WorldWideScience

Sample records for beregning av taalegrenser

 1. GeoStab: program for beregning av skråninsstabilitet - Versjon 1.0

  OpenAIRE

  Bruun, Hermann

  2000-01-01

  Rapporten gir veiledning i bruk av stabilitetsprogrammet GeoStab. GeoStab er et windowsbasert program som kan benytte seg av grunnlagsdata fra NovaPoint modulene GeoPlot, Veg, TMOD og VIPS. Brukergrensesnittet til GeoStab er meget fleksibelt og kan tilpasses avhengig av hvilke grunnlagsdata som er tilgjengelig.

 2. Accumulation of nitrogen - a critical parameter for the calculation of load limits from nitrogen in forests; Akkumulering av nitrogen - en kritisk parameter for beregning av taalegrenser for nitrogen i skog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sogn, T.A.; Stuanes, A.O.; Abrahamsen, G.

  1996-01-01

  The conference paper deals with the accumulation of nitrogen in forests in Norway. The level of accumulation is a critical factor for the calculation of load limits. The paper compares the average rapidity values of accumulation since the last glacial age with the calculated values from the more short-lasting period based on data from surveying programs of the State Pollution Control Authority, manuring experiments, and other relevant research programs in this field. 8 refs., 1 fig., 1 tab.

 3. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 4. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 5. Undersøkelse av rensegrader, driftsforhold og kostnader ved nitrogenfjerning og fangst med lukket ammoniakkstripping ved VEAS

  OpenAIRE

  Yasin, Ahmed Mohamud

  2012-01-01

  Sammendrag Historiske driftsdata ved det lukkede strippeanlegget ved Vestfjorden Avløpselskap (VEAS) ble analysert, bearbeidet og fremstilt for å finne ut om når strippeanlegget har godt bra og hvilken driftsfaktorer som har vært viktigst. Historiske driftsdata ble samtidig brukt til å beregne trykktap i strippeanleggets ulike prosessenheter, spesielt overføringsrørene for sirkulasjonsluft. I tillegg ble det foretatt beregning av driftskostnadene ved fjerning og fangst av nitrogen ved lukk...

 6. Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, P.

  Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra...

 7. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  OpenAIRE

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 8. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 9. Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimenter i Horten Indre Havn i 2011

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Bakke, T.; Beylich, B.; Schøyen, M.; Allan, I.

  2011-01-01

  Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimentene ble gjennomført av NIVA i 2011. Risikovurderingen viser at alle delområdene har sedimenter med miljøgifter i konsentrasjoner som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sediment. I de ytre områdene er imidlertid overskridelsene lave. Beregning av årlig transport av miljøgifter fra sedimentene viser at det lekker mest kvikksølv ut fra sedimentet i området mellom Løvøya og Mellomøya, hvor det ble funnet ekstrem ...

 10. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 11. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 12. Felles referansepopulasjon for beregning av genom¬baserte avlsverdier for de nordiske røde rasene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heringstad, Bjørk; Su, Guosheng; Svendsen, Morten;

  2013-01-01

  article to Husdyrforsøksmøtet 2013 (Norwegian Animal Science meeting). (Joint reference population for Nordic Red breeds)......article to Husdyrforsøksmøtet 2013 (Norwegian Animal Science meeting). (Joint reference population for Nordic Red breeds)...

 13. Guidelines for estimating blowout rates and duration for environmental risk analysis purposes; Retningslinjer for beregning av utblaasningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljoerisiko

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsen, Thomas

  2007-01-15

  Risk assessment in relation to possible blowouts of oil and condensate is the main topic in this analysis. The estimated risk is evaluated against criteria for acceptable risk and is part of the foundation for dimensioning in oil spill preparedness. The report aims to contribute to the standardisation of the terminology, methodology and documentation for estimations of blowout rates, and thus to simplify communication of the analysis results and strengthen the decision makers' trust in these (ml)

 14. Knowledge platform for calculating climate impact from construction and building materials. Literature study; Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer. Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roenning, Anne; Lyng, Kari-Anne; Vold, Mie

  2011-07-01

  Greenhouse gas emissions from building linked today to a large extent to the energy consumption during the operating period. Through increasingly stringent energy requirements and other changes, the energy consumption for the operation could go down over time. This means in this case that the energy required to produce, transport and set up the building, to a greater extent can be relatively more important in a life-cycle analysis. KRD in that regard ha given Oestfoldforskning the commission to conduct a literature study that will provide an overview and assessment of the literature / research papers describing various building materials climate impact and how this translates into a lifetime (LCA - Life Cycle Assessment), and thus describe the knowledge platform these analyzes are based in. It also means a description of the factors that affect the climate and the environment, including the stages of life that are important. Literature study is conducted by searching scientific databases (Springer Link, Science Direct, Google Scholar, Norwegian EPD database of declarations). The literature search is limited to studies that are based on LCA as a methodology for calculating the climate impacts associated with the construction and building materials. Based on the review of literature is also undertaken an analysis focusing on explaining the methodological platform between the studies are based on, in order to explain why the results differ and / or may not be comparable.(eb)

 15. Tilnærmede metoder for beregning av maksimale søylemoment / Approximate methods for calculation of maximum moment in columns

  OpenAIRE

  2005-01-01

  In frame structures, consisting of columns and beams, gravity loading on beams (floors) leads to moments as well as axial forces in the columns. In cases with slender columns, maximum moments may develop between columns ends due to second order effects. Approximate methods for calculating maximum moments between column ends are given in Norwegian and international standards. These ``conventional'' methods are formulated in terms of approximate effective lengths and a moment gradient factor (o...

 16. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 17. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 18. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 19. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 20. Utveckling av Moodle

  OpenAIRE

  Daunfeldt, Björn

  2013-01-01

  Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos LADOK. Detta projekt kommer omfatta teori om hur Moodle är uppbyggt (version 2.4), hur utveckling av moduler sker, samt för- och nackdelar beroende på om operativsystemet Windows eller Linux används.Utv...

 1. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 2. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 3. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 4. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 5. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 6. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 7. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 8. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 9. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 10. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 11. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 12. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 13. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 14. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 15. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 16. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 17. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 18. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 19. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 20. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 1. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 2. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 3. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 4. Models for calculating the climate benefits and value-chain economy for biogas production. Food waste and manure.; Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjede oekonomi for biogassproduksjon. Matavfall og husdyrgjoedsel.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyng, Kari-Anne; Modahl, Ingunn Saur; Morken, John; Briseid, Tormod; Vold, Bjoern Ivar; Hanssen, Ole Joergen; Soerby, Ivar

  2011-07-01

  The main objective of the project was to develop a climate model and an economy model for the entire value-chain from collection and biogas production for the treatment of digestate, which should contribute to increase production of biogas in Norway by an efficient and climate proper utilization of fertilizers and waste. The models are defined in a number of parameter values for each of the different substrates and for each life-cycle stage of the value chain. By changing parameter values enables the analysis models in different regions, with flexible solutions for local differences. This may be options for the location of plants in relation to transport needs, size of plants in relation to efficiency and amount of substrate, utilization of biogas and digestate and what type of energy that can be replaced by biogas (eg fuel for vehicles, heating, electricity) and digestate (fertilizer and soil conditioner product). This report presents the defined parameters in the model, the basic values that are added to the table, results for basic value, as well as results from testing of the model for biogas production in Vestfold and Oestfold. Results:The analysis performed shows that the models are suitable to identify where in the value chain, the major climate impacts occur where the greatest costs are incurred, what is contributing to a reduction in greenhouse gas emissions and income, and how it can be most effective to take action or to motivate to technology. Analyses of biogas production from manure and food waste results in the following robust conclusions when viewing the biogas production in a greenhouse gas perspective: Biogas is a good initiative for the treatment of food waste and manure in a climate perspective. Of the analyzed scenarios, the results show that biogas which will be upgraded to fuel quality and diesel substitutes provide the greatest climate benefits. It is beneficial to mix substrates. The largest contribution of greenhouse gases are nitrous oxide. Nitrous oxide is issuing from multiple processes, and it is these emissions that are associated with the most uncertainty. The study results are consistent with previous analyzes conducted by Oestfoldforskning. Further work: The project has clarified several gaps in knowledge and lack of data and information where there is a need for new research to make the models more robust and with less uncertainty. It is also desirable in research related to the development of new technologies to reduce emissions of greenhouse gases from the biogas system, the development of policy regime around the biogas. The project has clarified that there is insufficient data related to what happens during the creation / recovery / dewatering of the manure, organic waste and biogas under Norwegian conditions with respect to emissions of methane, nitrous oxide and ammonia, and nitrogen emissions to water, carbon turnover in soil etc. In the analyzes there are used the best available data from the literature, which partly are old and may not be entirely relevant for Norwegian conditions. It should therefore be made for an experimental program with emission measurements with proven methods, and where it is controlled for external factors (local meteorological conditions, soil, type of substrate, etc.). It is desired to obtain data that shows both the mean and variation for the various types of emissions during the year.The models developed through this project has the potential to be exploited at various stages of decision making related to development, construction and operation of a biogas plant. It is interesting to test the models as a basis for assessing the effectiveness of measures related to the development of biogas production and use in Norway. The combination of models for investment and operating economy and climate benefit of the whole biogas value chain makes it possible to do simulations of the effects of such investment, various forms of subsidies, tax etc. to assess whether the measures are sufficient to ensure profitability at all levels of value chain.It is also appropriate to extend the model to include other types of substrate, such as scrolling. sewage sludge (municipal and industrial, and both water purification and wastewater treatment). It is also desirable to extend the model to include more environmental parameters, particularly where eutrophication effects that may be of importance in the evaluation of alternatives with dewatering of the digestate and effects related to the spreading of digestate and fertilizer. More basic research on nitrogen and carbon cycle and how these can be linked to life-cycle models of biogas and bio substrate is also something that should be considered in terms of future research needs.The project has made visible the need for better technical solutions for handling, storage and distribution of fresh manure and digestate, to reduce emissions of nitrous oxide and ammonia. There is considerable uncertainty as to the choice of solution, and the effectiveness of different solutions will be in relation to climate and environmental benefits and economics.(auth)

 5. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 6. Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA

  OpenAIRE

  Gangsø, Dan-Henning M.

  2012-01-01

  Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til konklusjonene. Første del av oppgaven består av en historisk presentasjon av Norwegian med fokus på store vendepunkter. Deretter gjennomgås tre grundige analyser av forhold som er relevante for verdsettelsen. Det første kapittelet handler om ytre makroforhold som har betyd...

 7. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 8. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 9. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 10. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 11. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 12. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 13. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 14. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 15. Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation

  OpenAIRE

  Heimer, Anders; Seffel, Jonas

  2006-01-01

  Detta examensarbete beskriver resultatet av en undersökning av säkerheten hos Bluetooth samt hur användning av Bluetooth-utrustade produkter kan påverka användarnas integritet. Undersökningen har genomförts dels genom litteraturstudier och dels genom implementation av en forskningsprototyp. Forskningsprototypen har använts vid ett experiment där vi utrönt vilken information en Bluetooth-utrustad produkt avslöjar till en tredje part. Vid experimentet har vi även försökt koppla ihop Bluetooth-u...

 16. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 17. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 18. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 19. Review of AVS Audio Coding Standard

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 20. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 1. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 2. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 3. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 4. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 5. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 6. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  OpenAIRE

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 7. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 8. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 9. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 11. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 12. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 13. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  OpenAIRE

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 14. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 15. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 16. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 17. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 18. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 19. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 20. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 1. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 2. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 3. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 4. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 5. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 6. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  OpenAIRE

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 7. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 8. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 9. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 10. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 11. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 12. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 13. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 14. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 15. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  OpenAIRE

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 16. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 17. Design av bladprofil for en stor ventilator

  OpenAIRE

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 18. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 19. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  OpenAIRE

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 20. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 1. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 2. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 3. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 4. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 5. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  OpenAIRE

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 6. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 7. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 8. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 9. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 10. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  OpenAIRE

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 11. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  OpenAIRE

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 12. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 13. Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  OpenAIRE

  Nordqvist, Malin

  2013-01-01

  I händelse av ett radioaktivt utsläpp är det viktigt att ha bra beredskap med skyddsåtgärder som bidrarmed det bästa skyddet för den utsatta delen av befolkningen. Direkt efter ett utsläpp utgör exponering viainandning det största problemet eftersom partiklar och gaser ännu inte hunnit deponerats på mark, imoln och så vidare. Byggnader bidrar med ett skydd mot inhalation eftersom luften utanför och inutibostaden byts ut relativt långsamt. Hur stor del av föroreningen som tar sig in till inomh...

 14. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 15. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  OpenAIRE

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 16. Teoretisk gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

  OpenAIRE

  Gjesdal, Frøystein

  2003-01-01

  Formålet med denne rapporten er å foreta en teoretisk gjennomgang av de årlige lønnsomhetsundersøkelsene som utarbeides av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Det fokuseres spesielt på tre problemstillinger. Dette er for det første behandling av fiskerettigheter. Budsjettnemnda har i sine lønnsomhetsberegninger eliminert konsesjonsverdiene fra foretakets kapital. En sentral problemstilling i rapporten er om dette er riktig, og om det er gjort på en riktig måte. Rapporten tar videre opp valg av ...

 17. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 18. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 19. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 20. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 1. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 2. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 3. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 4. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 5. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 6. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 7. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  OpenAIRE

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 8. EST Table: AV402204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402204 heS00693 11/12/09 n.h 10/09/28 95 %/122 aa gb|ABM66814.2| trehalose 6-phos...05 aa gi|189236215|ref|XP_975776.2| PREDICTED: similar to trehalose 6-phosphate synthase isoform 2 [Tribolium castaneum] AV402204 heS0 ...

 9. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 10. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  OpenAIRE

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 11. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 12. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 13. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  OpenAIRE

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 14. En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg

  OpenAIRE

  Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke

  2003-01-01

  Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og SIVA om utvikling av regionale innovasjonssystemer i ARENA-programmet. Studien av innovasjonssystemet i aksen Horten og Kongsberg viser hvordan store lokale aktører ser på egen innovasjon og regionens innovasjossystem. Resultatet av denne rapporten vil være en del av beslutn...

 15. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 16. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 17. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  OpenAIRE

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 18. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  OpenAIRE

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 19. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 20. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 1. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 2. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 3. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 4. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 5. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 6. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 7. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 8. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 9. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 10. Atle Næss: Roten av minus en

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 11. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  OpenAIRE

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 12. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 13. EST Table: AV399747 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399747 NV120691 10/09/28 89 %/128 aa ref|YP_950793.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] ...gb|ABL76015.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399524 NV12 ...

 14. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 15. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 16. Representasjoner av reality-tv i norsk reklamefilm. En kvalitativ tekstanalyse av reklamefilmer fra TINE, ICA og Gulesider

  OpenAIRE

  Muri, Charlotte Eknes

  2013-01-01

  Dette prosjektet ser nærmere på nyere norsk reklamefilm som benytter seg av et konsept knyttet til reality-tv i sine tv-reklamer. TINE, ICA og Gulesider viser tre forskjellige måter å utnytte en slik appell via ulike former for intertekstuelle henvisninger. Oppgaven analyserer disse reklamene ved hjelp av en kvalitativ tekstanalyse. Følgende overordnete problemstilling ligger til grunn for prosjektet: Hvordan utnyttes reality-konseptet retorisk i norsk kommersiell reklamefilm?

 17. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Science.gov (United States)

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 18. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 19. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398312 AV398312_3_ORF2 E26799A422BE33BE PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) NA ? IPR015500 unintegrated ...

