WorldWideScience

Sample records for behandling med azathioprin

 1. Fysisk rehabilitering i forbindelse med behandling af hæmatologiske sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgdal, Nina; Bartels, Frederik Reith; Smith, Nicholas Simon;

  2015-01-01

  I denne statusartikel vurderes det, hvorvidt det eksisterende fysioterapeutiske træningstilbud under behandling af maligne sygdomme med højdosis kemoterapi og perifer stamcellestøtte (HD-ASCT) lever op til anbefalingerne i Kræftplan III. Alle seks hospitaler i Danmark, som behandler patienter med...... HDASCT, indgår i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen peger på, at fysisk aktivitet ikke er højt prioriteret på landets hospitaler. Fysioterapinormeringen er sparsom, så daglig prioritering er nødvendig, og enkelte steder er der under indlæggelse ventetid på opstart af fysioterapi...

 2. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 3. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 4. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 5. Revmatoid artritt i Norge – demografi, sykdomskarakteristika og behandling. En sammenligning med andre europeiske land og USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glenn Haugeberg

  2012-11-01

  Full Text Available Bakgrunn: Revmatoid artritt (RA er en kronisk inflammatorisk leddsykdom som gir økt sykelighet og dødelighet. Nye biologiske legemidler har de siste 10 årene bedret prognosen betydelig. I 2005 ble QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis prosjektet etablert for å sammenligne sykdomsstatus og behandling hos RA-pasienter i forskjellige land. I denne artikkelen presenteres status for RA-pasienter i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA.Materiale og metode: Tilfeldig utvalgte RA-pasienter fulgt opp ved revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand (n=100 og St. Olavs Hospital i Trondheim (n=100 ble inkludert. I henhold til protokoll ble demografiske, sykdoms- og behandlingsdata registrert.Resultater: Norske RA-pasienter skilte seg lite fra gjennomsnittet i andre land med hensyn til alder, utdannelse og sykdomsvarighet. Sykdomsalvorlighet og sykdomsstatus til norske RA-pasienter er sammenlignbare med pasienter fra land som har lavest sykdomsaktivitet og best helsestatus. I Norge er andelen som behandles med biologiske legemidler ca 30%, og Norge er blant de land med størst andel pasienter som behandles med denne legemiddelgruppen. Fortolkning: RA-pasienter i Norge er blant de i Europa som har lavest sykdomsaktivitet. En årsak antas å være den relativt utbredte bruken av biologiske legemidler i Norge.

 6. Hvilken evidens er der for behandling af depression hos børn og unge med kognitiv terapi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merete Juul; Thomsen, Per Hove

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for effekten af kognitiv...... adfærdsterapi hos børn og unge med depression....

 7. Musikbiografi og musikreminiscens som led i musikterapeutisk behandling af personer med frontotemporal demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  At reflektere over sine følelser og sin egen situation, være kreativ og fantasifuld, og kunne planlægge og udføre målrettede handlinger hænger sammen med funktioner der involverer den forreste del af hjernen. Disse evner eller funktioner kan skades ved frontotemporale demensformer. Fra Rigshospit...

 8. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2013-01-01

  Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i ...

 9. Behandling med amiodaron

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adelborg, Kasper; Ebbehøj, Eva; Nielsen, Jens Cosedis;

  2015-01-01

  Amiodarone is an effective antiarrhythmic drug for supra­ven­tri­cular and ventricular arrhythmias. A majority of patients treated with amiodarone suffer from mild adverse events, however, serious life-threatening adverse events caused by amiodarone are also seen. This review describes the...... pharmacology, interac­tions, side and adverse effects of amiodarone and highlights the importance of a systematic interdisciplinary follow-up protocol for outpatients treated with amiodarone....

