WorldWideScience

Sample records for brnam skol izcelties

 1. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 2. Mājas darbi angļu valodas stundās profesionālās vidusskolas skolēnu leksikas pilveidei

  OpenAIRE

  Zemskova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarbs tika izstrādāts, lai noskaidrotu, kā dažādi mājas darbi var pilnveidot studentu vārdu krājumu angļu valodas stundās profesionālajās vidusskolās. Mājasdarbi ir skolotāju un skolēnu ikdienas rutīna. Skolotājiem ir dažāda attieksme pret mājasdarbiem, bet skolēni sūdzas, ka mājasdarbi ir garlaicīgi un bezjēdzīgi. Diplomdarba mērķis bija izpētīt, kā skolēni var bagātināt savu profesionālo vārdu krājumu, pildot angļu valodas mājasdarbu profesionālajā vidusskolā. La...

 3. Mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem

  OpenAIRE

  Sirica, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir izstrādāts mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem. Darbā apkopoti pēdējo gadu dažādu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi skaitļu teorijā un doti izvērsti to atrisinājumi. Darbs paredzēts galvenokārt šādiem mērķiem: - palīgmateriāls matemātikas skolotājiem, gatavojot skolēnus matemātikas olimpiādēm ; - palīgmateriāls skolēniem, lai apgūtu nestandarta uzdevumu risināšana metodes skaitļu teorijā. Darbs satur arī mate...

 4. Informācijas pieejamības nodrošinājums nedzirdīgajiem skolēniem

  OpenAIRE

  Kleina-Brūvere, Liene

  2008-01-01

  Ir svarīgi, lai visiem nedzirdīgajiem cilvēkiem būtu dota iespēja labai sociālai, kultūras un ģimenes dzīvei. Autores mērķauditorija šajā darbā ir nedzirdīgi skolēni. Vissāpīgākā problēma nedzirdīgiem skolēniem ir nepietiekams informācijas nodrošinājums. Autores darbs veltīts Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 6.-12. klases skolēnu informācijas nodrošinājuma un sociālās aktivitātes izpētei. Pirmajā nodaļā dots darba teorētiskais ietvars – aplūkotas teorētiskās nostādnes par pētāmo...

 5. Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā

  OpenAIRE

  Proboks, Guntis

  2017-01-01

  Bakalaura darba projekta nosaukums ir: "Skolēnu brīvā laika iespējas Jūrmalā", autors: Guntis Proboks. Bakalaura darba ietvaros tiek izvirzīta problēma, ka bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalas pilsētā nav pietiekami attīstītas. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīties ar būtiskākajām definīcijām brīvā laika pavadīšanā un tūrismā, apkopot un analizēt aktuālās teorētiskās nostādnes brīvā laika pavadīšanā, raksturot tūrisma vēsturis...

 6. Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

  OpenAIRE

  Jakubovska, Solvita

  2010-01-01

  Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēša...

 7. Vidusskolas matemātikas standartam atbilstoša uzdevumu sistēma 12.klases skolēniem

  OpenAIRE

  Belija, Elīna

  2012-01-01

  Diplomdarbā „Vidusskolas matemātikas standartam atbilstoša uzdevumu sistēma 12. klases skolēniem” aplūkots vidusskolas matemātikas kursa sekmīga nobeiguma problēmas. Diplomdarba 1. nodaļā izpētīti centralizētā eksāmena matemātikā izveides principus. 2. nodaļā parādīta 12. klases matemātikas eksāmena sagatavošanas shēma. 3. nodaļā apskatīti 4 uzdevumu komplekti, kuros skolēniem tiek pārbaudītas zināšanas matemātikā, lai vēlāk pielāgotu kādai no programmām. 4. nodaļā izstrādāts 12. klases mate...

