WorldWideScience

Sample records for cdznte-detektorov gamma-izlucheniya metodom

 1. Ispitivanje hemijske stabilnosti baruta metodom tecne hromatografija

  OpenAIRE

  Smileski, Rose; Trajkovska - Petkoska, Anka; Popovski, Orce

  2001-01-01

  Ispitivana je henijska stabilnost jednog pretstavnika nitroceluloznih baruta, metodom tecne hromatografije. Stabilnost baruta odregjivana je merenjem sadrzaja zaostalog stabilizatora (difenilamina) i njegovih megjuprodukata. Ova ispitivanja sprovedena su aparaturom firme "Varian", a hemikalije proizvedene po standardima "Merck a". Merenja su izvrsena na sobnoj temperaturi - bez termostatiranja.

 2. Mjerenje optičkih konstanti u srednjem infracrvenom području metodom prigušene totalne refleksije

  OpenAIRE

  Biliškov, N.

  2010-01-01

  Kvantitativna infracrvena spektroskopija sustava koji u svom sastavu uključuju tekuću vodu danas se provodi bez poteškoća upotrebom tehnike prigušene totalne refleksije (ATR). Mjerenje intenziteta spektralnih vrpci podrazumijeva prevođenje spektara dobivenih ATR-om, pATR(ΰ), u spektre optičkih konstanti, tj. indeksa loma n(ΰ) [realnog dijela kompleksnog indeksa loma ñ (ΰ)] i apsorpcijskog indeksa k(ΰ) (imaginarnog dijela kompleksnog indeksa loma). Iz tih spektara daljnjom se obradom dobivaju ...

 3. Ispitivanje biogenih amina u vinima proizvedenih organskim i klasičnim postupkom HPLC metodom određivanja OPA derivata

  OpenAIRE

  Kalkan Yıldırım, Hatice; Üren, Ali; Yücel, Ufuk

  2007-01-01

  Budući da potrošači preferiraju "zdravu" hranu i pića, odabrana su vina proizvedena organskim i klasičnim postupkom iz varijeteta grožđa Vitis vinifera Semillon, Colombard, Cabernet Sauvignon, Merlot i Carignan i istražen je utjecaj načina proizvodnje na kvalitetu vina. Određene su koncentracije histamina, tiramina, putrescina, kadaverina, etilamina, metilamina, triptamina, agmatina i β-feniletilamina s pomoću HPLC fluorescentnog detektora derivata o-ftaldialdehida (OPA). Redoslijed izmjereni...

 4. Metode Utvrđivanja Najpovoljnijih eksploziva u Različitim Stijenama

  OpenAIRE

  Krsnik, Josip; Mesec, Josip

  1989-01-01

  Najpovoljniji eksplozivi za miniranje pojedinih vrsta stijena utvrđene su metodom pokusnog miniranja s linearnim povećanjem izbojnice. Istom metodom utvrđene su optimalne veličine za miniranje s dubokim minskim bušotinama.

 5. Povezanost mikrosatelita HLA i gena HLA-B*27 u bolesnika s psorijatičnim artritisom u hrvatskoj populaciji

  OpenAIRE

  Štimac, Davor; Grubić, Zorana; Štingl, Katarina; Perić, Porin; Ćurković, Božidar; Žunec, Renata

  2011-01-01

  Istraživana je raznovrsnost četiri mikrosatelita HLA (D6S248, D6S2674, D6S2811 i D6S273) u skupini bolesnika s psorijatičnim artritisom (PsA) (N=22) i zdravim osobama (K; N=94) pozitivnima za gen HLA-B*27, te povezanost haplotipskih veza gena HLA-B*27 s PsA. Svi ispitanici bili su prethodno tipizirani za gene HLA-A i -B metodom PCR-SSP i bili su HLA-B*27 pozitivni. Mikrosateliti HLA su analizirani metodom PCR-STR i elektroforezom u ALFexpress sekvenceru. Analiza raspodjele alela mikrosatelita...

 6. Razvoj i vrednovanje lako topljivih tableta kompleksa meloksikama s β-ciklodekstrinom pripravljenih izravnom kompresijom

  OpenAIRE

  OBAIDAT, AIMAN A.; Obaidat, Rana M.

  2011-01-01

  Cilj rada bio je priprava lako topljivih tableta kompleksa meloksikama s β-ciklodekstrinom (β-CD) te ispitati utjecaj različitih superdezintegratora na raspadljivost tableta i oslobađanje meloksikama. Kompleks meloksikama s β-CD pripravljen je metodom sušenja sprejem, a komprimiran je u tablete metodom izravne kompresije. U pripravi tableta korištene su tri različite količine triju superdezintegratora: natrijev škrobni glikolat, natrijeva sol kroskarmeloze i krospovidon, dok su mikrokristalin...

 7. Određeni aspekti crkvenosti

  OpenAIRE

  BALOBAN, Josip; Črpić, Gordan

  2000-01-01

  Autori napominju da je Crkva složena stvarnost, zasnovana na božanskom i ljudskom elementu. Crkvenost sagledavaju također kao složenu stvarnost koju istražuju služeći se empirijskom, sociološkom metodom, uzimajući u obzir šest, ovom metodom dohvatljivih dimenzija crkvenosti. Prva analizirana dimenzija je dimenzija »konfesionalne pripadnosti«. Prema rezultatima istraživanja, 84,5% ispitanika deklarira se kao »katolici«, 1,9% pripadnicima drugih denominacija, a 13,6% ispitanika sebe ne deklarir...

 8. Glikozidni sastav polisaharida iz biljke Tinospora cordifolia. II. Glikozidne veze

  OpenAIRE

  JAHFAR, MUSLIARAKATHBACKER; AZADI, P.

  2004-01-01

  Polisaharid iz biljke Tinospora cordifolia je izoliran, pročišćen, metiliran, hidroliziran, reduciran i acetiliran. Tako dobiveni djelomično metilirani alditol acetat (PMAA) analiziran je GC-MS metodom. Određene su sljedeće vrste veza: terminalna glukoza, 4-ksiloza, 4-glukoza, 4,6-glukoza i 2,3,4,6-glukoza.

 9. Udjeli ukupnih fenola, flavan-3-ola i proantocijanidina te oksidacijska stabilnost i antioksidacijski kapacitet čokolade tijekom skladištenja

  OpenAIRE

  Laličić-Petronijević, Jovanka; Komes, Draženka; Gorjanović, Stanislava; Belščak-Cvitanović, Ana; Pezo, Lato; Pastor, Ferenc; Ostojić, Sanja; Popov-Raljić, Jovanka; Sužnjević, Desanka

  2016-01-01

  Antioksidacijski kapacitet čokolade s 27, 44 i 75 % kakaa ispitan je odmah nakon proizvodnje te tijekom dvanaest mjeseci skladištenja, i topolarografskom metodom praćenja smanjenja anodne struje uslijed nastajanja kompleksa žive(II) s hidroksilnim i perhidroksilnim radikalima u alkalnim otopinama vodikovog peroksida pri elektrodnom potencijalu žive, te dvjema spektrofometrijskim metodama. Relativni antioksidacijski kapacitet čokolade izračunat je iz prosječnih rezultata dobivenih pojedinom me...