 20. 快速 AVS 帧内预测算法%FAST AVS INTRA PREDICTION ALGORITHM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王双龙

  2015-01-01

  As to the complexity process of choosing best probable encoding mode in AVS intra prediction,we proposed a fast intra predic-tion encoding algorithm.With the analysis of AVS intra prediction encoding theory and its implementation in reference software GDM2.1,we derived the threshold of zero coefficient block determination.The fast algorithm determines whether or not the current block is a zero coeffi-cient block according to its threshold discriminant condition.For zero coefficient block,it encodes cbp element directly and terminates intra prediction encoding in advance,which avoids the consequent complex process.As for the non-zero coefficient blocks,the fast selection algo-rithm associating the time domain SAD and the frequency domain SATD is used,which excludes 40% to 80% impossible prediction modes, and the rate distortion function is applied to the remained prediction modes to select the best prediction mode.It was verified through experi-ment that when PSNR (peak signal-to-noise ratio)decreased within 0.25db and bits rate increased within 2%,the time of AVS encoding de-creased over 40%,and the encoding efficiency was largely improved as well.%针对 AVS(Audio Video code Standard)帧内预测中选择最优编码模式流程复杂的问题,提出一种快速帧内预测编码的算法。通过分析 AVS 帧内预测编码的原理及其在参考软件 GDM2.1中的代码实现,推导出判定零系数块的阈值。该快速算法根据零系数块的判定阈值条件判定当前块,对于零系数块,直接编码 cbp 元素,提前中止帧内预测编码,避免了后续的复杂流程;对于非零系数块,采用时域 SAD(Sum of Absolute Difference)与频域 SATD(Sum of Absolute Transformed Difference)相联合的快速选择算法,排除了40%~80%的不可能预测模式,对余下的模式采用率失真代价函数的方法选取最佳预测模式。经实验验证,在 PSNR(Peak Sig-nal to Noise Ratio)降低0

 1. Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning

  OpenAIRE

  Westerheim, Nina

  2013-01-01

  Denne oppgaven består av et konseptstudie utført på knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer. Et litteraturstudie, dimensjonering og gjennomføring av seks forsøk faller innenfor konseptstudiet. Det ble gjennomført et litteraturstudie som omhandlet tema knyttet til tremateriale, knutepunkt og brann. En viktig del av litteraturstudiet gikk ut på å presentere forskningsresultater med tilknytning til knutepunkt i limtre sammensatt av lange...

 2. Organizational Culture Assessment Instrument: En studie av dimensjonaliteten i en norsk oversettelse

  OpenAIRE

  Gottenborg, Simon Aleksander

  2015-01-01

  Konseptet organisasjonskultur har lenge vært av stor interesse for forskning og organisasjoner, og har blitt knyttet til et antall utfallsvariabler som er av betydning for organisasjoners ytelse. For å studere kulturen og gjøre nytte av de potensielle positive effektene blir kulturen gjerne målt med kvantitative kulturmålingsinstrumenter. Studier har imidlertid funnet at flere av instrumentene som brukes ikke kan vise til tilfredsstillende støtte for dimensjonaliteten i instrumentene, noe som...

 3. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 4. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 5. A case of reversible third-degree AV block due to Lyme carditis.

  Science.gov (United States)

  Timmer, Stefan A J; Boswijk, Dirk J; Kimman, Geert P; Germans, Tjeerd

  2016-01-01

  The most common manifestation of Lyme carditis is a varying degree of atrioventricular (AV) conduction block. This case describes a 45-year-old male with third-degree AV block due to Lyme carditis. Treatment with intravenous antibiotics resulted in complete normalization of AV conduction, thereby averting permanent pacemaker implantation. PMID:27215649

 6. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  OpenAIRE

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 7. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 8. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 9. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 10. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 11. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 12. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 13. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald;

  feature: Multi camera video capture capability. Time tagging. Rapid or instant playback capability. Lightweight and compact design. Non-cabled AV recording. Simple, reliable set up and operation. Description Commercial products did not meet our requirements why a programmer was hired to design and program...... audio. (1 to 4 sources) GintasView ver 1.3 includes the possibility for time tagging using a mobile device like a smartphone or tablet. After simulation the time tagged file is exported to the AV software on the laptop and appears as integrated with the video feed timeline Conclusions We have achieved...

 14. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 15. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  OpenAIRE

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 16. Tar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager AS

  OpenAIRE

  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer

  2014-01-01

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til fle...

 17. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Søvik, Lene; Sømme, Tore

  2011-01-01

  Hva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en f...

 18. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 19. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  OpenAIRE

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 20. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  OpenAIRE

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 1. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 2. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 3. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 4. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  OpenAIRE

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 5. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 6. Utslipp av avløpsvann Lista Aluminiumverk. Kontrollundersøkelser 1979 - 1980

  OpenAIRE

  Knutzen, J.

  1981-01-01

  Mulige effekter av utslipp fra Lista Aluminiumverk er belyst ved observasjoner av avløpsvann, resipientvann, strandsonens flora og fauna, samt registrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og fluor i tang og albuskjell. På de utslippsnære stasjonene er det registrert tydelige negative effekter på fjærebeltesamfunnet. I avstander over 500 m fra utslippet er det bare usikre indikasjoner på redusert forekomst av enkelte arter. Det sterkt varierende innhold av fluor i tang har ikke ...

 7. Kampen mot terrorisme i Europa : en analyse av hindringene for og drivkreftene bak etableringen og utviklingen av et anti-terrorisme samarbeid innenfor den Europeiske Union

  OpenAIRE

  1994-01-01

  "KAMPEN MOT TERRORISME I EUROPA: EN ANALYSE AV HINDRINGENE BAK OG DRIVKREFTENE FOR ETABLERINGEN OG UTVIKLINGEN AV ET ANTI-TERRORISME SAMARBEID INNENFOR DEN EUROPEISKE UNION". Karakteristika ved terrorismen i Europa. Vest-Europa var i perioden 1968-1985 den regionen i verden som totalt sett var åsted for flest internasjonale terroristaksjoner, og hovedarena for både europeiske og Midtøsten-baserte terroristorganisjoners virksomhet. Av EU-medlemmene er det særlig Tyskland, Storbritann...

 8. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 9. Dynamisk MR-avbildning av pasienter med brystkreft : etablering og sammenligning av ulike analysemetoder for vevsperfusjon og kapillær permeabilitet

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Globalt er brystkreft den kreftformen som rammer flest kvinner, og radiologisk avbildning ved bruk av mammografi og ultralyd er i dag primære utredningsmodaliteter for deteksjon og karaterisering av denne kreftformen. Imidlertid demonstrerer disse radiologiske bildemodalitetene begrensninger med hensyn til den diagnostiske prestasjonen og viser generelt en lav spesifisitet, spesielt ved vurdering av unge kvinner. Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning har de siste tiårene fremstått som ...

 10. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 11. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 12. Kunst og kultur som felles møteplass En studie av bruken av kunst og kultur på Verdensmester’n mottaksskole i Larvik.

  OpenAIRE

  Moe, Rise Cecilie

  2016-01-01

  Denne oppgavens intensjon har vært å vise hvordan kunst og kultur brukes i opplæringen av de fremmedspråkelige elevene på Verdensmester’n mottaksskole i Larvik kommune. I rammen av nye kulturstudier ser jeg på hvordan det å gjøre kunst og kultur bidrar til elevenes utvikling og innhenting av kunnskap. Begrepene opplæring og integrering førte meg til postmoderne tilnærminger til barndom, kropp, bruk av kunst og kultur, kommunikasjon og forståelse. Ulike perspektiver fra blant ...

 13. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  OpenAIRE

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 14. Vil et forbud mot bruk av hijab på offentlige skoler være en krenkelse av «religionsfriheten» etter EMK art. 9 ?

  OpenAIRE

  Hussaini, Shokhan

  2014-01-01

  Problemstillingen i denne oppgaven går ut på om et generelt forbud mot bruk av hijab i offent-lige skoler vil være en krenkelse av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskon-vensjonen art.9 (heretter EMK). Hijab er et stykke tøy også kalt hodetørkle, som blir båret av muslimske kvinner i alle aldersgrupper. Formålet med hijab er å dekke kvinnens hår og hals hovedsakelig i det offentlige. I Norge har vi per dags dato ingen lov som forbyr bruken av hijab eller andre religiøs symbol...

 15. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 16. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 17. EST Table: AV398948 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398948 NV060458 10/09/28 78 %/145 aa dbj|BAD73409.1| Ruvbl1 protein-like [Oryza s...7 aa FBpp0237970|DvirGJ23553-PA 10/08/27 59 %/198 aa C27H6.2#CE43279#WBGene00007784#locus:ruvb-1#Yeast hypot

 18. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 19. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 20. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 1. EST Table: AV398357 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398357 NV021720 10/09/28 44 %/103 aa ref|XP_002435218.1| charged multivesicular b...ody protein, putative [Ixodes scapularis] gb|EEC08042.1| charged multivesicular body protein, putative [Ixod

 2. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 3. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 4. EST Table: AV400604 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400604 br--1517 10/09/28 48 %/208 aa ref|XP_001863389.1| wolfram syndrome 1 [Cule...x quinquefasciatus] gb|EDS38516.1| wolfram syndrome 1 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 50 %/173 aa FBpp0291

 5. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 6. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 7. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 8. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 9. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 10. EST Table: AV405806 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405806 wdV30260 10/09/28 65 %/199 aa ref|NP_001119709.1| transformer 2 isoform E ...[Bombyx mori] gb|AAX47003.1| transformer-2 protein E [Bombyx mori] 10/08/28 low homology 10/08/27 low homolo

 11. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 12. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Lohne-Seiler

  2012-11-01

  Full Text Available Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for eldres helse. Sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og helsegevinster som forebygging av sykdom, opprettholdelse av uavhengighet og økt livskvalitet er godt dokumentert (ACSM's Position Stand 1998; Spirduso & Cronin, 2001; Taylor et al., 2004. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er derfor å redegjøre for viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet og trening i aldringsprosessen, samt utdype sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og fysisk funksjon blant eldre. Basert på en nasjonal multisenterstudie (Anderssen et al., 2009, tilfredsstilte 20% voksne og eldre (20-85 år de nasjonale anbefalinger om 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kun 12% i den eldste aldersgruppen (80-85 år tilfredsstilte anbefalingene. Totalt fysisk aktivitetsnivå, målt ved hjelp av akselerometer, ble redusert med økende alder, hvor de eldste (80-85 år hadde 50% lavere aktivitetsnivå sammenlignet med de yngste (65-69 år (Lohne-Seiler et al., 2012. Fra 25-års alder reduseres utholdenhet og muskelstyrke med 10% per 10 år dersom individet er inaktiv (Heath et al., 1981; Wilmore, 1991. Systematisk utholdenhets- og styrketrening ser derimot ut til å redusere tapet med inntil halvparten, det vil si en reduksjon tilsvarende 5% per 10 år hos fysisk aktive individer (Heath et al., 1981. Eldre individer ser ut til å ha de samme treningsinduserte effekter som yngre, det vil si at man får effekt av økt aktivitet uansett alder, og da også lik prosentvis fremgang (Hagberg et al., 1989. Studier har vist at det er mulig å øke maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke med inntil 10-20% i løpet av en 12 ukers intervensjon (Hagberg et al., 1989; Reeves et al., 2003; Lohne-Seiler et al, in press. Da muskelstyrke ser ut til å ha en sterk sammenheng med individets funksjonsevne/mobilitet, er det viktig å kunne tilrettelegge for systematisk styrketrening for eldre for på den måten å oppnå

 13. Beregning af brudbæreevne over for horisontal rotation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars

  Brudbæreevnen af LM Glasfibers prøvestand til dynamisk test af vindmøllevinger eftervises. Særligt redegøres for, at dynamisk forstærkning ikke forekommer i fundamentet ved de frekvenser, hvormed lasten påføres i forsøgene. Hertil anvendes en koblet finit-randelementmodel....

 14. Klimaregnskab og Carbon Footprint beregning for Kommunekemi a/s

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leinikka Dall, Ole; Wenzel, Henrik

  2009-01-01

  Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro......Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro...

 15. Vård av ungskog : Kemera-granskningar vid Finlands skogscentrals regionenhet Kusten (2008-2012)

  OpenAIRE

  Höckerstedt, Ragnar

  2014-01-01

  Skötseln av ungskogar är viktig för skogsbeståndens utveckling i produktionen av förädlingsbart stockvirke, ändå försummas skötselarbetet av ungskogarna på manga håll i Finland. Riksskogstaxeringarna visar att behovet av plantskogsskötsel stiger på Kustens område, men den utförda arealen har hållits konstant. Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) uppkom 1996 för att uppmuntra privata skogsägare i skötseln av kostsamma plantskogar. Idag förekommer det mycket problem med Kem...

 16. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Science.gov (United States)

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 17. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 18. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 19. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 20. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 1. Forskjellsbehandling av jugoslaviske fanger? Norske fangevokteres oppfattelse av nasjonalitet og bruken av vold mot jugoslaviske fanger i tyske fangeleirer i Nord-Norge 1942-1943.

  OpenAIRE

  Rolien, Pia Benedicte

  2015-01-01

  Denne oppgaven handler om fangevokteres bruk av vold mot jugoslaviske fanger i tyske fangeleirer i Nord-Norge under andre verdenskrig. Hovedfokuset vil være på de norske fangevokterne, men oppgaven vil også ta for seg de tyske leirsjefene og de tyske fangevokterne. Tyskerne begynte å sende jugoslaviske fanger til Norge fra sommeren 1942. De ble sendt til fem ulike leirer hvor norske fangevoktere jobbet, Korgen og Osen i Elsfjord, Rognan ved Saltdalen, Beisfjord/Bjørnfjell i Narvik og en leir ...

 2. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 3. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 4. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 5. EST Table: AV401078 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401078 e96h0200 10/09/28 42 %/112 aa ref|XP_001648294.1| Juvenile hormone-inducib...le protein, putative [Aedes aegypti] gb|EAT44634.1| Juvenile hormone-inducible protein, putative [Aedes aegy... 10/09/10 36 %/106 aa gi|91080979|ref|XP_974925.1| PREDICTED: similar to Juvenile hormone-inducible protein, putative [Tribolium castaneum] FS808716 e96h ...

 6. EST Table: AV400450 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400450 br--1258 10/09/28 98 %/184 aa ref|NP_001040380.1| F-box only protein 21 [B...ombyx mori] gb|ABF51283.1| F-box only protein 21 [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS910521 br-- ...

 7. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 8. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 9. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 10. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 11. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 12. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 13. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 14. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 15. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 16. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 17. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 18. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 19. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 20. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 1. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 2. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 3. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 4. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 5. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 6. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 7. Implementering av høyereordens skallelement i Fedem

  OpenAIRE

  Midtflå, Elisabeth

  2010-01-01

  Masteroppgave gjør rede for teori og praksis for oppretting av høyere ordens skall element i FEDEM, ved å oppdatere og tilgjengeliggjøre en allerede eksisterende implementasjon. I særlig grad behandler den de forskjellige rutinene i koden, bakgrunnsinformasjon for 4 noders skall element og testprogrammet som er skrevet for å kvalitetssikre koden. Da elementet skal testes og sammenlignes med tilsvarende element i NX-Nastran, samt de eksisterende skallelementene i FEDEM. Masteroppgaven dokument...

 8. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 9. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 10. EST Table: AV398789 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398789 NV060284 10/09/28 99 %/108 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 90 %/108 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 11. EST Table: AV398126 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398126 NV021158 10/09/28 96 %/194 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 87 %/194 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 12. EST Table: AV404185 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404185 pg--0572 10/09/28 98 %/172 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 88 %/170 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 13. EST Table: AV398515 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398515 NV021902 10/09/28 99 %/128 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 92 %/128 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 14. EST Table: AV399141 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399141 NV060715 10/09/28 98 %/166 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 88 %/166 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 15. EST Table: AV403977 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403977 pg--0292X 10/09/28 62 %/111 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstro...led-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 59 %/110 a...ms Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coi

 16. EST Table: AV398817 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398817 NV060314 10/09/28 96 %/143 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At 2.1 Angstrom...strom Resolution gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/08/28 88 %/143 aa...s Resolution pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Ang

 17. EST Table: AV399252 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399252 NV060970 10/09/28 62 %/104 aa ref|NP_001119705.1| transformer 2 isoform A ...[Bombyx mori] gb|AAT42220.2| transformer-2 protein A [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology NM_001126237 NV06 ...

 18. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 19. Terrorisme og politisk vald i Noreg : seks hendingar i lys av to terrorismedefinisjonar

  OpenAIRE

  Nordstrand, Øystein

  2011-01-01

  Studien tek for seg terrorisme og politisk vald i Noreg i tidsrommet 1988 til 2011. Hovudtemaet er problematikken kring omgrepsforståinga av terrorisme og politisk vald, både i straffelova av 2005 og i forskingslitteratur kring desse samfunnsfenomena, særleg definisjonen av terrorisme til Tore Bjørgo og Daniel Heradstveit (1993, s. 30). Definisjonen i straffelova er ein juridisk definisjon, medan den andre er ein samfunnsvitskapleg definisjon. Samfunnsfenomenet terrorisme blir ...