 8. Krāsas un skaņas sintēzes metodes izmantošanas iespējas gleznošanas nodarbībās mākslas skolā

  OpenAIRE

  Zilberte, Baiba

  2007-01-01

  Viens no vizuālās mākslas izglītības mērķiem ir nodrošināt vizuālās mākslas valodas apguvi un attīstīt skolēnu izpratni par procesiem mūsdienu mākslā un mākslas komunikācijā. Mērķi nav iespējams sasniegt, ja mākslas izglītībā netiek iekļauts mūsdienu vizuālās mākslas gan lokālais, gan starptautiskais konteksts. Krāsas un skaņas sintēze kā metode var tikt pielietota mākslas pedagoģijā, lai veidotu izpratni par mūsdienu vizuālo mākslu, attīstītu skolēnu uztveri un domāšanu, paplašinātu vizuālo ...

 9. Maznodrošinātu ģimeņu internātskolas skolēnu intelektuālās spējas un uzvedības traucējumi.

  OpenAIRE

  Poča, Kristīne

  2011-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai pastāv atšķirības intelektuālajās spējās un uzvedības traucējumos starp maznodrošinātu ģimeņu internātskolas skolēniem un normatīvo pielīdzināto grupu, kā arī kāda ir saistība starp uzvedības traucējumiem un intelektuālajām spējām internātskolu skolēniem. Pētījuma tika izmantots Vekslera intelektuālās novērtēšanas tests (Wechsler intelligence scales for children-fourth edition, Wechsler, 2003; adaptēts un standartizēts Latvijas apstākļiem Raščevska & Sebre, ...

 10. Ārpus klases aktivitātes pamatskolas skolēnu angļu valodas vārdu krājuma bagātināšanai

  OpenAIRE

  Kalniņa, Maija

  2012-01-01

  Diplomdarba autore četru pedagoģiskā darba gadu laikā ir secinājusi, cik svarīgi ir plānot stundas ne tikai interesantas un interaktīvas, bet arī praktiskas un pēc iespējas tuvākas reālajai dzīvei. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kā ārpusklases nodarbības var uzlabot skolēnu angļu valodas vārdu krājumu pamatskolā. Šāda diplomdarba tēma tika izvēlēta tādēļ, ka vārdu krājuma bagātināšanai ir liela nozīme angļu valodas apguvē, kā arī, lai skolēni spētu veiksmīgi izmantot angļu valodu,...

 11. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 12. Didaktisko spēļu izmantošana apkārtnes mācību stundās skolēniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

  OpenAIRE

  Zarecka, Tatjana

  2007-01-01

  Diplomarba tēma ir „Didaktisko spēļu izmantošana apkārtnes mācību stundās skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem”. Pētījuma mērķis: Diplomdarbā teoretiskajā daļā tiek apskatītās pedagoģiskās atziņas par didaktiskajām spēlēm: pedagogus F.Frēbeļa, M.Montesori, K.Ušinska, J.Tihejevas, A.Sorokinas, A.Bondarenko, O.Svenne, I.Kapostas darbu apskats; tiek analizēts terminu „spēle” un „rotaļa” salidzinājums; tiek apskatīta didaktisko spēļu klasifikācija; tiek a...

 13. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  OpenAIRE

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 14. Assessment og intervention i et positivt psykologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul Erik

  2012-01-01

  I kapitlet præsenteres en model for assessment og intervention til brug for udarbejdelse af både teori- og evidensinformeret som praksisbaseret assessment og intervention. Modellen er baseret på en holistisk tilgang til udarbejdelse af udviklingsplaner som inkluderer betydningen af nærmiljø, skol...

 15. Argumentative strategies in French company brochures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Ellerup

  1997-01-01

  Afhandlingens overordnede formål er at gøre rede for, hvorledes forskellige persvasionsstrategier kommer sprogligt og retorisk til udtryk i franske præsentationsbrochurer. Den teoretiske ramme for analysen af disse strategier udgøres af argumentationsteorien, hvorunder tages udgangpunkt i to skol...

