allowed free access to water. At 36 h postsurgery, RBCs were examined by 23Na-NMR by using dysprosium tripolyphosphate as a chemical shift reagent. Human RBCs from 17 critically ill nonseptic patients and from 7 patients who were diagnosed as septic were also examined for [Na+]i. Five rat RBC specimens had [Na+]i determined by both 23Na-NMR and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES). For glucose metabolism studies, RBCs from septic and control rats were suspended in modified Krebs-Henseleit buffer containing [6,6-2H2]glucose and examined by 2H-NMR. No significant differences in [Na+]i or glucose utilization were found in RBCs from control or septic rats. There were no differences in [Na+]i in the two groups of patients. The [Na+]i determined by NMR spectroscopy agreed closely with measurements using ICP-AES and establish that 100% of the [Na+]i of the RBC is visible by NMR. Glucose measurements determined by 2H-NMR correlated closely (correlation coefficient = 0.93) with enzymatic analysis. These studies showed no evidence that sepsis disturbed RBC membrane function or metabolism

 9. Sepsis does not alter red blood cell glucose metabolism or Na+ concentration: A 2H-, 23Na-NMR study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hotchkiss, R.S.; Song, S.K.; Ling, C.S.; Ackerman, J.J.; Karl, I.E. (Washington Univ. School of Medicine, St. Louis (USA))

  1990-01-01

  The effects of sepsis on intracellular Na+ concentration ((Na+)i) and glucose metabolism were examined in rat red blood cells (RBCs) by using 23Na- and 2H-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Sepsis was induced in 15 halothane-anesthetized female Sprague-Dawley rats by using the cecal ligation and perforation technique; 14 control rats underwent cecal manipulation without ligation. The animals were fasted for 36 h, but allowed free access to water. At 36 h postsurgery, RBCs were examined by 23Na-NMR by using dysprosium tripolyphosphate as a chemical shift reagent. Human RBCs from 17 critically ill nonseptic patients and from 7 patients who were diagnosed as septic were also examined for (Na+)i. Five rat RBC specimens had (Na+)i determined by both 23Na-NMR and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES). For glucose metabolism studies, RBCs from septic and control rats were suspended in modified Krebs-Henseleit buffer containing (6,6-2H2)glucose and examined by 2H-NMR. No significant differences in (Na+)i or glucose utilization were found in RBCs from control or septic rats. There were no differences in (Na+)i in the two groups of patients. The (Na+)i determined by NMR spectroscopy agreed closely with measurements using ICP-AES and establish that 100% of the (Na+)i of the RBC is visible by NMR. Glucose measurements determined by 2H-NMR correlated closely (correlation coefficient = 0.93) with enzymatic analysis. These studies showed no evidence that sepsis disturbed RBC membrane function or metabolism.

 10. Vpliv Kariernega centra UM FOV na kariero študenta

  OpenAIRE

  Gorjanc, Petra

  2016-01-01

  Trg dela in spremembe, ki so povezane z njim, študente že v času študija spodbujajo k načrtovanju njihovih karier, saj se v današnjem svetu številni diplomanti ob prehodu na trg dela soočijo z dejstvom, da je konkurenca med mladimi iskalci zaposlitve neizprosna. Za enostavnejši prehod študentov na trg dela na visokošolskih zavodih skrbijo karierni centri, ki študentom v času študija pomagajo pri razvoju njihovih karier, jih spodbujajo pri pridobivanju novih znanj ter obveščajo o novostih na t...

 11. The New Readout System of the NA62 LKr Calorimeter

  CERN Document Server

  Ceccucci, A; Farthouat, P; Lamanna, G; Rouet, J; Ryjov, V; Venditti, S

  2015-01-01

  The NA62 experiment [1] at CERN SPS (Super Proton Synchrotron) accelerator aims at studying Kaon decays with high precision. The high resolution Liquid Krypton (LKr) calorimeter, built for the NA48 [2] experiment, is a crucial part of the photon-veto system; to cope with the demanding NA62 re- quirements,itsback-endelectron icshadtobecompletelyrenewed. The new readout system is based on the Calorimeter REAdout Module (CREAM) [3], a 6U VME board whose design and pro- duction was sub-contracted to CAEN [4], with CERN NA62 group continuously supervising the de velopment and production phase. The first version of the board was delivered by the manufacturer in March 2013 and, as of June 2014, the full board production is ongoing. In addition to describing the CREAM board, all aspects of the new LKr readout system, including its integration within the NA62 TDAQ scheme, will be treated.

 12. Probabilidades de ruína e o modelo binomial

  OpenAIRE

  Jerónimo, Isabel Brandão

  2004-01-01

  Mestrado em Ciências Actuariais Nesta dissertação, vamos apresentar o modelo binomial composto em tempo discreto e calcular probabilidades de ruína. Do ponto de vista da probabilidade de ruína em tempo finito, em vez de ter em linha de conta o instante temporal em que a ruína ocorre, estudamos a probabilidade da ruína ocorrer na n-ésima indemnizacão e o número de indem¬nizações ocorridas durante o período de recuperação do processo de risco. O nosso objectivo e, não só, obter resultados nu...

 13. Status of the KIMS-NaI experiment

  CERN Document Server

  Kim, Kyungwon

  2015-01-01

  KIMS-NaI is a direct detection experiment searching for Weakly Interacting Massive Particles (WIMP) via their scattering off of nuclei in a NaI(Tl) crystal. The KIMS-NaI collaboration has carried out tests of six crystals in the Yangyang underground laboratory in order to develope low-background NaI(Tl) crystals. Studies of internal backgrounds crystals have been performed with the goal of reducing backgrounds levels to 1 dru at 2 keV. Pulse shape discrimination (PSD) capabilities were also investigated for distinguishing between WIMP nuclear recoil signals and electron recoil backgrounds. The PSD analysis was applied to underground data with one low background NaI(Tl) detector and the evaluation of WIMP mass limit is ongoing.

 14. Vliv motorických schopností a antropometrických měr na úspěšnost v závodech u 11 a 12letých hráček tenisu The influence of tennis motor abilities and anthropometric measures on the competition successfulness of 11 and 12 year-old female tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2005-02-01

  Full Text Available Soubor 75 mladých hráček tenisu ve věku 11 a 12 let byl zahrnut do výzkumného projektu s cílem zjistit vliv vybraných antropometrických údajů a tenisových motorických dovedností na úspěšnost v soutěžích mladých tenisových hráčů. Vybrané tenisové motorické proměnné zahrnují: sílu svalů paží a ramen, sílu nohou, opakovanou sílu trupu, rychlost pohybu, rychlost střídavého pohybu rukou, ohebnost zad, hbitost a koordinaci ruka – oko. Výsledky regresní analýzy antropometrických měr odhalují statisticky významné spojení s kritérii proměnných (0,36. Skupina predikčních proměnných může vysvětlit 13% rozdílnost kritérií proměnných. To stejné se aplikuje na tenisové motorické proměnné, u kterých je důležitá hodnota poněkud bližší, dosahuje 0,64, zatímco systém prediktorů vysvětluje 41% rozdílnost kritérií proměnných. Tři proměnné z antropometrických měr (obvod lýtka, tělesná váha, břišní kožní řasa vysvětlují kritérium proměnné se statistickou významností. Mezi již výše zmíněné tenisové motorické proměnné patří běh na 2 400 metrů, který se používá pro měření vytrvalosti v běhu, a běh na 5 metrů, který se používá pro meření rychlosti pohybu. A sample of 75 young female tennis players, aged 11 and 12, was included in a research project aimed at establishing the influence of selected anthropometric measures and tennis motor abilities on the competition successfulness of young tennis players. The selected tennis motor variables include: the muscular power of arms and shoulders, elastic power of the legs, repetitive strength of the trunk, speed of movement, speed of alternative movements with the arm, flexibility of the back, agility, and hand-eye coordination. The results of regression analysis of anthropometric measures reveal a statistically significant connection with the criterion variable (0.36. The system of

 15. Absorto na ação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Fried

  2010-07-01

  Full Text Available O filme Zidane, um retrato do século XXI, de Douglas Gordon e Philippe Parreno (2006 pertence à tradição de absorção que desempenhou um papel crucial na evolução da arte moderna. O autor explora a tensão entre absorção e teatralidade - central tanto para a pintura francesa do século XVIII como para a fotografia dos séculos XX e XXI - e tira conseqüências estéticas e filosóficas do filme que retrata, ao longo de todos os noventa minutos de uma partida de futebol, o meio-campista francês Zinedine Zidane.Zidane, a 21st Century Portrait, a film by Douglas Gordon and Philippe Perreno, belongs to the absorptive tradition that has played a central role in the evolution of modern art. The author explores the tension between absorption and theatricality - crucial to 18th century French art as well as to 20th and 21th century photography - and draws aesthetic and philosophical consequences of this film that depicts, throughout all the 90 minutes of a soccer match, the French midfielder Zinedine Zidane.

 16. Endurance testing with Li/Na electrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ong, E.T.; Remick, R.J.; Sishtla, C.I. [Institute of Gas Technology, Des Plaines, IL (United States)

  1996-12-31

  The Institute of Gas Technology (IGT), under subcontract to M-C Power Corporation under DOE funding, has been operating bench-scale fuel cells to investigate the performance and endurance issues of the Li/Na electrolyte because it offers higher ionic conductivity, higher exchange current densities, lower vapor pressures, and lower cathode dissolution rates than the Li/K electrolyte. These cells have continued to show higher performance and lower decay rates than the Li/K cells since the publication of our two previous papers in 1994. In this paper, test results of two long-term 100-cm{sup 2} bench scale cells are discussed. One cell operated continuously at 160 mA/cm{sup 2} for 17,000 hours with reference gases (60H{sub 2}/20CO{sub 2}/20H{sub 2}O fuel at 75% utilization and 30CO{sub 2}/70 air oxidant humidified at room temperature at 50% utilization). The other cell operated at 160 mA/cm{sup 2} for 6900 hours at 3 atm with system gases (64H{sub 2}/16CO{sub 2}/20H{sub 2}O at 75% utilization and an M-C Power system-defined oxidant at 40% utilization). Both cells have shown the highest performance and longest endurance among IGT cells operated to date.

 17. A Avaliacäo na Narrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Azambuja Lira

  2008-04-01

  Full Text Available Neste trabalho pretendo analisar e discutir o papel da avaliação na narrativa de acordo com o modelo de Labov A avaliação segundo Labov e Waletzky (1967 e Labov (1972 a uma suspensão da ação básica da narrativa que tem por finalidade informar sobre a carga dramática ou o clima emocional da situação, eventos e protagonistas. E, segundo Labov, a razão de ser da narrativa, o meio que o narrador tem de indicar porque a estória e digna de ser narrada. Com a avaliação o narrador pode também enfatizar mais certos eventos do que outros e aumentar a sua influência no desenrolar dos eventos. A avaliação é um dos elementos estruturais da narrativa. Labov (1972:359-360 define a narrativa como "um metodo de recapitulação de experiências passadas Combinando uma sequência verbal de oracões a sequência de eventos que (segundo se infere ocorreram efetivamente." Os outros elementos estruturais da narrativa são: sínopse onde temos os eventos mais salientes da narrativa de uma forma resumida.

 18. The NA48 LKr calorimeter readout electronics

  CERN Document Server

  Gianoli, A; Barr, C; Brodier-Yourstone, P; Buchholz, P; Ceccucci, Augusto; Cerri, C; Chlopik, A; Constantini, F; Fantechi, R; Formenti, F; Funk, W; Giudici, Sergio; Gorini, B; Guzik, J A; Hallgren, Björn I; Kozhevnikov, Yu; Iwansky, W; de La Taille, C; Lacourt, A; Laverrière, G C; Ljuslin, C; Mannelli, I; Martin-Chassard, G; Martini, M; Papi, A; Seguin-Moreau, N; Sozzi, M; Tarlé, J C; Velasco, M; Vossnack, O; Wahl, H; Ziolkowski, M

  2000-01-01

  The NA48 experiment at the CERN SPS accelerator is making a measurement of the direct CP violation parameter epsilon '/ epsilon by comparing the four rates of decay of K/sub S/ and K/sub L/ into 2 pi /sup 0/ and pi /sup +/ pi /sup -/. To reconstruct the decays into 2 pi /sup 0/ the information from the almost 13500 channels of a quasi-homogeneous liquid krypton electromagnetic calorimeter is used. The readout electronics of the calorimeter has been designed to provide a dynamic range from a few MeV to about 50 GeV energy deposition per cell, and to sustain a high rate of incident particles. The system is made by cold charge preamplifiers (working at 120 degrees K), low-noise fast shapers followed by digitizer electronics at 40 MHz sampling rate that employs a gain switching technique to expand the dynamic range, where the gain can be selected for each sample individually (i.e. every 25 ns). To reduce the amount of data collected the system contains a zero suppression circuit based on halo expansion. (12 refs)...

 19. Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer

  NARCIS (Netherlands)

  Witteveen, L.M.; Goris, Margriet; Lie, R.; Ingram, V.J.