 10. ODGOVORNO ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE: PROVJERA KONSTRUKTA NA HRVATSKOM UZORKU

  OpenAIRE

  Penezić, Zvjezdan; Rak, Ivana; Slišković, Ana

  2013-01-01

  Osnovni cilj ovog istraživanja bila je provjera konstrukta odgovornoga organizacijskog ponašanja na hrvatskom uzorku ispitanika. Ispitivanje je provedeno metodom ankete na 195 zaposlenika u bankama. Rezultati su potvrdili postojanje pet dimenzija konstrukta: altruizam, savjesnost, građanske vrline, uljudnost i fer ponašanje te upozorili na razlike u pojedinim dimenzijama konstrukta s obzirom na sociodemografske osobine. Ispitanici jedino dimenziju altruizma doživljavaju p...

 11. Profil hlapljivih tvari hrvatskih medova lipe (Tilia sp.), medljikovca jele (Abies alba) i meda kadulje (Salvia officinalis)

  OpenAIRE

  Lušić, Dražen; Koprivnjak, Olivera; Ćurić, Duška; Sabatini, Anna G.; Conte, Lanfranco S.

  2007-01-01

  Profili hlapljivih tvari meda lipe (Tilia sp.), medljikovca jele (Abies alba) i meda kadulje (Salvia officinalis), proizvedeni u Hrvatskoj, istraživani su najprije metodom mikroekstrakcije na čvrstoj fazi (head space solid phase microextraction, HS-SPME), a zatim s plinskom kromatografijom i masenom spektrometrijom (gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS). Botaničko porijeklo uzoraka meda potvrđeno je melisopalinološkom i senzorskom analizom. Prvi su put opisana senzorska svojstva meda o...

 12. Agaricus blazei, supstrat za proizvodnju β-1,3-glukanaze s pomoću Trichoderma harzianum Rifai

  OpenAIRE

  Carneiro, Andréia A. J.; Giese, Ellen C.; Barbosa, Aneli M.; Gomes, Eleni; da Silva, Roberto

  2011-01-01

  Ekstrakt gljive Agaricus blazei (Agaricus brasiliensis) upotrijebljen je kao supstrat za proizvodnju β-1,3-glukanaze submerznim uzgojem plijesni Trichoderma harzianum Rifai. Centralno složeni 22 faktorijalni dizajn razvijen je primjenom ovih varijabla: vrijeme uzgoja (x1/dan) i koncentracija ekstrakta Agaricus blazei (x2/(g/L)), a rezultati su analizirani metodom odzivnih površina (RSM). Rezultati pokazuju da je koncentracija ekstrakta Agaricus blazei najvažnija varijabla za proizvodnju β-1,3...

 13. Glazba titrajuće žice

  OpenAIRE

  Burazin, Krešimir; Jankov, Jelena

  2014-01-01

  U radu je opisano kako žičani glazbeni instrumenti proizvode zvuk. Najprije su uvedeni osnovni pojmovi akustike, pojašnjena ideja Fourierove analize i sinteze valova, te pojmovi konsonantnosti i disonantnosti intervala. Zatim je izveden model malih poprečnih oscilacija tanke napete žice, te je dobivena valna jednadžba riješena Fourierovom metodom. Posebno su analizirani primjeri titranja žica gitare i klavira.

 14. Važnost poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost diplomanata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

  OpenAIRE

  Cafuk, Ivana; Papić Bogadi, Valentina; Ivanek-Martinčić, Marijana; Husinec, Renata

  2015-01-01

  U ovom se radu sustavno istražuju stavovi studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima vezani uz važnost stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost. Prvi dio rada daje teoretsku podlogu istraživanju i definira strani jezik struke u kontekstu mobilnosti i zapošljivosti. U središnjem dijelu rada opisuje se istraživanje i analiza rezultata istraživanja provedenog metodom upitnika na populaciji ispitanika od 132 redovita studenta prve i druge godine Stručnog studija poljoprivrede....

 15. Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske

  OpenAIRE

  Vukelić, Joso; Baričević, Dario; Šapić, Irena

  2012-01-01

  Standardnom metodom srednjoeuropske fitocenološke škole (Braun-Blanquet 1964) istražena je i opisana nova asocijacija bukove šume s dugolisnom naglavicom – Cephalanthero longifoliae-Fagetum ass. nova, koja se rasprostire u kolinsko-submontanskom pojasu panonskoga gorja sjeverne Hrvatske, na visinama od 200 do 700 m, na lesnim i romboidnim naslagama povrh kojih se najčešće nalazi luvisol. Obilježava ju relativno siromašan i homogen florni sastav, izostanak brojnih vrsta ilirske sveze Aremonio-...

 16. Cervikobrahijalni sindrom - rad i rdna nesposobnost

  OpenAIRE

  KRAPAC, L.; Krmpotić, A.; Pavićević, L.; Domljan, Z.

  1992-01-01

  Istraživanjem je obuhvaćeno 114 ispitanika koji su odabrani iz skupine invalidskih umirovljenika te bolesnika koji su bili na zdravstvenoj obradi za utvrđivanje invalidnosti. Ispitivanu je skupinu činilo 57 invalidskih umirovljenika s jasno izraženim cervikobrahijalnim sindromom. Poredbena skupina, formirana metodom ekvivalentnih parova s obzirom na spol i dob, bili su bolesnici kojima se ovaj sindrom sa sigurnošću mogao isključiti. Za sve je ispitanike uz klinički pregled ispunjen i standard...

 17. Sličnosti i razlike pedagoških modela Marije Montessori, Rudolfa Steinera i Célestina Freineta

  OpenAIRE

  Jargović, Nikola

  2007-01-01

  Ovim radom nastoji se istaknuti važnost alternativnih škola koje u svijetu paralelno s državnim školama funkcioniraju od prve polovice 20. st. Metodom komparativne analize prikazuju se tri originalna pedagoška modela: Montessori-pedagogija, waldorfske škole i Freinetov pokret. Posebna pozornost posvećena je teoretskim postavkama i didaktičko-metodičkim posebnostima navedenih pedagoških modela. Steinerova pedagogija temelji se na antropozofiji, Montessori pedagogija na antropologiji, dok je ra...