 20. EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

  OpenAIRE

  Rølvåg, Line Kathinka Fjellstad

  2012-01-01

  Denne masteroppgaven har tatt for seg undersøkelser av stål designet for lavtemperaurappliksjoner ved bruk av elektronmikroskop i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (Electron Backscatter Diffraction - EBSD). Målet med oppgaven var å bruke EBSD-teknikken i kombinasjon med in situ deformasjon og en spesiallaget kaldfinger for å kunne studere materialene ved lave temperaturer. To ulike stål ble undersøkt; et smidd finkornet strukturelt st&...

 1. Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

  OpenAIRE

  BJERKHOLT, Olav

  2000-01-01

  I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge. I anledning Forskningsavdelingens 50-årsjubilum har tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Olav Bjerkholt, skrevet boken Kunnskapens krav. - Boken tar for seg opprettelsen av avdelingen, starten på nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjetteringen som etter hv...

 2. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 3. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 4. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 5. Ny inntektsstandard – ny tidfesting? En sammenligning av IFRS 15 og gjeldende internasjonale inntektsstandarder

  OpenAIRE

  Bell, Cathrine; Forfang, Karoline Marselie Karde

  2015-01-01

  I 2002 startet IASB og FASB et prosjekt med formål å etablere et felles internasjonalt regnskapsspråk. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers er del av dette harmoniseringsprosjektet. Standarden presenterer et omfangsrikt regelsett for regnskapsmessig behandling av inntekt fra kundekontrakter. Nåværende inntektsstandarder innen IFRS er kritisert for ikke å gi tilstrekkelig informasjon om innregning av inntekt. En konsekvens av dette er at like transaksjoner er ført på ulike måter. Regn...

 6. Karakterisering av avloppsvatten från Statoil Petrokemi AB, Stenungsund

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1990-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann fra Statoil Petrokemi AB i Stenungsund, Sverige er utført etter direktiver fra Statens Naturvårdsverk. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av døgnprøver og en ukebland- prøve fra juni 1990. Resultatene viste lav toksisitet, men innholdet av tungt nedbrytbare, ikke identifiserte organiske forbindelser. Det ble ikke påvist minaralolje eller EOX og kun meget lave konsentrasjoner av PAH og AOX.

 7. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 8. Prøving av brannbeskyttelse for betong : RWS-brann : prøvingsmetode

  OpenAIRE

  Larsen, Claus K.

  2007-01-01

  Rapporten beskriver prøving av brannbeskyttelse for tunneler eller konstruksjoner som krever brannbeskyttelse i henhold til RWS-brannkurven, og krav til dokumentasjon av dette. Det skal gjennomføres branntest på store oppspente prøvningselement av betong opplagt på horisontalovn, med brannbelastning som følger RWS-brannkurven. Temperaturen på baksiden av brannbeskyttelsen og på armeringen skal logges under og etter brannforløpet, og eventuell avskalling eller andre former for skader skal regi...

 9. Prediksjon av 8.klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Skrevet av Malin Dieseth. Veileder: Henrik Natvig. Tittel: Prediksjon av 8. klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger Besvarelsen baserer seg på datamateriale innsamlet av Rusmiddeldirektoratet i 2002. Survey ́en kartla ungdoms forhold til alkohol. Utvalget bestod av 978 skoleelever på åttende klassetrinn fra ulike steder i Norge. Elevene fylte ut spørreundersøkelsen ”Ungdom og alkohol” to ganger med fire måneders mellomrom. U...

 10. Development of a Serological Assay for the Sea Lion (Zalophus californianus) Anellovirus, ZcAV.

  Science.gov (United States)

  Fahsbender, Elizabeth; Rosario, Karyna; Cannon, John P; Gulland, Frances; Dishaw, Larry J; Breitbart, Mya

  2015-01-01

  New diseases in marine animals are emerging at an increasing rate, yet methodological limitations hinder characterization of viral infections. Viral metagenomics is an effective method for identifying novel viruses in diseased animals; however, determining virus pathogenesis remains a challenge. A novel anellovirus (Zalophus californianus anellovirus, ZcAV) was recently reported in the lungs of captive California sea lions involved in a mortality event. ZcAV was not detected by PCR in the blood of these animals, creating the inability to assess the prevalence of ZcAV in live sea lions. This study developed an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect antibodies to ZcAV in sea lion serum. To assess ZcAV prevalence, paired serum and lung samples (n = 96) from wild sea lions that stranded along the California coast were tested through ELISA and PCR, respectively. Over 50% of the samples tested positive for ZcAV by ELISA (34%), PCR (29%), or both (11%) assays. ZcAV is prevalent in stranded wild sea lion populations and results suggest that PCR assays alone may grossly underestimate ZcAV exposure. This ELISA provides a tool for testing live sea lions for ZcAV exposure and is valuable for subsequent studies evaluating the potential pathogenicity of this anellovirus.

 11. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 12. QOperAv, a Code Generator for Generating Quantum Circuits for Evaluating Certain Quantum Operator Averages

  CERN Document Server

  Tucci, Robert R

  2010-01-01

  This paper introduces QOperAv v1.5, a Java application available for free. (Source code included in the distribution.) QOperAv is a "code generator" for generating quantum circuits. The quantum circuits generated by QOperAv can be used to evaluate with polynomial efficiency the average of $f(A)$ for some simple (that is, computable with polynomial efficiency) function $f$ and a Hermitian operator $A$, provided that we know how to compile $\\exp(iA)$ with polynomial efficiency. QOperAv implements an algorithm described in earlier papers, that combines various standard techniques such as quantum phase estimation and quantum multiplexors.

 13. STUDY ON EFFICIENT COMPUTATION AND PERFORMANCE OF AV-BASED REDUCED-RANK FILTERING

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xu Bin; Yang Chenyang; Mao Shiyi

  2005-01-01

  In this paper, the complexity and performance of the Auxiliary Vector (AV) based reduced-rank filtering are addressed. The AV filters presented in the previous papers have the general form of the sum of the signature vector of the desired signal and a set of weighted AVs,which can be classified as three categories according to the orthogonality of their AVs and the optimality of the weight coefficients of the AVs. The AV filter with orthogonal AVs and optimal weight coefficients has the best performance, but requires considerable computational complexity and suffers from the numerical unstable operation. In order to reduce its computational load while keeping the superior performance, several low complexity algorithms are proposed to efficiently calculate the AVs and their weight coefficients. The diagonal loading technique is also introduced to solve the numerical unstability problem without complexity increase. The performance of the three types of AV filters is also compared through their application to Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDM A) systems for interference suppression.

 14. Mothers and monsters : en analyse av morsbildet i Alien-sagaen

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Masteroppgaven «Mothers and Monsters – En analyse av morsbildet i Alien-sagaen» er en studie av det alltid tilbakevendende morsbildet i Alien, Aliens, Alien3 og Alien: Resurrection. Hovedmålet i dette prosjektet er å vise hvor dette morsbildet befinner seg i filmenes univers. Jeg har gjennom en symptomal analyse av Alien-sagaen og filmens heltinne vist til at morsbildet gjennomsyrer hele filmseriens univers. Bildet og forståelsen av moren er ikke alltid konstant og konkret, men kan leses både...

 15. Undersøkelse og optimalisering av maskindel i propellsystemet til skip

  OpenAIRE

  Engebretsen, Jonas Møller

  2014-01-01

  Masteroppgaven tar for seg undersøkelse og optimalisering av en maskindel som er plassert i propellsystemet til et skip. Ved bruk av komponenten har det i enkelttilfelle oppstått sprekker nær tappen på skiven. Der delen byttes ut ved initiering av sprekker, noe som medfører økte kostnader for Rolls Royce. Rapporten tar for seg ulike aspekter ved maskindelen, der følgende temaer blir diskutert; materialvalg, produksjon av del ved smiing, herdeforløp, lin...

 16. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 17. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  OpenAIRE

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 18. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 19. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 20. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 1. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 2. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 3. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 4. T-forbindelsen : Analyse av ingeniørgeologiske forhold knyttet til krysning av svakhetssoner i undersjøisk tunnel

  OpenAIRE

  Hatlenes, Catrine

  2011-01-01

  I perioden 2009 til 2013 bygges T-forbindelsen mellom kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som del av dette prosjektet bygges Karmøytunnelen, en 8,9 kilometer lang undersjøisktunnel, under Karmsundet og Førresfjorden. Det har i denne masteroppgaven blitt foretatt ingeniørgeologisk vurdering og analyse av problemstillinger knyttet til driving gjennom svakhetssoner under fjordene i Karmøytunnelen. For å vurdere omfanget av forundersøkelser for Karmøytunnelen har det spesielt blitt lagt vekt p...

 5. Orthorexia Nervosa : et forsøk på å måle utbredelsen av tilstanden hos brukere av Tromsøs treningssentre

  OpenAIRE

  Berntsen, Ingrid Schjelderup; Kristensen, Clas Hammari

  2007-01-01

  Bakgrunn: Orthorexia nervosa ble for første gang omtalt som en ny spiseforstyrrelse av Dr.Bratman i 1997 (3). Til forskjell fra den beslektede lidelsen anorexia nervosa er ikke orthorektikeren sykelig opptatt av å gå ned i vekt, men av å spise sunt og oppnå en positiv livstilstand gjennom maten. Orthorexi i seg selv truer ikke den fysiske helsen slik som anoreksi, men kan potensielt utvikle seg til en mer alvorlig tilstand i ekstreme tilfeller. Det foreligger per i dag ingen offisielle retnin...

 6. Opptak av barium og strontium i naturlig vegetasjon i områder med berggrunn av biotitt-karbonatitt på Stjernøy, Alta

  OpenAIRE

  Hillersøy, Maria Hestholm

  2011-01-01

  Formålet med dette arbeidet var å undersøke innhold av barium (Ba) og strontium (Sr) i naturlig vegetasjon fra tre ulike prøvetakingsområder på Stjernøy, nordvest for Alta i Finnmark. Karbonatitt fra Stjernøy, en av Norges mest apatittrike bergarter med kalkspat som hovedmineral, har vist seg å ha potensial for utvinning av steinmel brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Karbonatitten innholder også mye biotitt, litt nefelin og sulfider. Viktige plantenæringsstoff som frigis fra miner...

 7. Narkotika, stabilitet og menneskerettigheter : En analyse av USAs krav og interesser ved demobiliseringen av de paramilitære i Colombia 2002-2005

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven forsøker å definere og analysere USAs krav og interesser i forbindelse med demobiliseringen av den paramilitære paraplyorganisasjonen, Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), i tidsrommet 2002-2005. USAs støttet disse forhandlingene politisk, men satte krav om at deres utleveringsbegjæringene ikke måtte blokkeres som følge av forhandlingene. I lys av neorealismen og sosialkonstruktivistisk teori forsøker oppgaven å underbygge hypotesen: USA krevde et lovverk som ga...

 8. Basisundersøkelse i Ranafjorden - en marin industriresipient. Delrapport 2. Miljøtoksikologisk vurdering av ammoniakk, cyanid,fenol og hydrogensulfid i indre del av Nordrana

  OpenAIRE

  Kirkerud, L.; Riisberg, A.M.

  1982-01-01

  Spredningen av ammoniakk, cyanid, fenol og hydrogensulfid innerst i Nordrana ble undersøkt ved to tokt. Konsentrasjonene i de berørte deler, Gullsmedvik og Movika, var hovedsakelig et resultat av fortynning i overflatesjiktet. Cyanid og hydrogensulfid forelå her i akutt giftige konsentrasjoner, mens det ikke kan forutsies noen giftvirkning av ammoniakk og fenol. Forøvrig viste siktedypsmålinger (ned til 10 cm) svært skittent vann, noe som også må ha følger for plante- og dyrelivet i sjøen...

 9. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  OpenAIRE

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 10. En fusjon mellom likeverdige? Integrasjonen av Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter

  OpenAIRE

  Colman, Helene Loe; Falkum, Eivind; Stensaker, Inger G.

  2011-01-01

  I denne rapporten presenteres noen av de viktigste overordnete funnene fra følgeforskningsprogrammet. Forskningsresultatene er presentert i sin helhet i boken ”A Merger of Equals?” Fagbokforlaget. Denne komprimerte og norske versjonen tar for seg: 1. Overordnete mål og resultater fra integrasjonen 2. Partssamarbeid og fagforeningenes rolle 3. Utvikling av global identitet etter fusjonen

 11. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Science.gov (United States)

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field. PMID:23316116

 12. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 NA ? IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 13. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 1.4e-114 T IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 14. InterProScan Result: AV399297 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ulovirus p35, apoptosis preventing protein Biological Process: anti-apoptosis (GO:0006916)|Molecular Function: caspase inhibitor activity (GO:0043027) ... ...AV399297 AV399297_3_ORF2 F5C6B0DD046B3A9D PFAM PF02331 P35 5.2e-107 T IPR003429 Bac

 15. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 16. InterProScan Result: AV403445 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403445 AV403445_5_ORF1 0934138DFEE325CD PANTHER PTHR11461 SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERP...IN 7e-06 T IPR000215 Protease inhibitor I4, serpin Molecular Function: serine-type endopeptidase inhibitor activity (GO:0004867) ...

 17. InterProScan Result: AV403342 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403342 AV403342_6_ORF1 0263967E54BB8719 PANTHER PTHR11461 SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERP...IN 2.9e-25 T IPR000215 Protease inhibitor I4, serpin Molecular Function: serine-type endopeptidase inhibitor activity (GO:0004867) ...

 18. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 19. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PROFILE PS50141 A_DEAMIN_EDITASE 15.862 T IPR002466 Adenosine deam...inase/editase Molecular Function: RNA binding (GO:0003723)|Molecular Function: adenosine deam

 20. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PANTHER PTHR10910:SF17 ADENOSINE DEAMINAS...ular Function: adenosine deaminase activity (GO:0004000)|Biological Process: RNA processing (GO:0006396) ...

 1. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE 6e-56 T I...PR001365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 2. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE NA ? IPR0...01365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 3. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398312 AV398312_1_ORF2 384AC61A6604E3FD PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) 1.8e-17 T IPR015500 unintegrated ...

 4. Airborne pollutants. Transports, effects and critical loads; Lufttransporterte forurensninger. Tilfoersler, virkninger og taalegrenser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Floeysand, I.; Loebersli, E. [eds.

  1996-01-01

  The report from a conference concerns two Norwegian research programmes. The first one deals with the transports and effects of airborne pollutants, and the second one relates to the critical loads of nature. A number of 17 papers from the conference are prepared. 318 refs., 57 figs., 22 tabs.

 5. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 6. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 7. Internkommunikation hos en mobiloperatör : – en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer

  OpenAIRE

  Isaksson, Helena

  2007-01-01

  Abstract Title: Internal Communication at a large mobile operator (Internkommunikation hos en mobiloperatör - en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer) Number of pages: 43 Author: Helena Isaksson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies C Period: Fall term 2006 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose of this essay is to gain an insight in...

 8. Styrning av HVB-marknaden : En studie av möjliga förbättringar gällande Uppsala Kommuns styrning av HVB

  OpenAIRE

  Hagberg, Niklas; Rundström, Sanna

  2011-01-01

  Detta arbete syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter gällande Uppsala Kommuns verksamhet runt Hem för Vård eller Boende (HVB) utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Marknadsstrukturen och Uppsala Kommuns möjligheter att påverka aktörerna på marknaden har analyserats utifrån Caves Structure, Conduct, Performance paradigm och Håkansson et.al Aktörer – Resurser – Aktiviteter modell. Information samlades in genom intervjuer med både köp och säljsidan, Kommun och HVB. Resultatet av...

 9. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  OpenAIRE

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 10. Utvikling av en balansert målstyringsmodell

  OpenAIRE

  Henriksen, Veronica Lillestad

  2007-01-01

  Tema for denne oppgaven er balansert målstyring. Balansert målstyring ble introdusert av David Norton og Robert Kaplan i en artikkel i Harvard Business Review i 1992. Denne artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn finansielle styringsparametere for å lede et selskap, og at det er viktig å kunne styre mot fremtiden isteden for å konsentrere seg om det som har skjedd. Dette krever større kunnskap om hva som driver fremtidig suksess for selskapet. Konseptet balansert målstyring, gir et ra...

 11. Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA Office for Contemporary Art Norway

  OpenAIRE

  Røyseng, Sigrid; Haugsevje, Åsne Dahl

  2013-01-01

  Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser at selv om OCA har mange resultater å vise til, har organisasjonen store utfordringer på enkelte områder. OCA er en omstridt organisasjon som har fått mye omtale i media de siste årene. Uenighetene omkring OCA kretser i hovedsak rundt organisasjonens kunstfaglige profil...

