WorldWideScience

Sample records for beschikbaarheid van nederlandse

 1. Beschikbaarheid van biociden

  NARCIS (Netherlands)

  van der Grinten E; SEC; mev

  2012-01-01

  Beschikbaarheid van biociden:
  Biociden zijn middelen die de industrie en huishoudens gebruiken om schadelijke organismen te bestrijden. Biociden doorlopen een risicoanalyse voordat ze op de markt worden toegelaten. In 2009 is een handhavingsbeleid op niet-toegelaten middelen gestart. Middel

 2. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 3. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van verschralingsmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Sival, F.P.; Chardon, W.J.; Werff, van der M.M.

  2004-01-01

  Als gevolg van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) komen landbouw-gronden beschikbaar voor natuurontwikkeling. De doelstelling van het project is het bepalen van grenswaarden voor de beschik-baarheid van fosfaat voor verschillende natuurdoel-typen op zandgronden, en het evalueren

 4. Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging

  NARCIS (Netherlands)

  Koornneef, M.; Hendriksen, I.J.M.; Bernaards, C.M.

  2014-01-01

  Actief transport (zoals lopen of fietsen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse lichaamsbeweging. De beschikbaarheid van een auto van de zaak maakt de keuze voor de auto makkelijker. De gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit de enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland. Van

 5. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  Het is van belang om de werkelijke beschikbaarheid van bepaalde vitaminen en mineralen in het lichaam (de voorziening) van de Nederlandse bevolking vast te stellen. Dit kan aan de hand van onderzoek in bloed en urine, ook wel voedingsstatusonderzoek genoemd. Momenteel wordt de inneming van vitamin

 6. Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van der N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-01-01

  De Nederlandse glastuinbouw is zowel verbruiker als leverancier van energie. Het energiegebruik is daardoor een belangrijk thema voor de tuinbouwsector. Bovendien zijn het effect op het klimaat, de stijgende energieprijzen, slinkende voorraden fossiele brandstof, afnemende leveringszekerheid en het

 7. De toestand van het Nederlandse ven

  NARCIS (Netherlands)

  Arts, G.H.P.; Dam, van H.; Wortelboer, F.G.; Beers, van P.W.M.; Belgers, J.D.M.

  2002-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. Eris een toetsingskader geconstrueerd dat is gebase

 8. De natuurlijke radioactiviteit van Nederlandse gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Koster; H.W.; Keen; A.*; Pennders; R.M.J.; Bannink; D.W.*; Winkel; J.H.de

  1985-01-01

  De primordiale radionucliden U-238, Th-232 en K-40 in de grond en hun dochters veroorzaken gemiddeld 40% van de natuurlijke stralingsbelasting van de mens. Uit metingen blijkt, dat de activiteitsconcentraties van deze nucliden duidelijk verschillen in Nederlandse gronden, en dat zij binnen de al

 9. Lean Six Sigma in het ziekenhuis: De beschikbaarheid van infuuspompen

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; Kemper, B.P.H.; Koopmans, M.

  2011-01-01

  In het topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente werd in 2008 een Lean Six Sigma-project gestart. Het doel was vermindering van operationele kosten van infuuspompen. Het is een interessant voorbeeld van Lean Six Sigma in de gezondheidszorg, omdat het laat zien dat kostenbesparing niet hoeft te

 10. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het Nederlandse vracht- en bestelwagenpark worden RDW kenteken- en mutatiegegevens van in Nederland geregistreerde voertuigen geanalyseerd. De focus van het rapport ligt op het de effectiviteit van de invoering van roetfilters en de verschuivingen in

 11. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot veerti

 12. Prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie Rottweilers

  NARCIS (Netherlands)

  Borg, van der J.A.M.; Graat, E.A.M.

  2009-01-01

  Om de mate van angst en agressie bij Rottweilers vast te stellen zijn in deze pilotstudy de volgende onderzoeksvragen beantwoord: - Wat is de prevalentie van angst en agressie in de Nederlandse populatie van zowel raszuivere Rottweilers als look-a-likes?; - Is er verschil in de prevalentie van angst

 13. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 14. Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

  NARCIS (Netherlands)

  Plaisier, J.; Ditzhuijzen, J. van; Wiersema, D.

  2011-01-01

  Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART) op kleine schaal getest op negen Nederlandse scholen in drie steden. Het doel daarvan is het tegengaan van agressief gedrag in een vroeg stadium en het reduceren van geweldscr

 15. Epidemiologie van blessures in het Nederlandse prof- en amateurvoetbal

  NARCIS (Netherlands)

  Beijsterveldt, A.M.C. van; Knaap, E.T.W. van der; Jongert, M.W.A.; Backx, F.J.G.; Stubbe, J.H.

  2014-01-01

  De doelen van dit onderzoek zijn het in kaart brengen van voetbalblessures bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers en in het bijzonder knieblessures. Tijdens seizoen 2009-2010 zijn 673 mannelijke voetballers prospectief gevolgd. Van hen is zowel indivuduele expositie (aantal minuten besteed aan

 16. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  Het perspectief van ureaseremmers voor de Nederlandse melkveehouderij is verkend. NBPT en een nieuwe, Duitse ureaseremmer lijken het meest perspectiefrijk. De ammoniakemissiereducties onder praktische stalomstandigheden moeten echter nog vastgesteld worden. Reducties van naar schatting 20 tot 40% zi

 17. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud e

 18. Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M.

  2008-01-01

  In 2007 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de eigenschappen van 12 hulpmeststoffen die gebruikt kunnen worden in de biologische landbouw. De doelstelling van het onderzoek in het eerste jaar is een zo goed mogelijke karakterisering van de meststoffen, wat betreft nutriënteninhoud

 19. Does history matter? Dynamiek in de nederlandse export van landbouw- en tuinbouwprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Kornelis, M.; Galen, van M.A.

  2004-01-01

  Deze studie brengt de betekenis in kaart van macro-economische factoren op de concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness en van de dynamiek in de aanpassingsprocessen. Deze kennis is bruikbaar om betere projecties te kunnen maken van ontwikkelingen in de concurrentiepositie van Nederlandse s

 20. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Gebaseerd op een kwalitatief onderzoek worden in dit artikel, aan de hand van drie verschillende dimensies, te weten individuele, sociale en omgevingsfactoren, de succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers inzichtelijk gemaakt. De Turks-Nederlandse ondernemers, ook wel “etnische ondernemers” genoemd, blijken bedreven te zijn in het koppelen van innovatiekansen aan hun eigen sterke punten. Ze komen beter tot hun recht in beide werelden, en navigeren op succesvolle wijze tussen de twee culturen door. Dit artikel formuleert een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen om innovatie te stimuleren.

 1. Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020: marktgerichte innovatiestrategieen

  NARCIS (Netherlands)

  Kishna, M.J.; Alkemade, F.; Negro, S.O.; Hekkert, M.P.

  2011-01-01

  De Nederlandse glastuinbouwsector staat bekend als een innovatieve sector. Uit een eerdere analyse blijkt dat de ondernemers binnen de sector zich vooral bezighouden met procesinnovaties (InnovatieNetwerk/SIGN, 2010). Een procesinnovatie is het implementeren van een nieuwe of sterk verbeterde produc

 2. Instroom, uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenauto wagenpark

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; Cuelenaere, R.F.A.

  2015-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan veranderingen onderhevig. Mede door de toename in import en export gaan deze veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Op basis van de mutatiegegevens zij

 3. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de Doha-ontwikke

 4. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 5. Het effect van moeilijke en makkelijke Engelse slogans in Nederlandse advertenties

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, B.C.; Meurs, W.F.J. van; Poos, C.

  2016-01-01

  Het doel van het huidige onderzoek was het effect na te gaan van moeilijke versus makkelijke Engelse slogans in productadvertenties. In een experiment met een binnen-proefpersoonontwerp beoordeelden 128 Nederlandstalige proefpersonen zes Nederlandse advertenties voor chocola met moeilijke en

 6. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote

 7. Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Waal, de R.W.

  2007-01-01

  Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote cultuurhist

 8. Organochloorbestrijdingsmiddelen in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; van der Hoff R

  1987-01-01

  45 Monsters humaan vetweefsel, afkomstig van autopsieen in 1985 uitgevoerd bij het AZU, werden onderzocht op de organochloorbestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), heptachloor en beta-heptachloorepoxide (HEPO), aldrin, dieldrin, p,p'-DDE,

 9. Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.; Missel, L.

  2001-01-01

  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn

 10. Start me up in Silicon Valley : Over passie en ambitie van Nederlandse ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Ester, Peter; Maas, Arne

  2014-01-01

  Dit boek beschrijft hoe Nederlandse ondernemers in Silicon Valley een bedrijf zijn begonnen. Waarom daar? Wat is er zo geweldig en anders aan ondernemen in dit walhalla van innovatie? Peter Ester en Arne Maas interviewden meer dan 20 Nederlandse ondernemers. Dit boek gaat over die ondernemers. Over

 11. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 12. De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak : een drieluik

  NARCIS (Netherlands)

  Pavillon, C.M.D.S.

  2006-01-01

  Dit artikel betreft de wijze waarop de Nederlandse rechter tussen sinds 1995 (t/m 2006) is omgegaan met de richtlijn oneerlijke bedingen en de bijbehorende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG). De Europese inhoudstoets (artikel 3 richtlijn) heeft weinig

 13. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 14. Effecten van vertical coördinatie en internationalisatie op de Nederlandse land-en tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bijman, J.

  2002-01-01

  Aan de hand van 4 vragen worden de mogelijke effecten van verticale coördinatie (v.c.) op de Nederlandse land- en tuinbouw verkend: Wat zijn de motieven voor v.c.? Hoe wordt v.c. georganiseerd? Wat zijn de effecten van v.c. op de land- en tuinbouw? Is er een relatie tussen v.c. en internationalisati

 15. Onderzoek naar de bruikbaarheid van het Duroc-ras in de Nederlandse varkenshouderij = Research on the suitability of the Duroc breed in Dutch pig production

  NARCIS (Netherlands)

  Buiting, G.A.J.; Brascamp, E.W.

  1983-01-01

  Verslag van kruisingsproeven gedurende een jaar op verschillende vermeerderingsbedrijven, waarbij biggen van Nederlandse Landras-zeugen, geinsemineerd met Duroc-zaad, vergeleken werden met biggen van Nederlands Landras

 16. Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Dierikx

  2016-11-01

  Full Text Available Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Boom, 2013, 515 pp., isbn 978 94 6105 926 0.

 17. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 18. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht u

 19. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 20. Een analyse van winsommen van Nederlandse dravers, geboren tussen 1959 en 1971 = An analysis of earnings of Dutch trotters, born between 1959 and 1971

  NARCIS (Netherlands)

  Minkema, D.

  1982-01-01

  Bij de selektie van draverfokhengsten wordt door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport gebruik gemaakt van een fokwaarde-index. Deze index, gebaseerd op de winsommen van de nakomelingen van de hengsten, is een maat voor de fokwaarde der hengsten voor prestatievermogen. De berekening van de fokw

 1. Op reis voor vrede: met het Journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, F.R.E.; Bas-Backer, P.W.A.

  2014-01-01

  Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het onbarmhartig koude Noorden. In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de bevroren wildernis van noordwest Rusland in. Het nobele doel van hun missie is om te bemiddelen in de allesverwoestende

 2. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 3. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  aan de orde komen in het rapport zijn: (1) gebruik van betontype CEM I vervangen door type CEM III; (2) het op verschillende manieren verminderen van de milieu-impact van cementproductie (biomassagebruik, CO2-afvang en -opslag, etc.); (3) het toepassen van betonkernactivering in woningen en kantoren waardoor bespaard kan worden op energie voor verwarmen. Bij het uitvoeren van de analyse heeft CE Delft aan aantal zaken geconstateerd die deze analyse en LCA-analyses door andere onderzoekers kunnen verbeteren: (a) De bekendheid en algemene beschikbaarheid van de milieu-informatie van beton en diverse cementtypen, specifiek voor de Nederlandse situatie, kan verbeterd worden. De veel gebruikte Ecoinvent database (beschikbaar in LCA-software) bevat voor Nederland verouderde informatie; (b) Er is nog geen uitgesplitste milieu-informatie beschikbaar voor betontypen CEM II, CEM IV, CEM V en een range aan CEM III-typen. De verschillen tussen betontypen zijn echter wel substantieel. Verdere verfijning per betontype kan analyse derhalve preciezer maken; (c) Fijnstofemissie wordt niet gerapporteerd over Nederlands cement en beton. Voor een volledige milieuanalyse zou het goed zijn als ook fijnstof voor de Nederlandse situatie beschikbaar is, zodat men niet afhankelijk is van de Ecoinvent database.

 4. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida)

  NARCIS (Netherlands)

  Hammen, van der L.

  1969-01-01

  Over de bastaardschorpioenen van Nederland zijn slechts enkele verspreide gegevens gepubliceerd ; deze gegevens moeten bovendien bijna alle nog eens op juistheid van determinatie worden gecontroleerd. Ik meen dat een naamlijst die als basis kan dienen voor verder faunistisch onderzoek (afgezien van

 5. US GAAP en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.; Vergoossen, R.G.A.

  2004-01-01

  De laatste jaren heeft een groot aantal geruchtmakende zaken gespeeld waarin frauduleuze jaarrekeningen zijn opgemaakt. Een van de gevolgen daarvan is een sterke vermindering van het vertrouwen dat het publiek heeft in het optreden van de controlerend accountant. Het is dan ook niet verwonderlijk da

 6. Cymothoide Isopoden van de Nederlandse kust en de Zuidelijke Noordzee

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1978-01-01

  In het in 1956 uitgegeven deel betreffende de Isopoda in de serie „Fauna van Nederland" (Holthuis, 1956) werden van de familie Cymothoidae twee genera (Aega en Eurydice) voor Nederland genoemd, met drie soorten (Aega rosacea Risso, Aega psora (L.) en Eurydice pulchra Leach). Volgens moderne opvattin

 7. Navalisme nekt onderzeeboot : de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, Jaap

  2011-01-01

  Tot twee keer toe geraakte de Nederlandse marinestrategie tussen 1912 en 1942 in de ban van een ideologie, het navalisme. Navalisme ziet maritieme expansie als noodzakelijk voor het voortbestaan van een mogendheid. De eerste keer, vanaf 1912, vielen de gevolgen mee. De tweede keer, vanaf 1936, waren

 8. Samenvatting tussenresultaten van het project: verbeteren van de gezondheidsstatus van de Nederlandse varkenshouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Eijck, I.A.J.M.

  2006-01-01

  Met het project “Verbeteren van de gezondheidsstatus op Varkensbedrijven” wordt kennis ontwikkeld, en worden handvatten aangereikt, waarmee een varkenshouder ondersteund wordt in de beslissing of de overstap naar een “hogere gezondheidsstatus” perspectief biedt voor zijn eigen bedrijfssituatie. In

 9. Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij: een eerste verkennende analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Bergevoet, R.H.M.; Calker, van K.J.; Goddijn, S.T.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat het resultaat van een eerste verkennende analyse van de positie op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij. Onderzocht zijn maatschappelijke en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse melkveehouderij in vergelijking met de duurzaamheid van de melkveehoude

 10. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 11. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 12. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 13. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 14. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 15. Unlimited prices for waste. An analysis of Dutch waste incinerators in a European market; Afvalprijzen zonder grens. Een analyse van de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in een Europese markt.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dijkgraaf, E.; Aalbers, R.F.T.; Varkevisser, M.

  2001-03-20

  Report of a study on the consequences of opening national borders for the combustion of low and high calorific waste for the financial position of waste incinerating plants in the Netherlands. [Dutch] Verslag van een onderzoek naar de gevolgen van het opengaan van nationale grenzen voor het verbranden van laag- en hoogcalorisch afval voor de financiele positie van de Nederlandse AVI's (afvalverbrandingsinstallaties)

 16. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  In het kader van een algehele herberekening van de gemiddelde stralenbelasting van de Nederlandse bevolking is onderzoek uitgevoerd naar de stralenbelasting door gebruiks-artikelen. Voor elf categorien van gebruiksartikelen, die 1988 90% van de door gebruiks-artikelen veroorzaakte collectieve dosis

 17. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk), w

 18. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk),

 19. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk), w

 20. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 1. The value of energy efficiency and accessibility. An analysis of the Dutch office building market; De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid een analyse van de nederlandse kantorenmarkt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, N. [Departement Financiering, School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, Maastricht (Netherlands); Jennen, M. [Departement Financiering, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  This study offers the first systematic insight in the effects of the main components of sustainability (energy efficiency and accessibility by public transport) on realized rent levels in the Dutch market for office buildings. The rent developments of inefficient and efficient office buildings vary significantly. Accessibility also pays. Both components of sustainability have a direct impact on the value development of both 'non-green' inefficient buildings and of office buildings on traditional single function locations. [Dutch] Dit onderzoek biedt het eerste systematische inzicht in de effecten van de belangrijkste componenten van duurzaamheid (energiezuinigheid en OV-bereikbaarheid) op gerealiseerde huurniveaus in de Nederlandse kantorenmarkt. De huurontwikkelingen van niet zuinige en zuinige kantoorgebouwen lopen sterk uiteen. Ook bereikbaarheid betaalt. Beide componenten van duurzaamheid hebben een directe impact op de waardeontwikkeling van zowel 'niet-groene', onzuinige gebouwen, als op kantoren op traditionele, 'monofunctionele' locaties.

 2. Ontwikkelingen in de leefstijl van de Nederlandse bevolking (1987-1999) en de effecten van preventie

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, J.; Schram, D.; Maas, I.A.M.; Klabbers, A.J.P.A.

  2001-01-01

  In het eerste artikel in dit tweeluik over leefstijlfactoren is de aanzienlijke gezondheidswinst beschreven die nog te behalen valt door interventies op leefstijlfactoren. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in leefstijlfactoren en plaatst deze naast een overzicht van preventieactiviteiten en hun

 3. Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie

  NARCIS (Netherlands)

  de Nooij, M.; Felsö, F.; Baarsma, B.

  2004-01-01

  In de media wordt gesteld dat de industrie in een aantal jaren grotendeels uit Nederland zou verdwijnen. Het zou dan met name gaan om de verplaatsing van de industrie (en R&D activiteiten) naar Midden- en Oost-Europa respectievelijk Azië. Deze uitspraken lijken niet altijd even genuanceerd en zijn

 4. De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983 undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willemjan Barzilay

  2009-03-01

  Full Text Available The development of Rein van Bemmelens (1904-1983 undation theory: Forty years of Dutch geology The Dutch geologist Rein van Bemmelen was the greatest opponent of plate tectonics in the Netherlands. He lived and worked during an important period in the history of earth sciences. He had studied geology when Wegeners theory was introduced and enthusiastically received in the Netherlands and he worked as a geologists during the period in which, after Wegeners theory was rejected in the Netherlands, several Dutch geologists came with their own theories to explain the origin of continents and oceans and in which plate tectonics was introduced in the Netherlands. He had proposed his own theory, the undation theory, at the beginning of the 1930s and kept on developing it during the following years. He continued to do so until his death in 1983. The history of the undation theory thus sheds light on the history of geology in the Netherlands. I will trace the history of geology in the Netherlands using Rein van Bemmelen and his undation theory as a lense.

 5. Burgers tegen Plasterk: het Nederlandse staartje van de Snowden-saga

  NARCIS (Netherlands)

  van Daalen, O.

  2015-01-01

  De Snowden-onthullingen haalden niet alleen wereldwijd de media en het parlementair debat. Ze leidden zelfs tot een Nederlandse rechtszaak over communicatieprivacy. Een principiële rechtszaak over burgerrechtenactivisme, surveillance en politieke intrige, met een verrassende, maar ook

 6. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 7. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 8. Nederlandse wagenparksamenstelling 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Heijne, V.A.M.; Ligterink, N.E.; cuelenaere, R.F.A.

  2017-01-01

  Het Nederlandse wagenpark is aan verandering onderhevig. De nieuwverkoop, import, de export, en de sloop zorgen allen voor veranderingen van het wagenpark. Deze verandering is over het algemeen een vernieuwing van het wagenpark. Maar door import van gebruikte auto’s kunnen ook weer oudere, meer verv

 9. Adders onder het gras; beschikbaarheid en bruikbaarheid van ecologische en genetische kennis over amfibieën en reptielen en de knelpunten voor beleid en beheer

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.; Arens, P.F.P.; Ottburg, F.G.W.A.

  2005-01-01

  Dit rapport beschrijft welke kennis over de ecologie en genetica van de Kamsalamander, Boomkikker, Hazelworm en Zandhagedis beschikbaar is en waar hiaten in die kennis zitten. Het rapport benadrukt de informatie die nodig is voor een juist habitatbeheer en geeft aan of die informatie bekend is bij t

 10. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 11. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op 1

 12. Het boeck der natuere : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715

  NARCIS (Netherlands)

  Jorink, Henricus Gerardus Maria

  2004-01-01

  Nederlandse wetenschapsbeoefening in de Gouden Eeuw was veel minder pragmatisch en praktijkgericht dan wordt gedacht. De natuur werd niet bestudeerd om de wetenschap op een hoger plan te brengen, maar juist om God beter te kunnen eren. Dit concludeert historicus drs. Eric Jorink. Hij promoveert op

 13. 'Afgekyk van en nagepraat na …': Nederlandse tekste in 'Vroue van Vermeer' van T.T. Cloete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Nel

  2002-08-01

  Full Text Available 'Afgekyk van en nagepraat na…': Dutch texts in 'Vroue van Vermeer' by T.T. Cloete This article focuses on T.T. Cloete’s poem “Vroue van Vermeer” (Driepas as the product of idiolectic transformation. The first and most obvious original text or frame is the work of the Dutch painter Johannes Vermeer, with the poems and poetical writings of Martinus Nijhoff as a second frame. The third frame consists of texts from the work of J.H. Leopold. Special attention is given to what happens to the text adapted as a transformation, and in what way the source texts are dealt with in the final text. The visual focus of the poem corresponds with that of the paintings, i.e. the figure of the woman, space as constituent of the figure, and the dominating play with light. Cloete depicts his “Umwertung” of the perceived reality in his poem and at the same time models his own poetical concept that corresponds with the poetical views of Nijhoff. The poetical concept includes views regarding the texts, some views of reality and the so-called objectification theory.

