WorldWideScience

Sample records for beskrivning av den

 1. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 2. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 3. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 4. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 5. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 6. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 7. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 8. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 9. Psycho-acoustical valuation of pleasant and less perceptible sound characters in wind turbine noise; Psyko-akustisk vaerdering av behagliga och mindre maerkbara ljudkaraktaerer i vindkraftverksljud - interaktiv utvaerdering och akustisk beskrivning av den skvalpande karaktaeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta

  2001-03-01

  The report describes phase 3 in the ongoing project 'Perception and annoyance of wind turbine sounds'. The overall aim of the project is to increase the knowledge of annoyance and perception of wind turbine sounds in order for the industry to optimise wind turbine constructions. The specific aim for phase 3 was to evaluate the most noticeable and annoying psycho-acoustical character described as 'lapping'. The lapping characteristic was evaluated in experimental studies comprising in total 24 test subjects. With the object to obtain a pleasant sound test subjects were asked to vary four parameters related to the psycho-acoustical perception of 'lapping' in the original sound. The variations of parameters were carried out using an interactive sound processing system and done in such a way so the resulting sound always had a constant dBA level. The resulting values of three of the four parameters were significantly different compared to the original sound. A pleasant sound thus had low contents of the different lapping characteristics. While no difference was found between the original sound and the resulting sound with regard to the equivalent frequency spectra, some differences could be detected using Zwickers loudness calculations. Some differences may be attributed to a lower degree of roughness in the 'pleasant sound'. It is however more likely that the difference between the noises as regard the content of specific loudness in the frequency range of 1270 to 3150 may be of greater importance. Analysis of conventional acoustical measures were not sufficient to predict subjects perception of noticeable and unpleasant characteristics in wind turbine sounds. Further analysis should be pursued of how to best describe an unpleasant or pleasant wind turbine sound.

 10. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 11. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 12. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 13. Kommunikation av CSR i den externa rapporteringen : en internationell jämförelse

  OpenAIRE

  Elfgren, Kaj; Bergling Olanders, Isabel

  2011-01-01

  Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och kulturella system påverkar däremot i vilken utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar i olika länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar CSR i den extern...

 14. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 15. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 16. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 17. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 18. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpe...

 19. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Hjemme er et spørreskjema som skal fylles ut av mor, far, verge eller besteforeldre for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på ...

 20. Eksempler på bruk av koblinger mellom helseundersøkelser og FD-trygd for forskning under den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnstein Mykletun

  2010-01-01

  Full Text Available Vi har i løpet av de siste fem årene jobbet med datakoblinger mellom Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK, 1997-99 og Nord-Trøndelag (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 til FD-trygd (fra 1992. Ved kombinasjoner av helseundersøkelser og FD-trygd kan epidemiologiske studier med tverrsnittsdesign, prospektive design eller retrospektive design gjennomføres. Det eksisterer imidlertid utfordringer både formelt og datateknisk ved etablering av slike koblinger. Vi har erfart at koblingene er anvendelige for forskning på årsaker til uføretrygd, og at vi treffer et internasjonalt publikum med publikasjoner basert på disse data. I det følgende vil det bli gitt noen eksempler på hvordan disse dataressursene kan utnyttes i studier av årsaker til arbeidsuførhet i henhold til den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen. Mykletun A, Øverland S. Examples of uses of linkages between health surveys and FD-trygd for research using medical models and theoretical push and pull models. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 127-137. ENGLISH SUMMARYOver the last five years, we have employed data from the Hordaland Health Study (HUSK, 1997-99 and the Nord-Trøndelag Health Studies (HUNT, 1984-86, 1995-97, 2006-08 in linkage with national registries of disability benefits (FD-trygd, running from 1992. The combination of these resources, allows studies using cross-sectional, prospective or retrospective designs. The establishing of these combined datasets involves numerous formal and technical challenges, but the resulting data are useful in disability benefit research and publications employing them have been welcomed by an international readership. In the following, we will provide examples of how these data can be used to broaden our understanding of disability benefits in perspectives of the medical model, as well as theoretical push,- and pull models.

 1. Description of Euro codes for concrete constructions; Beskrivning av Eurokoder foer betongkonstruktioner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westerberg, Bo (Bo Westerberg Konsult AB, Stockholm (Sweden))

  2010-12-15

  Eurocodes, which are common European standards for design of structures for buildings and facilities, prepared by the European Standardisation Committee (CEN) and is published in Sweden by the Swedish Institute for Standards (SIS). Sweden, like the other CEN-member countries, is in the process of replacing their national dimensioning rules with Eurocodes. In an ongoing investigative work on requirements for design, analysis and control of concrete structures with a focus on reactor containment SSM wants to clarify what is needed to ensure mechanical integrity of these structures. The study will form the basis for the development of draft rules for concrete structures. The project aimed to provide SSM factual basis for his valuation of the Eurocode applicability of the Swedish nuclear power plants. The report describes the Eurocodes relating to design of concrete structures. These are: EN 1990: Basis of structural design; EN 1991: Actions on structures; EN 1992: Design of concrete structures; EN 1993: Design of steel structures; EN 1994: Design of composite steel and concrete structures; and, EN 1998: Design of structures for earthquake resistance

 2. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 3. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 4. Technical description - interim storage, encapsulation and disposal of spent nuclear fuel; Teknisk beskrivning - mellanlagring, inkapsling och slutfoervaring av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-07-15

  The purpose of the annex Technical description is, in accordance with Chapter 22 paragraph 1 Environmental Code to describe the candidate operations and facilities. In particular, things that are important for their environmental impact are described. SKB's goal of the appendix is to describe the facilities, activities, pollution sources, land usage and more during construction, operation and decommissioning, to the extent and on a level of detail, so that the Environment Court without requiring additions can prepare the matter for the government's admissibility test

 5. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 6. Den stulna myten: Samtida speglingar av antiken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Jackson

  2014-11-01

  Full Text Available The Stolen Myth: Contemporary Reflections of Antiquity. Proceeding from Roland Barthes’ debunking of ”Romans on film” in the now classical collection Mythologies from 1956, this paper attempts to scrutinize certain popular notions about Greek Antiquity as resulting from so-called hypercorrections of the past. A recent exhibition of reconstructed polychrome statues and reliefs from Classical Antiquity (White Lies, and the Hollywood blockbuster movie Troy, are seen as indicative of this hypercorrecting urge. The arguments goes that such versions of the past – while still being symptomatic of an emergent historical consciousness  – suffer from a lacking appreciation of the categories ‘myth’ and ‘history’ in their pre-modern relationship of dynamic complementarity.

 7. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 8. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 9. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 10. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 11. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 12. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 13. Den gode handling og den gode grund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1993-01-01

  Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik".......Den tyske filosof Immanuel Kant er aktuel i dagens etik-debat. "Grundlæggelse af moralens metafysik"....

 14. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 15. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 16. Den gode argumentations anatomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kock, Christian Erik J

  2013-01-01

  God argumentation har tre dimensioner: Den er faktuelt retvisende, den er relevant, og den er vægtig. Desværre slipper politikerne ofte af sted med mangelfuld argumentation fordi de forklæder den godt. Derfor får du her de vigtigste redskaber til at spotte uskikkene i politisk argumentation...

 17. Den umulige film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Steffen Damkjær

  2014-01-01

  Den smertelige Sorg og Glæde fuldender en lang og glorværdig karriere for danske Nils Malmros. Den er en yderst vellykket film, fordi den forbliver usentimental om en skæbnesvanger dag i instruktørens liv.......Den smertelige Sorg og Glæde fuldender en lang og glorværdig karriere for danske Nils Malmros. Den er en yderst vellykket film, fordi den forbliver usentimental om en skæbnesvanger dag i instruktørens liv....

 18. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  OpenAIRE

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 19. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 20. Ice Forces on Offshore Wind Power Plants. Descriptions of mechanisms and recommendations for dimensioning; Islaster paa vindkraftverk till havs. Beskrivning av mekanismer och rekommendationer foer dimensionering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergdahl, Lars [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept of Water Environment Transport

  2002-02-01

  Mechanisms for ice-loads on off-shore wind power plants are described, The ice-loads are due to thermal expansion, water level variations, drifting ice and ice-reefing. Ice accretion is briefly treated. Ice instance, ice thickness, ice retention time, water level variations and stream velocities in Swedish waters are compiled. The main text deals with recommendations for dimensioning wind power plants at sea. In the appendices, a thorough review of the physical and mechanical properties of ice is presented.

 1. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2014-01-01

  Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til mellemtrinnet om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 2. Den danske astronaut

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Lars Sejersgård

  2014-01-01

  Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015......Undervisningsmateriale til udskolingen om raketter, astronauter og rummet lavet for Planetariet i anledning af opsendelsen af den første danske astronaut, Andreas Mogensen, til Den Internationale Rumstation (ISS) i sensommeren 2015...

 3. Den juridiske metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone Louring; Werlauff, Erik

  DEN JURIDISKE METODE – en introduktion (2. udgave 2016) er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber. Bogen omhandler juridisk metode gennem 2000 år, retsområderne, udstedelse af retsregler, domstolene og deres...

 4. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 5. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 6. Den kommunikerende organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2006-01-01

  samtidig tilbydes optimale muligheder for at få opfyldt individuelle behov og karrieremuligheder. For at en organisation skal kunne korrigere sig i forhold til de krav den konfronteres med, må der kunne fremstilles et adækvat billede af den. Det vil sige at dens faktiske kommunikationsprocesser må kunne...... drages frem i lyset på en måde så hensigtsmæssigheder og uhensigtsmæssigheder kan iagttages og selv blive objekt for reflekteret organisationskommunikation. Dette paper giver et udkast til en analysestrategi, hvormed der kan tegnes et billede af den enkelte organisation ud fra hvordan dens enkelte og...

 7. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 8. "Den onde kvinde"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2002-01-01

  Et af Dødehavsskrifterne, af den første udgiver kaldet "Den onde kvindes rænker" (4Q184), beskriver en svigefuld kvinde, der lokker fromme mænd i fordærv. Artiklen gennemgår tekstens fortolkningshistorie og påviser den rolle, det har spillet for læsningen, at teksten a priori er blevet opfattet s...

 9. Den inkluderende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard Hansen, Janne

  2009-01-01

  Artiklen tager afsæt i en forståelse af inklusion som den enkelte elevs ret til deltagelse i de eksisterende fællesskaber, forstået som de læringsrum, der bedst muligt tilgodeser den enkelte elevs særlige behov. I artiklen diskuteres hvilke nødvendige forandringer det fordrer i den pædagogiske pr...

 10. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted; Mørck, Line Lerche; Nissen, Poul Erik

  En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi.......En antologi der giver en introduktion til en række af de metoder der anvendes til forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention indenfor den positive psykologi....

 11. Den katolske kirke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  En kort gennemgang af den katolske kirkes kirkerum, ritualer, selvforståelse og syn på andre kristne efterfulgt af 16 forskellige kildetekster til belysning og uddybning af emnerne. Bogen omfatter tilsvarende afsnit om de ortodokse kirker og om folkekirken. Den er beregnet til gymnasium og HF....

 12. Den levende sangfugl

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli......Kronik om Harper Lee's roman "Dræb ikke en sangfugl" (1960) og den store indflydelse bog og film har haft på amerikansk kultur. Udgivelsesdato: 30. juli...

 13. Den moderate revolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bøje

  "normale" industrivirksomheder, men den er absolut set begrænset. Årsagerne til denne kun "moderate revolution" af organisationsformerne diskuteres: Er det fordi klassisk organisation og social nærkontakt er nødvendig i den nye økonomi, eller er det manglende fantasi og tryghedsbehov? Begge muligheder...

 14. Den iscenesatte virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bondebjerg, Ib

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer den dramatiserede dokumentarismes forskellige genrer inden for film og tv. Det diskuteres hvor grænserne mellem fiktion og fakta går i journalistik og dokumentarisme. Hovedkonklusionen er, at den dramatiserede og iscenesatte dokumentarisme er en genre, der har en vigtig funktion...

 15. Den menneskelige plet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerkegaard, Stefan

  endog en selvstigmatisering, hvor selvfortællingen ikke hænger sammen. Der er tale om en menneskelig henvendelse inkorporeret i det, som litteraturen gør, snarere end i det, den siger. I den nye danske litteratur af eksempelvis Yahya Hassan, Asta Olivia Nordenhof eller Bjørn Rasmussen oplever man...

 16. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 17. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 18. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  the observed effects. More knowledge about adverse health effects induced by low concentrations of PM and the critical particle characteristics, is required.10 (PM £ 10 mm, PM2,5 (PM £ 2,5 mm og PM0,1 (PM £ 0,1 mm. Nyere befolkningsstudier viser en assosiasjon mellom økning i dødelighet og sykelighet (pga. lunge- og hjertekarsykdommer og kortvarige økninger i svevestøvskonsentrasjoner i byluft. Den relative risikoen (RR er rundt 1,005 ved en økning av PM10 på 10 mg/m3, uten noen observert terskelverdi, selv ved nivåer under 10 mg/m3. Kronisk eksponering for svevestøv er mindre undersøkt, men årelang eksponering for PM2,5 er assosiert med en RR som er omlag 10 ganger større enn ved korttidseksponering. Befolkningsstudiene indikerer at enkelte grupper synes å være spesielt følsomme (lungesyke, hjertesyke og barn. Hos frivillige individer i kammer- og feltstudier, fant man effekter både i luftveiene og i hjerte-karsystemet ved konsentrasjoner av svevestøv (PM2,5/PM10: 100-200 mg/m3 som kan forekomme i episoder med økt luftforurensning. Dyreforsøk med høyere konsentrasjoner ga kraftigere responser. De eksperimentelle studiene understøtter befolkningsstudiene i at byluftpartikler representerer et helseproblem. Både befolkningsstudiene og eksperimentelle studier indikerer at enkelte individer er mer sårbare enn andre. Ved lave til middels konsentrasjoner av byluftpartikler synes det å foreligge en diskrepans mellom disse studietypene som kan skyldes at de mest sårbare individene ikke er inkludert i eksperimentelle forsøk. Studier med mennesker, dyr og celler viser at fysisk/kjemiske egenskaper ved partiklene (størrelse, innhold av metaller, organiske forbindelser, endotoksiner etc. er sentrale for de observerte effektene av svevestøvet. Mer kunnskap både om helseeffekter ved lave konsentrasjoner, samt egenskaper ved partikler, er nødvendig.

 19. Den Gode Historie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  den nysgerrige læser af trilogien. Den kan beses og bestilles på: www.universitypress.dk/DK/detail.php?token=73278292116&R=8778387078&N=nej ELLER KØB DEN DIREKTE HOS MIG: SLAGTILBUD 100 kr. (inkl. porto og forsendelse)!                            Henvendelse pr. e-mail til tine.engel@gmail.com...

 20. Barnehagen, læring og den nasjonale konkurranseevnen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John B.

  2013-01-01

  , og som har røtter i reformpedagogikken, havner dermed under press. Dette gir konkurransestatens forestillinger om danning en fordel, som er mer inspirert av teorien om rasjonelle valg (rational choice theory), og som fokuserer på «den opportunistiske person» som gjennom livslang læring utvikler sin...

 1. Den positive psykologis metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen introducerer til de mange metoder, som anvendes i positiv psykologi. dette sker ud fra en reflekteret tilgang, der ligeledes rummer bidrag fra kritisk psykologi med det formål at nuancere den positive psykologis forståelser...

 2. I den sidste time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Norup, Lis

  : Dekadencens teori. Arthur William Symons: Dekadencens litteratur. Oscar Wilde: Kritikeren som kunstner) Noter I tekster skrevet i 1800-tallet udfoldes dekadencekunsten som den forfinede sensibilitets, de forstyrrede sansers og det oprevne sinds digtning. Med litteraturhenvisninger....

 3. Denver District Laboratory (DEN)

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Program CapabilitiesDEN-DO Laboratory is a multi-functional laboratory capable of analyzing most chemical analytes and pathogenic/non-pathogenic microorganisms found...

 4. Deletion of groundwater from a disposal facility in Laxemar. Description of the consequences for nature values and production land; Bortledande av grundvatten fraan en slutfoervarsanlaeggning i Laxemar. Beskrivning av konsekvenser foer naturvaerden och produktionsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per; Allmer, Johan (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2010-10-15

  SKB has chosen Forsmark in the municipality of Oesthammar as site for the repository for spent nuclear fuel. This report describes consequences for nature values, agriculture and forestry due to groundwater diversion from a repository at the non-chosen Laxemar site in the municipality of Oskarshamn. The report concerns nature values that depend on, or are favoured by, a groundwater table close to or above the ground surface. Laxemar is a valuable area from a nature conservation point of view, primarily associated to the cultural- and forest landscape and its prior use for pasture and hay-making. Hence, these values depend on factors other than the level of the groundwater table. Except for old pastures and haymaking areas, many high nature values consist of hardwood-forest groves and old solitary deciduous trees. 67 groundwater-dependent or groundwater-favoured nature objects (wetlands, pieces of forest and surface water) are identified in the investigated area. No nature object is judged to have national value (class 1). 15 nature objects (pieces of forest) are judged to have regional value (class 2), 18 have municipal value (class 3) and 34 local value (class 4). It is judged that a drawdown of the groundwater table only would result in small consequences for the nature values of the area in its entirety. The nature objects that would be affected by the largest groundwater-table drawdown have relatively low nature values and consist of small wetlands with local value (class 4). The low nature values of these objects imply that the consequences of the groundwater diversion would be small. Nature objects with higher nature values (regional or municipal value) consist of forest key habitats and ancient pastures on previously argued land. The nature values of these objects are hence dependent on factors other than the level of the groundwater table, which implies that the consequences would be small also for these objects. The consequences would be largest (noticeable) for the stream Laxemaraan, due to reduced stream discharge and drier conditions along parts of the stream. The groundwater diversion would not cause any consequences for protected areas. The investigated area does not contain any known red-listed species associated to wetlands or wet forest areas. It is judged that the groundwater diversion would lead to insignificant to small consequences for protected frogs. There is a proposal concerning restoration of a wetland in Laxemaraan. This measure would partly counterbalance the consequences for frogs of the groundwater-table drawdown in Laxemar. It is judged that the groundwater diversion would lead to a harvest reduction of slightly more than 10% and a forest-yield reduction of approximately 20 % in the influence area of the groundwater table drawdown. These are rough judgements that provide upper reduction limits

 5. Removal of groundwater from final repository in Forsmark. Description of consequences for nature values and forest production; Bortledande av grundvatten fraan slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Beskrivning av konsekvenser foer naturvaerden och skogsproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per; Allmer, Johan (Ekologigruppen AB (Sweden))

  2010-11-15

  The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) has chosen Forsmark in the Municipality of Oesthammar as site for the final repository for spent nuclear fuel. This report describes consequences for nature values and forestry due to groundwater diversion during construction and operation of the repository. The report concerns nature values that depend on, or are favoured by, a groundwater table close to or above the ground surface

 6. Den professionelle samtale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Herskind, Mia

  2012-01-01

  , som et sådant perspektiv indebærer. Kapitlet tager afsæt i forskellige typer af professionelle samtaler (interview, supervision og terapi), hvor den professionelle stiller spørgsmål og er til stede på måder, så også den prærefleksive og kropslige-sanselige fortælling bliver en del af samtalen. Det...

 7. Den signede dag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev-Clausen, Peter

  2010-01-01

  Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition.......Artiklen gennemgår de tre middelalderlige versioner af den fællesnordiske dagvise fra 14. århundrede og gør rede for salmens tekst- og receptionshistorie i Dansk tradition....

 8. Den avvikande anställda : En studie av den disciplinära processens misslyckande

  OpenAIRE

  Beime, Kristina S.

  2018-01-01

  This thesis is devoted to the darker side of organizational control. How individuals, viewed by their superiors as dysfunctional or deviant, are dealt with once the everyday disciplinary standard operating procedures and social mechanisms are consider to fall short. My two research questions, how the deviant employee is constructed by management and how management handle the deviant employee, are closely related to how the threshold of deviance is defined, explicitly or implicitly, in formal ...

 9. Den udenlandske udtales finurligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2017-01-01

  Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?......Eftertanken. Det er ikke altid nemt at tale om store, internationale kunstnere som Mozart eller Gabriel García Márquez. For hvordan skal den danske mund udtale z'et i Mozart og lægge trykket i García?...

 10. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 11. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 12. Den sundhedsvidenskabelige opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindahl, Marianne Pia; Juhl, Carsten Bogh

  troværdigheden af sine resultater. Bogen er opdateret, så den refererer til Microsoft Office 2013, og giver instruktioner og tips til: • Hvordan man bruger Word til hjælp med indholdsfortegnelse, overskrifter og korrektur • Hvordan man bruger Word til hjælp med diagrammer og tabeller• Hvordan man bruger Excel...

 13. Den postmoderne konstruktivismes inkongruenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2011-01-01

  europæiske intellektuelle og akademikere gjorde teorierne og ideerne om underudvikling og afhængighed, der stammede fra Latinamerika, til deres egne. Også i den sidste tid har latinamerikanske intellektuelle, som fx Nestor García Canclini, haft indflydelse i Europa og USA med sin teori om hybriditet og...

 14. Den moderne bevidstheds katedral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld Pedersen, Simon

  2002-01-01

  Interview med idéhistorikeren Dorthe Jørgensen der under overskriften ”Den moderne bevidstheds katedral” blotlægger hendes mangeårige arbejde med Hegel, og hvor hun giver en række relevante bud på en aktualiserende Hegel-læsning centreret omkring felter som metafysik, historiefilosofi og æstetik....

 15. Den kaotiske organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2006-01-01

  Præsentation af den britiske organisationsteoretiker Ralph Stacey: Stacey mener samlet, at organisationer ikke skal ses som systemer, der opstår, når individer interagerer med hinanden. Det er selve interaktionen, der er organisationen. Staceys kernebegreb er temporære processer. Når vi interager...

 16. Den professionelle rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Præstegaard, Jeanette; Sørensen, Kirsten

  2009-01-01

  Psykiatri er den disciplin indenfor lægevidenskaben, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme. I “Lærebog i psykiatri” giver Lene Nyboe sig bud på ergoterapeutisk og fysioterapeutisk kernefaglighed indenfor det psykiatriske område. Behandlingstraditionerne...