 12. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  OpenAIRE

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 13. EST Table: AV405781 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405781 wdV30227 10/09/28 88 %/272 aa ref|NP_001106136.1| Annexin IX isoform B [Bo...mbyx mori] dbj|BAA92810.1| annexin IX-B [Bombyx mori] 10/08/28 71 %/270 aa FBpp0280989|DpseGA19090-PA 10/08/...9 10/09/10 62 %/270 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/271 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 wdV3 ...

 14. EST Table: AV402401 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402401 heS00969 10/09/28 85 %/225 aa dbj|BAB16697.1| annexin [Bombyx mori] dbj|BAB16698.1| anne...a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein_id:CAA 82571.2 10/09/1... %/220 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/220 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 heS0 ...

 15. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 16. EST Table: AV400561 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400561 br--1451 10/09/28 62 %/198 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 42 %.../196 aa FBpp0240992|DwilGK11849-PA 10/08/27 54 %/104 aa T03D8.3#CE18921#WBGene00011392#locus:sbt-1#neuroendocrine...45-PA 10/09/10 51 %/199 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 17. Utveckling av ergoterapitjänster vid Helsingfors ergoterapi Ab

  OpenAIRE

  Sandells, Linn

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta fram kvalitativa rekommendationer på ergoterapitjänster för barn i behov av särskilt stöd. Det har gjorts genom en processinriktad metod, rekommendationerna på ergoterapitjänster har tagits fram för Helsingfors ergoterapi Ab. Aktivitetsrättvisa är den teoretiska referensramen i arbetet. Den frågeställning som besvarats är vilka ergoterapitjänster kan rekommenderas till Helsingfors ergoterapi Ab. För att uppnå resultatet har materialinsamling och intervjuer ...

 18. Betydningen av fluor for Glamslandsvassdraget, Aust-Agder

  OpenAIRE

  Kroglund, F.; Skjelkvåle, B. L.; Kleiven, E.; Lindstrøm, E.-A.; Kroglund, M.; Raddum, G.; Walseng, B.

  2000-01-01

  Fluorkonsentrasjonen i Glamslandsvassdraget er betydelig forhøyet (>100 ganger) i forhold til naturlige bakgrunnsnivåer i Norge. Fluorkonsentrasjonene i vassdraget er i henhold til publisert litteratur svært giftig. Sommeren/høsten 2000 ble det utført en undersøkelse i Glamslandsvassdraget. Forekomst av fisk og bunndyr synes ikke endret sammenliknet med opprinnelig naturtilstand slik denne ble dokumentert i 1968, dvs før fluorutslippet startet. Vi har således ikke kunnet påvise biologiske eff...

 19. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 20. EST Table: AV398781 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398781 NV060276 10/09/28 54 %/218 aa ref|NP_648933.3| limpet, isoform A [Drosophi...la melanogaster] ref|NP_996112.1| limpet, isoform E [Drosophila melanogaster] ref|NP_001163456.1| limpet, is...[Drosophila melanogaster] gb|AAF49395.3| limpet, isoform A [Drosophila melanogaster] gb|AAS64981.1| limpet...gb|ACL92441.1| Lmpt-PA [synthetic construct] gb|ACZ94727.1| limpet, isoform I [Drosophila melanogaster] 10/0

 1. Unge jenters påvirkning av retusjert reklame

  OpenAIRE

  Farsjø, Margrethe; Jankovic, Dragana

  2014-01-01

  Debatter i media og tidligere forskning den senere tid har gjenspeilet en bekymring for den offentlige markedsføringen i dagens samfunn. Det blir hevdet at markedsføringen har blitt preget av seksualisering og gjemte budskap bak retusjerte reklamer som man er bekymret for i unge jenters hverdag. Gjennom visuelle fremstillinger gis det signaler om hva som forventes om hvordan en skal se ut og det er spesielt motebransjen og dagens skjønnhetsideal som har fått kritikk. Markedsføring med retusje...

 2. Religion i fantasysjangeren : en studie av religionsbruk i fantasylitteratur

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Fantasysjangeren har siden Tolkien og Lewis gav ut sine fantasyromaner utviklet seg til å bli en stor og populære sjanger. De to tidlige pionerene var personlig kristne og skrev romaner i tråd med sin tro. De har satt dype spor etter seg i sjangeren. Senere fantasyforfattere har ikke nødvendigvis samme religiøse tro, men følger fortsatt konvensjonene som ble utarbeidet av de to tidlige forfatterne. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan religion brukes i dagens fantasylitteratur. D...

 3. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 4. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 5. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 6. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  OpenAIRE

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 7. Prediksjon av alkoholbruk hos et utvalg norske ungdommer i lys av Theory of Planned Behavior og tidligere alkoholbruk

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I denne oppgaven ble det undersøkt i hvilken grad Theory of planned behavior (TPB) predikerte intensjon og alkoholbruk for et utvalg norske 8. klassinger. Det ble også undersøkt i hvilken grad tidligere alkoholbruk kunne bidra til økt prediksjon av intensjon og senere alkoholbruk, utover TPB sitt bidrag. Kjønnsforskjeller ble også undersøkt. Resultatene ble diskutert relatert til forebyggende og holdningsskapende arbeid med ungdom og alkoholbruk. Oppgaven baserer seg på datamateriale saml...

 8. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk

  OpenAIRE

  Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K; Hansen-Møller, Jens

  2011-01-01

  Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.

 9. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  OpenAIRE

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 10. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Science.gov (United States)

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing.

 11. Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bror Just Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Mellom 15 og 20% av alle ungdommer i Norge har psykiske problemer som går ut over deres fungeringsevne. Mellom 4 og 7% har så alvorlige plager at de trenger behandling. Mange tør ikke dele problemene med andre. VIP er et forebyggende program innenfor psykisk helse for elever i videregående skole. Målsetningen er å øke kunnskap om og evne til å gjenkjenne tegn på psykiske problemer og lidelser, og å senke terskelen for å søke hjelp. Vi vurderer her graden av måloppnåelse. Utvalget er 880 elever i Akershus der intervensjonen har blitt gjennomført, sammenliknet med 811 elever fra Vestfold fylke som ikke hadde intervensjonen. Opplysningene er innhentet gjennom spørreskjema før intervensjonen (t0, og 1 (t1, 6, 12 og 24 måneder etter intervensjonen. Ved hvert tidspunkt ble kunnskapen målt i prosent av maksimum skåre på et sett av indekser. Effektstørrelsen på de enkelte indeksene er estimert i (a forskjeller i forbedring av prosentskåre og (b Cohens d. Fra t0 til t1 hadde intervensjonsgruppen signifikant bedre kunnskapsutvikling innenfor ”kjennskap til psykiske lidelser” (10,2% flere prosentenheter framgang, Cohens d = 0,58, ”generell kunnskap om psykisk helse” (4,4% - 0,30, ”evne til kopling av symptomer til diagnoser” (3,1% - 0,34, ”kunnskap om hjelpeapparatet innenfor psykisk helse generelt” (11,6% - 0,51 og ”kunnskap om nærmiljøets hjelpeapparat innenfor psykisk helse” (11,3% - 0,74. Sammenliknet med effektstørrelsene i andre, tilsvarende studier (mellom 0,01 og 0,3 i Norge og mellom 0,26 og 0,57 i internasjonale undersøkelser synes effekten av VIP å være god. Tatt i betraktning at kunnskap forvitrer og glemmes over tid, gjenstår det likevel å se om VIP-programmet får varige effekter av en størrelsesorden som er tilfredsstillende, sett i forhold til det programmet koster. Effects of programs in school for preventing mental problems -English Summary : Between 15 and 20% of all young people in

 12. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 13. An Accretion Disc Model For Eclipsing Binary System: AV Del

  CERN Document Server

  Ghoreyshi, Sayyed Mohammad Reza; Salehi, Fatemeh

  2008-01-01

  We investigate the light and radial-velocity curves of the eclipsing binary AV Del. Using the most new version of Wilson & Van Hamme (2003) code, the absolute elements, fundamental orbital and physical parameters of the system are determined. Then, using the new SHELLSPEC code, we study and present an accretion disc model for the system. We found AV Del is a semi-detached system which has an accretion disc around the primary star. By combining the radial-velocity and light curve analysis, we derive accurate absolute masses for the components of M1=1.449 Msun and M2 =0.687 Msun and radii of R1=2.61 Rsun and R2=4.21 Rsun as well as effective temperatures of T1=6000 K and T2= 4281 K for the primary and the secondary, respectively. Also, we derived a temperature of T=5700 K for the disc. Finally, our results are compared with those of previous authors.

 14. Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildfrid V. Brataas

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

 15. Performance Comparison of AVS and H.264/AVC Video Coding Standards

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xin-Fu Wang; De-Bin Zhao

  2006-01-01

  A new audio and video compression standard of China, known as advanced Audio Video coding Standard (AVS),is emerging. This standard provides a technical solution for many applications within the information industry such as digital broadcast, high-density laser-digital storage media, and so on. The basic part of AVS, AVS1-P2, targets standard definition (SD) and high definition (HD) format video compression, and aims to achieve similar coding efficiency as H.264/AVC but with lower computational complexity. In this paper, we first briefly describe the major coding tools in AVS1-P2, and then perform the coding efficiency comparison between AVS1-P2 Jizhun profile and H.264/AVC main profile. The experimental results show that the AVS1-P2 Jizhun profile has an average of 2.96% efficiency loss relative to H.264/AVC main profile in terms of bit-rate saving on HD progressive-scan sequences, and an average of 28.52% coding loss on interlace-scan sequences.Nevertheless, AVS1-P2 possesses a valuable feature of lower computational complexity.

 16. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 鲁端; 王建安

  2002-01-01

  Objectives: This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Methods: 53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study. The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation. Results: Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2 (9.1%) of 22 patients with AVRT and AT (P<0.01). The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group (20±13ms) (P<0.01).In postablation adenosine test, DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway persisted. Six of 10 patients who exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01).Conclusions: Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 17. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 18. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  OpenAIRE

  Danielsson, Simon; Flygare, Jakob

  2016-01-01

  I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. Undersökningen av distributionsfasen grundade sig i 4p modellen för att visa på filmbolagens strategiska möjligheter. Resultaten visade att det fanns sig...

 19. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  OpenAIRE

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 20. Undersøkelse av eksponerte treoverflaters effekt for termisk inneklima

  OpenAIRE

  Skjelbred, Mathilde

  2014-01-01

  Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Norsk Treteknisk institutt og er en del av et større forskningsprosjekt de har sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Prosjektet er kalt WEEE – Wood, Energy and Experience. Nordmenn oppholder seg stadig mer innendørs. Statistikken sier at en voksen person tilbringer 85-90% av sin tid innendørs. Samtidig som vi er mer inne, fører energikrav til at det stilles strengere krav til lufttettheten og isoleringen av bygg. Kombinasjonen a...

 1. Metakognitiv terapi (MCT) for Body Dysmorphic Disorder (BDD) : En kasusserie av fire pasienter

  OpenAIRE

  Espenes, Kristin

  2013-01-01

  Hensikten med denne kasusstudien var å undersøke hvorvidt metakognitiv terapi (MCT) ville ha en effekt på symptomer for Body Dysmorphic Disorder (BDD). BDD defineres som en overopptatthet av en innbilt eller reell fysisk defekt, som studier viser kan ramme opp mot 2.4% av populasjonen og gir signifikante begrensinger på pasientens livskvalitet. Utvalget bestod av fire pasienter fra Spesialpost 4 for Tvangslidelser ved Østmarka, St. Olavs Hospital, som gjennomgikk et tre-ukers behandlingsprogr...

 2. Kartlegging av lese- og skrivekompetanse som ledd i ein attføringsprosess

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Undersøkinga og oppgåva mi er sentrert rundt fylgjande problemstilling: Kva samanheng er det mellom brukarar ved AiR sine vurderingar av eigen arbeidsrelatert lese- og skrivekompetanse og faktiske testresultat av kartleggingsverktøyet Rådgiveren? Funn frå internasjonale undersøkingar som IALS (International Adult Literacy Survey) og ALL (Adult Literacy and Life Skills Survey) viser til at ein bekymringsverdig stor del av den norske arbeidsstokken har lese- og skriveevner som ifylgje OECD ...

 3. Omsetning av metylklorid til hydrokarboner over H-SAPO-34 og H-SSZ-13

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Metylklorid-til-hydrokarboner (MeXTH)-prosessen er et trinn i oppgraderingen av naturgass til alkener. Prosessen unngår produksjon av syntesegass som er en energikrevende prosess. I dette arbeidet sammenlignes to mikroporøse katalysatorer til MeXTH-prosessen, zeolitten H-SSZ-13 og zeotypen H-SAPO-34. Begge katalysatorene har CHA-topologien, men har ulik syrestyrke på grunn av forskjellig nettverkskomposisjon. Katalysatorene ble testet i en stasjonær-sjikt-reaktor, og reaksjonstemperaturen...

 4. Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord

  OpenAIRE

  Hovlandsdal, Linn

  2011-01-01

  Kultivert jord er den viktigaste antropogene kjelda til dinitrogenoksid (N2O), også kalla lystgass. N2O er ein klimagass og bidreg til øydelegging av stratosfærisk ozon. Dyrka myrjord har ein større emisjon av N2O enn mineraljord. Sjølv om dyrka myrjord berre utgjer 7 – 8 % av det totale dyrka arealet i Noreg, kan dei potensielt vere ein stor bidragsytar til N2O - emisjonen frå norsk jordbruk. pH i jord er ein nøkkelvariabel for dei fleste biologiske prosessane i jorda. Kalking kan føre ti...

 5. Overvåking og tilstandsklassifisering av Borrevannet 1992-1996. Revidert tiltaksplan for 1997

  OpenAIRE

  Bratli, J.L.; Skiple, A.

  1998-01-01

  Borrevannet i Vestfold har blitt overvåket de siste årene i forbindelse med et restaureringsprosjekt som ble startet i 1992. Formålet med prosjektet var å redusere tilførslene av næringsstoffer til innsjøen for å forbedre den generelle vannkvaliteten og spesielt å unngå oppblomstring av giftige blågrønnalger. Borrevannet er reserve drikkevannskilde for Horten by. Borrevannet har vært relativt stabilt næringsrikt fra de tidligste undersøkelsene i slutten av 1950-årene og fram til i dag, men fr...

 6. Samarbeid og kompetanseutveksling mellom sykehus og kommune : evaluering av prosjektet "Ambulant team"

  OpenAIRE

  Lorentzen, Catherine

  2008-01-01

  Rapporten er en evaluering av prosjektet ”Ambulant team” som innbefattet ambulerende virksomhet fra Geriatrisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og ut i Horten, Nøtterøy og Sandefjord kommuner i forbindelse med hjemsending av pasienter. Hovedmålene med inneværende undersøkelse har vært å evaluere effekten av den ambulerende virksomheten på samhandlingen og kompetanseutvekslingen behandlingsnivåene imellom, samt å ta stilling til prosjektets videre- og overføringsverdi.

 7. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 8. Analyse av kommunikasjon mellom sensorer i system for gass- og flammedeteksjon.

  OpenAIRE

  Ludvigsen, Åshild Ingeborg

  2010-01-01

  Denne masteroppgaven er gitt av Autronica Fire and Security. Autronica leverer et system for gass- og flammedeteksjon som blant annet brukes i olje- og gassindustrien. Systemet består av detektorer som er koblet på detektorsløyfer, hvor det leveres kraft og kommunikasjon på to tråder. Systemet installeres slik at kablene i detektorsløyfene delvis ligger i de samme kabelgatene. Ved bruk av systemet viser det seg at det i enkelte installasjoner oppstår problemer med krysstale mellom sløyfene. D...

 9. Strindheimtunnelen - Stabilitetsanalyse og vurderinger av påhugget ved dagsone vest

  OpenAIRE

  Gylland, Asgeir Samstad

  2012-01-01

  Som del av nye E6 fra Trondheim til Stjørdal skal det bygges en ny tunnel fra Nyhavna til Strindheim. Strindheimtunnelen vil ved ferdigstillelse i 2014 bestå av to parallelle løp med tverrsnitt T9,5 og lengde 2,5 km. Ved dagsonen på Nyhavna (dagsone vest) vil tunnelen ligge som en 300 meter lang betongtunnel i kvikkleire ved nedre Møllenberg før den kommer ut i dagen ved Nyhavna. Pågrunn av det tettbebygde området og den ustabile kvikkleira er det satt ...

