WorldWideScience

Sample records for cdznte-detektorov gamma-izlucheniya metodom

 1. Proračun optimalnog perioda zamjene brodske opreme metodom statističkog modeliranja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Mavrić

  2012-10-01

  Full Text Available The article deals with the problem of assessing the optimalvolume and period for the replacement of ship equipment. Theintroduction analyses the character and the volume of technicalmaintenance and the repair of the ship equipment, certainassemblies and elements of that equipment. Possible tasks andvarious ways in which they can be solved are defined. The statisticalmodelling of random processes is particularly stressed.Eventually, the numerical example of statistical modelling oftechnical maintenance and the assessment of the optimal replacementperiod of the ship pump bearing is given.

 2. UDIO POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U UZORCIMA DIZELSKOG GORIVA HPLC METODOM

  OpenAIRE

  Tomić, Tatjana; Šegudović, Nikola

  2003-01-01

  Sažetak Primjenska svojstva dizelskog goriva ovise o odnosu sastava zasićenih i aromatskih ugljikovodika. Zakonska regulativa diktira da se smanjuje udio aromatskih, a posebno policikličkih ugljikovodika. Određivanje pojedinih komponenti iz grupe aromata je složen zadatak pa se analize svode na određivanje grupnog sastava aromata. Pod grupnim sastavom se podrazumijeva udio mono aromata, di aromata te tri i više aromata s tim da se zbroj di aromata i tri i više aromata naziva policiklički a...

 3. PROMENE MAKSIMALNOG POTENCIJALA SNAGE NA FLEKSORE ZGLOBA LAKTA POSLE ŠEST NEDELJNOG PROGRAMIRANOG VEŽBANJA SA MATRIKS METODOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Vuksanović

  2011-03-01

  Full Text Available This particular research is analyzing the changes of the maximal muscle power in the elbow joint, as well as the anthropometrical measures and biomechanical variable. The program for exercising performed in this research has a longitudinal character with duration of 6 weeks and two check points. This program was performed on 17 adolescents. Participant had a task do power exercises on Scot’s bench, with individual weights using the matrix method (modified amplitude of movement The analyses and result from the statistical operation (ANOVA’S/MANOVA’S have shown positive changes at the participant’s maximal power (22,4%, also at the tested angular speed (70,1% as well as it has shown decreasing of the local body fat of the involved arm for 16,6% after six weeks of program. The results are in favor of the program for transformation of motorics capabilities and they are directly focused of modification of power component.

 4. Ometanje radarskih glava za samonavođenje amplitudno modulisanom metodom ometanja "cross eye" / Monopulse homing missile jamming with the amplitude modulated cross eye method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojan Milanović

  2008-07-01

  Full Text Available U radu je prikazan uticaj metode ometanja "Cross eye" na uspešno vođenje rakete monoimpulsnom radarskom glavom za samonavođenje. Analiza dobijenih rezultata pokazala je: da se maksimalna greška određivanja položaja cilja postiže kada ometači emituju koherentne signale čija je fazna razlika 180°, da je greška veća što je međusobno rastojanje između antena ometača veće, da je, suprotno očekivanju, efikasnost ometanja veća što je rastojanje između ometača i rakete koja se ometa manje. / This article shows the effect of the "Cross eye" jamming method on successful guidance of monopulse homing missiles. The analysis of the results has shown that the maximal tracking error is made if the jamming signals are coherent and out of phase, that a larger distance between jamming antennas causes a greater error, and that, opposite to expectations, a smaller distance between the jammer and the missile results in better jamming effects.

 5. Main errors in the IMS in studying wells by the method of reflected waves. Osnovnyye pogreshnosti IIS pri issledovaniya skvazhin metodom otrazhennykh voln

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koldobskiy, L.S.

