WorldWideScience

Sample records for bloku jizneukrajinske jaderne

 1. Analýza provozu uzlu sítě po připojení jaderného bloku velkého výkonu

  OpenAIRE

  Prokop, Ondřej

  2016-01-01

  Práce se zabývá analýzou provozu uzlu sítě po připojení jaderného bloku. Cílem diplomové práce je popsat vliv síťových poruch na blok jaderné elektrárny. Práce řeší tři základní problémy: Vliv zkratu a výkonové nerovnováhy v síti na synchronní generátor jaderné elektrárny a její provoz v ostrovní síti. Práce je zaměřena zejména na blok jaderné elektrárny. V případě poruchy v síti je nutné sledovat další bloky v modelu a jejich ochrany, protože výpadek bloku by mohl způsobit rozpad soustavy. P...

 2. Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií

  OpenAIRE

  Žák, Tomáš

  2013-01-01

  Tato diplomová práce si dává za cíl navržení evolučního schématu zajištěného napájení u jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440 při projektových i nadprojektových haváriích. V úvodních kapitolách se tato práce zaměřuje zejména na vymezení pojmů v oblasti hloubkové ochrany jaderného reaktoru, provozních režimů bloku, stejně jako i typy a možnosti elektrického napájení, elektrická schémata bloku. I když je práce zaměřena obecně na VVER 440, je v ní kladen zvláštní důraz na lokalitu Dukova...

 3. Jaderné havárie

  OpenAIRE

  Mik, Martin

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce je rešerše zabývající se jadernými haváriemi a nehodami ve světě i u nás. Práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá dozorem nad jadernou bezpečností v České republice. Ve druhé části je popsána mezinárodní stupnice INES. Poslední a největší část se zabývá samotnými haváriemi a nehodami. This thesis is a research dealing with nuclear accidents and disasters in the world and us. The work is divided into several parts. The first part deals with the regul...

 4. Ekonomická proveditelnost dostavby nového bloku jaderné elektrárny v České republice

  OpenAIRE

  Kovář, Marek

  2016-01-01

  This thesis focuses on issues of nuclear power engineering and its current status in relation to the variety of energy production within Europe. The initial chapters clarify the specific qualites of production of electric energy from nuclear powerplants and show its positive aspects. The final part of the thesis evaluates the completion of the Temelín nuclear power station, and presents a sensitivity analysis of the price of electricity on the Power Exchange.

 5. Obslužný provoz jaderné elektrárny

  OpenAIRE

  Krutiš, Petr

  2013-01-01

  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které patří jaderný reaktor, parogenerátor, hlavní cirkulační čerpadlo, kompenzátor objemu a hlavní uzavírací armatura. Další kapitola se zabývá vodním hospodářstvím, jehož hlavním úkolem je čerpání a úprava surové vody pro použití v technologických okruzích jaderné elektrárny, a...

 6. Jaderná elektrárna je zelený zdroj energie

  OpenAIRE

  Hynčica, Martin

  2010-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá jadernou energetikou a jejím vlivem na životní prostředí. V práci je popsán aktuální stav energetiky v ČR, zvláště energetiky jaderné a její výhledy do budoucna. Práce se zabývá nakládáním s odpady produkovanými jadernou elektrárnou a vyhořelým jaderným palivem. Autor se zabývá porovnáním jaderné elektrárny s ostatními zdroji elektrické energie, které jsou provozovány a s jejichž zastoupením v energetickém mixu se počítá i v budoucnu. Zaměřuje se nejen na zdroje...

 7. Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití

  OpenAIRE

  Novotný, Filip

  2012-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v této oblasti. Analyzuje možnosti jejich využití a aplikace v různých oblastech lidské činnosti. Soustředí se na nové projekty malých a středních reaktorů, s důrazem na projekty dostupné v nejbližší době. Hodnotí odolnost proti šíření jaderných zbraní, ekonomické a technické ...

 8. Návrh opatření pro plnění emisních limitů u kotle bloku 210 MW

  OpenAIRE

  Smokoň, Pavol

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá denitrifikácí hnědouhelného kotle elektrárenského bloku. Úvodní kapitoly jsou věnované technickému popisu kotle a možným úpravám, které by vedly ke snížení emisí NOx ve spalinách. Pro splnění nových emisních limitů platných od 1.1.2016 je navrhnuto řešení úpravy spalin pomocí selektívní katalytické redukce (SCR). Těžištěm práce je tepelný přepočet parního kotle s úpravami potřebnými pro instalaci SCR. Cílem výpočtu je určit výstupní teplotu spalin a teplotu v ob...

 9. Možnosti využití thoria v jaderné energetice současnosti

  OpenAIRE

  Svoboda, Josef

  2015-01-01

  Výroba elektrické energie z jaderných elektráren pokrývá asi 11 % celosvětové spotřeby. Pro proces štěpení se ve většině reaktorů využívá uranové palivo s různým procentem obohacení štěpného izotopu 235U. Zásoby uranu se snižují a jejich těžební cena roste. Z těchto důvodů je diskutována možnost využití thoria, jako revolučního paliva současných a budoucích jaderných reaktorů. Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití thoriového paliva v různých typech reaktorů se zaměřením na lehkovod...

 10. Pozaďové koncentrace tritia před spuštěním jaderné elektrárny Temelín

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tomášek, Milan

  PRAHA : FJFI ČVUT, 1998. s. 76. ISBN 80-7073-066-8. [Vědecká konference jaderných oborů. 09.09.1998-10.09.1998, Praha] R&D Projects: GA AV ČR IAA3048506 Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality

 11. Biomonitorování vlivu jaderné energetiky na životní prostředí - současný stav a perspektivy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Boháč, Jaroslav

  České Budějovice : MŽP ČR, JU, Zemědělská fakulta, 2004, s. 74-80. ISBN 80 7040 710 7. [Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí /1./. České Budějovice (CZ), 14.10.2004-15.10.2004] R&D Projects: GA MŽP SM/610/3/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : Atomic power plants * environmental effects * risk assessment Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 12. Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně

  OpenAIRE

  Smola, Luděk

  2014-01-01

  Hlavním cílem této bakalářské práce je tvorba modelu dlouhodobé kinetiky jaderného reaktoru – tedy modelu, který simuluje změny v jaderném palivu uvnitř aktivní zóny za provozu reaktoru. Dlouhodobá kinetika znamená, že jsou sledovány především změny v horizontu celé pětileté palivové kampaně, tedy změny koncentrace izotopů obsažených v původním palivu a vznik nových (se zaměřením na vyšší aktinoidy a plutonium). Tento matematický model je vytvořen v programu MAPLE 14. Výstupy z tohoto modelu ...

 13. Návrh malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla

  OpenAIRE

  Bobčík, Marek

  2013-01-01

  Úkolem této diplomové práce je posouzení vhodnosti využití malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla. Toto řešení je dimenzováno především pro menší města. Jsou analyzovány veškeré potřeby dodávky tepla s následným návrhem malého jaderného reaktoru. Vytvoření výpočtového modelu vyhořívání paliva. Cílem je návrh tepelného výměníku. Práce bere v úvahu ekonomické a environmentální hledisko, včetně bezpečnostních opatření. Výstupem diplomové práce je posouzení vhodnosti této koncepce pro ...

