WorldWideScience

Sample records for carcinoma zastosowanie nowego

 1. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 2. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 3. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 4. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 5. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 6. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 7. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 8. Od biurokracji do nowego zarządzania publicznego

  OpenAIRE

  Zalewska-Turzyńska, Magdalena

  2012-01-01

  The civil service and broader the public administration, should be more often the domain of managers, politicians apart from lawyers. Classically, the public management has adopted a hierarchical basis, the slim organizational structure with many levels and a small span of management – commonly called a bureaucratic. Currently, the term 'bureaucracy' is a synonym for lazy, inefficient, although it originally meant specialization, formalization, centralization, and the continuit...

 9. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  % surowic wykryto obecność przeciwciał dlaB. burgdorferi, głównie w klasie IgG. Wykonano test potwierdzenia metodąWestern-blotting i w ponad 50% frakcji γ uzyskano potwierdzenieobecności tych przeciwciał, w 22% surowic uzyskano wyniki wątpliwe,w pozostałych 28% frakcji γ występowały co najmniej przeciwciaładla antygenu p41. Autorzy mają nadzieję, że opracowane przeznich nowe podejście, po niezbędnych dla celów rutynowej diagnostykiuproszczeniach, znajdzie zastosowanie w serodiagnostyce boreliozy.Jest to cel przyszłych badań, jakie będą prowadzone w Zakładzie Mikrobiologiii Serologii IR przy współpracy z innymi zakładami.

 10. Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Kids’ zone Video library Find a dermatologist Squamous cell carcinoma Overview Squamous cell carcinoma: This man's skin ... a squamous cell carcinoma on his face. Squamous cell carcinoma: Overview Squamous cell carcinoma (SCC) is a ...

 11. Prostate carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toledano, A.; Chauveinc, L.; Flam, T.; Thiounn, N.; Solignac, S.; Timbert, M.; Rosenwald, J.C.; Cosset, J.M.; Ammor, A.; Bonnetain, F.; Brenier, J.P.; Maingon, P.; Peignaux, K.; Truc, G.; Bosset, M.; Crevoisier, R. de; Tucker, S.; Dong, L.; Cheung, R.; Kuban, D.; Azria, D.; Llacer Moscardo, C.; Ailleres, N.; Allaw, A.; Serre, A.; Fenoglietto, P.; Hay, M.H.; Thezenas, S.; Dubois, J.B.; Pommier, P.; Perol, D.; Lagrange, J.L.; Richaud, P.; Brune, D.; Le Prise, E.; Azria, D.; Beckendorf, V.; Chabaud, S.; Carrie, C.; Bosset, M.; Bosset, J.F.; Maingon, P.; Ammor, A.; Crehangen, G.; Truc, G.; Peignaux, K.; Bonnetain, F.; Keros, L.; Bernier, V.; Aletti, P.; Wolf, D.; Marchesia, V.; Noel, A.; Artignan, X.; Fourneret, P.; Bacconier, M.; Shestaeva, O.; Pasquier, D.; Descotes, J.L.; Balosso, J.; Bolla, M.; Burette, R.; Corbusier, A.; Germeau, F.; Crevoisier, R. de; Dong, L.; Bonnen, M.; Cheung, R.; Tucker, S.; Kuban, D.; Crevoisier, R. de; Melancon, A.; Kuban, D.; Cheung, R.; Dong, L.; Peignaux, K.; Brenier, J.P.; Truc, G.; Bosset, M.; Ammor, A.; Barillot, I.; Maingon, P.; Molines, J.C.; Berland, E.; Cornulier, J. de; Coulet-Parpillon, A.; Cohard, C.; Picone, M.; Fourneret, P.; Artignan, X.; Daanen, V.; Gastaldo, J.; Bolla, M.; Collomb, D.; Dusserre, A.; Descotes, J.L.; Troccaz, J.; Giraud, J.Y.; Quero, L.; Hennequin, C.; Ravery, V.; Desgrandschamps, F.; Maylin, C.; Boccon-Gibod, L.; Salem, N.; Bladou, F.; Gravis, G.; Tallet, A.; Simonian, M.; Serment, G.; Salem, N.; Bladou, F.; Gravis, G.; Simonian, M.; Rosello, R.; Serment, G.

  2005-01-01

  Some short communications on the prostate carcinoma are given here. The impact of pelvic irradiation, conformation with intensity modulation, association of radiotherapy and chemotherapy reduction of side effects, imaging, doses escalation are such subjects studied and reported. (N.C.)

 12. Anaplastic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parikh, D.M.; Agarwal, S.; Rao, R.S.

  1999-01-01

  Thyroid carcinoma (TC) is a slow growing tumor with an indolent course and has an excellent prognosis. However, a sharp contrast exists in the biological behavior of TC, which in its well-differentiated form is associated with long-term survival, but in its undifferentiated form is one of the most lethal neoplasms known. The anaplastic carcinoma (ANC) form has a fulminanat course with poor prognosis and almost invariably, a fatal outcome

 13. Basal Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Kids’ zone Video library Find a dermatologist Basal cell carcinoma Overview Basal cell carcinoma: This skin cancer ... that has received years of sun exposure. Basal cell carcinoma: Overview Basal cell carcinoma (BCC) is the ...

 14. Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Kids’ zone Video library Find a dermatologist Merkel cell carcinoma Overview Merkel cell carcinoma: This rare skin ... hard patch (1) or firm bump (2). Merkel cell carcinoma: Overview What is Merkel cell carcinoma? Merkel ...

 15. Carcinoma multiplex

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shah, S. A.; Riaz, U.; Zahoor, I.; Jalil, A.; Zubair, M.

  2013-01-01

  Multiple primaries in a single patient are uncommon, though not very rare. The existence of such cancers in two un-related, non-paired organs is even more un-common. Here, we present a case of 55 years old male who presented to us with a mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland and was operated. Later on, he presented with a large cystic swelling in the pelvis which turned out to be pseudomyxoma peritonei. A review of slides and immunohistochemistry indicated it to be adenocarcinoma colon. He presented again with recurrent mucoepidermoid carcinoma of the parotid which was operated successfully with the use of myocutaneous flap for wound closure. He is currently undergoing chemotherapy. In order to establish a separate mono-clonal etiology of both tumours, immunohistochemistry was performed. To the best of our knowledge, carcinoma multiplex in the colon and the parotid has never been reported before. (author)

 16. Follicular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shah, D.H.; Samuel, A.M.

  1999-01-01

  Follicular thyroid carcinoma (FTC) is considered as a disease of the elderly with a higher incidence in females as compared to papillary thyroid carcinoma (PTC). Some studies have reported its occurrence at an early age, which may be attributed to early diagnosis because of the availability of advanced techniques. The prognosis of the disease is considered poor as compared to that of PTC. The conclusions drawn in this review are based on 663 cases in whom adequate data was available for meaningful analysis followed for a mean period of 9.2 years, median, 7.8 years; range, 1-32 years

 17. GALLBLADDER CARCINOMA

  OpenAIRE

  Blaž Trotovšek; Valentin Sojar; Dragan Stanisavljevič; Aleš Tomažič

  2003-01-01

  Background. Carcinoma of the gallbladder is a tumour with a dismal prognosis and 5-years overall survival rate less than 5%. Among the tumours of the gastrointestinal tract it is fifth in the row and its incidence is approximately 1.2/105. Tumour occurs more often (2–6 times) in women and in people over 50 years old (90%). According to the Slovenian Registry of Cancer for year 1998 the incidence of gallbladder carcinoma was 2.7/105 and it occurred 4 times more often among women. The most impo...

 18. Carcinoma vulvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yamit Peñas Zayas

  2015-11-01

  Full Text Available El carcinoma de la vulva tiene una incidencia de aproximadamente un 3-5% dentro de todas las enfermedades ginecológicas malignas. El 90% de los tumores malignos de la vulva está constituido por carcinoma epidermoide, el resto son adenocarcinomas, carcinomas de células basales y melanomas. Se realiza la presentación de un caso de una paciente femenina de 25 años de edad con antecedentes  de Diabetes Mellitus tipo II y trombopatia, que ingresa en el servicio de ginecología con un cuadro cutáneo polimorfo, localizado en labios mayores y menores, dado por lesiones eritematoerosivas y vegetante, sospechándose clínicamente el diagnóstico  de un carcinoma epidermoide, corroborándose el mismo histológicamente al realizarse biopsia de piel. Se indicó tratamiento con quimioterapia. Por la edad de la paciente y ser menos frecuente en mucosa que en la piel,  motivo la presentación del caso.

 19. Papillary carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shah, D.H.; Samuel, A.M.

  1999-01-01

  Papillary carcinoma of the thyroid (PTC) constitutes a major proportion of all thyroid cancers and is generally believed to be a slow growing tumor with an indolent course. The diagnosis of PTC often makes the physician overly optimistic and complacent and yet this tumor can be aggressive in a subset of patients leading to death in a few months. The fundamental but subtle differences underlying the extremes in biologic behaviour of this complex and fascinating tumor remain poorly understood. Although there is a general agreement among the investigators regarding prognostic factors, controversy exists about the management of the disease. There is divided opinion with respect to the type and extent of surgery and the need for radioiodine (1 31 I) treatment in case of PTC. The experiences at Radiation Medicine Centre (RMC) of 1904 cases of differentiated thyroid carcinoma (DTC) registered during the period 1963-1990 are reviewed

 20. Thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambertini, Roberto; Dalurzo, Liliana; Jaen, Ana del V.

  2008-01-01

  In this document the case of a 66-year old woman is presented, with record of multi nodular goiter of 5 year of evolution, which is derived to scan ultrasound office to make a puncture-aspiration with thin needle because of the growth of nodular thyroid injuries. The ultrasound scan examination made before the puncture determine multiple dominant nodules of hyperplasia aspect between 15 and 25 mm of diameter and a small nodule of 6 mm suspected proliferate process. Despite its size, it was decided to include small nodule in injuries to a biopsy. The cytological study reveals nodular hyperplasia with carcinoma in the small nodule of 6 mm. A thyroidectomy is practiced on the patient. The deferred histological study of the thyroid gland confirms the finding of multi-nodular goiter with a small focus of papillar carcinoma. The ganglions examined were negative in the deferred examination [es

 1. Rectal carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fossati, V; Antognoni, P; Villa, E and others

  1985-01-01

  Records of 135 patients with rectal carcinoma were reviewed and correlations between survival rate, extent of tumor and radiotherapy were investigated. The survival rate at 5 years was 16% for C Astler Coller's stage patients and without metastases, but the prognosis was much less favourable for advanced tumors and/or subjects with distant metastases. Preliminary results of another series of patients treated with adjuvant radiotherapy are discussed.

 2. Oral Rigosertib for Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2017-06-22

  Head and Neck Squamous Cell Carcinoma; Anal Squamous Cell Carcinoma; Lung Squamous Cell Carcinoma; Cervical Squamous Cell Carcinoma; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Skin Squamous Cell Carcinoma; Penile Squamous Cell Carcinoma

 3. Hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Farooqi, J.I.; Farooqi, R.J.

  2001-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common cause of cancer mortality. Hepatitis B and C viruses, aflatoxin and alga toxin in the contaminated drinking water are the major etiological factors. Rapidly progressing medical imaging has resulted in the improved treatment results. Surgical resection has a major role for influencing prognosis of HCC. Local cancer therapies based on the advances in early diagnosis are progressing rapidly. Multimodality combination and sequential treatment has proved effective, unfortunately systemic chemotherapy for HCC remains disappointed. All of these have resulted in the improved prognosis of HCC. (author)

 4. Parotid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, Christian; Schultz, Joyce H; Krogdahl, Annelise

  2003-01-01

  -year recurrence-free survival of the entire study group was 63%, disease-specific survival was 69%, and crude survival was 52%. In univariate analysis, tumor size, histological appearance, T status, stage, the presence of lymph node metastases, distant metastases, pain, and facial nerve dysfunction had...... a significant influence on survival. CONCLUSIONS: A thorough histological revision is pivotal in retrospective parotid carcinoma studies, and tumor size; histological appearance; T, N, and M status; stage; facial nerve dysfunction; and pain from the face and/or neck seem to be significant prognostic indicators...

 5. Carcinoma Basocelular

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inês Alencar de Castro

  2008-03-01

  Full Text Available Vemos na região frontal de um paciente masculino, fototipo II de Fitzpatrick, lesão ulcerada com bordas papulosas róseas e peroladas, correspondendo a Carcinoma Basocelular. É lesão maligna originária das células não- queratinizadas da camada basal da epiderme, sendo a forma mais comum de câncer em humanos. Estima-se em torno de 100.000 casos/ano no Brasil. Ocorre predominantemente em pele exposta de indivíduos com pouca capacidade de se bronzear. Pode se tornar invasivo, mas raramente metastatiza.

 6. Carcinoma gallbladder.

  Science.gov (United States)

  Biswas, P K

  2010-07-01

  Carcinoma gallbladder (CaGb) is a rare disease. The aetiology of CaGb is yet not known. However the risk of CaGb is increased in anomalous pancreaticobiliary duct junction (APBDJ), gall stones, xanthogranulomatus cholecystitis, calcified or porcelain gallbladder, cholelithiasis with typhoid carriers, gallbladder adenoma, red meat consumption and tobacco uses. There are protective effects of vegetables on CaGb. Most of the cases present with advanced disease. In early carcinoma of a gallbladder sign and symptoms mimic benign disease. The diagnosis is established by ultrasonography, computerized tomography and guided fine needle aspiration cytology (FNAC). Biochemical tests are of very little value in making a diagnosis. The treatment depends on the clinical stage at presentation. Surgery offers the best chance of cure. In stage T1a, laparoscopic or open cholecystectomy alone is curative, and in T1b, cholecystectomy with hepatoduodenal lymph node dissection without combined resection of an adjacent organ is required. Segment S4a+5 hepatectomy combined with extrahepatic bile duct resection (BDR) and D2 lymph node dissection is a highly recommended operation for the treatment of T2 and T3 CaGb. The dye injection method is useful in determining the appropriate extent of hepatic resection for advanced CaGb. Resurgery is required only in those cases where tumour has invaded the serosa and/ or adjacent structures when diagnosed postoperatively. Biliary bypass is required for palliation. Prognosis depends on early diagnosis and appropriate surgical excision.

 7. Vulvar carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anderson, John M.; Cassady, J. Robert; Shimm, David S.; Stea, Baldassarre

  1995-01-01

  Purpose: Controversies exist regarding the use of radiation therapy in the treatment of vulvar carcinoma. A retrospective review was performed to evaluate our institution's experience with surgery and radiation for this disease. Methods and Materials: The medical records of 47 patients treated for squamous cell carcinoma of the vulva at our institution (1974-1992) were reviewed for TNM stage (AJCC criteria), treatment modality, and associated 5-year local control and survival based on Kaplan-Meier analysis. Results: Twenty-eight patients (60%) presented with Stage I and II disease and their 5-year survival was 69%. Stage III patients accounted for 12 (25%) of the patients and their 5-year survival was 73%. Seven patients presented with Stage IV disease and five died within 13 months of diagnosis after predominantly palliative therapy. The 40 patients with Stages I, II, and III disease were treated aggressively and were further evaluated for treatment-modality-associated survival and local control. Radiation therapy was used as primary treatment in nine patients, of whom seven were treated with radiation alone and two were treated postoperatively after wide excision. Surgery alone was performed in 31 patients consisting of either radical vulvectomy (20 patients) or wide excision (11 patients). When comparing outcomes of radical vulvectomy vs. radiation therapy, we noted that the 5-year actuarial survivals were comparable (74% for either modality), despite the presence of more favorable prognostic factors in the group treated with radical vulvectomy. Patients treated with wide excision alone had a trend for a poorer 5-year actuarial survival (51%) and local control (50%). Conclusions: Radical vulvectomy offers good locoregional control and survival. This retrospective review further supports the use of radiation therapy with conservative surgery as an alternative treatment option for patients with vulvar carcinoma treated with curative intent. In contrast, the use of

 8. Oropharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nose, Takayuki; Inoue, Takehiro; Inoue, Toshihiko

  1996-01-01

  From June 1993 through October 1996, nineteen oropharynx cancer patients (squamous cell carcinoma T1; 1, T2; 10, T3; 6, T4; 1, and adenocarcinoma T2; 1) were treated with high dose rate interstitial radiotherapy combined with moderate external radiotherapy. Fourteen patients (T1; 1, T2; 10 and T3; 3) were controlled locally and five patients (T3; 3, T4; 1 and adenocarcinoma; 1) were not. Temporary soft tissue necrosis were experienced among four patients. With short follow-up period xerostomia and dysgeusia were less than definitive external radiotherapy as clinical impression. In addition with markedly increased tumor dose the local control rate can be improved. This treatment method can be an alternative to definitive external radiotherapy to gain better QOL and higher control rate. (author)

 9. Giant basal cell carcinoma Carcinoma basocelular gigante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilton Nasser

  2012-06-01

  Full Text Available The basal cell carcinoma is the most common skin cancer but the giant vegetating basal cell carcinoma reaches less than 0.5 % of all basal cell carcinoma types. The Giant BCC, defined as a lesion with more than 5 cm at its largest diameter, is a rare form of BCC and commonly occurs on the trunk. This patient, male, 42 years old presents a Giant Basal Cell Carcinoma which reaches 180 cm2 on the right shoulder and was negligent in looking for treatment. Surgical treatment was performed and no signs of dissemination or local recurrence have been detected after follow up of five years.O carcinoma basocelular é o tipo mais comum de câncer de pele, mas o carcinoma basocelular gigante vegetante não atinge 0,5% de todos os tipos de carcinomas basocelulares. O Carcinoma Basocelular Gigante, definido como lesão maior que 5 cm no maior diâmetro, é uma forma rara de carcinoma basocelular e comumente ocorre no tronco. Este paciente apresenta um Carcinoma Basocelular Gigante com 180cm² no ombro direito e foi negligente em procurar tratamento. Foi realizado tratamento cirúrgico e nenhum sinal de disseminação ou recorrência local foi detectada após 5 anos.

 10. Thyroid cancer - medullary carcinoma

  Science.gov (United States)

  Thyroid - medullary carcinoma; Cancer - thyroid (medullary carcinoma); MTC; Thyroid nodule - medullary ... in children and adults. Unlike other types of thyroid cancer, MTC is less likely to be caused by ...

 11. Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Setia, Namrata; Barletta, Justine A

  2014-12-01

  Poorly differentiated thyroid carcinoma (PDTC) has been recognized for the past 30 years as an entity showing intermediate differentiation and clinical behavior between well-differentiated thyroid carcinomas (ie, papillary thyroid carcinoma and follicular thyroid carcinoma) and anaplastic thyroid carcinoma; however, there has been considerable controversy around the definition of PDTC. In this review, the evolution in the definition of PDTC, current diagnostic criteria, differential diagnoses, potentially helpful immunohistochemical studies, and molecular alterations are discussed with the aim of highlighting where the diagnosis of PDTC currently stands. Published by Elsevier Inc.

 12. Basal cell carcinoma of the skin with areas of squamous cell carcinoma: a basosquamous cell carcinoma?

  OpenAIRE

  de Faria, J

  1985-01-01

  The diagnosis of basosquamous cell carcinoma is controversial. A review of cases of basal cell carcinoma showed 23 cases that had conspicuous areas of squamous cell carcinoma. This was distinguished from squamous differentiation and keratotic basal cell carcinoma by a comparative study of 40 cases of compact lobular and 40 cases of keratotic basal cell carcinoma. Areas of intermediate tumour differentiation between basal cell and squamous cell carcinoma were found. Basal cell carcinomas with ...

 13. Synchronous gastric neuroendocrine carcinoma and hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ewertsen, Caroline; Henriksen, Birthe Merete; Hansen, Carsten Palnæs

  2009-01-01

  of synchronous gastric NEC and hepatocellular carcinoma in a patient with several other precancerous lesions is presented. The patient had anaemia, and a gastric tumour and two duodenal polyps were identified on upper endoscopy. A CT scan of the abdomen revealed several lesions in the liver. The lesions were...... invisible on B-mode sonography and real-time sonography fused with CT was used to identify and biopsy one of the lesions. Histology showed hepatocellular carcinoma. A literature search showed that only one case of a hepatocellular carcinoma synchronous with a gastric NEC has been reported previously. TRIAL...

 14. Metachronous colorectal carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bülow, Steffen; Svendsen, L B; Mellemgaard, A

  1990-01-01

  During the period 1943-67, 903 Danish patients aged less than 40 years had colorectal carcinoma. The patients were followed up for up to 41 years and during this period 44 of 501 (9 per cent) operated on for cure developed a metachronous colorectal carcinoma. The cumulative risk of a metachronous...... colorectal carcinoma was 30 per cent after up to 41 years of observation. The occurrence of a metachronous colorectal carcinoma was evenly distributed in the observation period. The cumulative survival rate after operation for a metachronous colorectal carcinoma was 41 per cent after 20 years of observation....... We propose a lifelong follow-up programme after resection of colorectal carcinoma for cure in this age group, including annual Hemoccult test and colonoscopy at 3-year intervals....

 15. Carcinoma of the pancreas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Humphrey, L.J.; Hartman, G.V.

  1974-01-01

  Experience with 17 patients with incurable carcinoma of the pancreas treated by radiation therapy and immunotherapy is described. Results observed have prompted a program of aggressive surgery, radiation therapy, immunotherapy, and long-term chemotherapy. Optimism for significant palliation and survival for these patients with curable and incurable pancreatic carcinoma is warranted. (U.S.)

 16. Synchronous, bilateral tonsillar carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nami Saber, Camelia; Grønhøj, Christian; Jensen, David Hebbelstrup

  2017-01-01

  INTRODUCTION: The incidence of oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) is increasing, but data on the incidence of synchronous, bilateral tonsillar squamous cell carcinomas (BiTSCCs) is sparse. In this study, we report the incidence and tumour characteristics of BiTSCCs in a population-base...

 17. Radiotherapy of bronchogenic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Heilmann, H.P.

  1982-01-01

  Radiotherapy of branchogenic carcinoma comprises; palliative treatment, postoperative or pre-operative radiotherapy, radiotherapy as part of a combination of chemotherapy and radiotherapy of small cell carcinoma and curative radiotherapy of non-operable non-small cell carcinoma. Atelectasis and obstruction are indications for palliative radiotherapy. Postoperative radiotherapy is given only in cases of incomplete resection or mediastinal metastases. In the treatment of small cell carcinoma by combined irradiation and chemotherapy the mediastinum and primary tumour are irradiated, generally after chemotherapy, and the C.N.S. receives prophylactic radiotherapy. Curative radiotherapy is indicated in cases of non-operable small cell carcinoma. Irradiation with doses of 60-70 Gy produced 5-years-survival rates of 10-14% in cases classified as T 1 -T 2 N 0 M 0 . (orig.) [de

 18. Female urethral carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saitoh, Masahiko; Kondo, Atsuo; Sakakibara, Toshihumi

  1988-01-01

  Urethral carcinoma in 2 females has been treated with irradiation together with adjunct chemotherapy. In case 1, a 73-year-old female with squamous cell carcinoma was successfully treated with irradiation of 4,000 rad and peplomycin of 60 mg intravenously given. She has been free from the disease for the past 43 months. In case 2, a 61-year-old female with transitional cell carcinoma was initially treated with irradiation of 5,000 rad together with peplomycin 90 mg, which was followed by another 5,000 rad irradiation. The tumor recurred and the patient was operated on for cystourethrectomy and partial resection of the vagina. A further chemotherapy of cisplatin, peplomycin, and mitomycin C was instituted. She died of the tumor recurrence 23 months after the first visit to our clinic. Diagnosis and treatment modalities on the female urethral carcinoma are briefly discussed. (author)

 19. Radiosensitivity of hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hennequin, C.; Quero, L.; Rivera, S.

  2011-01-01

  The frequency of hepatocellular carcinoma (HCC) is increasing in the western world and the role of radiotherapy is more and more discussed. Classically, hepatocellular carcinoma was considered as a radioresistant tumour: in fact, modern radio-biologic studies, performed on cell lines directly established from patients, showed that hepatocellular carcinoma has the same radiosensitivity than the other epithelial tumours. From clinical studies, its α/β ratio has been estimated to be around 15 Gy. Radiosensitivity of normal hepatic parenchyma is now well evaluated and some accurate NTCP models are available to guide hepatic irradiation. The biology of hepatocellular carcinoma is also better described: the combination of radiotherapy and targeted therapies will be a promising approach in the near future. (authors)

 20. Cryotherapy for hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Awad, Tahany; Thorlund, Kristian; Gluud, Christian

  2009-01-01

  BACKGROUND: Hepatocellular carcinoma is the most common primary malignant cancer of the liver. Evidence for the role of cryotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma is controversial. OBJECTIVES: The aim of this review is to evaluate the potential benefits and harms of cryotherapy...... for the treatment of hepatocellular carcinoma. SEARCH STRATEGY: We searched The Cochrane Hepato-Biliary Group Controlled Trials Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) in The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, and LILACS until June 2009. We identified further studies by searching...... of benefit but included for the assessment of harm. Both severe and non-severe adverse events were reported, but the true nature and extent of harm was difficult to asses. AUTHORS' CONCLUSIONS: At present, there is no evidence to recommend or refute cryotherapy for patients with hepatocellular carcinoma...

 1. Thyroid cancer - papillary carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... this page: //medlineplus.gov/ency/article/000331.htm Thyroid cancer - papillary carcinoma To use the sharing features on ... the lower neck. Causes About 80% of all thyroid cancers diagnosed in the United States are the papillary ...

 2. MEDULLARY THYROID CARCINOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. S. Medvedev

  2013-01-01

  Full Text Available Medullary thyroid carcinoma belongs to orphan diseases affecting a small part of the population. Multicenter trials are required to elaborate a diagnostic algorithm, to define treatment policy, and to predict an outcome.

 3. Achalasia Carcinoma Sequence

  OpenAIRE

  Makmun, Dadang

  2001-01-01

  We report a case of carcinoma of the esophagus in a 58 years old woman with achalasia, who has been diagnosed since 30 years ago, which initiated by surgical treatment (myotomy) and the symptoms recurred since 3 years ago. According to the progress of the disease, Malignancy was strongly suspected due to prolonged stasis and mucosal irritation caused by achalasia (achalasia carcinoma sequence). Because of these contributing factors for the development of serious complications such as Malignan...

 4. Papillary thyroid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Godballe, C; Asschenfeldt, P; Sørensen, J A

  1994-01-01

  The age influence on the prognosis of papillary thyroid carcinoma was analyzed in a group of 67 patients. A marked decline in cause-specific survival was found for patients older than 60 years of age at the time of diagnosis. In order to find a tumor-biological explanation of the prognostic...... invasion and distant metastases. The results indicate that 60 years of age the time of diagnosis may be the "prognostic break-point" for papillary thyroid carcinoma....

 5. [Pulmonary sarcomatoid carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Antoine, Martine; Vieira, Thibault; Fallet, Vincent; Hamard, Cécile; Duruisseaux, Michael; Cadranel, Jacques; Wislez, Marie

  2016-01-01

  Pulmonary sarcomatoid carcinomas are a rare group of tumors accounting for about one percent of non-small cell lung carcinoma (NSCLC). In 2015, the World Health Organization classification united under this name all the carcinomas with sarcomatous-like component with spindle cell or giant cell appearance, or associated with a sarcomatous component sometimes heterologous. There are five subtypes: pleomorphic carcinoma, spindle cell carcinoma, giant cell carcinoma, carcinosarcoma and pulmonary blastoma. Clinical characteristics are not specific from the other subtypes of NSCLC. Epithelial to mesenchymal transition pathway may play a key role. Patients, usually tobacco smokers, are frequently symptomatic. Tumors are voluminous more often peripherical than central, with strong fixation on FDG TEP CT. Distant metastases are frequent with atypical visceral locations. These tumors have poorer prognosis than the other NSCLC subtypes because of great aggressivity, and frequent chemoresistance. Here we present pathological description and a review of literature with molecular features in order to better describe these tumors and perhaps introduce new therapeutics. Copyright © 2016. Published by Elsevier Masson SAS.

 6. Transplantable pancreatic acinar carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Warren, J.R.; Reddy, J.K.

  1981-01-01

  Fragments of the nafenopin-induced pancreatic acinar cell carcinoma of rat have been examined in vitro for patterns of intracellular protein transport and carbamylcholine-induced protein discharge. Continuous incubation of the fragments with [3H]-leucine for 60 minutes resulted in labeling of rough endoplasmic reticulum, Golgi cisternae, and mature zymogen granules, revealed by electron microscope autoradiography. This result indicates transport of newly synthesized protein from the rough endoplasmic reticulum to mature zymogen granules in approximately 60 minutes. The secretagogue carbamylcholine induced the discharge of radioactive protein by carcinoma fragments pulse-chase labeled with [3H]-leucine. A maximal effective carbamylcholine concentration of 10(-5) M was determined. The acinar carcinoma resembles normal exocrine pancreas in the observed rate of intracellular protein transport and effective secretagogue concentration. However, the acinar carcinoma fragments demonstrated an apparent low rate of carbamylcholine-induced radioactive protein discharge as compared with normal pancreatic lobules or acinar cells. It is suggested that the apparent low rate of radioactive protein discharge reflects functional immaturity of the acinar carcinoma. Possible relationships of functional differentiation to the heterogeneous cytodifferentiation of the pancreatic acinar carcinoma are discussed

 7. Synchronous thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma. A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Jae Seo

  2006-01-01

  Thyroid carcinoma occurring as a second primary associated with head and neck squamous cell carcinoma (SCC) is unusual. This report presents a synchronous thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma in the anterior palate region of a 41-year-old man. The clinical, radiologic, and histologic features are described. At 10-month follow-up after operation, no evidence of recurrence ana metastasis was present

 8. Early onset sebaceous carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaltreider Sara A

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Background Ocular sebaceous carcinoma can masquerade as benign lesions resulting in delay of diagnosis. Early recognition is even more difficult in young patients where the disease rarely occurs. Here, we provide a clinicopathological correlation of ocular sebaceous carcinoma in a young individual lacking history of hereditary cancer or immunosuppression. Findings A detailed histopathological study including p53 DNA sequencing was performed on an aggressive sebaceous carcinoma presenting in a healthy 32 year-old Caucasian woman. She had no history of retinoblastoma, evidence for a hereditary cancer syndrome, or radiation therapy. However, she potentially was at risk for excessive UV light exposure. A detailed review of the literature is also provided. A moderately well differentiated sebaceous carcinoma was established histopathologically arising from the meibomian gland of the upper eyelid. In most areas, the cytoplasm contained small but distinct Oil-red-O positive vacuoles. Direct sequencing of p53 identified a G:C→A:T mutation at a dipyrimidine site. The mutation results in substitution of arginine for the highly conserved glycine at residue 199 located at the p53 dimer-dimer interface. Energy minimization structural modeling predicts that G199R will neutralize negative charges contributed by nearby inter- and intramonomeric glutamate residues. Discussion This study points to the importance of recognizing that sebaceous carcinoma can occur in young patients with no evidence for hereditary cancer risk or radiation therapy. The G199R substitution is anticipated to alter the stability of the p53 tetrameric complex. The role of UV light in the etiology of sebaceous carcinoma deserves further study. Our findings, taken together with those of others, suggest that different environmental factors could lead to the development of sebaceous carcinoma in different patients.

 9. Breast carcinoma: a conservative treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campelo Gentil, F. de.

  1977-01-01

  Some factors inherent to classic therapeutic for breast carcinoma are analysed: immunology and immunotherapy; post-operative radiotherapy; multicentricity and chimiotherapy; surgery. A therapeutic schedule based on this analysis is proposed for the initial breast carcinoma. (M.A.) [pt

 10. Nevoid basal cell carcinoma syndrome

  Science.gov (United States)

  NBCC syndrome; Gorlin-Goltz syndrome; Basal cell nevus syndrome; BCNS; Basal cell cancer - nevoid basal cell carcinoma syndrome ... Nevoid basal cell carcinoma nevus syndrome is a rare genetic ... syndrome is known as PTCH ("patched"). The gene is passed down ...

 11. Proton radiotherapy of skin carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Umebayashi, Y.; Uyeno, K.; Otsuka, F.

  1994-01-01

  At the Proton Medical Research Centre, University of Tsukuba, a pilot study of proton-beam radiotherapy was performed in 12 patients with the following types of carcinoma: Bowen's disease (4), oral verrucous carcinoma (5), and squamous cell carcinoma (3). They received total doses of 51-99.2 Gy in fractions of 2-12.5 Gy. All tumours responded well to the treatment. All four lesions of Bowen's disease, three of the five oral verrucous carcinomas, and the three squamous cell carcinomas completely regressed following irradiation. Two squamous cell carcinomas recurred during the follow-up period. One recurrent squamous cell carcinoma was successfully treated by a salvage surgical operation, and in the other case the patient refused further therapy. In two verrucous carcinomas there was 90% regression of tumour volume. No severe radiation-related complication occurred. (Author)

 12. Bilateral papillary renal cell carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gossios, K.; Vazakas, P.; Argyropoulou, M.; Stefanaki, S.; Stavropoulos, N.E.

  2001-01-01

  Papillary renal cell carcinoma is a subgroup of malignant renal epithelial neoplasms. We report the clinical and imaging findings of a case with multifocal and bilateral renal cell carcinoma which are nonspecific. (orig.)

 13. Stages of Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Genetics of Skin Cancer Skin Cancer Screening Research Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®)–Patient Version General Information About Merkel Cell Carcinoma Go to Health Professional Version Key ...

 14. Carcinoma arising in thyroglossal remnants

  NARCIS (Netherlands)

  van Vuuren, P. A.; Balm, A. J.; Gregor, R. T.; Hilgers, F. J.; Loftus, B. M.; Delprat, C. C.; Rutgers, E. J.

  1994-01-01

  Three patients with a papillary carcinoma arising in a thyroglossal duct cyst are presented and the literature is reviewed. This rare malignancy is seen mostly in women between the ages of 20 and 50 years. The distribution of carcinoma subtypes differs from that of thyroid carcinomas and

 15. Primary Fallopian Tube Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prasad K Shetty

  2011-01-01

  Full Text Available Primary Fallopian Tube Carcinoma (PFTC is rare and accounts for about 0.3% of all gynecologic cancers. Less than 1500 cases have been reported in the literature. It arises in postmenopausal women and typically presents with abdominal pelvic pain, vaginal bleeding and watery discharge. However, a correct diagnosis is rarely achieved preoperative, and in many cases, the diagnosis is made after incidental surgery for unrelated conditions commonly being ovarian carcinoma . Compared with ovarian carcinoma, PFTC more often presents at early stages, but it has a worse prognosis. PFTC is usually managed in the same manner as ovarian cancer. We report a case of Left PFTC that presented as Left ovarian mass, and we briefly review the literature.

 16. Lacrimal gland ductal carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Simon; Grauslund, Morten; Heegaard, Steffen

  2017-01-01

  and xerophtalmia; case 2: A 53-year-old man, presented with headache, proptosis and chemosis and case 3: A 73-year-old man, presenting with chemosis and a corneal abscess. All three cases were characterized morphologically including immunohistochemistry and genetically with fluorescence in situ hybridization (FISH...... HER2 amplification was found in cases 2 and 3. CONCLUSION: This study identified a spectrum of genetic events and pattern of protein expression in DC of the lacrimal gland similar to a subset of carcinomas of the breast and ductal carcinomas of the salivary glands. For therapeutic purposes...

 17. Primary adrenal sarcomatoid carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aftab S. Shaikh

  2014-03-01

  Full Text Available Adrenal sarcomatoid carcinomas are extremely rare tumors presenting with extensive locoregional spread at the time of diagnosis. Patients succumb to metastases within a couple of months. As a result, very few cases are reported in the literature until now. We present a case of a 62-year old female with non-functional sarcomatoid carcinoma of the right adrenal gland. There was no radiological evidence of locoregional metastases. Patient underwent right adrenalectomy. Follow up after 3 months showed para-aortic lymphadenopathy and similar left adrenal mass on computed tomography. Patient refused further treatment and succumbed to the disease. A brief case report with review of literature is presented.

 18. Thyroid carcinoma in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akhzari, F.

  2002-01-01

  Thyroid cancer is rare in children, with only 3-6% of thyroid malignancies occurring in children, and constitutes but 6% of head and neck tumors. Over 95% thyroid cancer are differentiated, and 10% of these occur in children of adolescents. Any of the histologic types that occur in adults may be in children, but they are most often differentiated thyroid carcinomas. The etiologies of thyroid carcinoma are unknown, but factors considered in pathogenesis include irradiation, sex and age. The incandesce of thyroid carcinoma in a solitary coddle in a child has been described as high as 70%. History and /or physical examination alone are unlikely to advance the diagnosis, and with exception of plasma CT in medullary thyroid carcinoma, blood studies are unhelpful in the diagnosis of thyroid carcinoma. Radiographs and ultrasound imaging are helpful in planning treatment and follow-up, but are unlikely to be needed for initial diagnosis. One of the main indication of thyroid scan in the pediatric group is thyroid nodule. FNAB is established as the most effective method of diagnosis in adults, although in children it may be less reliable. While radionuclide scintigraphy may be considered for initial screening, FNAB is well established and its specificity allows it to negate the need for a substantial number of operation. Treatment of differentiated thyroid carcinoma in children is more controversial. Some authors maintain that modified or subtotal thyroidectomy is appropriation this disease, others maintain that total thyroidectomy is required Nevertheless, radioiodine therapy is considered to be standard in the treatment of iodine-avid thyroid carcinomas for ablation of the thyroid remnant following surgery and for treatment of iodine-avid distant diseases. The front-line treatment of medullary thyroid carcinoma is aggressive surgery. Total thyroidectomy is indicated, In general treatment with chemotherapy, extemal radiation and I-131 are not helpful, however radioactive

 19. Urachal carcinoma: imaging findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monteiro, Vanessa; Cunha, Teresa Margarida

  2012-01-01

  Urachal carcinoma is a rare neoplasm, which accounts for only 0.5–2% of bladder malignancies, and arises from a remnant of the fetal genitourinary tract. A 46-year-old woman presented with a history of pelvic pain and frequent daytime urination. Ultrasound (US), computed tomography (CT), and magnetic resonance (MR) demonstrated a supravesical heterogeneous mass with calcifications. The patient underwent a partial cystectomy with en-bloc resection of the mass and histopathological examination revealed the diagnosis of urachal adenocarcinoma. Urachal carcinomas are usually associated with poor prognosis and early diagnosis is fundamental. CT and MR are useful to correctly diagnose and preoperatively staging

 20. [Screening for cutaneous carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Beani, J C

  1996-09-01

  Skin carcinoma is the most frequent of all cancers. The main risk factor is represented by solar exposition and, so, individuals with special risk are xeroderma pigmento sum (enzymatic defect of DNA repair), light phototype person, sun-seekers, outdoor-workers and patients treated with high doses of PUVA. X-rays, mineral oils, tar and arsenic are also known skin carcinogens. HPV can also participate to skin carcinogenis alone or associated with UV particularly in immunosupressed sujets. Subjects with predisposition for skin carcinoma can be pointed out and cautioned. Detection of preepitheliomatous lesions is easy; actinic keratosis are the main signs.

 1. Gingival squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Walvekar

  2017-01-01

  Full Text Available Oral squamous cell carcinoma (OSCC is the most common epithelial malignancy affecting the oral cavity. The most common sites for the development are lateral surface of tongue and floor of mouth; the least common sites are soft palate, gingiva, and buccal mucosa. Gingival squamous cell carcinoma can mimic a multitude of oral lesions and enlargements, especially those of inflammatory origin. In addition, predisposing and presenting factors are different from those of other OSCCs. Careful examination as well as routine biopsy are crucial for accurate diagnosis.

 2. Urachal Carcinoma: Imaging Findings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanessa Monteiro

  2012-02-01

  Full Text Available Urachal carcinoma is a rare neoplasm, which accounts for only 0.5–2% of bladder malignancies, and arises from a remnant of the fetal genitourinary tract. A 46-year-old woman presented with a history of pelvic pain and frequent daytime urination. Ultrasound (US, computed tomography (CT, and magnetic resonance (MR demonstrated a supravesical heterogeneous mass with calcifications. The patient underwent a partial cystectomy with en-bloc resection of the mass and histopathological examination revealed the diagnosis of urachal adenocarcinoma. Urachal carcinomas are usually associated with poor prognosis and early diagnosis is fundamental. CT and MR are useful to correctly diagnose and preoperatively staging.

 3. [Radiotherapy of oropharynx carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Servagi Vernat, S; Tochet, F; Vieillevigne, L; Pointreau, Y; Maingon, P; Giraud, P

  2016-09-01

  Indication, doses, technique of radiotherapy and concomitant chemotherapy for oropharynx carcinoma are presented. The recommendations for delineation of the target volumes and organs at risk are detailed. Copyright © 2016 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO). Published by Elsevier SAS. All rights reserved.

 4. Nasopharyngeal Carcinoma During Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tsung-I Lin

  2007-12-01

  Conclusion: The possibility of rare nasopharyngeal carcinoma should be considered in any pregnant woman with presenting symptoms of persistent headache and abnormal nasal discharge, and a detailed thorough investigation is indicated. Successful pregnancy outcome can be achieved after tailored use of a combination of chemotherapy and radiotherapy.

 5. Intraosseous acinic cell carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  2011-12-17

  Dec 17, 2011 ... Salivary gland tumors are also known to develop within jaw bones, arising within the jaw as a ... Treatment of acinic cell carcinoma in most cases is surgical. High recurrence rates ... Panoramic radiograph [Figure 3] showed a ...

 6. Medullar thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abalovich, Marcos; Lowenstein, Alicia; Ortiz, Gustavo; Pusiol, Eduardo

  2006-01-01

  This document details recommendations in medullar carcinoma of thyroids. The screening for pheochromocytoma and hyperparathyroidism must be carried out annually with measurements of urinary catecholamines, ionic calcium and/or parathyroid hormone respectively to the carriers of the corresponding mutations, according to recommendations in this work

 7. Metastatic basal cell carcinoma caused by carcinoma misdiagnosed as acne - case report and literature review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aydin, Dogu; Hölmich, Lisbet Rosenkrantz; Jakobsen, Linda Plovmand

  2016-01-01

  Basal cell carcinoma can be misdiagnosed as acne; thus, carcinoma should be considered in treatment-resistant acne. Although rare, neglected basal cell carcinoma increases the risk of metastasis.......Basal cell carcinoma can be misdiagnosed as acne; thus, carcinoma should be considered in treatment-resistant acne. Although rare, neglected basal cell carcinoma increases the risk of metastasis....

 8. Carcinoma mucoepidermóide Mucoepidermoid carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CRISTIANO FEIJÓ ANDRADE

  2002-11-01

  Full Text Available O carcinoma mucoepidermóide é uma neoplasia infreqüente da árvore traqueobrônquica e de etiologia ainda indeterminada. Sua localização endobrônquica preferencial freqüentemente causa sintomas respiratórios obstrutivos e pneumopatias de resolução lenta. Normalmente, são tumores de crescimento lento, mas que podem apresentar comportamento agressivo, com invasão local e metástases para linfonodos, dependendo das suas características histopatológicas. O tratamento de eleição é o cirúrgico, com ressecção completa, seja através de lobectomia ou broncotomia e broncoplastia. O prognóstico dependerá do grau de diferenciação celular desses tumores. Relata-se um caso dessa rara neoplasia descrevendo suas características clínicas, radiológicas e o tratamento cirúrgico.Mucoepidermoid carcinoma is an uncommon neoplasm of the tracheobronchial tree, of unknown etiology. Its preferred endobronchial location often results in respiratory symptoms such as obstruction of the airways and lung diseases of slow recovery. They usually are slow growing tumors although they may present an aggressive behavior with local invasion and lymph node metastases depending on their histopathologic characteristics. The mainstay therapy is complete surgical resection either by means of lobectomy or by lung sparing procedures such as bronchotomy and bronchoplasty. Prognosis depends upon the degree of cellular differentiation of the tumors. The authors report a case of this rare neoplasia and describe the clinical and radiographic characteristics, and the surgical treatment.

 9. Gut-associated Lymphoid Tissue (GALT) Carcinoma or Dome Carcinoma?

  Science.gov (United States)

  Rubio, Carlos A; Schmidt, Peter T

  2016-10-01

  The vast majority of colorectal carcinomas (CRCs) evolve from mucosa not associated to lymphoid tissues aggregates via the adenoma-carcinoma sequence or via the serrated pathway. Rarely CRCs evolve from gut mucosa associated to lymphoid tissue (GALT). Based on the presence of a circumscribed elevation in the colorectal mucosa, GALT carcinomas are also referred to as dome carcinomas (DC). Descriptions of the surface mucosa covering 21 GALT-CRCs appearing in pathological reports were reviewed. Three of the 21 GALT-CRCs fulfilled the criteria of dome carcinoma. Of the remaining 18 GALT-CRCs, nine were described as polypoid lesions, five as plaque-like lesions, two as sessile elevated lesions or mass, one as ulcerated and one as histological finding. Hence, only 14.3% (n=3) of the 21 GALT-CRCs displayed a dome configuration, whereas the majority, 85.7% (n=18), exhibited structures other than dome shapes at gross or at histologic examination. It becomes apparent that by using "dome" in addressing carcinomas in the colorectal mucosa, many cases of GALT carcinomas might be overlooked. Another drawback of using the "dome" nomenclature is that dome-like outlines may be detected in small metastatic tumors in the submucosa or in small colorectal carcinomas not arising from GALT mucosa. Instead, by using "GALT carcinoma", that is the histologic diagnosis in addressing these neoplasias, all cases of GALT-CRCs will be included. Copyright© 2016 International Institute of Anticancer Research (Dr. John G. Delinassios), All rights reserved.

 10. Oblimersen in Treating Patients With Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2013-06-03

  Recurrent Neuroendocrine Carcinoma of the Skin; Stage I Neuroendocrine Carcinoma of the Skin; Stage II Neuroendocrine Carcinoma of the Skin; Stage III Neuroendocrine Carcinoma of the Skin; Stage IV Neuroendocrine Carcinoma of the Skin

 11. Imaging of cervical carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soyer, P.; Michel, G.; Masselot, J.

  1990-01-01

  Recently, magnetic resonance imaging (MRI) and transrectal or transvaginal ultrasound (TRUS, TVUS) had an important place in imaging techniques of cervical carcinomas and raise the question of modifying the imaging strategies. For the diagnosis of primitive tumor, those techniques cannot take the place of clinical examination and gross examination. In the assessment of parametrial involvement, TRUS which has better accuracy than clinical examination, and MRI which is considered as the most accurate technique, have an important role to play. In the follow-up and the detection of recurrences, MRI is actually considered as the best imaging technique. The authors, according to recent data in literature and their own experience, present basic concepts of imaging strategies for staging and follow-up of cervical carcinomas [fr

 12. Cytology of treated cervical carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shibata, Hideo

  1982-01-01

  The vaginal smear specimens of the patients who received operative therapy, irradiation or chemotherapy for cervical carcinoma were examined. Long-term follow-up vaginal cytology following treatment of cervical carcinoma is effective for the detection of local recurrence in an early stage. Serial cytology is also useful in evaluation of the effects of irradiation and chemotherapy for cervical carcinoma. Radiosensitive and prognostic significance of vaginal smears before and after radiation therapy was discussed. (author)

 13. Carcinoma-associated antigens

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bartorelli, A.; Accinni, R.

  1981-01-01

  This invention relates to novel antigens associated with breast carcinoma, anti-sera specific to said antigens, 125 I-labeled forms of said antigens and methods of detecting said antigens in serum or plasma. The invention also relates to a diagnostic kit containing standardised antigens or antisera or marked forms thereof for the detection of said antigens in human blood, serum or plasma. (author)

 14. Carcinoma in a fibroadenoma.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarela A

  1995-01-01

  Full Text Available A carcinoma arising within a fibroadenoma is an unusual occurrence, with only a little over 100 reported cases. The purpose of this report is to increase the awareness of this entity and to discourage the practice of rendering a diagnosis on gross examination of the tumor. We are reporting a case with two distinct primary tumors within the same breast, one of which was arising within the fibroadenoma. Only two such cases have been previously reported.

 15. Differentiated nasosinusal epidermoid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palomo Luna, Jorge; Bestard Hartman, Isel de la Caridad; Fe Soca, Andres Manuel de la

  2012-01-01

  Two case reports of young patients, who were treated in the Otolaryngology Department from 'Dr. Joaquin Castillo Duany' Teaching Clinical Surgical Hospital in Santiago de Cuba are presented. One of the cases presented nasal obstruction, rhinorrhoea and facial pain, for 7 months; the other one presented an increase of volume in the right ocular globe. In both, the results of the biopsy confirmed the diagnosis of differentiated nasosinusal epidermoid carcinoma

 16. CT of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nakamura, H; Tanaka, T; Sai, H; Kawamoto, S; Morimoto, K [Osaka Univ. (Japan). Faculty of Medicine

  1982-06-01

  CT was investigated in 125 cases of hepatocelluar carcinoma and 47 cases of metastatic hepatic neoplasm. The entire contour of each tumor was traced and the average CT value in the tumor was estimated. As a result, the CT value for hepatocellular carcinoma tended to be higher on plain CT and also after contrast enhancement. The CT findings seen frequently were as follows: capsule in 76 cases (60.8%) and septum in 67 cases (53.6%); tumor thrombus in portal vein in 39 cases (31.2%) and that in inferior vena cava in 3 cases (2.4%); localized enlargement of hepatic bile duct in 24 cases (19.2%). These findings were rarely seen in the cases of metastatic hepatic neoplasm. As a relatively outstanding feature of hepatic metastases, a double contour, like concentric circles or contour lines, with a relatively large inner circle or contour line, was found in 21 cases (44.7%). By paying attention to the change of CT value on contrast enhancement and the characteristic image of each case, hepatocellular carcinoma could be differentiated from metastatic hepatic neoplasm with high probability.

 17. Glottic ansd supraglottic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Acht, M.J.J. van; Dolsma, W.V.; Hulshof, J.H.; Leer, J.W.H.; Hermans, J.

  1989-01-01

  From 1971 through 1982, 442 patients with laryngeal carcinoma were seen at the Leiden University Hospital. They were treated either with radiotherapy alone, sandwich therapy (pre- and postoperative radiotherapy) or by surgery followed by postoperative irradiation. Three hundred and sixty-six patients with glottic or supraglottic tumours could be analysed with respect to two different treatments, complications of treatment and some prognostic factors. Two endpoints of analysis were used: disease-free interval and survival to cfancer death. In patients with glottic or supraglottic carcinoma, the survival of patients with advanced disease, treated with radiotherapy only, was worse as compared to the survival of the same category of patients who were treated with sandwich therapy (p<0.005). In small supraglottic tumours, the survival with both therapy policies was equal. There was no influence on prognosis of histological differentiation of the tumour. It appeared that interruption of radiotherapy for more tah two days had an adverse effect on survival in patients with glottic carcinoma (p=0.0001). (author). 16 refs.; 4 figs.;

 18. Dynamic CT of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fujita, Nobuyuki; Shirato, Hiroki; Shinohara, Masahiro; Miyasaka, Kazuo; Morita, Yutaka; Irie, Goro

  1983-03-01

  We performed dynamic CT in 30 cases of hepatocellular carcinoma, and concluded as below. Detecting the stain in the early phase of the dynamic series, it is possible to make a diagnosis of hepatocellular carcinoma. The dynamic CT is effective in a case of small hepatocellular carcinoma in which it is difficult to gain an accurate diagnosis in the routine CT study. The dynamic CT is also effective in the differential diagnosis of hepatic lesions, as other hepatic lesions such as hemangioma and metastatic liver cancer show different patterns compared with hepatocellular carcinoma.

 19. Dynamic CT of hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujita, Nobuyuki; Shirato, Hiroki; Shinohara, Masahiro; Miyasaka, Kazuo; Morita, Yutaka; Irie, Goro

  1983-01-01

  We performed dynamic CT in 30 cases of hepatocellular carcinoma, and concluded as below. 1 Decting the stain in the early phase of the dynamic series, it is possible to make a diagnosis of hepatocellular carcinoma. 2 The dinamic CT is effective in a case of small hepatocellular carcinoma in which it is difficult to gain an accurate diagnosis in the routine CT study. 3 The dynamic CT is also effective in the differential diagnosis of hepatic lesions, as other hepatic lesions such as hemangioma and metastatic liver cancer show different patterns compared with hepatocellular carcinoma. (author)

 20. Emerging therapies for thyroid carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Walsh, S

  2012-02-01

  Thyroid carcinoma is the most commonly diagnosed endocrine malignancy. Its incidence is currently rising worldwide. The discovery of genetic mutations associated with the development of thyroid cancer, such as BRAF and RET, has lead to the development of new drugs which target the pathways which they influence. Despite recent advances, the prognosis of anaplastic thyroid carcinoma is still unfavourable. In this review we look at emerging novel therapies for the treatment of well-differentiated and medullary thyroid carcinoma, and advances and future directions in the management of anaplastic thyroid carcinoma.

 1. Mammary carcinoma diagnostics and therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fischer, Uwe; Baum, Friedemann

  2014-01-01

  The book on mammary carcinoma diagnostics and therapy covers the following issues: development, anatomy and physiology of the mammary glands, pathology of benign and malign mammary gland changes, non-imaging diagnostics; mammography; ultrasonic mammography; magnetic resonance tomography of the mammary glands; imaging diagnostics findings; mammary interventions; examination concepts; operative therapy of the mammary carcinoma; chemotherapy of the mammary carcinoma; radio-oncological therapy of the mammary carcinoma; logistics in a medical center for mammary gland diseases; logistics in an interdisciplinary center for mammary diseases; dialogue conduction and psycho-social attendance.

 2. [Solitary hyperfunctioning thyroid gland carcinomas].

  Science.gov (United States)

  Zivaljevic, V; Zivic, R; Diklic, A; Krgovic, K; Kalezic, N; Vekic, B; Stevanovic, D; Paunovic, I

  2011-08-01

  Thyroid gland carcinomas usually appear as afunctional and hypofunctional lesions on thyroid scintigrams, but some rare cases of thyroid carcinoma with scintigraphic hyperfunctional lesions have also been reported. The aim of our retrospective study was to elucidate the frequency of carcinomas in patients operated for solitary hyperfunctional thyroid nodules and to represent their demographic and clinical features. During one decade (1997/2006), 308 patients were operated for solitary hyperfunctional thyroid nodules in the Centre for Endocrine Surgery in Belgrade. Malignancy was revealed in 9 cases (about 3 %) by histopathological examination. In 6 cases papillary microcarcinomas were found adjacent to dominant hyperfunctional adenomas, while in 3 cases (about 1 %) real hyperfunctional carcinomas were confirmed. Follicular carcinoma was diagnosed in 2 cases and papillary carcinoma in one. All 3 patients were preoperatively hyperthyroid. In both patients with follicular carcinoma we performed lobectomies. In the third case we carried out a total thyroidectomy considering the intraoperative frozen section finding of a papillary carcinoma. According to our results the frequency of solitary hyperfunctioning thyroid carcinomas is about 1 %, so that the possibility that a hyperfunctional nodule is malignant should be considered in the treatment of such lesions. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart ˙ New York.

 3. Urinary bladder carcinoma with divergent differentiation featuring small cell carcinoma, sarcomatoid carcinoma, and liposarcomatous component.

