WorldWideScience

Sample records for bloku jizneukrajinske jaderne

 1. Analýza provozu uzlu sítě po připojení jaderného bloku velkého výkonu

  OpenAIRE

  Prokop, Ondřej

  2016-01-01

  Práce se zabývá analýzou provozu uzlu sítě po připojení jaderného bloku. Cílem diplomové práce je popsat vliv síťových poruch na blok jaderné elektrárny. Práce řeší tři základní problémy: Vliv zkratu a výkonové nerovnováhy v síti na synchronní generátor jaderné elektrárny a její provoz v ostrovní síti. Práce je zaměřena zejména na blok jaderné elektrárny. V případě poruchy v síti je nutné sledovat další bloky v modelu a jejich ochrany, protože výpadek bloku by mohl způsobit rozpad soustavy. P...

 2. Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií

  OpenAIRE

  Žák, Tomáš

  2013-01-01

  Tato diplomová práce si dává za cíl navržení evolučního schématu zajištěného napájení u jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440 při projektových i nadprojektových haváriích. V úvodních kapitolách se tato práce zaměřuje zejména na vymezení pojmů v oblasti hloubkové ochrany jaderného reaktoru, provozních režimů bloku, stejně jako i typy a možnosti elektrického napájení, elektrická schémata bloku. I když je práce zaměřena obecně na VVER 440, je v ní kladen zvláštní důraz na lokalitu Dukova...

 3. Jaderné havárie

  OpenAIRE

  Mik, Martin

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části je popsána mezinárodní stupnice INES. Poslední a největší část se zabývá samotnými haváriemi a nehodami. This thesis is a research dealing with nuclear accidents and disasters in the world and us. The work is divided into several parts. The first part deals with the regul...

 4. Ekonomická proveditelnost dostavby nového bloku jaderné elektrárny v České republice

  OpenAIRE

  Kovář, Marek

  2016-01-01

  This thesis focuses on issues of nuclear power engineering and its current status in relation to the variety of energy production within Europe. The initial chapters clarify the specific qualites of production of electric energy from nuclear powerplants and show its positive aspects. The final part of the thesis evaluates the completion of the Temelín nuclear power station, and presents a sensitivity analysis of the price of electricity on the Power Exchange.

 5. Obslužný provoz jaderné elektrárny

  OpenAIRE

  Krutiš, Petr

  2013-01-01

  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které patří jaderný reaktor, parogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, kompenzátor objemu a hlavní uzavírací armatura. Další kapitola se zabývá vodním hospodářstvím, jehož hlavním úkolem je čerpání a úprava surové vody pro použití v technologických okruzích jaderné elektrárny, a...

 6. Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití

  OpenAIRE

  Novotný, Filip

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v této oblasti. Analyzuje možnosti jejich využití a aplikace v různých oblastech lidské činnosti. Soustředí se na nové projekty malých a středních reaktorů, s důrazem na projekty dostupné v nejbližší době. Hodnotí odolnost proti šíření jaderných zbraní, ekonomické a technické ...

 7. Možnosti využití thoria v jaderné energetice současnosti

  OpenAIRE

  Svoboda, Josef

  2015-01-01

  Výroba elektrické energie z jaderných elektráren pokrývá asi 11 % celosvětové spotřeby. Pro proces štěpení se ve většině reaktorů využívá uranové palivo s různým procentem obohacení štěpného izotopu 235U. Zásoby uranu se snižují a jejich těžební cena roste. Z těchto důvodů je diskutována možnost využití thoria, jako revolučního paliva současných a budoucích jaderných reaktorů. Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití thoriového paliva v různých typech reaktorů se zaměřením na lehkovod...