  1983-01-01

  An examination is made of the method errors in the information-measurement system for measurement of the coefficient of reflection of ultrasonic pulses from the wall of an uncased well. It is indicated that the greatest errors in the measurements are caused by the change in temperature and hydrostatic pressure along the well shaft, as well as skewing of the well probe because of the presence of caverns, irregularities in the well walls, etc. An evaluation was made of the influence of damping of the acoustic energy in the well fluid on the measurement of the reflection coefficient.

 6. Utjecaj Tektonskog Sklopa na Formiranje Površinskog Kopa u Kamenolomu Dolomita Zaprešički Ivanec kraj Zagreba

  OpenAIRE

  Braun, Karlo; Božić, Branko; Dravec Braun, Jasna

  1989-01-01

  U kamenolomu dolomita »Zaprešički Ivanec« kraj Zagreba odvija se eksploatacija u sklada s podacima dobivenim analizom tektonskog sklopa, određivanja brzina uzdužnih valova metodom refrekcijske seizmike i mjerenjima seizmičkih efekata izazvanih miniranjem. Izraženi su osnovni podaci iz analize tektonskog sklopa i drugih mjerenja na osnovu kojih je definiran položaj otkopne fronte i određeni optimalni uvjeti miniranja. Rezultati dugogodišnje eksploatacije u kamenolomu verificiraju takav komplek...

 7. ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINE NISKOGRADNJE

  OpenAIRE

  Reiter, Kristina

  2017-01-01

  U radu se analizira vrijeme koje je potrebno za izvođenje projekta niskogradnje za najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje. Zadana podloga je projekt izgradnje kružnog toka u naselju Cerić, nedaleko Vinkovaca. Prikazano je najvjerojatnije trajanje svih aktivnosti projekta kako bi se ostvario cilj projekta – optimalno vrijeme građenja, uz raspoložive resurse. Metodom kritičnog puta (CPM) napravljen je mrežni dijagram s označenim kritičnim putem. Tehnikom ocjene i provedbe projekta (PERT ...

 8. Twenty-four position tilt test for accelerometer cross-axial sensitivity compensation / Компенсация поперечной чувствительности МЭМС акселерометров с помощью тестирования статичного угла наклона, проведенного в 24-ех позициях / Kompenzacija poprečne osetljivosti MEMS akcelerometra metodom tilt-testa u 24 pozicije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miodrag Z. Malović

  2017-07-01

  Full Text Available Cross-axial or transverse sensitivity of an accelerometer can be compensated by digital processing of the output signal. To perform this, it is necessary to determine coefficients that describe a sensor’s response to excitation experimentally. Many procedures advised by standards and scientific papers use expensive equipment which is not available in every laboratory. Therefore, a simple method is proposed, namely a variation of the static tilt test, requiring no other measuring equipment than the sensor itself and a flat surface. Results vary depending on sensor surface and housing quality, but it has been shown that cross sensitivity effects can be reduced from several percent usually associated with commercial threeaxial MEMS accelerometers down to 1% or less. / Кросс-осевая или поперечная чувствительность акселерометра может быть компенсирована цифровой обработкой выходного сигнала. При этом необходимо экспериментально определить коэффициенты реакции датчика на сигнал. Для проведения подобных мероприятий, в соответствии с рекомендациями стандартов и научных статей, применяется достаточно дорогое оборудование, которое не все лаборатории могут себе позволить. В данной связи представлен простой альтернативный метод, разновидность тестирования статичного угла наклона, не требующий никаких измерительных приборов, кроме датчика и плоской поверхности.Несмотря на то, что результаты зачастую зависят от качества поверхности и корпуса датчика, на практике было доказано, что значения поперечной чувствительности при таком методе значительно снижены (в несколько раз, и что типичная поперечная чувствительность трехосевого MЭМС акселерометра с нескольких процентов достигла значения ниже 1%. / Kros- aksijalna, odnosno poprečna osetljivost akcelerometra može biti kompenzovana digitalnim procesiranjem izlaznog signala. Da bi se to izvelo, potrebno je eksperimentalno odrediti koeficijente koji opisuju odgovor senzora na pobudu. Mnoge procedure koje se odnose na to, a koje su preporučene standardima i naučnim člancima, koriste skupu opremu koja nije dostupna u svakoj laboratoriji. Zato je predložen jednostavan alternativni metod, varijacija statičkog tilt-testa, koji ne zahteva nikakvu drugu mernu opremu osim senzora i ravne površine. Rezultati variraju u zavisnosti od kvaliteta površine i kućišta senzora, ali je pokazano da se efekti poprečne osetljivosti mogu smanjiti bar nekoliko puta, te da se tipična poprečna osetljivost komercijalnih troosnih MEMS akcelerometara od nekoliko procenata može lako svesti ispod 1%.

