WorldWideScience

Sample records for bloku jizneukrajinske jaderne

 1. Provoz jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu

  OpenAIRE

  Smetana, Jan

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozu jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu na konci kampaně, se zaměřením na reaktory VVER. Pro lepší představu čtenáře je rozebrána konstrukce klíčových komponent bloku z hlediska výkonu. Ve stručnosti jsou uvedeny parametry dotyčných komponent pro jadernou elektrárnu Dukovany. Možnosti provozu jaderného bloku na teplotním a výkonovém efektu na konci kampaně jsou demonstrovány zejména na příkladu jaderné elektrárny Dukovany. Dále je předs...

 2. Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany

  OpenAIRE

  ŘÍHA, Tomáš

  2011-01-01

  Diplomová práce se zabývá radiačním poškozením reaktorových nádob jaderných reaktorů, konkrétně pak poškozením TNR 3. bloku jaderné elektrárny Dukovany. V obecné rovině práce popisuje mechanismy poškození reaktorových ocelí a formou rešerše uvádí možnosti sledování stavu materiálu a regenerace materiálových vlastností na jaderných elektrárnách po celém světě. Praktická část je zaměřena na interpretaci výsledků analýz provedených pomocí kódu MOBY-DICK. Jádrem těchto analýz je vývoj fluence neu...

 3. Jaderná paliva pro tlakovodní jaderné reaktory

  OpenAIRE

  Smetana, Jan

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčními vlastnostmi jaderných paliv, pozornost je věnována zejména palivům pro tlakovodní reaktory. Pro lepší představu čtenáře jsou uvedeny rovněž příklady realizace jaderných paliv pro jednotlivé typy reaktorů. Ve stručnosti je uvedena historie tlakovodních reaktorů, zejména reaktorů VVER. Vývoj jaderného paliva pro tlakovodní reaktory je zde demonstrován na příkladu vývoje paliva u našich jaderných elektráren Dukovany a Temelín, důraz je kladen předevš...

 4. Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny

  OpenAIRE

  Vaněček, Lukáš

  2011-01-01

  Obsahem práce je návrh výpočtu a následný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro zadané tepelné schéma a zadané parametry jaderné elektrárny. Současně jsou v práci uvedeny oběhy některých typů jaderných elektráren. V první části práce jsou stručně popsány možnosti provedení oběhů jaderných elektráren, typy jaderných energetických reaktorů, parních generátorů a turbín používaných v jaderných elektrárnách. Další část práce obsahuje návrh výpočtu pro konkrétní tepelné schém...

 5. Čerpání projektových rezerv jaderného paliva na Elektrárně Dukovany

  OpenAIRE

  Vrábel, Radek

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním výkonu a prodlužováním palivového cyklu v českých jaderných elektrárnách. Pro zlepšení povědomí čtenáře o problematice je na začátku práce uvedena krátká kapitola o jaderných reaktorech a palivovém cyklu. Vývoji palivového cyklu na Elektrárně Dukovany je pak dále věnována celá kapitola. Vývoj jaderného paliva je zde spojen s vývojem palivového cyklu, na kterém jsou viditelné přínosy vylepšování jaderného paliva. This bachelor‘s thesis deals with p...

 6. Systémy přeměn energie pro jaderné elektrárny se sodíkem chlazeným reaktorem (SFR)

  OpenAIRE

  Netopilová, Petra

  2011-01-01

  Obsahem diplomové práce je návrh a řešení systémů přeměn energie pro jadernou elektrárnu se sodíkem chlazeným reaktorem IV. generace. První část práce se zabývá shromážděním a vyhodnocením dostupných informací o jaderných elektrárnách se sodíkem chlazeným reaktorem, které používají jaderné nebo nejaderné přihřívání páry pro zvýšení termické účinnosti oběhu. Na základě získaných informací jsou vypracována tepelná schémata a určeny termické účinnosti oběhu, a to jak pro systémy pracující v Rank...

 7. Současný stav inspekcí palivových souborů na jaderných elektrárnách ve světě

  OpenAIRE

  Fendrychová, Michaela

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou poradiačního testování paliva jaderných elektráren. Testování ozářeného paliva je oblastí, které se dostává stále větší pozornosti kvůli její důležitosti pro zajištění bezpečného provozu elektrárny. Práce se zaměřuje na nejvýznamnější mechanismy vedoucí k poruchám paliva, metody inspekce paliva využívané při testování ozářeného paliva v prostorách jaderné elektrárny. Další oblastí práce jsou metody používané pro testování ozářeného paliva na elektrárně...