 17. Den skjulte religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubow, Cecilie

  2001-01-01

  Kulturbegrebet har længe været genstand for kritik i human- og samfundsvidenskaberne. Studier i Vesteuropa, blandt andet i det danske folkekirkelige felt, viser, at der er flere paralleller at drage til religionsbegrebet. Der er behov for at bevæge sig væk fra den rutineprægede beskrivelse og gøre...

 18. Den danske regionskonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi; Christoffersen, Henrik

  Region Midtjylland er i centrum for analysen men den omfatter også regionsdannelsen i almindelighed. Der anlægges i analysen på samme tid et politologisk, organisationsteoretisk og økonomisk resonnement. Regionsdannelsen finder sted på baggrund af de setup Strukturreformen har sat, men udfoldes p...

 19. Efterskrift til den reviderede udgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2017-01-01

  Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi.......Opsummering af tendenser og udviklingstræk inden for den nyere forskning i Kants historiefilosofi....

 20. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 6

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren; Buchholt Pedersen, Katrine

  Dette er den sjette delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på resultaterne af den sociale stofmisbrugsbehandling i Da...

 1. Dannelsen af den ansvarlige elev

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jesper

  2010-01-01

  Denne artikel handler om den del af lærergerningen, der har at gøre med udarbejdelse af elevplaner. Der tages udgangspunkt i en foucaultsk forståelse, hvor beskrivelsen af den enkelte elev udtrykker et særligt normativt ideal om, hvilke former for elevhed der er de ønskværdige i den danske...

 2. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 4

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Maren

  Dette er den fjerde delrapport i en rapportserie om den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. Rapportserien bygger på en omfattende undersøgelse, der blev fortaget i perioden december 2007 til maj 2009. Denne delrapport stiller skarpt på kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarder i den sociale...

 3. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 4. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 5. dens festival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2012-01-01

  Som den italienske antropolog og folklorist Alessandro Falassi gør opmærksom på i antologien Time out of Time: Essays on the Festival, så er det sparsomt, hvad der er gjort af teoretiske forsøg på definere, hvad en festival er. Det står altså skidt til med et begreb om festivalen, og dette endog...... til trods for, at der er forsket i festivalen som fænomen siden det 19. århundrede – tilmed inden for en række forskellige faglige discipliner såsom religionsvidenskab, sociologi, antropologi, folklore m.fl. Endnu mere sparsomt må det vel så også stå til med bud på, hvad fødens festival er for en...

 6. Den der ser, er den, der ses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, Troels

  2010-01-01

  Udgangspunktet for afhandlingen er at undersøge, hvordan unge udsatte mennesker kan opnå personlig forandring ved hjælp af åndedrætstræning og meditation. Afhandlingen indleder med at beskrive de unges liv i en globalisering. Mange unge mennesker uden en social ansvarlig baggrund har ikke lært...... at foretage sig nødvendige samfundsmæssige valg. På grund af nederlag i hjem, skole, uddannelse og erhverv søger unge fællesskaber i ligestillede miljøer svarende til egen negative forventningspraksis. Den unge praktiserer en vanedannende negativ livsførelse, som eskalerer til yderligere socialt forfald. Unge......, der har levet i kriminalitet, misbrug og medmisbrug i lang tid, vil ikke være i stand til at realisere sig positivt pga. en personlig indgroet diskvalificerende forestilling. Afhandlingen forklarer, hvorledes negative oplevelser forbliver spændinger i menneskers krop. Teorier af Maurice Merleau...

 7. Den amoralske liberalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Fra både højre og venstre skydes der i disse år med skarpt mod liberalismen; i denne artikel anmelder Christian H. Skov Against Liberalism af John Kekes, der søger at påvise liberalismens mangler fra et logisk-filosofisk udgangspunkt, med den grundlæggende påstand, at liberalismens to mål, at fre......, at fremelske autonomi og begrænse ondskab, er uforenelige....

 8. Den gamle verdens magi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Jakob Povl

  I denne bog præsenterer forskningsbibliotekar cand.mag., ph.d. Jakob Povl Holck sjældne bøger og andre biblioteksmaterialer fra Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense. Bogens form udgør en mosaik af værker i tekst og især billeder med speciel vægt på ’den videnskabelige ...

 9. Abort inom den islamiska rättstraditionen

  OpenAIRE

  Sayed, Mosa

  2013-01-01

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort in...

 10. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 11. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 12. Den Danske Netordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Vrang, Vibeke; Almind, Richard

  Denne danske ordbog er primært tænkt som hjælpeværktøj i forbindelse med tvivl og usikkerhed, når man skriver en dansk tekst. Den Danske Netordbog er en yderst omfattende ordbog med mere end 110.000 forskellige opslagsord og en lang række oplysninger, herunder grammatik, betydning, synonym (ord m...... samme betydning), antonym (ord med modsat betydning), orddannelse (i hvilke andre ord det pågældende ord er en del af), kollokationer (ordforbindelser), idiomer (fast udtryk med en særlig betydning) og ordsprog og citater....

 13. Den humane teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2008-01-01

  Artiklen undersøger hverdagsæstetikkens forestillinger om teknologi i tv-reklamer, nærmere bestemt to mobiltelefoner fra Nokia. Nokias slogan er som bekendt: "Nokia -connecting people". Hvilken funktion tilskrives denne succes-teknologi via billeder, narrativer, lyde, interaktioner og affekter...... personifikation eller antropomorfisering er vigtig for branding af den ny teknologi. Teknologien bliver betragtet som skaber af en teknotranscendens mod en mere kvalificeret humanitet, som er i kontakt med fundamentale humane værdier som intuition, fantasi og sansning. Det drejer sig i alle tilfælde om kvaliteter...

 14. Den bureaukratiske elite

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krarup, Troels

  2012-01-01

  Artiklen kortlægger ved korrespondanceanalyse karriereveje for 122 topembedsmænd i centraladministrationen. Artiklen har tre anliggender: 1) at opdatere og nuancere billedet af den bureaukratiske elite i Danmark, som det kendes fra tidligere politologiske studier; 2) at positionere analysen i et...... europæisk perspektiv og i forhold til en anden dansk elite, topdirektører; og 3) at eksemplificere visse teoretiske og metodiske fordele ved felt- og korrespondanceanalyser uden så nær anknytning til Bourdieus sociologi, som det almindeligvist ses i magtstudier, bl.a. ved at introducere brug af idealtyper...

 15. Den økonomiske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ougaard, Morten

  2016-01-01

  . Men det er ikke en statisk orden, den har udviklet og forandret sig gennem de sidste 70 år, og det er ikke første gang, den står over for betydelige udfordringer. Derfor er det instruktivt at kaste et blik bagud. De nuværende vanskeligheder skal ses på baggrund af den historie, der har skabt dem, og...

 16. Den farefulde gyngeleg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  2014-01-01

  I lyset af samtidens diskussioner af sikkerhed og det farefulde (Sandseter, 2009) i børns fysiske leg skal artiklen udforske forholdet mellem den interaktive gynge SON-X, legeaktiviteterne og det farefulde. Formålet er at undersøge, hvordan børn håndterer det farefulde og sikkerhed i deres gyngeleg......, og det formål skal udforskes gennem stemningsperspektivet (Karoff, 2010, 2013). Stemningsperspektivet er et livsfilosofisk perspektiv på legeaktiviteterne (Schiller, 1996, Nietzsche, 1996, Huizinga, 1956, Gadamer, 1966), der anskuer legeaktiviteterne som praksis, der har til formål at sætte de...... deltagende i en særlig stemning. En stemning er en måde at være til på i verden, der præges af åbenhed over for øjeblikket, over for andre mennesker og over for nye muligheder for at skabe mening (Heidegger, 2005). Afslutningsvist skal artiklen reflektere over teknologiens rolle – eksemplificeret med den...

 17. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 18. Sygehusene i den islamiske verden i den klassiske tid

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe

  2014-01-01

  Et af de væsentlige punkter, hvor den arabiske medicin udmærker sig i forhold til tidligere tiders medicin var i oprettelsen og organiseringen af regelrette sygehuse. Artiklen beskriver sygehusenes oprindelse, plads og funktion i den klassiske arabiske kultur (750-1500)

 19. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 20. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  OpenAIRE

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 1. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  OpenAIRE

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 2. 'Den danske model' som tema

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caraker, Emmett; Juul, Ida; Klindt, Mads Peter

  2012-01-01

  Tidsskrift for Arbejdsliv vol. 14, nr. 2, 5-8. Tema: 'Den danske model'. Redigeret af Emmett Caraker, Ida Juul, Mads peter Klindt & Jens Lind. 2011. København. 128 s.......Tidsskrift for Arbejdsliv vol. 14, nr. 2, 5-8. Tema: 'Den danske model'. Redigeret af Emmett Caraker, Ida Juul, Mads peter Klindt & Jens Lind. 2011. København. 128 s....

 3. Dorte Nors "Den store tomat"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Jimmi

  2017-01-01

  Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling......Tekstgennemgang og undervisningsforløb til Dorte Nors "Den store tomat". Undervisningsforløbet er henvendt til elever i folkeskolens udskoling...

 4. Hyldest til den destruktive feminist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Brian Benjamin

  2017-01-01

  Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde.......Den destruktive feminist er kommet for at uddele røvfulde og slikkepinde – og hun er netop løbet tør for slikkepinde....

 5. Den medicinal-industrielle logik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom

  2008-01-01

  Et kig på medicinalindustrien og den logik der styrer udviklingen af nye lægemidler. Antagelsen er, at der også eksisterer et medicinalindustrielt kompleks, bestående af ledende industrifolk, læger, forskere og regeringsembedsmænd, der alle har kommercielle interesser i den herskende lægemiddeltæ...

 6. Den narrative tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2016-01-01

  I kapitlet gennemgås en socialkonstruktivistisk forståelse af narrativer. I kapitlet vil jeg gennemgå centrale teoretiske pointer, der samlet set er grundlæggende for en social konstruktivistisk forståelse af narrativer for herved at udfolde forståelsen af den narrative tilgang og desuden...... tydeliggøre, hvordan tilgangen er forbundet med en særlig forståelse af identitetsskabelse. Der er tale om pointer der almindeligvis forbindes med ”små fortællinger” i form af længere identitetsfortællinger og narrative interviews. Kapitlet gennemgår således centrale inspirationskilder og teoretiske pointer...

 7. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 8. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 9. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 10. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 11. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 12. Den iscenesatte folkelighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Néstor Garcia Canclini

  1994-09-01

  Full Text Available Hvad er "det folkelige" og hvad er "folkekultur"? Néstor Garcia Canclini har i denne artikel sat sig for at dekonstruere begrebet "det folkelige" og beskrive den måde, forskellige grupper bruger og misbruger begrebet på. Han analyserer tre fremherskende idéer om folkelighed: folkloristernes romantiske idé om det oprindelige, der blev ødelagt af massekulturen, massemediernes popularitetsbegreb og endelig populisternes - både de højre- og venstreorienteredes - iscenesættelse af folkeligheden. Desuden ser han på to marxistiske skolers opfattelse af forholdet mellem de dominerende og undertrykte klasser og forskellige definitioner af folkelig- hed. Ligesom Anamaria Fadul argumenterer Canclini for nødvendigheden af en ny, tværdiciplinær forskning, som opfanger kompleksitet og flerty- digheder i forholdet mellem de undertrykte og dominerende og ser "det folkelige" som en tragisk komedie med modsætninger og flertydighed snarere end en evigt fremadskrivende episk fortælling. Artiklen er en forkortet udgave af kapitel 5 i Canclinis bog fra 1989: "Culturas Hibridas - Estrategias para entrat y salir de la modernidad. Mexico: Grijalbo.

 13. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 14. Den tidslogiske analyse af determinismeproblemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øhrstrøm, Peter

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den filosofiske tidslogik med særligt henblik på A.N. Priors bidrag hertil. Det logiske determinismeproblem benyttes som gennemgående eksempel. Det vises endvidere, hvordan tidslogikken kan udnyttes til at analysere de logisk mulige positioner i en videnskabelig eller videnska...... videnskabsteoretisk debat. Her bruges den videnskabshistorisk betydende diskussion mellem Charles Darwin og Asa Gray som eksempel....

 15. Ensretning i den internationale skatteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Peter Koerver; Bundgaard, Jakob

  2015-01-01

  I lyset af den seneste tids begivenheder (herunder særligt Luxleaks-sagerne) og tiltag på den internationale skattescene ses der i artiklen nærmere på en række af de forhold, som trækker i retning af øget ensretning af selskabsskattereglerne i store dele af verden. Det gøres gældende, at staternes...

 16. Den guddommelige æstetik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moutamid, Mina El

  2007-01-01

  I denne artikel anlægges to perspektiver på det æstetiske i et forsøg på at identificere et forhold mellem det æstetiske og det religiøse. Med udgangspunkt i en fænomenologisk karakteristik af den religiøse oplevelse påvises en række lighedspunkter med den æstetiske oplevelse. Desuden defineres d...

 17. Den Blå Drage

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingerslev, Gitte Holten

  Denne publikation i serien Læselyst tjener tre formål. Den evaluerer læseprojektet Den blå drage i efteråret 2004 på Byskolen i Svendborg ? et projekt ledet af forfatteren Josefine Ottesen. Desuden gøres der rede for nogle af de teorier der støtter og begrunder arbejdsmåde og resultater i projektet...

 18. Events i den globale bykonkurrence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Katrine

  2005-01-01

  Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence.......Paper til ph.d. workshop, d. 9. december 2005. Dette paper beskriver, hvorfor og hvordan events kan bruges som strategi for byplanlægning og byudvikling i den globale bykonkurrence....

 19. Water activities in Laxemar-Simpevarp. Organic field inventory, nature values classification and description of production land; Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp. Ekologisk faeltinventering, naturvaerdesklassificering samt beskrivning av produktionsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2010-10-15

  This report describes nature values, agricultural areas and forestry areas in Laxemar, for which there could be negative consequences due to groundwater diversion during construction and operation of a repository for spent nuclear fuel in the rock. In 2009, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) chose Forsmark as site for the repository. This report hence concerns the non-chosen Laxemar site. The report describes results from map studies and comprehensive field investigations, in terms of geographical delineations, descriptions of characteristics and classifications of nature values for groundwater dependent of -favoured nature objects. The nature objects are located in an investigation area, which according to numerical flow modelling could be affected by groundwater-table drawdown due to groundwater diversion. The investigation area contains a number of valuable nature habitats, but no protected areas in the form of nature reserves or Natura 2000 areas. In the investigation area 67 nature objects have been identified, geographically delineated and classified according to their nature values. Of these nature objects, 32 consist of forest objects (including moist forests), 26 consist of wetland objects, and nine consist of surface waters (streams, lakes and ponds). The nature-value classifications of objects are primarily based on habitat rareness and worth of protection on a national scale, and their importance as habitats for rare and threatened species. None of the identified nature objects is judged to be of national value (class 1). 15 nature objects (forest objects) are judged to be of regional value (class 2), 18 objects of municipal value (class 3) and 34 objects are judged to be of local value (class 4). Most of the nature objects contain nature values that are associated to factors other than the level of the groundwater table, primarily previous land uses in the form of grazing and hay cutting. There are also values associated to valuable deciduous forests and ancient deciduous trees. It is judged that most wetlands and surface waters in the investigation only have small nature values, corresponding to local value (class 4) and in some cases municipal value (class 3), such as the stream Laxemaraan and Lake Frisksjoen. The small nature values are due to that wetlands, streams and lakes of the area are affected by previous land improvement and drainage operations. Occurring species are mainly trivial, and it is judged to be limited possibilities for these habitats to contain any red-listed species that are dependent on wet conditions. The unaffected wetlands and ponds that still remain are therefore rare on a local scale, and they provide landscape variations and habitats for frogs and amphibians, insects, birds and bats. The wetlands are of two types, pool-like bogs in areas with exposed rock and tree-clad mosses in high-altitude areas, and fens and moist forests in low-lying terrain and along streams and lakes. Pool-like bogs and mosses are not sensitive to groundwater-table drawdown, since their water supply mainly originates from precipitation and snow melt. Fens and moist forests in low-lying terrain are more sensitive to drawdown of the groundwater table. The investigation area contains a number of valuable forest habitats, primarily valuable deciduous forest habitats in the southwestern part of the area. However, the area contains few and small forest habitats that are judged to be groundwater dependent or groundwater favoured. The most valuable and sensitive forest habitats (regional value, class 2) consist of objects that are classified as forest key habitats or objects with nature values by the Swedish Forestry Board, and within which there are slopes and low-lying areas. During the field investigation, no species were found that indicate any nature values associated to mobile, near-surface groundwater. Coniferous forest on semi moist and dry ground in the western and northern parts of the investigation area is affected by forestry and is judged not to be sensitive to groundwater-t able drawdown. Deciduous habitats in the southeastern parts contain many formerly open pastures, and these are neither judged to be sensitive. Slopes and low-lying terrain contain small parts with moist deciduous habitats and valuable deciduous forest that may be groundwater dependent. The investigation area does not contain any red-listed species that are judged to be explicitly dependent on moist or wet conditions. Some species (such as natterer's bat and lesser spotted woodpecker) are favoured by a mosaic of different habitats, including access to moist nature types. The investigation area contains a number of species that are protected by Swedish regulation (Species Protection Ordinance) and that are dependent on moist habitats, including moor frog, common toad, smooth newt and grass snake.

 20. Water activities in Forsmark. Ecological field inventory and classification of biodiversity values and description of forest production land; Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk faeltinventering och naturvaerdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamren, Ulrika; Collinder, Per [Ekologigruppen AB (Sweden)

  2010-12-15

  In 2009, the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB) chose Forsmark in the Municipality of Oesthammar as site for the final repository for spent nuclear fuel. This report describes nature values and forestry areas in Forsmark, and provides part of the background material for description of consequences due to groundwater diversion during construction and operation of the repository. The report describes results of map studies and comprehensive field investigations, in terms of geographical delineations, descriptions of characteristics and classifications of nature values for groundwater dependent or groundwater favoured nature objects in Forsmark. The nature objects are located in an investigation area, which contains the area that according to numerical flow modelling could be affected by groundwater-table drawdown due to groundwater diversion

 1. Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Anders; Lauring, Jakob; Christensen, Poul Rind

  2007-01-01

  Denne artikel har til formål at kaste lys over den rolle, medarbejderne spiller for den innovative aktivitet i den offentlige sektor, hvad vi har valgt at kalde medarbejderdreven innovation. Artiklen er baseret på et etnografisk feltstudie i Århus Kommune, nærmere bestemt den nye afdeling...

 2. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...... teoretisk afsæt opstille en model for, hvorledes netbaseret vejledning kan bidrage til de studerendes læreproces. • Sidst at give eksempler på hvorledes modellen for netbaseret vejledning kan anvendes i praksis.......Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem et...

 3. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 4. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 5. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 6. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 7. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 8. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 9. Sagan om vinylens återkomst : Värdet av vinylskivan hos den unga konsumenten i den digitala eran

  OpenAIRE

  Gezelius, Oscar; Bergelv, Rasmus

  2018-01-01

  Since 2007, there has been a boom in sales of the vinyl record, which still continues to this day. The purpose of this paper is therefore to shed some light on this unlikely revival by studying the vinyl record’s consumer value as perceived by members of Generation Y. By adopting a consumer dominant view and a multidimensional perspective of consumer value the study aims to show how the vinyl record’s customer value is constructed in the eyes of its consumers. Through interviews the authors m...

 10. Enhet og Dannelse : En idehistorisk analyse av enhets og dannelses idealet til Bauhaus direktøren Walter Gropius

  OpenAIRE

  Hansen, Britt Hogstad

  2003-01-01

  Sammendrag Denne avhandlingen presenterer et annet bild av den tyske arkitekten og pedagogen Walter Gropius (1883-1969) enn det som har vært vanlig til nå i Norge. Ofte blir han fremstilt som en av funksjonalismens fremste representanter og en som banet vei for den moderne arkitekturen. I denne sammenheng beskrives han ofte som en som brøt fullstendig med alle tidligere tradisjoner. Denne oppgaven vil derimot forsøke å vise at han ikke brøt med tidligere tradisjoner, men at han i høyeste ...

 11. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 12. Innføringen av de norske lovene på Island i perioden 1274-1319

  OpenAIRE

  Smerud, Bjørn Gunnar

  2013-01-01

  I 1274 fikk Magnus VI Håkonsson innført en landsdekkende lovbok i Norge, kalt Landsloven. Han ønsket også å innføre lignende lovbøker i skattlandene som var blitt underlagt den norske kronen i perioden før hans regjeringstid. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan dette ble gjort på Island i perioden mellom 1274 og 1319. Dette gjøres gjennom en grundig sammenligning av den norske Landsloven og Jónsbók, den islandske versjonen fra 1281.

 13. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 14. den og morderen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2014-01-01

  forskellige versioner af Forbrydelsen: DR's oprindelige udgave, AMC's udgave The Killing og David Hewsons roman Forbrydelsen, der er baseret på manuskriptet til DR-serien. Grundfortællingen under disse tre versioner relaterer jeg til H.C. Andersens "Historien om en Moder" og tilskrivningen af mening til døden....

 15. Tillid i den finansielle sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rimmer, Nina Røhr; Nielsen, Sara Møller; Benediktsdottir, Elisabet

  2014-01-01

  , der er i kommunikation med kunden, eksempelvis at videreudvikle på definerede Touch-Points i CEM og opbyggelsen/vedligeholdelsen af kundeoplysninger i CRM systemer således, at den samlede kvalitet af ydelsen bliver så personlig som mulig, hvilket falder godt i tråd med Spar Nords værdigrundlag om dels...

 16. Berlusconi og den moderne fyrste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Gert

  voksende forbrugermentalitets gennembrud. Tredje del sætter ind over for Berlusconis frontale angreb på de demokratiske principper og samler op omkring Italiens dybe krise. Den gennemgående analytiske figur er hentet fra Machiavellis Fyrsten om magtens mål og med. Dele af bogen er blevet til i samarbejde...

 17. Publikum svinger den retoriske taktstok

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jette Barnholdt

  2012-01-01

  Artiklen handler om revyvisen "Man binder os på mund og hånd" af Poul Henningensen med musik af Kai Normann Andersen, som oprindeligt var en del af den kulturradikale revykomedie Dyveke fra 1940, der bla. advokerede for seksuel frigørelse. Visen levede dog hurtigt sit eget liv uden for revyteatret...

