WorldWideScience

Sample records for belediye aritilmis atiksu

 1. Belediye Başkanlığı Aday İmajı Algısı: Gümüşhane Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan GÜLLÜPUNAR

  2013-09-01

  Full Text Available Seçmen davranışları bakımından bireyselleşme ile birlikte yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreçte oy verme davranışında ideoloji, parti bağlılığı gibi kavramlar etkisini eskiye göre kaybetmiştir. Yeni dönemde proje, hizmet, toplumsal ilişkiler, sivil toplumsallaşma içinde yer alma, yeterlilik gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Bu durum aday merkezli seçim kampanyalarının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Özellikle yerel seçimler bağlamında düşünüldüğünde adaylar seçmenin iknası bakımından önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle siyasal seçim kampanyalarının öncelikli hedeflerinden biri güçlü bir aday imajı oluşturmaktır. Ancak zaman, bölge, seçim atmosferi, seçmenlerin sosyo-demografik özellikleri gibi birçok alt etkene sahip olan aday imajı algısı karmaşık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla toplam aday imajının çok sayıda alt bileşeni bulunmaktadır.Bu çalışma Gümüşhane seçmeninin aday imajı algısının tespitine dönük olarak yapılmıştır. Basit tesadüfi örneklem yöntemi ile toplam 747 kişiyle görüşülen ve doğrulayıcı faktör analizinin yapıldığı araştırmada aday imajı ile ilgili görsel, siyasal, konu, hitabet ve sosyal olmak üzere beş faktör ortaya konmuştur. Toplam aday imajına etki eden en önemli faktörün sosyal faktör olduğu görülen araştırmada diğer faktörler toplam imaj üzerindeki önem sırasına göre hitabet, konu, siyasal ve görsel faktörler olarak sonuçlanmıştır. 

 2. Yerel Yönetimler Açısından Dönüştürücü Liderlik: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma((Transformational Leadership in Terms of Local Governments: A Research on The Municipal Employees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Semra TETİK

  2014-06-01

  Full Text Available Transformational leadership is the type of leadership needs of all social institutions in our age. Transfomational leadership has a critical important also in the local governments which an important social institution. Because in the during the current that change and structural transformational is to be needed to local government leaders in feature manage and direct of these processes. The purpose of this study, according to the municipal employees' perception of municipal organization, top managers is to determine the level of show behaviors and attitudes required by the model of transformational leadership. For this purpose, on transformational leadership drawn a theoretical framework, then to the municipal employees in Manisa / Salihli was made in an application. In the resulting findings according to the perception of employees. The transformational leadership behaviors of the municipal top manager was found to moderate level.

 3. Understanding of learning organization in public organizatıons: A research on Kocaeli Metropolitian MunicipalityKamu kurumlarında öğrenen örgüt anlayışı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üzerine bir inceleme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tülay Yazıcı

  2016-02-01

  Bu çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan öğrenen örgüt anlayışının çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiği araştırılmıştır. 176 belediye çalışanına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir.

 4. Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi Models of the City and the Sustainable Urban Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin DURGUTER

  2012-09-01

  ından itibaren ekonomik, sosyal, politik etmenlerden dolayı etkilenmiş ve değişime uğramıştır. Günümüz bilgi ve enformasyon çağında ise kentler; insanoğluna yetersiz gelmekte, ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayamamaktadır. Kentlerin geçmiş nesillerden devralınıp, bugünkü sakinlerine kaliteli bir yaşam tarzı sunmaları ve gelecek nesillere de kullanılabilir şekilde teslim edilmesi önem arzetmektedir. Bu ise kentlerin inşasının ve yönetiminin insan ve çevre odaklı olmak üzere köklü değişim ve dönüşümünü gerektirir. Mevcut bulunan şehirler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Her şeyin insanın kaliteli bir yaşam sürmesi için kurgulandığı günümüz dünyasında kent şekilleri de değişmektedir. Bu durum ise gelişen ve dönüşen dünyamızda yeni şehir anlayışları ve modelleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve enformasyon çağının gereklerine uygun ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni kent modelleri geliştirmiştir. Varolan kentler ya ihtiyaca cevap verememekte, ya eskimekte ya da insanların hayatını kargaşaya sürüklemektedir. Kentler dönüşüm projeleriyle yaşanabilir mekanlar haline getirilmeye, kaliteli bir yaşam imkanı verebilecek duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’ de belediyelerin büyük bir bölümü küçük ölçekli ve kırsal karakterlidir. Bu yerleşim birimlerinin kırsal özelliklerinden kurtulamadığı, dolayısıyla her belediye biriminin gerçek anlamda “kent” olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme

 5. Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burhan ÇAPRİ

  2006-06-01

  Full Text Available Bu çalışmanın amacı, yalnızca insanlarla yüz yüze çalışan meslek dallarında değil, tüm meslekdallarında çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan TükenmişlikÖlçeği’nin (TÖ (Pines ve Aronson, 1988 Türkçe uyarlama çalışmasını yapmaktır. Araştırmanınçalışma grubu, Mersin İli Belediye sınırları içinde çeşitli meslek gruplarında çalışmakta olan 876çalışandan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan faktör analizi sonucunda, orijinal ölçeğebenzer sonuçlar elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0,93 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı ise tekstil atölyesigrubu için 0,85, öğretmen grubu için 0,83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğiniincelemek amacıyla Maslach ve Jackson (1981 tarafından geliştirilen ve Ergin (1992 tarafındanTürkçe’ye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu (MTE-EF uygulanmıştır.Tükenmişlik Ölçeği toplam puanları ve Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu (MTE-EFalt ölçek puanları arasındaki korelasyonlar sırasıyla 0,57, 0,30 ve -0,22 olarak hesaplanmıştır.Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