 8. Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně

  OpenAIRE

  Smola, Luděk

  2014-01-01

  Hlavním cílem této bakalářské práce je tvorba modelu dlouhodobé kinetiky jaderného reaktoru – tedy modelu, který simuluje změny v jaderném palivu uvnitř aktivní zóny za provozu reaktoru. Dlouhodobá kinetika znamená, že jsou sledovány především změny v horizontu celé pětileté palivové kampaně, tedy změny koncentrace izotopů obsažených v původním palivu a vznik nových (se zaměřením na vyšší aktinoidy a plutonium). Tento matematický model je vytvořen v programu MAPLE 14. Výstupy z tohoto modelu ...

 9. Studium tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo

  OpenAIRE

  Hlatký, Pavel

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo. Nedílnou součástí je matematický aparát potřebný pro popis teplotního pole. V další části práce je uvedeno výpočtové řešení, které je rozděleno do dvou skupin. První se zabývá zjednodušeným modelem řešeným analyticky, druhá, a to komplexnější metoda, řeší celý problém numericky.

 10. Návrh strategie rozvoje českého výrobce dodávajícího měřící a regulační techniky pro jaderné elektrárny ve vybraných státech EU

  OpenAIRE

  Franěk, Jan

  2015-01-01

  Tato práce má za cíl navrhnout a vypracovat strategii rozvoje společnosti ZPA Nová Paka, a.s., která působí jako výrobce a dodavatel měřící a regulační techniky, na vybrané trhy jaderné energetiky v EU. Teoretická část práce se zabývá rozborem základních předpokladů strategického rozvoje, analýzami vnějších a vnitřních faktorů a analýzou rizik. Analytická část práce obsahuje komplexní analýzu prostředí za pomocí metody SLEPT, Porterův model 5 sil pro analýzu konkurence v odvětví a 7S analýzu ...

 11. Jadernõi shtshit Irana / Rauf Radzhabov

  Index Scriptorium Estoniae

  Radzhabov, Rauf

  2007-01-01

  Autori sõnul püüab Iraan oma raketi-tuumaprogrammiga likvideerida mahajäämust tavarelvastuses. Iraani ekspertide arvates lähtub suurim tuumaoht riigile Iisraelist. Iraani kolmest variandist kaitseks välisjõu mõju vastu. Autori väitel ühendab tuumaprogramm kõiki poliitilisi ringkondi Iraani ühiskonnas

 12. Jaderná energetika a její budoucnost

  OpenAIRE

  Eretová, Kamila

  2009-01-01

  This work deals with the potential of nuclear energy in general and in our country. Nuclear energy offers as almost a necessary alternative to fill growing demand for electricity in our country and the world. Increased attention is paid to the electricity market in our country, the role of nuclear energy in the Czech energy mix and the possibilities of its use in the future as an alternative to other energy sources (renewable, fossil resources), and savings and imports from abroad. The author...

 13. INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie

  OpenAIRE

  Savić, Dobrica

  2015-01-01

  As one of the world's largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology, INIS represents an extraordinary example of world cooperation. Current membership includes 130 countries and 24 international organizations. 154 INIS members share and allow access to their valuable nuclear information resources, preserving them for future generations and offering a freely available nuclear knowledge repository. The presentation will give an overview of I...

 14. Posouzení rizik jaderné elektrárny Temelín

  OpenAIRE

  Košťál, Jaroslav

  2015-01-01

  History of peaceful use of nuclear energy, despite of all necessary emphasis on operation safety, is accompanied by a series of accidents, some of which left indelible trace in minds of wide public and so led to changes in the comprehension of nuclear safety and in the access to its preservation. Because the consequences of possible nuclear power plant accident have always serious social impacts, it is most desirable to define all possibly risks, to quantify probability of their formation and...

 15. Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany

  OpenAIRE

  Dudáš, Michal

  2012-01-01

  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a kampaňovitým palivovým cyklom. Sú tu stručne popísané jednotlivé typy palív používaných na EDU od začiatku prevádzky až do súčasnosti. Práca sa ďalej zaoberá popisom vonkajšieho palivového cyklu. V prednej časti palivového cyklu sa bližšie popisuje ťažba, úprava a obohaťovanie urá...