 18. UTJECAJ DEMOGRAFSKIH I SOCIO-PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA NA POTROŠAČKE ETNOCENTRIČNE TENDENCIJE U HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Matić, Matea

  2013-01-01

  Cilj je ovoga rada utvrditi povezanost demografskih, socio-psiholoških čimbenika i etnocentričnih tendencija u hrvatskih potrošača, a koji će doprinijeti konceptualizaciji potrošačkog etnocentričnog profila u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika na području Republike Hrvatske. Podaci prikupljeni anketnim istraživanjem analizirani su multivarijatnom statističkom metodom kao što je faktorska analiza te analizom varijance (ANOVA). Rezu...

 19. Imunohistokemijska lokalizacija dentritičkih stanica u humanoj zubnoj pulpi

  OpenAIRE

  Nica, Luminita; Raica, Marius

  2008-01-01

  Svrha: Svrha istraživanja bila je metodom imunohistokemijskih bojenja locirati dendritičke stanice, te dio imunokompetentnog sustava dentalne pulpe u histološkim uzorcima normalne i ireverzibilno inflamirane ljudske zubne pulpe. Materijal i metode: Zbog posebnih svojstava vezivnog tkiva ljudske zubne pulpe, koristila su se sljedeća antitijela: vimentin V9, protein povezan s neurofi lamentima (NFAP), protein S 100 te aktin glatkih mišića (klon 1A4). Rezultati: Rezultati su pokazali da humana d...

 20. Kvalitativne promjene pulpe i električna višestruka mjerenja kanala

  OpenAIRE

  Tamarut, Tomislav; Cindrić, Nada; Međugorac, Branka

  1988-01-01

  U cilju analize faktora koji utječu na rezultat mjerenja dužine kanala promjenu broja i odnosa čestica s električnim nabojem, analizirali smo pomoću bioelektričnog potencijala, električne vodljivosti i mjerenjem koncentracije anorganskih kationa: Na+, K+, Ca++ i Mg++ metodom AAS. Uspoređivanjem vrijednosti bioelektričnog potencijala između gin­give i eksponirane pulpe, mogli smo razlikovati skupine: jednaki potencijali-normala, povišeni i sniženi. Normala električne vodljivosti izmje­rena...

 1. Forenzično određivanje dentalne dobi kod odraslih

  OpenAIRE

  Brkić, Hrvoje; Miličević, Miroslav; Petrovečki, Mladen

  2008-01-01

  Svrha rada: Određivanje dentalne dobi kod odraslih ljudskih ostataka vrlo je važno u identifikaciji forenzičnih slučajeva, a provodi se i u paleostomatološkim analizama. Svrha studije bila je usporediti kronološku dob s dentalnom dobi postignutom metodom prema Johansonu (1971.). Materijal i načini: Ukupno se u studiji koristilo 140 trajnih zdravih zuba pripadnika bijele rase. Svi su bili bez dentalnih ispuna i karijesnih lezija. Kronološka dob ispitanika bila je između 18 i 80 godina, a sredn...

 2. Profesionalne uzure zuba u radnika tekstilne industrije

  OpenAIRE

  Norčić, Silva; Najžar-Fleger, Dora; Jukić, Silvana; Prpić-Mehičić, Goranka

  1995-01-01

  Prema postavljenoj zadaći, metodom slučajnog odabira pregledani su zubi 413 radnika u tekstilnoj tvornici s ciljem da se otkrije pojava profesionalnih uzura vezanih za tehnologiju rada. Od pregledanih, 40,6% (168) povremeno je ili stalno prekidalo konac zubima, a ne škarama kako je predviđeno tehnološkim procesom. Uzure su otkrivene samo u radnika koji su konac pre kidali zubima (P < 0,01). Nađene su kod 10,9% svih ispitanika (413), to jest kod 26,8% (45) ispitanika koji su konac prekidali zu...

 3. Raspodjela HLA-DRB1 gena u hrvatskih bolesnika s artritisom

  OpenAIRE

  Laktašić-Žerjavić, Nadica; Soldo-Jureša, Dragica; Babić-Naglić, Đurđica; Ćurković, Božidar; Potočki, Kristina; Žunec, Renata; Ivanišević, Goran

  2005-01-01

  Reumatoidni artritis (RA) pokazuje povezanost teškog oblika bolesti s određenim HLA-DRB1 alelima. Prema teoriji zajedničkog epitopa prisutnost alela DRB1 lokusa *0401, *0404, *0405, *0408, *0101, *1001 i *1402 povezuje se s destruktivnijim oblikom bolesti, posebice ako su prisutna oba alela. Incidencija RA je 5-7 puta veća u nosioca ovih alela. Cilj rada je bio utvrditi raspodjelu HLA-DRB1 alela u skupini hrvatskih bolesnika s artritisom, i utvrditi najučestaliji podložni gen. Metodom PCR-SSP...

 4. PILATES TEHNIKA VJEŽBANJA

  OpenAIRE

  Malnar, Daniela; Šterbik, Katarina; Fužinac-Smojever, Ariana; Jerković, Romana; Bobinac, Dragica

  2007-01-01

  Sažetak Cilj: Cilj je ovoga rada bio utvrditi koji mišići sudjeluju pri izvođenju pojedinih pilates vježbi. Uz to smo željeli ustanoviti ima li pilates utjecaja na posturu, disanje i kondiciju te na poboljšanje medicinskih problema vezanih uz lokomotorni sustav. Metode: Istraživanje je provedeno na skupini od 30 ispitanica u dobi od 20 do 50 godina, koje vježbaju isključivo pilates metodom dva do tri puta u tjednu. Za vježbanje pilatesa koristili smo švicarsku loptu...

 5. PCR KAO DIJAGNOSTIČKA METODA U AKVAKULTURI

  OpenAIRE

  Strunjak-Perović, I.; Topić Popović, N.

  1999-01-01

  PCR je akronim za »polymerase chain reaction« (metoda lančane reakcije polimeraza), tehniku koja se temelji na otkrivanju i umnožavanju specifičnih DNA odnosno RNA sljedova. Može se primijeniti u dijagnostici nasljednih bolesti, forenzici, populacijskoj genetici, sistematici, bioinženjerstvu, evolucijskoj biologiji, pa i u akvakulturi. Ovom je metodom moguće dijagnosticirati niz virusnih, bakterijskih i parazitarnih bolesti riba, školjaka i rakova. Prednosti tehnike očituju se u brzom dobivan...

 6. Usporedna analiza interaktivnih mrežnih servisa

  OpenAIRE

  Stančić, Hrvoje; Crnec, Dina; Mateljan, Stjepan; Salopek, Anita; Sanković, Dijana

  2007-01-01

  Činjenica da interaktivni mrežni servisi prožimaju sva područja današnjeg života potaknula je autore da analiziraju kolaborativne medije i njihov utjecaj na moderno informacijsko društvo. U radu su prikazani rezultati dobiveni metodom usporedne analize kolaborativnih medija. Interaktivnost je pritom smatrana jednim od najvažnijih kriterija za odabir mrežnih servisa koji će biti uključeni u istraživanje. Autori su analizirali glavne karakteristike odabranih servisa, klasificiral...