 18. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 19. Den svage tænkning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1994-01-01

  Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program.......Interview med Gianni Vattimos. Italiensk politisk kultur, forholdet mellem politikeren og den intelektuelle og Gianni Vattimos program....

 20. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 1. den på glas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver den eneste danske samling af præparerede fostre og børn, og hvorfor den blev fremstillet. Den var en del af Museum Saxtorphianum og artiklen diskuterer hvordan disse fostre blev til præparater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med s...

 2. Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heltberg, Therese

  Denne rapport er den første delrapport i en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, som SFI har gennemført for Servicestyrelsen i perioden december 2007 til maj 2009. Undersøgelsen omhandler den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Serviceloven, mens undersøgelsen i ...

 3. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 4. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 5. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 6. Da den moderne jazz kom til Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyer, Ole Izard; Nielsen, Anders H.U.

  som tog over, deriblandt Erik Moseholm, Bent Axen og Jørn Elniff. Denne bog forklarer, hvordan den moderne jazz kom til Danmark, og hvordan den udviklede det danske jazzmiljø. Den inddrager faktorer som udenlandske musikeres besøg, koncerter og efterfølgende jazzsessions. Hvilken betydning havde disse...... for den danske jazzudvikling? Hvor blev musikken spillet, og hvordan blev den behandlet af medierne og af samfundet? Sammen med beskrivelser af de vigtigste moderne jazzmusikere fra perioden, analyseres og beskrives en række indspilninger af moderne dansk jazz for at undersøge hvornår, og hvilke af de nye...

 7. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 8. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 9. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 10. Den kulturelle dimension af virksomhedens internationalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langhoff, Tine

  1994-01-01

  Artiklen omhandler den kulturelle dimensions indvirkning på virksomhedens internationalisering og diskuterer mulige internationalisieringsstrategier for virksomheder, der konfronteres med kulturforskelle. Med udgangspunkt i en kritik af den hidtidige forskning på området, hvor det såkaldte psykiske...... distancebegreb har haft en central placering, foreslås det, at man som alternativ til dette begreb skal fokusere på virksomhedens markedsbaserede innovationsevne. Denne betegnes som dens interkultu kompetence og vedrører dens evne til at identificere og udnytte muligheder i fremmede kulturelle sammenhænge. Det...... er herved, at den kulturelle dimension påvirker virksomheden og dens fortsatte udvikling. En empirisk analyse i den danske fødevarebranche afdækker virksomheders interkulturelle kompetence ved hjælp af to spørgsmål: (1) Hvorledes formår virksomheder med begrænsede ressourcer til deres disposition...

 11. Den onde eller det onde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2008-01-01

  Artiklen handler om brugen af billeder for den onde (djævelen) og det onde i moderne salmer. Der er en klar tendens til at foretrække et naturbillede som mørket frem for personbilleder. Mørket kan som billede bruges forholdsvis nuanceret og vil i mange tilfælde ikke forudsætte et dybere kendskab ...

 12. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 13. ÅPEN KROPP OG LUKKET SINN: Den norske grøsserfilmen fra 2003 til 2015

  OpenAIRE

  Andresen, Christer Bakke

  2016-01-01

  Sammendrag av avhandlingen Det begynte med De dødes tjern i 1958, men så skulle det gå mange tiår før Norge fikk sin egen bølge av skrekkfilm etter årtusenskiftet. Avhandlingen diskuterer hvorfor og hvordan skrekkfilmen blir en vanlig sjanger i norsk film etter 2000. Blant svarene finnes en politisk styrt orientering mot mer kommersiell film, liberalisering av sensurordningen, og en økende sjangerkompetanse hos filmskapere og publikum. Andresen undersøker hvilken form den norske skrek...

 14. Konsulenten i den anden nat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Line

  for i sit deres liv og den eksistensmåde, der hermed muliggøres. Med dette ønsker jeg at bidrage til de eksisterende work-life balance teorier. Min vej ind i teorierne er nemlig, at logikken i mit empiriske materiale forekommer så forskelligt fra de traditionelle work-life balance teorier, at disse ikke...... lader sig forene. Jeg foretage derfor en analyse af den eksisterende litteratur, og rejser i den forbindelse en grundlæggende kritik af work-life balance teorierne, for at operere med falske problemstillinger på en måde, så svaret allerede indgår i de spørgsmål, der stilles. Jeg argumenterer således for......, at det problematiske forhold ved work-life balance teorierne allerede skal søges i konstitueringen af deres problematik, hvor arbejde og fritid indgår som to distinkte og kontrasterende sfærer. Ubalance eller problemer søges således altid i relationen her imellem. I forlængelse heraf argumenterer jeg for...

 15. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 16. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 17. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 18. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 19. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 20. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 1. Korruption och intressekonflikter : Hur hanteras offentliga intressekonflikter av den svenska lagstiftningen?

  OpenAIRE

  Falk, Anna-Maria

  2009-01-01

        Officially, Sweden has a very low level of corruption and in 2008 topped Transparency International’s list in terms of the perception of a lack of corruption. However, on closer examination it would appear that the Swedish public sector is not as clean as the Transparency International list suggests. What appears to be relatively common and quite widely accepted in Sweden, especially in local government, are conflict of interest situations in which public officials use their position to...

 2. Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tommaso M. Milani

  2009-01-01

  Full Text Available Here we’re all equal! The ideology of equality and the constructionof ‘Otherness’ in media and educational settings. The focus ofthis article lies on the question of how linguistic diversity is talked about and dealt with in contemporary Sweden. More specifically, we examine media utterances which target the linguistic practices of young men who are perceived as “non-Swedish”. We also investigate the ways in which these young men who are the object of media attention actually use language in the classroom. The key argument of the article is that media utterances and classroom interactions have a common denominator: they are underpinned by a shared discursive constraint – a well-established ideology of equality, according to which individuals should be treated as equal irrespective of their social, ethnic and linguistic backgrounds. Our aim is to show the ways in which this ideology is normative insofar as it defines the discursive conditions for the creation of boundaries between “Us” and “Them”.

 3. Den svenska Folkhälsorapporten 1991. Okande sociala konsekvenser av sjukdom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Diderichsen, Finn

  1992-01-01

  According to the Swedish Public Health Report of 1991, health has improved in the 45-64-year-old age group of the gainfully employed population during the 1980s. Cardiopulmonary and gastrointestinal diseases have become less common, whereas certain types of cancer, allergy, and locomotor pain...... on disability pensions are finding it harder to compete in the housing market. A medical class distinction is made: those with long-term mental illness have a much worse standard of living than those with somatic diseases....

 4. Den medeltida stadens hemligheter : en animalosteologisk analys av djurbenen från stadsparken i Kalmar

  OpenAIRE

  Hansson, Emelie

  2016-01-01

  During the excavations of the City Park in Kalmar, Kalmar municipality, Småland, Sweden, in 2006 a quantity of approximately 100 kg of animal bones was excavated from the medieval settlement and harbour structures. These animal bones have been analysed and the results of the analysis will be discussed in the following paper. The purpose of the study was to identify what species is found and which parts of the body is represented in order to figure out the use and consumption of animals in the...

 5. En analyse av prestasjonsbasert belønning og hvilken effekt den har i Flytoget

  OpenAIRE

  Stousland, Kine

  2013-01-01

  Prestasjonsbasert belønning har vært i vinden de siste årene, og stadig flere bedrifter har tatt i bruk denne lønnsmetoden for å motivere ansatte til høyere effektivitet og bedre prestasjoner. Flytoget har kastet seg på denne bølgen og laget en medarbeiderbonus med samme kriterier for hele bedriften. Bonusen blir utbetalt en gang per år, og for å få full bonus må Flytoget oppnå 97% kundetilfredshet og fastsatt budsjett. Flytoget er en relativt liten bedrift med 334 ansatte. Hovedoppgaven t...

 6. Analysis of the green certificate market; Ein analyse av den groene sertifikatmarknaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storeboe, Inger Oeydis

  2001-04-01

  This report studies the advantages and disadvantages of a separate financial market for the environmental advantages in the production of electricity from renewable energy sources. This market solution is evaluated against other financial systems used to promote the production of green electricity. By starting from a general equilibrium model for the green certificate market, the report discusses how the adaptation in the certificate market is influenced by changes in the market conditions. The certificate market is combined with a quota market for carbon dioxide, with and without international trade with electricity and certificate and market power in the production of electricity from renewable energy sources.

 7. Die grossen Physiker und ihre Entdeckungen von den fallenden Körpern zu den Quarks

  CERN Document Server

  Segrè, Emilio

  1998-01-01

  Von Galileo Galilei bis zu Richard Feynman und Murray Gell-Mann - von den fallenden Körpern zu den Quarks: Der Physiknobelpreisträger Emilio Segre hat seine ganz persönliche Geschichte der Physik geschrieben. Er erzählt von den großen Gestalten und deren wichtigen Entdeckungen mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit.

 8. Forever Young - den norske tv-serie Skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2016-01-01

  Hvorfor er det lige, at den norske netbaserede ungdomsserie "Skam" er på alles læber for tiden? Svaret er simpelt: Den er nyskabende og supergod, og den taler til en langt bredere målgruppe end den gruppe af teenagepiger, den er rettet mod....

 9. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 10. Cornelis den Hartog: an outstanding aquatic ecologist

  NARCIS (Netherlands)

  Velde, van der G.; Brock, T.C.M.; Kempers, A.J.

  1996-01-01

  A survey is given of the work and life of Cornelis den Hartog up to the date in 1996 on which he retired from his position as a professor at the University of Nijmegen. Cornelis (Kees) den Hartog made important contributions to aquatic ecology in the widest sense, e.G. On brackish water typology,

 11. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2012-01-01

  Akademisk frihed er uløseligt forbundet med det, der er selve universitetets væsen. New Public Management er dog sevet ind i den offentlige forvaltning og kapitlet giver et signalement af, hvilke konsekvenser dette har haft for universiteterne og den akademiske frihed...

 12. koncernbegrebet og tilbudspligtens indtræden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clausen, Nis Jul; sørensen, karsten engsig

  2010-01-01

    Med den nye selskabslov og de hertil knyttede ændringer i værdipapirhandelslovens regler om tilbudspligt har man fastholdt ønsket om parallelitet mellem det selskabsretlige koncernbegreb og kriterierne for tilbudspligtens indtræden. Det drøftes, om koncernbegrebet reelt er overført til tilbudsp...

 13. Den tabte fortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kenneth Mølbjerg

  2008-01-01

  Ledelse er et af nøgleordene i fornyelsen af den offentlige sektor. Vi har imidlertid glemt et væsentligt aspekt af ledelse. Dette skyldes ikke mindst, at omgangsformen i dag er reguleret af information, mens den tidligere var reguleret af fortælleevnen. Evnen til dialog, indlevelse og nærvær er...

 14. Luftstaub über den Meeren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kacunko, Slavko; Kacunko, Sabine; Gorbushina, Ana

  2013-01-01

  Staub umgibt uns überall und alles wird auch irgendwann zu Staub - ob wir wollen oder nicht. Staub nicht nur zu bekämpfen, sondern zu untersuchen, bildet den Ausgangspunkt zahlreicher Forschungen in den Natur-, Ingenieur- und Kulturwissenschaften. Der vorliegende Band verbindet solche Beiträge au...

 15. Genfortryllelse i den digitale tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Theis Vallø

  , hvilket bl.a. kommer til udtryk i en ny vinylplade- og polaroidbillede-interesse. Denne undersøgelse går tilbage til begyndelsen af oplysningstiden, op igennem det 20. århundrede og frem til vores digitale kultur for at beskrive baggrunden og forestillingerne bag denne form for “analog æstetik”.......I den digitale tidsalder bliver uhyre mængder af information, billeder og musik noget nær frit tilgængelige, uendeligt reproducérbare og frigjort fra sit ”her” og ”nu”. I samme stund er der opstået en fornyet interesse for artefakter, der er stoflige, håndgribelige og u- eller anti-digitale...

 16. Denning of grizzly bears in the Yellowstone National Park area

  Science.gov (United States)

  Judd, Steven L.; Knight, Richard R.; Blanchard, Bonnie M.

  1986-01-01

  Radiotelemetry was used to locate 101 grizzly bear (Ursus arctos) dens from 1975 to 1980; 35 dens were examined on the ground. Pregnant females denned in late October, and most other bears denned by mid-November. Duration of denning average 113, 132, and 170 days for males, females, and females with new cubs, respectively. Males emerged from mid-February to late March, followed by single females and females with yearlings and 2-year-olds. Females with new cubs emerged from early mid-April. Den sites were associated with moderate tree cover (26%-75% canopy cover) on 30°-60° slopes. Dens occurred on all aspects, although northerly exposures were most common. Grizzly bears usually dug new dens but occasionally used natural cavities or a den from a previous year. Males usually dug larger dens than females with young. Eight excavated and 2 natural dens of the 35 examined dens were used for more than 1 year.

 17. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 18. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 19. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 20. SRI-fond i Skandinavia - En studie av lønnsomhet og best-in-class-strategien

  OpenAIRE

  Hofset, Nicolai; Larsen, Sindre Veen

  2015-01-01

  Master i økonomi og administrasjon Denne oppgavens hensikt er å studere forskjeller i lønnsomhet mellom skandinavisk forvaltede SRI-fond og konvensjonelle fond, og effekten av å bruke en best-in-classstrategi basert på ESG-kriteriet ved SRI. Forfatterne fant det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to problemstillinger. Den første problemstillingen omhandler eventuelle forskjeller i SRI-fond og konvensjonelle fond, mens den andre problemstillingen omhandler lønnsomhet ved an...

 1. Den moderne tyske roman 1909-35

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ved siden af klassikken og romantikken er den tidlige modernisme vel nok den betydeligste periode i tysksproget litteratur. Det skyldes ikke mindst den perlerække af romaner, der udkom i første tredjedel af det 20. århundrede, og hvoraf mange i dag fremstår som indiskutable højdepunkter i såvel...... tysk som europæisk roman- og litteraturhistorie. I Den moderne tyske roman 1909-35 behandles en række af disse romaner for første gang samlet på dansk. Bogen består af otte romanfortolkninger samt en indledende artikel om den moderne romans historie og særpræg. Alle artikler er skrevet med et solidt...... interesserede læser. I overensstemmelse med dens formidlende sigte er der kun medtaget fortolkninger af romaner, der foreligger på dansk i en tidssvarende oversættelse. Af hensyn til den litteraturhistoriske bredde er der desuden kun medtaget én roman af samme forfatter.Bogen indeholder analyser af: Robert...

 2. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 3. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  2013-01-01

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse relateret til forskelle mellem den...... forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. 11 former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører-model, kontraktstyring, mål- og rammestyring...... innovationer. Forskellige fortolkninger af den større udbredelse i kommuner end i stat drøftes....

 4. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 5. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 6. van den Heuvel, Prof. Edward P J

  Indian Academy of Sciences (India)

  van den Heuvel, Prof. Edward P J . Date of birth: 2 November 1940. Address: Professor of Astrophysics, Astronomical Inst. Anton Pannekoek, Postbus 94249, 1090 GE Amsterdam, The Netherlands Contact: Office: (+31-20) 525 ...

 7. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 8. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 9. Franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen : Franchising in the Swedish real estate industry

  OpenAIRE

  Narkander, Christoffer; Ilchishina, Elena

  2010-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Idag blir det allt mer vanligt att mindre enskilda mäklarbyråer ansluter sig till de stora franchisekedjorna. Anslutningen innebär att den tidigare enskilde aktören lämnar sitt varumärke och sin tidigare affärsidé för att istället ta del av ett välkänt varumärke och ett framgångsrikt affärskoncept. Syfte & metod Syftet med uppsatsen är att studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonom...

 10. Læring innen toppfotball : en studie av forholdet mellom coaching og mesterlære som læringsteorier, og deres potensial og rolle i toppfotball

  OpenAIRE

  Lindseth, Ole Kristian

  2008-01-01

  Tema og problemstilling Jeg har bakgrunn som fotballspiller og har i den forbindelse vært svært opptatt av hvordan man best kan legge til rette for utvikling av fotballspillere. Gjennom mine pedagogikkstudier har to læringsteorier fasinert meg i forhold til fotball, nemlig coaching og mesterlære. Disse to teoriene skiller seg tydelig fra hverandre og er på mange måter motsetninger. Dette var noe jeg ønsket å gå dypere inn i, og derfor endte denne masteroppgaven opp med en studie av coachin...

 11. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 12. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 13. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 14. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 15. Lev Semjonovitsj Vygotskij og den kulturhistoriske psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klitmøller, Jacob; Hviid, Pernille

  2017-01-01

  . Forfatterne legger vekt på å formidle de forskjellige retningenes forståelse av normale utviklingsforløp i vår tid, men ser det også i lys av en mer bekymringsskapende utvikling. Vi møter klassisk psykoanalyse, nyere psykoanalytiske perspektiver, tilknytningsteori, Daniel Sterns, Piagets og Vygotskijs...

 16. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 17. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 18. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 19. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 20. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 1. Polar bear maternity denning in the Beaufort Sea

  Science.gov (United States)

  Amstrup, Steven C.; Gardner, Craig L.

  1994-01-01

  The distribution of polar bears (Ursus maritimus) is circumpolar in the NOrthern Hemisphere, but known locations of maternal dens are concentrated in relatively few, widely scattered locations. Denning is either uncommon or unknown within gaps. To understand effects of industrial development and propose increases in hunting, the temporal and spatial distribution of denning in the Beaufort Sea must be known. We caputred and radiocollared polar bears between 1981 and 1991 and determined tht denning in the Beaufort Sea region was sufficient to account for the estimated population there. Of 90 dend, 48 were on drifting pack ice, 38 on land, and 4 on land-fast ice. The portions of dens on land was higher (P= 0.029) in later compared with earlier years of the study. Bears denning on pack ice drifting as far as 997 km (x=385km) while in dens. there was no difference in cun production by bears denning on land and pack ice (P =0.66). Mean entry and exit dates were 11 November and 5 April for land dens and 22 November and 26 March for pack-ice dens. Female polar bears captured in the Beaufort Sea appeared to be isolated from those caught eat of Cape Bathurst in Canada. Of 35 polar bears that denned along the mainland coast of Alaska and Canada 80% denned between 137 00'W snf 146 59'W. Bears followed to >1 den did not reuse sites and consecutive dens were 20-1,304 km apart. However radio-collared bears are largely faithful to substrate (pack-ice, land, and land-fast ice) and the general geographic area of previous dens. Bears denning on land may be vunerable to human activities such as hunting and industrial development. However, predictable denning chronology and alck of site fidelity indicate that many potential impacts on denning polar bears could be mitigated.

 2. Leadership pipeline i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Kristian Aagaard; Molly-Søholm, Thorkil

  en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse med fokus på lederniveauerne: topchef, funktionel chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden introduceres læseren for ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline, som giver...... enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter. Teorien byder på et detaljeret ledelsesgrundlag, hvorudfra den offentlige organisation kan bygge en professionel værdikæde for ledelse ved at forme lederprofiler, -rekruttering, -uddannelse, -evaluering m.m. Leadership Pipeline i den offentlige sektor er...... baseret på et treårigt dansk praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer, som repræsenterer kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelseteorier i de største private organisationer, Leadership...

 3. Den kontraktstyrede og kontraktstyrende offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schulze, Christiane; Greve, Carsten

  Kontraktbaseret styring har været på den politiske agenda i OECD landene siden de tidlige 1980’erne og i dag er kontrakter et helt centralt element i den moderne regering ((Ejersbo & Greve 2005: 62, Greve 2008a: 4). Internationalt var det især med Reagon-regeringen i USA og Thatcher-regeringen i...... den private sektor og [som] brug af markedsmekanismer”(Greve 2003). Ved siden af privatisering og deregulering iagttages kontrakter som et determinerende element i NPM (Fortin 2000:1). Kontrakter kan helt grundlæggende defineres som en aftale mellem bestiller og leverandør, der angiver vilkårene...

 4. Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid......Bidraget kobler studieaktivitetesmodellen med kvalitetsindikatorer for god undervisning, og viler blandt andet, hvorledes modellen kan støtte samtænkning af forskellige undervisnings- og læringsformater med henblik på øge den aktive læretid...

 5. Dragons' Den: promoting healthcare research and innovation.

  Science.gov (United States)

  Mazhindu, Deborah; Gregory, Siobhan

  2015-07-01

  The changing health and social care landscape, and, in particular, the financial challenges affecting the NHS, can present difficulties for staff looking for funding to support innovation and new ways of working. One method of competitive tendering that is becoming more accepted as a way of allocating funds, encouraging staff engagement and developing innovation for research is a format based the BBC television series, Dragons' Den. This article describes how Hounslow and Richmond Community Healthcare NHS Trust, London, has developed a 'Dragons' Den initiative' of annual competitive research funding allocation to ensure that some of the most dynamic practice in the trust is captured.

 6. Das Bild behinderter Menschen in den Medien

  OpenAIRE

  Radtke, Peter

  2006-01-01

  „Das Bild von Behinderung und behinderten Menschen in den Medien“ - dieses Thema führt sehr leicht zur Schwarz-Weiß-Malerei. Bekanntlich fällt es schwer, es allen recht zu machen. So nimmt es nicht Wunder, dass sich Betroffene und ihre Angehörigen in den Medien sowohl quantitativ als auch qualitativ oftmals nicht angemessen repräsentiert fühlen. [...] In dieser Situation bilden die Medien die wichtigste und oft einzige Informationsquelle über das Leben und die Möglichkeiten von Menschen mit e...

 7. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 8. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 9. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 10. Den udødelige gangster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2009-01-01

  Hollywood har igennem et århundrede hyldet de voldspsykopater, som de fleste gangstere nu engang er. Michael Manns Public Enemies er seneste skud på stammen i den lange række af amerikanske gangsterfilm, der tog sin begyndelse i starten af 1930'erne, og som meget hurtig blev til en mytisk...

 11. Den skrøbelige sandhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peter Ole

  2010-01-01

  Artiklen retter fokus mod de seneste års udvikling af den aktivistiske dokumentarfilm. Med analytiske punktnedslag hos instruktørerne Michael Moore, Morgan Spurlock, Dylan Avery, Robert Greenwald og Mauro Andrizzi undersøges de forbindelser der eksisterer mellem udtrykket i de populære spillefilm...