 16. Jaderná energie a energetická bezpečnost EU

  OpenAIRE

  Ryzhenko, Maksym

  2011-01-01

  This diploma thesis is dedicated to the future development of nuclear energy in the EU area and its incorporation into the current EU energy policy. The work also focuses on a detailed examination of EU energy policy in terms of energy security of the Member States and throughout the text deals with the role of nuclear power as a determining factor of energy security. The work is divided into two parts - theoretical part (Chapter one) and research part (Chapter two and three). The first chapt...

 17. Uplatnění diagnostických metod na zařízeních paroplynového bloku

  OpenAIRE

  Hübková, Ivana

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí technických zařízení obecně a je tedy vysvětlena vanová křivka, poruchy a závady zařízení a je stručně nastíněna spolehlivost soustav. Dále se tato práce věnuje technické diagnostice, která je velmi stručně popsána teoreticky a následně je pomocí odvětví vibrodiagnostiky provedeno měření na vybraných čerpadlech a ventilátorech v teplárně Červený mlýn v Brně. Vyhodnocení jejich stavu je provedeno podle příslušných norem. Diagnostikovány jsou také od...

 18. Geiger - Müllerův počítač v jaderném praktiku

  OpenAIRE

  MITTASCH, Marek

  2008-01-01

  The aim of this bachelor{\\crq}s work was to explain functioning of Geiger {--} Müller{\\crq}s counter as a detector of ionization irradiation. To describe it{\\crq}s basic parameters and characteristics. To project, implement and evaluate much exercise using Geiger {--} Müller{\\crq}s counter, made by Phywe company, in a physical practicum at our department.

 19. Komunikační strategie Jaderné elektrárny Temelín

  OpenAIRE

  Nekovářová, Lenka

  2011-01-01

  The thesis deals with the communication of the Temelín Nuclear Power Plant. Nuclear sources of energy are currently a sensitive issue. The planned extension of the Temelín NPP is also a frequently discussed topic in the Czech Republic; it affects many stakeholders and faces increased public and media interest. The goal of the thesis is to create a communication strategy of the Temelín NPP targeted to the public. The draft of the strategy is based on the conclusions of the SWOT analysis focuse...

 20. Porovnání ceny elektrické energie z jaderných zdrojů a OZE

  OpenAIRE

  Sláma, Miloslav

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá složkami, které tvoří cenu elektřiny a regulací cen elektrické energie. Vysvětluje metody regulace, stanovení ceny elektřiny na burze. Zkoumá vlivy, které ji ovlivňují. Dále se zabývá výpočtem ceny elektrické energie z jednotlivých zdrojů energie. Studuje systém podpory OZE, podmínky získání a statistické údaje o vývoje podpory. Dále uvádí alternativní zdroje elektrické energie a jejich budoucnost a bezpečnost. This work deals with the components that that creates pric...

 1. Postavení jaderné energetiky v Evropě (zvláštní zaměření na Francii)

  OpenAIRE

  Rožníčková, Lucie

  2008-01-01

  The objective of the thesis is to characterize the nuclear energy in the european area with the focus on nuclear energy in France. The sector of nuclear energy is now experiencing a new period, so-called "nuclear renaissance". Many european countries decided to rebuild the present nuclear power sites or to construct new ones. Nuclear energy is the most advantageous solutions for many european countries because it decreases external energy dependence and it helps to diminish the carbon dioxide...

 2. Současný stav a výhled blízké budoucnosti v jaderné energetice

  OpenAIRE

  Šebesta, Michal

  2013-01-01

  This bacheleor thesis is to inform the reader about the current state of nuclear energy in The Czech Republic and abroad. At the beginning of this work nuclear energy is described in general. It is followed by an outline of the advantages in regard to other sources of energy taking in account the future needs of a vast, reliable and ecological source of energy. In the following chapters the rich history of the discovery and development of nuclear technology is examined. Morover, the basic pri...