 10. Behandling med implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseva-Nielsen, Natasha G; Svendsen, Jesper Hastrup

  2003-01-01

  About 20 years ago the first patient received an implantable cardioverter defibrillator (ICD), and since then the number of implants have increased dramatically. The ICD can terminate ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. Studies of secondary prophylaxis show that ICD treatment can...

 11. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 12. Fototerapi av nyfødte med hyperbilirubinemi: behov for bedre behandling og oppfølging, 93-98

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen B. Roll

  2009-10-01

  Full Text Available   Lysbehandling av nyfødte med gulsott har vært brukt i mer enn 30 år uten at metoden har blitt videreutvikleti noen særlig grad. Man regner med at mellom 5 og 10% av alle nyfødte blir lysbehandlet. Behandlingengjennomføres ved at barnet legges i synlig lys fra spesielle fototerapilamper i mange timer, opptilflere dager. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effektiviteten av behandlingen, og enskal ikke se bort fra risikoen for bivirkninger. Resultater av behandlingen bør undersøkes grundigere, bådefor å vurdere hvor mye bilirubinmengden reduseres, og for å oppdage mulige bivirkninger. Med tanke påbivirkninger kan det ta mer enn 30 år før disse er manifestert. Oppfølgingsstudier som har blitt foretatt, kanha for små tidsrammer, og det kan være spørsmål om det er lyseffekter eller effekter av bilirubintoksisitetsom har blitt registrert. Målet med vårt kliniske og eksperimentelle arbeid på området er å foreta studiersom kan bidra til at behandlingen kan bli mer optimal, særlig med hensyn til lysets intensitet og bølgelengde.I vårt epidemiologiske arbeid ønsker vi å se på langtidseffekter av lysbehandling, spesielt kreftutvikling(lymfatisk leukemi og malignt melanom.Roll EB, Christensen T. Phototherapy of newborns with hyperbilirubinemia – need for better  . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 93-98.  ENGLISH SUMMARYTreating jaundiced newborns with artificial light has been done for the last three decades without substantialimprovements of the method. It can be estimated that between 5 and 10% of all newborns receivephototherapy. The standard treatment is the use of artificial, visible light sources for many hours up toseveral days. The wavelength and intensity of the light are factors influencing the effect of the treatment,however, the risk for long-term side effects should be considered. The results of the treatment need morethorough investigation for two purposes; to evaluate the therapeutic

 13. Behandling af hydatidose med albendazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  Eight patients with hydatidosis treated with albendazol in daily doses of 10 mg/kg daily in courses of 28 days (4-6 courses) were analysed. The patients came from Morocco, Spain, Turkey and Yugoslavia. Seven patients had a cyst (or cysts) in the liver and one had also cysts in the kidneys. One pa...

 14. Behandling af insulinom med alkoholsklerosering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnack, Christina; Hansen, Carina Ørts; Beck-Nielsen, Henning;

  2012-01-01

  The efficacy and safety of endoscopic ultrasound (EUS)-guided alcohol ablation of an insulinoma in a patient not candidate for surgery is being evaluated. A 89 year-old male patient with insulinoma and serious cardiac disease was treated with EUS-guided alcohol ablation. The only complication...

 15. Gir tidlig vurdering og behandling hos spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering reduksjon i langtidsfravær hos sykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Elvsåshagen