 12. Joop van den Bremen, Streektaalmuziek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.C. van der Hoeven (Arno)

  2015-01-01

  textabstractIn 1996, folk music fan Joop van den Bremen started his website Streektaalmuziek in Nederland (“Regional language music in the Netherlands”).1 On this website he collects information on Dutch musicians singing in dialect.2 As of September 2014, his still expanding database contains 6,164

 13. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  , som enten via spørgeskema, e-mail eller telefon har givet os et enestående indblik i deres håndtering af den digitale kommunikation. Publikationen er et såkaldt workingpaper, hvor vi mere end gerne modtager forslag og kommentarer til forbedringer. Der er i publikationen en række aktive links til...

 14. Nyliberalisme, universiteter og den akademiske frihed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mogens Ove

  2011-01-01

  Den akademiske frihed er forbundet med absolut frihed til at frembringe og videreformidle viden. Denne ide med universitetet er blevet udfordret ganske kraftigt i de senere år, ikke kun i Danmark. Stærke rådgivningsinstitutioner som OECD og EU har i en del år anbefalet, at universiteternes opgave...

 15. Tre teorier om den moralske udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Andreasen, Brian Kjær

  I artiklen gennemgås tre forskellige men teorihistorisk relaterede perspektiver på forståelsen af moralsk udvikling: Piaget, Kohlberg og Gilligan. I den efterfølgende diskussion af disse teoretikeres respektive positioner påpeges såvel forskelle som ligheder i deres betoning af moralens karakter...

 16. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 17. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 18. Christian Birch - den korrupte konferensråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Frisk

  2005-01-01

    http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf......  http://www.sidensaxo.dk/fileadmin/saxo-abstract-uploads/christian_birch_den_korrupte_konferensraad_2005_3.pdf...

 19. 'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer

  NARCIS (Netherlands)

  Anoniem,

  2010-01-01

  Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef

 20. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 1. Premolarized double dens in dente in albinism - A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suprabha B

  2005-09-01

  Full Text Available Dens in dente are known to be associated with many dental abnormalities such as taurodontism microdontia, gemination, and dens evaginatus. This paper describes a rare case of double dens in dente in a lateral incisor with crown morphology similar to a premolar present in a patient with features of albinism. Problems associated with this condition and their management is discussed.

 2. Ueber die arten und den Skelettbau von Culcita

  NARCIS (Netherlands)

  Hartlaub, Clemens

  1892-01-01

  Das Genus Culcita Agass. zählt durch die merkwürdige Form und die ansehnliche Grösse seiner Arten zu den interessantesten Asteriden, und gut conservirte Exemplare davon gehören zu den Zierden unsrer Museen. Um so bedauerlicher erschien es mir, als ich vor einiger Zeit den Versuch machte die von

 3. Human disturbances of denning polar bears in Alaska

  International Nuclear Information System (INIS)

  Amstrup, S.C.

  1993-01-01

  Polar bears (Ursus maritimus) give birth in dens of snow and ice. The altricial neonates cannot leave the den for >2 months post-partum and are potentially vulnerable to disturbances near dens. The coastal plain (1002) area of Alaska's Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) lies in a region of known polar bear denning and also may contain >9 billion barrels of recoverable oil. Polar bears in dens could be affected in many ways by hydrocarbon development. The distribution of dens on ANWR was documented between 1981 and 1992 and responses of bears in dens to various anthropogenic disturbances were observed. Of 44 dens located by radiotelemetry on the mainland coast of Alaska and Canada, 20 (45%) were on ANWR and 15 (34%) were within the 1002 area. Thus, development of ANWR will increase the potential that denning polar bears are disturbed by human activities. However, perturbations resulting from capture, marking, and radiotracking maternal bears did not affect litter sizes or stature of cubs produced. Likewise, 10 of 12 denned polar bears tolerated exposure to exceptional levels of activity. This tolerance and the fact that investment in the denning effort increases through the winter indicated that spatial and temporal restrictions on developments could prevent the potential for many disruptions of denned bears from being realized. 16 refs., 1 fig., 2 tabs

 4. [Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953. Dokumentensammlung] / Olev Liivik

  Index Scriptorium Estoniae

  Liivik, Olev, 1975-

  2011-01-01

  Arvustus: Von den Restgütern zu den Sowchosen in Estland 1939-1953 : Dokumentensammlung / Hrsg. von David Feest, Karsten Brüggemann. Berlin : Lit Verlag, 2010. (Schriften der Baltischen historischen Kommission ; Bd. 15)

 5. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 6. Äldre och den nya världen : En kvalitativ innehållsanalys av medieanvändande hos den äldre generationen

  OpenAIRE

  Wiee, Magdalena

  2013-01-01

  Abstract Title: The old generation and the New World - A qualitative content analysis of media usage of the older generation Keywords:Digital natives, digital immigrants, diffusion of innovation, content analysis This study has its focus on how the older generation looks at today's media society and the use of today's media. Through a method of qualitative content analysis based on questionnaires, the aim is to examine what the older generation thinks about today's media, how they use them,...

 7. Barn av grundsøgum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  Hovedartiklen i bogen kaldes "Der må være en udkant" med undertitlen. "En videnskabelig tese om sted og nation som konstituerende træk ved færøsk litteratur" (50 s.). Stort set hele bogen diskuterer konstruktionsforestillingen i den modernistiske filosofi i forskellige sammenhænge....

 8. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 9. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 10. Politikers användande av Twitter : En studie av relationen mellan privata och offentliga samtal i den sociala sfären

  OpenAIRE

  Visuri, Anna; Arvidsson, Mirjam

  2011-01-01

  This study’s aim was to explore how the social media Twitter is used by Swedish political leaders and how they manage the relationship between having both private and public conversations in a new public sphere, the social sphere. In Sweden, studies in this area are yet to grow. We achieved our aim by responding to our three questions at the issue: What kind of content is published in each of the politicians Twitter stream? Are the politicians private or public persons on Twitter? Are the pol...

 11. Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2013-05-01

  Full Text Available This paper is from a study about the integration of young refugee children and their families in Sweden. The preschool has here a special responsibility in this mission for children in the age 1-5. The setting for the study is a multiethnic area located on the outskirts of the city. Methodologically an extended case is used. The study has so far been conducted during a period of 14 months doing fieldwork 1-2 days a week. The analyse focus on how the educators educate practice and talk about how the immigrant parents raise and foster their children. This is described as part of a wider ambition to integrate immigrants in Swedish society.

 12. Betydningen av Grønlands orografi og frigjøring av latent varme på den ekstratropiske syklonen Gudrun

  OpenAIRE

  Eriksen, Bjart

  2006-01-01

  An intense extratropical storm, named Erwin/Gudrun, over the North Atlantic during winter 2005 is investigated to determine atmospheric factors contributing to its development. WRF is the numerical model which has been used to simulate the storm. The simulations of the extratropical storm are devided into two sets. The first set contains 66-hour simulations that describe the effect of latent heat release. The second set contains 90-hour simulations, and this set together with the first set de...

 13. Jamie Oliver i den gode smags tjeneste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leer, Jonatan

  2014-01-01

  det gode liv er i stigende grad blevet en central del af genren i dag, hvor særligt kogebogsforfatternes privatliv og livsstil – altså et selvbiografisk element – er blevet et bærende narrativ i mange kogebøger. Med sådanne iscenesættelser og dramatiseringer af forestillinger om det gode liv bevæger...... den gode sags tjeneste først og fremmest tjener til at skabe et positivt billede af tv-kokken/kogebogsforfatteren som etisk individ (og brand) på bekostning af de gastronomisk nødstedte. Det skal nævnes, at jeg i min læsning af Jamies kogebogs-kampskrift har ladet mig inspirere af den russisk...

 14. Stephen Schwartz og den folkelige lyd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreutzfeldt, Jacob

  2013-01-01

  Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR.......Stephen Schwartz døde i foråret 2013. I denne artikel forsøger Jacob Kreutzfeldt, der gennemførte en række interviews med Schwartz gennem hans sidste år, at indkredse den æstetiske grundholdning, der prægede hans arbejde med radiomontagen i DR....

 15. Dens Evaginatus: A Problem-Based Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Ayer

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is an uncommon developmental anomaly of human dentition characterized by the presence of tubercle on the occlusal surface of mandibular premolars and lingual surface of anterior teeth. Due to occlusal trauma this tubercle tends to fracture thus exposing the pathway to the pulp chamber of teeth. This case report is about the presentation of dens evaginatus in mandibular premolars bilaterally; among them tooth 44 was associated with chronic apical periodontitis. Fractured tubercle of three premolars was sealed with composite resin. Root canal treatment was performed with tooth 44. Routine endodontic treatment did not result in remission of infection. Therefore, culture and sensitivity tests were performed to identify the cause and modify treatment plan accordingly. Triple antibiotic paste was used as an intracanal medicament to disinfect the root canal that resulted in remission of infection.

 16. Den danske fødevaresektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

  2012-01-01

  Den danske fødevaresektor har et højt niveau for så vidt angår miljø og bæredygtighed. Der kan være et potentiale for vækst og beskæftigelse i at bruge dette relativt høje niveau til at give danske virksomheder adgang til attraktive eksportmarkeder, hvor fødevarer, der er dokumenteret bæredygtige...

 17. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dorch, Bertil

  2011-01-01

  I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren...... fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI....

 18. Injury Biomechanics of C2 Dens Fractures

  OpenAIRE

  Yoganandan, Narayan; Pintar, Frank; Baisden, Jamie; Gennarelli, Thomas; Maiman, Dennis

  2004-01-01

  The objective of this study is to analyze the biomechanics of dens fractures of the second cervical vertebra in the adult population due to motor vehicle crashes. Case-by-case records from the Crash Injury Research and Engineering Network (CIREN) and National Automotive Sampling System (NASS) databases were used. Variables such as change in velocity, impact direction and body habitus were extracted. Results indicated that similarities exist in the two databases despite differences in sampling...

 19. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 20. Simultaneous Occurrence of Dens Invaginatus and Fusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amit Mhapuskar

  2013-01-01

  Full Text Available Although Dens invaginatus and fusion are well-known and well established dental anomalies, they are rarely seen in supernumerary teeth. In this article, simultaneous occurrence of Dens invaginatus and fusion between maxillary lateral incisor and a supernumerary tooth is described. Dens invaginatus is clinically significant due to the possibility of the pulpal involvement; pulpitis, necrotic pulps and chronic periapical lesions are often associated with this anomaly without clinical symptoms. Fusion has a negative impact on the aesthetics, especially when it occurs in maxillary anterior teeth. It is difficult to clinically make differential diagnosis between fused teeth and geminated teeth, especially when these anomalies take place together with hypodontia or supernumerary tooth. It has been found that sequel of such teeth may result in delayed eruption, ectopic eruption or even impaction of permanent teeth; hence proper diagnosis by clinical and radiographic methods and intervention at appropriate time is of paramount importance. The accurate knowledge of variations in morphology of tooth and pulp cavity greatly assists the dentist in planning successful treatment options.

 1. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 2. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 3. ”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvi Penne

  2009-03-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i observasjoner fra et klasserom på ungdomstrinnet der elevene arbeider tverrfaglig i norsk, KRL og samfunnsfag. Temaet er blant annet jødenes situasjon før og under krigen. Læreren er faglig dyktig, erfaren og sterkt engasjert i å formidle overgrepene som ble begått mot jødene, og elevene er velvillige. Likevel er elevenes konklusjon at de i en krigssituasjon med en etisk fordring, ikke ville ha våget å gjøre noe for å hjelpe jødene.      Med utgangspunkt i diskursteori, sosiokulturell teori og nyere kognitiv teori diskuteres disse svarene som ”naturlige” svar i den konteksten som skapes i klasserommet, og gjennom det språket som elevene utfordres i, deres ”mediational means”. Et konkret didaktisk problem er at den historiske fortellingen er borte og erstattet av empatisk innlevelse. Artikkelen avslutter med å hevde at uten en narrativ ramme forsvinner muligheten for etisk erkjennelse gjennom konteksten som skapes, og gjennom materialet som foreligger. Her ligger imidlertid nye didaktiske muligheter for engasjerte lærere, ikke minst gjennom litteraturundervisning.

 4. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 5. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 6. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 7. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 8. Dens evaginatus and dens invaginatus in a double tooth: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaurav Sharma

  2015-01-01

  Full Text Available The presence of dens invaginatus (DI and dens evaginatus (DE on same tooth is a rare phenomenon. However, when these dental anomalies occur on a double tooth, it becomes an extremely rare phenomenon. The authors report a rare case of DI and DE on fused permanent maxillary central incisor with supernumerary tooth in a 40-year-old male. The present article also focuses on the differentiating fusion from gemination and also reviews preventive and management strategies for tooth with complex dental anatomy.

 9. Alt av kærleika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Joensen, Dagny

  I begyndelse af 1960’erne blev der bygget en Nato-radarstation på Færøerne, og den var de første år bemandet med amerikanske eksperter. Flere færøske kvinder blev gift med disse amerikanere og fulgte med dem tilbage til USA. I denne bog interviewes en række af disse kvinder...

 10. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 11. Droht den "kleinen Sprachen" das Aussterben?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Lemić

  2014-12-01

  Full Text Available Die Prozesse der Globalisierung sind die Ursache für viele Änderungen in der Weltgemeinschaft, vor allem die Entfernung von Unterscheidungsmerkmalen (in Bezug darauf, dass „zwischen vielen ethnischen Zeichen, das was dauernd ist, ist die Dichotomisierung/Differenzierung eines „Wir-und-die-Anderen“ (Grbić, 2003, 93-64. Diese Zeichen wirken als Zeichen der Resozialisierung, die die bestehenden Identitäten löschen und sich an der Schaffung neuer Strukturen beteiligen. Die Zeit der Romantik in Europa ermöglichte die Schaffung von Nationalstaaten und ihr Hauptmerkmal war die Nationalsprache. Diese Art der sozialen Differenzierung hatte das Ziel, die Illusion einer vollständig homogenisierten Gesellschaft zu schaffen und damit den Prozess der Zerstörung der „kleinen“ Sprachen zu beginnen. Sprache und Kultur erwiesen sich als Grundlage der Gemeinschaftserhaltung. Die Homogenisierung ermöglicht Aktivitäten mit dem Ziel, einem Individuum zu helfen, sich als Individuum und als Mitglied der Gemeinschaft zu behaupten. Keine dieser beiden Identitäten kann ohne die Wechselwirkung mit der Umgebung erreicht werden. Die sprachliche Interaktion mit anderen Mitgliedern ist das Schlüsselsegment, das Menschen von anderen Lebensformen unterscheidet. Durch den Austausch von Erfahrungen mit anderen kommt der Mensch auf allen Ebenen voran und mit der Erfindung der Schrift öffnete er die Tür zur Entwicklung der Zivilisation. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit der Frage der „Prestige“-Sprachen, die auf der Grundlage der Macht der Gemeinschaft der Muttersprachler ihren Bereich weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus erweitern und so eine politische und wirtschaftliche Vormachtstellung schaffen, aber auch mit den Auswirkungen jener Sprachen auf die Dekonstruktion oder möglicherweise vollständige Ausrottung der Sprachen, die auf diese Weise an Einfluss verlieren, unmodern werden und sich die Frage der Notwendigkeit ihrer

 12. Den danske ROSE-undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Annemarie Møller; Allerup, Peter; Arnvig, Birgitte

  ROSE (Relevance of Science Education) er en international komparativ undersøgelse af 15-åriges holdninger til og interesse for naturfagsundervisning, naturvidenskab og teknologi med deltagelse af ca. 40. lande. Dataindsamlingen til den danske del af ROSE-undersøgelsen blev gennemført i 2003....... Antologien giver et overblik over  og forskellige perspektiver på de danske 15-åriges besvarelser af de ca. 280 spørgsmål i det danske ROSE-skema....

 13. Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle

  Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former for transnational organisatorisk innovation i den danske offentlige sektor? 2) Hvordan er disse organisatoriske innovationer relateret til hinanden? 3) Er forskelle i deres udbredelse signifikant relateret til...... innovation og dels på forskelle og ligheder mellem statslige og kommunale organisationer. Elleve former for organisatorisk innovation, hvoraf mange ofte forbindes med New Public Management (NPM), er inkluderet i de empiriske analyser: Privatisering/udlicitering, Bestiller-Udfører model, Kontraktstyring, Mål...

 14. Fusion og koncentration i den danske svineslagterisektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  Strukturudviklingen i den danske slagterisektor er gået hurtig i de seneste ti-år. Koncentrationen steg kraftigt efter midten af 1980‘erne, men i de sidste 10-15 år er udviklingen i et vist omfang stagneret eller endog vendt, og koncentrationen har været faldende. En evt. fusion mellem Danish Crown...... og Tican vil sandsynligvis ikke opveje dette fald i koncentration. De historiske erfaringer fra sektoren viser endvidere, at virksomheder efter en fusion ofte taber markedsandele. Markedet for svinekød er blevet langt mere internationaliseret i de senere år, og dette alene vil øge konkurrencen....

 15. Zoologien i den klassiske islamiske kultur

  OpenAIRE

  Provencal, Philippe; Aarab, Ahmed

  2014-01-01

  Denne artikel bringer en oversigt over forskning i den zoologiske videnskab, således som denne er kommet til udtryk i tekster skrevet på klassisk arabisk fra anden halvdel af 700-tallet til 1400-tallet. I lyset af nyere forskning og med eksempler hentet fra de arabiske tekster selv, bliver en ny bedømmelse af disse teksters faglige indhold foreslået. This article brings a survey of research on the science of zoology in the Classical Arabic/Islamic Culture as revealed in texts on this subje...

 16. Denning behaviour of non-gravid wolves, Canis lupus

  Science.gov (United States)

  Mech, L.D.; Phillips, M.K.; Smith, D.W.; Kreeger, T.J.

  1996-01-01

  Wild wolves (Canis lupus) that had produced pups in earlier years but were not currently pregnant, and ovariectomized captive wolves, dug dens during and after the whelping season even though they produced no pups. These observations suggest that den digging is not a function of pregnancy or of ovarian estrogen or progesterone. We hypothesize that increasing prolactin in spring elicits or mediates den-digging behavior.

 17. Den skjulte Oldtid – den nye udstilling på Nationalmuseet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno

  2009-01-01

  Enhver udstilling konstruerer sin besøgende! Man skal som besøgende have bestemte forudsætninger, en vis viden, kende bestemte kategorier, have en bestemt form for nysgerrighed – og det er udstillingen som skaber dette særsprog med dets muligheder for at udelukke eller inkludere den besøgende. De...

 18. Konservatismen og den højreradikale terror

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Christian Houlberg

  2011-01-01

  Den norske højreekstremist Anders Behring Breiviks terror mod det norske samfund har herhjemme ledt til en voldsom debat om blandt andet forbindelsen mellem tonen i debatten og terrorangrebet og forholdet mellem den siden 2001 meget omtalte kulturkonservatisme og Anders Breiviks terrorhandling....... Essayet Konservatismen og den højreradikale terror forsøger dels at skabe klarhed over fronterne i debatten, dels at rette en kritik mod såvel tendensen til at afskrive handlingen som uforståelig som af tendensen til at slå den bredere højrefløjs kritik af multikulturalismen i hartkorn med Breiviks...

 19. Mozart, Karl Barth, og den kristne troslæren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2010-01-01

  En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ......En diskussion af Karl Barths teologiske brug af W.A.Mozart i den kirchliche Dogmatik med kontekstuel inddragelse af en til en vis grad tilsvarende overordnet diskussion af Mozart, skrevet af en samtidig musiker, den fremtrædende Mozart-dirigent Ferenc Fricsay. ...

 20. Market Design. Evaluation of the third phase 2006-2009; Market Design. Utvaerdering av den tredje etappen 2006-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mattsson, Carl (Global to Local Sweden AB, Raaaa (Sweden))

  2009-10-15

  Market Design started 2001 and has since then supported more than 50 projects. During phase III, i.e. 2006 - 2009, 18 project were supported with a total programme budget of 18 MSEK. Market Design has focused on issues related to the deregulated electricity market primarily in Sweden. The aims have been to improve the performance of the market, to develop knowledge and support research groups. The analysis in this report is limited to phase III of the programme. It is based on almost 40 interviews with stakeholders close to the programme such as the board, contractors and programme officers as well as others with thorough insight into issues of importance to the electricity market. Furthermore, a number of relevant documents related to Market Design have been analyzed. The focus of the evaluation has been to address the following issues; relevance, benefits of the programme and the projects, dissemination of results, programme administration and the achievement of programme goals. The interviews reveal that some additional issues need to be addressed further. The evaluation shows that the programme has a clearly identified role in relation to other RandD programmes. No duplicate work has been identified. The board of the programme provides a sufficient guarantee. The results of the analyses are as fellows: The interviews show that all relevant research areas have been dealt with. Nothing of significance (research areas or projects) has been omitted. The time gap between program definition and execution might require a larger budget reserve to deal with unforeseen circumstances especially in view of rapidly changing market conditions. Market Design has provided a common basis for decision making amongst governmental bodies and utilities regarding the development of the Nordic electricity market. A network of key officials working in the area, not the least the board, has been established to the benefit of regulatory aspects of market development. The value of this dialogue cannot be underestimated particularly as participants are influential in their respective organisation. According to the interviews, results of projects are used frequently as an information source. It seems that the results are in general widely spread. Feedback from project contractors to stakeholders are established through frequently held project seminars. The seminars are very much appreciated and attract numerous participants. Decisions on project support are taken by the board based on a thorough analysis of aim, methods and budget as well as the projects being in accordance with programme objectives. An advisory group is assigned to each project as a support and a feed back channel to the sector. The procedure guaranties relevance and quality of the projects. Interviews indicate that project execution in some cases can benefit from scientific experience (methodology). The administration of the programme is much appreciated and receives high marks in terms of its support for the programme; its efficiency, excellent service and rapid action with a high degree of professionalism. The interviews reveal that Market Design is relatively well known. Stakeholders are very well aware of the projects but not the report database. The Newsletters are well known as well as the project seminars. However, the interviews indicate that it is not clear whether all relevant organisations and individuals are taking part in the program or not. An analysis should be undertaken to evaluate the situation. It is clear that the research in Market Design has provided new understanding and knowledge concerning the electricity market. The program has efficiently supported cooperation between stakeholders in the sector. However, there is no clear evidence of success regarding the goal to increase recruitment to the sector or the enhancement of competence centres. The same conclusion can be drawn regarding the cooperation between Nordic researchers. Consequently, revisions of goals are suggested as a part the process of establishing the next phase of Market Design. The program has been relevant with substantial benefit to the Utilities and the sector at large. It has been managed well, with great skill and professionalism and successful dissemination. The support to the program has according to the evaluation been well worth the investment. Support for a next phase can be recommended. Comments from the interviewed persons reveal that some issues need to be addressed further by the board of Market Design and Elforsk as part of the process of establishing a phase IV of Market Design.