  Science.gov (United States)

  Yasui, Mariko; Morikawa, Teppei; Nakagawa, Tohru; Miyakawa, Jimpei; Maeda, Daichi; Homma, Yukio; Fukayama, Masashi

  2016-09-01

  Both small cell carcinoma and sarcomatoid carcinoma of the urinary bladder are highly aggressive tumors, and a concurrence of these tumors is extremely rare. We report a case of urinary bladder cancer with small cell carcinoma as a predominant component, accompanied by sarcomatoid carcinoma and conventional urothelial carcinoma (UC). Although the small cell carcinoma component had resolved on receiving chemoradiotherapy, rapid growth of the residual tumor led to a fatal outcome. A 47-year-old man presented with occasional bladder irritation and had a 2-year history of asymptomatic hematuria. Cystoscopy revealed a huge mass in the urinary bladder, and transurethral resection was performed. Microscopically, small cell carcinoma was detected as the major tumor component. Spindle-shaped sarcomatoid cells were also observed that were intermingled with small cell carcinoma and conventional UC. In addition, a sheet-like growth of the lipoblast-like neoplastic cells was observed focally. Initially, by providing chemoradiotherapy, we achieved a marked tumor regression; however, the tumor rapidly regrew after the completion of chemoradiotherapy, and the patient underwent radical cystectomy. Only conventional UC and sarcomatoid carcinoma were identified in the cystectomy specimen. The patient died of the disease 4 months after cystectomy. Urinary bladder cancer may include a combination of multiple aggressive histologies as in the present case. Because the variation in the tumor components may affect the efficacy of therapy, a correct diagnosis of every tumor component is necessary. Copyright © 2016 Elsevier GmbH. All rights reserved.

 4. Ultrasound manifestation of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hwang, M S; Yoo, H S; Park, C Y; Choi, H J; Moon, Y M; Lee, S I [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1982-06-15

  With the advent of gray scale ultrasonographic equipment, the parenchymal disease of liver is more easily evaluated. Ultrasonography is a non-invasive technique, different from angiography, and performed without discomfort to patient. And also ultrasonography can be used in assessing the liver in cases showing equivocal scintigraphy and in differentiation of solid and cystic masses, first detected on scintigrams. Therefore, the complementary use of ultrasonography, Tc-99m-sulfur colloid scan and angiography provides better diagnostic accuracy for the detection of hepatocellular carcinoma, and moreover, sequential ultrasonographic studies in the same patient are valuable of following the course of hepatocellular carcinoma and monitoring the effectiveness of therapy for hepatocellular carcinoma. In thirty patients with histologically proven hepatocellular carcinoma, an analysis of ultrasound manifestation is made and the results are as follows; 1. Ultrasound manifestation of hepatocellular carcinoma by gray scale showed four different sonographic patterns including discrete echo free, discrete echogenic, ill defined echogenic and mixed patterns. 2. The size of hepatocellular carcinoma by ultrasonographic measurement was larger than 5 cm in diameter in 28 cases. 3. In 7 cases performed with angiography, all echogenicities of hepatocellualr carcinoma were correlated with the findings of vascularity of angiography. 4. In cases combined with liver cirrhosis, the sonographic pattern of hepatocellular carcinoma appeared to be discrete or ill defined echogenic patterns.

 5. Vitronectin in human breast carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaboe, Mads; Offersen, Birgitte Vrou; Christensen, Anni

  2003-01-01

  We have analysed the occurrence of the extracellular glycoprotein vitronectin in carcinomas and normal tissue of human breast. Immunohistochemical analysis of carcinomas revealed a strong vitronectin accumulation in extracellular matrix (ECM) around some cancer cell clusters and in the subendothe......We have analysed the occurrence of the extracellular glycoprotein vitronectin in carcinomas and normal tissue of human breast. Immunohistochemical analysis of carcinomas revealed a strong vitronectin accumulation in extracellular matrix (ECM) around some cancer cell clusters...... and in the subendothelial area of some blood vessels. In normal tissue, vitronectin had a homogeneous periductal occurrence, with local accumulation much lower than that in the carcinomas. Using a new solid phase radioligand assay, the vitronectin concentrations of extracts of carcinomas and normal breast tissue were...... is not synthesised locally in breast tissue but derived by leakage from vessels, followed by extracellular accumulation in patterns distinctly different in carcinomas and normal tissue. The observation of a high vitronectin content in the carcinomas and its localisation in the tissue contributes to the clarification...

 6. Ultrasound manifestation of hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hwang, M. S.; Yoo, H. S.; Park, C. Y.; Choi, H. J.; Moon, Y. M.; Lee, S. I.

  1982-01-01

  With the advent of gray scale ultrasonographic equipment, the parenchymal disease of liver is more easily evaluated. Ultrasonography is a non-invasive technique, different from angiography, and performed without discomfort to patient. And also ultrasonography can be used in assessing the liver in cases showing equivocal scintigraphy and in differentiation of solid and cystic masses, first detected on scintigrams. Therefore, the complementary use of ultrasonography, Tc-99m-sulfur colloid scan and angiography provides better diagnostic accuracy for the detection of hepatocellular carcinoma, and moreover, sequential ultrasonographic studies in the same patient are valuable of following the course of hepatocellular carcinoma and monitoring the effectiveness of therapy for hepatocellular carcinoma. In thirty patients with histologically proven hepatocellular carcinoma, an analysis of ultrasound manifestation is made and the results are as follows; 1. Ultrasound manifestation of hepatocellular carcinoma by gray scale showed four different sonographic patterns including discrete echo free, discrete echogenic, ill defined echogenic and mixed patterns. 2. The size of hepatocellular carcinoma by ultrasonographic measurement was larger than 5 cm in diameter in 28 cases. 3. In 7 cases performed with angiography, all echogenicities of hepatocellualr carcinoma were correlated with the findings of vascularity of angiography. 4. In cases combined with liver cirrhosis, the sonographic pattern of hepatocellular carcinoma appeared to be discrete or ill defined echogenic patterns

 7. Viral hepatitis and hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Juei-Low, Sung [ed.; National Taiwan University College of Medicine, Taipei (Republic of China Taiwan). Department of Internal Medicine; Ding-Shinn, Chen [ed.; National Taiwan University College of Medicine, Taipei (Republic of China Taiwan). Hepatitis Research Center National Taiwan University College of Medicine, Taipei (Republic of China Taiwan). Graduate Institute of Clinical Medicine

  1990-01-01

  Two papers in this volume are in INIS scope, respectively dealing with MRI in the study of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma, and The use of {sup 131}I-labeled Lipidol in the diagnosis of hepato-cellular carcinoma. (H.W.). refs.; figs.; tabs.

 8. Viral hepatitis and hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sung Juei-Low; Chen Ding-Shinn

  1990-01-01

  Two papers in this volume are in INIS scope, respectively dealing with MRI in the study of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma, and The use of 131 I-labeled Lipidol in the diagnosis of hepato-cellular carcinoma. (H.W.). refs.; figs.; tabs

 9. Maxillary sinus carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiang, G.L.; Ang, K.K.; Peters, L.J.; Wendt, C.D.; Oswald, M.J.; Goepfert, H.

  1991-01-01

  Between 1969 and 1985, 73 patients with maxillary sinus cancers underwent surgical excision and postoperative radiotherapy. The clinical stage distribution by the AJC system was 3T 1 , 16T 2 , 32T 3 and 22 T 4 . Six patients had palpable lymphadenopathy at diagnosis. Surgery for the primary tumor consisted of partial or radical maxillectomy, and if disease stage indicated it, ipsilateral orbital exenteration. This was followed by radiation treatment delivered through a wedge-pair or three-field technique. All but 3 patients received 50-60 Gy in 2 Gy fractions to an isodose line defining the target volume. Elective neck irradiation (ENI) was nor routinely given. Clinically involved nodes were treated with definitive radiotherapy (5 patients) or combined treatment (1 patient). Forty-five patients had no evidence of disease at the last follow-up. The 5-year relapse-free survival for the whole group was 51 percent. The overall local control rate was 78 percent, Patients with larger tumors, particularly if they also had histological signs of nerve invasion, had a higher recurrence rate than others. The overall nodal recurrence rate without ENI was 38 percent for squamous and undifferen-tiated carcinoma, and only 5 for adenoid cystic carcinomas. Therefore, the current recommendation is to deliver elective nodal irradiation routinely to patients with squamous or undifferentiated carcinoma, except for those who have T 1 lesions. Treatment complications were vision impairment, brain and bone necrosis, trismus, hearing loss, and pituitary insufficiency. The incidence of major side effects was determined by disease extent and treatment technique. Many technical refinements were introduced in order to limit the dose to normal tissues in an attempt to reduce the complication rate. To what extent such practice influences the outcome will be determined from subsequent analysis. (author). 23 refs.; 2 figs.; 5 tabs

 10. Metastatic paediatric colorectal carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Woods, R

  2012-03-01

  A 16-year-old girl presented to our unit with crampy abdominal pain, change in bowel habit, a subjective impression of weight loss and a single episode of haematochezia. She was found to have a rectosigmoid adenocarcinoma and proceeded to laparoscopic anterior resection, whereupon peritoneal metastases were discovered. She received chemotherapy and is alive and well ten month later with no radiological evidence of disease. Colorectal carcinoma is rare in the paediatric population but is increasing in incidence. Early diagnosis is critical to enable optimal outcomes.

 11. Penis squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonor Hernández Piñero

  2015-09-01

  Full Text Available Cancer has become a first order health problem worldwide, despite the great diagnostic and therapeutic programs achieved during the last years. This is a clinical case of an 81- year-old patient with personal and social history of promiscuous and unprotected sexual behavior that shows a vegetative lesion in his gland and numerous inguinal adenopathies. Biopsy confirms the diagnosis of squamous cell carcinoma infiltrating the penis, which is a relatively rare pathology which is generally diagnosed belatedly. Partial amputation of the penis was considered to be performed, but there was no consent on behalf of his family. The patient’s general condition was getting worse until he died.

 12. Carcinoma of the thyroid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Botta Zunino, L.

  1992-01-01

  Reference is made to the diagnostic evaluation of thyroid nodule, reaffirming the concepts of algorithm study, sensitivity and specificity of diagnostic procedures and cost-effectiveness. Stressing once again the place of cytology and the concept of selecting patients for surgery, surgical tactics in front of the thyroid nodule and the need for probate multidisciplinary study and treatment of this pathology. Briefly discusses the most controversial treatment of differentiated thyroid carcinomas, the sine qua non of the pathologist in the operating room in thyroid surgery and the value of the quantification of nuclear DNA in the diagnosis and prognosis of these tumors (Author) [es

 13. Carcinoma of the penis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Modig, H.; Duchek, M.; Sjoedin, J.G.

  1993-01-01

  Forty-four patients with squamous cell carcinoma of the penis stage T1-T2, N0 were either treated surgically (n=19) or with a combination of irradiation and bleomycin (n=25). The overall actuarial survival rate was 80% at 3 years, 77% at 5 years and 60% at 10 years. The result of irradiation treatment combined with bleomycin was in stage N0 equivalent to that of surgical therapy. The non-surgical treatment had the advantage of preserved sexual ability. (orig.)

 14. Carcinoma of the cervix

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eifel, Patricia J.

  1997-01-01

  Purpose: To discuss a variety of technical and clinical issues concerning the management of carcinoma of the uterine cervix. Radiation therapy plays a central role in the management of patients with invasive carcinoma of the uterine cervix. Although survival rates are high for patients with small volume disease, clinicians continue to search for approaches that might improve treatment results for patients who have bulky central disease, evidence of regional dissemination or other factors associated with a high rate of disease recurrence. New technical approaches have contributed to controversy about the best means of optimizing therapeutic ratio. This course will review current approaches to the management of cervical cancer. Technical aspects of intracavitary and external beam treatment will be emphasized. Problems with brachytherapy dose specification will be discussed as will technical factors that may influence the incidence of treatment-related complications. Current understanding of the natural history of disease and of clinical factors that influence the rate of disease recurrence will be reviewed, including the importance of tumor volume, lymph node involvement, and histologic type on natural history and prognosis. The possible role of controversial methods of clinical evaluation such as lymphangiography and surgical staging will be discussed. Some of the more controversial aspects of treatment including the indications of radiation therapy vs. surgical therapy for stage IB disease, the role of extended field therapy, postoperative therapy, adjuvant hysterectomy, and neoadjuvant or concurrent chemotherapy will be discussed. Conclusions from the recent NCI consensus conference on cervical cancer will be reviewed

 15. Histopathology of hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Schlageter, Manuel; Terracciano, Luigi Maria; D'Angelo, Salvatore; Sorrentino, Paolo

  2014-11-21

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is currently the sixth most common type of cancer with a high mortality rate and an increasing incidence worldwide. Its etiology is usually linked to environmental, dietary or life-style factors. HCC most commonly arises in a cirrhotic liver but interestingly an increasing proportion of HCCs develop in the non-fibrotic or minimal fibrotic liver and a shift in the underlying etiology can be observed. Although this process is yet to be completely understood, this changing scenario also has impact on the material seen by pathologists, presenting them with new diagnostic dilemmas. Histopathologic criteria for diagnosing classical, progressed HCC are well established and known, but with an increase in detection of small and early HCCs due to routine screening programs, the diagnosis of these small lesions in core needle biopsies poses a difficult challenge. These lesions can be far more difficult to distinguish from one another than progressed HCC, which is usually a clear cut hematoxylin and eosin diagnosis. Furthermore lesions thought to derive from progenitor cells have recently been reclassified in the WHO. This review summarizes recent developments and tries to put new HCC biomarkers in context with the WHOs reclassification. Furthermore it also addresses the group of tumors known as combined hepatocellular-cholangiocellular carcinomas.

 16. Birth characteristics and childhood carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Johnson, K J; Carozza, S E; Chow, E J; Fox, E E; Horel, S; McLaughlin, C C; Mueller, B A; Puumala, S E; Reynolds, P; Von Behren, J; Spector, L G

  2011-10-25

  Carcinomas in children are rare and have not been well studied. We conducted a population-based case-control study and examined associations between birth characteristics and childhood carcinomas diagnosed from 28 days to 14 years during 1980-2004 using pooled data from five states (NY, WA, MN, TX, and CA) that linked their birth and cancer registries. The pooled data set contained 57,966 controls and 475 carcinoma cases, including 159 thyroid and 126 malignant melanoma cases. We used unconditional logistic regression to calculate odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs). White compared with 'other' race was positively associated with melanoma (OR=3.22, 95% CI 1.33-8.33). Older maternal age increased the risk for melanoma (OR(per 5-year age increase)=1.20, 95% CI 1.00-1.44), whereas paternal age increased the risk for any carcinoma (OR=1.10(per 5-year age increase), 95% CI 1.01-1.20) and thyroid carcinoma (OR(per 5-year age increase)=1.16, 95% CI 1.01-1.33). Gestational age birth weight, and birth order were not significantly associated with childhood carcinomas. This exploratory study indicates that some birth characteristics including older parental age and low gestational age may be related to childhood carcinoma aetiology.

 17. Primary carcinoma of the duodenum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Steidle, B.; Huetter, B.; Ziegler, F.

  1984-01-01

  Primary carcinoma of the duodenum represents about 0.35% of all gastrointestinal carcinomas and is thus a rare disease. The radiological diagnosis of a duodenal origin is made more difficult by the close proximity of the pancreas, biliary system, right kidney and transverse colon. Histologically, duodenal malignant tumours are usually adenocarcinomas. Between 1973 and 1983, eight patients with primary duodenal carcinomas were diagnosed at the University of Tuebingen. Average age of the patients was 67 years. There was no sex difference. Average survival was 3.3 years. (orig.) [de

 18. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  OpenAIRE

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 19. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 20. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 1. Carcinoma triquilemal: relato de caso Trichilemmal carcinoma: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Roismann

  2011-10-01

  Full Text Available O carcinoma triquilemal é um tumor raro, que ocorre, geralmente, na pele exposta ao sol, principalmente face, couro cabeludo, pescoço e dorso das mãos, em indivíduos idosos, entre a 4ª e 9ª décadas de vida, sem predilação por sexo. O presente estudo mostra um caso de carcinoma triquilemal, recidivado, de difícil tratamento, em mesma topografia de um carcinoma basocelular tratado previamente com cirurgia e radioterapia.The trichilemmal carcinoma is a rare tumor that usually occurs on sun-exposed skin, especially on the face, scalp, neck and back of hands, mainly in elderly subjects but commonly between the 4th and 9th decades of life. It is not a gender-based illness. This study shows a difficult to treat case of recurrent trichilemmal carcinoma on the same location of a basal-cell carcinoma previously treated with surgery and radiotherapy.

 2. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Parekh, Vishwas; Seykora, John T

  2017-09-01

  Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is a malignant neoplasm of the skin characterized by an aberrant proliferation of keratinocytes. Cutaneous SCC is the second most common malignancy globally, and usually arises in the chronically sun-damaged skin of elderly white individuals. From a pathologist's perspective, it is important to differentiate cSCC from the benign and reactive squamoproliferative lesions and identify the high-risk features associated with aggressive tumor behavior. In this article, we provide an up-to-date overview of cSCC along with its precursor lesions and important histologic variants, with a particular emphasis on the histopathologic features and molecular pathogenesis. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. [Radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Maingon, P; Blanchard, P; Bidault, F; Calmels, L

  2016-09-01

  Nasapharyngeal carcinoma is a rare disease. Oftenly, the diagnostic is made for advanced disease. Localized tumors, T1 or T2 NO observed a good prognosis and are locally controlled in more than 90 % of the cases by radiotherapy alone. The standard treatment of locally advanced disease is combined chemoradiation. A special vigilance of fast decrease of the volume of the pathological lymph nodes, sometimes associated to loss of weight might indicate an adaptive dosimetric revision. The treatment of recurrent disease is of great importance. Surgical indications are limited but should be discussed in multidisciplinary tumor board when possible. Surgical nodal sampling has to be proposed for nodal recurrence as well as reirradiation, which could be indicated according to the technical issues. Copyright © 2016. Published by Elsevier SAS.

 4. Squamous cell carcinoma - invasive (image)

  Science.gov (United States)

  This irregular red nodule is an invasive squamous cell carcinoma (a form of skin cancer). Initial appearance, shown here, may be very similar to a noncancerous growth called a keratoacanthoma. Squamous cell cancers ...

 5. Renal cell carcinoma in childhood

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zanier, J.F.C.; Ramos, C.O.P.; Pereira, A.A.

  1990-01-01

  The authors present five cases of renal cell carcinoma in children, describing its aspects on excretory urography, ultra-sonography and computerized tomography. The clinical, pathological and radiological features are compared with those of the literature. (author)

 6. Radiotherapeutic aspects of bronchiogenic carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sauer, R.

  1982-03-05

  For inoperable bronchial carcinomas the prognostication is unfavourable still in this era of combined radiological and chemical therapy. Yet the situation is better than it was two years ago. Important international therapeutical investigations have substantially enriched our knowledge. This concerns first of all parvicellular anaplastic carcinomas of the bronchi where, thanks to the combination chemotherapy-radiotherapy-chemotherapy, new possibilities have turned up and the radiotherapy of the primary tumor, the mediastinum and the neurocranium has become firmly established in spite of initial scepticism. As regards non-parvicellular carcinomas, the development is still behind. Post-operative radiotherapy occupies a place in the non-curative resection of bronchial carcinomas. As to the rest, the radiotherapist encounters only palliative indications at the moment excepting controlled clinical studies. It is to be hoped that new combination therapies including hyperthermal measures, radiosensitizer, bleomycin and other chemotherapeuticals will open up now paths. Supraregional therapeutical investigations should be initialled in this sector.

 7. Radiotherapeutic aspects of bronchiogenic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sauer, R.

  1982-01-01

  For inoperable bronchial carcinomas the prognostication is unfavourable still in this era of combined radiological and chemical therapy. Yet the situation is better than it was two years ago. Important international therapeutical investigations have substantially enriched our knowledge. This concerns first of all parvicellular anaplastic carcinomas of the bronchi where, thanks to the combination chemotherapy-radiotherapy-chemotherapy, new possibilities have turned up and the radiotherapy of the primary tumor, the mediastinum and the neurocranium has become firmly established in spite of initial scepticism. As regards non-parvicellular carcinomas, the development is still behind. Post-operative radiotherapy occupies a place in the non-curative resection of bronchial carcinomas. As to the rest, the radiotherapist encounters only palliative indications at the moment excepting controlled clinical studies. It is to be hoped that new combination therapies including hyperthermal measures, radiosensitizer, bleomycin and other chemotherapeuticals will open up now paths. Supraregional therapeutical investigations should be initialled in this sector. (orig.) [de

 8. Ionising rays and laryngeal carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, G.; Glanz, H.; Kleinsasser, O.

  1979-01-01

  Review of the literature and report of a new case of laryngeal cancer after irradiation of a benign lesion of the neck. These cases obviously become rare since benign lesions are no longer irradiated. Today the risk of inducing a second carcinoma by a successful irradiation of the first tumor becomes more important. A study of 109 patients, irradiated for laryngeal carcinoma and surviving with no evidence of disease for a period of at least 5 years has been performed. 8 of these patients developed a second primary in the previously irradiated area after 7-15 years. These second carcinomas are not rare if one considers that most patients with laryngeal carcinoma are 60-70 years old and therefore the life expectance on an average is low. These facts should be taken into consideration when deciding between surgical or radiation therapy in younger patients with high life expectance. (orig.) [de

 9. Ultrasonography findings of gastric carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chung, Chong Ku; Choi, Ji Bai; Ko, Young Tae; Lim, Jae Hoon; Kim, Soon Young

  1985-01-01

  Stomach carcinoma is more common disease in Korea than western countries. The reported ultrasonographic findings of gastric carcinoma were thickening of gastric wall and 'pseudokidney' sign. The author analyzed ultrasonographic findings of 101 cases with gastric carcinoma who were performed ultrasonography and gastroscopy at Kyung Hee University Hospital from October 1982 to October 1985. The results were as followings; 1. Types of gastric carcinoma were consisted with infiltrative type 68 cases, infiltrative type with ulceration 16 cases, polypoid type with ulceration 1 case, infiltrative adn polypoid type 4 cases, limits plastica type 3 cases, ulcerative type 1 case and polypoid type 1 case. 2. Extent of the lesions were in body and antrum 45 cases, entire stomach 18 cases, antrum 18 cases, body 12 cases, body and fundus 6 cases. 3. Ultrasonography was useful in demonstrating the extent of the tumor and the presence of materials elsewhere in abdomen

 10. Ultrasonography findings of gastric carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chung, Chong Ku; Choi, Ji Bai; Ko, Young Tae; Lim, Jae Hoon; Kim, Soon Young [Kyung Hee University Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1985-12-15

  Stomach carcinoma is more common disease in Korea than western countries. The reported ultrasonographic findings of gastric carcinoma were thickening of gastric wall and 'pseudokidney' sign. The author analyzed ultrasonographic findings of 101 cases with gastric carcinoma who were performed ultrasonography and gastroscopy at Kyung Hee University Hospital from October 1982 to October 1985. The results were as followings; 1. Types of gastric carcinoma were consisted with infiltrative type 68 cases, infiltrative type with ulceration 16 cases, polypoid type with ulceration 1 case, infiltrative adn polypoid type 4 cases, limits plastica type 3 cases, ulcerative type 1 case and polypoid type 1 case. 2. Extent of the lesions were in body and antrum 45 cases, entire stomach 18 cases, antrum 18 cases, body 12 cases, body and fundus 6 cases. 3. Ultrasonography was useful in demonstrating the extent of the tumor and the presence of materials elsewhere in abdomen.

 11. Cholangiographic evaluation of bile duct carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nichols, D.A.; MacCarty, R.L.; Gaffey, T.A.

  1983-01-01

  Cholangiograms and clinical histories of 82 patients with biopsy-proved bile duct carcinoma were reviewed. The carcinomas were classified according to morphologic findings and clinical outcome. Ulcerative colitis and antecedent inflammatory disease of the biliary tree, particularly primary sclerosing cholangitis, seem to predispose to the development of bile duct carcinoma. Focal stenotic lesions were the most common morphologic type (62/82). Polypoid carcinomas and diffuse sclerosing carcinomas were less common and of about equal frequency. Prognosis was best for patients with polypoid carcinomas and worst for those with diffuse sclerosing carcinomas. In 69 cases (84%), the tumors involved the intrahepatic or proximal extrahepatic ducts, makin curative resection difficult or impossible. Patients with carcinomas limited to the more distal extrahepatic bile ducts had a longer average survival and a higher probability of surgical cure. Proper management of patients with bile duct carcinoma requires a complete and accurate cholangiographic evaluation of the morphology, location, and extent of the disease

 12. Morphologic Subtypes of Hepatocellular Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Torbenson, Michael S

  2017-06-01

  Hepatocellular carcinomas can be further divided into distinct subtypes that provide important clinical information and biological insights. These subtypes are distinct from growth patterns and are on based on morphologic and molecular findings. There are 12 reasonably well-defined subtypes as well as 6 provisional subtypes, together making up 35% of all hepatocellular carcinomas. These subtypes are discussed, with an emphasis on their definitions and the key morphologic findings. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Radiosensitivity of carcinoma of esophagus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Furusawa, Hidenori

  1986-01-01

  With a detailed graphic reconstruction of radiation effects shown in 11 operation materials of carcinoma of esophagus with preoperative irradiation, histologic analysis of the radiosensitivity was made. Residual cancer lesions in 11 operation specimens contained adenocarcinoma elements. Carcinoma of esophagus belonged to mixed carcinoma (syn. metaplastic cancer). Radioresistant nature resulted from the remnant adenocarcinoma elements. Protruded type (3 cases) showed about 60 % of residual cancer after preoperative irradiation of 40 Gy (Lineac or 60 Co.). The residual cancer nests histologically revealed well-differentiated squamous cell carcinoma with a few signet-ring cells, compatible with mucoepidermoid carcinoma. In protruded type, the mixed carcinoma was composed of segmental, disproportioned zonal squamous metaplasia. As its histogenetic origin, a main duct of esophageal gland was suggested. In 9 autopsy cases of esophageal cancer, recurrent lesion within the field of irradiation failed to respond to radiotherapy. In recurrent residual lesions, a higher proportion of adenocarcinoma elements was noticed. Therefore, the cancer part formed by a high rate of metaplasia was markedly responsive to irradiation, whereas increased residue of adenocarcinoma elements was enhanced the radioresistant property. In a middle thoracic esophagus (Im) corresponding to the commonest site of esophageal cancer, the distribution of esohageal glands was in a high density with a constant ratio of density in each age group particularly in male. In age groups with higher incidence of carcinoma of esophagus, esophageal glands markedly increased especially in male, in contrast with the indefinite number and density ratio in female cases. A high density of esophageal glands was noticed in the upper (Iu) and lower (Im) parts of the 2nd physiologic constriction, in proportion to the commonest site of carcinoma of esophagus. (J.P.N.)

 14. Imaging of uterine cervix carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Viala, J.

  2000-01-01

  Imaging of uterine cervix carcinoma has evolved during the last decade. Recent developments in magnetic resonance imaging have expanded the role of MRI in evaluating the pathology of uterine cervix carcinoma. MRI is now the modality of choice for tumor staging, evaluating tumor response to treatment, diagnosing recurrences and for evaluating pregnant patients. MRI images will soon be used to calculate dosimetry for brachytherapy with matching and fusion software. (author)

 15. Multiple oncocytomas and renal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Velasquez, G.; Glass, T.A.; D'Souza, V.J.; Formanek, A.G.

  1984-01-01

  Renal oncocytoma, although rare, is being diagnosed more frequently, and criteria to differentiate it from other tumors have been described. Multiple oncocytomas have been reported, but an association between multiple oncocytomas and renal carcinoma in the same kidney has not been described. The authors report a case with two oncocytomas and a renal carcinoma in the right kidney as well as a right adrenal adenoma

 16. Clinical Observation on Thyroid Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Seon Yang; Shin, Yong Tae; Cho, Bo Yun; Kim, Byung Kuk; Koh, Chang Soon; Lee, Mun Ho [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1978-09-15

  Clinical features of 147 patients with biopsy-proven thyroid carcinomas were investigated from January, 1972 to April, 1978 at the Seoul National University Hospital with the following results. 1) The incidence of thyroid carcinomas according to their histopathological classification revealed 76.2% of papillary carcinoma, 19.0% of follicular carcinoma, and 3 cases of occult sclerozing carcinoma, 1 case of giant cell carcinoma and 1 case of metastatic melanoma. 2) The ratio of male to female patients was 1:8.3 and showed no difference between papillary and follicular carcinomas. 3) The age distribution showed the peak incidence in the fourth decade (29.3%) followed by the fifth and sixth decades. 4) The average duration of illness from the onset of symptoms was about 5 years while it was 4.4 years and 7.6 years in the papillary and follicular carcinomas respectively. 5) The diameter of the thyroid masses was smaller than 5 cm in 53.6% of the patients, from 5 cm to 10 cm in 40.0% and larger than 10 cm in 6.4%. 6) In 36.4% of the patients with thyroid carcinomas the thyroid masses were fixed to adjacent tissues. 7) Metastasis to the regional lymph nodes was noted in 40.0% of the total cases, and in 45.2% and 17.6% of the papillary and follicular carcinomas respectively, while the lung and bone metastases were found in 10.0% and 4.4% in each type respectively. 8) 88.9% of the patients showed cold areas in the thyroid scans using {sup 131}I. 9) Typical psammoma bodies were observed in 21.3% of the cases in the microscopic examination of the pathological specimens. 10) The initial diagnosis of thyroid malignancy could be made before histological confirmation in 64.5% of the patients. 11) The clinical staging slightly modified from Schulz method revealed 43.6% of the patients in stage I, 26.4% in stage II, 20.9% in stage III and 9.1% in stage IV. 12) The association with Hashimoto's thyroiditis was noted in 4 cases, with nodular goiter in 3 cases, and with follicular

 17. Hepatocellular carcinoma: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balogh J

  2016-10-01

  Full Text Available Julius Balogh,1,2 David Victor III,1,3,4 Emad H Asham,1,2 Sherilyn Gordon Burroughs,1,2 Maha Boktour,1,2 Ashish Saharia,1,2 Xian Li,1,2 R Mark Ghobrial,1,2 Howard P Monsour Jr,1,3,4 1Sherrie and Alan Conover Center for Liver Disease and Transplantation, 2Division of Transplantation, Department of Surgery, 3Department of Gastroenterology and Transplant Hepatology, 4Department of Medicine, Houston Methodist Hospital, Houston, TX, USA Abstract: Hepatocellular carcinoma (HCC is the most common primary liver malignancy and is a leading cause of cancer-related death worldwide. In the United States, HCC is the ninth leading cause of cancer deaths. Despite advances in prevention techniques, screening, and new technologies in both diagnosis and treatment, incidence and mortality continue to rise. Cirrhosis remains the most important risk factor for the development of HCC regardless of etiology. Hepatitis B and C are independent risk factors for the development of cirrhosis. Alcohol consumption remains an important additional risk factor in the United States as alcohol abuse is five times higher than hepatitis C. Diagnosis is confirmed without pathologic confirmation. Screening includes both radiologic tests, such as ultrasound, computerized tomography, and magnetic resonance imaging, and serological markers such as α-fetoprotein at 6-month intervals. Multiple treatment modalities exist; however, only orthotopic liver transplantation (OLT or surgical resection is curative. OLT is available for patients who meet or are downstaged into the Milan or University of San Francisco criteria. Additional treatment modalities include transarterial chemoembolization, radiofrequency ablation, microwave ablation, percutaneous ethanol injection, cryoablation, radiation therapy, systemic chemotherapy, and molecularly targeted therapies. Selection of a treatment modality is based on tumor size, location, extrahepatic spread, and underlying liver function. HCC is an

 18. Carcinoma of the vagina

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marcus, R.B. Jr.; Million, R.R.; Daly, J.W.

  1978-01-01

  Twenty-two patients with Stage I through IV primary vaginal squamous cell carcinomas treated for cure with radiation therapy are reviewed, with particular emphasis on the relationship of dose to complications and local control. All but 2 patients received 4000 to 6000 rad whole pelvis irradiation plus at least one radium application. Local control was 91%, with an absolute 2-year disease-free survival of 82%. The degree of anaplasia was found to influence prognosis, with all local and distant failures resulting from high-grade lesions. The complication rate was modest, with no fistulae or serious bowel complications. An analysis of total dose (external plus radium) with respect to local failure and complications showed that no major complications occurred at a combined dose below 9000 rad. An analysis of the individual contributions of external irradiation and radium implants showed that all but one very minor complication occurred at a radium dose of 4000 rad or higher. From these data, overall treatment planning and total dose recommendations are made

 19. Potential targets for lung squamous cell carcinoma

  Science.gov (United States)

  Researchers have identified potential therapeutic targets in lung squamous cell carcinoma, the second most common form of lung cancer. The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network study comprehensively characterized the lung squamous cell carcinoma gen

 20. Genomic features of lobular breast carcinoma

  Science.gov (United States)

  Investigators with The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network have identified molecular characteristics of a type of breast cancer, invasive lobular carcinoma (ILC), that distinguishes it from invasive ductal carcinoma (IDC), the most common invasive breast cancer subtype.

 1. Multifocal hyperfunctioning thyroid carcinoma without metastases.

  Science.gov (United States)

  Nishida, Akiko T; Hirano, Shigeru; Asato, Ryo; Tanaka, Shinzo; Kitani, Yoshiharu; Honda, Nobumitsu; Fujiki, Nobuya; Miyata, Kouji; Fukushima, Hideyuki; Ito, Juichi

  2008-09-01

  Hyperthyroidism due to thyroid carcinoma is rare, and most cases are caused by hyperfunctioning metastatic thyroid carcinoma rather than primary carcinoma. Among primary hyperfunctioning thyroid carcinoma, multifocal thyroid carcinoma is exceedingly rare, with the only one case being reported in the literature. Here, we describe the case of a 62-year-old woman with multifocal functioning thyroid carcinoma. Technetium-99m (99m Tc) scintigraphic imaging showed four hot areas in the thyroid gland. Histopathological examination of all four nodules revealed papillary carcinoma, corresponding to hot areas in the 99m Tc scintigram. DNA sequencing of the thyrotropin receptor (TSH-R) gene from all nodules revealed no mutation, indicating that activation of TSH-R was unlikely in the pathophysiogenesis of hyperfunctioning thyroid carcinoma in the present case.

 2. General Information about Merkel Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... Genetics of Skin Cancer Skin Cancer Screening Research Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®)–Patient Version General Information About Merkel Cell Carcinoma Go to Health Professional Version Key ...

 3. Osteopontin expression in salivary gland carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørndal, Kristine; Larsen, Stine R; Godballe, Christian

  2011-01-01

  J Oral Pathol Med (2010) Background:  In several cancer types, osteopontin (OPN) expression has been correlated with tumor progression and prognosis. Two earlier studies have examined OPN expression in salivary gland carcinomas with contradictory results. Methods:  One hundred and seventy......:  Osteopontin was expressed in all salivary gland carcinomas. Adenoid cystic carcinomas had the highest mean sum score (7.3) and a significantly higher proportion of carcinomas with high OPN sum score than both mucoepidermoid carcinoma and acinic cell carcinoma. Correlation of OPN expression with known...... prognostic factors in salivary gland carcinomas was insignificant. Conclusions:  Salivary gland carcinomas express OPN. The expression does not correlate with known prognostic factors....

 4. CT diagnosis of thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo Dehong; Shi Mulan; Luo Douqiang

  1998-01-01

  Purpose: To study the CT appearances of thyroid carcinoma and its cervical metastatic lymphadenopathy, as well as to evaluate the diagnostic criteria of tumor invasion of adjacent structures. Methods: CT findings of surgery and pathology proved thyroid carcinoma in 52 patients were analyzed. Results: All of the primary tumor were heterogeneous in density, 32 tumors (82.5%) were ill-defined. Fine granular calcifications were revealed in 11 primary tumors and metastatic lymph nodes in 5 cases. Cystic formation with intracystic high density papillary-like nodules were found in 4 primary tumors and metastatic lymphadenopathy in 5 cases. Trachea, esophagus and carotic artery invasion were proved by surgery in 22, 21 and 10 cases respectively. Serrated inner wall and tumor nodule protrusion into tracheal lumen were the definite signs of trachea invasion. Use tumor encasement over 1/2 of the circumference of esophagus and 1/3 of the circumference of carotid artery as the diagnostic criterion of invasion, sensitivity was 71.4%, 100.0% specificity was 96.3%, 95.2% respectively. Conclusion: Fine granular calcification and cystic formation with high attenuation intracystic papillary-like nodules were characteristic manifestations of primary thyroid carcinoma (especially papillary carcinoma) and its metastatic lymphadenopathy as well. Contrast enhanced CT scan is helpful in the diagnosis of thyroid carcinoma and the delineation of tumor extent, which is very important in surgical planning

 5. Palliation of Dysphagia in Carcinoma Esophagus

  OpenAIRE

  Ramakrishnaiah, Vishnu Prasad Nelamangala; Malage, Somanath; Sreenath, G.S.; Kotlapati, Sudhakar; Cyriac, Sunu

  2016-01-01

  Esophageal carcinoma has a special place in gastrointestinal carcinomas because it contains two main types, namely, squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. Carcinoma esophagus patients require some form of palliation because of locally advanced stage or distant metastasis, where it cannot be subjected to curable treatment with surgery and chemoradiation. Many modalities of palliation of dysphagia are available, but the procedure with least morbidity, mortality, and long-term palliation of...

 6. Spontaneous regression of metastatic Merkel cell carcinoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Hassan, S J

  2010-01-01

  Merkel cell carcinoma is a rare aggressive neuroendocrine carcinoma of the skin predominantly affecting elderly Caucasians. It has a high rate of local recurrence and regional lymph node metastases. It is associated with a poor prognosis. Complete spontaneous regression of Merkel cell carcinoma has been reported but is a poorly understood phenomenon. Here we present a case of complete spontaneous regression of metastatic Merkel cell carcinoma demonstrating a markedly different pattern of events from those previously published.

 7. Basal cell carcinoma-treatment with cryosurgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaur S

  2003-03-01

  Full Text Available Basal cell carcinoma is a common cutaneous malignancy, frequently occurring over the face in elderly individuals. Various therapeutic modalities are available to treat these tumors. We describe three patients with basal cell carcinoma successfully treated with cryosurgery and discuss the indications and the use of this treatment modality for basal cell carcinomas.

 8. Squamous carcinoma of the nasopharynx

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moloy, P.J.; Chung, Y.T.; Krivitsky, P.B.; Kim, R.C.

  1985-01-01

  Nasophryngeal carcinoma is an unusual neoplasm among squamous cell carcinomas of the head and neck. The tumor is rare in most parts of the world but is strikingly common in several Asian subpopulations, notably Chinese in Hong Kong and Guangdong Province. The Epstein-Barr virus is intimately related to the disease and elicits the formation of antibodies that are useful for diagnosis and follow-up study. The virus has not been conclusively shown to cause nasopharyngeal cancer, however. Histologically, nasopharyngeal carcinoma is anaplastic in 75% of cases and better differentiated in 25% of patients. All tumors are treated by high-dose radiation to the primary site and both sides of the neck. Surgical treatment, in the neck only, is reserved for irradiation failures. The prognosis is better in patients younger than 40 years, in patients without clinical cervical nodal involvement and, unexpectedly, in patients with anaplastic tumors. 18 references, 2 figures, 2 tables

 9. Neuroendocrine carcinomas of the lung

  International Nuclear Information System (INIS)

  Forster, B.B.; Muller, N.L.; Miller, R.R.; Nelems, B.; Evans, K.G.

  1988-01-01

  Neuroendocrine lung carcinomas may be classified as Kulchitzky cell carcinoma (KCC) I (classic carcinoids), II (atypical carcinoids), and III (small cell carcinomas). The authors reviewed the clinical, CT, and pathologic findings in 31 patients with KCC. KCC I occurred mainly in younger nonsmoking women, and on CT were small (1.8 cm average diameter) and showed lymphadenopathy in one of ten patients. KCC II were found mainly in older smoking men and were larger (3.9 cm, P < .001), and four of ten patients had lymphadenopathy. KCC III occurred in older smoking men and were large (4.2 cm), and 11 of 11 patients had lymphadenopathy. Sputum cytology and percutaneous and bronchoscopic biopsy were often nondiagnostic or misleading. The authors conclude that chest CT provides additional discriminating information in the preoperative diagnosis of KCC

 10. Squamous carcinoma of the nasopharynx

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moloy, P.J.; Chung, Y.T.; Krivitsky, P.B.; Kim, R.C.

  1985-07-01

  Nasophryngeal carcinoma is an unusual neoplasm among squamous cell carcinomas of the head and neck. The tumor is rare in most parts of the world but is strikingly common in several Asian subpopulations, notably Chinese in Hong Kong and Guangdong Province. The Epstein-Barr virus is intimately related to the disease and elicits the formation of antibodies that are useful for diagnosis and follow-up study. The virus has not been conclusively shown to cause nasopharyngeal cancer, however. Histologically, nasopharyngeal carcinoma is anaplastic in 75% of cases and better differentiated in 25% of patients. All tumors are treated by high-dose radiation to the primary site and both sides of the neck. Surgical treatment, in the neck only, is reserved for irradiation failures. The prognosis is better in patients younger than 40 years, in patients without clinical cervical nodal involvement and, unexpectedly, in patients with anaplastic tumors. 18 references, 2 figures, 2 tables.

 11. Oncofetal fibronectins in oral carcinomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mandel, U; Gaggero, B; Reibel, J

  1994-01-01

  -B-containing isoform and the oncofetal FN isoform derived by O-glycosylation, in oral squamous cell carcinomas, premalignant lesions, and normal oral mucosa. A selective expression of the ED-B-containing isoform was demonstrated in close relation to the invading carcinoma (38/38), whereas there was virtually...... no staining in submucosa underlying premalignant lesions (1/11) and normal epithelium (0/5). The ED-B-containing FN showed close co-distribution and staining pattern with the oncofetal isoform derived by O-glycosylation. These results demonstrate that accumulation of FN adjacent to oral carcinomas includes...... in breast and oral tumors. Another oncofetal FN isoform containing the ED-B sequence is derived by alternative splicing, and FN containing ED-B has been found to be a stromal marker of malignancies in various tissues. Here we report a comparative study by immunohistology of the distribution of the ED...

 12. Radioimmune localization of occult carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duda, R.B.; Zimmer, A.M.; Rosen, S.T.; Gilyon, K.A.; Webber, D.; Spies, S.; Spies, W.; Merchant, B.

  1990-01-01

  Patients with a rising serum carcinoembryonic antigen level and no clinical or roentgenographic evidence of recurrent or metastatic cancer present a treatment dilemma. Eleven such patients, 10 with a previously treated colorectal carcinoma and 1 with a previously treated breast carcinoma, received an injection of the anticarcinoembryonic antigen monoclonal antibody ZCE-025 labeled with the radioisotope indium 111. Nuclear scintigraphy was performed on days 3 and 5 through 7 to detect potential sites of tumor recurrence. The monoclonal antibody scan accurately predicted the presence or absence of occult malignancy in 7 (64%) patients. Second-look laparotomy confirmed the monoclonal antibody scan results in the patients with colorectal cancer, and magnetic resonance imaging confirmed metastatic breast cancer. This study demonstrates that In-ZCE-025 can localize occult carcinoma and may assist the surgeon in facilitating the operative exploration. In-ZCE-025 assisted in the initiation of adjuvant therapy for the patient with breast cancer

 13. Treatment of thyroid follicular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ríos, Antonio; Rodríguez, José M; Parrilla, Pascual

  2015-12-01

  Differentiated thyroid carcinoma includes 2 different tumor types, papillary (PC) and follicular carcinoma (FC), and although similar, their prognosis is different. FC is uncommon, and this has led to it often being analyzed together with PC, and therefore the true reality of this tumor is difficult to know. As a result, the diagnostic and therapeutic management and the prognostic factors in differentiated carcinoma are more predictive of PC than FC. In this review we analyze the current state of many of the therapeutic aspects of this pathology. The best surgical technique and the usefulness of associated lymphadenectomy is also analyzed. Regarding post-surgical ablation with 131I, the indications, doses and usefulness are discussed. For the remaining therapies we analyze the few indications for radiotherapy and chemotherapy, and of new drugs such as tyrosine kinase inhibitors. Copyright © 2015 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 14. Parathyroid carcinoma in tertiary hyperparathyroidism.

  Science.gov (United States)

  Kim, Byung Seup; Ryu, Han Suk; Kang, Kyung Ho; Park, Sung Jun

  2016-10-01

  Parathyroid carcinoma is a rare disease of unknown etiology. This study presents a case of parathyroid carcinoma in a patient with tertiary hyperparathyroidism. Despite a successful kidney transplantation, the intact parathyroid hormone (iPTH) level of the patient was elevated consistently and could not be controlled by medical therapy. Due to the development of tertiary hyperparathyroidism with bone pain and osteoporosis, subtotal parathyroidectomy was performed 4 months after the kidney transplantation. Histological evaluation revealed that one of four parathyroid lesions was a parathyroid carcinoma, while the others were diffuse hyperplasia. Postoperative laboratory studies indicated a decreased level of iPTH. A positron emission tomography-computed tomography performed 6 months after the operation revealed no evidence of local recurrence or distant metastasis. Copyright © 2013. Published by Elsevier Taiwan.

 15. Carcinoma of the ovary

  International Nuclear Information System (INIS)

  Horowitz, C.; Brady, L.W.

  1987-01-01

  Ovarian carcinoma presents a difficult management problem. Localized disease is difficult to diagnose and advanced disease is usually present by the time the patient presents with symptoms (pain, discomfort, distention, mass, and so on). Surgery alone is inadequate because even if a complete resection is performed approximately 50% of cases recur. Postoperative adjuvant therapy is given in the form of radiation therapy, radioisotopes, or chemotherapy for stage I, stage II, and optimal stage III disease. No clear benefit can be ascribed to any treatment. It is evident, however, that abdominopelvic irradiation is superior to pelvic irradiation alone; many of patients receiving pelvic irradiation alone fail in the upper abdomen owing to occult disease. Prognosis depends on many variables in addition to stage: grade of tumor, histology, age of patient,and completeness of surgery. Several studies have tried to incorporate these variables into their results. Dembo perhaps has been the most diligent in incorporating them into appropriate low-, intermediate- and high-risk groups. Patients with residual macroscopic or bulk disease have the poorest prognosis; chemotherapy is the usual first-line treatment choice, although no optimal treatment is known. Regimens usually include cisplatin; many single agent and multiagent drugs have been tried. The challenge of the future lies in earlier diagnosis; those diagnosed early can attain long term survival. The problem lies in choosing the appropriate therapy because randomized controlled studies are few and all modalities can be effective. No clear picture emerges about the best treatment, although there is a slight indication that irradiation affords better intra-abdominal control. Continued studies are needed to prove this

 16. Radioembolization of hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Van de Wiele, Christophe

  2010-12-01

  In this review paper, available data on radioembolization of unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) using commercially available radiopharmaceuticals, respectively (131)I-Lipiodol, Therasphere (glass-microspheres) and SIRspheres (resin-microspheres) are reviewed. In the palliative setting, (131)I-Lipiodol was shown to yield response rates of 17-92% which in patients with portal vein thrombosis (PVT) translate into a survival benefit as evidenced by a phase III randomized trial. Furthermore, in terms of efficacy, (131)I-Lipiodol is as efficacious as trans-arterial chemoembolization (TACE) but far better tolerated. In the adjuvant setting, improved recurrence-free and overall survival when compared to surgery alone have been reported but these results warrant confirmation by randomized prospective trials. Similar to (131)I-Lipiodol, when administered in a palliative setting, radioembolization using (90)Y microspheres was proven effective for selected cases of non-resectable HCC and well tolerated. Available data suggest that Therasphere treatment outperforms TACE both in terms of response as in terms of event-free survival in unresectable HCC. However, this finding needs confirmation by randomized prospective trials. Therasphere treatment was also shown to limit progression of HCC allowing potential candidates for orthotopic liver transplantation (OLT) more time to wait for donor organs as well as to downstage the HCC disease to such an extent that patients that were initially not, as yet become eligible for OLT with a gain in survival. Finally, Therasphere was shown to be safe and efficacious in HCC patients presenting with PVT, reason for which approval was granted for this indication by the FDA.

 17. Primary orbital squamous cell carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana L. Campos Arbulú

  2017-02-01

  Full Text Available Primary orbital squamous cell carcinoma is a rare entity. There is little published literature. We report a case of primary squamous cell carcinoma of the orbital soft tissues. Surgical resection offered the best treatment for the patient. Complete resection of the lesion was achieved. The patient received adjuvant radiotherapy due to the proximity of the lesion to the surgical margins. Surgical treatment is feasible and should be considered as part of the surgeon's arsenal. However, therapeutic decisions must be made on a case-by-case basis

 18. Radiation therapy of prostatic carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobsen, A B; Fossaa, S D; Oedegaard, A [Norske Radiumhospital, Oslo

  1980-07-10

  Between 1971 and 1976, 33 patients with adenocarcinoma of the prostate T2-T4 and without evidence of distant metastases have been treated with high energy radiotherapy 50-70Gy given to the primary tumour. 72% showed local response to the treatment. Actuarial 5 years survival (uncorrected) for patients primarily treated with radiotherapy was 52%, but for patients who had earlier received oestrogens, only 16%. The results in terms of local control as well as survival were best for category T2 and T3 patients who had not previously received hormone treatment. The response rate was better for moderately differentiated carcinomas than for poorly differentiated carcinomas.

 19. Testicular Metastases From Prostate Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harrina Erlianti Rahardjo

  2010-07-01

  Full Text Available Metastasis of prostate carcinoma to the testis is seldom reported. The tumour may spread from the prostatic urethra by retrograde venous extension, arterial embolism or through direct invasion into the lymphatics and lumen of the vas deferens. Clinical manifestations of secondary testicular tumours from the prostate are most often unsuspected clinically and are instead detected incidentally during orchidectomy. Less frequently, a palpable mass is detected, which may be confused with a primary testicular neoplasm. We report a case of a 66-year-old patient with adenocarcinoma of the prostate, and a left testicular tumour that was diagnosed as metastases from prostate carcinoma after radical orchidectomy.

 20. Thyroid Metastasis from Breast Carcinoma Accompanied by Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Song-I Yang

  2014-07-01

  Full Text Available Metastasis to the thyroid gland is very rare. Recently, we experienced a case of thyroid metastasis from breast cancer accompanying a papillary thyroid. A 51-year-old female patient presented with a palpated lymph node on her left lateral neck. The patient had undergone a left modified radical mastectomy followed by chemotherapy and hormonal therapy 12 years prior. Ultrasonography of the neck revealed a malignant looking nodule at the left thyroid lobe, measuring 0.9 × 0.9 cm, and several cystic nodules at the right thyroid lobe. Ultrasonography of the neck additionally revealed a malignant looking lymph node at the right level VI. Fine-needle aspiration of the left thyroid lobe resulted in a diagnosis of papillary thyroid carcinoma and that of the right level VI in Hurthle cell lesion. The patient had a total thyroidectomy with selective dissection of the left neck node. Pathologic assessment of the specimen revealed metastatic carcinoma from the breast carcinoma and papillary thyroid carcinoma. Although the thyroid gland is highly vascularized, metastasis of malignant tumors to the thyroid is relatively rare and detection of metastasis shows a low frequency. So a careful evaluation of thyroid tumor should be considered in a patient with a history of other malignancy.

 1. Multiple gastrointestinal metastases of Merkel cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Poškus, Eligijus; Platkevičius, Gediminas; Simanskaitė, Vilma; Rimkevičiūtė, Ernesta; Petrulionis, Marius; Strupas, Kestutis

  2016-01-01

  Merkel cell carcinoma is an aggressive skin malignancy. Primary Merkel cell carcinomas are treated by wide radical excision with or without adjuvant radiotherapy, while benefits of adjuvant chemotherapy remain doubtful. There are only several cases of gastrointestinal metastases of Merkel cell carcinoma reported so far. We report a case of recurrent Merkel cell carcinoma with metastases to the stomach and the small intestines after wide excision of primary Merkel cell carcinoma. Copyright © 2016 The Lithuanian University of Health Sciences. Production and hosting by Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. All rights reserved.

 2. DETECTION OF TELOMERASE ACTIVITY IN BREAST CARCINOMA

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yang Wentao; Xu Liangzhong; Zhang Taiming; Zhu weiping; Li Xiaomei; Jin Aiping

  1998-01-01

  Objective:To investigate the significance of telomerase activity in breast carcinoma with its respect to axillary lymph node status. Methods: Telomerase activity was analyzed in 88 breast carcinomas and 16benign breast lesions, using polymerase chain reaction (PCR)-based telomeric repeat amplification protocol (TRAP) assay. Results: Telomerase activity was detected in 75 (85%) of 88 breast carcinomas (including three breast carcinomas in situ which were all positive for telomerase activity), whereas in benign breast lesions analyzed only 2(12.5%) of 16 cases were positive for telomerase activity. The difference between the two groups was statistically significant (P<0.001). Besides,telomerase activity was expressed significantly higher in node-positive breast carcinoma (93%) than in nodenegative ones (77%) (P<0.05). Conclusion: Our results suggest that telomerase activation plays an important role during breast carcinoma development. It is possible that this enzyme may serve as an early indication of breast carcinoma.

 3. Hepatocellular carcinoma in Danish patients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stefansdottir, Jenna; Christensen, Erik; Schiødt, Frank Vinholt

  2017-01-01

  OBJECTIVE: Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common cause of cancer, and most HCC patients have underlying cirrhosis. Retrospectively, we aimed to characterize patients with newly diagnosed HCC at a Danish hospital and to investigate survival and identify predictive factors for survival. METHODS...

 4. Glutathione treatment of hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dalhoff, K; Ranek, L; Mantoni, M

  1992-01-01

  This prospective study was undertaken to substantiate observations that glutathione (GSH) inhibits or reverses tumor growth in humans with hepatocellular carcinoma (HCC), a neoplasm with an extremely poor prognosis. Eight patients with biopsy-proven HCC not amenable to surgery were given 5 g of GSH...

 5. Mucoepidermoid Lung Carcinoma in Child

  African Journals Online (AJOL)

  usually includes asthma, pneumonia, atelectasis, middle lobe syndrome and pleural effusion. Recurrent pneumonia in the same region of the lung should raise clinical suspicion of an endobronchial lesion or mass, such as mucoepidermoid carcinoma.[1] Because MECs are most commonly found in the segmental or lobar ...

 6. PALLIATIVE TREATMENT OF OESOPHAGEAL CARCINOMA ...

  African Journals Online (AJOL)

  implant the Wallstent as it does to implant the plastic tube. 5 AIr Med ] 1999; 89: ... cancer unit at King George V Hospital, a total of 2 446 and 339 patients ... carcinoma (all were squamous cell type), evidence of .... Management of occluded.

