WorldWideScience

Sample records for biologische aktivitaet biolumineszenzmarkierter

 1. Biologisch uitgangsmateriaal

  NARCIS (Netherlands)

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de secto

 2. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 3. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Biologische producten leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van het dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt in Nederland de markt voor biologische

 4. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 5. Hogere kostprijs voor biologische melkveehouders

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, J.H.

  2005-01-01

  De kostprijs van melk is op biologische bedrijven ongeveer 2 euro per 100 kg melk hoger dan op gangbare bedrijven. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door de afwijkende bedrijfsopzet: biologische bedrijven zijn iets kleiner en duidelijk extensiever. Biologische melkveebedrijven ontvangen een melkpr

 6. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan gekensc

 7. Biologische producten natuurlijk verpakt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Res

 8. Kennzeichnung biologischer Lebensmittel

  OpenAIRE

  Bickel, Regula

  2014-01-01

  Das Merkblatt bietet Unterstützung bei der korrekten Deklaration biologischer Lebensmittel, indem es die Anforderungen und die Möglichkeiten zur Kennzeichnung gemäss den in der Schweiz geltenden gesetzlichen Grundlagen und privatrechtlichen Richtlinien von Bio Suisse und Demeter übersichtlich darstellt.

 9. Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.

  2008-01-01

  Biologische producten worden wereldwijd gezien als duurzaam, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid, wordt in Nederland de markt voor biologische producten gestimuleerd. Mark

 10. Biologisch bemesten lastig te plannen

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2001-01-01

  Als voorbeeld van een bemestingsplan wordt het experimentele biologische systeem te Meterik gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van een evenwichtsbemesting voor fosfaat. Tevens is het belang van een goede vruchtwisseling belicht

 11. Voorbehandeling van biologische zomerbloemen : praktijkproeven met diverse biologische middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2009-01-01

  In dit project zijn een aantal biologische alternatieven gescreend voor de behandeling van bacteriegroei en verlenging van de houdbaarheid van zomerbloemen. Alternatieven zijn in drie proeven met verschillende zomerbloemen in verschillende fasen van de afzetketen getest. De werking is beoordeeld doo

 12. Inventarisatie diergeneesmiddelen in de biologische melkveehouderij

  OpenAIRE

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Buitendijk, J.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.; Schaaf, van der, R.J.

  2004-01-01

  Zowel kennisinstellingen als individuele bedrijven proberen op hun wijze onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor bepaalde aandoeningen in de biologische veehouderij. Op welke schaal dit binnen de bedrijven gebeurt, was tot op heden nog niet bekend en was daarom de reden voor het onderzoek, waarvan hier de rapportage voor de biologische melkveeveehouderij volgt. De doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van de gezondheidsproblemen in de biologische melkvee...

 13. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 14. Marktontwikkeling biologische (vers)producten in de bedrijfscateringketen : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.W.G.A.

  2004-01-01

  Binnen de doelstelling om in 2004 5% van de consumentenbestedingen aan biologische producten te laten uitgeven dient de bedrijfscatering een belangrijke rol te spelen. Gedurende de werkweek gebruiken miljoenen werknemers hun lunchmaaltijden in het bedrijfsrestaurant. Het introduceren van biologische

 15. Productie biologisch uitgangsmateriaal narcis en hyacint valt nog niet mee

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van J.A.A.; Vreeburg, P.J.M.

  2004-01-01

  De biologische teelt streeft naar een gesloten teeltcyclus. Een evenwichtige bodem en cultivarkeuze zijn daarvoor de basis. Omdat deze maatregelen nog onvoldoende resultaat opleveren met het huidige sortiment heeft PPO Bloembollen haalbaarheid van biologische productie van uitgangsmateriaal bekeken

 16. Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, C.; Hulst, van der P.

  2004-01-01

  Dit onderzoek bestond uit twee onderdelen, in de eerste plaats is met behulp van enquêtes de bestaande teelt en afzet van biologische asperges onderzocht, in de tweede plaats zijn er teeltproeven met biologische kasasperges gedaan.

 17. Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen, 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2005 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmos

 18. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 19. Biologische melk onderscheidend door meer gezonde vetzuren

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.

  2011-01-01

  Biologische melk bevat meer goede vetzuren als CLA en omega-3 dan gangbare melk. Eerder onderzoek van het Louis Bolk Instituut toonde dit aan. Zuivelverwerkers hebben deze metingen gebruikt om teksten als ‘is rijk aan gezonde vetzuren’ op hun verpakkingen te plaatsen. De onderscheidendheid van biolo

 20. Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk

  NARCIS (Netherlands)

  Keulen, van H.

  2008-01-01

  Biologische melk bevat meer CLA en omega-3 vetzuren dan gangbare melk. Aan deze meervoudige onverzadigde vetzuren worden allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. De gehaltes van deze gezonde vetzuren variëren echter sterk. Via de samenstelling van het rantsoen kunt u sturen op de

 1. Drijfmesttoepassing vergt meer onderzoek: onderzoek biologische teelt

  OpenAIRE

  Zuilichem, van, J.A.A.; Kater, L.J.M.; Huijsmans, J.F.M.

  2004-01-01

  Verslag van bemestingsonderzoek bij narcis cv. 'Tête-â-Tête' door PPO Bloembollen en Agrotechnology & Food Innovations van Wageningen Universiteit. Het toepassen van drijfmest tijdens het groeiseizoen blijkt goed te werken, maar zorgt er niet voor dat de emissienorm gehaald wordt. Gegevens in bijgaand figuur: Beschikbare (nitraat)stikstof in bouwvoor (30 cm) bij biologische teelt narcis cv. 'Tête-â-Tête'

 2. Biologische melkveehouderij laat gunstig rendement zien

  NARCIS (Netherlands)

  Zaalmink, B.W.

  2001-01-01

  Economische resultaten van biologische melkveehouderijen (deelnemers aan het Bioveem-project; zeven op zand, twee op klei, één op veen) in boekjaar 1999/2000, in vergelijking met gangbare melkveebedrijven. In tabellen de kengetallen voor de bedrijven en de bedrijfsresultaten (opbrengsten, kosten, ne

 3. Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de biologische vleesveehouderij

  OpenAIRE

  Werf, van der, S.P.; Kijlstra, A.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.

  2004-01-01

  In de biologische veehouderij wordt getracht dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen door de selectie van dieren met een hoge natuurlijke weerstand, het geven van gezonde voeding en het zorgdragen voor een optimaal leefklimaat waardoor het natuurlijke gedrag van de dieren zoveel mogelijk tot uiting kan komen. Indien een dier toch ziek wordt gaat de voorkeur uit naar een behandeling met een alternatieve geneeswijze zoals homeopathie, fytotherapie e.d., mits aangetoond is dat deze middelen ook...

 4. Het gezonde van biologisch voedsel: de beleving van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van E.E.C.; Ronteltap, A.; Jager, L.C.

  2009-01-01

  Op basis van literatuurstudie, groepsinterviews en een online vragenlijst, is onderzocht wat volgens light users - mensen die af en toe een biologisch product kopen - voedsel en biologisch voedsel in het bijzonder, gezond maakt. On the basis of a literature study, group interviews and an online ques

 5. Bijzonder biologisch, groenten met karakter : eindrapportage Ketenproject om biologische peen en kroot ´onderscheidbaar´ te vermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Sukkel, W.; Janmaat, L.

  2008-01-01

  Het doel van het project 'Bijzonder Biologisch, groenten met karakter'is om een sterkere marktpositie voor biologisch geteelde gewassen bospeen, bewaarpeen en rode biet te bereiken door een verbeterde onderscheidbaarheid op producteigenschappen, gerelateerd aan gezond, genieten en smaak. Zowel bij b

 6. Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Raaphorst, M.G.M.

  2014-01-01

  Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing

 7. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes e

 8. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 9. Eisen doen de kostprijs rijzen: berekend op 6,20 Euro per 17-weekse biologische hen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  Sinds 1 januari dit jaar gelden verscherpte voorwaarden voor de opfok van biologische leghennen. Deze aanscherping heeft een fors kostprijsverhogend effect. De Animal Sciences Group heeft daarom de productiekosten op het biologisch opfokbedrijf opnieuw bestudeerd.

 10. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft. Dee

 11. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 12. Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische melk : een eerste verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Bont, J.; Magendans, D.; Nes, van H.; Oude Lenferink, K.; Spit, J.J.; Verkuijl, M.; Louis Bolk,

  2009-01-01

  In de biologische veehouderij worden geitenhouders beperkt in hun maatregelen om vet- en eiwitgehalten te verhogen, door de biologische regelgeving. Door deze maatregelen ligt het vetgehalte in de biologische geitenmelk significant lager dan in de gangbare geitenhouderij. Aangezien 80 % van de biolo

 13. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij

 14. Reductie van nitrietgebruik bij biologische vleeswarenbereiding : een literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2005-01-01

  Binnen het onderzoek naar vermindering van nitrietgebruik bij de bereiding van biologische vleeswaren is de noodzaak van nitrietgebruik door middel van een literatuurstudie geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de verschillende functies die nitriet vervult bij de bereiding en bewaring van vleesw

 15. Reductie van het nitrietgebruik bij de biologische vleeswarenbereiding

  NARCIS (Netherlands)

  Stegeman, D.; Jansen, W.W.J.T.; Zegveld, A.; Verkleij, T.J.; Stekelenburg, F.K.

  2006-01-01

  Bij de productie van veel soorten vleeswaren wordt nitriet gebruikt voor het verkrijgen van een door de consument gewenste stabiele roze kleur, voor de smaak en voor de microbiologische stabiliteit. Over de toepassing van nitriet bij de bereiding van biologische vleeswaren bestaat al jaren een discu

 16. 10% CCM is de moeite waard: praktijkonderzoek biologische hennen

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvekamp, B.F.J.; Fiks, T.G.C.M.

  2006-01-01

  De eerste proef met biologische leghennen op Het Spelderholt is afgesloten. Tijdens deze proef kreeg de helft van de dieren 10 procent Corn Cob Mix (CCM) en de andere helft niet. Het verstrekken van CCM blijkt een flink aantal voordelen te hebben, maar ook waren er enkele onverwachte negatieve effec

 17. Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria

  OpenAIRE

  Helm, van der, F.P.M.; Labrie, C.W.

  2009-01-01

  Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij sterk gewas met relatief weinig grote problemen. Met behulp van koeling en belichting is het mogelijk dit product jaarrond aan te voeren. Gangbaar wordt nog maar nauwelijks Alstroemeria geteeld zon...

 18. Mikroskopische und spektroskopische Charakterisierung biologisch relevanter Oberflächen

  OpenAIRE

  Strehle, Marion A.

  2003-01-01

  In dieser Arbeit werden biologisch relevante Oberflächen untersucht, die in der Medizin bzw. in der Biologie eine wichtige Rolle spielen. Die Proteinadsorption auf Implantat-Oberflächen wurde charakterisiert, um wichtige Informationen über den Adsorptionsprozess zu erhalten. Das Fernziel hierbei ist, durch ein umfassendes Wissen über diesen für die Implantation wichtigen Schritt Biomaterialien mit möglichst hoher Gewebeverträglichkeit zu entwickeln. Die Verteilung von Propolis auf der Wachs-O...

 19. Biological effects of electromagnetic fields; Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David, E. [Inst. fuer Physiologie, Univ. Witten-Herdecke (Germany)

  1993-07-26

  In this generally intelligible article, the author describes at first the physical fundamentals of electromagnetic fields and their basic biological significance and effects for animals and human beings before dealing with the discussion regarding limiting values and dangers. The article treats possible connections with leukaemia as well as ith melatonine production more detailed. (vhe) [Deutsch] Der Autor beschreibt in seinem allgemeinverstaendlichen Artikel zuerst die physikalischen Grundlagen elektromagnetischer Felder und ihre grundsaetzliche biologische Bedeutung und Auswirkungen fuer Tiere und Menschen, bevor er auf die Diskussion um Grenzwerte und Gefahren eingeht. Ausfuehrlicher behandelt der Artikel moegliche Zusammenhaenge mit Leukaemie sowie mit der Melatoninproduktion. (vhe)

 20. Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme

  2015-01-01

  Gijselaers, H. J. M. (2015, 29 October). Biologische leefstijlfactoren in volwassen afstandsonderwijs: voorspellen van cognitief presteren en leerprestatie [Biological lifestyle factors in adult distance education: predicting cognitive and learning performance]. Pitch given for the board of commissi

 1. Effectief in vijf stappen: wat sociale media kunnen betekenen voor een biologisch bedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Anno 2012 zijn sociale media een veelgebruikt marketingtool, waarmee bedrijven gemakkelijk veel klanten kunnen bereiken. Ook biologische bedrijven mogen deze boot niet missen. Om je zichtbaar te maken, nieuwe klanten binnen te halen, of samenwerking aan te gaan.

 2. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 3. Succes- en faalfactoren voor vermarkten van biologische allergeenvrije producten : deelonderzoek 1 van het project 'Verwaarding productkwaliteit betreffende gezondheid en allergie'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Leeuwen, van M.A.E.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is achterhaald wat de perspectieven voor de biologische sector zijn om in te spelen op de markt van allergeenvrije producten. Het doel van het onderzoek is het bepalen van succes- en faalfactoren van het vermarkten van biologische allergeenvrije dieetproducten op basis van een gezon

 4. Analyse en biologisch beheer van het watersysteem in het Vogelpark Avifauna

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, M.G.D.; Weber, A.; Blankendaal, V.G.

  2003-01-01

  In het kader van het “Helder water” project van TNO wordt gekeken naar biologische oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen. Het vogelpark Avifauna kampt in de zomermaanden in de pelikanenvijver met algenproblemen en in de rest van het watersysteem, wat doorstroomd wordt met water uit de Rijn, is d

 5. Biologische klok bepaalt veel processen in de plant : planten reageren gedurende de dag verschillend op teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2008-01-01

  Steeds meer wordt duidelijk dat de biologische klok in de plant een rol speelt bij een enorm groot aantal processen. Voorbeelden zijn zaadkieming, lengtegroei, fotosynthese, productie van plantenhormonen, activiteit van enzymen, opening en sluiting van huidmondjes, en opengaan van bloemen. Dat betek

 6. Duurzaamheid biologische reststromen voor groentesap : onderdeel van project "Groenteresttromen naar biosap"

  NARCIS (Netherlands)

  Kosters, P.S.R.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de duurzaamheid van de biosap keten. Het onderzoek naar de duurzaamheid van biologische reststromen voor biosap is één van de vijf deelonderzoeken van het project "Groentereststromen naar biosap", dat in 2006 werd uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant &a

 7. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud e

 8. Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek

  NARCIS (Netherlands)

  Kruistum, van G.; Lange, de J.

  2003-01-01

  Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten bio

 9. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 10. Carbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en DuitslandCarbon footprints van conventioneel en biologisch varkensvlees : uitgebreide samenvatting : analyse van typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Blonk, H.; Ponsioen, T.; Sukkel, W.; Vermeer, H.M.; Vries, de J.W.; Hoste, R.

  2009-01-01

  Samenvatting van onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Dit onderzoek is uitvoerig beschreven in de (Engelstalige) rapportage: 'Carbon footprints of conventio

 11. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 12. Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, G.P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.

  2006-01-01

  Middels een inventarisatie op biologische varkensbedrijven zijn gegevens verzameld over management, bedrijfsvoering, huisvesting, voeding en verzorging enerzijds en technische resultaten, slachtkwaliteit gezondheidsproblemen anderzijds. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat zowel een aantal aspec

 13. Verwerp biotechnologie niet bij voorbaat: in gesprek met Guido Ruivenkamp over biotechnologie in de biologische landbouw

  OpenAIRE

  Stobbelaar, D.J.; Schotveld, E.

  2006-01-01

  In aanloop naar de studiedag van het KLV op 5 oktober rondom biotechnologie in de biologische landbouw een interview met Guide Ruivenkamp. Ruivenkamp houdt zich bij Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam bezig met regionale toepassingen van biotechnologie op maat in ontwikkelingslanden. Hij stelt dat voor- en tegenstanders van nieuwe technieken vaak de techniek en de context waarin een techniek is ontwikkeld als vaststaand worden beschouwd. Gentech en het grootkapitaal bij...

 14. Update welzijnsprestaties biologische veehouderij = Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands

  OpenAIRE

  Ruis, M.A.W.; Pinxterhuis, J.B; Vrolijk, M.

  2010-01-01

  De biologische veehouderij wil laten zien dat ze staat voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame productie, met aandacht voor milieu, klimaat, natuur en landschap, voedselkwaliteit, inkomen en dierenwelzijn. Dierenwelzijn als één van de thema’s van duurzaamheid staat centraal in deze rapportage. De bestaande kennis over dit onderwerp is geïnventariseerd voor de melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen- en geitensectoren. De welzijnsprestaties zijn gebaseerd op dierkenmerken en zijn inge...

 15. Woher kommt die Liebe? : über biologische Grundlagen menschlichen Verhaltens

  OpenAIRE

  Kull, Ulrich

  1984-01-01

  Die Frage nach der Herkunft der Liebe wird hier evolutionsbiologisch verstanden. Biologisch wäre natürlich auch eine ontogenetische, entwicklungsphysiologische Betrachtungsweise. Man könnte fragen: Welche physiologische Grundlage hat das Auftreten der psychischen Phänomene, die zum Komplex "Liebe" gehören? Es müßte dann die hormonelle Basis psychischer Faktoren, zum Beispiel der psychischen Geschlechtsmerkmale, diskutiert werden. Dieser Themenkreis wird hier nicht behandelt.

 16. Zum biologisch-dynamischen Forschungsansatz – Nur philosophisches Beiwerk oder Erkenntnisbedingung einer Wissenschaft vom Leben?

  OpenAIRE

  Hagel, Ingo

  2002-01-01

  [Einleitung:] Die Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise ist die älteste unter den verschiedenen Methoden des Ökologischen Landbaus. Ihr geistiges Fundament ist eine Reihe von Vorträgen, die Rudolf Steiner (1861-1925) im Jahr 1924 in Koberwitz bei Breslau für Landwirte hielt (STEINER 1924a). Daher können ihre Voraussetzungen und Intentionen und auch ihr Forschungsansatz nicht losgelöst von dem spirituellen Weltbild der Anthroposophie, deren Begründer Rudolf Steiner ist, betrachtet werden. ...

 17. Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen

  OpenAIRE

  Hofland-Zijlstra, J.D.; De, Vries; Wensveen, van, W.

  2012-01-01

  Referaat Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De kennisinventarisatie geeft een overzicht van alternatieve beheersingsmethoden. Aansluitend is in een kasproef de effectiviteit bepaald van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen (calciu...

 18. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 19. Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.

  2006-01-01

  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de productiekoste

 20. Behaviour at landfills of waste having undergone mechanic-biological and thermal conditioning; Deponieverhalten mechanisch-biologisch und thermisch behandelten Restabfalls

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.; Dach, J.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). FG Abfalltechnik

  1998-12-31

  The work studies, in landfill test reactors, water, gas and heat transport as well as gas and leachate formation in waste having undergone mechanical-biological and thermal conditioning. (orig.) [Deutsch] Es wurde der Wasser-, Gas- und Waermetransport, sowie die Gasbildung- und Sickerwasserbelastung mechanisch-biologisch und thermisch vorbehandelter Abfaelle in Deponieversuchsreaktoren untersucht. (orig.)

 1. Present-day use of biodegradable wastes and future perspectives; Verwendung von biologisch abbaubarem Abfall heute und zukuenftige Perspektiven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marmo, L.; Langenkamp, H. [Forschungsanstalt der Europaeischen Kommission, Abt. Soil and Waste, Ispra (Italy)

  2002-07-01

  This waste stream is amenable to various directives aimed at lessening possible negative effects of biological waste management on the environment. At the EU level these are the Landfill Directive (1999/31/EC), the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC, the Organic Farming Regulation (EEC no. 2092/91) and the eco-label for soil improvers and growing media (Commission decision no. 2001/688/EC). An effective resource management of biodegradable materials can play an important role in sustainable development. [German] Um moegliche negative Folgen des Managements biologische Abfaelle auf die Umwelt zu verringern wurde dieser Abfallstrom im Rahmen verschiedener Richtlinien geregelt. Deponierung von Abfaellen (Landfill Directive 1999/31/EG), die Klaerschlammrichtlinie 86/278/EWG, die 'Organic Farming Regulation' (EWG N circle 2092/91) und das Umweltzeichen fuer Bodenverbesserer und Kultur Substrate (Beschluss der Kommission vom 2001/688/EG) sind die relevanten EU-Instrumente, die diesen Abfallstrom regeln. Im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung kann effektives Ressourcenmanagement von biologisch abbaubaren Abfalls eine wichtige Rolle spielen. (orig.)

 2. Mechanical-biological waste treatment and anaerobic processes. 59. information meeting, Neuwied, October 1999; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung und Anaerobverfahren. 59. Informationsgespraech in Neuwied im Oktober 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O.; Euler, H.; Leonhardt, H.W. [comps.

  1999-10-01

  This proceedings volume discusses the specifications for and cost of mechanical-biological waste treatment, the optimisation of economic efficiency and pollutant emissons, the combination of mechanical-biological and thermal waste treatment processes, the value of mechanical-biological waste treatment, waste management concepts, process engineering and practical experience, and the eco-balance of the process. [German] Themen dieses Proceedingsbandes sind: Anforderungen und Kosten der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit und Emissionssituation; Kombination von mechanisch-biologischer und thermischer Muellbehandlung; Bewertung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung, Abfallwirtschaftskonzepte, Verfahrenstechnik und Betriebserfahrungen; Oekobilanz. (SR)

 3. Enhanced biological phosphate removal: Modelling and design in theory and practice; Die vermehrte biologische Phosphorelimination: Bemessung und Modellierung in Theorie und Praxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H. [Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik, Univ. Hannover (Germany)

  1995-06-01

  The importance of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) in wastewater treatment plants and their design is increasing. The development of a steady-state design model for the design of wastewater treatment plants with nitrification, denitrification and EBPR, therefore, is very important. Creating such a model, practical aspects have to be considered, if qualitative and quantitative statements on the influence of various wastewater- and surrounding conditions (e.g. substrate composition, influence of nitrate, anaerobic contact time) on EBPR shall be considered. The design model for EBPR presented is verified using data from miscellaneous treatment plants with EBPR (e.g. Berlin-Ruhleben). Sensitivity studies for the most important influencing parameters and surrounding conditions are done, using fictive plant data. Based on these studies recommendations for the optimization of EBPR are given. They illustrate which measures improving the surrounding conditions for EBPR (e.g. increase of amount of readily available organic substrate, decrease of total sludge age) are the most effective ones with regard to an increase of the biologically removed phosphorus concentration. (orig.) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO/P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer groessere Bedeutung zu. Daher wurde ein Bemessungsmodell fuer Klaeranlagen mit Nitrifikation, Denitrifikation und BIO-P entwickelt. Hierbei waren praxisorientierte Fragestellungen vorrangig zu beruecksichtigen, um zukuenftig qualitative und quantitative Abschaetzungen zu den Einfluessen unterschiedlichster, abwassertechnischer Randbedingungen, wie z.B. der Substratzusammensetzung, dem Nitrateinfluss und der anaeroben Kontaktzeit, auf die BIO-P vornehmen zu koennen. Das stationaere BIO-P-Bemessungsmodell wurde an sehr unterschiedlichen, mit BIO-P ausgelegten Klaeranlagen (z.B. Klaeranlage Berlin-Ruhleben) verifiziert. Mit Hilfe

 4. Ecotoxicological test batteries. Subproject 4.1. Pt. a: coordination. Final report; Oekotoxikologische Testbatterien. Teilvorhaben 4.1: Praxiserprobung biologischer Testverfahren und Koordination. T. a: Koordination. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilke, B.M.; Fleischmann, S.

  2000-07-01

  In the joint research project 'Ecotoxicological Test Batteries' test protocols were adapted to be assessment of contaminants in soils and soil materials. The aim of the project was to develop and validate ecotoxicological tests for different soil functions with respect to their intended use. Besides the development and validation of test methods the storage of soil samples was investigated and the extraction-technique for getting soil eluates which provides informations about the bioavailability of contaminants was improved. Suitable test were combined in 'test batteries' for the assessment of soils and soil materials. As a final result of this project a compilation of biotests 'Ecotoxicological Test Batteries' is presented. These methods can be used by official authorities and remediation companies for risk assessment and remediation control. The test battery will become part of the BMBF-guideline 'Biological Methods for Remediation'. The coordinators distributed suitable soils and soil material and performed the chemical-physical soil characterization, they organized the cooperation of the ten research institutes and recapitulated all research results for the guideline. (orig.) [German] Ziel des Forschungsverbundes war die Erarbeitung einer einheitlichen und allgemein akzeptierten Handlungsanleitung zur oekotoxikologischen Pruefung von Boeden und Bodenmaterialien. Die Auswahl der biologischen Testverfahren erfolgte dabei in Abhaengigkeit von der zukuenftigen Nutzung der Boeden und den jeweiligen Schutzguetern. In Anlehnung an die Vorschlaege der DECHEMA ad hoc-Arbeitsgruppe (Kreysa and Wiesner 1995) wurden deshalb bestehende biologische Testmethoden sowie neu entwickelte Testverfahren hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewertung unterschiedlich kontaminierter Boeden geprueft, in der Praxis erprobt und validiert. Ergaenzend dazu wurden optimale Bodenextraktionsverfahren zur Simulierung bioverfuegbarer Schadstofffraktionen in

 5. Mechanical-biological waste conditioning with controlled venting - the Meisenheim mechanical-biological waste conditioning plant; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung nach dem Kaminzugverfahren - MBRA Meisenheim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach (Germany)

  1998-12-31

  The decision of the rural district of Bad Kreuznach to propose creating facilities for mechanical-biological waste conditioning at the new northern Meisenheim landfill was consistent and correct. It will ensure that the material deposited at this new, state-of-the-art landfill is organically `lean` and can be deposited with a high density. Preliminary sifting of the material prior to depositing safeguards that no improper components are inadvertently included. Three years of operation warrant the statement that waste components that cannot be appropriately biologically conditioned should be eliminated prior to rotting. (orig.) [Deutsch] Die Entscheidung des Landkreises Bad Kreuznach, der neu eingerichteten Norddeponie Meisenheim eine MBRA vorzuschlaten, war auf jeden Fall konsequent und richtig. Es ist damit sicher gestellt, dass in diesem neuen nach dem Stand der Technik eingerichteten Deponiebereich von Anfang an ein Material eingelagert wird, das `organisch abgemagert` ist und mit hoher Einbaudichte eingebaut werden kann. Die Sichtung des gesamten Deponie-Inputs in der Vorsortierhalle gibt ein Stueck Sicherheit, dass keine nicht zugelassenen Stoffe verdeckt dem Ablagerungsbereich der Deponie zugefuehrt werden. Nach mehr als 3 Jahren Betriebszeit kann festgestellt werden, dass biologisch nicht sinnvoll behandelbare Abfallbestandteile vor dem Rotteprozess abgetrennt werden sollten. (orig.)

 6. Measurement of biological relevant UV exposure. Investigations in a dental practice; Messung der biologisch relevanten UV-Strahlenbelastung. Untersuchungen in einer Zahnarztpraxis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braches, J.M.H.

  2001-07-01

  -B-Bereich des Spektrums (280-400 nm). Fuer beide Leuchten wurde die Bestimmung der biologisch relevanten Bestrahlung mit dem DLR-Biofilm durchgefuehrt. Die Ergebnisse zeigen fuer die Polymerisationsleuchte bei einem Abstand von 0,2 cm nur bei unrealistisch langen Expositionszeiten (bis zu 30 min) einen Effekt, der allerdings nur auf eine Waermeeinwirkung zurueckgefuehrt werden konnte. Fuer die Behandlungsleuchte konnte eine dosisabhaengige inaktivierung des DLR-Biofilms gezeigt werden, wobei eine Minderung des Effekts durch verschiedene Materialien (Mylarfolie, OP-Handschuhe) erzielt werden konnte. Aus diesen Experimenten liess sich die UV-Strahlenbelastung fuer den Patienten an der Mundschleimhaut mit 3,163 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,045 MED/h) und fuer den Behandler im Handgelenkbereich mit 0,145 Jm{sup -2} Biofilm / h (0,002 MED/h) bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch Lichtquellen in der Zahnarztpraxis fuer Patient und Behandler nur eine aeusserst geringe UV-Belastung besteht. (orig.)

 7. Evaluation of combustion experiments conducted during the research and development project ``Mechanical-biological waste conditioning in combination with thermal processing of partial waste fractions``; Auswertung der Verbrennungsversuche zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ``mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen``

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jager, J.; Lohf, A.; Herr, C. [Institut WAR, Darmstadt (Germany)

  1998-12-31

  The technical code on municipal waste makes specific demands on waste to be deposited at landfills which can only be met if mechanical-biological conditioning of waste as well as thermal processing of partial waste fractions are continued also in the future. But waste that has undergone mechanical or mechanical-biological conditioning presents different combustion properties from those of unconditioned waste. In this second stage of the research project, the thermal processability of waste having undergone mechanical or mechanical-biological conditioning was studied. Together with the results from the first project stage, where the throughput represented exclusively mechanically conditioned material, the results of the latter measuring campaigns comprehensively demonstrate possibilities for the thermal processing of partial waste fractions having undergone biological-mechanical conditioning, and inform on changes in plant performance. (orig.) [Deutsch] Um die in der TA-Siedlungsabfall an den abzulagernden Restmuell gestellten Deponieeingangsbedingungen zu erfuellen, muss neben einer mechanisch-biologischen Aufbereitung bei Teilfraktionen auch weiterhin eine thermische Behandlung eingeplant werden. Die Verbrennungseigenschaften von mechanisch oder mechanisch-biologisch vorbehandeltem Restmuell weichen allerdings von denen von unbehandeltem Restmuell ab. In dieser zweiten Projektphase des Forschungsvorhabens wurde eine Untersuchung bezueglich der thermischen Behandelbarkeit von mechanisch und auch biologisch vorbehandeltem Muell durchgefuehrt. Die Ergebnisse der Messkampagnen bilden zusammen mit den Ergebnissen der ersten Projektphase, in der ausschliesslich mechanisch vorbehandeltes Material durchgesetzt wurde, eine umfassende Darstellung ueber Moeglichkeiten und veraenderte Anlagenverhalten bei der thermischen Behandlung von Teilfraktionen aus der biologisch-mechanisch Vorbehandlung. (orig.)

 8. Cleaning of process and excess water from organic waste fermentation with a combination of biological treatment stage and microfiltration; Reinigung von Prozess- und Ueberschusswaessern aus der Bioabfallvergaerung durch Kombination aus biologischer Stufe und Mikrofiltration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buer, T.; Schumacher, J. [Technische Hochschule Aachen (Germany). Lehrstuhl und Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Within the framework of an R and D project sponsored by the Deutsche Bundesstiftung Umwelt, cleaning of process and excess water from organic waste fermentation plants was studied at the Institute for Siedlungswasserwirtschaft of Aachen Technical University RWTH. The focus in studying these waste waters was on the adaptation and optimization of the ZenoGem {sup trademark} process - a biological cleaning technique with an integrated microfiltration membrane. The use of this technology had the following objectives: to safeguard compliance with the limiting values for direct or indirect discharge of excess water and to reduce the heavy metal freight of circulating process water reentering the fermentation process for mashing raw organic waste. Thus the pollutant content of the fermentation residue was to be cut down. (orig.) [German] Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens wurde am Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft der RWTH Aachen die Prozess- und Ueberschusswasserreinigung von Bioabfallvergaerungsanlagen untersucht. Dabei stellte die Adaption und Optimierung des ZenoGem {sup trademark} -Verfahrens - ein biologisches Reinigungsverfahren mit integrierter Mikrofiltrationsmembran - fuer diese Abwaesser den Untersuchungsschwerpunkt dar. Ziel war es, mit dieser Technologie zum einen die Grenzwerte fuer eine direkte oder indirekte Einleitung des Ueberschusswassers zu gewaehrleisten und zum anderen die zirkulierenden Prozesswaesser, die in den Vergaerungsprozess zum Anmaischen der Roh-Bioabfaelle zurueckgefuehrt werden, an Schwermetallen zu entfrachten. Hierdurch sollte eine Schadstoffreduktion im Gaerreststoff erzielt werden. (orig.)

 9. Measurement of total alpha activity in water; Messung der Gesamt-Alpha-Aktivitaet in Wasser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eikenberg, Jost [Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen (Switzerland). Abt. fuer Strahlenschutz und Sicherheit; Florschuetz, Bernd [Hessisches Landesamt fuer Umwelt und Geologie, Kassel (Germany). Dezernat 15 - Strahlenschutz; Salvamoser, Josef [Institut fuer Angewandte Isotopen-, Gas- und Umweltuntersuchungen, Woerthsee (Germany); Steinkopff, Thomas [Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main (Germany); Wilhelm, Christoph [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany). Sicherheitsmanagement - Analytische Labore; Wisser, Sascha [FCI, Mainz (Germany)

  2014-04-01

  The article describes the measurement of the total alpha activity in an (evaporated) liquid sample, and the various sample preparation methods for measurements with proportional counters or LSC. (orig.)

 10. Enhanced biological phosphorus removal under alternating anaerobic and anoxic conditions. Pt. 2. The sorption-denitrification-P-removal-system; Vermehrte biologische Phosphorelimination durch alternierende anaerob/anoxische Milieubedingungen. T. 2. S-DN-P-Biofilmverfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sieker, C.A. [Berliner Wasserbetriebe, Berlin (Germany); Hegemann, W. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

  2000-07-01

  The Sorption-Denitrification-P-Removal-system (S-DN-P-system) is a process which combines biological excess P-removal and denitrification in a biofilm system. The accumulation of polyP organisms is achieved by sequencing anaerobic and anoxic conditions. The biofilm is in alternating contact with primary treated wastewater (anaerobic phase) and nitrified wastewater (anoxic phase). In the anaerobic phase, P-Release takes place and readily biodegradable organic substrate is fermented to volatile fatty acids and absorbed by the polyP organisms. In addition to this, other organic substrate is physically/chemically adsorbed in the biofilm. In the anoxic phase the biofilm dentirifies the ab/adsorbed organic substrate and, at the same time, P-uptake and polyP formation occurs. The research on the S-DN-P-system shows that P-removal in the anaerobic/anoxic system works well and ab- and adsorption mechanisms nearly remove all of the readily biodegradable substrate in the anaerobic phase. Consequently, this substrate can be used for denitrification in the anoxic phase. The S-DN-P-Process is a very promising concept. However, up to now the technical scale-up is unclear. This is subject to further investigation at the Technical University of Berlin. (orig.) [German] Das S-DN-P-Verfahren ist ein Biofilmverfahren, welches die vermehrte biologische Phosphorelemination und die Denitrifikation kombiniert. Die Anreicherung von denitrifizierenden polyP-Organismen wird durch alternierende anaerob-anoxische Milieubedingungen erreicht. Der Biofilm wird abwechselnd mit vorgeklaertem Abwasser beschickt (Sorptionsphase) und nitrifiziertem Abwasser (Denitrifikationsphase). In der anaeroben Sorptionsphase erfolgt eine P-Rueckloesung sowie die Aufnahme und zellinterne Speicherung von organischen Saeuren durch polyP-Organismen. Darueber hinaus werden andere organische Substanzen im Biofilm chemisch/physikalisch adsorbiert. In der Denitrifikationsphase werden die zuvor gespeicherten und

 11. Succes voor biologisch geteelde bijzondere paddestoelen vergroot

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Amsing, J.G.M.

  2005-01-01

  Momenteel heerst aan het begin van de keten grote onzekerneid over afzetmogelijkheden en prijsvorming van bijzondere paddestoelen zoals Shii-take, Kruisdisteloesterzwam, Piopino, Maitake en Ridderzwam. PPO-Paddestoelen heeft twee aspecten onderzocht om de afzet en de teelt van bijzondere paddestoele

 12. Biologische Integration von Halbleiter-Nanostrukturen

  OpenAIRE

  Kirchner, Christian

  2006-01-01

  Ziel der vorliegenden Arbeit war es, nanostrukturierte Biosensoren aus Halbleitermaterialien in eine physiologische Umgebung zu integrieren und dort zu betreiben. Dabei handelte es sich erstens um einen Biosensor mit empfindlichen FET-Messpunkten auf GaAs-Basis zur Messung extrazellulärer Potentiale von elektrisch aktiven biologischen Zellen. Das zweite Sensorsystem bestand aus Halbleiternanokristallen auf der Basis von CdSe und CdTe, die durch ihre stabilen und steuerbaren Fluoreszenzeigensc...

 13. Biologische Anwendungen der Fluoreszenz-Nahfeldmikroskopie

  OpenAIRE

  Kirsch, Achim Klaus

  1998-01-01

  Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit dem Aufbau und der Anwendung eines optischen Nahfeldmikroskops, welches fürr Untersuchungen an biologischen Proben entworfen wur- de. Mit diesem Mikroskop können simultan mit der Probentopographie optische Signale mit einer Auflösung jenseits der Abbeschen Auflösungsgrenze aufgezeichnet werden. Ne- ben der Entwicklung der notwendigen nahfeldoptischen Techniken und Methoden wurde insbesondere auf die Implementation der aus der optischen Fernfeldmikroskopi...

 14. Kostprijs biologische Vleeskuikens : primaire productiekosten kuikenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2008-01-01

  Voor een goede bedrijfsvoering dient een ondernemer inzicht te hebben in de bedrijfseconomische situatie van zijn bedrijf. Een kostprijsberekening levert daarvoor belangrijke input. Omdat een kostprijs niet statisch, maar aan veranderingen onderhevig is als gevolg van marktsituaties en regelgeving,

 15. Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, van den R.C.F.M.; Gruppen, R.; Kamstra, J.H.

  2010-01-01

  Vanaf 2007 wordt nagegaan of de wortelvlieg in het veld te beheersen is door het toepassen van twee verschillende sterk geurende oliën. De volwassen wortelvlieg vindt een peenperceel met behulp van de geuren die de planten afscheiden. De vraag is of de geur van zo’n peenperceel gemaskeerd kan worden

 16. Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Groeneveld, R.M.W.

  2010-01-01

  In deze studie zijn een aantal aspecten van een groene bedekking in de boomkwekerij onderzocht. Hierbij waren een goede gewasproductie en onkruidbeheersing steeds de prioriteit, maar is ook gekeken naar de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening. Verschillende groene bedekkingen zijn getest in

 17. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 18. De groothandel en verwerking van biologische produkten : de mogelijkheden van het gangbare naast het biologische kanaal

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Wijngaarden, G.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  Qualitative research on the bottle -necks in the marketing and processing of biological products in the conventional and biological wholesale trade en processing industries, and on the conditions for (further) introduction of biological products in The Netherlands

 19. Een biologisch oog voor vrijwel alles. De biologische denkwereld van Dick Hillenius

  OpenAIRE

  Ludo Hellemans

  2006-01-01

  The biological world view of Dick Hillenius, writer and biologist


  The Dutch author and biologist Dick Hillenius (1927-1987) deserves to be mentioned in the history of biology in the Netherlands because of his role in promoting public understanding of evolution and evolutionary theory in the 1960s and 1970s. Trained in herpetology, Hillenius was curato...

 20. QACCP Analyse in der Verarbeitung von biologischer Säuglingsnahrung

  OpenAIRE

  Särkkä-Tirkkonen, Marjo; Väisänen, Hanne M.; Kretzschmar, Ursula; Seidel, Kathrin

  2009-01-01

  The aim of the study was to evaluate the quality influencing processing steps based on the processes of carrot baby food. Once the processing conditions were identified, the possibilities for alternative processing techniques will be explored to improve the overall product and process quality. Next to the food safety (hazard) in the food processing the quality aspect is getting more and more important and an analyse system to optimise the process needs to be established (Qualit...

 1. Typeringen van bodemecosystemen- Duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Mulder C; Schouten AJ; Bogte JJ; Breure AM; Bloem J; Jagers op Akkerhuis GAJM; Faber JH; van Eekeren N; Smeding FW; Keidel H; de Goede RGM; Brussaard L; LER

  2006-01-01

  Twee kwaliteitsreferenties voor een 'gezonde' bodem werden opgesteld, als onderdeel van het raamwerk voor duurzaam bodemgebruik, namelijk voor melkveehouderij op zandgrond en voor halfnatuurlijk grasland op zandgrond. De referenties bestaan uit getalswaarden voor chemische, fysische, biol

 2. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 3. Charakterisierung von Nanopartikel-Protein-Agglomeraten in biologisch relevanten Medien

  OpenAIRE

  Lang, Thomas

  2014-01-01

  In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden drei unterschiedliche Nanomaterialien untersucht, welche unter physiologischen Bedingungen ein unterschiedliches Verhalten aufwiesen. Bei diesen Materialien handelte es sich um stabilisatorfreie Legierungs-Nanopartikel aus der Laser-Ablation, amorphe Silica- sowie um Poly(organosiloxan) Nanopartikel. Im Hinblick auf in vitro Zellstudien wurde eine Größencharakterisierung in Zellmedium in Gegenwart von Proteinen aus fötalem Rinderserum durchgeführt. ...

 4. Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie"

  OpenAIRE

  Eysel, Georg

  2002-01-01

  Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.

 5. Biologische teelt tulp : stikstofvoorziening via fertigatie werkt goed.

  NARCIS (Netherlands)

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  Fertigatie van dierlijke meststoffen met ondergronds liggende slangen bij tulp: verslag van een oriënterende proef op PPO-locatie De Noord in St. Maartensburg. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De totale stikstofgift in kg/ha van de gefertigeerde tulpen en de controle; 2) Opbrengst van de tulp 'Lee

 6. Effect van watergiftmethode en cultivar op biologische tripsbestrijding in alstroemeria

  OpenAIRE

  Staaij, van der, M.; Grosman, A.H.

  2012-01-01

  Het effect van watergift en cultivar op het verpoppingsgedrag van trips werd onderzocht op praktijkbedrijven en in een kasproef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Daarnaast werd het effect van aaltjes, een bodemroofmijt en een insectenpathogene schimmel na een grondbehandeling op trips nagegaan. Op geen van de vier praktijkbedrijven werden poppen op het gewas aangetroffen. Ook in de kasproef werd vastgesteld dat trips niet op het gewas verpopt, maar in de grond. De methode van water...

 7. Neuropsychiatrie of biologische psychiatrie; een toekomstvisie in historisch perspectief.

  Science.gov (United States)

  Verhoeven, W M; Tuinier, S

  1999-06-01

  Neuropsychiatry or Biological Psychiatry There is an urgent need to reconsider the position of psychiatry within the neurosciences because of the exploding knowledge about the relationship between brain and behaviour and the delay in implementation of new findings due to the separation of neurology and psychiatry. Biological psychiatry and psychopharmacology originate from the discovery by chance of psycho-active compounds in the early fifties and have contributed to the scientification of psychiatry. The impact of biological psychiatry for the pathophysiology of psychiatric disorders, however, is limited as a result of its biased orientation on neurotransmitters and receptors. The neuropsychiatric paradigm integrates knowledge from several domains, such as functional neuroanatomy, genetics and endocrinology and opens new vistas for the involvement of neuronal circuits in the initiation and maintenance of behavioural disturbances. In addition, novel and more specific treatment modalities may emerge.

 8. Opname van gras- en mengkuil door dragende biologische zeugen

  NARCIS (Netherlands)

  Bikker, P.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Binnendijk, G.P.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan of bij dragende zeugen een deel van het krachtvoer door graskuil of mengkuil met CCM of gerst kan worden vervangen.In this study it was determined whether the concentrate allowance of pregnant sows can be partly replaced by the supply of grass silage of grass silage mixe

 9. Fysische, chemische en biologische bestrijding van pectinolytische Erwinia's

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Doorn, van J.

  2006-01-01

  Rotveroorzakende bacteriën, met name pectinolytische Erwinia spp., zijn verantwoordelijk voor veel schade in de diverse gewassen, vooral in de teelt van aardappelen en de bloembolgewassen hyacint, zantedeschia en iris. In deze literatuurstudie worden de beschikbare gegevens nog eens nader bekeken va

 10. Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen : werken aan een groeimarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Borgstein, M.H.

  1993-01-01

  The goal of this strategic marketing plan is to determine and to describe strategies that have to lead in the medium term to a market share for organic products of 5-10% of th Dutch food market. A number of critical factors are mentioned for the whole organic chain.

 11. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic produ

 12. Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Zimmermann, K.L.; Berg, van den I.

  2009-01-01

  Dit onderzoek verschaft inzicht in het overdrachtsmechanisme tussen de introductie van nieuwe producten in de catering (bedrijfsrestaurants) en de acceptatie van deze nieuwe producten door de consumenten. In Deel I van het rapport wordt een conceptueel model gepresenteerd dat als handvat dient voor

 13. Versterking markt en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.

  2008-01-01

  Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling van de wijnbouw. Er liggen kansen voor een verdere

 14. De detailhandel in biologische produkten : de mogelijkheden voor supermarkten en speciaalzaken naast de natuurvoedingswinkels

  OpenAIRE

  Borgstein, M.H.; Zimmermann, K.L.

  1993-01-01

  Qualitative research on the sale of biological products (biodynamic and ecological) in the supermarkets, specialist shops and natural food stores in The Netherlands and inventarisation of bottle-necks which prohibit this sale. Conditions are formulated for promoting the introduction of organic products into the standard retail trade channel

 15. Privatwirtschaftlicher Standard für ökologisches/biologisches Heimtierfutter

  OpenAIRE

  Rombach, Martin; Schick, Alissa

  2009-01-01

  In Deutschland existiert bisher weder ein nationaler Standard für Heimtierfutter noch ein anerkannter oder akzeptierter privatwirtschaftlicher Standard. Der vorliegende Standard soll diese Lücke schließen und den Herstellern und Inverkehrbringern von Heimtierfuttermitteln, welche mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau gekennzeichnet werden, eine Vermarktung erlauben und Rechtssicherheit geben.

 16. Biologische grondontsmetting bij de teelt van trekheesters: Implementatie van een alternatieve ontsmettingsmerhode in de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Bloemhard, C.M.J.; Slooten, van M.A.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van de toepassing van het product Herbie7022 op Verticillium dahliae, Meloidogyne incognita en engerlingen van de roestbruine bladsprietkever Serica brunnea. Alle engerlingen van Serica brunnea zijn dood na het spitten en afdekken van het perceel. An

 17. Graph-Based Data Mining for Biological Applications (Graafgebaseerde datamining voor biologische toepassingen)

  OpenAIRE

  Schietgat, Leander

  2010-01-01

  Het onderzoek in deze thesis situeert zich in het domein van het relatio neel leren. In het bijzonder stellen we leeralgoritmes voor die modellen bouwen voor gestructureerde gegevens op basis van grafen. Het belangrij kste doel van deze thesis is om de efficiëntie van relationele leeralgor itmes te verhogen, alsook hun toepasbaarheid op problemen uit de biologi e en chemie. In het eerste deel bestuderen we hiërarchische multi-label classificatie (HMC), een variant van classificatie waarbij e...

 18. Biologische und materialbedingte Komplikationen in der zahnärztlichen Implantologie

  NARCIS (Netherlands)

  D. Wismeijer; D. Buser; S. Chen

  2015-01-01

  The ITI Treatment Guide series, a unique compendium of evidence-based treatment methods in implant dentistry in daily practice, written by renowned clinicians, provides a comprehensive overview of various therapeutic options. Using an illustrated step-by-step approach, the ITI Treatment Guide shows

 19. Von Donuts und Zucker: Mit Neutronen biologische Makromoleküle erforschen

  Science.gov (United States)

  May, Roland P.

  2003-05-01

  Für die Erforschung von Biomolekülen bieten Neutronen einzigartige Eigenschaften. Vor allem ihre unterschiedliche Wechselwirkung mit dem natürlichen Wasserstoff und seinem schweren Isotop Deuterium ermöglicht tiefe Einblicke in Struktur, Funktion und Dynamik von Proteinen, Nukleinsäuren und Biomembranen. Bei vielen Fragestellungen zur Strukturaufklärung gibt es kaum oder keine Alternative zum Neutron. Das Institut Laue-Langevin trägt Bahnbrechendes zum Erfolg der Neutronen-Methoden in der Biologie bei.

 20. Arbeitspferde im biologisch-dynamischen Gemüsebau. Zusammenfassung des Berichtes 2004

  OpenAIRE

  Strüber, Klaus

  2005-01-01

  Das Projekt aus 2003 (SP 29) wurde in 2004 fortgesetzt. Die Flächen wurden vergrößert, dementsprechend stiegen die Einsatzstunden an und neue Geräte wurden getestet. Auf einem größeren Betrieb in Norwegen wurden Vergleichsdaten unter anderen Bedingungen erhoben. Im Rechts/Links Versuch zu Bodenverdichtung wurden signifikante Unterschiede im Boden (pH-Wert, Verdichtung) und der Pflanze (Chemie, Physik, Bildekräfte) zu Gunsten des Pferdes ermittelt. Pferde erzielten gute Leistungen i...

 1. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  NARCIS (Netherlands)

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 2. Development of a biotechnical short-term test of microbial activity in contaminated mining sites. Annual report 1999 and final report; Entwicklung eines biotechnischen Kurzzeit-Verfahrens zur Bestimmung der mikrobiellen Aktivitaet in Bergbaualtlasten. Jahresbericht 1999 und Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sand, W.; Rohwerder, T.; Wentzien, S.; Gock, E.; Reiss, M.

  2000-04-01

  Development of a method for monitoring 'natural' microbial leaching of metal sulfides, or microbial leaching processes modified by sanitation measures, in abandoned mines which will result in contaminations of soil and water with heavy metal ions and sulphuric acid. The bacterial reactions will be quantified by a calorimetric short-term activity test standardized for routine preparation, monitoring and assessment of land reclamation measures. [German] Entwicklung eines Verfahrens zur Ueberwachung der in Bergbaualtlasten ablaufenden 'natuerlichen' oder durch Sanierungsmassnahmen modifizierten mikrobiellen Laugung von Metallsulfiden, die zu einer Kontamination von Boeden und Gewaessern mit Schwermetallionen und Schwefelsaeure fuehrt. Die bakteriellen Umsetzungen sollen mithilfe eines kalorimetrischen Kurzzeit-Aktivitaetstests quantifiziert werden, der soweit standardisiert wird, dass er routinemaessig zur Vorbereitung, Kontrolle und Bewertung von Sanierungsmassnahmen eingesetzt werden kann. (orig.)

 3. Influence of temperature and pH value on enzyme activity in the biogas process; Einfluss der Temperatur und des pH-Wertes auf die Aktivitaet von Enzymen im Biogasprozess

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vintiloiu, Anca; Brule, Mathieu; Lemmer, Andreas; Oechsner, Hans [Hohenheim Univ. (Germany). Landesanstalt fuer Landwirtschaftliches Maschinen- und Bauwesen; Jungbluth, Thomas [Hohenheim Univ. (Germany). Fachgebiet Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme; Jurcoane, Stefana [Bucharest Univ. (Romania). Microbial Biotechnological Centers; Israel-Roming, Florentina [Center of Research for Applied Biochemistry and Biotechnology, Bucharest (Romania)

  2009-07-01

  Enzyme supplementation is often used in agricultural biogas plants to accelerate degradation of crop fibre (e.g. cellulose and hemi-cellulose) and thus increase biogas yield. However, the efficacy of such enzyme supplementation has been insufficiently tested under laboratory conditions. In order to systematically investigate factors influencing enzyme activity, enzymatic hydrolysis experiments were conducted on maize straw at the University of Hohenheim to test the efficacy of commercial enzyme supplementation under controlled conditions outwith the biogas production process. (orig.)

 4. Levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw = Levenscyclusanalyse meststoffen bij gebruik in de gangbare en biologische landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Stilma, E.S.C.; Geel, van W.C.A.; Kool, A.

  2009-01-01

  Door PPO is een levenscyclusanalyse uitgevoerd van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, effluent en dikke fractie van gescheiden digestaat, GFT-compost en kunstmest (kalkammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat en Kali 60), waarbij de mestproducten met elkaar zijn vergeleken in de fase van product

 5. Enhanced biological phosphorus removal - results of experiences in three large waste water treatment plants. Biologische Phosphatelimination - Betriebserfahrungen an drei Grossanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolf, P. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany)); Telgmann, U. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany)); Memmen, K. (Fachbereich Bauingenieurwesen, FG Siedlungswasserwirtschaft, Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany))

  1994-09-01

  Within a scientific project especially the operation of four real-size sewage treatment plants with different processes of enhanced biological phosphorus removal is investigated under the aspect of efficiency, stability, practicability and costs of the enhanced biological phosphorus removal. Three plants and first results are explained and compared as well with one another as with data, which are generally regarded as favourable conditions for the enhanced biological phosphorus removal. Between the plants there are significant differences in the degree of P-elimination mainly due to different characteristics of the wastewater. An important influence on P-effluent concentrations may be exacted by P-resolution in the final clarifier. (orig.)

 6. Enhanced biological phosphorus removal - results of a full scale pilot plant; Erhoehte biologische Phosphatelimination - Betriebsergebnisse einer grosstechnischen Versuchsanlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolf, P. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachbereich 14 - Siedlungswasserwirtschaft; Bendzuck, C. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachbereich 14 - Siedlungswasserwirtschaft

  1996-01-01

  Within a research project one line of Kassel`s wastewater treatment plant has been rebuilt to a large scale pilot plant run with the MUCT process configuration. Different investigations with variation of inflow size, trend of inflow over time and wastewater temperature have been done. The relation between the efficiency of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) and the hydraulic loading is shown in some examples. Over all, the EBPR increases with the wastewater temperature, with the available organic carbon in the inflow and with decreasing fluctuation in the trend of inflow over time. (orig.) [Deutsch] Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde ein Teil der biologischen Stufe der Kasseler Klaeranlage zur erhoehten biologischen Phosphatelimination nach dem MUCT-Verfahren umgebaut. Es wurden Versuche bei konstanter und periodisch schwankender hydraulischer Belastung sowie bei unterschiedlichen Abwassertemperaturen durchgefuehrt. Untersucht wurde die Abhaengigkeit der biologischen Phosphatelimination von verschiedenen Belastungssituationen und die Phosphorumsaetze innerhalb der Belebung sowohl in zeitlicher als auch in oertlicher Abhaengigkeit. Die Wiederholung bestimmter Versuchsphasen bei verschiedenen Abwassertemperaturen liess Rueckschluesse auf die Temperaturabhaengigkeit der biologischen Phosphatelimination zu. Der Wirkungsgrad der biologischen Phosphatelimination steigt mit der Temperatur, dem Angebot an organischem Kohlenstoff in der anaeroben Zone und mit zunehmender Vergleichmaessigung der hydraulischen Belastung. (orig.)

 7. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 8. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  OpenAIRE

  Van der Schoor, W.J.

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fift...

 9. 10. Biogas conference Dresden. Anaerobic treatment of biological wastes. Proceedings; 10. Biogastagung Dresden. Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dornack, Christina [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Abfallwirtschaft und Altlasten; Scholwin, Frank [Institut fuer Biogas, Kreislaufwirtschaft und Energie, Weimar (Germany); Liebetrau, Jan [Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Leipzig (Germany); Fassauer, Burkhardt [Fraunhofer-Institut fuer Keramische Technologien und Systeme (IKTS), Hermsdorf (Germany); Nelles, Michael (ed.) [Rostock Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Abfall- und Stoffstromwirtschaft

  2015-07-01

  The biogas conference in Dresden will be held for the tenth time and is still the only conference in Germany, which focuses on the production of biogas solely from waste. This year, the implementation of paragraph 11 of the Recycling and Waste Management Act and the amendment of the Renewable Energies Act (EEG) in 2014, the chances of the waste management biogas technology will be spotlighted here. The efficiency and wise use of the end products of the biogas production - the biogas and fermentation residues are equally critical for the success of biogas technology as the emission reduction of biogas plants. In this context, the biogas technology will also be dependent in the future on legal requirements and funding instruments such as the EEG. For the technical implementation, the development of reliable system concepts with specific sinking biogas and electricity supply costs and with greater flexibility in terms of launching needs-based biogas and electricity production. The contributions in this paper discuss possible solutions and implementations from the perspective of politics, associations, research and practice. Innovative topics will be discussed, which will be decisive for the future of biogas production from organic wastes. [German] Die Biogastagung in Dresden findet zum zehnten Mal statt und ist nach wie vor die einzige Tagung in Deutschland, welche die Biogaserzeugung ausschliesslich aus Reststoffen thematisiert. In diesem Jahr sollen vor dem Hintergrund der Umsetzung des paragraph 11 des Kreislaufwirtschaftswirtschaftsgesetzes und der Novellierung des EEG 2014 die Chancen der abfallwirtschaftlichen Biogastechnologie beleuchtet werden. Die effiziente und sinnvolle Nutzung der Endprodukte der Biogaserzeugung - des Biogases und des Gaerrests sind ebenso entscheidend fuer den Erfolg der Biogastechnologie wie die Emissionsminderung aus Biogasanlagen. In diesem Zusammenhang wird die Biogastechnologie auch zukuenftig auf gesetzliche Vorgaben und Foerderinstrumente wie das EEG angewiesen sein. Fuer die technische Umsetzung ist die Weiterentwicklung verlaesslicher Anlagenkonzepte mit spezifisch sinkenden Biogas- und Strombereitstellungskosten und mit einer groesseren Flexibilitaet hinsichtlich bedarfsgerechter Biogas- und Stromproduktion auf den Weg zu bringen. Die Beitraege im hier vorliegenden 10. Tagungsband eroertern Loesungsmoeglichkeiten und Umsetzungen aus der Sicht von Politik, Verbaenden, der Forschung und der Praxis. Es werden innovative Themenfelder diskutiert, die fuer die Zukunft der Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen entscheidend sein werden.

 10. Farmacokinetiek en biologische beschikbaarheid van benzo(a)pyreen (BaP) in de RIV:tox rat

  NARCIS (Netherlands)

  Lusthof KJ; Olling M; Kroese ED; Beenen J; Poelen MJ; Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1993-01-01

  Eight groups of six male RIV:tox rats received oral and intravenous doses of benzo(a)pyrene (BaP) in a parallel study plan. Intravenously and orally four dose levels were administered. BaF was dissolved in soybean oil for oral administration, and in glycofurol for intravenous administration. The dos

 11. Status seminar: rapidly biodegradable lubricants and working agents; Statusseminar: Biologisch schnell abbaubare Schmier- und Verfahrensstoffe. Guelzower Fachgespraeche

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Lubricants and hydraulic fluids based on vegetable oils have many advantages over mineral oils. They are biodegradable, have excellent tribological, wear and lubricating properties. The topics of the status seminar were: field test with biodegradable hydraulic fluids, chemical modification, additives, wear resistance, tribology. Examples of biodegradable oils were sunflower oil, rape oil and sunthetic esters.

 12. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  NARCIS (Netherlands)

  Schoor, W.J. van der

  2012-01-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (no

 13. Biological test methods for the ecotoxicological characterization of wastes. Final report; Biologische Testerverfahren zur oekotoxikologischen Charakterisierung von Abfaellen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, Roland [Bundesanstalt fuer Materialforschung, Berlin (Germany); Donnevert, Gerhild [Fachhochschule Giessen-Friedberg (Germany). FB MNI; Roembke, Joerg [ECT Oekotoxikologie GmbH, Floersheim am Main (Germany)

  2007-11-15

  The ecotoxicological characterization of waste is part of their assessment as hazardous or non-hazardous according to the European Waste List. Despite its transfer into national law in the waste list ordnance 2001 no methodological recommendations have been provided to cover the hazard criterion (H14 ''ecotoxicity'') which was taken over from the legislation on dangerous substances. Based on the recommendations of CEN guideline 14735 (2005), an international ring test was organised by BAM, FH Giessen-Friedberg and ECT GmbH. In total, 67 laboratories from 15 countries participated in the ring test. It was performed with three representative waste types: an ash from an incineration plant mainly contaminated with heavy metals, a soil containing high concentrations of organic contaminants (PAHs) and a preserved wood waste contaminated with copper and other heavy metals. Samples were prepared by BAM (e.g. inter alia dried, sieved and homogenised) and distributed. Parallel to the biological testing the eluates and solid samples were chemically characterized. The basic test battery used in the ring test consisted of three aquatic (Algae test, Daphnia acute test and Microtox test) and three terrestrial (earthworm acute and plant test with two species (oat, rape)) tests. In addition, data were submitted for ten additional tests (five aquatic (including a genotoxicity test) and five terrestrial ones). Almost all tests were performed according to ISO guidelines, providing EC50 values as measurement of toxicity. Data evaluation was done following recent recommendations made by ISO (2002) and Environment Canada (2005). Besides a high number of reference test data, 634 data sets were produced in the basic test battery and 204 data sets in the additional tests. Only few data sets were not acceptable (e.g. due to lack of reference data) and even less results were identified as statistical or biological outliers. For example, in the case of the basic test battery the acceptance rate varied between 74.1% (Algae test) and 92.6% (Daphnia test). Methodologically, no problems occurred but further guidance on moisture determination in the terrestrial tests as well as details concerning reference testing and data evaluation for several tests are needed. Independently which test system is considered, SOI always caused the lowest effects and WOO was most toxic, while the EC50 values of INC show an intermediate toxicity. Among the aquatic tests, daphnids and one algal species were the most sensitive ones, while plants were always more sensitive than earthworms in the solid waste samples. Based on the test results from additional tests proposals for the modification of the existing basic test battery could be made. For example, the earthworm acute test could be replaced by another soil invertebrate test with higher sensitivity. Further work performed in parallel to the ring test improves waste testing considerably (e.g. the use of artificial soil as control substrate). A comparison of the ring test results with literature data published so far revealed a good agreement. The results of this ring test support confirm that a combination of a battery of biological tests and chemical residue analysis is needed for an ecotoxicological characterization of wastes. With small modifications proposed in this report the basic test battery is considered to be well suitable for the hazard and risk assessment of wastes. Further, probably multi-variate evaluation of the ring test results will improve the identification of those tests most qualified for the ecotoxicological characterization of wastes. Finally, the experiences made in the ring test support also the proposals made in CEN guideline 14735 (2005) concerning the performance of such tests. (orig.)

 14. Components for real-time state monitoring of biological sewage treatment plants; Komponenten zur Echtzeit-Zustandserfassung biologischer Klaeranlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obenaus, F.; Rosenwinkel, K.H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  Described is a method for the acquision of comprehensive state monitoring data from a sewage treatment plant's biological stage. The focus is on the measuring point in the effluent from preliminary cleaning. This is the most critical point of the system, its function being safeguarded only if the pollution load induced by the inflow to the biological stage can be exactly monitored. (orig.) [German] Beschrieben wurde eine Methode zum Erhalt umfassender Zustandsinformationen aus der biologischen Reinigungsstufe einer Klaeranlage, wobei der Schwerpunkt der Ausfuehrungen sich der Messstelle im Ablauf der Vorklaerung als kritischstem Punkt des Systems widmete, dessen Funktion nur bei genauer Erfassung der durch den Zulauf zur biologischen Stufe induzierten Belastung gewaehrleistet ist. (orig.)

 15. Körperliche Aktivität bei adoleszenten Essstörungen und assoziierte psychopathologische und biologische Bedingungen

  OpenAIRE

  Schöll, Melanie

  2008-01-01

  Excessive physical activity is perceived as a significant clinical feature of anorexia nervosa and bulimia nervosa which may often raise difficulties in treatment. Eating disorder patients often demonstrate obligatory, pathological attitudes towards exercise. The present study aimed to examine excessive physical activity in adolescents with eating disorders. Therefore a multidimensional assessment was realized including assessment of the quantitative and the qualitative aspects of physical ac...