 3. Vývoj a historie jaderných zbraní a jejich význam v dnešní době

  OpenAIRE

  KRAFKA, Jiří

  2016-01-01

  The term atom has fascinated the philosophers since Ancient Greece. Since this period the scientists from the whole world have been more and more interested in the atom. They have researched its structure, properties and applicability. The atom has also become the basic element for constructing nuclear weapons. Many states all over the world tried to construct these weapons during the Second World War. In 1945 the United States of America managed to design ones. The Americans used them agains...

 4. Historie závažných havárií na jaderných zařízeních

  OpenAIRE

  DRAŽANOVÁ, Kristýna

  2016-01-01

  The bachelor thesis maps all the accidents assessed by the INES scale level 5 and above. It is not only concerning events at nuclear power plants, but also at nuclear weapons production facilities, whose construction preceded the development of the nuclear power plants in several countries. An attention is paid also to the unfortunate event, which was originated as a result of unauthorized manipulation with a part of the radiotherapy device containing radioactive isotopes of caesium 137Cs. Th...

 5. Problematika vytváření rezerv na vyřazování jaderných zařízení

  OpenAIRE

  Metelková, Michaela

  2008-01-01

  This work is focused on the issue of creation of reserves to cover the costs of decommissioning of nuclear installations. These costs arise from the need to prevent exposure to radioactivity and other pollutants that adversely affect the environment and human health. The thesis describes various systems of decommissioning of nuclear installations and the creation of reserves in selected countries - the Czech Republic, United Kingdom, Finland and France. The analytical part of the work deals w...

 6. Analýza radiační kontroly skladu vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín

  OpenAIRE

  PAPAN, Juraj

  2012-01-01

  Problems of dealing with radioactive materials, especially burnt out nuclear fuel, are a delicate and discussed topic in the Czech Republic and other advanced countries nowadays. In this work, the realization of radiation control of warehouse of burnt-out atomic fuel of nuclear power plant Temelín is analysed. Step by step there are stored packaging files filled with burnt-out fuel which is produced by the running of atomic reactors. In the introductory chapters individual packaging files are...

 7. Potenciál využití jaderné energie v rozvojových zemích

  OpenAIRE

  Klasová, Eva

  2011-01-01

  Affordable energy in sufficient quantities is essential for the melioration of the world and especially developing countries. Nuclear energy has the potential to provide long-term solution for growing energy consumption in an economically and environmentally sustainable manner. Problematic factors include the financial magnitude of the initial investment, the extensive requirements for technological and institutional establishment, issues related to safety and security, and the disposal of ra...

 8. Změna přístupu k zajištění požární ochrany na Jaderné elektrárně Temelín po havárii na jaderné elektrárně Fukušima

  OpenAIRE

  Křížek, Luboš

  2016-01-01

  The theme of the dissertation is a change in an approach to securing fire protection in the Temelín Nuclear Power Plant after the accident in the Fukushima Nuclear Power Plant. The theoretical part is an introduction to fire protection. It especially points out the statutory obligations applicable for both the public and the private sector, which are transferred to the companys fire rescue corps too. At the same time, fire protection is interconnected with legislation and specified in greater...

 9. Řešení důsledků jaderných rizik prostřednictvím komerčního pojištění

  OpenAIRE

  Procházková, Dana

  2013-01-01

  This diploma thesis deals with a solution of nuclear risks using commercial insurance. First, this thesis presents possible supervision and control of nuclear risks by State Office for Nuclear Safety and different types of risks based on international scale. Next section is devoted to tools that can be used for nuclear risks covering. First, it deals with less common instruments such as captive insurance, co-insurance, capital market etc. Next part then defines main insurance instruments for ...

