WorldWideScience

Sample records for beregning av taalegrenser

 1. GeoStab: program for beregning av skråninsstabilitet - Versjon 1.0

  OpenAIRE

  Bruun, Hermann

  2000-01-01

  Rapporten gir veiledning i bruk av stabilitetsprogrammet GeoStab. GeoStab er et windowsbasert program som kan benytte seg av grunnlagsdata fra NovaPoint modulene GeoPlot, Veg, TMOD og VIPS. Brukergrensesnittet til GeoStab er meget fleksibelt og kan tilpasses avhengig av hvilke grunnlagsdata som er tilgjengelig.

 2. Accumulation of nitrogen - a critical parameter for the calculation of load limits from nitrogen in forests; Akkumulering av nitrogen - en kritisk parameter for beregning av taalegrenser for nitrogen i skog

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sogn, T.A.; Stuanes, A.O.; Abrahamsen, G.

  1996-01-01

  The conference paper deals with the accumulation of nitrogen in forests in Norway. The level of accumulation is a critical factor for the calculation of load limits. The paper compares the average rapidity values of accumulation since the last glacial age with the calculated values from the more short-lasting period based on data from surveying programs of the State Pollution Control Authority, manuring experiments, and other relevant research programs in this field. 8 refs., 1 fig., 1 tab.

 3. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 4. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 5. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  OpenAIRE

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 6. Tynn tildekking av forurenset sediment: Småskala diffusjonsforsøk og modellering av diffusjon gjennom ulike dekklagsmaterialer

  OpenAIRE

  Nag, Silje

  2008-01-01

  Fire materialers evne til å redusere utlekking av miljøgiftene PAH og PCB fra forurenset sediment ved tynnsjikts tildekking, ble undersøkt. Materialene bestod av suspendert kalk fra Hustadmarmor, miljøgips fra NOAH, marin leire og pulverisert aktivt karbon (AC). Materialene ble undersøkt ved måling av diffusjonsfluks fra småskala diffusjonsforsøk i laboratorium i 101 dager, og beregning og modellering av diffusjonsfluks og utvikling av diffusjonsfluks på bakgrunn av målte parametere.Metodene ...

 7. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 8. Anvendelse af kvantilregression ved beregning af betaværdier for en aktie i det danske Omxc20 indeks

  DEFF Research Database (Denmark)

  la Cour, Lisbeth Funding; Milhøj, Anders

  I papiret beregnes betaværdierne for NovoNordisk aktien ved hjælp af kvantilregression. Ved kvantilregression opnås en skelnen imellem indeksets betydning for store ændringer fra indflydelsen ved moderate ændringer. En vigtig konklusion for daglige observerede kurser, at de ekstreme udsving - både...

 9. Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimenter i Horten Indre Havn i 2011

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Bakke, T.; Beylich, B.; Schøyen, M.; Allan, I.

  2011-01-01

  Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimentene ble gjennomført av NIVA i 2011. Risikovurderingen viser at alle delområdene har sedimenter med miljøgifter i konsentrasjoner som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sediment. I de ytre områdene er imidlertid overskridelsene lave. Beregning av årlig transport av miljøgifter fra sedimentene viser at det lekker mest kvikksølv ut fra sedimentet i området mellom Løvøya og Mellomøya, hvor det ble funnet ekstrem ...

 10. Felles referansepopulasjon for beregning av genom¬baserte avlsverdier for de nordiske røde rasene

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heringstad, Bjørk; Su, Guosheng; Svendsen, Morten;

  2013-01-01

  article to Husdyrforsøksmøtet 2013 (Norwegian Animal Science meeting). (Joint reference population for Nordic Red breeds)......article to Husdyrforsøksmøtet 2013 (Norwegian Animal Science meeting). (Joint reference population for Nordic Red breeds)...

 11. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 12. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 13. Knowledge platform for calculating climate impact from construction and building materials. Literature study; Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer. Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roenning, Anne; Lyng, Kari-Anne; Vold, Mie

  2011-07-01

  Greenhouse gas emissions from building linked today to a large extent to the energy consumption during the operating period. Through increasingly stringent energy requirements and other changes, the energy consumption for the operation could go down over time. This means in this case that the energy required to produce, transport and set up the building, to a greater extent can be relatively more important in a life-cycle analysis. KRD in that regard ha given Oestfoldforskning the commission to conduct a literature study that will provide an overview and assessment of the literature / research papers describing various building materials climate impact and how this translates into a lifetime (LCA - Life Cycle Assessment), and thus describe the knowledge platform these analyzes are based in. It also means a description of the factors that affect the climate and the environment, including the stages of life that are important. Literature study is conducted by searching scientific databases (Springer Link, Science Direct, Google Scholar, Norwegian EPD database of declarations). The literature search is limited to studies that are based on LCA as a methodology for calculating the climate impacts associated with the construction and building materials. Based on the review of literature is also undertaken an analysis focusing on explaining the methodological platform between the studies are based on, in order to explain why the results differ and / or may not be comparable.(eb)

 14. Tilnærmede metoder for beregning av maksimale søylemoment / Approximate methods for calculation of maximum moment in columns

  OpenAIRE

  2005-01-01

  In frame structures, consisting of columns and beams, gravity loading on beams (floors) leads to moments as well as axial forces in the columns. In cases with slender columns, maximum moments may develop between columns ends due to second order effects. Approximate methods for calculating maximum moments between column ends are given in Norwegian and international standards. These ``conventional'' methods are formulated in terms of approximate effective lengths and a moment gradient factor (o...

 15. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 16. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 17. Models for calculating the climate benefits and value-chain economy for biogas production. Food waste and manure.; Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjede oekonomi for biogassproduksjon. Matavfall og husdyrgjoedsel.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lyng, Kari-Anne; Modahl, Ingunn Saur; Morken, John; Briseid, Tormod; Vold, Bjoern Ivar; Hanssen, Ole Joergen; Soerby, Ivar

  2011-07-01

  The main objective of the project was to develop a climate model and an economy model for the entire value-chain from collection and biogas production for the treatment of digestate, which should contribute to increase production of biogas in Norway by an efficient and climate proper utilization of fertilizers and waste. The models are defined in a number of parameter values for each of the different substrates and for each life-cycle stage of the value chain. By changing parameter values enables the analysis models in different regions, with flexible solutions for local differences. This may be options for the location of plants in relation to transport needs, size of plants in relation to efficiency and amount of substrate, utilization of biogas and digestate and what type of energy that can be replaced by biogas (eg fuel for vehicles, heating, electricity) and digestate (fertilizer and soil conditioner product). This report presents the defined parameters in the model, the basic values that are added to the table, results for basic value, as well as results from testing of the model for biogas production in Vestfold and Oestfold. Results:The analysis performed shows that the models are suitable to identify where in the value chain, the major climate impacts occur where the greatest costs are incurred, what is contributing to a reduction in greenhouse gas emissions and income, and how it can be most effective to take action or to motivate to technology. Analyses of biogas production from manure and food waste results in the following robust conclusions when viewing the biogas production in a greenhouse gas perspective: Biogas is a good initiative for the treatment of food waste and manure in a climate perspective. Of the analyzed scenarios, the results show that biogas which will be upgraded to fuel quality and diesel substitutes provide the greatest climate benefits. It is beneficial to mix substrates. The largest contribution of greenhouse gases are nitrous oxide. Nitrous oxide is issuing from multiple processes, and it is these emissions that are associated with the most uncertainty. The study results are consistent with previous analyzes conducted by Oestfoldforskning. Further work: The project has clarified several gaps in knowledge and lack of data and information where there is a need for new research to make the models more robust and with less uncertainty. It is also desirable in research related to the development of new technologies to reduce emissions of greenhouse gases from the biogas system, the development of policy regime around the biogas. The project has clarified that there is insufficient data related to what happens during the creation / recovery / dewatering of the manure, organic waste and biogas under Norwegian conditions with respect to emissions of methane, nitrous oxide and ammonia, and nitrogen emissions to water, carbon turnover in soil etc. In the analyzes there are used the best available data from the literature, which partly are old and may not be entirely relevant for Norwegian conditions. It should therefore be made for an experimental program with emission measurements with proven methods, and where it is controlled for external factors (local meteorological conditions, soil, type of substrate, etc.). It is desired to obtain data that shows both the mean and variation for the various types of emissions during the year.The models developed through this project has the potential to be exploited at various stages of decision making related to development, construction and operation of a biogas plant. It is interesting to test the models as a basis for assessing the effectiveness of measures related to the development of biogas production and use in Norway. The combination of models for investment and operating economy and climate benefit of the whole biogas value chain makes it possible to do simulations of the effects of such investment, various forms of subsidies, tax etc. to assess whether the measures are sufficient to ensure profitability at all levels of value chain.It is also appropriate to extend the model to include other types of substrate, such as scrolling. sewage sludge (municipal and industrial, and both water purification and wastewater treatment). It is also desirable to extend the model to include more environmental parameters, particularly where eutrophication effects that may be of importance in the evaluation of alternatives with dewatering of the digestate and effects related to the spreading of digestate and fertilizer. More basic research on nitrogen and carbon cycle and how these can be linked to life-cycle models of biogas and bio substrate is also something that should be considered in terms of future research needs.The project has made visible the need for better technical solutions for handling, storage and distribution of fresh manure and digestate, to reduce emissions of nitrous oxide and ammonia. There is considerable uncertainty as to the choice of solution, and the effectiveness of different solutions will be in relation to climate and environmental benefits and economics.(auth)

 18. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 19. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 20. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 1. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 2. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 3. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 4. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 5. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 6. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 7. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 8. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 9. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 10. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 11. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 12. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 13. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 14. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 15. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 16. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 17. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 18. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 19. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 20. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 1. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 2. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 3. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 4. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 5. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 6. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 7. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 8. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 9. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 10. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 11. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 12. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 13. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 14. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 15. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 16. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  OpenAIRE

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 17. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 18. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 19. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 20. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 1. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 2. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 3. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 4. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 5. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 6. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 7. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 8. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 9. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 10. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 11. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 12. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 13. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 14. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 15. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  OpenAIRE

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 16. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 17. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 18. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 19. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 20. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 1. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 2. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  OpenAIRE

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 3. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 4. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 5. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 6. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 7. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 8. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 9. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 10. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  OpenAIRE

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 11. En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken

  OpenAIRE

  Gillesvik, Mari Helene; Kristiansen, Brede Borgen

  2010-01-01

  Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til å strukturere og presentere normativ teori om de økonomiske styringssystemene Economic Value Added (EVA) og Beyond Budgeting. Deretter har vi gjennomført en kortfattet komparativ analyse av styringssystemene, hvor vi kommer frem til at det finnes både likheter og forskjeller ...

 12. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 13. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 14. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 15. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 16. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 17. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 18. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  OpenAIRE

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 19. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 20. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  OpenAIRE

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 1. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 2. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 3. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 4. Design av bladprofil for en stor ventilator

  OpenAIRE

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 5. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 6. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 7. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 8. Samlokalisering av småbedrifter

  OpenAIRE

  Myhre, Christi Wigenstad

  2012-01-01

  Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har sine oppgaver som må løses, både kjernefaglige og administrative. Imidlertid har ikke små bedrifter samme mulighet til spesialiseringer innen ulike fagfelt, slik som store bedrifter. I de minste bedriftene er det gjerne den som eier og driver bedriften som tar seg av alle oppgaver. For at en virksomhet skal være så konkurransedyktig og effektiv som mulig, er det viktig å utnytte bedriftens kjernekompetanse optimalt, og da kan det være hensi...

 9. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 10. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  OpenAIRE

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 11. Beyond budgeting i Statoil : en analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

  OpenAIRE

  Grostad, Kjersti Ressem

  2007-01-01

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis...

 12. Jacques Lacan i lys av surrealismen : et bidrag til "bildet av Lacan"

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Teksten presenterer den unge psykiater og etter hvert psykoanalytiker, Jacques Lacan, i lys av hans koblinger til den surrealistiske bevegelsen rundt André Breton og Salvador Dalí. Lacans doktorgradsavhandling fra 1932, om den paranoiske psykosen og tilfellet "Aimée", etablerer en kontaktflate mellom Lacan og surrealistene, som følges opp av Lacan i to artikler i surrealistenes tidsskrift "Minotaure". Sentralt står avdekkelsen av den gales perspektiv på virkeligheten, og Lacan og Dalí finner ...

 13. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 14. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 15. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 16. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 17. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  OpenAIRE

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 18. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  OpenAIRE

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 19. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 20. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 1. Strategisk instituttprogram (SIP): Testing og vurdering av metoder for romlig skalering av fosfordata

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Tjomsland, T.; Abelsen, R.

  2006-01-01

  Denne rapporten eksemplifiserer hvordan man kan benytte romlig spredte observasjoner av forsforkonsentrasjoner til å si noe om tilstanden i nærliggende lokaliteter uten observasjoner. Metodene presentert representerer forskjellige tilnærmelser til romlig skalering av fosfordata, fra rene GIS-baserte metoder som bruker nærhet til kjente observasjoner som kriterium ved interpolasjon til en prosess-basert modell som benytter data om kildene og kunnskap om prosessene som påvirker fosfortilførslen...

 2. Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

  OpenAIRE

  2012-01-01

  I tillegg til de etablerte kolesterolsenkende effektene av statiner, indikerer nye studier at statiner utviser tilleggseffekter (pleiotrope effekter) som kan forklare deres terapeutiske suksess. Nylig ble det vist at mRNA for cysteinproteasene legumain og cathepsin B ble nedregulert i monocytter/makrofager hos pasienter behandlet med atorvastatin. Makrofager spiller en sentral rolle i utviklingen av aterosklerotiske plakk, og det er nylig gjort funn som viser at legumain og cathepsin B er opp...

 3. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 4. Kemisk fällning av sorteringsvatten

  OpenAIRE

  Sernstad, Oscar

  2014-01-01

  Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en å...

 5. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 6. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 7. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 8. Beregning af brudbæreevne over for horisontal rotation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Lars

  Brudbæreevnen af LM Glasfibers prøvestand til dynamisk test af vindmøllevinger eftervises. Særligt redegøres for, at dynamisk forstærkning ikke forekommer i fundamentet ved de frekvenser, hvormed lasten påføres i forsøgene. Hertil anvendes en koblet finit-randelementmodel....

 9. Klimaregnskab og Carbon Footprint beregning for Kommunekemi a/s

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leinikka Dall, Ole; Wenzel, Henrik

  2009-01-01

  Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro......Klimaregnskab for anlægget i Nyborg og carbon footprint for: -forbrænding -uorganisk behandling -halmaskeanlæg Afrapporteret på tryk og indtastet i Simapro...

 10. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  OpenAIRE

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 11. Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser

  OpenAIRE

  Sveum, Tor

  1999-01-01

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige typer lydmateriale (musikktradisjon, dialektprøver) og fotografisk materiale. Først sk...

