WorldWideScience

Sample records for buitendijks gebied van

 1. Effect van droogte op stedelijk gebied, Kennisinventarisatie

  OpenAIRE

  Brolsma, R.J.; Buma, J.; Meerten, van, RZC; Dionisio, M.; J. A. Elbers

  2012-01-01

  Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze studie de resultaten van een workshop met de gemeente Rotterdam, de betrokken waterschappen en verschillende onderzoekers en de resultaten van interviews met experts gebruikt. De studie is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klim...

 2. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  OpenAIRE

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 3. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 4. Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrze-vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Querner, E.P.; Mioduszewski, W.; Slesicka, A.

  2009-01-01

  Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Polen. Het onderzoek moest de effecten van herst

 5. Standplaatsfactoren afgeleid standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische modeluitkomsten : methodeontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogland, T.; Kemmers, R.H.; Hunink, J.C.

  2010-01-01

  Om verdroging in beeld te brengen is, naast informatie over hydrologische randvoorwaarden voor natuur, informatie nodig over actuele grondwaterstand, kwel en kwaliteit van ingelaten water in natuurgebieden. In dit werkdocument wordt een methode beschreven waarmee, uitgaande van bestaande landelijke

 6. Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D.; Perdon, K.J.

  2003-01-01

  In 2002 zijn litoraal liggende oesterbanken in de Oosterschelde geïnventariseerd. De nadruk heeft gelegen op het inlopen van oesterbanken met behulp van plaatsbepalingsapparatuur (GPS). Totaal is 263 ha oesterbank ingelopen. Dit bestand aangevuld met oude bestanden en bestanden gezien op luchtfoto’s

 7. Nieuwkomers in het landelijk gebied

  OpenAIRE

  Overbeek, G.; Vader, J.; Elst-van der Lans, van der, M.W.M.

  2007-01-01

  Een verkennend onderzoek naar nieuwkomers in het landelijk gebied op basis van literatuur, data en gesprekken met sleutelpersonen in Reeuwijk en op Schouwen-Duiveland. De definitie van nieuwkomers is niet eenduidig. Nieuwkomers zijn nauw betrokken bij het verenigingsleven, maar zijn in het lokale beleid minder actief. De aanwezige natuur en landschap in gemeenten vormt een verbindend element tussen nieuwkomers en autochtonen. Gemeenten kunnen daar meer op inspelen. This report reviews an expl...

 8. Antibioticaresistente bacterien in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Blaak H; Schets FM; Italiaander R; Schmitt H; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacterien voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacterien in het onderzochte gebied is in deze studie niet onderzocht. Wel zijn er aan

 9. Preventieve Wellness, ook in Nederland : Een onderzoek naar trends, kansen en uitdagingen op het gebied van preventieve wellness

  NARCIS (Netherlands)

  Lombarts, Angelique

  2013-01-01

  De vraag naar nieuwe innovatieve wellnessproducten was in 2010 de aanleiding tot het onderzoek waarvan u hier het eindresultaat voor u heeft. Docente en research fellow Roos Gerritsma van de minor Sports, Wellness & Lifestyle had vele afstudeeronderzoeken en stages begeleid en was mede daardoor goed

 10. Social networks for a driven technology. An investigation into the field of photovoltaic solar cells; Sociale netwerken voor gedreven technologie. Een studie op het gebied van de fotovoltaische cellen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poppen, R.S.

  2004-01-16

  betrokken zijn bij de ontwikkeling van zonnecellen. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethode besproken, en worden de data uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 5 worden de bijdragen aan conferenties geanalyseerd om de verschuivingen in de relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven aan te tonen gedurende het technologisch ontwikkelingsproces. Hiervoor worden vier typen zonnecellen die in zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden vergeleken op de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende de periode 1982-1994. De vraag 'Hoe ontwikkelt zich de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven gedurende het technologisch ontwikkelingsproces?' zal hier worden beantwoord. In hoofdstuk 6 wordt de sociale netwerkvorming op de Europese PV-conferenties nader bestudeerd. Per subtechnologie wordt nagegaan hoe de co-auteursnetwerken zich hebben ontwikkeld en of de netwerken vooral homogeen (met overwegend hetzelfde type actoren in het netwerk) of heterogeen (met overwegend verschillende typen actoren in het netwerk) zijn opgebouwd. In hoofdstuk 7 wordt zichtbaar gemaakt hoe de complexiteit van het gebied zich heeft ontwikkeld, zowel in sociale zin als in technologische zin. Hiervoor wordt het gehele gebied van PV-technologie geanalyseerd door in de analyses alle conferentiebijdragen van vijf geselecteerde conferenties te gebruiken. Doel is om antwoord te krijgen op de vraag welke actoren er uiteindelijk het meest van de co-auteursnetwerken profiteren. Hoofdstuk 8 richt zich op de internationalisering van het gebied van het gebied van de PV-technologie. Zowel de toename van de internationale samenwerking als de ontwikkeling van een Europees co-auteursnetwerk komt hier aan bod. Het boek wordt afgesloten met een nabeschouwing, waarin de onderzoeksresultaten geintegreerd zullen worden besproken. Ook zullen de voordelen en de beperkingen van de gekozen onderzoeksmethode nog eens aan de orde komen.

 11. Studie naar de invloed van leemlagen in de ondergrond op de vochtvoorziening van gras en mais in een gebied nabij Rucphen (West - Brabant) : de toepassing van remote sensing technieken en hydrologische modelberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.H.

  1985-01-01

  Door het Technisch Secretariaat van de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wo~dt onderzoek gedaan naar de invloed van grondwateronttrekkingen door het pompstation Schijf. Het onderzoeksgebied is 6500 hectare groot en ligt rondom de plaats Rucphen (West-Brabant). Op 21 juli 1983 zijn na een

 12. Het voorkomen van de duizendpoot Henia vesuviana in Nederland bevestigd (Chilopoda: Geophilomorpha: Dignathodontidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.; Dias, A.T.C.; Martins da Silva, P.; da Silva, P.M.C.S.; Verweij, R.

  2010-01-01

  Het omkeren van stenen en hout op zoek naar bodemdieren is een spannende bezigheid. Je weet nooit wat je zult aantreffen. Zo onderzochten de auteurs op 6 april 2010 de buitendijk van het haventje van Hoedekenskerke (Zeeland). Op zoek naar Miktoniscus patiencei, een relatief zeldzame pissebed die hie

 13. Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, S.; Kornmann, G.J.

  2003-01-01

  Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengs

 14. Kroonjuwelen van de Kaap

  NARCIS (Netherlands)

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 15. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere bewerkin

 16. Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Wessels

  1965-03-01

  Full Text Available In 1943 het die eerste werklike grootskaalse kartering van die gebied 'n aanvang geneem. En van 1949 af, met die koms van die eerste stel lugfoto’s, is hierdie tempo versnel. Die basiese opname van die gebied is dan ook in 1957 voltooi. In die eerste stadiums van kartering is die klassifikasie van die verskillende rotstopes gevolg soos wat dit deur Hall en later Van Eeden gedoen is. Soos die werk gevorder het, is veranderings ingevoer om die klassifikasie aan te pas by plaaslike omstandighede, maar nie almal hiervan het die toets van die tyd deurstaan nie.

 17. Staat van Infectieziekten in Nederland 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Bijkerk P; van der Plas SM; van Asten L; Fanoy EB; Kroneman A; Kretzschmar MEE; EPI; LIS; cib

  2012-01-01

  In 2011 en de eerste helft van 2012 waren de meest in het oog springende ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland de uitbraken van bof en kinkhoest. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland, 2011, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de Ned

 18. Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kleijn, D.; Meerburg, B.G.; Harmsen, J.

  2010-01-01

  In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwate

 19. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald i

 20. Consumenten en de risico's en baten van voedselproducten

  NARCIS (Netherlands)

  Kornelis, M.; Berg, van den I.

  2006-01-01

  De centrale vraagstelling van dit rapport is hoe consumenten in hun percepties en gedrag afwegingen maken tussen negatieve en positieve gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. Het rapport geeft een overzicht van de studies die verricht zijn op het gebied van risico- en batenafwegingen van consumen

 1. Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Poelarends, J.J.

  2009-01-01

  Een werkgroep, bestaande uit melkveehouders, medewerkers van agrarische uitzendbureaus en onderzoekers op het gebied van bedrijfsmanagement, heeft negen hulpmiddelen geselecteerd en ontwikkeld voor het verbeteren van de arbeidsorganisatie op Nederlandse melkveebedrijven. Het betreft methoden rond pr

 2. Recreant, patiënt en leerling; de stedeling aan het woord over het Land van Wijk en Wouden

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Kornmann, G.J.

  2001-01-01

  In 1999 hebben enkele boeren en burgers uit het Land van Wijk en Wouden aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in het gebied. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van een gebiedscommissie. De gebiedscommissie heeft in april 2001 een integrale gebiedsvisie gepresenteerd. In het vervolg op de gebi

 3. Methotrexate en radiotherapie. Een onderzoek naar de mogelijkheden van orale of intraveneuze toediening van methotrexate bij de radiotherapie van kanker in het hoofd-halsgebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rietberg, Martinus

  1972-01-01

  Het doel van deze ,,pilotstudy" was om na te gaan a. of de kombinatie van methotrexate en radiotherapie van waarde kan zijn bij de behandeling van kanker in het hoofohals gebied; b. welke problemen zich voordoen bij deze gekombineerde behandeling en c. welke dosering methotrexate gewenst is en hoe d

 4. Belemmeringen in de toegankelijkheid van (overheids)geoinformatie.

  NARCIS (Netherlands)

  Welle Donker, F.M.

  2006-01-01

  Het RGI project Geoloketten is een netwerk initiatief van Alterra (Penvoerder), DataLand, Dienst Landelijk Gebied, ESRI NL, Interprovinciale Overleggroep Geo, International Soil Reference & Information Centre, Milieu & Natuurplanbureau, Adviesdienst Geo-Informatie & ICT Rijkswaterstaat, Technische U

 5. Autokraak verminderd of verplaatst? : De effecten van een Rotterdams project tegen diefstal uit auto

  NARCIS (Netherlands)

  Hesseling, R.B.P.; Aron, U.

  1995-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek op het gebied van criminaliteitspreventie en verplaatsing. Centraal staat de vraag of de aanpak van diefstal uit auto's in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot een verplaatsing van de criminaliteit naar andere wijken of delicten.

 6. Wat beleeft een robot eigenlijk? Aantekeningen over de beleving en het gebruik van technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Akker, op den Rieks; Bijron, Charlotte

  2012-01-01

  Deze aantekeningen gaan over een modern onderwerp van onderzoek op het gebied van de Mens/Machine-Interaktie (Human Media Interaction): het "sensationele", de beleving van de gebruiker in het gebruik van technologie. Beter bekend als de "user experience" (UX). De kwaliteit van die beleving staat ste

 7. Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer

  NARCIS (Netherlands)

  Schekkerman, H.; Eerden, van M.E.; Rijn, van S.; Roos, M.

  2006-01-01

  De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om in het IJmeer, grenzend aan het Vogelrichtlijngebied (SBZ, Natura 2000 gebied) IJmeer, de tweede fase van de wijk IJburg te realiseren. In dit rapport wordt (1) beschreven welke specifieke waarden van het IJmeer volgens de Vogelrichtlijn dienen te

 8. Floristische verrassingen van de Maasoevers bij Eysden

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.; Ploeg, van der D.T.E.

  1958-01-01

  oevers in “Limburg” van Dr. S.J. van Ooststroom en Th.J. Reichgelt. Ook zuidelijker dan het daarin genoemde gebied kan men uiteraard deze planten verwachten. In de Maas tussen Eysden en Lanaye ligt aan de Belgische zijde een langgerekte, meest schaars begroeide grintplaat, waarop we in augustus 1957

 9. Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.; Braam, G.

  2011-01-01

  Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de bloembollensector nog veel energie besparen door op o

 10. Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

  OpenAIRE

  Aarsen, van den, F.G.; Broekmeyer, M.E.A.; Cronenberg, C.C.H.; Korf, G.; Rijn-Vellekoop, van, L.

  2010-01-01

  Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Grensmaas

 11. Windturbines in het landschap : nieuw plaatsingsbeleid op basis van landschapsbeleving gewenst door de jongste generatie windturbines

  NARCIS (Netherlands)

  Schöne, M.B.

  2007-01-01

  Teveel windmolens in een gebied kan leiden tot een nivellering van de waarde van het landschap. Dat schrijft landschapsarchitecte Lon Schöne in een essay over de problematiek van de windmolens. Er is meer onderzoek nodig, concludeert Schöne, over de rol van windmolens in het landschap

 12. Resultaten enquete : Monitoren en toepassen van social media tbv handhaving en opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de

  2011-01-01

  In het kader van diverse initiatieven op het gebied van handhaving en opsporing doet TNO in samenwerking met verschillende korpsen en de Politieacademie onderzoek naar het monitoren en inzetten van social media. In dit kader heeft op de community Politie 2.0 een enquete gestaan voor alle leden van P

 13. De bloeitijd en het verval van de ommelander adel 1600-1800/

  NARCIS (Netherlands)

  Feenstra, Hidde

  1981-01-01

  Dit onderzoek houdt zich bezig met het probleem van de economische situatie van de adel in de Groninger Ommelanden in de periode tussen 1600 en 1800. Er wordt slechts een deel van de provincie, de Ommelanden, onderzocht. Dit komt omdat er slechts in dit gebied, ten noorden en ten westen van de stad

 14. Humane biotechnologie. Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Hoedemaekers, R.H.M.V.; Timmerman-Buck, Y.E.M.A.; Ross-van Dorp, C.I.J.M.; Schotsmans, P.; Vries, Han de; Gordijn, B.; Hoekstra, W.P.M.; Klink, A.; Boer, Th.A.; Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

  2003-01-01

  Sinds het verschijnen van het rapport Genen en Grenzen van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in 1992 zijn de ontwikkelingen op genetisch en biotechnologisch gebied snel gegaan. Recentelijk is het humane genoom bijna volledig in kaart gebracht. In snel tempo komen ook genomen van andere org

 15. Regio Øresund : Het succes van het biotechcluster Medicon Valley

  NARCIS (Netherlands)

  Nauta, Frans; Groot, Hilde de; Udo, Erwin; Gielen, Marijn; Verhoeven, Eva

  2009-01-01

  In dit rapport wordt het regionale innovatiesysteem van op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn beschreven. Het doel van dit rapport is inzicht te geven in het regionale cluster in Øresund en om hier lessen uit te trekken voor de regio Arnhem-Nijmegen.

 16. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 17. Verspreiding van komkommerbontvirus (CGMMV) door vogels

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Hamelink, R.; Ludeking, D.J.W.

  2012-01-01

  Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. De afgelopen jaren heeft het zich uitgebreid naar meerdere bedrijven. Door komkommertelers worden veel verschillende maatregelen op het gebied van hygiëne doorgevoerd om het virus uit de kas te houden of om verspreiding te voorkomen. Ondanks deze

 18. De kredietcrisis : het failliet van risk management?

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de W. Fred

  2009-01-01

  Ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van kwantitatief risk management, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden (mede gestimuleerd door Basel II), heeft de fi nanciële wereld de kredietcrisis1 niet kunnen vermijden. In dit artikel wordt onderzocht waarom risk management niet heeft kunnen bete

 19. De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid : met name op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen

  NARCIS (Netherlands)

  Gouw, de J.M.M.

  2012-01-01

  Obesity is a growing problem. The Dutch government has formulated different objectives in the last decades, aimed at diminishing the problem, but none of these objectives have been reached. Obesity among adults doesn’t decline, obesity among children is increasing. Compared with the government polic

 20. Teelt de grond uit in perspectief; Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Breukers, A.; Stokkers, R.; Spruijt-Verkerke, J.; Roelofs, P.F.M.M.; Haan, de J.J.

  2013-01-01

  Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren en gewaardeerd worde

 1. Enige fysiologische en psychofysische waarnemingen op het gebied van de smaakgevoeligheid van proefpersonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kouwenhoven, T.

  1974-01-01

  Man is not merely a physiological organism, but is also a rational and social being. Therefore, problems of food choice and of other behaviour related to food have to be considered from a physiological, as well as from a social, cultural or economic point of view.In the first chapter of this thesis

 2. Wat gaan we eten? : uitdagingen voor onderzoek in Nederland naar voeding en gezondheid na een inventarisatie van lopend en gewenst onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelenbos, H.W.; Deugd-van Kalkeren, de A.

  2007-01-01

  Deze studie brengt de kennisbehoefte van de overheid, van relevante maatschappelijke praktijkgerichte organisaties en van de wetenschap binnen het werkveld "Voeding en gezondheid" in kaart. Het onderzoeksveld dat in kaart is gebracht ligt op het gebied van relaties tussen enerzijds individuele voeds

 3. Monitoring and lessons PV-projects in Amersfoort and the HAL-area (Netherlands). Summary; Monitoring en lessen PV-projecten Amersfoort en HAL-gebied. Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westerhuis, R.; Verhoef, L. [New-Energy-Works, Utrecht (Netherlands); Van Sark, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Faculteit Natuurwetenschap en Samenleving, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Koppen, W. [Koppen vastGoed, Bergen (Netherlands)

  2008-05-15

  Two new Dutch housing estate areas that apply PV systems on a large scale are the districts Nieuwland in Amersfoort and in the HAL area (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). By request of SenterNovem a report has been written on the experiences with these projects. [mk]. [Dutch] Twee nieuwbouwgebieden waar PV-systemen op grote schaal zijn toegepast zijn de wijk Nieuwland in Amersfoort en in het HAL-gebied (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk). In opdracht van SenterNovem is een rapportage opgesteld met de ervaringen die met deze projecten zijn opgedaan.

 4. Biotechnologie en veredeling in Engeland : verslag van bezoeken aan enkele onderzoekinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dons, J.J.M.; Custers, J.B.M.

  1987-01-01

  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het biotechnologisch onderzoek t.b.v. de plantenveredeling in Engeland werd een bezoek gebracht aan een aantal onderzoeksinstellingen: Institute of Horticultural Research, East Malling, Maidstone; North East London Polytechnic, Romfo

 5. Yellowtail Kingfish: toetsing van een familie voor plaatsing op de lijst voor productie te houden dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, W.; Vis, van de J.W.

  2013-01-01

  Op de ‘lijst voor productie te houden dieren’, samengesteld als onderdeel van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD), staan individuele vissoorten die aan de voorwaarden hebben voldaan om voor productie gehouden te worden. Deze voorwaarden op het gebied van houderijomstandigheden, ziektes

 6. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In wel

 7. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 8. Arid ways : Cultural understandings of insecurity in Fulbe Society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  OpenAIRE

  Dijk, van, F.J.H.; Bruijn, de, NG Dick

  1995-01-01

  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP  Amsterdam.E-mail: studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe die een gebied bewonen ten zuiden van de bergketen tussen het Bandiagara plateau en Mont Hommbori. Lokaal wordt het gebied de Hayre genoemd, wat bergen of stenen betekent in het Fulfulde, de taal van de Fulbe (zie ...

 9. Staat van het dier 2 : monitoring van dierenwelzijn en diergezondheid in Nederland = Monitoring of animal welfare and animal health in The Netherlands (second annual measurement)

  OpenAIRE

  Leenstra, F.R.; Neijenhuis, F.; Hanekamp, W.J.A.; Vermeij, I.

  2011-01-01

  Rapportage over de 2e jaarlijkse analyse van 25 meetpunten, die de resultaten voor beleidsdoelen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid in beeld brengen. Bij deze tweede meting is per meetpunt aangegeven of verandering in een jaar is opgetreden en in welke richting. Voor een analyse van trends zijn meer metingen in de tijd noodzakelijk. Voor de meetpunten, waar streefwaarden zijn vastgesteld, zoals het aantal integraal duurzame stallen, kan geanalyseerd worden of beleidsdoelen geha...

 10. Die belangrikheid van antropometrie, fisiese en motoriese vaardighede, sport spesifieke toetsing en sport visie tegnieke in die evaluering van rugbyspelers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Gray

  2012-03-01

  Full Text Available Sport is ‘n toenemend mededingende gebied van kundigheid, dus is dit noodsaaklik dat ‘natleet te alle tye op die hoogste moontlike vlak kan presteer. Baie afrigters en atlete is onder dievalse indruk dat prestasie uitsluitlik bepaal word deur fisiese vermoëns en as gevolg daarvanhet hulle versuim om in ag te neem faktore soos: fiksheidsvlakke, visuele vaardighede, liggaam samestelling, voedingstatus en die lewenstyl van die atlete.

 11. Een gezamenlijke cartografische basis voor samenwerking tussen DLG en VLM : notitie voor de Helpdesk Landelijk Gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Rip, F.I.

  2008-01-01

  Voor de samenwerking tussen Dienst Landelijke Gebied (DLG) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het nodig dat de digitale landkaarten op elkaar aansluiten. Wageningen UR GeoDesk formuleerde een aanpak, die zowel voor DLG als VLM bruikbaar is. Zodoende kunnen de samenwerkende partners nu werken me

 12. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 13. Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  1993-01-01

  Check list of the weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae and Nemonychidae). A new check list of weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions is presented. Since the previous list of Brakm

 14. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) a

 15. Verkeer in een landelijk gebied : waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel

  OpenAIRE

  Jaarsma, C.F.

  1984-01-01

  Transport, the transfer of people or goods, lays at the basis of our welfare. Traffic is the collectivity of moving means of transport. Road traffic especially has grown explosively during the last decades (fig. 1.1). In certain cases these effects (safety; noise; visual annoyance and environment) are radical and inconvenient. Difficulties caused by the extending traffic were revealed at first in the cities and on the main roads, but problems arose in the rural areas also.The study described ...