 14. Enkele interessante Nederlandse crustacea

  NARCIS (Netherlands)

  Holthuis, L.B.

  1969-01-01

  In de laatste jaren heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie enkele vermeldenswaardige Crustacea ontvangen, die uit de Nederlandse wateren en uit de zuidelijke Noordzee afkomstig zijn. Twee van deze bleken tot soorten te behoren die nog niet eerder uit ons land vermeld waren, te weten de

 15. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 16. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 17. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2007-01-01

  Op 12 juni en 14 juni 2007 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin verbindingen. In de monsters van drie locaties werd een geringe mate van intersex

 18. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de kol

 19. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 20. Het gedrag van het herbicide ATRAZINE in kolommen met twee onverzadigde Nederlandse bodemprofielen

  NARCIS (Netherlands)

  Loch; J.P.G.; Gestel; C.A.M.van; Lagas; P.; Wegman; R.C.C.

  1985-01-01

  Het gedrag van atrazine en metabolieten in de bodem is onderzocht m.b.v. 110 cm lange grondkolommen. De kolommen bevatten profielen van een kamppodzol- en een enkeerdgrond, met een grondwaterspiegel op 1 m diepte. Atrazine werd in de bovenste 2 cm van elke kolom ingemengd. Beregening van de

 1. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  NARCIS (Netherlands)

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 2. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.; Poelman, M.

  2006-01-01

  In de periode van 20 juni 2006 tot 27 juni 2006 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld. Op iedere locatie zijn alikruiken verzameld voor de analyse van 40 alikruiken op intersex en voor de chemische analyse van alikruiken op organotin verbindingen. In tegenstelling tot eerdere waarnemin

 3. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 4. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel o

 5. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel o

 6. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel

 7. Groningen's gas field. 50th anniversary. Beating heart of the Dutch natural gas industry; Groningen-gasveld. Vijftig jaar. Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schenk, J.; Timmer, P.

  2009-07-01

  Ever since the natural gas field of Slochteren was discovered, natural gas has become crucial to the Dutch energy system and to the economy. This booklet on the 50th anniversary of the Groningen gas field offers the history of half a century of natural gas extraction and its consequences. [Dutch] Aardgas is sinds de vondst van het aardgasveld bij Slochteren cruciaal voor de Nederlandse energievoorziening en voor de economie. Groningen-gasveld vijftig jaar is de geschiedenis van een halve eeuw aardgaswinning en de consequenties daarvan.

 8. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Jol, J.G.

  2008-01-01

  Op 16, 17, 24 en 25 juni 2008 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van minimaal 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin (organische tin) verbindingen. Dit jaar werd in geen enkel exemplaar i

 9. Wij vermarkten de Nederlandse kennis van en expertise over aquacultuur (interview met Arjo Rothuis)

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der H.; Rothuis, A.J.

  2012-01-01

  IMARES, het Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, is onderdeel van Wageningen UR en hét expertisecentrum over visserij en aquacultuur binnen Nederland. Arjo Rothuis houdt zich er bezig met het ontwikkelen en managen van projecten in het niet-Europese buitenland. Hij is daarnaast een

 10. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden ESBL-

 11. Identieke resistentiegenen en plasmiden in Escherichia coli van Nederlandse patiënten, pluimvee en kippenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Leverstein-van Hall, M.A.; Dierikx, C.M.; Cohen Stuart, J.; Voets, G.M.; Munckhof, Van den T.P.; Platteel, T.N.; Fluit, A.C.; Sande-Bruinsma, Van de N.; Bonten, M.J.M.; Mevius, D.J.

  2011-01-01

  Doel Bepalen welke ‘extended’-spectrum-bètalactamase(ESBL)-genen en plasmiden aanwezig zijn in Escherichia coli in vleeskuikens en vers kippenvlees uit Nederland en tevens in een voor Nederland representatieve collectie van klinische E. coli isolaten van patiënten. Opzet Beschrijvend. Methoden

 12. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 13. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 14. Landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.; Oltheten, Th.M.P.

  1982-01-01

  Vanuit de Vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de Landbouwhogeschool te Wageningen is een studie verricht naar de wijze waarop landbouwonderwijs en -training binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking gestalte krijgt. In dit artikel worden de resultaten van deze studie gepresenteerd, waarbij on

 15. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 16. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 17. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  1450 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2008. The response rate was 56%. A comparison with the energy use of 2007 or 2006 proved to be of little use due to the differences between the various databases. The calculated energy use data per crop in 2008 are suitable as reference values for the monitoring up to 2011. The Energy Efficiency Index of 2008 was set at 100. 25 energy saving measures have been examined in the monitoring to see to what extent they are used. Strikingly, only 11% of the businesses used the ethylene analyzer. Insulation of the cold store, frequency-controlled ventilators and rounded outlets in the system wall were used relatively often (by respectively 70%, 50% and 38% of the businesses). In forcing, energy shields, façade insulation and pre-growing/multi-layer cultivation score relatively high (respectively 55%, 53% and 24%). Deployment of the climate computer in growing and forcing also scores relatively high at 65%. The most frequently used measure is deployment of a high efficiency condensing boiler (77%). Sustainable energy is used in nearly 20% of the businesses, deployment of hot greenhouse air for drying being the most frequently used measure (76 businesses). Green electricity is the second sustainable energy source (purchased by nearly 5% of businesses). The share of sustainable energy is thus 2.3%. The CO2 emission resulting from direct use of fossil fuels at 495 of the monitored businesses was calculated to amount to 30,541 tons in cultivation (drying and storage) and 25.002 in forcing (greenhouse heating). The total amount is thus 55.544 tons. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2008 zijn 1450 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 56%. Een vergelijking met het energieverbruik in 2007 of in 2006 is door de afwijkende samenstellingen van de verschillende databases weinig zinvol gebleken. De berekende energieverbruikscijfers per gewas van 2008 zijn wel goed bruikbaar als referentiewaarden voor

 18. De oecologische groepen in de Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975

  NARCIS (Netherlands)

  Arnolds, E.

  1979-01-01

  The first standard-list for the Dutch flora for the year 1970, including indications for distribution frequency and socio-ecological group for all recognized native vascular plant species (VAN DER MAAREL, 1971) was followed by a second edition for 1975, which resulted from discussions amongst Dutch

 19. Wij psychologen. Retorica en demarcatie in de geschiedenis van de Nederlandse psychologie

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, Maarten

  1997-01-01

  Psychologen beklagen zich dikwijls over een gebrek aan waardering voor hun vak en over het feit dat leken een verkeerd beeld hebben van de psychologie. De oorzaak zoeken ze vaak bij een concurrerende soort kennis die onder andere 'alledaagse psychologie' en 'common sense' wordt genoemd. Leken verwer

 20. De Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versies

  NARCIS (Netherlands)

  Boezen-Hilberdink, L.; Janse, P.D.; Dijk, M.K. van; Verbraak, M.J.P.M.

  2014-01-01

  Patiënten, therapeuten, maar ook managers en zorgverzekeraars hebben allemaal belang bij een doelmatige en efficiënte behandeling. In dit kader is het van belang dat er gewerkt kan worden met instrumenten die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Uit uitgebreid Amerikaans onderzoek blijkt dat het in

 1. De Nederlandse meerval, Silurus glanis Linnaeus

  NARCIS (Netherlands)

  Boeseman, M.

  1975-01-01

  Het hierna volgende overzicht over de Nederlandse meerval werd samengesteld, naar aanleiding van een verzoek bij monde van Dr. H. G. J. Bouquet, ten behoeve van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Daar een dergelijk overzicht tot nu toe niet werd gepubliceerd, en vele gegevens van belang verspr

 2. Nitrification inhibitors in the Dutch agriculture. Potential reduction of nitrous oxide emission; Nitrificatieremmers in de Nederlandse landbouw. Potentiele vermindering van lachgasemissie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuikman, P.; Schils, R.; Van Beek, C.; Velthof, G.

  2010-07-01

  The Dutch agricultural sector contributes to global warming through the emission of nitrous oxide (N2O). An option to reduce the emission of nitrous oxide are the nitrification inhibitors. These compounds inhibit the conversion of ammonium to nitrate, and thus avoid the emission of nitrous oxide. Currently there are three groups of nitrification inhibitors that are of agronomical significance: pyridines (nitrapyrin), dicyandiamide (DCD) and pyrazoles (DMPP). This study mainly evaluates the impact of nitrification inhibitors on nitrous oxide emissions, but also looks at agronomic and environmental side-effects. [Dutch] Nitrificatieremmers kunnen de emissie van lachgas tot 70% verlagen. In Nederland zou het gebruik van nitrificatieremmers de jaarlijkse lachgasemissie kunnen reduceren met circa 0.6 Mton CO2-equivalenten (12%). De grootste reducties zijn haalbaar bij de toediening van kunstmest en dierlijke mest. In Nederland zijn recent vooral ervaringen opgedaan met de producten Entec en Piadin. De meerkosten bedragen globaal 20 euro per ha. Gemiddeld worden deze kosten niet terugverdiend met een hogere opbrengst. Voor de inzet van nitrificatieremmers zijn twee verschillende strategieen denkbaar, namelijk een zogenaamde 'no regret' strategie waarin bijvoorbeeld bij iedere toediening van kunstmest en dierlijke mest een nitrificatieremmer wordt toegediend, of een 'target' strategie waarbij de toediening alleen plaatsvindt onder emissiegevoelige omstandigheden. Voor de Nederlandse omstandigheden ontbreken op het moment resultaten van veldexperimenten waarmee die omstandigheden te identificeren zijn die in een maximale werking van de nitrificatieremmer resulteren.

 3. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 4. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te verb

 5. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 6. Vlas 2000 : structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Riensema, C.J.; Koster, R.A.C.; Hutten, T.J.H.M.

  1990-01-01

  Beschrijving van de structuur van de Nederlandse vlassector met bijbehorende relaties met vlasverwerkende bedrijven in het buitenland. Daarnaast zijn de afzetperspectieven van Nederlands lijnzaad en de Nederlandse vlasvezel geinventariseerd. Tevens volgt een overzicht van de handel in vlasprodukten

 7. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 8. Zorg over nieuw type contaminant: vlamvertragers in Nederlandse voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de J.; Leonards, P.E.G.; Baumann, B.

  2003-01-01

  Gebromeerde vlamvertragers vinden toepassing in elektronische apparatuur zoals computers en teevee's en in tal van andere materialen. De productie van decabroomdifenylether (deca BDE) en hexabroomcyclododecaan (HBCD) neemt in Europa toe. Deze stoffen worden aangetroffen in een aantal Nederlandse

 9. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  In de agenda van het vierde Nationale Milieu Beleidsplan (NMP4) (VROM, 1999) staat duurzaamheid en kwaliteit van leven centraal. Kwaliteit van leven wordt beinvloed door consumptie, maar ook door de daaruit volgende milieudruk. De milieudruk die wordt veroorzaakt door de consumptie van personen

 10. Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, R.R.G.; Jonkhof, J.F.

  2009-01-01

  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin

 11. De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Oenema, O.

  2004-01-01

  Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekk

 12. Hermeneutisch competent - een Nederlandse bijdrage Voor de Fakulteit Teologie van de Universiteit van Pretoria naar aanleiding van het mij op 18 april 2008 door deze universiteit uitgereikte eredoctoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Heitink

  2008-05-01

  Full Text Available From metaphysics to hermeneutics: in this way one could describe the turn which took place in Western culture on account of the growth of modernity, ever since the Enlightenment. This philosophical expression also touches on religion, and especially theology. To use the words of the philosopher Gianni Vattimo (2006:49, we live in �het tijdperk van de interpretatie� (the age of interpretation. Against this background, it is not a strange thing that hermeneutical competence is generally judged to be the primary skill of the minister. In this article, I aim to set down my views on the far-reaching consequences which the choice of hermeneutical competence as primary skill entails. This I will do by way of the question: If one chooses theology and ministry, how does one become hermeneutically competent?

 13. Resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Po-210 en andere natuurlijke radionucliden in gecentrifugeerd water en zwevend slib, afkomstig uit de Nederlandse kust- en binnenwateren

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Mattern FCM; Koster HW

  1989-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-228 en Th-232 in gecentrifugeerd water en zwevend slib (residu van de centrifugatie), afkomstig uit de Nederlanse kust- en binnenwateren. Het Po-210 gehalte van de watermonsters (Bq/m

 14. Nieuws van het naamgevingsfront

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.

  2008-01-01

  Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.

 15. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 16. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 17. De productie van Artemia-cysten, hoeksteen lokale economie in ontwikkelingslanden : ontwikkelingsmodel Tual ( Kleine Keï-eiland, Ind.)

  NARCIS (Netherlands)

  Scheerboom, J.; Leenstra, S.H.; Rothuis, A.J.

  2014-01-01

  De wereldwijde groei van de aquacultuur had een toename tot gevolg van de vraag naar cysten van Artemia (voor het voeden van larven van vissen en garnalen in een hatchery). Mondiaal worden cysten van zoutwaterkreeftje Artemia gewonnen in natuurlijke, zoute wateren. De beschikbaarheid van cysten is e

 18. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe i

 19. Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, P.

  2009-01-01

  In het boek De wespen en mieren van Nederland uit 2004 wordt een overzicht gegeven van de kennis van de Nederlandse mierenfauna. In dit artikel worden de nieuwe inzichten samengevat. Zo zijn maar liefst zes nieuwe soorten voor ons land te melden en van diverse andere soorten is interessante nieuwe

 20. Cybersecurity en consumentenrecht : Een agenda voor Europese harmonisatie van zorgplichten

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen, Paul; Wolters, P.T.J.

  Cybersecurity – de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van ICT-toepassingen – is van groot belang voor onze maatschappij. In deze bijdrage wordt onderzocht of en in hoeverre Europese harmonisatie van civielrechtelijke zorgplichten voor cybersecurity van ICT-toepassingen aangeboden aan

 1. Innovaties in mechanische onkruidbestrijding : Toetsing en demonstratie van nieuwe onkruidbestrijdingstechnieken in groentegewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Huiting, H.F.

  2014-01-01

  Onkruidbestrijding in een groot aantal (kleinere) vollegroentegewassen wordt steeds moeilijker door de afnemende beschikbaarheid van herbiciden. Zowel aan bestaande als aan nieuwe toelatingen worden strengere eisen gesteld, die hoge kosten met zich meebrengen waardoor registraties voor kleine(re) ge

 2. Ventilation of Dutch schools. An integral approach to improve design; Ventilatie van Nederlandse scholen. Integrale benadering voor ontwerpverbetering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2008-04-15

  Indoor air quality and thermal climate are very important in schools as they have a direct relation to the health and performance of the pupils. The status quo in the Netherlands is presented (e.g. average CO2 levels in schools, quality of ventilation). The goal of a first study was to evaluate the performance of exhaust-only ventilation systems. The performance was rather disappointing: there were many problems and unsatisfactory situations were encountered. In subsequent years, several Master students worked with the staff of Eindhoven University of Technology to research different aspects of the problem and to seek potential solutions. In a follow-up study six schools with different ventilation systems were studied. The main conclusions from these studies were that IAQ in the evaluated schools did not meet the requirements, and that more ventilation was essential for a better IAQ. A new, integrated approach to design suitable solutions for the ventilation of school buildings was developed. This paper describes the initial design results. [Dutch] Binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality or IAQ) en thermisch klimaat in scholen is erg belangrijk, omdat het een directe relatie heeft met de gezondheid en prestatie van leerlingen. De status-quo in Nederland wordt gepresenteerd (b.v. gemiddelde CO2-niveau's in scholen, kwaliteit van ventilatie). Het doel van een eerste onderzoek was om de prestatie van ventilatiesystemen te beoordelen waarbij de lucht alleen wordt afgevoerd. De prestatie was nogal teleurstellend: er zijn veel problemen en ontoereikende situaties aangetroffen. In de jaren daarna zijn verschillende aspecten van het probleem onderzocht en is er geprobeerd nieuwe oplossingen te vinden. Zo zijn in een volgend onderzoek nog zes scholen met verschillende ventilatiesystemen onderzocht. De voornaamste conclusies van deze onderzoeken zijn: de binnenluchtkwaliteit in de beoordeelde gebouwen voldeed niet aan de eisen en meer ventilatie was essentieel voor een

 3. Het voorkomen van aflatoxine M1 in babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melk(producten) ; Nederlandse monsters getrokken in 1989 en 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  Twee series babyvoedingsmiddelen bereid op basis van melkproducten werden onderzocht op het voorkomen van aflatoxine M1. 46 monsters waren verzameld in de maand september 1989 en 34 monsters waren verzameld in de periode februari - maart 1994. Een nieuwe HPLC analysemethode, waarin extracten

 4. Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 38 soorten nieuwe of anderszins interessante Nederlandse wantsen. Corythucha ciliata (Tingidae), Macrolophus rubi, Orthotylus ochrotrichus (Miridae), Amphiareus constrictus, Buchananiella continua, Cardiasthetus fasciiventris, Lyctocoris dimidiatus (Ant

 5. Sterrenkunde en eindtijdverwachting tijdens de Nederlandse opstand: Albertus Leoninus en de theorieën van Copernicus

  NARCIS (Netherlands)

  Vermij, Rienk

  2004-01-01

  This article discusses the astronomical work of the Dutch humanist Albert van Leeuwen, or Albertus Leoninus (1543-1614). Leoninus came from a very prominent Utrecht family and took a doctorate in law from the university of Siena. However, during the Dutch Revolt, his family lost its position in

 6. Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Kommer GJ; Zwakhals SLN; KZG; VZP; V& Z

  2016-01-01

  Het RIVM heeft op basis van gegevens over het jaar 2015 berekend hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn. Hieruit blijkt dat er overdag op werkdagen 598 ambulances nodig zijn, tien meer dan uit de vorige doorrekening, over 2012. Ook is er een toename van het aantal benodigde ambulances in de

 7. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 8. 20% biofuels in 2020. An outline of policy options for the implementation of 20-20; 20% biobrandstoffen in 2020. Een verkenning van beleidsalternatieven voor de invoering van 20-20

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhagen, B.; Ritter, B.; Van Thuijl, E.; Neeft, J.; Hoogma, R.

  2008-07-15

  This report provides an outline of the technical feasibility of the Dutch target of 20% biofuels on energy basis in 2020. In order to reach this target additional effort is required with respect to the obligatory market share of 10% as proposed by the EU. The first chapters of this report describe the basic data. Chapter 2 gives an overview of developments in the market for transport fuels in the period 2008-2020 and the division of that market in a number of market segments. Chapter 3 provides information on production, distribution, availability of vehicles and user aspects of the main biofuels. Subsequently, chapter 4 addresses the options for achieving the 20% biofuels target. Chapter 5 sketches the variants on the basic route and calculates the costs of these variants. Chapter 6 discusses the timing and cost of the basic route and the variants. The main conclusion of this report is that 20% blending can be achieved. (mk) [Dutch] De verkenning betreft de technische haalbaarheid van een Nederlandse doelstelling van 20% biobrandstoffen op energiebasis in het jaar 2020. Om deze doelstelling te behalen is een aanvullende inspanning nodig ten opzichte van het verplichte marktaandeel van 10% zoals die vanuit Europa is voorgesteld. In de eerste hoofdstukken van dit rapport worden de basisgegevens beschreven. Hoofdstuk 2 geeft de ontwikkelingen in de markt voor transportbrandstoffen tussen nu en 2020 en de opdeling van die markt in een aantal deelmarkten. Hoofdstuk 3 geeft informatie over productie, distributie, beschikbaarheid van voertuigen en gebruiksaspecten van de belangrijkste biobrandstoffen. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de opties beschreven om 20% biobrandstoffen in 2020 te bereiken. In hoofdstuk 5 worden varianten op de basisroute geschetst en worden de kosten van deze varianten doorgerekend. In hoofdstuk 6 worden de timing en kosten van de basisroute en de varianten besproken. De hoofdconclusie van dit rapport luidt dat een 20% bijmenging kan worden

 9. Griezelig gewoon : Gotieke verschijningen in Nederlandse romans, 1980-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Andeweg, Agnes

  2011-01-01

  Hedendaagse Nederlandse auteurs putten naar hartenlust uit het repertoire van de gothic novel. In dit boek analyseert Agnes Andeweg zes van zulke gotieke romans van auteurs als Frans Kellendonk, Gerard Reve, Thomas Rosenboom en Renate Dorrestein. Deze romans laten zich lezen als een commentaar op de

 10. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 11. Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.

  2013-01-01

  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. M

 12. Nederlandse levensmiddelenketens

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Deneux, S.D.C.; Roest, van der J.; Splinter, G.M.; Tromp, S.O.; Vlieger, de J.J.

  2005-01-01

  In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en LEI worden de ketens/ netwerken voor de belangrijkste categorieën van levensmiddelen beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de actoren, de onderlinge relaties en samenwerking tussen deze actoren, de trends en een aantal kerngegevens

 13. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 14. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1969-01-01

  In this thesis are given the results of an investigation of the vegetation, habitat and distribution of the Quercion robori petraeae (oak-birch-woods) in the sandy regions of N-Brabant and Limburg and in the ,Rijk van Nijmegen'. Data obtained from literature and from investigations by

 15. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1969-01-01

  In this thesis are given the results of an investigation of the vegetation, habitat and distribution of the Quercion robori petraeae (oak-birch-woods) in the sandy regions of N-Brabant and Limburg and in the ,Rijk van Nijmegen'. Data obtained from literature and from investigations by t

 16. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2011-05-01

  Full Text Available Volunteer brokerage in the Netherlands The Dutch volunteer market can be characterized as tight. Many volunteer-involving organizations, particularly in the healthcare sector, face a shortage of volunteers. Brokerage is one (of many option(s to find new volunteers. This article describes, based on a literature review, what brokerage means, by whom or where it is offered and the importance it has as a recruitment channel. The authors explicitly address proven success factors for brokerage and the potential impact of brokerage on the preservation of volunteers. Bemiddeling op de Nederlandse vrijwilligersmarkt De Nederlandse vrijwilligersmarkt kan worden getypeerd als krap. Veel vrijwilligersorganisaties, met name in de zorgsector, kampen met een tekort aan vrijwilligers. Bemiddeling is één (van vele optie(s om nieuwe vrijwilligers te vinden. In dit artikel wordt, op basis van een literatuurstudie, beschreven wat bemiddeling inhoudt, door wie of waar het wordt geboden en welk belang het heeft als wervingskanaal. Expliciet wordt ingegaan op aangetoonde succesfactoren voor bemiddeling en de mogelijke impact van bemiddeling op het behoud van vrijwilligers.

