WorldWideScience

Sample records for belediye aritilmis atiksu

 1. Understanding of learning organization in public organizatıons: A research on Kocaeli Metropolitian MunicipalityKamu kurumlarında öğrenen örgüt anlayışı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üzerine bir inceleme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tülay Yazıcı

  2016-02-01

  Bu çalışmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanan öğrenen örgüt anlayışının çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiği araştırılmıştır. 176 belediye çalışanına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir.

 2. Gebelikte belirlenen risk faktörlerinin anne ve bebek sağlığı açısından ortaya çıkardığı sorunların incelenmesi

  OpenAIRE

  Eroğlu, Kafiye; Balkaya, Nevin Akdolun; Vural, Gülşen

  2014-01-01

  ÖZET Araştırma, gebelikteki risk faktörlerini ve bunların ane ve bebek sağlığına etkilerini belirlemek amacıyla prospektif olarak yapılmıştır. Çalışma, Bolu il belediye sınırları içindeki Merkez Sağlık Ocakları’nda gerçekleştirilmiştir. Sağlık Ocakları’na 6 ay içinde başvuran, 1. trimestrı dolduran ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 184 gebe çalışmaya alınmıştır. İzlem sonucunda gebelerde birden fazla risk faktörü bulunduğu ve risklerin gebelik haftası ilerledikçe artığı ...

 3. Kent Modelleri ve Sürdürülebilir Kent Yönetimi Models of the City and the Sustainable Urban Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hüseyin DURGUTER

  2012-09-01

  ından itibaren ekonomik, sosyal, politik etmenlerden dolayı etkilenmiş ve değişime uğramıştır. Günümüz bilgi ve enformasyon çağında ise kentler; insanoğluna yetersiz gelmekte, ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayamamaktadır. Kentlerin geçmiş nesillerden devralınıp, bugünkü sakinlerine kaliteli bir yaşam tarzı sunmaları ve gelecek nesillere de kullanılabilir şekilde teslim edilmesi önem arzetmektedir. Bu ise kentlerin inşasının ve yönetiminin insan ve çevre odaklı olmak üzere köklü değişim ve dönüşümünü gerektirir. Mevcut bulunan şehirler insanların gündelik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Her şeyin insanın kaliteli bir yaşam sürmesi için kurgulandığı günümüz dünyasında kent şekilleri de değişmektedir. Bu durum ise gelişen ve dönüşen dünyamızda yeni şehir anlayışları ve modelleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve enformasyon çağının gereklerine uygun ve ihtiyaçlarını karşılayan yeni kent modelleri geliştirmiştir. Varolan kentler ya ihtiyaca cevap verememekte, ya eskimekte ya da insanların hayatını kargaşaya sürüklemektedir. Kentler dönüşüm projeleriyle yaşanabilir mekanlar haline getirilmeye, kaliteli bir yaşam imkanı verebilecek duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’ de belediyelerin büyük bir bölümü küçük ölçekli ve kırsal karakterlidir. Bu yerleşim birimlerinin kırsal özelliklerinden kurtulamadığı, dolayısıyla her belediye biriminin gerçek anlamda “kent” olarak kabul edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kent yönetimi açısından Belediye yönetimlerinin, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kent insanını karar sürecine katmaları hem katılımcılık ilkesinin gerçekleşmesine, hem de doğru kararlar alma şansına sahip olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte yönetimler, alınan kararların uygulanması aşamasında gerekli destekleri daha başlangıçta elde etme

 4. Bir Tersine Göç Örneği: Köprücük Köyü (Varto-Muş A Example Of Reverse Migration: Köprücük Village (Varto-Muş / East Anatolia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nevzat GÜMÜŞ

  2013-07-01

  ılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirdiğimiz tersine göç araştırmamızın sonucunda katılımcıların yaş ortalaması yüksektir. Doğum tarihleri 1929-1972 arasında değişmektedir. 1950-1969 doğumlu katılımcı (18 kişi daha fazladır. Genellikle 50-60 yaş grubunda yer almaktadırlar. Nerdeyse tamamı (35 kişi köy doğumludur. Katılımcıların %83,3 (30 erkek, %16,7 (6 kadındır. Genellikle evli (28 kişi kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri düşüktür. 24 kişi ilkokul mezunudur. 3 kişi okuryazar değildir. 3 kişi ise sadece okuryazardır. 3 kişi lise mezunu ve 3 kişi üniversite mezunudur. Büyük kısmı (25 kişi emekli, 5 kişi ev kadını ev kadını, 4 kişi işçi, 4 kişi serbest meslek, 2 kişi çiftçidir emeklidir. Katılımcılardan 14 kişi 1966, 4 kişi 1985 ve 5 kişi ise 1995 yıllarında kentlere göç etmiştir. Katılımcılardan Adana’ya on iki kişi (12, Ankara’ya yedi kişi (7, İstanbul’a beş kişi (5 ve Berlin’e dört kişi (4 göç etmiştir. Deprem ve işsizlik (toplam 30 kişi en önemli göç nedenidir. Katılımcılar göç ettikleri yerlerde genellikle dokuz kişi (9 tekstil, yedi kişi (7 inşaat ve dört kişi (4 belediye işçisi olarak çalışmışlardır. Tersine göç, 2005’ten sonraki süreçte hız kazanmıştır (26 kişi. Katılımcılar arasında emeklilik (25 kişi en önemli tersine göç nedenidir. Bu çalışmanın tersine göç üzerine yapılacak araştırmalara katkı sunması umulmaktadır.

