WorldWideScience

Sample records for besonderen spaltbaren stoffen

 1. Bijlage 3 bij RIVM-rapport 601714022 Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water : Selectie van potentieel relevante stoffen voor Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Wuijts S; SEC

  2012-01-01

  Dit rapport is een bijlage bij rapport 601714022

  Factsheets nieuwe stoffen
  De 'factsheets' in deze bijlage zijn opgesteld in het Engels om de uitwisseling van informatie in internationaal verband te vergemakkelijken.

 2. Projection of greenhouse gases and air pollutants 2011-2015; Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Daniels, B. [ECN Beleidsstudies, Petten (NL)

  2011-05-15

  This report outlines the expected greenhouse gas emissions (mainly CO2 but also methane and nitrous oxide) and air pollutants in the period 2011 up to and including 2015. Attention is paid to whether or not the Netherlands will comply with the mandatory European and international regulations. [Dutch] Er wordt in beeld gebracht wat de te verwachten uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2, maar bijvoorbeeld ook methaan en lachgas) en luchtverontreinigende stoffen zal zijn in de periode 2011 tot en met 2015. Gekeken is of Nederland in die periode zal voldoen aan de verplichte Europese en internationale regels.

 3. Ontwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. II. Reproduktie door de regenwormen Eisenia fetida en Eisenia andrei in een kunstgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Gestel CAM van; Dis WA van; Breemen EM van

  1988-01-01

  Nagegaan werd of coconproduktie-experimenten uitgevoerd kunnen worden met de voor acuut toxiciteitsonderzoek met regenwormen aanbevolen kunstgrond en regenwormsoorten. Uiteindelijke doel van het onderzoek is te komen tot een toets waarmee het effect van chemische stoffen op de reproduktie van

 4. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platychthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2004-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 5. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2004 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2005-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden milieukritische stoffen

 6. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten

 7. Quickscan of substances for which the set reduction of emissions has not been realised; Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2011-11-15

  In a Quickscan study the RIVM has examined how much the Dutch industry contributes to the release of 14 substances to air or water. Furthermore the RIVM has investigated to what extent the measured concentrations of these substances in the environment exceed the environmental quality standards in the Netherlands. The Quickscan was requested because the government and industry sectors had agreed by contract to reduce the release of priority substances to air and water in 2010. The industry sectors have not yet been able to achieve the agreed reduction levels for the 14 substances. Four out of the fourteen substances do not meet the maximum permissible concentration level or the limit value for air quality on the regional or national level. It concerns fine particulate matter (PM10), nitrogen oxides, polycyclic aromatic compounds and copper. The Dutch industry contributes approximately about 20 percent to the national emission to air of fine particulate matter as well as polycyclic aromatic compounds. For both nitrogen oxides (air) and copper (water) the share in the national emission is less than ten percent. For four substances, namely sulphur dioxide, arsenic, benzene and carbon monoxide, the target value is exceeded. The other six substances do not cause difficulties in terms of air or water because they hardly exceed the environmental quality standards, if at all [Dutch] Het RIVM heeft in een Quickscan onderzocht wat de Nederlandse industrie bijdraagt aan de emissie van 14 stoffen naar lucht of water. Daarnaast is onderzocht in welke mate de gemeten concentraties van deze stoffen in het milieu de geldende milieukwaliteitsnormen overschrijden. De Quickscan is uitgevoerd omdat tussen de overheid en bedrijfstakken in het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI) afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van stoffen naar zowel lucht als water in 2010 te verminderen. De bedrijfstakken zijn er voor de 14 onderzochte stoffen nog niet in zijn geslaagd de gestelde reductie

 8. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze

 9. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  OpenAIRE

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eventueel buiten de gescheiden inzameling van GFT kunnen worden gehouden. Voor elk onderzocht composteerbedrijf is het gemiddelde metaalgehalte in GFT-compost gerelateerd aan de normen voor schone en zeer...

 10. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 11. Gezondheidsschade door calamiteiten met gevaarlijke stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Weger, D. de; Feron, V.J.; Zwart, A.; Vrijer, F. de

  1993-01-01

  Door de Afdeling Industriële Veiligheid van IMET-TNO (Instituut voor Milieu- en Energietechnologie, Hoofdgroep Milieu en Energie te Apeldoorn) en de Afdeling Biologische Toxicologie van ITV-TNO (Instituur voor Toxicologie en voeding, Hoofdgroep Voeding te Zeist) is het project 'Gezondheidsschade

 12. Biocompatibiliteit van chirurgische handschoenen: extraheerbare cytotoxische stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Geffen MF van; Machielsen JCA; Orzechowski TJH; Asten JAAM van; LGM

  1994-01-01

  With a panel of four cytotoxicitytests, using parameters cellgrowth inhibition, LDH release for membrane permeation, ATP depletion for cellulair metabolic intoxication and the direct contact test agar-overlay, a comparison was made in leachable cytotoxicity of a panel of twelve latex and non-latex

 13. Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot

  NARCIS (Netherlands)

  Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, van S.M.

  2014-01-01

  Ieder jaar vallen er doden en gewonden in het verkeer bij ongevallen waarbij alcohol in het spel is. Het alcoholslotprogramma draagt bij aan het omlaag brengen van het aantal verkeersslachtoffers en is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Als

 14. Identificatie van belangrijke beroepsgroepen en stoffen bij het ontstaan van gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen onder arbeidsomstandigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Dekkers S; Preller EA; Baars AJ; Marquart J; Raaij MTM van; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  In a previous RIVM report the burden of disease due to exposure to chemicals at the workplace was estimated for nine investigated diseases. This follow-up study further investigates the determinants occupation and chemicals. For the diseases asthma, COPD, contact dermatitis and lung cancer

 15. De pT-waarde als milieubeleidsindicator voor de verspreiding van toxische stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Slooff W; de Zwart D

  1991-01-01

  This report contains a proposal for an indicator to measure the effectivity of the environmental policy with regard to the theme "Verspreiding" of the Directorate-General for Environmental Protection. It is recommended to use a method which indicates the toxicity of organic pollutants as

 16. Validatie en prestatiekenmerken van de elementanalyse van koolstof, stikstof en zwavel in vaste stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Fokkert L; Cleven RFMJ; LAC

  1997-01-01

  The Elemental Analyser Model EA 1108 (Carlo Erba) enables to determine nitrogen, carbon and sulphur in solid material, in a fast and simple way. The samples are packed into lightweight containers of tin and dropped at preset times into a vertical quartz tube, heated at 1020 degrees C, through which

 17. Daar zit nog een luchtje aan : beerputten en hun vluchtige stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Hondelink, Merit; Acierno, Valentina; Aalbersberg, Gerard; Boersma, Siebe; Schepers, Mans

  2017-01-01

  Assessing the range of economic plant taxa that were cultivated, procured and consumed by past societies is a difficult procedure within Archaeobotany. Food preparation, consumption and digestion have an impact on the preservation of seeds/fruits, roots, stems and leaves, and moreover it has an

 18. Incorporation monitoring, above all for naturally occuring radionuclides; Inkorporationsueberwachung, vor allem bei natuerlichen radioaktiven Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Breustedt, Bastian [Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen (Germany). Inst. fuer Strahlenforschung; Buchholz, Werner [Bundesamt fuer Strahlenschutz, Oberschleissheim (Germany). FB Strahlenschutz und Gesundheit; Burow, Mechthild [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany). Geschaeftsbereich ' ' Sicherheit und Strahlenschutz' ' ; and others

  2017-08-01

  The contribution of the main topic deals with further development of ICRP-models and standardization of regulations in the field of incorporation monitoring. Natural radionuclides, medically used radionuclides and quality assurance, will be discussed. The planning and realization of a shielding chamber for a whole body counter is presented.

 19. Vuurwerkramp Enschede: Metingen van concentraties, verspreiding en depositie van schadelijke stoffen: rapportage van het milieuonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kliest JJG; Bruggen M van; IEM; LAC; LOC; CSR

  2001-01-01

  On May 13, 2000 the city of Enschede was hit by a series of explosions in a fireworks storage depot in the middle of a residential city district. The explosions resulted in a huge fire, in which more than 200 dwellings and dozens of commercial buildings were damaged. As a result of the accident, 22

 20. Vuurwerkramp Enschede: Stoffen in bloed en urine; rapportage van het gezondheidsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Projectteam Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp; LBM

  2001-01-01

  On May 13th, 2000, a firework storage facility with 177 tons of heavy fireworks exploded in a residential area in Enschede, The Netherlands. The series of three explosions and subsequent fire killed 22 and injured over 900 people and some 400 homes were destroyed. The Dutch government declared a

 1. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part VI

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen PJCM; ter Burg W; Pelgrom SMGJ; Fleuren R; SIR; SEC

  2007-01-01

  Dit rapport bundelt vier 'factsheets' over methodieken voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC). De eerste drie factsheets behandelen onderwerpen die betrekking hebben op humane risicobeoordeling,

 2. "Um sich in vorkommenden besonderen Fällen selber rathen zu können, was rechtens (sey) ...": "Der wohl instruirte Schiffer" - ein bordpraxisnahes deutschsprachiges Handbuch des Seerechtes aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

  OpenAIRE

  Stettner, Heinrich

  1993-01-01

  The maritime-legal manual discussed here appeared during the second half of the eighteenth century in several editions. Those of 1769, 1771 and 1773 fail to mention the author by name although the latter contains an introduction by him. The 1792 edition, however, bears the name of Johann Andreas Engelbrecht as editor. Engelbrecht (1733-1803) lived in Bremen for many years, working first as a foreign-language correspondent and later as an assessor of averages, author of specialized Iiterature ...

 3. Raum als limitierender Faktor für gesellschaftliche Entwicklung – Die besonderen räumlichen Herausforderungen an die Bürgergesellschaft und Verwaltung der Stadt Wörth am Rhein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nitsche, Dennis

  2015-05-01

  Full Text Available Everyday life in human society is severely influenced by geographic settings, since individual and social ac-tivities as well as interactions unfold in specific places. They define the real space of a “Lebensraum”. The geographic or structural dissection of this space can hamper the evolvement of a civil public spirit – society then appears as dissected as the space. The city of Wörth am Rhein with four geographically completely separated municipal areas serves as an example for geographically complex urban spaces with the respective social, public and administrative challenges. The author provides an in depth analysis of the problem and shows possible approaches to overcome social dissection.

 4. Ontnuchteringsmiddelen : een literatuurstudie naar de werkzaamheid en toepasbaarheid van diverse stoffen om de gevolgen van ethanolgebruik tegen te gaan.

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, G. van den & Gier, J.J. de

  1979-01-01

  One of the possible activities in the future to decrease the dangers of alcohol in traffic is a study of chemicals which have a sobering effect. To get an insight into the existing knowledge in this area and to study the usefulness of stimulating further research, a literature review was made.

 5. Installations for radiation therapy with remote controlled afterloading technique. Ferngesteuerte Applikationsanlagen zur Therapie mit umschlossenen radioaktiven Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-01-01

  Installations for radiation therapy with remote controlled afterloading technique; radiation protection rules for fabrication and construction; amendment 1 to draft standard (DIN) 6853. Compared to the draft standard of Semptember 1980, the following modifications are planned as amendment 1: a. Paragraph no. 1: In the title, the word ''scope'' is changed into ''field of application''. The words ''by moving the radiation source electromecanically'' are deleted. b. Paragraph no. 2'' Standards also applicable'' and the list of ''Additional standards'' are summarized under the heading ''Standards and supporting documents'' (without any paragraph number). c. Paragraph no. 3 ''Terms'' is completed by additional terms and their definitions.

 6. Federal regulation on the handling of substances constituting a hazard to water; Bundeseinheitliche Regelung des Umgangs mit wassergefaehrdenden Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hollaender, Robert; Unnerstall, Herwig; Skiba, Katja; Katscher, Henriette; Kochmann, Linda; Enderlein, Frank [Leipzig Univ. (Germany). Professur fuer Umwelttechnik und -management; Helmholtzzentrum fuer Umweltforschung - ufz, Leipzig (Germany). Dept. Umwelt- und Planungsrecht; Sachverstaendigenorganisation AGU-TSO e.V., Bergen b. Auerbach (Germany)

  2010-03-15

  Subject of the research project was preliminary work for a draft of the federal ordinance on the handling of substances constituting a hazard to water. Basis was the draft for an Environmental Code by the Federal Ministry for the Environment from 25. June 2007 and 03. July 2008, Part II on water management. This report includes an analysis of the existing ordinances of the Laender (to be replaced by the new federal ordinance), a survey on problems with their enforcement, an analysis of European Directives on relevant implementation requirements, an analysis of the relation to the legislation on construction products, a comparison to regulations of other European Countries for the protection of water against hazardous substances, an approach for obligations of an ordinance, a preliminary draft of an ordinance, a concept for a system of related Technical Rules and finally an evaluation of possible costs of operators and of additional tasks of authorities due to obligations in the preliminary draft. (orig.)

 7. Een eenvoudige rekenmethode voor de schatting van bodemaccumulatie en maximaal toelaatbare bodembelasting van zware metalen en organische stoffen (SOACAS)

  NARCIS (Netherlands)

  Vissenberg HA; Grinsven JJM van; LBG

  1995-01-01

  This report describes a simple model for the calculation of accumulation of chemical substances in soils, SOACAS (Soil Accumulation Assessment). The model is based on a simple and specific analytical solution for the accumulation of chemicals in one completely mixed soil compartment. The model

 8. Prioritaire stoffen in het milieu. Analyse van de milieudruk en -kwaliteit in Nederland over de periode 1990 - 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Sterkenburg A; Bakker J; Hollander HA den; LER

  2006-01-01

  In the past fifteen years, the problem of environmental pollution due to the presence of priority pollutants has decreased considerably in The Netherlands. The environmental pressure (emissions of substances to air, surface water and soil) has decreased and concomitantly the environmental state

 9. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part III

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; van Raaij MTM; SEC; SIR

  2003-01-01

  In het rapport worden 4 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Stoffen Expertise Centrum (SEC) en het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschatting (SIR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 2 Factsheets hebben betrekking op de

 10. The tumor markers CA 125 and SCC antigen : their significance in patients with endometrial or cervical carcinoma

  NARCIS (Netherlands)

  Duk, Marinus Jitze

  1990-01-01

  Tumorcellen produceren een grote verscheidenheid aan stoffen (tumor-geassocieerde antigenen), waartegen antilichamen kunnen worden opgewekt. Met behulp van deze antilichamen kan de aanwezigheid van dergelijke stoffen in tumorcellen en lichaamsvloeistoffen met zeer gevoelige immunologische technieken

 11. Uniform System for the Evaluation of Substances (USES), version 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  Linders JBHJ; Jager DT (eds); CSR

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de tweede versie van het Uniforme Beoordelingssysteem Stoffen, USES 2.0. Dit bestaat uit een zoveel mogelijk geintegreerd risicobeoordelingssysteem voor nieuwe en bestaande stoffen, landbouwbestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) en

 12. Onderzoek naar de immissie en depositie van een aantal geselecteerde stoffen in de nabije omgeving van een illegale kabelverbrandingsplaats te Sittard

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; van der Meulen A; Vaessen HAMG; de Boer JLM; van Maaren HLJ; Bloemen HJT

  1991-01-01

  The impact of illegal wire reclamation incineration on the vicinity has been investigated. Airborne particulates have been sampled during the night over a period of two and a half week. The samples have been analysed for lead, copper, cadmium and polycyclic aromatic hydrocarbons. Likewise local

 13. The use of radioactive materials in German schools. Obstacles and chances; Anwendung von radioaktiven Stoffen in Schulen in Deutschland. Hindernisse und Chancen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vahlbruch, Jan-Willem [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Radiooekologie und Strahlenschutz

  2015-07-01

  The basics for the understanding of radioactivity and radioprotection are set in the secondary school. Therefore the German-Swiss Radiation Protection Association already is trying to support the appropriate teaching of relevant topics in school for a long time. Unfortunately experiments with radioactive material are hampered in Germany by complex and confusing legislation. In this contribution the framework is described which is given by the German legislation for the use of radioactive sources in secondary schools. Additionally proposals for different simple experiments with radioactivity are presented which can be easily implemented in teaching and alternative methods are introduced like e.g. virtual experiments.

 14. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 15. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 16. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 17. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 18. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 19. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  This report describes a study to the concentrations of heavy metals and arsenic in compost from different areas. The contents of Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn and As are compared with maximum tolerable levels of metals in compost. More over, a statistical research is carried out to the relation between

 20. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kleij, D. van der

  2007-01-01

  .... Three potential broad-spectrum therapeutics (MPL, MDP and ssPolyU) and their combinations were tested in an in vitro dendritic cell culture system, since dendritic cells play a central role in the development of immune...

 1. On the issue of higher human sensitivity to carcinogenic substances in early childhood; Zur Frage einer hoeheren Empfindlichkeit von Kindern gegenueber krebserzeugenden Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schneider, K [comp.

  1998-09-01

  Age-dependent carcinogenesis in humans has been proven with high probability for a number of substances investigated within one or several model systems. Sometimes, very high tumor incidence after short exposure time was observed. Extreme differences were found in some models. (A) Vinyl chloride, Maltoni et al.,1981: 6000 ppm, hepatic angiosarcoma incidence: - Exposure for 4 weeks, from day 1: 40.5 %, - exposure for 4 weeks, from week 13: 0%, - exposure for 52 weeks, from week 13: 22%. Hepatoma incidence: - Exposure for 4 weeks, from day 1: 47.6%, exposure for 4 weeks, from week 13: 0%, exposure for 52 weeks, from week 13: 1.7%. (B) Diethyl nitrosamine, Dyroff et al., 1986: (DEN + phenobarbital), hepatic carcinoma after exposure of rats for 6 weeks: - as from 4 weeks of age: 100% incidence, - as from 8 weeks of age: 0% incidence. (C) Benzopyrene, Vesselinovitch et al., 1975: Hepatic tumor incidence after single, parenteral administration to rats: - at day 1: males: 81%, females: 18%, - at day 42: males: 9%, females: 0%. As is shown by the study on vinyl chloride by Maltoni et al., the same exposure concentration may lead to higher tumor incidence in young animals after short exposure times than it does in long-term experiments with adult animals. Genetic toxicity was detected for all substances, except for saccharin. So it can be assumed that the mechanism of carcinogenesis has an essential influence on the age-dependence. This conclusion agrees well with mechanistic approaches. (orig./CB) [German] Fuer eine Reihe von Schadstoffen ist eine Altersabhaengigkeit der Kanzerogenese mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem oder mehreren Modellsystemen gezeigt worden. Dabei wurden zum Teil bereits nach kurzer Expositionszeit sehr hohe Tumorausbeuten erzielt. Extreme Unterschiede wurden in folgenden Modellen beobachtet. (A) Vinylchlorid, Maltoni et al., 1981: 6000 ppm, Inzidenz Leberangiosarkome: - Exposition ueber 4 Wochen ab Tag 1: 40,5%, - Exposition ueber 4 Wochen ab 13. Woche: 0%, - Exposition ueber 52 Wochen ab 13. Woche: 22%. Inzidenz Hepatome: - Exposition ueber 4 Wochen ab Tag 1: 47,6%, - Exposition ueber 4 Wochen ab 13. Woche: 0%, - Exposition ueber 52 Wochen ab 13. Woche: 1,7%. (B) Diethylnitrosamin, Dyroff et al., 1986: (DEN + Phenobarbital), Hepatokarzinomen nach Exposition von Ratten ueber 6 Wochen: - beginnend im Alter von 4 Wochen: 100% Inzidenz, - beginnend im Alter von 8 Wochen: 0% Inzidenz. (C) Benz(a)pyren, Vesselinovitch et al., 1975: Lebertumoren nach einmaliger parenteraler Applikation an Ratten: - im Alter von 1 Tag: maennl.: 81% weibl.: 18%, - im Alter von 42 Tagen: maennl.: 9%, weibl.: 0%. Wie die Untersuchung von Maltoni et al. (1981) zu Vinylchlorid zeigt, kann bei gleicher Expositionskonzentration eine Exposition junger Tiere ueber einen kurzen Zeitraum zu einer hoeheren Tumorinzidenz fuehren als das Langzeitexperiment mit erwachsenen Tieren. Fuer alle Stoffe mit Ausnahme von Saccharin wurde eine gentoxische Wirkung nachgewiesen. Dies laesst vermuten, dass der Mechanismus der Kanzerogenese wesentlichen Einfluss auf die Altersabhaengigkeit hat. Dies steht in Einklang mit den mechanistischen Ueberlegungen. (orig.)

 2. Experiments with radioactive materials at schools. Didactically important and possible without risk; Experimente mit radioaktiven Stoffen an Schulen. Didaktisch wichtig und gefahrlos moeglich.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vahlbruch, Jan-Willem [Hannover Univ. (Germany). Inst. fuer Radiooekologie und Strahlenschutz

  2017-04-01

  The basis for the understanding of radioactivity and radioprotection is formed in the secondary school. Therefore, the German-Swiss Radiation Protection Association has been trying to support the appropriate teaching of relevant topics in school for a long time. Unfortunately experiments with radioactive materials are hampered in Germany by complex and confusing legislation. In this contribution the framework is described which is given by the German legislation for the use of radioactive sources in secondary schools. Additionally, proposals for different simple experiments with radioactivity are presented, alternative methods like e.g. virtual experiments are introduced and a recommendation for a simplified regulatory framework is made.

 3. Field-scale water flow and solute transport : SWAP model concepts, parameter estimation and case studies = [Waterstroming en transport van opgeloste stoffen op veldschaal

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van J.C.

  2000-01-01

  Water flow and solute transport in top soils are important elements in many environmental studies. The agro- and ecohydrological model SWAP (Soil-Water-Plant-Atmosphere) has been developed to simulate simultaneously water flow, solute transport, heat flow and crop growth at field scale

 4. Afleiding van het maximaal toelaatbaar risiconiveau met betrekking tot doorvergiftiging voor een aantal stoffen in het kader van het vaststellen van bijzondere milieukwaliteitsdoelstellingen voor de Noordzee en Waddenzee

  NARCIS (Netherlands)

  van de Plassche EJ; Lahr J; van der Valk HJ; Everts JW; Canton JH

  1991-01-01

  In order to determine Special Environmental Quality Criteria for the Northsea and Waddensea Maximal Tolerable Risk Levels (MTR) were derived based on the risk for secondary poisoning. Therefore a model was used developed by the National Institute of Public Health and the Environment on

 5. Ademanalyse voor justitiële doeleinden. Artikel in Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen, Vol. 6 , No. 1.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C.

  1980-01-01

  At present the blood alcohol content of drivers suspected of having a BAC over the legal limit of 0.5% is being measured by chemical test tube en blood test. This article looks into the possibilities to replace these testing methods with other breath testing devices. Requirements are being suggested

 6. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  Science.gov (United States)

  2007-07-01

  isoprinosine., imiquimod, linomide. pidotimod, LPS derivatives) and endogenous compounds such as cytokines. It might be possible to use these...ssPolyU and MDP. Since MDP is reported to be somnogenic and pyrogenic , the use of an analogue that lacks these properties would be preferred...devoid of pyrogenic activity and lacks somnogenic activity. As a positive control, CpG DNA that activates TLR9 was included in the experiment. More

 7. Drugs of abuse and tranquilizers in Dutch surface waters, drinking water and wastewater : Results of screening monitoring 2009

  NARCIS (Netherlands)

  van der Aa NGFM; Dijkman E; Bijlsma L; Emke E; van de Ven BM; van Nuijs ALN; de Voogt P; IMG; mev

  2011-01-01

  In oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf stoffen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Het gaat om stoffen uit de groepen amphetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen) opiaten en cocaïne. De meeste van deze stoffen worden

 8. The risk evaluation of difficult substances in USES 2.0 and EUSES. A decision tree for data gap filling of Kow, Koc and BCF

  NARCIS (Netherlands)

  van Beelen P; ECO

  2000-01-01

  Dit rapport presenteert een beslisboom voor de risico-evaluatie van de zogenaamde 'moeilijke' stoffen met het Uniform Systeem voor de Evaluatie van Stoffen (USES). De beslisboom geeft praktische richtlijnen voor de beoordelende instanties om de aangemelde stoffen (zoals

 9. Screening of chemical substances ; Application of the Uniform System for the Evaluation of Substances, USES 1.0

  NARCIS (Netherlands)

  Gingnagel P; Vermeire TG; ACT

  1995-01-01

  Prioritering is een stapsgewijs proces en kan worden beschouwd als het begin van het risicomanagement voor stoffen. Uit vele duizenden stoffen worden via prioritering die stoffen geselecteerd die als de meest risicovolle beschouwd kunnen worden en daarom de meeste aandacht van het beleid zouden

 10. Methodical development of a modular planning and decision-making model for local energy supply concepts with regard to the special conditions which prevail in the new Lands of unified Germany. Methodische Entwicklung eines strukturierten Planungs- und Entscheidungsmodells fuer die Gestaltung integrierter oertlicher Energieversorgungskonzepte unter Beruecksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen in den neuen Bundeslaendern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Puestow, H.D.

  1992-05-27

  An action-oriented planning and decision-making model considering individual local conditions and general aspects of energy economy is presented for the development of feasible municipal energy supply concepts. The decision-making model was given a modular structure for future knowledge-based energy-economy planning by use of personal computers. The formalized methodology and a corresponding expert system development environment help to implement the developed phase model and give better and more rapid access to the expert knowledge which is relevant to energy economy. (orig.).

 11. Investigations on the emission of air pollutants from small-scale firing plants during the combustion of cereals, straw and similar plant materials; Untersuchungen zur Emission von Luftschadstoffen aus Kleinfeuerungsanlagen bei der Verbrennung von Getreide, Stroh und aehnlichen pflanzlichen Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalkoff, Wolf-Dieter; Maiwald, Birk; Wolf, Stephan

  2013-05-15

  The purpose of the present field study by the State Environmental Protection Office and the State Institution for Agriculture, Forestry and Horticulture of Saxony Anhalt was to measure emissions of relevant pollutants during the combustion of biogenic fuels such as cereals, straw and similar plant materials in exemplary firing installations. In spite of considerable development efforts on the part of manufacturers there are still problems to be solved with some fuels in meeting the tightened limit values of the First Emission Control Ordinance while ensuring user-friendly equipment operability. Based on these insights, as well as the experiences gained in the course of the trial programme, the recommendation for problem fuels such as straw and similar materials is to operate the boiler at full load and provide robust, amply dimensioned ash removal equipment.

 12. The new regulations on handling the materials hazardous to water. Consequences for the operation of biowaste processing plants; Die neue Verordnung ueber Anlagen zum Umgang mit wassergefaehrdenden Stoffen. Konsequenzen fuer den Betrieb von Bioabfallbehandlungsanlagen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oexle, Anno [Koehler und Klett Rechtsanwaelte Partnerschaft, Koeln (Germany)

  2013-07-01

  The new regulations on the handling materials hazardous to water include the classification of materials and mixtures, the categorization of wastes, plant specific requirements: general requirements, specific requirements with respect to the capacity of fermentation residual storage.

 13. The SEWD guideline on the security of other radioactive materials. What are the consequences for radiography?; Die SEWD-Richtlinie zur Sicherung von sonstigen radioaktiven Stoffen. Was bedeutet dies fuer die Radiographie?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kosbadt, Oliver [Ministerium fuer Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Stuttgart (Germany)

  2017-08-01

  The situation of an aggravated international terroristic threat since the attacks in 2001 has invoked the consideration of abusive use of radioactive materials. In Germany the SEWD guideline for requirements concerning ''other'' radioactive materials including the evaluation of the hazard potential of radioactive materials, security categories, safety requirements and related security measures for different applications. The nondestructive materials testing will be concerned by this guideline due to the application of radioactive sources with high activity. The contribution discusses the most important aspects.

 14. Escalation of terrorism? On the risk of attacks with chemical, biological, radiological and nuclear weapons or materials; Eskalation des Terrors? Ueber das Anschlagsrisiko mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Waffen oder Stoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nass, Jens

  2010-07-01

  The report on the risk of attacks with chemical, biological, radiological and nuclear weapons or materials covers the following topics: the variety of terrorism: ethnic-nationalistic, politically motivated, social revolutionary, political extremism, religious fanaticism, governmental terrorism; CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) weapons and materials: their availability and effectiveness in case of use; potential actor groups; prevention and counter measures, emergency and mitigating measures.

 15. Genetic engineering for trichloropropane degradation

  NARCIS (Netherlands)

  Samin, Ghufrana

  2012-01-01

  Op veel plaatsen in de bodem zitten vervuilende stoffen die veelal afkomstig zijn van (oude) fabrieken, tankstations, vuilstortplaatsen of landbouwbedrijven. Op deze plaatsen is in het verleden met slecht afbreekbare stoffen gewerkt die soms ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Er zijn

 16. Validity of REACH risk limits in the Dutch policy framework on priority chemicals : Road-map Quality standard setting

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; Smit CE; Post M; van Helmond CAM; van Luit M; MSP; NAT; M&V; M&V

  2013-01-01

  REACH is de Europese regelgeving om risico's van schadelijke stoffen te beperken. Producenten en distributeurs leveren hiervoor zelf de gegevens aan over grenzen waaronder het gebruik van een stof veilig is. Het RIVM heeft in een steekproef van ruim 200 stoffen onderzocht in hoeverre REACH-gegevens

 17. From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances : Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoeven JK; Bakker J; Bruinen de Bruin Y; Hogendoorn EA; de Knecht JA; Peijnenburg WJGM; Posthuma L; Struijs J; Vermeire TG; van Wijnen HJ; de Zwart D; SEC; mev

  2012-01-01

  Dit rapport stelt een methodologie voor waarmee verwachte milieu-effecten van chemische stoffen onderling kunnen worden vergeleken. Dit levert inzicht op in de relatieve milieuwinst die kan worden behaald als schadelijke stoffen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Centraal staat

 18. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van

 19. Occupational Exposure Limits and classification of 25 carcinogens

  NARCIS (Netherlands)

  van Kesteren PCE; Palmen NGM; Dekkers S; SIR; vgc

  2012-01-01

  Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen helpen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen door de maximale concentratie van een stof (in de lucht) vast te stellen die nog veilig wordt geacht. Deze grenswaarden kunnen worden vastgelegd op Europees niveau,

 20. Risk limits for boron, silver, titanium, tellurium, uranium and organosilicon compounds in the framework of EU Directive 76/464/EEC

  NARCIS (Netherlands)

  Plassche E van de; Hoop M van de; Posthumus R; Crommentuijn T; CSR; LAC

  1999-01-01

  In het kader van EU richtlijn 76/464 dienen de lidstaten van de Europese Unie milieukwaliteitsnormen af te leiden voor de stoffen die in deze richtlijn genoemd worden. Voor een aantal van deze stoffen waren tot nu toe geen Nederlandse milieukwaliteitsnormen beschikbaar. Daarom heeft het

 1. Potential measures for emission reduction within the European Water Framework Directive : Illustrated by fact sheets for Cd, Hg, PAHs and TBT

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; van Leeuwen LC; Posthuma-Doodeman CJAM; Vos JH; Linders JBJH; SEC; mev

  2012-01-01

  Landen van de Europese Unie zetten verschillende middelen in om te voldoen aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens de KRW moeten lidstaten onder andere voldoen aan de normen voor chemische stoffen in oppervlaktewater en van zeer gevaarlijke stoffen moeten de emissies tot nul

 2. Uncertainty Analysis of the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES): Example Calculations

  NARCIS (Netherlands)

  Jager DT; ECO

  1995-01-01

  UBS, het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (in het engels: USES), is een beslissingsondersteunend gereedschap voor risico-analyse van chemische stoffen. In een eerder rapport is reeds een kader gegeven voor onzekerheidsanalyse van UBS 1.0. In dit rapport worden voorbeeldberekeningen

 3. Machinale Botrytis-detectie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, R.M.C.

  2007-01-01

  Onder laboratoriumomstandigheden blijkt het goed mogelijk om een Botrytis-infectie in tomatenplanten te detecteren met behulp van vluchtige stoffen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Plant Research International bekijken nu of het mogelijk is om deze stoffen te detecteren in een kas zodat

 4. The floral volatile phenylpropanoid/benzenoid pathway in petunia

  NARCIS (Netherlands)

  Van Moerkercke, A.

  2011-01-01

  Planten produceren een groot aantal secundaire metabolieten, dit zijn stoffen die ze nodig hebben tijdens hun groei en ontwikkeling, en tijdens de interactie met hun omgeving. De plant gebruikt vluchtige stoffen, een soort metabolieten, voornamelijk om te communiceren en interageren met dieren. Het

 5. Schellings Wesensbestimmung des Christentums in den ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  SW V, 214) die besonderen Wissenschaften als Darstellungen des Absoluten zu begreifen. In diesem Kosmos der Wissenschaften findet auch die. Theologie neben Jurisprudenz und Medizin ihren Ort. Sie wird von Schelling als “die erste und ...

 6. Nanomaterials under REACH. Nanosilver as a case study

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk MEJ; Wijnhoven SWP; Bleeker EAJ; Heugens EHW; Peijnenburg WJGM; Luttik R; Hakkert BC; SEC; SIR; LER

  2009-01-01

  Om de risico's van nanomaterialen te kunnen inschatten en beheersen, zijn enkele aanpassingen nodig in de Europese chemicalienwetgeving REACH. De gegevens over stoffen waar REACH standaard om vraagt, zijn namelijk onvoldoende om de specifieke eigenschappen van nanomaterialen te bepalen. Hetzelfde

 7. The Contribution of cocoa additive to cigarette smoking addiction

  NARCIS (Netherlands)

  Rambali B; van Andel I; Schenk E; Wolterink G; van de Werken G; Stevenson H; Vleeming W; TOX; SIR; LVM; PZO

  2003-01-01

  In dit rapport wordt de mogelijke bijdrage van cacao aan rookverslaving beschreven. Cacao wordt aan tabak toegevoegd om de smaak te verbeteren. Daarnaast bevat cacao tal van psychoactieve stoffen die mogelijk bijdragen aan rookverslaving Dit literatuuronderzoek beschrijft de blootstelling,

 8. Ontwikkeling van een FAST-LC methode voor een aantal nitrofuranen in vlees en melk

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1985-01-01

  Door toepassing van het zogenaamde "FAST-LC systeem" kunnen monsters zonder veel manuele handelingen automatisch worden geanalyseerd op nitrofuranen, medicinale stoffen met een breed werkingsspectrum, toegepast tegen infectieziekten bij runderen, varkens en pluimvee. In de Verenigde Staten mogen

 9. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-1996: Updated methodology

  NARCIS (Netherlands)

  Spakman J; Olivier JGJ; van Loon MMJ; LAE

  1997-01-01

  Met deze rapportage van Nederlandse broeikasgasemissies, gemaakt op basis van de IPCC richtlijnen, wordt voldaan aan de verplichtingen van het monitoring mechanisme van de Europese Unie inzake broeikasgasemissies en van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Indien ozonlaagaantastende stoffen

 10. Risk assessment for scented products: a pre-study

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee Park M; Janssen PJCM; van Raaij MTM; SIR

  2007-01-01

  Er is weinig bekend over de risico's als gevolg van de blootstelling van consumenten aan geurstoffen uit consumentenproducten. Toevoeging van deze stoffen vindt plaats aan tal van consumentenproducten, varierend van wasmiddelen tot speelgoed. Passieve huiskamerparfums en spuitbusparfums zijn twee

 11. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; van Raaij MTM; CSR

  2001-01-01

  Gepresenteerd worden 8 factsheets voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor stoffen Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 5 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingmethoden voor de volksgezondheid en 3 op de

 12. Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Luttik R; Pelgrom SMGJ; CSR

  2002-01-01

  Er worden 5 factsheets gepresenteerd voor de risicoschattingsmethoden van het Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (CSR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 3 Factsheets hebben betrekking op de risicoschattingsmethoden voor de volksgezondheid en 2 op de

 13. Du Pont de Nemours

  NARCIS (Netherlands)

  Ros JPM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over Du Pont de Nemours (produktie van o.a. chemische stoffen) is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning

 14. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 15. Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2015-01-01

  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting

 16. Derivation of conversion factors to estimate an indicative chronic NOAEL from short-term toxicity data

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer HJ; van den Ham WA; Slob W; Pieters MN; TOX; CWM

  1995-01-01

  Voor de normstelling van chemische stoffen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een Aanvaarde Dagelijkse Inname (ADI) of Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI), zijn gegevens over de chronische toxiciteit noodzakelijk. Vaak zijn echter slechts acute en sub-acute toxiciteitsgegevens beschikbaar. Om

 17. Factsheet Cosmetica. Ten behoeve van de schatting van de risico's voor de consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bremmer HJ; Prud' homme de Lodder LCH; Veen MP van; SIR

  2003-01-01

  Om de bloostelling aan stoffen uit consumentenproducten en de opname daarvan door de mens te kunnen schatten en beoordelen zijn wiskundige modellen beschikbaar. Het grote aantal consumentenproducten verhindert dat voor elk afzonderlijk product bloostellingsmodellen en parameterwaarden

 18. Bijzondere belastingen in tunnels : Eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, D.J.; Weerheijm, J.; Vervuurt, A.; Burggraaf, H.; Roekaerts, D.; Meijers, P.