 12. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 13. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 14. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 15. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  OpenAIRE

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 16. Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS

  OpenAIRE

  Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad

  2013-01-01

  I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse og en VRIO-analyse. Til eksternanalysen brukte vi PESTEL-analyse, og Porters analyse av de fem bransjekreftene. Til slutt summerte vi opp dette i en SWOT-analyse. Videre begynte vi å se på hvilke metode vi skulle bruke til verdsettingen. Her kom vi fr...

 17. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 18. Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java)

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2014-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske mye objektorientert programmering, delvis med Visual Basic (16,5 stp) og delvis med Java (7,5 stp). De har også hatt et kurs i objektorientert analyse og design (UML – 7,5 stp) og databaser (7,5 stp). Kurset ”Java 2” er således et kurs for viderekommende og f...

 19. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 20. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 1. The Hero's journey: monomyten i Santo Daime : Bruken av ritualer i gjenskapelsen av heltereisen

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Religion omfatter det mest subjektive feltet innen menneskelig adferd. Å ta vare på subjektets egenart er derfor en ytterst viktig del av det å studere religiøse fenomener. Mine observasjoner og mine informanter har derfor vært de viktigste kildene inn i Santo Daimes religiøse univers da det ikke finnes en annen religiøs virkelighet enn den troendes tro. I denne oppgaven benytter jeg meg av Joseph Campbells teori om monomyten, først lansert gjennom boken The Hero with a thousand faces, fr...

 2. Effekt av ulike ensileringsmidler på kvaliteten av grassurfôr

  OpenAIRE

  Holte, Marita

  2012-01-01

  Surfôrkvaliteten påvirkes av mange faktorer, hvor blant annet bruk av tilsetningsmidler er et viktig element med tanke på å sikre ei vellykka gjæring. Det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik virkning på ensileringsprosessen. Mange velger imidlertid å kutte kostnaden forbundet med ensileringsmidler, særlig ved høyt tørrstoffnivå. Selv om høy tørrstoffprosent i seg selv vil begrense faren for feilgjæring, vil problemer knyttet til den hygieniske kvaliteten, som mugg- og gjærsopp, ...

 3. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 4. Outsourcing : En kvalitativ studie av beslutningsgrunnlag og suksessfaktorer ved utsetting av vikartjenester

  OpenAIRE

  Nguyen, Long Thanh

  2011-01-01

  Temaet i denne oppgaven er outsourcing av vikartjenester. Oppgaven tar for seg outsourcingsavtalen mellom DnB NOR og Adecco. Formålet var å finne hvilke kriterier som ligger til grunn for en beslutning om å outsource vikartjenester, og hva som vil være kritisk for å lykkes med en slik prosess. For å klare dette, har jeg forsøkt å tilegne bedre forståelse rundt outsourcing av vikartjenester, hvilke vurderinger som ligger til grunn for en outsourcingsbeslutning, hva som skal til for å lykkes me...

 5. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 6. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 7. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 8. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 9. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  OpenAIRE

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 10. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 11. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  OpenAIRE

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 12. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 13. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  OpenAIRE

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 14. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 15. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 16. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 17. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  OpenAIRE

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 18. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 19. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 20. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 1. Kreativitet i team : betydningen av ekstroversjon og introversjon

  OpenAIRE

  Lindtveit, Lena Elise

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å studere hvordan personlighet kan påvirke den kreative idegenereringsprosessen i et team. Personlighet er i denne sammenheng begrenset til en av de mest sentrale dimensjonene innenfor personlighetsteorien, introversjon – ekstroversjon. Studien ble gjennomført med bruk av eksperimenter i team på tre som var sammensatt av personer med ekstrovert og introvert personlighetsprofil. Det ble i tillegg benyttet observasjon under eksperimentene, for å kunne un...

 2. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 3. Visualization on massively parallel computers using CM/AVS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krogh, M.F.; Hansen, C.D.

  1993-09-01

  CM/AVS is a visualization environment for the massively parallel CM-5 from Thinking Machines. It provides a backend to the standard commercially available AVS visualization product. At the Advanced Computing Laboratory at Los Alamos National Laboratory, we have been experimenting and utilizing this software within our visualization environment. This paper describes our experiences with CM/AVS. The conclusions reached are applicable to any implimentation of visualization software within a massively parallel computing environment.

 4. Markedsføring av naturmidler- en vurdering

  OpenAIRE

  Tønnesen, Maria Høyland

  2008-01-01

  Hensikten med oppgaven var å undersøke og sammenligne markedsføringen av naturmidler i kommunikasjonskanalene apotek, helsekostforretninger, Internett, ukeblad og magasiner. I løpet av ti uker ble det samlet inn annonser, produktkataloger og annet skriftlig materiale der naturmidler presenteres innen anvendelsesområdene "immunforsvaret", "mage/tarm", "overgangsalderen/PMS" og "urinveiene". Produkter med innhold av dvergpalme (Serenoa repens) og tranebær (Vaccinium macrocarpon) ble vurder...

 5. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  OpenAIRE

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 6. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 7. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 8. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  Denne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet består av en rekke prinsipper som dekker blant annet administrativ oppbygning, økonomiske styringsprinsipper og bedriftskultur. Gjennom disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon som ...

 9. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 10. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  OpenAIRE

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 11. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  OpenAIRE

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 12. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 13. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 14. Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan

  OpenAIRE

  Svarva, Astrid

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny planlagt produksjon.En dynamisk simuleringsmodell av planområdet er utviklet i analyseprogrammet DigSilent PowerFactory. De dynamiske analysene tar utgangspunkt i tre ulike driftssituasjoner; Case A med maksimal produksjon og lavlast, Case B med produks...

 15. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  OpenAIRE

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 16. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

  OpenAIRE

  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar

  2016-01-01

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdrag...

 17. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 18. Anvendelse av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging. En vurdering av egnethet og veiledning ved innhenting og formattering av data

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Kaste, Ø.; T. Saloranta; Barkved, L.

  2006-01-01

  Dette studiet har vurdert egnetheten av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging mot uønsket eutrofiering. Det er gjort en teoretisk vurdering av hvilke typer tiltak som modellene synes å være i stand til å representere, gjennom en tenkt manipulering av inngangsdataserier og/eller modellparametere. Videre har modellenes databehov og -kilder blitt systematisert og omtalt med utførlige beskrivelser om tilgang, datakvalitet, dekningsgrad, osv. Rapporten beskriver også hvordan rådata kan bearbeides ...

 19. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 20. Airborne pollutants. Transports, effects and critical loads; Lufttransporterte forurensninger. Tilfoersler, virkninger og taalegrenser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Floeysand, I.; Loebersli, E. [eds.

  1996-01-01

  The report from a conference concerns two Norwegian research programmes. The first one deals with the transports and effects of airborne pollutants, and the second one relates to the critical loads of nature. A number of 17 papers from the conference are prepared. 318 refs., 57 figs., 22 tabs.

 1. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 2. En strategisk analyse av et taxiselskap i Danmark : en casestudie av 4x48 TaxiNord

  OpenAIRE

  Johansen, Stine Husum

  2012-01-01

  Danmark ble hardt rammet av finanskrisen, og er fortsatt påvirket av dette. Taxibransjen merket i stor grad denne krisen. Jeg går inn i dybden av taxibransjen i Region Hovedstaden ved å se på taxiselskapet 4x48TaxiNord. Deres vognmenn opplever færre turer og dermed lavere inntjeningen. Samtidig så klarer TaxiNord å oppnå lønnsomhet som selskap og de har klart å ekspandere. Jeg benytter meg av en casestudie for å se på denne bransjen, og har utarbeidet forskningsspørsmålet: Hva er årsake...

 3. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2001

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2002-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 16. juni 2001. Hardbunnsprogrammet for år 2001 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 1 dag lengre enn planlagt på grunn av sykdom. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av taretetthet, -alder, stipeslengde av storta...

 4. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 5. Romistika a Etnologický ústav AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weinerová, Renata

  Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 109-130 ISBN 80-85010-82-8 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Romani studies * culture * politics Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 6. AVS/Express (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 7. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 8. Simple permutations of the classes Av(321, 13524) and Av(321, 13452) have polynomial growth

  OpenAIRE

  Lutful Karim; Nargis Khan

  2011-01-01

  A permutation is called simple if its only blocks i.e. subsets of the permutation consist of singleton and the permutation itself. For example, 2134 is not a simple permutation since it consists ofa block 213 but 3142 is a simple permutation. The basis of a permutation is a pattern which is minimal under involvement and do not belong to the permutation. In this paper, we prove that the number of simple permutations an of the pattern class with two basis of length 3 and 5 such as Av(321, 13452...

 9. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 10. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  OpenAIRE

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 11. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  OpenAIRE

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 12. En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

  OpenAIRE

  Håland, Erna; Olsen, Marit Schei

  2013-01-01

  ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker f...

 13. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  OpenAIRE

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 14. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  OpenAIRE

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 15. Norges fusjonskontroll : Konkurransetilsynets praktiseringen av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne masterutredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av total-velferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Masterutredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner...

 16. Norges fusjonskontroll. Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne utredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Utredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner at tilsynets...

 17. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 18. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 19. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 20. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 1. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  OpenAIRE

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 2. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 3. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  OpenAIRE

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 4. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  OpenAIRE

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 5. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 6. Land-sokkel korrelasjon av tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms

  OpenAIRE

  Thorstensen, Lene

  2011-01-01

  Feltarbeid og analyser av batymetriske-, seismiske- og gravimetriske data er sammenstilt for å korrelere tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms. Berggrunnen i kystområdene på nordøstlige Senja og Kvaløya i Troms tilhører Vest-Troms gneis region og består av neoarkeiske og paleoproterozoiske tonalittisk gneis og mafiske intrusiver (Kattfjordkomplekset), samt metasuprakrustale og metavulkanske bergarter (Torsnes- og Astridalbelte). Foliasjonen stryker NV-SØ og endrer ori...

 7. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2000

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2001-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 18. juni 2000. Hardbunnsprogrammet for år 2000 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 3 dager lengre enn planlagt på grunn av meget dårlig vær i toktperioden. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av plantetetthet, a...

 8. Automatiserad inmatning av provsvar på Fertilitetsenheten

  OpenAIRE

  Hellsing, Anna-Natalia; Jill, Rhodin

  2013-01-01

  Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset använder sig idag av databasen LinnéFiler för att hantera behandlingsprotokoll för par som behandlas för ofrivillig barnlöshet. Fertilitetsenheten kan inte enbart använda sig av Stockholms Läns Landstings journalsystem TakeCare då tillverkade embryon tillhör både mannen och kvinnan i paret och det behövs därför en sammankoppling mellan deras journaler.   Till Linnéfiler finns behov av en automatisk inmatning av provsvar tagna på provtagni...

 9. Kringgående av skatter i Finland

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för att få fast företagen. Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i olika fö...

 10. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  OpenAIRE

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 11. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 12. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 13. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 14. Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet

  OpenAIRE

  Bortne, Steinar

  2006-01-01

  Emne: Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet. Problemstilling: Har mannlig og kvinnelig symbolinnhold, slik det fremstår i studiet av den historiske Jesus, betydning for hvorledes vi oppfatter kjønnsroller i dag? Begrepsmessig ligger det i fremstillingen en avgrensning knyttet til kjønnsrolle hvor dette begrepet i større grad integreres og sammenfattes i begrepene kjønnsidentitet og maskulinitet. Videre er det en grunnleggende begrepsmessig erkjennelse at symboli...

 15. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 16. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  OpenAIRE

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 17. Verdsettelse av Odfjell SE: strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse

  OpenAIRE

  Stavseng, Henrik

  2015-01-01

  I denne masteroppgaven utføres det en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Odfjell SE. Verdsettelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven begynner med å presentere Odfjell og kjemikalietankbransjen. Som bransje-grunnlag velges to norske kjemikalietankselskaper; Stolt- Nielsen og Team Tankers (tidl. Eitzen Chemical). Videre presenteres tre ulike teknikker for verdsettelse, før det gjøres en besluttes å utføre en fundamental verdsettelse av Odfjell ...

 18. Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte

  OpenAIRE

  Tingsrud, Ruth Helene

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert med antiøstrogener ved brystkreft? Tradisjonell Kinesisk Medisin bygger på en holistisk tilnærming, der hver pasient får en individuelt tilpasset behandling (2). Symptomene danner grunnlaget for syndromdifferensieringen og valg av punkter og nåleteknikken som benyttes (3). Op...

 19. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 20. Representasjoner av reality-tv i norsk reklamefilm. En kvalitativ tekstanalyse av reklamefilmer fra TINE, ICA og Gulesider

  OpenAIRE

  Muri, Charlotte Eknes

  2013-01-01

  Dette prosjektet ser nærmere på nyere norsk reklamefilm som benytter seg av et konsept knyttet til reality-tv i sine tv-reklamer. TINE, ICA og Gulesider viser tre forskjellige måter å utnytte en slik appell via ulike former for intertekstuelle henvisninger. Oppgaven analyserer disse reklamene ved hjelp av en kvalitativ tekstanalyse. Følgende overordnete problemstilling ligger til grunn for prosjektet: Hvordan utnyttes reality-konseptet retorisk i norsk kommersiell reklamefilm?

 1. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 2. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 3. Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com

  OpenAIRE

  MALMSTRÖM, OSKAR

  2014-01-01

  Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 växte andelen av kunder som handlat över nätet med 20 procentenheter. År 2011 hade dryga 30% av den finska befolkningen handlat antingen resetjänster eller logi över internet. Detta ger stor orsak till tjänsteleverantören att differentiera sig bland massorna. Omenahotels är...

 4. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  OpenAIRE

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 5. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  OpenAIRE

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 6. Enklare redovisning : Granskning av Statens Offentliga Utredning 2008:67

  OpenAIRE

  Lexell, Anna; Lindstedt, Kristina; Valkonen-Evertsson, Marina

  2009-01-01

  Regeringen gav år 2007 en grupp i uppdrag att leda förenklingen gällande enklare redovisning som en del av det stora förenklingsarbetet i Sverige. Förenklingsarbetet går ut på att sänka de administrativa lagreglerade kostnaderna för svenska företag med 25 procent till 2010. Under 2008 presenterades en av åtgärderna inom förenklingsarbetet; ”Delbetänkandet om Enklare redovisning – SOU 2008:67”. Några av de föreslagna förändringarna innebära att normgivande organ och i synnerhet Bokföringsnämnd...

 7. Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden

  OpenAIRE

  Malki, Samar; Shatri, Laurela

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. R...

 8. Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009)

  OpenAIRE

  Skarbøvik, E.; Stålnacke, P.; Selvik, J.R.; Aakerøy, P.A.; Høgåsen, T.; Kaste, Ø.

  2011-01-01

  Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det måles på åtte tungmetaller, seks næringsstoff-fraksjoner, samt PCB, lindan, organisk karbon, suspenderte partikler, pH og ledningsevne. Tilførsler beregnes til hele norskekysten fordelt på de fire havområdene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Denne rapporten er laget dels for å gi en oppdatert oversikt over 20 år med data, dels for å presentere RID-programmet for norsk forvaltning. ...