 10. Stanovování uhlíku - 14 v plynných výpustech z jaderné elektrárny Temelín a jeho distribuce v životním prostředí

  OpenAIRE

  Valášek, Michal

  2007-01-01

  This work deals with monitoring of the radiocarbon in the gaseous effluents from the Temelín nuclear power plant and its distribution in the environment. The reader should gain a comprehensive image about level of radiocarbon monitoring in ventilation systems in the Temelín nuclear power plant and in the surrounding environment. The work is divided into several parts. Some basic information of physics, chemistry and radiobiology relating to radiocarbon are given in the first part. The origin ...

 11. Monitorování radiační zátěže radiačních pracovníků na jaderné elektrárně Temelín

  OpenAIRE

  CUPALOVÁ, Klára

  2007-01-01

  This work deals with occupational professional exposures at Temelín Nuclear Power Plant. The introductory part is devoted to types of ionising radiation participating on radiation load of workers, values and units and to the essential legislation requests associated with individual monitoring. In the following part characteristics of methods used to measure individual doses of external exposures like film dosimetry, thermoluminescent do-simetry, radio-photoluminescent dosimetry and electronic...

 12. DJELOVANJE FLAVOMICINA I PROTEKSINA NA RAST I POPULACIJU CRIJEVNE MIKROFLORE BROJLERA HRANJENIH OBROCIMA RAZLIČITE KOLIČINE SOJINOG ULJA

  OpenAIRE

  Sharifi, Seyed Davood; KHADEM, Ali Akbar; Tavazoee, E.; Barin, Abbas; Moslehi, Hamidreza

  2010-01-01

  Provedeno je istraživanje radi određivanja djelovanja dodatka flavomicina i proteksina u obroke koji sadrže različite količine sojinog ulja na rast i crijevnu populaciju mikroorganizama u brojlerskih pilića. Tristo šezdeset jednodnevnih brojlerskih pilića Ross podijeljeno je slučajnim odabirom u 6 tretiranja s 4 ponavljanja i 15 pilića po svakom ponavljanju u slučajnom potpunom bloku. Tretiranja su bila: 3% sojino ulje + flavomicin (400g/t), 3% sojino ulje + proteksin (500g/t), 3% sojino ulje...

 13. DJELOVANJE DATUMA SIJANJA NA RAST I PRINOS SLATKE PAPRIKE (CAPSICUM ARUNUM L)

  OpenAIRE

  Islam, Monirul; Satyaranjan SAHA; AKAND, Hasanuzzaman; RAHIM, Abdur

  2010-01-01

  Na poljoprivrednoj farmi Zavoda za istraživanja u poljoprivredi Bangladeša u Joydepuru, Gazipur, obavljen je pokus od rujna 2006. do travnja 2007. da se istraži rast i prinos slatke paprike pod utjecajem datuma sijanja. Sijanje je obavljeno na sedam datuma, tj. 1. rujna, 15. rujna, 1. listopada, 15. listopada, 30. listopada, 15. studenog i 30. studenog. Pokus je postavljen u slučajnom potpunom bloku s tri ponavljanja. Podaci su bilježeni za različite parametre i statistički analizirani. Re...

 14. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

  OpenAIRE

  Popelka, Antonín

  2012-01-01

  Navržený dům zastavuje parcelu současného parkoviště na hraně historické zástavby města. Dům reaguje na okolní zástavbu, drží hladinu sousedních říms. Konceptem návrhu je uzavření neukončeného bloku budov a vytvoření nového bloku. Zachování přirozeného měřítka historického jádra. Princip funkčního řešení - parkování v podzemních podlažích, parter s komerčním využitím a dvě podlaží malometrážních bytů. The designed house overbuilds a site, currently used for car-parking. This place is situa...

 15. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Feňo, Radomír

  2014-01-01

  Řešené místo se nachází v katastrálním území Brno Zábrdovice. Pozemek je v neuzavřeném městském bloku se dvěma holými štíty, parcela je využívána jako parkoviště. V blízkosti se nachází základní škola a gymnázium, přímo naproti parcele je dětské divadlo Radost. V Zábrdovicích jsou obrovské absence veřejného prostoru a městského parteru. Převládá zde bydlení bez kombinace s obchody, službami nebo administrativou. Hmota na situaci reaguje doplněním uliční čáry a uzavřením bloku s prolomeným nár...