  2009-01-01

  Verkeerstunnels en overkapte wegen (landtunnels) komen de milieukundige en stedenbouwkundige inpassing ten goede en maken meervoudig ruimtegebruik in de stad mogelijk. Het aantal tunnels en overkappingen groeit dan ook. Dit maakt het vervoer van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk

 19. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  OpenAIRE

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren. Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) bepaalt voor een aantal stoffen hoeveel er maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Hierbij wordt ook gek...

 20. Review of the National Reduction Plan for NMVOM [Non-Methane Volatile Organic Materials]. Sectors industry, energy, TSG [trade, services and government] and building; Terugblik op het Nationaal Reductieplan NMVOS [Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen]. Industrie, energie, HDO [handel, diensten en overheid] en bouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locht, G.

  2012-09-15

  The title project aims to reduce emissions of Volatile Organic Compounds (VOC) from several sectors in the period 2000-2010. This report is a review of the project and is based on the definitive data over these years in the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Compared to the start of the NRP-NMVOS, there are now less instruments for environmental policy. There are more general binding environmental rules and less environmental permits. Furthermore, several agreements between governments and branches have ended. May 2012 the Gothenburg protocol was revised. It shows a VOC emission reduction for the Netherlands of 8% in 2020 compared to 2005. It is expected this will be achieved by means of the current policy and legislation [Dutch] Het titel project is opgesteld om de VOS-emissies van deze sectoren tereduceren. Het NRP-NMVOS heeft betrekking op de jaren 2000 tot en met 2010. Dit rapport is een terugblik op het project en gaat uit van de medio 2012 beschikbare definitieve emissiegegevens over al deze jaren. In vergelijking met de start van het NRP-NMVOS zijn er minder milieubeleidsinstrumenten. Er zijn meer algemene milieuregels en minder vergunningen en diverse convenanten tussen overheden en bedrijfsleven zijn afgelopen. In het herziene Gothenburg protocol van mei 2012 is voor Nederland voor 2020 en verder een NMVOS reductie van 8% ten opzichte van het 2005 niveau afgesproken. Het ligt in de verwachting dat dit gehaald gaat worden bij voortzetting van het huidige beleid en instrumentatie.

 1. Development of a fish test to determine endocrine effects in surface waters. Pt. 3: application of the fish test to monitoring surface waters by an environmental agency. Final report; Entwicklung eines Fischtests zur Erfassung von Stoffen mit endokrinen Wirkungen in Oberflaechengewaessern. Teilprojekt 3: Der neue Fischtest in der Gewaesserueberwachung durch eine Landesbehoerde. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allner, B.; Schaat, A.; Theimer, S.; Stahlschmidt-Allner, P.

  1999-07-01

  The aim of the presented study was to establish a method to detect estrogen-induced effects in the aquatic environment, basing on the determination of yolk-proteins in the blood of male or juvenile fish by gel electrophoresis (SDS-PAGE). The method is suitable for the use in routine testing of sewage treatment works (STW) effluents as well as monitoring of free living fish. Effects of 1 ng/L etylestradiol or 100 ng/L estradiol are reliably detectable. In surface waters no estrogen-induced effects could be found, whereas effluents of some industrial STWs showed a weak estrogenic effect. Histology of normal gonadal development of the test fish is compared to the situation after exposure to endocrine disrupters and to the gonadal development of roach caught in the wild. A method to detect effects on the gonadotropin mediated control of reproduction was tested within a monitoring programme. At certain locations a high degree of juvenile male perch showed gonadal hypertrophy (pubertas praecox). It could be shown by chemical analysis that the effects on perch were highly correlated with the tributyl tin (TBT) burden of the sediment from the respective location. Exposing small fish species to TBT in single compound studies confirmed the finding that TBT may act as an endocrine disrupter on vertebrates. (orig.) [German] In der vorliegenden Studie wurde ein Verfahren zum Nachweis oestrogener Effekte in der aquatischen Umwelt etabliert. Die Methode basiert auf der Identifikation von Dotterproteinen im Blut maennlicher oder juveniler Fische mittels Gelelektrophorese und ist sowohl zum Einsatz in Monitoringprogrammen freilebender Fische als auch fuer die Routine der Abwasseruntersuchung nach DIN geeignet. Effekte von 1 ng/L Ethinyloestradiol und 100 ng/L Oestradiol sind sicher nachweisbar. Oestrogene Effekte von Oberflaechengewaessern wurden nicht gefunden, im Ablauf einzelner Industrieklaeranlagen war ein geringer oestrogener Effekt nachweisbar. Der Bericht enthaelt eine histologische Darstellung der Gonadenentwicklung der Versuchsfische insbesondere nach Exposition gegen endokrintoxische Stoffe. Die Gonadenhistologie von Rotaugen ist vergleichend dargestellt. Ein Verfahren zur Erfassung von Fremdstoffwirkungen auf die zentralnervoese Kontrolle der Fortpflanzung wurde im Monitoring erprobt. An Standorten mit einer erhoehten Belastung der Sedimente mit zinnorganischen Verbindungen trat bei maennlichen Barschen eine Pubertas praecox auf. Laborversuche mit Fischen belegen den Verdacht, dass sedimentgebundenes Tributylzinn diese Stoerung der Fortpflanzung bewirkt. (orig.)

 2. Guideline for the assessment of radioactive substances in drinking water in the frame of the implementation of the drinking water regulation. Recommendation by BMUB, BfS, UBA and the responsible state authorities and DVGW and BDFW; Leitfaden zur Untersuchung und Bewertung von radioaktiven Stoffen im Trinkwasser bei der Umsetzung der Trinkwasserverordnung. Empfehlung von BMUB, BMG, BfS, UBA und den zustaendigen Landesbehoerden sowie DVGW und BDEW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2017-01-15

  The guidelines on the assessment of radioactive substances in drinking water cover the following issues: terms, symbols and units concerning radioactivity, radioactivity in the drinking water and radiation exposure, requirements for drinking water with respect to radioactive substances, fundamentals of the assessment concept according to the drinking water regulation, practical application of the assessment concept, analytical determination of radioactivity related parameters.

 3. Interactions REACH and other chemical legislation. Setting of environmental quality standards

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; Janssen MPM; Zweers PGPC; Sijm DTHM; SEC; mev

  2010-01-01

  Via de Europese wet- en regelgeving REACH wordt aangetoond of het gebruik van chemische stoffen veilig is. De informatie die REACH oplevert is gedeeltelijk bruikbaar voor andere beleidskaders waar normen een rol spelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nederlandse stoffenbeleid en

 4. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 5. A quantitative approach to assess the risk of skin sensitization from hair dye ingredients : A case study using p-phenylenediamine (PPD)

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam J; Park M; Salverda-Nijhof JGW; VTS; V&Z

  2013-01-01

  Methode om een veilige limiet voor allergie door haarverf vast te stellen
  Het gebruik van haarverf is in principe veilig. Wel bevat dit product stoffen die bij sommige mensen allergische reacties kunnen veroorzaken, zoals jeuk, roodheid en zwellingen van de huid. Zo reageert een klein percentage

 6. Monitoring illicit psychostimulants and related health issues

  NARCIS (Netherlands)

  Brunt, T.M.

  2012-01-01

  Tibor Brunt onderzocht het Drug Informatie en Monitoring Systeem (DIMS), een landelijk netwerk dat de samenstelling van drugs als ecstasy en cocaïne analyseert. Die middelen zijn van gebruikers zelf afkomstig. Het is een effectieve manier om riskante stoffen te detecteren die aan de drugs worden

 7. Report on implementation of PARCOM Recommendation 91/4 on radioactive discharges by the Netherlands. OSPAR: nuclear installations

  NARCIS (Netherlands)

  Tanzi CP; Kwakman PJM; LSO

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de lozing van radioactieve stoffen naar de zee door nucleaire installaties in Nederland tussen 1998 en 2007. Ook staan de technieken beschreven die worden toegepast om die lozingen te beperken. Het rapport geeft daarmee invulling aan de aanbevelingen uit het OSPAR-verdrag om

 8. N-nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in spenen en enige andere rubber- en plastic produkten

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen; G.; Sahertian; E.T.

  1984-01-01

  Van 14 monsters spenen, 8 monsters fopspenen en 3 monsters ballonnen werd de afgifte aan speekselsimulans van n-nitrosaminen (NA) en nitroseerbare stoffen (NS) bepaald. Het merendeel van de monsters overschreed de van kracht zijnde limieten (1 mug NA/kg en 20 mug NS/kg speen) meer dan 10-voudig.

 9. The usefulness of Gasterosteus aculeatus -the three-spined stickleback- as a testorganism in routine toxicity tests

  NARCIS (Netherlands)

  van den Dikkenberg RP; Canton JH; Mathijssen-Spiekman EAM; Roghair CJ

  1989-01-01

  De stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit

 10. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2008 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2009-01-01

  In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in totaal 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Het merendeel van de verzoeken werd telefonisch gedaan (35.632 over 46.927 blootstellingen). Via de website Vergiftigingen.info, die

 11. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; VIC

  2007-01-01

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontving in 2005 36.375 en in 2006 37.088 informatieverzoeken over acute intoxicaties van mensen en dieren. Deze informatievragen betroffen circa 50.000 blootstellingen aan lichaamsvreemde stoffen per jaar. Ruim de helft van deze

 12. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2007 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Gorcum TF; van Velzen AG; Brekelmans PJAM; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2008-01-01

  In 2007 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.623 maal telefonisch benaderd voor informatie over acute vergiftigingen, waarbij sprake was van ruim 50.000 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. De meeste informatieverzoeken waren afkomstig van

 13. An indicator for emissions from traffic; Een indicator voor verkeersemissies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Molenaar, R.; De Gier, C. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2011-08-15

  Traffic is an important source of air pollution in urban areas. Of all the substances we measure in the air, soot seems to be the best parameter for monitoring traffic emissions. [Dutch] Verkeer is de belangrijkste bron van luchtverontreiniging in stedelijke gebieden. Van alle stoffen die we in de lucht meten, blijkt roet de beste parameter om verkeersemissies te monitoren.

 14. De gezondheidsrisico's van e-sigaretten voor omstanders

  NARCIS (Netherlands)

  Visser W; Geraets L; Bos P; Ramlal R; Fokkens P; Klerx W; Cremers H; Schwillens P; Talhout R; PRS; V&Z

  2016-01-01

  Een kwart van de gebruikers van e-sigaretten zijn op dit product overgestapt om omstanders te ontzien (meeroken). Toch worden ook bij het gebruik van e-sigaretten schadelijke stoffen uitgeademd, zoals propyleenglycol, nicotine en nitrosamines. De hoeveelheid die wordt uitgeademd is sterk afhankelijk

 15. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren.

  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van

 16. Water quality standards related to human exposure in the Water Framework Directive : Considerations on fish consumption and swimming

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; Moermond CTA; Ocke M; te Biesebeek JD; SEC; mev

  2013-01-01

  Waterkwaliteitsnormen voor blootstelling van mensen
  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. Daarom wordt vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaald hoeveel van een stof maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Deze normen

 17. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; Luttik R; Linders JBHJ

  1989-01-01

  Oppervlaktewatermonsters, maandelijks genomen op 10 punten in het Westland gedurende de periode april 1988 t/m januari 1989, zijn onderzocht op het voorkomen van 77 bestrijdingsmiddelen en verwante stoffen. Aldicarb-sulfon, aldicarb-sulfoxide, atrazin, diazinon, dichlobenil, alpha- en

 18. Evaluation of the health risk resulting from exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in coal-tar shampoo

  NARCIS (Netherlands)

  Mennes WC; van Veen MP; Kroese ED; Speijers GJA; ACT; LEO; LBO

  1996-01-01

  Omdat verscheidene PAK, waaronder benzo(a)pyrene (BaP) worden beschouwd als carcinogene stoffen, zijn er vraagtekens gesteld bij de veiligheid van deze producten. Een schatting van de externe dermale blootstelling aan BaP is afgeleid door toepassing van een mathematisch model. Deze schatting was

 19. Toxicological evaluation of a number of sweeteners and modified polydextroses

  NARCIS (Netherlands)

  Esch; G.J.van

  1984-01-01

  Toxicologische evaluaties zijn gemaakt van een negental stoffen, die als zoetstof in de voeding worden gebruikt. Het betreft: Aspartame, Acesulfam-K, Gemodificeerd Polydextrose, Xylitol, Lactitol, Sorbitol, Lycasin 80/55, Mannitol, Maltitol. Als resultaat wordt in dit rapport een acceptable

 20. Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. het Nader Onderzoek Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2008-01-01

  In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van het Haringvliet met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische risico’s aan de hand van bioaccumulatie van stoffen

 1. Van kosten naar opbrengsten : afvalstromen zullen in de toekomst geld gaan opleveren (interview met O. Oenema en J.P.M. Sanders)

  NARCIS (Netherlands)

  Stok, van der T.; Oenema, O.; Sanders, J.P.M.

  2011-01-01

  Nog steeds wordt mest in Nederland verwerkt en vervoerd als afvalproduct, net als bijvoorbeeld bermmaaisel en snoeihout. Die markt zal echter snel veranderen. De komende jaren zal de grondstoffenschaarste toenemen. Het effect is dat veel stoffen die nu nog gelden als afval straks een waardevolle

 2. Een beter leven met groene daken en muren

  NARCIS (Netherlands)

  Tonneijck, A.E.G.

  2006-01-01

  De toepassing van ‘gezond groen’ wordt vooral toegespitst op ‘ongezonde plekken’, zoals direct langs de snelweg. Maar het loont om wat beter na te denken over de inzet van groen. Tenminste, als het de bedoeling is om de concentraties van vuile stoffen op die ongezonde plekken zelf te verlagen. Een

 3. Environmental risk evaluation of difficult substances in USES 2.0

  NARCIS (Netherlands)

  van Beelen P; ECO

  1998-01-01

  Het 'Uniform System for the Evaluation of Substances' (USES) wordt gebruikt om de risico's van aangemelde stoffen te evalueren op basis van een beperkte set gegevens. Het computermodel USES is ontworpen om de risico's van neutrale organische verbindingen te analyseren. De

 4. RIVM ZZS-2-BIO project : the biobased replacement potential of hazardous substances

  NARCIS (Netherlands)

  Es, van D.S.

  2014-01-01

  A quick scan of the ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) list of 371 substances of very high concern shows that there is significant potential in biobased replacement of part of the list. It is shown that in many cases easily implementable biobased alternatives are already available or in advanced stages

 5. Skin autofluorescence and atherosclerosis

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, Margaretha Johanna

  2013-01-01

  In ons lichaam stapelen bepaalde schadelijke stoffen (advanced glycation endproducts, afgekort AGE) zich op. Dit is deels onderdeel van het normale verouderingsproces, maar bij meerdere ziektebeelden is de opstapeling van AGE versneld en verhoogd. Dit was al aangetoond voor diabetes mellitus,

 6. Werknemer moet explosie niet óm de oren krijgen, maar ertussen : risicobeheersing begint op de werkvloer

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, P. van; Beek, C. van

  1999-01-01

  Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de

 7. Glucosinolates during preparation of Brassica vegetables in Indonesia

  NARCIS (Netherlands)

  Nugrahedi, P.Y.

  2015-01-01

  Title:

  Glucosinolates during preparation of Brassica vegetables in Indonesia

  Dutch translation of title:

  Effecten van Indonesische bereidingsmethoden op gezondheidsbevorderende stoffen in groenten

  Title/description

 8. Chemische analysestrategie van ongewenste bijmengingen in scheepsbrandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; Boshuis M; Ramlal R; IMG; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft in beeld gebracht welke stoffen normaal in scheepsbrandstoffen voorkomen en in welke range dit gebeurt. Dit overzicht helpt in het verkrijgen van aanwijzingen over ongewenste bijmengingen in deze brandstoffen. Ook beschrijft het RIVM in dit rapport een analysestrategie om efficiënt en

 9. Discovery and properties of enzymes for biocatalytic production of β-amino acids

  NARCIS (Netherlands)

  Crismaru, Ciprian

  2014-01-01

  In de natuur komen niet-proteïnogene β-aminozuren voor als vrije stoffen zoals osmoregulatoren en signaalmoleculen maar ook als bouwstenen voor vele secundaire metabolieten, bijvoorbeeld voor β-lactam antibiotica of in medicijnen tegen kanker, zoals taxol. De synthese van β-aminozuren kan worden

 10. Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) buiten de standaard kaders: Een kennisintensief, tijdrovend en kostbaar traject

  NARCIS (Netherlands)

  Heidebrink, I.; Rosmuller, N.; Tegelbeckers, H.

  2013-01-01

  Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid in relatie tot gevaarlijke stoffen is gebaseerd op de resultaten van de kwantitatieve risico analyse (QRA). Echter het standaard instrumentarium leent zich niet voor alle risico's van stationaire installaties zoals bleek btj het uitvoeren van de QRA voor

 11. Acid Volatile Sulfide (AVS) als instrument bij de risicobeoordeling van waterbodems

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoop MAGT; Peijnenburg WJGM; Sijm DTHM; van den Berg GA; van der Heijdt LM; Zwolsman JJG; LAC; ECO; CSR

  2000-01-01

  Een analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de

 12. Aus der Krise lernen – Wirtschaftlichkeit durch Flexibilität und Wandlungsfähigkeit sichern

  OpenAIRE

  Schmidt, Jan

  2012-01-01

  Flexible und wandelbare Fabrikstrukturen sind von hoher Bedeutung, wenn Produktionsstätten in einem turbulenten Umfeld langfristig wettbewerbsfähig bleiben sollen; darin sind sich Forschung und Praxis einig. Während der jüngsten weltweiten Wirtschaftskrise wurden Experten aus dem Airline-Catering-Umfeld befragt, wie Betriebe dieser Branche auf starke Veränderungen vorbereitet sind. Vorgespräche und Analysen des Autors legten die Vermutung nahe, dass diese Dienstleistungsbranche besonderen...

 13. Zuordnungsprozesse bei Fußballzuschauern - Zur Salienz teambezogener Kategorien

  OpenAIRE

  Roschmann, Regina

  2013-01-01

  Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen erfreuen sich nicht nur unter aktiven Sportlern, sondern auch unter Zuschauern aktuell hoher Beliebtheit. Angesichts teils enormer Einschaltquoten scheint es wahrscheinlich, dass Fußballspiele nicht nur von Fans der beteiligten Mannschaften verfolgt werden. Dies kann sowohl gänzlich neutrale Zuschauer als auch Anhänger anderer Teams betreffen. Während Fans allerdings durch die Literatur bereits ausführliche Aufmerksamkeit erfahren haben und durch...

 14. Ausbau der ganztägigen Kindertagesbetreuung kann zur Zufriedenheit von Müttern beitragen

  OpenAIRE

  Stahl, Juliane F.; Schober, Pia S.

  2016-01-01

  Eltern mit Kindern, die noch nicht zur Schule gehen, stehen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor besonderen Herausforderungen. Um diese Eltern besser zu unterstützen, hat die Politik sowohl den Ausbau von Plätzen in der öffentlichen Kindertagesbetreuung (Kita) forciert als auch ein bedarfsorientiertes Angebot an Ganztagsplätzen gesetzlich verankert. Der vorliegende Beitrag untersucht auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und der Stichprobe 'Familien in Deutschla...

 15. Antisemitismus, Shoah und deutsche Verantwortung:(Nach)Wirkungen des Nationalsozialismus im medialen Nahostdiskurs

  OpenAIRE

  Ullrich, Peter

  2010-01-01

  Wahrscheinlich wird kein anderer internationaler Konflikt derart kontrovers und emotional in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit sowie auch und gerade in der politischen Linken diskutiert wie der israelisch-palästinensische oder weiter gefasst, der Nahost-Konflikt. Aus diesem Grund nimmt dieses Thema einen besonderen Platz in der Bildungsarbeit der Rosa-Luxemburg- Stiftung im Inland wie im Ausland ein. Wenngleich dabei auch in der Stiftung und ihrem Umfeld die Meinungen auseinandergehen...

 16. Geschwisterbeziehungen in der Verarbeitung sexueller Traumatisierung: Der Film "Das Fest"

  OpenAIRE

  Sohni, Hans

  2001-01-01

  Filme reizen als Gegenstand psychoanalytischer Kunstinterpretation durch ihre strukturelle Nähe zum "szenischen Verstehen" und bereichern unsere Einsicht in menschliche Beziehungen. Der Film "Das Fest" lohnt wegen seiner besonderen ästhetischen Form und wegen seiner Aussage zur Geschwisterbeziehung. Nach filmjournalistischer Einschätzung zeigt er die Demontage der bürgerlichen Gesellschaft und die Reinszenierung destruktiver Gewalt. In der Interpretation dieses Beitrags führt der Film dagegen...

 17. Chemie für den Maschinenbau. Bd. 2: Organische Chemie für Kraft- und Schmierstoffe, Polymerchemie für Polymerwerkstoffe

  OpenAIRE

  Gerthsen, Tarsilla

  2008-01-01

  Dieses Buch beinhaltet zunächst eine kurze Einführung in die Organische Chemie. Organische Grundkenntnisse sind die Voraussetzung, um nicht nur Kraftstoffe und Schmierstoffe zu verstehen, sondern im Besonderen die Polymerchemie für Polymerwerkstoffe. Die Vorlesung "Polymerwerkstoffe" wird im Maschinenbaustudium in einem höheren Semester angeboten. Allgemeine chemische Grundkenntnisse für Chemie im Nebenfach findet man im Buch 1 "Chemie für Maschinenbau - Anorganische Chemie f...

 18. Kayh am Beginn der Neuzeit

  OpenAIRE

  Trugenberger, Volker

  1990-01-01

  Die Kayher Gegend barg in ihrem Boden einen besonderen Schatz: Alabaster. Herzog Ludwig von Württemberg kaufte eigens zwischen 1581 und 1586 von den Kayher Bürgern Urban Binder, Jakob Schwarz und Martin Noppel deren auf Altinger Markung uffm kreidengraben gelegene Äcker mit alapasterstein, insgesamt 2 Morgen. Der darauf gebrochene Alabaster wurde für Kunstwerke verwandt, die im Auftrag des Herzogs angefertigt wurden; er wurde nicht abgebaut, um ihn anderweitig zu verkaufen und damit Gewinne z...

 19. Antimony in sewage sludge

  OpenAIRE

  Duvoort-van Engers LE

  1988-01-01

  De grensconcentratie voor antimoon (Sb) genoemd in het Stoffen- en Procesbesluit van de Wet Chemische Afvalstoffen is 50 mg/kg. Ten gevolge van de aanrijkingsfactor voor metalen uit afvalwater naar zuiveringsslib zou een kleine hoeveelheid Sb in het afvalwater snel tot overschrijding van deze grens leiden, waardoor zuiveringsslib tot chemisch afval gerekend moet worden. De studie geeft naast een korte beschouwing over de toxiciteit en het gedrag van Sb in het milieu inzicht in praktijkgegeven...

 20. Emotion und pädagogische Professionalität : Die Bedeutung des Umgangs mit Gefühlen für sozialpädagogische Berufe

  OpenAIRE

  Daßler, Henning

  1999-01-01

  Der Pädagogik im allgemeinen und der Sozialpädagogik im besonderen fällt es schwer, Kriterien und Möglichkeiten ihrer eigenen Professionalität zu definieren. Eine wesentliche Ursache dafür liegt in der Schwierigkeit, die emotionale Dimension des beruflichen Handelns in ihrer Bedeutung zu erkennen und in einer angemessenen Weise wissenschaftlich zu erschließen. Die ungenügende Beachtung von Emotion läßt sich in drei Bereichen aufzeigen: In der Analyse der gesellschaftlichen Veränderungen, die ...

 1. Risikoabsicherung von Produkten/Prozessen mit der Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)

  OpenAIRE

  Schloske, Alexander

  2010-01-01

  Die FMEA stellt heutzutage eines der wichtigsten Werkzeuge des präventiven Risikomanagements dar. Die universell anwendbare Vorgehensweise des VDA hat sich dabei in der Industrie etabliert. Der Beitrag beschreibt aus der Sicht von 25 Jahren FMEA-Erfahrung, wie die FMEA zielführend erstellt wird und mit welchen Tipps und Tricks eine effiziente und effektive FMEA-Erstellung ermöglicht wird. Einen besonderen Schwerpunkt dabei bilden die präzise Bezeichnung von Funktion und Fehlfunktion, sowie di...

 2. Hausfrauisierung der Bäuerinnen. Am Beispiel Westfalen-Lippes zwischen 1920–1960

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Meyer-Renschhausen

  2003-03-01

  Full Text Available Helene Albers Studie über Bäuerinnen in Westfalen im früheren 20. Jahrhundert basiert auf Interviews, der Auswertung von zeitgenössischem Quellenmaterial und einer Vielzahl vergessener zeitgenössischer Forschung. Darüber hinaus hat die Verfasserin eine unglaubliche Menge an Literatur der neueren Historie samt mentalitätshistorischen Ablegern bis hin zu soziologischen und agrarsoziologischen Studien durchgearbeitet. Ergebnis dieser immensen Arbeit ist, dass die Bäuerinnen die besonderen Opfer der Umstrukturierung der Landwirtschaft sind.

 3. Medien im Lehramtsstudium für die Sekundarstufe in Österreich. Eine quantitativ-inhaltsanalytische Lehrplananalyse von vier Curricula.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Swertz

  2015-12-01

  Full Text Available Medien sind für Erziehung und Unterricht notwendig sowie im Alltag, in der Politik und der Ökonomie relevant. Daher ist zu erwarten, dass Medien in den Curricula für die Lehramtsausbildung im Sekundarbereich vorkommen. Ob diese Erwartung zutrifft, wird an vier Curricula für den Sekundarbereich mit einem quantitativen inhaltsanalytischen Verfahren untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Medien im Allgemeinen und Medienpädagogik, Medienkompetenz und Mediendidaktik im Besonderen nur selten vorkommen und die meisten der seltenen Vorkommnisse irrelevant sind.

 4. TOC in water/steam cycles. Zittau Colloquium on Power Plant Chemistry; TOC in Wasser/Dampf-Kreislaeufen. Zittauer Kraftwerkschemisches Kolloquium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-07-01

  Many power plants use treated surface water as boiler feedwater and have difficulties in keeping within the limits for organic substances in feedwater (TOC < 200 ppb) or acid conductivity in steam condensate (< 0.2 {mu}S/cm). The characteristics of surface water and the role of organic substances in boiler feedwater are explained and discussed. [German] Viele Kraftwerke bereiten fuer die Erzeugung von Kesselspeisewasser Oberflaechenwasser auf und haben Probleme, die Richtlinien fuer organische Stoffe im Speisewasser (TOC < 200 ppb) oder Saeure-Leitfaehigkeit in Dampfkondensaten (< 0,2 {mu}S/cm) einzuhalten. Die besonderen Eigenschaften von Oberflaechenwaessern und die Bedeutung organischer Stoffe in Kesselspeisewasser werden erlaeutert und diskutiert. (orig.)

 5. Rechtspopulistische Einstellungen in Ost- und Westdeutschland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beate Küpper

  2017-12-01

  Full Text Available Während sich die Mehrheit der Deutschen für Demokratie, Vielfalt und Gleichwertigkeit positioniert, sind zugleich rechtspopulistische Einstellungen lauter geworden. Der Beitrag berichtet über Befunde der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 2016 zu der Verbreitung rechtspopulistischer und rechtsextreme Einstellungen, wirft einen besonderen Blick auf potentielle Wähler_innen der AfD und diskutiert am Ende mögliche Erklärungen für die gefundenen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen.

 6. Open Access für Forschung und Kultur: Die Staatsbibliothek zu Berlin unterstützt den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen

  OpenAIRE

  Staatsbibliothek zu Berlin

  2017-01-01

  Seit ihrer Gründung im Jahr 1661 ist die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) für die Öffentlichkeit zugänglich. In dieser Tradition sowie im Bewusstsein ihrer besonderen historischen Verantwortung steht die SBB zu ihrer Verpflichtung, wissenschaftliches Wissen der Gesellschaft unbeschränkt und gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen. Als Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sie die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichnet. Deren Zie...

 7. Open Access für Forschung und Kultur: Die Staatsbibliothek zu Berlin unterstützt den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen

  OpenAIRE

  Staatsbibliothek zu Berlin

  2016-01-01

  Seit ihrer Gründung im Jahr 1661 ist die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) für die Öffentlichkeit zugänglich. In dieser Tradition sowie im Bewusstsein ihrer besonderen historischen Verantwortung steht die SBB zu ihrer Verpflichtung, wissenschaftliches Wissen der Gesellschaft unbeschränkt und gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen. Als Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sie die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichnet. Deren Zie...

 8. Entwicklung eines Summenparameters für potenziell bioakkumulierbare Stoffe (PBS) im Abwasser

  OpenAIRE

  Stenz, Georg

  2001-01-01

  Es wurde ein Summenparameter für potenziell bioakkumulierbare Stoffe (PBS) im Abwasser entwickelt. Der Summenparameter soll als Instrumentarium zur Überwachung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten an anreicherungsfähigen Stoffen eingesetzt werden, da die Bioakkumulation besonders für marine Ökosysteme ein Gefährdungskriterium darstellt. Stoffe werden nach dem „Technical Guidance Document (TGD)“ als potenziell bioakkumulierbar bertrachtet, wenn deren log POW-Wert größer als drei ist. Der...

 9. Towards a better use of digestate. For agricultural and industrial entrepreneurs with a basic knowledge on co-digestion; Naar een betere toepassing van digestaat. Voor agrarische en industriele ondernemers met basiskennis over (co-)vergisting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-06-15

  Fermentation of various digestable materials not only produces biogas, but also electricity, heat, green gas, and digestates (residual matter). The digestates can be processed and applied in various ways. In this brochure digestion is discussed in general and attention is paid to fermentation of, for example, waste from vegetables, fruits and gardens. [Dutch] Bij vergisting van verschillende vergistbare stoffen ontstaat naast biogas, elektriciteit, warmte en groen gas, ook digestaat. Digestaat is het restproduct dat overblijft. Dit digestaat kan op verschillende manier worden bewerkt en toegepast. Deze brochure behandelt vergisting in het algemeen maar ook vergisting van bijvoorbeeld GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

 10. Update of the Large-scale Concentration Maps for the Netherlands (GCN); De aangepaste GCN

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Elshout, S.; Molenaar, R. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2011-04-15

  Every year the RIVM and PBL publish the so-called Large-scale concentration maps of the Netherlands (GCN maps). These maps offer an approximation of the background concentrations of several air-polluting substances. Sometimes these maps need to be updated to realize a better approximation of the background concentrations. [Dutch] Jaarlijks publiceren het RIVM en het PBL de zogenoemde Grootschalige Concentratiekaarten van Nederland (GCN-kaarten). Deze kaarten geven een benadering van de achtergrondconcentraties van enkele luchtvervuilende stoffen. Soms is het nodig de kaarten aan te passen om tot een betere benadering van de achtergrondconcentratie te komen.

 11. Determination of negligible concentration threshold values for water pollution assessment; Ableitung von Geringfuegigkeitsschwellen zur Beurteilung von Grundwasserverunreinigungen. T. 2. Organische Parameter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Trenck, K.T. von der [Landesanstalt fuer Umweltschutz Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe (Germany); Roeder, R.; Slama, H. [Bayerische Landesanstalt fuer Wasserforschung (BayLWF), Muenchen (Germany); Markard, C.; Kuehl, C. [Umweltbundesamt, Berlin (Germany)

  1999-12-01

  Part I of the status report contains the derivation criteria, the reasons for the inorganic parameters chosen, and explanations of terms and abbreviations. A table is presented which contains negligible concentration threshold values for selected parameters of inorganic and organic substances. [German] Der erste Teil des Statusberichts enthaelt eine ausfuehrliche Darstellung der Ableitungskriterien sowie die Begruendung fuer die anorganischen Parameter und Erlaeuterungen zu den Abkuerzungen und Begriffen. Entsprechende Konzentrationswerte fuer die Geringfuegigkeitsschwellen einer Auswahl an Parametern enthaelt eine in der vorliegenden Arbeit aufgefuehrte Tabelle getrennt nach anorganischen und organischen Stoffen. (orig.)

 12. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - endocrineously active substances in the Elbe, its tributaries and the North Sea; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Endokrin wirksame Stoffe in der Elbe, in Nebenfluessen und in der Nordsee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heemken, O.P. [GALAB, Geesthacht (Germany); Theobald, N. [Bundesamt fuer Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg (Germany); Hebbel, H. [Universitaet der Bundeswehr Hamburg (Germany); Stachel, B. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-07-01

  Endocrineously active substances are discharged into surface bodies of water with communal and industrial effluents. Especially estrogenic substances like Bisphenol A, alkyl phenols and alkyl phenol ethoxylates in the Elbe and its tributaries have been neglected so far. In the context of an interdisciplinary project, chemists, biologists and mathematicians investigated the concentrations and fate of these xenoestrogens, relative potential effects of unknown water constituents and quantitative statistical mechanisms based on the available analytical findings. The contribution intends to contribute information on the pollutant situation of selected endocrineously active substances in the Elbe and its tributaries. [German] Ein relevanter Eintragspfad fuer endokrin wirksame Stoffe in die Oberflaechengewaesser sind die Abwaesser kommunaler und industrieller Klaeranlagen. Insbesondere das Vorkommen und der Verbleib von oestrogen wirkenden Stoffen wie Bisphenol A, den Alkylphenolen und Alkylphenolethoxylaten in der Elbe und in Elbenebenfluessen wurde bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In einem interdisziplinaeren Projekt, an dem sich Chemiker, Biologen und Mathematiker beteiligten, wird versucht, eine erste Antwort zu geben ueber das Vorkommen und den Verbleib dieser Xenooestrogene, ueber relative Wirkpotenzen von unbekannten Wasserinhaltsstoffen durch die Anwendung von In-vitro-Tests und ueber quantitative statistische Zusammenhaenge, die auf vorhandenen Analysenergebnissen basieren. Dieser Bericht soll einen Beitrag leisten zur Immissionssituation von ausgewaehlten endokrin wirksamen Stoffen in der Elbe und in Elbenebenfluessen. (orig.)

 13. The water pollution representative. The specialist knowledge for the internal wastewater treatment; Der Gewaesserschutzbeauftragte. Das Fachwissen fuer die innerbetriebliche Abwasserbehandlung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frahne, D.; Graef, R.; Kratsch, D.