 9. En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Moum, Knut

  1987-01-01

  På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene var ønsket om å bruke mer aggregerte modeller som kunne løses innenfor programsystemer som sikret raskere og billigere løsninger enn hva var mulig med MODIS IV. Dessuten ønsket man å utvikde beskrivelsen av økonomisk atferd i forhold til MODIS IV, slik at en lettere kunne stud...

 10. Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2007-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett ette...

 11. Avkomsgranskning av bukker : ved naturlig parring eller semin?

  OpenAIRE

  Tveiten, Hilde

  2012-01-01

  Saneringsprosjektet ”Friskere geiter”, avvikling av stadig flere bukkeringer og en jevn nedgang i antall geitebruk har gjort avlsarbeidet på geit vanskelig de siste årene. Norsk Sau og Geit, som har ansvaret for avlsarbeidet på norsk melkegeit, forberedte seg i 2006 på å gå over fra å avkomsgranske bukker i bukkeringer til å ta inn prøvebukker på seminstasjon og bruke kunstig inseminering istedenfor. Imidlertid har ikke salget av sæddoser stått til forventningene, og fremdeles blir kun en lit...

 12. Anonyma internetkulturer : En studie av ”lurkers” upplevelser

  OpenAIRE

  Gidlund, Joakim

  2012-01-01

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft under 2000-talet. Syftet: sy...

 13. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 14. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 15. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 16. Bruk av opinionsledere på sosiale medier

  OpenAIRE

  Helle, Oda Minge; Lebedeva, Olga

  2015-01-01

  Med utgang punkt i den norske motebransjen har vi valgt å se på bruk av opinionsledere i markedsføring på sosiale medier. Bakgrunnen for valget er vår interesse for mote, og det potensiale som ligger i markedsføring på sosiale medier. Sosiale medier får stadig flere brukere som har tilgang store deler av døgnet. Forbrukere blir derfor eksponert for mye indirekte og direkte markedsføring. Vi har valgt det norske merket Tom Wood som utgangspunkt for eksempler i oppgaven da de aktivt bruker sosi...

 17. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 18. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  OpenAIRE

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 19. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 20. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 1. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  OpenAIRE

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 2. Tar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager AS

  OpenAIRE

  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer

  2014-01-01

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til fle...

 3. Hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker insentivsystem: en studie av norske banker : adopsjon av beyond budgeting som driver for design av insentivsystem

  OpenAIRE

  Granvik, Håkon Alexander; Kallestad, Ole Christian

  2015-01-01

  Temaet for utredningen er hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker design av insentivsystem hos norske bank- og finansaktører. Forskningsobjektene i denne studien er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea og SpareBank 1 Gruppen. Før arbeidet med utredningen startet, kjente vi til at Handelsbanken og SpareBank 1 Gruppen har adoptert styringsfilosofien kjent som Beyond Budgeting. Utredningen søker å gi svar på om banker som har adoptert Beyond Budgeting benytter andre...

 4. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 5. Informasjonsgjenfinning og visualisering av relasjoner i norsk popmusikk

  OpenAIRE

  Langseth, Anders

  2015-01-01

  Utforskning i og tilgang til innhold i norsk popmusikk er et stort interesseområde med flere aktive aktører. Akademiske, kommersielle og private aktører er interessert i å forstå norsk popmusikk, oppdage interessante mønstre og utforske relasjoner mellom sanger. For å realisere dette kreves det ofte menneskelig analyse av flere tusener av sanger, noe som er en tidskrevende oppgave. Ved å bruke gjenfinningsmetoder for å finne relasjoner og å visualisere de i et ny...

 6. Organiserande av en konferens - Case: YH-biblioteksdagar i Arcada

  OpenAIRE

  Tuovinen, Tiina; Byman, Pernilla

  2014-01-01

  Syftet med detta praktiska examensarbete var att organisera Yrkeshögskolors biblioteksdagar 2014 tillsammas med en planeringsgrupp, samt redogöra för hur evenemanget genomfördes och hur våra ansvarsområden lyckades. Examensarbetet byggdes upp med hjälp av en teoretisk referensram som baserade sig på evenemangsplaneringsteorier. Ar-betsprocessen dokumenterads i form av definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfaser. I reflektionsfasen analyserades hela processen både med hjälp a...

 7. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Søvik, Lene; Sømme, Tore

  2011-01-01

  Hva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en f...

 8. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  OpenAIRE

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 9. Oppdragelse etter intensivbehandling av barn : kan eksistensielle kriser endre oppdragelsen?

  OpenAIRE

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Problemområdet: Når et barn blir akutt/kritisk syk og må intensivbehandles, er det godt mulig at foreldrene ved siden av sterke emosjoner, opplever en krise av eksistensiell art der spørsmål om livsverdier kan oppstå. Det kan være mulig at samspillet innad i familien og foreldrenes oppdragelsespraksis endres når familien kommer hjem. Min erfaring fra klinisk praksis, fra teori og forskningsartikler kan tyde på det. Målet er å få fram mulige utfordringer for familien etter at et ...

 10. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  OpenAIRE

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 11. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 12. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 13. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 14. En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg

  OpenAIRE

  Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke

  2003-01-01

  Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og SIVA om utvikling av regionale innovasjonssystemer i ARENA-programmet. Studien av innovasjonssystemet i aksen Horten og Kongsberg viser hvordan store lokale aktører ser på egen innovasjon og regionens innovasjossystem. Resultatet av denne rapporten vil være en del av beslutn...

 15. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  OpenAIRE

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 16. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 17. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 18. EST Table: AV398500 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398500 NV021883 10/09/28 99 %/150 aa ref|NP_001036916.1| G protein alpha subunit Go isoform 1 ... 7 79 %/149 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 19. EST Table: AV399986 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399986 br--0229 10/09/28 97 %/154 aa ref|NP_001036916.1| G protein alpha subunit Go isoform 1 ... 7 81 %/154 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 20. EST Table: AV400886 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400886 br--1932 10/09/28 100 %/169 aa gb|ADB25316.1| guanine nucleotide-binding protein G(o) s ... 7 92 %/169 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 1. EST Table: AV405521 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405521 wdV10880X 10/09/28 59 %/121 aa ref|YP_858656.1| 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligas ... e [Aeromonas ... hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] gb|ABK3971 ... 1.1| 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase [Aeromonas ... hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] 10/08/28 6 ...

 2. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 3. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 4. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 5. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 6. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 7. EST Table: AV402611 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402611 heS30204 10/09/28 54 %/181 aa ref|XP_001657166.1| lupus ... la ribonucleoprotein [Aedes aeg ... ypti] gb|EAT45048.1| lupus ... la ribonucleoprotein [Aedes aegypti] 10/08/28 50 % ... gi|91082895|ref|XP_972070.1| PREDICTED: similar to lupus ... la ribonucleoprotein [Tribolium castaneum] FS79082 ...

 8. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald;

  of secure data capture, cameras must be gathered together following each simulation event and cabled through a powered USB hub to a laptop (with AV software installed) to enable playback. During playback, sound may be sourced separately from vision to combine the best possible view with the best available...

 9. EST Table: AV404393 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404393 pg--0930 11/12/09 GO hit GO:0008800(beta-lactamase activity)|GO:0030655(beta-lactam antibiotic ... ibiotic catabolic process)|GO:0046677(response to antibiotic ) 10/09/28 100 %/137 aa gb|ADE19118.1| extended-spe ...

 10. EST Table: AV404335 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404335 pg--0851 11/12/09 GO hit GO:0009279(cell outer membrane) 10/09/28 100 %/163 aa ref|YP_0 ... 03517639.1| transposase [Klebsiella ... pneumoniae] gb|ADD63593.1| transposase [Klebsiella ...

 11. EST Table: AV398357 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398357 NV021720 10/09/28 44 %/103 aa ref|XP_002435218.1| charged multivesicular b...ody protein, putative [Ixodes scapularis] gb|EEC08042.1| charged multivesicular body protein, putative [Ixod

 12. EST Table: AV402491 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402491 heS30027 10/09/28 43 %/122 aa gb|AAV91017.1| hemolymph ... proteinase 19 [Manduca sexta] 10 ... i|189239809|ref|XP_970870.2| PREDICTED: similar to hemolymph ... proteinase 19 [Tribolium castaneum] DC545770 heS3 ...

 13. EST Table: AV403656 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403656 msgV0868 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/125 aa ref|NP_040627.1| exclusion protein [Enterob ... [Enterobacteria phage lambda] gb|ACC91723.1| RexA [Cloning ... vector lambdaS2775] gb|EEA83574.1| hypothetical pr ...

 14. EST Table: AV403897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403897 pg--0180 10/09/28 100 %/129 aa ref|NP_040618.1| host-nuclease inhibitor protein Gam [En ... mb|CAL59725.1| gam protein (bacteriophage lambda) [Cloning ... vector pSC101BADgbaA-ISceI(amp)] gb|ABS88739.1| Ga ...

 15. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 16. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 17. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 18. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 19. EST Table: AV404020 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404020 pg--0346 11/12/09 GO hit GO:0003700(transcription factor activity)|GO:0005506(iron ion ... ia coli str. K-12 substr. MG1655] ref|NP_752833.1| manganese ... transport regulator MntR [Escherichia coli CFT073] ... ref|YP_309778.1| manganese ... transport regulator MntR [Shigella sonnei Ss046] r ...

 20. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 1. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 2. EST Table: AV406060 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV406060 wdV30561X 10/09/28 99 %/122 aa gb|ACN86367.1| troponin T transcript variant B [Bombyx m ... 42 %/125 aa C14F5.3d#CE43444#WBGene00006588#locus:tnt - 3#status:Partially_confirmed#UniProt:B9WRS6#prote ...

 3. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 4. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 5. Langtidsovervåkning av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1994

  OpenAIRE

  Rygg, B.; Alve, E.

  1995-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver samt prøver av foraminiferer ble gjennomført i mai 1994 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 18 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold, biomasse av tre børstemarkarter, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb og for hver stasjon samlet. Primærdataene er, lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i 5-årsr...

 6. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 7. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 8. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 9. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  OpenAIRE

  Krantz, Hampus; Haglund, Philip

  2011-01-01

  Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt. Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan. Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i förbindelse ...

 10. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 11. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 12. Optimering av blandning och lagerhållning av avfallsbränsle : Optimering av avfallsbränsleblandning och lagerhållning av importerat avfallsbränsle vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala

  OpenAIRE

  Graf Morin, Magnus; Månsson, Jonatan

  2014-01-01

  Fjärrvärmebranschen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit i en stagnationsfas, där mängden producerad och förbrukad energi i stort sett varit konstant, trots stora investeringar i fjärrvärmenätet. Samtidigt har den höga andelen återvinning gjort att det råder brist på avfallsbränsle till energiåtervinning i Sverige. I kombination med hög konkurrens om avfallsbränslet har detta medfört att aktörerna på marknaden tvingats se sig om efter nya vägar att tillfredsställa behovet av bränsle...

 13. Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Rautelius, Jonas

  2014-01-01

  I examensarbetet undersöks om Windows Server 2012 Virtual Desktop Infrastrukture går att använda i skolmiljö. Beställaren har som krav en fungerande lösning som är lättare att använda, för både studeranden och lärare. Examensarbetet består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen beskrivs olika sorter av virtualisering, bl.a. paravirtualisering och operativsystems virtualisering. Windows serverarkitekturen förklaras också, eftersom det är serveroperativsystemet som använ...

 14. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 15. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 16. Planeringsarbete för byte av skyddsrelä

  OpenAIRE

  Kanckos, Simon

  2011-01-01

  Gamla reläskydd kan plötsligt sluta fungera. Därför är Kojola elstation i behov av nya. Elnätet har växt sedan de gamla reläskydden planerades och det betyder att inställningarna behöver uppdateras, men först måste de gamla reläskyddens inställningar och deras funktioner begripas. Genom att undersöka de gamla reläskyddens manualer och elstationens ritningar erhölls en bild av hur det fungerar. Gamla inställningsberäkningar jämförs med litteratur och nya uträkningssätt. Nya inställningar beräk...

 17. Migrering av en applikation till datormolnet Windows Azure

  OpenAIRE

  Svensson, Linus; Nguyen, Anders

  2010-01-01

  Sammanfattning Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom migreringen av en .NET webapplikation skriven i C#, kallad AMM, till en molnapplikation som sedan lagts upp på Windows Azure datormoln. Arbetet är gjort på uppdrag av Sogeti Karlstad som är ett konsultföretag för IT-relaterade lösningar. Målet bakom migreringen var att utreda om Windows Azures molntjänst lämpade sig till att användas för mindre applikationer såsom denna. Själva uppgiften var att få applikationen att fungera i Windows Az...

 18. EST Table: AV404185 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404185 pg--0572 10/09/28 98 %/172 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 19. EST Table: AV398789 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398789 NV060284 10/09/28 99 %/108 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 20. EST Table: AV398126 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398126 NV021158 10/09/28 96 %/194 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 1. EST Table: AV403977 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403977 pg--0292X 10/09/28 62 %/111 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 2. EST Table: AV398515 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398515 NV021902 10/09/28 99 %/128 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 3. EST Table: AV398817 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398817 NV060314 10/09/28 96 %/143 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 4. EST Table: AV399141 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399141 NV060715 10/09/28 98 %/166 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 5. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 6. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 7. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 8. EST Table: AV404000 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404000 pg--0319 10/09/28 58 %/129 aa ref|XP_973797.1| PREDICTED: similar to NADH-ubiquinone ox ... subunit, mitochondrial precursor (Complex I-75kD) (CI -75kD) [Tribolium castaneum] gb|EFA09221.1| hypothe ... subunit, mitochondrial precursor (Complex I-75kD) (CI -75kD) [Tribolium castaneum] CK549469 pg-- ...

 9. Implementering av høyereordens skallelement i Fedem

  OpenAIRE

  Midtflå, Elisabeth

  2010-01-01

  Masteroppgave gjør rede for teori og praksis for oppretting av høyere ordens skall element i FEDEM, ved å oppdatere og tilgjengeliggjøre en allerede eksisterende implementasjon. I særlig grad behandler den de forskjellige rutinene i koden, bakgrunnsinformasjon for 4 noders skall element og testprogrammet som er skrevet for å kvalitetssikre koden. Da elementet skal testes og sammenlignes med tilsvarende element i NX-Nastran, samt de eksisterende skallelementene i FEDEM. Masteroppgaven dokument...

 10. Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

  OpenAIRE

  Hagen, Terje P; Bjarkum, Irina; Hobbel, Silje; Orderdalen, Karianne

  2009-01-01

  Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er r...