 7. Syndromic aspects of testicular carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Lutke-Holzik, MF; Sijmons, RH; Sleijfer, DT; Sonneveld, DJA; Hoekstra-Weebers, JEHM; van Echten-Arends, J; Hoekstra, HJ

  2003-01-01

  BACKGROUND. In patients with hereditary or constitutional chromosomal anomalies, testicular carcinoma can develop sporadically or on the basis of an underlying hereditary genetic defect. Greater knowledge of these genetic defects would provide more insight into the molecular pathways that lead to

 8. Gut metastasis from breast carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Al-Qahtani, Mohammed S

  2007-10-01

  Breast cancer is the second most common malignancy in women. Common sites of metastases include the liver, lung, bone, and the brain. Metastases to the gastrointestinal tract are rare with patients presenting with small-bowel perforation, intestinal obstruction, and gastrointestinal bleeding. Here we report a case of a Saudi female presenting with invasive lobular carcinoma and ileo-cecal junction metastasis.

 9. Gut metastasis from breast carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Qahtani, Mohammad S.

  2007-01-01

  Breast cancer is the second most common malignancy in women. Common sites of metastases include the liver, lung, bone and the brain. Metastases to the gastrointestinal tract are with patients presenting with small-bowel perforation, intestinal obstruction and gastrointestinal bleeding. Here we report a case of Saudi female presenting with invasive lobular carcinoma and i leo-junction metastasis. (author)

 10. Breast metastases from rectal carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Jia; FANG Yu; LI Ang; LI Fei

  2011-01-01

  Metastases to the breast from extramammary neoplasms are very rare, constituting 2.7% of all malignant breast tumours. The most common primary tumor metastatic to the breast is primary breast cancer. Rectal cancer metastasizing to the breast is extremely rare. We report a case of aggressive rectal carcinoma with metastasis to the breast.

 11. Radiation-associated thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Razack, M.S.; Sako, K.; Shimaoka, K.; Getaz, E.P.; Rao, U.; Parthasarathy, K.L.

  1980-01-01

  Since February, 1977, 735 patients having a history of receiving radiation therapy for benign conditions of the head and neck areas during infancy and childhood were examined in a thyroid screening program, and 159 patients were found to have palpable thyroid nodules. These patients had thyroid function tests and indirect laryngoscopy and were followed closely on suppression therapy consisting of either Cytomel or thyroid extract. Thyroidectomy was advised in those in whom the nodules persisted or increased in size. This study documents the incidence of carcinoma and other benign pathological changes and postoperative complications in this group of patients. So far, 49 patients had either a lobectomy with isthmusectomy or a total thyroidectomy. Eleven patients were found to have carcinoma (six had papillary, fou had mixed papillary and follicular, and one had follicular carcinoma). Three patients had a therapeutic modified neck dissection following the documentaion of microscopic involvement of paratracheal lymph nodes. A high incidence of chronic nonspecific thyroiditis, postradiation fibrosis, and follicular adenomas were also found in these patients. Three patients had temporary hypocalcemia (two weeks) and none had wound infection, hematoma, or postoperative nerve palsy. Of patients who had surgical resection, 22.4% showed thyroid carcinoma

 12. Radiation-associated thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Razack, M.S.; Sako, K.; Shimaoka, K.; Getaz, E.P.; Rao, U.; Parthasarathy, K.L.

  1980-01-01

  Since February 1977, 735 patients having a history of receiving radiation therapy for benign conditions of the head and neck areas during infancy and childhood were examined in a thyroid screening program, and 159 patients were found to have palpable thyroid nodules. These patients had thyroid function tests and indirect laryngoscopy and were followed closely on suppression therapy consisting of either Cytomel or thyroid extract. Thyroidectomy was advised in those in whom the nodules persisted or increased in size. This study documents the incidence of carcinoma and other benign pathological changes and postoperative complications in this group of patients. So far, 49 patients had either a lobectomy with isthmusectomy or a total thyroidectomy. Eleven patients were found to have carcinoma (six had papillary, four had mixed papillary and follicular, and one had follicular carcinoma). Three patients had a therapeutic modified neck dissection following the documentation of microscopic involvement of paratracheal lymph nodes. A high incidence of chronic nonspecific thyroiditis, postradiation fibrosis, and follicular adenomas were also found in these patients. Three patients had temporary hypocalcemia (two weeks) and none had wound infection, hematoma, or postoperative nerve palsy. Of patients who had surgical resection, 22.4% showed thyroid carcinoma

 13. Bladder carcinoma. Apport MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roy, C.; Spittler, G.; Jacqmin, D.; Morel, M.

  1991-01-01

  Bladder carcinoma is the second most commun cause of urogenital tumor. It is suspected by abdominal ultrasound and prouved by cystoscopy with biopsy. At present, MR Imaging is the most accurate diagnostic modality for loco-regional staging. Urography is still useful to appreciate urinary tract [fr

 14. Metastatic renal cell carcinoma management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flavio L. Heldwein

  2009-06-01

  Full Text Available PURPOSE: To assess the current treatment of metastatic renal cell carcinoma, focusing on medical treatment options. MATERIAL AND METHODS: The most important recent publications have been selected after a literature search employing PubMed using the search terms: advanced and metastatic renal cell carcinoma, anti-angiogenesis drugs and systemic therapy; also significant meeting abstracts were consulted. RESULTS: Progress in understanding the molecular basis of renal cell carcinoma, especially related to genetics and angiogenesis, has been achieved mainly through of the study of von Hippel-Lindau disease. A great variety of active agents have been developed and tested in metastatic renal cell carcinoma (mRCC patients. New specific molecular therapies in metastatic disease are discussed. Sunitinib, Sorafenib and Bevacizumab increase the progression-free survival when compared to therapy with cytokines. Temsirolimus increases overall survival in high-risk patients. Growth factors and regulatory enzymes, such as carbonic anhydrase IX may be targets for future therapies. CONCLUSIONS: A broader knowledge of clear cell carcinoma molecular biology has permitted the beginning of a new era in mRCC therapy. Benefits of these novel agents in terms of progression-free and overall survival have been observed in patients with mRCC, and, in many cases, have become the standard of care. Sunitinib is now considered the new reference first-line treatment for mRCC. Despite all the progress in recent years, complete responses are still very rare. Currently, many important issues regarding the use of these agents in the management of metastatic renal cancer still need to be properly addressed.

 15. Squamous Cell Carcinoma In Situ Overlying Merkel Cell Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  McGowan, Maria A; Helm, Matthew F; Tarbox, Michelle B

  2016-11-01

  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare and aggressive cutaneous neoplasm that has exhibited an exponential increase in incidence in the past 3 decades. Combined MCC and cutaneous squamous cell carcinoma (SCC/MCC) is an uncommon variant of MCC that exhibits worse prognosis than pure MCC. To describe the clinical presentation, dermoscopy, and histology of an unusual subtype of combined SCC/MCC. A 73-year-old white woman presented with an ulcerated and violaceous 10-mm plaque on her right jawline that had been present for 2 to 3 months. On dermoscopy, the lesion was predominantly milky pink to red with peripheral crusting and large-caliber polymorphous vessels. Histology revealed SCC in situ above and adjacent to MCC. The tumor was excised with clear margins, and sentinel lymph node scintography was negative for nodal involvement. © The Author(s) 2016.

 16. Mucoepidermoid carcinoma of lung masquerading as urothelial carcinoma of bladder

  Science.gov (United States)

  Graham, Donna M.; O’Connor, Kate M.; Hinchion, John; Coate, Linda E.; Burke, Louise; Power, Derek G.

  2013-01-01

  Background Mucoepidermoid carcinoma (MEC) of the lung is a rare subtype of non-small cell lung cancer. There is no consensus regarding optimal management for this disease. Case report We present a case of MEC of the lung in a 75 year-old female with a history of superficial urothelial carcinoma of the bladder. The patient was found to have an asymptomatic lung mass. Initial biopsy suggested metastatic recurrence of urothelial carcinoma and therefore, cisplatin and gemcitabine chemotherapy was administered prior to surgical resection. Pathological analysis of the resected specimen confirmed a diagnosis of stage IIIA MEC with focal high-grade features including transitional cell-like areas. Adjuvant radiotherapy was administered due to a positive microscopic resection margin. No chemotherapy was given due to lack of supporting data. The patient developed widespread metastatic disease 3 months following completion of radiotherapy and died 1 month later. Conclusion This case demonstrates the possibility of dual pathology in cases where metastatic disease is suspected. The use of small tissue samples may complicate diagnosis due to the heterogeneity of malignant tumours. PMID:24936321

 17. Merkel cell carcinoma: is this a true carcinoma?

  Science.gov (United States)

  Jankowski, Marek; Kopinski, Piotr; Schwartz, Robert; Czajkowski, Rafal

  2014-11-01

  Recent years have brought an enhanced understanding of Merkel cell carcinoma (MCC) biology, especially with regard to the Merkel cell polyoma virus as a causative agent. Differences between Merkel cell polyomavirus-positive and Merkel cell polyomavirus-negative MCC in morphology; gene expression, miRNA profiles and prognosis have been reported. Origin of MCC is controversial. Presence of neurosecretory granules has suggested that these carcinomas originate from one of the neurocrest derivatives, most probably Merkel cells; the name Merkel cell carcinoma is now widely accepted. Expression of PGP 9.5, chromogranin A and several neuropeptides, initially regarded as specific markers for neural and neuroendocrine cells, has recently been shown in a subset of lymphomas. MCC commonly expresses terminal deoxynucleotidyl transferase and PAX5. Their co-expression under physiologic circumstances is restricted to pro/pre-B cells and pre-B cells. These findings lead to the hypothesis by zur Hausen et al. that MCC originates from early B cells. This review was intended to critically appraise zur Hausen's hypothesis and discuss the possibility that MCC is a heterogenous entity with distinct subtypes. © 2014 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 18. Invasive lobular carcinoma with extracellular mucin as a distinct variant of lobular carcinoma: a case report

  OpenAIRE

  Haltas, Hacer; Bayrak, Reyhan; Yenidunya, Sibel; Kosehan, Dilek; Sen, Meral; Akin, Kayihan

  2012-01-01

  Abstract The differences between invasive lobular and ductal carcinomas affect the diagnostic and therapeutic management for patients with breast cancer. In most cases, this can be accomplished because of distinct histomorphologic features. However, occasionally, this task may become quite difficult, in particular when dealing with the variants of infiltrating lobular carcinoma. Lobular carcinoma has been considered a variant of mucin-secreting carcinoma with only intracytoplasmic mucin. The ...

 19. Genetics Home Reference: head and neck squamous cell carcinoma

  Science.gov (United States)

  ... and neck squamous cell carcinoma Head and neck squamous cell carcinoma Printable PDF Open All Close All Enable Javascript ... Consumer Version: Overview of Mouth, Nose, and Throat Cancers Orphanet: Squamous cell carcinoma of head and neck University of Michigan ...

 20. Thyroid carcinomas of Belarussian children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bauchinger, M.

  1999-01-01

  The incidence of thyroid carcinoma increases significantly following exposure to ionizing irradiation. However, the mechanisms of radiation-induced tumorigenesis at the molecular and chromosomal levels have not been identified. In order to gain some indication of the processes affecting the thyroid epithelium, cytogenetic and molecular genetic investigations were performed on childhood thyroid carcinomas that developed after the Chernobyl nuclear accident in Belarussia, and on secondary thyroid tumours that developed after radiotherapy. At the cytogenetic level, the radiation-induced tumours were shown to have an increased frequency of translocations, multiple and complex chromosome aberrations, and novel breakpoints for structural chromosome aberrations. At the molecular level, different alterations of the RET protooncogene were detected in 65% of the Belarussian tumours. (orig.) [de

 1. Current Cervical Carcinoma Screening Guidelines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Megan J. Schlichte

  2015-05-01

  Full Text Available A formidable threat to the health of women, cervical carcinoma can be prevented in many cases with adequate screening. The current guidelines for cervical carcinoma screening were created as joint recommendations of the American Cancer Society (ACS, the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP and the American Society for Clinical Pathology (ASCP in 2012, and later accepted and promoted by the American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG. The 2012 recommendations underscore the utility of molecular testing as an adjunct to cytology screening for certain women and provide guidance to clinicians based on different risk-benefit considerations for different ages. This manuscript will review screening techniques and current recommendations for cervical cancer screening and human papilloma virus (HPV testing, as well as possible future screening strategies.

 2. Sebaceous carcinoma. Presenting a case

  International Nuclear Information System (INIS)

  Plaza, Jaime; Salinas, Ana; Cabrera, Raul; Vargas, Martha; Caicedo, Eduardo

  2002-01-01

  Patient of feminine sex of 65 years of age with tumor of approximately 1.5 cm of diameter, located in the right palpebral region, being put under ample exeresis of a tumor more pastia, whose anatomopathology result revealed sebaceous carcinoma with free edges. This is a rare malignant carcinoma that originates in perioculars sebaceous glands like the glands of Meibomio that affects the superior flicker. Clinically it appears like a small nodule, of small growth and its diagnose is based on a high degree of suspicion in any chronic process of the flicker. The selection processing is the surgery, the x-ray, radiotherapy is useful in the postoperating attention and like palliative therapy. (The author)

 3. Intraoperative radiotherapy for pancreatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishimura, Akira; Iida, Koyo; Sato, Shigehiro; Sakata, Suo

  1986-01-01

  Twenty-eight patients with pancreatic carcinoma, 23 (82 %) of whom had Stage III or IV, received intraoperative radiotherapy (IOR) with curative or non-curative surgery. Electron beams (10 to 18 MeV) with doses of 20 to 40 Gy were delivered to the tumor. Eight of 26 patients with unresectable tumor had postoperative external irradiation of 10.5 to 50 Gy. Abdominal and back pain relief was achieved after IOR in 12 (71 %) and in 6 (60 %) of the 26 patients, respectively. Appetite was promoted in 11 patients. In the case of unresectable carcinoma, survival time tended to prolong in the 8 patients receiving both IOR and postoperative external irradiation. One patient developed perforation of the colon probably caused by IOR. (Namekawa, K.)

 4. The problem of multiple carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kegel, W.; Schmieder, A.

  1982-01-01

  This retrospective study reports on the occurrence of multiple carcinomas among the patients of our Department of Radiotherapy. Examination of 1290 patients during 1978 to 1980 showed in 76 cases (5.8%) simultaneously or successively secondary or tertiary tumours. These multiple tumours were most frequent in the mammary gland, in the female genital organs and in the respiratory system. Women had an incidence which was double of that displayed by men. Diagnosis and therapy of malignant tumours must always consider the possibility of multiplicity of carcinomas, either simultaneously or succesively, appearing spontaneously or as a result of iatrogenic influences. This applies in particular to the multicentric and bilateral occurrence of the early types of cancer of the female breast. (orig.) [de

 5. Gene therapy of thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zheng Wei; Tan Jian

  2007-01-01

  Normally, differentiated thyroid carcinoma(DTC) is a disease of good prognosis, but about 30% of the tumors are dedifferentiate, which are inaccessible to standard therapeutic procedures such as 'operation, 131 I therapy and thyroid hormone'. Both internal and abroad experts are researching a new therapy of dedifferentiated thyroid carcinoma--gene therapy. Many of them utilize methods of it, but follow different strategies: (1) transduction of the thyroid sodium/iodide transporter gene to make tissues that do not accumulate iodide treatable by 131 I therapy; (2) strengthening of the anti-tumor immune response; (3) suicide gene therapy; (4) depression the generation of tumor cells; (5) gene therapy of anti- vascularization. (authors)

 6. Photodynamic therapy for basal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Fargnoli, Maria Concetta; Peris, Ketty

  2015-11-01

  Topical photodynamic therapy is an effective and safe noninvasive treatment for low-risk basal cell carcinoma, with the advantage of an excellent cosmetic outcome. Efficacy of photodynamic therapy in basal cell carcinoma is supported by substantial research and clinical trials. In this article, we review the procedure, indications and clinical evidences for the use of photodynamic therapy in the treatment of basal cell carcinoma.

 7. Merkel cell carcinoma in an immunosuppressed patient.

  Science.gov (United States)

  Góes, Heliana Freitas de Oliveira; Lima, Caren Dos Santos; Issa, Maria Cláudia de Almeida; Luz, Flávio Barbosa; Pantaleão, Luciana; Paixão, José Gabriel Miranda da

  2017-01-01

  Merkel cell carcinoma is an uncommon neuroendocrine carcinoma with a rising incidence and an aggressive behavior. It predominantly occurs in older patients, with onset occurring at a mean age of 75-80 years. Recognized risk factors are ultraviolet sunlight exposure, immunosuppression, and, more recently, Merkel cell polyomavirus. We report a case of Merkel cell carcinoma in a young HIV positive patient with Merkel Cell polyomavirus detected in the tumor.

 8. Pulmonary squamous cell carcinoma following head and neck squamous cell carcinoma: Metastasis or second primary?

  NARCIS (Netherlands)

  Geurts, Tom W.; Nederlof, Petra M.; van den Brekel, Michiel W. M.; van't Veer, Laura J.; de Jong, Daphne; Hart, August A. M.; van Zandwijk, Nico; Klomp, Houke; Balm, Alfons J. M.; van Velthuysen, Marie-Louise F.

  2005-01-01

  Purpose: To distinguish a metastasis from a second primary tumor in patients with a history of head and neck squamous cell carcinoma and subsequent pulmonary squamous cell carcinoma. Experimental Design: For 44 patients with a primary squamous cell carcinoma of the head and neck followed by a

 9. Palliative surgery for pancreatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, I.M.; Aurangzeb, M.

  2010-01-01

  To evaluate the role of palliative surgical treatment in patients with advanced pancreatic carcinoma. Study Design: Case series. Place and Duration of Study: Surgical Ward of Khyber Teaching Hospital, Peshawar, from January 2005 to January 2009. Methodology: The study included patients with pancreatic carcinoma admitted with advanced, unresectable carcinoma of the pancreas. Patients with resectable tumours and with previous history of gastric or biliary surgery were excluded. Palliative procedures were performed after assessment of the tumour and its confirmation as unresectable on ultrasound and CT scan + ERCP. Postoperatively all patients were referred to oncologist. Complications and mortality were noted. Results: There were 40 patients, including 24 males and 16 females with mean age 58.72 +- 6.42 years. The most common procedure performed was triple bypass in 21 (52.50%) patients followed by choledocho-, cholecysto-, hepaticoand gastro-jejunostomy in various combinations. Wound infection occurred in 7 patients and was more common in patients with co-morbidities. Biliary leakage occurred in 03 patients. Postoperative cholangitis occurred in 3 patients while 7 patients had minor leak from the drain site. Four patients developed UTI, while 5 patients had signs of delayed gastric emptying. Two patients had upper gastrointestinal bleeding. Three patients died due to septicemia and multiple organs failure. Rest of the patients were discharged in stable state. The mean hospital stay was 8.40 +- 3.48 days and median survival was 7.72 +- 2.39 months. Conclusion: Surgical palliation for the advanced carcinoma pancreas can improve the quality of life of patients and is associated with minimum morbidity and mortality. (author)

 10. Carcinoma caecum - a rare presentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ali, T.; Mudasser, S.; Mudsser, S.; Sarwar, M.

  2010-01-01

  Caecal and right sided colonic cancers mostly present with fatigue, weakness and iron deficiency anemia. Such tumours rarely perforate posteriorly and involve the retroperitoneum. We report a case of an old Omani lady who came with insidious sign and symptoms of perforated caecum leading to retroperitoneal collection and necrotizing fasciitis of abdominal wall due to carcinoma of caecum. She underwent surgery but despite active intervention, she died because of septicemic shock. (author)

 11. Primary Carcinoma of the Gallbladder

  OpenAIRE

  Paraskevopoulos, John A.; Dennison, Ashley R.; Johnson, Alan G.

  1991-01-01

  Carcinoma of the gallbladder is a relatively rare malignancy which is difficult to diagnose. The advent of improved imaging methods and the expansion of interventional radiology however, combined with advances in surgical technique, has produced a change in attitude towards this tumour. The available world literature since 1960 has been reviewed and is presented in this article. However, whilst the outlook for diagnosis and treatment is improving, clearly the association with cholelithiasis (...

 12. Carcinoma gástrico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Víctor H. Covelli Otero

  1963-01-01

  Full Text Available 755 cases of gastric carcinoma were studied that had been treated at the Hospital San Juan de Dios, of Bogotá, from 1953 to 1960. At the time of consultation the disease was in an advance stage; it appears that incidence is high if a comparison is made with other published studies, and the disease is on the increase; its higher occurrence in men is confirmed, predominating in men between the ages of 40 to 60 years. Attention is called to the four principal symptoms: pain, anorexia, vomiting and loss of weight; and the high operative mortality' is emphasized. 1. It is necessary to insist on campaings that will make feasible the earlier diagnosis of gastric carcinoma. 2. Patients should be more carefully evaluated surgically. 3. Intestinal parasitism should not be a definitive diagnosis in our midst, when a patient complains of epigastric pain, or anorexia, or vomiting, or loss of weight. 4. No relationship was found between the blood group distribution and gastric carcinoma. 5. The social welfare service should establish a better follow up (control over the patients operated on.

 13. Microcystic Variant of Urothelial Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony Kodzo-Grey Venyo

  2013-01-01

  Full Text Available Background. Microcystic variant of urothelial carcinoma is one of the new variants of urothelial carcinoma that was added to the WHO classification in 2004. Aims. To review the literature on microcystic variant of urothelial carcinoma. Methods. Various internet search engines were used to identify reported cases of the tumour. Results. Microscopic features of the tumour include: (i Conspicuous intracellular and intercellular lumina/microcysts encompassed by malignant urothelial or squamous cells. (ii The lumina are usually empty; may contain granular eosinophilic debris, mucin, or necrotic cells. (iii The cysts may be variable in size; round, or oval, up to 2 mm; lined by urothelium which are either flattened cells or low columnar cells however, they do not contain colonic epithelium or goblet cells; are infiltrative; invade the muscularis propria; mimic cystitis cystica and cystitis glandularis; occasionally exhibit neuroendocrine differentiation. (iv Elongated and irregular branching spaces are usually seen. About 17 cases of the tumour have been reported with only 2 patients who have survived. The tumour tends to be of high-grade and high-stage. There is no consensus opinion on the best option of treatment of the tumour. Conclusions. It would prove difficult at the moment to be dogmatic regarding its prognosis but it is a highly aggressive tumour. New cases of the tumour should be reported in order to document its biological behaviour.

 14. Metastatic syringoid eccrine carcinoma of the nipple

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ballardini P

  2012-07-01

  Full Text Available Pierluigi Ballardini,1 Guido Margutti,1 Massimo Pedriali,2 Patrizia Querzoli21Department of Internal Medicine, Hospital of the Delta, Lagosanto, 2Institute of Pathology, S Anna Hospital, Ferrara, ItalyAbstract: Syringoid eccrine carcinoma is a very rare skin tumor. Herein we describe a 72-year-old male patient presenting with a syringoid eccrine carcinoma of the nipple with associated axillary lymph node metastases. Surgery associated with adjuvant radiotherapy was performed. To the best of our knowledge, this is the first case of syringoid eccrine carcinoma of the nipple ever reported.Keywords: syringoid carcinoma, nipple, axillary metastases, radiotherapy

 15. Warty Carcinoma Penis: An Uncommon Variant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sushma Thapa

  2017-01-01

  Full Text Available Penile carcinoma frequency varies widely in different parts of the world and comprises 1–10% of all the malignancies in males. Majority of the cases of penile carcinoma are squamous cell carcinoma of penis comprising 60% to 70% of all cases. Warty carcinoma of penis is an unusual neoplasm and a variant of penile squamous cell carcinoma comprising 5%–10% of all the variants. The other histological variants include basaloid, verrucous, papillary, sarcomatous, mixed, and adenosquamous carcinoma. The various histological entities with an exophytic papillary lesions including warty carcinoma are together referred to as the “verruciform” group of neoplasms. The warty carcinoma has to be differentiated from these lesions and is typically distinguished by histological features of hyperkeratosis, arborescent papillomatosis, acanthosis, and prominent koilocytosis with nuclear pleomorphism. We present a case of 65-year-old male with growth measuring 6×4 cm in the penis who underwent total penectomy and was diagnosed as warty carcinoma penis.

 16. Circumscribed breast carcinoma: Mammographic and sonographic findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chung, Soo Young; Lee, Yul; Park, Ki Soon; Lee, Ke Sook [College of Medicine, Hallym University, Seoul (Korea, Republic of)

  1992-03-15

  Circumscribe breast cancer is a well demarcated mass with or without a lobulated border simulating a benign tumor like fibroadenoma on mammography or breast US and is reported as approximate 10% of the incidence among primary breast carcinoma(1.2). Pathologically medullary, colloid, papillary, intraductal and rarely invasive ductal carcinomas are included in this group which show the less intense desmoplastic reaction than the scirrhous type cancer, resulting in the most favorable prognosis of all carcinoma of the breast. Among 214 primary breast carcinoma during the past 8 years, we experienced 6 case of pathologically proven circumscribed breast cancer(2 cases of medullary carcinoma, 1 of colloid carcinoma, 1 of intracystic papillary carcinoma, 2 of comedo type intraductal carcinoma). Clinically 2 cases showed bloody nipple discharge from one hole of a unilateral nipple orifice. Mammography showed a well circumscribed nodule with or without partial lobular contour and no pathologic calcification. Breast sonographic findings were a well defined heterogeneous hypoechoic nodule with weak posterior acoustic enhancement. Characteristically a thin dilated lactiferous duct between the mass and the nipple on US could be detected in 2 cases which clinically was accompanied by bloody nipple discharge. Although the mammographic criteria is promising as benign tumor, the possibility of circumscribed as benign tumor, the possibility of circumscribed breast carcinoma must be considered in heterogeneous hypoechoic nodule with weak posterior acoustic enhancement in US, especially in the presence of a dilated lactiferous duct between the mass and the nipple with bloody nipple discharge.

 17. EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF CARCINOMA OESOPHAGUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shafi

  2016-05-01

  Full Text Available Oesophageal malignancies are not an uncommon disease entity in this part of India. It is observed in both the sexes. Patients present with progressive dysphagia for solids. The duration of symptoms varies from 6 months to 2 years. Among the various aetiological factors, smoking, alcohol intake, spicy hot food intake, industrial pollution and achalasia cardia are a few worth mentioning. AIM OF THE STUDY To evaluate the differences in the predisposing factors causing squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of oesophagus in this part of India. MATERIALS AND METHODS The study is conducted in the Department of Surgery at Government Medical College Hospital, Kozhikode; Kerala. One hundred patients attending the Department with history of Dysphagia were included after thorough history taking, clinical and endoscopic examination and found to have malignant growths in the oesophagus which was confirmed by biopsy and histopathological examination. Various aetiological factors were elicited and analysed in both the histological varieties of malignancy of oesophagus. OBSERVATIONS AND RESULTS Significant number of patients with history of paan chewing presented with histological picture of squamous cell carcinoma as compared to patients who had adenocarcinoma. Gastroesophageal reflux disease was more commonly associated with adenocarcinoma. Out of 37 patients with adenocarcinoma, 31 patients had history of gastroesophageal reflux disease (83.8%. 6 patients had no history of gastroesophageal reflux disease (16.2% within histology. Consumption of hot drinks, tea and coffee more than 10 per day has been analysed. 52 were consuming, 48 were not consuming, P value 0.179 non-significant. CONCLUSIONS Squamous cell carcinoma is more prevalent as compared to adenocarcinoma in present study. The main factor that has emerged is lifestyle, dietary habit, smoking and alcohol, and environmental factor. Consumption of alcohol and smoking is known risk factors in

 18. Hep par-1: a novel immunohistochemical marker for differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanif, R.

  2014-01-01

  To evaluate the diagnostic utility of Hep par-1 in differentiating hepatocellular carcinoma from metastatic carcinoma taking histopathology as a gold standard. Study Design: Comparative cross-sectional study. Place and Duration of Study: Pathology Department, Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre, Lahore, from April 2007 to February 2008. Methodology: Hep par-1 immunohistochemical stain was performed on 60 cases of liver carcinoma, 30 cases each of metastatic and hepatocellular carcinoma. Information regarding patient age, gender, sign and symptoms, radiographic findings, histological grade of tumour, and expression of Hep par-1 on hepatocellular and metastatic carcinoma were recorded on proforma sheet. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and accuracy of Hep par-1 were calculated using the formulas. Results: Hep par-1 expression was noted in 25 out of 30 cases of hepatocellular carcinoma (83%). Out of 30 cases of metastatic carcinoma, only one case expressed staining in < 5% tumour cells and remaining 29 cases showed no reactivity. The age of the patients with hepatocellular carcinoma ranged from 40 to 76 years with a median age of 60.5 years and 40 - 75 years for metastatic carcinomas with a median age of 57.5 years. Conclusion: Hep par-1 is a reliable immunohistochemical marker for cases of hepatocellular carcinoma (HCC). It can be used along with other markers in morphologically difficult cases when differential diagnosis lies between poorly differentiated HCC and metastatic carcinoma of liver. (author)

 19. Expression of heparanase in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Pinhal, Maria Aparecida Silva; Almeida, Maria Carolina Leal; Costa, Alessandra Scorse; Theodoro, Thérèse Rachell; Serrano, Rodrigo Lorenzetti; Machado, Carlos D'Apparecida Santos

  2016-01-01

  Heparanase is an enzyme that cleaves heparan sulfate chains. Oligosaccharides generated by heparanase induce tumor progression. Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma comprise types of nonmelanoma skin cancer. Evaluate the glycosaminoglycans profile and expression of heparanase in two human cell lines established in culture, immortalized skin keratinocyte (HaCaT) and squamous cell carcinoma (A431) and also investigate the expression of heparanase in basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and eyelid skin of individuals not affected by the disease (control). Glycosaminoglycans were quantified by electrophoresis and indirect ELISA method. The heparanase expression was analyzed by quantitative RT-PCR (qRTPCR). The A431 strain showed significant increase in the sulfated glycosaminoglycans, increased heparanase expression and decreased hyaluronic acid, comparing to the HaCaT lineage. The mRNA expression of heparanase was significantly higher in Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma compared with control skin samples. It was also observed increased heparanase expression in squamous cell carcinoma compared to the Basal cell carcinoma. The glycosaminoglycans profile, as well as heparanase expression are different between HaCaT and A431 cell lines. The increased expression of heparanase in Basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma suggests that this enzyme could be a marker for the diagnosis of such types of non-melanoma cancers, and may be useful as a target molecule for future alternative treatment.

 20. Invasive lobular carcinoma with extracellular mucin as a distinct variant of lobular carcinoma: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haltas Hacer

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract The differences between invasive lobular and ductal carcinomas affect the diagnostic and therapeutic management for patients with breast cancer. In most cases, this can be accomplished because of distinct histomorphologic features. However, occasionally, this task may become quite difficult, in particular when dealing with the variants of infiltrating lobular carcinoma. Lobular carcinoma has been considered a variant of mucin-secreting carcinoma with only intracytoplasmic mucin. The presence of extracellular mucin is a feature of ductal carcinoma. Herein is presented a case of lobular carcinoma with extracellular and intracellular mucin in a 43-year-old female patient, and confirmed by immunohistochemistry. Up to the present, infiltrating lobular carcinoma displaying extracellular mucin has not been described in the literature except two case. Virtual slides The virtual slide(s for this article can be found here: http://www.diagnosticpathology.diagnomx.eu/vs/1839906067716744

 1. Clinical analysis of cases with nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sato, Katsuro; Tomita, Masahiko; Takahashi, Sugata; Matsuyama, Hiroshi

  2010-01-01

  Forty-one cases with nasopharyngeal carcinoma (NPC) treated in our department between 1991 and 2007 were clinically analyzed. The mean age of the cases was 53 years old, and the male-to female ratio was 3.6:1. The most common chief complaint was ear symptoms followed by neck, eye, and nose symptoms. The most common histology was squamous cell carcinoma, followed by undifferentiated carcinoma, adenocarcinoma, and spindle cell carcinoma. More than half of the cases were classified as clinical stage IV. For squamous cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, spindle cell carcinoma cases, concurrent chemoradiotherapy followed by adjuvant chemotherapy was applied. For adenocarcinoma cases, transpalatal resection and postoperative radiotherapy was applied. The five-year overall survival rate was 64.1% and the disease-specific five-year survival rate was 71.2%. No significant statistical differences were seen between early stage (I, II) and late stage (III, IV), between I, II, III stage and IV stage. Recurrence occurred in 24.4% of the cases, and distant metastasis was more dominant than local recurrence. For the diagnosis and treatment of NPC, proper detection of NPC from variegated symptoms, and chemoradiotherapy for squamous cell carcinoma cases were considered to be important. (author)

 2. A clinical study of nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Zenya; Wada, Tetsuro; Senarita, Masamitsu

  1999-01-01

  Forty-four patients of nasopharyngeal carcinoma, treated in Tsukuba University Hospital between March 1988 and March 1998, were reviewed in order to assess the adequacy of our treatment protocol. Most of the cases except 5 were histologically diagnosed as squamous cell carcinoma including 25 of lymphoepithelioma (poorly-differentiated squamous cell carcinoma). Thirty-two out of 39 squamous cell carcinoma cases have fallen into Stage IV category (UICC, 1987) , and all of the non-squamous cell carcinoma cases were also categorized as Stage IV. The basic protocol for nasopharyngeal squamous cell carcinoma was the combination of full-dose irradiation and chemotherapy using cisplatin/carboplatin and peplomycin. The metastatic cervical lymphnodes in 9 cases, too massive to control by this treatment, were surgically dissected after the treatment. Recurrence was noted in 9 cases who were rehospitalized and salvaged medically and/or surgically. As a consequence, the overall 5-year survival rate was 71.4% for squamous cell carcinoma. On the other hand, only one of the 5 non-squamous cell carcinoma cases died of the disease. (author)

 3. NEOADJUVANT RADIOTHERAPY FOR BLADDER CARCINOMA IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective To evaluate the impact of preoperative accelerated hyperfractionated radiotherapy in the management of bladder carcinoma in Egyptian patients. Patients and Methods Between December 1996 and February 2000, 104 Egyptian patients with pathologically proven infiltrative bladder carcinoma were enrolled in ...

 4. Human papillomavirus DNA in aerodigestive squamous carcinomas ...

  African Journals Online (AJOL)

  A series of 10 oesophageal and 10 laryngeal squamous carcinomas was examined by means of immuno cytochemistry and in situ DNA hybridisation to demonstrate human papillomavirus (HPV) infection. Changes in the epithelium adjacent to the carcinoma were found in 5 of 10 oesophageal and 7 of 10 laryngeal ...

 5. Neglected basal cell carcinoma on scalp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sudip Sarkar

  2016-01-01

  Full Text Available Giant basal cell carcinoma (BCC is a very rare entity. Usually, they occur due to the negligence of the patient. Local or distant metastasis is present in most cases. Here, we present a case of giant BCC that clinically resembled squamous cell carcinoma and demonstrated no metastasis at presentation.

 6. Breed predisposition to canine gastric carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seim-Wikse, Tonje; Jörundsson, Einar; Nødtvedt, Ane

  2013-01-01

  Previous research has indicated a breed predisposition to gastric carcinoma in dogs. However, results to date are inconsistent since several studies have failed to prove such a predisposition. Better knowledge of breeds at risk could facilitate early detection of gastric carcinoma in dogs. The ai...

 7. Combination therapies in oral squamous cell carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krishnamurthi, S.; Shanta, V.

  1982-01-01

  The clinical trials are reported involving combined radiotherapy and chemotherapy in oral squamous cell carcinomas. Bleomycin was the only drug that potentiated radiation response in buccal squamous cell carcinomas. The response of the primary tumors was consistent, predictable and reproducible. The following drugs or chemicals were used: synkavit, methotrexate, metronidazole, bleomycin, pepleomycin, and hyperbaric oxygen. The results and their comparison is given in tables

 8. Ductal carcinoma of the parotid gland.

  Science.gov (United States)

  Eriksen, H E; Greisen, O; Hastrup, N

  1987-06-01

  A case of ductal carcinoma of the parotid gland is described. The medical literature contains only 13 previous reports on this kind of adenocarcinoma of the parotid gland. The tumour is characterized by its histologic resemblance to ductal carcinomas of the breast and prostate. The course of previously described cases suggests that this tumour has a highly aggressive biological behaviour.

 9. Radiation therapy for carcinoma of the eyelid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuchiya, Miwako; Takahashi, Mitsuhiro; Shinozaki, Jun; Kaneda, Koichi; Oda, Norio; Tabuchi, Yoshiko

  1987-01-01

  Between 1969 and 1985, 30 patients with carcinomas of the eyelid were treated by radiation, including 19 primary cases and 11 secondary cases. The latter were less controlable than the former. According to histology, there were 21 squamous cell carcinomas, 6 basal cell carcinomas and 3 adenocarcinomas. Among the 21 patients with squamous cell carcinomas, 5 had local recurrences, 10 had lymph node metastasis and 3 had distant metastasis. Patients with other histological classifications had no local recurrences, except for one who received incomplete therapy due to diabetes. Almost all of the controlled patients with squamous cell carcinomas were treated with a TDF value greater than 90. Although the visual function was damaged by irradiation in seven patients, the lesions of 6 of them were too advanced to avoid radiation injuries. (author)

 10. Unusual manifestations of secondary urothelial carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chaohui Lisa Zhao

  2016-03-01

  Full Text Available High-grade papillary urothelial carcinoma regularly invades the bladder wall, adjacent prostate, seminal vesicles, ureters, vagina, rectum, retroperitoneum, and regional lymph nodes. In advanced stages, it may disseminate to the liver, lungs, and bone marrow. On rare occasions, unusual metastatic foci like skin have been reported. The incidence of urothelial carcinoma has increased with associated rise in variants of urothelial carcinoma and unusual metastatic foci. It is imperative that urologists and pathologists are aware of the unusual variants and unusual metastatic locations to expedite the diagnostic process. Hereby we report an unusual case of secondary involvement of spinal nerve by conventional urothelial carcinoma. Also a second case of rhabdoid variant of urothelial carcinoma showing synchronous involvement of bladder and subcutaneous tissue of upper extremity is presented.

 11. Scalp squamous cell carcinoma in xeroderma pigmentosum.

  Science.gov (United States)

  Awan, Basim A; Alzanbagi, Hanadi; Samargandi, Osama A; Ammar, Hossam

  2014-02-01

  Xeroderma pigmentosum is a rare autosomal-recessive disorder that appears in early childhood. Squamous cell carcinoma is not uncommon in patients with xeroderma pigmentosum and mostly involving the face, head, neck, and scalp. However, squamous cell carcinoma of the scalp may exhibit an aggressive course. Here, we present a huge squamous cell carcinoma of the scalp in a three-years-old child with xeroderma pigmentosum. In addition, we illustrate the challenges of a child with xeroderma pigmentosum who grows up in a sunny environment where the possibility of early onset of squamous cell carcinoma is extremely high in any suspected skin lesion. In xeroderma pigmentosum patients, squamous cell carcinoma of the scalp can present early and tends to be unusually aggressive. In sunny areas, proper education to the patient and their parents about ultra-violet light protection and early recognition of any suspicious lesion could be life-saving.

 12. VEGF immunoexpression in penile carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Carlos Pereira Martins

  2002-01-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To investigate the vessel endothelial growth factor (VEGF as a risk factor in squamous cell carcinoma of the penis (SCCP. METHODS: Forty-seven patients with penile carcinoma were evaluated retrospectively. The mean age and standard deviation were 61.1±11.7 years. All of them were treated by penectomy and those with positive nodes underwent groin lymphadenectomy. Tumor grading was 35 G1 and 12 G2/3. Primary lesion stage was 24 pT1 and 23 pT2-4. Positive inguinal nodes were observed in 15 patients. Selected paraffin embedded sections were submitted to VEGF immunohistochemical analysis by the avidin-biotin-immunoperoxidase method with antigen retrieval. All slides were examined using an automatic analyzer system and the proportion of labeled cells in 10 high magnification power fields (400X were recorded in a blind analysis. RESULTS: Median (% labeling index was 2.3 in G1 versus 2.2 in G2/3 tumors (p=0.60, and 4.0 in pT1 versus 1.8 pT2-4 tumors (p=0.10. The respective data for pN0 patients was 2.8 and for pN+ was 2.1 (p=0.20. Survival curves showed no association with patients survival. CONCLUSION: In squamous cell carcinoma of the penis the VEGF immunoexpression has no association with tumor grade or stage, as well as with patient survival.

 13. Invasive ductal carcinoma vs. invasive lobular carcinoma; mammographic findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Eun Chun; Do, Young Soo; Oh, Hoon Il; Han, Yoon Hee; Kim, Ki Soo; Chin, Soo Yil [Korea Cancer Center Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1996-01-01

  The purpose of this study is to evaluate mammographic findings of invasive ductal carcinoma (IDC) and invasive lobular carcinoma(ILC) and to find differential points between the two. 239 patients, who underwent mammography prior to surgery and were proved to have IDC(patients) or ILC(15 patients) pathologically, were analized retrospectively. On mammogram, presence of mass and microcalcification were analized. When there was a mass on mammogram, lesion opacity was classified into high, equal, or low opacity and border of the mass was classified into spiculated, poorly marginated, and well-marginated. When there was no definite mass, mammographic findings were classifie into asymmetric opacity and no mass. Masses were observed in 168 patients(75%) of IDC and 12 patients(80%) of ILC. Border of the masses were spiculated(n=50, 22.3%), poorly marginated(n=112, 50%), or well-marginated(n=6, 2.7%) in patients with IDC. Spiculated and poorly marginated borders were observed in 8 patients(53.3%) and 4 patients(26.7%) respectively, in patients with ILC. Microcalcifications were seen in 88 patients(17.3%) of IDC and patients(33.3%) of ILC. Although equal or low opacities were observed more frequently in ILC and microcalcifications were noted more frequently in IDC, it was difficult to differentiate the two diseases based on mammographic findings.

 14. Invasive ductal carcinoma vs. invasive lobular carcinoma; mammographic findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Eun Chun; Do, Young Soo; Oh, Hoon Il; Han, Yoon Hee; Kim, Ki Soo; Chin, Soo Yil

  1996-01-01

  The purpose of this study is to evaluate mammographic findings of invasive ductal carcinoma (IDC) and invasive lobular carcinoma(ILC) and to find differential points between the two. 239 patients, who underwent mammography prior to surgery and were proved to have IDC(patients) or ILC(15 patients) pathologically, were analized retrospectively. On mammogram, presence of mass and microcalcification were analized. When there was a mass on mammogram, lesion opacity was classified into high, equal, or low opacity and border of the mass was classified into spiculated, poorly marginated, and well-marginated. When there was no definite mass, mammographic findings were classifie into asymmetric opacity and no mass. Masses were observed in 168 patients(75%) of IDC and 12 patients(80%) of ILC. Border of the masses were spiculated(n=50, 22.3%), poorly marginated(n=112, 50%), or well-marginated(n=6, 2.7%) in patients with IDC. Spiculated and poorly marginated borders were observed in 8 patients(53.3%) and 4 patients(26.7%) respectively, in patients with ILC. Microcalcifications were seen in 88 patients(17.3%) of IDC and patients(33.3%) of ILC. Although equal or low opacities were observed more frequently in ILC and microcalcifications were noted more frequently in IDC, it was difficult to differentiate the two diseases based on mammographic findings

 15. Combined Primary Neuroendocrine Carcinoma and Hepatocellular Carcinoma of the Liver

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chii-Shuenn Yang

  2009-08-01

  Full Text Available We report a unique case of combined primary neuroendocrine carcinoma (NEC and hepatocellular carcinoma (HCC of the liver in a 65-year-old male patient. The patient underwent segmental resection of the liver and regional lymph node dissection for a tumor mass that measured 7.5 cm in diameter in the right lobe, with regional lymphadenopathy. Histologically, the hepatic tumor was composed of predominantly small-cell NEC, but admixed with a small island of moderately differentiated HCC. We speculate that the NEC originated from a poorly differentiated tumor clone of an HCC that underwent neuroendocrine differentiation, and that this tumor was now at the end stage of the transitional period from HCC to NEC, based on the small amount of disappearing HCC. Ki-67 and p53 expression were higher in the NEC than in the HCC, and the lymph nodes showed only metastatic NEC. Therefore, this kind of tumor had a more aggressive clinical course in accordance with being an NEC rather than a conventional HCC. Three months after operation, the patient had multiple recurrent tumor nodules within the liver, spreading the metastasis to the adrenal glands and para-aortic lymph nodes. The patient died 1 year after operation.

 16. Current management of hepatocellular carcinoma

  Science.gov (United States)

  Tabrizian, Parissa; Roayaie, Sasan; Schwartz, Myron E

  2014-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer worldwide and leading cause of death among patients with cirrhosis. Treatment guidelines are based according to the Barcelona Clinic Liver Cancer staging system. The choice among therapeutic options that include liver resection, liver transplantation, locoregional, and systemic treatments must be individualized for each patient. The aim of this paper is to review the outcomes that can be achieved in the treatment of HCC with the heterogeneous therapeutic options currently available in clinical practice. PMID:25132740

 17. Nevoid basal cell carcinoma syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kannan Karthiga

  2006-01-01

  Full Text Available Binkley and Johnson first reported this syndrome in 1951. But it was in 1960, Gorlin-Goltz established the association of basal cell epithelioma, jaw cyst and bifid ribs, a combination which is now frequently known as Gorlin-Goltz syndrome as well as Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (NBCCS. NBCCS is inherited as an autosomal dominant trait with high penetrance and variable expressivity. NBCCS is characterized by variety of cutaneous, dental, osseous, opthalmic, neurologic and sexual abnormalities. One such case of Gorlin-Goltz syndrome is reported here with good illustrations.

 18. Transhemangioma Ablation of Hepatocellular Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pua, Uei

  2012-01-01

  Radiofrequency ablation (RFA) is a well-established treatment modality in the treatment of early hepatocellular carcinoma (HCC) [1]. Safe trajectory of the RFA probe is crucial in decreasing collateral tissue damage and unwarranted probe transgression. As a percutaneous technique, however, the trajectory of the needle is sometimes constrained by the available imaging plane. The presence of a hemangioma beside an HCC is uncommon but poses the question of safety related to probe transgression. We hereby describe a case of transhemangioma ablation of a dome HCC.

 19. Radiation therapy for esophageal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatani, Masashi; Matayoshi, Yoshinobu; Masaki, Norie

  1992-01-01

  From 1977 through 1989, 149 patients with esophageal carcinoma were treated with external irradiation (EI) with or without high-dose rate intraluminal irradiation (HDRII) using remote afterloading system. Concerning complete response group EI alone showed higher local control rate than EI + HDRII, especially in ulcerative type. Another problem is the EI field. Fourteen of 22 patients who were salvaged by surgery due to local recurrence after EI showed marginal or out-field metastasis of the lymph node. These preliminary results suggest that HDRII is not effective for the local control of the ulcerative lesion as a boost therapy, EI should be given for the entire regional lymph nodes. (author)

 20. Prostatic carcinoma in two cats

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caney, S.M.A.; Holt, P.E.; Day, M.J.; Rudorf, H.; Gruffydd-Jones, T.J.

  1998-01-01

  Clinical, radiological and pathological features of two cats with prostatic carcinoma are reported. In both cats the presenting history included signs of lower urinary tract disease with haematuria and dysuria. Prostatomegaly was visible radiographically in one cat; an irregular intraprostatic urethra was seen on retrograde contrast urethrography in both cats. In one of the cats, neoplasia was suspected on the basis of a transurethral catheter biopsy. Following a poor response to palliative treatment in both cases, euthanasia was performed with histological confirmation of the diagnosis

 1. Irradiation of metastatic carcinoma parotid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jack, G.A.

  1981-01-01

  Acinic cell carcinomas of the parotid should be considered distinct malignancies despite descriptions of low-grade malignant potential and innocuous histologic patterns. Benign-appearing tumors frequently have a clinically malignant course. Blood-borne metastases may oocur early despite gross and microscopic innocence. Indolent growth may be a characteristic of local disease, which may then be approached with less than radical parotidectomy and sacrifice of the facial nerve. These tumors prove to be radiosensitive. More agressive postoperative irradiation and palliative irradiation is recommended. Two cases of successful palliation of spinal metastases are presented as examples of radiosensitivity of this tumor

 2. Update on Merkel Cell Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Harms, Paul W

  2017-09-01

  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare, aggressive cutaneous neuroendocrine malignancy. Merkel cell polyomavirus, a tumorigenic DNA virus, is present in most MCC tumors, with implications for tumor biology, diagnosis, and management. Merkel cell polyomavirus-negative tumors have a high burden of UV-signature mutations, similar to melanoma. The histopathologic diagnosis of MCC requires immunohistochemistry to exclude morphologically similar entities. Therapies for advanced disease are currently lacking. Here, the features of MCC are reviewed, including recent molecular discoveries with implications for improved therapy for advanced disease. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Nasopharyngeal carcinoma with pericardial metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shang-Wen Chen

  2011-07-01

  Full Text Available Nasopharyngeal carcinoma (NPC is prevalent in Taiwan and is characterized by a high frequency of nodal metastasis. The most common organs with distal metastases are the bones, lungs, and liver, with extremely rare cases to the pericardium. Herein, we report a rare case with NPC who presented with dyspnea and orthopnea. Serial studies, including pericardial biopsy, revealed NPC with pericardial metastasis and pericardial effusion. The tumor cells of both the original and metastatic tumors were positive for Epstein–Barr virus by in situ hybridization. This is the first histologically confirmed case of NPC with pericardial metastasis.

 4. Radiation myelopathy in nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Enomoto, Hiroyuki; Tsukuda, Mamoru; Kono, Hidehiro; Omata, Toshiyuki; Mochimachi, Izumi; Hasegawa, Osamu

  1995-01-01

  A 36-year-old woman with nasopharyngeal carcinoma developed radiation myelopathy. She was treated with radiotherapy, a total dose of about 120 Gy to the cervical spinal cord at the C1 level, chemotherapy and immunotherapy. Nine months after the final radiation therapy, she complained of a paresthesia in the distal area of the right leg. Neurological examination revealed incomplete left Brown-Sequard syndrome below the level of C5. Neurological symptoms had been progressive. The spinal MRI showed an abnormal intramedullary high intensity area enhanced by Gd-DTPA. (author)

 5. Radiation myelopathy in nasopharyngeal carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enomoto, Hiroyuki; Tsukuda, Mamoru; Kono, Hidehiro; Omata, Toshiyuki; Mochimachi, Izumi; Hasegawa, Osamu [Yokohama City Univ. (Japan). School of Medicine

  1995-08-01

  A 36-year-old woman with nasopharyngeal carcinoma developed radiation myelopathy. She was treated with radiotherapy, a total dose of about 120 Gy to the cervical spinal cord at the C1 level, chemotherapy and immunotherapy. Nine months after the final radiation therapy, she complained of a paresthesia in the distal area of the right leg. Neurological examination revealed incomplete left Brown-Sequard syndrome below the level of C5. Neurological symptoms had been progressive. The spinal MRI showed an abnormal intramedullary high intensity area enhanced by Gd-DTPA. (author).

 6. Transhemangioma Ablation of Hepatocellular Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pua, Uei, E-mail: druei@yahoo.com [Tan Tock Seng Hospital, Department of Diagnostic Radiology (Singapore)

  2012-12-15

  Radiofrequency ablation (RFA) is a well-established treatment modality in the treatment of early hepatocellular carcinoma (HCC) [1]. Safe trajectory of the RFA probe is crucial in decreasing collateral tissue damage and unwarranted probe transgression. As a percutaneous technique, however, the trajectory of the needle is sometimes constrained by the available imaging plane. The presence of a hemangioma beside an HCC is uncommon but poses the question of safety related to probe transgression. We hereby describe a case of transhemangioma ablation of a dome HCC.

 7. Cetuximab & Nivolumab in Patients With Recurrent/Metastatic Head & Neck Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2018-04-10

  Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Squamous Cell Carcinoma of the Larynx; Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity; Squamous Cell Carcinoma of the Hypopharynx; Squamous Cell Carcinoma of the Paranasal Sinus; Head and Neck Squamous Cell Carcinoma; Squamous Cell Cancer; Head and Neck Carcinoma

 8. Squamous cell carcinoma arising in an odontogenic cyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yu, Jae Jung; Hwang, Eui Hwan; Lee, Sang Rae; Choi, Jeong Hee

  2003-01-01

  Squamous cell carcinoma arising in an odontogenic cyst is uncommon. The diagnosis of carcinoma arising in a cyst requires that there must be an area of microscopic transition from the benign epithelial cyst lining to the invasive squamous cell carcinoma. We report a histopathologically proven case of squamous cell carcinoma arising in a residual mandibular cyst in a 54-year-old woman.

 9. A possible connective tissue primary lymphoepithelioma-like carcinoma (LELC)

  OpenAIRE

  Aurilio, G; Ricci, V; De Vita, F; Fasano, M; Fazio, N; Orditura, M; Funicelli, L; De Luca, G; Iasevoli, D; Iovino, F; Ciardiello, F; Conzo, G; Nol?, F; Lamendola, MG

  2010-01-01

  Lymphoepithelial carcinoma is an undifferentiated nasopharyngeal carcinoma with lymphoid stroma and non-keratinizing squamous cells with distinctive clinical, epidemiological and etiological features. Conversely, lymphoepithelioma-like carcinomas (LELCs) are carcinomas that arise outside the nasopharynx but resemble a lymphoepithelioma histologically. In this case study, LELC presentation in connective tissue (left sternocleidomastoid muscle) is peculiar and unusual, but its diagnosis is supp...

 10. Reevaluation and reclassification of resected lung carcinomas originally diagnosed as squamous cell carcinoma using immunohistochemical analysis

  Science.gov (United States)

  Kadota, Kyuichi; Nitadori, Jun-ichi; Rekhtman, Natasha; Jones, David R.; Adusumilli, Prasad S.; Travis, William D.

  2015-01-01

  Currently, non-small cell lung carcinomas are primarily classified by light microscopy. However, recent studies have shown that poorly-differentiated tumors are more accurately classified by immunohistochemistry. In this study, we investigated the use of immunohistochemical analysis in reclassifying lung carcinomas that were originally diagnosed as squamous cell carcinoma. Tumor slides and blocks were available for histologic evaluation, and tissue microarrays were constructed from 480 patients with resected lung carcinomas originally diagnosed as squamous cell carcinoma between 1999 and 2009. Immunohistochemistry for p40, p63, thyroid transcription factor-1 (TTF-1; clone SPT24 and 8G7G3/1), Napsin A, Chromogranin A, Synaptophysin, and CD56 were performed. Staining intensity (weak, moderate, or strong) and distribution (focal or diffuse) were also recorded. Of all, 449 (93.5%) patients were confirmed as having squamous cell carcinomas; the cases were mostly diffusely positive for p40 and negative for TTF-1 (8G7G3/1). Twenty cases (4.2%) were reclassified as adenocarcinoma since they were positive for TTF-1 (8G7G3/1 or SPT24) with either no or focal p40 expression, and all of them were poorly-differentiated with squamoid morphology. In addition, 1 case was reclassified as adenosquamous carcinoma, 4 cases as large cell carcinoma, 4 cases as large cell neuroendocrine carcinoma, and 2 cases as small cell carcinoma. In poorly-differentiated non-small cell lung carcinomas, an accurate distinction between squamous cell carcinoma and adenocarcinoma cannot be reliably determined by morphology alone and requires immunohistochemical analysis, even in resected specimens. Our findings suggest that TTF-1 8G7G3/1 may be better suited as the primary antibody in differentiating adenocarcinoma from squamous cell carcinoma. PMID:25871623

 11. MR staging of endometrial carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Innocenti, P.; Agostini, S.; Erroi, C.; Ambrogetti, D.; Cellerini, A.; Nori, J.