 10. Kvinner i tiden : om sosial konstruksjon av tid på Mafia, Tanzania

  OpenAIRE

  2000-01-01

  Denne studien omhandler sosial konstruksjon av tid. Den bygger på et feltarbeid på øya Mafia som ligger på kysten av Tanzania i Øst-Afrika. Kysten av Tanzania og Kenya kalles gjerne swahilikysten og folkene der er knyttet til hverandre blant annet gjennom felles språk, swahili, og felles religion, islam. Kjønnssegregering er et annet markert trekk ved samfunnene på kysten og er en viktig grunn til at min studie først og fremst bygger på erfaringer fra samvær med kvinner. Jeg tar utgangspunkt ...

 11. Mobbing i videregående skole : en analyse av fem norske undersøkelser

  OpenAIRE

  Flaatten, Sandra Val

  2006-01-01

  Gjennom Manifest mot mobbing har det vært rettet mye oppmerksomhet mot kartlegging, forebygging og håndtering av mobbing i skolen, spesielt grunnskolen. I denne artikkelen presenteres hovedfunn fra analysen av fem norske undersøkelser, gjennomført i perioden 1993 til 2004, hvor mobbing i videregående skole er tema. Den første delen i artikkelen dreier seg om hvordan forskningsresultat om omfanget av mobbing blant elever samles inn og presenteres. Den andre delen viser hvilke resultat so...

 12. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 13. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald;

  2015-01-01

  in simulation centers, we sought to include an audio-visual (AV) system for video assisted debriefing (VAD). The difference being that components must be portable and adaptable to a range of clinical environments. A mobile AV system would ideally feature: • Multi camera video capture capability. • Time tagging...... GintasView ver 1.3 includes the possibility for time tagging using a mobile device. After simulation the time tagged file is exported to the AV software on the laptop and appears as an integrated video feed/timeline. Conclusions We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted...

 14. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2008

  OpenAIRE

  Flagstad, Øystein; Brøseth, Henrik; Balstad, Torveig; Syslak, Line; Johansson, Malin; Wärdig, Cecilia; Ellegren, Hans

  2009-01-01

  Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. Særlig har DNA-analyser av ekskrementer ekspandert voldsomt. De siste 8-9 årene er det blitt gjennomført rutinemessig innsamling og påfølgende DNAanalyser over store deler av jervens uberedelsesområde i Norge og Sverige. Individbestemmelse fra DNA-profilene til de innsamlede prøvene har gitt forvaltende myndigheter en bedre forståelse av bestandsstørrelse, reproduk...

 15. Klimautfordringer og tilpasningstiltak : analyse av avløpsnettet i Charlottenlund og Ranheim, Trondheim kommune

  OpenAIRE

  Sara, Renate

  2012-01-01

  Klimaforskningen viser trender for økning av overflate- og havtemperaturen på jorda. Menneskelig aktivitet påvirker jordas energibalanse gjennom utslipp av drivhusgasser til atmosfæren. Det sees et klima i endring, og ved hjelp av klimamodeller finnes det prognoser om fremtidens forventede klimaendringer. Framskrivninger for Norges klima gir prognoser om blant annet flere og større regnhendelser i fremtiden som vil gi samfunnet en ny utfordring. Konsekvensene kan være dårlig kapasite...

 16. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 17. EST Table: AV398400 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398400 NV021766 10/09/28 97 %/109 aa ref|NP_001091759.1| annexin isoform 2 [Bomby.../27 47 %/107 aa T07C4.9a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein...1|gene:ANXB10B 10/09/10 low homology 10/09/10 48 %/104 aa gi|91090858|ref|XP_967143.1| PREDICTED: similar to annexin B13a isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001098288 NV02 ... ...x mori] gb|ABD36280.1| annexin isoform 2 [Bombyx mori] 10/08/28 67 %/103 aa FBpp0123640|DanaGF20448-PA 10/08

 18. Studieteknik : Vilka studietekniker använder sig eleverna av?

  OpenAIRE

  Wallin, Cajsa

  2014-01-01

  Denna uppsats handlar om studieteknik, om hur 15-16 åringar använder sig av studieteknik när de ska läsa och bearbeta en faktatext. Studieteknik behöver eleverna kunna eftersom det hjälper dem att veta hur man ska studera. Syftet med undersökningen är att visa hur 15-16 åriga elever arbetar med studieteknik när de läser och bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift. Metoden som används är läslogg, vilket innebär att eleverna för en logg över hur de läser och bearbetar en faktatext...

 19. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 20. Utveckling av IT-system för utbildningsbemanning

  OpenAIRE

  Nordström, Tobias

  2015-01-01

  Målet med denna undersökning har varit att ta reda på hur företaget Ackebrink AB[1] skulle förnya sitt system för utbildningsbemanning. Systemet används till att administrera kunder, kurser och konsulter och har funktionalitet för att hålla koll på hela processen från att en kund frågar om bemanning på en kurs till dess att kursen är avslutad och fakturerad. Vi undersökte först om det befintliga systemet kunde byggas ut eller ersättas av en färdig lösning. Det gamla systemet byggdes fyra år t...

 1. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 2. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 3. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 4. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 5. Manliga och kvinnliga attityder: : Kan skuldbeläggande av brottsoffer påverkas?

  OpenAIRE

  Svensson, Mia

  2013-01-01

  Forskning har visat att tro på en rättvis värld, sexism och utfall påverkar skuldbeläggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsåg att undersöka vilken av dessa variabler som påverkar skuldbeläggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. Deltagarna var 62 högskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 män som svarade på varsin webbenkät som fanns i sex versioner där utfall samt brottsoffrets kön manipulerades. Deltagarnas nivå av tro på en rättvis värld, fien...

 6. Utvärdering av handledning inom ramen för PUPPA-projektet

  OpenAIRE

  Sundin, Eva; Wiberg, Britt

  2003-01-01

  Denna utvärderingsstudie undersökte värdet av handledning för vårdpersonal inom primärvård, tandvård och sjukhusvård i Västerbottens läns landsting. Handledningen tillskapades inom ramen för PUPPA-projektet(Projektgruppen för Utveckling av ett Praktiskt Psykosomatiskt Arbetssätt), utifrån vårdpersonalens önskemål att få tillfälle att utveckla bättre verktyg i bemötande och behandling av patienter som har psykosomatiska besvär. För att undersöka utfallet av denna handledningsinsats genomfördes...

 7. Får man ta en bulle? : En undersökning av elevers översättning av pronomenet man till engelska

  OpenAIRE

  Otter, Harriet

  2008-01-01

  Ett av målen i skolans läroplan är att eleverna utvecklar en kommunikativ och social kompetens. Enligt kursplanen för engelska B kurs, skall eleverna bland annat ha utvecklat en förmåga att kunna anpassa språket beroende på den situation eleven befinner sig i. Det indefinita pronomenet man är vanligt förekommande i det svenska språket. Att översätta detta ord fordrar en förståelse av situation såväl som av register. Undersökningen går ut på att ta reda på hur eleverna hanterar översättningen ...

 8. Inom ramen för själva livet : En kvalitativ studie av ungdomars görande av politiskt självförtroende

  OpenAIRE

  Norlén, David

  2013-01-01

  Den här studien har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken ungdomar för att undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt självförtroende, vilka arenor som framträder i ungdomars tal om sitt görande av politiskt självförtroende och hur skolan framträder som en arena för görande av politiskt självförtroende. Studien tar sitt utbildningsvetenskapliga avstamp i syftet för samhällskunskapsundervisningen, där det framgår att skolan ska fostra demokratiska medborgare...

 9. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 10. The Galactic NH - AV Relation and its Application to Historical Galactic SNRs

  CERN Document Server

  Tian, Wen-Wu; Xiang, F Y

  2013-01-01

  We refine a classic relation between the hydrogen column density (NH) and optical extinction (Av) by employing 39 Galactic Supernova Remnants (SNRs) with X-rays, optical and/or infra-red data available. We find NH = (1.69+/-0.07)*10^21 Av cm^(-2) mag^(-1) . Applying this relation to three Galactic SNRs with good historical records allows us to further constrain either their progenitor's distances or magnitudes, which is independent access to their distances.

 11. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 12. Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

  OpenAIRE

  Søderstrøm, Sarka Dittrichova

  2006-01-01

  Bakgrunnen for denne rapporten er observasjon som tilsier at internasjonale roamingpriser er betydelig høyere enn mobilpriser på nasjonalt nivå. Formålet med oppgaven er å analysere mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser. Jeg innleder rapporten med å formulere problemstilling og spesifiserer rapportens avgrensninger i kapittel 1. Deretter gir jeg en beskrivelse av markedet for internasjonal roaming i kapittel 2. Her introduserer jeg definisjon av roaming, samt beskriver hovedakt...

 13. BitAV: Fast Anti-Malware by Distributed Blockchain Consensus and Feedforward Scanning

  OpenAIRE

  Noyes, Charles

  2016-01-01

  I present the design and implementation of a novel anti-malware environment called BitAV. BitAV allows for the decentralization of the update and maintenance mechanisms of the software, traditionally performed by a central host, and uses a staggered scanning mechanism in order to improve performance. The peer-to-peer network maintenance mechanism lowered the average update propagation speed by 500% and is far less susceptible to targeted denial-of-service attacks. The feedforward scanning mec...

 14. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 15. En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility

  OpenAIRE

  Viklund, Sofie; Melin, Andreas

  2013-01-01

  Sammanfattning Datum: 30 maj, 2013 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Andreas Melin Sofie Wiklund 9 september 1982 1 augusti 1988 Titel: En granskning av akademisk litteratur om Corporate Social Responsibility Handledare: Cecilia Lindh Nyckelord: Corporate social responsibility, värdeskapande, definitioner av corporate social responsibility, litteraturstudie corporate social responsibility...

 16. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 17. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 等

  2002-01-01

  Objectives:This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia(VANRT).Methods:53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia(PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study.The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation.Results:Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2(9.1%) of 22 patients with AVRT and AT(P<0.01),The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group[(20±13ms) (P<0.01),In postablation adenosine test,DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS whosed the slow pathway persisted.Six of 10 patients whw exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01),COnclusions:Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 18. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A;

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low densit...... to receptor-covered sensor chips. Our results indicate that apolipoprotein A-V may influence plasma lipid homeostasis by enhancing receptor-mediated endocytosis of triacylglycerol-rich lipoproteins. Udgivelsesdato: 2007-Mar-27......Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited...

 19. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kei Inai

  Full Text Available Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM components, versican and hyaluronan (HA, and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 20. Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marie Mork Rokstad

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

 1. 48 shades of sexology : en Q-metodologisk studie av rådgivers subjektive opplevelse av relasjonen og det å samtale med klienter om seksualitet

  OpenAIRE

  Dalseng, Petra Christina R.

  2015-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å skape innsikt, bevisstgjøring og forståelse av hva som oppleves som betydningsfullt for rådgiveren i relasjonen og i samtalen med klienten. Studien har tatt utgangspunkt i ulike typer yrkesgrupper som alle snakker med sine klienter om seksualitet, og som er medlem av NFKS, Nordisk forening for klinisk sexologi. Problemstillingen til denne oppgaven har vært: «Hva opplever rådgiveren som betydningsfullt i relasjonen og i samtalen med klienten når det er...

 2. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 3. ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion : En undersökning av användbarheten, användarvänligheten och implementeringsförutsättningar av ett ICT-program

  OpenAIRE

  Nilsson, Mathias; Ådnanes, Adam

  2013-01-01

  Byggproduktionen är, på grund av sina invecklade arbetsmoment och dynamiska arbetsplatser, drabbad av svåra informations- och kommunikationsproblem. Veidekke Sverige AB använder sig av virtuellt byggandet (VDC) för att lösa dessa hinder i utförandet av sina projekt. VDC tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker (ICT) och har visat sig vara lönsamt vid projektering. Under projektering med VDC samlas alla beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum där information förmedla...

 4. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  OpenAIRE

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 5. Arbeidsmotivasjon og lederskap : medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Problemområde Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmotivasjon og lederskap. Forskningsproblemet er; - Medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd. Som en følge av mer krevende arbeidsoppgaver og arbeidskontekster i dagens og det fremtidige arbeidsliv, øker behovet for en bevissthet om arbeidsmotivasjon og faktorer som kan innvike på denne (Maccoby 1989). Med utgangspunkt i fokuset på medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen...

 6. Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing : En kvantitativ undersøkelse om norske tredjeklassingers leseferdigheter

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Tittel: Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing. Bakgrunn, formål og problemstilling: Denne oppgaven er tilknyttet en større longitudinell studie i regi av forskergruppen Child Language and Learning (CLL) ved institutt for Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Formålet med oppgaven er å få mer kunnskap om typiske barns leseferdigheter og hva som påvirker disse ferdighetene. Tidligere forskning vektlegger viktigheten av blant annet barnets voka...

 7. Prestasjonsbasert lønn og turnover : en empirisk undersøkelse på tvers av landegrenser

  OpenAIRE

  Døsen, Ingeborg; Wastian, Georg Andreas Lokna

  2015-01-01

  I denne utredningen har vi utforsket sammenhengen mellom bruk av bonusordninger, særlig prestasjonsbasert lønn, og turnover for tre sosiale klynger; Skandinavia (Norge, Sverige, Danmark), Anglo (USA, Storbritannia) og Kontinental (Tyskland, Frankrike). Turnover defineres til nettoeffekten av hvor mange som kommer inn i en virksomhet og hvor mange som forlater en virksomhet. Vi har benyttet oss av data innsamlet gjennom en storstilt internasjonal undersøkelse og funnet signifika...

 8. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Christian Risan

  2013-12-01

  Full Text Available Universell utforming er et prinsipp hvor målsetningen er at «utforming av produkter og omgivelser [skal skje] på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (Aslaksen mfl, 1997, den første norske definisjonen I løpet av de siste 15 årene har dette prinsippet blitt fremmet i Norge som et utvetydig fremskritt. Det kan imidlertid være farlig å tro at en ren teknisk løsning kan bygge bro over politiske kontroverser (Imrie 2012, og i denne artikkelen vil vi vise hvordan viktige ideologiske premisser er skjult under paraplyen om universalitet. Vårt empiriske felt er norsk boligpolitikk fra etterkrigstiden og fram til i dag. Innenfor dette feltet ser vi at det har vært argumentert for ulike versjoner av «universell utforming» de siste 40 årene, selv om navnet «universell utforming» er av nyere dato. Vi vil vise hvordan prinsippet har endret seg fra å ha et sosialdemokratisk innhold – før det ble omdøpt til «universell utforming» – for å bli inkorporert i et nyliberalt boligpolitisk paradigme de siste 15 årene. De sosialdemokratiske forgjengerne til «universell utforming» ble til dels formulert som videreutviklinger av en boligpolitikk for sosial rettferdighet og økonomisk likhet. Med innføringen av begrepet «universell utforming» har denne brede sosiale rammen forsvunnet, men under dekke av universalitet og entydig framskrittsoptimisme har denne politiske endringen blitt underkommunisert.[i] [i] Prosjektet er finansiert av Husbanken. Prosjektmedarbeiderne har bestått av NIBR-forskerne Erik Henningsen, Siri Nørve og Lars Risan. Underveis har disse forskerne intervjuet og snakket med en rekke personer innenfor feltene funksjonshemming- og boligpolitikk. Vi takker også Jon Guttu, Olav Rand Bringa, Tore Lange for mange konstruktive innspill. 

 9. Forestillinger om Niagara Falls: Hvordan Amerikansk Kultur har Påvirket Stedsidentiteter av Niagara Falls, 1850 - 1955

  OpenAIRE

  Traneid, Siri Johnsrød

  2014-01-01

  Geografisk framstilling har lenge vært et viktig aspekt av nord-amerikansk kultur. Siden oppdagelsen av Amerika har allmennheten fått den nye verden presentert på flere måter; først gjennom beskrivelser og illustrasjoner som formet europeernes bilde av kontinentet. Senere, etter hvert som det ble bosatt, hadde kulturelle uttrykk en innflytelse på den voksende befolkningens persepsjoner av og geografiske kunnskap om steder de ikke tidligere hadde hatt noe forhold til. Det amerikanske landskape...

 10. "Du skal på orgasmekurs!" : - En studie av pornografi, deltakelse og eksponering i NRK3s Trekant.