  1998-05-01

  The first chapter deals with the most important legal aspects, handles the regulations after which plants with waste water and water pollutants are to be operated as well as the duties and rights of the water pollution representative. In the second chapter, proved and common means are discussed as they are adopted for the processing of chemicals and waste waters on the point of origin. To this belong major handling of water polluting substances and the corresponding plants as well as examples of off waste water saving processes and plants for waste water processing. In the third chapter, the environment analytical measures are described. (orig./GL) [Deutsch] Das erste Kapitel geht auf die wichtigsten rechtlichen Aspekte ein, behandelt die Regelungen, nach denen Anlagen mit Abwasser und wassergefaehrdenden Stoffen zu betreiben sind, sowie die Pflichten und Rechte des Gewaesserschutzbeauftragten. Im zweiten Kapitel werden bewaehrte und verbreitete Methoden besprochen, wie sie fuer die Behandlung von Chemikalien und Abwaessern am Entstehungsort eingefuehrt sind. Dazu gehoeren vorrangig der Umgang mit wassergefaehrdenden Stoffen und den entsprechenden Anlagen sowie auch Beispiele abwassersparender Behandlungsverfahren und Anlagen zur Abwasserbehandlung. Im dritten Kapitel werden die umweltanalytischen Massnahmen erlaeutert. Dabei werden einfach durchzufuehrende Massnahmen der Vor-Ort-Analytik, wie sie sich im `Feldeinsatz` bewaehrt haben, in den Vordergrund gestellt. (orig./GL)

 14. Biotechnology for bulk production of organic chemicals. Use of biomass as an option for the future?; Biotechnologie voor bulkproductie van organische chemicalien. Inzet biomassa optie voor de toekomst?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, M.K.; Crank, M.; Dornburg, V.; Hermann, B.G. [Sectie Natuurwetenschap en Samenleving, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Van Overbeek, L. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2007-07-01

  This article summarizes the BREW study (Biotechnological production of bulk chemicals from RenEWable resources), which was carried out for the European Commission by a consortium, coordinated by the Copernicus Institute of the Utrecht University in the Netherlands. The study investigates the medium and long-term opportunities and risks of the biotechnological production of organic chemicals. The objective is to gain better understanding of the techno-economic and the societal viability of White Biotechnology in the coming decades. The key research questions are which products could be made with White Biotechnology, whether these products can contribute to savings of energy use and greenhouse gas (GHG) emissions, under which conditions the products become economically viable, which risks may originate from the use of genetically modified organisms (GMO) in fermentation and what the public perception is. [Dutch] Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardgas. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, Iopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd door de Europese Unie, over deze en andere belangrijke vragen.

 15. Microbial reactions in coal and coal relevant structures. Part project: fungal and enzymatic depolarisation of brown coal for the production of low-molecular compounds. Interim report; Mikrobielle Umsetzung an Kohle und kohlenrelevanten Strukturen. Teilvorhaben: Pilzliche und enzymatische Depolymerisation von Braunkohle zur Gewinnung niedermolekularer Verbindungen. Zwischenbericht (Berichtszeitraum 01.01.1998 - 31.12.1998)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ziegenhagen, D.; Bublitz, F.; Sorge, S.; Ullrich, R.; Hofrichter, M.; Fritsche, W.

  1999-04-29

  optimiert, dass maximale Ausbeuten an niedermolekularen Produkten erzielt werden. Im Mittelpunkt der im Berichtzeitraum durchgefuehrten Versuche standen die Suche nach neuartigen, ligninolytisch wirkenden Organismen, die Gewinnung ligninolytischer Enzyme, deren Immobilisierung an natuerlichen Traegersubstanzen sowie die weitere Untersuchung des Wirkspektrums der MnP. Der Einsatz unterschiedlicher Modellsubstrate sollte Aufschluss ueber die durch MnP spaltbaren Bindungstypen und moegliche Reaktionsprodukte geben. Hierbei wurden sowohl freie als auch an Kieselgel als Traeger fixierte Substrate eingesetzt. Ausgangspunkt beim Einsatz traegerfixierter Modellsubstrate waren Ueberlegungen, beim Umsaetzungen mit dem Pilzmycel zwischen intra- und extrazellulaeren Reaktionen unterscheiden zu koennen. (orig.)

 16. Hin zu Utopia - eine empirische Spekulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfgang Frindte

  2017-04-01

  Full Text Available Hin zu Utopia - eine empirische Spekulation (von Wolfgang Frindte & Nico Dietrich Der vorliegende Text nutzt Befunde, die die Autoren im Rahmen einer Studie zu Einstellungen gegenüber Muslimen und dem Islam erhoben haben (Frindte/Dietrich 2017, um über die Möglichkeit einer kosmopolitischen Utopie zu spekulieren und nach den Akteuren der Zukunft und den künftigen Gestaltern eines friedlichen und menschenfreundlichen europäischen Kontinents zu fahnden. Im Ergebnis ihrer Suche kommen die Autoren zu dem Schluss: Es gibt noch immer gebildete und politisch informierte Menschen, die eine positive Sicht auf ethnische Minderheiten, Flüchtlinge im Allgemeinen und Muslime im Besonderen haben, autoritäre und machtorientierte Gesellschaftsstrukturen ablehnen und sich mit Europa identifizieren. Auf ihren persönlichen Einsatz, ihre Entschlossenheit, ihren Zusammenhalt über die Zeit und ihre Zukunftsorientierung kommt es an.

 17. Rezension von: Marcus Recht: Der sympathische Vampir. Visualisierungen von Männlichkeiten in der TV-Serie Buffy. Frankfurt am Main u.a.: Campus Verlag 2011.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hannah Bölling

  2012-08-01

  Full Text Available Marcus Recht leistet als einer der ersten deutschsprachigen Autoren eine ausführliche Analyse der besonderen Darstellung alternativer Geschlechtlichkeit in der TV-Serie Buffy. Mit Hilfe ausführlicher wissenschaftlicher Methodik zeigt Recht auf, dass die Serie sowohl soziale Konstrukte analysiert, widerspiegelt und karikiert als auch eine alternative Geschlechtlichkeit etabliert, welche die männlichen Vampire in einen zur Zeit der Serienausstrahlung gänzlich neuen Gender-Kontext stellt. Viele weitere klassische filmsoziologische Theorien zu Gender-Konstruktion und -Darstellung werden kritisch aufgegriffen und in die Analyse einbezogen. Eine gute Grundlage für Einsteiger/-innen als auch für Kenner/-innen des Feldes, um sich mit dem wissenschaftlichen Potential des popkulturellen Feldes auseinanderzusetzen.

 18. Anke Kerschgens: Die widersprüchliche Modernisierung der elterlichen Arbeitsteilung. Alltagspraxis, Deutungsmuster und Familienkonstellation in Familien mit Kleinkindern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florian Schulz

  2010-07-01

  Full Text Available Anke Kerschgens untersucht in ihrem Buch die Bestimmungsgründe der Arbeitsteilung bei Elternpaaren mit Kleinkindern und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die unbewussten Gründe für eine den verbalisierten Einstellungen teilweise widersprechende Praxis. Auch wenn viele Befunde und Schlussfolgerungen nicht wirklich neu sind, bietet die Arbeit einen guten Anhaltspunkt für interdisziplinäre Fortentwicklungen von soziologischen Theorien der Arbeitsteilung.In her book, Anke Kerschgens examines the determinant factors for the division of labor in couples with small children. Here, she places specific emphasis on the unconscious reasons for a praxis that partially contradicts those attitudes verbalized by the parents. Even if many of the findings and conclusions are not really new, the work offers a good indication for further interdisciplinary developments of sociological theories of the division of labor.

 19. Quality of energy consultancy services - Requirements, criteria for evaluation, and a case report; Energieberatungsqualitaet - Anforderungen, Messung und ein Fallbeispiel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hausser, K.

  1999-07-01

  The article initially pictures an optimized model of energy consultancy and continues with explaining an instrument available for quality assessment of services in general, (SERVQUAL), presenting approaches for modifying this tool so as to make it applicable to evaluating the quality of energy consultancy activities. Finally, the capabilities of the modified tool are discussed referring to a case study in an electric utility, the Neckarwerke Stuttgart. (orig./CB) [German] Energieberatung durch Energieversorgungsunternehmen wird in Deutschland fast flaechendeckend angeboten. Im Beitrag wird zuerst aufgezeigt, welche Anforderungen eine optimale Energieberatung erfuellen muss. Danach wird ein Instrument vorgestellt, das die Qualitaet von Dienstleistungen im allgemeinen misst und im Rahmen der o.g. Arbeit so weiterentwickelt wurde, dass es von nun an auch als Instrument zur Messung der Qualitaet von Energieberatung im Besonderen dienen kann: SERVQUAL (von SERVice QUALity). Zuletzt werden die Ergebnisse praesentiert, die in der o.g. Untersuchung unter Anwendung von SERVQUAL bei den Neckarwerken Stuttgart erzielt wurden. (orig./RHM)

 20. New perspectives in the field of climate separation; Neue Perspektiven im Segment Klimatrennung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Multhauf, R. [Biddle GmbH, Koeln (Germany)

  1999-03-01

  Building technology has to face special challenges particularly during winter time. Heating plants, air ventilation systems and building materials are subject to heavy load due to extreme weather conditions. During the winter time it becomes obvious whether a building has been designed well and whether installations and set-ups have been carried out well. Wherever heating systems are set-up directly adjoining outer air there are loss zones at the openings of the buildings casing. This is the field where climate separation can be applied and it offers solutions in many areas. (orig.) [Deutsch] Gerade im Winter steht die Gebaeudetechnik vor einer besonderen Herausforderung. Heizungsanlagen, Lueftungssysteme und Gebaeudematerialien werden durch die Witterungssituation besonders beansprucht. Hier zeigt sich, ob ein Gebaeude gut geplant und ob die Installation und Einstellungen gut durchgefuehrt wurden. Ueberall wo Heizungssysteme in Bereichen eingesetzt werden die an Aussenluft grenzen, entstehen Verlustzonen an Oeffnungen in der Gebaeudehuelle. Klimatrennung setzt hier an und bietet Loesungen fuer viele Bereiche. (orig.)

 1. Bildanalyse in Medizin und Biologie

  Science.gov (United States)

  Athelogou, Maria; Schönmeyer, Ralf; Schmidt, Günther; Schäpe, Arno; Baatz, Martin; Binnig, Gerd

  Heutzutage sind bildgebende Verfahren aus medizinischen Untersuchungen nicht mehr wegzudenken. Diverse Methoden - basierend auf dem Einsatz von Ultraschallwellen, Röntgenstrahlung, Magnetfeldern oder Lichtstrahlen - werden dabei spezifisch eingesetzt und liefern umfangreiches Datenmaterial über den Körper und sein Inneres. Anhand von Mikroskopieaufnahmen aus Biopsien können darüber hinaus Daten über die morphologische Eigenschaften von Körpergeweben gewonnen werden. Aus der Analyse all dieser unterschiedlichen Arten von Informationen und unter Konsultation weiterer klinischer Untersuchungen aus diversen medizinischen Disziplinen kann unter Berücksichtigung von Anamnesedaten ein "Gesamtbild“ des Gesundheitszustands eines Patienten erstellt werden. Durch die Flut der erzeugten Bilddaten kommt der Bildverarbeitung im Allgemeinen und der Bildanalyse im Besonderen eine immer wichtigere Rolle zu. Gerade im Bereich der Diagnoseunterstützung, der Therapieplanung und der bildgeführten Chirurgie bilden sie Schlüsseltechnologien, die den Forschritt nicht nur auf diesen Gebieten maßgeblich vorantreiben.

 2. Das österreichische Parlament als Akteur der Europäischen Integration – Rechtliche Möglichkeiten und praktische Umsetzung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beatrix Karl

  2015-04-01

  Full Text Available Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Informations- und Mitwirkungsrechten der nationalen Parlamente an der europäischen Gesetzgebung. Die Einflussmöglichkeiten der nationalen Parlamente auf die Tätigkeiten der EU wurden im Rahmen eines Subsidiaritätskontrollmechanismus, der mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt wurde, ausgeweitet. Ziel dieses Mechanismus ist es, das Zusammenwirken der EU-Institutionen und der nationalen Parlamente zu stärken und den nationalen Akteuren die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, ob neue Legislativvorschläge der EU mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vereinbar sind. Im Besonderen geht die Verfasserin hierbei auf die Wahrnehmung dieser Mitwirkungsrechte durch das österreichische Parlament ein.

 3. Isotrope und homogene Materie - Kosmen; On Dynamics and Thermodynamics of Isotropic Matter-Universes

  Science.gov (United States)

  Treder, H.-J.

  Die Dynamik und Thermodynamik großer kosmischer Systeme ist fast unabhängig von den besonderen Theorien über die Gravitation. Nur die Feinstruktur der Kosmologie und Kosmonogie reflektiert die speziellen Hypothesen. Diese Neutralität gegenüber den konkreten Gravodynamiken ist die Konsequenz der fundamentalen Eigenschaften der Gravitation: Der Prinzipien der Äquivalenz von Trägheit und Schwere. The dynamics and thermodynamics of great cosmical systems are nearly independent of the theory of gravitation and only the fine-structure of cosmogony and cosmology reflects the special hypotheses.The neutrality against the concret gravodynamics is a consequence of the fundamental properties of gravitation: the principlies of equivalence of gravity and inertia.

 4. Von Onlineplattformen und mittelalterlichen Märkten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudius Gräbner

  2017-12-01

  Full Text Available Mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung ökonomischer Systeme haben plattformbasierte Interaktionsbeziehungen stark an Bedeutung gewonnen. Hier werden zwei oder mehr Nutzungsgruppen durch eine dritte Seite, die Plattform, zusammengebracht. Die Interaktion wird in solchen zweiseitigen Märkten von den Plattformbetreibern kontrolliert. Kreditkartensysteme, Softwaremärkte oder werbefinanzierte Online-Communities stellen typische Beispiele dar. Da die Analyse von zweiseitigen Märkten mit Gleichgewichtsmodellen aufgrund der algebraischen Struktur des Problems in der Regel nicht praktikabel ist, präsentieren wir im vorliegenden Beitrag ein agentenbasiertes Modell, welches in einem kürzlich erschienenen Artikel ausführlicher diskutiert wird. Anhand von illustrativen Beispielen verdeutlichen wir die Implikationen eines agentenbasierten Ansatzes für die Innovationsökonomik im Allgemeinen und das Studium von Technologieentwicklung im Besonderen.

 5. Kulturspezifische Elemente und ihre Problematik bei der Filmsynchronisierung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prof. Dr. Carmen Cuéllar Lázaro

  2013-07-01

  Full Text Available Bei der Untersuchung der Übersetzungsproblematik von kulturspezifischen Elementen geht es darum, diese Konzepte begrifflich abzugrenzen, inhaltlich und sprachlich zu klassifizieren sowie die Problematik ihrer Übersetzung zu beschreiben. Bei der Filmsynchronisierung sind außerdem die Merkmale und besonderen Bedingungen des Mediums und des audiovisuellen Textes zu berücksichtigen. Die Zielsetzung dieser Studie ist, die Übersetzung von kulturspezifischen Elementen der Filmsynchronisierung (Deutsch-Spanisch zu analysieren. Wir schlagen ein Zwei-Ebenen-Modell vor: Die erste Ebene berücksichtigt die Art der erfahrenen sprachlichen Bearbeitung. Auf der zweiten Ebene wird die kulturelle Orientierung der Ergebnisse untersucht. Danach werden einige Schlussfolgerungen aus der spanischen Synchronfassung gezogen.

 6. Kulturspezifische Elemente und ihre Problematik bei der Filmsynchronisierung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prof. Dr. Carmen Cuéllar Lázaro

  2013-07-01

  Full Text Available Bei der Untersuchung der Übersetzungsproblematik von kulturspezifischen Elementen geht es darum, diese Konzepte begrifflich abzugrenzen, inhaltlich und sprachlich zu klassifizieren sowie die Problematik ihrer Übersetzung zu beschreiben. Bei der Filmsynchronisierung sind außerdem die Merkmale und besonderen Bedingungen des Mediums und des audiovisuellen Textes zu berücksichtigen.   Die Zielsetzung dieser Studie ist, die Übersetzung von kulturspezifischen Elementen der Filmsynchronisierung (Deutsch-Spanisch zu analysieren. Wir schlagen ein Zwei-Ebenen-Modell vor: Die erste Ebene berücksichtigt die Art der erfahrenen sprachlichen Bearbeitung. Auf der zweiten Ebene wird die kulturelle Orientierung der Ergebnisse untersucht. Danach werden einige Schlussfolgerungen aus der spanischen Synchronfassung gezogen.

 7. Denuder for measuring emissions of gaseous organic exhaust gas constituents; Denuder zur Emissionsmessung von gasfoermigen organischen Abgasinhaltsstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerchel, B; Jockel, W; Kallinger, G; Niessner, R

  1997-05-01

  Industrial plants which emit carcinogenic or other noxious substances should be given top priority in any policy to ward off harmful environmental effects. This also applies to many volatile and semi-volatile air constituents such as volatile aliphatic carbonyls or amines. To date there are no satisfactory methods for determining trace organic components of exhaust gases. It is true that aldehydes are considered in the VDI Guideline 3862, but the measuring methods given there are based on absorption in liquids and are accordingly difficult to use and show a high cross-sensitivity for other substances. No VDI Guideline exists to date on amine emissions. In view of the complexity of exhaust gases a selective enrichment of certain families of substances would appear indicated. Sampling trouble could be reduced if it was possible only to accumulate the gaseous phase, or even just one family of gaseous constituents. A particularly suitable air sampling method is that of diffusion separation. These diffusion separators (denuders) are well known as a powerful measuring system which is able to accumulate trace pollutants in the outside air. The purpose of the present study was to find out whether the concept of diffusion separation is also applicable to emission monitoring, and in particular whether it is suitable for detecting volatile aliphatic aldehydes and amines (primary and secondary) at extremely low concentrations (<10 ppb). (orig./SR) [Deutsch] Fuer Anlagen mit Emissionen von krebserzeugenden und gesundheitsgefaehrdenden Stoffen ergibt sich ein besonderer Handlungsbedarf zum Schutz vor schaedlichen Umwelteinwirkungen. Zu diesen Stoffen gehoeren auch viele leicht- und mittelfluechtigen Luftinhaltsstoffe, wie z.B. die leichtfluechtigen aliphatischen Carbonyle oder Amine. Fuer organische Komponenten, die nur in geringen Konzentrationen im Abgas vorkommen, existieren bisher keine zufriedenstellenden Messverfahren. Fuer die Aldehyde liegt zwar die VDI-Richtlinie 3862

 8. The increase of biofouling in cooling water; Microweb reduceert biofouling in koelwater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, B.; Overgaauw, C. (eds.)

  2007-04-15

  A method to prevent biofouling in cooling water systems is to remove materials which stimulate the growth of micro-organisms. Such materials are in particular biodegradable materials as amino acids, carbon hydrates and volatile fatty acids. The Dutch research institute TNO carries out research on biofiltration by means of which biofouling and other forms of pollution can be controlled or prevented. TNO developed a biofilter for this purpose: MICROWEB. [Dutch] Een preventieve methode om biofouling in koelwatersystemen te beheersen is het verwijderen van stoffen die de groei van micro-organismen bevorderen. Het zijn vooral gemakkelijk biologisch afbreekbare componenten zoals aminozuren, koolhydraten en vluchtige vetzuren die al bij zeer lage concentraties (vanaf enkele microgrammen per liter), biologische groei stimuleren. TNO onderzoekt op welke wijze biofiltratie een positieve bijdrage levert aan het beheersen van biofouling en andere vormen van vervuiling. TNO ontwikkelde hiervoor een biofilter onder de naam MICROWEB.

 9. Policy indicators for health and nature. 25 years of international research and policy on acidification; Beleidsindicatoren voor gezondheid en natuur. Vijfentwintig jaar internationaal verzuringsonderzoek en -beleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hinsberg, A.; Van der Hoek, D.C.J.; Wiertz, J.; Van Bree, L. [Milieu- en Natuurplanbureau, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2004-12-01

  25 years of international cooperation between research and policy resulted in effect indicators for health and nature by means of which environmental targets can be adjusted. At the same time those indicators increased the coherence of targets in the field of nature and health. [Dutch] Op het gebied van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging is er nu vijfentwintig jaar internationale samenwerking tussen onderzoek en beleid. Dit heeft geresulteerd in concrete effectindicatoren voor gezondheid en natuur. Daardoor zijn ook de milieudoelstellingen bijgesteld en concreter geworden. Tegelijk kon de samenhang worden vergroot tussen enerzijds het milieubeleid en anderzijds de te halen doelen op het gebied van de natuur en gezondheid. Milieueffecten worden steeds beter (kwantitatief) uitgedrukt in biodiversiteit- en gezondheidsindicatoren. Dit maakt een meer transparante afweging mogelijk ten aanzien van de kosten en de effectiviteit van maatregelen. En de uitdaging gaat verder: bij luchtverontreiniging en klimaat zijn veelal dezelfde stoffen betrokken en in een samenhangende aanpak zit daarom winst.

 10. Investigations of pollutant migration using lysimeters; Untersuchungen zur Schadstoff-Migration in Lysimetern

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klotz, D. (ed.)

  2002-07-01

  The third GSF Lysimeter Workshop focused on pollutant migration in underground strata, i.e. the dispersion of water constituents as referred to water transport on the basis of ideal tracer investigations. [German] Der am 29./30.04.2002 stattgefundene Workshop 'Untersuchungen zur Schadstoffmigration in Lysimetern' war der dritte GSF-Lysimeterworkshop nach denen in den Jahren 1998 und 2000 veranstalteten. Nachdem in den Jahren 1998 und 2000 der Wassertransport und die Bestimmung der Sickerwassergeschwindigkeit in Lysimetern im Mittelpunkt standen, war 2002 die Schadstoffmigration im Untergrund der Schwerpunkt der Vortraege und Poster. Unter Migration wird das Ausbreitungsverhalten von Wasserinhalts-(Fremd-, Schad-)Stoffen bezogen auf den Wassertransport, bestimmt mit idealen Tracern, verstanden. (orig.)

 11. Air quality in the Netherlands in 2011; Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beijk, R.; Mooibroek, D.; Hoogerbrugge, R.

  2012-09-15

  The concentrations of atmospheric pollutants measured by the Dutch National Air Quality Monitoring Network (NAQMN) in 2011 do not differ greatly from those of preceding years. This is partly due to the absence in recent years of any extreme weather conditions that can affect air quality. However, during the first few months of 2011, there was an increase in particulate matter concentrations, especially during dry spells in the spring of 2011 [Dutch] De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden, zijn in 2011 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken. Wel zijn in de eerste maanden op meer dagen dan in voorgaande jaren hoge concentraties fijn stof gemeten, vooral tijdens droge perioden in het voorjaar.

 12. Energy options?; Energie opties?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Sark, W. (ed.)

  2006-05-15

  March 2006 the so-called Options Document was published by the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). The document is an overview of technical options to reduce energy consumption and emission of greenhouse gases up to 2020. Next to a brief summary of the document a few reactions and comments on the contents of the document are given. [Dutch] Maart 2006 publiceerde het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het zogenaamde Optiedocument energie en emissies 2010-2020. Daarin wordt een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden voor vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen tot 2020. Naast een korte samenvatting van het document worden enkele reacties gegeven op de inhoud.

 13. Fourth report by the Federal German Government to the Bundestag on measures for the protection of the ozone layer; 4. Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag ueber Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-07-01

  This report, which relates the situation as of July 1997, again confirms the internationally leading role of the Federal German Republic in the phase-out of CFCs. No country has realised a more comprehensive concept for the phase-out of substances that deplete the ozone layer. Combining statutory and voluntary measures has proved a path-breaking approach. One of the most important driving forces in the CFC phase-out were the restrictions of use imposed by the Ordinance on the Prohibition of CFCs and Halon. (orig./SR) [Deutsch] Dieser Bericht - mit Stand vom Juli 1997 - bestaetigt erneut die internationale Fuehrungsrolle der Bundesrepublik Deutschland beim FCKW-Ausstieg. In keinem anderen Staaat wurde ein umfassenderes Konzept zum Ausstieg aus den ozonabbauenden Stoffen realisiert. Als wegweisend hat sich dabei die Verknuepfung ordnungsrechtlicher und freiwilliger Massnahem erwiesen. Insbesondere von den Verwendungsbeschraenkungen der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung gingen wichtige Impulse beim FCKW-Ausstieg aus. (orig./SR)

 14. Reference projection energy and emissions. 2012 Update. Energy and emissions for the years 2012, 2020 and 2030; Referentieraming energie en emissies. Actualisatie 2012. Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-08-15

  This report contains estimates of greenhouse gas emissions and air pollutants and the use of renewable energy for the year 2020. An outlook is presented for the year 2030. This estimate is an update of the Reference Projection Energy and Emissions 2010-2020, published in 2010. The goal of the update is to provide insight into the progress in realizing the targets for Dutch policies with regard to climate, air and energy. [Dutch] Dit rapport bevat de ramingen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en van het gebruik van hernieuwbare energie voor het jaar 2020. Voor het jaar 2030 wordt een doorkijk gegeven. Deze raming is een actualisatie van de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 uit 2010. Het doel van de actualisatie is om inzicht te geven in de voortgang bij het realiseren van de Nederlandse doelstellingen voor klimaat, lucht en energie.

 15. Pollutant Release and Transfer Register; Emissieregistratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  Since 1974 a number of organisations have been working closely together in this pollutant register (PRTR) project to collect and formally establish the yearly releases of pollutants to air, water and soil in the Netherlands. Results of this project serve to underpin the national environmental policy. Data is in this way also provided for the many environmental reports to international organisations such as the European Union and the United Nations, e.g. the National Inventory Report for the Kyoto Protocol. This website shows the yearly releases (emissions) of the most important pollutants in the Netherlands. You can explore the emission data through various channels, such as maps, graphs and tables. But you can also download all the details into your own database. The data shown in this website is updated 2 to 3 times a year. The current release shows emissions for 1990, 1995, 2000, 2004, 2005 and 2006 The 2006 emissions are preliminary data and not yet shown in the maps. We expect to add an extra year in August 2008. [Dutch] Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties hecht samen in het project Emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid. Het vormt de basis voor vele rapportages, bijvoorbeeld die in het kader van het Kyoto protocol. Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van ruim 300 verontreinigende stoffen in Nederland. U vindt deze emissies op diverse manieren: als kaart, grafiek en tabel maar ook in de vorm van een database voor eigen gebruik. U vindt hier de emissies uit de inventarisatieronde vastgesteld in juli 2007 voor de emissiejaren 1990, 1995, 2000, 2004, 2005 en de voorlopige cijfers van 2006. De emissies uit 2006 zijn wel gedetailleerd per bron aanwezig maar u vindt ze nog niet op de kaart gepresenteerd. In augustus 2008 verwachten we de volgende ronde te

 16. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  Traditionally, this annual report publishes the activities and results of the exploration and extraction of hydrocarbons in the Netherlands. Starting this year the report will be expanded with the exploration and extraction activities of rock salt and geothermal heat and the underground storage of resources (natural gas, nitrogen, CO2 and water). The first part of the annual report addresses the developments in the year 2011. This part also includes a prognosis for the extraction of natural gas for the next 25 years. Next, a number of tables illustrate developments in the field of licenses and exploration activities (seismic research and drilling) in 2011. The chapter on hydrocarbons is concluded with an overview of the extracted volumes of natural gas, condensate and petroleum and the gas flows in storage facilities. There are new chapters on exploration and extraction of rock salt and geothermal heat. Another new chapter addresses storage of resources. The second part of the annual report illustrates the situation per 1 January 2012 and the developments over the last decades in a number of overviews. The annexes, finally, include general maps of the situation as of 1 January 2012 [Dutch] Het Jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast komt de ondergrondse opslag van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2011. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1

 17. One decade of functional imaging in schizophrenia research. From visualisation of basic information processing steps to molecular brain imaging; Zehn Jahre funktionelle Magnetresonanztomographie in der Schizophrenieforschung. Von der Abbildung einfacher Informationsverarbeitungsprozesse zur molekulargenetisch orientierten Bildgebung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tost, H. [Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit, NMR-Forschung in der Psychiatrie (Germany); Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit, NMR-Forschung in der Psychiatrie, Mannheim (Germany); Meyer-Lindenberg, A. [Genes, Neuroimaging Core Facility and Unit on Integrative Neuroimaging, Cognition and Psychosis Program, National Institute of Mental Health (United States); Ruf, M.; Demirakca, T.; Grimm, O.; Henn, F.A.; Ende, G. [Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit, NMR-Forschung in der Psychiatrie (Germany)

  2005-02-01

  Modern neuroimaging techniques such as magnetic resonance imaging (MRI) and positron emission tomography (PET) have contributed tremendously to our current understanding of psychiatric disorders in the context of functional, biochemical and microstructural alterations of the brain. Since the mid-nineties, functional MRI has provided major insights into the neurobiological correlates of signs and symptoms in schizophrenia. The current paper reviews important fMRI studies of the past decade in the domains of motor, visual, auditory, attentional and working memory function. Special emphasis is given to new methodological approaches, such as the visualisation of medication effects and the functional characterisation of risk genes. (orig.) [German] Bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanz- und Positronenemissionstomographie haben entscheidend dazu beigetragen, dass psychiatrische Erkrankungen heutzutage im Kontext funktioneller, biochemischer und feinstruktureller Veraenderungen des Gehirns verstanden werden. Im Bereich der Schizophrenieforschung gibt insbesondere die funktionelle Magnetresonanztomographie seit Mitte der 90er-Jahre wichtige Einblicke in die neurobiologischen Grundlagen schizophrener Defizitbereiche. Die vorliegende Arbeit stellt die wichtigsten fMRT-Befunde der letzten Dekade in den Bereichen Psychomotorik, visuelle bzw. akustische Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeit und Arbeitsgedaechtnis vor. Die Betrachtung erfolgt dabei unter der besonderen Beruecksichtigung aktueller methodischer Ansaetze wie der Darstellung von Therapieeffekten und der funktionellen Charakterisierung psychiatrischer Risikogene. (orig.)

 18. Benign diseases of the mandible in MRI; Benigne Erkrankungen des Unterkiefers im MRT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kress, B.; Sartor, K. [Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany). Abt. Neuroradiologie; Gottschalk, A. [Bundeswehrkrankenhaus, Ulm (Germany). Abt. fuer Radiologie; Schmitter, M. [Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany). Abt. fuer Zahnaerztliche Prothetik

  2004-04-01

  Diseases of the mandible affect the soft tissues aside from the osseous manifestation. This can be shown clearly and in great detail by magnetic resonance imaging (MRI). MRI is the gold standard in the diagnostic evaluation of any internal derangement of the temporomandibular joint. Dental MRI requires high resolution techniques and in some cases also intravenous administration of contrast material. These techniques allow delineation of the neurovascular bundle. In the past few years new indications were formulated, for example, the evaluation of the integrity of the inferior alveolar nerve in trauma and in radicular cysts. New quantitative methods now enable insights into the pathophysiology. The objective of this review is to communicate accepted indications for MRI of the mandible and to present innovative applications. (orig.) [German] Mandibulaere Erkrankungen beteiligen neben dem Knochen Weichteilstrukturen, die sich mit der MRT klar und detailreich darstellen lassen. In der bildgebenden Diagnostik der Binnenstoerung des Kiefergelenks (internal derangement) gilt die MRT als Goldstandard. Die MR-Tomographie des Unterkiefers erfordert hochaufloesende Techniken und bei besonderen Indikationen die intravenoese Kontrastmittelgabe. Diese Techniken erlauben es, das neurovaskulaere Buendel des Unterkiefers darzustellen. In den letzten Jahren sind neue Indikationsgebiete hinzugekommen, darunter solche, die die Unversehrtheit des N.alveolaris inferior bei Frakturen oder Raumforderungen des Unterkiefers ueberpruefen. Neue quantitative Verfahren geben mittlerweile Einblicke in Pathophysiologie. Ziel dieser Uebersichtsarbeit soll es sein, klassische Indikationen der Unterkiefer-MRT darzustellen und innovative Anwendungsmoeglichkeiten aufzuzeigen. (orig.)

 19. Application of fracture mechanics to weldments; Bruchmechanische Bewertung von Schweissverbindungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zerbst, U.; Kocak, M. [GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH (Germany). Inst. fuer Werkstofforschung; Huebner, P. [Technische Univ. Bergakademie Freiberg (Germany)

  2002-07-01

  Weldments have been a major topic of engineering fracture mechanics research for many years as it shows up in the immense number of scientific papers published recently. Part of this generated knowledge has already been implemented in some industrial codes and standards. The focussing on weldments has its own reason in the utmost importance of this class of components in many industrial fields, but also in its susceptibility to the formation of defects during manufacturing and cracks in service, which promotes the danger of component failure. The present report is addressed to designers and material testers to provide updated information on the present state-of-the-art of fracture mechanics application to weldments. (orig.) [German] Schweissverbindungen bilden seit vielen Jahren einen Schwerpunkt der anwendungsnahen bruchmechanischen Forschung, was seinen Niederschlag in einer nahezu unuebersehbaren Fuelle an wissenschaftlichen Publikationen findet. Ein Teil der Ergebnisse hat bereits Eingang in industrienahe bruchmechanische Bewertungsvorschriften gefunden. Die Konzentration auf Schweissverbindungen hat ihre Ursache in der immensen Bedeutung dieser Bauteilklasse fuer viele Gebiete der Volkswirtschaft, aber auch in ihrer besonderen Anfaelligkeit zur Rissbildung in der Fertigung und im Betrieb und damit hinsichtlich der Gefahr von Bauteilversagen. Der vorliegende Beitrag wendet sich an Konstrukteure und Werkstoffpruefer, die einen Einblick in den gegenwaertigen Stand der Ingenieurbruchmechanik an Schweissverbindungen gewinnen wollen. (orig.)

 20. Fibre-reinforced ceramics for vehicle brakes; Faserverstaerkte Keramiken fuer Bremsenanwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krenkel, W. [DLR Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Bauweisen- und Konstruktionsforschung

  2000-08-01

  Fibre-reinforced ceramics are extremely light, with a high fracture toughness, and have a high potential for applications in motor brakes. It is envisaged that they will last through the whole vehicle life. They can be used in passenger cars, industrial vehicles, high-speed trains, aircraft and in safety brakes in machines, plants and haulage systems. [German] Im Rahmen der Raumfahrt-Forschung wurde vom Deutschen Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR) das Fluessigsilicier-Verfahren zur Herstellung von keramischen Verbundwerkstoffen entwickelt. Diese extrem leichten und bruchzaehen Faserkeramiken haben sich unter den besonderen Bedingungen des Weltraums beispielsweise fuer Hitzeschutzstrukturen von Raumfahrzeugen hervorragend bewaehrt. Darueber hinaus zeigten Untersuchungen ein hohes Anwendungspotenzial fuer neue Bremsen mit deutlich verbesserten Reibungs- und Verschleisseigenschaften. Weiterentwicklungen des keramischen Gefueges fuehrten zu innovativen Leichtbau- bzw. Hochleistungs-Bremsen auf der Basis dieser harten und hitzebestaendigen Verbundwerkstoffe. Bereits mit serienmaessigen Bremsbelaegen wurden die heute geltenden Verschleiss- und Reibwertanforderungen teilweise weit uebertroffen. Die Leistungsfaehigkeit heutiger Bremssysteme kann damit deutlich gesteigert und die ungefederte Masse des Fahrwerks drastisch reduziert werden. Mit der zielgerichteten Anpassung geeigneter Belaege auf die neuen Keramik-Bremsscheiben scheint erstmals ein Einsatz von Lebensdauerbremsen moeglich zu sein, deren geringe Verschleissraten einen Austausch der Bremsscheiben waehrend der Betriebszeit eines Fahrzeugs ueberfluessig machen. Neben der Verwendung dieser innovativen Leichtbaubremsen im PKW-Bereich wird zukuenftig deren Einsatz auch fuer Gefahrguttransporter, Hochgeschwindigkeitszuege, Flugzeuge und fuer Sicherheitsbremsen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Foerdertechnik erwartet. (orig.)