 11. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 12. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 13. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 14. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 15. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 16. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 17. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 18. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 19. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 20. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 1. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 2. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 3. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 4. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 5. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 6. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 7. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 8. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 9. Fukttekniske utfordringer knyttet til energieffektivisering av et verneverdig teglbygg

  OpenAIRE

  Bårdsen, Margrete Wik

  2014-01-01

  Denne oppgaven omhandler en verneverdig teglsteinsbygning fra 1921, og belyser de utfordringene som ligger i etterisolering av ytterveggene i en slik bygning. I et energiperspektiv vil en utvendig isolering være det mest gunstige tiltaket, men for bygninger med ornamenter i fasadene og begrenset takutstikk må innvendig isolering vurderes. En innvendig isolering vil endre temperatur- og fuktforhold i veggen som igjen kan påvirke teglfasadenes skadesituasjon. Oppgavens hovedfokus...

 10. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 11. Strategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA

  OpenAIRE

  Fladset, Marit; Gjendem, Mikael

  2013-01-01

  Hensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde fundamentet. Komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse ble benyttet som et supplement. Farstad Shipping er en betydelig aktør i offshore supply bransjen, og er i dag den 6. største aktøren i det internasjonale markedet for store og mellomstore supplyskip. Offshore supply...

 12. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 13. Torsional changes in surgery for A-V phenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma Pradeep

  1997-01-01

  Full Text Available The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion, and confirmed by fundus photography (objective torsion. Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in ′V′ phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 14. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  OpenAIRE

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 15. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 16. Grundandet av ett företag inom hästsportbranschen : En studie om val av verksamhetsform

  OpenAIRE

  Roivainen, Nina; Tuominen, Hanna

  2010-01-01

  Hästsporten i Finland ökar konstant och därför ökar också behovet av hästsportsaffärer. Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att grunda ett lönsamt företag inom branschen. Arbetet utförs som ett praktikfall där två olika verksamhetsformer, butik gentemot butiksbil, analyseras med hjälp av modeller för kapitalbindning och materialflöde. Arbetet har gjorts utgående från teori, egna erfarenheter samt antagna värden. Det framgår i detta praktikfall att det är mer lönsamt att grunda en ...

 17. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 18. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 19. Värdering av goodwill : - En studie av företag noterade på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Johansson, Louise

  2010-01-01

    Bakgrund: Sedan den 1 januari 2005 ska samtliga noterade bolag i Sverige tillämpa reglerna i IFRS vid upprättande av årsredovisning. Det innebär att goodwill inte längre ska skrivas av med samma belopp varje år över dess nyttjandeperiod, utan anses istället ha obestämbar nyttjandeperiod och ska testas minst årligen för nedskrivningsbehov. I och med denna regelövergång har den svenska redovisningen anpassats till den internationella och syftet är bland annat att öka jämförbarheten mellan bol...

 20. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 1. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 2. Usynlighet og usynlighetsstrategier i klasserommet : en kvalitativ analyse av usynlighet, makt og bruk av usynlighetsstrategier i ungdomsskolen

  OpenAIRE

  Ihle, Merethe

  2015-01-01

  Masteravhandlingen undersøker hvorfor elever blir usynlige i klasserommet og hvilke strategier de tar i bruk for å oppnå denne usynligheten. Usynlighetsfenomenet i skolen er undersøkt gjennom åtte observasjonsøkter og tre gruppeintervjuer av elever i niende klasse. Basert på datamaterialet avdekkes det fire hovedtyper for usynlighetsstrategier: (i) usynlighet gjennom aktivitet, (ii) usynlighet gjennom kropp, (iii) usynlighet gjennom klær og (iv) usynlighet gjennom synlighet. Ve...

 3. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 4. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  OpenAIRE

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 5. Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning

  OpenAIRE

  Westerheim, Nina

  2013-01-01

  Denne oppgaven består av et konseptstudie utført på knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer. Et litteraturstudie, dimensjonering og gjennomføring av seks forsøk faller innenfor konseptstudiet. Det ble gjennomført et litteraturstudie som omhandlet tema knyttet til tremateriale, knutepunkt og brann. En viktig del av litteraturstudiet gikk ut på å presentere forskningsresultater med tilknytning til knutepunkt i limtre sammensatt av lange...

 6. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 7. Organizational Culture Assessment Instrument: En studie av dimensjonaliteten i en norsk oversettelse

  OpenAIRE

  Gottenborg, Simon Aleksander

  2015-01-01

  Konseptet organisasjonskultur har lenge vært av stor interesse for forskning og organisasjoner, og har blitt knyttet til et antall utfallsvariabler som er av betydning for organisasjoners ytelse. For å studere kulturen og gjøre nytte av de potensielle positive effektene blir kulturen gjerne målt med kvantitative kulturmålingsinstrumenter. Studier har imidlertid funnet at flere av instrumentene som brukes ikke kan vise til tilfredsstillende støtte for dimensjonaliteten i instrumentene, noe som...

 8. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 9. Kampen mot terrorisme i Europa : en analyse av hindringene for og drivkreftene bak etableringen og utviklingen av et anti-terrorisme samarbeid innenfor den Europeiske Union

  OpenAIRE

  1994-01-01

  "KAMPEN MOT TERRORISME I EUROPA: EN ANALYSE AV HINDRINGENE BAK OG DRIVKREFTENE FOR ETABLERINGEN OG UTVIKLINGEN AV ET ANTI-TERRORISME SAMARBEID INNENFOR DEN EUROPEISKE UNION". Karakteristika ved terrorismen i Europa. Vest-Europa var i perioden 1968-1985 den regionen i verden som totalt sett var åsted for flest internasjonale terroristaksjoner, og hovedarena for både europeiske og Midtøsten-baserte terroristorganisjoners virksomhet. Av EU-medlemmene er det særlig Tyskland, Storbritann...

 10. Dynamisk MR-avbildning av pasienter med brystkreft : etablering og sammenligning av ulike analysemetoder for vevsperfusjon og kapillær permeabilitet

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Globalt er brystkreft den kreftformen som rammer flest kvinner, og radiologisk avbildning ved bruk av mammografi og ultralyd er i dag primære utredningsmodaliteter for deteksjon og karaterisering av denne kreftformen. Imidlertid demonstrerer disse radiologiske bildemodalitetene begrensninger med hensyn til den diagnostiske prestasjonen og viser generelt en lav spesifisitet, spesielt ved vurdering av unge kvinner. Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning har de siste tiårene fremstått som ...

 11. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 12. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1996

  OpenAIRE

  Rygg, B.

  1997-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver ble gjennomført i mai/juni 1996 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 17 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i årsrapporten for 1996.

 13. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i Kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1998

  OpenAIRE

  Rygg, B.

  1999-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver ble gjennomført i mai 1998 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 18 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artens individtall, faunaens artsmangfold, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i årsrapporten for 1998.

 14. A case of reversible third-degree AV block due to Lyme carditis.

  Science.gov (United States)

  Timmer, Stefan A J; Boswijk, Dirk J; Kimman, Geert P; Germans, Tjeerd

  2016-01-01

  The most common manifestation of Lyme carditis is a varying degree of atrioventricular (AV) conduction block. This case describes a 45-year-old male with third-degree AV block due to Lyme carditis. Treatment with intravenous antibiotics resulted in complete normalization of AV conduction, thereby averting permanent pacemaker implantation. PMID:27215649

 15. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...

 16. Kunst og kultur som felles møteplass En studie av bruken av kunst og kultur på Verdensmester’n mottaksskole i Larvik.

  OpenAIRE

  Moe, Rise Cecilie

  2016-01-01

  Denne oppgavens intensjon har vært å vise hvordan kunst og kultur brukes i opplæringen av de fremmedspråkelige elevene på Verdensmester’n mottaksskole i Larvik kommune. I rammen av nye kulturstudier ser jeg på hvordan det å gjøre kunst og kultur bidrar til elevenes utvikling og innhenting av kunnskap. Begrepene opplæring og integrering førte meg til postmoderne tilnærminger til barndom, kropp, bruk av kunst og kultur, kommunikasjon og forståelse. Ulike perspektiver fra blant ...

 17. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  OpenAIRE

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 18. Bioakkumulering av miljøgifter fra marine sediment - etablering av et test-system. (Bioaccumulation of sediment-bound contaminants - establishment of a test-system)

  OpenAIRE

  Hylland, K.

  1996-01-01

  Det har blitt etablert et oppsett for testing av biotilgjengeligheten av miljøgifter i marine sedimenter. Test-systemet kan brukes til testing av sediment innhentet fra felt og sediment innblandet en ønsket miljøgift eller blanding av miljøgifter. Test-organismer i oppsettet er børstemarken Nereis diversicolor og nettsnegl Hinia (Nassarius) reticulata. Dette er sentrale arter i økosystemet, de er lette å samle i store antall og det er mulig å holde begge i akvariesystemer over lengre tid. All...

 19. Muligheten av et rom. Pussy Riots punkebønn-performance i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk.

  OpenAIRE

  Lien, Eva Margarethe Katharina

  2015-01-01

  Dette er en undersøkelse av kunstens politiske potensiale i lys av Jacques Rancières teori om estetikken som politikk. Analyseobjektet er Pussy Riots punkebønn-performance som de fremførte i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva den 21. februar 2012. Performancen var ment som en kritikk av de tette båndene mellom Vladimir Putin og den russisk ortodokse kirkens patriark Kirill. For Rancière er likhet og likeverd et utgangspunkt i fellesskapets deling og fordeling av det sansbare. Dobbeltheten ...

 20. Supplerende basisundersøkelser og rutineovervåking i Iddefjorden 1983. Testing av Iddefjordens termotolerante coliforme bakterieflora for innhold av termotolerante Klebsiella

  OpenAIRE

  Ormerod, K.

  1984-01-01

  Det er gjentatte somrer obsrvert at antallet av termotolerante coliforme bakterier, TCB, i Iddefjorden synker i fellesferien når utslippene fra treforedlingsindustrien er midlertidig opphørt. Denne undersøkelsen viser at hovedmengden av TCB i Iddefjorden før fellesferien tilhørte slekten Klebsiella og Enterobacter, og at Klebsiella forsvant fra fjorden i løpet av fellesferien. Enkelte arter av Klebsiella forårsaker urin- og luftveisinfeksjoner hos mennesker, og utgjør derfor en annen hygienis...

 1. Vil et forbud mot bruk av hijab på offentlige skoler være en krenkelse av «religionsfriheten» etter EMK art. 9 ?

  OpenAIRE

  Hussaini, Shokhan

  2014-01-01

  Problemstillingen i denne oppgaven går ut på om et generelt forbud mot bruk av hijab i offent-lige skoler vil være en krenkelse av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskon-vensjonen art.9 (heretter EMK). Hijab er et stykke tøy også kalt hodetørkle, som blir båret av muslimske kvinner i alle aldersgrupper. Formålet med hijab er å dekke kvinnens hår og hals hovedsakelig i det offentlige. I Norge har vi per dags dato ingen lov som forbyr bruken av hijab eller andre religiøs symbol...

 2. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 3. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators. PMID:25286349

 4. Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA Office for Contemporary Art Norway

  OpenAIRE

  Røyseng, Sigrid; Haugsevje, Åsne Dahl

  2013-01-01

  Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser at selv om OCA har mange resultater å vise til, har organisasjonen store utfordringer på enkelte områder. OCA er en omstridt organisasjon som har fått mye omtale i media de siste årene. Uenighetene omkring OCA kretser i hovedsak rundt organisasjonens kunstfaglige profil...

 5. Unge jenters påvirkning av retusjert reklame

  OpenAIRE

  Farsjø, Margrethe; Jankovic, Dragana

  2014-01-01

  Debatter i media og tidligere forskning den senere tid har gjenspeilet en bekymring for den offentlige markedsføringen i dagens samfunn. Det blir hevdet at markedsføringen har blitt preget av seksualisering og gjemte budskap bak retusjerte reklamer som man er bekymret for i unge jenters hverdag. Gjennom visuelle fremstillinger gis det signaler om hva som forventes om hvordan en skal se ut og det er spesielt motebransjen og dagens skjønnhetsideal som har fått kritikk. Markedsføring med retusje...

 6. EST Table: AV400561 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400561 br--1451 10/09/28 62 %/198 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 42 %.../196 aa FBpp0240992|DwilGK11849-PA 10/08/27 54 %/104 aa T03D8.3#CE18921#WBGene00011392#locus:sbt-1#neuroendocrine...45-PA 10/09/10 51 %/199 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 7. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 8. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 9. Modellering och reglering av tvåarmad golfrobot

  OpenAIRE

  Meymi, David

  2010-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete har utförts delvis på University of Florida i Gainesville, USA, och delvis på KTH i Stockholm, Sverige. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en pneumatiskt driven golfswings robot kan modelleras och automatiseras för att kunna konkurrera med existerande golfswings robotar som t.ex. Iron Byron. Fördelen med prototypen som byggts av studenter på University of Florida är att den har två armar vilket enligt Hunt och Wiens (2003) ger en mer realistisk oc...

 10. Utveckling av ergoterapitjänster vid Helsingfors ergoterapi Ab

  OpenAIRE

  Sandells, Linn

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet är att ta fram kvalitativa rekommendationer på ergoterapitjänster för barn i behov av särskilt stöd. Det har gjorts genom en processinriktad metod, rekommendationerna på ergoterapitjänster har tagits fram för Helsingfors ergoterapi Ab. Aktivitetsrättvisa är den teoretiska referensramen i arbetet. Den frågeställning som besvarats är vilka ergoterapitjänster kan rekommenderas till Helsingfors ergoterapi Ab. För att uppnå resultatet har materialinsamling och intervjuer ...

 11. EST Table: AV405135 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405135 prgv0853 11/12/09 GO hit GO:0015556(C4 -dicarboxylate transmembrane transporter activity ... )|GO:0015740(C4 -dicarboxylate transport)|GO:0016021(integral to me ... ubstr. W3110] ref|YP_001723483.1| putative cryptic C4 -dicarboxylate transporter DcuD [Escherichia coli A ... bstr. DH10B] ref|ZP_03071275.1| putative anaerobic C4 -dicarboxylate transporter DcuD [Escherichia coli 1 ... erichia coli BW2952] ref|YP_003034775.1| anaerobic c4 -dicarboxylate antiporter, DcuC family [Escherichia ...

 12. Religion i fantasysjangeren : en studie av religionsbruk i fantasylitteratur

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Fantasysjangeren har siden Tolkien og Lewis gav ut sine fantasyromaner utviklet seg til å bli en stor og populære sjanger. De to tidlige pionerene var personlig kristne og skrev romaner i tråd med sin tro. De har satt dype spor etter seg i sjangeren. Senere fantasyforfattere har ikke nødvendigvis samme religiøse tro, men følger fortsatt konvensjonene som ble utarbeidet av de to tidlige forfatterne. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan religion brukes i dagens fantasylitteratur. D...