  2016-01-01

  This document reports on the development of a prototype Digital Farmer Field School (DFFS) called Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer (“Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer”). The DFFS provides an ICT-based alternative to traditional agricultural extension. More specifically, it offers a

 20. Čagalj (Canis aureus L.) na poluotoku Pelješcu (južna Dalmacija, Hrvatska)

  OpenAIRE

  Krofel, M.

  2007-01-01

  Rad donosi rezultate istraživanja čagljeva na poluotoku Pelješcu. Prisutnost čagljeva potvrđena je na većem dijelu poluotoka, a najviše ih je zabilježeno u središnjem dijelu. Sadržaj izmeta pokazuje raznolik sastav ishrane čagljeva.

 1. Thermodiffusive behaviour of NaCl and KCl aqueous solutions a model for the Na-K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  In NaCl and KCl aqueous nonisothermal solutions K+ inverts its sense of migration within the physiological concentration range; Na+ behaves similarly at much lower concentrations. These findings are discussed in relation to solute induced modifications of water structure and of their influence on thermal diffusion. A possible evolutionary model of a thermodiffusive mechanism for the sodium potassium pump is also suggested

 2. Scintillation efficiency measurement of Na recoils in NaI(Tl) below the DAMA/LIBRA energy threshold

  CERN Document Server

  Xu, Jingke; Calaprice, Frank; Westerdale, Shawn; Froborg, Francis; Suerfu, Burkhant; Alexander, Thomas; Aprahamian, Ani; Back, Henning O; Casarella, Clark; Fang, Xiao; Gupta, Yogesh K; Ianni, Aldo; Lamere, Edward; Lippincott, W Hugh; Liu, Qian; Lyons, Stephanie; Siegl, Kevin; Smith, Mallory; Tan, Wanpeng; Kolk, Bryant Vande

  2015-01-01

  The dark matter interpretation of the DAMA modulation signal depends on the NaI(Tl) scintillation efficiency of nuclear recoils. Previous measurements for Na recoils have large discrepancies, especially in the DAMA/LIBRA modulation energy region. We report a quenching effect measurement of Na recoils in NaI(Tl) from 3keV$_{\\text{nr}}$ to 52keV$_{\\text{nr}}$, covering the whole DAMA/LIBRA energy region for light WIMP interpretations. By using a low-energy, pulsed neutron beam, a double time-of-flight technique, and pulse-shape discrimination methods, we obtained the most accurate measurement of this kind for NaI(Tl) to date. The results differ significantly from the DAMA reported values at low energies, but fall between the other previous measurements. We present the implications of the new quenching results for the dark matter interpretation of the DAMA modulation signal.

 3. Efeito do corte como dano mecânico na qualidade e na fisiologia de mamões 'golden'

  OpenAIRE

  Jaqueline Visioni Tezotto; Angelo Pedro Jacomino; Ana Elisa de Godoy; Elaine Costa Cerqueira-Pereira; Camilla Zanotti Gallon

  2011-01-01

  A redução na qualidade pós-colheita do mamão deve-se em grande parte aos danos mecânicos, especialmente àqueles do tipo corte. O objetivo deste trabalho foi reproduzir este dano mecânico e avaliar os efeitos do número de cortes na qualidade e na fisiologia pós-colheita de mamões 'Golden'. Os cortes foram obtidos com o uso de uma lâmina de aço de 30 mm de comprimento e 5 mm de profundidade. Os tratamentos consistiram na reprodução de 1 a 4 cortes na região mediana dos frutos. Mamões sem cortes...

 4. Corrosion Behaviours of Copper Alloy in Solutions Containing Na2SO4 and NaCl with Different Concentrations

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  Potentiodynamic polarisation, potential-time measurements, X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (IR)have been used to investigate the effect of different concentrations of Na2SO4 in the absence and presence of NaCl,on the corrosion of Cu-alloy. The electrochemical measurements showed that the increase of Na2SO4 concentration led to increase the corrosion current density of Cu alloy and vice versa. The presence of NaCl shifted the potential to more cathodic potential, which had a great influence on the protectiveness of the Cu oxide layer formed on the surface in presence of Na2SO4. The spectrometric measurements indicated the constituents of the film formed on the alloy surface were mainly Cu2O, in addition to the oxides, NiO and Fe2O3, which were traced by XRD analysis.

 5. Thermochemistry in the systems Na-O-C, Na-Al-O-C and Na-C-N with respect to interactions of oxygen, carbon and nitrogen in sodium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thermochemical calculations have been performed in the systems Na-O-C, Na-Al-O-C and Na-C-N. Metallurgical phase diagrams are presented in the temperature range 700 K-1100 K. At T >= 932 K Na2CO3 can be in equilibrium with sodium and strong interactions between dissolved carbon and oxygen are therefore expected. This conclusion agrees with experimental results of Ainsley et al. If Al2O3 or Al is added to the system, the field of existence of sodium is limited by NaAlO2 and graphite, while Na2O, Na2CO3 and Al2O3 cannot be in equilibrium with Na anymore. If the carbon activities are high enough, Al4C3 is stable in sodium even in the presence of NaAlO2. Measurements of the carbon solubility in which alumina crucibles are used can therefore result in too high solubilities because of formation of Al4C3. The system Na-C-N is described in the temperature range 800 K-1000 K taking into account Na3N, NaCN and Na2NCN. Nitrogen pressures larger than about 1 atm result in Na/Na2NCN equilibria if saturation of the sodium is achieved. This might be a reason for the extremely low solubility of nitrogen in sodium in contrast to nitrogen in Lithium, where the terminal solubility is determined by Li3N. (orig.)

 6. Texturization of monocrystalline silicon with Na2CO3/NaHCO3 solution%使用Na2CO3/NaHCO3体系进行单晶硅制绒

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张启华; 汤俊琪; 满石清

  2013-01-01

  The conversion efficiency of solar cell could be improved by reducing the reflectivity of solar panel by texturing the panel surface. In this study, the surfaces of monocrystalline silicon chips, a common type of solar panel, were texturized with Na2CO3, NaHCO3 and Na2CO3/NaHCO3 solution. The morphology and reflectivity of the texturized surfaces were characterized with scanning electron microscope (SEM) and UV-Vis spectrophotometer, respectively, and the effects of solution concentration, solution composition and reaction time on the reflectivity of the texturized surfaces were studied. The results show that a texturized surface with a reflectivity of 15.22% can be prepared by immersing the silicon chip in the Na2CO3/NaHCO3 solution containing 12wt% Na2CO3 and 1.2wt% for 10 minutes at 85 ℃.%通过单晶硅表面制绒可以降低太阳能电池面板对光的反射率进而提高电池的转化效率.利用Na2CO3、NaHCO3和Na2CO3/NaHCO3溶液进行了单晶硅表面制线,并利用扫描电子显微镜和紫外/可见光光度计对所得绒面的形貌及反色率分别进行了分析.研究了溶液浓度、溶液组成及反应时间等因素对所制单晶硅绒面反射率的影响.结果表明:在Na2CO3∶NaHCO3质量比为10∶1,反应温度为85℃,反应时间为10 min时,可获得反射率为15.22%的绒面.

 7. Preparation of Al-La Master Alloy by Thermite Reaction in NaF-NaCl-KCl Molten Salt

  Science.gov (United States)

  Jang, Poknam; Li, Hyonmo; Kim, Wenjae; Wang, Zhaowen; Liu, Fengguo

  2015-05-01

  A NaF-NaCl-KCl ternary system containing La2O3 was investigated for the preparation of Al-La master alloy by the thermite reaction method. The solubility of La2O3 in NaF-NaCl-KCl molten salt was determined by the method of isothermal solution saturation. Inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy and x-ray diffraction (XRD) analyses were used to consider the content of La2O3 in molten salt and the supernatant composition of molten salt after dissolution of La2O3, respectively. The results showed that the content of NaF had a positive influence on the solubility of La2O3 in NaF-NaCl-KCl molten salts, and the solubility of La2O3 could reach 8.71 wt.% in molten salts of 50 wt.%NaF-50 wt.% (44 wt.%NaCl + 56 wt.%KCl). The XRD pattern of cooling molten salt indicated the formation of LaOF in molten salt, which was probably obtained by the reaction between NaF and La2O3. The kinetic study showed that the thermite reaction was in accord with a first-order reaction model. The main influence factors on La content in the Al-La master alloy product, including molten salt composition, amount of Al, concentration of La2O3, stirring, reduction time and temperature, were investigated by single-factor experimentation. The content of La in the Al-La master alloy could be reached to 10.1 wt.%.

 8. Thermodynamics of the NaCl–KCl system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Highlights: • The complementary methods of DSC, DTA, DROP and XRD analyses were used. • The heat capacity of solid phase of the NaCl–KCl mixtures was measured. • The heat capacity of liquid phase of the 50NaCl–50KCl mixture was obtained. • The enthalpy of fusion and solid solution formation were determined. • The thermodynamic functions of the 50NaCl–50KCl mixture were calculated. - Abstract: The heat capacity of the solid phase of the NaCl–KCl mixtures was measured by the differential scanning calorimetry. These results and X-ray diffraction data were used for the explanation of the solid solution formation. The heat capacity of the liquid phase of the eutectic 50NaCl–50KCl mixture has been obtained in a closed glass container. The enthalpy increment (H°T − H°298.15) and the fusion enthalpy of the 50NaCl–50KCl mixture have been measured by a drop calorimeter. The joint analysis of these values with the heat capacity data allowed the calculation of the enthalpy of the solid solution. As the final result, the thermodynamic functions of the eutectic 50NaCl–50KCl mixture have been obtained

 9. Tlačna i posmična otpornost sveze kompozita i dentina

  OpenAIRE

  Šutalo, Jozo; Šegović, Sanja; Anić, Ivica

  1993-01-01

  Ispitivana je mehanička otpornost triju kompozitnih materijala i sveze dentinskoga adheziva Syntaca s dentinom. Kompozitne smole (Fluorocore, Coradent i Coracore) rabljene su za izradbu nadgradnje na korijenskom dentinu pretkutnjaka. Kompozitne nadogradnje (22) tlačene su okomito i paralelno (23) s uzdužnom osi zuba dok nije puknula nadgradnja, sveza ili dentin. Sva tri materijala pokazala su klinički dovoljnu tlačnu, ali ne i posmičnu otpornost. Za opsežnije kompozitne nadgradnje vitalnih zu...

 10. Marketing na imprensa : os jornais na era digital : estudo de caso do Jornal I

  OpenAIRE

  Casanova, Steffany da Forte

  2014-01-01

  O presente relatório trata o estudo de caso do Jornal i, um jornal generalista, diário, português, relativamente ao marketing na imprensa e adaptação da mesma ao meio digital online. Este tema ganha importância no contexto atual da imprensa portuguesa, nomeadamente no que concerne à presença digital dos diferentes meios e ao impacto dessa mesma presença no seu sucesso. A relevância deste tema ganha maior destaque considerando o seu objeto de estudo: o Jornal i. Um jornal português, nascido si...

 11. = Impacto da diabetes na exocitose-libertação de neurotransmissores na retina

  OpenAIRE

  Baptista, Filipa Isabel Cabaço

  2012-01-01

  A retinopatia diabética é uma das principais causas de perda de visão e cegueira no mundo. Esta patologia é considerada uma doença vascular. No entanto, tem sido demonstrado que a parte neural da retina também é afetada, mesmo antes de serem detetadas lesões microvasculares. As alterações registadas em eletroretinogramas de pacientes e animais diabéticos, e a perda de sensibilidade à cor e ao contraste são sinais precoces de disfunção neuronal na retina. Contudo, as alterações ...

 12. Razvoj na marginama: egzistencija i održivost zajednica na malezijskoindonezijskoj granici

  OpenAIRE

  Junaenah, Sulehan; Noor, Rahamah Abu Bakar; Abd Hair, Awang; Mohd, Yusof Abdullah; Ong, Puay Liu

  2014-01-01

  Male zajednice koje žive na marginama razvoja općenito se suočavaju s brojnim problemima i izazovima. Premda je opstojnost njihova glavna briga, integracija u glavne razvojne tokove paradoksalno ostaje dalek i nerješiv problem. Stoga ovaj članak ima tri cilja. Prvo, u njemu se bavimo socio-ekonomskom dinamikom Sarawak-Kalimantan pograničnih zajednica čija sela ostaju izvan glavnih tokova razvoja. Nedavno su sela i manji gradovi uz ovu granicu privukli pažnju medija, političara,...