 1. Metallography and quality of dies made from WC-Co cemented carbides; Metallographie und Qualitaetskontrolle von WC-Co-Hartmetallmatrizen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forejt, M. [Inst. of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Technical Univ., Brno (Czech Republic); Krejcova, J. [Inst. of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Technical Univ., Brno (Czech Republic); Smutna, J. [Inst. of Physics of Materials, ASCR, Brno (Czech Republic); Krejci, J. [Inst. of Physics of Materials, ASCR, Brno (Czech Republic)

  1995-05-01

  As opposite to cutting tools made from cemented carbides, forming tools (dies) seem to be on the periphery of the interest, although specific loading conditions (increased temperature, relatively high strain rate, high pressure and cyclic loading) impose different requirements on the material. The present paper contains results of light and SEM metallography of WC + Co cemented carbide dies used for screw nuts production. Two problems were pursued viz. final preparation of the surface of operative cavity after drilling and defects that appear when recycled cemented carbides are used for die production. (orig.) [Deutsch] Im Gegensatz zu Hartmetall-Schneidwerkzeugen scheinen Formwerkzeuge (Matrizen) nur am Rande des Interesses zu liegen, obwohl hier die spezifischen Beanspruchungsbedingungen (hoehere Temperaturen, relativ hohe Dehnrate, hoher Druck und zyklische Belastung) zu besonderen Anforderungen an den Werkstoff fuehren. Es werden die Ergebnisse der lichtmikroskopischen und REM-Untersuchungen an WC-Co-Hartmetallmatrizen fuer die Mutternherstellung beschrieben. Zwei Themen werden behandelt, und zwar die Endbearbeitung der Formhohlraum-Oberflaeche nach dem Bohren und die Fehler, die durch die Verwendung von Hartmetallschrott fuer die Matrizenherstellung auftreten koennen. (orig.)

 2. Datenschutz in den sozialen Medien aus privatrechtlicher Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hager, Johannes

  2017-12-01

  Full Text Available Der Datenschutz in den sozialen Medien wirft eine Reihe von Problemen auf. Zum einen geht es um das Verhältnis des Datenschutzgesetzes zum Persönlichkeitsrecht; hier wird sich eine Kombinationslehre wie bei sonstigen besonderen Persönlichkeitsrechten – etwa dem Bildnisschutz – als überlegen erweisen. Die §§ 7 ff dTMG privilegieren die Provider in mehrfacher Hinsicht. Freilich bleibt deren Haftung oft unberührt. So kann der Content-Provider zur Verantwortung gezogen werden auch wenn er sich fremde Nachrichten nur zu eigen macht. Der Host-Provider haftet ab Kenntnis des rechtswidrigen Inhalts; auch treffen ihn eine Reihe von Prüfungspflichten. Entgegen der Auffassung des BGH ist er auch verpflichtet, den Namen des Content-Providers zu nennen. Schließlich kommt eine Haftung des Access-Providers in Betracht, wenn er die rechtswidrigen Inhalte wissentlich weiterleitet. Entgegen der Auffassung des EuGH besteht ein Gerichtsstand überall dort, wo sich die unerlaubte Handlung – die Verletzung des Persönlichkeitsrechts – verwirklicht; sie ist nicht auf den Tatort und den Ort beschränkt, an dem sich das Opfer befindet.

 3. Law of the electricity sector in France. The legal framework for the French electricity supply between legal market deregulation requirements and public service obligations; Stromwirtschaftsrecht in Frankreich. Der Rechtsrahmen fuer die franzoesische Elektrizitaetsversorgung zwischen unionsrechtlichen Marktoeffnungsvorgaben und gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buckler, Julius

  2016-07-01

  The process of creating an internal electricity market is still unfinished. This has, in addition to technical reasons, also legal reasons: The persistence of the structures and regulatory frameworks that have grown during monopoly times, in part is very strong, which is particularly evident in France. The power supply there is intensively controlled by its state as a public service, both indirectly by the state-owned company EDF and directly by statutory regulations. The market deregulation is not thereby completely prevented. However, together with the particular importance of nuclear power for the French power supply, considerable barriers to market opening are emerging. Against this background and out of the historical development, the author examines the current French law of the electricity sector across all value-creation stages in its relations to EU law. [German] Der Strombinnenmarktprozess ist nach wie vor unvollendet. Dies hat neben technischen auch rechtliche Gruende: Die Beharrungskraefte der zu Monopolzeiten gewachsenen Strukturen und Ordnungsrahmen sind zum Teil aeusserst stark, was sich besonders in Frankreich deutlich zeigt. Die dortige Stromversorgung wird ausgehend von ihrer Einordnung als Service Public sowohl mittelbar durch das Staatsunternehmen EDF als auch unmittelbar durch gesetzliche Regelungen intensiv staatlich kontrolliert. Die Marktoeffnung wird dadurch zwar nicht vollkommen verhindert. Zusammen mit der besonderen Bedeutung der Kernkraft fuer die franzoesische Stromversorgung ergeben sich hieraus aber erhebliche Marktoeffnungshemmnisse. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von der historischen Entwicklung untersucht der Autor das geltende franzoesische Stromwirtschaftsrecht ueber alle Wertschoepfungsstufen hinweg in seinen Bezuegen zum EU-Recht.

 4. TELEMED – Teaching Legal Medicine: Neukonzeption der Lehre im Fach Rechtsmedizin an der Universität des Saarlandes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feiser, Judith

  2009-02-01

  Full Text Available Das Fach Rechtsmedizin ist Bestandteil der klinischen Lehre des Medizinstudiums. Im Zuge der Neuorientierung der medizinischen Ausbildung durch die Einführung der neuen ärztlichen Approbationsordnung wurde die Lehre am Institut für Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes umstrukturiert. Dazu wurde das Lehrkonzept „TELEMED- Teaching Legal Medicine“ entwickelt, bestehend aus eLearning und Kleingruppenunterricht. Im Besonderen wurde bei der Gestaltung des neuen Lehrkonzeptes Wert darauf gelegt, die Lehre praxisbezogen zu gestalten. Aus diesem Anlass wurde am Ende des Wintersemesters (WS 2007/08 eine Evaluation mittels Fragebogen durchgeführt. An der Evaluation nahmen insgesamt 84 Studierende teil. Da das neue Lehrkonzept erstmals im WS 2007/08 Anwendung fand, konnte nicht mit früheren Semestern verglichen werden. Jedoch zeigten die Ergebnisse der Evaluation im Gesamten eine hohe Akzeptanz und positive Einschätzung des Konzeptes bei den Studierenden. Ferner ließ sich feststellen, dass die Verwendung von eLearning im Fach Rechtsmedizin einen großen Beitrag zur Umsetzung der praxisorientierten Lehre liefert.

 5. Combined expander-compressor for carbon dioxide in free piston design; Kombinierte Expansions-Kompressions-Maschine fuer Kohlendioxid in Freikolbenbauweise

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Heyl, P.; Quack, H. [TU, Dresden (Germany). Lehrstuhl fuer Kaelte- und Kryotechnik; Kuehne, M. [TU, Dresden (Germany). Lehrstuhl fuer Pumpen, Verdichter und Apparate

  2000-03-01

  The renaissance of carbon dioxide in refrigeration engineering is impressive. The contribution shows that the disadvantages of this refrigerating fluid can be compensated by modifying the refrigeration circuit. A combined expander-compressor working by the free piston principle and developed at Dresden Technical University is described. [German] Kohlendioxid erlebt im Bereich der Kaeltetechnik infolge der schwierigen Suche nach umweltvertraeglichen Ersatzkaeltemitteln fuer die Fluorchlorkohlenwasserstoffe eine beeindruckende Renaissance. Es soll anhand thermodynamischer Prozessberechnungen gezeigt werden, dass durch die Modifikation des Kreisprozesses unter Beachtung der besonderen thermodynamischen Eigenschaften des Kohlendioxids diese Nachteile bereits bei der theoretischen Leistungszahl ausgeglichen werden koennen. Dafuer wird das Kohlendioxid in einem Prozess mit zweistufiger Verdichtung arbeitsleistend entspannt. Die Besonderheit dieses Prozesses ist die Verwendung einer speziell fuer diesen Anwendungsfall entwickelten Maschine, die die gewonnene Expansionsarbeit direkt fuer die Verdichtung des Kohlendioxids in der zweiten Verdichtungsstufe nutzt. Es handelt sich dabei um eine nach dem Freikolbenprinzip arbeitende Expansions-Kompressions-Maschine, die an der TU Dresden entwickelt und gegenwaertig getestet wird. (orig.)

 6. Ecological valuation of mechanic-biological waste treatment and waste combustion on the basis of energy balances and air pollutant balances; Oekologische Bewertung der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung und der Muellverbrennung auf Basis von Energie- und Schadgasbilanzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wallmann, R.

  1999-04-01

  The work aims at an ecological valuation of air pollutant emissions and energy consumption as particularly relevant aspects of waste treatment and waste combustion plants, based on new scientific results, in order to draw up ecological budgets and make system comparisons in waste treatment. The target set is particularly effectively achieved by the following: documentation and scientific derivation of relevant boundary conditions, careful surveying and data processing for the purpose of making up an ecological budget, and objective valuation and interpretation of results. The high transparency of the methodics should be emphasized. They make the results obtained conclusive and verifiable. (orig.) [Deutsch] Ziel der vorliegenden Arbeit ist die oekologische Bewertung der besonders relevanten Aspekte Abluftemissionen und Energieverbrauch von MBA und MVA auf Basis aktueller Forschungsergebnisse als Grundlage fuer Oekobilanzen und Systemvergleiche zur Restabfallbehandlung. Diese Zielvorgabe wird durch die Dokumentation und wissenschaftliche Herleitung relevanter Rahmenbedingungen, sorgfaeltige Erhebung und Aufbereitung der Daten unter Gesichtspunkten der Erstellung einer Oekobilanz und letztendlich aufgrund der objektiven Bewertung und Interpretation der Ergebnisse im besonderen Masse erreicht. Besonders hervorzuheben hierbei ist die hohe Transparenz bei der methodischen Vorgehensweise. Die ermittelten Ergebnisse sind somit nachvollziehbar und ueberpruefbar. (orig.)

 7. S1-Leitlinie Lipödem.

  Science.gov (United States)

  Reich-Schupke, Stefanie; Schmeller, Wilfried; Brauer, Wolfgang Justus; Cornely, Manuel E; Faerber, Gabriele; Ludwig, Malte; Lulay, Gerd; Miller, Anya; Rapprich, Stefan; Richter, Dirk Frank; Schacht, Vivien; Schrader, Klaus; Stücker, Markus; Ure, Christian

  2017-07-01

  Die vorliegende überarbeitete Leitlinie zum Lipödem wurde unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (DGP) erstellt und finanziert. Die Inhalte beruhen auf einer systematischen Literaturrecherche und dem Konsens von acht medizinischen Fachgesellschaften und Berufsverbänden. Die Leitlinie beinhaltet Empfehlungen zu Diagnostik und Therapie des Lipödems. Die Diagnose ist dabei auf der Basis von Anamnese und klinischem Befund zu stellen. Charakteristisch ist eine umschriebene, symmetrisch lokalisierte Vermehrung des Unterhautfettgewebes an den Extremitäten mit deutlicher Disproportion zum Stamm. Zusätzlich finden sich Ödeme, Hämatomneigung und eine gesteigerte Schmerzhaftigkeit der betroffenen Körperabschnitte. Weitere apparative Untersuchungen sind bisher besonderen Fragestellungen vorbehalten. Die Erkrankung ist chronisch progredient mit individuell unterschiedlichem und nicht vorhersehbarem Verlauf. Die Therapie besteht aus vier Säulen, die individuell kombiniert und an das aktuelle Beschwerdebild angepasst werden sollten: komplexe physikalische Entstauungstherapie (manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, Bewegungstherapie, Hautpflege), Liposuktion und plastisch-chirurgische Interventionen, Ernährung und körperliche Aktivität sowie ggf. additive Psychotherapie. Operative Maßnahmen sind insbesondere dann angezeigt, wenn trotz konsequent durchgeführter konservativer Therapie noch Beschwerden bestehen bzw. eine Progredienz des Befundes und/oder der Beschwerden auftritt. Eine begleitend zum Lipödem bestehende morbide Adipositas sollte vor einer Liposuktion therapeutisch angegangen werden. © 2017 The Authors | Journal compilation © Blackwell Verlag GmbH, Berlin.

 8. Neue Medien unter der Organisationsperspektive. Eine empirische Untersuchung in der Weiterbildung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Stang

  2017-08-01

  Full Text Available Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse haben zu immensen Veränderungsprozessen auf allen Ebenen gesellschaftlichen Lebens geführt. Wirtschaft, Politik, Bildungswesen etc. sind als Gesamtsysteme davon betroffen, genauso wie die Institutionen und Organisationen, die in deren Rahmen agieren. Stehr (2000, S. 17 spricht davon, dass wir uns in einem „Übergangsstadium zwischen zwei Gesellschaftsformationen“ befinden und meint damit den Übergang von der „Industriegesellschaft“ zur „Wissensgesellschaft“, in der Wissen konstitutiv für die Gesellschaftsformation ist. Mit dem Bedeutungszuwachs der Ressource „Wissen“ gehen Prozesse der voranschreitenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung einher. So unterschiedlich die sozialwissenschaftlichen Analysen der Gesellschaftsformation und die daraus gefolgerten theoretischen Konstrukte auch sein mögen (vgl. u.a. Beck 1986, Castells 2001, Gross 1994, Schulze 1993, wird doch in einem besonderen Maße die Entwicklung von Technik, besonders der Informations- und Kommunikationstechniken (im Folgenden: Neuen Medien, als ein wichtiger Motor der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse gesehen. Besonders Castells (2001 hat die gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Bedeutung der Neuen Medien in seiner Studie über die Netzwerkgesellschaft eindrucksvoll herausgearbeitet.

 9. Pollutants in soil. An introduction to their analysis and evaluation, with practical experiments; Schadstoffe im Boden. Eine Einfuehrung in Analytik und Bewertung mit Versuchsanleitungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewandowski, J.; Leitschuh, S.; Koss, V.

  1997-08-01

  The book goes into soil pollutant mobility and analysis and into the interpretation of measured data. The authors took pains to present their subject in an easy-to-read manner. Practical exercises at the end of each chapter help the student to check up on his knowledge. In view of the Universities` current trend towards a more practice-oriented education, the detailed theoretical section is supplemented by a variety of experiments. The book addresses students of chemistry, geosciences, biology, engineering sciences etc. who are interested in environmental science. (orig.). 120 figs. [Deutsch] Die Mobilitaet von Bodenschadstoffen, ihre Analyse sowie die Interpretation von Messergebnissen sind die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Lehrbuchs. Die Autoren haben besonderen Wert auf eine anschauliche Darstellung der Thematik gelegt. Uebungsaufgaben am Ende der einzelnen Kapitel dienen der Ueberpruefung des Wissens. Neben einem umfangreichen theoretischen Teil enthaelt das Buch auch eine Vielzahl detaillierter Versuchsanleitungen. Damit wird dem in den letzten Jahren gewachsenen Beduerfnis nach einer eher praxisorientierten Ausbildung an den Universitaeten Rechnung getragen. Das Buch eignet sich fuer umweltwissenschaftlich orientierte Studiengaenge in den Fachbereichen Chemie, Geowissenschaften, Biologie, Ingenieurwissenschaften o.ae. (orig.)

 10. Treatment of chronic back pain; Schmerztherapie der Wirbelsaeule

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schumacher, M. [Universitaetsklinik Freiburg (Germany). Sektion Neuroradiologie, Neurozentrum

  2002-09-01

  The comprehensive survey addresses all therapies available, including non-invasive and invasive methods, and the drug therapies. (orig./CB) [German] Die invasive Therapie wird untergliedert in die Behandlung von Bandscheibenvorfaellen (intradiskale Therapie), Infiltrationsbehandlungen (Blockadetherapie) von schmerzleitenden nervalen Strukturen (epidurale Injektion, Wurzelblockade, Grenzstrangblockade) und die Ausschaltung von artikulaer ausgeloesten Schmerzen (Facettenblockade, Iliosakralgelenkblockade). Dazu kommen zwei Therapieverfahren, die besonderen Prozessen im Rahmen spezifischer Rueckenschmerzen vorbehalten sind - die perkutane Vertebroplastie sowie Embolisationen von schmerzausloesenden Tumoren. Behandlungsgrundsaetze. Als Behandlungsgrundsaetze lassen sich trotz der genannten Einschraenkung folgende Hinweise geben: - Der Einsatz von invasiven Methoden ist nur sinnvoll in interdisziplinaerer Zusammenarbeit, da die meisten Schmerzformen sich nicht an definierte Fachgebiete halten. - Vor jeder invasiven Therapie muessen die Moeglichkeiten der konservativen und medikamentoesen Schmerzbehandlung ueber mindestens 6 Wochen ausgelotet worden sein. Invasive Verfahren sind Methode der 2. Wahl und induzieren haeufiger als konservative Verfahren eine Chronifizierung. - Die genaue Kenntnis der Multikausalitaet, der unterschiedlichen Erscheinungsformen des Schmerzes und der Schmerzperzeption werden bei dem behandelnden Arzt vorausgesetzt. - So lange wie moeglich sollten strukturerhaltende Behandlungen den neurodestruktiven Techniken vorgezogen werden. - Blindpunktionen gewaehrleisten nicht die gezielte Applikation am Wirkort. Von den behandelnden Aerzten ist daher zu fordern, dass sie die bildgesteuerten Applikationstechniken beherrschen. (orig.)

 11. Radioactivity measurements in the vicinity of the mine waste heap at Crossen and radiation dose assessment; Radioaktivitaetsmessungen in der Umgebung der Bergehalde Crossen und Abschaetzung der Strahlenexposition

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulzer, R.

  1998-09-01

  The radiation dose to the population living in the vicinity of the mine waste heap is assessed. The measurements carried out were to verify the dose relevance of ambient radioactivity on site, in particular the ingestion and inhalation pathways and the external exposure pathways. The nuclide Pb-210 was used as an indicator because of its large dose factor for assessment of ingestion and its airborne dispersion as an Rn-222 daughter product. The waste heap material releases large quantities of this nuclide. Ingestion of radioactivity from the waste heap may be caused by wind-borne erosion and activity deposition on plants in the area. Thererfore, the specific activities of Pb-210 and Ra-226 have been measured in soil and plant specimens sampled at various distances from the waste heap. (orig./CB) [Deutsch] Die Strahlenexposition der in der Naehe einer Bergehalde lebenden Bevoelkerung wird bestimmt. Zu diesem Zweck wurden Messungen realisiert, die den Ingestions- und Inhalationspfad sowie die externe Exposition fuer die vorgefundene Situation auf ihre Dosisrelevanz ueberpruefen sollten. Hierzu diente das Nuklid Pb-210 mit seinem grossen Dosisfaktor fuer die Ingestion und seiner besonderen Verbreitungsmoeglichkeit ueber die Luft als Tochter von Rn-222. Dieses wird aus dem Haldenmaterial in grossen Mengen freigesetzt. Haldenmaterial kann ueber den Ingestionspfad in den menschlichen Koerper aufgenommen werden, wenn es durch Winderosion auf Pflanzenoberflaechen in der Umgebung abgelagert wird.Deshalb wurden die spezifischen Aktivitaeten an Pb-210 und Ra-226 von Boden- und Pflanzenproben in verschiedenen Entfernungen zur Halde bestimmt.

 12. Gas flow research at a plane screw type machine model. Pt. 2; Gasspaltstroemungen in einem ebenen Schraubenmaschinenmodell. T. 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kauder, K.; Sachs, R. [Dortmund Univ. (Germany). FG Fluidenergiemaschinen

  1998-12-31

  Gas flows in screw-type machines are effecting the energy conversion of the machine by the leakage mass flows and entropy flows inside the machine. The profile meshing clearance and the housing gap have an essential influence. Here the gas flow at the housing gap with non moving gap bounds is investigated. The used and developed measuring and image analysis technique is explained. Qualitative Schlieren pictures of the flow at three different tooth tips, i.e. gap styles are following to enable a comparison of the flow shapes. The application of a plane screw type machine model with moving gap bounds will be meant to be a contribution towards the investigation of the gas flow conditions in the gaps. (orig.) [Deutsch] Gasspaltstroemungen in Schraubenmaschinen wirken als Leckmassen- und Entropiestroeme erheblich auf die Energiewandlungsguete der Maschine. Besonderen Einfluss haben der Profileingriffs- sowie der Gehaeusespalt. In diesem Beitrag wird die Gehaeusespaltstroemung am Nebenrotor mit feststehender Stroemungsberandung untersucht. Nach Erlaeuterungen zur verwendeten und entwickelten Mess- und Bildverarbeitungstechnik folgen qualitative Schlierenbilder der Stroemung an drei unterschiedlichen Zahnkopf- und damit Spaltformen, die einen Vergleich der Stroemungsformen ermoeglichen. Der naechste Schritt zur Klaerung der Stroemungsverhaeltnisse in den Spalten besteht aus der Einfuehrung eines ebenen Schraubenmaschinenmodells mit drehenden Rotorscheiben. (orig.)

 13. SCHULDUNFÄHIGE TÄTER IM STRAFRECHT UND IN DER RICHTERLICHEN RECHTSPRECHUNG DER REPUBLIK KROATIEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dražen Tripalo

  2017-01-01

  Full Text Available In der Arbeit wird die Gesetzesregulative hinsichtlich der Lage schuldunfähiger Täter aus der Perspektive des materiellen Strafrechtes und des Strafprozessrechtes sowie auch aus der Perspektive des Gesetzes über den Schutz von Personen mit seelischen Störungen dargestellt. Ebenfalls wird die Anwendung genannter Gesetzesvorschriften in der Rechtsprechung durch die Analyse von 25 rechtskräftigen Strafurteilen gegenüber schuldunfähigen Personen besprochen. Das Ziel dieser Darstellung und Analyse ist es, sowohl Best-Practice-Beispiele richterlicher Rechtsprechung als auch falsche Urteile und die Abweichungen zwischen ihnen festzustellen, um die Qualität der Urteile zu sichern und die Rechtsprechung anzugleichen. Die Urteile werden hinsichtlich der Anwendung von Gesetzesbegriffen, Vollständigkeit der Rechtsprechung, Begründung der Entscheidungen über Verhandlungen in Abwesenheit des Angeklagten, Form der Ausführung des Angeklagten und der Entscheidungen über Kosten analysiert. Besonderen Wert legt man in der Arbeit der Qualität von Entscheidungen über die Anordnung psychiatrischer Behandlung, weil diese Entscheidungen sehr oft nicht klar auf Gesetzesmerkmale hinweisen und ungenügend begründet sind.

 14. Preparation and mechanical properties of liquid-phase sinterd silicon carbide; Herstellung und mechanische Eigenschaften von fluessigphasengesintertem Siliziumkarbid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiedmann, I.

  1998-12-01

  Liquid-phase sintered silicon carbide ceramics, LPS-SiC, were prepared, and the influence of structure and chemical secondary phase composition on the mechanical properties was investigated in order to identify LPS-SiC materials which can be produced reproducibly and with low loss of mass by simple techniques, i.e. without powder bed or encapsulation. Their profile of characteristics should be superior to conventional solid-phase sintered SiC and should be comparable with liquid-phase sintered silicon nitride ceramics. [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurden fluessigphasengesinterte Siliziumkarbid-Keramiken, LPS-SiC, hergestellt und der Einfluss der Gefuegeausbildung und der chemischen Sekundaerphasenzusammensetzung auf die mechanischen Eigenschaften untersucht. Ziel war es, LPS-SiC-Materialien zu identifizieren, die ohne besonderen Vorkehrungen wie Pulverbett oder Einkapselung reproduzierbar und mit geringem Masseverlust hergestellt werden koennen. Das Eigenschaftsprofil sollte deutlich ueber dem von konventionell festphasengesintertem SiC liegen und vergleichbar zu fluessigphasengesinterten Siliziumnitrid-Keramiken sein. (orig.)

 15. Die Rolle von Osteoklasten bei der arthritischen Knochenerosion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schett G

  2003-01-01

  Full Text Available Knöcherne Erosionen stellen eine wesentliche Ursache für die funktionelle Einschränkung von Patienten mit rheumatoider Arthritis dar. Bis vor kurzem war über den Pathomechanismus dieser Veränderungen nur wenig bekannt. Dieser Review faßt die letzten Erkenntnisse über die Ausbildung einer Knochenschädigung bei entzündlichen Gelenkerkrankungen zusammen und fokussiert insbesondere die Rolle von Osteoklasten. Es wird ein Überblickzu den Hinweisen für eine Präsenz von Osteoklasten im entzündlich veränderten Gelenk gegeben. Weiters werden die Faktoren diskutiert, die die Osteoklastogenese im Rahmen einer Gelenkentzündung aktivieren können. Hier wird im besonderen auf die Rolle von Receptor-Activator of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANKL eingegangen. Im weiteren werden die Auswirkungen einer Osteoklastenhemmung in den verschiedenen Arthritismodellen zusammengefaßt und Möglichkeiten einer therapeutischen Nutzung bei rheumatoider Arthritis diskutiert.

 16. Aurica Nutt: Gott, Geschlecht und Leiden. Die feministische Theologie Elisabeth A. Johnsons im Vergleich mit den Theologien David Tracys und Mary Dalys. Hamburg u.a.: LIT Verlag 2010.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anja Maria Middelbeck-Varwick

  2010-07-01

  Full Text Available Das theologische Nachdenken über die Rede von Gott angesichts der Leidensgeschichte der Welt erfährt durch das Eintragen der Geschlechterperspektive eine Neuausrichtung, die die Vorstellungen des klassischen Theismus durchbricht. Es gilt, angesichts der nicht abschließend zu beantwortenden Theodizeefrage zu einem angemessenen Sprechen von Gott zurückzufinden. Zur Revision des Gottesbildes haben die feministischen Theologien Entscheidendes beigetragen. Anhand dreier theologischer Gotteskonzeptionen, die im deutschsprachigen Raum bisher vergleichsweise wenig rezipiert wurden, wird der Zusammenhang von „Gott, Geschlecht und Leiden“ vergleichend erörtert. Die Untersuchung mündet und bündelt sich im besonderen Bild des „weinenden Gottes“.The insertion of the gender perspective offers a new direction to theological ruminations on the discussion of God in light of the world’s suffering by breaking through classical conceptions of theism. Given that the theodicy question cannot be conclusively answered, it is necessary to return to an appropriate manner of speaking about God. Feminist theologians have contributed to the decisive revision of God’s image. The book comparatively discusses the connection between “God, gender, and suffering” by using three theological conceptions of God, which have received relatively little attention in German-speaking regions. The study culminates and concentrates itself in the specific image of the “weeping God.”

 17. Titanium oxide fever; De titaniumoxidekoorts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jonge, D.; Visser, J. [Afdeling Luchtkwaliteit, GGD Amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2012-02-15

  One measure to improve air quality is to apply photo-catalytic substances that capture NOx onto the road surface or onto baffle boards alongside the roads. The effect of titanium oxide containing clinkers with coating was discussed in the report 'Demonstration project of air-purifying pavement in Hengelo, The Netherlands' that was published in May 2011. This article examines the way in which the effectiveness of this study was determined. Can titanium oxide containing clinkers and coatings indeed capture NOx?. [Dutch] Een van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren is het aanbrengen van fotokatalytische stoffen waarmee NOx kan worden afgevangen op bijvoorbeeld wegdek of op geluidsschermen langs wegen. Over het effect van titaniumoxidehoudende straatklinkers en hierop aangebrachte coatings verscheen in mei 2011 het rapport 'Demonstration project of air-purifying pavement in Hengelo, The Netherlands'. Dit artikel gaat over de manier waarop de effectiviteit in het hiervoor genoemde onderzoek is bepaald. Kunnen titaniumoxidehoudende klinkers en coatings inderdaad NOx afvangen?.

 18. Large-scale concentration and deposition maps for the Netherlands. Report on 2012; Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velders, G.J.M.; Aben, J.M.M.; Jimmink, B.A.; Geilenkirchen, G.P.; Van der Swaluw, E.; De Vries, W.J.; Wesseling, J.; Van Zanten, M.C.

  2012-06-15

  RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) presents new concentration maps for the Netherlands, for eight air pollutants, including nitrogen dioxide and particulate matter, for the period up to 2030. New deposition maps for nitrogen are also presented. These maps are produced annually and show a combined image of the air quality and level of deposition in the Netherlands. They are used in the national air quality collaboration programme (NSL) and in the programmatic approach to nitrogen (PAS) of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. The maps are based both on measurements and model calculations. They have legal status and are considered a touchstone for new infrastructural projects [Dutch] Het RIVM presenteert de nieuwe kaarten waarin de concentraties van acht luchtverontreinigende stoffen (onder andere stikstofdioxide en fijn stof) in Nederland tot 2030 staan weergegeven. Hetzelfde geldt voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Deze kaarten worden jaarlijks gemaakt en geven een beeld van de luchtkwaliteit en de neerslag van stikstof op de bodem in Nederland. Ze worden gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). De kaarten hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke ordeningsplannen. Ze zijn gemaakt op basis van metingen en modelberekeningen.

 19. Dried sewage sludge as a raw material for utilization and disposal; Klaerschlammtrocknung als Ausgangspunkt fuer Verwertung und Entsorgung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofacker, K. [Mannesmann Demag AG, Energie- und Umwelttechnik, Duesseldorf (Germany). Vertriebsabteilung; Mattes, R.R. [Mannesmann Demag AG, Energie- und Umwelttechnik, Duesseldorf (Germany). Produktbereich Schlammbehandlung

  1998-01-01

  Whereas so far, more than 50 per cent of municipal sewage sludge was disposed of as wet sludge at landfills or used in farming or revegetation, the demands of the technical code on municipal waste, `TASi`, are now biting, whose transition period will expire in 2005. One of the aims defined in TASi is to safeguard disposal without further increasing the organic pollutant burden of sanitary landfills. By subjecting sewage sludge to thermal drying, the operators of sewage treatment plants, who are the ones obliged by law to take care of disposal, open up a broad range of possibilities for making use of the material and avoiding environmental pollution. (orig./SR) [Deutsch] Waehrend kommunaler Klaerschlamm bisher zu ueber 50% in nasser Form auf Deponien entsorgt, in der Landwirtschaft und der Rekultivierung verwertet wurde, so greifen in Deutschland jetzt bereits die Anforderungen der TASi (Technische Anleitung Siedlungsabfall), deren Uebergangsfrist im Jahre 2005 ablaeuft. Zu deren vorgegebenen Zielen gehoert die Entsorgungssicherheit, ohne die Deponien weiter mit organischen Stoffen zu belasten. Der Weg ueber die thermische Trocknung erschliesst dem entsorgungspflichtigen Klaeranlagenbetreiber ein breites Spektrum von Verwertungsmoeglichkeiten mit wirtschaftlichen und die Umwelt nicht belastenden Pfaden. (orig.)

 20. Phasenübergänge

  Science.gov (United States)

  Heintze, Joachim

  Bisher haben wir nur das thermische Verhalten von Stoffen einheitlicher Konsistenz diskutiert. Eines der auffälligsten Phänomene in der Physik der Wärme ist aber, dass ein Stoff in verschiedenen Aggregatzuständen vorliegen kann: fest, flüssig oder gasförmig, und dass durch Wärmezufuhr und -abfuhr Übergänge zwischen diesen verschiedenen Phasen bewirkt werden. Zunächst werden wir die Phasenübergänge flüssig-gasförmig und fest-gasförmig ausführlich diskutieren. Dann zeigen wir, dass der Phasenübergang fest-flüssig auf ganz ähnliche Weise beschrieben werden kann. Eine zusammenfassende Darstellung der Phasenübergänge ist in der Form von Zustandsdiagrammen möglich. Die Untersuchung solcher Diagramme führt auf das interessante Phänomen des kritischen Punktes. Am Schluss des Kapitels betrachten wir Phasenübergänge in Zweistoffsystemen. Sie weisen einige Eigenschaften auf, die nicht nur merkwürdig und physikalisch interessant, sondern vor allem auch technisch von Bedeutung sind.

 1. Environmental policy memorandum of the Dutch Ministry of Defence 2004; Defensie Milieubeleidsnota 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-01-01

  Starting point of the title memorandum is environmental sound operational management of the Ministry of Defence. In the memorandum 26 policy targets are formulated for the period 2004-2008 in the fields of climate and energy, noise, hazardous materials, environmental care, and biological diversity and nature. One of the projects concerns the participation in a wind turbine farm in the Dutch province Drenthe. [Dutch] Uitgangspunt van de nota is een milieuverantwoorde bedrijfsvoering. Na een grondige evaluatie van de Defensie Milieubeleidsnota (DMB) 2000 zijn in de DMB 2004 zo'n 26 doelstellingen geformuleerd tot en met het jaar 2008. De belangrijkste doelstellingen liggen op het gebied van klimaat en energie, geluid, gevaarlijke stoffen, afval, milieuzorg, en biodiversiteit en natuur. Een van de opvallendste projecten uit DMB 2004 is een windturbinepark in Drenthe. Defensie gaat daarbij deelnemen aan een provinciaal project op en naast het magazijnencomplex te Coevorden. Van acht a negen te plaatsen turbines, die elk 2 MegaWatt elektriciteit gaan opwekken, zal het ministerie van Defensie er zes voor zijn rekening nemen. Dat betekent een investering van ruim 19 miljoen euro. Deze investering wordt echter binnen tien jaar geheel terugverdiend. Het turbinepark past in de doelstelling dat bij Defensie, conform het Rijksbeleid, eind 2008 zo'n 75% van het elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt.

 2. Low allergy climate installations; Allergeenarme klimaatinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerstra, A.C. [ISSO/SBR, Rotterdam (Netherlands); Weterings, M. [Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam e.o., Rotterdam (Netherlands)

  2002-08-01

  The number of adults and children with a respiratory allergy is increasing rapidly. The exact cause is still a matter of speculation, but generally speaking there is consensus that someone who suffers from an allergy or other respiratory complaints benefits tremendously from a residential, learning and work environment that has minimal irritating substances in the air. Clearly this is not just a matter of building quality or behavior of the people using the building. A carefully thought out design of the heating, cooling and ventilation system will be crucial if a low allergy living environment is the objective. [Dutch] Het aantal volwassenen en kinderen met een luchtwegallergie neemt in een snel tempo toe. Over de exacte oorzaak wordt nog gespeculeerd, maar in het algemeen is men het er over eens dat wie een allergie of andere luchtwegklachten heeft, zeer gebaat is bij een woon-, leer- en werkomgeving met een minimum aan prikkelende stoffen in de lucht. Het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen een kwestie van bouwkwaliteit of bewonersgedrag is: als een allergeenarme leefomgeving het doel is, dan is een weloverwogen ontwerp van verwarmings-, koel- en ventilatiesysteem cruciaal.

 3. The role of anions on the indoor air quality; De rol van negatieve ionen op de binnenluchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Havermans, J. [Afdeling Energie, Comfort en Binnenmilieu, TNO Bouw en Onderzoek, Delft (Netherlands)

  2010-11-15

  Anions may contribute to a more comfortable indoor environment. Even a simple apparatus as a lamp with semi conductor technique produces easily anions. Such ions will react with particles forming agglomerates that will precipitate. Also a reaction with oxygen and moist will result in the formation of a superoxide radical and peroxides. These radicals easily react with e.g. organic volatiles and possible also with spores and allergens. Depending on the concentration of the radicals, these compounds can be deteriorated fully. However, as a potential negative side effect the radicals can produce irritating substances by reaction with chemicals in the air. It is not clear yet if all cleaners, based on ionization, will cause this effect. Therefore more research is needed. [Dutch] Negatieve ionen (anionen) in de lucht kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een comfortabeler binnenmilieu en kunnen op een eenvoudige wijze worden geproduceerd. Bijvoorbeeld met lamp waarbij naast verlichting ook via (smd) halfgeleidertechniek negatieve ionen worden gevormd. Negatieve ionen reageren met deeltjes waardoor deze clusteren en deze uit de binnenlucht worden verwijderd. Ook kunnen ze met zuurstof en vocht reageren, waarbij reactief superoxide en peroxides worden gevormd. Deze radicalen zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van bijvoorbeeld ongewenste geuren en mogelijk ook allergenen en schimmels. Ze kunnen ook als negatief bijeffect potentieel irriterende stoffen vormen door reactie met chemicalien in de lucht. Of dit het geval is met alle op ionisatie gebaseerde luchtzuiveringsapparaten dient nader te worden onderzocht.