 17. Psychiatrie in meervoud. De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Vijselaar

  2010-09-01

  Full Text Available Psychiatry in multiplicity According to a widespread interpretation, the history of psychiatry is characterized by a strong opposition between biological and psychological paradigms, which would dominate consecutive periods in history. The image of a swinging pendulum is a popular metaphor to describe this idea. The culture of Dutch psychiatry in the interwar years (1918-1940 seems to gainsay this image. Psychological, biological and socials models of explanation and therapy were used alongside each other without apparent debate and conflict. Influential professors of psychiatry like H.C. Rümke (Utrecht University even pleaded for a conscious integration of these approaches. Some historians have interpreted this stance as a sign of scientific ‘vagueness’ and ‘anarchy’. Analyzing the work of three major representatives of Dutch psychiatry in the Interbellum (Leendert Bouman, Han Rümke and Lammert van der Horst, the authors (former students of the master Historical and Comparative Studies of the Sciences and the Humanities shed light on the psychiatric climate of this era, dealing with themes like the openness of psychiatry to other sciences, the interactions of psychiatry and literature, and the relationship between theory and clinical practice. As a result a further qualification of the image of the pendulum is argued for.

 18. Voordeel extensief bedrijf. Wageningen Universiteit brengt invloeden van klimaatverandering op de melkveehouderij in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Deusings, J.; Berentsen, Paul

  2008-01-01

  Een stijgende temperatuur en periodes met veel neerslag. Welke invloed heeft dat op de Nederlandse melkveehouderij? Wagenings onderzoek brengt effecten van klimaatverandering in beeld en bekijkt de economische consequenties. Om de economische gevolgen van de klimaatverandering voor Nederlandse melkv

 19. De hand van Huizinga

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Johan

  2009-01-01

  De hand van Huizinga bevat een nieuwe selectie van de belangrijkste essays uit het omvangrijke oeuvre van de wereldberoemde Nederlandse historicus Johan Huizinga. Deze essays en studies zijn geselecteerd op basis van de diverse disciplines waarmee Huizinga zich bezighield - van de Middeleeuwen tot

 20. Het heilige huis : De gotieke vertelling in de Nederlandse literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Buikema, Rosemarie; Wesseling, Lies

  2006-01-01

  Terwijl de gothic novel floreerde in de Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse literatuur, lijkt de Nederlandse literatuur zich tot diep in de twintigste eeuw te hebben onthouden van dit omstreden genre. Weliswaar verschenen er de nodige vertalingen, maar producten van eigen bodem lijken nagenoeg no

 1. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 2. Eliminatie van virussen, Cryptosporidium en Giardia door drinkwaterzuiveringsprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Medema GJ; Theunissen J; MGB

  1996-01-01

  Betreft een kwantitatieve beschrijving van de virus- en protozoaverwijderingscapaciteit van de verschillende processtappen die (gaan) worden toegepast voor de zuivering van Nederlands oppervlaktewater, op basis van Nederlandse en buitenlandse onderzoekgegevens. Daarbij wordt beschreven welke inv

 3. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 4. Nederlandse malaria, de feiten : parasieten, muggen en malaria in kort bestek

  NARCIS (Netherlands)

  Takken, W.; Velden, van der J.; Direct Dutch Publications,

  2001-01-01

  Brochure met de volgende inhoud: 1. Malaria, wat is dat in hoe krijg je het?; 2. De Nederlandse malariamug; 3. Het onderzoek naar de verspreiding van de Nederlandse malariamug en het malariarisico in de Rijn-Maasmonding; 4. Kortom... de feiten

 5. Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.J.; Perdon, K.J.; Jansen, J.M.

  2008-01-01

  Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeft Wageningen IMARES, in opdracht van LNV het bestand in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Deze

 6. Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Heijting, S.; Kessel, G.J.T.; Michielsen, J.G.P.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat kennis en ervaring die nodig is voor brede introductie van variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten komen uit Programma Precisielandbouwproject (PPL). Variabel doseren betekent het automatische aanpassen en toedienen van dose

 7. Milieufactoren en beschikbaarheid nectar en stuifmeel in graslanden

  NARCIS (Netherlands)

  Ozinga, W.A.; Geerts, R.H.E.M.; Hennekens, S.M.; Schaminee, J.H.J.

  2016-01-01

  Plantengemeenschappen spelen bij veel ecosysteemfuncties en -diensten een cruciale rol. De bijdrage van plantensoorten hangt af van functionele eigenschappen als het aanbod van nectar en stuifmeel in bloemen. Lokale plantengemeenschappen verschillen sterk in het spectrum aan eigenschappen van de soo

 8. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 9. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 10. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een s

 11. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 12. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken me

 13. Checklist and distribution data of Dutch brambles (Rubus L. subgenus Rubus) = Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus)

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de B.; Bijlsma, R.J.; Haveman, R.; Meijer, K.; Ronde, I.D.; Troelstra, A.; Weeda, E.J.

  2014-01-01

  In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bramen pasvan na 1900 met een actieve periode na de T

 14. Een Nederlandse bakker in Beijing: 'Onder de loep'

  NARCIS (Netherlands)

  F. Kuiken

  2012-01-01

  Chinezen blijken dol te zijn op croissants, stokbrood en stroopwafels. Een Nederlandse bakker in Beijing doet daar zijn voordeel mee: hij heeft een team van Chinese bakkers opgeleid en verdient daar nu geld als water. Hij spreekt geen woord Chinees en de Chinezen spreken geen Nederlands of Engels. M

 15. De wisselwerking tussen marketing en strategisch beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractOit artikel is een vervolg op 'Marketing-planning en strategische beleidsvorming bij Nederlandse bedrijven', verschenen in Bedrijfskunde 1986/3 (Wierenga e.a., 1986). In dat artikel werd betoogd dat een goede wisselwerking tussen marketing en strategische beleidsvorming van cruciaal bela

 16. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 17. Emissie en verspreiding van Cryptosporidium, Giardia en enterovirussen via huishoudelijk afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Schijven JF; Medema GJ; de Nijs ACM; Elzenga JG; MGB

  1996-01-01

  In een kwantitatieve beschrijving van de emissie en verspreiding van Cryptosporidium, Giardia en enterovirussen in de Nederlandse oppervlaktewateren met behulp van emissie- en verspreidingsmodellen zijn concentraties van genoemde pathogenen geschat. De emissies werden met PROMISE gemodelleerd, uitg

 18. Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, T.L.A.; Ham, J.H. van den; Hoogendoorn, H.A.

  2003-01-01

  Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt

 19. Spiegelreflex : Culturele sporen van de koloniale ervaring, van Susan Legêne

  NARCIS (Netherlands)

  Wekker, G.D.

  2010-01-01

  Ik wil prof. Legêne feliciteren met dit indrukwekkende, voor de Nederlandse historiografie vernieuwende, en toegankelijk geschreven boek, waarin een impuls gegeven wordt aan een project dat van groot belang is voor een inclusiever, en dus realistischer, herschrijving van de Nederlandse cultuur en ge

 20. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen

 1. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 2. Elektrisch verdoven van pluimvee : evaluatie van de praktijk situatie in Nederland : onderzoek naar elektrisch alternatieven = Electrical water bath stunning of poultry : an evaluation of the present situation in Dutch slaughterhouses and alternative electrical stunning methods

  NARCIS (Netherlands)

  Hindle, V.A.; Lambooij, E.; Reimert, H.G.M.; Workel, L.D.; Gerritzen, M.A.

  2009-01-01

  Inventarisatie van de huidige situatie in Nederlandse pluimveeslachterijen is uitgevoerd. De effectiviteit van de in de praktijk toegepaste instellingen (voltage en frequentie) zijn op individueel dierniveau getoetst. Effectiviteit van de toegepaste parameters of bewusteloosheid, duur van bewusteloo

 3. Tussen Reich en Empire : De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929 1936

  NARCIS (Netherlands)

  H.A.M. Klemann (Hein)

  1990-01-01

  textabstractIn dit proefschrift wordt uiteengezet hoe Nederland zich in de jaren ’30 economisch staande hield. Daartoe wordt eerst Nederlands monetaire ontwikkeling – de gouden standaardpolitiek – maar ook die van Duitsland, Groot-Brittannië en België bezien, evenals de consequenties daarvan voor de

 4. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 5. De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Elhorst, J.P.

  1990-01-01

  In dit verslag wordt een model ontwikkeld om de inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw te verklaren. Factoren die daarbij de aandacht krijgen zijn: de prijzen van produkten en vlottende produktiefactoren, produktiequota, de inzet van kapitaalgoederen en gezinsarbeid, de o

 6. Rederijkersdromen en schildersdaden. De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander

  NARCIS (Netherlands)

  Willner, S.G.

  2016-01-01

  Het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander is één van de voornaamste bronnen voor de kunstgeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Toch zijn de zes tekstdelen van het boek niet in gelijke mate onderzocht. Tot nu toe bepaalden inzichten over twee delen, de Grondt en de Nederlandse Levens, het begri

 7. Effecten van de ontwikkeling van de luchtvaart op Lelystad Airport op voedselkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Rietra, R.P.J.J.; Romkens, P.F.A.M.

  2014-01-01

  Voor de milieueffectrapportage Lelystad Airport is een bureaustudie gedaan naar de effecten van de ontwikkeling van de luchthaven op de kwaliteit van de landbouwproducten. Anders dan bij andere Nederlandse luchthavens, zijn er in de omgeving van Lelystad Airport veel teelten van verse bovengrondse p

 8. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 9. Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Pouwels, R.; Vos, C.C.

  2001-01-01

  Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populatiedynamische benadering gevolgd. De effecten van

 10. Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)

  NARCIS (Netherlands)

  Groot Bruinderink, G.W.T.A.

  2008-01-01

  Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrast

 11. Kroniek van het belastingrecht 2003-2004

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, P.H.J.; Happé, R.H.

  2004-01-01

  Rechtspraak van het Hof van Justitie heeft dit jaar grote impact gehad. De Bosal-zaak heeft de Nederlandse schatkist geconfronteerd met een miljardenclaim. Evenze heeft de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant het gehele systeem van exitheffingen op losse schroeven gezet. Ook de aankondiging van de V

 12. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organoti

 13. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinv

 14. Samenstelling van gescheiden ingezamelde kunststof-verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden Van Velzen, E.U.; Brouwer, M.T.

  2014-01-01

  De samenstelling van de Nederlandse gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingen is voor 23 verschillende gemeenten in de tijdsperiode 2010-2013 bepaald. In dit rapport wordt er een gewogen gemiddelde samenstelling berekend uit de eerder bepaalde samenstellingsanalyses per gemeente. De belangrijkste

 15. Chlooramfenicol in urine van slachtdieren: een onderzoekmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Ginkel LA van; Rossum HJ van

  1989-01-01

  Een onderzoekmodel voor de detectie van chlooramfenicol (CAP) in monsters urine, gebaseerd op screening met de enzym immunochemische (Quik Card R) methode en bevestiging met gaschromatografie (GC)- massaspectrometrie (MS) wordt beschreven. Een gemeenschappelijke studie, waaraan zeven Nederlandse

 16. Toepassing van uitsluitdiagnostiek voor klassieke varkenspest bij a-specifieke klinische problemen op varkensbedrijven: een enquete onder varkenshouders en dierenartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Elbers, A.R.W.; Gorgievski-Duijvesteijn, M.J.; Velden, P.G.; Loeffen, W.L.A.

  2007-01-01

  In het voorjaar van 2006 zijn er klassieke varkenspest (KVP)-uitbraken) geweest in Duitsland op korte afstand van de Nederlandse grens. Vervolgens werd de mogelijkheid gecreëerd voor Nederlandse varkenshouders m bij aspecifieke klinische problemen, of bij toepassen van een koppelbehandeling, bloedmo

 17. Maatschappelijke gevolgen van de achteruitgang in de visserij

  NARCIS (Netherlands)

  P. Salz; E. Hoefnagel; M. Bavinck; L. Hoex; J. Bokhorst; A. Blok; J. Quaedvlieg

  2008-01-01

  De omvang van de Nederlandse kotter- en IJsselmeervisserij is in de afgelopen jaren structureel afgenomen. In dit onderzoek is de beleving van de economische, sociale en culturele gevolgen van de achteruitgang van de visserij op gemeentelijk niveau in kaart gebracht op basis van enquêtes die gehoude

 18. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 19. Yankees, cookies en dollars : De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 20. De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts

  NARCIS (Netherlands)

  Ham, Irene van

  2006-01-01

  During the past decades, physicians have had an increasing number of psychological disorders. Surmenage and burnout are examples of these conditions. Whether or not a physician will suffer from burnout is determined by a large number of factors, with job stress one of the most important. Job stress

 1. Atlas van de Nederlandse watermijten (Acari: Hydrachnidia)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, H.; Hammen, van der H.

  2000-01-01

  Atlas of the Dutch water mites (Acari: Hydrachnidia) Few biogeographic studies have been published on water mites. Only Lundblad (1962) has published an atlas of the Swedish water mites. So far, there are no complete publications on the distribution of Dutch water mites. Acarologists who worked on D

 2. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the po

 3. De maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, K.; Booijink, P.; Commandeur, H.R.; Burger, F.

  2009-01-01

  China may be the world’s largest growth market, but it has not always been hospitable to foreign companies. This appears from a survey of 381 managers of foreign companies active in China done by the Center for International Business of Universiteit Nyenrode, Breukelen, the Netherlands. The survey h

 4. Verspreidingspatronen en ecologie van Nederlandse korstmossen

  NARCIS (Netherlands)

  Herk, van Kok; Aptroot, André

  2004-01-01

  This paper presents an overview of present distribution patterns and ecology of a selection of 65 Dutch lichen species based on a large data set of reliable and/or verified records that have been collected and recorded since 1951. The selected lichens are grouped into 13 ecological groups, each cons

 5. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the

 6. Naamlijst van de Nederlandse duizendpoten (Myriapoda: Chilopoda)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  1999-01-01

  Checklist of the Dutch centipedes (Myriapoda: Chilopoda) An updated checklist for the centipedes of the Netherlands is presented. One species, Lithobius subtilis, is new compared with the previous checklist. The updated list will be used for the project ‘The centipedes of the Netherlands’ of the Eur

 7. Vitamine A voorziening van de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Waijers PMCM; Feskens EJM; CVG

  2004-01-01

  In this report vitamin A intake is assessed. From these analyses, 17 to 30 per cent of the adults in our study were found to have an inadequate vitamin A intake to maintain sufficient vitamin A stores. A substantial proportion of these individuals had a level of intake greatly less than required. Ou

 8. De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, W.J.

  2000-01-01

  The molluscs of the brackish waters in the Netherlands (Mollusca) The Netherlands is a river delta rich in brackish waters. The organisms in these waters need to be adapted to extreme conditions, especially large fluctuations in chlorinity. However, several species occur optimally in this habitat. I

 9. De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Zimmermann, K.L.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  1996-01-01

  In the Netherlands the supply of biological foodstuffs is developing more quickly than the demand. The biological sector has directed itself towards export and in doing so has created a sufficient basis for investments and innovations. However, in the export countries too domestic production is grow

 10. Biologie en ecologie van Melganzevoet (Chenopodium album)

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, van den W.G.M.

  1985-01-01

  Behandeling van eigenschappen en het gedrag van een van de lastigste onkruidsoorten in de Nederlandse akkerbouw. Veel aandacht wordt besteed aan de kieming, opkomst en groei. Verder wordt ingegaan op factoren die de kieming en opbrengst beinvloeden; opbrengstperiodiciteit; groei als monocultuur en i

 11. Gerecyclede kunststoffen: van afval naar nieuwe mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K. (Karin); Brinks, G.J. (Ger); Lammers, M. (Marike); Overbeek, K. (Karin)

  2011-01-01

  Nederland raakt langzamerhand vertrouwd met het scheiden van plastic afval. De campagne „Plastic Heroes‟ maakt burgers bewust van het belang hiervan. „Plastic Heroes‟ moet ertoe leiden dat eind 2012 42% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval efficiënt wordt gerecycled. Tijd

 12. Morphologie van bonenrassen : classificatie, determinatie en beschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1948-01-01

  Deze publicatie is het resultaat van een rassenstudie van de boon Phaseolus vulgaris L., verricht op de proeftuin "De Goor" te Wageningen. Een groot aantal bonenrassen van Nederlandse, Franse, Zwitserse, Deense, Zweedse, Engelse en Amerikaanse herkomsten werden met elkaar vergeleken. Beschrijvingen

 13. De voordelen van mindfullness voor het bedrijfsleven

  NARCIS (Netherlands)

  S. Nandram

  2011-01-01

  Binnen het domein van spiritualiteit is het onderzoeksgebied mindfulness onmisbaar, vooral door de studies naar effecten van meditatie, mentale focus en de voordelen van reflectie technieken. Mindfulness, een term die geen goed equivalent heeft in de Nederlandse taal, kunnen we opvatten als bewust h

 14. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende bestuursniveau

 15. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2001 - 2002)

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.; Pijlman, F.T.A.; Rigter, S.; Hoek, J.; Mostert, L.

  2002-01-01

  THC (tetrahydrocannabinol) is de belangrijkste psychoactieve verbinding in de cannabisplant. In 1999 is door de ministeries van VWS en Justitie een onafhankelijke monitor geëntameerd naar de THC-gehaltes in cannabisproducten zoals die in de Nederlandse coffeeshops worden verkocht, als input voor het

 16. Biologische bestrijding van rupsen in kasteelten : opsporen en toetsing van parasitoïden van schadelijke rupsen in kasteelten met paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Messelink, G.J.

  2005-01-01

  Het doel van dit onderzoek was het toetsen van nieuwe effectieve parasitoïden (sluipwespen) van de meeste schadelijke ruspensoorten in de Nederlandse glastuinbouw. Hiervoor werd een uitgebreide literatuurstudie verricht naar parasitoïden van deze of verwante rupsensoorten. Daarnaast is een parasitoï

 17. De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, D.; Berkhout, P.H.G.

  2006-01-01

  In 1998 was de arbeidsmarkt van fiscalisten krap. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wilde daarom beter zicht op de arbeidsmarkt van hoog opgeleide fiscalisten die pas het hoger onderwijs hadden verlaten. SEO Economisch Onderzoek heeft destijds die arbeidsmarkt geschetst. De opzet van

 18. Het laatste kind in het bos: de biografie van natuurbetrokkenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2013-01-01

  Vanaf het prille begin van natuurbescherming is er aandacht geweest voor natuureducatie van kinderen. Toch is educatie van de jeugd - en educatie in het algemeen - nooit erg belangrijk geweest in het Nederlandse natuurbeleid, zeker niet als het ging om verdeling van de altijd schaarse middelen. Verw

 19. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd o

 20. Nederlandse biodiversiteit blijft teruglopen

  NARCIS (Netherlands)

  Opdam, P.F.M.

  2010-01-01

  Investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur hebben er niet voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van het biodiversiteitsbeleid werden gehaald. 'We zijn ook te ongeduldig. Veel systemen hebben tientallen jaren nodig om te herstellen.'

 1. Nederlandse consumenten over voedselveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Hansman, H.

  2003-01-01

  De Voedsel en Waren Autoriteit en het Voedingscentrum deden onafhankelijk van elkaar onderzoek naar het consumentenvertrouwen in voedsel. Op een aantal onderdelen zijn beide studies bij elkaar gebracht. Het resultaat is belicht

 2. Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland

  OpenAIRE

  Huizinga, J.

  2007-01-01

  De bundel Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland van Johan Huizinga is weliswaar uit een veelheid van bronnen samengesteld en de stukken stammen uit een periode van meer dan dertig jaren, maar zij laten bij de lezer een beeld van grote eenheid en samenhang achter. Of het nu gaat over de figuur van Willem van Oranje, over Leidens ontzet, over Hugo de Groot of over de invloed van Duitsland op de Nederlandse cultuur, Huizinga slaagt erin het nationale karakter van Nederland en o...

 3. Beschikbaarheid van meetwaarden uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit voor de periode 1976-1990

  NARCIS (Netherlands)

  Buijsman E; Rentinck ECM; Swaan P; Diesel JW

  1992-01-01

  The Dutch National Air Quality Monitoring Network is operational since 1976. This report presents an overview of the measurement sites and the availability of data from the sites for the period 1977-1990 as far as available in the automated data base of the laboratory for Air Research. Overviews a

 4. Het lokale referendum in Nederland : Een verkenning van de lokale referendumpraktijk in Nederland en scenario's voor de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  van der Krieken, Koen

  2015-01-01

  Het doel van deze verkenning is drieledig. Ten eerste, het schetsen van de bestuurlijke en politieke ontwikkeling van het referendum in Nederland. Ten tweede, het geven van een systematisch overzicht van het referendum in Nederland door in te gaan op de meest relevante kenmerken van de Nederlandse

 5. Het succes van de nieuwe roofmijt Typhlodromips swirskii in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Messelink, G.J.; Bolckmans, K.

  2005-01-01

  Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging). Onderzoek naar de effectiviteit van de roofmijt Typhlodromips swirskii bij de bestrijding van trips en witte vlieg in de teelt van komkomm

 6. Ontwikkeling van de sojateelt in Noord Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Visser, de C.L.M.

  2014-01-01

  In Europa wordt voor non-GMO soja een premie betaald van zo'n 150 euro per ton. Dit geldt voor soja voor de humane voeding zoals sojadrinks en vleesvervangers. Het volume van deze markt is beperkt, maar in Hamburg staat een fabriek die graag Nederlandse soja koopt terwijl inmiddels ook een Nederland

 7. Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012)

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Weda, J.

  2009-01-01

  Nu de Nederlandse geadresseerde postmarkt per 1 april 2009 volledig geliberaliseerd is, moeten nieuwe postbedrijven in 3½ jaar over stappen van stukloon naar arbeidsovereenkomsten voor minimaal 80% van hun postverspreiders. Tevens is van belang dat de TNT-vakbonden in deze periode met TNT onderhande

 8. Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse paardenpest in Nederland

  OpenAIRE

  Mourits, M.C.M.; Saatkamp, H.W.