 5. Bursa Kent Konseyi’nin Bilinirliğinin Araştırılması(Investigation of Bursa City Council Awareness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif KARAKURT TOSUN

  2016-04-01

  Full Text Available Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu, yönetişim yaklaşımı doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin, meslek teşekküllerinin ve kentteki diğer aktörlerin karar ve uygulamalarda yer alabilmesi amacıyla “Kent Konseyleri” uygulamasını getirmiştir. Bu yasa doğrultusunda 2006 yılında Kent Konseyleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede kent konseylerinin kurulması; Türkiye’deki b Belediyeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de ilk kurulan kent konseylerinden birisi olan Bursa Kent Konseyi analiz edilmiştir. 1995 yılında yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirilmesi ve kent sorunlarının demokratik bir platformda tartışılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle “Şehir Danışma ve Dayanışma Konseyi” oluşturulmuştur. Konsey, 1998 yılında yeniden yapılanarak “Bursa Kent Konseyi” platformuna dönüşmüştür. Bu çalışmada Bursa kentinde yaşayan kişilerin Kent Konseyleri ve Bursa Kent Konseyi hakkındaki bilgi düzeylerinin tespit edilebilmesi amacıyla bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze anket tekniğinin kullanıldığı ve 2915 kişi ile görüşmenin gerçekleştirildiği saha çalışmasından çıkan sonuçlardan hareketle Türkiye’de kent konseylerinin daha bilinir ve etkin olabilmeleri yönünde önerilerde bulunulmuştur. The Municipality Law enacted in 2005, has bought the "City Councils" application towards governance approach with the aim of having the civil society organizations, professional establisments and the other actors in the city take part in the decisions and prectices. In accordance with this Law The City Councils Regulation entered in to force in 2006. In this context, the establisment of the City Councils has become an obligation for the municipalies in Turkey. In this study, Bursa City Council which is one of the

 6. Eski Anadolu Türkçesi Açısından Germiyanlı (Kütahya Şairlerin Yeri ve Kütahya’daki Yazma Eser Kütüphanelerinin Önemi Poets Of The Germiyan And Manuscripts Libraries In Kutahya For The Old Anatolian Turkish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emek ÜŞENMEZ

  2013-03-01

  manuscripts in the state where the number of manuscripts and libraries (number, catalog, access, opportunity, etc.. Will be discussed. This is in libraries (13-15 century manuscripts and their importance will be discussed. Anadolu Selçuklu Devletinin dağılmasıyla Anadolu coğrafyasında çeşitli beylikler ortaya çıkmıştır. Bu beyliklerden birisi de İç Batı Anadolu’da Kütahya payitahtlı olarak kurulan Germiyan Beyliğidir. 1283 yılında kurulan Germiyan veya Germiyanoğulları Beyliği (1283-1428 çok sayıda şair ve edip yetiştirmiştir. Anadolu’da Oğuz Türkçesinin edebî yazı dili olarak ortaya çıkması ve gelişmesinde Germiyan şairlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Âni, Ahmedî, Hamzavî, Hızır Paşa, Şeyhî, Celâleddin Ergun Çelebi, Burhaneddin İlyas Çelebi, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmed-i Dâî, Cemâlî, Kasım Izârî, Şeyh İlâhî gibi şairler 13-14 ve 15. yüzyılda Germiyan’da yetişmişlerdir.Germiyan Beyliğinin başkenti olana Kütahya şehri yazma eserler açısından da oldukça zengindir. Bugün için Kütahya’da üç tane yazma eser kütüphanesi vardır. Bunlardan birincisi Kütahya merkezde bulunan Vahit Paşa il Halk Kütüphanesidir. Bu kütüphane Osmanlı devlet adamlarından Vahit Paşa’nın Kütahya’daki sürgün yıllarında (1809-1811 kurulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının üçüncü katında yer alan Yazma Eserler Kütüphanesi Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çok sayıda yazmayı bünyesinde barındırmaktadır.İl merkezinde bulunan diğer yazma eser kütüphanesi Belediye Mustafa Hakkı Yeşil El Yazması Eserleri Kütüphanesidir. 1905 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Mustafa Hakkı Yeşil tarafından kurulan bu kütüphaneye Türkiye ve Türkiye dışından çok sayıda kurum talip olmuştur. Hatta Chicago Üniversitesi bu kitaplığın açık çek karşılığında kendilerine verilmesini istemiş ama Mustafa Hakkı Yeşil bu teklifi reddetmi