WorldWideScience

Sample records for bij patienten met

 1. Is neurofeedback effectief bij kinderen met ADHD?

  NARCIS (Netherlands)

  de Hen, M.H.; Geurts, H.M.

  2008-01-01

  Kan neurofeedback verantwoord ingezet worden bij de behandeling van kinderen met ADHD? Omdeze vraag te beantwoorden worden zeven recente onderzoeken naar de effectiviteit van neurofeedback bij kinderen met ADHD geanalyseerd. Ondanks dat de resultaten in eerste instantie lijken te suggereren dat

 2. Glucosetolerantie, insulinereserve en micro-angiopathie. Een onderzoek bij prediabetes, acromegalie en hypertriglyceridemie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Ouwe de

  1975-01-01

  In hoofdstuk I wordt een literatuuroverzicht gegeven van de kennis van de insuline-afgifte, in nuchtere toestand en na stimulatie, bij controlepersonen, bij patienten met diabetes mellitus en bij genetisch belaste personen rret een normale glucosetolerantie. ... Zie: Samenvatting

 3. Patienten met diabetes Mellitus type 1 screenen op coeliakie; Ja of nee

  NARCIS (Netherlands)

  Greijdanus, T.

  2005-01-01

  Diabetes mellitus type 1 is een veelvoorkomende ziekte. Deze ziekte blijkt niet op zichzelf te staan maar is onder andere geassocieerd met coeliakie. Coeliakie wordt behandeld middels een glutenvrij dieet. De diabetespatiënten die aan coeliakie lijden blijken zich niet altijd bij de huisarts met

 4. Bemiddelen bij conflicten tussen buren : Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Peper, Bram; Spierings, Frans; Jong, Wiebe de; Blad, John; Hogenhuis, Stijn; Altena, Vanessa van

  1999-01-01

  In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse,

 5. Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2 bij kinderen met overgewicht [Insulin resistance and diabetes type 2 in overweight children

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Delemarre-van De Waal, H.A.; Dekker, J.M.; Hirasing, R.A.

  2003-01-01

  De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen neemt snel toe. Deze toename zal gepaard gaan met meer vóórkomen van diabetes mellitus type 2 bij jeugdigen. De belangrijkste beïnvloedbare risicofactor voor het ontstaan van insulineresistentie bij jongeren is overgewicht. De diagnostische

 6. Moeilijk te sturen met groeilicht: drie belichtingssystemen onderzocht bij paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De stuurbaarheid van paprika is moeilijk zonder buitenlicht, maar ook mét groeilicht. De productieverschillen tussen de drie verschillende belichtingssystemen zijn minimaal. Bij het systeem dat de meeste kilo's geeft, de vaste belichting, zijn de kosten het laagst.

 7. 'Grip op licht' bij Phalaenopsis : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met meer natuurlijk, diffuus licht en verbeterde monitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Steenhuizen, J.W.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2014-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 8. ‘Grip op licht’ bij potanthurium en bromelia : Meer energie besparing bij Het Nieuwe Telen Potplanten met diffuus licht en verbeterde monitoring meer natuurlijk,

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Kromwijk, J.A.M.; Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Meinen, E.; Li, T.; Kempkes, F.L.K.; Marcelis, L.F.M.

  2013-01-01

  Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en

 9. Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo

  NARCIS (Netherlands)

  Stelma, Juurd Hari

  1938-01-01

  Een vergelijking der offeropvattingen van Paulus en Philo brengt ons in aanraking met twee principieel verschillende voorstellingen aangaande het offer. Het offer van Christus is voor Paulus de gave Gods, waardoor de macht van de zonde en dood vernietigd en de schuld verzoend is. Door de

 10. Voorkoming en beheersing van gebreksverschijnselen in de bloembollenteelt : teelt en afbroeiproeven met als doel het voorkomen van ijzergebrek bij tulpen, hyacinten en narcissen van mangaangebrek bij tulpen en van vervroegde afsterving bij lelies

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van A.M.; Dam, van M.F.N.; Bruin, P.N.A.

  2004-01-01

  Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. PPO heeft in dit project een aantal van deze verschijnselen

 11. Vrijwillige inzet bij sociaal geïsoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Machielse

  2013-12-01

  Full Text Available Volunteering to social isolated people with multiple problems: possibilities, conditions and rolesThe Social Support Act (Wmo presumes that citizens should be able to solve their problems themselves, eventually with help from their own network. In this context, social professionals are expected to mobilize informal support and create conditions for the use of volunteers; also in the outreach to very vulnerable people, such as social isolated with multiple problems. However, professionals are very cautious with the use of volunteers for this target group. This article offers insight into the obstacles that professionals encounter and shows the conditions under which they want to engage with volunteers for this group. The article is based on a survey conducted among professionals from 16 organizations for welfare and social services. The main conclusion is that the professionals set high demands on volunteers for this target group and that the volunteers commitment is mainly considered as a supplement to their professional endeavors.Vrijwillige inzet bij sociaal geïsoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollenUitgangspunt van de Wmo is dat burgers hun problemen zoveel mogelijk zelf oplossen, al dan niet met behulp van hun eigen netwerk. In deze context wordt van sociale professionals verwacht dat ze informele vormen van ondersteuning mobiliseren en voorwaarden scheppen voor de inzet van vrijwilligers; ook bij de hulpverlening aan zeer kwetsbare burgers, zoals sociaal geïsoleerden met multiproblematiek. Professionals zijn echter zeer terughoudend met het inzetten van vrijwilligers voor deze doelgroep. Dit artikel biedt inzicht in de belemmeringen die beroepskrachten hierbij ervaren en in de voorwaarden waaronder ze vrijwilligers bij deze  doelgroep willen inzetten. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek onder professionals van 16 organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De belangrijkste conclusie

 12. Reumaatjes@work De invloed van een gedragsinterventie op de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A. J. T.

  2013-01-01

  Samenvatting Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een chronische heterogene auto-immuunziekte die zich openbaart bij kinderen voor het 16e levensjaar. Het heeft niet alleen invloed heeft op de fysieke gesteldheid van patiënten, maar brengt ook psychosociale problemen met zich mee. Het

 13. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de

 14. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 15. Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 4: Vergelijking van verschillende teeltscenario’s voor Kalanchoe

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.

  2004-01-01

  Uit eerder onderzoek blijkt dat temperatuurintegratie 10 tot 15 % energiebesparing oplevert. Het doel van het project is een systeem te ontwikkelen om te voorspellen wat temperatuurverschillen doen met het gewas in samenhang met andere factoren. Het onderzoek is uitgevoerd bij de bloeiende potplant

 16. Energiebesparing met een aangepaste minimumbuisregeling: Praktijkonderzoek bij twee komkommerbedrijven en twee tomatenebdrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, de R.; Lagas, P.; Blok, C.

  2005-01-01

  Dit verslag betreft praktijkproeven in 2000:2002. De situatie in april 2005 is dat de in dit verslag aanbevolen regeling van de minimumbuis op de luchtvochtigheid bij de plant (RV:plant) redelijk bekend is. De toepassing blijft echter achter. Er wordt nog veel geregeld op RV:kas en waar een RV:plant

 17. (CRA)Ervaringen met een terugvalpreventie programma gecombineerd met naltrexon bij opiaatafhankelijken: effect op verslavingsgedrag en predictieve waarde van psychiatrische comorbiditeit

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, H.G.

  2000-01-01

  achtergrond Naltrexon, een opiaatantagonist, raakt steeds meer in de belangstelling bij de behandeling van verslaafden aan opiaatpreparaten. De effecten van dit medicijn lijken het best te beklijven wanneer het als adjuvans bij een psychosociaal programma wordt voorgeschreven, zoals in een

 18. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij verkeersslachtoffers met chronische whiplash-klachten: een exploratieve studie naar het verzachten van traumasymptomen.

  NARCIS (Netherlands)

  Renssen, M.; Winkel, F.W.

  1999-01-01

  Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongevallen, in het kader van het Achmea-project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’. Gerapporteerd wordt een viertal gevalsbeschrijvingen

 19. Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Jalink, H.

  2010-01-01

  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van

 20. Energieverbruik bij huisvesting vleeskuikens op een verhoogde strooiselvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.

  1993-01-01

  Het voortdurend beluchten van de geproduceerde mest bij een verhoogde strooiselvloer bij vleeskuikens geeft een verhoging van de electriciteitskosten in vergelijking met de traditionele huisvesting van vleeskuikens.

 1. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken

 2. Tritrichomonas foetus bij de kat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Leij, W.J.R.

  Tritrichomonas foetus-infecties bij katten verlopen vaak symptoomloos, maar kunnen ook tot chronische colitis leiden. Klinische klachten worden vooral gevonden bij jonge raskatten. Of dit te maken heeft met de leefomstandigheden van raskatten of met een verhoogde gevoeligheid is niet duidelijk. De

 3. Der Einfluss von COMT Val158Met auf neuronale Korrelate von Delay Discounting bei adulten Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

  OpenAIRE

  Gieseke, Heiner Alexander

  2013-01-01

  In dieser Studie führten 37 adulte Patienten mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ein Delay Discounting (DD) - Paradigma aus, während gleichzeitig mittels Funktioneller-Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) die Gehirnaktivität der „Regions of Interest“ (ROIs) des Orbitofrontalen-Kortex (OFC) und des Dorsolateralen-Präfrontalen-Kortex (dlPFC) gemessen wurde. Mittels Fragebögen und eines Delay Discounting Tasks (DDT) wurden zusätzlich Verhaltensparameter erhoben und flosse...

 4. Safety of natural refrigerants. Safety in handling ammonia in practice; Veiligheid natuurlijke koudemiddelen. Veiligheid bij omgang met ammoniak in praktijksituaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pennartz, A.M.G. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands); Van Gerwen, R.J.M. [Unilever, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-07-01

  Chemical specification sheets of ammonia sum up the characteristics, as can be found in the PGS 13 (Publication series on dangerous substances; successor to CPR-13); boiling point of 33C at 1 bar, evaporation heat 1300 kJ/kg, colorless, density of 0.6 kg/m{sup 3}, combustion energy, etc. The situations that are described in this article provide an image of how ammonia behaves if, for whatever reason, it ends up outside the cooling system. This article is based on training materials that are in use at Unilever and especially developed for this purpose. [Dutch] In chemische specificatiebladen van ammoniak staan de eigenschappen opgesomd, zoals te vinden in de PGS 13 (opvolger van de CPR-13); kookpunt van -33C bij 1 bar, verdampingswarmte 1300 kJ/kg, kleurloos, dichtheid van 0,6 kg/m{sup 3}, ontbrandingsenergie, etc. De situaties, beschreven in dit artikel, geven een beeld hoe ammoniak zich gedraagt als het om wat voor reden dan ook buiten de koelinstallatie komt. Dit artikel is ontleend aan trainingsmateriaal zoals dat in gebruik is bij Unilever dat hiervoor is ontwikkeld.

 5. Therapietrouw bij COPD.

  NARCIS (Netherlands)

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest

 6. Diabeteszorg bij jongeren kan beter

  NARCIS (Netherlands)

  2018-01-01

  De stap van kinderarts naar internist is voor veel jongeren groot. Om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen, zijn verbeteringen nodig. Dat blijkt uit het onderzoeks- en verbeterprogramma Betere Transitie bij Diabetes onder 384

 7. Metafysica en fysica bij Descartes

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, Pieter van der

  1961-01-01

  Ons rest tenslotte nog, in het kort aan te geven door welke gezichtspunten wij ons bij de bespreking en beoordeling van het verband tussen metafysica en fysica bij Descartes hebben laten leiden. Wij kunnen, samenvattend, zeggen dat Descartes ons in zijn denken met drie fundamentele .problemen heeft

 8. Therapietrouw bij COPD.

  OpenAIRE

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest voorkomende oorzaak van COPD. Klachten zijn continu aanwezig en mensen kunnen daarnaast een plotselinge verergering van de klachten hebben (longaanval). Bijna alle mensen met COPD gebruiken medicijnen vo...

 9. Sturen met LED-licht maakt potplant niet zomaar compacter : onderzoek bij kalanchoë en potchrysant

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Eveleens-Clark, B.A.

  2015-01-01

  LED-licht kan als energiebesparende techniek extra meerwaarde krijgen als het ook lukt om met de verschillende kleuren binnen het spectrum de plantkwaliteit te sturen. Voor potplanten zou met name sturen op compactheid een uitkomst zijn. Daarom heeft een onderzoeksteam de korte dag planten kalanchoë

 10. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  NARCIS (Netherlands)

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 11. Effect of diffuse roof cover with anti-reflection coating for roses; Effect van diffuus kasdek met Anti Reflectie coating bij Roos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garcia Victoria, N.; Kempkes, F.

  2012-10-15

  The rose Red Naomi was cultivated in two greenhouses at Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk, Netherlands (August 2010 - September 2011). One greenhouse covered with normal float glass; the other with AR coated diffuse glass (70% haze). This Anti-Reflection coating on both glass sides compensated for the loss in light transmission caused by the diffusing structure in the glass. The diffuse AR glass lead to a 5.2% higher production (>6.1% fresh weight). Sunscreens were necessary in spring and summer to avoid high light levels on the flower buds, as they cause very high bud temperatures leading to quality problems (blue petal edges and burnt leaf tips). The diffuse greenhouse cover allowed a 100 W/m{sup 2} higher screening threshold than the reference glass. This caused a 2.7% higher daily light integral, able to explain part of the extra production obtained. Part of the extra production achieved can not be explained by the measured factors as no differences were found in the amount of light intercepted by the crop or in leaf photosynthesis under both cover types. The light under the diffuse AR cover was nevertheless much smoother, so the crop seemed to suffer less (lower bud temperatures and less burned leaf tips), and this should provide an explanation for the rest of the extra production. The cover properties did not influence disease development (powdery mildew). The obtained extra production makes the tempered, diffuse glass with Anti Reflection coating on both sides economically feasible [Dutch] Tussen augustus 2010 en september 2011 is bij Wageningen UR Glastuinbouw het effect van diffuus glas, met dubbelzijdige AR coating, op de productie en energiegebruik van roos 'Red Naomi' onderzocht. Onder het diffuse glas werden 5,2% meer bloemtakken geproduceerd, deze rozen waren ook iets langer en zwaarder (6,1% meer versgewicht). Dit verschil kan deels verklaard worden doordat er onder het diffuse glas pas bij hogere stralingsniveau

 12. Bemiddelend bestuur : Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Tolsma, Hanna

  2008-01-01

  Nederlandse abstract: Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Bestuursorganen maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling. Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren

 13. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 14. Doelmatigheid van TENS-therapie bij subacute lumbosacrale radiculaire pijn (≤ 6 maanden) in vergelijking met een transforaminale epidurale injectie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; E.E. Vegt; K.D. Meijers-Verhoeven

  2015-01-01

  Introductie Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) kan een bijdrage leveren aan de behandeling van lumbosacrale radiculaire pijn (LRP) maar wordt wegens onvoldoende evidence niet als standaard geadviseerd. Doel Vergelijken van het effect van TENS-behandeling met een transforaminale

 15. Residuen van anabolica in toedieningsplaatsen bij slachtdieren. II Specifieke identificatie van anabolica met HPLC-diode array detectie

  NARCIS (Netherlands)

  van Blitterswijk H; Jansen EHJM; Stephany RW

  1985-01-01

  De combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) met in situ totale ultraviolet (UV) spectrumdetectie via het "diode array principe", wordt nader beschreven en geevalueerd. Een relatief grote hoeveelheid stof (circa 200 nanogram) is benodigd voor spectrum identificatie. Voor

 16. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.B.J.; Grinsven, van J.J.M.; Roelsma, J.; Groenendijk, P.; Egmond, van P.M.; Beusen, A.H.W.

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenoomen Integrale Aanpak van de mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE. Er is gekeken naar landsdekkende milieueffecten op bodemm, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater vor de

 17. Installation with energy storage and heat pump at Cisco Campus; Installatie met energieopslag en warmtepomp bij Cisco Campus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-12-15

  This article briefly discusses a study of options for efficient energy generation at the headquarters of internet company Cisco. The study shows that an installation with long-term energy storage and heat pumps provides the most optimal situation from an economic and energetic point of view. [Dutch] De resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden van efficiente energieopwekking in het hoofdkantoor van het internetbedrijf Cisco worden kort besproken. Uit de studie is naar voren gekomen dat een installatie met lange termijn energieopslag en warmtepompen economisch en energetisch gezien een optimale situatie geeft.

 18. Ervaren stressoren bij Peruviaanse universiteitsstudenten

  OpenAIRE

  Van den Broucke, Stephan; Chau, Cecilia

  2011-01-01

  Achtergrond: Omgaan met de ontwikkelingstaken van de adolescentie kan leiden tot psychische druk. Ofschoon de specifieke stressoren die jonge mensen ervaren sterk afhankelijk zijn van de culturele context waarin zij opgroeien, is er maar weinig onderzoek verricht naar de stress en naar de manieren om ermee om te gaan bij jongeren in landen buiten Noord-Amerika of Europa. Doelstelling: Nagaan van ervaren stressoren en coping- mechanismen bij Peruviaanse universiteitstudenten. Meth...

 19. Cesar-therapie tijdelijk effectiever dan standaardbehandeling door de huisarts bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : gerandomiseerd, gecontroleerd en geblindeerd onderzoek met 1 jaar follow-up [Cesar therapy is temporarily more effective than a standard treatment from the general practitioner in patients with chronic aspecific lower back pain; randomized, controlled and blinded study with a I year follow-up

  NARCIS (Netherlands)

  Hildebrandt, V.H.; Proper, K.I.; Berg, R. van den; Douwes, M.; Heuvel, S.G. van den; Buuren, S. van

  2000-01-01

  Doel van dit onderzoek was het vaststellen van korte- en langetermijneffecten van Cesar-therapie op zelfgerapporteerd herstel en op houdingsverandering bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten werden, nadat 'informed consent'

 20. De effectiviteit van huidbescherimgsmiddelen bij het werken met bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw [Effectiveness of personal protective equipment for skin protection while working with pesticides in greenhouses

  NARCIS (Netherlands)

  Hemmen, J.J. van; Brouwer, D.H.; Havenith, G.; Kaaijk, J.; Brouwers, A.A.F.

  1994-01-01

  In veel gevallen is het gebruik van semi-permeabele kleding en nitrilrubber handschoenen handschoenen een goede compromis tussen bescherming en comfort bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw. In de land- en tuinbouw worden diverse bestrijdingsmiddelen gebruikt die de

 1. Arid ways : cultural understandings of insecurity in Fulbe society, Central Mali = Leven met droogte : culturele expressie van onzekerheid bij de Fulbe in Centraal - Mali

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijn, de M.; Dijk, van H.

  1995-01-01


  You can obtain a copy of this thesis through your local bookstore or directly from:
  Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam.
  E-mail: office@thelathesis.nl

  Deze studie is het verslag van bijna twee jaar veldwerk bij de Fulbe van Centraal Mali, meer in het bijzonder de Fulbe

 2. Builenbrand geeft opbrengst- en kwaliteitsverlies bij snijmais

  NARCIS (Netherlands)

  Wel, van der C.

  1994-01-01

  In sterk aangetaste maos moet de voederwaarde met in-vitro-onderzoek worden vastgesteld. Door het lagere drogestofgehalte van aangetaste planten zijn de verliezen in de kuil groter dan bij een gezond gewas.

 3. Ervaringen met beeldverwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Meuleman, J.

  1989-01-01

  Verslag van een werkbezoek aan het Franse instituut Cemagref, met nadruk op beeldverwerking. Toepassingen van beeldverwerking zijn onder andere: een plukrobot voor appels; het detecteren van oppervlaktebeschadigingen bij appels; het detecteren van breuk in eieren; remote sensing

 4. Onderzoek bij de lerarenopleiding informatica

  NARCIS (Netherlands)

  Diepen, N.M.; Perrenet, J.C.; Zwaneveld, B.

  2007-01-01

  Bij diverse universiteiten zijn eerstegraads opleidingen informatica van start gegaan of in ontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan samengaan met de lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde en scheikunde. In de vorige TINFON werden de ontwikkelingen beschreven die tot deze opleiding hebben geleid. In het

 5. Draught control by means of industrial air curtains. Background information on the design of industrial air curtains; Tochtbestrijding met industriele luchtgordijnen. Achtergronden bij ontwerp van industriele luchtgrodijnen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cremers, B. [Biddle, Kootstertille (Netherlands); Traversar, R. [TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie TNO-MEP, Apeldoorn (Netherlands)

  2008-02-15

  In industrial buildings a balanced ventilation is not common property. Due to increasing differences in pressure across the front much cold outside air enters the building, resulting in poor comfort near the door. A good air curtain can heat up large amounts of incoming cold outside air in such a way that energy saving is optimal and comfort remains high. (mk) [Dutch] Bij industriele gebouwen is gebalanceerde ventilatie geen gemeengoed. Door oplopende drukverschillen over de gevel komt veel koude buitenlucht naar binnen en is het comfort vlak achter de deur erg laag. Een goed luchtgordijn kan grote hoeveelheden binnenkomende koude buitenlucht zodanig opwarmen dat de energiebesparing optimaal is en het comfort hoog blijft.

 6. Technisch en teeltkundig onderzoek bij toepassing van rest- en afvalwarmte : projektteam Rest- en Afvalwarmte over de periode 1984 - '86

  NARCIS (Netherlands)

  Post, van der C.J.; Knies, P.; Koning, de A.N.M.

  1987-01-01

  Het onderzoek spitste zich toe op: toepassingsmogelijkheden van water met een temperatuur van 40 graden Celsius of lager bij teelten van groente- en bloemisterijgewassen in de grond; wortel- en luchttemperatuurregimes bij verwarming van potplanten via verwarmde tabletten; en warmte en

 7. De relatie tussen stikstofopname en gewasreflectie bij vijf buitenbloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiel, van de A.J.M.; Smit, A.L.; Uenk, D.; Krijger, D.J.; Kreij, de C.

  2002-01-01

  Bij buitenbloemen is er een grote variatie aan gewassen. Het is daarom niet mogelijk om voor ieder gewas afzonderlijk bemestingsonderzoek uit te voeren. Een N -opnamecurve is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van bijmestsystemen. Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om met

 8. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 9. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  In dit rapport worden resultaten gepresenteerd over het beloop van gediagnosticeerd astma bij kinderen van 0-5 jaar in het PIAMA onderzoek. Specifiek voor deze leeftijdsgroep is het probleem dat astma wel voorkomt, maar medisch niet met zekerheid is vast te stellen. Bij jonge kinderen leiden

 10. Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ieperen, van W.; Hogewoning, S.W.; Dam, ten E.

  2011-01-01

  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD),

 11. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 12. Verbetering acclimatisatie geënt uitgangsmateriaal : inventarisatie van stress bij enten van glasgroenten met MIPS en vermindering uitval tijdens acclimatisatie door Graft Promotors

  NARCIS (Netherlands)

  Snel, J.; Stevens, L.H.; Schoor, van der R.; Davelaar, E.; Dijkhuis, P.; Jalink, H.; Krieken, van der W.M.

  2010-01-01

  In dit project zullen met MIPS nieuwe procedures ontwikkeld worden voor het conditioneren en acclimatiseren van enten van groentengewassen. Met MIPS kunnen de effecten van conditionering en acclimatisering op groei, stress en stressgevoeligheid van de enten in de kas nauwkeurig en snel gemeten

 13. Energiezuinige teeltsturing bij paprika : proof of principle : testen van dynamische optimalisatie als methode om doelgerichte sturing van de teelt te combineren met energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Buwalda, F.; Zwart, de H.F.; Henten, van E.J.; Gelder, de A.; Hemming, J.; Bontsema, J.; Lagas, P.; Mark, van der C.

  2009-01-01

  De noodzaak om efficiënt met energie om te gaan en de uitstoot van CO2 te beperken, wordt niet alleen door de maatschappij aan de sector opgelegd, maar komt ook voort uit economische noodzaak. In verschillende proeven is aangetoond dat winst valt te behalen door af te wijken van de gangbare

 14. Onderzoek naar viswering en visgeleiding bij 7 gemalen in Nederland (met bijdragen van M.C.M. Bruijs en H.V. Winter)

  NARCIS (Netherlands)

  Kroes, M.J.; Boer, de M.B.E.; Bruijs, M.C.M.; Winter, H.V.

  2013-01-01

  Gemalen vormen een barrière voor vismigratie van met name schieraal. De vraag is in welke mate schade en sterfte optreedt onder vis die pogingen onderneemt om het opvoerwerk te passeren of juist onvrijwillig door poimpen wordt ingezogen. In opdracht van STOWA is een grootschalig onderzoek uitgevoerd

 15. Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2012-01-01

  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog

 16. Word je met Donkey Konga een betere muzikant? : Muziek leren spelen met de spelcomputer

  NARCIS (Netherlands)

  Tom Langhorst

  2010-01-01

  Kan de spelcomputer behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van het muzikale gevoel? Met die vraag in het achterhoofd bekijkt Tom Langhorst hier kritisch het Nintendo-spel Donkey Konga, waarin de speler mee kan drummen met bekende popsongs.

 17. Quickscan potential of heat pumps for energy conservation in cultivation with low energy consumption; Quickscan potentie van warmtepompen voor energiebesparing bij teelten met een laag energieverbruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Ruijter, J.A.F.

  2012-06-15

  In the title quick scan the use of a heat pump has been calculated for two low-energy crops: radish and the cold cultivation of pot plants. With model calculations two types of heat pump are calculated: an electric heat pump and a gas-engine-driven heat pump. The payback period of a heat pump in low-energy crops is too long considering the current market [Dutch] In de quickscan is het gebruik van een warmtepomp doorgerekend voor twee energiearme teelten: radijs en koude teelt van potplanten. Met modelberekeningen zijn twee types warmtepomp beoordeeld, een elektrische en een gasmotorgedreven warmtepomp. De terugverdientijd van een warmtepomp in energiearme teelten is onder de huidige marktomstandigheden te lang.

 18. Jeugd met beperkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd Kooiker

  2006-01-01

  Voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking is 'gewoon meedoen' in de samenleving geen vanzelfsprekendheid.  Zij ervaren vaak meer obstakels bij het naar school gaan, het vinden van een baan en in hun vrijetijdsbesteding dan andere kinderen en jongeren. Ook

 19. SPSS met syntax

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Visscher, C.A.M.

  2007-01-01

  Dit boekje wijkt af van de gebruikelijke statistiekboeken omdat het sec gaat over het bekende statistische computerprogramma SPSS, en dan alleen nog de oorspronkelijke variant waarin wordt gewerkt met syntax (intypen commando's -zoals bij DOS) i.p.v. de later ontwikkelde 'Windows-schil' (aanklikken

 20. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report presents the activities carried out in WP4 with results of both the inventory phase and the feasibility phase. After the introduction of WP4, outlining the framework and the aim, follows a survey of heat and cold storage combinations and elaborations of 3 combination concepts [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2

 1. Intern transport beter te plannen met computer

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.

  1999-01-01

  Verbetering van intern transport in de potplantenteelt. Door getoetste vuistregels te combineren met toegepaste wiskunde is automatische planning van het intern transport binnen handbereik. Dit leidt tot minder transportbewegingen en tijdsbesparing bij het plannen

 2. Metabool syndroom bij de behandeling met clozapine

  NARCIS (Netherlands)

  P.M.J. Steylen (Pauline); F.M.M.A. van der Heijden (Frank); W.M.A. Verhoeven (Wim); J.D.H. Kok; M. van Soest; S. Tuinier (Siegfried)

  2009-01-01

  textabstractAbstract Metabolic syndrome during clozapine treatment Objective: To assess the prevalence of metabolic syndrome in inpatients with psychotic disorders treated with clozapine for at least one year. Design: Chronically admitted patients were screened on the use of clozapine and the

 3. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 4. Vermindering van ammoniakemissie door mestkoeling bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Beurskens-Voermans, M.P.; Kaa, van der C.C.R.

  1997-01-01

  In de periode april tot en met juni 1996 is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar de ammoniakemissie bij gespeende biggen, gehuisvest op een volledig roostervloer. De toplaag van de mest werd gekoeld met behulp van het R&R koeldeksysteem.

 5. Optimalisatie performance van vleeskuikens bij mobiel voer- en drinksysteem (scanFeeder) op praktijkbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.; Veldkamp, T.

  2007-01-01

  Het gebruik van de Ridder ScanFeeder, een mobiel voer- en drinksysteem met strooiselbeluchting voor vleeskuikens, geeft een betere strooiselkwaliteit (ruller en droger strooisel) en minder voetzoolaandoeningen. De technische resultaten bij dit systeem blijven echter achter bij die van een

 6. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte

 7. Milde voedselverwerkingstechnologie II : milde conservering met hoge druk : nieuwe ontwikkelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Matser, A.M.; Ven, van der C.; Berg, van den R.

  2004-01-01

  Met behulp van hogedruktechnologie kunnen producten langer houdbaar worden gemaakt. Deze bekende techniek kent de laatste tijd nieuwe ontwikkelingen en toepassingen . Naast pasteuriseren door een hogedrukbehandeling bij kamertemperatuur is het nu ook mogelijk om te steriliseren met hoge druk. Ook

 8. Afvalwaterbeperking bij de melkwinning

  NARCIS (Netherlands)

  Wolters, G.M.V.H.; Nuninga, J.T.

  1993-01-01

  Op de Regionale Onderzoek Centra (ROC's) worden demonstraties ingericht over de afvalwaterproblematiek in de melkveehouderij. Hierbij worden de mogelijkheden van optimalisatie van het verbruik van water, energie en chemie bij de reiniging onderzocht.

 9. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties

 10. Gedragsverandering bij diabetes

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Boslooper; Sanne ter Schegget; dr. A.F. de Wild

  2016-01-01

  Gedragseconomen onderzoeken waarom mensen zich vaak niet laten leiden door hun eigen doel, maar door hun omgeving. Zij onderzoeken bijvoorbeeld gedragsverandering, zoals leefstijlaanpassing bij diabetes. Het blijkt dat diverse psychologische en sociologische fenomenen invloed hebben op

 11. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 12. Resultaten bij witte en bruine kunststof roosters

  NARCIS (Netherlands)

  Haar, van der J.W.

  1997-01-01

  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft bij vleeskuikenouderdieren onderzocht of de kleur van kunststof roosters invloed had op het legnestgebruik. Bij de witte was het legnestgebruik net zo goed als bij de bruine.

 13. Stuurlicht bij anjer - Consultancy: Vergelijking van LED lampen en gloeilampen

  NARCIS (Netherlands)

  Helm, van der F.P.M.

  2013-01-01

  Als gevolg van nieuwe wetgeving zullen gloeilampen vervangen moeten worden. De kwekers moeten nu kiezen tussen de alternatieven; LED lampen of spaarlampen. In een onderzoek in de praktijk in 2012 zijn op twee bedrijven proeven aangelegd. Op 1 bedrijf bij 2 rassen en op een ander bedrijf met 2

 14. Bij bijna alles om je heen is TNO betrokken

  NARCIS (Netherlands)

  Schijndel-de Nooij, M. van

  2010-01-01

  Als iemand ir. Margriet van Schijndel vijf jaar geleden had verteld dat zij nu zou werken bij TNO Automotive, zou zij hem niet hebben geloofd. Nu werkt zij er met zeer veel plezier. ‘Het prettige van TNO is dat het een zeer brede organisatie is waarbinnen je zelf kunt ontdekken welk vakgebied of

 15. Antibiotica helpen niet bij endodontische pijn. Wat wel?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Waal, S.; Aps, J.K.M.; Boxum, S.C.; De Bruyne, M.A.A.; Jacobs, R.; van der Meer, W.J.; Nienhuijs, M.E.L.

  2018-01-01

  De beleving van pijn wordt door meerdere factoren beïnvloed. Bij de bestrijding van pijn van endodontische oorsprong moet dus rekening worden gehouden met meerdere factoren. Denk aan de drie pijlers: voorlichting, behandeling en nazorg. Een professionele houding is zeer belangrijk. Schrijf in geen

 16. Ziek en Zeer : Tulpengalmijt niet te detecteren bij tulpenoogst

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2012-01-01

  Bij onderzoek naar het hoe en in welke vorm tulpengalmijt tijdens de oogst met tulpenbollen in de bewaring terecht kan komen is gebleken dat dit in representatieve monsters niet is te detecteren. Dit lijkt een bevestiging voor het algemene idee dat de grote meerderheid van de bollen zijn besmetting

 17. Abortie bij courgette

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Limburg, W.; Doorduin, J.C.

  2005-01-01

  Bij courgette kan abortie van bloemen (geeltjes) en vruchtjes (zwartjes) een groot probleem vormen. Soms worden wel 30% van de bloemen en vruchtjes geaborteerd. Dit kost productie en extra arbeid, omdat geaborteerde vruchtjes moeten worden verwijderd. In 2005 is door PPO Glastuinbouw een onderzoek

 18. Bewaarrot bij pompoen beperken

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2007-01-01

  Vooral aan het eind van de bewaarperiode zijn veel pompoenen niet meer te verkopen door rot. Diverse schimmels zijn de oorzaak. Rot is te beperken door een zorgvuldige oogst en bewaring. Warmwaterbehandeling lijkt alleen te helpen bij rassen die minder bewaarbaar zijn. In deze publicatie de tips en

 19. Onderzoekers sluiten jaar af met nieuwe inzichten; teelt de grond uit ook waardevol voor vollegrond

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, van der M.P.; Elk, van P.J.H.; Voogt, W.; Dijk, van P.; Douven, F.

  2013-01-01

  Geslaagde groeiregulatie; vertraagde opbouw schadelijke aaltjes bij appel; goede resultaten met nieuwe substraten bij blauwe bes. Dat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van 2012 in het onderzoek naar Teelt de grond uit. De bevinding met aaltjes is ook relevant voor de teelt in de vollegrond. Het

 20. Bedrijfskundige aspecten van teelt- en transportsystemen bij komkommers = Management aspects of cucumber growing and transport systems

  NARCIS (Netherlands)

  Hendrix, A.T.M.

  1987-01-01

  Gedurende vele jaren werden komkommers geteeld volgens het dubbele-V systeem en geoogst m.b.v. een monorail. Vanwege de goede ervaringen bij andere rechtopgaande groentegewassen met buisrail, probeerde men dit met komkommers, en nu in combinatie met het 4-rijen systeem als teeltsysteem. In dit

 1. Rheumatische Erkrankungen beim älteren Patienten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Köller M

  2008-01-01

  Full Text Available Muskuloskeletale Erkrankungen stellen beim älteren Menschen die häufigste Ursache für Aktivitätseinschränkungen dar. Die Prävalenz der Osteoarthrose (OA steigt mit dem Lebensalter sprunghaft an. Nach den Allgemeinmaßnahmen ist bei der medikamentösen Therapie der OA Paracetamol der Vorzug zu geben. Die rheumatoide Arthritis (RA als häufigste entzündliche Gelenkerkrankung des Erwachsenenalters zeigt im Alter oft atypische Verlaufsformen und ist unter Umständen von der Polymyalgia rheumatica schwer abzugrenzen. Jedenfalls erscheint die RA beim älteren Patienten oft nicht adäquat behandelt. Auch hier sind konventionelle Therapien wie Methotrexat Mittel der Wahl und Biologika erscheinen ebenso sicher bei älteren Patienten. Das Infektrisiko wird vorwiegend durch die begleitende Kortikosteroid-Dosis bestimmt. Die Polymyalgia rheumatica betrifft in 90 % der Fälle Patienten älter als 60 Jahre. Kortikosteroide sind hier nach wie vor die wichtigste Therapie, welche meist über ein bis zwei Jahre erforderlich ist. Eine Riesenzellarteriitis muss bei Patienten mit PMR immer ausgeschlossen werden. Bei Vorliegen dieser Vaskulitis muss im Falle einer Mitbeteiligung der Augengefäße möglichst rasch eine hoch dosierte Steroidgabe erfolgen. Die Biopsie der Schläfenarterie kann auch einige Zeit nach Therapiebeginn erfolgen, ohne dass die diagnostische Aussagekraft darunter leidet.

 2. Breekstelen bij anjer : praktijkinventarisatie 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.; Hulst, J.; Slootweg, G.

  2004-01-01

  Een van de belangrijkste problemen in de teelt en afzet van anjers is het breken van de stelen bij het verwerken van de anjers (oogsten, bossen ompakken). Dit probleem kan optreden direct na de oogst, maar kan ook in de afzetketen, bij exporteur of detaillist. Het probleem is rasafhankelijk en komt

 3. Kompressionstherapie bei Patienten mit Ulcus cruris venosum.

  Science.gov (United States)

  Dissemond, Joachim; Assenheimer, Bernd; Bültemann, Anke; Gerber, Veronika; Gretener, Silvia; Kohler-von Siebenthal, Elisabeth; Koller, Sonja; Kröger, Knut; Kurz, Peter; Läuchli, Severin; Münter, Christian; Panfil, Eva-Maria; Probst, Sebastian; Protz, Kerstin; Riepe, Gunnar; Strohal, Robert; Traber, Jürg; Partsch, Hugo

  2016-11-01

  Wund-D.A.CH. ist der Dachverband deutschsprachiger Fachgesellschaften, die sich mit den Thematiken der Wundbehandlung beschäftigen. Experten verschiedener Fachgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun einen aktuellen Konsens der Kompressionstherapie für Patienten mit Ulcus cruris venosum erstellt. In Europa ist das Ulcus cruris venosum eine der häufigsten Ursachen für chronische Wunden. Neben der konservativen und interventionellen Wund- und Venentherapie, ist die Kompressionstherapie die Basis der Behandlungsstrategien. Die Kompressionstherapie kann heute mit sehr unterschiedlichen Materialien und Systemen durchgeführt werden. Während in der Entstauungsphase insbesondere Verbände mit Kurzzugbinden oder Mehrkomponentensysteme zur Anwendung kommen, sind es anschließend überwiegend Ulkus-Strumpfsysteme. Eine weitere, bislang wenig verbreitete Alternative sind adaptive Kompressionsbandagen. Insbesondere für die Rezidivprophylaxe werden medizinische Kompressionsstrümpfe empfohlen. Durch die Vielzahl der heute zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen, kann für nahezu alle Patienten ein Konzept entwickelt werden, dass sich an den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten orientiert und daher auch akzeptiert und durchgeführt wird. Die Kompressionstherapie ist für die Behandlung von Patienten mit Ulcus cruris venosum essentiell. In den letzten Jahren sind viele verschiedene Therapieoptionen verfügbar, die in den deutschsprachigen Ländern unterschiedlich angewendet oder durchgeführt werden. Daher soll dieser Expertenkonsens dazu beitragen, konkrete Empfehlungen für die praktische Durchführung der Kompressionstherapie von Patienten mit Ulcus cruris venosum darzustellen. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 4. ECO-driving met behulp van serious gaming en social media (fase 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, H.; Boonekamp, R.C.; Bijlsma, T.; Jansen, S.T.H.; Obdeijn, C.; Stuiver, A.; Spronkmans, S.; Bijnen, D.; Versteegh, T.

  2013-01-01

  Dit rapport beschrijft fase 1 van een EL&I cofinancieringstraject waarin onderzoek wordt gedaan naar gedragsbeïnvloeding bij automobilisten om CO2-reductie te bereiken met behulp van Serious gaming en Social Media. Het onderzoek sluit goed aan bij het overheidswerkprogramma “Schoon en Zuinig”

 5. Worstelen met Risk Appetite : Hoe de inkleuring van de risicomatrix de risicohouding verraadt

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild; V. Versluis

  2016-01-01

  Een risico-averse houding bij het prioriteren van risico’s is aan te bevelen volgens de besliskundige inzichten van Daniël Kahneman. Maar wat bedoelt de besliskunde eigenlijk met risicoaversie? En hoe kan het koppelen van het begrip risicohouding aan de risicomatrix helpen bij de onderbouwing van de

 6. Saving energy with paint. Coating with ceramic globules; Energie besparen met verf. Coating met keramische bolletjes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willemse, R. [Coateq Coatings, Haarlem (Netherlands)

  2011-07-01

  The special paint coating of ThermoShield saves energy. The coating consists for 50% of hollow, vacuum ceramic globules. The waterborne damp-open coating with capillary function resists rain water and removes redundant water in case of draught and it reflects sunlight. [Dutch] Met de speciale verfcoating ThermoShield kan energie worden bespaard. De coating bestaat voor 50% uit holle, vacuum getrokken keramische bolletjes. De watergedragen damp-open coating met capillaire werking stoot bij regen water af en voert bij droogte overtollig vocht af en reflecteert zonlicht.

 7. Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Stallinga, H.; Nieuwenhuizen, A.T.; Lans, van der A.M.; Velde, van P.; Zande, van de J.C.

  2013-01-01

  Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een

 8. Varroabestrijding met bijenbroed als mijtenval (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, J.; Beetsma, J.; Boot, W.J.; Eijnde, van den J.; Ruijter, de A.

  1994-01-01

  Bij deze bestrijdingsmethode worden belegde darreraten uit een moergoede veger overgehangen naar het moerloze en later broedloze hoofdvolk. Hier worden de mijten die zich op de bijen bevinden gevangen. Nadat de laatste darreraat uit een hoofdvolk is verwijderd, wordt het bijenvolk met Perizine

 9. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 10. Therapietrouw bij astma.

  NARCIS (Netherlands)

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn naar schatting ruim 600.000 mensen met astma die hiervoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen. Mensen met astma hebben last van aanvallen van benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Deze aanvallen worden afgewisseld met klachtenvrije periodes. Een aanval ontstaat

 11. Nagelbefall kann bei Patienten mit Psoriasis auf eine Enthesiopathie hinweisen.

  Science.gov (United States)

  Castellanos-González, Maria; Joven, Beatriz Esther; Sánchez, Julio; Andrés-Esteban, Eva María; Vanaclocha-Sebastián, Francisco; Romero, Pablo Ortiz; Díaz, Raquel Rivera

  2016-11-01

  Obwohl subklinische Enthesiopathie ein gut etabliertes diagnostisches Merkmal der Psoriasisarthritis (PsA) ist, wird sie häufig übersehen, da viele Patienten asymptomatisch sind. Gäbe es klinische Hinweise auf das Vorliegen einer Enthesiopathie, würde dies den Klinikern die Möglichkeit eröffnen, eine PsA frühzeitig zu diagnostizieren. Es wurde eine monozentrische prospektive Studie mit insgesamt 90 Psoriasis-Patienten durchgeführt, um mittels Ultraschall das Vorliegen von Enthesenanomalien zu untersuchen und eine Korrelation mit dem Befall der Nägel festzustellen. Enthesenanomalien wurden bei 23 Patienten (25,5 %) gefunden, von denen 19 (82,6 %) Nagelbefall aufwiesen. Bei 4 Patienten waren die Nägel nicht betroffen. Enthesiopathie lag bei 31,1 % (19/61) der Patienten mit Onychopathie vor, von den Patienten ohne Nagelbefall litten nur 13,8 % (4/29) an Enthesiopathie (p = 0,07). Zwischen dem Target-NAPSI-Score und dem Vorliegen einer Enthesiopathie bestand eine signifikante Korrelation. Eine signifikante Korrelation bestand darüber hinaus auch zwischen dem Vorliegen einer Enthesiopathie und der Anzahl der betroffenen Nägel (p = 0,035). Klinische Belege für eine Onychopathie können der Schlüssel für die frühe Diagnose einer Enthesiopathie bei Psoriasis-Patienten sein. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 12. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 13. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 14. Kaliumfosfiet helpt kalanchoë tegen phytophthora (interview met Filip van Noort)

  NARCIS (Netherlands)

  Neefjes, H.; Noort, van F.R.

  2009-01-01

  Toevoegen van plantversterker kaliumfosfiet maakt kalanchoë weerbaar tegen phytophthora. Onderzoek bij WUR Glastuinbouw heeft dit aangetoond in een deel van een proef. De praktijk is voorzichtig met het middel

 15. Bruinrot bij aardappel

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.D.; Bergsma-Vlami, M.M.; Wenneker, M.

  2009-01-01

  De quarantaineziekte bruinrot van aardappel, veroorzaakt door de bacterie Ralstonia (voorheen : Pseudomonas solanacearum) werd in Nederland voor het eerst met zekerheid aangetroffen in 1992. Het betrof een geïsoleerd geval in Zuid-Limburg, dat later verbonden bleek te zijn met een eerder opgetreden

 16. Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken: Jaarverslag 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Veen MG van; Coenen AJJ; CIE

  2003-01-01

  Bij de GGD-en en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. In 2002 registreerden 37 GGD-en en twee soa-poliklinieken in totaal 23.353 consulten (stijging van 16% t.o.v. 2001),

 17. Afschermen belichte kassen aan grenzen gebonden: eerste resultaten project 'Bovenafscherming bij belichte teelten'

  NARCIS (Netherlands)

  Rijssel, van E.; Oostingh, C.

  2005-01-01

  Tijdens het belichtingsseizoen van 1 september tot en met 30 april is het onmogelijk het scherm alle belichte uren gesloten te houden. Dat blijkt uit onderzoek op twee rozenbedrijven en een tomatenbedrijf. De gevolgen van luchten boven het scherm, stoken bij gesloten scherm en 'kieren' voor het

 18. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 19. Plantkenmerken in relatie tot de veilingprijs, plantwaardering door consumenten en handel bij poinsettia

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.

  1997-01-01

  De kerstster (poinsettia/Euphorbia pulcherrima) is een typisch seizoenproduct, waarvan het prijsverloop tussen de jaren en binnen één aanvoerseizoen vaak een grillig verloop heeft. Het is ook een product waar gemakkelijk zichtbare afwijkingen bij optreden. Uit literatuur is bekend dat met eenvoudige

 20. De rol van sociale media bij rampen en (mini)crises

  NARCIS (Netherlands)

  Jan Eberg; Menno van Duin; Vina Wijkhuijs

  2016-01-01

  Full text beschikbaar met HU-account. Sinds de opkomst van sociale media spelen de toepassing en het bereik ervan in toenemende mate een rol, ook bij rampen en crises. De vraag rijst dan hoe daar in de crisiscommunicatie en het crisismanagement effectief mee om te gaan. Uit literatuuronderzoek en

 1. Wij kiezen bij arbeidsomstandigheden voor de grote A : personeelsbeleid is als hamburger voor McDonald's

  NARCIS (Netherlands)

  Bennink, T.; Vergouw, E.

