WorldWideScience

Sample records for buitendijks gebied van

 1. Effect van droogte op stedelijk gebied, Kennisinventarisatie

  OpenAIRE

  Brolsma, R.J.; Buma, J.; Meerten, van, RZC; Dionisio, M.; J. A. Elbers

  2012-01-01

  Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze studie de resultaten van een workshop met de gemeente Rotterdam, de betrokken waterschappen en verschillende onderzoekers en de resultaten van interviews met experts gebruikt. De studie is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klim...

 2. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  OpenAIRE

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 3. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 4. Die Suid-Afrikaanse uitgebreide maritieme gebied: ’n Alternatiewe metode vir die bepaling van die voet van die kontinentale helling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.A. Pantland

  2006-09-01

  Full Text Available Kuslande het ’n eenmalige geleentheid om by die Verenigde Nasies (VN aansoek te doen om ’n uitgebreide maritieme gebied, indien hul wetenskaplik kan toon dat die voet van die kontinentale helling (VKH buite hul soewereine 200 seemyl eksklusiewe ekonomiese sone gele¨e is. Die VN definieer geomorfologies die VKH as die kromme van maksimale buiging tussen die afplattende kontinentale helling en die bodem van die diepsee. In hierdie artikel word daar getoon hoe gediskretiseerde tegnieke uit differensiaalmeetkunde suksesvol gebruik kan word om die VKH benaderd uit satelliet seebodem dieptedata te bepaal, sonder om van data gladstrykingstegnieke gebruik te maak. Hierdie differensiaalmeetkundige benadering is ’n alternatief tot ’n huidige, wyd-gebruikte tegniek vir die bepaling van die VKH en toon dat internasionale spekulasie oor die opportunisme van hierdie tegniek bloot vanuit ’n geomorfologiese perspektief geregverdig mag wees. Die numeriese resultate wat verkry word, is ’n wetenskaplik verantwoordbare aanwyser ten opsigte van die moontlike ligging van die VKH rondom die Suid-Afrikaanse kus.

 5. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 6. From the Neuron to the World and Back: The Poetics of the Neuromolecular Gaze in Bart Koubaa's Het gebied van Nevski and James Cameron's 'Avatar'

  OpenAIRE

  Besser, S.

  2013-01-01

  This article explores the poetics of the neuromolecular gaze in Bart Koubaa’s 2007 novel Het gebied van Nevski and James Cameron’s 2009 film Avatar. It considers the novel and the film as artistic reflections of contemporary neuroculture and argues that they both employ their central metaphors - the brain as battlefield and the brain as network - in such a way that the same basic principles seem to return on various levels of biological and social existence: the micro-level of nerve cells and...

 7. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  OpenAIRE

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der, M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale beleid minder actief. De aanwezige natuur en landschap in gemeenten vormt een verbindend element tussen nieuwkomers en autochtonen. Gemeenten kunnen daar meer op inspelen. This report reviews an expl...

 8. Eier-ekskresiepatrone as kriterium vir die bepaling van prevalensie en intensiteit van besmetting by manlike en vroulike individue in verskillende ouderdomsgroepe in ’n skistosoom- endemiese gebied in die Limpopo provinsie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. T. Wolmarans

  2010-01-01

  Full Text Available Urinêre skistosomose is ’n siekte wat deur die wurmparasiet Schistosoma haematobium veroorsaak word. Dit kom hoofsaaklik in die sub-tropiese gedeeltes van Limpopo-, Mpumalanga en KwaZulu Natal provinsies voor. Nagenoeg drie miljoen mense waarvan die meeste kinders is, is met hierdie parasiet besmet. Alhoewel daar serologiese toetse beskikbaar is om die besmetting te diagnoseer, word mikroskopiese ondersoeke van die urine vanweë die lae koste daaraan verbonde, oorwegend as diagnostiese metode gebruik. Die moontlikheid van variasie in die voorkoms van eiers in die urine wanneer urine versamel word, kan ongelukkig daartoe lei dat die getal besmette persone in ’n bepaalde gebied vanweë die voorkoms van vals negatiewe resultate onderskat kan word. Hierdie ondersoek het dit ten doel gehad om die voorkoms van sodanige variasie by skistosoombesmette manlike en vroulike individue op verskillende tye van die dag na te gaan met die doel om die graad van variasie wat mag voorkom, vas te stel, sowel as om te bepaal of daar ’n daaglikse piek in die ekskresie van die eiers voorkom wat moontlik op ’n geskikte tyd vir die versameling van urine kan dui. Urine is om 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 en 16:30 van manlike en vroulike individue in die 4–9, 10–4 en 15–2 jaar ouderdomsgroepe versamel en mikroskopies vir die teenwoordigheid van eiers ondersoek. Die eiers is hierna getel en in verskillende intensiteitskategorieë ingedeel. Die resultate van hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat, ongeag van wanneer die urine versamel is, vals negatiewe resultate in elke groep wat ondersoek is, voorgekom het. Dit is verder bevind dat daar geen defi  nitiewe piek in eierekskresie voorgekom het wat hetsy tussen die verskillende ouderdomsgroepe of intensiteitsgroepe ooreengestem het nie.

 9. Social networks for a driven technology. An investigation into the field of photovoltaic solar cells; Sociale netwerken voor gedreven technologie. Een studie op het gebied van de fotovoltaische cellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poppen, R.S.

  2004-01-16

  betrokken zijn bij de ontwikkeling van zonnecellen. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode besproken, en worden de data uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 5 worden de bijdragen aan conferenties geanalyseerd om de verschuivingen in de relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven aan te tonen gedurende het technologisch ontwikkelingsproces. Hiervoor worden vier typen zonnecellen die in zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden vergeleken op de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende de periode 1982-1994. De vraag 'Hoe ontwikkelt zich de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende het technologisch ontwikkelingsproces?' zal hier worden beantwoord. In hoofdstuk 6 wordt de sociale netwerkvorming op de Europese PV-conferenties nader bestudeerd. Per subtechnologie wordt nagegaan hoe de co-auteursnetwerken zich hebben ontwikkeld en of de netwerken vooral homogeen (met overwegend hetzelfde type actoren in het netwerk) of heterogeen (met overwegend verschillende typen actoren in het netwerk) zijn opgebouwd. In hoofdstuk 7 wordt zichtbaar gemaakt hoe de complexiteit van het gebied zich heeft ontwikkeld, zowel in sociale zin als in technologische zin. Hiervoor wordt het gehele gebied van PV-technologie geanalyseerd door in de analyses alle conferentiebijdragen van vijf geselecteerde conferenties te gebruiken. Doel is om antwoord te krijgen op de vraag welke actoren er uiteindelijk het meest van de co-auteursnetwerken profiteren. Hoofdstuk 8 richt zich op de internationalisering van het gebied van het gebied van de PV-technologie. Zowel de toename van de internationale samenwerking als de ontwikkeling van een Europees co-auteursnetwerk komt hier aan bod. Het boek wordt afgesloten met een nabeschouwing, waarin de onderzoeksresultaten geintegreerd zullen worden besproken. Ook zullen de voordelen en de beperkingen van de gekozen onderzoeksmethode nog eens aan de orde komen.

 10. Normering regionale wateroverlast in stedelijk gebied; inventarisatie problemen en aanbevelingen bij implementatie werknormen

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; Oosterhof, E.; Roestel,; Wielen, van der, F.W.M.

  2004-01-01

  Het toetsen van het watersysteem aan een norm voor wateroverlast moet zichtbaar maken waar burgers en goederen nog een te geringe bescherming ondervinden. Uit een inventariserend afstudeeronderzoek blijkt dat deze toetsing in het landelijke gebied in volle gang is. De toetsing van het water in de bebouwde kom aan de norm van eens per 100 jaar laat echter nog te wensen over. Dit is te verklaren uit de complexiteit van water en riolering in bebouwd gebied, de vele vrijheidsgraden die het toetsi...

 11. Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's

  OpenAIRE

  Kramer, H.; Oldengarm, J.; Roupioz, L.F.S.

  2010-01-01

  Het doel van dit project is een methode te ontwikkelen waarmee landsdekkend informatie over kleine groene landschapselementen in het landelijke gebied en over het groen in de stad c.q. bebouwd gebied verzameld wordt. Op basis van de beschikbare luchtfoto 2006 is voor Utrecht en Almere het groen in het stedelijk gebied verzameld. Voor het landelijk gebied is een deel van het Nationaal Landschap Het Groene Woud verwerkt.

 12. Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken

  OpenAIRE

  Goudswaard, P.C.; Bemmelen, van, R.S.A.; Bos, O.G.

  2011-01-01

  Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de direc...

 13. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere bewerkin

 14. Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Wessels

  1965-03-01

  Full Text Available In 1943 het die eerste werklike grootskaalse kartering van die gebied 'n aanvang geneem. En van 1949 af, met die koms van die eerste stel lugfoto’s, is hierdie tempo versnel. Die basiese opname van die gebied is dan ook in 1957 voltooi. In die eerste stadiums van kartering is die klassifikasie van die verskillende rotstopes gevolg soos wat dit deur Hall en later Van Eeden gedoen is. Soos die werk gevorder het, is veranderings ingevoer om die klassifikasie aan te pas by plaaslike omstandighede, maar nie almal hiervan het die toets van die tyd deurstaan nie.

 15. Monitoring van het linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vijfde jaar:bijlage 9.10 bij het vijfde jaarverslag van de Beheerscommissie van het linkerscheldeoevergebied

  OpenAIRE

  Spanoghe, Geert; Gyselings, Ralf; Van den Bergh, Erika

  2008-01-01

  Dit rapport geeft de toestand weer van Natura 2000 in het linkerscheldeoevergebied anno 2004. Het betreft de resultaten van het tweede monitoringjaar in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20/2/2002 en hoort als bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensaties LSO. Het monitoringplan evalueert de evolutie van de natuurwaarden in het Natura 2000 gebied in de Waaslandhaven. Het hoofddoel is te evalueren of de uitgevoerde compensatiemaatregele...

 16. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald i

 17. Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Poelarends, J.J.

  2009-01-01

  Een werkgroep, bestaande uit melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement, heeft negen hulpmiddelen geselecteerd en ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het betreft methoden rond pr

 18. Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

  OpenAIRE

  Aarsen, van den, F.G.; Broekmeyer, M.E.A.; Cronenberg, C.C.H.; Korf, G.; Rijn-Vellekoop, van, L.

  2010-01-01

  Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Grensmaas

 19. Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden

  OpenAIRE

  Makaske, B.; Smeerdijk, van, D.G.; Kooistra, M.J.; Haring, R.M.K.; Verbauwen, E.C.; Smit, S.

  2002-01-01

  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overg...

 20. Resultaten enquete : Monitoren en toepassen van social media tbv handhaving en opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de

  2011-01-01

  In het kader van diverse initiatieven op het gebied van handhaving en opsporing doet TNO in samenwerking met verschillende korpsen en de Politieacademie onderzoek naar het monitoren en inzetten van social media. In dit kader heeft op de community Politie 2.0 een enquete gestaan voor alle leden van P

 1. Enige fysiologische en psychofysische waarnemingen op het gebied van de smaakgevoeligheid van proefpersonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kouwenhoven, T.

  1974-01-01

  Man is not merely a physiological organism, but is also a rational and social being. Therefore, problems of food choice and of other behaviour related to food have to be considered from a physiological, as well as from a social, cultural or economic point of view.In the first chapter of this thesis

 2. Vogelwaarden van de Bruine Bank: Project Aanvullende Beschermde Gebieden

  OpenAIRE

  Bemmelen, van, R.S.A.; Leopold, M.F.; Bos, O.G.

  2012-01-01

  Om te kunnen onderzoeken of de Bruine Bank en haar omgeving (op het Nederlands Continentale Plat) als beschermd marien gebied kwalificeert op basis van de Vogelrichtlijn, worden hier vogeltellingen uitgevoerd. Dit in het kader van het project "Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee"

 3. De kredietcrisis : het failliet van risk management?

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de W. Fred

  2009-01-01

  Ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief risk management, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden (mede gestimuleerd door Basel II), heeft de fi nanciële wereld de kredietcrisis1 niet kunnen vermijden. In dit artikel wordt onderzocht waarom risk management niet heeft kunnen bete

 4. Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

  OpenAIRE

  Bogaerts, S.; Hartogh, V. den; Knaap, L.M. van der

  2008-01-01

  Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er is op dit gebied voldoende kennis beschikbaar, weliswaar verbrokkeld. Beleid wordt vooral gevoerd op grond van incidenten en niet (mede) op grond van wetenschappelijk gefundeerde inzichten. Dit onderzoek betreft in eerste instantie een researchsynthese. Het doel van de studie is te komen tot een upgrade van alle feiten, cijfers, lacunes, inzichten en studies op het terr...

 5. SaaS – Business Intelligence: optimalisatie van het beslissingsproces

  OpenAIRE

  Tubbax, Hans

  2010-01-01

  SaaS – Business Intelligence: optimalisatie van het beslissingsproces Heeft u soms moeite om de juiste management informatie te vinden binnen uw kmo? Wilt u meer gefundeerde beslissingen nemen op basis van analyse van de cijfers uit uw ERP of CRM systeem ? Hoe kan Business Intelligence op een efficiënte en kost besparende (SaaS) manier u helpen om u beleidscijfers meetbaar te maken? Tijdens de sessie bespreken we de uitdagingen en kansen voor kmo's op gebied van BI.

 6. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 7. Een analyse met GIS van de invloed van diffuse belasting met PAK op de waterbodemkwaliteit in het Hollands Noorderkwartier: WABOGIS

  OpenAIRE

  Puijenbroek PJTM van; Kampf R; LWD

  1998-01-01

  De watergangen in het landelijke gebied worden eens in de 5 tot 20 jaar gebaggerd om voldoende diepgang te krijgen en om de aan- en afvoer van water te waarborgen. De vrijkomende baggerspecie wordt grotendeels op het land verspreid, waardoor verontreinigingen kunnen bijdragen aan de diffuse belasting van de landbodem. De Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) zijn meestal de klassebepalende verontreiniging, waardoor een groot deel van de watergangen op basis van PAK ingedeeld worden...

 8. Monitoring and lessons PV-projects in Amersfoort and the HAL-area (Netherlands). Summary; Monitoring en lessen PV-projecten Amersfoort en HAL-gebied. Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westerhuis, R.; Verhoef, L. [New-Energy-Works, Utrecht (Netherlands); Van Sark, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Faculteit Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Koppen, W. [Koppen vastGoed, Bergen (Netherlands)

  2008-05-15

  Two new Dutch housing estate areas that apply PV systems on a large scale are the districts Nieuwland in Amersfoort and in the HAL area (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). By request of SenterNovem a report has been written on the experiences with these projects. [mk]. [Dutch] Twee nieuwbouwgebieden waar PV-systemen op grote schaal zijn toegepast zijn de wijk Nieuwland in Amersfoort en in het HAL-gebied (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). In opdracht van SenterNovem is een rapportage opgesteld met de ervaringen die met deze projecten zijn opgedaan.

 9. Prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland

  OpenAIRE

  Vogelvang, B.; Burik, A. van; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2003-01-01

  Het onderzoek dient als basis voor een groot programma Terugdringen recidive, waarbij beoogd wordt in de komende kabinetsperiode de recidive terug te dringen met een aanzienlijk percentage. Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in het voorkomen van zogeheten criminogene factoren en kenmerken bij volwassen gedetineerden in Nederland en in de ons omringende landen. Net als in Canada en Engeland (voorbeeldlanden op het gebied van de aanpak van recidive) blijken ook Nederlandse gedetineerden...

 10. Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekostbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveilidheid in het Waddengebied

  OpenAIRE

  De Groot,, P.A.J.; Vroom, J.; Oost, A.P.; Burgers, G.; Oeveren, van, J.C.; Smith, S. R.; Tamis, J.E.

  2014-01-01

  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is dan de vraag of het meegroeivermogen van het gebied voldoende is om de zeespiegelstijging bij te houden.

 11. Arid ways : Cultural understandings of insecurity in Fulbe Society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  OpenAIRE

  Dijk, van, F.J.H.; Bruijn, de, NG Dick

  1995-01-01

  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP  Amsterdam.E-mail: studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe die een gebied bewonen ten zuiden van de bergketen tussen het Bandiagara plateau en Mont Hommbori. Lokaal wordt het gebied de Hayre genoemd, wat bergen of stenen betekent in het Fulfulde, de taal van de Fulbe (zie ...

 12. Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp

  OpenAIRE

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J.; Visser, A J

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Almere staat aan de vooravond van de zogenaamde Schaalsprong 2030. Om de regio’s Amsterdam en Utrecht te ontlasten zou Almere met ca. 60.000 woningen moeten groeien in de periode tot 2030. Een deel van de ontwikkeling zou in een gebied van ca. 3.000 ha ten Noordoosten...

 13. Staat van het dier 2 : monitoring van dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland = Monitoring of animal welfare and animal health in The Netherlands (second annual measurement)

  OpenAIRE

  Leenstra, F.R.; Neijenhuis, F.; Hanekamp, W.J.A.; Vermeij, I.

  2011-01-01

  Rapportage over de 2e jaarlijkse analyse van 25 meetpunten, die de resultaten voor beleidsdoelen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid in beeld brengen. Bij deze tweede meting is per meetpunt aangegeven of verandering in een jaar is opgetreden en in welke richting. Voor een analyse van trends zijn meer metingen in de tijd noodzakelijk. Voor de meetpunten, waar streefwaarden zijn vastgesteld, zoals het aantal integraal duurzame stallen, kan geanalyseerd worden of beleidsdoelen geha...

 14. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 15. Hoe presteren vrouwelijke bedrijfsleiders van KMO's in vergelijking met hun mannelijke collega's?

  OpenAIRE

  CRAUWELS, Ine

  2008-01-01

  Vrouwen blijven witte raven in hogere functies, want slechts 10% van de vrouwen bekleedt een functie in het management. Er bestaan reeds verscheidene studies betreffende de oorzaken ervan. Daar wij op dit gebied geen meerwaarde kunnen bieden, wensen wij onze studie te focussen op vrouwen die wel aan het hoofd staan van een KMO. Het onderwerp van deze masterproef is het verschil in bedrijfsprestaties tussen bedrijven geleid door mannen en bedrijven geleid door vrouwen. Deze masterproef bestaat...

 16. The new generation of traffic models. From post testing to an integral assessment of accessibility, air quality and noise; De nieuwe generatie verkeersmodellen. Van achteraf toetsen naar een integrale afweging van bereikbaarheid, luchtkwaliteit en geluid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Brink, R.; Wismans, L. [Goudappel Cofeng, Deventer (Netherlands)

  2012-10-15

  Improvement of the quality of policy decisions in the area of traffic and environment can be realized by deploying traffic models with integrated emission module. Another way to improve quality is to deploy dynamic rather than static traffic models, because these are better able to deal with the environmental effects of congestion [Dutch] Verbetering van de kwaliteit van beleidsbeslissingen op het gebied van verkeer en milieu kan worden bereikt door toepassing van verkeersmodellen met geintegreerde emissiemodule. De kwaliteit kan ook worden verbeterd door toepassing van dynamische in plaats van statische verkeersmodellen, omdat die eerste beter overweg kunnen met de milieueffecten van congestie.

 17. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) a

 18. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  OpenAIRE

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) are radical and inconvenient. Difficulties caused by the extending traffic were revealed at first in the cities and on the main roads, but problems arose in the rural areas also.The study described ...

 19. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 20. Effect van huisvestings- en managementmaatregelen op ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikers, kalkoenen en eenden = Effects of housing and management on ammonia emissions fram laying hen, broiler, turkey and duck houses

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Ellen, H.H.; Veldkamp, T.; Aarnink, A.J.A.

  2012-01-01

  In dit rapport zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om de ammoniakemissie op leghennen-, vleeskuiken-, kalkoenen- en eendenbedrijven te verminderen door relatief eenvoudige maatregelen op het gebied van voeding, huisvesting en management of één of meerdere combinatie(s) van maatregelen.This report

 1. Op weg naar de integratie van ICT in het leerproces. Gevalstudie : Koninklijk Atheneum 1 Hasselt

  OpenAIRE

  Mol, Margot

  2007-01-01

  Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en leefwereld. Op de werkvloek, in het dagelijkse leven, etc., overal komen mensen in contact met deze technologie. Het onderwijs kan op dit gebied niet achterblijven en is bijgevolg actief bezig met het voeren van een ICT-beleid. Dit onderzoek richt zich op het thema ‘ICT in het onderwijs’, waarbij de aanwending van ICT voor het leerproces wordt bestudeerd. De centrale vraag die hier wor...

 2. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2015-02-01

  Full Text Available Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёring van die landbewerkte grond voldoende was vir die beoogde, voortgesette gebruik daarvan. Indikatore is nodig om die graad van herstel van sodanige grondtipes te bepaal. Die doel van hierdie studie was om die grond van ’n landbewerkte gebied chemies te ontleed en die toksisiteit en herstel te bepaal deur van gestandardiseerde bioassesserings met die komposteringswurm Eisenia andrei (Oligochaeta en die springstert Folsomia candida (Collembola gebruik te maak. Die organismes is blootgestel aan die gekontamineerde en kontrolegrond en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag is nagegaan. Die resultate het getoon dat die grond van die landbewerkte perseel steeds verskeie gevaarlike chemikalieё bevat, soos die dieselreeks organiese verbindings, maar dat die grond nie akuut toksies vir die organismes was nie. Dit het wel die groei en voortplanting van die erdwurms, asook die voortplanting van die springsterte nadelig beïnvloed. Die perseel benodig steeds remediёring alvorens grondbewerking van olieslik voortgesit word. Bioasessering het, aanvullend tot die chemiese analises, ’n meer volledige en meer ekologies relevante beeld van die remediëringstatus en toksisiteit van die grond verskaf. Die bevinding ondersteun die gebruik van bioassesserings as ’n eko-toksikologiese metode om landbewerkingsgrond te evalueer.

 3. Ekonomiese aspekte van pypleidingvervoer: 'n Suid-Afrikaanse perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wessel Pienaar

  2009-09-01

  Full Text Available Daar bestaan ’n sterk moontlikheid dat daar binne die volgende dekade drie pypleidings vir die kommersiële vervoer van brandstofprodukte van Suider-Afrikaanse hawens na Gautengprovinsie aangelê gaan word. Omdat pypleidingvervoer (1 die energiedoelmatigste vervoermodus is, (2 aansienlik goedkoper is as pad- en spoorvervoer, (3 heelwat veiliger is as spoorvervoer en veral padvervoer, (4 pad- en spoorvervoer- en infrastruktuurkapasiteit vir ander verkeer beskikbaar stel, en (5 minder onverhaalde eksterne koste (soos lugbesoedeling, geraas en verkeersophopings as ander vervoermodusse tot gevolg het, behoort pypleidingvervoer (onderhewig aan grondige ekonomiese evaluering as ’n bykomende vervoermodus tussen tenkwerwe in Suid-Afrika oorweeg te word. In die lig van die besondere uitdagings wat die beplanning, aanlê en doeltreffende bedryf van groot pypleidings verg, word in hierdie artikel ’n oorsig gebied van die resultate van ’n ondersoek na die ekonomiese aspekte van die kommersiële vervoer van petroleumkommoditeite per pypleiding. Die potensiële waarde van die navorsing lê hoofsaaklik in (1 die voorgestelde raamwerk vir die ekonomiese evaluering en beplanning van nuwe pypleidings, en (2 die riglyne vir die beprysing van die kommersiële vervoer van petroleumkommoditeite per pypleiding. Daar word in die besonder aan die volgende aspekte van die kommersiële pypleidingvervoer van petroleumkommoditeite aandag gegee: relatiewe doelmatigheid, ekonomiese beplanning, markstruktuur en eienaarskapspatrone, kostestruktuur, en die doeltreffende beprysing van die dienslewering.

 4. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 5. ’n Literêre aspek van ons Latynse erfenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. D. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Dit is die Romeine, en by name die veldheer Julius Casesar en sy legioene, wat die “Insula Batavorum” uit die mistige skemering van die prehistorie gehaal het kort voor die begin van die Christelike jaartelling. Hierdie “eiland van die Bataviere” moet verstaan word as die gebied tussen die Waal en die Ryn — die kern van die Lae Lande by die See, die latere staat Nederland. Die Bataviere was een van die baie Germaanse stamme, die ou bewoners van Noordwes-Europa, teen wie die Romeine gestuit het in hulle veroweringstogte. Volgens die Latynse geskiedskrywer Cornelius Tacitus was hulle gedugte vegters maar het vroeg ’n bondgenootskap met die Romeine aangegaan — hoewel daar ook in die verwarring wat in die Ryk gevolg het op die dood van Nero (68 nC, ’n mislukte opstand van die Bataviere was onder leiding van Cajus Julius Civilis.

 6. Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?

  OpenAIRE

  Geelhoed, S.C.V.; Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met ze...

 7. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new m

 8. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  OpenAIRE

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new materials such as plastic material in this field. These materials offer good protection. The materials can also help to reduce the associated vehicle damage.

 9. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marietjie Strydom

  1985-09-01

  Full Text Available There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unplanned pregnancies through temporary contraception and that (he program may not meet all the needs of the public. In this regard specific reference is made to the need of those women who no longer bring their youngest child to a child health clinic as family planning services are usually integrated with this clinic.

 10. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  OpenAIRE

  Marietjie Strydom

  1985-01-01

  There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unp...

 11. Ekumenisiteit as ’n Skrifgefundeerde raamwerk vir kerklike eenheid – ook op die gebied van sendingwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. Smit

  2006-07-01

  Full Text Available Ecumenicism as a Scripturally-founded framework for ecclesiastical unity – also in missionary work In this article the foundations of a Scripturally-based ecumenicism utilised as a framework within which the dilemma of church division, also in missionary work, can be approached are investigated. The article identifies these foundations as the attributa ecclesiae (the core characteristics of the church, namely unity, catholicity, apostolicity and holiness. The conclusion arrived at is that the purpose of ecumenicism is the unity of the church, because of the catholicity of the church, based on the apostolicity of the church and aimed at the holiness of the church. Within this framework, missionary work should rather focus on cooperation than on emphasising ecclesiastical differences. The concluding issue concerns the boundaries of ecclesiastical cooperation, also in missionary work. Is it possible that different churches within the Reformed tradition can cooperate in missionary fields? Is it furthermore possible that the boundaries can be extended to encompass more than the approach of the Reformed tradition? In which way can churches from the Reformed tradition also cooperate with, for instance, churches from the Lutheran tradition, or with churches from the charismatic or even Roman Catholic traditions? The conclusions arrived at point to the notae ecclesiae (the core marks of the church as the widest boundary for ecclesiastical cooperation. This approach accommodates the diversity of culture and ethos within the boundaries of the core marks of the church which determine what the church should be like in order to be church of the Lord. In the currently rising ecumenical phase of the history of Christianity the emphasis will increasingly fall on unifying rather than on dividing aspects of the church. The conclusion indicates that the unity of the church, also in missionary work, can only be attained and maintained within the framework of the core characteristics of the church (the attributa ecclesiae – and that ecumenicism is no longer possible if a church is not recognisable as church of Christ and does not function within the core marks set for the church (the notae ecclesiae.