  1991-01-01

  Biopsy is the technique of choice for the definitive diagnosis of endometrial carcinoma. Since lymphatic tumor spread has been demonstrated to depend on the degree of myometrial involvement, the definition of the latter with imaging techniques may significantly affect both pfognosis and therapy. We investigated, by means of MR imaging at 0.5 T, 14 patients with endometrial carcinoma, to assess both tumor stage and myometrial involvement. FIGO staging system was employed, and M parameter evaluated (M0= no myometrial involvement; M1involvement confined to the inner third; M2= Involvement confined to the middle third; M3= involvement of the whole myometrium). Another parameter was the characteristic high signal of the tumor on PD and T2W images. The patients were then operated and MR information was correlated with surgical findings. Overall diagnostic accuracy of MR imaging was 85.7% in tumor staging, and 92.2% in defining M parameter. Tumor spread into adnexa and into cervical canal was poorly demonstrated by MR imaging

 12. Staging in local endometrial carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thorvinger, B.; Gudmundsson, T.; Horvath, G.; Forsberg, L.; Holtaas, S.; Lund Univ.

  1989-01-01

  Possible deep (more than an inner third of the uterine wall) myometrial invasion and cervical extension of endometrial carcinoma were evaluated prospectively using magnetic resonance (MR) and transabdominal real-time sonography (US) in 20 and 10 patients, respectively. The data obtained from these examinations were compared with hysterosalpingography (HSG) and clinical modalities including hysteroscopy, sounding and histopathologic findings after surgery. The concordance of outlining cervical extension was between MR and hysteroscopy 85 per cent, and between US and hysteroscopy 50 per cent. Deep myometrial tumor invasion was suggested in 4/10 patients by US and in 6/20 by MR, and was confirmed in all but one in each group at histologic examination of the resected uterus. There were no false negative US or MR examinations. Transabdominal US did not prove accurate in defining local endometrial carcinoma (distinguishing between stages I and II), but it may be used as an additional tool in revealing myometrial invasion. MR, however, seems to refine the delineation of uterine tumor growth. (orig.)

 13. Ultrasonographic finding of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryu, Han Soo; Woo, Seong Ku; Lim, Jae Hoon; Ko, Young Tae; Kim, Ho Kyun; Kim, Soon Yong [Kyung Hee University Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1983-12-15

  With the development of gray scale ultrasonography, detection and evaluation of hepatic parenchymal disease including space occupying lesion are easily performed and frequently used in the world. Thrity five cases of histopathologically proven and ultrasonographically suggested hepatocellular carcinoma are retrospectively studied. The results were as follows; 1. Ultrasonographic findings of hepatocellular carcinoma show hyperechoic pattern in 22 cases (63%), hypoechoic pattern in 2 cases (6%), and mixed pattern in 11 cases (31%). 2. The margin of tumor is ill-defined in 19 cases (54%) and well defined in16 cases (46%). 3. The size of tumor by sonographic measurement was large than 5 cm in diameter in 33 cases (94%). 4. The number of tumor is solitary in 19 cases and multiple in 16 cases. The sites of involved lobe were right lobe in 22 cases (63%), left lobe in 2 cases (6%), and both lobes in 11 cases (31%). 5. Associated sonographic findings were hepatomegaly with focal contour change in 25 cases (71%), splenomegaly in 16 cases (46%), cirrhosis of liver in 15 cases (43%), ascites in 11 cases (31%) and tumoral thrombosis in portal vein in 8 cases (23%). 6. The sex ratio is 6 : 1 male predominence and the age ranges from 32 to 76 years with highest incidence in 5th and 6th decades.

 14. External auditory canal carcinoma treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsuda, Yoichi; Ueda, Yoshihisa; Kurita, Tomoyuki; Nakashima, Tadashi

  2010-01-01

  External auditory canal (EAC) carcinomas are relatively rare conditions lack on established treatment strategy. We analyzed a treatment modalities and outcome in 32 cases of EAC squamous cell carcinoma treated between 1980 and 2008. Subjects-17 men and 15 women ranging from 33 to 92 years old (average: 66) were divided by Arriaga's tumor staging into 12 T1, 5 T2, 6 T3, and 9 T4. Survival was calculated by the Kaplan-Meier method. Disease-specific 5-year survival was 100% for T1, T2, 44% for T3, and 33% for T4. In contrast to 100% 5-year survival for T1+T2 cancer, the 5-year survival for T3+T4 cancer was 37% with high recurrence due to positive surgical margins. The first 22 years of the 29 years surveyed, we performed surgery mainly, and irradiation or chemotherapy was selected for early disease or cases with positive surgical margins as postoperative therapy. During the 22-years, 5-year survival with T3+T4 cancer was 20%. After we started superselective intra-arterial (IA) rapid infusion chemotherapy combined with radiotherapy in 2003, we achieved negative surgical margins for advanced disease, and 5-year survival for T3+T4 cancer rise to 80%. (author)

 15. HPV Carcinomas in Immunocompromised Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicole M. Reusser

  2015-01-01

  Full Text Available Human papillomavirus (HPV infection is the most common sexually transmitted disease worldwide and can result in pre-malignancies or overt malignancies of the skin and mucosal surfaces. HPV-related illnesses are an important personal and public health problem causing physical, mental, sexual and financial detriments. Moreover, this set of malignancies severely affects the immunosuppressed population, particularly HIV-positive patients and organ-transplant recipients. There is growing incidence of HPV-associated anogenital malignancies as well as a decrease in the average age of affected patients, likely related to the rising number of high-risk individuals. Squamous cell carcinoma is the most common type of HPV-related malignancy. Current treatment options for HPV infection and subsequent disease manifestations include imiquimod, retinoids, intralesional bleomycin, and cidofovir; however, primary prevention with HPV vaccination remains the most effective strategy. This review will discuss anogenital lesions in immunocompromised patients, cutaneous warts at nongenital sites, the association of HPV with skin cancer in immunocompromised patients, warts and carcinomas in organ-transplant patients, HIV-positive patients with HPV infections, and the management of cutaneous disease in the immunocompromised patient.

 16. Pulmonary mass with renal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Giraldo Estrada, Horacio

  2003-01-01

  The paper analyzes the case of a 73 year-old patient, masculine sex, obese, with syndrome of obstructive apnoea of the dream, reason why he uses nasal CPAP for 2 at 3 hours in the night for 2 years. It was intervened by renal carcinoma of clear cells at the end of the year 2002. The Rx of thorax preoperative had been informed as normal, but in an abdominal preoperative tomography, the presence of a mass was suggested in the base right lung thorax, reason why Tac is practiced, which demonstrates an irregular nodular image clearly, stuck to the pleura that that suggests unique metastasis of the renal carcinoma. Masses neither mediastinal adenopaties were not evidenced. In the post-operative of their nefrectomy the patient presented dehiscence of the sutures and evisceration, reason why he was re-intervened with primary closing and managed with antibiotics, achieving appropriate scaring. It was programmed for resection of the pulmonary mass. Their evolution and discusses of the case are studied

 17. Treatment Results of Supraglottic Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Charn Il; Kim, Kwang Hyun

  1984-01-01

  From March of 1979 through December of 1982, 84 patients with supraglottic carcinoma were seen and evaluated in the Department of Therapeutic Radiology, Seoul National University Hospital. Of these, 68 patients were treated with a curative intent by employing either radiotherapy alone or a combined approach of radiotherapy plus surgery. Sixteen patients refused to complete the treatment program. Seventy-three per cent of patients had T3 and T4 lesions and 63% of patients had lymph node metastasis at the time of diagnosis. Actuarial recurrence-free survival at 3 year was: Stage I-III 62%, Stage III 54%, Stage IV 18%. For T1-2, T3 and T4 lesions, the actuarial recurrence free survival at 3 years were 50%, 34% and 9% respectively. Of 39 patients with treatment failure, 29 patients (78%) had uncontrol or ultimate recurrence at the primary site while 9 patients having lymph node recurrence, 14 patients(21%) had lymph node recurrence, and 5 patients had distant metastasis. It is suggested that planned combined radiotherapy is indicated for advanced but respectable supraglottic carcinoma

 18. Prostate carcinoma: current diagnostic strategy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schwarzschild, Monica Maria Agata Stiepcich; Ferraz, Maria Lucia Cardoso Gomes; Oliveira, Jose Marcelo Amatuzzi; Andriolo, Adagmar

  2001-01-01

  Prostate cancer is the second cause of cancer death in men in the Western world. Despite progress in the treatment of advanced disease, it is recognized that the only possibility of reduction in prostate cancer death is nearly diagnosis when the disease is localized. In the present study our aim was to review the current strategy for diagnosis of prostate carcinoma. Prostate-specific antigen (PSA) is a valuable tumor marker and has demonstrated effectiveness in detecting prostate carcinoma, monitoring therapeutic efficacy, and disclosing disease recurrence. However, alternative methods are been proposed just as the free to total PSA ratio, PSA density, PSA velocity, which could improve the diagnostic sensibility and the specificity. Image diagnostic methods include transrectal ultra sound, computerized tomography, magnetic resonance image, and bone cintigraphy. The ultra sound is the best approach to guide the prostate biopsy and, together with the magnetic resonance is still useful for loco regional graduation. Computerized tomography as magnetic resonance image can be used for identification of linfonodal involvement. Bone cintigraphy is the best method for the identification of metastatic disease. (author)

 19. Ampullary carcinoma with cutaneous metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I-Ting Liu

  2016-06-01

  Full Text Available Carcinoma of the ampulla of Vater is a rare gastrointestinal tumor. Additionally, cutaneous metastasis from such an internal malignancy is also uncommon. We reported the case of a 55-year-old man afflicted with ampullary carcinoma with cutaneous metastasis. The patient did not undergo the standard Whipple procedure but received chemotherapy due to apparent left neck lymph node metastasis noted by initial PET/CT imaging. The skin metastasis presented as a left neck infiltrating purpuric lesion, which was confirmed by skin biopsy approximately one year after the patient's disease was first diagnosed. Thereafter, the patient received further chemotherapy pursuant to his course of medical management. Skin metastasis usually represents a poor patient prognosis. In these cases, treatment of cutaneous metastasis typically includes systemic chemotherapy and local management such as radiation therapy or tumor excision. And when choosing a chemotherapy regimen for the ampullary cancer, the histological subtypes (intestinal or pancreatobiliary should be comprehensively considered. In our review of the literature, the intestinal type seems to have less distant lymph node metastasis, advanced local invasion, as well as recurrence than pancreatobiliary type of ampullary cancer.

 20. Identification of Prognostic Biomarkers for Progression of Invasive Squamous Cell Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2017-10-09

  Carcinoma, Squamous Cell; Carcinoma, Squamous; Squamous Cell Carcinoma; Lung Neoplasms; Cancer of Lung; Cancer of the Lung; Lung Cancer; Neoplasms, Lung; Neoplasms, Pulmonary; Pulmonary Cancer; Pulmonary Neoplasms

 1. Breast carcinomas: why are they missed?

  Science.gov (United States)

  Muttarak, M; Pojchamarnwiputh, S; Chaiwun, B

  2006-10-01

  Mammography has proven to be an effective modality for the detection of early breast carcinoma. However, 4-34 percent of breast cancers may be missed at mammography. Delayed diagnosis of breast carcinoma results in an unfavourable prognosis. The objective of this study was to determine the causes and characteristics of breast carcinomas missed by mammography at our institution, with the aim of reducing the rate of missed carcinoma. We reviewed the reports of 13,191 mammograms performed over a five-year period. Breast Imaging Reporting and Data Systems (BI-RADS) were used for the mammographical assessment, and reports were cross-referenced with the histological diagnosis of breast carcinoma. Causes of missed carcinomas were classified. Of 344 patients who had breast carcinoma and had mammograms done prior to surgery, 18 (5.2 percent) failed to be diagnosed by mammography. Of these, five were caused by dense breast parenchyma obscuring the lesions, 11 were due to perception and interpretation errors, and one each from unusual lesion characteristics and poor positioning. Several factors, including dense breast parenchyma obscuring a lesion, perception error, interpretation error, unusual lesion characteristics, and poor technique or positioning, are possible causes of missed breast cancers.

 2. Resected Pleomorphic Carcinoma of the Gallbladder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masanari Shimada

  2012-12-01

  Full Text Available Pleomorphic carcinoma is a rare lesion and the literature contains few reports of pleomorphic carcinoma of the gallbladder. The present study reports a rare case of primary pleomorphic carcinoma of the gallbladder for which we were able to perform curative surgery. A 77-year-old woman with dementia developed nausea and anorexia, and computed tomography demonstrated irregular thickening of the gallbladder wall. Drip infusion cholangiography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography revealed no stenosis of the common and intrahepatic bile ducts. We suspected carcinoma of the gallbladder without lymph node metastasis and invasion to the common bile duct. We guessed it to be resectable and performed open laparotomy. At operation, the fundus of the gallbladder was adherent to the transverse colon, but no lymph node and distant metastases were detected. Therefore, we performed curative cholecystectomy with partial colectomy. Histopathology and immunostaining showed coexistence of an adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and sarcomatous tumor of spindle-shaped cell, as well as transition zones between these tumors. We diagnosed stage I pleomorphic carcinoma of the gallbladder. No recurrence has been observed for one and a half years. The biological behavior of pleomorphic carcinoma of the gallbladder remains unknown. It will be necessary to accumulate more case reports of this tumor in order to define diagnostic criteria.

 3. Incidence of ascariasis in gastric carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jong Woo; Rhee, Hak Song; Bahk, Yong Whee [St Mary' s Hospital Catholic Medical College, Seoul (Korea, Republic of)

  1972-09-15

  Prompted by the finding that the radiological incidence of small bowel ascariasis in the patient with gastric carcinoma was unexpectedly lower than the incidence in the normal population, a clinical study was performed to investigate possible relationship between gastric carcinoma and intestinal ascariasis. As a preliminary survey, we reviewed the radiological incidence of ascariasis in a total of 2,446 cases of upper GI series performed at the Department of Radiology, St Mary's Hospital Catholic Medical College. These included 1,573 normal subjects, 146 gastric carcinoma patients, 100 benign gastric ulcer and 249 duodenal ulcer patients and 378 other upper GI diseases. Following the preliminary study, a more accurate parasitologic study was conducted in another 578 normal subjects and 51 gastric carcinoma patients. The radiological incidences of ascaiasis in normal subjects and gastric carcinoma patients were 15.1% and 28.1%, respectively. The incidence of overall helminthiasis including ascaris lumbricoides, trichocephalus trichiurus and trichostrongyloides orientalis in normal subjects of the present series was 73.5%. This figure is virtually the same with 69.1% of the general population incidence reported by Kim, et al. (1971), but the incidence in gastric carcinoma patients was 94.1%. The high incidence pattern of overall helminthiasis in gastric carcinoma patients is, however, reversed as for as ascariasis is concerned. Thus, the incidence of ascariasis of gastric carcinoma patients was much lower than that of normal subjects (9.8% vs 19.4%). From the present observation, it is postulated that there can be some possible antagonistic relationship between evolution of gastric carcinoma and small bowel infestation of ascaris lumbricoides.

 4. Incidence of ascariasis in gastric carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Jong Woo; Rhee, Hak Song; Bahk, Yong Whee

  1972-01-01

  Prompted by the finding that the radiological incidence of small bowel ascariasis in the patient with gastric carcinoma was unexpectedly lower than the incidence in the normal population, a clinical study was performed to investigate possible relationship between gastric carcinoma and intestinal ascariasis. As a preliminary survey, we reviewed the radiological incidence of ascariasis in a total of 2,446 cases of upper GI series performed at the Department of Radiology, St Mary's Hospital Catholic Medical College. These included 1,573 normal subjects, 146 gastric carcinoma patients, 100 benign gastric ulcer and 249 duodenal ulcer patients and 378 other upper GI diseases. Following the preliminary study, a more accurate parasitologic study was conducted in another 578 normal subjects and 51 gastric carcinoma patients. The radiological incidences of ascaiasis in normal subjects and gastric carcinoma patients were 15.1% and 28.1%, respectively. The incidence of overall helminthiasis including ascaris lumbricoides, trichocephalus trichiurus and trichostrongyloides orientalis in normal subjects of the present series was 73.5%. This figure is virtually the same with 69.1% of the general population incidence reported by Kim, et al. (1971), but the incidence in gastric carcinoma patients was 94.1%. The high incidence pattern of overall helminthiasis in gastric carcinoma patients is, however, reversed as for as ascariasis is concerned. Thus, the incidence of ascariasis of gastric carcinoma patients was much lower than that of normal subjects (9.8% vs 19.4%). From the present observation, it is postulated that there can be some possible antagonistic relationship between evolution of gastric carcinoma and small bowel infestation of ascaris lumbricoides

 5. Basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and melanoma of the head and face.

  Science.gov (United States)

  Feller, L; Khammissa, R A G; Kramer, B; Altini, M; Lemmer, J

  2016-02-05

  Ultraviolet light (UV) is an important risk factor for cutaneous basal cell carcinoma, cutaneous squamous cell carcinoma and cutaneous melanoma of the skin. These cancers most commonly affect persons with fair skin and blue eyes who sunburn rather than suntan. However, each of these cancers appears to be associated with a different pattern of UV exposure and to be mediated by different intracellular molecular pathways.Some melanocortin 1 receptor (MC1R) gene variants play a direct role in the pathogenesis of cutaneous basal cell carcinoma, cutaneous squamous cell carcinoma and cutaneous melanoma apart from their role in determining a cancer-prone pigmentory phenotype (fair skin, red hair, blue eyes) through their interactions with other genes regulating immuno-inflammatory responses, DNA repair or apoptosis.In this short review we focus on the aetiological role of UV in cutaneous basal cell carcinoma, cutaneous squamous cell carcinoma and cutaneous melanoma of the skin, and on some associated biopathological events.

 6. Neglected Giant Scalp Basal Cell Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Kristine Larsen, MD

  2014-03-01

  Full Text Available Summary: Rarely, basal cell carcinoma grows to a giant size, invading the underlying deep tissue and complicating the treatment and reconstruction modalities. A giant basal cell carcinoma on the scalp is in some cases treated with a combination of surgery and radiation therapy, resulting in local control, a satisfactory long-term cosmetic and functional result. We present a case with a neglected basal cell scalp carcinoma, treated with wide excision and postoperative radiotherapy, reconstructed with a free latissimus dorsi flap. The cosmetic result is acceptable and there is no sign of recurrence 1 year postoperatively.

 7. Classification, staging and radiotherapy of bronchial carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Noordijk, E.M.

  1983-01-01

  This thesis reports a study performed to evaluate the stage classification of bronchial carcinoma published by Thomas in 1963. The study was done in the radiotherapy department of a teaching hospital, and had three parts: a comparative analysis of the classifications and stage divisions described in the literature on bronchial carcinoma; an evaluation of the theoretical basis of the classification system introduced by Thomas as well as of the practical applicability of the division into stages, with respect to the assessment of the prognosis and the choice of therapy; and an analysis of various aspects of irradiation as well as of a number of prognostic factors in bronchial carcinoma. (Auth.)

 8. Otologic disorders following radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wakisaka, Hiroyuki; Hyodo, Masamitsu; Motoyoshi, Kazumi; Yamada, Hiroyuki

  2007-01-01

  Radiotherapy is widely accepted as the first choice for nasopharyngeal carcinoma. Delayed otitis of both external and middle ears is sometimes seen as a complication after radiotherapy for head and neck cancer, especially for nasopharyngeal carcinoma. They are usually hard to manage and some produces cochlear damages, finally resulting in a sensorineural hearing loss. However, these otologic disorders are tends to be overlooked, because physicians pay less attention to them than the concerning for cancer recurrence. Therefore, studies on the otologic disorders following radiotherapy are lacking. In this study, we analyzed 24 nasopharyngeal carcinoma cases retrospectively to clarify the incidence of otologic disorders induced by radiotherapy. (author)

 9. Cerrobend shielding stents for buccal carcinoma patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karma Yangchen

  2016-01-01

  Full Text Available Buccal carcinoma is one of the most common oral malignant neoplasms, especially in the South Asian region. Radiotherapy, which plays a significant role in the treatment of this carcinoma, has severe adverse effects. Different types of prosthesis may be constructed to protect healthy tissues from the adverse effects of treatment and concentrate radiation in the region of the tumor mass. However, the technique for fabrication of shielding stent with Lipowitz's alloy (cerrobend/Wood's alloy has not been well documented. This article describes detailed technique for fabrication of such a stent for unilateral buccal carcinoma patients to spare the unaffected oral cavity from potential harmful effects associated with radiotherapy.

 10. Metaplastic carcinoma. Breast. Relapse. Chemotherapy and Radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marquez, A.; Terrasa, J.; Garcia, J.M.; Rifa, J.

  1996-01-01

  Metaplastic carcinoma of the breast is a rare tumor. The appearance of unexpected mesenchymal elements within the epithelial tumors is the squamous metaplasia. These tumors have a different clinical behaviour that classical breast carcinoma. We present a case of metaplastic mammary carcinoma with multiple relapses treated with a combination of chemotherapy and radiotherapy. The use of chemotherapy after local treatment has enhanced the relapse-free survival. The combined treatment modality seems to produce some benefit in the management of the local relapses of this neoplasms

 11. Evolution and pathology of colorectal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hermanek, P.

  1986-01-01

  Numerous clinical, epidemiological, histological and experimental observations favour the adenoma-carcinoma sequence. Metastases occur only after invasion of the submucosa. The elevated rate of synchronous lesions (carcinomas and adenomas) is emphasized. In the rule, lymphatic spread precedes distant metastasis. Typing and grading should be performed according to the rules of WHO. The present UICC staging system will be replaced by a new 4th edition 1987. Early carcinoma (limited to the submucosa) has an excellent prognosis and may be treated by limited procedures (polypectomy, local excision) in the most cases. The modern concept of histology- and stage-adapted cancer therapy requires the pre-, intra- and postoperative cooperation with the pathologist. (Author)

 12. Carcinoma basocelular em localizações incomuns Basal cell carcinoma in unusual locations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ane Beatriz Mautari Niwa

  2006-10-01

  Full Text Available Os autores apresentam cinco pacientes que desenvolveram carcinomas basocelulares em locais incomuns de ocorrência desse tumor. O objetivo é relatar a raridade topográfica da neoplasia cutânea e discutir o conceito de localização incomum para o carcinoma basocelular.The authors present five patients who develop basal cell carcinomas in sites this tumor rarely occurs. The aim is to report the rare location of this frequent cutaneous malignancy and to briefly discuss the concept of unusual location of basal cell carcinoma.

 13. Does multifocal papillary micro-carcinoma require radioiodine ablation?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Punda, A.; Markovic, V.; Eterovic, D.

  2015-01-01

  Full text of publication follows. Background: the thyroid carcinomas smaller than 1 cm (micro-carcinomas) comprise a significant fraction of papillary carcinomas. Excluding clinical micro-carcinomas, which present as metastatic disease, the micro-carcinomas diagnosed by ultrasound/FNAC or incidentally have very good prognosis. However, whether or not these papillary micro-carcinomas require post-surgical radioiodine ablation remains a matter of debate. Hypothesis: multi-focality is present in majority of clinical papillary micro-carcinomas and this characteristic can be used to identify the subset of non-clinical micro-carcinomas with greater malignant potential. Methods: the data on types of differentiated thyroid carcinomas diagnosed in the period 2008-2011 in the University Hospital Split were collected. Results: there were 359 patients with thyroid carcinoma, 329 (92%) of which had papillary carcinoma. About 61% (202/329) of papillary carcinomas were micro-carcinomas; most of them were diagnosed by ultrasound/FNAC (134/202= 66%), the rest were incidentalomas (48/202=24%) and clinical micro carcinomas (20/202=10%). Sixty percent (12/20) of patients with clinical micro-carcinoma and 23 patients with non-clinical micro-carcinoma (23/182=13%) had multifocal disease. Conclusion: multifocal disease is a frequent characteristic of clinical papillary thyroid micro-carcinomas, suggesting that multi-focality presents an early stage of non-clinical micro-carcinomas with more aggressive behaviour. Thus multifocal, but not uni-focal papillary micro-carcinomas may require radioiodine ablation. (authors)

 14. Percutaneous cryoablation for hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyoung Doo Song

  2016-12-01

  Full Text Available Local ablation therapy is considered as a conventional treatment option for patients with early stage hepatocellular carcinoma (HCC. Although radiofrequency (RF ablation is widely used for HCC, the use of cryoablation has been increasing as newer and safer cryoablation systems have developed. The thermodynamic mechanism of freezing and thawing used in cryoablation is the Joule-Thomson effect. Cryoablation destroys tissue via direct tissue destruction and vascular-related injury. A few recent comparative studies have shown that percutaneous cryoablation for HCCs is comparable to percutaneous RF ablation in terms of long term therapeutic outcomes and complications. Cryoablation has several advantages over RF ablation such as well visualization of iceball, no causation of severe pain, and lack of severe damage to great vessels and gallbladder. It is important to know the advantages and disadvantages of cryoablation compared with RF ablation for improvement of therapeutic efficacy and safety.

 15. Medical treatment of hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Granito, Alessandro; Bolondi, Luigi

  2009-12-16

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common neoplasm and the third leading cause of cancer-related deaths worldwide. Cirrhosis, most often due to viral hepatitis, is the predominant risk factors for HCC and geographical differences in both risk factors and incidence are largely due to epidemiological variations in hepatitis B and C infection. Hepatic function is a relevant parameter in selecting therapy in HCC. The current clinical classification of HCC split patients into 5 stages, with a specific treatment schedule for any stage. As patients with early stages can receive curative treatments, such as surgical resection, liver transplantation or local ablation, surveillance program in high-risk populations has become mandatory. Sorafenib, a multikinase inhibitor, has recently shown survival benefits in patients at advanced stage of disease. Hopefully, new molecular targeted therapies and their combination with sorafenib or interventional and surgical procedures, should expand the therapeutic armamentarium against HCC.

 16. Medullary carcinoma of the thyroid

  International Nuclear Information System (INIS)

  Samuel, A.M.; Pradhan, S.A.; D'Cruz, A.; Shah, D.H.

  1999-01-01

  Medullary thyroid carcinoma is a biologically distinct form of thyroid cancer and accounts for 5-10% of all thyroid neoplasms. Twenty percent of MTC can occur in a familial setting either by itself or as part of the multiple endocrine neoplasm syndromes. A disciplined approach is necessary in the work-up of these patients to rule out coexistent endocrine tumors (pheochromocytomas and parathyroid). Cacitonin is a sensitive tumor marker secreted by MTC that is of prognostic value and important in the follow-up of patients. Surgery is the mainstay of treatment with a total thyroidectomy and centre compartment clearance being the minimum for patients without cervical adenopathy. Radiotherapy has a limited role and is only indicated as a palliative measure in patients with advanced/metastatic disease not amenable to surgery

 17. [Radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma].

  Science.gov (United States)

  Widmann, Gerlig; Schullian, Peter; Bale, Reto

  2013-03-01

  Percutaneous radiofrequency ablation (RFA) is well established in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC). Due to its curative potential, it is the method of choice for non resectable BCLC (Barcelona Liver Clinic) 0 and A. RFA challenges surgical resection for small HCC and is the method of choice in bridging for transplantation and recurrence after resection or transplantation. The technical feasibility of RFA depends on the size and location of the HCC and the availability of ablation techniques (one needle techniques, multi-needle techniques). More recently, stereotactic multi-needle techniques with 3D trajectory planning and guided needle placement substantially improve the spectrum of treatable lesions including large volume tumors. Treatment success depends on the realization of ablations with large intentional margins of tumor free tissue (A0 ablation in analogy to R0 resection), which has to be documented by fusion of post- with pre-ablation images, and confirmed during follow-up imaging.

 18. Carcinoma of the thoracic esophagus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Herskovic, A.M.; Leichman, L.; Lattin, P.B.

  1987-01-01

  The authors analyzed all cases of thoracic esophagel carcinoma seen from 1980 to 1984 inclusive, plus an additional 22 cases from a pilot study at Wayne State University. Most patients received preoperative combination radiation and chemotherapy. Eighty-nine patients completed treatment (5-fluorouracil, cisplatin, and radiation therapy) as in both the RTOG and SWOG national studies. Of these 89, 39 refused or were not offered planned surgery. Four patients are still alive and well. Fifty patients underwent esophagectomy; 12 patients were free of tumor at esophagectomy, and four of these are alive and well. One patient with a tumor in the resected esophagus alone is still alive. Twenty-two patients were enrolled in the pilot study in which surgery was reserved for salvage, the initial radiation volume was increased, the tumor dose was increased to 5,000 rad give continuously, and chemotherapy was increased to four courses

 19. Angiographic findings of hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Han, Man Chung; Cho, Byung Jae; Huh, Seung Jae; Bae, Sang Hoon; Kim, Ung Jin; Kim, Chung Yong; Kim, Noe Kyeong [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1985-12-15

  From March 1977 to July 1979, 69 cases of angiograms of hepatocellular carcinoma were observed in Seoul National University Hospital. The findings of selective celiac and/or hepatic arteriography in total 69 cases of confirmed hepatocellular carcinoma, with clinical and laboratory findings, were analyzed. The summarized results are as follows; 1. Among 69 cases od hepatoma, 62 were male and 7 were female with sex ratio of 8.9 : 1. Peak incidence is 5th to 7th decades (72.5%). Epigastric pain, indigestion, and palpable mass in right upper quadrant were common symptoms and sign. Laboratory findings showed elevated serum alkaline phosphatase more than 5 Bodansky unit in 75.4%. Alpha-feto protein was positive in 65.2% of all the patients. 2 All 69 cases were classified into 31 cases of massive type, 22 cases of diffuse type, and 16 cases of nodular type, in accordance with angiographic gross anatomy. The frequency of angiographic findings were hypervascularities and tumor vessels (100%), tumor stainings (98.5%), arteriovenous shunt (71.0%), displacement of intrahepatic arteries (66.7%), vascular lakes and channel (59.4%). Encasement of hepatic artery and portal vein regurgitation was respectively 4 cases. Tumor mass in portal vein were 6 cases and tumor mass in hepatic vein was 1 case. 3. Intraarterial infusion of 5-FU was performed in 15 hepatoma patients, and the results were that angiographic improvement was demonstrated in 3 cases, no improvement in 8 cases, and incomplete infusion in 4 cases. 4. The selective celiac and/or hepatic angiograms are excellent diagnostic tools as well as therapeutic management for intraarterial infusion of anticancerous drugs.

 20. Angiographic findings of hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Man Chung; Cho, Byung Jae; Huh, Seung Jae; Bae, Sang Hoon; Kim, Ung Jin; Kim, Chung Yong; Kim, Noe Kyeong

  1985-01-01

  From March 1977 to July 1979, 69 cases of angiograms of hepatocellular carcinoma were observed in Seoul National University Hospital. The findings of selective celiac and/or hepatic arteriography in total 69 cases of confirmed hepatocellular carcinoma, with clinical and laboratory findings, were analyzed. The summarized results are as follows; 1. Among 69 cases od hepatoma, 62 were male and 7 were female with sex ratio of 8.9 : 1. Peak incidence is 5th to 7th decades (72.5%). Epigastric pain, indigestion, and palpable mass in right upper quadrant were common symptoms and sign. Laboratory findings showed elevated serum alkaline phosphatase more than 5 Bodansky unit in 75.4%. Alpha-feto protein was positive in 65.2% of all the patients. 2 All 69 cases were classified into 31 cases of massive type, 22 cases of diffuse type, and 16 cases of nodular type, in accordance with angiographic gross anatomy. The frequency of angiographic findings were hypervascularities and tumor vessels (100%), tumor stainings (98.5%), arteriovenous shunt (71.0%), displacement of intrahepatic arteries (66.7%), vascular lakes and channel (59.4%). Encasement of hepatic artery and portal vein regurgitation was respectively 4 cases. Tumor mass in portal vein were 6 cases and tumor mass in hepatic vein was 1 case. 3. Intraarterial infusion of 5-FU was performed in 15 hepatoma patients, and the results were that angiographic improvement was demonstrated in 3 cases, no improvement in 8 cases, and incomplete infusion in 4 cases. 4. The selective celiac and/or hepatic angiograms are excellent diagnostic tools as well as therapeutic management for intraarterial infusion of anticancerous drugs.

 1. Treatment Options by Stage (Merkel Cell Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment options ... common for Merkel cell carcinoma to recur. Treatment Option Overview Key Points There are different types of ...

 2. Treatment Option Overview (Merkel Cell Carcinoma)

  Science.gov (United States)

  ... factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment options ... common for Merkel cell carcinoma to recur. Treatment Option Overview Key Points There are different types of ...

 3. Graves' disease and Thyroid anaplasic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guerrero E, Helena; Quintero A, Flor Maria; Carmona C, Antonio

  1992-01-01

  A case of a 34 year-old patient is presented, who was diagnosed with Graves' disease and developed a thyroid anaplastic carcinoma from a clinically detected nodular mass. The incidence of thyroid cancer associated with Graves' disease is revisited

 4. Salivary duct carcinoma: a Danish national study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breinholt, Helle; Elhakim, Mohammad Talal; Godballe, Christian

  2016-01-01

  BACKGROUND: To present the first national series of salivary duct carcinoma patients, including survival rates and an analysis of prognostic factors. METHODS: By merging three Danish nationwide registries that encompass an entire population, 34 patients diagnosed with salivary duct carcinoma from......-rank test. RESULTS: Salivary duct carcinoma showed an incidence of 0.04/100.000 inhabitants/year. Distant recurrence was seen in 52% of patients. Five-year overall survival, disease-specific survival and recurrence-free survival were 32%, 42% and 35%, respectively. Univariate analyses suggested that overall...... carcinoma incidence averages to two episodes per year in the entire Kingdom of Denmark. With half of patients in this study experiencing distant recurrences and only a third surviving at 5 years, prognosis is dismal. Advanced overall stage, vascular invasion and involved resection margins all seem...

 5. Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome (Gorlin Syndrome).

  Science.gov (United States)

  Bresler, Scott C; Padwa, Bonnie L; Granter, Scott R

  2016-06-01

  Nevoid basal cell carcinoma syndrome, or basal cell nevus syndrome (Gorlin syndrome), is a rare autosomal dominantly inherited disorder that is characterized by development of basal cell carcinomas from a young age. Other distinguishing clinical features are seen in a majority of patients, and include keratocystic odontogenic tumors (formerly odontogenic keratocysts) as well as dyskeratotic palmar and plantar pitting. A range of skeletal and other developmental abnormalities are also often seen. The disorder is caused by defects in hedgehog signaling which result in constitutive pathway activity and tumor cell proliferation. As sporadic basal cell carcinomas also commonly harbor hedgehog pathway aberrations, therapeutic agents targeting key signaling constituents have been developed and tested against advanced sporadically occurring tumors or syndromic disease, leading in 2013 to FDA approval of the first hedgehog pathway-targeted small molecule, vismodegib. The elucidation of the molecular pathogenesis of nevoid basal cell carcinoma syndrome has resulted in further understanding of the most common human malignancy.

 6. Use of imaging in assessing lung carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Webb, W.R.

  1995-01-01

  Staging of bronchogenic carcinoma, invasive primary tumors, tracheal or carinal involvement, chest wall invasion, mediastinal invasion, malignant pleural effusion, lymph node metastases, mediastinal nodes, hilar masses briefly discussed (47 refs.)

 7. Synchronous Parathyroid Adenoma and Papillary Thyroid Carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  endocrine neoplasia (MEN) type 1 or IIa.[2] Coexistence ... are affected more frequently than men, especially after ... associated wıth thyroid cancer (i.e., family history, prior ... thyroid carcinoma in recent years in Greece: The majority are.

 8. Proteomic analysis of human oral verrucous carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  Jane

  2011-10-05

  Oct 5, 2011 ... This study is about proteomic analysis of oral verrucous carcinoma (OVC). The total proteins ..... receptor protein (recoverin) through autoimmunity ..... chromosome 8q21.1 and overexpressed in human prostate cancer. Cancer ...

 9. Pulmonary carcinoma. Diagnosis and bronchoscopy treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caballero Duran, Hugo

  1998-01-01

  The paper makes reference to the pulmonary carcinoma in USA, it relates the detection resources like the x-ray, tomography and magnetic resonance, laser, Brachytherapy, fluorescence, cryotherapy between other techniques and topics

 10. Gingival squamous cell carcinoma: A diagnostic impediment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rekha Rani Koduganti

  2012-01-01

  Full Text Available Oral squamous cell carcinomas represent 3% of cancers in men and 2% of cancers in women. More than 90% of oral cancer occurs in people older than 45 years Lesions of gingiva account for approximately 10% of the oral squamous cell carcinomas and may present clinically as an area of ulceration, exophytic mass, or red/white speckled patches. The proximity to the underlying periosteum may invite early bone invasion. Carcinoma of gingiva constitutes an extremely important group of neoplasms as the lesion frequently mimics the reactive and inflammatory conditions affecting the periodontium, delaying the diagnosis and making the prognosis of the patient poorer. A rare case of gingival squamous cell carcinoma has been reported here, in a 40 Year old male patient. Careful recording of the case history and results of clinical examination, radiographic, and laboratory investigations, along with a critical review of similar conditions led to the diagnosis, and treatment was initiated.

 11. Oral verrucous carcinoma. Treatment with radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nair, M.K.; Sankaranarayanan, R.; Padmanabhan, T.K.; Madhu, C.S.

  1988-01-01

  Fifty-two cases of oral verrucous carcinoma treated with radiotherapy at the Regional Cancer Centre, Trivandrum, Kerala, India in 1982 were evaluated to determine the distribution within the oral cavity, clinical extent, and effectiveness of radiotherapy in controlling the disease. The most common site was the buccal mucosa. Fifty percent of the patients had clinically negative regional lymph nodes and 33% were in earlier stages (T1, T2, N0, and M0). The overall 3-year no evidence of disease (NED) survival rate was 44%. The 3-year NED survival rate with radium implant was 86%. We cannot comment on anaplastic transformation after radiotherapy because our treatment failures have not been subjected for biopsy concerning this matter. Because the results are comparable with those of well-differentiated squamous cell carcinoma, we think that the treatment policies advocated for oral squamous cell carcinoma are also applicable to oral verrucous carcinoma

 12. Use of imaging in assessing lung carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Webb, W R [California Univ., San Francisco, CA (United States). Dept. of Radiology

  1996-12-31

  Staging of bronchogenic carcinoma, invasive primary tumors, tracheal or carinal involvement, chest wall invasion, mediastinal invasion, malignant pleural effusion, lymph node metastases, mediastinal nodes, hilar masses briefly discussed (47 refs.).

 13. Prostate carcinomas; Cancer de la prostate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toledano, A.; Chauveinc, L.; Flam, T.; Thiounn, N.; Solignac, S.; Timbert, M.; Rosenwald, J.C.; Cosset, J.M.; Ammor, A.; Bonnetain, F.; Brenier, J.P.; Maingon, P.; Peignaux, K.; Truc, G.; Bosset, M.; Crevoisier, R. de; Tucker, S.; Dong, L.; Cheung, R.; Kuban, D.; Azria, D.; Llacer Moscardo, C.; Ailleres, N.; Allaw, A.; Serre, A.; Fenoglietto, P.; Hay, M.H.; Thezenas, S.; Dubois, J.B.; Pommier, P.; Perol, D.; Lagrange, J.L.; Richaud, P.; Brune, D.; Le Prise, E.; Azria, D.; Beckendorf, V.; Chabaud, S.; Carrie, C.; Bosset, M.; Bosset, J.F.; Maingon, P.; Ammor, A.; Crehangen, G.; Truc, G.; Peignaux, K.; Bonnetain, F.; Keros, L.; Bernier, V.; Aletti, P.; Wolf, D.; Marchesia, V.; Noel, A.; Artignan, X.; Fourneret, P.; Bacconier, M.; Shestaeva, O.; Pasquier, D.; Descotes, J.L.; Balosso, J.; Bolla, M.; Burette, R.; Corbusier, A.; Germeau, F.; Crevoisier, R. de; Dong, L.; Bonnen, M.; Cheung, R.; Tucker, S.; Kuban, D.; Crevoisier, R. de; Melancon, A.; Kuban, D.; Cheung, R.; Dong, L.; Peignaux, K.; Brenier, J.P.; Truc, G.; Bosset, M.; Ammor, A.; Barillot, I.; Maingon, P.; Molines, J.C.; Berland, E.; Cornulier, J. de; Coulet-Parpillon, A.; Cohard, C.; Picone, M.; Fourneret, P.; Artignan, X.; Daanen, V.; Gastaldo, J.; Bolla, M.; Collomb, D.; Dusserre, A.; Descotes, J.L.; Troccaz, J.; Giraud, J.Y.; Quero, L.; Hennequin, C.; Ravery, V.; Desgrandschamps, F.; Maylin, C.; Boccon-Gibod, L.; Salem, N.; Bladou, F.; Gravis, G.; Tallet, A.; Simonian, M.; Serment, G.; Salem, N.; Bladou, F.; Gravis, G.; Simonian, M.; Rosello, R.; Serment, G

  2005-11-15

  Some short communications on the prostate carcinoma are given here. The impact of pelvic irradiation, conformation with intensity modulation, association of radiotherapy and chemotherapy reduction of side effects, imaging, doses escalation are such subjects studied and reported. (N.C.)

 14. Metastatic giant basal cell carcinoma: a case report.

  Science.gov (United States)

  Bellahammou, Khadija; Lakhdissi, Asmaa; Akkar, Othman; Rais, Fadoua; Naoual, Benhmidou; Elghissassi, Ibrahim; M'rabti, Hind; Errihani, Hassan

  2016-01-01

  Basal cell carcinoma is the most common skin cancer, characterised by a slow growing behavior, metastasis are extremely rare, and it occurs in less than 0, 1% of all cases. Giant basal cell carcinoma is a rare form of basal cell carcinoma, more aggressive and defined as a tumor measuring more than 5 cm at its largest diameter. Only 1% of all basal cell carcinoma develops to a giant basal cell carcinoma, resulting of patient's negligence. Giant basal cell carcinoma is associated with higher potential of metastasis and even death, compared to ordinary basal cell carcinoma. We report a case of giant basal cell carcinoma metastaticin lung occurring in a 79 years old male patient, with a fatal evolution after one course of systemic chemotherapy. Giant basal cell carcinoma is a very rare entity, early detection of these tumors could prevent metastasis occurrence and improve the prognosis of this malignancy.

 15. Radiotherapy for unresectable endocrine pancreatic carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tennvall, J.; Ljungberg, O.; Ahren, B.; Gustavsson, A.; Nillson, L.O.

  1992-01-01

  Surgery, when possible, is the treatment of choice for the uncommon endocrine tumours of pancreas. Unresectable cases are usually treated with cytostatic drugs or α-interferon. We describe a patient with unresectable, locally advanced endocrine pancreatic carcinoma (measuring 5 x 5 x 6 cm) that was totally cured by external radiation therapy only (40 Gy). This case together with four cases in the literature indicate that external radiation therapy should be considered in locally unresectable endocrine pancreatic carcinomas. (author)

 16. Endometrioid carcinoma of the upper urinary tract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kulkarni Jagdeesh

  2010-01-01

  Full Text Available Herein, we report a second case of endometrioid carcinoma of the upper urinary tract presenting 17 years after hysterectomy for high grade adenocarcinoma of ovary. A 51-year-old nullipara presented to us with a complaint of hematuria. After complete work up, she underwent right radical nephro-ureterectomy with bladder cuff excision. The histology showed endometrioid carcinoma of upper urinary tract without any evidence of endometriosis.

 17. Verrucous carcinoma of the middle ear.

  Science.gov (United States)

  Woodson, G E; Jurco, S; Alford, B R; McGavran, M H

  1981-01-01

  A case of a highly destructive, cytologically nondysplastic squamous epithelial lesion of the middle ear is presented. The cranial nerve involvement and bone destruction are more extensive than has been seen in cholesteatoma. Cultures are negative for Pseudomonas, and the patient does not have the reported diathesis for malignant otitis externa. The gross and microscopic features are those of verrucous carcinoma. To our knowledge, the middle ear has not been previously reported as a site of involvement by verrucous carcinoma.

 18. Eyelid Squamous Cell Carcinoma in a Dog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chang-hyun Song1§, Sae-kwang Ku2§, Hwan-soo Jang3, Eun-young Kye, Sung-ho Yun, Kwang-ho Jang and Young-sam Kwon*

  2012-06-01

  Full Text Available A 10-year-old, female, Yorkshire Terrier was presented with a left lower eyelid mass. No other abnormality was detected on affected eye in a general eye examination. The mass was surgically removed and histologically diagnosed as a squamous cell carcinoma. The advancement flap used in this case may be an appropriate therapeutic choice for eyelid squamous cell carcinoma in dogs.

 19. Value of radiotherapy of gastric carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Duehmke, E.

  1985-01-01

  Radiotherapy of gastric carcinoma, in contrast to malignant lymphoma, is not commonly in use, until today. Provided that there is a close cooperation between surgeons and radiooncologists, radiotherapy with sufficient, tolerable doses should be considered in any case of complete resection in order to improve the control of subclinical disease as well as cure from cancer. But also in non-resectable carcinoma of the stomach suitable radiotherapeutic approaches may give helpful palliation. (orig.) [de

 20. Laparoscopic colectomy for transverse colon carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Zmora, O; Bar-Dayan, A; Khaikin, M; Lebeydev, A; Shabtai, M; Ayalon, A; Rosin, D

  2010-03-01

  Laparoscopic resection of transverse colon carcinoma is technically demanding and was excluded from most of the large trials of laparoscopic colectomy. The aim of this study was to assess the safety, feasibility, and outcome of laparoscopic resection of carcinoma of the transverse colon. A retrospective review was performed to identify patients who underwent laparoscopic resection of transverse colon carcinoma. These patients were compared to patients who had laparoscopic resection for right and sigmoid colon carcinoma. In addition, they were compared to a historical series of patients who underwent open resection for transverse colon cancer. A total of 22 patients underwent laparoscopic resection for transverse colon carcinoma. Sixty-eight patients operated for right colon cancer and 64 operated for sigmoid colon cancer served as comparison groups. Twenty-four patients were identified for the historical open group. Intraoperative complications occurred in 4.5% of patients with transverse colon cancer compared to 5.9% (P = 1.0) and 7.8% (P = 1.0) of patients with right and sigmoid colon cancer, respectively. The early postoperative complication rate was 45, 50 (P = 1.0), and 37.5% (P = 0.22) in the three groups, respectively. Conversion was required in 1 (5%) patient in the laparoscopic transverse colon group. The conversion rate and late complications were not significantly different in the three groups. There was no significant difference in the number of lymph nodes harvested in the laparoscopic and open groups. Operative time was significantly longer in the laparoscopic transverse colectomy group when compared to all other groups (P = 0.001, 0.008, and transverse colectomy, respectively). The results of laparoscopic colon resection for transverse colon carcinoma are comparable to the results of laparoscopic resection of right or sigmoid colon cancer and open resection of transverse colon carcinoma. These results suggest that laparoscopic resection of transverse

 1. Prostatic pseudohyperplasia carcinoma. Experiences and criteria.

  OpenAIRE

  Ileana Franco Zunda; Alfredo B. Quiñones Ceballos; Antonio L. Moreno Otero

  2005-01-01

  Fundament: Prostatic deseases are a havoc in male population older than 45 years old. Pseudohyperplastic carcinoma is a non frecuent variety and hard to diagnose. Objective: to reevaluate prostatic hyperplasia diagnoses to identify pseudohyperplastic carcinomas. Methods: retrospective study in which the prostatic hyperplasia diagnoses of 2004 were reevaluated in the Uiversitary Hospital ¨Dr. Gustavo Aldereguia Lima¨, considering as a basis the criteria given by Julian Arista -Nasr, evaluated ...

 2. Clinicopathological characteristics of head and neck Merkel cell carcinomas.

  Science.gov (United States)

  Knopf, Andreas; Bas, Murat; Hofauer, Benedikt; Mansour, Naglaa; Stark, Thomas

  2017-01-01

  There are still controversies about the therapeutic strategies and subsequent outcome in head and neck Merkel cell carcinoma. Clinicopathological data of 23 Merkel cell carcinomas, 93 cutaneous head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs), 126 malignant melanomas, and 91 primary parotid gland carcinomas were comprehensively analyzed. Merkel cell carcinomas were cytokeratin 20 (CK20)/neuron-specific enolase (NSE)/chromogranin A (CgA)/synaptophysin (Syn)/thyroid transcription factor-1 (TTF-1)/MIB1 immunostained. All Merkel cell carcinomas underwent wide local excision. Parotidectomy/neck dissection was performed in 40%/33% cutaneous Merkel cell carcinoma and 100%/100% in parotid gland Merkel cell carcinoma. Five-year recurrence-free interval (RFI)/overall survival (OS) was significantly higher in malignant melanoma (81/80%) than in cutaneous Merkel cell carcinoma/HNSCC. Interestingly, 5-year RFI/OS was significantly higher in Merkel cell carcinoma (61%/79%) than in HNSCC (33%/65%; p Merkel cell carcinoma and parotid gland carcinomas, nor in the immunohistochemical profile. Five-year RFI/OS was significantly better in cutaneous Merkel cell carcinoma when compared with TNM classification matched HNSCC. Five-year RFI/OS was comparable in parotid gland Merkel cell carcinoma and other primary parotid gland malignancies. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Head Neck 39: 92-97, 2017. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 3. Computed tomographic findings of hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jo, In Su; Jong, Woo Yung; Lee, Jong Yul; Choi, Han Yong; Kim, Bong Ki

  1987-01-01

  With Development of Computed Tomography, detection of the Hepatocellular Carcinoma are easily performed and frequently used in the world. During 15 months, from December 1985 to February 1987, 59 patients with hepatocellular carcinoma were evaluated with computed tomography in department of radiology at Wallace Memorial Baptist Hospital. The results were as follow: 1. The most prevalent age group was 5th to 7th decades, male to female ratio was 4.9:1. 2. Classification with incidence of computed tomographic appearance of the hepatocellular carcinoma were solitary type 28 cases (48%), multinodular type 24 cases (40%), and diffuse type 7 cases (12%), Association with liver cirrhosis was noted in 22 cases (38%). 3. Inhomogenous internal consistency of hepatocellular carcinoma due to central necrosis were 35 cases (60%). Portal vein invasion by hepatocellular carcinoma was noted in 15 cases (25%), and particularly most common in diffuse type 4 cases (55%). 4. On precontrast scan, all hepatocellular carcinoma were seen as area of low density except for 3 cases(0.5%) of near isodensity which turned out to be remarkable low density on postcontrast scan. 5. In solitary type, posterior segment of right lobe was most common site of involvement 12 cases (43%). In diffuse type, bilobar involvement was most common, 6 cases (85%)

 4. Metastatic Basal Cell Carcinoma Accompanying Gorlin Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yeliz Bilir

  2014-01-01

  Full Text Available Gorlin-Goltz syndrome or basal cell nevus syndrome is an autosomal dominant syndrome characterized by skeletal anomalies, numerous cysts observed in the jaw, and multiple basal cell carcinoma of the skin, which may be accompanied by falx cerebri calcification. Basal cell carcinoma is the most commonly skin tumor with slow clinical course and low metastatic potential. Its concomitance with Gorlin syndrome, resulting from a mutation in a tumor suppressor gene, may substantially change morbidity and mortality. A 66-year-old male patient with a history of recurrent basal cell carcinoma was presented with exophthalmus in the left eye and the lesions localized in the left lateral orbita and left zygomatic area. His physical examination revealed hearing loss, gapped teeth, highly arched palate, and frontal prominence. Left orbital mass, cystic masses at frontal and ethmoidal sinuses, and multiple pulmonary nodules were detected at CT scans. Basal cell carcinoma was diagnosed from biopsy of ethmoid sinus. Based on the clinical and typical radiological characteristics (falx cerebri calcification, bifid costa, and odontogenic cysts, the patient was diagnosed with metastatic skin basal cell carcinoma accompanied by Gorlin syndrome. Our case is a basal cell carcinoma with aggressive course accompanying a rarely seen syndrome.

 5. Microinvasive lobular carcinoma arising in a fibroadenoma.

  Science.gov (United States)

  Hayes, Brian D; Quinn, Cecily M

  2013-08-01

  A 51-year-old woman had a 35 mm circumscribed calcified lesion identified on screening mammography, designated R4. Excision showed a fibroadenoma with multiple foci of lobular neoplasia (atypical lobular hyperplasia and classical lobular carcinoma in situ [LCIS]). A focus of microinvasive lobular carcinoma (MILC) was also present, confirmed on immunohistochemistry. The MILC cells were ER positive, Her-2-negative, and e-cadherin negative. Microinvasive carcinoma, defined as "invasive carcinoma with no focus measuring >1 mm" (TNM UICC 7th edition) is usually encountered in ductal carcinoma in situ but may occur with classical, florid, or pleomorphic LCIS. In one series MILC constituted 0.4% of all invasive lobular carcinomas and was present in 0.4% of all LCIS. MILC is a histologically subtle lesion, the identification of which lends further weight to the concept of lobular neoplasia as a precursor lesion. MILC has been observed in hamartoma but, to our knowledge, has not previously been reported in fibroadenoma.

 6. [Clinicopathological study of diffuse carcinoma of stomach (author's transl)].

  Science.gov (United States)

  Shimoda, T

  1978-11-01

  The biological behavior of ulcer type gastric carcinoma was studied on 114 cases of diffuse carcinoma (Borrmann's 4 type) and 262 cases of early like advanced carcinoma (including superficial spreading type). In both types of gastric carcinoma, the age distribution, location, ulcer with cancer focus and prognosis differed greatly. The early like carcinoma was speculated to have advanced maintaining the groos findings of early gastric carcinoma, and its location and associated ulcer were the same as the early ulcer type of carcinoma. The prognosis of this type of carcinoma was good, showing a figure of 70% in 3 year survival rate. On the other hand, diffuse carcinoma demonstrated diffuse extensive infiltration of tumor cells along the gastric wall, resulting in poor prognosis with a 3 year survival rate of almost 0%. Histologically, diffuse type of carcinoma showed lymphatic infiltration of tumor cells, and this is probably the main reason for the diffuse infiltration in this type of carcinoma. Diffuse carcinoma is, therefore, considered to be one special type of carcinoma having different biological behavior compared with the other ulcer type of carcinoma, and diffuse carcinoma is not the terminal stage of early like advanced carcinoma. There are three stages in diffuse carcinoma: 1. Infiltrative stage: wide spread infiltration of cancer cells through lymphatic channels (lymphangiosis carcinomatosa) 2. Edematous stage: soluble collagen appearing in gastric wall 3. Sclerosing stage: soluble collagen changing into insoluble collagen leading to marked thickening and stiffness of the gastric wall. This is the end stage of gastric diffuse carcinoma. It is difficult to explain that the marked fibrosis of gastric wall is a result to stromal reaction from tumor cell infiltration, since extensive fibrosis is found in areas without tumor cells and stiffness of the gastric wall occurs in a too short period of time. The production of abundunt soluble collagen is probably

 7. Colorectal carcinoma with dome-like phenotype: an under-recognised subset of colorectal carcinoma?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Asmussen, L; Pachler, J; Holck, S

  2008-01-01

  The term dome carcinoma has been applied to a variant of colorectal carcinoma, thought to derive from M-cells of the gut-associated lymphoid tissue. Its distinguishing morphological features include a non-polypoid plaque-like lesion composed of closely apposed cystically dilated glands lined...