 14. Vnímání Jaderné elektrárny Temelín jihočeskou populací v proměnách času (1993/2003)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Těšitel, Jan; Kušová, Drahomíra; Bartoš, Michael

  České Budějovice: JU v Č. Budějovicích, ZF, 2004 - (Pecharová, E.; Broumová, H.), s. 25-31 ISBN 80-7040-710-7. [Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí /1./. České Budějovice (CZ), 14.10.2004-15.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : quality of life * visual contamination * nuclear power plant Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 15. Studium tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo

  OpenAIRE

  Hlatký, Pavel

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá problematikou v oblasti tepelných a fyzikálních vlastností skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo. Nedílnou součástí je matematický aparát potřebný pro popis teplotního pole. V další části práce je uvedeno výpočtové řešení, které je rozděleno do dvou skupin. První se zabývá zjednodušeným modelem řešeným analyticky, druhá, a to komplexnější metoda, řeší celý problém numericky.

 16. Hledání ztraceného času - zhodnocení studie z roku 1983: "Krajinně ekologické důsledky výstavby a provozu Jaderné elektrárny Temelín"

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan

  České Budějovice : JU v Č. Budějovicích, ZF, 2004 - (Pecharová, E.; Broumová, H.), s. 32-36 ISBN 80-7040-710-7. [Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí /1./. České Budějovice (CZ), 14.10.2004-15.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : forcasting method * landscape ecology * nuclear power plant Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 17. Přehled a analýza opatření provedených na základě výsledků zátěžových testů na jaderných elektrárnách u nás a ve světě

  OpenAIRE

  Ludvík, Lubomír

  2014-01-01

  Práce se zabývá problematikou zátěžových testů, jakožto reakcí na události v jaderné elektrárně Fukušima. V první části se práce zabývá bezpečností na jaderných elektrárnách a způsobem řízení v různých režimech. Další kapitola rozebírá problematiku havárie v JE Fukušima a to během celého průběhu této události. Důležitost je upřena především na závěrečná poučení, na kterých jsou zátěžové testy stavěny. Hlavní částí této práce jsou samotné zátěžové testy, které byly provedeny na všech JE v Evro...

 18. Návrh strategie rozvoje českého výrobce dodávajícího měřící a regulační techniky pro jaderné elektrárny ve vybraných státech EU

  OpenAIRE

  Franěk, Jan

  2015-01-01

  Tato práce má za cíl navrhnout a vypracovat strategii rozvoje společnosti ZPA Nová Paka, a.s., která působí jako výrobce a dodavatel měřící a regulační techniky, na vybrané trhy jaderné energetiky v EU. Teoretická část práce se zabývá rozborem základních předpokladů strategického rozvoje, analýzami vnějších a vnitřních faktorů a analýzou rizik. Analytická část práce obsahuje komplexní analýzu prostředí za pomocí metody SLEPT, Porterův model 5 sil pro analýzu konkurence v odvětví a 7S analýzu ...

 19. Jadernõi shtshit Irana / Rauf Radzhabov

  Index Scriptorium Estoniae

  Radzhabov, Rauf

  2007-01-01

  Autori sõnul püüab Iraan oma raketi-tuumaprogrammiga likvideerida mahajäämust tavarelvastuses. Iraani ekspertide arvates lähtub suurim tuumaoht riigile Iisraelist. Iraani kolmest variandist kaitseks välisjõu mõju vastu. Autori väitel ühendab tuumaprogramm kõiki poliitilisi ringkondi Iraani ühiskonnas

 20. Jaderná fúze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mlynář, Jan

  Praha: ILSA, 2012, s. 80-92. ISBN 978-80-904311-6-4 R&D Projects: GA ČR GAP205/10/2055 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : nuclear energy * fission * fusion Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 1. Jaderná energetika v roce 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Wagner, Vladimír

  2014-01-01

  Roč. 65, č. 5 (2014), s. 261-267. ISSN 0375-8842 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : nuclear energy * fast breeder reactors * reactor of III+ generation * Fukushima I * Germany Energiewende Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 2. Hybridní jaderný reaktor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 2, prosinec (2009), s. 12-13 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : Fusion * tokamak * ZETA * JET * Golem * Sacharos * Tamm * Richter Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://www.tretipol.cz/801-hybridni-jaderny-reaktor

 3. Jaderná energetika a její budoucnost

  OpenAIRE

  Eretová, Kamila

  2009-01-01

  This work deals with the potential of nuclear energy in general and in our country. Nuclear energy offers as almost a necessary alternative to fill growing demand for electricity in our country and the world. Increased attention is paid to the electricity market in our country, the role of nuclear energy in the Czech energy mix and the possibilities of its use in the future as an alternative to other energy sources (renewable, fossil resources), and savings and imports from abroad. The author...

 4. Jaderné reaktory pro fúzní reakce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mlynář, Jan

  Praha: ILSA, 2012, s. 93-121. ISBN 978-80-904311-6-4 R&D Projects: GA ČR GAP205/10/2055 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : nuclear energy * fission * fusion Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 5. Jaderná energie v České republice

  OpenAIRE

  Bosáková, Lenka

  2008-01-01

  This thesis deals with the topic of nuclear energy. The Czech Republic is currently a net electricity exporter however this status will probably change in next few years because of growing electricity consumption and decommissioning of obsolete coal-fired power plants. Moreover, contemporary government declared that it won't approve any construction of new reactors stressing the importance of renewable sources of energy (in spite of their limited potential in the Czech Republic). The goal of ...

 6. ZAMENJAVA ZAŠČITE V STIKALIŠČU LASTNE RABE NA BLOKU 4 V TERMOELEKTRARNI TRBOVLJE

  OpenAIRE

  Knez, Marko

  2014-01-01

  Delo obravnava zamenjavo relejne zaščite 6 kV razvod lastne rabe bloka 4 v TE Trbovlje. Opisane so izkušnje s tovrstnimi napravami in narejena je analiza izpada bloka zaradi nepravilnega delovanja zaščite. Za osnovo za nastavitev parametrov zaščite smo analizirali kratkostične razmere v tem delu elektroenergetskega sistema in opravili zagonske meritve motorjev. Zbrane informacije so bile podlaga za izračun zaščitnih parametrov. Nastavitve so računsko in teoretično opisane za vsak sklop naprav...

 7. MKP modelování termomechanické interakce v pryžovém bloku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Šulc, Petr

  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006 - (Pešek, L.), s. 99-106 ISBN 80-85918-97-8. [Dynamics of machines 2006 : colloquium. Praha (CZ), 07.02.2006-08.02.2006] R&D Projects: GA ČR GA101/05/2669 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : vibrodamping elements * thermo-mechanic interaction * rubber Subject RIV: BI - Acoustics

 8. Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany

  OpenAIRE

  Dudáš, Michal

  2012-01-01

  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a kampaňovitým palivovým cyklom. Sú tu stručne popísané jednotlivé typy palív používaných na EDU od začiatku prevádzky až do súčasnosti. Práca sa ďalej zaoberá popisom vonkajšieho palivového cyklu. V prednej časti palivového cyklu sa bližšie popisuje ťažba, úprava a obohaťovanie urá...