  1998-01-01

  Leuk werken is - volgens Manager Human Resources Lydia van Dongen - een belangrijk aandachtspunt bij de hamburgergigant McDonald's. Daarvoor haalt het bedrijf alles voor uit de kast. Investeren in arbozorg loont. In dit artikel wordt verslag gedaan van een interview met Lydia van Dongen. Hierbij

 2. Wettelijke kaders voor langdurig of levenslang toezicht bij delinquenten in Engeland/Wales, Canada en Duitsland

  NARCIS (Netherlands)

  Schönberger, H.J.M.; Kogel, C.H. de

  2011-01-01

  Dit onderzoek, dat zich in de eerste plaats richt op wettelijke kaders, vormt het eerste deel van een omvangrijker WODC-onderzoek naar de invulling van langdurig of levenslang toezicht bij tbs-gestelden met een zedendelict. Enerzijds worden de juridische modaliteiten voor langdurig toezicht

 3. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 4. Besparen op kali-bemesting bij kropsla

  NARCIS (Netherlands)

  Neuvel, J.J.; Weijers, G.; Titulaer, H.H.H.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Opbrengst krop (ton/ha) bij 4 kalitoestanden en een gift van 240 kg/ha K20; 2) Opbrengst krop (ton/ha) bij een gift van 0,60, 120, 240, en 480 kg/ha K2O; 3) Kali-opname in de krop (kg K20 per ha); 4) K-opname van de krop (kg K2O per ha) bij 4 kalitiestanden en een

 5. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 6. Muziektherapie voor kinderen en jongeren met ASS : En overzicht van de relevante literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Pater, Mathieu; van Yperen, Tom

  Muziektherapie wordt met grote regelmaat toegepast bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). De vraag is of dit effect heeft. Dit artikel geeft een overzicht van de recente literatuur op dit vlak. Over de periode 1990 tot en met 2016 zijn 33 studies gevonden naar de inzet en

 7. Polycytemie bij een patiënte met een uterusmyoom

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, Jolien P.; Velders, Gerjo; Aliredjo, Riena; Scheenjes, Eduard; Flinsenberg, Thijs W.H.

  2017-01-01

  Myomatous erythrocytosis syndrome (MES) is characterised by a combination of polycythaemia, uterus myomatosus and the normalisation of erythrocyte count after hysterectomy. Case description A 58yearold postmenopausal woman was referred to the gynaecologist with symptoms of vaginal blood loss,

 8. Ervaringen met spondylodese bij de behandeling van lumbosacrale insufficientie

  NARCIS (Netherlands)

  Duren, Johan Adriaan van

  1960-01-01

  De doelstellingen van deze studie worden in de inleiding nader omschreven: beoogd wordt de in de literatuur beschreven indicatiestellingen tot lumbosacrale spondylodese te analyseren en aan eigen ervaring te toetsen, terwijl in de tweede plaats de verschillende ontworpen operatiemethoden in hun

 9. Inventarisatie van factoren die samenhangen met huidkrassen bij eenden

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, T.; Buisonjé, de F.E.

  2009-01-01

  An study has been conducted on duck farms by an inventory, measurements and histo-pathological observations in ducks in order to explain high percentages of ducks with skin damages on certain duck farms. Recommendations for further more detailed research on this topic are presented.

 10. Beleid bij patiënten met conversiestoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, Marinus; Hoekstra, Jan; Kuipers-van Kooten, Mariëtte J.; van der Linden, Els A. M.

  2014-01-01

  The symptoms of conversion disorder are not due to conscious simulation. There should be no doubt that the symptoms of conversion disorder are genuine, even if scans do not reveal any abnormalities. The management of patients with conversion disorder starts with an explanation of the diagnosis. The

 11. Praktijkervaringen met verlichtingsautomaten bij twee bedrijven in de gemeente Dordrecht.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1992-01-01

  In October and November 1989, a publicity campaign for using daytime running lights was conducted in the Dutch municipality of Dordrecht. At the same time, the vehicles of both the Regional Energy Company in Dordrecht (RED) and of the Municipal Transport Company of Dordrecht (GVB) were equipped with

 12. Insulineresistentie en diabetes mellitus type 2 bij kinderen met overgewicht

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C M; Delemarre-van de Waal, H.A.; Dekker, J M; Hirasing, Remy A

  2003-01-01

  The prevalence of overweight and obesity in children is increasing significantly. This increase is attended by an increase in diabetes type 2 in children and adolescents. The most important risk factor for the rise of insulin resistance amongst young people is overweight. The diagnostic criteria for

 13. Behandeling met methadon bij de rat tijdens abruptie morfine onthouding

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen van ' t Land C; van der Laan JW; de Groot G; Loeber JG

  1989-01-01

  De daling van de nachtelijke activiteit, het gewicht en de voedselinname zijn duidelijke onthoudingssymptomen in een rattemodel voor abrubte morfine onthouding. In dit onderzoek werd getracht deze onthoudingsverschijnselen geheel of gedeeltelijk te niet te doen door de dieren tijdens de onthouding

 14. Taal en geheugen bij mensen met het syndroom van Down

  NARCIS (Netherlands)

  Veld, L.M.M. in 't; Eling, P.A.T.M.

  2005-01-01

  Weeks en Elliott (1992) assume that in individuals with Down Syndrome language perception occurs in the right hemisphere, while speech is produced by the left hemisphere. On the basis of their theory a number of hypotheses have been formulated concerning comprehension and repetition of words and

 15. Antibioticaresistentie van uropathogenen bij vrouwen vanaf 70 jaar.

  NARCIS (Netherlands)

  Donker, G.A.

  2006-01-01

  Inleiding: Urineweginfecties (UWI’s) behoren tot de meest voorkomende infecties bij vrouwen en de prevalentie stijgt substantieel bij toenemende leeftijd, namelijk van beneden de 70 jaar 5 tot 10% tot ongeveer 20% bij 80-plussers. Ook recidiverende UWI’s komen bij post-menopauzale vrouwen meer voor

 16. Stralingsafhankelijke temperatuur bij courgette

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Buwalda, F.; Houter, G.; Raaphorst, M.G.M.

  2005-01-01

  Met een jaarverbruik van rond de 35 kuub gas per vierkante meter heeft courgette een vrij hoog energiegebruik. In een onderzoek door PPO Glastuinbouw is nagegaan of het mogelijk was om het gasverbruik te verlagen door meer stralingsafhankelijk te stoken dan in de praktijk gebruikelijk is. Tevens was

 17. Temperatuurintegratie bij Anthurium andreanum

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.; Mourik, van N.M.

  2004-01-01

  Met meerdaagse temperatuurintegratie is het mogelijk energie te besparen. Anthurium is een gewas dat relatief warm wordt geteeld en dat mogelijk schade ondervindt van lage temperaturen. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar de invloed van temperatuurintegratie op productie en kwaliteit van

 18. Laserbehandeling bij psoriasis

  NARCIS (Netherlands)

  Sewbaransingh. A., [No Value

  2000-01-01

  Aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid werd een vraag voorgelegd van de Nederlandse Bond van Psoriasis Patiënten Verenigingen (NBPV) betreffende een folder genaamd 'de behandeling van psoriasis met laser' (zie Bijlage I). De vraag van de NBPV was om na te gaan in hoeverre de in de

 19. Stalluchtzuivering bij mestvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van M.M.L.

  1989-01-01

  Op het Proefstation voor de Varkenshouderij is gedurende een jaar de stallucht van één mestvarkensafdeling met behulp van een biobed gezuiverd. Onder de op het Proefstation geldende omstandigheden werd voor de NH3- emissie een reductie van 85% en voorde emissie van stankstoffen een reductie van 75%

 20. Beleid bij acute hepatitis C en bij prikaccidenten met hepatitis-C-viruspositief bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Cooreman, M. P.; Weegink, C.; Reesink, H. W.

  1998-01-01

  Acute hepatitis C is rarely diagnosed, in part because of its usually subclinical course. Infection with the hepatitis C virus (HCV) has a high chronicity rate, 70-90%. The risk of infection after a needlestick accident with HCV positive blood is 3-10%. There are no efficacious preventive measures

 1. Ranitidine vooral werkzaam bij functionele dyspepsie met klachten passend bij refluxziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Jebbink, H. J.; Smout, A. J.; van Berge Henegouwen, G. P.

  1993-01-01

  OBJECTIVE: To investigate the effect of ranitidine in patients with functional dyspepsia according to different subgroups. SETTING: University Hospital Utrecht, department of gastroenterology. DESIGN: Prospective double blind cross-over study. METHOD: Thirty patients with chronic upper abdominal

 2. Zorgvuldige handelwijze bij een conflict over zinvol handelen bij een pasgeborene met ernstige cerebrale beschadiging

  NARCIS (Netherlands)

  van Beek, R. H. T.; Buiting, H. P. J.; de Haan, F. H.; van Goudoever, J. B.

  2005-01-01

  In a newborn female infant, it was concluded that severe perinatal asphyxia had caused such extensive cerebral damage that further medical treatment was useless. Based on their religious beliefs, the parents disagreed, despite the fact that the requested second opinions supported the conclusion of

 3. Incidentie van baarmoederhalskanker naar geboorteland bij vrouwen in Noord-Holland in 1988-1998 [Incidence of cervical cancer in women in North-Holland by country of birth from 1988-1998

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, O.; Busquet, E.H.; Leeuwen, F.E. van; Aaronson, N.K.; Öry, F.G.

  2003-01-01

  Doel. Beschrijven van de incidentie van baarmoederhalskanker bij vrouwen in Noord-Holland naar geboorteland. Opzet. Beschrijvend epidemiologisch onderzoek op basis van kankerregistratiegegevens. Methode. Met behulp van de regionale kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

 4. Glucose-homeostase bij diabetes mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Oosten, Hessel Rienk

  1988-01-01

  In dit proefschrift worden enige aspecten van de glucosehomeostase bij type I (insuline afhankelijke) diabetes mellitus behandeld. Deze aspecten betreffen onder meer: het effect van verschillende glucosespiegels op de glucosebehoefte bij lage (±10 mE/m²/min) en verhoogde (30 mE/m²/min)

 5. Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.

  2008-01-01

  Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee. Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten

 6. Constant Cremer, voetballer in Tilburg met Afrikaanse wortels

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs Kemmeren

  2012-01-01

  Constant Cremer is de eerste zwarte voetballer in Nederland. Hij is geboren in Belgisch Congo. Hij speelde bij Willem II in het seizoen 1904 -1905 en werd met Willem II Brabvants kampioen. Constant werd, als een donkere mulat een held in Tilburg. Hij kwam uiteindelijk terecht in Nederland Indie en

 7. Subtiel verleiden met nudging : Verhogen van enquêterespons

  NARCIS (Netherlands)

  V. Versluis; dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  De nonrespons op enquêtes onder studenten is vaak hoog, waardoor verkregen informatie niet altijd betrouwbaar en valide is. Met nudges, subtiele interventies die gebaseerd zijn op inzichten uit de psychologie en sociologie, kan de respons op enquêtes aanzienlijk worden verhoogd. Bij de uitrol van

 8. Praktijkervaringen met de Venlow energy kas 2010-2012

  NARCIS (Netherlands)

  Kempkes, F.L.K.; Janse, J.

  2013-01-01

  NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast

 9. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking: participatiemonitor 2007.

  OpenAIRE

  Hoogen, P. van den; Cardol, M.; Speet, M.; Spreeuwenberg, P.; Rijken, M.

  2008-01-01

  Hoe doen mensen met een beperking mee in de maatschappij? Mensen met een lichamelijke beperking wonen en werken meestal net als iedereen, en ook zij zijn niet altijd tevreden met hun werk. Mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken vaak in een speciale omgeving. Het overheidsbeleid is erop gericht dat iedereen – dus ook mensen met een beperking – zoveel mogelijk ‘gewoon mee kan doen’ in de maatschappij. Bijvoorbeeld werken bij een gewone werkgever, schoolgaan op een gewone school...

 10. Verbeter Hibiscus met voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Aendekerk, T.G.L.

  2003-01-01

  Onderzoek naar de invloed van pH en de voedingsoplossing op groeiafwijkingen bij Hibiscus. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gebruikte voedingsoplossingen (waarden in mmol/l); 2) Beoordeling bij gebruikte voedingsoplossingen; 3) Optimale voedingsoplossingen (waarden in mmol/l) in twee periodes; 4)

 11. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te

 12. De natuur en de honingbij (interview met o.a. T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Versluis, K.; Blacquiere, T.

  2009-01-01

  Op het hoogtepunt van de bijenhouderij (in 1850) telde Nederland waarschijnlijk wel 200.000 volken. Nu zijn er nog 40.000 over. Met de wilde bij is het sinds de intensivering van de landbouw snel bergafwaarts gegaan. De nekslag kwam waarschijnlijk met de komst van de varroamijt, een parasiet uit

 13. Evaluatie van individuele happy games op de iPad voor mensen met dementie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. J.H. Groenewoud; Dr. J. de Lange

  2014-01-01

  Er is veel belangstelling voor de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Ook hun kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. Een zinvolle en plezierige dagbesteding hoort daarbij. Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij het doen van activiteiten. Het huidige

 14. Kruiden en plantextracten tegen wormen bij pluimvee

  OpenAIRE

  Mul, M.F.

  2008-01-01

  Knoflook en papaja lijken kansrijke middelen voor de bestrijding van wormen bij pluimvee. Dit blijkt uit een literatuurstudie door onderzoekers van WUR-ASG naar planten die preventief of curatief werken tegen wormen bij pluimvee. Fythotherapeutica zijn geneesmiddelen, waarvan de actieve ingrediënten alleen bestaan uit planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan. Het toepassen van deze middelen kan het gebruik van allopatische middelen in de pluimveesector vermindere...

 15. Ammoniakemissie bij kraamzeugen en gespeende biggen in de scharrelvarkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Verdoes, N.; Altena, H.; Asseldonk, van M.G.A.M.

  2001-01-01

  Doel van dit onderzoek was om via eenvoudige bouwkundige maatregelen de ammoniakemissie bij gespeende scharrelbiggen en bij zeugen gehuisvest in het scharrelkraamhok Raalte te reduceren tot onder de drempelwaarde van Groen Label.

 16. Kompressionstherapie - Versorgungspraxis: Informationsstand von Patienten mit Ulcus cruris venosum.

  Science.gov (United States)

  Protz, Kerstin; Heyer, Kristina; Dissemond, Joachim; Temme, Barbara; Münter, Karl-Christian; Verheyen-Cronau, Ida; Klose, Katharina; Hampel-Kalthoff, Carsten; Augustin, Matthias

  2016-12-01

  Eine Säule der kausalen Therapie bei Patienten mit Ulcus cruris venosum ist die Kompressionstherapie. Sie unterstützt die Abheilung, reduziert Schmerzen und Rezidive und steigert die Lebensqualität. Bislang existieren kaum wissenschaftliche Daten zu dem Versorgungsstand und fachspezifischem Wissen von Patienten mit Ulcus cruris venosum. Standardisierte Fragebögen wurden bundesweit in 55 Pflegediensten, 32 Arztpraxen, vier Wundzentren und -sprechstunden sowie einem Pflegetherapiestützpunkt von Patienten mit Ulcus cruris venosum bei Erstvorstellung anonym ausgefüllt. Insgesamt nahmen 177 Patienten (Durchschnittsalter 69,4 Jahre; 75,1 % Frauen) teil. Ein florides Ulcus cruris venosum bestand im Mittel 17 Monate. 31,1 % hatten keine Kompressionstherapie, 40,1 % Binden und 28,8 % Strümpfe. Bei der Bestrumpfung hatten 13,7 % Kompressionsklasse III, 64,7 % Kompressionsklasse II und 19,6 % Kompressionsklasse I. 70,6 % legten die Strümpfe nach dem Aufstehen an, 21,1 % trugen sie Tag und Nacht. 39,2 % bereiteten die Strümpfe Beschwerden. Lediglich 11,7 % hatten eine An- und Ausziehhilfe. Die Binden wurden im Mittel 40,7 Wochen getragen und bei 69 % nicht unterpolstert. Bei 2,8 % wurde der Knöchel- und Waden-Umfang zur Erfolgskontrolle gemessen. Venensport machten 45,9 %. Ein Drittel hatte keine Kompressionsversorgung, obwohl diese eine Basismaßnahme der Therapie des Ulcus cruris venosum ist. Zudem ist deren korrekte Auswahl und Anwendung angesichts der langen Bestandsdauer der Ulzerationen zu hinterfragen. Weiterführende Fachkenntnisse bei Anwendern und Verordnern sowie Patientenschulungen sind erforderlich. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 17. Photosynthesis efficiency for different wavelengths; Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snel, J.F.H.; Meinen, E.; Bruins, M.A.; Van Ieperen, W.; Hogewoning, S.W.; Marcelis, L.F.M. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2012-04-15

  LED lighting has recently been introduced into Dutch horticulture. LED development so far indicates that in the near future LED's will be more energy efficient than high pressure sodium lamps. Crop light interception and photosynthesis efficiency are wavelength dependent. Therefore, LED colours for maximum crop photosynthesis, growth and development should be identified. Wageningen UR has investigated light interception and photosynthesis at different wavelengths for tomato, cucumber and rose. Measuring protocols and equipment were developed for leaf photosynthesis measurements in the laboratory and in greenhouses. A crop simulation model was used for up-scaling the leaf level results to crop level photosynthesis. For the vegetable crops the photosynthesis spectra are very similar to the generalised photosynthesis spectrum. Red light is most efficient for leaf photosynthesis. Light from red (ca. 645nm) LED's was maximally 13% more efficient than High Pressure Sodium light. For reddish leaves of the rose cultivar Prestige, red LED light was up to 35% more efficient. These figures apply to the momentary efficiency of leaf photosynthesis at 100 {mu}mol.m{sup -2}.s{sup -1} (PAR) and suggest that use of red light can lead to higher photosynthesis, especially for certain rose cultivars [Dutch] LED verlichting heeft zijn intrede gedaan in de Nederlandse glastuinbouw. De LED ontwikkeling laat zien dat in de nabije toekomst LED's efficiënter zijn dan SON-T verlichting. Lichtonderschepping en fotosynthese efficiëntie zijn afhankelijk van de kleur van het licht. Voor optimale fotosynthese, groei en ontwikkeling zouden de beste LED kleuren uitgezocht moeten worden. Wageningen UR heeft lichtonderschepping en fotosynthese bij verschillende lichtkleuren onderzocht bij tomaat, komkommer en roos. Protocollen en apparatuur werden ontwikkeld voor meting van bladfotosynthese en lichtonderschepping in het laboratorium en in de kas. Met een gewassimulatiemodel werd de

 18. Bemonsteren met drones

  NARCIS (Netherlands)

  Martin Kroes; Floris Boogaard; Dr. ing. Rutger de Graaf

  2015-01-01

  In eerste instantie wordt bij de term 'drone' vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze 'submerged drones' kunnen worden gebruikt voor aquatisch ecologisch onderzoek.

 19. Untersuchungen zum Riechvermögen bei Patienten mit schizophrenen Störungen

  OpenAIRE

  Minovi, A; Dombrowski, T; Brüne, M; Dazert, S; Juckel, G

  2014-01-01

  Einleitung: Riechstörungen werden bei Patienten mit einer Schizophrenie in vielen Studien beschrieben. Im Rahmen einer prospektiv angelegten Studie untersuchten wir das Riechvermögen von 18 Patienten mit einer Schizophrenie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (n=13). Weiterhin erfolgte eine immunhistochemische Untersuchung der Riechschleimhaut bei 8 Patienten mit einer Schizophrenie.Methoden: Die Riechprüfung erfolgte mit Hilfe der erweiterten Sniffin' Sticks-Testbatterie. Nach Biopsie der...

 20. Pathophysiologie des Kollagenstoffwechsels bei Patienten mit Induratio penis plastica (IPP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lahme S

  2000-01-01

  Full Text Available Die Pathogenese der IPP ist bis heute nicht geklärt. Histopathologische Untersuchungen zeigen, daß der Kollagenstoffwechsel eine Rolle spielt. Dies veranlaßte uns zur genauen Analyse der Kollagenstoffwechselparameter bei IPP. Bei 11 Patienten mit IPP und 11 Kontrollpersonen wurden Kollagenstoffwechselparameter (Prokollagen III [PIIIP], PMN-Elastase [PMN-E], Fibronektin [FN], Fibronektinrezeptor [FN-R] und alpha1-Proteinase-Inhibitor [alpha1-PI] im cavernösen und peripheren Blut bestimmt. PMN-E, PIIIP, FN und FN-R waren in den beiden Untersuchungsgruppen nicht unterschiedlich. Die peripher venösen unterschieden sich nicht von den cavernösen Blutproben. Sowohl im peripher venös (158,55 mg/dl als auch im cavernös entnommenen Blut (168,29 mg/dl war die Konzentration des a1-PI signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe (214,82 mg/dl. An einem zweiten Kollektiv von 23 Patienten wurden Analysen des Phänotyps für alpha1-PI im Hinblick auf das Vorliegen von genetisch determinierten Mangelallelen vorgenommen. Hier zeigte sich kein signifikanter Unterschied zu einem Kontrollkollektiv von 19 gesunden Probanden. Die alpha1-PI Erniedrigung der IPP-Patienten ist signifikant und liegt unterhalb des Normalwertbereichs für die gesunde Population. Ein Mangel an alpha1-PI kann zur Aktivitätserhöhung der Proteasen und zum Umbau des Kollagengewebes führen. Möglicherweise kommt es zusammen mit einem lokal wirksamen Einflußfaktor schließlich zur dystrophen Kalzifikation. Die humangenetischen Untersuchungen sprechen nicht für eine genetische Determinierung des alpha1-PI-Mangels, sondern legen eine erworbene hepatische Störung nahe.

 1. Pneumonia in immunosuppressed patients; Pneumonien bei immunsupprimierten Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Solyanik, O.; Gaass, T.; Hellbach, K. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Dinkel, J. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Comprehensive Pneumology Center Munich (CPC-M), Muenchen (Germany)

  2017-01-15

  Pulmonary infections are a common complication in immunosuppressed patients with a frequently fatal prognosis despite modern prophylactic therapy. An early and correct diagnosis is important for initiation of the appropriate therapy. Chest radiography is the preferred initial imaging examination but is not accurate enough for the detection of pulmonary infections in immunosuppressed patients. Pneumonia is caused by a broad spectrum of pathogens in immunocompromised patients. In addition to imaging, the clinical history and epidemiology also play an important role in the diagnostics. Using epidemiological and anamnestic information, computed tomography (CT) shows a significantly better sensitivity and specificity particularly for the diagnosis of atypical forms of pneumonia. Due to the exact imaging of the different infiltration patterns CT provides an increased sensitivity with respect to the etiological classification of pulmonary infections. This article reviews in particular the radiological findings of commonly occurring pulmonary infections in immunosuppressed patients. (orig.) [German] Pneumonien bei immunsupprimierten Patienten sind haeufige Komplikationen, die trotzt moderner Prophylaxe toedlich verlaufen koennen. Eine korrekte Diagnose ist daher von entscheidender Bedeutung, um die richtige Therapie einleiten zu koennen. Die Roentgenthoraxaufnahme ist selten spezifisch genug fuer die genaue Einordnung atypischer Pneumonien in Folge einer Immunsuppression. Pneumonien unter Immunsuppression werden durch ein sehr breites Erregerspektrum verursacht. Eine wichtige Rolle bei der Diagnosefindung spielen neben der Bildgebung auch die klinische Anamnese und Epidemiologie. Mithilfe der klinischen Anamnese und Epidemiologie bietet die Computertomographie (CT) bei immunsupprimierten Patienten zum einen eine erhoehte Sensitivitaet bei der Detektion insbesondere atypischer Pneumonien. Zum anderen weist die CT durch die exakte Abbildung unterschiedlicher Infiltratmuster

 2. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathalie Groot

  2013-09-01

  Full Text Available Social networks in Family Group Conferencing As a result of the political reform of the social welfare agenda in the Netherlands, a different approach in professional care is needed. The focus should shift from professional help to strengthening the capabilities of clients and mobilizing support from their social network. Family Group Conferencing (FGC is increasingly used to accomplish this goal. International research indicate that FGC is an effective measure in youth care to widen the circle of those from whom help can be derived. There is limited knowledge on the composition of social networks during a family group conference. Who is invited to the conference and does the composition of the social network influence the FGC? Based on a desk research of 47 cases in the Dutch youth care system, we describe five different types of social networks operating during a family group conference: family networks, friend networks, household networks, mixed networks and professional networks. Using Granovetters theory on “strong ties” and “weak ties” we make plausible that mixed network offers the best chance of achieving social capital. With this knowledge FGC coordinators can become sensitive to which strong and weak ties need to be invited for the conference. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties De transitie van de Jeugdzorg en delen van de AWBZ naar de gemeente vraagt een andere aanpak in het welzijnsbestel. Voordat professionele hulpverlening wordt ingeschakeld zal eerst gekeken moeten worden naar wat burgers zelf kunnen oplossen, al dan niet geholpen door hulpbronnen uit het eigen sociale netwerk. In toenemende mate worden Eigen Krachtconferenties (EK-c’s ingezet om mensen op hun zelf- en samenredzaamheid aan te spreken. Internationaal onderzoek toont aan dat deze conferenties vooral in de jeugdhulpverlening effectief zijn waar residentiële zorg- en pleegzorgplaatsingen succesvol worden teruggedrongen met EK-c’s. Doel van

 3. Prognostische Bedeutung der physikalischen Streßechokardiographie bei 3329 ambulanten Patienten (5jährige Langzeitstudie)

  OpenAIRE

  Leischik R; Dworrak B; Gülker H; Littwitz H

  2005-01-01

  Hintergrund und Fragestellung: Die Risikoeinschätzung ambulanter Patienten mit thorakaler Schmerzsymptomatik ist ein wichtiges klinisches Problem. Über die prognostische Bedeutung der physikalischen Streßechokardiographie (SE) bei diesem Patientenkollektiv wurde bis jetzt nicht berichtet. Patienten und Methoden: Um die prognostische Bedeutung der physikalischen Streßechokardiographie bei rein ambulanten Patienten zu untersuchen, wurden 3329 Patienten bezüglich des Auftretens schwerer Erei...

 4. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 5. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 6. Voermaatregelen sorteerden geen positief effect bij vleeseenden

  NARCIS (Netherlands)

  Buisonjé, de F.E.; Getkate, J.A.; Enting, H.

  1997-01-01

  In een Spelderholt-proef is gekeken naar mogelijkheden om via voermaatregelen het optreden van pootproblemen bij Peking-eenden te verminderen. Deze maatregelen betroffen de verschijningsvorm, beschikbaarheid en samenstelling van het voer. Tevens is het effect van deze aanpassingen op technische

 7. Kwaliteitsdocument inzake de bepaling van Cadmium in kunststoffen met behulp van Rontgenflurescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerbrugge R; van de Wiel HJ; van de Beek ACW; Kliest JJG; IEM

  1999-01-01

  Bij de handhaving van het besluit Cadmium in Kunststoffen is gebleken, dat de analyse met behulp van Rvntgenfluorescentie (XRF) een snel en goedkoop alternatief zou kunnen zijn voor de op dit moment wettelijk voorgeschreven methoden. In opdracht van de Inspecteur Milieuhygikne is daarom door het

 8. Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Hemming, J.; Zande, van de J.C.; Snel, J.F.H.

  2007-01-01

  In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater

 9. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van

 10. Ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met opvang en verwijdering van mest via spoelgoten

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in ‘t Veld, J.H.W.; Satter, I.H.G.

  1998-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgotensysteem. Bij dit systeem bevonden zich onder de roosters, horizontaal gelegen, in V-vorm uitgevoerde goten van 26 cm diep. De mest van de varkens kwam in deze goten terecht en werd tweemaal daags uit

 11. Op zoek naar de identiteit van Asperen : veertien gesprekken met oud-militairen, bewoners en bestuurders

  NARCIS (Netherlands)

  Weijschedé, T.J.; Mulder, J.R.

  2007-01-01

  Binnen het Interreg project Cultured wisselen veertien Europese partners met elkaar uit hoe het cultureel erfgoed een rol kan spelen bij regionale ontwikkeling. Alterra bracht als voorbeeld het Lingekwartier in. Voor het gebied rond Asperen is via gesprekken gebiedskennis vergaard, omdat

 12. Beheersing intrinsieke kwaliteit potplanten met als pilot Ficus en Anthurium : deelproject 3

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.; Verberkt, H.; Snel, J.F.H.

  2008-01-01

  Ontwikkelen van een meettechniek waarmee de intrinsieke kwaliteit van potplanten tijdens de teelt gemeten kan worden. Uit deelproject 2 blijkt dat symptomen van lichtstress in een vroeg stadium met MIPS gemeten kunnen worden bij zowel Ficus als Anthurium. Van belang is om na te gaan of al voordat

 13. Operationalisering van de flow-injectietechniek in combinatie met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; Boer JLM de; LAC

  1994-01-01

  In dit onderzoek werd de flow-injectietechniek gecombineerd met ICP-MS. Hoewel de onderste analysegrenzen iets hoger waren dan bij continue verstuiving, heeft de flow-injectietechniek een aantal belangrijke voordelen: ten eerste het kleine monstervolume dat nodig is voor de analyse (0,7 ml,

 14. Prestatiekenmerken van een TotalQuant-elementanalyse met ICP-MS

  NARCIS (Netherlands)

  Velde-Koerts T van der; LAC

  1998-01-01

  TotalQuant-analyse met ICP-MS is een geschikte methode om snel oplossingen van diverse materialen te scannen op alle elementen van het periodieke systeem, behalve H, N, O, F, edelgassen en kortlevende (radio-actieve) elementen. Bij een TotalQuant-analyse wordt gebruik gemaakt van een standaard

 15. Hydrogen in Ecomare. Options for uses; Waterstof bij Ecomare. Opties voor inzet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraaij, G.J. [ECN Waterstof en Schoon Fossiel, Petten (Netherlands)

  2009-02-15

  Hydrogen is a clean fuel with very low emissions. In fuel cells the hydrogen can be converted to electricity with a high efficiency that can be used in electric transport and stationary applications. In order to promote and demonstrate this aspect ECN has investigated which applications Ecomare can use and demonstrate. Ecomare is the centre for Wadden and North Sea on Texel. The following options are investigated: Bicycles with fuel cells on hydrogen; Small utility vehicles with fuel cells on hydrogen; Back-up systems with fuel cells on hydrogen; Combined heat and power system with fuel cells on natural gas. The availability of transport systems with fuel cells is still small; from the bicycle market the cargobike from Masterflex is the best option. The cargobike will become available by mid 2009. The small utility vehicle that is potentially available is the VEM vehicle as developed in the Hychain project. For both vehicles the hydrogen logistic requires special attention since nonstandard hydrogen storage cylinders are used. For the stationary applications the demonstration aspect is less compared to the transport applications. The back-up systems are no necessity for Ecomare and the heat requirement in summertime is to small to for possible combined heat and power systems using fuel cells. Special attention is required for permits from the local authorities and fire department, and the transport of hydrogen by the ferry to Texel. [Dutch] Waterstof is bij gebruik een schone brandstof; er komen nauwelijks emissies bij vrij. Met behulp van brandstofcellen kan waterstof met een hoog rendement omgezet worden in elektriciteit, eventueel te gebruiken voor elektrisch vervoer. Om deze aspecten te promoten en tijdens het gebruik te laten zien wil Ecomare door ECN laten onderzoeken welke waterstoftoepassingen bij Ecomare ingezet kunnen worden. De volgende 4 opties zijn verder onderzocht: Fietsen met brandstofcellen op waterstof; Klein bedrijfsvoertuig met brandstofcellen

 16. Welzijnsrichtlijn vleeskuikens : 20 lux bij vleeskuikens : het kan

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  2009-01-01

  De lichtsterkte op ooghoogte van de kuikens moet op 80 procent van het vloeroppervlak minimaal 20 lux bedragen, volgens de EU-welzijnsrichtlijn voor vleeskuikens. Momenteel worden vleeskuikens gehouden bij lichtsterktes die lager zijn vanwege de vrees voor stress en onrust bij de kuikens. Uit

 17. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 18. Ernährungszustand bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

  OpenAIRE

  Blunk, Christine

  2009-01-01

  Zahlreiche internationale Studien konnten den negativen Einfluss einer bestehenden Malnutrition auf den Verlauf einer Erkrankung belegen. Dies gilt insbesondere für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die wie klinische Studien gezeigt haben besonders häufig unter einer Malnutrition leiden. In der vorliegenden Studie wurde der Ernährungszustand von 127 Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen anhand verschiedener etabli...

 19. BNP ist ANP, Endothelin und Noradrenalin als Prognoseindikator bei chronisch herzinsuffizienten Patienten überlegen

  OpenAIRE

  Zugck C; Gerhards A; Haass M; Katz N; Kell R; Krüger C; Schellberg D

  2001-01-01

  Zu den etablierten Prognoseindikatoren bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz zählen der Herz-Thorax-Quotient in der Röntgen-Thoraxaufnahme (HTQ), die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF) und die maximale Sauerstoffaufnahme unter Belastung (VO2max). Darüber hinaus wird zahlreichen neurohumoralen Parametern eine prognostische Wertigkeit zugeschrieben. An 166 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz (Alter 54 ± 9 Jahre; 70 % dilatative Kardiomyopathie; 30 % KHK; LVEF 21 ± 9 %) ...

 20. Systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van behandeling bij zuigelingen met 'kopgewrichteninvloed bij storingen in de symmetrie' ('KISS-syndroom')

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, P. L. P.; Engelbert, R. H. H.; Helders, P. J. M.; Offringa, M.

  2005-01-01

  OBJECTIVE: To establish the effects of manual therapy, chiropractic, or osteopathic treatment of the KISS-syndrome (kinetic imbalance due to suboccipital strain) in infants with positional preference, plagiocephaly, and colic. DESIGN: Systematic review of the literature. METHOD: PubMed, Embase and

 1. Hulp bij zelfdoding bij een patiënt met een psychiatrische stoornis; richtlijnen voor de psychiater

  NARCIS (Netherlands)

  Tholen, A. J.; Berghmans, R. L.; Legemaate, J.; Nolen, W. A.; Huisman, J.; Scherders, M. J.

  1999-01-01

  In September 1998, the Dutch Association of Psychiatry published guidelines for the psychiatrist concerning cases of psychiatric patients requesting assistance with suicide. Assistance with suicide is restricted to a psychiatrist in his role as a treating physician of a patient with a psychiatric

 2. Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten [Further development of 'Enuresis nocturna' guidelines for children with persistent problems

  NARCIS (Netherlands)

  Hirasing, R.A.; Leerdam, F.J.M. van; Sukhai, R.N.; Capelle, J.W. van; Froeling, F.M.J.A.; Vijverberg, M.A.W.

  2004-01-01

  Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar. De behandeling moet op maat worden gegeven. De

 3. Het effect van calciumperoxide op de opbrengst van consumptie-aardappelen en het optreden van bacterieziekten bij pootaardappelen = Effect of calcium peroxide on the yield of ware potatoes and on the control of bacterial diseases in seed potatoes

  NARCIS (Netherlands)

  Ridder, J.K.; Loon, van C.D.

  1992-01-01

  Zuurstofgebrek in de grond kan optreden na een lange natte periode. Dit kan vermindering van wortelactiviteit en afsterving van het wortelstelsel tot gevolg heben. Bij de teelt van pootaardappelen zou zuurstofgebrek aanleiding kunnen geven tot uitbreiding van bacterieziekten. Door een bemesting met

 4. Artikelbespreking. Koorts:Kennis, attitude beinvloedende factoren bij de kindervepleegkundigen

  NARCIS (Netherlands)

  de Neef, Marjorie; van Woudenberg, Vivi

  2007-01-01

  Conclusie van het onderzoek: koortsmanagement dient een integraal onderdeel van het verpleegkundig handelen te zijn. Inventarisatie van kennis, attitude en beinvloedende factoren is zinvol en kan een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van een verpleegkundige richtlijn

 5. RAAK MKB Wireless Sensortechnologie bij calamiteiten : Werkpakket 3 Proximity

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van H. (Henk); Sondervan, N. (Niels)

  2011-01-01

  Het project Wireless Sensor Technologie bij Calamiteiten is een samenwerkingsverband tussen Saxion, Thales Nederland (de dochterondernemingen D-CIS Lab en Iseti), Ambient Systems, Ti-WMC, het beveiligingsbedrijf Vigilat, het Regionaal Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidsregio’s

 6. Soziale Interaktion, Lebensqualität und Krankheitsverarbeitung bei Akne-Patienten : Fall-Kontroll-Studie mit 32 Akne-Patienten und einer parallelisierten Gruppe Gesunder

  OpenAIRE

  Dittmer, Julia Gesine Erdmute

  2015-01-01

  Hintergrund Acne vulgaris ist mehr als ein vorübergehendes Pubertätsproblem: Sie kann schwere psychische Folgeerscheinungen verursachen. Fragestellung In der vorliegenden zweiarmigen Studie sollten Erkenntnisse zu sozialer Interaktion, Lebensqualität und Krankheitsverarbeitung von Akne-Patienten im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe gewonnen werden. Besonderes Interesse galt dabei der sozialen Interaktionsangst und dem Affekt Ekel. Ferner wurde die Entwicklung der genannten P...

 7. Ustekinumab in der Therapie der Pustulosis palmoplantaris - Eine Fallserie mit neun Patienten.

  Science.gov (United States)

  Buder, Valeska; Herberger, Katharina; Jacobi, Arnd; Augustin, Matthias; Radtke, Marc Alexander

  2016-11-01

  Die Pustulosis palmoplantaris ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die mit bedeutenden Einschränkungen der Lebensqualität und der Belastbarkeit einhergeht. Aufgrund von Zulassungsbeschränkungen und einem häufig therapierefraktären Verlauf sind die Behandlungsmöglichkeiten limitiert. Nach zuvor frustranen Therapien erhielten 9 Patienten mit Pustulosis palmoplantaris nach Ausschluss einer latenten Tuberkulose Ustekinumab (45 mg Ustekinumab bei  100 kg KG) in Woche 0, 4, 12 und 24. Reguläre Visiten erfolgten nach 4 und 12 Wochen, im weiteren Verlauf alle 12 Wochen. Das Durchschnittsalter bei Therapiebeginn betrug 48 Jahre. Drei Patienten waren männlich. Bei n  =  4 Patienten (44,4 %) wurde eine Verbesserung um 75 % des Palmoplantar-Psoriasis-Area-Severity-Index (PPPASI) erreicht. Insgesamt verbesserte sich der PPPASI nach 24 Wochen durchschnittlich um 71,6 %. Eine komplette Abheilung zeigte sich bei n  =  2 Patienten nach 24 Wochen. Bis auf lokale Injektionsreaktionen und leichte Infekte wurden keine unerwünschten Wirkungen beobachtet. Die Fallserie ist ein weiterer Beleg für die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ustekinumab in der Therapie der Pustulosis palmoplantaris. Zur Beurteilung der Langzeitwirkung und -sicherheit sowie der Wirksamkeit einer intermittierenden Therapie sind kontrollierte Studiendaten sowie Beobachtungen im Rahmen von Patientenregistern notwendig. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 8. Behandlung von Herzrhythmusstörungen mit Magnesium bei Patienten mit Herzinsuffizienz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wink K

  2002-01-01

  Full Text Available Die medikamentöse Behandlung von Herzrhythmusstörungen ist unbefriedigend, da bei guter Wirksamkeit durch die Proarrhythmie eine Verbesserung der Prognose gefährdet und nicht gesichert ist. Man kann davon ausgehen, daß Magnesiumsalze keine arrhythmogene Effekte aufweisen. Bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz besteht häufig ein Mg-Mangel, der durch gastrointestinale Störungen, neurohormonale Regulationen, aber auch durch die Therapie (Diuretika,Digitalisbedingt ist. An Patienten mit einer Herzinsuffizienz müßte sich demnach zeigen lassen, ob die Mg-Substitution einen antiarrhythmischen Effekt aufweist. In fünf placebokontrollierten Studien konnte gezeigt werden, daß sich teil weise signifikant und mit ausreichen der Aussagekraft (PowerArrhythmien bei Patienten mit Herzinsuffizienz durch orale und parenterale Gabe von Mg-Salzen reduzieren lassen. Trotz Einschränkungen wie z.B. inadäquates Design, fehlende Vermeidung von Bias, ungenügende Vergleichbarkeit der Behandlungsgruppen, inadäquate Auswertung und ungenügende Berücksichtigung der Spontanvariation läßt sich aufgrund der Ergebnisse der Studien die Hypothese aufstellen, daß Magnesiumsalze bei Patienten mit Herzinsuffizienz Herzrhythmusstörungen günstig beeinflussen können. Prospektive, randomisierte,verblindete und kontrollierte konfirmatorische Studien mit ausreichenden Fallzahlen sind jedoch notwendig, um diese Hypothese zu bestätigen.

 9. Verbesserung bei Patienten durch den Community Reinforcement Approach: Effekte auf Zufriedenheit und psychiatrische Symptome

  NARCIS (Netherlands)

  Roozen, H.G.; Greeven, P.G.J.; Dijkstra, B.A.G.; Bischof, G.

  2013-01-01

  Patienten mit Suchterkrankungen weisen ein eingeschränktes Wohlbefinden auf. Eine Querschnittsstudie mit einem Prä-Post-Behandlungsdesign wurde durchgeführt, um Behandlungs­effekte des Community Reinforcement Approach (CRA) hinsichtlich Zufriedenheit und psychia­trischer Symptome zu erfassen. Die

 10. Aspekte der Osteoporosetherapie und Frakturprävention bei geriatrischen Patienten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gosch M

  2010-01-01

  Full Text Available Aktuell beträgt der Anteil der Personen 65 Jahre in Österreich 17 %. Nach Schätzungen der WHO wird sich dieser Anteil bis 2025 verdoppeln. Parallel mit der demographischen Veränderung steigt auch die Inzidenz der Oberschenkelhalsfraktur von zurzeit 16.000/Jahr auf 25.000 im Jahr 2050. Mit einer jährlichen Inzidenz von 19,7/100.000 Einwohner weist Österreich innerhalb der EU eine der höchsten Zahlen auf. Die hüftnahen Frakturen sowie die Wirbelkörperfrakturen treten überwiegend als Folge einer bestehenden Osteoporose auf. Die Qualität der Osteoporosebehandlung stellt die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen präventiven Behandlungsansatz dar. Eine ausreichende Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr hat gerade im höheren Alter große Bedeutung, insbesondere auch im Hinblick auf die Sturzprävention. Für einzelne Bisphosphonate, Teriparatid und Strontiumranelat konnte eine signifikante Reduktion des Frakturrisikos bei geriatrischen Patienten nachgewiesen werden. Aus aktuellen Studien wissen wir, dass wir bei Patienten mit einem hohen Risiko eine „number needed to treat“ (NNT von 1:15 erreichen können. Trotz zahlreicher therapeutischer Möglichkeiten steigt die Inzidenz weiter an. Aus verschiedenen internationalen Studien sind uns mögliche Ursachen für diese Entwicklung bekannt. Neben der ungenügenden Compliance der Patienten ist auch die fehlende Awareness der Ärzte problematisch. Eine weitere Herausforderung in der Behandlung der Osteoporose und deren Folgen stellt beim älteren Patienten das Sturzrisiko dar. Screeninguntersuchungen werden in vielen Leitlinien empfohlen, sind im klinischen Alltag jedoch eher die Ausnahme. Wissenschaftliche Daten für geriatrische Patienten bestätigen die Wirksamkeit einer Therapie auch in dieser Altersgruppe. Bedauerlicherweise fließen die vorliegenden Erkenntnisse kaum in die klinische Praxis ein.

 11. Studentmonitor 2013, constantly connected : Studie 1: een onderzoek naar het social mediagebruik onder NHL-studenten in 2013, vergeleken met 2012

  NARCIS (Netherlands)

  R Rozenberg; M Oldengarm; Klaas Jan Huizing; J Veltman; S Schotanus; GJ van Dam

  2014-01-01

  Facebook, Instagram, Snapchat: de student van nu is de hele dag in de weer met zijn smartphone. Bij Sowijs vroegen we ons af: hoe ontwikkelt het social mediagebruik van studenten zich? Veranderen de motieven om social media te gebruiken? En veranderen de onderwerpen die ze posten?

 12. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.F. Reelick

  2010-03-01

  De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

 13. The rebound effect of resource efficiency; Het reboundeffect bij resource efficiency

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, F.; Bouma, J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Hanemaaijer, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-12-15

  As a result of efficient use of natural resources production and use of goods and services can be made cheaper, which increases demand. However, that might partially offset savings in energy and other natural resources. This so-called 'rebound effect' can not be ignored. It is therefore worthwhile to keep that in formulating 'resource efficiency' policy [Dutch] Door efficienter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen de productie en het gebruik van goederen en diensten goedkoper worden, waardoor de vraag ernaar toeneemt. Dat kan de besparingen op energie en andere natuurlijke hulpbronnen deels weer teniet doen. Dit 'rebound-effect' is niet verwaarloosbaar. Het is zinvol om hier bij beleid gericht op 'resource efficiency' rekening mee te houden.

 14. Saving energy with fiscal benefit of EIA; Energie besparen met fiscaal voordeel van EIA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smit, R.

  2007-04-15

  A brief overview is given for installers to benefit from the fiscal advantages of the Energy Investment Deduction (EIA in Dutch) incentive, by means of which investments for energy saving technologies and renewable energy sources can be reimbursed. [Dutch] Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor energiebesparing en duurzaamheid waarmee deze onderwerpen weer in het middelpunt van de belangstelling staan. Daarmee worden samen met de markt grote stappen gezet in de transitie naar een van de duurzaamste en efficientste energievoorzieningen in Europa. Voor installateurs het moment om energiebesparing, met de fiscale voordelen die deze biedt, bij de klant op tafel te leggen.

 15. Furosemide urogram in patients with neobladder; Das Diureseurogramm bei Patienten mit Harnblasenersatz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkle, E.M. [Univ. Ulm (Germany). Abt. Radiologie; Aschoff, A.J. [Univ. Ulm (Germany). Abt. Radiologie; Bachor, R. [Univ. Ulm (Germany). Abt. fuer Urologie; Vogel, J. [Univ. Ulm (Germany). Abt. Radiologie; Merk, J. [Univ. Ulm (Germany). Abt. Radiologie; Brambs, H.J. [Univ. Ulm (Germany). Abt. Radiologie

  1996-11-01

  Purpose: To differentiate between urodynamically relevant obstruction and functionally unimportant dilation of the upper urinary tract in patients with neobladder using a modified furosemide urogram. Method: An excretory urogram with furosemide loading was carried out in 19 patients with neobladder and sonographically and urographically confirmed dilation of the upper urinary tract. Once strong contrasting of the renal pelves and calyces has been achieved, 20 mg of furosemide were applied and late radiographs were obtained at 15 min and 30 min, respectively. An obstruction was defined as increasing dilation of the renal pelves and calices during forced diuresis and lack of washout effect of the contrast medium. Results: In 32 cases, the renoureteral unit (RUU) was dilated on ultrasound. Of these, 25 RUU`s showed good emptyness of contrast medium upon stimulation of diuresis, six RUU`s returned a borderline findings, while one RUU was found to exhibit a decompensated anastomotic stenosis, which was dilated. Two further patients with bordeline findings were later treated surgically due to their pain symptoms. No patient required further preoperative diagnostic procedures. Conclusions: The modified furosemide urogram represents a cost-effective diagnostic orientation strategy in patients with neobladder and dilated renal pelves and calyses and is both well-tolerated by patients and meets with broad acceptance from the urologic staff. (orig.) [Deutsch] Ziel: Differenzierung zwischen urodynamisch relevanter Obstruktion und funktionell bedeutungsloser Dilatation des oberen Harntraktes bei Patienten mit Harnblasenersatz durch ein modifiziertes Diureseurogramm. Methodik: Bei 19 Patienten mit Harnableitung und sonographisch sowie urographisch nachgewiesener Erweiterung des oberen Harntraktes wurde ein Ausscheidungsurogramm mit Furosemidbelastung durchgefuehrt. Bei kraeftiger Kontrastierung des erweiterten Nierenbeckenkelchsystems (NBKS) wurden 20 mg Furosemid appliziert und

 16. Bodemverbeteraars met focus op biochar

  NARCIS (Netherlands)

  Reuler, van H.; Baltissen, A.H.M.C.