 7. Usporedba dva komercijalna testa za kvantitativnu analizu histamina u ribi

  OpenAIRE

  Šimat, Vida

  2010-01-01

  Biogeni amini mogu djelovati toksično ili potencirati histaminsko otrovanje kod ljudi. Histamin je daleko najvažniji toksični biogeni amin prisutan u ribi, pa se javlja potreba za pouzdanim i učinkovitim metodama za detekciju i kvantifikaciju histamina i drugih biogenih amina u ribi i proizvodima mora kako bi se otkrili što ranije u proizvodnom lancu. U ovom radu uspoređena su dva komercijalna testa za determinaciju i kvantifikaciju histamina u ribi s HPLC metodom, kako bi se procije...

 8. Mogućnosti liječenja postekstrakcijske boli

  OpenAIRE

  Katanec, Davor; Blažeković, Ana-Marija; Ivasović, Zoran; Pavelić, Božidar; Kuna, Tihomir

  2003-01-01

  Postekstrakcijska bol je komplikacija koja se javlja nakon vađenja zuba. Najčešće nastaje u molarnoj regiji donje čeljusti. U ovome radu uspoređene su dvije metode liječenja postekstrakcijske boli: konzervativna i kirurško - konzervativna metoda. Svrha rada bila je odrediti najdjelotvorniji način liječenja te komplikacije. Istraživanje je provedeno na trideset pacijenata sa simptomima postekstrakcijske boli. Petnaest pacijenata liječeno je konzervativnom metodom, a petnaest kirurško - konzerv...

 9. Utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka

  OpenAIRE

  Dimić, Ivana; Arsić, Miodrag; MEĐO, Bojan; Stefanović, Ana; Grabulov, Vencislav; Rakin, Marko

  2013-01-01

  Imajući u vidu da lokalna oštećenja smanjuju nosivost i mogućnost deformiranja cjevovoda, analiziran je utjecaj grešaka u zavarenom spoju na integritet cijevnih lukova izloženih djelovanju unutarnjeg tlaka. Ispitivane su greške tipa neprovarenosti, jer su defekti ovog tipa prethodno otkriveni ultrazvučnim ispitivanjem na unutarnjoj površini cjevovoda u hidroelektrani. Trodimenzijska analiza metodom konačnih elemenata je urađena uporabom programskog paketa Abaqus. Određen je utjecaj geometrije...

 10. GLEDIŠTA UČITELJA O NOVOJ OBRAZOVNOJ SREDINI - UČIONICI S JEDNIM RAČUNALOM

  OpenAIRE

  Ljubić Klemše, Nataša

  2008-01-01

  Glavni je cilj provedenih istraživanja, empirijskog neeksperimentalnog u listopadu 2006. g., i kvalitativnog, provedenog metodom Delphi u travnju 2008. g., ispitivanje gledišta učitelja primarnog obrazovanja o uporabi jednog računala u razredu i o novoj obrazovnoj sredini Ñ učionici s jednim računalom. U rezultatima kvantitativnog istraživanja statistički je značajna na razini 1% varijabla posjedovanje računala u razredu, što znači da učitelji koji imaju računalo u razredu imaju pozitivnije g...

 11. Komparativno istraživanje korozije žice korištene pri urološkoj obradi uz sterilizaciju

  OpenAIRE

  W. Walke; J. Przondziono

  2012-01-01

  Svrha je ispitivanja bila da se ustanovi postoji li, i kakav je utjecaj sterilizacije na korozijsku otpornost žičanih uzoraka od nehrđajućeg čelika AISI 316L, oblikovanih plastičnom deformacijom različitog intenziteta. Ispitivanja su obavljena na uzorcima koji su elektrokemijski polirani kako bi se osigurala tražena niska hrapavost površine. U cilju procjene utjecaja sterilizacije na fizikalna i kemijska svojstva čelične površine, ispitivana je korozijska otpornost potenciodinamičkom metodom....

 12. Utjecaj rehidracije na lom zrna kukuruza hibrida Bc 492

  OpenAIRE

  Pliestić, Stjepan

  2002-01-01

  Lom kukuruznog zrna moguće je djelotvorno smanjiti primjenom postupka rehidracije. U ovim istraživanjima primjenjivane su dvije rehidracijske metode: dodavanjem destilirane vode uzorcima kukuruznog zrna vlažnosti 10 %, i miješanjem zrnja kukuruza hibrida Bc 492 dviju vlažnosti 10 i 18 %. Uzorci su rehidrirani, jednom ili drugom metodom, do vlažnosti od 14,5 %. Vrijeme potrebno za kondicioniranje primjenom metode dodavanja vode bilo je oko 16 sati, dok je to vrijeme za metodu miješanjem iznosi...

 13. Vrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću metode usporedbe (check-list method) s popisima ispitne literature

  OpenAIRE

  Petr Balog, Kornelija; Bugarski, Marija

  2015-01-01

  Cilj je ovoga rada vrednovati kvalitetu zbirke iz područja knjižnične i informacijske znanosti Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek te njezinu usklađenost s nastavnim planom i programom studija Informatologije Odsjeka za informacijske znanosti istog Fakulteta. Kvaliteta zbirke mjerena je metodom usporedbe (checklist method) s popisima obavezne i izborne literature Odsjeka za informacijske znanosti u akad. god. 2011./2012. Istraživanje je pokazalo da Knjižnica ne posjeduje 30,8% naslova s po...

 14. Utjecaj uvjeta tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta

  OpenAIRE

  ŠIMIĆ, BRANIMIR; Popović, Ruža; Andrić, Luka; Plavšić, Hrvoje; Ivanišić, Ilonka; Tihomir ČUPIĆ; Jurković, Zorica

  2005-01-01

  Istraživanjem je utvrđen utjecaj tretmana sjemena na kemijski sastav zrna suncokreta (Fakir i Apolon) tijekom skladištenja od 12 mjeseci. Naturalni i tretirani uzorci sjemena suncokreta s insekticidima Apron + Chinok, te Apron + Geocid, upakirani su u papirnatu dvoslojnu natron vreću i uskladišteni u betonsko-montažno skladište (vlaga zraka 60-75% i temperatura 20-25oC). Nakon 12 mjeseci sadržaj ulja u zrnu izmjeren je spektroskopskom metodom nuklearne magnetne rezonancije (NMR). Rezultati...