  OpenAIRE

  2013-01-01

  «Advarsel! Denne oppgaven handler om sex!» En tilsvarende advarsel om seksuelt innhold møtte seerne av Trekant på NRK3 høsten 2010. Og advarselen skulle vise seg å være nødvendig. Programserien ble nemlig gjenstand for voldsom mediedebatt på grunn av sitt eksplisitte, seksuelle innhold. Denne tekstanalysen av to sesonger (H2010 og H2011) av Trekant viser at programserien blander sjangertrekk og konvensjoner fra underholdning og opplysning, ispedd elementer fra reality- og livsstilsprogrammer....

 11. Vendor managed inventory : hvilke fremtredende faktorer øker sannsynligheten for fiasko ved implementering av VMI?- en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Goa, Kristin Overå

  2012-01-01

  Vendor Manged Inventory (VMI) er et samarbeidsprogram mellom kunde og leverandør i en verdikjede. Målet er at leverandøren skal ta over styringen av kundens lager, dvs. at alle beslutninger angående lagerpåfylling tas av leverandøren. Det finnes mye litteratur om suksessfaktorene ved implementering av VMI, men svært lite om fiaskofaktorene. For at en implementering av VMI skal bli en suksess for både kunde og leverandør er det like viktig å kjenne fiaskofaktorene som suksessfak...

 12. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 13. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  OpenAIRE

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 14. EBSD karakterisering av et austenittisk rustfritt AISI 304 stål under in situ deformasjon ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Wenn, Maia

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven kartlegger martensittdannelsen i et austenittisk rustfritt stål som følge av ytre påkjenninger i form av temperatur og spenning. Dette er gjort ved hjelp av in situ deformasjon i skanning elektronmikroskop (SEM) i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (EBSD). Stålet som er undersøkt er AISI 304, som er et austenittisk rustfritt stål med en fullstendig austenittisk struktur. Stålet ble undersøkt ved tre forskjelli...

 15. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Introduction: 9-[18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 16. Left-sided approach of AV junction ablation for drug refractory atrial fibrillation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Yuniadi

  2006-06-01

  Full Text Available AV junction ablation has been proven effective to treat symptomatic atrial fibrillation refractory to antiarrhythmias or fail of pulmonary vein isolation. However, about 15% of conventional right-sided approach AV junction ablation failed to produce complete heart block. This study aimed to characterize His bundle potential at ablation site during conventional or left-sided approach of AV junction ablation. Twenty symptomatic AF patient (age of 60.5 ± 9.28 and 11 are females underwent conventional AV junction ablation. If 10 applications of radiofrequency energy are failed, then the ablation was performed by left-sided approach. Seventeen patients are successfully ablated by conventional approach. In 3 patients, conventional was failed but successfully ablated by left-sided approach. The His bundle amplitude at ablation site was significantly larger in left-sided than correspondence right-sided (16.0 ± 4.99 mm vs. 6.9 ± 4.02 mm respectively, p = 0.001, 95% CI -14.0 to -4.3. ROC analysis of His bundle potential amplitude recorded from right-sided revealed that cut off point of > 4.87 mm given the sensitivity of 81.3% and specificity of 53.8% for successful right-sided approach of AV junction ablation. In case of failed conventional approach, the left-sided approach is effective for AV junction ablation. An early switch to the left-sided approach may avoid multiple RF applications in patients with a low amplitude His-bundle potential (< 4.87 mm. (Med J Indones 2006; 15:109-14Keywords: Atrial fibrillation, AV junction ablation, left-sided approach

 17. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 18. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 19. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion. PMID:27561012

 20. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B.; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion. PMID:27561012

 1. An Efficient VLSL Architecture for Motion Compensation of AVS HDTV Decoder

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jun-Hao Zheng; Lei Deng; Peng Zhang; Don Xie

  2006-01-01

  In the part 2 of advanced Audio Video coding Standard (AVS-P2), many efficient coding tools are adopted in motion compensation, such as new motion vector prediction, symmetric matching, quarter precision interpolation, etc.However, these new features enormously increase the computational complexity and the memory bandwidth requirement,which make motion compensation a difficult component in the implementation of the AVS HDTV decoder. This paper proposes an efficient motion compensation architecture for AVS-P2 video standard up to the Level 6.2 of the Jizhun Profile.It has a macroblock-level pipelined structure which consists of MV predictor unit, reference fetch unit and pixel interpolation unit. The proposed architecture exploits the parallelism in the AVS motion compensation algorithm to accelerate the speed of operations and uses the dedicated design to optimize the memory access. And it has been integrated in a prototype chip which is fabricated with TSMC 0.18-μm CMOS technology, and the experimental results show that this architecture can achieve the real time AVS-P2 decoding for the HDTV 1080i (1920 × 1088 4: 2: 0 60field/s) video. The efficient design can work at the frequency of 148.5MHz and the total gate count is about 225K.

 2. Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Fougner

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og argumenterer for å bruke caserapporter som et alternativ til de forskningsmetoder som tradisjonelt har vært benyttet i bacheloroppgaven i fysioterapi i tredje studieår. Caserapportens relevans beskrives i lys av kunnskap om klinisk resonnering. Metoden gir fysioterapistudenter mulighet til å videreutvikle ferdigheter og forståelse i utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid som er forankret i egen praksis. Artikkelen løfter fram problemstillinger knyttet til studenters vurderinger av ulike valg og prioriteringer i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis. Med utgangspunkt i en caserapport illustreres noen utfordringer med å forene forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap på en konstruktiv måte. Artikkelen beskriver også et eksempel på en caserapport som er et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Den ene har behandlet en pasient med kroniske smerter, mens den andre har fungert som en ”kritisk venn” som har diskutert og stilt flere kritiske spørsmål som gir grunnlag for refleksjon over praksis og utvikling av økt kunnskap om klinisk resonnering.

 3. Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roland Tusch

  2008-01-01

  Full Text Available One possibility to provide mobile multimedia in domestic multimedia systems is the use of Universal Plug and Play Audio Visual (UPnP-AV devices. In a standard UPnP-AV scenario, multimedia content provided by a Media Server device is streamed to Media Renderer devices by the initiation of a Control Point. However, there is no provisioning of context-aware multimedia content customization. This paper presents an enhancement of standard UPnP-AV services for home multimedia environments regarding context awareness. It comes up with context profile definitions, shows how this context information can be queried from the Media Renderers, and illustrates how a Control Point can use this information to tailor a media stream from the Media Server to one or more Media Renderers. Moreover, since a standard Control Point implementation only queries one Media Server at a time, there is no global view on the content of all Media Servers in the UPnP-AV network. This paper also presents an approach of multimedia content integration on the Media Server side that provides fast search for content on the network. Finally, a number of performance measurements show the overhead costs of our enhancements to UPnP-AV in order to achieve the benefits.

 4. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  OpenAIRE

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 5. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 6. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 7. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  OpenAIRE

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 8. Kilometerersättningar - en del av den gråa ekonomin?

  OpenAIRE

  Holmström, Karin

  2013-01-01

  Kilometerersättningar för arbetsresor är något som utnyttjas av många. Missbruk kan förekomma, en del av lönen kan betalas som kilometerersättning för att undvika skatter och avgifter. En annan del av problemet är att många använder egen bil till arbetsresor trots att det inte är nödvändigt utan de bra skulle kunna utnyttja kollektivtrafiken. För regeringen är problemet det att de vill minska på kostnaderna. Arbetet tar upp två förslag till förändring, sänkta kilometerersättningar och beskatt...

 9. Hungerns Ansikte : En studie av nyhetsrapporteringen om det svältdrabbade Afrikas horn 2011

  OpenAIRE

  Agin, Sol

  2013-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida amerikanska och brittiska dagstidningars bevakning av svältkatastrofen på Afrikas horn 2011 utvecklades och förändrades från en månad innan och en månad efter att FN den 20 juli samma år förkunnade att området var drabbat av svält. Dessutom avses undersöka om rapporteringens fokus förändrades efter 20 juli för att sätta dagens rapportering i förhållande till tidigare rapportering av svältkatastrofer i Afrika, eftersom rapporteringen ä...

 10. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 11. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 12. Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

  OpenAIRE

  Ramström, Erik

  2010-01-01

  Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av ...

 13. Historisk granskning över utvecklingen av skogarna i Hopom by

  OpenAIRE

  Illman, Niklas

  2011-01-01

  Skogen är en viktig resurs i vårt land och används av många personer, till olika ändamål. Därför finns det olika uppfattningar om hur skogen skall skötas. Skogsbruksplanen är ett redskap för att lättare kunna sköta sin skog. Skogsbruksplanerna har utvecklats från massproduktion till mera kundinriktad service till skogsägaren. Hjälp vid uppgörandet av skogsbruksplaner har man fått av att datortekniken har utvecklats. Det har gjort att man har haft möjlighet att koncentrera sig mera på...

 14. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 15. Overvåking av Ytre Oslofjord - Bentosundersøkelser 2009. Fagrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Norling, K

  2010-01-01

  Det ble i 2009 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med SPI kamera og rammeundersøkelser i fjæra i Ytre Oslofjord. Generelt var bunnforholdene i de åpne delene av fjorden meget gode eller gode (tilstandsklasse I og II) og det er liten variasjon mellom årene 2007 til 2009 på de fleste stasjoner. Større problemområder er Drammensfjorden, Horten havn, Tønsberg, Frierfjorden og Iddefjorden. Til sammen ble det registrert 50 taksa av alger og 39 taksa av dyr på de 10 fjærestasjonene som ble unders...

 16. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  OpenAIRE

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 17. Användning av grafanalys för att hitta betydelsefulla vetenskapliga artiklar

  OpenAIRE

  Runelöv, Martin

  2015-01-01

  I detta examensarbete undersöks det huruvida analys av citeringsgrafer kan användas för att finna betydelsefulla vetenskapliga publikationer. Framför allt studeras ”betweenness”-centralitet, den så kallade ”backbone”-grafen samt ”burstiness” av citeringar. Dessa mått utvärderas med hjälp av precisionsmått med avseende på guldstandarder baserade på ’fellow’-program samt via manuell annotering. Antal citeringar, PageRank, och slumpmässigt urval används som jämförelse. Resultaten visar att ”back...

 18. Detektion och tillrättning av plana ytor i triangelmodeller

  OpenAIRE

  Jonsson, Mikael

  2016-01-01

  Konsten att digitalt rekonstruera en verklig miljö har länge varit intressant för forskare. Nyligen har området även tilldragit sig mer och mer uppmärksamhet från företag som ser en möjlighet att föra den här typen av teknik till produkter på marknaden. I synnerhet är digital rekonstruktion av byggnader en nisch som har både stor potential och möjlighet till förbättring. Med denna bakgrund så presenterar detta examensarbete designen för och utvärderingen av en pipeline som skapats för att det...

 19. MP4播放机:驰能AV9000

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  驰能AV9000采用了黑色塑料的材质外壳,机身下面是一块3.6英寸的LTPS液晶屏幕,从功能上看,AV9000不仅是一个MP4播放机,更是一个性能强大的数码伴侣产品。在AV9000的机身顶部,设计有2个存储卡插槽,可以兼容CF/CFⅡ/SD/MMC/MS/MS PRO/XD/Micro Drive等多种存储卡。

 20. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  OpenAIRE

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 1. Mediepresentationer av våld : En studie om faser, utifrån fallet Breivik

  OpenAIRE

  Kuhlin, Nancy; Drigoris, Sanna

  2015-01-01

  Idenna studie har vi undersökt hur massmedier presenterat våldshandlingar övertid. Det som vi undersökt är om det finns urskiljbara faser i massmedialapresentationer av våldshandlingar. Vi har utgått från fallet Breivik och Norgeattentatet2011, som vi menar är ett mediebelyst fall som kan kasta ljus över andravåldshandlingar. Vi har använt oss av Grundad Teori som kvalitativ metod och analyseratsammanlagt 80 stycken tidningsartiklar hämtade från Aftonbladet, Expressen,Dagens Nyheter och Svens...

 2. Mindfulness i behandling av deprimerte og suicidale pasienter : Kan mindfulness påvirke ruminering?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakgrunn: Sammenhengen mellom ruminering og suicidalitet er godt dokumentert, ruminering beskrives som en kognitiv prosess, en del av den suicidale prosess, og er spesielt sentral hos de hvor tilbakevendende depresjon er en fremtredende risikofaktor for suicidalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om det i forskningslitteraturen er støtte for hypotesen om at mindfulness kan redusere ruminering, og gjennom en slik reduksjon være et alternativ som ledd i behandlingen av suicidale pas...

 3. Bukken og havresekken? : en analyse av forholdet mellom Statoil og staten

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Bukken og havresekken? Forholdet mellom Statoil og staten. I dag er petroleumsindustrien den industrien som har mest betydning for norsk økonomi. På mange måter er det slik i verden at den som kontrollerer oljen har makt. Den økende økonomiske betydningen av petroleumsindustrien førte til en økning av industriens politiske betydning. Direkte statlig engasjement i petroleumsindustrien var ikke noe særnorsk fenomen, men Norge har en større statlig eierandel i næringslivet enn land som det ...

 4. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  OpenAIRE

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 5. StatoilHydro og fremveksten av en ny, felles organisasjonsidentitet etter fusjonen

  OpenAIRE

  Barstad, Kaja Cecilie Thorstensen

  2009-01-01

  Denne utredningen tar for seg hvorvidt det er i ferd med å utvikle seg en ny, felles identitet i StatoilHydro vel et år etter at fusjonen mellom Statoil og Hydro ble gjennomført. Studiet belyser spesielt hvilke konflikter som kan oppstå i møtet mellom to tidligere hovedkonkurrenter, gjennom at en ”vi” og ”de” tankegang kan oppstå. Utredningen belyser også navnedebatten som startet i kjølvannet av fusjonsplanene, og hvorvidt den har påvirket dannelsen av en ny identitet i selska...

 6. Vad händer efter olyckan? En studie av EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

  OpenAIRE

  Andersson, Britt-Mari

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva en behandlingsmetod, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), som används vid posttraumatiskt stressyndrom. Detta för att öka förståelsen för denna metod och granska nyttan av denna. Tanken var också att väcka intresse hos sjukskötare att vilja vidareutbilda sig till EMDR-terapeuter. Studien är kvalitativ och respondenten använde sig av kvalitativa temaintervjuer samt tidigare forskning som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet ana...

 7. Prediksjonsmodeller for bonitet ved hjelp av flybåren laserskanning og digitale kartdata

  OpenAIRE

  Dufseth, Ole Erik

  2012-01-01

  I frykt for knapphet på de norske skogressursene ble det på starten av 1900-tallet et større fokus på en bærekraftig skogforvaltning med skogbruksplanlegging som verktøy. Etter bestandsskogbrukets inntog på 1950-tallet ble det enklere å bedrive rasjonell skogbruksplanlegging. Flere variable er viktige når skogressursen skal beskrives. Bonitet er en av dem. Bonitet er en indeks som beskriver voksestedets evne til å produsere trevirke. Siden det er mange enkeltfaktorer som påvirker produksjonse...

 8. Motivasjon og arbeidsmiljø : en casestudie av ERP-endringers effekter

  OpenAIRE

  Fossum, Ragnhild

  2014-01-01

  Casestudien undersøker problemstillingen ”Hvordan påvirker en endring av styringsverktøy de ansattes motivasjon og arbeidsmiljø?”. Studien setter fokus på ett nytt ERP-system sine effekter på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmotivasjon på kort sikt. Det psykososiale arbeidsmiljøet og arbeidsmotivasjonen blir undersøkt ved hjelp av ett sett indikatorer fra tre teorikategorier: stressteori, motivasjonsteori og sosiale teorier. Det blir ikke skilt mellom program og prosess, siden formålet er ...

 9. TRŽENJSKA ANALIZA PRIVLAČNOSTI DRŽAV ČLANIC ASEAN

  OpenAIRE

  Seršen, Natalija

  2010-01-01

  Združenje držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) je dandanes na gospodarskem področju zelo aktivno in prinaša pozitivne rezultate glede na učinkovitost. Države ASEAN tako predstavljajo pomemben trg, zato je njihovo poznavanje velikega pomena. Bruto domači proizvod (BDP) teh držav je v nenehnem vzponu in posledično tudi gospodarska rast. Največji delež BDP ustvarjata sekundarni in terciarni sektor, imajo tudi naravna bogastva in stalno naraščajoč izvoz in uvoz, vedno bolj se razvijajo na področj...