  2010-01-01

  Met de introductie in 2006 van Blauwtong in Nederland is het bewustzijn betreffende het voorkomen van vectorgebonden ziekten toegenomen. Een bedreigende vectorziekte die vooral paarden en pony’s treft, is Afrikaanse Paardenpest (APP). De mortaliteit bij APP is hoog. Gezien de plaats die het paard in de Nederlandse maatschappij inneemt, zal een uitbraak van een dergelijke bedreigende ziekte een grote maatschappelijke impact hebben.

 9. Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012)

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.; Weda, J.

  2009-01-01

  Nu de Nederlandse geadresseerde postmarkt per 1 april 2009 volledig geliberaliseerd is, moeten nieuwe postbedrijven in 3½ jaar over stappen van stukloon naar arbeidsovereenkomsten voor minimaal 80% van hun postverspreiders. Tevens is van belang dat de TNT-vakbonden in deze periode met TNT onderhande

 10. Generatie Y, burgerschap en het internet: Een verkenning van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Hirzalla, F.; Alberts, G.; Blankesteijn, M.; Broekhans, B.; van Tilborgh, Y.

  2008-01-01

  In dit artikel bespreek ik de karakteristieken van 56 Nederlandse websites met een mogelijk potentieel om burgerschap te stimuleren onder jonge mensen. Ik beschrijf de uiterlijke, structurele en inhoudelijke kenmerken van deze websites. Op basis van deze kenmerken, stel ik de vraag of en hoe de webs

 11. In memoriam dr. Anne van Wijngaarden (1925-2004)

  NARCIS (Netherlands)

  Broekhuizen, S.; Laar, van V.

  2005-01-01

  Op 4 oktober 2004 overleed Dr. Anne van Wijngaarden op 78-jarige leeftijd in zijn huis bij Millac- Carlux, Frankrijk. Hij was een van de Nederlandse oprichters van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Nadat zijn eindexamen op de middelbare school wilde Anne aanvankelijk geologie

 12. Een situatieschets van mantelzorgers bereikt via leden van de vereniging van budgethouders Per Saldo

  NARCIS (Netherlands)

  B. van den Berg (Bernard); N.J.A. van Exel (Job); G.A.M. van den Bos (Geertrudis); M.A. Koopmanschap (Marc)

  2003-01-01

  textabstractEen persoonsgebonden budget (PgB) is een som geld waarmee mensen die hulp en begeleiding nodig hebben als gevolg van een aandoening, deze zorg naar eigen inzicht kunnen inkopen. Het PgB wordt gezien als een belangrijk instrument om verder vorm te geven aan vraagsturing in de Nederlandse

 13. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel me

 14. Selectie van indicatoren voor oppervlaktewateren; invulling van indicatieve macrofauna, macrofyten en vissen voor Kaderrichtlijn Water typen

  NARCIS (Netherlands)

  Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.; Hoek, van den T.H.

  2003-01-01

  Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft als taak het monitoren van de toestand en de trend van de Nederlandse natuur. Voor deze monitoring worden indicatoren gebruikt. In dit rapport zijn bestaande indicatoren ge-evalueerd en potentiële nieuwe indicatoren geselecteerd. Om de monitoring in het

 15. De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen : een analyse van recht, gebeurtenissen en ideeën

  NARCIS (Netherlands)

  F.G.K. Overkleeft (Frans)

  2017-01-01

  textabstractIn de periode tussen 1999 en 2004 is de positie van aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen aanzienlijk versterkt. Dit gebeurde onder meer via wetgeving (de Wet structuurregeling uit 2004), zelfregulering (de Code Tabaksblat uit 2003) en rechtspraak (de beschikkingen van de

 16. God van vooruitgang : de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880)

  NARCIS (Netherlands)

  Buitenwerf-van der Molen, Mirjam Fokeline

  2007-01-01

  De negentiende eeuw was de eeuw van de vooruitgang. Vertegenwoordigers van het Nederlandse modernisme, een vrijzinnig-protestantse stroming, kozen ervoor het christelijk geloof aan de natuur- en bijbelwetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen. Ze vreesden dat het christendom anders voor veel

 17. Samenwerking Nederland-Polen op gebied van water en natuur in de Biebrze-vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Querner, E.P.; Mioduszewski, W.; Slesicka, A.

  2009-01-01

  Om de verdroging in delen van de Biebrza-vallei (moerasgebied in het noordoosten van Polen) tegen te gaan, is met steun van de Nederlandse overheid een langjarige samenwerking op touw gezet tussen onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Polen. Het onderzoek moest de effecten van herst

 18. Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Raeijmaeckers, L.; Thybaut, R.; Nij Bijvank, H.; Vreriks, M.; Hooft, van 't K.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam

 19. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 20. De grabbelton van De Beus of uit de ivoren toren. Een reactie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Locher-Scholten

  2001-01-01

  Full Text Available Reaction at Jos de Beus, ‘God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van  Nederlands-Indie en Nederlands Suriname’, BMGN 116:3 (2001 307-324

 1. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 2. Neo-avant-garde in Nederland : Museumjournaal als forum van een nieuw kunstbegrip

  NARCIS (Netherlands)

  Schumacher, Rogier

  2010-01-01

  Vanaf de vroege jaren zestig werd Nederland overspoeld door nieuwe kunststromingen. Het was een tijd waarin vaststaande sociale en maatschappelijke patronen overboord werden gegooid. Het enthousiasme van een aantal Nederlandse museummedewerkers, critici en andere kunstprofessionals voor stromingen a

 3. Nederlandse quinoa in de winkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, J.; Timmer, R.D.

  2015-01-01

  Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad

 4. Elfde Politie-verkeersleergang : verslag van de bijeenkomst te Rotterdam op 19 november 1969 georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de Centrale Politie VerkeersCommissie (C.P.V.C.)

  NARCIS (Netherlands)

  Frei-Sulzer, M. Nelemans, F.A. Asmussen, E. Froentjes, W.

  1969-01-01

  Papers presented are: Lezingen: Frei-Sulzer. M.: Doorrijden na een verkeersongeval; Nelemans, F.A.: Alkohol in het verkeer; Asmussen, E.: Alkohol in het verkeer; Froentjes, W.: Enkele Aspecten van de Gerechtelijke Bewijsvoering bij Alkohol-Verkeersdelicten. The working methods of one of the most imp

 5. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worde

 6. Ontwikkeling van de melkveehouderij in Suriname : een analyse van de sector en mogelijke rol van een melkveedemonstratie en training bedrijf = Dairy development in Surinam : an analysis of the sector and possible role of a dairy demonstration and training farm

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, A.P.; Visch, J.

  2010-01-01

  Het rapport geeft een sterkte-zwakteanalyse van de Surinaamse zuivelketen, de voorwaarden voor de ontwikkeling van de melkveehouderij en voorstellen voor de rol en opzet van een kenniscentrum daarin en de rol die Nederlandse kennisinstellingen daarbij kunnen spelen.The report provides a SWOT

 7. The Netherlands Roadmap for Large-scale Research Facilities; Nederlandse Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-10-15

  Large-scale research facilities are of inestimable strategic value for science and research and, hence, for the Dutch knowledge economy. In July 2007, the Dutch Minister of Education, Culture and Science set up the National Roadmap Committee for Large-Scale Research Facilities, whose main task was to advise him as to which large-scale research facilities the Netherlands should construct or participate in within an international context. In the present advisory report, the Committee presents 25 large-scale research facilities whose construction or operation the Committee believes is important for the robustness and innovativeness of the Dutch science system. [Dutch] Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn van onschatbaar strategisch belang voor onderzoek en wetenschap en daarmee voor de Nederlandse kenniseconomie. De Minister van OCW heeft in juli 2007 de Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten ingesteld met het primaire doel hem te adviseren welke grootschalige onderzoeksfaciliteiten geschikt zijn om in Nederland zelf te bouwen of om in een internationale context aan mee te doen. De Commissie presenteert in dit advies 25 grootschalige onderzoeksfaciliteiten waarvan naar het oordeel van de Commissie de bouw en exploitatie van belang zijn voor de vitaliteit en het innovatief vermogen van het Nederlandse wetenschap systeem.

 8. Sell-Off en de welvaart van aandeelhouders

  OpenAIRE

  Albert CORHAY; Tourani-Rad, Alireza

  1993-01-01

  In het kader van de herstructurering van het Nederlandse bedrijfsleven vindt de laatste jaren een groot aantal Sell-Offs plaats. Theoretici betogen dat een Sell-Off een aantal voordelen voor het afstotende moederbedrijf oplevert. Blijkens deze studie ondersteunt het empirische onderzoek de theorie. In Nederland lijken significante buitengewone positieve koerseffecten op de dag van aankondiging voor de aandeelhouders van de verkopende bedrijven met dit soort transacties gepaard te gaan. Tevens...

 9. Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia)

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, H.; Hoek, van den T.H.; Wiggers, R.

  2006-01-01

  Sinds de publicatie van de atlas van de Nederlandse watermijten in 2000 is de interesse voor watermijten sterk toegenomen. Er worden regelmatig nieuwe en zeldzame soorten gevonden en de kennis over biotoopvoorkeuren en trends wordt steeds verder uitgebreid. In dit artikel worden enkele bijzondere ni

 10. De behoefte van vleesvarkens aan methionine + cystine, threonine en tryptofaan

  NARCIS (Netherlands)

  Lenis, N.; Diepen, van H.

  1990-01-01

  Door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek is op het Varkensproefbedrijf te Raalte de behoefte van vleesvarkens aan de aminozuren methionine + cystine, threonine en tryptof-aan nader onderzocht. De uitslag was, dat de behoefte aan threonine op het niveau van de Nederlandse praktijksituatie lag.

 11. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Veerkamp, M.T.

  2003-01-01

  Derde artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit. In Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond is onderzoek gedaan naar de paddestoelenflora op dode beukenstammen. Belangrijke factoren voor de soortensamenstelling blijken het verteringsstadium en

 12. Gebruiksgemak en veiligheid bij sluiten van plastic zakken

  NARCIS (Netherlands)

  Eikhout, S.M.; Groot, M.D. de; Bosch, T.; Vink, P.

  2003-01-01

  TNO Arbeid heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het gebruiksgemak, de veiligheid en de efficiency van vier verschillende sluitingen van plastic zakken. Dit onderzoek is uitgevoerd bij zowel winkelbedienden (voor het sluiten) als bij Nederlandse consumenten (voor het openen en hersluiten)

 13. In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, D.J.

  1999-01-01

  ‘Herder en leraar’, ‘dienaar des Woords’, ‘dominee’: de Nederlandse predikant draagt klinkende namen. Eeuwenlang was zijn sociale positie dienovereenkomstig. Niet alleen ten tijde van de Republiek, maar ook in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden had de predikantenstand een stem van bel

 14. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De re

 15. InViZie, Inspectie-instrument Veiligheidsmanagementsysteem in Ziekenhuizen. Fase 1 van instrumentontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Lambooij MS; Kooistra M; Limburg LCM; Boom JHCB; Graafmans WC; PZO

  2009-01-01

  Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een instrument ontwikkeld voor inspecteurs van de IGZ. Met behulp van dit instrument kunnen zij erop toezien in hoeverre veiligheidsmanagementsystemen (VMS) in Nederlandse ziekenhuizen zijn geimplementeerd en goed worden uitg

 16. Dierenwelzijn in de markt : een drieluik van consumenten, retailers en belangenorganisaties in Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Binnekamp, M.H.A.; Trijp, van J.C.M.; Vlieger, de J.J.

  2004-01-01

  Dit rapport bevat in het eerste deel het resultaat van een studie naar de opvattingen van con-sumenten over dierenwelzijn en de rol die dit aspect speelt bij hun koopbeslissingen. In het tweede deel wordt ingegaan op de strategieën van detaillisten en de rol die dierenwelzijn in Nederlandse en Europ

 17. Links- of rechtshandig : het effect van de voorkeurshand op de mondhygiëne

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, C.A.; Schuller, A A

  In een onderzoek werd bestudeerd in hoeverre de voorkeurshand effect heeft op de mondhygiëne links en rechts in de mond. Er werd gebruikgemaakt van tandheelkundige epidemiologische data van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek en van speciaal hiervoor verzamelde

 18. Dood hout in het beukenbos: een bron van water en nutriënten

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, van A.F.M.

  2003-01-01

  Eerste artikel in een serie van drie over de rol van dood beukenhout voor de biodiversiteit, waarin aandacht wordt besteed aan de fysisch-chemische karakteristieken van het dode beukenhout. In een aantal Nederlandse beukenbossen op zowel zand- als kleigrond werd de aanwezige hoeveelhoud dood hout on

 19. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 20. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 1. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 2. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 3. Opzet monitoring Nederlandse prioritaire stoffen

  NARCIS (Netherlands)

  van Wijnen HJ; LER

  2010-01-01

  Het RIVM zoekt naar manieren om meer zicht te krijgen op emissies en milieuconcentraties van chemische stoffen waarover Nederland niet verplicht is te rapporteren. Het instituut heeft geinventariseerd wat bekend is over de uitstoot van schadelijke chemische stoffen in Nederland en over de concentra

 4. ‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’ Eerste Wereldoorlog als katalysator van de verslaggeving ter plaatse

  NARCIS (Netherlands)

  Harbers, Frank

  2016-01-01

  abstractDe Eerste Wereldoorlog beteugelde niet alleen de vrije informatiegaring van de Britse, Nederlandse en Franse pers,maar gaf ook een impuls gaf aan de ontwikkeling van de professionele praktijk van de journalistiek. In het oorlogsgebied en in de buurt van het strijdtoneel raakten de journalist

 5. The Dutch footprint on the world. How big and how deep?; De Nederlandse voetafdruk op de wereld. Hoe groot en hoe diep?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oorschot, M.; Rood, T.; Vixseboxse, E.; Wilting, H.; Van der Esch, S.

  2012-08-15

  The footprint of the Dutch consumption and related ecological consequences are described. In addition, the authors present options to reduce the footprint. A set of indicators is proposed with which various aspects of the footprint can be visualized. Using the indicators policy choices can be made [Dutch] Een beschrijving wordt gegeven van de voetafdruk van de Nederlandse consumptie en de ecologische gevolgen daarvan. Daarnaast geven de auteurs opties om de voetafdruk te verkleinen. Een set indicatoren wordt voorgesteld waarmee verschillende aspecten van de voetafdruk in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van de indicatoren kunnen vervolgens beleidskeuzes worden gemaakt.

 6. Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

  NARCIS (Netherlands)

  Nienke Riemersma, [No Value

  2010-01-01

  Het al dan niet kunnen werken heeft te maken met stressoren die de tinnitus en/of de mogelijkheid tot werken negatief beïnvloeden. Welke stressoren van invloed zijn is in opdracht van de commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) door de Wetenschapswin

 7. Omslag van denken in tech-niveaus naar denken in structurele veranderingen : Wageningse tuinbouwkennis wereldwijd zeer gewild

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Elings, A.

  2015-01-01

  Overal ter wereld groeit de behoefte aan bedekte teelt. De productie moet omhoog en het gebruik van inputs omlaag, bijvoorbeeld die van water. Experts van Wageningen UR Glastuinbouw adviseren over de hele wereld de opkomende kastuinbouwsector, vaak in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsl

 8. Farmacokinetiek en biologische beschikbaarheid van benzo(a)pyreen (BaP) in de RIV:tox rat

  NARCIS (Netherlands)

  Lusthof KJ; Olling M; Kroese ED; Beenen J; Poelen MJ; Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1993-01-01

  Eight groups of six male RIV:tox rats received oral and intravenous doses of benzo(a)pyrene (BaP) in a parallel study plan. Intravenously and orally four dose levels were administered. BaF was dissolved in soybean oil for oral administration, and in glycofurol for intravenous administration. The dos

 9. Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch van maart 1990 tot maart 1992

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zwan CW; Kik D; Berbers GAM; Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; GGD Stadsgewest Den Bosch

  1995-01-01

  Inleiding: De immuunstatus van de algemene Nederlandse bevolking is wat betreft bof, mazelen, rubella, difterie, tetanus en poliomyelitis redelijk in kaart gebracht. Veel minder is bekend over de immuunstatus bij bepaalde subgroepen van de bevolking. Een onderzoek uitgevoerd in Amsterdam in 1987 t

 10. Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel patiënten ervaren pijn na een operatie. dit kan inzichtelijk gemaakt worden door regelmatig naar pijn te vragen aan de hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De auteurs evalueerden de mate waarin Nederlandse ziekenhuizen de interventies van het VMS Veiligheidsprogramma rondom het thema '

 11. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 12. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debel

 13. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de aant

 14. Flying toilets en het recht op schaduw; over planning in de heerlijke chaos van Kenia

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de J.R.

  2008-01-01

  Dit is het derde artikel binnen het themanummer "export" dat gaat over wat er met onze Nederlandse kennis in het buitenland gebeurt. In dit geval betreft het de werkervaring in Kenia van student leerstoelgroep landgebruiksplanning. Het betreft hier de leefomgeving van de explosief groeiende steden,

 15. Handreiking Monitoring Natuurontwikkeling : Ideeënboek bij het opstellen van monitoringsplannen voor natuurontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Albers, K.; Hoek, van der W.; Hanart, K.; Faasen, T.; Alterra - Centrum Landschap,

  2007-01-01

  Natuurontwikkeling is een instrument dat al geruime tijd wordt toegepast binnen het Nederlandse natuurbeleid. De resultaten zijn echter nogal wisselend en er bestaat een groeiende behoefte aan een adequate wijze van monitoring en evaluatie. In opdracht van LNV directie Kennis en DLG is daarom door A

 16. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01


  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth

 17. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos.

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01

  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and site pro

 18. Over het Nederlandse verspreidingspatroon van Rorippa nasturtiumaquaticum (L.) Hayek

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1991-01-01

  Some aspects of the occurrence of Rorippa nasturtium-aquaticum (= Nasturtium officinale) in the Netherlands are discussed, and a request is made for herbal specimens from outside the main distribution areas, viz. the south of Limburg and the freshwater tidal region.

 19. Intelligente snelheidsadaptatie ISA : een vergelijking van Nederlandse en Zweedse systemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1998-01-01

  An important part within developments in the field of telematics is Intelligent Speed Adaptation (ISA). Especially in Sweden, where the policy objective is to have zero fatalities or seriously injured victims on the road in 2020, research has been conducted on ISA during the last 10 years. In the Ne

 20. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these int

 1. Naamlijst van de Nederlandse landpissebedden (Crustacea: Isopoda: Oniscidea)

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, M.P.

  1997-01-01

  Checklist of Dutch woodlice (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). An updated checklist for the terrestrial isopods of The Netherlands is presented. Four species, Armadillo officinalis, Eluma purpurascens, Miktoniscus patiencei, and Trichoniscoides sarsi are new to the woodlice fauna of The Netherlands co

 2. Over het Nederlandse verspreidingspatroon van Rorippa nasturtiumaquaticum (L.) Hayek

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1991-01-01

  Some aspects of the occurrence of Rorippa nasturtium-aquaticum (= Nasturtium officinale) in the Netherlands are discussed, and a request is made for herbal specimens from outside the main distribution areas, viz. the south of Limburg and the freshwater tidal region.

 3. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 4. Dieet van 11 demersale vissoorten in de Nederlandse Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, E.

  2006-01-01

  Afstudeerproject: Het Rotterdamse havengebied groeit tegen zijn grenzen aan en heeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Extra ruimte wil men verkrijgen met landaanwinning door tegen de kust een tweede Maasvlakte (MV2) aan te leggen. Hierdoor verandert de kustlijn wat (waarschijnlijk) invloed heef

 5. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos.

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.G.H.

  1987-01-01

  The aim of this study is to elucidate the price formation of home- grown Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', the mar

 6. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 7. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 8. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 9. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 10. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 11. Het betere werk: economische effecten van een nieuw gevechtsvliegtuig

  NARCIS (Netherlands)

  Bisschop, P.; Koopmans, C.C.; Lieshout, R.; Prins, J.; Volkerink, M.

  2012-01-01

  Deelname aan de Joint Strike Fighter (JSF) brengt voor Nederland tientallen miljarden euro’s omzet met zich mee. De JSF maakt de Nederlandse vliegtuigindustrie innovatiever waardoor additionele spin-offs optreden. Het programma leidt tot verschuiving van werknemers vanuit andere banen; daarbij worde

 12. The economy of natural gas; De economie van het gas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scholtens, B. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-03-08

  The Dutch government uses the benefits of natural gas especially for public consumption expenditures. Re-establishment of a natural gas fund would lead to productive investment and create a more prosperous Dutch economy [Dutch] De Nederlandse overheid gebruikt de aardgasbaten nu met name voor consumptieve overheidsbestedingen. Heroprichting van een aardgasfonds zou tot productieve investeringen leiden en Nederland welvarender maken.

 13. Over Vlaams-Nederlandse woordenboeken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prędota Stanisław

  2014-07-01

  Full Text Available The contemporary Dutch language belongs to European multi-centered languages and has three variations: Dutch of the Kingdom of the Netherlands, Dutch in Northern Belgium, and Dutch in Surinam. There are differences among the above variations which mainly regard the pronunciation and lexicon. The Flemish and Surinam variations pose a great challenge, especially for the translators of the Flemish and Surinam literature. Similarly, they pose also a significant theoretical and practical problem for the authors of one and two-language dictionaries of the Dutch language. The contemporary lexicography attempts to register the differences which one can find between the standard of the Dutch language and: its Northern Belgium variation, as well as its Surinam variation. It needs to be noted that lexicographers so far have been paying much attention to lexical differences between Dutch of the Kingdom of the Netherlands and Dutch of the Northern Belgium. In this very paper there are described four printed Flemish-Dutch dictionaries and one online dictionary, we also characterize the Prisma Handwoordenboek Nederlands met onderscheid tussen het Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands met medewerking van W. Martin en W. Smedts.

 14. Kritiek en methode in juridisch-dogmatisch privaatrechtelijk onderzoek – een bespreking van Asser-Vranken Algemeen Deel****

  NARCIS (Netherlands)

  Boom, van W.H.

  2015-01-01

  In deze bijdrage recenseer ik het boek Algemeen Deel**** van J.B.M. Vranken, dat in 2014 verscheen in de Asser-serie.Het boek is een prestatie van formaat. Maar tegelijk riep het boek bij mij ook dermate veel associaties, tegenwerpingen, vraagtekens en soms fundamentele vragen op over de Nederlandse

 15. Het EDTA-gehalte van 20 monsters gesteriliseerde peulvruchten, in september 1984 gekocht te Karlsruhe en Emmerich

  NARCIS (Netherlands)

  Westerling, F.J.