 16. Effect van huisvestings- en managementmaatregelen op ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikers, kalkoenen en eenden = Effects of housing and management on ammonia emissions fram laying hen, broiler, turkey and duck houses

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Ellen, H.H.; Veldkamp, T.; Aarnink, A.J.A.

  2012-01-01

  In dit rapport zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om de ammoniakemissie op leghennen-, vleeskuiken-, kalkoenen- en eendenbedrijven te verminderen door relatief eenvoudige maatregelen op het gebied van voeding, huisvesting en management of één of meerdere combinatie(s) van maatregelen.This report

 17. Op weg naar de integratie van ICT in het leerproces. Gevalstudie : Koninklijk Atheneum 1 Hasselt

  OpenAIRE

  Mol, Margot

  2007-01-01

  Informatie- en communicatietechnologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en leefwereld. Op de werkvloek, in het dagelijkse leven, etc., overal komen mensen in contact met deze technologie. Het onderwijs kan op dit gebied niet achterblijven en is bijgevolg actief bezig met het voeren van een ICT-beleid. Dit onderzoek richt zich op het thema ‘ICT in het onderwijs’, waarbij de aanwending van ICT voor het leerproces wordt bestudeerd. De centrale vraag die hier wor...

 18. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriaan J. Reinecke

  2015-02-01

  Full Text Available Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёring van die landbewerkte grond voldoende was vir die beoogde, voortgesette gebruik daarvan. Indikatore is nodig om die graad van herstel van sodanige grondtipes te bepaal. Die doel van hierdie studie was om die grond van ’n landbewerkte gebied chemies te ontleed en die toksisiteit en herstel te bepaal deur van gestandardiseerde bioassesserings met die komposteringswurm Eisenia andrei (Oligochaeta en die springstert Folsomia candida (Collembola gebruik te maak. Die organismes is blootgestel aan die gekontamineerde en kontrolegrond en hulle oorlewing, groei, voortplantingsukses en vermydingsgedrag is nagegaan. Die resultate het getoon dat die grond van die landbewerkte perseel steeds verskeie gevaarlike chemikalieё bevat, soos die dieselreeks organiese verbindings, maar dat die grond nie akuut toksies vir die organismes was nie. Dit het wel die groei en voortplanting van die erdwurms, asook die voortplanting van die springsterte nadelig beïnvloed. Die perseel benodig steeds remediёring alvorens grondbewerking van olieslik voortgesit word. Bioasessering het, aanvullend tot die chemiese analises, ’n meer volledige en meer ekologies relevante beeld van die remediëringstatus en toksisiteit van die grond verskaf. Die bevinding ondersteun die gebruik van bioassesserings as ’n eko-toksikologiese metode om landbewerkingsgrond te evalueer.

 19. ’n Evaluering van die welstand onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee-Anne Naicker

  2015-02-01

  Full Text Available Huidige navorsing op die gebied van welstand in die werkplek is gefragmenteer en vereis ’n holistiese, geïntegreerde en stelselmatige begrip van werknemerwelstand sodat gesondheiden welstandsorg doeltreffend bestuur kan word. Die toenemende las van nie-oordraagbare toestande in Suid-Afrika beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomingstrategieë soos welstandprogramme. Die werkomgewing bied ’n ideale plek, aangesien ’n groot deel van die bevolking geteiken word, insluitende diegene wie se lewenstyl verbeter moet word. Hierdie studie is dus daarop gemik om verskeie gesondheid- en welstandkomponente onder werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy te evalueer in ’n poging om risikogebiede te identifiseer wat verdere ingryping vereis. Die deelnemers het bestaan uit 140 werknemers van ’n mediesefondsmaatskappy wat ten minste 40 h per week werk. Hulle is onderwerp aan ’n welstandassesseringsbattery bestaande uit antropometrieke, gesondheidverwante en fisieke kapasiteitmetings. Die resultate toon dat ingryping nodig is betreffende alkohol- en dwelmgebruik, dieetgewoontes, hartgesondheid, liggaamsamestelling, spieruithouvermoë, kardiorespiratoriese uithouvermoë en individuele persepsies van die maatskappy. Dié studie het resultate opgelewer wat die bevindings van baie vorige navorsing op hierdie gebied staaf. Die trefwydte van welstandprogramme op die Suid-Afrikaanse bevolking is egter beperk. Die sukses van welstandprogramme wat fisieke aktiwiteit beklemtoon, is goed gedokumenteer in hoë-inkomstelande, met bewys van die ekonomiese voordele en opbrengs op belegging. Gevolglik word daar aangevoer dat die toepassing van welstandprogramme ’n positiewe uitwerking op die Suid-Afrikaanse werkmag sal hê.

 20. ’n Literêre aspek van ons Latynse erfenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. D. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Dit is die Romeine, en by name die veldheer Julius Casesar en sy legioene, wat die “Insula Batavorum” uit die mistige skemering van die prehistorie gehaal het kort voor die begin van die Christelike jaartelling. Hierdie “eiland van die Bataviere” moet verstaan word as die gebied tussen die Waal en die Ryn — die kern van die Lae Lande by die See, die latere staat Nederland. Die Bataviere was een van die baie Germaanse stamme, die ou bewoners van Noordwes-Europa, teen wie die Romeine gestuit het in hulle veroweringstogte. Volgens die Latynse geskiedskrywer Cornelius Tacitus was hulle gedugte vegters maar het vroeg ’n bondgenootskap met die Romeine aangegaan — hoewel daar ook in die verwarring wat in die Ryk gevolg het op die dood van Nero (68 nC, ’n mislukte opstand van die Bataviere was onder leiding van Cajus Julius Civilis.

 1. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 2. Ekumenisiteit as ’n Skrifgefundeerde raamwerk vir kerklike eenheid – ook op die gebied van sendingwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. Smit

  2006-07-01

  Full Text Available Ecumenicism as a Scripturally-founded framework for ecclesiastical unity – also in missionary work In this article the foundations of a Scripturally-based ecumenicism utilised as a framework within which the dilemma of church division, also in missionary work, can be approached are investigated. The article identifies these foundations as the attributa ecclesiae (the core characteristics of the church, namely unity, catholicity, apostolicity and holiness. The conclusion arrived at is that the purpose of ecumenicism is the unity of the church, because of the catholicity of the church, based on the apostolicity of the church and aimed at the holiness of the church. Within this framework, missionary work should rather focus on cooperation than on emphasising ecclesiastical differences. The concluding issue concerns the boundaries of ecclesiastical cooperation, also in missionary work. Is it possible that different churches within the Reformed tradition can cooperate in missionary fields? Is it furthermore possible that the boundaries can be extended to encompass more than the approach of the Reformed tradition? In which way can churches from the Reformed tradition also cooperate with, for instance, churches from the Lutheran tradition, or with churches from the charismatic or even Roman Catholic traditions? The conclusions arrived at point to the notae ecclesiae (the core marks of the church as the widest boundary for ecclesiastical cooperation. This approach accommodates the diversity of culture and ethos within the boundaries of the core marks of the church which determine what the church should be like in order to be church of the Lord. In the currently rising ecumenical phase of the history of Christianity the emphasis will increasingly fall on unifying rather than on dividing aspects of the church. The conclusion indicates that the unity of the church, also in missionary work, can only be attained and maintained within the framework of the core characteristics of the church (the attributa ecclesiae – and that ecumenicism is no longer possible if a church is not recognisable as church of Christ and does not function within the core marks set for the church (the notae ecclesiae.

 3. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new m

 4. Beveiligingsconstructies in een duurzaam-veilig verkeerssysteem : voorstellen voor beleid en onderzoek op het gebied van beveiligingsconstructies.

  OpenAIRE

  Heijer, T. Pol, W.H.M. van de Sluis, J. van der & Wegman, F.C.M.

  1995-01-01

  This report discusses the specific requirements which safety fences for non-motorway roads should satisfy in the `sustainably safe' traffic system context. The report considers what type of adapted constructions would meet these requirements. Particular attention is given to the application of new materials such as plastic material in this field. These materials offer good protection. The materials can also help to reduce the associated vehicle damage.

 5. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marietjie Strydom

  1985-09-01

  Full Text Available There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unplanned pregnancies through temporary contraception and that (he program may not meet all the needs of the public. In this regard specific reference is made to the need of those women who no longer bring their youngest child to a child health clinic as family planning services are usually integrated with this clinic.

 6. 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue in die metropolitaanse gebied van Kaapstad

  OpenAIRE

  Marietjie Strydom

  1985-01-01

  There is concern over persons who fail to attend family planning clinics without a motivated reason. This represnts one of the major stumbling blocks to a successful family planning program. The author investigated factors associated with clinic drop-out among coloured women in a metropolitan area. Almost half of those who ceased to attend had a good reason for doing so. The main findings regarding the other defaulters was that there is a lack of motivation among Coloured women to prevent unp...

 7. Good exemplary projects in the field of photovoltaics; Goede voorbeeldprojecten op PV-gebied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goud, J.; Alsema, E.; Nuiten, P. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2012-10-15

  The aim of this study is to identify the main features of several appealing PV projects in the Netherlands. It involves both technical and organizational and financial characteristics for the various phases from initiative to implementation and use and management. The second goal is to extract lessons from the collected information for future initiators or investors and managers of PV installations. The findings of the study are presented in this report, and the data collected will be published in the form of a database on the website of the Foundation Monitoring Solar Electricity ('Stichting Monitoring Zonnestroom') [Dutch] Doel van dit onderzoek is het inventariseren van de belangrijkste kenmerken van meerdere aansprekende PV-projecten in Nederland. Het gaat om zowel technische als organisatorische en financiele kenmerken, voor de verschillende fasen van initiatief tot realisatie en gebruik en beheer. Het tweede doel is het uit de verzamelde informatie destilleren van lessen voor toekomstige initiatiefnemers of investeerders en beheerders van PV-installaties. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in deze rapportage, de verzamelde informatie wordt openbaar gemaakt in de vorm van een database op de website van Stichting Monitoring Zonnestroom.

 8. Robuuste multifunctionele rivierdijken : welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied?

  NARCIS (Netherlands)

  Loon-Steensma, van J.M.

  2011-01-01

  In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterke

 9. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 10. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 11. Future value now. The power of function combinations; Toekomstwaarde nu. De kracht van functiecombinaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  In combining usage functions of buildings or areas, powerful drivers for developments in urban and rural areas can be created. Combinations of functions provide new revenues with social benefits at a lower cost. Unexpected business cases become promising. Many examples of function combinations are mapped. These concern practical innovations with regard to area development, energy, water, soil, environment, nature, agriculture, mobility and urban renewal [Dutch] Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Functiecombinaties leveren nieuwe verdienmodellen op waarvan de essentie meer maatschappelijk rendement is, tegen lagere kosten. Onverwachte businesscases worden kansrijk. Er is een groot aantal voorbeelden van functiecombinaties in beeld gebracht. Het gaat om praktijkinnovaties op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, energie, water, bodem, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en stedelijke vernieuwing.

 12. Menings van lewenswetenskap-onderwysers oor geneties gewysigde gewasse en die daarstelling van ’n wetenskaplike etiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2013-02-01

  Full Text Available Die gebruik van geneties-gewysigde gewasse om hongersnood in veral arm lande die hoof te bied, is uiters kontroversieel en kan sosiale, ekonomiese en politieke implikasies hê. Lewenswetenskap-onderwysers kan aan die kwessie aandag gee, en deur hul onderrig gebalanseerde inligting aan leerders en aan die gemeenskap deurgee. Nogtans moet onderrig nie bloot op kennisoordrag fokus nie; pogings moet ook aangewend word om veral leerders bewus te maak van die aard en impak van geneties-gewysigde gewasse en die ontwikkeling van ‘n wetenskaplike etiek. Die klem verskuif daarna om leerders uit alle bevolkingsgroepe te betrek en hulle te bemagtig om deur kritiese en reflektiewe denke weldeurdagte besluite te neem. Leerders moet derhalwe die geleentheid gebied word om ‘n wetenskaplike etiek te ontwikkel en om kontroversiële kwessies, soos die gebruik van geneties-gewysigde gewasse, te kan beredeneer. Bepaalde aanwysers wat tydens onderhoude met lewenswetenskap-onderwysers geïdentifiseer is, word in die artikel bespreek.

 13. Overzicht van de productie van struisvogelvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Lambooij, E.; Pieterse, C.

  2000-01-01

  Na bespreking van de houderij en het slachtproces van struisvogels in Zuid-Afrika volgen resultaten van onderzoek naar verdovingsmethoden en effecten ervan op de kwaliteit van het vlees dat naar EU-landen wordt uitgevoerd

 14. Pastorale begeleiding van die self-mutileerder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel het  dit geblyk dat die toenemende voorkoms van self-mutilering onder jongmense in talle gevalle as uitlaatklep gedien het vir opgeboude druk en nie soseer as ‘n selfmoordpoging nie. Heel dikwels was dit ‘n uitvloeisel van mishandeling en/of seksuele misbruik en die persoon het  dan hierdie metode gebruik om van innerlike pyn ontslae te raak. Gevoelens van alleenheid, ‘n behoefte aan beheer, ‘n behoefte om net íéts te voel, asook ‘n behoefte om die self te straf, kon ook ‘n rol gespeel het. Die gesinsklimaat was oor die algemeen van besondere belang. Hierdie probleem het aan pastorale beraders en aan die kerk ‘n besondere uitdaging gebied deur onder andere veel meer op die probleem van pyn, asook die hantering daarvan te fokus. Dit het  verband gehou met die feit dat ontkenning in die verlede ‘n groot rol gespeel het in sekere kerklike kringe en ook binne sekere gesinne. As deel van ‘n pastoraal-terapeutiese strategie in die begeleiding van die self-mutileerder kon aspekte soos die identifisering van die rol van  leuens, die benutting van oplossings uit die verlede, vergifnis, nagmaal, gebed en meditasie gevolglik uiters belangrike komponente van die helingsproses gevorm het. Pastorale beraders sal hulleself ten volle op die hoogte moet bring van die verskynsel van self-mutilering ten einde in staat te wees om werklik te kan help.Pastoral guidance for the self-mutilator. In this article it seemed that the increase in the occurrence of self-mutilation among young people in many cases served as a pressure-relief valve and not a suicide attempt as such.  It was very often the outcome of ill-treatment and/or sexual abuse and the person used this method to get rid of the inner pain. Feelings of aloneness, a need to be in control, a need to feel at least something and a need to punish the self could also have played a role. The family climate was generally very important. This provided a special challenge

 15. Assessment of the Human Environment 2012; Balans van de Leefomgeving 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dassen, T.; Van Veen, M. (eds.)

  2012-09-15

  The Assessment of the Human Environment evaluates the extent to which policy objectives, as set by the Dutch Cabinet, are being met in the fields that concern the human environment (the environment, nature and space). The human environment is determined by local surroundings and accessibility of the workplace, as well as by more abstract or globally felt factors, such as climate change and the use of natural resources, such as land, water and fertilisers for food production. Although these factors together form the physical human environment, they do not add up to a single quality standard for the human environment. The issues that provide the concept of the human environment with concrete, relevant meaning are all separate, such as the quality of the local surroundings or global climate change. These findings present the most prominent developments in relation to the status of the various factors that determine the quality of the human environment, and compare these with government objectives for the policy areas. In areas where objectives are unlikely to be achieved, suggestions for policy improvements have been provided. Developments around all environmental, nature and spatial objectives can be found in the digital assessment - the website that accompanies this Assessment of the Human Assessment of the Human Environment 2012 (www.pbl.nl/balans2012; in Dutch) [Dutch] Deze Balans is een ex-durante evaluatie van het nationale beleid voor milieu, natuur, water en ruimte. In de Balans evalueert het PBL tweejaarlijks de effecten van het huidige vastgestelde en voorgenomen beleid. Dit keer inclusief de afspraken in het Lenteakkoord voor zover die voldoende concreet zijn uitgewerkt. De evaluatie is geordend rond zes thema's of maatschappelijke handelingssystemen waarin overheden, maatschappelijke partijen en burgers bij het nastreven van hun diverse doelen, van elkaar afhankelijk zijn: energie, voedsel, landelijk gebied, water, bereikbaarheid en het stedelijk

 16. Besonderhede aangaande 'n aantal geboue op die terrein van die huidige Verdedigingshoofkwartier. Potgieterstraat, Pretoria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Ploeger

  2012-02-01

  Full Text Available Die gebou voer ons terug na die sewentiende eeu, die eeu waarin - ook op militêre gebied - die hegte grondslae gele is waarop ons tot vandag toe voortbou.Maar daar is, oor die lengte en breedte van ons land versprei, ook ander eertydse verdedigingswerke en militêre geboue wat aan ander aspekte van ons roemryke militêre verlede verbind is.Die Kasteel die Goeie Hoop, in die Moederstad van Suid-Afrika, is ongetwyfeld die waardevolste militêr-historiese boukundige erfenis waaroor ons vandag beskik. In laasgenoemde opsig is die oudste gedeelte van ons hedendaagse Verdedigingshoofkwartier, Potgieterstraat, Pretoria, met sy bygeboue en 'n groep voormalige offisierswonings 'n gebouegroep wat vermoedelik uniek in ons Republiek is.Al hierdie geboue herinner ons aan die militêre verlede, aan die Zuid-Afrikaansche Republiek, aan die weergalose Staatsartillerie en aan die doelbewuste strewe van Staatspresident S. J. P. Kruger, Genl. P. J. Joubert, KG, ZAR, en hul mede-landsburgers om die vryheid en onafhanklikheid van Transvaal, indien dit nodig sou word, met die wapen te verdedig. 

 17. Bereiding van bilirubinestandaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; Klaasen; R.; Phielix-Strubbe; C.J.; Terlingen; J.B.A.

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelij

 18. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 19. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der, M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 20. The future of the NOx emission trade and PSRs; De toekomst van NOx emissiehandel. Emissiefactoren en PSR's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-03-15

  During the period april to June 2006 a pre-evaluation of NOx emissions trading has been carried out. Based on this, discussions between the Ministry of VROM and the industry have taken place, in which, among other things, a possible linkage of Performance Standard Rates (PSR for combustion in grams NOx/GJ and process installations in grams NOx/kg product) for NOx to BAT Reference Documents (BREFs) is addressed. Van der Kolk Advies and DHV were asked to carry out the following tasks: (1) elaboration of a possible relationship between PSR and BREFs; (2) mapping of possible further reduction in companies for which apply a PSR, and (3) contribute to the formalization of the process of identifying and evaluating PSR and to the creation of agreements between the parties on the price with regard to NOx reduction in general and the necessary conditions. [Dutch] In de periode april tot en met juni 2006 is een Voorevaluatie van NOx emissiehandel uitgevoerd. Op basis daarvan hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het ministerie van VROM het betrokken bedrijfsleven, waarin onder ander een mogelijke koppeling van Performance Standard Rates (PSR voor stookinstallaties in g NOx/GJ en voor procesinstallaties in g NOx/kg product) voor NOx aan BAT Reference Documents (BREF's) aan de orde is gekomen. Aan Van der Kolk Advies en DHV is daarna de volgende opdracht verleend: (1) Het uitwerken van een mogelijke relatie tussen PSR's en BREF's; (2) Het in kaart brengen van mogelijke verdere reductiemaatregelen bij bedrijven waarvoor een PSR geldt; en (3) Bijdragen aan de concretisering van het proces van vaststellen en evalueren van PSR's en aan het totstandkomen van afspraken tussen partijen over de koers op het gebied van NOx reductie in het algemeen en de daarvoor noodzakelijke condities.

 1. Demonstratieproject Herindeling stedelijk gebied.

  NARCIS (Netherlands)

  Kraay, J.H. & Wegman, F.C.M.

  1982-01-01

  This article describes the design, structure and organisation of the before-study on road safety in the demonstration areas in Eindhoven and Rijswijk. The accident survey concerns the effects of redesigning measures on road safety, of safety measures for cyclists and moped riders, and of conflict-fr

 2. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  NARCIS (Netherlands)

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 3. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 4. Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Heuvelink, G.B.M.

  2005-01-01

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaa

 5. Die plek van goud in die huidige internasionale monetêre stelsel en die rol wat dit kan speel in die herstel van die internasionale monetêre orde.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Erasmus

  1964-03-01

  Full Text Available Die vrye wêreld het sedert die oorloggedwonge opskorting van die goudstandaard in 1914, ’n groot agteruitgang in die internasionale betalingsmeganisme beleef. Hoewel die inter- nasionale goudstandaard in die laaste helfte van die twintiger- jare herstel is, was meeste lande nie langer gedwee om hulle aan die monetêre dissipline van dié stelsel te onderwerp nie en vind ons dat die een land na die ander onder die druk van die depressie in die dertigerjare die goudstandaard laat vaar het. Die Verenigde State van Amerika was die enigste uitson- dering. Geleidelik moes wisselkoersstabiliteit en die vrye inter­ nasionale betalingsverkeer vir wisselkoersmanipulasie en valu- tabeheer plek maak. Hierdie transformasie was ’n weerspieë- ling van die sterker opkoms van ekonomiese nasionalisme en die begeerte van die onderskeie lande om elkeen vir homself die beste voordeel in die internasionale ekonomiese en finan- siële terrein toe te eien. Die daarstelling van die Internasionale Monetêre Fonds te Bretton Woods in 1944, was ’n simptoom van die wêreldwye kommer oor die vooroorlogse neigings op monetêre gebied en terselfdertyd ’n poging om meer dissi­ pline in die internasionale betalingsverkeer te skep. Feit is egter dat ondanks sy positiewe resultate op sommige gebiede, die Internasionale Monetêre Fonds nie heeltemal 'n geskikte substituut vir die goudstandaard daargestel het nie. Wat meer is, die skok van die internasionale monetêre steurnisse word nog steeds deur die lande met die internasionale geldeenhede, naamlik die pond sterling en die dollar ondervind.