  2016-01-01

  Biochar is een stabiele organische verbinding die hoofdzakelijk uit koolstof bestaat. Het ontstaat bij verhitting van biomassa onder zuurstofloze omstandigheden, z.g. pyrolyse. Biochar wordt geproduceerd als bodemverbeteraar. De discussie gaat om het effect van Biochar toediening op een aantal

 17. Aardappelopbrengst meten met beeldverwerking kan

  NARCIS (Netherlands)

  Molema, G.J.; Hofstee, J.W.

  2003-01-01

  Voordeel van precisielandbouw is dat binnen een perceel kleinere eenheden kunnen worden onderscheiden die allen een optimale behandeling kunnen krijgen. Zo kan de efficiency worden verhoogd. Bij aardappelteelt is het belangrijk om inzicht te hebben in o.a. opbrengst, maatsortering en tarra. Deze

 18. De hydrolyse van vet bij de kaasrijping in verband met de smaak van kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Stadhouders, J.J.

  1956-01-01

  Fatty acids are important as constituents of cheese flavour. In cheese made from raw milk, milk lipase probably hydrolyses cheese fat to some extent, but cheese made from aseptically drawn milk shows no piquant flavour.
  It was established that during ripening no active lipase was formed inside

 19. Mathematische simulaties van flankbotsingen van personenauto's met fietsers : ontwikkeling van een bij dergelijke botsingen `ideaal' autofront.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, J. van der & Kampen, L.T.B. van

  1992-01-01

  The Dutch Ministry of Transport has commissioned SWOV Institute for Road Safety Research to carry out a simulation study into side collisions of cars against bicyclists. The aim of the study is to obtain a description of an ideal car front in terms of shape and stiffness. An ideal car front will

 20. Geen klachten van tranenvloed bij patiënten met een enkelvoudig canaliculustrauma zonder chirurgische correctie

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A. J.; Mourits, M. P.

  2000-01-01

  OBJECTIVE: To determine the long-term outcome in patients with a lesion of a single lacrimal canaliculus without surgical correction. DESIGN: Prospective. METHOD: In the period August 1995-August 1999 16 patients were seen with a monocanalicular trauma. No attempt was made to reconstruct the

 1. Lichtmasten : onderzoek naar het gedrag van lichtmasten bij zijdelingse en frontale botsproeven met personenauto's.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Edelman, A.

  1977-01-01

  Lighting columns can be made safer by providing them with a sliding construction. This construction makes it possible for the column to slide from its ground construction in the case of an accident. Aluminium lighting columns can be constructed in such a way that they break off when a car

 2. Intra-articulaire injecties met hyaluronzuur als alternatief voor corticosteroïdinjecties bij artrose

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper-geertsma, D. G.; Bijlsma, J. W.

  2000-01-01

  Intra-articular hyaluronic acid injections in the case of osteoarthritis of the knee may restore the viscous properties of the synovial fluid and protect the joint's cartilage. In theory the hyaluronic acid has an analgesic and anti-inflammatory effect as well as a favourable influence on

 3. Orthodontics for mentally handicapped patients [Orthodontie bij pati�nten met een verstandelijke handicap

  NARCIS (Netherlands)

  Remmelink, H.J.

  2006-01-01

  The mentally handicapped exhibit a 3 times higher incidence of malocclusions and related functional problems than the general population. In contrast there is little available literature relating to the orthodontic treatment of handicapped patients. Based on published articles on orthodontic

 4. Het ontstaan van trihalomethanen bij de behandeling van drinkwater met chloor

  NARCIS (Netherlands)

  Rook, J.J.

  1978-01-01

  It has been established that chlorination of naturally coloured waters produces chloroform and other trihalomethanes in concentrations that are considerably higher than most of the organic microcontaminants commonly found in polluted surface waters.

  The objective of this study was to investigate

 5. Polymorfe ventriculaire tachycardie met torsades de pointes bij gebruik van terodiline (Mictrol)

  NARCIS (Netherlands)

  van der Klauw, M M; van Rey, F J; Stricker, B H

  1992-01-01

  A 63-year-old female was admitted to the hospital because of collapse. She had no history of cardiovascular disease. Prior to admission she used co-trimoxazole, paracetamol, calcium tablets and 50 mg terodiline (Mictrol) daily because of bladder instability. Electrocardiography showed QT

 6. Het gebruik van paracetamol bij patiënten met levercirrose en het risico op hepatotoxiciteit

  NARCIS (Netherlands)

  Weersink, R.A.; Borgsteede, S.D.; Okel, E.; Pras, N.; Van Putten, A.W.

  2016-01-01

  OBJECTIVE: To study the safety and the optimal dose of paracetamol as an analgesic in patients with liver cirrhosis. DESIGN AND METHODS: In a literature search all pharmacokinetic and clinical studies concerning paracetamol use in patients with liver cirrhosis were retrieved, as well as review

 7. Vallen : incidentie en risicofactoren bij patiënten met eenberoerte, een systematisch literatuuronderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  M. Rensink; E. Lindeman; Prof. Dr. Marieke J. Schuurmans; Thóra Hafsteinsdóttir

  2009-01-01

  Falls are common after stroke. This article presents a literature review of the incidence and risk factors of falls and the consequences for professionals working with stroke patients. It is important to consider the specific problems after stroke. Depression and cognitive impairments were found to

 8. Het effect van de fluorideapplicatie bij jongeren met een lagere sociaal-economische status

  NARCIS (Netherlands)

  Schuller, A A; Kalsbeek, H

  2003-01-01

  Purpose was to study the effect of professionally applied topical fluoride on oral health status on the population level in adolescents with lower socio-economic status. Adolescents attending dental clinics where professional fluoride application is a routine procedure (high-fluoride group) were

 9. Gynaecomastie en infertiliteit bij een man met een niet-palpabele leydigceltumor

  NARCIS (Netherlands)

  van de Riet, J. E.; Oelke, M.; van der Veen, F.; Visser, H.

  2006-01-01

  A 35-year-old man and his partner were referred for intracytoplasmic sperm injection treatment (ICSI) because of secondary infertility due to severe oligoasthenoteratospermia. Three years earlier he had presented elsewhere with left unilateral gynaecomastia. A hypertrophic mammary gland had been

 10. Behandeling van pijn bij kanker met systemisch toegediende opioïden

  NARCIS (Netherlands)

  Enting, R H; van der Rijt, C C; Wilms, E B; Lieverse, P J; de Wit, R; Smitt, P A

  2001-01-01

  The World Health Organization guidelines for cancer pain relief have been proven efficacious in 90% of the patients with cancer pain. The patient's self-report of pain is the focus of treatment. When initiating treatment, controlled-release preparations of opioids are generally favoured, and are

 11. Effecten en kosten van adjuvante chemotherapie bij operabele lymfklierpositieve borstkanker met HER2/neu-overexpressie

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, E. J.; Linn, S. C.; Rodenhuis, S.

  2006-01-01

  Newer forms ofadjuvant chemotherapy can considerably improve the prognosis for breast cancer. The benefits that can be achieved are particularly high for young women ( <50 years) with an unfavourable risk profile (tumour-positive axilliary nodes). The recent application of taxans and trastuzumab has

 12. Syringomyelie en een chiari-malformatie bij een kind met scoliose

  NARCIS (Netherlands)

  Weijenberg, A; Brouwer, O F; Hoving, E W

  2008-01-01

  A 9-year-old boy who since 3 years had been treated with a brace for presumed idiopathic thoracic scoliosis was referred because of severe syringomyelia on MRI of the spinal cord. Neuroimaging of the spinal cord had been performed because of back pain, although the patient had no neurological signs

 13. Blauwe plekken, uitvallende tanden en vermoeidheid bij een patiënte met schizofrenie

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, J.; Kalk, W.W.I.; Van Assen, S.; Van Der Wouden, E.J.

  2005-01-01

  A 53-year-old woman was referred because of progressive haematomas of the lower extremities and fatigue. Her medical history included hyperplastic gums and tooth loss. Scurvy was diagnosed; this was the result of an insufficient diet due to a paranoid psychosis. There was a dramatic improvement

 14. Identificatie, mediagebruik en televisienieuws. Exploratief onderzoek bij gezinnen met Marokkaanse en Turkse voorouders in Vlaanderen

  OpenAIRE

  El Sghiar, Hatem

  2012-01-01

  This study enters upon two new themes in Flemish minority research. On the one hand, it studies the news consumption among 25 Flemish families with children of at least 12 years old, of whom 12 with ‘Moroccan’ and 13 with ‘Turkish’ ancestors. The 102 family members in total were interviewed two times three hours at their homes. On the other hand, it explores the possibilities of using ‘identification’ (Brubaker, 2004; WRR, 2007) as an alternative to the prevailing concepts – ‘ethnicity’, ‘ide...

 15. Post-partum oestrusgedrag bij zeugen gaat niet gepaard met ovulatie

  NARCIS (Netherlands)

  Souren, N.Y.P.; Langendijk, P.; Soede, N.M.

  2005-01-01

  Sows occasionally show oestrous behaviour within 5 days of farrowing: this is termed post-partum oestrus (PPO). This study investigated the incidence and possible causes of PPO on nine Dutch farms. Lactation records (n = 1374) were used, hack fat thickness was measured (n=25), and ovarian condition

 16. De validiteit van de PAM versnellingsmeter bij het meten van lichamelijke activiteit van vrouwen met overgewicht

  NARCIS (Netherlands)

  De Greef, Mathieu; Zwerver, Hans; Boers, Erika; de Boer, Esther; Vestering, Myrthe

  2004-01-01

  An increase in overweight problems in the Dutch society has led to a government campaign to promote physical activity. The starting point is the Dutch Standard for a Healthy Physical Active Lifestyle (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). One of the most important target groups of the campaign is

 17. Evaluatie van therapie-effecten bij individuele patiënten met de ziekte van Alzheimer

  NARCIS (Netherlands)

  Richard, E.; Lemstra, A. W.; Walstra, G. J.; van Gool, W. A.

  2001-01-01

  Rivastigmine was recently licensed for treatment of Alzheimer's disease on the basis of large double-blind placebo-controlled clinical trials. However, it is difficult to determine the clinical relevance for individual patients from the results of this type of clinical trial. With the help of

 18. Diagnose in beeld (57). Tenosynoviale zwelling met cholesterolkristallen bij reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J. W.; Bijlsma, J. W.

  2001-01-01

  In a 69-year-old female patient with erosive rheumatoid arthritis for 8 years, aspiration of a tenosynovial swelling on the dorsum of the right wrist yielded a puslike substance with many birefringent platelike cholesterol crystals

 19. Hypocalciëmisch delier door magnesiumsulfaatbehandeling bij een zwangere met preëclampsie

  NARCIS (Netherlands)

  Ganzevoort, J. W.; Hoogerwaard, E. M.; van der Post, J. A. M.

  2002-01-01

  A 34-year-old pregnant patient, admitted with severe pre-eclampsia and the 'haemolysis, elevated liver enzymes, low platelets' (HELLP) syndrome at 31 weeks gestational age, was treated with magnesium sulphate for imminent eclampsia. The further management was aimed at prolonging gestation. During

 20. Warmtetransport in Kleding bij Aanstraling met Warmte (Heat Transport in Clothing during Irradiation with Heat)

  Science.gov (United States)

  1990-01-22

  afgifte van do huid en van do kieding. Door sornoring van do drogo on do natto (ovaporatievo) warutostroom is do total. varmtostroom verkregon...stralingsmodol is. In do experimenten is do natte warintestroom buiten beschouwing gelaten. Indion do natto warintestrooin wel in hot experimont wordt

 1. Hartrevalidatie bij patiënten met een aangeboren hartafwijking, een implanteerbare defibrillator of chronisch hartfalen.

  NARCIS (Netherlands)

  Brügemann, J.; Postema, K.; van Gelder, I.C.; Oosterwijk, M.H.; van Veldhuisen, D.J.

  2004-01-01

  Cardiac rehabilitation is no longer just used to treat patients after the manifestation of a coronary artery disease such as a myocardial infarct, after a PTCA or after a coronary bypass operation. Patients with a congenital heart disease, patients who have received an implantable cardioverter

 2. Indeling occulte tumorcellen in de lymfklieren bij patiënten met darmkanker onvoldoende betrouwbaar

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zaag, E. S.; Welling, L.; Peters, H. M.; van de Vijver, M. J.; Bemelman, W. A.; Buskens, C. J.

  2011-01-01

  OBJECTIVE: To assess interobserver agreement between pathologists in judging photographs of lymph node preparations of occult tumour cells of patients with colon cancer. DESIGN: Descriptive and comparative study of interobserver variability. METHODS: All lymph nodes of 82 pN0 patients with colon

 3. Natriumbicarbonaatinfusie bij intoxicatie met tricyclische antidepressiva : aanbevolen ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijlandt, P J; Bosch, T M; Zijlstra, J G; Tulleken, J E; Ligtenberg, J J; van der Werf, T S

  2001-01-01

  Sodium bicarbonate infusion is widely recommended in textbooks for patients who present with self-poisoning from tricyclic antidepressives. Cardiac conduction disorders could also be treated or prevented by means of such an infusion. The scientific basis for these recommendations was investigated by

 4. Optimalisatie belichting en bemesting bij Bromelia

  NARCIS (Netherlands)

  Warmenhoven, M.G.; Garcia Victoria, N.

  2010-01-01

  Als vervolg op onderzoek uit 2007-2008 waaruit de optimale belichtingsniveaus in combinatie met voeding voor drie verschillende Bromelia waren vastgesteld, is tussen september 2008 en december 2009 in twee parallel lopende proeven verder gewerkt aan optimalisatie van bemesting in combinatie met

 5. Schlafmedizinische Charakterisierung von Parkinson-Patienten mit Schlafattacken unter dopaminerger Therapie

  OpenAIRE

  Rethfeldt, Mira

  2006-01-01

  1999 wurden erstmals sogenannte Schlafattacken bei Parkinson-Patienten unter der Therapie mit Nonergolin-Dopaminagonisten berichtet. Später zeigten Studien, dass diese Schlafattacken unter jeglicher dopaminerger Therapie auftreten können. Bis heute ist jedoch die Pathophysiologie dieses Phänomens nicht hinreichend geklärt. Es wird diskutiert, ob diese Attacken als paroxysmales Symptom überhaupt bestehen oder nicht vielmehr ...

 6. [COPD und Klangtherapie: Pilotstudie zur Wirksamkeit einer Behandlung mit Körpertambura bei COPD-Patienten].

  Science.gov (United States)

  Hartwig, Bernhard; Schmidt, Stefan; Hartwig, Isabella

  2016-01-01

  Hintergrund: Erkrankungen der Atemorgane treten mit steigendem Alter öfter auf, nehmen weltweit zu und sind häufige Ursachen für Morbidität und Mortalität. In dieser Pilotstudie wurde der Frage nachgegangen, ob eine einmalige 10-minütige Behandlung mit einer Körpertambura eine signifikante und effektive Verbesserung der Lungenfunktion von Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD; GOLD-Stadium A oder B) erbringen kann. Patienten und Methoden: 54 Probanden konnten je zur Hälfte in eine Behandlungsgruppe (Körpertambura) und eine aktive Kontrollgruppe (Atemtherapie) randomisiert werden. Eine Bestimmung der Lungenfunktionsmessparameter «Einsekundenkapazität» (FEV1) und «inspiratorische Vitalkapazität» (IVC) zu den Zeitpunkten T1 (Baseline), T2 (direkt nach Behandlung) und als Follow-up etwa 3 Wochen nach T1 (T3). Ergebnisse: Die Behandlungsgruppe zeigte sich der Kontrollgruppe in beiden Werten signifikant überlegen. Die Zeit-×-Gruppe-Interaktion (Varianzanalyse) ergab p = 0,001 (FEV1) bzw. p = 0,04 (IVC). Die Behandlungsgruppe zeigte bei beiden Werten eine Verbesserung von klinischer Relevanz. Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse zeigen, dass die Klangbehandlung mittels einer Körpertambura - neben den schulmedizinischen, leitliniengerechten Therapien - eine zusätzliche, nebenwirkungsarme, aber durchaus klinisch wirksame Option für die Behandlung von COPD-Patienten darstellen kann, um deren Lebensqualität zu stabilisieren und zu verbessern. © 2016 S. Karger GmbH, Freiburg.

 7. E-books bij de RUG : Een update

  NARCIS (Netherlands)

  Bijker, Alie; van Laarhoven, Peter

  2011-01-01

  Twee jaar gelden schreven we op deze plaats: “E-books bij de RUG: dat zijn er al meer dan je denkt...”. Inmiddels hebben we nog veel méér e-books in de bibliotheekcollectie, is het aanbod uitgebreid en heeft de iPad de wereld veroverd. Tijd voor een update.

 8. WP3: wettelijke regelingen over gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Noordam, M.Y.; Kleter, G.A.

  2007-01-01

  Dit rapport is geschreven in het kader van het LNV onderzoeksproject FYTO-V (www.fytov.nl) en beschrijft de wettelijke regelingen voor het gebruik van kruiden bij landbouwhuisdieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik van kruiden als onderdeel van diervoeder, als aanvullend diervoeder, als

 9. Erwinia chrysanthemi ook bij ploffers in Dahlia boosdoener

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2006-01-01

  Sinds een aantal jaren komt bij de stekproduktie van Dahlia veel uitval voor door ploffers. Na het verhogen van de kastemperatuur vallen de knollen natrot weg. Bovendien kan verdere besmetting snel om zich heen grijpen. Onderzoek heeft aangetoond dat de bacterie Erwinia chrysanthemi de veroorzaker

 10. Biobed moet waswater van vuile veldspuit reinigen : bij Proefboerderij Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Zevenbergen, G.J.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2009-01-01

  Om het afvalwater dat bij het schoonmaken van de veldspuit vrijkomt te reinigen, staat op het proefbedrijf PPO Vredepeel een biobed. Zo’n eenvoudig en goedkoop aan te leggen bed moet de gewasbeschermingsmiddelen in het water afbreken. De verwachtingen zijn hooggespannen

 11. Zeitlicher Verlauf der avaskulären Nekrose des Hüftkopfes bei Patienten mit Pemphigus vulgaris.

  Science.gov (United States)

  Balighi, Kamran; Daneshpazhooh, Maryam; Aghazadeh, Nessa; Saeidi, Vahide; Shahpouri, Farzam; Hejazi, Pardis; Chams-Davatchi, Cheyda

  2016-10-01

  Pemphigus vulgaris (PV) wird in der Regel mit systemischen Corticosteroiden und Immunsuppressiva behandelt. Avaskuläre Nekrose (AVN) des Hüftkopfes ist eine gut bekannte schwerere Komplikation einer Corticosteroid-Therapie. Die Charakteristika dieser schweren Komplikation bei PV sind nach wie vor unbekannt. Nicht kontrollierte, retrospektive Untersuchung aller PV-bedingten AVN-Fälle, die in einer iranischen Klinik für bullöse Autoimmunerkrankungen zwischen 1985 und 2013 diagnostiziert wurden. Anhand der Krankenakten von 2321 untersuchten PV-Patienten wurden 45 Fälle (1,93 %) von femoraler AVN identifiziert. Dreißig davon waren Männer. Das mittlere Alter bei der Diagnose der AVN betrug 47,4 ± 14,2 Jahre. Der mittlere Zeitraum zwischen der Diagnose des PV und dem Einsetzen der AVN lag bei 25,3 ± 18,3 Monaten. Mit Ausnahme von acht Fällen (17,8 %) setzte die AVN bei der Mehrheit der Patienten innerhalb von drei Jahren nach Diagnose des PV ein. Die mittlere kumulative Dosis von Prednisolon bei Patienten mit AVN betrug 13.115,8 ± 7041,1 mg. Zwischen der Prednisolon-Gesamtdosis und dem Zeitraum bis zum Einsetzen der AVN bestand eine starke Korrelation (p = 0,001). Bei Patienten mit Alendronateinnahme in der Vorgeschichte war dieser Zeitraum signifikant kürzer (p = 0,01). Die AVN ist eine schwere Komplikation einer Corticosteroid-Behandlung bei Patienten mit PV. Sie wird bei 2 % der Patienten beobachtet und tritt vor allem in den ersten drei Behandlungsjahren auf. Bei Patienten, die höhere Dosen von Prednisolon erhalten, setzt die AVN tendenziell früher ein. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 12. Retrospektive Analyse von Zufallsbefunden, die bei Patienten mit kutanem malignen Malignom durch (18) F-Fluordeoxyglucose-PET/CT erhoben wurden.

  Science.gov (United States)

  Conrad, Franziska; Winkens, Thomas; Kaatz, Martin; Goetze, Steven; Freesmeyer, Martin

  2016-08-01

  Bei der (18) F-Fluordeoxyglucose-Positronenemissionstomographie/Computertomographie (FDG-PET/CT) ergeben sich häufig Zufallsbefunde. In der vorliegenden Studie konzentrierten wir uns auf mittels FDG-PET/CT erhaltene Zufallsbefunde bei Patienten mit kutanem Melanom und überprüften deren Relevanz hinsichtlich weiterer diagnostischer Maßnahmen und Interventionen. Die Krankenakten von 181 konsekutiven Melanom-Patienten wurden retrospektiv ausgewertet, um das Management von Zufallsbefunden zu dokumentieren. Der Schwerpunkt lag dabei auf den histologischen Befunden. Bei 33 von 181 (18 %) Patienten lagen 39 relevante Zufallsbefunde vor, und zwar im Kolorektalbereich (n = 15 Patienten), in der Schilddrüse (n = 8), der Prostata (n = 2), dem Bewegungsapparat (n = 2), in Lymphknoten (n = 2), der Parotis (n = 1), den Mandeln (n = 1), den Nieren (n = 1) und der Gallenblase (n = 1). Bei 25 Patienten schlossen sich weitere diagnostische Verfahren an, wobei in 21 Fällen ein klinisches Korrelat nachgewiesen wurde. Bei 16 von 21 Patienten ergab sich eine Neoplasie, darunter fünf maligne Läsionen (vier Kolonkarzinome und ein Prostatakarzinom). Die Malignome wurden frühzeitig diagnostiziert und in der Mehrzahl der Fälle erfolgreich entfernt. Der Einsatz der FDG-PET/CT als Routine-Diagnostik wird in den Leitlinien empfohlen und ist indiziert bei malignem Melanom ab Stadium IIC. In dieser Studie wurden auf effektive Weise ansonsten nicht erkannte Krebserkrankungen, insbesondere Kolonkarzinome, detektiert. In den meisten Fällen war eine frühe Intervention möglich. Zufallsbefunde durch FDG-PET/CT sollten, unter Berücksichtigung des Zustands und der Wünsche des Patienten, mit den geeigneten diagnostischen Maßnahmen abgeklärt werden. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 13. Diagnose und Therapie einer Depression im höheren Lebensalter – Einflüsse von Patienten- und Arztmerkmalen

  Science.gov (United States)

  von dem Knesebeck, Olaf; Bönte, Markus; Siegrist, Johannes; Marceau, Lisa; Link, Carol; McKinlay, John

  2013-01-01

  Zusammenfassung Studienergebnissee aus dem englischsprachigen Raum zeigen, dass diagnostische und therapeutische Entscheidungen von Hausärzten bei der Versorgung von depressiven Patienten systematischen Einflüssen unterliegen, und dass sowohl Merkmale des Arztes als auch des Patienten unabhängig vom Krankheitsbild Einfluss auf diese Entscheidungen haben. In der vorliegenden Arbeit werden Ergebnisse einer deutschen Studie präsentiert, in der die Einflüsse von Patienten- und Arztmerkmalen auf diagnostische und therapeutische ärztliche Entscheidungen bei einer Depression untersucht wurden. Unter Anwendung eines faktoriellen Experimentaldesigns spielten professionelle Schauspieler in Videofilmen die Rolle von Patienten, die Symptome für eine depressive Erkrankung äußern. In den Videofilmen, die alle auf einem identischen Skript basieren, wurden systematisch die Patientenmerkmale Alter (55 vs. 75 Jahre), Geschlecht und sozialer Status (Hausmeister vs. Lehrer) variiert. Die randomisierte Ärztestichprobe wurde nach dem Arztgeschlecht und professioneller Erfahrung ( 15 Jahre) geschichtet. Der Videofilm wurde insgesamt 128 niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätigen Internisten in ihrer Praxis vorgespielt. Danach wurden die Ärzte zu unterschiedlichen Aspekten von Diagnose und Therapie befragt. Es wurde erhoben, ob der Arzt dem Patienten über das gezeigte Gespräch hinausgehende Fragen stellen würde, welche Diagnosen er für wahrscheinlich hält, wie sicher er sich mit seiner Diagnose ist, welche diagnostischen Tests er anordnen würde, ob er den Patienten überweisen würde oder ob er Medikamente verordnen oder ihm Empfehlungen zur Änderung seines Lebensstils geben würde. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sowohl die Diagnose als auch die Therapie einer Depression durch niedergelassene Hausärzte in Deutschland nur geringfügig durch die untersuchten Merkmale der Patienten und der behandelnden Ärzte beeinflusst wird. PMID

 14. Potenzielle Arzneimittelwechsel-wirkungen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei stationären dermatologischen Patienten.

  Science.gov (United States)

  Koch, Lukas; Kränke, Birger; Aberer, Werner

  2016-11-01

  Informationen zur Häufigkeit von Arzneimittelwechselwirkungen und unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu präsentieren und Hilfestellung zu leisten, wie diese wichtigen Probleme in der pharmakologischen Behandlung stationärer dermatologischer Patienten minimiert werden können. Die Medikation von 1 099 stationären dermatologischen Patienten wurde retrospektiv mittels einer Internet-basierten Software für Medikamenteninteraktionen (Diagnosia ® Check) auf Arzneimittelwechselwirkungen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen analysiert. Wir beschreiben eine Gesamthäufigkeit relevanter Arzneimittelwechselwirkungen von 51,7 % mit durchschnittlich 3,2 Interaktionen pro betroffenem stationären Patienten. Arzneimittelkombinationen, die gemieden werden sollten, wurden bei 5,7 % der Studienpopulation festgestellt. Der wichtigste Risikofaktor war die Gesamtzahl der verabreichten Medikamente. Die Arzneimittelgruppen, die bei der Mehrzahl der Wechselwirkungen beteiligt waren, waren Analgetika, Herz-Kreislauf-Medikamente und gerinnungshemmende Medikamente sowie Antidepressiva. Das Risiko unerwünschte Arzneimittelwirkungen auszubilden wurde bei 53,1 % der stationären Patienten als "hoch" eingestuft. Die fünf wichtigsten unerwünschten Nebenwirkungen in dieser Patientengruppe waren Blutungen, Obstipation, anticholinerge Effekte, Sedierung und orthostatische Effekte. Potenzielle Arzneimittelwechselwirkungen sowie unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind bei stationären dermatologischen Patienten alarmierend häufig. Bei jedem zweiten Patienten besteht die Gefahr, derartige Wechselwirkungen oder unerwünschte Nebenwirkungen zu erleiden und jeder zwanzigste Patient erhält eine Arzneimittelkombination, die nicht verabreicht werden sollte. Erhöhte Wachsamkeit ist erforderlich, um die gefährdeten Patienten zu erkennen. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 15. Sereniteit met een dip

  NARCIS (Netherlands)

  dr Ed de Jonge

  2015-01-01

  Boekbespreking van Serendipiteit. De ongezochte vondst. Het boek opent met een verzameling van citaten die direct of indirect met het onderwerp samenhangen. Daarna volgt een kort voorwoord van Hans Clevers, de toenmalige president van de KNAW, die een lans breekt voor serendipiteit in de biologie.

 16. Minimal 20% less fuel consumption and emission of the ASD Tug 2810 Hybrid; Minimaal 20% minder brandstofverbruik en emissie bij de ASD Tug 2810 Hybrid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Damen Shipyards has introduced its first hybrid tug: the ASD Tug 2810 Hybrid. Depending on how and where the boat is used, fuel consumption (with a combination of diesel-direct with diesel-electric propulsion) will on average be 10% to 30% less. The average local emission is 20% to 60% lower than with conventional tugs [Dutch] Damen Shipyards heeft haar allereerste hybride sleepboot geintroduceerd: de ASD Tug 2810 Hybrid. Afhankelijk van hoe en waar de boot wordt ingezet, is het brandstofverbruik (met een combinatie van 'diesel-direct' en diesel-elektrische voortstuwing) gemiddeld 10% tot 30% minder. De gemiddelde lokale emissie is 20% tot 60% lager dan bij conventionele sleepboten.

 17. Radiotherapy, the experience of the patients; Strahlentherapie im Erleben der Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verres, R. [Heidelberg Univ. (Germany). Medizinische Universitaetsklinik (Ludolf-Krehl-Klinik); Klusmann, D. [eds.] [Hamburg Univ. (Germany). 1. Medizinische Universitaetsklinik

  1998-03-01

  For the patient, a radiotherapy means heavy physical and mental strain. Just like any other medical therapy, radiotherapy demands active cooperation of the patient based on mutual exchange between the patient and the doctor who, in addition to his medical responsibilities, has to develop awareness of the patient`s mental condition and the suitable response. This emphatic relationship may in turn and at times mean a heavy burden for the medical staff. The authors have evaluated for this book a great number of records, protocols and questionnaires accumulated in the course of their work with patients of the radiotherapy department. The book is intended as a source of reference and guidance and a help for all persons and staff involved, who have to cope with the situations encountered in daily work in the clinical departments. The book presents experience and information on a wide range of aspects and problems involved, as e.g.: Interpersonal relations, the patient`s feeling of being in the hands of technology, the difficulty to keep the delicate balance between confidence and non-confidence, the significance of good relations in the clinic for a successful outcome of the therapy, the ways how mental crises can be handled. The material also includes information on a variety of accompanying therapies, both for the actual treatment periods as well as for post-treatment periods where they may be late effects to be mastered. (orig./CB) 11 figs., 9 tabs. [Deutsch] Die Strahlentherapie ist fuer den Patienten mit hohen koerperlichen und seelischen Belastungen verbunden. Da die Mitwirkung des Patienten hier wie bei jeder Behandlung von grosser Bedeutung ist, muss sich der Arzt mit dessen psychischer Befindlichkeit ebenso gruendlich auseinandersetzen, wie mit seinem Gesundheitszustand. Hinzu kommt, dass das Mitfuehlen seelischer Konflikte des Patienten auf das Klinikpersonal zurueckwirken und einen erheblichen Druck erzeugen kann. Die Autoren haben zahlreiche Aufzeichnungen

 18. Minimale temperatuurgrenzen bij courgette : onderzoek 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Raaphorst, M.G.M.

  2003-01-01

  In verband met liberalisering van de energiemarkt wordt er een nieuwe gaswet ingevoerd. Om de kosten te drukken is het zeer belangrijk om de contractcapaciteit te verkleinen. Maar onder extreme winterse omstandigheden is er dan een grote kans op een te lage kastemperatuur. Door het Praktijkonderzoek

 19. Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Smetsers RCGM; LSO

  1994-01-01

  Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan

 20. Nisine geholpen met hordentechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de L.S.

  2001-01-01

  Een combinatie van nisine met carvacrol, thymol of carvon leidde tot een synergistische reductie van het aantal levensvatbare cellen van Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Verslag van een promotieonderzoek

 1. Autorijden met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Fuermaier, Anselm B.M.; Tucha, Lara; de Vries, Stefanie M.; Koerts, Janneke; de Waard, Dick; Brookhuis, Karel; Tucha, Oliver

  Volwassenen met attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hebben uiteenlopende cognitieve beperkingen, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Een van deze aspecten is het besturen van een auto. Autorijden is een belangrijke activiteit in

 2. When Historiography Met Epistemology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-François Stoffel

  2017-06-01

  Full Text Available Review of Bordoni, Stefano. When historiography met epistemology: Sophisticated histories and philosophies of science in French-speaking countries in the second half of the nineteenth century. Reviewed by Jean-François Stoffel.

 3. Der Einfluss von Alitretinoin auf die Lebensqualität bei Patienten mit schwerem chronischen Handekzem: FUGETTA - Beobachtungsstudie unter Praxisbedingungen.

  Science.gov (United States)

  Augustin, Matthias; Thaçi, Diamant; Kamps, Anja

  2016-12-01

  Alitretinoin ist die einzige zugelassene Behandlung für schweres chronisches Handekzem (CHE), das refraktär gegenüber potenten topischen Corticosteroiden ist. Bei dieser Studie (FUGETTA) wurde die Wirksamkeit von leitliniengerecht angewendetem oralem Alitretinoin sowie dessen Einfluss auf die Lebensqualität (LQ) bei Patienten mit schwerem refraktärem CHE beurteilt. Multizentrische, offene, nichtinterventionelle Beobachtungsstudie, durchgeführt in Deutschland. Die Patienten wurden nach Ermessen ihres behandelnden Arztes mit Alitretinoin 10 mg oder 30 mg einmal täglich über maximal 24 Wochen behandelt. Die Wirksamkeit wurde anhand des Physician Global Assessment (PGA) und des Dermatology Life Quality Index (DLQI) bewertet. Zudem wurden unerwünschte Ereignisse (UE) erfasst. Die Studienpopulation bestand aus 658 Patienten (30 mg: n = 581; 10 mg: n = 77). Bei Beobachtungsbeginn litten die meisten Patienten (83 %) gemäß PGA an einem schweren CHE. Bei Beobachtungsende war das Handekzem bei 48 % der Patienten gemäß PGA vollständig oder fast vollständig abgeheilt (30 mg: 49 %; 10 mg: 43 %). Die mittlere Verbesserung des DLQI-Scores in Woche 24 betrug 58 % (30 mg: mittlere [SD] Veränderung gegenüber dem Ausgangswert -10,4 [8,04]) und 70 % (10 mg: mittlere [SD] Veränderung gegenüber dem Ausgangswert -10,8 [7,29]). Die Gesamtinzidenz von NW war niedrig und in den beiden Gruppen ähnlich. Alitretinoin führte zu einer schnellen, deutlichen Verbesserung der LQ bei Patienten mit schwerem CHE. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 4. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 5. Winter-APK voor bijen : Helpt u deze winter mee bij het praktijkonderzoek?

  NARCIS (Netherlands)

  Som de Cerff, B.; Cornelissen, B.; Moens, F.

  2013-01-01

  Om de risico’s van een aanrijding bij sneeuw en gladheid te verminderen, laten steeds meer automobilisten bij het monteren van winterbanden ook een wintercontrole uitvoeren. Zou een dergelijke controle voor de winter ook schade aan onze volken in de vorm van wintersterfte kunnen verminderen? Dat zou

 6. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 7. Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Messelink, G.J.

  2014-01-01

  Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de

 8. Neuroimaging of affect processing in schizophrenia; Funktionelle Bildgebung von emotionalem Verhalten und Erleben bei schizophrenen Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Habel, U. [Universitaetsklinikum Aachen (Germany). Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie; Universitaetsklinikum, Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Aachen (Germany); Kircher, T.; Schneider, F. [Universitaetsklinikum Aachen (Germany). Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie

  2005-02-01

  Functional imaging of normal and dysfunctional emotional processes is an important tool for a better understanding of the pathophysiology of affective symptoms in schizophrenia patients. These symptoms are still poorly characterized with respect to their neural correlates. Comparisons of cerebral activation during emotional paradigms offered the possibility for a better characterization of cerebral dysfunctions during emotional processing in schizophrenia. Abnormal activation patterns reveal a complex dysfunctional subcortical-cortical network. This is modulated by respective genotypes as well as psycho- and pharmacotherapy. (orig.) [German] Die funktionell bildgebende Untersuchung emotionaler Prozesse und ihrer Dysfunktionen ist fuer ein besseres Verstaendnis der Pathophysiologie emotionaler Stoerungen wesentlich. Schizophrene Patienten zeigen eine Reihe affektiver Symptome, die klinisch relevant, aber nur unzureichend bzgl. ihrer neurobiologischen Korrelate bekannt sind. Der Vergleich zerebraler Aktivierung zwischen gesunden und schizophrenen Patienten waehrend unterschiedlicher emotionaler Paradigmen hat dazu beigetragen, zerebrale Dysfunktionen naeher zu charakterisieren. So weisen auffaellige Aktivierungsmuster auf eine komplex gestoerte subkortikal-kortikale Netzwerkstruktur hin. Deren Modulation durch genetische Faktoren und durch psycho- wie auch pharmakologische therapeutische Interventionen konnte mittlerweile nachgewiesen werden. (orig.)

 9. Cooling concept with energy storage for ICT; Koelconcept met energieopslag voor ICT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Wilt, P. [Compertius, Amsterdam (Netherlands)

  2009-12-15

  Renewable energy concepts with energy storage in the soil are not only about technique. To ensure successful implementation of energy storage in the soil for various branches cooperation needs to be sought with parties who know specific branches very well. In addition to the technical aspects, it is at least as important that the needs and working methods of a market segment are thoroughly known to ensure optimal linkage of source systems to the systems and operational processes of the client. [Dutch] Bij ontwikkelde duurzame energieconcepten met inzet van energieopslag in de bodem gaat het niet alleen om techniek, Om energieopslag in de bodem voor verschillende branches met succes in te zetten, is samenwerking nodig met partijen die een specifieke branche goed kennen. Naast de techniek is het minstens zo belangrijk ook de behoeftes en werkwijzen van een marktsegment door en door te kennen, om bronsystemen zo optimaal te koppelen aan de systemen en bedrijfsprocessen van de klant.

 10. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 11. Risk prediction and risk reduction in patients with manifest arterial disease

  NARCIS (Netherlands)

  Goessens, B.M.B.; Goessens, B.M.B.

  2006-01-01

  Risicovoorspelling en risicoverlaging bij patienten met manifest vaatlijden Engelstalig abstract The number of patients with clinical manifest arterial disease is increasing because of the aging of the population. Patients with manifest arterial disease have an increased risk of a new vascular event

 12. Studeren met Hans Rosenberg

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, R.J.

  2001-01-01

  Hoe was het om in de jaren zestig te studeren? Laat ik een terugblik ophangen aan een studiemakker, Hans Rosenberg. We vormden samen de sterrekundejaar- gang 1961. Hans studeerde af in 1966 met hoofdvak wiskunde, promoveerde op radiostralingsprocessen in de zonnecorona in 1973, verliet de

 13. [Cardiodoron® bei Patienten mit Schlafstörungen - Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie].

  Science.gov (United States)

  Rother, Claudia; Schnelle, Martin

  Hintergrund: Schlafstörungen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen der heutigen Zeit. Stress und die dadurch bedingte innere Anspannung sowie eine unrhythmische Lebensführung z.B. durch Schichtarbeit sind bekannte auslösende Faktoren. Weniger bekannt ist, dass auch funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden zu Störungen des Schlafs führen können und dass deren Behandlung zu einer Verbesserung der Schlafqualität beiträgt. Ganzheitlich betrachtet geht es daher um die Wiederherstellung einer gesunden Rhythmik, insbesondere des Herz-/Atem- sowie des Schlaf-Wach-Rhythmus, die Cardiodoron®, eine Heilpflanzenkomposition aus Primula veris, Hyoscyamus niger und Onopordum acanthium, unterstützt. Patienten und Methoden: Mittels einer prospektiven, multizentrischen Beobachtungsstudie sollte ermittelt werden, wie sich funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden und/oder Schlafstörungen unter der Behandlung mit Cardiodoron® (Dilution) über 3-6 Monate entwickeln. Im Zeitraum von September 2009 bis März 2012 dokumentierten 92 Ärzte 501 Patienten, von denen 380 über Schlafstörungen klagten und deren Daten in dieser Publikation näher betrachtet werden. Nach einer Aufnahmeuntersuchung erfolgte nach 90 Tagen eine Abschlussuntersuchung und bei Fortführung der Therapie nach nochmals 90 Tagen eine Follow-up-Untersuchung. Neben 30 ärztlicherseits bewerteten Symptomen beurteilten die Patienten ihr Befinden mittels Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) nach Buysse und der Beschwerden-Liste nach von Zerssen (B-L und B-L'). Ergebnisse: Unter der Cardiodoron®-Therapie gingen bei guter Verträglichkeit sowohl die Ausprägung der Schlafstörungen (um 65% von 2,0 auf 0,7 Punkte) als auch die erfassten 30 Symptome (um 59% von 24,3 auf 9,9 Punkte) deutlich zurück (p mit Schlafstörungen (mit oder ohne funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden) kann die Ausprägung der Beschwerden mit Cardiodoron® deutlich gesenkt werden. Cardiodoron® ist gut verträglich. © 2016 S

 14. Fraud risks in emissions trading; Frauderisico's bij handel in emissierechten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-09-15

  The system of emission trading is a complex composed entity with on the one hand a strong environmental component and on the other hand a financial world that hooked on this instrument. In chapter 2 an introduction is provided to the emission trading system. The subsequent chapters elaborate Types of Fraud (Chapter 3), Powers (Chapter 4), and Instruments (Chapter 5). The report shows that various forms of fraud are occurring in emission trading, such as VAT fraud and identity theft. [Dutch] Het systeem van emissiehandel is een complex samengesteld geheel met aan de ene kant een belangrijke milieucomponent en aan de andere kant een financiele wereld die ingehaakt heeft op dit instrument. In hoofdstuk 2 wordt een introductie gegeven op het systeem van emissiehandel. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op Fraudevormen (hoofdstuk 3), Bevoegdheden (hoofdstuk 4), en Instrumentarium (hoofdstuk 5). Uit het rapport blijkt dat verschillende vormen van fraude zijn optreden bij de handel in emissierechten, zoals BTW-fraude en identiteitsfraude.

 15. Rigiscan®-Monitoring der Erektion unter audiovisueller sexueller Stimulation ohne/mit Viagra™ bei Patienten mit erektiler Dysfunktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perabo FGE

  2000-01-01

  Full Text Available Die orale Medikation mit Sildenafil (Viagra™ hat sich zur Therapie der erektilen Dysfunktion etabliert und relativiert die Differentialdiagnose zwischen psychogener und organischer Dysfunktion mit den entsprechenden therapeutischen Konsequenzen. Diesem Problem widmet sich diese Studie zur Prüfung der erektilen Antwort unter RigiScan®-Monitoring ohne/mit 50 mg Viagra™. 64 Patienten (mittleres Alter 48 Jahre mit einer erektilen Dysfunktion arteriogener (n = 10, venöser (n = 7, gemischt neurogen/vaskulärer (n = 15 und psychogener (n = 32 Genese von mehr als 6 Monaten Dauer wurden in die Studie aufgenommen. Alle Patienten wurden eingehend diagnostisch abgeklärt, inklusive Hormonlabor, dynamischer Pharmako-Duplexsonographie und, falls indiziert, mit einer Cavernosometrie/ -graphie. Zur Testung der penilen Rigidität und zur Objektivierung der Erektion wurde das "real-time" RigiScan® verwendet. In zwei konsekutiven Messungen wurden sowohl die direkte erektile Antwort auf visuelle Stimulation als auch die nächtlichen Erektionen abgeleitet und die Meßergebnisse mit den Begleiterkrankungen, "lifestyle"-Faktoren und dem Ergebnis der Pharmako-Duplexsonographie korreliert. Es fand sich keine Korrelation zwischen der Ätiologie der erektilen Dysfunktion in bezug auf organische oder psychogene Genese und dem Alter der Patienten, der Dauer der Erektionsstörung, dem Nikotinabusus, den Blutfetten, den Testosteronwerten, dem klinischen Ergebnis der Pharmakotestung (Erektionsgrad und dem duplexsonographisch gemessenen Fluß der penilen Arterien. Hingegen zeigte sich eine positive Korrelation zwischen Genese der erektilen Dysfunktion (organisch bzw. psychogen und dem RigiScan®-Meßergebnis (r = 0,29. Patienten mit psychogen bedingter Erektionsstörung profitierten am meisten von Viagra™, während Patienten mit vaskulärer Genese oder gemischt neurogener/vaskulärer Genese deutlich schlechter auf Viagra™ ansprachen. Es bestand keine Korrelation

 16. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 17. De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asseldonk, van A.G.M.

  2012-01-01

  Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.

 18. Visziekten in Nederland, een terugblik: 20 jaar diagnoses bij het visziektenlaboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.

  2005-01-01

  Enkele in Nederland veel voorkomende ziekten bij vissen van de afgelopen twintig jaar. Eel Virus European, Eel Virus European X, Herpesvirus van Paling, Infectieuze Hematopoietische Necrose, Infectieuze Pancreatische Necrose, Koi Herpes Virus, Snoekvirus, Spring Viremia of Carp, Virale

 19. Vergleichende Analyse der Expression des Glukokortikoid-Rezeptors und der NF-kappaB Untereinheit p50 in Lymphozyten von Patienten mit rheumatoider Arthritis und Gesunden

  OpenAIRE

  Klüter, Andreas

  2003-01-01

  Zielstellung: Es wurden die Expression des antiinflammatorisch wirkenden Transkriptionsfaktors Glukokortikoid-Rezeptor (GR) und der Untereinheit p50 des proinflammatorischen Transkriptionsfaktor NF-kappaB in peripheren mononuklearen Blutzellen (PBMC) von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) untersucht. Methode: Es wurden unbehandelte und mit Glukokortikoiden vorbehandelte RA-Patienten sowie gesunde Probanden verglichen. Die Expressionsanalyse von GR und der NF-kappaB Untereinheit p50 ...