 16. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  From 2005, the TA Siedlungsabfall (Waste Management Regulation) will come into force, and European legislation will overrule national legislation. Dumping of untreated waste in landfills will be prohibited, i.e. incinerators for thermal waste treatment must be constructed. In view of the rigid specifications for emissions and residues and the demand for Europe-wide invitations for tender, time is running short. The book outlines the options for action of the German states and of some applicant states for EC membership. The German government already issued an Ordinance for Power Generation from Biomass. Independent of this, also secondary fuels are gaining ground, and several contributions of the conference discussed quality assurance and utilization of secondary fuels. Composting and sewage sludge utilization are further current issues. Air pollution, soil and groundwater protection, job security and energy potential are gone into, and an outline of the current situation of waste management is attempted. [German] Die aktuelle abfallwirtschaftliche Situation wird in besonderem Masse gepraegt durch das nahende Jahr 2005 sowie die zunehmende Abhaengigkeit nationalstaatlicher Handlungsspielraeume von den Vorgaben europaeischer Rahmenrichtlinien. Hierbei wird der Handlungsdruck spuerbar, spaetestens ab dem Jahr 2005 der TA Siedlungsabfall Rechnung tragen zu muessen. Die verbleibenden Zeitraeume sind daher eng bemessen, beruecksichtigt man insbesondere die langen Genehmigungs- und Errichtungszeitraeume fuer thermische Behandlungsanlagen. Vor dem Hintergrund der europaweiten Ausschreibungspflicht wird die gegenwaertige technische Diskussion zur MBA sehr stark durch die nunmehr von der Bundesregierung konkretisierten Emissions- und Ablagerungsanforderungen gepraegt. Der vorliegende Band soll aufzeigen, welche Handlungsspielraeume sich hierbei aus Sicht der verschiedenen Bundeslaender ergeben. Ein Blick ueber die Grenzen hinaus zu einigen zukuenftigen EU-Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 17. Langzeit-Systemvergleiche in Kenia und Indien: Konventionelle und biologische Erträge aus dem ersten Umstellungsjahr

  OpenAIRE

  Zundel, C.; Musyoka, M.; Baruah, R.; Kilcher, L.; Muriuki, A.; Vanlauwe, B.; Chabi-Olaye, A.; Mucheru, M.; Mäder, P.

  2009-01-01

  Organic agriculture is more and more perceived as a promising approach to increase food security in developing countries. However, only few attempts have been made so far to assess agronomic and economic performance of organic agriculture in these^regions in a systematic way. This article reports the first year’s results of two long-term farming systems comparison field trials in Kenya and India. In sub-humid Central Kenya, on a high potential site in Meru South District (Chuka), there wer...

 18. Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij : demonstratie van natuurlijk en biologische bestrijding op kwekerijen, 2006 t/m 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, de J.J.; Helsen, H.H.M.; Nouwens, F.H.C.; Linden, van der A.

  2009-01-01

  Met het project ‘Bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij 2003-2005’ was een begin gemaakt om natuurlijke vijanden te bevorderen met als doel plagen te onderdrukken. Dat project heeft informatie opgeleverd over de natuurlijke vijanden die spontaan optreden en de mogelijkheid om roofmij

 19. Zuivere en toegepaste wetenschap in de tropen : biologisch onderzoek aan particuliere proefstations in Nederlands-Indië 1870-1940

  Science.gov (United States)

  van der Schoor, W. J.

  2012-04-01

  Most experiment stations originated from the cooperation between entrepreneurs and the government. From the 1890s onwards, the government, together with the well organised colonial entrepreneurs, established research departments for several plantation crops at the Botanical Gardens at Buitenzorg (now Bogor), that eventually became independent experiment stations in the first decades of the twentieth century. By the 1920s, the ‘proefstationswezen’ (experiment station system) numbered some fifteen private experiment stations or sub-stations. After the war, the private experiment stations together with the government experiment stations at Buitenzorg were to provide the backbone of Indonesian agricultural science. Dutch biologists in particular, made a striking plea for pursuing the natural sciences in the tropical colonies. First, they pointed out the scientific importance of the tropics. Secondly, they stressed the role of the natural sciences, in particular biology, as a natural ally of colonial agriculture. Pure science was seen as a leading force for technical and social progress. The third motive was the cultural value of science for the Netherlands and its colonies. The cultivation of science in the colonies gave international prestige and strengthened self-confidence in the imperial struggle around 1900. Science had a civilising effect; scientific research, however, was to remain in the hands of western, colonial scientists. From the 1880s and 1890s onward, the experiment stations in the Indies were characterised by their strategic aims and scientific orientation. Up to 1910, the ‘academic’ views of biologists like Treub and Went concerning science and practice were predominant, and research was considered to be the central aim. From 1910 onwards, advice became more central and special extension services were established at the experiment stations. Due to diverging views of science, tasks and aims became a battlefield for discussions in the next decades. In the background of these debates were the rise of Wageningen Agricultural College, the rise and institutionalisation of applied agricultural sciences and the increasing competition between Wageningen and university trained scientist. Genetics and breeding in particular were at the core of the research programmes. The practical aim of the breeding work, however, did not leave too much opportunity for more fundamental investigations. The impetus for pure research came from individual researchers. In tobacco and sugar cane breeding, new scientific theories provided inspiration, but to a large extent the practical breeding work built on nineteenth-century breeding techniques. In many respects, plant breeding and university genetics became separate disciplines. Circa one in six Dutch biologist worked for at least some time in the colony. The colonial experiment stations instilled a practical and pragmatic attitude to Dutch science into quite a number of biologists. Besides, the experiment stations system provided Dutch biologists with an extensive network and international contacts with fellow scientists, entrepreneurs and captains of industry. The scientific nationalism of Treub and Went, the bloom of the experiment stations and the ambitions of the Indies colonial elite did not result in the establishment of an independent, ‘Indische’ scientific community. Essentially, the Dutch East Indies were an exploitation province of Dutch science

 20. Impeller bioreactors: a low-cost alternative in biological sewage treatment. Fluegelrad-Bioreaktor - kostenguenstige Alternative fuer die biologische Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilk, B.U.

  1992-10-01

  In order to fulfil the present and future requirements of waste water purification, especially in the five new Federal states, cost-efficient alternatives are required which extend overstressed sewage treatment plants based on existing capacities. Especially smaller sewage treatment plants can be extended cost-efficiently by means of the impeller bioreactor. (orig.)

 1. Microbial deterioration of materials - simulation, case histories and countermeasures for metallic materials: Pitting corrosion caused by microbiological activity at austenitic stainless pipes used for river water. Mikrobielle Werkstoffzerstoerung - Simulation, Schadensfaelle und Gegenmassnahmen fuer metallische Werkstoffe: Lochfrass an Flusswasser-Rohrleitungen aus hochlegierten austenitischen Staehlen durch mikrobielle Aktivitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Korkhaus, J. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik); Titz, J.T. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik); Wagner, G.H. (BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany). Abt. Werkstofftechnik)

  1994-02-01

  Rhine River water used for cooling purposes increasingly causes pitting at circumferential welds in type 321 and 616Ti stainless steel piping. Type 321 is attacked even at ambient temperature, type 316Ti at 35 to 55 C. At these temperatures both materials did not show pitting in the past. Failure analysis and corrosion tests, both in the laboratory and in a pilot plant (river water circuit), showed that the open circuit potential of stainless steels is shifted into a region of instable pitting resistance by a microbiological effect. Thus, pit nuclei are able to grow even at circumferential joints welded without any visible annealing colours. The actual concept to select cooling water pipe materials, therefore, has to be reconsidered. (orig.)

 2. Continuous monitoring α-activity on aerosol filters by the pseudo-coincidence-technique. Explicitly taking into account the short lived Po-218 activity; Kontinuierliche Ueberwachung der α-Aktivitaet eines Aerosolfilters mit der Pseudokoinzidenzmesstechnik. Explizite Beruecksichtigung der kurzlebigen Po-218 Aktivitaetsbeitraaege

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraut, W.; Schwarz, W. [Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (DHBW), Karlsruhe (Germany). Studiengang Sicherheitswesen; Kraut, B. [Berthold Technologies GmbH und Co.KG, Bad Wildbad (Germany)

  2015-07-01

  Pseudo-coincidence-technique is applied to continuous monitoring of α-activity on aerosolfilters by proportional counters. Filter activity can markedly increase or decrease by changing air conditions especially by the amount of short lived Po-218 activity. Conditions of constant proportions of activity concentrations for the short lived species for operating this technique are seldom fulfilled. The dynamic behavior of artificial (long lived) and natural (short lived) activity is mathematically modelled and the measured moving count rates are analyzed under this model by a multivariate regression analysis for activity concentrations of artificial resp. short lived activity. Results are compared to standard recommendations of DIN ISO 11929.

 3. Organic greenhouse horticulture in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, R.J.M.

  2010-01-01

  In deze brochure informatie over totaal areaal van biologische glasgroenteteelt, de binnen- en buitenlandse markt ervan, de organisatie rond deze productgroep en de kennisontwikkeling rond energiegebruik, teeltsystemen, bodemvitaliteit, watergebruik, onderstammen, biologische bestrijding.

 4. An autonomous robot for weed control : design, navigation and control

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  2009-01-01

  In de biologische landbouw worden geen chemische middelen toegepast voor onkruidbestrijding. Een van de grootste knelpunten in de biologische open teelt (bv suikerbieten, uien) is het onkruidprobleem. Voor de onkruidbestrijding tussen de rijen zijn mechanische methodes voor onkruidbestrijding ontwik

 5. Genotypische diversiteit en rhizosfeerkolonisatie van DAPG-producerende Pseudomonas spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Bergsma-Vlami, M.

  2009-01-01

  Het antibioticum 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) speelt een belangrijke rol in biologische bestrijding van verschillende plantenpathogenen door fluorescerende Pseudomonas-soorten. DAPG-producerende Pseudomonas-stammen zijn effectief in biologische bestrijding, maar hun saprofytisch vermogen is vaa

 6. Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerts Van Bueren, E.

  2010-01-01

  Biologische productie, evenals de aandacht voor gewasveredeling voor de biologische landbouw, nemen in Europa nog steeds toe. De vraag die vaak gesteld wordt, is in hoeverre veredeling voor de biologische sector afwijkt van moderne gewasveredeling, en of het afwijzen van genetische modificatie ook b

 7. Questionnaire survey of disease prevalence and veterinary treatments in organic layer husbandry in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der J.; Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2007-01-01

  In de biologische veehouderij vinden ziektepreventie en veterinaire behandelingen op een andere manier plaats. Om inzicht te krijgen in gangbare methoden van ziektepreventie en behandelingen in de biologische leghennenhouderij, is een enquête afgenomen bij 33 biologische eiproducenten van 16 kleine,

 8. Dimensioning of a plant for enhanced biological phosphorous removal by estimation of partial steps. Berechnungsansatz fuer die biologische Phosphorelimination durch Bewertung prozessbestimmender Teilschritte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roeske, I.; Schoenborn, C. (Technische Univ. Dresden (Germany))

  1992-05-01

  For the design of wastewater treatment plants with enhanced biological phosphorus removal and simultaneous removal of nitrogen a calculation model is proposed. The model derived from long-term investigations on bench scale plants. The key variables of the P-elimination process can be described by statistically confident equations. The calculation model can be well handled by engineers and designers. The model includes only a small number of variables, which can be measured in routine analysis. Two versions of the model are described in detail. The calculation model has been verified with independent data from five full-scale wastewater treatment plants in Germany. (orig.).

 9. Toxoplasma gondii infecties in de varkenshouderij : verslag van een inventariserende telefonische enquête betreffende de aanwezigheid van risicofactoren bij biologische en scharrelvarkenshouders

  NARCIS (Netherlands)

  Kijlstra, A.

  2001-01-01

  Per telefoon is navraag gedaan naar het voorkomen van risicofactoren als katten op het bedrijf, muizen en ratten, oppervlaktewater als drinkwater, mogelijkheden voor besmetting via het voer, en mogelijkheden voor besmetting via de uitloop van varkens.

 10. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  Op negen melkveebedrijven met koeien, twee met geiten en één met schapen, die geen of nauwelijks antibiotica gebruiken, zijn diergezondheid en management onderzocht. Redenen om geen antibiotica te gebruiken hebben te maken met resistentie, residuen, gezondere veestapel, minder stress en economisch v

 11. Rahmenbedingungen für den Einsatz biologischer Lebensmittel in Großküchen - Die Erfahrungen in Österreich

  OpenAIRE

  Gleirscher, DI Norbert

  2005-01-01

  During the last few years the use of organic food in public canteens in Austria has increased, which nowadays effects a relatively large marketing potential. Reasons for the rapid development on the one hand are the increasing public awareness of environmental, social and health issues, which causes a consolidated demand for the use of organic food by the particular customers. On the political side, the recent discussions on sustainable public procurement strategies can support the establishm...

 12. Vergleich zweier biologischer Herzklappen in Aortenposition: Carpentier-Edwards Perimount Magna EaseTM versus St. Jude Medical TrifectaTM

  OpenAIRE

  Fiegl, Kathrin

  2015-01-01

  Ziel dieser Studie war es das neue Konstruktionskonzept der St. Jude Medical TrifectaTM mit dem der CEPM EaseTM Bioprothese zu vergleichen. Dazu wurden hämodynamische und klinische Daten früh postoperativ und nach einem Jahr an einem gematchen Kollektiv mit jeweils 51 Patienten erhoben. Die SJM TrifectaTM zeigte niedrigere mittlere Druckgradienten früh postoperativ und nach einem Jahr, sowie höhere EOAs und EOAIs früh postoperativ. Es gab keine signifikanten Unterschiede im linksventrikulären...

 13. Medizinisch-Biologische Fachbibliothek Innsbruck – die bibliothekarische Situation in Innsbruck / Medical-Biological Library Innsbruck – the library situation in Innsbruck

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breitschopf, Marion

  2009-09-01

  Full Text Available After the devision oft the two universities, the University and Regional Library of Tyrol is responsible for the Leopold-Franzens-University and the Medical University Innsbruck. In the main library medical books and medical textbooks are available. Founded in 1979, the Medical-Biological Library offers periodicals and a growing collection of textbooks in medicine. In both libraries there are places for learning and PC-workstations. The supply of electronic journals, electronic books and databases for the two universities is coordinated by the university library.

 14. Effect van verzadigend voer en ruwvoer op de slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens = Effects of high-fibre diets and of roughage on performance of organically housed growing pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Plagge, J.G.; Binnendijk, G.P.

  2006-01-01

  Het verstrekken van een verzadigend in plaats van een standaard voer vanaf acht weken na opleg tot afleveren verlaagt de EW-opname en verbetert de slachtkwaliteit van gemengd gemeste borgen en zeugen. Bij de borgen verbetert hierdoor het saldo,bij de zeugen verslechtert het echter. Omdat het financi

 15. Biologische Untersuchungen zum „lower acyclic terpene utilisation (atu) pathway“ in Pseudomonas aeruginosa und chemische Synthese wichtiger Intermediate dieses Stoffwechselweges

  OpenAIRE

  Randel, Nadine

  2012-01-01

  Der Abbau von Citronellol und verwandten azyklischen Terpenoiden ist aufgrund einer Methylgruppe in beta-Position schwierig und nicht weit verbreitet. Die Organismen P. aeruginosa und P. citronellolis umgehen die Blockierung der beta-Oxidation durch Carboxylierung dieser Methylgruppe auf Stufe des CoenzymA-Esters 19 (Geranyl-CoA). Durch Wasseranlagerung an die Doppelbindung wird die Voraussetzung für die Abspaltung der Acetat-Funktionalität geschaffen, wobei die resultierende Verbindung 23 (7...

 16. Stickstoffausnutzungseffizienz von 15N-markierter Schafsgülle und 15N-markiertem Mineraldünger in biologisch und konventionell bewirtschafteten Anbausystemen

  OpenAIRE

  Bosshard, Christine; Sorensen, Peter; Frossard, Emmanuel; Mayer, Jochen; Mäder, Paul; Nanzer, Simone; Oberson, Astrid

  2009-01-01

  Nitrogen (N) utilisation by crops has to be improved to minimize losses to the environment. We investigated N use efficiency of animal manure and mineral fertiliser and fate of fertiliser N not taken up by crops in a bio-organic (BIOORG) and a conventional (CONMIN) cropping system of a long-term experiment over three vegetation periods (wheat-soybean-maize). Microplots received a single application of 15N-labelled slurries or mineral fertiliser. At the end of each vegetation pe...

 17. Biologische Wirksamkeit eines Heidelbeerextrakts (Vaccinium myrtillus L.) im Vergleich zu verkapselten Präparaten: Antioxidative Wirksamkeit und Modulation der intestinalen Verfügbarkeit der Anthocyane

  OpenAIRE

  Schantz, Markus

  2011-01-01

  In den letzten Jahren stieg aufgrund eines zunehmenden Ernährungsbewusstseins die Nachfrage nach Lebensmitteln mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen an. Dabei wird vor allem einer Ernährung reich an Obst und Gemüse protektive Eigenschaften zugesprochen. Besonders für sekundäre Pflanzenstoffe wie die Gruppe der Anthocyane werden positive gesundheitliche Eigenschaften, wie antiinflammatorische-, antioxidative- und chemo-präventive Wirkungen postuliert. Für die beschriebenen biologischen Wirk...

 18. Biological production of hydrogen from agricultural raw materials and residues with a subsequent methanisation step; Biologische Wasserstoffproduktion aus landwirtschaftlichen Roh- und Reststoffen mit nachfolgender Methanstufe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, M.; Stegmann, R. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Inst. fuer AbfallRessourcenWirtschaft

  2007-07-01

  In order to examine the thermophile fermentative production from biohydrogen, discontinuous attempts were accomplished at a temperature of 60 C. As an inoculum, heat-treated sewage sludge was used. Glucose was used as a substrate. The fermenting residues of the hydrogen attempts were used as a substrate in a methane reactor in order to examine a two-stage system. The hydrogen attempts in the anaerobic test system were operated with a hydraulic retention time by 3.3 days and were performed during a period of 300 days. The optimal space load amounts to 5 g (l*d). The production rate at hydrogen amounts to 1.2 Nl/(l{sub R}*d). The yields amount to between 200 and 250 Nml/g oTS. In the case of an overloading of the system with substrate, the hydrogen production decreases drastically due to poor yields. Biological hydrogen production by fermentation possesses the potential to become a component for a lasting emission-free power supply. The thermophile approach ensures a simultaneous hygienization. As a fermenting remainder treatment a downstream methanation stage is possible.

 19. Mechanical-biological waste treatment with thermal processing of partial fractions; Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1998-12-31

  Technologies for mechanical-biological treatment of waste in the Land of Hessen were compared including thermal processes like combustion and gasification. The new and more rigid limiting values specified in the Technical Guide for Municipal Waste Treatment (Technische Anleitung Siedlungsabfall - TASI) get a special mention. [Deutsch] Verschiedene Technologien der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung im Raum Hessen wurden unter Einbezug thermischer Verfahren (Verbrennung, Vergasung) miteinander verglichen. Dabei wurden besonders auf die verschaerften Grenzwerte der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) eingegangen. (ABI)

 20. 6th Conference 'Anaerobic treatment of biological wastes'. New tendencies in the biogas technology; 6. Fachtagung Anaerobe biologische Abfallbehandlung. Neue Tendenzen in der Biogastechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilitewski, B.; Werner, P.; Dornack, Christina; Stegmann, R.; Rettenberger, G.; Faulstich, M.; Wittmaier, M. (eds.)

  2008-07-01

  Within this 6th conference at 23rd to 24th September, 2008, in Dresden (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Development of biogas technology - influences and tendencies (H. Friedmann); (2) EEG 2009 - Effect on biogas branch (B. Dreher); (3) From composting to fermentation - material flows, technology, cost, practical experiences (M. Kern, T. Raussen, A. Lootsma, K. Funda); (4) Fermentation of vinasses from the production of bioethanol (H. Friedmann); (5) Substrate digestion and microbiological hydrolysis for biogas production from lignocellulosis containing substrates using beer draff as an example (D. Schieder, M. Faulstich, J. Voigt, J. Ellenriedere, B. Haeffner, K. Sommer); (6) Substitution of wheat and corn by grass and manure for improving the economic efficiency of biogas plants (M. Wittmaier); (7) High-efficiency anaerobic digestion with integrated micro filtration using clarification sludge as an example (W. Troesch, B. Kempter-Regel); (8) Modelling of anaerobic digestion; stationary and dynamic parameter of estimation (C. Cimatoribus); (9) Regulation of an anaerobic laboratory reactor by means of fuzzy logic (O. Bade); (10) Model based diagnosis of the state of process in biogas plants (W. Kloeden); (11) Suitability of ADM 1 in the modelling of biogas plants (K. Koch, M. Wichern, M. Luebken, H. Horn, M. Schlattmann, A. Gronauer); (12) Load dependent and automatical operation of biogas plants - an option for the future (M. Mueller, J. Proeter, F. Scholwin); (13) Chances for biogas generation and application in Vietnam (L. van Bot, M. Wittmaier, A. Karagiannidies, B. Bilitewski, P. Werner); (14) State of the art and developments in the fermentation of biological wastes in the Peoples Republic of China (M. Gehring, R. Li, B. Raininger); (15) Bio-methane potential from cattle and pig wastes in Greece (A. Karagiannidis, G. Perkoulidis, T. Kotsopoulos); (16) Contaminants in biogas plants - an assessment of the material flow using nitrogen and sulphur as an example (C. Dornack); (17) Biocorrosion due to sulphur and nitrogen - causes and solutions (A. Weger, T. Neddemeyer, M. Mocker); (18) Siloxane in the treatment of biological wastes (S. Mattersteig, L. Brunn, F. Hohmann, B. Bilitewski); (19) Biofuels from biological wastes (A. Schnapke, B. Bilitewski); (20) Fermentative generation of bio hydrogen and bio methane (D. Rechtenbach, M. Meyer, R. Segmann); (21) Possibilities and limits of testing the yield of biogas according to VDI 4630 (T. Fritz, D. Banemann, N. Engler, M. Nelles); (22) Generation of biogas from renewable raw materials in a laboratory biogas plant (S. Wesolowski, E. Ferchau, D. Trimis, N. Ohly); (23) Dry fermentation in the agriculture: Which substrates and technologies are applied (P. Weiland, J. H. von Thuenen); (24) Semi-technical investigations according to the operation at limiting load of a solid reactor used in the fermentation of maize silage (M. Tietze, V. Kuehn, G. Langhans); (25) Industrial-scale experiences in the high-load operation of dry fermenters in the fermentation of renewable raw materials - mono fraction (G. Langhans); (26) Processing and feeding of biogas in Europe - Becomes the idea the trend? (M. Weithaeuser, F. Scholwin); (27) Processing of biogas and power supply to the public grid (M. Harasek, A. Makaruk, M. Miltner); (28) Design for the drying of waste sludge with waste heat from biogas plants for the supply of a cement work (U. Eymann); (29) Comparison of fermentation and combustion of biomass (G. Hoffmann).

 1. Diergezondheid en management op biologische boerderijen die geen antibiotica gebruiken = Animal health and farm management on organic farms with no antibiotics

  OpenAIRE

  Smolders, E.A.A.

  2007-01-01

  Op negen melkveebedrijven met koeien, twee met geiten en één met schapen, die geen of nauwelijks antibiotica gebruiken, zijn diergezondheid en management onderzocht. Redenen om geen antibiotica te gebruiken hebben te maken met resistentie, residuen, gezondere veestapel, minder stress en economisch voordeel. Op alle bedrijven is veel aandacht voor een veestapel die past bij de omstandigheden op het bedrijf. Bij ziekten of aandoeningen doet de veehouder een beroep op de zelfredzaamheid van het ...

 2. Biologische bestrijding van rupsen in kasteelten : opsporen en toetsing van parasitoïden van schadelijke rupsen in kasteelten met paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Messelink, G.J.

  2005-01-01

  Het doel van dit onderzoek was het toetsen van nieuwe effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke ruspensoorten in de Nederlandse glastuinbouw. Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie verricht naar parasitoïden van deze of verwante rupsensoorten. Daarnaast is een parasitoï

 3. Biological nitrogen removal in one step by nitritation and anaerobic oxidation of ammonia in biofilms; Einstufige biologische Stickstoffelimination durch Nitritation und anaerobe Ammonium-Oxidation im Biofilm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmer, C.; Tromm, C.; Hippen, A.; Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1999-07-01

  For biological treatment of high nitrogenous wastewaters with low C/N ratio autotrophic microorganisms which are able to convert ammonium directly into nitrogen gas are especially interesting. It is exceptionally difficult to verify their presence and importance in mixed populations of full scale wastewater treatment plants. So it could not be clarified finally up to now which basic microbial reactions lead to single stage complete nitrogen removal, here called deammonification, in the nitrification step (biological contactor) of the leachate treatment plant in Mechernich. It succeeded meanwhile to establish the process of deammonification in a continuous flow moving-bed pilot plant. In batch experiments which biomass-covered carriers nitrogen conversions could become investigated at the intact biofilm for the first time. Two autotrophic nitrogen conversion reactions could be proved in the biofilm depending on dissolved oxygen (DO) concentration: A nitritation under aerobic conditions and an anaerobic ammonium oxidation. For the anaerobic ammonium oxidation nitrite was used as electron acceptor with ammonium as electron donor. N{sub 2} was the end product of the reaction. The ratio of ammonium conversion to nitrite conversion was 1:1,37, which was described in the same range for the ANAMMOX-process (1:1,31{+-}0,06). Nitrate could not be used as electron acceptor. Nitrite had to be added to the experiment to obtain oxygen independent oxidation of ammonium. The parts of nitritation and anaerobic ammonium conversion in nitrogen conversion could be controlled by the DO concentration. At a DO concentration of 0.7 mg/l both processes were balanced, so that a direct almost complete elimination of ammonium was possible without any dosage of nitrite. The added ammonium was partially oxidised to nitrite and partially oxidised anaerobically. The aerobic ammonium oxidation to nitrite in the outer oxygen supplied biofilm layers produced the reactant for the anaerobic ammonium oxidation in the deeper part of the biofilm. (orig.) [German] Fuer die Behandlung hoch stickstoffhaltiger Abwaesser mit niedrigem C/N-Verhaeltnis sind autotrophe Mikroorganismen, die Ammonium direkt in elementaren Stickstoff umsetzen, besonders interessant. Ihre Verbreitung und Bedeutung in den Mischbiozoenosen grosstechnischer Abwasserreinigungsanlagen einzuschaetzen bzw. nachzuweisen, ist ausserordentlich schwierig. So konnte bislang nicht abschliessend geklaert werden, auf welche Reaktionen die einstufige Stickstoffelimination, hier als Deammonifikation bezeichnet, in der Nitrifikationsstufe (Scheibentauchkoerper) der Sickerwasserreinigungsanlage Mechernich zurueckgefuehrt werden kann. Zwischenzeitlich ist es gelungen, die Deammonifikation in einer Versuchsanlage nach dem Moving Bed-Verfahren zu etablieren. In Batchversuchen mit den bewachsenen Aufwuchstraegern konnten erstmals die Stickstoffumsetzungen am intakten Biofilm untersucht werden. Abhaengig von der Sauerstoffkonzentration liessen sich zwei autotrophe stickstoffumsetzende Reaktionen im Biofilm nachweisen: Eine Nitritation unter aeroben Bedingungen und eine anaerobe Ammonium-Oxidation. Bei der anaeroben Ammonium-Oxidation wurde Ammonium als Elektronendonator mit Nitrit als Elektronenakzeptor umgesetzt. Endprodukt der Reaktion war N{sub 2}. Ammonium und Nitrit reagierten in einem stoechiometrischen Verhaeltnis von 1:1,37, das in gleicher Groessenordnung fuer den ANAMMOX-Prozess beschrieben ist (1:1,31 {+-} 0,06). Nitrat konnte nicht als Elektronenakzeptor fuer die Reaktion genutzt werden. Fuer die sauerstoffunabhaengige Oxidation von Ammonium musste der Reaktionspartner Nitrit jeweils vorgelegt werden. Ueber die Sauerstoffkonzentration im umgebenden Medium liessen sich die Anteile der Nitritation und der anaeroben Ammonium-Oxidation am Stickstoffumsatz im Biofilm steuern. Bei einer Sauerstoffkonzentration von 0,7 mg/l standen beide Prozesse im Gleichgewicht, so dass eine direkte, nahezu vollstaendige Elimination von Ammonium ohne Zugabe von Nitrit moeglich war. Das vorgelegte Ammonium ging zum Teil in eine Nitritation, zum Teil in eine anaerobe Ammonium-Oxidation ein. Durch die aerobe Ammonium-Oxidation zu Nitrit in den aeusseren sauerstoffversorgten Biofilmschichten wurde der Reaktionspartner fuer die anaerobe Ammonium-Oxidation in den inneren Biofilmschichten produziert. (orig.)

 4. Effect of earthworms on grassland on recently reclaimed polder soils in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerkamp, M.; Rogaar, H.; Eijsackers, H.J.P.

  1983-01-01

  Verslag van onderzoek op een vijftigtal plaatsen in Oostelijk Flevoland naar de toename en verspreiding van wormen in graslandbodems met overheersend Engels raaigras. Tevens zijn biologische gevolgen nagegaan

 5. Initial experience with locoregional radioimmunotherapy using {sup 131}I-labelled monoclonal antibodies against tenascin (BC-4) for treatment of glioma (WHO III and IV)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poepperl, G.; Gildehaus, F.J.; Hahn, K.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Goetz, C.; Reulen, H.J. [Klinik und Poliklinik fuer Neurochirurgie, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Yousry, T.A. [Inst. fuer Neuroradiologie der LMU Muenchen, Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2002-06-01

  of activity within the resection cavity and low systemic toxicity. (orig.) [German] Ziel: Bei der Standardtherapie von Gliomen (Resektion, Radiatio, Chemotherapie) ist die Prognose sehr schlecht. Ein neuer Therapieansatz besteht in der additiven lokalen Radioimmuntherapie (RIT) mit {sup 131}I-markierten Tenascin-Antikoerpern (BC-4). Diese Studie berichtet ueber unsere initialen Erfahrungen hinsichtlich Nebenwirkungen, Biokinetik und klinischem Verlauf. Methoden: Zwoelf Patienten (4 Gliome WHO III, 8 Gliome WHO IV) erhielten nach Operation und perkutaner Radiatio 1-5 RIT-Zyklen im Abstand von 6 Wochen mit durchschnittlich 1100 MBq {sup 131}I-markierten Antikoerpern ueber ein Ommaya-Reservoir. Der Verlauf wurde durch FDG-PET- und MRT-Untersuchungen dokumentiert. Die Biokinetic wurde an Ganzkoerperaufnahmen, Blut- und Urinproben sowie Proben aus der Tumorhoehle nach RIT beurteilt. Ergebnisse: Unter RIT traten bei vier Patienten passagere Anfaelle, bei einem in Kombination mit transienter Sprachstoerung auf. Acht Patienten bildeten im Verlauf HAMAs (humane Antikoerper gegen Mausantigen) aus. Die biologische HWZ der Aktivitaet in der Turmorhoehle lag im Mittel bei 3,9 d (1,0-10,2 d) und blieb intraindividuell bei Folgetherapien konstant. Das Radioimmunkonjugat in der Tumorhoehle blieb mindestens 5 d stabil. Die mittlere Ueberlebenszeit liegt zurzeit bei 18,5 Monaten und ist damit deutlich hoeher als bei einer historischen Patientengruppe mit Standardtherapie (9,7 Monate; n=89). Fuenf Patienten zeigen bisher keinen Hinweis auf ein Rezidiv. Bei drei Patienten mit einem Tumorrest nach Operation zeigte sich unter RIT in einem Fall partielle Remission, ein stabiler und ein progredienter Krankheitsverlauf. Vier Patienten ohne Tumorrest zu Therapiebeginn entwickelten unter Therapie ein Rezidiv. Schlussfolgerungen: Erste Erfahrungen mit der lokalen RIT zeigen, dass diese komplikationsarme Therapieform additiv zur Standardtherapie ein Erfolg versprechender Ansatz bei malignem

 6. Enhanced biological phosphorus removal under alternating anaerobic and anoxic conditions. Pt. 1. Data from literature and scientific fundamentals; Vermehrte biologische Phosphorelimination durch alternierende anaerob/anoxische Milieubedingungen. T. 1. Literaturuebersicht und naturwissenschaftliche Grundlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sieker, C.A. [Berliner Wasserbetriebe, Berlin (Germany); Hegemann, W. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

  2000-07-01

  This paper describes the state of research on excess biological phosphorus removal under alternating anaerobic/anoxic conditions. Up to now only a few experimental investigations exist. They show that denitrifying poly-P-organisms can be accumulated under alternating anaerobic/anoxic conditions and that the efficiency of P-uptake under anoxic and aerobic conditions is similar. Further, the existence of denitrifying poly-P-organisms has a positive influence on denitrification. The experimental results and developed models indicate that denitrifying poly-P-organisms need less substrate for denitrification compared to other heterotrophic denitrifying organisms. This should be reason enough to further investigations on anaerobic/anoxic operated bio-P-processes and to support process configurations, which help denitrifying poly-P-organisms to accumulate. (orig.) [German] In diesem Beitrag wird der Stand der Wissenschaft zur biologischen Phosphorelimination unter anaerob/anoxischen Milieubedingungen beschrieben. Bisher existieren erst vereinzelt Untersuchungen zu diesem Themengebiet. Diese zeigen, dass die Effizienz der P-Elimination unter aeroben und anoxischen Bedingungen vergleichbar ist. Ausserdem zeigen sie, das die Existenz denitrifizierender polyP-Organismen einen positiven Einfluss auf die Denitrifikation hat. Die Versuchsergebnisse und die daraus abgeleiteten metabolischen Modelle deuten an, dass polyP-Organismen weniger Substrat fuer die Denitrifikation benoetigen als andere heterotrophe Organismen. Dieses sollte Anlass genug sein, ueber anaerob/anoxische Bio-P-Verfahren nachzudenken und Betriebsweisen zu unterstuetzen, die die Anreicherung von denitrifizierenden polyP-Organismen beguenstigen. (orig.)

 7. Emission model for landfills with mechanically-biologically pretreated waste, with the emphasis on modelling the gas balance; Emissionsprognosemodell fuer Deponien mit mechanisch-biologisch vorbehandelten Abfaellen - Schwerpunkt: Modellierung des Gashaushaltes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danhamer, H.

  2001-07-01

  The objective of this work was to determine influence factors on processes going on in landfills with mechanically-biologically pretreated waste (MBP-landfills) in order to predict emissions. For this purpose a computer based model has been developed. The model allows to simulate the gas, water and heat balance as well as settlement processes and was called DESIM2005 (version MB). It is based on theoretical modeling approaches as well as data from lab and reactor experiments. The main focus of model application was to determine factors influencing the gas phase and the emissions of landfill gas and methane during operation and aftercare of MBP-landfills. By performing simulations the effects of changing parameters for the processes gas transport and biological degradation as well as the effects of different qualities in waste pretreatment and of varying landfill operation techniques were investigated. Possibilities for increasing the environmental sustainability of landfills containing mechanically-biologically pretreated waste were shown. (orig.)

 8. Composting - not the optimum solution for all biodegradable residues. Activation of other possibilities of utilisation; Kompostieren - nicht die beste Loesung fuer die Verwertung aller biologisch abbaubaren Abfaelle. Aktivierung anderer Verwertungsmoeglichkeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hangen, H.O. [comp.

  1994-10-01

  The management of industrial biological waste is discussed, i.e. residues in gastronomy, wood treatment, slaughterhouses, breweries, etc. Composting and fermentation processes are discussed critically as well as utilization options. (SR) [Deutsch] Die Entsorgung von industriellem Bioabfall wird behandelt. Dieser Abfall faellt in der Gastronomie, Holzbearbeitung, Schlachthaeusern, Brauereien etc. an. Kompostierungsverfahren und Vergaerungsverfahren, aber auch Verwertung von organischen Abfaellen werden kritisch diskutiert. (SR)

 9. Chemical exploitation of native plant oils II. Subproject 4: Biodegradable tensides from domestic oils. Final report; Chemische Nutzung heimischer Pflanzenoele II. Teilvorhaben 4: Biologisch abbaubare Tenside aus heimischen Oelen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, M.P.

  2002-07-01

  There are many domestic plants that yield large amounts of valuable raw materials such as fats and oils, proteins and carbohydrates. By linking lipophilic (fatty acids) with hydrophilic components like glycerine, amino acids, oligopeptides (protein hydrolysates), or mono- di- or oligosaccharides (starch hydrolysates), a wide range of combination products with surfactant properties is obtained. Target molecules are partial glycerides (mono and diglycerides), fatty acid modified amino acids, protein hydrolysates (fatty acid and protein condensates), and sugar esters. This project focused on the following subjects: 1. Sugar esters - enzymatic acylation of mono- and disaccharides and other sugar derivates. 2. Glycosides - enzymatic glycodisation of monosaccharides. 3. Fatty acid modified amino acids - enzymatic acylation of amino acids and protein hydrolysates. 4. Gemini tensides on the basis of amino acids. (orig.) [German] Zahlreiche Oelpflanzen und Getreidearten liefern preiswert und in grossen Mengen eine Vielzahl wertvoller Rohmaterialien wie Fette und Oele, Proteine und Kohlenhydrate. Durch Verknuepfung deren lipophiler Bestandteile (Fettsaeuren) mit hydrophilen Komponenten wie Glycerin, Aminosaeuren, Oligopeptiden (Proteinhydrolysaten) oder Mono, Di- oder Oligosacchariden (Staerkehydrolysaten) laesst sich eine breite Palette von Kombinationsprodukten mit oberflaechenaktiven Eigenschaften herstellen. Offensichtliche Zielmolekuele sind dabei Partialglyceride (Mono- und Diglyceride), fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren, Proteinhydrolysate (Fettsaeure- Eiweiss-Kondensate) und Zuckerester. Ausgehend von unseren vielfaeltigen Vorarbeiten haben wir uns im Rahmen dieses Vorhabens schwerpunktmaessig mit den folgenden Themenkreisen beschaeftigt: 1. Zuckerester - enzymatische Acylierung von Mono- und Disacchariden sowie anderer Zuckerderivate. 2. Glycoside- enzymatische Glycosidierung von Monosacchariden. 3. Fettsaeuremodifizierte Aminosaeuren - enzymatische Acylierung von Aminosaeuren und Proteinhydrolysaten. 4. Gemini-Tenside auf der Basis von Aminosaeuren. (orig.)

 10. Electrosmog. Molecular-biological proof of the biological effects of electromagnetic fields and radiation. Scientific documentation. 2. ed.; Elektrosmog. Molekularbiologischer Nachweis ueber die biologische Wirkung elektromagnetischer Felder und Strahlen. Wissenschaftliche Dokumentation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varga, A. [Heidelberg Univ. (Germany)

  2001-09-01

  The book intends to show and prove the effects of electromagnetic fields and radiation on living objects. Theoretical fundamentals are discussed, and measured results and practical experience are presented. The theory focuses on two aspects, i.e. the cell membrane and its many functions on the one hand and the field of bioreactions on the other hand, in which short-lived radicals and ions have an important role. Subjects like electricity and magnetism, nature and technology, biosignals and electrosensitivity, cell communication and the pineal gland, calcium and cancer are gone into. The author reports animal experiments, cites international research findings, points out health hazards, criticizes official limiting values and warns of uninformed handling of magnetic fields in everyday life. (orig.)

 11. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Berichtsteil 1: Schlussbericht als Uebersicht. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, F.H.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- end compression-parameter, research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 12. Neutralization of acidic pit lakes with biological methods complement the flooding with neutral surface water: strategies and sustainability; Neutralisation saurer Tagebauseen durch biologische Methoden als Ergaenzung zur Fremdflutung: Strategien und Nachhaltigkeit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Deneke, R. [Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus (Germany). Institut fuer Boden, Wasser, Luft; Buettcher, H.; Uhlmann, W. [Institut fuer Wasser und Boden Dr. Uhlmann, Dresden (Germany)

  2004-07-01

  The aim of this project is to investigate the mechanisms of biogenic alkalinity production in highly acidic surface waters in the post-mining landscape and to develop alternative or additional strategies to overcome acidity by the use of basic biological processes. Current approaches such as flooding with neutral surface water, extensive liming and technical treatments are not suitable for many lakes because of limited water supply and special water chemistry in mining lakes. Therefore, basic research is needed in order to develop ecotechnological measures for the multitude of small and medium sized highly acidic mining lakes. Future treatments are designed to combine water supply and biological measures with the management of water quality by use of in-lake microbial processes (bacteria, phytoplankton). Research focuses on alkalinity response of aquatic ecosystems on nutrient enrichment, their catchment areas and the use of 'Constructed Wetlands' and will be generalized by application of hydrogeochemical models for alkalinity production. (orig.)

 13. MAK and BAT values list 2014. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2014. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2014-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2014 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 14. MAK and BAT values list 2015. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2015. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2015-11-01

  The book on the MAK (maximum permissible concentrations at the place of work) and BAT (biological tolerance values for working materials) value list 2015 includes the following chapters: (a) Maximum permissible concentrations at the place of work: definition, application and determination of MAT values, list of materials; carcinogenic working materials, sensibilizing working materials, aerosols, limiting the exposition peaks, skin resorption, MAK values during pregnancy, germ cell mutagens, specific working materials; (b) Biological tolerance values for working materials: definition and application of BAT values, list of materials, carcinogenic working materials, biological guide values, biological working material reference values.

 15. Optimisation of biological reactors using the 'biological resonance' phenomenon; Ansatz zur Optimierung biologischer Reinigungsstufen durch das Phaenomen der ''Biologischen Resonanz''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmid, A.

  2003-07-01

  The microbial catabolic activity of biological reactors can be increased by up to 75% through external stimulation with intermittent stress loads at intervals of several minutes. Under these process conditions, the ''biological resonance'' phenomenon determines the system and leads to an increased synthesis of enzymes. In addition to computer simulations, experiments with activated sludge were carried out in a 10-litre bioreactor. By modulating the stress intervals, a permanent increase in catabolic activity of about 60% was achieved during these experiments. By relying on the ''biological resonance'' phenomenon, the required reaction volume of biological treatment units can probably be reduced by up to 40%. (orig.)

 16. Biological and chemical development of mining lakes. Status report 1998/1999. Data acquisition, methods, trends; Biologische und chemische Entwicklung von Bergbaurestseen. Statusbericht 1998/1999. Bestandsaufnahme, Methoden und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friese, K.; Tuempling, W. von (eds.)

  2000-07-01

  Acidification of mining lakes in central Germany and the Lausitz was investigated for three aspects: 1.) biological dynamics and material effects on plancton abundance and variety; 2.) Chemical and microbiological interactions between sediments influenced by mining (authochthone, allochthone) and water phase 3. 3.) Limnological and hydrochemical development of water systems in abandoned mining areas with a view to environmental quality and/or utilisation. The following objects were investigated. a) Goitsche open-cast mine (Bitterfeld district); b) Lake 111 (Koyne/Pllessa district), - Lakes 107, 117 (Koyne/Plessa district), Lake b (Schlabendorf-Nord district). [German] Kernproblem in den Braunkohlengebieten der neuen Bundeslaender ist die Versauerung von Bergbauseen. Die Bearbeitung des Verbundprojektes konzentriert sich in den Bergbaufolgelandschaften der Regionen Mitteldeutschland und Lausitz auf bergbaulich gestoerte und in Veraenderung befindliche Oberflaechenwasser-Systeme. Arbeitziele sind 1.) die Vertiefung der Kenntnisse zur biologischen Dynamik und zum stofflichen Einfluss auf die Diversitaet und Abundanz von Plankton in sauren Bergbauseen 2) Untersuchungen zu spezifischen Wechselwirkungen (chemisch, mikrobiologisch) zwischen bergbaulich beeinflussten Sedimenten (autochthon, allochthon) und der Wasserphase 3. Betrachtungen der limnologischen und hydrochemischen Entwicklung der Wassersysteme in Bergbaufolgelandschaften hinsichtlich Umweltqualitaetszielen und/oder Nutzungszielen. Im Rahmen des Verbundprojektes werden von den Sektionen Gewaesserforschung, Hydrogeologie, Analytik, Bodenforschung und Umweltmikrobiologie in Mitteldeutschland und der Lausitz folgende Objekte bearbeitet: a) Tagebaukomplex Goitsche (Bitterfelder Revier) und b) Restloch 111 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch 107, 117 (Revier Koyne/Plessa), - Restloch B (Revier Schlabendorf-Nord). (orig.)

 17. Sewage sludge dehydration with biodegradable polyelectrolytes as flocculants. Final report. Pt. 1. Development of synthetic polyelectrolytes; Klaerschlammentwaesserung unter Einsatz biologisch abbaubarer Polyelektrolyte als Flockungshilfsmittel. Abschlussbericht. T. 1. Entwicklung der synthetischen Polyelektrolyte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Matuschewski, H.; Gohlke, U.; Jaeger, W.

  1997-09-01

  Polyelectrolytes with improved degradability were to be developed for dehydration of uncontaminated sewage sludge. Part-project I investigated the synthesis of polymers. For this purpose, polyvinyl alcohol was functionalized into polyelectrolytes by etheration, Mannich reaction, acetalisation and graft copolymerisation. Some of the new polymers have very good flocculation and dehydration characteristics. (SR) [Deutsch] Ziel des Vorhabens war es, Ergebnisse zur Entwaesserung nicht kontaminierter Klaerschlaemme mit Polyelektrolyten mit verbesserter Abbaubarkeit zu erarbeiten. Ziel des Teilvorhabens I war die Synthese entsprechender Polymerer. Dazu wurde Polyvinylalkohol durch Veretherung, Mannichreaktion, Acetalisierung und Propfcopolymerisation zu Polyelektrolyten funktionalisiert. Die neuen Polymere weisen zum Teil sehr gute Flockungs- und Entwaesserungseigenschaften auf. (SR)

 18. BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEWLY SYNTHESIZED M(II) HETEROCHELATES OF COUMARIN DERIVATIVE AND ENROFLOXACIN Biologische Aktivität des neu synthetisierten M (II) HETEROCHELATES Von Cumarin-Derivat und ENROFLOXACIN

  OpenAIRE

  Ketan S.Patel1, Ravi B Patel1 and Rajarshi N Patel

  2013-01-01

  Some novel heterochelates synthesized by reflux of 6-bromo-3-(3-(4-chlorophenyl)acryloyl)-2Hchromen- 2-one, enrofloxacin and various transition metal. 1H, 13C, IR and ESI Mass confirm the formation of ligand. The heterochelates were characterized on the basis of different spectroscopic techniques like IR studies and elemental analysis while the geometry of complexes was octahedral which is confirmed by electronic spectra and thermogravimetric analysis. The compounds were subjected to antimicr...

 19. BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEWLY SYNTHESIZED M(II HETEROCHELATES OF COUMARIN DERIVATIVE AND ENROFLOXACIN Biologische Aktivität des neu synthetisierten M (II HETEROCHELATES Von Cumarin-Derivat und ENROFLOXACIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ketan S.Patel1, Ravi B Patel1 and Rajarshi N Patel

  2013-10-01

  Full Text Available Some novel heterochelates synthesized by reflux of 6-bromo-3-(3-(4-chlorophenylacryloyl-2Hchromen- 2-one, enrofloxacin and various transition metal. 1H, 13C, IR and ESI Mass confirm the formation of ligand. The heterochelates were characterized on the basis of different spectroscopic techniques like IR studies and elemental analysis while the geometry of complexes was octahedral which is confirmed by electronic spectra and thermogravimetric analysis. The compounds were subjected to antimicrobial, antioxidant and anti-tubercular activity viewing using serial broth dilution method and Minimum Inhibitory Concentration (MIC is determined. Mn(II complex has shown significant antifungal activity with an MIC of 6.250g/mL while Cu(II complex is perceptible for antibacterial activity at the same concentration. Anti-TB activity of the ligand has superior on complexation with Ni(II and Co(II ions. While Ni(II complex shows finer antioxidant activity than other complexes.

 20. Biologie und Fremdsprachenunterricht. Das Prinzip der Einsprachigkeit im Lichte biologischer Erkenntnisse ueber Denken und Lernen (Biology and Foreign Language Teaching. The Monolingual Principle in the Light of Biological Findings concerning Thinking and Learning).

  Science.gov (United States)

  Schneider, Rudolf

  1979-01-01

  Draws upon recent publications dealing with brain function (particularly F. Vester, "Denken, Lernen, Vergessen", Munich, 1978) for ideas for foreign language teaching. These include constant use of the foreign language in the classroom, frequent repetition, and avoidance of false associations by explanation in the native language. (IFS/WGA)

 1. International 7{sup th} ASA waste days. Mechanical-biological waste treatment - performance of MBT. Proceedings; Internationale 7. ASA-Abfalltage. Mechanisch-Biologische Restabfallbehandlung - Leistungsfaehigkeit der MBA. Tagungsunterlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barth, Josef; Rohring, Daniel (comps.)

  2008-07-01

  Within the International 7th ASA Waste Days at 13th to 15th February, 2008, at the Congress Center Hanover (Federal Republic of Germany), the following lectures were held: (1) Climate change and resource protection (M. Stock); (2) Legal requirements for immission protection of thermal and biological waste treatment (U. Lahl); (3) MBT and requirements in Europe incl. the Integrated Pollution prevention and Control IPPC Guideline (B. Zambrzycki); (4) MBT in Italy - A case study for a successful introduction (A. Confalonieri); (5) MBT with dry digestion - Example of Pohlsche Heide aus Bassum (B. Schulte); (6) MBT with dry digestion - Example of MBT Hanover (B. Vielhaber, C. Nuelle); (7) MBT with percolation - Example of Kahlenberg (G. Person, M. Schreiber, G. Gibis); (8) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Havelland; (9) MBT with tunnel and table windrows decomposition process - Example Linkenbach (S. Kraus, T. Sterk); (10) MBS Mechanical Biological Stabilisation Process - Example Osnabrueck (C. Niehaves); (11) Complete Eco-efficient Material and Energetic Recovery of Dried Municipal Solid Wastes (M. Monzel); (12) MPS Mechanical Physical Stabilisation Process - Example Berlin (D. Michalski, A. Wendt, U. Buell); (13) Secondary Fuels - Pretreatment, Specialities, Requirements, Current Sales and Markets (S. Flamme); (14) Corrosion in Biological Waste Treatment Plants (K. Fricke, T. Thiel, T. Bahr, R. Wallmann); (15) Problems at the Operation of Plants with the RTO Exhaust Gas Treatment in the Frame of MBT Processes (O. Carlowitz, O. Neese); (16) Problems and Solutions with the Analysis and Emission Measuring According to AbfABIV and 30. BImSchV (K. Ketelsen); (17) Securing of a High Plant Availability by Self-Supporting Cleansing, Maintenance and Care Programmes - Example of MBT Plant Croebern (J. Burchert); (18) Fire Control - Conceptions, Safety Measures, Cause of Fires - Example of MBT Ennigerloh and MBT Vorketzin (M. Pahlenkemper, B.E. Mueller); (19) Effects of Operational Instructions in Decomposition and Digestion Steps on the Ex Proof (CH{sub 4}) in MBT Plants (K. Kanning); (20) Plant Optimisation Potentials (Optimisation of Watr Content, Organic Degradation) - Example Ennigerloh (J. Schrewe, A. Traue); (21) Quality Assurance with MBT (B. Gallenkemper, G. Becker); (22) Ecobalanced Assessment of Exhaust Gas Purification Methods of MBT plants (C. Cuhls); (23) Ecobalance MBT and Incineration (H. Fehrenbach); (24) The Importance of Flexibility in EU Strategies for Organic Waste Management and the Role of MBT (E. Favoino); (24) Financial and Ecological Decision-making Processes for Residual Waste Management - Example of London (A. Baddeley); (25) Treatment and Total Disposal Costs of Different MBT Concepts (T. Grundmann); (26) Energy Efficiency of MBT (R. Wallmann, K. Fricke, J. Hake).

 2. Kenniscentrum Organics' in oprichting

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, F.G.

  2011-01-01

  Mei 2012 moet het er zijn: een Kenniscentrum Organics waar kennisvragen en kennis over de biologische sector bij elkaar komen. Het kenniscentrum gaat inspelen op opleidingsvragen van het bedrijfsleven en op de wens naar meer onderwijs en onderzoek over biologische en duurzame landbouw, voeding en ma

 3. Gezondheid als marketinginstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Vijver, van de L.P.L.; Berg, van den I.

  2008-01-01

  Is biologisch voedsel beter dan gangbaar? Hoe hard zijn de bewijzen daarvoor? En hoe sterk moet het bewijs zijn voordat je het als claim op een product mag zetten? In dit Biokennis bericht een overzicht van de wetenschappelijke conclusies en de mogelijkheden om biologisch te promoten als beter, neer

 4. Praktisch omgaan met biotechnologie

  OpenAIRE

  Stobbelaar, D.J.; Schotveld, E.

  2006-01-01

  De visie van Jan Velema van Vitalis op biologische zaadveredeling en het gebruik van biotechnologie. Hij is voor het gebruik van nieuwe technieken zoals merkers om raskenmerken te achterhalen. Maar een genenkaart inzetten om een nieuw gewas te maken, daar is hij geen voorstander van. Biologische veredeling richt zich op sterke planten met smaak en brede weerstand (partiële resistentie).

 5. Intersectorale samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Enting, J.

  2003-01-01

  Korte presentatie van het onderzoeksprogramma Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw. De biologische landbouw krijgt het nog niet voor elkaar de kringloop 100 procent te sluiten, terwijl dat wel de intentie is. Mest, voer en stro zijn vaak deels gangbaar. Ook is er geen retourstr

 6. Bodem is troef van biolandbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  2012-01-01

  Per hectare stoot de biologische landbouw grofweg twintig procent minder broeikasgassen uit dan de gangbare landbouw. Per kilogram product is de uitstoot echter nog vergelijkbaar. Dat blijkt uit onderzoek naar de klimaatprestaties van de biologische landbouw. De opbrengsten in de biolandbouw zijn na

 7. Biologie en criminologie

  NARCIS (Netherlands)

  WODC

  2006-01-01

  Ruim zes jaar na het themanummer 'Biologische factoren van agressief gedrag' (2000) is er nu opnieuw een speciale aflevering over de verhouding tussen biologie en criminologie. Een belangrijke aanleiding zijn de vele onderzoeken naar biologische factoren van psychopathie, agressie, antisociaal gedra

 8. Warm water voor alle plantuien (Interview)

  NARCIS (Netherlands)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  De innovatieve kracht van de biologische sector wordt ook wel omschreven met het begrip kraamkamer. Wat dit zoal inhoudt wordt zichtbaar gemaakt in deze publicatie. Waardevolle innovaties in de biologische landbouw worden geïllustreerd aan de hand van uitkomsten, ervaringen en interviews. Gangbare o

 9. Bestrijding van citruswolluis in potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.

  2012-01-01

  Referaat Momenteel worden wolluizen vaak biologisch bestreden in binnentuinen van kantoren, zwembaden, dierentuinen en kassen bij botanische tuinen. De resultaten van biologische bestrijding zijn voor deze toepassingsgebieden over het algemeen goed, maar dit geldt niet voor commerciële productie in

 10. Groene asperges

  NARCIS (Netherlands)

  Poll, J.T.K.

  2000-01-01

  Deze teelthandleiding heeft hoofdzakelijk betrekking op de normale teelt van groene asperges en de vervroegde teelt onder tunnels. Vanwege de toenemende belangstelling voor de biologische teeltwijze van (groene) asperges zijn in deze handleiding mogelijkheden genoemd die in een biologische teelt van

 11. Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, de R.S.M.; Genuchten, van L.

  2013-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische pro

 12. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks

 13. Effect Bacillus thuringiensis gekwantificeerd

  NARCIS (Netherlands)

  Elderson, J.; Belder, den E.

  2001-01-01

  PRI onderzocht in veldproeven de effecten van het biologische middel Dipel WP voor de bestrijding van rupsen (koolmot e.a.) in de biologische spruitkoolteelt. Na behandeling loopt het aantal koolmotten fors terug; de opbrengst van de behandelde en onbehandelde velden was gelijk, maar de kwaliteit va

 14. Organic produce from the Republic of South Africa. Exploring the conditions for enhancing trade in organic vegetables, fruit and wine

  NARCIS (Netherlands)

  Waarts, Y.R.; Bakker, J.H.; Snels, J.C.M.A.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Voorwaarden om handel in biologische producten tussen Nederland (NL) en de Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR) te vergroten zijn geanalyseerd door het uitvoeren van een SWOT analyse, gebaseerd op informatie uit interviews en literatuurstudie. Er is grote potentie om handel in biologische producten tusse

 15. Onderzoekers en bedrijfsleven houden elkaar scherp

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2007-01-01

  Twee biologische varkenshouders, twee vertegenwoordigers van de mengvoerindustrie en een aantal onderzoekers vormen met elkaar het Bioconnect projectteam Voeding biologische varkens, dat met ideeën komt voor onderzoek, het onderzoek uitvoert en bijstuurt en becommentarieert. Stakeholders én onderzoe

 16. Minimization of disinfection byproduct formation and regrowth in the distribution network of long distance distribution systems. Final report; Minimierung der Desinfektionsnebenproduktbildung und der Wiederverkeimung im Verteilungsnetz von Fernwasserversorgungssystemen. Teilprojekt 1: Optimierung des Desinfektionsregimes. Teilprojekt 2: Optimierung des Betriebes von Fernleitungssystemen. Teilprojekt 3: Mischung von Waessern, Ortsnetze. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wricke, B.; Krueger, M.; Weber, A.; Petzoldt, H.; Korth; Andrusch; Boehm; Haeusler

  2002-03-27

  possible to asses the consequences of the operational and disinfectant conditions on the bacterial quality change in the system. It was shown that there is no need to work with disinfectant residuals in systems fed with water containing low BOM, regardless of the flow time and the flow way. In the FWV DS as well as in the DS of the HWA the chlorine dosage could be reduced without an increased bacterial content of the water. (orig.) [German] Ziel des Verbundforschungsvorhaben war es, durch Untersuchungen im Leitungsnetz der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FWV) sowie der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH (HWA) in Verbindung mit Untersuchungen an Versuchsanlagen die Ablaeufe der mikrobiologischen Gueteveraenderung bei der Wasserverteilung in Fernleitungsnetzen unter den in Deutschland ueblichen Bedingungen der Verteilung eines Wassers mit niedrigen Gehalten an biologisch abbaubaren Stoffen und Desinfektionsmittelrestkonzentrationen aufzuklaeren und auf dieser Grundlage Ansaetze fuer die Modellierung zu erarbeiten. Die Bearbeitung des Vorhabens erfolgte in drei Teilprojekten. Ein wesentlicher Schwerpunkt fuer alle Teilprojekte war ein gemeinsam realisiertes Netzmessprogramm. Im Ergebnis der durchgefuehrten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die ueber die Koloniezahl erfassbare Aufkeimung im Leitungsnetz im Wesentlichen auf den Eintrag von Mikroorganismen aus den in allen Leitungen vorhandenen Biofilmen in den Wasserkoerper zurueckzufuehren ist. Beim Einsatz der chemischen Desinfektion ist die Bildung von Naehrstoffen zu beachten. Als wesentliche, die Biofilmbildung beeinflussende Faktoren wurden der Naehrstoffgehalt und das eingesetzte Rohrleitungsmaterial ermittelt. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass es in mit Bitumen ausgekleideten Leitungen zu einer verstaerkten Besiedlung kommt, waehrend die biologische Aktivitaet in zementmoertelausgekleideten Leitungen durch den hohen pH-Wert an der Oberflaeche gestoert wird. Der Keimeintrag aus dem Biofilm ist

 17. Soil chemical and physical factors of mycorrhiza mycel growth. Pt. 1 and 2. Pt. 1: Soil structure, soil aeration and spatial distribution of hyphae. - Pt. 2: Development of mycorrhizas in connection to nutrients, water and oxygen in soil and localization of cation uptake; Verteilung und Aktivitaet von Mykorrhizen in Abhaengigkeit von der Naehrelement-, Wasser- und Sauerstoffverfuegbarkeit. T. 1 und 2. T. 1: Bodenchemische und -physikalische Faktoren des Myzelwachstums von Mykorrhizapilzen: Bodenstruktur, Gashaushalt und Hyphenverteilung. - T. 2: Entwicklung von Mykorrhizen in Abhaengigkeit von der Naehrelement-, Wasser- und Sauerstoffverfuegbarkeit in unterschiedlich aggregierten Boeden sowie Lokalisation der Kationenaufnahme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilpert, K. v. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Schack-Kirchner, H. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Hoch, R. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Guenther, S. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Hildebrand, E.E. [Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wuerttemberg, Freiburg im Breisgau (Germany). Abt. Bodenkunde und Waldernaehrung; Kottke, I. [Tuebingen Univ. (Germany). Lehrstuhl Spezielle Botanik/Mykologie; Leontovycova, J. [Tuebingen Univ. (Germany). Lehrstuhl Spezielle Botanik/Mykologie

  1996-09-01

  This report consists of two parts. In part I, the interaction between distribution patterns of hyphae and the soil structure is discussed. Physiological limits of spreading of hyphae are discussed with regard to the aeration status of macropores and the structure-dependent distribution of nutrient pools. Part II deals with mycorrhizal development and the mycorrhizasoil interface. Soil samples were infiltrated by lanthanum nitrate solution and development of root systems and state of mycorrhizas were evaluated. (FK) [Deutsch] Dieser Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten wird dargestellt, inwieweit Dichte und Verteilungsmuster von Pilzhyphen Abhaengigkeiten von der Aggregatstruktur des Bodens aufweisen. Physiologische Ausbreitungsgrenzen wurden anhand des Belueftungsstatus im Makroporenraum und der strukturabhaengigen Verteilung von Naehrelementpools interpretiert und diskutiert. Der zweite Teil berichtet ueber Mykorrhiza- und Myzelentwicklung sowie die durch Zugabe von Lanthanionen stimulierte Kationenaufnahme in Abhaengigkeit von der Ionenverfuegbarkeit und vom Wasserstress. (FK)

 18. KennisCoalitie Organics : nieuw samenwerkingsverband in onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Wijnands, F.G.

  2013-01-01

  CAH Dronten, het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, LTO Noord en Bionext bundelen hun kennis en kunde. KennisCoalitie Organics is de naam waaronder deze brede samenwerking praktijkgerichte cursussen en trainingen voor biologische landbouw aanbiedt.

 19. Menugestuurde biocatering : eindrapport AKK

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.; Snels, J.C.M.A.; Jong, de P.W.G.A.

  2005-01-01

  De focus van het project "Menugestuurde Biocatering" was het realiseren van een zo groot mogelijke omzetgroei van biologische producten in de bedrijfscatering. Hierbij werd voor meerdere productgroepen structurele logistieke en marketing oplossingen gezocht, die afhankelijk waren van de levenscyclus

 20. Mineralenvoorziening van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Biologische geitenhouders vragen zich af of een gezonde geitenhouderij mogelijk is zonder synthetische vitaminen. De afgelopen jaren zijn van verschillende groepen geiten bloedmonsters genomen voor bepaling van mineralen, spoorelementen en vitaminen. Ze zijn, waar mogelijk, vergeleken met bestaande

 1. Aardbei onkruidvrij door mix van maatregelen : planttijdstip, mechanische bestrijding en tijdstip stro inbrengen bepalen onkruiddruk

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Evenhuis, A.; Wilms, J.A.M.