 6. The state of the climate 2006. Detailed outline on recent research and policy; De staat van het klimaat 2006. Actueel onderzoek en beleid nader verklaard

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorland, R. (ed.) [KNMI, Bilthoven (Netherlands); Jansen, B. (ed.) [Alteraa, Wageningen (Netherlands)

  2006-12-15

  An overview is given of current knowledge on our climate and consequences of climatic change, focusing on developments in 2005 and 2006. Attention is paid to extreme weather conditions and how those conditions relate to the impact of the human population on our climate. Also the so-called 'hockey stick' theory (the reconstruction of temperatures during the past 1000 years), emission of methane, and the melting ice in Greenland are discussed. [Dutch] De Staat van het Klimaat beschrijft onze actuele kennis van dit belangrijke onderwerp, toegespitst op nieuwe ontwikkelingen in 2005 en 2006. Het doel van deze brochure is om op handzame wijze een compact en gedegen overzicht te geven van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de gevolgen ervan en de ontwikkelingen in het klimaatbeleid. De brochure schenkt aandacht aan extreem weer, zoals het record aantal orkanen in het Atlantisch gebied in 2005 en, de extreme zomer en herfst in Nederland in 2006. De brochure geeft antwoord op de grote vraag of en hoe de weerextremen samenhangen met de menselijke invloed op het klimaat Ook wordt een aantal discussies rond het thema klimaat beschreven, zoals de hockeystick (de temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar), de uitstoot van het broeikasgas methaan en het slinken van de Groenlandse ijskap. Toekomstige klimaatverandering en de verwachte effecten hiervan in Nederland krijgen ook een plaats in deze brochure. Het beleid ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen komt uitgebreid ter sprake. Omdat het belangrijkste broeikasgas, CO2, vooral wordt uitgestoten door energiegebruik, is het terugdringen van de emissies nauw verbonden met de energievoorziening. In 2005 en 2006 was de energievoorziening volop in het nieuws. Maar zelfs als we erin slagen om de emissies van broeikasgassen sterk te verminderen, zal het klimaat veranderen. Dat vergt beleid om klimaatverandering als factor mee te nemen bij de

 7. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 8. Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.

  2009-01-01

  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt

 9. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 10. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het g

 11. Energy from water. A sea of opportunities; Energie uit water. Een zee van mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bos, J.H.B.; Schepers, B.L.; Spaans, F. [CE Delft, Delft (Netherlands)

  2009-03-15

  The Dutch water sector sees the (inter)national ambitions of governments and market parties in the field of energy and environment and is currently researching options to contribute to their realization. CE Delft has been asked to give insight in the main energetic techniques and principles that could be important for the water sector in this context, both in the short and longer term. This involves options to generate energy with or from water and opportunities in the business operations of the water sector itself [Dutch] De watersector ziet de (inter)nationale ambities van overheden en marktpartijen op het gebied van energie en milieu en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de realisatie daarvan. CE Delft is gevraagd inzicht te geven in de belangrijkste energetische technieken en principes die in dit kader van belang kunnen zijn voor de watersector, op korte en langere termijn. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om met of uit water benutbare energie te verkrijgen en om mogelijkheden in de bedrijfsvoering van de watersector zelf.

 12. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 13. De bereikbaarheid van de Kop van Zuid

  OpenAIRE

  Van Mourik, H.

  1995-01-01

  Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur, Sectie Verkeerskunde. In het centrum van Rotterdam bouwt men aan 15.000 arbeidsplaatsen in het "Manhattan aan de Maas", de Kop van Zuid. Is deze locatie voor voldoende personen bereikbaar? Zullen voldoende personen het collectief openbaar vervoer en het langzaam verkeer gaan gebruiken zodat voldaan wordt aan de overheidsdoelstellingen (bv. afremmen van de groei van de totale autokilometrage in Nederland en de leefbaarhe...

 14. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 15. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 16. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 17. Presentatie van Woordstudies II

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING De bundel Woordstudies II is de voortzetting van een verzameling artikelen over semantische aspecten van het Italiaans, die Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, in de loop van zijn carrière heeft geschreven. In deze presentatie worden d

 18. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie probe

 19. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve gea

 20. Energy Plan Greenport Greenhouse II. Outline of the conservation options of the greenhouse concept; Energieplan Greenportkas II. Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kempkes, F.; Verkerke, W.; Poot, E. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit bleek een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. Deze uitkomst is bediscussieerd met de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Dit leidde tot geleidelijke aanpassingen in de bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is een combinatie van elementen uit Het Nieuwe Belichten en Het Nieuwe Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De besparing op elektriciteit bedraagt 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte wordt in termen van primaire energie niet bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder overschot van lampwarmte beschikbaar komt. In absolute termen wordt er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% minder warmte gebruikt dan in de Greenportkas I.

 1. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  januari 2012. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2011 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2011. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2012 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2012 in beeld brengen.

 2. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 3. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 4. Onderzoek naar de stabiliteit van methylesters bij de bepaling van de vetzuursamenstelling van monsters botervet

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van de H.J.; Wolters, Th.C.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: verbetering van de stabiliteit van de methylesters van botervet bereid volgens NEN 6302 sub 5. Voor één botervetmonster werd de invloed nagegaan van natrium-bisulfiet op de stabiliteit van de methylesters. Gedurende 3 dagen werd het verloop van de samenstelling gecontrole

 5. Gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem ; resultaten van kolomproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Kappers; F.I.; Pool; W.G.; Berg; S. van den

  1986-01-01

  Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch

 6. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 7. Verlagen van de pottemperatuur van boomkwekerijgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2008-01-01

  Om een goede plantengroei mogelijk te maken, moeten alle omstandigheden toerijkend zijn voor de plant. Bij de teelt van planten in pot staan de potten vaak op een teeltvloer, wat geen natuurlijke situatie is voor de plant. De temperatuur van de vollegrond, waar de plant normaal gesproken in staat, w

 8. Mineralenvoorziening van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Biologische geitenhouders vragen zich af of een gezonde geitenhouderij mogelijk is zonder synthetische vitaminen. De afgelopen jaren zijn van verschillende groepen geiten bloedmonsters genomen voor bepaling van mineralen, spoorelementen en vitaminen. Ze zijn, waar mogelijk, vergeleken met bestaande

 9. De effectiviteit van daltononderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 10. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 11. Netwerken leren van leergeschiedenissen

  NARCIS (Netherlands)

  Zaalmink, B.W.

  2008-01-01

  Het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij ging in 2004 van start zonder concrete einddoelen. Het programma moest echter wel aan van alles bijdragen: aan ‘kennis op de plank’ toepasbaar maken, aan robuuste veehouders, aan het stimuleren van nieuwe kennisarrangementen en zelfs aan systeeminno

 12. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 13. Presentatie van Woordstudies I

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING De bundel Woordstudies I is een verzameling artikelen over semantische aspecten van het Italiaans, die Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, in de loop van zijn carrière heeft geschreven. In deze presentatie worden de artikelen een voor e

 14. Bewaring van zetmeelaardappelrassen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek

 15. Idola van de crossmedia

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, H.M.M. van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van on

 16. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 17. Overview of research on correction factors for automated PM10 measurements in the Netherlands; Overzicht van onderzoek naar correctiefactoren voor automatische PM10 metingen in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jonge, D.; Van der Meulen, A.; Van den Elshout, S.; Van der Laan, J.; Kummu, P.; Visser, J.; Weijers, E.; Van Loon, J.; Severijnen, M.

  2005-07-01

  PM10 measurements are complicated. The automated monitors, which are used to measure the PM10 concentration in ambient air, show an underestimation in relation to the reference method. This report contains an overview of research on the correction factors for automated PM10 measurements by DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam, Province Noord-Brabant, Province Limburg and RIVM (National Institute of Public Health and Environmental Protection). To improve the quality and comparability of the various factors, it is of main concern to further harmonise the research in the Netherlands in this area. This report is the beginning of this process. Continuation of this research is needed. [Dutch] PM10 metingen zijn niet eenvoudig. De automatische meetapparatuur die wordt toegepast om de concentratie PM10 in de buitenlucht te bepalen, geeft een onderschatting ten opzichte van de gravimetrische referentiemethode volgens NEN EN 12341. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van vluchtige componenten in fijn stof. Dit rapport bevat een overzicht van de onderzoeken naar de correctiefactoren voor automatische PM10 metingen door DCMR, GGD Amsterdam, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg en het RIVM in de afgelopen jaren.Om de kwaliteit, en vergelijkbaarheid, van de verschillende factoren te verbeteren is het van belang de verschillende onderzoeken die op dit gebied binnen Nederland worden uitgevoerd verder te harmoniseren.

 18. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Kruger

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is.This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach to

 19. Leader Zuid Twente : Rendement van projecten

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de T.J.N.M. ( ); Deterd Oude Weme, M. ( ); Lier, G. ( )

  2012-01-01

  1)  Welk rendement hebben de door Leader Zuid Twente ondersteunde projecten gehad? 2)  Waar ligt voor de toekomst de meeste potentie?   Vijf projecten uit de lopende LEADER-periode in het LEADER-gebied Zuid Twente zijn diepgaand onderzocht. De vijf projecten zijn: De Streekmarkt Twen

 20. Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Stobbelaar, D.J.

  2011-01-01

  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier d

 1. De bloemen van het kwaad. Carry van Bruggen over taal.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordegraaf, J.

  2000-01-01

  In Hedendaags Fetisjisme (1925), het 'taalboek' van Carry van Bruggen, keert de auteur zich tegen allerlei vormen van taalnationalisme. Ze maakt daarbij cruciaal gebruik van het beginsel dat het taalteken arbitrair is, een beginsel dat in de taalkunde al vele eeuwen bekend was. Van Bruggens boek kan

 2. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In pr

 3. Bepaling van economische effecten van droogte voor de landbouwland; Baten van maatregelen om effecten te verminderen

  OpenAIRE

  Reinhard, A.J.; Polman, N.B.P.; Helming, J.F.M.; Michels, R.

  2015-01-01

  Om de kosten en de baten te bepalen van maatregelen, die de gevolgen van droogte door klimaatverandering verminderen, zijn in opdracht van het deelprogramma Zoetwater (DPZW) van het deltaprogramma maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd (onder andere Stratelligence, 2014). Op basis van deze analyses is uit de kansrijke maatregelen een voorkeursstrategie geselecteerd. De landbouw is een grote gebruiker van water, vandaar dat de kosten en baten van maatregelen voor deze sector e...

 4. Idola van de crossmedia

  OpenAIRE

  Vliet, H.M.M. (Harry) van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van online communities, en virtuele werelden waarin wordt gehandeld, gestolen en waarin je echte schulden kan maken. Oude en nieuwe media vinden elkaar in IPTV en podcasts. Traditionele spelers worden links ...

 5. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  P.B. Hugenholtz

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 6. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterie

 7. Nieuwe landbouw: inventarisatie van kansen

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, J.W.A.; Koops, A.J.; Ketelaars, J.J.M.H.; Marcelis, L.F.M.; Hassink, J.; Blom, M.; Sanden, van de P.A.C.M.

  2005-01-01

  In opdracht van het Ministerie van LNV inventariseerde en evalueerde PRI de nieuwe productiekansen voor de Nederlandse plantaardige sectoren.Tevens doet PRI aanbevelingen voor beleid en onderzoek. Nieuwe landbouw is één van de projecten van het Transitieteam van het Ministerie. Behandelde thema's in

 8. Dag van de mensenrechten

  OpenAIRE

  Verhofstadt, Dirk

  2015-01-01

  67 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens quasi unaniem goedgekeurd. Wel waren er onthoudingen van onder meer Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid Afrika. De goedkeuring van de UVRM betekende een mijlpaal in de menselijke geschiedenis en dit om drie redenen. In de eerste plaats betrof het een zuiver seculiere tekst, dus zonder verwijzing naar een god. Het toonde aan dat men geen bovennatuurlijke kracht nodig had om te komen tot moreel hoogstaande...

 9. Genetische varianten van melkeiwitten en de eigenschappen van koemelk.

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den G.; Koning, de P.J.; Escher, J.T.M.; Bovenhuis, H.

  1990-01-01

  Resumerend kan uit de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat de genetische varianten van alfa-caseine en beta-lactoglobuline correleren met de kaasopbrengst, de kaasbereidingseigenschappen en de hittestabiliteit van geconcentreerde melk

 10. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 11. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte extract

 12. Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

  NARCIS (Netherlands)

  S.I. Kalaykova; F. Lobbezoo; M. Naeije

  2009-01-01

  Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens d

 13. Ecologische risico's van bodemverontreinigingen in toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen

  NARCIS (Netherlands)

  Bosveld, A.T.C.; Klok, T.C.; Bodt, J.M.; Rutgers, M.

  2000-01-01

  De gemeente De Ronde Venen ligt in het gebied de Venen in het Groene Hart. De veengronden in dit gebied zijn vanaf de achttiende eeuw regelmatig opgehoogd met stadsafval om hun draagkracht en vruchtbaarheid te verbeteren. De opgebrachte laag wordt toemaakdek genoemd. In dit toemaakdek komen hoge con

 14. Ringrotbestrijding met behulp van ozon

  OpenAIRE

  Wolf, de, H.; Bergervoet, J.H.W.; Kastelein, P.; Zouwen, van der, P.S.

  2009-01-01

  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater

 15. Jaap van Praag

  NARCIS (Netherlands)

  Gasenbeek, A.

  2007-01-01

  PRAAG, JAAP VAN (1911-1981), Dutch organizer and theoretician of organized HUMANISM. Jaap van Praag was born on May 11, 1911, in Amsterdam. He grew up in a secular Jewish and socialist family. Mainly through his mother and by much reading he acquired considerable knowledge of the Bible. He studied D

 16. Naalijst van Nederlandsche Collembola

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, A.M.

  1930-01-01

  Aan het slot van zijn dissertatie geeft J. TH. OUDEMANS in 1886 een lijst van Nederlandsche Thysanura en Collembola; deze lijst wordt door denzelfden schrijver in het hoofdstuk Collembola in „De Nederlandsche Insecta" (1900) met eenige soorten aangevuld. Verder vinden we, voor zoover mij bekend, in

 17. Economie van energiegewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.

  2008-01-01

  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, i

 18. Voorkomen van blessures

  NARCIS (Netherlands)

  Weelink, G.

  2014-01-01

  André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie

 19. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  R. Wesseling; J. Truijens Martinez

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en vergelijk

 20. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 1. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze bela

 2. Die kerstening van strukture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1979-06-01

  Full Text Available Daar is in ons tyd orals in die wêreld ’n algemene gevoel van onbehae met betrekking tot die bestaande orde. Die ontwikkelingslande kyk met ’n gevoel van afguns na die ryk geïndustrialiseerde lande van die Weste om in die welvaart wat daar geniet word te deel. In die ryk lande is mense egter nie tevrede met wat hulle verwerf het nie. Die bestaande orde word as onregverdig ervaar en steeds ernstiger klink die roep dat die samelewing moet verander. Die wêreld — of dit nou die Ooste of die Weste is of waar ook al — is vasgevang in verkeerde strukture. Daardie strukture moet verander word. Waar christene met hierdie probleem worstel, daar word gespreek van kerstening van die strukture.

 3. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 4. Over het onontkoombare van sociale rollen

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bespreking van de 16de druk van de 'Homo Sociologicus' van Ralf Dahrendorf, waarin het rolgedrag beschreven wordt als een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen samenleven. Voor de opvoeding is het een interessante vraag of er slechts sprake is van het aanleren van gepreformeerde rollen of van het ontwikkelen van een zekere eigenheid in het vervullen van die rollen.

 5. COINS-referentiekader voor ramen van hoeveelheden

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, P.H.; Schaap, H.A.; Bouwman, J.W.

  2008-01-01

  Deze publicatie bevat de beschrijving van het COINS-referentiekader Ramen van Hoeveelheden. Het doel van dit referentiekader is het bieden van richtlijnen voor het organiseren van het proces en de uitwisseling van informatie benodigd voor de activiteit 'Ramen van Hoeveelheden'. Door toepassing van d

 6. Het multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over gemeenten: uitwerking van verbeteropties

  OpenAIRE

  Jan Dirk Vlasblom; Klarita Sadiraj

  2015-01-01

  Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie. In eerdere studies heeft het SCP een verdeelmethodiek ontworpen voor de verdeling over de gemeenten van de landelijke middelen voor het inkomsensdeel van de Participatiewet. In 2015 is deze methodiek voor het eerst toegepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om - voorafgaand aan de berekening van de budgetten voor 2016 - na te gaan of de kwaliteit van het model verder verbeter...

 7. Geloofwaardigheid van e-WOM: de invloed van reviewpercepties op de persuasieve impact van online reviews

  OpenAIRE

  Van Hemelen, Natalie; Smits, Tim; Verlegh, Peeter

  2013-01-01

  Onderzoekers en marketeers zijn er van overtuigd dat elektronische mond-tot-mond reclame (e-WOM) een niet te miskennen impact kan uitoefenen op de attitudes en aankoopgedragingen van consumenten. De huidige studie focust op één specifiek type e-WOM: online consumenten reviews. Het doel van de studie is om na te gaan of valentie en gepercipieerde geloofwaardigheid van de review significante voorspellers zijn van de productattitudes van consumenten en of het vooropgestelde gemodereerde mediatie...

 8. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, Stijn

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met vri

 9. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  NARCIS (Netherlands)

  Vlieger, de I.J.; Zimmermann, K.L.; Jahae, I.A.M.A.

  1995-01-01

  Beschrijving van de distributiestructuur van rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, paardevlees, schape- en geitevlees, alsmede van vleeswaren en snacks. In het rapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de structurele kenmerken van de verschillende bedrijfstypen (slachterijen, vleesgrootha

 10. Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand

  NARCIS (Netherlands)

  Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.; Jansen, S.; Buijert, A.; Talens, R.; Krol, A.F.

  2014-01-01

  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand

 11. Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella D. Potgieter

  2013-11-01

  Full Text Available Die fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat pedoseksualiteit en pedofilie ’n uitdaging aan die pastoraat en die kerk stel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal is pedoseksuele gedrag ’n wydverspreide probleem. Navorsing op hierdie gebied is ’n pastorale uitdaging. Volgens baie mense is seksueel-afwykende gedrag nie iets wat in die Christengemeenskap voorkom nie. Dit is egter ver van die waarheid af. Pedoseksualiteit en pedofilie kom voor in alle beroepe, op alle sosio-ekonomiese vlakke, in alle ouderdomme, kulture en seksuele oriëntasies en in alle gelowe. Pedofilie word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik die situasionele kindermolesteerder en die voorkeur-kindermolesteerder. Die wortels van pedofilie lê normaalweg in die kinderjare terwyl die seksuele wanorde gedurende adolessensie ontwikkel. Drie tipes lewenservaring op ’n vroeë ouderdom word aangedui as aanleidend tot pedoseksualiteit, naamlik seksuele kontak vóór die ouderdom van 16 jaar met ’n aansienlik ouer persoon; seksuele kontak voor die ouderdom van 13 jaar met lede van die eie portuurgroep; en nie-seksuele geweld wat hoofsaaklik deur ouers teenoor kinders gepleeg is. Aangesien daar geen rehabiliteringsprogramme in Suid-Afrika bestaan vir persone met seksueel-afwykende gedrag nie en seksuele waardes vinnig in die breë samelewing afgeneem het, behoort die kerk op die voorgrond te tree op hierdie gebied.The focus of this article is to show that paedosexuality and paedophilia poses a challenge to both the pastorate and the church. Not only in South Africa, but also internationally, has paedosexual behaviour become a widespread problem. Research in this field poses a pastoral challenge. According to the opinion of most people sexually deviant behaviour is not something that occurs in the Christian community. This assumption, however, is not the truth. Paedosexuality and paedophilia are present in all occupations, on every socio-economic level, in

 12. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  NARCIS (Netherlands)

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 13. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 14. Impedimetrische herkenning van tryptase met behulp van immunosensoren.

  OpenAIRE

  ALENUS, Jan

  2007-01-01

  Patiënten met het ‘Irritable Bowel Syndrome IBS’ krijgen door verhoogde fysische en psychische stress vrijzetting van corticotropin releasing hormone door de hypothalamus. Deze vrijzetting zal via de hersen – darm interactie zorgen voor activatie en destabilisatie van de mestcellen die zich in het slijmvlies van de dunne darm bevinden. De activatie en destabilisatie van de mestcellen zal zorgen voor de vrijzetting van tryptase en histamine in de dunne darm. Tryptase en histamin...

 15. "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans "Oumense het blotvoet gebruik": Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin van Lierop

  2012-09-01

  taal; inventorying of relics; use of language description; questionnaire; influence of dutch on afrikaans; phonetic language relics; sound variation; lexical language relics; word meaning; idioms; correlations with sex; schooling and age; indirect results

   

  Het Buro van die WAT heeft een onderzoek ontwikkeld naar alle variëteiten van het Afrikaans. Een deelproject hiervan is het hier te bespreken onderzoek naar Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans. Uit eerdere studies is gebleken dat er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig zijn; de Nederlandse taal en in het bijzonder de Holland-variant uit de 16e en 17e eeuw heeft immers een sterke invloed gehad op (het ontstaan van het Afrikaans. Via vragenlijsten is er bij 183 informanten uit de Noord-Kaap en de West-Kaap nagegaan of er nog Nederlandse taalresten aanwezig zijn in de variëteit die zij spreken, zowel op fonetisch als op lexicaal gebied.