 9. Aerodigitalni senzori - LH Systems ADS 40 / Airborne digital sensors: LH Systems ADS 40

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Pejić

  2004-01-01

  Full Text Available U radu su prezentovane osnove prikupljanja prostornih podataka metodom daljinske detekcije i klasičnim fotogrametrijskim metodom. Ukazano je na kompromis između dva metoda koji nudi digitalna aerokamera. Kompanija LH Systems proizvela je digitalnu aerokameru ADS 40 koja nudi sasvim nov koncept prikupljanja prostornih podataka. Sistem kamere obezbeđuje panhromatske i trodimenzionalne informacije koristeći tri CCD linije i opciono još pet linija iz multispektralnog opsega. Kamera skenira teren sa prostornom rezolucijom od 25 cm, površine od 300 kvadratnih kilometara, uz vreme trajanja leta koje je nešto kraće od jednog sata. / This paper presents basics of collecting spatial data with remote sensing and the classical photogrammetric method. A compromise between two methods, offered by a digital aero camera, is also suggested. The LH Systems has produced a new camera concept called Airborne Digital Sensor (ADS 40 which uses a new way of collecting spatial data. The camera system provides panchromatic and stereo information using three CCD lines and up to five more lines for multispectral imagery. The performance of the camera allows a three dimensional and multispectral image with a ground sample distance of 25 cm for an area of 300 square miles within a flight time shorter than one hour.

 10. Sezonske varijacije koncentracije specifi čnog IgE-a prema alergenu Betula verrucosa, Bet v

  OpenAIRE

  Dodig, Slavica; Petković, Giorgie; Kristić Kirin, Branka

  2015-01-01

  Cilj je ispitati sezonske razlike u koncentraciji ukupnog IgE-a (uIgE-a), specifi čnog IgE-a (sIgE) prema alergenu breze, Betula verrucosa - Bet v, te indeks sIgE-a (I-sIgE) u djece preosjetljive na alergen breze, Bet v. Ispitana su djeca s astmom i/ili rinitisom (N=19), preosjetljiva na alergen Bet v. Standardiziranom fl uoroimunikemijskom metodom UniCAP određena je koncentracija uIgE-a, sIgE-a prema Bet v, te izračunat I-sIgE. Odabrani biomarkeri određivani su u sezoni peludacije b...

 11. Primena metode MUSIC za određivanje smera dolaska radio-signala korišćenjem antenskih nizova ADCOCK / Application of the MUSIC method for direction of arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljko M. Erić

  2002-01-01

  Full Text Available Analiziran je problem procene smera dolaska radio-signala metodom MUSIC korišćenjem antenskih nizova ADCOCK. Formulisan je matematički model signala na antenskom nizu ADCOCK. Izvedene su relacije između vektora prostiranja ADCOCK i vektora prostiranja ukupnog antenskog niza (niza od koga se ADCOCK-ov niz formira. Definisana je kriterijumska funkcija algoritma MUSIC i funkcija neodređenosti antenskog niza ADCOCK. Prikazani su rezultati simulacije, kao i rezultati praktične verifikacije mogućnosti primene metode MUSIC na antenske nizove ADCOCK. / The MUSIC based Direction of Arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays is considered. Starting from signal model formulation, the cost function of the MUSIC algorithm and the ambiguity functions for the ADCOCK antenna array have been formulated. Some simulation results and some preliminary results of the verification in practice are presented.