 12. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 13. Good exemplary projects in the field of photovoltaics; Goede voorbeeldprojecten op PV-gebied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goud, J.; Alsema, E.; Nuiten, P. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2012-10-15

  The aim of this study is to identify the main features of several appealing PV projects in the Netherlands. It involves both technical and organizational and financial characteristics for the various phases from initiative to implementation and use and management. The second goal is to extract lessons from the collected information for future initiators or investors and managers of PV installations. The findings of the study are presented in this report, and the data collected will be published in the form of a database on the website of the Foundation Monitoring Solar Electricity ('Stichting Monitoring Zonnestroom') [Dutch] Doel van dit onderzoek is het inventariseren van de belangrijkste kenmerken van meerdere aansprekende PV-projecten in Nederland. Het gaat om zowel technische als organisatorische en financiele kenmerken, voor de verschillende fasen van initiatief tot realisatie en gebruik en beheer. Het tweede doel is het uit de verzamelde informatie destilleren van lessen voor toekomstige initiatiefnemers of investeerders en beheerders van PV-installaties. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in deze rapportage, de verzamelde informatie wordt openbaar gemaakt in de vorm van een database op de website van Stichting Monitoring Zonnestroom.

 14. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 15. Veilig in de auto : een samenvatting van kennis op het gebied van de effecten van autogordels, kinderzitjes, hoofdsteunen en voorruiten van gelaagd glas op de verkeersveiligheid. Tweede, herziene druk ten behoeve van de VVN-voorlichtingscampagne "Autogordels, altijd".

  OpenAIRE

  1986-01-01

  The safety belt is a very effective weapon in the battle against the lack of traffic safety. Hundreds of vehicle occupants have saved their lives by wearing them, thousands have prevented a stay in the hospital. In this booklet the positive effects of wearing seat belts is discussed. Attention is also given to misunderstanding and prejudices against the use of belts. Furthermore the effects of other safety features in cars are discussed, such as safety belts and child safety seats on the rear...

 16. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 17. Menings van lewenswetenskap-onderwysers oor geneties gewysigde gewasse en die daarstelling van ’n wetenskaplike etiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available Die gebruik van geneties-gewysigde gewasse om hongersnood in veral arm lande die hoof te bied, is uiters kontroversieel en kan sosiale, ekonomiese en politieke implikasies hê. Lewenswetenskap-onderwysers kan aan die kwessie aandag gee, en deur hul onderrig gebalanseerde inligting aan leerders en aan die gemeenskap deurgee. Nogtans moet onderrig nie bloot op kennisoordrag fokus nie; pogings moet ook aangewend word om veral leerders bewus te maak van die aard en impak van geneties-gewysigde gewasse en die ontwikkeling van ‘n wetenskaplike etiek. Die klem verskuif daarna om leerders uit alle bevolkingsgroepe te betrek en hulle te bemagtig om deur kritiese en reflektiewe denke weldeurdagte besluite te neem. Leerders moet derhalwe die geleentheid gebied word om ‘n wetenskaplike etiek te ontwikkel en om kontroversiële kwessies, soos die gebruik van geneties-gewysigde gewasse, te kan beredeneer. Bepaalde aanwysers wat tydens onderhoude met lewenswetenskap-onderwysers geïdentifiseer is, word in die artikel bespreek.

 18. Future value now. The power of function combinations; Toekomstwaarde nu. De kracht van functiecombinaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  In combining usage functions of buildings or areas, powerful drivers for developments in urban and rural areas can be created. Combinations of functions provide new revenues with social benefits at a lower cost. Unexpected business cases become promising. Many examples of function combinations are mapped. These concern practical innovations with regard to area development, energy, water, soil, environment, nature, agriculture, mobility and urban renewal [Dutch] Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Functiecombinaties leveren nieuwe verdienmodellen op waarvan de essentie meer maatschappelijk rendement is, tegen lagere kosten. Onverwachte businesscases worden kansrijk. Er is een groot aantal voorbeelden van functiecombinaties in beeld gebracht. Het gaat om praktijkinnovaties op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, energie, water, bodem, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en stedelijke vernieuwing.

 19. Pastorale begeleiding van die self-mutileerder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel het  dit geblyk dat die toenemende voorkoms van self-mutilering onder jongmense in talle gevalle as uitlaatklep gedien het vir opgeboude druk en nie soseer as ‘n selfmoordpoging nie. Heel dikwels was dit ‘n uitvloeisel van mishandeling en/of seksuele misbruik en die persoon het  dan hierdie metode gebruik om van innerlike pyn ontslae te raak. Gevoelens van alleenheid, ‘n behoefte aan beheer, ‘n behoefte om net íéts te voel, asook ‘n behoefte om die self te straf, kon ook ‘n rol gespeel het. Die gesinsklimaat was oor die algemeen van besondere belang. Hierdie probleem het aan pastorale beraders en aan die kerk ‘n besondere uitdaging gebied deur onder andere veel meer op die probleem van pyn, asook die hantering daarvan te fokus. Dit het  verband gehou met die feit dat ontkenning in die verlede ‘n groot rol gespeel het in sekere kerklike kringe en ook binne sekere gesinne. As deel van ‘n pastoraal-terapeutiese strategie in die begeleiding van die self-mutileerder kon aspekte soos die identifisering van die rol van  leuens, die benutting van oplossings uit die verlede, vergifnis, nagmaal, gebed en meditasie gevolglik uiters belangrike komponente van die helingsproses gevorm het. Pastorale beraders sal hulleself ten volle op die hoogte moet bring van die verskynsel van self-mutilering ten einde in staat te wees om werklik te kan help.Pastoral guidance for the self-mutilator. In this article it seemed that the increase in the occurrence of self-mutilation among young people in many cases served as a pressure-relief valve and not a suicide attempt as such.  It was very often the outcome of ill-treatment and/or sexual abuse and the person used this method to get rid of the inner pain. Feelings of aloneness, a need to be in control, a need to feel at least something and a need to punish the self could also have played a role. The family climate was generally very important. This provided a special challenge

 20. Assessment of the Human Environment 2012; Balans van de Leefomgeving 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dassen, T.; Van Veen, M. (eds.)

  2012-09-15

  The Assessment of the Human Environment evaluates the extent to which policy objectives, as set by the Dutch Cabinet, are being met in the fields that concern the human environment (the environment, nature and space). The human environment is determined by local surroundings and accessibility of the workplace, as well as by more abstract or globally felt factors, such as climate change and the use of natural resources, such as land, water and fertilisers for food production. Although these factors together form the physical human environment, they do not add up to a single quality standard for the human environment. The issues that provide the concept of the human environment with concrete, relevant meaning are all separate, such as the quality of the local surroundings or global climate change. These findings present the most prominent developments in relation to the status of the various factors that determine the quality of the human environment, and compare these with government objectives for the policy areas. In areas where objectives are unlikely to be achieved, suggestions for policy improvements have been provided. Developments around all environmental, nature and spatial objectives can be found in the digital assessment - the website that accompanies this Assessment of the Human Assessment of the Human Environment 2012 (www.pbl.nl/balans2012; in Dutch) [Dutch] Deze Balans is een ex-durante evaluatie van het nationale beleid voor milieu, natuur, water en ruimte. In de Balans evalueert het PBL tweejaarlijks de effecten van het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid. Dit keer inclusief de afspraken in het Lenteakkoord voor zover die voldoende concreet zijn uitgewerkt. De evaluatie is geordend rond zes thema's of maatschappelijke handelingssystemen waarin overheden, maatschappelijke partijen en burgers bij het nastreven van hun diverse doelen, van elkaar afhankelijk zijn: energie, voedsel, landelijk gebied, water, bereikbaarheid en het stedelijk

 1. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der, M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 2. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 3. The future of the NOx emission trade and PSRs; De toekomst van NOx emissiehandel. Emissiefactoren en PSR's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-03-15

  During the period april to June 2006 a pre-evaluation of NOx emissions trading has been carried out. Based on this, discussions between the Ministry of VROM and the industry have taken place, in which, among other things, a possible linkage of Performance Standard Rates (PSR for combustion in grams NOx/GJ and process installations in grams NOx/kg product) for NOx to BAT Reference Documents (BREFs) is addressed. Van der Kolk Advies and DHV were asked to carry out the following tasks: (1) elaboration of a possible relationship between PSR and BREFs; (2) mapping of possible further reduction in companies for which apply a PSR, and (3) contribute to the formalization of the process of identifying and evaluating PSR and to the creation of agreements between the parties on the price with regard to NOx reduction in general and the necessary conditions. [Dutch] In de periode april tot en met juni 2006 is een Voorevaluatie van NOx emissiehandel uitgevoerd. Op basis daarvan hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van VROM het betrokken bedrijfsleven, waarin onder ander een mogelijke koppeling van Performance Standard Rates (PSR voor stookinstallaties in g NOx/GJ en voor procesinstallaties in g NOx/kg product) voor NOx aan BAT Reference Documents (BREF's) aan de orde is gekomen. Aan Van der Kolk Advies en DHV is daarna de volgende opdracht verleend: (1) Het uitwerken van een mogelijke relatie tussen PSR's en BREF's; (2) Het in kaart brengen van mogelijke verdere reductiemaatregelen bij bedrijven waarvoor een PSR geldt; en (3) Bijdragen aan de concretisering van het proces van vaststellen en evalueren van PSR's en aan het totstandkomen van afspraken tussen partijen over de koers op het gebied van NOx reductie in het algemeen en de daarvoor noodzakelijke condities.

 4. Opgave van vindplaatsen van bedreigde akkeronkruiden

  OpenAIRE

  NN

  1996-01-01

  Voor het opstellen van een Beschermingsplan Akker(on)kruiden door het Informatieen KennisCentrum natuurbeheer, zullen ook dit jaar verschillende akkerreservaten bezocht worden. Om een eventuele verschuiving of uitbreiding van het akkerreservaat-areaal goed te kunnen onderbouwen is het nodig ook groeiplaatsen van de betreffende soorten buiten de reservaten te kennen. Uw medewerking wordt gevraagd voorde opgave van vindplaatsen van de volgende soorten: Agrostemma githago Ajuga chamaepitys Arnos...

 5. Daders van huiselijk geweld

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Idrissi, F. el.; Bogaerts, S.

  2010-01-01

  In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, worden drie studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek, dat door het WODC wordt uitgevoerd, heeft tot doel:Inzicht krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders van huiselijk geweld;Inzicht bieden in het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld;Bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanra...

 6. Die plek van goud in die huidige internasionale monetêre stelsel en die rol wat dit kan speel in die herstel van die internasionale monetêre orde.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Erasmus

  1964-03-01

  Full Text Available Die vrye wêreld het sedert die oorloggedwonge opskorting van die goudstandaard in 1914, ’n groot agteruitgang in die internasionale betalingsmeganisme beleef. Hoewel die inter- nasionale goudstandaard in die laaste helfte van die twintiger- jare herstel is, was meeste lande nie langer gedwee om hulle aan die monetêre dissipline van dié stelsel te onderwerp nie en vind ons dat die een land na die ander onder die druk van die depressie in die dertigerjare die goudstandaard laat vaar het. Die Verenigde State van Amerika was die enigste uitson- dering. Geleidelik moes wisselkoersstabiliteit en die vrye inter­ nasionale betalingsverkeer vir wisselkoersmanipulasie en valu- tabeheer plek maak. Hierdie transformasie was ’n weerspieë- ling van die sterker opkoms van ekonomiese nasionalisme en die begeerte van die onderskeie lande om elkeen vir homself die beste voordeel in die internasionale ekonomiese en finan- siële terrein toe te eien. Die daarstelling van die Internasionale Monetêre Fonds te Bretton Woods in 1944, was ’n simptoom van die wêreldwye kommer oor die vooroorlogse neigings op monetêre gebied en terselfdertyd ’n poging om meer dissi­ pline in die internasionale betalingsverkeer te skep. Feit is egter dat ondanks sy positiewe resultate op sommige gebiede, die Internasionale Monetêre Fonds nie heeltemal 'n geskikte substituut vir die goudstandaard daargestel het nie. Wat meer is, die skok van die internasionale monetêre steurnisse word nog steeds deur die lande met die internasionale geldeenhede, naamlik die pond sterling en die dollar ondervind.

 7. The state of the climate 2006. Detailed outline on recent research and policy; De staat van het klimaat 2006. Actueel onderzoek en beleid nader verklaard

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorland, R. (ed.) [KNMI, Bilthoven (Netherlands); Jansen, B. (ed.) [Alteraa, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  An overview is given of current knowledge on our climate and consequences of climatic change, focusing on developments in 2005 and 2006. Attention is paid to extreme weather conditions and how those conditions relate to the impact of the human population on our climate. Also the so-called 'hockey stick' theory (the reconstruction of temperatures during the past 1000 years), emission of methane, and the melting ice in Greenland are discussed. [Dutch] De Staat van het Klimaat beschrijft onze actuele kennis van dit belangrijke onderwerp, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in 2005 en 2006. Het doel van deze brochure is om op handzame wijze een compact en gedegen overzicht te geven van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de gevolgen ervan en de ontwikkelingen in het klimaatbeleid. De brochure schenkt aandacht aan extreem weer, zoals het record aantal orkanen in het Atlantisch gebied in 2005 en, de extreme zomer en herfst in Nederland in 2006. De brochure geeft antwoord op de grote vraag of en hoe de weerextremen samenhangen met de menselijke invloed op het klimaat Ook wordt een aantal discussies rond het thema klimaat beschreven, zoals de hockeystick (de temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar), de uitstoot van het broeikasgas methaan en het slinken van de Groenlandse ijskap. Toekomstige klimaatverandering en de verwachte effecten hiervan in Nederland krijgen ook een plaats in deze brochure. Het beleid ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komt uitgebreid ter sprake. Omdat het belangrijkste broeikasgas, CO2, vooral wordt uitgestoten door energiegebruik, is het terugdringen van de emissies nauw verbonden met de energievoorziening. In 2005 en 2006 was de energievoorziening volop in het nieuws. Maar zelfs als we erin slagen om de emissies van broeikasgassen sterk te verminderen, zal het klimaat veranderen. Dat vergt beleid om klimaatverandering als factor mee te nemen bij de

 8. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 9. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 10. Katalogus van vakwoordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die onderstaande lys vakwoordeboeke wat vir natuurwetenskaplikes van belang sal wees, is ’n uittreksel uit die jongste Katalogus van vakwoordeboeke. Die katalogus wat deur die Nasionale Vakterminologiediens van die Departement van Nasionale Opvoeding uitgegee word, bevat ’n volledige lys van vakwoordeboeke (in die handel beskikbaar of uit druk, sowel as die pryse.

 11. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 12. Recirculatie van percolatiewater

  OpenAIRE

  Beker D

  1988-01-01

  Er is een proef uitgevoerd naar het effect van het recirculeren van percolatiewater van een vuilstortplaats. Hierbij zijn op een stortterrein 2 proefvakken van huishoudelijk afval (hoogte 3 m) aangelegd, waarvan 1 vak, gedurende 1 jaar werd bevloeid met 2 m3/m2 percolatiewater afkomstig van een ander deel van het stortterrein. Beide velden stonden bloot aan de natuurlijke neerslag. Na circa 1 jaar bevond het "gerecirculeerde" vak zich in de methanogene fase, terwijl dit bij het ande...

 13. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 14. Energy from water. A sea of opportunities; Energie uit water. Een zee van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bos, J.H.B.; Schepers, B.L.; Spaans, F. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2009-03-15

  The Dutch water sector sees the (inter)national ambitions of governments and market parties in the field of energy and environment and is currently researching options to contribute to their realization. CE Delft has been asked to give insight in the main energetic techniques and principles that could be important for the water sector in this context, both in the short and longer term. This involves options to generate energy with or from water and opportunities in the business operations of the water sector itself [Dutch] De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste energetische technieken en principes die in dit kader van belang kunnen zijn voor de watersector, op korte en langere termijn. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om met of uit water benutbare energie te verkrijgen en om mogelijkheden in de bedrijfsvoering van de watersector zelf.

 15. De bereikbaarheid van de Kop van Zuid

  OpenAIRE

  Van Mourik, H.

  1995-01-01

  Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde. In het centrum van Rotterdam bouwt men aan 15.000 arbeidsplaatsen in het "Manhattan aan de Maas", de Kop van Zuid. Is deze locatie voor voldoende personen bereikbaar? Zullen voldoende personen het collectief openbaar vervoer en het langzaam verkeer gaan gebruiken zodat voldaan wordt aan de overheidsdoelstellingen (bv. afremmen van de groei van de totale autokilometrage in Nederland en de leefbaarhe...

 16. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve gea

 17. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 18. Energy Plan Greenport Greenhouse II. Outline of the conservation options of the greenhouse concept; Energieplan Greenportkas II. Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempkes, F.; Verkerke, W.; Poot, E. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit bleek een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. Deze uitkomst is bediscussieerd met de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Dit leidde tot geleidelijke aanpassingen in de bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is een combinatie van elementen uit Het Nieuwe Belichten en Het Nieuwe Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De besparing op elektriciteit bedraagt 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte wordt in termen van primaire energie niet bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder overschot van lampwarmte beschikbaar komt. In absolute termen wordt er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% minder warmte gebruikt dan in de Greenportkas I.

 19. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  januari 2012. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2011 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2011. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2012 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2012 in beeld brengen.

 20. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 1. Eleven years of Energy Efficiency Standards in housing construction. Part 2. The installations; Uit de praktijk van 11 jaar EPN in de woningbouw. Deel 2. Een beschouwing van de installaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ammerlaan, M.M.F. [Gemeente Amersfoort, Amersfoort (Netherlands)

  2006-04-15

  There have been many complaints in recent years about new dwellings. It is said that newly built homes are less healthy to live in than in the past. It is questioned whether the energy efficiency standard (EPN in Dutch) resulted in energy efficient houses or not. In part 1 attention was paid to the question whether the EPN resulted in better insulated houses or not. In this part (2) attention is paid to heating, cooling and ventilation systems. [Dutch] Er zijn de laatste jaren veel klachten over nieuwe woningen. Er is zelfs het vermoeden dat er ongezondere woningen zijn gebouwd dan voorheen. Vraag is of de invoering van de Energie Prestatie Normering wel op de juiste wijze energetisch betere woningen met een lagere energievraag heeft opgeleverd. In deel l werd ingegaan op de vraag of de EPN tot beter geisoleerde woningen heeft geleid. Dit artikel beschrijft wat er op installatietechnisch gebied is gebeurd.

 2. Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen

  OpenAIRE

  Lebon, Caroline

  2007-01-01

  INHOUDSTAFEL I LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN XVII INLEIDING 1 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek 1 Hoofdstuk 2. Situering en afbakening van het onderzoek 4 Afdeling 1. Situering van het onderzoek 4 Onderafdeling 1. Omschrijving van het begrip “schuldvordering” 4 Onderafdeling 2. Meervoudige gelaagdheid van schuldvorderingen 5 Afdeling 3. Afbakening van het onderzoek: goederenrechtelijk statuut van geldvorderingen op naam 8 Hoofdstuk ...

 3. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 4. Bewaring van zetmeelaardappelrassen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek

 5. Netwerken leren van leergeschiedenissen

  NARCIS (Netherlands)

  Zaalmink, B.W.

  2008-01-01

  Het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij ging in 2004 van start zonder concrete einddoelen. Het programma moest echter wel aan van alles bijdragen: aan ‘kennis op de plank’ toepasbaar maken, aan robuuste veehouders, aan het stimuleren van nieuwe kennisarrangementen en zelfs aan systeeminno

 6. 'n Praktiese benadering tot die samestelling van 'n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. de Foglio

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Deur die tempo van globalisering op handelsgebied ontstaan daar toenemend 'n behoefte aan tweerigtingvakwoordeboeke. Afrikaans is een van die hooftale in Suid-Afrika, en die landbousektor van die land is oorwegend Afrikaanssprekend. Aangesien een van die outeurs Italiaanssprekend is, by vertaling betrokke is en die leemte aan 'n tweerigtingvakwoordeboek Afrikaans en Italiaans ervaar het, is kriteria bepaal vir die samestelling van so 'n vakwoordeboek op die gebied van die landbou-ekonomie tussen Afrikaans, 'n Germaanse taal, en Italiaans, 'n Romaanse taal. In agtereenvolgende afdelings word die algemene kriteria vir die samestelling van so 'n woordeboek uiteengesit. Daarbenewens word voorafgaande werk wat verrig moet word, bespreek, asook die keuring van materiaal. Ten slotte word, aan die hand van gepaste voorbeelde, die leksikografiese beginsels toegepas. 'n Bylaag wat uit twintig lemmas bestaan, dien as voorbeeld van hoe so 'n vakwoordeboek daar behoort uit te sien.

  Sleutelwoorde: AFRIKAANS, ITALIAANS, LEKSIKOGRAFIE, TERMINOGRAFIE, TERMINOLOGIE, TWEERIGTING, TWEETALIG, VAKLEKSIKOGRAFIE, VAKWOORDEBOEK, WOORDEBOEK.

  Abstract: A Practical Approach to the Compilation of a Bi-directional Technical Dictionary with Afrikaans and Italian as Language Pair. Due to rapid globalisation in the commercial sphere, there is an ever-increasing need for the compilation of bilingual technical dictionaries. Afrikaans is one of the principal languages in South Africa, and the agricultural sector of the country is predominantly Afrikaans-speaking. Since one of the authors is Italianspeaking, is involved in translation, and has experienced the need for a bi-directional technical dictionary Afrikaans and Italian, criteria were determined for the compiling of such a technical dictionary in the field of agricultural economics between Afrikaans, a Germanic language, and Italian, a Romance language. In subsequent sections, the general criteria

 7. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Kruger

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is.This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach to

 8. Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin

  OpenAIRE

  Oldenburger-Ebbers, C.S.; Karssen, J.

  2012-01-01

  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonste...

 9. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In pr

 10. Voorbereiding van de (verdere) automatisering van de uitslagverwerking van de PKU/CHT screening

  OpenAIRE

  Loeber JG

  1987-01-01

  Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de entadministraties en de PKU- en CHT-laboratoria, gesteund door enkele automatiseringsdeskundigen, heeft een model uitgewerkt voor de automatisering van de administratie van de PKU- en CHT-screening bij pasgeborenen. De voordelen zijn 1. de tijdswinst in de rapportage van de analyse uitslagen, 2. een vermindering van de kans op administratieve fouten en 3. vereenvoudigde bewaking van de "kwaliteit" van zowel het analystische als h...

 11. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 12. Idola van de crossmedia

  OpenAIRE

  Vliet, H.M.M. (Harry) van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van online communities, en virtuele werelden waarin wordt gehandeld, gestolen en waarin je echte schulden kan maken. Oude en nieuwe media vinden elkaar in IPTV en podcasts. Traditionele spelers worden links ...

 13. Dag van de mensenrechten

  OpenAIRE

  Verhofstadt, Dirk

  2015-01-01

  67 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens quasi unaniem goedgekeurd. Wel waren er onthoudingen van onder meer Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid Afrika. De goedkeuring van de UVRM betekende een mijlpaal in de menselijke geschiedenis en dit om drie redenen. In de eerste plaats betrof het een zuiver seculiere tekst, dus zonder verwijzing naar een god. Het toonde aan dat men geen bovennatuurlijke kracht nodig had om te komen tot moreel hoogstaande...

 14. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterie

 15. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  P.B. Hugenholtz

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Genetische varianten van melkeiwitten en de eigenschappen van koemelk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den G.; Koning, de P.J.; Escher, J.T.M.; Bovenhuis, H.

  1990-01-01

  Resumerend kan uit de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat de genetische varianten van alfa-caseine en beta-lactoglobuline correleren met de kaasopbrengst, de kaasbereidingseigenschappen en de hittestabiliteit van geconcentreerde melk

 18. Jaap van Praag

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 19. Voorkomen van blessures

  NARCIS (Netherlands)

  Weelink, G.

  2014-01-01

  André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie

 20. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  R. Wesseling; J. Truijens Martinez

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 1. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 2. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  OpenAIRE

  Wolf, de, H.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der, P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater

 3. Verkenning van de milieueffecten van lokale productie en distributie van voedsel in Almere : energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselkilometers

  OpenAIRE

  Sukkel, W.; Stilma, E.S.C.; Jansma, J.E.

  2010-01-01

  Een van de toekomstige ontwikkelingsgebieden, Almere Oosterwold, is ongeveer 4.000 ha groot. De landbouw in het toekomstige Almere Oosterwold wordt door Almere gezien als een potentiële drager van de duurzaamheidprincipes van de stad. De leidende vraag is in welke mate de landbouw in Almere Oosterwold kan bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening van toekomstig Almere. Uitgangspunt hierbij is dat Almere Oosterwold in 20% van de voedselbehoefte van toekomstig Almere met ca. 350.000 inwoner...

 4. Die kerstening van strukture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1979-06-01

  Full Text Available Daar is in ons tyd orals in die wêreld ’n algemene gevoel van onbehae met betrekking tot die bestaande orde. Die ontwikkelingslande kyk met ’n gevoel van afguns na die ryk geïndustrialiseerde lande van die Weste om in die welvaart wat daar geniet word te deel. In die ryk lande is mense egter nie tevrede met wat hulle verwerf het nie. Die bestaande orde word as onregverdig ervaar en steeds ernstiger klink die roep dat die samelewing moet verander. Die wêreld — of dit nou die Ooste of die Weste is of waar ook al — is vasgevang in verkeerde strukture. Daardie strukture moet verander word. Waar christene met hierdie probleem worstel, daar word gespreek van kerstening van die strukture.

 5. Geloofwaardigheid van e-WOM: de invloed van reviewpercepties op de persuasieve impact van online reviews

  OpenAIRE

  Van Hemelen, Natalie; Smits, Tim; Verlegh, Peeter

  2013-01-01

  Onderzoekers en marketeers zijn er van overtuigd dat elektronische mond-tot-mond reclame (e-WOM) een niet te miskennen impact kan uitoefenen op de attitudes en aankoopgedragingen van consumenten. De huidige studie focust op één specifiek type e-WOM: online consumenten reviews. Het doel van de studie is om na te gaan of valentie en gepercipieerde geloofwaardigheid van de review significante voorspellers zijn van de productattitudes van consumenten en of het vooropgestelde gemodereerde mediatie...

 6. Over het onontkoombare van sociale rollen

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bespreking van de 16de druk van de 'Homo Sociologicus' van Ralf Dahrendorf, waarin het rolgedrag beschreven wordt als een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen samenleven. Voor de opvoeding is het een interessante vraag of er slechts sprake is van het aanleren van gepreformeerde rollen of van het ontwikkelen van een zekere eigenheid in het vervullen van die rollen.