  Gebleken is uit onderzoek dat er op beide gebieden nog Nederlandse resten te vinden zijn. In de spraakklanken blijkt er vooral nog sprake te zijn van de [ø] waar standaard Afrikaans de [e] heeft en, in mindere mate, komt de [y] voor in plaats van de [œy]. Opvallend is dat de [«i]/[i]-wisseling veel minder voorkomt, terwijl er in het Nederlands een parallelle ontwikkeling is geweest in de diftongering van [y] en [i]. Kennelijk heeft het Afrikaans hier een eigen ontwikkeling ondergaan. De meeste fonetische taalresten zijn gevonden in Namaqualand, met name bij informanten met weinig opleiding en iets meer bij vrouwen dan bij mannen.

  Op lexicaal gebied ziet het beeld er heel anders uit. Zowel in woordbetekenis als wat betreft de kennis van idiomen blijken er nog veel Nederlandse taalresten aanwezig te zijn. Hier scoort vooral de Moslimgemeenschap in Kaapstad erg hoog, terwijl daar nauwelijks fonetische resten zijn aangetroffen. Informanten met meer schoolopleiding scoren hier hoger dan die met lagere schoolopleiding of minder en bij mannen

 16. Commercialisering van MST-producten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiering, V.L.

  1997-01-01

  De firma Twente MicroProducts is ontstaan als een "spin-off" van het MESA Research Instituut van de Universiteit Twente. TMP houdt zich bezig met de productie van microsystemen en -componenten in kleine of middelgrote aantallen op substraten van 3" tot 6". Daarnaast maakt MST prototypes en levert he

 17. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten geleg

 18. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen ontwikkelen

 19. Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Blank, j.l.t.; Haelermans, c.m.g.; van Hulst, b.l.

  2009-01-01

  Het betreft een onderzoek in opdracht van de VO-raad naar innovaties in het voortgezet onderwijs en de verspreiding en determinanten van deze innovaties. Op basis van interviews, een vragenlijst en een economisch model schetsen wij een beeld van innovaties op scholen. In het rapport gaan we in op de

 20. Een korte geschiedenis van filmgeluid

  NARCIS (Netherlands)

  Aalbers, Jasper

  2015-01-01

  abstractDe Franse filmtheoreticus Christian Metz stelde in 1973 dat film betekenis geeft door middel van vier kanalen. Drie van die kanalen betreffen geluid. Dit erkende belang van filmgeluid roept de verwachting op dat filmwetenschappers een aanzienlijk deel van hun aandacht zullen richten op het a

 1. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 2. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 3. Onverwachte gevolgen van endometriumablatie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd, I. de; Lagro-Janssen, A.L.M.

  2016-01-01

  Endometriumablatie kan uitkomst bieden voor vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies bij wie medicamenteuze behandeling of een hormoonhoudend spiraaltje (LNG-IUD) onvoldoende effect oplevert. De nieuwste soort ablatiebehandeling, Novasure®, vindt plaats in 90% van de ziekenhuizen in Nederlan

 4. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 5. Haemobartonellosis in Van Cats

  OpenAIRE

  AKKAN, Hasan Altan; Karaca, Mehmet; TÜTÜNCÜ, Mehmet

  2005-01-01

  The present study was conducted to determine prevalence of Haemobartonella felis in Van cats. 121 Van cats (82 female, 39 male, aged 1-9 years) were the materials of the study. To determine biochemical and haematological parameters, 2 ml blood with and without anticoagulant were taken according to technique from vena cephalica antebrachii. H. felis was detected in blood smears preparations of 18 (14.88%) by Papenheim staining. Among biochemical parameters aspartate amino transferase (AST), al...

 6. Burnout: de stand van zaken

  OpenAIRE

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten gelegen zijn in hetzij de werksfeer, hetzij de manier waarop werknemers omgaan met stresserende aspecten in hun werk. Als werkgerelateerd fenomeen onderscheidt burnout zich van vergelijkbare psychische ...

 7. Inventarisatie van slakken in Alstroemeria

  OpenAIRE

  Hazendonk, D.A.; Ester, A.

  2003-01-01

  In de teelt van Alstroemeria veroorzaken slakken vraatschade aan de groeipunten van de jonge stengels. Om te inventariseren om welke slakkensoort het gaat, zijn door medewerkers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving op een achttal bedrijven slakken verzameld. Op alle bedrijven zijn exemplaren van de slakkensoort Deroceras panormitanum, de zuidelijke aardslak, gevonden. De mogelijke schuilplaatsen van de slakken in het teeltsysteem zijn beschreven. De slakken bevonden zich op vochtige ple...

 8. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van flexk

 9. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een trekruim

 10. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 11. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 12. Verbetering van de productiviteit van een container terminal door efficiënte opslag van containers

  OpenAIRE

  Verjans, Philippe

  2012-01-01

  Deze masterproef had als doel om manieren te onderzoeken om de productiviteit van een container terminal te verbeteren door een efficiëntere opslag van containers. In dit onderzoek is eerst gezocht naar de bestaande modellen in verband met de opslag van containers om vervolgens twee modellen na te bouwen. In de literatuur zijn vier verschillende categorieën van modellen terug te vinden die trachten de opslag van containers te optimaliseren. Het eerste model bestaat uit een LP probleem waar...

 13. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 14. Ontwerpen van leren op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Klink, Marcel

  2010-01-01

  Van der Klink, M. (2010, 30 March). Ontwerpen van leren op de werkplek. Gastcollege gehouden bij de Masteropleiding Leren & Innoveren van de Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland: Hogeschool Rotterdam.

 15. DIE VAL VAN PRETORIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophia Du Preez

  2012-02-01

  Full Text Available Op 9 ,Oktober 1899 het die Suid-Afrikaanse Republiek, bygestaan deur die susterrepubliek, die Oranje-Vrystaat, 'n ultimatum aan die Britse Regering versend wat uitgeloop het op die Tweede Anglo-Boereoorlog. In diedaaropvolgende oorlog het die republieke in die eerste maande heldhaftig hul grense verdedig totdat lord Roberts met 'n sterk troepemag daaringeslaag het om die Boeremagte te ontsetel uit 'hulle stellings en gaandeweg daarin geslaag het om vanuit die Kaapkolonie noordwaarts op te ruk deur die Vrystaat. Bloemfontein het op 13 Maart 1900 geval en op 24 Mei het Lord Roberts aan die Vaalrivier gestaan waar hy by wyse van proklamasie die Oranje-Vrystaat geannekseer het in die naam van Haar Majesteit, koningin Victoria van Engeland. Die spoed waarmee Lord Roberts opgeruk het eersna die Bloemfonteinse en daarna na die Transvaalse hoofstede, het die Boeremagte onkant gevang. Binne enkele maande moes hulle telkens van een stelling na die volgende terugval terwyl ruim 4000 burgers uit hul skrale geledere gevange geneem is met die slag van Paardeberg.

 16. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

 17. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en matr

 18. De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2010-01-01

  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.

 19. Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, J.G.; Corré, W.J.

  2009-01-01

  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bode

 20. Optimaliseren van de bepaling van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)

  OpenAIRE

  Fokkert L; Cleven RFMJ

  1989-01-01

  Vluchtige organohalogeenverbindingen komen thans in aantoonbare concentraties in het milieu voor. Voor een snelle screening van deze groep staat de bepaling van de somparameter vluchtige organohalogenen (VOX) in de belangstelling. De coulometrische bepaling van de halogeniden, die bij verbranding van VOX-verbindingen ontstaan, is een methode om deze parameter te meten. Omdat deze methode niet in voldoende mate is gestandaardiseerd werd een onderzoek verricht naar de optimale waarden voor een ...

 1. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 2. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 3. DIE SLEUTELSEROMONIE VAN GIBRALTAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.E. Van Zyl

  2012-02-01

  Full Text Available 'There was always a Rock. Them was always strife around it."Gibraltar is geleë in Andalusië die suidelike provinsie van Spanje en is inderwaarheid 'an arm of land thrust out into the sea.'" Die hele eiland is eintlik 'n reuse rotsberg wat, wanneer die warm oostewind waai, deur 'n wolk oorkoepel word en die toeskouer onwillekeurig herrinner aan die Grieke se berg van die Gode - Olympus. 'It is hardly surprising, then, that the Rock, and the whole area surrounding it, became imbued first with myth and legend, and then with history.'''

 4. Kwantificering van variatie in resultaten van een waterkwaliteitsmodel als gevolg van onzekerheden bij calibratie van modelparameters; case study van de Biebrza, Polen

  NARCIS (Netherlands)

  Perk, van der M.; Bierkens, M.F.P.

  1995-01-01

  De fout in resultaten van een waterkwaliteitsmodel van de Biebrza in Polen, die het gevolg is van onzekerheden bij kalibratie van modelparameters, is gekwantificeerd. De gebruikte methode combineert kalibratie en gevoeligheidsanalyse. Het model is gevalideerd om de bekwaamheid ervan te toetsen, waar

 5. De verleidelijkheid van het grote gebaar: Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 6. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Rensen, A.; Willems, A.; Stevens, N.; Zeegers, F.; Vloet, Lilian; Schouten, J.

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische shoc

 7. Versneld afbreken van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op appel en peer

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.; Bastiaan-Net, S.

  2010-01-01

  Er is een grotere bewustwording bij de consumenten over de aanwezigheid van residuen op fruit. Dit als gevolg van aandacht voor dit thema in de media. Als reactie daarop hebben een aantal supermarkten hun normen aangescherpt. Het gebruik van gewasbescherming is echter noodzakelijk om aan de kwalitei

 8. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 9. Knippen of slijpen van hoektanden van pasgeboren biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Plagge, G.

  1996-01-01

  Het knippen of slijpen van de hoektanden bij pasgeboren biggen is niet altijd noodzakelijk. Wanneer het niet systematisch wordt gedaan is een goede controle op verwondingen aan de uier van de zeug en verwondingen door vechten en bijten van de biggen belangrijk

 10. Het voorkomen van intersteriele groepen van de wortelzwam in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schuring, W.

  1999-01-01

  Resultaten van een enquete onder bosbeheerders naar problemen met de wortelzwam of dennemoorder (Heterobasidion annosum), en van kruisingsproeven met paddestoelen verzameld in verschillende boswachterijen. In Nederland blijkt alleen de P-groep (grove den) van de wortelzwam voor tekomen; dit betekent

 11. Winkel van de toekomst, toekomst van de winkel?

  NARCIS (Netherlands)

  Hofste, M. (Marleen); Teeuw, W.B. (Wouter)

  2012-01-01

  Dit boekje geeft de resultaten weer van het project Future Store van het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Het gedrag, de behoeften van de consument, trends en de technologische ontwikkelingen veranderen in een rap tempo. Om deze veranderingen te kunnen bijbenen hebben retailers, MKB- bedr

 12. BOGO van groene grondstoffen naar biobased materialen. eigenschappen van polymerlkzuur

  NARCIS (Netherlands)

  Schennink, G.G.J.; Beukelaer, de H.J.; Molenveld, K.

  2013-01-01

  Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur (HDT=Heat Distortion Temperature) verhoogd kan worden.

 13. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 14. Het Nederlandse bos als vorm van bodemgebruik

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.; Boven, van B.

  1983-01-01

  Behandeling van de oppervlakte en verdeling van het bos en de veranderingen die hierin zijn opgetreden, met de bedrijfsgrootte-struktuur als belangrijke invalshoek daarbij; de rol van de overheid: doeleinden, instrumenten en effekten van het beleid

 15. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel. D

 16. Flotatieslib van slachterijen als voer voor varkens

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, B.

  1984-01-01

  De belangrijkste resultaten worden weergegeven van de voederproeven met flotatieslib, slib dat ontstaat door uitvlokking van het afvalwater van slachterijen. In deze proeven is de voederwaarde en de gebruikswaarde van flotatieslib voor mestvarkens bepaald

 17. De kinderportretten van Albert Anker

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2004-01-01

  Hoe moeten de vele kindertaferelen van de schilder Albert Anker (1831-1910)worden geïnterpreteerd? Gaat het om een natuurgetrouwe weergave van een (voorbije)kinderwereld of om een geromantiseerde kijk op kinderen?

 18. Wortelontwikkeling van Pinus caribaea morelet

  NARCIS (Netherlands)

  Lemckert, J.D.

  1969-01-01

  Bestand met vier verslagen van onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum landbouwkundig onderzoek in Suriname. De onderzoeken gaan over wortelrot, wortelontwikkeling en verkerning van het stamhout bij de Pinus caribaea morelet en over planttechniek bij de Virola surinamensis.

 19. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na d

 20. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de noodzaa

 1. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 2. Au Coeur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)

  OpenAIRE

  Verfaillie, Joke

  2014-01-01

  Het voorliggende proefschrift behandelt de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Bij wijze van centrale vraag wordt op zoek gegaan naar bevestiging of ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne justitieraad kan immers, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten. De griffiers of zogenoemde ‘schrijvers’, die aan het hoofd van die d...

 3. De kunst van het verbinden

  NARCIS (Netherlands)

  Lodewijks, Bart; Coumans, Anke; Rijkens, Anna; Laczko, Doris; Leenknegt, Iris; Ringen, Tobi van; Vos, Ilse

  2012-01-01

  Van 5 tot en met 12 november 2012 vond in de koepelzaal van Academie Minerva een projectweek plaats in het kader van Anke Coumans installatie als lector Image in Context. Het Lectoraat Image in Context bestudeert de nieuwe rollen die kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen wanneer zij hun werk relater

 4. De groeikracht van nieuwe zetmeelaardappelrassen

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2006-01-01

  Kennis over de fysiologie van pootgoed van zetmeelaardappelen is van groot belang voor een vlotte en volledige opkomst en daarmee voor een optimale productie. Bij nieuwe rassen is kennis over deze fysiologie nog maar beperkt aanwezig. Daarom zijn in gedurende één seizoen vijf nieuwe veelbelovende ra

 5. Effect van fasenvoedering op reproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Smolders, M.M.A.H.H.

  2004-01-01

  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er g

 6. Invloed van sport op speeksel

  NARCIS (Netherlands)

  G.J.H. Bruins; A. Vissink; E.C.I. Veerman; A. van Nieuw Amerongen

  2008-01-01

  Fysieke belasting zoals sportbeoefening kan van invloed zijn op de secretie en de samenstelling van speeksel. Bij intensieve lichamelijke inspanning daalt de concentratie van immunoglobulinen in speeksel, nemen de eiwitconcentratie - de output aan eiwitten (mg/min) blijft echter gelijk - en de visco

 7. Uitroeiing van schurft op varkensbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Vesseur, P.; Bokma-Bakker, M.

  1999-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in opdracht van 'Diergezondheid in Beweging' een methodiek ontwikkeld voor het schurftvrij maken van varkensbedrijven. Voor het breed in de praktijk introduceren van de methode zijn een folder en een videoband beschikbaar. Gezien het te verwachten positiev

 8. Die eenheid van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 9. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 10. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 11. Visie van de Boergergroep

  NARCIS (Netherlands)

  Alebeek, van F.A.N.; Bekker, J.; Hendrickx, S.; Oe, J.; Pullen, L.; Ratgers, R.; Reimes, C.; Reimes- Van Zwol, H.; Reimes, H.; Schaick, J.; Schoutsen, M.A.

  2010-01-01

  De BoergerGroep is een netwerk van burgers die met hart en ziel mee willen denken en mee willen praten over het platteland en hoe dat er in de toekomst uit kan zien. Zij hebben daarvoor met elkaar een visie opgesteld, die we hier gepresenteerd wordt. De BoergerGroep wil meedenken over de relatie tus

 12. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 13. Het rendement van geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, J.; Jansen, M.; Ruland, E.

  2016-01-01

  Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een

 14. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. De

 15. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 16. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 17. De ontwikkeling van consumentenproducten van het oogpunt van een optimale sensorische mix

  OpenAIRE

  Willems, Thomas

  2015-01-01

  In deze masterproef wordt de ontwikkeling van consumentenproducten vanuit het oogpunt van een optimale sensorische mix bestudeerd. Er wordt onderzocht hoe de verpakking (merknaam, figuur) een invloed kan hebben op meerdere zintuigen en welke consumentenreactie kan uitgelokt worden.

 18. Verspreiding van verteenwoordigers van die genus Ergasilus sp . op die kieue van Lamprichtys tanganicanus in Tanganjikameer

  OpenAIRE

  Esmari Kilian; Annemarie Avenant-Oldewage

  2012-01-01

  Vier spesies van die genusErgasilusis reeds voorheen van visse in Tanganjikameer beskryf.Tydens ‘n onlangse versameling wasErgasilus sarsiop 32Lamprichtys tanganicanus gevind. Visse is met handnette versamel.

 19. Het monitoren van kwantiteit en kwaliteit van afvalwater van pangasiusvijvers in Vietnam

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.; Poelman, M.; Bosma, R.

  2011-01-01

  In 2010 hebben twee Vietnamese onderzoeksinstituten onder begeleiding van Wageningen UR het inkomende water en het water dat de vijvers van vier pangasiuskwekerijen verlaat, maandelijks bemonsterd en de gemonitord. Doel was om een simpele methode te vinden om hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwa

 20. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Thölke, Jürg

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 1. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg M; Schoemaker CG; VTV; PZO; vz

  2010-01-01

  'Effecten van preventie' is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies. Sinds de Preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 hanteert de overheid in het preventiebeleid een vijftal speer

 2. Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der B.J.

  2014-01-01

  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar de voor- en nadelen van grasstroken zijn steeds o

 3. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; van Brederode N; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  Naar aanleiding van onrust bij omwonenden van een metaalgieterij is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke stoffen door de metaalgieterij worden uitgestoten en in welke hoeveelheden. Ook is gemeten hoe hoog de concentraties en depositie van deze stoffen in de leefomgeving zijn en wat de

 4. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 5. Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  NARCIS (Netherlands)

  Eveleens, B.; Krijger, D.; Kouwenhoven, D.; Berg, van den T.; Telgen, van H.J.

  2002-01-01

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud

 6. Het multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over gemeenten: uitwerking van verbeteropties

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Dirk Vlasblom; Klarita Sadiraj

  2015-01-01

  Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie. In eerdere studies heeft het SCP een verdeelmethodiek ontworpen voor de verdeling over de gemeenten van de landelijke middelen voor het inkomsensdeel van de Participatiewet. In 2015 is deze methodiek voor het eerst t

 7. Werkafwesigheid: 'n Studie van vragmotorbestuurders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. S. Gouws

  1995-06-01

  Full Text Available Absenteeism: A study of truck drivers. The aim of the study was to explore reasons for absenteeism as experienced by code 11 truck drivers. Two groups were identified: one group high, and the other group low on an absenteeism continuum. Significant differences between the groups ocurred with respect to four of the sixteen personality factors of the Sixteen Personality Factor Questionnaire. However, no significant difference in their personal values and intellectual ability could be found. Opsomming Die doel van die studie was die identifisering van aanduiders van werkafwesigheid by kode 11 vragmotorbestuurders. Die bevinding van hierdie studie is dat daar beduidende verskille tussen werkafwesige en werkaanwesige vragmotorbestuurders ten opsigte van vier van die sestien persoonlikheidsfaktore van die Sestien Persoonlik- heidsfaktorvraelys bestaan. Daar blyk egter geen beduidende verskille betreffende hulle persoonlike waardes en intellektuele vermoens te wees nie.

 8. Diergeneesmiddelen en natuurlijke hormonen in oppervlaktewater van gebieden met intensieve veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Montforts MHMM; Rijs GBJ; Staeb JA; Schmitt H; SEC

  2008-01-01

  Natuurlijke hormonen komen voor in kleine oppervlaktewateren in het landelijk gebied, maar effecten op de lokale brasempopulatie werden niet gevonden. Daarnaast zijn antibiotica aangetoond, en werd een grotere verscheidenheid aan resistentiegenen in bacterien tegen antibiotica aangetoond, dan in

 9. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 10. Epidemiologie van Corynespora cassiicola in Saintpaulia : literatuurstudie en labproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Lanser, C.J.

  2004-01-01

  Het epidemiologische onderzoek concentreerde zich op eigenschappen van Corynespora die van belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling van een aantasting van Saintpaulia. Op basis van de resultaten hiervan kunnen klimaat maatregelen en teeltomstandigheden vastgesteld worden om aantasting van Corynespo

 11. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 12. Verstaanbare prediking is eenvoudige prediking: ’n Prakties-teologiese besinning oor die styl van prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferdinand P. Kruger

  2012-11-01

  Full Text Available Prediking is intensioneel en wil verandering bewerk. Onder die prediking vind interaksie en kommunikasie tussen prediker en hoorder plaas. Die oomblik wanneer die prediker skryf of praat, maak hy of sy van styl gebruik. Styl is vir die prediker soos die kleur wat ’n kunstenaar gebruik. Die navorsingshipotese in die artikel is dat gebrekkige styl daartoe bydra dat God nie reg gehoor word in die prediking nie. In hierdie artikel word van ’n driedeling gebruik gemaak waarin ’n analiserende beskrywing van die prakties-teologiese situasie gebied word. Aan die hand van basisteoretiese perspektiewe word die normatiewe gesigspunte gestel, waarna veranderingstrategieë voorgestel word. Vanuit die Jakobusbrief word perspektiewe na vore gebring wat die noodsaak van goeie styl in die prediking benadruk. In die metateoretiese besinning word die kontoere van die Kunsgeskiedenis asook Kommunikasiekunde verken. In die praktykteoretiese perspektiewe wat bespreek word, word die ruimte wat stylvolle prediking moet skep, aangestip. Sodoende word dit benadruk dat enige styl nie noodwendig die korrekte styl is nie. ’n Goeie styl wend die regte woorde op die regte plekke in die preek aan en daarom is goeie styl eenvoudig en verstaanbaar.Comprehensible preaching is simple preaching: A practical-theological reflection on preaching style. There is interdependence between preaching and transformation in the lives of hearers. There is a relationship of interaction and communication between preacher and hearers, exists in the act of preaching. When preachers open their mouths, style is used. Artists use colour in their paintings, but preachers use words to colour the content of their message. The research question for this investigation is therefore: What is the effect of an unclear style in sermons? The hypothesis for this research is that an unclear style in sermons does not change lives and fails to bring hearers into the presence of God. The research field is

 13. Onderzoek naar de affecten van de aanleg van damwanden en grondverdichting op tandwalvissen in het Dolfinarium Harderwijk

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2013-01-01

  Voor het vaststellen van de effecten van de aanleg van damwandinstallaties en grondverdichting als onderdelen van het grootschalig bouwplan Waterfront Harderwijk van de gemeente Harderwijk werden op vijf verschillende locaties van het bouwplan installaties gesimuleerd en de geluidseffecten daarvan i

 14. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  OpenAIRE

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie continu tijdens de bewaarperiode en met een hoge concentratie in combinatie gevolgd door UV-licht tijdens het uitschuren. De werking van ozon is nagegaan op knollen die kunstmatig waren besmetting met ...

