WorldWideScience

Sample records for belediye aritilmis atiksu

 1. Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yer Alan Kırsal Yerleşmelerin Sorunları Üzerine Bir Deneme

  OpenAIRE

  ÇOPUROĞLU, Mehmet Alim

  2017-01-01

  Bu makalede Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan kırsal yerleşmelerin yaşamakta oldukları sorunlar ele alınmakta ve bir değerlendirme amaçlanmaktadır. 2014 yılında yasalaşan 6360 sayılı “13 ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile İlgili Kanun” uyarınca Türkiye’de Büyükşehir Belediye sayısı artırılırken bu nitelikteki belediyelerin görev ve yetki alanları genişletilmiş ve ilgili il sınırları ile çakıştırılmıştır. Bu süreçte il sınırları içinde yer alan kırsal nitelikli yerleşmeler (köyl...

 2. Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in 1936 Yılında Urfa Vilayeti ’ne Dair Hazırladığı Rapor

  OpenAIRE

  ÖZTÜRK, Gülin

  2015-01-01

  ÖzetKış konferansları için Urfa’ya gönderilen Kütahya milletvekili Mehmet SomerUrfa’daki araştırma ve incelemeleri hakkında bir rapor kaleme almıştır. Bu raporundaUrfa’nın sosyal, kültürel, hayvancılık, sağlık, bayındırlık, kaçakçılık, Halkevive belediye ile ilgili ayrıntılı olarak hazırladığı raporu 10 Mart 1936 tarihindeCHP Genel Sekreterliği’ne takdim etmiştir. Bu raporunda yukarıda ifade edilenhususlarla ilgili olarak o dönemdeki mevcut durumu ortaya koymuş ve alınmasıgereken tedbirlerin ...

 3. S-18: Futbol ve Hentbolcuların Fonksiyonel Hareket Değerlendirme Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Bayrak

  2017-03-01

  Full Text Available AMAÇ: Functional Movement Screen(FMS(fonksiyonel hareket değerlendirme, sporcularda hareket kapasitesini ve yaralanma riskini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir test bataryasıdır. Bu çalışma; profesyonel farklı iki spor branşındaki (Futbol ve hentbol sporcuların yaralanma riskini FMS skorları ile belirlemek ve farklı iki branşın yaralanma riskini karşılaştırmak amacı ile yapıldı. YÖNTEM: Çalışmaya Konya Spor U19 takımından 22 futbolcu ve Selçuklu Belediye Spor Hentbol takımından 24 hentbol sporcusu dahil edildi. Sporculara çalışma öncesi onam formları imzalatıldı ve çalışma hakkında bilgi verildi. Sporcularda yedi temel hareket (hurdle step, inline lunge, shoulder mobility, trunk pushup, deepsquat, activestraightlegraise, rotatorystability değerlendirildi ve bu hareketler 1-2-3 puanlama sistemine göre puanlandı. Değerlendirme esnasında çift kamera kullanılarak görüntüler analiz edildi. Yapılan puanlama sonucu çıkan veriler değerlendirilirken; FMS skoru yaralanma riski için cut off değeri 14 alındı. Sağ ve sol ölçümler için ortalaması alınarak toplama dahil edildi. Asimetri belirlenirken her bir test için bireysel skorların sağ ve sol farkı alınarak, bir ve daha yukarısı için asimetri var; fark sıfır ise asimetri yok olarak kodlandı. FMS skorlarının gruplar arasında toplam ve ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız t testi kullanıldı. Kategorik değişkenler için ki-kare ve 2x2 tablolar için Fisher’sExact uygulandı ve odds oranları hesaplandı.BULGULARYapılan analiz sonucunda hentbol oyuncularının futbol oyuncularına göre 4,2 kat daha fazla yaralanma riski taşıdıkları saptandı (p>0.05. Alt parametreleri değerlendirildiğinde, sağ ve sol asimetrisi, shoulder mobility testi ve inline lunge asimetrisi için iki grup arasında ile anlamlı bir fark bulundu(p0.05. TARTIŞMA VE SONUÇ22 futbol oyuncusu ve 24 hentbol oyuncusu ile

 4. IS THE SPATIAL CONSERVATION OF A HISTORICAL NEIGHBOURHOOD ALONE, ABLE TO MAKE IT SUSTAINABLE?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İ. Bakır KANLI

  2015-07-01

  şkiyi ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında mahallede gerçekleştirilen anket ve mülakatlardan elde edilen veriler ile belediye tarafından uygulanan sokak sağlıklaştırma projesi, sürdürülebilirliğin temel faktörleri göz önünde tutularak analitik bir süreçten geçirilerek yorumlanmıştır.

 5. THE STORY “GAMSIZ’IN ÖLÜMÜ” BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN IN CONTEXT OF CHILDISH SUSCEPTIBILITY “ÇOCUKSU DUYARLILIK” KAVRAMI BAĞLAMINDA REşAT NURİ GÜNTEKİN’İN GAMSIZIN ÖLÜMÜ HİKÂYESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soner AKŞEHİRLİ

  2011-09-01

  ılığı bir mahalle köpeğinin belediye tarafından zehirlenerek öldürülmesi ile göstermeye çalışmıştır. Gamsız’ın Ölümü, çocuk edebiyatı yazarları için bu açıdan önemli bir kaynak niteliğindedir.