 7. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  NARCIS (Netherlands)

  Vlieger, de I.J.; Zimmermann, K.L.; Jahae, I.A.M.A.

  1995-01-01

  Beschrijving van de distributiestructuur van rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, paardevlees, schape- en geitevlees, alsmede van vleeswaren en snacks. In het rapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de structurele kenmerken van de verschillende bedrijfstypen (slachterijen, vleesgrootha

 8. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  NARCIS (Netherlands)

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 9. Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella D. Potgieter

  2013-11-01

  Full Text Available Die fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat pedoseksualiteit en pedofilie ’n uitdaging aan die pastoraat en die kerk stel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal is pedoseksuele gedrag ’n wydverspreide probleem. Navorsing op hierdie gebied is ’n pastorale uitdaging. Volgens baie mense is seksueel-afwykende gedrag nie iets wat in die Christengemeenskap voorkom nie. Dit is egter ver van die waarheid af. Pedoseksualiteit en pedofilie kom voor in alle beroepe, op alle sosio-ekonomiese vlakke, in alle ouderdomme, kulture en seksuele oriëntasies en in alle gelowe. Pedofilie word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik die situasionele kindermolesteerder en die voorkeur-kindermolesteerder. Die wortels van pedofilie lê normaalweg in die kinderjare terwyl die seksuele wanorde gedurende adolessensie ontwikkel. Drie tipes lewenservaring op ’n vroeë ouderdom word aangedui as aanleidend tot pedoseksualiteit, naamlik seksuele kontak vóór die ouderdom van 16 jaar met ’n aansienlik ouer persoon; seksuele kontak voor die ouderdom van 13 jaar met lede van die eie portuurgroep; en nie-seksuele geweld wat hoofsaaklik deur ouers teenoor kinders gepleeg is. Aangesien daar geen rehabiliteringsprogramme in Suid-Afrika bestaan vir persone met seksueel-afwykende gedrag nie en seksuele waardes vinnig in die breë samelewing afgeneem het, behoort die kerk op die voorgrond te tree op hierdie gebied.The focus of this article is to show that paedosexuality and paedophilia poses a challenge to both the pastorate and the church. Not only in South Africa, but also internationally, has paedosexual behaviour become a widespread problem. Research in this field poses a pastoral challenge. According to the opinion of most people sexually deviant behaviour is not something that occurs in the Christian community. This assumption, however, is not the truth. Paedosexuality and paedophilia are present in all occupations, on every socio-economic level, in

 10. Impedimetrische herkenning van tryptase met behulp van immunosensoren.

  OpenAIRE

  ALENUS, Jan

  2007-01-01

  Patiënten met het ‘Irritable Bowel Syndrome IBS’ krijgen door verhoogde fysische en psychische stress vrijzetting van corticotropin releasing hormone door de hypothalamus. Deze vrijzetting zal via de hersen – darm interactie zorgen voor activatie en destabilisatie van de mestcellen die zich in het slijmvlies van de dunne darm bevinden. De activatie en destabilisatie van de mestcellen zal zorgen voor de vrijzetting van tryptase en histamine in de dunne darm. Tryptase en histamin...

 11. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 12. Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blank, j.l.t.; Haelermans, c.m.g.; van Hulst, b.l.

  2009-01-01

  Het betreft een onderzoek in opdracht van de VO-raad naar innovaties in het voortgezet onderwijs en de verspreiding en determinanten van deze innovaties. Op basis van interviews, een vragenlijst en een economisch model schetsen wij een beeld van innovaties op scholen. In het rapport gaan we in op de

 13. Commercialisering van MST-producten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiering, V.L.

  1997-01-01

  De firma Twente MicroProducts is ontstaan als een "spin-off" van het MESA Research Instituut van de Universiteit Twente. TMP houdt zich bezig met de productie van microsystemen en -componenten in kleine of middelgrote aantallen op substraten van 3" tot 6". Daarnaast maakt MST prototypes en levert he

 14. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 15. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederlan

 16. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 17. Haemobartonellosis in Van Cats

  OpenAIRE

  AKKAN, Hasan Altan; Karaca, Mehmet; TÜTÜNCÜ, Mehmet

  2005-01-01

  The present study was conducted to determine prevalence of Haemobartonella felis in Van cats. 121 Van cats (82 female, 39 male, aged 1-9 years) were the materials of the study. To determine biochemical and haematological parameters, 2 ml blood with and without anticoagulant were taken according to technique from vena cephalica antebrachii. H. felis was detected in blood smears preparations of 18 (14.88%) by Papenheim staining. Among biochemical parameters aspartate amino transferase (AST), al...

 18. Kennis van waarde

  OpenAIRE

  Broekhans, B.; Mostert, E.; Van der Ploeg, M.P.M.

  2013-01-01

  Kennis en expertise spelen een grote rol in watergovernance. Hoewel veel discussies alleen over feitelijkheden lijken te gaan, spelen verschillen in waarden een belangrijke rol. Ook in kennis en expertise spelen waarden mee. Waarden beïnvloeden onvermijdelijk waar experts op letten en hoe zij interpreteren wat zij zien. Dit leidt in de praktijk van watergovernance vaak tot verschillende, tegenstrijdige kennisclaims. In dit artikel worden twee voorbeelden gepresenteerd van hoe met dergelijke c...

 19. Betty Van Dyke: The Van Dyke Ranch

  OpenAIRE

  Rabkin, Sarah

  2010-01-01

  Born in 1932 to Croatian American farmers in the Santa Clara Valley town of Cupertino, Betty Van Dyke saw her fertile home ground transformed, in a few decades, from seemingly endless orchards to unrelenting urban sprawl. As the energetic matriarch of a popular family-run fruit-growing business, she has since participated in the region’s organic agricultural renaissance, overseeing one of the first California operations to grow and dry fruit organically (becoming certified in 1986), and playi...

 20. "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin van Lierop

  2012-09-01

  taal; inventorying of relics; use of language description; questionnaire; influence of dutch on afrikaans; phonetic language relics; sound variation; lexical language relics; word meaning; idioms; correlations with sex; schooling and age; indirect results

   

  Het Buro van die WAT heeft een onderzoek ontwikkeld naar alle variëteiten van het Afrikaans. Een deelproject hiervan is het hier te bespreken onderzoek naar Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans. Uit eerdere studies is gebleken dat er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig zijn; de Nederlandse taal en in het bijzonder de Holland-variant uit de 16e en 17e eeuw heeft immers een sterke invloed gehad op (het ontstaan van het Afrikaans. Via vragenlijsten is er bij 183 informanten uit de Noord-Kaap en de West-Kaap nagegaan of er nog Nederlandse taalresten aanwezig zijn in de variëteit die zij spreken, zowel op fonetisch als op lexicaal gebied.

  Gebleken is uit onderzoek dat er op beide gebieden nog Nederlandse resten te vinden zijn. In de spraakklanken blijkt er vooral nog sprake te zijn van de [ø] waar standaard Afrikaans de [e] heeft en, in mindere mate, komt de [y] voor in plaats van de [œy]. Opvallend is dat de [«i]/[i]-wisseling veel minder voorkomt, terwijl er in het Nederlands een parallelle ontwikkeling is geweest in de diftongering van [y] en [i]. Kennelijk heeft het Afrikaans hier een eigen ontwikkeling ondergaan. De meeste fonetische taalresten zijn gevonden in Namaqualand, met name bij informanten met weinig opleiding en iets meer bij vrouwen dan bij mannen.

  Op lexicaal gebied ziet het beeld er heel anders uit. Zowel in woordbetekenis als wat betreft de kennis van idiomen blijken er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig te zijn. Hier scoort vooral de Moslimgemeenschap in Kaapstad erg hoog, terwijl daar nauwelijks fonetische resten zijn aangetroffen. Informanten met meer schoolopleiding scoren hier hoger dan die met lagere schoolopleiding of minder en bij mannen

 1. Skoolwoordeboeke vir huistaalleerders van Afrikaans

  OpenAIRE

  Sven Tarp; Rufus H Gouws

  2011-01-01

  OPSOMMING: Skoolwoordeboeke vorm 'n uitgebreide tipologiese kategorie binne die versameling woordeboeksoorte. Die uiteenlopende verskeidenheid teikengebruikers van skoolwoordeboeke vereis egter 'n duideliker tipologiese omskrywing en 'n fyner onderverdeling in subkategorieë. Hierdie artikel fokus eerstens op sommige van die verskillende interpretasies van die term skoolwoordeboek en die onduidelikheid wat met die gebruik van hierdie term saamhang. 'n Onpresiese gebruik van die term l...

 2. Inventarisatie van slakken in Alstroemeria

  OpenAIRE

  Hazendonk, D.A.; Ester, A.

  2003-01-01

  In de teelt van Alstroemeria veroorzaken slakken vraatschade aan de groeipunten van de jonge stengels. Om te inventariseren om welke slakkensoort het gaat, zijn door medewerkers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving op een achttal bedrijven slakken verzameld. Op alle bedrijven zijn exemplaren van de slakkensoort Deroceras panormitanum, de zuidelijke aardslak, gevonden. De mogelijke schuilplaatsen van de slakken in het teeltsysteem zijn beschreven. De slakken bevonden zich op vochtige ple...

 3. Burnout: de stand van zaken

  OpenAIRE

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de manier waarop werknemers omgaan met stresserende aspecten in hun werk. Als werkgerelateerd fenomeen onderscheidt burnout zich van vergelijkbare psychische ...

 4. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 5. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  OpenAIRE

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 6. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 7. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexk

 8. Verbetering van de productiviteit van een container terminal door efficiënte opslag van containers

  OpenAIRE

  Verjans, Philippe

  2012-01-01

  Deze masterproef had als doel om manieren te onderzoeken om de productiviteit van een container terminal te verbeteren door een efficiëntere opslag van containers. In dit onderzoek is eerst gezocht naar de bestaande modellen in verband met de opslag van containers om vervolgens twee modellen na te bouwen. In de literatuur zijn vier verschillende categorieën van modellen terug te vinden die trachten de opslag van containers te optimaliseren. Het eerste model bestaat uit een LP probleem waar...

 9. Slechts beperkt effect van behandeling van schildklierstoornissen op klachten van het bewegingsapparaat

  OpenAIRE

  Kloppenburg, M.; Dijkmans, B. A. C.; Rasker, J J

  1992-01-01

  Onderzocht werd wat het effect op lange termijn is van behandeling van een gestoorde schildklierwerking op klachten van het bewegingsapparaat bij patiënten die naar de reumatoloog werden verwezen en bij wie een gestoorde schildklierwerking werd vastgesteld. Hiertoe werden 102 patiënten opgespoord die op de polikliniek Reumatologie bekend waren tussen 1980 en 1990 en tevens een schildklieraandoening hadden. Van hen bleken er 46 evalueerbaar voor het doel van het onderzoek en zij werden geïnter...

 10. Drie dimensionale verspreiding van Rijnwater voor de kust van Holland: een eerste analyse van saliniteitsmetingen

  OpenAIRE

  Joppe, K.

  1986-01-01

  In het kader van onderzoek naar stoftransporten langs de Nederlandse kust (WST-4-projekt) door Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de verspreiding van Rijnwater in de Noordzee. Dit is o.a. van belang om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van in het Rijnwater opgeloste afvalstoffen, slib, etc. langs de Nederlandse kust. Ook kan het dienen als ondersteuning voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar het ecosysteem van de Noordzee. Er blijken enkele faktoren te zijn die een belan...

 11. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 12. Ontwerpen van leren op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Klink, Marcel

  2010-01-01

  Van der Klink, M. (2010, 30 March). Ontwerpen van leren op de werkplek. Gastcollege gehouden bij de Masteropleiding Leren & Innoveren van de Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland: Hogeschool Rotterdam.

 13. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

 14. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en matr

 15. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 16. Effecten van de verregening van EDTA-houdend zuivelafvalwater

  OpenAIRE

  Drent, J.

  1981-01-01

  In een kolomproef en via literatuuronderzoek is het effect van verschillende gehalten aan EDTA (Ethyl-Diamine-Tetra-Azijnzuur) in het afvalwater op de gehalten van metaalionen in het drainwater onderzocht.

 17. Een verkenning van het effect van stadslandbouw: de case Almere

  OpenAIRE

  Dekking, A.J.G.; Veen, E.J.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Onderzoek in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ Wat is de omvang en dynamiek rond stadslandbouw in Nederland, is de betekenis van stadslandbouw nader te duiden? De casus is in Almere uitgevoerd.

 18. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 19. Determinanten van de cash positie van Belgische KMO's

  OpenAIRE

  Bocken, Michaël

  2010-01-01

  KMO's hebben onder meer omwille van hun grootte minder mogelijkheden om beroep te doen op de financiële markt dan grotere ondernemingen. Er zijn dan ook verschillende theorieën rond de diverse motieven die KMO's hebben om cash bij te houden, zoals bijvoorbeeld het voorzorgsmotief. Het opzet van deze eindverhandeling was dan ook om deze verschillende motieven te vinden en te onderzoeken. Dit werd gedaan aan de hand van het bestuderen van literatuur, waarin dan uiteindelijk drie relevante t...

 20. Optimaliseren van de bepaling van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)

  OpenAIRE

  Fokkert L; Cleven RFMJ

  1989-01-01

  Vluchtige organohalogeenverbindingen komen thans in aantoonbare concentraties in het milieu voor. Voor een snelle screening van deze groep staat de bepaling van de somparameter vluchtige organohalogenen (VOX) in de belangstelling. De coulometrische bepaling van de halogeniden, die bij verbranding van VOX-verbindingen ontstaan, is een methode om deze parameter te meten. Omdat deze methode niet in voldoende mate is gestandaardiseerd werd een onderzoek verricht naar de optimale waarden voor een ...

 1. DIE SLEUTELSEROMONIE VAN GIBRALTAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.E. Van Zyl

  2012-02-01

  Full Text Available 'There was always a Rock. Them was always strife around it."Gibraltar is geleë in Andalusië die suidelike provinsie van Spanje en is inderwaarheid 'an arm of land thrust out into the sea.'" Die hele eiland is eintlik 'n reuse rotsberg wat, wanneer die warm oostewind waai, deur 'n wolk oorkoepel word en die toeskouer onwillekeurig herrinner aan die Grieke se berg van die Gode - Olympus. 'It is hardly surprising, then, that the Rock, and the whole area surrounding it, became imbued first with myth and legend, and then with history.'''

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 4. De verleidelijkheid van het grote gebaar: Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 5. Aspekte van die hersiening van die Fisikawoordeboek I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. Louw

  1992-07-01

  Full Text Available In die vorige uitgawe van hierdie tydskrif is aangedui dat ’n Redaksiekomitee onder die vleuels van die Departement van Nasionale Opvoeding se Nasionale Vakterminologie - diens (NVD benoem is om die tweetalige Fisikawoor­deboek - te hersien.

 6. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Rensen, A.; Willems, A.; Stevens, N.; Zeegers, F.; Vloet, Lilian; Schouten, J.

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische shoc

 7. De kinderportretten van Albert Anker

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Hoe moeten de vele kindertaferelen van de schilder Albert Anker (1831-1910)worden geïnterpreteerd? Gaat het om een natuurgetrouwe weergave van een (voorbije)kinderwereld of om een geromantiseerde kijk op kinderen?

 8. Het Nederlandse bos als vorm van bodemgebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.; Boven, van B.

  1983-01-01

  Behandeling van de oppervlakte en verdeling van het bos en de veranderingen die hierin zijn opgetreden, met de bedrijfsgrootte-struktuur als belangrijke invalshoek daarbij; de rol van de overheid: doeleinden, instrumenten en effekten van het beleid

 9. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 10. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na d

 11. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 12. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 13. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 14. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 15. Scheuren van grasland

  OpenAIRE

  Velthof, G.L.

  2005-01-01

  In dit hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven over 1) de motieven om grasland te scheuren in de melkveehouderij en akkerbouw, 2) het areaal grasland dat jaarlijks wordt gescheurd, 3) de huidige wetgeving met betrekking tot scheuren en 4) de N-processen die na het scheuren van grasland optreden.

 16. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 17. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 18. Au Coeur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)

  OpenAIRE

  Verfaillie, Joke

  2014-01-01

  Het voorliggende proefschrift behandelt de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Bij wijze van centrale vraag wordt op zoek gegaan naar bevestiging of ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne justitieraad kan immers, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten. De griffiers of zogenoemde ‘schrijvers’, die aan het hoofd van die d...

 19. De groeikracht van nieuwe zetmeelaardappelrassen

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2006-01-01

  Kennis over de fysiologie van pootgoed van zetmeelaardappelen is van groot belang voor een vlotte en volledige opkomst en daarmee voor een optimale productie. Bij nieuwe rassen is kennis over deze fysiologie nog maar beperkt aanwezig. Daarom zijn in gedurende één seizoen vijf nieuwe veelbelovende ra

 20. Die eenheid van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 1. De ontwikkeling van consumentenproducten van het oogpunt van een optimale sensorische mix

  OpenAIRE

  Willems, Thomas

  2015-01-01

  In deze masterproef wordt de ontwikkeling van consumentenproducten vanuit het oogpunt van een optimale sensorische mix bestudeerd. Er wordt onderzocht hoe de verpakking (merknaam, figuur) een invloed kan hebben op meerdere zintuigen en welke consumentenreactie kan uitgelokt worden.

 2. Verspreiding van verteenwoordigers van die genus Ergasilus sp . op die kieue van Lamprichtys tanganicanus in Tanganjikameer

  OpenAIRE

  Esmari Kilian; Annemarie Avenant-Oldewage

  2012-01-01

  Vier spesies van die genusErgasilusis reeds voorheen van visse in Tanganjikameer beskryf.Tydens ‘n onlangse versameling wasErgasilus sarsiop 32Lamprichtys tanganicanus gevind. Visse is met handnette versamel.

 3. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  OpenAIRE

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 4. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 5. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; van Brederode N; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  Naar aanleiding van onrust bij omwonenden van een metaalgieterij is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke stoffen door de metaalgieterij worden uitgestoten en in welke hoeveelheden. Ook is gemeten hoe hoog de concentraties en depositie van deze stoffen in de leefomgeving zijn en wat de

 6. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 7. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 8. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 9. Epidemiologie van Corynespora cassiicola in Saintpaulia : literatuurstudie en labproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Lanser, C.J.

  2004-01-01

  Het epidemiologische onderzoek concentreerde zich op eigenschappen van Corynespora die van belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling van een aantasting van Saintpaulia. Op basis van de resultaten hiervan kunnen klimaat maatregelen en teeltomstandigheden vastgesteld worden om aantasting van Corynespo

 10. Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Laan, A.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Binnenste Buiten” van PCMI De Corridor. Tevens geeft dit onderzoek een globale indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep en van de achtergrondkenmerken die een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 11. Placebowerking en de behandeling van functionele klachten.

  OpenAIRE

  Dulmen, A.M. van

  2002-01-01

  Placebowerking is inherent aan een contact tussen arts en patiënt. Het exploreren van de hulpvraag, het bieden van een verklaring voor de klachten, het geven van aandacht en het verrichten van lichamelijk onderzoek hebben immers allemaal betekenis voor de patiënt. Bij het ontbreken van een effectieve medische interventie, zoals in geval van functionele klachten, kan inzicht in de werkzaamheid van deze factoren uitkomst bieden. Patiënten met functionele klachten lijken vooral gebaat bij het ve...

 12. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  OpenAIRE

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie continu tijdens de bewaarperiode en met een hoge concentratie in combinatie gevolgd door UV-licht tijdens het uitschuren. De werking van ozon is nagegaan op knollen die kunstmatig waren besmetting met ...

 13. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 14. Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: ’n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinand P. Kruger

  2012-11-01

  Full Text Available Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat ’n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van ’n driedeling gebruik gemaak waarin ’n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. ’n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar.Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style. There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is

 15. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 16. De internationalisatie van Limburgse KMO's

  OpenAIRE

  Schetz, Griet

  2011-01-01

  Tot op heden is er al reeds veel onderzoek verricht betreffende de internationalisatie van KMO's. Toch blijkt uit de probleemstelling dat de meerderheid van de KMO's in Vlaanderen niet internationaliseren. Vandaar dat deze masterproef een beter beeld weergeeft over de KMO's die wel kiezen voor internationalisatie. In deze masterproef wordt er dieper ingegaan op de internationaliserende KMO's in de regio Limburg. Er wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 16 bedrijven en aan de hand van...

 17. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 18. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 19. van der Waals torque

  Science.gov (United States)

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 20. De volledigheidswaan van biografen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 1. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  OpenAIRE

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedu...

 2. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  NARCIS (Netherlands)

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 3. Kwaliteit van voedingsmiddelen in de ogen van de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Meulenberg, M.T.G.

  1985-01-01

  Voor voedingsmiddelen in het algemeen en voor een zestal produkten in het bijzonder is onderzocht welke kwaliteitsoordelen van de consument een rol spelen en aan welke indicatoren de consument de kwaliteit bepaalt. Een aantal resultaten van het onderzoek hiernaar is weergegeven. De grote betekenis d

 4. De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  De auteur verdedigt de stelling dat de pedagogiek een normatieve wetenschap is met een eigen onderzoeksobject. De historische ontwikkeling van het opvoedkundig denken geeft een sterke verwevenheid te zien met filosofisch-antropologische uitgangspunten en met historisch-culturele kenmerken. Opvoeding anno 2000 wordt onder andere geconfronteerd met postmoderne ontwikkelingen in de samenleving ('Hauslosigkeit') en veranderderde gedragspatronen bij jongeren (van standaardlevensloop naar keuzebiog...

 5. De lokroep van Olympia. Uit de geschiedenis van de Spelen

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, A.; Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M.; Jurriaans-Helle, G.; Pleket, H.W.; Bosman, M.; Maaren, T. van; Rikkers, K.; Derksen, J.J.V.M.; Wallinga, H.T.; Dongen, Guido van; Wiersma, S.; Horstmanshoff, H.F.J.; Teitler, H.C.; Bons, J.A.E.

  1996-01-01

  Juist omdat het deze zomer honderd jaar geleden is dat de moderne Olympische Spelen voor het eerst werden gehouden, is de verschijning van dit boekje zo waardevol en verdient het onze aandacht. Het is immers een van die weinige momenten in de sport dat je bereid bent even stil te staan in de race na

 6. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 7. Mogelijke consequenties van reductie van de hoeveelheid discard voor N2000 instandhoudingdoelen

  OpenAIRE

  Bemmelen, van, R.S.A.

  2010-01-01

  Discards zijn overboord gezette bijvangst van vissersschepen. Volgens de Nederlandse Visie op herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zouden discards uitgebannen moeten worden. Verschillende soorten zeevogels profiteren echter van discards als voedselbron. De vraag is wat de mogelijke gevolgen zijn van een reductie van of totale ban op de teruggooi van vis (discards) op Natura2000 instandhoudingsdoelen.

 8. Emosionele reaksies van die moeder van die seksueel misbruikte kind na bekendmaking van seksuele misbruik / Wilna Joy Stander

  OpenAIRE

  Stander, Wilna Joy

  2009-01-01

  * OPSOMMING: Die doelstelling van die navorsing was om die reaksies van die moeder van die seksueel misbruikte kind na bekendmaking van die oortreding te bepaal en hoedat die forensiese maatskaplike werker die moeder tydens die forensiese proses behulpsaam kan wees. Doelwit 1: Om vas te stel wat die emosionele reaksies van die moeders was nadat seksuele misbruik van hul kinders bekend gemaak is. Doelwit 2: Om vas te stel in watter mate die forensiese maatskaplike werker inligting aa...

 9. Ethiek In En Van Kwalitatief Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  S. Verweij (Stefan)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In november 2012 publiceerde de Commissie Levelt haar eindrapport van het onderzoek naar de frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaalpsycholoog Diederik Stapel. Integriteit en ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek kregen naar aanleiding van deze kwestie in de m

 10. Bestrijding van emelten in gras

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 11. Grondbeginselen van de methode (1817)

  OpenAIRE

  Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 12. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 13. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 14. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 15. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  OpenAIRE

  Schrijven JF; de Bruin HAM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van beide protozoa, namelijk naar schatting 1,5 m 10 tot de zestinede macht oocysten van Cryptosporidium en 2,8 m 10 tot de vijftiende macht cysten van Giardia. In mest van melkkoeien zijn ook Giardia-cysten...

 16. Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest

  OpenAIRE

  Nieuwenhuizen, A.T.; Huijsmans, J.; Meuffels, G.J.H.M.; Kusters, E.; Wilbrink, R.; Marx, G.

  2012-01-01

  Voor het plaatsspecifiek bemesten met dierlijke mest als toepassing van precisielandbouw, dienen een aantal stappen doorlopen te worden. De precisieaspecten bij de toediening van dierlijke mest betreffen de plaatsing, dosering en timing van de mesttoediening. Timing en dosering kunnen plaatsvinden op basis van de gewas- of bodembehoefte. Deze behoefte kan opgesteld worden op basis van bemestingsadviezen en plaatsspecifieke meetgegevens aan gewas en bodem. Op basis van de plaatselijke behoefte...

 17. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 18. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 19. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  OpenAIRE

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vern...

 20. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, EJM; Geenen, R; Kolotkin, RL; Vingerhoets, AJJM

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 1. Richtlijnen voor het meten van het gebruik van faunapassages

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, van der E.A.

  2010-01-01

  Faunapassages zijn een veelgebruikt middel om de barrièrewerking van wegen en spoorwegen op te heffen en het aantal aanrijdingen met dieren te beperken. De vraag is nu: Hoe komen we te weten of deze voorzieningen werken?

 2. Ketenbeoordeling van verpakken 1. Beoordeling van milieu-aspecten.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.M.

  1991-01-01

  Met dit en volgende artikelen over genoemd onderwerp wordt beoogd om bedrijven enig inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van milieubeoordelingssystemen. Op grond hiervan kan een begin worden gemaakt met een eigen milieuaanpak

 3. Jesus van Naseret- Jesus Christus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. P. van der Walt

  1958-03-01

  Full Text Available Inderdaad is daar hier 'n spanning in die christologie van Barth. U voel dit wel aan in hierdie benaming wat werklik so gekies is. Dit is twee bestaanswyses van die tweede Persoon in die Heilige Drie-eenheid. Laat die woord bestaanswyses ook nie vreemd in ons ore klink nie, want dit is nie vreemd aan Barth se stelsel nie. lmmers die drie Persone in die H. Drie-eenheid, elk met 'n besondere werksaamheid, is ook drie bestaanswyses. Ons het hier dus modaliteite in die Drie-eenheid en hoor dus vreemde taal, omdat Gods Woord tot ons spreek van God as syn.

 4. Terugblik op Minas, Dierrechten en MAO en verkenning van MAO of Dierrechten en van Gebruiksnormenstelsel : een covernotitie in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2004

  OpenAIRE

  Hubeek, F.B.; Hoop, de, D.W.