 15. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-05-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 16. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en -vergiftigin

 17. Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, C.H.; Vries, de A.W.; Zegers, D.H.A.

  1989-01-01

  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters

 18. Referentiemateriaal voor de bepaling van de vetzuursamen-stelling van melkvet

  NARCIS (Netherlands)

  Kamp, van der H.J.; Muuse, B.G.

  1982-01-01

  Vaststellen van de vetzuursamenstelling van een monster botervet om te komen tot een in Nederland geaccepteerd referentiemonster. De samenstelling van enkele synthetische mengsels van triglyceriden werd berekend. De triglyceriden werden tevoren afzonderlijk gecontroleerd op zuiverheid aan de hand va

 19. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 20. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de gener

 1. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 2. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Schuwer, Robert

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de consta

 3. COINS-referentiekader van functioneel specificeren

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, P.H.; Schaap, H.A.; Bouwman, J.W.

  2008-01-01

  Deze publicatie bevat de beschrijving van het COINS-referentiekader Functioneel Specificeren. Dit referentiekader is een aanvulling op de COINS-systematiek. Het doel van dit referentiekader is het vastleggen van enkele aanvullende afspraken ten behoeve van de uitwisseling van informatie die relevant

 4. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 5. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  OpenAIRE

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisch resultaat te verkrijgen werden toegepast: (i) berekening van het resultaat via een ijklijn, (ii) toepassing van standaardadditie en (iii) toepassing van de zgn. dubbele verdunningsmethode. De procedu...

 6. De volledigheidswaan van biografen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. de Liagre Böhl

  2000-01-01

  Full Text Available A. Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg; L. van Driel, J. Noordegraaf, De Vries en Te Winkel. Een duografie; W. Hazeu, M.C. Escher. Een biografie; J.W. Renders, Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo; M. Derks, S. Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903-1988, classica; F. Zwart, Willem Mengelberg (1871-1951. Een biografie 1871-1920The delusion that the scope of a biography is ever fully completeThis review article observes that, since the 1980s, the art of writing biographies has become fully accepted once more in academic circles in the Netherlands. This revival has been stimulated by positive collaborative efforts between historians and Dutch specialists. This harmony is based on their commitment to the principles of the Modem Biography, a style which counts since the first World War as the ‘ideal type’ of the whole genre. This style — which is mostly identified with Lytton Strachey’s Eminent Victorians (1918 - mediates between literature and historical studies. Their followers want to combine: 1. literary eloquence, 2. scholarly accuracy, 3. an analytic and a explicative concept about the personage and his or her work, 4. the skill of placing the character in the context of his or her time. Those four desiderata are used in this article as a point of departure for assessing six Dutch biographies that appeared in 1998. Some of them are excellent, however, all of them show a propensity towards empiricism and prolixity. Unfortunately this trait is characteristic of many recent biographies in The Netherlands

 7. van der Waals torque

  Science.gov (United States)

  Esquivel-Sirvent, Raul; Schatz, George

  2014-03-01

  The theory of generalized van der Waals forces by Lifshtz when applied to optically anisotropic media predicts the existence of a torque. In this work we present a theoretical calculation of the van der Waals torque for two systems. First we consider two isotropic parallel plates where the anisotropy is induced using an external magnetic field. The anisotropy will in turn induce a torque. As a case study we consider III-IV semiconductors such as InSb that can support magneto plasmons. The calculations of the torque are done in the Voigt configuration, that occurs when the magnetic field is parallel to the surface of the slabs. The change in the dielectric function as the magnetic field increases has the effect of decreasing the van der Waals force and increasing the torque. Thus, the external magnetic field is used to tune both the force and torque. The second example we present is the use of the torque in the non retarded regime to align arrays of nano particle slabs. The torque is calculated within Barash and Ginzburg formalism in the nonretarded limit, and is quantified by the introduction of a Hamaker torque constant. Calculations are conducted between anisotropic slabs of materials including BaTiO3 and arrays of Ag nano particles. Depending on the shape and arrangement of the Ag nano particles the effective dielectric function of the array can be tuned as to make it more or less anisotropic. We show how this torque can be used in self assembly of arrays of nano particles. ref. R. Esquivel-Sirvent, G. C. Schatz, Phys. Chem C, 117, 5492 (2013). partial support from DGAPA-UNAM.

 8. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  NARCIS (Netherlands)

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 9. Resultaten van het toepassen van het Welfare Quality®-meetprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de I.C.; Niekerk, van T.G.C.M.

  2012-01-01

  In het TvD van september 2012 is geschetst wat de Welfare-Quality®-protocollen voor het meten van het welzijn van leghennen en vleeskuikens inhouden en hoe men van individuele welzijnsmetingen kan komen tot een eindbeoordeling van een koppel. Dit artikel gaat in op de resultaten van metingen bij kop

 10. Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.; Veerman, A.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie cont

 11. De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  De auteur verdedigt de stelling dat de pedagogiek een normatieve wetenschap is met een eigen onderzoeksobject. De historische ontwikkeling van het opvoedkundig denken geeft een sterke verwevenheid te zien met filosofisch-antropologische uitgangspunten en met historisch-culturele kenmerken. Opvoeding anno 2000 wordt onder andere geconfronteerd met postmoderne ontwikkelingen in de samenleving ('Hauslosigkeit') en veranderderde gedragspatronen bij jongeren (van standaardlevensloop naar keuzebiog...

 12. Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Ehlert, P.A.I.; Jong, de J.J.; Niemeijer, C.M.; Scheepens, P.C.; Vries, de E.A.

  2004-01-01

  In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale onkruidza

 13. Kwaliteit van voedingsmiddelen in de ogen van de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Meulenberg, M.T.G.

  1985-01-01

  Voor voedingsmiddelen in het algemeen en voor een zestal produkten in het bijzonder is onderzocht welke kwaliteitsoordelen van de consument een rol spelen en aan welke indicatoren de consument de kwaliteit bepaalt. Een aantal resultaten van het onderzoek hiernaar is weergegeven. De grote betekenis d

 14. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden geno

 15. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 16. De lokroep van Olympia. Uit de geschiedenis van de Spelen

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, A.; Sancisi-Weerdenburg, H.W.A.M.; Jurriaans-Helle, G.; Pleket, H.W.; Bosman, M.; Maaren, T. van; Rikkers, K.; Derksen, J.J.V.M.; Wallinga, H.T.; Dongen, Guido van; Wiersma, S.; Horstmanshoff, H.F.J.; Teitler, H.C.; Bons, J.A.E.

  1996-01-01

  Juist omdat het deze zomer honderd jaar geleden is dat de moderne Olympische Spelen voor het eerst werden gehouden, is de verschijning van dit boekje zo waardevol en verdient het onze aandacht. Het is immers een van die weinige momenten in de sport dat je bereid bent even stil te staan in de race na

 17. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de eff

 18. Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.H. van der Bank

  2012-03-01

  Full Text Available Die Mollusca is die tweede grootste dierfilum. Dit sluit meer as 35 000 fossiel en 100 000 lewendespesies in. Die doel van hierdie studie was om ‘n opname te maak van die mosselkrewels, inheemse en uitlandse slakspesies op die eiland.

 19. Dyslexie: Diagnose en behandeling van dyslexie

  NARCIS (Netherlands)

  R. Kleijnen; A. Bosman; P. de Jong; K. Henneman; J. Pasman; A. Paternotte; A. Ruijssenaars; A. Struiksma; K.P. van den Bos; A. van der Leij; L. Verhoeven; F. Wijnen

  2008-01-01

  Deze brochure richt zich op psychodiagnostici / behandelaars in de klinische praktijk, het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Na een schets van de voorgeschiedenis komen de volgende onderwerpen aan de orde: - definitie van dyslexie; - diagnosen van dyslexie (onderkennend, verklarend, indicerend

 20. Ethiek In En Van Kwalitatief Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  S. Verweij (Stefan)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In november 2012 publiceerde de Commissie Levelt haar eindrapport van het onderzoek naar de frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaalpsycholoog Diederik Stapel. Integriteit en ethiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek kregen naar aanleiding van deze kwestie in de m

 1. Perspectieven voorjaarstoediening van dierlijke mest op kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Clevering, O.A.

  2002-01-01

  In deze bureaustudie uitgevoerd in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn van voorjaarstoediening van dierlijke mest op klei. Achtereenvolgens worden de logistieke problemen bij voorjaarstoediening, (emissiearme) toedieningsmethoden, bemestende waarde v

 2. Kostprijs van melk: uitkomsten 2001 en methodewijziging

  NARCIS (Netherlands)

  Everdingen, van W.H.

  2004-01-01

  De kostprijs van melk bedroeg over 2001 ruim 41,10 euro per 100 kg melk. De arbeidskosten maakten ongeveer een derde van de totale kosten uit. Een van de belangrijkste verklaringen voor verschillen tussen bedrijven is de bedrijfsomvang.

 3. Energiemonitor van de ederlandse Paddenstoelensector 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Promes, E.J.O.

  2012-01-01

  QLL (Quality system Livestock Logistics), is een privaat kwaliteitsysteem dat relevante naleving van wet- en regelgeving wil bevorderen binnen de verzamel- en transportsector van landbouwhuisdieren. QLL is voor veetransporteurs, waaghouders en exporteurs van toepassing. Het kwaliteitssysteem omvat d

 4. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 5. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 6. Bioinformatica ten behoeve van genomics

  NARCIS (Netherlands)

  Pennings JLA; Hoebee B; TOX

  2007-01-01

  Sinds enkele jaren wordt op het RIVM genomicsonderzoek uitgevoerd. Genomics omvat grootschalig onderzoek naar het erfelijk materiaal (DNA) van organismen. Dit onderzoek levert inzicht op in de manier waarop erfelijke eigenschappen zich vertalen naar het functioneren van een cel, en uiteindelijk ee

 7. Portretten van EVC-praktijken

  NARCIS (Netherlands)

  Schlusmans, Kathleen; Klink, Marcel; Rutjens, Marjo van der; Stalmeier, Marjo; Joosten-ten Brinke, Desirée; Dinther, Mart van

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 8. Voorspelbaarheid van evolutie en revolutie

  NARCIS (Netherlands)

  R.A.M. Fouchier (Ron)

  2007-01-01

  textabstractHet voorspellen van gebeurtenissen doen we meestal op grond van ervaringen uit het verleden. Daarmee vertel ik niets nieuws. Voorspellen is een dagelijkse bezigheid in onze samenleving. Meteorologen voorspellen elke dag het weer, met wisselend succes. Beleggers zouden graag ontwikkelinge

 9. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 10. Van werk verzekerd : rapportage 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Komduur, J.; Binken-Faassen, S.M.F.; Wewer, M.M.; Zwart, K.; Bosselaar, H.

  2003-01-01

  In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen va

 11. Over commissarissen van naamlooze vennootschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Jacobo Willem

  1923-01-01

  Het is een speciaal in den laatsten tijd vrij veel besproken onderwerp. waarover dit werkje zal handelen. Steeds in een tijd van crisis wordt er hier en in het buitenland gesproken en geschreven over een herziening van de bepalingen, die de naamlooze vennootschap regelen, waarbij dan in Duitschland

 12. Beheersing van fusarium in zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, O.E.

  2007-01-01

  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle rede

 13. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 14. Bestrijding van emelten in gras

  NARCIS (Netherlands)

  Rozen, van K.

  2006-01-01

  Emelten, de larven van de langpootmuggen, zijn een belangrijke plaag in grasland in Noordwest-Europa. Indien grasland wordt gescheurd voor een land- of tuinbouwgewas, is de kans op emeltschade in het volggewas reëel, afhankelijk van het type volggewas. De problemen in akkerbouwgewassen doen zich voo

 15. Het tijdelijk spenen van biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Plagge, J.G.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  1998-01-01

  In dit onderzoek is getracht de voeropname tijdens de zoogperiode te verhogen door de biggen een gedeelte van de dag van de zeug te scheiden. Biggen in de controlegroep bleven, zoals gebruikelijk, tijdens de zoogperiode altijd bij de zeug. Biggen in de proefgroep werden, vanaf dag 18 na de geboorte,

 16. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  NARCIS (Netherlands)

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 17. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 18. Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Kruijne, R.; Deneer, J.W.

  2013-01-01

  De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwop

 19. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 20. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde pla

 1. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  OpenAIRE

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van belang. In dit rapport worden enkele methoden beschreven voor de analyse van de monoaminen in hersenweefsel van de rat. De bepalingen van noradrenaline, dopamine en de metaboliet hiervan, DOPAC zijn vern...

 2. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, EJM; Geenen, R; Kolotkin, RL; Vingerhoets, AJJM

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 3. Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Jansen, H.M.

  2007-01-01

  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalv

 4. Biefstuk komt niet van de kip : de rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, L.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.; Kroon, van der S.M.A.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan hoe kinderen omgaan met voedselkeuze en de herkomst en gezondheid van voedsel. Meer specifiek is gemeten in hoeverre kinderen interesse hebben in en kennis hebben van de herkomst en gezondheid van voedsel en in hoeverre ze op basis van deze elementen bewuste keuzes maken

 5. Die persoonlikheidsprofiel van suksesvolle bewakingsdienspersoneel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. L. Nell

  1996-06-01

  Full Text Available The personality profile of successful prison warders. In an attempt to develop a personality profile for successful prison warders, scores on CattelFs 16-PF (SA92-form were obtained from 361 warders employed by the South African Department of Correctional Services. Independent criterion information (tempo of promotion was also obtained and used as indicator of job success. Using Hotelling's T2, it was found that the first order factor profiles of successful and unsuccessful warders differed significantly. There was no difference in their second order profiles. By means of stepwise discriminant analysis with personality as independent and success (expressed as a dichotomy as the dependant variable, four first order factors were identified and formulae derived which predicted 14,8 better than chance whether a warder would be correctly classified as successful or not on the dichotomous success criterion. Opsomming In 'n poging om 'n persoonlikheidsprofiel vir suksesvolle bewakingsdienspersoneel saam te stel, is response op Cattell se 16-PF (SA92-vorm vanaf 361 bewakingsdienspersoneellede werksaam by die Suid-Afrikaanse Departement van Korrektiewe Dienste, verkry. Inligting in terme van onafhanklike kriterium (tempo van bevordering is ook verkry en gebruik as aanduiding van werksukses. Deur die gebruik van Hotelling se T2 is bepaal dat die ecrsteorde profiele van suksesvolle en onsuksesvolle bewakingsdienslede beduidend van mekaar verskil. Daar is geen beduidende verskil ten opsigte van die tweedeorde profiele gevind nie. Deur middel van stapsgewyse diskriminantontleding, met persoonlikheid as onafhanklike en sukses (uitgedruk as 'n digotomie as afhanklike veranderlike, is vier eersteorde faktore geidentifiseer en formules saamgestel wat 14,8 beter as toeval kan voorspel of "n persoon suksesvol of onsuksesvol volgens die digotomiese sukseskriterium sal wees.

 6. Richtlijnen voor het meten van het gebruik van faunapassages

  NARCIS (Netherlands)

  Grift, van der E.A.

  2010-01-01

  Faunapassages zijn een veelgebruikt middel om de barrièrewerking van wegen en spoorwegen op te heffen en het aantal aanrijdingen met dieren te beperken. De vraag is nu: Hoe komen we te weten of deze voorzieningen werken?

 7. Ketenbeoordeling van verpakken 1. Beoordeling van milieu-aspecten.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.M.

  1991-01-01

  Met dit en volgende artikelen over genoemd onderwerp wordt beoogd om bedrijven enig inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van milieubeoordelingssystemen. Op grond hiervan kan een begin worden gemaakt met een eigen milieuaanpak

 8. Jesus van Naseret- Jesus Christus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. P. van der Walt

  1958-03-01

  Full Text Available Inderdaad is daar hier 'n spanning in die christologie van Barth. U voel dit wel aan in hierdie benaming wat werklik so gekies is. Dit is twee bestaanswyses van die tweede Persoon in die Heilige Drie-eenheid. Laat die woord bestaanswyses ook nie vreemd in ons ore klink nie, want dit is nie vreemd aan Barth se stelsel nie. lmmers die drie Persone in die H. Drie-eenheid, elk met 'n besondere werksaamheid, is ook drie bestaanswyses. Ons het hier dus modaliteite in die Drie-eenheid en hoor dus vreemde taal, omdat Gods Woord tot ons spreek van God as syn.

 9. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  OpenAIRE

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook het vooruitzicht dat niet genoeg klassieke taxonomen worden opgeleid voor de nabije toekomst, lijkt DNA-barcoding zich een strategische plek te veroveren op huidige, al dan niet toegepaste, biodive...

 10. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 11. Welzijn van dieren in reizende circussen

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 12. De allergene potentie van geneesmiddelen: literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; Vleeming W; de Wildt DJ; van der Laan JW; de Waal EJ; van Loveren H; Garssen J; TOX; LGM; PAT

  1995-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de allergische reacties, die het gevolg zijn van geneesmiddelengebruik. De nadruk is gelegd op ernstige allergische reacties. Een overzicht -ingedeeld volgens de classificatie van Gell en Coombs wordt gegeven van geneesmiddelen met een allergene potentie. Daarn

 13. Plan van aanpak project : Social Media Lab

  NARCIS (Netherlands)

  Beer, Erwin; Kox, Corné; Willems, Frank

  2013-01-01

  Dit document beschrijft de projectopdracht voor het project Social Media Lab en geeft de criteria waaraan het project moet voldoen om te slagen. Het bevat tevens het plan van aanpak voor het uitvoeren van het project. Doel van het project is het realiseren van een fysiek Social Media Lab, waar door

 14. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 15. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 16. Effect vocht op de kwaliteit van asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Wilms, J.A.M.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Vaststellen invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit van witte asperges in de tweede helft van het oogstseizoen. Bij het object met T-tape was er op 8 augustus een significant hoger aandeel nieuw schot. Dit kan een voordeel zijn, want vroeg nieuw schot wil zeggen dat er ook een betere assi

 17. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 18. Een Passende Beoordeling van de effecten van de toename van het aantal civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den helder Airport

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.; Jong, de M.L.; Schermer, D.S.; Apeldoorn, van R.C.; Meesters, H.W.G.

  2008-01-01

  Waargenomen reacties van vogels op civiel vliegverkeer lunnen niet worden aangemerkt als zijnde een significante aantasting van de beschermde natuurwaarden, afgemeten naar de aantallen vogels die erbij betrokken zijn en van het gedrag en de voedselopname van ter plaatse foeragerende vogels.

 19. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aa

 20. Evaluatie van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker J; Schouten AJ; Hoek KW van der; Wattel-Koekkoek EJW; CMM; LER

  2010-01-01

  Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het RIVM de opzet, uitvoering, nut en noodzaak van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) geevalueerd. Hieruit blijkt dat het meetnet inzicht oplevert in de kwaliteit van de bodem en het bovenste grondwater bij verschillende grondsoorten en typen

 1. Louis van Haaster: 'Erwiniatoets werkbollen stap vooruit'

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.

  2013-01-01

  Erwinia blijft een lastig te controleren probleem in de teelt en handel van hyacinten. Vorig jaar stemden telers in met een toets op werkbollen van 'Delft Blue'. Op basis van die resultaten wil het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint nu een stap verder zetten: een verplichte toets op alle werkb

 2. Reizigerseffecten van onbetrouwbaar OV in maatschappelijke kostenbatenanalyses

  NARCIS (Netherlands)

  Van Oort, N.; Van Leusden, R.

  2015-01-01

  Hoewel het verbeteren van de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer (OV) vaak één van de belangrijkste doelen is van OV-projecten, ontbreekt in maatschappelijke kostenbatenanalyses (MKBA’s) vaak expliciete, kwantitatieve aandacht voor de verwachte baten hiervan. In dit paper presenteren we een met

 3. Excellentie vanuit het perspectief van professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Wijkamp, J.S.; Paans, W.; Wolfensberger, M.V.C.