  2003-01-01

  PPO onderzocht in 2002 verschillende combinaties van methoden van onkruidbestrijding in de vroege en late productieteelt van biologische aardbeien. De effecten van planttijdstip (april en juni), mechanische bestrijding (schoffelen plus vingerwieder, of eggen), bodembedekking met plastic of gehakseld

 2. Ruimere toepassingsmogelijkheden landfarming van verontreinigde baggerspecie : het duurt even, maar de specie wordt echt schoon

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Zweers, A.J.

  2009-01-01

  Bijna 20 jaar geleden is op de locatie Kreekraksluizen een experiment gestart om verontreinigde baggerspecie biologisch te reinigen met behulp van landfarming. De gereinigde baggerspecie ligt hier nog steeds en wordt nog gemonitored en dit heeft een unieke waarnemingsreeks opgeleverd

 3. Regionale Herkunft als Bonus

  OpenAIRE

  Kratochvil, Dr. Ruth

  2004-01-01

  Der Bio-Sektor durchlebt bewegte Zeiten. Die biologische Landwirtschaft hat sich aus der Nische herausbewegt und dafür an „Besonderheiten“ eingebüßt. Diese müssen als Zusatznutzen wiedergefunden werden.

 4. Kamkleur, verenkleed en gewicht geven gezondheid kippen aan : Gezondheidstoestand is het best te beoordelen met directe waarnemingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bestman, M.W.P.; Wagenaar, J.P.; Livestock Research,

  2006-01-01

  Diergezondheid verdient nog flink aandacht, ook in de biologische pluimveehouderij. Om in de toekomst de weerstand bij leghennen te kunnen vergroten, moet eerst de gezondheidstoestand goed beoordeeld worden. Hou kunnen praktijkonderzoekers en pluimveehouders dit eenvoudig en effectief meten

 5. Productiegegevens bloembollen

  OpenAIRE

  Reuler, van, H.

  2006-01-01

  In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de bloembollenteelt in 2005-2006 gegeven. De bolgewassen tulp, hyacint en narcis werden zowel in het biologische- als in het geïntegreerde bedrijfssyteem geteeld

 6. Synthesis of novel bioactive doxycycline derivatives

  OpenAIRE

  Usai, Igor

  2008-01-01

  Novel doxycycline derivatives were synthesized taking advantage of modern synthetic methods for diverse biological experiments. Neuartige Doxycyclin-Derivate wurden unter Zuhilfenahme moderner Synthesemethoden für verschiedene biologische Tests hergestellt.

 7. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis : Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  NARCIS (Netherlands)

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische omzettin

 8. Broeikasgasmetingen binnen project CTF Flevoland 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2010-01-01

  Meting van de uitstoot van de broeikasgassen lachgas, methaan en koolzuurgas bij drie (biologische) teeltsystemen: Teeltsysteem met beperkte berijding maar met standaard hoofd grondbewerking; Teelstysteem met onbereden bedden en minimale grondbewerking; Teeltsysteem met standaard grondbewerking en b

 9. Aardappelveredeling in de praktijk : gentechnologie kwam er niet aan te pas

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, E.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2008-01-01

  Akkerbouwer en hobbykweker Niek Vos is de ontdekker van de Bionica, de eerste biologische consumptieaardappel die resistent is tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora. Na jaren geduldig kruisen van verschillende rassen, veel vakkennis, enorme inzet en hulp van veredelingsbedrijf Meijer, lukt

 10. Mineralenbehoefte : koper en selenium vragen aandacht op Bioveembedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Plomp, M.

  2005-01-01

  Bij het streven naar zelfvoorziening en het telen van eigen krachtvoer is op biologische bedrijven extra aandacht nodig voor de mineralen en spoorelementen. Het jongvee heeft de grootste kans op tekorten, zo blijkt uit resultaten van het project Bioveem

 11. Homeopathische middelen in de melkveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der Y.

  2001-01-01

  Antibiotica hebben niet altijd de gewenste effecten bij toediening. Tevens loopt een melkveehouder hierbij het risico van residuen in de tankmelk. Ook de toename van biologische melkveehouderijbedrijven zorgt ervoor dat de vraag naar alternatieve geneeswijze groeit.

 12. Weerbaar substraat heeft de toekomst (interview met o.a. André van der Wurff)

  NARCIS (Netherlands)

  Boonekamp, G.; Wurff, van der A.W.G.

  2010-01-01

  Het voorkomen van bodemziekten was ooit de voornaamste reden om substraatteelt te kiezen. Maar een biologisch vacuum of een verkeerd evenwicht opent juist de poort voor die gevreesde ziekteverwekkers. Substraat weerbaar maken is mogelijk, de vraag is alleen hoe?

 13. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 14. Consultancy Varenrouwmug

  NARCIS (Netherlands)

  Dalfsen, van P.

  2011-01-01

  Larven van de varenrouwmug (Sciara spp.) kunnen grote schade toebrengen tijdens het vermeerderen van boomkwekerijgewassen. Op sommige bedrijven lukt biologische bestrijding goed, maar op andere bedrijven lukt het slecht. In een inventarisatie onder 5 bedrijven is gezocht naar verklaringen hiervoor.

 15. Bio-economic modelling of arable farming system, comparison of conventional and organic farming systems in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Acs, S.; Berentsen, P.B.M.; Wolf, de M.; Huirne, R.B.M.

  2004-01-01

  Met behulp van twee statische lineaire programmeringsmodellen zijn de technische, economische en milieu resultaten van een gespecialiseerd gangbaar en een gespecialiseerd biologisch landbouwbedrijf vergeleken. Deze modellen zullen als basis dienen voor een dynamisch model waarbij de bottlenecks tijd

 16. Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares

  NARCIS (Netherlands)

  Iepema, G.; Baars, T.

  2005-01-01

  In het project Bioveem worden een aantal nieuwe meetlatten ontwikkeld, die raken aan de intenties van de biologische landbouw. Met deze meetlatten kunnen de deelnemende bedrijven onderling vergeleken worden op andere vlakken danbedrijfseconomische cijfers en technische kengetallen. De eerste meetlat

 17. New magnetic nanoparticles for catalysis and bioapplication

  OpenAIRE

  Mrowczynski, Radosław Grzegorz

  2014-01-01

  Magnetische Nanopartikel (MNP) wurden mit neuen Fettsäurederivaten modifiziert. Auf diese Art und Weise wurden wichtige biologische und organokatalytische Funktionen auf die Oberfläche von magnetischen Nanopartikeln aufgebracht. Das folgende Kapitel präsentiert eine Veränderung von mit Polydopamin (PDA) bedeckten magnetischen Nanopartikeln via CuAAC-Reaktion. Zum Beweis der Wirksamkeit dieser Methode wurden biologische Funktionen wie Biotin, Galaktose oder Dansyl an die magnetischen Nanoparti...

 18. Bio hält das Wasser rein! Eine ökonomische Bewertung

  OpenAIRE

  Kratochvil, R.; Lindenthal, T.

  2003-01-01

  Die Biologisch Landwirtschaft leistet aus folgenden Gründen einen wichtigen Beitrag zum Grundund Trinkwasserschutz: Die Beeinträchtigung durch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ist ausgeschlossen. Aufgrund des angestrebten geschlossenen Betriebskreislaufes und rechtlicher Vorgaben ist der Eintrag von Nitrat in das Grund- und Trinkwasser drastisch reduziert. Ökonomische Berechnungen zeigen, dass die Biologische Landwirtschaft zur Verringerung von Kosten, die gegenwärtig die Allgeme...

 19. Mechanobiology of healing and regeneration of bone

  OpenAIRE

  Vetter, Andreas Christian

  2010-01-01

  Knochen ist ein multifunktionales Organ und zugleich ein biologisches Material. In dieser Arbeit wird der Heilungsverlauf eines Knochenbruchs (als biologisches Material) näher untersucht mit Hilfe von Computermodellen. Im menschlichen Körper kommt es nach einem Bruch zu einer vollständigen Regeneration des Knochens, ohne dass eine Narbe nach der Heilung zurückbleibt. In grob 10% der Frakturen kommt es jedoch zu Komplikationen bis zu einem Nicht-Heilen des Bruches. Das Ziel von intensiver inte...

 20. 'Cisgenese kan handje helpen in bestrijding phytophthora' (interview met Geert Kessel)

  OpenAIRE

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Toluca en Bionica zijn prima biologische aardappelrassen. Maar WUR vindt een waarschuwing nodig omdat in het lab de resistentie tegen phytophthora omzeild kan worden. "Cisgenese kan helpen om resistentie tegen te gaan." Toluca en Bionica zijn prima rassen voor de biologische aardappelteelt. Ondanks dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) in het laboratorium drie phytophthora-isolaten heeft gevonden die in staat zijn het resistentiegen Blb2 te omzeilen. Beide rassen bezitten dit g...

 1. Synthese und Photochemie von photoaktivierbaren Biomolekülen

  OpenAIRE

  Schaal, Janina

  2012-01-01

  Mechanistische und kinetische Untersuchungen von komplexen zellulären Prozessen in situ sind in den vergangenen Jahren durch den Einsatz photoaktivierbarer Biomoleküle, sogenannter caged Verbindungen, möglich geworden. Bei den caged Verbindungen handelt es sich um photolabile inaktive Derivate von biologisch aktiven Molekülen, aus denen durch ultraviolettes Licht mit Hilfe einer photochemischen Reaktion die natürliche, biologisch aktive Substanz schnell freigesetzt werden kann. Im Rahmen der ...

 2. Estudios taxonómicos, ontogenéticos, ecológicos y etológicos sobre los ostrácodos de agua dulce en colombia- iii. el prenauplio y su papel en la eclosión del huevo en el género chlamydotheca saussure 1858 (ostrácoda, podocopa, cyprididae)

  OpenAIRE

  Roessler, Ewald W.

  2012-01-01

  In der vorliegenden Studie wird das pronaupliale Exoskelett einiger Arten der Gattung Chlamydotheca beschrieben unter besonderer Beruecksichtigung seiner Funktionsstruktur im Hinblick auf den Schlupfprozess.  Es werden zwei Perioden der spaeten Embryonalentwicklung vorgestellt, die sich durch starke osmotische Aktivitaet auszeichnen und von denen die zweite zunaechst den Schlupfprozess verursacht und danach die erste Haeutung abschliesst.

 3. Development of biodegradable materials on the basis of renewable materials, starch, vegetable oils and natural fibres. Part 3: Derivation of starch of DS = 0.3 to 2.5. Final report; Entwicklung biologisch abbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke, Pflanzenoel und Naturfasern. T. 3: Derivatisierung der Staerke von DS=0,3 bis 2,5. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, G.; Lang, J.; Rafler, G.

  2002-01-01

  The last few years have seen rapid developments in the field of starch use in the polymer sector. Destructured starch, with suitable modifiers, can be processed into foils and formed parts by thermoplastic methods. Their properties during processing and use differ from those of conventional plastics, however. The main reason for this is the structural hydrophilia of starch and starch products, which reduces their technical applications. In this project, the fundamentals for starch-based materials with better material characteristics are to be developed in order to improve the chances of these economically and ecologically attractive materials on the market and enhance their range of applications. [German] In den letzten Jahren haben die Entwicklungen auf dem Gebiet des Staerkeeinsatzes im Polymersektor erhebliche Fortschritte gemacht. Destrukturierte Staerken lassen sich heute unter Zusatz geeigneter Modifikatoren nach bekannten Formgebungsverfahren thermoplastisch zu Folien und Formkoerpern verarbeiten. Das Eigenschaftsprofil der staerkebasierenden Materialien entspricht jedoch nicht demjenigen konventioneller Kunststoffe. Dies betrifft sowohl die Gebrauchs- als auch die Verarbeitungseigenschaften. Wesentliche Ursache dieser fuer viele Applikationen unzureichenden Materialeigenschaften ist die strukturbedingte Hydrophilie von Staerken und daraus hergestellten Produkten. Diese Hydrophilie fuehrt dann zu einer hohen Feuchtigkeitsempfindlichkeit von staerkebasierenden Materialien, die ihre Einsatzmoeglichkeiten in technischen Bereichen erheblich einschraenkt. In dem durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gefoerderten Verbundprojekt ''Entwicklung bioabbaubarer Werkstoffe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, Staerke und Pflanzenoel'' sollen deshalb Grundlagen fuer staerkebasierende Werkstoffe bzw. Werkstoffkomponenten mit deutlich verbesserten Materialeigenschaften erarbeitet werden, um die Chancen dieser wirtschaftlich und oekologisch attraktiven Materialien am Kunststoffmarkt signifikant zu verbessern bzw. ihnen auch neue Applikationen zu erschliessen. (orig.)

 4. Polonium-210 and lead-210 in the Southern Polar Ocean: Naturally occurring tracers of biological and hydrographical processes in the surface waters of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea; Polonium-210 und Blei-210 im Suedpolarmeer: Natuerliche Tracer fuer biologische und hydrographische Prozesse im Oberflaechenwasser des Antarktischen Zirkumpolarstroms und des Weddellmeeres

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedrich, J.

  1997-11-01

  In this thesis the distribution of {sup 210}Po and {sup 210}Pb in the upper 600 m of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea was investigated along north-south transects in austral spring and autumn. {sup 210}Po and {sup 210}Pb can serve as sensitive tracers for the special hydrographic conditions of the Antarctic Circumpolar Current and the Weddell Sea as well as for biological processes during phytoplankton blooms. The {sup 210}Po/{sup 210}Pb disequilibrium was used as a tracer for particle export. This tracer integrates export on a timescale of 276 days because of the 138 day half-life of {sup 210}Po and complements the {sup 234}Th/{sup 238}U disequilibrium as another tracer for plankton production and export on a shorter timescale of several weeks. (orig.) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung von Blei-210 und seinem Enkelnuklid Polonium-210 im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer bis 600 m Tiefe in mehreren meridionalen Transekten im australen Fruehjahr und Herbst waehrend der `Polarstern`-Expeditionen ANT-X/6 und ANT-XI/4 untersucht. Die Verteilung von {sup 210}Pb und {sup 210}Po wird von mehreren Faktoren beeinflusst, sowohl durch die Advektion von Wassermassen im Antarktischen Zirkumpolarstrom und im Weddellmeer als auch von biologischen Prozessen z.B. innerhalb einer Planktonbluete. Bevor die Verteilungsmuster von {sup 210}Pb und {sup 210}Po jedoch als Tracer fuer einen Prozess genutzt werden koennen, muss der Effekt der einzelnen Faktoren auf die Verteilung betrachtet werden. (orig.)

 5. Biological degradation of petroleum hydrocarbons in the Northsea with special reference to component difficult to biodegrade and useful as key compounds for marine environmental monitoring by chemical analysis. Biologischer Abbau von Erdoelkohlenwasserstoffen in der Nordsee unter besonderer Beruecksichtigung von schwer abbaubaren Komponenten, die als Leitsubstanzen fuer die chemisch analytische Ueberwachung der Meeresumwelt dienen sollen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruns, K.; Gunkel, W. (Biologische Anstalt Helgoland (Germany, F.R.). Meeresstation); Dahlmann, G.; Theobald, N. (Deutsches Hydrographisches Inst., Hamburg (Germany, F.R.). Lab. Suelldorf)

  1989-01-01

  Supplemented degradation tests of petroleum by marine bacteria in batch culture were analysed by gas chromatography and combined gas chromatography and mass spectroscopy. The results show a variety of effects produced by the different nutrient salts concentrations and combinations with trace elements. The known supplementation of microbial oil degradation by nitrogen and phosphorus is greatly enhanced in its effectiveness by the addition of trace elements. Even those oil components which are known to be resistant to biodegradation, will be attacked when incubated with low concentrations of nitrogen and phosphorus (0.01 NP or P 4xN) and trace elements; pyrene and methyl dibenzothiophenes, for instance, were reduced by 40 to 50% after 6 week incubation. An optimal composition resulting in optimal biodegradation in any of the oils studied, was not found. The findings suggest that the biodegradation of specific petroleum hydrocarbons is determined by the composition and concentration of the supplementation used. (orig.).

 6. Emission-reduced rapeseed-technology. Project-part 2: expelling of dehulled rapeseed. Final report; Biologisch abbaubare Schmierstoffe - Emissionsarme Rapssaatverarbeitung. Teilvorhaben 2: Trennpressen geschaelter Rapssaat als wissenschaftlich-technische Begleitung. Anlagen zu den Berichtsteilen 1 und 3: Arbeitsuebersichten und Balkenplaene; Ergebnisprotokolle der Vorhabensgespraeche Demonstrationsanlage. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schein, C.

  2002-04-01

  Within the technical oil-production the lipids are released by compression and extraction with hexan. Characteristical for rapeseed is the enormous hexan-retention in meal and the delayed release of hexan in the surrounding area. Cause: the lipids, which are locked in the very compact hulls. - The environmental protection integrated in the process of production requires a reduction/avoidance of hexan-emission. The solution: partial detachment of the hulls as an head-end-operation. A process to dehull rapeseed is known since 1979. In the opinion of oil millers dehulled rapeseed is not continuously pressable due to the lack of stability of compressed solid. The aim of the project is to furnish proof of the possibility to press rapeseed. Therefore two experimental ways are necessary: (1) To find out the characteristics of the material under an axial compression and the variation of material- and compression-parameter, (2) research of the screw-press process with a constant stream of compressed material and an ejection of a stable expeller with a variation of the geometric-, process- and material-parameter. Results: (A) dehulled rapeseed (hulls reduced to 1/4) can be pressed in a screw-press (40 kg/h) continuously; after upscaling the press to a semitechnical press an emission-reduced rapeseed-technology is possible. (B) When rapeseed is pressed, friction and therefore a heat-up is clearly reduced; the oil leaves the press with 40 C; a gentle production of oil is possible; user: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.) [German] Bei technischer Oelgewinnung werden die Lipide durch Pressen und Extrahieren mit Hexan freigesetzt. Spezielles Merkmal von Raps ist die starke Hexanretention im Schrot und verzoegerte Hexanfreisetzung in die Umgebung. Verursacher: die in den kompakten Huellen eingeschlossenen Lipide. - Produktionsintegrierter Umweltschutz erfordert Minderung / Vermeidung der Hexanemissionen. Der Weg: partielles Abtrennen der Huellen als Head-end-Prozessstufe. Ein Schaelverfahren fuer Rapssaat ist seit 1979 bekannt. Bei Oelmuellern gilt geschaelter Raps wegen mangelnder Komprimat-Stabilitaet als kontinuierlich nicht pressbar. - Vorhabensziel ist der Nachweis der kontinuierlichen Pressbarkeit von Schaelraps. - Erforderlich sind zwei experimentelle Arbeitswege: (1) Ermittlung der Merkmale unter axialer Kompression bei Variation der Material- und Kompressions-Parameter, (2) Studium der Seiher-Schneckenpresse bei konstantem Komprimatstrom und Auswurf eines stabilen Schilfers bei Variation der Geometrie-, Betriebs- und Material-Parameter. - Ergebnisse: (A) Schaelraps (Huellen reduziert auf 1/4) ist auf einer Schneckenpresse (40 kg/h) kontinuierlich pressbar; nach Upscaling der Presse in den (halb-)technischen Massstab ist emissionsarme Rapssaatverarbeitung moeglich. (B) Bei Schaelrapspressung ist Reibung und folglich Erwaermung deutlich verringert; das Produktoel verlaesst die Presse mit 40 C; schonende Oelgewinnung ist moeglich. Anwendung: Teutoburger Oelmuehle, Ibbenbueren. (orig.)

 7. SYNTHESIS OF CHALCONES, 1, 3-THIAZINES AND 1, 3-PYRIMIDINES DERIVATIVES AND THEIR BIOLOGICAL EVALUATION FOR ANTIINFLAMMATORY, ANALGESIC AND ULCEROGENIC ACTIVITY SYNTHESIS von Chalkonen, 1, 3-Thiazine AND 1, 3-PYRIMIDINE DERIVATE UND IHRE BIOLOGISCHE EVALUATION FOR entzündungshemmende, schmerzstillende und ulcerogene ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vijay V. Dabholkar and Sagar D. Parab

  2011-08-01

  Full Text Available Series of chalcones 2 and 2-amino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl pyrimidine 3, 2-substituted guanidino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl-1, 3- thiazine 4, Schiff base of 2-amino-4-(2'-amino-5'-substitued phenylmercapto-6-phenyl pyrimidine 5, 2-[2"-(substituted phenyl-4"-oxo-5"H-thiazol-3"-yl-4-{2'-[2"'- (substitutedphenyl-4"'-oxo-5"'H-thiazol-3"'-yl]-5'-substitued phenyl}mercapto-6-phenyl pyrimidine 6 were synthesized and studied by IR, NMR and Mass spectroscopy. The new products showed anti-inflammatory, analgesic, and ulcerogenic activities comparable to that of indomethacin and acetylsalicylic acid, respectively.

 8. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME NOVEL 2-CHLORO-4- (METHYLSULFONYL PHENYL CONTAINING ACYLTHIOUREA AND 1,3- THIAZOLIDIN-4-ONE AS PROMISING ANTIMICROBIAL AGENTS. Synthese und biologische Bewertung einiger NEUE 2-Chlor-4- (Methylsulfonyl phenyl MIT Acylthioharnstoff und 1,3 - THIAZOLIDIN-4-ONE als aussichtsreiche ANTIMIKROBIELLE MITTEL.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chandra Kant Belwal, Kaushik A. Joshi

  2013-07-01

  Full Text Available A series of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl-N-(arylcarbamothioyl benzamides were synthesized by reaction of 2-chloro-4-(methylsulfonyl benzoyl chloride with ammonium thiocyanate and substituted aromatic amines. Cyclocondensation of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl-N-(arylcarbamothioyl benzamides with tert-butyl chloroacetate yielded thiazolidinone derivatives, 3-{[2-chloro-4-(methylsulfonyl phenyl]carbonyl}-2-(imino-1,3-thiazolidin-4-one. Structure elucidation of the synthesized compounds has been accomplished on the basis of elemental analysis, mass, IR, 1H-NMR and 13C-NMR data. Synthesized compounds were screened for their antimicrobial activity against gram-positive, gram-negative bacteria and some selected fungal stains.

 9. SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF SOME NOVEL 2-CHLORO-4- (METHYLSULFONYL) PHENYL CONTAINING ACYLTHIOUREA AND 1,3- THIAZOLIDIN-4-ONE AS PROMISING ANTIMICROBIAL AGENTS. Synthese und biologische Bewertung einiger NEUE 2-Chlor-4- (Methylsulfonyl) phenyl MIT Acylthioharnstoff und 1,3 - THIAZOLIDIN-4-ONE als aussichtsreiche ANTIMIKROBIELLE MITTEL.

  OpenAIRE

  Chandra Kant Belwal, Kaushik A. Joshi

  2013-01-01

  A series of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-N-(arylcarbamothioyl) benzamides were synthesized by reaction of 2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoyl chloride with ammonium thiocyanate and substituted aromatic amines. Cyclocondensation of acylthiourea derivatives, 2-chloro-4-(methylsulfonyl)-N-(arylcarbamothioyl) benzamides with tert-butyl chloroacetate yielded thiazolidinone derivatives, 3-{[2-chloro-4-(methylsulfonyl) phenyl]carbonyl}-2-(imino)-1,3-thiazolidin-4-one. S...

 10. Zum Wissenschaftsverständnis der modernen Evolutionsbiologie

  Science.gov (United States)

  Sommer, Ralf J.

  Die moderne Evolutionsbiologie hat ihren Ursprung in den Arbeiten von Charles Darwin und Alfred Wallace (Darwin 1963). Der gemeinsame Ausgangspunkt des Evolutionsgedanken ist dabei die Beobachtung, dass die biologische Welt nicht konstant ist. Biologische Systeme und alle darin lebenden Organismen unterliegen über längere Zeiträume hinweg einer stetigen Veränderung. Diese grundlegende Eigenschaft biologischer Systeme macht die Biologie zu einer historischen Wissenschaft und stellt einen wichtigen Gegensatz zu großen Teilen der Physik dar. Obwohl die Aussage von der Veränderlichkeit der Arten heute trivial klingt, war sie im 19. Jahrhundert eine Revolution, da die Konstanz der Arten und der Welt eine vorherrschende Stellung im damaligen Weltbild hatte (Amundson 2005).

 11. Rhabdomyolysis in DOMS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinez Carsi, C. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Ruiz Hernandez, G. [Hospital Clinic Universitari, Valencia (Spain). Serveis de Medicina Nuclear; Sanchez Marchori, C.; Munoz Moliner, J. [Hospital 9 d' Octubre, Valencia (Spain). Serveis de Traumatologia

  1999-07-01

  A 26-year-old man with a previous history of external twin bursitis was remitted to our Department for a bone scintigraphy. Before the study, the patient performed an elevated number of intense sprints. Bone scintigraphy showed a bilaterally increased activity in both anterior rectum muscles suggesting rhabdomyolysis. Biochemical studies and MRT confirmed the diagnosis. (orig.) [German] Ein 26jaehriger Mann mit vorausgehender M.-gastrocnemius-Bursitis wurde zur Skelettszintigraphie in unsere Abteilung ueberwiesen. Vor der Untersuchung fuehrte der Patient mehrere Kurzstreckensprints durch. Die Skelettszintigraphie ergab eine erhoehte Aktivitaet in beiden Mm. recti femoris, die auf eine Rhabdomyolyse hinweist. Biochemische Untersuchungen und MRT bestaetigten die Diagnose. (orig.)

 12. In situ soil reactor. First application at Hoyerswerda of the in situ soil reactor technology for microbiological decontamination using horizontal filters. Part B: Biological decontamination using horizontal filters - biotechnical, microbiological and analytical activities. Final report; In situ-Bodenreaktor. Erstmaliger Einsatz der In situ-Bodenreaktor-Technologie zur mikrobiologischen Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik am Beispiel Hoyerswerda. T. B: Biologische Dekontamination mittels Horizontalfiltertechnik - biotechnisch-mikrobiologische und analytische Arbeiten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiber, H.; Mothes, J.; Koehler, T.; Schwarze, R.; Fritzsche, J.; Eidam, F.; Polster, M.; Hanert, H.H.; Harborth, P.; Kucklick, M.; Ephan, H.; Virus, S.; Rieth, R.

  2000-06-01

  An innovative microbiological in situ decontamination technology using horizontal filters was developed and tested on the terrain of a fuelling station at Hoyerswerda. The method was to be applicable on built-on terrain and was to be less costly than conventional methods. The pollutant is located between horizontal filters which are introduced into the soil by horizontal drilling. The horizontal filters provide oxygen and nutrients for the microbes. In the exemplary application, the pollutants were located in the unsaturated soil zone. The soil had been polluted by a fuelling incident in the early eighties and by latent pollution with diesel fuel (about 10 t of diesel fuel in all). [German] Gegenstand des Vorhabens ist die Entwicklung einer neuen innovativen mikrobiologischen in situ-Sanierungstechnologie unter Anwendung der Horizontalfiltertechnik und deren praktische Ersterprobung auf dem Gelaende einer Tankstelle eines Verkehrsbetriebes in Hoyerswerda. Die in situ-Sanierungstechnologie wurde unter den Praemissen entwickelt, eine on line-Sanierung vorzugsweise unter ueberbautem Gelaende durchzufuehren mit Kostenvorteilen auch im Vergleich mit Verfahren mit 'Auskofferung' sowie eine effiziente und umweltschonende Sanierung zu gewaehrleisten. Der mikrobiologisch zu behandelnde Schadstoff befindet sich zwischen den mittels steuerbarer Horizontalbohrtechnik in den Untergrund eingebrachten und in sogenannten Filterebenen angeordneten Horizontalfiltern. Die Filter dienen zur Sauerstoff- und Naehrstoffversorgung der Mikroben. Der modellhaft bearbeitete Sanierungsfall befindet sich in der ungesaettigten Bodenzone. Beim Standort handelt es sich um einen infolge Betankungsfehler Anfang der 80er Jahre sowie durch latente Eintraege von Dieselkraftstoff entstandenen Schadensfall, der nach Begutachtung durch ein Ingenieurbuero und Bewertung nach der Saechsischen Altlastenmethodik als Altlast mit Sanierungserfordernis eingestuft wurde. Die abgeschaetzte Dieselmenge betraegt ca. 10 t. (orig.)

 13. Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE-Convention of Air Pollution Prevention. Part III. Modelling the effects of N-deposition on the biodiversity of plant communities in temperate forests; Modellierung und Kartierung raeumlich differenzierter Wirkungen von Stickstoffeintraegen in Oekosysteme im Rahmen der UNECE-Luftreinhaltekonvention. Teilbericht III. Modellierung der Wirkung der Stickstoff-Deposition auf die biologische Vielfalt der Pflanzengesellschaften von Waeldern der gemaessigten Breiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenssen, Martin [Waldkunde-Institut Eberswalde GmbH - W.I.E., Bad Freienwalde (Oder) (Germany)

  2010-03-15

  Semi-natural ecosystems are exposed to high atmospheric deposition for decades. In contrary to sulphur deposition which could be significantly reduced due to international conventions on air pollution prevention during the last decades, deposition of both, reduced and oxidized nitrogen is still on a very high level in average 40 kg N ha{sup -1} yr{sup -1} in forest ecosystems in Germany. The FuE-Project ''Modelling and mapping of spatial differentiated impacts of nitrogen input to ecosystems within the framework of the UNECE - Convention of Air Pollution Prevention'' was jointly conducted by 4 partner institutions and studied impacts of atmospheric nitrogen deposition and climate change on physico-chemical properties of forest soils, nutrient storage and nutrient export (Karlsruhe Research Centre, IMK-IFU) as well as biodiversity of vegetation (OeKO-DATA and Institute for Forest Science Eberswalde) and soil organisms (Giessen University). Work carried out at the Institute for Forest Science Eberswalde concentrated on modeling the effect of N-deposition on plant biodiversity in forests of the Northeast German lowlands. The model approach is based on 722 probability density functions modeling the distribution of about 400 plant species over chemical top-soil parameters C/N-ratio and pH-value. On this base an indicator value model was developed and applied to the analysis of forest vegetation dynamics due to N-deposition-induced top soil dynamics since the middle of the last century. Threshold values for deposition-induced changes of top soil were derived for most important forest ecosystems types on sites not influenced by ground water. These threshold values correspond to four different classes of endangering of plant biodiversity. Coupling with the biogeochemical process model of IMK-IFU yielded projections of endangering of plant biodiversity for selected forest sites up to the year 2050. (orig.)

 14. Wie eet de eko-karbonade?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruys, van de I.; Meuwissen, M.P.M.; Lans, van der I.

  2001-01-01

  In opdracht van het project Ketenmanagement Biologisch Varkensvlees van Platform Biologica deed WUR onderzoek naar het profiel van de huidige en toekomstige eko-vlees-consument. In supermarkten werd consumenten (onderscheiden in 'eko-consumenten', 'overwegen-eko-consumenten' en 'niet-eko-consumenten

 15. De smaak is raak

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.; Verkerke, W.

  2009-01-01

  Een goede smaak van biologische producten kan helpen de afzet structureel te vergroten. Daarbij is niet alleen de technische smaak van belang, maar ook of het product voldoende aansluit bij de beleving van de consument. Zeker als het om de 'light users' gaat

 16. Die Aufklärung der Biogenese strukturell ungewöhnlicher Alkaloide aus Triphyophyllum (Dioncophyllaceae) und Antidesma (Euphorbiaceae) und Entwicklung und Einsatz der "Triade" zur phytochemischen Online-Analytik: HPLC-MS/MS, HPLC-NMR und HPLC-CD

  OpenAIRE

  Wohlfarth, Michael

  2002-01-01

  Tropische Pflanzen gelten als wertvolle Quellen biologisch aktiver Sekundärmetaboliten. Im Rahmen dieser Dissertation wurden mehrere tropische Arten unter verschiedenen naturstoffchemischen Gesichtspunkten bearbeitet. Einen Schwerpunkt bildeten die tropischen Lianenfamilien der Ancistrocladaceen und Dioncophyllaceen. Diese produzieren die Naphthylisochinolin-Alkaloide, Biarylnaturstoffe mit faszinierenden strukturellen und pharmakologischen Eigenschaften. In dieser Arbeit wurde die Biogenese ...

 17. Groene petfles dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2011-01-01

  Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.

 18. Bioprodukte natürlich verpackt

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Res

 19. Notes on marine fishes from the Netherlands Antilles, with the description of a new species, Eutyx tumidifrons (Brotulidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1960-01-01

  A small number of fishes from the Netherlands Antilles has been collected and recently presented to the Leiden Museum by Dr. J. S. Zaneveld, Head of the Biology Department, College of William and Mary, Norfolk, Va., formerly Director of the Caraibisch Marien Biologisch Instituut, Curaçao; and Dr. L.

 20. Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes

  CERN Document Server

  Krieger, Hanno

  2012-01-01

  Die bewährte Einführung vermittelt physikalische, biologische und rechtliche Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes auf dem neuesten Stand. Für den praktischen Gebrauch enthält das Buch einen ausführlichem Formel- und Tabellenanhang. Zahlreiche Übungsaufgaben helfen, den Lehrstoff weiter zu vertiefen.

 1. Knoflook remt App

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Becker, P.M.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Wikselaar, van P.G.; Wisselink, H.J.; Stockhofe, N.

  2011-01-01

  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat Al

 2. Laag celgetal bij eerste afkalving betaalt zich terug

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2008-01-01

  De uiergezondheid van meer dan 7.500 vaarzen van ruim 100 biologische melkveebedrijven zijn beoordeeld op basis van MPR-gegevens (MelkProductieRegistratie 2003-2007). Het celgetal in de eerste MPR na afkalven was gemiddeld 82.000 en was het laagst bij dieren die afkalfden in het begin van de stalper

 3. Control and coordination of robotic fish

  NARCIS (Netherlands)

  Wang, Chen

  2014-01-01

  Het verbazingwekkende dynamische gedrag van scholen vissen en andere groepen sociale dieren in de natuur zijn in de afgelopen jaren in de belangstelling komen te staan van multidisciplinair onderzoek. In dit proefschrift passen we fundamentele gereedschappen uit de regeltechniek toe op biologische s

 4. Alternatieve voedergewassen : ervaringen met erwten/graan, amarinth en snijsorghum

  NARCIS (Netherlands)

  Schooten, van H.A.

  2003-01-01

  In 2002 zijn door Praktijkonderzoek Veehouderij, in samenwerking met Stimuland Overijssel, drie demo's aangelegd met alternatieve voedergewassen voor de biologische melkveehouderij. De opbrengsten en voederwaarde-gegevens voor mengteelten gerst/erwten, gerst/rode klaver en triticale/erwten, en voor

 5. Maatregelen ter beperking van energiegebruik en broeikasgasemissies in de melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Schooten, van H.A.; Bos, J.F.F.P.; Wel, van der C.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt getracht de beschikbare kennis over maatregelen in de biologische melkveehouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op een rij te zetten. Aspecten uit de keten zijn buiten beschouwing gelaten. Er is voor gekozen om de ca 20 meest effectieve maatregelen te beschrijven die bij

 6. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  OpenAIRE

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw

 7. Feeling the landscape: six psychological studies into landscape experience

  NARCIS (Netherlands)

  Karmanov, D.Y.

  2009-01-01

  In de zes studies van deze dissertatie zijn een aantal zowel praktische als theoretische vraagstukken met betrekking tot de beleving van landschap onderzocht. Landschapsbeleving wordt gedefinieerd als een dynamisch proces, als het resultaat van interacties tussen cultureel en biologisch bepaalde, al

 8. Quality Assurance and Quality Control of veal calf residue control programmes for clenbuterol in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Bos M; Ginkel LA van; Stephany RW; ARO

  1995-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwaliteitsprogramma voor de analyses van biologische monsters op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten gericht op de bepaling van clenbuterol. Vier Nederlandse laboratoria, waarvan drie deelnemen aan het officiele Nationale Residu Controle P

 9. Bij geiten selenium meestal (te) hoog

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  In het project Biogeit zijn op 13 biologische geitenbedrijven bloedmonsters onderzocht op GSH-Px als maat voor de seleniumvoorziening. Een deel van de monsters werd genomen na het toedienen van een mineralenbolus met selenium aan drachtige geiten. De bloedwaarden bij geiten zijn hoog, soms te hoog.

 10. Geiten krijgen meestal te veel selenium

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Govaerts, W.; Eekeren, van N.J.M.

  2010-01-01

  Geiten gaan efficiënt om met selenium. Mede daardoor zijn de bloedwaardes voor selenium bij geiten vaak hoog, en soms te hoog, zo bleek na bloedonderzoek op dertien biologische geitenbedrijven binnen het project Biogeit. Te veel selenium is schadelijk voor geiten.

 11. Zinkgehalte geit niet altijd op peil

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2009-01-01

  In de biologische geitenhouderij is weidegang verplicht en bevat het rantsoen ook in de stalperiode meer ruwvoer dan in de gangbare geitenhouderij. Ook wordt soms eigen graan gevoerd ter vervanging van commercieel krachtvoer. De voorziening met mineralen, spoorelementen en vitaminen moet daarbij bew

 12. Ridderzuring gevreesd in de wei : beste middel is constante aandacht

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Swormink, B.; Livestock Research,

  2004-01-01

  De bestrijding van ridderzuring in de grasklaverweiden van biologisch melkveehouder Jan Vis in Sijbekarspel (NH). Als regel wordt het grasland schoon gehouden door consequente handmatige bestrijding. Daarnaast is in het kader van het Bioveem-project geprobeerd de ridderzuring terug te dringen door e

 13. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 14. Photochemische und biochemische Modifikation von Bakteriorhodopsin: Optische Datenspeicherung und Hybridbio-Materialien

  OpenAIRE

  Fischer, Thorsten

  2005-01-01

  Entwicklung und Evaluierung einer auf Bakteriorhodopsin (BR) basierenden photochromen Tampondruckfarbe. Untersuchungen an neuen langzeitstabilen Photoprodukten von BR und Entwicklung eines biologisch-optischen WORM Datenspeichers und einer Datenchiffriermethode. Etablierung von MS- und LC/MS/MS-Methoden zur Untersuchung von biochemisch-modifiziertem BR. Entwicklung einer universellen Methode zur reversiblen Anbindung von ...

 15. Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Helmond, van A.T.M.

  2011-01-01

  Jaarlijks worden aan boord van schepen van de Nederlandse pelagische visserij, die actief zijn in het noordoost Atlantische gebied, een aantal reizen door onderzoeksassistenten gemaakt. Gedurende deze reizen worden biologische monsters van zowel de vangsten als van de discards genomen. Deze gegevens

 16. Plattelandsvernieuwing in Eibergen!

  NARCIS (Netherlands)

  Staal, C.

  2002-01-01

  Boerderij ‘Kraanswijk’ van de familie Bomers is een biologisch melkveebedrijf met circa 100 koeien. De locatie van het bedrijf, dat grenst aan natuurgebied De Leemputten, is uitermate geschikt voor recreatie.In 1999 kozen Bennie en Thea voor nog verdere verbreding van het bedrijf door uitbreiding va

 17. Trauma, Psychopathie und Politik : zum biologistischen Retro der Psychopath(olog)ie

  OpenAIRE

  Kobbé, Ulrich

  2002-01-01

  Anhand aktueller klassifikatorischer Diskurse lässt sich das Design der forensischen Psychiatrie und Psychologie diagnostizieren: Im Comeback der Psychopathie-Konzepte werden biologisch-psychiatrische Determinanten "antisozialen" respektive "dissozialen" Verhaltens favorisiert, überwunden geglaubte biologistische Argumentationsfiguren reaktualisiert und interdisziplinäre Verstehens- und Behandlungszugänge zum Subjekt in Frage gestellt. Die Kritik richtet sich auf die defizitorientierte, reduk...

 18. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit hom

 19. Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Hennekam, M.

  2013-01-01

  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaan

 20. Geïntegreerde trips- en spintbestrijding in chrysant

  NARCIS (Netherlands)

  Beerling, E.A.M.; Berg, van den D.

  2008-01-01

  Raspportage van vierjarig project (2001-2004) waarbij op semi-praktijkschaal in proefkassen werd onderzocht wat de werkelijke bijdrage van natuurlijke vijanden en biologische middelen aan de bestrijding van trips en spint in chrysant is. Op basis hiervan werd geprobeerd zinvolle geïntegreerde bestri

 1. Op zoek naar klanten dichtbij

  NARCIS (Netherlands)

  Dekking, A.J.G.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.

 2. Emballage naturel de produits biologiques

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.

  2011-01-01

  Hoe milieuvriendelijk zijn hernieuwbare en biologisch afbreekbare kunststofverpakkingen eigenlijk? Voor het verpakkend bedrijfsleven is het lastig om daarachter te komen en dus weloverwogen keuzes te maken. In het onderzoek ‘Natuurlijk verpakt’ – uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Res

 3. Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare

  OpenAIRE

  Bracke, M.B.M.

  2010-01-01

  Overzicht van zoelgedrag van varkens en aanverwante diersoorten, biologische functies, criteria voor een ideaal modderbad en het belang voor dierenwelzijn.Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.

 4. Concise survey of localities and collection numbers of zoological and botanical specimens, collected by the Netherlands biological expedition to Turkey 1959

  NARCIS (Netherlands)

  [Anonymous],

  1963-01-01

  I. INTRODUCTION In the spring of 1959 E. Hennipman, P. Nijhoff, C. Swennen, A. S. Tulp, W. J. M. Vader and W. J. J. O. de Wilde made a biological collecting expedition to Turkey. The record of this journey of the "Nederlandse Biologische Expeditie Turkije 1959" appeared in "De Levende Natuur" vol. 6

 5. Gras-klaver als turbomotor, teelttechnische en economische voordelen blijken aanzienlijk

  NARCIS (Netherlands)

  Dekking, A.J.G.

  2003-01-01

  Sinds 1998 is gras-klaver (als vervanging van haver) opgenomen in het bouwplan van het biologisch-dynamisch bedrijf van het OBS te Nagele. De teelttechnische, milieukundige en bedrijfseconomische effecten van deze verandering. Zowel opbrengst als onkruidbestrijding in de volggewassen zijn sterk verb

 6. More than a transcription factor : SpoOA mediates phenotypic heterogeneity and controls replication in Bacillus subtilis

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Imke Greet

  2011-01-01

  Bacillus subtilis, een belangrijke bacterie Bacillus subtilis is een niet-pathogene bacterie die algemeen kan worden aangetroffen in de bodem. Deze bacterie wordt zeer veel gebruikt als modelorganisme om biologische processen te bestuderen die klinisch relevant zijn. Nauw verwante leden van het gesl

 7. Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Linden, van der A.

  2008-01-01

  Van de vele soorten bladluizen die op aardbei kunnen voorkomen is de gele rozeluis Rhodobium porosum het moeilijkst chemisch te bestrijden. Dit onderzoek richt zich op de biologische bestrijding van de luis met natuurlijke vijanden als de sluipwespen, gaas en zweefvliegen en insectpathogene schimmel

 8. Gezondheid en comfort in 'moderne' kantoorgebouwen (2) Europees project Officair: eerste resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Bluyssen, P.M.; Roda, C.

  2016-01-01

  Het Europese onderzoeksproject Officair maakte gebruik van een onderzoeksprocedure waarmee zoveel mogelijk risicofactoren konden worden bepaald. Dit betrof het bepalen van de eigenschappen van gebouw/werkplek, de fysische, chemische en biologische parameters en bewoner gerelateerde factoren (e.g. de

 9. Dioxinetest RIKILT heeft zijn waarde bewezen

  NARCIS (Netherlands)

  Mengelers, M.J.B.; Hoogenboom, L.A.P.; Traag, W.A.

  1999-01-01

  Sinds 1992 werkt het Rikilt in samenwerking met de Wageningen Universiteit aan een biologische methode voor het screenen van agrarische producten op dioxinen en dioxineachtige PCB's. De methode is gevalideerd voor het aantonen van dioxinen in melk en in citruspulp uit Brazilie

 10. Alle ziektes in de glastuinbouw op één DNA-chip

  NARCIS (Netherlands)

  Bonants, P.J.M.; Wubben, J.P.; Kamminga, H.

  2001-01-01

  Onderzoekers van Plant Research International in Wageningen en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving hebben nieuwe detectiemethoden ontwikkeld op basis van moleculair-biologische technieken. Voor diverse virussen, bacteriën, schimmels en nematoden zijn snelle tests ontwikkeld met behulp van de PCR

 11. De Hersenscanner en de economische wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  E. Dekker (Erwin)

  2009-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Neuroeconomics is een nieuw veld, waarin inzichten uit de neurologie worden gebruikt voor het verklaren van economische keuzes. Als nieuw veld past het in een bredere beweging in de sociale wetenschappen waarin wordt gezocht naar biologische fundering voor de theorieen,

 12. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de maats

 13. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. III Deelname aan een Duitse ringtoets en vergelijking van twee methoden voor de bepaling van sublethale effecten bij regenwormen

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Emans HJB; Janssen JAM

  1989-01-01

  Zowel door de Biologische Bundesanstalt (BBA) in Duitsland als door het RIVM is, uitgaande van de bestaande acute toxiciteitstoets, een toets ontwikkeld ter bepaling van sublethale effecten bij regenwormen. Het betreft effecten op overleving, groei, coconproduktie en aantal juvenielen/cocon. Het

 14. Voedselfraudeur ontmaskerd (interview met Saskia van Ruth en Rita Boerrigter-Eenling)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Ruth, van S.M.; Boerrigter-Eenling, G.R.

  2014-01-01

  Producenten die sjoemelen met de herkomst van levensmiddelen kunnen vaker op het matje worden geroepen. RIKILT Wageningen UR ontwikkelt steeds meer tests die duidelijk maken waar de ingrediënten vandaan komen én of ze wel echt op biologische wijze zijn gemaakt. Koffie en eieren blijken wat dat betre

 15. Krachtpatsers in de kas

  NARCIS (Netherlands)

  Goud, J.C.

  2015-01-01

  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Calif

 16. State of the Art - Haaien en roggen in de Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Heessen, H.J.L.

  2010-01-01

  Dit rapport geeft een beschrijving van de meest algemene haaien en roggen in de Nederlandse wateren en in de Noordzee. Er wordt kort ingegaan op de bijzondere biologische kenmerken van haaien en roggen (kraakbeenvissen of elasmobranchen) die er juist de oorzaak van zijn dat het zo’n kwetsbare vissoo

 17. Toluca nog steeds resistent tegen phytophthora (interview met o.a. Geert Kessel)

  NARCIS (Netherlands)

  Engwerda, J.; Kessel, G.J.T.

  2009-01-01

  Het biologische aardappelras Toluca is nog steeds volledig resistent tegen phytophthora. Dat in een laboratorium drie isolaten van phytophthora de resistentie hebben omzeild, is een theoretisch gegeven, vindt commercieel directeur Jan van Hoogen van Agrico. Toluca is gekweekt door Agrico en in 2007

 18. Over verschillen en overeenkomsten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, M.A.M.

  2005-01-01

  Genoomonderzoek bij landbouwhuisdieren levert een belangrijke bijdrage aan een verhoogd fundamenteel wetenschappelijk inzicht in het biologisch functioneren van dier en mens en maakt het in toenemende mate mogelijk om binnen de fokkerij dieren te selecteren op basis van bekende variaties in het erfe

 19. Thermal processing of conditioned waste and fuel substitutes; Thermische Behandlung vorbehandelter Abfaelle und Ersatzbrennstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velden, F. van der; Engweiler, J. [Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich (Switzerland)

  1998-12-31

  Different technologies for the thermal processing of mechanical-biologically conditioned waste are described and compared in terms of cost and flexibility. (orig.) [Deutsch] Es werden verschiedene Technologien der thermischen Behandlung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfaelle vorgestellt und im Hinblick auf Kosten und Flexibilitaet verglichen. (orig.)

 20. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 1. Das heutige Ems-Estuarium mid dem Dollart und dem Umgebenden Wattgebiet

  NARCIS (Netherlands)

  Voorthuysen, van J.H.

  1960-01-01

  Im Sommer des Jahres 1953, 1954 und 1956 wurden mit dem von dem Ministerium für Wasserbauverwaltung zur Verfügung gestellten Forschungsschiff „Ons Genoegen“, insgesamt 8 Wochen hydrographische, chemische und biologische Untersuchungen gemacht auf dem Wasser und auf dem Land. Von der Nehrungsinsel Ro

 2. Coupling of MgATP hydrolysis and electron transfer in the pre-steady state phase of the nitrogenase reaction.

  NARCIS (Netherlands)

  Mensink, R.E.

  1992-01-01

  Eén van de belangrijkste moleculen in de plantenwereld is ammoniak (NH 3 ). Uitgaande van ammoniak synthetiseert de plant biomoleculen zoals eiwitten en nucleïnezuren. Planten zelf zijn niet in staat moleculair stikstof (N 2 ) te reduceren tot ammoniak. De biologische reductie

 3. Die Evolution der Religiosität

  Science.gov (United States)

  Voland, Eckart

  Ein konsequent darwinischer Blick auf den Menschen bedeutet, auch im Denken, Fühlen und Handeln biologische Anpassungsgeschichte zu suchen, denn auch die psychischen und mentalen Eigenheiten des Homo sapiens unterliegen der natürlichen Selektion. Lässt sich die religiöse Lebenspraxis von Menschen daher auch aus einer Fitnessperspektive betrachten?

 4. Heart in mind mind in heart : neurobiological aspects of depression post myocardial infarction

  NARCIS (Netherlands)

  Tulner, Doriene Marjanka

  2011-01-01

  Hoe verder de vergrijzing oprukt, hoe meer patiënten hart- en vaatziekten krijgen. Deze aandoeningen worden steeds beter behandelbaar. Over de stemmingsstoornissen die na een hartinfarct kunnen optreden, is echter nog te weinig bekend. Dorien Tulner onderzocht welke (neuro)biologische factoren een r

 5. Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te v

 6. Mulder heeft zendingsdrang

  NARCIS (Netherlands)

  Hulst, van der M.T.; Livestock Research,

  2004-01-01

  Aandacht voor de bedrijfsvoering op het biologische melkveebedrijf van André en Tonny Mulder in Wijthmen (O), en de ervaringen van het bedrijf in het project Bioveem, waarin kennis gedeeld wordt met andere bedrijven. Het bedrijf probeert op zo veel mogelijk vlakken onafhankelijk te zijn. Zo is er hu

 7. Nutsedge, Biology and control of Cyperus rotundus ans Cyperus esculentus, review of a literature survey

  OpenAIRE

  Riemens, M.M.; Weide, van der, Joost G.; Runia, W.T.

  2008-01-01

  In dit literatuurrapport aandacht voor de onkruiden Cyperus rotundus en Cyperus esculentus. Aan de orde komen o.a.; de geografische verspreiding, de levenscyclus, teeltmaatregelen die kunnen helpen bij de beheersing van de onkruiden en de beschikbare biologische- en chemische bestrijdingsmiddelen

 8. Wildschade

  NARCIS (Netherlands)

  Hamont, van J.; Iperen, van C.; Animal Sciences Group (ASG),

  2008-01-01

  Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.

 9. Fusarium in zaaizaad tarwe. Oplossing voor fusarium-probleem pas op termijn beschikbaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, S.P.C.

  2003-01-01

  Fusarium-besmetting van tarwezaaizaad kan de opkomst van het gewas ernstig belemmeren. In de biologische tarweteelt is behandeling van het zaad met een fungicide niet mogelijk. Een beknopt overzicht van mogelijke alternatieven voor chemische ontsmetting: warm water, stoom (Zweedse sauna), elektronen

 10. Kroonjuwelen van de Kaap

  NARCIS (Netherlands)

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 11. Praktijkproef Pseudomonas tegen Pythium. Toepassing van Pseudomonas fluorescens tegen Pythium in hyacint en krokus in praktijkpercelen in 2004-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.; Breeuwsma, S.J.; Hiddink, G.A.

  2005-01-01

  Bij PPO bloembollen in Lisse is een aantal jaar onderzoek gedaan naar de biologische bestrijding van Pythium met de bacterie Pseudomonas fluorescens. Op basis van onderzoeksresultaten die behaald zijn in eerdere proeven, is in opdracht van het Productschap Tuinbouw (projectnrs 320728 en 321091) in e

 12. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 13. Verkenning: Gezondheidseffecten van nieuwe lichtbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  van Kerkhof LWM; Lolkema DE; van Steeg H; Rodenburg GCH; EVG; V& Z

  2015-01-01

  Tablets, smartphones, led-tv, led-lampen en dergelijke geven relatief meer blauw licht af dan traditionelere lichtbronnen, zoals gloeilampen en traditionele computer- en televisieschermen. Er zijn aanwijzingen dat de biologische klok van mensen wordt beïnvloedt wanneer zij dergelijke apparaten &apos

 14. Enkele opmerkingen over de vondst van Erica cinerea L. op terschelling I.V.M het voorkomen van E. scoparia L. en E. ciliaris L. Aldaar

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van C.G.; Westhoff, V.

  1961-01-01

  Op 8 okt 1960 vond de heer J.C. Tanis, custos van het Biologisch Station “Schellingerland” op Terschelling, in de nabijheid van dit Station een bloeiend exemplaar van Erica cinerea L. Na opzending van een bloeiende tak via ondergetekenden naar het Rijksherbarium werd deze determinatie bevestigd. Dez

 15. Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de R.S.M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Ludeking, D.J.W.

  2013-01-01

  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een be

 16. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op

 17. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen d

 18. Photoablation von biologischem Hartgewebe durch Excimer-Laserstrahlung

  OpenAIRE

  Jahn, Renate; Dressel, Martin; Neu, Walter; Grzesik, Ulrich; Kesper, J.; Jungbluth, Karl-Heinz

  1992-01-01

  Heilungshemmende thermische Gewebsschädigungen nach Laserschnitten am biologischen Hartgewebe lassen sich nach neueren Untersuchungen mittels eines "athermischen" Abtragprinzips (Photoablation) weitestgehend vermeiden. In über 400 Einzeltestungen wurden mittels Kombination spezieller Excimerlaser mit Taperfasern die einzelnen Laserparameter (Pulsbreite, Applikationsenergie, Repetitionsrate, Energlcdichte) hlnsichtlich ihrer Wechselwirkung auf biologisches Hartgewebe untersucht und Bedingungen...

 19. Molekulare Nanomaschinen unter der Lupe: Proteindynamik-Simulationen

  Science.gov (United States)

  de Groot, Bert L.; Böckmann, Rainer A.; Grubmüller, Helmut

  2006-01-01

  Moderne computergestützte Simulationsverfahren erlauben tiefe Einblicke in biologische Funktionsprozesse. Sie zeigen in atomarer Auflösung, wie Proteine als biologische Nanomaschinen funktionieren. Entscheidend ist dabei deren dynamisches Verhalten. Die Strukturaufklärung liefert meist nur statische Bilder der eingefrorenen räumlichen Gestalt der Proteine. Molekulardynamik-Simulationen machen dagegen Bewegungen sichtbar. Sie konnten zum Beispiel offen legen, wie das Protein F-ATP-Synthase das Adenosintriphosphat (ATP) synthetisiert, den zentralen Energieträger des Körpers. Die F-ATP-Synthase arbeitet dabei wie ein mechano-chemischer Dreizylindermotor. Sie ist die kleinste bekannte Nanomaschine der Welt. Ein anderes Beispiel ist die Simulation des komplexen Mechanismus, mit dem das Protein Aquaporin Wassermoleküle durch Zellmembranen schleust.

 20. Treatment of sediments from soil washing plants. Investigation of the suitability of a gas/solids fluidized bed bioreactor for the decontamination; Bodenwaschanlagen-Sedimente behandeln. Untersuchungen der Eignung des Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktors zur Dekontaminierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Behns, W.; Haida, H. [Magdeburg Univ. (Germany). Inst. fuer Apparate- und Umwelttechnik; Friedrich, C. [Allgaier-Werke, Uhingen (Germany)

  1997-09-01

  This article deals with the possibility of microbiological decontamination of sediments from soil washing plants in gas/solids fluidized bed bioreactors. The sediments are pressed to granulates. The pollutants which are removed are mineral oil hydrocarbons. The degradation results of this process are presented, the process seems to be an alternative to common waste treatment processes. (SR) [Deutsch] Die mikrobiologische Dekontaminierung sandiger Boeden in einem Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktor ist eine erfolgversprechende Alternative zu anderen biologischen Reinigungsverfahren. Die biologische Dekontaminierung von Schlufffraktionen oder von Bodenwaschanlagensedimenten (BWS) ist deutlich schwieriger. In der Literatur werden vor allem Verfahren unter Einsatz von Suspensionsreaktoren verwendet, um fuer Feinkorn-Fraktionen eine biologische Reinigung zu ermoeglichen. Hier soll ueber Untersuchungen berichtet werden, mit denen die Eignung des Gas/Feststoff-Wirbelschicht-Bioreaktors fuer die Dekontaminierung derartiger Boeden ueberprueft werden sollte. (orig.)

 1. Nitrat im Grundwasser: Der Streit um die Ursachen

  OpenAIRE

  Haas, Guido

  2003-01-01

  Der Organische Landbau hat in Mitteleuropa seinen Ausgangspunkt unter anderem in der von Rudolf Steiner initiierten Biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. Anlass für Rudolf Steiner, den sogenannten 'Landwirtschaftlichen Kurs' abzuhalten, waren Anfragen von Landwirten zur Überwindung der "degenerierten Produktqualität für Ernährung ('Nährwert') und Saatgut" (STEINER 1924, SCHAUMANN 1996). Die Auswirkung der mineralischen Düngung stand seinerzeit im Mittelpunkt der kritischen Betrachtung. ...

 2. Plasmakonzentrationen von Prolaktin, Cortisol, Thyreotropin, Trijodthyronin und Thyroxin bei Schlafentzug-Respondern unter Tryptophan-Depletion im Rahmen einer endogenen Depression

  OpenAIRE

  Sasse, Jörg

  2000-01-01

  Zielbereiche der vorliegenden Arbeit stellten sowohl die Analysen zur Auswirkung eines Schlafentzuges (SE) unter Tryptophan-Depletion (TD) auf die hormonellen Parameter Prolaktin (PRL), Cortisol, Thyreotropin (TSH), Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) als auch die daraus resultierenden Rückschlüsse im Hinblick auf eine Verzahnung dieser Parameter nicht nur mit der depressiven Symptomatik sondern auch mit den SE-Wirkmechanismen dar. Zur Untersuchung dieser bislang im Rahmen der biologische...

 3. Untersuchungen zum Einfluss des HMG-CoA-Reduktase-Inhibitors Lovastatin auf die Toxizität ionisierender Strahlung sowie des Anthrazyklinderivats Doxorubicin im Mausmodell

  OpenAIRE

  Henninger, Christian

  2012-01-01

  Hintergund: HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren (Statine) sind klinisch etablierte Cholesterinsenker. Über die Inhibition der intrinsischen Cholesterinbiosynthese hinaus zeigen sie sogenannte pleiotrope biologische Effekte. Ein Großteil dieser Wirkungen wird auf die Inhibition kleiner Ras homologer GTPasen (Rho GTPasen) zurückgeführt. In vitro schützt das Statinderivat Lovastatin (Lova) primäre humane Endothelzellen vor der Zytotoxizität von ionisierender Strahlung (IR) und dem Krebsmedikament Doxo...

 4. "Ecosystem Approach" versus "Sustainable Forest Management": Versuch eines Vergleichs

  OpenAIRE

  Ellenberg, Herrmann

  2003-01-01

  Im Rahmen der Folgeverhandlungen der Konvention über die Biologische Vielfalt wurde u. a. der Ecosystem Approach erarbeitet. Die Prinzipien dieses holistischen Ansatzes sind auch für die Forstwirtschaft und ihr Handeln im Ökosystem Wald von Bedeutung. Im Lichte der nationalen Diskussion und internationaler forstpolitischer Verhandlungen besteht die Notwendigkeit der Orientierung zur Sichtweise des Ecosystem Approach seitens der deutschen und europäischen Forstwirtschaft, ausgehend von dem for...

 5. Sulfid-Chinon Reduktase (SQR) aus Aquifex aeolicus: Gensynthese, Expression, Reinigung und biochemische Charakterisierung

  OpenAIRE

  Schödl, Thomas

  2003-01-01

  Biologische Sulfidoxidation findet in Organismen aller drei Domänen des Lebens statt. Als das in vielen Bakterien dafür verantwortliche Enzym wurde eine Sulfid:Chinon Oxidoreduktase (SQR) identifiziert. In der vorliegenden Arbeit wurde die SQR aus dem hyperthermophilen Eubakterium Aquifex aeolicus heterolog in Escherichia coli exprimiert und zur Homogenität gereinigt. Dazu wurde ein künstliches Gen synthetisiert, welches an den Codon-Gebrauch von Escherichia coli angepasst ist. Das gereinigte...

 6. Selenabhängige Glutathionperoxidasen als Mediatoren und Ziele der intrazellulären Redoxregulation : Identifizierung der GI-GPx als Ziel für Nrf2 und der PHGPx ...

  OpenAIRE

  Banning, Antje

  2005-01-01

  Das 1817 erstmals schriftlich erwähnte Selen galt lange Zeit nur als toxisch und sogar als procancerogen, bis es 1957 von Schwarz und Foltz als essentielles Spurenelement erkannt wurde, dessen biologische Funktionen in Säugern durch Selenoproteine vermittelt werden. Die Familie der Glutathionperoxidasen nimmt hierbei eine wichtige Stellung ein. Für diese sind konkrete Funktionen und die dazugehörigen molekularen Mechanismen, welche über die von ihnen katalysierte Hydroperoxidreduktion und dam...

 7. Implementation of the ordinances issued under the Technical Guide for Refuse Management and quality assurance of fermentation products. 60. information meeting at Wolfsburg, October 2000; Umsetzung der TASi-Nachfolge-Verordnungen und Guetesicherung von Gaerprodukten. 60. Informationsgespraech in Wolfsburg im Oktober 2000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K.; Hangen, H.O.; Leonhardt, H.W. [comps.

  2000-07-01

  The lectures and discussions held at this event produced new insights concerning the successor ordinances to the Household Waste Technical Code, quality assurance for fermented products and problems surrounding the composting of biodegradable wastes. [German] Vortraege und Diskussionen werden neue Erkenntnisse nicht nur zu den TASi-Nachfolge-Verordnungen, sondern auch zur Guetesicherung von Gaerprodukten und zur Problematik der Kompostierung biologisch abbaubarer Werkstoffe bringen. Wir wuenschen der Tagung einen guten Verlauf. (orig.)

 8. Anwendung feldtheoretischer Verfahren auf Untersuchungen zur Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Mensch und Umwelt

  OpenAIRE

  Streckert, Joachim

  1999-01-01

  Die Arbeit befasst sich mit der Exposition biologischer Systeme und mit der Störeinkopplung in implantierte Herzschrittmacher durch hochfrequente elektromagnetische Felder.Grundlage der erstgenannten Problematik sind verschiedene, gemeinsam mit Physiologen, Medizinern und Biologen geplante und durchgeführte Experimente. Da im menschlichen Körper sehr viele komplexe Prozesse ablaufen, von denen vermutet wird, dass sie im Prinzip duch elektromagnetische Felder beeinflusst w...