 20. Die Aufklärung schwer kranker Patienten im interprofessionellen Kontext [Breaking bad news

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schildmann, Jan

  2006-11-01

  Full Text Available [english] Background: Breaking bad news is a frequent and difficult communication situation in clinical practice. Informing patients about bad news is part of physicians’ tasks. Nurses may support patients during the process of realising bad news on a cognitive as well as emotional level. Empirical studies show that experiential courses are effective measures to train communication skills. This paper presents the course concept of an interprofessional teaching session for medical and nursing students on the communication with seriously ill patients. Description of the project: Since 2002, 54 participants took part in seven courses. Teaching aims are the development of competences to provide feedback as well as communication skills with respect to discussions with seriously ill patients. In addition students get to know the specific tasks both professions encounter in the context of discussions with patients who had been diagnosed with a serious illness. Role plays with simulated patients, small group discussions as well as a session with clinically experienced physicians and nurses are the main teaching methods. Conclusion: The optional course has been well accepted by both student groups. In addition to the analysis of individual communication skills participants use the collaborative teaching sessions to discuss the options of an interprofessional approach of breaking bad news. There is a lack of scientific literature regarding the criteria of interprofessional concepts of breaking bad news. Such research is necessary to define specific teaching aims of collaborative courses on disclosing bad news and will serve as a fundament for future evaluation studies. [german] Hintergrund: Das Überbringen schlechter Nachrichten ist eine häufige und schwierige Gesprächssituation im klinischen Alltag. Während das Aufklärungsgespräch ärztliche Aufgabe ist, unterstützen Mitarbeiter der Krankenpflege die Patienten im Verlauf des Aufkl

 1. MRI for therapy planning in patients with atrial septum defects; MRT zur Therapieplanung bei Patienten mit Vorhofseptumdefekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huber, A.; Rummeny, E. [Klinikum rechts der Isar, Technische Universitaet Muenchen, Institut fuer Radiologie, Muenchen (Germany); Prompona, M.; Reiser, M.; Theisen, D. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Kozlik-Feldmann, R. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Klinik und Poliklinik fuer Kinderkardiologie, Muenchen (Germany); Muehling, O. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Medizinische Klinik I, Muenchen (Germany)

  2011-01-15

  The aim of this study was to determine the value of a combined magnetic resonance imaging (MRI) protocol including steady-state free precession (SSFP) imaging, phase-contrast measurements and contrast-enhanced MR angiography (CE-MRA) for presurgical or preinterventional diagnostic imaging in patients with suspected atrial septum defects. Out of 65 MRI studies of patients with suspected atrial septum defects, 56 patients were included in the study. The atrial septum defects were identified on cine images. Velocity encoded flow measurements were used to determine shunt volumes, which were compared with invasive oxymetry in 24 patients. Contrast-enhanced MRI was used to assess the thoracic vessels in order to detect vascular anomalies. The findings were compared with the intraoperative results. A total of 24 patients with high shunt volumes were treated either surgically (16 patients) or interventionally (8 patients) and 32 patients with low shunt volumes did not require surgical or interventional treatment. The vascular anomaly, which in all cases was anomalous pulmonary venous return, was confirmed by the intraoperative findings. The type and location of atrial septal defects which required treatment, were confirmed intraoperatively or during the intervention. The results of shunt quantification by MRI showed a good correlation with the results of invasive oximetry (r=0.91, p <0.0001). A combined MRI protocol including cine SSFP images, velocity-encoded flow measurements and CE-MRA is an accurate method for preoperative and preinterventional evaluation of atrial septum defects. (orig.) [German] Ziel war es, die Wertigkeit eines kombinierten MRT-Protokolls aus Funktionsuntersuchung, Flussmessung und MR-Angiographie zur praeoperativen oder -interventionellen Abklaerung bei Patienten mit Vorhofseptumdefekt zu evaluieren. Ingesamt wurden 56 Patienten mit Vorhofseptumdefekt aus einem Kollektiv von 65 Patienten mit Verdacht auf Vorhofseptumdefekt, die im MRT untersucht

 2. Met kerse op met -konstruksies 1 : 'n Verwysingspuntperspektief ...

  African Journals Online (AJOL)

  Met kerse op met-konstruksies1: 'n Verwysingspuntperspektief. Johanna Messerschmidt, Luna Bergh. Abstract. This article analyses the usage of the Afrikaans preposition met ('with'). The analysis is done within the framework of Cognitive Linguistics and more specifically within the model proposed by Langacker (1993) ...

 3. Imaging modalities and therapy options in patients with acute flank pain; Bildgebungsmodalitaeten und Therapieoptionen bei Patienten mit akutem Flankenschmerz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grosse, A.; Grosse, C. [Universitaet Bern, Bern (Switzerland)

  2014-07-15

  The objective of this article is the description of imaging techniques for the evaluation of patients with acute flank pain and suspicion of urolithiasis and the impact of these techniques in the therapy management of patients with calculi. (orig.) [German] Ziel der Arbeit ist die Eroerterung der bildgebenden Verfahren zur Abklaerung von Patienten mit akutem Flankenschmerz und Verdacht auf Urolithiasis und die Rolle dieser Verfahren im Therapiemanagement von Steinpatienten. (orig.)

 4. Gebrauch von Komplementärmedizin bei Patienten mit metastasierendem Melanom unter Therapie mit Ipilimumab innerhalb einer klinischen Studie.

  Science.gov (United States)

  Huebner, Jutta; Mohr, Peter; Simon, Jan-Christoph; Fluck, Michael; Berking, Carola; Zimmer, Lisa; Loquai, Carmen

  2016-05-01

  In Deutschland wenden 40-90 % aller Krebspatienten Methoden der komplementären and alternativen Medizin (KAM) an. Bis dato gibt es kein Datenmaterial zum Einsatz der KAM bei Melanompatienten. Das Ziel unserer Studie war es, Daten über den Gebrauch, die Informationsquellen und Ziele von Patienten mit metastasierendem Melanom zu erfassen. Einhundertsechsundfünfzig Patienten aus 25 Studienzentren nahmen an der DecOG-MM-PAL Multibasket Studie teil. Die beteiligten Personen wurden auch gebeten, an einer Nebenstudie teilzunehmen, die ihren Gebrauch von KAM erfassen sollte. Dazu wurde während der Behandlung ein standardisierter Fragebogen zu genau festgelegten Zeitpunkten ausgeteilt. Insgesamt gingen 55 Fragebögen von 32 (21 %) Melanompatienten ein. Von diesen gaben 17 (53 %) ein Interesse an KAM an, und sieben (22 %) machten von KAM Gebrauch. Die Hauptinformationsquellen (31 %) waren Familienmitglieder und Freunde, gefolgt von Ärzten (19 %). Die Hauptgründe für die Anwendung von KAM waren die Stärkung des Immunsystems (41 %) und des Körpers (34 %). Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine und Spurenelemente) wurden am häufigsten angewendet (28 %). Eine relativ hohe Anzahl an Patienten mit metastasierendem Melanom machte trotz Teilnahme an einer klinischen Studie von KAM Gebrauch. Wechselwirkungen könnten durch biologisch basierte KAM auftreten, und hier besonders bei immunmodulierenden KAM- Strategien. Um Risiken zu vermeiden, sollte die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Patienten verbessert werden. © 2016 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 5. Analyse der pharmazeutischen Versorgungssituation von Patienten mit Psoriasis-Arthritis auf Basis von Routinedaten der Gesetzlichen Krankenversicherung.

  Science.gov (United States)

  Sondermann, Wiebke; Ventzke, Julia; Matusiewicz, David; Körber, Andreas

  2018-03-01

  Die Psoriasis-Arthritis (PsA) gehört zu den chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen. Trotz zahlreicher versorgungswissenschaftlicher Studien in Deutschland liegen zur pharmazeutischen Versorgungssituation von PsA-Patienten bisher kaum aktuelle Ergebnisse vor. Mit Hilfe einer systematischen Literaturrecherche sowie anhand von Routinedaten der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Rheinland/Hamburg wird ein aktueller Überblick über die pharmazeutische Versorgung von PsA-Patienten in Deutschland gegeben. Selektiert wurden Versicherte aus dem ambulanten und stationären Bereich, die im 1. und 2. Quartal des Jahres 2014 die gesicherte Abrechnungsdiagnose Psoriasis-Arthritis L40.5+ aufwiesen. Anschließend wurden auf Basis dieser "vorab definierten" Kohorte die Arzneimitteldaten für 5 Jahre (01.01.2010-31.12.2014) abgerufen. Es konnten insgesamt n  =  3205 Versicherte (45 % männlich, 55 % weiblich) der AOK Rheinland/Hamburg mit einer gesicherten PsA-Diagnose selektiert werden. Das Durchschnittsalter betrug 58,9 Jahre. 53,7 % der PsA-Patienten wurden mit systemischen PsA-relevanten Arzneimitteln versorgt. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wurden am häufigsten verordnet, gefolgt von systemischen Glucocorticoiden. Von den selektierten PsA-Patienten, die eine Systemtherapie erhielten, wurden 72,1 % mittels einer Disease-modifying-antirheumatic-Drug (DMARD)-Monotherapie behandelt, gefolgt von der Kombinationstherapie aus DMARDs und Biologika (20,9 %). Die pharmakologische Therapie der PsA muss eine Gewährleistung zwischen adäquater Versorgung der PsA mit Verhinderung der Krankheitsprogression und ökonomischer Verantwortung darstellen. © 2018 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 6. Anwendung des Traumatherapieverfahrens -Narrative Expositionstherapie- bei komplex traumatisierten Patienten unter besonderer Berücksichtigung des Schlafes

  OpenAIRE

  Scharff, Anna-Lena

  2016-01-01

  Die Studie sollte aufgrund der häufigen Komorbidität einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit der Borderline Persönlichkeitsstörung die Frage untersuchen, ob die Narrative Expositionstherapie einen Therapieerfolg bei komplex traumatisierten Patienten hat. Desweiteren sollte der Effekt der Therapie auf den Schlaf untersucht werden und eventuell prädiktive Zusammenhänge zwischen Schlafqualität und Therapieerfolg herausgestellt werden.

 7. Waar klinkt het beste startschot: bij de taaltest of bij de behoefteanalyse?

  OpenAIRE

  Van Houtven, Tine; Peters, Elke

  2010-01-01

  Wat is een behoefteanalyse? Hoe kan je een behoefteanalyse inzetten voor taalbeleid? Waarom is een behoefteanalyse belangrijk voor de ontwikkeling van taalondersteuningsmateriaal? Met welke belangrijke principes moet je rekening houden? Op deze vragen proberen we tijdens het eerste deel van deze sessie een antwoord te geven aan de hand van een praktijkvoorbeeld: een behoefteanalyse die in het kader van het project “Taalvaardig in het hoger onderwijs: doorstroom en taalbeleid" (van het Onderwi...

 8. Kennisagenda Geo-informatie: GISsen met beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Dessing, N.; Lips, F.; Hoogenboom, J.; Vullings, L.A.E.

  2009-01-01

  LNV wil méér geo-informatie inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beleidsnota’s ruimer voorzien van kaartmateriaal. Dit betekent dat geo-informatie vaker moet worden benut om lokale knelpunten, mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve oplossingen inzichtelijk te maken. Om dit

 9. Onderzoek doen met vragenlijsten : Een praktische handleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Wil; Ongena, Yfke; Loosveldt, Geert

  Bij onderzoek naar meningen, opvattingen en verwachtingen van mensen, of naar gedragingen en gebeurtenissen uit het verleden, ligt het voor de hand om mensen daarnaar te vragen. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat het ondervragen van personen de meest gangbare methode is om gegevens te

 10. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 11. Bloemverdroging: Cultivars met vroege bloemaanleg koeler bewaren

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.

  2013-01-01

  Uitval in de tulpenbroeierij door bloemverdroging kwam de afgelopen jaren veel meer voor dan daarvoor. Reden voor PPO om na te gaan wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. In dit artikel legt onderzoeker Martin van Dam uit dat vooral in warme lentes bij vroege cultivars de kans op bloemverdroging

 12. De diagnostische waarde van de immunoscintigrafie met het monoklonale antilichaam OV-TL3 bij patiënten met ovariumcarcinoom

  NARCIS (Netherlands)

  Buist, M. R.; Roos, J. C.; Vermorken, J. B.; Golding, R. P.; Burger, C. W.; Kenemans, P.

  1991-01-01

  Immunoscintigraphy, using radiolabeled monoclonal antibodies directed against tumor associated antigens, is a relatively new method for the detection of tumour localizations. The diagnostic accuracy of immunoscintigraphy was compared with computer tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound,

 13. Communicatiebehoeften van patiënten met kanker bij aanvang van een behandeling met chemotherapie: een onderzoek naar de rol van curatief of palliatief behandeldoel, leeftijd en geslacht

  NARCIS (Netherlands)

  van Koerten, C.; Feytens, M.; Jansen, J.; van Dulmen, S.; van Weert, J.

  2011-01-01

  AIM. The aim of this study is to identify differences in communication needs of cancer patients receiving chemotherapy with a curative treatment goal versus palliative treatment goal, older and younger patients and men and women. METHOD. 345 Dutch cancer patients (aged 18-84 years) from 10 hospitals

 14. Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, R.M.; Dohmen-Janssen, C.M.; van der Biezen, S.C.

  2007-01-01

  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra investeringen in de kustbescherming rendabel zijn.

 15. De daad bij het woord: Naar de optimale basisschool

  NARCIS (Netherlands)

  Mooij, Ton

  2016-01-01

  Elk kind, van minder begaafd tot en met hoogbegaafd, zou met ingang van de eerste schooldag goed onderwijs moeten verkrijgen. Dit vereist het invoeren van 'optimale leerprocessen' en het afschaffen van leeftijdsgebonden onderwijs.

 16. Sustainable development appreciated? The development of a monitor on sustainability consciousness and behaviour; Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beckers, T.A.M.; Harkink, E.W.F.P.M.; Van Ingen, E.J. [Telos, Universiteit van Tilburg, Tilburg (Netherlands); Lampert MA; Van der Lelij, B.; Van Ossenbruggen, R. [Motivaction, Motivaction (Netherlands)

  2004-07-01

  voor duurzame producten of diensten. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat de belangstelling voor duurzame producten of diensten verschilt tussen consumenten. Hoe is dit te verklaren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deden Telos en Motivaction in opdracht van het MNP-RIVM onderzoek naar het duurzaamheidbewustzijn en -gedrag van de Nederlandse bevolking. Er werden drie duurzaamheidsegmenten gevonden, op grond van de waardenpatronen van mensen. Laag duurzamen: zijn sterk gericht op leven in het hier en nu, houden erg van gemak, stellen het eigen belang centraal, zijn hedonistisch en materialistisch ingesteld, zijn niet bezorgd over het milieu. Middelhoog duurzamen: zijn bezorgd over het milieu, willen milieubewust leven, zijn gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, zijn betrokken bij de buurt, voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Hoog duurzamen: hebben dezelfde mentaliteit als middelhoog duurzamen en willen daarnaast ook bewust milieuvriendelijk consumeren, meer betalen voor milieuvriendelijke en natuurlijk gefabriceerde producten en zijn tevens betrokken bij de wereldgemeenschap. De duurzaamheidsegmenten zijn vergeleken met de door Motivaction ontwikkelde 'sociale milieus'. Traditionele burgers enerzijds en kosmopolieten/ postmaterialisten anderzijds bleken het meest duurzaam. Bij de eerste gaat het vooral om zorg en behoud van de eigen omgeving, bij de tweede vooral om mondiale betrokkenheid. Men kan met andere woorden vanuit een totaal verschillende waardenorientatie tot duurzaamheid komen. Opvallend was verder dat generaties sterk blijken te verschillen in de mate van duurzaamheid. Jongere generaties vinden duurzame ontwikkeling een stuk minder belangrijk dan ouderen. Dit kan waarschijnlijk deels worden toegeschreven aan de levensfase waarin men zich bevindt, maar er zijn ook aanwijzingen dat duurzaamheid minder goed aansluit bij het waardenpatroon van jongere generaties.

 17. De vloek van de winnende taxi : Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.; Fijnje, J.; in 't Veld, D.

  In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s

 18. Mislukking en succes bij de ambulante behandeling van dwangneurose

  NARCIS (Netherlands)

  C.A.L. Hoogduin (Cornelis Antonius Leo)

  1985-01-01

  textabstractMet het werk van Meyer, Rachman, Foa en Emmelkamp is een belangrijke ontwikkeling op gang gekomen met betrekking tot de behandeling van parienten met een dwangneurose. Maakte het in het verleden niet zoveel uit op welke manier deze parienten behandeld werden, de laatste jaren is het vast

 19. Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen

  NARCIS (Netherlands)

  Fast T; Mennen M; Mooij M; IMG

  2008-01-01

  In opdracht van de VROM-Inspectie is een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De

 20. Het combineren van pijnmedicatie en oefentherapie bij patiënten met knie-artrose en ernstige kniepijn

  DEFF Research Database (Denmark)

  van Tunen, Joyce

  2016-01-01

  This article is a Dutch summary of the article 'Optimization of Analgesics for Greater Exercise Therapy Participation Among Patients With Knee Osteoarthritis and Severe Pain: A Feasibility Study' in Arthritis Care & Research, Vol 68, No. 3, March 2016, pp 332-40.......This article is a Dutch summary of the article 'Optimization of Analgesics for Greater Exercise Therapy Participation Among Patients With Knee Osteoarthritis and Severe Pain: A Feasibility Study' in Arthritis Care & Research, Vol 68, No. 3, March 2016, pp 332-40....

 1. Immuunstromale corneale ulceratie na een oogoperatie bij patiënten met collageen-vasculaire auto-immuunaandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Meulen, I. J. E.; van Rooij, J.; Hazes, J. W. M.; van Cleynenbreugel, H.; Geerards, A. J. M.; Remeyer, L.

  2007-01-01

  Two women aged 78 and 74 years respectively, both with dry eyes due to underlying auto-immune disorders, presented after uncomplicated cataract surgery with immunostromal corneal ulceration. Intensive topical lubrication combined with systemic immunosuppressants were necessary to control the corneal

 2. Is er een plaats voor voedingsmiddelen verrijkt met fytosterolen bij cardiovasculair risicomanagement? Kritische analyse van de bewijskracht voor cholesterolverlaging

  NARCIS (Netherlands)

  Alting, E.K. (Kim); Riphagen, LM (Laura); Schuiling-Veninga, C.C.M. (Nynke); Brouwers, J.R.B.J. (Koos); Woerdenbag, Herman

  2017-01-01

  Is there a place for phytosterol-enriched food products in cardiovascular risk management? Critical analysis of the evidence for cholesterol reduction OBJECTIVE To analyse the literature of the past decade regarding the cholesterol-lowering effect of phytosterol-enriched food products. DESIGN A

 3. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; Alterra; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  In the year 2000 the 5th National Environmental Outlook was published. For this purpose the environmental effects of the proposed 'Integrated Approach of the manure Problem' on soil, groundwater and regional surface waters were analysed for the period between 1986 en 2030. The specific data

 4. Niets is wat het lijkt?! Cognitieve gedragstherapie als behandeling voor angststoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS

  NARCIS (Netherlands)

  Tops, Wim; Heyns, Eric; Van Broeck, Nady

  2016-01-01

  An autismspectrum disorder (ASD) is a developmental disorder with a high degree of comorbidity. Anxiety disorders are the most common double diagnoses in ASD. Some researchers claim that anxiety disorders are a part of the broader phenotype of ASD. If so, specific interventions for anxiety disorders

 5. Hoe hoger de haze bij diffuus glas, hoe hoger de meerproductie (interview met Jan Janse en Sonny Moerenhout)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Janse, J.; Moerenhout, S.

  2012-01-01

  Een vroege komkommerteelt onder diffuus glas gaf vanaf het begin een grotere opbrengst dan onder gewoon glas. Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw durft na de reeks proeven in de afgelopen jaren de conclusie te trekken: hoe hoger de haze, hoe hoger de meerproductie. Dus ook in een vroege teelt.

 6. Ervaringen met bijwerkingen van de eenmalige Meningokokken C vaccinatie-campagne in 2002. Meldingen bij gestimuleerde passieve veiligheidsbewaking

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer-de Bondt PE; Dzaferagic A; Maas NAT van der; Wesselo C; Phaff TAJ; LTR

  2004-01-01

  RIVM monitored the safety of the national vaccination campaign against meningococcal serogroup C disease. The reporting rate of adverse events was quite high (5.1/10,000 or 1/1960 vaccinations) and professionals of the Community Health Services showed great compliance. A very small number of reports

 7. Angst en depressie bij patiënten met de ziekte van Ménière en hun partners

  NARCIS (Netherlands)

  Soraya Nieuwburg, [No Value

  2012-01-01

  Samenvatting Inleiding: De ziekte van Ménière is een chronische aandoening aan het binnenoor en wordt gekenmerkt door drie symptomen: duizeligheidaanvallen, tinnitus en gehoorverlies. De ziekte van Ménière kan naast lichamelijke problemen ook psychische problemen veroorzaken. De psychische problemen

 8. Vergiftigingen bij kinderen van 0 tot en met 5 jaar en de effectiviteit van kinderveilige verpakkingen (tussenrapportage)

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend I; Zoelen GA van; Vries I de; Schellart M; Hartog P den; Mulder S; Meulenbelt J; VIC

  1999-01-01

  Research of the Consumer and Safety Foundation (SCV) has revealed that approximately 1850 children, aged 0 to 5 years needed to be hospitalised each year following accidental intoxication. The National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment

 9. Geluidsexpositie bij Gebruik van Otoplastieken met Communicatie (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Custom Molded Communications Earplugs)

  Science.gov (United States)

  2008-10-01

  346 35 39 77 lnfo-DenV@tno nl Datum oktober 2008 Auteur (s) dr. ir. MM..I. Houben J.A. Verhave Rubricering rapport Ongerubriceerd Vastgesteld... Auteur (s) dr. ir. M.M.J. Houben J.A. Verhave Rubricering rapport Ongerubriceerd TNO-rapport | TNO-DV 2008 A395 4/19 Summary Sound exposure level...ontwikkeld om de geluidsexpositie van CEPs te bepalen (TNO-project 032.13072, rapport TNO-DV 2008 A054) [1], In theorie kan het totale

 10. Wel of geen paracetamol bij kinderen met koorts? [Risks and benefits of paracetamol in children with fever

  NARCIS (Netherlands)

  de Bont, E.G.P.M.; Brand, P.L.P.; Dinant, G.J.; van Well, G.T.J.; Cals, J.W.L.

  2014-01-01

  Worldwide, paracetamol is the most commonly used antipyretic for children and the drug of first choice for reducing fever named in the majority of practice guidelines. However, whether or not it is necessary or desirable to treat fever is questionable. The provision of accurate information on the

 11. Geluidsexpositie bij Gebruik van Otoplastieken met Communicatie (Sound Exposure Level of F-16 Crew Chiefs Using Custom Molded Communications Earplugs)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Houben, M. M; Verhave, J. A

  2008-01-01

  .... In a previous study, we developed a method to assess the sound exposure level of CEP users. Not only was the attenuated F 16 noise taken into account, but also the sound exposure resulting from communication through the CEP...

 12. Veiligheidsaspecten bij een grootschalige proef met Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : opzet van een evaluatiekader aan de hand van open interviews.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagtman, H.M.

  2004-01-01

  Safety aspects in a large-scale experiment with Intelligent Speed Adaptation; The design of an evaluation framework using open interviews. All sorts of in-vehicle Intelligent Transport Systems are being designed and, in the meantime, a number of `simple' systems have already been introduced. Until

 13. Het verschil tussen praten en communiceren : De functionele communicatie bij patiënten met cognitieve communicatiestoornissen

  NARCIS (Netherlands)

  Hüsers, Sarah; Jonkers, Roel

  2017-01-01

  Language and cognition influence each other and cognitive disorders can be the cause of communicative problems named cognitive communication disorders. Traditional language tests are not capable of diagnosing these problems as they appear in pragmatic language use rather than in linguistics and

 14. Keelpijn bij reumatoïde artritis: twee patiënten met cricoarytenoïd-artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J. A.; van Deelen, G. W.; Dinant, H. J.

  1997-01-01

  In two patients with chronic rheumatoid arthritis, a woman aged 65 and a man aged 56 years, cricoarytenoid arthritis was diagnosed. The symptoms were hoarseness, sore throat and stridor. In both patients a narrowed glottic fissure was found. In one patient tracheostomy was necessary to guarantee a

 15. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Pentachloorfenol : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.l.

  1989-01-01

  De gezondheidsrisico's i.v.m. het werken met pentachloorfenol (PCP) wordt geevalueerd. Het gebruik van PCP in Nederlandse arbeidssituaties neemt sterk af en is beperkt tot de formulering van emeltenkorrels en de, met name preventieve, houtverduurzaming. De totale risicopopulatie is niet omvangrijk

 16. Intra- und postoperative Komplikationen bei Patienten mit roboterassistierter laparoskopischer radikaler Prostatektomie (RALP. Eine Analyse von 3000 konsekutiven Fällen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zugor V

  2012-01-01

  Full Text Available Einleitung: Das Ziel dieser Studie ist es, die intra- und postoperativen Komplikationen bei Patienten mit roboterassistierter laparoskopischer radikaler Prostatektomie anhand von 3000 konsekutiven Fällen aufzuzeigen. Material und Methoden:3000 Männer, welche sich einer RALP unterzogen, wurden retrospektiv untersucht. Alle Patienten wurden sowohl hinsichtlich ihrer intra- als auch postoperativen Komplikationen beobachtet. Postoperative Komplikationen und Re-Interventionen wurden bis 30 Tage nach OP erfasst und anhand der Clavien-Klassifikation in „Minor“- (Clavien-Klassifikation I–IIIa und „Major“- Komplikationen (Clavien-Klassifikation IIIb–IVa eingeteilt. Ergebnisse: Die intraoperativen Komplikationen sind ebenso wie die „minor“ und „major“ postoperativen Komplikationen in Tabellen 3 und 4 aufgeführt. Das mediane Alter der Patienten betrug 64,1 Jahre, der mediane BMI 26,7 kg/m2 , das mediane Prostatagewicht 40,1 g und der mediane PSA-Wert 10,1 ng/ml. Der Gleason-Score bei Biopsie war in 65 % kleiner als 7, in 34,4 % gleich 7 und größer als 7 in 9,6 % der Fälle. Die Lymphknotendissektion wurde in 75,9 % durchgeführt. Ein organbeschränktes Stadium zeigte sich in 75 % und eine extraprostatische Ausbreitung in 25 %. Die gesamte intraoperative Komplikationsrate lag bei 5,1 %, die „minor“ postoperative Komplikationsrate bei 16,1 % und die „major“ bei 1,8 %. Zusammenfassung: Die RALP ist nicht komplikationslos. In erfahrenen Händen ist sie jedoch ein sicheres chirurgisches Verfahren mit einer niedrigen Morbidität und Mortalität.

 17. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 18. MRI for therapy control in patients with tetralogy of Fallot; MRT zur Therapiekontrolle bei Patienten mit Fallot-Tetralogie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Theisen, D.; Reiser, M.F. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Dalla Pozza, R.D. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Abteilung fuer Kinderkardiologie und Paediatrische Intensivmedizin, Kinderherzzentrum, Muenchen (Germany); Malec, E. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Herzchirurgische Klinik, Kinderherzzentrum, Muenchen (Germany)

  2011-01-15

  With prevalences ranging from 0.26 to 0.8 permille of all live births tetralogy of Fallot (TOF) is the most common congenital heart disease with primary cyanosis. Due to improvements in surgical techniques, nearly all patients can nowadays expect to reach adulthood. After surgical repair, pulmonary regurgitation (PR) occurs in almost every child and is an important contributing factor in long-term morbidity and mortality. Cardiac magnetic resonance imaging is well established for functional assessment and flow measurements and is an ideal tool for serial post-surgical follow-up examinations, as it is non-invasive and does not expose patients to ionizing radiation. The timing of pulmonary valve replacement is crucial as right ventricular (RV) volumes have only proven to normalize when preoperative end-diastolic volumes are <170 ml/m{sup 2} and end-systolic volumes are <85 ml/m{sup 2}. After surgical repair up to 15% of patients have residual or recurrent pulmonary artery stenosis. Distal pulmonary branch stenosis can aggravate PR and lead to right heart failure due to combined pressure and volume overload. Therefore, it has to be diagnosed in time and treated by angioplasty with or without stenting. (orig.) [German] Die Fallot-Tetralogie (TOF) ist mit einer Praevalenz zwischen 0,26 und 0,8 permille aller Lebendgeburten der haeufigste Herzfehler mit primaerer Zyanose. Durch verbesserte Operationstechniken erreichen heute nahezu alle Patienten das Erwachsenenalter. Bei fast allen Patienten tritt eine postoperative Pulmonalinsuffizienz (PI) auf, die entscheidenden Einfluss auf die langfristige Morbiditaet und Mortalitaet hat. Die kardiale Magnetresonanztomographie (MRT) ist fuer Quantifizierung von Ventrikelfunktion und Klappeninsuffizienzen etabliert und aufgrund ihrer fehlenden Invasivitaet und Strahlenexposition sehr gut fuer regelmaessige Verlaufskontrollen der heranwachsenden Patienten geeignet. Insbesondere der Zeitpunkt fuer einen Pulmonalklappenersatz darf

 19. Bedrijven en kennisinstellingen actief met Biomimicry

  OpenAIRE

  Overbeek, G.; Vogelzang, T.A.

  2014-01-01

  Biomimicry is innovatie geïnspireerd door de natuur en gaat over wat je kunt leren van de natuur i.p.v. wat je eruit kunt gebruiken. De lessen kunnen leiden tot duurzame ontwerpprincipes voor tal van productieprocessen. Daarmee biedt biomimicry een oplossingsgerichte manier van denken voor de groene of de circulaire economie, omdat de natuur bij haar duurzame ontwerpprincipes minder energie en materialen gebruikt en daarmee CO2 uitstoot en grondstoffen bespaart. De vraag is nu hoe biomimicry ...

 20. Kennisagenda Geo-informatie: GISsen met beleid

  OpenAIRE

  Dessing, N.; Lips, F.; Hoogenboom, J.; Vullings, L.A.E.

  2009-01-01

  LNV wil méér geo-informatie inzetten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beleidsnota’s ruimer voorzien van kaartmateriaal. Dit betekent dat geo-informatie vaker moet worden benut om lokale knelpunten, mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve oplossingen inzichtelijk te maken. Om dit te bereiken moet de beschikbaarheid van adequate data en gebruikersvriendelijke en nieuwe GIS-technieken aanmerkelijk verbeteren.

 1. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht

 2. Bijensterfte (interview met T. Blacquière)

  NARCIS (Netherlands)

  Scharroo, J.; Blacquière, T.

  2009-01-01

  Bijenvolken stierven dit jaar weer bij bosjes. Is het een samenspel van factoren dat de insecten de das omdoet, of is er toch één hoofdschuldige? Bionieuws duikt dieper in twee belangrijke bedreigingen voor de Apis mellifera.

 3. Cross-disciplinary management of polytrauma patients: radiological screening and comparison; Interdisziplinaeres Management von polytraumatisierten Patienten: Beitrag der Radiologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Messmer, P. [Universitaetskliniken Basel, Dept. Chirurgie, Allgemeinchirurgische Klinik, Abt. Traumatologie (Switzerland); Loew, R.; Jacob, A.L. [Universitaetskliniken Basel, Dept. Medizinische Radiologie, Abt. Diagnostische Radiologie (Switzerland)

  2001-09-01

  The comprehensive survey addresses the various modalities available today for trauma screening and presents a comparative assessment of their value in respect of type of trauma and evidence provided. (orig./CB) [German] Die Versorgung polytraumatischer Patienten stellt hoechste Anforderungen an das Koennen des Radiologen. Neben einer schnellen und schonenden Durchfuehrung der notwendigen Diagnostik darf keine potenziell lebensbedrohende Verletzung uebersehen werden. Die Kriterien fuer eine rationelle Diagnostik wurden im ATLS-Kurs (Advanced Trauma Life Support) zusammengefasst. Es gilt, die sog. 'golden hour' moeglichst effektiv fuer die Primaerdiagnostik und -therapie zu nutzen. Haeufige Verletzungsformen beim Polytrauma sind das Schaedel-Hirn-Trauma, Thoraxverletzungen, Milzverletzungen, Leberverletzungen und Frakturen von Becken, Wirbelsaeule und Extremitaeten. Die Primaere und Sekundaere Radiologische Diagnostik ist abhaengig von der Ausstattung der Klinik und besteht aus einer abdominellen Sonographie, Thorax ap, Beckenuebersicht ap, Halswirbelsaeule seitlich sowie falls vorhanden aus CT und Angiographie. Ein definitiver Schritt zur Verkuerzung der Zeit bis zur Behandlung waeren sterile OP-Einheiten mit integrierter Roentgendiagnostik (moeglichst nativ und CT), die ein staendiges Umlagern und Transportieren des Patienten verhindern koennten. (orig.)

 4. Intibo als alternatief voor amgb's bij gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Binnendijk, G.P.; Plagge, J.G.; Prado, del C.

  2002-01-01

  Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie en wordt in de toekomst mogelijk verboden. Met het vooruitzicht hierop is de mengvoersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief moeten zijn voor AMGB's. :Op verzoek van Speerstra Feed

 5. Role of radiotherapy in age-related macular degeneration. A prospective study; Photonentherapie der subfovealen choroidalen Neovaskularisation bei altersabhaengiger Makuladegeneration. Ergebnisse einer prospektiven Studie an 40 Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prettenhofer, U.; Mayer, R.; Oechs, A.; Pakisch, B.; Stranzl, H.; Willfurth, P.; Hackl, A. [Univ. Graz (Austria). Abt. fuer Strahlentherapie; Haas, A. [Univ. Graz (Austria). Universitaets-Augenklinik

  1998-12-01

  Aim: To determine the effect of external beam radiotherapy on subfoveal choroidal neovascularization in age-related macular degeneration. Patients and methods: Between September 1995 and July 1996, 40 patients (9 males and 31 females; mean age 74 years, range 61 to 83 years) were included in a prospective study. Eight patients had classic, well defined neovascularisations, 32 patients had occult lesions. Complete ophthalmic investigations included visual acuity contrast sensitivity as well as fluorescein and indocyanine green angiographic examinations prior to treatment and 1, 3, 6, and 12 months after radiotherapy. External beam radiotherapy (8-MV photons) was delivered with a total dose of 14.4 Gy in 8 fractions of 1.8 Gy per day. The field size averaged 5.5x4.5 cm. Results: No treatment related morbidity during or after treatment was obtained. After 6 months follow-up the visual acuity was improved in 2 (5%) patients and maintained at pretreatment level in 17 (42%) patients. However, 12 months post treatment a stable situation was found in 6 (15%) patients and a decrease in visual acuity in 34 (85%) patients. The central visual fields deteriorated significantly from 16.5 decibel (dB) to 12.4 dB. The enlargement of exsudats and neovascular membranes increased 5- to 7-fold. At 12 months after treatment, 3 (7.5%) patients stated that they had improved vision subjectively, 12 (30%) patients had no change and 25 (62.5%) patients suffered from subjective decrease in visual acuity. Conclusions: Using a total dose of 14.4 Gy/1.8 Gy no difference concerning visual acuity and exsudative changes in comparison to the natural history on age-related macular degeneration was obtained after 12 months. However, the results of multicenter studies are to be awaited. (orig.) [Deutsch] Ziel: Ueberpruefung der Effektivitaet der Strahlentherapie als Therapieansatz in der Behandlung subfovealer choroidaler Neovaskularisation bei altersabhaengiger Makuladegeneration. Patienten und

 6. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 7. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 8. Onderzoek naar voorkomen van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen door optimale watergift

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Wilms, J.A.M.

  2008-01-01

  Vochttekort tijdens de teelt werd door de telers als mogelijke oorzaak gezien. Het ‘weer’ is geen groeifactor waarop de tuinder kan sturen. Vochttekort is wel bij te sturen door water geven. Ter toetsing van de invloed van vochttekort is in 2006 in een late zomer/herfstteelt een proef aangelegd in

 9. Urethritis bij de man in de huisartsenpraktijk: soa's vooral op jongere leeftijd.

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, H.J.; Donker, G.A.; Bergen, J.E.A.M. van; Sande, M.A.B. van der; Broek, I.V.F. van den

  2009-01-01

  Doel: Inzicht verschaffen in de incidentie van urethritis bij de man in de Nederlandse huisartsenpraktijk, de toegepaste diagnostiek in relatie tot de bestaande richtlijnen, en de onderliggende oorzaken. Opzet: Beschrijvend. Methode: De incidentie van urethritis over de periode 1998-2007 werd

 10. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 11. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 12. Het beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); S.J.T. Jong; A. Mantel

  1989-01-01

  textabstractHet beslissingsproces van de huisarts bij de keuze van een geneesmiddel, zoals het uit dit empirisch onderzoek naar voren kwam, kan als volgt worden getypeerd. In het merendeel van de gevallen (ca. 90%) beperkt de arts zich tot de informatie die hij al in zijn geheugen heeft. Vaak wordt

 13. Literatuuronderzoek CAM-fotosynthese en CO2-bemesting en CO2-bemesting bij bromelia's

  NARCIS (Netherlands)

  Marissen, A.; Warmenhoven, M.G.

  2004-01-01

  De ‘normale’ wijze van CO2-opname gebeurt bij de meeste planten overdag, wanneer er licht is om de opgenomen CO2 door middel van fotosynthese direct om te zetten in suikers. Hiervoor is het nodig dat de huidmondjes overdag open staan, ‘s nachts zijn huidmondjes meestal dicht. Via de huidmondjes gaat

 14. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 15. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 16. Wirksamkeit und Sicherheit von Fumarsäureestern in Kombination mit Phototherapie bei Patienten mit moderater bis schwerer Plaque-Psoriasis (FAST).

  Science.gov (United States)

  Weisenseel, Peter; Reich, Kristian; Griemberg, Wiebke; Merten, Katharina; Gröschel, Christine; Gomez, Natalie Nunez; Taipale, Kirsi; Bräu, Beate; Zschocke, Ina

  2017-02-01

  Die Behandlung von Psoriasis-Patienten mit einer Kombination aus Fumarsäureestern (FSE, Fumaderm ® ) und Phototherapie (UV) ist verbreitet, wurde aber im Rahmen von Studien wenig untersucht. Bisher liegen lediglich Daten aus einer kleinen Pilotstudie vor. Intention dieser Studie war, eine FSE/UV-Kombinationsbehandlung an einem größeren Patientenkollektiv mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis zu untersuchen. In dieser prospektiven, multizentrischen, nichtinterventionellen Studie wurden Daten von Patienten mit FSE/UV-Kombinationstherapie hinsichtlich der Wirksamkeit (PGA' PASI, DLQI, EQ-5D), Sicherheit und Dosierung über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst und mit Daten einer retrospektiven Studie mit FSE-Monotherapie verglichen. Es wurden Daten von 363 Patienten ausgewertet. Unter der Kombinationstherapie verbesserten sich alle Wirksamkeitsparameter deutlich. Im Vergleich zur Monotherapie mit FSE konnte durch die Kombination mit UV ein schnellerer Wirkeintritt erzielt werden, wobei nach zwölf Monaten kein Unterschied in der Wirksamkeit bestand. Die Dauer und Art der Phototherapie zeigte keinen Einfluss auf die Wirksamkeitsparameter. Allgemein wurde die Kombinationstherapie gut vertragen. Unerwünschte Ereignisse wurden bei 7 % der Patienten berichtet. Die FSE/UV Kombinationstherapie zeigt eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit und kann zu einem schnelleren Wirkeintritt führen. Eine Kombinationstherapie erscheint vor allem in den ersten drei Monaten der FSE Behandlung sinnvoll. © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 17. Einfluss der Lage des aktiven Kontaktes innerhalb des Nucleus subthalamicus auf den Effekt der tiefen Hirnstimulation bei Parkinson Patienten- Eine MRT-basierte Untersuchung

  OpenAIRE

  Wodarg, Fritz

  2013-01-01

  Anhand Prä- und postoperativer MRT-Bilder wird die Lage der Elektroden zur Hochfrequenzstimulation innerhalb des N. subthalamicus bestimmt und mit dem klinischen Ergebnis der Stimulation bei 30 Parkinson Patienten korreliert. Eine Stimulation in lateralen Anteilen des STN bringt signifikant bessere klinische Ergebnisse.

 18. Fractures of the cervical spine. Diagnostic procedures in patients with severe cranio-cervical trauma; HWS-Frakturen. Diagnostik bei polytraumatisierten Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Link, T.M. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Univ. Muenster (Germany); Schuierer, G. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Univ. Muenster (Germany); Hufendiek, A. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Univ. Muenster (Germany); Peters, P.E. [Inst. fuer Klinische Radiologie, Univ. Muenster (Germany)

  1994-12-01

  The purpose of our study was to analyze diagnostic procedures of the cervical spine in severely traumatized patients. Findings in plain radiographs and computer radiography of 234 patients were evaluated. The image quality of the plain radiographs was examined. Casualty reports were evaluated retrospectively. Frequency, distribution and morphology of cervical spine fractures were analyzed: 44 fractures in 35 patients were diagnosed, most of the fractures were located in C2 (20/44). Twenty of the fractures diagnosed in CT were not diagnosed in plain radiography and 7 fractures were uncertain findings; 5 fractures were not detected at the casualty site. A new screening procedure in patients with severe head injury is introduced. (orig.) [Deutsch] Ziel der vorliegenden Studie war, die Diagnostik der HWS beim polytraumatisierten Patienten zu analysieren. Retrospektiv wurden Roentgenaufnahmen und Computertomogramme der HWS von 234 polytraumatisierten Patienten analysiert. Konventionelle HWS-Aufnahmen wurden in bezug auf ihre Qualitaet untersucht und der Befund der konventionellen Aufnahmen mit dem der Computertomographie verglichen. Die Befunde vom Unfalltag wurden den retrospektiv validierten Befunden gegenuebergestellt. Haeufigkeit, Verteilung und Morphologie von HWS-Frakturen bei polytraumatisierten Patienten wurden untersucht: 44 Frakturen bei 35 Patienten waren nachweisbar, am haeufigsten Frakturen von HWK 2 (21/44). 20 der Frakturen konnten konventionelle radiologisch nicht und 7 nur fraglich diagnostiziert werden. 5 Frakturen wurden am Unfalltag nicht erkannt. Ein neues Untersuchungsprotokoll mit routinemaessiger computertomographischer Untersuchung von HWK 1 und 2 bei Schaedel-Hirn-Traumata wird vorgestellt. (orig.)

 19. LED lighting and the Next Generation of Greenhouse for Tomatoes. Proof of Principle; LED belichting en Het Nieuwe Telen bij tomaat. Proof of Principle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dueck, T.; Janse, J.; Eveleens, B. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Nieboer, S.; Valstar, W.; Grootscholten, M. [GreenQ Improvement Centre, Bleiswijk (Netherlands)

  2012-08-15

  In this Proof of Principle project a tomato crop was grown under artificial lighting with the aim of 30% energy saving at the same level of production. Tomatoes (cultivar Komeett) were illuminated with 110 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} HPS (High Pressure Sodium) above the crop and 85 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} LED interlighting. The LEDs hung in 2 rows, approximately 40 cm above the lower leaves and the second strand at 40 or 70 cm above that. There were two types of LEDs used: production LEDs (light efficiency 1.6 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}, 87% red/13% blue) and inter-lighting LEDs (light efficiency 1.9 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1}, 95% red/5% blue), with the same light intensity. At the start, the crop was given as much light as it could handle, and because the crop developed so well, the stem density was increased relatively early. This resulted in high fruit load, while insufficient light was available to compensate for the low levels of sunlight in the winter. In the 192 cm row spacing system the plants were too close to each other. Additional problems occurred with trace elements, lesser bumble bee activity, and a moist greenhouse climate which weakened the crop in the winter. Thus Botrytis occurred on the leaves and stems. The crop struggled with its recovery until early spring with more sunlight. Compared to a reference crop with 79 kg m{sup -2} tomatoes, 75 kg m{sup -2} were produced under-production LEDs, and 80 kg m{sup -2} under the interlighting LEDs, mainly because latter LEDs were used longer during the summer. 30% of the energy for dehumidification and heat energy, and 27% of the electricity was saved, relative to the reference crop. Thus it appears possible to save 30% energy with a near identical production [Dutch] In dit Proof of Principle project is een belichte tomatenteelt geteeld met als doel 30% energiebesparing bij een gelijke productie. Tomaten van het ras Komeett werden belicht met 110 {mu}mol m{sup -2} s{sup -1} SON-T belichting boven

 20. Initial diagnosis of therapeutically relevant thoracic lesions in polytraumatised patients; Zur Akutdiagnostik therapierelevanter Thoraxverletzungen bei schwer- und polytraumatisierten Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Danz, B. [Radiologische Abt., Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany); Biehl, C. [Radiologische Abt., Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany); Baehren, W. [Radiologische Abt., Bundeswehrkrankenhaus Ulm (Germany)

  1996-04-01

  To determine the value of supine chest radiography in comparison to orientating chest CT in the initial diagnostic evaluation of severely polytraumatised patients. 303 patients with primary indication for a cranial CT following trauma were investigated between 1988 and 1993. After performing the cranial CT all patients underwent a chest CT with an average of 6 CT slices without changing the position of the patient and with a median scan time of 4 minutes. The results of the chest CT were correlated with the findings of the supine chest radiography in regard to therapeutically relevant pathological changes. The sensitivity in detection of pneumothorax in supine chest radiography was 53% versus 97% in CT, atelectasis 20% versus 94%, lung contusion 79% versus 99%, haemotothorax 62% versus 97%. More fractures were found conventionally (sensitivity 94%) than by chest CT (sensitivity 44%). Supine chest radiography of polytraumatised patients is clearly inferior to orientating chest CT in demonstrating posttraumatic lesions; obtaining therapeutically relevant information justifies the additionally needed small amount of time. (orig.) [Deutsch] Das Ziel dieser retrospektiven Untersuchung bestand darin, die Wertigkeit der a.p. Thoraxaufnahme im Liegen im Vergleich zur orientierenden Computertomographie der Thoraxorgane im Rahmen der Akutdiagnostik bei schwer- und polytraumatisierten Patienten zu analysieren. Im Zeitraum von 1988 bis 1993 bestand bei 303 Patienten wegen eines Schaedel-Hirn-Traumas die primaere Indikation zu einem CCT. Im Anschluss an das CCT wurde routinemaessig ein orientierendes CT der Thoraxorgane mit im Durchschnitt 6 Schichten ohne Umlagerung und einem medianen Zeitaufwand von 4 Minuten durchgefuehrt. Die Befunde des CT des Thorax wurden mit den Ergebnissen der durchgefuehrten a.p. Thoraxliegendaufnahmen im Hinblick auf die Erfassung therapierelevanter pathologischer Veraenderungen verglichen. Die Sensitivitaet fuer die Erkennung eines Pneumothorax in

 1. Improvement with insight. Healthier indoor climate and lower energy consumption with wireless Sensor networks; Verbeteren met inzicht. Gezonder binnenklimaat en lager energiegebruik met draadloze Sensor netwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peekstok, E.J. [MakeMoreSense, Sommelsdijk (Netherlands)

  2010-11-15

  Wireless Sensor Networks connected to the internet will dramatically influence the future of Indoor Climate and Energy use. Munisense, a Dutch company, has developed a real-time and web-based monitoring tool called InSightNow. With Insight it is possible to improve the environment, often with very simple measures. The majority of things going wrong are caused by human interventions. For example engineers when programming installations and users adjusting settings. Giving people insight in their behaviour via a 'dashboard for buildings', creates awareness and makes it possible to improve. Installers are able to limit failure cost, improve quality of service and contribute to the customers success by limiting sick-leave, improve work performance, reduce energy cost and unused floor space. [Dutch] Het is noodzakelijk om in schoolgebouwen een blijvend gezond binnenklimaat te creeren, want binnenklimaat, ziekteverzuim en leerprestaties hebben volgens wetenschappelijk onderzoek een direct verband met elkaar. Netwerken met draadloze sensors kunnen daar een rol bij spelen.

 2. Verteerbaarheid van (dood)duinriet of wilgetwijgen bij hamels = Digestibility of dead reedgrass and willow twigs for wethers

  NARCIS (Netherlands)

  Hindle, V.A.; Steg, A.