 13. Respiratory complex I: A dual relation with H(+) and Na(+)?

  Science.gov (United States)

  Castro, Paulo J; Silva, Andreia F; Marreiros, Bruno C; Batista, Ana P; Pereira, Manuela M

  2016-07-01

  Respiratory complex I couples NADH:quinone oxidoreduction to ion translocation across the membrane, contributing to the buildup of the transmembrane difference of electrochemical potential. H(+) is well recognized to be the coupling ion of this system but some studies suggested that this role could be also performed by Na(+). We have previously observed NADH-driven Na(+) transport opposite to H(+) translocation by menaquinone-reducing complexes I, which indicated a Na(+)/H(+) antiporter activity in these systems. Such activity was also observed for the ubiquinone-reducing mitochondrial complex I in its deactive form. The relation of Na(+) with complex I may not be surprising since the enzyme has three subunits structurally homologous to bona fide Na(+)/H(+) antiporters and translocation of H(+) and Na(+) ions has been described for members of most types of ion pumps and transporters. Moreover, no clearly distinguishable motifs for the binding of H(+) or Na(+) have been recognized yet. We noticed that in menaquinone-reducing complexes I, less energy is available for ion translocation, compared to ubiquinone-reducing complexes I. Therefore, we hypothesized that menaquinone-reducing complexes I perform Na(+)/H(+) antiporter activity in order to achieve the stoichiometry of 4H(+)/2e(-). In agreement, the organisms that use ubiquinone, a high potential quinone, would have kept such Na(+)/H(+) antiporter activity, only operative under determined conditions. This would imply a physiological role(s) of complex I besides a simple "coupling" of a redox reaction and ion transport, which could account for the sophistication of this enzyme. This article is part of a Special Issue entitled Respiratory complex I, edited by Volker Zickermann and Ulrich Brandt. PMID:26711319

 14. Cidade-ciborgue: a cidade na cibercultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Lemos

  2008-11-01

  Full Text Available As cidades contemporâneas passam por transfigurações importantes com o advento das novas tecnologias da comunicação e informação e, embora toda cidade seja um artefato complexo composto por diversas redes materiais e espirituais (Saint Simon, podemos ver as atuais cidades como uma cidade-ciborgue. O objetivo deste artigo é descrever e analisar as principais transformações pelas quais passa o espaço urbano na atual cibercultura. Torna-se urgente compreender as transformações da cidade contemporânea em meio às novas tecnologias de base micro-eletrônica e de telecomunicações. Pretendemos aqui abordar a questão das cidades da cibercultura sob o prisma do que chamaremos "cidade-ciborgue". Palavras-chave cibercultura, cibercidade, cidade, comunicação Abstract Cities have been through major transformations due to information and communication technologies. Although every city is a complex artifact made of several material and spiritual networks (Saint Simon, we can view our modern cities as cyborg-cities. The aim of this paper is to describe and analyze some major changes in the urban space in terms of cyberculture. There is a need to understand the transformations of the contemporary city in face of the new technologies of telecommunications and microelectronics. We intend to approach the subject of cities and cyberculture from the point of view of what we are calling "the cyborg-city". Key words cyberculture, cybercity, city, communication

 15. Epidemiologia da raiva humana na Guanabara

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfredo R. Matta B. da Silva

  1971-08-01

  Full Text Available A raiva humana se mantém como problema de Saúde Pública, especialmente nas áreas urbanas, onde o cão atua como principal reservatório e fonte imediata de infecção. A deficiência de programas de controle de cães vadios, de imunização sistemática e de educação sanitária, contribui para a perpetuação da cadeia epidemiológioa. O presente estudo analisa todos os casos de raiva humana, observados em habitantes do Estado da Guanabara, no período 1965-1969, segundo as variáveis: idade, sexo, côr, variação estacional, período de incubação e de duração da fase clínica, fonte de infecção, local de mordedura e uso de vacina posterior à exposição. Os principais resultados foram: 1. A ravia na Guanabara, parece ser mais comum nos grupos etários mais jovens e nos homens. 2. Não se observou variação estacional. 3. O período de incubação mediano foi de 45 dias e de duração da fase clínica de 3 dias. 4. Ocorreu uma associação entre período de incubação menor e vacinação incompleta.

 16. O Perfume ou o Ignorado na Cultura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Boaventura Jr.

  2011-05-01

  Full Text Available

  Resumo: A proposta do artigo é analisar o filme “Perfume, a história de um assassino” de Tom Tykwer sob o ponto de vista da psicanálise e da educação. Para tanto, buscamos debater o mal-estar na cultura, especialmente suas manifestações nas salas de aula, a partir dos diversos pontos do enredo em que podemos ilustrar o que Freud argumentou em sua tese sobre o tema.

   

  Resume: This article is intended to analyze Tom Tykwer's film Perfume: The Story of a Mur-derer (2006 under an educational and psychoanalytical perspective. Therefore we try to question cultural discontentment, mostly its manifestations in class, depicting the plot's many points of view to illustrate Freud thesis' arguing on the subject.

   

 17. A publicidade na perspectiva de Baudrillard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Ogécia Drigo

  2009-09-01

  Full Text Available Resumo O propósito deste artigo é apresentar as idéias de Baudrillard sobre publicidade, tratadas na obra O sistema dos objetos. Assim, discutem-se os conceitos de arranjo e de ambiência que culminam no conceito de funcionalidade, os quais permitem apresentar as relações que se estabelecem entre os seres humanos, e entre eles e os objetos. Em seguida, aborda-se o papel da publicidade em meio a esses objetos/signos. Palavras-chave: Jean Baudrillard; comunicação; publicidade; funcionalidade; objetos/signos. Resumen El propósito de este artículo es presentar las ideas de Baudrillard sobre la publicidad, que constan en la obra El sistema de los objetos. Se discuten los conceptos de arreglo y de ambiencia que culminan en el concepto de funcionalidad, los cuales permiten presentar las relaciones que se establecen entre los seres humanos y entre ellos y los objetos. En seguida,se aborda el papel de la publicidad en medio de esos objetos/signos. Palabras-clave: Jean Baudrillard; comunicación; publicidad; funcionalidad; objetos/signos. Abstract This article intends to present Baudrillard’s ideas about advertising as considered in “Le système des objects”, his first book. The concepts of settlement, ambience and functionality are discussed. They make it possible to present the relations constructed among human beings and among humans and objects. We then discuss the role of advertising amongst these objects/signs. Keywords: Jean Baudrillard; communication; advertising; functionality; objects/signs.

 18. Polimorfismo na produção de medicamentos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Lima Barros de Araujo

  2012-01-01

  Full Text Available O polimorfismo pode ocasionar desvios de qualidade durante o processo produtivo e influenciar o desempenho dos medicamentos. Por isso, o entendimento do fenômeno e suas implicações abre um campo amplo de possibilidades a serem exploradas na área farmacêutica, incluindo o surgimento de novos paradigmas e ferramentas na garantia da qualidade de medicamentos. Este trabalho apresenta uma introdução aos aspectos básicos do fenômeno do polimorfismo e suas implicações na produção e controle de medicamentos, com ênfase no polimorfismo dos fármacos.

 19. UTJECAJ MULTIMEDIJA POSREDSTVOM TEHNOLOGIJA VIRTUALNE REALNOSTI NA KOMUNIKACIJE

  OpenAIRE

  Grbavac, Jacinta; GRBAVAC, Vitomir

  2015-01-01

  U radu se opisuje utjecaj multimedije posredovane tehnologijom virtualne realnosti na komunikaciju i komuniciranje. Tehnologije virtualne realnosti označavaju skup tehnologija koja omogućuje razgovore između ljudi koji su fizički odvojeni tj. prostorno dislocirani. Cilj takve tehnologije je omogućiti razgovor između ljudi koji se nalaze na različitim zemljopisnim mjestima na svijetu, a povezani su poslovno, obiteljski ili prijateljskim odnosima i vezama. Zapravo, pod pojmom „tehnologije virtu...

 20. Greške na bešavnim cijevima

  OpenAIRE

  Devčić, N.; Mamuzić, I.; Terzić, K.

  2005-01-01

  U radu su sistematizirane greške na bešavnim cijevima slijedom faza tehnološkog procesa proizvodnje čeličnog uloška i bešavnih cijevi počev od klasično lijevanog uloška, (uzrokovao dominantno učešće grešaka) kontinuirano lijevanog uloška i suvremene proizvodnje čelika (zanemarivo uzrokuje greške na bešavnim cijevima). Posebno i detaljno su opisane glavne valjačke greške na cijevima u pilger valjaonici.

 1. VISOKOTLAČNA MIKRONIZACIJA SISTEMOV VIŠJE VISKOZNOSTI

  OpenAIRE

  Mandžuka, Zoran

  2010-01-01

  Namen raziskave je določiti vpliv obratovalnih parametrov PGSSTM mikronizacije na fizikalno-kemijske lastnosti praškastih delcev modelnih substanc estrov maščobnih kislin (monostearat in tristearat) in praškastih lakov. Uspešna izvedba PGSSTM mikronizacije temelji na poznavanju faznih ravnotežij. Določili smo potek talilnih krivulj (S — L faznih prehodov) v p,T diagramu za sistema monostearat/CO2 in tristearat/CO2. Pod tlakom CO2 se obema substancama zniža tališče oziroma ima S — L krivulj...

 2. Utjecaj ulaznog kuta trake na raspored naprezanja pri valjanju trake

  OpenAIRE

  Markowski, J

  2005-01-01

  U ovoj studiji je napravljena teorijska analiza valjanja kontinuirano lijevanog slaba na predstanu duo-stana valjaonice limova. Ta teorijska analiza je omogućila utvrđivanje učinka kuta ulaza trake na raspored naprezanja unutar otvora valjaka tijekom valjanja trake. Teorijska analiza procesa valjanja provedena je uporabom komercijalnog softvarskog paketa Forge 2 kojeg je razvila Ecole des Mines u Parizu. Taj paket radi na osnovi MKE (metode konačnih elemenata), te koristi ravni krutoplastični...

 3. The potential of the ground state of NaRb

  CERN Document Server

  Docenko, O; Ferber, R; Pashov, A; Knoeckel, H; Tiemann, E

  2003-01-01

  The X$^{1}\\Sigma ^{+}$ state of NaRb was studied by Fourier transform spectroscopy. An accurate potential energy curve was derived from more than 8800 transitions in isotopomers $^{23}$Na$^{85}$Rb and $^{23}$Na$^{87}$Rb. This potential reproduces the experimental observations within their uncertainties of 0.003 \\rcm to 0.007 \\rcm. The outer classical turning point of the last observed energy level ($v''=76$, $J''=27$) lies at $\\approx 12.4$ \\AA, leading to a energy of 4.5 \\rcm below the ground state asymptote.

 4. VREDNOTENJE KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA DELA NA GIMNAZIJAH

  OpenAIRE

  Gerdej, Tamara

  2011-01-01

  V diplomskem delu raziskujemo, kako dijaki vrednotijo kakovost pedagoškega dela. V Sloveniji namreč ni enotnih vprašalnikov, ki bi pokazali vrednotenje pedagoškega dela na gimnazijah. Raziskovali smo, kateri kazalniki vrednotenja kakovosti pedagoškega dela so za dijake bolj in kateri manj pomembni. Zanimalo nas je tudi, kako dijaki na različnih gimnazijah vrednotijo kakovost pedagoškega dela. Na osnovi rezultatov smo prišli do zaključkov, da je vrednotenje kakovosti pedagoškega dela, v večji ...

 5. VPLIV MEDIJSKEGA NASILJA NA VEDENJE V DRUŽBI

  OpenAIRE

  Gošnik, Barbara

  2012-01-01

  O medijskem nasilju in njegovem vplivu na ljudi je bilo rečeno že marsikaj. Vedno znova se odpira vprašanje, kaj so tisti vzroki, ki vplivajo na to, da človek stori nasilno dejanje ali celo umor. Skozi teoretični del predstavljamo več vrst teorij agresivnosti in teorij medijskega vpliva in jih povezujemo s konkretnimi primeri storjenih nasilnih dejanj in morebitnim vplivom medijev. Kakšno vlogo ima medijsko nasilje v primerjavi z ostalimi dejavniki in kako vplivajo mediji na vedenje ljudi – j...

 6. Utjecaj poliranja na električni potencijal amalgamskih ispuna

  OpenAIRE

  Galić, Nada; Prpić-Mehičić, Goranka; Anić, Ivica; Najžar-Fleger, Dora; Buntak-Kobler, Dunja

  1995-01-01

  Iako dentalni amalgam osim pozitivnih ima i negativna svojstva, ipak je najčešće rabljeni materijal za ispune stražnjih zuba. Jedno od negativnih svojstava jest i učinak na električna zbivanja u usnoj šupljini. U radu je, in vivo, ispitivan električni potencijal različitih vrsta amalgama neposredno nakon unošenja u kavitet, te sedam dana prije i poslije poliranja. Osim toga, ispitivan je učinak prisutnosti protetskih kovina na električni potencijal u usnoj šupljini. Razlika električnog potenc...

 7. Načela ratovanja: Aspekti preoblika i zastarijevanja

  OpenAIRE

  Paić, Ivo

  2000-01-01

  Problem ovoga istraživanja je neprevladano uvjerenje da unatoč promjenama zbilje rata i ratovanja vlada postojan odnos načela i te promjenjive zbilje. A vodeće je pitanje: je li to uvjerenje pokazatelj zastarijevanja mišljenja načela i neprimjerenosti tih konstrukcija zahtjevima promijenjene "slike rata", pa dijelovi njihova sadržaja pripadaju prošlosti. Izdvojene su dvije perspektive spoznavanja aspekata zastarijevanja. Jedna se otvara radikalnim prodorom vremena u načela: "natjecanje u vrem...