 16. Aksel Mark: kõik algaski Otsal / Enn Nõu

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõu, Enn, 1933-

  2012-01-01

  Arvustus: Mark Beijer, Mai. Landkänning : Brevväxling mellan Anu och Aksel Mark under deras första år som flyktingar från Estland 1944-45. Stockholm : Bokverksta´n Förlag, 2008; Allt började på Otsa : minnen från min barndom och skoláren. Stockholm : Beijer Bok & Skog, 2011

 17. Kõik algaski Otsal / Enn Nõu

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõu, Enn, 1933-

  2012-01-01

  Arvustus: Aksel, Anu. Landkänning : brevväxling mellan Anu och Aksel Mark under deras första år som flyktingar från Estland 1944-1945. Stockholm : Bokverksta, 2008 ; Mark, Aksel. Allt började på Otsa : minnen från min barndom och skolåren. Stockholm : Beijer bok & skog, 2011

 18. Vienaudžu vardarbība, pašvērtējums un empātija.

  OpenAIRE

  Krieva, Ilze

  2013-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv saistība starp vienaudžu vardarbību, pašvērtējumu un empātijas līmeni. Pētījumā piedalījās desmitās un vienpadsmitās klases skolēni, pusaudži vecumā no 15-17 gadiem (n= 50). Pētījumā tika izmantotas šādas metodes: Vardarbības aptauja “Kā tev klājas skolā” (V.Rumpētere, balstoties uz T.Auroras izstrādāto aptauju par dzīvi skolā („The life in School checklist”, Aurora&Thompson, 1987), Pašvērtējuma aptauja (Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg,...

 19. Vērtības izglītības sistēmas tiesību aktos un izglītības procesa dalībnieku izpratnē

  OpenAIRE

  Bokta, Rūta

  2016-01-01

  Latvijas valsts vērtības ir deklarētas LR Satversmē. Izglītībā svarīgākās vērtības ir minētas Izglītības likumā. Izglītības saturā tās aktualizē izglītības standarti. Pētījuma mērķis bija izpētīt, cik lielā mērā Satversmes un Izglītības likuma vērtības ir iekļautas izglītības standartos, kā tās izprot skolēni un kā skolotāji tās piedāvā skolēniem mācību procesā. Tika veikta literatūras un dokumentu analīze, kā arī veikts pētījums, lai noskaidrotu skolotāju un skolēnu personiskās vērtības, mā...

 20. TED runu video vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Inga

  2013-01-01

  Diplomdarba mērķis bija noskaidrot, kā uzlabot prezentācijas prasmes, pielietojot TED runu video analīzi. Izvēlētā pētījuma metode bija gadījuma analīze Rīgas Angļu Ģimnāzijas 11. klasē. Datu vākšanas metodes bija skolēnu veidotie kritēriju saraksti, prezentācijas vērtēšanas lapa, intervija ar skolotāju un aptauja 11. klases skolēniem. Pētījuma rezultāti parādīja, ka lielākā daļa skolēnu izbaudīja darbu ar TED runām. Skolotāja atzina, ka ,skatoties un analizējot TED runas, ir iespējams...

 1. Globální změna klimatu. Možnosti didaktického zpracování tématu na úrovni středních škol

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Duží, Barbora

  2012-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2012) ISSN 1802-3061 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0073; GA MŠk(CZ) EE2.4.31.0056 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : global climate change * environmental education * didactic s * social amplification Subject RIV: AM - Education http://envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/201-envigogika-2012-vii-1/659-globalni-zmena-klimatu-moznosti-didaktickeho-zpracovani-tematu-na-urovni-strednich-skol

 2. Sagatavoto runu izmantošana angļu valodas stundās vidusskolēnu publiskās runas iemaņu attīstīšanai

  OpenAIRE

  Rukkalne, Agnese

  2009-01-01

  Diplomdarba autore savas prakses laikā pamanīja, ka skolēniem bija grūtības runāt publikas priekšā. Skolēniem bija problēmas argumentēt savu viedokli un precīzi izteikt savas domas, bet mūsdienās tas ir svarīgi, lai dabūtu darbu, spētu labi prezentēt savas idejas un prastu pārliecināt citus - tāpēc cilvēkiem ir jāattīsta publiskās uzstāšanās prasmes. Diplomdarba autore izmantoja sagatavotās runas angļu valodas stundās, lai attīstītu vidusskolēnu publiskās runas iemaņas. Izvēlētā pētījuma m...