  1986-01-01

  Twee produkten, die in natuurgebieden soms als hoofdvoedsel voor herkauwers dienen: wilgetwijgen en dood duinriet, werden op verteerbaarheid bij hamels onderzocht. Het ruwe celstofgehalte van beide produkten was hoog, maar ondanks een celwandrijkere samenstelling verteerden wilgetwijgen beter dan

 3. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 4. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VI: Yersinia enterocolitica

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F.van; Oosterom; J.; Weiss; J.W.

  1985-01-01

  Yersinia enterocolitica kan bij de mens aanleiding geven tot verschillende ziektebeelden. Het meest wordt de acute enterocolitis beschreven, vooral bij zeer jonge kinderen, maar daarnaast zijn ook de acute mesenteriale lymfadenitis en terminale ileitis (pseudoappendicitis) bekend. Dragerschap

 5. PET in patients with clear-cut multiple chemical sensitivity (MCS); PET bei Patienten mit klar definierter multipler chemischer Sensibilitaet (MCS)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bornschein, S. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Hausteiner, C.; Foerstl, H. [Klinik und Poliklinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Drzezga, A.; Schwaiger, M. [Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany); Bartenstein, P. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Universitaetsklinikum Mainz (Germany); Zilker, Th. [Toxikologische Abt. der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Technischen Univ. Muenchen, Klinikum rechts der Isar, Muenchen (Germany)

  2002-12-01

  Aim: Multiple chemical sensitivity (MCS) is a controversially discussed symptom complex. Patients afflicted by MCS react to very low and generally non-toxic concentrations of environmental chemicals. It has been suggested that MCS leads to neurotoxic damage or neuroimmunological alteration in the brain detectable by positron emission tomography (PET) and single photon emission computer tomography (SPECT). These methods are often applied to MCS patients for diagnosis, although they never proved appropriate. Method: We scanned 12 MCS patients with PET, hypothesizing that it would reveal abnormal findings. Results: Mild glucose hypometabolism was present in one patient. In comparison with normal controls, the patient group showed no significant functional brain changes. Conclusion: This first systematic PET study in MCS patients revealed no hint of neurotoxic or neuroimmunological brain changes of functional significance. (orig.) [German] Ziel: Multiple chemische sensibilitaet (MCS) ist ein umstrittenes Krankheitsbild, das durch Reaktionen auf geringe, fueer Normalpersonen unschaedliche Mengen an Umweltchemikalien gekennzeichnet ist. Es wurde postuliert, dass MCS zu neurotoxischer Schaedigung bzw. neuroimmunologischer Veraenderung im Gehirn fuehrt, die mittels funktioneller bildgebender Verfahren, z. B. positronenemissionstomographie (PET), single-photon-emissions-computer-tomographie (SPECT) dargestellt werden koennte. Obwohl hierfuer kein wissenschaftlicher Beleg erbracht wurde, werden diese Methoden vielfach diagnostisch bei MCS-Patienten eingesetzt. Methode: Wir untersuchten 12 MCS-Patienten mit PET, um etwaige funktionelle Hirnveraenderungen nachzuweisen. Ergebnisse: Im Einzelvergleich war bei einem Patienten ein diskreter Glukose-Hypometabolismus in einzelnen Hirnregionen vorhanden. Im Gruppenvergleich konnte keine signifikante Abweichung von der Norm gefunden werden. Schlussfolgerung: Diese erste systematische PET-Studie bei MCS-Patienten erbrachte keinen

 6. Predictive parameters of infectiologic complications in patients after TIPSS; Praediktive Parameter infektiologischer Komplikationen bei Patienten nach TIPSS-Anlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cohnen, M.; Saleh, A.; Moedder, U. [Institut fuer Diagnostische Radiologie, Universitaetsklinikum Duesseldorf (Germany); Luethen, R.; Bode, J.; Haeussinger, D. [Klinik fuer Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, Universitaetsklinikum Duesseldorf (Germany); Daeubener, W. [Institut fuer Mikrobiologie und Virologie, Universitaetsklinikum Duesseldorf (Germany)

  2003-02-01

  Aim To define predictive parameters of a complicated clinical course after the TIPSS procedure. Blood cultures were drawn prospectively in 41 patients from a central line and from the portal venous blood before stent placement as well as from the central line 20 min after intervention. C-reactive proteine (CRP) (mg/dl) and white blood cell count (WBC,/{mu}l) on the day of TIPSS-procedure (d0), the first (d1) and seven (d7) days after TIPSS were compared in patients with a complicated clinical course (spontaneous bacterial peritonitis, pneumonia, sepsis; group I) to patients without clinical complications (group II) Group I showed a significant increase in CRP (d0: 1.8{+-}1.0; d1: 3.2{+-}1.5; d7: 4.3{+-}3.2), and white blood cell count (d0: 7700{+-}2600; d1: 10800{+-}2800; d7: 7500{+-}1800) on the first day after TIPSS-procedure in comparison to group II (CRP: d0: 1.6{+-}0.6; d1: 1.8{+-}1.0; d7: 1.9{+-}0.6. WBC: d0: 6900{+-}1500; d1: 8000{+-}1600; d7: 7600{+-}1400).Microbiological analysis showed in 12% skin or oral flora in the last sample. The course of CRP and WBC-count during the first week after TIPSS procedure may indicate patients with a potential risk of a complicated clinical course. (orig.) [German] Fragestellung Definition praediktiver Parameter infektiologischer Komplikationen bei Patienten nach TIPSS-Anlage.Methodik Bei 41 Patienten wurden Blutproben prospektiv vor intrahepatischer Stentanlage zentralvenoes und portalvenoes sowie 20 min postinterventionell erneut zentralvenoes entnommen und mikrobiologisch analysiert. C-reaktives Protein (CRP) (mg/dl) und Leukozytenzahl (/{mu}l) wurden am Interventionstag (d0), am 1. (d1) sowie 7 Tage (d7) postinterventionell bestimmt. Patienten mit kompliziertem Verlauf (spontane bakterielle Peritonitis,Pneumonie, Sepsis; Gruppe 1) wurden von Patienten ohne klinische Komplikationen (Gruppe 2) unterschieden.Ergebnisse Gruppe 1 wies einen signifikanten Anstieg des CRP (d0: 1,8{+-}1,0; d1: 3,2{+-}1,5; d7: 4,3{+-}3,2) und

 7. Effectiveness of geriatric rehabilitation among patients with secondary diagnosis dementia [Effektivität der ambulanten und stationären geriatrischen Rehabilitation bei Patienten mit der Nebendiagnose Demenz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Korczak, Dieter

  2012-09-01

  Full Text Available [english] Often geriatric patients with secondary diagnosis dementia do not receive a rehabilitation treatment, although it is an obligatory service offered by the statutory health insurance. Scientists have examined the benefit of relevant measures for patients who are slightly or moderately affected with dementia. Thus, also these patients would profit by a rehabilitation.[german] Geriatrische Patienten mit Nebendiagnose Demenz erhalten oft keine Rehabilitation, obwohl diese zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkasse gehört. Wissenschaftler haben untersucht, ob und wenn ja, welchen Nutzen entsprechende Maßnahmen für leicht bis moderat demenzkranke Patienten haben. Demnach profitieren durchaus auch diese Patienten von einer Rehabilitation.

 8. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 9. Measuring drifted dust near coal transhipment in the harbour of Amsterdam, Netherlands; Meten aan verwaaiend stof bij kolenoverslag in het Amsterdams havengebied

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weijers, E.P.; Rodink, R.; Hensen, A. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-02-15

  For two months, particulate matter measurements were performed at the Rietlanden coal terminal in the Africa harbour in Amsterdam. At eight places around the coal terminal particulate matter concentrations were measured with relatively simple (and relatively inexpensive) optical sensors (which have been further developed by ECN). The primary purpose of the measurement campaign was to determine the performance and robustness of the sensors 'in the field'. After the satisfactory performance, the feasibility of a monitoring c.q. alarm system were studied and an estimate was made of particulate matter emissions from the terminal with a dispersion model during the measurement period [Dutch] Gedurende twee maanden zijn bij de Rietlanden kolenterminal in de Afrikahaven te Amsterdam fijnstofmetingen uitgevoerd. Op een achttal plaatsen rondom het bedrijf zijn fijnstofconcentraties gemeten met relatief eenvoudige (en relatief goedkope) optische sensoren (die door ECN verder zijn ontwikkeld). In de eerste plaats had de meetcampagne ten doel de prestatie en robuustheid van de sensoren 'in het veld' vast te stellen. Na gebleken geschiktheid is de haalbaarheid van een monitoring- c.q. alarmeringssysteem bestudeerd en is de fijnstofemissie afkomstig van de terminal geschat voor de periode van de metingen met een verspreidingsmodel.

 10. Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerda Scholtens

  2015-03-01

  when providing support for people with complex multiple problems. The professionals in the CoPs who had previously been used to working within institutions became more aware of the increase in their range of control in community-based cooperation and consequently their need to develop the competencies required Communities of Practice. Niches voor de samenwerking tussen ervaringswerkers en professionals bij gebiedsgericht werkenSinds de eeuwwisseling zijn er in Nederland steeds vaker problemen geconstateerd in de zorg aan mensen met meervoudige complexe problematiek. De zorgverlening is verkokerd, aanbodgericht en is niet afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen (zie Baart, 2001 en Kal, 2001. Met de transitie AWBZ-WMO komt een deel van de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg onder de regie van de gemeente te vallen. Gemeenten maken steeds vaker beleid op gebiedsgericht werken om de problemen in de zorg en de ontwikkeling als gevolg van de transitie te managen. Om de samenwerking tussen professionals en tussen professionals en ervaringswerkers te bevorderen, is in het project “werk voor ervaringsdeskundigen” het initiatief genomen voor het organiseren van “Communities of Practice” (CoP. CoP’s zijn leergroepen van professionals die hun competenties willen ontwikkelen, om een gezamenlijk vraagstuk in hun praktijk beter te kunnen hanteren. Een benadering die adequaat is in de ondersteuning van mensen met complexe meervoudige problematiek is de herstelondersteunende zorg. Door de deelname van ervaringswerkers aan de CoP’s zijn professionals bekend geraakt met deze benadering. Daarnaast hebben de leerprocessen in de CoP’s betrekking gehad op het ontwikkelen van competenties om de toegenomen handelingsruimte bij gebiedsgericht werken te kunnen hanteren.

 11. La metáfora

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Oscar Garcia

  2007-01-01

  2002 y principios de 2003, anteriores a la proclamación de las Juntas de Buen Gobierno. Nuestro objetivo es comprobar cómo las metáforas crean nuevas significaciones, que intentan deshacer una lógica comúnmente asumida, y promover otros modos de comprender la acción y la realidad político-social. Este...

 12. Thyroid volume reduction following radioiodine therapy in patients with autonomous goitre and Graves` disease; Volumenreduktion der Schilddruese nach Radiojodtherapie bei Patienten mit Schilddruesenautonomie und Morbus Basedow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dederichs, B. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Koeln (Germany); Otte, R. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Koeln (Germany); Klink, J.E. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Koeln (Germany); Schicha, H. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Univ. Koeln (Germany)

  1996-10-01

  Aim: It is well known that radioiodine therapy (RITh) leads to a significant thyroid volume reduction (TVR). But until now only little data has been presented due to the course of time and the extent of TVR. Method: Therefore the data of 33 patients with Graves` disease (GD), 36 patients with multifocal (MAG) and 31 with solitary (SAG) autonomous goitre were analyzed retrospectively. Results: All the patients showed a highly significant (p<0.001) TVR, which continued up to 1 year after RITh. Receiving equal effective radiation doses, the extent of TVR was significantly greater for GD than for MAG. This difference developed within six weeks up to 3 months after RITh. Conclusion: This observation suggests that the underlying thyroid disease affects the therapeutic effect of RITh and may be partially explained by the total suppression of non-autonomous thyroid tissue in AG at the time of RITh. In patients with SAG with a 1.7 times higher effective radiation dose than in MAG relative TVR was about 1.6 times stronger in SAG than in MAG. This demonstrates a direct relation between the effective radiation dose and the extent of the TVR after RITh. (orig.) [Deutsch] Ziel: Es ist bekannt, dass die Radiojodtherapie (RJTh) zu einer relvanten Schilddruesenvolumenreduktion (SVR) fuehrt. Bisher wurden jedoch nur vereinzelt systematische Daten zum zeitlichen Verlauf und quantitativen Ausmass der SVR veroeffentlicht. Methode: Daher fuehrten wir eine retrospektive Auswertung der Daten von 33 Patienten mit Morbus Basedow (MB), 36 Patienten mit multifokaler (MFA) und 31 mit unifokaler (UFA) Autonomie der Schilddruese durch. Ergebnisse: Fuer alle Patientengruppen ergab sich eine hochsignifikante (p<0,001) SVR, welche sich bis ein Jahr nach RJTh signifikant fortsetzte. Obwohl die effektive Herddosis nicht signifikant verschieden war, war das Ausmass der SVR fuer Patienten mit MB signifikant groesser als fuer Patienten mit MFA. Dieser Unterschied war bereits innerhalb der ersten 6

 13. Annotatie bij Hoge Raad 24 april 2007 (Ordebevelen op stations)

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer J.G., Jan; Schilder A.E., [No Value

  2008-01-01

  Samenvatting: Het ARV berustte ten tijde van het tenlastegelegde op art. 27 Spoorwegwet 1875. Art. 7 ARV richt zich, kort gezegd en voor zover hier van belang, tot een ieder die zich als niet-reiziger op een station bevindt met het gebod de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een

 14. TNO en Aedes over voordelen regisserend opdrachtgeverschap bij planmatig onderhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, S.

  2016-01-01

  Regisserend opdrachtgeverschap is voor corporaties een goede manier om met planmatig onderhoud om te gaan. Dat stellen Stefan Arts van TNO en Maarten Georgius van Aedes, die onderzoek deden naar dat nieuwe opdrachtgeverschap. Hoe het moet, staat helder op papier. Maar de praktijk is weerbarstig, zo

 15. Gele en rode aanwinst bij sortimentsvergelijking kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Kersten, M.; Heij, G.

  2005-01-01

  Voor kalanchoë zijn achtentwintig nieuwe cultivars beoordeeld op het gebied van teelt en houdbaarheid, steeds in vergelijking met vijf vergelijkingscultivars. Tussen de kleuren bestaan vrij grote verschillen. De gele 'Yellow Josephine' en de rode Amora zijn de meest veelbelovende cultivars

 16. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 17. HRM bij Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid

  OpenAIRE

  Van Hulst, B.L.; De Groot, H.

  2012-01-01

  HRM bij Burgerzaken is een studie naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid. In de studie zijn ingezette HRM-instrumenten gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van HRM. Vervolgens is de kostendoelmatigheid in kaart gebracht, de gemiddelde doelmatigheidsscore in 2010 is 86,3%. Wel bestaan er duidelijke verschillen in kostendoelmatigheid tussen gemeenten die deels verklaard worden door de...

 18. De resultaten van de poliklinische behandeling van kinderen met spastische paresen

  NARCIS (Netherlands)

  Wiechen, Hans Jozef van

  1966-01-01

  Na een overzicht van de literatuur betrekking hebbende op "Cerebral Palsy" is het ontstaan en de groei van het Phelps-Centrum voor Spastische Patienten te Zwolle beschreven. Het gebouw, waar de patienten onderzocht en gefilmd worden, is in hoofdstuk III besproken. In hetzelfde hoofdstuk is de

 19. Krankheitsverlauf, medizinische Versorgung und Lebensqualität von Patienten mit kongenitalen melanozytären Nävi - Auswertung des deutschsprachigen KMN-Registers.

  Science.gov (United States)

  Elisabeth Wramp, Maria; Langenbruch, Anna; Augustin, Matthias; Zillikens, Detlef; Krengel, Sven

  2017-02-01

  Kongenitale melanozytäre Nävi (KMN) bedeuten für Patienten und Familien eine psychologische Belastung und bergen zudem medizinische Risiken. Das 2005 gegründete deutschsprachige KMN-Register wurde nun einer Zwischenauswertung bezüglich des Krankheitsverlaufes, der medizinischen Versorgung und der Lebensqualität unterzogen. 100 Patienten, die sich in den Jahren 2005 bis 2012 mit einem Erstmeldebogen registriert hatten, wurde im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie Anfang 2013 ein Folgemeldebogen zugesandt. Außerdem wurden mithilfe standardisierter Fragebögen Daten zu Lebensqualität (dermatology life quality index, DLQI) und Stigmatisierungserfahrungen (perceived stigmatization questionnaire, PSQ; social comfort questionnaire, SCQ) erhoben. 83 % der Patienten oder deren Eltern antworteten (Altersdurchschnitt 11,2 Jahre, Median 6 Jahre; mittleres Follow-up 4,4 Jahre). Im Gesamtkollektiv wurden vier Melanome diagnostiziert, davon zwei zerebrale Melanome im Kindesalter, ein kutanes Melanom im Erwachsenenalter und eines, das sich als proliferierender Knoten erwies. Bei vier Kindern wurde eine neurokutane Melanozytose festgestellt, drei davon mit neurologischer Symptomatik. Chirurgisch behandelt wurden 88 % (73/83). Achtundsiebzig Prozent der Befragten berichteten eine geringe oder keine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Die wahrgenommene Stigmatisierung beziehungsweise Beeinträchtigung des sozialen Wohlbefindens war generell ebenfalls gering. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die Situation von Patienten mit KMN in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Melanom entwickelte sich in 3 %, eine ZNS-Beteiligung bestand in 4 % der Fälle. © 2017 Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG). Published by John Wiley & Sons Ltd.

 20. Einfluss physiologischer Faktoren auf die Gehstrecke und prognostische Aussagekraft des 6 Minuten Gehtestes bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie und ihren Angehörigen

  OpenAIRE

  Temath, Christoph

  2013-01-01

  Ein Vergleich biometrischer Faktoren wie Alter, Geschlecht, BMI, Ejektionsfraktion, SF und linksventrikulärer enddistolischer Durchmesser, sowie dem NYHA Stadium bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie und gesunden Probanden auf die während des 6-Minuten-Gehtest gelaufene Distanz ergab, dass Frauen mit dilatativer Kardiomyopathie eine kürzere Gehstrecke zurücklegen als Männer gleichen Alters und gleicher Erkrankung. Zudem la...

 1. Substantial energy conservation in air conditioners; Substantiele energiebesparing bij luchtbehandelingsinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-03-01

  An air conditioner has been retrofitted by application of an optimized fan in combination with an EC motor (brushless dc-motor). Attention is paid to the difference between an AC- and and EC motor, between free-running and spiral housing fans, between direct or indirect-driven, and between forward-bended and backward-bended blades. By means of equations and diagrams the realized energy conservation is visualized. [Dutch] De renovatie van een luchtbehandelingskast wordt besproken. Door de toepassing van ventilatoren met een geoptimaliseerde waaier in combinatie met een EC-motor (borstelloze gelijkstroommotor) wordt een substantiele energiebesparing gerealiseerd. Er wordt op verschillende aspecten ingegaan. Onder meer het verschil tussen een AC- en EC-motor, tussen vrijlopende en slakkenhuisventilatoren, tussen direct- of indirect-gedreven schoepen en tussen voorwaarts- of achterwaartsgebogen schoepen. Aan de hand van vergelijkingen en diagrammen wordt de energiewinst zichtbaar gemaakt.

 2. Successes and failures in the realization of energy and indoor climate ambitions for school buildings; Succes- en faalfactoren bij de realisatie van energie- en binnenklimaatambities bij scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  NL Agency wonders to what extent original ambitions with respect to the energetic quality and indoor environmental quality in school buildings are actually achieved in practice. Therefore, the agency ordered a study to investigate to what extent the achievements for the completed educational buildings differ from the original ambitions and starting points (including the energy efficiency coefficient or EPC), and what the causes are of these deviations. The ultimate goal of this research is to gain insight in the main successes and failures in actually achieving the intended EPC score and indoor environmental quality [Dutch] Het AgentschapNL vraagt zich af in welke mate de oorspronkelijke ambities ten aanzien van de energetische kwaliteit en de kwaliteit van het binnenmilieu bij scholen in de praktijk ook daadwerkelijk worden behaald. Daarom is opdracht gegeven om te onderzoeken in welke mate de uiteindelijk opgeleverde onderwijsgebouwen afwijken van de oorspronkelijke ambities en uitgangspunten (waaronder de EPC-berekening); en wat de oorzaken zijn van deze afwijkingen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de belangrijkste succesen faalfactoren bij het daadwerkelijk behalen van de beoogde EPC-score en de binnenmilieukwaliteit.

 3. Practical radiation protection of the patient in radiological diagnostics; Praktischer Strahlenschutz am Patienten in der radiologischen Diagnostik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fiebich, M. [Technische Hochschule Mittelhessen, Institut fuer Medizinische Physik und Strahlenschutz, Giessen (Germany)

  2017-07-15

  The use of radiation protection equipment can reduce the radiation exposure of patients. The aim was to show which patient shields should be used for the different types of examination. The results of multiple studies were compiled and analyzed and recommendations made for the use of patient shields. The absolute dose values and the protective effect were considered. Radiological protection should be used in many investigations; particularly in the case of CT investigations, a reasonable dose reduction potential exists due to the higher radiation dose. Based on these recommendations, workflow changes in some types of investigation are expected due to the use of additional patient shields. (orig.) [German] Durch die Verwendung von Strahlenschutzmitteln kann die Strahlenexposition von Patienten reduziert werden. Es soll dargestellt werden, welche Strahlenschutzmittel bei welchen Untersuchungen eingesetzt werden sollen. Die Ergebnisse von Studien wurden zusammengestellt, analysiert und daraus Empfehlungen fuer die Anwendung von Strahlenschutzmitteln erstellt. Dabei wurden die absoluten Dosiswerte und die Schutzwirkung beruecksichtigt. Bei vielen Untersuchungen sind Strahlenschutzmittel anzuwenden, insbesondere bei CT-Untersuchungen besteht aufgrund der hoeheren Strahlendosis ein gutes Dosisreduktionspotenzial. Aufgrund der Empfehlungen ist bei einigen Untersuchungsarten mit veraenderten Arbeitsablaeufen aufgrund der Anwendung weiterer Strahlenschutzmittel zu rechnen. (orig.)

 4. Reactions of Met-Cars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Castleman, A.W. Jr.; Guo, B.C.

  1993-01-01

  A new class of metal-carbon complexes, termed metallo-carbohedrenes (Met-Cars), have been discovered to form in a plasma reactor in which early transition metals are vaporized into a stream carrying small hydrocarbon molecules. The initial discovery involved the species Ti 8 c 12 + , while subsequent studies revealed the stability of the anion and, most importantly, the neutral species. Subsequent investigations show that similar molecules, predicted to have a pentagonal dodecahedral structure, can also be formed with vanadium, hafnium, and zirconium. In the case of the latter, more recent investigations have displaced an interesting growth pattern. In particular, pentagonal dodecahedrons with dangling carbon atoms can undergo further growth, adding at least a second and third cage. The latest results on the properties and reactivities of these new cage-like molecular clusters will be discussed

 5. Modified double contrast-enhanced examination of the stomach of adipose patients after vertical gastroplasty; Modifizierte Doppelkontrast-Untersuchung des Magens bei adipoesen Patienten nach vertikaler Gastroplastie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raissaki, M.T. [Institut fuer Bildgebende Diagnostik, Universitaetsklinik Heraklion (Greece); Prassopoulos, P. [Institut fuer Bildgebende Diagnostik, Universitaetsklinik Heraklion (Greece); Hatjidakis, A.A. [Institut fuer Bildgebende Diagnostik, Universitaetsklinik Heraklion (Greece); Christodoulakis, M. [Klinik fuer Chirurgische Onkologie der Universitaetsklinik Heraklion (Greece); Melissas, J. [Klinik fuer Chirurgische Onkologie der Universitaetsklinik Heraklion (Greece); Gourtsoyiannis, N.C. [Institut fuer Bildgebende Diagnostik, Universitaetsklinik Heraklion (Greece)

  1995-11-01

  The study reported covers 28 patients who were examined once by radiology before surgery, and twice after surgery. The first post-surgery examination was done on days 5-7, the second during the 4th until 6th month after surgery. For the first examination, water-soluble contrast agent was initially applied, then barium containing contrast agent. The second examination was done by modified double contrast technique. The most frequent, pre-surgery findings revealed gastro-esophageal reflux in 13 patients. The first post-surgery control detected a somastenosis in 2 patients, while the second control examination detected complications of various nature in 11 patients and gastro-esophageal reflux in 5 patients. In 6 patients, discrepancy between clinical and radiological findings was stated. The pouch size did not correlate with the frequency of complications, or with the body-to-mass index decrease. The examination method proposed in this article yields pre-surgery information on the anatomy of the stomach, more accurate dewscription of post-surgery complications, and better evaluation of the antireflux effect of the vertical gastroplasty. (orig.) [Deutsch] In der Studie wurden 28 Patienten einmal praeoperativ und zweimal postoperativ roentgenologisch kontrolliert. Die erste postoperative Kontrolle fand am 5.-7. Tag und die zweite im 4.-6. Monat nach dem Eingriff statt. Bei der ersten Kontrolle wurde zuerst wasserloesliches und anschliessend bariumhaltiges Kontrastmittel benutzt, waehrend bei der zweiten Kontrolle eine modifizierte Doppelkontrast-Untersuchung durchgefuehrt wurde. Der haeufigste praeoperative Befund war der gastrooesophageale Reflux bei 13 Patienten. Bei der ersten praeoperativen Kontrolle fand sich bei 2 Patienten eine Stomastenose, waehrend bei der zweiten verschiedene Komplikationen bei 11 sowie gastrooesophagealer Reflux bei 5 Patienten vorlagen. Eine Diskrepanz zwischen radiologischen und klinischen Befunden fanden wir bei 6 Patienten. Die

 6. Onderzoek naar de mutagene werking van vinylchloride met microorganismen en L5178Y muize-lymfoomcellen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC; Knaap AGAC; Langebroek PG

  1986-01-01

  Vinylchloride was mutageen voor Klebsiella pneumoniae in de fluctuatietest zonder metabolische activering bij 0,02 en 0,037 mol/1 lucht (resp. 1,5 en 2,3 g/l lucht). Vinylchloride is duidelijk mutageen voor Salmonella typhimurium TA1535 bij concentraties vanaf 0,0005 mol/l lucht en voor Salmonelle

 7. ‘Eerlijk zullen we alles delen’: wat is er eigenlijk mis met economische ongelijkheid?

  NARCIS (Netherlands)

  A. Jolink (Albert)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Economisch Denken bij de afdeling Geschiedenis van de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 17

 8. Een inleiding in het filosoferen : Filosoferen met kinderen op de Bloemhofschool

  NARCIS (Netherlands)

  W. Pols

  2012-01-01

  Het project Fysieke Integriteit startte in september 2008. In dit project gaat het om samen handelen, samen ervaren en samen denken. Filosofie neemt binnen dit project een belangrijke plaats in: het doordenkt de ervaringen die bij judo, het koken en het tuinieren opgedaan zijn. Bij die drie

 9. MR volumetry of the trigeminal nerve in patients with unilateral facial pain; MR-Volumetrie des N. trigeminus bei Patienten mit einseitigen Gesichtsschmerzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kress, B.; Fiebach, J.; Sartor, K.; Stippich, C. [Abt. Neuroradiologie, Neurologische Klinik, Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany); Rasche, D.; Tronnier, V. [Neurochirurgische Klinik, Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany)

  2004-05-01

  Purpose: to assess whether MRI can detect atrophy of the trigeminal nerve in patients with trigeminal neuralgia. Materials and methods: a prospective MRI study was conducted in 39 patients (trigeminal neuralgia, trigeminal neuropathy, or atypical facial pain) and 25 volunteers. Using a coronal orientation (T1 flash 3D; T2 CISS 3D), regions of interest were delineated in the cisternal part of the trigeminal nerve along the border of the nerve to calculate the volume of the nerve. The volume of the nerve was compared side-by-side in each patient (t-test, p < 0.05) and the volume difference compared between patients and volunteers. Results: the volume of the compromised trigeminal nerve in patients with trigeminal neuralgia was lower than on the contralateral healthy side, with the difference between healthy and compromised side statistically significant (p < 0.05). In all other patients and in all volunteers, no significant difference was found between the volume of the healthy and compromised nerve. The volume difference between the healthy and compromised side in patients with trigeminal neuralgia was significantly higher (p < 0.05) than in all other patients and volunteers. Conclusion: atrophy of the trigeminal nerve caused by a nerve-vessel conflict can be detected by MRI. Only patients with trigeminal neuralgia show this unilateral atrophy. Therefore, it is possible to demonstrate the result of the nerve-vessel conflict and to determine the consequences of such a conflict. (orig.) [German] Ziel: Die Studie wurde mit der Frage durchgefuehrt, ob die bei Patienten mit Trigeminusneuralgie durch einen Gefaess-Nerven-Konflikt bedingte Atrophie des Nervs magnetresonanztomographisch darstellbar ist. Methodik: 39 Patienten (Trigeminusneuralgie, Trigeminusneuropathie, atypischer Gesichtsschmerz) und 25 Probanden wurden prospektiv magnetresonanztomographisch untersucht. In koronaren T1- und T2-Gradientenechosequenzen wurde der zisternale Abschnitt des N. trigeminus mittels

 10. Koeien met een glimlach op SMILE-bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.

  2006-01-01

  Informatie over het SMILE-project (Sustainable Milk Initiative Launch in Europe), waarbij melkveehouders kijken op elkaars bedrijf en daarmee gestimuleerd worden om stalaanpassingen op het eigen bedrijf door te voeren, waarmee het aantal beschadigingen aan huid, hakken, knieën en nek bij hun koeien

 11. Zwerfvuil in de Noordzee: klein afval met grote gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  Franeker, van J.A.

  2009-01-01

  Zwerfvuil in zee is een groeiend economisch en ecologisch probleem. Bij een opruiming van het Texelse strand in 2005 werd 30 ton vuil verwijderd, ruim 1000 kg per kilometer. Vervolgmmetingen toonden aan dat daar per kilometer strand iedere dag opnieuw 7 tot 8 kilo afval aanspoelde. De helft daarvan

 12. Kosten SAP-beheer met vier knoppen te besturen

  NARCIS (Netherlands)

  Heemstra, F.J.; Jonker, A.; Kusters, R.J.

  2007-01-01

  Over de beheerkosten van ERP-systemen is weinig bekend. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring, zeggen de auteurs van dit artikel. Vijf ondernemingen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn op onderzoek uitgegaan. Het onderzoek leert dat slechts vier factoren bepalend zijn voor de

 13. Proef met duurzaam watergebruik in de bollenstreek

  NARCIS (Netherlands)

  Fliegenthart, F.; Dik, P.E.; Groenendijk, P.

  2009-01-01

  In 2007 begon in de Wieringermeer een praktijkproef met alternatieve waterbeheersystemen voor de bollenteelt. Met drie verschillende teeltsystemen wordt onderzoek verricht naar zo optimaal mogelijk gebruik van zoet water door recirculatie en hergebruik. Ook loopt onderzoek naar de emissie van

 14. Tests of heat techniques in households. Analysis of the results of the field tests; Praktijkprestaties van warmtetechnieken bij huishoudens. Analyse resultaten veldtesten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, A.; Friedel, P.; Overman, P. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2012-11-15

  The development within conventional techniques and new techniques for the recovery and generation of heat in the house construction industry led to a need for knowledge of efficiencies of those techniques in practice. Therefore a project has been set up to gain insight into the efficiencies. In the field tests, five heat techniques are investigated: high-efficiency boilers, solar water heaters, balanced ventilation systems with heat recovery (also called heat recovery systems) and heat pump water heaters [Dutch] De ontwikkeling binnen conventionele technieken en nieuwe technieken voor de terugwinning en opwekking van warmte in de woningbouw leidden ertoe dat er bij verschillende partijen in de keten een kennisbehoefte is ontstaan naar de rendementen van deze technieken in de praktijk. Daartoe heeft AgentschapNL een project opgezet om meer inzicht te verkrijgen in deze rendementen. In de veldtesten worden vijf warmtechnieken bekeken: HR-ketels, HRe-ketels, zonneboilers, gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning (verder WTW-systemen genoemd) en warmtepompboilers. Deze worden op minutenbasis bemeten.

 15. Responsie van Verschillende Munitieartikelen bij Opwarming en Brand (Response of Munitions Items Due to Heating or a Fire)

  Science.gov (United States)

  2007-09-01

  Verboom Auteur TNO-rapport I TNO-DV 2007 A315 BijIage A I 1I7 A Berekening thermische explosiekubus A.1 Inleiding De theorie van een thermische...Responsie van verschillende munitieartikelen bij opwarming en brand Datum scptember 2007 Auteur (s) ir.J.H.G. Scholtes ir. V. Verboorn R Ubricering rapport O...mabegeleider Projectbegeleider Setembr20 Ltkol I Paap, G.B. Cornelisse, spebr20 DMO/DWS&B/Ressort Lucht- DS/CLAS/St-CLAS/Dir OPOST Auteur (s) systeen

 16. Differences in MetS marker prevalence between black African and ...

  African Journals Online (AJOL)

  Multiple linear regression analysis, independent of covariates, showed that the albumin:creatinine ratio is explained only by glucose in Africans. Conclusion: African women, as a group, present with few MetS risk factors, and glucose is associated with renal function risk in Africans. Keywords: MetS, metabolic syndrome, ...

 17. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This final report provides (a) an overview of the activities that have taken place in the context of work package 1, (b) the results of the other work packages in the light of four policy frameworks, and (c) a view on future policy [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 18. Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Laar MJW van de; Haks K; Coenen AJJ; CIE

  2001-01-01

  Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's) wordt door sociaal-verpleegkundigen ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers ten behoeve van een SOA-hulpvraag of HIV-testverzoek. De gegevens van deze registratie worden landelijk

 19. Morfologische en functionele aspecten van de opslag en afgifte van insuline bij de ongeboren en pasgeboren rat

  NARCIS (Netherlands)

  Freie, Harm Maarten Paul

  1974-01-01

  Onderwerp van de in dit proefschrift beschreven onderzoekingen was de ontwikkeling van de insulineproducerende endocriene pancrreas bij de jonge rat in de periode voor en na de geboorte en de relaties tussen verschillende morfologische en functionele aspecten van deze ontwikkeling. Zie: Samenvatting

 20. Dynamisch cloudsourcen van bedrijfsprocessen, gebruik van business rules management bij transitie en exit van BPO uit de cloud

  NARCIS (Netherlands)

  Rudolf Liefers; Jeroen van Grondelle; Johan Versendaal

  2015-01-01

  Dit artikel beschrijft een onderzoek waarbij gekeken is naar mogelijkheden die Business Rules Management-concepten bieden bij het aanbieden van bedrijfsprocessen as a service via een cloud-dienst. BRM helpt bedrijven door het gestructureerd vastleggen van organisatorische keuzes en regels waaraan

 1. Vaststelling van erytrocytometrische waarden bij drachtige ponies, die bloeddonor zijn voor Diosynth B.V. te Oss

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Geleijnse; M.E.M.; Rooy; L.C.de

  1984-01-01

  Het afnemen van bloed bij drachtige paarden voor farmaceutische doeleinden heeft effect op de hemo(cyto)metrische waarden. De veranderingen zouden kunnen duiden op een (relatieve) verlaging van de erytropoietische activiteit van het beenmerg, op een verandering van de colloide osmotische

 2. Metsämaisema ulkoilijoiden kokemana

  OpenAIRE

  Vuohijoki, Jaana

  2010-01-01

  Työn aiheena oli tutkia, miten ulkoilijat kokevat metsämaiseman Tampereella. Tavoitteena oli selvittää ulkoilijoiden maisema-arvostuksia sekä suhtautumista metsänhoidon toimenpiteisiin. Tutkimus toteutettiin maastohaastatteluina Tampereella kolmella eri asuinalueella: Hallilassa, Leinolassa ja Tesomajärvellä. Otoskooksi muodostui kymmenen haastattelua aluetta kohti, mutta yhdeltä vastaajalta ei ehditty kysyä kaikkia kysymyksiä. Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä alueiden metsän...

 3. Bodem en landschap kwalitatief en kwantitatief bekeken [: opstellen gebundeld bij het afscheid van dr. ir. J. Schelling van de Stichting Bodemkartering

  NARCIS (Netherlands)

  Ruyten, E.C.W.M.; Sluijs, van der P.; Veer, de A.A.

  1984-01-01

  Een beeld wordt geschetst van recente ontwikkelingen in enkele takken van onderzoek bij Stiboka. Het geheel kan ruwweg in drie groepen verdeeld worden: artikelen over bodemonderzoek, landschapsonderzoek en over gegevensverwerking en kwaliteitsonderzoek

 4. Bijlage 3 bij RIVM-rapport 601714022 Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water : Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Wuijts S; SEC

  2012-01-01

  Dit rapport is een bijlage bij rapport 601714022

  Factsheets nieuwe stoffen
  De 'factsheets' in deze bijlage zijn opgesteld in het Engels om de uitwisseling van informatie in internationaal verband te vergemakkelijken.

 5. Histologische veranderingen bij koeien en schapen die in de praktijk en experimenteel blootgesteld zijn aan polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Berende, P.L.M.; Ossenkoppele, J.S.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1991-01-01

  Histologisch onderzoek is verricht op organen van koeien en schapen, welke chronisch en experimenteel bloot hebben gestaan aan dioxinen. Alle dieren waren op het moment van slachten klinisch gezond. Bij de meeste dieren werden histologische afwijkingen waargenomen. De waargenomen veranderingen

 6. Multimodal diagnosis of multiple and heterogeneous liver lesions in a young patient; Multimodale Bildgebung multipler Leberlaesionen bei einem jungen Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kiessling, F.; Schlemmer, H.-P. [Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg (Germany). Abteilung fuer onkologische Diagnostik und Therapie

  2005-10-01

  The classification of liver lesions is often problematic in particular if they are multiple and show an heterogeneous shape. Here we report of a young patient with multiple liver lesions of up to 3 cm size. Using ultrasound, the lesions were hyper-, hypoechogen or mixed. In serial contrast enhanced CT scans some of the lesions showed the typical enhancement pattern of hemangiomas, however, the diagnosis could still not be faithfully determined for all lesions. Therefore, the patient was conducted to contrast enhanced MRI (Gd-DTPA and MnDPDP). While with Gd-DTPA some of the lesions showed a strong enhancement, they remained hypointense after administration of MnDPDP. Finally to exclude a metastatic disease a {sup 99m}Tc-erythrocyte SPECT was performed confirming the diagnosis of hemangiomas for most of the lesions. Diagnosis was not assessed by biopsy because this would only clarify the diagnosis for one or few of the lesions. The patient was subsequently followed up for 3 years and all lesions remained unchanged. This case clearly illustrates the difficulty to get a certain diagnosis of multiple liver lesions with heterogeneous appearance despite the multimodal diagnostic conduct. (orig.) [German] Bei einer Routineuntersuchung wurden bei einem jungen Patienten sonographisch multiple Leberrundherde mit hyper-, hypoechogener und gemischter Echogenitaet detektiert. Auch mittels triphasischer kontrastmittelverstaerkter CT gelang nur bei einem Teil der Herde die Einstufung als Haemangiome anhand ihres Irisblendenphaenomens. MRT-Untersuchungen unter Verwendung von Gd-DTPA und MnDPDP wurden angeschlossen. Mit Gd-DTPA zeigten einige Herde ein kraeftiges Enhancement, unter Verwendung von MnDPDP jedoch blieben sie hypointens. Auf eine Biopsie wurde verzichtet, da diese nur bei einem oder wenigen Herden die Diagnose liefern wuerde, die anderen Herde aber unter Beruecksichtigung ihrer Heterogenitaet unklar geblieben waeren. Eine Sicherung der Diagnose gelang fuer die meisten

 7. MRI for therapy control in patients with aortic isthmus stenosis; MRT zur Therapiekontrolle bei Patienten mit Aortenisthmusstenose

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wintersperger, B.J. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany); Toronto General Hospital, University of Toronto, Department of Medical Imaging, University Health Network, Toronto M5G 2N2 (Canada); Theisen, D.; Reiser, M.F. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany)

  2011-01-15

  Aortic isthmus stenosis is the most common congenital aortic anomaly and is often a problem for therapy surveillance. In addition to possible comorbidities (e.g. bicuspid aortic valve) it is accompanied by various middle and long-term complications depending on the primary choice of the therapeutic procedure. Magnetic resonance imaging (MRI) plays an important role for the mostly young patients in the control of the aortic isthmus stenosis and therapy because it is non-invasive and there is no X-ray exposure. Radiologists should be well-informed on the principles of the therapeutic procedure in order to be competent in the interpretation of MRI findings. Due to the continuous development of MRI technology, techniques for functional evaluation (e.g. dynamic MRA, 4D PC flow measurement) are increasingly becoming available in addition to high-resolution MR angiography (MRA), which could predict the risk of possible complications, such as aneurysms. However, in this aspect further studies are necessary. Interventional therapy with stents and stent grafts is often employed for the therapy of possible complications following an operation (aneurysms, restenosis) but because of massive metal artefacts the use of MRI is often sometimes severely limited. (orig.) [German] Die Aortenisthmusstenose als haeufigste angeborene Aortenanomalie stellt ein haeufiges Problem der Therapieueberwachung dar und ist neben moeglichen begleitenden Anomalien (z. B. bikuspidale Aortenklappe) in Abhaengigkeit vom primaer gewaehlten Therapieverfahren mit verschiedenen Komplikationen im mittel- bis laengerfristigem Verlauf vergesellschaftet. Bei der Kontrolle der Aortenisthmusstenose bzw. deren Therapie spielt die Magnetresonanztomographie (MRT) aufgrund der Nichtinvasivitaet und fehlenden Strahlenexposition bei den meist juengeren Patienten eine wichtige Rolle. Der Radiologe sollte ueber die Grundzuege der Therapieverfahren informiert sein, um die MRT-Befunde kompetent zu befunden. Durch stetige

 8. Multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond: waarom verloopt hun integratie moeizaam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vina Wijkhuijs

  2014-03-01

  Full Text Available Roma multi-problem families in the Netherlands: what hinders their integration?The European Commission has entrusted the EU Member States with the preparation of a national Roma integration strategy in order to address more effectively the challenges of the inclusion of Europe’s largest ethnic minority. This article offers insight into the complex situation of Roma communities in the Netherlands on the basis of the following question: What is known about the problems that occur in families with a Roma background and what recommendations can be made to promote their integration? This article is based on 33 interviews with professionals from different welfare organizations and social services. What follows is that intervention is necessary in certain families, but to accomplish this, problems relating to the attitudes of these families and inconsistencies in care and (law enforcement policies must be overcome. Given the highly complex nature of these issues, the integration of Roma multi problem families requires a long-term and, most of all, consistent approach.Multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond: waarom verloopt hun integratie moeizaam?De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten opgedragen een aanpak te ontwikkelen voor de integratie van Roma, zijnde de grootste etnische minderheidsgroep in Europa. Deze bijdrage belicht de situatie in Nederland aan de hand van de volgende vraag: Wat is onder professionals bekend over de problemen die zich bij gezinnen met een Roma-achtergrond voordoen en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om hun integratie te bevorderen? Wat volgt is dat interventie in bepaalde gezinnen noodzakelijk is, maar dat de aanpak stuit op de houding en leefwijze van deze gezinnen en op inconsistenties in de hulpverlening en handhaving. Wat nodig is, is aandacht voor het bijzondere van de problematiek zonder deze te verbijzonderen, en versterking van de ketenregie.

 9. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 10. Treatment factors influencing survival in pancreatic carcinoma; Der Einfluss der Therapie auf das Ueberleben von Patienten mit Pankreaskarzinom. Eine Analyse von Einzelfaktoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warszawski, N.; Warszawski, A.; Schneider, B.M.; Roettinger, E.M. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Radiologie 2 (Strahlentherapie); Link, K.H.; Gansauge, F. [Ulm Univ. (Germany). Abt. fuer Allgemeinchirurgie; Lutz, M.P. [Ulm Univ. (Germany). Abt. Innere Medizin 1

  1999-07-01

  Purpose: To identify the impact of treatment factors on overall survival in patients with pancreatic carcinoma. Patients and methods: We performed a follow-up study on 38 patients with adenocarcinoma of the pancreas treated from 1984 to 1998. 18/38 patients were resected. Irradiated volume included the primary tumor (or tumor bed) and regional lymph nodes. Thirty-seven patients received in addition chemotherapy consisting of mitoxantrone, 5-fluorouracil and cis-platin, either i.v. (14/38) or i.a. (23/38). The influence of treatment related factors on the overall survival was tested. Biologically effective dose was calculated by the linear-quadratic model ({alpha}/{beta}=25 Gy) and by losing 0.85 Gy per day starting accelerated repopulation at day 28. Results: Treatment factors influencing overall survival were resection (p=0.02), overall treatment time (p=0.03) and biologically effective dose (p<0.002). Total dose and kind of chemotherapy had no significant influence. Treatment volume had a negative correlation (r=-0.5, p=0.06) with overall survival, without any correlation between tumor size, tumor stage, and treatment volume. In multivariate analysis only biologically effective dose remained significant (p=0.02). Conclusions: Among with surgery, biologically effective dose strongly influences overall survival in patients treated for pancreatic carcinoma. Treatment volume should be kept as small as possible and all efforts should be made to avoid treatments splits in radiation therapy. (orig.) [Deutsch] Ziel: Behandlungsfaktoren zu identifizieren, die einen Einfluss auf das Ueberleben von Patienten mit Pankreaskarzinom haben. Patienten und Methode: In einer nichtrandomisierten Studie wurden 38 Patienten ausgewertet, die von 1984 bis 1998 wegen eines Adenokarzinoms des Pankreas behandelt worden waren. Bei 18/38 Patienten war eine Resektion vorgenommen worden. Das Bestrahlungsvolumen beinhaltete den Primaertumor bzw. das Tumorbett und die regionaeren Lymphknoten

 11. Funktionelle Elektrostimulation Paraplegischer Patienten.

  Science.gov (United States)

  Kern, Helmut

  2014-07-08

  Functional Electrical Stimulation on Paraplegic Patients. We report on clinical and physiological effects of 8 months Functional Electrical Stimulation (FES) of quadriceps femoris muscle on 16 paraplegic patients. Each patient had muscle biopsies, CT-muscle diameter measurements, knee extension strength testing carried out before and after 8 months FES training. Skin perfusion was documented through infrared telethermography and xenon clearance, muscle perfusion was recorded through thallium scintigraphy. After 8 months FES training baseline skin perfusion showed 86 % increase, muscle perfusion was augmented by 87 %. Muscle fiber diameters showed an average increase of 59 % after 8 months FES training. Muscles in patients with spastic paresis as well as in patients with denervation showed an increase in aerob and anaerob muscle enzymes up to the normal range. Even without axonal neurotropic substances FES was able to demonstrate fiberhypertrophy, enzyme adaptation and intracellular structural benefits in denervated muscles. The increment in muscle area as visible on CT-scans of quadriceps femoris was 30 % in spastic paraplegia and 10 % in denervated patients respectively. FES induced changes were less in areas not directly underneath the surface electrodes. We strongly recommend the use of Kern's current for FES in denervated muscles to induce tetanic muscle contractions as we formed a very critical opinion of conventional exponential current. In patients with conus-cauda-lesions FES must be integrated into modern rehabilitation to prevent extreme muscle degeneration and decubital ulcers. Using FES we are able to improve metabolism and induce positive trophic changes in our patients lower extremities. In spastic paraplegics the functions "rising and walking" achieved through FES are much better training than FES ergometers. Larger muscle masses are activated and an increased heart rate is measured, therefore the impact on cardiovascular fitness and metabolism is much greater. This effectively addresses and prevents all problems which result from inactivity in paraplegic patients.