  2010-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: De fleste langtidssykmeldte med muskel- og skjelettsykdommer blir utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege. Ved lengre tids sykmelding henvises mange fra sin fastlege til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering for å optimalisere behandlingsopplegget.Formålet med denne studien var å undersøke om henvisning direkte fra NAV til spesialist uten å gå veien om fastlege, medførte redusert antall sykmeldingsdager og mindre bruk av andre trygdeytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og uførepensjon.Materiale og metode: I samarbeid med 14 NAV-kontor i Vestfold ble 829 sykmeldte i alder 25-50 år med 8-12 ukers sykmelding for muskel- og skjelettsykdommer randomisert til en intervensjonsgruppe (n=409 og en kontrollgruppe (n=420. Eksklusjonskriterier var manglende arbeidsforhold, revmatiske sykdommer, brudd og leddsykdommer. Intervensjonsgruppen ble undersøkt og behandlet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Stavern. Kontrollgruppen fortsatte behandling hos sin fastlege. Noen av disse pasientene ble henvist til samme poliklinikk eller til annen spesialist på initiativ fra sin fastlege. Data for sykmeldingsdager, uførepensjon, rehabiliteringspenger og attføringspenger ble samlet inn fra NAV-kontorene. De samme parametre ble brukt som endepunkter. Etter to år ble endepunktene analysert. Data ble analysert etter "intention to treat"- prinsippet.Resultater: I intervensjonsgruppen var gjennomsnittlig antall sykmeldingsdager 138 dager (SD 86,2 mot 147 dager (SD 88,0 i kontrollgruppen, en forskjell på ni sykmeldingsdager. Forskjellen er ikke statistisk signifikant (p=0,163. Det var heller ikke statistisk signifikant forskjell i forbruket av yrkesrettet attføring og rehabiliteringspenger mellom intervensjonsgruppen og behandlingsgruppen.Konklusjon: Henvisning til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering direkte fra NAV etter 8-12 ukers sykmelding

 16. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 17. Azathioprine treatment during lactation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, L.A.; Dahlerup, J.F.; Nielsen, M.J.;

  2008-01-01

  BACKGROUND: Thiopurines are widely used to maintain remission in inflammatory bowel disease. Treatment during pregnancy is generally recommended to improve the chance of a normal birth outcome, but advice concerning breastfeeding is conflicting. Aim To estimate the exposure of breastfed infants...... confirm that breastfeeding during treatment with azathioprine seems safe and should be recommended, considering the extensive beneficial effects Udgivelsesdato: 2008/11/15...

 18. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 19. Azathioprine for primary biliary cirrhosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gong, Yanzhang; Christensen, E; Gluud, C

  2007-01-01

  Azathioprine is used for patients with primary biliary cirrhosis, but the therapeutic responses in randomised clinical trials have been conflicting.......Azathioprine is used for patients with primary biliary cirrhosis, but the therapeutic responses in randomised clinical trials have been conflicting....

 20. Behandling af digital dermatitis på KFC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kenneth; Thomsen, Peter

  2008-01-01

  På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008......På Kvægbrugets Forsøgscenter blev de rutinemæssige klovbade i maj 2007 erstattet med månedlige tjek af klove i beskærerboks og behandling af klovlidelser, herunder især Digital Dermatitis. Behandlingseffekten har været høj med 90 % helbredte efter en måned. Udgivelsesdato: april 2008...

 1. Behandling af ideopatisk hypereosinofilt syndrom med imatinib

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Louise; Larsen, Herdis

  2008-01-01

  We here report a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome with prompt response to treatment with imatinib. The patient presented with chest pain, myalgias, fatigue and weakness. Blood tests and bone marrow examination revealed striking eosinophilia. Clonal or reactive disorders were excluded...... by a wide range of diagnostic examinations. Treatment with high-dosis corticosteroids and hydroxyurea had little effect. Additional treatment with imatinib resulted in prompt symptomatic improvement and full haematological remission within five days of therapy. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 2. Behandling af Tourettes syndrom med aripiprazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenstrøm, Anne Dorte; Sindø, Ingrid

  2008-01-01

  Tourette's syndrome (TS) is a motoric disorder characterised by multiple motor and vocal tics. The treatment for patients with moderate to severe TS includes antipsychotic medication. A case report is described in which a 20 year-old male had taken antipsychotic medication since the age of five......, due to TS. The initial treatment consisted of pimozide and risperidone, both of which had an unsatisfactorily efficacy on tics and side effects in the form of weight gain and sedation. The patient is now treated with aripiprazole and there is a marked reduction of tics and no side effects...