  2004-01-01

  In opdracht van de stuurgroep Evaluatie Meststoffenwet 2004 worden in dit rapport op in-tegrale wijze de resultaten weergegeven van de evaluatie naar de werking van de instrumenten van de meststoffenwet in relatie tot het gedrag van de ondernemer met be-trekking tot het mineralenmanagement. Naast een terugblik op de werking van de drie instrumenten Minas, MAO en Dierrechten wordt ook vooruitgekeken naar de werking van een mogelijk stelsel van Gebruiksnormen met ondersteuning van een MAO of Di...

 5. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  OpenAIRE

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook het vooruitzicht dat niet genoeg klassieke taxonomen worden opgeleid voor de nabije toekomst, lijkt DNA-barcoding zich een strategische plek te veroveren op huidige, al dan niet toegepaste, biodive...

 6. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  OpenAIRE

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met verschillende dichtheden. De dichtheid van het zaad correleert met het kiemgedrag. De afgelopen jaren is onderzocht of deze techniek ook perspectief biedt voor boomzaden. Gekozen is voor soorten die ...

 7. Skoolwoordeboeke vir huistaalleerders van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Tarp

  2011-10-01

  Full Text Available

  OPSOMMING: Skoolwoordeboeke vorm 'n uitgebreide tipologiese kategorie binne die versameling woordeboeksoorte. Die uiteenlopende verskeidenheid teikengebruikers van skoolwoordeboeke vereis egter 'n duideliker tipologiese omskrywing en 'n fyner onderverdeling in subkategorieë. Hierdie artikel fokus eerstens op sommige van die verskillende interpretasies van die term skoolwoordeboek en die onduidelikheid wat met die gebruik van hierdie term saamhang. 'n Onpresiese gebruik van die term lei daartoe dat voornemende gebruikers van skoolwoordeboeke nie weet wat om in 'n betrokke woordeboek te verwag en wie die beplande teikengebruikers daarvan is nie. Die leksikografiese funksies van skoolwoordeboeke word bespreek met die klem op Afrikaanse skoolwoordeboeke vir huistaalleerders. 'n Oorsig en kontekstualisering van hierdie woordeboeke word gevolg deur 'n bespreking van verskeie woordeboeke vir laerskool- en hoërskoolleerders. Aandag word gegee aan aspekte van die funksies, struktuur en inhoud asook aan positiewe en negatiewe kenmerke van die onderskeie woordeboeke. Dit blyk dat die ontwikkeling in die teoretiese leksikografie 'n positiewe invloed op die samestelling van skoolwoordeboeke gehad het. Uiteindelik word 'n aantal aanbevelings gemaak vir die verbetering van toekomstige skoolwoordeboeke. Die belangrikheid van 'n ondubbelsinnige aanduiding van onder meer die teikengebruikers en die gebruikersituasie word benadruk. Die opname, aanbieding en bewerking van data moet met inagneming van die gebruikersprofiel geskied.

  Sleutelwoorde: ADDISIONELE TAAL, GEBRUIKERSITUASIE, GRONDSLAGFASE, HOËRSKOOLLEERDERS, HUISTAAL, KOGNITIEWE FUNKSIE, LAERSKOOLLEERDERS, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES, SKOOLWOORDEBOEK, TEIKENGEBRUIKER, TEKSPRODUKSIE, TEKSRESEPSIE, WOORDEBOEKTIPOLOGIE

  ABSTRACT: School Dictionaries for Home Language Learners of Afrikaans. School dictionaries constitute an extended typological category within the collection of dictionary types

 8. Evaluatie van de uitvoering van de hielprik ten behoeve van de PKU/CHT-screening bij pasgeborenen

  OpenAIRE

  Elvers LH; Loeber JG; LIS

  1998-01-01

  In de kwartaalrapportages van de PKU/CHT screeningslaboratoria wordt onder andere nagegaan of de hielprik conform de in het Draaiboek PKU en CHT gestelde eisen wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de termijn tussen geboorte- en hielprikdatum, tussen hielprikdatum en datum van analyse en tussen geboortedatum en datum van analyse. Tevens wordt geregistreerd in hoeverre de voor de uitvoering van de screening van belang zijnde demografische gegevens op de setjes zijn ingevuld. Het problee...

 9. Louis van Haaster: 'Erwiniatoets werkbollen stap vooruit'

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.

  2013-01-01

  Erwinia blijft een lastig te controleren probleem in de teelt en handel van hyacinten. Vorig jaar stemden telers in met een toets op werkbollen van 'Delft Blue'. Op basis van die resultaten wil het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint nu een stap verder zetten: een verplichte toets op alle werkb

 10. Reizigerseffecten van onbetrouwbaar OV in maatschappelijke kostenbatenanalyses

  NARCIS (Netherlands)

  Van Oort, N.; Van Leusden, R.

  2015-01-01

  Hoewel het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (OV) vaak één van de belangrijkste doelen is van OV-projecten, ontbreekt in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) vaak expliciete, kwantitatieve aandacht voor de verwachte baten hiervan. In dit paper presenteren we een met

 11. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aa

 12. Plan van aanpak project : Social Media Lab

  NARCIS (Netherlands)

  Beer, Erwin; Kox, Corné; Willems, Frank

  2013-01-01

  Dit document beschrijft de projectopdracht voor het project Social Media Lab en geeft de criteria waaraan het project moet voldoen om te slagen. Het bevat tevens het plan van aanpak voor het uitvoeren van het project. Doel van het project is het realiseren van een fysiek Social Media Lab, waar door

 13. Evaluatie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker J; Schouten AJ; Hoek KW van der; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; LER

  2010-01-01

  Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het RIVM de opzet, uitvoering, nut en noodzaak van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) geevalueerd. Hieruit blijkt dat het meetnet inzicht oplevert in de kwaliteit van de bodem en het bovenste grondwater bij verschillende grondsoorten en typen

 14. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 15. Effect vocht op de kwaliteit van asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Wilms, J.A.M.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assi

 16. Excellentie vanuit het perspectief van professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Wijkamp, J.S.; Paans, W.; Wolfensberger, M.V.C.

  2013-01-01

  In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de visie op professionele excellentie vanuit het perspectief van vier professies. Aan de hand van inzichten uit de literatuur gecombineerd met quotes uit de discussies in verschillende focusgroepen, maken we de definiëring van professionele excellentie inzi

 17. Beheersing van valse meeldauw in uien

  OpenAIRE

  Evenhuis, A.; Spruijt, J.; Topper, C.G.; Kessel, G.J.T.; Krijger, M.C.

  2013-01-01

  In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

 18. Stirling Powered Van Progam overview

  Science.gov (United States)

  Shaltens, R. K.

  1986-01-01

  The Stirling Powered Van Program (SPVP) is a multiyear, multiphase program to evaluate the automotive Stirling engine (ASE) in Air Force vans under realistic conditions. The objective of the SPVP is to transfer to manufacturer and end user(s) (i.e., on the path to commercialization) the second-generation Mod 2 ASE upon completion of the Automotive Stirling Engine Program in 1987. In order to meet this objective, the SPVP must establish Stirling performance, integrity, reliability, durability and maintainability. The ASE program background leading to the van program is reviewed and plans for evaluating the kinematic Stirling engine in Air Force vans examined. Also discussed are the NASA technology transfers to industry that have been accomplished and those which are currently being developed.

 19. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 20. De stijl van de historicus

  OpenAIRE

  H.W. van den Doel

  2001-01-01

  Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001) 307-324

 1. Geavanceerde computerondersteuning van kwantitatief onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rijgersberg, H.; Top, J.L.; Wigham, M.L.I.

  2008-01-01

  Kwantitatief onderzoek vindt in belangrijke mate op de computer plaats. Toch is de computerondersteuning van kwantitatief onderzoek niet ideaal. Er zijn meerdere, ongekoppelde systemen nodig en veel informatie blijft impliciet en dus niet toegankelijk voor automatische verwerking. De oplossing schui

 2. Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal

  OpenAIRE

  Ebrecht, Diny; Stalmeier, Marjo

  2014-01-01

  Ebrecht, D., & Stalmeier, M. (2013). Train-the-trainer “Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal”. Eindhoven, Nederland: Open Universiteit. De train-the-trainer workshop werd uitgevoerd op 3 september en 3 december 2013

 3. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  OpenAIRE

  2008-01-01

  From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567
  In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577) between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth c...

 4. De toekomst van Real Time Intelligence

  OpenAIRE

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie van TNO is de kracht van real-time intelligence, dat het bijdraagt aan het creëren van een beter beeld van de situatie waarin ingegrepen moet worden. Real-time intelligence kan op die manier een gr...

 5. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Per

 6. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2005-01-01

  Aan het eiwitgehalte van zetmeelaardappelen en de eiwitopbrengst wordt door de verwerkende industrie AVEBE belang gehecht. Vooral de keuze van het ras, maar ook het niveau van de stikstofbemesting en wellicht ook deling van de stikstofgift zijn van invloed op het eiwitgehalte en de eiwitopbrengst pe

 7. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 8. Bestrijding van slakken in wintertarwe

  OpenAIRE

  Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen in tarwe flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels onvoldoende zijn, met als gevolg dat opnieuw gezaaid moet worden. Een zaadbehandeling met een molluscicide is altijd daar waar het zijn werk moet doen, dit in tegenstelling tot behandelen met slakkenkorrels. Daarbij staat het gebruik van slakkenkorrels onder druk; nadat al eerder Mesurol sl...

 9. Bestrijding van slakken in graszaad

  OpenAIRE

  Ester, A.; Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is een holle stand, met veel kans voor onkruiden. In tegenstelling tot behandeling met slakkenkorrels is een zaadbehandeling met een molluscicide altijd daar waar het zijn werk moet doen. Doelstellin...

 10. De stijl van gewoon proza

  OpenAIRE

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft , is iets wat nog altijd niet vanzelfsprekend wordt geacht. Daarom staat juist transparant taalgebruik centraal in dit onderzoek. In dit proefschrift worden een (cognitief-)taalkundige en een letter...

 11. Het gevaar van Google Glass

  OpenAIRE

  Verhofstadt, Dirk

  2014-01-01

  Glasshole is de nieuwste scheldnaam in internetland. Het wordt gebruikt tegen mensen die zich met hun Google Glass asociaal gedragen. Vooral het ongevraagd fotograferen en filmen van anderen stoot mensen af. Dat ondervond ook Sarah Slocum die onlangs met haar slimme bril een punkbar binnenstapte in San Francisco en er al snel belaagd werd door een aantal aanwezigen die protesteerden tegen haar ongevraagd filmgedrag. Ze vreesden voor de aantasting van hun privacy, en uit de stroom reacties die...

 12. Die opvoedingstaak van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.J. Preller

  1970-03-01

  Full Text Available Die vraag na die opvoedingstaak van die universiteit is onafskeidelik verbonde aan die siening wat gehuldig word aangaande die opvoeding, die student en die universiteit. Dit is derhalwe nodig om vooraf hierdie begrippe in oënskou te neem. Met inagneming van die beskikbare tyd daartoe, sal die drie begrippe slegs kursories en in so ’n mate ontleed word as wat nodig is om die sentrale tema te belig.

 13. Effect van zomerklimaat bij Cymbidium

  OpenAIRE

  Kromwijk, J.A.M.; Eveleens-Clark, B.A.; Mourik, van, J.M.

  2013-01-01

  Abstract NL Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw heeft laten zien dat dit het gevolg is van een te hoge temperatuur. Maximaal 26 oC gaf een betere takstrekking, vroegere productie en nauwelijks bloemschade. Er was bovendien een trend naar meer totaal geoogst gewicht, meer scheu...

 14. Een lange reis van bodem naar zee

  OpenAIRE

  Bouwman, A.F.

  2012-01-01

  In stroomgebieden van rivieren worden sediment, koolstof en nutriënten (zoals stikstof, fosfor en silicium) naar de oceaan vervoerd. Dit is een lange weg, via de bodem, over het oppervlak, door grondwater, oeverzones, rivieren, meren, en wetlands. Ieder van deze elementen van het landschap fungeert als filter door de koppeling van het hydrologische systeem en biogeochemische processen. De mens beïnvloedt de nutriëntenstromen en de hydrologie van riviersystemen en verstoort daarmee de biogeoch...

 15. Invulling van vergroeningsprestatie in Ecologische aandachtsgebieden

  OpenAIRE

  Korevaar, H.; Geerts, R.H.E.M.; Alebeek, van, F.A.N.

  2012-01-01

  In het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB wordt de inkomenssteun in de 1ste pijler gekoppeld aan een prestatie op het vlak van vergroening. De vraag vanuit het Ministerie van EZ is of deze ‘vergroeningsprestatie’ geleverd kan worden door de teelt van bepaalde gewassen, die op dit moment in Nederland op kleine arealen worden geteeld en die een duidelijke meerwaarde kunnen hebben voor bodem, water en biodiversiteit. De opdracht omvat het in kaart brengen van die gewasse...

 16. Escamp Carré van Geurst & Schulze

  OpenAIRE

  Oorschot, L.M.

  2012-01-01

  De Haagse Interbellumwijken zijn de trots van de stad. Sober tot rijk gedetailleerde, moderne baksteengebouwen worden er afgewisseld met parels van de Nieuwe Haagsche School. Onlangs werd in de wijk Rustenburg- Oostenbroek een ensemble van scholen, woningen en sportvoorzieningen opgeleverd, ontworpen door het architectenbureau Geurst & Schulze. Een gebouw dat naadloos opgaat in de sfeer van de wijk en de oorspronkelijke morfologie van de stedelijke ruimtes in ere herstelt.

 17. Preventie van arbeidsverzuim door psychische klachten

  OpenAIRE

  Heuvel, S. van den; Bossche, S. van den; Heinrich, J.

  2005-01-01

  Afgesproken is dat TNO een toegankelijke en bondige v/eergave levert van de nationale en internationale literatuur over effectiviteit van preventieve interventies ten aanzienvan psychische klachten op het werk. Onderdeel daawan vormt de effectiviteit van bewegingsinterventies, voor zover deze interventies een relatie leggen met (het voorkomen van) psychische klachten. Voor zover dit uit de literatuurstudies naar voren komt zal worden gerapporteerd over de voorwaarden van een effectief prevent...

 18. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 19. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 20. Verkorting van het vaasleven van snijbloemen als gevolg van bewaring en afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Harkema, H.

  1985-01-01

  Naast het beperken van de bewaring is het noodzakelijk om de afzetketen koel te houden. Vooral bol- en knolbloemen zoals tulp, iris, narcis en freesia zijn gevoelig voor vaaslevenverkorting door een niet gekoelde distributie

 1. Die gebruik van die Suid-Afrikaanse Diatoomindeks as hulpmiddel vir bewaringsbestuur van Hewitt se spookpadda

  OpenAIRE

  V. Botha; Weldon, C.; Taylor, J.C.

  2012-01-01

  Hewitt se spookpadda(Heleophryne hewitti), is ‘n bedreigde spesie wat slegs in vier strome vandie Elandsberge voorkom. Die totale area van besetting vanH. hewittiis binne die grense van ‘n bosbou plantasie.

 2. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 3. De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict

  OpenAIRE

  Brand, Mirjam; Rubens, Wilfred

  2013-01-01

  Brand, M., & Rubens, W. (2013, 8 oktober). De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict. Workshop verzorgd tijdens het Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie, Ede, Nederland.

 4. Milieueffectenrapportering als instrument van milieubeleid en -recht binnen de EU : onderzoek van de project-mer-, plan-mer- en habitatrichtlijn met het oog op een versterking van de juridische bescherming van het leefmilieu

  OpenAIRE

  De Cock, Kristof

  2007-01-01

  I. Voorwerp en invalshoek van het onderzoek 26 II. Plaats van effectenbeoordelingsinstrumenten binnen het milieubeleid – en recht 30 A. Verandering van de fysieke leefomgeving door menselijk handelen 30 B. Doelstelling van een milieubeleid: voldoende internalisering van het milieubelang in besluitvormingsprocessen 31 C. Doelgerichte preventie op basis van informatie over de vermoedelijke milieueffecten van een activiteit 31 III. Effectenbeoordelingsinstrumenten als toepassing v...

 5. Sexual reproduction in seed plants, ferns and mosses

  NARCIS (Netherlands)

  Willemse, M.T.M.; Went, van J.L.

  1985-01-01

  Behandeling van de biologie met betrekking tot de geslachtelijke voortplanting van deze plantesoort en onderzoek- en vermeerderingstechnieken op dit gebied. Aandacht voor de ontwikkeling van sporen en microsporen; mannelijke steriliteit; vorming van de stuifmeelbuis en invloeden op diverse ontwikkel

 6. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  OpenAIRE

  Buijt, I.; Al, Maiwenn; Rutten, Frans

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Perspectief. De studie is uitgevoerd zowel vanuit het perspectief van de verzekeraars als vanuit het maatschappelijk perspectief. Methoden. Gegevens met betrekking tot effectiviteit zijn afgeleid uit ...

 7. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  OpenAIRE

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 8. Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem

  OpenAIRE

  Deru, J.; Ellinger, L.; Baars, T.; Livestock Research

  2006-01-01

  Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkregen worden van veelbelovende homeopathische middelen (hoofdstuk 3) waarmee intensiever toetsend en experimenteel casuïstisch effectonderzoek zou kunnen plaatsvinden. Ook kan een beeld ontstaan van succesfactoren bij het gebruik van homeopathie doo...

 9. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 10. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 11. Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop

  OpenAIRE

  Groot, T.T.; Velde, Van de, E.; Stallinga, H.; Nieuwenhuizen, A.T.; Holterman, H.J.; Zande, van der, W.J.

  2014-01-01

  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee door middel van een sensor kwantitatief een aantasting of hoeveelheid onkruid (biomassa) in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet van de spuitdop te variëren. Dit PWM-systeem bestaat uit een dophouder met daarin een klep die tijdens de bespuiting met een hoge frequentie (PWM-cyclus) open en dicht wordt gezet. Met deze deb...

 12. Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Laan, A.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Nieuw Positief Initiatief” van PI Noord-Holland Noord. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Tevens biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 13. Die pastorale terapeut as begeleier van ’n persoon met seksueel afwykende gedrag: ’n Hermeneutiese hoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella D. Potgieter

  2012-11-01

  Full Text Available Voordat ’n pastorale terapeut ’n persoon met seksueel afwykende gedrag in die vorm van pedofilie, pastoraal bedien, is daar merkers wat in gedagte gehou moet word ten opsigte van die posisionering van die pastorale terapeut. Daar word aangeneem dat pedofilie nie genees kan word nie, maar slegs beheer en bestuur kan word. Pedofilie is nie net ’n saak vir ander wetenskappe nie, maar beslis ook ’n geestelike saak. Die persoon wat kinders molesteer, beleef dikwels ’n geestelike vakuum. As gevolg hiervan is sy geestelike dimensie remmend en destruktief. ’n Pastorale hermeneutiek is hier uiters belangrik. Dit beteken dat die pastorale terapeut die taak het om God se teenwoordigheid en verhaal vir die persoon met afwykende seksualiteit te vertolk, sodat sy behoeftes, lewenservaringe en nood in die lig van God se liefde en genade in sy lewe sal sin maak. Die pastorale terapeut kan die deelnemer help om te ko-konstrueer sonder om deskundige kennis op hom af te dwing. ’n Pastoraal-terapeutiese vertrouensverhouding en onvoorwaardelike aanvaarding moet sigbaar wees om die belangrikste medium van verandering en genesing te bewerkstellig. Wanneer die pastorale terapeut in verbondenheid met Christus self tot nederige diensbaarheid en medemenslikheid gesuiwer word, kom ’n ware pastoraal-terapeutiese verhouding van vertroue en onvoorwaardelike aanvaarding tot stand. Die pastorale terapeut behoort eers sy of haar eie vertrekpunte rakende pedofilie uit te klaar. Hy of sy sal met sy of haar eie seksualiteit, asook die van ander, gemaklik moet wees. Hierdie navorsing kan pastorale terapeute aanmoedig om ’n bydrae te lewer in die bemagtiging van die pedoseksuele persoon op geestelike gebied en sodoende ’n bydrae tot ’n veiliger gemeenskap lewer.The pastoral therapist as companion of a person displaying sexually deviant behaviour: A hermeneutic angle. Before a pastoral therapist can counsel a person who displays sexually deviant behaviour in the

 14. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 15. Analyse van hemellichtspectra op aanwezigheid van SO2

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp; F.*

  1984-01-01

  Vergeleken worden de Barringer hardware en OMA software correlatiespectrometers ter bepaling van atmosferische SO2-gaslasten. De softwaremethode is te prefereren boven de hardware, omdat: a) de software methode een betrouwbaarheidsgrens voor de geschatte gaslast heeft. b) de software methode in

 16. Omvang en samenstelling van de beroepsgroep van sociaal-geneeskundigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, T.A.; Hingstman, L.

  1999-01-01

  De medische sector is in drie hoofdgroepen te verdelen: de huisartsgeneeskunde, de klinisch-medische specialismen en de sociale geneeskunde. In verhouding tot de andere twee sectoren is over de sector sociale geneeskunde weinig bekend. In het kader van de jaarlijkse Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsecto

 17. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met ve

 18. De arbeidsmarktpositie van flexibele werknemers: bewijs van een gesegmenteerde arbeidsmarkt?

  NARCIS (Netherlands)

  A.J. Steijn (Bram)

  1999-01-01

  textabstractThis article is about differences in the labour market position between flexible and permanent workers. Following the well-known ?flexible-firm? model van Atkinson and in accordance with segmentation theory, we can assume that flexible workers will have a worse labour market position com

 19. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 20. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  E.C.G. Okhuizen

  2013-01-01

  In TFB 2013/04 heb ik een aantal knelpunten in de regeling van de omkering van de bewijslast en bij de toepassing ervan besproken. Aan de orde zijn onder meer gekomen het relatief- en absoluut-aanzienlijkvereiste en de behoefte aan kwantificering daarvan, de eis van overtuigend aantonen en de afwijz

 1. Onderstammenproef bij Kordia : resultaten van een vergelijking van 3 onderstammen bij het proefras Kordia van 2002 tot en met 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2002 werd een onderstammenproef geplant met het proefras Kordia op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek en Omgeving in Randwijk. De Russische onderstammen LC-52 en VSL-2 werden getoetst op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland. Gisela 5 was de standaard onders

 2. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 3. Eliminatie van virussen, Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Medema GJ; Theunissen J; MGB

  1996-01-01

  Betreft een kwantitatieve beschrijving van de virus- en protozoaverwijderingscapaciteit van de verschillende processtappen die (gaan) worden toegepast voor de zuivering van Nederlands oppervlaktewater, op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoekgegevens. Daarbij wordt beschreven welke inv

 4. Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit : Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

  OpenAIRE

  Velthof, G.L.

  2006-01-01

  Voor het onderhoud en de aanpassing van de meststoffenwet laat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zich adviseren door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CMD). De CMD is in het najaar van 2003 door het ministerie ingesteld

 5. Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

  OpenAIRE

  Giessen, A.M. van der; Gijsbers, G.W.; Koops, R.; Zee, F.A. van der

  2014-01-01

  In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor deze analyse heeft de COGEM aan TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen van de biotechnologie opnieuw in kaart te brengen, met een nadruk op econo...

 6. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  OpenAIRE

  Geijn, van de, F.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld worden dat ozon geheel geen effect heeft. Elektrolyse water in de kwaliteit zoals voor deze proef gebruikt heeft een sterk nadelig effect op de kwaliteit door het optreden van een schilverkleuring (...

 7. De determinanten van onderpand bij KMO's

  OpenAIRE

  VERJANS, Kelly

  2008-01-01

  Deze eindverhandeling handelt over de determinanten van onderpand bij KMO's. Het eerste hoofdstuk handelt over de probleemstelling. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van het begrip KMO en hun financieringsproblematiek. Op basis van dit hoofdstuk kan er geconcludeerd worden, dat een kleine onderneming een onderneming is met vele gedaanten. Hoofdstuk drie handelend over het begrip onderpand. Bovendien wordt in dit hoofdstuk het belang van het probleem met betrekking tot informatieasymmetrie du...

 8. Energiemonitor van de ederlandse Paddenstoelensector 2011

  OpenAIRE

  Wildschut, J.; Promes, E.J.O.

  2012-01-01

  QLL (Quality system Livestock Logistics), is een privaat kwaliteitsysteem dat relevante naleving van wet- en regelgeving wil bevorderen binnen de verzamel- en transportsector van landbouwhuisdieren. QLL is voor veetransporteurs, waaghouders en exporteurs van toepassing. Het kwaliteitssysteem omvat diverse modules waar deelnemers aan QLL na certificering aan kunnen deelnemen. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) maakt in haar toezicht gebruik van bepaalde modules. In de eerste hel...

 9. Beheersing van Rhizoctonia solani in de bloembollenteelt

  OpenAIRE

  Os, van, G.J.

  2006-01-01

  De angst voor Rhizoctonia-ziekte is groot. Op besmette percelen kan spruitaantasting door Rhizoctonia solani leiden tot aanzienlijke opbrengstderving. Aantasting van de nieuwe bollen kan bovendien kwaliteitverlies geven. Zeker met minder beschikbare chemische middelen wordt de behoefte aan alternatieve beheersmaatregelen steeds groter, deze zijn echter nog niet voor handen. Dit verslag bevat een samenvatting van de onderzoeksresultaten van het project ‘Beheersing van Rhizoctonia solani in de ...

 10. Effect vocht op de kwaliteit van asperges

  OpenAIRE

  Wilms, J.A.M.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assimilatie plaats vindt, waardoor de plant meer suikers kan opslaan als reserve voor het volgende oogstseizoen. Dit kan opbrengst verhogend werken.

 11. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 12. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den M.C.; Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de J.H.M.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en voedingsinn

 13. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelin

 14. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van gelijkge

 15. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 16. Het hoofdzinnenbeleid van Wilders, Over de stijl van Geert Wilders en Ella Vogelaar

  OpenAIRE

  Leeuwen, van

  2009-01-01

  Stijl kan een toespraak maken of breken. Politici en hun speechwriters besteden bij het schrijven van toespraken niet alleen aandacht aan de inhoud van hun boodschap; ze proberen die boodschap ook zo overtuigend mogelijk te verwoorden. Geert Wilders is vanwege zijn stijl de afgelopen jaren zowel verguisd als geroemd. Wat onderscheid zijn stijl van die van zijn opponenten, bijvoorbeeld oud-minister Ella Vogelaar?

 17. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te verl

 18. Correlatie onderzoek MBI : Experiment ten behoeve van de toekomstige inrichting van het MBI onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Samson, C.; Oomen, P.

  2004-01-01

  Om het WODC te ondersteunen bij het maken van keuzes over de inrichting van het MBI (Monitor Bedrijven en Instellingen) onderzoek in komende jaren is een onderzoek uitgevoerd naar de correlatie tussen de metingen van 2002 en die van nu. In totaal zijn 102 bedrijven en instellingen ondervraagd. Het r

 19. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 20. Vredefortkoepel in tyd van oorlogsgeweld

  OpenAIRE

  Gouws, C

  2010-01-01

  VE d’Assonville, Generaal De Wet in die Vredefortkoepel, (Marnix, Pretoria, 2010). ISBN: 978-0- 620-46619-6 Prys: onvermeld. Pp. 239. Sagteband, geïllustreer, bibliografie, register, lys van foto’s en afdrukke. Met teksverwysings.