 1. Svårigheter och misslyckanden med att vara den"neutrala forskaren". En kritisk granskning av en normativ uppsats.

  OpenAIRE

  Axelsson, Kate

  2001-01-01

  This paper discusses difficulties and Failures with being a Neutral and objective scientist when writing about a subject which he or she is dedicated too.The purpose with this paper is to study the knowledge process, in other words, is some knowledge harder to see due to the scientist dedication to the subject or is some knowledge constructed due to the scientist dedication to the subject studied, and the process of intermediating, in other words, how to validate the results. Subject which is...

 2. Den potentiella människan : En undersökning av teorier om självförverkligande

  OpenAIRE

  Nilsson, Staffan

  2005-01-01

  “What characterizes an acceptable theory of self-realization?” The thrust of the present dissertation is towards seeking an answer to this central problem, which stems from the fundamental human experience that life involves change, and that in a modern society such change is often expected to be towards a realization of potentials and the good life for the individual. The dissertation has a three-fold purpose. The first is to clarify the content of five modern theories of self-realization f...

 3. Process integration of the new blast furnace - Project Prima. Final report; Processintegration av den nya masugnen - Projekt Prima. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryman, Christer; Niemi, Tommi [Metallurgical Research Inst. AB, Luleaa (Sweden); Larsson, Mikael [Luleaa Technical Univ. (Sweden); Gyllenram, Rutger [Kobolde and Partners AB, Stockholm (Sweden)

  2004-05-01

  An one-dimensional static blast furnace model consisting of a mass balance and a heat balance model with an user friendly web interface has been developed. The model can be used for process optimisation and to compare different operating modes, but can also be used as a sub model for total analysis of the production site by means of process integration. It is also possible to use the model for planning of trials at an industrial or an experimental, blast furnace. The project has been executed by MEFOS (BF model development), Kobolde and Partners AB (system development) and Luleaa University of Technology (system integration). This report contains a brief model description, discussion of possible sources of errors, and examples of optimisation calculations. The project has been active from 2001 to 2003.

 4. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 5. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 6. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  OpenAIRE

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 7. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 8. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 9. Läckage av koppar från båtbottnar i sötvatten

  OpenAIRE

  Gretzén, Fanny

  2016-01-01

  Båtbottenfärger, eller antifoulingfärger, används för att motverka påväxt i form avexempelvis havstulpaner och alger på båtskrov. Färgerna kan antingen ha en kemisk,biologisk, fysikalisk eller mekanisk verkan på de vattenlevande organismerna. De kemisktverkande biocidfärgerna räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas i Sverige. På grund av den lågasalthalten i Mälaren är problemet med påväxt mindre än på exempelvis Västkusten, oc...

 10. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 11. Företagens behov av resebyråtjänster : Case: Karleby Resebyrå Ab

  OpenAIRE

  Björkroth, Pinja

  2016-01-01

  Syftet med arbetet är att utreda orsaker till varför resebyråtjänster används samt utreda vilka andra möjliga behov företagen har gällande resebyråtjänster. Undersökningen görs till Karleby Resebyrå. I den teoretiska delen behandlas marknadsmixerna 4P, 4C och 7P, business to business och kundlojaliteten. Som forskningsmetod i arbetet användes en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät. Enkäten består av 21 frågor varav 11 är öppna frågor. Webbenkäten skickades per e-post till 50 föret...

 12. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  OpenAIRE

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 13. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 14. Trump, NATO og den europæiske sikkerhedsarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsmose, Jens; Henriksen, Anders

  Manglende klarhed i den amerikanske linje over for det NATO, landet indtil nu har taget føringen i, vil få konsekvenser for Europa og for Danmarks muligheder og valg. Denne rapport ser på konsekvenserne for den europæiske sikkerhedsarkitektur....

 15. Vildsvin uønsket i den danske natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Brasch; Bald, Caroline; Uttenthal, Åse

  2011-01-01

  Vildsvin ønskes fortsat ikke etableret i den danske natur, da de udgør en smitterisiko for husdyr og mennesker. det er helt essentielt for bekæmpelsen, at lodsejere og jægere deltager aktivt. de skal lokalisere de vildsvin, der allerede findes i den danske natur, og nedlægge dem....

 16. Philipp van den Bossche – Sac. Caes. Mai. Phrygiarius

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bukovinská, Beket

  -, č. 0130 (2015), s. 1-18 ISSN 2190-3328 Institutional support: RVO:68378033 Keywords : Philipp van den Bossche * Prague court * Rudolph II * Kunstkammer Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-oct-dec/bukovinska-philipp-van-den-bossche

 17. Empirisme, rationalisme og den moralske følelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Carsten Fogh

  2003-01-01

  Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom......Sammenlignende diskussion af David Humes og Immanuel Kants syn på følelsernes rolle for den moralske dom...

 18. Laika – den første hund i rummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alstrup, Aage Kristian Olsen

  2013-01-01

  DETTE ER DEN FØRSTE ARTIKEL I EN SERIE OM FORSØGSDYRENES ROLLE I RUMFORSKNINGEN. DYRENE SPILLEDE EN CENTRAL ROLLE I RUSSERNES OG AMERIKANERNES RUMKAPLØB UNDER DEN KOLDE KRIG. I DAG BRUGES DYRENE TIL MEDICINSKE FORSØG UDFØRT I VÆGTLØS TILSTAND. FØRSTE ARTIKEL HANDLER OM GADEKRYDSET LAIKA, SOM BLEV...

 19. Synteserapport & 1. Indenrigspolitiske forhold i Den Islamiske Republik Iran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Claus Valling

  Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik......Rapport til Udenrigsministeriet om de indenrigspolitiske forhold i Iran samt et syntese af hele rapporten: Iran som regional og international medspiller i den globale verdensorden samt Irans indenrigspolitik...

 20. Forårets konflikter godt for den danske model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Steen

  2008-01-01

  Den store vinder ved forårets konflikter var den danske model for aftaler på arbejdsmarkedet. De offentlige fagforeninger fik sig en lærestreg, da regeringen og Folketinget til de flestes overraskelse lod de lovlige konflikter løbe i ugevis. For hermed tvang man parterne, og især forbundene, til...

 1. "Den lille havfrue" som digital pop op-bog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mygind, Sarah

  2017-01-01

  Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5......Anmeldelse af: DIGITAL POP OP-BOG H. C. ANDERSEN OG BOOKS & MAGIC DEN LILLE HAVFRUE Bog og App til iOS & Android 5...

 2. Nye militære trends i den syriske borgerkrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard; Kjellund, Jon

  2018-01-01

  I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted, der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskellig fra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tre trends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og ka...

 3. Samarbejdets betydning i den ’klassiske udlicitering’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholst, Andrej Christian

  2015-01-01

  Hvilken betydning har ’samarbejde’ i kontraktstyringen mellem offentlige myndigheder og private entreprenører inden for de ’klassiske’ udbudsområder? I både den administrative praksis og den politologiske litteratur betragtes en effektiv anvendelse af udlicitering på de klassiske udbudsområder of...

 4. Nordisk dagspresstruktur i slutet av 1980-talet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Erik Gustafsson

  1991-09-01

  Full Text Available Dagspressen i Norden har op gennem firserne forbedret sin position - totaloplaget er vokset og udgivelsesfrekvensen er øget. Prognoser fra forskellige samfundsforskere lød for 10-15 år siden ellers på stagnation og voldsom omlægning, ikke mindst på grund af konkurrence fra de elek- troniske medier. Dagspressen har dog ændret sig og den står ikke mindst i Danmark over for store udfordringer. Karl Erik Gustavsson tegner da i sin artikel et nuan- ceret billede af ligheder og ikke mindst forskelle på dagspresseområdet i de forskellige nordiske lande, hvor typologi, læsemønstre og indtægtsfor- hold udviser stor variation. En væsentlig faktor bag disse forskelle, som placerer Danmark nederst i hierarkiet blandt de stærkt aviskonsumerende broderlande, er statsstøtten til dagbladene, hvor den direkte og selektive støtte har vist sig at gavne branchen som helhed.

 5. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 6. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 7. [Identification of Dens Draconis and Os Draconis by XRD method].

  Science.gov (United States)

  Chen, Guang-Yun; Wu, Qi-Nan; Shen, Bei; Chen, Rong

  2012-04-01

  To establish an XRD method for evaluating the quality of Os Draconis and Dens Draconis and applying in judgement of the counterfeit. Dens Draconis, Os Draconis and the counterfeit of Os Draconis were analyzed by XRD. Their diffraction patterns were clustered analysis and evaluated their similarity degree. Established the analytical method of Dens Draconis and Os Draconis basing the features fingerprint information of the 10 common peaks by XRD pattern. Obtained the XRD pattern of the counterfeit of Os Draconis. The similarity degree of separate sources of Dens Draconis was high,while the similarity degree of separate sources of Os Draconis was significant different from each other. This method can be used for identification and evaluation of Os Draconis and Dens Draconis. It also can be used for identification the counterfeit of Os Draconis effectively.

 8. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 9. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 10. Kosmetisk kirurgi og den transformérbare krop -en analyse af den amerikanske tv-serie Nip/Tuck

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2009-01-01

  En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck......En analyse af krops- og kønsiscenesættelser i den amerikanske tv-serie om kosmetisk kirurgi Nip/Tuck...

 11. Endodontic, surgical and periodontal treatment of dens invaginatus. Case report.

  Science.gov (United States)

  Castellarin, M; Demitri, V; Politi, M

  2001-01-01

  The aim of this paper is to propose a single stage global treatment of endodontic, periapical and periodontal lesions in a lateral maxillary incisor with dens invaginatus. A 24 year-old woman presenting a lateral maxillary incisor with dens invaginatus in association with periapica1 and periodontal lesions underwent simultaneous surgical, endodontic and periodontal regenerative procedures. At 2, 6, 12, 18 months follow-up the radiographic healing appeared to be improved and the periapical lesion healed completely 1 year after surgical intervention. Surgery in association with endodontic and periodontal procedures represents the treatment of choice to maximize long term prognosis in cases of dens invaginatus with chronic periapical and periodontal lesions.

 12. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 13. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 14. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 15. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 16. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 17. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 18. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 19. "Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy". Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Malínek, Vojtěch

  2012-01-01

  Roč. 60, č. 2 (2012), s. 173-202 ISSN 0009-0468 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517 Keywords : Czech literature * literary journals * avant-garde * 1920s * Kalista, Zdeněk * Píša, Antonín Matěj * Den Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

 20. Injury biomechanics of C2 dens fractures.

  Science.gov (United States)

  Yoganandan, Narayan; Pintar, Frank; Baisden, Jamie; Gennarelli, Thomas; Maiman, Dennis

  2004-01-01

  The objective of this study is to analyze the biomechanics of dens fractures of the second cervical vertebra in the adult population due to motor vehicle crashes. Case-by-case records from the Crash Injury Research and Engineering Network (CIREN) and National Automotive Sampling System (NASS) databases were used. Variables such as change in velocity, impact direction and body habitus were extracted. Results indicated that similarities exist in the two databases despite differences in sampling methods between the two sources (e.g., CIREN is not population based). Trauma is predominantly associated with the frontal mode of impact. Majority of injuries occur with change in velocities below current federal guideline thresholds. No specific bias exists with respect to variables such as age, height, weight, and gender. Because similar conclusions can be drawn with regard to vehicle model years, design changes during these years may have had little effect on this injury. To ameliorate trauma, emphasis should be placed on the frontal impact mode and entire adult population. Because of clinical implications in the fracture type (II being most critical) and lack of specific coding, CIREN data demonstrates the need to improve injury coding in the AIS and application in the NASS to enhance occupant safety and treatment in the field of automotive medicine.

 1. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 2. Radiomontagen og dens radiofoniske rødder. Om hørebilledet, den litterære tekstmontage, featuren og den moderne radiomontage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ib Poulsen

  2001-09-01

  Full Text Available Radiomontagen og dens genrevarianter, hørebilledet og featuren har tidligere har tidligere været genstand for interesse fra især den æste- tiske og tekstanalytisk orienterede radioforskning. I denne artikel sæt- tes genren ind i en bredere kontekst, sociokulturelt og medie- og insti- tutionshistorisk. Ledetrådene i den diakrone fremstilling er dels spørgs- målet om genrens historiske og genremæssige rødder, dels en kombi- neret tekstanalytisk og receptionsæstetisk tilgang, der søger at ind- kredse de positioneringer af lytteren, radiomontagen og dens varianter tilbyder. Artiklen er baseret på grundige arkivstudier i DR og på inter- views med nogle af de ’montører’, som har bidraget til udviklingen af montagen, der i kraft af sin radiofoniske spændvidde mest vedholdende og varieret har forsøgt at udforske menneskets livssituation i den moder- ne verden, samtidig med at lytteren er blevet tilbudt en lytteposition, der prioriterer refleksion og eftertanke.

 3. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 4. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 5. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 6. CIOs mangler fundamentale egenskaber for at lede den digitale transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørn-Andersen, Niels

  2016-01-01

  CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder......CIOs er dårligt rustet til at gå i spidsen for digital disruption og innovation, advarer den internationale topforsker Joe Peppard med afsæt i analyse af mere end 200 CIO-s personligheder...

 7. Malaysia. Kan den politiske fred fortsætte?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fleming, Daniel; Søborg, Henrik

  2008-01-01

  Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?......Der er valg i det muslimske Malaysia den 8. marts 2008. Et land med klar etnisk opdeling, men også med stor politisk stabilitet. Hvordan hænger det sammen?...

 8. Den danske stat og det naturlige fædreland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glenthøj, Rasmus

  2007-01-01

  forsøgte på engang at være loyale over for både det statsborgerlige fædreland, der inkluderede hele den danske stat, og deres naturlige fædreland Norge, som de følte sig forbundet til gennem deres nationalitet og opvækst. Danskerne opererede med den samme dualistiske fædrelandsopfattelse, hvor de både...

 9. Den europæiske sukkersektor - efter reformerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2017-01-01

  Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne.......Med reformerne af EU’s sukkerpolitik ændredes vilkårene for hele den europæiske sukkersektor. Resultatet ses nu i form af stærkere struktur- og produktivitetsudvikling og dermed en stigende international konkurrenceevne....

 10. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 11. Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

  OpenAIRE

  Lemchen, Gabriella; Gjärdman, Alexander

  2017-01-01

  Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte vet hur de ska styra den yngre generationen. Millennials är framstående inom kunskapsintensiva tjänsteföretag idag och är även den generation som byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare generationer. Det är därför vitalt för...

 12. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 13. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 14. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 15. Grizzly bear denning chronology and movements in the Greater Yellowstone Ecosystem

  Science.gov (United States)

  Haroldson, Mark A.; Ternent, Mark A.; Gunther, Kerry A.; Schwartz, Charles C.

  2002-01-01

  Den entrance and emergence dates of grizzly bears (Ursus arctos) in the Greater Yellowstone Ecosystem are important to management agencies that wish to minimize impacts of human activities on bears. Current estimates for grizzly bear denning events use data that were collected from 1975–80. We update these estimates by including data obtained from 1981–99. We used aerial telemetry data to estimate week of den entry and emergence by determining the midpoint between the last known active date and the first known date denned, as well as the last known date denned and the first known active date. We also investigated post emergence movement patterns relative to den locations. Mean earliest and latest week of den entry and emergence were also determined. Den entry for females began during the fourth week in September, with 90% denned by the fourth week of November. Earliest den entry for males occurred during the second week of October, with 90% denned by the second week of December. Mean week of den entry for known pregnant females was earlier than males. Earliest week of den entry for known pregnant females was earlier than other females and males. Earliest den emergence for males occurred during the first week of February, with 90% of males out of dens by the fourth week of April. Earliest den emergence for females occurred during the third week of March; by the first week of May, 90% of females had emerged. Male bears emerged from dens earlier than females. Denning period differed among classes and averaged 171 days for females that emerged from dens with cubs, 151 days for other females, and 131 days for males. Known pregnant females tended to den at higher elevations and, following emergence, remained at higher elevation until late May. Females with cubs remained relatively close (grizzly bear populations in the southern Rocky Mountains. 

 16. Biobanken i Den norske mor og barn undersøkelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti S. Rønningen

  2009-10-01

  Full Text Available  Biobanker for langtidslagring av biologisk materiale blir en viktigere og viktigere del av epidemiologiske studier. I planleggingen av en biobank er det en rekke avgjørelser som må tas for å sikre best mulig oppslutning både med hensyn til å få inn så mange prøver som mulig og å oppnå best mulig prøvekvalitet både på kort og lang sikt. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa skal inkludere 100 000 svangerskap og følge mor, far og barn i lang tid fremover. Innsamlingen av data startet i ett fylke i 1999, og omfatter i dag hele landet. Siden det tas blodprøver to ganger fra hver kvinne, blodprøve fra far og navlesnorsblod frabarna, betydde dette at Biobanken for MoBa måtte planlegges for å kunne motta og langtidslagre over 380 000 prøvesett. Ved Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt lagres fullblod, plasma, urin, DNA og spesialrør til senere RNA isolering. Rekruttering til MoBa foregår ved 52 av landets sykehus. Prøvene sendes per post til Biobanken ved Folkehelseinstituttet for prosessering. Per januar 2006 er over 200 000 prøvesett lagret ved Biobanken. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over oppbyggingen av Biobanken og logistikken knyttet til innsamlingen av biologisk materiale, fra blodet tappes til det er sikkert lagret og klart til å tas ut på et senere tidspunkt, kanskje mange år inn i fremtiden.The biobank in The Norwegian Mother and Child Cohort Study.Long term storage of biological material is becoming a critical component of many epidemiological studies. In designing specimen repositories, efforts need to be made to balance future needs for samples with logistical constraints necessary to process and store samples in a timely fashion. The Norwegian Mother and Child Cohort Study was started in 1999 and aims at including 100,000 pregnancies, and will follow mother, father and child for many years to come. The Biobank was faced with the challenge to receive and store over 380,000 biological

 17. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 18. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 19. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 20. Fox Den Disease: An Interesting Case Following Delayed Diagnosis.

  Science.gov (United States)

  Stehr, Ryan C; Kim, Nicholas; LoGiudice, John A; Ludwig, Kirk

  2015-06-01

  Pyoderma fistulans sinifica, also known as fox den disease, is a rare and poorly understood inflammatory disorder of the skin and subcutaneous tissues. This disorder is often mistaken for other inflammatory skin disorders and treated inappropriately. The authors describe the case of a 53-year-old male who presented to the colorectal surgery service with a longstanding diagnosis of perirectal Crohn's disease. Despite aggressive immunosuppression and numerous surgical procedures, the patient continued to have unrelenting purulent drainage from the skin of his buttocks. Following wide excision of the affected skin and subcutaneous tissues by the colorectal surgeon, the plastic surgery team reconstructed the 30 cm x 55 cm wound using a combination of local flaps and skin grafts. The initial pathology report of the excised specimen confirmed the presence of nonspecific abscesses and inflammation. Upon special request by the plastic surgery team, the sample was resectioned with the specific intent of establishing a diagnosis of fox den disease. The additional slides met the criteria for an unequivocal diagnosis of fox den disease. Immunosuppression was discontinued and the patient healed his wounds without complication. Fox den disease is often overlooked because of the obscurity of the disease and the special histological sectioning needed to establish a diagnosis. In this case, the patient was unnecessarily treated with immunosuppressive drugs for more than 3 decades because of a misdiagnosis. With increased awareness of fox den disease, perhaps its pathophysiology can be better elucidated as more patients are appropriately diagnosed and treated.

 1. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 2. American black bear denning behavior: Observations and applications using remote photography

  Science.gov (United States)

  Bridges, A.S.; Fox, J.A.; Olfenbuttel, C.; Vaughan, M.B.

  2004-01-01

  Researchers examining American black bear (Ursus americanus) denning behavior have relied primarily on den-site visitation and radiotelemetry to gather data. Repeated den-site visits are time-intensive and may disturb denning bears, possibly causing den abandonment, whereas radiotelemetry is sufficient only to provide gross data on den emergence. We used remote cameras to examine black bear denning behavior in the Allegheny Mountains of western Virginia during March-May 2003. We deployed cameras at 10 den sites and used 137 pictures of black bears. Adult female black bears exhibited greater extra-den activity than we expected prior to final den emergence, which occurred between April 12 and May 6, 2003. Our technique provided more accurate den-emergence estimation than previously published methodologies. Additionally, we observed seldom-documented behaviors associated with den exits and estimated cub age at den emergence. Remote cameras can provide unique insights into denning ecology, and we describe their potential application to reproductive, survival, and behavioral research.

 3. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 4. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 5. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 6. Dansk udlevering efter den europæiske arrestordre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elholm, Thomas; Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2016-01-01

  Den europæiske arrestordre, der blev vedtaget af EU i 2002, har haft stor betydning for retsudviklingen vedrørende udlevering af personer til strafforfølgning eller strafafsoning i EU. Danmark er - trods retsforbeholdet - fuldt ud med i ordningen om arrestordren, og mange danske domstole har...... efterhånden haft sådanne sager. Det har givet anledning til en række vanskelige juridiske spørgsmål. I den sidste tid har det især drejet sig om, hvorvidt udlevering kan afslås med henvisning til urimelige fængselsforhold i andre lande. EU-domstolen har den 5. april 2016 afsagt en vigtig dom om spørgsmålet...