  1984-01-01

  In tegenstelling tot Nederland is in Duitsland de toevoeging van EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) aan geconserveerde peulvruchten niet toegestaan. Bij export van deze produkten naar Duitsland dient de nederlandse producent hier rekening mee te houden. In verband hiermee is een onderzoek verrich

 16. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 17. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 18. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 19. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 20. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden gedete

 1. Meer kalium nodig in de Nederlandse voeding

  NARCIS (Netherlands)

  Geleijnse, J.M.

  2009-01-01

  Hypertensie is één van de aandachtsgebieden van dr. Marianne Geleijnse, universitair docent en onderzoeker bij de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit. Geleijnse vindt dat er vaak te lichtvoetig wordt omgegaan met een verhoogde bloeddruk: `Hypertensie wordt wel behandeld met leefst

 2. Gender-diversiteit : De Nederlandse business case

  NARCIS (Netherlands)

  Lückerath – Rovers, M.

  2009-01-01

  De bedrijfseconomische argumenten om meer vrouwen te benoemen in de top van een onderneming (betere besluitvorming, betere afspiegeling relevante stakeholders) worden vaak onderbouwd door het ‘bewijs’ van de studies van Catalyst en McKinsey dat meer vrouwen in de top daadwerkelijk bijdragen aan de o

 3. Energie Efficiency Directive. Article 7. Dutch implementation; Energie Efficiency Directive. Artikel 7. Nederlandse invulling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daniels, B.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.; Kroon, P.; Stutvoet-Mulder, K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive (EED) obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. This report describes the way the Netherlands intends to meet the article 7 obligations, as requested by the European Commission. The EED offers the member states various degrees of freedom with regard to the definition of the target and the way it is met. Hence, this report addresses the choices of the Netherlands and their consequences for the Dutch target and the realised energy savings. A broad-lined description of the choices and overall results is complemented by extensive annexes that offer technical descriptions and detailed numbers [Dutch] Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland aan haar doelstelling voor artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) denkt te voldoen. Het is gebaseerd op de interpretaties en keuzes die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive verplicht Nederland tot het realiseren van een efficiencyverbetering van 1,5% per jaar in de periode 2014-2020, als cumulatieve doelstelling. Voor Nederland betekent dit - rekening houdend met de vrijheidsgraden van de EED - een doelstelling van minimaal 482 PJ besparing op het finaal energiegebruik. Nederland verwacht een cumulatieve besparing te bereiken tussen de 387 en 562 PJ in finale termen, waarvan 87 tot 186 PJ door nieuw beleid. Dit nieuwe beleid bestaat uit de overeengekomen beleidsmaatregelen uit het recente Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) is gesloten. Het kabinet heeft dit akkoord mede ondertekend.

 4. Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten : hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? : verslag van de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, 22 januari 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Swuste, P.; Jongen, M.

  2009-01-01

  Tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, is het onderwerp "Big Safety" aan bod gekomen. Big Safety is een benaming voor procesveiligheid en dit staat tegenover "small safety", de arbeidsveiligheid. Vier des

 5. Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm. Herziene 2e druk

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2008-01-01

  Deze teelthandleiding voor Romeinse sla (bindsla) is tot stand gekomen door ervaringen in demo-teelten in de praktijk en vanuit de literatuur door Nederlandse teeltervaring uit het verleden. Bedrijfstechnische past de teelt van romeinse sla in de vollegrond goed bij bedrijven waar andere

 6. Herkenning en biotoop van de West-Europese Dexaminidae (Crustacea, Amphipoda)

  NARCIS (Netherlands)

  Vader, W.

  1969-01-01

  De amphipodenfamilie Dexaminidae is in West-Europa met vier soorten vertegenwoordigd, te weten Dexamine Spinosa (Montagu), Dexamine thea Boeck, Guernea coalita (Norman) en Tritaeta gibbosa (Bate). Tot nu toe is van deze vier alleen Dexamine thea in de Nederlandse wateren aangetroffen, en wel tweemaa

 7. De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen: eindrapport.

  NARCIS (Netherlands)

  Bij, S. van der; Biermans, M.; Levelink, H.; Verheij, R.

  2015-01-01

  Vrijwel alle Nederlandse huisartsen hebben een elektronisch patiëntendossier. In de regio Nijmegen blijken huisartsen na toetsing van hun dossier met de EPD-scan, beter vast te leggen wanneer patiënten een slechte nierfunctie hebben. Hierdoor wordt het elektronische patiëntendossier een betere bron

 8. ADAM in Holland? : Plan van aanpak voor de pilot monitoring drugsgebruik onder arrestanten bij politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, H. van den; Klerks, P.; Otter, P. den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerste stap naar een Nederlandse ADAM is vastgesteld in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden. Eind 1998 heeft op he

 9. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 10. Nuclear program of Iran. Towards de-escalation of a nuclear crisis. Advisory letter; Nucleair programma van Iran. Naar de-escalatie van een nucleaire crisis. Briefadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  The Dutch government, partly at the request of the House of Representatives (Second Chamber), the AIV asked to give an opinion about the position of Iran in the region and the role of the nuclear program of Iran in the geopolitical relations, in view of the most recent developments [Dutch] De Nederlandse regering heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de AIV gevraagd advies uit te brengen over de positie van Iran in de regio en de rol van het nucleaire programma van Iran in de geopolitieke verhoudingen hierin, mede gelet op de meest recente ontwikkelingen.

 11. Het paviljoen van porselein : Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007)

  NARCIS (Netherlands)

  Pos, Arie

  2008-01-01

  The thesis analyses the development of Western images of China from the first Franciscan missions to the Mongol court (c. 1250) up to 2007 and against that background discusses the development of Dutch views on China expressed in literary works (prose, poetry and theatre) and their relationship with

 12. Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, L.; Meurs, F. van; Pair, R.G. le; Korzilius, H.P.L.M.

  2005-01-01

  The use of English in advertising aimed at non-native speakers of English is claimed to enhance image and text evaluation and to have no negative impact on comprehension. We tested these claims using promotional websites aimed at Dutch youngsters. Dutch secondary school pupils evaluated a completely

 13. Loonsverlaging of reductie van het personeelsbestand in de economische crisis? Rapportage van Duitse en Nederlandse werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  K. Tijdens; M. van Klaveren; R. Bispinck; H. Dribbusch; F. Öz

  2014-01-01

  Wage or workforce adjustments in the crisis? How do organisations respond if the crisis affects their business? Do they adjust wages or workforce? Using data from a continuous employee web-survey firm-level responses to the economic crisis in Germany and the Netherlands are investigated. Workforce a

 14. Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available The establishment of a government by the States. An original Dutch idea or the fruit of Monarchomachist inspiration?Dutch historians generally take it for granted that, after Leicester’s departure from the Netherlands, Oldenbarnevelt and his fellow-regents decided in 1587 to commit the government of the rebellious provinces to the assembly of the States-General. In their view, this solution was the natural outcome of a long, historical process. I oppose this view. If Balthazar Gerard’s attempt on the 10th of July 1584 upon William of Orange’s life — just three weeks before the prince’s inauguration as Count of Holland — had failed, then Dutch history would have taken a different turn. The inauguration would have inevitably led to the establishment of a constitutional monarchy in the rebellious provinces. The answer to the question why Oldenbarnevelt and his friends decided to settle the constitutional issue along republican lines three years later is, as I see it, primarily due to the fact that between 1572 and 1587 they adopted the monarchomachist view of kings as the natural oppressors of the people. The tyrannical propensity of kings could only be kept in check by them as members of the assemblies of the lower magistrates, the meetings of States-Generals and Parliaments. This fact alone greatly enhanced the Dutch regents’ already exalted view of representative institutions and themselves as the guardians of the Dutch political order. It was their duty to protect society against the tyranny of kings from above and the chaos of democracy from below. Democracy had become especially dangerous in the great towns of Flanders and Brabant and, by 1587, also in Utrecht where the gullible common man had become an easy target for the radical Calvinist ministers and their theocratic ideas. This situation differed greatly from the one that prevailed in the decades preceding the Revolt. Then the States-General of the Netherlands lived in great fear for its existence which led to bouts of obstructionism when Charles V and Philip II needed their support in their ongoing struggle with the king of France, which again widened the gulf between them and their rulers. However, in 1587, armed with the aristocratic ideology of monarchomachism, the regents around Oldenbarnevelt were able to envisage the republican alternative as the best solution for the political and military problems which the rebellious provinces had to deal with.

 15. Verkeersonveiligheid van gemeenten vergeleken. Consult in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Minnen, J. van

  1985-01-01

  During recent years an increasing interest has developed in traffic safety on a local and regional level and in particular in local and regional traffic safety policy. The royal dutch touring club ANWB would like to stimulate this and is considering the introduction of a traffic safety award for

 16. Het monitoren van blootstelling aan weekmakers van de Nederlandse bevolking. Een haalbaarheidsstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen EHJM

  1992-01-01

  Based on data from literature, an evaluation was made wether it is possible to monitore the exposure of weakeners to the general Dutch population as urinary metabolites. The exposure, which mainly occurred by food, could only be estimated with data from foreign countries and by a number of assumpti

 17. Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind. Monarchomachistische import of product van eigen bodem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2005-01-01

  Full Text Available The establishment of a government by the States. An original Dutch idea or the fruit of Monarchomachist inspiration?Dutch historians generally take it for granted that, after Leicester’s departure from the Netherlands, Oldenbarnevelt and his fellow-regents decided in 1587 to commit the government of the rebellious provinces to the assembly of the States-General. In their view, this solution was the natural outcome of a long, historical process. I oppose this view. If Balthazar Gerard’s attempt on the 10th of July 1584 upon William of Orange’s life — just three weeks before the prince’s inauguration as Count of Holland — had failed, then Dutch history would have taken a different turn. The inauguration would have inevitably led to the establishment of a constitutional monarchy in the rebellious provinces. The answer to the question why Oldenbarnevelt and his friends decided to settle the constitutional issue along republican lines three years later is, as I see it, primarily due to the fact that between 1572 and 1587 they adopted the monarchomachist view of kings as the natural oppressors of the people. The tyrannical propensity of kings could only be kept in check by them as members of the assemblies of the lower magistrates, the meetings of States-Generals and Parliaments. This fact alone greatly enhanced the Dutch regents’ already exalted view of representative institutions and themselves as the guardians of the Dutch political order. It was their duty to protect society against the tyranny of kings from above and the chaos of democracy from below. Democracy had become especially dangerous in the great towns of Flanders and Brabant and, by 1587, also in Utrecht where the gullible common man had become an easy target for the radical Calvinist ministers and their theocratic ideas. This situation differed greatly from the one that prevailed in the decades preceding the Revolt. Then the States-General of the Netherlands lived in great fear for its existence which led to bouts of obstructionism when Charles V and Philip II needed their support in their ongoing struggle with the king of France, which again widened the gulf between them and their rulers. However, in 1587, armed with the aristocratic ideology of monarchomachism, the regents around Oldenbarnevelt were able to envisage the republican alternative as the best solution for the political and military problems which the rebellious provinces had to deal with.

 18. Wetenschap van gene zijde : geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Kloosterman, I.E.

  2016-01-01

  The attempts from the end of the 19th century onwards to scientifically investigate ‘paranormal phenomena’ have intrigued both cultural historians and historians of science. Internationally, the history of parapsychology has received ample scholarly attention in the last decades. Surprisingly, this

 19. De verkeersonveiligheid van hulpverleningsvoertuigen. Consult ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1986-01-01

  Drivers on emergency vehicles (ambulances, fire engines, police cars) which have to fulfil an urgent task and which make use of particular competencies, show often a driving behaviour with an increased risk. Each year more than hundred victims are killed or injured in accidents in which emergency ve

 20. Trends in de prevalentie van cariës bij de 6- en 12-jarige jeugd in Nederland [Secular trends of caries prevalence among 6 and 12 year-old youths in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Truin, G.J.; Schuller, A.A.; Poorteman, J.G.; Mulder, J.

  2010-01-01

  Om te achterhalen hoe de cariësprevalentie bij de Nederlandse jeugd zich sinds de jaren ’80 heeft ontwikkeld, werd een metaanalyse uitgevoerd van epidemiologische cariësonderzoeken onder 5- en 6-jarigen en 11- en 12-jarigen in Nederland uit de periode 1980 tot en met 2009. Geconcludeerd werd dat van

 1. De Europese consument kent de Nederlandse kwaliteit niet

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.

  2010-01-01

  Anonieme producten zijn voor kopers makkelijk inwisselbaar. Als de ene producent goedkoper kan leveren dan de ander, heeft die ander gauw het nakijken. Lector Jos Verstegen vindt dat Nederlandse groentetelers veel rechtstreekser moeten communiceren met de buitenlandse consument over hun producten. A

 2. Energy saving options by means of addition of burned-up biomass materials in the ceramics industry; Energiebesparingsmogelijkheden door toevoeging van biomassa-uitbrandstoffen in de keramische industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walda, E.

  2013-06-01

  In 2011/2012 is an exploratory study has been executed on the availability of biomass and the potential applicability in the building ceramics industry. The study consisted of (1) a literature and desk study, in which an overview is made of available and ceramic applicable (renewable) burned-up materials, and (2), laboratory tests in which ultimately potentially applicable burned-up material (sawdust) is examined for its coarse ceramic applicability. In this article the results of the two-pronged research are presented [Dutch] In 2011/2012 is een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van biomassa en de mogelijke toepasbaarheid in de bouwkeramische industrie. Het onderzoek bestond uit (1) een literatuur- en deskstudie, waarbij een overzicht is gemaakt van verkrijgbare en keramisch toe te passen (hernieuwbare) uitbrandstoffen, en (2) een laboratoriumonderzoek, waarbij uiteindelijk een potentieel toepasbare uitbrandstof (zaagsel) is onderzocht op zijn grofkeramische toepasbaarheid. In dit artikel worden de resultaten van het tweeledige onderzoek gepresenteerd.

 3. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 4. Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.; Bijlsma, R.J.; Siebel, H.N.

  2013-01-01

  In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische grid aangegeven.

 5. Geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse verkeer : resultaten van het Europese onderzoeksproject DRUID die relevant zijn voor het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Medicines and drugs in Dutch traffic : results of the European research project DRUID that are relevant for road safety policy in the Netherlands. Driving under the influence of alcohol, psychoactive medicines and drugs is one of the major factors in road crashes. An estimate by the European Commiss

 6. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 7. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 8. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 9. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 10. Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030

  NARCIS (Netherlands)

  Rabou, L.P.L.M.; Deurwaarder, E.P.; Elbersen, H.W.; Scott, E.L.

  2006-01-01

  Om beter zicht te krijgen op wat er nodig is om bovenstaande ambitieuze visie te realiseren, heeft het Platform Groene Grondstoffen aan het Energoeonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Wageningen University and Research Centre (WUR) de opdracht verstrekt om een analyse te maken van het huidige gronds

 11. Perspectives for manure digestion in Dutch dairy cow and pig farms; Perspectieven mestvergisting op Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H.

  2001-01-01

  At the Research Institute for Animal Husbandry (PV) a desk study has been conducted on the feasibility of anaerobic manure digestion for individual Dutch dairy and pig farms, based on data from the literature, from internet and from contacting experts in the Netherlands and abroad. PV carried out a preliminary study back in 1997, during which a model was developed for calculating the economic impact of manure digestion for various farm scenarios. In the latest study new information was incorporated into the model. The improved model can do calculations for pig farms and can calculate environmental impacts. The calculations assume the total energy from biogas produced by the digestion is used to generate electricity. The investment in the unit must be recouped from the savings made on purchasing electricity and natural gas, and by supplying electricity to the grid. [Dutch] Een bureaustudie is uitgevoerd naar de haalbaarheid van mestvergisting voor Nederlandse melkvee- en varkensbedrijven op basis van gegevens uit literatuur, van internet en via diverse contacten met experts in binnen- en buitenland. In 1997 is reeds een eerste studie uitgevoerd waarin een rekenmodel is ontwikkeld waarmee het economisch effect van mestvergisting voor verschillende bedrijfssituaties berekend kan worden. In deze studie is dit model verder uitgebouwd. Nieuwe kennis is ingebracht, de berekeningen zijn uitgebreid naar varkensbedrijven en berekeningen t.a.v. milieueffecten zijn toegevoegd.

 12. De last van het verleden : De Nederlandse verwerking van het koloniaal verleden en de plaats van Soekarno daarin

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, Johannes

  1996-01-01

  The Dutch felt it hard to cope emotionally with the los of their biggest colony and beared a special grudge against Sukarno. This Indonesian nationalist leader and president was seen as main initiator of the Indonesian struggle of independence.

 13. Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid. In opdracht van de Nederlandse Vereniging van fabrikanten van Verkeersborden en bebakeningsmateriaal NVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordzij, P.C. & Hagenzieker, M.P.

  1996-01-01

  This report gives an overview of knowledge about the relationship between traffic signs, carriageway markings and road safety. Traffic signs and carriageway markings are intended to convey their messages as effectively as possible. The road environment has a major influence on whether or not road

 14. Sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een chronische nierinsufficiëntie: een literatuurstudie naar de ervaren knelpunten en mogelijkheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijmans, M.J.W.M.; Rijken, P.M.

  2004-01-01

  Slechts 1 op de drie mensen met een chronische nierziekte heeft een betaalde baan, tegen 65% van de Nederlandse bevolking. Veel patiënten stoppen na de diagnose met werk omdat zij verwachten dat hun nierziekte moeilijk te combineren valt met een betaalde baan. Dit is jammer, omdat werk juist een

 15. Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries Visagie

  2012-11-01

  Full Text Available Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common, ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme.

 16. Joods-Nederlandse lexicografie [Review of: J. van de Kamp, J. van der Wijk Koosjer Nederlands : Joodse woorden in de Nederlandse taal

  NARCIS (Netherlands)

  den Besten, H.

  2008-01-01

  'Koosjer Nederlands' (KN) attempts to cover the full range of Jewish words in Dutch texts since the 16th century, including. i.a. Hebrew-Aramaic words according to two pronunciation systems and lexical items from Yiddish and Judeo-Portuguese. Unlike its predecessors, KN is rigidly based on textual e

 17. Innovatieprestatie in Nederlandse Topsectoren = Innovation performance in Dutch top sectors

  NARCIS (Netherlands)

  Montalvo Corral, C.; Moghayer, S.M.; Boonman, H.J.

  2015-01-01

  Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is het behalen van 3% groei in het bruto binnenlands product omtrent 2020. Dit zou naar schatting 3.7 miljoen banen kunnen creëren binnen de Europese Unie. Deze doelstelling resulteerde in de oprichting van de ‘Innovatie-Unie’: een strategie

 18. Innovatieprestatie in Nederlandse Topsectoren = Innovation performance in Dutch top sectors

  NARCIS (Netherlands)

  Montalvo Corral, C.; Moghayer, S.M.; Boonman, H.J.

  2015-01-01

  Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is het behalen van 3% groei in het bruto binnenlands product omtrent 2020. Dit zou naar schatting 3.7 miljoen banen kunnen creëren binnen de Europese Unie. Deze doelstelling resulteerde in de oprichting van de ‘Innovatie-Unie’: een strategie v

 19. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 20. Socio-economic opportunities of the biobased economy in the south-west of the Netherlands. Estimated employment impact in 2020; Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest-Nederland. Inschatting werkgelegenheidseffecten in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.; Warringa, G.; Bergsma, G.; Croezen, H.

  2013-06-15

  brutowerkgelegenheidseffecten in Zeeland en West-Brabant te bepalen. Hierbij zijn drie kritische factoren voor de groei van de biobased economy en dus van de mogelijke werkgelegenheidseffecten bepaald: Prijs van fossiele grondstoffen, beschikbaarheid van biomassa voor toepassingen in de chemie en de beschikbaarheid van kapitaal voor investering in innovatieve biobased processen. Om het hele gamma aan mogelijk ontwikkelingen van de biobased economy te kunnen beslaan zijn twee scenario's ontwikkeld: een hoog en een laag scenario. Hiervoor zijn op basis van een biomassastromen-analyse gekoppeld aan kentallen voor werkgelegenheid inschattingen van de werkgelegenheid voor beide scenario's gemaakt.

 1. Classifying hand configurations in Nederlandse Gebarentaal (Sign Language of the Netherlands)

  NARCIS (Netherlands)

  Zwitserlood, I.E.P.

  2003-01-01

  This study investigates the morphological and morphosyntactic characteristics of hand configurations in signs, particularly in Nederlandse Gebarentaal (NGT). The literature on sign languages in general acknowledges that hand configurations can function as morphemes, more specifically as classifiers

 2. Hollandse zee- en scheepstermen in het Russisch: Anna Croiset van der Kop versus Reinder van der Meulen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadja Louwerse

  2010-03-01

  Full Text Available Dutch nautical terms in Russian. Anna Croiset van der Kop versus Reinder van der Meulen This article explores the controversy in the beginning of the 20th century between de Dutch slavists Anna Croiset van der Kop and Reindert van der Meulen, author of the book De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in het Russisch (Dutch Nautical Terms in Russian. After publication, she reacted with an undeniably negative and unusually elaborate review (72 pages!, written not in Dutch, but in Russian and published in one of the most leading, scientific series in Russia. Van der Meulen has never directly reacted to this review: in 1959 he published a supplement to his earlier work from 1909: Nederlandse woorden in het Russisch (Dutch words in Russian, not mentioning Croiset van der Kops name, nor her review. Obviously he felt hurt by her merciless criticism. The article focuses on the motives underlying her strong reaction. It will be argued that her severe criticism was not really inspired by Van der Meulen’s subject, but by his failing research methods. Furthermore, it will be pointed out that this review seemed to offer her an opportunity to measure up to her Dutch colleagues and to present herself internationally as a slavist. On the basis of the now available data it is hard to say, which motives really brought Croiset van der Kop to write her review. Investigation of her archives, preserved in St- Petersburg, and until now hardly studied, may perhaps reveal her real motives.

 3. Marketing Planning en Strategische Beleidsvorming bij Nederlandse Bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractMarketing-management en strategische beleidsvorming zijn twee belangrijke aandachtsvelden bij de bestudering van ondernemingen en andere organisaties. Hoewel beide gebieden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan een scheiding tussen deze twee voor een onderneming alleen maar des

 4. Drieteenmeeuw vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse wateren

  NARCIS (Netherlands)

  Camphuysen, C.J.; Leopold, M.F.