 8. Djelovanje miozmina na antioksidativne sustave u jetri štakora

  OpenAIRE

  Simeonova, Rumyana; Vitcheva, Vessela; Gorneva, Galina; Mitcheva, Mitka

  2012-01-01

  Miozmin (3-(1-pirolin-2-il)piridin) alkaloid je strukturno sličan nikotinu, za koji se zna da potiče oksidativni stres. Istražili smo djelovanje miozmina na enzimske i neenzimske antioksidativne sustave u jetri štakora. Wistar štakori primili su jednokratno pokusni spoj intraperitonealno u dozi od 19 mg kg-1, odnosno na usta u dozi od 190 mg kg-1. Za pozitivnu kontrolu rabili smo nikotin. Nakon primjene, bez obzira na put, zamijećena je promjena u jetrenoj funkciji u obliku pada razina glutat...

 9. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 10. As terapias alternativas na assistência de enfermagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jackçon L. Savi

  1995-12-01

  Full Text Available Na seqüência do acompanhamento da disciplina "Métodos Terapêuticos Alternativos" (MTA. implantada no Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC em 1990. focalizou-se os egressos com o objetivo de verificar a utilização das terapias alternativas na assistência de enfermagem que prestam como enfermeiros. Nenhum dos entrevistados posicionou-se contrário e a maioria confirmou utilizar uma ou mais terapias na assistência que prestam aos usuários dos serviços onde atuam.

 11. Ion Program of Na61/Shine at the CERN SPS

  CERN Document Server

  Gazdzicki, M

  2008-01-01

  The NA61/SHINE experiment at the CERN SPS aims to discover the critical point of strongly interacting matter and study properties of the onset of deconfinement. These goals will be reached by measurements of hadron production properties in nucleus-nucleus, proton-proton and proton-lead interactions as a function of collision energy and size of the colliding nuclei. Furthermore, NA61/SHINE will perform numerous precision measurements needed for neutrino (T2K) and cosmic-ray (Pierre Auger Observatory and KASCADE) experiments. This paper summarizes physics arguments for the NA61/SHINE ion program and presents the status and plans of the experiment.

 12. OBDAVČITEV STORITEV V SISTEMU DAVKA NA DODANO VREDNOST

  OpenAIRE

  Trninič, Milenko

  2010-01-01

  Davek na dodano vrednost se je začel razvijati leta 1967 in gre za posredni davek, kjer je obdavčen promet blaga in storitev v vseh fazah prometa, zato se imenuje tudi vsefazni neto davek. Zaradi harmonizacije DDV-ja so se sprejemale Direktive, med katerimi je najpomembnejša Direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki ureja natančne opredelitve teritorialnega načela, davčne osnove, predmet obdavčevanja, kraj opravljenega prometa, nastanek davčne obveznosti in davč...

 13. DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Pilih, Alja

  2012-01-01

  V diplomskem delu je obravnavana problematika dela in zaposlovanja na črno.Delo in zaposlovanje na črno sta pojava, ki ju najdemo v vseh državah, v vseh gospodarstvih in v vseh političnih sistemih. Za delo na črno se šteje opravljanje kakršne koli dejavnosti, ki jo opravlja podjetje ali samostojni podjetnik in je nima vpisane v sodni register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti oziroma priglašene pri pristojnem organu, kot tu...

 14. VPLIV PREHRANE NA ZDRAVJE ŠOLSKIH OTROK

  OpenAIRE

  Lukman, Darja

  2009-01-01

  V diplomskem delu je poudarjena preventivna dejavnost z namenom, da opozorimo na potrebno vzgojo otrok, da bi lahko že zgodaj osvojili znanja o zdravem načinu življenja in tako živeli tudi v odrasli dobi. Osrednja tema so smernice zdravega prehranjevanja in vloga medicinske sestre pri promociji zdrave prehrane. Zaradi prezaposlenosti staršev so otroci mnogokrat prepuščeni samemu sebi in čas zapolnijo z gledanjem televizije in sedenjem pred računalnikom. Premalo se gibljejo na svežem zraku in...

 15. UTJECAJ LEPTINA NA HORMONALNU REGULACIJU REPRODUKTIVNOG SUSTAVA KRMAČA

  OpenAIRE

  Budimir, Kristina; Šperanda, Marcela

  2015-01-01

  Leptin je genetski produkt Lep gena, odnosno gena odgovornog za izazivanje pretilosti kod domaćih životinja. Leptin proizvode adipociti, a u organizmu djeluje kao adipostat. Signalizira o dostupnim količinama energije i na taj način utječe na rast, razvoj, razmnožavanje i metabolizam. Predstavlja metabolički signal izravno povezan s reproduktivnim sustavom. Starenjem životinja dolazi do povećavanja količine sintetiziranog leptina i pohranjenih triacilglicerola u masnome tkivu. To signalizira ...

 16. VPLIV POLIELEKTROLITOV NA VSEBNOST SUHE SNOVI V ODPADNEM AKTIVNEM BLATU

  OpenAIRE

  Zrilić, Nika

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava problematiko s področja čiščenja odpadnih voda, pri katerih uporabljamo konvencionalni postopek čiščenja z aktivnim blatom. Zajema opis odpadne vode, virov in njenih lastnosti ter predstavlja postopek čiščenja z aktivnim blatom, proces flokulacije in uporabo različnih polielektrolitov pri procesu dehidracije blata. V preliminarnih poskusih, ki smo jih izvedli na ČN Ptuj, smo s spreminjanjem pretoka na centrifugi preverili, kako omenjena sprememba vpliva na vsebnost s...

 17. SISTEM ZA KARAKTERIZACIJO ORGANSKIH SOLARNIH CELIC NA OSNOVI FOTONAPETOSTNE SPEKTROSKOPIJE

  OpenAIRE

  Hribernik, Tomaž

  2013-01-01

  Magistrska naloga se osredotoča na korake za izboljšanje sistema za karakterizacijo organskih solarnih celic na osnovi fotonapetostne spektroskopije. Sistem je uporabljen za merjenje prehodov fotonapetosti. Podano je teoretično ozadje s temeljnimi koncepti in principi za boljše razumevanje načrtovanja in delovanja merilnega sistema. Podan je pregled in opis bistvenih elementov sistema. Del naloge je posvečen razlagi programskega dela za nadzor in analizo. Poleg tega je napravljen pregled in i...

 18. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V SUMMIT CENTRU

  OpenAIRE

  Knez, Tinka

  2016-01-01

  V tem diplomskem delu smo se odločili raziskati pomen promocije zdravja na delovnem mestu in pomen projekta Delajmo zdravo v Summit centru. V prvem delu naloge smo teoretično predstavili, kaj pravzaprav je promocija zdravja, kako se jo načrtuje in izvaja, kaj pomenijo varnost in zdravje pri delu ter zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V drugem delu naloge smo predstavili podjetja Summit motors Ljubljana, d.o.o., Summit Leasing Slovenija d.o.o. in Summit avto, d.o.o., ki deluje...

 19. Fluorine-18 NaF PET imaging of child abuse

  International Nuclear Information System (INIS)

  We describe the use of 18F-NaF positron emission tomography (PET) whole-body imaging for the evaluation of skeletal trauma in a case of suspected child abuse. To our knowledge, 18F NaF PET has not been used in the past for the evaluation of child abuse. In our patient, this technique detected all sites of trauma shown by initial and follow-up skeletal surveys, including bilateral metaphyseal fractures of the proximal humeri. Fluorine-18 NaF PET has potential advantage over Tc-99m-labeled methylene diphosphonate (MDP) based upon superior image contrast and spatial resolution. (orig.)

 20. Fluorine-18 NaF PET imaging of child abuse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drubach, Laura A. [Children' s Hospital Boston and Harvard Medical School, Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine/PET, Boston, MA (United States); Sapp, Mark.V. [School of Osteopathic Medicine, Child Abuse Research Education and Services (CARES) Institute University of Medicine and Dentistry of New Jersey, New Jersey (United States); Laffin, Stephen [Children' s Hospital Boston, Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine/PET, Boston, MA (United States); Kleinman, Paul K. [Children' s Hospital Boston and Harvard Medical School, Department of Radiology, Division of Musculoskeletal Imaging, Boston, MA (United States)

  2008-07-15

  We describe the use of {sup 18}F-NaF positron emission tomography (PET) whole-body imaging for the evaluation of skeletal trauma in a case of suspected child abuse. To our knowledge, 18F NaF PET has not been used in the past for the evaluation of child abuse. In our patient, this technique detected all sites of trauma shown by initial and follow-up skeletal surveys, including bilateral metaphyseal fractures of the proximal humeri. Fluorine-18 NaF PET has potential advantage over Tc-99m-labeled methylene diphosphonate (MDP) based upon superior image contrast and spatial resolution. (orig.)

 1. Utjecaj noradrenalina i adrenalina na djelovanje lidokaina tijekom lokalne anestezije

  OpenAIRE

  Simonić, Ante; Atanacković, Dimitrije; Brkić, Neda

  1986-01-01

  Proučavan je intenzitet lokalno-anestetskog učinka, utjecaj na sistematski krvni tlak, učestalost kucanja srca, te nastajanje neželjenih subjektivnih i objektivnih smetnji u bolesnika kojima je u lokalnoj anesteziji izvađen zub. Uspoređivali smo djelovanje lidokaina, te lidokaina datog sa adrenalinom ili sa noradrenalinom. Adrenalin i noradrenalin povećavaju analgetsko djelovanje lidokaina, ne utječu značajno na puls, niti na visinu sistemskog krvnog tlaka, ali mogu uzrokovati nemir, glav...

 2. ANALIZA ZADOVOLJSTVA PROSTOVOLJNIH KRVODAJALCEV NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Jemenšek, Janja

  2016-01-01

  Krvodajalstvo predstavlja množično udejstvovanje prostovoljnih ljudi krvodajalcev, ki nesebično sodelujejo na krvodajalskih akcijah in na takšen način pomagajo bolnikom pri ohranitvi življenja. V magistrskem delu smo preučevali profil, motive in zadovoljstvo krvodajalcev, ki prostovoljno darujejo kri. V raziskavo so zajeti krvodajalci, ki darujejo kri v Centru za transfuzijsko medicino (CTM) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), terenskih akcijah CTM ter dislociranih enotah CTM ...

 3. FATORES DE RISCO NA REPETIÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eulália Maria Chaves-Maia

  2009-01-01

  Full Text Available A fim de traçar o perfil biopsicossocial de adolescentes com repetição de gravidez e seus fatores associados, investigou-se questões socio-demográficas, variáveis biológicas e psicológicas de 50 adolescentes multigestas.Os dados analisados através de estatística descritiva apontam que a maioria das adolescentes não frequentava a escola e vivia em união estável, que 54% não fez uso de métodos contraceptivos na primeira relação sexual e 88% nunca participou dos programas de Planejamento Familiar. Assim, políticas públicas de educação sexual e reprodutiva devem identificar comportamentos sexuais de risco, atuar na construção de valores familiares e no planejamento das gestações.

 4. Robust NaO2 Electrochemistry in Aprotic Na-O2 Batteries Employing Ethereal Electrolytes with a Protic Additive.

  Science.gov (United States)

  Abate, Iwnetim I; Thompson, Leslie E; Kim, Ho-Cheol; Aetukuri, Nagaphani B

  2016-06-16

  Aprotic metal-oxygen batteries, such as Li-O2 and Na-O2 batteries, are of topical research interest as high specific energy alternatives to state-of-the-art Li-ion batteries. In particular, Na-O2 batteries with NaO2 as the discharge product offer higher practical specific energy with better rechargeability and round-trip energy efficiency when compared to Li-O2 batteries. In this work, we show that the electrochemical deposition and dissolution of NaO2 in Na-O2 batteries is unperturbed by trace water impurities in Na-O2 battery electrolytes, which is desirable for practical battery applications. We find no evidence for the formation of other discharge products such as Na2O2·H2O. Furthermore, the electrochemical efficiency during charge remains near ideal in the presence of trace water in electrolytes. Although sodium anodes react with trace water leading to the formation of a high-impedance solid electrolyte interphase, the increase in discharge overpotential is only ∼100 mV when compared to cells employing nominally anhydrous electrolytes. PMID:27214400

 5. Determinants of substrate and cation transport in the human Na+/dicarboxylate cotransporter NaDC3.

  Science.gov (United States)

  Schlessinger, Avner; Sun, Nina N; Colas, Claire; Pajor, Ana M

  2014-06-13

  Metabolic intermediates, such as succinate and citrate, regulate important processes ranging from energy metabolism to fatty acid synthesis. Cytosolic concentrations of these metabolites are controlled, in part, by members of the SLC13 gene family. The molecular mechanism underlying Na(+)-coupled di- and tricarboxylate transport by this family is understood poorly. The human Na(+)/dicarboxylate cotransporter NaDC3 (SLC13A3) is found in various tissues, including the kidney, liver, and brain. In addition to citric acid cycle intermediates such as α-ketoglutarate and succinate, NaDC3 transports other compounds into cells, including N-acetyl aspartate, mercaptosuccinate, and glutathione, in keeping with its dual roles in cell nutrition and detoxification. In this study, we construct a homology structural model of NaDC3 on the basis of the structure of the Vibrio cholerae homolog vcINDY. Our computations are followed by experimental testing of the predicted NaDC3 structure and mode of interaction with various substrates. The results of this study show that the substrate and cation binding domains of NaDC3 are composed of residues in the opposing hairpin loops and unwound portions of adjacent helices. Furthermore, these results provide a possible explanation for the differential substrate specificity among dicarboxylate transporters that underpin their diverse biological roles in metabolism and detoxification. The structural model of NaDC3 provides a framework for understanding substrate selectivity and the Na(+)-coupled anion transport mechanism by the human SLC13 family and other key solute carrier transporters.