 13. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  OpenAIRE

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 14. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  OpenAIRE

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 15. Bull Bear fond : effekten av volatilitet, tid og vekting

  OpenAIRE

  Myre, Roy Egil

  2010-01-01

  Det grunnleggende formålet med denne oppgaven er å analysere effekten volatilitet, tid og vekting har på bull bear fondene. Flere tidligere studier har vist at store svingninger i markedet kan føre til tap for investorer som holder bull bear fondene, og at den effektive avkastningen til bull bear fondene dermed er sti-avhengig. Ved bruk av matlab kjører jeg en Monte Carlo simulering med Geometrisk Brownsk bevegelse, hvor jeg endrer på parametrene volatilitet (sigma), tidshorisonten og vek...

 16. Finanskrisen og Basel III: I lys av operasjonell risiko

  OpenAIRE

  Olsen Lund, Therese

  2011-01-01

  En velfungerende banksektor er viktig for funksjonsevnen til en økonomi og for den finansielle og økonomiske stabiliteten. Finanskrisen viste imidlertid snarere hvor skjør og ustabil banksektoren var. Subprime-krisen i USA viste svakheter i bankenes praksiser og offentlig regulering og tilsyn. I tillegg avslørte fallet av Lehman Brothers en svært sårbar likviditet og en manglende tillit i banksystemet. Som respons på den globale bankkrisen og mangelfull regulering ble det iverksatt flere tilt...

 17. Undersökning av tätningsvattensystem

  OpenAIRE

  Pesola, Patrik

  2013-01-01

  Uppgiften med detta examensarbete var att undersöka tätningsvattensystemet vid UPM:s fabrik i Jakobstad. Arbetet koncentrerades till tätningsvattenanvändningen vid fiberlinjebyggnad 1 och 2. Syftet med detta arbete var att kartlägga tätningsvattennätverket och sammanställa det med ritprogram. Till arbetet tillhörde också att undersöka problemet med tätningsskador som orsakats av tätningsvattnets dåliga egenskaper. I arbetet beskrivs tätningsvattnets funktion i olika tätningstyper. Arbetet ger...

 18. Betydningen av fluor for Glamslandsvassdraget, Aust-Agder

  OpenAIRE

  Kroglund, F.; Skjelkvåle, B. L.; Kleiven, E.; Lindstrøm, E.-A.; Kroglund, M.; Raddum, G.; Walseng, B.

  2000-01-01

  Fluorkonsentrasjonen i Glamslandsvassdraget er betydelig forhøyet (>100 ganger) i forhold til naturlige bakgrunnsnivåer i Norge. Fluorkonsentrasjonene i vassdraget er i henhold til publisert litteratur svært giftig. Sommeren/høsten 2000 ble det utført en undersøkelse i Glamslandsvassdraget. Forekomst av fisk og bunndyr synes ikke endret sammenliknet med opprinnelig naturtilstand slik denne ble dokumentert i 1968, dvs før fluorutslippet startet. Vi har således ikke kunnet påvise biologiske eff...

 19. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 20. Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem

  OpenAIRE

  Kolås, Paula

  2014-01-01

  I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke metoder som vil bli brukt for å samle inn data og hvilke type data som brukes i oppgaven. Videre utføres det både intern og ekstern analyse. Den interne analysen er en ressursanalyse som ser på bedriftens styrker og svakheter før de samles i en VRIO-analyse. ...

 1. First Aviation System Technology Advanced Research (AvSTAR) Workshop

  Science.gov (United States)

  Denery, Dallas G. (Editor); Weathers, Del W. (Editor); Rosen, Robert (Technical Monitor); Edwards, Tom (Technical Monitor)

  2001-01-01

  This Conference Proceedings documents the results of a two-day NASA/FAA/Industry workshop that was held at the NASA Ames Research Center, located at Moffett Field, CA, on September 21-22, 2000. The purpose of the workshop was to bring together a representative cross section of leaders in air traffic management, from industry. FAA, and academia, to assist in defining the requirements for a new research effort, referred to as AvSTAR Aviation Systems Technology Advanced Research). The Conference Proceedings includes the individual presentation, and summarizes the workshop discussions and recommendations.

 2. Utvikling av en balansert målstyringsmodell

  OpenAIRE

  Henriksen, Veronica Lillestad

  2007-01-01

  Tema for denne oppgaven er balansert målstyring. Balansert målstyring ble introdusert av David Norton og Robert Kaplan i en artikkel i Harvard Business Review i 1992. Denne artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn finansielle styringsparametere for å lede et selskap, og at det er viktig å kunne styre mot fremtiden isteden for å konsentrere seg om det som har skjedd. Dette krever større kunnskap om hva som driver fremtidig suksess for selskapet. Konseptet balansert målstyring, gir et ra...

 3. Kjemisk/biologisk karakterisering av avløpsvann fra Statoil Petrokjemi, Bamble

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1991-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann etter rensing fra produksjon av plastråvarer ved Statoil Bamble er gjennomført. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av prøver tatt over en arbeidsuke 3- 7/6 1991. Innholdet av suspendert og løst organisk stoff i renset avløpsvann var lavt. Det ble ikke påvist AOX, Pah eller " priority pollutants", men noe olje (0.43 mg/l). Konsentrasjonen av tungmetaller var lav. Det ble ikke observert gifteffekter på...

 4. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

  OpenAIRE

  Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg

  2014-01-01

  Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng. Den norske oversettelsen av skalaen var ferdig i 2008 og er godkjent av Guedeney som utviklet skalaen sammen me...

 5. Formulering og karakterisering av spraytørkede kryssbundne pektinbaserte mikropartikkler med inkorporert legemiddel

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mikropartikler av amidert pektin med inkorporert legemiddel ble laget ved hjelp av spraytørkingsteknikk. Det ble brukt tre forskjellige konsentrasjoner av paracetamol, 33,33 %, 23,08 % og 13,04 %. Mikroskopbilder av sparytørkede prøvene viste at partiklene var sfæriske i form. Paracetamol innhold i spraytørket pulver ble målt og ladingseffektivitet viste seg til å være høy (ca 90 %). For å kunne velge gode kryssbindingsmidler for spraytørket pektin ble det laget kuler av amidert pektin ute...

 6. Regnskapsmessig behandling av mer- og mindreuttak i petroleumsbransjen : er praksis forenlig med IFRS og NGAAP?

  OpenAIRE

  Endresen, Helge; Kaarigstad, Ole Marius

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler regnskapsmessige problemstillinger knyttet til mer- og mindreuttak av petroleum. Disse uttaksdifferansene oppstår både som følger av måten oppstrømsvirksomheten i mange tilfeller er organisert, og som følger av praktiske sider ved produksjonen av petroleum. Problemstillingene aktualiseres blant annet i og med publiseringen av ny inntektsstandard innenfor IFRS – IFRS 15. Dessuten er sitasjonen per i dag slik at den gjeldende inntektsstandarden, IAS 18, e...

 7. Reinsing av kopar i sur gruveavrenning (AMD) med algeaktivert granulert torv som sorbent

  OpenAIRE

  Haugsgjerd, Inger

  2011-01-01

  Sur gruveavrenning med høgt innhald av metall (AMD) er eit vedvarande problem ved nedlagde sulfid¬malmgruver. Når vatn renn gjennom gruvegangar og slagghaugar vert metall oksidert og transportert ut av gruveområdet. Kopar (Cu) er eit essensielt metall, men potensielt svært giftig og ein kan finne høge konsentrasjonar av Cu i AMD. Formålet med denne oppgåva var å undersøkje reinseeffekt av kopar med sorbent (90 L) av granulert torv kombinert med mikroalge i feltforsøk. Eit gjennomstrøymingsfor...

 8. Utslipp av avløpsvann Lista Aluminiumverk. Kontrollundersøkelser 1979 - 1980

  OpenAIRE

  Knutzen, J.

  1981-01-01

  Mulige effekter av utslipp fra Lista Aluminiumverk er belyst ved observasjoner av avløpsvann, resipientvann, strandsonens flora og fauna, samt registrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og fluor i tang og albuskjell. På de utslippsnære stasjonene er det registrert tydelige negative effekter på fjærebeltesamfunnet. I avstander over 500 m fra utslippet er det bare usikre indikasjoner på redusert forekomst av enkelte arter. Det sterkt varierende innhold av fluor i tang har ikke ...

 9. Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bror Just Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Mellom 15 og 20% av alle ungdommer i Norge har psykiske problemer som går ut over deres fungeringsevne. Mellom 4 og 7% har så alvorlige plager at de trenger behandling. Mange tør ikke dele problemene med andre. VIP er et forebyggende program innenfor psykisk helse for elever i videregående skole. Målsetningen er å øke kunnskap om og evne til å gjenkjenne tegn på psykiske problemer og lidelser, og å senke terskelen for å søke hjelp. Vi vurderer her graden av måloppnåelse. Utvalget er 880 elever i Akershus der intervensjonen har blitt gjennomført, sammenliknet med 811 elever fra Vestfold fylke som ikke hadde intervensjonen. Opplysningene er innhentet gjennom spørreskjema før intervensjonen (t0, og 1 (t1, 6, 12 og 24 måneder etter intervensjonen. Ved hvert tidspunkt ble kunnskapen målt i prosent av maksimum skåre på et sett av indekser. Effektstørrelsen på de enkelte indeksene er estimert i (a forskjeller i forbedring av prosentskåre og (b Cohens d. Fra t0 til t1 hadde intervensjonsgruppen signifikant bedre kunnskapsutvikling innenfor ”kjennskap til psykiske lidelser” (10,2% flere prosentenheter framgang, Cohens d = 0,58, ”generell kunnskap om psykisk helse” (4,4% - 0,30, ”evne til kopling av symptomer til diagnoser” (3,1% - 0,34, ”kunnskap om hjelpeapparatet innenfor psykisk helse generelt” (11,6% - 0,51 og ”kunnskap om nærmiljøets hjelpeapparat innenfor psykisk helse” (11,3% - 0,74. Sammenliknet med effektstørrelsene i andre, tilsvarende studier (mellom 0,01 og 0,3 i Norge og mellom 0,26 og 0,57 i internasjonale undersøkelser synes effekten av VIP å være god. Tatt i betraktning at kunnskap forvitrer og glemmes over tid, gjenstår det likevel å se om VIP-programmet får varige effekter av en størrelsesorden som er tilfredsstillende, sett i forhold til det programmet koster. Effects of programs in school for preventing mental problems -English Summary : Between 15 and 20% of all young people in

 10. AV control system which makes use of environment stabilizations

  Science.gov (United States)

  Stojanov, Georgi; Bozinovski, Stevo; Bozinovska, Liljana

  1997-01-01

  In the present paper we propose a new, biologically inspired conceptual scheme for introducing parallelism, redundancy and learning in control systems for autonomous vehicles (AV). AV are regarded as a special class of autonomous agents (AA). Most generally stated, an AA is defined with the set of its percepts (S), the set of its elementary actions (A), and its internal structure. Within our scheme expectation is the key concept, and an agent is said to be aware of its environment if it can anticipate the effects of the actions (A) it applies in particular situations (S). If the environment stabilizes for awhile, the effects of application of a particular action will remain same for particular situation. We can take advantage of this fact and avoid recomputation of the optical action in that situation by applying instead, the action generated by the stored anticipations for that situation. In the introduction we give a brief overview of the present AA architectures in the domain of autonomous vehicles and outline the basics of our architecture. In the next section the expecting agent is described in more details. The last section is devoted to an example of implementation of this scheme within the domain of obstacle avoiding path finding autonomous vehicles control. The implementation details and the simulation results of three experiments are discussed.

 11. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 12. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 13. Prediksjon av alkoholbruk hos et utvalg norske ungdommer i lys av Theory of Planned Behavior og tidligere alkoholbruk

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I denne oppgaven ble det undersøkt i hvilken grad Theory of planned behavior (TPB) predikerte intensjon og alkoholbruk for et utvalg norske 8. klassinger. Det ble også undersøkt i hvilken grad tidligere alkoholbruk kunne bidra til økt prediksjon av intensjon og senere alkoholbruk, utover TPB sitt bidrag. Kjønnsforskjeller ble også undersøkt. Resultatene ble diskutert relatert til forebyggende og holdningsskapende arbeid med ungdom og alkoholbruk. Oppgaven baserer seg på datamateriale saml...

 14. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  OpenAIRE

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 15. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2002

  OpenAIRE

  Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2003-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 4. - 19. juni 2002. Hardbunnsprogrammet for år 2002 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Flekkefjord. 3 nye stasjoner ble opprettet til erstatning for gamle, i henhold til programplanen for 2002. Hardbunnsundersøkelsene inkluderer: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp m...

 16. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Sammendrag Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. PÃ¥ bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsrÃ¥d pÃ¥ konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt Ã¥ kunne bedre situasjonen, er det av interesse Ã¥ forsøke Ã¥ av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir pÃ¥virket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil bÃ...

 17. Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

  OpenAIRE

  Josefsson, Joakim; Jarl, Jesper; Lödöen, Mikael

  2007-01-01

  Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök ...

 18. Veiledet simulering av god psykisk helse : bruk av informasjon fra internett i veiledning av psykiatriske polikliniske pasienter til å simulere god psykisk helse på Rorschach og MMPI-2

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Oppgaven er et ledd i et prosjekt ledet av Ellen Hartmann, der vi har undersøkt Rorschachmetoden og MMPI-2 sin sårbarhet og robusthet for positiv simulering hos psykiatriske polikliniske pasienter som får veiledning hentet fra internett om hvordan de kan simulere troverdig. Problemstillingen er aktuell som følge av internett-publisering av Rorschach-plansjene samt informasjon om metodene og råd om hvordan simulere. Tidligere forskning har vist at Rorschach er rimelig robust mot positiv simule...

 19. Utveckling av IT-system för utbildningsbemanning

  OpenAIRE

  Nordström, Tobias

  2015-01-01

  Målet med denna undersökning har varit att ta reda på hur företaget Ackebrink AB[1] skulle förnya sitt system för utbildningsbemanning. Systemet används till att administrera kunder, kurser och konsulter och har funktionalitet för att hålla koll på hela processen från att en kund frågar om bemanning på en kurs till dess att kursen är avslutad och fakturerad. Vi undersökte först om det befintliga systemet kunde byggas ut eller ersättas av en färdig lösning. Det gamla systemet byggdes fyra år t...

 20. Reglering av fracking i EU - en aktörsanalys

  OpenAIRE

  Stenström, Oscar

  2014-01-01

  Hydraulisk spräckning – i debatten omnämnd som fracking – är en kontroversiell energiteknik som väckt starka känslor. Genom att borra horisontella cementrör i skifferformationer och sedan påföra en kemikaliespetsad vattenblandning under tryck har bunden gas kunnat utvinnas. Fracking medför en rad miljörisker och adderar ett nytt fossilt bränsle i en tid när världen står i behov av att lämna den fossila eran. Tekniken har mellan åren 2010-2013 påverkat den globala energisituationen i allmänhet...

