WorldWideScience

Sample records for belediye aritilmis atiksu

 1. Kırsal Belediyelerde Optimal Büyüklüğü Belirlemeye Yönelik Bir Model Denemesi: Trabzon Örneği

  OpenAIRE

  Topal, A. Kadir

  2018-01-01

  Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin literatürde, Türk belediyecilik sisteminin küçük ölçekli belediyelerden oluştuğu ve bu durumun başta ekonomik etkinsizlikler olmak üzere önemli sorunlar yarattığı vurgulanmıştır.Sorunun çözümüne yönelik öneriler ise belediye kurulmasında temel alınan nüfus ölçeğinin 5000’e yükseltilmesi gerektiği üzerine odaklanmıştır. Nitekim, bu görüş ve öneriler uygulamada da yankı bulmuş ve 2005 yılında çıkarılan yeni Belediye Kanunu ile belediye kurul...

 2. Yerel E-Katılımın Yeni Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Facebook ve Twitter Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Levent MEMİŞ

  2015-04-01

  Full Text Available Bu araştırmada, son yıllarda örgütleri ve bireylerin iletişim veya etkileşim sürecine yeni bir hız kazandıran sosyal ağların, daha da özelde Facebook ve Twitter araçlarının, belediye örgütleri ve belediye başkanları düzeyinde, yerel kamusal politikalara katılım bağlamında, “ne düzeyde” ve “nasıl” kullanıldığının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, kişisel düzeyde 6 belediye başkanının Facebook ve 12 belediye başkanının Twitter; kurumsal düzeyde ise 22 belediyenin Facebook ve yine 22 belediyenin Twitter hesabı araştırma kapsamında niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın genel sonuçlarına göre, kişisel Twitter hesaplarında sorunları ileten/bilgi talep eden etkileşim öne çıkmakla birlikte, hesaplardaki üye sayısı dikkate alındığında sınırlı düzeyde etkileşimin olduğu, daha çok katılımın ilk evresi olarak kabul edilen bilgi aktaran, doğrudan katılımı teşvik etmeyen biçiminde kullanıldığı tespit edilmiştir.

 3. AĞ TOPLUMUNUN İLETİŞİMİ EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alper DEĞERLİ

  2016-08-01

  Full Text Available Yeni iletişim ortamlarının sunduğu sayısız olanaklar sayesinde ağ toplumu formunda yeniden şekillenen insanoğlu, bu yeni yapıdaki ilişkiler düzeninin değişimine de tanıklık etmektedir. Etki bağlamındaki kitle iletişim yorumlamalarından etkileşimin ön planda olduğu yatay iletişime doğru bir yol alıştır bu. Bu noktada kamusal iletişimin bu değişimden bağımsız kalacağını düşünmek olanaksızdır. Parasosyal etkileşimin yeniden tanımlandığı, kitle iletişimin monolojik yapısından diyalojik iletişime doğru geçildiği bu yeni kamu-yönetim ilişkisinde kamunun rolü de edilgenden etkene doğru evrilmektedir. Ağ toplumunun kamusal alanları olarak karşımıza çıkan sosyal ağlar vasıtasıyla yönetim ile kamu arasındaki ilişki yeniden yorumlanmakta, kamu kısıtlı da olsa erişebilirlik ve hesap sorabilirlik hakkına yeniden yaklaşabilmektedir.Bu çalışma kapsamında; bireylerde çok daha hızlı gerçeklesen bu zihinsel dönüşümün kamu kurumları açısından doğru yorumlanıp yorumlanmadığı sorusuna, Twitter sosyal ağı üzerinde İstanbul ilçe belediyeleri arasında açık ara en fazla takipçiye sahip belediye olan Kadıköy belediyesi özelinde cevaplar aranmaya çalışılmıştır.

 4. S-18: Futbol ve Hentbolcuların Fonksiyonel Hareket Değerlendirme Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Bayrak

  2017-03-01

  Full Text Available AMAÇ: Functional Movement Screen(FMS(fonksiyonel hareket değerlendirme, sporcularda hareket kapasitesini ve yaralanma riskini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir test bataryasıdır. Bu çalışma; profesyonel farklı iki spor branşındaki (Futbol ve hentbol sporcuların yaralanma riskini FMS skorları ile belirlemek ve farklı iki branşın yaralanma riskini karşılaştırmak amacı ile yapıldı. YÖNTEM: Çalışmaya Konya Spor U19 takımından 22 futbolcu ve Selçuklu Belediye Spor Hentbol takımından 24 hentbol sporcusu dahil edildi. Sporculara çalışma öncesi onam formları imzalatıldı ve çalışma hakkında bilgi verildi. Sporcularda yedi temel hareket (hurdle step, inline lunge, shoulder mobility, trunk pushup, deepsquat, activestraightlegraise, rotatorystability değerlendirildi ve bu hareketler 1-2-3 puanlama sistemine göre puanlandı. Değerlendirme esnasında çift kamera kullanılarak görüntüler analiz edildi. Yapılan puanlama sonucu çıkan veriler değerlendirilirken; FMS skoru yaralanma riski için cut off değeri 14 alındı. Sağ ve sol ölçümler için ortalaması alınarak toplama dahil edildi. Asimetri belirlenirken her bir test için bireysel skorların sağ ve sol farkı alınarak, bir ve daha yukarısı için asimetri var; fark sıfır ise asimetri yok olarak kodlandı. FMS skorlarının gruplar arasında toplam ve ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız t testi kullanıldı. Kategorik değişkenler için ki-kare ve 2x2 tablolar için Fisher’sExact uygulandı ve odds oranları hesaplandı.BULGULARYapılan analiz sonucunda hentbol oyuncularının futbol oyuncularına göre 4,2 kat daha fazla yaralanma riski taşıdıkları saptandı (p>0.05. Alt parametreleri değerlendirildiğinde, sağ ve sol asimetrisi, shoulder mobility testi ve inline lunge asimetrisi için iki grup arasında ile anlamlı bir fark bulundu(p0.05. TARTIŞMA VE SONUÇ22 futbol oyuncusu ve 24 hentbol oyuncusu ile