 15. Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja definiranog uzorka gradske populacije

  OpenAIRE

  Štambuk, Mario; Štefanac-Papić, Jadranka; Rajić, Zdravko; Štambuk, Dario

  1992-01-01

  Cilj je ovoga rada da se ustanovi kakve su postojeće higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja određenog uzorka gradske p o ulacije.Uzorak se sastoji od 534 ispitanika, od toga 396 ženskog i 138 muškog spola, dobi 9 do 51 godine. Podaci su sakupljeni metodom anketnog upitnika uz pomoć za to kvalificiranih anketara. Za primarnu obradu podataka izabrano je 6 pitanja o higijeni usne šupljine. Rezultati su prikazani u obliku odgovora izraženih u postocima, te kroz 5 grafikona. Izvršena je s...

 16. Istraživanje i značenje broja somatskih stanica u kozjem mlijeku

  OpenAIRE

  Kozačinski, Lidija; Majić, T.; Cvrtila, Željka; Hadžiosmanović, Mirza

  2001-01-01

  Uzorci kozjeg mlijeka analizirani su na pojavu mastitisa upotrebom California-mastitis testa. Pri tome je 427 analiziranih uzoraka mlijeka (46,82 %) očitovalo pozitivnu reakciju (1-3), dok je u preostalih 485 uzoraka (53,17 %) reakcija mastitis-testa bila negativna i nije upućivala na oboljenje mliječne žlijezde. Broj somatskih stanica utvrđen fluorooptičkom metodom prosječno je iznosio 1,3x106/ml. Usporedba rezultata procjene mastitis-testa (CMT) s brojem somatskih stanica i nalazom uzroč...

 17. Inicijalno liječenje stabilizacijskom udlagom u pacijenata s potpunim protezama

  OpenAIRE

  Badel, Tomislav; Pandurić, Josip; Marotti, Miljenko

  2002-01-01

  Pacijenti često nose neprikladne potpune proteze. One postaju funkcijski neprihvatljive zbog izražene abrazije proteznih zuba i resorpcije koštanoga proteznog ležišta. Mogu se pojaviti i simptomi disfunkcije čeljusnih zglobova. Zbog nekontrolirano smanjene okomite dimenzije potpunih proteza i liječenja znakova temporomandibularne disfunkcije, koji su potvrđeni metodom magnetske rezonancije, postavlja se indikacija nošenja stabilizacijske (vertikalizacijske) udlage. Udlaga se izrađuje u artiku...

 18. Proizvodnja bioetanola iz ekstrahiranog soka kao međuproizvoda prerade šećerne repe: primjena metode odzivne površine

  OpenAIRE

  Popov, Stevan; Ranković, Jovana; Dodić, Jelena; Dodić, Siniša; Jokić, Aleksandar

  2010-01-01

  Metodom odzivne površine optimirano je vrijeme fermentacije i maseni udjel šećera u hranjivoj podlozi za proizvodnju etanola u kojoj je glavni sastojak sok ekstrahiran iz šećerne repe. Optimalno je vrijeme fermentacije 38 h i početni maseni udjel šećera od 12,30 % u proizvodnji etanola šaržnim uzgojem slobodnih stanica Saccharomyces cerevisiae u anaerobnim uvjetima pri temperaturi od 30 ºC i brzini miješanja od 200 o/min. Da bi se odredili optimalni uvjeti fermentacije u industrijskom mjerilu...

 19. Istraživanje teško dostupnih društvenih grupa: primjer gej i lezbijske populacije u Sloveniji

  OpenAIRE

  Švab, Alenka; KUHAR, Roman

  2008-01-01

  U ~lanku se iznose glavne metodolo{ke dileme u istra`ivanju svakodnevnog `ivota te{ko dostupnih dru{tvenih grupa – gej i lezbijske populacije. Članak se temelji na iskustvima autora ste~enim tijekom istra`iva~koga projekta o svakodnevnom `ivotu gejeva i lezbijki u Sloveniji, koji se provodio od 2002. do 2004. godine. Istra`ivanje je kombiniralo kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju. Anketa je provedena na uzorku od 443 gejeva i lezbijki. Uzorak je sastavljen metodom '...

 20. Utjecaj postava trajnih sjekutića na veličinu prostora za smještaj donjih očnjaka i pretkutnjaka

  OpenAIRE

  Legović, Mario; Hautz, Zvjezdana

  1989-01-01

  U radu su analizirane razlike između raspoloživog prostora u segmentima l2— M i mjerenog od mezioaproksimalne plohe C do mezioaproksimalne plohe M lt odnosno Moyersovim načinom i predvidivih širina kruna C P, i P2 utvrđenih korelacionom metodom uz poznatu vrijednost donje sume inciziva i signifikantnost od 75% kod 158 ispitanika oba spola sa mješovitom denticijom. Isti su obzirom na postav sjekutića podijeljeni u 3 grupe: ona sa normalnim postavom sjekutića, sa zbijenim postavom sjekutića, te...

 1. Procjena trodimenzijskog trošenja alata u obradi odvajanjem čestica uporabom stereo-fotogrametrije i obrade oblaka točaka

  OpenAIRE

  Vučina, Damir; Bajić, Dražen; Jozić, Sonja; Pehnec, Igor

  2013-01-01

  Procjena trošenja alata ima značajan utjecaj na kvalitetu proizvoda, kao i na učinkovitost proizvodnog procesa. Primijenjena je procjena trošenja alata temeljena na iskustvu i ukupnom vremenu trajanja obrade. Taktilni mehanički uređaji i optički mikroskop su također primijenjeni. Predlaže se i primjenjuje inovativna optička metoda mjerenja trošenja alata koja se zasniva na 3D skeniranju uporabom stereo-fotogrametrije i triangulacije. Metodom je moguće točno izmjeriti trodimenzionalne devijaci...

 2. Bazične amino kiseline sline u patogenezi karijesa

  OpenAIRE

  Vranić, Ljubica; Granić, Paula; Rajić, Zdravko

  1991-01-01

  Istraživan je aminokiselinski profil ukupne sline u 43 djece s karijesom u dobi od 12—15 godina metodom kromatografije na ionskom izmjenjivaču. Dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima kontrolne skupine od 39 djece bez karijesa. U slini djece s karijesom nađeno je značajno manje arginina (2 2 . 0 2 fimolll) i potpun nedostatak histidina i njegovih derivata u odnosu na kontrolnu skupinu, gdje je koncentracija arginina bila 28.36 /imol/1, a 1-metilhistidinu koncentraciji od 26.34 mmol/l....

 3. Quantitative analysis of basal dendritic tree of layer III pyramidal neurons in different areas of adult human frontal cortex

  OpenAIRE

  Zeba, Martina; Jovanov-Milošević, Nataša; Petanjek, Zdravko

  2008-01-01

  Istraživanja mozga u primata ukazala su na dominantnu ulogu kortiko-kortikalnih piramidnih neurona IIIc sloja u neurobiologiji spoznajnih funkcija. U ovom radu prikazujemo rezultate usporedbene kvantitativne analize morfologije dendritičkog stabla najvećih neurona sloja IIIc impregniranih Golgi metodom, između tri različite Brodmannove areje (BA) frontalnog režnja mozga odraslog čovjeka: primarna motorna BA4, asocijativna magnopiramidalna BA9, te obostrano, govorna Brocina BA45. Statističkom ...