 9. INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie

  OpenAIRE

  Savić, Dobrica

  2015-01-01

  As one of the world's largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology, INIS represents an extraordinary example of world cooperation. Current membership includes 130 countries and 24 international organizations. 154 INIS members share and allow access to their valuable nuclear information resources, preserving them for future generations and offering a freely available nuclear knowledge repository. The presentation will give an overview of I...

 10. Posouzení rizik jaderné elektrárny Temelín

  OpenAIRE

  Košťál, Jaroslav

  2015-01-01

  History of peaceful use of nuclear energy, despite of all necessary emphasis on operation safety, is accompanied by a series of accidents, some of which left indelible trace in minds of wide public and so led to changes in the comprehension of nuclear safety and in the access to its preservation. Because the consequences of possible nuclear power plant accident have always serious social impacts, it is most desirable to define all possibly risks, to quantify probability of their formation and...

 11. Jaderná energie a energetická bezpečnost EU

  OpenAIRE

  Ryzhenko, Maksym

  2011-01-01

  This diploma thesis is dedicated to the future development of nuclear energy in the EU area and its incorporation into the current EU energy policy. The work also focuses on a detailed examination of EU energy policy in terms of energy security of the Member States and throughout the text deals with the role of nuclear power as a determining factor of energy security. The work is divided into two parts - theoretical part (Chapter one) and research part (Chapter two and three). The first chapt...

 12. Sekvenování jaderného genomu pšenice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležel, Jaroslav

  České Budějovice: Kurent, s.r.o, 2008 - (Hosnedl, V.; Doležel, J.; Chloupek, O.; Horčička, P.), s. 8-13 ISBN 978-80-87111-12-3 R&D Projects: GA ČR GD521/05/H013 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511 Keywords : Cereals * nuclear genome * sequencing Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 13. Našel jaderný odpad úložiště?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 19, 20. 03. 2009 (2009), s. 14-14. ISSN 0862-5921 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : tokamak * fusion * fission * hybrid reactor Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 14. Vytvoření učebního bloku řízení portfola projektů

  OpenAIRE

  Měsíček, Libor

  2009-01-01

  This thesis is focused on IT Project Portfolio Management and the creation of tools for teaching it. The objectives are first to summarize the evolution of IT Project Portfolio Management, then to extend the current process of project selection with other elements and points of view, and also to create a software tool for teaching IT Project Portfolio Management. The thesis deals with the emergence and subsequent development of IT Project Portfolio Management and its benefits, problems, and c...

 15. Uplatnění diagnostických metod na zařízeních paroplynového bloku

  OpenAIRE

  Hübková, Ivana

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí technických zařízení obecně a je tedy vysvětlena vanová křivka, poruchy a závady zařízení a je stručně nastíněna spolehlivost soustav. Dále se tato práce věnuje technické diagnostice, která je velmi stručně popsána teoreticky a následně je pomocí odvětví vibrodiagnostiky provedeno měření na vybraných čerpadlech a ventilátorech v teplárně Červený mlýn v Brně. Vyhodnocení jejich stavu je provedeno podle příslušných norem. Diagnostikovány jsou také od...

 16. Geiger - Müllerův počítač v jaderném praktiku

  OpenAIRE

  MITTASCH, Marek

  2008-01-01

  The aim of this bachelor{\\crq}s work was to explain functioning of Geiger {--} Müller{\\crq}s counter as a detector of ionization irradiation. To describe it{\\crq}s basic parameters and characteristics. To project, implement and evaluate much exercise using Geiger {--} Müller{\\crq}s counter, made by Phywe company, in a physical practicum at our department.

 17. Porovnání ceny elektrické energie z jaderných zdrojů a OZE

  OpenAIRE

  Sláma, Miloslav

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá složkami, které tvoří cenu elektřiny a regulací cen elektrické energie. Vysvětluje metody regulace, stanovení ceny elektřiny na burze. Zkoumá vlivy, které ji ovlivňují. Dále se zabývá výpočtem ceny elektrické energie z jednotlivých zdrojů energie. Studuje systém podpory OZE, podmínky získání a statistické údaje o vývoje podpory. Dále uvádí alternativní zdroje elektrické energie a jejich budoucnost a bezpečnost. This work deals with the components that that creates pric...

 18. K využití albedo dozimetrů v Jaderné elektrárně Dukovany

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Trousil, J.; Zelenka, Z.; Spurný, František

  2001-01-01

  Roč. 9, 7/8 (2001), s. 247-250. ISSN 1210-7085 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901 Keywords : individual dosimetry * neutron dosimetry * nuclear power station Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality

 19. Postavení jaderné energetiky v Evropě (zvláštní zaměření na Francii)

  OpenAIRE

  Rožníčková, Lucie

  2008-01-01

  The objective of the thesis is to characterize the nuclear energy in the european area with the focus on nuclear energy in France. The sector of nuclear energy is now experiencing a new period, so-called "nuclear renaissance". Many european countries decided to rebuild the present nuclear power sites or to construct new ones. Nuclear energy is the most advantageous solutions for many european countries because it decreases external energy dependence and it helps to diminish the carbon dioxide...

 20. Současný stav a výhled blízké budoucnosti v jaderné energetice

  OpenAIRE

  Šebesta, Michal

  2013-01-01

  This bacheleor thesis is to inform the reader about the current state of nuclear energy in The Czech Republic and abroad. At the beginning of this work nuclear energy is described in general. It is followed by an outline of the advantages in regard to other sources of energy taking in account the future needs of a vast, reliable and ecological source of energy. In the following chapters the rich history of the discovery and development of nuclear technology is examined. Morover, the basic pri...

 1. Vývoj a historie jaderných zbraní a jejich význam v dnešní době

  OpenAIRE

  KRAFKA, Jiří

  2016-01-01

  The term atom has fascinated the philosophers since Ancient Greece. Since this period the scientists from the whole world have been more and more interested in the atom. They have researched its structure, properties and applicability. The atom has also become the basic element for constructing nuclear weapons. Many states all over the world tried to construct these weapons during the Second World War. In 1945 the United States of America managed to design ones. The Americans used them agains...

 2. Historie závažných havárií na jaderných zařízeních

  OpenAIRE

  DRAŽANOVÁ, Kristýna

  2016-01-01

  The bachelor thesis maps all the accidents assessed by the INES scale level 5 and above. It is not only concerning events at nuclear power plants, but also at nuclear weapons production facilities, whose construction preceded the development of the nuclear power plants in several countries. An attention is paid also to the unfortunate event, which was originated as a result of unauthorized manipulation with a part of the radiotherapy device containing radioactive isotopes of caesium 137Cs. Th...

 3. Analýza radiační kontroly skladu vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín

  OpenAIRE

  PAPAN, Juraj

  2012-01-01

  Problems of dealing with radioactive materials, especially burnt out nuclear fuel, are a delicate and discussed topic in the Czech Republic and other advanced countries nowadays. In this work, the realization of radiation control of warehouse of burnt-out atomic fuel of nuclear power plant Temelín is analysed. Step by step there are stored packaging files filled with burnt-out fuel which is produced by the running of atomic reactors. In the introductory chapters individual packaging files are...