 3. Agresīvu datorspēļu spēlēšana saistībā ar pusaudžu un jauniešu agresiju

  OpenAIRE

  Vītols, Krists

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noskaidrot, vai pastāv nozīmīgas saistības starp agresīvu datorspēļu spēlēšanu, datorspēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmju līmeni pusaudžu un jauniešu vidū. Pētījumā tika aptaujāti 50 Latvijas skolu skolēni, vecumā no 12-16 gadiem. Pētījuma izlases tika viedotas pēc brīvprātības principa, pētījuma aptaujas tika izdalītas skolēnu klasēs. Pētījuma metodē tika izmantotas divas aptaujas: 1. “Datorspēļu aptauja” (Video Game Questionnaire, Anderson & ...

 4. Refleksīvās dienasgrāmatas argumentatīvās rakstītprasmes attīstībai angļu valodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Sarma, Zane

  2013-01-01

  Šis pētījums tika veits lai noteiktu vai refleksiju dienasgrāmatas var tikt pielietotas vidusskolas angļu valodas mācību stundās, lai attīstītu argumentatīvās rakstītprasmes. Lai to uzzinātu, tika izmantots gadījuma pētījums. Gadījuma pētījumā tika pārbaudīta skolēnu argumantatīvo rakstītprasmju attīstība, izmantojot refleksiju dienasgrāmatu analīzi, kā arī pirms- un pēc-testu. Skolēni veica ierakstus refleksiju dienasgrāmatās pēc katras mācību stundas, kas koncentrējās uz argumentatīvo prasm...

 5. Rakstīšanas procesa izmantošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Zdanovska, Ināra

  2012-01-01

  Darbs veltīts rakstīšanas procesa izmantošanai angļu valodas mācīšanā pamatskolā. Izpētes mērķis ir izpētīt procesa rakstīšanas pieejas teorijas, procesa rakstīšanas modeļus, pielāgot piemērotāko modeli atbilstoši skolēnu vajadzībām un izmēģināt to angļu valodas stundās. Lai izpētītu adoptētā procesa rakstīšanas modeļa efektivitāti, tika pielietota atsevišķa gadījuma izpētes metode. Tā ietvēra adaptētā procesa rakstīšanas modeļa izmēģināšanu, skolēnu testēšanu, aptaujas, novērošanu, datu vākš...

 6. Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē

  OpenAIRE

  Fenhane, Inguna

  2013-01-01

  Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē. Fenhane I., zinātniskā vadītāja M. biol. Kusiņa M. Diplomdarbs, 27 lappuses, 7 attēli, 1 tabula, izmantoti 14 literatūras avoti, 8 pielikumi. Latviešu valodā. Bioloģijas mācību pamatskolas kursā ir dauzd jēdzienu, kurus skolēniem ir grūtības izprast un līdz ar to atcerēties. Tādēļ praksē tika izmēģināta metode (pēc klasifikācijas ietilpst pierakstu metodē), ar kuras palīdzību skolēni var apgūt un izprast jēdzienus labāk. P...

 7. Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā

  OpenAIRE

  Kravis, Kārlis

  2013-01-01

  Diplomdarbā „Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā” ir izveidoti, aprobēti un ekspertu izvērtēti 15 mācību video. Tēma „Elektrība”, it īpaši elektrostatikas jautājumi, ir abstrakti skolēna izpratnei, jo fizikālie procesi notiek mikropasaules līmenī. Līdz ar sabiedrības pieprasījumu par mācību materiālu digitalizāciju un esošo materiālu piedāvājumu ir aktualizējies jautājums, kā kvalitatīvus digitālos materiālus izmantot mācību procesā skolēnu zināšanu un...