 8. Primary peritoneal clear cell carcinoma versus ovarian carcinoma versus malignant transformation of endometriosis: a vexing issue.

  Science.gov (United States)

  Insabato, Luigi; Natella, Valentina; Somma, Anna; Persico, Marcello; Camera, Luigi; Losito, Nunzia Simona; Masone, Stefania

  2015-05-01

  Peritoneum is a site for both primary and secondary tumors. Primary peritoneal tumors are fairly rare. The most common primary tumors of the peritoneum are malignant mesothelioma and serous papillary adenocarcinoma. Clear cell carcinoma of the peritoneum is extremely rare and often misdiagnosed as mesothelioma, serous carcinoma, or metastatic adenocarcinoma, so it represents a diagnostic challenge for both clinicians and pathologists. Up to date, to the best of our knowledge, only 11 cases of primary peritoneal clear cell carcinoma have been reported in the English literature. Distinguishing this tumor of the peritoneum versus ovarian carcinoma can be problematic. Herein, we report a rare case of primary peritoneal clear cell carcinoma occurring in a 49-year-old woman, along with a review of the literature. © The Author(s) 2015.

 9. Synchronous lobular carcinoma in situ and invasive lobular cancer: marker or precursor for invasive lobular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Wallace, A S; Xiang, D; Hockman, L; Arya, M; Jeffress, J; Wang, Z; Dale, P S

  2014-10-01

  Lobular carcinoma in situ (LCIS) is a known risk factor for invasive breast carcinoma, but there is increasing data indicating a possible precursor relationship. This study investigates the incidence of lobular carcinoma in situ that occurs with invasive lobular carcinoma (ILC). Women diagnosed with ILC or LCIS from 2000 to 2010 were retrospectively identified and reviewed after institutional review board approval. This group was divided into two cohorts: ILC alone, and LCIS and ILC (ILC/LCIS). Patient demographics, disease characteristics, and treatment modalities were captured. p invasive ductal carcinoma at ∼40%. The association of pre-invasive and invasive lobular lesions should be further studied in a large scale prospective study to assess for a precursor relationship. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Small cell type neuroendocrine carcinoma colliding with squamous cell carcinoma at esophagus

  Science.gov (United States)

  Yang, Luoluo; Sun, Xun; Zou, Yabin; Meng, Xiangwei

  2014-01-01

  Collision tumor is an extremely rare tumor which defined as the concrescence of two distinct primaries neoplasms. We report here a case of collision tumor at lower third esophagus composed of small cell type neuroendocrine carcinoma (NEC), which is an very rare, highly aggressive and poorly prognostic carcinoma and squamous cell carcinoma (SqCC). In our case, pathologically, the small cell carcinoma display the characteristic of small, round, ovoid or spindle-shaped tumor cells with scant cytoplasm, which colliding with a moderately differentiated squamous cell carcinoma. Immunohistochemical staining demonstrated positive activities for CD56, synaptophysin, 34βE12, CK 5/6, ki-67 (70%-80%), but negative for CD99, chromogranin A, and TTF-1. Accurate diagnosis was made base on these findings. PMID:24817981

 11. Triple Test in Carcinoma Breast

  Science.gov (United States)

  Sameer; Mukherjee, Arindam

  2014-01-01

  Introduction: The commonest clinical presentation in majority of breast pathology is a lump. A definite diagnosis of breast lump is very important for the surgeon to decide on the final course of treatment and also saves the patient from unnecessary physical, emotional and psychological trauma if there is a definite preoperative diagnosis of benign lesion. The present study was done to evaluate the effectiveness and relevance of “TRIPLE TEST”in diagnosis of carcinoma breast in rural labour class population. Materials and Methods: The present study was a prospective study conducted on patients over 35 years of age having palpable breast lumps presenting in the out patient department of general surgery, ESI Hospital Basaidarapur New Delhi, India. The duration of study was from May 2007 to June 2009 and a total of 100 cases were studied. Each patient was subjected to a detailed history, clinical breast examination ,diagnostic mammography and FNAC. In this study, the results of each modality was divided in three groups: benign, suspicious and malignant. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and diagnostic accuracy of each test was calculated individually and as combined. Result: Out of 100 patients enrolled in this study, 60 cases were benign and 40 cases were of malignant breast disease. The age of patients with carcinoma breast in the series varied from 35 years to 70 years. The highest incidence of malignancy noted was 30% in 41-50 years age group (4th decade) followed by 27.5% in 51-60 years age group (5th decade). The sensitivity of clinical examination was found to be 75%, specificity was 83.3%, positive predictive value (PPV) of 75% and diagnostic accuracy of 80%. The sensitivity, specificity, positive predictive value and diagnostic accuracy of mammography was calculated and was found to be 94.9% , 90% , 86% and 92% respectively. The sensitivity, specificity, positive predictive value and diagnostic accuracy of

 12. Maspin and MCM2 immunoprofiling in salivary gland carcinomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmy Iman M

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Background The pathogenesis of salivary gland carcinomas is very complex and prognostic markers are difficult to find in these carcinomas of which the different subtypes have varying malignant potential. The study was conducted to examine the cellular distribution of maspin and MCM2 in salivary gland carcinomas and their value to predict lymph node metastasis. Materials and methods Fifty three paraffin blocks of different lesions (15 muco-epidermoid carcinoma, 14 adenoid cystic carcinoma, 3 epi-myoepithelial carcinoma, 5 salivary duct carcinoma, 5 malignant pleomorphic adenoma, 6 polymorphous low grade adenocarcinoma and 5 acinic cell carcinoma were prepared for immunohistochemical staining with maspin and MCM2 antibodies. ANOVA and Pearson correlation tests were used for the statistical analysis of the results. Results All salivary gland carcinomas express maspin and MCM2 with variable cellular localization. There was a significant difference in the expression of each antibody between mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade adenocarcinoma. No association was found between examined markers and lymph node metastasis. Conclusions Salivary gland carcinomas express maspin and MCM2 with variable levels and cellular localization, consisting important markers of biological behavior in these tumors. The level of MCM2 expression can be used in the differential diagnosis of adenoid cystic carcinoma and polymorphous low grade adenocarcinoma. Further study with large sample size is recommended to assess their value in prediction of lymph node metastasis.

 13. Low-grade salivary duct carcinoma or low-grade intraductal carcinoma? Review of the literature.

  Science.gov (United States)

  Kuo, Ying-Ju; Weinreb, Ilan; Perez-Ordonez, Bayardo

  2013-07-01

  Low-grade salivary duct carcinoma (LG-SDC) is a rare neoplasm characterized by predominant intraductal growth, luminal ductal phenotype, bland microscopic features, and favorable clinical behavior with an appearance reminiscent of florid to atypical ductal hyperplasia to low grade intraductal breast carcinoma. LG-SDC is composed of multiple cysts, cribriform architecture with "Roman Bridges", "pseudocribriform" proliferations with floppy fenestrations or irregular slits, micropapillae with epithelial tufts, fibrovascular cores, and solid areas. Most of the tumor cells are small to medium sized with pale eosinophilic cytoplasm, and round to oval nuclei, which may contain finely dispersed or dark condensed chromatin. Foci of intermediate to high grade atypia, and invasive carcinoma or micro-invasion have been reported in up to 23 % of cases. The neoplastic cells have a ductal phenotype with coexpression of keratins and S100 protein and are surrounded by a layer of myoepithelial cells in non-invasive cases. The main differential diagnosis of LG-SDC includes cystadenoma, cystadenocarcinoma, sclerosing polycystic adenosis, salivary duct carcinoma in situ/high-grade intraductal carcinoma, and papillary-cystic variant of acinic cell carcinoma. There is no published data supporting the continuous classification of LG-SDC as a variant of cystadenocarcinoma. Given that most LG-SDC are non-invasive neoplasms; the terms "cribriform cystadenocarcinoma" and LG-SDC should be replaced by "low-grade intraductal carcinoma" (LG-IDC) of salivary gland or "low-grade intraductal carcinoma with areas of invasive carcinoma" in those cases with evidence of invasive carcinoma.

 14. Hepatocellular carcinoma: a clinico pathological study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abbasi, A.; Butt, N.; Bhutto, A.R.; Gulzar, K.; Munir, S.M.

  2010-01-01

  To describe the clinico-pathological and radiological profile of hepatocellular carcinoma. All consecutive patients suspected of having hepatocellular carcinoma (HCC), were admitted and included in this study. Diagnosis of HCC was established by clinical, biochemical, ultrasonographic and histopathologic findings. Patients with primary carcinoma elsewhere in the body, metastatic in the liver, fibrolamellar carcinoma and benign tumours were excluded from the study. At ultrasonography, the details of tumour size and number, portal vein thrombosis and presence of ascites were recorded. Patients were staged according to Okuda staging system. Results were described in mean and percentage values. There were 82 patients with hepatocellular carcinoma including 58 males and 24 females, with male to female ratio of 2.8:1. The mean age of patients was 56.24 +- 13.65 years. Right hypochondrial pain was the main symptom in 52 (63.4%) patients. The duration of symptoms varied from 1 month to 2 years. Tumour size was larger than 50% of liver size in 42 (51.2%) with portal vein thrombosis in 10 (12.19%). Anti HCV was positive in 44 (53.7%), HBsAg in 26 (31.7%) and both were found positive in 2 (2.44%) patients. Ten patients (12.2/%) found negative both for anti-HCV and HBsAg. According to Okuda staging system 18 patients had stage 1, 50 had stage 2 and 14 had stage 3 hepatocellular carcinoma. The mean age of presentation of hepatocellular carcinoma was younger as compared to western countries with potentially large non-resectable lesions. Chronic hepatitis C and B was found to be the major known factors. Patients with chronic hepatitis C and B should undergo vigorous HCC surveillance to detect early, potentially respectable HCC. (author)

 15. Somatostatin receptor scintigraphy on thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pan Weimin; Tan Tianzhi

  2004-01-01

  Purpose: To study the diagnostic value and clinical method of somatostatin receptor scintigraphy on thyroid carcinoma using 99 Tc m -RC-160 labeled with direct method as scintigraphy reagent; Methods: Somatostatin receptor scintigraphy (SRS) were performed on 25 patients with thyroid carcinoma, using 99 Tc m -RC-160 labeled with direct method as scintigraphy reagent, controlling with 131 I- whole- body- imaging(1312 -WBI). Results: Of 4 patients with MTC (medullary thyroid carcinoma), positive metastasis and primary tumour were detected on 3 patients by SRS, negative results were obtained by 131 I-WBI, the positive detective rate by SRS is 3/4; of 12 patients with PTC (papillary thyroid carcinoma), positive metastasis and primary tumour were detected on 2 patients by SRS or 131 I-WBI,1 of which only by SRS, while negative results were obtained by 131 I- WBI, the positive detective rate by SRS is 3/12; of 8 patients with FTC(follicular thyroid carcinoma), positive metastasis and primary tumour were detected on 1 patients by SRS or 131 I-WBI, and 2 positive results were obtained only by SRS, while negative by 131 I-WBI, the positive detective rate by SRS is 3/8; of 1 patients with HCC (hurthle cell carcinoma ), positive metastasis and primary tumour were detected by SRS, while negative by 131 I-WBI; Conclusions: SRS using 99 Tc m -RC-160 labeled with direct method as scintigraphy reagent has high diagnostic value on thyroid carcinoma, especially on MTC and HCC. (authors)

 16. Hipoglucemia inducida por carcinoma adrenal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jimena Soutelo

  2013-08-01

  Full Text Available El carcinoma suprarrenal es una neoplasia maligna infrecuente y de mal pronóstico. La presentación clínica más común es originada por la producción hormonal excesiva, mientras que el desarrollo de hipoglucemia sintomática es excepcional. Presentamos el caso de una mujer de 37 años que ingresó al hospital por síntomas de hipoglucemias graves, hipertensión arterial, hipopotasemia y amenorrea secundaria. En el laboratorio se halló hipoglucemia con insulina inhibida y niveles de andrógenos en rango tumoral. La tomografía computarizada (TC de abdomen y pelvis mostró voluminosa formación heterogénea de aspecto sólido sin plano de clivaje con respecto al parénquima hepático e intenso realce con contraste. Luego de la extirpación de la masa retroperitoneal, evolucionó con valores de glucemia y potasemia normales, estabilizó la presión arterial y recuperó los ciclos menstruales.

 17. Multidisciplinary Management of Laryngeal Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mendenhall, William M.; Mancuso, Anthony A.; Hinerman, Russell W.; Malyapa, Robert S.; Werning, John W.; Amdur, Robert J.; Villaret, Douglas B.

  2007-01-01

  The management of head and neck cancer has evolved into a multidisciplinary approach in which patients are evaluated before treatment and decisions depend on prospective multi-institutional trials, as well as retrospective outcome studies. The choice of one or more modalities to use in a given case varies with the tumor site and extent, as exemplified in the treatment of laryngeal squamous cell carcinomas. The goals of treatment include cure, laryngeal voice preservation, voice quality, optimal swallowing, and minimal xerostomia. Treatment options include transoral laser excision, radiotherapy (both definitive and postoperative), open partial laryngectomy, total laryngectomy, and neck dissection. The likelihood of local control and preservation of laryngeal function is related to tumor volume. Patients who have a relatively high risk of local recurrence undergo follow-up computed tomography scans every 3-4 months for the first 2 years after radiotherapy. Patients with suspicious findings on computed tomography might benefit from fluorodeoxyglucose positron emission tomography to differentiate post-radiotherapy changes from tumor

 18. Preoperative irradiation of hypernephroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akbar, D.

  1982-01-01

  Since 1969, preoperative irradiation of hypernephiroid carcinoma has been a routine measure at the Steglitz medical clinic: It consists in the application of a focal dose of 30 Gy, fractionated into doses of 2.5 Gy, as Betatron pendulum irradiation (42 MeV photons) covering the para-aortic lymph nodes. After a treatment-free interval of 3 weeks, radical nephrectomy is carried through. Of 178 patients, 47 were in tumor stage I, 15 in stage II, 83 in stage III and 33 in stage IV. In 99 patients the treatment dated back longer than 5 years; the survival rate was 52%. 67% of the patients had survived longer than 3 years. Operation lethality was 3%. The preoperative irradiation pursues the following aims: 1. Devitalization of potentially proliferating cells in the tumor periphery, and thus prevention of displaced tumor cells growing on and postoperative local recidivations; 2. Shrinking of the tumor, facilitating the surgical intervention. In a third of the cases a measurable alteration of the tumor was confirmed by X-ray. The low operation lethality of 3% is attributed to this. (orig./MG) [de

 19. MRI in recurrent nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ng, S.H.; Ko, S.F.; Wan, Y.L.; Chang, J.T.C.; Chen, W.C.; Tang, L.M.

  1999-01-01

  In this study, we retrospectively reviewed the MRI features of recurrent nasopharyngeal carcinoma (NPC) in 72 patients who underwent MRI before and after gadolinium injection. Recurrent NPC exhibited a high degree of regional spread and a variety of signal intensities and contours. MRI showed a nasopharyngeal mass in 50 patients (69.4 %); other sites of involvement included the parapharyngeal space (44.4 %), nasal cavity (12.5 %), paranasal sinuses (27.8 %), oropharynx (4.2 %), orbit (8.3 %), infratemporal fossa (18.1 %), skull base (59.8 %), intracranial area (51.4 %) and regional lymph nodes (15.3 %). On T2-weighted images, the nasopharyngeal mass gave high signal in 9 of 50 cases (18 %), intermediate in 27 (54 %), mixed in 8 (16 %) and low signal in 6 (12 %). Contrast enhancement was strong in 12 cases (24 %), moderate in 29 (58 %) and heterogeneous in 9 (18 %). The lesion was convex in 31 cases (62 %) and concave or straight in 19 (38 %). Recognition of the distribution and the appearance of recurrent NPC on MRI is essential for timely diagnosis and appropriate treatment. (orig.)

 20. Treatment options for hepatocellular carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Sandhu, Dalbir S; Tharayil, Vivek S; Lai, Jin-Ping; Roberts, Lewis R

  2008-02-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is frequently diagnosed at advanced stages and has a high mortality rate. With improved survival of patients with cirrhotic liver disease and increased prevalence of chronic hepatitis C viral infections, a rise in the number of HCC cases is being reported worldwide. Early diagnosis and treatment can significantly improve the prognosis of patients with HCC. Although surgical resection is an important potentially curative therapy for liver tumors, in appropriately selected patients, liver transplantation has been shown to achieve excellent survival rates for a solid tumor. Locally ablative and locoregional therapies in the form of percutaneous ethanol injection, radiofrequency ablation, transcatheter arterial chemoembolization and transcatheter arterial radioembolization (TheraSphere) are viable options in patients with unresectable HCC. Unfortunately, the role of systemic therapy has been very limited in the treatment of these patients. Novel treatment options based on an improved understanding of the molecular pathogenesis of HCC are being explored. These targeted molecular therapies are aimed at growth factors and their receptors, intracellular signal transduction and cell cycle control. A substantial improvement in outcomes of intermediate and advanced stage HCC is expected with the advent of these targeted therapies, used in combination with surgical or locoregional therapies. Recent positive results from a large Phase III study of the receptor tyrosine kinase inhibitor, sorafenib, hold great promise in the treatment of HCC.

 1. Bilateral primary adrenocortical carcinoma complicated by Addisonian crisis: case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Foster, M.; Nolan, R.L.; Hong, H.H.

  2001-01-01

  Primary adrenal carcinoma is a rare malignancy. Primary adrenal insufficiency (i.e. Addison's disease) is a rare complication of bilateral infiltration. We report a case of primary bilateral adrenal carcinoma complicated by an episode of primary adrenal insufficiency. (author)

 2. Lobular Carcinoma of the Breast whith an Unusual Metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Songül Peltek Özer

  2018-04-01

  Full Text Available Invasive lobular carcinoma is the second most common type of invasive breast cancer accounting for approximately 5-10% of all invasive breast carcinomas. The metastatic patterns of lobular and ductal carcinomas are significantly different. Most series report a greater propensity for lobular carcinoma to metastasize to the gastrointestinal tract, gynecological organs and the peritoneum, while ductal carcinoma most frequently relapses in the liver, lungs and the brain. Gastrointestinal system metastases were observed in 6-18%, the most commonly affected organ is the stomach. We aimed to present a female patient who had been diagnosed with invasive lobular carcinoma of the breast ten years ago and had invasive ductal carcinoma of the other breast three years ago, investigated for excessive ascites and found to have invasive lobular breast carcinoma metastasis to the stomach.

 3. Merkel Cell Carcinoma Treatment (PDQ®)—Health Professional Version

  Science.gov (United States)

  Merkel cell carcinoma treatment options include surgery, radiation therapy, and chemotherapy. Get detailed information about the diagnosis and treatment of newly diagnosed and recurrent Merkel cell carcinoma in this summary for clinicians.

 4. Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Pancreas: A Review.

  Science.gov (United States)

  Cheng, Shaun Kian Hong; Chuah, Khoon Leong

  2016-06-01

  The pancreas is an unusual site for tumor metastasis, accounting for only 2% to 5% of all malignancies affecting the pancreas. The more common metastases affecting the pancreas include renal cell carcinomas, melanomas, colorectal carcinomas, breast carcinomas, and sarcomas. Although pancreatic involvement by nonrenal malignancies indicates widespread systemic disease, metastatic renal cell carcinoma to the pancreas often represents an isolated event and is thus amenable to surgical resection, which is associated with long-term survival. As such, it is important to accurately diagnose pancreatic involvement by metastatic renal cell carcinoma on histology, especially given that renal cell carcinoma metastasis may manifest more than a decade after its initial presentation and diagnosis. In this review, we discuss the clinicopathologic findings of isolated renal cell carcinoma metastases of the pancreas, with special emphasis on separating metastatic renal cell carcinoma and its various differential diagnoses in the pancreas.

 5. Epidemiology of differentiated thyroid carcinoma in Morocco

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ben Rais, N.; Ghfir, I.

  2007-01-01

  Full text: The incidence of thyroid cancer has been in linear increase for several decades because of the evolution and the generalization of the means of diagnosis. The objective of our work is to carry out an epidemiologic approach of differentiated thyroid carcinoma in our country, with an evaluation of the recent review of literature. Materials and methods: Our work consists of a retrospective analysis of 3144 cases of differentiated thyroid carcinoma, followed in nuclear medicine department of Ibn Sina hospital in Rabat for a period of 12 years. Our evaluation parameters related to the incidence of thyroid carcinoma are age of onset, sex, size of tumor, histological type, evolution and risk factors. Results: The incidence of differentiated thyroid carcinoma was estimated in our country at 0,8 by 100000 inhabitants per year. The sex ratio was evaluated at 3,5/1 whereas the average age was 42,5 years. Papillary carcinoma represented 65,58 %, well differentiated follicular carcinoma 21,92 % and moderately differentiated carcinoma to 12,5%. The microcarcinomas were estimated at 8,1 %. The size of tumor at the time of diagnosis was higher than 2 cm in 70% of cases. The lymphatic extension was objectified in 47,6 % of papillary forms and 3,5 % of follicular carcinoma. Remote metastasis was found in 0,8 % of cases between 30 and 40 years and 4,71 % after the age of 40 years. Discussion: The cancer of thyroid is not very frequent. Indeed, its annual incidence throughout the world is 0,5 to 10 by 100.000 inhabitants with a clear female prevalence. The majority of cases occur between 15 and 50 years. This cancer is very rare in children less than 15 years. In Morocco, the incidence has increased these last decades like many countries in the world (0,8 by 100.000 inhabitants per year). We note, in addition, an increase in the prevalence of papillary microcarcinoma seeing the improvement of early tracking methods (echography, fine needle aspiration biopsy). The risk

 6. Results of high energy x-ray therapy of gastric carcinoma, 3. Early gastric carcinoma (Tl carcinoma)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamada, S; Asakawa, H; Otawa, H; Matsumoto, K [Miyagi Seijinbyo Center (Japan)

  1981-11-01

  A total of 25 cases with early gastric carcinoma, of which 10 cases were followed by gastrectomy, were given a combined radiotherapy with 5-Fu, Ft 207 or MFC at Miyagi Seijinbyo Center. Histologic examinations of biopsy specimens revealed the disappearance of cancer cells in five (42%) of 12 cases and those of serial specimens of the resected stomach showed the complete disappearance of cancer cells in three (27%) of 11 lesions (10 cases). Five year survival rate in 15 non-resected cases was only 30%. From these results, it was suggested that a combined radiotherapy of early gastric carcinoma should not be chosen as a curative treatment procedure but it might be valuable, if early carcinoma was thought to be inoperable because of other medical reasons.

 7. OESOPHAGEAL CARCINOMA PROFILE- A RETROSPECTIVE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Premaletha Narayanan

  2017-12-01

  Full Text Available BACKGROUND Oesophageal cancer is a serious malignancy with regards to mortality and prognosis. It is a growing health concern that is expected to increase in incidence over the next 10 years. Squamous cell carcinoma is the most common histological type of oesophageal cancer worldwide with a higher incidence in developing nations. With the increased prevalence of gastroesophageal reflux disease and obesity in developed nations, the incidence of oesophageal adenocarcinoma has dramatically increased in the past 40 years. MATERIALS AND METHODS Retrospective study was conducted to study the clinical profile of patients presented with oesophageal carcinoma at Government Medical College, Kottayam, Kerala, India, during January 1, 2015, to December 31, 2016. 104 subjects who met the inclusion criteria were enrolled. Data were collected from the records. RESULTS Out of 104 subjects enrolled in the study, 78 (75% were males, rest 26 (25% were females. 73% of the patients with oesophageal carcinoma were above 60 years. 79.8% patients presented with dysphagia. 87.5% cases had squamous cell type lesions. More than 75% of the lesions were in the mid and lower oesophagus. Noduloulcerative type was the most common morphologic presentation. CONCLUSION Squamous cell carcinoma is the most common oesophageal carcinoma in our institution. Majority of the lesions are located in the mid and lower oesophagus and are well differentiated.

 8. Radiological diagnosis of renal carcinoma in adults

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mignon, F.; Mesurolle, B.

  2003-01-01

  In this paper, we describe the new imaging modalities employed in initial imaging management of renal carcinoma which provide accurate answers to practical questions. This article highlights the more suitable diagnostic imaging tools, their strong and weak points, their limitations with emphasis placed on the major role of helical CT in diagnosis and initial staging of renal carcinoma: helical CT allows complete examination in the same time of the lesion and its possible extensions. In recent years with the advent of new imaging modalities, HelicalCT has become the standard diagnostic method for characterizing and staging renal carcinoma which decisively influences the therapeutic approach. CT can diagnose the type of carcinoma, precisely establish local and regional staging such as extension to the adjacent structures (perirenal fat, collecting system), presence of regional lymph node metastases and venous tumor thrombus. In addition helical CT is able to detail anatomical landmarks (venous and arterial) necessary for partial nephrectomy. This article points out the various key points in detection mid work-up of a renal carcinoma required for proper therapeutic decision-making. (authors)

 9. Epigenetic Dysregulation in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thian-Sze Wong

  2012-01-01

  Full Text Available Laryngeal carcinoma is a common head and neck cancer with poor prognosis. Patients with laryngeal carcinoma usually present late leading to the reduced treatment efficacy and high rate of recurrence. Despite the advance in the use of molecular markers for monitoring human cancers in the past decades, there are still no reliable markers for use to screen laryngeal carcinoma and follow the patients after treatment. Epigenetics emerged as an important field in understanding the biology of the human malignancies. Epigenetic alterations refer to the dysregulation of gene, which do not involve the alterations of the DNA sequence. Major epigenetic changes including methylation imbalance, histone modification, and small RNA dysregulation could play a role in the development of human malignancies. Global epigenetic change is now regarded as a molecular signature of cancer. The characteristics and behavior of a cancer could be predicted based on the specific epigenetic pattern. We here provide a review on the understanding of epigenetic dysregulation in laryngeal carcinoma. Further knowledge on the initiation and progression of laryngeal carcinoma at epigenetic level could promote the translation of the knowledge to clinical use.

 10. Intracystic papillary carcinoma of mamma. Case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  González Ortega, Dr. José María; Díaz Valdéz, Lic. Marilín; González Díaz, Est. Ailin; Fleites Acosta, Est. Arnolys; Roque Lorenzo, Dr. Jorge Luis; Dueñas González, MSc. Dianelys María

  2016-01-01

  The intracystic papillary carcinoma is a rare form of mamma cancer, with an incidence of 0.5-1 % of all mamma cancers. It is a tumor predominantly affecting women in advanced age. Although it was believed that this rare entity was a variant of ductal carcinoma in situ, some lesions might be tumors of low risk invasiveness. The tumor has an excellent prognosis despite being in situ or invasive one. Therefore, the precise diagnosis plays an important role in the management of patients with this entity. We report the case of an intracystic papillary carcinoma in a woman aged 75 years. Among other pathological findings, the tumor was 2 cm and was located in the low external quadrant of the right mamma. In the carried out ultrasonography, it was informed an echo lucid image, of well defined edges, and the mammography showed the presence of a nodular image with irregular edges. The histopathologic diagnosis was non-invasive papillary carcinoma, inside a 1 cm cystic lesion, with an 0,5 cm solid nodule inside of low nuclear grade. A wide tumorectomy was carried out. Currently it is controlled. For the elaboration of the current paper we consulted 17 materials of journals and Surgery textbooks. The aim was reporting an intracystic papillary carcinoma case, showing how rare this pathology is for the specialists on the theme. (author)

 11. Epstein-Barr Virus in Gastric Carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nishikawa, Jun, E-mail: junnis@yamaguchi-u.ac.jp [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Yoshiyama, Hironori; Iizasa, Hisashi; Kanehiro, Yuichi [Department of Microbiology, Shimane University Faculty of Medicine, 89-1 Enyacho, Izumo City, Shimane 693-8501 (Japan); Nakamura, Munetaka; Nishimura, Junichi; Saito, Mari; Okamoto, Takeshi [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Sakai, Kouhei; Suehiro, Yutaka; Yamasaki, Takahiro [Department of Oncology and Laboratory Medicine, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Oga, Atsunori [Department of Pathology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan); Yanai, Hideo [Department of Clinical Research, National Hospital Organization Kanmon Medical Center, 1-1 Sotoura, Chofu, Shimonoseki, Yamaguchi 752-8510 (Japan); Sakaida, Isao [Department of Gastroenterology and Hepatology, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Minami-Kogushi 1-1-1, Ube, Yamaguchi 755-8505 (Japan)

  2014-11-07

  The Epstein-Barr virus (EBV) is detected in about 10% of gastric carcinoma cases throughout the world. In EBV-associated gastric carcinoma, all tumor cells harbor the clonal EBV genome. Gastric carcinoma associated with EBV has distinct clinicopathological features, occurs predominately in men and in younger-aged individuals, and presents a generally diffuse histological type. Most cases of EBV-associated gastric carcinoma exhibit a histology rich in lymphocyte infiltration. The immunological reactiveness in the host may represent a relatively preferable prognosis in EBV-positive cases. This fact highlights the important role of EBV in the development of EBV-associated gastric carcinoma. We have clearly proved direct infection of human gastric epithelialcells by EBV. The infection was achieved by using a recombinant EBV. Promotion of growth by EBV infection was observed in the cells. Considerable data suggest that EBV may directly contribute to the development of EBV-associated GC. This tumor-promoting effect seems to involve multiple mechanisms, because EBV affects several host proteins and pathways that normally promote apoptosis and regulate cell proliferation.

 12. Laryngeal adenocystic carcinoma treated by proton therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugiyama, Tomonori; Araki, Mamika; Fukukita, Kouhei; Yamada, Hiroyuki

  2013-01-01

  Adenocystic carcinoma most commonly develops in the major salivary glands, on the other hand it is rare for adenocystic carcinoma to develop in the larynx. We report a case of adenocystic carcinoma in the larynx. A 54-year-old male was hospitalized with symptoms of hoarseness and dyspnea on exertion. He presented a tumor that developed at the base of the right arytenoid, and covered over the glottis. It was confirmed to be adenocystic carcinoma (solid type) by biopsy. Positron emission tomography (PET)-CT also revealed a left cervical lymph node metastasis and multiple pulmonary metastases (T1N2cM1). He was treated with proton therapy to the larynx to prevent airway obstruction by growth of the tumor and to preserve the larynx because he had uncontrollable pulmonary metastasis. Although the tumor vanished after the treatment, one month later he had halitosis, dyspnea and bilateral vocal cord palsy. Despite administration of an antibacterial drug and steroid, there was no improvement to the narrowness of the glottis. A tracheotomy was therefore performed three months after the proton therapy. PET-CT, which was performed after the tracheotomy, suggested growth of the residual tumor or laryngeal radionecrosis. This study confirmed that proton therapy is effective for adenocystic carcinoma in the larynx. However, proton therapy also was found to cause laryngeal radionecrosis. These results indicate the importance of evaluating the side effects of radiation therapy and providing that information to the patient. (author)

 13. Epstein-Barr Virus in Gastric Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishikawa, Jun; Yoshiyama, Hironori; Iizasa, Hisashi; Kanehiro, Yuichi; Nakamura, Munetaka; Nishimura, Junichi; Saito, Mari; Okamoto, Takeshi; Sakai, Kouhei; Suehiro, Yutaka; Yamasaki, Takahiro; Oga, Atsunori; Yanai, Hideo; Sakaida, Isao

  2014-01-01

  The Epstein-Barr virus (EBV) is detected in about 10% of gastric carcinoma cases throughout the world. In EBV-associated gastric carcinoma, all tumor cells harbor the clonal EBV genome. Gastric carcinoma associated with EBV has distinct clinicopathological features, occurs predominately in men and in younger-aged individuals, and presents a generally diffuse histological type. Most cases of EBV-associated gastric carcinoma exhibit a histology rich in lymphocyte infiltration. The immunological reactiveness in the host may represent a relatively preferable prognosis in EBV-positive cases. This fact highlights the important role of EBV in the development of EBV-associated gastric carcinoma. We have clearly proved direct infection of human gastric epithelialcells by EBV. The infection was achieved by using a recombinant EBV. Promotion of growth by EBV infection was observed in the cells. Considerable data suggest that EBV may directly contribute to the development of EBV-associated GC. This tumor-promoting effect seems to involve multiple mechanisms, because EBV affects several host proteins and pathways that normally promote apoptosis and regulate cell proliferation

 14. Black Thyroid Associated with Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emad Kandil

  2010-01-01

  Full Text Available Objective. Black thyroid is a rare pigmented change seen almost exclusively in patients upon minocycline ingestion, and the process has previously been thought to be generally benign. There have been 61 reported cases of black thyroid. We are aware of 13 cases previously reported in association with thyroid carcinoma. This paper reports six patients with black thyroid pigmentation in association with thyroid carcinoma. Design. The medical records of six patients who were diagnosed with black thyroid syndrome, all of whom underwent thyroid surgery, were reviewed. Data on age, gender, race, preoperative fine needle aspiration biopsy (FNA, thyroid function levels, and pathology reports were collected. Main Outcome. The mean age was 60 years. There were 5 females, 4 of whom were African American. All patients were clinically and biochemically euthyroid. Black pigmentation was not diagnosed in preoperative FNA, and only one patient had a preoperative diagnosis of papillary thyroid carcinoma. The other patients underwent surgery and were found to have black pigmentation of the thyroid associated with carcinoma. Conclusions. FNA does not diagnose black thyroid, which is associated with thyroid carcinoma. Thyroid glands with black pigmentation deserve thorough pathologic examination, including several sections of each specimen.

 15. Computed tomographic findings in carcinoma of cervix

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Kyung Hee; Lee, Jae Moon; Bahk, Yong Whee

  1985-01-01

  Accurate staging as well as diagnosis of cervix carcinoma is of paramount importance in planning treatment. Cervical smear cytologic studies have increased the detection rate of cervix carcinoma, but current radiologic techniques are limited in staging cervix carcinoma and precise visualization of lymphnodal metastasis. The CT scan can display the precise transaxial anatomical structures, permitting us not only to know the tumor size, shape and its extent but also lymphnodal enlargement in the pelvic cavity and around the abdominal aorta and secondary changes of the kidney. The authors have tested the usefulness of CT in staging cervix carcinoma and detecting lymphatic involvement by analysis of 24 cases diagnosed by CT and confirmed histologically at St. Mary's hospital during the period from October 1982 to May 1984. The conclusions are as follows: 1. The accuracy of CT in staging of cervix carcinoma was 79%. 2. The accuracy of CT diagnosis of lymphatic involvement was 87.5%, sensitivity was 85.7%, and specificity was 88.2%

 16. Metastatic urachal carcinoma in bronchial brush cytology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatima Zahra Aly

  2013-01-01

  Full Text Available Urachal carcinoma is rare comprising less than 1% of all bladder carcinomas. Metastases of urachal carcinoma have been reported to meninges, brain, ovary, lung, and maxilla. Cytologic features of metastatic urachal carcinoma have not been previously reported. We present a case of metastatic urachal adenocarcinoma in bronchial brushings and review the use of immunohistochemistry in its diagnosis. A 47-year-old female was seen initially in 2007 with adenocarcinoma of the bladder dome for which she underwent partial cystectomy. She presented in 2011 with a left lung mass and mediastinal adenopathy. Bronchoscopy showed an endobronchial lesion from which brushings were obtained. These showed numerous groups of columnar cells with medium sized nuclei and abundant cytoplasm. The cells were positive for CK20 and CDX2 and negative for CK7. The cytomorphological findings were similar to those in the previous resection specimen and concurrent biopsy. This is the first case report of bronchial brushings containing metastatic urachal carcinoma. No specific immunohistochemical profile is available for its diagnosis. The consideration of a second primary was a distinct possibility in this case due to the lapse of time from primary resection, absence of local disease, and lack of regional metastases.

 17. Carcinoma of the stomach in young adults

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, In Sook; Kim, Bo Young; Jeon, Doo Sung; Kim, Hong Soo; Rhee, Hak Song; Oh, Sung Soo

  1988-01-01

  Of patients examined during the 24 years from January 1963 to December 1986, we have reviewed 6116 cases of gastric cancer. We found 126 cases of gastric carcinoma in patients below 30 years of age among 6116 cases of gastric malignancy, which were confirmed by histopathological study at PMC in Chonju. In an attempt to identify further the natural history of carcinoma of the stomach in young adults, we reviewed 126 cases of stomach carcinoma in patients below 30 years of age at PMC. The results were as follows: 1.Among the gastric malignancies the incidence of gastric carcinoma in young adults was 2.1%. 2.The age ranged from 13 years to 29 years, and the peak incidence occurred in the 3rd decade. 3.Male to female ratio was 1:1.03. 4.Common symptoms included epigastric pain, indigestion, weight loss, and vomiting. The mean time interval between onset of symptoms and the 1st visit to a physician was 12 months. 5.Usually diagnostic aids were UGI series, endoscopic examination and biopsy. 6.In the endoscopic finding Borrmamn type III was predominant. 7.The majority of tumors occurred in the antrum and Pyloric portion. 8.Histologic diagnosis were adenocarcinoma, signet ring cell carcinoma, and mucinous cardinoma, in orders

 18. Primary adenosquamous carcinoma of the stomach: a case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Mi Jeong; Kwon, Jung Hyeok; Kim, In Ho; Ryu, Seung Wan; Park, Kyung Sik; Hwang, Jae Seok; Kang, Yu Na

  2005-01-01

  Adenosquamous carcinoma, a rare malignant tumor of the stomach, is characterized by the presence of two different cell components, one adenomatous and the other squamous. Adenosquamous carcinoma of the stomach tends to more aggressive clinicopathologic features than common adenocarcinoma. There are few reports about radiologic features of adenosquamous carcinoma of the stomach. We experienced a case of a primary adenosquamous carcinoma of the stomach in a 67-year-old man, and report here the ultrasonographic and computed tomographic (CT) findings

 19. Apocrine carcinoma arising in a complex fibroadenoma: a case report.

  Science.gov (United States)

  Mele, Marco; Vahl, Pernille; Funder, Jonas Amstrup; Sorensen, Anne Schmidt; Jensen, Vibeke

  2014-01-01

  A carcinoma arising in a fibroadenoma is a rare event, which often entails a diagnostic challenge. The most common type is the lobular carcinoma and secondary a ductal carcinoma. We present an extremely rare case of malignant development of an invasive apocrine carcinoma in a complex fibroadenoma and underline the importance for clinicians to recognize the possibility of benign and malignant co-existence especially in older women.

 20. Unusual Metastatic Patterns of Invasive Lobular Carcinoma of the Breast

  OpenAIRE

  Sobinsky, Justin D.; Willson, Thomas D.; Podbielski, Francis J.; Connolly, Mark M.

  2013-01-01

  Invasive lobular carcinoma of the breast has similar patterns of metastatic disease when compared to invasive ductal carcinoma; however, lobular carcinoma metastasizes to unusual sites more frequently. We present a 65-year-old female with a history of invasive lobular breast carcinoma (T3N3M0) treated with modified radical mastectomy and aromatase-inhibitor therapy who underwent a surveillance PET scan, which showed possible sigmoid cancer. Colonoscopy with biopsy revealed a 3?cm sigmoid aden...

 1. Basal Cell Carcinoma Arising in a Tattooed Eyebrow

  Science.gov (United States)

  Lee, Jong-Sun; Park, Jin; Kim, Seong-Min; Kim, Han-Uk

  2009-01-01

  Malignant skin tumors, including squamous cell carcinoma and malignant melanoma, have occurred in tattoos. Seven documented cases of basal cell carcinoma associated with tattoos have also been reported in the medical literature. We encountered a patient with basal cell carcinoma in a tattooed eyebrow. We report on this case as the eighth reported case of a patient with basal cell carcinoma arising in a tattooed area. PMID:20523804

 2. Collecting duct carcinoma of the kidney : a case report

  OpenAIRE

  Igawa, Mikio; Honda, Satoshi; Yoneda, Tatsuaki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Kadena, Hitoshi; Nakamoto, Takahisa; Usui, Tsuguru

  1996-01-01

  We present a case of collecting duct carcinoma of the kidney that is an unusual variant of renal cell carcinoma, whose appearance and behavior are not well established. A 55-year-old man was admitted to our hospital with a left large renal cystic mass detected during a health examination. He had undergone radical nephrectomy under the clinical diagnosis of renal cell carcinoma. Histologically, the tumor was not typical renal cell carcinoma and immunohistochemical study was performed. The tumo...

 3. Childhood Midline Tract Carcinoma Treatment (PDQ®)—Patient Version

  Science.gov (United States)

  Childhood midline tract carcinoma occurs in the respiratory tract or other places along the center line of the body. It is sometimes caused by a change in the NUT gene (NUT midline carcinoma). Get information about childhood midline tract carcinoma, including symptoms, tests, and multimodality treatment in this expert-reviewed summary.

 4. Asymptomatic renal cell carcinoma incidentally detected by abdominal CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yoneda, Fumio; Miyake, Noriaki; Tsujimura, Haruhiro; Nakajima, Mikio; Akiyama, Hajime

  1987-01-01

  Four cases of renal cell carcinoma that were incidentally detected by abdominal CT are reported. Abdominal CT was performed during gastro-intestinal examination in two patients and for suspected liver disease in the other two. No patient had symptoms of renal cell carcinoma, or hematuria. In all cases, the histopathological diagnosis was renal cell carcinoma of a low stage. (author)

 5. Overexpression of vimentin in canine prostatic carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rodrigues, M M P; Rema, A; Gärtner, F

  2011-01-01

  Canine prostatic tumours exhibit similarities to those of man and may represent a useful model system to explore the mechanisms of cancer progression. Tumour progression to malignancy requires a change from an epithelial phenotype to a fibroblastic or mesenchymal phenotype. Vimentin expression...... is associated with the invasive phenotype of human prostate cancer cells. The aim of the present study was to characterize immunohistochemically the expression of vimentin by canine prostatic carcinomas. Primary carcinomas and metastatic tumour foci both showed vimentin expression. This finding suggests...... that the acquisition of the epithelial-mesenchymal transition phenotype in canine prostatic carcinoma may be characterized by the presence of mesenchymal intermediate filament (vimentin) that could lead to a higher likelihood of metastasis....

 6. Metastatic renal cell carcinoma in the nasopharynx.

  Science.gov (United States)

  Atar, Yavuz; Topaloglu, Ilhan; Ozcan, Deniz

  2013-01-01

  Metastatic renal cell carcinoma of the nasopharynx, nasal cavity, and paranasal sinuses can be misdiagnosed as primary malignant or benign diseases. A 33-year-old male attended our outpatient clinic complaining of difficulty breathing through the nose, bloody nasal discharge, postnasal drop, snoring, and discharge of phlegm. Endoscopic nasopharyngeal examination showed a vascularized nasopharyngeal mass. Under general anesthesia, multiple punch biopsies were taken from the nasopharynx. Pathologically, the tumor cells had clear cytoplasm and were arranged in a trabecular pattern lined by a layer of endothelial cells. After the initial pathological examination, the pathologist requested more information about the patient's clinical status. A careful history revealed that the patient had undergone left a nephrectomy for a kidney mass diagnosed as renal cell carcinoma 3 years earlier. Subsequently, nasopharyngeal metastatic renal cell carcinoma was diagnosed by immunohistochemical staining with CD10 and vimentin. Radiotherapy was recommended for treatment.

 7. Metastatic renal cell carcinoma in the nasopharynx

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Atar

  2013-01-01

  Full Text Available Metastatic renal cell carcinoma of the nasopharynx, nasal cavity, and paranasal sinuses can be misdiagnosed as primary malignant or benign diseases. A 33-year-old male attended our outpatient clinic complaining of difficulty breathing through the nose, bloody nasal discharge, postnasal drop, snoring, and discharge of phlegm. Endoscopic nasopharyngeal examination showed a vascularized nasopharyngeal mass. Under general anesthesia, multiple punch biopsies were taken from the nasopharynx. Pathologically, the tumor cells had clear cytoplasm and were arranged in a trabecular pattern lined by a layer of endothelial cells. After the initial pathological examination, the pathologist requested more information about the patient′s clinical status. A careful history revealed that the patient had undergone left a nephrectomy for a kidney mass diagnosed as renal cell carcinoma 3 years earlier. Subsequently, nasopharyngeal metastatic renal cell carcinoma was diagnosed by immunohistochemical staining with CD10 and vimentin. Radiotherapy was recommended for treatment.

 8. Histologic Mimics of Basal Cell Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Stanoszek, Lauren M; Wang, Grace Y; Harms, Paul W

  2017-11-01

  - Basal cell carcinoma (BCC) is the most common human malignant neoplasm and is a frequently encountered diagnosis in dermatopathology. Although BCC may be locally destructive, it rarely metastasizes. Many diagnostic entities display morphologic and immunophenotypic overlap with BCC, including nonneoplastic processes, such as follicular induction over dermatofibroma; benign follicular tumors, such as trichoblastoma, trichoepithelioma, or basaloid follicular hamartoma; and malignant tumors, such as sebaceous carcinoma or Merkel cell carcinoma. Thus, misdiagnosis has significant potential to result in overtreatment or undertreatment. - To review key features distinguishing BCC from histologic mimics, including current evidence regarding immunohistochemical markers useful for that distinction. - Review of pertinent literature on BCC immunohistochemistry and differential diagnosis. - In most cases, BCC can be reliably diagnosed by histopathologic features. Immunohistochemistry may provide useful ancillary data in certain cases. Awareness of potential mimics is critical to avoid misdiagnosis and resulting inappropriate management.

 9. Primary intraosseous carcinoma occurring in the maxilla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Mi Ja [Seoul National University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  2004-03-15

  Primary intraosseous carcinoma (PIOC) is a rare odontogenic carcinoma defined as a squamous cell carcinoma arising within a jaw having no initial connection with the oral mucosa, and presumably developing from residues of the odontogenic epithelium. A 56-year-old patient who complained of delayed healing after extraction of upper left central incisor visited our department. The conventional radiographs showed a bony destructive lesion with ill-defined margin and moth-eaten appearance. On the computed tomographic images, the lesion perforated the labial cortex of alveolar bone, elevated the left nasal floor superiorly, and perforated partially both nasal floor. The magnetic resonance images showed low signal intensity at T2 and T1 weighted images at the area and adjacent soft tissue. Histologically, there were irregular epithelial islands with cell atypia, nuclear hyperchromatism, pleomorphism, atypical mitosis. The final diagnosis was PIOC.

 10. Primary intraosseous carcinoma occurring in the maxilla

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Mi Ja

  2004-01-01

  Primary intraosseous carcinoma (PIOC) is a rare odontogenic carcinoma defined as a squamous cell carcinoma arising within a jaw having no initial connection with the oral mucosa, and presumably developing from residues of the odontogenic epithelium. A 56-year-old patient who complained of delayed healing after extraction of upper left central incisor visited our department. The conventional radiographs showed a bony destructive lesion with ill-defined margin and moth-eaten appearance. On the computed tomographic images, the lesion perforated the labial cortex of alveolar bone, elevated the left nasal floor superiorly, and perforated partially both nasal floor. The magnetic resonance images showed low signal intensity at T2 and T1 weighted images at the area and adjacent soft tissue. Histologically, there were irregular epithelial islands with cell atypia, nuclear hyperchromatism, pleomorphism, atypical mitosis. The final diagnosis was PIOC.

 11. Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Stomach.

  Science.gov (United States)

  Hamzaoui, Lamine; Bouassida, Mahdi; Kilani, Houda; Medhioub, Mouna; Chelbi, Emna

  2015-11-01

  Primary squamous cell carcinoma of the stomach is very rare. Its pathogenesis is unclear and the treatment strategy is controversial. We report an agressive primary squamous cell carcinoma of the stomach with liver and lung metastases in a 55-year-old man. The patient presented with a 1-month history of abdominal pain, vomiting and weight loss. Abdominal ultrasound revealed multiple liver metastases. Endoscopic examination showed two tumour masses on the fundus of the stomach. Biopsy of the lesions revealed squamous cell carcinoma of the stomach. Chest x-ray showed multiple large pulmonary nodules highly suggestive of pulmonary metastases. The patient died ten days after he was admitted because of progression of the tumour and before any therapeutic decision.

 12. Adenoid cystic carcinoma of the breast

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kallel, R.; Bahri Zouari, I.; Gouiaa, N.; Charfi, S.; Ayadi, L.; Makni, S.; Sellami Boudawara, T.; Daoud, E.; Daoud, J.

  2009-01-01

  Adenoid cystic carcinoma of the breast is a rare neoplasm, accounting for only 0.1% of all malignant breast tumours. It is more common in women in the sixth decade of their lives and often in the sub areolar area. The clinical criteria is not specific and the radiographic examination showed a benign-appearing tumour. The preoperative diagnosis is possible with fine-needle aspiration cytology. The diagnosis is made by histological examination, presented a difficult differential diagnosis with cribriform carcinoma; so it is necessary to use histochemical or immunohistochemical techniques. The treatment is not well established. It consists of lumpectomy with radiation or mastectomy. Compared to other locations, adenoid cystic carcinoma of the breast has a favorable prognosis. Lymph node involvement or distant metastases seldom occur. The aim of our study is to describe the epidemiological, clinico pathological characteristics, the treatment and the prognosis of this rare type of breast tumour. (authors)

 13. Surgical Treatment of Hepatocellular Carcinoma

  Science.gov (United States)

  Zamora-Valdes, Daniel; Taner, Timucin; Nagorney, David M.

  2017-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major cause of cancer-related death worldwide. In select patients, surgical treatment in the form of either resection or transplantation offers a curative option. The aims of this review are to (1) review the current American Association for the Study of Liver Diseases/European Association for the Study of the Liver guidelines on the surgical management of HCC and (2) review the proposed changes to these guidelines and analyze the strength of evidence underlying these proposals. Three authors identified the most relevant publications in the literature on liver resection and transplantation for HCC and analyzed the strength of evidence according to the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) classification. In the United States, the liver allocation system provides priority for liver transplantation to patients with HCC within the Milan criteria. Current evidence suggests that liver transplantation may also be indicated in certain patient groups beyond Milan criteria, such as pediatric patients with large tumor burden or adult patients who are successfully downstaged. Patients with no underlying liver disease may also benefit from liver transplantation if the HCC is unresectable. In patients with no or minimal (compensated) liver disease and solitary HCC ≥2 cm, liver resection is warranted. If liver transplantation is not available or contraindicated, liver resection can be offered to patients with multinodular HCC, provided that the underlying liver disease is not decompensated. Many patients may benefit from surgical strategies adapted to local resources and policies (hepatitis B prevalence, organ availability, etc). Although current low-quality evidence shows better overall survival with aggressive surgical strategies, this approach is limited to select patients. Larger and well-designed prospective studies are needed to better define the benefits and limits of such approach. PMID:28975836

 14. New advances in hepatocellular carcinoma

  Science.gov (United States)

  Pascual, Sonia; Herrera, Iván; Irurzun, Javier

  2016-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is the leading cause of deaths in cirrhotic patients and the third cause of cancer related deaths. Most HCC are associated with well known underlying risk factors, in fact, HCC arise in cirrhotic patients in up to 90% of cases, mainly due to chronic viral hepatitis and alcohol abuse. The worldwide prevention strategies are conducted to avoid the infection of new subjects and to minimize the risk of liver disease progression in infected patients. HCC is a condition which lends itself to surveillance as at-risk individuals can readily be identified. The American and European guidelines recommended implementation of surveillance programs with ultrasound every six months in patient at-risk for developing HCC. The diagnosis of HCC can be based on non-invasive criteria (only in cirrhotic patient) or pathology. Accurately staging patients is essential to oncology practice. The ideal tumour staging system in HCC needs to account for both tumour characteristics and liver function. Treatment allocation is based on several factors: Liver function, size and number of tumours, macrovascular invasion or extrahepatic spread. The recommendations in terms of selection for different treatment strategies must be based on evidence-based data. Resection, liver transplant and interventional radiology treatment are mainstays of HCC therapy and achieve the best outcomes in well-selected candidates. Chemoembolization is the most widely used treatment for unresectable HCC or progression after curative treatment. Finally, in patients with advanced HCC with preserved liver function, sorafenib is the only approved systemic drug that has demonstrated a survival benefit and is the standard of care in this group of patients. PMID:27028578

 15. Computed tomography of nasopharyngeal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoe, J.W.M.

  1989-01-01

  Axial CT findings of 56 patients with biopsy-proven nasopharyngeal carcinoma (NPC) were reviewed retrospectively to evaluate the region of origin of the tumor and the sites of spread of the disease. In all patients asymmetry of the mucosal airway contour with blunting of the fossa of Rosenmueller was seen, usually associated with infiltration of the levator palatini muscle. The earliest lesion of NPC arose in this region, and in 64% of cases the tumor had infiltrated into the adjacent parapharyngeal space with loss of its normal fat density. Superior intracranial extension was the most common site of deep infiltration from here (45% of patients) with opacification of the sphenoid sinus in 41% and bony destruction of the skull base in 29%. Invasion into the retropharyngeal space (38%) and carotid space (23%) were the next most common sites of infiltration. Invasion into the prevertebral space was seen in 14%. Anterior spread to the masticator space including the infratemporal fossa was an uncommon finding (14%). T-staging of these patients by CT was also done using both the AJC and Ho classification systems. Lymph node metastases were found in many patients (38%), most commonly in the retropharyngeal nodes, internal jugular nodes including jugular-digastricus nodes and the spinal assessory nodes, respectively. CT remains the most reliable technique for staging and assessing the extent of NPC, both prior to and after radiotherapy, and should be used not only for T-staging of the disease, but also for N-staging. It is recommended that axial scans should be routinely extended down the neck to the clavicles in all patients with NPC. (orig.)

 16. Merkel Cell Carcinoma Therapeutic Update.

  Science.gov (United States)

  Cassler, Nicole M; Merrill, Dean; Bichakjian, Christopher K; Brownell, Isaac

  2016-07-01

  Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare and aggressive neuroendocrine tumor of the skin. Early-stage disease can be cured with surgical resection and radiotherapy (RT). Sentinel lymph node biopsy (SLNB) is an important staging tool, as a microscopic MCC is frequently identified. Adjuvant RT to the primary excision site and regional lymph node bed may improve locoregional control. However, newer studies confirm that patients with biopsy-negative sentinel lymph nodes may not benefit from regional RT. Advanced MCC currently lacks a highly effective treatment as responses to chemotherapy are not durable. Recent work suggests that immunotherapy targeting the programmed cell death receptor 1/programmed cell death ligand 1 (PD-1/PD-L1) checkpoint holds great promise in treating advanced MCC and may provide durable responses in a portion of patients. At the same time, high-throughput sequencing studies have demonstrated significant differences in the mutational profiles of tumors with and without the Merkel cell polyomavirus (MCV). An important secondary endpoint in the ongoing immunotherapy trials for MCC will be determining if there is a response difference between the virus-positive MCC tumors that typically lack a large mutational burden and the virus-negative tumors that have a large number of somatic mutations and predicted tumor neoantigens. Interestingly, sequencing studies have failed to identify a highly recurrent activated driver pathway in the majority of MCC tumors. This may explain why targeted therapies can demonstrate exceptional responses in case reports but fail when treating all comers with MCC. Ultimately, a precision medicine approach may be more appropriate for treating MCC, where identified driver mutations are used to direct targeted therapies. At a minimum, stratifying patients in future clinical trials based on tumor viral status should be considered as virus-negative tumors are more likely to harbor activating driver mutations.