 6. Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş A Example Of Reverse Migration: Köprücük Village (Varto-Muş / East Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat GÜMÜŞ

  2013-07-01

  ılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30 erkek, %16,7 (6 kadındır. Genellikle evli (28 kişi kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12, Ankara’ya yedi kişi (7, İstanbul’a beş kişi (5 ve Berlin’e dört kişi (4 göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9 tekstil, yedi kişi (7 inşaat ve dört kişi (4 belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi. Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır.

 7. From sports facilities to sports organizations: The role of metropolitan municipalitiesSpor tesislerinden spor organizasyonlarına: Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin rolü

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cenk Temel

  2016-09-01

  Full Text Available The purpose of this study is to determine the place and coverage of sports in the services of metropolitan municipalities in Turkey. The document analysis technique, which is one of the qualitative research methods, has been used in the study. For this purpose, a research form having 7 structured questions was sent to 30 municipalities that were accepted as 16 metropolitan municipalities in 2014, which is the year the study was conducted. The findings of the study were obtained from 16 metropolitan municipalities which answered to the research form. According to the findings, the sportive activities of the metropolitan municipalities are mainly realized as playground and facility investments, and there are no sufficient activities and data due to the conversion that was caused by the abolishment of Special Provincial Administrations and the Law 6360. On the other hand, in the municipalities that were established before the Law 6360, it is observed that there are sportive organizations intended for the participation of different age groups in different branches as well as investments on playgrounds and facilities. According to the findings, there is a conversion in Turkey about sportive organizations on the centralization and localization axis observed to have started from the center moving to the local areas via metropolitan municipalities with the Law 6360 and with the experiences of the metropolitan municipalities that were established before the same law.    Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de büyükşehir belediye hizmetlerinin içerisinde sporun yerinin ve kapsamının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Bu amaçla araştırmanın gerçekleştirildiği 2014 yılında büyükşehir statüsünde olan toplam 30 büyükşehir belediyesine araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve içerisinde yedi yapılandırılmış soru bulunan araştırma formu g

 8. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma KÖYBAŞI

  2016-12-01

  ına göre çeşitli öneriler verilmiştir. Önerilerden birisi genel görünüm ve fiziki alt yapı imajını artırmak için hem estetik hem kullanışlı-dayanıklı yapıların olması sağlanacak şekilde mimari ve çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesidir. Bir başka öneri olarak ikinci öğretim öğrencileri için ulaşım- beslenme ve sosyal faaliyetlerden yararlanma gibi ihtiyaçların karşılanması için uygun zaman dilimi aralığında mekânların açık olması belediye başkanlarınca arz edilebilir.Anahtar Kelimeler: örgütsel imaj, üniversite imajı, eğitim fakültesi, eğitim fakültesi öğrencileri

 9. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 10. Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi Poets Of The Germiyan And Manuscripts Libraries In Kutahya For The Old Anatolian Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emek ÜŞENMEZ

  2013-03-01

  manuscripts in the state where the number of manuscripts and libraries (number, catalog, access, opportunity, etc.. Will be discussed. This is in libraries (13-15 century manuscripts and their importance will be discussed. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu coğrafyasında çeşitli beylikler ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi de İç Batı Anadolu’da Kütahya payitahtlı olarak kurulan Germiyan Beyliğidir. 1283 yılında kurulan Germiyan veya Germiyanoğulları Beyliği (1283-1428 çok sayıda şair ve edip yetiştirmiştir. Anadolu’da Oğuz Türkçesinin edebî yazı dili olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde Germiyan şairlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âni, Ahmedî, Hamzavî, Hızır Paşa, Şeyhî, Celâleddin Ergun Çelebi, Burhaneddin İlyas Çelebi, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmed-i Dâî, Cemâlî, Kasım Izârî, Şeyh İlâhî gibi şairler 13-14 ve 15. yüzyılda Germiyan’da yetişmişlerdir.Germiyan Beyliğinin başkenti olana Kütahya şehri yazma eserler açısından da oldukça zengindir. Bugün için Kütahya’da üç tane yazma eser kütüphanesi vardır. Bunlardan birincisi Kütahya merkezde bulunan Vahit Paşa il Halk Kütüphanesidir. Bu kütüphane Osmanlı devlet adamlarından Vahit Paşa’nın Kütahya’daki sürgün yıllarında (1809-1811 kurulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının üçüncü katında yer alan Yazma Eserler Kütüphanesi Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çok sayıda yazmayı bünyesinde barındırmaktadır.İl merkezinde bulunan diğer yazma eser kütüphanesi Belediye Mustafa Hakkı Yeşil El Yazması Eserleri Kütüphanesidir. 1905 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Mustafa Hakkı Yeşil tarafından kurulan bu kütüphaneye Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda kurum talip olmuştur. Hatta Chicago Üniversitesi bu kitaplığın açık çek karşılığında kendilerine verilmesini istemiş ama Mustafa Hakkı Yeşil bu teklifi reddetmi