 6. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite.

  Science.gov (United States)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik

  2016-02-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550°C, 5h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading.

 7. On the structure and chemical bonding of Si62- and Si62- in NaSi6- upon Na+ coordination

  Science.gov (United States)

  Zubarev, Dmitry Yu.; Alexandrova, Anastassia N.; Boldyrev, Alexander I.; Cui, Li-Feng; Li, Xi; Wang, Lai-Sheng

  2006-03-01

  Photoelectron spectroscopy was combined with ab initio calculations to elucidate the structure and bonding in Si62- and NaSi6-. Well-resolved electronic transitions were observed in the photoelectron spectra of Si6- and NaSi6- at three photon energies (355, 266, and 193nm). The spectra of NaSi6- were observed to be similar to those of Si6- except that the electron binding energies of the former are lower, suggesting that the Si6 motif in NaSi6- is structurally and electronically similar to that in Si6-. The electron affinities of Si6 and NaSi6 were measured fairly accurately to be 2.23±0.03eV and 1.80±0.05eV, respectively. Global minimum structure searches for Si62- and NaSi6- were performed using gradient embedded genetic algorithm followed by B3LYP, MP2, and CCSD(T) calculations. Vertical electron detachment energies were calculated for the lowest Si6- and NaSi6- structures at the CCSD(T)/6-311+G(2df ), ROVGF/6-311+G(2df), UOVGF/6-311+G(2d), and time-dependent B3LYP/6-311+G(2df) levels of theory. Experimental vertical detachment energies were used to verify the global minimum structure for NaSi6-. Though the octahedral Si62-, analogous to the closo form of borane B6H62-, is the most stable form for the bare hexasilicon dianion, it is not the kernel for the NaSi6- global minimum. The most stable isomer of NaSi6- is based on a Si62- motif, which is distorted into C2v symmetry similar to the ground state structure of Si6-. The octahedral Si62- coordinated by a Na+ is a low-lying isomer and was also observed experimentally. The chemical bonding in Si62- and NaSi6- was understood using natural bond orbital, molecular orbital, and electron localization function analyses.

 8. BLOKADA SPLETNIH STRANI IN KRŠENJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI PRI NADZORU IGER NA SREČO NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Dreo, Andreja

  2015-01-01

  Diplomsko delo obravnava dopustnost blokad spletnih strani ponudnikov internetnih iger na srečo s strani državnih organov v RS in znotraj EU, varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti pri uporabnikih spletnih iger na srečo in potrditev omejenega delovanja iger na srečo z odločbami Sodišča EU. Razmah interneta in njegova uporaba pri posameznikih sta omogočila obiskovanje igralnice kar od doma, kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v realnega in s tem razširilo trg igralniš...

 9. Utjecaj NaCl na fermentaciju zrelih zelenih rajčica cv. Ailsa Braig u rasolu

  OpenAIRE

  Fragkostefanakis, Sotirios; Kalaitzis, Panagiotis; Gerasopoulos, Dimitrios; Siomos, Anastasios S.

  2010-01-01

  U radu je ispitan utjecaj osmoze na ekspresiju gena i aktivnost glavnih enzima koji sudjeluju u fermentaciji zrelih zelenih rajčica (Solanum lycopersicum cv. Ailsa Craig), i to uranjanjem plodova u vodu i rasol što sadržava 5 ili 10 % NaCl. Površina je plodova prije obrade sterilizirana da bi se spriječio rast mikroorganizama na pokožici ploda. Analizirani su plodovi rajčice i rasol tijekom 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 7 i 14 dana skladištenja, te ispitani ovi parametri: promjena ekspresije gena i akti...

 10. UTJECAJ ODRŽIVIH HOTELA NA OKOLIŠ I EKONOMIJU

  OpenAIRE

  Peršić-Živadinov, Irena

  2009-01-01

  Tema članka je održivi razvitak u turizmu i hotelijerstvu, s posebnim naglaskom na ulogu koju treba posvetiti održivoj gradnji hotela, a radi smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Hoteli dizajnirani i građeni prema načelima održivog razovja, su tijekom poslovanja mnogo efikasniji u korištenju zemljišta, energije, vode i materijala za održavane u odnosu na hotele građene klasičnim pristupom. To potvrđuje i većina velikih hotelskih lanaca (poput Hilton-a i Marriott-a), koji prakticiraju prim...

 11. An improved gammaspectrometric method for trace analysis of 22Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  22Na+ is applicable as a tracer for salt-containing injection water in secondary oil recovery. The present article presents results from comparative investigations of the detection limit of 22Na in brine. 3 in.x3 in. and 5 in.x5 in. NaI(Tl) planar detectors have been used in combination with cylindrical and Marinelli-shaped samples. In order to take advantage of the emitted coincident electromagnetic radiation, a large annular NaI(Tl) crystal has been used as a sum spectrometer. Examples of results for a counting time of 3 h are the following: counting of a 2000 ml Marinelli sample on a 5 in.x5 in. detector yields LD=1.51x10-4 Bq/ml; counting with the sum spectrometer on a salt disc prepared from 2000 ml sampled brine yields LD-5 Bq/ml. (orig.)

 12. Two Na+ and Cl- Hyperaccumulators of the Chenopodiaceae

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ke-Fu ZHAO; Hai FAN; Jie SONG; Ming-Xia SUN; Bao-Zeng WANG; Sheng-Qiang ZHANG; I. A. UNGAR

  2005-01-01

  The authors found five sodium (Na+) and chloride (Cl-) hyperaccumulating halophytes in the Temperate Desert of Xinjiang, China and studied two of them (Suaeda salsa (L.) Pall. and Kalidium folium (Pall.) Moq.). K. folium and S. salsa had a NaCl content of 32.1% and 29.8%, respectively, on a dry weight basis. X-ray microanalysis of the Na+ in the vacuole, apoplasts and cytoplasm of the two plants indicated a ratio of 7.3:5.6:1.0 in K. folium and 7.3:6.6:1.0 in S. salsa. These data show that K. folium and S. salsa both have a high Na+ and Cl-accumulating capacity, which is related to high activity oftonoplast H+-ATPase and H+-PPase.

 13. O, Na, Ba and Eu abundance patterns in open clusters

  CERN Document Server

  MacLean, B T; Lattanzio, J

  2014-01-01

  Open clusters are historically regarded as single-aged stellar populations representative of star formation within the Galactic disk. Recent literature has questioned this view, based on discrepant Na abundances relative to the field, and concerns about the longevity of bound clusters contributing to a selection bias: perhaps long-lived open clusters are chemically different to the star formation events that contributed to the Galactic disk. We explore a large sample of high resolution Na, O, Ba & Eu abundances from the literature, homogenized as much as reasonable including accounting for NLTE effects, variations in analysis and choice of spectral lines. Compared to a template globular cluster and representative field stars, we find no significant abundance trends, confirming that the process producing the Na-O anti-correlation in globular clusters is not present in open clusters. Furthermore, previously reported Na-enhancement of open clusters is found to be an artefact of NLTE effects, with the open cl...

 14. Initial atmospheric corrosion of Zinc sprayed with NaCl

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  屈庆; 严川伟; 张蕾; 刘光恒; 曹楚南

  2003-01-01

  Regularities of the initial atmospheric corrosion of zinc sprayed with different amount of NaCl exposed to air at 80% relative humidity and 25 ℃ were investigated via quartz crystal microbalance in laboratory. The results show that NaCl can accelerate the corrosion of zinc. Mass gain of zinc increases with the exposure time increasing, which can be correlated by using exponential decay function. The relationship between mass gain and amount of NaCl sprayed at a certain exposure time follows a quadratic function. Meanwhile, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and electron dispersion X-ray analysis were used to characterize the corrosion surface and products. Zn5(OH)8Cl2*H2O and ZnO are the dominant corrosion products, which unevenly distribute on the surface of zinc in the presence of NaCl. A probable mechanism is simply presented to explain the experimental results.

 15. Strategie vstupu firmy na zahraniční trh

  OpenAIRE

  Gebauerová, Jaroslava

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategie vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce je pojednáno o jednotlivých strategiích, jsou zmíněna jejich pozitiva a negativa spolu s dynamičností vstupu na nový trh. Analytická část práce obsahuje analýzu rakouského trhu, interní analýzu firmy AQUAL s.r.o., kterou jsem zvolila pro praktickou aplikaci, následně její SWOT analýzu a popis vstupu na zahraniční trh podle metody SMART. V návrzích je uveden postupný vývoj volby stra...

 16. PRIMENA SWOT ANALIZE NA SISTEM INTEGRALNOG TRANSPORTA VOJSKE SRBIJE

  OpenAIRE

  Dragan Pamučar

  2008-01-01

  U radu je prikazana primena SWOT analize na sistem integralnog transporta Vojske Srbije. Kao rezultat analize predstavljeni su ciljevi daljeg usavršavanja integralnog transporta, kao i mogući problemi generisani strateškim upravljanjem.

 17. ANALIZA TURIZMA NA PODEŽELJU V PODRAVSKI REGIJI

  OpenAIRE

  Tušek, Tadeja

  2010-01-01

  Počitnice na slovenskih turističnih kmetijah so nepozabno doživetje stran od množic in vsakdanjega hitenja. Prijazni gostitelji postrežejo z okusno hrano, pripravljeno po domače. Počitek na kmečki peči, zapeljivo dišeče seno ali pomoč pri kmečkih opravilih spomnijo na povezanost kmečkega človeka z naravo. Gostje so lahko aktivni od jutra do večera, saj je na kmetiji ali v njeni bližnji okolici veliko možnosti za rekreacijo in šport. Obisk kmetije je tudi odlično izhodišče za izlete do naravni...

 18. Rechargeable Room-Temperature Na-CO2 Batteries.

  Science.gov (United States)

  Hu, Xiaofei; Sun, Jianchao; Li, Zifan; Zhao, Qing; Chen, Chengcheng; Chen, Jun

  2016-05-23

  Developing rechargeable Na-CO2 batteries is significant for energy conversion and utilization of CO2 . However, the reported batteries in pure CO2 atmosphere are non-rechargeable with limited discharge capacity of 200 mAh g(-1) . Herein, we realized the rechargeability of a Na-CO2 battery, with the proposed and demonstrated reversible reaction of 3 CO2 +4 Na↔2 Na2 CO3 +C. The battery consists of a Na anode, an ether-based electrolyte, and a designed cathode with electrolyte-treated multi-wall carbon nanotubes, and shows reversible capacity of 60000 mAh g(-1) at 1 A g(-1) (≈1000 Wh kg(-1) ) and runs for 200 cycles with controlled capacity of 2000 mAh g(-1) at charge voltage utilization of CO2 .

 19. Na2MoO2As2O7

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raja Jouini

  2012-12-01

  Full Text Available Disodium molybdenum dioxide diarsenate, Na2MoO2As2O7, has been synthesized by a solid-state reaction. The structure is built up from MoAs2O12 linear units sharing corners to form a three-dimensional framework containing tunnels running along the a-axis direction in which the Na+ cations are located. In this framework, the AsV atoms are tetrahedrally coordinated and form an As2O7 group. The MoVI atom is displaced from the center of an octahedron of O atoms. Two Na+ cations are disordered about inversion centres. Structural relationships between different compounds: A2MoO2As2O7 (A = K, Rb, AMOP2O7 (A = Na, K, Rb; M = Mo, Nb and MoP2O7 are discussed.

 20. VPLIV SKUPNEGA IONA NA VISKOZNOST ELEKTROLITSKIH MEŠANIC

  OpenAIRE

  Hiter, Marijana

  2016-01-01

  S Cannon-Fenskejevim viskozimetrom v termostatirani celici smo merili vpliv skupnega iona na viskoznost elektrolitskih mešanic. Meritve so bile opravljene pri temperaturah 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C in 50°C. Za merjenje viskoznosti smo si pripravili čiste raztopine KCl, NaCl in NaNO3 s koncentracijo 0,1 mol/L. Pripravili smo mešanice soli, s koncentracijami od 0,01 do 0,09 mol/L tako, da je bila skupna koncentracija vedno 0,1 mol/L. V raztopini KCl in NaCl smo preučevali vpliv skupneg...