 8. ORTAÇAĞ AVRUPASI’NIN İKTİSAT TARİHİNDE FAİZ YASAĞININ KÖKENLERİ (THE ROOTS OF THE USURY PROHIBITION IN THE MEDIEVAL ECONOMIC HISTORY OF EUROPE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kürşat Haldun AKALIN

  2013-04-01

  Full Text Available Ortaçağ filozofları tefeciliğe çok açık ve kesin bir tanımlama getirmişlerdir: anaparayı veya borçlanılan tutarı aşan her fazladan ödeme faizdir. Tüm Skolâstik yazarlar, tefeciliğin bir günah ve suç olduğu, yalnızca kilise hukuku tarafından değil bununla birlikte pek çok ülkede yürürlüğe konulan dünyevi yasalar tarafından da cezalandırılması gerektiği görüşünde fikir birliğine varmışlardı. Köktenci inanca dayanan temel Skolâstik tez, tüm biçimlerdeki insan etkinliğinin en sonunda mutlaka doğal hukuka göre yargılanması gerektiği düşüncesini içermekteydi. Tefecilik, adil olmadığı için kabul edilemezdi. Aristocu önermenin ikinci dereceden de olsa bir önemi vardı. On beşinci asırda reddedilmiş olsa dahi, bundan dolayı Skolâstik konumu asla yok olmamıştı. Aquinas, tefecilik hırsızlıktır ve adalete de aykırıdır diyerek, Aristocu görüşü açıkça ifade etmişti. The scholastic definition of usury was very clearly, whatever exceeds the principal or the sum loaned is usury. All scholastic writers agreed that usury was both a sin and a crime, punishable not only by canon law but also by the secular law of many countries. The basic scholastic thesis rested on a fundamental belief that ultimately all forms of human activity must be judged by natural law. Usury was not acceptable because it was unjust. The Aristotelian argument was subsidiary and when it was rejected in the fifteenth century the scholastic position was not thereby undermined. Aquinas clearly states Aristotelian view that usury was theft and contrary to justice.

 9. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 10. In case of criminal bankruptcy, should criminal actions of the perpetrator be additionally qualified as fraud against creditors?

  OpenAIRE

  Rimdžiūtė, Gita

  2017-01-01

  Magistro baigiamojo darbo tema – ar nusikalstamo bankroto atveju kaltininko veiksmai turi būti papildomai kvalifikuojami kaip sukčavimas kreditorių atžvilgiu? Ši tema šiai dienai aktuali, nes Lietuvoje pastebima, kaip daugėja nusikalstamų bankrotų, kurių siekiai būna ne tiksukelti bankrotą, bet kartu pasipelnyti bei išvengti susikaupusių skolų išieškojimo. Oatsiradusteismų praktikoje tokiai problemai pastebėtina, jog nėra vieningos nuomonės sprendžiant šiuos klausimus. Nusikalstamo bankro...

 11. Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs

  OpenAIRE

  Gorbunova, Svetlana

  2011-01-01

  Maģistra darbs „Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs” veidots kā palīgmateriāls skolotājiem un skolēniem, kas gatavojas matemātikas olimpiādēm. Darbā ir aplūkoti matemātikas olimpiāžu 5.-9. klašu planimetrijas uzdevumi. Darbs satur no uzdevumus ar atrisinājumiem. Atslēgvārdi: matemātikas olimpiāde; kombinatoriskā ģeometrija; leņķu konstruēšana un aprēķināšana; papildkonstrukcijas; figūru pārveidojumi.

 12. Vecāku audzināšanas stilu saistība ar pašcieņu pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Miķelsone-Ježaka, Dace

  2008-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt pašcieņas saistību ar mātes un tēvu audzināšanas stilu bērnībā. Pētījumā piedalījās 105 pusaudži no dažādām skolām vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kas dzīvo pilnās ģimenēs. Tika izmantotas 2 aptaujas: 1. Vecāku autoritātes novērtējuma aptauja (The Parental Authority Questionnaire, Buri, 1991; Griškina, 2002). 2. Rozenberga pašcieņas aptauja (The Rosenberg Self – esteem Scale, Rosenberg, 1965).