 12. Prevalentie van broek- en/of bedplassen bij hinderen met aandachtsproblemen [Prevalence of daytime and/or night-time incontinence in children with attention problems

  NARCIS (Netherlands)

  Leerdam, F.J.M. van; Reijneveld, S.A.; Hoog, N. de; Heijden, A.J. van der; Hirasing, R.A.

  2005-01-01

  Aim of the study was to assess the prevalence of daytime and/or night-time incontinence in children with a clinical score on Attention Problems. Of the population sample of 4970 children, 4480 participated (response 90.1%). Parents of 4171 children (2069 boys and 2102 girls) aged between 4 and 15

 13. Een kwalitatief onderzoek naar de begeleidingsbehoefte van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis bij het invullen van vragenlijsten : Adviesrapport; afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Landsman-Dijkstra, Johanna; Bos, Mireille; Koopman, Karen

  2013-01-01

  Toegepast gezondheidsonderzoek (hierna te noemen TGO), onderdeel van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen, doet onderzoek naar de effecten van de methodiek: “Bewustwording van prikkelverwerking”. Het onderzoek naar de methodiek wordt uitgevoerd onder

 14. Bladrandjes en Ca bij tomaat: Fysiologische achtergronden van cel- en weefselstevigheid in relatie tot het ontstaan van bladrandjes en infectie met Botrytis cinerea L.

  NARCIS (Netherlands)

  IJdo, M.L.; Janse, J.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Voogt, W.

  2011-01-01

  Tip burn of tomato leaves is often seen by growers as indication for maximum crop performance, however grey mould (botrytis), can easily infect through the necrotic leaf edges. In this desk study factors that are influencing the occurrence of tip burn and calcium (Ca) deficiency were studied. Cells

 15. Over de osmotische waarde en de gehalten aan enige opgeloste bestanddelen van de darminhoud en de mest bij het rund, in verband gebracht met de resorptie der mineralen

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, van E.J.

  1959-01-01

  Osmotic pressure of the contents from various parts of the gut was related to the concentrations of Ca, Mg, NH 4+, Na, K, Cl, total carbonic acid, inorganic phosphate, sulphate and steam-volatile fatty acids in press-juice of gut contents and faeces of 16 cows.
  Abomasal contents were slightly

 16. Diepte onderzoek naar ongevallen met personenauto's : onderzoek naar de relaties tussen voertuigeigenschappen en de ernst van letsels bij auto-inzittenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Kampen, L.T.B. van & Kars, V.

  1988-01-01

  An in- depth study into car- accidents was set up to determine the relationships between vehicle characteristics and the injury- severity of the car occupants. The study has resulted in detailed data on vehicle damage, damage to the interior, the functioning of car doors, the working of safety

 17. Het verbruik van aardappelen, brood, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren volgens een voedingsonderzoek in Nederland bij 2000 huishoudingen in 1967 tot en met 1970

  NARCIS (Netherlands)

  Marce, T.B.J.

  1975-01-01

  In 1965 the Food Council of The Netherlands planned a broad survey to investigate the individual consumption of a great number of foodstuffs. Ir order to study the foodconsumption in households, the existing Attwood consumers panel in The Netherlands was used; this panel consists of 2000

 18. Plaswekker ook succesvol bij 5-7-jarigen met enuresis nocturna [Alarm treatment also successful in children aged 5 to 7 years with nocturnal enuresis

  NARCIS (Netherlands)

  Zwet, J.M.L. van; Wiertz, Y.D.B.M.; Bolk-Bennink, L.F.; Leerdam, F.J.M. van; Hirasing, R.A.

  1998-01-01

  Objective. To determine how many bed-wetting children aged 5-7 years unlearn the habit using the alarm treatment. Design. Descriptive. Setting. TNO Prevention and Health, Leiden, the Netherlands. Methods. The population consisted of all children aged 5 to 7 with nocturnal enuresis (defined as ≤ 2

 19. Medicatiescreening met Beers-criteria en STOPP/START-criteria bij de ouedere patient: associatie tussen potentieel ongewenst geneesmiddelengebruik en geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen

  NARCIS (Netherlands)

  Stelt, CAK; Vermeulen Windsant - van der Tweel, AMA; Egberts, ACG; Van Den Bemt, Patricia M L A; Leendertse, AJ; Hermens, W.Th.; van Marum, R.J.; Derijks, H.J.

  2015-01-01

  Medication screening using Beers and stopp/start criteria for elderly patients: association between potentially inappropriate medication and medication-related hospital admissions OBJECTIVE To assess the risk of medication-related hospital admissions associated with inappropriate medication use

 20. Glykemische regulatie en behandeling van hypertensie essentieel bij personen met diabetes mellitus type 2; de 'United Kingdom prospective diabetes study' naar diabetische complicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Wolffenbuttel, B H; Heine, R J

  1999-01-01

  Patients with type 2 diabetes mellitus often develop micro- and macrovascular complications. In 25% of them, complications are already present at the time of diagnosis. The principal objective of the United Kingdom prospective diabetes study was to determine if good blood glucose control and

 1. Geen verschil in effectiviteit gemeten tussen behandeling in een thermaalbad en in een oefenbad bij patiënten met reumatoïde artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Landewé, R. B.; Peeters, R.; Verreussel, R. L.; Masek, B. A.; Goei The, H. S.

  1992-01-01

  To determine whether hydrotherapy in a thermomineral institution is superior to the same hydrotherapy in an ordinary hospital exercise-bath. Controlled therapeutic trial. The thermomineral institution at Arcen and the exercise bath at the Maasland Hospital in Sittard, the Netherlands. 46 patients

 2. Kwaliteit van leven bij kinderen met sikkelcelziekte in de regio Amsterdam [Quality of life of children with sickle cell disease in the Amsterdam area

  NARCIS (Netherlands)

  Kater, A.P.; Heijboer, H.; Peters, M.; Vogels, T.; Prins, M.H.; Heymans, H.S.A.

  1999-01-01

  Objective. To determine the differences in quality of life between children with sickle cell disease and healthy immigrant children. Design. Descriptive, comparative. Method. The quality of life of children with sickle cell disease between 5 and 15 years old being treated in the Emma Children's

 3. Draadloos sensornetwerk praktjkrijp: De wandelende meetbox: klimaat op tien plekken tegelijk meten (interview met Jos Balendonck)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Balendonck, J.

  2010-01-01

  Meten op meer plekken in de kas geeft een beter inzicht in vocht- en temperatuurverschillen. Een sensorsysteem daarvoor is nu voorhanden. Een hulpmiddel bij meer energiebesparing en opsporen van probleemplekken. De eerste telers verkennen de mogelijkheden.

 4. Met1-linked Ubiquitination in Immune Signalling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fiil, Berthe Katrine; Gyrd-Hansen, Mads

  2014-01-01

  Methionine 1-linked ubiquitin chains (Met1-Ub), or linear ubiquitin, has emerged as a central post-translational modification in innate immune signalling. Molecular machinery that assembles, senses and, more recently, disassembles Met1-Ub has been identified, and technical advances have enabled...... identification of physiological substrates for Met1-Ub in response to activation of innate immune receptors. These discoveries have significantly advanced our understanding of how non-degradative ubiquitin modifications control pro-inflammatory responses mediated by nuclear factor κB and mitogen...

 5. Mars MetNet Mission Payload Overview

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Haukka, H.; Alexashkin, S.; Guerrero, H.; Schmidt, W.; Genzer, M.; Vazquez, L.

  2012-09-01

  A new kind of planetary exploration mission for Mars is being developed in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission [1] is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide crucial scientific data about the Martian atmospheric phenomena.

 6. Radiation therapy in old patients. Side effects and results of radiation therapy in old patients; Strahlentherapie des alten Patienten. Vertraeglichkeit und Ergebnisse der Strahlentherapie aelterer Personen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Geinitz, H.; Zimmermann, F.B.; Molls, M. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Klinikum rechts der Isar, Technische Univ. Muenchen (Germany)

  1999-03-01

  leads to extensive atherosclerotic vessel damage should be kept in mind. Old patients should be monitored closely during therapy, since the loss of electrolytes or fluid is often not very well tolerated. Conclusion: The indication to radiation therapy of elderly cancer patients should take into account their performance status as well as the extent and the severity of comorbidity. Age per se is seldom a contraindication for radiation therapy. Regarding the available data in literature there is no indication for a dose reduction in radiation therapy only because of age, especially in the curative setting. (orig.) [Deutsch] Hintergrund: Die Anzahl alter Patienten in der Strahlentherapie steigt mit der zunehmenden Alterung der Bevoelkerung. Dennoch werden die damit verbundenen Fragen zur Vertraeglichkeit und Effektivitaet einer Strahlenbehandlung alter Menschen selten diskutiert. Material und Methode: Die Ergebnise einer Literaturrecherche zu epidemiologischen Daten, strahlenbiologischen Aspekten und Ergebnissen der Strahlentherapie alter Patienten werden dargestellt. Ergebnisse: Mit zunehmendem Alter nimmt die Krebsinzidenz zu. Sie liegt bei Maennern aelter als 85 Jahre bei ca. 3,5%. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von mehr als vier Jahren ist auch in dieser Altersgruppe der Einsatz einer kurativen Strahlentherapie sinnvoll. Ausserdem deuten verschiedene retrospektive Studien darauf hin, dass die Raten an lokaler Tumorkontrolle und krankheitsspezifischem Ueberleben nach Strahlentherapie mit denen juengerer Patienten vergleichbar sind. Eine Ausnahme bilden unter anderem aeltere Patienten mit Gliomen Grad III bis IV und mit Rektumkarzinom, die ein schlechteres Ueberleben aufweisen. Dieses ist eventuell auf eine weniger aggressive Kombinationstherapie (Tumorresektion) zurueckzufuehren. Obwohl strahlen- und molekularbiologische Daten auf einen Anstieg der Strahlenempfindlichkeit mit zunehmendem Alter hinweisen, wie zum Beispiel das Nachlassen der Kapazitaet

 7. Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestilatie

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Os, van E.A.

  2011-01-01

  TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die op vrij korte termijn inzetbaar zijn: omgekeerde

 8. Mars MetNet Mission Status

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Aleksashkin, S.; Arruego, I.; Schmidt, W.; Genzer, M.; Vazquez, L.; Haukka, H.; Palin, M.; Nikkanen, T.

  2015-10-01

  New kind of planetary exploration mission for Mars is under development in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission is based on a new semihard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor [1] mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide significant insights in to the Martian atmospheric behavior. The key technologies of the MetNet Lander have been qualified and the electrical qualification model (EQM) of the payload bay has been built and successfully tested.

 9. Mars MetNet Precursor Mission Status

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Aleksashkin, S.; Guerrero, H.; Schmidt, W.; Genzer, M.; Vazquez, L.; Haukka, H.

  2013-09-01

  We are developing a new kind of planetary exploration mission for Mars in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor [1] mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide significant insights in to the Martian atmospheric behavior. The key technologies of the MetNet Lander have been qualified and the electrical qualification model (EQM) of the payload bay has been built and successfully tested.

 10. Bio-composiet : Thermoplastische kunsstof met natuurvezels

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K.M.M. (Karin); Goselink, E.A. (Erik)

  2013-01-01

  Een biocomposiet wordt samengesteld uit een vezel en een hars. In dit document worden twee verwerkingsvormen van biocomposieten behandeld: - Vezel/poeder versterkt kunststof (granulaat); - Kunststof plaatmateriaal versterkt met een weefsel (laminaat), ook wel Sizopreg® genoemd. Door een

 11. Fosfaatwerking ogranische meststoffen vergelijkbaar met kunstmest

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Pasterkamp, H.P.

  2000-01-01

  Gegevens in bijgaande tabel: Indicatieve fosfaatgehalten en de relatieve verdeling over mineraalfosfaat en organisch gebonden fosfaat in meststoffen met per mestsoort gegevens over het totaal fosfaatgehalte, het percentage mineraal fosfaat en het percentage organisch fosfaat

 12. Technisch lego met een Duplo-interface

  NARCIS (Netherlands)

  Pimentel, A.; Schipper, D.

  2008-01-01

  Daedalus is een ontwerpflow op systeemniveau waarmee techneuten snel kunnen experimenteren met verschillende multiprocessorarchitecturen tijdens de vroege stadia van het ontwerptraject. Het is het resultaat van tien jaar onderzoek en ontwikkeling binnen de Progress-projecten Artemis en Artemisia.

 13. Extraboard performance : TriMet case study.

  Science.gov (United States)

  2012-02-01

  This paper examines extraboard operations and management at TriMet, the transit provider for the Portland Oregon metropolitan area. The : extraboard consists of a pool of operators who fill open work resulting from absences and other causes. The pape...

 14. Sustainable transition by HTU. An outline of the score of the HTU-process for sustainability aspects; Duurzame transitie met HTU. Een verkenning van de score van het HTU-proces op duurzaamheidsaspecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Kampman, B.E.

  2005-04-15

  Insight is given in the sustainable aspects of the HTU-process (hydrothermal upgrading) for the production of biofuels from wet biomass and organic residues. By means of the HTU-process a reduction of 2.5 - 4.5 Mton CO2 emission can be realized in 2020. For the year 2040 a reduction of 15-30 Mton can be expected. [Dutch] Biofuel BV werkt aan de ontwikkeling van het HTU-proces (hydrothermal upgrading), met als doel om in de toekomst een biobrandstof uit natte biomassa te produceren. In het HTU-proces wordt biomassa bij hoger temperatuur en druk omgezet in 'biocrude', waaruit vervolgens een transportbrandstof kan worden geproduceerd. CE heeft, in opdracht van Biofuel, een duurzaamheidsanalyse van dit proces uitgevoerd. Uitgangspunt daarvoor was het gebruik van natte organische reststromen als grondstof. Deze stromen kunnen met het HTU-proces worden verwerkt, terwijl ze in de huidige praktijk van weinig waarde zijn. De berekeningen laten zien dat met deze technologie ca. 2,5 - 4,5 Mton CO2-reductie per jaar kan worden bereikt in 2020, indien de verdere ontwikkeling van het proces en de marktintroductie verloopt zoals Biofuel op dit moment verwacht. In de jaren erna kan de productiecapaciteit vervolgens verder worden uitgebreid, zodat voor 2040 een CO2-reductie van 15-30 Mton per jaar wordt verwacht. Het proces maakt optimalisatie van afvalverwerking en reststoffen verwijdering mogelijk. Bij verwerking van reststromen zullen de ecologische aspecten beperkt zijn. Er vindt geen ruimtebeslag plaats, waardoor ook geen sprake is van invloed op biodiversiteit of van concurrentie met voedselgewassen. Wat betreft de sociaal economische invloeden biedt het HTU-proces in principe het voordeel dat het proces landen zonder eigen olievoorraden in staat stelt om voertuig brandstoffen uit reststromen - tegen relatief lage kosten - te maken.

 15. Neural correlates of working memory deficits in schizophrenic patients. Ways to establish neurocognitive endophenotypes of psychiatric disorders; Neuronale Korrelate gestoerter Arbeitsgedaechtnisfunktionen bei schizophrenen Patienten. Ansaetze zur Etablierung neurokognitiver Endophaenotypen psychiatrischer Erkrankungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruber, O. [Universitaet des Saarlandes, Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Homburg (Saar) (Germany); Max-Planck-Institut fuer Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig (Germany); Gruber, E.; Falkai, P. [Universitaet des Saarlandes, Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Homburg (Saar) (Germany)

  2005-02-01

  This article briefly reviews some methodological limitations of functional neuroimaging studies in psychiatric patients. We argue that the investigation of the neural substrates of cognitive deficits in psychiatric disorders requires a combination of functional neuroimaging studies in healthy subjects with corresponding behavioral experiments in patients. In order to exemplify this methodological approach we review recent findings regarding the functional neuroanatomy of distinct components of human working memory and provide evidence for selective dysfunctions of cortical networks that underlie specific working memory deficits in schizophrenia. This identification of subgroups of schizophrenic patients according to neurocognitive parameters may facilitate the establishment of behavioral and neurophysiological endophenotypes and the development of a neurobiological classification of psychiatric disorders. (orig.) [German] Dieser Beitrag befasst sich mit einigen methodischen Problemen funktionell-bildgebender Studien mit psychiatrischen Patienten, aufgrund derer die Untersuchung der neuronalen Korrelate kognitiver Defizite bei psychiatrischen Erkrankungen einer Kombination funktionell-bildgebender Studien bei gesunden Normalprobanden mit Verhaltensuntersuchungen bei Patienten bedarf. Dieser methodische Ansatz wird am Beispiel von Arbeitsgedaechtnisfunktionen erlaeutert, wobei zunaechst neuere Erkenntnisse zur funktionellen Neuroanatomie verschiedener Komponenten des menschlichen Arbeitsgedaechtnisses referiert werden. Anschliessend werden bei schizophrenen Patienten erhobene Befunde vorgestellt, die auf spezifische Stoerungen der funktionellen Integritaet neuronaler Netzwerke mit Arbeitsgedaechtnisfunktionen hinweisen. Die damit verbundene Identifikation von Subgruppen schizophrener Patienten koennte zur Etablierung verhaltensneurophysiologisch definierter Endophaenotypen psychiatrischer Stoerungsbilder fuehren und die Entwicklung einer neurowissenschaftlich

 16. MMPM - Mars MetNet Precursor Mission

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Schmidt, W.; Pichkhadze, K.; Linkin, V.; Vazquez, L.; Uspensky, M.; Polkko, J.; Genzer, M.; Lipatov, A.; Guerrero, H.; Alexashkin, S.; Haukka, H.; Savijarvi, H.; Kauhanen, J.

  2008-09-01

  We are developing a new kind of planetary exploration mission for Mars - MetNet in situ observation network based on a new semi-hard landing vehicle called the Met-Net Lander (MNL). The eventual scope of the MetNet Mission is to deploy some 20 MNLs on the Martian surface using inflatable descent system structures, which will be supported by observations from the orbit around Mars. Currently we are working on the MetNet Mars Precursor Mission (MMPM) to deploy one MetNet Lander to Mars in the 2009/2011 launch window as a technology and science demonstration mission. The MNL will have a versatile science payload focused on the atmospheric science of Mars. Detailed characterization of the Martian atmospheric circulation patterns, boundary layer phenomena, and climatology cycles, require simultaneous in-situ measurements by a network of observation posts on the Martian surface. The scientific payload of the MetNet Mission encompasses separate instrument packages for the atmospheric entry and descent phase and for the surface operation phase. The MetNet mission concept and key probe technologies have been developed and the critical subsystems have been qualified to meet the Martian environmental and functional conditions. Prototyping of the payload instrumentation with final dimensions was carried out in 2003-2006.This huge development effort has been fulfilled in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), the Russian Lavoschkin Association (LA) and the Russian Space Research Institute (IKI) since August 2001. Currently the INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) from Spain is also participating in the MetNet payload development. To understand the behavior and dynamics of the Martian atmosphere, a wealth of simultaneous in situ observations are needed on varying types of Martian orography, terrain and altitude spanning all latitudes and longitudes. This will be performed by the Mars MetNet Mission. In addition to the science aspects the

 17. Evaluation of solar PV-projects of housing corporations; Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurstjens, M.J.H. [W/E Adviseurs, Utrecht (Netherlands)

  2013-09-15

  A study has been carried out to determine the failure and success factors with regard to the use of solar panels in the housing sector. Lessons learned from this evaluation form the basis for targeted communication and development of a guide for corporations. In the spring of 2013, stakeholders in eight representative initiatives in the Netherlands were interviewed. The failure and success factors are translated into recommendations to further develop tools for corporations [Dutch] Er is gezocht naar de faal- en succesfactoren rondom de toepassing van zonnepanelen in de woningbouwsector. Leerpunten uit deze evaluatie vormen de basis voor gerichte communicatie en ontwikkeling van (een) handreiking(en) voor corporaties. In het voorjaar van 2013 zijn betrokkenen bij acht representatieve initiatieven in Nederland geinterviewd. De faal- en succesfactoren zijn omgezet in aanbevelingen voor nader uit te werken hulpmiddelen voor corporaties.

 18. Mars MetNet Mission Status

  Science.gov (United States)

  Harri, Ari-Matti; Aleksashkin, Sergei; Arruego, Ignacio; Schmidt, Walter; Genzer, Maria; Vazquez, Luis; Haukka, Harri

  2015-04-01

  New kind of planetary exploration mission for Mars is under development in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor [1] mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide significant insights in to the Martian atmospheric behavior. The key technologies of the MetNet Lander have been qualified and the electrical qualification model (EQM) of the payload bay has been built and successfully tested. 1. MetNet Lander The MetNet landing vehicles are using an inflatable entry and descent system instead of rigid heat shields and parachutes as earlier semi-hard landing devices have used. This way the ratio of the payload mass to the overall mass is optimized. The landing impact will burrow the payload container into the Martian soil providing a more favorable thermal environment for the electronics and a suitable orientation of the telescopic boom with external sensors and the radio link antenna. It is planned to deploy several tens of MNLs on the Martian surface operating at least partly at the same time to allow meteorological network science. 2. Scientific Payload The payload of the two MNL precursor models includes the following instruments: Atmospheric instruments: 1. MetBaro Pressure device 2. MetHumi Humidity device 3. MetTemp Temperature sensors Optical devices: 1. PanCam Panoramic 2. MetSIS Solar irradiance sensor with OWLS optical wireless system for data transfer 3. DS Dust sensor The descent processes dynamic properties are monitored by a special 3-axis accelerometer combined with a 3-axis gyrometer. The data will be sent via auxiliary beacon antenna throughout the

 19. Risico's in ontwikkeling : managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Gompel, Bas

  2004-01-01

  Woningcorporaties zijn sinds 1995 financieel onafhankelijk van de overheid. Sindsdien zijn de corporaties zelfstandige organisaties, met de bijbehorende risico's, geworden. Enerzijds gaat ondernemerschap gepaard met het nemen van risico's, maar anderzijds mogen er niet teveel risico's worden

 20. Ernstige anemie door infectie met het Humaan parvovirus B19 bij een patiënt met een auto-immuun-hemolytische anemie en een B-cel-non-hodgkinlymfoom

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, I. E.; Kater, A. P.; Hart, W.; van den Born, B. J. H.

  2008-01-01

  A 65-year-old man with a 15-year history of 'leukemicised' low-grade lymphocytic B-cell non-Hodgkin lymphoma with a low-titre of IgM kappa paraprotein was admitted with severe anaemia and reticulocytopenia. Treatment with prednisone and chlorambucil had been started two weeks earlier because of a

 1. Virtuelle Patienten: Wie werden sie aus Sicht von Medizinstudierenden am besten eingesetzt? [Virtual patients: Which kind of teaching method is most attractive to medical students?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riemer, Martin

  2013-11-01

  Full Text Available [english] “Virtual Patients” (VPs enable medical students to simulate a patient encounter before their first real patient contact. Later they can also be used to assess and train students’ abilities to recognize and treat selected diseases. This is especially valuable as medical schools are normally linked to maximum medical care hospitals with increasing difficulties to present patients with less serious medical conditions to their students . Five different approaches were taken to find out which is the best way to use VPs in medical education. From the student’s points of view best results can be achieved in the majority of cases when students worked in groups of two up to about ten. [german] „Virtuelle Patienten“ (VP ermöglichen es Medizinstudierenden eine Begegnung mit Patienten zu simulieren, bevor sie ihren ersten realen Patientenkontakt haben. Später im Studium können VP genutzt werden, um ausgewählte Krankheiten zu erkennen oder deren Behandlung zu üben. Dies ist besonders wichtig, weil in Ausbildungskrankenhäusern der Maximalversorgung immer weniger Patienten mit normalen Erkrankungen als Beispiel für die Studierenden zu finden sind . Fünf verschiedene Ansätze wurden genutzt um herauszufinden, auf welche Art man VP am besten in der medizinischen Ausbildung einsetzen kann. Aus der Sicht der Studierenden können in der Mehrzahl der Fälle die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Studierende in Gruppen von zwei bis zu ungefähr zehn Personen unterrichtet werden.

 2. MetBaro - Pressure Device for Mars MetNet Lander

  Science.gov (United States)

  Haukka, Harri; Polkko, Jouni; Harri, Ari-Matti; Schmidt, Walter; Leinonen, Jussi; Genzer, Maria; Mäkinen, Teemu

  2010-05-01

  MetNet Mars Mission focused for Martian atmospheric science is based on a new semihard landing vehicle called the MetNet Lander (MNL). The MNL will have a versatile science payload focused on the atmospheric science of Mars. The scientific payload of the MetNet Mission encompasses separate instrument packages for the atmospheric entry and descent phase and for the surface operation phase. MetBaro is the pressure sensor of MetNet Lander designed to work on Martian surface. It is based on Barocap® technology developed by Vaisala, Inc. MetBaro is a capacitive type of sensing device where capasitor plates are moved by ambient pressure. MetBaro device consists of two pressure transducers including a total of 4 Barocap® sensor heads of high-stability and high-resolution types. The long-term stability of MetBaro is in order of 20…50 µBar and resolution a few µBar. MetBaro is small, lightweighed and has low power consumption. It weighs about 50g without wires and controlling FPGA, and consumes 15 mW of power. A similar device has successfully flown in Phoenix mission, where it performed months of measurements on Martian ground. Another device is also part of the Mars Science Laboratory REMS instrument (to be launched in 2011).

 3. MetHumi - Humidity Device for Mars MetNet Lander

  Science.gov (United States)

  Genzer, Maria; Polkko, Jouni; Harri, Ari-Matti; Schmidt, Walter; Leinonen, Jussi; Mäkinen, Teemu; Haukka, Harri

  2010-05-01

  MetNet Mars Mission focused for Martian atmospheric science is based on a new semihard landing vehicle called the MetNet Lander (MNL). The MNL will have a versatile science payload focused on the atmospheric science of Mars. The scientific payload of the MetNet Mission encompasses separate instrument packages for the atmospheric entry and descent phase and for the surface operation phase. MetHumi is the humidity sensor of MetNet Lander designed to work on Martian surface. It is based on Humicap® technology developed by Vaisala, Inc. MetHumi is a capacitive type of sensing device where an active polymer film changes capacitance as function of relative humidity. One MetHumi device package consists of one humidity transducer including three Humicap® sensor heads, an accurate temperature sensor head (Thermocap® by Vaisala, Inc.) and constant reference channels. MetHumi is very small, lightweighed and has low power consumption. It weighs only about 15 g without wires, and consumes 15 mW of power. MetHumi can make meaningful relative humidity measurements in range of 0 - 100%RH down to -70°C ambient temperature, but it survives even -135°C ambient temperature.

 4. Supportive treatment with megestrol acetate during radio-(chemo-)therapy. A randomized trial; Supportive Behandlung mit Megestrolacetat waehrend der Radio-(Chemo-)Therapie bei Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Eine randomisierte Studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fietkau, R [Erlangen-Nuernberg Univ., Erlangen (Germany). Strahlentherapeutische Klinik; Riepl, M [Erlangen-Nuernberg Univ., Erlangen (Germany). Strahlentherapeutische Klinik; Kettner, H [Bristol Arzneimittel GmbH, Muenchen (Germany). Medizinische Abt.; Hinke, A [Wissenschaftlicher Service Pharma, Monheim (Germany); Sauer, R [Erlangen-Nuernberg Univ., Erlangen (Germany). Strahlentherapeutische Klinik

  1996-03-01

  Tumoranorexie und -kachexie bei Patienten mit infauster Prognose ist bekannt. Ob sich ein supportiver Effekt von Megestrolacetat waehrend einer intensiven Radio-(Chemo-)Therapie ergibt, wurde bislang noch nicht untersucht. Dies erfolgte jetzt bei Patienten mit fortgeschritten Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Waehrend und bis sechs Wochen nach der Strahlentherapie erhielten die Patienten des Therapiearmes 160 mg/d Megestrolacetat. Vor, waehrend und nach der Strahlentherapie wurden anthropometrische und laborchemische Parameter bestimmt sowie die subjektive Lebensqualitaet der Patienten mittels des `Quality of life`-Index nach Padilla et al. erfasst. Ergebnisse: Zur endgueltigen Auswertung standen 61 Patienten (Kontrollarm: n=30, Therapiearm: n=31) zur Verfuegung. Ein Patient lehnte nach Randomisation die weitere Teilnahme ab. Je ein Patient im Kontroll- und Placeboarm schieden bei Verdacht auf Nebenwirkungen (Impotenz, Diarrhoe) aus. Weitere Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Im Kontrollarm verschlechterten sich die Ernaehrungsparameter (Koerpergewicht, Trizepshautfaltendicke) und das subjektive Befinden unter der Bestrahlung sehr schnell und erholten sich anschliessend kaum. Im Gegensatz dazu konnten die mit Megestrolacetat behandelten Patienten diese Werte auf dem Ausgangsniveau stabiliseren. Dieser Unterschied zeigt sich am deutlichsten bei den ausschliesslich oral ernaehrten Patienten (Gewichtsverlust waehrend der Therapie im Kotrollarm: -4,1 kg; im Therapiearm: -0,8 kg; p=0,004), weniger bei den mittels perkutaner endoskopisch kontrollierten Gastrostomie (PEG) versorgten Patienten (Gewichtsverlust im Kontrollarm: -2,4 kg; im Therapiearm: -0,8 kg; p=0,14). Schlussfolgerungen: Die prophylaktische Gabe von Megestrolacetat kann bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren waehrend einer Radio/(Chemo-)Therapie eine Verschlechterung des Ernaehrungszustands und tendenziell der Lebensqualitaet verhindern.

 5. C-MET overexpression and amplification in gliomas.

  Science.gov (United States)

  Kwak, Yoonjin; Kim, Seong-Ik; Park, Chul-Kee; Paek, Sun Ha; Lee, Soon-Tae; Park, Sung-Hye

  2015-01-01

  We investigated c-Met overexpression and MET gene amplification in gliomas to determine their incidence and prognostic significance. c-Met immunohistochemistry and MET gene fluorescence in situ hybridization were carried out on tissue microarrays from 250 patients with gliomas (137 grade IV GBMs and 113 grade II and III diffuse gliomas). Clinicopathological features of these cases were reviewed. c-Met overexpression and MET gene amplification were detected in 13.1% and 5.1% of the GBMs, respectively. All the MET-amplified cases showed c-Met overexpression, but MET amplification was not always concordant with c-Met overexpression. None of grade II and III gliomas demonstrated c-Met overexpression or MET gene amplification. Mean survival of the GBM patients with MET amplification was not significantly different from patients without MET amplification (P=0.155). However, GBM patients with c-Met overexpression survived longer than patients without c-Met overexpression (P=0.035). Although MET amplification was not related to poor GBM prognosis, it is partially associated with the aggressiveness of gliomas, as MET amplification was found only in grade IV, not in grade II and III gliomas. We suggest that MET inhibitor therapy may be beneficial in about 5% GBMs, which was the incidence of MET gene amplification found in the patients included in this study.

 6. Samen in Zee met Zelfregulatie: Een Design-Based Aanpak met Vmbo Leraren

  NARCIS (Netherlands)

  Jossberger, Helen; Brand-Gruwel, Saskia; Boshuizen, Els; Van de Wiel, Margje

  2010-01-01

  Jossberger, H., Brand-Gruwel, S., Boshuizen, H. P. A., & Van der Wiel, M. (2010, June). Samen in Zee met Zelfregulatie: Een Design-Based Aanpak met Vmbo Leraren. Poster presented at the 37th Onderwijs Research Dagen (ORD), Enschede, Nederland.

 7. MetBaro - Pressure Instrument for Mars MetNet Lander

  Science.gov (United States)

  Polkko, J.; Haukka, H.; Harri, A.-M.; Schmidt, W.; Leinonen, J.; Mäkinen, T.

  2009-04-01

  THE METNET MISSION FOCUSED ON THE Martian atmospheric science is based on a new semihard landing vehicle called the MetNet Lander (MNL). The MNL will have a versatile science payload focused on the atmospheric science of Mars. The scientific payload of the MetNet Mission encompasses separate instrument packages for the atmospheric entry and descent phase and for the surface operation phase. MetBaro is the pressure instrument of MetNet Lander designed to work on Martian surface. It is based on Barocap® technology developed by Vaisala, Inc. MetBaro is a capacitic type of sensing device where capasitor plates are moved by ambient pressure. MetBaro device consists of two pressure transducers including a total of 6 Barocap® sensor heads of high-stability and high-resolution types. The long-term stability of MetBaro is in order of 20…50 µBar and resolution a few µBar. MetBaro is small, lightweighed and has low power consumption. It weighs about 50g without wires and controlling FPGA, and consumes 15 mW of power. A similar device has successfully flown in Phoenix mission, where it performed months of measurements on Martian ground. Another device is also part of the Mars Science Laboratory REMS instrument (to be launched in 2011).

 8. Inhaken met sociale media in 60 minuten

  NARCIS (Netherlands)

  Thijs Waardenburg; Komala Mazerant

  2018-01-01

  Met creatieve content die slim inhaakt op actuele gebeurtenissen kun je elke dag nieuwe mensen bereiken. Goedkoper dan adverteren op sociale media, en sympathieker bovendien.Thijs Waardenburg en Komala Mazerant leggen uit hoe je kansrijke inhakers bedenkt en communiceert om je bereik op sociale

 9. Beeldverwerking met de Micron Automatic Processor

  OpenAIRE

  Goyens, Frank

  2017-01-01

  Deze thesis is een onderzoek naar toepassingen binnen beeldverwerking op de Micron Automata Processor hardware. De hardware wordt vergeleken met populaire hedendaagse hardware. Ook bevat dit onderzoek nuttige informatie en strategieën voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Bevindingen in dit onderzoek omvatten proof of concept algoritmes en een praktische toepassing.

 10. Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Weide, van der R.Y.; Kroon, A.

  2016-01-01

  In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-ACRRES. De resultaten behaald in 2012

 11. Evangelisch Commando, onze omgamg met de buitenkerkelijke ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Of J. en E. dus interkerklik is, bly 'n vraag! Die gedeelte oor die „Oorzaken van buitenkerklijkheid is prikkelend en interessant. Die vraag is net of dit nie nog dieper gesoek moet word, nl. in die herontwaking van die Heidendom wat sig sins die Renaissance hardnekkig deur sit met die outonomie van die mens in die sentrum.

 12. Risicoanalyse voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet AAC; Laheij GMH; Wolting AG; CEV

  2006-01-01

  De minimale veiligheidsafstanden tussen buisleidingen met brandbare vloeistoffen en bebouwingen kunnen gelijk blijven of iets verkleind worden. Dit is de conclusie na een herberekening van de afstanden uit een circulaire uit 1991. In Nederland ligt zo'n 1850 kilometer aan ondergrondse buisleiding

 13. A brief report on mets system

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Fernandes, W.A.

  Mets system is basically a gas monitoring system, used for the detection of underwater gas. The system consists of a sensor, datalogger and energy module. The sensor works on the diffusion techniques. The system can be deployed to a water depth...

 14. Vergleich vom Einsatz Standardisierter Patienten mit Computerfällen in der Psychiatrie und Psychotherapie [Training with standardized patients versus computerized case simulations in psychiatry and psychotherapy: a comparison

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathiak, Klaus

  2010-02-01

  Full Text Available [english] Aims: In this randomized comparative study, we obtained student evaluations for training with standardized patients as well as for computerized case simulations and correlated them with the student’s learning type. Training with standardized patients was also reviewed regarding acceptance.Methods: Medical students in the 5th clinical semester (N = 222 participated in a course with standardized patients (n = 99 or in computerized case simulations (n = 123. Following the course, the students completed a questionnaire including items concerning the methodology and didactics of both courses.Results: Training with standardized patients was evaluated as superior by the students. There was no correlation with the student’s learning type. Conclusions: The results show that it is possible to compare different methods of instruction in a controlled study. Both teaching methods provide the opportunity to practice clinical skills. Particularly in a neuropsychiatric setting, training with standardized patients can complement other methods as a means of developing communication skills.[german] Zielsetzung: Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde der Einsatz von Standardisierten Patienten mit computerbasierten Falldemonstrationen in der psychiatrischen Lehre verglichen und die Bewertungen in Relation zu den Lernstilen der Studierenden gestellt. Darüber hinaus sollte die Akzeptanz von Standardisierten Patienten als innovative Lehrform überprüft werden.Methodik: Studierende des Regelstudiengangs Medizin im 5. klinischen Semester (N=222 nahmen entweder an einem Seminar mit Standardisierten Patienten (N=99 oder an einem Seminar mit computerbasierten Falldemonstrationen (N=123 teil. Im Anschluss an den Unterricht füllten die Studierenden einen Evaluationsbogen aus, welcher Fragen zur Bewertung der Methodik und der Didaktik beider Unterrichtsformen enthielt.Ergebnisse: Die Studenten gaben dem Fallunterricht mit Standardisierten Patienten in

 15. Diagnostic accuracy of dual energy CT angiography in patients with diabetes mellitus; Diagnostische Genauigkeit der Dual-energy-CT-Angiographie bei Patienten mit Diabetes mellitus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schabel, C.; Bongers, M.N.; Syha, R. [Klinikum der Eberhard-Karls-Universitaet, Abteilung fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Tuebingen (Germany); Klinikum der Eberhard-Karls-Universitaet, Sektion fuer Experimentelle Radiologie der Abteilung fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Tuebingen (Germany); Ketelsen, D.; Homann, G.; Notohamiprodjo, M.; Nikolaou, K.; Bamberg, F. [Klinikum der Eberhard-Karls-Universitaet, Abteilung fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Tuebingen (Germany); Thomas, C. [Universitaetsklinikum Duesseldorf, Abteilung fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Duesseldorf (Germany)

  2015-04-01

  Herausforderung dar. Ziel dieser Arbeit war die Ermittlung der diagnostischen Genauigkeit der Dual-energy-CT-Angiographie (DE-CTA) im Vergleich zum Goldstandard, der invasiven digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) bei der Stenoseerkennung, da die DE-CTA potenziell eine Differenzierung von Verkalkungen und jodhaltigem Kontrastmittel ermoeglicht. Dreissig Patienten mit dem Verdacht auf das Vorliegen oder bekannter PAVK und zusaetzlich bestehendem Diabetes mellitus wurden retrospektiv in die Studie eingeschlossen. Bei allen Teilnehmern wurde eine DE-CTA (Somatom Definition Flash, Siemens Healthcare, Germany), gefolgt von einer invasiven Angiographie durchgefuehrt. Das Vorhandensein von Stenosen in gekruemmten multiplanaren Reformationen (MPR) und Projektionen maximaler Intensitaet (MIP) wurde verblindet evaluiert. Die diagnostische Genauigkeit wurde mit der Angiographie als Goldstandard errechnet. Bei den 30 in die Analyse eingeschlossenen diabetischen Patienten (83 % maennlich, 70,0 ± 10,5 Jahre alt, 83 % Diabetes mellitus Typ 2) war die Praevalenz behandlungsbeduerftiger Stenosen in 331 evaluierten Gefaesssegmenten hoch (30 %). Die DE-CTA detektierte kritische Stenosen mit einer hohen Sensitivitaet und guten Spezifitaet anhand gekruemmter MPR (100 und 93,1 %) und MIP (99 und 91,8 %). In einer Subanalyse war die diagnostische Genauigkeit am hoechsten fuer Stenosen im Bereich der Beckenstrombahn (gekruemmte MPR 97,1 % vs. MIP 100 %) und im Oberschenkelbereich (99,2 vs. 96,6 %) verglichen mit dem Unterschenkelkompartiment (90,9 vs. 88 %). Die DE-CTA weist eine hohe diagnostische Genauigkeit bei der Stenosenerkennung und -charakterisierung im Rahmen der PAVK bei Patienten mit Diabetes mellitus auf, hat jedoch eine eingeschraenkte Genauigkeit im Bereich des Unterschenkelkompartiments. (orig.)

 16. Receptor imaging of schizophrenic patients under treatment with typical and atypical neuroleptics; Nuklearmedizinische Rezeptordiagnostik bei schizophrenen Patienten unter Therapie mit typischen und atypischen Neuroleptika

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dresel, S.; Tatsch, K. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin der Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Meisenzahl, E. [Psychiatrische Klinik der Ludwig-Maximilians-Univ. Muenchen (Germany); Scherer, J. [Bezirkskrankenhaus Haar (Germany)

  2002-09-01

  -motorische Nebenwirkungen hervorzurufen. Die Besetzung postsynaptischer Dopamin-D2-Rezeptoren wird als ein wesentlicher Aspekt der antipsychotischen Wirksamkeit der Neuroleptika angesehen. Diese koennen nuklearmedizinisch durch [I-123]IBZM-SPECT dargestellt werden. Fuer das typische Neuroleptikum Haloperidol wurde eine dosisabhaengige, exponentielle Besetzung der Dopamin-D2-Rezeptoren nachgewiesen. Ab einem Schwellenwert des spezifischen Bindungsindex von 0,4 (Norm: >0,95) zeigten mit einer Ausnahme alle untersuchten Patienten extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen. Auch unter Therapie mit dem atypischen Neuroleptikum Clozapin ergab sich eine exponentielle Dosis-Wirkungsbeziehung mit jedoch einem deutlich flacheren Kurvenverlauf im Vergleich zu Haloperidol. Extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen traten bei diesen Patienten nicht auf. Neuere, als atypisch eingestufte Neuroleptika wie Risperidon und Olanzapin zeigten ebenfalls eine exponenzielle Dosis-Wirkungsbeziehung, wobei deren Kurvenverlaeufe zwischen denen von Haloperidol und Clozapin lagen. Extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen traten bei den letzteren Neuroleptika seltener als bei Haloperidol, bei Olanzapin nur bei einem Patienten in unserem eigenen Patientengut auf. Das pharmakologische Profil atypischer Neuroleptika zeichnet sich neben der Bindung an die postsynaptischen Dopamin-D2-Rezeptoren auch durch Bindung an Rezeptoren diverser anderer Neurotransmittersysteme, insbesondere des serotonergen Systems, aus. Somit ist wahrscheinlich, dass die niedrigere Inzidenz fuer extrapyramidal-motorische Nebenwirkungen bei atypischen Neuroleptika durch (orig.)

 17. De Doop met de Heilige Geest

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. C.W. Duvenage.

  1965-03-01

  Full Text Available Ds. Molenaar begin sy boek, waarvan hy self die publikasienie beleef het nie, deur te wys op 'n groot tekort, ’n manko,nie alleen in die Gereformeerde vroomheid of lewe nie maarook in die Gereformeerde teologie. Hy beskou dit as hoogsmerkwaardig dat die Gereformeerde teologie in die verledeso goed as niks raakgesien het van die groot betekenis vandie sogenaamde doop met die Heilige Gees nie. Daarby meenhy dat die Gereformeerde predikante verleë sit met die Pinkterfees.Talle probleme meen hy vir die Gereformeerde teoloograak te sien, veral ten aansien van die moontlikhede van dieGees teenoor die so tasbare „onmoontIikhede” in ons lewe. Dieprobleme is syns insiens nie onoplosbaar nie, as mens maardie moontlikhede van die Gees nie beperk tot die verlede nie.

 18. MET and Small-Cell Lung Cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Gelsomino

  2014-10-01

  Full Text Available Small-cell lung cancer (SCLC is one of the most aggressive lung tumors. The majority of patients with SCLC are diagnosed at an advanced stage. This tumor type is highly sensitive to chemo-radiation treatment, with very high response rates, but invariably relapses. At this time, treatment options are still limited and the prognosis of these patients is poor. A better knowledge of the molecular biology of SCLC allowed us to identify potential druggable targets. Among these, the MET/HGF axis seems to be one of the most aberrant signaling pathways involved in SCLC invasiveness and progression. In this review, we describe briefly all recent literature on the different molecular profiling in SCLC; in particular, we discuss the specific alterations involving c-MET gene and their implications as a potential target in SCLC.

 19. Metáfora y estructura conceptual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Castaño

  2012-01-01

  Full Text Available La lingüística cognitiva siempre ha argumentado que la metáfora no pertenece exclusivamente al lenguaje, sino que es una competencia que se basa en la habilidad humana de concebir un dominio de experiencia en términos de otro. Entendida así, la metáfora no puede ser otra cosa que un fenómeno conceptual. No obstante, pocos adeptos de la lingüística cognitiva han concentrados sus esfuerzos en catalogar manifestaciones metafóricas en ámbitos no lingüísticos. En este trabajo, sugerimos que es factible encontrar pruebas de que la metáfora es un proceso conceptual y, como tal, se manifiesta en esferas que no son estrictamente lingüísticas. Para ello, aportamos un seguido de evidencias muy diversas, como por ejemplo su papel en el razonamiento lógico-matemático de los niños en la fase preoperacional del desarrollo cognitivo, la programación de interfaces para aplicaciones informáticas y los resultados de tres estudios empíricos realizados recientemente en el campo  de la psicología cognitiva que analizan los efectos whorfianos en la conceptualización del tiempo y los efectos del espacio en la memoria emocional.

 20. Lernen und Prüfen mit virtuellen Patienten am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg: Ergebnisse der Evaluation im Rahmen des E-Learning-Preises Baden-Württemberg 2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tönshoff, Burkhard

  2009-02-01

  Full Text Available Einleitung: Elektronische virtuelle Patienten kommen in der medizinischen Ausbildung zunehmend zum Einsatz. Evaluationen zur umfassenden curricularen Einbindung dieser innovativen E-Learning-Programme liegen bisher nicht vor. Methoden: Virtuelle Patienten wurden entsprechend wichtiger didaktischer Prinzipien gestaltet und seit Jahren sowohl zum Lernen als auch Prüfen im Rahmen des regulären Unterrichts von Medizinstudierenden in der Kinderheilkunde eingesetzt. Dieses Projekt wurde anhand eines Fragebogens des Kompetenzzentrums E-Learning Baden-Württemberg (Ulm evaluiert. Die Stichprobe bestand aus Studierenden des Pädiatrie-Moduls 4 (n=28, die dieses Modul an der Universität Heidelberg vom 25.6.–19.7.07 absolvierten. Ergebnisse: Der Rücklauf betrug 93%. Die Ergebnisse zeigten eine sehr hohe Akzeptanz, Relevanz und Anwenderfreundlichkeit, einen sehr hohen Grad der Integration in das Gesamtcurriculum und einen sehr guten Lernerfolg. Das Projekt erhielt aufgrund der Bewerbungsunterlagen und der Evaluationsergebnisse den 1. Platz des E-Learning-Preises Baden-Württemberg 2007. Diskussion: Die Stichprobe ist klein. Sie bestätigt jedoch die Ergebnisse vorangegangener systematischer Evaluationen mit großen Studierendenzahlen. Fazit: Die umfassende curriculare Einbindung virtueller Patienten wird von Studierenden als sinnvoll und das praxisnahe Lernen unterstützend angesehen.