 12. Kirurški postupci u liječenju velikih koštanih šupljina čeljusti

  OpenAIRE

  Knežević, Goran

  2004-01-01

  Problem izbora kirurškoga postupka pri liječenju velikih koštanih šupljina koje nastaju pošto se odstrane benigne patološke promjene čeljusti sastoji se u tome kako kirurškim postupkom spriječiti moguće recidive lokalno invazivnih promjena te kako bez infekcije osigurati organizaciju krvnog ugruška i obnovu kosti. To je u povijesti bilo razlogom nastanka i razvoja nekoliko različitih kirurških postupaka. Prikazat će se rezultati liječenja velikih koštanih šupljina metodom Partsch II s intraor...

 13. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 14. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 15. Numeričko modeliranje detonacije / Numerical modelling of detonation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radun Jeremić

  2002-03-01

  Full Text Available Radi izračunavanja teorijskih vrednosti detonacionih parametara različitih eksplozivnih sastava izvršeno je numeričko modeliranje detonacije i sačinjen računarski program u programskom paketu PASCAL. Za opisivanje ponašanja produkata detonacije primenjena je BK.W jednačina stanja, a sistem jednačina hemijske ravnoteže rešavan je metodom minimizacije slobodne energije. Testiranje programskog rešenja izvršeno je za nekoliko eksplozivnih sastava različitih gustina, pri čemu je ostvarena dobra konvergencija rešenja i velika brzina rada. Dobijeno je dobro slaganje eksperimentalnih i teorijskih vrednosti pritisaka i brzina detonacije, čime je potvrđena ispravnost modela. / Numerical modeling of detonation of different explosive compositions has been carried out in order to calculate theoretical values of detonation parameters. A computer program in the PASCAL program package has been created. The BKW state equation has been applied to describe the behavior of detonation products and the equation system of chemical equilibrium has been solved by the method of free energy minimization. The program has been tested for several explosive compositions of various densities, operation speed being high and solution convergence good. The experimental and theoretical values of pressures and detonation velocities show good accordance, which confirms the model validity.

 16. Situacijske i osobinske odrednice doživljaja zanesenosti u svakodnevnom životu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerija Križanić

  2015-07-01

  Full Text Available Cilj je ovog rada istražiti neke situacijske i osobinske odrednice doživljavanja zanesenosti (engl. flow u svakodnevnom životu. Pri tome je provjeravano u kojoj mjeri percipirani izazov, percipirane vještine te njihov odnos predviđaju doživljaj zanesenosti kroz različite svakodnevne situacije. Nadalje, provjeravano je u kojoj mjeri bihevioralne inhibicijske i aktivacijske dimenzije temperamenta mogu objasniti interindividualne razlike u doživljavanju zanesenosti te usmjeravaju li odnos između preduvjeta za zanesenost i doživljaja zanesenosti. U istraživanju su sudjelovale 102 studentice sedam različitih studijskih grupa u dobi 18-27 godina. Podatci su prikupljeni metodom uzorkovanja doživljaja. Sudionice su, nakon dobivenog signala ručnog programiranog sata, deset puta dnevno tijekom tjedan dana u dnevnik bilježile svoja trenutna afektivna stanja i procjene situacije u kojima se trenutno nalaze. Nakon preliminarnih analiza u svrhu detekcije dnevničkih podataka moguće smanjene pouzdanosti i valjanosti, glavne su analize provedene na uzorku doživljaja iz ukupno 2880 točaka mjerenja, prikupljenih od 70 sudionica. Dimenzije temperamenta mjerene su pomoću BIS/BAS skala (Carver i White, 1994. Rezultati su pokazali kako se s povećanjem percepcije izazova i percepcije vještina u prosjeku povećava i doživljaj zanesenosti, no kako ovi preduvjeti nemaju iste učinke na doživljaj zanesenosti u svim situacijama, kao ni među različitim osobama. Izraženost dimenzije BAS – Nagon pozitivno je povezana s prosječnom razinom zanesenosti. Nadalje, što je kod osobe izraženija BIS dimenzija temperamenta, percepcija izazova manje pridonosi doživljaju zanesenosti. Dobiveni nalazi upućuju na to da dimenzije temperamenta mogu objasniti neke interindividualne razlike u sklonosti doživljavanju zanesenosti, ali i relativnu važnost pojedinih preduvjeta u predikciji ovog doživljaja.