 1. Lattice sites of Na dopants in ZnO

  Science.gov (United States)

  Wahl, U.; Correia, J. G.; Amorim, L.; Decoster, S.; da Silva, M. R.; Pereira, L. M. C.

  2016-09-01

  The angular distribution of β - particles emitted by the radioactive isotope 24Na was monitored following implantation into ZnO single crystals at fluences above 5 × 1012 cm-2 at CERN’s ISOLDE facility. We identified sodium on two distinct sites: on substitutional Zn sites and on interstitial sites that are close to the so-called octahedral site. The interstitial Na was to a large extent already converted to substitutional Na for annealing at 200 °C, from which an activation energy of 0.8-1.3 eV, most likely around 1.2 eV, is estimated for the migration of interstitial Na in ZnO.

 2. p-adična števila

  OpenAIRE

  Grešak, Rozalija

  2015-01-01

  Realna števila običajno vpeljemo s pomočjo Dedekindovih rezov. V magistrskem delu se osredotočimo na konstrukcijo realnih števil s pomočjo metrične napolnitve racionalnih števil, torej s pomočjo Cauchyjevih zaporedij. Nato na podoben način konstruiramo p-adična števila, opišemo njihove glavne značilnosti in nekaj njihovih topoloških lastnosti. V nadaljevanju opišemo konstrukcijo kompleksnih p-adičnih števil in primerjamo običajna kompleksna števila s p-adičnimi kompleksnimi števili. Magistrsk...

 3. Maks Fabiani in dunajski urbanizem na prelomu 19. stoletja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breda Mihelič

  2008-01-01

  Full Text Available Članek govori o novih konceptih v urbanizmu na prelomu 19. stoletja v 20. Predstavlja tri ključne osebnosti, arhitekte in urbaniste Camilla Sitteja, Otta Wagnerja in Maksa Fabianija, ki so odločilno zaznamovali urbanizem podonavske monarhije. Še posebej izpostavlja Maksa Fabianija, čigar delo je ozko povezano s popotresno rekonstrukcijo Ljubljane na koncu 19. in začetku 20. stoletja, vendar doslej morda njegov prispevek ni bil ustrezno ovrednoten v kontekstu urbanistične zgodovine. Članek poskuša odgovoriti tudi na vprašanje, kako so ideje urbanističnih ideje teorije vplivale na ali je art nouveau razvil svojo različico urbanizma ali pa se je le integriral v obstoječe urbanistične strukture in jih sooblikoval z novo arhitekturo.

 4. The Electrogenic Na+/HCO3- Cotransporter, NBC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romero MF

  2001-07-01

  Full Text Available Electrogenic Na(+/HCO(3(- (NBC function has been characterized in many mammalian tissues including, kidney, pancreas, and brain. Cloning efforts identified a single cDNA, NBC/NBC1, that possesses all the functional attributes of the electrogenic Na(+/HCO(3(- cotransporter. This NBC clone is related to the anion exchangers and thus forms a bicarbonate transporter superfamily. Presently two N-terminal and one C-terminal isoforms are known. All three isoforms appear to arise from the same gene and seem to have identical function. NBC antibodies have localized NBC isoforms in kidney, pancreas, brain, small intestine, colon, epididymis, eye, heart, liver, salivary glands, stomach, and testis. Functionally, NBC appears HCO(3(- and Na(+ selective. NBC stoichiometry in Xenopus oocytes is 1 Na(+ : 2 HCO(3(-, implicating a possible accessory protein interaction.

 5. (IMobilidade na cidade de São Paulo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raquel Rolnik

  2011-04-01

  Full Text Available O trabalho procura deslindar a crise da mobilidade que a metrópole paulistana tem vivido na última década. Para tanto, apresenta uma análise crítica acerca dos projetos de mobilidade que foram implantados historicamente na cidade de São Paulo, focalizando em particular os investimentos e as mudanças na gestão realizados pelos poderes públicos municipal e estadual em infraestrutura viária e transporte coletivo na última década.This paper seeks to understand the mobility crisis lived by São Paulo in the last decade. The study presents a historical and critical analysis of the mobility projects which has been implemented in the city, with particular focus on the investments and projects implemented by state and local governments in road infrastructure and public transportation in the last decade.

 6. O Telemarketing Ativo na Perspectiva do Consumidor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiago Savi Mondo

  2010-03-01

  Full Text Available A importância dos call-centers como forma de comunicação de marketing e a sua expansão no mercado conduziram à necessidade de se investigar o telemarketing à luz da percepção dos consumidores. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é identificar a percepção dos consumidores finais de Florianópolis quanto aos serviços de comunicação do telemarketing ativo. Utilizou-se como referencial teórico abordagens sobre o marketing direto e características e propriedades do telemarketing ativo. A pesquisa caracteriza-se por ser de natureza exploratória, quantitativa do tipo survey. A amostra foi de 400 pessoas residentes na cidade de Florianópolis e o instrumento utilizado foi o questionário. Utilizaram-se procedimentos de estatística descritiva e análise de conteúdo para inferência e análise dos dados.Os resultados demonstram que os respondentes não gostam desse tipo de abordagem. Os motivos alegados por eles para não gostarem da abordagem foram: não concordância em receber contatos com objetivos de divulgação, venda ou pesquisa; falta de necessidade do produto oferecido ou de interesse por ele; sentimento de invasão com esse tipo de abordagem; indisponibilidade para atender a telefonemas com tais intenções; falta de tempo para ocuparem-se desses assuntos; falta de confiança e credibilidade para efetuar compras de produtos e serviços pelo telefone, além da percepção de perigo nesse tipo de transação. Sugestões gerenciais são apresentadas nas conclusões do artigo. DOI: 10.5585/remark.v8i2.2135

 7. Theoretical perspective on the NA62 physics program

  CERN Document Server

  Smith, Christopher

  2010-01-01

  Soon the NA62 experiment will start looking for the rare K+ ---> pi+ nu nu bar decay. In this talk, its theoretical interests, together with those of the neutral rare decays KL ---> pi0 nu nu bar, KL ---> pi0 e+ e-, and KL ---> pi0 mu+ mu-, are briefly reviewed. Then, other possible targets for NA62 are discussed, among which the dominant semileptonic decays, the radiative decays, as well as the lepton-flavor violating decays.

 8. UTJECAJ PRIMJENE NATO STANDARDA NA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA

  OpenAIRE

  Mišević, Petar; Lazibat, Tonći; JURČEVIĆ, Josip

  2012-01-01

  Svrha ovog rada je ispitati utjecaj pristupanja NATO savezu i primjene NATO standarda na razvoj nacionalnog gospodarstva. Osim toga, prikazana je i usporedba NATO standarda za kvalitetu i ISO 9001 standarda i njihova važnost za gospodarstvo neke zemlje. Utjecaj pristupanja NATO savezu i primjene NATO standarda na gospodarsku situaciju države očituje se putem direktnih i indirektnih utjecaja. Direktne koristi uključuju smanjenje iznosa potrebnog za obranu zemlje, otvaranje novih poslovnih m...

 9. Raziskava zadovoljstva in zvestobe kupcev v trgovini na drobno

  OpenAIRE

  Jakše, Natalija

  2013-01-01

  V diplomski nalogi obravnavamo problematiko zadovoljstva in zvestobe kupcev v trgovinah na drobno. V teoretičnem delu predstavljamo pojem zadovoljstva, nezadovoljstva in zvestobe potrošnikov ter dejavnike, ki vplivajo na nakup in zadovoljstvo. V nadaljevanju prikazujemo vrste raziskav, s katerimi merimo zadovoljstvo potrošnikov, njihove prednosti, ovire in razlike. Empirični del naloge je namenjen ugotavljanju stopnje zadovoljstva kupcev s posameznimi dejavniki zadovoljstva in pomembnosti pos...

 10. STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA EU S POUDARKOM NA IZRABI OVE

  OpenAIRE

  Ocvirk, Miha

  2012-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni najpogosteje zastopani obnovljivi viri energije za namene proizvodnje električne energije, s poudarkom na geotermalni energiji. Diplomskemu delu je dodan izračun moči za geotermalno elektrarno, ki koristi energijo gejzirja. Predstavljena je strategija trajnostnega razvoja EU z vsemi pomembnejšimi dokumenti in ukrepi za izboljšanje dosedanjega stanja, ki jih je izdala Evropska komisija. Predstavljen je tudi energetski zakon v Sloveniji, vezan na OVE. Podatki ...

 11. Naši suvelaagris mõnitatakse Eesti presidenti

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Loode-Venemaale Tveri oblastisse suvelaagrisse kogunenud noorteliikumise Naši liikmed kutsuvad seal elavat siga Toomas Hendrik Ilveseks. Info pärineb Matt Siegeli pikemast artiklist "Nashi Summer Camp Tries a New Message", mis ilmus ajalehes The Moscow Times 21. juulil 2008. Ilmunud ka: Virumaa Teataja 22. juuli 2008, lk. 4, pealk.: Eesti presidenti mõnitati Naši suvelaagris; Eesti Elu 25. juuli 2008, lk. 3

 12. APLIKACIJA MOBILNI OCENJEVALEC MOODLE NA OPERACIJSKEM SISTEMU ANDROID

  OpenAIRE

  Križanec, Bojan

  2012-01-01

  V tem diplomskem delu predstavljamo rešitev mobilnega ocenjevanja študentov v učnem sistemu Moodle na mobilnih napravah Android. Podajamo tudi kratek zgodovinski razvoj mobilne telefonije in nekaterih pomembnejših mobilnih operacijskih sistemov. Podrobneje opisujemo sistem Android, podatkovno zbirko SQLite, mobilne komunikacije, spletne storitve in učni sistem Moodle. Na koncu je predstavljena še uporaba mobilne aplikacije.

 13. Endogenous ouabain in renal Na+ handling and related diseases

  OpenAIRE

  Manunta, Paolo; Messaggio, Elisabetta; Casamassima, Nunzia; Gatti, Guido; Carpini, Simona Delli; Zagato, Laura; John M Hamlyn

  2010-01-01

  The Na+ pump and its Endogenous modulator Ouabain (EO) can be considered as an ancestral enzymatic system, conserved among species ranging from Drosophila to humans, related to Na handling. In this review, we examine how EO is linked with vascular function in hypertension and if it impacts the pathogenesis of heart and renal failure. Moreover, the molecular mechanism of endogenous ouabain-linked hypertension involves the sodium pump/sodium–calcium exchanger duet. Biosynthesis of EO occurs in ...

 14. Performance of large, modularized NaI(Tl) detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  The properties of detector arrays made up of NaI(Tl) Polyscin modules 20 in. deep and of hexagonal cross section and the development of a Monte Carlo code of general use in the design of such detectors are described. The use of modularized NaI(Tl) detectors in the study of a new spectroscopy of γ-rays in high energy physics is outlined

 15. thin films grown with additional NaF layers

  Science.gov (United States)

  Kim, Gee Yeong; Kim, Juran; Jo, William; Son, Dae-Ho; Kim, Dae-Hwan; Kang, Jin-Kyu

  2014-10-01

  CZTS precursors [SLG/Mo (300 nm)/ZnS (460 nm)/SnS (480 nm)/Cu (240 nm)] were deposited by RF/DC sputtering, and then NaF layers (0, 15, and 30 nm) were grown by electron beam evaporation. The precursors were annealed in a furnace with Se metals at 590°C for 20 minutes. The final composition of the CZTSSe thin-films was of Cu/(Zn + Sn) ~ 0.88 and Zn/Sn ~ 1.05, with a metal S/Se ratio estimated at ~0.05. The CZTSSe thin-films have different NaF layer thicknesses in the range from 0 to 30 nm, achieving a ~3% conversion efficiency, and the CZTSSe thin-films contain ~3% of Na. Kelvin probe force microscopy was used to identify the local potential difference that varied according to the thickness of the NaF layer on the CZTSSe thin-films. The potential values at the grain boundaries were observed to increase as the NaF thickness increased. Moreover, the ratio of the positively charged GBs in the CZTSSe thin-films with an NaF layer was higher than that of pure CZTSSe thin-films. A positively charged potential was observed around the grain boundaries of the CZTSSe thin-films, which is a beneficial characteristic that can improve the performance of a device.