 3. Behandling af diabetes mellitus med biologiske laegemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus Morten; Mandrup-Poulsen, Thomas

  2008-01-01

  Biologic therapeutics are currently not approved for the treatment of patients with type 1 and type 2 diabetes. However, promising results from recent randomized controlled studies suggest that biologic therapeutics have therapeutic potential. This article summarizes the causal steps of the patho...

 4. Nyrefunktionen under behandling med angiotensinkonverterende enzymhaemmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, K; Heitmann, M; Nielsen, J I;

  1995-01-01

  The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have generali......The use of ACE-inhibitors has increased greatly during the last years. They were first used in treating hypertension, but nowadays cardiac diseases, mainly cardiac failure, are common indications. This means that the drugs are used in the treatment of more elderly patients who often have...... generalised atherosclerosis. This means that the patients must be controlled more often after initiation of treatment, especially concerning kidney function, since treatment with ACE-inhibitors can cause pronounced changes in renal haemodynamics and kidney function. This review focuses on the effects of ACE......-inhibitors on renal haemodynamics and kidney function, which may be positive, with preservation of kidney function in diabetic and other chronic nephropathy, or negative, for example in cases with atherosclerotic stenosis of large or small renal arteries. It is concluded, that in cases of diabetic nephropathy an ACE...

 5. Bilateral akillesseneruptur efter behandling med ciprofloxacin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Attarzadeh, Amir Pasha; Ryge, Camilla

  2013-01-01

  We report a case of spontaneous non-traumatic bilateral rupture of the Achilles tendons following ciprofloxacin treatment. A 54-year-old man presented with spontaneous Achilles tendon rupture on the left side, tendinitis and partial tear on the right side following few days of treatment with...... ciprofloxacin 500 mg twice daily and long-term treatment with prednisolon 10 mg once daily. This rare side effect caused by concurrent treatment with steroids and ciprofloxacin should be kept in mind. Any signs of tendinitis following this treatment should arouse the physicians' suspicion towards ciprofloxacin....

 6. Behandling med kosmetiske bløddelsfyldere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thyssen, Jacob Pontoppidan; Christensen, Lise H; Zachariae, Claus O C

  2007-01-01

  An increasing number of patients undergo soft-tissue augmentation. The quality depends on the applied filler substance, the compliance of the patient and the physician. Long-term adverse reactions are referred to as nodules or granulomas. Nodules following degradable gels and polyacrylamide hydro...

 7. Behandl dig selv med honning"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian; Bjerring-Nielsen, Mattias

  2015-01-01

  with a heavenly figure, a potent Joseph lookalike, who reveals to her inexpressible secrets mediated in an exuberant honeycomb. The revelatory capacity of honey is stylistically rendered by means of repetition, pleonasm, chorus, reprises and gestures. The encounter with “Das ganz Andere” does not leave Aseneth...

 8. Hvilken evidens er der for medikamentel behandling af depression hos børn og unge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Per Hove; Sørensen, Merete Juul

  2007-01-01

  Depression hos børn og unge er relativt hyppigt forekommende og kan have svære konsekvenser. Den specifikke antidepressive behandling kan være psykoterapeutisk eller medikamentel. I artiklen gennemgås på baggrund af systematisk litteratursøgning den videnskabelige evidens for medikamentel...... behandling af depression hos børn og unge med hovedvægten lagt på de mest veldokumenterede medikamenter: selektive serotoningenoptagelseshæmmere....