  2013-01-01

  In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de visie op professionele excellentie vanuit het perspectief van vier professies. Aan de hand van inzichten uit de literatuur gecombineerd met quotes uit de discussies in verschillende focusgroepen, maken we de definiëring van professionele excellentie inzi

 4. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het analytisc

 5. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Per

 6. De kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van 6-mono-acetylmorfine in de urine van druggebruikers (I)

  NARCIS (Netherlands)

  Derks HJGM; van Twillert K; Zomer G

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een analytische methode beschreven voor de bepaling van 6-mono-acetylmorfine in urine. Deze metaboliet van heroine is een marker voor heroine-gebruik en de bepaling ervan kan gebruikt worden om het gebruik van heroine van dat van morfine te onderscheiden. De methode is gebasee

 7. Invloed van stikstofniveau en -deling op eiwitgehalte en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2005-01-01

  Aan het eiwitgehalte van zetmeelaardappelen en de eiwitopbrengst wordt door de verwerkende industrie AVEBE belang gehecht. Vooral de keuze van het ras, maar ook het niveau van de stikstofbemesting en wellicht ook deling van de stikstofgift zijn van invloed op het eiwitgehalte en de eiwitopbrengst pe

 8. De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, S.H.

  2008-01-01

  Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar gecontro

 9. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 10. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 11. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groe

 12. De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland: Materialisering van een ideaal

  NARCIS (Netherlands)

  Polman, M.G.

  2011-01-01

  De aanleiding voor het schrijven van een proefschrift over de kleuren van het nieuwe bouwen waren de vele materiaaltechnische kleuronderzoeken die door mij zijn uitgevoerd ten behoeve van restauratie van monumenten van het nieuwe bouwen. De gebouwen blijken kleurrijk te zijn geweest maar dat is nauw

 13. Ellis-van Creveld syndrome

  Science.gov (United States)

  Chondroectodermal dysplasia; EVC ... 1 of 2 Ellis-van Creveld syndrome genes ( EVC and EVC2 ). These genes are positioned next to ... performed for mutations in 1 of the 2 EVC genes Skeletal x-ray Ultrasound Urinalysis

 14. Geavanceerde computerondersteuning van kwantitatief onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rijgersberg, H.; Top, J.L.; Wigham, M.L.I.

  2008-01-01

  Kwantitatief onderzoek vindt in belangrijke mate op de computer plaats. Toch is de computerondersteuning van kwantitatief onderzoek niet ideaal. Er zijn meerdere, ongekoppelde systemen nodig en veel informatie blijft impliciet en dus niet toegankelijk voor automatische verwerking. De oplossing schui

 15. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte overzich

 16. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 17. Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal

  OpenAIRE

  Ebrecht, Diny; Stalmeier, Marjo

  2014-01-01

  Ebrecht, D., & Stalmeier, M. (2013). Train-the-trainer “Workshop Kwaliteit van digitaal lesmateriaal”. Eindhoven, Nederland: Open Universiteit. De train-the-trainer workshop werd uitgevoerd op 3 september en 3 december 2013

 18. Sexual reproduction in seed plants, ferns and mosses

  NARCIS (Netherlands)

  Willemse, M.T.M.; Went, van J.L.

  1985-01-01

  Behandeling van de biologie met betrekking tot de geslachtelijke voortplanting van deze plantesoort en onderzoek- en vermeerderingstechnieken op dit gebied. Aandacht voor de ontwikkeling van sporen en microsporen; mannelijke steriliteit; vorming van de stuifmeelbuis en invloeden op diverse ontwikkel

 19. Bestrijding van slakken in wintertarwe

  OpenAIRE

  Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen in tarwe flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels onvoldoende zijn, met als gevolg dat opnieuw gezaaid moet worden. Een zaadbehandeling met een molluscicide is altijd daar waar het zijn werk moet doen, dit in tegenstelling tot behandelen met slakkenkorrels. Daarbij staat het gebruik van slakkenkorrels onder druk; nadat al eerder Mesurol sl...

 20. Bestrijding van slakken in graszaad

  OpenAIRE

  Ester, A.; Huiting, H.F.

  2006-01-01

  Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is een holle stand, met veel kans voor onkruiden. In tegenstelling tot behandeling met slakkenkorrels is een zaadbehandeling met een molluscicide altijd daar waar het zijn werk moet doen. Doelstellin...

 1. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 2. Verkorting van het vaasleven van snijbloemen als gevolg van bewaring en afzet

  NARCIS (Netherlands)

  Harkema, H.

  1985-01-01

  Naast het beperken van de bewaring is het noodzakelijk om de afzetketen koel te houden. Vooral bol- en knolbloemen zoals tulp, iris, narcis en freesia zijn gevoelig voor vaaslevenverkorting door een niet gekoelde distributie

 3. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 4. Over de verspreiding van enkele Juncus-soorten

  NARCIS (Netherlands)

  Reichgelt, Th.J.

  1957-01-01

  1. Op mijn vraag omtrent het voorkomen van Juncus subnodulosus Schrank (zie Corr. bl. no. 1, p, 11) ontving ik van Dr. D. Bakker te Ens een plant, afkomstig van Katseveer (Z.-Beveland), in een dichtgegroeid weel achter da dijk, 1948, en van E. E. van der Voo een opgave van de Kil van Hurwenen hij Za

 5. State-fo-the-Art bewaren van tulpenbollen, resultaten 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.; Kok, M.; Gulik, van der T.

  2010-01-01

  Het project State-of-the Art bewaren van tulpenbollen' is in 2007 met vier bloembollenbedrijven van start gegaan. Hoofddoel van het project was vooral het demonstreren van energiebesparingsmogelijkheden. Uiteraart met behoud van de kwaliteit van het product, of beter nog, met verbetering van de kwal

 6. Meten is weten? : Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Nederlandse meetinstrumenten.

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Carolus

  2013-01-01

  Uit eerder onderzoek van Kraf, Lentz & Pander Maat (2011) is bekend dat de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde instrumenten voor Nederlandse teksten aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Nog niet helder was echter hoe de uitslagen van deze drie instrumenten (Texamen, Klinkende

 7. Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Smet, Milou; Brand-Gruwel, Saskia; Broekkamp, Hein; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H., & Kirschner, P. A. (2011, april). Benutting van outline tools voor het schrijven en leren van leerlingen. Presentatie tijdens Kennisnet Vlootschouw Opbrengsten van ICT in het onderwijs, Utrecht, The Netherlands.

 8. De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict

  OpenAIRE

  Brand, Mirjam; Rubens, Wilfred

  2013-01-01

  Brand, M., & Rubens, W. (2013, 8 oktober). De meerwaarde van ict in het onderwijsleerproces. Professionaliseren over en met behulp van ict. Workshop verzorgd tijdens het Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie, Ede, Nederland.

 9. Die gebruik van die Suid-Afrikaanse Diatoomindeks as hulpmiddel vir bewaringsbestuur van Hewitt se spookpadda

  OpenAIRE

  V. Botha; Weldon, C.; Taylor, J.C.

  2012-01-01

  Hewitt se spookpadda(Heleophryne hewitti), is ‘n bedreigde spesie wat slegs in vier strome vandie Elandsberge voorkom. Die totale area van besetting vanH. hewittiis binne die grense van ‘n bosbou plantasie.

 10. Het einde van de individualiteit? Groepsprofilering, datamining en de vermeerdering van brute pech en dom geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Vedder, A.H.

  1998-01-01

  Non-distributieve groepsprofielen zijn profielen die eigenschappen van groepen van mensen weergeven in termen van gemiddelden, kansen, significante verschillen met andere groepen enz. De profielen kunnen verschillende thema's hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: beschrijvende en voorspellende pr

 11. Preventie van Congenitale Syfilis ; economische evaluatie met cijfers van de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Gruteke P; Postma MJ; Grosheide PM; Jager JC; Conyn-van Spaendonck MAE; Loeber JG; VTV; LIS

  1995-01-01

  Doel: Vaststellen van de programmakosten, monetaire baten en gewonnen levensjaren, verbonden aan het screeningsprogramma van zwangeren op syfilis, gebruik makend van gegevens over serologische testresultaten in de Streeklaboratoria. Data & Methode: We gebruiken twee typen gegevens: (i) Aantalle

 12. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de r

 13. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  OpenAIRE

  Buijt, I.; Al, Maiwenn; Rutten, Frans

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Perspectief. De studie is uitgevoerd zowel vanuit het perspectief van de verzekeraars als vanuit het maatschappelijk perspectief. Methoden. Gegevens met betrekking tot effectiviteit zijn afgeleid uit ...

 14. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  OpenAIRE

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 15. Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succesfactoren en patroonherkenning in het kader van Bioveem

  OpenAIRE

  Deru, J.; Ellinger, L.; Baars, T.; Livestock Research

  2006-01-01

  Het doel van dit onderzoek is om, d.m.v. interviews, ervaringen van veehouders over hun gebruik van homeopathie bij rundvee te verzamelen en te evalueren vanuit een ‘ervaringswetenschappelijke’ invalshoek. Hierdoor kan een verkennend overzicht verkregen worden van veelbelovende homeopathische middelen (hoofdstuk 3) waarmee intensiever toetsend en experimenteel casuïstisch effectonderzoek zou kunnen plaatsvinden. Ook kan een beeld ontstaan van succesfactoren bij het gebruik van homeopathie doo...

 16. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 17. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 18. Die pastorale terapeut as begeleier van ’n persoon met seksueel afwykende gedrag: ’n Hermeneutiese hoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella D. Potgieter

  2012-11-01

  Full Text Available Voordat ’n pastorale terapeut ’n persoon met seksueel afwykende gedrag in die vorm van pedofilie, pastoraal bedien, is daar merkers wat in gedagte gehou moet word ten opsigte van die posisionering van die pastorale terapeut. Daar word aangeneem dat pedofilie nie genees kan word nie, maar slegs beheer en bestuur kan word. Pedofilie is nie net ’n saak vir ander wetenskappe nie, maar beslis ook ’n geestelike saak. Die persoon wat kinders molesteer, beleef dikwels ’n geestelike vakuum. As gevolg hiervan is sy geestelike dimensie remmend en destruktief. ’n Pastorale hermeneutiek is hier uiters belangrik. Dit beteken dat die pastorale terapeut die taak het om God se teenwoordigheid en verhaal vir die persoon met afwykende seksualiteit te vertolk, sodat sy behoeftes, lewenservaringe en nood in die lig van God se liefde en genade in sy lewe sal sin maak. Die pastorale terapeut kan die deelnemer help om te ko-konstrueer sonder om deskundige kennis op hom af te dwing. ’n Pastoraal-terapeutiese vertrouensverhouding en onvoorwaardelike aanvaarding moet sigbaar wees om die belangrikste medium van verandering en genesing te bewerkstellig. Wanneer die pastorale terapeut in verbondenheid met Christus self tot nederige diensbaarheid en medemenslikheid gesuiwer word, kom ’n ware pastoraal-terapeutiese verhouding van vertroue en onvoorwaardelike aanvaarding tot stand. Die pastorale terapeut behoort eers sy of haar eie vertrekpunte rakende pedofilie uit te klaar. Hy of sy sal met sy of haar eie seksualiteit, asook die van ander, gemaklik moet wees. Hierdie navorsing kan pastorale terapeute aanmoedig om ’n bydrae te lewer in die bemagtiging van die pedoseksuele persoon op geestelike gebied en sodoende ’n bydrae tot ’n veiliger gemeenskap lewer.The pastoral therapist as companion of a person displaying sexually deviant behaviour: A hermeneutic angle. Before a pastoral therapist can counsel a person who displays sexually deviant behaviour in the

 19. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 20. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 1. Gegevensverwerking in het kader van de opsporing : toepassing van datamining ten behoeve van de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy

  NARCIS (Netherlands)

  Sietsma, Ruben

  2007-01-01

  Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitiële) politietaak. De maatschappelijke ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds.

 2. Die sintetiese bepaling van organisasiedoeltreffendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Van W Raubenheimer

  1989-05-01

  Full Text Available Organisational effectiveness: synthetically determined. In this article the development of a questionnaire for measuring organisational effectiveness (defined in organisational culture terms is being discussed. The sample used for the item analysis consisted of 112 middle managers in the mining industry. The factor structure of the questionnaire was determined by using the responses of 230 middle managers. The original 72 items were reduced by 11 due to low item-total correlations. Four main constructs were measured by the questionnaire. The following prelimenary names were given to these constructs: Internal communication, External communication, Organisational structure and productivity. Opsomming In the artikel word die ontwikkeling van 'n vraelys om organisasiedoeltreffendheid te meet beskryf. Die meting van organisasiedoeltreffendheid word in die studie vanuit 'n organisasiekultuur perspektief benader. Die itemontledingsgroep het bestaan uit 112 middelvlakbestuurders in die mynbedryf. Vir die bepaling van die faktor struktuur van die vraelys is 230 middelvlakbestuurders betrek. Die oorspronklike 72 items is met 11 items verminder op grond van lae item-totaal korrelasies. Vier hoofkonstrukte is deur die vraelys gemeet waaraan die volgende voorlopige benamings gegee is: Kommunikasie na binne, kommunikasie na buite, organisasiestruktuur en produktiwiteit.

 3. Discussiedossier naar aanleiding van Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - -

  2009-09-01

  Full Text Available Six authors (Rienk Vermij, Jan Hogendijk, Chistoph Lüthy, Eric Schliesser, Marcel Sarot & Herman Philipse give their opinion on the book by Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard.

 4. WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder

  NARCIS (Netherlands)

  Zwietering, F.W.

  1982-01-01

  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE

 5. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 6. De determinanten van de hoogte van controlekosten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Langendijk, H.P.A.J.; Groenen, M.

  2004-01-01

  Uit dit artikel blijkt dat het balanstotaal, het aantal (buitenlandse) dochtermaatschappijen, de relatieve grootte van de post Voorraden en Debiteuren en dat een klant een beursnotering heeft, een verhogende invloed hebben op de controlekosten. Ook het feit dat hetzelfde accountantskantoor consultan

 7. Effecten van hakhoutbeheer op de vlinders van hellingbossen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wallis de Vries, M.F.; Prick, M.J.M.

  2012-01-01

  In 2009 vond een verkennend onderzoek plaats naar de invloed van hakhoutbeheer op dag- en nachtvlinders in het Oombos en het Schaelsbergerbos bij Schin op Geul. Hierbij werden gedurende zeven nachten gegevens over nachtvlinders verzameld en op vier dagen gegevens over dagvlinders. Daarbij vertoonden

 8. De arbeidsmarktpositie van flexibele werknemers: bewijs van een gesegmenteerde arbeidsmarkt?

  NARCIS (Netherlands)

  A.J. Steijn (Bram)

  1999-01-01

  textabstractThis article is about differences in the labour market position between flexible and permanent workers. Following the well-known ?flexible-firm? model van Atkinson and in accordance with segmentation theory, we can assume that flexible workers will have a worse labour market position com

 9. Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden

  NARCIS (Netherlands)

  Derkx, M.P.M.

  2007-01-01

  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met ve

 10. Analyse van hemellichtspectra op aanwezigheid van SO2

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp; F.*

  1984-01-01

  Vergeleken worden de Barringer hardware en OMA software correlatiespectrometers ter bepaling van atmosferische SO2-gaslasten. De softwaremethode is te prefereren boven de hardware, omdat: a) de software methode een betrouwbaarheidsgrens voor de geschatte gaslast heeft. b) de software methode in

 11. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  Op basis van literatuurstudie, groepsinterviews en een online vragenlijst, is onderzocht wat volgens light users - mensen die af en toe een biologisch product kopen - voedsel en biologisch voedsel in het bijzonder, gezond maakt. On the basis of a literature study, group interviews and an online ques

 12. Omvang en samenstelling van de beroepsgroep van sociaal-geneeskundigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, T.A.; Hingstman, L.

  1999-01-01

  De medische sector is in drie hoofdgroepen te verdelen: de huisartsgeneeskunde, de klinisch-medische specialismen en de sociale geneeskunde. In verhouding tot de andere twee sectoren is over de sector sociale geneeskunde weinig bekend. In het kader van de jaarlijkse Rapportage Arbeidsmarkt Zorgsecto

 13. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  NARCIS (Netherlands)

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van vi

 14. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  E.C.G. Okhuizen

  2013-01-01

  In TFB 2013/04 heb ik een aantal knelpunten in de regeling van de omkering van de bewijslast en bij de toepassing ervan besproken. Aan de orde zijn onder meer gekomen het relatief- en absoluut-aanzienlijkvereiste en de behoefte aan kwantificering daarvan, de eis van overtuigend aantonen en de afwijz

 15. Regiem in ontwikkeling : verslag van een onderzoek onder de gedetineerdenbevolking van het Huis van Bewaring te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Grapendaal, M.; Linden, B. van der; Rook, A.

  1985-01-01

  De vraagstelling van het onderzoek was drieledig. In de eerste plaats was de vraag hoe de bevolking van het HvB is samengesteld. Aan deze vraag ligt de opvatting ten grondslag, dat een te ontwikkelen programma van regiemsactiviteiten afgestemd dient te zijn op de actuele gedetineerdenbevolking binne

 16. Onderzoek en kennisverspreiding 2002 : verslag over de uitvoering van het programma van de SWOV. In opdracht van de Programmaraad.

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, M. & Schagen, I.N.L.G. van (samenst.)

  2004-01-01

  Over de uitvoering van een Jaarprogramma Onderzoek en Kennisverspreiding legt de SWOV sinds 1999 verantwoording af aan de Programmaraad. Dit is de verantwoording over het jaar 2002. Het verzoek aan de Programmaraad betreft de goedkeuring voor de besteding van de beschikbare subsidie op basis van de

 17. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 18. Onderstammenproef bij Kordia : resultaten van een vergelijking van 3 onderstammen bij het proefras Kordia van 2002 tot en met 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.; Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2002 werd een onderstammenproef geplant met het proefras Kordia op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek en Omgeving in Randwijk. De Russische onderstammen LC-52 en VSL-2 werden getoetst op bruikbaarheid voor de teelt van zoete kers in Nederland. Gisela 5 was de standaard onders

 19. Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden

  NARCIS (Netherlands)

  Salm, van der C.; Hoogland, T.; Walvoort, D.J.J.

  2008-01-01

  Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waarbij de modelstructuur gebaseerd is op de procesfo

 20. Het Y-linoleenzuurgehalte van teunisbloemachtigen en Borago officinales

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Muuse, B.G.

  1987-01-01

  In het kader van het vastleggen van genetisch materiaal in de Genenbank zijn 64 monsters zaden van teunisbloemachtigen en 11 monsters zaden van Borago officinales onderzocht op oliegehalte en y-linoleenzuurgehalte.

 1. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 2. Eliminatie van virussen, Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Medema GJ; Theunissen J; MGB

  1996-01-01

  Betreft een kwantitatieve beschrijving van de virus- en protozoaverwijderingscapaciteit van de verschillende processtappen die (gaan) worden toegepast voor de zuivering van Nederlands oppervlaktewater, op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoekgegevens. Daarbij wordt beschreven welke inv

 3. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 4. Formaline ontsmetting van eendagskuikens kan achterwege blijven

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1993-01-01

  Het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij heeft het effect van formaline-ontsmetting van ééndagskuikens in de uitkomstkast op de technische resultaten onderzocht. Het blijkt dat deze ontsmetting achterwege kan blijven.

 5. Herkenning van chronische pijn: de praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Wilgen, C.P. van; Dijkstra, P.U.; Meijer, W.J.

  2000-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op het herkennen van chronische pijn vanuit een bio-psychosociaal model, met als doel de herkenbaarheid van patiënten met chronische pijn voor de fysiotherapeut te vergroten.

 6. Aerobe zuivering van vergiste varkensdrijfmest na aanzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoeksverslag betreffende een vorm van nazuivering, bedoeld om de vluchtige componenten (vetzuren), die na vergisting nog aanwezig zijn, te oxideren. De mest wordt belucht onder toevoeging van zwavelzuur. Het zure milieu voorkomt ammoniakemissie tijdens het beluchten. Bovendien zullen in volgend

 7. Fermentatie van brijvoeders en bijproducten tijdens opslag

  NARCIS (Netherlands)

  Rijnen, M.; Scholten, R.

  1997-01-01

  Er zijn aanwijzingen dat vloeibare bijproducten en brijvoeders gaan gisten (fermenteren) tijdens opslag, waarbij onder andere organische zuren, melkzuur en alcohol worden gevormd. Dit kan enerzijds de voederwaarde van het product en anderzijds de gezondheid van het dier beonvloeden.

 8. Die naamgewing van die dorp Pierre van Ryneveld (Van Ryneveldpark en sy uitbreidings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Ploeger

  2012-02-01

  Full Text Available Pierre van Ryneveld was born at Senekal OFS on 2.5.1891. Part of his schooling took place at Grey College, Bloemfontein. After obtaining a BSc at the Imperial College in London he enlisted as a cadet in the London Officers Training Corps in 1914 and became a Flight Officer in the illustrious Royal Flying Corps in 1915. At the end of World War I he was a Colonel in the RAF. In 1920 he was summoned by General J.C. Smuts to "start the Air Force in South Africa" and was consequently regarded as the 'father' of the SAAF. Gen, Sir (as he later became Pierre van Ryneveld became a legend in his lifetime and this article describes how he and other military figures were honoured by the establishment of Van Ryneveld Park.

 9. Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

  OpenAIRE

  Giessen, A.M. van der; Gijsbers, G.W.; Koops, R.; Zee, F.A. van der

  2014-01-01

  In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor deze analyse heeft de COGEM aan TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen van de biotechnologie opnieuw in kaart te brengen, met een nadruk op econo...

 10. Joernaal van Jorik (D.J. Opperman

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. T. Cloete

  1980-05-01

  Full Text Available Die gedig begin met talle religieuse verwysings wat vir ons darem sê wat ons moet verstaan onder die doel en taak wat deur Manuel aan Jorik opgedra word, soos die verwysings na die kruis en die uur van verantwoording en van terugkeer. Die gestalte van Manuel sélf gee godsdienstige inhoud aan die doel, offer en uur van Jorik.

 11. Energiemonitor van de ederlandse Paddenstoelensector 2011

  OpenAIRE

  Wildschut, J.; Promes, E.J.O.