 4. Određivanje aktivnosti lipaza Pseudomonas fluorescens

  OpenAIRE

  Katanić, Danica; Katić, Vera

  1991-01-01

  Aktivnost lipaza Pseudomonas fluorescens izoliranih iz mlijeka, označenih sa 10, 14, 23 i M, određena je prema mliječnoj masti i tributirinu primjenom metode difuzije u agaru i titracijom slobodnih masnih kiselina sa 0,02 mol/l KOH. Rezultati analize agar difuzionom metodom pokazuju da su lipaze Pseudomonas fluorescens označenih sa 10, 14 i M aktivnije prema mliječnoj masti (log10 mm^2 2,21-2,56) nego prema tributirinu (log10 mm^2 2,14-2,46). Lipaza izolirana iz Pseudomonas fluorescens označe...

 5. Mogućnosti primjene relativne otvorenosti pri sekundarnom otvaranju šuma nagnutih terena Republike Hrvatske

  OpenAIRE

  Pičman, Dragutin; Pentek, Tibor; Nevečerel, Hrvoje; Papa, Ivica; Lepoglavec, Kruno

  2011-01-01

  Prostorno optimalno položena mreža primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture prijeko je potrebna za uspješno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom. Postoje različiti parametri za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture i za definiranje nedovoljno otvorenih ili potpuno neotvorenih šumskih područja. Relativna otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđenih površina i GIS-ovim alatima vrlo je učinkovito sredstv...

 6. OPTIMALNI PARAMETRI MINIRANJA U TUNELIMA PATRONIRANIM I PUMPANIM EKSPLOZIVIMA S ELEKTRIČNIM I NEELEKTRIČNIM NAČINOM INICIRANJA

  OpenAIRE

  Deković, Zvonimir; Ester, Zvonimir; Dobrilović, Mario

  2003-01-01

  U radu su prikazani parametri bušenja i miniranja tijekom iskopa tunela Grič i Mala Kapela. Tuneli se izvode Novom austrijskom tunelskom metodom s dvije paralelne cijevi. Uspoređujući miniranje s patroniranim i pumpanim eksplozivom i s električnim i neelektričnim načinom iniciranja, definiraju se optimalni tehnološki parametri s obzirom na vremensko trajanje radnog ciklusa miniranja, napredovanja, tunelske kategorije i seizmičkog utjecaja miniranja na tunelsku podgradu paralelne tunelske cije...

 7. Razvoj i prosudba protočne metode za dijagnosticiranje ehinokokoze u goveda

  OpenAIRE

  Jeyathilakan, Narayanaperumal; Basith, Shahulhameed A.; John, Lalitha; Chandran, Navamani D. J.; Raj, Gopal D.

  2010-01-01

  U radu je opisana nova in vitro protočna tehnika prikladna za imunodijagnostiku ehinokokoze u goveda upotrebom visoko specifične bjelančevine od 8 kDa. Ta je bjelančevina bila pripravljena od hidatidne tekućine metodom DEAE-Sefaroze brzo protočne kromatografije s izmjenom aniona, a zatim naslojena na nitroceluloznu opnu u protočnom sustavu. Kao detektor rabljena je bjelančevina A obilježena koloidalnim zlatom. Metoda je vrednovana na temelju rezultata dobivenih pretraživanjem 150 pozitivnih i...

 8. RASPODJELA I SASTAV POPULACIJE KUNJKE Arca noae U PAŠMANSKOM KANALU

  OpenAIRE

  Peharda, Melita; Stagličić, Nika; Ezgeta, Daria; VRGOČ, Nedo; Isajlović, Igor; Krstulović–Šifner, Svjetlana

  2009-01-01

  Kunjka (Arca noae) jestivi je školjkaš koji se komercijalno sakuplja u istočnom dijelu Jadrana, primarno metodom autonomnog ronjenja. Nema pouzdanih statističkih podataka o sakupljanju ove vrste kao ni podataka o raspodjeli i sastavu populacija iskorištavanih »stokova«, što je nužno za uspostavu održive razine eksploatacije. Cilj je ovog istraživanja bio određivanje raspodjele i sastava populacije vrste A. noae u jednom od područja sakupljanja — Pašmanskom kanalu. Istraživanje je provedeno u ...

 9. Antioksidativna aktivnost infuza mravinca, timijana i majčine dušice

  OpenAIRE

  Kulišić, Tea; Dragović-Uzelac, Verica; Miloš, Mladen

  2006-01-01

  Različitim metodama istražen je odnos antioksidativne aktivnosti i kemijskog sastava infuza mravinca, timijana i majčine dušice. Spektrofotometrijskim metodama određena je koncentracija ukupnih fenola, flavonoida, katehina i antocijanina. Infuz mravinca imao je najveću koncentraciju ukupnih fenola (12500 mg/L) i flavonoida (9000 mg/L), izraženu kao galna kiselina. HPLC-PDA metodom određivanja polifenolnih spojeva dokazano je da u infuzu ima najviše ružmarinske kiseline (u mg/g), i to 123,11 u...

 10. Terapija poremećaja čeljusnog zgloba okluzijskom udlagom: prikaz slučaja

  OpenAIRE

  Badel, Tomislav; Alajbeg, Iva; Marotti, Miljenko; Kocijan Lovko, Sandra

  2008-01-01

  Temporomandibularni poremećaji obuhvaćaju sve funkcijske poremećaje čeljusnih (temporomandibularnih) zglobova i žvačnih mišića. U radu se opisuje jedan od najčešćih - pomak zglobne pločice u anteriorni položaj, tzv. dislokacija. Ona se povezuje s nekoliko čimbenika - najčešće je to makrotrauma, na primjer udarac u čeljust, ili mikrotrauma povezana s kroničnom mišićnom hiperaktivnošću ili okluzijskom nestabilnošću. Magnetskom rezonancijom, neinvazivnom metodom za analizu tkiva, koristili smo s...

 11. VBM A RYNKOWA I KSIĘGOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W TWORZENIU BOGACTWA DLA AKCJONARIUSZY

  OpenAIRE

  Dudek, Mieczyslaw; Mazurkiewicz, Piotr

  2016-01-01

  W artykule zaprezentowano ogólne złożenia koncepcji VBM (Value Based Management). Przedstawiono księgowe (kosztowe), proste metody wyceny wartości przedsiębiorstwa takie jak: wartość księgowa, skorygowane aktywa netto oraz wartość likwidacyjną z uwzględnieniem ich zalet oraz wad. Szczególną uwagę poświęcono jednak złożonym metodom dochodowym, a zwłaszcza koncepcji EVA (Economic Value Added). W artykule pokazano, że dochodowe metody mają większe znaczenie od metod księgowych dla określenia Val...