 4. MAK- and BAT values list 2003. Maximum permissible concentrations at the place of work and biological tolerance values for working materials; MAK- und BAT-Werte-Liste 2003. Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen und Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The importance, application and derivation of the maximum concentrations at the workplace is explained. A material's list contains the presently valid maximum concentration values supplemented by a list of materials for which no such values were determined as yet. Furthermore there is a list of working materials clearly identified as carcinogenic, and of working materials with a sensitizing effect, aerosols and some specific working materials are discussed. Finally, the importance and the application of biological tolerance values is explained, supplemented by a materials list. (orig.) [German] In der vorliegenden neuesten Ausgabe werden erneut Bedeutung, Benutzung und Ableitung der MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) erlaeutert. Eine Stoffliste enthaelt die derzeit gueltigen MAK-Werte, ergaenzt durch eine Aufzaehlung von Stoffen, fuer die noch keine MAK-Werte aufgestellt werden koennen. Es folgt eine Auflistung der Arbeitsstoffe, die bereits eindeutig als krebserregend ausgewiesen wurden, sowie der sensibilisierenden Arbeitsstoffe, Aerosole und einige besondere Arbeitsstoffe. Abschliessend wird die Bedeutung und Benutzung der BAT-Werte erlaeutert, ergaenzt durch eine Stoffliste. (orig.)

 5. Update of the external cost for environmental damage (for Flanders) with regard to air pollution and climatic change; Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Nocker, L.; Michiels, H.; Deutsch, F.; Lefebvre, W.; Buekers, J.; Torfs, R. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium)

  2010-12-15

  This report contains a set of indicators for calculating external costs of air-polluting substances and greenhouse gases. The external costs of environmental damage relate to the damage to human health, eco systems, buildings and economy as a result of an activity. This leads to loss of welfare for inhabitants in Flanders and abroad for the current and future generations. The magnitude and evolution of the external or environmental damage cost resulting from air pollution is one of the indicators for the MIRA report that translates the state of the environment into consequences for man and economy. [Dutch] Dit rapport bevat een set van kengetallen voor de berekening van de externe kosten van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De externe kosten of milieuschadekosten hebben betrekking op de schade aan menselijke gezondheid, ecosystemen, gebouwen en economie als gevolg van een activiteit. Dit leidt tot een verlies aan welvaart voor inwoners in Vlaanderen en het buitenland, voor deze en toekomstige generaties. De omvang en evolutie van de externe of milieuschadekosten ten gevolge van luchtverontreiniging ia 1 van de indicatoren voor het MIRA rapport die de toestand van het milieu vertaalt naar gevolgen voor mens en economie.

 6. Investigations to identify organic pollutions in sewer slime. Final report; Untersuchungen zur Identifizierung organischer Schadstoffe in Sielhaeuten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antusch, E.; Sauer, J.; Ripp, C.; Hahn, H.H.

  1997-07-31

  An analytical method to measure organic compounds in sewer slime and sewage sludge has been developed. The method needs no halogenated solvents. Furthermore, the sorption behavior of sewer slime has been investigated. Chlorophenols, as an example of more polar organic compounds, show a more stronger and faster desorption from sewer slime than for example PAH. pH-value and fat-content (resp. content of organic carbon) are the most important parameters affecting the sorption kinetic and sorption capacity of sewer slime. To get comparable results, all datas should be refered to the content of organic carbon of the sewer slime. By constructing pollutions-profiles of parameters like AOX, PCB, Flame Protection Agencies and PAH in the sewers of an industrial area, emissions could be localized. (orig.) [Deutsch] Es wurde eine analytische Methode entwickelt, die es erlaubt, ein breites Spektrum lipophiler organischer Schadstoffe in Sielhaut und Klaerschlamm zu identifizieren, als quantitativ zu bestimmen. Die Methode kommt ohne halogenierte Loesungsmittel aus. Verbindungen, die aufgrund ihrer Wasserunloeslichkeit nicht im Abwasser nachgewiesen werden konnten, koennen durch Sielhautanalyse verfolgt werden. Anhand von Schadstoffprofilen in Nebensammlern eines Industriegebietes konnte beispielhaft die Lokalisierung von punktfoermigen Schadstoffeinleitungen demonstriert werden. Erfolgreich verlief auch die Identifizierung eines AOX-Emittenten. Ebenso sind die Eintragspfade von Stoffen, die im Verdacht stehen, endokrine Wirkungen zu haben mit Sielhautanalyse aufklaerbar. Das Sorptionsverhalten der Sielhaut wird durch Faktoren, wie pH und Fettgehalt gepraegt. Bei der Auswertung der Proben muessen die Werte auf den organischen Kohlenstoffgehalt bezogen werden. (orig.)

 7. Nitrogen oxides emission of mobile equipment in the port of Rotterdam. Consequences for nitrogen dioxide concentration, nitrogen deposition and a deduction of emission factors for container and bulk businesses; Stikstofoxidenemissies van mobiele werktuigen in de Rotterdamse haven. Gevolgen voor stikstofdioxide concentratie, stikstofdepositie, en een afleiding van emissiefactoren voor container- en droge bulk bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W J.H.; De Gier, C W

  2011-08-15

  In container terminals, dry bulk businesses and construction sites in the port of Rotterdam, the Netherlands, large masses of goods are transported by means of diesel-fuelled equipment every year. The combustion of diesel in this equipment results in emissions of nitrogen oxides (NOx) and particulate matter. This study has calculated the amounts of NOx emissions of the involved businesses based on detailed data on the composition of the equipment fleet of six representative storage and transshipment businesses. The resulting contribution to nitrogen oxide concentration at ground level and the nitrogen deposition have been calculated with the OPS model (Operational Priority Substances) [Dutch] Bij containerterminals, droge bulk bedrijven en bouwplaatsen in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks een grote massa aan goederen getransporteerd met behulp van dieselaangedreven apparatuur. De verbranding van diesel in deze apparatuur zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en stof. In dit onderzoek zijn de NOx emissies van de betrokken bedrijven berekend op basis van gedetailleerde gegevens over de samenstelling van het werktuigenpark van zes representatieve op- en overslagbedrijven. De resulterende bijdrage aan de stikstofdioxide (NO2) concentratie op leefniveau en de stikstofdepositie is berekend met het OPS-model (Operationele Prioritaire Stoffen)

 8. Air quality in the Netherlands. Health effects and societal cost. A brief overview for the year 2005; Luchtkwaliteit in Nederland. Gezondheidseffecten en hun maatschappelijke kosten. Een beknopt overzicht van de stand van zaken in 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singels, M.; Klooster, J.P.G.N. [CE, Delft (Netherlands); Hoek, G. [Environmental and Occupational Health Division, Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Utrecht (Netherlands)

  2005-09-15

  An overview is given of the socio-economic effects of air pollution in the Netherlands in the year 2004. The most important conclusion is that air pollution causes between 4 and 40 billion euro damage. The damage concerns mainly respiratory diseases and mortality as a result of continued exposure to particulates and ozone. [Dutch] Een actueel overzicht wordt gegeven van de stand van de wetenschap rond de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en de maatschappelijke die deze met zich meebrengen. De belangrijkste conclusie is dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro (en maximaal 40 miljard) kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijn stof. Ongeveer een kwart van dit bedrag wordt bepaald door het ontstaan of de toename van ziekten en klachten als COPD (met name chronische bronchitis), ontstekingsreacties in de luchtwegen, vermindering van longfunctie en verergering van bestaande longklachten (waaronder astma-aanvallen). Ook kortdurende blootstelling kan tot vroegtijdige sterfte en ziekte leiden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken over de gezondheidseffecten van met name fijn stof en ozon, en wordt in beeld gebracht welke stoffen en emissiebronnen van betekenis zijn voor voor de luchtkwaliteit. Met name verbrandingsprocessen (o.a. in wegverkeer en scheepvaart) zijn schadelijk voor de gezondheid. Tenslotte wordt toegelicht hoe de maatschappelijke kosten van de gezondheidseffecten berekend zijn. Essentie hierin is het uitdrukken van een verloren levensjaar (ofwel de vermindering van een gezonde levensduurverwachting) in termen van geld.

 9. Structure of the amplitude equation of the climate; Struktur der Amplitudengleichung des Klimas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hauschild, A. [Freie Univ. Berlin (Germany). Inst. fuer Meteorologie

  1999-04-01

  The structure of the `amplitude equation`, a new dynamic equation on the seasonal time scale is derived, in which the weather scales may be treated statistically. The elsewhere-introduced climate-specific seasonally smoothed amplitudes and phases of the Fourier spectral representation are used as new prognostic variables. For the vorticity it is shown, that the still unsolved problem of the parameterisation of subscale transports may be solved in the `amplitude equation`. The approach could be successful because of the empirically derived statistical properties of the amplitudes (Poisson distribution and ergodicity) and of the phases (equipartition) of sub-planetary waves could be used. They allow a scale separation of weather and climate and lead to a tremendous reduction of the number of the horizontal degree of freedom of the amplitude equation to be between 10{sup 3} and 10{sup 4}. (orig.) [Deutsch] Es wird die Struktur der `Amplitudengleichung`, einer neuen dynamischen Gleichung auf der saisonalen Zeitskala abgeleitet. Anhand analysierter Daten des EZMW wird gezeigt, dass in der `Amplitudengleichung` die explizite Dynamik des Wetters tatsaechlich statistisch behandelt werden kann. Als prognostische Variablen der Gleichung werden die woanders neu eingefuehrten, klimaspezifischen, saisonal geglaetteten Amplituden und Phasen der Fourier-Spektraldarstellung verwendet. Am Beispiel der Vorticity wird gezeigt, dass das bisher ungeloeste Problem der Behandlung der subskaligen Transporte in der `Amplitudengleichung` grundsaetzlich geloest werden kann. Dies gelingt durch Ausnutzung der ebenfalls empirisch abgeleiteten besonderen statistischen Eigenschaften der Amplituden (Poissonverteilung und Ergodizitaet) und Phasen (Gleichverteilung) der subplanetaren Wellen, die eine Skalentrennung von Wetter und Klima ermoeglichen. Dies fuehrt zur erheblichen Reduktion der Zahl der horizontalen Freiheitsgrade der Amplitudengleichung auf 10{sup 3} bis 10{sup 4}. Die Ableitung

 10. The distribution of {sup 236}U/{sup 238}U in the North Atlantic and adjacent oceans; Die Verteilung von {sup 236}U/{sup 238}U im Nordatlantik und den angrenzenden Ozeanen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christl, Marcus; Casacuberta, Nuria; Lachner, Johannes; Maxeiner, Sascha; Vockenhuber, Christof; Synal, Hans-Arno [Labor fuer Ionenstrahlphysik, ETH Zuerich (Switzerland); Herrmann, Juergen [Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydroghraphie, Hamburg (Germany); Castrillejo, Maxi; Masque, Pere [Universitat Autonoma de Barcelona (Spain); Rutgers van der Loeff, Michiel [Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven (Germany)

  2015-07-01

  The technical developments of recent years, such as the introduction of helium as a stripping gas, make compact AMS systems probably among the most sensitive analyzers available for ultra-trace analyzes of actinides in the environment. Such systems are particularly suitable for the trace analysis of {sup 236}U since conventional mass spectrometry does not provide the necessary suppression of the substrate caused by molecules or neighboring masses. Over the past few years, unique data sets of {sup 236}U/{sup 238}U have been produced at the AMS System Tandy of the ETH Zurich in the Atlantic and Arctic Ocean as well as in the Mediterranean and the North Sea. This lecture will provide a brief overview of the latest technical developments in the field of heavy ion analysis at compact AMS plants at ETH Zurich. In the second part, the produced data sets are then assembled and the current understanding of this new ocean tracer discussed. [German] Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre, wie zum Beispiel die Einfuehrung von Helium als stripper Gas, machen kompakte AMS Systeme wahrscheinlich zu den sensitivsten verfuegbaren Analysegeraeten fuer Ultra-Spurenstoffanalysen von Aktiniden in der Umwelt. Solche Systeme eignen sich im Besonderen zur Spurenanalyse von {sup 236}U, da konventionelle Massenspektrometrie hier nicht die erforderliche Unterdrueckung des durch Molekuele oder Nachbarmassen verursachten Untergrundes bietet. Am AMS System Tandy der ETH Zuerich wurden waehrend der letzten Jahre einzigartige Datensaetze von {sup 236}U/{sup 238}U im Atlantischen und Arktischen Ozean, sowie im Mittelmeer und der Nordsee produziert. In diesem Vortrag soll zunaechst ein kurzer Ueberblick ueber die neuesten technischen Entwicklungen im Bezug auf Schwerionen Analysen an kompakten AMS Anlagen der ETH Zuerich gegeben werden. Im zweiten Teil werden dann die produzierten Datensaetze zusammengefuegt und das gegenwaertige Verstaendnis dieses neuen Ozean-Tracers diskutiert.

 11. High-productivity laser deposition welding using powder and wire. Final report of the project 'Higher efficiency of thermal coating plants by a combination of energy sources'; Hochproduktives Laser-Auftragschweissen mit Pulver und Draht. Ergebnisbericht zum Verbundvorhaben ''Wirkungsgradsteigerung thermischer Beschichtungsanlagen durch Energiequellenkombination''. SPRAYNERGY

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nowotny, Steffen (ed.)

  2013-05-01

  Excellent precision, maximum mechanical strength and selective properties of the generated coatings and 3D structures caused a breakthrough of laser deposition welding in industrial production. However, the technology is limited by its low deposition rates in those cases where large-surface components are to be coated while laser-typical corrosion and wear resistance characteristics are to be achieved. Examples are, e.g. hydraulic cylinders for offshore applications, tools for petroleum or gas production and mining, or large-scale conveyors. In these cases, modern laser hybrid technologies open up new applications. By effectively combining the laser energy with other energy sources, e.g. inductive heating, autogenic flames or electric resistance, high deposition rates are achieved with excellent coating qualities, which makes the laser process competitive also in the case of large-surface coatings. (orig./AKB) [German] Exzellente Praezision, hoechste mechanische Festigkeit und massgeschneiderte Eigenschaften von Oberflaechenschichten wie auch generativ erzeugten 3D-Strukturen: diese Merkmale haben dem Auftragschweissen mit Laserstrahlen zum Durchbruch in der industriellen Produktion verholfen. Die geringen Auftragraten setzen der Technologie jedoch in jenen Faellen Grenzen, wo es um Flaechenbeschichtungen grosser Bauteile geht, deren Einsatz aber dennoch die lasertypischen Schichteigenschaften hinsichtlich Korrosions- oder Verschleissbestaendigkeit erfordert. Beispiele sind lange Hydraulikzylinder im Offshore-Bereich, Werkzeuge der Oel- und Gasfoerderung und des Bergbaus sowie grosse Foerderschnecken. Hier erweitern moderne Laser-Hybridtechnologien wirkungsvoll die Einsatzmoeglichkeiten. Durch effiziente Kombination der Laserenergie mit anderen Energiequellen in Form induktiver Erwaermung, autogener Flammen oder elektrischem Widerstand werden hohe Auftragraten bei gleichzeitigem Erhalt der besonderen Schichtqualitaet erreicht, die das Laserverfahren auch bei

 12. Sensors and actuators for a demand-driven air ventilation; Sensoren und Aktoren zur bedarfsgerechten Lueftung

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horn, M. [Inst. fuer Mess und Automatisierungstechnik, Univ. der Bundeswehr Muenchen (Germany)

  2004-05-01

  In the presence of persons in energy-saving and thereby air-tight sealed rooms, the concentration of anthropogenically generated substances quickly reaches inadmissible values. Air ventilation leads to energy losses and immission and hence must be demand-driven. The admissible limits of ''good'' air are defined in regulations, but realistically cannot be fully monitored due to large efforts. Therefore, the range of substances to be monitored must be limited by scenarios with sufficient probability and the definition of lead substances. The environmental values needed for the operation of air ventilation systems must be measurable with low cost, sufficient accuracy and long-term stability, without the need of periodical maintenance. For this goal, smart sensors are needed with properties adjusted to the special requirements of residential homes. (orig.) [German] Die Konzentration anthropogen erzeugter Stoffe erreicht bei der Anwesenheit von Personen in energiesparenden und damit zunehmend luftdichten Wohngebaeuden sehr schnell unzulaessige Werte. Lueftung fuehrt zu Energieverlust und Immission und muss daher bedarfsgerecht durchgefuehrt sowie ueberwacht werden. Die zulaessigen Grenzwerte fuer die Bestandteile ''guter'' Luft sind zwar in Vorschriften definiert, aber wegen des Aufwandes nicht komplett kontrollierbar. Daher muss das Spektrum der kontrollierten Komponenten durch Szenarien mit hinreichender Wahrscheinlichkeit und die Definition von Leitsubstanzen eingeschraenkt werden. Die fuer den Betrieb von Lueftungsgeraeten notwendigen Messgroessen muessen im Smart Home ohne die im industriellen Bereich uebliche regelmaessige Wartung preisguenstig, mit hinreichender Genauigkeit und hoher Langzeitstabilitaet gemessen werden. Dazu sind neue ''smart sensors'' notwendig, deren Eigenschaften an die besonderen Anforderungen im privaten Lebensbereich angepasst werden koennen. (orig.)

 13. Grundbildung Medien als Teil erwachsenenpädagogischer Professionalitätsentwicklung. Überlegungen zur medienpädagogischen Professionalisierung angehender Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franziska Bellinger

  2018-03-01

  Full Text Available Der Beitrag nimmt den Umstand zum Ausgangspunkt, dass die Erwachsenenbildung sich sowohl mit der Herausforderung konfrontiert sieht Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner bei der Aneignung von medienpädagogisch kompetentem Handeln zu unterstützen, als auch zur Vermittlung medienbezogener Kompetenzen zu befähigen (Schmidt-Hertha et al. 2017, 36. Die Ubiquität von (digitalen Medien in menschlichen Lebenswelten bedarf dabei keiner besonderen Betonung mehr. Medien sind Teil der Lebenswelt von Erwachsenen und in der Folge zu einem Verantwortungsbereich der Erwachsenenbildung avanciert. Die Befähigung erwachsener Menschen zur Teilhabe an der digitalen Welt kann als Kernaufgabe unter den Bedingungen von Digitalisierung gesehen werden, was voraussetzt, dass professionell tätige Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner Veränderungsprozesse, die mit dem Phänomen einhergehen, in den Tätigkeits- und Handlungsfeldern aktiv mitgestalten. Im vorliegenden Beitrag wird der professionstheoretische Diskurs in der Erwachsenenbildung als Hintergrundfolie aufgegriffen, um Herausforderungen und Chancen für die medienpädagogische Professionalitätsentwicklung für die Erwachsenenbildung zu skizzieren. Professionalitätsentwicklung wird dabei als lebenslanger Prozess verstanden, der in einem akademischen Studium mit entsprechendem Schwerpunkt angestossen und in der späteren Berufspraxis weiter geformt wird. Es wird ferner ein Vorschlag unterbreitet, der inhaltliche und thematische Dimensionen einer medienpädagogischen Grundbildung für die Erwachsenenbildung skizziert. Deren Integration in Studiengängen der erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin erscheint lohnenswert im Hinblick auf die Professionalisierung angehender Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner.

 14. Injury of the ankle joint ligaments; Bandverletzungen des Sprunggelenks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Breitenseher, M.J. [Institut fuer Radiologie, Landesklinikum Waldviertel Horn, Horn (Austria); Karl Landsteiner Institut, St. Poelten (Austria)

  2007-03-15

  The diagnosis of lateral collateral ankle ligament trauma is based on patient history, clinical examination and clinical stress tests. If the clinical stress test is positive, stress radiography can be performed. There is, however, no consensus about the usefulness of stress radiography in acute ankle sprain, and in particular about the cut-off talar tilt angle beyond which a two-ligament rupture would be certain, ranging from 5 to 30 . Today, magnetic resonance imaging (MRI) is not used in this area, although it does allow controlled positioning of the foot and defined section visualization of injured lateral collateral ankle ligaments. In acute and chronic sinus tarsi injuries, MRI forms the established basis for diagnostic imaging, and can provide a definitive answer in most cases. MRI is also the method of choice for chronic posttraumatic pain with anterolateral impingement after rupture of the anterior talofibular ligament. Generally, for the evaluation of acute ankle injuries, MRI has developed to be the most important second-step procedure when projection radiology is non-diagnostic. (orig.) [German] Die Diagnose einer lateralen Bandverletzung nach einem Sprunggelenktrauma basiert auf der Anamnese, der klinischen Untersuchung und klinischen Stresstests. Bei positiven klinischen Stresstests kann eine Stressradiographie durchgefuehrt werden. Es gibt keine Uebereinstimmung hinsichtlich des Stellenwerts der Stressradiographie beim frischen Supinationstrauma des Sprunggelenks, insbesondere fuer den Winkel der Aufklappbarkeit bei einer Zweibandverletzung, der von 5 -30 reicht. Die MRT wird bei dieser Indikation zurzeit nur in Einzelfaellen benutzt, obwohl sie mit definierter Fusspositionierung und Ausrichtung der Untersuchungsebene eine ausgezeichnete Beurteilung der Sprunggelenkbaender erlaubt. Sie ist im besonderen Masse geeignet, akute und chronische Verletzungen des Sinus tarsi zu beurteilen. Bei chronischen Beschwerden nach Bandverletzung ist die MRT zur

 15. Fibre-reinforced ceramics for vehicle brakes; Faserverstaerkte Keramiken fuer Bremsenanwendungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krenkel, W. [DLR Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart (Germany). Inst. fuer Bauweisen- und Konstruktionsforschung

  2000-07-01

  In the context of their aerospace research activities, DLR (Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt) developed a new process for producing ceramic fibre composite materials that are extremely light and tough. Apart from their applications in aerospace engineering, they have great potential for motor brakes with improved friction and wear characteristics. Excellent results were achieved with the new materials even with conventional brake liners. With customised liners, brake life may be prolonged to match the car life. Further applications are expected in trucks for transport in hazardous materials, high-speed trains, aircraft, industrial machinery and plants, and conveyor systems. [German] Im Rahmen der Raumfahrt-Forschung wurde vom Deutschen Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR) das Fluessigsilicier-Verfahren zur Herstellung von keramischen Verbundwerkstoffen entwickelt. Diese extrem leichten und bruchzaehen Faserkeramiken haben sich unter den besonderen Bedingungen des Weltraums beispielsweise fuer Hitzeschutzstrukturen von Raumfahrzeugen hervorragend bewaehrt. Darueber hinaus zeigten Untersuchungen ein hohes Anwendungspotenzial fuer neue Bremsen mit deutlich verbesserten Reibungs- und Verschleisseigenschaften. Weiterentwicklungen des keramischen Gefueges fuehrten zu innovativen Leichtbau- bzw. Hochleistungs-Bremsen auf der Basis dieser harten und hitzebestaendigen Verbundwerkstoffe. Bereits mit serienmaessigen Bremsbelaegen wurden die heute geltenden Verschleiss- und Reibwertanforderungen teilweise weit uebertroffen. Die Leistungsfaehigkeit heutiger Bremssysteme kann damit deutlich gesteigert und die ungefederte Masse des Fahrwerks drastisch reduziert werden. Mit der zielgerichteten Anpassung geeigneter Belaege auf die neuen Keramik-Bremsscheiben scheint erstmals ein Einsatz von Lebensdauerbremsen moeglich zu sein, deren geringe Verschleissraten einen Austausch der Bremsscheiben waehrend der Betriebszeit eines Fahrzeugs ueberfluessig machen. Neben der

 16. Development and trial of methods and design concepts for an ecological recultivation of former mining areas, located in certain littoral and terrestrial areas of the Goitzsche, district of Bitterfeld, state Sachsen-Anhalt. Final report; Entwicklung und Erprobung von Methoden und Gestaltungskonzepten zur oekologisch vertraeglichen Sanierung von Bergbaufolgelandschaften in ausgewaehlten litoralen und terrestrischen Bereichen des Tagebaus Goitzsche im Landkreis Bitterfeld. Schlussbericht und Anlagen 1-12

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haenel, K.; Herbst, F.; Mueller, E.; Prautzsch, I.

  2000-11-01

  der Bergbaufolgelandschaft Goitzsche (Bitterfeld/Sachsen-Anhalt) wurden Zielarten fuer die Uferbereiche bestimmt. Es wurde ein Gestaltungskonzept fuer diese Uferbereiche erarbeitet und teilweise realisiert, mit dem die besonderen Lebensraumansprueche der Zielarten erreicht werden koennen. Auf Grund nicht vorhersehbarer Verzoegerungen im Flutungsregime fuer den ehemaligen Tagebau konnte das Vorhaben nicht vollstaendig umgesetzt werden. Mit dem Vorhaben wurden Planungsgrundlagen fuer die Sanierung von Bergbaufolgelandschaften zur Verfuegung gestellt. (orig.)

 17. Magnetic resonance tomography and ultrasound in rheumatology; MRT und Sonographie in der Rheumatologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kainberger, F. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Ludwig-Boltzmann-Inst. fuer Physikalische und Radiologische Tumordiagnostik, Wien (Austria); Czerny, C. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Ludwig-Boltzmann-Inst. fuer Physikalische und Radiologische Tumordiagnostik, Wien (Austria); Trattnig, S. [Universitaetsklinik fuer Radiodiagnostik, Ludwig-Boltzmann-Inst. fuer Physikalische und Radiologische Tumordiagnostik, Wien (Austria); Lack, W. [Universitaetsklinik fuer Orthopaedie, Wien (Austria); Machold, K. [Universitaetsklinik fuer Innere Medizin III, Wien (Austria). Abt. fuer Rheumatologie; Graninger, W. [Universitaetsklinik fuer Innere Medizin III, Wien (Austria). Abt. fuer Rheumatologie

  1996-08-01

  Technical innovations and software improvements in magnetic resonance imaging (MRI) and high-resolution sonography (US) have definitely influenced the diagnostic imaging of rheumatic diseases. For MRI, improvements in surface coils, dedicated low-field systems (0.2 T), and software improvements (shorter acquisition times and refinements of fat suppressing techniques) must be mentioned. For sonography, the main innovations concern the development of higher transducer frequencies (7-15 Mhz) and power Doppler imaging. Clinical evaluations have shown that MRI and US are most useful in cases of suspected rheumatic disease with negative plain film radiographs and for documenting the course of the disease, diagnosing of early rheumatoid arthritis, making a differential diagnosis in clinically unclear rheumatic diseases, investigating vascularization, and quantifying pannus formation. In order to improve diagnostic efficacy the role of MRI and US in the management of patients with rheumatic disease should be reconsidered. (orig.) [Deutsch] Technische Innovationen in Hard- und Software von Magnetresonanztomographie (MRT) und Sonographiegeraeten haben die bildgebende Diagnostik in der Rheumatologie massgeblich beeinflusst (Verbesserungen der Oberflaechenspulen mit hohen Gradientenfeldern, dedizierte Niederfeldgeraete, Softwareverbesserungen in Form von kuerzeren Aquisitionszeiten und Verfeinerungen in der Fettunterdrueckung, hoehere Transducerfrequenzen zwischen 7 und 15 Mhz, Powerdopplerverfahren). Fuer die klinische Anwendung bedeutet dies, dass MRT und Sonographie als bildgebende Zusatzverfahren nach der Anfertigung konventioneller Roentgenaufnahmen anzuwenden sind, wenn diese unauffaellige Resultate ergeben oder spezielle Fragen zur Schwere des Krankheitsprozesses bzw. von Folgeerscheinungen zu beantworten sind. Im besonderen betrifft dies den Nachweis der Frueharthritis, die Differentialdiagnose klinisch nicht klar einzuordnender Krankheitsbilder und die Bestimmung des

 18. Das Internet als Medium für Demokratisierung und Verständnisbildung - Beispiel Bosnien-Herzegowina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Reimann

  2002-10-01

  Full Text Available "Politik und Internet" ist ein weites Feld für praktische Anwendungsversuche wie für wissenschaftliche Begleitforschung geworden. Der Artikel untersucht, inwieweit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT im allgemeinen und das "World Wide Web" im besonderen in einem vom Krieg zerrissenen Land wie Bosnien-Herzegowina im Sinne von "peacebuilding" für Demokratisierung und Verständigung zwischen den (ehemaligen Konfliktparteien eingesetzt werden können. Aus Ansätzen der Friedens- und Konfliktforschung, sowie der Informationswissenschaft werden dazu Kriterien abgeleitet, die für einen adäquaten Einsatz des Internets erfüllt sein sollten, bzw. aus denen abgeleitet werden kann, wie Internetangebote gestaltet sein sollten, damit sie entsprechend wirken können. Im empirischen Teil wird zunächst die Problematik des "Allgemeinen Zugangs" zum Internet in Bosnien-Herzegowina dargestellt, indem Daten zur Telekommunikationsinfrastruktur und zur Verbreitung und Nutzung des Internets gegeben und Projekte zur Verbesserung der Situation vorgestellt werden. Im weiteren werden die entwickelten Kriterien an ausgewählte IKT-Projekte und Internet-Homepages nationaler und internationaler Institutionen und Organisationen angelegt, die an Demokratisierung und Verständnisbildung beteiligt sind. Als Beispiel für "bad practice" wird die Homepage des "Office of the High Representative" der Vereinten Nationen dargestellt, da diese Website fast ausschliesslich in englischer Sprache gehalten und somit für bosnische Bürger nahezu unzugänglich ist. Als Beispiele für "good practice" - zumindest in bezug auf bestimmte Kriterien - können die Homepages der bosnischen Zentralbank, der "Mine Action Centers", sowie der OSZE Mission in Bosnien-Herzegowina gelten. Das im Bereich Bildung angesiedelte Projekt "D@dalos" deckt so gut wie alle entwickelten Kriterien ab; es ist konfliktlösungsorientiert und kann somit als ein echtes "Demokratisierungsprojekt" gelten

 19. Operating results and new trends in combined materials recycling and power generation from waste materials at Schwarze Pumpe GmbH (SVZ); Betriebserfahrungen und neue Entwicklungen zur kombinierten stofflichen und energetischen Abfallverwertung in dem Sekundaerrohstoffverwertunngszentrum Schwarze Pumpe GmbH (SVZ)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seifert, W; Buttker, B [SVZ Schwarze Pumpe GmbH (Germany); Vierrath, H [Lurgi Umwelt GmbH, Frankfurt am Main (Germany)

  1998-09-01

  SVZ Schwarze Pumpe is a plant for production of synthesis gas from hydrocarbon-containing materials and for synthesis gas utilisation as chemical feedstock and for power generation. In the trial operation phase of 1992-1994 and the commercial operation since 1995, about 372,800 t of solid waste were processed (about 255,100 t of which were waste platics), and about 372,800 t of liquid and pasty waste. The waste composition may vary considerably. Since 1995, gasification of preprocessed domestic waste has been an area of particular interest. In all cases, pollutant emissions were found to be below the legal specifications. The synthesis gas has a high degree of purity, while the gasifier slag is classified as class I waste as specified in the TA Siedlungsabfall (Technical Code for Domestic Waste Management). (orig./SR) [Deutsch] Der Geschaeftszweck des SVZ Schwarze Pumpe besteht in der Herstellung von Synthesegas aus kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzstoffen und in der stofflichen und energetischen Nutzung des Werkstoffes Synthesegas. In umfangreichen Mess- und Betriebsfahrten wurden in den Jahren 1992-1994 und im kommerziellen Betrieb seit 1995 ca. 372.800 t feste Abfallstoffe, davon ca. 255.100 t Altkunststoffe, und ca. 436.800 t fluessige und pastoese Abfaelle verarbeitet. Die Abfaelle werden in Mischungen, die in weiten Grenzen variiert werden koennen, eingesetzt. Einen besonderen Entwicklungsschwerpunkt seit 1995 stellt die Vergasung von speziell aufbereitetem Hausmuell dar. In allen Betriebsfaellen konnte ein sehr umweltvertraeglicher Betrieb nachgewiesen werden. Das erzeugte Synthesegas ist extrem gereinigt, die Vergaserschlacken erfuellen die Anforderungen an die Deponieklasse I der TA Siedlungsabfall. (orig./SR)

 20. Radiation protection in interventional radiology; Strahlenschutz in der interventionellen Radiologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adamus, R.; Loose, R.; Galster, M. [Klinikum Nuernberg Nord, Institut fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Nuernberg (Germany); Wucherer, M. [Klinikum Nuernberg Nord, Institut fuer Medizinische Physik, Nuernberg (Germany); Uder, M. [Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Institut fuer Radiologie, Erlangen (Germany)

  2016-03-15

  The application of ionizing radiation in medicine seems to be a safe procedure for patients as well as for occupational exposition to personnel. The developments in interventional radiology with fluoroscopy and dose-intensive interventions require intensified radiation protection. It is recommended that all available tools should be used for this purpose. Besides the options for instruments, x-ray protection at the intervention table must be intensively practiced with lead aprons and mounted lead glass. A special focus on eye protection to prevent cataracts is also recommended. The development of cataracts might no longer be deterministic, as confirmed by new data; therefore, the International Commission on Radiological Protection (ICRP) has lowered the threshold dose value for eyes from 150 mSv/year to 20 mSv/year. Measurements show that the new values can be achieved by applying all X-ray protection measures plus lead-containing eyeglasses. (orig.) [German] Die Anwendung ionisierender Strahlung in der Medizin scheint sowohl fuer Patienten als auch fuer beruflich exponierte Personen sicher zu sein. Die interventionellen Entwicklungen der letzten Jahre mit sehr durchleuchtungs- und dosisintensiven Eingriffen erfordern allerdings eine Intensivierung des Strahlenschutzes. Es empfiehlt sich, die zur Verfuegung stehenden Moeglichkeiten auszuschoepfen. Neben den Geraeteoptionen muss der Strahlenschutz am Eingriffstisch durch Bleilamellenaufstecker und montiertes Bleiglas intensiv betrieben werden. Besonderen Fokus muss auf den Schutz der Augen zur Kataraktvermeidung gelegt werden. Da dessen Ausbildung nach neuen Erkenntnissen moeglicherweise nicht mehr deterministisch zu sehen ist, hat die Internationale Strahlenschutzkommission (IRCP) den Grenzwert von 150 auf 20 Mikrosievert (mSv)/Jahr erniedrigt. Messungen belegen, dass unter Einhaltung aller Strahlenschutzmassnahmen plus Bleiglasbrille dieser einzuhalten ist. (orig.)

 1. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 2. Use of wastes in high-temperature processes of the chemical industry; Verwertung von Abfaellen in Hochtemperaturprozessen der chemischen Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seifert, H. [Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Technik und Umwelt (Germany); Domschke, T.; Steinebrunner, K. [BASF AG, Ludwigshafen am Rhein (Germany)

  1998-09-01

  The examples presented in this paper from diverse application areas of the chemical industry serve as an illustration of the many different ways in which wastes can be used for high-temperature processes in this branch. A review of the environmentally friendly concepts implemented at BASF AG in Ludwigshafen in the course of the past five years gives an idea of the immense potential opened up by a consistent application of the four-stage model for the prevention, reduction, and utilisation of wastes. In this period it was possible to reduce waste arisings by 34%, down from a potential 2 million tons, physically recycle 51%, and convert 11.5% to energy. This left a comparatively small fraction of 3.5%, or 70,000 tons, to be disposed of in an environmentally acceptable way. Furthermore, the amount of pollutants produced per tonne of products sold fell from 40.6 kg in 1987 to 6.7 kg in 1997. [Deutsch] Die Beispiele aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen der chemischen Industrie koennen als Auswahl der vielfaeltigen Verwertungsmoeglichkeiten von Abfaellen in Hochtemperaturprozessen der Chemie betrachtet werden. Das immense Potential, das sich durch konsequente Anwendung des 4-Stufen-Modells zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfaellen eroeffnet, zeigt sich in einer Fuenfjahresbilanz der umgesetzten Umweltschutzbetrachtungen in der BASF AG in Ludwigshafen. So konnten in diesem Zeitraum von potentiellen 2 Mio t Abfall/a ca. 34% vermieden und vermindert, 51% stofflich und 11,5% energetisch verwertet werden, so dass nur noch ein geringer Anteil von 3,5%, entsprechend ca. 70000 t/a, umweltgerecht entsorgt werden musste. Dies fuehrte auch zu einer drastischen Reduktion der auf der Tonne Verkaufsprodukt bezogenen Menge an umweltbelastenden Stoffen von 40,6 kg im Jahre 1987 auf 6,7 kg im Jahre 1997. (orig.)