 17. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 18. Is the geopotential directly measurable (Gauss, Bruns, Einstein : Je li geopotencijal direktno mjerljiv? (Gaus, Bruns, Ajnštajn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmut Moritz

  2016-12-01

  Full Text Available It has been pointed out by the great Swedish geodesist Arne Bjerhammar and others around1985 that it is possible to replace the classical method of spirit leveling for determining differences of the geopotential by a much more direct and elegant method, measuring the frequency of atomic clocks. This is impossible by classical physics and requires methods of Einstein’s General Theory of Relativity. The principle is that the geopotential can be “felt” by the “proper time” of this theory, but there remained the problem that the measuring accuracies were unthinkably high in 1985 and even later. To get a leveling accuracy of 1 cm, we must measure these frequencies to a relative accuracy of 10-18. Reaching such accuracies provided a great challenge to high-precision time observation all over the world, from USA to China. Now it seems that the required frequency accuracy is being reached. The author tries to give a short introductory review accessible to geodetic students and surveyors. It is purely didactic. : Veliki švedski geodeta Arne Bjerhammar (i neki drugi, istakao je oko 1985. godine, da je klasičnu metodu geometrijskog nivelmana za određivanje razlika geopotencijala moguće zamijeniti mnogo direktnijom i elegantnom metodom, mjerenjem frekvencije atomskih satova. Ovo nije moguće metodama klasične fizike, te zahtijeva primjenu Ajnštajnove Teorije općeg relativiteta. Princip je da se geopotencijal može “osjetiti” pomoću “pravog vremena” ove teorije, ali ostaje problem što je tačnost mjerenja bila nezamisliva u 1985. godini, pa čak i poslije. Da bi se dobila tačnost nivelanja od 1 cm, frekvencije se moraju mjeriti s relativnom tačnošću od 10-18. Dostizanje ove tačnosti bio je ogroman izazov za sve svjetske opservatorije za visokoprecizno mjerenje vremena, od SAD do Kine. Čini se da je zahtijevana tačnost ipak dostignuta. Autor nastoji dati kratak, potpuno didaktički uvod, pristupačan studentima geodezije i

 19. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 20. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 1. Mother Mary in the Rising Sun: A “Ritual Drama” among the Csango Hungarians

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Attila Mateffy

  2016-01-01

  ę Matki Bożej odzwierciedlającą ikonografię Mulier Amicta Sole, której przypisuje się cudowną moc. Autor artykułu wskazuje się, że postać Maryi Panny nabierająca kształtu w zrytualizowanych wspólnych wizjach odnosi się nie tylko do koncepcji Bogarodzicy Dziewicy, ale do jednej z przedchrześcijańskich przodkiń. Dzięki metodom komparatystyki mitologicznej i analizie rytuałów zawartych w źródłach pisanych artykuł ten stanowi próbę omówienia, jak w micie o pogoni za jeleniem Hunowie i Węgrzy czcili tę przodkinię w postaci łani, którą utożsamiali ze Słońcem. Konkluzją artykułu jest to, że pierwotny związek Słońca z ową przodkinią został przejęty przez chrześcijaństwo i przywrócony w zrytualizowanych wspólnych wizjach.