 1. EST Table: AV400917 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400917 br--1979 10/09/28 46 %/148 aa ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about silencing...l|GB19080-PA 10/09/10 46 %/148 aa gi|91081571|ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about silencing protein 10 [Tribolium castaneum] FS937283 br-- ... ... protein 10 [Tribolium castaneum] gb|EFA01562.1| hypothetical protein TcasGA2_TC007123 [...Tribolium castaneum] 10/08/28 37 %/138 aa FBpp0144236|DgriGH10330-PA 10/08/27 n.h 10/09/10 32 %/164 aa AGAP002960-PA Protein...|2R:30130647:30132122:-1|gene:AGAP002960 10/09/10 38 %/157 aa gnl|Ame

 2. Developing a computational model of human hand kinetics using AVS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abramowitz, Mark S. [State Univ. of New York, Binghamton, NY (United States)

  1996-05-01

  As part of an ongoing effort to develop a finite element model of the human hand at the Institute for Scientific Computing Research (ISCR), this project extended existing computational tools for analyzing and visualizing hand kinetics. These tools employ a commercial, scientific visualization package called AVS. FORTRAN and C code, originally written by David Giurintano of the Gillis W. Long Hansen`s Disease Center, was ported to a different computing platform, debugged, and documented. Usability features were added and the code was made more modular and readable. When the code is used to visualize bone movement and tendon paths for the thumb, graphical output is consistent with expected results. However, numerical values for forces and moments at the thumb joints do not yet appear to be accurate enough to be included in ISCR`s finite element model. Future work includes debugging the parts of the code that calculate forces and moments and verifying the correctness of these values.

 3. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 4. Design av Mobila Gränssnitt : Mobila Turistapplikationer

  OpenAIRE

  Johansson, Mattias; Andersson, Linus

  2005-01-01

  Implementeringen av tredje generationens mobila nät (3G) har lett till att nya användningsområden skapats inom mobila tjänster. Bandbreddens ökade kapacitet gör det nu möjligt att skicka betydligt större mängder information än i tidigare mobila nät. Detta har även medfört att nya tjänster skapats för 3G-mobiltelefoner. Ett område under utveckling är mobil turistinformation. Mobila Guiden är en mobil turistapplikation som TelecomCity i Karlskrona tagit fram. Det är en guide över världsarvet i ...

 5. Estimering av laster på PTO-kraftuttag

  OpenAIRE

  Selldén, Magnus

  2011-01-01

  För att utöka ett fordons användningsområde kan det utrustas med olika typer av arbetsredskap och lasthanteringsutrustning. För att driva dessa finns möjlighet till kraftuttag (PTO - Power Take-Off) från ett antal anslutningar vid motor och drivlina. I dagsläget saknar motorns styrsystem information om dessa laster vilket kan påverka styrningen negativt. I detta arbete presenteras en metod för att estimera det okända lastmomentet på kraftuttaget. Metoden utgår från Newtons andra lag för sväng...

 6. Faktorer som påverkar sponsorering av musikevenemang

  OpenAIRE

  Lundmark, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med lärdomsprovet var att utforska om hur man söker och får sponsorer till ett musikevenemang och att hitta de faktorer som påverkar företag när de gör sina beslut om sponsorstöden. Avsikten var att få fram effektiva metoder för små organisationer att få sponsorer. Samtidigt var det intressant att se om det finns något som kunde göras bättre i letande efter av samarbete från både företagens och arrangörernas synvinkel. Den teoretiska referensramen baserade sig pa...

 7. Lära av trädgård

  OpenAIRE

  Åkerblom, Petter

  2005-01-01

  Abstract in English after this introduction in Swedish: Skolträdgården är ett nygammalt pedagogiskt verktyg med sina rötter i den gamla folkskolan. I tre delstudier diskuteras olika förutsättningar för skol-trädgårdsverksamhet i dagens skola. Särskilt intresse riktas mot vad som händer när pedagoger, planerare, fastighetsförvaltare, skötselentreprenörer och andra aktörer som berörs av skolans utemiljö samverkar. Framtids-verkstaden prövas som metod för att involvera aktörer i lokal skolgårdsu...

 8. Miljöpåverkan av lean

  OpenAIRE

  Andersson, Simon

  2013-01-01

  I denna Rapport presenteras en fallstudie vars syfte är att undersöka hur olika lean verktyg påverkar miljön och produktiviteten hos företaget Scania. Undersökningen har genomförts med trianguleringsmetod vilket innebär att det som studeras har betraktats från olika perspektiv. Studien bygger till stor del på en artikel som behandlar ett liknande fall med flera företag där det har undersökts hur hur ofta olika lean verktyg används av de undersökta företagen. Artikeln har definierat vilka lean...

 9. Studieteknik : Vilka studietekniker använder sig eleverna av?

  OpenAIRE

  Wallin, Cajsa

  2014-01-01

  Denna uppsats handlar om studieteknik, om hur 15-16 åringar använder sig av studieteknik när de ska läsa och bearbeta en faktatext. Studieteknik behöver eleverna kunna eftersom det hjälper dem att veta hur man ska studera. Syftet med undersökningen är att visa hur 15-16 åriga elever arbetar med studieteknik när de läser och bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift. Metoden som används är läslogg, vilket innebär att eleverna för en logg över hur de läser och bearbetar en faktatext...

 10. EST Table: AV401007 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401007 e96h0101 10/09/28 79 %/164 aa ref|NP_001037584.1| ferritin [Bombyx mori] gb|ABF51339.1| ferrit...in isoform 1 [Bombyx mori] gb|ABG76018.1| iron storage protein [Bombyx mori] gb|ABG76019.1| iron stor...09/10 34 %/170 aa gi|91077444|ref|XP_966312.1| PREDICTED: similar to putative ferritin 2 isoform 1 [Tribolium castaneum] FS916237 e96h ... ...age protein [Bombyx mandarina] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 low homology 10/

 11. Barns bilder av staden : Minecraft, preferenser och lek

  OpenAIRE

  Karlsson, Eva

  2015-01-01

  Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta sina stadsbilder. Detta innebär att tolkningen av dessa bilder sker senare i skaparprocessen än vid annan dialog, varvid frågor om ...

 12. Förnyande av styrsystem till Wolfking blender

  OpenAIRE

  Sjöblom, Joel

  2011-01-01

  Målet med detta examensarbete var att förnya styrsystemet till en Wolfking blender vid Oy Snellman Ab i Jakobstad. Maskinen har som uppgift att blanda och kyla olika köttmassor för att erhålla rätt konsistens och temperatur, som ett delmoment i hela köttförädlingsprocessen. Till produkter som blandas i denna blender hör bland annat kotlett- korv- och påläggsmassa. Orsaken till att maskinen var i behov av nytt styrsystem var främst för att få bort driftstörningar som uppstått samt att reservde...

 13. Miljöbelastning vid förtida utbyte av enstegstätad putsfasad : Orsakad av fuktskador

  OpenAIRE

  Sundström, Olle; Sundström, David

  2012-01-01

  När en konstruktion blir fuktskadad påverkas de ingående materialen på olika sätt och i vissa fall uppstår så kallad mikrobiell tillväxt som kan påverka människans hälsa. Det finns studier om hur människor reagerar på sådan mikrobiell tillväxt, hur materialen påverkas av olika fuktbelastningar och hur mycket pengar det kostar att byta ut denna konstruktion. Vad som inte finns är hur miljön påverkas att i förtid behöva byta ut en fuktskadad konstruktion. Utifrån ovan nämnda har detta examensar...

 14. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 15. Orthorexia Nervosa : et forsøk på å måle utbredelsen av tilstanden hos brukere av Tromsøs treningssentre

  OpenAIRE

  Berntsen, Ingrid Schjelderup; Kristensen, Clas Hammari

  2007-01-01

  Bakgrunn: Orthorexia nervosa ble for første gang omtalt som en ny spiseforstyrrelse av Dr.Bratman i 1997 (3). Til forskjell fra den beslektede lidelsen anorexia nervosa er ikke orthorektikeren sykelig opptatt av å gå ned i vekt, men av å spise sunt og oppnå en positiv livstilstand gjennom maten. Orthorexi i seg selv truer ikke den fysiske helsen slik som anoreksi, men kan potensielt utvikle seg til en mer alvorlig tilstand i ekstreme tilfeller. Det foreligger per i dag ingen offisielle retnin...

 16. Beyond Budgeting i Posten : en kvalitativ studie av hvorfor og hvordan selskapet implementerer og bruker en styringsmodell inspirert av Beyond Budgeting

  OpenAIRE

  Pedersen, Anniken Teres

  2014-01-01

  Denne utredningen tar for seg innføringen av en ny styringsmodell, inspirert av Beyond Budgeting, i Posten. I en kvalitativ studie søker jeg svar på følgende hovedproblemstilling: Hvorfor og hvordan implementerer og bruker Posten en ny styringsmodell? I studien har jeg sett på hvorfor selskapet har valgt å endre styringsmodell, hvordan implementeringen er gjennomført og den praktiske bruken av modellen. I tillegg er sterke og svake sider ved modellen kartlagt. For å svare på sp...

 17. Józef Pilsudski i postkommunistisk polsk historiografi. : en analyse av polske historikeres syn på Pilsudski sett i lys av maikuppet i 1926.

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Rammeverket for denne oppgaven er en analyse av et utvalg polske historikeres forståelse av Józef Piłsudski. Oppgaven vil sentrere seg rundt historikere som har skrevet om dette temaet etter fallet av kommunismen i 1989. Dette er blitt gjort for å unngå sensuren som rådet under kommunismen i forhold til Piłsudskis liv og virke. Oppgavens sammenbindende element er maikuppet som fant sted i 1926. Dette kuppet sikret Piłsudski og hans støttespillere, piłsudskistene, tilnærmet full makt i Polen f...

 18. T-forbindelsen : Analyse av ingeniørgeologiske forhold knyttet til krysning av svakhetssoner i undersjøisk tunnel

  OpenAIRE

  Hatlenes, Catrine

  2011-01-01

  I perioden 2009 til 2013 bygges T-forbindelsen mellom kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som del av dette prosjektet bygges Karmøytunnelen, en 8,9 kilometer lang undersjøisktunnel, under Karmsundet og Førresfjorden. Det har i denne masteroppgaven blitt foretatt ingeniørgeologisk vurdering og analyse av problemstillinger knyttet til driving gjennom svakhetssoner under fjordene i Karmøytunnelen. For å vurdere omfanget av forundersøkelser for Karmøytunnelen har det spesielt blitt lagt vekt p...

 19. Uttrykk av P-gp i gastrointestinaltrakten og lever hos pasienter som har gjennomgått biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling : Utvikling av en Western blott metode

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Problemstilling: Det er tidligere vist i en studie gjort av Skottheim et al (2010) at biotilgjengeligheten av atorvastatin øker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS). Det ble i denne studien tatt biopsier fra de 10 pasientene for å undersøke mekanismen bak denne forandringen i biotilgjengelighet. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å estimere P-gp utrykket i biopsiene fra de ulike delene av tarmsystemet og lever hos disse pasientene, samt stu...

 20. Narkotika, stabilitet og menneskerettigheter : En analyse av USAs krav og interesser ved demobiliseringen av de paramilitære i Colombia 2002-2005

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven forsøker å definere og analysere USAs krav og interesser i forbindelse med demobiliseringen av den paramilitære paraplyorganisasjonen, Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), i tidsrommet 2002-2005. USAs støttet disse forhandlingene politisk, men satte krav om at deres utleveringsbegjæringene ikke måtte blokkeres som følge av forhandlingene. I lys av neorealismen og sosialkonstruktivistisk teori forsøker oppgaven å underbygge hypotesen: USA krevde et lovverk som ga...

 1. Varig kompetansekraft : studie av en endringsprosess i DnB : med vekt på ledelse, mål og bruk av konsulenter

  OpenAIRE

  Paulsen, Ida

  2008-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan teorien om de to strategiene kunne forklare gjennomføringen av en vellykket endring i DnB Marked/Produkt (Cash Management). Beer og Nohria(2000) og Jacobsen(2004) er oppgavens viktigste teoretiske bidrag. Jeg har benyttet kvalitativ innhenting av data for å gjennomføre denne casestudien. Gjennom undersøkelse av den gjennomførte endringen fant jeg at endringen Varig K først og fremst dreide seg om å endre ansattes virkemåte slik at en sku...

 2. Opptak av barium og strontium i naturlig vegetasjon i områder med berggrunn av biotitt-karbonatitt på Stjernøy, Alta

  OpenAIRE

  Hillersøy, Maria Hestholm

  2011-01-01

  Formålet med dette arbeidet var å undersøke innhold av barium (Ba) og strontium (Sr) i naturlig vegetasjon fra tre ulike prøvetakingsområder på Stjernøy, nordvest for Alta i Finnmark. Karbonatitt fra Stjernøy, en av Norges mest apatittrike bergarter med kalkspat som hovedmineral, har vist seg å ha potensial for utvinning av steinmel brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Karbonatitten innholder også mye biotitt, litt nefelin og sulfider. Viktige plantenæringsstoff som frigis fra miner...

 3. Når mye oppleves som for lite, og lite oppleves som nok : En organisasjonssosiologisk analyse av involvering av de ansatte ved endringsprosesser i NHO og Aker Solutions

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for oppgaven er involvering av de ansatte ved organisasjonsendringer. Det har i de senere år vært en klar tendens til at organisasjoner bytter ut sine gamle cellekontor og erstatter dem med nye kontorlandskap. Studien tar for seg organisasjonene NHO og Aker Solutions endringsprosesser i forbindelse med flytting/overgang til nye og åpne(re) kontorløsninger. Utgangspunktet var en observasjon av at organisasjonene hadde ulikt ambisjonsnivå for involvering av de ansatte i prosessene. Formåle...

 4. Basisundersøkelse i Ranafjorden - en marin industriresipient. Delrapport 2. Miljøtoksikologisk vurdering av ammoniakk, cyanid,fenol og hydrogensulfid i indre del av Nordrana

  OpenAIRE

  Kirkerud, L.; Riisberg, A.M.

  1982-01-01

  Spredningen av ammoniakk, cyanid, fenol og hydrogensulfid innerst i Nordrana ble undersøkt ved to tokt. Konsentrasjonene i de berørte deler, Gullsmedvik og Movika, var hovedsakelig et resultat av fortynning i overflatesjiktet. Cyanid og hydrogensulfid forelå her i akutt giftige konsentrasjoner, mens det ikke kan forutsies noen giftvirkning av ammoniakk og fenol. Forøvrig viste siktedypsmålinger (ned til 10 cm) svært skittent vann, noe som også må ha følger for plante- og dyrelivet i sjøen...

 5. Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning. Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring av nye bøker

  OpenAIRE

  Brattli, Tore

  1997-01-01

  Utviklingen av Internett og World Wide Web har gitt biblioteket mange nye muligheter til å formidle informasjon og tjenester til sine brukere, både i forhold til lokale og eksterne samlinger. En av disse mulighetene er å lage egne lokale databaser for formidling av informasjon eller tjenester, som ikke er tilfredsstillende dekket via hovedkatalogen (f.eks. BIBSYS) eller andre tilgjengelige databaser. Det nye består bl.a. i at bibliotekspersonell selv kan lage og drive databasene, de kan lages...