 17. Synchronous Parathyroid and Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi-Dou Lin

  2005-02-01

  Full Text Available Concomitant thyroid disease is not unusual among patients with primary hyperparathyroidism. However, the simultaneous occurrence of parathyroid and thyroid carcinoma is extremely rare. We report a 38-year-old man with primary hyperparathyroidism who presented with osteitis fibrosa cystica complicated with pathologic femoral neck fracture. Preoperative investigation for exclusion of multiple endocrine neoplasia did not find evidence of medullary thyroid carcinoma or pheochromocytoma, but imaging studies revealed the presence of nodules in the right lobe and a parathyroid lesion over the left inferior pole of the thyroid gland. Total thyroidectomy, left parathyroidectomy, and bipolar hemiarthroplasty of the left hip were then performed simultaneously. The resected specimens were pathologically identified as papillary thyroid carcinoma and parathyroid carcinoma, respectively. After the operation, 131I ablation therapy was administered at a dose of 120 mCi. Additional doses of 30 mCi were given yearly as serum thyroglobulin level became elevated. Serum calcium level remained normal during yearly follow-up. Although parathyroid carcinoma is an uncommon cause of parathyroid hormone-dependent hypercalcemia, it should nonetheless be given due consideration because its surgical approach differs from that of parathyroid adenoma. As the coexistence of parathyroid and non-medullary thyroid carcinoma has previously been reported, the possibility of both malignancies must also be considered in the setting of primary hyperparathyroidism with thyroid nodules. If confirmed with preoperative parathyroid scintigraphic and other laboratory studies, an optimal outcome may be achieved with complete resection of both tumors at the time of initial operation, followed by adjunctive therapy.

 18. Carcinoma cheek: regional pattern and management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Musani, M.A.; Jawad, I.; Marfani, S.; Khambaty, Y.; Jalisi, M.

  2009-01-01

  Oral cancer varies globally and regionally, and is closely linked with geographical, social, economical, biological, ethnic, dietary and environmental factors. In western countries it accounts for about 2 - 5% while in the south-east Asia for about 40% of all cancers. In Pakistan it is second commonest tumour after bronchogenic carcinoma in males and breast carcinoma in females. The objectives of this study were to find out the pattern of carcinoma cheek in our region, its etiological associations, management and prognosis. This study was conducted in the Otolaryngology and Head and Neck Surgery Department of Civil Hospital, Karachi from April 1995 to December 1998. It was prospective study. Methods: Forty-five cases of primary carcinoma cheek were diagnosed and investigations including OPG and CT scan were carried out along with other required investigations to evaluate the extension of tumour, bony erosion and metastasis. TNM staging was done. All patients were treated surgically, sent for post-operative radiotherapy or chemo radiation and followed up for 3 years. Result: Among 45 cases of oral cancer, 28 were females and 17 were males. Common presenting symptom was growth or ulcer. It was more common in 41 - 50 years of age. Squamous cell carcinoma (SCC) was found in 95.5% of the cases. Most of the patients 31 (68%) were in T4 stage. Surgical excision was done in all cases with reconstruction in 23 cases and neck dissection in 39 cases. In the follow up for 3 years, 30 patient remained disease free. Conclusion: Carcinoma cheek is a common entity in our region and now it is seen in relatively younger patients. Oral cancer is a self preventable disease. What is required is to develop awareness of oral hygiene and discourage the habit of social carcinogens use. Early diagnosis and treatment offers better chance of cure whereas advance disease has a poor prognosis. (author)

 19. Alveolar Ridge Carcinoma. Two Cases Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pupo Triguero, Raul J; Vivar Bauza, Miriam; Alvarez Infante, Elisa

  2008-01-01

  Two cases with alveolar ridge carcinoma due to prosthetist traumatism are discussed in this paper, after 9 and 10 years of using dental prosthesis. Both patients began with disturbance in the alveolar ridge. The clinical examination and biopsy showed a well differenced carcinoma. The treatment was radical surgery and radiotherapy in the first patient, and conservative surgery with radiotherapy in the second case .The patients had xerostomia after radiotherapy and the woman had difficulties with mastication. The advantages and disadvantages of the treatment were discussed, focused on the prevention and treatment for oral

 20. Inflammatory carcinoma of breast: The chameleon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Indranil Chakrabarti

  2017-01-01

  Full Text Available Inflammatory breast carcinoma is an extremely rare, rapidly progressive breast carcinoma which is a great masquerader and often is mistaken as an inflammatory lesion. This leads to the delay in diagnosis. Here, we report such a case where the mistaken clinical diagnosis led to it being treated with antibiotics. However, fine-needle aspiration cytology of the case saved the day. Histopathological confirmation followed by multimodal therapy was rendered, and the patient responded well to the treatment. Thus, awareness and recognition of this rare entity, which mimics various inflammatory and nonmalignant causes, is of paramount importance for the doctors and patients alike.

 1. Remote Cutaneous Breast Carcinoma Metastasis Mimicking Dermatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annakan V Navaratnam

  2015-01-01

  Full Text Available Cutaneous metastases from primary internal malignancies are an uncommon presentation. Cutaneous metastases are more frequently seen in breast cancer than in any other visceral malignancy in women. Medical practitioners should be vigilant of the possibility of unusual presentations of metastatic disease in breast cancer patients with lobular carcinoma presenting as cutaneous lesions mimicking benign dermatological conditions. Herein, we present a case of a 75-year-old woman presenting with cutaneous lobular breast carcinoma metastases on her anterior right leg, which had previously been misdiagnosed as dermatitis for 9 years.

 2. Colon carcinoma metastatic to the thyroid gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lester, J.W. Jr.; Carter, M.P.; Berens, S.V.; Long, R.F.; Caplan, G.E.

  1986-01-01

  Metastatic carcinoma to the thyroid gland rarely is encountered in clinical practice; however, autopsy series have shown that it is not a rare occurrence. A case of adenocarcinoma of the colon with metastases to the thyroid is reported. A review of the literature reveals that melanoma, breast, renal, and lung carcinomas are the most frequent tumors to metastasize to the thyroid. Metastatic disease must be considered in the differential diagnosis of cold nodules on radionuclide thyroid scans, particularly in patients with a known primary

 3. Choroid plexus carcinoma. A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strojan, P.; Jereb, B.; Popovic, M.; Surlan, K.

  2004-01-01

  Background. The opinions on the value of adjuvant therapy in choroid plexus carcinomas vary. The aim of present report is to present a case of successful therapy of this rare tumor. Result. A fourteen-year-old girl with third ventricle tumor had non-radical surgery and adjuvant chemotherapy and irradiation. She is alive with no evidence of disease 8.5 years after diagnosis. The role of adjuvant therapy in the context of literature data is discussed. Conclusion. For choroids plexus carcinomas, adjuvant multiagent chemotherapy and craniospinal radiotherapy following surgery should be considered. (author)

 4. Combined treatment of unresectable pancreatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohashi, Kazuhiko; Yamao, Kenji; Watanabe, Yoshihiro; Morimoto, Takeshi

  1999-01-01

  For patients with unresectable pancreatic carcinoma, a few kind of treatment including chemoradiation, intraoperative radiation and intra-arterial chemotherapy was done. Chemoradiation using 5FU, CDDP, ADM and radiation to the lesion and liver was performed in 16 patients, showing a response rate of 10%. One-year survivals rate and mean a survival period of this group was 11.7% and 6.6 months respectively. Postmortem autopsy in 6 cases revealed insufficient therapeutic effects in both primary and metastatic site. Because of above-mentioned reasons, chemoradiation therapy to the pancreatic carcinoma, which we did, was estimated as ineffective. (author)

 5. Radiation therapy for carcinoma of the endometrium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Potish, R.A.

  1987-01-01

  Carcinoma of the endometrium is the most common malignant tumor in the female genital tract. Radiation therapy continues to play a major role in the management of endometrial carcinoma, both as primary therapy and as adjuvant treatment. The utility of pelvic external beam therapy and intracavitary therapy is long established. However, the modern era of surgical staging has lead to an appreciation of the role of radiation therapy beyond the pelvis. Radiation therapy has been shown to be of particular benefit in peritoneal and nodal spread. The classic management of endometrial cancer is reviewed and relatively new and somewhat controversial topics, such as preoperative intracavitary therapy followed by external beam therapy are discussed

 6. Renal cell carcinoma presenting as mandibular metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hassan Ahmadnia

  2013-01-01

  Full Text Available Renal clear cell carcinoma (RCC has different manifestations, including uncommon metastasis and paraneoplastic syndromes. Here we report a rare case of RCC presenting as metastasis to the mandible. A 57-year-old patient with mandibular swelling was referred to the dentist. After necessary evaluations, an incisional biopsy of mandible showed metastatic RCC. The patient was referred to the urologist. The patient underwent right radical nephrectomy. Pathological examination showed clear renal cell carcinoma. Every abnormal bone lesion in the oral cavity should be evaluated carefully and the possibility of a malignant lesion should always be considered.

 7. Gastric carcinoma: when is palliative gastrectomy justified?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Scheidbach

  2011-12-01

  Full Text Available Gastric carcinoma is frequently diagnosed with an advanced stage of non-curable tumor growth characterized by infiltration of the gastric serosa, peritoneal tumor spread and/or metastases within lymph nodes and liver. Currently, there is a controversy on the value of palliative resection with regard to the safety and benefit to the patient outcome. Based on the available literature, this overview summarizes the various aspects and interprets the limited data on the palliative resection of gastric carcinoma. It turns out that the available study results may indicate potential for an improved quality of life and a prolongation of survival if an acceptable morbidity and mortality are present.

 8. Current radiologic interventions in hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masoud, I.; Naeem, M.Q.T.; Saeed, F.; Mirza, S.A.M.; Khan, A.; Bhatti, M.A.

  2006-01-01

  With the rising incidence of chronic liver disease caused by viral hepatitis, hepatocellular carcinoma is showing a corresponding rise worldwide. Surgery remains the mainstay of treatment, but patients unfit for surgery or liver transplantation form the bulk of those presenting with this disease. Palliative treatments are being used to treat those and radiological modalities form the mainstay of the treatment. Radiology plays a major role in the diagnosis, treatment and follow-up of hepatocellular carcinoma. Current radiological treatment modalities include percutaneous ethanol ablation, radiofrequency ablation and trans-arterial chemoembolization. This update highlights the recent advancements in the field and compares their relative merits and demerits. (author)

 9. Squamous cell carcinoma of the breast: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hofstee Mans

  2008-12-01

  Full Text Available Abstract Background Squamous cells are normally not found inside the breast, so a primary squamous cell carcinoma of the breast is an exceptional phenomenon. There is a possible explanation for these findings. Case presentation A 72-year-old woman presented with a breast abnormality suspected for breast carcinoma. After the operation the pathological examination revealed a primary squamous cell carcinoma of the breast. Conclusion The presentation of squamous cell carcinoma could be similar to that of an adenocarcinoma. However, a squamous cell carcinoma of the breast could also develop from a complicated breast cyst or abscess. Therefore, pathological examination of these apparent benign abnormalities is mandatory.

 10. Radiotherapy - an effective treatment for vaginal verrucous carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Reinecke, L.; Thornley, A.L.

  1993-01-01

  Vaginal carcinoma makes up 1%-2% of all gynaecological tumours. Verrucous carcinoma of the vagina is even more rare -only 16 cases are reported in the scientific literature. A case of a complete regression after 60 Gy fractionated radiotherapy by a tumour 12 cm 3 in size is reported. Most authors are of the opinion that radiotherapy causes anaplastic transformation of verrucous carcinoma. The minority view, that anaplastic transformation does not occur, is correct and is supported by our clinical and radiological data. The conflicting literature on vaginal verrucous carcinoma (VVC) is reviewed with reference to verrucous carcinoma at other sites. (Author)

 11. Malar Bone Metastasis Revealing a Papillary Thyroid Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ihsen Slim

  2012-01-01

  Full Text Available Papillary thyroid carcinoma is the most common form of differentiated thyroid carcinoma. It is generally confined to the neck with or without spread to regional lymph nodes. Metastatic thyroid carcinomas are uncommon and mainly include lung and bone. Metastases involving oral and maxillofacial region are extremely rare. We described a case of malar metastasis revealing a follicular variant of papillary thyroid carcinoma, presenting with pain and swelling of the left cheek in a 67-years-old female patient with an unspecified histological left lobo-isthmectomy medical history. To our knowledge, this is the first recorded instance of a malar metastasis from a follicular variant of papillary thyroid carcinoma.

 12. Are the uterine serous carcinomas underdiagnosed? Histomorphologic and immunohistochemical correlates and clinical follow up in high-grade endometrial carcinomas initially diagnosed as high-grade endometrioid carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Hu, Shaomin; Hinson, Jeff L; Matnani, Rahul; Cibull, Michael L; Karabakhtsian, Rouzan G

  2018-02-01

  Histologic subclassification of high-grade endometrial carcinomas can sometimes be a diagnostic challenge when based on histomorphology alone. Here we utilized immunohistochemical markers to determine the immunophenotype in histologically ambiguous high-grade endometrial carcinomas that were initially diagnosed as pure or mixed high-grade endometrioid carcinoma, aiming to determine the utility of selected immunohistochemical panel in accurate classification of these distinct tumor types, while correlating these findings with the clinical outcome. A total of 43 high-grade endometrial carcinoma cases initially classified as pure high-grade endometrioid carcinoma (n=32), mixed high-grade endometrioid carcinoma/serous carcinoma (n=9) and mixed high-grade endometrioid carcinoma/clear cell carcinoma (n=2) were retrospectively stained with a panel of immunostains, including antibodies for p53, p16, estrogen receptor, and mammaglobin. Clinical follow-up data were obtained, and stage-to-stage disease outcomes were compared for different tumor types. Based on aberrant staining for p53 and p16, 17/43 (40%) of the high-grade endometrial carcinoma cases initially diagnosed as high-grade endometrioid carcinoma were re-classified as serous carcinoma. All 17 cases showed negative staining for mammaglobin, while estrogen receptor was positive in only 6 (35%) cases. The remaining 26 cases of high-grade endometrioid carcinoma showed wild-type staining for p53 in 25 (96%) cases, patchy staining for p16 in 20 (77%) cases, and were positive for mammaglobin and estrogen receptor in 8 (31%) and 19 (73%) cases, respectively, thus the initial diagnosis of high-grade endometrioid carcinoma was confirmed in these cases. In addition, the patients with re-classified serous carcinoma had advanced clinical stages at diagnosis and poorer overall survival on clinical follow-up compared to that of the remaining 26 high-grade endometrioid carcinoma cases. These results indicate that selected

 13. Collecting Duct Carcinoma of the Kidney Mimicking Invasive Transitional Cell Carcinoma: A Case Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Byun, Joo Nam; Lim, Hyung Guhn; Lim, Sung Chul [Chosun University College of Medicine, Gwangju (Korea, Republic of)

  2007-06-15

  Approximately 100 cases of collecting duct carcinoma have been reported in the medical literature. We herein report on a case of collecting duct carcinoma of the kidney in a 75-year-old patient. The abdominal sonography depicted a relatively poorly defined 7x6 cm sized, isoechoic mass lesion, as compared to the normal parenchyma, at the left kidney lower pole and the affected kidney showed preservation of the reniform shape. CT revealed a heterogeneous poorly defined low-attenuation mass that was mainly located in the medulla with involvement of the cortex and the lower half of the renal pelvis. Retrograde ureter opyelography showed a filling defect at the lower renal pelvis and severe narrowing of the left proximal ureter. We initially thought this lesion was invasive transitional cell carcinoma. Subsequent surgery confirmed a collecting duct carcinoma

 14. Multicentricidade no carcinoma diferenciado da tireóide Multicentricity in the thyroid differentiated carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Salles Chagas

  2009-02-01

  Full Text Available O tratamento cirúrgico de escolha no carcinoma diferenciado da tireóide sempre foi controverso. OBJETIVO: Analisar o acometimento tumoral do lobo contralateral da tireóide no carcinoma diferenciado, correlacionando risco e benefício com as complicações decorrentes da segunda intervenção. CASUÍSTICA E MÉTODO: Estudo retrospectivo, de 1998 a 2006, com 27 pacientes submetidos à tireoidectomia menos que total, sendo 21 lobectomias, cinco tireoidectomias subtotais e uma istmectomia. Foram analisados: gênero, idade, tipo de cirurgia, complicações, histopatológico do espécime cirúrgico e invasão do lobo contralateral. As idades variaram de 17 a 89 anos; o tipo histopatológico mais freqüente foi o carcinoma papilífero clássico (18 casos, seguido do carcinoma folicular (seis casos, do carcinoma papilífero variante folicular (dois casos e do carcinoma de células Hürthle (um caso. Vinte e um pacientes foram submetidos à totalização da tireoidectomia, 15 a 30 dias depois. RESULTADOS: A análise do lobo contralateral foi negativa para carcinoma em 16 (76,5% e positiva nos cinco restantes (23,8%. As complicações observadas foram: disfonia temporária (três casos e hipoparatireoidismo (dois casos, sendo um permanente. CONCLUSÃO: A totalização da tireoidectomia é um procedimento importante no tratamento do carcinoma bem diferenciado da tireóide pelo elevado acometimento contralateral (23,8%. A incidência de complicações é pequena.The treatment of choice for the well differentiated thyroid carcinoma has always been controversial. AIM: to analyze tumor invasion of the thyroid gland's contralateral lobe in cases of differentiated carcinoma, correlating risk/benefit with the complications of a second surgical approach. MATERIALS AND METHODS: Retrospective study, from 1998 to 2006, of 27 patients undergoing less than total thyroidectomy: lobectomy (21, subtotal thyroidectomy (5 or isthmusectomy (1. Gender, age, type of surgery

 15. Mucinous carcinoma of the breast: mammographic features with histologic correlation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cui Chunyan; Zhang Ling; Wu Yaopan; Li Shuqin

  2011-01-01

  Objective: To correlate the mammographic findings of mucinous carcinoma with histologic features. Methods: Retrospective analysis of the mammographic and pathologic findings of 37 patients with mucinous carcinomas of the breasts was performed. Results: Mammograms of ten (52.6%) women with mucinous carcinomas showed masses with well-defined, lobu-lated margins correlating well with the pure histologic type. Thirteen (81.3%) mixed type of mucinous carcinomas demonstrated poorly defined or spiculated margins (P<0.05). Most of the pure type carcinomas were hyperdense similar to most of mixed type carcinomas (P<0.05). Of 34 mucinous carcinomas tested, there were 25 ER-positive, 29 PR-positive, 24 C-erbB-2 negative expressions with pure type carcinomas accounting for 78.9%, 89.5% and 78.9%, respectively. Conclusion: The mammographic features of pure type are different from those of mixed type of mucinous breast carcinomas. The most common mammographic appearance of pure mucinous carcinoma is a well-defined mass without calcification whereas the mixed type carcinomas have more aggressive imaging characteristics. (authors)

 16. Mammographic features of breast carcinoma: mammographic-pathologic correlation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gu Yajia; Wang Jiuhua; Chen Tongzhen; Zhang Tingqiu; Zhou Kangrong

  2003-01-01

  Objective: To analyze the mammographic features of breast carcinoma and the correlation between the mammographic and pathologic findings. Methods: A prospective study of 397 consecutive mammograms in patients with breast carcinoma, including infiltrating ductal carcinoma (IDC, n=297), ductal carcinoma in situ (DCIS) and DCIS associated with small invasive foci (n=38), mucinous carcinoma (n=21), medullary carcinoma (n=22) and invasive lobular carcinoma (n=19), was performed to determine the correlations between the mammographic and pathologic findings. Results: (1) Microcalcifications appeared in 170 cases (42.8%), a mass in 258 cases (65.0%), and distortion in 33 cases (8.3%), respectively. (2) Microcalcifications were more commonly associated with DCIS and IDC (χ 2 =30.90, P 2 =30.87, P 2 =27.40, P 2 =6.22, P 2 =7.19, P < 0.01). Conclusion: The common features of breast carcinoma in mammography were microcalcifications, microcalcifications with a mass, a mass, and distortion IDC was the commonest in breast carcinoma, and could be considered when mammographic malignant features above mentioned were found except the appearance of microcalcifications alone, which was firstly suggestive of DCIS. A mass also appeared in medullary and mucinous carcinoma, and distortion appeared in invasive lobular carcinoma

 17. Multiple squamous cell carcinomas within the head and neck region

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sato, Katsuro; Hanazawa, Hideyuki; Sato, Yuichiro; Takahashi, Sugata

  2004-01-01

  Clinical features of multiple squamous cell carcinoma (SCC) cases within the head and neck that were treated in our department during the recent 10 years are discussed. Multiple SCCs arose in 6.6% of the cases with primary SCC; 67% of the cases had two carcinomas, and 33% had more than three carcinomas. The most common site of the multiple SCCs was the oral cavity (54%). The most frequent interval between treatment of previous carcinoma and diagnosis of subsequent carcinoma was simultaneous, but more than 5 years' interval was observed in 36% of the patients. The most common initial treatment of the carcinoma was irradiation, but the ratio of surgery increased for subsequent carcinomas. Prognosis of the patients with more than three carcinomas was not worse than that of patients with two carcinomas. Therefore, early diagnosis of the subsequent carcinomas based on careful long-term observation in the head and neck is necessary for follow-up of the patients with SCC of the head and neck. Treatment strategies considering the treatment of subsequent carcinomas are needed for the patients with primary head and neck SCC. (author)

 18. CT differentiation of renal tumor invading parenchyma and pelvis: renal cell carcinoma vs transitional cell carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Chang Hee; Cho, Seong Beum; Park, Cheol Min; Cha, In Ho; Chung, Kyoo Byung

  1994-01-01

  The differentiation between renal cell carcinoma(RCC) and transitional cell carcinoma(TCC) is important due to the different methods of treatment and prognosis. But occasionally it is difficult to draw a distinction between the two diseases when renal parenchyma and renal collecting systems are invaded simultaneously. We reviewed CT scans of 37 cases of renal cell carcinoma and 12 cases of transitional cell carcinoma which showed involvement of renal parenchyma and renal sinus fat on CT. Retrospective analysis was performed by 3 abdominal radiologists. Check points were renal contour bulging or reinform shape, location of mass center, intact parenchyma overlying the tumor, cystic change, calcification, LN metastasis, vessel invasion, and perirenal extention. There were renal contour bulging due to the tumor mass in 33 out of 37 cases of renal cell carcinoma, where a and nine of 12 cases of transitional cell carcinoma maintained the reinform appearance. This is significant statiscal difference between the two(P<0.005). Center of all TCCs were located in the renal sinus, and 24 out of 35 cases of RCC were located in the cortex(P<0.005). Thirty-six out of 37 cases of RCC lost the overlying parenchyma, where as 4 out of 9 cases of well enhanced TCC had intact overlying parenchyma(P<0.005) RCC showed uptic change within the tumor mags in 31 cases which was significanity higher than the 4 cases in TCC(P<0.05). CT findings of renal cell carcinoma are contour bulging, peripheral location, obliteration of parenchyma, and cystic change. Findings of transitional cell carcinoma are reinform appearance, central location within the kidney, intact overlying parenchyma, and rare cystic change

 19. Gall bladder carcinoma with ampullary carcinoma: A rare case of double malignancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Praveer Rai

  2013-01-01

  Full Text Available Simultaneous double cancers in the biliary system are rare. Most are associated with pancreaticobiliary maljunction (PBM. However, it can occur in patients without PBM. Differentiation between these events is important since these two mechanistic origins imply different stages of disease, as well as different subsequent treatments and prognoses. Herein, we report a case of ampullary carcinoma associated with gall bladder carcinoma diagnosed nonoperatively and palliated with biliary metal stenting.

 20. Photodynamic Therapy With HPPH in Treating Patients With Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity

  Science.gov (United States)

  2016-04-19

  Recurrent Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Recurrent Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Recurrent Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage I Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage I Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage I Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage II Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage II Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage II Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage III Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage III Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage III Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVA Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVA Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVA Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVB Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVB Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVB Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVC Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVC Squamous Cell Carcinoma of the Oropharynx; Stage IVC Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity

 1. Papillary thyroid carcinoma presenting as an asymptomatic pelvic bone metastases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siddiq S

  2010-05-01

  Full Text Available Thyroid carcinoma is rare comprising 1% of all malignancies and commonly presents as a neck lump. Papillary thyroid carcinoma unlike follicular thyroid carcinoma tends not to metastasise to distant sites.We present a case of papillary thyroid carcinoma presenting as a solitary asymptomatic pelvic bone metastases and highlight current management of bone metastases. A 59-year old female was found on abdominal computerised tomography to have an incidental finding of a 4.5 cm soft tissue mass in the right iliac bone. Biopsy of the lesion confirmed metastatic thyroid carcinoma. There was no history of a neck lump, head and neck examination was normal. Further imaging confirmed focal activity in the right lobe of the thyroid. A total thyroidectomy and level VI neck dissection was performed and histology confirmed follicular variant of papillary carcinoma.Early detection of bone metastases have been shown to improve prognosis and thyroid carcinoma should be considered as a potential primary malignancy.

 2. Pleomorphic Lobular Carcinoma in a Male Breast: A Rare Occurrence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bhatia Rohini

  2010-01-01

  Full Text Available Carcinoma of male breast is uncommon as it accounts for 0.7% of total breast cancer. The pathology of male breast cancer is remarkably similar to that of cancers seen in women. The same histological subtypes of invasive cancer are present, although papillary carcinomas (both invasive and in situ are more common and lobular carcinomas are less common. The predominant histological type, in males, as in females, reported in large series has been infiltrating ductal carcinoma with scattered reports of infiltrating lobular carcinoma, all of them of classical type except for a single case of pleomorphic infiltrating lobular carcinoma. Herein, we describe a case of pleomorphic lobular carcinoma occurring in male breast.

 3. Environmental exposures as a risk factor for fibrolamellar carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Graham, Rondell P; Craig, John R; Jin, Long; Oliveira, Andre M; Bergquist, John R; Truty, Mark J; Mounajjed, Taofic; Greipp, Patricia T; Torbenson, Michael S

  2017-06-01

  Fibrolamellar carcinoma was first described in 1956. Subsequent large studies failed to identify cases before 1939 (the start of the World War II). This finding, combined with the presence of aryl hydrocarbon receptors on the tumor cells, have suggested that fibrolamellar carcinomas may be caused by environmental exposures that are new since World War II. To investigate this possibility, the surgical pathology files before 1939 were reviewed for hepatocellular carcinomas resected in young individuals. Two cases of fibrolamellar carcinoma were identified, from 1915 to 1924. The diagnosis of fibrolamellar carcinoma was confirmed at the histologic, ultrastructural and proteomic levels. These two fibrolamellar carcinoma cases clarify a key aspect of fibrolamellar carcinoma biology, reducing the likelihood that these tumors result exclusively from post World War II environmental exposures.

 4. Infiltrating Ductal Carcinoma Co-Existing with Intraductal Papillary Carcinoma of Male Breast: A Rare Case Report.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Mayank; Pottipati, Bhaswanth; Arakeri, Surekha U; Javalgi, Anita P

  2017-06-01

  Male breast carcinomas are rare tumours, accounting for less than 1% of all malignancies in men. Intracystic Papillary Carcinoma (IPC) in males is a very rare entity, representing 5-7.5% of all male breast carcinomas. It lacks the classical clinical, radiological and cytological features of malignancy and usually presents as a benign-appearing lump. We report a case of Infiltrating Ductal Carcinoma (IDC) co-existing with intracystic papillary carcinoma in a 53-year-old male who presented with lump in the right breast.

 5. Hyperkalaemia after radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoevena, BH; Haagsma, EB; Appeltans, BMG; Slooff, MJH; de Jong, KP

  Radiofrequency ablation of liver tumours is a useful therapy for otherwise unresectable tumours. The complication rate is said to be low. In this case report we describe hyperkalaemia after radiofrequency ablation of a hepatocellular carcinoma in a patient with end-stage renal insufficiency. (C)

 6. Squamous Cell Carcinoma of the Nasal Vestibule

  DEFF Research Database (Denmark)

  Horsmans, J D; Godballe, C; Jørgensen, K E

  1999-01-01

  From 1978 to 1992, 66 patients (32 women and 34 men) were treated for carcinoma of the nasal vestibule at Odense University Hospital. The treatment was radiotherapy (41 patients), surgery (13 patients) or a combination of the two modalities (12 patients). Twenty-one patients (32%) developed...

 7. Optical coherence tomography of basal cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yücel, D.; Themstrup, L.; Manfredi, Maddalena

  2016-01-01

  Background: Basal cell carcinoma (BCC) is the most prevalent malignancy in Caucasians. Optical coherence tomography (OCT) is a non-invasive optical imaging technology using the principle of interferometry. OCT has shown a great potential in diagnosing, monitoring, and follow-up of BCC. So far most...

 8. Intestinal lymphangiectasia mimicking primary peritoneal carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Steines, Jennifer C; Larson, Joshua H; Wilkinson, Neal; Kirby, Patricia; Goodheart, Michael J

  2010-10-01

  Intestinal lymphangiectasia is an obstruction of the lymphatic system. We report on a patient with mesenteric adenopathy and an elevated CA125 level, which were suspicious for peritoneal carcinoma. Further evaluation and bowel resection identified intestinal lymphangiectasia. This disease should be considered in patients with mesenteric adenopathy and a small bowel mass. Copyright © 2010 Mosby, Inc. All rights reserved.

 9. Radioembolisation for treatment of pediatric hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hawkins, Clifford Matthew; Kukreja, Kamlesh [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Radiology, Cincinnati, OH (United States); Geller, James I. [Cincinnati Children' s Hospital Medical Center, Department of Hematology/Oncology, Cincinnati, OH (United States); Schatzman, Carmen; Ristagno, Ross [University of Cincinnati, UC Health, Department of Radiology, Division of Interventional Radiology, Cincinnati, OH (United States)

  2013-07-15

  Transarterial radioembolisation with yttrium-90 (TARE-Y90), a catheter-directed therapy, has been used extensively in adults to treat primary and secondary hepatic malignancies. To our knowledge, the use of this palliative technique has not been described in children. We present two children with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) treated with TARE-Y90. (orig.)

 10. Neglected giant scalp Basal cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Anne Kristine; El-Charnoubi, Waseem-Asim Ghulam; Gehl, Julie

  2014-01-01

  control, a satisfactory long-term cosmetic and functional result. We present a case with a neglected basal cell scalp carcinoma, treated with wide excision and postoperative radiotherapy, reconstructed with a free latissimus dorsi flap. The cosmetic result is acceptable and there is no sign of recurrence...

 11. Basal Cell Carcinoma: 10 Years of Experience

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cigna, E.; Tarallo, M.; Maruccia, M.; Sorvillo, V.; Pollastrini, A.; Scuderi, N.

  2011-01-01

  Introduction. Basal cell carcinoma (BCC) is a locally invasive malignant epidermal tumour. Incidence is increasing by 10% per year; incidence of metastases is minimal, but relapses are frequent (40%-50%). The complete excision of the BCC allows reduction of relapse. Materials and Methods. The study cohort consists of 1123 patients underwent surgery for basal cell carcinoma between 1999 and 2009. Patient and tumor characteristics recorded are: age; gender; localization (head and neck, trunk, and upper and lower extremities), tumor size, excisional margins adopted, and relapses. Results. The study considered a group of 1123 patients affected by basal cell carcinoma. Relapses occurred in 30 cases (2,67%), 27 out of 30 relapses occurred in noble areas, where peripheral margin was <3mm. Incompletely excised basal cell carcinoma occurred in 21 patients (1,87%) and were treated with an additional excision. Discussion. Although guidelines indicate 3mm peripheral margin of excision in BCC <2cm, in our experience, a margin of less than 5mm results in a high risk of incomplete excisions

 12. Neuroendocrine Carcinomas of the Gastroenteropancreatic System

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ilett, Emma Elizabeth; Langer, Seppo W; Olsen, Ingrid Holst

  2015-01-01

  To date, empirical literature has generally been considered lacking in relation to neuroendocrine carcinomas (NECs), the highly malignant subgroup of neuroendocrine neoplasms. NECs are often found in the lungs or the gastroenteropancreatic (GEP) system and can be of small or large cell type. Conc...

 13. and p53 in nasopharyngeal carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  EB

  2013-09-03

  Sep 3, 2013 ... Department of Pathology, Ibn Rochd University Medical Center, Casablanca, Morocco. Abstract. Background: Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is a malignant epithelial tumor intimately associated with Epstein-Barr virus (EBV). NPC is a characteristic tumor displaying epidemiological, genetic and regional ...

 14. Obstructive jaundice and advanced gastric carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saida, Yukihisa; Tsunoda, Hiroko; Kurosaki, Yoshihisa

  1989-01-01

  One hundred twenty-nine patients with far advanced or recurrent gastric carcinoma underwent computed tomography (CT) of the abdomen. There were three histologic types: differentiated (n=41), undifferentiated (n=68), and unclassified (n=20). Eighteen patients who had developed obstructive jaundice were retrospectively studied to elucidate the nature of obstruction with histologic correlation. In differentiated carcinomas tumor tended to grow in an expansive fashion. A fairly large, well-defined lymph adenopathy was observed on CT. The extrahepatic bile duct surrounded by lymph nodes appeared as ''doughnot sign'' in six of eight patients. Undifferentiated gastric carcinoma had tendency to extend infiltratively. Bile duct obstruction was only a part of diffuse spreading. In spite of the presence of obstructive jaundice, no discrete mass was demonstrated around the extrahepatic bile duct on CT. In none of nine patients was present ''doughnot sign''. The significance of lymph node dissection along the extrahepatic bile duct in patients with differentiated gastric carcinoma was emphasized. The region of hepatoduodenal and pancreatico-duodenal lymph nodes should be carefully evaluated in interpretation of abdominal CT. (author)

 15. Cytologic features of microcystic adnexal carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sasis Sirikanjanapong

  2011-01-01

  Full Text Available Microcystic adnexal carcinoma (MAC is an uncommon skin neoplasm with a predilection location around the lips. It is characterized by cords and nests of neoplastic cells forming ductular or glandular structures that are embedded in dense collagenous stroma. An eighty-seven year old Caucasian female patient presented with a painless, slowly enlarging mass measuring 3.3 x 2.7 x 1.0 cm on the lower lip for approximately 6 months. The patient underwent 2 fine needle aspiration biopsies (FNAs. Smears made from both FNAs demonstrated similar features including low cellular smears, three dimensional cell clusters forming a glandular structure, round to oval cells with high N:C ratio, occasional cytoplasmic lumens, without distinct hyperchromasia, focal inconspicuous nucleoli, smooth regular nuclear membranes, abundant naked nuclei, occasional squamoid cells and focal acellular stromal fragments in the background. The cytologic differential diagnosis included skin adnexal carcinoma and low grade mucoepidermoid carcinoma arising in the minor salivary gland. The mass was subsequently excised. The diagnosis of microcystic adnexal carcinoma was made. We report cytologic features of MAC and also suggest that MAC can possibly be diagnosed by FNA with the appropriate clinical vignette and immunohistochemical profile..

 16. Clinical presentation of renal cell carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rehman, R.A.; Ashraf, S.; Jamil, N.

  2015-01-01

  Most common malignant tumour of the kidney is Renal Cell Carcinoma (RCC) and is known for its unpredictable clinical behaviour. Aetiology and risk factors are not completely understood. Extensive workup is being done in the understanding of the disease, especially to diagnose early and to treat promptly. The objective of this study was to determine the clinical presentation and pathological pattern of RCC. Methods: After approval from ethical committee a retrospective review of records was conducted extending from January 2012 to January 2014 to identify clinical characteristics of renal cell carcinomas. The study included all renal cancer patients presented to Sheikh Zayed Hospital Lahore with in this specified period. The data was retrieved regarding, history, physical examination and necessary investigations such as ultrasonography of abdomen and pelvis and CT scan of abdomen and pelvis. Results: There were total of 50 cases. The male to female ratio was 3:2. Mean age of patients were 52.38 (18-93) years old. Most common clinical presentation was gross haematuria(66%).The mean tumour size was 8.34 (3-24) cm. Tumour histology were clear cell (84%), papillary transitional cell carcinoma (12%) and oncosytoma contributed 4%. Conclusion: We observed that large number of the patients with RCC presented with haematuria and most of them were male. Common pathological type was clear cell carcinoma. (author)

 17. Granuloma Inguinale Simulating Squamous Cell Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Z Mani

  1981-01-01

  Full Text Available A case of extensive granuloma inguinale simulating squamous cell carcinoma is described. There was past history of urethritis leading to a urethral fistula. The ulcer healed almost completely within 19 days of receiving streptomycin injections. The patient had associated scabies and presumably also had latent syphillis (His VDRL was reactive in 1:8 dilution. The patient belonged to Madhya Pradesh.

 18. Ampullopancreatic carcinoma: preoperative TNM classification with endosonography

  NARCIS (Netherlands)

  Tio, T. L.; Tytgat, G. N.; Cikot, R. J.; Houthoff, H. J.; Sars, P. R.

  1990-01-01

  Endosonography (ES) was used for the preoperative TNM (1987) staging of tumors in 43 patients with pancreatic cancer and 24 patients with ampullary carcinomas. These results were correlated with the histologic findings of resected specimens. Early-stage tumors could be distinguished from advanced

 19. Invasive cervical carcinoma (Stages IB-IIB)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sironi, S.; Zanello, A.; Rodighiero, M.G.; Vanzulli, A.; Del Maschio, A.; Taccagni, G.L.; Belloni, C.

  1991-01-01

  In the patients with invasive cervical carcinoma, the accurate assessment of parametrial invasion greatly affects the therapeutic choice between surgery and radiation therapy. As a matter of fact, surgery is usually performed only in the patients with carcinoma confined to the cervix, whereas those with parametrial involvement, or more advanced stages, are treated with radiation therapy. This prospective study was aimed at investigating the comparative adequecy of CT and MR imaging in assessing parametrial status in the patients with invasive cervical cancer. Twenty-one consecutive patients, with histologic diagnosis of cervical carcinoma, were investigated. All of them were clinically considered as having invasive cervical cancer (FIGO stage IB-IIB) and subsequently underwent surgery. In all cases, detailed histology of the parametrium was obtained. Pathological data were compared with CT and MR findings in all cases. As for assessing parametrial involvement by cancer, CT had 62% accuracy, 63% sensitivity, and 60% specificity, versus MR imaging 81% accuracy, 69% sensitivity, and 80% specificify. Therefore, MR imaging appears to be superior to CT in assessing the parametrial status of patients with invasive cervical carcinoma; the method yields valuable information for treatment planning

 20. Small hepatocellular carcinoma versus small cavernous hemangioma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, B.I.; Park, H.W.; Kim, S.H.; Han, M.C.; Kim, C.W.

  1989-01-01

  To determine the optimal pulse sequence for detection and differential diagnosis of small hepatocellular carcinomas and cavernous hemangiomas less than 5 cm in diameter, the authors have analyzed spin-echo (SE) images of 15 small hepatocellular carcinomas and 31 small cavernous hemangiomas obtained at 2.0 T. Pulse sequences used included repetition times (TRs) of 500 and 2,000 msec and echo times (TEs) of 30,60,90,120,150, and 180 msec. Mean tumor-liver contrast-to-noise ratios on the SE 2,000/60 (TR msec/TE msec) sequence were 23.90 ± 16.33 and 62.10 ± 25.94 for small hepatocellular carcinomas and hemangiomas, respectively, and were significantly greater than for all other pulse sequences. Mean tumor-liver signal intensity ratios on the SE 2,000/150 sequence were 2.34 ± 1.72 and 6.04 ± 2.72 for small hepatocellular carcinomas and hemangiomas, respectively, and were significantly greater than for all other pulse sequences in hemangiomas

 1. Liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Polak, Wojciech G.; Soyama, Akihiko; Slooff, Maarten J. H.

  2008-01-01

  Liver transplantation has a definitive place in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) in a cirrhotic liver. Patients with a tumor load within the Milan criteria have excellent survival comparable to survival in patients with benign indications. When tumor load exceeds the

 2. Small cell glioblastoma or small cell carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hilbrandt, Christine; Sathyadas, Sathya; Dahlrot, Rikke H

  2013-01-01

  was admitted to the hospital with left-sided loss of motor function. A MRI revealed a 6 cm tumor in the right temporoparietal area. The histology was consistent with both glioblastoma multiforme (GBM) and small cell lung carcinoma (SCLC) but IHC was suggestive of a SCLC metastasis. PET-CT revealed...

 3. Basal cell carcinoma on the left cheek

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jancar, B.

  2007-01-01

  A 91-year-old female patient was treated with irradiation for histologically confirmed basal cell carcinoma on the left cheek. The tumour, measuring 3 x 3 cm, with the depth of 2 cm, was extending up to the lower lid of the left eye. (author)

 4. Merkel cell carcinoma of the abdominal wall

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dunlop, P.; Sapp, H.; Walsh, N.M.G.; Logan, P.M.

  1998-01-01

  Merkel cell carcinoma is a rare highly malignant tumour. There have been previous descriptions of the CT appearances of this tumour, but to our knowledge this is the first MRI description. MRI may be a more sensitive method of initial evaluation of the local extension of the primary tumour. (orig.)

 5. Laryngeal adenoid cystic carcinoma: case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Del Negro

  Full Text Available CONTEXT: Adenoid cystic carcinomas are malignant tumors that occur in both the major and the minor salivary glands. A laryngeal location is rare because of the paucity of accessory salivary glands in this area. Adenoid cystic carcinomas account for less than 1% of all malignant tumors in the larynx, and only about 120 cases have been reported in the literature. These tumors have a slight female predisposition, and their peak incidence is in the fifth and sixth decades of life. In this article, we describe a case of laryngeal adenoid cystic carcinoma and discuss its clinical characteristics and treatment. CASE REPORT: We report on a case of laryngeal adenoid cystic carcinoma in a 55 year-old female patient who presented with dyspnea and hoarseness. Features of the diagnostic and therapeutic evaluation are described and the clinical management of such cases is outlined. The clinical course, definitive treatment strategy and surgical procedure, and also adjuvant treatment with irradiation are discussed. Although the tumor is radiosensitive, it is not radiocurable.

 6. Vulvar basal cell carcinoma, a rare location

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Nitipir

  2018-05-01

  Full Text Available Basal Cell Carcinoma is the most common human malignant neoplasm. Vulvar basal cell carcinoma is rare, accounting for less than 5% of all vulvar neoplasms. Vulvar basal cell carcinomas are usually diagnosed late because they are often asymptomatic and tend to grow at slow rates. They are usually diagnosed late because they are often asymptomatic. However, these tumours may appear in areas which are normally covered with ultraviolet light. We present the case of a 60 years old woman diagnosed with invasive breast cancer for which she underwent surgery followed by chemotherapy and radiotherapy. The patient presented to our department with an ulcerated vulvar lesion. On inspection, the tumour measured 3/2 cm and was located on the left labium majus. The biopsy confirmed the diagnosis of vulvar basal cell carcinoma and a wide local excision was performed with no relapse at one year. In conclusion, early detection of BCC’s is critical to allow complete surgical cure so any abnormality on the vulva should be biopsied. A wide safety margin of 1cm should be achieved when resecting the tumour and the physician should keep in mind that the BCC’s of the vulva has a high recurrence rate. Previous chemotherapy is not associated with this type of non-melanoma skin cancer.

 7. Carcinoma of the parathyroid gland with hyperparathyroidism

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trevino Canamar, G.; Vogel, H.

  1983-02-01

  A patient with an endocrine-active carcinoma of the parathyroid gland was observed. The typical signs of hyperthyroidism could be seen in the skelettal system. Symptoms of bone and kidney diseases dominated the clinical picture. The symptomatology corresponded to a subchronic primary hyperparathyroidism.

 8. Carcinoma of the parathyroid gland with hyperparathyroidism

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trevino Canamar, G.; Vogel, H.

  1983-01-01

  A patient with an endocrine-active carcinoma of the parathyroid gland was observed. The typical signs of hyperthyroidism could be seen in the skelettal system. Symptoms of bone and kidney diseases dominated the clinical picture. The symptomatology corresponded to a subchronic primary hyperparathyroidism. (orig.) [de

 9. Carcinoma cuniculatum at various anatomical sites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotwal Mrunamayi

  2005-01-01

  Full Text Available Carcinoma cuniculatum, a low grade squamous carcinoma of plantar skin was first described in 1954. Even after 50 years, biopsy errors are common with delay in diagnosis. Clinico-morphologica1 features in 12 patients of carcinoma cuniculatum, in a period of three and a half years are studied. The aim is to draw attention to the sites of occurrence of this tumor other than the sole and to have better understanding of the diagnostic difficulties. The sites of occurrence of these tumors according to frequency were foot followed by flank, leg, face and palm. The tumors presented with ulcerated, fungating masses with fine papillary architecture. Microscopic examination of the tumors revealed bulbous acanthosis, parakeratosis and a well defined lower border, circumscribed by chronic inflammatory cells. No lymph node metastasis were recorded in any of the cases. Wide local excision with at least five mm free surgical margin was the treatment of choice. A transmetatarsal and above wrist amputation was required in two patients. Carcinoma cuniculatum should always be suspected in a nonhealing ulcer or verrucous growth of long standing duration. Superficial and small biopsies are unsatisfactory. Benign appearance on histopathology of this tumor needs to be interpreted in proper clinical settings.

 10. The Radiotherapy Result of the Nasopharyngeal Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Charn Il; Koh, Kyoung Hwan; Kim, Chong Sun; Kim, Noe Kyeong

  1983-01-01

  A total of 47 patients with a diagnosis of nasopharyngeal carcinoma was treated in Department of Therapeutic Radiology, Seoul National University Hospital during last 4 years. Of the 47 patients, 23(49%) had undifferentiated carcinoma, 20(43%) had squamous cell carcinoma, while 4(8%) had lymphoepithelioma. Most of the patients(71%) has Stage IV disease, cervical lymph node metastases were found in 36(77%) and distant metastasis was found in 1 at the time of diagnosis. Complete response rate after radiotherapy for 47 patients of nasopharyngeal carcinoma was 85.1%. The overall actuarial 3 year survival rates was 0.718 and the disease free actuarial 3 year survival rates was 0.468. Nodal involvement and symptom duration were statistically significant influencing factors for actuarial survival rate. Treatment failures were found in 20 patients (42.6%), local recurrence only in 6(30%), local and neck recurrence in 3(15%), local recurrence with metastasis in 4(20%) and distant metastasis only in 7(35%). Local failures were more frequent in the patients with cranial nerve symptoms (P=0.032). Distant metastases were more frequent with T4 lesions (P=0.047), and with nodal involvement (P<0.01). Retreatment after the tumor recurrence was chemotherapy and/or radiotherapy, two patients retreated for local recurrence were alive without evidence of disease for more than 19 and 44 months after retreatment

 11. Next Generation Sequencing of Tubal Intraepithelial Carcinomas

  Science.gov (United States)

  McDaniel, Andrew S.; Stall, Jennifer N.; Hovelson, Daniel H.; Cani, Andi K.; Liu, Chia-Jen; Tomlins, Scott A.; Cho, Kathleen R.

  2016-01-01

  Importance High-grade serous carcinoma (HGSC) is the most prevalent and lethal form of ovarian cancer. HGSCs frequently arise in the distal fallopian tubes rather than the ovary, developing from small precursor lesions called serous tubal intraepithelial carcinomas (TICs or more specifically STICs). While STICs have been reported to harbor TP53 mutations, detailed molecular characterizations of these lesions are lacking. Observations We performed targeted next generation sequencing (NGS) on formalin-fixed, paraffin- embedded tissue from four women, two with HGSC and two with uterine endometrioid carcinoma (UEC) who were diagnosed with synchronous STICs. We detected concordant mutations in both HGSCs with synchronous STICs, including TP53 mutations as well as assumed germline BRCA1/2 alterations, confirming a clonal relationship between these lesions. NGS confirmed the presence of a STIC clonally unrelated to one case of UEC. NGS of the other tubal lesion diagnosed as a STIC unexpectedly supported the lesion as a micrometastasis from the associated UEC. Conclusions and Relevance We demonstrate that targeted NGS can identify genetic lesions in minute lesions such as TICs, and confirm TP53 mutations as early driving events for HGSC. NGS also demonstrated unexpected relationships between presumed STICs and synchronous carcinomas, suggesting potential diagnostic and translational research applications. PMID:26181193

 12. NUT carcinoma presenting in the palate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjornstrup, Libana Raffoul; Reibel, Jesper; Kiss, Katalin

  2017-01-01

  NUT carcinomas (NC) are rare and aggressive tumours characterized by chromosomal rearrangements of the gene encoding for nuclear protein of the testis (NUT) located on chromosome 15q14. This article presents a case of a 60-year-old woman diagnosed with NC presenting as a fast growing primary tumo...

 13. NUT Carcinoma of the Sublingual Gland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Simon; French, C A; Josiassen, Michael

  2016-01-01

  NUT carcinoma (NC) is a recently described, rare and extremely aggressive cancer primarily located to supradiaphragmatic structures and affecting young individuals. NC is characterized by translocations involving the NUT gene on 15q14 with the most common translocation partner gene being BRD4 on ...

 14. KRAS and BRAF mutations in anal carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup-Hansen, Eva; Linnemann, Dorte; Høgdall, Estrid

  2015-01-01

  the frequency and the prognostic value of KRAS and BRAF mutations in a large cohort of patients with anal cancer. One hundred and ninety-three patients with T1-4N0-3M0-1 anal carcinoma were included in the study. Patients were treated with curative (92%) or palliative intent (8%) between January 2000...

 15. Results of radiation therapy for vulvar carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pirtoli, L; Rottoli, M L [Florence Univ. (Italy). Ist. di Radiologia

  1982-01-01

  Radical radiation therapy was given to 19 patients with vulvar squamous cell carcinoma, and as a palliative to 17. Complete regression of the tumor was achieved in 17 patients (47%). The 5-year survival rate was 8/31 patients (26%) in the overall series and 8/19 patients (42%) in the radically irradiated group.

 16. Sonomammographic characteristics of invasive lobular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  El-Damshety O

  2012-07-01

  Full Text Available Osama R Kombar,1,3 Dalia M Fahmy,1 Mary V Brown,3 Omar Farouk,2 Osama El-Damshety21Diagnostic Radiology Department, 2Surgical Oncology Department, Oncology Center, Mansoura University, Mansoura, Egypt; 3Diagnostic Radiology Department, Al-Amiri Hospital, Safat, KuwaitObjective: The objective of our study was to identify characteristic features of invasive lobular carcinoma on mammography and ultrasound examinationsMaterials and methods: This is a retrospective multicenter study of women with biopsy-proven invasive lobular carcinoma. All patients had undergone diagnostic sonomammography. The imaging findings were identified by experienced breast imagers. Final surgical pathology results were used as the reference standard.Results: Thirty-two women ranging in age from 42 to 63 years old (mean age, 53 years, All had biopsy-proven invasive lobular carcinomas. Common features on mammogram included dense mass followed by architectural distortion; three cases showed breast asymmetry and one case was reported as normal. On ultrasound, common features included solid mass with spiculated margins, posterior shadowing, and perpendicular to the skin.Conclusion: Although no specific features could be linked to invasive lobular carcinoma, care should be directed to subtle signs such as architectural distortion and breast asymmetry in order not to miss any lesions. The combination of mammographic and sonographic helps to decrease the relatively high false negative diagnosis of this type of breast cancer.Keywords: mammography, ultrasound, cancer, breast

 17. esophageal carcinoma complicating achalasia, 25 years post

  African Journals Online (AJOL)

  mine

  Some degree of stasis usually persists despite adequate treatment and relief of symptoms. Complications or recurrent symptoms include dysphagia, esophageal reflux, stricture and carcinoma. 5. This case report suggests that long term surveillance of the patient with achalasia is essential even after successful treatment.

 18. Primary carcinoma of the Fallopian tubes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Escalona Veloz, Rafael; Lopez Rodriguez, Caridad; Nunnez Quintana, Adrian; Rizo Reve, Rafael

  2010-01-01

  The clinical case of a 53 year old patient with history of vaginal bleeding for possible uterine fibroma is described. A total hysterectomy with double ooferectomia was performed. The complementary tests results, including the biopsy, confirmed the presence of a primary carcinoma of the right Fallopian tube. A radiotherapy and follow up were indicated in 'Conrado Benitez' Oncology Hospital from Santiago de Cuba

 19. Hepatocellular carcinoma: risk groups, surveillance and outcome

  NARCIS (Netherlands)

  van Meer, S

  2016-01-01

  The burden of hepatocellular carcinoma (HCC) has changed in the past few decades. Although the majority of HCC cases develops in East Asia and Sub-Saharan Africa, HCC has become an increasing problem in Western countries such as the Netherlands. Surveillance for HCC is controversial because of

 20. Cardiac Metastasis in Renal Cell Carcinoma

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2015-10-21

  Oct 21, 2015 ... Metastatic disease of the heart is over twenty times more common than primary heart tumors [1]. They are among the least known and highly debated issues in oncology, and few systematic studies are devoted to this topic. Cardiac involvement in renal cell carcinoma (RCC) commonly arises from direct ...

 1. Diagnosis of bone metastasis from thyroid carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechsgaard, Thor; Lelkaitis, Giedrius; Jensen, Karl E

  2015-01-01

  (MRI), but histology revealed a metastasis from thyroid carcinoma, although the patient had no previous history of thyroid malignancy and resection of the thyroid gland was without malignancy. Ultrasound-guided biopsy was possible due to cortical destruction and the multidisciplinary approach with re...

 2. Squamous cell carcinoma in bladder extrophy

  OpenAIRE

  Cabral-Ribeiro, J; Silva, C; Sousa, L; Pérez García, D; Ribeiro dos Santos, A

  2005-01-01

  Bladder extrophy is a rare congenital malformation that nowadays is surgically corrected in neonatal period. We present a case report of a 71-year-old male with a verrucous squamous cell carcinoma arising in a classical uncorrected form of bladder extrophy.

 3. Calcification of peritoneal carcinomatosis from gastric carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsuoka, Y.; Itai, Y.; Ohtomo, K.; Nishikawa, J.; Sasaki, Y.

  1991-01-01

  Peritoneal calcification is noted in peritoneal dissemination from serious cystoadenocarcinoma of the ovary, pseudomyxoma peritonei and meconium peritonitis. This article discusses a case of peritoneal disseminated calcification from gastric carcinoma. To the author's knowledge, this is the first report in English literature of gastric cancer showing peritoneal calcification. (author). 10 refs.; 1 fig

 4. Immunosuppressive Environment in Basal Cell Carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Omland, Silje Haukali; Nielsen, Patricia S; Gjerdrum, Lise M R

  2016-01-01

  Interaction between tumour survival tactics and anti-tumour immune response is a major determinant for cancer growth. Regulatory T cells (T-regs) contribute to tumour immune escape, but their role in basal cell carcinoma (BCC) is not understood. The fraction of T-regs among T cells was analysed b...