 2. Struktura i svojstva plazma sprej Aps - Nikal - Aluminid prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-06-01

  Full Text Available Cilj ovog istraživanja je da se optimizacijom parametara deponovanja dobiju optimalne strukturne i mehaničke karakteristike Ni20Al slojeva, koji će se primeniti na delu za radarsku stanicu. Prah je deponovan atmosferskim plazma sprej (APS postupkom sa plazma sprej (PS odstojanjem 80, 90 i 100 mm. Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na utvrđivaču  turbo- gasnog motora GTD 2PV8 za radarsku stanicu, da bi se smanjio uticaj oksidacije  i vibracija na habanje na 450–500°C. Procene Ni20Al slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih mikrostruktura, mikrotvrdoća i zatezne čvrstoće. Najbolju strukturu i mehaničke  karakteristike pokazali su slojevi deponovani sa plazma sprej odstojanjem od 80 mm. Morfologija površine deponovane prevlake i morfologija loma najboljih slojeva ispitana je na SEM-u (skening elektronskom mikroskopu. Mikrostruktura slojeva deponovanih prevlaka ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Istraživanja su pokazala da plazma sprej odstojanje bitno utiče na mehaničke osobine i mikrostrukture prevlaka. Efekat primene Ni20Al prevlake ispitan je na utvrđivaču  turbogasnog motora GTD 2PV8 na radarskoj stanici.   Uvod   Kompozitni nikal-aluminid prah Ni20Al razvijen je za potrebe vazduhoplovne industrije. Važna karakteristika je dobro deponovanje praha plazma sprejom na atmosferskom pritisku (APS. Ovaj materijal ima dobru otpornost na oksidaciju,  koroziju i eroziju. Materijal se može proizvoditi kao legura ili kao  kompozitni prah. Najvažnija karakteristika nikal-aluminida je velika čvrstoća i žilavost  sa odličnom otpornošću na visoke temperature. NiAl prevlake deponovane plazma sprejom našle su široku primenu za zaštitu delova koji su izlo

 3. Istraživanje uticaja plazma sprej zaptivnih prevlaka na efekat zaptivanja kompresora turbomlaznog motora TV2 – 117A / Investigation of the influence of plasma spray sealing coatings on the effect of sealing the TV2 - 117A turbojet engine compressor / Aнализ эффекта уплотнения компрессора турбореактивного двигателя TV2-117A под воздействием плазменного напыления износостойких покрытий

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-01-01

  of efficiency of the compressor by 10% while reducing fuel consumption by 8%. / U ovom istraživanju prikazan je efekat primene mekih zaptivki deponovanih atmosferski plazma sprej - APS procesom na delovima kompresora turbomlaznog motora TV2-117A. Na delovima kompresora primenjena je prvi put zapadna plazma sprej tehnologija i materijali. Cilj je bio da se izvrši supstitucija postojećeg zaptivnog materijala sa novom klasom materijala, da bi se povećao efekat zaptivanja i obezbedio protok vazduha pod najvećim pritiskom kroz kompresor. Meke zaptivke su formirane kao dupleks sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiCrAl i NiAl prevlaka i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni - 15% grafita, Ni - 25% grafita i AlSi - poliestera. U radu su prikazani parametri sa kojima su deponovane prevlake na delovima kompresora, mehaničke i mikrostrukturne karakteristike prevlaka proizvedenih sa optimalnim parametrima depozicije. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15W. Zatezne čvrstoće spoja dupleks sistema prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka su procenjene na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura deponovanih slojeva urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney i TURBOMECA. Pohabanost prevlaka određena je na osnovu promene dimenzija zaptivnih površina pre i posle ispitivanja. Merenje dimenzija rađeno je na koordinatnoj mernoj mašini MAUSER ML 28. U radu je prikazana srednja vrednost pohabanosti izražena u mm i upoređena sa vrednostima dozvoljenih tolerancija mašinski obrađenih delova kompresora. Efekat zaptivanja delova kompresora ispitan je u sklopu motora TV2-117A na ispitnoj stanici i letnim ispitivanjem na helikopteru Mi-8(HT-40. Ispitivanja su pokazala da je novim sistemom zaptivnih prevlaka povećan stepen iskorišćenja kompresora za 10% uz smanjenu potro