 9. Forschung Frankfurt : das Wissenschaftsmagazin. 2012, Nr. 1

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Schwerpunkt: Gefäßforschung. Inhalt: Vorwort ... », Kompakt * Paul Ehrlich-Preis für Zellbiologen und Nachwuchspreis für Diabetes-Forscherin * Ausgezeichnet: Leibniz-Preis für Rainer Forst * Biologischer Nanomotor mit Hybridantrieb entdeckt Forschung intensiv * Thrombose-Forschung. Wenn das Blut in den Adern stockt [Eva-Maria Siefert] * Sauerstoffradikale. Schutz oder Schaden für die Gefäße? [Ralf Brandes und Katrin Schröder] * Fettstoffwechsel ...

 10. Krebstiere (Crustacea) – Biologie, Vorkommen, Haltung und Erkrankungen, sowie ihre Bedeutung als Zootierobjekte und Lebensmittelressourcen : eine Literaturstudie

  OpenAIRE

  Walther, Marc

  2008-01-01

  Crustaceen stellen nicht nur eine biologisch interessante Tiergruppe dar, sondern erlangen aufgrund ihrer Haltung in Zoos und durch ihre Nutzung als wichtige Lebensmittelquelle ein immer größer werdendes Interesse. Gerade in den letzen Jahren gab es eine enorme Informationsflut über Erkrankungen bei Crustaceen. Dies wurde als Anlass genommen, das heutige Wissen in einer Abhandlung zusammenzufassen. Die Literaturstudie wird durch eine systematische zoologische und lebensmitterel...

 11. Intrazelluläre Reninprozessierung

  OpenAIRE

  Klar , Birgit

  2010-01-01

  Das Renin- Angiotensin- System (RAS) ist eine Kaskade proteolytischer Aktivierungen deren biologischer Effektor, Angiotensin II, Blutdruck und Extrazellulärvolumen reguliert. Renin katalysiert dabei den rate limited step und gilt somit als Schlüsselenzym der Kaskade. Renin wird als inaktive Vorstufe Prorenin in den Juxtaglomerulären Zellen gebildet. Die Sekretionsrate aktivierten Renins wird an den jeweiligen physiologischen Bedarf angepasst. Die intrazelluläre Reninprozessierung ist damit ma...

 12. Alternative Bekämpfungsmöglichkeiten des Fußfäuleerregers Corticium rolfsii Sacc.

  OpenAIRE

  Falconi, Diego

  2001-01-01

  Die Suche nach alternativen Bekämpfungsstrategien gegen phytopathogene Pilze ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, die Dosierungen und die Zahl synthetischer Fungizide zu verringern. In diesem Zusammenhang wurde in der vorliegenden Untersuchung die Wirksamkeit von Trichoderma spp. als biologisches Mittel und BION® Benzo-(1,2,3)-thiadiazol-7-Carbothionsäure-S-Methylester-Benzothiadiazole (BTH) als Resistenzinduktor zur Kontrolle von Corticium rolfsii getestet. Die Benutzung von Hirs...

 13. "Und gut, dann ändert man halt seinen Körper" : Intimchirurgie zwischen Medikalisierung und Rohstoffisierung

  OpenAIRE

  Meßmer, Anna-Katharina

  2013-01-01

  "Die soziologisch vielfach diskutierten Entwicklungen des Enhancements sind im weiblichen Intimbereich angekommen. Zu den Techniken der Intimchirurgie/Female Genital Cosmetic Surgery bzw. Vaginal Rejuvenation zählen Schamlippenkorrekturen, Modellierungen des Venushügels, Vaginalverengungen, Geburtsfolgenkorrekturen und G-Punkt-Unterspritzungen. Als Plausibilisierung für jene Eingriffe werden zunehmend 'biologische Defizite' und 'medizinische Notwendigkeiten' angeführt. Eingebettet in einen Ko...

 14. Volkswirtschaftliche Bedeutung der biobasierten Wirtschaft in Deutschland

  OpenAIRE

  Efken, Josef; Banse, Martin; Rothe, Andrea; Dieter, Matthias; Dirksmeyer, Walter; Ebeling, Michael; Fluck, Katrin; Hansen, Heiko; Kreins, Peter; Seintsch, Björn; Schweinle, Jörg; Strohm, Kathrin; Weimar, Holger

  2012-01-01

  Das Thünen-Institut wurde vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) gebeten, die volkswirtschaftliche Bedeutung der biobasierten Wirtschaft in Deutschland zu kalkulieren. Grundlage bildet die vom Bioökonomierat der Bundesregierung aufgestellte Definition der biobasierten Wirtschaft als alle wirtschaftlichen Sektoren und ihre dazugehörigen Dienstleistungen, die biologische Ressourcen produzieren, be- und verarbeiten oder in irgendeiner Form nutzen. Mithi...

 15. Exploiting Catalytic Promiscuity for Biocatalysis: Carbon-Carbon Bond Formation by a Proline-Based Tautomerase

  OpenAIRE

  Miao, Yufeng

  2015-01-01

  Een belangrijk thema bij het ontwikkelen van nieuwe biokatalysatoren is katalytische promiscuïteit, waarbij een enzym alternatieve reacties katalyseert naast de reactie die biologisch relevant is. Promiscue enzymactiviteiten zijn een veelbelovende bron van synthetisch bruikbare katalytische omzettingen. Aangezien het actieve centrum van de meeste enzymen is opgebouwd uit meerdere potentiële katalytische groepen die kunnen dienen als zuren, basen of nucleofielen, zijn promiscue enzymactiviteit...

 16. Massenspektrometrische Analytik von Proteinmodifikationen in thermisch behandelter Milch

  OpenAIRE

  Meltretter, Jasmin

  2007-01-01

  Milch und Milchprodukte nehmen in der Ernährung des Menschen eine zentrale Rolle ein und bieten ihm nicht nur im Säuglingsalter eine ideale Quelle aller Nährstoffe für ein gesundes Wachstum. Einen besonders wertvollen Inhaltsstoff stellen dabei die Milchproteine dar, die aufgrund ihrer guten Verdaubarkeit sowie ihrer günstigen Aminosäurezusammensetzung eine sehr hohe biologische Wertigkeit aufweisen. Im Zuge der industriellen Verarbeitung werden jedoch Milchprodukte in der Regel zum Erreichen...

 17. Biozuckerrüben

  OpenAIRE

  Böhler, Daniel; Lichtenhahn, Martin; Herrenschwand, Willy; Bertschi, Andreas; Jenni, Samuel; Ramseier, Hans

  2009-01-01

  Zuckerrüben gelten als Bodenverbesserer, sind Nährstoffzehrer und nutzen als Tiefwurzler die Vorräte im Unterboden. Zuckerrüben sind eine Bereicherung für getreidebetonte Fruchtfolgen, sind aber arbeitsaufwändig im Anbau. Dank den Erfahrung und Auswertungen aus einigen Jahren Biozuckerrübenanbau in der Schweiz sowie Versuchen der Agroscope ART ist es heute möglich, mit einiger Sicherheit erfolgreich Zuckerrüben biologisch zu kultivieren.

 18. Comparative studies in farther-reaching waste water cleaning in different reactor systems; Vergleichende Untersuchungen zur weitergehenden Abwasserreinigung in unterschiedlichen Reaktorsystemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dockhorn, T. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft

  1999-07-01

  Three semi-technical pilot plants (completely mixed reactor, cascade, SBR) were operated in parallel under equal starting conditions. The influence of the type of reactor on the processes COD elimination, nitrification, denitrification and biological P elimination under operating conditions was studied. (orig.) [German] Es wurden drei halbtechnische Versuchsanlagen (volldurchmischter Reaktor, Kaskade, SBR) unter gleichen Ausgangsbedingungen parallel betrieben. Hierbei wurde der Einfluss des Reaktortyps auf die Prozesse CSB-Elimination, Nitrifikation, Denitrifikation sowie biologische P-Elimination unter Betriebsbedingungen untersucht. (orig.)

 19. Konzeption und Erprobung eines biohybriden nanoanalytischen Handheld Systems

  OpenAIRE

  Schmidhuber, Michael

  2011-01-01

  Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption und Erprobung eines mobilen Bioanalysetools. Durch einen bioelektronischen Mikrosensorchip ist es möglich, Analysen im Bereich Lebensmitteltest und Pestiziddetektion durchzuführen. Neuartig ist hierbei die Verwendung lebender biologischer Zellen als Wandler zur Signaldetektion (cellristor). Dieser Biosensor ermöglicht die Messung von zellphysiologischen Parametern im extrazellulären Umfeld der Zelle. Sensoren für pH, Sauerstoffpartialdruck, Impedanz ...

 20. Untersuchungen zur biologischen Bekämpfung der Kleidermotte Tineola bisselliella (Hummel 1823) und anderer tineider Textilschädlinge (Lepidoptera: Tineidae) mit parasitoiden Hymenopteren

  OpenAIRE

  Zimmermann, Olaf

  2005-01-01

  Nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit ist eine biologische Bekämpfung von Kleider- und Pelzmotten durch die gezielte Freilassungen von parasitoiden Hymenopteren als deren natürliche Gegenspieler möglich. Es wurden erstmalig ausführliche Versuche zur Parasitierung der Kleider- und Pelzmotte, insbesondere durch Eiaparasitoide der Gattung Trichogramma, durchgeführt. Für die braconide Schlupfwespe Apanteles carpatus wurde eine Zucht- und Freilassungsmethode entwickelt. Sie kann nun als neu...

 1. Numerische Feldberechnung im biologischen Gewebe

  OpenAIRE

  Bitz, Andreas

  2004-01-01

  Die vorliegende Arbeit befasst sich mit numerischen Berechnungen elektromagnetischer Felder zur Bestimmung der Exposition von Personen und zur Untersuchung der Wirkung hochfrequenter Felder auf biologische Systeme. Im ersten Teil der Arbeit wird eine Problemstellung aus dem Gebiet des Arbeitsschutzes behandelt, bei der zur Vermeidung einer unzulässig hohen Exposition von Arbeitern Sicherheitsabstände zu Mobilfunk-Basisstationsantennen bestimmt werden müssen. Für die Berechnung der Feldver...

 2. Characterization of genes involved in cancer differentiation

  OpenAIRE

  Ye, Fei

  2010-01-01

  Krebs und Differenzierung sind eng verwandte biologische Phänomene. Um molekulare Abläufe zu erforschen und an Krebsdifferenzierung beteiligte Gene zu entdecken, haben wir ein in vitro Modell entwickelt, dass die Induktion der Differenzierung in Lungenkrebszelllinien ermöglicht. Mit diesem Modell konnten wir Gene charakterisieren, die nach Induktion der Differenzierung hochreguliert werden. Die kleinzellige Lungenkarzinomzelllinie (SCLC) H526 und die nicht-kleinzellige Lungenkarzinomzelllinie...

 3. Die Psychobiologie des Hans Lungwitz (1881 - 1967) im Spiegel der Rezensionen

  OpenAIRE

  Fischbach, Christine

  2006-01-01

  Der Arzt und Philosoph Hans Lungwitz (1881-1967) schuf nach Jahren der Tätigkeit als Sozialreformer und praktischer Arzt und nach intensiver Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse eine eigene Weltanschauungslehre, die Psychobiologie, deren Kernstück die Lösung des Leib-Seele-Problems bildet. Die Entstehung des Bewusstseins ist Lungwitz zufolge an die Hirnfunktionen gekoppelt und damit rein biologischer Natur – die Seele ist nicht existent. Auf insgesamt mehr als 5000 Seiten - in einem achtb...

 4. Kombination aus Biowäscher- und Biomembranverfahren zur Reinigung von Abluft und hydrophilen und hydrophoben Inhaltsstoffen

  OpenAIRE

  Reiser, Martin; Fischer, Klaus; Engesser, Karl-Heinrich

  1994-01-01

  Abluft, die eine Mischung aus wasserlöslichen uod wasserunlöslichen organischen Lösungsmitteln enthält, stellt für ein biologisches Reinigungsverfahren eine große Herausforderung dar. Durch Kombination eines Biomembranreaktors mit Silikonkautschukmembranen und einem Biowäscher konnten für ein Gemisch von Methanol, n-Hexan und Toluol in der Abluft gute Reinigungsleistungen erzielt werden.

 5. Schistosoma mansoni: Tyrosinkinase-Signalwege in den Reproduktionsorganen und Aktin-Promotoranalysen im Transgenmodell

  OpenAIRE

  Beckmann, Svenja

  2008-01-01

  Der humanpathogene Parasit Schistosoma mansoni zeigt ein im Tierreich nahezu einmaliges biologisches Phänomen - die vom Männchen beeinflusste Maturation des Weibchens. Während der Paarung werden Signalkaskaden im Weibchen initiiert, die Proliferations- und Differenzierungsprozesse in den Reproduktionsorganen steuern. Um die zugrunde liegenden molekularen Prozesse besser zu verstehen, wurden in unserer Arbeitsgruppe Gene kloniert und charakterisiert, die für Signalmoleküle kodieren. Darunter ...

 6. Ökologischer Weinbau in Deutschland - Feldversuche und praktische Erfahrungen zur Kupferreduzierung

  OpenAIRE

  Kauer, R.; Berkelmann-Löhnertz, B.; Uhl, J; Schmidt, M.; Wolff, M.

  2003-01-01

  Ableitend aus dem aktuellen Kenntnisstand, den vorgestellten Ergebnissen und vielfältigen Erfahrungen aus der Praxis muss festgestellt werden, dass derzeit keine praxisreifen Kupferersatzstoffe aus den Bereichen anorganische Salze, Pflanzenextrakte und biologische Antagonisten zur Verfügung stehen. Die im Rahmen der vorgestellten Versuche mit einem unformulierten Präparat des biologischen Antagonisten von Plasmopara viticola, Erwinia herbicola, erzielten Ergebnisse machen den Forschungsbe...

 7. Synthese von optisch aktivem 9,14-Methylen-Lipoxin A 4

  OpenAIRE

  Duymaz, Adile

  2007-01-01

  In der vorliegenden Arbeit wurde die Synthese von optisch aktivem 9,14-Methylen-Lipoxin A4 untersucht. Lipoxin A4 und seine Derivate leiten sich von der Arachidonsäurekaskade ab wie die Prostaglandine, Prostacycline, Thromboxana und Leucotriene. Alle diese Verbindungen sind biologisch aktive Eicosanoide, die aus 20 C-Atomen bestehen. Lipoxine können im Organismus auf verschiedenen Biosynthesewegen entstehen: über die Lipoxygenase sowie über die Zell-Zell-Wechselwirkungen. Untersuchungen er...

 8. Tödliches Menetekel für die Menschheit : Abrüstung am Anfang des 21. Jahrhunderts

  OpenAIRE

  Kötter, Wolfgang

  2008-01-01

  Atomare, biologische und chemische Waffen bedrohen das Überleben der Menschheit. Friedens- und Konfliktforscher Wolfgang Kötter aus Potsdam untersucht die differenzierten Ergebnisse bei der Beseitigung dieser Gefahr. Während die chemische Abrüstung, wenn auch mit Verzögerungen, voran kommt, fehlt dem Verbot der B-Waffen ein wirksames Kontrollinstrument. Atomare Waffen erleben sogar eine Renaissance und das nukleare Nichtverbreitungsregime droht zu zerbrechen.

 9. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  OpenAIRE

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook het vooruitzicht dat niet genoeg klassieke taxonomen worden opgeleid voor de nabije toekomst, lijkt DNA-barcoding zich een strategische plek te veroveren op huidige, al dan niet toegepaste, biodive...

 10. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  OpenAIRE

  de Groot, M J

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit homeopathie, Bach-bloesemremedies, kruidenmiddelen, essentiële oliën, bismuth, acupunctuur, bio-electromagnetisme, kleitherapie, kelp, zuurstoftherapie, antilichamen en homeopathische nosoden. Van dez...

 11. Het cliché: Homeopathie is kwakzalverij!

  OpenAIRE

  Baars, T.; Ellinger, L.; Livestock Research

  2004-01-01

  In het project Bioveem (gericht op de biologische melkveehouderij) wordt o.a. gewerkt aan het verkrijgen van een beter inzicht in de homeopathie. Er is een deskstudie geschreven waarin wordt aangegeven waarom de toepassing van homeopathie zo moeilijk geaccepteerd wordt (de discussie rondom het ontologisch holisme). Daarna zijn de volgende stappen voorgesteld (en deels al uitgevoerd): zorgen voor ervaringen met homeopathie; evalueren van ervaringen van veehouders; uitvoeren van gecontroleerde ...

 12. Bio-methane & Bio-hydrogen. Status and perspectives of biological methane and hydrogen production

  OpenAIRE

  Wijffels, R. H.; Janssen, M.G.J.

  2003-01-01

  Eerst wordt het kader geschetst voor de potentiële rol van bio-methaan en bio-waterstof in de energiehuishouding en de invloeden daarop van de ontwikkeling van eindgebruikstechnologie en infrastructuur, en het energiebeleid. Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de technieken voor bio-methaan en bio-waterstof productie. Achtereenvolgens worden belicht: methaanproductie via anaërobe vergisting, biologische waterstofproductie via (donker) fermentatie, en fotobiologische waterstofproductie.

 13. Biological control of root knot nematodes in organic vegetable and flower greenhouse cultivation - State of Science: Report of a study over the period 2005-2010

  OpenAIRE

  Wurff, van der, A.W.G.; Janse, J.; Kok, C.J.; Zoon, F.C.

  2010-01-01

  Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van alternatieve beheerssytemen voor wortelknobbelaaltjes waardoor schade wordt geminimaliseerd en stomen van grond overbodig wordt. Er is gezocht naar zowel middelen als systemen, variërend van biologische middelen en grondontsmetting tot teeltsysteemoplossingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er op dit moment nog geen middel of methode voorhanden is waarmee alle problemen kunnen worden opgelost. De oplossing bestaat vooralsnog uit een pakke...

 14. Biowisselkas: bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem

  OpenAIRE

  Cuijpers, W.J.M.; Janmaat, L.

  2012-01-01

  In 2009 en 2010 is een praktijkproef uitgevoerd met een alternatief teeltsysteem in de biologische glastuinbouw. Het doel van het alternatieve systeem is het verbeteren van de bodemgezondheid, door verbreding van de vruchtwisseling. Dit moet gebeuren op een manier die economisch rendabel is. In het zogenaamde Köver systeem, worden de plantbedden ondergronds door middel van folie in compartimenten verdeeld. Op de ene helft van het plantbed worden vruchtgroenten geteeld, en op de andere helft v...

 15. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  OpenAIRE

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 16. A simple and sensitive assay for the nitric oxide metabolites nitrite and nitrate in serum, bronchoalveolar lavage and culture media

  OpenAIRE

  van Amsterdam JGC; Piet JJ; Zuidema J; Bisschop A; Wemer J; TOX

  1994-01-01

  NO (Stikstof mono-oxide) wordt door het NO-synthase uit L-arginine vrijgezet en vertegenwoordigt een belangrijke intra- en intercellulaire boodschapperfunctie. Binnen biologische systemen wordt het NO snel naar nitriet en nitraat geoxideerd. Het totale nitriet is te beschouwen als parameter voor NO-synthase activiteit en wordt gekwantificeerd met behulp van de lichtabsorbtie van het Griess-chromofoor bij 420 nm na reductie van nitraat naar nitriet met Klebsiella pneumoniae (BBD 900.990). Met ...

 17. BMBF. The biotechnology 2000 project. Annual report 1994; BMBF. Programm Biotechnologie 2000. Jahresbericht 1994

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-11-01

  The `biotechnology 2000` project is supervised by the project sponsor `biology, energy, ecology` at Forschungszentrum Juelich on behalf of the Federal Ministry for Research and Technology. The project activities cover the development of techniques and methods, cell biology, gene structure and gene regulation, photosynthetic production processes, biological hydrogen production, synthetic biology, protein design, neurobiological research, biosystems, plant breeding, phytomedicine and plant protection, the biology of waste disposal methods, research into methods which replace animal experiments, biological safety research, technology risk assessment, and ethical aspects. A general survey introduces the promoted projects, and standardized data sheets briefly introduce the individual activities. The appendix gives the project indices, the indices of joint projects, a list of the supported companies and institutions, and the project sponsor flowsheet. (orig.) [Deutsch] Das Programm `Biotechnologie 2000` wird im Auftrg des Bundesministers fuer Forschung und Technologie (BMFT) durch den Projekttraeger `Biologie, Energie, Oekologie (BEO)` im Forschungszentrum Juelich abgewickelt. Das Projekt umfasst folgende Gebiete: Methoden- und Verfahrensentwicklung, zellbiologische Forschung, Genstruktur und Genregulation, photosynthetische Stoffproduktion, biologische Wasserstoffgewinnung, synthetische Biologie, Proteindesign, neurobiologische Forschung, biologische Systeme, Pflanzenzuechtung, Phytomedizin und Pflanzenschutz, Biologie von Entsorgungsverfahren, Ersatzmethoden zum Tierversuch, biologische Sicherheitsforschung, Technologiefolgeabschaetzung, und ethische Fragestellungen. Neben einer Gesamtuebersicht ueber die im Berichtsjahr 1991 gefoerderten Projekte erfolgt die kurze Beschreibung der einzelnen Aktivitaeten auf standardisierten Datenblaettern. Der Anhang enthaelt die Register der Projektnummern und Verbundprojekte, ein Firmenregister und den Organisationsplan BEO. (orig.)

 18. Dispersion behaviour of rape oil methyl ester and rape-oil-based hydraulic oils in soils and on soil surfaces with due consideration to the technical performance capabilities of the hydraulic oils. Part-project 1: studies on model ecosystems. Part-project 2: provision of oils with defined degrees of ageing. Final report; Ausbreitungsverhalten von Rapsoelmethylester und Hydraulikoelen auf Rapsoelbasis im Boden und auf Bodenoberflaechen unter Beruecksichtigung der technischen Leistungsfaehigkeit der Hydraulikoele. Teilvorhaben 1: Untersuchungen an Modelloekosystemen. Teilvorhaben 2: Bereitstellung definiert gealterter Hydraulikoele. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paul, W.; Schuett, C.; Roemer, A.; Foelster, N.; Lemke, M.

  2001-07-01

  The purpose of the present cooperative research project is to study the toxicity, the degradation and in particular the dispersion behaviour of biologically rapidly degradable hydraulic oils and rape oil methyl esters (RME) in soils and waters with a special focus on hydraulic oils. This is to serve as a basis for developing guidelines for action in the event of accidents involving biologically rapidly degradable hydraulic fluids that ensure proper accident reporting and handling. The outcome of the cooperative research project is to permit a first risk assessment for the soil and water compartments in the event of accidents involving hydraulic oils and RME. Another task is to clarify to what extent it is permissible to deviate from the usual measures prescribed for oil accidents involving crude oil when biologically rapidly degradable hydraulic oils or RME are involved instead. [German] Ziel des Verbundvorhabens ist es, die Toxizitaet, den Abbau und insbesondere das Ausbreitungsverhalten von biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen und Rapsoelmethylester (RME) in Boden und Wasser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten bei den Hydraulikoelen liegt. Damit sollen Verfahrensrichtlinien angegeben werden, die im Falle von Unfaellen mit biologisch schnell abbaubaren Hydraulikfluessigkeiten oder Biodiesel eine angemessene Unfallaufnahme und -abwicklung sicherstellen. Als Ergebnis des Verbundvorhabens soll eine erste Risikoabschaetzung fuer die Kompartimente Boden und Wasser bei Unfaellen mit Hydraulikoelen und RME moeglich sein. Darueber hinaus soll geklaert werden, inwieweit Abweichungen von den ueblichen Massnahmen bei Oelunfaellen mit Mineraloelprodukten im Vergleich zu biologisch schnell abbaubaren Hydraulikoelen oder RME moeglich sind. (orig.)

 19. SPECT in epilepsies; SPECT bei Epilepsien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stefan, H. [Neurologische Klinik, Univ. Erlangen-Nuernberg, Zentrum Epilepsie Erlangen (Germany)

  1997-06-01

  Registration of regional cerebral blood flow provides important new data for the investigation of pathophysiological processes in epilepsies. Further to the registration of perfusions, receptor studies are employed for the differentiation of localisation in focal epilepsies. For ultimative issues interictal registrations are supplemented by ictal recordings during the epileptic seizure. The combination of SPECT and electrophysiological registration can contribute to analysis of propagation of focal epileptic activity. (orig.) [Deutsch] Die Messung der regionalen Hirndurchblutung liefert wichtige neue Erkenntnis zur Untersuchung pathophysiologischer Ablaeufe bei Epilepsien. Ergaenzend zur Registrierung der Perfusion koennen Rezeptor-Studien zur Differenzierung der Lokalisation fokaler Epilepsien beitragen. Interiktale Registrierungen werden fuer letztere Fragestellung durch iktuale Messungen waehrend des epileptischen Anfalls ergaenzt. Die Kombination von SPECT und elektrophysiologischen Registrierungen kann zur Analyse der Propagation fokaler epileptischer Aktivitaet beitragen. (orig.)

 20. Decisive diagnosis of infected mandibular osteoradionecrosis with a Tc-99m-labelled anti-granulocyte Fab'-fragment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampen, W.U.; Brenner, W.; Henze, E. [Kiel Univ. (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin; Terheyden, H. [Kiel Univ. (DE). Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery (Germany); Bohuslavizki, K.H. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin

  1999-07-01

  The accepted golden standard for detection of inflammatory bone disease is conventional three-phase bone scanning. Hyperperfusion, a high blood-pool activity and elevated bone metabolism are typical signs for an acute osteomyelitis. However, in case of subacute, chronic inflammation, neither elevated blood flow nor high blood-pool activity may be seen. This may cause difficulties in differentiating such cases from neoplastic or postoperative changes. This case report verifies the possible advantage of immunoscintigraphy with Tc-99m-labelled antigranulocyte Fab'-fragments (LeukoScan {sup trademark}) in a patient with infected mandibular osteoradionecrosis, who had equivocal clinical symptomes and questionable radiographic results. LeukoScan {sup trademark} is shown to be more sensitive in case of subacute bone inflammation compared with three-phase bone scanning. However, acquisition of delayed images after 24 hours including SPECT is inevitable in case of negative scans during the first hours of investigation. (orig.) [German] Die konventionelle Drei-Phasen-Skelettszintigraphie ist der Goldstandard in der Diagnostik entzuendlicher Knochenprozesse. Hyperperfusion, hohe Blutpool-Aktivitaet und ein erhoehter Knochenstoffwechsel sind typisch fuer eine akute Osteomyelitis. Bei chronisch-subakut verlaufenden Osteomyelitiden koennen Hyperperfusion und Blutpool-Aktivitaet jedoch fehlen, was zu Schwierigkeiten bei der differentialdiagnostischen Abgrenzung von neoplastischen oder postoperativen Veraenderungen fuehrt. Die vorgestellte Kasuistik belegt den potentiellen Vorteil der Entzuendungs-Szintigraphie mit Tc-99m-markierten Antigranulozyten-Antikoerperfragmenten (LeukoScan {sup trademark}) bei einem Patienten mit infizierter Osteoradionekrose der Mandibula bei untypischer klinischer Symptomatik und unklarer Bildgebung. LeukoScan {sup trademark} erwies sich als sensitiver bei der Diagnose der subakuten ossaeren Entzuendung im Vergleich zur Drei

 1. Of germ-plasm and zymoplasm: August Weismann, Carlo Emery and the debate about the transmission of acquired characteristics.

  Science.gov (United States)

  Dröscher, Ariane

  2015-01-01

  In this essay I discuss the contents and the context of Italian zoologist and entomologist Carlo Emery's discussion of the germ-plasm theory. August Weismann considered him one of his very few creditable supporters, and encouraged him to publish his theoretical reflections. In his Gedanken zur Descendenz- und Vererbungstheorie, which appeared between 1893 and 1903 as a series of five essays in the journal Biologisches Zentralblatt, Emery developed a very personal account, applying the concept of determinants to problems like atavism, sexual dimorphism, speciation, geographical isolation, transmission of characters, and putting forward, as early as 1903, the idea of a genetic program. PMID:26013196

 2. Sequenz, Energie, Struktur - Untersuchungen zur Beziehung zwischen Primär- und Tertiärstruktur in globulären und Membran-Proteinen

  OpenAIRE

  Dressel, Frank

  2008-01-01

  Proteine spielen auf der zellulären Ebene eines Organismus eine fundamentale Rolle. Sie sind quasi die „Maschinen“ der Zelle. Ihre Bedeutung wird nicht zuletzt in ihrem Namen deutlich, welcher 1838 erstmals von J. Berzelius verwendet wurde und „das Erste“, „das Wichtigste“ bedeutet. Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaute Moleküle. Unter physiologischen Bedingungen besitzen sie eine definierte dreidimensionale Gestalt, welche für ihre biologische Funktion bestimmend ist. Es wird heutzutage d...

 3. Selbstorganisierende Karten zur Erkennung von Polypharmakologie in der Wirkstoffentwicklung

  OpenAIRE

  Achenbach, Janosch

  2015-01-01

  Polypharmakologie hat in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung in der pharmazeutischen Forschung gewonnen und könnte in Zukunft zu einem Umdenken in der Entwicklung neuer Wirkstoffe führen. Das wachsende Verständnis für biologische Zusammenhänge, im speziellen für die starke Vernetzung zwischen verschiedenen Signalwegen oder Gewebearten, und die daran beteiligten Proteine, könnten zu gänzlich neuen Strategien führen. Beispiele aus dem Bereich der Onkologie und der Entwicklung von Neur...

 4. Morphometrische Untersuchungen an quartären Pferden in Mitteleuropa

  OpenAIRE

  Cramer, Birgit

  2007-01-01

  Die Eiszeiten des Quartärs bewirkten dramatische Klimaschwankungen, die enorme Konsequenzen für die Umwelt und ihre Bewohner mit sich brachten. Diese vielfältigen Auswirkungen des Klimas auf die ökologischen Verhältnisse konnten biologische Veränderungen hervorrufen, die am Beispiel der caballinen Equiden in West- und Mitteleuropa untersucht wurden. Die Körpergröße der außerordentlich variablen Tierart Pferd steht im Zentrum, und es ist das vorrangige Ziel dieser Arbeit, das Wesen der morphol...

 5. Interrelation of geomorphology and fauna of Lavrado region in Roraima, Brazil – suggestions for future studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thiago Morato de Carvalho

  2012-12-01

  Full Text Available In der vorgelegten Arbeit wird die Abhängigkeit von Geomorphologie und biologischen Interaktion unter Verwendung des Konzeptes morphoklimatischer Regionen Brasiliens vorgestellt. Die Diskussion fokussiert hierbei auf biogeographische und ökologische Aspekte. Die vorgelegte Studie wurde in den offenen Bereichen von Roraima – Lavrado – zwischen Brasilien, Venezuela und Guyana durchgeführt. Dieses Gebiet liegt im nördlichen Teil der morphoklimatischen Region Amazoniens. Zur Anwendung kamen Techniken der Fernerkundung, um das Relief der Region zu ermitteln und biologische Charakterisierungen durchzuführen. Die hierdurch erzielten Ergebnisse wurden genutzt, um Lebensräume der Region und die Verteilung der Lavrado Fauna zu beschreiben.

 6. Der agglutinierende, antifungale Faktor aus den Knollen von Cyperus esculentus: Optimierung der Reinigung und weitere Untersuchungen zur Hemmung des Wachstums phytopathogener Pilze

  OpenAIRE

  Böck, Corina

  2003-01-01

  Entsprechend den Vorarbeiten von C. Heid-Jehn1 wurde aus den Wurzelknöllchen der Pflanze Cyperus esculentus durch wässrige Extraktion ein Faktor isoliert, der als Cyperus-esculentus-Faktor (CEF) bezeichnet wurde. Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, die Isolierung und Reinigung zu optimieren, die Reinheit zu prüfen und die chemische Zusammensetzung näher zu charakterisieren. Des Weiteren sollte die biologische Aktivität gegen die Mykotoxine-bildenden Fusariosen im Hinblick auf eine mögliche...

 7. 25 years acidification monitoring in Bavaria. Trends and developments; 25 Jahre Versauerungsmonitoring in Bayern. Trends und Entwicklungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheel, Thorsten

  2015-07-15

  In Bavaria, the development of the atmospheric caused acidification within all relevant environmental compartments (soil, water, air) is monitored by an intensive monitoring for more than 25 years. This report covers the trends and developments of chemical and biological indicators of flowing waters, groundwater and lakes are summarized evaluated and displayed. [German] In Bayern wird seit mehr als 25 Jahren die Entwicklung der atmosphaerisch bedingten Versauerung innerhalb aller betroffenen Umweltkompartimente (Boden, Wasser, Luft) durch ein intensives Monitoring ueberwacht. In diesem Bericht sind die Trends und Entwicklungen chemischer und biologischer Indikatoren der Fliessgewaesser, Grundwaesser und Seen zusammenfassend ausgewertet und dargestellt.

 8. Landnutzung fern vom Laichgewässer beeinflusst das Vorkommen von Amphibien am Laichgewässer

  OpenAIRE

  Schmidt, B R

  2009-01-01

  DEUTSCH: Neue Forschungsresultate zeigen, dass die Landnutzung fernab vom Laichgewässer das Vorkommen von Amphibien im Gewässer beeinflusst. »Fernab« bedeutet hier, dass Landnutzungen wie Siedlungsflächen, Wald oder Straßen in Entfernungen von Hunderten von Metern, in vielen Fällen sogar Tausenden von Metern noch eine Wirkung haben. Der biologische Mechanismus dieser Effekte auf große Distanz ist noch unklar. Denkbar ist, dass Amphibien in großer Zahl Landlebensräume nutzen, die sehr weit ...

 9. The productivity and fodder value of some perennial graminaceae species. Part I. Biological studies over a Poland assortiment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorel POPESCU

  1973-08-01

  Full Text Available Ertragsfahigkeit und Futterwert einiger Grasersorten. Teil I., Biologische Untersuchungen an einem aus Polen stammenden Grasersortiment 55-60 Die Verfasser untersuchten ein aus 9 Arten und 65 Sorten bestehendes Grasersortiment aus Polen. Bei den in den Jahren 1969 und 1970 durchgefuhrten Felduntersuchungen wurde festgestellt, dass zwischen den 9 Arten grosse Unterschiede bezuglich der Wuchshohe, dem Ertrag von Grunmasse und Heu auftreten, wahrend die Sorten derselben Art eine kleinere variabilitat aufweisen, vor allem was den ertrag anbetrifft. Die Untersuchungen von Mehrjahrigkeit, Ertragsfahigkeit und anderen Eigenschaften ermoglichen die Selektion von Arten und Sorten, deren Anbau in unsren Bedingungen lohnend ist und zur Bildung eines grunen Fliessbandes aus mehrjahringen Grasern beitragt.

 10. Simulationsrechnungen zur Untersuchung molekularer Mechanismen in P-Typ-ATPasen

  OpenAIRE

  Weidemüller, Christian

  2011-01-01

  Die P-Typ-ATPasen finden sich in allen Domänen des Lebens und stellen die größte Gruppe aktiver Ionentransporter in Zellen dar. Es handelt sich bei den P-Typ-ATPasen um integrale Membranproteine, die eine große Anzahl verschiedenster Ionen aktiv über eine biologische Membran transportieren. Die für diesen Ionentransport notwendige Energie wird durch Bindung und Hydrolyse von Adenosintriphosphat (ATP) und durch Phosphorylierung des Enzyms gewonnen. Diese, im cytoplasmatischen Teil gewonnene En...

 11. Wirksamkeit technischer Barrieren zur Entfernung von anthropogenen Spurenstoffen - Kläranlagen und Raumfilter -

  OpenAIRE

  Miehe, Ulf

  2010-01-01

  Trotz der bereits hohen Reinigungsleistung kommunaler Kläranlagen führt die Einleitung biologisch gereinigter Abwässer zu einer Beeinträchtigung der Gewässerqualität. Neben Nährstoffen gelangen anthropogene Spurenstoffe wie z.B. Arzneimittelrückstände und hormonell wirksame Substanzen in die Gewässer. Diese können aquatische Organismen schädigen und die Qualität der Oberflächengewäs-ser für die direkte und indirekte Trinkwassergewinnung beeinträchtigen. Im Rahmen des „Barrieren“-Projektes der...

 12. Study of the anti-inflammatory effects of low-dose radiation. The contribution of biphasic regulation of the antioxidative system in endothelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Large, Martin; Hehlgans, Stephanie; Reichert, Sebastian; Roedel, Claus; Roedel, Franz [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Gaipl, Udo S. [University Hospital Erlangen, Department of Radiation Oncology, Erlangen (Germany); Fournier, Claudia [GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Department of Biophysics, Darmstadt (Germany); Weiss, Christian [Goethe University Frankfurt, Department of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Klinikum Darmstadt, Institute for Radiooncology and Radiotherapy, Darmstadt (Germany)

  2015-09-15

  zu erhalten. EA.hy926 und primaere humane dermale mikrovaskulaere Endothelzellen (HMVEC) wurden mittels Tumornekrosefaktor-α (TNF-α; 20 ng/ml) 4 h vor Bestrahlung mit Einzeldosen im Bereich von 0,3 bis 3 Gy stimuliert. Die Expression und Aktivitaet von GPx und Nrf2 wurden mittels Durchflusszytometrie, kolorimetrischen Untersuchungen und quantitativer PCR analysiert. Der Einfluss von ROS und Nrf2 auf die Adhaesion von polymorphonukleaeren Zellen des peripheren Bluts (PBMC) wurde durch Verwendung des Radikalfaengers N-Acetyl-L-Cystein (NAC) oder des Nrf2-Aktivators AI-1 untersucht. Nach einer Bestrahlung mit niedrigen Dosen konnten in EA.hy926 und HMVEC eine diskontinuierliche Expression und enzymatische Aktivitaet von GPx parallel zu einer verringerten Expression und DNA-Bindeaktivitaet von Nrf2 beobachtet werden, welche die groessten Auspraegungen nach Bestrahlung mit einer Dosis von 0,5 Gy aufwies. Eine Hemmung von ROS durch NAC und die Aktivierung von Nrf2 fuehrten zu einer signifikanten Aufhebung der nach einer Bestrahlung mit 0,5 Gy beobachteten Adhaesionsminderung von PBMC an Endothelzellen. Eine niedrigdosierte Roentgenbestrahlung fuehrt zu einer diskontinuierlichen Expression und Aktivitaet von wesentlichen Komponenten des antioxidativen Systems, die zu antiinflammatorischen Effekten in entzuendlich stimulierten Endothelzellen beitragen koennen. (orig.)

 13. Studies of Se-75 labelled bile acid analogue absorption in different forms of gastrointestinal diseases using a whole body counter; Untersuchungen zur Resorption von {sup 75}Se-markiertem Gallensaeureanalog bei verschiedenen gastrointestinalen Erkrankungen mit dem Ganzkoerperzaehler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grebe, S.F. [Kerckhoff-Klinik des Max-Planck-Instituts, Bad Nauheim (Germany); Sattler, E.L. [Strahlenzentrum, Univ. Giessen (Germany); Rinkenberger, C. [Abt. Nuklearmedizin, Univ. Giessen (Germany); Bodenmueller, D. [Abt. Nuklearmedizin, Univ. Giessen (Germany); Grebe, S.K.G. [Abt. Nuklearmedizin, Univ. Giessen (Germany); Mueller, K.D. [Bereich Nuklearmedizin, Kerckhoff-Klinik des Max-Planck-Instituts, Bad Nauheim (Germany); Mueller, H. [Abt. Nuklearmedizin, Univ. Giessen (Germany); Faengewisch, G.L. [Abt. Nuklearmedizin, Univ. Giessen (Germany); Heckers, H. [Zentrum fuer Innere Medizin, Univ. Giessen (Germany); Steckenmesser, R. [Radiologische Gemeinschaftspraxis im Evangelischen Krankenhaus, Giessen (Germany)

  1996-06-01

  spaeter wurde am Ganzkoerpermessgeraet (2 Messkoepfe von ventral, 2 von dorsal) eine unkollimierte Aktivitaetsmessung durchgefuehrt, 2, 4, 5 und 6 h spaeter wurden Laengsmessungen (Profil-Scans) kollimiert vorgenommen. Patienten, die keine entzuendlichen oder sonstigen Veraenderungen im terminalen Ileum hatten, zeigten eine normale Se-HCAT-Resorption (7. Tag>20%). Kranke mit entzuendlichen oder operativ verursachten Veraenderungen im terminalen Ileum hatten weniger als 12% der gegebenen Aktivitaet. Leberkranke und Cholezystektomierte (bei denen keine Ileum-Erkrankung bzw. -operation vorlag) hatten eine normale Absorption. Crohn-Erkrankungen des Ileums oder Patienten mit einem intestinalen Ileum-Bypass oder unter Colestyramin oder mit einer Stoerung der Vitamin-B{sub 12}-Resorption oder einige Mukoviszidosekranke zeigten eine Stoerung der Gallensaeureresorption. Die Retentionshalbwertszeit war bei normaler Resorption groesser als 2,8 Tage. 24- bzw. 72-h-Werte ueber 62 bzw. 31% sprechen fuer eine normale Resorption. Darunter liegende Werte koennen eine verringerte bzw. fehlende Resorption anzeigen. Die Reduktion der Dosis (Aktivitaet) auf 9,25 kBq fuehrt zu keinem Informationsverlust. Der Test zeigt treffsicher eine Gallensaeureresorptions-Stoerung. Er kann am Ganzkoerperzaehler mit 3/10 der bisher ueblichen Aktivitaet durchgefuehrt werden. (orig./MG)

 14. Wnt/β-catenin pathway involvement in ionizing radiation-induced invasion of U87 glioblastoma cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dong, Zhen [Huazhong University of Science and Technology, Department of Neurosurgery, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Zhou, Lin [Huazhong University of Science and Technology, Department of Histoembryology, Tongji Medical College, Wuhan (China); Han, Na; Zhang, Mengxian [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Wuhan (China); Lyu, Xiaojuan [Huazhong University of Science and Technology, Department of Oncology, The Central Hospital of Wuhan, Tongji Medical College, Wuhan (China)

  2015-08-15

  Glioblastomzellen erhoeht. Zwar wurden mehrere Signalwege mit diesem strahleninduzierten Eindringen in Zusammenhang gebracht, doch die genauen Mechanismen sind bisher unklar. In der vorliegenden Studie wurden die proinvasive Wirkung einer Bestrahlung auf U87-Zellen ueberprueft und die Beteiligung des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs als moeglicher zugrundeliegender Mechanismus diskutiert. U87-Zellen wurden einer Strahlung von 3 Gy oder einer Scheinbestrahlung ausgesetzt, einige Zellen waren zuvor mit dem Wnt/ss-Catenin-Inhibitor XAV 939 behandelt worden. Der Einfluss dieser verschiedenen Konditionen auf die Invasivitaet wurde anschliessend mit dem xCELLigence Zellanalysesystems und einem Matrigel-Invasion-Assay ueberprueft. Die intrazellulaere ss-Catenin-Verteilung mit bzw. ohne Bestrahlung wurde anhand von Western-Blot-Analysen unterschiedlicher Kernfraktionen und Immunfluoreszenzanalysen untersucht, die Wirkung der Strahlung auf die Aktivitaet des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs durch einen Luciferase-Assay. Die Expressionslevel und Aktivitaet von Zielgenen, wie MMP-2 und MMP-9, wurden durch eine Western-Blot-Analyse und einen Zymographie-Assay determiniert. Die Invasivitaet von U87-Zellen wurde durch ionisierende Strahlung signifikant erhoeht. Immunfluoreszenzanalysen zeigten eine strahleninduzierte nukleaere Translokation und eine ss-Catenin-Akkumulation. Nach Bestrahlung zeigten sich im Luciferase-Assay zudem eine erhoehte ss-Catenin/TCF-Transkriptionsaktivitaet, gefolgt von einer Hochregulation der Downstream-Zielgene in den Wnt/ss-Catenin-Signalwegen in bestrahlten U87-Zellen. XV 939 unterdrueckte die strahleninduzierte Hochregulierung von MMP-2 und -9 und inhibierte die Aktivitaet dieser Gelatinasen. Die vorgestellten Daten zeigen die zentrale Rolle des Wnt/ss-Catenin-Signalwegs fuer die strahleninduzierte Erhoehung der Invasivitaet von Glioblastomzellen. In diesem Zusammenhang koennte die Inhibierung von ss-Catenin einen viel versprechenden Ansatz in der Behandlung strahlenresistenter

 15. Biotechnology 2000. Annual report 1996; Biotechnologie 2000. Jahresbericht 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-08-01

  The programme `Biotechnology 2000` is carried out by the department `Biology, energy, ecology (BEO)` of Juelich Research Center on behalf of the Federal Minister for Research and Technology. The project comprises the following fields: Development of methodology and processes; research in cell biology, gene structure and gene regulation; synthetic biology, protein design; neurobiology research; biological systems; plant growth, phytomedicine and plant protection; biological aspects of waste managment techniques; substitute techniques for animal experiments; biological safety research; genetic research centres and other fields of emphasis; technology assessment; ethical problems. A list of projects sponsored in 1992 is presented, followed by short descriptions of the individual activities on standardized data sheets. The appendix contains a register of project numbers, integrated projects, sponsored organisations, and the BEO organisational plan. (orig.) [Deutsch] Das Programm `Biotechnologie 2000` wird im Auftrag des Bundesministers fuer Forschung und Technologie (BMFT) durch den Projekttraeger `Biologie, Energie, Oekologie (BEO)` im Forschungszentrum Juelich abgewickelt. Das Projekt umfasst folgende Gebiete: Methoden- und Verfahrensentwicklung; zellbiologische Forschung, Genstruktur und Genregulation; synthetische Biologie, Proteindesign; neurobiologische Forschung; biologische Systeme; Pflanzenzuechtung, Phytomedizin und Pflanzenschutz; Biologie von Entsorgungsverfahren; Ersatzmethoden zum Tierversuch; biologische Sicherheitsforschung; Genzentren und andere Schwerpunkte; Technologiefolgeabschaetzung, und ethische Fragestellungen. Neben einer Gesamtuebersicht ueber die im Berichtsjahr 1992 gefoerderten Projekte erfolgt die kurze Beschreibung der einzelnen Aktivitaeten auf standardisierten Datenblaettern. Der Anhang enthaelt die Register der Projektnummern, der Verbundprojekte und der Zuwendungsempfaenger, und den Organisationsplan BEO. (orig.)

 16. Dünne Beschichtungen auf Biomaterialien

  Science.gov (United States)

  Klee, Doris; Lahann, Jörg; Plüster, Wilhelm

  Ein Schwerpunkt der Implantatentwicklung liegt in der Synthese und Verarbeitung geeigneter Biomaterialien, die bezüglich ihrer mechanischen Eigenschaften und ihrer Stabilität die erwünschte Funktion im Organismus erfüllen sollen. Die biologische Antwort auf Biomaterialien im Implantateinsatz wird jedoch hauptsächlich von der chemischen Zusammensetzung und der Struktur der Implantatoberfläche bestimmt [1]. Sie ist entscheidend für die Langzeitverträglichkeit eines Implantats. Geeignete Ansätze zur Verbesserung der Grenzflächenverträglichkeit von Biomaterialien, ohne die mechanischen Eigenschaften und die Funktionalität des Implantates zu verändern, beruhen auf die Aufbringung einer definierten, falls erforderlich biologisch aktiven Beschichtung auf die Werkstoffoberfläche. Bei den eingesetzten Beschichtungsverfahren handelt es sich vielfach um bekannte Verfahren zur Oberflächenmodifizierung technischer Werkstoffe, die auf physikalischen und chemischen Prozessen basieren. Je nach Beschichtungsverfahren können unterschiedliche Schichtdicken erzielt werden. Zur Charakterisierung der Zusammensetzung und Struktur der beschichteten Biomaterialoberflächen ist der Einsatz oberflächensensitiver Analytik unverzichtbar. Vielfach wird eine Kombination von Methoden eingesetzt, die sich hinsichtlich ihrer Informationstiefe und Informationsaussage unterscheiden [1].

 17. Properties of environment-friendly lubricating oils; Eigenschaften von umweltvertraeglichen Motorenoelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luther, R. [Fuchs Petroclub AG (Germany)

  2000-07-01

  What is an environment-friendly lubricating oil? In the past, this term was used to identify biodegradable oils for four-stroke engines. However, biodegradability was found to be less important than other characteristics. Current developments, especially higher ester oil fractions and new additive concepts, will surely result in products that are environment-friendly in a wider sense of the word. [German] Was ist ein umweltvertraeglicher Motorenschmierstoff? In der Vergangenheit wurde darunter zumeist ein biologisch schnell abbaubares Oel fuer Viertaktmotoren verstanden, das sich aber weder in Additivierung, Viskositaet oder anwendungstechnischen Eigenschaften von konventionellen Mineraloel-basierten Produkten unterschied. Dadurch entstand mit den ersten Bio-Motorenoelen, die in Mitteleuropa im Jahre 1993 auf den Markt kamen, grosse Kritik speziell an dieser umweltvertraeglichen Schmierstoffgruppe - voellig im Gegensatz z.B. zu Hydraulikoelen. Die Einwaende bezogen sich insbesondere auf zwei Punkte: 1. Die biologische Abbaubarkeit ist fuer Motorenoele in Umlaufschmierung im Vergleich zu anderen anwendungsspezifischen Eigenschaften minder wichtig. 2. Wenn es zu einer Leckage kommt, dann von gebrauchtem Motorenoel, das durch die Alterungs- und Verbrennungsprodukte erheblich geringer abbaubar ist als ein Frischoel. Insgesamt sind an Hand der hier vorgestellten Motorenoel-Konzepte die Moeglichkeiten fuer eine optimierte Motorenschmierung zu erkennen, um in Zukunft die gestiegenen Anforderungen erfuellen zu koennen. Der aus technischen Gruenden steigende Anteil an Esteroelen wird in Verbindung mit neuen Additivkonzepten so zu Produkten fuehren, die in einem wesentlich erweiterten Sinn 'umweltvertraeglich' sind. (orig.)

 18. Combining mechanical-biological residual waste treatment plants with the carbonisation-combustion process; Kombination MBA mit dem Schwel-Brenn-Verfahren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diekmann, J.; Wiehn, G. [Siemens AG Unternehmensbereich KWU, Erlangen (Germany). Bereich Energieerzeugung

  1998-09-01

  The disposal market for household waste is strongly influenced by the legal framework governing it. A further factor that makes it difficult for the authorities responsible for disposal to decide on residual waste disposal by means of thermal or mechanical-biological treatment plants is the downward pressure on disposal prices from inexpensive, underused landfills. This makes it all the more important for a future-oriented waste management to develop a both economically and ecologically optimised waste disposal concept. In this situation there is much in favour of adopting a concept consisting of a combination of mechanical, mechanical-biological, and thermal treatment which takes due account of waste disposal concepts at the regional and supraregional scale. [Deutsch] Der Entsorgungsmarkt fuer Siedlungsabfaelle wird stark durch die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Hinzu kommt, dass der Entscheidungsprozess der oeffentlichen Entsorgungstraeger zur Restabfallentsorgung mittels thermischer oder mechanisch-biologischer Anlagen durch den Druck auf die Entsorgungspreise aufgrund der kostenguenstigen, nicht ausgelasteten Deponien erschwert wird. Umso mehr muss das Ziel einer zukunftsorientierten Abfallwirtschaft sein, unter oekonomischen und oekologischen Gesichtspunkten ein optimiertes Abfallkonzept aufzubauen. Hier kann es sehr hilfreich sein, sich eines Konzeptes, bestehend aus der Kombination von mechanischer, mechanisch-biologischer und thermischer Behandlung unter Beruecksichtigung des regionalen und ueberregionalen Abfallkonzeptes zu bedienen. (orig./SR)

 19. Methodological principles for optimising functional MRI experiments; Methodische Grundlagen der Optimierung funktioneller MR-Experimente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuestenberg, T. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany); Georg-August-Universitaet, Abteilung fuer Medizinische Psychologie, Goettingen (Germany); Giesel, F.L. [Deutsches Kebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung fuer Radiologische Diagnostik (Germany); Strasburger, H. [Georg-August-Universitaet Goettingen, Abteilung fuer Medizinische Psychologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is one of the most common methods for localising neuronal activity in the brain. Even though the sensitivity of fMRI is comparatively low, the optimisation of certain experimental parameters allows obtaining reliable results. In this article, approaches for optimising the experimental design, imaging parameters and analytic strategies will be discussed. Clinical neuroscientists and interested physicians will receive practical rules of thumb for improving the efficiency of brain imaging experiments. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) des Zentralnervensystems ist eine der meistgenutzten Methoden zur Lokalisierung neuronaler Aktivitaet im Gehirn. Obwohl die Sensitivitaet der fMRT vergleichsweise gering ist, kann durch die Auswahl geeigneter experimenteller Parameter die Empfindlichkeit dieses bildgebenden Verfahrens gesteigert und die Reliabilitaet der Ergebnisse gewaehrleistet werden. In diesem Artikel werden deshalb Ansaetze fuer die Optimierung des Paradigmendesigns, der MR-Bildgebung und der Datenauswertung diskutiert. Klinischen Forschern und interessierten Aerzten sollen dadurch Richtgroessen fuer die Durchfuehrung effektiver fMRT-Experimente vermittelt werden. (orig.)

 20. Functional magnetic resonance imaging with ultra-high fields; Funktionelle Magnetresonanztomographie bei ultrahohen Feldern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Windischberger, C.; Schoepf, V.; Sladky, R.; Moser, E. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Medizinische Universitaet Wien, Zentrum fuer Medizinische Physik und Biomedizinische Technik, Wien (Austria); Fischmeister, F.P.S. [Medizinische Universitaet Wien, Exzellenzzentrum Hochfeld-MR, Wien (Austria); Universitaet Wien, Fakultaet fuer Psychologie, Wien (Austria)

  2010-02-15

  Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is currently the primary method for non-invasive functional localization in the brain. With the emergence of MR systems with field strengths of 4 Tesla and above, neuronal activation may be studied with unprecedented accuracy. In this article we present different approaches to use the improved sensitivity and specificity for expanding current fMRT resolution limits in space and time based on several 7 Tesla studies. In addition to the challenges that arise with ultra-high magnetic fields possible solutions will be discussed. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) stellt zurzeit die wichtigste Methode zur nichtinvasiven Funktionslokalisation im Gehirn dar. Mit der Verfuegbarkeit von MRT-Geraeten mit Magnetfeldstaerken von 4 Tesla (T) und darueber ergeben sich neue Moeglichkeiten, mittels fMRT die neuronale Aktivitaet in bislang unerreichter Genauigkeit zu untersuchen. In diesem Artikel zeigen wir anhand mehrerer Studien bei 7 T, in wieweit die Zugewinne an Sensitivitaet und Spezifitaet verwendet werden koennen, um die bisherigen Grenzen der fMRT-Aufloesung in raeumlicher und zeitlicher Hinsicht auszuweiten. Die neuen Herausforderungen, die mit dem Schritt zu ultrahohen Magnetfeldern einhergehen, werden dabei ebenso diskutiert wie moegliche Ansaetze zu deren Loesung. (orig.)

 1. Non destructive determination of the free chloride content in cement based materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elsener, B. [Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Cagliari, I-09128 Cagliari (Italy); Institute of Materials Chemistry and Corrosion, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Hoenggerberg, CH-8093 Zuerich (Switzerland); Zimmermann, L.; Boehni, H. [Institute of Materials Chemistry and Corrosion, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Hoenggerberg, CH-8093 Zuerich (Switzerland)

  2003-06-01

  A non-destructive chloride sensitive sensor element for use in cement based porous materials is presented. The sensor element determines the activity of the free chloride ions in solutions and in porous cement based materials such as cement paste, mortar or concrete. The calibration in synthetic pore solution showed a response according to Nernst law over three decades of chloride concentration. The sensor element has shown excellent reproducibility and long term stability. The sensor element has been used to monitor the chloride uptake into mortar specimens. The results show a good agreement between the free chloride content determined by the sensor and by pore water expression. Applications in monitoring of reinforced concrete structures and their limitations are discussed. (Abstract Copyright [2003], Wiley Periodicals, Inc.) [German] In der vorliegenden Arbeit wird ein Chloridsensor zur zerstoerungsfreien Erfassung des Chloridgehalts in zementoesen Materialien beschrieben. Der Sensor bestimmt die Aktivitaet der freien Chloridionen in Loesungen und in Zementstein, Moertel oder Beton. Die Kalibrierungskurve in synthetischer Betonporenloesung zeigt das erwartete Nernst'sche Verhalten ueber mehr als drei Konzentrationsdekaden. Der Sensor weist eine sehr hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilitaet auf. Der Chloridsensor wurde eingesetzt, um das Eindringen der Chloridionen in Moertelpruefkoerpern zu untersuchen. Ein Vergleich der Chloridkonzentration bestimmt durch Auspressen der Porenloesung am Ende der Versuche mit den von Sensoren bestimmten Chloridkonzentration zeigt eine sehr gute Uebereinstimmung. Praktische Anwendungen und die Einsatzgrenzen des Sensors werden diskutiert. (Abstract Copyright [2003], Wiley Periodicals, Inc.)

 2. Species analysis of organomercury compounds to determine their biopathways at contaminated sites; Speziesanalytik von organischen Quecksilberverbindungen zur Aufklaerung ihrer Biopfade an kontaminierten Standorten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hintelmann, H.

  1993-12-31

  The environmental behavior of organomercury compounds with special regard to methyl-mercury(II) was investigated. Organomercury species were extraced with a solution of dithizone in chloroform whereas methylmercury(II) is also extractable using HCl/Toluol. A newly developed HPLC/AFS-system was used as the analytical method. The methylmercury(II) content in river Elbe sediments is controlled by the content of sulfidic sulfur. The crucial point for the formation of methylmercury(II) is the microbial activity in the sediments. Besides methylmercury(II) ethylmercury(II) was found in river Koesseine sediments (Marktredwitz). Microbial biofilms are capable of accumulating methylmercury(II) to a factor of 10{sup 5} when compared to the culture solution. (orig.). 62 figs., 47 tabs. [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde das Umweltverhalten von organischen Quecksilberverbindungen unter besonderer Beruecksichtigung von Methylquecksilber(II) untersucht. Die Isolierung der Organoquecksilberspezies aus Sedimenten gelingt mit einer Loesung von Dithizon in Chloroform; Methylquecksilber(II) allein ist vorteilhaft mit HCl/Toluol extrahierbar. Als Analysenmethode fuer die Speziesbestimmung wurde ein neuartiges HPLC/AFS-System entwickelt. Der Gehalt an Methylquecksilber(II) in Elbesedimenten wird neben dem Protein- und Kohlenhydratgehalt durch den Gehalt an sulfidischem Schwefel bestimmt. Entscheidend fuer die Bildung von Methylquecksilber(II) ist die mikrobielle Aktivitaet in den betrachteten Proben. In Sedimenten der Koesseine (Marktredwitz) wurde neben Methylquecksilber(II) auch Ethylquecksilber(II) nachgewiesen. Mikrobielle Biofilme koennen Methylquecksilber(II) gegenueber der umgebenen Kulturloesung bis zu einem Faktor von 10{sup 5} anreichern. (orig.)

 3. Developing an optimized treatment strategy for anaerobic waste water cleaning; Entwicklung einer optimierten Behandlungstrategie fuer die anaerobe Abwasserreinigung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wenzel, W.; Manz, W.; Szewzyk, U.; Kozariszczuk, M.; Kraume, M. [Technische Univ. Berlin (Germany)

  1999-07-01

  The paper looks into the opportunities for and limitations of using oligonucleotide probes for in-situ hybridisation in anaerobic systems. As is demonstrated, a large part of the populations can be detected using this method and different physiological groups like sulfate reducers and methanogens can be verified with a high resolution. The technique permits assessing the physiological activity of these groups so that inferences to reactor performance can be drawn. Various physiological groups such as fermenters and homoacetogenous bacteria so far can be detected with inadequate resolution only. Ongoing work with a view to amending this is described. (orig.) [German] Dieser Beitrag beschaeftigt sich mit den Moeglichkeiten und Limitierungen des Einsatzes von Oligonukleotidsonden zur in situ Hybridisierung in anaeroben Systemen. Es wird gezeigt, dass ein grosser Teil der Population mit Hilfe dieser Methode erfasst werden kann und verschiedene physiologische Gruppen wie die Sulfatreduzierer und die Methanogenen mit hoher Aufloesung nachgewiesen werden koennen. Die physiologische Aktivitaet dieser Gruppen kann abgeschaetzt werden und damit sind Rueckschluesse auf die Reaktorleistung moeglich. Verschiedene physiologische Gruppen wie die Gaerer und die homoacetogenen Bakterien werden bisher nur in unzureichender Aufloesung erfasst. Die derzeit laufenden Arbeiten zur Loesung dieser Probleme werden beschrieben. (orig.)

 4. Working memory in volunteers and schizophrenics using BOLD fMRI; Das Arbeitsgedaechtnis bei Gesunden und bei Schizophrenen: Untersuchungen mit BOLD-fMRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giesel, F.L. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Abteilung Radiologie, Heidelberg (Germany); Hohmann, N. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany); Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Seidl, U.; Kress, K.R.; Schoenknecht, P.; Schroeder, J. [Psychiatrische Universitaetsklinik Heidelberg, Sektion Gerontopsychiatrie (Germany); Kauczor, H.-U.; Essig, M. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, Abteilung Radiologie (Germany)

  2005-02-01

  Functional magnetic resonance imaging uses the blood oxygen level-dependent effect (BOLD MRI) for noninvasive display of cerebral correlatives of cognitive function. The importance for the understanding of physiological and pathological processes is demonstrated by investigations of working memory in schizophrenics and healthy controls. Working memory is involved in processing rather than storage of information and therefore is linked to complex processes such as learning and problem solving. In schizophrenic psychosis, these functions are clearly restricted. Training effects in the working memory task follow an inverse U-shape function, suggesting that cerebral activation reaches a peak before economics of the brain find a more efficient method and activation decreases. (orig.) [German] Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) nutzt den ''blood oxygen level dependent effect'' (BOLD-Effekt) zur nichtinvasiven Darstellung zerebraler Korrelate kognitiver Funktionen. Die Bedeutung dieses Verfahrens fuer das Verstaendnis physiologischer und pathologischer Prozesse wird anhand von Untersuchungen zum Arbeitsgedaechtnis bei Schizophrenen und gesunden Kontrollpersonen verdeutlicht. Das Arbeitsgedaechtnis dient weniger der Speicherung, sondern vielmehr der Verarbeitung von Informationen und ist deshalb in komplexe Prozesse wie Lernen und Problemloesen eingebunden. Im Rahmen schizophrener Psychosen kommt es zu einer deutlichen Einschraenkung dieser Funktionen. Erwartungsgemaess zeigen sich unter Durchfuehrung eines Arbeitsgedaechtnisparadigmas Unterschiede in der zerebralen Aktivitaet, die jedoch bei den Erkrankten unter Therapie prinzipiell reversibel sind. Von Interesse sind auch Trainingseffekte bei Gesunden, wobei eine verminderte Aktivierung nach Training auf eine ''Oekonomisierung'' schliessen laesst. (orig.)

 5. Identical location transmission electron microscopy in combination with rotating disc electrode measurements. The activity of fuel cell catalysts and their degradation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schloegl, Katrin G.