 9. Gruppebaseret behandling af BED - et faseopdelt behandlingstilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laust, Jakob; Lau, Marianne Engelbrecht; Waaddegaard, Mette

  2015-01-01

  Titel: Afrapportering vedr. SATS-puljemidler til behandling og erfaringsopsamling vedr. BED for perioden 1. marts 2013 – 1. maj 2015. Baggrund: Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt, men overset spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale...... konsekvenser. BED blev i 2013 optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose og BED forventes medtaget i den forestående revision af det internationale diagnose system, ICD-11. Sundhedsstyrelsen gav på denne baggrund satspuljemidler til erfaringsopsamling...... vedr. BED. I den forbindelse ansøgte Ambulatorium for Spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård ovenstående midler til at udvikle en ambulant, primært psykoterapeutisk gruppebehandling til patienter med moderat til svær BED med fokus på såvel spiseforstyrrelse såvel som overvægt. Metode...

 10. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 11. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 12. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er eviden...

 13. Pancytopenia related to azathioprine in rheumatoid arthritis.

  OpenAIRE

  Jeurissen, M E; Boerbooms, A M; van de Putte, L B

  1988-01-01

  Two patients with rheumatoid arthritis developed pancytopenia during treatment with azathioprine 100 mg daily. In one patient this side effect occurred after three weeks, in the other after eight weeks of treatment. Rapid fall of platelets in one patient necessitated platelet transfusion. In the other patient additional treatment with allopurinol was probably responsible for the toxic effect. Haematological side effects of azathioprine are discussed.

 14. Alternativ behandling og kræft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lunde, Anita; Johannessen, Helle

  2010-01-01

  Baggrund: Interessen for komplementær og alternativ behandling (KAB) er stadig stigende, og der kan dokumenteres et større forbrug af KAB blandt kræftpatienter. Patienter anvender primært KAB som supplement til deres konventionelle behandling, og mange så gerne KAB som en integreret praksis. Fler...

 15. Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Brogaard, Line Kai-Sørensen;

  Denne rapport indeholder en livscyklusbaseret miljøvurdering (LCA) af behandling af deponeret shredderaffald. Livscyklusvurderingen blev udført for Miljøstyrelsen af DTU Miljø i perioden 2013-2014 som en del af en ydelsesaftale mellem Miljøstyrelsen og DTU om forskningsbaseret myndighedsbetjening...... in-den for affaldsområdet. Rapporten indgår i en større undersøgelse vedrørende bedre ressourceud-nyttelse af affald, hvori såvel den miljømæssige som den samfundsøkonomiske konsekvens for forskellige scenarier vedr. affaldshåndtering af shredderaffald, imprægneret træ, træ til genanven-delse samt...... fjernvarmerør undersøges. Livscyklusvurderingen blev udført vha. LCA-modellen EA-SETECH, som er udviklet af DTU Miljø til miljøvurdering af affaldssystemer. Livscyklusvurderingen blev udført i overensstemmelse med principperne for LCA, som beskrevet i DS/EN ISO-standard 14044. Afrapporteringen følger ISO...

 16. Glutathione transferases in the bioactivation of azathioprine.

  Science.gov (United States)

  Modén, Olof; Mannervik, Bengt

  2014-01-01

  The prodrug azathioprine is primarily used for maintaining remission in inflammatory bowel disease, but approximately 30% of the patients suffer adverse side effects. The prodrug is activated by glutathione conjugation and release of 6-mercaptopurine, a reaction most efficiently catalyzed by glutathione transferase (GST) A2-2. Among five genotypes of GST A2-2, the variant A2*E has threefold-fourfold higher catalytic efficiency with azathioprine, suggesting that the expression of A2*E could boost 6-mercaptopurine release and adverse side effects in treated patients. Structure-activity studies of the GST A2-2 variants and homologous alpha class GSTs were made to delineate the determinants of high catalytic efficiency compared to other alpha class GSTs. Engineered chimeras identified GST peptide segments of importance, and replacing the corresponding regions in low-activity GSTs by these short segments produced chimeras with higher azathioprine activity. By contrast, H-site mutagenesis led to decreased azathioprine activity when active-site positions 208 and 213 in these favored segments were mutagenized. Alternative substitutions indicated that hydrophobic residues were favored. A pertinent question is whether variant A2*E represents the highest azathioprine activity achievable within the GST structural framework. This issue was addressed by mutagenesis of H-site residues assumed to interact with the substrate based on molecular modeling. The mutants with notably enhanced activities had small or polar residues in the mutated positions. The most active mutant L107G/L108D/F222H displayed a 70-fold enhanced catalytic efficiency with azathioprine. The determination of its structure by X-ray crystallography showed an expanded H-site, suggesting improved accommodation of the transition state for catalysis.