 16. PTCDA on Cu(111) partially covered with NaCl.

  Science.gov (United States)

  Karacuban, H; Koch, S; Fendrich, M; Wagner, Th; Möller, R

  2011-07-22

  The organic molecule 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic dianhydride (PTCDA) was studied by means of scanning tunneling microscopy (STM) on thin insulating NaCl films grown on a Cu(111) single crystal. The deposition of approximately two monolayers (ML) of sodium chloride onto a Cu(111) substrate at a sample temperature of about 350 K causes a rather rough growth of (100)-oriented NaCl islands up to a local height of 4 ML. For submonolayer coverages (0.1 and 0.4 ML) of PTCDA on a Cu(111) surface partly covered with NaCl, two different rod structures of PTCDA were found on the copper surface, which are in contrast to previously published data for PTCDA on Cu(111) showing a herringbone-like arrangement. These findings can be explained by the formation of a Na(x)-PTCDA complex. On NaCl covered areas, single PTCDA molecules adsorb at vacancies of [010] and [001] oriented steps of the NaCl(100) islands. In this case, the electrostatic forces between the polar step edges and the PTCDA molecules are dominant. The terraces of the alkali halide surface are free of PTCDA molecules. PMID:21693798

 17. PTCDA on Cu(111) partially covered with NaCl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karacuban, H; Fendrich, M; Moeller, R [Department of Physics, Center for Nanointegration Duisburg-Essen at the University Duisburg-Essen, Lotharstrasse 1-21, D-47048 Duisburg (Germany); Koch, S [Department of Physics, University of Basel, Klingelbergstrasse 82, CH-4056 Basel (Switzerland); Wagner, Th, E-mail: hatice.karacuban@uni-due.de [Institute of Experimental Physics, Johannes Kepler University Linz, Altenbergerstrasse 69, A-4040 Linz (Austria)

  2011-07-22

  The organic molecule 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic dianhydride (PTCDA) was studied by means of scanning tunneling microscopy (STM) on thin insulating NaCl films grown on a Cu(111) single crystal. The deposition of approximately two monolayers (ML) of sodium chloride onto a Cu(111) substrate at a sample temperature of about 350 K causes a rather rough growth of (100)-oriented NaCl islands up to a local height of 4 ML. For submonolayer coverages (0.1 and 0.4 ML) of PTCDA on a Cu(111) surface partly covered with NaCl, two different rod structures of PTCDA were found on the copper surface, which are in contrast to previously published data for PTCDA on Cu(111) showing a herringbone-like arrangement. These findings can be explained by the formation of a Na{sub x}-PTCDA complex. On NaCl covered areas, single PTCDA molecules adsorb at vacancies of [010] and [001] oriented steps of the NaCl(100) islands. In this case, the electrostatic forces between the polar step edges and the PTCDA molecules are dominant. The terraces of the alkali halide surface are free of PTCDA molecules.

 18. High performance MCFC using Li/Na electrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donado, R.A.; Ong, E.T.; Sishtla, C.I.

  1995-08-01

  The substitution of a lithium/ sodium carbonate (Li/Na) mixture for the lithium/potassium carbonate (Li/K) electrolyte used in MCFCs holds the promise of higher ionic conductivity, higher exchange current density at both electrodes, lower vapor pressure, and lower cathode dissolution rates. However, when the substitution is made in cells optimized for use with the Li/K electrolyte, the promised increase in performance is not realized. As a consequence the literature contains conflicting data with regard to the performance, compositional stability, and chemical reactivity of the Li/Na electrolyte. Experiments conducted at the Institute of Gas Technology (IGT) concluded that the source of the problem is the different wetting characteristics of the two electrolytes. Electrode pore structures optimized for use with Li/K do not work well with Li/Na. Using proprietary methods and materials, IGT was able to optimize a set of electrodes for the Li/Na electrolyte. Experiments conducted in bench-scale cells have confirmed the superior performance of the Li/Na electrolyte compared to the Li/K electrolyte. The Li/Na cells exhibited a 5 to 8 percent improvement in overall performance, a substantial decrease in the rate of cathode dissolution, and a decreased decay rate. The longest running cell has logged over 13,000 hours of operation with a decay rate of less than 2 mV/1000 hours.

 19. Adsorption of Na, Mg, and Al atoms on BN nanotubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Adsorption of three metals (Na, Mg, and Al) on the surface of BN nanotubes (BNNT) has been investigated by using density functional theory. Adsorption energies for Na and Al atoms have been calculated to be about − 0.22 to − 0.61 eV, respectively. Upon the metal adsorption, energy gap between highest occupied and lowest unoccupied orbitals of the tube is dramatically decreased, resulting in enhanced electrical conductivity. However, in the case of Mg atom, the low adsorption energy cannot change electronic property of the tube. The semi-conductive BNNT transform to n-type semiconductor after adsorption of Na atom. The metal adsorption modifies work function of the BNNT and consequently the field-emission current densities of metal-BNNT may be significantly enhanced. - Highlights: ► Adsorption of Na, Mg, and Al atoms on the BN nanotubes (BNNT) was studied. ► Adsorption energies for Na and Al atoms are about − 0.22 to − 0.61 eV, respectively. ► Energy gap of the tube dramatically decreases upon the metals adsorption. ► Semiconductor BNNT transform to n-type ones upon adsorption of Na and Al atoms. ► The field-emission current densities of metal-BNNT may be significantly enhanced.

 20. Endogenous ouabain in renal Na(+) handling and related diseases.

  Science.gov (United States)

  Manunta, Paolo; Messaggio, Elisabetta; Casamassima, Nunzia; Gatti, Guido; Carpini, Simona Delli; Zagato, Laura; Hamlyn, John M

  2010-12-01

  The Na(+) pump and its Endogenous modulator Ouabain (EO) can be considered as an ancestral enzymatic system, conserved among species ranging from Drosophila to humans, related to Na handling. In this review, we examine how EO is linked with vascular function in hypertension and if it impacts the pathogenesis of heart and renal failure. Moreover, the molecular mechanism of endogenous ouabain-linked hypertension involves the sodium pump/sodium-calcium exchanger duet. Biosynthesis of EO occurs in adrenal glands and is under the control of angiotensin II, ACTH and epinephrine. Elevated concentrations of EO and in the sub-nanomolar concentration range were found to stimulate proliferation and differentiation of cardiac and smooth muscle cells. They may have a primary role in the development of cardiac dysfunction and failure. Experimental data suggest that the Na/K-ATPase α(2)-catalytic subunit causes EO-induced vasoconstriction. Finally, maneuvers that promote Na depletion, as diuretic therapy or reduced Na intake, raise the EO levels. Taken together, these findings suggest a key role for EO in body Na homeostasis.

 1. 23Na and 1H NMR Microimaging of Intact Plants

  Science.gov (United States)

  Olt, Silvia; Krötz, Eva; Komor, Ewald; Rokitta, Markus; Haase, Axel

  2000-06-01

  23Na NMR microimaging is described to map, for the first time, the sodium distribution in living plants. As an example, the response of 6-day-old seedlings of Ricinus communis to exposure to sodium chloride concentrations from 5 to 300 mM was observed in vivo using 23Na as well as 1H NMR microimaging. Experiments were performed at 11.75 T with a double resonant 23Na-1H probehead. The probehead was homebuilt and equipped with a climate chamber. T1 and T2 of 23Na were measured in the cross section of the hypocotyl. Within 85 min 23Na images with an in-plane resolution of 156 × 156 μm were acquired. With this spatial information, the different types of tissue in the hypocotyl can be discerned. The measurement time appears to be short compared to the time scale of sodium uptake and accumulation in the plant so that the kinetics of salt stress can be followed. In conclusion, 23Na NMR microimaging promises great potential for physiological studies of the consequences of salt stress on the macroscopic level and thus may become a unique tool for characterizing plants with respect to salt tolerance and salt sensitivity.

 2. Custo de oportunidade: oculto na contabilidade, nebuloso na mente dos contadores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Moura Cintra Goulart

  2002-12-01

  Full Text Available Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre o custo de oportunidade, buscandose constituir uma base adequada para a identificação de possíveis deficiências de conhecimento do referido conceito por parte dos profissionais da área contábil. Considerando-se sua relevância e grande potencial de aplicação nas atividades empresariais, como na avaliação de resultados, entende-se como fundamental a existência de compreensão sobre o custo de oportunidade e suas aplicações. Pesquisa exploratória realizada indica a validade da hipótese estabelecida, de que os profissionais da área contábil detêm conhecimento insatisfatório sobre o conceito objeto deste estudo. Assim, evidencia-se a necessidade de que mais atenção seja dada ao custo de oportunidade no processo de formação dos profissionais da contabilidade. Espera-se que estes profissionais, com segurança conceitual, estejam em condições de colaborar ativamente com o aproveitamento do custo de oportunidade em suas diversas aplicações, seja na contabilidade societária ou na gerencial, com benefícios para os usuários das informações contábeis.The objective of this article is to develop a reflection about opportunity cost, seeking to establish an adequate basis for the identification of possible knowledge deficiencies in the accounting professionals. Considering its relevance and great potential for application in business activities, such as performance assessment, it is observed that understanding the opportunity cost concept and its applications is fundamental.The exploratory research realized indicates the validity of the hypothesis that guides the development of the work, namely, that the accounting professionals possess unsatisfactory knowledge about the concept that is the object of this study. Thus, the need is highlighted to give more attention to opportunity cost in the educational process of the professionals. It is expected that these

 3. Analýza vlivů na reklamu na trhu s doplňky stravy

  OpenAIRE

  Jandáková, Pavla

  2008-01-01

  Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory možných nedostatků. Tato práce řeší také postup tvorby reklamy a její legislativní kontroly na marketingovém oddělení společnosti VALOSUN a.s. Thema of this master’s thesis is analysis of legislation influences on advertisement. Beside generally advertisement adjustment is m...

 4. Evaluation of NaX and NaY packed beds for chromium uptake from multicomponent solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Simões Dornellas de Barros

  2014-04-01

  Full Text Available In this paper the removal of chromium from Cr/Ca/Mg/K and Cr/Ca/Mg/K/Na solutions was investigated in NaX and NaY packed beds. The breakthrough curves presented some overshooting phenomena where chromium ions displaced the previous exchanged cations. Length of unused bed, overall mass transfer coefficient, operational ratio and dimensionless variance were obtained. According to such mass transfer parameters it was concluded that the chromium uptake is influenced by the competition and interaction of the entering ions. Such influences were verified through some differences in the dynamic selectivity obtained for each system. NaY seemed to have a higher affinity towards Cr3+ and its sites were more efficiently used in the ion exchange process.

 5. Na*(3p)-Formation under grazing scattering of Na[sup +]-ions at an Al(111) surface

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimny, R. (Inst. fuer Kernphysik, Univ. Muenster (Germany)); Borisov, A.G. (Dept. of Physics, Moscow State Univ. (Russian Federation))

  1994-06-01

  Excited Na*(3p)-atoms are observed in grazing surface-collision experiments with Na[sup +]-beams. Such atoms can be formed beyond a certain threshold velocity via resonant electron transfer between atomic and metallic conduction band levels due to motion of the atom relative to the surface of the metal (''kinematic resonance''). This mechanism is studied here theoretically employing two different techniques: the nonperturbative ''Coupled Angular Mode'' (CAM) method and the approximate ''Transfer Hamiltonian'' (TH) method. The calculated Na*(3p)-populations agree well with recent experimental results. Moreover, the complete density matrix of the Na*(3p)-subspace has been computed with the TH-method for ion-energies between 10 and 300 keV. (orig.)

 6. OPTIMALNA IZRABA NIZKOENTALPIJSKE GEOTERMALNE ENERGIJE

  OpenAIRE

  Novosel, Urška

  2013-01-01

  Dandanes se zelo spodbuja uporaba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije. V magistrskem delu je predstavljen model hibridne elektrarne, ki za proizvodnjo električne energije uporablja tri različne OVE – geotermalno energijo, sončno energijo in lesno biomaso. Osnova je ORC sistem. Prvi vir za izkoriščanje je geotermalna energija, sončna energija in energija lesne biomase pa sta v sistemu kot vira dodatnega toplotnega toka za dogrevanje delovnega medija. Prikazan je detaj...

 7. Aspectos da tomografia computadorizada craniana na neurocisticercose na infância

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilisa M. Guerreiro

  1989-06-01

  Full Text Available Os autores relatam aspectos tomográficos da neurocisticercose na infância a propósito da análise de 27 exames em 18 pacientes, que foram distribuídos em três grupos segundo o quadru clínico e os achados tomográficos. O grupo 1 foi caracterizado basicamente por epilepsias e calcificações. O grupo 2 caracterizou-se por hipertensão intracraniana e diversos aspectos tomográficos: edema, cistos e nódulos em três pacientes; hidrocefalia e calcificações em dois pacientes e normal em um paciente. O grupo 3 consistiu clinicamente de epilepsia e cefaléia, com vários padrões tomográficos. Os resultados são discutidos à luz da literatura disponível.