  2011-07-13

  As an alternative to conventional combustion engines, the Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) using hydrogen as a fuel is a promising concept owing to its potential independence from fossil fuels, high efficiency and zero emissions. Concerning its commercial viability, the fundamental problem of high system cost per power output and lifetime is closely related to finding more active and stable catalysts for the oxygen reduction reaction. In the presented work, several methods are combined to examine the parameters and processes responsible for both activity and degradation of platinum-based catalysts. Degradation mechanisms are scrutinized by means of electrochemical measurements with the rotating disc electrode in combination with a recently developed TEM technique, which allows for the comparison of identical locations before and after accelerated stress tests. (orig.) [German] Die mit Wasserstoff betriebene Proton Exchange Membrane Brennstoffzelle (PEMFC) stellt aufgrund ihrer potentiellen Unabhaengigkeit von fossilen Energietraegern, ihrem hohen Wirkungsgrad und fehlendem Schadstoffausstoss eine vielversprechende Alternative zum konventionellen Verbrennungsmotor dar. Das grundlegende Problem der zu hohen Systemkosten und zu geringen Lebensdauer fuer kommerzielle Anwendungen ist eng mit der Entwicklung aktiverer und stabiler Elektrokatalysatoren fuer die Sauerstoffreduktion verknuepft. In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Methoden kombiniert, um die Parameter und Prozesse zu untersuchen, welche fuer die Aktivitaet und Degradation platinbasierter Katalysatoren verantwortlich sind. Zur Aufklaerung vorliegender Degradationsmechanismen werden elektrochemische Messungen mit der rotierenden Scheibenelektrode in Kombination mit einer neu entwickelten TEM Methode eingesetzt, welche es ermoeglicht, identische Stellen vor und nach beschleunigten Degradationstests zu untersuchen.

 6. Evaluation of obstructed kidneys by discriminant analysis of {sup 99m}Tc-MAG{sub 3} renograms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gonzalez, A. [Lab. of Biophysics and Bioengineering, Faculty of Medicine, Barcelona Univ. (Spain); Jover, L. [Dept. of Public Health, Barcelona Univ. (Spain); Mairal, Ll. [Dept. of Nuclear Medicine, Bellvitge Hospital (Spain); Martin-Comin, J. [Dept. of Nuclear Medicine, Bellvitge Hospital (Spain); Puchal, R. [Dept. of Nuclear Medicine, Bellvitge Hospital (Spain)

  1994-12-01

  This study sought to develope a method of improving the differential diagnostic between healthy and obstructed kidneys using only parameters derived from the {sup 99m}Tc-MAG{sub 3} renogram. The analysis included data from 46 healthy and 36 obstructed kidney units. The parameters calculated were: Mean transit time (MTT), time at 20% of the initial height of the renal retention function (T20) and time to peak of the renogram (TP). A discriminant analysis was carried out to obtain a discriminant function in order to differentiate between the two groups. The best results were obtained using the function: (2.5629 InT20)+(2.1280 In TP)-27.1224 which correctly classified 97.56% of the cases, giving a sensitivity of 94.44% and a specificity of 99.99%. (orig.) [Deutsch] Zweck dieser Arbeit war die Differentialdiagnose von gesunden (46) und abflussbehinderten Nieren (36) aus verschiedenen Werten des {sup 99m}Tc-MAG{sub 3} Radioisotopennephrogramms (RIN) und seiner Dekonvolution. Es wurden folgende Parameter beruecksichtigt: Mittlere Transitzeit (MTT), Zeit bis zum Abfall der maximalen Aktivitaet der Impulsreaktionsfunktion auf 20% (T20) und Zeit bis zum Erreichen des Kulminationspunktes (sog. Sekretionsmaximum) des RIN (TP). Mittels der Diskriminanzanalyse wurde folgende Funktion als die beste gefunden: (2,5629 InT20)+(2,1280 In TP)-27,1224 mit 94,44% Sensitivitaet, 99,99% Spezifitaet und 97,56% Genauigkeit. (orig.)

 7. Reactor for biological elimination of poorly degradable hydrocarbons by adjustment of substrate-specific retention times; Reaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Kohlenwasserstoffe durch Einstellung substratspezifischer Verweilzeiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brambach, R.

  1997-11-01

  Industrial waste water cleaning increasingly makes use of biological processes based on immobilized biomass, in order to ensure the aimed elimination of toxic substances. A novel, efficient reactor technique was developed, by which dangerous, poorly degradable dissolved hydrocarbons are selectively retained in the bioreactor thanks to an integrated membrane, while other substances are quickly discharged from the system via the effluent. With a synthetic waste water, this selective retention method achieved substrate-specific retention times which were five to fifty times higher than those of a merely hydrodynamically operated reactor system. In addition, the decoupling of high reactor and low effluent concentrations results in a higher biochemical activity in the reactor in comparison with conventional process techniques. (orig.) [Deutsch] In der industriellen Abwasserreinigung werden verstaerkt Bioverfahrenstechniken mit immobilisierter Biomasse eingesetzt, um eine gezielte Eliminierung gefaehrlicher Stoffe durchzufuehren. - Hierzu wurde eine neuartige leistungsfaehige Reaktortechnik entwickelt, die mittels einer im Bioreaktor integrierten Membran gefaehrliche, schwer abbaubare geloeste Kohlenwasserstoffe selektiv im Bioreaktor zurueckhaelt, waehrend andere Stoffe das System schnell ueber den Ablauf verlassen. Durch den stoffselektiven Rueckhalt wurden an einem synthetischen Abwasser substratspezifische Verweilzeiten erzielt, die um den Faktor 5 bis 50 ueber denen eines rein hydrodynamisch bestimmten Reaktorsystems liegen. Darueber hinaus wird aufgrund der Entkopplung von hoher Reaktor- und niedriger Ablaufkonzentration eine im Vergleich zu herkoemmlichen Verfahrenstechniken hoehere biochemische Aktivitaet im Reaktor erzielt. (orig.)

 8. Notch stress and shape optimization; Kerbspannung und Kerbformoptimierung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scherrer, M.

  2004-08-01

  The scientific field of biomechanics deals with the statics and dynamics of biological load carriers and the transfer of biological optimization strategies to technical applications. By observations of biological load carriers in nature a fundamental design rule could be developed called the axiom of uniform stress, which basically says that in temporal average with a certain load, there are neither high local stresses nor underloaded areas in a biological load carrier. Through load-controlled growth the load carrier gets material in areas with high stress as in areas with low stress there is no growth and hence no material. From this a shape optimization is obtained which is able to prevent fatigue failure. The adaptive growth of biological load carriers is simulated by the CAO-Method (computer aided optimization) and the FEM. With the help of the CAO-Method a parameter study for the optimization of shoulder fillets was made from which a geometrical characterisation of the optimized fillet shapes was derived. From that new ways for shape optimization were developed which offer design rules using alternative fillet shapes and a better understanding of the effects caused by stress concentrations was obtained. Due to this knowledge a new and efficient optimization method was developed which offers a fast and simple way to construct optimized fillet shapes. This method can be expressed analytically and was verified with several examples. (orig.) [German] Die Biomechanik befasst sich mit der Statik und Dynamik von biologischen Lasttraegern und der Uebertragung biologischer Optimierungsstrategien in die Technik. Aus Beobachtungen am Objekt in der Natur ging als eine grundlegende Designregel das Axiom der konstanten Spannung hervor, welches besagt, dass bei einem biologischen Lasttraeger bei bestimmungsgemaesser Belastung im zeitlichen Mittel weder lokal hohe Spannungen noch unterbelastete Bereiche auftreten. Der biologische Lasttraeger lagert durch lastgesteuertes

 9. Some hints concerning phosphorus release and phosphorus uptake properties in enhanced biological phophorus removal; Empfehlungen zur Durchfuehrung und Auswertung von Phosphatrueckloese- und -aufnahmeversuchen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1996-01-01

  Reproducible methods of analysis are necessary for the estimation of phosphorus release and phosphorus uptake properties of activated sludges in wastewater treatment plants using enhanced biological phosphorus removal (EBPR). These methods have to allow for comparisons and evaluations of different activated sludges impressed by EBPR. A phosphorus release and phosphorus uptake attempt modified for different operation facilities and conditions in wastewater treatment plants was developed. Using these methods phosphorus release and phosphorus uptake properties of activated sludges can be described qualitativley and quantitatively. (orig.) [Deutsch] Zur Abschaetzung der Phosphatrueckloese- und -aufnahmeeigenschaften eines belebten Schlammes bei Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) bedarf es reproduzierbarer Untersuchungsmethoden, die einen Vergleich und eine Beurteilung hierzu durchgefuehrter Untersuchungen ermoeglichen. Hierzu wurde ein fuer klaeranlagenspezifische Betriebsbedingungen modifizierter Phosphatrueckloese- und -aufnahmeversuche entwickelt, mit dem die Phosphatrueckloese- und -aufnahmeeigenschaften eines belebten Schlammes qualitativ und quantitativ beschrieben werden koennen. (orig.)

 10. Species distribution in relation to varying temperatures of microorganisms with enhanced biological phosphorus storage; Zusammensetzung und Temperaturabhaengigkeit der Mikroflora phosphatspeichernder belebter Schlaemme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Helmer, C. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik; Kunst, S. [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik

  1996-01-01

  A continuous flow pilot plant with a mixed population of activated sludge was used to investigate the influence of varying temperatures between 20 C and 5 C on the efficiency of biological phosphorus removal and the composition of bacterial communities. Besides the registration of parameters, determinating - according to the models - the biological phosphorus removal, the sludge microflora was analysed regularly. Nearly all isolated strains were tested for their ability of polyphosphate storage. (orig.) [Deutsch] In einer kontinuierlich betriebenen Laborklaeranlage wurde an den Mischbiozoenosen belebter Schlaemme der Einfluss von Temepraturvariationen zwischen 20 C und 5 C auf die vermehrte biologische Phosphorelimination und die Zusammensetzung der Bakterienflora untersucht. Neben einer Erfassung der prozessbestimmenden Parameter der biologischen Phosphorelimination wurden regelmaessig Populationsanalysen und Versuche zum Polyphosphatspeichervermoegen der isolierten Reinkulturen durchgefuehrt. (orig.)

 11. Central key project `Biotechnology`. Final report. 2nd project phase (1992-1995); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Abschlussbericht 2. Foerderphase (1992-1995)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions, protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalyzed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 12. Environmental research from space. 5 years of the DLR spectrometer MOS on the IRS-P3 satellite; Umweltforschung aus dem All. Rueckblick: fuenf Jahre DLR-Spektrometer MOS auf dem Satelliten IRS-P3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimmermann, G.; Neumann, A. [DLR-Inst. fuer Methodik der Fernerkundung, Berlin-Adlershof (Germany)

  2001-05-01

  The MOS spectrometer on the Indian satellite IRS-P3 has been operated by DLR since 1996 as an experiment in demonstrating new remote sensing techniques for oceans and in developing new evaluation methods for the biological-ecological status especially of coastal waters. [German] Die Erfassung des Zustandes unserer Umwelt sowie die Erkennung und Ueberwachung von Veraenderungen ist zu einem entscheidenden Bestandteil gesellschaftlicher Daseinsvorsorge geworden. Die Fernerkundung mittels spezieller Satelliten leistet hierzu wesentliche Beitraege, da sie als einzige Technologie die zeitlich kontinuierliche und flaechendeckende Beobachtung ermoeglicht. Seit Mitte der 90er Jahre kommen zunehmend neuartige Instrumente zum Einsatz, die eine verbesserte Bestimmung interessierender Parameter oder auch die Ableitung neuer Zustandsgroessen ermoeglichen. Mit dem abbildenden Spektrometer MOS auf dem indischen Fernerkundungssatelliten IRS-P3 betreibt das DLR seit 1996 ein Experiment zur Demonstration neuer Fernerkundungsverfahren fuer die Ozeansondierung und zur Entwicklung neuer Auswerteverfahren fuer den biologisch-oekologischen Zustand speiziell von Kuestengewaessern. (orig.)

 13. Electromagnetism and life. A field of research bordering on mysticism, medicine and environmental protection; Elektromagnetismus und Leben. Eine Forschungsrichtung zwischen Mystik, Medizin und Umweltschutz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaser, R. [Humboldt Univ., Berlin (Germany). Inst. fuer Biologie

  1998-02-01

  The rapid technical development requires scientifically founded answers to people`s fears about hazards of low- and high-frequency magnetic fields. New findings of molecular and cellular biophysics and new methods of detection (fluorescence-optical and electrical) have extended our knowledge about the electrodynamic structure of biological organisms. They promise to provide a scientific foundation both of the limiting values of radiation protection and of new methods in electrotherapy and magnetotherapy. (orig./MG) [Deutsch] Die stuermische Entwicklung der Technik erfordert wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen der Bevoelkerung nach moeglichen Gefahren durch elektromagnetische Felder im Nieder- und Hochfrequenzbereich: Erkenntnisse der molekularen und zellulaeren Biophysik und neue fluoreszenzoptische und elektrische Nachweismethoden haben unsere Vorstellung ueber die elektrodynamische Struktur biologischer Organisation wesentlich erweitert und versprechen eine wissenschaftliche Fundierung sowohl der Grenzwerte des Strahlenschutzes als auch neuer Methoden der Elektro- und Magnettherapie. (orig./MG)

 14. GBF - Gesellschaft fuer Biotechnologische Forschung. Scientific annual report 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walsdorff, J.H. [ed.

  1996-12-31

  This is the 1995 scientific report of the GBF. Research was done in the following fields: Gene function and genoma analysis; Infections and immunity; Bioactive components; Molecular targets; Environmental biotechnology; Integrated bioprocess development; Development of GMP-compatible biotechnological production techniques. Each subject field was divided up into several projects, which were largely carried out in interdisciplinary cooperation. (orig./SR) [Deutsch] Die GBF stellt hiermit ihren wissenschaftlichen Ergebnisbericht 1995 vor. Die Darstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse ist nach den folgenden Forschungsschwerpunkten gegliedert: Genfunktion und Genomananlyse; Infektion und Immunitaet; biologisch aktive Stoffe; molekulare Targets; Umweltbiotechnologie; integrierte Bioprozessentwicklung; Entwicklung GMP-gerechter biotechnologischer Herstellungsverfahren, die wiederum in Projekte aufgeteilt sind. Die Projekte wurden weitgehend interdisziplinaer bearbeitet. (orig./SR)

 15. "Race": Warum alte Begriffe keine neuen Perspektiven haben

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heinz A

  2011-01-01

  Full Text Available Anhand von historischen und aktuellen Debatten und Diskursen werden Komplexität und Kontext der Entwicklung des „Rasse“- Begriffs und seine Verwendung in Wissenschaft und Gesellschaft dargestellt. Es werden wissenschaftliche Argumentationslinien und die damit verbundene Stereotypenbildung diskutiert und in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Relevanz hinterfragt. Ein Einblick in Modelle menschlicher Populationen und ihrer Wanderungsbewegungen bildet den Anknüpfungspunkt für Erklärungsmodelle biologischer Varianzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Menschen. Dadurch wird eine Kritik an reduktionistischen Thesen ermöglicht, die in den vergangenen Jahrhunderten (und in einigen zeitgenössischen Diskursen zu sachfremden und diskriminierenden Einteilungen nach „Menschenrassen“ beigetragen haben, welche soziale und ökonomische Unterschiede zu rechtfertigen suchten. Reduktionistischen Sichtweisen wird ein Blick auf die Variabilität der Menschen entgegengesetzt.

 16. Geschlechterspezifische Aspekte der Depression* - Frauenspezifische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riecher-Rössler A

  2008-01-01

  Full Text Available Frauen leiden etwa doppelt so häufig an depressiven Erkrankungen wie Männer. Auch Symptomatik und Verlauf zeigen deutliche Geschlechtsunterschiede. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen handelt es sich lediglich um vermeintliche Unterschiede, etwa dadurch, dass die Diagnose einer Depression bei Frauen eher gestellt wird. Doch es gibt auch echte Häufigkeitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese sind zum Teil biologisch, zum Teil psychosozial und kulturell, häufig aber multifaktoriell zu erklären. Weibliche Sexualhormone und frauenspezifische Einflüsse wie Menstruation, Geburt und Menopause können ebenso eine Rolle spielen wie geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und Rollenkonflikte, sozialer Status, Gewalt und Missbrauch. Die Berücksichtigung dieser und vieler anderer Faktoren könnte unser Verständnis für depressive Erkrankungen und deren Behandlung – nicht nur bei Frauen – entscheidend verbessern.

 17. Ecological aspects to the use of pretreated waste in thermal plants; Oekologische Aspekte beim Einsatz aufbereiteter Abfaelle in thermischen Anlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Friedel, M.; Urban, A.I. [Kassel Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Fachgebiet Abfalltechnik

  1998-09-01

  The present contribution focuses on the input side of individual process techniques. It shows on the basis of example calculations how two parameters describing the incinerable (residual) waste that are of particular importance for unconventional thermal treatment methods, namely ``pollutant load`` and ``calorific value``, can be influenced by a recycling stage and then further by mechanical-biological pretreatment. [Deutsch] Im folgenden soll das Hauptaugenmerk auf die Inputseite zu den einzelnen thermischen Verfahren gelegt werden und anhand einer Beispielrechnung aufgezeigt werden, wie sich die fuer einen Einsatz in nichtkonventionellen thermischen Verfahren besonders wichtigen Parameter des aufbereiteten (Rest)Abfalls `Schadstoffbelastung` und `Heizwert` zunaechst durch eine Verwertung und weiter durch eine mechanisch-biologische Vorbehandlung veraendern. (orig./SR)

 18. On the making of a system theory of life: Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy's conceptual connection.

  Science.gov (United States)

  Drack, Manfred; Apfalter, Wilfried; Pouvreau, David

  2007-12-01

  In this article, we review how two eminent Viennese system thinkers, Paul A Weiss and Ludwig von Bertalanffy, began to develop their own perspectives toward a system theory of life in the 1920s. Their work is especially rooted in experimental biology as performed at the Biologische Versuchsanstalt, as well as in philosophy, and they converge in basic concepts. We underline the conceptual connections of their thinking, among them the organism as an organized system, hierarchical organization, and primary activity. With their system thinking, both biologists shared a strong desire to overcome what they viewed as a "mechanistic" approach in biology. Their interpretations are relevant to the renaissance of system thinking in biology--"systems biology." Unless otherwise noted, all translations are our own.

 19. Environmental data 1995; Umweltdaten Deutschland 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-31

  The brochure contains concise data on pollution sources and pollutant effects on the environment (land use, airborne pollutants, liquid effluents, waste, noise, etc.), data on environment quality (air pollution levels, water quality, diversity of species, etc.), and data on the social effects of environmental pollution (environmental protection expenditures, market shares of low-polluting passenger cars and unleaded fuel, biological sewage treatment systems, etc.). All these data are suitable indicators for describing the current environmental situation. (orig./KW) [Deutsch] Die Broschuero umfasst in komprimierter Weise - Daten zu den Verursachern von Umweltbelastungen und zu den Einwirkungen auf die Umwelt (Bodennutzung, Luftemissionen, Abwasser, Abfaelle, Laerm etc.), - Daten zur Qualitaet der Umwelt (Immissionen, Gewaesserguete, Artenvielfalt etc.) sowie - Daten zur gesellschaftlichen Reaktion auf die Umweltbelastung (Ausgaben fuer den Umweltschutz, Anteil schadstoffarmer Pkw und bleifreien Benzins, Anschluss der Bevoelkerung an biologische Klaeranlagen etc.), die als Indikatoren zur Beschreibung der Umweltsituation geeignet erscheinen. (orig./KW)

 20. Central key project `Biotechnology`. Supplementary report. 2nd project phase (3/95 through 12/95); Zentrales Schwerpunktprojekt Bioverfahrenstechnik. Ergaenzungsbericht 2. Foerderphase (3/95 bis 12/95)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report describes the activities of the three sections of the key project `Biotechnology`: Biological systems, e.g. environmental biotechnology, enzyme reactions; protein engineering, fermentation problems of secondary metabolites, tetrachloroethylene degradation, stereoselective synthesis; process engineering, i.e. supercritical solvents, enzyme-catalysed reactions, bipolar membrane technology, membrane separation processes, anaerobic processes; information engineering, i.e. morphology recording, process control. Separate abstracts are available in this database for two articles of this report. (SR) [Deutsch] Dargestellt werden die Taetigkeiten der verschiedenen Arbeitsbereiche des Schwerpunktprojektes Biotechnologie. Es handelt sich hierbei um die drei Projektbereiche: Biologische Systeme unter anderem mit den Themen Umweltbiotechnologie, Enzymreaktionen, Protein-Engineering, Fermentationsprobleme bei sekundaeren Metaboliten, Tetrachlorethylen-Abbau, Stereoselektive Synthese; des weiteren der Projektbereich Verfahrenstechnik unter anderem mit den Themen Ueberkritische Loesungsmittel, Enzymkatalysierte Reaktionen, Bipolare Membrantechnik, Membrantrennverfahren, Anaerobprozesse; als letztes der Projektbereich Informationstechnik mit den Themen Morphologieerfassung, Prozessfuehrung. (SR)

 1. Review: Harald Lemke (2012: Politik des Essens. Wovon die Welt von morgen lebt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heim, Johanna

  2013-06-01

  Full Text Available Der Philosoph Harald Lemke stellt in seinem neuen Buch "Politik des Essens. Wovon die Welt von morgen lebt" der Philosophie die Aufgabe, sich mit dem Welthungerproblem zu beschäftigen und eine Lösung für dieses zu finden. Dabei wirft er die zentrale Leitfrage auf, was jeder Einzelne tun kann und sollte, um ein faires, nachhaltiges und biologisches Weltagrarsystem zu fördern und so der Hungerproblematik ein Ende zu setzen. Lemke führt in diesem Zusammenhang die Begriffe der Gastrosophie und der Gastroethik ein. Die Gastrosophie beschäftigt sich als Philosophie des Essens mit der Produktion, dem Handel und dem Endverbrauch von Nahrungsmitteln. Die Gastroethik soll Maximen eines ethisch guten Konsums festlegen.

 2. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 3. Hydro-MRI in inflammatory bowel diseases: a comparison with colonoscopy and histopathology; Hydro-MRT bei entzuendlichen Darmerkrankungen - Eine koloskopisch-histologische Vergleichsstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schunk, K.; Reiter, S.; Kern, A. [Mainz Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Radiologie; Orth, T.; Wanitschke, R. [Mainz Univ. (Germany). Medizinische Klinik und Poliklinik

  2001-08-01

  Purpose: To compare hydro-MRI with colonoscopy and biopsy specimen regarding the assessment of inflammatory activity and the differentiation of inflammatory bowel diseases. Material and methods: After an oral bowel opacification using 1000 ml of a 2.5% mannitol solution and a rectal bowel opacification using 250-500 ml of a 0.9% saline solution, axial and coronal breath-hold sequences {+-}Gd-DTPA (HASTE-['half-Fourier acquisition single-shot turbo spin echo'] and dynamic FLASH-['fast low angle shot']) were acquired in 27 patients with inflammatory bowel disease. The enhancement of the bowel wall as well as morphological MRI findings were correlated with colonoscopy and biopsy specimens. By means of the MRI findings, Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) should be differentiated. Results: In CD, a significant correlation between the contrast enhancement of the inflamed bowel wall ({delta} SI) and the endoscopic/histopathologic indices could be established (r=0.52; p=0.02 and r=0.72; p=0.001). In UC, no correlations between {delta} SI and the endoscopic/histopathologic indices could be found. The correct diagnosis of CD and UC by MRI findings was possible in 22/27 patients (81%). Conclusion: Hydro-MRI with dynamic studies is suitable for the assessment of disease activity in CD, but unreliable in UC. Hydro-MRI provides useful information for the differentiation of CD and UC. (orig.) [German] Zielsetzung: Vergleich der Hydro-MRT mi Koloskopie und Histopathologie bezueglich der Beurteilung der entzuendlichen Aktivitaet und der Differenzierung entzuendlicher Darmerkrankungen. Patienten und Methodik: Bei 27 Patienten mit einer entzuendlichen Darmerkrankung wurden nach einer oralen Darmkontrastierung mit 1000 ml einer 2,5%igen Mannitolloesung und einer rektalen Darmkontrastierung mit 250-500 ml einer 0,9%igen NaCl-Loesung atemangehaltene transversale und koronare Sequenzen {+-} intravenoese Gd-DTPA-Applikation (HASTE

 4. Hormonally active substances in the environment: Xeno-estrogens. Opinion of an expert commission of the Toxicology Section of Deutsche Gesellschaft fuer experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT); Hormonell aktive Substanzen in der Umwelt: Xenooestrogene. Stellungnahme der Beratungskommission der Sektion Toxikologie der Deutschen Gesellschaft fuer Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Degen, G.H.; Foth, H.; Kahl, R.; Kappus, H.; Neumann, H.G.; Oesch, F.; Schulte-Hermann, R. [Dortmund Univ. (Germany). Inst. fuer Arbeitsphysiologie

  1999-12-01

  Observations of disturbances in the hormonal regulation mechanisms of humans and animals raised an interest in the potential hazards of environmental pollutants with hormonal, in particular estrogenic activity. The available information on the mode of action, dose dependence and exposure pathways (exposure scenarios) suggests that the hazard to humans may be low. On the other hand, the exotoxicological effects are less easily assessible, and further investigations will be required for a well-founded risk characterisation and assessment. There are now many research programmes in this field in various countries including Germany. For example, there are projects concerning 'Environmental chemicals affecting the endocrineous system (environmental hormones)' which are funded by the German state (German Bundestag 1998) and several projects funded by the Association of the Chemical Industry and various German states. Further information on terminated and current projects is available from the Federal Environmental Office where the national activities are coordinated. [German] Beobachtungen ueber die Beeinflussung hormoneller Regulationsmechanismen bei Mensch und Tier haben die Aufmerksamkeit auf eine moegliche Gefaehrdung durch Umweltstoffe mit hormoneller, insbesondere solche mit oestrogener Aktivitaet gelenkt. Die verfuegbaren Informationen ueber Wirkungsweise, Dosisabhaengigkeit und Art der Exposition (Expositionsszenarien) lassen das Ausmass der Gefaehrdung fuer den Menschen gering erscheinen. Die oekotoxikologischen Auswirkungen sind demgegenueber weniger klar. Fuer eine fundierte Risikocharakterisierung und Risikoabschaetzung sind weitgehende Untersuchungen erforderlich. Dem tragen zahlreiche Forschungsprogramme in verschiedenen Laendern Rechnung. Auch in Deutschland wird Forschung auf diesem Gebiet unterstuetzt. Zum Beispiel: etliche Vorhaben zum Thema ''Chemikalien in der Umwelt mitWirkung auf das endokrine System (Umwelthormone

 5. Importance of SPECT/CT for resolving diseases of the jaw; Stellenwert der SPECT/CT zur Abklaerung von Kiefererkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strobel, K.; Huellner, M.W.; Bolouri, C.; Veit-Haibach, P.; Sol Perez-Lago, M. del [Luzerner Kantonsspital, Institut fuer Nuklearmedizin und Roentgendiagnostik, Luzern (Switzerland); Merwald, M.; Kuttenberger, J. [Luzerner Kantonsspital, Klinik fuer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Luzern (Switzerland)

  2012-07-15

  Diseases of the jaw, such as osteomyelitis, condylar hyperactivity and tumors need adequate imaging to evaluate the extension and activity for therapy planning. Conventional planar scintigraphy, orthopantomography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) can be used for the evaluation of jaw diseases. Single photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) provides metabolic and morphologic information in one imaging step and is becoming increasingly more available in larger hospitals. The SPECT/CT is superior to planar scintigraphy alone, CT and orthopantomography in the evaluation of the extension and activity of osteomyelitis and jaw tumors. In our hospital SPECT/CT has replaced the other imaging modalities in the evaluation of osteomyelitis and condylar hyperactivity. If available SPECT/CT should be performed for the evaluation of osteomyelitis of the jaw. (orig.) [German] Kiefererkrankungen wie Osteomyelitis, kondylaere Hyperaktivitaet und Kiefertumoren benoetigen eine exakte bildgebende Abklaerung, um die Therapie adaequat planen zu koennen. Die klassische planare Skelettszintigraphie, Orthopantomographie, CT und MRT koennen zur Abklaerung von Kiefererkrankungen eingesetzt werden. Die ''single photon emission computed tomography''/CT (SPECT/CT) bietet metabolische und morphologische Informationen in einem Untersuchungsgang und ist zunehmend in groesseren Kliniken verfuegbar. Die SPECT/CT ist zur Beurteilung der Ausbreitung und Aktivitaet einer Osteomyelitis und von Kiefertumoren der planaren Szintigraphie alleine, der CT und der Orthopantomographie ueberlegen. In unserer Klinik hat die SPECT/CT die bisherigen Verfahren zur Beurteilung der Kieferosteomyelitis und kondylaeren Hyperaktivitaet abgeloest. Sofern verfuegbar, sollte zur Abklaerung einer Kieferosteomyelitis die SPECT/CT eingesetzt werden. (orig.)

 6. Optical properties and microphysical characterization of single levitated aerosol particles. Final report; Optische Eigenschaften und mikrophysikalische Charakterisierung von einzeln levitierten Aerosolpartikeln. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leisner, T.; Vortisch, H.

  2002-07-01

  Composition, micro structure and phase of the sulfate aerosol particles in the stratosphere are crucial for their activity in the polar stratospheric ozone depletion and not well known until now. We have performed Raman spectroscopic laboratory investigations with model particles levitated in an electrodynamic balance under stratospheric conditions. We were able to obtain new results on the dynamics of phase transitions in such particles and on the type of metastable structures encountered after the freezing of heavily supercooled sulfuric acid solution. The compositions found were usually not consistent with the phase diagram. Sulfuric acid tetrahydrate was the dominant compound even when dilute solution nucleated. It was formed crystalline not immediately after nucleation but only when the particles approached the melting point. At lower temperatures a nanocrystalline and strongly disordered hydrate was observed. Our investigations help to arrive at a better understanding of the role of the sulfuric acid aerosol in stratospheric chemistry. (orig.) [German] Zusammensetzung, Mikrostruktur und Aggregatzustand der stratosphaerischen Schwefelsaeureaerosole bestimmen deren Aktivitaet im polaren Ozonabbau und sind bislang kaum erforscht. Unsere ramanspektroskopischen Laboruntersuchungen an Modellpartikeln in einem elektrodynamischen Levitator konnten hier neue Erkenntnisse zur Dynamik von Phasenumwandlungen sowie der Struktur metastabiler Zustaende liefern. Insbesondere wurden stark vom Phasendiagramm abweichende Zusammensetzungen als typisch erkannt. So konnte Schwefelsaeuretetrahydrat als das dominierende Hydrat bei der Nukleation auch verduennter Schwefelsaeureloesungen erkannt werden. Es bildet sich kritallin jedoch nicht direkt beim Gefrieren unterkuehlter Schwefelsaeureloesungen, sondern erst bei deren Annaeherung an den Schmelzpunkt. Vorher liegt ein nanokristallines und stark ungeordnetes Hydrat vor. Durch derartige Untersuchungen wird ein besseres Verstaendnis

 7. Functional magnetic resonance imaging of basal ganglia. Activation mapping with FLASH sequences for BOLD contrast and high resolution; Funktionelle Magnetresonanztomographie der Basalganglien. Einsatz von FLASH-Sequenzen zum Aktivitaetsmapping mit BOLD-Kontrast und Hochaufloesung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seelos, K.C. [Inst. fuer Radiologische Diagnostik, Klinikum Grosshadern, Univ. Muenchen (Germany); Bucher, S.F. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum Grosshadern, Univ. Muenchen (Germany); Stehling, M.K. [Inst. fuer Radiologische Diagnostik, Klinikum Grosshadern, Univ. Muenchen (Germany); Oertel, W.H. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum Grosshadern, Univ. Muenchen (Germany); Reiser, M. [Inst. fuer Radiologische Diagnostik, Klinikum Grosshadern, Univ. Muenchen (Germany)

  1995-04-01

  The activation pattern of putamen, internal and external division of globus pallidus was investigated during rapid pronation and supination of the right and left hand in 12 normal volunteers using a FLASH sequence with high resolution for functional magnetic resonance imaging (fMRI) at 1.5 T. The chosen paradigm for motor function led to a signal increase within the basal ganglia between 3 and 23%, depending on the structure and individual subject. In all cases significant activation could be found contralateral to the moving hand. In six cases activation was also found on the ipsilateral side. The activated areas within putamen, internal and external division of globus pallidus were less than 5 mm{sup 2}. These first results indicate that fMRI studies of basal ganglia are feasible and might be suitable for analyzing basal ganglia disorders. (orig.) [Deutsch] Das Aktivierungsmuster von Putamen, Globus pallidus internus und externus waehrend schneller Pronation und Supination von rechter und linker Hand wurde bei 12 normalen Probanden mit Hilfe einer fuer die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) geeigneten hochaufloesenden FLASH-Sequenz bei 1,5 Tesla untersucht. Der durch das Bewegungsparadigma verursachte Signalanstieg innerhalb der Basalganglien lag je nach Struktur und untersuchtem Individuum zwischen 3 und 23%. In allen Faellen war kontralateral zur bewegten Hand ein signifikanter Aktivitaetsanstieg nachweisbar. In 6 Faellen war auch auf der ipsilateralen Seite eine Aktivitaet nachweisbar. Die aktivierten Areale innerhalb von Putamen, Globus pallidus internus und externus waren nicht groesser als 5 mm{sup 2}. Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass magnetresonanztomographische Funktionsuntersuchungen im Bereich der Basalganglien moeglich sind und geeignet erscheinen, um Erkrankungen dieser Systeme zu analysieren. (orig.)

 8. Problems with the assessment of internal radiation doses from radioactive tumortracers; Probleme bei der Bestimmung der durch radioaktive Tumormarker bedingten internen Strahlendosen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Havlik, E. [Wien Univ. (Austria). Inst. fuer Biomedizinische Technik und Physik]|[Ludwig-Boltzmann-Institut fuer Nuklearmedizin, Vienna (Austria); Kurtaran, A.; Smith-Jones, P. [Vienna Univ. (Austria). Universitaetsklinik fuer Nuklearmedizin; Virgolini, I. [Ludwig-Boltzmann-Institut fuer Nuklearmedizin, Vienna (Austria)]|[Vienna Univ. (Austria). Universitaetsklinik fuer Nuklearmedizin

  1998-12-31

  In the field of nuclear medicine, various radioactive compounds are taken up by tumors and their metastases. Several computer programs (e.g. MIRDOSE, LUDEP) are available for the calculation of internal radiation doses. These programs require the determination of the time based activity distribution of the radiotracer in individual organs. The determination of organ doses can be problematic due to the interpretation of the measurement data, the biokinetics of the tracer and the morphology of the target organs. Calculations based on scintigraphic data can have high errors associated with the background subtraction method. Additionally, the determination of the residence times are important. They are derived from the time-activity courses. However, a problematic area is the accurate determination of the sizes of both the tumor and its metastases. These aspects will be discussed using actual examples based on such new tumor tracers as VIP and DOTA-lanreotide. (orig.) [Deutsch] In der Nuklearmedizin werden radioaktiv markierte, in Tumoren und Metastasen gespeicherte Substanzen eingesetzt. Voraussetzung fuer die Berechnung der internen Strahlendosen im Zielgewebe und in anderen Geweben bzw. Organen sind Daten ueber die Verteilung und ueber das zeitliche Verhalten der Tracer. Computerprogramme unterstuetzen diese Berechnungen (z.B. MIRDOSE, LUDEP). Bei der Bestimmung der Gewebedosen ergeben sich Probleme, die in der Interpretation der Messdaten, in er Biokinetik der Substanzen und in der Morphologie der Zielgewebe liegen. Bei der Auswertung von szintigraphischen Aufnahmen stellt die Hintergrundsubtraktion einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar. Weiters werden die Strahlendosen in den Geweben von den mittleren Aufenthaltsdauern der radioaktiven Substanzen bestimmt, welche wiederum ueber Zeit-Aktivitaets-Verlaeufe bestimmt werden muessen, die in eine mathematische Form gezwaengt werden. Schliesslich ist die Bestimmung der Masse von Tumoren/Metastasen oft problematisch

 9. Inflammatory spine disease as a cause of back pain; Entzuendliche Wirbelsaeulenerkrankungen als Ursache fuer Rueckenschmerzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schlossbauer, T.; Panteleon, A.; Becker-Gaab, C. [Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universitaet, Institut fuer Klinische Radiologe, Muenchen (Germany)

  2006-06-15

  The aim of this review is to evaluate the role of inflammatory spine disease in patients with chronic back pain. The contribution of imaging modalities for the diagnostic evaluation of back pain is discussed. A systematic literature search based on the classification of seronegative spondyloarthropathies and rheumatoid arthritis was performed. The results of this search and the experiences in a large collective of rheumatological patients are analyzed. The prevalence of rheumatoid arthritis (1-2%) is comparable to that of spondyloarthropathies (1.9%). The etiology of these entities is not fully elucidated. Magnetic resonance imaging is increasingly used for early detection and surveillance of therapy with TNF-{alpha} antagonists. Bone marrow edema, which is only detectable with MRI, represents an early sign of inflammation. Therapy with TNF-{alpha} antagonists is based on clinical and laboratory criteria, and signs of inflammation in MRI. MRI is useful for assessment of the effectiveness of anti-inflammatory therapy. (orig.) [German] Ziel der Arbeit ist, die Bedeutung inflammatorischer Wirbelsaeulenerkrankungen fuer das Leitsymptom Rueckenschmerz zu eroertern. Die Aussagekraft der verschiedenen radiologischen Verfahren wird diskutiert. Basierend auf der Einteilung der seronegativen Spondylarthropathien (SpA) sowie der rheumatoiden Arthritis (RA), erfolgte eine systematische Literaturrecherche. Die Ergebnisse dieser Recherche und die eigenen Erfahrungen mit einem grossen rheumatologischen Krankengut werden analysiert. Die Praevalenz der RA (1-2%) und der Gruppe der SpA (1,9%) ist vergleichbar, wobei die Aetiologie letztlich bei keiner der genannten Erkrankungen bekannt ist. Die bildmorphologische Kriterien koennen sich ueberlappen. Die MRT wird zunehmend bei Frueherkennung und Verlaufsbeurteilung der immunmodulatorischen Therapien (TNF-{alpha}-Antagonisten) eingesetzt. Ein Oedem im Knochen, das nur mit der MRT nachweisbar ist, zeigt die Aktivitaet der Entzuendung

 10. Diagnosis and differential diagnosis of Graves' orbitopathy in MRI; Diagnose und Differenzialdiagnose der endokrinen Orbitopathie in der MRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daubner, D.; Spieth, S.; Engellandt, K.; Kummer, R. von [Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universitaet Dresden, Abteilung Neuroradiologie, Institut und Poliklinik fuer Radiologische Diagnostik, Dresden (Germany)

  2012-06-15

  Imaging of Graves' orbitopathy (GO) includes radiological and nuclear medicine procedures. Depending on the method used they provide information about the distribution and activity of the disease. Magnetic resonance imaging (MRI) is not only a helpful tool for making the diagnosis it also enables differentiation of the active and inactive forms of GO due to intramuscular edema. The modality is therefore appropriate to evaluate the disease activity and the course of therapy. The disease leads to the typical enlargement of the muscle bodies of the extraocular muscles. The inferior rectus, medial rectus and levator palpebrae muscles are mostly involved. Signal changes of the intraconal and extraconal fat tissue are possible and a bilateral manifestation is common. The differential diagnosis includes inflammatory diseases and tumors, of which orbital pseudotumor (idiopathic, unspecific orbital inflammation), ocular myositis and orbital lymphoma are the most important. The specific patterns (localization, involvement of orbital structures and signal changes) can be differentiated by MRI. (orig.) [German] Die Bildgebung der endokrinen Orbitopathie (EO) umfasst radiologische und nuklearmedizinische Verfahren, die je nach Methode Aussagen zur Verteilung und Aktivitaet der Erkrankung liefern. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist nicht nur zur Diagnosestellung hilfreich, sondern auch in der Lage, die aktive von der inaktiven Form anhand des intramuskulaeren Oedems zu unterscheiden. Das Verfahren eignet sich deshalb auch zur Aktivitaetsbeurteilung und zur Bewertung einer Therapie im Verlauf. Die Erkrankung fuehrt zu einer typischen Verdickung des Muskelbauchs der extraokulaeren Augenmuskeln, wobei die Mm. rectus inferior, rectus medialis und levator palpebrae am haeufigsten betroffen sind. Signalveraenderungen des intra- und extrakonalen Fettgewebes sind moeglich, und eine bilaterale Manifestation ist haeufig. Die Differenzialdiagnose umfasst neben anderen

 11. A new in-vitro-testing concept (vector-model) in biological screening and monitoring the lung toxicity of dusts. Presentation of the concept and testing the method with dust of known lung toxicity; Ein neues In-vitro-Pruefkonzept (Vektorenmodell) zum biologischen Screening und Monitoring der Lungentoxizitaet von Staeuben. Darstellung des Konzeptes und Ueberpruefung mit Staeuben bekannter Wirkung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rehn, B. [IBE Institut fuer Entwicklung von Verfahren zur biologischen Emissionsbewertung GmbH (Germany)]|[Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Hygiene und Arbeitsmedizin; Rehn, S.; Bruch, J. [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Hygiene und Arbeitsmedizin

  1999-05-01

  The health effects of a dust may not be correctly estimated by material analysis only. Therefore additional biological methods for risk assessment are required. First choice method is inhalative exposure, but exposure experiments are expensive in time and money. A more practicable method is the in-vitro-testing in cultured cells. However, the routinely used classic assays (cytotoxicity-methods) are of low specifity. Therefore a new in-vitro-testing concept was developed. It is based on the knowledge of the primary reactions of aveolar macrophages (AM) activated by the phagocytosis of dust particles. Depending on the type of dust phagocytosis of particles stimulates or inhibits distinct reactions of AM. Alterations in the state of the AM can induce pathogenic changes in the alveolar environment, which are followed by manifest lung diseases (fibrosis, emphysema, cancer). The AM state and the AM secretory products can be measured in cultures of isolated AM. Certain reactions (vitality, membrane damage) or secretory products (enzymes, mediators, radical molecules) can be regarded as independent `vectors` of the AM dust reaction. Analysis and combination of the vectors (`vector model`) gives multidimensional reaction patterns. In tests using dusts of known in vivo reaction (inert, fibrotic, carcinogenic) the vector model was shown to be more sensitive and specific compared to the classic testing method using only a single vector. (orig.) [Deutsch] Die Abschaetzung des Gefahrstoffpotentials eines Staubes allein durch Materialanalyse kann zu Fehlbewertungen fuehren und sollte daher durch biologische Bewertungsverfahren ergaenzt werden. Biologische Methoden erster Wahl sind zeit- und kostenaufwendige inhalative Expositionsmodelle. Eine Alternative hierzu bieten In-vitro-Verfahren. Die in der Regel angewandten klassischen Verfahren (Messung der Zytotoxizitaet) haben keine grosse Spezifitaet. Deshalb wurde ein neues Bewertungskonzept entwickelt, das auf dem Wissen ueber die

 12. Strategy for the investigation of hazardous substances in industrial effluents: IDA (Industrial Discharge Assessment)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Klinkow, N.

  2001-08-01

  The assessment of amounts and effects of hazardous substances in industrial effluents necessitates a combination of chemical and biological investigations. Therefore in this study a strategy for the investigation of hazardous substances in wastewater discharges was developed which connects the parameters persistence, bioaccumulation, and aquatic toxicity. The strategy IDA (Industrial Discharge Assessment) was elaborated based on the evaluation of existing investigation strategies and the available test systems. The strategy has a modular structure to assure a flexible investigation with regard to the particularities of a given wastewater. After the determination of acute and chronic toxicity and genotoxicity a microbial degradation test is carried out to obtain the persistent wastewater fraction. The bioaccumulating substances are determined from this fraction by solid-phase extraction. Within the strategy differences between direct and indirect discharges are taken into account and particulate matter is considered as well. By the modular linking it can be determined if a wastewater contains toxic and persistent and bioaccumulating substances, which present an important potential of hazard for the aquatic environment. The first application of the strategy on three wastewater samples of the chemical and the metal processing industry showed that the strategy can be used as planned. (orig.) [German] Die Erfassung der Gehalte und Wirkungen gefaehrlicher Stoffe in Abwassereinleitungen der Industrie erfordert eine Kombination chemischer und biologischer Untersuchungen, die ueber das bisher in der AbwV festgelegte Mass hinausgeht. In dieser Studie wurde deshalb eine Untersuchungsstrategie fuer gefaehrliche Stoffe in Abwasserleitungen entwickelt, die die Parameter Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizitaet auch experimentell verknuepft. Die Ausarbeitung erfolgte nach Auswertung der international bestehenden Untersuchungsstrategien sowie der zur Verfuegung stehenden

 13. Bromide as a tracer for studying water movement and nitrate displacement in soils: comparison with stable isotope tracers; Bromid als Tracer zur Untersuchung der Wasserbewegung und der Nitratverlagerung in Boeden: Vergleich mit stabilisotopen Tracern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russow, R.; Knappe, S. [UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Bad Lauchstaedt (Germany). Sektion Bodenforschung

  1999-02-01

  Tracers are an ideal means of studying water movement and associated nitrate displacement. Often bromide is preferred as a tracer because it is considered a representative tracer for water and because, being a conservative tracer (i.e. not involved in chemical and biological soil processes), it can be used for studying anion transport in soils. Moreover, it is less expensive and easier to measure than the stable isotopes deuterium and {sup 15}N. Its great advantage over radioactive tracers (e.g. tritium), which outweighs their extreme sensitivity and ease of measurement and which it has in common with stable isotopes, is that it does not require radiation protection measures. However, there are also constraints on the use of bromide as a tracer in soil/water/plant systems. Our own studies on different soils using D{sub 2}O, bromide and [{sup 15}N]-nitrate in lysimeters suggest that the above assumptions on bromide tracers need not always be valid under conditions as they prevail in biologically active soils. As the present paper shows, these studies permit a good assessment of the possibilities and limits to these tracers. [Deutsch] Fuer die Untersuchung der Wasserbewegung sowie der daran gekoppelten Nitrat-Verlagerung ist der Einsatz von Tracern das Mittel der Wahl. Dabei wird Bromid als Tracer haeufig bevorzugt, da es allgemein als ein repraesentativer Tracer fuer Wasser und als konservativer Tracer (nicht involviert in chemische und biologische Bodenprozesse) zur Untersuchung des Anionentransportes in Boeden angesehen wird und es gegenueber den stabilen Isotopen Deuterium und {sup 15}N billiger und einfacher zu bestimmen ist. Gegenueber den radioaktiven Tracern (z.B. Tritium), die zwar sehr empfindlich und einfach messbar sind, besteht der grosse Vorteil, dass, wie bei den stabilen Isotopen, keine Strahlenschutzmassnahmen ergriffen werden muessen. Es gibt jedoch auch einschraenkende Hinweise fuer die Verwendung von Bromid als Tracer im System Boden

 14. Positron emission tomography in presurgical evaluation of epilepsy; Die Positronen-Emissionstomographie in der praeoperativen Epilepsiediagnostik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willoch, F. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Univ. Muenchen (Germany); Arnold, S. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Noachtar, S. [Neurologische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Bartenstein, P. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Technische Univ. Muenchen (Germany)

  1997-06-01

  In a considerable proportion of patients with medically intractable partial epilepsies who are considered for surgery, the detection of a lesion with MRI or CT is not possible. Functional imaging methods can provide clinically useful information in these cases, being methods which enable localisation of functional abnormalities independent from EEG. There is an extensive knowledge about interictal PET-investigations with F-18 FDG. Many centers dealing with preoperative evaluation of epilepsy use this method as part of their diagnostic routine. Most studies report a decrease of glucose metabolism in topographic correlation to the EEG defined seizure origin in temporal lobe epilepsy in 70%-85% of the patients. The sensitivity reported for the detection of extratemporal foci is markedly lower. The mapping of neuronal structures with specific ligands, i.e. benzodiazepine receptor ligands has advantages compared to the detection of changes in flow and metabolism. It enables the differentiation of abnormalities in the neuronal texture of the brain from deactivated cortical areas. This is especially important when surgical procedures other than standard resection techniques are considered. The clinical importance of the functional imaging methods is that they help to decrease the amount of invasive EEG recordings in temporal lobe epilepsy. Furthermore, in extratemporal epilepsies functional imaging techniques facilitate the placement of the electrodes for invasive EEG recording. (orig.) [Deutsch] Bei einem Teil der Patienten mit fokalen Epilepsien, bei denen eine epilepsiechirurgische Behandlung vorgesehen ist, ist ein Laesionsnachweis mit den morphologischen bildgebenden Verfahren MRT und CT nicht moeglich. Nuclearmedizinische bildgebende Verfahren koennen hier Funktionsstoerungen aufzeigen, die nicht direkt von der elektrischen Aktivitaet des Gehirnes abhaengig sind und damit zur sichereren Herdlokalisation beitragen. Interiktale PET-Untersuchungen mit F-18 FDG wurden

 15. Interaction between {sup 99}Tc{sup m}-hydroxmethylene diphosphonate and loop-diuretics in an experimental mouse system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cronhjort, M. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Sjoeberg, H.E. [Dept. of Endocrinology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Schnell, P.O. [Dept. of Hospital Physics, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden); Jacobsson, H. [Dept. of Diagnostic Radiology, Karolinska Hospital, Stockholm (Sweden)

  1994-12-31

  Aktivitaet in den einzelnen Organen gemessen worden. Die Zufuhr von Diuretica zusammen mit bzw. nach der Applikation von HDP weist einen negativen Einfluss auf die Bildqualitaet auf, waehrend eine vorherige Zufuhr beeinflusst die Bildqualitaet guenstig, jedoch nicht in dem Ausmass, dass eine routinemaessige Verwendung von Loop-Diuretica gerechtfertigt waere. Die Wirkung der Diuretica auf die Verteilung des HDP im Koerper scheint komplex und ist wahrscheinlich auf die Wirkung Furosemid`s auf den Kalziumspiegel, auf die pH Werte, auf das Plasmavolumen und auf die herausfolgenden hormonalen Konsequenzen zurueckzufuehren. (orig.)

 16. Mutagenic potential of water from rivers, lakes and seas; Mutagenes Potential von Wasser aus Fluessen, Seen und Meeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zietz, B. [Goettingen Univ. (Germany). Zentrum fuer Umwelt- und Arbeitsmedizin; Pfeiffer, E.H. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Lehrstuhl fuer Hygiene

  2000-07-01

  Oberflaechenwaessern waren Frameshiftmutagene, die nach metabolischer Aktivierung mit S9-Mix wirken, am haeufigsten nachzuweisen. An zweiter Stelle der Haeufigkeit standen direkt wirkende Frameshiftmutagene. In jeder zweiten Probe wurden basenpaarsubstituierende Mutagene gefunden. Auch hier waren Promutagene haeufiger als direkt wirkende Mutagene. Bei Studien mit einer Anreicherung durch XAD-Saeulen betrug die geringste Wassermenge, die zur Feststellung einer Mutagenitaet extrahiert werden musste, zwischen 10 ml und 1250 ml. Zunehmend wird dem Test auf Mutagenitaet eine chemische Charakterisierung der Inhaltsstoffe angeschlossen. Auf der Basis der beschriebenen Ergebnisse ist in Gebieten mit menschlicher Aktivitaet von einer in jeder Probe vorhandenen Belastung mit Mutagenen auszugehen. (orig.)

 17. Long-term follow-up of a hepatic metastatic acinus cell carcinoma of the pancreas using FDG-PET; Langzeitverlaufs- und Therapiekontrolle eines hepatisch metastasierenden Azinuszellkarzinoms des Pankreas mittels FDG-PET

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rink, T.; Schroeder, O.; Hoer, G.; Baum, R.P. [Klinik fuer Nuklearmedizin des Zentrums der Radiologie der Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main (Germany); Dietrich, C.; Zeuzem, S. [Medizinische Klinik II des Zentrums der Inneren Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main (Germany); Kirchner, J. [Institut fuer Roentgendiagnostik des Zentrums der Radiologie der Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main (Germany)

  1998-11-01

  eine kurzfristige Senkung der Serumlipase zu beobachten war. Wenige Monate spaeter kam es erneut zu einer massiven abdominellen Schmerzsymptomatik zusammen mit einer messbaren Zunahme des Bauchumfangs und palpablem Knoten in der Leber. Sowohl die Leberfunktionsszintigraphie als auch die statische Leberszintigraphie zeigten eine deutlich reduzierte Perfusion, Funktion und RES-Aktivitaet im Bereich der Raumforderungen. Eine anschliessend durchgefuehrte Positronen-Emissions-Tomographie (PET) mit F-18-Fluorodenoxyglukose (FDG) wies einen erheblich gesteigerten Glukosemetabolismus der intrahepatischen Raumforderungen nach. Die Histologie mehrerer Biopsien ergab eine hepatische Metastasierung eines Azinuszellkarzinoms des Pankreas. Unter einer daraufhin eingeleiteten systemischen und regionalen Chemotherapie konnte zunaechst eine deutliche Remission erreicht werden, die sich auch durch eine Kontroll-FDG-PET sehr gut objektivieren liess. Im weiteren Verlauf kam es dann allerdings wieder zu einer deutlichen Tumorprogression, die in einer nachfolgenden PET sowohl als Groessenzunahme der Raumforderungen als auch durch einen zunehmenden Glukosemetabolismus semiquantitativ erfassbar war. Die Patientin verstarb im Leberausfallkoma 15 Monate nach histologischer Stellung der Diagnose. (orig.)

 18. Systematic radiological survey distinguishing contaminated from non-contaminated agricultural areas in the Korma district; Systematische Differenzierung kontaminierter und nicht kontaminierter landwirtschaftlicher Nutzflaechen in der Region Korma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hille, R.; Dederichs, H. [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany)

  1999-08-01

  Erklaerung fuer den extrem starken Anstieg der Dosis der Personengruppe 'Vorschulkinder' sein. Sehr stark macht sich auch die wirtschaftliche Lage bemerkbar. Die Bevoelkerung ist verstaerkt darauf angewiesen, auch Nahrungsmittel aus dem Wald zu verwenden. Die Frage zeigt sich in einer Erhoehung der inkorporierten Aktivitaet. Die externe Belastung sinkt aufgrund des physikalischen Zerfalls und der fortgesetzten vertikalen Migration in tiefere Bodenschichten. Gegenlaeufig ist jedoch die interne Akkumulation von Caesium in der Bevoelkerung. Die Konsequenz ist, dass die interne Strahlenbelastung entgegen der allgemeinen Erwartung auch in den Doerfern, die nicht als waldnah zu bezeichnen sind, den dominanten Dosisbeitrag liefert. (orig.)

 19. Development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide applying high throughput methods; Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren zur Spaltung von Methanol in Wasserstoff und Kohlenmonoxid mittels Hochdurchsatz-Methoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weiss, Torsten

  2008-07-11

  The topic of this thesis has been the development of new heterogeneous catalysts for the decomposition of methanol into hydrogen and carbon monoxide. As an important constraint here, the content of noble metals of the catalysts should be as low as possible. High-throughput-methods were applied in some of the syntheses and experiments to accelerate the development, as, for example, the use of liquid based sol-gel syntheses and the examination of catalyst libraries by spatial resolution gas chromatography. This screening technique allowed to test up to 207 different substances during one single experiment. Then, different combinatorial strategies were applied. First, these methods led to a highly active and stable catalyst in the ternary system of Cu-Ni-Zn, which showed high conversion and selectivity comparable to an industrial reference catalyst. Its activity during an 18 hour long term run was constant in contrast to the reference. Second, an additional approach starting from a broader variety of elements led to a Ce- Ru- and to a Cr-Ru-catalyst. Both of them were highly active in short term experiments, but lost their outstanding performances during long term runs. (orig.) [German] Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Entwicklung neuer heterogener Katalysatoren fuer die Spaltung von Methanol zu Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die einen moeglichst geringen Gehalt an Edelmetallen aufweisen sollten. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wurden in einem Teil der Synthesen und Experimente Hochdurchsatzmethoden verwendet. Neben der Roboter gestuetzten Sol-Gel-Synthese umfasste dies die Untersuchung von Katalysatorbibliotheken mittels ortsaufgeloester Gaschromatographie, die es ermoeglichte, in einem Experiment bis zu 207 verschiedene Substanzen auf ihre katalytische Aktivitaet zu testen. Unter Anwendung verschiedener kombinatorischer Strategien wurde zunaechst ein sehr aktiver und stabiler Katalysator im ternaeren Cu-Ni-Zn-System entdeckt. Neben Umsaetzen und

 20. Scintigraphic evaluation of gastric emptying and motility; Nuklearmedizinische Diagnostik der Magenmotilitaet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Linke, R. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany)

  2003-06-01

  ermoeglicht eine regelrechte Magenentleerung. Stoerungen der Magenmotilitaet koennen Beschwerden, wie Voellegefuehl, Blaehungen, epigastrische Schmerzen, Uebelkeit und Erbrechen verursachen. Als Ursache fuer eine Magenfunktionsstoerung kommen Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes mellitus), Kollagenosen, Gastritiden, Tumoren, Operationen, aber auch funktionelle Krankheitsbilder und Nebenwirkungen von Medikamenten in Betracht. Fuer eine differenzial- und artdiagnostische Beurteilung der Funktionsstoerung sollten Kenntnisse ueber die Magenentleerung und die peristaltische Aktivitaet des Magens vorliegen. Mit der Magenfunktionsszintigraphie koennen die entsprechenden Daten einfach und schnell erfasst werden. Untersuchungen mit radioaktiv markierten Testspeisen sind physiologisch und nicht-invasiv. Die Standardauswertung der Magenentleerung mittels Zeit-Aktivitaetskurven gibt Aufschluss darueber, ob eine regelrechte, beschleunigte oder verzoegerte Magenentleerung vorliegt. Eine zusaetzliche Analyse von schnellen, dynamischen Aufnahmesequenzen mittels Phasenanalyse oder kondensierten Bildern, auf deren Grundlage mittels Fourier-Analyse Amplitude und Frequenz der Magenkontraktionen ermittelt werden, liefert die notwendige Information ueber die Magenperistaltik. Je nach zugrundliegender Erkrankung bzw. Stoerung finden sich typische Befundkombinationen, die eine differenziale- und artdiagnostische Einordnung ermoeglichen. (orig.)

 1. Nutrient removal at the waste water treatment plant at Wathlingen. Special aspects of the enhanced biological phosphorus removal; Naehrstoffelemination auf der Klaeranlage Wathlingen. Besonderheiten bei der erhoehten biologischen Phosphatelimination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meyer, D. [Fachhochschule Suderburg (Germany); Fladerer, F. [Fachhochschule Suderburg (Germany)

  1996-01-01

  The article describes the problem of the nutrient removal in communal wastewater treatment plants. As an example the investigations about the optimisation of the denitrification and the enhanced biological phosphorus removal on the Wathlingen Wastewater Treatment Plant are explained. In this case the most important subjects are the anaerobic P-release despite a high amount of nitrate in the return sludge entering the anerobic tank, followed by an anoxic P-uptake in the denitrification zone before entering the aerobic tank for nitrification. Furthermore there is a short description of improvement measures carried out. The obtained effluent values show the success of these improvements. The specific P-dynamic in the treatment system requires conclusions supporting the optimisation of the nutrient removal in treatment plants using enhanced biological P-elimination and denitrification before nitrification. (orig.) [Deutsch] Der Artikel befasst sich mit der Problematik der Naehrstoffelimination auf kommunalen Klaeranlagen. Am Beispiel der Untersuchungen zur Optimierung der Dentrifikation und erhoehten biologischen Phosphorelimination auf der Klaeranlage Wathlingen werden Besonderheiten der biologischen P-Elimination dargestellt. Dabei geht es vor allem um eine anaerobe P-Freisetzung bei intermittierender Schlammumwaelzung im anaeroben Becken und gleichzeitigen hohen Nitrateintraegen ueber den Ruecklaufschlamm. Ebenso erfolgt die Darstellung der sich anschliessenden anoxischen P-Aufnahme im vorgeschalteten Denitrifikationsbecken. Des weiteren werden die druchgefuehrten Optimierungen kurz beschrieben und die damit erzielten Ablaufwerte aufgefuehrt. Schlussfolgerungen fuer die Prozessfuehrung bei Anlagenkonfigurationen mit biologischer P-Elimination und vorgeschalteter Denitrifikation ergeben sich aus dem Phaenomen der anoxischen Phosphataufnahme. (orig.)

 2. Intensifying enhanced biological phosphorus removal by calciumdolomitehydrate; Intensivierung der vermehrten biologischen Phosphatelimination durch Dolomitkalkhydrat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Soelter, M. [AKDOLIT GmbH, Wuelfrath (Germany)

  1999-02-01

  Utilization of enhanced biological phosphorus removal is increasingly considered an essential part in designing wastewater treatment plant due to ecological and economical advantages. Effects of Akdophos (=special dolime-hydrate) were investigated and monitored in operational tests at the industrial effluent clarification plant of Gerolsteiner Brunnen and the municipal plant Dremmen. Results of a full year cyclus demonstrate the efficiency of Akdophos in stabilizing and intensifying the enhanced Bio-P removal. Cost-analysis shows a considerable cost cutting potential regarding precipitants as well as improvement of sludge volume index with only low increase of excess sludge. Dry product dosage of Akdophos to the aeration tank has been proved a reliable and cost-effective process method. (orig.) [Deutsch] Oekokogische und oekonomische Vorteile bestaetigen zunehmend die Nutzung der erweiterten biologischen Phosphatelimination als wesentlichen Bestandteil der Konzeption von Abwasserreinigungsanlagen. Anhand grosstechnischer Versuche auf der Klaeranlage des Gerolsteiner Brunnen und auf der Klaeranlage Dremmen (Stadt Heinsberg) wurde die Wirkung von Akdorphos (=speziell hergestelltes Dolomitkalkhydrat) auf die biologischen Vorgaenge von Klaeranlagen untersucht. Im Betrieb ueber einen vollstaendigen Jahreszyklus konnte nachgewiesen werden, dass die biologische Phosphatelimination durch eine geringfuegige Dosierung von Akdophos intensiviert und stabilisiert wird. Die Kostenanalyse in beiden betrachteten Faellen zeigt neben einer Kostenreduktion bei den Faellmitteln weitere Einsparungen durch deutlich verbesserte Schlammabsetzeigenschaften bei sehr geringem Schlammehranfall. Die Dosierung von Akdophos erfolgt vorzugsweise trocken und unmittelbar in die Belebung. Die entsprechende Anlagentechnik hat sich als betriebssicher und kostenguenstig erwiesen. (orig.)

 3. Development of piston rod sealings. Friction and leakage test stands; Entwicklung von Kolbenstangendichtungen. Reibkraft- und Leckagepruefstaende

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goerres, M. [RWTH Aachen (DE). Inst. fuer Fluidtechnische Antriebe und Steuerungen (IFAS)

  2003-07-01

  New test stands for piston rod sealings for biodegradable fluids were developed by the IFAS institute of RWTH Aachen University. Influencing parameters are the leakage rate, the pressure distribution between sealing and piston rod, and the (direction-dependent) friction. The contribution describes the conception and development of the friction test stand for measuring the pressure profile and directional friction force of a single sealing. Droplet leakage is tested in a separate long-term test stand whose conception is explained in the contribution. [German] Zur Entwicklung neuartiger Kolbenstangendichtungen fuer biologisch schnell abbaubare Fluide, werden am Institut fuer fluidtechnische Antriebe und Steuerungen (IFAS) der RWTH Aachen neue Pruefstaende entwickelt. Wesentlichen Einfluss auf das Abdichtverhalten der Dichtungen haben neben der Leckage vor allem die Pressungsverteilung zwischen Dichtung und Kolbenstange, sowie die (verfahrrichtungsabhaengige) Reibung. Der Beitrag beschreibt die Konzeption und Entwicklung des Reibungspruefstands zur Messung des Druckprofils und der richtungsabhaengigen Reibkraft einer einzelnen Dichtung. Die Abtropfleckage wird mit Hilfe eines eigenstaendigen Dauerversuchspruefstands ermittelt, dessen Konzeption im Artikel erlaeutert wird.