 3. Feasibility study to combine the evaluation of radiological and chemical-toxicological effects of old contaminated sites; Machbarkeitsstudie zur Verknuepfung der Bewertung radiologischer und chemisch-toxischer Wirkungen von Altlasten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacob, P; Proehl, G [Gesellschaft fuer Strahlen- und Umweltforschung mbH Muenchen, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Schneider, K; Voss, J U [FoBiG Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH, Freiburg im Breisgau (Germany)

  1997-08-01

  The uranium mining regions of the German Federal States Saxony, Thuringia and Saxony-Anhalt are contaminated by radionuclides and by chemical substances. For both, ionizing radiations and chemicals, concepts and models exists to assess possible health effects for the population living in such areas. However, these assessment models were developed independently for both kinds of contaminants. Therefore, the 9{sup th} Conference of the State Ministers for Environmental Protection have claimed that for the evaluation of contaminated sites the radiological and chemical contaminants should be integrated into a joint assessment. This feasibility study describes the state of the art of the concepts and models used for the evaluation of radiological and chemical contaminants. The similarities and differences of these evaluation methods are identified and discussed. Suggestions are made for an integrated assessment to standardize the evaluation of sites contaminated by radionuclides or chemicals. (orig.) [Deutsch] In den Gebieten des ehemaligen Uranbergbaus der Bundeslaender Sachsen, Thueringen und Sachsen-Anhalt treten neben den radioaktiven Kontaminationen auch andere Schadstoffe, insbesondere Schwermetalle, auf. Fuer ionisierende Strahlung und fuer chemische Noxen existieren unabhaengig voneinander entwickelte Bewertungssysteme zum Schutz vor Gesundheitsgefahren und Empfehlungen zum Umgang mit kontaminierten Standorten. Vor diesem Hintergrund forderte die 9. Umweltministerkonferenz - Ost am 17./18. Juni 1993 eine `Verknuepfung der radiologischen und konventionellen Altlastenbewertung`. Ob diese Verknuepfung moeglich ist und in welcher Weise diese vorgenommen werden kann, ist bisher nicht untersucht worden. Diese Machbarkeitsstudie unternimmt eine Bestandsaufnahme von Uebereinstimmungen und Unterschieden der beiden bestehenden Bewertungssysteme fuer Kontaminationen mit Radionukliden und mit chemisch-toxischen Stoffen und zeigt einen Weg auf zur Verinheitlichung der

 4. Advanced waste water treatment in small sewage plants with less than 50 PE; Weitergehende Abwasserreinigung in biologischen Kleinklaeranlagen mit einem Anschluss < 50 EW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peukert, V.

  1999-12-31

  In the course of a research and development project EvU {sup trademark} plc. has developed and tested a small sewage plant with biological phosphorus and nitrogen removal. This advanced treatment was carry out by the utilization of the activated sludge system combined with an aerob and respectively anoxic/anaerob moving bed biofilm system. Microorganisms with special metabolic efficiencies concentrate in a biofilm and settle down on cylindrical carriers. These carriers forms in dependence on the intensity of air introduction an ideally mixed turbulent or fluidized bed (aerob) and in areas without aeration an anoxic/anaerobic fluidized bed. By means of a special retention system the carrier material remains in the corresponding process stage without clogging. Using the technology mentioned above the purification efficiency concerning organic waste load and nitrogen does in no way lack behind that of modern large-sized sewage treatment plants. Phosphorus was eliminated 74% on average. The sludge production (excess sludge) could be decreased considerably. Investment and running cost as well as technological expenditures are comparable with sewage plants without advanced treatment. (orig.) [German] Im Rahmen des F/E-Vorhabens wurde eine Kleinklaeranlage mit biologischer Phosphor- und Stickstoffelimination entwickelt und getestet. Die weitergehende Abwasserreinigung wurde durch verfahrenstechnische Kopplung von Belebtschlammbiologie mit aerober und anoxisch-anaerober Biofilmbiologie erreicht. Dabei wurde ein Teil der Organismen in Form eines Biofilms auf frei beweglichen, zylindrischen Hohlkoerpern mit grosser Oberflaeche angesiedelt. Fuer die Rueckhaltung der Koerper im Wirbelbett wurde eine verstopfungsfreie Einrichtung entwickelt. Mit der Kleinklaeranlage wurden bei organischen Stoffen und Stickstoff unter paxisnahen Bedingungen die Mindestanforderungen von Grossklaeranlagen eingehalten. Phosphor wurde auf biologischem Wege im Mittel 74% eliminiert. Es wurde ein

 5. Health effects of wood smoke. A literature review; Gezondheidseffecten van houtrook. Een literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hagens, W.I.; Van Overveld, A.J.P.; Fischer, P.H.; Gerlofs-Nijland, M.E.; Cassee, F.R.

  2012-02-15

  pollution. Such a survey would be particularly relevant in areas where sources of wood smoke and housing are in close proximity. In many cases, providing general recommendations for the burning of wood can result in decreased odour nuisance. However, these recommendations often do not lead to a complaint being resolved satisfactorily. One reason for this is that the avenues open to local government agencies for dealing with undesirable situations are few and primarily limited to voluntary measures. Consequently, complaints of odour nuisance related to the burning of wood are received regularly by municipal public health authorities (GGDs) [Dutch] Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Op basis van beschikbaar onderzoek is echter niet goed in te schatten in hoeverre deze uitstoot gezondheidseffecten kan veroorzaken. Dit komt onder meer vanwege de grote variatie in samenstelling en dat is gekoppeld aan type kachel of haard, brandstof en stookgedrag. De uitkomsten van verschillende onderzoeken naar het effect van het stoken van hout op de gezondheid zijn divers. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met gezondheidseffecten zien. Voorzover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals verkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een literatuuronderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidseffecten van houtrook. De

 6. Research on the subject of air pollution and forest damage in the period from 1984 to 1995. Report on results; Forschung zum Schwerpunkt Luftverunreinigungen und Waldschaeden 1984-1995. Ergebnisbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reuther, M.; Kirchner, M.; Roesel, K.; Weissgerber, K.

  1996-02-01

  , Luftchemie, Stoffeintrag ueber Physiologie und Biochemie der Baeume bis hin zu bodenkundlichen Untersuchungen einschliesslich Feinwurzeln und Mykorrhiza. Die Freilanduntersuchungen wurden an den interdisziplinaer bearbeiteten Forschungsstandorten der bayerischen Waldschadensforschung durchgefuehrt. Einen besonderen Arbeitsschwerpunkt stellte der alpine Forschungsstandort Wank dar. Laborarbeiten sowie Experimente unter kontrollierten Bedingungen der GSF-Expositionskammern traten ergaenzend hinzu. Auch wenn viele Fragen zum Verstaendnis der stofflichen Vorgaenge und Veraenderungen im Oekosystem Wald noch offen sind, lassen sich aus den Ergebnissen der Waldschadensforschung in einigen Teilbereichen weitgehend abschliessliche Aussagen treffen. Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. (orig.)

 7. Postoperative and posttherapeutic changes after primary bone tumors. What's important for radiologists?; Postoperative und posttherapeutische Veraenderungen nach primaeren Knochentumoren. Was ist wichtig fuer den Radiologen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grieser, T. [Klinikum Augsburg, Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Augsburg (Germany); Noebauer-Huhmann, I.M. [Med. Universitaet Wien, Univ.-Klinik fuer Radiologie und Nuklearmedizin, Wien (Austria)

  2017-11-15

  Posttreatment imaging of primary bone tumours represents a diagnostic challenge for radiologists. Depending on the primary bone tumour common radiological procedures, such as radiography, computed tomography (CT), and magnetic resonance imaging (MRI), are employed. Radiography and CT are particularly useful in benign bone tumours and in matrix-forming bone tumours. MRI comes into consideration with malignant tumour recurrence and tumoral soft tissue infiltration. Bone scintigraphy is of superior importance if a primarily multifocal manifestation of bone tumour or metastasizing tumour disease is suspected. Molecular imaging (FDG-PET and hybrid imaging, using CT) are gaining increasing importance in light of monitoring neoadjuvant chemotherapy and detecting recurrent tumour appearance. The current literature shows sensitivity and specificity values for recurrent detection of up to 92% and 93%. Diagnostic accuracy is as high as 95%, thus, exceeding accuracy values for CT (67%) and MRI (86%) by far. Likewise, this is also applicable for the assessment of the neoadjuvant chemotherapy. Moreover, PET-based modalities are able to establish prognostic statements using SUV-threshold values at baseline (especially for Ewing sarcomas). Advanced imaging techniques have made a great diagnostic step forward and have proven to be relevant and reproducible with respect to both relapse detection and treatment assessment. Furthermore, it is not clear whether a higher detection rate of early tumour recurrence will inevitably lead to better outcome and survival. (orig.) [German] Die posttherapeutische Bildgebung primaerer Knochentumoren stellt eine diagnostische Herausforderung fuer jeden Radiologen dar. In Abhaengigkeit vom primaeren Knochentumor werden zur Nachsorge die gaengigen radiologischen Standardverfahren eingesetzt (Projektionsradiographie, Computertomographie [CT] und Magnetresonanztomographie [MRT]). Die Projektionsradiographie und CT haben einen besonderen Stellenwert v. a

 8. The brown coal open mining. Significance, planning, operation, technology, environment; Der Braunkohlentagebau. Bedeutung, Planung, Betrieb, Technik, Umwelt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niemann-Delius, Christian [RWTH Aachen (Germany). Inst. fuer Rohstoffgewinnung ueber Tage und Bohrtechnik; Drebenstedt, Carsten [TU Freiberg (Germany). Inst. Bergbau und Spezialtiefbau; Muellensiefen, Klaus (eds.) [RWE Power AG, Bergheim-Niederaussem (Germany). Sparte Tagebau; Stoll, Rolf Dieter

  2009-07-01

  The book under consideration deals with the general complex of the production of brown coal in the open mining considering the actual state of the art in theory and practice. A current monograph of this kind does not exist at present. Therefore, the publishers have the goal, to work on and arrange a general survey of the topic in particular in the background of a clearly greater importance of the lignite mining in the federal Republic of Germany. The technical book generally is addressed to persons who want to get a comprehensive overview according to the sector of raw material extraction and energy industry. The emphasis of the view is on the large producing districts in the Federal Republic of Germany: Lausitz, Central Germany and Rhineland. With few examples, the authors also report on other interesting aspects of production techniques outside of the Federal Republic of Germany. The topics reach from the development of deposits over the planning preparation of the brown coal production including the legal fundaments, the operation and the technology up to the aspects of the resettlement and recultivation as well as environmental protection. [German] ''Der Braunkohlentagebau'' behandelt den Gesamtkomplex der Gewinnung von Braunkohle im Tagebau zum heutigen Stand in Theorie und Praxis. Eine aktuelle Monographie dieser Art gibt es derzeit nicht. Daher haben sich die Herausgeber das Ziel gesetzt, die erforderliche Gesamtschau des Themas zu bearbeiten und zusammenzustellen und dies insbesondere vor dem Hintergrund einer deutlich groesseren Bedeutung des Braunkohlenbergbaus im vereinigten Deutschland. Das vorliegende Fachbuch richtet sich ganz allgemein an Personen, die sich einen umfassenden Ueberblick ueber diesen Sektor der Rohstoffgewinnung und der Energiewirtschaft verschaffen wollen. Im Besonderen soll es Mitarbeitern, die bereits in den entsprechenden Unternehmen, in der Zulieferindustrie oder bei Genehmigungsbehoerden taetig sind, dienen

 9. Present evaluation of the use of rape oil/RME compared to diesel fuel. Appendix 1: Resources and emission balances: rape oil and RME compared to diesel fuel. Appendix 2: Economic evaluation of the use of rape oil and RME compared to diesel fuel; Aktuelle Bewertung des Einsatzes von Rapsoel/RME im Vergleich zu Dieselkraftstoff. Anhang 1: Ressourcen- und Emissionsbilanzen: Rapsoel und RME im Vergleich zu Dieselkraftstoff. Anhang 2: Oekonomische Bewertung des Einsatzes von Rapsoel und RME gegenueber Dieselkraftstoff

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraus, K.; Niklas, G.; Tappe, M.; Reinhardt, G.A. [ifeu-Institut fuer Energie- und Umweltforschung GmbH, Heidelberg (Germany); Folkers, C. [Bochum Univ. (Germany). Lehrstuhl fuer Finanzwissenschaft

  1999-12-01

  Umweltwirkungen ueber den gesamten Lebenszyklus der rapsoelbasierten Kraftstoffe im Vergleich zu Dieselkraftstoff bilanziert. Die Einschraenkung auf diese Bereiche beruht darauf, dass hier die besonderen Umweltvorteile der Pflanzenoelkraftstoffe vermutet werden. Ferner konnten aufgrund der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefoerderten, juengst veroeffentlichten Studie 'Nachwachsende Energietraeger - Grundlagen, Verfahren, Oekologische Bilanzierung' aktuelle wesentliche Erkenntnisse, wie z.B. die Neubestimmung des Referenzsystems (Rotations- statt Dauerbrache), in dem Gutachten beruecksichtigt werden. Als besonders vorteilhaft fuer Rapsoel und RME gilt die Einsparung fossiler Energietraeger und die damit verbundene Minderung der Treibhausgase (vor allem CO{sub 2}). Die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist eines der vorrangigen Ziele der nationalen und internationalen Umweltpolitik, um eine gefaehrliche anthropogene Stoerung des Klimas zu verhindern. (orig.)

 10. Medizinstudium 2.0 dank Web 2.0?! – Risiken und Chancen am Beispiel des Leipziger Medizinstudiums [Study of medicine 2.0 due to Web 2.0?! - Risks and opportunities for the curriculum in Leipzig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heinke, Wolfgang

  2013-02-01

  wurde an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig eine Arbeitsgruppe für E-Learning und Neue Medien gegründet, um sowohl die Chancen des Web 2.0 zu nutzen, die damit verbundenen Veränderungsprozesse im Medizinstudium zu analysieren und Risiken des World Wide Web einzudämmen. Das Web 2.0, bzw. das Social Web haben begonnen das Medizinstudium mitzubestimmen. Für die Zukunft gilt von diesen besonderen Möglichkeiten des Webs in der medizinischen Lehre zu profitieren.

 11. The sick-building syndrome; Das Sick-Building-Syndrom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henne, A.; Neumann, H.F.; Winneke, G.

  1992-12-31

  The sick-building syndrome is characterized by the presence of general, non-specific symptoms (e.g., headache, tiredness, respiratory problems, eye trouble, vertigo, nausea, unspecific hypersensitivity) in association with a particular indoor ambience. It is clearly distinguishable from `building-related illness`, referring to a well-defined clinical syndrome due to staying in a building and for which a cause can, in general, be established. Disorders in the case of the sick-building syndrome are manifold and confirmed objectifiable results are hardly available so far. Yet there are some organ-related methods for the confirmation of findings concerning, for instance, the eyes, the skin and the area of the nose. The causes of the incidence of sick-building syndrome are more or less unclear. It is a multifactorial phenomenon involving physical, biological, chemical, individual-specific and psychological factors. Buildings where sick-building syndrome occurs typically exhibit certain properties. The European Community has already made proposals for the investigation of incriminated buildings. A systematic survey by questionnaire together with individual interviews plays an import part towards clarifying the syndrome. (orig./UWA) [Deutsch] Das Sick-Building-Syndrom beschreibt das Vorhandensein von allgemeinen, nicht spezifischen Symptomen (z.B. Kopfschmerzen, Muedigkeit, Atembeschwerden, Augenreizungen, Schwindelgefuehl, Uebelkeit, unspezifische Ueberempfindlichkeit), assoziiert mit einer besonderen Innenraumumgebung. Deutlich hiervon abzugrenzen ist die ``Building related illness``, bei der ein klinisch definiertes Krankheitsbild vorliegt, das durch den Aufenthalt im Gebaeude verursacht wird und fuer das im allgemeinen eine Ursache ermittelt werden kann. Das Beschwerdebild beim Sick-Building-Syndrom ist vielfaeltig, und gesicherte, objektivierbare Befunde liegen hierzu bisher kaum vor. Dennoch gibt es einige organbezogenen Methoden zur Befundabsicherung, z.B. fuer das

 12. Possibilities for using a temperature-controlled pyrolysis method in order to determine the bonding form of mecury in soils and sediments; Moeglichkeiten der Anwendung eines temperaturgesteuerten Pyrolyseverfahrens zur Bestimmung der Bindungsform des Quecksilbers in Boeden und Sedimenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biester, H.

  1994-12-31

  The bonding behaviour of mercury in solids was investigated by means of a temperature-controlled pyrolysis method. Starting from the special property of elemental mercury to evaporate already at room temperature, a method was developed which permits to characterize different mercury bonding forms on the basis of Hg evaporation behaviour from solids at continuously increased temperature. The method starts from the assumption that it is possible to thermally reduce compounded mercury and release it in elemental form. The focus of the work was on the study of Hg bonding behaviour in soils and sediments. The soil samples used were from the areas of two mercury deposits, different kyanizing sites, some former mirror factories, and a chlor-alkali electrolysis workshop. The investigated sediments are a collection of mercury-polluted samples from the rivers Elbe, Rhine, Murg, the Rio Sao Joao de Meriti (Brazil) and some brooks and rivers of the Saar-Nahe depression. (orig./EF) [Deutsch] In der vorliegenden Arbeit wurde das Bindungsverhalten von Quecksilber in Feststoffen mittels eines temperaturgesteuerten Pyrolyseverfahrens untersucht. Ausgehend von der besonderen Eigenschaften des elementaren Quecksilbers, bereits bei Zimmertemperatur zu verdampfen, wurde ein Verfahren entwickelt, das eine Charakterisierung verschiedener Quecksilberbindungsformen aufgrund des Abdampfverhaltens des Hg aus dem Feststoff unter kontinuierlicher Temperaturerhoehung zulaesst. Dem Verfahren liegt dabei die Annahme zugrunde, dass sich das Quecksilber in seinen Verbindungen thermisch reduzieren und in elementarer Form freisetzen laesst. Durch den kontinuierlichen Aufheizprozess erfolgt die Freisetzung des Quecksilbers in Abhaengigkeit von der Bindungsstaerke in unterschiedlichen Temperaturbereichen. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte in Form von Abdampfkurven, die die Extinktion in Abhaengigkeit von der Temperatur darstellen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf der Untersuchung des

 13. A Mathematical Physicist's Approach to Virology

  Science.gov (United States)

  Twarock, Reidun

  2012-02-01

  . Ich möchte Herrn Professor Doebner für diese wichtigen formativen Jahre besonderen Dank aussprechen.

 14. Possibilities for exposure reduction in computed tomography examination of acute chest pain; Moeglichkeiten der Dosisreduktion bei CT-Untersuchungen des akuten Thoraxschmerzes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker, H.C. [Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Campus Grosshadern, Institut fuer Klinische Radiologie, Muenchen (Germany)

  2012-10-15

  Electrocardiogram-gated (ECG) computed tomography (CT) investigations can be accompanied by high amounts of radiation exposure. This is particularly true for the investigation of patients with unclear and acute chest pain. The common approach in patients with acute chest pain is standard spiral CT of the chest. The chest pain or triple-rule-out CT protocol is a relatively new ECG-gated protocol of the entire chest. This article reviews and discusses different techniques for the CT investigation of patients with acute chest pain. By applying the appropriate scan technique, the radiation exposure for an ECG-gated protocol must not necessarily be higher than a standard chest CT scan Aortic pathologies are far better depicted by ECG-gated scan protocols and depending on the heart rate coronary artery disease can also be detected at the same time. The use of ECG-triggered scans will not support the diagnostics of the pulmonary arteries. However, in unspecific chest pain an ECG-triggered scan protocol can provide information on the differential diagnosis. (orig.) [German] EKG-getriggerte CT-Untersuchungen koennen mit einer relativ hohen Strahlenexposition einhergehen. Dies gilt im besonderen Masse fuer die Untersuchung des gesamten Thorax bei Patienten mit unklarem akutem Thoraxschmerz. Bisher wurden Untersuchungen bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz in Spiraltechnik ohne EKG-Triggerung durchgefuehrt. Das ''Chest-pain-'' oder ''Triple-rule-out''-Protokoll ist ein neues EKG-getriggertes Untersuchungsprotokoll des gesamten Thorax. Im vorliegenden Artikel werden verschiedene Techniken zur CT-Untersuchung von Patienten mit akutem Thoraxschmerz vorgestellt und besprochen. Mit der richtigen Untersuchungstechnik muss die Strahlenexposition fuer ein EKG-getriggertes Untersuchungsprotokoll nicht hoeher sein als eine Standarduntersuchung ohne EKG. Mit einem EKG-getriggerten Untersuchungsprotokoll laesst sich die Aorta in Hinblick auf

 15. Postoperative spinal column; Postoperative Wirbelsaeule

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaefer, W. [Westpfalzklinikum GmbH, Standort II, Abteilung fuer Wirbelsaeulenchirurgie, Kusel (Germany); Heumueller, I. [Westpfalzklinikum GmbH, Standort II, Institut fuer Radiologie II, Kusel (Germany); Harsch, N.; Kraus, C.; Reith, W. [Universitaetsklinikum des Saarlandes, Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Homburg/Saar (Germany)

  2016-08-15

  Kenntnis der urspruenglichen Symptome ist es auch wichtig, die Operationsdetails zu kennen, wie z. B. Zugangswege und verwendetes Material. In fast allen postoperativen Faellen ist eine Bildgebung mit Kontrastmittel(KM)-Gabe und entsprechender Korrektur der Artefakte durch das Implantatmaterial wie Dual-energy-Technik, Korrekturalgorithmen bzw die Verwendung besonderer MR-Sequenzen notwendig. Um die portoperative Bildgebung korrekt beurteilen zu koennen, sind neben besonderen CT-Techniken bzw. MR-Sequenzen Kenntnisse des Operationsverfahrens und der vorangehenden klinischen Symptome notwendig. (orig.)

 16. Länderbericht: Die internationale Finanzkrise als Thema im dänischen Wirtschaft-/Politikunterricht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadine Malich

  2010-07-01

  Full Text Available Spätestens die internationale Finanzkrise hat verdeutlicht, dass Unterricht für Politik und Wirtschaft in der Schule auf Entwicklungen der fortschreitenden Globalisierung reagieren muss um Schüler möglichst optimal auf ihre Rolle als Bürger der Gesellschaft vorbereiten zu können. Dänemark ist ein kleines Land mit einer bewegten Geschichte, einer langen Tradition der Demokratie und einer ursprünglich sehr homogenen Bevölkerung. Hier nimmt politische Bildung einen besonderen Stellenwert ein, denn die dänische Bevölkerung muss sich vor dem Hintergrund der Globalisierung ganz neuen Herausforderungen stellen: unter anderem der Frage nach der zukünftigen Bedeutung des Nationalstaats und der Abhängigkeit von der internationalen Wirtschaft auch in Krisenzeiten. In diesem Aufsatz wird einführend das dänische Schulsystem und das Fach für wirtschaft-politische Bildung in Dänemark vorgestellt. Dann wird der Umgang mit dem Thema Finanzkrise im Unterricht aufgezeigt und abschließend die Frage nach notwendigen, zukünftigen Veränderungen des Lehrplans bzw. der allgemeinen Zielsetzung des Faches zu beantworten versuchtLately the international financial crisis has shown that lectures on political and economical education have to react to progressive globalisiation to prepare pupils as optimal as possible for their role as citizens in the global society. Denmark is a small country with a changing history, a long tradition of democracy and a very homogeneous population. Here, political education has special value, since the Danish population, viewed in the context of globalisation, has to respond to a new challenge; among others the question of future meaning of the national state and the dependence on the international economy also during times of crisis. In this article, the Danish schoolsystem and courses on political and economical education will be introduced. Then issues relating to the financial crisis in these courses will be highlighted

 17. Die FPÖ im internationalen Vergleich - Zwischen Rechtspopulismus, Deutschnationalismus und Österreich-Patriotismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anton Pelinka

  2002-04-01

  Full Text Available Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ fällt im europäischen Kontext deshalb auf, weil sie die erfolgreichste der Parteien ist, die mit dem Begriff "Rechtspopulismus" bezeichnet werden. Der Beitrag versucht, die Erfolge der FPÖ bei Wahlen aus den Rahmenbedingungen des österreichischen politischen Systems und der österreichischen Gesellschaft zu erklären. Das als "hyperstabil" bezeichnete politische System Österreichs hat in den letzten 20 bis 25 Jahren signifikante Veränderungen durchgemacht. Die Erfolge der FPÖ sind eine Begleiterscheinung dieser Veränderungen - weder deren Ursache, noch deren Auslöser. Dies wird umso deutlicher, wenn die Veränderungen der österreichischen Gesellschaft und ihrer politischen Kultur in die Analyse einbezogen werden: Zuerst begann sich die Loyalität innerhalb der politisch-weltanschaulichen Lager aufzulösen - und dann erst begann der Aufstieg der FPÖ von einer kleinen, um Respektabilität bemühten Partei zu einer ihre Außenseiterrolle betonenden Protestpartei. Die Besonderheit der FPÖ, die sich auch in der europäischen Reaktion auf ihre Regierungsbeteiligung seit dem Februar 2000 äußerte, muss auch aus der Vorgeschichte der Zweiten Republik allgemein und der Freiheitlichen Partei im besonderen erklärt werden. Darin spiegelt sich auch der Zusammenhang zwischen der Entwicklung österreichischer Identität von einer transnationalen über eine deutschnationale zu einer spezifisch österreichischen nationalen Identität. Die in dieser Entwicklung zum Ausdruck kommenden Brüche werden in der Widersprüchlichkeit der FPÖ zugespitzt verdeutlicht: In ihren deutschnationalen Wurzeln verkörpert die FPÖ die Absage an die Konvergenz von Staat und Nation; in ihrer "populistischen" Orientierung ist die Partei aber österreichisch-patriotisch. Die FPÖ ist schließlich auch in der sozialen Struktur ihrer Wählerschaft zu begreifen: Die Partei artikuliert vor allem die Interessen der

 18. EXTREMISMUS IM KLASSENZIMMER - THEORETISCHE CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN DES POLITIKUNTERRICHTES.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amelie Zuschke

  2015-06-01

  Full Text Available Durch Phänomene wie PEGIDA wird eine Unsicherheit in der Bevölkerung ausgedrückt, die auch vor den Schultüren nicht Halt macht. Ein Querschnitt der Gesellschaft sitzt im Klassenraum und auf diesen muss sich eingestellt werden. Ob Kinder zuhause oder in ihrer Freizeit mit Populismus konfrontiert werden, die Schule hat als immer größerer Teil im Leben von Schülern in Deutschland (im Zuge der nach und nach fortschreitenden Einführung eines Ganztages-Prinzips auch eine Verantwortung mit diesen Eindrücken und Einflüssen bedacht umzugehen. Deutschland sollte aus der eigenen Geschichte heraus zudem die aufmerksame und sensible Handhabung mit extremem Gedankengut im Allgemeinen und mit rechtsextremistischem Gedankengut im Besonderen haben. Die Tendenz zu den politischen Extremen in wirtschaftlich und sozial herausfordernden Zeiten ist ein mit jedem wirtschaftlichen Abschwung auftretendes Phänomen, aber stark nationalistisches Gedankengut ist mit der heutigen Idealvorstellung von einem offenen Europa nicht vereinbar. In der Bundesrepublik Deutschland fußt die politische Bildung, geschichtlich begründet, auf demokratievermittelnden Prinzipien. Diese eignen sich vielseitig für die Auseinandersetzung mit Extremismus und den hierzu unumstrittenen Grundlagen und Werte der pluralistischen Gesellschaft in einer Demokratie. Das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses aus dem Jahr 1977 (vgl Breit/Massig, 1993 bietet einen Ansatz zur Behandlung von Extremismus in der politischen Bildung auf der Grundlage der gegenseitigen Akzeptanz. Hier wird das Kontroversitätsgebot aufgeschlüsselt und anschließend auf Extremismus in der Schule bezogen. Die Fragestellung, wie der Politikunterricht trotz des Kontroversitätsgebotes mit Extremismus umgehen sollte, ist auf den Umgang mit dem gegenwärtigen Rechtsextremismus ausgelegt, welcher einen großen Teil politisch motivierter Straftaten begründet, sich in radikalisierter Form am stärksten gegen

 19. Treatment of biological waste and residues V. Biological - mechanical - thermal processes; Bio- und Restabfallbehandlung V. Biologisch - mechanisch - thermisch

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiemer, K.; Kern, M. (eds.); Weber-Wied, R. (comp.)

  2001-07-01

  -Betrittslaendern vervollstaendigt dieses Bild. Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung zur Energieerzeugung aus Biomasse greift in eine Reihe von Massnahmen der Abfallwirtschaft und deren strategische Ausrichtung ein. Unabhaengig hiervon gewinnen aber auch die Sekundaerbrennstoffe, deren Guetesicherung sowie deren Verwertung in zunehmendem Masse an Gewicht, worauf in verschiedenen Fachbeitraegen eingegangen wird. Wie in den vergangenen Jahren nehmen die Kompostierung und die Klaerschlammentsorgung einen besonderen Stellenwert ein. Beide Technologien stehen derzeit im Mittelpunkt einer Diskussion, die sich hauptsaechlich um den zukuenftigen Umgang mit Biomasse dreht. Hierbei werden Klimaschutz, Boden- und Grundwassergefaehrdung, Arbeitsplatzsicherheit und Energiepotenziale unter einem anderen Blickwinkel als in der Vergangenheit beleuchtet. Der vorliegende Band dient dem Ziel, die aktuelle Situation in der Abfallwirtschaft darzustellen und hierdurch sowohl die fachspezifische Diskussion zu beleben, als auch anstehende Investitionsentscheidungen zu erleichtern. (orig.)