 8. Thermoluminescence and F centers of manganese doped NaCl and NaCl-CKl crystals exposed to gamma radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Somera, L.; Cruz Z, E.; Roman L, J. [UNAM, Instituto de Ciencias Nucleares, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mexico D. F. (Mexico); Hernandez A, J. M.; Murrieta S, H., E-mail: ecruz@nucleares.unam.mx [UNAM, Instituto de Fisica, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mexico D. F. (Mexico)

  2015-10-15

  Alkali halides crystals doped with rare earths or transition metals have been widely studied due to the luminescence properties. In particular, NaCl and KCl single crystals present thermally stimulated luminescence (Tl) after gamma irradiation. The NaCl and the NaCl KCl mixed crystal doped with manganese (MnCl{sub 2}) impurity were grown by using the Czochralski method. The emission characteristic of Mn{sup 2+} was observed at 543 nm. The crystals were exposed between 0.02 and 10 kGy gamma dose from {sup 60}Co irradiator. Optical absorption at room temperature shows the peaked band at 452 nm corresponding to the manganese impurity. The F bands, was ascribed to the electron trapped in the anion vacancy in the lattice, were obtained at 452 nm and 455 nm belonging to NaCl:Mn and NaCl KCl:Mn, respectively. The F band increases as the doses increase and it was bleaching by the UV light at 470 nm. The glow curves of the samples show the first glow peak between 92-103 degrees C, while the second main peak was observed at 183 degrees C for the undoped NaCl and at 148 and 165 degrees C for the NaCl:Mn and NaCl-KCl:Mn, respectively. The main peak was slowly bleaching when the irradiated sample was illuminated with F (470 nm) light. Optical bleaching confirms that the F center has an important participation in the thermoluminescent response. The glow curves structure from the thermal bleaching suggests the participation of different kind of traps. Also, the kinetics parameters such as activation energy (E), frequency factor (s) and the kinetic order (b) were investigated. (Author)

 9. A escolha amorosa e interação conjugal na heterossexualidade e na homossexualidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Féres-Carneiro Terezinha

  1997-01-01

  Full Text Available Este estudo tem como objetivo investigar o processo de escolha amorosa em homens e mulheres hetero e homossexuais das camadas médias da população, de diferentes faixas etárias, em diversas situações amorosas - namoro, casamento (coabitação estável, separação e recasamento (segunda ou subsequente coabitação estável; as características das relações dos conflitos conjugais por eles estabelecidas; e o papel atribuído à terapia de casal na resolução dos conflitos conjugais. Foram estudados dois grupos: 240 heterossexuais (53 solteiros, 64 casados, 63 separados e 60 recasados e 116 homossexuais (49 solteiros, 36 casados, 19 separados e 12 recasados. Na avaliação da escolha amorosa foram utilizados 26 atributos dispostos em escalas de avaliação de 5 pontos, tal como proposto por Buss (1989, e entrevistas semi-estruturadas a partir de Féres-Carneiro (1987, contendo tópicos referentes a dimensões relevantes da interação conjugal. Os resultados mostraram algumas diferenças entre homens e mulheres de ambos os grupos e algumas semelhanças no processo de escolha amorosa dos sujeitos hetero e dos sujeitos homossexuais. Tais resultados são relevantes para a prática clínica da terapia de casal, possibilitando uma melhor compreensão das especificidades da relação amorosa em diferentes tipos de conjugalidade.

 10. NaBr, NaCl和KBr在几种有机溶剂中活度系数的测定%Activity Coefficient Measurement of NaBr, NaCl and KBr in Selected Organic Solvents

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  姜波; 王利生; 李弥异

  2011-01-01

  In this paper, the conductivities of NaBr in methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, NaC1 and KBr in methanol, ethanol system (solution concentration within 0. 1 mol· L-1 ) were determined at 298.15 K, 313.15 K and 323.15 K at atmosphere pressure respectively. The mean ion activity coefficients of NaBr, NaC1 and KBr in various organic solvents were calculated according to DebyeHacker limiting law and Onsager-Falkenhangen equations. The effects of concentration and temperature on activity coefficients of electrolyte solutions were discussed. The calculated results were compared with those of NaBr in ethanol, NaC1 in methanol and KBr in methanol reported in literature. The results show that the experimental data obtained by conductivity method have good agreement with data in literature.%分别测定了NaBr在甲醉、乙醇、正丙醉和异丙醇中,NaCI和KBr在甲醉和乙醉中共8个体系(溶液物质的量的浓度在0.1 mol·L(-1)范围内)在298.15,313.15和323.15 K下的电导率,利用Debye-Hiicker和Osager-Falkenhangen公式计算了以上溶液体系的平均离子活度系数,讨论了浓度和温度对电解质溶液活度系数的影响.其中NaBr在乙醇中,NaCI在甲醉中和KBr在甲醇中的平均离子活度系数的计算结果与已发表文献中的数据进行了比较.结果表明,该方法的活度系数结果与文献数据有较好的一致性.

 11. Culturas morais e políticas de desenvolvimento na noruega e na união europeia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Macedo Barroso

  2014-06-01

  Full Text Available A partir de um diálogo entre os casos da Noruega e da União Europeia, pretendemos analisar a combinação de diferentes fatores e escalas de processos sociais (individuais, institucionais e de unidades políticas nacionais e supranacionais, estruturantes na formação dos sentidos sociais do desenvolvimento, notadamente das relações entre princípios morais e trocas interessadas, constitutivas das "culturas morais" dos universos analisados. Na perspectiva dos indivíduos, observaremos pela lente do caso da UE as motivações, vocações e histórias de vida dos "profissionais do desenvolvimento", bem como as razões da adesão da opinião pública às ações de cooperação internacional. Na escala institucional, abordaremos, nos dois casos, os modelos político-administrativos utilizados pela burocracia do desenvolvimento, e as lógicas dos diferentes grupos organizados para disputar seus recursos, no caso da Noruega. Na dimensão dos Estados, analisaremos a lógica das políticas nacionais e internacionais sob as quais são negociadas as intervenções de cooperação bilateral e/ou multilaterais tanto na Noruega quanto na UE.

 12. Saúde na Agenda de Desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Marchiori Buss

  2014-12-01

  Full Text Available O artigo examina a presença da saúde como Ob-jetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS na Agenda do Desenvolvimento pós-2015, no processo transcorrido entre 2012 e 2014. Presente desde a Cúpula do Milênio e os ODM (2000, a saúde também aparece nos documentos que tratam da Agenda pós-2015, da Rio+20 ao documento do Grupo de Trabalho Aberto das Nações Unidas (OWG, submetido à Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU 2014-2015, passando pela Con-sulta Global sobre Saúde e o Painel de Alto Nível de Pessoas Eminentes. Os autores concluem pela uniformidade com que a saúde aparece nestes documentos. Identificam a amplitude do enunciado do ODS Saúde, mas alertam para o fracionamento e redução conceitual de suas metas. Propõem mudanças nas mesmas, acrescentando a questão dos determinantes sociais da saúde e metas em saúde pública, ausentes na proposta do OWG. Alertam para a necessidade de reformas na governança global e nacional, bem como para a participação da sociedade civil e da influência que pode exercer sobre a diplomacia, responsável pelo pacto que será firmado na AGNU de 2015.

 13. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien;

  2014-01-01

  The neurological disorders familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2), alternating hemiplegia of childhood (AHC), and rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP) are caused by mutations of Na+,K+-ATPase α2 and α3 isoforms, expressed in glial and neuronal cells, respectively. Although these disorders...

 14. Effect of Phosphate Salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 Morphology for Photocatalytic Dye Degradation under Visible Light and Toxicity of the Degraded Dye Products

  NARCIS (Netherlands)

  Amornpitoksuk, P; Intarasuwan, K; Suwanboon, S; Baltrusaitis, J.

  2013-01-01

  Ag3PO4 was synthesized by the precipitation method using three different types of phosphate salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) as a precipitating agent. Hydrolysis of each phosphate salt gave a specific pH that affected the purity and morphology of the prepared Ag3PO4. The Ag3PO4 prepared from Na2

 15. Na(+) -Activated K(+) Channels in Rat Supraoptic Neurones.

  Science.gov (United States)

  Bansal, V; Fisher, T E

  2016-06-01

  The magnocellular neurosecretory cells (MNCs) of the hypothalamus secrete the neurohormones vasopressin and oxytocin. The systemic release of these hormones depends on the rate and pattern of MNC firing and it is therefore important to identify the ion channels that contribute to the electrical behaviour of MNCs. In the present study, we report evidence for the presence of Na(+) -activated K(+) (KN a ) channels in rat MNCs. KN a channels mediate outwardly rectifying K(+) currents activated by the increases in intracellular Na(+) that occur during electrical activity. Although the molecular identity of native KN a channels is unclear, their biophysical properties are consistent with those of expressed Slick (slo 2.1) and Slack (slo 2.2) proteins. Using immunocytochemistry and Western blot experiments, we found that both Slick and Slack proteins are expressed in rat MNCs. Using whole cell voltage clamp techniques on acutely isolated rat MNCs, we found that inhibiting Na(+) influx by the addition of the Na(+) channel blocker tetrodotoxin or the replacement of Na(+) in the external solution with Li(+) caused a significant decrease in sustained outward currents. Furthermore, the evoked outward current density was significantly higher in rat MNCs using patch pipettes containing 60 mm Na(+) than it was when patch pipettes containing 0 mm Na(+) were used. Our data show that functional KN a channels are expressed in rat MNCs. These channels could contribute to the activity-dependent afterhyperpolarisations that have been identified in the MNCs and thereby play a role in the regulation of their electrical behaviour. PMID:27091544

 16. Activity of Na +/K + -ATPase from the gill of the giant tiger shrimp (Penaeus monodon )%斑节对虾鳃Na+/K+-ATPase的活性

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  房文红; 王慧; 来琦芳; 李国保

  2001-01-01

  研究了培养介质的Na+、K+和Mg2+浓度、Na+:K+比、pH值、培养温度以及培养时间和底物ATP-Na2量对斑节对虾鳃Na+/K+-ATPase活性的影响.培养介质中Na+浓度为50~100mM、K+浓度为25~30mM、Mg2+浓度为8~20mM、Na+:K+比在10:1~2:1、pH 7.0~7.5时,Na+/K+-ATPase活性较高,Na+/K+-ATPase活性随着培养温度升高而增大.Na+/K+-ATPase反应时释放出的无机磷(Pi)累积量与培养时间呈直线性增加.底物ATP-Na2浓度达到1.04mM时,Na+/K+-ATPase活性达到最高,随着ATP-Na2量的增多,Na+/K+-ATPase活性并未增大.

 17. Foaming of CRT panel glass powder with Na2CO3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Rasmus Rosenlund; König, Jakob; Smedskjær, Morten Mattrup;

  composition in question. In this work, we foam panel glass cullet using sodium carbonate (Na2CO3) as a foaming agent, and study the foaming mechanism. When heat treating Na2CO3 powder with cullet powder, Na2CO3 reacts with the glass melt and is decomposed into Na2O and CO2. The released CO2 foams the glass...

 18. Na+/K+-pump modulates intercellular communication viainteraction with other membrane transporters in vascularsmooth muscle cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Matchkov, Vladimir; Hansen, Anne Kirstine; Nilsson, Holger;

  M) or by ATP depletion. Reduction of Na+/K+-pump activity by removal of extracellular K+ also uncoupled cells, but only after inhibition of KATP channels. Inhibition of the Na+/Ca2+-exchange activity by SEA0400 or by lowering the extracellular Na+ concentration also uncoupled the cells. Depletion of [Na...

 19. High-Pressure Polymorph of NaBiO3.

  Science.gov (United States)

  Naa, Octavianti; Kumada, Nobuhiro; Miura, Akira; Takei, Takahiro; Azuma, Masaki; Kusano, Yoshihiro; Oka, Kengo

  2016-06-20

  A new high-pressure polymorph of NaBiO3 (hereafter β-NaBiO3) was synthesized under the conditions of 6 GPa and 600 °C. The powder X-ray diffraction pattern of this new phase was indexed with a hexagonal cell of a = 9.968(1) Å and c = 3.2933(4) Å. Crystal structure refinement using synchrotron powder X-ray diffraction data led to RWP = 8.53% and RP = 5.55%, and the crystal structure was closely related with that of Ba2SrY6O12. No photocatalytic activity for phenol decomposition was observed under visible-light irradiation in spite of a good performance for its mother compound, NaBiO3. The optical band-gap energy of β-NaBiO3 was narrower than that of NaBiO3, which was confirmed with density of states curves simulated by first-principles density functional theory calculation. PMID:27243818

 20. Aprendizagem como/na prática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Lave

  2015-12-01

  Full Text Available ResumoEste artigo considera como o estudo da cultura e da aprendizagem pode ser de particular relevância para o campo da antropologia sociocultural em geral. O termo mais importante na expressão “cultura & aprendizagem” talvez seja o logograma “&” – ou seja, coloca-se a questão sobre o que conecta cultura e aprendizagem, perguntando-se como esses termos estão relacionados. Como devemos compreender cultura e aprendizagem como instâncias produtoras delas próprias, e uma da outra, na prática? Recalibrando em termos relacionais, podemos dizer que não é possível abordar a “aprendizagem” ou “cultura e aprendizagem” sem o seu emaranhamento na vida político-econômica, nas lutas e disputas históricas, em suas coerências e incoerências, e na produção relacional e histórica da vida cotidiana. Através das lentes da teoria da prática social, os estudos etnográficos sobre aprendizagem na prática oferecem diferentes entendimentos sobre como certa vida e certas disputas e incoerências são produzidas.