 4. Änderungen spezifischer exekutiver Funktionen im Zyklus gesunder Frauen - Zusammenhänge von Dopamin, Östrogen und Prolaktin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiebel B

  2008-01-01

  Full Text Available Dieser Beitrag stellt Ergebnisse einer Studie vor, bei der gesunde Frauen zu zwei Messzeitpunkten mit ausgewählten neuropsychologischen Verfahren untersucht wurden. Als erster Messzeitpunkt wurde ein Zeitpunkt im Zyklus mit niedrigem Hormonstatus gewählt, d. h. zur Zeit der Menses. Der zweite Testzeitpunkt lag kurz vor dem errechneten Eisprung, während dieser Phase ist die Konzentration des Steroidhormons Östrogen auf hohem Niveau und die Konzentration des Progesterons relativ niedrig. Als neuropsychologische Verfahren wurden eine Variante des AX-CPT [1] und die Untertests Sensomotorik (SENS und Daueraufmerksamkeit (DA der neuropsychologischen Testbatterie NEUROBAT [2] verwendet. Spezifische Reaktionsprofile in diesen neuropsychologischen Tests sind mit unterschiedlichen Qualitäten/Stadien einer schizophrenen Erkrankung korreliert [3, 4]. Aus biologischer Sicht sind unterschiedliche Erkrankungsstadien der Schizophrenie wiederum mit spezifischen "Dysbalancen" in bestimmten Neurotransmittersystemen korreliert [5, 6]. Endokrine Veränderungen wiederum interagieren ihrerseits mit diesen Transmittersystemen und wirken sich schließlich auf das Verhalten und das Erleben aus. Wir konnten einen Zusammenhang zwischen Schwankungen der erhobenen biochemischen Parameter und den Leistungen in den neuropsychologischen Testverfahren nachweisen. Die zu zwei Messzeitpunkten unterschiedlichen Leistungen gesunder Frauen in den neuropsychologischen Verfahren dieser Studie können durch spezifische reziproke Wirkungen der Neuromodulatoren Serotonin, Dopamin und Noradrenalin mit Prolaktin und Östrogen erklärt werden.

 5. Phenological behavior of the grapevine (vitis vinifera l., cv cabernet sauvignon in Sutamarchán - Boyacá.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Carolina Vargas Herrera

  2013-12-01

  Full Text Available In tropical cold weather, the grapevine presents phenological disorders, difficult agronomic disfavoring vintage quality. With the purpose of establishing phenological cycles determined the duration of the different phases of the development cycle of the grapevine, cv "Cabernet Sauvignon" (Vitis vinifera L. in the vineyard Ain-Karim (5º39` N, 73º95' W, 2110 masl. We determined the average duration of sprouting (SP, flowering (FL, veraison (VE and vintage (VI periods from pruning, and the total cycle of growth, according to the phenological scale Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt Chemise (BBCH. To set the average of the process was considered when the plants reached 50% of each event. Determining growing degree days (GDD support the temperature record by a datalogger. Phenological data were subjected to a descriptive analysis as means and standard deviation. The duration of the period between pruning (PR and vintage (VI, with average temperature of 17.87 ° C, had a duration of 183 days after pruning (DAP, accumulating growing degree days 1458.1 (GDD. Flowering occurred at 50 days after pruning (DAP, accumulating 397.7 GDD. Veraison 122 was presented to the accumulation of 578.2 DAP with GDD. While from veraison to maturity 478.9 GDD accumulated in 62 days. Under Sutamarchán agro-climatic conditions, during the investigation, collects, on average, 7.98 degrees daily growth, which implies that for the Cabernet Sauvignon, the total duration of the phenological cycle is 184 days, accumulating 1458.1 GDD.

 6. Hyperprolaktinämie: Stellenwert der Makroprolaktinämie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hinney B

  2005-01-01

  Full Text Available Prolaktinbestimmungen gehören zur Routinediagnostik bei zahlreichen Krankheitsbildern. Im Gegensatz zu früheren Empfehlungen werden sie nicht nur bei Verdacht auf Hyperprolaktinämie durchgeführt. Bei deutlich erhöhten Prolaktinwerten muß nach Ausschluß medikamentöser Ursachen eine bildgebende Diagnostik der Hypophyse erfolgen. Diese Diagnostik liefert nicht selten pathologische Befunde, die in Kenntnis der Diagnose Hyperprolaktinämie als Prolaktinom gedeutet werden und vielfach medikamentöse Behandlungen und regelmäßige Kontrollen nach sich ziehen. Erst in neuerer Zeit ist bekannt, daß bei etwa 23 % aller hyperprolaktinämischen Patienten die Prolaktinerhöhung auf Prolaktinkomplexe (big-big-Prolaktin oder Makroprolaktin zurückzuführen ist. Makroprolaktin wird vom Immunoassay wie monomeres Prolaktin (mPRL erkannt, hat aber eine wesentlich geringere biologische Wirkung [1]. Bei Nachweis einer Makroprolaktinämie (mPRL 40 % sollte die Indikation zur Einleitung einer medikamentösen Therapie und zu regelmäßigen Hypophysenuntersuchungen sehr streng gestellt werden.

 7. Collection and survival of airborne microorganisms in fibrous filters; Abscheidung und Ueberlebensrate von luftgetragenen Mikroorganismen in technischen Tiefenfiltern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maus, R. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik; Goppelsroeder, A. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik; Umhauer, H. [Karlsruhe Univ. (T.H.) (Germany). Inst. fuer Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik

  1997-02-01

  Experimental studies revealed that coarse dust filter media employed for general ventilation purposes do not show high fractional efficiencies (<80%) for airborne microorganisms and pollens. Only fine dust filter media showed sufficiently high efficiencies that guarantee ample protection from biological contaminants (bacteria, mold spores). Microbiological in vitro test showed that no fiber materials of unused filter media (synthetic and glass fibers) served as nutrients for microbial growth. In addition no growth could be detected in used and unused filter media while challenged with air flow. However, the viability of hardy species (bacterial and mold spores) was unaffected in trials up to 5 days. (orig.) [Deutsch] In experimentellen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass insbesondere Grobstaubfilter der Klassen G1 bis G4 relative niedrige Trenngrade (kleiner 80%) fuer luftgetragene Mikroorganismen und Pollen besitzen. Lediglich Filtermedien, die mindestens der Filterklasse F7 zuzuordnen sind, wiesen hohe Trenngrade (groesser 80%) fuer biologische Partikeln auf. Daher kann davon ausgegangen werden, dass nur Feinstaub- oder Schwebstoffiltermedien einen wirksamen Schutz vor luftgetragenen biologischen Partikeln (Bakterien, Schimmelpilzsporen, Pollen) gewaehrleisten. Untersuchungen zum Ueberlebensverhalten von Mikroorganismen in neuwertigen Filtermedien zeigten, dass die in der Filtertechnik ueblichen Fasermaterialien (Glas- und Synthetikfasern) nicht als Naehrstoffquelle dienen. Ebenso konnte in durchstroemten neuwertigen und gebrauchten Filtermedien kein mikrobielles Wachstum nachgewiesen werden. Widerstandsfaehige Formen zeigten auch hier in Zeitraeumen bis zu 5 Tagen keine Beeintraechtigung in ihrer Vitalitaet. (orig.)

 8. Three-dimensional calculation of pollutant migration via compressible two-phase flow, for analysis of the methods of in situ air sparging and soil vapor extraction; Raeumliche Berechnung des Schadstofftransportes mit einer kompressiblen Zweiphasenstroemung zur Untersuchung der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuepper, S.

  1997-12-01

  In this study an analysis method is presented which allows numerical simulation of in situ air sparging coupled with soil vapor extraction. The improved FE-program takes the following phenomena into account: - Two-phase flow of compressible air and incompressible water - convective-dispersive contamination migration with air and water - transfer of volatile components from liquid phase to gas and water phase - sorption of contaminants onto soil - transfer of contaminants between air and water phase - biological processes. By means of back calculations of the results of laboratory experiments made by Eisele (1989) it was shown that with the developed program GWLCOND some of the necessary parameters for the numerical simulation of remedial systems can be determined. (orig./SR) [Deutsch] In dieser Arbeit wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem eine numerische Simulation der Drucklufteinblasung und Bodenluftabsaugung durchgefuehrt werden kann. Das weiterentwickelte FE-Programmsystem beinhaltet folgende Ablaeufe: - Zweiphasenstroemung der kompressiblen Luft- und der inkompressiblen Wasserphase - Konvektiv-dispersiver Schadstofftransport mit der Gas- und der Wasserphase - Uebergang fluessiger Schadstoffe in die Gas- und in die Wasserphase - Sorption der Schadstoffe an der Feststoffphase - Uebergang der Schadstoffe zwischen der Gas- und der Wasserphase - Biologischer Abbau. Anhand der Nachrechnung eines Laborversuches von Eisele (1989) wird gezeigt, wie mit dem entwickelten Transportprogramm GWLCOND ein Teil der fuer die numerische Simulation des Sanierungsverfahrens benoetigten Kennwerte ermittelt werden kann. (orig./SR)

 9. Recycling economy: options of using environmentally acceptable materials in aerogenerators; Kreislaufwirtschaft: Optionen zum Einsatz umweltvertraeglicher Materialien in Windkraftanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hinsch, C. [Deutsches Windenergie-Inst., Wilhelmshaven (Germany); Soeker, H. [Deutsches Windenergie-Inst., Wilhelmshaven (Germany); Moeller, F. [Wilhelm-Klauditz-Inst., Fraunhofer-Arbeitsgruppe fuer Holzforschung, Braunschweig (Germany); Kensche, C. [DLR-Inst. fuer Bauwesen- und Konstruktionsforschung, Stuttgart (Germany)

  1996-10-01

  An important ingredient to achieving a sustainable development is the introduction of an economy based on materials recycling which places a greater share of the responsibility for a product on its manufacturer. The demand for waste avoidance can only be met by new product designs which make use of new, more durable materials and/or constructions permitting greater material economy. These new materials must also be capable of environmentally acceptable recycling after their first service life. Use of environmentally acceptable materials in aerogenerators is therefore an important step on the way to a recycling-based wind power industry. The present article discusses three new developments concerning construction and operating materials: Natural-material sandwich, natural fibres and matrix in composite technology, and biodegradable lubricants. (orig./HW) [Deutsch] Ein wichtiger Ansatz fuer eine Nachhaltige Entwicklung in die Einfuehrung einer Kreislaufwirtschaft, die zu mehr Produktverantwortung des Herstellers fuehrt. Die Forderung nach Vermeidung von Abfaellen laesst sich nur durch eine neue Produktgestaltung erfuellen, innerhalb derer neue Materialien hoehere Lebensdauern und/oder materialeffektivere Bauweisen gewaehrleisten. Gleichzeitig muss eine oekologisch sinnvolle Verwertbarkeit dieser neuen Materialien nach der Nutzung angestrebt werden. Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft in der Windenergie stellt deshalb der Einsatz umweltvertraeglicher Materialien in WKA eine wichtige Etappe dar. Im folgenden werden drei aktuelle Entwicklungen auf den Gebieten der Konstruktionswerkstoffe als auch der Betriebsstoffe aufgezeigt: Naturstoffsandwich, Naturstoffasern und Matrix in FVK, biologisch abbaubare Schmierstoffe. (orig./HW)

 10. Radiotherapy: an interactive learning tool; Strahlentherapie: Ein interaktives Lernprogramm

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frenzel, T.; Kruell, A.; Schmidt, R.; Dobrucki, W.; Malys, B.

  1998-11-01

  The program is primarily intended for radiological medical technicians, student nurses, students of medicine and physics, and doctors. It is designed as a tool for vocational training and further training and gives comprehensive insight into the daily routines of a radiotherapy unit. The chapters deal with: fundamental biological aspects - fundamental physical aspects - radiation sources and irradiation systems - preparatory examinations - therapies and concepts - irradiation planning - irradiation performance - termination of irradiation treatment. For every page displayed, spoken texts and written, on-screen keywords, illustrations, animated sequences and a large number of videos have been combined in a way easy to digest. The software of the program permits handling also by learners less familiar with computer-based learning. (orig./) [Deutsch] Das Programm richtet sich in erster Linie an MTRAs, Schwesternschuelerinnen, Medizin- und Physikstudenten sowie Aerzte. Es wurde zur Aus- und Weiterbildung konzipiert und soll helfen, die Arbeitsablaeufe einer Strahlentherapieabteilung transparent zu machen. Die Kapitel lauten - biologische Grundlagen - physikalische Grundlagen - Bestrahlungsgeraete - vorbereitende Untersuchungen - Behandlungskonzept - Bestrahlungsplanung - Ausfuehrung der Bestrahlung sowie Ende der Strahlenbehandlung. Fuer jede Bildschirmseite sind gesprochener Text und auf dem Bildschirm ausgegebene Stichworte, Abbildungen, Animationen und eine Vielzahl von Videos in einpraegsamer Weise kombiniert worden. Das Programm wurde so konzipiert, dass es sich auch von Personen ohne grosse Computerkenntnisse bedienen laesst. (orig.)

 11. Pollution and pollution tolerance as regards the sorption of organic chemicals in urban soils; Sorption organischer Chemikalien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Wu Qinglan; Strehl, M. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde; Abend, S. [Kiel Univ. (Germany). Inst. fuer Anorganische Chemie; Rexilius, L. [Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Kiel (Germany); Schleuss, U. [Kiel Univ. (Germany). Oekologie-Zentrum]|[Zentrum fuer Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Muencheberg (Germany)

  1997-12-31

  The behaviour of pollutants in soils concerning, for example, their immobilisation, transport, biodegradation, or uptake by useful plants is to large degree determined by the sorption properties of the soil in question. The degree of sorption is an all-important parameter in any model description of the behaviour of pollutants in soils. The aim of the present part-project was to estimate by means of simple field methods the binding capacity of anthropogenic urban soils for environmentally consequential organic chemicals and to assess the results with regard to soil and water protection. [Deutsch] Das Verhalten von Schadstoffen in Boeden, wie z.B. Immobilisierung, Transport, biologischer Abbau, Aufnahme durch Kulturpflanzen, wird von den Sorptionseigenschaften im Boden wesentlich beeinflusst. Bei allen Modellbeschreibungen ueber das Verhalten von Schadstoffen in Boeden ist die Staerke der Sorption ein unersetzbarer Parameter. Ziel dieses Teilprojektes war es, das Bindungsvermoegen der anthropogenen Stadtboeden fuer umweltrelevante organische Chemikalien mittels einfacher Feldmethoden abzuschaetzen und im Hinblick auf Boden- und Gewaesserschutz zu bewerten. (orig./SR)

 12. [Tracing for arsenic exposure--a differentiation of arsenic compounds is essential for the health assessment].

  Science.gov (United States)

  Weistenhöfer, Wobbeke; Ochsmann, Elke; Drexler, Hans; Göen, Thomas; Klotz, Katrin

  2016-01-01

  Arsenic is ubiquitous and harmful to health in occupation and environment. Arsenic exposure is measured through analysis of arsenic compounds in urine. The identification of several arsenic species is necessary to understand the hazardous potential of the arsenic compounds which differ highly in their toxicity. To estimate the extent of an occupational exposure to arsenic, arsenic species were evaluated for the first time by the working group "Setting of Threshold Limit Values in Biological Material" of the DFG Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area and Biologische Arbeitsstoffreferenzwerte (BAR) of 0.5 μg / L urine for arsenic (III), 0.5 μg / L urine for arsenic (V), 2 μg / L urine for monomethylarsonic acid (MMA) and 10 μg / L urine for dimethylarsinic acid (DMA) were set. If the reference value for total arsenic is exceeded, a further differentiation of arsenic species now enables to estimate the individual health risks taking into account special influences such as seafood consumption.

 13. Microemulsion with plant oils. Systematic investigations on preparation and temperature-induced splitting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moenig, K. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany); Haegel, F.H. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany); Schwuger, M.J. [Inst. fuer Angewandte Physkalische Chemie, Forschungszentrum Juelich (Germany)

  1996-05-01

  The phase behaviour of ternary mixtures of water, natural oils or rape oil methyl ester and pure alkyl polyethoxylates was examined. Comparing the temperature range of the three-phase regions with alkane-containing systems, the effective chain length of rape oil, castor oil and rape oil methyl ester was determined. Using this data, suitable technical nonionic surfactants were chosen to form microemulsions with easily biodegradable oils for the extraction of contaminated soils. Besides excellent extraction results for very hydrophorbic contaminants the use of bicontinuous microemulsions makes the partial separation of the toxic substances and the recycling of the surfactants possible, because of their temperature-dependent phase behaviour. Systematic investigations of microemulsions with different compositions enable these systems to be optimized. (orig.) [Deutsch] Das Phasenverhalten ternaerer Mischungen aus Wasser, nativen Oelen oder Rapsoelmethylester und reinen Alkylpolyethoxylaten wurde untersucht. Durch Vergleich des Temperaturbereichs der Dreiphasengebiete mit alkanhaltigen Systemen konnte die effektive Kettenlaenge von Rapsoel, Rizinusoel und Rapsoelmethylester bestimmt werden. Auf Grundlage dieser Daten wurden geeignete technische nichtionische Tenside zur Bildung von Mikroemulsionen mit gut biologisch abbaubaren Oelen fuer die Bodensanierung ausgewaehlt. Neben ausgezeichneten Extraktionsergebnissen fuer sehr hydrophobe Schadstoffe ermoeglicht die Anwendung bikontinuierlicher Mikroemulsionen auf Grund ihres temperaturabhaengigen Phasenverhaltens die teilweise Abtrennung der Schadstoffe und die Rueckgewinnung der Tenside. Systematische Untersuchungen von Mikroemulsionen verschiedener Zusammensetzung erlauben die Optimierung solcher Systeme. (orig.)

 14. Simulation method for determining biodegradation in surface waters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoeberl, P.; Guhl, W. [Henkel KGaA, Duesseldorf (Germany). Hauptabteilung Oekologie; Scholz, N. [OXENO GmbH, Marl (Germany); Taeger, K. [BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany)

  1998-07-01

  OECD guidelines and EU directives on the biological testing of chemicals contain no methods able to simulate biodegradation in surface waters. The surface water simulation method presented in this paper is suitable for closing this gap. The species in the autochthonous biocoenosis used in the method form part of the food web in natural surface waters. The microbial degradation activity measured by the half-life is comparable with that in surface waters. The degrees of degradation measured in this surface water simulation method can be applied to natural surface waters. (orig.) [Deutsch] Die OECD- und EU-Richtlinien zur biologischen Pruefung von Chemikalien enthalten kein Verfahren, mit dem der biologische Abbau in Fliessgewaessern simuliert werden kann. Das in dieser Arbeit vorgestellte Fliessgewaesser-Simulationsmodell ist geeignet, diese Luecke zu schliessen. Die Arten der autochthonen Biocoenose des Modells sind Glieder im Nahrungsnetz natuerlicher Fliessgewaesser. Die an der Halbwertszeit gemessene mikrobielle Abbauaktivitaet ist mit derjenigen in Fliessgewaessern vergleichbar. Die im Fliessgewaesser-Simulationsmodell gemessenen Abbaugrade sind auf natuerliche Fliessgewaesser uebertragbar. (orig.)

 15. Production of environmentally benign surfactants from rape oil. Final report; Herstellung von 'Naturgerechten Tensiden' aus Rapsoel. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greif, D.

  2001-07-01

  The growing demand for detergents and their introduction into the environment in conjunction with the development of environmental awareness led to the development and industrial-scale production in the 1980s and 1990s of fully biologically degradable detergents, namely alkylpolyglycosides. These are synthesised from fat and oil-based substances derived from replenishable raw materials. Currently the most widely used fat raw material is palm oil, which is imported in large quantities from Indonesia and Malaysia. The purpose of the present study was to determine whether it is possible to substitute palm kernel oil with domestic rape oil (or equivalently with sunflower oil) as a fat raw material for the production of environmentally benign surfactants. [German] Der steigende Bedarf an Detergentien, deren Eintrag in die Umwelt verbunden mit einem sensibleren Umweltbewusstsein, fuehrte in den achtizger und neunziger Jahren zur Entwicklung und wirtschaftlichen Produktion von vollstaendig biologisch abbaubaren Detergentien, den Alkylpolyglycosiden. Fuer die Synthese der Alkylpolyglycoside werden Fett- und Oelstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen genutzt. Der zur Zeit am meisten genutzte Fettrohstoff ist das Palmoel, das in grossen Mengen aus Indonesien und Malaysia importiert wird. Es sollte untersucht werden, ob eine Substitution des Plamkernoels durch den einheimischen Fettrohstoff Rapsoel (und damit gleichzusetzen Sonnenblumenoel) fuer die Herstellung naturgerechter Tenside moeglich ist. (orig.)

 16. EURRA, a computer-assisted procedure for rating regions' suitability for rape growing; EURRA, die EDV gestuetzte EignungsUntersuchung von Regionen zwecks RapsAnbau

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sergis-Christian, L. [Inco Ingenieurbuero, Aachen (Germany)

  2000-07-01

  A rating instrument applicable throughout Germany was created for assessing regions with respect to their suitability as ''rape producers''. The rationale of this is that not every region is equally suitable for growing oil seed in climatic, ecological, agrobiological and economic respects. The goal was to provide persons and institutions interested in establishing decentral oil producing plants with a simple rating instrument for this purpose which can be used with very simple means and low labour input. The instrument determines the untapped production potential as well as the marketing and sales potential for rape. It does not deal with already existing production operations because it is not intended to enter into competition with existing distribution channels. [German] Es wurde ein in der BRD allgemein anwendbares Bewertungsinstrumentarium fuer Regionen hinsichtlich ihrer Eignung als 'Rapsproduzent' geschaffen, denn nicht jede Region ist aus klimatischer, oekologischer, agrar-biologischer und oekonomischer Sicht fuer den Anbau von Oelsaaten gleichermassen geeignet. Ziel ist es, den an der Errichtung von dezentralen Oelerzeugungsanlagen interessierten Menschen oder Institutionen hierfuer ein einfaches Bewertungsinstrument an die Hand zu geben, das mit einfachsten Mitteln und geringstem Arbeitsaufwand genutzt werden kann. Ermittelt wird das zusaetzliche Produktions- sowie das Vermarktungs- und Absatzpotenzial. Bestehende Produktionen werden hierbei nicht mit eingerechnet, da es nicht zu einer Konkurrenz mit bestehenden Absatzlinien kommen soll. (orig.)

 17. Estimating Biomass of Barley Using Crop Surface Models (CSMs Derived from UAV-Based RGB Imaging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane Bendig

  2014-10-01

  Full Text Available Crop monitoring is important in precision agriculture. Estimating above-ground biomass helps to monitor crop vitality and to predict yield. In this study, we estimated fresh and dry biomass on a summer barley test site with 18 cultivars and two nitrogen (N-treatments using the plant height (PH from crop surface models (CSMs. The super-high resolution, multi-temporal (1 cm/pixel CSMs were derived from red, green, blue (RGB images captured from a small unmanned aerial vehicle (UAV. Comparison with PH reference measurements yielded an R2 of 0.92. The test site with different cultivars and treatments was monitored during “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” (BBCH Stages 24–89. A high correlation was found between PH from CSMs and fresh biomass (R2 = 0.81 and dry biomass (R2 = 0.82. Five models for above-ground fresh and dry biomass estimation were tested by cross-validation. Modelling biomass between different N-treatments for fresh biomass produced the best results (R2 = 0.71. The main limitation was the influence of lodging cultivars in the later growth stages, producing irregular plant heights. The method has potential for future application by non-professionals, i.e., farmers.

 18. Investigations on different means of rehabilitating the highly acid and ferruginous Heide VI residual lake; Untersuchungen zu verschiedenen Varianten der Renaturierung des stark sauren und eisenhaltigen Tagebaurestsees Heide VI

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fischer, R. [Technische Univ. Dresden (Germany). Inst. fuer Wasserchemie und Chemische Wassertechnologie; Reissig, H. [Ingenieurbuero fuer Wasserguetefragen Prof. Reissig, Dresden (Germany); Gockel, G.; Seidel, K.H. [Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin (Germany); Guderitz, T. [IDUS Biologisch Analytisches Umweltlabor GmbH, Ottendorf-Okrilla (Germany)

  1998-11-01

  As possible means of rehabilitation, biological and electrochemical measures were discussed from the aspect of their suitability for the Heide VI residual lake under the prevailing geological and geotechnical conditions. It was ascertained that the processes in question have not yet advanced beyond the pilot or small-scale stage or laboratory tests respectively. The results obtained so far do not yet justify their application for the treatment of expanses of water at economically acceptable costs. Further research work, extending over years, is still necessary in order to perfect the processes, which seem promising, for application in actual practice. The methods by which alkalinity is produced by creating anoxic conditions in the residual lake, combined with sulphate reduction, can be regarded as worth developing still further and likely to produce successful results. (orig./MSK) [Deutsch] Als moegliche Sanierungsverfahren wurden biologische und elektrochemische Verfahren auf ihre Eignung unter den geologischen und geotechnischen Bedingungen fuer den Restsee Heide VI diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die behandelten Verfahren ueber Pilot- oder kleintechnische bzw. Laborversuche noch nicht hinausgekommen sind. Der erreichte Bearbeitungsstand rechtfertigt eine Anwendung zur Behandlung saurer Wasserkoerper mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand derzeit noch nicht. Es sind weitere, noch ueber Jahre laufende Forschungsarbeiten notwendig, um die als erfolgstraechtig erscheinenden Verfahren praxisreif zu gestalten. Als aussichtsreich fuer eine weitere Bearbeitung sind die Methoden anzusehen, bei denen durch Schaffung anoxischer Bedingungen im Restsee eine Alkalinitaetserzeugung, verbunden mit einer Sulfatreduktion in Gang gesetzt wird. (orig./MSK)

 19. Ökologische Grundlagen und limitierende Faktoren der Renaturierung

  Science.gov (United States)

  Rosenthal, Gert; Eichberg, Carsten

  In den dicht besiedelten und agrarisch besonders intensiv genutzten Regionen Mittel- und Westeuropas ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein fortschreitender Verlust an naturnahen ökosystemen mit hoher biologischer Vielfalt zu verzeichnen. Spätestens seit den 1970er-Jahren ist daher die Neuschaffung und Wiederherstellung gefährdeter Lebensräume und Biozönosen zunehmend in den Mittelpunkt von Naturschutzmaßnahmen gerückt (Bakker 1989, Muller et al. 1998, Bakker und Berendse 1999). Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Grundlagen und praktischer Erfahrungen wurden Renaturierungsmaßnahmen anfangs fast durchweg nach dem trial and error-Prinzip durchgeführt. Im Vordergrund standen dabei zunächst die Wiederherstellung adäquater abiotischer Standortbedingungen sowie die Reorganisation traditioneller Nutzungsmanagements. Bei Ersterem ging es neben der Wiedervernässung entwässerter Feuchtgebiete (Pfadenhauer und Grootjans 1999) vor allem darum, Eutrophierungseffekte zu beseitigen und die Produktivität des Standortes auf das Niveau der Zielgemeinschaft zurückzuführen (Gough und Marrs 1990, Oomes et al. 1996, Snow et al. 1997, Tallowin et al. 1998).

 20. Electromagnetic fields from the environment, or EMC for man. On the effect of electric, magnetic, and electromagnetic fields on man; EMVU, die EMV fuer den Menschen, ueber die Wirkungen elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder auf den Menschen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  David, E. [Univ. Witten/Herdecke, Inst. fuer Normale und Pathologische Physiologie, Witten (Germany); Reissenweber, J. [Univ. Witten/Herdecke, Inst. fuer Normale und Pathologische Physiologie, Witten (Germany); Peier, D. [Univ. Dortmund, Inst. fuer Hochspannungstechnik (Germany)

  1994-12-31

  The increasing use of electrotechnical equipment causes enhanced exposure of the environment to electromagnetic fields. The impact of such fields on biological systems and on man is difficult to assess because of its complexity. In the first part the article gives an overview of the effect of electromagnetic fields on melatonin production in man, dealing specifically with the importance of melatonin for the night-and-day rhythm, sleep, the immune system, as a hormone antagonist, and for the development and growth of tumors. In a second part the authors discuss possible effects on electronic implants, especially cardiac pacemakers. (MG) [Deutsch] Die zunehmende Nutzung elektrotechnischer Einrichtungen fuehrt dazu, dass die Umwelt in steigendem Mass elektromagnetischen Feldern ausgesetzt ist. Die Ermittlung der Auswirkungen dieser Felder auf biologische System und auf den Menschen erweist sich aufgrund ihrer Komplexitaet als schwierig. In einem ersten Teil gibt der Artikel einen Ueberblick ueber die Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die Melatoninproduktion beim Menschen, wobei naeher auf die Bedeutung des Melatonins beim Tag-Nacht-Rhythmus, dem Schlaf, auf das Immunsystem, als Hormonantagonist und bei Tumorentstehung und -wachstum diskutiert werden. In einem zweiten Teil diskutieren die Autoren moegliche Auswirkungen auf elektronische Implantate, v.a. auf Herzschrittmacher. (orig.)

 1. Der neue „Feminalismus“ – Quo vadis femina? The New “Female-ism"—Quo vadis femina?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigrid Schmitz

  2001-07-01

  Full Text Available Anhand der Bücher von Hilde Neunhöffer und Natalie Angier wird die neue Forschungsrichtung des „Feminalismus“ kritisch beleuchtet. Die Aufwertung naturalisierter Weiblichkeitsprinzipien in der Evolutionsforschung und in neuen Körperkonzepten liegt dabei voll im Trend der Zeit, wie die positive Resonanz quer durch wissenschaftliche wie feministische Rezensionen zeigt. Genauere Analyse deckt jedoch die gleiche Zirkelschlusspraxis zur Naturalisierung von Geschlechterunterschieden in diesen Konzepten auf, die feministische Naturwissenschaftsforschung an der biologisch-medizinischen Forschung kritisiert. Die gleichzeitige Ignoranz, ja Verdammung feministischer Kritik durch die Autorinnen als subjektiv und damit unwissenschaftlich birgt die Gefahr, dass biologistischer Feminalismus in Zukunft als wissenschaftlich „akzeptierte“ Richtung die kritische feministische Forschung verdrängen soll.A new research concept, known as “female-ism” is exemplified in the books of Hilde Neunhöffer and Natalie Angier and will be examined here. The revaluation of naturalistic female principles in evolution research and body concepts seem to meet current trends as positive reviews in scientific as well as in the feminist press. However, detailed analysis discloses the same practice of circular reasoning in these concepts as has been shown for biological-medical science by feminist research. At the same time, the ignorance, moreover the condemnation of feminist critical research as subjective and non-scientific holds the danger that biological feminalism will become scientifically accepted and displace feministic research.

 2. [Do we need an alternative medicine?].

  Science.gov (United States)

  Gloerfeld, H

  1992-02-01

  In recent years unconventional diagnostic and therapeutic concepts proposed by a number of doctors have increasingly been brought into the public's attention. Those involved have wanted to draw the distinction between the conventional understanding of medicine taught at universities and their concepts of "Holistic Medicine" ("Ganzheitsmedizin"), "Therapy by Experience" ("Erfahrungsheilkunde") and "Biological Medicine" ("Biologische Medizin"). The case of "Elektroakupunktur nach Dr. Voll (EAV)" will be taken as an example to show how an unconventional technique has been used for decades without its efficacy ever having been proven according to the criteria of scientifically orientated medicine. Nevertheless, the advocates of these unconventional concepts keep on supporting their views! The completely different approach to medicine and science--the cause of this divergence--will be explained. Furthermore, it will be considered if the high claims for this way of alternative medicine can be justified. However, even if no such alternative forms of medicine can be supported, some reorientation of the conventional medicine seems to be necessary.

 3. Monitoring of the coastal waters of Niedersachsen - routine tests 1998; Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser - Routineuntersuchungen 1998

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-11-01

  Since 1994, the Niedersaechsisches Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste (NLOe-FSK) has been carrying out physical-chemical and biological experiments for monitoring the coastal waters of Niedersachsen according to a concept agreed with the Niedersachsen Minister of the Environment. Owing to a lack of funds, only the first stage is being implemented at the moment (Forschungsstelle Kueste 1995a). The findings for 1994 - 1997 have been published in several reports. This is the 1998 report. [German] Seit 1994 werden vom Niedersaechsischen Landesamt fuer Oekologie - Forschungsstelle Kueste - (NLOe-FSK) physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen zur Ueberwachung der niedersaechsischen Kuestengewaesser nach einem mit dem Niedersaechsischen Umweltministerium abgestimmten Konzept durchgefuehrt. Das Konzept enthaelt unterschiedlich umfangreiche Ueberwachungsvarianten, von denen aufgrund der geringen verfuegbaren Ressourcen derzeit ddie Ausbaustufe I, das sogenannte 'reduzierte Rumpfprogramm', verwirklicht wird (Forschungsstelle Kueste 1995a). Die in den Jahren 1994-1997 ermittelten Untersuchungsergebnisse sind in mehreren Berichten wiedergegeben (Forschungsstelle Kueste 1995b, c; 1996, 1998, 1999). Die Befunde der 'Routineuntersuchungen' des Jahres 1998 werden in dem vorliegenden Berichtsheft vorgestellt. (orig.)

 4. Ľudská túžba po uznaní a fenomén otroctva v procese vývoja sebavedomia u G. W. F. Hegla (Die menschliche Sehnsucht nach Anerkennung und das Phänomen der Sklaverei in dem Prozess der Etwicklung des Selbstbewusstseins bei G.W.F. Hegel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedviga Marcinková

  2010-06-01

  Full Text Available Der Mensch ist nicht nur die blosse biologische Existenz, er ist eine hoehere-menschliche Existenz, die durch die Sehnsucht nach Anerkennung von anderen gekennzeichnet ist. Nach G. W. F. Hegel beteiligt sich der Mensch als Selbstbewusstsein an dem Prozess der Anerkennung. In Zussammenhang mit diesem Prozess entsteht das Phänomen der Sklaverei, das sich in der Situation der Knechtschaft widerspiegelt. Diese Situation behandelt Hegel in der Phänomenologie des Geistes in dem Kapitel Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewusstseins: Herrschaft und Knechtschaft. Er analysiert die Positionen des Herrn und des Knechtes und präsentiert beide Formen der Anerkennung (sowohl die an der Seite des Herrn als auch die an der Seite des Knechtes als defizit. Wie Hegel an dem Fall der Sklaverei demonstriert, die wirkliche Anerkennung muss gegenseitig sein. Nur durch gegensetige Anerkennung kann das Prozess der Emantipation des Sklaven vollendet werden. Auch in anderen und sozusagen modernen Formen der Diskriminierung lassen sich die Spuren von hegelschen Herr-Knecht Beziehung wiederfinden. Somit kann von den hegelschen Modell der gegenseitigen Anerkennung ein Modell der Emanzipation nicht nur fuer den Sklaven, sondern auch fuer alle Formen der Diskrimination abgeleitet werden.

 5. Methods of analysis in terms of effects and their application to toxic organic constituents of industrial waste water; Methoden und Anwendung der wirkungsbezogenen Analytik auf toxische organische Inhaltsstoffe in industriellen Abwaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reemtsma, T.; Putschew, A.; Jekel, M. [Technische Univ. Berlin (Germany). Fachgebiet Wasserreinhaltung

  1999-07-01

  Coupling biological action detection with chemical sewage analysis opens up a broad spectrum of methods involving diverse amounts of effort, whose results can range from hints to ways of eliminating a toxic effect to the identification and quantification of individual toxic constituents even in complex waste water. These methods help recognizing problems with effluent quality and enhancing treatment concepts. As possible biological effects of sewage discharges into receiving bodies of water (including sublethal effects) are meeting with increasing attention, the importance of sewage analysis in terms of effects will acquire even greater weight. Automated and miniaturized processes can cut down the involved effort substantially in the future. (orig.) [German] Die Kopplung der biologischen Wirkungsdetektion mit chemischer Abwasseranalytik eroeffnet ein breites Spektrum unterschiedlich aufwendiger Methoden, deren Ergebnisse von Hinweisen auf Methoden zur Entfernung einer toxischen Wirkung bis zur Identifizierung und Quantifizierung einzelner toxischer Inhaltsstoffe auch in komplexer Abwaessern reichten koennen. Diese Methoden helfen beim Erkennen von Problemen in der Ablaufqualitaet und unterstuetzen bei der Verbesserung von Behandlungskonzepten. Mit steigender Beachtung moeglicher biologischer Wirkungen von Abwassereinleitungen im Vorfluter (unter Einbeziehung sublethaler Effekte) wird die Bedeutung der wirkungsbezogenen Abwasseranalytik noch zunehmen. Automatisierte und miniaturisierte Verfahren koennen zukuenftig den dabei zu treibenden Aufwand wesentlich vermindern. (orig.)

 6. Technical-scale realization of simultaneous aerobic nitrification/denitrification in cyclic plants for a population of more than 100 000; Grosstechnische Realisierung der simultanen, aeroben Nitrifikation/Denitrifikation in zyklischen Anlagen ueber 100.000 EGW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demoulin, G. [SFC-Umwelttechnik, Salzburg (Austria); Goronszy, M.C. [Tri Tech Inc., Lake Forest, CA (United States)

  1999-07-01

  On account of local requirements and because of its economic and technical advantages, cyclic activated sludge process was given preference over conventional technology when building the sewage treatment plant at Neubrandenburg. The process-technical installations were completely accommodated in two circular ponds of the diameter 62.3 m and water depth 5.5 m each, with two reactors to one circular pond each. Construction of the biological treatment plant started in 1998. At its start of operation in November 1998, it was the first European plant employing this technology. With the plant currently running to some 80 to 90 % of its capacity, specified elimination efficiency has been met since spring 1999. (orig.) [German] Aufgrund der oertlichen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen und technischen Vorzuege des zyklischen Belebtschlammverfahrens wurde diesem beim Bau der Klaeranlage Neubrandenburg der Vorzug ueber die konventionelle Technologie gegeben. Die Verfahrensbauwerke fuer die biologische Abwasserbehandlung wurden komplett in zwei Rundbecken mit je 62,3 m Durchmesser und 5,5 m Wassertiefe untergebracht, wobei zwei Reaktoren jeweils ein Rundbecken ergeben. Im Februar 1998 wurde mit dem Bau der Biologie begonnen. Diese nahm bereits im November 1998 als erste Anlage nach diesem Verfahren in Europa den Betrieb auf. Die geforderten Entfernungsleistungen werden bei einer derzeitigen Auslastung von ca. 80-90% seit Fruehjahr 1999 eingehalten. (orig.)

 7. Aggregate emissions and evaluation of process combinations; Aggregierte Emissionen und Bewertung der Verfahrenskombinationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwing, E.; Jager, J. [Institut WAR, Darmstadt (Germany). Fachgruppe Abfalltechnik

  1998-12-31

  Within the framework of the R and D project ``Mechanical-biological waste conditoning in combination with thermal processing of partial waste fractions``, numerous measurements to determine gaseous and liquid emissions were carried out. These measurements reveal the environmental impact of different treatments and different inputs. They further permit to verify the quality of a treatment. Particularly interesting for the purpose of the project were the total emissions of the considered process combinations. The paper reports the outcome of emission measurements and indicates the variants of process combinations for which the emissions were aggregated. First results of the evaluation of gaseous and liquid emissions are given for these variants. (orig.) [Deutsch] Im Zuge des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens `Mechanisch-biologische Restmuellbehandlung unter Einbindung thermischer Verfahren fuer Teilfraktionen` sind zahlreiche Emissionsmessungen bezueglich der luft- und wasserseitigen Emissionen durchgefuehrt worden. Die Ergebnisse dieser Messungen geben Aufschluss ueber die Umweltauswirkungen der verschiedenen Behandlungsverfahren bei unterschiedlichem Input. Des weiteren kann durch sie die Guete des Prozesses ueberprueft werden. Im Projekt interessant sind aber insbesondere die Gesamtemissionen der betrachteten Verfahrenskombinationen. Im folgenden werden die durchgefuehrten Emissionsmessungen und die Varianten der Verfahrenskombinationen, fuer die die Emissionen aggregiert wurden, dargestellt. Dnach werden erste Ergebnisse der Bewertung der luft- und wasserseitigen Emissionen fuer diese Varianten praesentiert. (orig.)

 8. Gynäkologische und sexualmedizinische Aspekte der Depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bitzer J

  2008-01-01

  Full Text Available Gynäkologen und Gynäkologinnen sind bei Patientinnen in der vierten Lebensdekade häufig mit komplexen Beschwerdebildern konfrontiert, bei denen zahlreiche körperliche und psychische Symptome gleichzeitig geklagt werden. Oft besteht auch eine Beeinträchtigung des sexuellen Erlebens. Differentialdiagnostisch geht es dabei darum, das PMS, PMDD, das klimakterische Syndrom und die Somatisierungsstörung von einer atypischen depressiven Erkrankung mit somatischen Begleitsymptomen abzugrenzen. Beim PMS, PMDD ist die Zyklizität der Beschwerden das differenzierende Hauptmerkmal. Die Patientin muss mindestens 1 Woche im Monat relativ beschwerdefrei sein und/oder ein deutliches Abklingen ihrer Symptome bemerken. Das klimakterische Syndrom ist meist von einer Veränderung des Zyklusmusters begleitet, kann allerdings auch mit zeitlichen Schwankungen einhergehen, welche eine Zyklizität "imitieren". Vasomotorische Symptome sind dabei das differenzierende Hauptmerkmal. Die Somatisierungsstörung ist ein komplexes Krankheitsbild, bei dem körperliche Symptome im Vordergrund stehen, die verschiedenen Organsystemen zuzuschreiben sind. Als differentialdiagnostisches Merkmal gilt hier die Vielfalt der physischen Symptomatik, wobei psychische Symptome nicht berichtet werden. Im klinischen Alltag gibt es nicht selten Überschneidungen dieser Krankheitsbilder bei ein und derselben Patientin. Wichtig ist dabei, dass es sich bei all diesen Syndromen um Störungen handelt, bei denen biologische, psychologische und soziale Faktoren interagieren. Deshalb müssen in der Diagnostik die biomedizinischen und die psychosozialen Befunde gleichzeitig erhoben werden und die Therapien schliessen oft endokrine, psychopharmakologische und psychotherapeutische Verfahren ein.

 9. Functional brain imaging - baric and clinical questions; Funktionelle Bildgebung in der Psychiatrie - Fragestellungen der Klinik und der Forschung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mager, T. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany); Moeller, H.J. [Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Klinikum Innenstadt, Muenchen Univ. (Germany)

  1997-06-01

  The advancing biological knowledge of disease processes plays a central part in the progress of modern psychiatry. An essential contribution comes from the functional and structural brain imaging techniques (CT, MRI, SPECT, PET). Their application is important for biological oriented research in psychiatry and there is also a growing relevance in clinical aspects. This development is taken into account by recent diagnostic classification systems in psychiatry. The capabilities and limitations of functional brain imaging in the context of research and clinic will be presented and discussed by examples and own investigations. (orig.) [Deutsch] Der Fortschritt in der Psychiatrie der letzten Jahre ist eng verknuepft mit neuen biologischen Erkenntnissen ueber Krankheitsprozesse. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die moderne funktionelle und strukturelle Bildgebung, deren Anwendung ein wichtiger Bestandteil biologischer Forschung ist und zunehmend auch an klinischer Bedeutung gewinnt. In den neuen Klassifikationssystemen der Psychiatrie wird diese Entwicklung beruecksichtigt. Moeglichkeiten und Grenzen funktioneller Bildgebung fuer die Psychiatrie werden mit Blick auf die Klinik und wissenschaftliche Fragestellungen im folgenden anhand von Beispielen und eigenen Untersuchungen skizziert und diskutiert. (orig.)

 10. Preliminary experiments dealing with improvement of the ratio of nitrogen mineralizing to carbon mineralizing microorganisms in return sludge of wastewater treatment plants. Final report; Vorversuche zur Verbesserung des Verhaeltnisses von stickstoffverarbeitenden zu kohlenstoffverarbeitenden Mikroorganismen im Rueckfuehrungsschlamm von Klaeranlagen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bartholmes, P.; Wolff, E.K.

  1996-08-01

  The relevant biological component of return sludge consist of so-called `Schlammflocken` in which different carbon as well as nitrogen mineralizing organisms can be found. It was our aim, to analyse the ratio between the biology activities of nitrogen and carbon metabolising organisms in return sludge from conventional biological wastewater treatment plants and to develop corresponding methods for improvement of this ratio. On a semi-technical scale return sludge passes a separator for conditioning and is applied on top of a moving clear-phase for differential sedimentation. Selected fractions of the sediment are returned to the sewage treatment plant. Thereby it is possible to increase the quality of return sludge with respect to its activity in nitrogen metabolism. In the future this will lead to much higher efficiency of nitrogen compound degrading wastewater treatment plants. (orig.) [Deutsch] Die biologische Komponente des Rueckfuehrungsschlammes besteht aus sogenannten `Schlammflocken`, in denen unterschiedliche Organismen wie C-Mineralisierer und N-Mineralisierer angesiedelt sind. Unser Ziel war es, fuer Rueckfuehrungsschlaemme aus konventionellen biologischen Klaeranlagen das Verhaeltnis der biologischen Aktivitaeten von Stickstoff- und Kohlenstoffmineralisierern zu analysieren und Methoden zu dessen Verbesserung zu entwickeln. Im halbtechnischen Massstab passiert Ruecklaufschlamm zur Flockenkonditionierung einen Separator und wird nach Resuspendierung des Kammerinhalts in einen Stroemungskanal zur differentiellen Sedimentation einer fliessenden Klarphase ueberschichtet. Ein bezueglich der Nitrifiziererleistung ausgesuchter Teil des so konditionierten Rueckschlammes wird dann wieder eingespeist. Auf diese Weise ist es moeglich, die Qualitaet des Rueckfuehrungsschlammes hinsichtlich seiner Nitrifiziererleistung merklich zu erhoehen. Dies wird in Zukunft erlauben, Klaerwerkskapazitaeten wesentlich besser auszunutzen. (orig.)

 11. Depression und Alkoholabhängigkeit - Neue Befunde zu Komorbidität, Neurobiologie und Genetik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soyka M

  2004-01-01

  Full Text Available Die Anzahl der Alkoholabhängigen in Deutschland wird auf mindestens 1,6 Millionen Menschen, die der Patienten mit Alkoholmißbrauch auf 2,7 Millionen geschätzt. Die Komorbidität von depressiven Syndromen und Alkoholabhängigkeit wurde in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand der Forschung. Nach chronologischen Gesichtspunkten wird unterschieden zwischen primären und sekundären, nach ätiologischen zwischen abhängigen und unabhängigen depressiven Syndromen. Die unterschiedlichen Ergebnisse, die hinsichtlich der Komorbidität in klinischen Studien ermittelt wurden, erklären sich vor allem durch die Verwendung unterschiedlicher Diagnosesysteme, die Auswahl der untersuchten Stichproben und den Zeitpunkt der Untersuchung. So sind im Entzug depressive Symptome deutlich häufiger. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede sind wichtig. Dabei fanden sich depressive Störungen bei Frauen deutlich öfter. Die validesten Ergebnisse hinsichtlich der Prävalenz einer Komorbidität lieferten epidemiologische Untersuchungen (Alkoholabhängigkeit komorbid mit Depression bei Männern [Frauen] 24,3% [48,5%], Life-time-Diagnosen. Der vorliegende Beitrag stellt auch neuere biologische und genetische Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Depressivität und Alkoholabhängigkeit dar und diskutiert prognostische und therapeutische Aspekte.

 12. Influence of seasonal variation on the phenology and liriodenine content of Annona lutescens (Annonaceae).

  Science.gov (United States)

  Castro-Moreno, Marisol; Tinoco-Ojangurén, Clara Leonor; Cruz-Ortega, Ma Del Rocío; González-Esquinca, Alma Rosa

  2013-07-01

  Annona lutescens Saff. (Annonaceae) grows as a native tree in Chiapas, Mexico in Tropical Dry Forest habitat. Like most Annonaceae, it biosynthesizes benzylisoquinoline alkaloids, mostly liriodenine. To determine the influence of seasonal changes in the accumulation of liriodenine, the monthly variation of liriodenine content in roots, stems and leaves of mature and young trees was observed. These parts of young and mature A. lutescens trees were collected monthly over a 1 year period and the alkaloids were extracted; the liriodenine was quantified by high-resolution liquid chromatography. The phenological stages of the species were also assessed (leaf development, flowering and fruiting) using the Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH) scale. The analysis of both young and mature trees showed a significant increase in the liriodenine concentration occurs within roots during the dry season, which coincides with leaf fall. A significant decrease also occurred at the beginning of the rainy season (the period of leaf growth); the liriodenine content for the next rainy season did not reach the levels of the previous dry season. The climatic variation induced phenological and physiological changes in this species.

 13. Approaches to the dimensioning of enhanced biological phosphorus elimination systems, taking dynamic simulation into account; Bemessungshinweise zur vermehrten biologischen Phosphorelimination unter Beruecksichtigung der dynamischen Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheer, H.

  1997-12-31

  With so many projects either planned or under construction, the question of the dimensioning of sewage treatment plants with enhanced biological phosphorus elimination (BIO-P) is becoming more and more important. A detailed search of literature established in how far dimensioning approaches or models were already available in the spring of 1994. These modelling approaches were critically examined and compared as to their practical applicability by means of parameter and sensitivity studies. For this purpose, they were programmed and the relevance of certain dimensioning parameters to biological phosphorus elimination was studied by means of a pilot plant. (orig./SR) [Deutsch] Der Auslegung von Klaeranlagen mit vermehrter biologischer Phosphorelimination (BIO-P) kommt bei der Vielzahl von Planungs- und Baumassnahmen eine immer wichtigere Bedeutung zu. Inwieweit fuer die Bemessung von Klaeranlagen mit BIO-P im Fruehjahr 1994 bereits auf vorhandene Bemessungsansaetze und -modelle zurueckgegriffen werden konnte, wurde mittels einer detaillierten Literaturstudie, untersucht. Diese Modellansaetze wurden im Hinblick auf ihre praxisorietierte Anwendbarkeit durch Parameter- und Sensitivitaetsstudien kritisch untersucht und verglichen. Hierzu wurden die verschiedenen, zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Ansaetze programmiert und die Auswirkungen wichtiger bemessungsrelevanter Parameter auf die BIO-P anhand einer Modellklaeranlage abgeschaetzt. (orig./SR)

 14. Ninth Annual Conference of the German Society for Radiation Oncology. Abstracts; Abstractband zum DEGRO-Kongress 2003 - 9. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft fuer Radioonkologie - Radioonkologie, Strahlenbiologie, Medizinische Physik. Abstracts der 7. SASRO-Jahrestagung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keil, T.U. (ed.)

  2003-06-01

  Joint sessions on issues of biology and medicine, physics and medicine and biology and physics dealt with topics such as biological optimisation and IMRT. The topic of stereotaxis was covered in considerable detail. A much-noted event was dedicated to brain tumours. Other topics on the agenda included the relationship between medicine and law, quality assurance and current issues relating to the schedule of fees. In sessions on, respectively, lymphomas, bronchial carcinomas, ORL tumours, gastric and intestinal tumours as well as cervical and vulvar carcinomas new developments were presented for each subdiscipline. [German] In gemeinsamen Sitzungen aus Biologie und Medizin, Physik und Medizin sowie Biologie und Physik wurden Themen wie die biologische Optimierung und IMRT behandelt. Die Stereotaxie erhielt einen breiten Raum. Eine besonders wichtige Veranstaltung befasste sich mit den Hirntumoren. Das Verhaeltnis zwischen Medizin und Recht war ebenso ein Tagesordnungspunkt sein wie die Qualitaetssicherung und die aktuellen Gebuehrenordnungsfragen. Die Sitzungen ueber Lymphome, Bronchialkarzinome, HNO-Tumoren, Magen-Darm-Tumoren sowie Zervix- und Vulvakarzinome biten aktuelle Informationen. (orig.)

 15. Biological stimulation of the Human skin applying health promoting light and plasma sources

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Awakowicz, P.; Bibinov, N. [Center for Plasma Science and Technology, Ruhr-University, Bochum (Germany); Born, M.; Niemann, U. [Philips Research, Aachen (Germany); Busse, B. [Zell-Kontakt GmbH, Noerten-Hardenberg (Germany); Gesche, R.; Kuehn, S.; Porteanu, H.E. [Ferdinand-Braun-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Berlin (Germany); Helmke, A. [University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany); Kaemling, A.; Wandke, D. [CINOGY GmbH, Duderstadt (Germany); Kolb-Bachofen, V.; Liebmann, J. [Institute for Immunobiology, Heinrich-Heine University, Duesseldorf (Germany); Kovacs, R.; Mertens, N.; Scherer, J. [Aurion Anlagentechnik GmbH, Seligenstadt (Germany); Oplaender, C.; Suschek, C. [Clinic for Plastic Surgery, University Clinic, Aachen (Germany); Vioel, W. [Laser-Laboratorium, Goettingen (Germany); University of Applied Sciences and Arts, Goettingen (Germany)

  2009-10-15

  In the frame of BMBF project ''BioLiP'', new physical treatment techniques aiming at medical treatment of the human skin have been developed. The acronym BioLiP stands for ''Desinfektion, Entkeimung und biologische Stimulation der Haut durch gesundheitsfoerdernde Licht- und Plasmaquellen'' (Disinfection, germ reduction and biological stimulation of the human skin by health promoting light and plasma sources). A source applying a low-temperature dielectric barrier discharge plasma (DBD) has been investigated on its effectiveness for skin disinfection and stimulation of biological material. Alternatively an atmospheric plasma source consisting of a microwave resonator combined with a solid state power oscillator has been examined. This concept which allows for a compact and efficient design avoiding external microwave power supply and matching units has been optimized with respect to nitrogen monoxide (NO) production in high yields. In both cases various application possibilities in the medical and biological domain are opened up. Light sources in the visible spectral range have been investigated with respect to the proliferation of human cell types. Intensive highly selective blue light sources based on LED technology can slow down proliferation rates without inducing toxic effects which offers new opportunities for treatments of so-called hyperproliferative skin conditions (e.g. with psoriasis or in wound healing) using UV-free light. (copyright 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 16. Processing of liquid effluents of mechanical-biological waste treatment plants according to the limiting values set in Appendix 23 of the German Waste Water Ordinance; Aufbereitung von MBA-Abwasser entsprechend den Grenzwerten des Anhang 23 der Abwasserverordnung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wagner, F. [INNOWA, Heuweiler (Germany); Schalk, P. [WEHRLE Umwelt GmbH, Energie und Umwelttechnik, Emmendingen (Germany)

  2004-07-01

  Liquid effluents of mechanical-biological waste treatment plants are similar to landfill leachates and must be purified. In Germany, this is specified in Appendix 23 of the Waste Water ordinance. More than 100 leachate purification plants are available in Europe, and established technologies should be transferred to mechanical-biological waste treatment. (orig.) [German] Die mechanisch-biologische Abfallbehandlung hat sich in Europa als ein Konzept zur Aufbereitung von Siedlungsabfaellen etabliert. Aus dem biologischen Abbau und der Entwaesserung entsteht ein vergleichsweise komplexes, hochbelastetes Abwasser, das einer Reinigung zu unterziehen ist. In seiner Zusammensetzung ist MBA-Abwasser mit bestimmten Deponiesickerwaessern vergleichbar. In Deutschland wurde fuer Abwasser aus MBA-Anlagen der Anhang 23 in der Abwasserverordnung erlassen. Deren Grenzwerte sind nahezu identisch mit den Einleitparametern aus der Reinigung von Deponiesickerwasser. Auf dem Gebiet der Deponiesickerwasserreinigung wurden bisher weit ueber 100 Anlagen in Europa errichtet. Durch den gemeinsamen Ursprung sowie der Vergleichbarkeit von gewissen Deponiesickerwaessern und Abwaessern aus MBA-Anlagen ist es naheliegend, bewaehrte Verfahren aus der Sickerwasserreinigung in Abfallbehandlungsanlagen zu transferieren. (orig.)

 17. Die Bedeutung des mütterlichen Alters für die Entstehung von numerischen Chromosomenaberrationen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sancken U

  2005-01-01

  Full Text Available Im Gegensatz zum väterlichen Alter, das die Häufigkeit einiger monogener Erkrankungen bei Neugeborenen beeinflussen kann, steht das steigende mütterliche Alter in einem signifikanten Zusammenhang mit einer Zunahme numerischer Chromosomenanomalien. Diese Tatsache erhält neuerdings eine wachsende Bedeutung, denn allein in den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Schwangerschaften geradezu verdoppelt, die nach den deutschen Mutterschaftsrichtlinien als altersbedingt indikationswürdig für eine pränatale Chromosomenanalyse eingestuft werden. Ergebnisse aktueller Untersuchungen weisen darauf hin, daß der zeitliche Beginn der Menopause, also das biologische Alter der Oozyten, einen stärkeren Einfluß auf die Entstehung von numerischen Chromosomenaberrationen hat als allein das chronologische Alter einer Frau. Dieser Zusammenhang wird durch neueste britische Perinatalerhebungen gestützt, wonach die Prävalenz numerischer Chromosomenanomalien nach dem 45. Lebensjahr nicht etwa weiter ansteigt, sondern konstant bleibt bzw. sogar etwas sinkt. Da die Menge intakter Oozyten mit der basalen Konzentration des follikelstimulierenden Hormons (FSH korreliert, wird diskutiert, ob die Messung dieses Hormons zur Abschätzung des Risikos für Aneuploidien verwendet werden kann. Mögliche Konsequenzen für die genetische Beratung werden diskutiert.

 18. Effects of climate changes on microbial activity, energy and nutrient dynamics of two soils of the dike foreshores of two marsh soils. Final report; Auswirkungen von Klimaaenderungen auf Mikroorganismentaetigkeit, Energie und Stoffdynamik von Watt- und Marschboeden. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blume, H.P.; Mueller-Thomsen, U.; Pfisterer, U.

  2000-07-01

  only small CH{sub 4}- and N{sub 2}O-emission merely will change or even will decrease. The topsoil partially will dry out more intensely and will contain more oxygen and salts, while in the subsoil the anaerobic conditions will increase. The at present only small content of available N will, in spite of an increasing N-mineralisation, increase because of greater losses and a higher N-requirement of the vegetation. The supply of available Ca, K and Mg will as usual be high; the same is true for sulphate, in spite of an increased reduction of the sulphur as sulphide in the subsoil. If no increased level of the Gleyi-salic Fluvisol by sedimentation occurs (which can be expected for some coastal regions at the North Sea), the Gleyi-salic Fluvisol will redevelop to a Sali-thionic Fluvisol (Uebergangsmischwatt), which will be a reduced site up to the soil surface, almost permanently moist and characterised by oxygen lack. Compared with the actually existing Uebergangswatt, in this case the methane emissions will still increase. (orig.) [German] Von zwei Boeden des Deichvorlandes der schleswig-holsteinischen Nordseekueste, einer Salzrohmarsch der oberen Salzwiese und eines Uebergangs(misch)watts unter Queller und Schlickgras wurden 2 Jahre hindurch die Waerme-, Wasser-, Redox-, Salz-, pH-, Naehrstoff-(NH{sub 4}, NO{sub 3}, SO{sub 4}) und Gasdynamik (CO{sub 2}, CH{sub 4}, N{sub 2}O) untersucht, und zwar die Gase als Boden-Emissionen zu 10 Terminen 3-stuendig ueber 24 Stunden, die uebrigen Eigenschaften in verschiedenen Bodentiefen sowohl 14-taegig als auch analog den Gasen. Eine 9 m{sup 2} grosse Flaeche der Salrohmarsch wurde zusaetzlich mittels in 3-6 cm Bodentiefe verlegte Heizschlangen beheizt. Ausserdem wurden zu 10 Terminen die mikrobielle Biomasse und die mikrobielle Aktivitaet (DMSO-Reduktion) des Oberbodens bestimmt und ein Jahr lang die Frassaktivitaet der Bodentiere mittels Koederstreifen charakterisiert. Ziel der Untersuchungen war es, die Auswirkungen des fuer das

 19. Attenuation of IgE receptor signalling in mast cells as molecular basis for the antiallergic action of glucocorticoids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sancono, A.

  2003-04-01

  /2 through MKP-1 is a specific process, that occurs in mast cells but not in other cell populations. (orig.) [German] In der hier vorgestellten Arbeit werden die Wirkung(en) der Glukorkortikoide bei der Hemmung des Fc{epsilon}RI-Signaltransduktionsweges untersucht. Glukokortikoide unterdruecken die Expression des Genes, welches fuer die alpha-Kette des Fc{epsilon}RI kodiert, im Bereich seines Promoters. Dieser Effekt benoetigt neue Proteinsynthese und regulatorische Elemente im Promoter des Genes fuer die Fc{epsilon}RI-alpha-Kette, an welche die Transkriptionsfaktoren GATA-1, Elf-1, PU.1 und YY1 binden koennen. Die Verringerung der Expression des Genes, welches fuer die Fc{epsilon}RI-alpha-Kette kodiert, korreliert mit einer verringerten Oberflaechenexpression des gesamten Fc{epsilon}RI-Komplexes. Darueber hinaus foerdert die Behandlung mit Glukokortikoiden die Inaktivierung der mit lck/yes-verwandten neuen Src-aehnlichen Tyrosinkinase Lyn, welche fuer die Phosphorylierung und Aktivierung von Fc{epsilon}RI verantwortlich ist, mittels einer verstaerkten Phosphorylierung der regulatorischen Tyrosinreste von Lyn. Diese Reduktion der Oberflaechenexpression des IgE-Rezeptors (Fc{epsilon}RI) und Inaktivierung von Lyn koennen die Signaltransduktionsereignisse unterdruecken, die vom Fc{epsilon}RI kommen und mit der Aktivierung des weiter unten in der Signaltransduktionskaskade befindlichen Zielmolekuels ERK1/2 enden. Zusaetzlich konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass Glukokortikoide den durch den IgE-Rezeptor aktivierten Signaltransduktionsweg ueber eine Verstaerkung der Expression der MAPK-Phosphatase MKP-1, welche ihrerseits die Aktivierung von ERK1/2 hemmt, vermindern koennen. Die ueber Glukokortikoide vermittelte Verstaerkung der Aktivitaet von MKP-1 findet am Promoter von MKP-1 statt. Fuer diese Regulation ist sowohl eine Dimerisation des Glukokortikoidrezeptors (GR) notwendig, als auch das Vorhandensein bestimmter Elemente an der Promotorsequenz. Dies weist darauf hin

 20. Biologically effective dose and definitive radiation treatment for localized prostate cancer. Treatment gaps do affect the risk of biochemical failure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanpaolo, P.; Barbieri, V. [CROB, Rionero in Vulture (Italy). Radiation Oncology Dept.; Genovesi, D. [' ' G. D' Annunzio Univ., Chieti (Italy). Radiation Oncology Dept.