 6. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Hardbunnssamfunn. Datarapport for 2007

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Norderhaug, K.

  2008-01-01

  Rapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 4. - 30. juni 2007. Hardbunnsprogrammet i 2007 omfattet 16 stasjoner på kyststrekningen Færder til Fedje. Hardbunnsundersøkelsene inkluderte: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; stereofotografering av faste arealer; undervannsvideo/fotografering; måling a...

 7. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1993

  OpenAIRE

  Rygg, B.

  1994-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnfaunaprøver ble gjennomført 3. til 8. mai 1993 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 17 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold og sedimentparametrene i hver enkelt grabb og for hver stasjon samlet. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i årsrapporten for 1993.

 8. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1997

  OpenAIRE

  Rygg, B.

  1998-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver ble gjennomført i mai/juni 1997 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 17 stasjoner. Det ble gjort innsamling på 17 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artens individtall, faunaens artsmangfold, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i årsrapporten for 1997.

 9. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Hardbunnssamfunn. Datarapport for 2005

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.; Isæus, M.; Norderhaug, K.; Tveiten, L.

  2005-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 2. - 15. juni 2004. Hardbunnsprogrammet for år 2004 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Flekkefjord. Hardbunnsundersøkelsene inkluderer: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; stereofotografering av faste arealer; undervannsv...

 10. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Hardbunnsamfunn, Datarapport for 2006

  OpenAIRE

  Moy, F.

  2008-01-01

  Rapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 29. mai - 21. juni 2006. Hardbunnsprogrammet i 2006 omfattet 16 stasjoner på kyststrekningen Færder til Fedje. Hardbunnsundersøkelsene inkluderte: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; stereofotografering av faste arealer; undervannsvideo/fotografering; mål...

 11. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Hardbunnssamfunn. Datarapport for 2005

  OpenAIRE

  Moy, F.

  2006-01-01

  Rapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 1. juni - 11. juli 2005. Hardbunnsprogrammet i 2005 omfattet 16 stasjoner på kyststrekningen Færder til Fedje. Hardbunnsundersøkelsene inkluderte: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; stereofotografering av faste arealer; undervannsvideo/fotografering; mål...

 12. Vård av ungskog : Kemera-granskningar vid Finlands skogscentrals regionenhet Kusten (2008-2012)

  OpenAIRE

  Höckerstedt, Ragnar

  2014-01-01

  Skötseln av ungskogar är viktig för skogsbeståndens utveckling i produktionen av förädlingsbart stockvirke, ändå försummas skötselarbetet av ungskogarna på manga håll i Finland. Riksskogstaxeringarna visar att behovet av plantskogsskötsel stiger på Kustens område, men den utförda arealen har hållits konstant. Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) uppkom 1996 för att uppmuntra privata skogsägare i skötseln av kostsamma plantskogar. Idag förekommer det mycket problem med Kem...

 13. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 14. Terrorisme og politisk vald i Noreg : seks hendingar i lys av to terrorismedefinisjonar

  OpenAIRE

  Nordstrand, Øystein

  2011-01-01

  Studien tek for seg terrorisme og politisk vald i Noreg i tidsrommet 1988 til 2011. Hovudtemaet er problematikken kring omgrepsforståinga av terrorisme og politisk vald, både i straffelova av 2005 og i forskingslitteratur kring desse samfunnsfenomena, særleg definisjonen av terrorisme til Tore Bjørgo og Daniel Heradstveit (1993, s. 30). Definisjonen i straffelova er ein juridisk definisjon, medan den andre er ein samfunnsvitskapleg definisjon. Samfunnsfenomenet terrorisme blir ...

 15. Dimensjonering, analyse og testing av inserts i karbonfiber kompositt sandwich chassis

  OpenAIRE

  Haugum, Henrik; Pløen, Morten

  2014-01-01

  I arbeidet med denne avhandlingen har det blitt utført et omfattende arbeid på ulike aspekter ved utviklingen av et monocoque chassis designet for å konkurrere i Formula Student. Analyse, dimensjonering og produksjon er hovedtema i denne oppgaven. Fokuset har ligget i å beskrive den tilnærmingen som brukes i designfasen, analyse og testing av lokaliserte laster på sandwichpaneler, samt utvikle en produksjonsprosess for chassiset. Alt av dimensjonering, analyse og...

 16. Rapportering og revisjon av olje- og gassreserver : med utgangspunkt i Shell-skandalen 2004.

  OpenAIRE

  Olsen, Olav Søvik

  2007-01-01

  Denne utredningen starter med å presentere oljeselskapet Royal Dutch Shell og deretter tar den for seg Shell sin skandale i 2004 vedrørende rapportering av olje- og gassreserver. Det fokuseres her på hvordan toppledelsen til Shell håndterte situasjonen, samt hvilke rapporteringsregelverk som var gjeldende. Etter dette tar utredningen for seg hvordan rapporteringen av olje- og gassreserver foregår og hvilke rammeverk for rapportering som er det beste i dag. Det kommer frem av de...

 17. Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

  OpenAIRE

  BJERKHOLT, Olav

  2000-01-01

  I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge. I anledning Forskningsavdelingens 50-årsjubilum har tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Olav Bjerkholt, skrevet boken Kunnskapens krav. - Boken tar for seg opprettelsen av avdelingen, starten på nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjetteringen som etter hv...

 18. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 19. EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

  OpenAIRE

  Rølvåg, Line Kathinka Fjellstad

  2012-01-01

  Denne masteroppgaven har tatt for seg undersøkelser av stål designet for lavtemperaurappliksjoner ved bruk av elektronmikroskop i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (Electron Backscatter Diffraction - EBSD). Målet med oppgaven var å bruke EBSD-teknikken i kombinasjon med in situ deformasjon og en spesiallaget kaldfinger for å kunne studere materialene ved lave temperaturer. To ulike stål ble undersøkt; et smidd finkornet strukturelt st&...

 20. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Science.gov (United States)

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results. PMID:26294268

 1. Karakterisering av avloppsvatten från Statoil Petrokemi AB, Stenungsund

  OpenAIRE

  Källqvist, T.

  1990-01-01

  En karakterisering av utgående avløpsvann fra Statoil Petrokemi AB i Stenungsund, Sverige er utført etter direktiver fra Statens Naturvårdsverk. Programmet omfattet kjemisk og biologisk karakterisering (toksisitet og nedbrytbarhet) av døgnprøver og en ukebland- prøve fra juni 1990. Resultatene viste lav toksisitet, men innholdet av tungt nedbrytbare, ikke identifiserte organiske forbindelser. Det ble ikke påvist minaralolje eller EOX og kun meget lave konsentrasjoner av PAH og AOX.

 2. Konstruktion av generisk testmiljö för inbyggda system

  OpenAIRE

  Dormvik, Magnus; Leesik, Gustav

  2013-01-01

  Data Respons AB utvecklar skräddarsydda inbyggda system. Systemen består av allt mellan modifierade datorer baserade på x86-arkitekturen till enklare mikrokontroller. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och utveckla metoder för att testa dessa system. Målet var att identifiera testmetoder/lösningar för att göra test av inbyggda system snabbare, mer träffsäkra och med bättre spårbarhet. Arbetet omfattade analys av befintliga hårdvarutester och testdokumentation, design av komplete...

 3. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 4. Mothers and monsters : en analyse av morsbildet i Alien-sagaen

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Masteroppgaven «Mothers and Monsters – En analyse av morsbildet i Alien-sagaen» er en studie av det alltid tilbakevendende morsbildet i Alien, Aliens, Alien3 og Alien: Resurrection. Hovedmålet i dette prosjektet er å vise hvor dette morsbildet befinner seg i filmenes univers. Jeg har gjennom en symptomal analyse av Alien-sagaen og filmens heltinne vist til at morsbildet gjennomsyrer hele filmseriens univers. Bildet og forståelsen av moren er ikke alltid konstant og konkret, men kan leses både...

 5. Spredning av forurensning under tiltak i strandkantdeponi ved Heggedalsbukta, Eydehavn, Arendal kommune

  OpenAIRE

  Bakke, T.; Håvardstun, J.

  2002-01-01

  Overvåking av Heggedalsbukta, Eydehavn, er gjort i tilknytning til tiltak i Heggedalstippen 2001. Målet var å kontrollere spredning av forurensning. To dagstokt under tiltaksarbeidet og ett etter er gjennomført og omfattet måling av partikkeltetthet, siktedyp, temperatur og saltholdighet, samt TSM, tungmetaller (Cd, Pb og Cu), PCB og PAH i utvalgte vannprøver. Forurensede partikler ble virvlet opp i vannet i anleggsperioden og ga forhøyet konsentrasjon av Cd, Cu, Pb og spesielt PAH, men ikke ...

 6. Prediksjon av 8.klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Skrevet av Malin Dieseth. Veileder: Henrik Natvig. Tittel: Prediksjon av 8. klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger Besvarelsen baserer seg på datamateriale innsamlet av Rusmiddeldirektoratet i 2002. Survey ́en kartla ungdoms forhold til alkohol. Utvalget bestod av 978 skoleelever på åttende klassetrinn fra ulike steder i Norge. Elevene fylte ut spørreundersøkelsen ”Ungdom og alkohol” to ganger med fire måneders mellomrom. U...

 7. QOperAv, a Code Generator for Generating Quantum Circuits for Evaluating Certain Quantum Operator Averages

  CERN Document Server

  Tucci, Robert R

  2010-01-01

  This paper introduces QOperAv v1.5, a Java application available for free. (Source code included in the distribution.) QOperAv is a "code generator" for generating quantum circuits. The quantum circuits generated by QOperAv can be used to evaluate with polynomial efficiency the average of $f(A)$ for some simple (that is, computable with polynomial efficiency) function $f$ and a Hermitian operator $A$, provided that we know how to compile $\\exp(iA)$ with polynomial efficiency. QOperAv implements an algorithm described in earlier papers, that combines various standard techniques such as quantum phase estimation and quantum multiplexors.

 8. Ny inntektsstandard – ny tidfesting? En sammenligning av IFRS 15 og gjeldende internasjonale inntektsstandarder

  OpenAIRE

  Bell, Cathrine; Forfang, Karoline Marselie Karde

  2015-01-01

  I 2002 startet IASB og FASB et prosjekt med formål å etablere et felles internasjonalt regnskapsspråk. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers er del av dette harmoniseringsprosjektet. Standarden presenterer et omfangsrikt regelsett for regnskapsmessig behandling av inntekt fra kundekontrakter. Nåværende inntektsstandarder innen IFRS er kritisert for ikke å gi tilstrekkelig informasjon om innregning av inntekt. En konsekvens av dette er at like transaksjoner er ført på ulike måter. Regn...

 9. Smarte løsninger i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon

  OpenAIRE

  Hegstad, Runa Skårdal

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven er en studie av hvorvidt lagring av elektrisk energi kan avhjelpe nettproblemer som oppstår i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon. Oppgaven er gitt av NTE Nett AS og er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del.I den teoretiske delen er det blitt undersøkt hvilken påvirkning distribuert produksjon har på distribusjonsnettet, hvilke nettproblemer som normalt forekommer, og hvordan nettproblemene tradisjonelt har blitt l...

 10. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 11. Undersøkelse og optimalisering av maskindel i propellsystemet til skip

  OpenAIRE

  Engebretsen, Jonas Møller

  2014-01-01

  Masteroppgaven tar for seg undersøkelse og optimalisering av en maskindel som er plassert i propellsystemet til et skip. Ved bruk av komponenten har det i enkelttilfelle oppstått sprekker nær tappen på skiven. Der delen byttes ut ved initiering av sprekker, noe som medfører økte kostnader for Rolls Royce. Rapporten tar for seg ulike aspekter ved maskindelen, der følgende temaer blir diskutert; materialvalg, produksjon av del ved smiing, herdeforløp, lin...

 12. Internkommunikation hos en mobiloperatör : – en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer

  OpenAIRE

  Isaksson, Helena

  2007-01-01

  Abstract Title: Internal Communication at a large mobile operator (Internkommunikation hos en mobiloperatör - en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer) Number of pages: 43 Author: Helena Isaksson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies C Period: Fall term 2006 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose of this essay is to gain an insight in...

 13. Utbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltall

  OpenAIRE

  Berner, Endre; Olving, Marius

  2013-01-01

  Med utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og me...

 14. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 15. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 16. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 17. Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord. Delprosjekt 3.7b: Optiske observasjoner - overflatevannets kvalitet sett ut fra observasjoner i overflatelaget

  OpenAIRE

  Aas, E.; Andresen, T.; Løyning, T.; Sørgård, E.

  1989-01-01

  Fargeindeksmeteret har vist seg velegnet til å kartlegge utbredelse av vanntyper og til å beregne lysforholdene i den eufotiske sonen. Glommavann var karakterisert ved høyt innhold av partikler og gulstoff, og Drammensfjordvann ved noe mindre av begge deler. Skagerakvann hadde relativt lite partikler og gulstoff, mens en vanntype av ikke-identifisert opprinnelse hadde lite partikler, men mye gulstoff. På toktene i 1988 ble det observert at vann fra Glomma kunne spre seg nordover til Oslofjord...

 18. En fusjon mellom likeverdige? Integrasjonen av Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter

  OpenAIRE

  Colman, Helene Loe; Falkum, Eivind; Stensaker, Inger G.

  2011-01-01

  I denne rapporten presenteres noen av de viktigste overordnete funnene fra følgeforskningsprogrammet. Forskningsresultatene er presentert i sin helhet i boken ”A Merger of Equals?” Fagbokforlaget. Denne komprimerte og norske versjonen tar for seg: 1. Overordnete mål og resultater fra integrasjonen 2. Partssamarbeid og fagforeningenes rolle 3. Utvikling av global identitet etter fusjonen

 19. InterProScan Result: AV399344 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399344 AV399344_1_ORF2 5604F45CA0D42E5E PFAM PF05314 Baculo_ODV-E27 1.4e-47 T IPR007978 Baculovirus occlus...ion-derived virus envelope EC27 Cellular Component: viral envelope (GO:0019031) ...

 20. Software Definert Radio: Utfordringer ved portering ved bruk av Open Source SCA Implementation - Embedded

  OpenAIRE

  Neset, Jon Olavsson

  2008-01-01

  Bruken av rekonfigurerbare radio systemer er neste paradigme innen tradløse kommunikasjonssystemer. Denne måten hvor programvare definerer signalprosesseringen er kalt Software Definert Radio og har mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle radio systemer. Dette inkluderer portabilitet og gjenbrukbarhet av radio programvaren, siden programvaren kan flyttes mellom radio sett. Dette krever dog en felles eksekveringsplatform.

 1. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 NA ? IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 2. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 1.4e-114 T IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 3. InterProScan Result: AV404376 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404376 AV404376_3_ORF1 740A464F653CE0F2 PANTHER PTHR21343 DETHIOBIOTIN SYNTHETASE... 1.4e-41 T IPR004472 unintegrated Molecular Function: magnesium ion binding (GO:0000287)|Molecular Function: dethiobiot...in synthase activity (GO:0004141)|Molecular Function: ATP binding (GO:0005524)|Biological Process: biotin biosynthetic process (GO:0009102) ...