 5. Differentiated thyroid carcinoma with functional autonomy.

  Science.gov (United States)

  Yaturu, Subhashini; Fowler, Marjorie R

  2002-01-01

  To present a case of papillary carcinoma in an autonomously hyperfunctioning thyroid nodule. We chronicle the clinical and laboratory findings in a patient with a painless neck mass, with a particular focus on the pathologic findings after surgical removal of the right thyroid lobe. A 39-year-old woman had an enlarging nodule of the right thyroid lobe. Results of thyroid function tests suggested subclinical hyperthyroidism. Two months later, the patient complained of increasing swelling in the neck (but still had no symptoms suggestive of hyperthyroidism). Thus, resection of the right thyroid lobe was performed. Pathologic analysis disclosed low-grade papillary thyroid carcinoma within the nodule, with a small rim of compressed inactive-appearing thyroid tissue surrounding the nodule. Subsequently, she underwent total thyroidectomy and follow-up care for thyroid carcinoma. Although solitary hyperfunctioning nodules of the thyroid gland are usually considered benign, the current case suggests that the diagnosis of autonomous thyroid nodules does not preclude thyroid carcinoma in a functioning nodule.

 6. Thyroglobulin for hyperthyroidism and thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sijperda, A.

  1984-01-01

  This thesis describes the metabolism and the estimation of thyroglobulin in the circulation. The relations between the thyroglobulin and calcitonin level in the circulation of patients suffering from hyperthyroidism after treatment with radioactive iodine are discussed. The thyroglobulin level of patients suffering from thyroid carcinoma are considered

 7. Presumed choroidal metastasis of Merkel cell carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Small, K.W.; Rosenwasser, G.O.; Alexander, E. III; Rossitch, G.; Dutton, J.J.

  1990-01-01

  Merkel cell carcinoma is a rare skin tumor of neural crest origin and is part of the amine precursor uptake and decarboxylase system. It typically occurs on the face of elderly people. Distant metastasis is almost uniformly fatal. Choroidal metastasis, to our knowledge, has not been described. We report a patient with Merkel cell carcinoma who had a synchronous solid choroidal tumor and a biopsy-proven brain metastasis. Our 56-year-old patient presented with a rapidly growing, violaceous preauricular skin tumor. Computed tomography of the head disclosed incidental brain and choroidal tumors. Light and electron microscopy of biopsy specimens of both the skin and the brain lesions showed Merkel cell carcinoma. Ophthalmoscopy, fluorescein angiography, and A and B echography revealed a solid choroidal mass. The brain and skin tumors responded well to irradiation. A radioactive episcleral plaque was applied subsequently to the choroidal tumor. All tumors regressed, and the patient was doing well 28 months later. To our knowledge this is the first case of presumed choroidal metastasis of Merkel cell carcinoma

 8. Merkel cells carcinoma of the aged patient

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levy, A.; Assouline, A.; Mazeron, J.J.; Chargari, C.; Krzisch, C.

  2009-01-01

  The carcinoma at Merkel cells is a rare and aggressive skin cancer, principally of the aged adult. The surgery is the fundamental treatment. The interest of the adjuvant radiotherapy is discussed for the aged patient. In the limits of this retrospective analysis, the postoperative radiotherapy appeared to bring a similar benefit as for younger patients. (N.C.)

 9. Synchronous parathyroid adenoma and papillary thyroid carcinoma ...

  African Journals Online (AJOL)

  Simultaneous existence of parathyroid adenoma and thyroid nonmedullary carcinoma is rarely observed. A 52‑year‑old female was diagnosed approximately 4 years ago with primary hyperparathyroidism (PHPT) on the basis of hypercalcemia and elevated serum parathyroid hormone (PTH) level. Clinically, PHPT ...

 10. Hashimotos Thyroiditis with Coexistent Papillary Carcinoma and ...

  African Journals Online (AJOL)

  final diagnosis of HT coexisting with papillary carcinoma and primary NHL (B-cell lineage) was made. Levothyroxine was initiated at 300mcg/day and patient was treated with chemotherapy (R-CHOP regime). Patient tolerated the chemotherapy well and with 12 months of follow-up, no recurrence or metastasis was noted.

 11. Prognostic factors of follicular thyroid carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Ríos, Antonio; Rodríguez, José M; Ferri, Belén; Martínez-Barba, Enrique; Torregrosa, Núria M; Parrilla, Pascual

  2015-01-01

  Most prognostic studies in differentiated carcinoma have included a high number of papillary carcinomas and few follicular carcinomas, and not all of their conclusions therefore apply to the latter. To analyze the prognostic factors of follicular thyroid carcinoma. Patients with histological diagnosis of follicular carcinoma who had undergone potentially curative surgery, had no disseminated disease at diagnosis, and had been followed up for at least 5 years. Tumor recurrence was defined as: 1) tumor lesions with cytological analysis suggesting malignancy and/or 2) patients with total thyroidectomy with thyroglobulin levels >2 ng/mL. Clinical, therapeutic, and histological parameters were analyzed to assess prognostic factors. Recurrence was found in 25 (38%) of the 66 study patients during a follow-up period of 99 ± 38 months. Most patients with recurrence (n=20) had increased Tg levels without anatomical location, and were initially treated with radioactive I131. In the remaining 5 cases, surgical excision of the lesion was performed, and three patients required surgery during the follow-up period. Two patients died due to the disease (3%), and two other patients (3%) currently have distant metastases. Mean disease-free interval was 154 ± 14 months, and rates of disease-free patients at 5, 10, 15, and 20 years were 71, 58, 58, and 58% respectively. Clinical factors influencing recurrence included 1) age (p=0.0035); 2) sex (p=0.0114); and 3) cervical pain (p=0.0026). Histological/surgical factors associated with recurrence included 1) infiltration into neighboring structures (p=0.0000); 2) type of carcinoma (p=0.0000); 3) size (p=0.0162); 4) vascular invasion (p=0.0085); and 5) adenopathies (p=0.046). In the multivariate study, cervical pain (p=0.018) and extrathyroid invasion (p=0.045) continued to be significant factors. In follicular carcinoma, rates of disease-free patients are 71% at 5 years and 58% at 10 years, and the main predictive factors are presence

 12. Differentiated thyroid carcinoma referred for radioiodine therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Balawi, Ibrahim A.; Meir, Hadir M.; Yousef, Mohammad K.; Nayel, Hala A.; Al-Mobarak, Mohammad F.

  2001-01-01

  The current work was conducted to study the disease status and treatment results of patients with differentiated thyroid carcinoma referred for radioactive iodine therapy. Retrospective review of 78 patients with differentiated thyroid carcinoma referred for radioiodine therapy in the Nuclear Medicine Unit, King Abdulaziz Hospital and Oncology Center, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Analysis of the clinicopathologic characteristics, age correlation to different risk factors, treatment protocol and results were performed. Seventy seven percent were female and the female to male ratio was 3.5:1. The age of patients ranged between 13-63 years with a median age of 36 years. Cervical lymph node involvement was detected in 22 patients (25%). Papillary carcinoma was encountered in 78 patients (90%) and follicular carcinoma in 9 patients (10%). Analysis of the clinicopathologic characteristics showed no statistically significant difference between patients in the different age groups except for extrathyroid extension and lymph node involvement. Patients older than 45 years had a statistically significant lower incidence of nodal involvement and higher incidence of extra thyroid extension (P<0.02). In the current study we used a high dose method (Radioiodine-131 dose 75-100mCi) for thyroid remnant ablation after thyroidectomy (total or near total) in 67 patients. An Iodine 131 dose of 150 mCi was used in 12 patients with radioiodine-avid cervical lymph nodes and in 3 patients with gross residual tumor. In 4 patients with distant metastases an Iodine 131 dose of 200 mCi was used. For the whole study group the 5 year overall survival and disease-free survival was 96% and 88%. The current study, as with many other retrospective studies, concluded that despite the fact that differentiated thyroid carcinoma is among the most curable cancers, some patients are still at high risk for recurrent disease and associated mortality. (author)

 13. Histopathological evaluation of carcinoma of breast

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R Pathak

  2016-03-01

  Full Text Available Background: Carcinoma of breast has become the major public health problem among females in developing as well as developed countries. InNepal it comprises 6% of total cancers cases and often diagnosed at advanced stage. Surgical removal or modified radical mastectomy (MRM is the most commonly used tools for disease management. The objective of this study is to identify the clinical, macroscopic and microscopic features of MRM specimens.Materials and methods: This prospective cross-sectional study was carried out at Department of Pathology, Bhaktapur Cancer Hospital, Bhaktapur, Nepal. Macroscopic and microscopic examination provided the tumor size, stage, grade, lymph node status, lympho-vascular invasion and perineural invasion. Data were collected and analyzed using SPSS 16.Results: The study comprised 112 breast cancer patients of which 109 (97.3% were females and 3 (2.7% were males. Invasive ductal carcinoma no specific type was the most common type of breast carcinoma. (84 cases accounting 75% of total cases. Carcinoma with medullary features was second most common (6 cases comprising 5.4% cases followed by lobular, papillary, apocrine, mucinious and NST mixed types. Grade II tumors were most frequent grade observed in 76.79% cases followed by Grade I (12.50% and Grade III (10.71%.Conclusion: As a conclusion invasive ductal carcinoma was the most common histological type breast cancer and the tumors were found at T2 and N3 stage i.e maximum at grade II. Our study provides prognostic significance of histo-pathological information in breast cancer management.

 14. [Hyperthyroidism and carcinoma of the thyroid gland].

  Science.gov (United States)

  Ardito, G; Mantovani, M; Vincenzoni, C; Guidi, M L; Corsello, S; Rabitti, C; Fadda, G; Di Giovanni, V

  1997-01-01

  The incidence of thyroid carcinoma in hyperthyroidism varies considerably from as low as 0.3% to as high as 16.6% with a higher rate in toxic nodular goiters. Occult thyroid carcinoma (thyroid carcinoma was 5.6% (23 cases). In detail, a neoplasm occurred in 5 cases of Graves' disease (specific incidence: 3.8%), in 13 cases of toxic nodular goiter (12.5%) and in 5 cases of hyperfunctioning adenomas (2.8%). 19 cancers were papillary (12 in toxic nodular goiter, 3 in Graves' disease, 4 in hyperfunctioning adenomas), three were follicular (1 in Graves' disease, 1 in toxic nodular goiter, 1 in hyperfunctioning adenomas) and 1 medullary in Graves' disease. A papillary carcinoma was diagnosed preoperatively on fine needle aspiration with ultrasonography in only two patients with Graves' disease and confirmed by postoperative histological examination on permanent section. We do not believe in the frozen-section examination intraoperatively because it's not diagnostical for follicular lesions and evaluates rarely capsular invasion. Twenty patients received total thyroidectomy and four of them also lymphoadenectomy. Three patients received emithyroidectomy: in two cases for occult papillary carcinoma and in the last case for local cancer invasion (T4N0M0). Twenty patients are alive and with no evidence of cancer recurrence. Mean follow-up is 59.6 months. Our retrospective study shows a progressive increase of the incidence of coexisting thyroid malignancy and hyperthyroidism especially in toxic nodular goiter, probably related to extended surgical indications. Our findings do confirm that, even in the presence of hyperthyroidism, all thyroid nodules require careful diagnostics for exclusion of malignancy.

 15. Radiation therapy for carcinoma of the major salivary glands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Teshima, T [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Inoue, Ta [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Inoue, To [Dept. of Radiation Oncology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Ikeda, H [Dept. of Radiation Oncology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Yamazaki, H [Dept. of Radiation Oncology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Ohtani, M [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Shimizutani, K [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Furukawa, S [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Kozuka, T [Dept. of Radiology, Osaka Univ. Medical School (Japan); Murayama, S [National Inst. of Radiological Science, Chiba (Japan)

  1993-08-01

  From January 1967 through November 1991, a total of 135 patients with carcinoma of the major salivary glands (parotid: 95; submandibular: 39, sublingual: 1) were treated at our department. 40 patients had adenocarcinoma, 29 adenoid cystic carcinoma, 24 mucoepidermoid carcinoma and 16 squamous cell carcinoma. 100 patients were irradiated postoperatively and the remaining 35 were treated with radiation alone. Total radiation doses delivered were 50 Gy for the postoperative group and 50 to 66 Gy for the group receiving only radiation using a [sup 60]Co single portal with or without wedged paired or single electron portal boost. Actuarial five-year survivals after radiation therapy were 55% for the postoperative group and 26% for radiation only group (p=0.0004). The local control rates for the postoperative group were 83% for adenocarcinoma, 81% for adenoid cystic carcinoma, 83% for mucoepidermoid carcinoma and 62% for squamous cell carcinoma. Corresponding figures for the radiation only group were 40% for adenocarcinoma, 38% for adenoid cystic carcinoma and 33% for mucoepidermoid carcinoma. Conventional irradiation techniques continue to play an important role because they offer superior local control for postoperative patients with carcinoma of the major salivary glands. However, the local control rates for the radiation only group were only 30 to 40%, so that new irradiation modalities such as provided by a high LET machine are needed for these patients. (orig.)

 16. Collision tumor of the thyroid: follicular variant of papillary carcinoma and squamous carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kane Subhadra V

  2006-09-01

  Full Text Available Abstract Background Collision tumors of the thyroid gland are a rare entity. We present a case of a follicular variant of papillary carcinoma and squamous carcinoma in the thyroid. To the best of our knowledge, this is the first documentation of a collision tumor with a papillary carcinoma and a squamous carcinoma within the thyroid gland. The clinicopathological features and immunohistochemical profile are reported. The theories of origin, epidemiology and management are discussed with a literature review. Case presentation A 65 year old woman presented with a large thyroid swelling of 10 years duration and with swellings on the back and scalp which were diagnosed to be a follicular variant of papillary thyroid carcinoma with metastasis. Clinical examination, radiology and endoscopy ruled out any other abnormality of the upper aerodigestive tract. The patient was treated surgically with a total thyroidectomy with central compartment clearance and bilateral selective neck dissections. The histopathology revealed a collision tumor with components of both a follicular variant of papillary carcinoma and a squamous carcinoma. Immunohistochemical analysis confirmed the independent origin of these two primary tumors. Adjuvant radio iodine therapy directed toward the follicular derived component of the thyroid tumor and external beam radiotherapy for the squamous component was planned. Conclusion Collision tumors of the thyroid gland pose a diagnostic as well as therapeutic challenge. Metastasis from distant organs and contiguous primary tumors should be excluded. The origins of squamous cancer in the thyroid gland must be established to support the true evolution of a collision tumor and to plan treatment. Treatment for collision tumors depends upon the combination of primary tumors involved and each component of the combination should be treated like an independent primary. The reporting of similar cases with longer follow-up will help define the

 17. Sarcomatoid carcinoma associated with small cell carcinoma of the urinary bladder: a series of 28 cases.

  Science.gov (United States)

  Urrea, Yuly Ramirez; Epstein, Jonathan I

  2017-09-01

  The association of sarcomatoid carcinoma (SC) with small cell carcinoma (SCC) has not been systematically studied. We identified 39 consult cases between 2001 and 2016 with available slides for review in 28 cases. There were 19 men and 9 women (mean age: 78 years [51-89]). In 26 (92.8%) cases, the sarcomatoid component had nonspecific malignant spindle cells, 4 (14%) chondrosarcoma, 2 (7%) myxoid sarcomatous, 1 (3.5%) osteosarcoma, and 1 (3.5%) rhabdomyosarcoma. The predominant component was SCC in 11 (39%) cases, urothelial carcinoma in 6 (21%), sarcomatoid in 3 (10%), and equal sarcomatoid and SCC in 8 (29%). There were 3 morphological groups: group 1 (18/28 [64%]) showed a gradual transition from SCC to other components; group 2 (5/28 [18%]) had an abrupt transition from SCC to other components; and in group 3 (5/28 [18%]), the SCC was separate from other components. In group 1, 12 (66%) cases of SCC showed a gradual transition to sarcomatoid areas; 3 (17%) to urothelial carcinoma; and 3 (17%) to multiple components including squamous cell carcinoma, urothelial carcinoma, and sarcomatoid. Mortality did not differ based on pathological groups. The 36-month actuarial risk of death was 64.3%. The multitude of different components in these tumors is further evidence of the remarkable ability of carcinoma of the bladder to show divergent differentiation with, in some cases, gradual transition between SCC and other elements including sarcomatoid. Greater recognition of this entity with chemotherapy targeted to the various histological elements may have important therapeutic implications. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. ELF5 in epithelial ovarian carcinoma tissues and biological behavior in ovarian carcinoma cells.

  Science.gov (United States)

  Yan, Hongchao; Qiu, Linglin; Xie, Xiaolei; Yang, He; Liu, Yongli; Lin, Xiaoman; Huang, Hongxiang

  2017-03-01

  The expression of E74-like factor 5 (ELF5) in epithelial ovarian carcinoma tissues and its effects on biological behavior in ovarian carcinoma cells were assessed in search for a new approach for gene treatment of epithelial ovarian carcinoma. RT-PCR technology was applied to detect the expression of ELF5 mRNA in epithelial ovarian carcinoma (n=49), borderline ovarian epithelial tumor (n=19), benign ovarian epithelial tumor (n=31) and normal ovarian tissues (n=40). Then, we transfected recombinant plasmid pcDNA3.1‑ELF5+EGFP into human ovarian carcinoma SKOV3 cells (recombinant plasmid group) in vitro and screened out stably transfected cells to conduct multiplication culture. Western blot analysis was performed to detect the expression of ELF5 protein in the different groups. Flow cytometry was employed to detect cell apoptosis and cycles. ELF5 mRNA in epithelial ovarian carcinoma and borderline ovarian epithelial tumor tissues were significantly lower (Pepithelial tumor and normal ovarian tissues. ELF5 protein expression in the cells of recombinant plasmid group was significantly higher compared with empty plasmid and blank control groups. The capacity of cell reproductive recombinant plasmid group at each time point decreased (P<0.05). Flow cytometry detection showed that 67.03% of cells in recombinant plasmid group was blocked in G0/G1 phase (P<0.05), compared with empty plasmid group (37.17%) and blank control group (38.24%). Apoptotic rate of recombinant plasmid group was significantly lower (31.4±1.9%; P<0.05), compared with that of empty plasmid group (9.1±2.2%) and blank control group (8.7±1.5%), and the differences were statistically significant. In conclusion, ELF5 interfered with cell cycle of human ovarian carcinoma SKOV3 cells and promoted apoptosis of human ovarian carcinoma SKOV3 cells inhibiting their growth and invasive capacity; and thus providing a new approach to gene treatment of ovarian carcinoma.

 19. Radioimmunoassay for tumor antigen of human cervical squamous cell carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kato, H.; Torigoe, T.

  1977-01-01

  A heterologous antiserum for human cervical squamous cell carcinoma was prepared and specificity determined by Ouchterlony immunodiffusion and immunofluorescence studies. With this antiserum, a tumor antigen was purified from human cervical squamous cell carcinoma tissue. The specificities of the antigen and the antiserum were then re-examined by a radioimmunoassay method using 125 I-labeled purified antigen. Although normal cervical tissue extract showed a moderate cross-reactivity in the radioimmunoassay, the circulating antigen activity could not be detected in normal women or in several patients with other carcinomas, whereas 27 of 35 patients with cervical squamous cell carcinoma showed detectable serum antigen activity. All patients with advanced stages of cervical squamous cell carcinoma showed detectable antigen levels. These results indicate that there is a quantitative abnormality, at least, of this tumor antigen in patients with cervical squamous cell carcinoma and that the radioimmunoassay for the antigen is a potentially useful tool in clinical care

 20. Minimally Invasive Follicular Thyroid Carcinoma in Pediatric Age

  International Nuclear Information System (INIS)

  Romero, Alfredo; Diaz, Julio; Messa Oscar; Chinchilla, Sandra; Gomez, Constanza; Restrepo, Ligia

  2009-01-01

  Thyroid carcinomas are rare during childhood and adolescence. They have increased recently probably due to a higher frequency radiation over the head, neck and mediastinum. The papillary carcinoma is the most common and true follicular carcinoma is far less common. Follicular thyroid carcinoma is associated with endemic goiter, genetic disorders, and increased TSH levels. Its morphological characteristics are peculiar and have been recently redefined, thus helping the diagnosis. A minimally invasive follicular thyroid carcinoma in 13 years old girl is described, presenting a hypocaptant thyroid nodule in the left lobe lower pole. The fine needle aspiration biopsy revealed a follicular cell lesion suspicious of malignancy. Thyroid lobectomy was performed reporting minimally invasive follicular carcinoma.

 1. Warthin-like papillary thyroid carcinoma: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haeri H

  2013-02-01

  Full Text Available Background: Warthin tumor- like papillary carcinoma of thyroid is a rare variant of papillary thyroid carcinoma. It is characterized by distinct papillary structures lined by oncocytic tumor cells with nuclear features of papillary carcinoma and marked lymphoplasmocytic infiltrate in the papillary stalks. This tumor derives its name from its resemblance to Warthin tumor of major salivary glands.Case presentation: We report a 54- year- old man presented with bilateral thyroid masses. Histopathological study showed papillary structures lined by cells with eosinophilic granular cytoplasm and ground- glass nuclei with lymphoplasmacytic infiltration of the stalks.Conclusion: Warthin tumor-like papillary thyroid carcinoma could be mistaken for benign lymphoepithelial lesions such as Hashimoto thyroiditis, Hurthle cell tumors and tall cell variant of papillary carcinoma. Follow- up information on the previously reported cases has suggested that these tumors behave similarly to usual papillary carcinoma.

 2. Diagnostic role of barium enema in carcinoma rectum

  International Nuclear Information System (INIS)

  Asghar, M.

  2003-01-01

  Objective: The main aim of this barium enema study was to evaluate its role in patients suspected to have rectal pathologies with complaints of change in bowel habit, anorexia/weight loss, bleeding per rectum and acute/sub-acute colonic obstruction. Results: barium enema study as screening test for colo-rectal carcinoma was undertaken. Contrast outlined the colonic growth in 35 cases, out of which the cases of carcinoma colon were 24 including 13 patients suffering from carcinoma rectum. The percentage of carcinoma colon to total colonic growth was 68% while, carcinoma rectum to total carcinoma colon was 54%. Conclusion: On the basis of these investigations, it is concluded that patient's compliance is important factor in the early detection of colonic neoplasia. Though results of colonoscopy are more reliable but in practice, barium enema (double contrast) is performed initially to outline the lesion and then colonoscopy for biopsy purpose. (author)

 3. File list: Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Unclassified Liver Carcinoma, Hepato...cellular http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Unc.Liv.05.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 4. File list: His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular mm9 Histone Liver Carcinoma, Hepatocellu...lar http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/His.Liv.10.AllAg.Carcinoma,_Hepatocellular.bed ...

 5. Radio-embolization for hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Raoul, J.L.; Edeline, J.; Pracht, M.; Boucher, E.; Rolland, Y.; Garin, E.

  2011-01-01

  Hepatocellular carcinoma is now a major public health concern. In intermediate stages (one third of hepatocellular carcinoma patients), chemo-embolization is the standard of care despite a poor tolerance and a moderate efficacy. Moreover, despite recent improvements, this technique seems in a dead end. Radio-embolization could be an excellent tool for such patients. Currently 131 I-Lipiodol, 188 Re-Lipiodol, 90 Y-glass or resin microspheres are available. More recent and promising data come from microspheres, but phase II and III studies are needed before drawing any conclusion. In the future, the combination of radio-embolization with systemic chemotherapy or targeted agents (particularly anti-angiogenic drugs) seems very promising. (authors)

 6. Squamous cell carcinoma of the anal canal.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Martin, F T

  2012-01-31

  Squamous cell carcinoma ofthe anal canal represents 1.5% of all malignancies affectingthe gastrointestinal tract. Over the past 20 years dramatic changes have been seen in both the epidemiological distribution of the disease and in the therapeutic modalities utilised to manage it. CLINICAL MANAGEMENT: Historically abdominoperineal resection had been the treatment of choice with local resection reserved for early stage disease. Work by Nigro et al. has revolutionised how we currently manage carcinoma of the anal canal, demonstrating combined modality chemoradiotherapy as an appropriate alternative to surgical resection with the benefit of preserving sphincter function. Surgery is then reserved for recurrent disease with salvage abdominoperineal resection. This article reviews current literature and highlights the changing therapeutic modalities with selected clinical cases

 7. Mucinous urothelial carcinoma of the renal pelvis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kemal Behzatoğlu

  2014-12-01

  Full Text Available Urothelial carcinoma with abundant myxoid stroma is a newly-described and extremely rare entity. Since only very few cases have been reported, there is no consensus on its nomenclature. Microscopic examination revealed invasive urothelial carcinoma with widespread low-grade noninvasive areas. There were focal invasive areas in the neighborhood of the renal parenchyma. Malignant urothelial tumor/cell groups localized in the stroma had abundant myxoid/mucinous background in the invasive areas. The cytoplasm of the tumoral cells was more eosinophilic in these areas and the cells formed small groups and cords. Histochemically, PAS and Alcian Blue were positive in the cytoplasm of the tumoral cells and in the stroma while negative in the non-mucinous areas. Immunohistochemically, the tumoral cells of the mucinous invasive areas diffusely expressed MUC1 and MUC2. We discuss the origin of the mucinous/myxoid stroma, the tumor’s nature and its nomenclature with histochemical and immunohistochemical features.

 8. Oral squamocellular carcinoma with early diagnosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Napier de SouzaI, Leandro; Albuquerque de Brito, Antonio

  2010-01-01

  The squamocellular carcinoma is a malignant neoplasm commonest in the buccal cavity. The more frequently involved anatomical sites are the lower lip, the tongue's lateral edges and the mouth floor. Its etiology is multifactor although it is closely related to smoking and alcoholism. Clinical picture is generally characterized by the presence of different types of white, erythematous, between erythematous and white plaques, ulcers with raised edges and exophytic masses. Treatment includes surgical removal, radiotherapy, chemotherapy or both. In present paper the case of a man aged 70 presenting with buccal squamous carcinoma describing the clinical, and the histopathologic findings and its corresponding treatment. The early and appropriate diagnosis allowed the cure of this case. (author)

 9. Early esophageal carcinoma treated with intracavitary irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hishikawa, Y.; Tanaka, S.; Miura, T.

  1985-01-01

  Five patients with early esophageal carcinoma were treated by 6-12 Gy of intracavitary irradiation following 50-60 Gy of external irradiation as a boost therapy. Surgery was not performed in these cases. None of the patients had local recurrence after radiation therapy, as demonstrated by esophagography and endoscopy. Three patients have been alive for 1-3 years 10 months. Esophageal ulceration induced by intracavitary irradiation has occurred in three of the five patients; however, intracavitary irradiation is still a beneficial treatment because of its efficacy in controlling local lesions and because radiation ulceration can eventually be cured. Intracavitary irradiation is recommended to follow external irradiation as a boost therapy for the treatment of early esophageal carcinoma

 10. Prognostic factors and treatment of endometrial carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aalders, J.G.

  1982-01-01

  The aim of the present study was to gain more insight into the natural history of endometrial carcinoma, to evaluate prognostic factors and to assess the various treatment methods and the results. Using the data of the Norwegian Radium Hospital, where treatment of gynecological cancer is centralized to a great extent, a large series of patients with long term follow-up, covering all clinical stages and recurrences of endometrial carcinoma, could be evaluated. This resulted in five articles. These articles, together with a study from the University Hospital in Groningen are presented and discussed, and recommendations for treatment are given. The relevant treatments assessed are postoperative external irradiation, preoperative uterine radium packing, preoperative low dose external irradiation and radiotherapy alone. (Auth.)

 11. Computed tomographic appearance of resectable pancreatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Itai, Y.; Araki, T.; Tasaka, A.; Maruyama, M.

  1982-01-01

  Thirteen patients with resectable pancreatic carcinoma were examined by computed tomography (CT). Nine had a mass, 2 had dilatation of the main pancreatic duct, 1 appeared to have ductal dilatation, and 1 had no sign of abnormality. Resectable carcinoma was diagnosed retrospectively in 8 cases, based on the following criteria: a mass with a distinct contour, frequently containing a tiny or irregular low-density area and accompanied by dilatation of the caudal portion of the main pancreatic duct without involvement of the large vessels, liver, or lymph nodes. Including unresectable cancer, chronic pancreatitis, and obstructive jaundice from causes other than cancer, the false-positive rate was less than 6%. However, a small cancer without change in pancreatic contour is difficult to detect with CT

 12. Carcinoma Gall Bladder: Past, Present, and Future

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghosh Y

  2014-12-01

  Full Text Available Carcinoma gall bladder is a very aggressive disease with poor outcomes. Despite achievements in the field of advanced imaging techniques, there is a very high mortality rate of the disease Cancer is the second most common disease in India responsible for maximum mortality with about 0.3 million deaths per year. The magnitude of cancer problem in the Indian Sub-continent (sheer numbers is increasing due to poor to moderate living standards and inadequate medical facilities. Women are more commonly affected than men. The peak incidence occurs in people in their 60s, but the disease age range is from 29 to 90 years of age and there is great geographic and ethnic variation. Carcinoma gall bladder, a disease of old age, is now found in the younger age group and presents with greater ferocity.

 13. Immunoscintigraphy and radioimmunotherapy of transplanted pancreatic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klapdor, R.; Greten, H.; Saccavini, J.C.; Dietel, M.

  1985-01-01

  The immunoscintigraphic results in 12 human pancreatic carcinomas established on nude mice (Nu-Nu-Balb-C) are reported. 131 I-labeled monoclonal antibodies against CA 19-9, CEA and CA 125 were used. The result show that pancreatic carcinomas are detectable with the antibodies applied here. The quality of the scintigraphic detection depends, among other factors, on the antibody affinity to the tumor, the localization and the size of the tumor. Preliminary results of the studies on radioimmunotherapy of pancreatic cancer with 131 I-anti-CA 19-9 indicate that effective absorbed doses in the tumor may be achieved via intravenous application only in cases with a rather high expression of the tumor antigen. But direct instillation into the tumor enables therapeutic radiation doses to the tumor even with moderate affinity and a low whole-body burden. (orig./MG) [de

 14. Breast carcinoma after cancer therapy in childhood

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, F.P.; Corkery, J.; Vawter, G.; Fine, W.; Sallan, S.E.

  1983-01-01

  Among 910 survivors of childhood cancer, four developed infiltrating carcinoma of the breast and another had noninfiltrating breast tumor. Expected frequency was 0.3 cases of breast cancer in the series. The affected women developed breast carcinoma at ages 20, 25 and 38 years, and the men at ages 38 and 39 years, respectively. Each patient had received orthovoltage chest irradiation for treatment of Wilms' tumor or bone sarcoma between seven and 34 years previously, and estimated radiation dose to the breast exceeded 300 rad in each instance. Four patients also received diverse forms of chemotherapy. Survivors of childhood cancer have increased risk of developing breast cancer and should undergo periodic screening, particularly after breast tissue had been irradiated. Individualized radiotherapy planning can help exclude the breasts from treatment fields for some thoracic neoplasms

 15. Diagnosis of Stomach Carcinoma by Radioisotope Scanning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerniak, P.; Meytes, E.; Sinkover, A.; Bank, H. [Tel-Hashomer Government Hospital, University of Tel Aviv School of Medicine (Israel)

  1969-05-15

  Scanning of the stomach after administration of {sup 131}I and {sup 99m}Tc is presented. Experiments on 20 dogs were performed and 105 patients were examined. The studies with {sup 131}I are only mentioned briefly as they have been summarized in a previous publication and we have concentrated on our experience with {sup 99m}Tc and on stomach carcinoma. The turnover of the nuclide in blood, urine, gastric juice and gastric mucosa was tested: in-vivo and post-operative scannings were performed. The scans are classified in four groups. Carcinoma of the stomach results in space-occupying lesions or foggy scans. A correlation of 85 - 90% between scan results and clinical findings is noted. A special group of 10 volunteers was examined to establish the possibility of a screening examination for the detection of stomach cancer using the technique presented. (author)

 16. Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent.

  Science.gov (United States)

  Aydin, Omer; Ustündağ, Emre; Işeri, Mete; Erçin, Cengiz

  2008-01-01

  Malignant tumors of the larynx are extremely rare in children and adolescents. Adenoid cystic carcinoma accounts for less than 1% of all malignant tumors in the larynx. We presented a 16-year-old girl with subglottic adenoid cystic carcinoma, whose symptoms of prolonged and exacerbating dyspnea had been attributed to asthma at another medical center. Indirect flexible and rigid laryngoscopy revealed a smooth mass in the subglottic region occupying 80% of the airway passage. The lesion was also confirmed by both CT and MRI. There was no lymphadenopathy in the neck. The patient was successfully treated by surgery and postoperative radiotherapy. Pathological staging was T4N0M0 according to the AJCC, 2003. During six years of follow-up, there was no evidence for local recurrence or regional and distant metastasis.

 17. RENAL MALIGNANT NEOPLASMS: RENAL CELL CARCINOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisangela Giachini

  2017-06-01

  Full Text Available The aim of this study is to evaluate the incidence and prevalence of malignant kidney tumors, to contribute to identifying factors which the diagnosis of renal cell carcinomas. Through this study, we understand that kidney disease over the years had higher incidence rates, especially in adults in the sixth decade of life. The renal cell carcinoma (RCC is the third most common malignancy of the genitourinary tract, affecting 2% to 3% of the population. There are numerous ways of diagnosis; however, the most important are ultrasonography, magnetic resonance imaging and computed tomography. In general most of the patients affected by the CCR, have a good prognosis when diagnosed early and subjected to an effective treatment. This study conducted a literature review about the CCR, through this it was possible to understand the development needs of the imaging methods used for precise diagnosis and classification of RCC through the TNM system.

 18. The mammographic spectrum of intraductal carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ikeda, D.M.; Andersson, I.

  1988-01-01

  To analyze the atypical radiographic spectrum of ductal carcinoma in situ (DCIS), the authors retrospectively reviewed the mammograms of 190 women who had biopsy-proved DCIS at Malmo General Hospital between January 1976 and March 1988. Of these, 117 (61.6%) showed clustered microcalcifications as the major abnormality, a finding often associated with DCIS. The remaining 73 women (38.4%) had either negative mammograms (30 women) or radiographic findings not usually associated with DCIS (43 women), including circumscribed masses (15 women) and focal conglomerates of prominent ducts and nodules (12 cases). Since treatment of DCIS may cure the disease, the radiologist should learn to recognize the more unusual mammographic manifestations of intraductal carcinoma

 19. Squamous cell carcinoma of the oral cavity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lindeloev, B.; Kirkegaard, J.; Hansen, H.S.; Copenhagen Univ. Hospital

  1990-01-01

  Three hundred and four patients with squamous cell carcinomas of the oral cavity were treated at the Finsen Institute in cooperation with the ENT-surgical departments between 1978 and 1982. The primary treatment consisted of radiotherapy alone in 74%, surgery alone in 4%, and a combination of radiotherapy and surgery in 15% of the patients. 2% received other treatment (cryotherapy), 5% did not complete the planned radiotherapy, and 1% were not treated at all. Of 203 patients with tumour remnant or first recurrence, 45% were operated, 2% received radiotherapy, and 2% combined treatment. This treatment strategy made 38% of the patients free of disease in the follow-up period (3 1/2 to 8 years) or until the patients died from other causes. Fifty-nine percent of the patients died from their oral carcinomas. Tumour size (T), lymph node status (N), and tumour stage were as expected important prognostic factors. (orig.)

 20. Metastatic mammary carcinoma in a cow

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manoela Marchezan Piva

  Full Text Available ABSTRACT: Mammary gland neoplasms in cattle are rarely observed in the field veterinary diagnostics routine. Therefore, the objective of this study is to report a metastatic mammary carcinoma in a fourteen-year-old Holstein cow in the state of Santa Catarina, Brazil. The animal was diagnosed by the field veterinarian with clinical mastitis that was unresponsive to treatment, and was euthanized due to the poor prognosis. At the necropsy, multiple yellow, firm, and sometimes friable nodules, ranging from 0.1 to 20cm were observed in all mammary glands, lymph nodes, kidneys, spleen, liver, pancreas, mediastinal lymph nodes, heart, and lungs. The final diagnosis of mammary carcinoma was established through the association of clinical, necropsy, histopathological, and immunohistochemical findings. Differential diagnoses included diseases such as bovine tuberculosis and chronic fungal or bacterial mastitis.

 1. Biosynthesis and metabolism of steroid hormones by human adrenal carcinomas

  OpenAIRE

  Brown, J.W.; Fishman, L.M.

  2000-01-01

  Over a 15-year period, our university-based laboratory obtained 125 adrenal tumors, of which 15 (12%) were adrenal cortical carcinomas. Of these, 6 (40% of the carcinomas) occurred in patients with clear clinical manifestations of steroid hormone excess. Adrenal cortical carcinoma cells derived from the surgically resected tumors in 4 of these patients were isolated and established in primary culture. Radiotracer steroid interconversion studies were carried out with these cultures and also on...

 2. Review of Topical Treatment of Upper Tract Urothelial Carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kenneth G. Nepple

  2009-01-01

  Full Text Available A select group of patients with upper tract urothelial carcinoma may be appropriate candidates for minimally invasive management. Organ-preserving endoscopic procedures may be appropriate for patients with an inability to tolerate major surgery, solitary kidney, bilateral disease, poor renal function, small tumor burden, low-grade disease, or carcinoma in situ. We review the published literature on the use of topical treatment for upper tract urothelial carcinoma and provide our approach to treatment in the office setting.

 3. Lung Squamous Cell Carcinoma Stem Cells as Immunotherapy Targets

  Science.gov (United States)

  2017-08-01

  AWARD NUMBER: W81XWH-16-1-0260 TITLE: Lung Squamous Cell Carcinoma Stem Cells as Immunotherapy Targets PRINCIPAL INVESTIGATOR: Carla Kim... Cell Carcinoma Stem Cells as Immunotherapy Targets 5a. CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER W81XWH-16-1-0260 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S...SUPPLEMENTARY NOTES 14. ABSTRACT Lung squamous cell carcinoma (SCC) is the second most common type of lung cancer, and immunotherapy is a promising new

 4. Large cell neuroendocrine carcinoma of the ampulla of Vater.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Beggs, Rachel E

  2012-09-01

  Large cell neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater are rare and confer a very poor prognosis despite aggressive therapy. There are few case reports of large cell neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater in the literature and to date no studies have been done to establish optimal management. We describe a pooled case series from published reports of neuroendocrine carcinomas of the ampulla of Vater including a case which presented to our institution.

 5. A case report of renal cell carcinoma in a dog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.-S. Paşca

  2013-10-01

  Full Text Available Mix renal carcinoma was noticed during the necropsic examination of a 14 year old mix breed female. Tumours were bilateral and metastasis was noticed in the spleen and myocard. Histological examination evidenced morphological aspects characteristic to the mixt renal carcinoma. Histological aspects described in this individual characterize renal cell carcinoma, also known as renal adenocarcinoma, hypernephroma or, in older literature, Grawitz tumour.

 6. Carcinoma thyroid in multi and uni nodular goiter

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iqbal, M.; Mehmood, Z.; Rasul, S.; Inamullah, S.; Sagheer, H.; Bokhari, I.

  2010-01-01

  To determine the frequency and profile of carcinoma in multi-nodular goiter and solitary thyroid nodule. Study Design: Case series. Place and Duration of Study: Surgical Unit-I, Ward-3 of Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi, from January 1999 to January 2009. Methodology: Cases with solitary thyroid nodules and multi-nodular goiter were included. Patients under 12 years of age, cystic benign lesion in solitary thyroid nodules or those multi-nodular goiters which were not causing pressure symptoms, cosmetic problems or sign of malignancy were excluded. In solitary thyroid nodule, hemithyroidectomy was done and if histopathology examination revealed carcinoma thyroid then completion thyroidectomy was done. In multi-nodular goiter sub-total thyroidectomy done. Results were described as frequency percentages and mean. Results: Out of 397 patients of multi-nodular goiter only one patient was found to be papillary carcinoma (0.25%). In 220 patients of solitary thyroid nodules, 93 patients were diagnosed as carcinoma of thyroid (42.27%). Others diagnosed in solitary thyroid nodule were thyroid adenoma, colloid goiter, thyroiditis and multi-nodular goiter. The frequency of papillary carcinoma in 65.95% occurring females of 12-30 years of age and being multifocal in 6.45%, follicular carcinoma in 23.40%, medullary carcinoma in 7.44%, anaplastic carcinoma in 2.12% and lymphoma in 1.01%. Female were predominantly involved and papillary carcinoma was common in 12-30 years of age (71.63%) and follicular was common in 30-40 years of age (68.18%). 6.45% of papillary carcinoma was found to be multifocal in nature. Conclusion: Frequency of carcinoma of thyroid is very high in solitary thyroid nodule (42.27%), but markedly low in multi nodular goiter. Papillary carcinoma is the most common variety, most of in younger female. (author)

 7. Peritoneal carcinomatosis: an unusual presentation of fibrolamellar hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vicente, R.; Garcia-Gutierrez, J. A.; Fernandez, A.; Santalla, F.

  2001-01-01

  Fibrolamellar hepatocellular carcinoma is an uncommon malignant tumor with characteristic clinical, radiological and histopathological features that is usually associated with a more favorable natural course and greater survival than more common variants of hepatocellular carcinoma. We describe an atypical case of a fibrolamellar hepatocellular carcinomas sowing aggressive behaviour in a 20-year-old woman. The lesion presented with massive ascites, and imaging studies revealed extensive peritoneal metastatic spread. (Author) 8 refs

 8. Serum thyroglobulin: tumor marker in thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ajay Kumar; Shah, D.H.

  1999-01-01

  Measurement of s-Tg is of limited value in the diagnosis of primary thyroid tumor but is very useful in post-operative management of differentiated thyroid carcinoma. The sensitivity and the specificity of Tg determination is comparable to that obtained with whole body scan WBS, however, both are complimentary. In our experience, the accuracy of s-Tg determination whether on or off thyroxin medication does not differ significantly

 9. Cutaneous metastasis of bilateral renal cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Abbasi, Fariba; Alizadeh, Mansur; Noroozinia, Farahnaz; Moradi, Amin

  2013-01-01

  Renal cell carcinoma (RCC) is a malignant lethal tumour with high potential of metastasis. However, metastasis from RCC to the skin is much less common. It is virtually a sign of poor prognosis. We represent a 42 years old man with bilateral RCC of clear cell type followed by metastasis to the scalp one month later. In this case the relatively young age of the patient, bilaterality of RCC and occurance of skin metastasis in the absence of recurrent kidney tumour are interesting.

 10. Evolution of brachytherapy for prostate carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qin Lan

  2005-01-01

  Brachytherapy is one of the most main management to prostate carcinoma. This method has been rapidly accepted in clinical application since it is a convenient, little-traumatic, and outpatient therapy. With the development of techniques of production of radio-seeds, imaging modality and three-dimensional radiotherapy plan system, brachytherapy has been made a virtually progress in improving curative-effect and reducing damage to surrounding normal tissue. (authors)

 11. Oral alimentation following intubation for esophageal carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Haffejee, A A; Angorn, I B

  1977-01-01

  The nutritional status of 15 patients suffering from unresectable carcinoma of the midthoracic esophagus was evaluated before and after palliative pulsion intubation. All patients showed evidence of protein-calorie malnutrition, prior to intubation. Oral alimentation using a formulated hospital ward diet with an elemental dietary supplement reversed the nutritional deficit. A mean daily positive nitrogen balance of seven grams was achieved three weeks following intubation. No episode of tube blockage was observed and the elemental diet supplement was well tolerated. PMID:74985

 12. Melanocyte colonization and pigmentation of breast carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mele, Marco; Laurberg, Tinne; Engberg Damsgaard, Tine

  2012-01-01

  . The pathogenesis by which melanocyte migration takes place is not known, but a breached basement membrane is considered essential. Conclusion. Histological examination and additional staining of skin are essential to differentiate breast cancer melanosis from malignant melanoma.......Introduction. Melanocyte colonization of breast carcinoma by nonneoplastic melanocytes of epidermal origin is a rare and serious condition first described in 1977. We report on the exceptional clinical and pathological features of this migration phenomenon in a 74-year-old patient. Discussion...

 13. Leptomeningeal metastases from anaplastic thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Solomon, B.; Rischin, D.; Lyons, B.; Peters, L.J.

  2000-01-01

  Anaplastic thyroid carcinoma is an extremely aggressive neoplasm that accounts for 1-3% of all thyroid cancers. ' Most patients have metastatic disease at presentation and die in a short period of time, often with uncontrolled local disease. We report a case of anaplastic thyroid cancer characterised by good response to initial treatment both locally and in distant metastases, and the subsequent development of refractory metastatic disease in an unusual site, the leptomeninges

 14. Carcinoma primitivo del hígado

  OpenAIRE

  Rocha Posada, Hernando; Henríquez Tejada, Basilio; Isaza, Pablo A.; Mendoza Acosta, Emiro

  2011-01-01

  Los autores presentan los aspectos clínico patológicos y de laboratorio de 18 casos auténticos de carcinoma primitivo del hígado, hallados sobre un total de 5.479 autopsias realizadas en el departamento de anatomía patológica del Hospital de San Juan de Dios de Bogotá, durante el período de tiempo comprendido entre 1954 y 1964.

 15. Squamous cell carcinoma in situ after irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kambara, Takeshi; Nishiyama, Takafumi; Yamada, Rie; Nagatani, Tetsuo; Nakajima, Hiroshi; Sugiyama, Asami

  1997-01-01

  We report two cases with Squamous Cell Carcinoma (SCC) in situ caused by irradiation to hand eczemas, resistant to any topical therapies. Both of our cases clinically show palmer sclerosis and flexor restriction of the fingers, compatible to chronic radiation dermatitis. Although SCC arising in chronic radiation dermatitis is usually developed ten to twenty years after irradiation, in our cases SCC were found more than forty years after irradiation. (author)

 16. Postirradiation optic neuropathy in antral carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Singh, J.; Vashist, S.

  1984-01-01

  A case is described of a patient who developed radiation-induced optic neuropathy 18 months following cobalt-60 irradiation for carcinoma of the left maxillary antrum and ethmoid sinus. This case is unusual because of the early onset of the optic nerve damage following radiation therapy and the ultimate emergence of the eye involved by tumor compression as the better eye in terms of visual acuity

 17. Dosimetry of head carcinomas in radium cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schlenker, R.A.; Harris, M.J.

  1979-01-01

  Dose rate calculations, combined with observations of tissue dimensions, lead to the conclusion that radon and its daughters in the airspace produce a greater dose rate in the mastoid air cell epithelium, the tissue at risk for mastoid carcinomas in radium cases, than do radium and its daughters in bone. As the conclusion is based on limited tissue data, assumed values for the radioactivity in bone and airspace, and a number of important assumptions, it must be considered tentative

 18. Anogenital squamous cell carcinoma in neglected patient.

  Science.gov (United States)

  Svecova, D; Havrankova, M; Weismanova, E; Babal, P

  2012-01-01

  Skin squamous cell carcinomas (SCCs) are arguably the second most common carcinoma of the skin and are responsible for the majority of non-melanoma skin cancer deaths. Gynecologist treated a Caucasian 56-years old female patient for genital wart with podophyllotoxin cream. She did not achieve complete response and therefore she has interrupted the therapy and the collaboration with the gynecologist. At the time of evaluation the lesion had a size of man's palm in anogenital region and showed characteristic features of neoplasm. The regional lymph nodes have produced infiltrated painful bubo. PCR analysis for HPV proved negative. Histopathology revealed well-differentiated squamous cell keratinizing carcinoma from the tumor as well as from the regional lymph node packet. Staging computed tomography scans proved negative and pelvis scans disclosed regional lymphadenopathy underlying the tumor. Palliative radiation therapy (by linear accelerator) was administered for the oversized tumor to the total TD 50.0Gy. The patient died 6 months after diagnostic assessment from cardio-respiratory failure. Staging computed tomography before her death did not disclose distinct metastases in her inner organs. Well-differentiated squamous cell keratinizing carcinoma could be growing endophytically affecting the underlying adipose tissue and musculature, with spreading into the regional lymph nodes. The rate of metastases into inner organs seems to vary according to the aggressiveness and metastatic behavior of each SCC. The case report calls for attention to the importance of collaboration among various specialists assisting in the diagnosis and management of skin neoplasm (Fig. 5, Ref. 12). Full Text in PDF www.elis.sk.

 19. Epidermoid carcinoma of the external auditory canal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alfonso Rodriguez, Javier; Llerena Suarez, Jose Angel; Campis Cruz, Hipolito Amable

  2009-01-01

  A 43 years-old, urban, male patient assists the consultation of Otolaryngology with a long evolving otorrhea (around two years), receiving several treatments against the external otitis he suffered. With those antecedents and what we found when examining him, we decided to take a sample (biopsy) of the area, diagnosing an epidermoid carcinoma of the left external canal, an infrequent pathology in our settings

 20. Linear Basal Cell Carcinoma: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuko Ichinokawa

  2011-07-01

  Full Text Available Basal cell carcinoma (BCC presents with diverse clinical features, and several morphologic and histologic variants of BCC have been reported [Sexton et al.: J Am Acad Dermatol 1990;23:1118–1126]. Linear BCC was first described as a new clinical subtype in 1985 by Lewis [Int J Dematol 1985;24:124–125]. Here, we present a case of linear BCC that we recently encountered in an elderly Japanese patient, and review other cases reported in Japan.

 1. Ductal Carcinoma In Situ: The Whole Truth.

  Science.gov (United States)

  Parikh, Ujas; Chhor, Chloe M; Mercado, Cecilia L

  2018-02-01

  Ductal carcinoma in situ (DCIS) is a noninvasive malignant breast disease traditionally described as a precursor lesion to invasive breast cancer. With screening mammography, DCIS now accounts for approximately 20% of newly diagnosed cancer cases. DCIS is not well understood because of its heterogeneous nature. Studies have aimed to assess prognostic factors to characterize its risk of invasive potential; however, there still remains a lack of uniformity in workup and treatment. We summarize current knowledge of DCIS and the ongoing controversies.

 2. Avelumab Impresses in Merkel Cell Carcinoma.

  Science.gov (United States)

  2017-06-01

  The PD-L1 inhibitor avelumab-approved by the FDA in March for the treatment of Merkel cell carcinoma-demonstrated a high number of durable responses in an international, open-label, prospective phase II study. The results of the study, which supported the FDA's decision, were presented in April at the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2017. ©2017 American Association for Cancer Research.

 3. Papillary renal cell carcinoma in allograft kidney

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roy, Catherine; El Ghali, Sofiane; Buy, Xavier; Gangi, Afshin; Lindner, Veronique

  2005-01-01

  Papillary renal cell carcinoma is a subgroup of malignant renal epithelial neoplasms. Its occurrence in allograft transplanted kidney has not been debated in the literature. We report two pathologically proven cases and discuss the clinical hypothesis for such neoplasms and the aspect on MR images. The paramagnetic effect of the iron associated with an absence of signal coming from calcifications is a plausible explanation for this unusual hypointense appearance on T2-weighted sequence. (orig.)

 4. CT imaging features of anaplastic thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shi Zhenshan; You Ruixiong; Cao Dairong; Li Yueming; Zhuang Qian

  2013-01-01

  Objective: To investigate the CT characteristics of anaplastic thyroid carcinoma and evaluate the diagnostic value of CT in this disease. Methods: The CT findings of 10 patients with pathologically proved anaplastic thyroid carcinoma were retrospectively reviewed. The patients included 7 females and 3 males. Their age ranged from 25.0 to 78 years with median of 61 years. Multi-slices plain and post contrast CT scans were performed in all patients. Results: Unilateral thyroid was involved in 6 patients. Unilateral thyroid and thyroid isthmus were both involved in 2 patients due to big size. Bilateral thyroid were involved in 2 patients. The maximum diameter of anaplastic thyroid carcinoma ranged from 2.9-12.8 cm with mean of (4.5 ± 1.4) cm. All lesions demonstrated unclear margins and envelope invasion. The densities of all lesions were heterogeneous and obvious necrosis areas were noted on precontrast images. Seven lesions showed varied calcifications, and coarse granular calcifications were found in 5 lesions among them. All lesions showed remarkable heterogenous enhancement on post-contrast CT. The CT value of solid portion of the tumor increased 40 HU after contrast media administration. The ratios of CT value which comparing of the tumor with contralateral sternocleidomastoid muscle were 0.69-0.82 (0.76 ± 0.18) and 1.25-1.41 (1.33 ± 0.28) on pre and post CT, respectively. Enlarged cervical lymph nodes were found in 6 cases (60.0%). It showed obvious homogeneous enhancement or irregular ring-like enhancement on post-contrast images and dot calcifications were seen in 1 case. Conclusions: Relative larger single thyroid masses with coarse granular calcifications, necrosis,envelope invasion, remarkable heterogeneous enhancing and enlarged lymph nodes on CT are suggestive of anaplastic thyroid carcinoma. (authors)

 5. Functional ectopic adrenal carcinoma in a dog

  OpenAIRE

  Taylor, Jim A.; Lee, Maris S.; Nicholson, Matthew E.; Justin, Robert B.

  2014-01-01

  An 11-year-old spayed female pit bull terrier was presented with a 2-month history of polyuria, polydipsia, polyphagia, and panting. Serum chemistry, blood and urine analysis, and tests for hyperadrenocorticism suggested an adrenal tumor. Abdominal ultrasound identified a mass caudal to the right kidney. The mass was completely excised and histopathology was consistent with endocrine carcinoma. Three years later there was no evidence of recurrence or metastasis.

 6. Functional ectopic adrenal carcinoma in a dog

  Science.gov (United States)

  Taylor, Jim A.; Lee, Maris S.; Nicholson, Matthew E.; Justin, Robert B.

  2014-01-01

  An 11-year-old spayed female pit bull terrier was presented with a 2-month history of polyuria, polydipsia, polyphagia, and panting. Serum chemistry, blood and urine analysis, and tests for hyperadrenocorticism suggested an adrenal tumor. Abdominal ultrasound identified a mass caudal to the right kidney. The mass was completely excised and histopathology was consistent with endocrine carcinoma. Three years later there was no evidence of recurrence or metastasis. PMID:25183891

 7. Sonomammographic characteristics of invasive lobular carcinoma

  OpenAIRE

  Fahmy, Dalia Monir; Kombar,; Farouk,Omar; El-damshety,; Brown,

  2012-01-01

  Osama R Kombar,1,3 Dalia M Fahmy,1 Mary V Brown,3 Omar Farouk,2 Osama El-Damshety21Diagnostic Radiology Department, 2Surgical Oncology Department, Oncology Center, Mansoura University, Mansoura, Egypt; 3Diagnostic Radiology Department, Al-Amiri Hospital, Safat, KuwaitObjective: The objective of our study was to identify characteristic features of invasive lobular carcinoma on mammography and ultrasound examinationsMaterials and methods: This is a retrospective multicenter study of women with ...