 12. KEMIJSKE I GEOKEMIJSKE KARAKTERISTIKE KVARCNE ŽICE ČEMERNICE U ŠKRILJAVOM GORJU SREDNJE BOSNE

  OpenAIRE

  Jurković, Ivan; Ramović, Mehmed; Zec, Franjo

  1999-01-01

  Sh-Zn-Hg-W kvarcne žice Čemernice nalaze se unutar donjopaleo-zojskih metasedimenata formiranih uz 3—5 kbr i 350 -450 °C probijeni gornjopaleozojskim riolitima. Datiranje K-Ar metodom indiciralo je tri faze metamorfizma. Prva faza. 343 Ma stara djelovala je na filite, druga 120-90 Ma stara metamorfozirala je riolite, a treća između 46 i 37 Ma uzrokovala je formiranje otrelitskih škriljaca. nosilaca ležišta. Rudna žica u Čemernici (NW—SE pružanja, i padom na NE) debela je prosječno 0.67 m, dug...

 13. Rak dišnih organa s obzirom na čimbenike u okolišu i životne navike na području Splita, Solina i Kaštela

  OpenAIRE

  Ćurin, Katja; Šarić, Marko

  2000-01-01

  U skupini od 1.490 umrlih, u razdoblju od 1970. do 1990. godine, od raka dišnih organa na području ispitivanja, metodom slučajnog izbora, izdvojen je uzorak od 473 osobe za koje su anketom u obitelji prikupljeni dodatni podaci o životnim navikama (pušenje cigareta i pijenje alkohola) te o dužini življenja na ispitivanom području. U toj su skupini 85% bili pušači. Alkohol je konzumiralo 74% osoba. Broj izloženih onečišćivanju zraka (azbest, cement i drugo) tijekom 50 i više godina kretao se na...

 14. Smanjivanje djelovanja korozije na čelike za naftne bušotine (N-80) pomoću željeznog glukonata i sintetičkog magnetita u simuliranom okolišu sumporovodika

  OpenAIRE

  Amosa, M. K.; Mohammed, I.A.; Yaro, S. A.; Arinkoola, A. O.; Ogunleye, O. O.

  2010-01-01

  Izabrani, ekološki prihvatljivi spojevi željeza (sintetički magnetit i željezni glukonat), ispitani su kao usporivači djelovanja korozije čelika za naftne bušotine (N-80) pri koncetraciji sulfida od 50 mg/l, pH vrijednosti od 5,5 do 11,5, u uvjetima visoke temperature i visokog tlaka, i to (HTHP) metodom gubitka težine. Temperature tijekom ispitivanja bile su 66 °C (150 °F), 135 °C (275 °F) i 177 °C (350 °F), uz tlak od 20,7 MPa (3 000 psi), 34,5 MPa (5 000 psi) i 41,4 MPa (6 000 psi). Otkriv...

 15. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 16. Expression of Cyclin d1 protein and CCND1 та PNKP genes in peripheral blood mononuclear cells in clean up worker of Chornobyl accident with different state of immune system.

  Science.gov (United States)

  Bazyka, D A; Kubashko, A V; Ilyenko, I M; Belyaev, O A; Pleskach, O J

  2015-12-01

  Meta. Doslidyty zminy rivniv Cyclin D1+ klityn ta asotsiyovanykh geniv CCND1 ta PNKP u mononuklearakh peryfe rychnoI krovi v uchasnykiv likvidatsiI naslidkiv avariI (ULNA) na ChAES z riznym imunnym statusom v zalezhnosti vid dozy oprominennia.Materialy i metody. Proanalizovano vidnosnyy riven' Cyclin D1+ klityn u mononuklearakh peryferychnoI krovi 39 ULNA na ChAES, cholovikiv, oprominenykh u dozi u diapazoni (0,01–2,00) Gr. Imunologichnyy status obstezhenykh vyz nachavsia za rivnem CD3/19, CD4/8, CD3/HLA DR, SD3/16/56 metodom protochnoI tsytofluorymetriI ta za vmistom Ig klasiv A,M,G metodom imunofermentnogo analizu u krovi. Ekspresiia geniv CCND1 ta PNKP, iaki pov’iazani z Syclin D1, provodylos' za metodom polimeraznoI lantsiugovoI reaktsiI u real'nomu chasi. Porivniannia rezul'tativ zdiysniuva los' iz vidpovidnymy danymy, otrymanymy vid 18 zdorovykh cholovikiv, iaki ne maly kontaktu z ionizuiuchym vyp rominiuvanniam vyshche pryrodn'ogo fonu.Rezul'taty. Pokazano, shcho vidsotok Suclin D1+ klityn zbil'shuiet'sia za normu v osib, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, ta koreliuie z dozoiu oprominennia (rs = 0,417, p = 0,048). Vidkhylennia rivnia Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh zna chen' pov’iazuiet'sia zi zminamy v klitynniy ta gumoral'niy lankakh imunitetu. Zmenshennia vidsotku Cyclin D1+ klityn za mezhi kontrol'nykh znachen' v ULNA na ChAES iz dozoiu 0,35 Gr, zbil'shennia vidsotku Cyclin D1+ klityn asotsiiuiet'sia zi znyzhenniam CD3+ ta tendentsiieiu shchodo znyzhennia CD3+16+56+ limfotsytiv u poiednanni zi zbil'shen niam rivnia IgG. Zbil'shennia rivniv CD4+, CD19+, Ireg. ta IgG suprovodzhuiet'sia poiavoiu koreliatsiynykh zv’iazkiv mizh Cyclin D1+ ta CD3 16+56+ klitynamy (rs = 0,872, p = 0,049), Cyclin D1+ ta CD8+ i IgG (rs = 0,683, p = 0,042; rs = 0,809, p = 0,014), Cyclin D1+ ta CD4+ (rs = 0,602, p = 0,029), Cyclin D1+ ta CD19+ i IgM (rs = 0,604, p = 0,017; rs = 0,538, p = 0,038) vidpovidno. V ULNA, oprominenykh u dozi > 0,1 Gr, fiksuiet'sia znyzhennia

 17. Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Slišković

  2012-05-01

  Full Text Available Cilj je istraživanja bio utvrditi izvore stresa u radu sveučilišnih nastavnika zaposlenih u Hrvatskoj te konstruirati upitnik koji bi omogućio kvantitativne studije u ovom području. Kvalitativno je istraživanje čiji je cilj bio utvrditi izvore stresa u radu provedeno na prigodnom uzorku 34 visokoškolska nastavnika u različitim zvanjima (suradničkim i znanstveno-nastavnim zaposlenima na dvanaest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Metodom smo vođenih grupnih diskusija identificirale 125 karakterističnih izvora stresa u radu koji su logično kategorizirani u devet sadržajnih skupina. Na temelju smo kvalitativne studije konstruirale Upitnik izloženosti stresu u radu za sveučilišne nastavnike (ISR-SN te ga primijenile na uzorku nastavnika (N=388 triju hrvatskih sveučilišta. Nakon provedenih postupaka konfirmatorne faktorske analize konačna verzija upitnika sadrži 68 čestica koje definiraju sedam latentnih dimenzija izvora stresa: Nastava i studenti, Posljedice provedbe Bolonjske reforme, Znanstveno-istraživački rad, Konflikt uloga, Uvjeti rada, Primanja i priznanja te Međuljudski odnosi. U radu iznosimo podatke o metrijskim značajkama konstruiranog upitnika te deskriptivne rezultate pilot–primjene.