 17. Compound list: azathioprine [Open TG-GATEs

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available azathioprine AZP 00046 ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Human/in_vitro/azathi...oprine.Human.in_vitro.Liver.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Rat/in_vitro/azathi...oprine.Rat.in_vitro.Liver.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archive/open-tggates/LATEST/Rat/in_vivo/Liver/Single/azathi...oprine.Rat.in_vivo.Liver.Single.zip ftp://ftp.biosciencedbc.jp/archi...ve/open-tggates/LATEST/Rat/in_vivo/Liver/Repeat/azathioprine.Rat.in_vivo.Liver.Repeat.zip ...

 18. Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn's disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Colombel, Jean Frédéric; Sandborn, William J; Reinisch, Walter;

  2010-01-01

  The comparative efficacy and safety of infliximab and azathioprine therapy alone or in combination for Crohn's disease are unknown.......The comparative efficacy and safety of infliximab and azathioprine therapy alone or in combination for Crohn's disease are unknown....

 19. Are we giving azathioprine too much time?

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Fernando Gomollón; Santiago García López

  2008-01-01

  Azathioprine is Currently the key drug in the maintenance treatment of inflammatory bowel diseases. However, there are still some practical issues to be resolved: one is how long we must maintain the drug. Given that inflammatory bowel diseases are to date chronic, non-curable conditions, treatment should be indefinite and only the loss of efficacy or the appearance of serious side effects may cause withdrawal. As regards to efficacy and their maintenance over time, evidence supports the continuous usefulness of the drug in the long term: in fact its withdrawal very substantially increases the risk of relapse. About side effects, azathioprine is a relatively well tolerated drug and even indefinite use seems safe. The main theoretical risks of prolonged use would be the myelotoxicity, hepatotoxicity, and the development of cancer. In fact, serious bone marrow suppression or serious liver damage are uncommon, and can be minimized with proper use of the drug. Recent metanalysis suggests that the risk of lymphoma is real, but the individual risk is rather low, and decision analysis suggests a favorable benefit/risk ratio in the long term. Therefore, in patients with inflammatory bowel diseases in whom azathioprine is effective and well tolerated, the drug should not be stopped. This recommendation concerns the use of azathioprine as a single maintenance drug, and is not necessarily applicable to patients receiving concomitant biological therapy.

 20. Forebyggelse og behandling af osteoporose i forbindelse med behandling af ikke-metastaserende prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostatae cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non...

 1. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 2. Autisme : En litteraturstudie med hovedvekt på behandling

  OpenAIRE

  2006-01-01

  ABSTRACT: Our understanding and treatment of children with autism have changed dramatically since Leo Kinner first formally documented this disorder in 1943. This paper looks at the treatment of autism in children. The main focus of the paper is Pharmacological treatment with anti-depressives (SSRI and TCA), anti-psycotics and the hormone secretin and dietary intervention with Gluten and/or Casein free diets. The conclusion of the paper is that we still need a lot more research in ord...

 3. Den haemostatiske balance under behandling med nyere p-pillepraeparater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, K R; Skouby, S O; Sidelmann, Johannes Jakobsen;

  1994-01-01

  Thirty-four healthy young women were allocated to 12 consecutive cycles of treatment with monophasic combinations of: 20 micrograms ethinyl estradiol and 150 micrograms desogestrel (n = 15) or 30 micrograms ethinyl estradiol and 75 micrograms gestodene (n = 19). In both groups plasma levels of fi...