 1. Alternatieve groeiremming kuipplanten : alternatieven voor chemische groeiremming bij Solanum en Heliotropium

  NARCIS (Netherlands)

  Krijger, D.; Schüttler, H.

  2002-01-01

  Solanum rantonnettii en Heliotropium peruvianum opgepot in week 41 2001 zijn in 4 kasafdelingen geplaatst waarbij, naast de als standaard ingestelde temperatuur van 15oC, DIF+kouval, natte kouval door middel van dagelijkse besproeiing met gekoeld water en belichting met SL-lampen is toegepast. Deze

 2. Infrastructuurontwikkeling voor zorgapplicaties : Lessons learned bij het project De Vitale Link

  NARCIS (Netherlands)

  Y. Schikhof; P. van der Wekken; W. Nattekaas; Dr. A.L. Cordia

  2012-01-01

  Hoe kan de verbinding van mensen met hulp van communicatietechnologie tot betere zorg en meer participatie leiden? Vanuit vier praktijksituaties zal kennis gegenereerd worden op het gebied van co-creatie met professionals en ouderen, de inzet van ict-toepassingen in de zorg en het effect op het

 3. PET-Studies in parkinson's disease; Untersuchungen mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) bei Patienten mit Morbus Parkinson

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwarz, J. [Klinik fuer Neurologie, Univ. Leipzig (Germany)

  2002-09-01

  Positron-emission-tomography (PET) has enabled to study the metabolism and blood flow in specific brain areas. Besides, there is a variety of radiotracers that allow quantification of the function of distinct molecules. In respect to Parkinson's disease, PET allowed for the first time to assess the number of dopaminergic neurons in vivo. Thus, helping confirming a dopaminergic deficit, measuring disease progression and also help to determine the function of dopaminergic grafts. Current research has shifted to determine the role of related neurotransmitter systems in the pathophysiology of Parkinson's disease. (orig.) [German] Die positronen-emissions-tomographie (PET) bietet neben der Messung von Metabolismus und Blutfluss die Moeglichkeit der Darstellung von einzelnen Molekuelen. Bei Patienten mit Morbus Parkinson hat es diese Technik erstmals erlaubt, die Anzahl der dopaminergen Neurone zu quantifizieren, wodurch die Diagnose gesichert, die Progression der Erkrankung beurteilt und auch das Anwachsen von Implantaten beurteilt werden kann. Die PET hat einen wesentlichen Beitrag zu unserem heutigen Wissen ueber die Pathophysiologie dieser Erkrankung beigetragen. (orig.)

 4. Lipid ratio as a suitable tool to identify individuals with MetS risk: A case- control study.

  Science.gov (United States)

  Abbasian, Maryam; Delvarianzadeh, Mehri; Ebrahimi, Hossein; Khosravi, Farideh

  2017-11-01

  This study aimed to compare the serum lipids ratio in staff with and without metabolic syndrome (MetS) who were working in Shahroud University of Medical Sciences. This case-control study was conducted in 2015 on 499 personnel aged 30-60 years old. ATP III criteria were used to diagnose patients with MetS. The data were analyzed by using logistic regression and ROC curve. Mean lipid ratio was higher in individuals having the MetS in both sexes compared with those without. In addition, the mean levels of lipid ratios significantly increased with increasing number of MetS components in both sexes. Also it could be concluded that TG/HDL-C ratio is the best marker for the diagnosis of MetS in men and women. Moreover, the cut-off point for the TG/HDL-C was 2.86 in women and 4.03 in men. It was found that for any unit of increases in the TG/HDL-C, the risk of developing the MetS will increase by 2.12 times. TG/HDL-C ratio is found to be the best clinical marker for the diagnosis of MetS compare with other lipid ratios, therefore it is recommended to be used as a feasible tool to identify individuals with MetS risk. Copyright © 2016 Diabetes India. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Metáfora y conceptos abstractos

  OpenAIRE

  Danesi, Marcel

  2006-01-01

  La gran cantidad de datos recolectados sobre la metáfora sugiere enfáticamente que muchos de los conceptos abstractos, si no la mayoría, son codificables y reconocibles primordialmente como «ideas metaforizadas», es decir como conceptos que se derivan cognitivamente mediante el razonamiento metafórico y un proceso de asociación metafórica que en este artículo se denominará estratificación [layering] (Gibbs, 1994; Goatley, 1997). La literatura más actualizada sobre lo que se ha denominado Teor...

 6. Fractures of the atlantoaxial complex in the elderly: assessment of radiological spectrum of fractures and factors influencing imaging diagnosis; Frakturen des Atlas und Axis bei aelteren Patienten: Untersuchung des Radiologischen Spektrums der Frakturen und bedeutsamer Faktoren fuer die Bildgebende Diagnostik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lomoschitz, F.M. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, AKH Wien, Wien (Germany); Dept. of Radiology, Harborview Medical Center, Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Blackmore, C.C.; Linnau, K.F.; Mann, F.A. [Dept. of Radiology, Harborview Medical Center, Univ. of Washington, Seattle, WA (United States); Stadler, A. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, AKH Wien, Wien (Germany)

  2004-02-01

  Objective: to describe patterns of atlantoaxial fractures in a population of consecutive elderly patients, including assessment of type, distribution and associated clinical and radiological findings, and to analyze any influence of the causative trauma mechanism on the individual fracture pattern. Materials and methods: the distribution and type of 123 atlantoaxial fractures in 95 subjects older than 65 years (range: 65-102; mean age: 79 years) were retrospectively assessed. For each subject, trauma mechanism and clinical and neurological status were recorded at admission. Initial imaging studies of the cervical spine were reviewed. Preexistent degenerative changes were assessed and the atlantoaxial fractures classified. Data were evaluated for the frequency of different types of fractures of C1 and C2 and for accompanying fractures of cervical vertebrae or the occipital condyles, respectively. Results: the majority of patients with injuries of the atlantoaxial complex had fractures of C2 (90 of 95, 95%). A large proportion of these patients (67 of 90, 74%) had odontoid fractures. An isolated fracture of C1 was present in only 5 (5%) patients. Associated fractures of the occipital condyles or other cervical vertebrae were rare (10 of 95, 11%). The main trauma mechanism for atlantoaxial injuries was a fall (56 of 95, 59%). Elderly patients injured in motor vehicle accidents were more likely to have isolated fractures of C2 and Type III fractures of the odontoid (p < 0.02). Conclusion: in elderly patients, fractures of the atlantoaxial complex are mainly caused by falls and almost always involve C2. The trauma mechanism influences the fracture pattern (orig.) [German] Untersuchung von Frakturen des Atlas (C1) und Axis (C2) in einer konsekutiven Population aelterer Patienten ({>=} 65 Jahre) hinsichtlich Fraktur-Typus, -Haeufigkeit, und -Kombinationen, und Analyse von assoziierter Klinik sowie Einfluss von unfall-ursaechlichen Faktoren auf Frakturen des atlanto

 7. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 8. Teeltfrequentie - effecten bij erwten, veldbonen, bruine bonen, snijmais, vlas en zaaiuien = Cropping frequency experiments with peas, field beans, kidney beans, forage maize, flax and onions

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskamp, T.; Lamers, J.G.

  1992-01-01

  In de periode 1979-1990 is op het PAGV te Lelystad onderzoek verricht naar de eventuele teeltfrequentie-effecten bij de gewassen landbouwerwten, veldbonen, bruine bonen, snijmaïs, vlas en zaaiuien. Tevens is gezocht naar de oorzaken achter de gemeten effecten.

 9. Stikstofdeling bij snijmais : verslag van onderzoek op ROC's De Waag, Heino, Cranendonck en De Vlierd tussen 1985 en 1988 (project 96-2-19)

  NARCIS (Netherlands)

  Schroeder, J.

  1990-01-01

  Tussen 1985 en 1988 is in een negental veldproeven nagegaan welke invloed gedeelde N-giften hebben op de opbrengst van snijmais en op de N-huishouding van bodem en gewas. Hierbij is ook nagegaan of bepalingen van het N-gehalte in de bodem of gewas een handvat bieden bij bemestingsbeslissingen

 10. Temperatuuronderzoek in relatie tot energiebesparing en bloei bij Guzmania (II): Effect van verlaagde ruimtetemperatuur en potverwarming op de bloei en ontwikkeling van Guzmania

  NARCIS (Netherlands)

  García, Nieves; Straver, N.A.

  2003-01-01

  Energie is een belangrijke kostenfactor in de teelt van Bromelia’s. Uit literatuurgegevens en uit eerder uitgevoerd onderzoek (2001-2002) bleek dat door het toepassen van potverwarming er mogelijkheden zijn om energie te besparen bij Guzmania, omdat tegelijkertijd de ruimtetemperatuur laag gehouden

 11. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie : een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven

  NARCIS (Netherlands)

  Hutter, Antonie

  1925-01-01

  In de voorafgaande hoofdstukken werd mededeeling gedaan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaardheid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin en de verdere familie. Het ging om de opvallende karaktertrekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de familie als geheel.

 12. Voortgezet diagnostisch onderzoek naar een betere beheersing van een aantasting door de schimmel Colletotrichum acutatum bij de bollenteelt van tulpen cv. Giuseppe Verdi

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2008-01-01

  Sinds 1992 kennen we een ziekte bij de teelt van tulpen in metname de cultivar Giuseppe Verdi (en de laatste tijd ook wel eens in andere tulpencultivars) waarbij de bollen worden aangetast door de schimmel Colletotrichum acutatum. Daardoor gaan de bollen na de oogst verloren of groeien er in een

 13. Energy conservation in storage of tulip plants by means of temperature integration; Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2006-10-15

  Research on options for Temperature Integration (TI) in storage of tulip plants by establishing the tolerance of some cultivars for increasing the day temperature and lowering the night temperature [Dutch] Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur.

 14. Dissection of combinatorial control by the Met4 transcriptional complex.

  Science.gov (United States)

  Lee, Traci A; Jorgensen, Paul; Bognar, Andrew L; Peyraud, Caroline; Thomas, Dominique; Tyers, Mike

  2010-02-01

  Met4 is the transcriptional activator of the sulfur metabolic network in Saccharomyces cerevisiae. Lacking DNA-binding ability, Met4 must interact with proteins called Met4 cofactors to target promoters for transcription. Two types of DNA-binding cofactors (Cbf1 and Met31/Met32) recruit Met4 to promoters and one cofactor (Met28) stabilizes the DNA-bound Met4 complexes. To dissect this combinatorial system, we systematically deleted each category of cofactor(s) and analyzed Met4-activated transcription on a genome-wide scale. We defined a core regulon for Met4, consisting of 45 target genes. Deletion of both Met31 and Met32 eliminated activation of the core regulon, whereas loss of Met28 or Cbf1 interfered with only a subset of targets that map to distinct sectors of the sulfur metabolic network. These transcriptional dependencies roughly correlated with the presence of Cbf1 promoter motifs. Quantitative analysis of in vivo promoter binding properties indicated varying levels of cooperativity and interdependency exists between members of this combinatorial system. Cbf1 was the only cofactor to remain fully bound to target promoters under all conditions, whereas other factors exhibited different degrees of regulated binding in a promoter-specific fashion. Taken together, Met4 cofactors use a variety of mechanisms to allow differential transcription of target genes in response to various cues.

 15. Diagnostische mogelijkheden van pathologische laesies bij pluimvee voor het opsporen van uitbraken tijdens de klassieke vogelpest epidemie in Nederland in 2003 = Diagnostic possibilities for pathological lesions in poultry to trace disease outbreaks of classical fowl pest in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Kamps, B.; Koch, G.

  2005-01-01

  Gegevens uit de vogelpestepidemie van 2003 zijn gebruikt om de bruikbaarheid van pathologische bevindingen bij sectie te beoordelen voor het opsporen van uitbraken. Daarvoor werden de pathologische uitkomsten van pluimvee van 123 verdachte bedrijven nog eens op een rijtje gezet

 16. Jute tegen onkruidgroei op plantspiegels : eik en beuk op droogtegevoelige grond gebaat bij plantmatten

  NARCIS (Netherlands)

  Hoksbergen, F.T.J.

  1985-01-01

  Onderzoeksresultaten met jute matten op plantspiegels van pas geplante bomen om deze onkruidvrij te houden bleken gunstig te zijn, vooral op droogtegevoelige gronden en voor de boomsoorten eik en beuk

 17. MET Standards for Electro-Technical Officers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Mindykowski

  2014-12-01

  Full Text Available The paper deals with one of the most important changes in the STCW 1978 as amended in 2010 Convention, from the point of view of the watchkeeping officers responsible for control, maintenance, diagnostic and repair of electrical and electronic installations on board of ships. Some reasons, why the MET Standards for Electro-Technical had to be developed and implemented are shortly analyzed and described. A legislative way towards and a short description of the minimum standards competence for ETO are presented. Next, new tools supporting ETO’s standards implementation are appointed. Finally, the future works as well as the concluding remarks concerning discussed issue are formulated and commented on.

 18. Tidal analysis of Met rocket wind data

  Science.gov (United States)

  Bedinger, J. F.; Constantinides, E.

  1976-01-01

  A method of analyzing Met Rocket wind data is described. Modern tidal theory and specialized analytical techniques were used to resolve specific tidal modes and prevailing components in observed wind data. A representation of the wind which is continuous in both space and time was formulated. Such a representation allows direct comparison with theory, allows the derivation of other quantities such as temperature and pressure which in turn may be compared with observed values, and allows the formation of a wind model which extends over a broader range of space and time. Significant diurnal tidal modes with wavelengths of 10 and 7 km were present in the data and were resolved by the analytical technique.

 19. Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2): bij de konijnen af

  OpenAIRE

  IJzer, J.; van Zeeland, Y.R.A.; Montizaan, Margriet; Egberink, H.F.; König, P.; van Geijlswijk, I.M.

  2016-01-01

  Dit artikel beschrijft de achtergronden en de omvang van de RHDV2-uitbraak van 2015/begin 2016 onder wilde en gehouden konijnen in Nederland en bespreekt de mogelijkheden tot vaccinatie. RHDV2-infectie veroorzaakt een zeer besmettelijke, vaak acuut dodelijke ziekte van het konijn (Oryctolagus cuniculus}. Er zijn enkele verschillen met infectie met het klassieke RHDV, waaronder een langere incubatietijd, sterker variabele mortaliteit, een breder gastheerspectrum en een lagere leeftijdsresisten...

 20. Metástasis hipofisaria Hypophyseal metastasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Ángel Yanes Quesada

  2009-04-01

  Full Text Available mayoría son lesiones silentes descubiertas accidentalmente en las autopsia. La aparición de metástasis sintomáticas es, en cambio, excepcional. DESARROLLO: se describen aquí los hallazgos clínicos y radiológicos de una paciente femenina de 69 años, con un carcinoma indiferenciado del pulmón, diagnosticado hace 2 años y medio, que comenzó con cefalea y trastornos visuales sin hipopituitarismo ni diabetes insípida. Se le realizó resonancia magnética nuclear y se le diagnosticó una lesión hipofisaria, que fue operada por vía tranesfenoidal, y se informó por anatomía patológica una metástasis del carcinoma del pulmón. CONCLUSIONES: la paciente se encuentra en estos momentos recibiendo quimioterapia, radioterapia y anticuerpo monoclonal con evolución favorable.INTRODUCTION: metastatic tumors of hypophyseal gland are infrequent. Most are silent lesions discovered accidentally in necropsy. Appearance of symptomatic metastasis is however, exceptional. DEVELOPMENT: we describe here clinical and radiological findings in a female patient aged 69, presenting with a non-differential carcinoma of lung, diagnosed two years a half ago, starting with headache and visual disorders without hypopituitarism and insipidus diabetes. We made a nuclear magnetic resonance and diagnosis was a hypophyseal lesion operated on by trans-esphenoidal route, and Pathological Anatomy Service reports a metastasis of lung carcinoma. CONCLUSIONS: patient receives chemotherapy, radiotherapy, and monoclonal antibody with a favorable evolution.

 1. Interview Vincent de Waal over zijn proefschrift: De vooruitgeschoven middenvelder. De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vincent de Waal; Eveline Bolt

  2015-01-01

  Vincent de Waal (1951) promoveerde in 2014 aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is werkzaam als docent- onderzoeker bij Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Social Work. Sinds 2002 is hij onderzoeker binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU en vanaf 2012 betrokken bij de

 2. Resultaten boomkorsurvey 2013: BTS met onderzoeksvaartuigen Isis en Tridens (interview met Ingeborg de Boois)

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.

  2013-01-01

  Van begin augustus tot half september heeft IMARES de boomkorsurvey (BTS) uitgevoerd met de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Op 29 maart 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geinteresseerden, waar de resultaten van zowel de BTS als de bedrijfssurvey gepresenteerd worden. De BTS wordt

 3. Pastoors naar de PFA: nieuwe impuls voor samenwerking met de wetenschap (interview met Martin Pastoors)

  NARCIS (Netherlands)

  Pastoors, M.A.

  2014-01-01

  De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) heeft visserijonderzoeler Martin Pastoors aangenomen als 'Chief Science Officer'. De afgelopen tien jaar is de PFA zich steeds meer bezig gaan houden met wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe manieren om data te

 4. Risico's 'groen' gas voor CO2 - dosering ingeschat : Interview met Tom Dueck en Chris van Dijk

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, Peter; Dueck, T.A.; Dijk, van C.J.

  2009-01-01

  De overheid wil gebruik van duurzaam 'groen gas' ofwel 'biogas' stimuleren. De vraag is of dit gas een verhoogd risico oplevert bij het gebruik van rookgassen voor CO2-dosering in de tuinbouw. Biogas kan mee helpen aan het gebruik van duurzamer energie in de glastuinbouw

 5. Enige toepassingservaringen met de methode van meerdimensionaal ontvouwen in het openluchtrecreatie - onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Klinkers, P.M.A.

  1988-01-01

  Meerdimensionaal ontvouwen is een analyse techniek uit de psychometrie. Zij is bedoeld voor de verwerking en analyse van onderzoeksgegevens, b.v. bij het ontdekken van structuur in gegevens zonder een vooraf vastgelegd categorieensysteem. Aan de hand van een voorbeeld wordt aangetoond dat de analyse

 6. Actieve geluid- en trillingsreductie met piëzo actuator arrays in lichtgewicht panelen

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhoff, Arthur P.

  2004-01-01

  Overmatig geluid van trillende panelen wordt doorgaans gereduceerd door het toevoegen van gewicht. Vaak is het toevoegen van gewicht ongewenst, zoals in auto's en vliegtuigen, waar het leidt tot een toename van het brandstofverbruik. Actieve panelen kunnen bij een gelijk gewicht leiden tot lagere

 7. Debietmeting in een rioolbuis met behulp van een U - vormige vernauwing

  NARCIS (Netherlands)

  Pitlo, R.H.; Dommerholt, A.

  1977-01-01

  Bij de studie van neerslag-afvoerrelaties in stedelijke gebieden kan het gewenst zijn om de afvoer in het rioleringssysteem te meten. De uit de literatuur bekende afvoerformules voor U-vormige meetgoten werden aan de hand van de verkregen meetresultaten onderzocht. De uitkom

 8. Heeft de teelt van quinoa een toekomst in België? : Interview met Ruud Timmer

  NARCIS (Netherlands)

  Cillen, L.; Timmer, R.D.

  2014-01-01

  Quinoa (Chenopodium quinoa) is een gewas dat al eeuwenlang in Zuid-Amerika wordt geteeld en gegeten en tegenwoordig aan populariteit wint bij de Europese consument. Maar is het mogelijk om dit gewas ook in België te telen? We vroegen aan Ruud Timmer, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen,

 9. MetNet Network Mission for Martian Atmospheric Investigations

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Alexashkin, S.; Arrugeo, I.; Schmidt, W.; Vazquez, L.; Genzer, M.; Haukka, H.

  2014-07-01

  A new kind of planetary exploration mission for Mars called MetNet is being developed for martian atmospheric investigations. The eventual scope of the MetNet Mission is to deploy tens of small landers on the martian surface.

 10. Dimensionering van de Uniqfill chemischer wasser met lamellen

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot de modellering van een kruisstroom chemische wasser met lamellen. Met behulp van bestaande metingen is de stofoverdrachtscoëfficiënt afgeschat, waarna scenario's voor nieuwe wassers doorgerekend konden worden.

 11. Klimaatverandering en de stadsboom (interview met Jitze Kopinga)

  NARCIS (Netherlands)

  Bennink, P.; Kopinga, J.

  2010-01-01

  Bomen in de stad staan vaak op warme plaatsen met een gebrekkige waterhuishouding. Volgens het KNMI zal Nederland in de toekomst steeds vaker met hitte en droogte te maken hebben. Wat betekent dat voor onze stadsbomen?

 12. MET amplification, expression, and exon 14 mutations in colorectal adenocarcinoma.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Meng; Li, Guichao; Sun, Xiangjie; Ni, Shujuan; Tan, Cong; Xu, Midie; Huang, Dan; Ren, Fei; Li, Dawei; Wei, Ping; Du, Xiang

  2018-04-08

  MET amplification, expression, and splice mutations at exon 14 result in dysregulation of the MET signaling pathway. The aim of this study was to identify the relationship between MET amplification, protein or mRNA expression, and mutations in colorectal cancer (CRC). MET immunohistochemistry (IHC) was used for MET protein expression analysis and fluorescence in situ hybridization (FISH) was used for MET amplification detection. Both analyses were performed in tissue microarrays (TMA) containing 294 of colorectal adenocarcinoma tissue samples and 131 samples of adjacent normal epithelial tissue. MET mRNA expression was examined by real-time quantitative polymerase chain reaction (qRT-PCR) in 72 fresh colorectal adenocarcinoma tissue samples and adjacent normal colon tissue. PCR sequencing was performed to screen for MET exon 14 splice mutations in 59 fresh CRC tissue samples. Our results showed that MET protein expression was higher in colorectal tumor tissue than in adjacent normal intestinal epithelium. Positive MET protein expression was associated with significantly poorer overall survival (OS) and disease-free survival (DFS). Multivariate analysis revealed that positive MET protein expression was an independent risk factor for DFS, but not for OS. MET mRNA expression was upregulated in tumor tissues compared with the adjacent normal tissues. The incidence of MET amplification was 4.4%. None of the patients was positive for MET mutation. Collectively, MET was overexpressed in colorectal adenocarcinoma, and its positive protein expression predicted a poorer outcome in CRC patients. Furthermore, according to our results, MET amplification and 14 exon mutation are extremely rare events in colorectal adenocarcinoma. Copyright © 2018. Published by Elsevier Inc.

 13. Effect of MET on formation and vigor of wheat roots

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Bingkui; Jin Ziyu; Zhao Miaozhen; Zhao Yanshen

  1993-01-01

  Effect of MET on the formation and vigor of roots of wheat seedlings were studied. The results showed that 50 ∼ 200 ppm MET inhibited vertical elongation of roots, increased root, shoot ratio and enhanced the formation and vigor of roots. But MET had no effect on the dry weight of roots. The activity of peroxidase was decreased and the proportion of assimilates in roots was increased by MET treatment compared with the control

 14. Innoveren met serious games : Wat is serious gaming?

  NARCIS (Netherlands)

  Werkhoven, P.J.

  2008-01-01

  Het begrip serious gaming is inmiddels gekaapt door vele aanbieders van wat vroeger simulatie en virtual reality technologie genoemd werd. Met die technologie kunnen we mensen laten rondlopen in virtuele gebouwen en landschappen, al dan niet met grote projectieschermen of met brillen op. Maar dat is

 15. Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen : Resultaten onderzoek 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Diem, van A.; Doornbusch, P.; Grobben-Gaastra, S.A.; Kleinhout, G.; Kroon, A.; Weide, van der R.Y.

  2014-01-01

  Afgelopen jaar is de pilot met het kweken van algen met afvalwater van de brouwerijlocatie Zoeterwoude geslaagd. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-Acrres. Dit is de eerste inline pilot in de wereld waarbij met LED verlichting op 1000 L

 16. Erlotinib e metástases cerebrais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Barata

  2008-10-01

  Full Text Available Resumo: Relatamos dois casos de carcinoma pulmonar de não pequenas células (CPNPC com metástases cerebrais que após quimioterapia sistémica receberam em segunda e terceira linha erlotinib 150 mg/dia, oral, com resposta completa das lesões secundárias cerebrais e franca resposta parcial das lesões torácicas.A metastização cerebral, bastante prevalente no contexto do CPNPC, está associada a escassas opções terapêuticas eficazes e, consequentemente, a uma sobre-vida mediana de 4 a 6 meses.Estes casos alertam para o erlotinib como uma excelente opção terapêutica para estes doentes. Os autores propõem um ensaio clínico com este fármaco neste grupo de doentes, procurando determinar da resposta objectiva.Rev Port Pneumol 2008; XIV (Supl 3: S35-S42 Abstract: We report two cases of brain metastases in context of non small cell lung cancer (NSCLC. After having progressed to chemotherapy they received erlotinib 150 mg/m2 orally daily, with complete response of brain metastasis and partial response of thoracic lesions.Brain metastases are both prevalent and a major cause of mortality in NSCLC, with few systemic treatment options. Median survival after whole brain radiotherapy is 4-6 months and the role of systemic therapy for brain metastases is limited with the most drugs use to stage IV disease ineffective in this setting.This case demonstrates that brain metastases may be sensitive to erlotinib and give to us growing body of evidence that EGFR-associated tyrosine kinase inhibition is a feasible strategy in the management of NSCLC patients with brain metastasesWe propose further study into the continued use of this drug in the situation where there is a differential response.Rev Port Pneumol 2008; XIV (Supl 3: S35-S42 Palavras-chave: Erlotinib, metástase cerebral, cancro do pulmão, Key-words: Erlotinib, brain metastasis, lung cancer

 17. Psychometric properties of the stress index radiooncology (SIRO) - a new questionnaire measuring quality of life of cancer patients during radiotherapy; Psychometrische Eigenschaften des Stress Index RadioOnkologie (SIRO) - ein neuer Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualitaet bei Patienten unter Strahlentherapie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sehlen, S.; Fahmueller, H.; Lenk, M.; Duehmke, E. [Klinik und Poliklinik fuer Strahlentherapie, Ludwig-Maximilians-Univ., Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany); Herschbach, P. [Inst. und Poliklinik fuer Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Medizinische Psychologie, Technische Univ., Muenchen (Germany); Aydemir, U. [Inst. fuer Biometrie und Epidemiologie, Ludwig-Maximilians-Univ., Klinikum Grosshadern, Muenchen (Germany)

  2003-04-01

  Purpose: In the course of radiotherapy oncological patients often experience considerable psychosocial distress. For its measurement however, no specific questionnaire is available. The stress index radiooncology (SIRO), which is based upon the results of extensive preliminary studies, will be made available as a screening-instrument to facilitate measurement of psychosocial distress of cancer patients, including radiotherapy-induced distress. The aim of this study is, to psychometrically evaluate the preliminary version of the questionnaire, to transfer it to the final version (SIRO) and to gain information about the psychosocial distress of radiooncological patients at the beginning of radiotherapy. Patients and Methods: 104 cancer patients (18 to 85 years) with different diagnoses have been included in the study (Table 1). The data have been assessed by means of the preliminary version of the new questionnaire SIRO, the HADS, EORTC QLQ-C30 and LS. With 25 patients semistructured clinical interviews have been conducted. (orig.) [German] Hintergrund: Die strahlentherapeutische Behandlung von Tumorpatienten ist haeufig mit starken psychosozialen Belastungen verbunden, fuer deren Erfassung es bisher keinen spezifischen Fragebogen gibt. Mit dem stress index radioonkologie (SIRO), der auf den Analyseergebnissen umfangreicher Voruntersuchungen beruht, soll erstmals ein Screening-Instrument zur Verfuegung gestellt werden, mit dem die psychosozialen Belastungen von Tumorpatienten, einschliesslich der durch Strahlentherapie induzierten, erfasst werden koennen. Ziel dieser Studie ist, die Fragebogen-Vorform psychometrisch zu evaluieren und in die endgueltige Fragebogenversion (SIRO) zu ueberfuehren. Darueber hinaus sollen Informationen ueber das psychosoziale Belastungsprofil radioonkologischer Patienten zu Beginn einer Strahlentherapie gewonnen werden. Patienten und Methoden: 104 Tumorpatienten (18-85 Jahre) mit unterschiedlichen Diagnosen wurden in die Studie aufgenommen

 18. Measurement of thyrotropin receptor antibodies (TRAK) with a second generation assay in patients with Graves' disease; Die Bestimmung von Thyreotropin-Rezeptor-Antikoerpern (TRAK) mit einem Assay der zweiten Generation bei Patienten mit Morbus Basedow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zoephel, K.; Wunderlich, G.; Franke, W.G. [Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin, Technische Univ. Dresden (Germany); Koch, R. [Inst. fuer Medizinische Informatik und Biometrie, Technische Univ. Dresden (Germany)

  2000-06-01

  Aim: The detection of TSH-receptor-antibodies (TRAb) in patients (pts) with Graves' disease (GD) is routinely used in nuclear medicine laboratories. It is performed by commercial, porcine radioreceptorassays (RRA) measuring TSH binding inhibitory activity. A second generation assay using the human, recombinant TSH-receptor was developed during the last years. The manufacturer composed this new assay as a coated tube RRA (CT RRA) and claimed a higher sensitivity for GD. Methods: TRAb was measured in 207 pts with various thyroid disorders and 205 healthy controls using the new coated tube RRA (Fa. B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH, Berlin, Germany) as well as a conventional RRA (Fa. Medipan Diagnostica GmbH, Selchow, Germany): 60 pts suffering from GD showing a relapse after anti-thyroid drug treatment and before radioiodine therapy, 109 pts with disseminated autonomia (DA) and 38 pts suffering from Hashimoto's thyroiditis. A ROC-analysis was performed to find the optimal decision threshold level for positivity. Results: We found 42/60 TRAb-positive pts with GD in the established RRA (threshold 6 U/L) and 52/60 in the CT RRA, respectively. The sensitivity increased from 70% (RRA) to 86,7% (CT RRA). The CT RRA found 2 false positives (one Hashimoto's and one healthy control) and the RRA detected 3 Hashimoto's and 2 healthy controls as false positive. Conclusion: The increased sensitivity of CT RRA for GD provides an advantage compared to conventional RRA, especially in GD-patients relapsing afte antithyroid drug treatment. Functional sensitivity and Interassayvariation of CT RRA are very precisely compared to conventional RRA. Handling of the new assay is also improved. (orig.) [German] Ziel: Die Bestimmung der TSH-Rezeptorantikoerper (TRAK) bei Patienten mit Morbus Basedow ist fester Bestandteil der nuklearmedizinischen In-vitro-Diagnostik. Seit kurzem ist die Bestimmung mit einem TRAK-Assay moeglich, bei dem im Gegensatz zu den herkoemmlichen

 19. Phase I Trial of Anti-MET Monoclonal Antibody in MET-Overexpressed Refractory Cancer.

  Science.gov (United States)

  Lee, Jeeyun; Kim, Seung Tae; Park, Sungju; Lee, Sujin; Park, Se Hoon; Park, Joon Oh; Lim, Ho Yeong; Ahn, Hongmo; Bok, Haesook; Kim, Kyoung-Mee; Ahn, Myung Ju; Kang, Won Ki; Park, Young Suk

  2018-06-01

  Samsung Advance Institute of Technology-301 (SAIT301) is a human immunoglobulin G2 antibody that can specifically target mesenchymal epithelial transition factor (c-MET). This novel antibody has higher priority over hepatocyte growth factors when binding to the Sema domain of c-MET and accelerates the internalization and degradation of c-MET, proving its powerful antitumor activities in intra- as well as extracellular areas. SAIT301 was administered intravenously once every 3 weeks in c-MET overexpressed solid tumor patients, focusing on metastatic colorectal cancer (CRC) according to common clinical phase I criteria. Dose escalation was performed according to a modified Fibonacci design, following the conventional 3+3 design. The purpose of this phase I study was to assess the safety profile, to establish the recommended dose for clinical phase II studies and to assess potential anticancer activity of the compound. Sixteen patients with a median age of 56 (range, 39-69) years were enrolled in the study. The most common adverse events were decreased appetite (50.0%), hypophosphatemia, fatigue and dizziness (25.0%, respectively), and diarrhea, blood alkaline phosphatase increased and dyspnea (18.8%, respectively). For tumor response, no patients achieved complete response. One (9.1%) CRC patient had a partial response in the 1.23 mg/kg group, 4 (36.4%) patients achieved stable disease (2 in the 0.41 mg/kg group, 2 in the 1.23 mg/kg group, 0 in the 3.69 mg/kg group, and 1 in the 8.61 mg/kg group). Because of the increase in dose-limiting toxicities (DLTs) at 8.61 mg/kg, the 3.69 mg/kg dose was considered the maximum tolerated dose and selected for further assessment in phase II. We successfully completed a phase I trial with MET antibody in a MET-overexpressed patient population focusing on CRC, and found that the DLTs were alkaline phosphatase elevation or hypophosphatemia. The recommended dose of SAIT301 for phase II is the dose of 3.69 mg/kg. Copyright © 2018

 20. 3D RoboMET Characterization

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Madison, Jonathan D. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Susan, Donald F. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Kilgo, Alice C. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-10-01

  The goal of this project is to generate 3D microstructural data by destructive and non-destructive means and provide accompanying characterization and quantitative analysis of such data. This work is a continuing part of a larger effort to relate material performance variability to microstructural variability. That larger effort is called “Predicting Performance Margins” or PPM. In conjunction with that overarching initiative, the RoboMET.3D™ is a specific asset of Center 1800 and is an automated serialsectioning system for destructive analysis of microstructure, which is called upon to provide direct customer support to 1800 and non-1800 customers. To that end, data collection, 3d reconstruction and analysis of typical and atypical microstructures have been pursued for the purposes of qualitative and quantitative characterization with a goal toward linking microstructural defects and/or microstructural features with mechanical response. Material systems examined in FY15 include precipitation hardened 17-4 steel, laser-welds of 304L stainless steel, thermal spray coatings of 304L and geological samples of sandstone.

 1. Coriocarcinoma con metástasis pulmonar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vicia Sánchez Abalos

  2014-05-01

  Full Text Available Se presenta el caso clínico de una fémina de 44 años de edad, con 32 semanas de embarazo, la cual fuera ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Docente "Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso" de Santiago de Cuba, por presentar insuficiencia respiratoria aguda como consecuencia de una sepsis. La paciente fue tratada con cefalosporina de tercera generación y ventilación mecánica no invasiva, pero se mantuvieron las características gasométricas de hipoxemia y una mala reacción terapéutica, por lo que se requirió instrumentación de las vías respiratorias y soporte hemodinámico, sin lograr regresión del cuadro clínico, lo cual condujo a un paro cardiorrespiratorio y, con ello, a la muerte. La necropsia mostró un coriocarcinoma del endometrio con metástasis pulmonar

 2. Ervaringskennis en dilemma’s van professionals in preventief en omgevingsgericht werken met ouders en kinderen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannette Doornenbal

  2015-12-01

  generalist focus. Time forms a third organizational dilemma, not only with respect to balancing administrative tasks, team formation, and the time needed for the families, but also with respect to a healthy balance between work and private life. Finally, the relationship between the parent organization and the interdisciplinary team is sometimes strained.The preventive and environment-centred approach appears to be a promising one for CJGs and it can and should be strengthened further. Our advice is to further develop the preventive and environment-centred approach of experienced professionals by promoting self-aware, T-shaped professionals working in an interdisciplinary context within improvised teams. Management, administration and policy should be adapted to facilitate this new way of working, particularly by offering professionals the space to further develop their skills in relation to the preventive and environment-centred approach. SAMENVATTING Ervaringskennis en dilemma’s van professionals in preventief en omgevingsgericht werken met ouders en kinderenDe transitie en transformatie in het sociale domein vraagt van jeugdprofessionals een nieuwe manier van werken, namelijk preventief en omgevingsgericht. Preventief en omgevingsgericht werken kent vier aspecten: 1. aansluiten bij de leefsituaties van ouders ter bevordering van eigen kracht; 2. werken aan sociale cohesie ten behoeve van het pedagogisch klimaat in de wijk; 3. het mobiliseren en/of vergroten van het sociaal netwerk van ouders, 4. signaleren van risico’s en ingrijpen waar nodig. Dit artikel gaat over de vraag hoe professionals die met ouders werken handen en voeten geven aan deze nieuwe werkwijze, welke ervaringen ze hierbij opdoen en welke dilemma’s ze tegenkomen. Deze vraag is onderzocht door professionals werkzaam in twee Centra voor Jeugd en Gezin in de stad Groningen te volgen in hun dagelijks werk. Daarbij is gebruik gemaakt van een methode die gericht is op het ontdekken van hun

 3. Progress in switching technology for METS systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Honig, E.M.; Swannack, C.E.; Warren, R.W.; Whitaker, D.H.

  1977-01-01

  Three distinct sets of switching requirements have emerged from design optimization studies of large superconducting magnetic energy storage systems, such as the METS system to power the adiabatic plasma compression field in the proposed theta-pinch SFTR. Extremely low joule loss cryogenic disconnects are required between storage coils in the liquid helium environment to allow charging the coils in series over a prolonged time, then to isolate the coils for parallel fast discharging into the load. Another switch must break the current in the series charging loop and absorb the energy from the stray inductance. This action will allow the subsequent opening of the cryogenic disconnects under near zero current condition. The current now has been transferred to the many paralleled circuits, each containing a high current, high voltage interrupter. The opening and arc commutation of the interrupter starts the energy transfer into the load. The primary activities associated with cryogenic disconnect have been testing and development of contact materials, configurations, and closing forces for carrying 26 kA with a resistance less than 40 nΩ, and development of an actuating system that is both reliable and fast acting in a liquid helium environment. The charging loop switch will include a continuous duty switch and a vacuum interrupter. The continuous duty switch resistance can be an order of magnitude larger than that of the cryogenic disconnect because it does not present a refrigeration load. The HVDC interrupter must break 26 kA and withstand 60 kV during the energy transfer time of 700 μs. Testing in progress already has shown successful interruption using single vacuum interrupters up to 31 kA and 66 kV

 4. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek volgens de hulpverleners onderzocht, om zodoende hun aanwezige impliciete kennis over wat werkzaam is in deze hulpverlening te expliciteren. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen onder 12 hulpverleners werkzaam bij NIM Maatschappelijk Werk. Dit onderzoek heeft geresulteerd in inzicht in de werkzame bestanddelen. De belangrijkste resultaten zijn: 1 Cruciaal is het zorgdragen voor een goede werkrelatie, door middel van een betrokken en transparante basishouding; 2 nadrukkelijke aandacht voor het bevorderen van de motivatie wordt ook als een werkzaam bestanddeel gezien, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie; 3 een integrale aanpak met een eclectische werkwijze is nodig om effectieve hulpverlening te kunnen bieden; 4 hierbij dient de financiële problematiek de hoogste prioriteit te krijgen, volgens de hulpverleners; 5 verder dient de hulpverlening duidelijk gestructureerd te worden; 6 de regievoering heeft een grote invloed op de werkrelatie, waarbij de hulpverleners duidelijk maken dat de regie in eerste instantie bij de cliënt hoort, maar het in bepaalde situaties werkzamer is om de regie over te nemen. De resultaten worden momenteel door NIM vertaald in een praktische aanpak die voldoet aan de uitgangspunten van de transformatie in de jeugdzorg.

 5. {sup 1}H-MR-spectroscopic imaging in patients with Alzheimer`s disease; {sup 1}H-MR-spektroskopische Bildgebung bei Patienten mit klinisch gesichertem Morbus Alzheimer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Block, W [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany); Traeber, F [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany); Kuhl, C K [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany); Fric, M [Psychiatrische Universitaetsklinik, Bonn (Germany); Keller, E [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany); Lamerichs, R [Philips Medical Systems, Best (Netherlands); Rink, H [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany); Moeller, H J [Psychiatrische Universitaetsklinik, Bonn (Germany); Schild, H H [Radiogische Klinik der Univ. Bonn (Germany)

  1995-09-01

  To detect regional differences in accompanying metabolic changes, {sup 1}H-Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging was performed in 16 patients with Alzheimer`s disease (AD); the clinical diagnosis was based upon DSM-III-R and NINCDS-ADRDA guidelines. In the hippocampal region metabolic maps of the local distribution of N-acetylaspartate (NAA), choline (Cho), creatine compounds (P(Cr)) and lactate were determined. Ratios of Cho/NAA, (P)Cr/NAA and Cho/(P)Cr calculated from selected hippocampal spectra were compared to those from healthy volunteers (n=17). AD patients demonstrated an increase of Cho/NAA and (P)Cr/NAA ratios caused by increased choline compounds and decreased NAA. These alterations were observed in 11/12 cases in the hippocampal and in 7/12 in the temporo-occipital region. Hippocampal Cho/NAA ratios (0.56{+-}0.19) were significantly elevated compared with controls. The observed elevation of choline compounds in the hippocampus supports the hypothesis that alterations in the cholinergic system play an important role in Alzheimer`s disease. The observed reduction of NAA is due to neuronal degeneration. (orig./MG) [Deutsch] Zur Darstellung von regionalen metabolischen Veraenderungen bei Morbus Alzheimer wurden mit dem Verfahren des {sup 1}H-Magnetic-Resonance-Spectroscopic-Imaging 16 Patienten untersucht, deren Diagnose klinisch entsprechend DSM-III-R- und NINCDS-ADRDA-Kriterien gestellt wurde. In Hoehe des Hippocampus wurden transaxiale ``Metabolitenkarten`` der regionalen Verteilung von N-Acetyl-Aspartat (NAA), cholinhaltiger Verbindungen (Cho), Gesamtkreatin (P(Cr)) und Laktat erstellt. Zur Quantifizierung der Unterschiede zum Normalkollektiv (n=17) wurden die Metabolitenquotienten Cho/NAA, (P)Cr/NAA und Cho/(P)Cr, insbesondere aus der Hippocampusregion, ermittelt. Das Krankheitsbild des M. Alzheimer stellte sich durch eine Erhoehung der Quotienten Cho/NAA und Cho/(P)Cr dar, wobei neben einer Cholinerhoehung die Reduktion des Neurotransmitters NAA

 6. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 7. Natuurlijk, lekker en gezond : een enquete bij het Thuispanel over de kwaliteitsbeleving van het voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.; Mazijk - Bokslag, van D.M.

  1991-01-01

  Aan de leden van het Thuispanel zijn 23 verschillende stellingen voorgelegd die verband houden met de beleving van de kwaliteit van het voedsel. Verder kon men zelf trends aangeven die men meende waar te nemen. Deze benadering geeft de mogelijkheid na te gaan welk beeld respondenten hebben over het

 8. Achtergronden van het natuurbeheer bij het conflict tussen natuur en cultuur : een literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1977-01-01

  De veronderstelling dat orde in het biotische systeem slechts kan samengaan met lage energetische niveaus lijkt gerechtvaardigd. Ecologisch betekent dit dat aan de meer droge, donkere, koude, voedselarme, venige kant meer kans op ordening aanwezig is dan aan de natte, lichte, warme, voedselrijke en

 9. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed

 10. Te schepe waert. Overwegingen bij de reconstructie van een zot polyfoon lied van Clemens non Papa

  NARCIS (Netherlands)

  Grijp, L.P.; van Maas e.a., S.

  2012-01-01

  Clemens non Papa's vierstemmige 'Te schepe waert' is het eerste lied van de bundel Niewe Duytsche Liedekens, uitgegeven in Maastricht 1554 door Jacob Baethen. Van deze bundel ontbreekt de sopraanpartij. Louis Grijp heeft samen met Nico van der Meel de sopraan gereconstrueerd en hoopt de aldus

 11. Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimelijk ordeningsspoor; achtergronddocument bij Natuurbalans 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Broekmeyer, M.E.A.; Kistenkas, F.H.

  2006-01-01

  Wie wil gaan bouwen moet tegenwoordig op voorhand en in redelijkheid (de zgn. rechterlijke OVIR-toets) rekening houden met aanwezige wettelijk beschermde natuurwaarden. Voor Natura 2000-gebieden zal dan al de habitattoets een rol moeten spelen en voor wat betreft de soortenbescherming zal al

 12. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 13. Energy conservation with domotica applications. An outline of 2001; Energiebesparing bij domoticatoepassingen. Een verkenning anno 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vrins, E.M.H. Vrins; Boer, F.M.; Donze, G.J. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Van Zoelen, M.S. [Van Nimwegen en Partners, Amsterdam (Netherlands)

  2002-09-01

  In this research energy savings through application of energy saving home automation systems were calculated for six residence/resident combinations. [Dutch] In deze studie is voor zes woning/bewonercombinaties (zie tabel I) berekend welke energiebesparing bereikt kan worden door de toepassing van een domoticasysteem met energiebesparende functies.

 14. “Fruit fight”: Leedvermaak en “Word-of-Mouth” bij consumentengroepen

  NARCIS (Netherlands)

  Vonkeman, C.C.; Ouwerkerk, J.W.; Van Dijk, Wilco W.

  2011-01-01

  Een onderzoek onder jonge BlackBerry-gebruikers toont aan dat domeinrelevantie en sociale identificatie met de eigen consumentengroep een interactieve bijdrage leveren aan de voorspelling van de mate van leedvermaak die zij ervaren om gebruikers van Apple’s iPhone na negatieve berichtgeving over dit

 15. Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, G.

  2011-01-01

  De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren

 16. Background information for the SER Energy Agreement for Sustainable Growth calculations. Sector Built Environment; Achtergronddocument bij doorrekening SER Energieakkoord. Sector Gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menkveld, M.; Tigchelaar, C. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  This publication is part of the support given by ECN and PBL in the development of a national energy agreement between March and September 2013 as initiated by the SER (Social and Economic Council of the Netherlands). The report gives background information on the evaluation of measures in the agreement aimed at the built environment. It is an annex of the general evaluation of PBL/ECN [Dutch] Dit rapport is geschreven als onderdeel van de ondersteuning door ECN en PBL bij het tot stand komen van het energieakkoord in de periode maart tot september 2013. Dit rapport dient als achtergrond bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 17. Functional MRI in schizophrenia. Diagnostics and therapy monitoring of cognitive deficits of schizophrenic patients by functional MRI; Funktionelle MRT bei Schizophreniepatienten. Diagnostik und Therapiemonitoring kognitiver Defizite schizophrener Patienten mittels funktioneller MRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Furtner, J.; Prayer, D. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiodiagnostik, Wien (Austria); Sachs, G. [Medizinische Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Psychiatrie und Psychotherapie, Wien (Austria)

  2010-02-15

  Cognitive impairments are core psychopathological components of the symptomatic of schizophrenic patients. These dysfunctions are generally related to attention, executive functions and memory. This report provides information on the importance of using functional magnetic resonance imaging (fMRI) for the diagnostics and therapy monitoring of the different subtypes of cognitive dysfunctions. Furthermore, it describes the typical differences in the activation of individual brain regions between schizophrenic patients and healthy control persons. This information should be helpful in identifying the deficit profile of each patient and create an individual therapy plan. (orig.) [German] Kognitive Defizite sind ein zentraler Bestandteil der Symptomatik schizophrener Patienten. Diese Defizite betreffen v. a. die Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen sowie das Gedaechtnis. Der vorliegende Beitrag zeigt den Stellenwert der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) in Hinblick auf Diagnostik und Therapiemonitoring der unterschiedlichen kognitiven Teilbereiche auf. Darueber hinaus werden die Unterschiede in Bezug auf die Aktivierung der einzelnen Gehirnareale zwischen schizophrenen Patienten und gesunden Kontrollpersonen dargestellt. Diese Informationen sollen helfen, in der Praxis ein Profil der kognitiven Leistungsreduktionen sowie ein darauf angepasstes Therapiekonzept zu erstellen. (orig.)