 4. Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mrázek, Josef

  Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2007 - ( Klíma , K.), s. 145-157 ISBN 978-80-86775-14-2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506 Keywords : nuclear terrorism * international law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 5. Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří

  Plzeň: Západočeská universita, 2002, s. 351-356 ISBN 80-7082-907-9. [Konference českých a slovenských fyziků /14./. Plzeň (CZ), 09.09.2002-12.09.2002] R&D Projects: GA AV ČR KSK1010104 Keywords : Rutherford backscattering spectrometry * elastic recoil detection analysis * PIXE * PIDE * NDP Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 6. Měření povrchových vrstev kombinací jaderných analytických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Červená, Jarmila; Havránek, Vladimír; Voseček, Václav; Hnatowicz, Vladimír; Vacík, Jiří

  Plzeň, 2002, s. 351-356. [Konference českých a slovenských fyziků /14./. Plzeň (CZ), 09.09.2002-12.09.2002] Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901 Keywords : RBS * ERDA * PIXE Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism

 7. Vliv Jaderné ekektrárny Temelín na vnímání krajinného rázu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan

  Praha : Nakladatelství Naděžda Skleničková, 2006 - (Vorel, I.; Sklenička, P.), s. 73-78 ISBN 80-903206-7-8. [Ochrana krajinného rázu. Praha (CZ), 23.03.2006-24.03.2006] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : nuclear power plant * landscape character * sociological reserch Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 8. Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin; Vajdová, Zdenka; Bernardyová, Kateřina

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2014), s. 3-14. ISSN 1214-438X R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020170 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : radioactive waste management * decision analysis * risk perception * local studies * public opinion research Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a7298/f11/NS14-2_Rozhodovani%20o%20hlubinnem%20ulozisti%20jaderneho%20odpadu%20v%20CR.pdf

 9. Potenciál využití jaderné energie v rozvojových zemích

  OpenAIRE

  Klasová, Eva

  2011-01-01

  Affordable energy in sufficient quantities is essential for the melioration of the world and especially developing countries. Nuclear energy has the potential to provide long-term solution for growing energy consumption in an economically and environmentally sustainable manner. Problematic factors include the financial magnitude of the initial investment, the extensive requirements for technological and institutional establishment, issues related to safety and security, and the disposal of ra...

 10. Změna přístupu k zajištění požární ochrany na Jaderné elektrárně Temelín po havárii na jaderné elektrárně Fukušima

  OpenAIRE

  Křížek, Luboš

  2016-01-01

  The theme of the dissertation is a change in an approach to securing fire protection in the Temelín Nuclear Power Plant after the accident in the Fukushima Nuclear Power Plant. The theoretical part is an introduction to fire protection. It especially points out the statutory obligations applicable for both the public and the private sector, which are transferred to the companys fire rescue corps too. At the same time, fire protection is interconnected with legislation and specified in greater...

 11. Změny jaderné architektury a struktury chromatinu vyvolané v APL leukemických buňkách fúzním proteinem PML/RARα

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Falk, Martin; Lukášová, Emilie; Faretta, M.; Dallino, I.; Kozubek, Stanislav; Pellici, G. I.; Kozubek, Michal; Rocchi, M.

  2005 - (Šimková, H.). s. 41 [Analytická cytometrie /3./. 21.06.2005-25.06.2005, Červenohorské sedlo] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA202/01/0197; GA AV ČR(CZ) IBS5004010; GA MZd(CZ) NC6987 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507 Keywords : APL leukemic cells * nuclear architecture * PML/RARalpha Subject RIV: BO - Biophysics

 12. Řešení důsledků jaderných rizik prostřednictvím komerčního pojištění

  OpenAIRE

  Procházková, Dana

  2013-01-01

  This diploma thesis deals with a solution of nuclear risks using commercial insurance. First, this thesis presents possible supervision and control of nuclear risks by State Office for Nuclear Safety and different types of risks based on international scale. Next section is devoted to tools that can be used for nuclear risks covering. First, it deals with less common instruments such as captive insurance, co-insurance, capital market etc. Next part then defines main insurance instruments for ...

 13. Stanovení 14C v bodových odběrech vzorků plynných výpustí jaderně-energetických zařízení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Světlík, Ivo; Michálek, V.; Tomášková, Lenka; Tomeš, Marek; Brabcová, Kateřina

  Praha : Spektroskopické Společnosti; J.M.Marci, 2004, s. 11-14. [IAA 04.. Praha (CZ), 30.06.2004] R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109 Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901 Keywords : radiocarbon * HPP * stack air Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 14. Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 – umisťování (1)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havlín Nováková, D.; Štuller, J.; Cílek, Václav

  2013-01-01

  Roč. 21, 5/6 (2013), s. 130-134. ISSN 1210-7085 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : geology * hydrology * legislation * licensing procedures * reactor safety * site selection * Temelin-1 reactor Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 15. Monitorování aktivit tritia v atmosféře v okolí jaderných elektráren České republiky

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fejgl, M.; Světlík, Ivo; Filgas, R.; Michálek, V.

  Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o, 2009, s. 10-15. ISBN 978-80-86832-43-2. [Radiologické metody v hydrosféře 09. Žďár nad Sázavou (CZ), 05.05.2009-06.05.2009] Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505 Keywords : tritium * NPP * monitoring Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality

 16. Krajinný ráz a vnímání Jaderné elektrárny Temelín jihočeskou populací

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan

  Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 2005 - (Maděra, P.; Friedl, M.; Dreslerová, J.), s. 11-13 ISBN 80-7315-117-0. [Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Brno (CZ), 04.02.2005-05.02.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : landscape character * nuclear power plant Temelin Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 17. Jaderná fúze je CCSS: CHEAP – CLEAN – SAFE – SUSTAINABLE (LACINÁ – ČISTÁ – BEZPEČNÁ – PŘÁTELSKÁ)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2015-01-01

  Roč. 8, červen (2015) Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Fusion * Bernatd Bigot * ITER Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics http://www.3pol.cz/cz/rubriky/rozhovory/1709-jaderna-fuze-je-ccss-cheap-clean-safe-sustainable-lacina-cista-bezpecna-pratelska

 18. Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kubečka, Jan; Čech, Martin; Říha, Milan; Jůza, Tomáš; Frouzová, Jaroslava; Draštík, Vladislav; Hladík, Milan; Kratochvíl, Michal; Prchalová, Marie; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír

  Praha : ČVTVHS, 2006 - (Hanslík, E.; Miller , B.), s. 85-96 ISBN 80-02-01841-9. [Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /19./. České Budějovice (CZ), 10.05.2006-11.05.2006] Grant ostatní: MŽP(CZ) 0002071101 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : fish stock assessment * distribution * species and age composition Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 19. Perception of the nuclear power plant of Temelín by local population in two time horizons (1993/2003)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Těšitel, Jan; Kušová, Drahomíra; Bartoš, Michael

  Kostelec nad Černými lesy: Komise pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, 2005 - (Komise pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí), neočíslováno [Hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. České Budějovice (CZ), 14.10.2004-15.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : quality of life * visual contamination * nuclear power plant Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality http://kostelec.czu.cz/temelin/

 20. Searching for lost times - review of the study (1983): "Landscape-ecological consequences of the constraction and running the Nuclear power plant Temelín".

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartoš, Michael; Kušová, Drahomíra; Těšitel, Jan

  Kostelec nad Černými lesy : Komise pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, 2005 - (Komise pro posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí), neočíslováno [Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí /1./. České Budějovice (CZ), 14.10.2004-15.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : forcasting method * landscape ecology * nuclear power plant Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality http://kostelec.czu.cz/temelin/

 1. Tritium monitoring in precipitation

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Světlík, Ivo; Budská, E.