  2012-01-01

  QLL (Quality system Livestock Logistics), is een privaat kwaliteitsysteem dat relevante naleving van wet- en regelgeving wil bevorderen binnen de verzamel- en transportsector van landbouwhuisdieren. QLL is voor veetransporteurs, waaghouders en exporteurs van toepassing. Het kwaliteitssysteem omvat diverse modules waar deelnemers aan QLL na certificering aan kunnen deelnemen. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) maakt in haar toezicht gebruik van bepaalde modules. In de eerste hel...

 12. Die gesag van die Heilige Skrif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.C.W. Duvenage

  1967-03-01

  Full Text Available Dit geld nie maar t.o.v. ’n ongeloofsbeskouing soos dié van Karl Jaspers nie wat beweer: „Die Bibel ist das Depositum eines Jahrtausends menschlicher Grenzerfahrung” of van die Rooms-Katolieke skrifbeskouing nie wat die kerklike leertradisie, soos dogmaties op die konsilie van Trente vasgelê is, beskou as die enigste gesaghebbende kriterium vir die kanonisering en interpretasie van die Skrif.

 13. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  OpenAIRE

  Geijn, van de, F.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld worden dat ozon geheel geen effect heeft. Elektrolyse water in de kwaliteit zoals voor deze proef gebruikt heeft een sterk nadelig effect op de kwaliteit door het optreden van een schilverkleuring (...

 14. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te verl

 15. De vakopleidingen van hvb Havenstraat : Resultaten in termen van werk en recidive

  NARCIS (Netherlands)

  Wartna, B.S.J.; Aidala, R.

  1995-01-01

  Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende vakopleidingen gehouden, bestemd voor gedetineerden aan het eind van hun detentie. In totaal hebben tot nu toe 56 deelnemers zo'n vakopleiding gevolgd. De eerste drie groepen deden een

 16. Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Salverda, I.E.; Hendriks, C.M.A.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangev

 17. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den M.C.; Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de J.H.M.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en voedingsinn

 18. Correlatie onderzoek MBI : Experiment ten behoeve van de toekomstige inrichting van het MBI onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Samson, C.; Oomen, P.

  2004-01-01

  Om het WODC te ondersteunen bij het maken van keuzes over de inrichting van het MBI (Monitor Bedrijven en Instellingen) onderzoek in komende jaren is een onderzoek uitgevoerd naar de correlatie tussen de metingen van 2002 en die van nu. In totaal zijn 102 bedrijven en instellingen ondervraagd. Het r

 19. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 20. Simulatie van de uitspoeling van het Herbicide Atrazine uit een kolom gevuld met podzolgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Tiktak; A.*; Drecht; G.van

  1986-01-01

  Het gedrag van het herbicide Atrazine in de bodem is in het laboratorium onderzocht met behulp van grondkolommen. Over de proeven en de resultaten werd door Loch e.a. in 1985 gerapporteerd. Met behulp van model ONZAT werd de gemeten doorbraakkromme van Atrazine in een podzolgrond gesimuleerd. Da

 1. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 2. Onderzoek naar de mutagene werking van stoffen in het kader van de milieu-toxicologische evaluatie

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1986-01-01

  In het kader van het klassificeren van stoffen op basis van het BCW schema werd de mutagene werking van tri-butylfosfaat, isophoron, cyanuurzuur, 4,4'-dichloorbifenyl, 1,1,3,3-tetramethyldisiloxaan, hexamethyldisiloxaan en hexamethyldisilazan met microorganismen in de Ames-test onderzocht. Met

 3. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de nac

 4. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, de H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelin

 5. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal gr

 6. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van gelijkge

 7. Toetsen van werkbollen op agressief snot: eerste stap naar gezonde teelt van hyacint

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Doorn, van J.

  2013-01-01

  Agressief snot zorgt bij hyacint elk jaar voor veel schade. Hoeveel besmetting er in werkbollen zit was tot nu toe onbekend. Na toetsing van werkbollen van 'Delft Blue' in juli en plantgoed voor werkbollen in september 2012, bleek dat 30-40% van de partijen besmet is met Dickeya, de veroorzaker van

 8. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2015-01-01

  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. De werkzaamheden zijn ook in 2014 volgens R

 9. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 10. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 11. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies producer

 12. Niets Dan Kommer En Kwel: Het Afrikaanse Proza Van 2005

  OpenAIRE

  Renders, Luc

  2006-01-01

  In 2004 werd in Zuid-Afrika met de nodige luister het tienjarige bestaan van een democratische regering gevierd. Terwijl in 1994 Zuid-Afrikaanse schrijvers van alle kleuren van de regenboog zich verheugden over de beëindiging van de apartheid, de verkiezing van een meerderheidsregering en de eedaflegging van Nelson Mandela als de eerste zwarte president, lieten ze in 2004 opvallend weinig van zich horen. Zij waren in elk geval niet te bekennen te midden van het feestgewoel. Misschien hielden ...

 13. Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n Teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel beskryf die outeur hoedat hy onverwags in 2007 in ’n debat met die ateïs Armando Pellencin betrokke geraak het en hoedat dit uiteindelik gelei het tot die skryf van hierdie artikel oor ateïsme. Nadat hy in ’n kort intermezzo ’n oorsig oor die opkoms van ateïsme gebied het, lewer die outeur daarna ’n uiteensetting van die standpunte van Pellencin. In die volgende hoofdeel van die artikel argumenteer die outeur dat Pellencin – asook ander ateïste – nie afdoende en bevredigende antwoorde kan gee op die vyf fundamentele lewensvrae nie. Hierdie fundamentele lewensvrae is die volgende: Hoe verwerf ’n mens kennis (waarheid?; Waar kom alles vandaan?; Waar gaan alles heen?; Wat is die sin van die lewe?; Hoe kan ’n mens tussen goed en kwaad onderskei? Die outeur konkludeer dat ateïsme, as geloofskeuse en lewens- en wêreldbeskouing faal vanweë die inherente tekortkomings wat aan die reduksionisiese benadering van naturalisme, rasionalisme, positivisme en sciëntisme verbonde is.In this article the author describes how, in 2007, he got involved in an unexpected discourse with the atheist Armando Pellencin and how it eventually lead to the writing of this article on atheism. After a short intermezzo in which an overview of the rise of atheism is presented, the views of Pellencin are expounded. In the main part of the article the author argues that Pellencin and other atheists fail to supply decisive and satisfactory answers to the five fundamental questions in life. This fundamental questions are the following: How do we achieve knowledge (truth?; Where does everything come from?; Where is everything going to?; What is the meaning of life?; How should we discern between good and evil? The author concludes that atheism, as a matter of faith, fails as a life and worldview, because of the deficiencies inherent in a reductionist approach such as naturalism, rationalism, positivism and scientism.

 14. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 15. Plantegroeiklassifikasie van die A-landtipe van die Mooirivier - opvanggebied, Transvaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Bezuidenhout

  1991-07-01

  Full Text Available Die doel van hierdie studie was om hoofplantegroei-eenhede en hulle variasies, van die A-landtipe, te identifiseer, karakteriseer en aan die hand van die habitat ekologies te interpreteer. Vyf plantgemeenskappe is deur die toepassing van 'n numeriese klassifikasie en Braun-Blanquet-prosedures geidentifiseer en elk is met ’n spesifieke habitat gekorreleer. 'n Duidelike onderskeid is tussen die hoogliggende en die laagliggende plantgemeenskappe gemaak. Plantegroeigradiënte en geassosieerde gradiënte in habitat is deur toepassing van ’n ordeningstegniek geidentifiseer. Die studie beklemtoon die belangrikheid van topografie en grondtipe vir die afbakening van plantegroei-bestuurseenhede vir boerdery of natuurbewaring.

 16. Staat van zoönosen 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Zomer TP; De Rosa M; Stenvers O; Valkenburgh S; Roest HJ; Friesema IHM; Maas M; van der Giessen JWB; van Pelt W; Maassen K; D& V; I& V

  2014-01-01

  De Staat van zoönosen 2013 geeft een overzicht van de mate waarin zoönosen in Nederland voorkomen en ontwikkelingen daarin op de lange termijn. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens overgaan. Net als in voorgaande jaren waren er in 2013 geen uitgesproken veranderingen te zien in de mate

 17. Biologie en ecologie van Melganzevoet (Chenopodium album)

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, van den W.G.M.

  1985-01-01

  Behandeling van eigenschappen en het gedrag van een van de lastigste onkruidsoorten in de Nederlandse akkerbouw. Veel aandacht wordt besteed aan de kieming, opkomst en groei. Verder wordt ingegaan op factoren die de kieming en opbrengst beinvloeden; opbrengstperiodiciteit; groei als monocultuur en i

 18. De Apterygotenfauna van het eiland Urk

  NARCIS (Netherlands)

  Buitendijk, A.M.

  1929-01-01

  Op een tweetal excursies (van 11—13 Juli en van 26—28 September) werden op Urk negen soorten van Apterygogenea gevonden, n. 1.: Hypogastrura viatica (Tullb.). Friesea mirabilis (Tullb.). Onychiurus armatus (Tullb.). Proisotoma schötti (D. T.). Isotoma (Vertagopus) cinerea (Nic.). Isotoma viridis Bou

 19. Donus intermedius (Coleoptera: Curculionidae) terug van weggeweest?

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, Th.

  2008-01-01

  In 1937 verzamelden Reclaire en Van der Wiel vier exemplaren van Donus intermedius in aanspoelsel langs de Rijn. De soort werd daarna niet meer in Nederland waargenomen. In 2007 werd echter een aantal exemplaren van D. intermedius verzameld in de uiterwaarden bij Renkum en Wageningen. Op beide loact

 20. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee vor

 1. Die ontwrigting van die Afrikanervolk en volkseenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. du Plessis

  1946-03-01

  Full Text Available Die gevare wat ons Afrikanerdom voor die deur staan, is baie en ernstig. Daar is die gevaar van immigrasie van buitelanders, daar is die al driester geroep om gelykstelling tussen blank en gekleurd, daar is die dreigende oorheersing van ’n oppervlakkige Amerikaanse „jazz”-gees.

 2. Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

  NARCIS (Netherlands)

  Giessen, A.M. van der; Gijsbers, G.W.; Koops, R.; Zee, F.A. van der

  2014-01-01

  In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar ver

 3. Vogels kijken niet op van drone

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.

 4. Markante Friezen - Bij wijze van inleiding

  NARCIS (Netherlands)

  der Geest, van Els; der Kuip, van Frits; Noordegraaf, Jan

  2012-01-01

  Dit stuk is de inleiding tot een bundel studies van Anthonia ('Tony') Feitsma over de Nederlands-Friese taalkundige Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Het boek bevat artikelen in het Fries, Nederlands, Engels en Duits. In deze inleiding wordt een schets gegeven van leven en werk van Tony Feitsma.

 5. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Jonge, de P.

  1986-01-01

  Ruim 10% van de Nederlandse landbouwgrond is min of meer stuifgevoelig. In totaal 80.000 ha heeft deze eigenschap van nature. Als stuifgevoelig worden in Nederland algemeen aangemerkt: zandgronden met een organisch-stofgehalte van 7% of lager en veenkoloniale grond (dalgrond) met 15% of minder organ

 6. Gerecyclede kunststoffen: van afval naar nieuwe mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K. (Karin); Brinks, G.J. (Ger); Lammers, M. (Marike); Overbeek, K. (Karin)

  2011-01-01

  Nederland raakt langzamerhand vertrouwd met het scheiden van plastic afval. De campagne „Plastic Heroes‟ maakt burgers bewust van het belang hiervan. „Plastic Heroes‟ moet ertoe leiden dat eind 2012 42% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval efficiënt wordt gerecycled. Tijd

 7. Kijk in de stallen van het hightechbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Nijssen, K.; Dijksterhuis, P.

  1999-01-01

  Op de website van het PR bestaat sinds kort de mogelijkheid om live in de stallen van het high-techbedrijf te kijken. Zowel in de melkveestal als in de jongveestal is een webcam geplaatst. Deze camera maakt bij daglicht elke 15 seconden een foto van wat er op dat moment in de stal gebeurt.

 8. Recente ontwikkelingen in de emigratie van agrariers

  NARCIS (Netherlands)

  Kamphuis, B.M.

  1992-01-01

  Op basis van gesprekken met ruim vijftig personen die betrokken zijn bij emigratie van agrariërs wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de belangstelling voor emigratie vanaf 1988. Ingegaan wordt op de redenen voor emigratie en het aantal emigranten naar landen binnen en buiten Europa. T

 9. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van vern

 10. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 11. Mest of compost, hangt af van doel

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Booij, R.

  2003-01-01

  Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosf

 12. Aard, funksie en invloed van die Literatuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1981-05-01

  Full Text Available Binne die raam werk van die tema van hierdie simposium gaan dit om twee komponente:die Literatuur, meer bepaald die letterkundige werk of woordkunswerk met sy drie genres endie gemeenskap, die onlvangers of belewers van die Literatuur of doodgewoon die lesers.

 13. Maak van politieke vluchteling economische migrant

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, J.A.A.

  2015-01-01

  Europa heeft te maken met een groeiende groep vluchtelingen. De opvang gaat met horten en stoten van gang, maar krijgt ook steeds meer te maken met tegenstand. Hoe gaat Nederland om met dit probleem? Volgens Joop de Beer van het NIDI kun je het beste van vluchtelingen economische migranten maken omd

 14. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 15. Vestiging van roofmijten in anjer en potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Staaij, van der M.; Linden, van der A.; Holstein, van R.; Leman, A.; Messelink, G.J.

  2015-01-01

  In dit project is gekeken naar mogelijkheden om de vestiging van roofmijten in anjer en potplanten te verbeteren voor de bestrijding van spint en trips. Anjer bleek geen goede waardplant voor roofmijten te zijn. De eileg van roofmijten was beduidend lager op anjer in vergelijking met paprikablad, te

 16. Naamlijst van de Nederlandse bronswespen (Hymenoptera: Chalcidoidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Gijswijt, M.J.

  2003-01-01

  Checklist of the chalcid wasps of the Netherlands (Hymenoptera: Chalcidoidea) A first list of Dutch Chalcidoidea was published by Snellen van Vollenhoven in Herklots (Snellen van Vollenhoven, 1858). This list contained 24 species of chalcids, partly synonyms of each other. In a new list (Snellen van

 17. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van be

 18. De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de

  1985-01-01

  De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de al

 19. Happy feet, food & fat : Management van lichaamssamenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Weijs, Peter

  2012-01-01

  Weijs gaat in deze openbare les in op een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd: overgewicht (te veel vet) en ondervoeding (te weinig spier), of een combinatie ervan. De aanpak van deze problemen vereist goed gewichtsmanagement. Voeding en beweging staan hierbij centraal. Welke ro

 20. De gezondheidswaarde van lichamelijke activiteit : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Stiggelbout, M.; Westhoff, M.H.; Mulder, Y.M.; Ooijendijk, W.T.M.; Hildebrandt, V.H.; Baken, W.

  1998-01-01

  Het doel van dit rapport was om zowel de positieve als de negatieve effecten van lichamelijke activiteit te belichten. Uit de literatuur blijkt dat er duidelijk bewijskracht bestaat voor de positieve effecten van lichamelijke activiteit op het lichaamgewicht, het vetpercentage, de LDL- en de HDL-cho

 1. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de oorspronkel

 2. De verbeelding van misdaad en straf

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2005-01-01

  Dit nummer gaat over de 'illegale wetenschap' van de literatuur, film, televisie, videogames en rapmuziek. Met een verwijzing naar Friedrich Nitzsche wordt beweerd dat zij de artsen van onze cultuur zijn. In hun diagnose stellen deze wetenschappen de betekenis en waarde van actuele gebeurtenissen va

 3. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 4. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 5. Humors in Rip Van Winkle

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张铂

  2014-01-01

  Humor is widely employed in Irving’s Rip Van Winkle. There are several kinds of humors in this short story, for exam-ple: irony, satire, farce, mockery, etc. Different humors indicate different attitudes the writer adopts toward his subject matter. This essay aims at grasping the main idea of the story through the analyses of various uses of humor.

 6. Veiligheid van onze persoonlijke data

  NARCIS (Netherlands)

  Tjalsma, H.D.

  2014-01-01

  Dit artikel gaat over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens, die onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP vallen, door repositories, in het bijzonder repositories voot research data. Speciaal wordt ingegaan op de vraag waar een repository op moet letten wanneer persoonsdata worden opges

 7. Yrystaat; Teelaarde van Groot Generaals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk Marais

  2012-02-01

  Full Text Available Mens hoor nie meer so dikwels soos vroeer dat iemand met sy of haar provinsiale herkoms spog nie. Wat egter wei voorkom is dat iemand wat uit gelukkigheid en tevredenheid uitbundig raak, sommer maklik, en sonder vrees vir aanstoot gee, "VRYSTAAT(!" sal uitgil, of so 'n persoon nou 'n Vrystater is of nie. Sulke uitroepe word sonder uitsondering gelate as prettigheid aanvaar, selfs op Nuweland en Ellispark. Hoewel Vrystaters oor die algemeen, miskien met uitsondering van 'n paar dinge soos rugby, nie geneig is om hulle provinsiale beuels te blaas nie, is hulle soms soos weerlig en word hulle raakgesien vanweë hulle besondere prestasies op vele terreine van die samelewing, veral as diplomate in die algemeen en soldate in die besonder. Die Vrystaat se mans speel naamlik 'n merkbaar groter rol in die SA Weermag as wat algemeen besef word. 'n Ontleding van die aantal Vrystaters wat byvoorbeeld- tot topbestuursvlak gevorder het bring interessante feite aan die lig. Dit is veral in die SA Leër dat die Vrystaters nog steeds hulle merk maak. Van die 28 dienende Leërgeneraals is 7 Vrystaters. Dus 25%.

 8. Presentatie Congres van de verleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Oden, Petra den

  2014-01-01

  Op 14 februari 2014 organiseerde het Kenniscentrum Arbeid samen met het Kenniscentrum Ondernemerschap het Congres van de Verleiding, social return: it takes two to tango! Opdrachtgevers verleiden ondernemers om werk te creëren via aanbestedingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe k

 9. Bodem is troef van biolandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2012-01-01

  Per hectare stoot de biologische landbouw grofweg twintig procent minder broeikasgassen uit dan de gangbare landbouw. Per kilogram product is de uitstoot echter nog vergelijkbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar de klimaatprestaties van de biologische landbouw. De opbrengsten in de biolandbouw zijn na

 10. Zin en onzin van stretchen

  NARCIS (Netherlands)

  Borghouts, L.B.

  2007-01-01

  Over de effectiviteit van stretching wordt in de praktijk veel gespeculeerd en beweerd. De een gelooft er heilig in, de ander vindt het maar onzin. Tijd om de wetenschappelijke bewijzen eens op een rijtje te zetten. Stretching blijkt soms zinnig, en soms onzinnig.

 11. Mogelijke neurotoxische effecten van GHB

  NARCIS (Netherlands)

  van Amsterdam JGC; Brunt T; Niesink R; Opperhuizen A; van den Brink W; GBO; vgc

  2012-01-01

  De drug GHB (gammahydroxyboterzuur) is zeer verslavend. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarom gevraagd te onderzoeken of deze drug schadelijk is voor de hersenen. GHB-gebruikers hebben moeite met het innemen v

 12. Draadloze ondergang van een bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Degen, A.J.G.

  2003-01-01

  Draadloze netwerken zijn meer dan een rage. Ze bieden netwerktoegang onafhankelijk van kabelaansluitingen, wat bijvoorbeeld zorgt voor flexibiliteit qua werkplekken. Bedrijven kunnen zodoende heel wat besparen op de aanlegkosten voor hun intranet en interne verhuiskosten. Maar hoe zit het met de bev

 13. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel (lijnverschille

 14. Arnold van Vliet, mister natuurkalender

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.

  2009-01-01

  De Natuurkalender die hij nu acht jaar leidt, lijkt een wat frivole verzameling van data over de eerste bloeiende planten, broedende vogels en vliegende vlinders. Achter de populaire website zit echter een integraal wetenschappelijk systeem dat erop gericht is Nederland te helpen bij de aanpassing a

 15. De inheemsche Erodia van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Andreas, Charlotte Henriëtte

  1946-01-01

  Een studie in het open veld van het geslacht Erodium in Nederland leidt ons, voor zoover het de hier inheemsche vormen betreft, tot een scheiding tusschen akkergebied en duingebied. In het eerste komt één hoofdvorm, - de akkervorm, Erodium cicutarium subsp. arvale nov. subsp. - voor, in het tweede t

 16. Verkenning: Gezondheidseffecten van nieuwe lichtbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; Lolkema DE; van Steeg H; Rodenburg GCH; EVG; V& Z

  2015-01-01

  Tablets, smartphones, led-tv, led-lampen en dergelijke geven relatief meer blauw licht af dan traditionelere lichtbronnen, zoals gloeilampen en traditionele computer- en televisieschermen. Er zijn aanwijzingen dat de biologische klok van mensen wordt beïnvloedt wanneer zij dergelijke apparaten &apos

 17. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op veilings

 18. Jac van Belkum (1851-1933: ’n Middelkonfessionele predikant van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christo Pretorius

  2004-11-01

  Full Text Available Jac van Belkum (1851-1933: An “intermediary” theologian of the Dutch Reformed ChurchIn this article the theological accents of Reverend Jac van Belkum (1851-1933, minister of the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika from 1891 until his retirement, are evaluated. By means of an comparison between central themes of the theological mainstreams in the 19th century Netherlands and Van Belkum’s theological accents, the article argues that Van Belkum cannot be regarded as an adherent of the mainstream theological traditions, that is the “ethical” or the “confessional”, but must be regarded as an intermediary figure.