  2007-01-01

  In de zomer van 2000 werden op een olieplatform in het zuidelijk deel van de Noordzee Drieteenmeeuwen ontdekt. Bij een bezoek in 2005 werd zelfs een kolonie ontdekt. In 2006 werden ook op andere platforms nog Drieteenmeeuwen aangetroffen.

 5. Nederlandse tieners gelukkig : Mede door het nieuwe leren?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractIn Nederland zijn tieners gelukkiger dan in alle andere geïndustrialiseerde landen, zo bleek uit een onderzoek van UNICEF, dat onlangs gepubliceerd werd. Dit bericht haalde de voorpagina van deze krant. Tegelijkertijd vroeg een SIRE campagne aandacht voor verwaarlozing van kinderen en

 6. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 7. Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Willem Stutje

  2014-09-01

  Full Text Available Anti-Semitism in the Dutch labour movement has not been studied sufficiently. This is certainly true with regard to Ferdinand Domela Nieuwenhuis and the early socialist movement in the nineteenth century. However, we have to take anti-Jewish propaganda into account in order to understand why the Jewish proletariat joined the socialist ranks at such a late stage, only after the reformist wing split from Domela’s Social Democratic League (sdb into the Social Democratic Labour Party (sdap in 1894.This article aims to address this lacuna, and demonstrates that Domela had been using Anti-Semitic stereotyping against the parliamentaryorientated reformists, because his main rival P.J. Troelstra was dependent on a modest group of Jewish diamond labourers in Amsterdam. Once the conflict was over Anti-Semitism faded into the background again.Het antisemitisme binnen de Nederlandse arbeidersbeweging is onvoldoende onderzocht. Dit geldt a fortiori voor de vroege socialistische beweging en haar voorganger Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Dat is een tekortkoming want alleen door hun antisemitisme op waarde te schatten is te begrijpen waarom het joodse proletariaat de Sociaal Democratische Bond (sdb uit de weg ging en pas na 1894 in de sdap voor het socialisme werd gewonnen. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien. De auteur komt tot de conclusie dat Domela in zijn conflict met P.J. Troelstra antisemitische beeldvorming inzette als politiek wapen. De Friese advocaat telde een bescheiden aanhang onder de joodse diamantbewerkers en Domela trachtte met anti-joodse stereotypen diens positie te ondermijnen. Toen het conflict met de afscheiding van de sdap in 1894 eindigde, verschoof het antisemitisme – een incidentele oprisping daargelaten – weer naar de achtergrond.

 8. Renewable Energy Directive (RED). An overview of incentives for the use of (improved) biofuels; Richtlijn hernieuwbare energie (de RED). Een overzicht van de stimulering van het gebruik van (betere) biobrandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feld, J.M.T. [CMS Derks Star Busmann, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  On 6 April 2009, the title regulation (RED, no. 2009/28/EU) for incentivising the use of energy from renewable sources entered into force. Based on this new regulation, member states need to stimulate the use of renewable fuels. These are biofuels, which are produced from residual and waste materials, also called second generation biofuels or advanced biofuels. In the Netherlands, the implementation regulation retroactively entered into force on 1 January 2011. This article first offers a general description of what is meant by renewable sources and explains the community target for renewable sources. Next, focus shifts to the components of the RED that particularly monitor the incentivisation of biofuels and the Dutch implementation of these components [Dutch] Op 6 april 2009 is de titel richtlijn (RED, nr. 2009/28/EG) voor de stimulering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen van kracht geworden. Op grond van de nieuwe richtlijn dienen lidstaten onder meer het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren. Dit zijn biobrandstoffen die worden geproduceerd uit restmaterialen en afvalstoffen, ook wel tweede generatie of geavanceerde biobrandstoffen genoemd. In Nederland is de implementatiewetgeving met terugwerkende kracht op 1 januari 2011 in werking getreden. Dit artikel geeft eerst een algemene beschrijving van wat onder hernieuwbare bronnen moet worden verstaan en hoe de communautaire doelstelling ten aanzien van deze hernieuwbare bronnen in elkaar steekt. Vervolgens wordt ingezoomd op de onderdelen van de RED die specifiek zien op de stimulering van biobrandstoffen en de Nederlandse implementatie van deze onderdelen.

 9. Praktijkproef covergisting van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Claessen, P.; André, G.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een praktijkproef uitgevoerd naar covergisting van nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie met varkensmest. De doelstelling van de uitgevoerde praktijkproef was het bepalen van de biogasopbrengst van vijf coproducten, de samenstelling van het biogas, de

 10. De leerervaringen en oogst van Greenport Holland International

  NARCIS (Netherlands)

  Hoes, A.C.; Groot, de N.S.P.

  2014-01-01

  Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Hoewel Nederlandse tuinbouwproducten (zoals bloemen) ver over de Nederlandse grenzen worden geëxporteerd, is dit niet het geval voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. Het Busines

 11. The necessity to harmonize transmission tariffs in Europe. Report of a NeVER meeting, January 31, 2013; De noodzaak tot harmoniseren van transmissietarieven in Europa. Verslag NeVER bijeenkomst 31 januari 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maaskant, R.J.; Anemaet, I.C.E. [TAQA Energy, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  The symposium on the title subject is the first joint workshop of the Dutch Association for Energy Law (NeVER) and the Benelux Association for Energy Economics (BAEE). Brief summaries are given of five presentations and the closing discussion [Dutch] Het titel symposium betreft de eerste gezamenlijke workshop van de Nederlandse vereniging voor energierecht (NeVER) en de Benelux Association for Energy Economics (BAEE). Korte samenvattingen worden gegeven van 5 presentaties en de afsluitende discussie.

 12. De waarde van PiPS voor de Nederlandse bouwsector verklaard

  NARCIS (Netherlands)

  van Duren, J.M.A.

  2013-01-01

  In the first decade of this century, many initiatives were taken to improve the cooperation between client and contractor, to decrease failure costs and to professionalize the construction industry. Together with the ‘PSiBouw’ program and ‘Regieraad Bouw,’ the Performance information Procurement Sys

 13. Op Spaanse leest geschoeid. Het verleden van de Republiek in zeventiende-eeuwse Nederlandse romans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolanda Rodríguez Pérez

  2013-12-01

  Full Text Available Literature is an excellent vehicle for the celebration of the collective past. Although the seventeenth-century novel is a genre not as well explored as poetry or the theatre, it was also used to recreate national narratives. In the context of the founding myths of the Dutch Republic, the actions of the Spaniards during the first phase of the revolt offered a very useful template. A telling example is provided by G. de Bay's The Spanish Amsterdammer (1671, which was presented as a pseudo-translation from Spanish. Following Spanish picaresque models, De Bay stresses the historical continuity between the beginnings of the Revolt and figures like the Duke of Alba on the one hand, and the offspring of the powerful Dutch Republic on the other.

 14. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMF

 15. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of t

 16. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 17. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie

 18. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv advertiseme

 19. Gebruik van rofecoxib in de Noord-Nederlandse huisartspraktijk, 2000-2004 : achtergronden en gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Veen, W.J.; van der Werf, G.T.

  2006-01-01

  OBJECTIVE: To gain insight into the trends in the prescription ofrofecoxib, the medication and disease histories of rofecoxib users, and the occurrence of cardiac complications during the follow-up. DESIGN: Longitudinal comparative study in family practice. METHOD: Based on the data from family prac

 20. ’n Vergelyking tussen die teologie van die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1989-01-01

  Full Text Available A comparison between the theology of the Belgian Confession and the Catechism of Heidelberg The history of its origins shows that both emerge from the same mainstream of the calvinistic reformation and that both, in a certain sense, go back to Calvin himself. Their main differences therefore do not lie in their contents but in their form, determined by the circumstances in which they were born and by their intentions. The main motive of the Belgian Confession is polemic with the emphasis on doctrine; that of the Catechism of Heidelberg is catechetic with the emphasis on instruction aiming on consolation and the founding of faith. This article expounds and compares both the corresponding material and the ‘own’ material of each Confession.

 1. De tweetalige ontwikkeling van dove kinderen in de Nederlandse gebarentaal en het Nederlands : een meervoudige casusstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kolen, Esther

  2009-01-01

  Many deaf children in the Netherlands grow up learning Sign Language of the Netherlands (SLN), spoken Dutch and/or a combination of both languages. A relevant question is what the language proficiency of the children is in these languages. Besides, it is important to know in what way the children us

 2. De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Zanden, van J.L.

  1985-01-01

  The development of agricultural production and productivity is measured and explained with reference to the theories of 'modern economic growth' caused by specialization and technical change (S. Kuznets), and of 'traditional economic growth' induced by population growth (E. Boserup). In the first ha

 3. Kunst & klant in de Nederlandse podiumkunsten : naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek

  NARCIS (Netherlands)

  Joostens, Kim Sarah

  2012-01-01

  Theatres and concert halls have too little grasp of who their public is and who they could turn into regular visitors. This results in their not taking the public’s wishes into account as well as they should, according to research by Kim Joostens on the marketing policies of medium-sized venues in

 4. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 5. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 6. Alexander Numan (1780-1852 en de veredeling van de Nederlandse schapenrassen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Oldenburger

  2015-10-01

  Full Text Available Alexander Numan and the improvement of the Dutch sheep breedsAlexander Numan’s life and work provide a splendid illustration of the early nineteenth-century Dutch scientist’s view of the role of science and scientists in society. As a professor at the Utrecht veterinary school he spent a substantial part of his time on a practical endeavour: the improvement of the wool quality of the Dutch sheep breeds. He did not confine his activities to the scientific aspects only, but aimed to obtain the active involvement of all relevant stakeholders in his project: the government, the sheep farmers and the wool industry.In the literature, Numan’s project is seen as a failure: the stakeholders were skeptical about his project from the beginning, as wool improvement was seen as a misguided aim. The Dutch wool industry was perfectly satisfied with the quality of the Dutch wool, and the trend among sheep breeders was to improve their sheeps’ meat meat quality rather than their wool. Eventually, the government withdrew its indispensable support.Nevertheless, Numan clung doggedly to the aim he had set himself, and the question we want to answer is this paper is why. We argue that the answer is to be found in Numan’s view of the role of science in society. His motives were not merely economic, but, first and foremost, of a moral nature. Wool quality, for him, was a measure of the level of civilization a country had reached. Social and cultural progress went hand in hand with the availability of higher quality clothing, the raw materials for which the Dutch sheep were as yet unable to provide. By providing these materials Numan was convinced to contribute directly to the well-being and cultural enhancement of the Dutch population, an objective that was characteristic of the self-fashioned private and public persona of the early nineteenth-century Dutch scientist.

 7. De culturele economie van literaire fantijdschriften: fanzines en distinctielogica's in de moderne Nederlandse literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Franssen, G.; de Rond, Z.

  2014-01-01

  Fanzines focusing on one particular literary author appear to have a contradictory nature: though both editors and contributors often present themselves as fans and engage in fan behavior, they express a distinct unease at being seen as ‘fans’. This article analyses this contradiction by considering

 8. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke afval RESULTATEN 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Oh KMM; Otte PF; LAE

  1994-01-01

  The Section of Measuring of the Laboratory of Waste Materials and Emissions analyses the composition of domestic waste in the Netherlands. This report presents the results of 1993. The composition of domestic waste varies, due to socio-economic and regional differences. Therefore eleven districts

 9. ‘Konstige tanden’. Gebitsprothesen van bot en ivoor in Nederlandse collecties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marloes Rijkelijkhuizen

  2016-05-01

  Full Text Available ‘Konstige tanden’ – False teeth made of bone and ivory from Dutch collectionsDental healthcare in the past was not as advanced as nowadays. Most people who suffered from caries (or worse had no other option than to have the ‘bad’ tooth extracted. A set of false teeth was only an option the rich could afford. Finding a suitable material for these prostheses was a struggle for the manufacturers. For a long period ivory, and sometimes bone, was the only option.The aim of this study was to examine more than one hundred false teeth made of bone and ivory from archaeological and museum collections, with the purpose to identify the used materials and to investigate the development of these dentures. Archaeological examples were the oldest false teeth recovered, the oldest dating to the 17th century.A persistent misinterpretation is the use of walrus ivory for the manufacture of false teeth in the time under investigation. Both walrus and hippopotamus ivory have been misidentified for a long time mainly because both species have been named ‘seahorse’. Of all the examined dentures 71% was made of hippopotamus ivory, 18% of walrus ivory, 8% of elephant ivory and only 3% of bone. Before the discovery of vulcanised rubber in the mid-19th century hippopotamus ivory was the best material to manufacture false teeth, because of the hard enamel layer which retained its white colour much longer than other materials. Archaeological finds show that hippopotamus ivory was imported for only one purpose: the manufacture of false teeth.These false teeth were probably made more often by ivory workers rather than by ‘tooth masters’. Although ivory false teeth were a good solution for esthetical reasons and to regain speech and chewing abilities, the lack of hygiene must have caused a lot of pain and trouble to their rich wearers.

 10. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het gebruik van paragnosten door de Nederlandse politie.

  NARCIS (Netherlands)

  Hal, van P.; Kemp, van der J.J.

  2013-01-01

  Abstract In many police investigations a psychic turns up to help the investigation with his extraordinary knowledge of the crime and the crime scene. Little is known about how the Dutch police deals with psychics and their information. We conducted research into this phenomenon via interviews with

 11. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Het gebruik van paragnosten door de Nederlandse politie.

  OpenAIRE

  Hal, Van; Kemp, van der, J.J.

  2013-01-01

  Abstract In many police investigations a psychic turns up to help the investigation with his extraordinary knowledge of the crime and the crime scene. Little is known about how the Dutch police deals with psychics and their information. We conducted research into this phenomenon via interviews with experts, a review of the legal literature and an online questionnaire for police practitioners. Although a guideline by the public prosecutor’s office state psychics are not to be consulted without...

 12. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: stand van zaken en blik op de toekomst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice van Kalsbeek

  2014-10-01

  Full Text Available This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch universities and initiatives to improve this proficiency. In the second part, the relation between language and culture in the academic context is the point of focus. Some of the problems with the social and cultural integration of students into the academic world are identified and suggestions for further research are given.

 13. Canonieke Icoonfoto's: de rol van (pers)foto's in de Nederlandse geschiedschrijving

  NARCIS (Netherlands)

  M. Kleppe (Martijn)

  2013-01-01

  textabstractHet Vietnamese meisje vluchtend voor de napalmbommen of de Chinese man die een tank stopt op het Plein voor de Hemelse Vrede - bijna iedereen kent deze beelden. Omdat deze foto's voor meer staan dan wat letterlijk is afgebeeld, zijn het icoonfoto's die keer op keer gepubliceerd worden.

 14. Intentie tot exploratie, sociale binding en delinquent gedrag van Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Luijpers, E.T.H.

  2001-01-01

  The scientific literature indicates that the majority of adolescents have committed one or two offences in the past. However, most of the offences committed involve petty crime. The main questions that this study addresses are: why is there an increase from early to middle adolescence in the numbe

 15. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv advertiseme

 16. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 17. In de ban van een beter verleden : Het Nederlandse fascisme 1923-1945

  NARCIS (Netherlands)

  Huberts, Willy Sjoerd

  2017-01-01

  'Under the spell of a better past' offers a complete survey of the rise, the flourishing and fall of almost all (over 60) fascist political parties in the Netherlands during the period 1923-1945. It discusses the entire spectrum: from the foundation in 1923 of the Union of Actualists to the fall of

 18. Terugblikken: De Nederlandse non-fictiefilms van rond de eeuwwisseling (I)

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, Ivo

  2015-01-01

  abstractIn addition to the well-known and well-restored early biographical Dutch films, Ivo Blom researches another series of early 'views' of the Netherlands, hitherto hardly researched by Dutch historians. These films include street shots of Amsterdam and Rotterdam, and recordings of media events

 19. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  OpenAIRE

  van der Vegt, Q.J.

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors shaped these developments. This study describes that process from the perspectives of foreign policy, domestic policy and the institutional perspective. At the level of multilateral dynamics, the Cold...

 20. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.|info:eu-repo/dai/nl/327931558

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors

 1. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: Stand van zaken en blik op de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  A. van Kalsbeek; F. Kuiken

  2014-01-01

  This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch u

 2. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie daaro

 3. Fabricage van verschillen : Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, G.J.

  2001-01-01

  In 1960 the industrial psychologist Johannes Heskes carried out a survey among 87 senior managers at the Philips Light Bulb Company to ascertain why certain work was carried out by men, while other work was performed by women. Heskes constructed the following typology, based on this survey: men’s wo

 4. Op weg naar een accreditatiesysteem van Nederlandse ziekenhuizen [Towards an accreditation system of Dutch hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  Gennip, E.M.S.J. van; Linnebank, F.; Sillevis Smitt, P.A.E.; Geldof, C.A.

  1999-01-01

  The development of the Netherlands system for accreditation of hospitals started in 1989 in the Pilotproject Accreditation (PACE). This resulted in the establishment of the Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAH) early 1999, by the Dutch Association of Hospitals, the Dutch Associ

 5. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 6. Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking, prevalenties, consequenties en risicogroepen

  NARCIS (Netherlands)

  Picavet HSJ; Gils HWV van; Schouten JSAG; Centraal Bureau voor de; Universiteit van Maastricht, Capaciteitsgroep; CZE

  2000-01-01

  Musculoskeletal complaints represent a big public health problem however data on the total population are scarce.Using cross-sectional data from a national population-based study on persons of 25 years and olderw we give estimates on prevalences of different musculoskeletal complaints, their consequ

 7. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval ; Resultaten 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Otte PF; LAE

  1996-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main components

 8. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval. RESULTATEN 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Beker D; LAE

  1998-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main components

 9. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk restafval resultaten 1998 en 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Beker D; LAE

  2002-01-01

  Knowledge on the composition of household waste is essential to enable support and evaluation of the governmental policy on waste materials. For that purpose yearly analyses of the composition of residual household waste are carried out. Residual household waste here is understood as household wast

 10. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors sha

 11. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites, repr

 12. George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzan van Dijk

  2010-09-01

  Full Text Available  Twentieth-century book and literary historians have tended to seriously underestimate women‟s participation in the nineteenth-century literary field. Thanks to different digital and online tools it becomes now possible to get a better understanding of their presence as authors. This is demonstrated in the present article, where the case „George Sand as received in nineteenth-century Netherlands‟ is used as an example. In particular it is shown that there has been, up to recently, too much reliance on critical articles published in the nineteenth-century literary press. Dutch critics publishing negative comments on George Sand‟s works will most often have had the intention to combat her actual success with Dutch readers and her possible influence on them. And those literary reviews refraining from publishing articles on her work show, by the frequency of their mentioning Sand‟s name, that she was in fact very present in the cultural repertoire of the nineteenth-century Netherlands.

 13. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 14. Kindersekstoeristen : Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, A.; Rijksen-van, Dijke L.

  2016-01-01

  Child sex tourism is a growing problem and a relatively new challenge for the Dutch national police, which is faced with the task of combatting child sexual abuse by Dutch citizens abroad. Little is known about travelling child sex offenders. In this literature review, information from

 15. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  de Dreu, C.K.W.

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a

 16. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 17. De bevoegdheden van werkgevers en werknemers om een pensioenuitvoerder te kiezen: zeggenschap in het Nederlandse pensioenstelsel

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, S.

  2013-01-01

  This working paper discusses to what extend an employer and an employee are entitled under the law of the Netherlands to choose a pension provider. The basic principle is that the employer chooses. In an employment contract an employee can, in theory, be given the right to choose a pension provider.

 18. Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sterckx Jo

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last 20 years, literary nonfiction has become increasingly popular among the Dutch reading public. Thanks to increasing sales, translations and literary awards the genre achieved a strong position in Dutch literature. This article analyzes the image of Central and Eastern European countries in Dutch literary nonfiction of the last ten years (2004-14. It searches for characteristics of an orientalist and balkanist discourse and the presence of the imagological centre-periphery model in the works of Geert Mak, Jelle Brandt Corstius, Olaf Koens, Joop Verstraten and Jan Brokken. Contemporary Dutch literary nonfiction contains a euro-orientalist discourse. Characteristics such as underdevelopment, hedonism, obscurity and authenticity are projected on Central and Eastern Europe, which is put in the periphery of Western Europe.

 19. Die Reg van die Kind op Kontak met Beide Ouers: Opmerkings na Aanleiding van Onlangse Ontwikkelinge in die Nederlandse Reg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A van der Linde

  2011-04-01

  Full Text Available THE RIGHT OF THE CHILD TO HAVE CONTACT WITH BOTH PARENTS:COMMENTS IN VIEW OF RECENT DEVELOPMENTS IN DUTCH LAWThis contribution discusses the amendment to section 1: 377a lid 1 BW of 1 March 2009, in Dutch law. According to this provision a child has the right to have contact with both parents as well as with those who have sufficient close personal links with the child. The parent who is not responsible for the physical care of the child has the right and obligation to have contact with the child. The question whether the South African law, through the provisions of section 28 of the Constitution and the Children's Act, provides such a right and obligation, is investigated. Even though the conclusion is reached that the South African law indirectly provides such right and obligation, it is argued that the explicit recognition thereof in the Children's Act would provide a statutory legal duty on parents to have and maintain contact with their child. This would enhance legal certainty. Attention is also given to the enforcementof such right of the child.

 20. Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

  NARCIS (Netherlands)

  Emaus, J.M.

  2013-01-01

  This PhD thesis focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalised. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages

 1. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 2. CQ-index Stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Triemstra, M.; Asmoredjo, J.

  2013-01-01

  Mensen met een stoma zijn positief over de zorg. Zij beoordelen de stomazorg gemiddeld met een 8,6. De stomazorg is beter dan tien jaar geleden. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen. Wat vinden mensen met een stoma belangrijk in de zorg die ze krijgen in een ziekenhuis? Wat zijn

 3. Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

  NARCIS (Netherlands)

  Emaus, J.M.