 10. EBSD-karakterisering av et HSLA-stål under in situ varmebehandling

  OpenAIRE

  Enstad, Anne-Jorunn

  2011-01-01

  Ved sveising av HSLA-stål (High Strength Low Alloy) designet for lavtemperatur applikasjoner kan det dannes lokale sprø soner som martensitt/austenitt-faser (MA-faser). Det er derfor ønskelig å karakterisere austenitten som dannes ved tosykel sveising for å gi økt kunnskap om endringene som oppstår i mikrostrukturen.Denne masteroppgaven tar for seg karakterisering av et 420 MPa HSLA-stål ved in situ varmebehandling opp til tofaseområdet for austen...

 11. Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006

  OpenAIRE

  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin

  2008-01-01

  De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningsli...

 12. Uppföljning av energibalansberäkning på Melonen 4

  OpenAIRE

  Jonsson, Jimmy

  2016-01-01

  Tankesättet kring byggnaders energianvändning har inte alltid varit så fokuserad på energieffektivt som den är i dagsläget, utan hade under en lång tid handlat mer om ekonomi. Användandet av energisimuleringar är idag ett centralt verktyg för att undersöka om nybyggnationer eller renoveringar av byggnader uppfyller de krav som ställs. Däremot är det komplicerat att under projekteringen förutse en byggnads olika energibehov, vilket ofta leder till avvikelser mellan energisimuleringar och det v...

 13. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  OpenAIRE

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 14. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 15. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 16. Overvåking av ytre Oslofjord 2007. Årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, L; Nilsson, H.; Pedersen, A.; Selvik, J.

  2008-01-01

  Jordbruk gir størst tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord (YO). Glomma har siden 1990 vist en økende trend i tilførsler av nitrogen, mens Skienselva har hatt en nedadgående trend. I 2007 var forholdene i Frier-, Håøy- og Langesundsfjordens øvre vannlag generelt gode, mens oksygenforholdene i bunnvannet var dårligere. I randsonen var forholdene stort sett bra, men Drammens-, Idde- og Ringdals-fjorden viste forhøyede næringssaltnivåer. Drammensfjorden, Iddefjorden og...

 17. Overvåking av Ytre Oslofjord i 2007-2011. 5-årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, Lars Johan; Norling, K; Selvik, J.; Sørensen, K.

  2012-01-01

  Det er i 2007-2011 gjort tilførselsberegninger, vannmasse- og bunnundersøkelser på stasjoner i Ytre Oslofjord. Området har relativt store lokale og langtransporterte tilførsler av næringssalter. Høye verdier av næringssalter henger ofte sammen med stor ferskvannspåvirkning. Generelt observeres god eller meget god tilstand (best på de ytre stasjonene). Unntak er siktdyp med Mindre god tilstand. Drammensfjorden skiller seg ut med Mindre God tilstand for næringssalter og Dårlige/Meget dårlige ok...

 18. Overvåking av Ytre Oslofjord 2010 Årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, Mats; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars; Norling, Karl; Selvik, John Rune; Sørensen, Kai

  2011-01-01

  Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen med vesentlig mer nitrogen enn industri. Både 2009 og 2010 har hatt lavere vintertemperatur i overflaten enn foregående år, med islegging i store deler a...

 19. Rådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter

  OpenAIRE

  Nilsen, Erlend Birkeland

  2008-01-01

  Norsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 dyr veid, alders- og kjønnsbestemt. Denne rapporten er den første sammenfatningen av disse dataene. Generelt har det vært en positiv trend når det gjelder slaktevekter, kjevelengder og spekklagtykkelse gjennom perioden, men denne økningen har vært relativt svak. ...

 20. Overvåking av Ytre Oslofjord 2009. Årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, Lars; Norling, K; Selvik, J.; Sørensen, K.

  2010-01-01

  Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2009. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen bidrar med vesentlig mer nitrogen enn industri. Utover relativt lav vintertemperatur i overflatevannet ble det ikke registrert noen unormale temperaturer...

 1. Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt

  OpenAIRE

  Berge, John Arthur

  2007-01-01

  På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment og organismer (blåskjell og fisk) fra perioden 1991-2006. Arbeidene er begrenset til det geografiske ansvarsområdet til Fagrådet for ytre Oslofjord og gjelder området fra Drøbak og sydover ut til en linje mellom svenskegrensen og grensen mellom Telemark og Aust Agder. I r...

 2. Radikala och extrema grupper: Anslutning, kontinuitet och urkoppling i ljuset av social identitetsteori

  OpenAIRE

  Ahocheshm, Arash

  2014-01-01

  Studier om engagemang i extrema och radikala grupper har begränsats till en grupp åt gången. Djupare psykologisk förståelse för fenomenet har efterfrågats. Syftet med föreliggande studie var att utforska likheter mellan föredetta medlemmar av olika radikala och extrema grupper, beträffande faktorer bidragande till anslutning, kontinuitet och urkoppling, samt hur processen bakom anslutning, kontinuitet och urkoppling kan förklaras med hjälp av social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986)...

 3. Las mujeres solas : sosiale og moralske implikasjoner av den mannlige emigrasjonen i Cuenca, Ecuador

  OpenAIRE

  2004-01-01

  I Ecuador har en vedvarende økonomisk krise i løpet av de siste årene bidratt til en massiv emigrasjon, først og fremst til USA og Spania. Den hovedsakelig mannlige emigrasjonen har medført demografiske, sosiale, kulturelle og økonomiske endringer i det ecuadorianske samfunnet. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i en bydel i Cuenca, Ecuadors tredje største by, som er preget av den massive utvandringen, særlig til USA. Jeg ser på ulike aspekter ved den internasjonale migrasjonen, på samfunnsn...

 4. It's "potato", not "potatoe" : En analyse av komikk og kritikk i animasjonsserien The Simpsons

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Denne oppgaven viser hvordan humor antar en samfunnskritisk funksjon og er et potent retorisk verktøy. Oppgaven illustrerer også at et populærkulturelt uttrykk som tegneserien kan innholde kvaliteter man vanligvis forbinder med høykultur, så som intertekstualitet, referanser til andre tekster og flere nivåer for lesing. Fire episoder av den amerikanske animasjonsserien The Simpsons utgjør det empiriske grunnlaget. Ved hjelp av kritisk humanistisk teori, spesielt Roland Barthes' semiotiske an...

 5. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 6. Ubehagets nødvendighet : en studie av Mark Ravenhills Shopping and f

  OpenAIRE

  2001-01-01

  Dette arbeidet tar for seg skuespillet Shopping and Fucking av Mark Ravenhill. Det ble første gang oppført ved The Royal Court Theatre i London 26 september 1996. Utgangspunktet for studien er problemstillingen: Om ubehaget i denne teksten bidrar til å skape et engasjement som fører til at vi lar oss berøre. Jeg forsøker gjennom en nærlesning av teksten å ta for meg hva som konstituerer dette ubehaget, før jeg går nærmere inn på forholdet mellom ubehag og estetisk distanse. Det er naturlig å ...

 7. Fra etablering til Gaselle : en studie av Østlandet Gjenvinning

  OpenAIRE

  Olsbye, Grethe; Bjerke, Camilla Marie

  2009-01-01

  Østlandet Gjenvinning AS er et selskap i renovasjonsbransjen, som selger miljøriktig avfallshåndtering for næringslivsbedrifter. Selskapet ble etablert på slutten av 2003 og kan sies å ha gjort suksess, blant annet på bakgrunn av at de kom på Dagens Næringslivs Gaselleliste i 2008. Utvalgskriteriet her er at de må minst ha doblet omsetningen de siste fire år, ha samlet positivt resultat og ikke hatt negativ vekst. Denne oppgaven har til hensikt å få frem utvalgte aktørers oppfa...

 8. Spill i systemet : en netnografisk studie av gamification-funksjoner fra World of Warcraft

  OpenAIRE

  Skuland, Sverre

  2013-01-01

  Gamification er et felt som er på fremmarsj innen spill-, motivasjons- og informasjonssystemlitteraturen (IS-litteraturen). Gamification er et paraplybegrep som handler om overføring av spillfunksjoner til en organisatorisk setting, og har vist seg å være et nyttig verktøy for å håndtere problematikk omkring motivasjon, engasjement og effektivitet både i organisatoriske og akademiske settinger. Denne studien tar for seg problemer med IT-aksept og bruk av IT-systemer, med hensikten å analysere...

 9. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 10. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  OpenAIRE

  Lönn, Jack; Dahl, Oscar

  2014-01-01

  Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. En teoretisk modell har tagits fram och en prototyp har testats i klimatkammare för ett specifikt transportscenario. Rapporten går igenom metoder som använts för att utforma lådan och teoretiska modellen jämförs sedan...

 11. En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006

  OpenAIRE

  Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate

  2007-01-01

  Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemst...

 12. In vivo imaging of neuromelanin in Parkinson's disease using 18F-AV-1451 PET.

  Science.gov (United States)

  Hansen, Allan K; Knudsen, Karoline; Lillethorup, Thea P; Landau, Anne M; Parbo, Peter; Fedorova, Tatyana; Audrain, Hélène; Bender, Dirk; Østergaard, Karen; Brooks, David J; Borghammer, Per

  2016-07-01

  The tau tangle ligand (18)F-AV-1451 ((18)F-T807) binds to neuromelanin in the midbrain, and may therefore be a measure of the pigmented dopaminergic neuronal count in the substantia nigra. Parkinson's disease is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons. Extrapolation of post-mortem data predicts that a ∼30% decline of nigral dopamine neurons is necessary to cause motor symptoms in Parkinson's disease. Putamen dopamine terminal loss at disease onset most likely exceeds that of the nigral cell bodies and has been estimated to be of the order of 50-70%. We investigated the utility of (18)F-AV-1451 positron emission tomography to visualize the concentration of nigral neuromelanin in Parkinson's disease and correlated the findings to dopamine transporter density, measured by (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography. A total of 17 patients with idiopathic Parkinson's disease and 16 age- and sex-matched control subjects had (18)F-AV-1451 positron emission tomography using a Siemens high-resolution research tomograph. Twelve patients with Parkinson's disease also received a standardized (123)I-FP-CIT single photon emission computed tomography scan at our imaging facility. Many of the patients with Parkinson's disease displayed visually apparent decreased (18)F-AV-1451 signal in the midbrain. On quantitation, patients showed a 30% mean decrease in total nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution compared with controls (P = 0.004), but there was an overlap of the individual ranges. We saw no significant correlation between symptom dominant side and contralateral nigral volume of distribution. There was no correlation between nigral (18)F-AV-1451 volume of distribution and age or time since diagnosis. In the subset of 12 patients, who also had a (123)I-FP-CIT scan, the mean total striatal dopamine transporter signal was decreased by 45% and the mean total (18)F-AV-1451 substantia nigra volume of distribution was decreased by 33% after

 13. Genomförande av uppsägningar : En studie av tre ledare vid uppländska företag

  OpenAIRE

  Nottebohm-Kaiser, Emil; Hanje, Sofia

  2009-01-01

  Under en lågkonjunktur använder sig många företag av varsel och uppsägningar som ett sätt att minska kostnader och möta en vikande efterfrågan. Dessa uppsägningar innebär en förändring vilket är något som ofta möts av motstånd. I den här uppsatsen belyses de problem en ledare ställs inför i samband med en förändring som innebär uppsägningar och hur de har valt att genomföra dem. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur tre ledare i tre olika organisationer genomför uppsägningar som sk...

 14. Utveckling och implementering av ettpositioneringssystem för inomhusbruksom kan användas för styrning av belysning

  OpenAIRE

  Nilsson, Rickard

  2012-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete behandlar ett ämne det forskats mycket på de senaste åren, positioneringinomhus. Utomhus är GPS standard men för positionering inomhus finns det än så länge ingenstandard. Syftet med lokaliseringssystemet som utvecklats i detta projekt är att lokaliserapersoner och andra föremål i rörelse i kontorsliknande miljöer. För ett sådant system finns mångamöjliga användningsområden. Ett av dessa är styrning av belysning.Inledningsvis gjordes en litteraturstudie vars ...

 15. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  OpenAIRE

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 16. Nye lokaliteter og nye funn av sopp i kulturlandskapet i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2011-2012: Oppdatering og status

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2013-01-01

  Selv etter 10 år med inventering av kulturlandskap i Sunnhordland, dukker det stadig opp nye rike lokaliteter med stort mangfold av beitemarksopp. Årlig inventering av samme kulturlandskap fører og til at nye arter dukker opp hvert år. I denne rapporten beskrives funn for 2011 og 2012 i Sunnhordland og Nord-Rogaland, og den viser at det totalt er gjort ca 100 nye funn av totalt 37 rødlistearter både i tidligere inventerte lokaliteter og i nybeskrevne. Noen av artene er ny...

 17. Nivåer av klororganiske forbindelser (PCB, DDT, HCB og HCH) og kvikksølv i fangst fra MS Trygg i juni og august 2007

  OpenAIRE

  Nesje, Guri; Grøsvik, Bjørn Einar; Måge, Amund

  2007-01-01

  Denne rapporten er utført av Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) etter oppdrag fra MS Trygg. Målsetningen har vært å undersøke nivåer av miljøgifter i sjømat fanget av MS Trygg i Oslofjorden. Det ble samlet inn tre fiskearter (torsk, rødspette og smørflyndre) i tillegg til reker for analyse og vurdering av miljøkvalitet og grenseverdier for trygg sjømat. Det ble gjort analyser av de klororganiske forbindelsene PCB7 og pesticidene diklor...

 18. Hvilke faktorer er viktige for innføringen av en ITIL-prosess. Studier på innføringen av konfigurasjonsstyring hos norske virksomheter.

  OpenAIRE

  Synnevåg, Rune

  2008-01-01

  Jeg har igjennom dette studiet tatt prosessuksessmodellen til Sedere, Gable et al. (2004) ogtilpasset denne for å finne viktige faktorer for innføringen av ITIL prosessenkonfigurasjonsstyring. Modellen ble så revidert gjennom et kasusstudie med det formålet åverifisere mine opprinnelige ideer samt påvise nye faktorer som var viktige ved en slikinnføring.

 19. Påvising og karakterisering av PGE2 reseptorar med omsyn på regulering av matriks metalloproteinasar frå osteosarkomcellelinjer

  OpenAIRE

  Oma, Hildegunn

  2007-01-01

  Enkelte kroniske inflammatoriske sjukdommar er kjent å disponere for utvikling av kreft. Ettersom fleire COX-2 hemmarar har synt kjemoterapeutisk effekt er det skapt stor interesse kring PGE2 si generelle rolle, og relevans i høve til kreft. PGE2 regulerer ei rekkje cellulære prosessar gjennom binding til fire prostaglandin E reseptorar (EP reseptorar). Matriks metalloproteinsar (MMPar) er ei gruppe enzym som er vist å vere involvert mellom anna ved tumorinvasjon, metastasering og angiogense....

 20. Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 1: En översikt : Transkript av ett vittnesseminarium vid Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari 2006

  OpenAIRE

  Dávila, Milena

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorisering av medicinsk laboratorieverksamet 1: En översikt” [Computerization of Laboratory Work 1: An Outline] was held at Svenska Läkaresällskapet The Swedish Society of Medicine] in Stockholm on 17 February 2006, and led by Hans Peterson and Urban Rosenqvist. During the seminar different technical developments within the health care sphere were discussed. Furthermore, different computer programs developed for use in health care in the 1950s, 1960s and 1970s in Sweden...

 1. Hybride betongkonstruksjoner

  OpenAIRE

  Bjerve, Tor Øystein

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg beregning og testing av hybride betongkonstruksjoner. Den inneholder også beskrivelse av materialtester. Bjelkene som testes er tenkt å være utsnitt av dekkekonstruksjoner. Konstruksjonene skal bestå av et lag fiberarmert lettbetong, som er tenkt å opptre som en prefabrikert betongforskaling, samt en påstøp som kan fungere som ferdig gulv.I teoridelen av oppgaven er det sett på utfordringer og fordeler ved å benytte hybride konstruksjoner. I tillegg er beregningsvei...

 2. Marknadsföring av Corporate Social Responsibility : En studie i Generation Y:s attityder till CSR samt attityder till marknadsföring av CSR inomsnabbmatsbranschen i Sverige

  OpenAIRE

  Pahkamaa, Tobias; Hamrin, Emil

  2012-01-01

  Denna uppsats undersöker konsumentgrupp Generation Y:s attityd till Corporate SocialResponsibility (CSR) samt marknadsföring av CSR. Vidare undersöks i uppsatsen Generation Y:sattityder till CSR samt marknadsföring av CSR gällande detaljister inom snabbmatsbranschen iSverige. Uppsatsens teoribildning baseras på teorier om attityder från framförallt Fishbein ochAjzen (1975), samt teorier om CSR och marknadsföring av CSR. Teorin knyts samman i enanalysmodell baserad på Wang och Andersons (2011)...