 8. Radiotherapy in Locoregional Recurrent Breast Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ha, Sung Whan; Yang, Mi Gyoung; Chung, Woong Ki; Park, Charn Il; Bang, Yung Jue; Kim, Noe Kyung; Choe, Kuk Jin

  1988-01-01

  Thirty eight women with recurrent breast carcinoma involving chest wall and/or regional lymph nodes after surgery with or without systemic therapy were treated with radiation between 1979 and 1986. Among them, 5 patients were excluded from analysis because of incomplete treatment. The median follow up of survivors was 30 months (ranged 1-79 months). Fifteen (45%) patients had their disease confined to the chest wall and eighteen patients had lymph node involvement as some of their locoregional recurrent disease. Within 36 months after the initial treatment, 87% of recurrences manifested themselves. All patients had radiotherapy to at least the site of involvement. In 8 patients, recurrent tumors were treated with complete excision followed by radiation. Of the remaining 25 patients, 18(72%) had complete response (CR) following radiotherapy. The actuarial 3-year survival of all patients following locoregional recurrence was 50%. Three year survival was 24% in those 25 patients who had recurrences within 24 months of the initial treatment. For those 8 patients whose recurrences occurred after more than 24 month disease free interval, the 3-year survival was 100%. For those patients with recurrences confined to chest wall alone, 3-year survival was 57%. The patients who had lymph node involvement as part of their locoregional recurrences had a 43% 3-year survival. The majority of them developed distant metastases. Those patients who had a CR showed 63% 3-year survival. On the other hand, 1 year survival was only 33% for those patients who had a less than CR. Three patients developed carcinoma of the contralateral breast following radiotherapy. Three year survival following locoregional recurrence was 40% for patients whose initial treatment for their primary breast carcinoma was surgery and adjuvant systemic therapy. For those patients whose primary breast carcinoma was treated by surgery alone, the 3-year survival following locoregional recurrence was 71%. In

 9. Paraneoplastic digital necrosis associated with rectum carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Alkan

  2015-12-01

  Full Text Available Paraneoplastic vascular pathologies are rare in daily practice. There is limited data about this phenomenon. Patient with a diagnosis of metastatic rectum carcinoma presented with digital necrosis. The work up for vascular and rheumatological pathology was inconclusive. Lesions progressively improved with steroid therapy. Paraneoplastic vascular lesions are rare in oncology practice. Our case points out important parts of a rare clinical entity. J Clin Exp Invest 2015; 6 (4: 391-392

 10. Thyroid carcinoma mimicking a toxic adenoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Rosa, G.; Testa, A.; Satta, M.A.; Maurizi, M.; Aimoni, C.; Artuso, A.; Silvestri, E.; Rufini, V.; Troncone, L.

  1990-01-01

  A young woman with a thyroid papillary carcinoma behaving as an autonomously hyperfunctioning nodule is described. Only 17 similar patients have been seen in the past 25 years. It is emphasized that hyperthyroidism does not exclude malignant disease in hot nodules. This possibility suggests that all thyroid nodules, either cold or hot, require careful management. Therefore, in 'at risk' cases, surgery could be the most useful treatment. (orig.)

 11. Emerging treatment options for nasopharyngeal carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhang L

  2013-02-01

  Full Text Available Lu Zhang,1,2 Qiu-Yan Chen,1,2 Huai Liu,1,2 Lin-Quan Tang,1,2 Hai-Qiang Mai1,21State Key Laboratory of Oncology in South China, 2Department of Nasopharyngeal Carcinoma, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, People's Republic of ChinaAbstract: Nasopharyngeal carcinoma is endemic in Asia and is etiologically associated with Epstein–Barr virus. Radiotherapy is the primary treatment modality. The role of systemic therapy has become more prominent. Based on multiple phase III studies and meta-analyses, concurrent cisplatin-based chemoradiotherapy is the current standard of care for locally advanced disease (American Joint Committee on Cancer manual [7th edition] stages II–IVb. The reported failure-free survival rates from phase II trials are encouraging for induction + concurrent chemoradiotherapy. Data from ongoing phase III trials comparing induction + concurrent chemoradiotherapy with concurrent chemoradiotherapy will validate the results of these phase II studies. Intensity-modulated radiotherapy techniques are recommended if the resources are available. Locoregional control exceeding 90% and reduced xerostomia-related toxicities can now be achieved using intensity-modulated radiotherapy, although distant control remains the most pressing research problem. The promising results of targeted therapy and Epstein–Barr virus-specific immunotherapy from early clinical trials should be validated in phase III clinical trials. New technology, more effective and less toxic chemotherapy regimens, and targeted therapy offer new opportunities for treating nasopharyngeal carcinoma.Keywords: nasopharyngeal carcinoma, intensity-modulated radiotherapy, chemoradiotherapy, molecular targeted agents, immunotherapy, prognostic markers

 12. Methotrexate in the treatment of penile carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Sklaroff, R B; Yagoda, A

  1980-01-15

  Eight patients with epidermoid carcinoma of the penis received methotrexate, five with high-dose methotrexate, 250--1500 mg/m2 with citrovorum rescue Q 2--4 weeks, and three with low-dose methotrexate, 0.5--3.0 mg/kg weekly. Three (38%) patients achieved a complete or partial remission which persisted for 11, 3 and 2 months, respectively. Methotrexate appears to be an active agent in the treatment of advanced penile cancer.

 13. Radiotherapy of carcinoma of the esophagus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishikawa, Kiyoshi; Suzumiya, Junji; Koga, Kenji; Sumiyoshi, Akinobu; Kusuhara, Toshiyuki; Watanabe, Katsushi

  1984-01-01

  The specimens obtained from 32 patients with carcinoma of the esophagus were histologically studied to evaluate the radiation effect on the primary lesions and regional lymph node metastases. The patients consist of 21 preoperatively irradiated cases and 11 autopsy cases. Radiation effect was divided into three grades according to Ohboshi-Shimosato's classification. A total dose of 20 to 55 Gy was given to preoperatively irradiated cases and that of 38 to 80 Gy to autopsy cases. The microscopic examination of the primary lesions revealed marked effect in 11 cases, moderate effect in 12 cases and mild or none effect in 9 cases. Radiation effect on carcinoma of the esophagus seemed to be related to the length of the primary lesion (p<0.001); the tumor of 6 cm or less showed marked effect in 9 out of 12 cases (75%), and that of more than 6 cm in only 1 of 19 cases (5%). As for the radiological type of the primaty lesions, superficial or tumorous type seemed to be more effective than serrated or spiral type. As for the histological subtypes, poorly defferentiated squamous cell carcinoma seemed to be more radiosensitive than moderately or well differentiated squamous cell carcinoma. Radiation effect on lymph node metastases within radiation field was correlated to that of the primary lesions. Our results suggest that for radical treatment of esophageal cancer a patient with the tumor length of 6 cm or less should be chosen, although radiological type and/or tumor grade can't also be ignored as a predictor. (author)

 14. Serum immunoreactive calcitonin concentration in hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dugard, J; Kew, M C; Da Fonseca, M; Levin, J [University of the Witwatersrand, Johannesburg (South Africa)

  1982-08-21

  Having found raised serum calcitonin concentrations in 94% of patients with hepatocellular carcinoma when using a dextran-coated-charcoal radio-immunoassay, we have now repeated the study, using a double-antibody radio-immunoassay, in 102 further patients with hepatocellular carcinoma and 35 matched controls. Serum immunoreactive calcitonin concentrations (iCT) in the controls ranged from 10 to 310 pg/ml (mean 154,6 pg/ml). Values in the tumour patients ranged from 10 to 1,650 pg/ml (mean 302,6 pg/ml). The mean figures were significantly higher in the tumour patients (P smaller than 0,001), 35.5% of them having values above 310 pg/ml. In 65 of the patients serum iCT concentrations were also determined by dextran-coated-charcoal radio-immunoassay. Values ranged from 10 to 10780 pg/ml (mean 2,179 pg/ml). If 1,000 pg/ml is taken as the upper limit of normal, 69% of the patients had raised iCT concentrations. There was a good correlation (r=0,67; P smaller than 0,001) between serum iCT values measured with both methods in 50 patients. If measured by the double-antibody radio-immunoassay method, the serum calcitonin value is not useful as a marker for hepatocellular carcinoma.

 15. Medullary breast carcinoma: anatomo-radiological correlation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matheus, Valeria Soares; Canella, Ellyete de Oliveira; Djahjah, Maria Celia Resende; Koch, Hilton Augusto; Kestelman, Fabiola Procaci

  2008-01-01

  To evaluate radiological findings in patients submitted to surgical treatment for medullary breast cancer at Instituto Nacional de Cancer (INCa), Rio de Janeiro, RJ, Brazil, correlating them with histological results. A retrospective descriptive study was developed with patients submitted to surgery at INCa, in the period from January 1997 to December 2006, for identifying the presence of medullary breast carcinoma and analyzing radiological findings. Among 21,287 patients diagnosed with carcinoma, 76 (0.357%) had typical medullary breast carcinoma. The age range of these patients was 32-81 years (mean = 59.1 years). Mammography demonstrated lesions in 19 of these patients, 17 (89.5%) of them with masses, and 2 with focal asymmetry. Among the patients with masses, 15 (88.1%) presented with high density and 2 (11.9%) with isodensity. Twelve patients presented sonographic findings, 11 (91.6%) of them with hypoechoic masses, and one with an anechoic mass with areas of cystic degeneration. Nodular mass was the predominant radiological finding (89.5%), 88.1% of them corresponding to masses with high density and circumscribed margins. Despite the radiological characteristics of benignity, a solid, fast growing, highly dense mass with circumscribed margins should be further investigated to confirm the diagnosis. (author)

 16. Serum immunoreactive calcitonin concentration in hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dugard, J.; Kew, M.C.; Da Fonseca, M.; Levin, J.

  1982-01-01

  Having found raised serum calcitonin concentrations is 94% of patients with hepatocellular carcinoma when using a dextran-coated-charcoal radio-immunoassay, we have now repeated the study, using a double-antibody radio-immunoassay, in 102 further patients with hepatocellular carcinoma and 35 matched controls. Serum immunoreactive calcitonin concentrations (iCT) in the controls ranged from 10 to 310 pg/ml (mean 154,6 pg/ml). Values in the tumour patients ranged from 10 to 1 650 pg/ml (mean 302,6 pg/ml). The mean figures were significantly higher in the tumour patients (P smaller than 0,001), 35,5% of them having values above 310 pg/ml. In 65 of the patients serum iCT concentrations were also determined by dextran-coated-charcoal radio-immunoassay. Values ranged from 10 to 10780 pg/ml (mean 2 179 pg/ml). If 1 000 pg/ml is taken as the upper limit of normal, 69% of the patients had raised iCT concentrations. There was a good correlation (r=0,67; P smaller than 0,001) between serum iCT values measured with both methods in 50 patients. If measured by the double-antibody radio-immunoassay method, the serum calcitonin value is not useful as a marker for hepatocellular carcinoma

 17. Induction of thyroid carcinoma by ionizing radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roedler, H.D.

  1987-01-01

  The risk of thyroid carcinoma induction, due to external or internal exposure of the thyroid, is described and quantified. A modified absolute risk model is used. The assessment is based on a risk coefficient of 2.5 induced cases per million persons per cGy per year of risk, derived from US-investigations in persons who had received external radiation therapy during childhood for treatment of benign diseases. This value is considered to be suitable for a dose range of 0.06-15 Gy. Modifying factors are given for age at exposure, gender and relative effectiveness of various radiation sources. The minimum induction period is taken to be 5 years; the remaining life expectancy minus minimum induction period is considered as the number of years at risk. For external exposure of the general public, a calculated incidence for lethal thyroid carcinoma of 7.5 cases per million persons per cGy thyroid dose for the total life time may be derived from the average life expectancy, the age distribution of the population and a mortality of radiation induced thyroid carcinoma of 10%. This figure is in good agreement with earlier estimates. (orig./ECB) [de

 18. Endoscopic laser treatment of glottic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peretti, G.; Cappiello, J.; Renaldini, G.; Antonelli, A.R.; Villanacci, V.; Marocolo, D.

  1992-01-01

  Histological diagnosis of laryngeal epithelial abnormalities may range from mucosal aberration, without risk of progressing into invasive neoplasm, to in situ or invasive carcinoma. Precise identification of epithelial abnormalities of laryngeal mucosa requires biopsy and microscopic evaluation. Random biopsies are frequently inadequate, since they are not representative for the entire lesion. Excisional Biopsy, allowing removal of lesion together with a rim of healthy tissue is ideal for both diagnosis and treatment. If completely removed, the cancer should not require further treatment; if the margins are not free of disease, re-excision or radiotherapy is considered as alternative options. Laser excision represents an extension of the clinical application of endoscopy, allowing the laryngologist to perform an accurate and bloodless surgery. Endoscopic laser treatment for selected glottic SCC (squamous cell carcinoma) has been shown to provide an excellent alternative to radiotherapy or open neck surgery in terms of cure rate and functional results. Preliminary results are presented with the purpose of stressing the role of EB with CO2 laser in diagnosis and treatment of selected glottic carcinoma. (author). 16 refs

 19. CT features of nonfunctioning islet cell carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eelkema, E.A.; Stephens, D.H.; Ward, E.M.; Sheedy, P.F. II

  1984-11-01

  To determine the computed tomographic (CT) characteristics of nonfunctioning islet cell carcinoma of the pancreas, the CT scans of 27 patients with that disease were reviewed. The pancreatic tumor was identified as a mass in 26 patients (96%) Of the 25 tumors evaluated with contrast enhancement, 20 became partially diffusely hyperdense relative to nearby normal pancreatic tissue. Hepatic metastases were identified in 15 patients (56%), regional lymphadenopathy in 10 (37%), atrophy of the gland proximal to the tumor in six (22%), dilatation of the biliary ducts in five (19%), and dilatation of the pancreatic duct in four (15%). The CT appearances of the nonfunctioning islet cell tumors were compared with those of 100 ordinary (ductal) pancreatic adenocarcinomas. Although the two types of tumors were sometimes indistinguishable, features found to be more characteristic of islet cell carcinoma included a pancreatic mass of unusually large size, calcification within the tumor, and contrast enhancement of either the primary tumor or hepatic metastases. Involvement of the celiac axis or proximal superior mesenteric artery was limited to ductal carcinoma.

 20. Adjuvant and Definitive Radiotherapy for Adrenocortical Carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sabolch, Aaron; Feng, Mary; Griffith, Kent; Hammer, Gary; Doherty, Gerard; Ben-Josef, Edgar

  2011-01-01

  Purpose: To evaluate the impact of both adjuvant and definitive radiotherapy on local control of adrenocortical carcinoma. Methods and Materials: Outcomes were analyzed from 58 patients with 64 instances of treatment for adrenocortical carcinoma at the University of Michigan's Multidisciplinary Adrenal Cancer Clinic. Thirty-seven of these instances were for primary disease, whereas the remaining 27 were for recurrent disease. Thirty-eight of the treatment regimens involved surgery alone, 10 surgery plus adjuvant radiotherapy, and 16 definitive radiotherapy for unresectable disease. The effects of patient, tumor, and treatment factors were modeled simultaneously using multiple variable Cox proportional hazards regression for associations with local recurrence, distant recurrence, and overall survival. Results: Local failure occurred in 16 of the 38 instances that involved surgery alone, in 2 of the 10 that consisted of surgery plus adjuvant radiotherapy, and in 1 instance of definitive radiotherapy. Lack of radiotherapy use was associated with 4.7 times the risk of local failure compared with treatment regimens that involved radiotherapy (95% confidence interval, 1.2-19.0; p = 0.030). Conclusions: Radiotherapy seems to significantly lower the risk of local recurrence/progression in patients with adrenocortical carcinoma. Adjuvant radiotherapy should be strongly considered after surgical resection.

 1. A clinical study of oral carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sato, Shigenori; Ito, Zenya; Takahashi, Kazuhiko; Ohkubo, Hideki; Wada, Tetsuro; Senarita, Masamitsu; Hara, Akira; Kusakari, Jun; Ohara, Kiyosi

  1999-01-01

  Seventy patients of oral carcinoma, including lip and tongue cancer, were treated at University of Tsukuba Hospital from March 1988 to March 1998. Treatment for each patient was determined according to TNM classification (UICC, 1987). Eight cases of non-squamous cell carcinoma, which were insensitive to radiation or chemotherapy, were surgically treated. Out of 70 cases, sixty-two were pathologically categorized as squamous cell carcinoma (SCC). For SCC cases of stage I or II, full-dose irradiation, including brachytherapy as well as conventional irradiation, was fundamentally the treatment of choice, but in six cases surgical treatment was performed after irradiation of 50 Gy in order to assure curability. In cases of stage III or IV, the treatment of choice was a combination of the surgery and radiotherapy. Fifteen cases, however, were treated only by conventional radiotherapy, brachytherapy (RALS) and/or chemotherapy, because of the patient's refusal to surgery, local or systemic condition, his or her age, and so on. Our treatment plans have consequently resulted in the overall 5-year survival rate of 75.2% for oral SCC. (author)

 2. Late neurotoxicity after nasopharyngeal carcinoma treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siala, W.; Mnejja, W.; Daoud, J.; Khabir, A.; Boudawara, T.; Ben Mahfoudh, K.; Ghorbel, A.; Frikha, M.

  2009-01-01

  Purpose A retrospective analysis of risk factors for late neurological toxicity after nasopharyngeal carcinoma radiotherapy. Patients and methods Between 1993 and 2004, 239 patients with non metastatic nasopharyngeal carcinoma were treated by radiotherapy associated or not to chemotherapy. Radiotherapy was delivered with two modalities: hyperfractionated for 82 patients and conventional fractionation for 157 patients. We evaluated the impact of tumour stage, age, gender, radiotherapy schedule and chemotherapy on neurological toxicity. Results After a mean follow-up of 107 months (35-176 months), 21 patients (8.8%) developed neurological complications, such as temporal necrosis in nine cases, brain stem necrosis in five cases, optics nerve atrophy in two cases and myelitis in one case. Five- and ten-year free of toxicity survival was 95 and 84% respectively. Young patients had greater risk of temporal necrosis, and hyperfractionated radiotherapy was associated with a significantly higher risk of neurological complications (14.6% vs 5.7%, p = 0.02). On multivariate analysis, hyperfractionation and age were insignificant. Conclusion Late neurological toxicity after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma was rare. Younger age and hyperfractionation were considered as risk factors of neurological toxicity in our study

 3. Carcinoma of the renal pelvis and ureter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Korkes

  2006-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: To assess the occurrence of upper urinary tract urothelial tumors (UUTT in Brazil. MATERIALS AND METHODS: We performed a clinical and histopathologic study of 33 patients who were diagnosed with a malignant neoplasm in the renal pelvis or ureter in the period of 1994 to 2004, in a single institution. RESULTS: Among the patients with upper urinary tract carcinoma, 70% were males and 30% females, with mean age of 65 ± 16 years (ranging from 31 to 91 years. Nineteen patients presented renal pelvis tumor (58%, 9 ureteral tumor (27% and 5 synchronic pelvic and ureteral tumors (15%. Renal pelvis tumors represented 2.8% of all the urothelial neoplasms, and 11.4% of all renal neoplasms treated in the same period. Ureteral tumors represented 1.6% of all the urothelial malignancies surgically managed in these 11 years. Tobacco smoking was the most common risk factor, and analgesic abuse was not reported by those patients. Most carcinomas were high-grade and muscle-invasive. Mean time to diagnosis was 7 months, being hematuria the most common symptom. CONCLUSIONS: A high association was also found between UUTT and bladder urothelial carcinoma. UUTT were mostly seen in men in their seventies and related to a high overall and cancer-related mortality rate. The overall disease-specific survival was 40%, much lower than found in most of the reported series.

 4. Medullary breast carcinoma: anatomo-radiological correlation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matheus, Valeria Soares; Canella, Ellyete de Oliveira; Djahjah, Maria Celia Resende; Koch, Hilton Augusto [Instituto Nacional de Cancer (INCa), Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Kestelman, Fabiola Procaci [Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ (Brazil); Instituto Nacional de Cancer (INCa), Rio de Janeiro, RJ (Brazil)]. E-mail: msavaleria@yahoo.com

  2008-11-15

  To evaluate radiological findings in patients submitted to surgical treatment for medullary breast cancer at Instituto Nacional de Cancer (INCa), Rio de Janeiro, RJ, Brazil, correlating them with histological results. A retrospective descriptive study was developed with patients submitted to surgery at INCa, in the period from January 1997 to December 2006, for identifying the presence of medullary breast carcinoma and analyzing radiological findings. Among 21,287 patients diagnosed with carcinoma, 76 (0.357%) had typical medullary breast carcinoma. The age range of these patients was 32-81 years (mean = 59.1 years). Mammography demonstrated lesions in 19 of these patients, 17 (89.5%) of them with masses, and 2 with focal asymmetry. Among the patients with masses, 15 (88.1%) presented with high density and 2 (11.9%) with isodensity. Twelve patients presented sonographic findings, 11 (91.6%) of them with hypoechoic masses, and one with an anechoic mass with areas of cystic degeneration. Nodular mass was the predominant radiological finding (89.5%), 88.1% of them corresponding to masses with high density and circumscribed margins. Despite the radiological characteristics of benignity, a solid, fast growing, highly dense mass with circumscribed margins should be further investigated to confirm the diagnosis. (author)

 5. Intradural squamous cell carcinoma in the sacrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fujisawa Kozo

  2009-02-01

  Full Text Available Abstract Background Leptomeningeal carcinomatosis occurs in patients with cancer at the rate of approximately 5%; it develops particularly in patients with breast cancer, lung cancer, melanoma, leukemia, or malignant lymphoma. We describe a rare case of leptomeningeal carcinomatosis in which spinal intradural squamous cell carcinoma with no lesions in the cerebral meninges and leptomeninx, was the primary lesion. Methods A 64-year-old man complained of sacral pain. Although the patient was treated with analgesics, epidural block and nerve root block, sacral pain persisted. Since acute urinary retention occurred, he was operated on. The patient was diagnosed as having an intradural squamous cell carcinoma of unknown origin. Results Since the patient presented with a slightly decreased level of consciousness 2 months after surgery, he was subjected to MRI scanning of the brain and spinal cord, which revealed disseminated lesions in the medulla oblongata. The patient died of pneumonia and sepsis caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus 5 months after surgery. Conclusion We report the first case of a patient with intradural squamous cell carcinoma with unknown origin that developed independently in the sacrum.

 6. Metastatic thyroid follicular carcinoma of masticator space

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gang, Tae In; Heo, Min Suk; An, Chang Hyeon; Lee, Sam Sun; Choi, Soon Chul; Park, Tae Won; Choi, Mi

  2002-01-01

  Follicular carcinomas are the second most common form of thyroid cancer, accounting for 10 to 20% of all thyroid cancers. Follicular carcinomas have a propensity to metastasize via the bloodstream, spreading to bone, lungs, liver, and elsewhere. We described the case of a 48-year-old woman who presented with swelling of the left pre auricular area, which was a consequence of a metastatic follicular carcinoma of the masticator space. Plain films showed ill defined erosive bony changes from the left condylar head to the mandibular notch. Contrast-enhanced CT images showed a well circumscribed round mass with well enhancement within left masticator space. On MR images, the mass was heterogenously hyperintense to the muscle on T2-weighted images and isointense or hyperintense to the muscle on T1-weighted images, and showed good enhancement on contrast-enhanced T1-weighted images. Upon microscopic examination, the metastatic mass was found to be composed of fairly uniform cells forming small follicles containing colloid, showing capsular and vascular invasion.

 7. Diagnostic Approaches to Metastatic Hepatocellular Carcinoma of the Orbit.

  Science.gov (United States)

  Geske, Michael J; Bloomer, Michele M; Kersten, Robert C; Vagefi, M Reza

  Orbital metastasis of hepatocellular carcinoma is exceedingly rare and caries a grave prognosis. Three cases of metastatic orbital hepatocellular carcinoma in which the primary tumor was initially unknown and the diagnostic challenges encountered are presented. With hepatocellular carcinoma, open biopsy and palliative tumor debulking has an increased bleeding risk due to the highly vascular nature of the tumor and coagulopathy associated with chronic liver disease. As an alternative, fine needle aspiration biopsy should be considered for hepatocellular carcinoma with a readily accessible mass and the availability of an experienced cytopathologist.

 8. Necrotizing colitis associated with carcinoma of the colon

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woo, Seong Ku; Lim, Jae Hoon; Kim, Soon Yong; Ahn, Chi Yul

  1982-01-01

  Necrotizing colitis associated with carcinoma of the colon, known also as obstructive colitis, is a disorder characterized by anulceration and inflammation of the colon proximal to an obstructive lesion, especially carcinoma of the rectosigmoid colon, and in rare instance, leads to acute gangrene of the colon. The authors analyzed radiologic findings in four cases of necrotizing colitis associated with carcinoma of the colon. Barium enema disclosed mucosal edema, nodular filling defects, irregularity of the colonic contour and typical thumbprinting appearance of involved colon proximal to an obstructing carcinoma of the colon. The mechanism of necrotizing colitis was briefly reviewed

 9. The association between human papillomavirus and oropharyngeal squamous cell Carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walvik, Lena; Svensson, Amanda Björk; Friborg, Jeppe

  2016-01-01

  carcinoma using the Bradford Hill criteria. The strength of the association is supported by, detection of human papillomavirus infection and antibodies prior to oropharyngeal squamous cell carcinoma. This is furthermore reinforced by the absence of human papillomavirus DNA in healthy tonsils...... incidence in human papillomavirus positive oropharyngeal squamous cell carcinoma is associated with sexual behaviour. These associations have been repeatedly observed and are in accordance with our current knowledge. The time relation between cause and effect remains the main challenge, due to the lack...... of well-defined premalignant lesions. However, a causal relationship between human papillomavirus infection and oropharyngeal squamous cell carcinoma seems evident....

 10. Primary Neuroendocrine Carcinoma of Breast: A Rare Case Report

  African Journals Online (AJOL)

  Introduction. Primary neuroendocrine carcinoma (PNEC) of breast ... than 50% neoplastic tumor cells expressing neuroendocrine. (NE) markers .... subtype also concluded that molecular classification helps ... decreased disease free survival.

 11. CLINICOPATHOLOGICAL STUDY OF CARCINOMA CERVIX IN A TERTIARY CARE CENTRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kartheek Botta Venkata Satya

  2017-12-01

  Full Text Available BACKGROUND Cancer cervix is the second most commonly-diagnosed cancer among women worldwide. The aim of the study is to evaluate the histopathological diagnosis of cancer cervix and to determine the incidence of the various types of cancerous lesions. MATERIALS AND METHODS It was a prospective study in the Department of Pathology, Andhra Medical College/King George Hospital over a period of one year. 152 women with carcinoma cervix were included in the study. RESULTS 152 cases of carcinoma of cervix were in the age group of 28-76 years. The mean age of the patients with carcinoma cervix is 52.97. Histologically, Large Cell Non-Keratinising Squamous Cell Carcinoma (LCNKSCC constituted the majority of carcinoma cervix cases, i.e. 134 cases (88.15%. 3 (1.97% cases of adenocarcinoma of cervix were diagnosed in the present study. Majority of cases of carcinoma cervix were in stage III, i.e. 64 cases (64%, followed by stage II in 24 cases (24% and stage IB in 8 cases (8%. CONCLUSION Large Cell Non-Keratinising Squamous Cell Carcinoma (LCNKSCC is the most common histological type of carcinoma cervix. A relatively large proportion of patients presented in stages IIIA and IIIB. There is a need to reinforce the early detection of carcinoma cervix and its precursor lesions, especially in developing countries.

 12. Research progress of vascular change after TACE in hepatocellular carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kang Zhen; Xiao Enhua

  2013-01-01

  Mortality rate of hepatocellular carcinoma is high. The majority of the patients are diagnosed in advanced stage and lose surgical opportunities. Many studies have reported transcatheter arterial chemoembolization (TACE) is an effective treatment for unresectable hepatocellular carcinoma, and recommended TACE as a standard treatment for hepatocellular carcinoma of Barcelona Clinical Liver Cancer staging (BCLC staging) B. However, TACE can hardly fully embolize tumor blood supply, TACE postoperative hemodynamics and angiogenesis can induce tumor recurrence and metastasis. This paper reviewed characteristics of vascular changes, mechanisms, diagnosis and treatment methods, new progress in the field of hepatocellular carcinoma after TACE. (authors)

 13. Computed tomography diagnosis of hepatocellular carcinoma rupture haemorrhage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhi Weike; Jiang Bin; Liu Jinquan; Li Sixia; Zhu Zhichang

  2004-01-01

  Objective: To evaluate the diagnostic value of hepatocellular carcinoma rupture hemorrhage using Computed Tomography. Methods: Six cases diagnosed hepatocellular carcinoma rupture hemorrhage were analyzed by morphic and histologic method and investigated the key point of scan in diagnosis. Result: The correct rate of hepatocellular carcinoma rupture hemorrhage by Computed Tomography is above 83 percent, it characteristic representation is strip and would high-density shadow after enhancement. Conclusion: The characteristic representation of hepatocellular carcinoma rupture hemorrhage is attain by Computed Tomography, which provides effective operation evidences for clinical operation. (authors)

 14. Gastric metastasis of triple negative invasive lobular carcinoma

  OpenAIRE

  Caglayan Geredeli; Osman Dogru; Ethem Omeroglu; Farise Yilmaz; Faruk Cicekci

  2015-01-01

  Invasive lobular carcinomas are the second most common type (5% to 15%) of invasive breast carcinomas. The most frequent sites of breast cancer metastasis are the local and distant lymph nodes, brain, lung, liver, and bones; metastasis to the gastrointestinal system, especially to the stomach, is rare. When a mass is detected in an unusual place in a patient with invasive lobular carcinoma, it should be kept in mind that such a mass may be either a second primary carcinoma or the metastasis o...

 15. Synchronous presentation of nasopharyngeal and renal cell carcinomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cem Boruban

  2006-06-01

  Full Text Available We report a rare case of synchronous presentation of nasopharyngeal and renal cell carcinomas in a-50-year old male patient with long standing smoking history. The patient was initially presented with a diagnosis of nasopharyngeal carcinoma. During staging process, the abdominal computed tomography detected a right renal solid mass, 6.5 cm in diameter, originating from posterior portion of the right renal cortex. Right radical nephrectomy was performed and pathological examination revealed renal cell carcinoma. Smoking was thought to be a risk factor for both cancers. Systemic evaluation of kidney should not be discarded in patients diagnosed with nasopharyngeal carcinoma living in western countries with a smoking history.

 16. Mammary carcinoma diagnostics and therapy; Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, Uwe; Baum, Friedemann (eds.) [Diagnostisches Brustzentrum Goettingen BZG, Goettingen(Germany)

  2014-11-01

  The book on mammary carcinoma diagnostics and therapy covers the following issues: development, anatomy and physiology of the mammary glands, pathology of benign and malign mammary gland changes, non-imaging diagnostics; mammography; ultrasonic mammography; magnetic resonance tomography of the mammary glands; imaging diagnostics findings; mammary interventions; examination concepts; operative therapy of the mammary carcinoma; chemotherapy of the mammary carcinoma; radio-oncological therapy of the mammary carcinoma; logistics in a medical center for mammary gland diseases; logistics in an interdisciplinary center for mammary diseases; dialogue conduction and psycho-social attendance.

 17. Carcinoma of the anal canal: radiation or radiation plus chemotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cummings, B.J.

  1983-01-01

  An editorial is presented which discusses the treatment of carcinoma of the anal canal. Following the initial report of the successful preoperative use of combined chemotherapy and radiation by Nigro in 1974, several centers have confirmed the effectiveness of such combinations either as preoperative or as definitive treatment of anal carcinomas, and many patients are now being referred for radiation therapy. The article by Cantril in this issue describe the successful treatment of anal carcinomas by radiation alone, and raises the important issue of whether radiation plus chemotherapy is more effective treatment than radiation alone for squamous or cloacogenic carcinomas arising in the anal canal or perianal area. Several studies are cited

 18. Hypofractionated Radiation Therapy Followed by Surgery in Treating Patients With Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity

  Science.gov (United States)

  2017-11-15

  Stage III Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage III Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVA Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVA Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Stage IVB Squamous Cell Carcinoma of the Lip and Oral Cavity; Stage IVB Verrucous Carcinoma of the Oral Cavity; Tongue Cancer

 19. Cutaneous squamous and neuroendocrine carcinoma: genetically and immunohistochemically different from Merkel cell carcinoma.

  Science.gov (United States)

  Pulitzer, Melissa P; Brannon, A Rose; Berger, Michael F; Louis, Peter; Scott, Sasinya N; Jungbluth, Achim A; Coit, Daniel G; Brownell, Isaac; Busam, Klaus J

  2015-08-01

  Cutaneous neuroendocrine (Merkel cell) carcinoma most often arises de novo in the background of a clonally integrated virus, the Merkel cell polyomavirus, and is notable for positive expression of retinoblastoma 1 (RB1) protein and low expression of p53 compared with the rare Merkel cell polyomavirus-negative Merkel cell carcinomas. Combined squamous and Merkel cell tumors are consistently negative for Merkel cell polyomavirus. Little is known about their immunophenotypic or molecular profile. Herein, we studied 10 combined cutaneous squamous cell and neuroendocrine carcinomas for immunohistochemical expression of p53, retinoblastoma 1 protein, neurofilament, p63, and cytokeratin 20 (CK20). We compared mutation profiles of five combined Merkel cell carcinomas and seven 'pure' Merkel cell carcinomas using targeted next-generation sequencing. Combined tumors were from the head, trunk, and leg of Caucasian males and one female aged 52-89. All cases were highly p53- and p63-positive and neurofilament-negative in the squamous component, whereas RB1-negative in both components. Eight out of 10 were p53-positive, 3/10 p63-positive, and 3/10 focally neurofilament-positive in the neuroendocrine component. Six out of 10 were CK20-positive in any part. By next-generation sequencing, combined tumors were highly mutated, with an average of 48 mutations per megabase compared with pure tumors, which showed 1.25 mutations per megabase. RB1 and p53 mutations were identified in all five combined tumors. Combined tumors represent an immunophenotypically and genetically distinct variant of primary cutaneous neuroendocrine carcinomas, notable for a highly mutated genetic profile, significant p53 expression and/or mutation, absent RB1 expression in the context of increased RB1 mutation, and minimal neurofilament expression.

 20. Vorinostat in Treating Patients With Locally Advanced, Recurrent, or Metastatic Adenoid Cystic Carcinoma

  Science.gov (United States)

  2018-03-22

  Recurrent Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma; Recurrent Salivary Gland Carcinoma; Salivary Gland Adenoid Cystic Carcinoma; Stage III Major Salivary Gland Cancer AJCC v7; Stage III Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma AJCC v6 and v7; Stage IVA Major Salivary Gland Cancer AJCC v7; Stage IVA Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma AJCC v6 and v7; Stage IVB Major Salivary Gland Cancer AJCC v7; Stage IVB Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma AJCC v6 and v7; Stage IVC Major Salivary Gland Cancer AJCC v7; Stage IVC Oral Cavity Adenoid Cystic Carcinoma AJCC v6 and v7; Tongue Carcinoma

 1. Contemporary management of ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ.

  Science.gov (United States)

  Obeng-Gyasi, Samilia; Ong, Cecilia; Hwang, E Shelley

  2016-06-01

  The management of in situ lesions ductal carcinoma in situ (DCIS) and lobular carcinoma in situ (LCIS) continues to evolve. These diagnoses now comprise a large burden of mammographically diagnosed cancers, and with a global trend towards more population-based screening, the incidence of these lesions will continue to rise. Because outcomes following treatment for DCIS and LCIS are excellent, there is emerging controversy about what extent of treatment is optimal for both diseases. Here we review the current approaches to the diagnosis and treatment of both DCIS and LCIS. In addition, we will consider potential directions for future management of these lesions.

 2. Management of minor salivary gland carcinomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parsons, James T.; Mendenhall, William M.; Stringer, Scott P.; Cassisi, Nicholas J.; Million, Rodney R.

  1996-01-01

  Purpose: To assess the role of radiotherapy alone or in combination with surgery in the treatment of patients with malignant minor salivary gland carcinomas. Methods and Materials: Between October 1964 and November 1992, 95 patients with minor salivary gland carcinomas of the head and neck received radiotherapy with curative intent. Eighty-seven patients were previously untreated, and 8 were treated for postsurgical recurrence. Fifty-one patients were treated with radiotherapy alone, and 44 were treated by surgical resection plus radiotherapy. Patients were staged according to the 1983 American Joint Committee on Cancer (AJCC) staging criteria for squamous cell carcinomas. Results: The 20-year actuarial rate of local control was 57% with no significant difference according to histologic type. When tumor stage was taken into consideration, there were no significant differences in local control according to tumor site. The 12-year actuarial probability of distant metastases was 40% (19% as the only site of failure). In multivariate analyses, local control was significantly affected only by tumor stage and treatment type (combined therapy better than radiotherapy alone); tumor stage was a significant predictor of cause-specific survival and freedom from relapse. Freedom-from-relapse rates were higher for patients who received combined treatment (p = 0.068). Conclusions: Treatment of minor salivary gland carcinomas is usually by combined surgery and radiotherapy, but there are situations where surgery alone or radiotherapy alone may be used. The ability to control these tumors with radiotherapy alone is not widely recognized. In the present series, the tumor was locally controlled in 20 patients with previously untreated primary lesions after radiotherapy alone (2.5 to 21 years) and in 4 other patients who were treated by radiotherapy alone for postsurgical recurrent tumor (3.5 to 14 years after radiotherapy). Contrary to the widely held belief that local recurrence

 3. Early diagnostics and treatment of thyroid carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ismailov, S.I.; Nugmanova, L.B.; Nasirkhodjaev, Ya. B.

  2004-01-01

  Full text: Analysis of data of the oncological outpatient clinics of the Republic of Uzbekistan confirms our data obtained in the Institute of Endocrinology showing growth in iodine deficiency disorders. In the Republic of Uzbekistan, during period from 1983 to 1999, 6374 people were detected to have thyroid carcinoma. If in 1989, 1.95 cases of thyroid tumor accounted for 100000 population, in 1999 this index reached to 2.39. Moreover, among metropolitan population this was 4.6 cases in 1989, and 8.0 in 1999. Of the 4280 patients operated for different thyroid pathologies from 1989 to 1999 in the Institute of Endocrinology, 335 (7.9%) were diagnosed to have thyroid carcinoma. Clinical presentation was: multinodular goiter in 50.8%, nodular goiter in 37.3% and autoimmune thyroiditis in 4.2% of cases. The average age of patients operated for thyroid carcinoma was 42.8 years in 1989 and 32 years in 1999. Treatment of patients with thyroid carcinoma should be near total thyroidectomy with selective lymphadenectomy independent of morphologic form of the tumor. Our data showed that only surgical method of treatment was used in 7.4% of patients but in combination of radioiodine in 81.9% of patients. Radioiodine was used to destroy remnant thyroid tissue and iodine concentrating metastases. 131I treatment for destruction of thyroid remnants after measured from the front, back and lateral positions in radical operation was given by fractionation method with average total activity being 25 mCi to 75 mCi. Metastases into neck lymph nodes and mediastinum were treated with radioactivity ranging from 50 mCi to 100 mCi. Of the total patients of differentiated thyroid cancer treated from 1995-1999, 148 were alive on 01.01.2003 with five-year survival rate of 91.4%. Our results highlight that combined surgical and radioiodine treatment of thyroid carcinoma helps in preventing recurrence, metastasis and results in increasing the lifespan of patients. (author)

 4. Collision tumours, squamous cell carcinoma of larynx, papillary thyroid carcinoma, metastatic lymphatic node. Clinical Presentation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Villalba, V; Gomez, R; Yoffe, I.; Liu, T.; Arias, J.; Quiroz, J.; Gonzalez, M; Ayala, E.

  2010-01-01

  Male patient with 35 years old, merchant from Capiata, no history of smoking or alcoholism, with 2 months history of bilateral neck nodes, sore throat, weight loss of 8 kg., dysphonia, progressive dyspne a on medium efforts dyspne a at rest so you see the urgency of the Hospital de Clinicas. On examination: lucid, collaborator, normosomico, with dysphonia, stri dor and dyspne a. P S: 2. No hemodynamic or fever. Neck: tumor mass of 6 cm in diameter, infrahiodea right, accompanying the movement of swallowing, bilateral jugular carotid lymphadenopathy high of 2 cm in diameter, solid-elastic smooth, mobile; lymphadenopathy average lower right carotid and jugular similar characteristics. Laryngoscopy smooth, submucosal, nodular lesion on right vocal cord, paralytic in middle position; aritenoides edematous law, glottal gap of 10%. Mobile left vocal cord. Remainder of the examination: Normal. Emergency tracheotomy performed. Biopsy of the lesion: invasive carcinoma, without other specifications. Laboratory tests: Hb: 11gr% eosinophilia. ECG, Rx. Chest and abdominal ultrasound: within normal limits. CT: tumor mass of 4.5 cm in diameter in right vocal cord, which is in middle position, and infiltrates the thyroid cartilage soft tissue. In thyroid lobe right: node 5 cm diameter. Cervical lymphadenopathy 2 cm in diameter in bilateral high carotid jugular region, medium and low carotid jugular right. 2/9/09 Surgery: Tumor infiltrating infrahiodea right muscles, jugular Total laryngectomy with bilateral carotid dissection, level 2,3 and 4. Right Thyroid lobectomy. Infrahiodea muscle resection. Pathology: 1-larynx neoplasms consist collision, poorly differentiated right infraglotis (3.2 cm.) Keratinizing squamous carcinoma infiltrating focally in depth the laryngeal cartilage through it, and a papillary carcinoma right thyroid lobe (3.4 cm.) massively infiltrating peritiroideo fibroadipose and skeletal muscle tissue infiltrating through the laryngeal cartilage and extending to

 5. CT differentiation of invasive thymoma and thymic carcinoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Eun Jung; Jung, Gyoo Sik; Kim, Seong Min; Huh, Jin Do; Joh, Young Duk; Shin, Mi Jung; Kim, Jung Sik; Suh, Soo Jhi

  1998-01-01

  In order to determine the differential points between them, we analyzed the CT findings of invasive thymoma and thymic carcinoma. We retrospectively reviewed the CT scans of 14 patients with invasive thymoma and 15 with thymic carcinoma, confirmed by surgery(n=3D19) or percutaneous needle aspiration(n=3D10) between 1988 and 1996. CT findings were evaluated in each group for intrathoracic spread(posterior, direct posterior, and anterolateral), obliteration of the fat plane between the mass and vascular structures, vessel encasement, invasion of adjacent mediastinal structures, pleural implants, mediastinal nodes and distant metastasis. Direct posterior spread was more common in thymic carcinoma than invasive thymoma;it was seen in one case (7%) of invasive thymoma and 12(80%) of thymic carcinoma(p=3D0.00). Posterior spread was seen in six cases (43%) of in vasive thymoma and nine (60%) of thymic carcinoma. Anterolateral spread was seen only in two cases (13%) of thymic carcinoma. Obliteration of the fat plane was seen in nine cases (64%) of invasive thymoma and 14 (93%) of thymic carcinoma, while vessel encasement was seen in two cases (14%) of invasive thymoma and 13(87%) of thymic carcinoma(p=3D0.00). Invasion of adjacent structures was seen in two cases (14%) of invasive thymoma and eight (53%) of thymic carcinoma. Pleural implants were more common in invasive thymoma than thymic carcinoma, being seen in six cases (43%) of the former and one (7%) of the latter(p=3D0.04). Mediastinal lymphadenopathy was seen in three cases (21%) of invasive thymoma and ten (67%) of thymic carcinoma. Distant metastases were observed only in six cases (40%) of thymic carcinoma(p=3D0.02). Although differentiation between invasive thymoma and thymic carcinoma is difficult on the basis of CT findings, there are certain differential points. Thymic carcinomas showed a higher rate of direct posterior intrathoracic spread, vessel encasement, mediastinal nodes and distant metastases than

 6. Thyroid carcinoma in Graves' disease: A meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Staniforth, Joy U L; Erdirimanne, Senarath; Eslick, Guy D

  2016-03-01

  The incidence of thyroid carcinoma is increasing worldwide. Graves' disease is the most common hyperthyroid disease. Studies have suggested an increased risk of thyroid malignancy in Graves' disease: there has not yet been a meta-analysis to allow quantitative comparison. The purpose of this study was to determine the risk of thyroid carcinoma in Graves' disease, and to gather information on the histological subtypes of carcinoma and the co-existence of thyroid nodules. Several databases and article reference lists were searched. Inclusion criteria included appropriate diagnostic criteria for thyroid conditions and a diagnoses of carcinoma based on histology. 33 studies were selected, all reporting on surgically-resected specimens. The event rate of thyroid carcinoma in Graves' disease was 0.07 (95% CI 0.04 to 0.12). There was no data to allow comparison with patients without hyperthyroid diseases. There was no increase in the odds of developing carcinoma in Graves' disease compared to toxic multinodular goitre and toxic uninodular goitre. 88% of thyroid carcinomas in Graves' disease were papillary, with solitary papillary micro-carcinoma (diameter 10 mm or less) comprising 23% of all detected thyroid carcinomas. Patients with Graves' disease and co-existing thyroid nodules were almost 5 times more likely to be diagnosed with thyroid carcinoma than those without nodules. Thyroid malignancy in Graves' disease requiring surgical treatment should be considered as likely as in other hyperthyroid diseases needing surgical treatment. Clinicians should consider screening selected patients with Graves' disease for nodules whilst being aware of potentially over-diagnosing papillary micro-carcinoma. Crown Copyright © 2015. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. Watermelon stomach, hemorrhagic pericarditis, small cell carcinoma of the lung and synchronous squamous cell carcinoma of the tongue base

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Murinello

  2010-07-01

  Full Text Available Based on a case of gastric antral vascular ectasia (watermelon stomach that was associated with hemorrhagic pericarditis, small cell lung carcinoma with mediastinal lymph node metastases and a synchronous squamous cell carcinoma of the base of the tongue, the authors made a review of the clinical, endoscopic and histopathological aspects of this type of gastropathy, and its association with other diseases, and of the results of its endoscopic therapy. The causes of hemorrhagic pericarditis are considered, emphasizing the necessity to know if the effusion has a malignant etiology. To the best of our knowledge the association of watermelon stomach to small cell lung carcinoma and squamous cell carcinoma of the base of the tongue has not yet been described. Extensive metastases to mediastal lymph nodes are common to small cell lung carcinoma. Resumo: Baseados num caso de gastropatia antral com ectasia vascular (estômago em melancia associado a pericardite hemorrágica e a um carcinoma de pequenas células do pulmão com metástases ganglionares ao longo do mediastino e a um carcinoma pavimentocelular síncrono da base da língua, os autores fazem uma revisão dos aspectos clínicos, endoscópicos e histopatológicos deste tipo de gastropatia, da sua associação a outras doenças e das possibilidades terapêuticas actuais por via endoscópica. Referem-se igualmente as causas mais frequentes de pericardite hemorrágica, salientando-se a necessidade de esclarecer se o derrame é ou não de origem neoplásica. Não está referida na literatura a associação deste tipo de gastropatia ao carcinoma de pequenas células do pulmão nem ao carcinoma pavimento-celular da base da língua. A invasão extensa dos gânglios mediastínicos pelo carcinoma de pequenas células do pulmão é ocorrência frequente. Key-words: Gastric antral vascular ectasia, watermelon stomach, small cell lung carcinoma, oat cell lung carcinoma, squamous cell carcinoma of the base

 8. Renal Cell Carcinoma Metastatic to Thyroid Gland, Presenting Like Anaplastic Carcinoma of Thyroid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khalid Riaz

  2013-01-01

  Full Text Available Background. Renal cell carcinoma (RCC has unpredictable and diverse behavior. The classic triad of hematuria, loin pain, and abdominal mass is uncommon. At time of diagnosis, 25%–30% of patients are found to have metastases. Bones, lungs, liver, and brain are the frequent sites of metastases. RCC with metastasis to the head and neck region and thyroid gland is the rarest manifestation and anaplastic carcinoma behaving metastatic thyroid mass is an extremely rare presentation of RCC. Case Presentation. A 56-year-old Saudi man with past history of right radical nephrectomy 5 years back presented with 3 months history of rapid increasing neck mass with dysphagia, presenting like anaplastic thyroid carcinoma. Tru-cut biopsy turned out to be metastatic renal cell carcinoma. Patient was treated with radiation therapy 30 Gy in 10 fractions to mass. Patient died 4 months after the discovery of anaplastic thyroid looking metastasis. Conclusion. Rapidly progressing thyroid metastases secondary to RCC are rare and found often unresectable which are not amenable to surgery. Palliative radiotherapy can be considered for such patients.

 9. Serous tubal intraepithelial carcinoma, chronic fallopian tube injury, and serous carcinoma development.

  Science.gov (United States)

  Malmberg, Karin; Klynning, Charlotta; Flöter-Rådestad, Angelique; Carlson, Joseph W

  2016-06-01

  Ovarian carcinoma is the deadliest gynecological malignancy. Previous studies have suggested that the fallopian tube may be the primary site for high-grade serous carcinoma. In prophylactic salpingo-oophorectomies from women with hereditary high risk for ovarian cancer, precursors can be assessed prior to onset and studied as a model for serous cancer precursor lesions. Epidemiologic studies indicate that carcinogenesis may be a result of chronic fallopian tube injury. The aims of this study were to (1) to examine the incidence of serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC) in relation to other clinical parameters and (2) to evaluate whether chronic fallopian tube injury was related to cancer development. This study enrolled 101 women, comprising the following three groups: hereditary (n = 60), sporadic serous cancer (n = 18; endometrial cancers were excluded), and control (n = 23). The cases were histologically examined and clinical risk factors were collected. The histological changes were compared between different patients and correlated to clinical risk factors. STICs were identified primarily on the fallopian tube fimbria. The incidence of STIC was 3 % in the hereditary patients. In sporadic serous cancer cases, 61 % were associated with STIC and tubal carcinoma (p STIC and invasive cancer were seen more often in the older patients than in the younger patients (p = 0.528). This small study, no correlation with chronic tubal injury or inflammation was identified.

 10. OCTREOTIDE FOR MEDULLARY-THYROID CARCINOMA ASSOCIATED DIARRHEA

  NARCIS (Netherlands)

  SMID, WM; DULLAART, RPF

  Medullary thyroid carcinoma associated diarrhoea can be disabling. A 75-yr-old man with metastatic medullary thyroid carcinoma and refractory diarrhoea is described. Subcutaneous administration of the somatostatin analogue, octreotide, 100-mu-g thrice daily, resulted in a sustained improvement in

 11. Ehrlich ascites carcinoma | Ozaslan | African Journal of Biotechnology

  African Journals Online (AJOL)

  Experimental tumors have great importance in modeling, and Ehrlich ascites carcinoma (EAC) is one of the commonest tumors. EAC is referred to as an undifferentiated carcinoma and is originally hyperdiploid, has high transplantable capability, no-regression, rapid proliferation, shorter life span, 100% malignancy and also ...

 12. Myoepithelial carcinoma of the male breast: a rare case report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Myoepithelial carcinoma (malignant myoepithelioma) of the breast is a rare entity and in the male breast it is even rarer. Two cases of benign myoepithelioma in the male breast have been reported so far. Here we report, probably the first case of Myoepithelial carcinoma in a male breast with clinical features mimicking ...

 13. Primary Squamous Cell Carcinoma of Stomach: A Rare Entity ...

  African Journals Online (AJOL)

  Schmidt C, Schmid A, Lüttges JE, Kremer B, Henne-Bruns D. Primary squamous cell carcinoma of the stomach. Report of a case and review of literature. Hepatogastroenterology 2001;48:1033-6. 5. Muto M, Hasebe T, Muro K, Boku N, Ohtsu A, Fujii T, et al. Primary squamous cell carcinoma of the stomach: A case report with ...

 14. Transarterial (chemo)embolisation for unresectable hepatocellular carcinoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliveri, Roberto S; Wetterslev, Jørn; Gluud, Christian

  2011-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) results in more than 600,000 deaths per year. Transarterial embolisation (TAE) and transarterial chemoembolisation (TACE) have become standard loco-regional treatments for unresectable HCC.......Hepatocellular carcinoma (HCC) results in more than 600,000 deaths per year. Transarterial embolisation (TAE) and transarterial chemoembolisation (TACE) have become standard loco-regional treatments for unresectable HCC....

 15. Scintigraphic demonstration of a metastasizing hepato-cellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heintz, P; Gratz, K F; Schwarzrock, R; Schober, O; Neuhaus, P; Creutzig, H

  1986-01-01

  Adenomas and hepato cellular carcinomas cannot be differentiated by nuclear medicine: both exhibit masked radiodrug trapping at reduced perfusion. Two patients revealed specific accumulation in extrahepatic foci unknown before; hence, the diagnosis of a metastasizing hepatocellular carcinoma had to be verified. One case is demonstrated in full detail. (orig./SHA).

 16. Selective angiography in fifty patients with primary hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shou-Zhong, Wang; Xing-Rong, Chen; Gong-Xian, Wang

  1983-06-01

  Selective angiography is of great importance in the diagnosis of primary hepatocellular carcinoma. It offers information on the findings, multicentricity, localisation, extension, and type of growth. This paper discusses angiography from the methodical point of view, the findings to be obtained, the types of hepatocellular carcinoma, and the diagnostic efficiency of selective angiography in the evaluation of this type of tumour.

 17. Chest radiographic findings in bronchogenic carcinoma in pakistani population

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suliman, M.I.; Ali, B.; Majeed, H.; Qureshi, F.

  2008-01-01

  To observe the common radiographic findings in histologically confirmed cases of bronchogenic carcinoma. This descriptive study comprised of 35 consecutive histopathologically / cytological confirmed cases of bronchogenic carcinoma that were admitted from January 2000 to April 2003 in Bahawal Victoria Hospital Bahawalpur. Plain chest radiographs were obtained in all cases Two radiologists blinded to the cell types were asked to interpret the radiographs. Hilar mass was the major manifestation in 62.8% cases. Chest radiographs showed 7 different types of lesions in four cell varieties in 35 cases, these included hilar mass in 62% cases of squamous cell carcinoma. Cavitation and rib erosion were found exclusively in squamous cell type carcinoma. In small cell carcinomas, hilar Involvement was present in 83.3% cases. Half of large cell carcinomas and one case of adenocarcinoma presented with a peripheral mass. Hilar mass was seen in 50% cases with adenocarcinoma Wide mediastinum was seen only in cases with small cell carcinoma. The chest radiograph findings in bronchogenic carcinoma has more or less a standard patterns which Can help the physician in better suspicion and diagnosis. (author)

 18. Medullary carcinoma of the thyroid - an unusual case of hyalinizing ...

  African Journals Online (AJOL)

  Medullary thyroid carcinoma is a neoplasm occurring in sporadic and familial patterns. A rare variant of medullary thyroid carcinoma shows microscopic features similar to hyalinizing trabecular adenoma of thyroid. Detection of this variant requires a high index of suspicion and immunohistochemical confirmation by ...

 19. Intake of dietary folate vitamers and risk of colorectal carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Konings, E.J.M.; Goldbohm, R.A.; Brants, H.A.M.; Saris, W.H.M.; Brandt, P.A. van den

  2002-01-01

  BACKGROUND. Several studies have reported inverse associations between folate intake and colorectal carcinoma risk. Few were prospective studies and none evaluated the association between the intake of individual folate vitamers and colorectal carcinoma risk. METHODS. The aim of the current study

 20. Mammary Analog Secretory Carcinoma of the Nasal Cavity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baneckova, Martina; Agaimy, Abbas; Andreasen, Simon

  2018-01-01

  Secretory carcinoma, originally described as mammary analog secretory carcinoma (MASC), is a low-grade salivary gland tumor characterized by a t(12;15)(p13;q25) translocation, resulting in an ETV6-NTRK3 gene fusion. Most MASCs are localized to the parotid gland and intraoral minor salivary glands...