  2013-01-01

  This PhD thesis focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalised. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages

 4. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 5. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve gevolg

 6. Betere beschikbaarheid op het spoor

  NARCIS (Netherlands)

  Zwier, E.; Kievit, M. de

  2014-01-01

  Nederland heeft een dicht en intensief gebruikt spoorwegnetwerk. Een kleine storing kan dan al genoeg zijn om het treinverkeer te ontregelen, met flinke vertragingen voor de reizigers als gevolg. Netwerkbeheerder prorail en TNO gaan samen op zoek naar innovaties en onorthodoxe ideeen die op het spoo

 7. Impacts of the abolition of NOx emission trade; Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-09-15

  The consequences of abolishing the NOx emission trade have been analyzed for the installations that are covered by BEMS legislation (Dutch decree on emission limits for medium-sized combustion plants). The following aspects have been analyzed: What are the enforcement costs if these installations need to comply with BEMS requirements as of 2014?; How are these costs distributed across the various sectors and in particular for the sectors of onshore/offshore gas and oil extraction, greenhouse horticulture and hospitals?; To what extent can costs be lowered by allowing a 2-,3- or 5-year delay of the implementation date for existing installations in BEMS? To answer the above questions, data were used from the NEA (Netherlands Emission Authority) at sector level. Model calculations were conducted to determine the costs and effects [Dutch] De gevolgen van de afschaffing van NOx-emissiehandel zijn geanalyseerd voor het installatiepark dat terugvalt op BEMS-wetgeving (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties). De volgende zaken zijn geanalyseerd: Wat zijn de nalevingskosten indien vanaf 2014 deze installaties aan de BEMS-eisen moeten voldoen?; Hoe zijn deze kosten verdeeld over de verschillende sectoren en in het bijzonder voor de sectoren offshore/onshore gas- en oliewinning, de glastuinbouw en ziekenhuizen?; In hoeverre zijn de kosten te verlagen door 2, 3 of 5 jaar uitstel te geven ten opzichte van de implementatiedatum voor bestaande installaties in BEMS? Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van gegevens van de NEa (Nederlandse Emissie autoriteit) op sectorniveau. Met modelberekeningen zijn hiermee kosten en effecten bepaald.

 8. Effects of accelerated closing of the five oldest coal-fired power plants [in the Netherlands]; Effecten van versneld sluiten van de vijf oudste kolencentrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seebregts, A.J. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-09-15

  This memo outlines the possible effects of the early closing of the five oldest coal-fired power plants in the Netherlands, as part of the Dutch Energy Agreement, still to be concluded at this time. It concerns plants from four power producers: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Netherlands and EPZ. The decision or the agreement to reduce coal capacity is likely to affect prices in the Dutch electricity market. The Authority for Consumers and Markets (ACM) must make a judgment about the possible adverse effect within the framework of the (European) cartel legislation. By order of ACM the author has carried out several calculations of which the results and starting points of the calculations are summarized in this paper [Dutch] Deze notitie schetst de mogelijke effecten van het vervroegd sluiten van de vijf oudste kolencentrales in Nederland, als onderdeel van het nog te sluiten Energieakkoord. Het betreft centrales van vier producenten: RWE/Essent, E.ON, GDF Suez Nederland en EPZ. Het besluit c.q. de afspraak om kolenvermogen uit de markt te halen heeft mogelijk invloed op de prijzen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. De ACM moet een oordeel vellen over de mogelijke ongewenstheid van dat effect in het kader van de (Europese) kartelwetgeving. Om een indicatie te krijgen van de effecten, heeft de ACM aan ECN gevraagd een aantal berekeningen uit te voeren. De resultaten en de uitgangspunten van deze berekeningen staan in deze notitie samengevat.

 9. Beschadigingen van voorruiten van personenauto's : een onderzoek naar de invloed van beschadigingen van voorruiten op beperking van het uitzicht. Consult ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren NVVA.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1987-01-01

  In the light of the legislation of periodical vehicle inspection, windscreens are examined to see if they fulfil the specifications. Damage to windscreens can cause a decrease of vision and/or crack. On parking places 840 cars were studied at random for such damage. The number of laminated glass win

 10. Determinanten van milieuverslaggeving

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, G.J.M.

  2014-01-01

  In deze studie wordt voor Nederlandse beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven onderzocht welke factoren de variëteit aan milieu-informatie in duurzaamheidsverslagen verklaren. De resultaten tonen dat zowel bedrijven met grotere hoeveelheden CO2-uitstoot (meer vervuilende bedrijven) als

 11. Beperking van de aansprakelijkheid van accountants

  NARCIS (Netherlands)

  Wallage, P.

  2008-01-01

  De beperking van de aansprakelijkheid van accountants staat momenteel wereldwijd hoog op de agenda van wet- en regelgevers. Reden is de angst dat door toekenning van onevenredig hoge claims een van de 'big 4' accountantskantoren zou kunnen omvallen. De grote vier bestaan uit de internationaal georga

 12. Toepassing van maaimeststoffen - Van Strien, 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Burgt, van der G.J.H.M.; Rietberg, P.

  2012-01-01

  Dit is het eerste tussentijdse verslag van onderzoek naar de optimalisatie van bedrijfsinterne mineralenstromen. Het onderzoek vond plaats op het bedrijf van Joost van Strien. Gezien het feit dat dit het eerste jaar is van een meerjarig onderzoek gaat het vooral om het vastleggen en beschikbaar hebb

 13. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6

 14. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

  NARCIS (Netherlands)

  Niesink, R.J.M.

  2000-01-01

  Centraal in dit onderzoek stond de vraag hoe hoog de THC-concentraties zijn in de cannabisproducten die verkocht worden in Nederlandse coffeeshops. Daarnaast zijn de in Nederland gekweekte producten vergeleken met uit het buitenland afkomstige softdrugs. Nederwiet bevat significant meer THC (8,6 pro

 15. The history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis).

  Science.gov (United States)

  Korsen, A; Wilken, T

  2001-07-01

  The foundation and history of the Nederlandse Vereniging voor Hypnose (Netherlands Society of Hypnosis or Nvvh) is described. The year 2001 marks the 70th anniversary of the Nvvh's creation. The article describes the accomplishments, leadership, and philosophy of the Society across the decades. Current professional and training directions are discussed.

 16. Voedingswaarde van planten - gewichtstoename van rupsen. Experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, T.; Loon, van J.; Hemerik, L.

  2005-01-01

  Het doel van dit experiment is het bepalen van het effect van voedseltype op gewichtstoename. Om zo’n effect vast te stellen op een wetenschappelijke manier, worden de gegevens geanalyseerd met de Wilcoxon tweesteekproeventoets

 17. Bereiding van bilirubinestandaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Bosman; H.A.; Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.; Koedam; J.C.; Klaasen; R.; Phielix-Strubbe; C.J.; Terlingen; J.B.A.

  1986-01-01

  Dit rapport beschrijft de bereiding van vijf partijen gevriesdroogde bilirubinestandaard. De volumeverandering die optreedt tengevolge van droogvriezen en reconstitutie kon worden berekend aan de hand van bepalingen van bilirubine, kalium, chloride en radioactiviteitsmetingen in de oorspronkelij

 18. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 19. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 20. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is th

 1. Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianne van Leeuwen

  2016-06-01

  Full Text Available Jacco Pekelder, Remco Raben, Mathieu Segers (eds., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (Amsterdam: Boom, 2015, 304 pp., isbn 978 90  8953 604 4.

 2. Study on the added value of large-scale storage of electricity in the Netherlands; Onderzoek naar de toegevoegde waarde van grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P. [Amsterdam Power Exchange APX, Amsterdam (Netherlands); Bremmer, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands); Doornbos, I.; Lukuna, E.; Otte, F. [Ministerie van Economische Zaken EZ, Den Haag (Netherlands); Droog, H. [Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Utrecht (Netherlands); De Jong, J. [Essent, Utrecht (Netherlands); Kling, W.; Pelgrum, E. [TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2008-02-15

  This study compares the added value of five different techniques with an assumed base case with reference year 2020: Pump Accumulation Plant - Energy Island (PAC/EED); Underground pump accumulation Plant (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); utilizing storage capacity in Norwegian basins via a new NorNed connection; extra flexibility of electricity production in cogeneration units. This report provides answers to questions on: the influence of large scale energy storage on the environmental performance, economic efficiency and reliability of the Dutch electricity supply; How does large scale energy storage relate to the Western European electricity market; The need for the Dutch government to incentivise and facilitate the development of energy storage in the Dutch energy system. [mk]. [Dutch] In het onderzoek is de toegevoegde waarde van vijf verschillende technieken vergeleken met een veronderstelde base case met als zichtjaar 2020: Pomp Accumulatie Centrale - Energie-eiland (PAC/EE); Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); benutten van opslagcapaciteit in Noorse waterbekkens via een nieuwe NorNed verbinding; extra flexibilisering van de elektriciteitsproductie bij warmtekracht eenheden. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen over: De invloed van grootschalige energieopslag op de milieuprestatie, economische efficientie en betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening; Hoe grootschalige energieopslag zich verhoudt tot de West-Europese elektriciteitsmarkt; De noodzaak voor de overheid om de ontwikkeling van energieopslag in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsysteem te stimuleren en faciliteren.

 3. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Samenvatting.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 4. Fok de macht: Nederlandse popcultuur als karaoke-amerikanisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.

  2008-01-01

  Since 9/11 and the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, the political debate in the Netherlands seems predominantly focused on how Dutch national identity is endangered by Muslim extremism and the issue of ethnic integration. The fear that the national identity could be undermined by the

 5. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  NARCIS (Netherlands)

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 6. Aspekte van die siekepastoraat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. C. Pieterse

  1980-06-01

  Full Text Available Die siekepastoraat vra ons aandag in hierdie tyd omdat die versorging van siekes ’n kenmerk is van die koms van die koninkryk van God. God se barmhartigheid het in sy volheid tot gelding gekom in die optrede van Jesus Christus. Die volle seën van die heil van die Ryk van God hou ook die versorging van die siekes in. Deur die heilswerk van Christus sien die blindes weer, loop die kreupeles, word melaatses gereinig, hoor die dowes, word dooies opgewek (Luk. 7:22.

 7. Modelsimulaties van het stadsklimaat van Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Ronda, R.J.; Steeneveld, G.J.; Hove, van B.

  2010-01-01

  Modelsimulaties zijn uitgevoerd ter inschatting van het Urban Heat Island effect van Rotterdam. Hiervoor is de meest recente versie van het Weather Research & Forecasting (WRF) model gebruikt dat is uitgerust met een Urban Canopy Model. Bovendien is gebruik gemaakt van specifieke stadeigenschapp

 8. Monitoring van verdroging; methodische aspecten van meetnetoptimalisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gaast, van der J.W.J.; Massop, H.T.L.; Heuvelink, G.B.M.

  2005-01-01

  In dit onderzoek (in opdracht van Natuurplanbureau) zijn methodische aspecten van verdrogingsmonitoring onderzocht. Het gaat hierbij om monitoring van de freatische grondwaterstand. Om het verdrogingsprobleem in kaart te brengen zijn op basis van een eenvoudige methode landsdekkende Gt-kaarten gemaa

 9. Minder verspilling van voedingsmiddelen door slimme sensor tag

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.

  2013-01-01

  De Nederlandse landbouw- en voedingsmiddelenindustrie is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Hij draagt met 32 procent bij aan het Nederlandse handelsoverschot. Innovatie speelt een grote rol in deze sector om competitief te blijven, en conditionering en tracking en tracing (T&T) zijn hi

 10. Algemene Periodieke keuring (APK) van personenauto's en bestelwagens : een overzicht van Nederlandse en buitenlandse literatuur. Consult ten behoeve van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1985-01-01

  A review of recent literature on general motor vehicle inspection is presented. Accidents caused by technical defects of motor vehicles, the influence of the age of the car on accidents, and the countermeasures to prevent this kind of accident are considered. A general periodical motor vehicle ins

 11. Milieuconvenanten gehandhaafd : Een juridisch onderzoek naar handhaafbaarheid en handhaving van Nederlandse milieuconvenanten en in het bijzonder van klimaatconvenanten in het licht van de democratische rechtsstaat

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, J.A.J. van der

  2006-01-01

  Whether a voluntary environmental agreement succeeds is partly determined by the possibility of legally enforcing the obligations which it establishes. Despite the fact that the importance of enforcing voluntary agreements is underlined by the Dutch government, enforcement of these agreements is not

 12. The long political shadows of wind turbines. How facts are defeated by the wind energy syndicate; De lange politieke schaduw van windturbines. Hoe feiten het afleggen tegen het windenergiesyndicaat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lukkes, P.

  2011-07-01

  The author made an analysis of the planned wind turbine farm in Urk, the Netherlands. According to him, the outcome conflicts with the wind energy policy as implemented by the Dutch government and the province. [Dutch] De auteur heeft een analyse gemaakt van het geplande windturbinepark in Urk. Volgens hem zijn de uitkomsten strijdig met het door de Nederlandse overheid en de provincie gevoerde windenergiebeleid.

 13. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 14. Wat beschermen zeereservaten eigenlijk in de Nederlandse Noordzee

  OpenAIRE

  Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 15. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 16. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 17. Staat van zoonosen 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten M; Stenvers O; van Pelt W; Braks M; Schimmer B; Langelaar M; LZO; EPI; cib

  2011-01-01

  De Staat van zoonosen 2009 geeft een overzicht van de trends in het voorkomen bij mens en dier van verschillende zoonosen. De cijfers zijn gebaseerd op de data die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie, in het kader van Directive 2003/99/EC, over de monitoring van zoonosen en zoonotische

 18. Effecten van clustering van vliegbewegingen van civiele helikopsters in de omgeving van Den Helder Airport

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.

  2009-01-01

  Den Helder Airport streeft naar een uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van "groot verkeer" van 22.000 naar 25.000 per jaar. Een dergelijke verruiming kan tot gevolg hebben dat op bepaalde tijden van de dag, met name in de vroege ochtenduren, een sterke clustering van vliegbewegingen optreedt

 19. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969). D

 20. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 1. Van bulk naar kwaliteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Ziggers, G.W.

  1993-01-01

  De uitvoering van het project IKB (Integrale Kwaliteits Beheersing) ondersteunt de marktgerichte produktie van vleeskuikens. Maatregelen moeten waarborgen geven voor een veilig en kwalitatief goed produkt en een stabilizering of vergroting van de afzetmarkt

 2. Aankoopfactoren van vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 3. Bewaring van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 4. Collectie Van den Bree

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 5. Dutch fluoride concentration in perspective; Nederlandse fluoridenconcentratie in perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoekstra, B. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van Dijk, C. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Van Doorn, W. [Royal Haskoning, Nijmegen (Netherlands)

  2009-08-15

  Recent jurisprudence shows that in grant permitting the non legal aspects of air quality requirements for fluorides should be expressly taken into account. During the decision-making process careful considerations should be made about emissions, background concentrations and possible effects of fluorides [mk]. [Dutch] Uit recente jurisprudentie is gebleken dat bij vergunningverlening nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de niet-wettelijke luchtkwaliteitseisen voor fluoriden. Bij besluitvorming dient een zorgvuldige afweging en motivering plaats te vinden over emissies, achtergrondconcentraties en mogelijke effecten van fluoriden.

 6. Clean and green in the Dutch economy. Economic scope and growth potential; Clean en green in de Nederlandse economie. Economische omvang en groeikansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Koopman, M.J.; Nelissen, D.; Korteland, M.H.

  2013-07-15

  In the Netherlands the clean tech-sector creates around 5 billion euro added value, almost 1% of Dutch GNP, and provides some 61,000 jobs (full-time equivalents). This is one of the main results of the present study, conducted by CE Delft for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for use in the latter's 'signal report' on clean tech and competitiveness scheduled for publication in October 2013. The study shows that while clean tech is a rapidly growing sector of the Dutch economy, we are not yet among the leading players internationally. Over the period 1996-2010 aggregate production value grew by 6% a year on average. Since 2009 the crisis has led to a slump that can be observed globally. If the Netherlands is to become a top player, there needs to be significant improvement in the sector's innovation. This can be achieved through innovation incentives and a consistent market incentive policy. Water treatment technology and waste processing are examples of successful Dutch technologies that can inspire future choices [Dutch] De cleantech-sector in Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan toegevoegde waarde, bijna 1% van Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Dat blijkt uit het titel onderzoek. De studie is verricht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht, dat in oktober 2013 uitkomt. Het onderzoek laat zien dat cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat we internationaal niet tot de top behoren. De groei van de productiewaarde in de periode 1996-2010 is gemiddeld 6% per jaar. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd zichtbaar is. Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de

 7. The National Immunisation Programme in the Netherlands. Developments in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van Lier EA; EPI

  2009-01-01

  Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland is effectief en veilig. Wel blijven constant toezicht en onderzoek van belang om te beoordelen of aanpassing nodig is. Dit rapport geeft een overzicht van alle ontwikkelingen in 2008 van beschikbaarheid van vaccins, vaccineffectiviteit, bijwerkingen,

 8. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 9. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 10. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en opl

 11. Belang van dispersie bij herstel van waternatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Didderen, K.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Resultaten van herstelmaatregelen in wateren vallen vaak tegen, omdat de gewenste fauna niet (terug)komt. Een belangrijke reden hiervoor is dat (her)kolonisatie van waterfauna moet plaatsvinden vanuit bronpopulaties. Om meer te weten te komen over de dispersie van macrofauna en hun verplaatsing door

 12. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 13. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 14. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 15. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  NARCIS (Netherlands)

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 16. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 17. Toetsing van modelberekeningen van uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.

  2007-01-01

  Modelberekeningen van de uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied zijn getoetst aan de uitspoeling op basis van stoffenbalansen van oppervlaktewatersystemen. Uit de toetsing blijkt dat uitspoeling volgens modelberekeningen niet systematisch afwijkt van uitspoeling op basis va

 18. Berekening van de verwijdering van micro-organismen bij de bereiding van drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Evers EG; Groennou JTH; MGB; Kiwa

  1999-01-01

  Het microbiologisch gezondheidsrisico van drinkwater wordt gedeeltelijk bepaald door de mate van verwijdering van pathogenen gedurende het zuiveringsproces. In dit rapport worden de huidige beschikbare benaderingen om de mate van verwijdering op basis van data sets te schatten, beschreven en

 19. Kroonjuwelen van de Kaap

  NARCIS (Netherlands)

  Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.

  2012-01-01

  'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewo

 20. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 1. Van afval naar maaltijd

  NARCIS (Netherlands)

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 2. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie probe

 3. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 4. Pyrolyse van acetyleenethers

  NARCIS (Netherlands)

  Rosebeek, Barthelomeus

  1961-01-01

  In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pyrolyse van acetyleenethers, terwijl er ook de reactie van acetyleenethers met keteen in besproken wordt. Het tweede hoofdstuk handelt over de bereiding van de uitgangsstoffen, de volgende twee hoofdstukken geven de resultaten van de pyrolysereacti

 5. Biochars van dierlijke mest

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.; Oenema, O.

  2010-01-01

  Informatieposter over Biochars van dierlijke mest. Wereldwijd neemt de belangstelling voor pyrolyse van biomassa toe. Die belangstelling vloeit voort uit de productie van: 1) energie uit hernieuwbare biomassa; 2) grondstoffen voor de chemische industrie, ter vervanging van aardolie; 3) biochar, met

 6. Fysiotherapeutische behandeling van kaakklachten

  NARCIS (Netherlands)

  Visscher, C.M.

  2015-01-01

  In dit artikel worden verschillende behandelmogelijkheden van een orofaciaal fysiotherapeut voor de behandeling van tmd-pijn besproken. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling bestaat uit het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over event

 7. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts enkel

 8. Het raadsel van Utopia

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 9. Analysis of the environmental and nature impacts of 'Building Bridges'. Coalition VVD-PvdA, October 29, 2012. A quick scan; Analyse van de milieu- en natuureffecten van 'Bruggen slaan'. Regeerakkoord VVD-PvdA d.d. 29 oktober 2012. Een quick-scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dietz, F. (ed.)

  2012-11-15

  The coalition between the political parties VVD (liberals) and PvdA (socialists) connects the transition to a sustainable economy and green growth to strengthening the competitive capacity of the Dutch economy. The role of the Dutch government in the coalition aims at creating a framework and to provide facilities to realize the transition. In this memo the results of an analysis of the impacts of the coalition are given for the themes Energy and Climate, Nature, Transport and Traffic, and Green Growth [Dutch] Het Regeerakkoord VVD-PvdA koppelt de transitie naar een duurzame economie en groene groei aan het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. De rol van de rijksoverheid wordt in het regeerakkoord met name ingevuld als kaderstellend en faciliterend. De PBL-notitie analyseert de effecten van het regeringsakkoord voor de thema's Energie en Klimaat, Natuur, Verkeer en Vervoer, en Groene groei.

 10. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 11. Work, knowledge and innovation. Effects of a sustainable energy scenario. Final report; Werk, kennis en innovatie. Effecten van een duurzaam energiescenario. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dijkgraaf, E.; Maasland, E.; Zandvliet, K.

  2006-11-15

  The effects of a clean energy scenario with ambitious climate targets have been examined in the field of employment, knowledge and innovation. This report focuses on the development of employment due to scale effects, substitution effects and the effects of increased energy efficiency. Moreover, the indirect effects of changes in the Dutch sector structure and the effects of development and export of clean technology on the knowledge economy are mapped. In addition, the report analyses the sum of these effects based on a number of existing European general balance studies. (mk) [Dutch] De effecten van een schoon energiescenario met ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn geinventariseerd op het gebied van werkgelegenheid, kennis en innovatie. Het rapport richt zich op de ontwikkeling van werkgelegenheid als gevolg van schaaleffecten, substitutie-effecten en de effecten van een grotere energie-efficiency. Ook worden de indirecte effecten van veranderingen in de Nederlandse sectorstructuur en de effecten voor de kenniseconomie door ontwikkeling en export van schone technologieen in kaart gebracht. Daarnaast wordt in het rapport de som van deze effecten geanalyseerd op basis van een aantal bestaande Europese algemene evenwichtstudies.

 12. Environmental Analyses of Paper and Cardboard. Prioritary flows of chain-oriented waste management; Milieuanalyses Papier en Karton. Ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sevenster, M.N.; Bijleveld, M.M.