  Praha : Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, 1999. s. 110. [Days of Radiation Hygiene /22./. 16.11.1999-18.11.1999, Jáchymov] Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality

 2. Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havlín Nováková, D.; Cílek, Václav; Štuller, J.

  Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 28-31 ISBN 978-83-61644-37-8. [Hydrogeochemia ´13. Aktualne problemy hydrogeochemii : miedzynarodowa konferencja naukowa /14./. Sosnowiec (PL), 20.06.2013-21.06.2013] Institutional support: RVO:67985831 Keywords : siting criteria * Decree of the SÚJB No 215/1997 Coll. * nuclear facilities * nuclear power plant * Fukushima-Daiichi accident Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 3. Monitorování radiační zátěže radiačních pracovníků na jaderné elektrárně Temelín

  OpenAIRE

  CUPALOVÁ, Klára

  2007-01-01

  This work deals with occupational professional exposures at Temelín Nuclear Power Plant. The introductory part is devoted to types of ionising radiation participating on radiation load of workers, values and units and to the essential legislation requests associated with individual monitoring. In the following part characteristics of methods used to measure individual doses of external exposures like film dosimetry, thermoluminescent do-simetry, radio-photoluminescent dosimetry and electronic...

 4. Stanovení prvkových nečistot v polymerních materiálech elektrických kabelů bezpečnostních systémů jaderných elektráren neutronovou aktivační analýzou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kučera, Jan; Kubešová, Marie; Bartoníček, B.

  Praha : Spektroskopická společnost J. M. Marci, 2013 - (Mizera, J.), s. 53-59 ISBN 978-80-904539-6-8. [Seminář Radioanalytické metody IAA 12. Praha (CZ), 27.06.2012-27.06.2012] R&D Projects: GA TA ČR TA02010218; GA MŠk(XE) LM2011019 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : instumental neutron activation analysis * polymer materials of electrical cables * impurity levels * qualification for use in nuclear power plants Subject RIV: BG - Nuclear , Atomic and Molecular Physics, Colliders

 5. Stanovování uhlíku - 14 v plynných výpustech z jaderné elektrárny Temelín a jeho distribuce v životním prostředí

  OpenAIRE

  Valášek, Michal

  2007-01-01

  This work deals with monitoring of the radiocarbon in the gaseous effluents from the Temelín nuclear power plant and its distribution in the environment. The reader should gain a comprehensive image about level of radiocarbon monitoring in ventilation systems in the Temelín nuclear power plant and in the surrounding environment. The work is divided into several parts. Some basic information of physics, chemistry and radiobiology relating to radiocarbon are given in the first part. The origin ...

 6. Monitorování radiace v časné fázi nehody na jaderném zařízení - analýza všech typů měření použitelných pro korekci modelových předpovědí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pecha, Petr; Kuča, P.; Češpírová, I.; Hofman, Radek

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2011), s. 102-125. ISSN 1803-568X R&D Projects: GA MV(CZ) VG20102013018 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : radiation protection * monitoring network * nuclear emergency Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/AS/pecha- radiation monitoring in the early phase of an accident at a nuclear facility.pdf

 7. Srovnání jaderných a mitochondriálních znaků naznačuje silnou filopatrii samic u dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fornůsková, Alena; Petit, E.; Kaňuch, Peter; Bartonička, T.; Řehák, Z.; Bryja, Josef

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010 - (Bryja, J.; Zasadil, P.). s. 68 ISBN 978-80-87189-07-8. [Zoologické dny. 11.02.2010-12.02.2010, Praha] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : bats Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2010.pdf

 8. Multilevel Analysis of Continuous Acoustic Emission Records

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlada, Milan; Převorovský, Zdeněk

  Praha : ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013 - (Hobza, T.), s. 62-71 ISBN 978-80-01-05383-6. [SPMS 2013. Nebřich (CZ), 24.06.2013-29.06.2013] R&D Projects: GA MPO FR-TI3/755 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : continuous acoustic emission * wavelet analysis * countogram * helicopter gearbox diagnostics Subject RIV: JR - Other Machinery

 9. Summary of the Radon Daughters and Aerosol Particles Measurements in Bozkov Dolomite Cave

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Thinová, L.; Berka, Z.; Brandejsová, E.; Ždímal, Vladimír; Milka, D.

  Praha : Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, 2004, s. 343-345. ISBN 80-01-03076-8. [Dny radiační ochrany /26./. Luhačovice (CZ), 01.11.2004-05.11.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921 Keywords : radon concentration * cave * effective dose Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 10. The characterization of bioactive surfaces, which are developed for biomedical applications, is a challenge for structural methods

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brynda, Eduard

  Praha : Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, 2014. s. 12. [Student Scientific Conference on Solid State Physics /4./. 23.06.2014-27.06.2014, Nové Hrady] Institutional support: RVO:61389013 Keywords : biomedical applications * polymer Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 11. In-vivo Mapping of Human Skin Anisotropy Using Multi-directional Ultrasonic Probe

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tokar, Daniel; Hradilová, Jana; Převorovský, Zdeněk

  Praha: ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013 - (Hobza, T.), s. 165-172 ISBN 978-80-01-05383-6. [SPMS 2013. Nebřich (CZ), 24.06.2013-29.06.2013] Institutional support: RVO:61388998 Keywords : anisotropy * human skin in-vivo * ultrasonic testing * viscoelasticity Subject RIV: BO - Biophysics

 12. Parametrization of Time-Reversed Signals

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hradilová, Jana; Tokar, Daniel; Převorovský, Zdeněk

  Praha : ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013 - (Hobza, T.). s. 61-62 ISBN 978-80-01-05383-6. [SPMS 2013. 24.06.2013-29.06.2013, Nebřich] Institutional support: RVO:61388998 Keywords : time-reversal * human skin in-vivo * ultrasonic testing * signal processsing Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 13. Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubíček, V.; Buchtele, Jaroslav; Kříž, Vlastimil

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 11 (2006), s. 351-353. ISSN 0375-8842 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : energy * coal * nuclear energy Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use

 14. DJELOVANJE FLAVOMICINA I PROTEKSINA NA RAST I POPULACIJU CRIJEVNE MIKROFLORE BROJLERA HRANJENIH OBROCIMA RAZLIČITE KOLIČINE SOJINOG ULJA

  OpenAIRE

  Sharifi, Seyed Davood; KHADEM, Ali Akbar; Tavazoee, E.; Barin, Abbas; Moslehi, Hamidreza

  2010-01-01

  Provedeno je istraživanje radi određivanja djelovanja dodatka flavomicina i proteksina u obroke koji sadrže različite količine sojinog ulja na rast i crijevnu populaciju mikroorganizama u brojlerskih pilića. Tristo šezdeset jednodnevnih brojlerskih pilića Ross podijeljeno je slučajnim odabirom u 6 tretiranja s 4 ponavljanja i 15 pilića po svakom ponavljanju u slučajnom potpunom bloku. Tretiranja su bila: 3% sojino ulje + flavomicin (400g/t), 3% sojino ulje + proteksin (500g/t), 3% sojino ulje...