 1. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel (lijnverschille

 2. De stijl van de historicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.W. van den Doel

  2001-01-01

  Full Text Available Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001 307-324

 3. De inheemsche Erodia van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Andreas, Charlotte Henriëtte

  1946-01-01

  Een studie in het open veld van het geslacht Erodium in Nederland leidt ons, voor zoover het de hier inheemsche vormen betreft, tot een scheiding tusschen akkergebied en duingebied. In het eerste komt één hoofdvorm, - de akkervorm, Erodium cicutarium subsp. arvale nov. subsp. - voor, in het tweede t

 4. Maatregelen bij mogelijke vestiging van tomatenmineermot Tuta absoluta

  OpenAIRE

  Linden, van der, E.H.; Staaij, van der, M.

  2010-01-01

  Het optreden van Tuta absoluta kan worden vastgesteld door middel van feromoonvallen. Het is minstens zo belangrijk om gewaswaarnemingen te doen. De jonge mijnen onderscheiden zich niet eenvoudig van mijnen van mineervliegen. In oudere mijnen is duidelijk plaatselijke ophoping van uitwerpselen te zien. In mijnen van mineervliegen is dat alleen een onderbroken zwarte streep. Rupsen van Tuta absoluta kunnen worden bestreden met abametine (Vertimec) en spinosad (Tracer). Bij aanvang van de teelt...

 5. Niets Dan Kommer En Kwel: Het Afrikaanse Proza Van 2005

  OpenAIRE

  Renders, Luc

  2006-01-01

  In 2004 werd in Zuid-Afrika met de nodige luister het tienjarige bestaan van een democratische regering gevierd. Terwijl in 1994 Zuid-Afrikaanse schrijvers van alle kleuren van de regenboog zich verheugden over de beëindiging van de apartheid, de verkiezing van een meerderheidsregering en de eedaflegging van Nelson Mandela als de eerste zwarte president, lieten ze in 2004 opvallend weinig van zich horen. Zij waren in elk geval niet te bekennen te midden van het feestgewoel. Misschien hielden ...

 6. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van be

 7. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 8. Kijk in de stallen van het hightechbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Nijssen, K.; Dijksterhuis, P.

  1999-01-01

  Op de website van het PR bestaat sinds kort de mogelijkheid om live in de stallen van het high-techbedrijf te kijken. Zowel in de melkveestal als in de jongveestal is een webcam geplaatst. Deze camera maakt bij daglicht elke 15 seconden een foto van wat er op dat moment in de stal gebeurt.

 9. Aard, funksie en invloed van die Literatuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1981-05-01

  Full Text Available Binne die raam werk van die tema van hierdie simposium gaan dit om twee komponente:die Literatuur, meer bepaald die letterkundige werk of woordkunswerk met sy drie genres endie gemeenskap, die onlvangers of belewers van die Literatuur of doodgewoon die lesers.

 10. Maak van politieke vluchteling economische migrant

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, J.A.A.

  2015-01-01

  Europa heeft te maken met een groeiende groep vluchtelingen. De opvang gaat met horten en stoten van gang, maar krijgt ook steeds meer te maken met tegenstand. Hoe gaat Nederland om met dit probleem? Volgens Joop de Beer van het NIDI kun je het beste van vluchtelingen economische migranten maken omd

 11. De verbeelding van misdaad en straf

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2005-01-01

  Dit nummer gaat over de 'illegale wetenschap' van de literatuur, film, televisie, videogames en rapmuziek. Met een verwijzing naar Friedrich Nitzsche wordt beweerd dat zij de artsen van onze cultuur zijn. In hun diagnose stellen deze wetenschappen de betekenis en waarde van actuele gebeurtenissen va

 12. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 13. Vogels kijken niet op van drone

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.

 14. Die kuns van Maggie Laubser . 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Dekker

  1953-03-01

  Full Text Available Dis vir my ’n groot genoeë om iets te mag sê oor die kuns van 'n vrouw at jare lank haar pad eensaam gegaan het, trou gebly het aan haar kunstenaarsoortuiging en nie toegegee het aan die smaak van die publiek, geenkompromieë daarmee gesluit het terwille van populariteit of stoflike gewin nie.

 15. Plantegroeiklassifikasie van die A-landtipe van die Mooirivier - opvanggebied, Transvaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Bezuidenhout

  1991-07-01

  Full Text Available Die doel van hierdie studie was om hoofplantegroei-eenhede en hulle variasies, van die A-landtipe, te identifiseer, karakteriseer en aan die hand van die habitat ekologies te interpreteer. Vyf plantgemeenskappe is deur die toepassing van 'n numeriese klassifikasie en Braun-Blanquet-prosedures geidentifiseer en elk is met ’n spesifieke habitat gekorreleer. 'n Duidelike onderskeid is tussen die hoogliggende en die laagliggende plantgemeenskappe gemaak. Plantegroeigradiënte en geassosieerde gradiënte in habitat is deur toepassing van ’n ordeningstegniek geidentifiseer. Die studie beklemtoon die belangrikheid van topografie en grondtipe vir die afbakening van plantegroei-bestuurseenhede vir boerdery of natuurbewaring.

 16. Alken en Zeekoeten op het Friese Front

  OpenAIRE

  Bemmelen, van, R.S.A.; Arts, F.; Leopold, M.F.

  2013-01-01

  Het Friese Front, zoals omschreven en geografisch aangeduid in het rapport van Lindeboom et al. (2005) zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied, c.q. Natura 2000 gebied. Eén belangrijke reden voor de aanwijzing is de aanwezigheid, in zomer, nazomer en herfst, van internationaal belangrijke aantallen Zeekoeten Uria aalge. Vanwege de bijzondere status van het gebied is het belangrijk om te weten welke aantallen Zeekoeten het gebied bezoeken en wat de trends in aantallen zijn. Nederland mo...

 17. Stelling: Landbouw moet een volwaardige plek krijgen binnen stadsuitbreiding Almere

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.

  2006-01-01

  Almere staat voor de opgave de komende jaren flink uit te breiden. De gemeente moet groeien van 180.000 inwoners nu tot mogelijk 400.000. Een deel van die uitbreiding is gepland in een gebied waar nu landbouwbedrijven floreren (het zogenoemde Spiegelhout). Plan dat gebied nu niet volledig vol met huizen, parken en natuur, maar probeer ook concepten te verzinnen waarin landbouwbedrijven in dit gebied een volwaardige boterham kunnen verdienen. Dat is de gedachte waarmee het project De Smaak van...

 18. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 19. De effecten van het zuivelbeleid op andere sectoren : een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Peerlings, J.

  1988-01-01

  Berekening van kwantitatieve verschillen in de produktie van rund- en schapevlees, in de produktie van voedergranen en in het terugdringen van de krachtvoerimporten bij vergelijking van 5 beleidsopties met een basisalternatief in het kader van het EG-zuivelbeleid. Dit Onderzoekverslag kan als onderd

 20. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  OpenAIRE

  Berg, van den, W.; Van der Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de, H.J.C.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en voedingsinname. Daarnaast werden leeftijd, geslacht, ziektebeeld, ziekteactiviteit, kwaliteit van leven en medicatiegebruik geïnventariseerd en gecorreleerd aan ziekteactiviteit. Resultaten 41 personen met IB...

 1. CATULLUS EN KROG: GEBRUIK VAN 'N PERSONA AS METAFOOR VIR DIE KREATIEWE PROSES VAN SKRYF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Blanckenberg

  2012-03-01

  Full Text Available

  You died two thousand years ago, Catullus,
  Myriads since then have walked the earth you knew
  All their long lives and faded into nothing,
  And still across that waste men think of you.

  J C Squire: “To a Roman” (19231

  Hierdie bespreking ondersoek die moontlikheid dat beide Gaius Valerius Catullus en Antjie Krog in hulle digkuns gebruik maak van 'n persona as metafoor vir die kreatiewe proses van skryf.

  Gedig c. 50 van Catullus word as voorbeeld gebruik waar die moontlikheid bestudeer word dat die Calvus in gedig c. 50 gebruik word as 'n metafoor vir die kreatiewe proses van skryf. Deur die bestudering van die betrokke gedig word die effek wat Calvus op Catullus uitoefen metafories vergelyk met die effek wat die kreatiewe proses op Catullus uitoefen.

  Volgens hierdie lesing van c. 50 konsentreer die digter-persona op sy ervaring van die kreatiewe proses as soortgelyk aan die ervaring van 'n liefdesverhouding. Die studie verken Catullus se gebruik van die Calvus persona in c. 50 as 'n poging van die digter om beide die emosionele en erotiese ervaring van digkuns te verwoord.

  In 'n soortgelyke ondersoek word Antjie Krog se gedig “die skryfproses, as sonnet” as 'n voorbeeld van moderne digkuns bespreek, waar (a die man as metafoor gebruik word vir die proses van kreatiwiteit, en (b voorbeelde van erotika gebruik word om die ervaring van die kreatiewe proses te verwoord.

   

  Hierdie bespreking van die gedigte van beide 'n antieke en moderne digter plaas die kompleksiteit van Catullus se ervaring van die kreatiewe proses in perspektief ten opsigte van moderne digkuns.

   

 2. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  OpenAIRE

  Zwart, de, H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelingskasten die met de opkomst van Het Nieuwe Telen in steeds meer kassen te zien zijn. Door deze luchtbehandelingskasten naast een verwarmend blok ook met een koelblok uit te rusten kan met een beper...

 3. Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'Effectieve micro-organismen'

  OpenAIRE

  Lürling, M.F.L.L.W.; Euwe, M.; Tolman, Y.

  2007-01-01

  Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden blauwalgen in de havenkom van Almere-Haven plaatsvinden. Dit gebeurde in 2006 en in mindere mate in 2007, ondanks allerlei in 2007 getroffen effectgerichte maatregelen. De opeenhopingen van blauwalgen zijn onwenselijk vanwege de mogelijke overlast (s...

 4. Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n Teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel beskryf die outeur hoedat hy onverwags in 2007 in ’n debat met die ateïs Armando Pellencin betrokke geraak het en hoedat dit uiteindelik gelei het tot die skryf van hierdie artikel oor ateïsme. Nadat hy in ’n kort intermezzo ’n oorsig oor die opkoms van ateïsme gebied het, lewer die outeur daarna ’n uiteensetting van die standpunte van Pellencin. In die volgende hoofdeel van die artikel argumenteer die outeur dat Pellencin – asook ander ateïste – nie afdoende en bevredigende antwoorde kan gee op die vyf fundamentele lewensvrae nie. Hierdie fundamentele lewensvrae is die volgende: Hoe verwerf ’n mens kennis (waarheid?; Waar kom alles vandaan?; Waar gaan alles heen?; Wat is die sin van die lewe?; Hoe kan ’n mens tussen goed en kwaad onderskei? Die outeur konkludeer dat ateïsme, as geloofskeuse en lewens- en wêreldbeskouing faal vanweë die inherente tekortkomings wat aan die reduksionisiese benadering van naturalisme, rasionalisme, positivisme en sciëntisme verbonde is.In this article the author describes how, in 2007, he got involved in an unexpected discourse with the atheist Armando Pellencin and how it eventually lead to the writing of this article on atheism. After a short intermezzo in which an overview of the rise of atheism is presented, the views of Pellencin are expounded. In the main part of the article the author argues that Pellencin and other atheists fail to supply decisive and satisfactory answers to the five fundamental questions in life. This fundamental questions are the following: How do we achieve knowledge (truth?; Where does everything come from?; Where is everything going to?; What is the meaning of life?; How should we discern between good and evil? The author concludes that atheism, as a matter of faith, fails as a life and worldview, because of the deficiencies inherent in a reductionist approach such as naturalism, rationalism, positivism and scientism.

 5. De zuivering en de eigenschappen van de replicatieve vorm van het RNA van cowpea-mozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Griensven, van L.J.L.D.

  1970-01-01

  Purified infectious preparations of cowpea mosaic virus (CPMV) consist of three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58, 95 and 115 S . These are referred to as top (T), middle (M) and bottom (B) component and contain 0, 24 and 33% RNA respectively (Van Kammen, 1967). All three

 6. Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel sal twee analises van Leon Strydom se gedig “Droogte” uit ’n vakfilosofiese hoek met mekaar vergelyk word. Die analises is uitgevoer deur dr. G.F.T. Kuschke en prof. Ina Grähe, albei opgeleide literatore, maar wetenskaplikes wal die literatuur uit verskillende denkraamwerke benader.

 7. De opkomst van de SMART revolutie : Inzet van smartphone apps voor de behandeling van PTSS

  NARCIS (Netherlands)

  Haagen, Joris

  2014-01-01

  Na de opkomst van de mobiele telefoon heeft ook de smartphone zichzelf bewezen als een technologische ‘game changer’. Deze ‘slimme’ computertelefoons herscheppen de manier waarop we mensen met psychische stoornissen behandelen. De Amerikaanse zorginstantie, Veterans Affairs (VA), speelde op deze ont

 8. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 9. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 10. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  Full Text Available Quality of relationship-building in low-threshold addiction and mental health care The goal of this article is to report about a quest to find a measure for evaluation of the quality of relationship-building in health care. First the importance of quality of relationship building in low threshold care is discussed. We search concepts and questionnaires that have value in this context. From this overview a questionnaire is chosen that covers aspects of the quality of relationshipbuilding best. This instrument was adapted to the care context and we collected data among 80 visitors of low-threshold institutions in four different cities. We evaluate to what extent the instrument meets our requests and explore further possibilities for application. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg Dit artikel vraagt aandacht voor de relationele kwaliteiten van professionals in de laagdrempelige verslavingszorg. Allereerst wordt beargumenteerd dat de kwaliteit van de relatie een belangrijk onderdeel is van de laagdrempelige verslavingszorg. Vervolgens wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd waarmee een aantal aspecten van de kwaliteit van de relatie wordt blootgelegd. Omdat kwaliteit van de relatie van belang blijkt binnen patiëntgerichte zorg, worden verschillende instrumenten die patiëntgerichtheid meten vergeleken. De auteurs selecteerden op basis van deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 11. Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Hounjet, M.W.A.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelij

 12. Die betroubaarheid van saamgestelde tellings

  OpenAIRE

  J. M. Schepers

  1993-01-01

  The reliability of composite scores. A formula for estimating the reliability of composite scores is developed on the basis of the formal definition of reliability. This formula is less restricting than Cronbach's alpha coefficient and Spearman and Brown's prophecy formula. It is similar to Mosier's Formula 18, but uses less information. The application of the formula is illustrated with real data. Opsomming 'n Formule om die betroubaarheid van saamgestelde tellings te beraam, is aan die han...

 13. Telezorg: van Buzz naar Business?

  OpenAIRE

  Hettinga, Marike

  2009-01-01

  In deze rede beschreef ik de kloof die er bij telezorginnovaties ligt tussen project en praktijk. Er circuleren veel beloftes over telezorg, wat ik betitelde als de Buzz. De vraag is hoe je van beloftes naar structurele inbedding in de zorgpraktijk komt: naar Business. Een aanpak gebaseerd op business modellen biedt wellicht uitkomst, betoogde ik. En dus willen we als lectoraat een op deze leest geschoeide Innovatie- en OpschalingsLeidraad ontwikkelen die telezorgprojecten kan ondersteunen bi...

 14. De meting van "brand equity"

  OpenAIRE

  JANS, Tim

  2008-01-01

  Doordat 'brand equity' voor een merkeigenaar vele uiteenlopende voordelen heeft, is het belangrijk deze 'brand equity' in het oog te houden. Dit vereist een methode om deze 'brand equity' op één of andere manier te kunnen meten. Dit wordt dieper onderzocht in deze eindverhandeling. In de literatuurstudie wordt nagegaan wat een merk precies is, en wat er de voordelen van zijn. Vervolgens wordt besproken wat 'brand equity' precies is, en waaruit het is opgebouwd. De verschillende manieren om 'b...

 15. Van der Waals black hole

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters) all three weak, strong, and dominant energy conditions

 16. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 17. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 18. Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering; combinatie van MODFLOW en SIMGRO

  OpenAIRE

  Walsum, van, P.E.V.; Lourens, A.; Veldhuizen, A.A.; Snepvangers, J.J.J.C.; Dik, P.E.; Minnema, B.; Groenendijk, P.

  2006-01-01

  TNO en Alterra hebben een koppeling tot stand gebracht tussen hun grondwatermodellen, resp. MODFLOW en SIMGRO. Eerst is gekeken naar recente ontwikkelingen binnen modelkoppelingen, daarbij zoekend naar eenvoudige software. Dat is gevonden in Open Modelling Interface (OpenMI). Dit artikel geeft uitleg over het systeem, en komt met eerste toepassingen, namelijk in het Kromme Rijn-gebied

 19. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  OpenAIRE

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de, D.J.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen? ” Er is in het kader van dit project een opleidingstraject opgezet voor het eigen maken van Triple P gedachten bij werknemers. Verder is er een drietal consumentonderzoeken uitgevoerd om zodoe...

 20. Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

  OpenAIRE

  Holster, H.C.; Opheusden, van, J.H.J.; Gerritsen, A.L.; Kieft, H; H. Kros; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, de, H.J.C.; Essen, van, J. Theresia; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

  2014-01-01

  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar ...

 1. Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013

  OpenAIRE

  Saskia Keuzenkamp; Lisette Kuyper

  2013-01-01

  Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie, rapporteert het SCP om het jaar over de trends in acceptatie en de actuele stand van zaken. Op 17 mei komt hier een nieuwe editie van uit. In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsg...

 2. Analyse van monsters uit Almere op aanwezigheid cyanotoxines

  OpenAIRE

  Lürling, M.F.L.L.W.

  2009-01-01

  Er worden verschillende groepen van cyanotoxines onderscheiden, waarvan op basis van de werking de neurotoxines, cytotoxines en hepatotoxines de belangrijkste zijn. Dit document beschrijft de resultaten van een spoedanalyse van twee potten met drijflaagmateriaal uit de omgeving van Almere-Haven, met cyanobacteriënmateriaal op aanwezigheid van cyanotoxines. In opdracht van RWS en de gemeente Almere is het aangeleverde materiaal geanalyseerd op microcystines, saxitoxine en cylindrospermopsine.

 3. Hoe ziek zijn de paardekastanjes in Nederland?: een nieuwe ziekte?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.

  2004-01-01

  Verslag van de werkgroep Aesculaap, het centrale coördinatiepunt voor de onbekende paardekastanjeziekte. De werkgroep doet onderzoek naar de achtergronden en geeft een overzicht van huidige activiteiten op het gebied van onderzoek.

 4. Hydrolase-catalyzed synthesis of polyamides and polyester amides

  NARCIS (Netherlands)

  Stavila, Erythrina

  2014-01-01

  De ontwikkeling van enzymatische polymerisaties duurt al tientallen jaren voort. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van enzymatische synthese van polyesters, polycarbonaten, polysaccharides, polypeptides en polyamides, en een aantal hebben reeds industriële toepassing gevonden. L

 5. Time reference in standard Indonesian agrammatic aphasia

  NARCIS (Netherlands)

  Anjarningsih, Harwintha Yuhria

  2012-01-01

  Agrammatische afasie is een ingewikkeld taalprobleem dat doorgaans veroorzaakt wordt door beschadiging van hersenweefsel in de linkerhemisfeer. In het geval van agrammatische afasie is het gebied van Broca dikwijls bij de beschadiging betrokken (Brodmanngebieden 44 en 45). Agrammatische sprekers heb

 6. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  OpenAIRE

  Adriaan J. Reinecke; Sophia A. Reinecke; Mia van Wyk

  2015-01-01

  Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёr...

 7. De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkrachten.

  OpenAIRE

  Struyven, Katrien

  2005-01-01

  De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkr achten Katrien Struyven o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy (promotor) en Prof. Dr. Steven Janssens (co -promotor) Centrum voor Opleidingsdidactiek, KULeuven Student-activerende didactische werkvormen worden sedert de doorbraak va n constructivistische theorieën in onderzoek en praktijk (Kinnucan-Welsc h & Jenlink, 1998; Oxford, 1997; Terwel, ...

 8. Die stoetmeester van Etienne van Heerden: gesigte van ’n gestorwe siener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Hattingh

  1995-05-01

  Full Text Available Etienne van Heerden’s Die stoetmeester: visions of a dead prophetAlthough the title indicates that Van Heerden's fourth novel tells the story of a stud-master, the narrative structure shows how one personal history implicates a variety of other stories. In this way the novel illustrates how subjectivity interacts with the narratives of history and of culture. The dominant focalizer in the novel is a deceased Afrikaner attorney, Siener (meaning prophet, who is reviewing the circumstances leading to his death. His exceptional narrative position entitles him to go back in time and enter the thoughts of all the characters involved. The result is a polyphonic display of voices and stories. In this article the question is posed whether the narrative position of the novel as a post-modern critique of truths and certainties can be reconciled with Siener’s explicit display of political preferences. Ultimately Van Heerden’s novel illustrates the Afrikaner author’s struggle for moral authority in the present transitional era.

 9. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2008-01-01

  Full Text Available From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577 between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth century reinvented the Dutch Revolt, Viglius, in spite of his intellect and office, has not been held in high esteem. At best he was considered to be mediocre, and at worst a coward. The most recent verdict on Viglius was passed by H.G. Koenigsberger who referred to him in 2001 as ‘an intelligent if unimaginative lawyer from Friesland’. My essay is an attempt to refute this incorrect image. I do this by looking at the way Viglius handled the crisis of 1566-1567 in the first and the second town of the Netherlands, Brussels and Antwerp.

 10. Ontwikkeling van een screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten in weefsel : residuen van clenbuterol in vlees en organen van slachtkuikens en kalveren

  OpenAIRE

  Haasnoot, W.; Hamers, A.R.M.; Kan, C.A.; Schilt, R.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  In verband met de controle op het oneigenlijk gebruik van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten is het noodzakelijk over gegevens te beschikken over de wijze van toediening aan en het voorkomen van residuen bij pluimvee. In de literatuur zijn gegevens over een mogelijke residuvorming van o.a. clenbuterol in vlees en organen van pluimvee niet beschreven. Over de toepassing van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten bij pluimvee zijn wel enkele gegevens bekend. Om deze reden werd een die...

 11. Serologisch onderzoek naar het effect van de kinkhoestvaccinwisselingen in het RVP van 2004 tot 2008. Overgang van whole cell naar acellulair vaccin bij 1-jarige kinderen

  OpenAIRE

  Berbers GAM; Jones N; LIS

  2009-01-01

  Kinderen die sinds 2005 met het nieuwe kinkhoestvaccin zijn gevaccineerd, maken meer antistoffen tegen de ziekte aan dan bij gebruik van het oude vaccin. Aangezien het effect van het vaccin pas op lange termijn merkbaar is in de bevolking, is nu nog niet duidelijk of hierdoor het aantal gevallen van kinkhoest zal dalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van de wisselingen van het kinkhoestvaccin tussen 2004 en 2008 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij ruim 400 kin...

 12. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 13. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 14. De invloed van externe budgetparameters op de interne budgettering van academische ziekenhuizen: verklaringen voor verschillen in budgetteringssystemen en hun effecten

  OpenAIRE

  Crom, B.

  2005-01-01

  Welke factoren beïnvloeden de toepassing van externe budgetparameters in de interne budgettering van academische ziekenhuizen en welke effecten heeft het gebruik van interne budgetten? Dat is de hoofdvraag van deze studie. Externe budgetparameters zijn parameters die de hoogte van het totale ziekenhuisbudget bepalen. In het bekostigingsstelsel van de functiegerichte budgettering (FB) zoals dat de afgelopen jaren van kracht is geweest (en voor een belangrijk deel nog is, zie verder) worden dez...

 15. Economische levensvatbaarheid van een on line informatienetwerk als hulpmiddel voor het leren van talen. Gevalstudie: translapolis.org

  OpenAIRE

  Wisanto, Edwin

  2010-01-01

  Facebook, Wikipedia, Google, PayPal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van internetondernemingen die thans tot de verbeelding spreken. Elk van deze hebben de kracht van het internet om mensen en informatie bij elkaar te brengen, weten aan te boren. In deze thesis wordt een eigen idee voor een internetonderneming onderzocht, eentje die van de mogelijkheden van het internet probeert gebruik te maken, om mensen te helpen bij het leren van talen. De economische levensvatbaarheid van dit...

 16. Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring

  OpenAIRE

  Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Gelder, van, R.E.

  2014-01-01

  In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instruments een meetsysteem ontwikkeld waarmee PAR en fotosynthese in 8 gewaslagen gelijktijdig gemeten kan worden. De fotosynthese van alle lagen bij elkaar opgeteld levert de gewasfotosynthese. Daarna...

 17. ACHONDROPLASIA AND ELLIS VAN CREVELD SYNDROME

  OpenAIRE

  Ramkumar; Shanmugasundaram; Narayanan

  2014-01-01

  Stunted growth of an individual occurs in many systemic conditions and the main cause is due to defective cartilage growth in the long bones particularly in the lower extremities. In achondroplasia and Ellis Van Creveld syndrome the endochondral ossification of long bones are affected but in Ellis Van Creveld syndrome, the stunted growth is associated with ectodermal dysplasia, polydactyly and cardiac diseases. The common feature for both achondroplasia and Ellis Van Creve...

 18. Biologische bestrijding van Rhizoctonia in chrysant

  OpenAIRE

  Paternotte, S.J.; Maaswinkel, R.H.M.

  2003-01-01

  Rhizoctonia solani in chrysant is de laatste jaren een toenemend probleem. De ziekteverschijnselen zijn geelverkleuring, verwelking en afsterving van de onderste bladeren. Op de stengel op de grens van grond en lucht ontstaat een stengellesie. De wortels van planten worden bruin en sterven af. Uiteindelijk kan daardoor de hele plant dood gaan. Bestrijding met chemische gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk. In literatuur en in eerder onderzoek zijn positieve resultaten met een aantal biologis...

 19. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  OpenAIRE

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde van MVO, in de huidige invulling, in zicht is. Zij analyseert de inhoudelijke tekortkomingen van het huidige Nederlandse MVO-beleid, dat wetgeving op voorhand afwijst, vrijwilligheid benadrukt, en ...

 20. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 1. De wet van de stimulerende achterstand? : Internationalisering van het hbo-onderwijs, misvattingen en uitdagingen

  OpenAIRE

  Wit, W.H. de, Hans

  2011-01-01

  De Wit gaat in zijn openbare les de wet van de stimulerende achterstand toetsen aan het hbo en zijn internationalisering. Daarbij behandelt De Wit negen misvattingen over de internationalisering van het hoger onderwijs.