 7. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 8. IFRS: Kokbok eller principer : -en studie om utvecklingen av jämförbarhet mellan företags koncernredovisning i enlighet med IFRS

  OpenAIRE

  Kristoffers, Linda; Sjökvist, Camilla

  2008-01-01

  Sedan år 2005 är noterade företag skyldiga att följa internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS är ett principbaserat system vilket medför att standarderna tillämpas olika. Därmed försvåras jämförbarheten mellan företags koncernredovisning. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaper som redovisningen bör uppfylla enligt IASB, organisationen som tar fram IFRS. Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka förväntningar redovisningsexperter har på utvecklingen av jämförbarheten ...

 9. Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? : Företagsledning i tider av snabb förändring

  OpenAIRE

  Netz, Joakim

  2013-01-01

  Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora teknikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. Sådana förnyelseprocesser har aktualiserats av informationsteknologiers snabba utveckling, en utveckling som fått till följd att etablerade handlingsmönster i affärsutveckling behöver omprövas. I snabbföränderliga miljöer utvecklas spänningar i organisationer, något som tongivande teori anta...

 10. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 11. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 12. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 13. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig......Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til...

 14. Diana og Kirke. Den klassiske mytes metamorfose i italienske Renæssance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cecchini, Leonardo

  Den klassiske myte har en særlig stilling i det, Aleida Assmann har kaldt kulturelle Gedächtnis. Takket være dens store udbredelse i den vestlige kultur (både i litteratur, kunst og i andre områder), har den en tendens til at virke, snarere end som konkret ”tekst”, som et udbredt kulturel registe...... renæssancekulturen omarbejder den klassiske myte. Som case-stories vil jeg anvende Kirke-myten og ”den mytiske jagt” (Diana og Aktæon) og vise, hvordan de bliver genanvendt, tilpasset og fortolket i tekster af Petrarca, Boccaccio, Machiavelli og Gelli....

 15. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 16. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 17. Facial Cellulitis Arising from Dens Evaginatus: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chun-Ming Chen

  2005-07-01

  Full Text Available Dens evaginatus is a developmental anomaly that produces a tubercle on the occlusal surface of a tooth. It is found most frequently in the mandibular premolars. The occlusal tubercle easily causes occlusal interferences. Attrition or fracture of the tubercle can lead to pulpitis, pulp necrosis, periapical pathosis, and periapical infection. This case report illustrates the treatment of facial cellulitis arising from dens evaginatus with open apex. Calcium hydroxide was used for the apexification procedure. One year after canal obturation, radiography revealed no apical pathosis and the apical seal was evident.

 18. Die Umweltschäden und Entsorgungsprobleme des russischen Nuklearkomplexes

  OpenAIRE

  Kronfeld-Goharani, Ulrike

  2002-01-01

  "Als Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion mit ihrer gigantischen Nuklearindustrie zählt Russland heute zu den Ländern, in denen sich große Mengen Nuklearmüll angereichert haben und einzelne Regionen des Landes von radioaktiven Kontaminationen besonders stark betroffen sind. Ungeachtet dessen änderte im Juni 2001 das russische Parlament das Umweltgesetz, um verbrauchten Nuklearbrennstoff aus dem Ausland in großen Mengen zu importieren. Während Befürworter der Gesetzesänderungen den Import...

 19. Financial Inclusion: Reformen in den Bereichen Verbraucherschutz und finanzielle Allgemeinbildung

  OpenAIRE

  Christa Hainz

  2011-01-01

  Nicht zuletzt der Mangel an wirksamer Offenlegung von Informationen und irreführende Werbung auf Seiten der Anbieter sowie mangelndes Verständnis bezüglich Finanzprodukten auf Seiten der Konsumenten trugen dazu bei, dass der Markt für Subprime-Hypotheken in den USA zusammenbrach. Eine Verbesserung dieses institutionellen Umfelds sollte deshalb dazu dienen, derart negative Entwicklungen in der Zukunft zu verhindern. Der Beitrag gibt einen Überblick, welche Industrieländer Reformen in den Berei...

 20. Kurz zum Klima: Zu viel Salz verdirbt den Boden

  OpenAIRE

  Zimmer, Markus; Lippelt, Jana; Frank, Jonas

  2012-01-01

  Der zunehmende Einsatz von Anlagen zur Bewässerung sowie mangelnde Erfahrungswerte und Unkenntnis über den richtigen Einsatz der künstlichen Bewässerung haben in den letzten Jahrzehnten zu einer massiven Zunahme der Versalzung des Bodens geführt. Durch diese Bodenversalzung werden weite Flächen für die Landwirtschaft unbrauchbar. Sie sind nur durch hohen Aufwand und Kosten wieder renaturierbar. Der Beitrag in der Reihe »Kurz zum Klima« gibt einen Überblick über die Versalzung in Anbaugebiet...

 1. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Science.gov (United States)

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 2. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 3. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 4. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  OpenAIRE

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 5. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  OpenAIRE

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 6. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 7. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 8. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 9. Hemmelig ransagning og brevstandsning i den digitale virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lentz, Lene Wacher

  2016-01-01

  Artiklen tager udgangspunkt i sager om databedrageri, hvor betalingskort misbruges til køb på internettet. Politiets adgang til private chatfora på nettet analyseres i forhold til de straffeprocessuelle tvangsindgreb hemmelig ransagning, aflytning og dataaflæsning. Desuden behandler artiklen den ...

 10. Activity rhythms and distribution of natal dens for red foxes

  Science.gov (United States)

  Wenyang, Zhou; Wanhong, Wei; Biggins, Dean E.

  1995-01-01

  The red fox, Vulpes vulpes, was investigated with snow tracking, radiotracking and directive observation at the Haibei Research Station of Alpine Meadow Ecosystem, Academia Sinica, from March to September 1994. The objectives of this study were to determine the distribution and use of natal dens, activity rhythms, and home range sizes for the foxes.

 11. Der Effekt von Hohlraumströmung auf den Druckausgleich

  NARCIS (Netherlands)

  Bentum, van C.A.; Suma, A.B.; Kalkman, I.M.; Koster, T.; Geurts, C.P.W.; Ruscheweyh, xx

  2011-01-01

  KURZFASSUNG. Hinterlüftete Fassaden sind ein häufig verwendetes System der Verkleidung. Auf der Vorderseite eines Hohlraums wird eine durchlässige äußere Schichtangebracht. Über den Raum selbst wird ein Druckausgleich zwischen der Außenseite und der Innenseite des Hohlraums erzielt. Dieser Effekt

 12. Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Peter Dueholm

  2013-01-01

  Cloud computing er blevet en populær metode for bl.a. at opbevare data. Muligheden for eksempelvis at placere forretningskritiske data på teknisk udstyr, som ejes af den udbyder, der driver cloud computing tjenesten, gør det aktuelt at forholde sig til, om straffeloven i sådanne tilfælde yder et...

 13. Datenschutz in den sozialen Medien aus privatrechtlicher Perspektive

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hager, Johannes

  2017-12-01

  Full Text Available Der Datenschutz in den sozialen Medien wirft eine Reihe von Problemen auf. Zum einen geht es um das Verhältnis des Datenschutzgesetzes zum Persönlichkeitsrecht; hier wird sich eine Kombinationslehre wie bei sonstigen besonderen Persönlichkeitsrechten – etwa dem Bildnisschutz – als überlegen erweisen. Die §§ 7 ff dTMG privilegieren die Provider in mehrfacher Hinsicht. Freilich bleibt deren Haftung oft unberührt. So kann der Content-Provider zur Verantwortung gezogen werden auch wenn er sich fremde Nachrichten nur zu eigen macht. Der Host-Provider haftet ab Kenntnis des rechtswidrigen Inhalts; auch treffen ihn eine Reihe von Prüfungspflichten. Entgegen der Auffassung des BGH ist er auch verpflichtet, den Namen des Content-Providers zu nennen. Schließlich kommt eine Haftung des Access-Providers in Betracht, wenn er die rechtswidrigen Inhalte wissentlich weiterleitet. Entgegen der Auffassung des EuGH besteht ein Gerichtsstand überall dort, wo sich die unerlaubte Handlung – die Verletzung des Persönlichkeitsrechts – verwirklicht; sie ist nicht auf den Tatort und den Ort beschränkt, an dem sich das Opfer befindet.

 14. Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

  1995-01-01

  I artiklen præsenteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foregået specielt med rod i handelshøjskolerne i Danmark i de seneste 25 år. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark præsenteres fagsproglige arbejder inden for områderne ...

 15. Corporate Social Responsibility i forsyningskæden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liempd, Dennis van

  2007-01-01

  Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden som en del af virksomhedens samfundsansvar (corporate social re­sponsibility; CSR) er blevet mere og mere vigtig nu til dags. Der er stor national og international fokus på CSR-området, ikke mindst fordi globaliseringen har gjort, at flere...

 16. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 17. Rum, rammer og biblioteker i den virtuelle verden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon

  2009-01-01

  Med udgangspunkt i en kort introduktion til hvordan rum og rammer gestaltes i den virtuelle 3‐D verden Second Life, undersøger denne artikel, på hvilke måder rum og rammesætning anvendes og opleves i en faglig sammenhæng. Som eksempel anvendes det danske biblioteksprojekt i Second Life, Info Island...

 18. Zum Vorkommen von Kalkglimmern (Margarit, Cintonit) in den Schweizer Alpen

  NARCIS (Netherlands)

  Niggli, E.

  1955-01-01

  In einem ersten Abschnitt stellt der Verfasser die ihm bekannten Literaturstellen zusammen. Im zweiten Abschnitt werden eigene Untersuchungen beschrieben, die als vorläufiges Resultat ergaben, dass Clintonit in den Schweizer Alpen bislang nicht einwandfrei nachgewiesen ist, dass aber Margarit ein

 19. Mikrokredittens globale fortælling og dens etiske problemstillinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thessa

  2011-01-01

  , men har netop fået en ny drejning med anklager om korruption mod en af mikrokredittens fædre, Mohammad Yunus1. Denne artikel prøver at fokusere på de etiske problemstillinger, som er mikrokreditten iboende. Etiske problemer, som ikke umid- delbart synes særlig belyst i den foreliggende litteratur om...

 20. Kapitalismens ånd og den kreative etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stephensen, Jan Løhmann

  Chiapellos tese om kapitalismens permanente behov for ny legitimering analyserer Jan Løhmann Stephensen nutidens koblinger mellem arbejde, kreativitet og økonomi som et svar på de kritikker af kapitalismen og lønarbejdet, som blev fremsat i anden halvdel af det 20. århundrede, typisk med den unge Karl Marx...

 1. Teopæd-opgaven og den fagdidaktiske udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hobel, Peter

  2014-01-01

  Artiklen diskuterer nødvendigheden af at styrke det fagdidaktiske perspektiv i 'teopæd-opgaven' - den opgave, som gymnasielærere i uddannelsesstilling skriver ved slutningen af året i uddannelsesstillingen. Artiklen diskuterer, hvad fag er, hvad forholdet er mellem almendidaktik og fagdidaktik, o...

 2. Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle)

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, H.J.

  1936-01-01

  Foto's van de aanleg van de dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) 3. Linkerhelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 4. Rechtehelft dijkval Willem Annapolder. 30 Dec. 1936 5. Overzicht dijkval Willem Annaolder. 30 Dec. 1936 6. Kleikisting binnendijks aangebacht. 14/15

 3. Begrundelser for ytringsfriheden og dens grænser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2007-01-01

  såkaldte skadesprincip, der ofte antages at udelukke den type begrænsninger af ytringsfriheden, som fx findes i racismeparagraffen. Skadesprincippet udelukker dog ikke sådanne begrænsninger, men en fuld retfærdiggørelse af dem kræver en bredere begrundelse, og anerkendelse af minoriteters ligeværd...

 4. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 5. Den historiske roman for børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skyggebjerg, Anna Karlskov

  Bogen indeholder en redegørelse for den historiske roman som børnelitterær genre. Genren diskuteres i et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv. Bogen afsluttes med en række principielle didaktiske overvejelser. Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig professionelt med børnelitteratur...

 6. An Interview with DOROTHY E. DENNING, Oral History 424

  OpenAIRE

  Yost, Jeffrey R.

  2013-01-01

  Computer Security History Project Computer security pioneer Dorothy Denning discusses her career including her Lattice Model for Computer Security, research on database security, intrusion detection, and other areas, such as her influential textbooks. The interview also addresses computer security research infrastructure and collaborators at various institutions where she worked including Purdue University, SRI International, Digital Equipment Corporation, Georgetown University, and Naval ...

 7. Skønhed og rædsel i den nye Pharma Science Building

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reeh, Henrik

  2016-01-01

  Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat offentliggjo......Reportage fra et fælles besøg i den nyligt indviede PharmaScience Building, Københavns Universitet, juni 2016. Teksten om mødet mellem journalist og forsker på den ene side og bygningen og dens brugere på den anden side. Journalist Christoffer Zieler henviser til Henrik Reehs separat...

 8. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 9. Asymptomatic ''crowned dens'' calcification in CT images for the craniovertebral junction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kubota, Gen; Mori, Masataka; Fukushima, Tatsuro

  2007-01-01

  Calcification around the odontoid process suggests 'crowned dens' syndrome, when accompanied with acute occipital headache or neck pain and with inflammatory signs. We retrospectively searched for calcification around the odontoid process in routine CT images of 282 patients emcompassing the craniovertebral junction, and found 13 (4.6%) had 'crowned dens' calcifications with neither characteristic symptoms nor signs suggestive for crowned dens' syndrome. Females of older ages frequently showed asymptomatic crowned dens' calcifications. (author)

 10. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  OpenAIRE

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 11. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 12. Mod en ny forståelse af den digitaliseringsstrategiske proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2007-01-01

  Den digitale teknologi er vigtig, og vigtigheden kan ikke kun afspejles i den konstant stigende mængde af litteratur, der relaterer sig til fænomenet. Men vigtigheden er også identificeret på Danfoss, der er afhandlingens empiriske kontekst. Der synes at være enighed om, at den digitale teknologi...

 13. Frede P. Jensen og den danske indkredsning af Vasatidens Sverige 40 år efter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Dan H.

  2016-01-01

  Artiklen er en analyse af receptionen af Frede P. Jensens kritik af den svenske historiker Arthur Stilles indflydelsesrige teori fra 1918 om årsagerne den svenske stormagts opståen. Stilles teori så den svenske politik som et grundlæggende defensivt og eksistentielt svar på en dansk indkredsning af...

 14. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 15. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 16. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 17. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  Science.gov (United States)

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 18. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 19. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2017-03-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem. The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

 20. Dwellers in dens on sandy bottoms: Ecological and behavioural traits of Octopus vulgaris

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Guerra

  2014-09-01

  Full Text Available Four visual censuses targeting Octopus vulgaris living in dens on sandy bottoms were carried out from June to October 2013 in the National Park of the Atlantic Galician Islands (NW Spain. Censuses were undertaken by scuba diving between 5 and 21 m depth in daytime. The total area swept was 13.75 ha. There were no significant differences between octopus presence in dens during open and closed fishing seasons. Depth had a significant negative relationship with occupancy. The average number of dens per 1000 m2 was 3.84±0.84 in June and 3.89 in October. The area per den was 260 m2. Den number estimations varied between 1586 and 2057. The largest number of dens (76.5% was found between 5 and 10 m depth. Den distribution was clumped. No significant differences were found between octopus size classes (small, medium and large and den diameter. Associate dens were observed. There were no significant differences in den diameter and shell types found around the middens. Many dens could be “permanent”. Drilling bivalve shell behaviour is discussed. The surveyed area had around 1100 individuals, mainly small specimens. No significant differences were found between octopus size and depth. Substrate, den type and food abundance and availability (especially razors Ensis arcuatus seem to be the main factors influencing dens and octopus density and distribution. Den availability does not appear to be a limiting factor in this case. Temperature, den availability, predators and fishing pressure influencing density and distribution are discussed. Rodas inlet may be a preferential habitat for O. vulgaris individuals ranging from 200 to 2000 g, but especially small specimens ( ≤ 1000 g.

 1. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 2. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 3. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  OpenAIRE

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 4. Selection of den sites by black bears in the southern Appalachians

  Science.gov (United States)

  Reynolds-Hogland, M. J.; Mitchell, M.S.; Powell, R.A.; Brown, D.C.

  2007-01-01

  We evaluated selection of den sites by American black bears (Ursus americanus) in the Pisgah Bear Sanctuary, western North Carolina, by comparing characteristics of dens at 53 den sites with availability of habitat characteristics in annual home ranges of bears and in the study area. We also tested whether den-site selection differed by sex, age, and reproductive status of bears. In addition, we evaluated whether the den component of an existing habitat model for black bears predicted where bears would select den sites. We found bears selected den sites far from gravel roads, on steep slopes, and at high elevations relative to what was available in both annual home ranges and in the study area. Den-site selection did not differ by sex or age, but it differed by reproductive status. Adult females with cubs preferred to den in areas that were relatively far from gravel roads, but adult females without cubs did not. The habitat model overestimated the value of areas near gravel roads, underestimated the value of moderately steep areas, and did not include elevation as a predictor variable. Our results highlight the importance of evaluating den selection in terms of both use and availability of den characteristics. ?? 2007 American Society of Mammalogists.

 5. Den græske by i Afghanistan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannestad, Lise

  2016-01-01

  Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur......Byen Ai Khanoum som blev udgravet i i 1960'erne i det nordøstlige Afghanistan blev grundlagt som følge af Alexander den Stores erobring af hele Nærorienten og frem til det nordlige Indien. Fundene viser en spændende blanding af græsk og nræorientalsk kultur...

 6. Können Statine den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vock L

  2005-01-01

  Full Text Available Statine, potente Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase, werden erfolgreich zur Senkung der Cholesterinblutspiegel eingesetzt. In den letzten Jahren sind jedoch zahlreiche andere Wirkungen der Statine aufgedeckt worden, die möglicherweise für den Knochenstoffwechsel von Bedeutung sind: In vitro konnten faszinierende knochenanabole Wirkungen der Statine bewiesen werden. Welche molekularen Mechanismen für diese Beobachtungen genau verantwortlich sind, ist nach wie vor unklar. Auch konnten in anderen In-vitro-Studien, Tiermodellen und klinischen Studien diese eindrucksvollen Resultate nicht immer bestätigt werden. Das vorliegende Bild der Statine im Knochenstoffwechsel ist uneinheitlich. Viele Fragen bleiben offen. Es fehlen neben genaueren Erkenntnissen über die Eigenschaften der einzelnen Statine auch Resultate besser auf diese Fragestellung zugeschnittener Studien.

 7. Pladebranchen - om den ændrede mediesituation i Danmark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Martin Bonde

  1992-08-01

  Full Text Available Lanceringen af nye plader i radio og TV er afgørende elementer i mar- kedsføringen. Den danske pladebranche var sen til at udnytte de nye muligheder som åbnede sig med lokalradioerne i 1983 - men i dag giver en kombination af henved 50 store lokalradioer og tre TV-kanaler (DR, TV2 og TV3 samt i mindre omfang satellitkanalerne, helt nye muligheder for at få nye musiknavne frem i publikums øre- og øjenhøjde. Det har givet uoverskuelighed med indtil videre også en ny alsidighed og vitalitet i pladeproduktionen i Danmark. Både med hensyn til de unges rock og den bredere folkelighed med Jodle Birge osv.. Poul Martin Bonde er free-lance musikkonsulent og -skribent og rapporterer her fra er sted midt mellem publikum og dansk medie- og musikindustri.

 8. Farvel til den privatpraktiserende lærer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heilesen, Simon; Nielsen, Jørgen Lerche

  2005-01-01

  Artiklens forfattere fremlægger nogle bud på, hvorledes undervisere vil kunne engagere sig i gensidigt understøttende samarbejde, når de benytter samarbejds- og e-læringssystemer. Det forudsætter, at vi er parate til at revidere den traditionelle position, hvor vi som lærere alene og isoleret stå...

 9. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 10. Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schwartz, Ida

  2012-01-01

  for selvbestemmelse og individuelle valg, har i nogen grad skygget for en opmærksomhed på, at mennesker alment betragtet er afhængige af at være en del af sociale fællesskaber (Engen, 2009). Artiklen bygger på den grundantagelse, at vi alle realiserer det gode liv for os selv gennem vores deltagelse i sociale...

 11. Den fjerde vej: Trumps sejr skaber ny samfundsorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Martin Møller Boje; Andersen, Torben K.; Kragh, Claus

  2016-01-01

  Bag Donald Trumps uempatiske retorik gemmer sig omridset af et politisk projekt, man kan kalde den fjerde vej. USA’s kommende præsident blander højre- og venstreorienterede mærkesager til et nyt nationalsocialt politisk koncept. Spørgsmålet er, om Trumps fjerde vej er et seriøst bud på en ny...

 12. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 13. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  OpenAIRE

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 14. Bemerkungen zur grammatischen Entlehnung in den baltischen Sprachen

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vykypěl, Bohumil

  2010-01-01

  Roč. 45, č. 1 (2010), s. 49-54 ISSN 0132-6503 R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1346 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : linguistics * Baltic languages Subject RIV: AI - Linguistics http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Baltistika/XLV-1/49-54.pdf

 15. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 16. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 17. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 18. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 19. Att reproducera en människa med hjälp av en annan människa - en affektiv analys av vård- och hemarbete i den privata sfären

  OpenAIRE

  Wide, Elisabetg

  2017-01-01

  This master’s thesis examines migrant care and domestic work in private households in Finland as affective labour. This particular spectrum of reproduction is approached from the perspectives of migrant workers and employers. Firstly, the thesis analyses how workers express affective and precarious aspects of their labour. Secondly, the thesis demonstrates how the demand for privately employed care and domestic work is produced, and discusses what this bought service consists of. Finally, eve...

 20. Den visuelle oplevelses økonomi – klassisk, neoklassisk, relationel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Anders Ib

  2009-01-01

  Det foreliggende kapitel søger kortfattet at skitsere en relation mellem visuel kultur og økonomi, som i videre forstand er et konkret input til en mulig teori om vi- suel kulturøkonomi. Med udgangspunkt i en sammenstilling af Johann P. Arnasons teori om en ”kulturel artikulation af verden” med P...... kulturøkonomi, der går ud over den traditionelle diskrepans mel- lem kulturbegreber, fx af antropologisk art, og økonomibegreber, fx af neoklassisk art....