 20. Development of probabilistic methods for safety assessment of nuclear power plants; Weiterentwicklung probabilistischer Methoden zur Sicherheitsbeurteilung von Kernkraftwerken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Balfanz, H.P. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany); Boehme, E. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany); Fuhrmann, C. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany); Musekamp, W. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany); Neumann, L. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany); Rumpf, J. [Technischer Ueberwachungs-Verein Norddeutschland e.V., Hamburg (Germany)

  1997-07-01

  unmittelbaren Ereignisbewertung einzusetzen. Die Diskussion mit Kraftwerksbetreibern zur Umsetzung dieses Konzeptes im Anlagenbetrieb wird fortgesetzt. Eine entsprechende Uebernahme dieses Ansatzes in den PSA-Leitfaden haben wir ebenfalls empfohlen. Organisations- und Managementfaktoren haben gleichermassen einen signifikanten Einfluss auf Unfallablaeufe. Dies zeigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Industriebereichen. Da diese Faktoren explizit nicht messbar sind, finden sie in der heute ueblichen PSA keine Anwendung. Zur Bewertung und Beeinflussung dieser risikorelevanten Faktoren sind bereits umfangreiche Entwicklungsarbeiten durchgefuehrt worden. Diese Arbeiten zeigen die Bedeutung der gezielten Auswertung von Betriebserfahrungen und von Unfallablaeufen unter dem besonderen Aspekt der `Root-Cause`-Analyse auf. In diesem Rahmen koennen auch Defizite in der Organisation und im Management aufgezeigt werden. Durch eine intensive Einbindung des Kraftwerkspersonals in diesen Analyseprozess koennen derartige Defizite abgebaut werden. (orig./DG)

 1. KRISENZUSTÄNDE UND ANWENDUNG VON ZWANGSMASSNAHMEN IN DER PSYCHIATRIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Šendula Jengić

  2017-01-01

  Full Text Available In der Arbeit wird über die Phänomene der Aggressivität und Gewalt bei Menschen diskutiert, wobei man besonderen Wert auf die Personen mit seelischen Störungen legt. Krisenzustände und Gewaltverhalten gibt es nicht nur in der Psychiatrie. Es kann immer zu einem solchem Zustand und Verhalten kommen und jeder kann unter bestimmten Umständen sowohl Opfer als auch Täter sein. Multikausalität und Komplexität sowie auch individuelle Umstände und situationsbezogene Faktoren, welche zum Gewaltverhalten führen können, haben nur geringen Prognosekraft. Statistische Indikatoren andererseits können falsch positive und falsch negative Ergebnisse verbergen, wobei ein Fehler in der Einschätzung das Risiko zum Erscheinen eines Verhaltens drastisch erhöhen oder zum unrechtfertigten Entziehung der Freiheit führen kann. Zwangsmaβnahmen in der Psychiatrie sind nur ausnahmsweise anzuwenden, und zwar, wenn ein gefährliches Verhalten direkt das Leben und die Gesundheit einer Person oder einer Umgebung gefährdet. Darüber hinaus ist die Dauer von Zwangsmaβnahmen auch beschränkt. Die Gesetzesregulative, insbesondere das Gesetz über den Schutz von Personen mit seelischen Störungen (Amtsblatt der Republik Kroatien Nr. 76/2014 und die Ordnung über die Arten und die Weise der Anwendung von Zwangsmaβnahmen gegenüber den Personen mit schwierigen seelischen Störungen (Amtsblatt der Republik Kroatien Nr. 16/2015, dient als zusätzlicher Schutz der Rechte dieser Patientengruppe und schreibt die Arten und die Weise der Anwendung von Zwangsmaβnahmen sowie auch die Vorgehensweise. Zusätzliche Richtlinien und Vorgehensstrategien wurden auch von den Gesellschaften für Psychiatrie gegeben. In der Arbeit wird betont, dass bessere Bedingungen, Infrastruktur und Arbeitskräfte sowie auch ständige Entwicklung und Bewertung der Arbeitsqualität in der Psychiatrie erforderlich sind. Abschlieβend werden Standards und ethische Fragen in Betracht gezogen, wie

 2. Revisión crítico-comparada de las principales teorías científico sociales sobre la delincuencia femenina (Vergleichend kritische Überarbeitung der wichtigsten wissenschaftlichen und sozialen Theorien über die Fraunkriminalität

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gudrun Stenglein

  2013-03-01

  Full Text Available Wenn man von Verbrechen spricht, scheint man mit einem reinen männlichen Phänomen konfrontiert zu sein. Die wissenschaftlichen Arbeiten über Kriminalität beschäftigen sich normalerweise mit dem Verhalten männlicher Krimineller. Die Frauen werden nur als passive Subjekte, meist als Opfer dargestellt. Die Frauenkriminalitätsproblematik wird aber immer gewichtiger, die Anzahl der Delikte, die durch Frauen begangen werden, und der Frauen als Strafgefangene wächst. Aber in der akademischen Welt wird diese Problematik nach wie vor als nicht wichtig dargestellt, sie spielt eine wesentlich kleinere Rolle. Das Phänomen der Frauenkriminalität wird bis zum heutigen Tage mit dem biologischen Unterschied, mit der Form des Seins der Frau erklärt. Die Vorstellungswelt der Frau beschäftigt sich nur mit der Suche nach einem adäquaten Parter und mit der Rolle als Mutter und Ehefrau, die sich um ihre Familie kümmert. Jahrhundertelang war dieses Thema auf die Verhaltensweisen in Verbindung mit der sozialen Reputation beschränkt. Mit diesem Artikel wird eine Einleitung in die verschiedenen biologischen und sozialen Erklärungsansätze dieses Phänomens unter dem besonderen funktionalistischen Blickwinkel der Rollentheorie und der Theorie der sozialen Kontrolle gegeben. Ein anderer Ansatzpunkt ist die Etikettierungsthorie, Labeling Approach. Einige Erklärungsansätze, wie die Sozialisierung der Frau, haben nach wie vor Gültigkeit, vor allem, weil es sich bei dem Problem der Frauenkriminalität um ein multidisziplinäres Thema handelt. Die individuellen und sozialen Faktoren müssen miteinander verbunden werden. Die Gesellschaft macht aus den Personen, was sie sind, zumindest potenziert sie die individuellen Bedingungen. Einige Erklärungen wurden mit der Zeit relativiert. Manche können mitlerweile für veraltet gehalten werden, andere sind in ihren Ansichtsweisen teilweise zu beschränkt, so dass sie heutzutage als befremdlich oder

 3. Cooling lubricants; Kuehlschmierstoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pfeiffer, W. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Breuer, D. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Blome, H. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Deininger, C. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Hahn, J.U. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Kleine, H. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Nies, E. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Pflaumbaum, W. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Stockmann, R. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Willert, G. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Sonnenschein, G. [Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft, Duesseldorf (Germany)

  1996-08-01

  As a rule, the base substances used are certain liquid hydrocarbons from mineral oils as well as from native and synthetic oils. Through the addition of further substances the cooling lubricant takes on the particular qualities required for the use in question. Employees working with cooling lubricants are exposed to various hazards. The assessment of the concentrations at the work station is carried out on the basis of existing technical rules for contact with hazardous substances. However, the application/implementation of compulsory investigation and supervision in accordance with these rules is made difficult by the fact that cooling lubricants are, as a rule, made up of complicated compound mixtures. In addition to protecting employees from exposure to mists and vapours from the cooling lubricants, protection for the skin is also of particular importance. Cooling lubricants should not, if at all possible, be brought into contact with the skin. Cleansing the skin and skin care is just as important as changing working clothes regularly, and hygiene and cleanliness at the workplace. Unavoidable emissions are to be immediately collected at the point where they arise or are released and safely disposed of. This means taking into account all sources of emissions. The programme presented in this report therefore gives a very detailed account of the individual protective measures and provides recommendations for the design of technical protection facilities. (orig./MG) [Deutsch] Als Basisstoffe dienen in der Regel bestimmte fluessige Kohlenwasserstoffverbindungen aus Mineraloelen sowie aus nativen oder synthetischen Oelen. Durch die Zugabe von weiteren Stoffen erlangt der Kuehlschmierstoff seine fuer den jeweiligen Anwendungsabfall geforderten Eigenschaften. Beschaeftigte, die mit Kuehlschmierstoffen umgehen, sind unterschiedliche Gefahren ausgesetzt. Die Beurteilung der Kuehlschmierstoffkonzentrationen in der Luft am Arbeitsplatz erfolgt auf der Grundlage bestehender

 4. Cycles of undesirable substances in the food chain; Kreislaeufe unerwuenschter Stoffe in der Lebensmittelkette

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  The working group ''Carry over of undesirable substances in animal feed'' at the Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry (BMELV) in cooperation with the Institute of Animal Nutrition of the Friedrich-Loeffler-Institute (FLI) performed on 27 and 28 October 2011 in Braunschweig a workshop on ''cycles of undesirable substances in Food Chain ''. The aim of the workshop was to present the latest findings of research and Carry over Recommendations of the Carry over - Working Group on undesirable substances in feed and production processes of the feed industry, to evaluate and discuss about this with representatives from science, business and management and to work out the further research and action need. The focus of the considerations were the pathways, the carry over and the Exposure to dioxins and other halogenated hydrocarbons, the effects of Mycotoxins in feed and starting points for preventive measures, the soil contamination and the exposure of humans and animals by cadmium and case studies on Nitrite in feed, antibiotics in plants and residues of pesticides and radionuclides in feed. Furthermore the risks associated with specified manufacturing processes of feed are considered, especially the used materials that come into contact with animal feed, and the risks from nanotechnology. [German] Die Arbeitsgruppe ''Carry over unerwuenschter Stoffe in Futtermitteln'' beim Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten (BMELV) hat in Zusammenarbeit mit dem Institut fuer Tierernaehrung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) am 27. und 28. Oktober 2011 in Braunschweig einen Workshop zum Thema ''Kreislaeufe unerwuenschter Stoffe in der Lebensmittelkette'' durchgefuehrt. Ziel des Workshops war es, die aktuellen Erkenntnisse der Carry over Forschung und die Empfehlungen der Carry over - Arbeitsgruppe zu unerwuenschten Stoffen in Futtermitteln und Produktionsverfahren in

 5. Electric driving in 2050. Consequences for the living environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  personenautomobiliteit. De overstap op elektrische auto's maakt het mogelijk om ongeveer de helft van de langetermijnklimaatambities voor de sector verkeer en vervoer te verwezenlijken. Het milieu, in het bijzonder in de steden, profiteert van een transitie naar elektrisch rijden omdat hierdoor zowel de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen als de geluidsbelasting vermindert. Op het hoofdwegennet en het regionale wegennet leidt elektrisch rijden overigens niet tot een afname van de geluidsbelasting. Het elektriciteitsnet zal moeten worden aangepast om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 6. The 1996 thaw as a {sup 18}O tracer experiment at the lysimeter plant in Wagna; Die Schneeschmelze 1996 als {sup 18}O-Tracerversuch an der Lysimeteranlage in Wagna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fank, J.; Zojer, H. [Forschungsgesellschaft Joanneum, Graz (Austria). Inst. fuer Geothermie und Hydrogeologie; Stichler, W. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg (Germany). Inst. fuer Hydrologie

  1999-02-01

  In the year 1991 a research site was set up in Wagna in the western Leibnitz Field (Styria) which permits an examination of seepage water movement and of material transport as a function of the permeability of the uppermost soil layers and the underlying more coarsly clastic sediments under locale-specific natural management systems. Research at this site is largely based on hydrochemical and isotope-hydrological analysis. The {sup 18}O isotope is an ideal natural tracer of water movement. Infiltration water from the thaw following a snowy winter was displaced downward into the unsaturated zone as a result of a major precipitation event of 85.5 mm from April 2 to 5, 1996. This displacement is evident in the {sup 18}O concentrations of the seepage water at various measuring depths. The displacement is associated with recharge events, thaw processes tending to produce dispersive flows and precipitation events leading to ``piston flow effects. Winter precipitation water reaches a depth of 60 to 70 cm by mid-April. The attenuated {sup 18}O concentration reveals the predominant flow characteristics in the different compartments of the unsaturated zone (finely clastic soils, gravels, and sands). [Deutsch] Im Jahre 1991 wurde in Wagna, im westlichen Leibnitzer Feld (Steiermark), eine Forschungsstation errichtet, die es erlaubt, unter ortsueblichen, natuerlichen Bewirtschaftungssystemen die Sickerwasserbewegung und den Transport von Stoffen in Abhaengigkeit von der Durchlaessigkeit der obersten Bodenschichten und der darunter folgenden groeberklastischen Sedimente vor allem auf Grundlage der hydrochemischen und isotopenhydrologischen Analytik zu untesuchen. Die Verwendung des {sup 18}O-Isotops als natuerlicher Tracer repraesentiert in idealer Weise die Bewegung des Wassers. Infiltrationswasser aus der Schneeschmelze nach einem schneereichen Winter wurde durch ein starkes Niederschlagsereignis von 85.6 mm zwischen 2. und 5. April 1996 in der ungesaettigten Zone

 7. List of hazardous substances for 1995. Hazardous substances at the working place; Gefahrstoffliste 1995. Gefahrstoffe am Arbeitsplatz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pflaumbaum, W. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Blome, H. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Kleine, H. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany); Stamm, R. [Berufsgenossenschaftliches Inst. fuer Arbeitssicherheit, St. Augustin (Germany)

  1995-04-01

  The List of Hazardous Substances for 1995 contains a summarizing table of the most important regulations concerning safety and health at the working place together with supplementary information. The present version, compiled by the Berufsgenossenschaftliche Institut fuer Arbeitssicherheit (Trade Associations` Institute for Working Safety), is an update of the List of Hazardous Substances for 1994. The List contains the prescribed classifications and designations of substances and preparations pursuant to the EC Directive 67/548/EEC (including the 20th amendment); the substances contained in the ``List of carcinogenic, mutagenic and reproduction-endangering substances`` (TRGS 905); the air pollution limit values of MAK and TRK (``Air pollution limit values at the working place``, TRGS 900); and the Biological Tolerance Values (BAT, TRGS 903). At the end it provides information, amongst other things, on measuring methods (DFG, ZH1/120, BIA desk folder, HSE, NIOSH, OSHA), industrial medicine, substance-specific regulations of the Ordinance On Hazardous Substances (GefStoffV), Ordinance of Prohibitions Concerning Chemicals (ChemVerbotsV), and Hazardous Substances Technical Code (TRGS), and on regulations of the trade associations. The amendments to the Technical Code (e.g. TRGS 900 and 905) published in early 1995 have also been incorporated. (orig./SR) [Deutsch] Das Berufsgenossenschaftliche Institut fuer Arbeitssicherheit - BIA hat in der Gefahrstoffliste 1995 die wichtigsten Regelungen fuer die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie ergaenzende Hinweise in einer Tabelle zusammengefasst. Die vorliegende Version aktualisiert die Gefahrstoffliste aus dem Jahr 1994. Die Liste enthaelt die vorgeschriebenen Einstufungen und Kennzeichnungen von Stoffen und Zubereitungen gemaess der EU-Richtlinie 67/548/EWG (einschliesslich 20. Anpassung) sowie die in der TRGS 905 ``Verzeichnis krebserzeugender, erbgutveraendernder und fortpflanzungsgefaehrdender Stoffe

 8. Technology assessment with regard to the environment. Assessment of the consequences of legislation for environment protection shown for the example of the Law on Chemicals. Final report; Technikfolgenabschaetzung - Umwelt. Gesetzesfolgenabschaetzung im Umweltschutz. Untersuchung am Beispiel des Chemikaliengesetzes. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schulte-Hostede, S.

  1993-12-31

  The present report contains the result of a research project on `Technology assessment with regard to the environment` which was commissioned by the Federal Ministry for Research and Technology (BMFT) and carried out jointly by the GSF Research Centre for Environment and Health (GSF) and the Institute for Applied Innovation Research (IAI). In this project the Law on Protection from Harzardous Substances (Law on Chemicals) was used to exemplify the procedure of assessing the consequences of legislation in the area of environmental law. The project proposal distinguished three project phases. In the first an exemplary ex post analysis was to be carried out on a significant legal regulation (the Law on Chemicals) concerning a specific branch of industry generally considered innovative (the chemical industry). In this way it was intended to collect empirical knowledge on how regulations affect innovation processes in the individual company. In the second phase the planned amendment of the Law on Chemicals was to serve as a case example for an assessment of the consequences of legislation. In the third project phase the methodology employed in the former was to be extended for the purpose of developing an instrumentarium for the ex ante assessment of legislation. Such an instrument could permit both the corporate innovator and the innovation promoter to assess the effets of environmental legislation at the corporate level and thus develop an anticipatory conflict management. (orig./SR) [Deutsch] Der vorgelegte Bericht beinhaltet die Ergebnisse des vom GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit (GSF) und dem Institut fuer Angewandte Innovationsforschung (IAI) gemeinsam bearbeiteten BMFT-Forschungsvorhabens `Technikfolgenabschaetzung - Umwelt`. Thema war die Gesetzesfolgenabschaetzung im Bereich der Umweltschutzgesetzgebung am Beispiel des `Gesetzes zum Schutz vor gefaehrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz)`. Der Projektvorschlag sah dabei vor, zunaechst in einer

 9. Reuse of filter backwash water with a submerged microfiltration membrane system; Wiederverwendung von Filterspuelwaessern durch Mikrofiltration mit getauchten Membranen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koetzle, T.; Merkl, G.; Wilderer, P. [Technische Univ. Muenchen, Garching (Germany). Lehrstuhl und Lab. fuer Wasserguete- und Abfallwirtschaft; Backhaus, J. [Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen (Germany); Hagen, K. [VA TECH WABAG GmbH Kulmbach, Kulmbach (Germany)

  2000-12-01

  During the treatment of groundwater by filtration for drinking water purposes, approximately 3% of the treated water volume has to be used as filter backwash water. Until now this backwash water charged with the accumulated filtrate is then redirected into sewers or receiving waters, either directly or after a sedimentation step. With sufficient separation of the filtered substances from backwash water this could again be used for drinking water purposes. This conserves natural groundwater resources and significantly reduces the volume of wastewater discharged. Especially in the face of the increasing shortage of useable groundwater resources in many countries, this will become increasingly important in the future. In our project, supported by 'EU-Life', the Technical University of Munich will examine on a large-scale plant according to the WABAG-SMS-Process, how far cross-flow microfiltration is capable of purifying the backwash waters for drinking water purposes again. The pilot-plant consists of two treatment parts, one charged with backwash water from the iron-, manganese- and arsenic-elimination, the other charged with backwash water from the deacidification. The membrane modules are submerged in closed storage basins for backwash water. Air is supplied under the modules to generate a defined cross-flow. This article discusses the results after one year of operation of the plant. (orig.) [German] Bei der Aufbereitung von Grundwasser durch Filtration in der Trinkwasseraufbereitung muessen etwa 3% der aufbereiteten Wassermenge zur Rueckspuelung der Filter verwendet werden. Bisher werden die hierbei anfallenden und mit den zuvor abfiltrierten Stoffen belasteten Filterspuelwaesser je nach den oertlichen Gegebenheiten unmittelbar oder nach einer Sedimentationsstufe in Vorfluter oder die oeffentliche Sammelkanalisation abgeschlagen. Durch eine hinreichende Trennung der abfiltrierten Stoffe vom Filterspuelwasser koennte dieses wieder der

 10. Cooperation with UNEP/IRPTC as a contribution to the implementation of the 'Agenda 21' action programme, chapter 19 in the field of information exchange on hazardous substances; Kooperation mit UNEP/IRPTC als Beitrag zur Umsetzung des Aktionsprogramms 'Agenda 21', Kapitel 19 im Bereich Informationsaustausch ueber gefaehrliche Stoffe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schock-Schmelzer, U.

  1999-09-01

  Informationsaustausch ueber gefaehrliche Stoffe gestaerkt werden. Ganz im Sinne dieses Handlungsauftrages leistet die im Rahmen dieses Vorhabens realisierte enge Kooperation zwischen dem Umweltbundesamt und UNEP Chemicals (bis 1995 UNEP/IRPTC (United Nations Environment Programme / International Register of Potentially Toxic Chemicals)) mit dem Austausch wissenschaftlicher und rechtlicher Informationen zu gefaehrlichen Chemikalien einen konkreten und erfolgreichen Beitrag zur Umsetzung von Kapitel 19 der Agenda 21. UNEP Chemicals wurde bei verschiedenen Aufgaben im Bereich der Datenarbeit unterstuetzt. Im Gegenzug hierzu wurde der international erarbeitete und angesehene Datenbestand von UNEP Chemicals dem Umweltbundesamt zur direkten Verfuegung gestellt. Diese Kooperation mit UNEP Chemicals ist ein wichtiger Bestandteil der internationale n Zusammenarbeit beim Austausch von Daten ueber die Gefaehrlichkeit von chemischen Stoffen. (orig.)

 11. ECOFERM. The closed-cycle farm; ECOFERM. De kringloopboerderij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, J. [Van Liere Management, Utrecht (Netherlands); Boosten, G. [Stichting DOTank, Bussum (Netherlands); Van Dijk, L. [Sustec Consulting Contracting, Wageningen (Netherlands); Hemke, G. [Hemke Nutriconsult, Best (Netherlands); Verschoor, A. [Ingrepro, Borculo (Netherlands); Van Kasteren, J. (ed.)

  2011-06-15

  , ammoniak, waterdamp, CO2 en restwarmte) worden gebruikt voor de productie van algen, biogas, elektriciteit en schoon water. Het begint met het dagelijks en gescheiden afvoeren van de mest uit de stal. Hierdoor komen minder ammoniak en andere schadelijke stoffen vrij, met een veel aangenamer stalklimaat voor de dieren en de boer als gevolg. De door de dieren geproduceerde CO2 , waterdamp en lichaamswarmte worden samen met de ammoniak in de stallucht door een reactor gevoerd en benut voor de algenkweek. De afgevoerde, deels ontwaterde mest gaat naar een centrale vergister voor de productie van biogas en elektriciteit in een WKK. De dunne mestfractie en het verder geraffineerde digestaat leveren de mineralen (vooral stikstof en fosfor) voor de algenkweek. De voorkweek van de algen vindt plaats in een gesloten bioreactor; de verdere uitgroei in een open vijver (hybride teelt). De algen dienen als gedeeltelijke vervanging van sojaschroot en visolie in het voer, maar kunnen ook worden gebruikt als bron voor medicijnen of voedingssupplementen. De gezondheidsbevorderende stoffen (zoals de omega-3-vetzuren) in de algen en het gezondere stalklimaat verbeteren de algehele conditie en het welzijn van de dieren. Daardoor zijn minder antibiotica nodig. Het concept ECOFERM betekent op essentiële punten een breuk met de huidige varkenshouderij. Het leidt tot een beter welzijn en gezondheid van de dieren, en tot vermindering van antibioticagebruik, tot vervanging van soja en visolie en tot het tegengaan van schadelijke emissies door het sluiten van kringlopen.

 12. Burnout, Depression und Depersonalisation – Psychologische Faktoren und Bewältigungsstrategien bei Studierenden der Zahn- und Humanmedizin [Burnout, depression and depersonalisation – Psychological factors and coping strategies in dental and medical students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prinz, Patrick

  2012-02-01

  Full Text Available [english] Background: Previous studies found that stress, depression, burnout, anxiety, and depersonalisation play a significant role amongst dental and medical students. We wanted to examine if students of the University of Erlangen-Nuremberg also would report elevated values as can been found in similar publications. Furthermore, particularly coping strategies were investigated.Methods: The data collection took place in April 2008 including 182 dental and medical students of the 4 and 5 academic year at the University of Erlangen-Nuremberg. Demographic data and the following screening instruments were used: Maslach Burnout Inventory (MBI, Cambridge Depersonalisation Scale (CDS-9, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Brief COPE. Results: Descriptive statistics showed higher pathological values in dental students than in medical students. The difference was especially pronounced on the depersonalisation scale (CDS-9, with 20.4% of the dental students, but only 5.5% of the medical students showing scores above a cut-off of 19. The scores decreased in the course of 3 semesters of dentistry. The students with elevated values showed a higher degree of dysfunctional coping. Conclusion: Our results obtained with the screening instruments are in line with the results of previous investigations of other authors and point out the importance of this issue. It might be useful to develop programs teaching dental students more adaptive coping strategies before their first patient contact.[german] Hintergrund: Studien der vergangenen Jahre zeigten, dass Stress, Depression, Burnout-Syndrom, Angst und Depersonalisation während des Studiums der Zahn- und Humanmedizin einen besonderen Stellenwert einnehmen. Es stellt sich die Frage, ob auch bei Studierenden der Universität Erlangen-Nürnberg erhöhte Werte, wie sie in der Literatur gefunden werden, nachweisbar sind. Zudem soll untersucht werden, welche Arten von Bewältigungsstrategien vorkommen

 13. Über dieses Heft

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editors / Herausgeber

  2013-12-01

  Full Text Available Das journalistische Erzählen ist nicht erst neu zu entdecken – es besitzt eine lange und prominente eigenständige Tradition, die von so unterschiedlichen Autoren wie Émile Zola, Egon Erwin Kisch, Gabriel García Márquez, Tom Wolfe u.v.a.m. geprägt wurde. Narratologische Zugänge haben jedoch in den letzten Jahren zu einer präziseren Beschreibung der besonderen Leistungen journalistischen Erzählens beigetragen. Das verdeutlichen auch die Beiträge dieses Heftes. Ethische Aspekte journalistischer Texte können eng mit den jeweils verwendeten Erzählverfahren zusammenhängen – so die These Friederike Herrmanns. Sie kritisiert den vermeintlich objektiven, quasi erzählerlosen Darstellungsstil von Nachrichten in Printmedien als einen weit verbreiteten, aber vergeblichen Versuch, mit Hilfe einer unsichtbar gemachten Erzählinstanz das Ideal einer reinen Faktenpräsentation zu erreichen. Stattdessen, so ihr Vorschlag, solle der Reporter die Standpunktgebundenheit seines Nachrichtentextes stilistisch und erzählerisch deutlich machen. Im interaktiven Online-Journalismus seien Ansätze zu einer derartigen Nachrichtenvermittlung auf Augenhöhe mit den Lesern erkennbar. Narrativer Journalismus, führt Marie Vanoost aus, sei als hybrides Genre zwischen fiktionaler Erzählliteratur und konventionellen Pressemeldungen angesiedelt. Er zeichne sich durch ebenso komplexe wie spezifische Plotkonstruktionen aus. In drei Fallanalysen untersucht Vanoost mit Hilfe von Begriffen Raphäel Baronis und Paul Ricoeurs das Zusammenspiel von intriguing function (fonction intriguante, in der die Dynamik des Leseprozesses im Vordergrund stehe, und configuring function (fonction configurante, die eher informativ und explikativ orientiert sei. Plotkonstruktionen stehen auch im Vordergrund von Valérie Roberts Beitrag über den journalistischen Umgang mit der „Wulff-Affäre“, die im Jahr 2012 zum Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff f

 14. Successful closure of persistent oro-cutaneous fistulas by injection of autologous adipose-derived stem cells: a case report [Erfolgreiche Behandlung persistierender oro-kutaner Fisteln durch Injektion mit autologen Fettstammzellen: ein Fallbericht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Föll, D. A.

  2013-07-01

  , die bisher nur in wenigen Studien klinisch zum Einsatz kam. In diesem Fallbericht schildern wir die Anwendung von konzentrierten, autologen Stammzellen aus Fettgewebe, wodurch zwei oro-kutane Fisteln zur Abheilung gebracht werden konnten.Fallbeschreibung: Eine 57-jährige, immunsupprimierte Leber- und Nierentransplantatempfängerin stellte sich mit einem tiefen mandibulären Weichteildefekt vor. Dieser resultierte aus der radikalen Entfernung und Bestrahlung eines von der Zungenbasis ausgehenden Plattenepithelkarzinoms. Im postoperativen Verlauf der Defektrekonstruktion, die mit einem freien Lappen durchgeführt wurde, bildeten sich zwei oro-kutane Fisteln. Da eine operative Revision zu keiner Heilung der Fisteln führte, wurde der Entschluss gefasst, autologe Stammzellen aus Fettgewebe um die Fisteln herum einzubringen. Die Stammzellen wurden mit Hilfe des Cytori Celution Systems extrahiert und in der gleichen Sitzung appliziert. Im postoperativen Verlauf kam es nach 4 Wochen zum vollständigen Verschluss der beiden Fisteln und bis zum aktuellen Zeitpunkt (6 Monate postoperativ trat kein Rezidiv auf.Fazit: Nach unserem Wissen ist dies die erste erfolgreiche Applikation von konzentrierten Stammzellen aus Fettgewebe zur Behandlung von oro-kutanen Fisteln. Dieser Fall zeigt, wie innovative Stammzelltherapie in Kombination mit gut etablierten chirurgischen Methoden in besonderen Fällen eine sinnvolle Therapiestrategie darstellen kann.

 15. Unterstützung des wissenschaftlichen Publizierens als Aufgabe einer wissenschaftlichen Bibliothek: Die Publikationsservices an der UB Graz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karin Lackner

  2017-12-01

  Full Text Available Die Publikationsservices, eine Servicestelle der Universität Graz, die von der Universitätsbibliothek als Stabsstelle errichtet wurde, zeigen, dass die Universitätsbibliothek im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens eine wesentliche Rolle einnimmt. An der Universitätsbibliothek Graz wurde nicht nur innerhalb der Bibliothek Wissen zu verschiedenen Aspekten des wissenschaftlichen Publizierens zusammengeführt, vor allem wurde von der Bibliothek eine Kooperation unterschiedlicher Einrichtungen an der Universität initiiert, die in den Bereichen Forschungsunterstützung und -bewertung tätig sind, darunter Forschungsmanagement und -service sowie Leistungs- und Qualitätsmanagement. Die Bibliothek übernimmt dabei die Koordination und somit die Führungsrolle. Ziele und Aufgabenbereiche der neuen Einrichtung wurden zum einen maßgeblich durch die bereits vorhandene Expertise an der Universitätsbibliothek aus den Bereichen Universitätsverlag, Open-Access-Repositorium, Bibliometrie, Open-Access-Abkommen und Forschungsdatenmanagement und zum anderen werden sie durch die Bedürfnisse der Angehörigen der Universität, im Besonderen Lehrende und Forschende, sowie die anhaltenden Veränderungen im Bereich der wissenschaftlichen Kommunikation geprägt. Der Beitrag stellt zunächst den Themenbereich Publikationsunterstützung beziehungsweise wissenschaftliche Kommunikation als ein Aufgabengebiet für Bibliotheken vor. Dies wird dann anhand des Beispiels der Universitätsbibliothek Graz konkretisiert. Zum Abschluss wird auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Publikationsservices eingegangen. A university library can assume a pivotal role in the context of scholarly publishing as can be exemplified by the publishing services at the University of Graz. This service point was established by the University Library as a functional unit within its matrix organization. The new unit has not only brought together knowledge and experience regarding

 16. Prevention, screening and therapy of thyroid diseases and their cost-effectiveness; Praevention, Screening und Therapie gutartiger Schilddruesenerkrankungen unter dem Aspekt von Kosten und Nutzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dietlein, M.; Moka, D.; Schmidt, M.; Theissen, P.; Schicha, H. [Koeln Univ. (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Nuklearmedizin

  2003-10-01

  60%. (orig.) [German] Kosten/Nutzenanalysen in Bezug auf gutartige Schilddruesenerkrankungen sind in der Literatur unterrepraesentiert. Insbesondere die Erhebung eines Geldwertes pro gewonnenem Lebensjahr gestaltet sich methodisch schwierig: Der Nutzen praeventiver Massnahmen ist weit in die Zukunft verlagert. Der Einfluss einer unbehandelten Schilddruesenerkrankung auf die Lebenszeit wird ebenfalls erst durch einen langfristigen Horizont und dann eher epidemiologisch als individuell zu erfassen sein. Als Prophylaxe (primaere Praevention) sind Programme zum Ausgleich des Iodmangels sowie die Aufklaerung ueber den negativen Einfluss des Rauchens auf die Entwicklung einer Struma oder eines M. Basedows aus entscheidungstheoretischer Sicht sehr kosteneffektiv. Screening-Programme (sekundaere Praevention) werden fuer die Parameter TSH, Calcium und Calcitonin diskutiert. Eine besonders guenstige Kosten-Effektivitaet des TSH-Screenings ist in besonderen Lebensphasen (Neugeborene, Schwangerschaft, postpartal, hoeheres Alter, stationaerer Patient mit akuter Erkrankung) und bei definierten Vorbefunden (TSH>2mU/l, TPO-Antikoerper) aus klinisch-epidemiologischer Sicht zu erwarten, ohne dass hierzu gesonderte gesundheitsoekonomische Berechnungen vorgelegt wurden. Andererseits konnte die Kosten-Effektivitaet eines generellen TSH-Screening ab dem 35. Lebensjahr in einer qualitativ hochwertigen gesundheitsoekonomischen Studie bereits belegt werden. Die Therapiestrategien bei gutartigen Schilddruesenerkrankungen (tertiaere Praevention) zielen auf eine Minimierung sekundaerer Krankheitsfolgen (Vorhofflimmern, Myokardinfarkt, Herztod) und iatrogener Nebenwirkungen. Beispiele fuer eine solche tertiaere Praevention sind die definitive Therapie (Radioiodtherapie) der Immunhyperthyreose M. Basedow bei unguenstigen initialen Praedikatoren fuer eine Rezidivhyperthyreose, die Radioiodtherapie der latenten Hyperthyreose sowie die Radioiodtherapie der grossvolumigen Struma bei aelteren oder

 17. Risk of leukaemia following intravenous treatment with {sup 224}Ra - results of a long term follow-up study of ankylosing spondylitis patients; Leukaemierisiko nach intravenoeser {sup 224}Ra-Behandlung - Ergebnisse einer Langzeitstudie an Bechterew-Patienten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wick, R.R. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenbiologie; Chmelevsky, D. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Strahlenschutz; Goessner, W. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Oberschleissheim (Germany). Inst. fuer Pathologie

  1993-12-31

  Inkorporation eines kurzlebigen {alpha}-Strahlers werden in der GSF 1473 Bechterew-Patienten beobachtet, die in den Jahren 1948 - 75 zur Behandlung ihrer Krankheit wiederholte intravenoese Injektionen von {sup 224}Ra erhalten haben. Das uebliche Therapieschema beinhaltete 10 - 12 Injektionen a 1,036 MBq (28 {mu}Ci) {sup 224}Ra in woechentlichem Abstand; dies fuehrt bei einem Menschen mit 70 kg Koerpergewicht (Standardmensch) zu einer {alpha}-Skelettdosis von 0,56 - 0,67 Gy. Daneben besteht eine Kontrollgruppe von 1338 Bechterew-Patienten, die nicht mit radioaktiven Praeparaten und/oder Roentgenstrahlen behandelt worden sind. Bis Mai 1993 (mittlere Beobachtungszeit 19,9 Jahre) sind in der Expositionsgruppe 595 und in der Kontrollgruppe 722 Patienten verstorben, fuer 578 bzw. 668 Patienten ist die Todesursache gesichert. Unter anderen beobachteten wir in der Expositionsgruppe 10 Leukaemien (gegenueber 2,7 - 2,8 erwarteten Faellen, p < 0,001) und 6 in der Kontrollgruppe (3,3 - 3,5 erw., p = 0,14). Eine genauere Subklassifikation zeigt, dass in der Expositionsgruppe im besonderen die chronisch-myeloischen Leukaemien (CML) erhoeht sind (4 beob. Faellen gegenueber 0,8 erw., p = 0,009), waehrend sich in der Kontrollgruppe die beobachteten Faelle mit CML im Rahmen des Erwartungswertes bewegen. Aehnliche Beobachtungen wurden in einer anderen, mit weitaus hoeheren Dosen/Dosisleistungen behandelten Patientengruppe, die von Spiess und Mitarbeitern untersucht wird, bisher nicht festgestellt. Diese erhoehte Leukaemiesterblichkeit in unserem Patientenkollektiv stimmt mit Beobachtungen an mit {sup 224}Ra behandelten Maeusen ueberein, die geringe Mengen von knochensuchenden {alpha}-Strahlern erhalten hatten. (orig.)

 18. Multiprofessionelle Ausbildung im Medizinstudium [Multiprofessional training in medical education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stößel, Ulrich

  2006-05-01

  eine Analyse bisheriger vergleichbarer Unterrichtsvorhaben und begriffliche Klärungen, die angesichts der Vielzahl der Begriffsverwendungen notwendig erscheinen, beschreibt der Beitrag ein hochschulübergreifend angelegtes Unterrichtskonzept, in dem Studierende der Humanmedizin aus der Universität Freiburg (n=59gemeinsam mit Studierenden der Sozialen Arbeit aus der Hochschule Esslingen, Fachhochhochschule für Sozialwesen (n=61 in mehreren Unterrichtsveranstaltungen zusammengeführt wurden, in denen das Thema der interdisziplinären Kooperation in den Gesundheitsberufen behandelt wurde. Der Beitrag beschreibt die über mehrere Jahre entwickelte Unterrichtskonzeption und das Design der Evaluation dieser Veranstaltungen, das sich wesentlich auf eine standardisierte Erhebung mittels Fragebogen stützte. Ergänzend wurde am Ende der Blockveranstaltungen zunächst eine getrennt nach Studiengruppen, dann gemeinsame diskursive Abschlußevaluation durchgeführt. Die ausführliche Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse lassen wegen der besonderen Rahmenbedingungen der Veranstaltung noch keine vorschnellen Verallgemeinerungen zur Übertragbarkeit des Konzepts in die Routine zu. Sie liefern gleichwohl die Erkenntnis, dass auch aus Sicht der Studierenden ein erkennbarer Bedarf an unterrichtlicher Beschäftigung mit dem Thema der interdisziplinären Kooperation der Gesundheitsberufe gewünscht wird. Dazu erscheint es unerlässlich, dass die jeweiligen Berufs- bzw. Studierendengruppen mehr Wissen über das professionelle Feld des anderen erfahren und in gemeinsamen Übungen Formen der Kooperation praktisch erproben.

 19. Ultrasonic trap as analytical tool; Die Ultraschallfalle als analytisches Werkzeug

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leiterer, Jork

  2009-11-30

  nanoparticles. This comprises fields of research like biomineralisation, protein agglomeration, distance dependent effects of nanocrystalline quantum dots and the in situ observation of early crystallization stages. In summary, the results of this work open a broad area of application to use the ultrasonic trap as an analytical tool. [German] Die Ultraschallfalle bietet eine besondere Moeglichkeit zur Handhabung von Proben im Mikrolitermassstab. Durch die akustische Levitation wird die Probe kontaktfrei in einer gasfoermigen Umgebung positioniert und somit dem Einfluss fester Oberflaechen entzogen. In dieser Arbeit werden die Moeglichkeiten der Ultraschallfalle fuer den Einsatz in der Analytik experimentell untersucht. Durch die Kopplung mit typischen kontaktlosen Analysemethoden wie der Spektroskopie und der Roentgenstreuung werden die Vorteile dieser Levitationstechnik an verschiedenen Materialien wie anorganischen, organischen, pharmazeutischen Substanzen bis hin zu Proteinen, Nano- und Mikropartikeln demonstriert. Es wird gezeigt, dass die Nutzung der akustischen Levitation zuverlaessig eine beruehrungslose Probenhandhabung fuer den Einsatz spektroskopischer Methoden (LIF, Raman) sowie erstmalig Methoden der Roentgenstreuung (EDXD, SAXS, WAXS) und Roentgenfluoreszenz (RFA, XANES) ermoeglicht. Fuer alle genannten Methoden erwies sich die wandlose Probenhalterung als vorteilhaft. So sind die Untersuchungsergebnisse vergleichbar mit denen herkoemmlicher Probenhalter und uebertreffen diese teilweise hinsichtlich der Datenqualitaet. Einen besonderen Erfolg stellt die Integration des akustischen Levitators in die experimentellen Aufbauten der Messplaetze am Synchrotron dar. Die Anwendung der Ultraschallfalle am BESSY konnte im Rahmen dieser Arbeit etabliert werden und bildet derzeit die Grundlage intensiver interdisziplinaerer Forschung. Ausserdem wurde das Potential der Falle zur Aufkonzentration erkannt und zum Studium verdunstungskontrollierter Prozesse angewendet. Die

 20. Feasibility study for new ecolabels for the product group: Wood pellet firings. Final report; Machbarkeitsstudie fuer neue Umweltzeichen fuer die Produktgruppe: Holzpelletfeuerungen. Endbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, E.; Weiss, J.; Hirschl, B.