 2. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 3. Analyse van de vervormingen van de Fusee Ceramique daken van de productiehallen in Dongen: Rapport met bevindingen betreffende de vervormingen van de Fuseedaken van de productiehallen van Coca Cola in Dongen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamerling, M.W.

  2014-01-01

  In 1962 werden in Dongen bedrijfshallen gemaakt met cilindervormige overkappingen waarin ter besparing van gewicht en cement ceramische elementen, de Fusée's Ceramique, werden gelegd. De schalen worden ondersteund met balken 450*750 mm2 en kolommen 450 * 450 mm2 op een raster van 5,6 m * 20,4 m. Het

 4. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  OpenAIRE

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 5. Is de jihad van IS islamitisch?

  NARCIS (Netherlands)

  Wagemakers, J.

  2015-01-01

  Strijd, extreem geweld, verdrijvingen, afhakken van hoofden: kan IS zijn heilige oorlog terugvoeren op de islam? Islamoloog Joas Wagemakers bestudeert de manier waarop jihadisten de strijd legitimeren.

 6. Bepaling van kledingisolatie en metabolisme op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Havenith, G.

  1988-01-01

  In het kader van het project "Inventarisatie klimaatomstandigheden", uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid, werden diverse methoden ter bepaling van de kledingisolatie en het metabolisme van arbeiders op de bedrijfsvloer geïnventariseerd en uitgeprobeerd. Voor het metabol

 7. Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie in 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1986-01-01

  Evenals in voorafgaande jaren is voor 1985 op basis van enquetering en ontvangen isolaten een schatting gemaakt van de incidentie van penicillinase vormende gonokokken (PVG) binnen de totale populatie van positieve kweken van Neisseria gonorrhoeae in Nederland. Deze bedroeg 6,5%, hetgeen iets la

 8. Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Duysens, M.M.A.; Geerkens, H.J.G.; Ophem, van J.A.C.

  1995-01-01

  Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding

 9. Bepaling van dapson, mono- en diacetyldapson in runderbloedplasma

  OpenAIRE

  Reuver, de, J.L.; Aerts, M.M.L.; Kuiper, H.A.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het testen van de bepalingsmetheden voor dapson, mono- en diacetyldapson in bloedplasma van melkgevende runderen en het vaststellen van het kinetisch profiel van genoemde stoffen na orale en intramusculaire toediening. Tevens wordt deglucuronidering en eiwitbinding onderzocht.

 10. Bepaling van chlooramphenicol in urine, gal, lever etc.

  OpenAIRE

  Beek, W.M.J.; Buizer, F.G.

  1982-01-01

  Het bepalen van chlooramphenicol in monsters urine, gal, nier etc , welke afkomstig zijn van de Vleeskeuringsdient Nijmegen, met behulp van Interne Analysemethoden. De monsters werden onderzocht volgens intern analysevoorschrift nr. Dgm 26: Bepaling van chlooramphenicol in bloed, plasma, serum etc. door middel van HPLC. Met enige wijzigingen konden ook hiermede vlees, lever etc. onderzocht worden.

 11. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 12. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Meijden, van der Ruud; Holverda, Wout J.

  2006-01-01

  Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is

 13. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der, M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 14. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 15. De impact van interactiviteit op de effectiviteit van reclame op interactieve digitale televisie (iDTV)

  OpenAIRE

  REEKMANS, Martijn

  2007-01-01

  De komst van interactieve televisie brengt heel wat veranderingen met zich mee, zowel voor de consument, als voor de adverteerder. Als gevolg van deze nieuwe vorm van televisie krijgt de kijker de mogelijkheid om op een interactieve manier gebruik te maken van zijn tv-toestel. De passieve kijker verandert langzaamaan in een actieve gebruiker, die steeds meer controle krijgt over de programma’s en de commercials waarnaar hij kijkt. Ook voor de adverteerders en de marketeers gaat...

 16. Rol van smaakreceptoren in het waarnemen van zoetstoffen door de ghrelinecel

  OpenAIRE

  Jacobs, Stephanie

  2014-01-01

  Deze masterproef onderzoekt het effect van natuurlijke (oligofructose/FOS) en artificiële (sucralose) zoetstoffen op de secretie van het hongerhormoon, ghreline. Voedingsstoffen die de ghrelinesecretie inhiberen en hierdoor het hongergevoel doen afnemen, zouden kunnen gebruikt worden in de bestrijding tegen obesitas. Studies tonen aan dat de ghrelinecel de zoete smaakreceptor bevat en het G-proteïne, gustducine, nodig voor het waarnemen van zoetstoffen. Het effect van zoetstoffen werd nagegaa...

 17. De gevolgen van de internationalisering op de beheersprocessen van de Kleine en Middelgrote Onderneming

  OpenAIRE

  Van Caillie, Didier

  2012-01-01

  In de economische, politieke, sociale en financiële context die kenmerkend was voor het begin van de 20e eeuw, hebben fenomenen zoals marktderegulering, dereglementering van handelspraktijken en toenemende marktkoppeling vooral bij de Kleine en Middelgrote Onderneming geleid tot een nagenoeg onvermijdelijke confrontatie met het fenomeen van de internationalisering. Deze confrontatie heeft onontkoombare gevolgen voor de organisatie en de dagelijkse werking van de KMO. Ze word...

 18. Voedingpraktyke en behoeftes van hulpbron-arm gemeenskappe deur die oë van laerskoolonderwysers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronel Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel bespreek ons die persepsies van onderwysers (n = 45 wat betref die voedingpraktyke van ’n steekproef laerskoolleerders en hul gesinne in ’n hulpbron-arm gemeenskap. Ons fokus spesifiek op die behoeftes, praktyke en verwagtings ten opsigte van die gebruik van voedsel, wat die produksie, keuse en voorbereiding van voedsel impliseer. Ons studie vorm die eerste deel van ’n groter institusionele navorsingprojek. Vir die doel van ons studie het ons deelnemende refleksie en aksie-gebaseerde werkwinkels gehou om data te genereer en tydens die interpretasie van bevindinge op interpretivisme staatgemaak. Hierdie studie beklemtoon die behoeftes van hulpbron-arm en werklose gemeenskapslede wat dikwels genoodsaak is om teen verlaagde pryse voedsel te koop waarvan die kwaliteit nie optimaal is nie. ’n Verskraalde ontbyt, middagete of aandete waarvan die keuse algemeen beperk is tot swart tee, pap en een of twee snye ou brood, bevestig die manifestasies van armoede in hulpbron-arm gemeenskappe. Maaltye is dikwels beperk tot groot hoeveelhede koolhidrate, min groente, ingelegde vis, pap met inkomazi en marog. Hoenderpote en afval vul soms die spyskaart aan. Onderwysers beklemtoon die feit dat gemeenskapslede tipies op skenkings van werkgewers, kerke en kruidenierswinkels staatmaak om hul voedselbegroting aan te vul. Onderwysers fokus verder op die behoeftes aan opleiding vir gemeenskapslede. Na hulle mening moet gemeenskappe ingelig word oor voedselproduksie, groentetuine, die wyses waarop die kwaliteit van grond bepaal kan word, besproeiing en die toepassing van volhoubare wisselbou. Die artikel word afgesluit met uitvoerbare en leersame wenke vir die opleiding van landelike gemeenskappe. Op grond van dié navorsingsbevindinge word ’n intervensieprogram tans ontwikkel, met die doel om dit in die onderskeie deelnemende skole te implementeer ter bevordering van gesonde voedselverwante gedrag en welsyn.

 19. Gebruik van ’n ekspertstelsel vir die identifikasie van Lithops

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Gouws

  2000-07-01

  Full Text Available Dit is vir nieplantkundiges dikwels baie moeilik om nabyverwante plante van mekaar te onderskei en te identifiseer. Hierdie artikel bied 'n oorsig van die gebruik van 'n rekenaargesteunde ekspertstelsel vir hierdie doel, spesifiek toegepas op Lithops - ’n groep vetplante met heelwat interspesifieke ooreenkomste, maar ook intraspesifieke verskille.

 20. Gebruik van ’n ekspertstelsel vir die identifikasie van Lithops

  OpenAIRE

  Gouws, J.

  2000-01-01

  Dit is vir nieplantkundiges dikwels baie moeilik om nabyverwante plante van mekaar te onderskei en te identifiseer. Hierdie artikel bied 'n oorsig van die gebruik van 'n rekenaargesteunde ekspertstelsel vir hierdie doel, spesifiek toegepas op Lithops - ’n groep vetplante met heelwat interspesifieke ooreenkomste, maar ook intraspesifieke verskille.

 1. Vergelyking van die uitwerking van sedentêre en aktiewe werkomgewings op algehele welstand

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peet du Toit

  2013-02-01

  Full Text Available Die begrip welstand het oor die afgelope dekades verander na gelang die lewenstyl van die samelewing met tegnologiese vooruitgang tred gehou het. Die hedendaagse siening is dat welstand in die eerste plek die verantwoordelikheid van die individu self is en bepaal word deur die beoefening van gedrag wat gesondheid bevorder. Daar is verskeie faktore wat bydra tot gesondheid in die sin van ’n individu se gevoel van algehele welstand op die lang termyn. Een van die belangrikstes daarvan is fisieke aktiwiteit, en daar is aansienlike navorsing gedoen om die voordele van ’n fisiek aktiewe lewenstyl te ondersoek. Hierdie navorsingsoorsig gaan van die veronderstelling uit dat die mees akkurate metode om dié voordele te peil, is om ’n aktiewe met ’n sedentêre lewenstyl te vergelyk. Die doel van die oorsig is om die begrip ‘algehele welstand’ te verduidelik en om die voordele van ’n werkomgewing wat fisieke aktiwiteit toelaat en die nadele van ’n omgewing waarin daar hoofsaaklik gesit word uit te lig wanneer dit op die bereiking van algehele welstand aankom.

 2. Die bydrae van prof. J.A. van Rooy in kerk, koninkryk, sending en teologie

  OpenAIRE

  F. Buys

  1998-01-01

  Jacobus Albertus van Rooy is op 25 Julie 1932 te Ventersburg gebore as die seun van ds. en mev. Jacs van Rooy. Sy moeder is oorlede toe hy nog ’n jong seun was. Hy het skoolgegaan op Brits en Pietersburg en later aan die PU vir CHO sy tersiêre opleiding ondergaan, terwyl hy hom voorberei het om predikant te word.

 3. De beoordeling van professionele gespreksvaardigheden : constructie en evaluatie van rollenspel-, video- en schriftelijke toetsen

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, Gertrude Nicolet

  1995-01-01

  Trainingen in gespreksvoering zijn een belangrijk curriculum-onderdeel van het MBO, HBO en WO en van inservice-opleidingen. Het doel van dit soort trainingen is studenten te bekwamen in professionele gespreksvoering als voorbereiding op hun toekomstige werksituatie. In veel opleidingen worden studen

 4. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; van de Wiel HJ; van de Beek ACW; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het RI

 5. Europees suikerbeleid in beweging; Beoordeling van de hervormingsvoorstellen van juni 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Bont, de C.J.A.M.; Everdingen, van W.H.; Jager, J.H.

  2005-01-01

  Dit rapport beoordeelt de voorstellen van de Europese Commissie aangaande de suikermarktordening op een aantal punten. Allereerst zijn de gevolgen van de voorstellen voor het inkomen van de landbouwers geanalyseerd en is ingegaan op de vraag of de bietenteelt in Nederland gehandhaafd blijft. Hierbij

 6. Gevoeligheid voor diverse antibiotica van coagulase negatieve staphylococcen, geisoleerd uit melkmonsters van Nederlands rundvee

  NARCIS (Netherlands)

  Sampimon, O.C.; Vernooij, J.C.A.; Mevius, D.J.; Sol, J.

  2007-01-01

  De laatste jaren worden in Nederland in toenemende mate coagulase negatieve staphylococcen geïsoleerd uit melkmonsters van melkkoeien. Van de bacteriologisch positieve melkmonsters, afkomstig van koeien met een subklinische mastitis, werden bij GD in 1999 in 16,2 procent en in 2004 in 42,2 procent v

 7. Druktebeleving van fietsende recreanten : een onderzoek op plattelandswegen in de omgeving van Zwolle

  NARCIS (Netherlands)

  Klinkers, P.M.A.; Hoorn, van A.

  1987-01-01

  Onderzocht is wat het verband is tussen de druktebeleving van fietsers en de vervoersintensiteit op plattelandswegen in de omgeving van Zwolle. Tevens is nagegaan of er een verband bestaat tussen de druktebeleving en de sociale en persoonskenmerken van de fietser. Tenslotte is bekeken wat voor de fi

 8. Integratie van Vlaamse hogescholen in de werking van VLIR-UOS: naar meer participatie gericht op complementariteit en synergie

  OpenAIRE

  Bastiaens, Jo; Coenen, Stijn; De Troy, Dorien; Vansteenhuyse, Klaas

  2011-01-01

  Het Vlaams hoger onderwijs en het federaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking veranderen bijzonder snel. In het hoger onderwijs was de afronding van het debat over de academisering van groot belang. De oprichting van de Vlaamse universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) kan op termijn belangrijke gevolgen hebben voor de context van de universitaire ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. Met de minister van Ontwikkelingssamenwerking ondertekende de Vlaamse Interuniversitair...

 9. Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen

  OpenAIRE

  Hofland-Zijlstra, J.D.; De, Vries; Wensveen, van, W.

  2012-01-01

  Referaat Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De kennisinventarisatie geeft een overzicht van alternatieve beheersingsmethoden. Aansluitend is in een kasproef de effectiviteit bepaald van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen (calciu...

 10. Logica en het waardevolle in de wereld. De rol van adaptieve logica's bij de constructie van theorieën

  OpenAIRE

  Vanackere, G

  2004-01-01

  De klemtoon ligt op de ontwikkeling van en toepassingen van adaptieve logica's, en in het bijzonder van ambiguiten-adaptieve logica's. Een stelling die verdedigd wordt is dat het voor handen zijn van deze logica's nieuwe perspectieven opent op het vlak van theorievorming.

 11. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 12. Friese Front Alk / Zeekoet: Oktober / November 2012, cruise rapport

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Kuhn, S; Lagerveld, S

  2012-01-01

  Het Friese Front, zoals omschreven en geografisch aangeduid in het rapport van Lindeboom et al. (2005) zal binnenkort worden aangewezen als Natura 2000 gebied. Vanwege de bijzondere status van het gebied is het belangrijk om te weten welke aantallen Zeekoeten het gebied bezoeken. De aantallen moeten daarom worden gevolgd, maar een monitoringsprogramma dat de benodigde gegevens kan aanleveren is er nog niet. Daarbij is het niet uitgesloten dat ook de aantallen Alken die het Friese Front bezoek...

 13. Greenhouse production in Malaysian lowlands needs special care (interview met Anne Elings)

  OpenAIRE

  Reinders, U.; Elings, A.

  2009-01-01

  De tuinbouw in Maleisië is voornamelijk gesitueerd in de hooglanden. Verdere uitbreiding in dit gebied is niet mogelijk. Telers moeten zich verplaatsen naar de laaglanden, maar vooral de hoge temperaturen en luchtvochtigheid maken dit gebied minder geschikt voor glastuinbouw. Een recente studie van Wageningen UR Glastuinbouw laat echter zien dat glastuinbouw zeker wel mogelijk is in dit gebied, mits er goed gebruik gemaakt wordt van de technische mogelijkheden.Horticulture production in Malay...

 14. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 15. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. I. Effecten van cadmium en koper op de groei en geslachtelijke ontwikkeling van Eisenia andrei

  NARCIS (Netherlands)

  Dis WA van; Gestel CAM van; Sparenburg PM

  1988-01-01

  De in dit rapport beschreven studie vormt een onderdeel van het onderzoek naar de ontwikkeling van een sublethale toxiciteitstoets met regenwormen, ter uitbreiding van de bestaande richtlijnen voor acuut toxiciteitsonderzoek. In het eerste experiment met cadmium bedroeg de LC-50 (12 weken) 340 m

 16. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze wa

 17. De kalverhandelaren : aspecten van de marktstructuur in de kalversector

  NARCIS (Netherlands)

  Niks, J.A.W.M.

  1982-01-01

  In het kader van een onderzoek naar de economische ontwikkelingen op de kalver- en kalfsvleesmarkt wordt in dit rapport de economische situatie behandeld van diegenen, die in Nederland een groot deel van hun inkomen verwerven uit de handel in kalveren

 18. Becoming a Teacher Educator: De inductie van beginnende lerarenopleiders

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Klink, Marcel

  2010-01-01

  Van der Klink, M. (2010, 12 November). Becoming a Teacher Educator: De inductie van beginnende lerarenopleiders. Presentatie gehouden op de studiedag van de Velon op de Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland.

 19. Kosteneffectiviteit van vaccinatie tegen pneumokokken en meningokokken infecties bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos JM; Rumke HC; Welte R; Postma MJ; Zwanepol E; Jager JC; CZO

  2000-01-01

  Doel: Het vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en "quality adjusted" gewonnen levensjaren, verbonden aan volgende vaccinatiestrategieen: vaccinatie van jonge kinderen met een geconjugeerd pneumokokken vaccin en vaccinatie van jonge kinderen met een meningokokken B vaccin

 20. Inventarisatie en classificatie van maatregelzones bij kernongevallen

  NARCIS (Netherlands)

  Bader S; Slaper H; LSO

  2008-01-01

  Strengere richtlijnen voor maatregelen na kernongevallen hoeven vanwege veiligere kerncentrales niet te leiden tot veel grotere zones waarbinnen maatregelen moeten worden voorbereid. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM.
  Wanneer bij

 1. Die ontwikkeling van 'n Organisasie Diagnostiese vraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. M. Verwey

  1985-11-01

  Full Text Available The main objective of this study is the development of a questionnaire which can be used to diagnose the functioning of organisations. Factor- and item analyses confirmed the conceptual model to a large extent. The high degree of internal consistency of the questionnaire, lends at least initial support for the construct validity of the model. OpsommingDie hoofdoel met hierdie studie is die ontwikkeling van 'n vraelys wat vir die diagnose van 'n organisasie se funksionering gebruik kan word. Op grond van 'n oorsig van die literatuur is eers 'n model van organisasiegedrag ontwikkel. Hierdie model dien as basis vir die vraelys wat deur 'n steekproef, geneem uit verskeie organisasies, voltooi is. Deur item- en faktorontledings word die aard van die konsepsuele model waarop die vraelys baseer is, in 'n groot mate bevestig. Die hoë interne konstantheid van die vraelys verleen tentatiewe ondersteuning vir die aanname dat die model oor 'n hoë mate van konstrukgeldigheid beskik.

 2. Slim, slimmer, slimst. Haven van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Jak, M.J.G.

  2015-01-01

  Negentig procent van alle goederen wordt per schip vervoerd. Dat betekent dat havens de plaatsen zijn waar gigantische ladingstromen samenkomen. Om de verwerking en doorvoer van de vele miljoenen containers en tonnen bulkgoed te verbeteren, proberen havens slagen te maken. Automatisering, big data,

 3. De stijl van de rechter: Lord Denning

  OpenAIRE

  Hondius, E.H.

  2004-01-01

  De uitspraak van rechter Lord Denning in de zaak Miller v Jackson [1977] QB 966 werd door sommigen als partijdig beoordeeld. Mijn oordeel is anders. Door de feiten op een bepaalde wijze in te kleuren vergroot Lord Denning de overtuigingskracht van zijn uitspraak. Kan onze rechter dit ook?

 4. Van Go: A Labor of Love

  Science.gov (United States)

  Williams, Jennifer

  2012-01-01

  Like a tapestry woven with one outstanding thread from beginning to end, the author's forty-year tenure as an art educator has its golden thread in her Van Go art outreach project. Quite literally, she takes students in a "van" and they "go," mostly on dirt roads, taking art to rural schools in Idaho, some of which have no more than three students…

 5. Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de R.S.M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Ludeking, D.J.W.

  2013-01-01

  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een be

 6. Nieuwe middelen voor het dompelen van aspergeplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wilms, J.A.M.

  2007-01-01

  Fusarium oxysporum f.sp. asparagi is een voetziekte van asperge die met name de groeiduur van het gewas met jaren kan bekorten. Het gewas is daardoor minder rendabel. De voetziekte wordt overgebracht met het plantmateriaal, maar kan ook in de grond aanwezig zijn. De vraag is of met nieuwe chemische

 7. De preventie van diepe veneuze trombose

  OpenAIRE

  Verstraete, M.

  1994-01-01

  Daar bestaan tans ruim ooreenstemming dat die kliniese diagnose van diep veneuse trombose die ware voorkoms daarvan sterk onderskat. Die meeste gevalle van diep veneuse trombose kom voor na operasie, tydens swangerskap en puerperium, gedurende langdurige immobilisasie, by vetsugtige pasiënte met spatare, of pasiënte met soliede tumore.

 8. Ontwikkeling van een screeningsmethode voor [beta]2 - agonisten in weefsel : residuen van clenbuterol in vlees en organen van slachtkuikens en kalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Haasnoot, W.; Hamers, A.R.M.; Kan, C.A.; Schilt, R.; Huf, F.A.

  1991-01-01

  In verband met de controle op het oneigenlijk gebruik van clenbuterol en andere [beta]2 - agonisten is het noodzakelijk over gegevens te beschikken over de wijze van toediening aan en het voorkomen van residuen bij pluimvee. In de literatuur zijn gegevens over een mogelijke residuvorming van o.a. cl

 9. Intrinsic factor van castle en resorptie van vitamine B12 : een klinisch en experimenteel onderzoek met behulp van radioaktieve vitamine B12.

  NARCIS (Netherlands)

  Abels, Johannes

  1959-01-01

  Hoofdstuk I bevat enkele opmerkingen over de werking van vit.B12 met radioactieve kobalt isolopen. Bij toediening aan de mens geven wij voorkeur aan Co56 en Co58 op grond van hun relatief korte haveringstijden t.o.v. Co60. De vier gangbare metoden voor het meten van de resorptie van radioaktieve vit

 10. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen h

 11. Biologische bestrijding van rupsen in kasteelten : opsporen en toetsing van parasitoïden van schadelijke rupsen in kasteelten met paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Messelink, G.J.

  2005-01-01

  Het doel van dit onderzoek was het toetsen van nieuwe effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke ruspensoorten in de Nederlandse glastuinbouw. Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie verricht naar parasitoïden van deze of verwante rupsensoorten. Daarnaast is een parasitoï

 12. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Eindrapportage over de jaren 1977-1990

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; LIS; AZU Utrecht; AZG Groningen Klinisch Laboratorium

  1997-01-01

  In de periode 1977-1990 werden bij 23910 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Aan de hand van post partum gegevens kon de betekenis van deze opsporingsmethode worden geevalueerd. De sera werden afge

 13. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 14. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 15. De reflectieve kwaliteit van E-PeerFeedback

  OpenAIRE

  Kral, Marijke; Popta, Esther van; Simons, P.R.J.

  2012-01-01

  Dit paper beschrijft het eerste deel van een promotieonderzoek (1) naar de bijdrage van E-PeerFeedback aan het verbeteren van reflectie door HBO-studenten binnen Virtual Action Learning. Doel is eerst het ontwikkelen van een instrument om de reflectieve kwaliteit van E-Peerfeedback te meten. Reflectieve kwaliteit van feedback vatten we op als de kwaliteit van de redenering. Een redenering omvat een verklaring. Uit het onderzoek is gebleken dat in minder dan 40% van de E-PeerFeedback géén spra...

 16. Opleiden in de multiculturele samenleving: resultaten van een empirisch onderzoek naar multiculturalisering van het personeelsbeleid in het hbo.

  OpenAIRE

  Van Putten, L.; Meerman, G.M., M.

  2006-01-01

  De etnische en culturele diversiteit neemt al vele jaren toe op het hbo. De diversiteit van de maatschappij wordt nog lang niet volledig weerspiegeld in de samenstelling van het personeelsbestandvan hbo-instelling. Deze onderzoeksrapportage geeft een beeld van de stand van zaken rond de multiculturalisering in het personeelsbeleid van hbo-instellingen. In deze studie worden goede praktijken van multiculturalisering bekeken en onderzocht. Gekeken wordt waar die praktijken over gaan en welke on...

 17. In vitro evaluering van die effektiwiteit van vyf plante wat tradisioneel teen seksueel oordraagbare siektes gebruik word

  OpenAIRE

  de Swart, H.; Dyk, S.; S. F. Malan

  2002-01-01

  Tot soveel as 60% van die Suid-Afrikaanse bevolking raadpleeg tradisionele genesers vir siektetoestande, insluitende seksueel oordraagbare siektes (SOS). Medisinale plante speel ’n belangrike rol in die behandeling van SOS deur tradisionele genesers, maar sonder enige wetenskaplike bewyse van effektiwiteit. Vir hierdie studie is 5 plante vanuit die literatuur gekies op grond van hul gebruik deur tradisionele genesers vir die behandeling van SOS. Siftingstoetse vir die bepaling van akti...

 18. �Internationale stijl� in Mechelen. Ontdekking, conservatie en onderzoek van de muurschilderingen van rond 1400 in de toren van de Sint-Janskerk

  OpenAIRE

  Bergmans, Marjan Buyle Anna

  2013-01-01

  In het najaar van 2008 werden in de toren van de Sint-Janskerk te Mechelen muurschilderingen ontdekt. Al snel bleek het belang van de vondst, en ook het grote potentieel tot onderzoek. De schilderingen zaten nog quasi volledig onder een dik kalklagenpakket en waren nooit gerestaureerd. Dat bood mogelijkheden tot �zuivere� analyses van de gebruikte materialen, niet gecontamineerd door later toegevoegde producten. Dat deze vondst van middeleeuwse muurschilderingen uniek is, hoeft weinig betoog....

 19. Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006: Awb-procedures vanuit het gezichtspunt van de burger; stand van zaken in theorie en eerder onderzoek

  OpenAIRE

  Laemers, M.T.A.B.; Groot-van Leeuwen, L.E. de; Fredriks, R.

  2007-01-01

  In de eerste Awb-evaluatie is de werking van de Awb voornamelijk vanuit het perspectief van bestuursorganen en rechters onderzocht. Aangezien de Awb-procedure er onder andere toe dient om problemen tussen belanghebbenden (veelal burgers) en overheidsorganen te beslechten is het perspectief van de burger eveneens van belang. In de tweede evaluatie is op kleine schaal aandacht besteed aan de ervaringen van burgers met Awb-procedures. In dat onderzoek zijn repeat players (personen die – veelal b...

 20. Stresstest gemeente Rotterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam

  OpenAIRE

  Buiren, van, K.; Theeuwes, J.J.M.; Gerritsen, M; Leussink, L.; Voort, Van Der, Pascal

  2012-01-01

  n opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeenten. Dit rapport richt zich specifiek op de gemeente Rotterdam. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een gemeente. De exogene schokken, die onderzocht zijn, betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis, en ee...