 4. InterProScan Result: AV398349 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398349 AV398349_2_ORF2 9FF8B0DC19B39F01 PFAM PF04136 Sec34 NA ? IPR007265 unintegrated Cellula ... r Component: cis-Golgi network ... (GO:0005801)|Biological Process: intracellular pro ...

 5. InterProScan Result: AV398349 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398349 AV398349_2_ORF2 9FF8B0DC19B39F01 PFAM PF04136 Sec34 1.1e-33 T IPR007265 Sec34-like prot ... ein Cellular Component: cis-Golgi network ... (GO:0005801)|Biological Process: intracellular pro ...

 6. InterProScan Result: AV404020 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404020 AV404020_4_ORF2 76F4D7A8370B43D9 PFAM PF02742 Fe_dep_repr_C 0.00015 T IPR001367 Iron dependent repr...essor Molecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506) ...

 7. InterProScan Result: AV404020 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404020 AV404020_6_ORF2 1A0BFED591A188EB PFAM PF01325 Fe_dep_repress 5.2e-11 T IPR022687 Iron dependent re...pressor, N-terminal Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506) ...

 8. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Science.gov (United States)

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field. PMID:23316116

 9. InterProScan Result: AV404448 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404448 AV404448_5_ORF1 9F5915F16441D03D PANTHER PTHR12128 DIHYDRODIPICOLINATE SYN...THASE 4.6e-65 T IPR002220 Dihydrodipicolinate synthetase Biological Process: metabolic process (GO:0008152)|Molecular Function: lyase activity (GO:0016829) ...

 10. InterProScan Result: AV404393 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404393 AV404393_2_ORF1 A68847BA533C513E PRINTS PR00118 BLACTAMASEA 2.6e-40 T IPR000871 Beta-la ... ivity (GO:0008800)|Biological Process: beta-lactam antibiotic ... catabolic process (GO:0030655)|Biological Process: ... response to antibiotic ... (GO:0046677) ...

 11. InterProScan Result: AV404393 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404393 AV404393_2_ORF1 A68847BA533C513E PROSITE PS00146 BETA_LACTAMASE_A NA T IPR000871 Beta-l ... ivity (GO:0008800)|Biological Process: beta-lactam antibiotic ... catabolic process (GO:0030655)|Biological Process: ... response to antibiotic ... (GO:0046677) ...

 12. Undersøkelser av miljøgifter i sediment ved Kattahamrane i Gloppenfjorden

  OpenAIRE

  Johnsen, T.

  1999-01-01

  Undersøkelser i sjøsediment ved Kattahamrane i Sandane i Sogn og Fjordane viste at sedimentet var noe PAH-forurenset (tilstandsklasse I-III), mens innholdet av kvikksølv, bly, kadmium og PCB var lavt (tilstandsklasse I). I sedimentene øvre 2 cm ble det også funnet nedbrytningsprodukter av DDT.

 13. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 14. InterProScan Result: AV403342 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403342 AV403342_6_ORF1 0263967E54BB8719 PANTHER PTHR11461 SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERP...IN 2.9e-25 T IPR000215 Protease inhibitor I4, serpin Molecular Function: serine-type endopeptidase inhibitor activity (GO:0004867) ...

 15. InterProScan Result: AV403445 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403445 AV403445_5_ORF1 0934138DFEE325CD PANTHER PTHR11461 SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERP...IN 7e-06 T IPR000215 Protease inhibitor I4, serpin Molecular Function: serine-type endopeptidase inhibitor activity (GO:0004867) ...

 16. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 17. InterProScan Result: AV403860 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403860 AV403860_3_ORF2 CA9EB2D984FF85CD PANTHER PTHR11119 XANTHINE-URACIL / VITAMIN ... C PERMEASE ... FAMILY MEMBER 9.5e-16 T IPR006043 Xanthine/uracil/vitamin ... C permease Molecular Function: transporter activit ...

 18. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 19. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 20. Performance Comparison of AVS and H.264/AVC Video Coding Standards

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xin-Fu Wang; De-Bin Zhao

  2006-01-01

  A new audio and video compression standard of China, known as advanced Audio Video coding Standard (AVS),is emerging. This standard provides a technical solution for many applications within the information industry such as digital broadcast, high-density laser-digital storage media, and so on. The basic part of AVS, AVS1-P2, targets standard definition (SD) and high definition (HD) format video compression, and aims to achieve similar coding efficiency as H.264/AVC but with lower computational complexity. In this paper, we first briefly describe the major coding tools in AVS1-P2, and then perform the coding efficiency comparison between AVS1-P2 Jizhun profile and H.264/AVC main profile. The experimental results show that the AVS1-P2 Jizhun profile has an average of 2.96% efficiency loss relative to H.264/AVC main profile in terms of bit-rate saving on HD progressive-scan sequences, and an average of 28.52% coding loss on interlace-scan sequences.Nevertheless, AVS1-P2 possesses a valuable feature of lower computational complexity.

 1. Får man ta en bulle? : En undersökning av elevers översättning av pronomenet man till engelska

  OpenAIRE

  Otter, Harriet

  2008-01-01

  Ett av målen i skolans läroplan är att eleverna utvecklar en kommunikativ och social kompetens. Enligt kursplanen för engelska B kurs, skall eleverna bland annat ha utvecklat en förmåga att kunna anpassa språket beroende på den situation eleven befinner sig i. Det indefinita pronomenet man är vanligt förekommande i det svenska språket. Att översätta detta ord fordrar en förståelse av situation såväl som av register. Undersökningen går ut på att ta reda på hur eleverna hanterar översättningen ...

 2. Optimeringsverktyg för val av ytterväggskonstruktioner till flerbostadshus : Bedömning av miljö, kostnads och byggtekniska aspekter

  OpenAIRE

  Rystedt, Christopher; Nordenström Jung, Rasmus

  2015-01-01

  Syftet med rapporten är att sammanställa branschbaserat underlag för värdering av hållbart byggande som belyser vikten för val av ytterväggskonstruktion till flerbostadshus. Byggbranschen har länge fokuserat på att minska byggnadsverks energi- och miljöpåverkan under förvaltningsskedet. Det har haft mycket goda resultat och i dagsläget står förvaltningsskedet för ca 50 procent av hållbara byggnaders totala energianvändning. Projektering med långsiktigt perspektiv är nyckeln till hållbart bygg...

 3. Inom ramen för själva livet : En kvalitativ studie av ungdomars görande av politiskt självförtroende

  OpenAIRE

  Norlén, David

  2013-01-01

  Den här studien har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken ungdomar för att undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt självförtroende, vilka arenor som framträder i ungdomars tal om sitt görande av politiskt självförtroende och hur skolan framträder som en arena för görande av politiskt självförtroende. Studien tar sitt utbildningsvetenskapliga avstamp i syftet för samhällskunskapsundervisningen, där det framgår att skolan ska fostra demokratiska medborgare...

 4. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 5. Pasienter med tannbehandlingsvegring : en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder med forslag til forbedringer, spesielt med tanke på innføring av dyp sedasjon som behandlingsmetode

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Det finnes et ikke ubetydelig antall pasienter med tannbehandlingsvegring i Norge. Disse pasientene har ikke noe reelt behandlingstilbud innenfor det offentlige helsevesenet i dag. Vi har kartlagt omfanget av tannbehandlingsvegring og behov for et styrket tilbud til disse pasientene ved hjelp av et spørreskjema sendt ut til samtlige tannleger i Aust-Agder. Omfanget av behandlingsvegring tilsvarer i vår studie omtrent omfanget av dette i andre studier fra inn-og utland. Tannlegenes behandl...

 6. - Takk for din tålmodighet. : En studie av kriseretorikk i Norges Statsbaner (NSB)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denne oppgaven tar for seg å analysere et utvalg tekster som togselskapet Norges Statsbaner (NSB) publiserte på sine egne internettsider i løpet av en svært problemfylt vinter og vår, 2009-2010. I løpet av denne perioden ble det satt vinterrekord i antall forsinkelser og innstillinger av persontog på norsk jernbane. Problemene involverte flere ansvarshavende og bunnet i en mengde direkte og indirekte årsaker som oppsto isolert og i kombinasjon. Ettersom problemene vedvarte over såpass lang ti...

 7. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  OpenAIRE

  Danielsson, Simon; Flygare, Jakob

  2016-01-01

  I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. Undersökningen av distributionsfasen grundade sig i 4p modellen för att visa på filmbolagens strategiska möjligheter. Resultaten visade att det fanns sig...

 8. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  OpenAIRE

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 9. Kvinner i tiden : om sosial konstruksjon av tid på Mafia, Tanzania

  OpenAIRE

  2000-01-01

  Denne studien omhandler sosial konstruksjon av tid. Den bygger på et feltarbeid på øya Mafia som ligger på kysten av Tanzania i Øst-Afrika. Kysten av Tanzania og Kenya kalles gjerne swahilikysten og folkene der er knyttet til hverandre blant annet gjennom felles språk, swahili, og felles religion, islam. Kjønnssegregering er et annet markert trekk ved samfunnene på kysten og er en viktig grunn til at min studie først og fremst bygger på erfaringer fra samvær med kvinner. Jeg tar utgangspunkt ...

 10. Velferdsteknologi : en teoretisk studie knyttet til ledelsesmessige utfordringer ved implementering av velferdsteknologi innen helse og omsorg.

  OpenAIRE

  Fiskvik, Inger Lise

  2015-01-01

  Dette er en masteravhandling hvor jeg har utforsket problemstillingen rundt noen av de utfordringer norske kommuner har i forhold til implementering av velferdsteknologi. Arbeidet med denne masteravhandlingen har vært en prosess fra jeg bestemte meg for valg av tema, til jeg nå sitter med en avhandling som gjennom analyser har gitt meg både mulige svar på problemstillingen, men også nye spørsmål. For meg har det vært spennende og interessant å forske på et nytt tema som velferdsteknologi er, ...

 11. Rett til hjertet : Resepsjonen av Edvard Hoems Mors og fars historie

  OpenAIRE

  Russwurm, Signe Eriksdatter

  2014-01-01

  I 2005 utga Edvard Hoem Mors og fars historie. Boken, som handler om forfatterens foreldre og om forutsetningene som lå til grunn for deres ekteskap, var en stor suksess: Den lå lenge på salgs- og utlånstoppen, Hoem holdt, og holder, en rekke foredrag om foreldrenes liv og den ble godt mottatt av en tilnærmet samlet anmelderstand. Dette er en studie av Mors og fars historie som fascinasjonsobjekt. Utgangspunktet tas i litteraturanmeldernes lesninger av boken, og oppgaven søker å forklare hvor...

 12. Undersøkelse av eksponerte treoverflaters effekt for termisk inneklima

  OpenAIRE

  Skjelbred, Mathilde

  2014-01-01

  Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Norsk Treteknisk institutt og er en del av et større forskningsprosjekt de har sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Prosjektet er kalt WEEE – Wood, Energy and Experience. Nordmenn oppholder seg stadig mer innendørs. Statistikken sier at en voksen person tilbringer 85-90% av sin tid innendørs. Samtidig som vi er mer inne, fører energikrav til at det stilles strengere krav til lufttettheten og isoleringen av bygg. Kombinasjonen a...

 13. Sykehusreformen : tankevekkende tilpasning av ØNH-kirurgi 1999-2002

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Bakgrunn: Hovedmålet med innføring av stykkprisfinansiering i 1997 var å stimulere til økt aktivitet, reduserte ventetider og bedre utnyttelse av ressursene. Med utgangspunkt i rater for øre-nese-halsprosedyrer har vi beskrevet aktiviteten innenfor et klinisk fagområde ØNH-faget etter innføringen av DRG. Spesielt ønsket vi å identifisere pasientgrupper som ikke har hatt ønsket behandlingsvekst. Materiale og metode: Nasjonale aktivitetstall på øre-nese-hals prosedyrer utført på innlagte el...

 14. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 15. Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Vågen i Bergen

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Ruus, A.

  2013-01-01

  NIVA har på oppdrag for Bergen kommune undersøkt biotilgjengelighet av miljøgifter i sediment fra fem områder i Vågen i Bergen. Sedimentet fra disse områdene var i tilstandsklasse III (moderat) og tilstandsklasse IV (dårlig) med hensyn på PCB7. Sedimentene var også forurenset av tungmetaller, PAH og TBT. Undersøkelsen viser at PCB i sedimentet bioakkumuleres i børstemark, og at TBT i sedimentet bioakkumuleres i nettsnegl. Det var størst bioakkumulering av PCB og TBT fra sedimentet fra det nes...

 16. Bioakkumelering av sedimentassosiert PCB i torsk - Direkte eksponering og eksponering gjennom næringskjeden

  OpenAIRE

  Ruus, A.; Aarre, Ingrid; Hylland, K.

  2009-01-01

  Foreliggende undersøkelse har hatt som mål å evaluere bioakkumuleringen av sedimentassosiert PCB (polyklorerte bifenyler) i torsk, både gjennom næringskjeden og direkte fra diffusjon via vannfasen. Undersøkelsen ble gjennomført som to eksponeringseksperimenter med lang varighet (129 døgn). Gjennomføringen av eksperimentene har vist at det har latt seg gjøre å eksperimentelt undersøke bioakkumulering av fremmedstoffer fra sediment til fisk via ett trinn i næringskjeden når dette gjennomføres s...

 17. Overvåking og tilstandsklassifisering av Borrevannet 1992-1996. Revidert tiltaksplan for 1997

  OpenAIRE

  Bratli, J.L.; Skiple, A.

  1998-01-01

  Borrevannet i Vestfold har blitt overvåket de siste årene i forbindelse med et restaureringsprosjekt som ble startet i 1992. Formålet med prosjektet var å redusere tilførslene av næringsstoffer til innsjøen for å forbedre den generelle vannkvaliteten og spesielt å unngå oppblomstring av giftige blågrønnalger. Borrevannet er reserve drikkevannskilde for Horten by. Borrevannet har vært relativt stabilt næringsrikt fra de tidligste undersøkelsene i slutten av 1950-årene og fram til i dag, men fr...

 18. Samarbeid og kompetanseutveksling mellom sykehus og kommune : evaluering av prosjektet "Ambulant team"

  OpenAIRE

  Lorentzen, Catherine

  2008-01-01

  Rapporten er en evaluering av prosjektet ”Ambulant team” som innbefattet ambulerende virksomhet fra Geriatrisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og ut i Horten, Nøtterøy og Sandefjord kommuner i forbindelse med hjemsending av pasienter. Hovedmålene med inneværende undersøkelse har vært å evaluere effekten av den ambulerende virksomheten på samhandlingen og kompetanseutvekslingen behandlingsnivåene imellom, samt å ta stilling til prosjektets videre- og overføringsverdi.

 19. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 20. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...