 4. Muskuloskeletal behandling af 11-årig med artrogrypose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Maria Morandi; Thomsen, Stig Aaberg; Due, Pernille

  2010-01-01

  A two-year-old patient was diagnosed with arthrogryposis because of inflected knees (15-20 degrees) and stiff hamstrings. All joints and reflexes were normal. Activities were described as age-appropriate, but the patient walked with inflected knees and increased lumbal lordosis. Physiotherapy...... and botox did not improve the condition. Because of pain and hampered activities, the patient - now aged 11 years - was treated with musculoskeletal medicine. After treatment the patient could walk normally without pain and stand with stretched knees....

 5. Karkirurgisk behandling hos patienter med påvirket nyrefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hensler, M K; Forrest, M; Lorentzen, Jørgen Ewald;

  1994-01-01

  The purpose of the study was to evaluate the effect of surgery for renal artery stenosis in patients with impaired renal function. The design was a retrospective investigation with follow-up. The material consisted of 42 such patients operated at Rigshospitalet between 1980 and 1990. Renal functi...

 6. Behandling af invert papillom med endonasal endoskopisk sinuskirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pia Juul; Kjeldsen, Anette Drøhse; Pedersen, Arne Toft

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Inverted papilloma is a benign sinonasal tumour and has a marked tendency to recur after surgical excision. The tumour may be associated with malignancy and during growth it may destroy surrounding tissue. The treatment is either lateral rhinotomy or endoscopic sinus surgery. The aim...... of the study was to describe the course of all patients treated with endoscopic sinus surgery at the ENT Department at Vejle County Hospital during the period 1 January to 31 December 1999. MATERIAL AND METHODS: Twenty-eight journals of patients diagnosed with inverted nasal papillomas were reviewed...... with carcinoma. We did not see any serious side effects to the treatment. DISCUSSION: Endoscopic sinus surgery in combination with Caldwell-Luc can be recommended as an alternative treatment to lateral rhinotomy in patients with inverted papillomas. Preoperative staging with CT or MR...

 7. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 8. Subkutan atrofi efter steroidinjektion i forbindelse med behandling af springfinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Birk; Tjørnild, Michael Kjeldager

  2014-01-01

  Peter Birk Larsen & Michael Kjelager Tjørnild: Subcutaneous atrophy following steroid injection in the treatment of trigger finger Ugeskr Læger 2014;176:V05140273 Trigger finger (TF), also known as stenosing tenosynovitis, is a rather common condition that causes entrapment of the flexor tendon...

 9. Behandling af patienter med Guillan Barré syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oliel, Vibeke S.

  2011-01-01

  Resumè Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende...

 10. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... and psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19......Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease...

 11. Behandling af gastrointestinal blodning fra angiodysplasier med somatostatinanalogen octreotid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boesby, L.; Kristensen, L.O.; Christensen, Niels Juel

  2008-01-01

  Angiodysplasias account for 2-8% of GI-bleeding episodes. We describe a 75-year-old patient with a history of anaemia for 1 year before being diagnosed with multiple angiodysplasias in the GI-tract. The patient needed weekly blood transfusions until he started treatment with octreotide. After 4...... months of treatment the need for transfusions had decreased dramatically and faeces was negative for blood. Treatment was switched to long-acting octreotide (Sandostatin Lar). The case illustrates the usefulness of somatostatin analogues in the treatment of bleeding GI-angiodysplasias Udgivelsesdato...

 12. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Kirsten; Sohlberg, Anna; Goodall, Gordan

  2010-01-01

  This study's aim was to project the long-term clinical and economic outcomes of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment compared to multiple daily injections (MDI) in type 1 diabetes patients in Denmark....

 13. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes Sanddal; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery....