 16. Energy Research in the Czech Republic and Abroad - International Cooperation in Research and Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kučera Zdenčk

  2014-07-01

  Full Text Available Integrace českého výzkumu a vývoje v oblasti energetiky do meziná-rodních programů otevírá možnosti účasti na finančnč náročných pro-jektech a iniciativách, které nelze realizovat na národní úrovni. Cílem příspčvku je posoudit s využitím kvantitativních indikátorů, jak se ČR zapojuje do mezinárodních projektů VaV a jaká je úroveň výsledků této spolupráce v publikační sféře. Oborová struktura zapojení ČR v meziná-rodním energetickém výzkumu je značnč nevyrovnaná. Celkovč v zapojení v 7. rámcovém programu je ČR na 26. místč z EU-28, avšak v oblasti jaderné energetiky (program EURATOM je česká účast pomčrnč vyso-ká a v tematické prioritč Jaderné štčpení tohoto programu patří české výzkumné týmy k nejaktivnčjším. Nízká úroveň participace v mezinárodních aktivitách se odráží i v celkovč nízkém podílu českých publikací v energetických oborech vytvořených v mezinárodní spolupráci, v nichž dominují práce zaměřené na oblast jaderné energetiky. Velmi nízké za-stoupení v mezinárodních publikacích má oblast obnovitelných zdrojů.

 17. Vylepšení implementace konzoly ve FreeBSD

  OpenAIRE

  Jurásek, Petr

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce se implementaci konzoly ve FreeBSD. Soustředí se pak na práci vyznačenými bloky myší. Při změnách textu, neodpovídá vyznačený text původnímu. Definuje podmínky při kterých má dojít k posunu vyznačeného bloku, nebo k jeho odstarnění. This bachelor's thesis consider problems of console implementation in FreeBSD. Study the implementation console in FreeBSD from sources code. Aspire solving deficiencies of console implementation. This bachelor's thesis focus on work with ...

 18. Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440

  OpenAIRE

  Přikryl, Josef

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou parogenerátorů jaderných elektráren. První část práce je zaměřena na popis parogenerátoru západní koncepce, kde je kladen důraz na separaci páry a poruchy tlakového celku. Druhá část je zaměřena na popis a tvorbu modelu parogenerátoru východní koncepce typu VVER 440. The Bachelor´s thesis deals with problems of steam generators fo nuclear power plant. The first part is dedicated to describe steam generator western conception, especially description ...

 19. Studie typů pohonů plavidel

  OpenAIRE

  Chadima, Bedřich

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se současnými typy pohonů plavidel. Vytváří přehled o stavbě, principu činnosti a použití jednotlivých součástí pohonů a rozděluje je do skupin podle jejich funkce. Práce se také zabývá historickým vývojem pohonů od prvních vesel až po nejmodernější jaderné pohony. This Bachelor’s thesis is kind of background research and it deals with current types propulsion of vessels. It is summary of construction, functioning and usage of individ...

 20. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Kolář, Vojtěch

  2014-01-01

  Novostavba polyfunkčního domu je umístěna na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Budova doplňuje blokovou strukturu a zároveň otevírá nároží veřejnosti. V parteru se nachází obchodní plochy, v křídle kolmým k ulici Bratislavské jsou situovány administrativní provozy a ve dvou věžích a zavěšeném bloku jsou umístěny bytové jednotky, komunikace a technologické zázemí. V podzemním podlaží jsou umístěny parkovací plochy pro rezidenty a návštěvníky budovy. Navržená budova vnáší do prostředí no...