 3. Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga

  OpenAIRE

  Almroth, Henrik

  2012-01-01

  Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet,...

 4. Bruk av captive forsikringsselskap i internasjonal olje- og energiforsikring : Belyst ved Statoil Forsikring a.s.

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Oppgaven tar for seg bruken av captive forsikringsselskaper, herunder særskilt Statoil Forsikring a.s. I tillegg behandles den gjensidige mekanismen for energiforsikring - O.I.L., behovet for captive-fronting i fremmede jurisdiksjoner, samt forsikringsordningen for SDØE på norsk kontinentalsokkel.

 5. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar.

 6. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 7. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  OpenAIRE

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 8. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 9. Photometric Properties for Selected Algol-type Binaries. IV. AV Hydrae and DZ Cassiopeiae

  Science.gov (United States)

  Yang, Y.-G.; Li, L.-H.; Dai, H.-F.

  2012-08-01

  We present BVR photometric observations and several eclipsing times for AV Hya and DZ Cas from 2004 to 2011. Using the Wilson-Devinney method, the photometric solutions with hot spots were deduced from their asymmetric light curves. The results indicate that both stars are Algol-type binaries, whose mass ratio, q ph, and fill-out factor of the primary, f 1, are q ph = 0.255(± 0.002) and f 1 = 81.2(± 0.2)% for AV Hya, and q ph = 0.093(± 0.003) and f 1 = 98.7(± 0.3)% for DZ Cas. Based on all available light minimum times, it is discovered that the O - C curve of each star could be described by a light-time orbit overlying on a downward parabola. Their periods and amplitudes are P 3 = 37.2(± 0.7) yr and A = 0fd0095(±0fd0006) for AV Hya, and P 3 = 62.5(± 1.0) yr and A = 0fd0183(±0fd0007) for DZ Cas. Cyclic variations may result from the light-time effect due to the third body. The secular period decrease rates are dP/dt = -1.47(± 0.04) × 10-7 days yr-1 for AV Hya and dP/dt = -0.92(± 0.04) × 10-7 days yr-1 for DZ Cas. This may be interpreted using mass and angular momentum loss from the system. With decreasing period, the fill-out factor of the primary increases and it may finally fill its inner Roche lobe. Therefore, AV Hya and DZ Cas with a secular period decrease will evolve from semi-detached configurations into contact ones.

 10. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 11. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients. PMID:26875557

 12. Ulike ønsker om kulturell endring. En studie av ledere og medarbeidere i norsk helsesektor og IT-sektor

  OpenAIRE

  Vold, Rebecca Line

  2015-01-01

  I en kontekst av økt globalisering møter organisasjoner kontinuerlige krav om endring. I den forbindelse har flere studier påpekt betydningen av å endre organisasjonskulturen i tråd med eksterne krav. For å endre organisasjonskultur må et behov for kulturell endring identifiseres. I denne empiriske studien ble Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) benyttet for å undersøke ulike ønsker om kulturell endring blant ledere og medarbeidere. Studiens utvalg består av medarbeidere og le...

 13. Analyse av McGregors (1960) kjennetegn på effektive team: En SWOT-basert tilnærming

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Hensikten med denne studien var å analysere McGregors (1960) kjennetegn på effektive team, ved bruk av M-SWOT. En avdeling i en norsk statlig organisasjon med klart definerte team ble undersøkt, gjennom en intervju-undersøkelse av 40 ansatte. M-SWOT tar utgangspunkt i SWOT-baserte semistrukturerte intervjuer, der man oppfordrer de ansatte til å reflektere over styrker, svakhter, muligheter og trusler. Disse SWOT-utsagnene kan så knyttes til et av følgende organisasjonsnivåer: individ, gruppe,...

 14. Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

  OpenAIRE

  Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit

  2016-01-01

  Omega-3 fettsyrer er helt sentrale for en rekke biologiske funksjoner i kroppen, som for eksempel cellenes oppbygging, avlesing av arvematerialet og inflammasjons-respons. Det er for øvrig relativt lite kunnskap om hvor lite omega-3 i fôret oppdrettslaksen kan klare seg med uten at det går ut over helse og velferd. Hensikten med dette prosjektet har dermed vært å øke kunnskapen om hvilke konsekvenser lave nivåer av EPA og DHA i fôret til laks, over store deler av livssyklus, vil ha for fisken...

 15. Bakgrunn for beregningsregler etter Eurokode for slanke betongsøyler, samvirkesøyler og forankring av lengdearmering.

  OpenAIRE

  Basteskår, Mikael; Koren, Anders Knutsson; Birkeland, Marius

  2014-01-01

  I denne rapporten har det blitt gjennomført litteraturstudium, sammenligning av beregningsmetoder, parameterstudier og gjennomgang av beregningsmetoder. Rapporten er delt inn i de tre hoveddelene; slanke betongsøyler, samvirkesøyler og forankring av lengdearmering.Det er sett på slanke betongsøyler med hovedvekt på de metodene som er nevnt i Eurokode 2. Det er også sett på forenklet beregningsmetode for samvirkesøyler og tilhørende begrensning...

 16. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 17. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 18. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 19. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  OpenAIRE

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 20. Pizza till din dörr : - En konkurrensrättslig studie om marknadsavgränsning av den relevanta marknaden för onlinetjänster, särskilt onlinebeställning av mat

  OpenAIRE

  Hagström, Oliver; Thorn, Simon

  2015-01-01

  I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant prax...

 1. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  OpenAIRE

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 2. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 3. Styrketräning av tårnas flexormuskulatur vid plantar fasciit : Tre Single-Case studier

  OpenAIRE

  Ullberg, Oskar

  2016-01-01

  Bakgrund: Hälsmärta drabbar en av 10 individer någon gång i livet, i cirka 80 procent av fallen är orsaken plantar fasciit. Läkningstiden för plantar fasciit kan bli mycket lång, i vissa fall upp till två år. Följsamhet till träningsprogram är av stor betydelse för utfallet vid fysioterapeutiska behandling. Syfte: Att undersöka hur styrketräning av tårnas flexormuskulatur, med fokus på excentrisk belastning, påverkar tilltro till aktivitetsnivå (rask promenad) och symtom vid plantar fasciit. ...

 4. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 5. Is Rhythm Control with Pulmonary Vein Isolation Superior to Rate Control with AV Nodal Ablation in Patients with Heart Failure?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhanunjaya Lakkireddy MD, FACC

  2008-12-01

  Full Text Available Pulmonary-vein isolation is increasingly being used to treat atrial fibrillation in patients with heart failure. Is Pulmonary vein isolation better than AV nodal ablation with bi-ventricular pacing in patients with heart failure?

 6. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 7. Perspektiv på goodwill : En studie om användningen av teoretiska begrepp i praktiken

  OpenAIRE

  Larsson, Therese; Pettersson, Louise

  2014-01-01

  Det finns två typer av goodwill, den första typen är internt upparbetad goodwill och den andra typen är goodwill som uppkommer vid förvärv av företag. Fokus i denna uppsats kommer att ligga på den förvärvade goodwill, som kan upplevas som en svart låda då det kan vara oklart vad posten faktiskt består av. Förvärvad goodwill kan definieras på olika sätt av företagen, i den akademiska världen har främst två perspektiv identifierats, top-downperspektivet och bottom-upperspektivet. Ur den första ...

 8. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 9. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  OpenAIRE

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 10. Performance evaluation and optimization of BM4D-AV denoising algorithm for cone-beam CT images

  Science.gov (United States)

  Huang, Kuidong; Tian, Xiaofei; Zhang, Dinghua; Zhang, Hua

  2015-12-01

  The broadening application of cone-beam Computed Tomography (CBCT) in medical diagnostics and nondestructive testing, necessitates advanced denoising algorithms for its 3D images. The block-matching and four dimensional filtering algorithm with adaptive variance (BM4D-AV) is applied to the 3D image denoising in this research. To optimize it, the key filtering parameters of the BM4D-AV algorithm are assessed firstly based on the simulated CBCT images and a table of optimized filtering parameters is obtained. Then, considering the complexity of the noise in realistic CBCT images, possible noise standard deviations in BM4D-AV are evaluated to attain the chosen principle for the realistic denoising. The results of corresponding experiments demonstrate that the BM4D-AV algorithm with optimized parameters presents excellent denosing effect on the realistic 3D CBCT images.

 11. Apolipoprotein AV Accelerates Plasma Hydrolysis OfTriglyceride-Rich Lipoproteins By Interaction With Proteoglycan BoundLipoprotein Lipase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkel, Martin; Loeffler, Britta; Kluger, Malte; Fabig, Nathalie; Geppert, Gesa; Pennacchio, Len A.; Laatsch, Alexander; Heeren, Joerg

  2005-02-22

  Apolipoprotein A5 (APOA5) is associated with differences intriglyceride levels and familial combined hyperlipidemia. In genetically engineered mice, apoAV plasma levels are inversely correlated with plasmatriglycerides. To elucidate the mechanism by which apoAV influences plasma triglycerides, metabolic studies and in vitro assays resembling physiological conditions were performed. In hAPOA5 transgenic mice(hAPOA5tr), catabolism of chylomicrons and VLDL was accelerated due to a faster plasma hydrolysis of triglycerides by lipoprotein lipase (LPL).Hepatic VLDL and intestinal chylomicron production were not affected. The functional interplay between apoAV and LPL was further investigated by crossbreeding a human LPL transgene with the apoa5 knockout, and the hAPOA5tr to an LPL deficient background. Increased LPL activity completely normalized hypertriglyceridemia of apoa5 deficient mice,however, over expression of human apoAV modulated triglyceride levels only slightly when LPL was reduced. To reflect the physiological situation in which LPL is bound to cell surface proteoglycans, we examined hydrolysis in the presence or absence of proteoglycans. Without proteoglycans, apoAV derived either from triglyceride-rich lipoproteins, hAPOA5tr HDL, or a recombinant source did not alter the LPL hydrolysis rate. In the presence of proteoglycans, however, apoAV led to a significant and dose-dependent increase in LPL mediated hydrolysis of VLDL triglycerides. These results were confirmed in cell culture using a proteoglycan-deficient cell line.A direct interaction between LPL and apoAV was found by ligand blotting.It is proposed, that apoAV reduces triglyceride levels by guiding VLDL and chylomicrons to proteoglycans bound LPL for lipolysis.

 12. Alternative smertelindringsmetoder i fødsel : En litteraturstudie over effektene av alternative ikke-farmakologiske metoder

  OpenAIRE

  Tønnessen, Annja

  2011-01-01

  Dette eksamensarbeidet omhandler alternative ikkefarmakologiske smertelindringsmetoder brukt på kvinner under fødsel. Hensikten med studien er å finne vitenskapelige bevis for att alternative ikkefarmakologiske metoder har en smertelindrende effekt, hvilke metoder som er bevist effektive og hvilke andre effekter det er funnet bevis for. Sekundære hensikter er å undersøke om bruk av ikkefarmakologiske alternative smertelindringsmetoder kan være med på å redusere behovet for og bruken av farma...

 13. Fra fortellinger til strategisk storytelling : en studie av hvordan fortellinger blir forsøkt omgjort til strategisk organisasjonskonsept

  OpenAIRE

  Isaksen, Elin

  2009-01-01

  Denne avhandlingen har undersøkt den strategiske bruken av fortellinger i organisasjoner, et fenomen som gjerne kalles Storytelling eller Corporate storytelling. Avhandlingen har undersøkt hvordan konsulenter, fortrinnsvis i Norge, har skaffet seg kunnskap om fenomenet og satt det ut i praksis. Den metodiske tilnærmingen er review av konseptlitteratur, kombinert med kvalitative intervju med et utvalg konsulenter som bruker storytelling som verktøy.

 14. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 15. Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog : En analys av massmedias skildring av Ritalin, Concerta och Strattera

  OpenAIRE

  Qaderi, Josef

  2016-01-01

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ADHD-medlen Ritalin, Concerta och Strattera skildras i massmedia. Specifikt studeras den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog med avseende på ADHD-medlen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen och den kritiska diskursanalysen. Sammanlagt analyserades 183 tidningsartiklar som förekom mellan 2002-2015 i åtta av de största svenska dags- och kvällstidningar. Resultatet visar att Ritalin, Concerta och Strattera konstruera...

 16. Potensielle gevinster av kommunesammenslåinger i Nord-Norge : en ikke-parametrisk studie ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Solheim, Håvard Erling; Jacobsen, Anne-Therese S.

  2014-01-01

  Denne oppgaven tar sikte på å undersøke potensielle gevinster ved kommunesammenslåinger i Nord-Norge. I tillegg undersøkes det for hva som er den mest effektive kommunestørrelsen, om det finnes innsparingsmuligheter i kommunal administrasjon, og om mindre sammenslåinger er et godt alternativ til store sammenslåinger. Datasettet består av de 88 kommunene i landsdelen,og deres rapporterte resultater til KOSTRA for årene 2011 og 2012. Vi starter med å estimere effektiviteten til kommunene i ...

 17. Mobbing i skolen : en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning, og undersøkelse av skolens tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing

  OpenAIRE

  Dalbakk, Jon Andre

  2010-01-01

  “Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” (Opplæringslova, 1998). Det ble gjort en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på feltet mobbing i forhold til nasjonale og kommunale føringer for arbeid mot mobbing i norske grunnskoler. Samtidig ble 35 grunnskoler i en stor norsk bykommune undersøkt og testet i forhold til kunnskap og tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing. Målet med de...

 18. Tissue and cell tropism of Indian cassava mosaic virus (ICMV) and its AV2 (precoat) gene product

  International Nuclear Information System (INIS)

  In order to establish defined viruses for challenging plants in resistance breeding programmes, Indian cassava mosaic virus (ICMV; family Geminiviridae) DNA clones were modified to monitor viral spread in plants by replacing the coat protein gene with the green fluorescent protein (GFP) reporter gene. Comparative in situ hybridization experiments showed that ICMV was restricted to the phloem in cassava and tobacco. GFP-tagged virus spread similarly, resulting in homogeneous fluorescence within nuclei and cytoplasm of infected cells. To analyze viral intercellular transport in further detail, GFP was fused to AV2, a protein that has been implicated in viral movement. Expressed from replicating viruses or from plasmids, AV2:GFP became associated with the cell periphery in punctate spots, formed cytoplasmic as well as nuclear inclusion bodies, the latter as conspicuous paired globules. Upon particle bombardment of expression plasmids, AV2:GFP was transported into neighboring cells of epidermal tissues showing that the intercellular transport of the AV2 protein is not restricted to the phloem. The results are consistent with a redundant function of ICMV AV2 acting as a movement protein, presumably as an evolutionary relic of a monopartite geminivirus that may still increase virus fitness but is no longer necessary in a bipartite genome. The fusion of ICMV ORF AV2 to the GFP gene is the first example of a reporter construct that follows the whole track of viral DNA from inside the nucleus to the cell periphery and to the next cell

 19. Att befinna sig i stödåtgärder : Tre elevers upplevelser av särskilt stöd i matematik

  OpenAIRE

  Grödevik, Anna

  2011-01-01

  Elevers upplevelser av att befinna sig i stödåtgärder är antagligen av stort intresse för de lärare som undervisar elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Hur beskriver då några elever själva sina upplevelser av stödåtgärder? Syftet med denna studie är att få större kunskap om och ökad förståelse för hur stödåtgärder i matematik upplevs av de elever som fått särskilt stöd under en längre period. För att kunna ta del av några elevers upplevelser av stödåtgärder valde jag att ...

 20. Standardiserad lösningsprototyp vid implementation av Microsoft Dynamics CRM

  OpenAIRE

  Westman, Mathias; Larsson, Sara

  2015-01-01

  I arbetet att tillfredsställa kunders behov och stärka relationerna mellan köpare och säljare så använder sig företag av affärsfilosofin Customer Relationship Management (CRM). Stora CRM satsningar görs inom företag och flera olika CRM leverantörer ger stöd åt verksamheterna i form av CRM-system. CRM-systemen levererar ofta funktionalitet för kundtjänsthantering, försäljning och marknadsföring men många företag använder endast försäljningsmodulen i CRM-systemet.   Kentor jobbar idag med suppo...