 1. Den universelle velfærdsstat er under pres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2016-01-01

  Hvordan kan man hjælpe uden at ødelægge selv-ansvaret? Hvilke krav skal der være for at få hjælp? Og hvad er skadevirkningerne af en generøs og let opnåelig hjælp? Mange af de spørgsmål, der præger dagens debat, gjorde sig også gældende, da den universelle velfærdsstat dukkede op i starten af 1900...

 2. EU's tiltræden til EMRK - et sisyfosarbejde?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Henning

  2015-01-01

  EU-Domstolen afviste med opinion 2/13 den 18. december 2014 at lade EU tiltræde EMRK på grundlag af et udkast til en tiltrædelsesaftale. I artiklen behandles baggrunden for og det konkrete indhold i EU-Domstolens afvisning, hvorefter det undersøges, i hvilket omfang EMD fremover kan forventes...... at respektere EU-rettens forrang og dermed undlade at holde medlemsstaterne ansvarlige for påståede krænkelser som følge af medlemsstaternes forpligtelser efter EU-retten....

 3. En prospektiv undersøkelse av sammenhengen mellom kosthold og kreft blant middelaldrende kvinner og menn i Norge 1977-1992. Prosjektbeskrivelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Bragelien Veierød

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI USA er det anslått at 30% av alle dødsfall som skyldes kreftsykdom kan tilskrives kosthold i voksen alder(inkludert kostholdets betydning for overvekt. 4 Fra Statens helseundersøkelser sine hjertekarundersøkelseri Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland i 1977-83, foreligger data om kosthold for vel50 000 menn og kvinner i alderen 16-56 år. Kopling mot Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå gir ossmulighet til å se nærmere på sammenhengen mellom kosthold og risiko for kreft i en kohortstudie medkomplett oppfølging med hensyn på forekomst av kreft, død og emigrasjon. I henhold til kontrakten ombruk av den koplete datafila, studerer vi i dette prosjektet sammenhengen mellom kosthold og risiko forkreft i magesekk, bukspyttkjertel, livmorhals, prostata, lunger og hud (malignt melanom. Den statistiskestyrken i epidemilogiske studier som denne, samt hvilken betydning målefeil i kostholdsvariablene har forrisikoestimatene og den statistiske styrken, blir også vurdert. Denne artikkelen gir en nærmere presentasjonav prosjektet og de metodene som benyttes.Veierød MB. A prospective study of diet and cancer in middle-aged women and men in Norway1977-1992. Project description. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 201-204. ENGLISH SUMMARYThe relationship beteen dietary habits and the incidence of cancer is studied in 50,000 Norwegian men andwomen aged 16-56 years attending a Norwegian health screening in 1977-83. Linkage to the CancerRegistry of Norway and the Central Bureau of Statistics of Norway ensure a complete follow-up until 31December 1992. The cancer sites included in this project are the stomach, pancreas, cervix, prostate, lungand malignant melanoma. Diet was recorded on a semi-quantitative food-frequency questionnaire at thetime of screening, and intake of energy and fats are estimated. The attenuation of effect estimates due tomeasurement errors in the dietary variables will be investigated, as well as the power of the

 4. Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Lisbeth; Lund, Peter; Kristensen, Troels

  2012-01-01

  Når man skal vurdere effekten af forskellige tiltag til reduktion af klimagasudledningen, f.eks. via ændret fodersammensætning, er det vigtigt at se på den samlede effekt i hele kæden. Ellers kan man mindske udledning et sted i kæden og øge udledningen et andet sted, og samlet set ikke opnå en...

 5. Verzwickte Flussgemeinschaft - Warum es so schwierig ist, den Flüssen Raum zu geben

  NARCIS (Netherlands)

  Hartmann, T.

  2011-01-01

  Extreme Hochwasser verursachen enorme Schäden in Flusslandschaften. Flussgemeinschaften müssen künftig den Flüssen mehr Raum geben, um Hochwasser in der Fläche zurückzuhalten, statt in der Höhe (der Deiche) zu bekämpfen. Die Idee „den Flüssen mehr Raum geben“ beschreibt eigentlich etwas

 6. Ueber den begriff "Kinoplasma" in der spermiogenese von Australorbis Glabratus Olivaceus (Mollusca, Pulmonata, Planorbidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Barth

  1960-11-01

  Full Text Available Zur Klaerung der Frage, ob der Begriff "Kinoplasma" fuer gewisse, von MERTON (1924,1926, 1930 beobachtete Bildungen an den reifenden Spermiden von pulmonaten Mollusken oder fuer Bestandteile des Cytoplasmas im Sinne von STRASBURGER und SCARTH zu verwenden ist, werden in der vorliegenden Mitteilung die Vorgaenge bei der Spermiohistogenese von Australorbis glabratus olivaceus untersucht. Es ergibt sich: 1. Das von MERTON bezeichnete "Kinoplasma" existiert nicht als solches, es handelt sich bei den von ihm dargestellten Protoplasmabildungen um kugelige, von den Spermiden abgeschnuerte Restkoerper nicht verwendeten Baumaterials, bestehend aus Protoplasma und einigen Mitochondrien. Sie werden von den Naehr- oder Bazalzellen phagozytiert. Der Ausdruck "Kinoplasma" kann nur fuer die submikroskopischen, geformten, faedigen Elemente des Cytoplasmas reserviert bleiben, die den geradlinigen Fall der uebrigen nicht geformten Komponenten bremst oder ablenkt; damit muss das Kinoplasma aber aus dem Begriff des Cytoplasmas herausgenommen werden, da es, wenn auch vermutlich reversibel, eine Differenzierung darstellt. 2. Der Spermienfaden wird von den Centriolen (Axialfilament und den Mitochondrien (zwei peripher gelegene Spiralfilamente, sowie einem Plasmamantel gebildet. 3. Nach Beendigung des Auswachsens der Spermiengeissel, die zu diesem Zeitpunkt nur aus dem Achsenfaden und dem Protoplasmazylinder besteht, setzt sich eine Protoplasmamasse vom Kopf in Richtung zum Geisselende in Bewegung. Sie fuehrt den Golgi-Koerper und sehr viele Mitochondrien mit sich. Aus diesen entwickeln sich Fibrillen, die sich zu den beiden Spiralfilamenten zusammenfuegen. Diese Masse entspricht der von MERTON in seiner Theorie als Kinoplasma bezeichneten Komponente. 4. Die Bewegung dieses Protoplasmateils wird auf den Schub zurueckgefuehrt, den die sich bildenden Fibrillen auf die Mitochondrien ausueben. 5. Die Rueckwaertsbewegung dieses Protoplasmakoerpers beruht wahrscheinlich auf

 7. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 1: Vil den nye norske læreplanen i naturfag øke elevenes lesekompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stein Dankert Kolstø

  2012-06-01

  Full Text Available In the Norwegian curriculum reform, coined ”Kunnskapsløftet,” reading is introduced as one of five basic skills to be emphasised in all subjects, including science. Due to the presence of science-related information and debate in society, competence in reading scientific texts should be considered an important aspect of scientific literacy. In this article I review literature which indicates that many students find it hard to read scientific texts, many science teachers are not aware of the importance of teaching students to read in science, and reading instruction is not common in school science. I therefore present an examination of the emphasis on reading in the new Norwegian science curriculum. Based on the analysis I conclude that, contrary to the intension in the curriculum reform, reading has not received the necessary emphasis to change this picture.

 8. Alternativ Kroppsøving i den vidaregåande skulen. Ein kvalitativ studie av elevane sine erfaringar med motivasjon i kroppsøvingsfaget

  OpenAIRE

  Sævig, Gro Lillian Almeland

  2015-01-01

  My own experience, statistics and research findings suggest that many pupils struggle with motivation in Physical Education (PE). Alternative PE is a training offer that is created with the purpose of getting more pupils to complete PE. The aim of this study is to develop knowledge of, and insight into motivation factors in PE among pupils in Alternative PE. The study is based on pupils´ subjective experiences, and central to the study is to find answers to what experiences the pupils in Alte...

 9. Surrogatmödraskap: Arbete, gudagåva eller exploatering? : En analys av den svenska debatten kring surrogatmödraskap

  OpenAIRE

  Nilsson, Elina

  2013-01-01

  Surrogacy is an arrangement in which a woman carries, delivers, and then relinquishes a baby to commissioning parents. The arrangement challenges traditional norms and definitions of reproduction, pregnancy and motherhood, and at the same time raises difficult ethical, philosophical and social questions. There is currently an ongoing debate in Sweden, where all forms of surrogacy is illegal. The debate is polemical and harsh, with advocates arguing that surrogacy is defensible on the basis of...

 10. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 11. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 12. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 13. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 14. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 15. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 16. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 17. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 18. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 19. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  OpenAIRE

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 20. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 1. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 2. Den ecology of Octopus vulgaris Cuvier, 1797, on soft sediment: availability and types of shelter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stelios Katsanevakis

  2004-03-01

  Full Text Available To avoid predation, octopuses select and actively modify shelters (also called dens in the substratum, where they remain most of the time, especially during daylight hours. The main questions that this study deals with are: Is den availability a significant constraint for the distribution of Octopus vulgaris on soft sediment? What kind of dens does O. vulgaris use on soft sediment and what factors affect the selection of one type instead of another? With population density measurements by SCUBA diving and enrichment experiments with artificial dens, we concluded that the availability of solid materials necessary for den construction is a limiting factor for the distribution of O. vulgaris on soft sediment. O. vulgaris used four different types of den on soft sediment: well (a vertical hole in the sediment, rock/stone (the octopus uses a rock or a large stone to dig a cavity under it, shell (an empty shell is used, human origin (a solid material of human origin is used. The relative proportion of the four types of den in the areas studied was: 38.7% human origin, 29.7% well, 21.5% rock/stone, 2.9% shell. Also, 7.3% of the octopuses were found outside their den. The main types of den were found in different relative proportions in relation to the depth, the distance from shore, the octopus size and the granulometry of the sediment.

 3. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 4. Videnskabsteorien og den reflekterende dømmekraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Klaus Frovin

  2007-01-01

  I denne artikel diskuterer jeg Immanuel Kants videnskabssyn, som det tager sig ud i Kritik af dømmekraften. Udgangspunktet er erkendelsesteorien og i særdeleshed den såkaldte skemateori. For Kant findes der rene videnskaber og empiriske videnskaber. De rene videnskabers begreber er karakteriseret...... instrumentalisme, der hersker. Der er visse subjektive principper og maximer, som er mere ’naturlige’ og ’rigtige’ end andre. Kants typiske eksempler herpå er ideen om fuldstændig enhed af den videnskabelige erkendelse og ideen om teleologi i naturen – at intet i naturen er tilfældigt, og at alt har et formål....... Artiklen afsluttes ved at perspektivere og sammenstille Kants videnskabsfilosofi med Thomas Kuhns nutidige videnskabsteori. Jeg argumenterer for, at Kants og Kuhns teorier har fundamentale elementer og strukturer til fælles, og at de vigtigste fornuftsmæssige ideer og principper hos Kant går igen i Kuhns...

 5. Der chthonische Dionysos - Zur Wirkmacht des Mythos in den Mysterien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niklas Engel

  2016-12-01

  Full Text Available Dieser Beitrag soll aufzeigen, dass eine chthonische und eschatologische Dimension der dionysischen Göttlichkeit in verschiedenen Riten und Kulten des Gottes nachgewiesen werden kann und dabei keinesfalls mysterienexklusiv ist. Dazu soll der archäologische Befund, der Dionysos mit dem Jenseits und eschatologischen Ho nungen in Verbindung bringt, vorgestellt und untersucht werden. Darauf aufbauend soll belegt werden, dass diese jenseitige Dimension sich sowohl in Riten mit privatem Kern, hier am Beispiel der Oreibasia, als auch in Kultfeiern des ö entlichen Festkanons, wie den Anthesterien, zeigt. Abschließend soll dann Dionysos‘ Funktion in den eleusinischen Mysterien untersucht werden. This paper aims to show that a chthonic and eschatological dimension of dionysiac divinity can be found in various rites and cults of the god and that this is not exclusive for the mysteries. Recent archaeological evidence connecting Dionysos with the afterlife and eschatological expectations will be introduced and analyzed. is dimension manifests itself in rites with a private intent (e.g. the Oreibasia as well as public celebrations of the festival calendar (e.g. the Anthesteria. An analysis of Dionysos’ function in the eleusinian mysteries concludes the overview.

 6. Perge'den iki Procurator Yazıtı

  OpenAIRE

  Onur, Fatih

  2008-01-01

  Perge'den iki Procurator Yazıtı Kısa bir süre önce Aşkım Özdizbay Perge'den iki adet Latince yazıtın kopyasını ve çevirisini, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu için hazırladıkları armağan kitabında yayımlamıştır. Verdiği bilgilere göre, bu yazıtlar 2004 – 2005 yılları Perge kazılarında, bir silmeli kaide üzerine sonradan yerleştirilmiş olarak ele geçmiştir. T. Claudius Plocamus'un onurlandırmalarını içeren metinler üzerine yapılan kısa bir araştırma ve sonuçlarının I.v.Perge (IK 54)�...

 7. Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jeppe; Dahl, Kristian Aagaard

  2015-01-01

  Forestillingen om, at ledelsesopgaven varierer alt efter hvilket lederniveau, der fokuseres på, trækker spor tilbage til en række tidlige ledelsesteoretikere. I de senere år har tilgangen på ny tiltrukket sig opmærksomhed såvel i praksisfeltet som blandt forskere, nok tydeligst illustreret via ud...... hinanden, og at der i praksis ikke var én, men flere idéer om Leadership Pipeline, der rejste på tværs af felter og organisationer....... udbredelse af Leadership Pipeline modellen. Forskningslitteraturen om Leadership Pipeline er imidlertid beskeden. Med teoretisk ammunition fra ”idé på rejse” perspektivet og et multi-level case studie i den danske offentlige sektor belyser artiklen udbredelse og implementering af Leadership Pipeline. Ved...... at anvende skiftende teoretiske begreber og henholdsvis zoome-ind (organisationsniveau) og zoome-ud (feltniveau) viser artiklen, hvordan en række gensidigt forbundne teoretiserings- og translationsaktiviteter sikrede Leadership Pipeline legitimitet og fremskyndede dens udbredelse samtidig med, at forskellige...

 8. En modell for jordmorstudenters praktiske studier sett i lys av ulike læringsteorier – et vitenskapelig essay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Aune

  2014-05-01

  Full Text Available I prosjektet «Kontinuitet i omsorgen gjennom svangerskap, fødsel og barseltid» var målet å få kunnskap om hvorvidt en slik modell i de praktiske studiene ville gi jordmorstudentene en økt forståelse for jordmorfaget, med vekt på å fremme et normalt svangerskap, fødsel og barseltid. Målsettingen med dette vitenskapelige essayet er å sette prosjektet inn i en pedagogisk referanseramme, der jordmorstudentenes læreprosess og den grunnleggende forståelsen for jordmorfaget ses i lys av ulike læringsteorier. Jordmorstudentenes læring kan settes i et overordnet konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv. Carl Rogers teori om relasjonens betydning som en forutsetning for å utvikle personlig vekst og modenhet er sentral. Helhetlig læring er en prosess som berører hele mennesket i interaksjon med sine omgivelser, og i denne betydningen inkluderer læring utvikling av relasjoner. Det var nyttig å benytte Carr og Kemmis modell som et verktøy for å analysere aksjonslæringsprosessen, siden denne modellen tar hensyn til den sosiale dimensjonen med samhandling mellom aktørene. Summary In the project «Continuity of care during pregnancy, childbirth and the postnatal period», the objective was to gain insight into whether the outlined model of care in practical studies would increase student midwives’ understanding of midwifery when the emphasis was on the promotion of normal pregnancy, childbirth and the postnatal period. The aim of this scientific essay is to put the project into a pedagogic framework in which the student midwives’ learning process and fundamental understanding of midwifery are viewed in the light of different learning theories. The learning of student midwives can be studied through constructivist and socio-cultural perspectives. Carl Roger's theory of the significance of relationships for achieving personal growth and maturity is essential. Holistic learning is a process that emphasizes the human wholeness in

 9. Tryckhållfasthet för resurssnål betong : Utvärdering i tävling av högsta tryckhållfasthet för resurssnål betong

  OpenAIRE

  Bashar Basmahji, Johannes; Texén, Stefan

  2012-01-01

  Betong är vårt vanligaste byggmaterial men cement står globalt sett för 5 % av CO2-emissionerna. Med detta som bakgrund så har CBI Betonginstitutet anordnat en tävling, där målet är att nå den högsta tryckhållfasthet i en resurssnål betong, med enbart 200 kg cement per m3. Syftet med denna rapport är att utvärdera tävlingen, vilket har utförts genom en omfattande litteraturstudie.  En första analys av de olika betongrecepten medförde att olika grupperingar kunde urskiljas. Ur dessa fanns det ...

 10. Glömda Kriser : En studie av hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser som allmänheten tappat intresse för

  OpenAIRE

  Josephsen, Anna; Nilsson, Michael

  2014-01-01

  Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett o...

 11. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 12. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Tengberg

  2016-04-01

  Full Text Available Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antingen ”rätt” eller ”fel”. Istället tillämpas skalan eller bedömningsguiden för att fastställa i vilken utsträckning svaret uppvisar den efterfrågade kompetensen. I den här artikeln redovisas resultat från en studie av bedömarreliabilitet på öppna uppgifter i det nationella provets svenska läsförståelsedel i årskurs nio.För att undersöka i vilken mån provsystemet skapar förutsättningar för god bedömarreliabilitet har sex lärare fått bedöma tre elevers lösningar av 14 öppna uppgifter, totalt 252 bedömningar. Analyserna innefattar konsensusestimat (procentuell samstämmighet och Cohens kappa och konsistensestimat (ICC. Dessutom har kvalitativa analyser genomförts på uppgiftsnivå för att visa på aspekter i uppgiftskonstruktionen som kan ligga till grund för låg bedömarreliabilitet.Resultaten från studien visar på moderata nivåer av bedömarreliabilitet, både ifråga om kappavärden (.73 och ICC (.82, vilket motsvarar en variation mellan bedömningarna som får stora konsekvenser för elevernas slutgiltiga provresultat. I artikeln diskuterar vi resultatens implikationer för rättvis bedömning av elevers läsförmåga i Sverige. Vi för också ett resonemang om olika sätt att stärka bedömarreliabiliteten det nationella provet i läsförståelse.

 13. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Pettersson, Elin; Thomsgård, Elin

  2018-01-01

  Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är grundläggande för god psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa. Syfte Att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården. Metod Föreliggande studie har ...

 14. Retrospektiv undersökning av främre korsbandsskada hos fotbollsspelande damer på liganivå i Finland

  OpenAIRE

  Widjeskog, Maria

  2013-01-01

  Främre korsbandsskador är en av de vanligaste allvarliga skadorna bland kvinnliga fotbollsspelare och leder till minst 6 månaders uppehåll från tävlingssammanhang. En hel del studier har gjorts inom området. Den här studien försöker få fram riskfaktorer för skada, i hurudana situationer skadan sker, förebyggande möjligheter samt olikheter i rehabilitering. Studien är retrospektiv och 19 spelare deltog. Deltagarna är damfotbollsspelare som spelat ligafotboll i Finland något år mellan åren ...

 15. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 16. Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Hoås Moen

  2017-03-01

  Full Text Available This study draws attention to what extent directors of private and municipal Early Childhood Centers (ECCs experience disagreement with school concerning questions about children’s learning in ECCs and the content of this disagreement. Furthermore, it focuses to what extent the directors of these two center categories try to influence school in such questions, and how they possibly may do this. The material derives from a nationwide survey (1310 directors and an interview study (16 directors. The directors experience disagreements to a small extent and least in private centers. However, some disagree about to which extent the adults should lead children’s learning. This study reveals a great variety in how much the directors try to influence school. The municipal directors are most active. Artikkelen retter søkelys på i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager opplever uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen og eventuelt hva slik uenighet kan handle om. Videre ser den på i hvilken grad styrere i de to barnehagetypene forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring og eventuelt på hvilke måter. Datamaterialet kommer fra en landsdekkende survey (1310 styrere og intervjuundersøkelse (16 styrere. Styrerne opplever liten grad av uenighet med skolen og minst i private barnehager. Et tema det kan være uenighet om, er grad av voksenstyring i læringsaktivitetene. Det er stor spredning på i hvilken grad styrerne forsøker å påvirke skolen. Styrere i kommunale barnehager er klart mest aktive. Styrerne forsøker å påvirke skolen på ulike måter.

 17. Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog/Danish-English Dictionary of Accounting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sandro; Mourier, Lise; Bergenholtz, Henning

  Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog. Hver af ordbøgerne har 4.100 opslagsord og ca. 15.000 ordforbindelser. Ordbøgerne bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS)....

 18. Den lille krig i fredstid. Danske militære erfaringer i Musa Qala i 2006

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2018-01-01

  Den 1. Lette Opklaringseskadron fra Bornholms forsvar af distriktscentret Musa Qala i den afghanske Helmand-provins i eftersommeren 2006 gennemanalyseres. Det sker med det formål at klarlægge, hvordan man udnyttede læring under forberedelsen til indsættelsen samt under og efter denne. Herunder da...

 19. Habitat characteristics at den sites of the Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra)

  Science.gov (United States)

  William J. Zielinski; John E. Hunter; Robin Hamlin; Keith M. Slauson; M. J. Mazurek

  2010-01-01

  The Point Arena mountain beaver (Aplodontia rufa nigra) is a federally listed endangered species, but has been the subject of few studies. Mountain beavers use burrows that include a single subterranean den. Foremost among the information needs for this subspecies is a description of the above-ground habitat features associated with dens. Using...

 20. Den site activity patterns of adult male and female swift foxes, Vulpes velox, in Northwestern Texas

  Science.gov (United States)

  Lemons, P.R.; Ballard, W.B.; Sullivan, R.M.; Sovada, M.A.