 19. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  NARCIS (Netherlands)

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 20. Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Leeters, E.E.J.M.; Vrielink, J.G.

  1991-01-01

  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens door middel van kaartvergelijking zijn relaties on

 1. Halt: Het Alternatief : De effecten van Halt beschreven

  NARCIS (Netherlands)

  Ferwerda, H.B.; Leiden, I.M.G.G. van; Arts, N.A.M.; Hauber, A.R.

  2006-01-01

  In het onderzoek is nagegaan wat de invloed van de Halt-afdoening is op recidive, ander gedrag en de attitude van de jongeren. Welke factoren zijn van invloed op het resultaat van de Halt-afdoening? Te denken valt aan de rol van de ouders en de politie, de wijze van afdoening, schoolfunctioneren, vr

 2. De effecten van het zuivelbeleid op andere sectoren : een modelstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Peerlings, J.

  1988-01-01

  Berekening van kwantitatieve verschillen in de produktie van rund- en schapevlees, in de produktie van voedergranen en in het terugdringen van de krachtvoerimporten bij vergelijking van 5 beleidsopties met een basisalternatief in het kader van het EG-zuivelbeleid. Dit Onderzoekverslag kan als onderd

 3. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  OpenAIRE

  Berg, van den, W.; Van der Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de, H.J.C.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en voedingsinname. Daarnaast werden leeftijd, geslacht, ziektebeeld, ziekteactiviteit, kwaliteit van leven en medicatiegebruik geïnventariseerd en gecorreleerd aan ziekteactiviteit. Resultaten 41 personen met IB...

 4. De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en

  OpenAIRE

  Zwart, de, H.F.; Speetjens, S.L.

  2013-01-01

  Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelingskasten die met de opkomst van Het Nieuwe Telen in steeds meer kassen te zien zijn. Door deze luchtbehandelingskasten naast een verwarmend blok ook met een koelblok uit te rusten kan met een beper...

 5. Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Hounjet, M.W.A.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelij

 6. Verschil tussen centrifugeren en filtreren van de eluaten van uitloogproeven voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) en polychloorbifenylen (PCB)

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Broekman MH; LAE

  1995-01-01

  In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 voert het RIVM het project 'Uitloging van organische componenten' uit. Het doel van het project is het ontwikkelen van een set van uitloogproeven voor organische componenten. Dit rapport omvat het onderz

 7. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de samens

 8. Succes- en faalfactoren voor vermarkten van biologische allergeenvrije producten : deelonderzoek 1 van het project 'Verwaarding productkwaliteit betreffende gezondheid en allergie'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is achterhaald wat de perspectieven voor de biologische sector zijn om in te spelen op de markt van allergeenvrije producten. Het doel van het onderzoek is het bepalen van succes- en faalfactoren van het vermarkten van biologische allergeenvrije dieetproducten op basis van een gezon

 9. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 10. Metateks ('n Vakfilosofiese vergelyking van twee analises van ‘Droogte’ van Leon Strydom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel sal twee analises van Leon Strydom se gedig “Droogte” uit ’n vakfilosofiese hoek met mekaar vergelyk word. Die analises is uitgevoer deur dr. G.F.T. Kuschke en prof. Ina Grähe, albei opgeleide literatore, maar wetenskaplikes wal die literatuur uit verskillende denkraamwerke benader.

 11. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; Brederode N van; GGD Rivierenland; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  An investigation to assess health risks was commissioned by the Zaltbommel municipality and the Inspectorate of the Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment in response to residents' concern about possible health effects due to emissions from the Van Voorden BV foundry i

 12. De zuivering en de eigenschappen van de replicatieve vorm van het RNA van cowpea-mozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Griensven, van L.J.L.D.

  1970-01-01

  Purified infectious preparations of cowpea mosaic virus (CPMV) consist of three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58, 95 and 115 S . These are referred to as top (T), middle (M) and bottom (B) component and contain 0, 24 and 33% RNA respectively (Van Kammen, 1967). All three

 13. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal. Paling

 14. Milieukwaliteitseisen: een model ter beoordeling van de kwaliteit van het milieu ten aanzien van radioactiviteit

  NARCIS (Netherlands)

  Delfini MG; Leenhouts HP

  1989-01-01

  In het modeal wordt als eis voor de kwaliteit van het milieu gesteld dat de radionuclide-concentratie in de verschillende milieucompartimenten beperkt moet blijven om het effectieve dosisequivalent voor de "reference man" die zich in dat milieu bevindt, onder een bepaald referentienive

 15. De opkomst van de SMART revolutie : Inzet van smartphone apps voor de behandeling van PTSS

  NARCIS (Netherlands)

  Haagen, Joris

  2014-01-01

  Na de opkomst van de mobiele telefoon heeft ook de smartphone zichzelf bewezen als een technologische ‘game changer’. Deze ‘slimme’ computertelefoons herscheppen de manier waarop we mensen met psychische stoornissen behandelen. De Amerikaanse zorginstantie, Veterans Affairs (VA), speelde op deze ont

 16. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 17. PPO Biokunststoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van M.A.E.

  2012-01-01

  Projectbeschrijving. Doelgroep van dit acquisitietraject is het groen en grijs onderwijs. Hier liggen kansen voor samenwerking, kansen voor het delen van kennis en kunde op het gebied van biokunststoffen.

 18. Hoe ziek zijn de paardekastanjes in Nederland?: een nieuwe ziekte?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.

  2004-01-01

  Verslag van de werkgroep Aesculaap, het centrale coördinatiepunt voor de onbekende paardekastanjeziekte. De werkgroep doet onderzoek naar de achtergronden en geeft een overzicht van huidige activiteiten op het gebied van onderzoek.

 19. Time reference in standard Indonesian agrammatic aphasia

  NARCIS (Netherlands)

  Anjarningsih, Harwintha Yuhria

  2012-01-01

  Agrammatische afasie is een ingewikkeld taalprobleem dat doorgaans veroorzaakt wordt door beschadiging van hersenweefsel in de linkerhemisfeer. In het geval van agrammatische afasie is het gebied van Broca dikwijls bij de beschadiging betrokken (Brodmanngebieden 44 en 45). Agrammatische sprekers heb

 20. Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel

  NARCIS (Netherlands)

  Verloop, C.M.; Verdouw, C.N.; Wolfert, J.; Beulens, A.J.M.; Dijkxhoorn, Y.; Snels, J.C.M.A.; Splinter, G.M.

  2009-01-01

  In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorziening in de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hier

 1. Hydrolase-catalyzed synthesis of polyamides and polyester amides

  NARCIS (Netherlands)

  Stavila, Erythrina

  2014-01-01

  De ontwikkeling van enzymatische polymerisaties duurt al tientallen jaren voort. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van enzymatische synthese van polyesters, polycarbonaten, polysaccharides, polypeptides en polyamides, en een aantal hebben reeds industriële toepassing gevonden. L

 2. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 3. Interview with Theo van Leeuwen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilaria Moschini

  2014-12-01

  Full Text Available This issue of LEA features an interview with Professor Theo van Leeuwen, where – starting from the fundamental role of the Hallidayan socio-semiotic approach to language in the development of Multimodality – he illustrates the background of his theoretical work as social semiotician and critical discourse analyst. Theo van Leeuwen broadly deals with issues such as the new emerging field of Critical Multimodal Studies, the importance of the socio-cultural perspective in Multimodality and the potential encounter between Multimodality and Cognitivism, with special reference to the concept of “social cognition” and to Metaphor Theory. He concludes his conversation with a reflection on the function of Studies in the Humanities in a specialized and digitally mediated world.

 4. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 5. Van der Waals black hole

  International Nuclear Information System (INIS)

  In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters) all three weak, strong, and dominant energy conditions

 6. Telezorg: van Buzz naar Business?

  OpenAIRE

  Hettinga, Marike

  2009-01-01

  In deze rede beschreef ik de kloof die er bij telezorginnovaties ligt tussen project en praktijk. Er circuleren veel beloftes over telezorg, wat ik betitelde als de Buzz. De vraag is hoe je van beloftes naar structurele inbedding in de zorgpraktijk komt: naar Business. Een aanpak gebaseerd op business modellen biedt wellicht uitkomst, betoogde ik. En dus willen we als lectoraat een op deze leest geschoeide Innovatie- en OpschalingsLeidraad ontwikkelen die telezorgprojecten kan ondersteunen bi...

 7. Die betroubaarheid van saamgestelde tellings

  OpenAIRE

  J. M. Schepers

  1993-01-01

  The reliability of composite scores. A formula for estimating the reliability of composite scores is developed on the basis of the formal definition of reliability. This formula is less restricting than Cronbach's alpha coefficient and Spearman and Brown's prophecy formula. It is similar to Mosier's Formula 18, but uses less information. The application of the formula is illustrated with real data. Opsomming 'n Formule om die betroubaarheid van saamgestelde tellings te beraam, is aan die han...

 8. De meting van "brand equity"

  OpenAIRE

  JANS, Tim

  2008-01-01

  Doordat 'brand equity' voor een merkeigenaar vele uiteenlopende voordelen heeft, is het belangrijk deze 'brand equity' in het oog te houden. Dit vereist een methode om deze 'brand equity' op één of andere manier te kunnen meten. Dit wordt dieper onderzocht in deze eindverhandeling. In de literatuurstudie wordt nagegaan wat een merk precies is, en wat er de voordelen van zijn. Vervolgens wordt besproken wat 'brand equity' precies is, en waaruit het is opgebouwd. De verschillende manieren om 'b...

 9. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 10. Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

  OpenAIRE

  Holster, H.C.; Opheusden, van, J.H.J.; Gerritsen, A.L.; Kieft, H; H. Kros; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, de, H.J.C.; Essen, van, J. Theresia; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

  2014-01-01

  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar ...

 11. Die persoonlikheidseienskappe en bestuurspotensiaal van bestuursgemotiveerde persone

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1994-06-01

  Full Text Available The personality traits and managerial potential of managerial motivated persons: In the ligth of criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation a new scale, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ, was developed. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory of Miner. The MMQ demonstrated adequate internal consistency. The aim of this study is to clarify the construct validity of the MMQ. Significant and positive correlations were found between managerial motivation, overall managerial potential, and nine managerial dimensions. The construct validity of the MMQ was further supported by correlations between sixteen personality traits and managerial motivation. Opsomming In die lig van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering is 'n nuwe skaal, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV/ ontwikkel. Dit is gedoen op grond van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering en die rolmotiveringsteorie van Miner. Die BMV vertoon toereikende interne konsekwentheid. Die doel van hierdie studie is om die konstrukgeldigheid van die BMV verder op te klaar. Beduidend positiewe korrelasies is tussen bestuursmotivering/ globale bestuurspotensiaal en nege bestuursdimensies gevind. Hierbenewens het die korrelasies tussen sestien persoonlikheidseienskappe en bestuursmotivering verdere ondersteunende bewyse gelewer van die konstrukgeldigheid van die BMV.

 12. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  OpenAIRE

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 13. Kan die gevoeligheid van grondlewende organismes bydra om die volhoubaarheid van landbewerking van olieraffinadery afval te beoordeel?

  OpenAIRE

  Adriaan J. Reinecke; Sophia A. Reinecke; Mia van Wyk

  2015-01-01

  Voordelige grondlewende organismes lewer ekostelseldienste in gesonde grondtipes. Olieraffinaderye genereer groot hoeveelhede soliede afval wat verskeie tipes koolwaterstowwe en metale bevat wat in die grond geploeg word tydens landbewerking van die afval. Die bedoeling is om die afval deur die grond-ekostelsel te laat degradeer. Die kontaminante mag egter giftig wees vir die diverse verskeidenheid van grondorganismes. Vir die volhoubaarheid van dié praktyk is dit nodig om te weet of remediёr...

 14. De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkrachten.

  OpenAIRE

  Struyven, Katrien

  2005-01-01

  De effecten van student-activerende leeromgevingen op de percepties van studenten, de leerprestaties en het lesgeefgedrag van toekomstige leerkr achten Katrien Struyven o.l.v. Prof. Dr. Filip Dochy (promotor) en Prof. Dr. Steven Janssens (co -promotor) Centrum voor Opleidingsdidactiek, KULeuven Student-activerende didactische werkvormen worden sedert de doorbraak va n constructivistische theorieën in onderzoek en praktijk (Kinnucan-Welsc h & Jenlink, 1998; Oxford, 1997; Terwel, ...

 15. Serologisch onderzoek naar het effect van de kinkhoestvaccinwisselingen in het RVP van 2004 tot 2008. Overgang van whole cell naar acellulair vaccin bij 1-jarige kinderen

  OpenAIRE

  Berbers GAM; Jones N; LIS

  2009-01-01

  Kinderen die sinds 2005 met het nieuwe kinkhoestvaccin zijn gevaccineerd, maken meer antistoffen tegen de ziekte aan dan bij gebruik van het oude vaccin. Aangezien het effect van het vaccin pas op lange termijn merkbaar is in de bevolking, is nu nog niet duidelijk of hierdoor het aantal gevallen van kinkhoest zal dalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van de wisselingen van het kinkhoestvaccin tussen 2004 en 2008 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij ruim 400 kin...

 16. Kreatiewe remediasie van Pynstiller deur Fanie Viljoen: Van kortverhaal na grafiese verhaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.F. (Franci Greyling

  2012-11-01

  Full Text Available In die Oor die einders van die bladsy-projek is kunstenaars en skrywers genooi om kunstenaarsboeke te maak en sodoende die moontlikhede van die kodeksvorm van die boek te transendeer. Hierdie artikel bespreek een van die projekte, naamlik die kreatiewe remediasie deur Fanie Viljoen van sy eie kortverhaal (woord, Pynstiller, wat oor die verskynsel van selfskending onder tieners handel, na ’n grafiese verhaal (woord en beeld. Die kreatiewe proses en produk word aan die hand van konsepte van media, narratologie, prenteboek- en comic-teorie ondersoek. Met verwysing na die twee weergawes van die teks word aangetoon hoe die narratief en tema van die kortverhaal in die grafiese weergawe beklemtoon of uitgebrei is, en veral hoe toegang tot die beleweniswêreld van die eerstepersoonsverteller verbreed is. Dit blyk dat die visuele narratiewe elemente en die wisselwerking tussen woord en beeld gesamentlik bydra tot die narratief, karakterisering, die uitbeelding van die tema, en die gevolglike uitwerking op die leser-kyker. Ten slotte bevestig Fanie Viljoen se remediasie vanPynstiller die aanname dat die kunstenaarsboek ’n ideale medium is om grense uit te daag en oor te steek.

 17. Economische levensvatbaarheid van een on line informatienetwerk als hulpmiddel voor het leren van talen. Gevalstudie: translapolis.org

  OpenAIRE

  Wisanto, Edwin

  2010-01-01

  Facebook, Wikipedia, Google, PayPal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van internetondernemingen die thans tot de verbeelding spreken. Elk van deze hebben de kracht van het internet om mensen en informatie bij elkaar te brengen, weten aan te boren. In deze thesis wordt een eigen idee voor een internetonderneming onderzocht, eentje die van de mogelijkheden van het internet probeert gebruik te maken, om mensen te helpen bij het leren van talen. De economische levensvatbaarheid van dit...

 18. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 19. Die stoetmeester van Etienne van Heerden: gesigte van ’n gestorwe siener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Hattingh

  1995-05-01

  Full Text Available Etienne van Heerden’s Die stoetmeester: visions of a dead prophetAlthough the title indicates that Van Heerden's fourth novel tells the story of a stud-master, the narrative structure shows how one personal history implicates a variety of other stories. In this way the novel illustrates how subjectivity interacts with the narratives of history and of culture. The dominant focalizer in the novel is a deceased Afrikaner attorney, Siener (meaning prophet, who is reviewing the circumstances leading to his death. His exceptional narrative position entitles him to go back in time and enter the thoughts of all the characters involved. The result is a polyphonic display of voices and stories. In this article the question is posed whether the narrative position of the novel as a post-modern critique of truths and certainties can be reconciled with Siener’s explicit display of political preferences. Ultimately Van Heerden’s novel illustrates the Afrikaner author’s struggle for moral authority in the present transitional era.

 20. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2008-01-01

  Full Text Available From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577 between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth century reinvented the Dutch Revolt, Viglius, in spite of his intellect and office, has not been held in high esteem. At best he was considered to be mediocre, and at worst a coward. The most recent verdict on Viglius was passed by H.G. Koenigsberger who referred to him in 2001 as ‘an intelligent if unimaginative lawyer from Friesland’. My essay is an attempt to refute this incorrect image. I do this by looking at the way Viglius handled the crisis of 1566-1567 in the first and the second town of the Netherlands, Brussels and Antwerp.

 1. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 2. Greenhouse production in Malaysian lowlands needs special care (interview met Anne Elings)

  OpenAIRE

  Reinders, U.; Elings, A.

  2009-01-01

  De tuinbouw in Maleisië is voornamelijk gesitueerd in de hooglanden. Verdere uitbreiding in dit gebied is niet mogelijk. Telers moeten zich verplaatsen naar de laaglanden, maar vooral de hoge temperaturen en luchtvochtigheid maken dit gebied minder geschikt voor glastuinbouw. Een recente studie van Wageningen UR Glastuinbouw laat echter zien dat glastuinbouw zeker wel mogelijk is in dit gebied, mits er goed gebruik gemaakt wordt van de technische mogelijkheden.Horticulture production in Malay...

 3. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 4. Invloed van bewaring en verwerking van groente en fruit op het gehalte aan micro-nutrienten

  NARCIS (Netherlands)

  Meer, van der M.A.

  1982-01-01

  Het mineralen- en vitaminegehalte tijdens het bewaren, koken en verwerken van verse groenten en vers fruit; het bewaren en koken van geconserveerde groenten en fruit; een vergelijking tussen gekookte verse groenten en tafelklare geconserveerde groenten

 5. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 6. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  OpenAIRE

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde van MVO, in de huidige invulling, in zicht is. Zij analyseert de inhoudelijke tekortkomingen van het huidige Nederlandse MVO-beleid, dat wetgeving op voorhand afwijst, vrijwilligheid benadrukt, en ...

 7. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 8. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 9. Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Duysens, M.M.A.; Geerkens, H.J.G.; Ophem, van J.A.C.

  1995-01-01

  Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding

 10. Ontwikkeling van een diffusieproef voor PCB, OCB en EOX

  NARCIS (Netherlands)

  van der Velde EG; Broekman MH; Orbons AJ; LOC

  1999-01-01

  In het kader van de uitloogkarakterisering van bouw- en afvalstoffen is onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een diffusieproef op PCB, OCB en EOX. Diffusieproeven, gebaseerd op NEN 7345 en gemodificeerd aan de hand van een intern RIVM-voorschrift, zijn uitgevoerd op een viertal

 11. Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte

  NARCIS (Netherlands)

  Veen, van 't G.J.; Oosterbaan, A.; Hoek, van der C.

  2003-01-01

  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen

 12. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 13. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 14. Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland; incidentie in 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Klingeren; B.van; Dessens-Kroon; M.; Verheuvel; M.

  1986-01-01

  Evenals in voorafgaande jaren is voor 1985 op basis van enquetering en ontvangen isolaten een schatting gemaakt van de incidentie van penicillinase vormende gonokokken (PVG) binnen de totale populatie van positieve kweken van Neisseria gonorrhoeae in Nederland. Deze bedroeg 6,5%, hetgeen iets la

 15. Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Huurman, Sander; Weide, van der R.Y.

  2015-01-01

  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is in

 16. Maatschappelijke gevolgen van de achteruitgang in de visserij

  NARCIS (Netherlands)

  P. Salz; E. Hoefnagel; M. Bavinck; L. Hoex; J. Bokhorst; A. Blok; J. Quaedvlieg

  2008-01-01

  De omvang van de Nederlandse kotter- en IJsselmeervisserij is in de afgelopen jaren structureel afgenomen. In dit onderzoek is de beleving van de economische, sociale en culturele gevolgen van de achteruitgang van de visserij op gemeentelijk niveau in kaart gebracht op basis van enquêtes die gehoude

 17. Bepaling van kledingisolatie en metabolisme op de werkplek

  NARCIS (Netherlands)

  Havenith, G.

  1988-01-01

  In het kader van het project "Inventarisatie klimaatomstandigheden", uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid, werden diverse methoden ter bepaling van de kledingisolatie en het metabolisme van arbeiders op de bedrijfsvloer geïnventariseerd en uitgeprobeerd. Voor het metabol

 18. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2003 en 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Meijden, van der Ruud; Holverda, Wout J.

  2006-01-01

  Vanuit Europees gezichtspunt was de ontdekking van twee nieuwe vindplaatsen van Apium repens en drie van Liparis loeselii belangrijk nieuws. De ontdekking van Gagea minima was verbazend. Na meer dan een eeuw kon de melding van Peucedanum officinale bevestigd worden door zijn herontdekking. Nieuw is

 19. Effectieve bestrijding van varroa (Tweede, licht gewijzigde druk)

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquière, T.; Steen, van der, M.

  2013-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze tweede, licht gewijzigde druk biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 20. Analyse van de vervormingen van de Fusee Ceramique daken van de productiehallen in Dongen: Rapport met bevindingen betreffende de vervormingen van de Fuseedaken van de productiehallen van Coca Cola in Dongen

  NARCIS (Netherlands)

  Kamerling, M.W.

  2014-01-01

  In 1962 werden in Dongen bedrijfshallen gemaakt met cilindervormige overkappingen waarin ter besparing van gewicht en cement ceramische elementen, de Fusée's Ceramique, werden gelegd. De schalen worden ondersteund met balken 450*750 mm2 en kolommen 450 * 450 mm2 op een raster van 5,6 m * 20,4 m. Het