 1. Stresstest gemeente Eindhoven: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Eindhoven

  OpenAIRE

  Buiren, van, K.; Theeuwes, J.J.M.; Gerritsen, M; Leussink, L.; Voort, Van Der, Pascal

  2012-01-01

  In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeenten. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een specifieke gemeente. De exogene schokken die onderzocht zijn betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis, en een humanitaire ramp. Daarbij is ook onderzocht wat...

 2. Stresstest gemeente Amsterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam

  OpenAIRE

  Buiren, van, K.; Theeuwes, J.J.M.; Gerritsen, M; Leussink, L.; Voort, Van Der, Pascal

  2012-01-01

  In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeenten. Dit rapport richt zich specifiek op de gemeente Amsterdam. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een gemeente. De exogene schokken, die onderzocht zijn, betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis, en e...

 3. Stresstest gemeente Den Haag: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Den Haag

  OpenAIRE

  Buiren, van, K.; Theeuwes, J.J.M.; Gerritsen, M; Leussink, L.; Voort, Van Der, Pascal

  2012-01-01

  In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft SEO Economisch Onderzoek een stresstest uitgevoerd op de financiën van deze gemeenten. Het doel van de stresstest is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van exogene schokken voor de financiële positie van een gemeente. De exogene schokken die onderzocht zijn, betreffen een financiële crisis, een sociaaleconomische crisis, een vastgoedcrisis en een humanitaire ramp. Daarbij is ook onderzocht wat het effect...

 4. Gedagtes rondom Lukas se berig van die instelling van die Nagmaal - Lukas 22:14—22.

  OpenAIRE

  J. H. Petzer

  1985-01-01

  In Lukas se berig van die instelling van die Nagmaal (Lukas 22:14-22) kom twee verwante probleme, wat die verstaan en verklaring van hierdie gedeelte beinvloed, voor. Die een is tekskrities van aard, die ander inhoudelik en dit is duidelik dat die tekskritiese op een of ander wyse na aanleiding van die inhoudelike ontstaan het. Volgens sommige variante lesings word in Lukas 22:17-20 twee keer van die beker en een keer van die brood mel­ding gemaak, terwyl ander lesings een keer van elk m...

 5. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 6. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 7. Die graad van werkbetrokkenheid: 'n Bipolere kontinuum?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Roodt

  1994-06-01

  Full Text Available The degree of work involvement: a bipolar continuum? In a motivational approach towards the degree of work involvement work alienation and work involvement were conceptualized as extreme poles of a continuum. Some theorists even suggested that the continuum should be extended towards extreme work involvement. This study empirically investigated the possibility to conceptualize the degree of work involvement as a bipolar continuum. Results of this study show that low work involvement is an indicator of work alienation and that high work involvement is an indicator of workaholism and type A behaviour. Further proof of a bipolar continuum resulted from a confirmatory factor analysis on the work involvement questionnaire, because some items loaded negatively and others positively on the same factor. Opsomming In 'n motiveringsbenadering tot die graad van werkbetrokkenheid is werkvervreemding en -betrokkenheid as uiterste pole van 'n kontinuum gekonsepsualiseer. Sommige teoretici het selfs gesuggereer dat die kontinuum in die rigting van ekstreme werkbetrokkenheid uitgebrei moet word. Hierdie studie het die moontlikheid om die graad van werkbetrokkenheid as 'n bipolere kontinuum te konsepsualiseer, empirics ondersoek. Resultate van hierdie studie dui daarop dat lae werkbetrokkenheid 'n aanduider van werkvervreemding is en dat hoe werkbetrokkenheid 'n aanduider van werkbeheptheid en tipe A-gedrag is. Verdere stawing vir 'n bipolere kontinuum word deur 'n bevestigende faktorontleding op die werkbetrokkenheidvraelys verskaf, omdat sommige items negatief en ander positief op dieselfde faktor laai.

 8. Lokus van beheer en transformasionele leierskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. F. van Staden

  2000-06-01

  Full Text Available Locus of control and transformational leadership. The aim of this study was to determine the relationship between locus of control and transformational leadership. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Inventory (LCI of Schepers (1998 and the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ, Form 5R of Bass and Avolio (1993 were administered to 102 respondents. The results indicate statistically significant relationships between: internal locus of control and transformational leadership; external locus of control and transactional leadership; and autonomy and transformational leadership.Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en transformasionele leierskap te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen die genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1998 en die Multifaktor Leierskapsvraelys (MLV,Vorm 5Rvan Bass en Avolio (1993 is op 102 respondente toegepas. Die resultate toon statisties beduidende verbande aan tussen: interne lokus van beheer en transformasionele leierskap; eksteme lokus van beheer en transaksionele leierskap; en outonomie en transformasionele leierskap.

 9. Studie en stage in het buitenland en de ontwikkeling van internationale competenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hoven, R.F.M. (Rudy) van den; Walenkamp, Jos

  2013-01-01

  Hogeronderwijsinstellingen hebben verschillende redenen voor internationalisering. Een van de belangrijkste redenen vormt de ontwikkeling van internationale competenties van studenten. Van de instrumenten die zij daartoe inzetten wordt een verblijf in het buitenland om redenen van studie of stage al

 10. Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek

  OpenAIRE

  Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. Uit de in dit rapport gepresenteerde gegevens van drone-opnamen boven Natura2000-gebied Waddenzee is niet gebleken dat er verstoring van vogels is opgetreden. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat geen enkele vogel zich vers...

 11. Arbobalans 2006 : arbeidsrisico's, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Houtman, I.; Hooff, M. van; Hooftman, W.

  2007-01-01

  De Arbobalans is een document waarin de huidige stand der kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt weergegeven. Hij is bedoeld als informatiebron op het gebied van arbeid en gezondheid voor arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers, personeelsfunctionarissen en werknemers. De onderhavige Ar

 12. Stikstofbemesting van Teff (Eragrostis tef) : resultaten 2004

  OpenAIRE

  Mheen, van der, H.J.C.J.

  2004-01-01

  Over de juiste stikstofbemesting van het, in Nederland nieuwe, graangewas Teff is nog weinig bekend. Vanaf 2002 heeft er een aantal proeven plaatsgevonden. In 2004 is daarbij gekeken naar deling van de stikstofgiften. Teff was in 2004 in staat om met slechts zéér weinig stikstof (30 kg N/ha, verstrekt bij de pluimvorming!) een goede opbrengst te geven. Bij een verdere toename van de gift (tot 60 en 90 kg N/ha) liet de zaadopbrengst nog wel een verhoging zien (met name op de zavelgrond).

 13. Die religieuse grondslag van ons omgewingskrisis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.L. Hugo

  1975-03-01

  Full Text Available Die mensdom is besig om sy habitat op so ’n wyse te misbruik en te besoedel dat sy toekoms op hierdie planet duister is. In die woorde van White “.. surely no creature other than man has ever managed to foul its nest in such short order”. Hierdie stelling is nie oordrewe nie soos blyk uit die vloedgolf van literatuur wat tans verskyn oor hierdie kwessie. Miskien die sprekendste titel onder hierdie bronne wat onlangs verskyn het, is dié onder redaksie van Anderson: “OMEGA: Murder of the Ecosystem and Suicide of Man.”

 14. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available Maarten van Naarden’s failed mission  as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s resignation was preceded by a number of conflicts with the Groningen town council and the States of the province. However, these conflicts were neither confined to Van Naarden nor the province of Groningen. They had also taken place  in other provinces in the Northeast of the Netherlands. What makes Van Naarden’s clash with the Groningen provincial authorities in the 1550s so important is that it clarifies the principles that were at stake. These principles were less apparent in the conflicts between the representatives of the central government in Friesland, Overijssel and Gelderland. It was a struggle in which Van Naarden tried, as his opponents rightly saw it, to introduce the ‘constitution’ of Utrecht in the town and county of Groningen. In Utrecht, which had been annexed by Charles V in 1528, the autonomy of the province had been reduced to next to nothing. The only authority still resting with the States was the surveillance of the provincial dikes and waterways. All their other areas of authority had been taken over by the provincial court of which Van Naarden had been president between 1537 and 1541. To avoid the same thing happening to them, Van Naarden was ordered to appear before the Groningen States assembly in January 1556. At this meeting, the weakness of his position became crystal clear. None of the members took his side. Because the government lacked the means to keep Van Naarden in office, his withdrawal from Groningen was inevitable. What we see behind the story of Van Naarden more clearly than in the conflicts in the neighbouring provinces is the outline of the absolute state that Van Naarden’s superiors had in mind for the

 15. De invloed van ozon op de alternatieve ademhaling en carbon use efficiency : evaluatie van de bevindingen van crops advance

  OpenAIRE

  Werf, van der, S.P.; Dueck, T.A.; Snel, J.F.H.

  2011-01-01

  Door Crops Advance zijn waarnemingen gedaan en is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de aanwezigheid van ozon, met name in de kritische vroeg vegetatieve groeifase van gewassen, veel grotere schade tot gevolg heeft dan tot dusver bekend is of aangenomen wordt. Een verband werd gelegd tussen het tijdstip waarop rozen worden gestekt en de groei en productie gedurende een aantal jaren. Planten die gestekt en opgekweekt werden op een tijdstip met verhoogde stress (met hogere ozonconcentratie...

 16. Ruimtelijke vergelijking van gemodelleerde biomassa met NDVI; onderzoek ter verbetering van de modellering in de Natuurplanner van het Natuurplanbureau

  OpenAIRE

  Hazeu, G.W.; Wamelink, G.W.W.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de ruimtelijke vergelijking van, door SUMO gesimuleerde bladbiomassa, met de via remote sensing verkregen NDVI beschreven. Vergelijking heeft plaats gevonden voor meer dan 90% met vegetatiestructuurtypen gevulde SUMO grids (250m*250m) binnen de EHS. De gevonden relaties voor verschillende tijdstippen, per vegetatiestructuurtype en per functioneel type zijn niet significant of als ze significant zijn wordt slechts een geringe deel van de variantie verklaard. Schaal verschi...

 17. Die invloed van die neo-marxistiese kultuuranalise op die Wêreldraad van Kerke en die Gereformeerde Kerke van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Vorster

  1979-06-01

  Full Text Available Toe die studente dwarsoor die VSA en Europa in die laat sestigerjare ’n plotselinge en radikale verset openbaar het teen die bestaande orde, het hulle die deur geopen vir ’n nuwe mededinger om die hart van die Westerse kultuur. Dit is die nou reeds bekende neo-Marxisme. Sedertdien het hierdie jongeling sy voetspore op vele vlakke van die Westerse kultuur gelaat.

 18. Die wysgerige konsepsie van Thomas Van Aquino. Deel I: Sy Ontologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Van der Walt

  1976-03-01

  Full Text Available Die arbeid van Thomas kan met dié van ’n elektriese trans- formator vergelyk word. Hy vang die strome van die verlede op en bring die worsteling en besinning van vele eeue in ’n sekere sin tot ’n afsluiting en ’n definitiewe resultaat. Die gedagtestrominge van die verlede word deur hom saamgebun- del en getransformeer tot ’n magtige konsepsie: so kragtig dat die impulse daarvan tot op die hede waameembaar is. Die weerklanke van sy gedagte klink deur tot vandag toe — nie net binne die Rooms-Katolieke Kerk, waar sy filosofie tot amptelike leer verklaar is nie, maar ook daarbuite.

 19. Solistische dreigers: Ontwikkeling van een instrument voor risicotaxatie van solistische dreigers

  OpenAIRE

  Bogaerts, S.; Okur, P.; Willems, M.; Knaap, L. van der; Spreen, M.; Aertsen, I.

  2012-01-01

  In de afgelopen jaren vonden in Nederland enkele opmerkelijke (moord)aanslagen op publieke personen door individuen plaats, namelijk op Pim Fortuyn (2002), op Theo van Gogh (2004) en op het koningshuis door Karst T. (2009). Dit leidde tot vragen als: hoe is het gesteld met de veiligheid van publieke personen, waren er van tevoren aanwijzingen dat de gebeurtenissen zouden plaatsvinden en hoe kunnen dergelijke gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen? In dit onderzoek staan solistische dr...

 20. Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland

  OpenAIRE

  Winter, H.V.; Griffioen, A.B.; Wolfshaar, van de, K.E.

  2013-01-01

  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de glasaal vanuit zee als ook de uittrekmogelijkheden van schieraal, vanuit het zoete water naar zee. In 2009 is er een overzicht van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland opgesteld, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen ...

 1. Die bydrae van prof. J.A. van Rooy in kerk, koninkryk, sending en teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Buys

  1998-06-01

  Full Text Available Jacobus Albertus van Rooy is op 25 Julie 1932 te Ventersburg gebore as die seun van ds. en mev. Jacs van Rooy. Sy moeder is oorlede toe hy nog ’n jong seun was. Hy het skoolgegaan op Brits en Pietersburg en later aan die PU vir CHO sy tersiêre opleiding ondergaan, terwyl hy hom voorberei het om predikant te word.

 2. Beweegwijzer LO : het voorkomen van fysieke overbelasting van docenten lichamelijk opvoeding (LO)

  OpenAIRE

  Vries, S. de; Beune, E.; Simons, J.

  2000-01-01

  Docent lichamelijke opvoeding is een prachtig beroep: de hele dag bezig zijn met jongeren en hen leren genieten van bewegen. Bij docenten lichamelijke opvoeding is echter vaak sprake van een zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep fysieke problemen optreden. Het risico dat docenten lichamelijke opvoeding ten gevolge van fysieke overbelasting in de WAO belanden is dan ook veel groter dan bij andere docenten. Het is daarom belangrijk dat er extra aandacht besteed wordt aan het voorkome...

 3. Mogelijkheden van bestaande indicaties ter identificatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektegerelateerde uitgaven.

  OpenAIRE

  Rijken, P.M.; Können, T.D.

  2003-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden om chronisch zieken en gehandicapten die hoge niet-vergoede ziektegerelateerde uitgaven hebben te identificeren op grond van indicaties voor zorg, verstrekkingen of voorzieningen waarover zij reeds beschikken. Het doel ervan is om de subgroep van chronisch zieken en gehandicapten met relatief hoge uitgaven, die in principe voor aanvullende fiscale compensatie in aanmerking komt, beter te kunnen afbakenen. Voor het ond...

 4. Optimalisering van leerbekwaamhede by graadnegeleerders: ’n vergelyking van enkele vakdidaktiese meetinstrumente

  OpenAIRE

  J. G. Maree; N. J.S. Basson; R. Malan

  2001-01-01

  Die doel van die artikel is om drie vakdidaktiese meetinstrumente (die SOW-, LEMOSS(II)- en LBH-vraelyste) te vergelyk met betrekking tot geldigheid. Hierdie vraelyste is diagnostiese meetinstrumente wat die onderwyser binne vakverband as hulpmiddel kan gebruik in bepaalde didaktiese situasies, te wete die beplanning en verbesondering van ’n spesifieke leergeleentheid en as ’n vertrekpunt vir die bespreking van ’n leerder se leerbekwaamhede ten einde die spesifieke en kritiese kruisv...

 5. Intersectionaliteit en sociale inclusie: het Ei... van Troje. Deel 2: Het Ei van Columbus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janneke van Mens-Verhulst

  2009-12-01

  In dit tweede deel van het artikel wordt beargumenteerd dat de intersectionele benadering op termijn echter het Paard van Troje kan blijken te zijn. Met name voor beleid en wetgeving omdat het een complexiteit binnenbrengt waarvan nog niet duidelijk is hoe die moet worden gehanteerd. Bovendien kleven er onderzoeksmethodologische implicaties aan, waardoor de gewenste wetenschappelijke evidentie maar moeilijk tot stand komt. Niettemin kan intersectionaliteit voorlopig een buitengewoon nuttige heuristiek zijn voor vraagstukken van sociale inclusie.

 6. Die uitwerking van die onkruiddoder Roundup® op sommige populasies van grondmikrobes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anelia Marais

  2011-09-01

  Full Text Available Die glifosaatbevattende onkruiddoder, Roundup®, word wêreldwyd vir onkruidbeheer gebruik. Alhoewel hierdie onkruiddoder beskou word as ‘n lae-toksiese (en dus veilige produk, heers daar tog kommer oor die langdurige effek daarvan op grondmikrobes, plante, diere en die mens. Verskeie artikels in die meer populêre media en internet verwys na die gevare van Roundup®. Grondmikrobes speel ‘n belangrike rol in die afbraak van landbouchemikalieë. Daar is boere wat sukrose of melasse as ‘n voedselaanvulling vir grondmikrobes gebruik. Sommige boere meng dit ook met onkruiddoders ten einde die moontlike nadelige effek daarvan op voordelige grondmikrobes te verminder, deur hulle van ‘n eenvoudige koolstofbron te voorsien. Die effek van Roundup®, met en sonder die byvoeging van sukrose, is gedurende hierdie ondersoek bepaal met betrekking tot sommige aspekte van die mikrobiologiese gemeenskappe in die grond. Grondmonsters is by drie geleenthede geneem, naamlik voor behandeling, ‘n week daarna en 20 dae daarna. Hierdie grondmonsters is daarrna gebruik vir die meting van kweekbare protosoë (mees-waarskynlike-getal en metaboliese potensiaal van hoofsaaklik die bakteriese grondgemeenskap (Biolog EcoplateTM, terwyl die filamentagtige groei in situ (versteekte-plaatjie-tegniek bepaal is. Die byvoeging van suiker het nie ‘n betekenisvolle effek gehad op die werking van die onkruiddoder nie. Terwyl Roundup® wel die metabolisme van die grondbakterieë beduidend verander het, het die bakteriegemeenskap na 20 dae, waarskynlik as gevolg van natuurlike prosesse, herstel.

 7. Beheersing en bestrijding van Botrytis cinerea en van Penicillium in Euphorbia fulgens

  OpenAIRE

  Wubben, J.P.; Hazendonk, A.; Bosker, I.; Slootweg, C.; Hoope, ten, M.A.

  2002-01-01

  De bloeiwijze van Euphorbia fulgens kent twee belangrijke schimmelbelagers, die problemen in de teelt veroorzaken: Botrytis cinerea en Penicillium. B. cinerea geeft schade in de vorm van smet of pokken, die op de bloemblaadjes verschijnen. Dit zijn kleine donkerbruine/zwarte plekjes van ongeveer 1 mm doorsnede. Deze schimmel geeft met name problemen in de teelt wanneer de luchtvochtigheid hoog is, omdat de schimmel vocht nodig heeft om aantasting te geven. Penicillium komt met name voor in de...

 8. Die rol van die onderwys in die handhawing en uitbouing van ons volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Jordaan

  1970-03-01

  Full Text Available Op die oog af lyk dit ’n baie maklike onderwerp, maar hoe meer 'n mens daaroor nadink hoe ingewikkelder en omvangryker word die implikasies wat verband hou. Dit is veral so omdat dit hier voor alles gaan om eerste fundamentele uitgangspunte, dit wil sê, om lewens- en wêreldbeskouing. Dit geld van albei komponente — van onderwys sowel as van kultuur.

 9. Zo vader zo zoon? : de intergenerationele overdracht van criminaliteit

  OpenAIRE

  Rakt, M.G.A. van de; Nieuwbeerta, P.; Graaf, N.D. de

  2006-01-01

  Onderzoek binnen de traditie van de ontwikkelings- en levensloopcriminologie richt zich zowel op intragenerationele ontwikkelingen van crimineel gedrag – het verloop van criminele carrières van individuen - als op intergenerationele ontwikkelingen - overeenkomsten en verschillen tussen ouders en hun kinderen in crimineel gedrag (Blokland & Nieuwbeerta, 2006). De intragenerationele ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderzocht in empirische studies (Sampson & Laub, 2002; Bloklan...

 10. De relevantie van transparantie: pre-pack in Nederland

  OpenAIRE

  Aalbers, H.L.; Noordman, L.; Heuvel, M van den; Tekin, H.

  2014-01-01

  Een recent wetvoorstel van Minister Opstelten maakt dat nu ook in Nederland, voorafgaand aan een faillissement, een beoogd curator kan worden aangesteld. De stille bewindvoerder. In juridische zin is deze herijking van het faillissementsrecht een innovatie. Maar net als met elke andere vorm van innovatie gaat het ook in dit geval uiteindelijk om een verbeterd rendement. Een verbetering ten opzichte van de status quo.

 11. Ontwikkeling proefdiermodel voor detectie van slokdarm-etsing

  NARCIS (Netherlands)

  Danse; L.H.J.C.; Beenen; J.; Velsen; F.L.van; Heyst; A.N.P.van

  1984-01-01

  Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken n

 12. Stijl van Leidinggeven beïnvloedt prestaties

  OpenAIRE

  Dietz, Bart

  2011-01-01

  markdownabstractOok in een contactcenter is de manier van leidinggeven bepalend voor de prestaties van de medewerkers. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management, een onderdeel van de Erasmus Universiteit. De nadruk bij het onderzoek lag op de verkoop- en servicemedewerkers.

 13. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honin

 14. Verspreiding, diversiteit en activiteit van antibioticaproducerende Pseudomonas spp

  NARCIS (Netherlands)

  Souza, J.T.

  2003-01-01

  Pseudomonas bacteriën zijn potentiële antagonisten van diverse plantenpathogene schimmels en oömyceten. De productie van antibiotica speelt een belangrijke rol in de activiteit van diverse Pseudomonas isolaten tegen plantenpathogenen. Dit artikel is een samenvatting van het proefschrift getiteld 'Di

 15. Voorbehandeling van biologische zomerbloemen : praktijkproeven met diverse biologische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2009-01-01

  In dit project zijn een aantal biologische alternatieven gescreend voor de behandeling van bacteriegroei en verlenging van de houdbaarheid van zomerbloemen. Alternatieven zijn in drie proeven met verschillende zomerbloemen in verschillende fasen van de afzetketen getest. De werking is beoordeeld doo

 16. Hippocrates en de school van Hippocrates over epilepsie

  NARCIS (Netherlands)

  Renier, W.O.; Eling, P.A.T.M.

  2014-01-01

  De originele teksten over epilepsie uit het ‘Corpus Hippocraticum’ bevatten gedetailleerde beschrijvingen van aanvallen met een voor die tijd opmerkelijk logisch redeneren bij diagnostiek en behandeling, opmerkingen over de gewenste attitude van artsen, en gebruik van de kracht van de natuur en leef

 17. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd o

 18. e-Medication met behulp van apps : Gebruik en gebruikerservaringen

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; van de Laar K; Schooneveldt B; Hegger I; EVG; V& Z

  2015-01-01

  De afgelopen jaren zijn er veel apps voor het gebruik van medicijnen beschikbaar gekomen, voor zowel professionals als burgers. In hoeverre deze apps worden gewaardeerd, hangt vooral af van het gebruiksgemak. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anest

 19. Bepaling van valproinezuur in humaan plasma

  NARCIS (Netherlands)

  Olling; M.; Besamusca; P.; Rauws; A.G.

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een gaschromatografische methode beschreven voor de bepaling van valproinezuur (dipropylazijnzuur) in humaan plasma. Valproinezuur wordt uit plasma geextraheerd met chloroform in zuur milieu, dat direct wordt ingespoten in de gaschromatograaf en gedecteerd met een vlamionisa

 20. Van Allsburg: From a Different Perspective.

  Science.gov (United States)

  McKee, Barbara

  1986-01-01

  Criticizes the illustrations of characters in children's books created by C. Van Allsburg. Concludes that in his latest works the awkwardness of figure execution is disappearing and being replaced by a deeper psychological interpretation of character. (SRT)

 1. Het omzwaaien van Johannes vander Waeyen

  NARCIS (Netherlands)

  van Sluis, Jacob

  1994-01-01

  Beschrijft hoe Johannes vander Waeyen Sr. (1639-1701; predikant o.a. te Leeuwarden en Middelburg en later hoogleraar theologie te Franeker) de overstap maakte van de voetiaanse naar de coccejaanse richting. Met bijzondere aandacht voor de politieke achtergrond.

 2. Kwantitatieve bepaling van BHT in melkpoeder

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Hollman, P.

  1985-01-01

  Gezocht is naar een snelle eenvoudige methode voor de bepaling van BHT in melkpoeder. De bestaande multi-methode voor antioxidanten werd aangepast, waarbij de extractie vereenvoudigd werd en de chromatografische condities geoptimaliseerd werden in relatie tot BHT.

 3. Op die grens van vakwetenskap en filosofie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Elaine Botha

  1976-03-01

  Full Text Available Die begrip “grens” soos dit voorkom in die titel is vir meerdere uitleg vatbaar. Eerstens sou dit kon dui op ’n onoorskreibare punt tussen die filosofie en die vakwetenskappe, so iets soos ’n grenspaal of baken, met ander woorde ’n punt van waterdigte skeiding tussen die domein van die filosofie en die vakwetenskappe. As ’n mens soms die dramatiese grensgevegte tussen die filo­ sofie en die vakwetenskappe in die wetenskaplike literatuur beskou1 dan blyk dit kennelik noodsaaklik te wees om wel sodanige grens te stel, veral ten einde die gevaar van weten­ skaplike terrorisme van die een of die ander kant die hoof te bied.

 4. Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

  OpenAIRE

  van der Pligt, J.; Koomen, W.

  2009-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht geboden van factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Daartoe is een model opgesteld dat structuur geeft aan de relevante factoren.

 5. Alien in Wonderland. Over Tamara Van San

  OpenAIRE

  Spinoy, Erik

  2009-01-01

  The article presents the work of the young Belgian artist Tamara Van San, which is seen in the context of the history of modern art and of recent cultural analysis inspired by Lacanian psychoanalysis.

 6. Van een erwt maak je geen biefstuk

  OpenAIRE

  Boekel, van, R.J.H.M.; Vereijken, J M

  2004-01-01

  Vleesvervangers kunnen niet tippen aan de smaak, sappigheid en structuur van echt vlees. Toch proberen onderzoekers in het NWO-programma Profetas met erwteneiwitten een waardige vleesvervanger te maken

 7. Professor Willem van der Angeliaan / Aive Sarjas

  Index Scriptorium Estoniae

  Sarjas, Aive

  2010-01-01

  Läänemaal Koluvere hooldekodus kord nädalas tegevusteraapia teenust osutavast väikesest šetlandi tõugu ruunast Willem van der Angeliaanist ning tegevusterapeudi Moonika Salumaa tegevusteraapias kasutatavatest teooriatest ja meetoditest

 8. ACHONDROPLASIA AND ELLIS VAN CREVELD SYNDROME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramkumar

  2014-03-01

  Full Text Available Stunted growth of an individual occurs in many systemic conditions and the main cause is due to defective cartilage growth in the long bones particularly in the lower extremities. In achondroplasia and Ellis Van Creveld syndrome the endochondral ossification of long bones are affected but in Ellis Van Creveld syndrome, the stunted growth is associated with ectodermal dysplasia, polydactyly and cardiac diseases. The common feature for both achondroplasia and Ellis Van Creveld syndrome is the individual’s trunk is normal but the lower extremities are short. Though there is a cartilage dysfunction in these two cases, different clinical manifestation occurs in the body and these things are recorded from two case reports of Achondroplasia and Ellis Van Creveld syndrome and submitted the clinical differences with explanation and discussion.