 15. DJELOVANJE DATUMA SIJANJA NA RAST I PRINOS SLATKE PAPRIKE (CAPSICUM ARUNUM L)

  OpenAIRE

  Islam, Monirul; Satyaranjan SAHA; AKAND, Hasanuzzaman; RAHIM, Abdur

  2010-01-01

  Na poljoprivrednoj farmi Zavoda za istraživanja u poljoprivredi Bangladeša u Joydepuru, Gazipur, obavljen je pokus od rujna 2006. do travnja 2007. da se istraži rast i prinos slatke paprike pod utjecajem datuma sijanja. Sijanje je obavljeno na sedam datuma, tj. 1. rujna, 15. rujna, 1. listopada, 15. listopada, 30. listopada, 15. studenog i 30. studenog. Pokus je postavljen u slučajnom potpunom bloku s tri ponavljanja. Podaci su bilježeni za različite parametre i statistički analizirani. Re...

 16. Rast in razvoj rička, maka in oljnih buč ter barvilnega rumenika na dveh lokacijah v Prekmurju

  OpenAIRE

  Rožman, Ana

  2011-01-01

  V letu 2009 je bil na posestvu Skupine Panvita v Rakičanu opravljen poskus z makom, navadnim ričkom in barvilnim rumenikom ter oljnimi bučami. Namen poskusa je bil preveriti vpliv srednje težkih in lahkih tal z različno izraženim vplivom suše na rast in pridelek oljnic. Zasnovan je bil v naključnem bloku v štirih ponovitvah na srednje težkih in lahkih tleh. Vrednotili smo morfološke lastnosti (višino in maso rastlin), pridelek in parametre fotosinteze oljnic. Na podlagi rezultatov sklepamo, ...

 17. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská

  OpenAIRE

  Popelka, Antonín

  2012-01-01

  Navržený dům zastavuje parcelu současného parkoviště na hraně historické zástavby města. Dům reaguje na okolní zástavbu, drží hladinu sousedních říms. Konceptem návrhu je uzavření neukončeného bloku budov a vytvoření nového bloku. Zachování přirozeného měřítka historického jádra. Princip funkčního řešení - parkování v podzemních podlažích, parter s komerčním využitím a dvě podlaží malometrážních bytů. The designed house overbuilds a site, currently used for car-parking. This place is situa...

 18. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Feňo, Radomír

  2014-01-01

  Řešené místo se nachází v katastrálním území Brno Zábrdovice. Pozemek je v neuzavřeném městském bloku se dvěma holými štíty, parcela je využívána jako parkoviště. V blízkosti se nachází základní škola a gymnázium, přímo naproti parcele je dětské divadlo Radost. V Zábrdovicích jsou obrovské absence veřejného prostoru a městského parteru. Převládá zde bydlení bez kombinace s obchody, službami nebo administrativou. Hmota na situaci reaguje doplněním uliční čáry a uzavřením bloku s prolomeným nár...

 19. Inhibition of glutaminyl cyclases for Alzheimer´s disease treatment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kolenko, Petr

  Praha: Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, 2014. s. 17. [Student Scientific Conference on Solid State Physics /4./. 23.06.2014-27.06.2014, Nové Hrady] R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0029 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : glutaminyl cyclase * structure * inhibition Subject RIV: CE - Biochemistry

 20. Statistical Expectation of High Energy Physics Data Sets Separation Algorithms

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hakl, František

  Praha : ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2013 - (Hobza, T.), s. 37-46 ISBN 978-80-01-05383-6. [SPMS 2013. Nebřich (CZ), 24.06.2013-29.06.2013] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LG12020 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : Probably Approximately Correct Learning * Refutability * HEP data separation * Neural networks * Decision trees * VC-dimension Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 1. Organic field effect transistors for flexible electronics

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pfleger, Jiří

  Praha : Katedra inženýrství pevných látek, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, 2014. s. 18. [Student Scientific Conference on Solid State Physics /4./. 23.06.2014-27.06.2014, Nové Hrady] R&D Projects: GA TA ČR TE01020022 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : organic semiconductors * OFET * organic electronics Subject RIV: CG - Electrochemistry

 2. Master curve evaluation at static and dynamic conditions of loading (for cast ferritic steel and pressure vessel steels)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Holzmann, Miloslav

  Řež : Ústav jaderného výzkumu a.s., 2001, s. čl. 16. [International Atomic Energy Specialists´ Meeting on "Master Curve Testing and Application". Praha (CZ), 17.09.2001-19.09.2001] R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001; GA MŠk ME 303 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : master curve * reference temperature * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 3. Vylepšení implementace konzoly ve FreeBSD

  OpenAIRE

  Jurásek, Petr

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce se implementaci konzoly ve FreeBSD. Soustředí se pak na práci vyznačenými bloky myší. Při změnách textu, neodpovídá vyznačený text původnímu. Definuje podmínky při kterých má dojít k posunu vyznačeného bloku, nebo k jeho odstarnění. This bachelor's thesis consider problems of console implementation in FreeBSD. Study the implementation console in FreeBSD from sources code. Aspire solving deficiencies of console implementation. This bachelor's thesis focus on work with ...

 4. Zibens izlādes iedarbība uz gaisvadu līniju metālkonstrukcijām

  OpenAIRE

  Sļiskis, O; Soboļevskis, D; Ketners, K

  2012-01-01

  Šajā rakstā ir sniegts apraksts augstsprieguma gaisvadu līnijas (GVL) zibens izturības datormodelēšanas paņēmienam, izmantojot EMTP datorprogrammas ATP Draw grafisko apakšbloku. Datormodeļa konstruēšanai par pamatu ir izvelēti U330-2 un P330-2 unificēto 330 kV līniju metāla balstu gabarītizmēri un līniju ģeometriskie parametri. Aprēķinu rezultāti rāda, ka gan zibens izlādes vieta GVL, gan līnijas konstruktīvo parametru izvēle ietekmē modelēšanas procesa gaitu un rezultātus, kā arī var redzēt,...

 5. Preparation and construction of the Temelin nuclear power plant from the point of view of the Vodni Stavby corporation, the building part subcontractor

  International Nuclear Information System (INIS)

  In 1985, a specialized organization was set up under the name Vystavba jaderne elektrarny Temelin (Temelin nuclear power plant construction organization). Its task is to organize and to secure all aspects of the building of the power plant. From the beginning, the pre-project and project design preparation showed serious shortcomings, causing failures to observe the time schedule. Similar problems were encountered in building the site facilities and ancillary objects. The power plant construction is divided into four stages, viz., the preparatory work (roads, the railway siding, sewerage, etc.), earth moving work and site facilities buildings, infrastructure, building and assembly work on production units. Cooperation with the USSR relates not only to the said projects but also to technical assistance and exchange of experience. The individual contracts and international negotiations are outlined. (M.D.)

 6. Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440

  OpenAIRE

  Přikryl, Josef

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou parogenerátorů jaderných elektráren. První část práce je zaměřena na popis parogenerátoru západní koncepce, kde je kladen důraz na separaci páry a poruchy tlakového celku. Druhá část je zaměřena na popis a tvorbu modelu parogenerátoru východní koncepce typu VVER 440. The Bachelor´s thesis deals with problems of steam generators fo nuclear power plant. The first part is dedicated to describe steam generator western conception, especially description ...