  2014-08-15

  It is not clear if prolongation of definitive external radiation therapy for prostate cancer has an effect on biochemical failure. The aim of this work was to evaluate whether the biologically effective dose (BED), and in particular the duration of radiotherapy, intended as overall treatment time, has an effect on biochemical failure rates and to develop a nomogram useful to predict the 6-year probability of biochemical failure. A total of 670 patients with T1-3 N0 prostate cancer were treated with external beam definitive radiotherapy, to a total dose of 72-79.2 Gy in 40-44 fractions. The computed BED values were treated with restricted cubic splines. Variables were checked for colinearity using Spearman's test. The Kaplan-Meier method was used to calculate freedom from biochemical relapse (FFBR) rates. The Cox regression analysis was used to identify prognostic factors of biochemical relapse in the final most performing model and to create a nomogram. Concordance probability estimate and calibration methods were used to validate the nomogram. Neoadjuvant and concomitant androgen deprivation was administered to 475 patients (70 %). The median follow-up was 80 months (range 20-129 months). Overall, the 6-year FFBR rate was 88.3 %. BED values were associated with higher biochemical failure risk. Age, iPSA, risk category, and days of radiotherapy treatment were independent variables of biochemical failure. A prolongation of RT (lower BED values) is associated with an increased risk of biochemical failure. The nomogram may be helpful in decision making for the individual patient. (orig.) [German] Es ist nicht geklaert, ob die Verlaengerung einer definitiven Strahlentherapie bei der Behandlung von Prostatakarzinompatienten einen Effekt auf das biochemische Versagen hat. Die vorliegende Studie hat das Ziel zu evaluieren, ob biologisch die effektive Dosis und insbesondere die Gesamtdauer der Behandlung eine Wirkung auf das biochemisches Rezidiv haben koennte. Ferner

 1. Development of a method for direct biological removal of ammonium to nitrogen in treatment of waste waters of the anaerobic sludge digestion - deammonification. Final report; Entwicklung eines Verfahrens zur direkten biologischen Umsetzung von Ammonium zu Stickstoff bei der Behandlung von Abwaessern der Anaerob-Klaerschlammfaulung - Deammonifikation. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenwinkel, K.H.; Seyfried, C.F.; Kunst, S.; Diekmann, H.; Hippen, A.; Helmer, C.; Scholten, E.

  2001-07-01

  initiation tests were run. Accompanying batch-tests and micro-biological analyses served mainly for the kinetic examination of the metabolisms, that is for the determination of the conversion performances and for the basic analysis of the relevant metabolism ways and the participating micro-organisms. (orig.) [German] Die Stickstoffelimination in kommunalen und industriellen Abwaessern spielt in der Abwasserreinigung weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal mit der Abwasserverordnung (AbwV) von 1997 einige Veraenderungen bei den Anforderungen und Regelungen hinsichtlich der Schad- und Naehrstoffentfernung vorgenommen wurden. Da gerade die Stickstoffentfernung oftmals einen erheblichen Kostenfaktor bei der Abwasserreinigung darstellt, insbesondere wenn es um die (Mit-)Behandlung hoch stickstoffbelasteter Teilstroeme geht, ist man stetig auf der Suche nach wirtschaftlichen Behandlungskonzepten. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde das Verfahren der Deammonifikation entwickelt, d.h. die Prozessfolge aus aerober Nitritation und anoxischer Ammoniumoxidation ('biologische Komproportionierung' von Ammonium und Nitrit zu molekularem Stickstoff), die komplett auf den Stoffwechselprozessen autotropher Mikroorganismen beruht, wodurch sich vor allem Einsparpotentiale hinsichtlich des Kohlenstoffbedarfes ergeben. Aufgrund des verkuerzten aeroben Oxidationsschrittes und bei Anwendung der Biofilmtechnologie lassen sich zudem Sauerstoffbedarf und Reaktionsvolumen reduzieren. Im Hinblick auf einen gezielten verfahrenstechnischen Einsatz der Deammonifikation waren im Rahmen der Forschungsarbeiten die prozessbestimmenden Einflussgroessen zu bestimmen und geeignete Verfahrenstechniken und Verfahrensfuehrungen naeher zu ueberpruefen. Hierzu wurden ausgehend von gross- und pilottechnischen Untersuchungen und Erkenntnissen unter Beruecksichtigung (mikro-)biologischer Zusammenhaenge die wesentlichen Randbedingungen zur Realisierung sowie das Betriebsverhalten der autotrophen

 2. Improved energetic balance of supermarket refrigerators by efficient working fluids and new technology; Verbesserung der energetischen Gesamtbilanz von Supermarkt-Kaelteeinrichtungen durch die Verwendung eines effizienten Kaeltetraegers und neuer Technik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, K. [Frigotech AB, Stockholm (Sweden); Hellsten, J. [Aspen Petroleum AB, Hindaas (Sweden)

  2000-07-01

  Secondary refrigeration systems were first developed in Sweden. Aspen Petroleum, a Swedish company which uses exclusively environment-friendly products, developed a new, non-polluting and highly efficient refrigerant, Aspen Temper, which is biodegradable and made of renewable materials. Aspen Temper comprises a patented, highly effective and reliable corrosion protection technology. This contribution describes a new cooperative project of Aspen Petroleum and Frigotech, Stockholm, in the field of supermarket refrigeration systems. [German] In Schweden gibt es eine laengere und gute Erfahrung mit Sekundaerkaelteanlagen im Bereich Supermarktkaelte. Die Technik der Sekundaerkaelteanlagen wurde in Schweden entwickelt und entspricht die Erwartungen, nicht nur ein umweltschonendes Konzept fuer den Supermarkt zu sein, sondern auch den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Produktqualitaet des Lebensmittels zu erhoehen. Durch den schnellen Ausstieg aus den FCKW's und die Begrenzung der maximalen Fuellmenge mit Kaeltemittel, hat der Markt fuer Sekundaerkaelte im Supermarktbereich frueh in Schweden begonnen. Aspen Petroleum, ein Schwedisches Unternehmen das nur mit umweltschonenden Produkten arbeitet, hat einen neuartigen, patentierten, umweltschonenden und sehr effizienten Kaelte- und Waermetraeger entwickelt und ist seit ein paar Jahren damit auf dem Markt. Der Name dieser Fluessigkeit ist Aspen Temper, die biologisch abbaubar ist und aus regenerativen Rohstoffen hergestellt wird. Im Vergleich mit anderen, aehnlichen Fluessigkeiten auf dem Markt, enthaelt Aspen Temper eine sehr effektive und zuverlaessige Korrosionsschutztechnologie, die auch patentiert ist. Durch eine Zusammenarbeit der Firma Aspen und der Installateurfirma Frigotech in Stockholm, die ausserdem Kaeltemaschinen in Modulbauweise liefert, ist ein sehr interessantes Konzept entstanden, das in diesem Vortrag, inklusive interessanter Referenzanlagen in Supermaerkten praesentiert wird. Diese

 3. The recent arrival of the oceanic isopod Idotea metallica Bosc off Helgoland (German Bight, North Sea): an indication of a warming trend in the North Sea?

  Science.gov (United States)

  Franke, H.-D.; Gutow, L.; Janke, M.

  1998-09-01

  In 1988 a long-term study was started of the isopod fauna associated with surface drift material off Helgoland (German Bight, North Sea). In the summer of 1994 specimens of Idotea metallica Bosc were recorded for the first time. There is no evidence that this species has ever been present in the German Bight before. The samples contained males, both gravid and non-gravid females, and juveniles, indicating that the species reproduced successfully in the Helgoland region. Interbreeding of specimens from Helgoland and the western Mediterranean produced fertile off-spring. As a neustonic species, I. metallica shows a high natural capacity for dispersal. It thus seems unlikely that the arrival of the species in the North Sea resulted from an accidental introduction by man. We are probably witnessing an extension of the species’ geographical range by natural means of dispersal, as a response to recent changes in the ecological conditions of the German Bight. Temperature data measured by the Biologische Anstalt Helgoland since 1962 show that the last decade (except 1996) was characterized by unusually mild winters. Following the severe winter of 1996, I. metallica was again absent from the Helgoland region. After the subsequent mild winters (1997 and 1998), however, the species reappeared in the summer of 1998 with higher numbers than ever before. This suggests that the observed phenomena are closely connected with the recent temperature anomalies. I. metallica can be regarded as a potential immigrant to a warmer North Sea, and may be useful as a sensitive indicator of the predicted long-term warming trend.

 4. How safe is safe enough? Discussion about redundancy to be taken into account in the planning and operation of electric power systems; Wie sicher ist sicher genug? Fragen zur notwendigen Redundanz bei Planung und Betrieb der Stromversorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haubrich, H.J. [RWTH Aachen (Germany). Inst. fuer Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft

  1996-11-01

  In all spheres of life, be it private or public, and in connection with all essential functions, biological as well as technical, preventive action is being taken for protection against damage caused by hazardous events by implementing appropriate safety measures in order to keep their probability of occurrence and their consequences at lowest possible level. ``As low as possible`` as the best achievable level because in nature as well as in technology, absolute safety is impossible to achieve, there is no chance to avoid all risks. This insight is not the only reason to be satisfied with the lowest possible level. Practical experience has shown that the efforts to be made to exclude the smaller risks take a steep rise, so that they must be judged by a cost-effectiveness analysis. The realistic goal therefore is not minimisation of risk, but rather reduction to the threshold risk, i.e. the risk to be accepted. (orig.) [Deutsch] In allen Lebensbereichen, privat wie oeffentlich, und hinsichtlich aller bedeutsamen Funktionen, biologisch wie technisch, betreiben wir Risikovorsorge durch Absicherung gegen schadensausloesende Ereignisse, indem wir deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen moeglichst gering zu halten suchen. `Moeglichst gering` nur deshalb, weil es in Natur wie Technik absolute Sicherheit, das Null-Risiko, nicht gibt. `Moeglichst gering` aber nicht nur aus diesem prinzipiellen Grund, sondern auch aus der praktischen Erfahrung, dass der Aufwand zum Ausschluss kleiner Risiken erfahrungsgemaess steil ansteigt, also eine Aufwand-Nutzen-Abwaegung erforderlich macht. Reales Ziel kann deshalb nicht sein, das Risiko zu minimieren, sondern auf ein vertretbares Mass, Grenzrisiko genannt, zu reduzieren. (orig.)

 5. Waste decomposition and off-gas emissions of dry, single-stage anaerobic digestion processes followed by a composting stage: The example of the KOMPOGAS process; Abbauleistung und Abluftemissionen bei trockenen, einstufigen Vergaerungsverfahren mit nachgeschalteter Rotte am Beispiel des KOMPOGAS-Verfahrens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, K. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Leichtweiss-Institut fuer Wasserbau; Leisner, R. [KOGAS AG, Uzwil (Switzerland); Wallmann, R. [Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen, Fricke und Turk GmbH, Witzenhausen (Germany)

  2001-07-01

  The working group IGW/LWI (Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke and Turk GmbH and Leichtweiss Institute of TU Brunswick University) carried out scientific and technical investigations of anaerobic digestion and subsequent composting at the mechanical-biological waste treatment plant at Kufstein/Tyrol on behalf of KOGAS GmbH. The investigations started in May 2000; they were to provide information for analysis and optimisation of the process and products with a view to the minimisation of residues for dumping or incineration. The following subjects were investigated: Mass balance; decomposition rate; gas yields and gas quality; quality of residues for dumping (biological stability and calorific value); off-gas emissions; process control. Performance data of the plant will provide a basis for further planning and will be interpreted against the background of current legal boundary conditions. [German] Die Arbeitsgemeinschaft IGW/LWI (Ingenieurgemeinschaft Witzenhausen Fricke and Turk GmbH und Leichtweiss-Institut der TU Braunschweig) wurde im Mai 2000 von der KOGAS GmbH beauftragt, die wissenschaftlich-technische Begleitung eines Versuches zur Vergaerung und Nachrotte von Restmuell auf dem Gelaende der MBA Kufstein/Tirol durchzufuehren. Ziel der Untersuchung war die Ueberpruefung und Optimierung des Vergaerungs- und Nachrotteprozesses sowie der Materialaufbereitung und Konfektionierung im Hinblick auf die Minimierung von Stofffluessen in die energetische Verwertung bzw. thermische Behandlung. Im Rahmen des Vorhabens wurden folgende Thermokomplexe bearbeitet: - Massenbilanz, - Abbauleistung, - Gasertrag und Gasqualitaet, - Qualitaet der zu deponierenden Abfaelle (biologische Stabilitaet und Heizwert), - Abluftemissionen, - Prozesssteuerung. Leistungsdaten der Verfahren sollten als Planungsgrundlagen bereitgestellt und vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen bewertet werden. (orig.)

 6. Mining lakes in Germany; Tagebauseen in Deutschland. Gegenwaertiger Kenntnisstand ueber wasserwirtschaftliche Belange von Braunkohlentagebaurestloechern - ein Ueberblick

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nixdorf, B.; Hemm, M.; Schlundt, A.; Kapfer, M.; Krumbeck, H. [Brandenburgische Technische Univ., Cottbus (Germany). Lehrstuhl Gewaesserschutz]|[UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Magdeburg (Germany)

  2001-06-01

  More than 500 mining lakes of different age and maturity have formed in the lignite mining areas in Germany during the last hundred years. Compared to natural lakes mining lakes have a complex and diverse morphometry. They will be among the largest and deepest lakes in Germany (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and have good chance of avoiding eutrophication. About 100 mining lakes will be greater than 50 ha. 230 lakes are documented in this report concerning morphometry, flooding and mixis regime, hydrochemistry, limnology, colonization, use and development of water quality. They are among the largest (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal) and most acidic lakes in Germany. The extremely high acidity is from both iron and hydrogen ions due to pyrit oxidation. It influences trophic situation and food webs in mining lakes and reduces a diverse use of these lakes. (orig.) [German] Die Seelandschaft Deutschlands wird durch den Braunkohlenbergbau um ueber 500 Seen reicher. Technologiebedingt herrscht dabei eine grosse morphologische Vielfalt innerhalb der Tagebauseen vor, welche die groessten und tiefsten Seen Deutschlands hervorbringen wird (Hambacher See, Goitsche, Garzweiler II, Geiseltal), aber auch zahlreiche kleine, meist flachere Gewaesser miteinschliesst. Etwa 100 Taugebauseen sind groesser als 50 ha. Kleinere Tagebauseen wie z.B. die der Ville in Nordrhein-Westfalen wurden ebenfalls ausfuehrlich dokumentiert. In dieser Dokumentation wurden ueber 490 Seen erfasst, 230 davon wurden in der Dokumentation nach folgenden Kriterien beschrieben: Entstehung, Flutungsregime, Morphometrie und Mixis, Chemismus und Gewaesserentwicklung, Besiedlung und Nutzung. Dem Problem der Versauerung durch die Verwitterung sulfidischer Mineralien (Pyrit, Markasit) wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sich biologische Komponenten und Gewaesserzustaende (Trophie, Nahrungsketten) abweichend zu den normalen Hartwasserseen Deutschlands verhalten und

 7. Autologous chondrocyte transplantation for the treatment of articular cartilage defects in the knee joint. Techniques and results; Autologe Chondrozytentransplantation zur Behandlung von Knorpeldefekten des Kniegelenks. Techniken und Ergebnisse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marlovits, S.; Kutscha-Lissberg, F.; Aldrian, S.; Resinger, C.; Singer, P.; Zeller, P.; Vecsei, V. [Universitaetsklinik fuer Unfallchirurgie, Medizinische Universitaet Wien (Austria)

  2004-08-01

  Currently the use of autologous chondrocytes as a cartilage-repair procedure for the repair of injured articular cartilage of the knee joint, is recommended. This review presents the technique of autologous chondrocyte transplantation (ACT) and their modifications as matrix-associated autologous chondrocyte transplantation (MACT). Beside the surgical procedure the experimental and clinical results are discussed. Furthermore the major complications and the indication guidelines are presented. Articular cartilage in adults has a poor ability to self-repair after a substantial injury. Surgical therapeutic efforts in treating cartilage defects have focused on bringing new cells capable of chondrogenesis into the lesions. With ACT good to excellent clinical results are seen in isolated posttraumatic lesions of the knee joint in the younger patient with the formation of hyalinelike repair tissue. The major complications are periosteal hypertrophy, delamination of the transplant, arthrofibrosis and transplant failure. The current limitations include osteoarthritic defects and higher patient age. With the right indication and operative technique ACT is an effective and save option for the treatment of large full thickness cartilage defect of the knee joint. (orig.) [German] Zur Behandlung umschriebener Defekte des artikulaeren Kniegelenkgelenkknorpels wird der Einsatz autologer Knorpelzellen zunehmend als neue biologische Methode empfohlen. Die Technik der autologen Chondrozytentransplantation (ACT) und deren Modifikationen als matrixassoziierte autologe Chondrozytentransplantation (MACT) werden dargestellt. Es erfolgt ein Ueberblick ueber die experimentellen und klinischen Ergebnisse mit der Darstellung der haeufigsten Komplikationen und den derzeit gueltigen Indikationsrichtlinien. Unter Verwendung qualitativ hochwertiger Zellen zeigen besonders posttraumatische Knorpeldefekte bei juengeren Patienten eine hohe Erfolgsquote mit der Ausbildung eines hyalinartigen

 8. Removal of ammonia nitrogen and hydrogen sulphide from refinery wastewater's and use of the recovered ammonia as an NO{sub x}-reducing agent; Entfernung von Ammonium-Stickstoff und Schwefelwasserstoff aus Raffinerieabwaessern und Einsatz des gewonnenen Ammoniaks als DeNO{sub x}-Agens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stein, C.; Heine, I.; Sachse, J.; Peper, H.; Elster, J. [Holborn Europa Raffinerie GmbH, Hamburg (Germany)

  1999-07-01

  In a two-stage project for improved wastewater treatment the Holborn Europe refinery has achieved a drastic reduction of its emissions to water and air. In a first step, carried out in 1995, the steam stripping process for removing hydrogen sulphide from process water was reconstructed. In a second step a physicochemical treatment stage for removing ammonia nitrogen from the partial stream to be purified was completed. The existing single-stage biological wastewater treatment process is being operated without any additional equipment. With its investment costs of around 6.5 million marks, low overall wastewater costs (less than 2 marks/m{sup 3}), improved flexibility, avoidance of additional waste materials and substantial emission reductions, this combined plant, which in the meantime has been operating successfully for almost two years, serves as a positive example of how new environmental standards in the mineral oil industry can be met. [German] Mit einem zweistufigen Projekt zur verbesserten Abwasserbehandlung hat die Holborn Europa Raffinerie drastische Emissionsverminderungen in Wasser und Luft erzielt. Im ersten Schritt wurde 1995 die Dampfstrippung von Schwefelwasserstoff aus Prozesswaessern umgebaut. Im zweiten Schritt wurde die Ammonium-Stickstoff-Entfernung durch chemisch-physikalische Behandlung lediglich des aufbereitungsrelevanten Teilstroms realisiert. Die vorhandene einstufige biologische Abwasserbehandlung wird ohne Zusatzbauten weiter betrieben. Mit Investitionskosten von rund 6,5 Mio. DM, niedrigen Gesamtabwasserkosten (<2 DM/m{sup 3}), verbesserter Flexibilitaet, Vermeidung von zusaetzlichen Abfallstoffen und deutlicher Emissionsreduzierung ist die nun seit fast zwei Jahren erfolgreich betriebene Anlagenkombination ein positives Beispiel fuer die Bewaeltigung neuer Umweltanforderungen in der Mineraloelindustrie. (orig./SR)

 9. Das Geschlechterverhältnis als „irreduzible Alterität“ Gender Relations as an “Irreducible Alterity”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Ruers

  2006-11-01

  Full Text Available Es ist das Verdienst konstruktivistischer Theoriebildungen, eine grundlegende Kritik an biologisch abgeleiteten und essentialistisch begründeten Aussagen über Geschlechtlichkeit geleistet zu haben. Das der Identitätskonstruktion vorausliegende Problem, die erkenntnistheoretische Dimension, wurde dabei jedoch weitgehend ausgeblendet. Auf der Grundlage dieser Problematik expliziert Anke Drygala in dem vorliegenden Buch die Voraussetzungen und möglichen Perspektiven des Ansatzes eines „Denkens der Differenz“ zweier Geschlechter, wie er u. a. von den Philosophinnen Geneviève Fraisse und Luce Irigaray vertreten wird. Während Geneviève Fraisse den Begriff der „Geschlechterdifferenz“ einführt, mit dem das Geschlechterverhältnis als solches zum Gegenstand der Untersuchung werden kann, denkt Luce Irigaray das Geschlechterverhältnis als „irreduzible Alterität“, in dem sich die Geschlechter nicht als gleiche oder verschiedene gegenübertreten, sondern sich in ihrer jeweiligen Andersheit als unbegreiflich und unerfassbar wechselseitig anerkennen.The fundamental critique on biological and essentialist statements about gender goes to the merit of constructivist theory. However, the problem preceding identity construction, the epistemological dimension, has been largely suppressed. Beginning with this problematic, Anke Drygala’s book explains the conditions and possible perspectives of approaching a “thinking of difference” between genders and how, for example, this thinking is utilized by the philosophers Geneviève Fraisse and Luce Irigaray. While Geneviève Fraisse introduces the term “gender difference,” with which gender relations as such become the object of study, Luce Irigaray supposes gender relations to be a site of “irreducible alterity,” in which the genders are not confronted with one another as same or different, but instead recognize one another in their respective differentness as incomprehensible and

 10. Magnetic resonance tomography-guided interventional procedure for diagnosis of prostate cancer; MRT-gezielte interventionelle Verfahren zur Abklaerung des Prostatakarzinoms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schernthaner, M.; Helbich, T.H.; Fueger, B.J.; Memarsadeghi, M.; Stiglbauer, A.; Linhart, H.G.; Doan, A.; Pinker, K.; Brader, P. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Division fuer Molekulare und Gender-Bildgebung, Wien (Austria); Margreiter, M. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Urologie, Wien (Austria)

  2011-11-15

  In recent years magnetic resonance imaging (MRI) has been increasingly established in the diagnosis of prostate cancer in addition to transrectal ultrasonography (TRUS). The use of T2-weighted imaging allows an exact delineation of the zonal anatomy of the prostate and its surrounding structures. Other MR imaging tools, such as dynamic contrast-enhanced T1-weighted imaging or diffusion-weighted imaging allow an inference of the biochemical characteristics (multiparametric MRI). Prostate cancer, which could only be diagnosed using MR imaging or lesions suspected as being prostate cancer, which are localized in the anterior aspect of the prostate and were missed with repetitive TRUS biopsy, need to undergo MR guided biopsy. Recent studies have shown a good correlation between MR imaging and histopathology of specimens collected by MR-guided biopsy. Improved lesion targeting is therefore possible with MR-guided biopsy. So far data suggest that MR-guided biopsy of the prostate is a promising alternative diagnostic tool to TRUS-guided biopsy. (orig.) [German] Neben dem transrektalen Ultraschall (TRUS) hat sich in den letzten Jahren die MRT als nichtinvasive Methode zur Bildgebung von Prostatatumoren etabliert. Mittels T2-gewichteter Sequenzen ist eine exakte anatomische Darstellung der Prostata und ihrer umliegenden Strukturen moeglich. Andere MRT-Techniken ermoeglichen Rueckschluesse auf das biologische Verhalten des Tumors: dynamische kontrastmittelverstaerkte T1-gewichtete Sequenzen zur Darstellung der Angiogenese, diffusionsgewichtete Aufnahmen zur Beurteilung der Zelldichte und die Spektroskopie zur Bestimmung von Gewebemetaboliten wie Cholin und Kreatin (multiparametrische Bildgebung). Prostatatumoren, die nur mittels MRT nachweisbar sind oder verdaechtige Tumoren, die hauptsaechlich anterior in der Prostata lokalisiert sind und in wiederholten TRUS-gezielten Biopsien verfehlt wurden, benoetigen eine MRT-gezielte Biopsie zur Diagnosesicherung. Die bisherigen

 11. Development of ecologically harmless coating material for steel and zinced surfaces for outdoor use. Final report; Entwicklung von umweltvertraeglichen Beschichtungsstoffen fuer Stahl und verzinkte Oberflaechen bei Aussenanwendungen. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rauch, H.G.; Beatrix, M.; Heuser, W.

  2002-03-01

  in chemische und biologisch unbedenkliche Produkte gegeben ist. (orig.)

 12. Industrial residues as an external carbon source in denitrification; Industrielle Reststoffe als externe Kohlenstoffquelle fuer die Denitrifikation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schories, G. [TECON GmbH, Clausthal-Zellerfeld (Germany); Geissen, S.U.; Vogelpohl, A. [Technische Univ. Clausthal, Clausthal-Zellerfeld (Germany). Inst. fuer Thermische Verfahrenstechnik

  1999-07-01

  Biological waste water treatment requires biologically readily degradable carbon in order to permit elimination of as much nitrogen as possible. Often now this type of carbon is no longer present in waste water in an appropriate quantity, so that external carbon must be added. Apart from industrially fabricated substrates, the use of industrial residues and waste products as well as of partial waste water streams with a high organic pollutant load is lately being considered for cost reasons. But this is not altogether harmless. Those partial streams may contain substances that inhibit denitrification, impose an additional burden on subsequent cleaning stages or may even pass them unmodified, so that they are emitted into the environment and pose an ecological hazard potential. Hence, industrial residual products need to be specifically selected for use as an external carbon source in denitrification. A suitable strategy is described and demonstrated by means of different examples. (orig.) [German] In der biologischen Abwasserbehandlung ist fuer eine weitestgehende Stickstoffelimination oftmals biologisch gut abbaubarer Kohlenstoff im Abwasser nicht (mehr) in ausreichendem Masse vorhanden. Dann ist die Zugabe einer sog. externen Kohlenstoffquelle erforderlich. Neben industriell hergestellten Substraten wird in letzter Zeit aus Kostengruenden vielfach der Einsatz industrieller Rest- und Abfallstoffe sowie organisch hochbelasteter Abwasserteilstroeme erwogen. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, da in diesen Stoffstroemen auch Substanzen enthalten sein koennen, die die Denitrifikation hemmen, nachfolgende Reinigungsstufen zusaetzlich belasten oder diese sogar unveraendert passsieren, dadurch in die Umwelt emittiert werden und damit moeglicherweise aus oekologischer Sicht ein Gefahrenpotential darstellen koennen. Es muss also eine besondere Auswahl der Pruefung industrieller Reststoffe im Hinblick auf den Einsatz als externe Kohlenstoffquelle in der Denitrifikation

 13. The Biodemography of Fertility: A Review and Future Research Frontiers.

  Science.gov (United States)

  Mills, Melinda C; Tropf, Felix C

  In sozialwissenschaftlichen Untersuchungen von Fertilitätsentscheidungen und –verhalten sind biodemographische Ansätze bislang kaum integriert worden, was zu überwiegend sozial-deterministischen Theorien und Befunden geführt hat. Der vorliegende Beitrag diskutiert zunächst die Gründe für diese weitgehend fehlende Integration, gibt dann einen Überblick über frühere Untersuchungen, fasst die bisher vorliegenden Erkenntnisse zusammen und zeigt schließlich Perspektiven zukünftiger Forschung auf. Ausgehend von grundlegenden Arbeiten zu den proximalen Determinanten der Fertilität werden verhaltensgenetische (Familien- und Zwillings-)Studien besprochen, die das Ausmaß genetischer Einflüsse auf Fertilitätsmerkmale isolieren konnten. Anschließend wird die Forschung zur Gen-Umwelt-Interaktion, zur Bedeutung von kohorten- und länderspezifischen Analysen sowie von Modellen, die Bildung und Fertilitätsentscheidungen vorausgehende Motivlagen berücksichtigen, betrachtet. Darüber hinaus werden Möglichkeiten und Grenzen molekulargenetischer Studien besprochen, bevor schließlich ein kurzer Überblick über Arbeiten aus der evolutionären Anthropologie und Biologie mit einem Fokus auf den Aspekt der natürlichen Auslese gegeben wird. Es zeigt sich, dass biologische und genetische Faktoren für das Verständnis und die Vorhersage von Fertilitätsmerkmalen relevant sind und dass ihre Interaktion mit sozialen Umweltfaktoren zentral für das Verständnis von Fertilitätsoutcomes ist. Für die Vorhersage zukünftiger Fertilitätstrends wird die Untersuchung des Zusammenspiels von Gen-Umwelt-Faktoren sowie die Nutzbarmachung neuer Datenquellen und die Integration neuer Methoden eine wesentliche Rolle spielen.

 14. Pollutant balances and emission reduction in mechanical-biological treatment of waste; Schadstoffbilanzierung und Emissionsminderung bei der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cuhls, C.

  2001-07-01

  To balance the emissions of mechanical biological pretreatment (MBP) of municipal solid waste (MSW) and evaluate emission control systems four different plants were investigated. The applied technologies comprised aerobe processes with a rotting duration of 4 days to 16 weeks and one process with integrated (partial current) fermentation. The emissions of main organic substances (81 single compounds and NMVOC) were evaluated depending on either mass or environmental relevance or both. Additionally, total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), methane (CH{sub 4}) and ammonia (NH{sub 3}) were measured. At present the combination of a simple scrubber and biofilter is the state-of-the-art technology used for waste air purification. By using this combination the concentrations of pure gas (just odour) comply with the common regulations. However, the achieved efficiencies for non methane volatile organic compounds (NMVOC) are behind the expectations. In this combination of a simple scrubber and biofilter a NMVOC removal of only 50% is realistic. The main organic emission source is biogenic. That means they are formed by metabolic processes and emitted as intermediate compounds. (orig.) [German] Zur Emissionsbilanzierung wurden vier unterschiedliche mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA) untersucht. Die realisierten Verfahrenstechniken beinhalteten Aerobverfahren mit Rottezeiten zwischen 6 Tagen und 16 Wochen sowie eine zweistufige Anlage mit integrierter Teilstromvergaerung. Die Emissionsmessungen umfassten die wichtigsten 81 organischen Stoffe nach den Kriterien Mengen- und/oder Umweltrelevanz. Ergaenzt wurden die Messungen um die Summenparameter Ges.-C, Ges.-N, CH{sub 4} und NH{sub 3}. Die erforderlichen Emissionskonzentrationen nach TA Luft werden eingehalten. Ausschlaggebend hierfuer ist die Kombination aus Luftbefeuchter und Biofilter, die derzeit den Stand der Technik darstellt. Die erzielten Wirkungsgrade fuer NMVOC (Non Methane Volatile Organic

 15. Diversity of sulfate-reducing bacteria in a plant using deep geothermal energy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alawi, Mashal; Lerm, Stephanie; Wuerdemann, Hilke [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Internationales Geothermiezentrum, Potsdam (Germany); Vetter, Alexandra [Helmholtz-Zentrum Potsdam, GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Organische Geochemie, Potsdam (Germany); Wolfgramm, Markus [Geothermie Neubrandenburg GmbH (GTN), Neubrandenburg (Germany); Seibt, Andrea [BWG Geochemische Beratung GbR, Neubrandenburg (Germany)

  2011-06-15

  Fluidproben konnten Mikroorganismen nachgewiesen werden. Die Zuordnung der Organismen zu stoffwechselphysiologischen Gruppen lieferte Hinweise auf verschiedene biogeochemische Prozesse. Die Untersuchungen zeigen eine beachtliche Diversitaet von SRB auf. Diese sind fuer ihre Rolle bei biologisch induzierten Korrosions- und Faellungsprozessen bekannt. (orig.)

 16. Microbiologically induced corrosion in sewage treatment plants. Final report; Mikrobiologisch induzierte Korrosion in Abwasserbehandlungsanlagen. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2002-07-01

  The corrosion of welded noble steels in sewage treatment plants was investigated, with particular regard to microbiologically induced corrosion. Pitting corrosion as often observed in practical operation was induced experimentally in the materials 1.4201, 1.4306, and 1.4571. The pitting corrosion was caused by blooming the simultaneous presence of Mg-oxidating bacteria. Blooming must be prevented or removed in principle in steels. No corrosion was observed in the higher-alloyed steels 1.4462, 1.4529, and 1.4562. An annular column and a bioreactor were constructed on the laboratory scale in order to be able to carry out corrosion experiments with biologically active media. Methods for detecting micro-organisms were developed (epifluorescence microscopy). [German] Das Ziel des Projektes war die Ermittlung der Korrosionsgefaehrdung von geschweissten nichtrostenden Staehlen in Abwasserbehandlungsanlagen. Insbesondere der Einfluss einer mikrobiologisch beeinflussten Korrosion (MIK) auf die Bestaendigkeit geschweisster Rohrleitungen aus nichtrostendem Stahl wurde untersucht. Durch Auslagerungsversuche in einem Klaerwerk konnte an Schweissverbindungen mit Anlauffarben Lochkorrosion, die in der Praxis auftritt, reproduziert werden. Anfaellig sind die Werkstoffe 1.4301, 1.4306 und 1.4571. Ursache fuer die Lochkorrosion waren Anlauffarben bei gleichzeitiger Anwesenheit von manganoxidierenden Bakterien. Anlauffarben muessen bei den Staehlen grundsaetzlich verhindert oder entfernt werden. An hoeher legierten Staehlen wie 1.4462, 1.4529 und 1.4562 trat keine Korrosion auf. Im Labormassstab ist eine Ringsaeule und ein Bioreaktor gebaut worden, um Korrosionsversuche mit biologisch aktivem Medium durchfuehren zu koennen. Methoden zum Nachweis von Mikroorganismen sind erarbeitet worden (Epifluoreszenzmikroskopie). (orig.)

 17. Novel, energy-optimized membrane design for biological waste water treatment systems; Ein neuentwickeltes Niedrig-Energie-Membransystem fuer Membran-Biologien

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luebbecke, S. [Preussag Wassertechnik GmbH, Bremen (Germany)

  1999-07-01

  In industrial waste water treatment, circular movement of waste water, scarcity of space for erecting waste water treatment plants, and economy are factors of eminent importance, calling for innovative, efficient process techniques. Up to now, separation of activated sludge from cleaned waste water has been done almost exclusively by means of sedimentation. But because of the slight difference in density between water and biomass, large final sedimentation tanks are indispensable, and attainable biomass concentrations in an activated sludge tank (or bioreactor) are low (3-4g/l). Given that cleaning performance is directly proportional to biomass concentration, achieving higher biomass concentrations spells substantially enhanced efficiency per unit of space of biological systems, thus saving reaction volume. For this task, membrane techniques are suitable, which, contrary to sedimentation, permit random-selection, operationally stable retention and concentration of biomass with a definitely smaller space requirement. (orig.) [German] Bei der industriellen Abwasserbehandlung stehen die Kreislauffuehrung des Abwassers, beengte Platzverhaeltnisse fuer die Errichtung von Abwasserbehandlungsanlagen und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so dass dort innovative, effiziente Verfahrenstechniken gefragt sind. Zur Abtrennung des Belebtschlammes vom gereinigten Abwasser wird bisher fast ausschliesslich die Sedimentation eingesetzt. Der geringe Dichteunterschied zwischen Wasser und Biomasse macht jedoch grosse Nachklaerbecken notwendig und die erreichbaren Biomassekonzentrationen im Belebungsbecken (bzw. Bioreaktor) sind gering (3-4 g/l). Da die Reinigungsleistung der Biomassekonzentration direkt proportional ist, kann mit der Einstellung hoeherer Biomassekonzentrationen die Raumumsatzleistung biologischer Systeme erheblich gesteigert und somit Reaktionsvolumen eingespart werden. Fuer diese Aufgabe koennen Membranverfahren eingesetzt werden, die im Gegensatz zur

 18. DEGRO practical guidelines for radiotherapy of non-malignant disorders. Part I: physical principles, radiobiological mechanisms, and radiogenic risk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reichl, Berthold [Hospital Weiden, Department of Radiotherapy and Radiation Oncology, Weiden (Germany); Block, Andreas [Hospital Dortmund, Institute for Medical Radiation Physics and Radiation Protection, Dortmund (Germany); Schaefer, Ulrich [Lippe Hospital, Dept. of Radiotherapy, Lemgo (Germany); Bert, Christoph; Mueller, Reinhold [University Hospitals Erlangen, Dept. of Radiation Oncology, Erlangen (Germany); Jung, Horst [University Hospital Hamburg-Eppendorf, Dept. of Radiotherapy and Radiation Oncology, Hamburg (Germany); Roedel, Franz [University Hospital Goethe-University, Dept. of Radiotherapy and Oncology, Frankfurt am Main (Germany); Collaboration: the German Cooperative Group on Radiotherapy for Benign Diseases (GCG-BD)

  2015-09-15

  einschliesslich der physikalischen Grundlagen, strahlenbiologischer Mechanismen und des radiogenen Risikos. Basis fuer diesen Beitrag ist die am 14. November 2013 neu aufgelegte S2e-Leitlinie zur Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen. Dabei werden die allgemeinen Grundlagen der Strahlenphysik und Bestrahlungstechnik, zugrundeliegende radiobiologische Mechanismen und die Erfassung des genetischen und Tumorrisikos nach niedrigdosierter Bestrahlung dargestellt. Die Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen erfolgt gemaess den gleichen physikalischen Prinzipien und Ablaeufen wie die Behandlung von Tumorerkrankungen in der Radioonkologie und umfasst den Einsatz von Hochvolt-Roentgentherapieanlagen, Gammabestrahlungsgeraeten, Linearbeschleunigern und der Brachytherapie. Experimentelle In-vitro- und In-vivo-Modelle konnten kuerzlich die klinisch beobachtete entzuendungshemmende Wirkung der niedrigdosierten Strahlentherapie bestaetigen und eine Vielzahl zugrundeliegender strahlenbiologischer Mechanismen aufzeigen. Diese umfassen die Modulation unterschiedlicher immunologischer Reaktionskaskaden und die Aktivitaet von Endothelzellen, mono- und polymorphonukleaeren Leukozyten und Makrophagen. Die Anwendung der effektiven Dosis zur Risikoabschaetzung und entsprechende Angaben einer Tumorinzidenz von 5,5 %/Sv werden derzeit kontrovers diskutiert. Einige Autoren plaedieren dafuer, die Abschaetzung des Risikos strahleninduzierter Krebserkrankungen auf der Basis epidemiologischer Daten vorzunehmen. Diese Daten hingegen sind derzeit noch selten und mit einer hohen Variabilitaet assoziiert. Aktuelle strahlenbiologische Studien belegen eine therapeutische Wirksamkeit und zeigen zugrundeliegende molekulare Mechanismen auf. Bei Indikationsstellung zur Therapie gutartiger Erkrankungen sollte ein moegliches radiogenes Risiko beruecksichtigt werden. (orig.)

 19. Power plant investment cycles in liberalised markets. A model of the German electricity generation market; Zyklen bei Kraftwerksinvestitionen in liberalisierten Maerkten. Ein Modell des deutschen Stromerzeugungsmarktes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaidosch, Lars

  2008-07-01

  Kraftwerksinvestitionen in der Vergangenheit stattgefunden und wie sich diese durch Wettbewerb und Liberalisierung gewandelt haben, danach werden verschiedene theoretische Ansaetze und Modelle zur Erklaerung von Investitionszyklen analysiert. Den Hauptteil der Arbeit bildet ein fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt entwickeltes Simulationsmodell, welches mit der Software 'System Dynamics' aufgestellt wurde. Mit dem Modell koennen die Entwicklungen von Kraftwerkskapazitaeten in Deutschland vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2034 analysiert werden. Darueber hinaus kann das Modell zur Entscheidungsunterstuetzung bei Kraftwerksinvestitionen oder zur Analyse wirtschaftspolitischer Massnahmen verwendet werden. Entscheidende Charakteristika des Modells sind die Beruecksichtigung von Verzoegerungen bei der Angebotsbereitstellung an Kraftwerkskapazitaeten, die Modellierung von Rueckkopplungsschleifen sowie die Annahme einer begrenzten Rationalitaet der Investoren. Diese treffen ihre Investitionsentscheidungen auf Basis unvollstaendiger Informationen. Insgesamt koennen durch diese Charakteristika Ungleichgewichte an Kraftwerken in Form von Unter- und Ueberkapazitaeten auftreten koennen. Als ein wesentliches Modellergebnis zeigt sich, dass fuer den deutschen Stromerzeugungsmarkt zukuenftig ebenso wie in anderen kapitalintensiven Branchen Investitionszyklen mit starken Preisschwankungen zu erwarten sind. Die gegenwaertige Gestaltung des deutschen Grosshandelsmarktes fuer Strom verhindert nicht das Auftreten von Investitionszyklen bei Kraftwerken. Investitionszyklen kann entgegengewirkt werden, wenn der Zeithorizont des liquiden Terminmarktes durch eine verstaerkte Aktivitaet der Handelsunternehmen deutlich ausgeweitet wird. (orig.)

 20. Strong adverse prognostic impact of hyperglycemic episodes during adjuvant chemoradiotherapy of glioblastoma multiforme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mayer, Arnulf; Vaupel, Peter; Stockinger, Marcus; Schmidberger, Heinz [University Medical Center, Department of Radiooncology and Radiotherapy, Mainz (Germany); Struss, Hans-Garlich [University Medical Center, Department of Laboratory Medicine, Mainz (Germany); Giese, Alf [University Medical Center, Department of Neurosurgery, Mainz (Germany)

  2014-10-15

  Glukokortikoidgabe erforderlich machen. Hierdurch kommt es haeufig zu nicht unerheblichen Blutzuckerentgleisungen. Es stellt sich die Frage, ob Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie zu einer Radio- und/oder Chemoresistenz beitragen koennen. Die Studie analysiert retrospektiv den Einfluss von Hyperglykaemieepisoden waehrend der adjuvanten Therapie auf das Gesamtueberleben von 106 Patienten mit Glioblastoma multiforme. Das Auftreten von einer oder mehreren Entgleisungen des Blutzuckers mit Werten > 10 mM war mit einer Verminderung des medianen Gesamtueberlebens von 16,7 Monaten auf 8,8 Monate verbunden. Ein signifikant schlechteres Gesamtueberleben von Patienten mit Blutzuckerentgleisungen liess sich auch in Subgruppenanalysen von vollstaendig resezierten und vollstaendig nach EORTC-22891/26891-Protokoll therapierten Patienten sowie in einer multivariaten Cox-Analyse (Cox proportional hazards) nachweisen. Ein manifester Diabetes mellitus als Vorerkrankung hatte keinen Einfluss auf die Prognose. Unsere Daten weisen darauf hin, dass der beobachtete negative Einfluss erhoehter Blutglukosekonzentrationen auf das Gesamtueberleben moeglicherweise nicht allein mit einem schlechteren Allgemeinzustand der Patienten zu erklaeren ist und der Hyperglykaemie selbst somit eine pathogenetische Bedeutung zukaeme. Dies koennte in einer erhoehten Aktivitaet antioxidativer Systeme, gesteigerter Expression von Proteinen der DNA-Schadensantwort und in einem Schutz hypoxischer Tumorzellen vor Apoptose bei gleichzeitig erhoehter hypoxiebedingter Radioresistenz begruendet sein. Ein moeglicher prognostischer Einfluss von Blutzuckerentgleisungen waehrend der Phase der adjuvanten Radio(chemo)therapie sollte in einer prospektiven klinischen Studie untersucht werden. (orig.)

 1. Does an individual estimation of halflife improve the results of radioiodine therapy of Graves' disease?; Verbessert die individuelle Bestimmung der effektiven Halbwertszeit die Ergebnisse der Radioiodtherapie des Morbus Basedow?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, P.; Koerber, C.; Koerber-Hafner, N.; Haenscheid, H.; Reiners, Chr. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Univ. Wuerzburg (Germany)

  2002-12-01

  significantly improve. In addition, no influence of antithyroid medication on therapy success was found. (orig.) [German] Ziel: Der Einfluss unseres Dosimetriekonzepts auf den Erfolg der radioiodtherapie (RIT) bei Morbus Basedow wurde bezueglich dreier Fragen untersucht: Verbessert die individuelle praetherapeutische Bestimmung der Halbwertszeit (HWZ) im Radioiodtest den Therapieerfolg? Erlaubt die intratherapeutische Dosimetrie eine akkurate Dosiskalkulation? Zeigt eine thyreostatische Medikation einen messbaren Einfluss auf den Therapieerfolg? Methode: 126 Patienten erhielten wegen eines Morbus Basedow eine praetherapeutische Dosimetrie (Zieldosis: 200 Gy) mit zwei Methoden, die eine Bestimmung der HWZ oder eine Naeherungsloesung einschliesst. Die Behandlung wurde nach 6-9 Monaten als erfolgreich betrachtet, wenn der Zustand eu- oder hypothyreot war. Bei Hyperthyreose oder supprimiertem basalen TSH-Wert nach Absetzen der Thyreostatika wurde die RIT als Misserfolg gewertet. Thyreostatika, applizierte Aktivitaet, Dosis, spezifische Dosis pro Gewebe und HWZ wurden mittels der multiplen Regressionsanalyse bezueglich ihres Effekts auf den Therapieerfolg untersucht. Mit Logit-Transformation wurden relevante Parameter auf die Chancenverteilung einer erfolgreichen oder erfolglosen RIT untersucht. Ergebnisse: Von 126 Patienten wurden 42 (33,3%) ohne Erfolg und 84 (66,6%) erfolgreich therapiert. Bei Patienten mit geschaetzter intratherapeutischer HWZ entsprach die Erfolgsquote der bei individuell bestimmter HWZ. Die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolgs war bei der intratherapeutisch geschaetzten HWZ hoeher (Odds: 10,0) als bei der individuell gemessenen. Die erzielte Dosis zeigte eine stark von der Organmasse abhaengige Streuung, die zu sehr unterschiedlichen spezifischen Dosen fuehrte. Die thyreostatische Medikation hatte keinen Einfluss. Schlussfolgerung: Durch individuelle praetherapeutische Dosimetrie mit kompletter Radioiodkinetik gegenueber einer einfachen individuellen

 2. MRI in Crohns disease after transduodenal contrast administration using negative oral MRI constrast media; MRT-Diagnostik des Morbus Crohn nach transduodenaler Fuellung mit negativem oralem MR-Kontrastmittel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holzknecht, N.; Helmberger, T.; Herrmann, K.; Reiser, M. [Institut fuer Klinische Radiologie, Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Germany); Ochsenkuehn, T.; Goeke, B. [Medizinische Klinik II, Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (Germany)

  2003-01-01

  nach Fuellung ueber eine Duenndarmsonde in der MR-Abteilung mittels MRT mit T1- und T2-gewichteten Atemstillstandsmessungen {+-} Fettsuppression {+-} Gd-DTPA untersucht.Ergebnisse Bei hoher klinischer Aktivitaet des Morbus Crohn fand sich typischerweise eine ausgepraegte Darmwandverdickung mit meist geschichteter KM-Aufnahme. Im Vergleich mit dem Enteroklysma wurden 98,2% der befallenen Darmsegmente, 97,5% der Stenosen und alle 16 Fisteln detektiert.Zusaetzliche relevante Befunde wie ileoileale (n = 18), ileosigmoidale Adhaesionen (n = 12), extraluminale Abzesse (n = 35) und Pseudotumoren (n = 8) wurden bei 73/135 Patienten gesehen. Haeufige Zusatzbefunde waren eine mesenteriale Lymphadenopathie (108/135) und mesenteriale Fettgewebeproliferation (85/135). Die rein orale Fuellung zeigte in allen Duenndarmabschnitten eine schlechtere Distension, bei Fuellung im MRT-Raum war die Distension im Jejunum und proximalen Ileum signifikant besser als im Rahmen des Enteroklysmas (mittlere Zeitverzoegerung 20 min zum MRT-Beginn).Schlussfolgerung Kein klinisch relevanter Befund des Enteroklysmas entging bei der MRT mit transduodenaler Fuellung dem Nachweis, sodass ein Ersatz bei Crohn-Patienten durch die MRT gerechtfertigt erscheint. Die transduodenale Fuellung unmittelbar vor dem MRI-Scan ergibt eine optimale Distension als Basis fuer eine aussagefaehige MRT-Untersuchung. (orig.)

 3. Effects of climate dependent modifications of the local conditions on the fauna of selected coastal ecological systems of the middle Baltic Sea. Final report; Auswirkungen von klimaabhaengigen Aenderungen der Standortbedingungen auf die Fauna ausgewaehlter Kuestenoekosysteme der mittleren Ostsee. Schlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller-Motzfeld, G.; Schultz, R.; Loch, R.; Wohlrab, B.; Cartellieri, M.; Rulik, B.

  2000-07-01

  Flaeche im Bereich Strandwallfaecher mit fuenf Bodenfallen beprobt. In beiden Jahren fanden auf den Karrendorfer Wiesen Untersuchungen der Referenzflaeche 'Aussendeichgruenland' statt, da diese Flaeche im Rahmen des Monitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' alljaehrlich untersucht wird. Auf beiden Untersuchungsflaechen wurde das regionale Klimageschehen und die hydrographische Situation erfasst. Ausserdem wurden an allen Fallenstandorten pedologische Parameter ermittelt: Kohlenstoffgehalt, Stickstoffgehalt, N{sub C}-Verhaeltnis, pH-Wert, Salzgehalt, Korngroesse, Wassergehalt, Feucht- und Trockenrohdichte. Fuer beide Gruppen wurden die Standorte hinsichtlich der Aktivitaets-Abundanz, der Dominanzstruktur, oekofanistischer Indices und einer Korrespondenzanalyse verglichen. Das Vorkommen der Arten wurde mit Hilfe ihrer Zonierungsindices im Hoehengradienten eingeordnet. Weiterhin wurde die Phaenologie einzelner Arten und der Gesamtzoenose dargestellt. Im Rahmen des Langzeitmonitorings 'Renaturierung der Karrendorfer Wiesen' konnte die Entwicklung der Laufkaefer und Spinnenfauna nach der Ausdeichung eines ehemaligen Kuestenueberflutungsmoores beleuchtet werden. (orig.)

 4. Clinical relevance of F-18 FDG PET for imaging of neuroendocrine tumors; Wertigkeit der F-18-FDG-PET bei neuroendokrinen Tumoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adams, S. [Klinikum der Ruhr-Univ. Bochum - Marienhospital, Herne (Germany). Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin; Baum, R.P. [Zentralklinik Bad Berka (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin/PET-Zentrum; Hoer, G. [Frankfurt Univ., Frankfurt am Main (Germany). Klinik fuer Nuklearmedizin

  2001-04-01

  Hormone, z.B. fuer Somatostatin, erfolgt zum ueberwiegenden Teil ueber membranstaendige Rezeptoren. Somatostatinrezeptoren werden nicht nur auf Normalgewebe, sondern auch von verschiedenen Tumoren (z.B. gastroenteropankreatische Tumoren, medullaere Schilddruesenkarzinome) exprimiert. Der Nachweis dieser Tumoren und ihrer Metastasen gelingt sensitiv mit dem Somatostatinanalogon [{sup 111}In-DTPA-D-Phe{sup 1}]-Pentetreotide. Einen wichtigen prognostischen Faktor stellt das Ki-67 Antigen (Proliferationsmarker) dar, welches von proliferierenden Zellen aber nicht von 'ruhenden' Zellen (G0-Phase) exprimiert wird. Der Nachweis einer hohen Proliferationsrate ist mit einer Progression der Erkrankung sowie einer schlechten Prognose assoziiert. Eine hohe tumorale FDG-Aufnahme ist Ausdruck der gesteigerten metabolischen Aktivitaet von vitalem Tumorgewebe. Neuroendokrine Tumoren mit einer hohen Somatostatinrezeptorexpression sind gut differenziert und weisen eine langsame Wachstumstendenz auf. Bei diesen Tumoren besteht eine inverse Korrelation zwischen der Somatostatinrezeptorexpression (hoch), der Proliferationsrate (niedrig) und dem FDG-Uptake (normal bzw. nicht erhoeht). Niedrig differenzierte neuroendokrine Tumoren (keine Somatostatinrezeptorexpression) sind charakterisiert durch eine hohe Proliferationsrate mit einem erhoehten FDG-Uptake. Die F-18-FDG-PET ist bei medullaeren Schilddruesenkarzinomen mit deutlich ansteigenden CEA-Werten sowie bei rasch proliferativen GEP-Tumoren (negative Somatostatinrezeptorszintigraphie) in Einzelfaellen von hohem klinischen Wert. (orig.)

 5. The incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship in parotid gland cancer patients treated with 125I seed brachytherapy. Incidence of radioepidermitis and the dose-response relationship

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mao, Ming-Hui; Zheng, Lei; Gao, Hong; Zhang, Jie; Liu, Shu-ming; Huang, Ming-wei; Shi, Yan [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Zhang, Jian-Guo [Peking University School and Hospital of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Beijing (China); Fujian Provincial Hospital, Fujian (China)

  2014-09-09

  wurden 100 Patienten mit Ohrspeicheldruesenkrebs postoperativ mit [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie behandelt. Die angeglichene periphere Dosis (MPD) betrug 80-140 Gy und die Aktivitaet der [{sup 125}I]-Seed war 0,7-0,8 mCi. Die durchschnittliche Dosis, die auf die Haut gebracht wurde, wurde beim postimplantologischen CT am Tag 0 nach der Implantation kalkuliert. Die Grade von akuter und verspaeteter Dermatitis wurden nach 2, 6, 12 und 18 Monaten postimplantologisch ausgewertet. Die meisten Patienten erlebten akute und verspaetete Nebenwirkungen (86 % bzw. 97 %) auf der Haut vom Grad 0-2, obwohl eine kleine Untergruppe schwere Komplikationen entwickelte. Die meisten Grad-1- bis Grad-3-Wirkungen hatten sich innerhalb von 6 Monaten nach der Implantation aufgeloest, obwohl einige der Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen und alle Grad-4-Wirkungen waehrend des 18-monatigen Nachfolgezeitraums unveraendert geblieben sind. Die Grad-3- bis Grad-4-Wirkungen waren am bedeutendsten (75 % bzw. 25 %) mit der Dosis von 110-140 Gy; eine Dosis hoeher als 140 Gy erzeugte nur Grad-4-Wirkungen. Die [{sup 125}I]-Seed-Brachytherapie erzeugt akzeptable Ebenen von akuter und verspaeteter Radioepidermitis mit einem guten klinischen Ergebnis. Eine durchschnittliche Dosis unter 100 Gy, die auf die Haut aufgebracht wurde, war sicher, obwohl Dosen von 110-140 Gy mit Vorsicht und zusaetzlicher Ueberwachung gegeben werden sollten; Dosen hoeher als 140 Gy sind gefaehrlich und werden wahrscheinlich Grad-4-Wirkungen erzeugen. (orig.)

 6. Interstitial brachytherapy for eyelid carcinoma. Outcome analysis in 60 patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krengli, M.; Deantonio, L. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); University of ' ' Piemonte Orientale' ' , Department of Translational Medicine, Novara (Italy); Masini, L.; Filomeno, A.; Gambaro, G. [University Hospital ' ' Maggiore della Carita' ' , Division of Radiotherapy, Novara (Italy); Comoli, A.M. [University Hospital Maggiore della Carita, Ophthalmology, Novara (Italy); Negri, E. [University Hospital Maggiore della Carita, Medical Physics, Novara (Italy)

  2014-03-15

  (lineare Aktivitaet von 1,2-1,7 mCi/cm) behandelt. Die Strahlendosis betrug 51-70 Gy (Durchschnitt 65 Gy, Median 66 Gy). Von den 60 Patienten waren 51 (85,0 %) keiner Vorbehandlung unterzogen worden. Vier Patienten (6,7 %) hatten eine Exzision mit ''positive'' oder ''close margins'', und 5 Patienten (8,3 %) wiesen nach operativer Entfernung ein Lokalrezidiv auf. Von den Tumoren waren 52 (86,7 %) Basaliome, 7 (11,7 %) Plattenepithelkarzinome, und einer (1,7 %) war ein Merkel-Zellkarzinom. Das klinische Stadium der 51 nichtvorbehandelten Tumore war wie folgt: 38 T1N0, 12 T2N0 und ein T3N0. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 92 Monate (Range: 6 bis 253 Monate). Eine lokale Kontrolle wurde bei 96,7 % der Patienten erreicht. Spaete Nebenwirkungen > Grad 2 wurden in 3,0 % der Faelle beobachtet. Das funktionelle und kosmetische Ergebnis war optimal bei 68,4 % der Patienten. Beim Karzinom des Augenlids koennen durch die interstitielle Brachytherapie eine lokale Kontrolle und funktionelle und kosmetische Ergebnisse aehnlich wie durch die operative Entfernung erzielt werden. (orig.)

 7. Bioaccumulation of dissociating substances; Bioakkumulation dissoziierender Stoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Butte, W.; Plegge, V.; Schettgen, C.; Willenborg, R.; Zauke, G.P. [Oldenburg Univ. (Germany). Fachbereich Chemie; Kuhlmann, H. [Oldenburg Univ. (Germany). Fachbereich Chemie]|[Bundesforschungsanstalt fuer Fischerei, Ahrensburg (Germany). Inst. fuer Fischereioekologie

  2000-02-01

  bestimmt. Es zeigte sich, dass die BCF-Werte und die Geschwindigkeitskonstanten der Aufnahme von Triclosan mit steigendem pH-Wert des Wassers abnahmen. Die BCF-Werte der untersuchten Herbizide bestaetigten die schon in vorherigen Forschungsvorhaben gefundenen Ergebnisse. Alle BCF-Werte lagen unter 10, d.h. diesen Verbindungen kann kein Bioakkumulationspotential zugeschrieben werden. Eine Korrelation zwischen den BCF-Werten und den n-Octanol/Wasser-Vertreilungskoeffizienten (P) sowie den Dissoziationskonstanten wurde nicht beobachtet. Die BCF-Werte der Pyrethroide lagen zwischen 860 und 2200. Aur Analytik von Pyrethroid-Metaboliten wurde eine gaschromatographische Methode mit Tochterionen-Massenspektrometrie zur Detektion ausgearbeitet. Bei einer Nachweisgrenze von ca. 1 {mu}g/kg konnten jedoch keine Pyrethroid-Metaboliten nachgewiesen werden. Die aus der Literatur bekannte hohe Toxizitaet von Pyrethroiden fuer Fische wurde bestaetigt. Alle LC50-Werte betrugen 1-5 {mu}g/l. Zur Untersuchung von stoffwechselphysiologischen Effekten, ausgeloest durch Pyrethroide, wurde die EROD-Aktivitaet in Forellenleber-Praeparationen in Einzelstoffversuchen gemessen. Es zeigte sich keine Erhoehung dieses Enzymsystems. Vielmehr ergaben sich tendenziell niedrigere Aktivitaeten. Wir fuehren dies auf die hohe Toxizitaet der Pyrethroide zurueck, die auch dieses Enzymsystem geschaedigt haben koennte. (orig.)

 8. Craniocerebral trauma. Magnetic resonance imaging of diffuse axonal injury; Schaedel-Hirn-Trauma. MRT bei diffuser axonaler Verletzung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallouhi, A. [Medizinische Universitaet Wien, Allgemeines Krankenhaus, Abteilung fuer Neuro- und Muskuloskelettale Radiologie, Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2014-09-15

  fuer Behinderung oder Tod. Es fuehrt haeufig zu einer axonalen Scherverletzung. Die daraus resultierende Pathologie wird als diffuse axonale Verletzung (''diffuse axonal injury'', DAI) bezeichnet. Die DAI-assoziierten Laesionen treten bilateral und verteilt auf und werden in der oberflaechlichen und in der tiefen weissen Substanz beobachtet. Sie finden sich sowohl in der Naehe als auch weit entfernt von der Aufprallstelle. Bei klinischem Verdacht auf eine diffuse axonale Verletzung ist die Magnetresonanztomographie (MRT) zur weiteren Abklaerung die Methode der Wahl, dies insbesondere bei Patienten mit einer unauffaelligen Computertomographie des Schaedels. Zur Abklaerung des Gehirns nach einem Schaedel-Hirn-Trauma (SHT) wird ein multimodales MR-Verfahren angewendet, das in 2 Kategorien unterteilt werden kann: strukturelle und funktionelle MR-Bildgebung. Fuer die strukturelle MRT kommen hauptsaechlich die Fluid-attenuated-inversion-recovery(FLAIR)-Gewichtung und die suszeptibilitaetsgewichtete Bildgebung (SWI) zum Einsatz. Die SWI ist ausserordentlich auf Blutabbauprodukte empfindlich, welche als kleine Signalausloeschungen an 3 typischen Lokalisationen (an der Rinden-Mark-Grenzzone, im Corpus callosum und im Hirnstamm) zur Darstellung kommen. Die funktionelle MRT umfasst eine Gruppe staendig in Entwicklung befindlicher Techniken, welche ein grosses Potenzial zur optimalen Evaluierung der weissen Substanz bei Patienten nach einem SHT haben. Diese modernen bildgebenden Verfahren ermoeglichen die Visualisierung der mit Scherverletzungen assoziierten Veraenderungen, wie die Funktionsbeeintraechtigung der Axone, die verminderte Durchblutung und abnormale metabolische Aktivitaet der betroffenen Gehirnanteile. Die multimodale MR-Abklaerung bei Patienten mit DAI fuehrt zu einer detaillierteren und differenzierteren Darstellung der zugrunde liegenden pathophysiologischen Veraenderungen der verletzten Nervenbahnen und traegt zur Verbesserung der

 9. Grading sacroiliitis with emphasis on MRI imaging; Grading der Sakroiliitis mit Betonung der MRT-Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jurik, A.G.; Egund, N. [The Department of Radiology R, Aarhus Kommunehospital (Denmark)

  2004-03-01

  -Veraenderungen bei SpA mit einer sensitiveren Methode als der konventionellen Radiographie bei der Evaluation der Therapie von grosser Wichtigkeit sein, wie z. B. die Wirksamkeit neuer biologischer Therapeutika, die gegen den Tumornekrosefaktor-{alpha} (TNF-{alpha}) gerichtet sind. Es wird ein Ueberblick ueber die verfuegbaren Gradingmethoden gegeben und MRT- und CT-Verfahren werden praesentiert. (orig.)

 10. Potential evaluation of hydrogen peroxide for in-situ bioremediation of contaminated subsoils (chances, limitations, consequences). Final report; Untersuchung des Anwendungspotentials von Wasserstoffperoxid bei der biotechnologischen in-situ-Sanierung von kontaminierten Boeden (Moeglichkeiten, Grenzen, Folgen). Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barenschee, E.R.; Weppen, P.; Mueller, B.G.; Deckwer, W.D.; Muennich, K.; Collins, H.J.

  1992-06-01

  erhoehen, wurden gefunden. Das Ausbreitungsverhalten von H{sub 2}O{sub 2} im Boden wird wesentlich durch biologische und chemisch/physikalische Parameter beeinflusst. Schwermetallmobilisierungen beim Uebergang vom reduzierten in den oxidierten Zustand wurden in geringem Umfang beobachtet. (orig.) With 28 refs., 11 tabs., 34 figs.