 5. Edirne merkez ilçede prematür ölümler, 2004 ve 2008/Premature mortality in provincial center of Edirne, 2004 and 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muzaffer Eskiocak

  2014-04-01

  Full Text Available ÖzetAmaç: Bu çalışmada; Edirne Merkez ilçe ve bağlı köylerde 2004 ve 2008 yıllarında olan prematür ölüm nedenlerini ve bu ölümlere bağlı oluşan potansiyel yaşam yılı kayıplarını belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma kesitsel bir araştırmadır. Edirne Merkez ilçe ve bağlı köylerde 2004 ve 2008 yılında meydana gelen ölümler mezarlık, hastane, belediye ve adli tabiplik kayıtlarından derlenmiştir. Ölümler zaman, yer, cinsiyet ve nedenlerine yönelik olarak incelenmiştir. Prematür ölümlere bağlı oluşan Potansiyel Yaşam Yılı Kayıpları (PYYK, Years Potential Life Lost hesaplanmıştır. Bulgular: Edirne Merkez ilçede kaba ölüm hızı 2004 ve 2008 yıllarında sırasıyla binde 5.17 ve binde 5.48 olarak bulunmuştur. 65 yaş altında gerçekleşen ölümler prematür ölüm olarak değerlendirilmiştir. Prematür ölüm oranları 2004 yılında %34.9, 2008 yılında %35.5 olarak tespit edilmiştir. Prematür ölümlerin 2004 yılında %69.9’u, 2008 yılında %65.8’i erkek ölümleridir ve 2004 yılında %14.3’ü, 2008 yılında %8.1’i kırsalda gerçekleşmiştir. Prematür ölümlere bağlı PYYK 2004 yılında 4809 yıl, 2008 yılında 4929 yıldır. Her iki yılda prematür ölüme neden olan ilk beş ölüm nedeni; dolaşım sistemi hastalıkları, kanserler, iyi tanımlayan durumlar, kazalar, solunum sistemi hastalıklarıdır. Sonuç: Edirne Merkez ilçede prematür ölümler tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır ve en sık görülen prematür ölüm nedenleri dolaşım sistemi hastalıkları ve kanserlerdir.Anahtar Kelimeler: Prematür mortalite, potansiyel yaşam yılı kaybıAbstractObjective: This study determined the causes of premature mortalities, the potential years of life lost (PYLL and the economic losses due to premature mortality in the provincial centre of Edirne. Methods:This is a cross-sectional study. Mortality data in Edirne for the

 6. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma KÖYBAŞI

  2016-12-01

  ına göre çeşitli öneriler verilmiştir. Önerilerden birisi genel görünüm ve fiziki alt yapı imajını artırmak için hem estetik hem kullanışlı-dayanıklı yapıların olması sağlanacak şekilde mimari ve çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesidir. Bir başka öneri olarak ikinci öğretim öğrencileri için ulaşım- beslenme ve sosyal faaliyetlerden yararlanma gibi ihtiyaçların karşılanması için uygun zaman dilimi aralığında mekânların açık olması belediye başkanlarınca arz edilebilir.Anahtar Kelimeler: örgütsel imaj, üniversite imajı, eğitim fakültesi, eğitim fakültesi öğrencileri

 7. Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş A Example Of Reverse Migration: Köprücük Village (Varto-Muş / East Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat GÜMÜŞ

  2013-07-01

  ılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30 erkek, %16,7 (6 kadındır. Genellikle evli (28 kişi kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12, Ankara’ya yedi kişi (7, İstanbul’a beş kişi (5 ve Berlin’e dört kişi (4 göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9 tekstil, yedi kişi (7 inşaat ve dört kişi (4 belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi. Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır.

 8. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 9. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALI FATIH UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmi

 10. İznik Çini Fırınları Kazı Buluntularından Çini Örneklerin Değerlendirilmesi / Evaluation of Iznik Tiles Examples from Iznik Tile Excavation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belgin Demirsar Arlı

  2018-03-01

  ağırlık verilmiştir. 1983 yılında, BHD olarak kodladığımız Belediye Hamamı olarak da bilinen II. Murat Hamamı’nın doğusundaki alanda yapılan sondajların zengin buluntu vermesiyle düzenli kazı çalışmalarına bu bölgede başlanmıştır. Söz konusu alanda yoğunlaşan kazı çalışmalarımız sonucunda, kentin fethedildiği 1331 yılından burada üretimin sürdüğü XVIII. yüzyıl başlarına kadar uzayan sürede İznik’te Osmanlı çini ve seramik üretiminin bütün üslup dönemlerine ait çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntular, İznik çini ve seramik sanatına ilişkin önceden bilinen bilgilerin doğrulanmasının yanı sıra teknik/üretim, form, desen ve kompozisyon açısından yeni bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu çalışmada, İznik Kazılarında ele geçen çini buluntuların ilgi çekicilerinin tanıtılması ve değerlendirmelerinin yapılması amaçlanmaktadır.  Kazı buluntusu çinilerin, Osmanlı Dönemi yapılarında kullanılan çiniler ve koleksiyonlardan tanınan parçalarla benzerlikleri üzerinde durulacaktır.