  2003-01-01

  Activity of Swift Foxes (Vulpes velox) at den sites was studied in northwestern Texas during pup rearing seasons in 2000 and 2001 to determine role of males in parental care. Twenty-four percent of radio-collared females with a potential to breed successfully raised pups to eight weeks of age. We intensively monitored presence and absence of male and female Swift Foxes at two den sites each year. Females were present >2.6 times more at den sites than males during the pup rearing season. Female and male Swift Foxes largely stayed at dens during diurnal hours and were active away from dens during nocturnal and crepuscular hours. Females and males spent 12.4% and 3.0% more time at dens before pups emerged, than after pups emerged, respectively. Following depredation of one male parent, the female spent 29% less time at the den site. Decrease in time spent at the den by the female following loss of her mate suggested that loss of one parent might severely impact recruitment of Swift Foxes. Our observations indicated that intense Coyote (Canis latrans) depredation may severely impact pup-rearing success as well as the parental care within Swift Fox family groups.

 1. Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, K.

  1996-01-01

  Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)......Anmeldelse af Jensen,B.K. & Nilsson,B.: Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone. Miljøstyrelsen 1996, (Miljøprojekt 330)...

 2. Læringsfremmende evaluering i den lægelige videreuddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bjørn; Klitmøller, Anders

  2011-01-01

  Denne statusartikel omhandler evaluering af læger, og hvorledes evaluering kan anvendes som en læringsfremmende foranstaltning. Fokus i artiklen er på den formelle evaluering, som den kommer til udtryk i de kliniske vejledersamtaler. Da de fleste læger i deres karriere fungerer som vejleder, er d...

 3. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 4. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  OpenAIRE

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 5. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 6. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 7. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 8. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Science.gov (United States)

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 9. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 10. The origin of art according to Karl von den Steinen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre Déléage

  2015-06-01

  Full Text Available Based on a study of the custom, adopted by ethnologists in the early 20th century, of asking Amerindians of Lowland South America to do drawings in pencil in their notebooks, I explore three forgotten fragments of the history of thinking: the intense debates on the origin of ornaments, opposing an evolutionist and a materialist approach at the end of the 19th century; the theories on the origin of figuration, which I show date back to the important work of Karl von den Steinen regarding the populations of central Brazil; and the publications of ethnologists’ portraits drawn by Indians of the lowlands of South America, a little-known tradition of reverse anthropology serving as a counterpoint to the study of the reception of Amerindian art in Western ethnological literature.

 11. Subregional innovation – indikatorer til optimering af den erhvervsrettede innovationspolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Peter Stendahl; Graversen, Ebbe Krogh; Haase, Sanne Schioldann

  områder tilgodeses bedst muligt. Desuden kan en differentieret, subregional innovations-politik give erhvervslivet bedre udbytte end en samlet regional eller national innovationspolitik. Selvom Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle internt i landets erhvervsstruktur og i...... virksomhedernes innovationsaktiviteter. Som resultat af en udvidelse af den danske del af CIS 2006-undersøgelsen2 med ekstra virksomheder kan der gives en betydeligt mere nuanceret karak-teristik af virksomheder helt ned på subregionalt niveau. Analysen underbygger, at de innovations-politiske tiltag, der sættes......, lokal brug af resultaterne er nødvendig. Først gennemgås de valgte målepunkter. Det primære er en opdeling i praksis- og forsknings-orientering af virksomheders innovationstilgang, hvorved der identificeres fire grupper af innovationsaktive virksomheder. Det andet er korrektion af de anvendte...

 12. Types and forms of sleeping dens of pacas (Cuniculus paca in the upper Itaya river basin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rolando Aquino

  2012-10-01

  Full Text Available This report deals with paca sleeping dens (Cuniculus paca Linnaeus, 1766. The study was conducted between August 2006 and April 2007 and is based on detailed observations. Results indicate that this rodent uses holes in the ground or in fallen trees as sleeping dens. Each of these sleeping dens had two or more orifices and an internal cavity for the "diurnal sleep”. Typically, one orifice was for common use and the rest for the circumstantial escape. According to their form, their localization in the ground, and the number and location of orifices, sleeping dens were classified into four types, of which type A was the most common. The results also indicate a greater concentration of sleeping dens in temporary flooded gallery forest.

 13. Die polnischen Bücher (Bücherbestände in den Bibliotheken Roms. Eine Auswahl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligia ALeksandra Henczel-Wróblewska

  2017-11-01

  Full Text Available Die italienisch-polnischen Beziehungen haben eine lange Geschichte hinter sich. Seit dem Mittelalter, in dem die polnischen Scholaren ihre Ausbildung an den italienischen Universitäten genießen konnten, dominierte darin der wissenschaftliche und bildende Charakter. In den folgenden Jahrhunderten wurde der gegenseitige Kontakt um die künstlerische Ebene erweitert, zumal die polnischen Künstler nach Italien reisten, um bei den besten Meistern ihre Fertigkeiten zu vervollkommnen. Seit dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kam zu den bereits bestehenden, tradierten italienischpolnischen Beziehungen im Bereich der Wissenschaft und Kultur der militärische und der sozialpolitische Aspekt hinzu, und mit der Zeit auch der wirtschaftliche. Auf dem italienischen Boden beteiligten sich die Polen zunächst an den Unabhängigkeitskämpfen, die mit der Vereinigung Italiens (die Risorgimento-Zeit endeten, und nachher an den Waffeninterventionen während der zwei Weltkriege. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kehrte man zum früheren beiderseitigen Kontakt auf verschiedenen Ebenen zurück.In jeder dieser Zeitspannen wurde die polnische Anwesenheit in Italien in den schriftlichen, ikonografischen, künstlerischen Quellen belegt. Die meisten davon bewährten sich in den Archiven und Bibliotheken Roms, dem Zentrum der europäischen Wissenschaft, Kultur und Christenheit. Erst im 20. Jahrhundert, seit der Entstehung der ersten wissenschaftlichen polnischen Institutionen in Rom und dank der breiten Zusammenarbeit war es möglich, die Polonica, die sich in den römischen Bibliotheken, Archiven, Kulturinstitutionen und Privatbeständen befinden, offiziell zu registrieren, bearbeiten und ordnen. Die schriftlichen Denkmäler aus den vergangenen Jahrhunderten weisen auf eine breite gegenseitige Beziehung sowohl im Bereich des sacrum als auch des profanum hin. Dieses gemeinsame historische Gedächtniserbe zeugt von einer langen Zugehörigkeit Polens zur

 14. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 15. Die Entwicklung der Keramik von 3000 BP bis zur Gegenwart in den Tonebenen südlich des Tschadsees

  OpenAIRE

  Wiesmüller, Birgitt

  2003-01-01

  Den Kern der hier vorliegenden Arbeit bildet die Gliederung der Keramikfunde von drei Siedlungshügeln aus den Tonebenen (auch firki genannt) des südwestlichen Tschadbeckens Nordost- Nigerias. Obwohl das Gebiet in den 60er Jahren bereits archäologisch erschlossen wurde, waren die keramikchronologischen Aspekte nur oberflächlich abgehandelt worden. Ziel der Arbeit war somit die Erstellung einer grundlegenden Keramikchronologie anhand der sehr umfangreichen Fundmengen aus den Siedlungshügeln Kur...

 16. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 17. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 18. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  OpenAIRE

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 19. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 20. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  OpenAIRE

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 1. Hibernacula and summer den sites of pine snakes (Pituophis melanoleucus) in the New Jersey pine barrens

  Science.gov (United States)

  Burger, J.; Zappalorti, R.T.; Gochfeld, M.; Boarman, W.I.; Caffrey, M.; Doig, V.; Garber, S.D.; Lauro, B.; Mikovsky, M.; Safina, C.; Saliva, Jorge

  1988-01-01

  We examined eight summer dens (used only in summer) and seven hibernacula (occupied both in winter and summer) of the snake Pituophis melanoleucus in the New Jersey Pine Barrens, comparing above ground characteristics of hibernacula and summer dens with characteristics at nearby random points. Temperatures at the soil surface and at 10 cm depth were significantly warmer, and there was less leaf cover around the random points compared to the entrances of the hibernacula and summer dens. Hibernacula had significantly more vegetation cover within 5 m, more leaf cover over the burrow entrance, and were closer to trees than were summer dens. Most hibernacula and summer dens were beside old fallen logs (73%), the entrance tunnels following decaying roots into the soil. Excavation of the hibernacula and summer dens indicated that most hibernacula appeared to be dug by the snakes and had an average of eight side chambers and 642 cm of tunnels, compared to less than one side chamber and 122 cm of tunnels for summer dens. Except for hatchlings, most snakes in hibernacula were located in individual chambers off the main tunnel; all snakes were at depths of 50-111 cm (X̄ = 79 cm). Pine snakes may select optimum hibernation sites which reduce winter mortality.

 2. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 3. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 4. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 5. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 6. Conservative Management of Type III Dens in Dente Using Cone Beam Computed Tomography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Pradeep

  2012-01-01

  Full Text Available Dens in dente, also known as dens invaginatus, dilated composite odontoma, or deep foramen caecum, is a developmental malformation that usually affects maxillary incisor teeth, particularly lateral incisors. It may occur in teeth anywhere within the jaws, other locations are comparatively rare. It can occur within both the crown and the root, although crown invaginations are more common. The use of cone beam computed tomography (CBCT is very helpful in endodontic diagnosis of complex anatomic variations. In this case we demonstrate the use of CBCT in the evaluation and endodontic management of a Type III dens in dente (Oehler′s Type III.

 7. Skaber den nye økonomi højere produktivitet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dilling-Hansen, Mogens; Madsen, Erik Strøjer; Smith, Valdemar

  2001-01-01

  Den kraftige og vedvarende vækst i USA og det tilhørende boom i IT-sektoren er grundlaget for begrebet 'Den nye Økonomi', der er dukket op i sidste halvdel af 90'erne. Den grundlæggende sammenhæng mellem de to fænomener er, at IT-industrien i sig selv og produktivitetsstigninger i de øvrige branc......-sektoren i servicesektoren, der har haft store produktivitetsstigninger. Det gælder også for telekommunikationssektoren, medens der blandt IT-konsulentvirksomheder lidt overraskende ikke kan påvises tilsvarende produktivitetsstigninger....

 8. Schulze and Brand type a-IV dens invaginatus with radicular cyst: A rare case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rachita Chengappa

  2015-01-01

  Full Text Available Though a clinical examination may reveal a deep fissure or pit on the surface of an anterior tooth, radiographic examination is a more accurate approach to diagnose an invagination. Dens invaginatus is one of the common dental deformities, but the defect involving the root and its association with radicular cyst is still very uncommon. The objective of this case presentation is to report a case of radicular dens in dente, which is a rare dental anomaly. This case report shows that dens invaginatus with an open apex and a radicular cyst can be treated successfully using currently available materials.

 9. Einfluss repetitiver postprandialer Hyperglykämien auf den kardialen Ischämie- und Reperfusionsschaden

  OpenAIRE

  Elbing, Inka Lena

  2008-01-01

  Die vorliegende Arbeit befasste sich daher mit dem Effekt von Acarbose auf die durch Ischämie und Reperfusion verursachten myokardialen Schäden nach Saccharosebelastung bei gesunden Mäusen in vivo. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lässt sich ableiten, dass eine wiederholte postprandiale Hyperglykämie bei nicht - diabetischen Tieren ausreicht, um die durch Ischämie und Reperfusion verursachten Myokardschäden signifikant zu erhöhen. Dies kann durch eine Behandlung mit dem a - Glucosidase - Hem...

 10. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 11. Implantate für den Bandscheibenersatz (Stand 1993)

  Science.gov (United States)

  Mathey, Michael; Wintermantel, Erich

  Die Bandscheiben sind besonders betroffen von Fehlhaltungen und -stellungen der Wirbelsäule. Sie unterliegen als grösstes zusammenhängendes, nicht vaskularisiertes Gewebe im Menschen, statisch und dynamisch extrem belastet, besonders der Alterung. Um die teilweise sehr starken Schmerzen bei Bandscheibenschädigungen zu lindern, ist eine Operation vielfach die einzige Hilfe. Bei dieser Operation (Nukleotomie) entfernt man das aus der Bandscheibe ausgetretene Gewebe des Gallertkerns (nucleus pulposus), welches durch Druck auf die Nervenstränge im Bereich der Wirbelsäule die Beschwerden (Ischias-Schmerz) verursacht hat. Nach der Entfernung des Gallertkerns werden die auftretenden Kräfte bei veränderter Biomechanik übertragen. Dabei erhalten die Zwischenwirbelgelenke (Facettengelenke) eine erheblich grössere Flächenpressung als dies bei intakter Bandscheibe der Fall war. Die höhere Flächenpressung kommt durch die Verringerung des Abstandes zwischen den oberen und unteren Deckplatten der benachbarten Wirbelkörper zustande, zwischen denen sich der Gallertkern befand. Durch geeignetes Training der Rückenmuskulatur kann eine Stabilisierung des operierten Bandscheibensegmentes erreicht werden, jedoch ist es eine klinische Erfahrung, dass die meisten Patienten, die momentan durch die Operation schmerzfrei geworden sind, keine adäquate zusätzliche sportliche Betätigung auf sich nehmen.

 12. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2009-06-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 13. Om den uformelle (misbrug af medier i det formelle uddannelsessystem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Paulsen

  2008-09-01

  Full Text Available En kombination af uddannelsesforskning og medieforskning anvendes til at forstå gymnasieelevers brug af nye digitale medier. På baggrund af elev- og lærerinterview fremlægger forfatterne en tolkning af mediebrugens betydning for de formelle læreprocesser. Artiklen kommer frem til, at medierne afleder elevernes opmærksomhed og fører til afhængighedsproblemer. Forfatterne fremlægger en tolkning af, hvordan eleverne afledes, og hvad de afledes til. Igennem denne tolkning kommer artiklen frem til, at medier som Messenger ikke blot afleder opmærksomhed, men også dekonstruerer forskellen mellem formelle og uformelle læreprocesser. I modsætning til, hvad eleverne og lærerne selv fortæller, indikerer tolkningen, at der finder en læring sted via elevernes dekonstruerende brug af de nye medier, men at lærerne ekskluderes fra de processer, hvorigennem læringen initieres. Artiklen konkluderer, at der bør udvikles en mediedidaktik, der dels afhjælper elevers afhængighedsproblemer, dels giver lærerne styrke til at spille en aktiv rolle ift. den sociale interaktion og læring, som de nye medier muliggør.

 14. A realidade da pesquisa no DEN/UFS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Delvair de Brito Alves

  1998-12-01

  Full Text Available Esta pesquisa trata do processo de pesquisar no Departamento de Enfermagem e Nutrição da Universidade Federal de Sergipe - DEN/UFS. Ela foi desenvolvida a partir de entrevistas semi estruturadas realizadas com as docentes. Dos materiais obtidos, apresentamos concepções das docentes sobre grupos, linhas e projetos de pesquisa; a produção científica docente e discente; dificuldades e possibilidades relativas à atividade de pesquisar; estratégias que esse Departamento vem utilizando para o desenvolvimento da pesquisa, para a capacitação docente e formação de pesquisadores, além da inserção de estudantes (de graduação e de pós graduação no "mundo científico". Ela conclui pela necessidade de aprofundamento dessa atividade e pela divulgação e aplicação dos seus resultados na prática de enfermagem.

 15. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 16. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 17. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 18. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 19. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 20. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Science.gov (United States)

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. [Memel als Brücke zu den baltischen Ländern] / Ralph Tuchtenhagen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuchtenhagen, Ralph, 1961-

  2014-01-01

  Arvustus: Memel als Brücke zu den baltischen Ländern. Kulturgeschichte Klaipedas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. Bd. 26)

 2. Good-Practice-Ansätze für den Dienstleistungseinkauf

  OpenAIRE

  Hänsel, Martin; Hofmann, Erik

  2017-01-01

  Die Performance Excellence Studie des Lehrstuhls für Logistikmanagement der Hochschule St. Gallen (HSG) zeigt auf, was moderne Unternehmen tun müssen, wenn sie den Einkauf von Dienstleistungen zeitgemäss handhaben wollen.

 3. Type II dens evaginatus of maxillary central incisor: An alternative approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mansour Alrejaie

  2015-01-01

  Full Text Available Dens evaginatus is the developmental anomaly of tooth that exhibits protrusion of a tubercle from occlusal surfaces of premolar, and lingual surfaces of maxillary central incisor and lateral incisors. Dens evaginatus is common in Caucasian population. Saudi Arabia is also well evidenced of such cases. These tubercles have an enamel layer covering dentin core containing a thin extension of pulp. These cusp-like protrusions are susceptible to pulp exposure from wear or fracture because of malocclusion. Type II dens evaginatus involves normal pulp with immature root apex. Materials to enhance the pulpal recession or pulpotomy procedures indicated in such cases require long time and efforts to ensure pulpal recession or root maturity, respectively. Also prolonged treatment has risk of fracture of the cusp and reinfection and requires patient commitment for the follow-up procedures. Present case describes the use of mineral trioxide aggregate (MTA in type II dens evaginatus of maxillary central incisor.

 4. GMO-afgrøder ikke den eneste løsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik; Sørensen, Marten

  2010-01-01

  Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger......Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger...

 5. Børnebøger : Døden er en del af livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne

  2010-01-01

  Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde.......Der findes mange kvalitetsbøger, som giver børn en litterær hjælpende hånd til at håndtere de store eksistentielle spørgmål om døden, og som kan lette sorgen. Bøgerne er ofte lune og usentimentale, men kan være højtidelige. På den fine måde....

 6. [Ulrike Plath. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands] / Olaf Mertelsmann

  Index Scriptorium Estoniae

  Mertelsmann, Olaf, 1969-

  2013-01-01

  Arvustus: Plath, Ulrike. Esten und Deutsche in den baltischen Provinzen Russlands: Freundheitskonstruktionen, lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1810 (Veröffenlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 11.)Harrasowitz. Wiesbaden 2011

 7. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 8. Den årlige klining af moskéen i Jenné

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Jørgen

  2007-01-01

  Danske studerende hjælper med kliningen af den store moské i Jenné under 'Mohammed-krisen'. Jenné er et af UNESCO's 'heritage sites' - en by helt bygget i ler. Vedligeholdelse og årlig klining er nødvendig. Moskeen er den største bygning, lukket for ikke-muslimer. Det danske hold fik adgang til m...

 9. Vom Fachwissen zur Handlungskompetenz - die Berufsschule vor den Herausforderungen des sozioökonomischen Strukturwandels

  OpenAIRE

  Kouli, Ekaterina

  2006-01-01

  Der sozioökonomische Wandel und die damit einhergehenden Veränderungen der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen stellen das Bildungssystem in Deutschland vor neuartige Herausforderungen. Wesentliche Momente dieses Wandels sind die technologische Entwicklung, die Globalisierung der Wirtschaft, der Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft sowie Veränderungen in den gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Diese Entwicklungen verändern die Arbeitsprozesse in den Unternehmen und dami...

 10. Den europæiske drøm - om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2007-01-01

  Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)......Anmeldelse af: Jeremy Rifkin: Den europæiske drøm (Informations Forlag, 2006). Oversat fra engelsk efter: "The European Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream" (2004)...

 11. Hoffen auf den guten Willen – von der unverbindlichen Institutionalisierung feministischer Forderungen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maike Bußmann

  2008-11-01

  Full Text Available Nachdem die Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung prinzipiell den Zugang in die Institutionen erstritten hatten, wurde seit den 1968ern der Marsch durch die Institutionen angetreten. Diesen untersucht Stefanie Ehmsen für die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik, wobei sie die Unterschiede als Resultat der jeweiligen politischen Traditionen interpretiert. Zwar wartet sie mit gut recherchierten und lesenswerten Fallbeispielen auf, doch das Potential der Analyse wird leider nicht ausgeschöpft.

 12. Den 'dygtige' lærer er en del af problemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring......Lærerne lever faktisk op til politikernes forestilling om ’den gode undervisning’, men dermed bliver de en del af problemet og ikke løsningen på folkeskolens inklusionsudfordring...

 13. Den første Karl Gustav-krig 1657-58

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer den første Karl Gustav-krig i forskellige persketiver og konkluderer, at krigen ikke bør opfattes som et dårligt forberedt og uigennemtænkt forsøg på dansk revanche inden for rammerne af en nordisk rivalisering, men snarere som  en velovervejet satsning og et led i den dansk-s...

 14. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 15. Køn og kærlighed i Den Hebraiske Bibel og tidlig rabbinsk litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schleicher, Marianne

  2014-01-01

  De religiøse grundlæggertekster synes optaget af at sikre kulturens videreførelse gennem entydiggørelse af køn og kærlighed, men den hebræiske bibel og den tidlige rabbinske litteratur skildrer lige så ofte i de mest dramatiske og poetiske passager køn og kærlighed som komplekse, sammensatte, for...

 16. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 17. Shareholder Kapitalismus und das Casino Spiel an den Börsen

  OpenAIRE

  Young, Brigitte; Hegelich, Simon

  2003-01-01

  'Das Konzept des Shareholder Value ist durch die jüngsten Entwicklungen im Unternehmenssektor, vor allem durch die Bilanz- und Betrugsskandale von TNC's und die damit verbundene Vernichtung von Arbeitsplätzen in die Kritik geraten. In den politischen Debatten über Shareholder Value wird ein Systemunterschied zwischen dem 'Stakeholder-Ansatz' (wie im rheinischen Kapitalismus) und dem mit der Liberalisierung der Finanzmärkte Ende der 70er Jahre in den USA entwickelten Begriff Shareholder Value ...

 18. Remote identification of maternal polar bear (Ursus maritimus) denning habitat on the Colville River Delta, Alaska

  Science.gov (United States)

  Blank, Justin J.

  High resolution digital aerial photographs (1 foot pixel size) of the Colville River Delta, Alaska were examined in 3D, with the use of a digital photogrammetric workstation. Topographic features meeting the criteria required for adequate snow accumulation, and subsequent construction of terrestrial polar bear maternal dens, were identified and digitized into an ArcGIS line shapefile. Effectiveness, efficiency, and accuracy were improved when compared to previous polar bear denning habitat efforts which utilized contact photo prints and a pocket stereoscope in other geographic areas of northern Alaska. Accuracy of photograph interpretation was systematically evaluated visually from the air with the use of a helicopter and physically on the ground. Results show that the mapping efforts were successful in identifying den habitat 91.3% of the time. Knowledge denning habitat can improve and inform decision making by managers and regulators when considering travel and development in the study area. An understanding of polar bear denning habitat extent and location will be a crucial tool for planning activities within the study area in a way that minimizes conflicts with maternal dens.

 19. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 20. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.