 1. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Leitgebová, Kristýna

  2014-01-01

  Návrh reaguje na stávající stavby a historickou zástavbu. Důležitým prvkem je výrazná poloha nároží. Navržený objekt navazuje na štíty ústící do parcely a doplňuje tak hmotu dle historické polohy zástavby na nároží. Dále potom pokračuje uvnitř bloku a vytváří tak klidný veřejný vnitroblok hmotou stavby odcloněný od hlučné křižovatky ulic Bratislavská-Stará- Körnerova. Parter je navržen jako transparentní a vzdušná komerční zóna, převážně tvořena prosklenými výlohami a opticky tak nadnáší opti...

 2. Technicko-ekonomická analýza dat z provozu moderní spalovny komunálních odpadů

  OpenAIRE

  Kropáč, Jiří

  2008-01-01

  Cílem diplomové práce je sestavení modelu termického bloku a systému využití tepla moderní jednotky pro energetické využívání tuhých komunálních odpadů. Model je založen na hmotnostních a entalpických bilancích a umožňuje odhadnout množství tepla předaného napájecí vodě v sekundární spalovací komoře, tedy mimo blok výměny tepla. Dále je model ověřen na základě vložení reálných dat z provozu zařízení o roční kapacitě 100 kt a využit pro analýzu vlivu měnících se vstupních parametrů v souvislos...

 3. Ochrana obyvatelstva před a při radiační havárii

  OpenAIRE

  Červinka, Petr

  2009-01-01

  Tato práce se zabývá ochranou obyvatelstva před a při radiační havárii. V první části je popsáno jaké nebezpečí představují radiační havárie. Dále jsou uvedeny zdroje rizika a klasifikace havárií v jaderných elektrárnách. Je uvedena legislativa ČR týkající se této oblasti a zásady ochrany obyvatelstva. Součástí této práce je stručná studie havárie v Černobylu a návrh kapesní příručky pro obyvatelstvo. This work is concerned with protection of citizens before and during the nuclear accident...

 4. Analýza teplotního pole kontejneru pro použité palivo

  OpenAIRE

  Švaříček, Tomáš

  2009-01-01

  Cílem této bakalářské práce je řešení teplotního pole ve stěně skladovacího kontejneru použitého jaderného paliva určeného pro suchý mezisklad. Také ukázat možné cesty k řešení problému výpočtu teplotního pole, společně s formulací potřebných zjednodušujících předpokladů pro řešení v prvním přiblížení a sestavení okrajových podmínek výpočtu. Na základě přijatelných parametrů byl sestaven výpočtový model, získáno analytické řešení problému a v závěru pak porovnání přístupu s numerickým řešením...

 5. Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli

  OpenAIRE

  Klimek, Stanislav

  2009-01-01

  Titul a jméno autora: Bc. Stanislav Klimek Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Název práce: Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli Vedoucí práce: Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. Počet stran: 70 Rok obhajoby: 2009 Cílem této diplomové práce je řešení problematiky životnosti úložného kontejneru vyrobeného z uhlíkové oceli. Tento kontejner je určen pro hlubinné uložení vyhořelého jaderného paliva. Nejprve jsou popsány zákla...

 6. Přenos tepla v úložném obalovém souboru a jeho vliv na okolí

  OpenAIRE

  Marcell, Jan

  2009-01-01

  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v úložném obalovém souboru pro vyhořelé jaderné palivo. V první části jsou zhodnoceny způsoby koncepčního řešení úložných obalových souborů jednotlivých států. Na základě tohoto byla pro výpočet zjednodušeného modelu vybrána varianta uvažovaného projektu hlubinného úložiště v České republice. Druhou částí je výpočtové řešení, které bylo rozděleno na dvě části. Ta první se týká výpočtu přestupu tepla v úložném obalové...

 7. Modul parního generátoru

  OpenAIRE

  Kaláb, Ctibor

  2010-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního generátoru vyhřívaného kapalným sodíkem. V první části jsou popsány některé typy parních generátorů na jaderných elektrárnách dosud uvažovaných nebo použitých. Dále je uveden návrh koncepce parního generátoru, řešeného touto prací. Na základě tepelných, pevnostních, hydraulických výpočtů a zvolených kritérií bylo vybráno provedení modulu parního generátoru z několika variant. Závěr diplomové práce se zabývá hodnocením dosaženého řešení z hlediska...