  2002-07-01

  gerechtfertigt ist, und welche Anforderungen diese im Vergabefall erfuellen sollten. Im Rahmen der Untersuchung wurde zunaechst eine umfassende Marktanalyse durchgefuehrt, um daraus die Anlagen zu identifizieren, die fuer ein Umweltzeichen in Frage kommen. Im Hauptteil der Studie erfolgte eine vertiefende Analyse der Umweltrelevanz der ausgewaehlten Anlagen. Hierzu wurde eine Herstellerbefragung durchgefuehrt und ein Systemvergleich mit Gas- und Oelheizkesseln sowie mit herkoemmlichen Holzfeuerungen auf Holzhackschnitzel- und Scheitholzbasis vorgenommen. Auf der Basis dieser Analyse wurden Vorschlaege fuer Vergabegrundlagen fuer Holzpelletheizkessel und Holzpelletraumheizer abgeleitet, die in einem Fachgespraech in einer breiten Runde von Experten und Herstellern vorgestellt und diskutiert wurden. Aus der Studie und dem Fachgespraech konnte ein deutliches Votum fuer die Umweltzeichen fuer die untersuchten Holzpelletfeuerungen abgeleitet werden. Holzpelletfeuerungen zeichnen sich durch ihren hohen Automatisierungsgrad und den Einsatz eines genormten Brennstoffes mit gleichbleibender hoher Qualitaet aus. Dadurch erreichen sie zum einen eine hohe Verbrennungsguete mit sehr geringen Emissionen, zum anderen werden Fehler durch unsachgemaesse Bedienung minimiert. Sie koennen zudem einen wichtigen Beitrag zur verstaerkten Nutzung erneuerbarer Energien leisten und so zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Die vorgeschlagenen Vergabegrundlagen umfassen Anforderungen an rationelle Energienutzung (Wirkungsgrad bei Nennlast und Teillast, Hilfsstrombedarf), Emissionswerte von CO, NO{sub x}, Staub und organischen Stoffen, Angebot von Dienstleistungen sowie Anforderungen an die Bedienungsanleitung. Als moegliche Umschrift eines Zeichens fuer Holzpelletfeuerungen wird empfohlen: 'Umweltzeichen... weil emissionsarm und energieeffizient'. (orig.)

 1. Radiation policy monitoring. Annual report, 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E.

  2005-07-01

  The radiation dose for the Dutch population due to discharges and emissions from processing industries has decreased substantially since 1994. However, the processing industry still makes the largest industrial contribution to the radiation dose. Nuclear installations and medical institutions contribute much less. There was a considerable decrease up to 2000, when two fertilizer enterprises stopped their activities in the Netherlands. Although the reported discharges of radioactive substances to water show a sharp decrease, the collective dose due to emissions to air has shown slight increases since 2001. The policy to reduce discharges in water has led to enterprises investing in wastewater treatment systems. Enterprises also take the radiological consequences into account when purchasing raw materials containing natural occurring radioactive material. The cost of the raw material obviously also influences the decision. Occupational exposure in processing plants was investigated using the data of the National Dose Registration and Information System (NDRIS). Often, employees' inhalation doses can amount to over 1 mSv per annum (i.e. 40% of the average annual radiation dose per capita of the Dutch population), but the dose limit of 6 mSv was not exceeded in any of the cases. We have developed and applied the chain model for regular emissions for assessing the radiation dose. Current dose assessments based on the chain model were found to fit with dose assessments based on measurements. The yearly variation in meteorological factors can affect the radiation dose for members of the public for 25% at locations close to the source when compared to calculations based on decade averaged meteorology. [Dutch] Voor de Nederlandse bevolking is de stralingsdosis door lozingen van radioactieve stoffen door de procesindustrie fors afgenomen tussen 1994 en 2000. Vooral de gerapporteerde lozingen in water vertonen een sterke daling, mede door sluitingen van twee

 2. Radiation policy monitoring. Annual report 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E. [Nuclear Research and consultancy Group NRG, Petten (Netherlands)

  2005-07-01

  The radiation dose for the Dutch population due to discharges and emissions from processing industries has decreased substantially since 1994. However, the processing industry still makes the largest industrial contribution to the radiation dose. Nuclear installations and medical institutions contribute much less. There was a considerable decrease up to 2000, when two fertilizer enterprises stopped their activities in the Netherlands. Although the reported discharges of radioactive substances to water show a sharp decrease, the collective dose due to emissions to air has shown slight increases since 2001. The policy to reduce discharges in water has led to enterprises investing in wastewater treatment systems. Enterprises also take the radiological consequences into account when purchasing raw materials containing natural occurring radioactive material. The cost of the raw material obviously also influences the decision. Occupational exposure in processing plants was investigated using the data of the National Dose Registration and Information System (NDRIS). Often, employees' inhalation doses can amount to over 1 mSv per annum (i.e. 40% of the average annual radiation dose per capita of the Dutch population), but the dose limit of 6 mSv was not exceeded in any of the cases. We have developed and applied the chain model for regular emissions for assessing the radiation dose. Current dose assessments based on the chain model were found to fit with dose assessments based on measurements. The yearly variation in meteorological factors can affect the radiation dose for members of the public for 25% at locations close to the source when compared to calculations based on decennial averaged meteorology. [Dutch] Voor de Nederlandse bevolking is de stralingsdosis door lozingen van radioactieve stoffen door de procesindustrie fors afgenomen tussen 1994 en 2000. Vooral de gerapporteerde lozingen in water vertonen een sterke daling, mede door sluitingen van twee

 3. Priority ranking of substances hazardous to the aquatic system according to their exposure and effects for 1993/94; Reihung gewaesserrelevanter, gefaehrlicher Stoffe aufgrund ihrer Exposition und Wirkung fuer 1993/94

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herrchen, M.; Mueller, M.; Storm, U.; Storm, A.

  1997-10-01

  For the identification of substances occuring in surface waters and being hazardous to the aquatic ecosystem a tiered selection scheme has been developed and applied in a previous project (Application of a selection scheme for the identification of substances hazardous to the acquatic system, No.: 102 04 109). On the first tier, substances occuring in surface waters were identified by comparison with substances in international lists (such as lists I and II of the Directive 76 464 EEC and annex 1A and 1D of the 3. International North Sea Conference). For substances which are detected in monitoring programs but are not listed in the international lists as well as for substances which are detected in monitoring programs but are not listed in the above lists, the second tier was applied. That comprised a substance ranking according to their hazard for aquatic organisms using a scoring system. For the exposure assessment monitored concentrations are used in order to avoid false positive or negative results. For the effect assessment the respective part of the IPS-system (developed within the EU for the ranking of Existing Chemicals) was used. Direct and indirect effects (bioaccumulation) are considered. On the third tier a source identification was performed identifying point and diffuse sources. Within the framework of the actual project an actualisation of the above feasibility study was performed: monitoring data were taken from 1993 and 1994; additionally, data from the North Sea as well as sediment data were considered. The software was improved in order to enable an easy calculation and assessment of the different results (e.g. use of mean or median values as input for the second tier, differentiation according to various streams; consideration of the statement `not detectable`). The software programme also enables a further implementation of actual data in the near future. (orig.) [Deutsch] Zur Identifizierung von gewaesserrelevanten, gefaehrlichen Stoffen wurde

 4. Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - selected organic trace pollutants in the Elbe and its tributaries 1994-1999; Arbeitsgemeinschaft fuer die Reinhaltung der Elbe - Ausgewaehlte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenfluessen im Zeitraum 1994 - 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fooken, C.; Stachel, B.; Reincke, H. [Wasserguetestelle Elbe, Hamburg (Germany)

  2000-10-01

  Stoffe noch Defizite im Hinblick auf die Reinigungsleistung industrieller und kommunaler Klaeranlagen existieren. Wie ubiquitaer vorhandene Schadstoffe ueber ein kleines und weitverzweigtes Fliesssystem in die Elbe gelangen koennen, wird beispielhaft an der Stoffklasse der Chloralkylphosphate aufgezeigt. Diese finden hauptsaechlich Verwendung als Flammschutzmittel und Weichmacher in Polyurethanen. Ergebnisse einer Auswahl von 28 Stoffen aus der Richtlinie 76/464/EWG werden ebenfalls vorgestellt. Sie sind eine Entscheidungshilfe fuer die Planung zukuenftiger Messkonzepte auf der Grundlage der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Mit dem Messprogramm der ARGE ELBE werden organische Schadstoffe routinemaessig erfasst und veroeffentlicht. Dabei handelt es sich ueberwiegend um unpolare Stoffe wie die hinlaenglich bekannten polychlorierten Biphenyle oder die schwerfluechtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe mit insektizider Wirkung (z.B. DDT). Neuere Analysenergebnisse zeigen, dass diese Stoffgruppe nach wie vor relevant ist und auch in den kommenden Jahren nicht an Bedeutung verlieren wird. Eine andere Stoffgruppe, die polaren und im allgemeinen gut wasserloeslichen Substanzen, werden im Rahmen von Sonderuntersuchungen in der waessrigen Phase bestimmt. Die in diesem Bericht hauptsaechlich behandelten Stoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen: industrielle und kommunale Abwaesser, diffuse Eintraege aus der Agrarwirtschaft und aus atmosphaerischen Depositionen. In vielen Faellen sind sie biologisch schwer abbaubar und koennen Bedeutung erlangen, wenn Flusswasser als Uferfiltrat fuer die Trinkwasserherstellung genutzt wird. Wegen der aufwendigen und wirkungsvollen Aufbereitungstechnologie gelangen sie allerdings nur selten bis ins Trinkwasser. (orig.)

 5. Feasibility study for new ecolabels according to ISO 14024 (type I) within the product group: small cogeneration plants; Machbarkeitsstudie fuer neue Umweltzeichen in Anlehnung an ISO 14024 (Type I) fuer die Produktgruppe: Kleine Blockheizkraftwerk-Module

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, E.; Hirschl, B.; Kaliske, J. [Institut fuer Oekologische Wirtschaftsforschung (IOEW) gGmbH, Berlin (Germany); Reese, I.; Grimpe, T. [Hamburg Gas Consult (HGC) GmbH (Germany)

  2000-11-02

  available data, it is not possible at the moment to derive concrete criteria for an ecolabel in this field. After the introduction of initial products onto the market, corresponding requirements for plants based on this new technology should be specified. (orig.) [German] Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich um eine Machbarkeitsstudie nach ISO 14024. Es behandelt die Frage, ob ein Umweltzeichen fuer kleine BHKW-Module gerechtfertigt ist, und welche Anforderungen diese im Vergabefall erfuellen sollten. Im Rahmen der Untersuchung wurde zunaechst eine umfassende Marktanalyse durchgefuehrt, um daraus die Anlagen zu identifizieren, die fuer ein Umweltzeichen in Frage kommen. Im Hauptteil der Studie ging es um die vertiefende Analyse der Umweltrelevanz der ausgewaehlten Anlagen. Hierzu wurde eine Herstellerbefragung durchgefuehrt und ausgeaehlte BHKW anhand eines Systemvergleiches mit Gas- und Oelheizkesseln verglichen. Auf der Basis dieser Analyse wurden Anforderungskataloge fuer Gas- und Diesel-BHKW-Module abgeleitet, die in einem Fachgespraech in einer breiten Runde von Experten und Herstellern vorgestellt und diskutiert wurden. Aus der Studie und dem Fachgespraech konnte ein deutliches Votum fuer ein Umweltzeichen fuer die untersuchten BHWK-Module abgeleitet werden. Die vorgeschlagenen Vergabegrundlagen umfassen Anforderungen an Richtlinienkonformitaet, rationelle Energienutzung (Elektrischer und Gesamtwirkungsgrad bei Nennlast und Teillast, Angabe des Hilfsstrombedarfes), Emissionswerte von CO, NO{sub x}, Staub und organischen Stoffen, Schallemissionen, Angebot von Wartungsvertraegen, Ruecknahmeverpflichtung sowie Anforderungen an die Bedienungsanleitung. Als moegliche Umschrift eines Zeichens fuer kleine BHKW-Module wird empfohlen: 'Umweltzeichen... weil energieefizient'. Neben motorischen BHKW wurden auch kleine Brennstoffzellen-BHKW untersucht. Diese befinden sich zur Zeit noch in einer Feldtest- und Erprobungsphase. Sie weisen deutliche oekologische

 6. Water quality and management - the use of models for the estimation of the hazard potential for groundwater by organic pollutants in solid waste; Gewaesserguete und Wasserwirtschaft - Anwendung von Modellen zur Abschaetzung der Grundwassergefaehrdung durch organische Stoffe aus Reststoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klein, M.

  2000-08-31

  In this study the deterministic leaching model PELMO was extended in order to consider two additional transport processes (fast transport via the macro porous flow system without equilibrium conditions with respect to sorption, and transport of pollutants in the soil water bound to humic substances). The extended model was implemented into the stochastic estimation model MCPELMO 2.0. The new development has built in 22 leaching scenarios based on a combination of the German soil regions map (12 soil regions) and 9 representative weather stations. As daily temperature and precipitation data over a period of 30 years were available the influence of climatic fluctuations on the percaloate concentrations could be considered. In parallel to the model development nomograms were calculated based on the algorithms of MCPELMO 2.0 making it possible to estimate concentrations in leachate also graphically. The results of the MCPELMO 2.0 simulations were compared with comprehensive simulations over a period of 1000 years performed with the computer model PELMO. The analysis showed that the screening model MCPELMO 2.0 that was orders of magnitude faster than PELMO was nevertheless able to estimate concentrations close to PELMO for most of the substances. It was additionally concluded that the results of the estimation model behave conservative compared to the comprehensive simulations: MCPELMO is often slightly overestimating pollutant concentrations in the percolate. Only for pollutants having KOC values above 5000 L/kg and DT50 numbers above 2000 days MCPELMO was estimating lower concentrations in the percolate than PELMO. (orig.) [German] In diesem Vorhaben wurde das deterministische Versickerungsmodell PELMO um zwei zusaetzliche Transportprozesse erweitert (schneller Stofftransport ueber das Makroporensystem ohne Einstellung von Sorptionsgleichgewichten, sowie Transport von Stoffen im Bodenwasser gebunden an Huminsaeuren) und das erweiterte Modell in das stochastische

 7. SAFIRA. Sub-project B 1.3: Development of coupled in-situ reactors and optimisation of the geochemical processes in the discharge of different in situ reactor sytems. Final report; SAFIRA. Teilprojekt B 1.3: Entwicklung von gekoppelten in situ-Reaktoren und Optimierung der geochemischen Prozesse im Abstrom von verschiedenen in situ-Reaktor-Systemen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahmke, A.; Schaefer, D.; Koeber, R.; Plagentz, V.

  2002-12-01

  langfristig kostenguenstige passive Massnahmen wie reaktive Barrieren zur Sanierung in Frage. Grundwasser, das mit mehreren und unterschiedlich reagierenden Stoffen kontaminiert ist, kann jedoch nicht mit Hilfe eines einzelnen reaktiven Materials gereinigt werden, daher wurde die Effektivitaet von Kombinationen unterschiedlicher reaktiver Materialien zur Sanierung untersucht. Von den untersuchten Kombinationen erwies sich die Hintereinanderschaltung von reduzierendem Eisen und Aktivkohle als besonders effektiv. Reduzierbare chlorierte Kohlenwasserstoffe werden im Eisen entfernt, die verbleibenden Kontaminanten adsorbieren auf der Aktivkohle. Auch die Hintereinanderschaltung von Eisen und Sauerstoff abgebenden ORC, in denen ein aerober mikrobieller Abbau statt findet, ist zur Entfernung von Mischkontaminationen geeignet. Eine Kostenschaetzung zeigt, dass die Kombination von Eisen und Aktivkohle in Abhaengigkeit von der Zusammensetzung der Kontamination guenstiger als Aktivkohle allein sein kann und generell guenstiger als die Kombination von Eisen und ORC ist. Ohne ein guenstigeres Verfahren zum Einbringen von Sauerstoff in den Aquifer wird die Hintereinanderschaltung von Eisen und Aktivkohle zur Sanierung von Mischkontaminationen empfohlen. Im direkten Abstrom von reaktiven Eisenbarrieren (auch in Kombination mit Aktivkohle) sind die Grenzwerte fuer Fe(II) und pH entsprechend der Trinkwasserverordnung ueberschritten. Im Abstrom von ORC-Reaktoren werden die zulaessigen Werte fuer Mg und pH ueberschritten. Untersuchungen im Abstrom dieser reaktiven Materialien zeigen, dass die hohen pH-Werte durch den Kontakt mit dem Aquifermaterial auf Aquifer-typische Werte gepuffert werden, die ueblicherweise unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung liegen. Mit Erschoepfen der Pufferkapazitaet des Bodens breitet sich jedoch eine Zone mit erhoehtem pH-Wert im Aquifer aus. Die Geschwindigkeit dieser Ausbreitung haengt vom pH-Wert und dem Aquifermaterial ab. Gerade fuer sehr Organik

 8. Radiological risk assessment of isotope laboratories according to the requirements of the radiation protection ordinance and the protective labour legislation; Beurteilung des radiologischen Risikos von Isotopenlaboratorien nach den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung und den Richtlinien fuer Arbeitssicherheit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stuerm, R.P. [SafPro AG, Ausbildung und Beratung in Strahlenschutz, Basel (Switzerland); Kuster, M. [Novartis International AG, Corporate Health, Safety and Environment, Basel (Switzerland); Traub, K. [Novartis Pharma AG, Zentralstelle fuer Strahlenschutz, Basel (Switzerland)

  2001-07-01

  According to the Swiss Radiation Safety Ordinance the supervising authority may require a safety report from the operator of a radioactive laboratory (Art.95) and establish the methodology of the risk analysis. Isotope laboratories of the chemical industry are supervised by Swiss accident insurance agency (SUVA). In that respect SUVA safeguards both radiation protection issues and general protection of the workers and established guide lines in order to assess conventional risks in industrial premises. In these conventional analysis the working process is analysed according to its possible detriment (death, severe invalidity, slight invalidity, injury with absence, injury without absence) and the probability of occurrence (frequent, seldom, rare, improbable, virtually impossible). According to this the risks are categorised in a matrix as 'high', 'medium' and 'low'. SUVA requested such a risk analysis for two isotope laboratories of B type in Basel in which on the one hand the hazard to the workers on the other hand to the public should be analysed and radiologically assessed. It was proposed to use a methodology established in workers safety and the insurance section. This required a comparison of risks of radiation doses in mSv to the consequences of conventional working accidents (death, invalidity) and the risk perception of the public and politicians. In this paper this risk matrix derived in discussions among the supervising body, the company management, the laboratory head and workers is described. In the opinion of the authors such a comparison between radiological and conventional risks has not been performed up to now and the results obtained here are open to discussion. (orig.) [German] Gemaess schweizerischer Strahlenschutzverordnung kann die Aufsichtsbehoerde vom Inhaber einer Bewilligung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen einen Sicherheitsbericht verlangen (Art. 95) und die Methodik der Stoerfallanalyse festlegen (Art

 9. Examination of imaging detectors for combined radiography procedures in the ACCIS joint project. Automatic cargo container inspection system. Final report; Untersuchung von bildgebenden Detektoren fuer kombinierte Radiographieverfahren im Verbundprojekt ACCIS. Automatisches Cargo-Container Inspektionssystem. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dangendorf, Volker

  2014-06-09

  Currently used screening systems of air cargo are based on X-ray radiation from bremsstrahlung generators. Thus, different substances from light elements of approximately the same density are difficult to distinguish, e.g. the image contrast between explosives and drugs is low compared to harmless organic substances, such as plastic parts or foodstuffs, and requires extensive follow-up investigations. On the other hand, the image contrast is also low in the case of heavy elements with X-ray methods, e.g. Special Nuclear Materials (SNM) such as Pu and.U, which are also transported in a container of lead for camouflage and mixed with goods from other heavy metals, makes it very difficult. Within the framework of the ACCIS Collaborative Project, a new inspection system for airfreight based on neutron and gamma irradiation was researched. Within this framework, the PTB subproject covered the following tasks: 1. Research and development of laboratory prototypes of imaging radiation detectors; 2. Development of a measuring station for the evaluation of the screening method at the PTB accelerator system, 3. Cooperation in the development of a concept for a pulsed radiation source, in particular design and investigation of the beam-producing target. 4. Determination of the physical and dosimetric parameters relevant to radiation protection. Examination of the conditions of application, requirement of operational facility, end user contacts; 6. Coordination of the German partners, in particular organization of the project meetings of the German and Israeli partners. [German] Derzeitig eingesetzte Durchleuchtungssysteme von Luftfrachtcontainern basieren auf Roentgenstrahlung aus Bremsstrahlungsgeneratoren. Damit lassen sich unterschiedliche Stoffe aus leichten Elementen annaehernd gleicher Dichte nur schwer unterscheiden, z.B. ist der Bildkontrast zwischen Sprengstoffen und Drogen gegenueber harmlosen organischen Stoffen wie Kunststoffteilen oder Lebensmitteln gering und

 10. Selection and examination of types of waste relevant to underground disposal. Final report; Auswahl und Untersuchung UTD-relevanter Abfallarten. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reichelt, C. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Brasser, T. [GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit Neuherberg GmbH, Braunschweig (Germany). Inst. fuer Tieflagerung; Bahadir, M. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Fischer, R. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Lorenz, W. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik; Petersen, C. [Technische Univ. Braunschweig (Germany). Inst. fuer Oekologische Chemie und Abfallanalytik

  1995-12-31

  Kenntnisse ueber den Abfall selbst, die geologisch-hydrogeologischen Verhaeltnisse des Deponieraumes und seiner Umgebung sowie der zukuenftigen Entwicklung des gesamten Deponiesystems. Die Langzeitsicherheit jeder Untertagedeponie (sinngemaess auch jeder sonstigen untertaegigen Verbringung von Stoffen) ist dabei in erster Linie davon abhaengig, ob auf das Wirtsgestein und dei darin abgelagerten Abfaelle Wasser oder waessrige Loesungen einwirken koennen, in welchem Umfang dadurch Umloeseprozesse und/oder eine Schadstoffmobilisierung resultieren koennen und letztlich, ob Beeintraechtigungen der Barrieren sowie eine Ausbreitung von Schadstoffen in der naeheren und weiteren Umgebung einer Untertagedeponie moeglich sind. Hierzu muessen insbesondere die Abfaelle selbst sowie deren Reaktionsvermoegen mit fluiden Komponenten in geologischen Systemen bekannt sein und erforderlichenfalls untersucht und bewertet werden. Der vorliegende Abschlussbericht ist in diesem Zusammenhang als Beitrag zur Schaffung der notwendigen Datenbasis fuer UTD-relevante Abfallarten ausgerichtet. Damit konnten wichtige Aussagen zum Abfallaufkommen selbst und den zu beruecksichtigenden Abfallinhaltsstoffen ermittelt, wie auch eine Abschaetzung deren Gefaehrdungspotentials vorgenommen werden und als Grundlage fuer weiterfuehrende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dienen. (orig./SR)

 11. Feasibility study for new ecolabels according to ISO 14024 (type 1) within the product group: wood pellet heating systems; Machbarkeitsstudie fuer neue Umweltzeichen fuer die Produktgruppe: Holzpelletfeuerungen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoffmann, E.; Weiss, J.; Hirschl, B. [Institut fuer Oekologische Wirtschaftsforschung (IOEW) gGmbH, Berlin (Germany)

  2003-01-01

  gerechtfertigt ist, und welche Anforderungen diese im Vergabefall erfuellen sollten. Im Rahmen der Untersuchung wurde zunaechst eine umfassende Marktanalyse durchgefuehrt, um daraus die Anlagen zu identifizieren, die fuer ein Umweltzeichen in Frage kommen. Im Hauptteil der Studie erfolgte eine vertiefende Analyse der Umweltrelevanz der ausgewaehlten Anlagen. Hierzu wurde eine Herstellerbefragung durchgefuehrt und ein Systemvergleich mit Gas- und Oelheizkesseln sowie mit herkoemmlichen Holzfeuerungen auf Holzhackschnitzel- und Scheitholzbasis vorgenommen. Auf der Basis dieser Analyse wurden Vorschlaege fuer Vergabegrundlagen fuer Holzpelletheizkessel und Holzpelletraumheizer abgeleitet, die in einem Fachgespraech in einer breiten Runde von Experten und Herstellern vorgestellt und diskutiert wurden. Aus der Studie und dem Fachgespraech konnte ein deutliches Votum fuer ein Umweltzeichen fuer die untersuchten Holzpelletfeuerungen abgeleitet werden. Holzpelletfeuerungen zeichnen sich durch ihren hohen Automatisierungsgrad und den Einsatz eines genormten Brennstoffes mit gleichbleibender hoher Qualitaet aus. Dadurch erreichen sie zum einen eine hohe Verbrennungsguete mit sehr geringen Emissionen, zum anderen werden Fehler durch unsachgemaesse Bedienung minimiert. Sie koennen zudem einen wichtigen Beitrag zur verstaerkten Nutzung erneuerbarer Energien leisten und so zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Die vorgeschlagenen Vergabegrundlagen umfassen Anforderungen an rationelle Energienutzung (Wirkungsgrad bei Nennlast und Teillast, Hilfsstrombedarf), Emissionswerte von CO, NO{sub x}, Staub und organischen Stoffen, Angebot von Dienstleistungen sowie Anforderungen an die Bedienungsanleitung. Als moegliche Umschrift eines Zeichens fuer Holzpelletfeuerungen wird empfohlen: 'Umweltzeichen... weil emissionsarm und energieeffizient'. (orig.)

 12. Metallurgical phenomena in laser finishing: Interdependences between solidification morphologies and hot cracking in laser welding of mostly austenitic materials. Final reportc; Metallkundliche Phaenomene der Laserstrahlmaterialbearbeitung. Teilvorhaben: Zusammenhaenge zwischen Erstarrungsmorphologien und Heissrissentstehung beim Laserschweissen von vornehmlich austenitischen Werkstoffen. Abschlussbericht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schobbert, H.

  2000-06-01

  Heissrisssicherheit nachgewiesen. Hierzu ist im Rahmen des Forschungsvorhabens ein neuartiges und sehr flexibles Vefahren zur Pruefung der Heissrisssicherheit entwickelt worden, das den besonderen Bedingungen des Laserstrahlschweissens angepasst ist. Gegenueber bisherigen Heissrisspruefungen zeichnet sich dieses Verfahren dadurch aus, dass eine fuer die Heissrissentstehung kritische Dehngeschwindigkeit gemessen wird. Die Messergebnisse erlauben eine Klassifikation der Werkstoffe nach einer moeglichen Beeintraechtigung ihrer Heissrisssicherheit unter den Erstarrungsbedingungen des Laserschweissens. Erstmalig werden im Zusammenhang mit einem Wechsel des primaeren Erstarrungsmodus verschiedene Typen von Heissrissen aufgezeigt. Fuer durch einen Erstarrungswechsel bedingtes primaer austenitisches Schweissgut der Werkstoffe 1.4828 und 1.4306 wird eine DDC-Anfaelligkeit festgestellt. (orig.)(abstract truncated)

 13. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 14. Medium-term forecast of the Germany-wide electricity supply to final consumers for the calendar years 2016 to 2020. Study on behalf of the German transmission system operators; Mittelfristprognose zur Deutschland-weiten Stromabgabe an Letztverbraucher fuer die Kalenderjahre 2016 bis 2020. Studie im Auftrag der Deutschen Uebertragungsnetzbetreiber

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elsland, Rainer; Bossmann, Tobias; Klingler, Anna-Lena; Friedrichsen, Nele; Klobasa, Marian

  2015-10-15

  geringfuegig staerker aus, als beim Nettostrombedarf, was auf die steigende Eigenversorgung zurueckzufuehren ist. Der Nettostrombedarf betrug im Jahr 2014 in etwa 513 TWh und faellt damit um etwa 15 TWh geringer aus als in 2013. Der Rueckgang ist zum einen auf einen Anstieg in der Steigerung der Energieeffizienz bei strombasierten Anwendungen zurueckzufuehren und zum anderen auf eine milde Witterung. Im Referenzszenario sinkt der Nettostrombedarf von etwa 512 TWh im Jahr 2016 auf etwa 506 TWh im Jahr 2020 ab. Dabei erfaehrt der Nettostrombedarf in den Sektoren Haushalte und Industrie eine Abnahme, jedoch im Bereich des GHD-Sektors und Verkehrssektors einen Anstieg. Im Zuge der Novellierung des EEG im Jahr 2014 haben sich fuer die Eigenversorgung von Strom erstmalig Regelungen ergeben, wonach Betreiber von Neuanlagen groesser 10 kW und mit einer jaehrlichen Eigenversorgung von mehr als 10 MWh eine anteilige EEG-Umlage zu bezahlen haben, die in den Folgejahren ansteigt. Waehrend diese Regelung im GHD-Sektor naeherungsweise zu einer Stagnation der Eigenversorgung fuehrt, wird im Industriesektor weiterhin Ersatzneubau erwartet. Im Bereich privater Haushalte wird mit einer steigenden PV-Eigenversorgungsmenge gerechnet. Die Eigenversorgung steigt von rund 52 TWh im Jahr 2016 auf rund 53 TWh im Jahr 2020 an. Die Entwicklung des zukuenftigen nicht-privilegierten Letztverbrauchs, welcher massgeblich entscheidend fuer die Hoehe der EEG-Umlage ist, haengt von der Entwicklung des privilegierten Letztverbrauchs und der dazugehoerigen Zahlungsstroeme ab. Mit der Novellierung des EEG in 2014 wurde auch eine Reform der besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) vorgenommen. Diese impliziert eine deutlich komplexere Berechnungsmethodik fuer die Berechnung der privilegierten Letztverbrauchsmengen. Fuer 2016 wird von einem privilegierten Letztverbrauch von etwa 104 TWh ausgegangen, welcher damit leicht unter dem Niveau der Vorjahre liegt. Dieser ruecklaeufige Trend wird sich in den Folgejahren auf

 15. Impact of screens on air quality. Final report of a study on the performance of (sound)screens on the air quality along highways; Invloed schermen op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  eerste windtunneltesten bevestigden dit met reductiewaarden op 15 m achter het scherm die varieerden tussen een factor 1,7 voor een standaard 4 m scherm tot een factor 16 voor een enkelzijdig 16 m scherm. Een bredere inventarisatie van effecten van schermen en mogelijkheden deze met andere configuraties, inclusief vegetatie, te verbeteren gaf eveneens een groot potentieel aan tot het met schermconstructies terugdringen van de concentraties ongewenste stoffen. Deze studie leverde echter meer bescheiden reducties op voor standaardconfiguraties. Verbetering werd verondersteld door het semi-permeabel maken van het scherm. Er werd aanbevolen in de constructie gebruik te maken van allerlei vegetatie om daarbij de verdere positieve effecten op PM's en NOx te genereren. Vervolgens is in een drietal prijsvragen de markt uitgedaagd om met innovatieve ontwerpen te komen. De eerste serie betrof 'ready to build' ontwerpen. Hieruit is een viertal ontwerpen geselecteerd voor praktijktesten. De tweede serie betrof meer experimentele ontwerpen. Hieruit is eveneens een viertal geselecteerd waarvan met desk studies en laboratorium testen de effectiviteit in kaart gebracht. De derde serie had een meer futuristisch karakter en hier heeft het aanvullende onderzoek zich beperkt tot artist impressions en een haalbaarheidsstudie. In een breed opgezet praktijkgericht experimenteel onderzoek is aantal schermconstructies gedetailleerd onderzocht en op hun effect voor luchtkwaliteit getest. Er is simultaan meetdata vergaard van de concentraties NO2, NOx en fijnstof op een drietal posities achter het scherm en op vergelijkbare posities in een onafgeschermde situatie. De belangrijkste bevinding is dat de verwachte (extra) effecten van innovatieve schermen in de praktijk niet vastgesteld konden worden. Voor het (in het onderzoek gehanteerde) referentiescherm (dunne glazen wand) werd op 10 m achter het scherm een reductie effect op NO2 van 14 ({+-}10)%, op NOx van 20 ({+-}6)% en van PM10

 16. Risk Evaluation of the Use of Green Gas in Dutch greenhouses; Risico-evaluatie toepassing Groen Gas in de Nederlandse Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, C.J. [Plant Research International PRI, Wageningen (Netherlands); Dueck, Th.A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Burgers, W. [Infomil, Den Haag (Netherlands)

  2009-01-15

  glastuinbouw is het aannemelijk dat (een deel van) de rookgassen ingezet gaan worden voor CO2-dosering in de kassen. In deze studie worden de mogelijke risico's die het gebruik van biogas in de glastuinbouw met zich mee kunnen brengen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van de samenstellingseisen in de 'Aansluit- en Transport-voorwaarden Gas RNB' en de resultaten van biogasanalyses bij vijf verschillende vergistingprojecten is bepaald welke componenten in het gas kunnen voorkomen. Op basis de maximaal toegestane concentratie in het gas is vervolgens een schatting gemaakt van de te verwachte maximale concentratie in de kas, op plantniveau. De verhouding tussen de fytotoxiciteit van de betreffende component en de te verwachte concentratie in de kas bepaald of de component een potentieel risico vormt voor kasgewassen. Energetisch gezien zou op grote schaal geproduceerd biogas als brandstof kunnen dienen voor de WKK-installaties en verwarmingsketels in de Nederlandse glastuinbouw. Indien de met deze installaties geproduceerde rookgassen worden gebruikt voor CO2 dosering dan vormen de volgende componenten een potentieel risico voor de kasgewassen: waterstoffluoride, zwaveldioxide, stikstofoxiden en benzeen. De componenten waterstofsulfide, ammoniak, methaan, etheen, tolueen, xyleen, tri- en tetrachlooretheen en (form)aldehyde vormen op basis van de huidige inzichten geen potentieel risico voor kasgewassen. Van de overige stoffen is onvoldoende informatie beschikbaar om een uitspraak te doen over mogelijke risico's. Het gaat hierbij om een worst case benadering omdat biogas uit vergistingsinstallaties in de meeste gevallen niet direct aan glastuinbouwbedrijven zal worden geleverd maar na opwaardering wordt gemengd met aardgas en verspreid via het bestaande distrubutienetwerk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebruik van rookgassen uit aardgas gestookte WKK-installaties in de huidige situatie onder bepaalde omstandigheden al tot overschrijding

 17. Editorial: Qualitative Forschung in der Medienpädagogik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Horst Niesyto

  2008-01-01

  Orientierungsmuster herausgearbeitet, die für Jugendliche unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten im Umgang mit Medien eröffnen. Die Analysen verstehen sich als ein Beitrag zur bislang wenig entwickelten medienpädagogischen Professionsforschung. Der Beitrag von Ulrike Wagner und Helga Theunert über «Konvergenzbezogene Medienaneignung in Kindheit und Jugend» stellt das Konzept der konvergenzbezogenen Medienaneignung vor und gibt einen Überblick zu den bisherigen Grundlagenstudien, die das JFF (Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis im Zeitraum von 2001 bis 2007 durchführte. Der Beitrag konzentriert sich dabei auf die Reflexion von Forschungsperspektiven, die dem vernetzten Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen unter inhaltlichen und methodologischen Aspekten gerecht werden. Am Beispiel der dritten Konvergenzstudie werden die methodischen Zugänge bei der Erhebung (Kontaktinterview und Intensivinterview mit Narrationsanreizen, Erfassung von Kontextinformationen sowie bei der Auswertung vorgestellt (Herausarbeitung typischer Muster der konvergenzbezogenen Medienaneignung durch Einzelfallstudien. Als Leitlinien für ihr forschungsmethodisches Vorgehen heben die Autorinnen «Kontextorientierung», «sinnliche und symbolische Dimensionen» sowie «Exemplarität» des Medienhandelns hervor. Mehrere Beiträge gehen auf die Frage ein, welche besonderen Bedingungen mit einer Erforschung des Internets verknüpft sind. Winfried Marotzki betont in seinem Beitrag den kulturellen Charakter des Internets und stellt im Anschluss daran die Charakteristik jener Trends dar, welche mit dem Begriff des Web 2.0 verbunden sind. Methodisch favorisiert er zur Erforschung dieses neuen Raumes diskursanalytische Verfahren in der Tradition wissenssoziologischen Denkens. Diskurse sieht er in diesem Zusammenhang als Artikulation von Erfahrungsräumen innerhalb eines multimodalen Ausdruckskontinuums. Martina Schuegraf stellt in ihrem Beitrag «Das Surfgramm als grafische