 8. Jaderná energetika a její budoucnost

  OpenAIRE

  2009-01-01

  This work deals with the potential of nuclear energy in general and in our country. Nuclear energy offers as almost a necessary alternative to fill growing demand for electricity in our country and the world. Increased attention is paid to the electricity market in our country, the role of nuclear energy in the Czech energy mix and the possibilities of its use in the future as an alternative to other energy sources (renewable, fossil resources), and savings and imports from abroad. The author...

 9. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440

  OpenAIRE

  Blažková, Eva

  2012-01-01

  Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými kroužky. Modifikací stávajícího způsobu těsnění za nový druh těsnícího materiálu, zejména z expandovaného grafitu, lze podstatně snížit tlak v těsnící ploše a tím i napjatost svorníků a přírubového spoje. Nové řešení utěsnění spoje kolektoru a víka by mělo zvýšit životnost spoje ...

 10. Postavení jaderné energetiky v Evropě (zvláštní zaměření na Francii)

  OpenAIRE

  2008-01-01

  The objective of the thesis is to characterize the nuclear energy in the european area with the focus on nuclear energy in France. The sector of nuclear energy is now experiencing a new period, so-called "nuclear renaissance". Many european countries decided to rebuild the present nuclear power sites or to construct new ones. Nuclear energy is the most advantageous solutions for many european countries because it decreases external energy dependence and it helps to diminish the carbon dioxide...

 11. Konstrukce uzávěru s tuhnutím pracovní látky

  OpenAIRE

  ZEMAN, Radek

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá praktickým návrhem uzávěru s tuhnutím pracovní látky pro jaderná zařízení z hlediska výpočtového i konstrukčního. Úvodem jsou stručně popsány technologie jaderných reaktorů na rychlých neutronech a reaktorů s palivem rozpuštěným v taveninách fluoridových solí. Autor zdůrazňuje výhody jejich použití, díky kterým se mohou v budoucnu stát důležitou součástí jaderné energetiky. Pracovní látky použité pro výpočet jsou převzaty z těchto reaktorů – kapalný sodík a smě...

 12. Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu

  OpenAIRE

  Bužančić, Radoslav

  2012-01-01

  Autor određuje položaj Marulićevih kuća u Splitu u prvoj polovici XVI. st. i to nekretninu uz krstionicu u vlasništvu Marka Marulića i njegova brata Aleksandra, te određuje položaj palače Marulić u bloku između današnje Bajamontijeve i Bosanske ulice temeljem nalaza Marulićeva grba. Marulićev život uz katedralu povezuje uz neku od bratimskih kuća upoređujući pjesnikov egzil s onim u Nečujmu na Šolti.

 13. Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý

  OpenAIRE

  Foral, Štěpán

  2009-01-01

  Obsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu jednotlivých druhů jaderných reaktorů IV. generace a jejich hlavním přínosům, s důrazem na popis sodíkem chlazeného rychlého reaktoru. Druhá část bakalářské práce se věnuje komplexnímu návrhu výměníku tepla, kdy se za výchozí koncept považuje výměník tepla se sodíkem na jedné s...

 14. Sodíkem chlazené rychlé reaktory

  OpenAIRE

  Daňhel, Aleš

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá rychlými reaktory chlazenými tekutým sodíkem. Komplexně popisuje problematiku technologie sodíkem chlazených rychlých reaktorů. Pozornost byla věnována základním specifikacím a parametrům těchto zařízení. Stručně byly popsány jaderné reakce, které probíhají v aktivní zóně sodíkem chlazených reaktorů, ale i chemické reakce spojené s funkcí tekutého sodíku jako chladiva a teplonosné látky. Pozornost byla rovněž věnována rozdílům v uspořádání aktivní zóny a strojn...

 15. Vysokofrekvenční oscilátor v technologii CMOS

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Tento projekt se zabývá problematikou návrhu oscilátoru jako funkčního bloku na čipu integrovaného obvodu ve funkci generátoru hodinových impulzů. Stabilita frekvence oscilátoru je ovlivněna zejména změnami napájecího napětí, teplotními výkyvy a procesními odchylkami při výrobě integrovaných obvodů. Snahou je navrhnout generátor hodinového signálu s dostatečnou frekvenční stabilitou, nízkou spotřebou a malou plochou na čipu. Práce se zabývá druhy oscilátorů a jejich základními stavebními prvk...