 8. Parogenerátory tlakovodních reaktorů

  OpenAIRE

  Michalica, Martin

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých konstrukčních řešení parogenerátorů. V první části bakalářské práce je popsán počátek jaderného průmyslu v Rusku. Samostatná práce se věnuje jednotlivým konstrukčním řešením. Poslední kapitola detailně popisuje jednotlivé části parogenerátoru VVER 1000. Součástí práce je tvorba 3D modelu parogenerátoru VVER 1000, který bude sloužit jako učební pomůcka v projektu Cenelín. This bachelors thesis describes various designs of steam generators...

 9. Parní generátor vyhřívaný tekutým sodíkem

  OpenAIRE

  Kóša, Štefan

  2008-01-01

  Tato závěrečná práce se týká návrhu parního generátoru (sekunárního výměníku) pro rychlý množivý reaktor. Práce zahrňuje návrh projektové varianty, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, dále posouzení navrženého výměníku z hlediska jaderné bezpečnosti. Součástí je i výkresová dokumentace vybraných částí. This bachelor’s thesis is concerned with engeneering a steam generator (secondary heat exchanger) for a fast breeder reactor. It includes proposal of the projected type, thermal, hydra...

 10. Návrh parního generátoru pro modulární reaktor

  OpenAIRE

  Černý, Marian

  2012-01-01

  Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje část s teorií výpočtů v prvním přiblížení (tepelný, hydraulický a pevností výpočet). Následuje část návrhu konkrétních variant parního generátoru. Na autorem zvolenou variantu jsou provedeny výše uvedené výpočty a zhotovena výkresová dokumentace vybraných částí. Závěr této pr...

 11. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 12. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 13. Úvodník 2011/VI/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2011-09-01

  čitele fyzicky vůbec nepotkává. Celý proces učení i vzájemné interakce jsou zcela virtuální. Dochází k zajímavému závěru, že podstatnou roli zde hraje samotné prostředí, tedy elektronická aplikace vytyčující hranice či mantinely pro jednání, jež už je ovšem plně reálné (je totiž víceméně autentickým projevem vztahů v procesu vzdělání.   Texty v nerecenzované části jsou tentokrát věnovány procesu Životní prostředí pro Evropu, sérii ministerských konferencí zahájené v Dobříši roku 1991, a prozatím završené letošní konferencí v kazašské Astaně. Základy tohoto procesu ‑ 7 bodů přijatých na Dobříšském jednání ‑ rekapituluje Mikuláš Huba. Všímá si naplnění těchto výzev, poukazuje na původní hybné síly environmentální politiky a táže se, jak pokračovat. Kolektiv autorů – spoluorganizátorů první Vavrouškovy Dobříšské konference ministrů – se zabývá procesem Životní prostředí pro Evropu nejen z hlediska jeho geneze, ale i současného stavu (shrnuje jednání v Astaně i jeho závěry a jeho dopadem do oblasti vzdělávací (přijetí a implementace Strategie VUR v regionu EHK a v ČR. Protože ministerská jednání otevírají napětí mezi povinnostmi (evropskou legislativou a vůlí ke změně (nové strategie i nástroje institucionální, právní atd., s tématem těsně souvisí i příspěvek přednesený Mikulášem Hubou na konferenci Forum 2000 věnované otázkám práva a demokracie. Blok završují vzpomínky Jana Mikoláše, bývalého náměstka ministra – předsedy FVŽP, a intervence Jirky Dlouhého na ministerském jednání v rámci bloku Ozeleňování ekonomie. Máme tu ještě recenzi Pavla Žďárského na novou knihu o etice vědy, která vyšla pod editorským vedením Wendy Drozenové, a informaci Mikuláše Huby o vyhlášení výsledků soutěže Udržateľný spôsob života, o které pravidelně referujeme; s tím se pro