 13. Pašefektivitātes un sociālās trauksmes saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem.

  OpenAIRE

  Valters, Miks

  2014-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp sociālo trauksmi, pašefektivitāti un jauniešu akadēmiskajiem sasniegumiem. Lai to pārbaudītu, tika ievākti dati no 64 respondentiem - 37 sievietēm un 27 vīriešiem, vecumā no 17 līdz 19 gadiem. Visi respondenti pētījuma brīdī bija 11. vai 12. klases skolēni. Sociālā trauksme tika mērīta ar Sociālās trauksmes aptauju (Social interaction anxiety scale, SIAS; Mattick & Clarke 1998). Latviski adaptēta 2013.gadā (Kaluga un Valters, 2013). Aptauja sa...

 14. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 15. Mākoņdatošanas izmantošana informātikas priekšmetā vidusskolā.

  OpenAIRE

  Jēkabsone, Kristīne

  2013-01-01

  Izanalizējot informātikas standartu vidusskolā izpētīta mākoņdatošanas izmantošanas iespējas vidusskolā. Veikta aptauja vidusskolas klases skolēnu vidū. Aplūkots vidusskolas izglītojamo pieejamais tehnoloģiju klāsts. Meklēta atbilde uz pētniecisko jautājumu: kādas ir mākoņdatošanas izmantošanas iespējas informātikas priekšmeta apguvē vidusskolā? Sniegti ieteikumi skolotājiem strādājot ar mākoņdatošanu. Atslēgas vārdi: informātika, mākoņdatošana, Google Drive, Skydrive, Dropbox....

 16. Pasaku elementu izmantošana angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Sprukta, Kristīne

  2010-01-01

  Bakalaura tēma aplūko dažādus pasaku elementus un to pielietojumu angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā. Pētījuma mērķis ir iedrošināt septīto klašu skolniekus radoši izpausties,rakstot pasakas angļu valodā. Bakalaura mērķis ir izpētīt, vai skolēni, rakstot savas pasakas, iespaidojas no esošajām vai arī rada jaunas idejas, lai izpaustu sevi. Darba metodes ir attiecīgās literatūras pētīšana un eksperimentālas mācību stundas kā gadījumpētījuma analīze Aizupes pamatskolā. Tika pierādīts, ka bērn...

 17. Mātes audzināšanas stila saistība ar emocionālā intelekta (EI) līmeni 8-12 gadu veciem bērniem

  OpenAIRE

  Grjunberga, Inese

  2014-01-01

  Mūsdienās arvien biežāk var sastapties ar bērniem kuriem ir grūtības adaptēties, mācīties. Bērniem bieži neveidojas labas attiecības ar vienaudžiem, draudzība. Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka bērna emocionālā attīstība ir saistīta arī ar vecāku audzināšanu.Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai mātes audzināšanas stils saistīts ar bērnu emocionālā intelekta līmeni. Pētījumā peidalījās bērni (N=100) no divām Latvijas skolām. Dalībnieki vecumā no 8 – 12 gadiem (M=11. 00, SD=1. 38). No kuri...

 18. Droša interneta vide bērniem publiskajās bibliotēkās

  OpenAIRE

  Gūte, Līga

  2011-01-01

  Internets mūsdienās ir viens no visvieglāk pieejamajiem masu saziņas, kā arī informācijas ieguves līdzekļiem. Tehnoloģijas ikdienā kļūst brīvi pieejamas mājās, skolās, arī bibliotēkās, līdz ar to ienākšanu arī bērnu ikdienā var rasties dažādi apdraudējumi, kas var būt saistīti ar dažāda veida vardarbību, kā arī citu negatīvu pieredzi. Palielinoties pusaudžu interesei par internetu, nākas saskarties ar dažādām problēmām, viena no lielākajām - kā nodrošināt atbilstošu interneta vidi bērniem ...