 4. Mechanical properties and the microstructure of the plasma-sprayed ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY coating / Механические характеристики и микроструктура покрытий ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAlY / CoNiCrAlY, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Mehaničke osobine i mikrostruktura plazma naprskane prevlake ZrO2Y2O3 / ZrO2Y2O3CoNiCrAIY/ CoNiCrAIY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-01-01

  спределены. Анализ механических характеристик покрытия проведен на основании испытаний микротвердости методом HV0.3 и прочности соединений методом растяжения. Значения микротвердости ZrO28mas%Y2O3 покрытия соответствуют требованиям, так же как и прочность связи покрытий. / Keramika ZrO2, stabilizovana sa Y2O3, ima superiorna i odlična fizička svojstva u poređenju sa drugim savremenim keramičkim materijalima. Zbog visoke biokompatibilnosti ona u sistemu ZrO2-Y2O3 ima široku primenu kao biomaterijal u ortopedskoj hirurgiji. Keramika ZrO2-Y2O3 najčešće se primenjuje za izradu glava kuka, proteza kolena, privremenih držača itd. ZrO2 je u kliničkoj upotrebi kao ukupna zamena kuka (THR, u zglobu veštačkih kolena, ali se koristi za primenu i razvoj drugih medicinskih uređaja. Da bi se keramika ZrO2Y2O3(YSZ koristila na biomedicinskim substratima, neophodno je deponovati slojeve prevlake bez defekata. Radi depozicije keramičke prevlake ZrO28tež%Y2O3 sa najboljim strukturnim svojstvima, ispitan je sistem prevlaka ZrO2Y2O3/ZrO2Y2O3CoNiCrAlY/CoNiCrAlY. Zbog ekonomičnosti depozicija je izvršena na čeličnom supstratu uz primenu vezne prevlake CoNiCrAlY, što ne utiče na strukturu ifunkcionalnost keramičkog sloja ZrO2Y2O3. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije, a površina gornje keramičke prevlake ZrO28mas%Y2O3 metodom skening elektronske mikroskopije (SEM. Na osnovu dobijenih karakteristika utvrđeno je da sadržaj poroznosti u keramičkom sloju nije bio visok i da su mikropore ravnomerno raspoređene. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i zatezne čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Vrednosti mikrotvrdoće ZrO28mas%Y2O3 prevlake bile su zadovoljavajuće i

 5. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 6. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 7. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 8. Properties of the coating deposited with the diffusion of Mo&O2 oxidized powder using the APS process / Свойства покрытия, нанесенного диффузионнымоксиднымпорошком Mo&O2методом APS / Svojstva prevlake deponovane difuziono oksidiranim prahom Mo&O2 primenom APS procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-07-01

  етодом световой микроскопии. Микроструктура покрытия состоит из ламелей Мо и тонких оксидных прослоек MoO2 и MoO3 вокруг ламелей Мо. Анализ полученных результатов доказал, что слои покрытия Mo&O2 с диффузионными оксидными частицами Мо обладают структурой и механическими характеристиками, позволяющими нанесение данного покрытия на поверхности рабочих участков в условиях износа и скольжения при бессмазочном трении. / Prah Mo&O2 ima značajnu ulogu u proizvodnji prevlaka sa povišenom otpornošću na klizanje u uslovima bez primene maziva. Prevlake Mo&O2 imaju mali koeficijent frikcije i dobre karakteristike na habanje pri mehaničkim naprezanjima. Radi proizvodnje prevlaka visoke tvrdoće, prah Mo&O2 je deponovan plazmom sa optimalnim parametrima. Karakterizacija oblika površine čestica oksidnog praha i površine preloma prevlake izvedena je metodom SEM, a mikrostruktura slojeva primenom svetlosne mikroskopije. Mikrostruktura prevlake sastoji se od lamela Mo i tankih filmova primarnih oksida MoO2 i MoO3 koje okružuju lamele Mo. Analiza dobijenih rezultata pokazala je da slojevi prevlake Mo&O2 sa difuziono oksidiranim česticama Mo imaju strukturu i mehaničke karakteristike koje omogućuju njenu primenu na površinama radnih delova u uslovima habanja i klizanja trenjem bez maziva.

