WorldWideScience

Sample records for belediye aritilmis atiksu

 1. Belediye hizmetlerinde gönüllü katılım: Konya örneği

  OpenAIRE

  UÇAR KOCAOĞLU, Belgin; Seçkiner Bingöl, Ezgi

  2015-01-01

  Bu çalışmanın temel amacı, Konya'da vatandaşların belediye hizmetlerine gönüllü katılımına ilişkin çalışmaların kapsamını araştırmak, bu çerçevede belediye hizmetlerine gönüllü katılımın belediyeler açısından ne tür avantajlar ve dezavantajlar ortaya çıkaracağını tespit etmek ve belediyelerin gönüllü katılım uygulamalarını artıracak bazı öneriler sunmaktır. Nüfus artışı, kente göçün artışı gibi birçok sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar yerel yönetimlere olan ihtiyacı artırmıştır. Yerel yöne...

 2. Yerel Yönetimler Açısından Dönüştürücü Liderlik: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma((Transformational Leadership in Terms of Local Governments: A Research on The Municipal Employees)

  OpenAIRE

  TETİK, Semra

  2014-01-01

  Transformational leadership is the type of leadership needs of all social institutions in our age. Transfomational leadership has a critical important also in the local governments which an important social institution. Because in the during the current that change and structural transformational is to be needed to local government leaders in feature manage and direct of these processes. The purpose of this study, according to the municipal employees' perception of municipal organization,...

 3. Gebelikte belirlenen risk faktörlerinin anne ve bebek sağlığı açısından ortaya çıkardığı sorunların incelenmesi

  OpenAIRE

  Eroğlu, Kafiye; Balkaya, Nevin Akdolun; Vural, Gülşen

  2014-01-01

  ÖZET Araştırma, gebelikteki risk faktörlerini ve bunların ane ve bebek sağlığına etkilerini belirlemek amacıyla prospektif olarak yapılmıştır. Çalışma, Bolu il belediye sınırları içindeki Merkez Sağlık Ocakları’nda gerçekleştirilmiştir. Sağlık Ocakları’na 6 ay içinde başvuran, 1. trimestrı dolduran ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 184 gebe çalışmaya alınmıştır. İzlem sonucunda gebelerde birden fazla risk faktörü bulunduğu ve risklerin gebelik haftası ilerledikçe artığı ...

 4. MADENCİLİK-ŞEHİRLEŞME İLİŞKİSİNE FARKLI BİR ÖRNEK: BALYA

  OpenAIRE

  AYDIN, İBRAHİM

  2013-01-01

  ÖZET:Madencilik fonksiyonu ile 1840-1940 yılları arasında Türkiye’nin en popüler yerleşmelerinden biri olan Balya, günümüzde oldukça sönük bir dönem yaşamaktadır. Bu dönemde Avrupalı birçok şirketin ilgi gösterdiği Balya, Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirmiştir. Elektriğin ilk kullanıldığı, belediye teşkilatının ilk kurulduğu (1890), hava kirliliğinin ilk olarak yaşandığı Balya, ilk işçi grevine de sahne olmuştur.Tam bir maden şehri olan Balya; sosyal ve kültürel yapısı, hareketli ticareti ...

 5. Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Astlarına Güvenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul Belediyeleri Üzerinde Bir Araştırma(Inversitageting the Relationship Between Leadership Style of Managers and Their Trust to Subordinates: A Research on Municipalities in İstanbul

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Numan Fazıl Genç

  2016-03-01

  Full Text Available Gerek yöneticilik ve liderlik kavramları ve bu konuda ortaya konulmuş teorik temeller, gerekse güven konusu ve boyutları, yönetim ve organizasyon literatüründe üzerinde çokca durulmuş ve farklı pek çok araştırma yapılmış konulardır. Ancak bu noktada liderlik tarzının güven kavramıyla ilişkisinin değişik liderlik tarzlarına göre nasıl olacağı da önemli soru olarak akla gelebilmektedir. Bu çalışma, bu soruya cevap aramak için gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın evrenini İstanbul ilçe belediyeleri içerisinden kolayda örneklem yoluyla seçilen  AK Parti ve CHP’li belediyeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 12 belediye ile görüşülmüş, anket çalışmasına izin veren 6’sı AK Parti ve 4’ü CHP’li olmak üzere 10 ilçe belediyesinde şef ve üzeri statüde yer alan yönetici konumundaki 150 kişiye ulaşılmıştır.  Dolayısıyla araştırma bu belediyeler ile sınırlıdır. Yönetici pozisyonundaki yöneticilere uygulanan anket verilerinin analizi sonucunda bulgular elde edilmiş, bulgulara dayalı açıklama ve değerlendirme yapılmıştır.

 6. Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi Models of the City and the Sustainable Urban Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin DURGUTER

  2012-09-01

  ından itibaren ekonomik, sosyal, politik etmenlerden dolayı etkilenmiş ve değişime uğramıştır. Günümüz bilgi ve enformasyon çağında ise kentler; insanoğluna yetersiz gelmekte, ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayamamaktadır. Kentlerin geçmiş nesillerden devralınıp, bugünkü sakinlerine kaliteli bir yaşam tarzı sunmaları ve gelecek nesillere de kullanılabilir şekilde teslim edilmesi önem arzetmektedir. Bu ise kentlerin inşasının ve yönetiminin insan ve çevre odaklı olmak üzere köklü değişim ve dönüşümünü gerektirir. Mevcut bulunan şehirler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Her şeyin insanın kaliteli bir yaşam sürmesi için kurgulandığı günümüz dünyasında kent şekilleri de değişmektedir. Bu durum ise gelişen ve dönüşen dünyamızda yeni şehir anlayışları ve modelleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve enformasyon çağının gereklerine uygun ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni kent modelleri geliştirmiştir. Varolan kentler ya ihtiyaca cevap verememekte, ya eskimekte ya da insanların hayatını kargaşaya sürüklemektedir. Kentler dönüşüm projeleriyle yaşanabilir mekanlar haline getirilmeye, kaliteli bir yaşam imkanı verebilecek duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’ de belediyelerin büyük bir bölümü küçük ölçekli ve kırsal karakterlidir. Bu yerleşim birimlerinin kırsal özelliklerinden kurtulamadığı, dolayısıyla her belediye biriminin gerçek anlamda “kent” olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme

 7. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alı Fatih UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available Özetİnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz

 8. Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş A Example Of Reverse Migration: Köprücük Village (Varto-Muş / East Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat GÜMÜŞ

  2013-07-01

  ılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30 erkek, %16,7 (6 kadındır. Genellikle evli (28 kişi kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12, Ankara’ya yedi kişi (7, İstanbul’a beş kişi (5 ve Berlin’e dört kişi (4 göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9 tekstil, yedi kişi (7 inşaat ve dört kişi (4 belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi. Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır.

 9. Bursa Kent Konseyi’nin Bilinirliğinin Araştırılması(Investigation of Bursa City Council Awareness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif KARAKURT TOSUN

  2016-04-01

  Full Text Available Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu, yönetişim yaklaşımı doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin, meslek teşekküllerinin ve kentteki diğer aktörlerin karar ve uygulamalarda yer alabilmesi amacıyla “Kent Konseyleri” uygulamasını getirmiştir. Bu yasa doğrultusunda 2006 yılında Kent Konseyleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede kent konseylerinin kurulması; Türkiye’deki b Belediyeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de ilk kurulan kent konseylerinden birisi olan Bursa Kent Konseyi analiz edilmiştir. 1995 yılında yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesi ve kent sorunlarının demokratik bir platformda tartışılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle “Şehir Danışma ve Dayanışma Konseyi” oluşturulmuştur. Konsey, 1998 yılında yeniden yapılanarak “Bursa Kent Konseyi” platformuna dönüşmüştür. Bu çalışmada Bursa kentinde yaşayan kişilerin Kent Konseyleri ve Bursa Kent Konseyi hakkındaki bilgi düzeylerinin tespit edilebilmesi amacıyla bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze anket tekniğinin kullanıldığı ve 2915 kişi ile görüşmenin gerçekleştirildiği saha çalışmasından çıkan sonuçlardan hareketle Türkiye’de kent konseylerinin daha bilinir ve etkin olabilmeleri yönünde önerilerde bulunulmuştur. The Municipality Law enacted in 2005, has bought the "City Councils" application towards governance approach with the aim of having the civil society organizations, professional establisments and the other actors in the city take part in the decisions and prectices. In accordance with this Law The City Councils Regulation entered in to force in 2006. In this context, the establisment of the City Councils has become an obligation for the municipalies in Turkey. In this study, Bursa City Council which is one of the

 10. Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi / A Sociological Analysis of the Urban Transformation Projects and the Perception of the Environment and Society in the Consumption Societies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ALI FATIH UYSAL

  2012-12-01

  Full Text Available İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. İlk dönemlerde insanlar çevrenin bir parçası olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmiştir. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok proje geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunu ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, kamuoyunda çokça konuşulan kentsel dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmi

 11. Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi Poets Of The Germiyan And Manuscripts Libraries In Kutahya For The Old Anatolian Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emek ÜŞENMEZ

  2013-03-01

  manuscripts in the state where the number of manuscripts and libraries (number, catalog, access, opportunity, etc.. Will be discussed. This is in libraries (13-15 century manuscripts and their importance will be discussed. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu coğrafyasında çeşitli beylikler ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi de İç Batı Anadolu’da Kütahya payitahtlı olarak kurulan Germiyan Beyliğidir. 1283 yılında kurulan Germiyan veya Germiyanoğulları Beyliği (1283-1428 çok sayıda şair ve edip yetiştirmiştir. Anadolu’da Oğuz Türkçesinin edebî yazı dili olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde Germiyan şairlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âni, Ahmedî, Hamzavî, Hızır Paşa, Şeyhî, Celâleddin Ergun Çelebi, Burhaneddin İlyas Çelebi, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmed-i Dâî, Cemâlî, Kasım Izârî, Şeyh İlâhî gibi şairler 13-14 ve 15. yüzyılda Germiyan’da yetişmişlerdir.Germiyan Beyliğinin başkenti olana Kütahya şehri yazma eserler açısından da oldukça zengindir. Bugün için Kütahya’da üç tane yazma eser kütüphanesi vardır. Bunlardan birincisi Kütahya merkezde bulunan Vahit Paşa il Halk Kütüphanesidir. Bu kütüphane Osmanlı devlet adamlarından Vahit Paşa’nın Kütahya’daki sürgün yıllarında (1809-1811 kurulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının üçüncü katında yer alan Yazma Eserler Kütüphanesi Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çok sayıda yazmayı bünyesinde barındırmaktadır.İl merkezinde bulunan diğer yazma eser kütüphanesi Belediye Mustafa Hakkı Yeşil El Yazması Eserleri Kütüphanesidir. 1905 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Mustafa Hakkı Yeşil tarafından kurulan bu kütüphaneye Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda kurum talip olmuştur. Hatta Chicago Üniversitesi bu kitaplığın açık çek karşılığında kendilerine verilmesini istemiş ama Mustafa Hakkı Yeşil bu teklifi reddetmi