 11. Working Group for Water Pollution Abatement in the Weser River. Weser water quality report 1999. Special measuring programme 1999; Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser. Weserguetebericht 1999. Sondermessprogramm 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-06-01

  The report provides the necessary background information required for understanding the measuring programme and its data and provides a parameter-specific discussion of the water quality on the basis of selected parameters. It addresses universities and public administrations but also interested laymen. The report shows inhowfar the goals defined in the 1989 programme for improving the water quality of the Weser river area have been reached: Reduction of water pollution of the Weser from hazardous substances; Reduction of nutrient pollution; Reduction of chloride pollution. The Weser water today is in quality range II of the biological water classification. This is a positive result. The chloride freight was reduced as well as pollution reduction measures were taken in the potassium mines of Thuringia. Further efforts are still required, however; they are defined in the new programme 'Aktionsprogramm Flussgebiet Weser 2000-2010' which already incorporates the specifications of the soon-to-be-issued EC water quality regulation. [German] Im Weserguetebericht werden die fuer das Verstaendnis notwendigen Hintergrundinformationen zu den Messprogrammen und den darin enthaltenen Kenngroessen ergeben und anhand von ausgewaehlten Darstellungen die Wasserqualitaet parameterspezifisch diskutiert. Die Art der Darstellung ist damit nicht nur auf den wissenschaftlich-technischen Bedarf von Fachdienststellen und Hochschulen ausgerichtet, sondern auch fuer den interessierten Leser nachvollziehbar. Darueber hinaus gibt der Guetebericht auch Auskunft, inwieweit die 1989 im Aktionsprogramm Weser formulierten Ziele zur Verbesserung der oekologischen Verhaeltnisse in und an der Weser erreicht werden: - Reduzierung der Belastung der Weser durch gefaehrliche Stoffe - Verringerung der Naehrstoffbelastung - Reduzierung der Chloridbelastung. Die Weser weist heute ueberwiegend die biologische Gewaesserguete II auf. Dies ist das positive Ergebnis des 1989 beschlossenen

 12. Dioxin-ähnliche Wirkungen durch Grundwasser am Industriestandort Zeitz

  Science.gov (United States)

  Schirmer, Kristin; Bopp, Stephanie; Russold, Sandra; Popp, Peter

  Kurzfassung Im Rahmen der Etablierung des Standortes Zeitz (Sachsen-Anhalt) als Referenztestfeld zur Implementierung des Natural-Attenuation-Ansatzes, haben wir Grundwasser auf seine Fähigkeit untersucht, eine Dioxin-ähnliche Wirkung hervorzurufen. Die Dioxin-ähnliche Wirkung ist die Arylhydrocarbon Rezeptor-vermittelte Induktion des Proteinkomplexes Cytochrom CYP1A, welches als 7-Ethoxyresorufin-O-Deethylase (EROD) Enzymaktivität in einer Fischleberzelllinie gemessen wurde. Von 32 Probennahmestellen wiesen sieben eine signifikante EROD-Induktion auf, welche zu einem geringen Teil auf Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe zurückzuführen war. Ein weiterer Teil der EROD-Induktion konnte den Substanzen Benzofuran, Indan und Inden zugesprochen werden, welche hier erstmalig als EROD-Induktoren identifiziert wurden. Alle Probennahmestellen mit signifikanter EROD-Induktion lagen im Anstrom bzw. westlich des früheren Standortes der Benzolanlage in Zeitz, was einen signifikanten Einfluss von Benzol vor allem auf den Transport und das Lösungsverhalten EROD-induzierender Grundwasserkontaminanten vermuten lässt. Insgesamt zeigen diese Untersuchungen, wie eine Kombination von chemischer und biologischer Analytik zu einer deutlich verbesserten Aussagekraft führt und somit zu einer nachhaltigen Überwachung der Qualität von Grundwasser beitragen kann. As part of setting up the test field Zeitz (Saxony-Anhalt, Germany) as a reference site for the implementation of Natural Attenuation as a remediation option, we have investigated groundwater for its ability to cause a dioxin-like response. The dioxin-like response is the aryl hydrocarbon receptor-mediated induction of the protein complex cytochrome CYP1A, which was measured as 7-Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) enzyme activity in a fish liver cell line. Out of 32 sampling locations, seven showed significant EROD induction, which could be explained, to a minor extent, by the presence of polycyclic aromatic

 13. Zur Geschichte der Geowissenschaften im Museum für Naturkunde zu Berlin. Teil 6: Geschichte des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin 1910–2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Gross

  2004-01-01

  Full Text Available Die Entwicklung des Geologisch-Paläontologischen Instituts und Museums der Universität Berlin von einer Institution, die Geologie zusammen mit Paläontologie als eine Einheit vertrat, über eine Institution, die eine geotektonische Ausrichtung hatte, zu einer auf Paläontologie konzentrierten Institution wird nachvollzogen. Die beiden Institutsdirektoren am Anfang des 20sten Jahrhunderts waren Vertreter der allumfassenden Geologie des 19ten Jahrhunderts, während die beiden folgenden Direktoren eine Geologie ohne Paläontologie vertraten. Das führte zu einer Trennung der beiden Richtungen, und nach der III. Hochschulreform der DDR 1968 verblieb allein die sammlungsbezogene Paläontologie am Museum. Nach der Wiedervereinigung wurde ein Institut für Paläontologie mit biologischer Ausrichtung mit zwei Professuren, einer für Paläozoologie und einer für Paläobotanik, eingerichtet. The development of the Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum of the Museum für Naturkunde at the Humboldt University (formerly Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin from a geology-paleontology institution to a pure paleontology institution is described. The first two directors of the department in the beginning of the 20th century, Prof, von Branca and Prof. Pompeckj, represented a 19th century concept of a geology, which included paleontology, even vertebrate paleontology as the crown jewel of geology. They fought sometimes vigorously against a separation of paleontology from geology. The next two directors. Prof. Stille and Prof, von Bubnoff, were the leading geologists in Germany; to be a student of Stille was a special trade mark in geology of Germany. They represented a geology centered on tectonics. The separation of paleontology as separate section was prepared. The destructions of the Second World War, the following restaurations and the division of Germany into two States influenced strongly their directorships. The education of geologists

 14. Comparative studies on mycorrhiza and microfungi in the rhizosphere after acid sprinkle irrigation and liming at a spruce stand in `Hoeglwald`. Final report; Vergleichende Untersuchungen an Mykorrhizen und Mikropilzen der Rhizosphaere nach saurer Beregnung und Kalkung im Fichtenbestand `Hoeglwald`. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, X.M.; El-Ashkar, A.; Kottke, I.; Oberwinkler, F.

  1995-07-01

  ihrer Haeufigkeit auf den fuenf Versuchsflaechen verglichen. Es handelt sich um die Arten Trichoderma viride Pers. ex S. F. Gray, T. hamatum (Bon.) Bain, T. polysporum (Link ex Pers.) Rifai, Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Scholten, Sesquicillium candelabrum (Bonorden) Gams, Mycelium radicis atrovirens Melin, Tolypocladium geodes Gams, Oidiodendron majus Barron. Durch die Kalkung und die saure Beregnung wurde das biologische Gleichgewicht der Bodenmikroflora gestoert. Demzufolge hat eine Verschiebung der Dominanzverhaeltnisse der Arten stattgefunden. So wurde auf der sauer beregneten Flaeche ein Anstieg von Mycelium radicis atrovirens und Oidiodendron majus sowie sterile Mycelien und Hefen und gleichzeitig ein Rueckgang der Isolationsfrequenz der Trichoderma-Arten, auf der gekalkten Flaeche ein Anstieg von Sesquicillium candelabrum und Cylindrocarpon destructans festgestellt. Neben behandlungsbedingten Bodenveraenderungen werden vor allem direkte Interaktionen zwischen den Pilzarten fuer die Veraenderung der Dominanzverhaeltnisse verantwortlich gemacht. (orig.)

 15. ETVS - a process for decentral processing of liquid, pasty and solid organic residues into electrical energy and ash, optionally with hydrosoft high-pressure dewatering, fluidized-bed drying, fluidized-bed gasification and heat-and-power cogeneration using product gas; ETVS - Ein Verfahren zur dezentralen Verwertung von fluessigen, pastoesen und festen biologischen Reststoffen in elektrische Energie und Asche, bedarfsweise mit Hydrosoft-Hochdruckentwaesserung, Wirbelschicht-Trockner, Wirbelschicht-Vergaser und Produktgas-Kraft-Waerme-Kopplung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eder, C.; Eder, G. [Christian Eder Technology, Neunkirchen (Germany); Wied, E. [Bisanz GmbH, Saarbruecken (Germany)

  1999-07-01

  By means of the ETVS process, predominantly liquid organic residues can be converted into electrical energy and mineral ash decentrally, i.e. where they accrue. The process is exemplified with reference to sewage sludge. Sludge containing at least about 4 % dry residue is dewatered to the highest dry substance content possible. The obtained filter cakes are indirectly dried in a fluidized-bed drier using internal process waste heat. Then the organic sewage sludge constituents are gasified in an atmospheric fluidized bed system. The cleaned product gas is used to generate power in a cogeneration power plant, meeting the sewage treatment plant's in-house power demand. The ETVS process is self-sufficient in terms of thermal energy requirement from an initial dry substance content of the filter cake > 40 %. Incineration is a means of disposing of sewage sludge in accordance with the boundary conditions for sewage sludge disposal from 2005, laid down in the technical code on municipal waste. Combining the ETVS process with modern biological treatment stages makes for a substantial cut in the construction and operating cost of sewage treatment plants. (orig.) [German] Mit dem ETVS-Verfahren koennen ueberwiegend fluessige biologische Reststoffe dezentral, d.h. an der Anfallstelle in eigennutzbare elektrische Energie und mineralische Asche umgewandelt werden. Das Verfahren wird am Klaerschlamm beispielhaft dargestellt. Der Klaerschlamm wird ab einem Trockensubstanzgehalt von ca. 4%TR auf moeglichst hohe Trockensubstanzgehalte entwaessert und die dabei erzeugten Filterkuchen mit internen Prozessabwaermen in einem Wirbelschichttrockner indirekt getrocknet. Die organischen Bestandteile des Klaerschlammes werden anschliessend in einer ebenfalls atmosphaerischen Wirbelschichtanlage vergast. Der mit dem gereinigten Produktgas in einer KWK-Anlage erzeugte Strom wird zur Deckung des Eigenbedarfs der Klaeranlage verwandt. Durch die Veraschung liefert das ab einem

 16. Influence of dissolved product gas on organism retention in biogas tower reactors; Der Einfluss geloester Produktgase auf den Organismenrueckhalt in Biogas-Turmreaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pietsch, T.; Maerkl, H. [Technische Univ. Hamburg-Harburg, Hamburg (Germany). Arbeitsbereich Bioprozess- und Bioverfahrenstechnik

  1999-07-01

  In biogas tower reactors, considerable oversaturations of CO{sub 2} dissolved in molecular form in the liquid phase can occur, compared to the thermodynamic steady state with the gas phase. In buildings of low height, upflow designs cause biological CO{sub 2} production along the reactor to saturate the liquid phase with carbonic acid, and also cause the pH value increasing from acid degradation to bind CO{sub 2} in the form of hydrogen carbonate HCO{sup -}{sub 3}. Where buildings are very high, the liquid phase becomes degassed through a decrease in CO{sub 2} partial pressure because of decreasing hydrostatic pressure along the length of the reactor. Rising gas bubbles in the liquid phase as well as enclosed gas bubbles in biomass particles slow down their sedimentation considerably and can result in flotation of biomass particles owing to gas expansion from declining hydrostatic pressure. A sedimentation characteristics for biomass under decreasing hydrostatic pressure is given. Conditions critical to biomass retention are energy input into CO{sub 2}-oversaturated liquids as well as dynamically rapid drops in pH value owing to associated CO{sub 2} degassing. (orig.) [German] In Biogas-Turmreaktoren koennen erhebliche Uebersaettigungen von molekular geloestem CO{sub 2} in der Fluessigphase gegenueber dem thermodynamischen Gleichgewichtszustand mit der Gasphase auftreten. Bei geringer Bauhoehe fuehrt bei upflow-Konzepten die biologische CO{sub 2}-Produktion entlang des Reaktors zu einer Aufsaettigung der Fluessigphase mit Kohlensaeure und der durch Saeureabbau ansteigende pH-Wert zu einer Bindung des CO{sub 2} in Form des Hydrogencarbonats HCO{sub 3}{sup -}. Sehr grosse Bauhoehen fuehren zu einer Entgasung der Fluessigphase durch Abnahme des CO{sub 2}-Partialdruckes aufgrund des abnehmenden hydrostatischen Druckes entlang der Reaktorhoehe. Aufsteigende Gasblasen in der Fluessigphase sowie eingeschlossene Gasblasen in Biomassepartikeln mindern deren

 17. Techniques of material-flow-specific residual waste treatment; Techniken der stoffstromspezifischen Restabfallbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maak, D.; Collins, H.J. [Technische Univ. Braunschweig, Leichtweiss - Inst. fuer Wasserbau (Germany)

  1998-09-01

  -biologischen Verfahren auch die Moeglichkeit, den Einstieg in eine stoffstromspezifische Restabfallbehandlung zu realisieren. Sie ist als Grundbaustein fuer weitere Verfahrensschritte geeignet. Durch diese Verfahrensschritte koennen Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden bzw. andere Stoffe energetisch verwertet werden. Diese weiteren Verfahrensschritte sind auch auf bestehenden Anlagen modular nachruestbar. Sollen diese Vorteile einer innovativen Vorbehandlung nicht genutzt werden, kann die mechanisch-biologische Vorbehandlung auch als Vorstufe zu einer thermischen Behandlung sinnvoll eingesetzt werden. Momentan liegen fuer diesen innovativen Behandlungsweg von Restabfaellen noch keine Praxiserfahrungen vor. Grosstechnische Versuche haben jedoch erwiesen, dass jeder einzelne Behandlungsschritt erfolgreich ausgefuehrt werden kann. (orig./SR)

 18. Climatic change and the effects on the marine ecosystem around the island of Sylt. Final report; Das marine Oekosystem um Sylt unter veraenderten Klimabedingungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lackschewitz, D.; Menn, I.; Reise, K.

  2000-05-01

  Climatic warming of 1.5 to 2.5 C with a higher water temperature may only slightly change the species spectrum of the intertidal zone of the island of Sylt (North Sea). This is shown by a comparison with tidal flats of the French Atlantic coast. Stronger effects are expected from a sea level rise and an increase in hydrodynamic forces. This may result in a decrease of eelgrass and mussel beds. On the high intertidal zone muddy flats will be replaced by sandy flats due to wave action. Enhanced erosion at the Wadden Sea shoreline will probably entail its continued petrification to prevent further losses. This will cause a decrease of natural habitats with their specific assemblages, and the esthetic appeal of the Wadden Sea will decrease too. It is proposed that sand replenishment on the Wadden Sea shoreline will better preserve the natural sequence of biotopes on the tidal flats. The erosive beach on the seaward side of the island of Sylt is both focal place for tourist recreation, and the site of a highly diverse interstitial fauna. This fauna will be able to re-establish itself three months after a campaign of sand replenishment. Sand replenishment was found to be an effective way to compensate beach erosion and, due to the quick re-establishment of the fauna, it may be regarded as an acceptable method of coastal defense from an ecological perspective. (orig.) [German] Bei einer Klimaerwaermung um 1,5 bis 2,5 C wird der direkte Einfluss hoeherer Wassertemperatur das biologische Artenspektrum im Sylter Gezeitenbereich nicht wesentlich veraendern. Dies ergibt ein Vergleich mit Watten der franzoesischen Atlantikkueste. Bedeutender sind voraussichtlich Auswirkungen hoeherer Wasserstaende und einer zunehmenden Hydrodynamik. Seegraswiesen und Muschelbaenke werden dadurch im Wattbereich abnehmen. In Ufernaehe werden schlickige von sandigen Watten verdraengt. Einer verstaerkten Erosion an ungeschuetzten Wattufern wird voraussichtlich mit weiteren Befestigungen begegnet

 19. Development of a test system for the determination of biodegradability in surface waters; Entwicklung eines Testsystems fuer die Pruefung des biologischen Abbaus in Oberflaechengewaessern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalsch, W.; Knacker, T.; Robertz, M.; Schallnass, H.J.

  1997-04-01

  kontrollierten Bedingungen bis zu 92 Tage lang inkubiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wasser/Sediment-Systeme auch ueber diesen langen Zeitraum ohne Zufuetterung biologisch stabil waren und nichtreduzierende Bedingungen auch im Sediment erhalten blieben. Die Mineralisierung von 4-Nitrophenol wurde vom Sedimenttyp, der Belueftungsart und der Temperatur beeinflusst, die von Lindan von der Applikationsart und ebenfalls vom Sedimenttyp und der Temperatur. Wesentliche Anteile der Radioaktivitaet wurden ans Sediment gebunden und waren zum grossen Teil nicht extrahierbar. Es wird schliesslich diskutiert, dass das Potential eines Sediments, Stoffe zu minimalisieren, nicht mit den gewaehlten biologischen Kenngroessen klassifiziert werden kann. Daraus koennen Probleme bei der Uebertragbarkeit der Ergebnisse auf neue Standorte erwachsen. (orig.)

 20. Medizinisch unerklärte Symptome und somatoforme Störungen in der Primärmedizin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Körber S

  2012-01-01

  Full Text Available Somatoforme Symptome (häufig auch als „medizinisch unerklärte Symptome“ bezeichnet, Syndrome und Störungen werden definiert durch Körperbeschwerden, denen keine (ausreichende organische Pathologie zugrunde liegt. DSM-IV und ICD-10 beschreiben verschiedene Subgruppen somatoformer Störungen, außerdem werden sie im klinischen Sprachgebrauch häufig als so genannte „funktionelle Störungen“ beschrieben. Aufgrund ihrer oft diffusen Erscheinungsform treten diese Beschwerden sehr häufig im hausärztlichen Setting auf. Etwa 75 % aller dem Hausarzt berichteten Symptome können als medizinisch nicht vollständig erklärt beurteilt werden. Auf der Störungs- bzw. Diagnoseebene kann die Prävalenz somatoformer Störungen im Hausarztsetting in einem breiten Range zwischen ca. 5 % und 58 % eingeordnet werden. Patienten mit somatoformen Beschwerden weisen verschiedene Charakteristika auf. Sie scheinen tendenziell häufiger weiblich, 40 Jahre alt, weniger gebildet und allein lebend zu sein. Darüber hinaus leiden viele von ihnen, zwischen 30 % und 70 %, unter komorbiden depressiven oder Angststörungen. Neben manifesten komorbiden Störungen sind bei Patienten mit somatoformen Beschwerden häufig bestimmte psychologische Merkmale zu finden. Hierzu zählen behaviorale Merkmale (beispielsweise Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen, Schonung, perzeptive und kognitive Besonderheiten (z. B. somatosensorische Verstärkung, katastrophisierende Interpretation von Körpersymptomen, emotionale Merkmale (z. B. Krankheitsängstlichkeit, aber auch biologische Korrelate (beispielsweise Fehlregulation der Stressachsen oder erhöhtes Cortisol. Die genannten Zusammenhänge und vor allem ihre Ursachenrichtung sind jedoch häufig unklar. Eine besondere Schwierigkeit stellt die Diagnostik somatoformer Beschwerden dar. Wie die stark divergierenden Prävalenzschätzungen zeigen, können die aktuellen Diagnosesysteme DSM-IV und ICD-10 dieses Phänomen nicht ad

 1. Biological nutrient removal from municipal wastewater in sequencing batch biofilm reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnz, P.

  2001-07-01

  Enhanced biological phosphorus removal (EBPR) has only been put into practice in activated sludge systems. In recent years, the Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) has emerged as an alternative allowing EBPR to be achieved in a biofilm reactor. High efficiency of phosphate removal was demonstrated in a SBBR fed with synthetic wastewater containing acetate. The aim of this study was to investigate EBPR from municipal wastewater in semi full-scale and laboratory-scale SBBRs. The focus of the investigation in the semi full-scale reactor was on determination of achievable reaction rates and effluent concentrations under varying influent conditions throughout all seasons of a year. Interactions between nitrogen and phosphorus removal and the influence of backwashing on the reactor performance was examined. Summing up, it can be stated that the SBBR proved to be an attractive alternative to activated sludge systems. Phosphorus elimination efficiency was comparable to common systems but biomass sedimentation problems were avoided. In order to further exploit the potential of the SBBR and to achieve reactor performances superior to those of existing systems designing a special biofilm carrier material may allow to increase the phenomenon of simultaneous nitrification/denitrification while maintaining EBPR activity. (orig.) [German] Die vermehrte biologische Phosphorelimination (Bio-P) aus Abwasser wurde bisher nur in Belebtschlammsystemen praktiziert. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass sich durch die Anwendung des Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR) - Verfahrens auch in Biofilmreaktoren Bio-P verwirklichen laesst. Versuche in Laboranlagen haben ergeben, dass sich eine weitgehende Phosphorelimination aufrecht erhalten laesst, wenn die Reaktoren mit einem ideal zusammengesetzten, synthetischen Abwasser beschickt werden. Ziel dieser Arbeit war es, Bio-P aus kommunalem Abwasser in SBBR-Versuchsanlagen im halbtechnischen und im Labormassstab zu

 2. Balance of groundwaterstreams below dumps with the application of environmental isotopes within hydrogeological examinations. Final report; Bilanzierung von Grundwasserstroemen unter Deponien mit Hilfe von umweltisotopen-hydrologischen Analysen im Rahmen hydrogeologischer Untersuchungen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geyh, M.A.; Ays, G.

  1995-08-15

  Deponiesickerwaesser eine von der natuerlichen Isotopenzusammensetzung abweichende Markierung haben koennten, die vom Deponieinhalt und Isotopen-Fraktionierungen bei dessen Abbau gepraegt ist. Die Isotopenwerte des Grundwassers ober- oder unterstrom der Deponien wurden zu verschiedenen Jahreszeiten gemessen, um natuerliche und anthropogene Veraenderungen der Isotopenzusammensetzungen im Deponiebereich zu erfassen. Es wurde erwartet, dass die Mobilitaet der chemischen Kontaminanten durch physikalische, chemische und biologische Retardation gegenueber der der isotopisch markierten Wassermolekuele eingeschraenkt sei. Im Abstrom von Hausmuelldeponien koennen mit Hilfe der Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung im Sickerwasser unterschiedlich stark von der Deponie beeinflusste Bereiche voneinander abgegrenzt werden. Die Kohlenstoff-Isotopenzusammensetzung kann zur Verfolgung der Phasen des chemischen Abbaus organischer Inhaltsstoffe eingesetzt werden. In Sonderabfalldeponien treten spezielle Isotopen-Effekte auf, die mit der andersartigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe zu erklaeren sind. (orig.)

 3. Management of subsolid pulmonary nodules; Management subsolider pulmonaler Rundherde

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eisenhuber, E. [Krankenhaus Goettlicher Heiland, Institut fuer Roentgendiagnostik, Wien (Austria); Mostbeck, G. [Otto-Wagner-Spital, Wilhelminenspital, Institut fuer Roentgendiagnostik, Institut fuer diagnostische und interventionelle Radiologie, Wien (Austria); Prosch, H. [Medizinische Universitaet Wien, Universitaetsklinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria); Schaefer-Prokop, C. [Amersfoort und Radboud University, Radiologie, Meander Medical Center, Nijmegen, (Netherlands)

  2014-05-15

  The finding of subsolid pulmonary nodules poses a frequent problem in the daily routine of the radiologist. The biological behavior of such subsolid lesions differs significantly from solid nodules. The risk of malignancy is significantly higher in subsolid nodules as compared to solid or purely ground glass opacities or nodules. The recommendations regarding the diagnostic management of subsolid nodules have been adapted according to the tendency of growth and the risk of malignancy. A benign etiology is also seen quite often in subsolid lesions and in this case they will show a reduction of size or disappear completely by the follow-up examination. Therefore, in many cases a short-term follow-up examination is primarily recommended. As the findings will often show no changes for a long period of time, further annual follow-up examinations over a longer, not yet specified period of time are recommended. Subsolid lesions that grow in size and/or show an increase in density or develop a solid part within a ground glass lesion should remain as suspected malignancies until proven otherwise. (orig.) [German] Der Nachweis subsolider intrapulmonaler Rundherde stellt ein haeufiges Problem in der taeglichen klinisch-radiologischen Routine dar. Das biologische Verhalten subsolider Rundherde unterscheidet sich wesentlich von soliden intrapulmonalen Rundherden. Das Risiko fuer Malignitaet ist fuer subsolide Rundherde deutlich hoeher im Vergleich zu soliden oder reinen Milchglasrundherden. Die Empfehlungen fuer das diagnostische Management subsolider Rundherde wurden entsprechend der Wachstumstendenz sowie des Malignitaetsrisikos adaptiert. Eine benigne Aetiologie ist bei subsoliden Rundherden ebenfalls oft zu finden. Diese weisen haeufig in der Verlaufsuntersuchung eine Groessenreduktion auf oder bilden sich spontan zurueck. Daher wird fuer viele subsolide Rundherde primaer eine kurzfristige Verlaufskontrolle empfohlen. Da sowohl benigne als auch maligne Veraenderungen ueber

 4. Suspension membrane reactor for biological elimination of non-degradable materials from mixed effluents. Final report; Suspensionsmembranreaktor zur biologischen Eliminierung schwer abbaubarer Stoffe aus Abwassergemischen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raebiger, N.; Schierenbeck, A.

  2002-07-01

  An earlier research project had shown that a combined process involving membrane filtration and a bioreactor ensure substrate-specific times of residue inside the reactor, i.e. high selective conversation at low discharge rates. The second project aimed at higher flexibility. For this purpose, a two-stage suspension membrane reactor was developed in which the filtration stage and the bioreactor were decoupled. The liquid effluents are concentrated first in a nanofiltration stage, and the permeate, which should be free of non-degradable materials, is discharged. The concentrate is treated in the biological reaction stage and recirculated into the nanofiltration stage in order to ensure complete degradation during a substrate-specific time of residue. An intermediate microfiltration stage serves to retain biomass and prevent the growth of a biofilm in the nanofiltration stage. The method was tested with the practically relevant model pollutant 4-chlorophenol and a real industrial effluent from the antifelting stage of a Bremen woollen mill (Bremer Wollkaemmerei), with a high AOX concentration. [German] Im vorhergehenden Teil des Forschungsvorhabens konnte gezeigt werden, dass durch eine kombinierte Anwendung der Membranfiltration mit einem Bioreaktor eine substratspezifische Verweilzeitverteilung im Reaktor und damit eine hohe selektive Umsatzleistung bei gleichzeitig niedrigen Ablaufwerten realisierbar ist. Um eine groessere Flexibilitaet bei dem Einsatz verschiedener Membranmodule zu realisieren, wurde in dem zweiten Abschnitt des Forschungsvorhabens eine zweistufige Anlage vom Typ des Suspensions-Membranreaktors entwickelt, bei der Filtration und Bioreaktor entkoppelt werden. Das zu reinigende Abwasser wird zunaechst in einer Nanofiltrationsstufe aufkonzentriert, das moeglichst an schwer abbaubaren Stoffen freie Permeat bildet den Ablauf der Anlage. Der Konzentratstrom wird in der nachfolgenden Reaktionsstufe biologisch behandelt und in die Nanofiltrationsstufe

 5. Phenological Metrics Extraction for Agricultural Land-use Types Using RapidEye and MODIS

  Science.gov (United States)

  Xu, Xingmei; Doktor, Daniel; Conrad, Christopher

  2016-04-01

  Crop phenology involves the various agricultural events, such as planting, emergence, flowering, development of fruit and harvest. These phenological stages of a crop contain essential information for practical agricultural management, crop productivity estimation, investigations of crop-weather relationships, and also play an important role in improving agricultural land-use classification. In this study, we used MODIS and RapidEye images to extract phenological metrics in central Germany between 2010 and 2014. The Best Index Slope Extraction algorithm was used to remove undesirable data noise from Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) time series of both satellite data before fast Fourier transformation was applied. Metrics optimization for phenology of major crops in the study area (winter wheat, winter barley, winter oilseed rape and sugar beet) and validation were performed with intensive ground observations from the German Weather Service (2010-2014) and our own measurements of BBCH code (Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bundessortenamt und CHemische Industrie) (in 2014). We found that the dates with maximum NDVI have a close link to the heading stage of cereals (RMSE = 9.48 days for MODIS and RMSE = 13.55 days for RapidEye), and the dates of local half maximum during senescence period of winter crops was strongly related to ripeness stage (BBCH: 87) (RMSE = 8.87 days for MODIS and RMSE = 9.62 days for RapidEye). The root-mean-square errors (RMSE) of derived green up dates for both winter and summer crops were larger than 2 weeks, which was caused by limited number of good quality images during the winter season. Comparison between RapidEye and homogeneous MODIS pixels indicated that phenological metrics derived from both satellites were similar to the crop calendar in this region. We also investigated the influence of spatial aggregation of RapidEye-scale phenology to MODIS scale as well as the effect of decreasing the

 6. Höhepunkte der Thyreologie: Eine historische Vignette

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weissel M

  2014-01-01

  1950er-Jahre gleichzeitig in Paris und London entdeckt. Die ursprünglich vermutete Bedeutung der extrathyreoidalen Konversion von Thyroxin zum biologisch aktiveren T3 wird 1970 bestätigt. Durch die Entwicklung des Radioimmunoassays und verwandter Methoden können heute alle für die moderne Diagnostik von Erkrankungen der Schilddrüse notwendigen Hormone exakt routinemäßig gemessen werden.

 7. Catalytically supported reduction of emissions from small-scale biomass furnace systems; Katalytisch unterstuetzte Minderung von Emissionen aus Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartmann, Ingo; Lenz, Volker; Schenker, Marian; Thiel, Christian [DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnuetzige GmbH, Leipzig (Germany); Kraus, Markus; Matthes, Mirjam; Roland, Ulf [Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, Leipzig (Germany); Bindig, Rene; Einicke, Wolf-Dietrich [Leipzig Univ. (Germany)

  2011-06-29

  Einhaltung der Grenzwerte geeignet. Dagegen werden im Praxisbetrieb die Schadgasemissionen ohne sekundaere Massnahmen im Normalfall ueberschritten. Die durchgefuehrten experimentellen Untersuchungen zeigen, dass eine Minderung sowohl von CO als auch von organischen Verbindungen durch katalytische Nachverbrennung moeglich ist. Neben der Entwicklung speziell adaptierter Katalysatoren ist es aber notwendig, durch kombinierte Verfahren eine zusaetzliche Staubabscheidung zu erzielen, da herkoemmliche Katalysatoren nicht zur Abscheidung und Zurueckhaltung von Feinstaeuben geeignet sind bzw. ihre Aktivitaet durch Staubablagerungen auf der aktiven Oberflaeche verlieren wuerden, wenn sie gleichzeitig als Filter fungieren muessten. Um ausreichend hohe Reaktionstemperaturen und damit eine Totaloxidation der Schadstoffe zu ermoeglichen, ist im Regelfall eine externe Beheizung, vorzugsweise ueber elektrische Verfahren, notwendig. Damit lassen sich die Schadgasemissionen vor allem in den kritischen An-und Ausbrandphasen weiter senken. Die Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf vorhanden ist, um ausreichend aktive und langzeitstabile Katalysatoren verfuegbar zu machen. Die aufgebaute Versuchsanlage erlaubt die Untersuchung der Wirkung und der Alterungserscheinungen von zu charakterisierenden Katalysatoren unter praxisnahen Bedingungen. Die elektrostatische Vorabscheidung der Staeube kann die Staubbelastung des Katalysators deutlich reduzieren. Damit laesst sich eine Verblockung des freien Stroemungsquerschnittes verhindern, wodurch die Standzeit erhoeht und die Reinigungsintervalle verlaengert werden koennen. Ein Einfluss der katalytischen Abgasnachbehandlung auf die Staubzusammensetzung konnte anhand der vorliegenden Untersuchungen nicht eindeutig nachgewiesen werden, ein drastischer Einfluss kann aber auf Grund der Untersuchungen ausgeschlossen werden. Zur detaillierteren Untersuchung ist es jedoch notwendig, die Staubprobenahme auf Basis von

 8. Quantifying the inflammatory activity in Crohn's disease using CE dynamic MRI; Kontrastmittel-gestuetzte dynamische MRT des Duenndarms zur Beurteilung der lokalen Entzuendungsaktivitaet bei Morbus Crohn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pauls, S.; Schmidt, S.A.; Brambs, H.J.; Gabelmann, A. [Diagnostische Radiologie der Universitaetsklinik Ulm (Germany); Kratzer, W.; Mittrach, C.; Adler, G. [Innere Medizin 1 der Universitaetsklinik Ulm (Germany); Rieber, A. [Roentgendiagnostik und Nuklearmedizin, Krankenhaus Muenchen-Neuperlach (Germany)

  2003-08-01

  patients with Crohn's disease. Larger studies are necessary to establish this method in clinical routine. (orig.) [German] Ziel: Beurteilung der lokalen Entzuendungsaktivitaet bei M. Crohn mittels kontrastunterstuetzter dynamischer MRT. Patienten und Methode: Prospektive Untersuchung von 13 Patienten mit histologisch gesichertem M. Crohn. Folgende MR-Sequenzen wurden koronar und axial mittels MR-Tomograph Magnetom Vision (1,5 T) angefertigt: T1 Flash 2 D (TR 72,5 ms, TE 4,1 ms), T2 (TR 2730 ms, TE 138 ms), Turbo-Flash-Sequenzen T1 (TR 94,2 ms, TE 4,1 ms) post KM fettsaturiert sowie im Bereich der maximalen Darmwandverdickung des terminalen Ileums axiale dynamische T1-Sequenzen (TR 11 ms, TE 4,2 ms) alle 1,5 Sekunden nach KM-Gabe ueber eine Minute. Die KM-Aufnahme wurde visuell durch semiquantitativen Score sowie mittels ROI beurteilt. MRT-Parameter wurden mit dem CDAI (Crohn's disease activity index) sowie dem SAI (severe activity index) korreliert. Ergebnisse: Der Beginn der KM-Aufnahme in die Darmwand lag durchschnittlich bei 18,5 s (3,0-28,0 s), der KM-Anstieg bis zum Erreichen der Plateauphase dauerte im Durchschnitt 16,1 s (8,0-50,0 s). Die max. prozentuale KM-Anreicherung betrug durchschnittlich 266% (105-450%). Eine signifikante Korrelation bestand fuer die max. KM-Anreicherung zu dem CDAI (r = 0,591, p = 0,033), fuer den Zeitpunkt des KM-Anstieges zur Zeitdauer bis zum KM-Plateau (r = 0,822; p = 0,001) sowie fuer die Zeitdauer bis zum KM-Plateau zum CDAI (r = 0,562; p = 0,046). CDAI und SAI korrelierten signifikant (r = 0,874). Schlussfolgerung: Mithilfe der dynamischen MRT ist eine quantitative Beurteilung der entzuendlichen Aktivitaet der Darmwand bei Morbus Crohn moeglich. (orig.)

 9. Lewis-acid and redox-active zeolite catalysts for the activation of methane and lower hydrocarbons in the selective catalytic reduction of NO{sub x}. Subproject: structural characterization and kinetic modelling. Final report; Lewis-acide und redox-aktive Zeolith-Katalysatoren fuer die Aktivierung von Methan und Fluessiggas-Kohlenwasserstoffen in der SCR von NO{sub x}. Teilprojekt: Strukturelle Katalysatorcharakterisierung und Modellierung der Reaktionskinetik. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruenert, W. [Bochum Univ. (Germany). Technische Chemie; Sowade, T.; Schmidt, C.; Stroeder, U. [Heraeus (W.C.) GmbH, Hanau (Germany)

  2001-12-01

  SCR of NO by methane was measured for a wide range of concentrations of NO (250-1000 ppm), methane (500-2000 ppm), O{sub 2} (2-10%), and H{sub 2}O (0-10%) and for different GHSV (30 000-90 000 h{sup -1}) and temperatures (between 623 K and 873 K). The data were fitted to a power-law model. Since significant changes of reaction orders occur apparently at very low water concentrations, different models resulted for dry and moist feeds. (orig.) [German] Indium-modifizierte und zusaetzlich mit Ceroxid promotierte Zeolithe (insbesondere ZSM-5) wurden als Katalysatoren fuer die selektive Reduktion von NO mit Methan untersucht. Die strukturellen Eigenschaften der Katalysatoren wurden durch XRD, FTIR, EXAFS, Elektronenmikroskopie und XPS studiert. Der Cerpromotor kann zum Grundsystem In-ZSM-5 durch Faellung auf die aeussere Zeolithoberflaeche zugegeben oder als Ceroxidpulver hoher Oberflaeche beigemischt werden. Die Praeparation des In-ZSM-5 - Grundsystems hat grossen Einfluss auf die katalytischen Eigenschaften. Praeparationen ueber waessrigen Eintausch fuehren meist zu koexistierenden intra- und extra-zeolithischen Indium-Spezies, wobei erstere in geringer Menge gebildet werden. Nur im sauren Bereich sind ausschliesslich intrazeolithische In-Spezies zu erhalten, mit einem maximalen Austauschgrad von 10%. Intra-zeolithisches Indium kann auch durch trockene Praeparationen mit InCl{sub 3} erhalten werden; die sich bildenden Spezies tragen Chlorliganden. Diese Chlorliganden sind je nach In-Konzentration recht stabil; nach Waschen und Kalzinieren konnten sie nur in Proben mit geringem In-Gehalt nicht mehr nachgewiesen werden. Reduktiver Festkoerperionenaustausch in Wasserstoffatmosphaere ist eine weitere Route zur Praeparation intrazeolischen Indiums. In Mischungen mit Indiumueberschuss bilden sich dabei oligomere intrazeolithische Cluster. Intra-zeolithische Cl-freie In-Spezies zeigen SCR-Aktivitaet, waehrend Cl-haltige In-Spezies Methan aktivieren, jedoch geringe Selektivitaet

 10. Dependence of F{sub 1} values for ingestion of strontium on the type of test meal; Abhaengigkeit der F{sub 1}-Werte bei Ingestion von Strontium von der Darreichungsform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werner, E.; Roth, P.; Hoellriegl, V. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Strahlenschutz, Oberschleissheim (Germany); Schramel, P.; Wendler, I. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Oekologische Chemie, Oberschleissheim (Germany); Greim, H. [GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit, Inst. fuer Toxikologie, Oberschleissheim (Germany); Zilker, T.; Felgenhauer, N. [Klinikum der Technischen Univ. Muenchen (Germany); Romanov, S.; Suslova, K.; Dudchenko, N. [Inst. fuer Biophysik, Ozersk (Russian Federation); McAughey, J.; Hear, R. [AEA Technology Environment, Abingdon (United Kingdom)

  2001-07-01

  . More investigations are required when from anamnesis of foodstuffs the expected mean f{sub 1} value of particular groups of the public has to be derived. (orig.) [German] Bei kerntechnischen Unfaellen freigesetzte Radionuklide koennen durch Aufnahme mit der Nahrung zu einer inneren Strahlenexposition der Bevoelkerung fuehren. Bei Radionukliden mit langer effektiver Halbwertszeit, wie z.B. {sup 90}Sr, haengt die resultierende Strahlendosis wesentlich vom Bruchteil der ingestierten Aktivitaet ab, der die Darmschranke passiert (f{sub 1}-Wert). Die Richtlinie 96/29/EURATOM sieht f{sub 1}-Werte fuer Kinder unter 1 Jahr von 0,6, fuer 1 bis 15 jaehrige von 0,4 und fuer aeltere Personen von 0,3 vor. Ziel dieser Studie ist es zu untersuchen, inwieweit diese Werte der tatsaechlichen Aufnahme von Strontium aus kontaminierten Lebensmitteln entsprechen. Die fraktionelle intestinale Absorption von Strontium wurde bei 20 gesunden Freiwilligen mit Hilfe einer tracerkinetischen Methode ermittelt, bei der die oral verabreichte Testsubstanz mit einem stabilen Strontiumisotop als Tracer markiert wird und gleichzeitig ein zweites stabiles Strontiumisotop intravenoes injiziert wird. Die f{sub 1}-Werte werden aus dem Verhaeltnis der beiden Tracer in Blutproben, die spaeter als 4 Stunden nach der Gabe entnommen wurden sowie im Sammelurin ueber 24 Stunden bestimmt. Die Tracerisotope {sup 84}Sr und {sup 86}Sr werden mittels ICP-MS bzw. TI-MS nachgewiesen. Als Testsubstanz werden waessrige Loesungen, Milch, extrinsisch und intrinsisch markierte Kresse, Salat und Zwiebeln, sowie eine homogenisierte Mahlzeit verwendet. Fuer waessrige Loesungen liegen die Mittelwerte fuer f{sub 1} bei Mengen von 0,1 mg Sr bei 1,0, bei Mengen von 1 bis 2 mg Sr bei 0,60 {+-} 0,12. Fuer pflanzliche Lebensmittel, die separat auf nuechternen Magen verabreicht werden, entsprechen die gemessenen f{sub 1}-Werte denen aus waessrigen Loesungen. Dagegen ist die Aufnahme aus Milch und aus der gemischten Mahlzeit mit 0

 11. Characterization of radioiodine therapy failures in Graves' disease; Charakterisierung von Therapieversagern bei der Radioiodtherapie des Morbus Basedow ohne simultane Thyreostase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sabri, O.; Zimny, M.; Schreckenberger, M.; Reinartz, P.; Nowak, B.; Ostwald, E.; Schaefer, W.; Block, S.; Setani, K.; Buell, U. [Klinik fuer Nuklearmedizin der RWTH Aachen (Germany)

  2001-02-01

  Charakterisierung von Therapieversagern bei der Radioiodtherapie (RIT) des Morbus Basedow (MB) ohne simultane Thyreostase. Methode: Bei 226 Patienten mit gesichertem MB wurden 686,8 {+-} 376,4 MBq lod-131 oral zur Ablation der Schilddruese oppliziert. Die Zieldosis betrug 250 Gy. Bei allen Patienten erfolgte ein Follow-Up ueber 6 Monate. Therapieversager wurden mit Erfolgen bezueglich moeglicher Einflussgroessen, wie initiales Schilddruesenvolumen (SDVol), SD-Funktion, Aktivitaet des Immunprozesses (anhand von TRAK), I-131-Uptake, effektive Halbwertszeit, erzielte Therapiedosis, Alter und Geschlecht, verglichen. Ergebnisse: Von 226 Patienten konnten insgesamt 212 (93,8%) erfolgreich therapiert werden, bei 14 (6,2%) trot innerhalb von 6 Monaten ein Hyperthyreoserezidiv auf, sodass eine zweite RIT erforderlich wurde. Bei 67 zum Zeitpunkt der RIT hyperthyreoten Patienten konnte ebenfalls eine Erfolgsrate von 92,5% (62/67) erzielt werden. Im Vergleich zu den erfolgreich behandelten Patienten wurde bei den 14 Therapieversagern eine signifikant geringere Therapiedosis erzielt (223,8 {+-} 76,6 Gy vs. 285,2 {+-} 82,1 Gy, p <0,005), es fanden sich jedoch keine signifikanten Unterschiede bezueglich Alter, SDVol, SD-Funktion oder TRAK (alle p >0,2). Bei n = 8 Versagem wurde eine Therapiedosis <200 Gy und bei n = 1 eine Dosis <250 Gy erzielt, jedoch erreichten 5 der Versager eine Therapiedosis von >250 Gy. Eine stufenweise logistische Regression zeigte nur die erreichte Therapiedosis als signifikanten Einflussfaktor auf den Therapieerfolg auf (p <0,005), jedoch keinen Einfluss von SDVol, SD-Funktion, TRAK, Alter (alle p >0,2) oder Geschlecht (p = 0,13). Eine Vierfeldertestung ergab keinen signifikanten Einfluss des Geschlechtes auf die Erfolgsraten (Versager/Erfolge: maennlich 1/36, weiblich 13/176, p = 0,48). Schlussfolgerung: Mit Ausnahme der Energiedosis konnten keine anderen signifikanten Einflussgroessen auf die Erfolgsraten der RIT des MB ohne simultane Thyreostase identifiziert werden

 12. The sensitivity of the in vitro cytokinesis-blocked micronucleus assay in lymphocytes for different and combined radiation qualities

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wuttke, K.; Mueller, W.U.; Streffer, C. [Universitaetsklinikum Essen (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie

  1998-05-01

  Purpose: The dose-response relationship and the relative biological effectiveness (RBE) for the induction of micronuclei in lymphocytes was analyzed after irradiation in vitro with a 6-MeV neutron beam that was followed by 240-kV X-rays. The dose range of the combined exposure comprised 1 to 3 Gy. For reference, the dose-effect relationships found after X-ray (0.5 to 5 Gy)- and neutron (0.5 to 4 Gy) exposure applied separately are presented. The possibility of an interaction between the 2 radiation qualities is investigated by the method of isobole calculation termed `envelope of additivity`. Methods: Micronuclei were analyzed in PHA-stimulated, cytokinesis-blocked human lymphocytes. Results: The dose-response relationships for the micronucleus frequencies induced by the neutron irradiation, as well as by the mixed exposure, were linear. A saturation effect was indicated after neutron doses higher than 3 Gy. After low LET exposure the dose-response curves were describable by a linear-quadratic model. For neutron-induced micronucleus frequencies, RBE-values of 2 to 3 and for the combined exposure RBE values of 1.5 to 2 were calculated for a range of effect of 0.5 to 1.5 micronuclei/binucleated lymphocyte. No indication was found for an interaction between the damage induced by X-rays and that produced by neutrons under our experimental conditions. (orig./MG) [Deutsch] Fragestellung: Die Mikronukeusinduktion in Lymphozyten wurde nach In-vitro-Bestrahlung mit 6-MeV-Neutronen (0,5 bis 4 Gy), 240-kV-Roentgenstrahlung (0,5 bis 5 Gy) bzw. einer Kombination dieser Strahlenqualitaeten (1 bis 3 Gy Gesamtdosis) untersucht. Anhand der Dosis-Wirkungs-Beziehungen fuer die einzelne und kombinierte Anwendung beider Strahlenarten wurde die relative biologische Wirksamkeit (RBW) fuer Neutronen bzw. fuer die Kombination von Neutronen und Roentgenstrahlen ermittelt. Mit Hilfe einer Isobolenkalkulation (`envelope of additivity`) wurde die Moeglichkeit einer Interaktion zwischen den

 13. Scientists help children victims of the Chernobyl reactor accident. Report on project phase 1 and annex to the report on phase 1: 1.4.1993 - 31.3.1996; Wissenschaftler helfen Tschernobyl-Kindern. Bericht der Phase I und Anhang zum Bericht der Phase I: 1.4.1993 - 31.3.1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reiners, C. [Wuerzburg Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie; Streffer, C. [Essen Univ. (Gesamthochschule) (Germany). Inst. fuer Medizinische Strahlenbiologie; Voigt, G.; Paretzke, H.G. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Heinemann, G. [Preussische Elektrizitaets-AG (Preussenelektra), Hannover (Germany); Pfob, H. [Badenwerk AG, Karlsruhe (Germany)

  1997-12-01

  Gemeinschaftsausschusses Strahlenforschung stand. Im Rahmen des Teilprojekts `Therapie und Ausbildung` wurden in der Zeit vom 01.04.1993-31.03.1996 insgesamt 99 Kinder aus Weissrussland mit besonders fortgeschrittenen Formen des Schilddruesenkrebses in Deutschland einer Spezialbehandlung mit Radioiod unterzogen. Bei rund 60% dieser Kinder konnte bisher eine komplette Beseitigung des Schilddruesenkrebses erreicht werden. Im Berichtzeitraum wurden ausserdem insgesamt 41 weissrussische Aerzte und Physiker auf dem Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie des Schilddruesenkarzinoms ausgebildet. Das Teilprojekt `Biologische Dosimetrie` befasst sich einerseits mit der Frage, ob die Bestimmung von Mikronuklei in peripheren Lymphozyten auch noch mehrere Jahre nach der Reaktorkatastrophe eine Aussage zur Strahlenexposition erlaubt. Ausserdem wurde geprueft, ob Mikronuklei geeignet sind, den Verlauf der Radioiodtherapie im Rahmen der Behandlung von Schilddruesentumoren zu verfolgen. Weiterhin wurde an einer im Vergleich zur vorliegenden Literatur grossen Zahl von kindlichen Tumoren geprueft, ob es spezifische Mutationsmuster in Tumor-Suppressorgenen (p-53) in Schilddruesentumoren gibt, die zum Nachweis der Strahleninduktion dieser Tumoren geeignet sich. Das Teilprojekt `Retrospektive Dosimetrie und Risikoanalyse` befasste sich vor allem mit der Frage, ob die Vermutung zutrifft, dass die Freisetzung von I-131 bei der Reaktorkatastrophe zur erhoehten Inzidenz von Schilddruesenkarzinomen bei Kindern gefuehrt hat. Das Teilprojekt `Koordinations- und Untersuchungsstelle Minsk` setzte die Aufgaben einer Dienstleistungsstelle vor Ort fuer alle am GAST-Projekt beteiligten Aktivitaeten um. (orig./MG)

 14. Santi Asoke Buddhism and the Occupation of Bangkok International Airport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marja-Leena Heikkilä-Horn

  2010-01-01

  staatlich kontrollierten buddhistischen Ordnung beugt und solche Mönche implizit der moralischen Verdorbenheit beschuldigt, hängt ihr ein kontroverser Ruf an. Unter der Bezeichnung „Dharma Armee“ nahmen hunderte Anhänger von Santi Asoke, darunter Mönche, Nonnen und Laien an den PAD- Demonstrationen teil. Inhalt dieses Artikels ist daher die Analyse der Hintergründe und Ziele der Santi Asoke Gruppe und der „Dharma Armee“, Unterschiede zwischen medialer Darstellung und vorgefundener Realität sowie die Motive der anfänglichen Unterstützung Thaksins durch Santi Asoke und ihre spätere Abkehr von ihm. Dabei wird argumentiert, dass die Gruppe nicht als monolithischer Block verstanden werden kann, sondern in ihrer Vielfalt, zusammengesetzt aus Mönchen, Nonnen, EinwohnerInnen städtischer und ländlicher Tempel, Laien, AnhängerInnen biologischer Landwirtschaft in Asoke-Dörfern sowie UnterstützerInnen von Generalmajor Chamlong Srimuang begriffen werden muss. RepräsentantInnen all dieser Netzwerke nahmen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, an den Demonstrationen teil.

 15. Effects of estrogenic chemicals on fish: investigation of reproduction parameters on rainbow trout and zebrafish; Die Wirkung estrogen aktiver Umweltchemikalien auf Fische. Untersuchungen reproduktionsrelevanter Parameter bei Regenbogenforelle und Zebrabaerbling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bieberstein, U.

  2001-07-01

  Fischpopulation zu untersuchen. Hierzu wurden immunhisto- und immuncytochemische Untersuchungen an Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) und In vivo-Langzeitversuche mit Zebrabaerblingen (Danio rerio) ueber den gesamten Lebenszyklus im Durchflusssystem durchgefuehrt. Mit Hilfe eines polyklonalen Antikoerpers gegen Regenbogenforellen-Vg gelang es, nach 17b-Estradiol-Injektion Vg in der Leber weiblicher und maennlicher Regenbogenforellen nachzuweisen. Durch die Immuncytochemie konnte der intrazellulaere Synthese- und Sekretionsweg von Vg ueber das rER und den Golgi-Apparat dargestellt werden. Am Beispiel des Zebrabaerblings war die endokrine Wirkung von Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP) und Dehydroepiandrosteron (DHEA) auf Fische nachweisbar. Die Untersuchung ausgewaehlter entwicklungs-biologischer, reproduktionsbiologischer, anatomischer, histologischer und ultrastruktureller Parameter ermoeglichte eine Bewertung schadstoffbedingter Veraenderungen waehrend der Larval-, Juvenil- und Adultphase der Tiere. Die lebenslange Belastung der Zebrabaerblings-Populationen mit NP, OP und DHEA fuehrte grundsaetzlich zu einer deutlichen Verschiebung des Geschlechterverhaeltnisses in Richtung der weiblichen Fische. Nach Abschluss der Exposition der Zebrabaerblinge im Durchflusssystem waren, induziert durch NP, OP und DHEA, weitreichende konditionelle und strukturelle Veraenderungen der Reproduktionsorgane, des Skeletts und der Leber dokumentierbar. Es konnte nachgewiesen werden, dass toxische Wirkungen von NP, OP und DHEA bereits nach einwoechiger Belastung waehrend der Embryonal- und Larvalphase erkannt werden koennen, waehrend sich estrogene Wirkungen auf den Zebrabaerbling, erst nach Exposition ueber den gesamten Lebenszyklus zeigen.

 16. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 17. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Beattie

  1967-01-01

  Baluba et de quelques autres peuplades dans le sud-est du Congo. Pontificia Universitas Gregoriana, Fribourg 1964, 49 pp. - K.A.H. Hidding, Armand Abel et al., Religions de Salut. Institut de sociologie, Université Libre de Bruxelles, 1962. 228 pp. - H.U.E. Thoden van Velzen, John Beattie, Other cultures; Aims, methods and achievements in social anthropology. Cohen & West. London 1964, xii, 283 pp., index. 32 sh. - A.A. Trouwborst, G.P. Murdock, Culture and society, twenty-four essays, University of Pittsburgh, 1965, XII, 376 pp. - C. Nooteboom, Carl A. Schmitz, Festschrift Alfred Bühler, herausgegeben von Carl A. Schmitz und Robert Wildhaber. Basler Beiträge zur Geographie und Ethnologie, Ethnologische Reihe, Band 2. Pharos Verlag Hans Rudolf Schwabe A.G., Basel, 1965. 465 S., 93 Abb., Robert Wildhaber (eds. - H.A. van Oort, Michael Banton, The social anthropology of complex societies. A.S.A. Monographs 4, Tavistock Publications. London. 1966, pp. xli, 156. - J.W. Minderhout, P. Gregorius, Sociologie van de niet-Westerse volken: verwantschap en huwelijk. Prisma-Compendia 17, Specturm, Utrecht/Antwerpen 1965. 267 p. - K. Kortmulder, Peter Weidkuhn, Aggressivität Ritus Säkularisierung; Biologische Grundformen religiöser Prozesse. Basler Beitr. zur Ethnol. und Geographie, Ethn. Reihe, Band 3. Pharos-Verlag, Basel 1965. 143 pp.

 18. Hormonimplantate zur Kontrazeption bei der Frau

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rabe T

  2013-01-01

  Full Text Available Hormonimplantate sind Kontrazeptiva, die, subdermal implantiert, über einen längeren Zeitraum eine zuverlässige Kontrazeption bieten. Als Träger werden inerte oder biologisch abbaubare Stäbchen oder Kapseln verwendet, die das jeweilige Steroid kontinuierlich über einen längeren Zeitraum freisetzen. Seit 1966 forscht das Population Council in New York an der Langzeitkontrazeption mit subdermalen Hormonimplantaten. Diese bestehen aus einem oder mehreren kleinen, flexiblen Stäbchen oder aus einer Kapsel, die unter die Haut des Oberarmes eingesetzt werden. Sie setzen dort je nach Produkt die Gestagene Megestrolazetat, Norethindron, Norgestrinon oder Etonogestrel über einen Zeitraum von 1–5 Jahren frei. Norplant® bestand aus 6 Stäbchen. Jedes dieser Stäbchen enthält 36 mg Levonorgestrel. Die Wirkdauer dieser 6 Stäbchen betrug insgesamt 5 Jahre; seit 2008 wird es nicht mehr vermarktet. Norplant II® (Jadelle®, das Nachfolgeprodukt von Norplant®, besteht aus 2 flexiblen Silikonstäbchen (43 mm × 2,5 mm mit jeweils 75 mg Levonorgestrel und hat ebenfalls eine Wirkdauer von 5 Jahren. In China ist das gleiche Produkt unter dem Namen Sinoplant im Handel. Implanon® ist ein etonogestrelfreisetzendes Hormonimplantat, das im Jahr 2000 von Organon (jetzt MSD zugelassen wurde. Das Stäbchen von 4 cm Länge und 2 mm Durchmesser besteht aus 40 % Ethylenvinylacetat (EVA und 60 % 68-mg-Etonogestrel (3-Keto-Desogestrel. Die Wirkdauer beträgt nach subdermaler Implantation 3 Jahre. Der Pearl-Index liegt nach Herstellerangaben unter 0,1. Insofern zählt es zu den sicheren Verhütungsmethoden. Der Wirkspiegel sinkt in Abhängigkeit vom Körpergewicht mit der Zeit ab. Klinische Erfahrungen mit Implanon® bei adipösen Frauen im 3. Jahr der Anwendung sind beschränkt. Eine Voraussetzung für die Zuverlässigkeit ist die korrekte Einlage. Unter Implanon® gibt es Fälle, in denen das Stäbchen nicht korrekt eingelegt wurde. Dies kann dazu führen, dass

 19. Hypofractionated stereotactic radiotherapy for brain metastases from lung cancer. Evaluation of indications and predictors of local control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ishihara, Takeaki [Kobe University Graduate School of Medicine, Division of Radiation Oncology, Hyogo (Japan); Seirei Mikatahara General Hospital, Department of Radiation Oncology, Shizuoka (Japan); Yamada, Kazunari; Isogai, Kenta; Tonosaki, Yoshihiro [Seirei Mikatahara General Hospital, Department of Radiation Oncology, Shizuoka (Japan); Harada, Aya [Kobe Minimum Invasive Cancer Medical Center, Department of Radiation Oncology, Hyogo (Japan); Demizu, Yusuke [Hyogo Ion Beam Medical Center, Department of Radiology, Hyogo (Japan); Miyawaki, Daisuke; Yoshida, Kenji; Ejima, Yasuo; Sasaki, Ryohei [Kobe University Graduate School of Medicine, Division of Radiation Oncology, Hyogo (Japan)

  2016-06-15

  verordneten Dosis: 35 Gy in 5 Fraktionen). Analysiert wurden ferner bei den gleichen Patienten im gleichen Zeitraum mit stereotaktischer Strahlenchirurgie (SRS) behandelte Laesionen (n = 138). Die Ergebnisse wurden in Bezug auf LK oder Toxizitaet verglichen. Nach einem Jahr betrug die LK nach HSRT 83,6 %; bei der multivariaten Analyse zeigte sich, dass ein ''planning target volume'' (PTV) < 4 cm{sup 3}, eine biologisch effektive Dosis (BED{sub 10}) ≥ 51 Gy und ein Adenokarzinom signifikant mit einer besseren LK assoziiert waren. Darueber hinaus wurde bei einem PTV ≥ 4 cm{sup 3} ein signifikanter Unterschied in der LK zwischen BED{sub 10} < 51 Gy und ≥ 51 Gy beobachtet (p = 0,024). Andererseits wurde bei einem PTV < 4 cm{sup 3} sowohl mit der HSRT als auch mit der SRS eine gute LK erreicht, der Unterschied war nicht signifikant (p = 0,195). Bei 5 der 76 (6,6 %) mit HRST behandelten Laesionen und bei 21 der 138 (15,2 %) mit SRS behandelten Laesionen traten Strahlennekrosen auf (p = 0,064). Die Linearbeschleuniger-basierte HSRT war eine sichere und effektive Behandlung von HM eines Lungenkarzinoms. Sie kann also besonders hilfreich sein bei Metastasen in einem eloquenten Hirnareal oder in der Naehe eines eloquenten Areals. Signifikante Prognosefaktoren waren PTV, BED 10 und der histopathologische Typ. Bei HM mit einer Ausdehnung ≥ 4 cm{sup 3} sollte eine BED ≥ 51 Gy erwogen werden. (orig.)

 20. The Backnang-Neuschoental biofermentation plant; Biovergaerungsanlage Backnang-Neuschoental

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balthasar, Gerald [Abfallwirtschaftsgesellschaft des Rems-Murr-Kreises mbH, Waiblingen (Germany)

  2012-11-01

  dies in unserer neuen Biovergaerungsanlage in Backnang-Neuschoental. Seit Oktober 2011 werden dort saemtliche Bioabfaelle aus dem Rems-Murr-Kreis unter optimaler Nutzung des im Bioabfall enthaltenen energetischen Potentials ortsnah verwertet. Aus dem beim Vergaerungsprozess erzeugten Biogas koennen kuenftig rund 8,6 Mio. Kilowatt Strom in 'Oekoqualitaet' in das oeffentliche Netz eingespeist werden. Die bei der Verstromung des Biogases entstehende Abwaerme kann ganzjaehrig in der in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Klaerschlammtrocknungsanlage der Stadt Backnang genutzt werden. Bei dieser fast idealen Kraft-Waerme-Kopplung lassen sich Jahr fuer Jahr ueber 7000.000 Liter Heizoel bei der Trocknung von bis zu 15.000 Tonnen Klaerschlamm einsparen. Zusammen mit der Oekostromerzeugung errechnet sich daraus ein CO{sub 2}-Verminderungspotential von jaehrlich bis zu 8.000 Tonnen, was den Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis einen grossen Schritt weiter voranbringt. Durch eine Fotovoltaikanlage mit rund 197 kW{sub peak} auf den gesamten Dachflaechen der Betriebshallen wird die positive Oekobilanz der Anlage abgerundet. Aus den organischen Abfaellen der Braunen Biotonne werden durch die qualifizierte biologische Behandlung hochwertige organische Duengemittel und Humuslieferanten erzeugt, die den natuerlichen Stoffkreislauf schliessen. Jaehrlich entstehen ueber 15.000 Tonnen Fluessigduenger und rund 10.000 Tonnen Biokompost, die durch laufende unabhaengige Qualitaetskontrollen als guetegesicherter Naturduenger an Landwirtschaft und Gartenbau vermarktet werden koennen. (orig.)

 1. Impact of flattening-filter-free radiation on the clonogenic survival of astrocytic cell lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steenken, Caroline; Fleckenstein, Jens; Kegel, Stefan; Jahnke, Lennart; Simeonova, Anna; Hartmann, Linda; Kuebler, Jens; Veldwijk, Marlon R.; Wenz, Frederik; Herskind, Carsten; Giordano, Frank Anton [Universitaetsmedizin Mannheim (UMM), Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Department of Radiation Oncology, Mannheim (Germany)

  2015-07-15

  Flattening-filter-free (FFF) beams are increasingly used in radiotherapy as delivery times can be substantially reduced. However, the relative biologic effectiveness (RBE) of FFF may be increased relative to conventional flattened (FLAT) beams due to differences in energy spectra. Therefore, we investigated the effects of FFF and FLAT beams on the clonogenic survival of astrocytoma cells. Three cell lines (U251, U251-MGMT, and U87) were irradiated with 6-MV and 10-MV X-rays from a linear accelerator in FFF- or FLAT-beam modes at dose rates in the range of 0.5-24 Gy/min. The surviving fraction (SF) as function of dose (2-12 Gy) was determined by the colony formation assay and fitted by the linear-quadratic model. For both beams (FFF or FLAT), the cells were pelleted in conical 15-ml centrifuge tubes and irradiated at 2-cm depth in a 1 x 1-cm{sup 2} area on the central axis of a 30 x 30-cm{sup 2} field. Dosimetry was performed with a 0.3-cm{sup 3} rigid ionization chamber. RBE was determined for FFF versus FLAT irradiation. The RBE of FFF at 7.3-11.3 Gy was 1.027 ± 0.013 and 1.063 ± 0.018 relative to FLAT beams for 6- and 10-MV beams, respectively, and was only significantly higher than 1 for 10 MV. Significantly increased survival rates were seen for lower dose rates (0.5 Gy/min FLAT vs. 5 Gy/min FLAT) at higher doses (11.9 Gy), while no differences were seen at dose rates ≥ 1.4 Gy/min (1.4 Gy/min FFF vs. 14 Gy/min FFF and 2.4 Gy/min FFF vs. 24 Gy/min FFF). FFF beams showed only a slightly increased RBE relative to FLAT beams in this experimental set-up, which is unlikely to result in clinically relevant differences in outcome. (orig.) [German] Die Flattening-Filter-freie (FFF) Bestrahlungstechnik findet zunehmend Verwendung, da sich die Applikationsdauer der einzelnen Fraktionen deutlich verkuerzen laesst. Aufgrund der Unterschiede im Spektrum koennte die relative biologische Wirksamkeit (RBW) von FFF jedoch hoeher sein als bei konventioneller Technik (d.h. bei