 18. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 19. Određivanje propelerske karakteristike motora pomoću mjernih traka i personalnog računara u uslovima eksploatacije na brodu / Determining the propeller characteristic of the engine by means of strain gauges and personal computers in the conditions of exploitation on a ship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sead Cvrk

  2005-03-01

  Full Text Available U ovom radu opisan je postupak mjerenja deformacija propelerskog vratila pomoću mjernih traka i personalnih računara, beskontaktnom metodom. Na osnovu poznatog poprečnog presjeka, kao i vrste materijala propelerskog vratila, određivan je obrtni moment. Poznavajući frekvenciju vratila, odnosno ugaonu brzinu i obrtni moment, moguće je odrediti efektivnu snagu koja se prenosi od motora na propeler. Oprema, odnosno hardver i softver koji je korišten u radu proizvedeni su u njemačkoj firmi "Hottinger Baldwin Messtehnik" (HBM. Eksperiment je izvršen na brodu Mornarice Vojske Srbije i Crne Gore u uslovima ustaljenog režima plovidbe. / In this paper, there has been described the way of measuring propeller shaft deformation using the strain gauges and PCs by means of the non-contact method. On the basis of the known cross-section as well as the propeller shaft material type the torque has been calculated. Knowing the shaft frequency, that is the radial velocity and the torque, it is possible to determine the effective power that has been transmitted from the engine to the propeller. The equipment, that is the hardware and the software that have been used, was produced by Hottinger Baldwin Messtehnik (HBM, Darmstadt, the Federal Republic of Germany. The experiment has been carried out on a ship belonging to the Navy of Serbia and Montenegro in the conditions of the usual sailing regime.

 20. Karakterizacija pseudokapacitivnih svojstava kemijski priređenog MnO2 te kompozita MnO2/polipirol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedjeljko Šešelj

  2016-03-01

  Full Text Available U ovom je radu opisana kemijska sinteza uzoraka MnO2 te dva različita kompozita MnO2/polipirol (Kompozit1 i Kompozit2. Kompozit1 priređen je kemijskom reakcijom pirola i KMnO4, dok je Kompozit2 priređen polimerizacijom pirola u prisutnosti prethodno dobivenog MnO2 primjenjujući FeCl3 kao oksidans. S ciljem formiranja elektroda za provođenje elektrokemijskih ispitivanja, uzorci su: 1 tijekom sinteze izravno taloženi na podloge od Pt i ugljikova platna i 2 sintetizirani te naknadno naneseni na podlogu od Pt uz dodatak veziva i aktivnog ugljena, pri čemu su dobivene elektroda MnO2, elektroda Kompozita1 i elektroda Kompozita2. Za sve su elektrode gotovo idealna pseudokapacitivna svojstva dobivena u području potencijala od 0,0 V do 0,6 V prema zasićenoj kalomelnoj elektrodi. Uočeno je, međutim, da polarizacija na potencijalima negativnijim od 0,0 V uzrokuje ireverzibilne promjene u strukturi materijala i gubitak pseudokapacitivnih svojstava kod MnO2 i elektroda Kompozita1, dok elektroda Kompozita2 ostaje stabilna u testiranom području potencijala. Elektroda MnO2 je dodatno ispitana metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije, pri čemu je utvrđeno da polarizacija na potencijalima negativnijim od 0,0 V dovodi do porasta otpora u materijalu elektrode i usporavanja brzine pseudokapacitivne redoks-reakcije Mn4+/Mn3+. Određivanjem morfoloških karakteristika utvrđeno je da se elektroda Kompozita1 sastoji od dviju faza, što ukazuje na odvojen rast MnO2 i polipirola tijekom sinteze. Uzorak Kompozit2 pokazuje znatno homogeniju strukturu površine, gdje su čestice MnO2 prekrivene slojem polipirola. Izgleda da tako istaloženi polipirol osigurava dobru električnu vodljivost uzorka zbog čega su kod elektrode Kompozita2 dobivene najveće vrijednosti specifičnog kapaciteta (23 F g−1 – 31 F g−1. Osim toga, prisutnost polipirola kod elektrode Kompozita2 osigurava stabilnost MnO2 u širokom području potencijala, čime se omogu

 1. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 2. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 3. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 4. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 5. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 6. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  Full Text Available Cilj istraživanja bio je da se optimizacijom plazma-sprej parametara deponuju WC17Co slojevi optimalnih strukturno-mehaničkih karakteristika. Prah je deponovan plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS.Pri izboru parametara kao osnovni parametar uzet je protok plazma gasa He. Helijum u odnosu na druge gasove ne reaguje sa prahom, proizvodi gušću plazmu sa manjim toplotnim sadržajem i manje inkorporira okolni vazduh u mlaz plazme, što smanjuje dekarburizaciju praha. U istraživanju su korišćene tri grupe uzoraka dobijene sa tri protoka  plazma gasa od 12, 22 i 32 l/min He.  Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" da bi  se smanjio uticaj ležaja  i vibracija na habanje rukavca do 500°C. Procene WC17Co slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih strukturno-mehaničkih karakteristika. Morfologija površine čestica praha WC17Co ispitana je na SEM-u. Mehaničke karakteristike deponovanih prevlaka ispitane su  u skladu sa standardom TURBOMECA. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena udela pora u slojevima WC17Co prevlaka (image analiza urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Istraživanja su pokazala da protok plazma gasa bitno utiče na mehaničke osobine i strukture prevlaka. Uvod Plazma-sprej postupak je zastupljen u mnogim industrijama radi poboljšanja karakteristika komponenti ili produženja njihovog radnog veka. Ovaj postupak našao je široku primenu u vazduhoplovnoj industriji i jedan je od najprimenjenijih postupaka za termičko nanošenje prevlaka. Na resurs prevlaka utiču karakteristike deponovanog materijala, njegov faznih sastav, udeo pora i nestopljenih čestica, koheziona i adheziona čvrstoća. Deponovane prevlake WC17Co termosprej postupcima uvek pokazuju promenu u