 6. Prof Dr İhsan Sarıkardaşoğlu’nun Ardından

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarık Gündüz

  1999-04-01

  Full Text Available Adli tıp camiası değerli bir hocasını daha kaybetmenin acısını taşıyor. Hocamız Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu 25 Temmuz 1999 günü kalp krizini bahane ederek aramızdan ayrıldı. Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu 5 Şubat 1925’de Sivrihisar’da doğmuştur. İlkokulu Sivrihisar’da, orta ve lise öğrenimini Eskişehir lisesinde, yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıitır. 1952’de Sivrihisar Belediye Tabipliği, 1953’de Cide ilçesi Hükümet Tabipliği, 1954 ve 1955 yılları arasında da Alay Başhekimliği görevinde bulunmuştur. 1955 yılında Adli Tıp ve Ruh Hastalıkları dalında ihtisasa başlamış, Morg ve Toksikoloji Laboratuvar- ları, Balistik, Grafoloji ve Psikiyatri bölümlerinde çalışarak, 1958 yılı başında Adli Tıp ve Ruh Hastalıkları uzmanı olarak Eskişehir Adli Tabipliği’ne atanmış, 13 Kasım 1962’de üniversite doçenti olmuş ve Kasım 19ö8’e kadar Eskişehir’deki görevinde kalmıştır. Bu süre içinde esrar ve esrarkeşler, uyuşturucu maddeler, toksikomanlar, eroinmanlar üzerinde araştırmalar yapmış, on bine yakın ölü muayenesinin, iki binden fazla otopsisini bizzat yaparak adalete ışık tutmuştur. 1968 yılında Eskişehir’de açılmış bulunan Eczacılık Özel Yüksek Okulu’nda yönetici ve öğretim üyesi olarak görev yapmış ve bu okulların 1971’de devletleştirilmesi üzerine Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanan Eczacılık Yüksek Okulu ile Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu gündüz ve gece bölümlerinin Müdürlük görevini üstlenmiştir. Eczacılık Yüksek Okulu’nda İnsan Anatomisi, Toksikoloji, Deontoloji ve Eczacılık Tarihi derslerinin öğretim üyeliği görevini yapmıştır. 1971- 1979 yılları arasında her iki okulda 13 eğitim laboratuvarı kurmuş, 660 eczacı, 710 kimya mühendisinin yetiştirilmesinde emeği geçmiştir. 1982 yılında Profes

 7. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatma KÖYBAŞI

  2016-12-01

  ına göre çeşitli öneriler verilmiştir. Önerilerden birisi genel görünüm ve fiziki alt yapı imajını artırmak için hem estetik hem kullanışlı-dayanıklı yapıların olması sağlanacak şekilde mimari ve çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesidir. Bir başka öneri olarak ikinci öğretim öğrencileri için ulaşım- beslenme ve sosyal faaliyetlerden yararlanma gibi ihtiyaçların karşılanması için uygun zaman dilimi aralığında mekânların açık olması belediye başkanlarınca arz edilebilir.Anahtar Kelimeler: örgütsel imaj, üniversite imajı, eğitim fakültesi, eğitim fakültesi öğrencileri

 8. Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş A Example Of Reverse Migration: Köprücük Village (Varto-Muş / East Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat GÜMÜŞ

  2013-07-01

  ılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30 erkek, %16,7 (6 kadındır. Genellikle evli (28 kişi kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12, Ankara’ya yedi kişi (7, İstanbul’a beş kişi (5 ve Berlin’e dört kişi (4 göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9 tekstil, yedi kişi (7 inşaat ve dört kişi (4 belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi. Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır.

 9. İznik Çini Fırınları Kazı Buluntularından Çini Örneklerin Değerlendirilmesi / Evaluation of Iznik Tiles Examples from Iznik Tile Excavation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belgin Demirsar Arlı

  2018-03-01

  ağırlık verilmiştir. 1983 yılında, BHD olarak kodladığımız Belediye Hamamı olarak da bilinen II. Murat Hamamı’nın doğusundaki alanda yapılan sondajların zengin buluntu vermesiyle düzenli kazı çalışmalarına bu bölgede başlanmıştır. Söz konusu alanda yoğunlaşan kazı çalışmalarımız sonucunda, kentin fethedildiği 1331 yılından burada üretimin sürdüğü XVIII. yüzyıl başlarına kadar uzayan sürede İznik’te Osmanlı çini ve seramik üretiminin bütün üslup dönemlerine ait çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntular, İznik çini ve seramik sanatına ilişkin önceden bilinen bilgilerin doğrulanmasının yanı sıra teknik/üretim, form, desen ve kompozisyon açısından yeni bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu çalışmada, İznik Kazılarında ele geçen çini buluntuların ilgi çekicilerinin tanıtılması ve değerlendirmelerinin yapılması amaçlanmaktadır.  Kazı buluntusu çinilerin, Osmanlı Dönemi yapılarında kullanılan çiniler ve koleksiyonlardan tanınan parçalarla benzerlikleri üzerinde durulacaktır.