 18. Research progress in c-Met and hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WANG Changqing

  2015-06-01

  Full Text Available c-Met plays a pivotal role in the development and progression of hepatocellular carcinoma (HCC, which can lead to proliferation, survival, cytoskeleton reorganization, separation and diffusion, and angiogenesis of tumor cells. Moreover, c-Met is an important prognostic factor for HCC. In HCC, c-Met acts as an activator of a series of signaling pathways, including PI3K/AKT/mTOR, ERK/MAPK, and Rac-Pak. In recent years, it has been reported that small-molecule kinase inhibitors can abolish phosphorylation at the intracellular carboxyl terminal of c-Met, and then inhibit the recruitment of signal convertors and downstream signaling pathways, which finally achieve anti-tumor activities. Based on the carcinogenic activity of c-Met in HCC, this paper points out that selective inhibitors of c-Met hold promise for targeted therapies for HCC.

 19. Design and Implementation of Image Research for the Columbia Mets

  Science.gov (United States)

  1992-01-01

  the other hand, developed an unusual camaraderie through identifying with their underdog Mets." (7) Teams are finding good public relations programs do...supports the club. Question 24 was designed to measure brand loyalty by respondents to Mets sponsors versus non-Mets sponsors. Finally, question 27...be done to attract crowds. Especially with a brand new stadium. The Carolinas, in my opinion, are big minor league baseball states. Let’s get people

 20. Effective implementation of novel MET pharmacodynamic assays in translational studies.

  Science.gov (United States)

  Srivastava, Apurva K; Navas, Tony; Herrick, William G; Hollingshead, Melinda G; Bottaro, Donald P; Doroshow, James H; Parchment, Ralph E

  2017-01-01

  MET tyrosine kinase (TK) dysregulation is significantly implicated in many types of cancer. Despite over 20 years of drug development to target MET in cancers, a pure anti-MET therapeutic has not yet received market approval. The failure of two recently concluded phase III trials point to a major weakness in biomarker strategies to identify patients who will benefit most from MET therapies. The capability to interrogate oncogenic mutations in MET via circulating tumor DNA (ctDNA) provides an important advancement in identification and stratification of patients for MET therapy. However, a wide range in type and frequency of these mutations suggest there is a need to carefully link these mutations to MET dysregulation, at least in proof-of-concept studies. In this review, we elaborate how we can utilize recently developed and validated pharmacodynamic biomarkers of MET not only to show target engagement, but more importantly to quantitatively measure MET dysregulation in tumor tissues. The MET assay endpoints provide evidence of both canonical and non-canonical MET signaling, can be used as "effect markers" to define biologically effective doses (BEDs) for molecularly targeted drugs, confirm mechanism-of-action in testing combination of drugs, and establish whether a diagnostic test is reporting MET dysregulation. We have established standard operating procedures for tumor biopsy collections to control pre-analytical variables that have produced valid results in proof-of-concept studies. The reagents and procedures are made available to the research community for potential implementation on multiple platforms such as ELISA, quantitative immunofluorescence assay (qIFA), and immuno-MRM assays.

 1. Aspects of vulnerable patients and informed consent in clinical trials [Aspekte schutzbedürftiger Patienten sowie der Einwilligung nach Aufklärung in klinischen Prüfungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hundt, Ferdinand

  2013-01-01

  Full Text Available [english] Scope: To discuss the rationale behind informed consent in clinical trials focusing on vulnerable patients from a European and German viewpoint. Methods: Scientific literature search via PubMed, Medline, Google.Results: Voluntary informed consent is the cornerstone of policies regulating clinical trials. To enroll a patient into a clinical trial without having obtained written and signed consent is to be considered as a serious issue in the conduct of a clinical trial. Development of ethical guidance for physicians started before Christ Era with the Hippocratic Oath. Main function of consent, as articulated in all guidelines developed for clinical research, is to facilitate an individual’s freedom of choice, respect autonomy, and thus to ensure welfare of the participants in clinical trials. Minors are unable to provide legally binding informed consent, this issue is addressed through a combination of parental permission and minor’s assent. Illiteracy is a critical problem that affects all corners of our earth; it has no boundaries and exists among every race and ethnicity, age group, and economic class. New strategies to improve communication with patients including the use of videotapes or animated cartoon illustrations could be taught. Finally the time with the potential participant seems to be the best way to improve understanding. Conclusion: Discovery of life saving and life enhancing new treatments requires partnership that is based on good communication and trust between patients and researchers, sponsors, ethics committees, authorities, lawyers and politicians so that vulnerable patients can benefit from the results of well controlled clinical trials. [german] Ziel: Diskussion der Aspekte der Einwilligung schutzbedürftiger Patienten nach Aufklärung zur Teilnahme an klinischen Prüfungen aus europäischem und deutschem Blick.Methoden: Wissenschaftliche Literaturrecherche via PubMed, Medline und Google. Ergebnis: Das

 2. Targeting MET Amplification as a New Oncogenic Driver

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kawakami, Hisato [Department of Medical Oncology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan); Okamoto, Isamu, E-mail: okamotoi@kokyu.med.kyushu-u.ac.jp [Department of Medical Oncology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan); Center for Clinical and Translational Research, Kyushu University Hospital, 3-1-1 Maidashi, Higashiku, Fukuoka 812-8582 (Japan); Okamoto, Wataru [Department of Medical Oncology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan); Division of Transrlational Research, Exploratory Oncology Research & Clinical Trial Center, National Cancer Center, 6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8577 (Japan); Tanizaki, Junko [Department of Medical Oncology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan); Lowe Center for Thoracic Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, HIM223, 450 Brookline Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Nakagawa, Kazuhiko [Department of Medical Oncology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan); Nishio, Kazuto [Department of Genome Biology, Kinki University Faculty of Medicine, 377-2 Ohno-higashi, Osaka-Sayama, Osaka 589-8511 (Japan)

  2014-07-22

  Certain genetically defined cancers are dependent on a single overactive oncogene for their proliferation and survival, a phenomenon known as “oncogene addiction”. A new generation of drugs that selectively target such “driver oncogenes” manifests a clinical efficacy greater than that of conventional chemotherapy in appropriate genetically defined patients. MET is a proto-oncogene that encodes a receptor tyrosine kinase, and aberrant activation of MET signaling occurs in a subset of advanced cancers as result of various genetic alterations including gene amplification, polysomy, and gene mutation. Our preclinical studies have shown that inhibition of MET signaling either with the small-molecule MET inhibitor crizotinib or by RNA interference targeted to MET mRNA resulted in marked antitumor effects in cancer cell lines with MET amplification both in vitro and in vivo. Furthermore, patients with non-small cell lung cancer or gastric cancer positive for MET amplification have shown a pronounced clinical response to crizotinib. Accumulating preclinical and clinical evidence thus suggests that MET amplification is an “oncogenic driver” and therefore a valid target for treatment. However, the prevalence of MET amplification has not been fully determined, possibly in part because of the difficulty in evaluating gene amplification. In this review, we provide a rationale for targeting this genetic alteration in cancer therapy.

 3. Targeting MET Amplification as a New Oncogenic Driver

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kawakami, Hisato; Okamoto, Isamu; Okamoto, Wataru; Tanizaki, Junko; Nakagawa, Kazuhiko; Nishio, Kazuto

  2014-01-01

  Certain genetically defined cancers are dependent on a single overactive oncogene for their proliferation and survival, a phenomenon known as “oncogene addiction”. A new generation of drugs that selectively target such “driver oncogenes” manifests a clinical efficacy greater than that of conventional chemotherapy in appropriate genetically defined patients. MET is a proto-oncogene that encodes a receptor tyrosine kinase, and aberrant activation of MET signaling occurs in a subset of advanced cancers as result of various genetic alterations including gene amplification, polysomy, and gene mutation. Our preclinical studies have shown that inhibition of MET signaling either with the small-molecule MET inhibitor crizotinib or by RNA interference targeted to MET mRNA resulted in marked antitumor effects in cancer cell lines with MET amplification both in vitro and in vivo. Furthermore, patients with non-small cell lung cancer or gastric cancer positive for MET amplification have shown a pronounced clinical response to crizotinib. Accumulating preclinical and clinical evidence thus suggests that MET amplification is an “oncogenic driver” and therefore a valid target for treatment. However, the prevalence of MET amplification has not been fully determined, possibly in part because of the difficulty in evaluating gene amplification. In this review, we provide a rationale for targeting this genetic alteration in cancer therapy

 4. Preproghrelin Leu72Met polymorphism in obese Korean children.

  Science.gov (United States)

  Jo, Dae-Sun; Kim, Se-Lim; Kim, Sun-Young; Hwang, Pyoung Han; Lee, Kee-Hyoung; Lee, Dae-Yeol

  2005-11-01

  Ghrelin is a novel gut-brain peptide that has somatotropic, orexigenic, and adipogenic effects. We examined the preproghrelin Leu72Met polymorphism in 222 obese Korean children to determine whether it is associated with obesity. The frequencies of the Leu72Met polymorphism were 29.3% in obese, 32.3% in overweight, and 32.5% in lean Korean children. No significant difference was found between Met72 carrier and non-carrier obese children with respect to BMI, total body fat, serum triglycerides, total cholesterol, or LDL-cholesterol levels. Our data suggest that the preproghrelin Leu72Met polymorphism is not associated with obesity in children.

 5. Mars MetNet Mission Pressure and Humidity Devices

  Science.gov (United States)

  Haukka, H.; Harri, A.-M.; Schmidt, W.; Genzer, M.; Polkko, J.; Kemppinen, O.; Leinonen, J.

  2012-09-01

  A new kind of planetary exploration mission for Mars is being developed in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission [1] is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). MetBaro and MetHumi are part of the scientific payload of the MNL. Main scientific goal of both devices is to measure the meteorological phenomena (pressure and humidity) of the Martian atmosphere and complement the previous Mars mission atmospheric measurements (Viking and Phoenix) for better understanding of the Martian atmospheric conditions.

 6. Verhoogd risico op hepatitis B door onvolledige of ontijdige immunisatie bij een kwart van de zuigelingen van hepatitis-B-virusdraagsters [Increased risk of hepatitis B due to incomplete or untimely immunisation in one-quarter of infants of hepatitis-B-virus carriers

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, C.P.B. van der; Kateman, H.; Vermeer - Bondt, P.E. de; Verkerk, P.M.

  2004-01-01

  Doel. Bepalen van de frequentie van een verhoogd infectierisico bij kinderen van zwangere hepatitis-B-virusdraagsters door onvolledige of ontijdige hepatitis-B-immunisatie. Opzet. Inventariserend. Methode. Van alle bij de entadministraties bekende, in 2000 geboren kinderen van draagsters werden de

 7. Radiografi med patienten i centrum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Louise

  2016-01-01

  This dissertations aim is to look, how radiography is performed so the patient is in center in radiological examinations, as the Danish definition of radiography prescribes. The method used in the project is an ANT analysis of actors present and of how radiography is performed in practice, combined...... whit an analysis based on Foucault’s theory of power, to answer why the examinations are build of these particular actions. This project argues that there is no center in radiography in the simple sense but instead several centers are present formed by actions and all actors must contribute...

 8. Met fictieve peers op zoek naar de waarheid. Fictie als didactisch instrument in Verlicht-religieuze catechismussen van Samuel van Emdre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Dietz

  2016-09-01

  Full Text Available Searching for Truth with Fictional Peers: Fiction as a Didactic Instrument in the Enlightenment Religious Catechisms of Samuel van Emdre (1781-1798. Following the recent trend in scholarship that considers the Enlightenment as a dynamicprocess of Christian civilisation rather than secularisation, this article analyses how the Reformed minister Samuel van Emdre used catechisms to create an Enlightened religion. As a late eighteenth century catechist Van Emdre faced an intriguing didactic paradox: while the genre of the catechism served to teach religious knowledge unambiguously, new Enlightened ideals of learning emphasised the value of curiosity and an active, searching learning style. This article shows how he resolved this paradox by introducing fictional strategies: increasingly he used fictional peers, interactive dialogue techniques and stylistic diversity. By these means, Van Emdres’ catechisms invited youngsters to model themselves upon their young peers in the texts and to absorb religious knowledge acquired and investigated independently. Aanhakend bij de recente historiografische tendens om de Nederlandse Verlichting te zien als een dynamisch beschavingsproces in plaats van een seculariseringsbeweging, analyseer ik in dit artikel hoe de predikant Samuel van Emdre een Verlichte religie creëerden in catechismussen. Als laatachttiende-eeuwse catecheet werd Van Emdre geconfronteerd met een didactische paradox: aan de ene kant was het catechismusgenre erop gericht om onwankelbare religieuze kennis over te dragen, maar aan de andere kant werd – in lijn met nieuwe Verlichte pedagogische idealen – belang gehecht aan nieuwsgierigheid en onderzoekende leerstijlen. Dit artikel laat zien hoe Van Emdre die paradox oploste door fictionele strategieën in zijn catechismussen te introduceren: hij gebruikte steeds meer fictieve peers, interactieve dialoogtechnieken en genrecombinaties. Daarmee nodigde hij jongeren uit om zichzelf te spiegelen

 9. MET Expression in Primary and Metastatic Clear Cell Renal Cell Carcinoma: Implications of Correlative Biomarker Assessment to MET Pathway Inhibitors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian Shuch

  2015-01-01

  Full Text Available Aims. Inhibitors of the MET pathway hold promise in the treatment for metastatic kidney cancer. Assessment of predictive biomarkers may be necessary for appropriate patient selection. Understanding MET expression in metastases and the correlation to the primary site is important, as distant tissue is not always available. Methods and Results. MET immunofluorescence was performed using automated quantitative analysis and a tissue microarray containing matched nephrectomy and distant metastatic sites from 34 patients with clear cell renal cell carcinoma. Correlations between MET expressions in matched primary and metastatic sites and the extent of heterogeneity were calculated. The mean expression of MET was not significantly different between primary tumors when compared to metastases (P=0.1. MET expression weakly correlated between primary and matched metastatic sites (R=0.5 and a number of cases exhibited very high levels of discordance between these tumors. Heterogeneity within nephrectomy specimens compared to the paired metastatic tissues was not significantly different (P=0.39. Conclusions. We found that MET expression is not significantly different in primary tumors than metastatic sites and only weakly correlates between matched sites. Moderate concordance of MET expression and significant expression heterogeneity may be a barrier to the development of predictive biomarkers using MET targeting agents.

 10. Aptamers Binding to c-Met Inhibiting Tumor Cell Migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Piater

  Full Text Available The human receptor tyrosine kinase c-Met plays an important role in the control of critical cellular processes. Since c-Met is frequently over expressed or deregulated in human malignancies, blocking its activation is of special interest for therapy. In normal conditions, the c-Met receptor is activated by its bivalent ligand hepatocyte growth factor (HGF. Also bivalent antibodies can activate the receptor by cross linking, limiting therapeutic applications. We report the generation of the RNA aptamer CLN64 containing 2'-fluoro pyrimidine modifications by systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX. CLN64 and a previously described single-stranded DNA (ssDNA aptamer CLN3 exhibited high specificities and affinities to recombinant and cellular expressed c-Met. Both aptamers effectively inhibited HGF-dependent c-Met activation, signaling and cell migration. We showed that these aptamers did not induce c-Met activation, revealing an advantage over bivalent therapeutic molecules. Both aptamers were shown to bind overlapping epitopes but only CLN3 competed with HGF binding to cMet. In addition to their therapeutic and diagnostic potential, CLN3 and CLN64 aptamers exhibit valuable tools to further understand the structural and functional basis for c-Met activation or inhibition by synthetic ligands and their interplay with HGF binding.

 11. Alternative Fuels Data Center: Workplace Charging Success: MetLife

  Science.gov (United States)

  future." Several others noted that their decision to purchase or lease a PEV was based on MetLife's : MetLife " By making PEV charging stations more readily available to employees, we can encourage more promote alternative transportation. By making PEV charging stations more readily available to employees

 12. Invloed krachtvoerniveau op vleesproduktiekenmerken van Piemontese met zwartbont kruislingstieren

  NARCIS (Netherlands)

  Hanekamp, W.J.A.

  1989-01-01

  Met 3 ronden van elk 36 Piemontese X zwartbonte kruislingstieren is het effect van extra krachtvoer vergeleken met de normaal gangbare gift naast onbeperkt snijmaoskuil. De stieren waren gehuisvest in een natuurlijk geventileerde stal (space-boarding)en op een volledige roostervloer.

 13. Interview met Leon Deben: van tegenstellingen leer je het meeste

  NARCIS (Netherlands)

  van Diepen, A.; Huisman, C.

  2008-01-01

  Wat in de jaren zeventig begonnen is als Sociologie van bouwen en wonen is uitgegroeid tot Stadssociologie. Leon Deben heeft het medeopgebouwd. Hij nam onlangs afscheid van de universiteit met een rede over de openbare ruimte. "Het centrale bestuur van de stad is druk met de waan van de dag en dan

 14. Mindfulness voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Punt, M.; Helmond, P.E.; Meirmans, M.; Otten, R.; Speckens, A.E.M.

  2016-01-01

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben veelal te maken met een opeenstapeling van verschillende biologische, psychologische en sociale factoren, waardoor zij vijf tot zes keer meer kans hebben op het ontwikkelen van psychopathologie dan normaal begaafden (Allen, 2008; Buckles,

 15. 'Epistemology models ontology'− In gesprek met John Polkinghorne

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... maar met die aard daarvan. Polkinghorne wil met sy boek One World (1996) presies sê wat die titel suggereer. Hiervoor kry hy die oplossing by sy mentor en latere kollega, Paul Dirac. Vir meer as 30 jaar het Dirac dieselfde leerstoel in Fisika aan Cambridge beklee as Isaac Newton (Polkinghorne 2005:34).

 16. Efficacy of c-Met inhibitor for advanced prostate cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tu, William H; Zhu, Chunfang; Clark, Curtis; Christensen, James G; Sun, Zijie

  2010-01-01

  Aberrant expression of HGF/SF and its receptor, c-Met, often correlates with advanced prostate cancer. Our previous study showed that expression of c-Met in prostate cancer cells was increased after attenuation of androgen receptor (AR) signalling. This suggested that current androgen ablation therapy for prostate cancer activates c-Met expression and may contribute to development of more aggressive, castration resistant prostate cancer (CRPC). Therefore, we directly assessed the efficacy of c-Met inhibition during androgen ablation on the growth and progression of prostate cancer. We tested two c-Met small molecule inhibitors, PHA-665752 and PF-2341066, for anti-proliferative activity by MTS assay and cell proliferation assay on human prostate cancer cell lines with different levels of androgen sensitivity. We also used renal subcapsular and castrated orthotopic xenograft mouse models to assess the effect of the inhibitors on prostate tumor formation and progression. We demonstrated a dose-dependent inhibitory effect of PHA-665752 and PF-2341066 on the proliferation of human prostate cancer cells and the phosphorylation of c-Met. The effect on cell proliferation was stronger in androgen insensitive cells. The c-Met inhibitor, PF-2341066, significantly reduced growth of prostate tumor cells in the renal subcapsular mouse model and the castrated orthotopic mouse model. The effect on cell proliferation was greater following castration. The c-Met inhibitors demonstrated anti-proliferative efficacy when combined with androgen ablation therapy for advanced prostate cancer

 17. Deposition of radon decay products on the skin of balneotherapy patients in Gastein; Anlagerung von Radon-Folgeprodukten auf der Haut von Patienten bei der Baedertherapie in Gastein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tempfer, H.; Schober, A.; Lettner, H.; Hofmann, W. [Inst. fuer Physik und Biophysik, Univ. Salzburg (Austria); Foisner, W. [Thermentempel Bad Hofgastein (Austria); Steger, F. [Oesterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH (Austria)

  2001-07-01

  ). Eine der Anwendungen des Thermalwassers ist die Exposition der Patienten in einer 450 1 fassenden Wanne (Best'sche Wanne) mit anschliessender Ruhephase. Um die Hypothese, dass die Zerfallsprodukte des Radons eine wichtige Rolle bei der therapeutischen Wirkung spielen, zu ueberpruefen, sollte das Anlagerungsverhalten der Rn-Folgeprodukte untersucht werden. Nach einem Aufenthalt der Testpersonen von 20 Minuten in der Wanne wurde der Aktivitaetsverlauf an verschiedenen Punkten des Koerpers (Unterarme, Bauch, Unterschenkel) alpha-spektrometrisch gemessen. Aus den Spektren und den Zerfallskurven koennen die Aktivitaeten der einzelnen Folgeprodukte {sup 218}Po, {sup 214}Pb und {sup 214}Bi/{sup 214}Po unterschieden werden. Um den zeitlichen Verlauf der Zerfallsproduktanlagerung zu untersuchen, wurde eine Versuchsperson dem Wasser jeweils fuer 10, 20, 30, 40 und 60 Minuten ausgesetzt; danach wurde wieder der Aktivitaetsverlauf ueber 30 Minuten aufgezeichnet. Die Messungen zeigten, dass sich die Aktivitaeten der einzelnen Zerfallsprodukte auf der Haut stark unterscheiden. Einerseits scheint die Verteilung am Koerper keineswegs homogen zu sein, andererseits konnten individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Person beobachtet werden. So schwankten die Mittelwerte der Aktivitaeten auf der Haut zwischen 1,2 Bq/cm{sup 2} und 4,1 Bq/cm{sup 2}. Die Exposition und Messung von Kupfer- und PVC-Platten bestaetigten fruehere Ergebnisse, nach denen sich Radonzerfallsprodukte auf unbelebten Flaechen weniger stark anlagern als auf belebten. Aus der Tatsache, dass die Zerfallsprodaktivitaeten auf der Haut bemerkenswert hoch sind, erscheint ein moeglicher Zusammenhang mit der Heilwirkung seht wahrscheinlich. (orig.)

 18. Effects of the BDNF Val66Met polymorphism and met allele load on declarative memory related neural networks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dodds, Chris M; Henson, Richard N; Suckling, John

  2013-01-01

  It has been suggested that the BDNF Val66Met polymorphism modulates episodic memory performance via effects on hippocampal neural circuitry. However, fMRI studies have yielded inconsistent results in this respect. Moreover, very few studies have examined the effect of met allele load on activatio...

 19. Schouderarthrodese

  NARCIS (Netherlands)

  Fontijne, Willem

  1965-01-01

  SAMENVATTING Het na-onderzoek van een aantal patienten bij wie een schouderarthrodese was gedaan leerde dat de beweging van de arm in abductie verre ten achter bleef bij die in anteflexie, waarbij de stand der arthrodese een ankylose in grotere abductie dan in anteflexie werd nagestreefd en

 20. Kyphoplasty combined with intraoperative radiotherapy (Kypho-IORT). Alternative therapy for patients with oligometastatic spinal metastases; Kyphoplastie kombiniert mit intraoperativer Radiotherapie (Kypho-IORT). Therapiealternative fuer den oligometastasierten Patienten mit Wirbelsaeulenmetastasen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bludau, F.; Obertacke, U. [Universitaetsklinikum Mannheim, Med. Fakultaet Mannheim der Universitaet Heidelberg, Orthopaedisch-Unfallchirurgisches Zentrum, Mannheim (Germany); Reis, T.; Schneider, F.; Clausen, S.; Wenz, F. [Universitaetsklinikum Mannheim, Med. Fakultaet Mannheim der Universitaet Heidelberg, Klinik fuer Strahlentherapie und Radioonkologie, Mannheim (Germany)

  2015-10-15

  deutlich verbesserten Ueberlebenszeit, sondern auch zu einer Zunahme an ossaeren Metastasen bei Tumorpatienten. Die haeufigste Lokalisation stellt dabei die Wirbelsaeule dar, die Folge koennen Instabilitaet, Schmerz und neurologische Defizite sein. Das interdisziplinaere Tumormanagement der Wirbelsaeule umfasste bisher insbesondere die Stabilisierung und anschliessende Bestrahlung der Metastasen. Eine Reduktion der Eingriffsschwere und Morbiditaet sind ebenso wie die Beachtung und Erhalt der Autarkie des Patienten wichtige Zielparameter bei diesen palliativen Patienten. Die Kyphoplastie kombiniert mit intraoperativer Radiotherapie (Kypho-IORT) stellt eine weitere, moderne Behandlungsoption fuer Patienten dar, bei welcher minimal-invasiv eine lokale Hochdosisbestrahlung im Wirbelkoerper mittels niedrigenergetischen Roentgenstrahlen (50 kV) transpedikulaer vorgenommen wird. Unmittelbar anschliessend erfolgt die Stabilisierung des Wirbelkoerpers ueber das gleiche Portal mittels Kyphoplastie, sodass eine einzeitige Prozedur mit guter Schmerzreduktion und guter lokaler Tumorkontrolle erzielt werden kann. Neben der Praesentation klinischer Daten werden die Indikationsstellungen zur Kypho-IORT in diesem Artikel kritisch dargestellt und mit anderen Therapieoptionen verglichen. Methodische Verbesserungen und Moeglichkeiten zur weiteren Individualisierung der Therapie werden aufgezeigt. Die Kypho-IORT ist eine neue Behandlungsoption fuer Patienten mit Wirbelsaeulenmetastasen. Nach ueber 100 erfolgreichen Anwendungen sind technische Machbarkeit, Patientensicherheit und gute lokale Tumorkontrolle dargelegt, sodass eine Anwendung im klinischen Alltag moeglich und sinnvoll erscheint. Eine Phase-II-Dosiseskalationsstudie ist abgeschlossen und zur Publikation eingereicht, eine Phase-III-Studie zum Vergleich mit konventioneller Bestrahlung ist begonnen worden. (orig.)

 1. Risk of leukaemia following intravenous treatment with {sup 224}Ra - results of a long term follow-up study of ankylosing spondylitis patients; Leukaemierisiko nach intravenoeser {sup 224}Ra-Behandlung - Ergebnisse einer Langzeitstudie an Bechterew-Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wick, R.R. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie; Chmelevsky, D. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Goessner, W. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Pathologie

  1993-12-31

  Inkorporation eines kurzlebigen {alpha}-Strahlers werden in der GSF 1473 Bechterew-Patienten beobachtet, die in den Jahren 1948 - 75 zur Behandlung ihrer Krankheit wiederholte intravenoese Injektionen von {sup 224}Ra erhalten haben. Das uebliche Therapieschema beinhaltete 10 - 12 Injektionen a 1,036 MBq (28 {mu}Ci) {sup 224}Ra in woechentlichem Abstand; dies fuehrt bei einem Menschen mit 70 kg Koerpergewicht (Standardmensch) zu einer {alpha}-Skelettdosis von 0,56 - 0,67 Gy. Daneben besteht eine Kontrollgruppe von 1338 Bechterew-Patienten, die nicht mit radioaktiven Praeparaten und/oder Roentgenstrahlen behandelt worden sind. Bis Mai 1993 (mittlere Beobachtungszeit 19,9 Jahre) sind in der Expositionsgruppe 595 und in der Kontrollgruppe 722 Patienten verstorben, fuer 578 bzw. 668 Patienten ist die Todesursache gesichert. Unter anderen beobachteten wir in der Expositionsgruppe 10 Leukaemien (gegenueber 2,7 - 2,8 erwarteten Faellen, p < 0,001) und 6 in der Kontrollgruppe (3,3 - 3,5 erw., p = 0,14). Eine genauere Subklassifikation zeigt, dass in der Expositionsgruppe im besonderen die chronisch-myeloischen Leukaemien (CML) erhoeht sind (4 beob. Faellen gegenueber 0,8 erw., p = 0,009), waehrend sich in der Kontrollgruppe die beobachteten Faelle mit CML im Rahmen des Erwartungswertes bewegen. Aehnliche Beobachtungen wurden in einer anderen, mit weitaus hoeheren Dosen/Dosisleistungen behandelten Patientengruppe, die von Spiess und Mitarbeitern untersucht wird, bisher nicht festgestellt. Diese erhoehte Leukaemiesterblichkeit in unserem Patientenkollektiv stimmt mit Beobachtungen an mit {sup 224}Ra behandelten Maeusen ueberein, die geringe Mengen von knochensuchenden {alpha}-Strahlern erhalten hatten. (orig.)

 2. Effects of the BDNF Val66Met polymorphism and met allele load on declarative memory related neural networks.

  Science.gov (United States)

  Dodds, Chris M; Henson, Richard N; Suckling, John; Miskowiak, Kamilla W; Ooi, Cinly; Tait, Roger; Soltesz, Fruzsina; Lawrence, Phil; Bentley, Graham; Maltby, Kay; Skeggs, Andrew; Miller, Sam R; McHugh, Simon; Bullmore, Edward T; Nathan, Pradeep J

  2013-01-01

  It has been suggested that the BDNF Val66Met polymorphism modulates episodic memory performance via effects on hippocampal neural circuitry. However, fMRI studies have yielded inconsistent results in this respect. Moreover, very few studies have examined the effect of met allele load on activation of memory circuitry. In the present study, we carried out a comprehensive analysis of the effects of the BDNF polymorphism on brain responses during episodic memory encoding and retrieval, including an investigation of the effect of met allele load on memory related activation in the medial temporal lobe. In contrast to previous studies, we found no evidence for an effect of BDNF genotype or met load during episodic memory encoding. Met allele carriers showed increased activation during successful retrieval in right hippocampus but this was contrast-specific and unaffected by met allele load. These results suggest that the BDNF Val66Met polymorphism does not, as previously claimed, exert an observable effect on neural systems underlying encoding of new information into episodic memory but may exert a subtle effect on the efficiency with which such information can be retrieved.

 3. Effects of the BDNF Val66Met polymorphism and met allele load on declarative memory related neural networks.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chris M Dodds

  Full Text Available It has been suggested that the BDNF Val66Met polymorphism modulates episodic memory performance via effects on hippocampal neural circuitry. However, fMRI studies have yielded inconsistent results in this respect. Moreover, very few studies have examined the effect of met allele load on activation of memory circuitry. In the present study, we carried out a comprehensive analysis of the effects of the BDNF polymorphism on brain responses during episodic memory encoding and retrieval, including an investigation of the effect of met allele load on memory related activation in the medial temporal lobe. In contrast to previous studies, we found no evidence for an effect of BDNF genotype or met load during episodic memory encoding. Met allele carriers showed increased activation during successful retrieval in right hippocampus but this was contrast-specific and unaffected by met allele load. These results suggest that the BDNF Val66Met polymorphism does not, as previously claimed, exert an observable effect on neural systems underlying encoding of new information into episodic memory but may exert a subtle effect on the efficiency with which such information can be retrieved.

 4. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 5. Role of Met Axis in Head and Neck Cancer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Yiru, E-mail: xuyiru@umich.edu; Fisher, Gary J., E-mail: xuyiru@umich.edu [Department of Dermatology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109 (United States)

  2013-11-26

  Head and neck cancer is the sixth most common type of cancer worldwide. Despite advances in aggressive multidisciplinary treatments, the 5-year survival rate for this dreadful disease is only 50%, mostly due to high rate of recurrence and early involvement of regional lymph nodes and subsequent metastasis. Understanding the molecular mechanisms responsible for invasion and metastasis is one of the most pressing goals in the field of head and neck cancer. Met, also known as hepatocyte growth factor receptor (HGFR), is a member of the receptor protein tyrosine kinase (RPTK) family. There is compelling evidence that Met axis is dysregulated and plays important roles in tumorigenesis, progression, metastasis, angiogenesis, and drug resistance in head and neck cancer. We describe in this review current understanding of Met axis in head and neck cancer biology and development of therapeutic inhibitors targeting Met axis.

 6. Met flora meer fauna de stad in trekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2010-01-01

  Meer flora en fauna in de stedelijke omgeving begint met de aanplant van gevarieerd groen. Plant Publicity Holland geeft in een overzicht aan welke bomen, heesters en vaste planten daarvoor geschikt zijn.

 7. Mars MetNet Mission - Martian Atmospheric Observational Post Network

  Science.gov (United States)

  Harri, A.-M.; Haukka, H.; Aleksashkin, S.; Arruego, I.; Schmidt, W.; Genzer, M.; Vazquez, L.; Siikonen, T.; Palin, M.

  2017-09-01

  A new kind of planetary exploration mission for Mars is under development in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor [1] mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide significant insights in to the Martian atmospheric behavior. The key technologies of the MetNet Lander have been qualified and the electrical qualification model (EQM) of the payload bay has been built and successfully tested.

 8. Leven met de varroamijt in de 21ste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.; Cornelissen, B.; Smeekens, C.C.; Steen, van der J.J.M.

  2002-01-01

  Overzicht van voorhanden bestrijdingsmethoden tegen Varroa destructor op de korte termijn en vooruitzichten voor de bestrijding op langere termijn. In de nabije toekomst gaat het om bestrijding met diergeneesmiddelen van natuurlijke oorsprong (mierenzuur, oxaalzuur, thymol) in het kader van een

 9. Mars MetNet Mission - Martian Atmospheric Observational Post Network

  Science.gov (United States)

  Hari, Ari-Matti; Haukka, Harri; Aleksashkin, Sergey; Arruego, Ignacio; Schmidt, Walter; Genzer, Maria; Vazquez, Luis; Siikonen, Timo; Palin, Matti

  2017-04-01

  A new kind of planetary exploration mission for Mars is under development in collaboration between the Finnish Meteorological Institute (FMI), Lavochkin Association (LA), Space Research Institute (IKI) and Institutio Nacional de Tecnica Aerospacial (INTA). The Mars MetNet mission is based on a new semi-hard landing vehicle called MetNet Lander (MNL). The scientific payload of the Mars MetNet Precursor [1] mission is divided into three categories: Atmospheric instruments, Optical devices and Composition and structure devices. Each of the payload instruments will provide significant insights in to the Martian atmospheric behavior. The key technologies of the MetNet Lander have been qualified and the electrical qualification model (EQM) of the payload bay has been built and successfully tested. 1. MetNet Lander The MetNet landing vehicles are using an inflatable entry and descent system instead of rigid heat shields and parachutes as earlier semi-hard landing devices have used. This way the ratio of the payload mass to the overall mass is optimized. The landing impact will burrow the payload container into the Martian soil providing a more favorable thermal environment for the electronics and a suitable orientation of the telescopic boom with external sensors and the radio link antenna. It is planned to deploy several tens of MNLs on the Martian surface operating at least partly at the same time to allow meteorological network science. 2. Strawman Scientific Payload The strawman payload of the two MNL precursor models includes the following instruments: Atmospheric instruments: - MetBaro Pressure device - MetHumi Humidity device - MetTemp Temperature sensors Optical devices: - PanCam Panoramic - MetSIS Solar irradiance sensor with OWLS optical wireless system for data transfer - DS Dust sensor Composition and Structure Devices: Tri-axial magnetometer MOURA Tri-axial System Accelerometer The descent processes dynamic properties are monitored by a special 3-axis

 10. Analyses van 35 jaar durende proef naar kruip en reststerkte in houtkop: Hoe meer vocht in hout, des te minder de vervorming. Marion de Boo chapeau spreekt met ir. J.-W. van de Kuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Boo, M. de; Kuilen, J.W.G. van de

  1999-01-01

  Hout is waarschijnlijk het oudste constructiemateriaal dat mens en dier kennen, als mag worden aangenomen dat ook vogels uit de pre-historie hun nestjes van takken bouwden. Nog steeds speelt hout een belangrijke rol bij de bouw van hulzen en niet alleen bij houtskeletbouw. Wie dacht dat in een tijd

 11. Prevalence of iodine- and thyroglobulin-negative findings in differentiated thyroid cancer. A retrospective analysis of patients treated from 1961 to 1998 in a university hospital; Haeufigkeit lod- und hTG-negativer Befunde beim differenzierten Schilddruesenkarzinom. Eine retrospektive Analyse der von 1961 bis 1998 in einer Universitaetsklinik behandelten Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klutmann, S.; Jenicke, L.; Geiss-Toenshoff, M.; Bohuslavizki, K.H.; Mester, J.; Clausen, M. [Universitaetskrankenhaus Eppendorf, Hamburg (Germany). Abt. fuer Nuklearmedizin

  2001-10-01

  Aim: The prevalence of iodine- and thyroglobulin-negative findings was evaluated in all patients with differentiated thyroid cancer (DTC) treated from 1961 until 1998 at the Department of Nuclear Medicine, University Hospital Hamburg-Eppendorf. Methods: A total of 490 patients with papillary thyroid cancer (PCA) and 242 patients with follicular thyroid cancer (FCA) were analyzed retrospectively. Patients were divided into four groups: 1: no recurrence, 2: recurrent disease, 3: primary metastatic/progressive disease and 4: inconclusive follow-up. Results of iodine scan, serum-TG, and additional imaging modalities as well as histology were compared in all patients. Results: 21/490 (4,3%) of patients with PCA and 16/242 (6,6%) with FCA suffered from recurrent disease. 62/490 (12,7%) of patients with PCA and 59/242 (24,4%) with FCA had primary metastatic/progressive disease. 12/21 patients with PCA and 12/16 with FCA showing up with recurrent disease had a negative iodinescan. 11/21 of patients with PCA and 4/16 with FCA and tumor recurrence had negative serum-TG levels. 14/62 patients with PCA and 14/59 with FCA presenting with primary metastatic/progressive disease had negative iodinescan. 14/62 patients with PCA and 6/59 with FCA had negative serum-TG. Conclusion: The prevalence of iodine-negative recurrent/metastatic disease is in accordance to the literature, whereas the prevalence of TG-negative recurrent/metastatic was noted higher than reported previously. Thus, the commonly used follow-up scheme of DTC is confirmed. However, iodine scan should be regularly performed in patients with high risk of recurrence. (orig.) [German] Ziel: Retrospektiv wurden alle von 1961 bis 1998 in der Abteilung fuer Nukleamedizin des Universitaetsklinikums Hamburg-Eppendorf behandelten Patienten mit einem differenzierten Schilddruesenkarzinom bezueglich des Anteils lod- und/oder hTG-negativer Rezidive analysiert. Methoden: Es wurden 490 Patienten mit einem papillaeren

 12. Effects of the BDNF Val66Met Polymorphism and Met Allele Load on Declarative Memory Related Neural Networks

  OpenAIRE

  Dodds, Chris M.; Henson, Richard N.; Suckling, John; Miskowiak, Kamilla W.; Ooi, Cinly; Tait, Roger; Soltesz, Fruzsina; Lawrence, Phil; Bentley, Graham; Maltby, Kay; Skeggs, Andrew; Miller, Sam R.; McHugh, Simon; Bullmore, Edward T.; Nathan, Pradeep J.

  2013-01-01

  It has been suggested that the BDNF Val66Met polymorphism modulates episodic memory performance via effects on hippocampal neural circuitry. However, fMRI studies have yielded inconsistent results in this respect. Moreover, very few studies have examined the effect of met allele load on activation of memory circuitry. In the present study, we carried out a comprehensive analysis of the effects of the BDNF polymorphism on brain responses during episodic memory encoding and retrieval, including...

 13. COMT (Val158Met and BDNF (Val66Met Genes Polymorphism in Schizophrenia: A Case-Control Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ramin saravani

  2017-10-01

  Full Text Available Objective: The effects of human brain-derived neurotropic factor (BDNF Val66Met (G>A and the human Catechol-O-methylTransferase (COMT Val158Met (G>A polymorphisms on Schizophrenia (SCZ risk were evaluated.Methods: This case control study included 92 SCZ patients and 92 healthy controls (HCs. Genotyping of both variants were conducted using Amplification Refractory Mutation System-Polymerase Chain Reaction (ARMS-PCR.Results: The findings showed that BDNF Val66Met (G>A variant increased the risk of SCZ (OR=2.008 95%CI=1.008-4.00, P=0.047, GA vs. GG, OR=3.876 95%CI=1.001-14.925, P=0.049. AA vs. GG, OR=2.272. 95%CI=1.204-4.347, P=0.011, GA+AA vs. GG, OR=2.22 95%CI=1.29-3.82. P=0.005, A vs. G. COMT Val158Met (G>A polymorphism was not associated with the risk/protective of SCZ.Conclusion: The results proposed that BDNF Val66Met (G>A polymorphism may increase the risk of SCZ development and did not support an association between COMT Val158Met (G>A variant and risk/protective of SCZ. Further studies and different ethnicities are recommended to confirm the findings.

 14. A comparison of metabolic syndrome (MetS) risk factors in Filipino women and Filipino American women: a pilot study.

  Science.gov (United States)

  Ancheta, Irma B; Battie, Cynthia A; Tuason, Teresa; Ancheta, Christine V

  2012-01-01

  Cardiovascular disease (CVD) is a significant cause of morbidity and mortality in women of Filipino ethnicity. The objective of our work was to determine if metabolic syndrome (MetS), a modifiable CVD risk factor, differs in women as a function of country of residency and to determine if, CVD prevention strategies need to differ for these groups of Filipino women. Data were collected in community-based health screenings for this cross-sectional study. PARTICIPANTS were recruited at places of worship in southeast United States (n=60) and Central Visayas, Philippines (n=56). Prevalence of MetS and its component factors as defined by the International Diabetes Federation criteria. The prevalence of MetS in Filipino women (FW) and Filipino American women (FAW) groups was similar (52% vs 55%, P=.08) although the prevalence of elevated waist circumference was greater for FAW (78% vs 59%, P=.03). Conversely, the percentage of FW women with risk-associated high-density lipoprotein (HDL) levels was higher than the FAW group (84% vs 42%, PFilipino women regardless of the country of residency although the FAW tended to have higher rates of central obesity while the FW tended to have higher rates of risk-associated HDL levels. Further research should examine the cause of these differences in order to develop better cardiovascular screening and intervention strategies.

 15. Background information for the SER Energy Agreement for Sustainable Growth calculations. Sectors Industry, Agriculture and Horticulture; Achtergronddocument bij doorrekening Energieakkoord. Sectoren industrie en land- en tuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  On September 4, 2013, representatives of employers' associations, trade union federations, environmental organizations, the Dutch government and civil society have signed an Energy Agreement for Sustainable Growth. ECN and PBL have been asked to evaluate this agreement. This report gives background information on the evaluation of the measures aimed at improving energy efficiency in industry and agriculture [Dutch] Op 4 september 2013 is het 'Energieakkoord voor duurzame groei' getekend. ECN en PBL zijn gevraagd het akkoord te beoordelen en door te rekenen. Dit rapport dient als achtergronddocument bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de industrie en land- en tuinbouw.

 16. Towards energy efficient climate control in storage of tulip bulbs. Pilot EB-01; Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2005-09-15

  The aim of this project is to enable energy conservation in the storage of tulip bulbs. To this end, it should be examined if the agent EB-01 (1-methylcycloprene, a protection agent for plants) can be used in practical cells that are not entirely leak proof and if it offers sufficient protection against ethylene damage [Dutch] Doel van dit project is om energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen mogelijk te maken. Om dat te realiseren wordt onderzocht of het middel EB-01 (1- methylcyclopropeen, een beschermingsmiddel voor planten) toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt.

 17. More with thermal energy storage. Report 8. Autonomous heating. Autonomous development of ground temperature. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 8. Autonome opwarming. Autonome ontwikkeling bodemtemperatuur. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report contains an analysis of the thermal impact of climate change and urbanization on the soil temperature. Attention is paid to the autonomous heating of the subsurface that occurred since 1900 and that still may be expected up to 2040. A distinction is made between rural areas, where only the climate change plays a role, and urban areas, where the UHI effect (Urban Heat Island) is of importance [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te

 18. Requirements to be met by the operation manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  1981-03-01

  The rule applies to the contents and the lay-out of the operating manual for stationary nuclear power plants. The draft contains: 1. General requirement to be met by the contents of the operating manual. The operating manual to be arranged in 4 parts (part 1: internal rules and regulations; part 2: operation overall plant; part 3: incidents; part 4: operation systems). Safety specifications to be included in the manual, the exemption being the system of technical documentation. 2. General requirements to be met by the lay-out of the operating manual. Comprehensibility; legibility; structure and subdivisions; arrangement of the instructions and design of the manuals cover. 3. Requirements to be met by part 1. Defining the various internal rules and regulations (personnel management); rules and regulations concerning inspections and shift work; maintenance and repair; radiation protection; guard duty and admission; alarm; fire protection; first aid. 4. Requirements to be met by part 2. Provisions and operational limitations; limit values important from the point of view of safety; normal operation; anomalous operation; in-service inspections. 6. Requirements to be met by part 3. 7. Annex: Rules, regulations and stipulations mentioned in the rule draft. (orig.)

 19. Hydrogen storage capacity of titanium met-cars

  International Nuclear Information System (INIS)

  Akman, N; Durgun, E; Yildirim, T; Ciraci, S

  2006-01-01

  The adsorption of hydrogen molecules on the titanium metallocarbohedryne (met-car) cluster has been investigated by using the first-principles plane wave method. We have found that, while a single Ti atom at the corner can bind up to three hydrogen molecules, a single Ti atom on the surface of the cluster can bind only one hydrogen molecule. Accordingly, a Ti 8 C 12 met-car can bind up to 16 H 2 molecules and hence can be considered as a high-capacity hydrogen storage medium. Strong interaction between two met-car clusters leading to the dimer formation can affect H 2 storage capacity slightly. Increasing the storage capacity by directly inserting H 2 into the met-car or by functionalizing it with an Na atom have been explored. It is found that the insertion of neither an H 2 molecule nor an Na atom could further promote the H 2 storage capacity of a Ti 8 C 12 cluster. We have also tested the stability of the H 2 -adsorbed Ti 8 C 12 met-car with ab initio molecular dynamics calculations which have been carried out at room temperature

 20. MetReS, an Efficient Database for Genomic Applications.

  Science.gov (United States)

  Vilaplana, Jordi; Alves, Rui; Solsona, Francesc; Mateo, Jordi; Teixidó, Ivan; Pifarré, Marc

  2018-02-01

  MetReS (Metabolic Reconstruction Server) is a genomic database that is shared between two software applications that address important biological problems. Biblio-MetReS is a data-mining tool that enables the reconstruction of molecular networks based on automated text-mining analysis of published scientific literature. Homol-MetReS allows functional (re)annotation of proteomes, to properly identify both the individual proteins involved in the processes of interest and their function. The main goal of this work was to identify the areas where the performance of the MetReS database performance could be improved and to test whether this improvement would scale to larger datasets and more complex types of analysis. The study was started with a relational database, MySQL, which is the current database server used by the applications. We also tested the performance of an alternative data-handling framework, Apache Hadoop. Hadoop is currently used for large-scale data processing. We found that this data handling framework is likely to greatly improve the efficiency of the MetReS applications as the dataset and the processing needs increase by several orders of magnitude, as expected to happen in the near future.