 7. Studie typů pohonů plavidel

  OpenAIRE

  Chadima, Bedřich

  2011-01-01

  Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a zabývá se současnými typy pohonů plavidel. Vytváří přehled o stavbě, principu činnosti a použití jednotlivých součástí pohonů a rozděluje je do skupin podle jejich funkce. Práce se také zabývá historickým vývojem pohonů od prvních vesel až po nejmodernější jaderné pohony. This Bachelor’s thesis is kind of background research and it deals with current types propulsion of vessels. It is summary of construction, functioning and usage of individ...

 8. Optimalizace uložení vyvažovacích hřídelů motoru Zetor 4V UŘ III

  OpenAIRE

  Zemčík, Tomáš

  2008-01-01

  Cílem této práce je provést kontrolu současného vyvážení vznětového motoru Zetor UŘ III s typovým označením 1505 o výkonu 90kW a zejména návrh kluzných ložisek, jež by mohly nahradit stávající jehličková ložiska typu HK 4520. Změna typu ložisek vyžaduje konstrukční úpravy bloku motoru a vyvažovacího hřídele, a proto je tento konstrukční návrh dalším bodem v mé diplomové práci. Poslední částí této práce je ekonomické porovnání stávajícího uložení s nově navrhovaným. Výpočty jsou provedeny v ma...

 9. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno

  OpenAIRE

  Rozinek, Jiří

  2011-01-01

  Projekt městského polyfunkčního domu na ulici Křížová řeší zastavění komplikované proluky na konci ulice hned u Mendlova náměstí. Cílem návrhu bylo vytvořit stavbu která by vhodně doplnila stávající strukturu bloku. Koncept městského polyfunkčního domu vychází ze specifického tvaru parcely vymezené v zadání, ze kterého vystupuje hlavní tmavší hmota stavby. Do ní proniká nepravidelná struktura buněk bytů, jejíž rastrem se řídí i celá vnitřní dispozice. Celý objekt je tvořen čtyřmi podzemními p...

 10. MODELOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SUBSYSTÉMŮ KOMUNIKAČNÍHO ŘETĚZCE V OBVODECH FPGA

  OpenAIRE

  Kubíček, Michal

  2010-01-01

  Současné obvody pro obnovu bitové synchronizace jsou stále ve většině případů založené na analogové smyčce fázového závěsu. Analogovou část obvodu je třeba pro každou výrobní technologii znovu navrhnout a migrace takového bloku mezi technologiemi je obtížná. V literatuře existují varianty obvodu CDR založené na asynchronním převzorkování, které jsou implementovány v čistě digitální technologii a jejich migrace je tak bezproblémová. Jako jejich hlavní nevýhody jsou uváděny vysoká složitost dig...

 11. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Kolář, Vojtěch

  2014-01-01

  Novostavba polyfunkčního domu je umístěna na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně. Budova doplňuje blokovou strukturu a zároveň otevírá nároží veřejnosti. V parteru se nachází obchodní plochy, v křídle kolmým k ulici Bratislavské jsou situovány administrativní provozy a ve dvou věžích a zavěšeném bloku jsou umístěny bytové jednotky, komunikace a technologické zázemí. V podzemním podlaží jsou umístěny parkovací plochy pro rezidenty a návštěvníky budovy. Navržená budova vnáší do prostředí no...

 12. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

  OpenAIRE

  Leitgebová, Kristýna

  2014-01-01

  Návrh reaguje na stávající stavby a historickou zástavbu. Důležitým prvkem je výrazná poloha nároží. Navržený objekt navazuje na štíty ústící do parcely a doplňuje tak hmotu dle historické polohy zástavby na nároží. Dále potom pokračuje uvnitř bloku a vytváří tak klidný veřejný vnitroblok hmotou stavby odcloněný od hlučné křižovatky ulic Bratislavská-Stará- Körnerova. Parter je navržen jako transparentní a vzdušná komerční zóna, převážně tvořena prosklenými výlohami a opticky tak nadnáší opti...

 13. LABORARTORY BRNO

  OpenAIRE

  Krajčová, Petra

  2013-01-01

  Pri hmotovej skladbe som dbala na oslnenie, pohľadové osy, negatívne vplyvy (ako prach a hluk z dopravy) a chodca, ako základnú jednotku života v meste. Začala som uzavretím bloku. Vznikla príliš veľká hmota. Kultúrna inštitúcia ako stavba pre obyvateľov celého mesta by podľa mala byť odlíšená od svojho okolia. Mala by byť výrazna, a iná skladbou konštrukcie, ako aj celým výrazom. V minulosti sa takéto stavby umiestňovali na výrazne miesta, do zelene, kde bol na stavbu dobrý výhľad zo všetkýc...

 14. Technicko-ekonomická analýza dat z provozu moderní spalovny komunálních odpadů

  OpenAIRE

  Kropáč, Jiří

  2008-01-01

  Cílem diplomové práce je sestavení modelu termického bloku a systému využití tepla moderní jednotky pro energetické využívání tuhých komunálních odpadů. Model je založen na hmotnostních a entalpických bilancích a umožňuje odhadnout množství tepla předaného napájecí vodě v sekundární spalovací komoře, tedy mimo blok výměny tepla. Dále je model ověřen na základě vložení reálných dat z provozu zařízení o roční kapacitě 100 kt a využit pro analýzu vlivu měnících se vstupních parametrů v souvislos...

 15. Ochrana obyvatelstva před a při radiační havárii

  OpenAIRE

  Červinka, Petr

  2009-01-01

  Tato práce se zabývá ochranou obyvatelstva před a při radiační havárii. V první části je popsáno jaké nebezpečí představují radiační havárie. Dále jsou uvedeny zdroje rizika a klasifikace havárií v jaderných elektrárnách. Je uvedena legislativa ČR týkající se této oblasti a zásady ochrany obyvatelstva. Součástí této práce je stručná studie havárie v Černobylu a návrh kapesní příručky pro obyvatelstvo. This work is concerned with protection of citizens before and during the nuclear accident...

 16. Analýza teplotního pole kontejneru pro použité palivo

  OpenAIRE

  Švaříček, Tomáš

  2009-01-01

  Cílem této bakalářské práce je řešení teplotního pole ve stěně skladovacího kontejneru použitého jaderného paliva určeného pro suchý mezisklad. Také ukázat možné cesty k řešení problému výpočtu teplotního pole, společně s formulací potřebných zjednodušujících předpokladů pro řešení v prvním přiblížení a sestavení okrajových podmínek výpočtu. Na základě přijatelných parametrů byl sestaven výpočtový model, získáno analytické řešení problému a v závěru pak porovnání přístupu s numerickým řešením...

 17. Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli

  OpenAIRE

  Klimek, Stanislav

  2009-01-01

  Titul a jméno autora: Bc. Stanislav Klimek Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Název práce: Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli Vedoucí práce: Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. Počet stran: 70 Rok obhajoby: 2009 Cílem této diplomové práce je řešení problematiky životnosti úložného kontejneru vyrobeného z uhlíkové oceli. Tento kontejner je určen pro hlubinné uložení vyhořelého jaderného paliva. Nejprve jsou popsány zákla...