 19. Akadēmiskās pašregulācijas saistība ar pusaudžu personības iezīmēm un vecāku audzināšanas stiliem

  OpenAIRE

  Iliško, Judīte

  2016-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda saistība pastāv starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un pusaudžu personības iezīmēm, kā arī, vai pastāv dzimuma atšķirības starp pusaudžu pašnovērtēto akadēmisko pašregulāciju, vecāku audzināšanas stiliem un personības iezīmēm, un, cik lielā mērā pusaudžu personības iezīmes un vecāku audzināšanas stili prognozē pusaudžu akadēmisko pašregulāciju. Pētījumā piedalījās 225 7.-8.klašu skolēni no vien...

 20. Sociālo tīklu izmantošana pusaudžu vecumā un to vadīšanas iespējas interešu izglītībā

  OpenAIRE

  Biezais, Artūrs

  2015-01-01

  Pētījuma nosaukums ir „Sociālo tīklu izmantošana pusaudžu vecumā un to vadīšanas iespējas interešu izglītībā”. Dažādos pētījumos ir pierādīts, ka tieši pusaudžu vecumposms ir tas, kurā bērni visvairāk laika pavada sociālajos tīklos. Viņi tiem piekļūst ar datoru, ar viedtālruņu un planšetdatoru palīdzību. Neskatoties uz to, ka bērni sociālos tīklus ļoti aktīvi izmanto ārpus skolas, viņi tos izmanto arī skolā un pat mācību stundās. Tā ir mūsdienu realitāte, kas visnotaļ, atkarībā no sociālo med...

 1. Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem.

  OpenAIRE

  Karņickis, Edgars

  2013-01-01

  Bakalaura darba ”Videospēļu spēlēšanas ilguma saistība ar akadēmiskajiem sasniegumiem un agresiju” mērķis ir noskaidrot videospēļu spēlēšanas paradumu korelāciju ar skolēnu mācību sasniegumiem. Galvenie darbā izvirzītie pētījuma jautājumi: Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas biežumu un agresijas izpausmēm? Vai ir novērojama statistiski nozīmīga saistība starp video spēļu spēlēšanas ilgumu un akadēmiskiem sasniegumiem (vidējo atzīmi dažādos māc...

 2. Dažādu metožu izmantošana lasīšanas veicināšanai sākumskolā.

  OpenAIRE

  Lāce, Laimdota

  2006-01-01

  Darbā veikta lasīšanas veicināšanas metožu izpēte. Mērķis - noteikt šo metožu izmantošanas iespējas mācību procesā un noskaidrot skolēnu lasīšanas aktivitātes metožu mērķtiecīgas izmantošanas rezultātā pamatizglītības posmā no otrās līdz ceturtajai klasei. Tēmas aktualitāti pamato situācija, kāda izveidojusies, ja bērniem dažādu iemeslu dēļ zūd interese par grāmatu lasīšanu. Diplomdarba teorētiskajā daļā vispirms akcentēta lasīšanas nozīme bērna pasaules izziņas procesā, psihiskā lī...

 3. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  OpenAIRE

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 4. NLP pielietošana angļu valodas mācīšanā

  OpenAIRE

  Gorohova, Diāna

  2011-01-01

  Neirolingvistiskās programmēšana (NLP) praktiķu aprindās tiek uzskatīta par ļoti efektīvu instrumentu visdažādākajās dzīves sfēras. Šī pieeja ļauj cilvēkiem ticēt saviem spēkiem padarīt viņu dzīves labākas. Tieši tāpēc NLP piekritēji uzskata, ka, NLP pieeju izmantošana angļu valodas mācīšanā, var uzlabot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu. Šī bakalaura darba autore piedāvā ieskatu NLP vēsturiskajā attīstībā un apskata tās pamatprincipus. Autore analizē NLP t...