  2010-07-15

  Dutch consumption of paper and cardboard is analyzed for total environmental impact across the chain. This consists partly of paper and cardboard produced in the Netherlands and partly from imported products. Because the collection of paper in the Netherlands is relatively high, a large proportion of the raw materials is recovered. This 'baseline' was conducted under the Waste Chain oriented waste policy, a new approach under the Second National Waste Management Plan (LAP2). Guiding goal is to reduce the environmental load on the chain by 20% in 2015. Three measures are considered that together provide potential savings of 8%. The savings include efficiency improvements in printing, including reduction of paper waste and the use of alternative raw fibers. [Dutch] De Nederlandse consumptie van papier en karton is geanalyseerd op complete milieuimpact over de keten. Deze bestaat deels uit in Nederland geproduceerd papier en karton en deels uit geimporteerde producten. Omdat in Nederland de inzameling van papier relatief hoog is, wordt een groot deel van de grondstof weer teruggewonnen. Deze 'nulmeting' is uitgevoerd in het kader van het Ketengericht Afvalbeleid, een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Richtinggevende doelstelling is om 20% vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. Een drietal beschouwde maatregelen leveren tezamen een besparingspotentieel van 8%. De besparingen betreffen onder andere efficientieverbetering bij drukkerijen, inclusief reductie van papieruitval in die schakel, en het gebruik van alternatieve vezelgrondstoffen.

 13. Waarom de crisis hier langer duurde. Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig.

  NARCIS (Netherlands)

  Drukker, Jan Willem

  1990-01-01

  Dit boek bevat een nieuwe visie op de economische ontwikkeling van ons land in de crisisjaren na 1929. Dat ons land heftiger en langduriger door de crisis van de jaren dertig werd getroffen, wordt - in navolging van Keesing - doorgaans verklaard uit het handhaven van de gouden standaard tot in de he

 14. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of chole

 15. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of

 16. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 17. Policy and jurisprudence aspects of climate adaptation; Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driessen, P.P.J.; De Gier, A.A.J.; Van Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Meijerink, S.V. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Reudink, M.A.; Tennekes, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-07-15

  Questions about the desirable and the most appropriate measures for adaptation of Dutch society to climate change are dealt with. By means of a test one can answer the question whether a proposed measure of climate adaptation is desirable and successful. The first part (A) contains an introductory essay (Towards a climate proof Netherlands, the institutional context). The second part (B) contains the description of the four key elements: Is it appropriate? Is it allowed? Does it fit in? Is it adaptive? This 'four-step test; is applied to three cases related to climate adaptation. [Dutch] Vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering worden behandeld vanuit een geintegreerde wetenschappelijke benadering. Met behulp van een toets kan men de vraag beantwoorden of een voorgenomen maatregel van klimaatadaptatie wenselijk en succesvol kan zijn. Het eerste deel (A) bevat een inleidend essay (Op weg naar een klimaatbestendig Nederland, de institutionele context). Het tweede deel (B) bevat de beschrijving van de vier elementen van de toets: Hoort het? Mag het? Past het? Is het adaptief? Deze 'Vier-stappentoets' wordt toegepast op een drietal casussen die betrekking hebben op klimaatadaptatie.

 18. Aansprakelijkheid : Een teken van kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  van Lent, L.A.G.M.; Eken, R.C.W.

  1995-01-01

  Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van accountants is actueler dan ooit. In het onderliggende artikel wordt een theoretische beschouwing gegeven van de economische gevolgen van het beperken van de aansprakelijkheid van accountants. De beschouwing wordt ondersteund door middel van de uitkomsten v

 19. Literatuuronderzoek Koolgalmug : samenvatting van onderzoekresultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaswinkel, M.E.T.; Kruistum, van G.

  2003-01-01

  De koolgalmug (Contarinia nasturtii) veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Dit insect is moeilijk te herkennen en vanwege de beperkingen in het middelengebruik ook steeds minder effectief te bestrijden. Voor de Nederlandse koolteelt is geleide bestrijding een re

 20. Drugscarrieres. Van crimineel tot conventioneel

  NARCIS (Netherlands)

  Swierstra, Koert

  1990-01-01

  Onder drugs verstaat men een verzameling bij de wet verboden genotmiddelen. Sinds 1976 maakt de Nederlandse Opiumwet onderscheid tussen soft- en harddrugs; aan de laatste wordt een 'onaanvaardbaar risico' toegedacht. Onze studie gaat over harddrugsgebruikers, allen in ieder geval opiaatverslaafd (he

 1. Drugscarrieres. Van crimineel tot conventioneel

  NARCIS (Netherlands)

  Swierstra, Koert

  1990-01-01

  Onder drugs verstaat men een verzameling bij de wet verboden genotmiddelen. Sinds 1976 maakt de Nederlandse Opiumwet onderscheid tussen soft- en harddrugs; aan de laatste wordt een 'onaanvaardbaar risico' toegedacht. Onze studie gaat over harddrugsgebruikers, allen in ieder geval opiaatverslaafd (he

 2. Literatuuronderzoek Koolgalmug : samenvatting van onderzoekresultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaswinkel, M.E.T.; Kruistum, van G.

  2003-01-01

  De koolgalmug (Contarinia nasturtii) veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Dit insect is moeilijk te herkennen en vanwege de beperkingen in het middelengebruik ook steeds minder effectief te bestrijden. Voor de Nederlandse koolteelt is geleide bestrijding een re

 3. Ou wyn in nuwe sakke: 'n Kritiese waardering van Bijbels lexicon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nel Otto

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Bijbels lexicon is 'n Nederlandse leksikon wat woorde en uitdrukkings bevat wat aan die Bybel ontleen is en wat ná 1945 nog bekend was. Die teikengebruikers van hierdie leksikon is waarskynlik persone wat graag die Bybel lees en diegene wat belangstel in die oor-sprong en agtergrond van die Nederlandse taal. Die inleiding tot die leksikon bevat baie inligting, onder andere oor hoe die leksikon saamgestel is, 'n uiteensetting van tipes leksikale items en motivering vir lemmakeuses en tydvak wat gedek word, hoe om leksikale items na te slaan, ens. Selfs niegelowiges sal die leksikon kan gebruik, aangesien die inleiding ook agtergrondsinligting in blokvorm bevat, nl. 'n uiteensetting van die inhoud van die Bybel, en inligting oor Nederlandse Bybelvertalings, spreekwoordversamelings en Bybelse name. Die voordele van hierdie leksikon is dat dit slegs huidige gebruiksvoorbeelde bevat en daarom dus neologismes en veranderde betekenisse akkommodeer. Hoewel die outeurs in enkele gevalle afwyk van die terminologie vir verskillende tipes leksikale items, soos deur hulle self omskryf, is die hantering van woordeboekartikels oor die algemeen baie konsekwent en inligting is maklik toeganklik. Die waarde van die leksikon sou moontlik verder verhoog kon word deur die gebruik van meer kruisverwysings.

  Sleutelwoorde: BETEKENIS, BYBEL, EIENAAM, HEDENDAAGSE GEBRUIK, HER-KOMS, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKON, NEDERLANDS, NEOLOGISME, SITAAT, SPREEK-WOORD, VASTE UITDRUKKING

  Abstract: Old Wine in New Bottles: A Critical Appreciation of Bijbels lexicon. Bijbels lexicon is a Dutch lexicon which includes words and fixed expressions which have been borrowed from the Bible and which were still known after 1945. The target users of this lexicon are probably people who are fond of reading the Bible and those who are interested in the origin and background of the Dutch language. The introduction to the dictionary contains much information, inter alia on how

 4. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 5. Over burgerparticipatie, welzijnsbeleid en de WMO. Historiografie van de werksoort maatschappelijk activeringswerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2009-06-01

  Full Text Available Starting at January, 2007 the Netherlands have new legislation that has high expectations of social support by the civil society. Central question in this article is where the appeal on the Dutch civil society comes from and how it is related to national social policy. This question is answered by a historiography of the relatively unknown, specific kind of Dutch welfare work, called “maatschappelijk activeringswerk”. The function of this specific kind of welfare work is to build and activate networks concentrated around a shared religion or worldview to contribute to the welfare of Dutch society. Thereby the historiography of this specific kind of welfare work can function as a model of how the commitment and contribution of the Dutch citizens and their associations to the welfare of society has developed. This article provides also insight in the change of the allocation of responsibility for the welfare of society between citizens, government and social institutions. De Wmo doet voor de zorg voor het welzijn van de samenleving een beroep op de civil society. Dit artikel tracht antwoord te geven op de vraag waar dat beroep op de civil society in de Wmo eigenlijk vandaan komt en hoe dat beroep zich verhoudt tot het welzijnsbeleid en tot de verdeling van de verantwoordelijkheid voor dat welzijn van de samenleving. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een historiografie van de werksoort maatschappelijk activeringswerk. Deze historigrafie laat zien hoe de betrokkenheid van burgers en hun verbanden bij het welzijn van de Nederlandse samenleving zich heeft ontwikkeld. Het artikel geeft eveneens inzicht in de veranderingen in de verdeling van verantwoordelijkheden voor het maatschappelijk welzijn tussen burgers, overheid en sociale verbanden.

 6. De validiteit van de PAM versnellingsmeter bij het meten van lichamelijke activiteit van vrouwen met overgewicht

  NARCIS (Netherlands)

  De Greef, Mathieu; Zwerver, Hans; Boers, Erika; de Boer, Esther; Vestering, Myrthe

  2004-01-01

  An increase in overweight problems in the Dutch society has led to a government campaign to promote physical activity. The starting point is the Dutch Standard for a Healthy Physical Active Lifestyle (Nederlandse Norm Gezond Bewegen). One of the most important target groups of the campaign is

 7. Gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem ; resultaten van kolomproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Kappers; F.I.; Pool; W.G.; Berg; S. van den

  1986-01-01

  Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch

 8. De invloed van certificering op het bosbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, R.J.A.M.; Raffe, van J.K.

  2002-01-01

  FSC-certificering (Forest Stewardship Council) stelt eisen en voorwaarden aan het bosbeheer en de bosbedrijfsvoering in Nederlandse bosbedrijven. Achtereenvolgens worden besproken de eisen m.b.t.: bosbeheerplanning; functies, doelstellingen en maatregelen; inventarisatie, monitoring en evaluatie. Ce

 9. Middelen voor knelpunten. Eindrapport onderzoek 2002-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.T.J.

  2006-01-01

  Om toelatingstechnische redenen en veelal onverwacht eindigde de beschikbaarheid van een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstonden knelpunten bij de bestrijding van een aantal ziekten, plagen en onkruiden in de bloembollenteelt. Een opsomming van de onderzochte gebieden met knelpunten st

 10. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor a

 11. Volksonderwijs en Leerplicht: een historisch sociologisch onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse leerplicht 1860-1900

  NARCIS (Netherlands)

  T.W.M. Veld (Theo)

  1987-01-01

  textabstractOur generation regards compulsary full-time education as an accomplishment of progressive forces in the 19th century. At the same time there is uncertainty about further raising the school reaving age and handling the growing number of school drop-outs. These various opinions raise quest

 12. Wie schrijft ons nieuws? Een analyse van voorverpakt nieuws en brontransparantie in binnenlandse nieuwsonderwerpen in vier Nederlandse en Vlaamse kwaliteitskranten

  NARCIS (Netherlands)

  Hijmans, E.J.S.; Schafraad, P.H.J.; Buijs, C.M.; d'Haenens, L.S.J.

  2011-01-01

  Newssources and quality in journalism. An exploration of domestic newsitems in Flemish and Dutch newspapers. This article analyzes domestic news in four Flemish and Dutch quality newspapers in terms of source transparency and the role of pre-packaged information. The purpose of the study is to provi

 13. Veranderingen in de lijst van Nederlandse snuitkevers: Simo hirticornis vervalt voor onze fauna en S. variegates wordt toegevoegd (Coleoptera: Curculionidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijerman, T.

  2002-01-01

  Changes to the Dutch list of weevils: Simo hirticornis to be deleted and S. variegatus to be added (Coleoptera: Curculionidae). Some years ago Palm (1995) discovered that the weevil ‘Simo hirticornis’ was a mixture of two species: S. hirticornis en S. variegatus. Dutch material from institutional co

 14. God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. de Beus

  2001-01-01

  Full Text Available God has nothing to do with decolonization: A criticism of Dutch historiography on the demise of the Dutch East Indies and Dutch SurinamInevitably, there is a moral side to decolonisation. In the Netherlands, the focus on this aspect has been encouraged by the culture of gospel preaching: that curious constant which permeates the history of the Netherlands. More specifically, however, we have identified an important trend stemming from the 1960s whereby many politicians and influential people placed pressure on historians to bear witness to this aspect. This fitted in with the general pattern of moralizing history, alongside tracing the history of morality. This jarred with the professional self-image of historians who, during the 1960s, had in fact shaken off the roles of moralist, educator of the common man and keeper of souls. Yet, generally speaking, the historiography of the colonies still has a touch of national self-purging about it: various authors still write about decolonization in a judgmental tone.Despite the unmistakable scientific merits of this wave of Dutch East Indian studies and Surinam studies, the effect of this moralising is rather futile: it has not resulted in any great consensus of opinion, nor to any visible demonstration of being able to cope with the past or public reconciliation (as far as historical moralism is actually capable of achieving this. Thisis all the more reason for us to ask ourselves to explain why the art of moralising continues. The reasons for can be attributed to a variety of factors, partly of a professional nature and partly social. With respect to the former, this demonstrates a contrived battle between different schools of thought, a fixation on everything that is Dutch and a lack of interesting historiography from the Indonesian and Caribbean side. As far as the latter is concerned, this centres around afear of losing momentum in a society that is not retrospective, coupled with the post-colonial complex of awkwardness, shame and guilt. This fits in with the more general historical policy of governments: a cult of apologies, commemoration and compensation. In the Netherlands too this policy would greatly benefit from stronger and feistier politics and academic discussions and confrontations, as well as from a greater counterbalance of political parties, fora of historians and parliaments against the monopoly of those speaking on behalf of the victims. In this type of situation, historians might win back some of the ground that they now appear to have lost by delving more deeply into aspects of analytical ethics

 15. Twee leeuwen, een kruis : De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, R.

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 16. Twee leeuwen, een kruis : de rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, Roberto

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Ca

 17. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 18. God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. de Beus

  2001-01-01

  Full Text Available God has nothing to do with decolonization: A criticism of Dutch historiography on the demise of the Dutch East Indies and Dutch SurinamInevitably, there is a moral side to decolonisation. In the Netherlands, the focus on this aspect has been encouraged by the culture of gospel preaching: that curious constant which permeates the history of the Netherlands. More specifically, however, we have identified an important trend stemming from the 1960s whereby many politicians and influential people placed pressure on historians to bear witness to this aspect. This fitted in with the general pattern of moralizing history, alongside tracing the history of morality. This jarred with the professional self-image of historians who, during the 1960s, had in fact shaken off the roles of moralist, educator of the common man and keeper of souls. Yet, generally speaking, the historiography of the colonies still has a touch of national self-purging about it: various authors still write about decolonization in a judgmental tone.Despite the unmistakable scientific merits of this wave of Dutch East Indian studies and Surinam studies, the effect of this moralising is rather futile: it has not resulted in any great consensus of opinion, nor to any visible demonstration of being able to cope with the past or public reconciliation (as far as historical moralism is actually capable of achieving this. Thisis all the more reason for us to ask ourselves to explain why the art of moralising continues. The reasons for can be attributed to a variety of factors, partly of a professional nature and partly social. With respect to the former, this demonstrates a contrived battle between different schools of thought, a fixation on everything that is Dutch and a lack of interesting historiography from the Indonesian and Caribbean side. As far as the latter is concerned, this centres around afear of losing momentum in a society that is not retrospective, coupled with the post-colonial complex of awkwardness, shame and guilt. This fits in with the more general historical policy of governments: a cult of apologies, commemoration and compensation. In the Netherlands too this policy would greatly benefit from stronger and feistier politics and academic discussions and confrontations, as well as from a greater counterbalance of political parties, fora of historians and parliaments against the monopoly of those speaking on behalf of the victims. In this type of situation, historians might win back some of the ground that they now appear to have lost by delving more deeply into aspects of analytical ethics

 19. Maatgevende normen in de Nederlandse richtlijnen voor wegontwerp : actualisatie van de norm-mens en het ontwerpvoertuig.

  NARCIS (Netherlands)

  Schermers, G. Stelling, A. & Duivenvoorden, C.W.A.E.

  2015-01-01

  Normative standards in the Dutch guidelines for road design; Actualization of the normative human being and design vehicle. Roads are designed according to guidelines for road design. These guidelines are based on certain benchmark standards: after all, it is stands to reason that a road is designed

 20. Nederland - Amerika : enige beschouwingen over verschillen in verkeersonveiligheid en verklaringen daarvoor. Consult in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P.

  1984-01-01

  American traffic looks more quiet, more disciplined and less aggressive than dutch traffic according to some people. This could be explained by differences in the nature of the car fleet, traffic composition, traffic regulations and driver behaviour. If these impressions of quietness and disciplin

 1. De acceptatie van innovaties in de context van een netwerksamenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hillebrand, B.; Driessen, P.H.; Kok, R.A.W.

  2010-01-01

  De acceptatie van nieuwe producten is in de literatuur uitgebreid bestudeerd. Maar er is weinig aandacht besteed aan de acceptatie van nieuwe producten in de context van een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving hangt de acceptatie van een nieuw product niet alleen af van de bereidheid van k

 2. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 3. De metamorfoses van het Justus van Effencomplex

  NARCIS (Netherlands)

  Van Emstede, C.I.C.

  2012-01-01

  De Justus van Effencomplex in Spangen, dat architect Michiel Brinkman in 1918 ontwierp, werd in 1985 bijgeschreven in het monumentenregister. Een ingrijpende renovatie vondplaats tussen 1983 en 1989 in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. In 2010 was het complex echter opnieuw in zo een

 4. De effectiviteit van daltononderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 5. Microbieel aanzuren van vleesvarkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.; Vrielink, M.

  1994-01-01

  Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt op het Varkensproefbedrijf te Raalte het effect van het microbieel aanzuren van vleesvarkensmest op de ammoniakemissie. Hierbij wordt de mest aangezuurd met melkzuur, geproduceerd door melkzuurbacteriën.

 6. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 7. Climate at the service of science. Special solution for very modern greenhouse complex; Klimaat in dienst van de wetenschap. Speciale oplossing voor zeer modern kassencomplex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ensink, H. [Kampmann, Lingen (Germany)

  2004-03-01

  A brief description is given of a new greenhouse complex where a special climate control system has been installed. The complex is a testing facility for the Dutch Plant Research International, a research institute for plant genetics. [Dutch] Het Nederlandse Plant Research International (P.R.I.) is op het onderzoeksgebied van de plantengenetica een instituut met een internationale reputatie. Aangezien alleen een perfecte proefomgeving optimale resultaten garandeert, is een nieuw kassencomplex gebouwd met een speciale technische klimaatinstallatie. Daarbij spelen ventilatorconvectoren een belangrijke rol.

 8. Trends and variations in Dutch wind availability; Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, A. [KNMI, Bilthoven (Netherlands)

  2012-04-15

  To register the wind supply in the Netherlands, Statistics Netherlands (CBS) is using Windex-CBS, derived from the production data of wind turbines. It thus illustrates the monthly and annual electricity production compared to the long-term average, independent of the installed capacity. The low values of Windex-CBS are in line with the decreasing tendency that has been observed over the last two decades. The question remains whether the trend and the very low values of the reported Windex-CBS should be fully ascribed to the calm weather conditions. To estimate the future wind supply, it is essential to have insight in what is causing the observed trends and variation. [Dutch] Voor de registratie van het windaanbod in Nederland maakt het CBS gebruik van Windex-CBS, afgeleid van productiegegevens van windturbines. Daarmee worden de maandelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie weergegeven ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geinstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

 9. Bronnen van diffuse bodembelasting

  NARCIS (Netherlands)

  Lijzen JPA; Ekelenkamp A; LBG; DGM/BO

  1995-01-01

  Ten behoeve van het preventieve bodembeleid was onvoldoende duidelijk welke bijdrage diverse bronnen leveren aan diffuse bodembelasting. Doel van deze inventarisatie was beschikbare kennis over diffuse bodembelasting te bundelen en kennis-lacunes aan te geven. Nevendoel is het beschrijven van de

 10. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw pluimveev

 11. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 12. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen en vooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedt input voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemen om het aanbieden van rauw

 13. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 14. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 15. Van landbouw naar landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 16. Idola van de crossmedia

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, H.M.M. van; Twisk, Job; Winkel, Kees; Fröling, Hans; Bakker, Geeske; Hekman, Erik

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van on

 17. Het nut van stadsgroen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2013-01-01

  In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderz

 18. Emissies en bestrijdingsmaatregelen van ammoniak

  NARCIS (Netherlands)

  Laurier; M.B.H.M.

  1984-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van ammoniakemissies en van rendementen en kosten van maatregelen om deze te bestrijden. Op basis van gegevens van het Centraal Planbureau is een project voor 1990 en 2000 gemaakt van de mestproduktie en daarmee samenhangde ammoniakuitworp op landelijke

 19. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte van Emstede

  2015-09-01

  -2009, this part examines how a value assessment is used in the processes of developing and executing conservation plans for different types of monuments. The cases are: the adaptive re-use of the Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1989-2005, the rebuilding of castle Nederhemert in Nederhemert South (1991-2005, the renovation and restoration of the Justus van Effen complex in Rotterdam (1983-1989; 2001-2012, the restoration and the adaptive re-use of the Van Nelle factory in Rotterdam (1981-1994; 1995-2005 and the redevelopment of the Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder (1992-2004. The five cases illustrate the historical development of value assessment research. In addition, they clarify how value assessment research was carried out, the value assessments this led to, how the value assessment was used in the development and reviewing of a conservation plan for the monument and to what end result. Part III - The design of a value assessment research and the deployment of a value assessment in the current conservation practice Part III of this thesis covers the chapters 8 to 11. This section is devoted to the further determination of the requirements, with regard to content and procedural embedding, a value assessment needs to meet. Chapter 8 provides a reflection on the multiple case study. This section provides further insight into how a value assessment can be complemented so that it meets the needs and wishes of the current conservation practice. In that chapter we once again looked at the design and application of value assessment in art restoration, because this approach offers clues to how value assessment of built heritage could be customized. The approach that is common in the art restoration, cannot simply be transferred to the conservation practice of built heritage. Therefore, chapters 9 and 10 respectively go into the requirements, with regard to the content and procedural embedding of a value assessment, that specifically arise from the design and

 20. Een analyse van kosten en baten van de invoering van latexvrije handschoenen in ziekenhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Bovenkamp, J.M. van de; Gallis, R.; Miedema, E.P.

  2003-01-01

  De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten ric