 18. Přenos tepla v úložném obalovém souboru a jeho vliv na okolí

  OpenAIRE

  Marcell, Jan

  2009-01-01

  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v úložném obalovém souboru pro vyhořelé jaderné palivo. V první části jsou zhodnoceny způsoby koncepčního řešení úložných obalových souborů jednotlivých států. Na základě tohoto byla pro výpočet zjednodušeného modelu vybrána varianta uvažovaného projektu hlubinného úložiště v České republice. Druhou částí je výpočtové řešení, které bylo rozděleno na dvě části. Ta první se týká výpočtu přestupu tepla v úložném obalové...

 19. Modul parního generátoru

  OpenAIRE

  Kaláb, Ctibor

  2010-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parního generátoru vyhřívaného kapalným sodíkem. V první části jsou popsány některé typy parních generátorů na jaderných elektrárnách dosud uvažovaných nebo použitých. Dále je uveden návrh koncepce parního generátoru, řešeného touto prací. Na základě tepelných, pevnostních, hydraulických výpočtů a zvolených kritérií bylo vybráno provedení modulu parního generátoru z několika variant. Závěr diplomové práce se zabývá hodnocením dosaženého řešení z hlediska...

 20. Parogenerátory tlakovodních reaktorů

  OpenAIRE

  Michalica, Martin

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá popisem jednotlivých konstrukčních řešení parogenerátorů. V první části bakalářské práce je popsán počátek jaderného průmyslu v Rusku. Samostatná práce se věnuje jednotlivým konstrukčním řešením. Poslední kapitola detailně popisuje jednotlivé části parogenerátoru VVER 1000. Součástí práce je tvorba 3D modelu parogenerátoru VVER 1000, který bude sloužit jako učební pomůcka v projektu Cenelín. This bachelors thesis describes various designs of steam generators...

 1. Parní generátor vyhřívaný tekutým sodíkem

  OpenAIRE

  Kóša, Štefan

  2008-01-01

  Tato závěrečná práce se týká návrhu parního generátoru (sekunárního výměníku) pro rychlý množivý reaktor. Práce zahrňuje návrh projektové varianty, tepelný, hydraulický a pevnostní výpočet, dále posouzení navrženého výměníku z hlediska jaderné bezpečnosti. Součástí je i výkresová dokumentace vybraných částí. This bachelor’s thesis is concerned with engeneering a steam generator (secondary heat exchanger) for a fast breeder reactor. It includes proposal of the projected type, thermal, hydra...

 2. Návrh parního generátoru pro modulární reaktor

  OpenAIRE

  Černý, Marian

  2012-01-01

  Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje část s teorií výpočtů v prvním přiblížení (tepelný, hydraulický a pevností výpočet). Následuje část návrhu konkrétních variant parního generátoru. Na autorem zvolenou variantu jsou provedeny výše uvedené výpočty a zhotovena výkresová dokumentace vybraných částí. Závěr této pr...

 3. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 4. ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ AB’YE GİREREK ÜRETİM VE FİNANS KAPİTALİZMİNDE İLERLEME KAYDETTİLER Mİ? (WERE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES ABLE TO MAKE PROGRESS BY BEING FULL MEMBERS OF THE EU?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent DOĞRU

  2013-10-01

  Full Text Available ÖZ: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEE Estonya, Slovakya, Slovenya, Letonya, Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Avrupa Birliği ile sürdürdükleri müzakere sürecini bitirerek, 1 Mayıs 2004 tarihinde toplu halde Birliğe tam üye oldular. Çoğunluğu eski Sosyalist Bloku üyeleri olan bu ülkeler, AB’ye girerek kapitalist piyasa nimetlerinden faydalanmaya çalıştılar. Bu çalışma, geçen yedi yıllık süreçte bu ülkelerin amaçlarına hangi ölçüde ulaştıklarını incelemektedir. Çalışmada kullanılan kapitalizmin temel göstergeleri Mehmet Altan’ın “Kapitalizm Bu Köye Uğramadı” çalışmasında geçen ve Türkiye için kabul ettiği makroekonomik değişkenlerdir. Bu değişkenler, özel sektör istihdam oranı, özel sektör üretiminin toplam üretim içindeki payı, ticaretin toplam hâsıla içindeki payı, yabancı banka sayısındaki artış, özel yatırımların toplam hâsıla içindeki payı, şehirleşme oranı, borsa kapitalizasyonudur. Özel sektör ve yabancı sermaye itişli bu makroekonomik değişkenlerin CEE ülkeler için 2004 sonrası dönemde pozitif yönde anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, AB’ye girmek bu ülkelere ticaretlerini arttırma imkânı tanımış ve ticaret kapitalizminde ciddi bir ilerleme kaydetmelerine sebep olmuştur. Ancak üretim kapitalizmi ve finans kapitalizmi alanlarında ilerlemenin olduğuna dair güçlü delil bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Bölgesel Ekonomik Topluluklar, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Ekonomileri. ABSTRACT: Central and Eastern European countries, Estonia, Slovakia, Slovenia, Latvia, Poland, Lithuania, the Czech Republic and Hungary, became full members of the European Union on 1 May 2004 after completing the process of accession negotiations. These countries, mostly past member of the Communist Bloc, tried to utilize the benefits of the

 5. Úvodník 2011/VI/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2011-09-01

  čitele fyzicky vůbec nepotkává. Celý proces učení i vzájemné interakce jsou zcela virtuální. Dochází k zajímavému závěru, že podstatnou roli zde hraje samotné prostředí, tedy elektronická aplikace vytyčující hranice či mantinely pro jednání, jež už je ovšem plně reálné (je totiž víceméně autentickým projevem vztahů v procesu vzdělání.   Texty v nerecenzované části jsou tentokrát věnovány procesu Životní prostředí pro Evropu, sérii ministerských konferencí zahájené v Dobříši roku 1991, a prozatím završené letošní konferencí v kazašské Astaně. Základy tohoto procesu ‑ 7 bodů přijatých na Dobříšském jednání ‑ rekapituluje Mikuláš Huba. Všímá si naplnění těchto výzev, poukazuje na původní hybné síly environmentální politiky a táže se, jak pokračovat. Kolektiv autorů – spoluorganizátorů první Vavrouškovy Dobříšské konference ministrů – se zabývá procesem Životní prostředí pro Evropu nejen z hlediska jeho geneze, ale i současného stavu (shrnuje jednání v Astaně i jeho závěry a jeho dopadem do oblasti vzdělávací (přijetí a implementace Strategie VUR v regionu EHK a v ČR. Protože ministerská jednání otevírají napětí mezi povinnostmi (evropskou legislativou a vůlí ke změně (nové strategie i nástroje institucionální, právní atd., s tématem těsně souvisí i příspěvek přednesený Mikulášem Hubou na konferenci Forum 2000 věnované otázkám práva a demokracie. Blok završují vzpomínky Jana Mikoláše, bývalého náměstka ministra – předsedy FVŽP, a intervence Jirky Dlouhého na ministerském jednání v rámci bloku Ozeleňování ekonomie. Máme tu ještě recenzi Pavla Žďárského na novou knihu o etice vědy, která vyšla pod editorským vedením Wendy Drozenové, a informaci Mikuláše Huby o vyhlášení výsledků soutěže Udržateľný spôsob života, o které pravidelně referujeme; s tím se pro