 5. A CONSTRUÇÃO DO MITO NA FALA DO HERÓI:

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mario Abel Bressan Junior

  2011-09-01

  Full Text Available O presente artigo: A construção do mito na fala do herói: do cavaleiro das trevas ao motorista da rodada na cultura de massa apresenta como investigação a presença do herói nos dias de hoje, contextualizado com a formação do mito na comunicação de massa. Relaciona a formação mítica das personagens analisadas e como estes podem exercer influência na identificação do sujeito. A cultura de massa é estudada como caminho construtivo e mercadológico na aquisição de falas e produtos. Alguns questionamentos são apresentados: Quem é o herói de hoje? Como são construídos? Como foram formados nos últimos anos na indústria cinematográfica? No contexto social encontram-se formas de se perceber a atuação destes sujeitos e identificações discursivas, bem como toda a produção simbólica. Como recorte, o artigo possui a observação do filme Batman Begins (2006 em que é analisada a história dessa identidade, falas, fraquezas e os motivos que o levam a abdicar suas histórias pessoais para então lutar por um bem social. Investiga a relação social exercida no contexto narrativo e a relação com a atual sociedade onde este herói surge como produto de massa. Após a análise da forma como se produz o herói nesse filme, propõe-se fazer uma comparação do herói destacado no discurso publicitário, neste caso o herói visto sob a perspectiva de um cidadão comum veiculado no comercial "Herói Redondo", da cerveja Skol. Palavras-chave: Mito. Herói. Discurso. Cultura de Massa.

 6. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 7. Effects of Incorporated Radioactivity and External Radiation on Heterogeneous Catalysis; Effets de la radioactivite incorporee et des rayonnements externes sur la catalyse heterogene; Vliyanie vvedennoj radioaktivnosti i vneshnego oblucheniya na geterogennyj kataliz; Efectos de la radiactividad incorporada y de la irradiacion externa sobre la catalisis heterogenea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krohn, N. A.; Wymer, R. G. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge and University of Tennessee, Knoxville, Tennessee (United States)

  1963-11-15

  aktivirovannykh alyumokhromovykh katalizatorakh. Izucheny ehffekty vvedeniya v katalizator radioaktivnykh izotopov i predvaritel'nogo gamma-oblucheniya ot istochnika Co''6''0. Sud'fatmagnievyj katalizator i katalizator smeshannogo tipa sul'fat magniya + sul'fat natriya, soderzhashchie do 45,5 mkkyuri (S''3''5)/r, pri raschete na edinitsu poverkhnosti menee aktivny, chem katalizatory togo zhe sostava, no ne soderzhashchie radioaktivnykh izotopov. Oslablenie kataliticheskoj aktivnosti sokhranyalos' dazhe posle togo, kak radioaktivnost' sushchestvenno pala, dalee, pri obluchenii rentgenovskimi luchami, kotoroe provodilos' v protsesse reaktsii, nikakikh izmenenij v kataliticheskoj aktivnosti ne nablyudalos'. Na osnovanii ehtikh dannykh sdelan vyvod, chto ehmissiya beta-chastits iz katalizatora v protsesse ego ispol'zovaniya ne okazyvaet nikakogo vliyaniya. Soobshcheniya ob usilenii kataliticheskoj aktivnosti sleduet otnesti za schet togo, chto pri prigotovlenii katalizatorov u tekh iz nikh, kotorye soderzhali radioaktivnye izotopy, vozmozhno poluchalas' bol'shaya ploshchad' poverkh- nosti, chem u tekh, kotorye ne soderzhali radioaktivnykh izotopov. Ehto obstoyatel'stvo ne bylo prinyato vo vnimanie. Predvaritel'noe gamma-obluchenie ot istochnika Co''6''0 dozoj 10''1''1 erg/g ne okazalo vliyaniya na kataliticheskuyu aktivnost'. S drugoj storony, predvaritel'noe obluchenie gamma-luchami ot istochnika Co{sup 60} alyumokhromovykh katalizatorov dozoj 4,2 x 10{sup 11} erg/g usililo kataliticheskuyu aktivnost' pochti na 34%, pri 485{sup o}C. V to zhe vremya vvedenie v katalizator do 148 mkkyuri (Pm{sup 147} )/g katalizatora ne okazyvalo pochti nikakogo vozdejstviya. V ehtom sluchae ne nablyudalos' skol'ko-nibud' zametnogo vliyaniya izlucheniya na ploshchad' poverkhnosti ili na kazhushchuyusya ehnergiyu aktivatsii. (author)