 9. An improvement of Van Vechten's covalent radii

  International Nuclear Information System (INIS)

  It is found that Van Vechten's additive covalent radii defined by a geometrical average can be improved remarkably with an average error of approx. 1%. A short discussion is given for the relationship of bond length with crystal covalency. (author)

 10. Hollandis van Doesburgi ülevaade

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  Hollandi maalikunstniku ja arhitekti Theo van Doesburgi kaksiknäitus: Utrechti Centraal Museum'is kunstniku varasem looming aastani 1922, Kröller-Müller Museum'is Otterloos radikaalse perioodi looming.

 11. Realisatie van Excel Kwadraat in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Elma

  2013-01-01

  Dijkstra, E. M. (2013, 2 July). Realisatie van Excel Kwadraat in de praktijk [Realization of Excellent Education in practice]. Presentation held at the OLK-meeting, ITS, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.

 12. Simulatie van de communicatie op landbouwwerktuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee, J.W.; Goense, D.

  1997-01-01

  Door de landbouwwerktuigenindustrie is CAN gekozen als veldbus voor communicatie op landbouwwerktuigen. In het artikel zal eerst de structuur van de communicatie uiteengezet worden. Vervolgens wordt ingegaan op een simulatieprogramma dat geschreven is om verschillende netwerk configuraties en implem

 13. Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van der N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-01-01

  De Nederlandse glastuinbouw is zowel verbruiker als leverancier van energie. Het energiegebruik is daardoor een belangrijk thema voor de tuinbouwsector. Bovendien zijn het effect op het klimaat, de stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstof, afnemende leveringszekerheid en het

 14. Operatieve behandeling van idiopathische scoliose bij het opgroeiend kind volgens de methode van Harrington

  OpenAIRE

  Veraart, Bernard Ernst Eduard Marie Jozef

  1985-01-01

  textabstractDe misvorming als gevolg van een ernstige scoliose is niet te maskeren: de kortademigheid, die er vaak mee gepaard gaat, evenmin. Begrijpelijk, dat vanaf en zelfs nog vóór Hippocrates de bultenaar en zijn scoliose onderwerp zijn geweest van studie en poging tot behandeling. De geschiedenis met name van de orthopaedie en de scoliose-behandeling zijn zó met elkaar verweven, dat het embleem van de huidige orthopaedie verzinnebeeld wordt door een scoliose - afgebeeld als een krom gegr...

 15. Prijsefficiënte sturing van WKK in functie van energiekost en onbalansmarkt

  OpenAIRE

  Kerkhofs, Stef

  2015-01-01

  I-NET te Diepenbeek wil onderzoeken op welke manier ze WKK's kan inzetten om het evenwicht op het transmissienetwerk in balans te houden en of dit economisch rendabel is voor de eigenaar van de WKK. Het doel van de masterproef bestaat uit twee grote delen. In eerste instantie is er een onderzoek gevoerd naar de werking van de onbalansmarkt en welke methodes men kan gebruiken om mee te dingen op deze markt. In tweede instantie wordt dit toegepast op de WKK's van de UC Leuven-Limburg en wordt n...

 16. De omgang van verpleegkundigen met patiëntgegevens: een verkenning van de uitvoering van de WGBO binnen de verpleegkundige professie.

  OpenAIRE

  Verkaik, R.; A. Francke; Friele, R.

  2003-01-01

  Verpleegkundigen komen te vaak de rechten van patiënten met betrekking tot hun verpleegkundig dossier niet na. Ongeveer een derde van de verpleegkundigen zegt dat ze patiënten soms inzage in hun dossier weigert. Ook verklaren verpleegkundigen dat ze een verzoek om een afschrift, aanvulling of vernietiging van het verpleegkundig dossier lang niet altijd inwilligen. Met het recht van de patiënt op de bescherming van zijn privacy lijken verpleegkundigen ook niet altijd zorgvuldig om te gaan. Van...

 17. Effecten van clenbuterol bij vleesstieren : pilot study

  OpenAIRE

  Groot, M.J.; Berende, P.L.M.; Ossenkoppele, J.S.; Stouten, P.; Haasnoot, W.; Schilt, R.; Bannink, H.; Labrijn, J.F.

  1995-01-01

  Om inzicht te krijgen in de effecten van clenbuterol bij vleesstieren wat betreft dosering, residuen, histologische veranderingen en L/C ratio in de urine is een oriënterende dierproef gedaan met 4 vleesstieren. Twee stieren zijn behandeld met de curatieve dosering clenbuterol en twee met de dubbele hoeveelheid van de voor vleeskalveren als optimaal beschouwde groeibevorderende dosering. Voor vleesstieren zijn weinig proeven gedaan om de optimale dosering aan clenbuterol vast te stellen. In d...

 18. De jacht op het geheim van cacao

  OpenAIRE

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies komt, zegt Peter Hollman van RIKILT – Instituut voor voedselveiligheid. "Het menselijk lichaam neemt de bioactieve stoffen in cacao nauwelijks op"

 19. Geologie van die Bergkwagga Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. K Toerien

  1972-01-01

  Full Text Available Die geologie van die Bergkwagga Nasionale Park word behandel. Die topografie en dreinering word bespreek en gevolg deur 'n kort behandeling van die Serie Beaufort (asook doleriet intrusies soos dit in die Park voorkom. The geology of the Mountain Zebra National Park is dealt with. The topography and drainage is discussed, followed by a brief discussion of the Beaufort Series (and dolerite intrusion, as it occurs in the Park.

 20. De rol van intermediairs in technologiemarkten

  OpenAIRE

  Ruttens, Frederik

  2009-01-01

  Bij de transfer van technologie tussen bedrijven (ten gevolge van open innovatie) zijn er een aantal obstakels die overwonnen moeten worden. Zo zijn er een aantal kloven in de technologiemarkt. Deze kloven zijn respectievelijk de informatiekloof, de toegangskloof, de transferkloof en de vertalingkloof. Deze kloven in de technologiemarkt situeren zich grotendeels bij KMO's omdat ze de middelen niet hebben om technologiezoektochten te organiseren en het technologie-aanwervingsproces te managen....

 1. Beheersing van valse meeldauw in de uienteelt

  OpenAIRE

  Evenhuis, A.; Spruijt, J.

  2011-01-01

  Valse meeldauw (Peronospora destructor) in uien vormt een terugkerend probleem. Bij vroege aantasting en onvoldoende bestrijding leidt valse meeldauw tot nagenoeg volledig oogstverlies. In de praktijk komt het meestal niet zover, maar de schade kan toch aanzienlijk zijn. Biologische telers zijn voor de beheersing van valse meeldauw aangewezen op preventie. Alle maatregelen die primaire bronnen aanpakken resulteren in een latere start van de epidemie en geven het gewas een langere groeiperiode.

 2. Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties

  OpenAIRE

  Schalk JAC; Bartels AA; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  De groei van legionellabacteriën in een drinkwaterinstallatie kan met uiteenlopende technieken worden beperkt. Zo kunnen drinkwaterleidingen die weinig worden gebruikt regelmatig worden doorgespoeld (thermisch beheer). Een ander voorbeeld is het gebruik van filters in douchekoppen (fysisch beheer). Daarnaast bestaat de zogeheten koper/zilver-ionisatie, waarbij koper- en zilverionen door de leidingen worden geleid (elektrochemisch beheer). Ook kan chloor aan het leidingwater worden toegevoegd ...

 3. De sociale pijler van breedbandbeleid, casus Almere

  OpenAIRE

  Steyaert, Jan

  2003-01-01

  Diverse Nederlandse gemeenten maken plannen bekend om glasvezelinfrastructuur aan te leggen. De hoop wordt uitgesproken dat daarmee niet alleen technisch wat wordt bereikt, maar dat ook de economische en sociale infrastructuur verbeterd. Op vraag van de gemeente Almere wordt in deze tekst stilgestaan bij de vraag of de grootschalige aanleg van dergelijke breedband ook wat kan betekenen voor de sociale kwaliteit, en of daar gericht beleid op kan gevoerd worden.

 4. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 5. Inzetbaarheid van RF en ICP-MS voor de vaststelling van metaalgehalten in verpakkingsmateriaal : Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk J; van de Beek A; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  In het kader van de "Regeling Verpakking en Verpakkingsafval" worden eisen gesteld aan de gehalten van cadmium, lood, kwik en zeswaardige chroom. De som van de gehalten mag de grens van 100 ug/g niet overschrijden. Wegens analytische beperkingen wordt chroom als totaal chroom (Cr) bepaal

 6. Evaluering van ’n aantal restourasiemetodes na die beheer van die houtagtige uitheemse indringer Acacia mearnsii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  2002-09-01

  Full Text Available Die indringing en verdigting van uitheemse houtagtige spesies is ’n wesenlike probleem in suidelike Afrika. Dit veroorsaak die vermindering van beskikbare weiveld, uitputting van ondergrondse waterbronne en het ’n negatiewe effek op die volhoubaarheid van die natuurlike hulpbronne tot gevolg.

 7. Geïntegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir aanleerders

  OpenAIRE

  Rufus H Gouws

  2011-01-01

  Opsomming: Na 'n kort bespreking van aanleerderwoordeboeke en vakwoordeboeke word die fokus verskuif na vakwoordeboeke vir aanleerders. Die aanleerders wat hier ter sprake kom, kan aanleerders van 'n taal en/of aanleerders van 'n vakgebied wees. Albei hierdie tipes leerders word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. Met verwysing na die Suid-Afrikaanse leksikografiese omgewing en die opdrag van die nasionale woordeboekeenhede,...

 8. Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria

  OpenAIRE

  Staaij, van der, M.; Grosman, A.H.

  2012-01-01

  Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpathogene schimmel na een grondbehandeling op trips nagegaan. Op geen van de vier praktijkbedrijven werden poppen op het gewas aangetroffen. Ook in de kasproef werd vastgesteld dat trips niet op het gewas verpopt, maar in de grond. De methode van water...

 9. Emissie van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie

  OpenAIRE

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  In het kader van het onderzoek naar bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering van vervuilde waterbodems is het uitlooggedrag bepaald van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie. Als uitloogtest is de CEN-test, in enigszins gewijzigde vorm, toegepast. De resultaten zijn ten eerste gebruikt om na te gaan wat de uitloogverandering was van stoffen uit de waterbodem als gevolg van baggeren. Ten tweede zijn de resultaten gebruikt om de produktverandering na te gaan als gevolg va...

 10. Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing

  OpenAIRE

  Smidts, Ale

  2002-01-01

  textabstractMet moderne beeldvormende technieken, de neuro-imaging-technieken, kan ge-meten worden waar en wanneer hersenactiviteit plaats vindt bij de uitvoering van een bepaalde taak. Zodoende kan de reactie van de hersenen gemeten worden op marketing stimuli zoals een reclamefilmpje of een verpakking, of als een klant moet kiezen tussen merken. In deze rede wordt een visie gegeven op de mogelijk-heden van onderzoek met behulp van hersenscans in marketing. De sterkten en zwakten van de vier...

 11. De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten in kaart gebracht

  OpenAIRE

  Brenninkmeijer, V.; Bossche, S.N.J. van den; Malij, I.; Blonk, R.W.B.; Houtman, I.L.D.

  2003-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk objectiveerbare klachten heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan, maar er is weinig onderzoek naar verricht. Deze studie tracht deel...

 12. Database search van tijdreeksen, met toepassing in de firma Medtronic

  OpenAIRE

  KELLENS, Tom

  2006-01-01

  In deze thesis richten we ons op het probleem van similarity search van tijdreeksen. Similarity search kan onderverdeeld worden in twee categorieën, nl. whole matching en subsequence matching. Dit laatste kan beschouwd worden als een veralgemening van whole matching. We zullen in dit werk zien hoe deze veralgemening met behulp van sliding window technieken kan gerealiseerd worden. Similarity search is in essentie gebaseerd op een afstandsfunctie. Op basis van het soort af...

 13. Vier eeuwen behang; De geschiedenis van de wandbespanning in Nederland

  OpenAIRE

  Heesters, J.H.P.

  1988-01-01

  'Vier eeuwen behang' beschrijft de geschiedenis van de wandbespanning in Nederland. De eerste kostbare veloutéwandbespanning was slechts weggelegd voor de beter gesitueerden. Met de opkomst in de 19de eeuw van het zogenaamde ' papier zonder einde' kon ook de gewone burger de wanden van zijn woning verfraaien met dessins en kleuren die vaak nog gelijkenis vertoonden met de dure wandbespanningen van vroeger. In dit boek worden achtereenvolgens beschreven de wandbespanningen van velours, trijp e...

 14. Bestrijding van valse meeldauw en bladvlekkenziekte in zaaiui

  OpenAIRE

  Schepers, H.T.A.M.; Meier, R.

  2003-01-01

  De laatste twee jaar heeft de bestrijding van valse meeldauw veroorzaakt door de schimmel Peronospora destructor veel aandacht gevraagd. De ziektedruk was hoog en de beschikbaarheid van middelen zeer chaotisch. Naast valse meeldauw kwam ook de bladvlekkenziekte veroorzaakt door Botrytis squamosa voor. PPO heeft de afgelopen jaren onderzocht of de werking van de diverse middelen wordt beïnvloed door het type dop waarmee wordt gespoten. Als opbrengst als maat van de effectiviteit van de bespuit...

 15. Bylaag 3 tot „Koer&’’, April en Junie, 1955: Die belang van toegepaste geologie en die werk van die geoloog in ons mineral afhanklike besawing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. B. Ackermann

  1955-03-01

  Full Text Available Die toekomstigc ontwikkeling, welvaart en sekuriteit van ons land en die handhawing en verbetering van ons huidige lewenstandaard hang tot’n groot mate af van die doeltreffendste gebruik van ons oorvloedige mineraalhulpbronne, maar beperkte watervoorrade.

 16. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Full Text Available The craft of theorizing in social work practices In this article, social work is characterized as a narrative practice. The author highlights the role of theory in this narrative practice. Using a social constructivist approach, the author answers the question of how to proceed from these narrative practices to developing action models, which are a theoretical legitimized framework for social work actions. A number of elements in the theoretical craft of social work are discussed. Firstly, the professional uses skills to conceptualize, such as localizing questions, analyzing, and opening up questions with the help of conceptual schemes. Secondly, conceptual models can be used as instruments to reflect on practice and engage in practice development. Thirdly, social workers need a theoretical attitude or practical wisdom to cope with the complexity of their work. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 17. Die belangrikheid van besoeke aan nuwe intrekkers as deel van die werkprogram van die gemeentepredikant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. van Zyl

  1996-01-01

  Full Text Available The importance of visits to newcomers as part of the work programme of the parish minister In the current theological literature about parish-visiting, a gap is identified with regard to the importance of visiting newcomers in a congregation. With this in mind an empirical study was undertaken to evaluate the matter in actual practice. The starting point (hypothesis of this study is: Visits to newcomers is a very important facet of any parish minister's work.  Such visits can help to establish a pastoral relationship between minister and member which is essential for the minister's pastoral and other work in the congregation. By means of an empirical study the above-mentioned hypothesis was tested and a preliminary theory with regard to the importance of visitation to newcomers was formulated. After  this theory has been tested against the directives of Scripture, a proposal is made for a new theory to underpin the practice within the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

 18. De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school

  OpenAIRE

  Verschueren, K; Cadima, J.; Doumen, Sarah

  2014-01-01

  Deze longitudinale studie onderzocht de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kind relatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school. Tevens werd nagegaan of deze leerkracht-kind interacties de verdere toename van agressie bij kinderen met relatief veel agressief gedrag in de kleuterperiode konden versterken of bufferen. Deelnemers ware...

 19. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  OpenAIRE

  Bruchem, van, J.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioaktiviteitsmetingen. Deze testen zijn zowel voor tritium als koolstof uitgevoerd. De scintillatievloeistoffen verschillen in dovingscurves en telefficiëntie minimaal. De opnamecapaciteit van water is ...

 20. Ellis-van Creveld syndrome.

  Science.gov (United States)

  Baujat, Geneviève; Le Merrer, Martine

  2007-01-01

  Ellis-van Creveld syndrome (EVC) is a chondral and ectodermal dysplasia characterized by short ribs, polydactyly, growth retardation, and ectodermal and heart defects. It is a rare disease with approximately 150 cases reported worldwide. The exact prevalence is unknown, but the syndrome seems more common among the Amish community. Prenatal abnormalities (that may be detected by ultrasound examination) include narrow thorax, shortening of long bones, hexadactyly and cardiac defects. After birth, cardinal features are short stature, short ribs, polydactyly, and dysplastic fingernails and teeth. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, occur in about 60% of cases. Cognitive and motor development is normal. This rare condition is inherited as an autosomal recessive trait with variable expression. Mutations of the EVC1 and EVC2 genes, located in a head to head configuration on chromosome 4p16, have been identified as causative. EVC belongs to the short rib-polydactyly group (SRP) and these SRPs, especially type III (Verma-Naumoff syndrome), are discussed in the prenatal differential diagnosis. Postnatally, the essential differential diagnoses include Jeune dystrophy, McKusick-Kaufman syndrome and Weyers syndrome. The management of EVC is multidisciplinary. Management during the neonatal period is mostly symptomatic, involving treatment of the respiratory distress due to narrow chest and heart failure. Orthopedic follow-up is required to manage the bones deformities. Professional dental care should be considered for management of the oral manifestations. Prognosis is linked to the respiratory difficulties in the first months of life due to thoracic narrowness and possible heart defects. Prognosis of the final body height is difficult to predict. PMID:17547743

 1. Ellis-Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Le Merrer Martine

  2007-06-01

  Full Text Available Abstract Ellis-van Creveld syndrome (EVC is a chondral and ectodermal dysplasia characterized by short ribs, polydactyly, growth retardation, and ectodermal and heart defects. It is a rare disease with approximately 150 cases reported worldwide. The exact prevalence is unknown, but the syndrome seems more common among the Amish community. Prenatal abnormalities (that may be detected by ultrasound examination include narrow thorax, shortening of long bones, hexadactyly and cardiac defects. After birth, cardinal features are short stature, short ribs, polydactyly, and dysplastic fingernails and teeth. Heart defects, especially abnormalities of atrial septation, occur in about 60% of cases. Cognitive and motor development is normal. This rare condition is inherited as an autosomal recessive trait with variable expression. Mutations of the EVC1 and EVC2 genes, located in a head to head configuration on chromosome 4p16, have been identified as causative. EVC belongs to the short rib-polydactyly group (SRP and these SRPs, especially type III (Verma-Naumoff syndrome, are discussed in the prenatal differential diagnosis. Postnatally, the essential differential diagnoses include Jeune dystrophy, McKusick-Kaufman syndrome and Weyers syndrome. The management of EVC is multidisciplinary. Management during the neonatal period is mostly symptomatic, involving treatment of the respiratory distress due to narrow chest and heart failure. Orthopedic follow-up is required to manage the bones deformities. Professional dental care should be considered for management of the oral manifestations. Prognosis is linked to the respiratory difficulties in the first months of life due to thoracic narrowness and possible heart defects. Prognosis of the final body height is difficult to predict.

 2. Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie en prevalentie in 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B. van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1987-01-01

  In het kader van de surveillancea van penicillinase vormende gonokokken (PVG) is op basis van enquetering en van het aantal PVG-isolaten dat voor nader onderzoek naar het RIVM werd gezonden, een schatting gemaakt van de prevalentie van dergelijke stammen binnen de totale populatie van positieve

 3. Arbobalans 2010. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hooftman, W.; Klein Hesselink, J.; Genabeek, J. van; Wiezer, N.; Willems, D.

  2011-01-01

  De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en

 4. ITIL V3 pocketguide

  CERN Document Server

  Verheijen, Tieneke; Tjassing, Ruby

  2011-01-01

  Deze Pocket Guide is een beknopte samenvatting van ITIL versie 3. Een slimme, compacte gids over deze toonaangevende standaard op het gebied van IT-Servicemanagement.Wat zijn de essentiële servicemanagement processen? Wat is de ?lifecycle approach??

 5. Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES

  NARCIS (Netherlands)

  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2013-01-01

  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar

 6. Verwantschap en herkomst van de Limburgse populaties van het Wild zwijn

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de G.A.; Jansman, H.A.H.; Hofmeester, T.R.

  2014-01-01

  Het Wild zwijn (Sus scofa) mag in Limburg officieel alleen voorkomen in Nationaal Park De Meinweg en een deel van het Meerlebroek ten noorden van Swalmen. Hierbuiten geldt een nulstandbeleid: zwijnen worden in principe niet getolereerd en mogen worden afgeschoten. Op veel plaatsen in dit nulstandgeb

 7. Modellering van de verwijdering van Cryptosporidium parvum,Giardia lamblia en enterovirussen in spaarbekkens

  NARCIS (Netherlands)

  Ratsak CH; MGB

  1996-01-01

  De protozoa Cryptosporidium en Giardia hebben de laatste decennia in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannie een aanzienlijk aantal grote en kleine epidemieen van maag-darminfecties via drinkwater veroorzaakt. Wiskundige modellen kunnen worden gebruikt om de verwijdering van pathogene micro-o

 8. Bepaling van theofylline (1,3-dimethylxanthine) in hondeplasma met behulp van reversed-phase vloeistofchromatografie

  NARCIS (Netherlands)

  Olling; M; Besamusca; P.; Rauws; A.G.

  1985-01-01

  In dit rapport wordt een snelle en nauwkeurige methode beschreven voor de bepaling van theofylline in plasma. Theofylline wordt uit plasma geextraheerd met chloroform/2-propanol en met behulp van reversed-phase hogedruk vloeistofchromatografie gescheiden en met spectrofotometrische detectie bepa

 9. De resultaten van de poliklinische behandeling van kinderen met spastische paresen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiechen, Hans Jozef van

  1966-01-01

  Na een overzicht van de literatuur betrekking hebbende op "Cerebral Palsy" is het ontstaan en de groei van het Phelps-Centrum voor Spastische Patienten te Zwolle beschreven. Het gebouw, waar de patienten onderzocht en gefilmd worden, is in hoofdstuk III besproken. In hetzelfde hoofdstuk is de huidig

 10. Schatting van de effecten van een reductie in NOx-emissies op oxidantniveaus

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw FAAM

  1984-01-01

  Uit berekeningen m.b.v. computersimulatiemodellen volgt dat de oxidantproduktiesnelheid tijdens fotochemische episoden afhankelijk is van de NOx- en van de koolwaterstofconcentraties. Zowel lage als hoge NOx-concentraties hebben een remmende invloed op de oxidantproduktiesnelheid. Dit heeft tot g

 11. Een toekomstverkenning van de invloed van brede maatschappelijke trends op radicaliseringsprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Linde, E. van de; Rademaker, P.

  2010-01-01

  De focus van deze verkenning ligt op radicalisering in relatie tot terrorisme. Het gaat daarbij om alle denkbare vormen: religieus radicalisme; links en rechts extremisme; import terrorisme versus terrorisme van eigen bodem;  terrorisme door groepen en individuen; ook kleine groepen die zich gaan ro

 12. Teelthandleiding van biologische cranberry (Vaccinium macrocarpon) : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland"

  OpenAIRE

  Timmer, R.D.; Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2006-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van het teelttechnische onderzoek aan cranberry's. Behandeld worden: het gewas (botanische aspecten, groei en ontwikkeling, optimale groeiomstandigheden en inhoudstoffen/gezondheidsaspecten), markt (productie in Nederland en wereldwijd, telersprijzen, marktprijzen), rassen (rassenkeuze en vermeerdering), aanleg en onderhoud van het teeltperceel, bemesting, gewasbescherming en onkruidbestrijding, teeltmaatregelen, oogst en distributie, bedrijfseconomie.

 13. Inventarisatie van de ernst van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag

  NARCIS (Netherlands)

  Slingerland, L.; Kuik, van A.J.

  2011-01-01

  Sinds 2005 wordt door PPO in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanjebestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae ‘ aesculi ’ blijken in de praktijk snel te kunnen aftakelen

 14. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  OpenAIRE

  Goewie; C.E.; Berkhoff; Der, C J

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In verschillende houtmonsters kon m.b.v. de NP-HPLC met electroneninvangdetectie 1-50 ppm pentachloorfenol worden aangetoond.

 15. Vergelijking van HPLC-methoden voor de bepaling van pentachloorfenol in houtmonsters

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie; C.E.; Berkhoff; C.J.

  1986-01-01

  Een vergelijkend onderzoek is verricht naar de bruikbaarheid van verschillende detectiemethoden in combinatie met HPLC voor de analyse van pentachloorfenol in hout. In het onderzoek wordt RP-HPLC met UK en amperometrische detectie beschreven, evenals NP-HPLC met elektroneninvangdetectie. In vers

 16. Mogelijkheden van bestaande indicaties ter identificatie van chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektegerelateerde uitgaven.

  NARCIS (Netherlands)

  Rijken, P.M.; Können, T.D.

  2003-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden om chronisch zieken en gehandicapten die hoge niet-vergoede ziektegerelateerde uitgaven hebben te identificeren op grond van indicaties voor zorg, verstrekkingen of voorzieningen waarover zij reeds beschikken. Het doel ervan

 17. Een mozaïek van stemmen : Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel

  NARCIS (Netherlands)

  Prandoni, M.

  2007-01-01

  The present thesis offers a critical reconsideration of the tragedy Gysbreght van Aemstel (1637) of the playwrigth Joost van den Vondel. In my analysis I take into account performance-aspects (with particular attention to the performance-history of the play) as well as 'literary' ones, this classici

 18. Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.

  NARCIS (Netherlands)

  Nentjes, Andries

  1977-01-01

  In dit boek zal het verder vooral gaan om de voorstellingen die economen zich hebben gevormd van het werkloosheidsverschijnsel. Werkloosheid: in de afbeeldingen die de klassieke economen van hun wereld maakten vooral in verband gebracht met overbevolkingin een wereld met beperkte hulpbronnen. Werklo

 19. De bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten met behulp van grafietoven atomaire absorptie spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Horstman, H.J.; Delft, van W.; Beek, van H.; Baars, A.J.; Vos, G.; Werdmuller, G.A.

  1989-01-01

  Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten m.b.v. grafietoven-atomaire absorptie spectrometrie (GFAAS). Aandacht werd besteed aan: 1. de monsterontsluiting (droge verassing met of zonder toevoeging van magnesiumnitraat vs. natte destructie me

 20. Afwijkend Gedrag : Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid – tweede herziene druk

  NARCIS (Netherlands)

  Rest, J.H.C. van; Roelofs, M.L.; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat met een beter begrip van afwijkend gedrag betere keuzes kunnen worden gemaakt om veiligheid (en daarmee vrijheid) te borgen en te organiseren, en dat daarmee het draagvlak in de maatschappij voor proactief toezicht wordt behouden en/of vergroot. Het herkenne