 9. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  Full Text Available U ovome radu je analiziran uticaj plazma sprej odstojanja na mikrostrukturu i mehaničke karakteristike Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlaka deponovanih vacuum plazma sprej postupkom (VPS. Mikrostruktura i mehaničke osobine plazma sprej prevlaka su određene interakcijom jona plazme Ar/H2 sa česticama praha pri čemu nastaje prenos brzine i temperature jona na čestice praha. Efekat interakcije je u direktnoj zavisnosti od vremena interakcije jona i čestica praha koji je definisan plazma sprej odstojanjem. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 sa tri odstojanja substrata 270, 295 i 320 mm. Prevlaka najboljih strukturnih i mahaničkih karakteristika je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 11000C u trajanju od 240 sati. Morfologija čestica praha je ispitana na SEM-u. Mikrostruktura slojeva u deponovanom stanju je ispitana tehnikom svetlosne mikroskopije. Prevlaka najboljih mehaničkih karakteristikama je nagrizena  elektrolitički sa 10% oksalne kiseline H2C2O4x2H2O. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake je izvršena na svetlosnom mikroskopu i na SEM-u pre i posle testiranja prevlake na oksidaciju. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima je urađena u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva je urađena ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Uvod Sistemi prevlaka CoNiCrAlY su razvijeni na osnovu sistema prevlaka NiCrAl, FeCrAlY , NiCrAlY i CoCrAlY (Mrdak, 2010, pp.5-16, (Mrdak, 2012, pp.182-201, ( Driver, 2004, ( Feuerstein, et al., 2008, pp.199-213. CoNiCrAlY su prevlake tipa koje se koriste u različitim aplikacijama gasnih turbina za zaštiti od visoko temperaturne oksidacije i tople korozije. Budući da su osobine i ponašanje prevlaka usko povezane sa mikrostrukturom, neophodno je da se ispitaju strukture prevlaka posle depozicije i oksidacije na povišenim temperaturama (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207

 10. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 11. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  Full Text Available Cilj istraživanja bio je da se optimizacijom plazma-sprej parametara deponuju WC17Co slojevi optimalnih strukturno-mehaničkih karakteristika. Prah je deponovan plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS.Pri izboru parametara kao osnovni parametar uzet je protok plazma gasa He. Helijum u odnosu na druge gasove ne reaguje sa prahom, proizvodi gušću plazmu sa manjim toplotnim sadržajem i manje inkorporira okolni vazduh u mlaz plazme, što smanjuje dekarburizaciju praha. U istraživanju su korišćene tri grupe uzoraka dobijene sa tri protoka  plazma gasa od 12, 22 i 32 l/min He.  Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" da bi  se smanjio uticaj ležaja  i vibracija na habanje rukavca do 500°C. Procene WC17Co slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih strukturno-mehaničkih karakteristika. Morfologija površine čestica praha WC17Co ispitana je na SEM-u. Mehaničke karakteristike deponovanih prevlaka ispitane su  u skladu sa standardom TURBOMECA. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena udela pora u slojevima WC17Co prevlaka (image analiza urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Istraživanja su pokazala da protok plazma gasa bitno utiče na mehaničke osobine i strukture prevlaka. Uvod Plazma-sprej postupak je zastupljen u mnogim industrijama radi poboljšanja karakteristika komponenti ili produženja njihovog radnog veka. Ovaj postupak našao je široku primenu u vazduhoplovnoj industriji i jedan je od najprimenjenijih postupaka za termičko nanošenje prevlaka. Na resurs prevlaka utiču karakteristike deponovanog materijala, njegov faznih sastav, udeo pora i nestopljenih čestica, koheziona i adheziona čvrstoća. Deponovane prevlake WC17Co termosprej postupcima uvek pokazuju promenu u