 16. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

  OpenAIRE

  Chmel, Zdeněk

  2010-01-01

  Základní myšlenkou domu je vytvoření příjemného prostředí pro bydlení uvnitř bloku pomocí zelené zahrady levitující nad okolní zástavbou. Tato zahrada je lemována hmotou domu - horizontálními terasovitými deskami, které jsou na nároží protnuty vertikálním kvádrem, jenž je o dvě podlaží převyšuje – vytváří tak dominantu na nároží a umírněný protipól Sokolovně. The basic idea was to create a pleasant environment for living inside the bloc with green garden, levitating above the surrounding b...

 17. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 18. Micro-grid for on-site wind-and-hydrogen powered generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suskis P.

  2014-02-01

  Full Text Available Rakstā piedāvātā mikrotīkla izpēte ir veikta ar mērķi izstrādāt autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģiju balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot tradicionālās fosilā kurināmā sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļa ģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u.c. Mikrotīkla elektroapgādes sistēmā vēja agregāta saražotā elektroenerģija tiek pārveidota atbilstoši standarta maiņsprieguma elektroapgādes parametriem un piegādāta slodzei. Pārpalikusī enerģija tiek pārveidota un uzkrāta ūdeņraža formā, izmantojot elektrolīzes iekārtu un kompozītmateriālu uzkrājēju. Ja pieejamā vēja enerģija nenosedz slodzes enerģijas patēriņu, elektroenerģijas padeves funkciju ar atbilstoša energoelektronikas pārveidotāja palīdzību pārņem ūdeņraža degvielas elements. Ja, savukārt, slodzei nav nepieciešama enerģija, no vēja saražoto enerģiju izmanto elektrolīzes iekārta un tā tiek uzkrāta ūdeņraža formā, atbilstoši uzkrājēja ietilpībai. Piedāvātajā mikrotīklā ir izmantota elektrolīzes iekārta ar netradicionāliem elektrodu pārklājumiem un barošanas bloku, kā arī zemspiediena kompozītmateriālu ūdeņraža uzkrājējs. Galvenie mikrotīkla elektriskās enerģijas pārveidošanas mezgli ir realizēti uz energoefektīvu energoelektronikas pārveidotāju bāzes. Ir izveidoti atsevišķo piedāvātās elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipi un veiktas to eksperimantālās pārbaudes, gan atsevišķi, gan darbam kopējā sistēmā.

 19. Úvodník 2011/VI/2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2011-09-01

  čitele fyzicky vůbec nepotkává. Celý proces učení i vzájemné interakce jsou zcela virtuální. Dochází k zajímavému závěru, že podstatnou roli zde hraje samotné prostředí, tedy elektronická aplikace vytyčující hranice či mantinely pro jednání, jež už je ovšem plně reálné (je totiž víceméně autentickým projevem vztahů v procesu vzdělání.   Texty v nerecenzované části jsou tentokrát věnovány procesu Životní prostředí pro Evropu, sérii ministerských konferencí zahájené v Dobříši roku 1991, a prozatím završené letošní konferencí v kazašské Astaně. Základy tohoto procesu ‑ 7 bodů přijatých na Dobříšském jednání ‑ rekapituluje Mikuláš Huba. Všímá si naplnění těchto výzev, poukazuje na původní hybné síly environmentální politiky a táže se, jak pokračovat. Kolektiv autorů – spoluorganizátorů první Vavrouškovy Dobříšské konference ministrů – se zabývá procesem Životní prostředí pro Evropu nejen z hlediska jeho geneze, ale i současného stavu (shrnuje jednání v Astaně i jeho závěry a jeho dopadem do oblasti vzdělávací (přijetí a implementace Strategie VUR v regionu EHK a v ČR. Protože ministerská jednání otevírají napětí mezi povinnostmi (evropskou legislativou a vůlí ke změně (nové strategie i nástroje institucionální, právní atd., s tématem těsně souvisí i příspěvek přednesený Mikulášem Hubou na konferenci Forum 2000 věnované otázkám práva a demokracie. Blok završují vzpomínky Jana Mikoláše, bývalého náměstka ministra – předsedy FVŽP, a intervence Jirky Dlouhého na ministerském jednání v rámci bloku Ozeleňování ekonomie. Máme tu ještě recenzi Pavla Žďárského na novou knihu o etice vědy, která vyšla pod editorským vedením Wendy Drozenové, a informaci Mikuláše Huby o vyhlášení výsledků soutěže Udržateľný spôsob života, o které pravidelně referujeme; s tím se pro