 14. Behandling af pilonidalcyster med neodynium-yttriumaluminiumgranat-laser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindholt, Christine S; Lindholt, Jes S; Lindholt, Jan

  2008-01-01

  A 23 year-old woman with a nonsupporative pilonidal cyst was successfully treated causally with Nd-YAG laser, and without any recidivate after 9 months follow-up. The mechanism is presumed to be that YAG-laser has a wave-length of 1064 nm. Consequently, the wave penetration through the skin...... is deeper than most other lasers before the energy is absorbed in melanin and oxyhaemoglobin, so the contents of the cyst can be reached and destroyed. The treatment could be a very attractive alternative to open surgery. Udgivelsesdato: 2008-Jun-23...

 15. Trombosering af mekanisk mitralklapprotese under behandling med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jakob Hartvig; Kjaergaard, Jesper; Saust, Laura Trolle;

  2014-01-01

  Dabigatran has been approved for prevention of thromboembolic complications in nonvalvular atrial fibrillation. We present a case of thrombosis of a mechanical prosthetic mitral valve during anticoagulation with dabigatran, switched from warfarin. The patient presented with cardiogenic shock...

 16. Laktatacidose ved behandling af type 2-diabetes med metformin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Helle; Eldrup, Ebbe; Guldstad, Nana Harriet;

  2012-01-01

  Metformin (MET) is the first-line agent in treatment of type 2 diabetes. However, MET has been associated with lactic acidosis (MALA), a potential but rare complication which has influenced treatment strategies in decades. Recently, guidelines have been changed in regards of age and heart failure...

 17. Behandling af metforminassocieret laktatacidose med hæmodialyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schousboe, K.; Rasmussen, K.; El Fassi, D.;

  2012-01-01

  Metformin-associated lactate acidosis is rare but serious and characterized by metabolic acidosis and elevated lactate. We describe a single-institution experience of four cases in one year. Despite pH levels of 6.85 to 7.12 and lactate levels of 11-28 mmol/l three of the patients survived. Two o...

 18. Bedre prognose af cystinose ved behandling med cysteamin og nyretransplantation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oczachowska-Kulik, Anne; Lund, A M; Skovby, F;

  2011-01-01

  Cystinosis is a rare, autosomal recessive disease with cystine deposits in different tissues. First signs come from kidneys and eyes, but during progression of the disease other organs can also be affected. Previously, patients with cystinosis had a very poor prognosis, but it is now considerably...... improved due to new methods of treatment. The purpose of this paper is to give a brief review of the disease and discuss the significant improvement of the prognosis, which has been achieved by specific medical treatment with cystine-depleting agents, and, if needed, by kidney transplantation....

 19. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 20. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 1. Spectrophotometric determination of azathioprine in pharmaceutical formulations.

  Science.gov (United States)

  Lakshmi, C S; Reddy, M N

  1998-12-01

  Four simple and sensitive visible spectrophotometric methods (A-D) have been described for the assay of azathioprine (ATP) either in pure form or in pharmaceutical formulations. Methods A and B are based on the oxidation of ATP with excess N-bromosuccinimide (NBS) or chloramine-T (CAT) and determining the consumed NBS or CAT with a decrease in colour intensity of celestine blue (CB) (method A) or gallocyanine (GC) (method B), respectively. Methods C and D are based on the diazotisation of reduced azathioprine (RATP) with excess nitrous acid and estimating either the consumed nitrous acid (HNO(2)) with cresyl fast violet acetate (CFVA) (method C) or by coupling reaction of the diazonium salt formed with N-1-naphthyl ethylene diamine dihydrochloride (NED) (method D). All of the variables have been optimized and the reactions presented. The concentration measurements are reproducible within a relative standard deviation of 1.0%. Recoveries are 99.2-100.3%. PMID:18967434

 2. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 3. "Hvis noen forteller om mobbing..." Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

  OpenAIRE

  Lødding, Berit; Vibe, Nils

  2010-01-01

  Denne rapporten skal bidra til å forklare forskjeller mellom skoler når det gjelder andeler av elevene som over tid har rapportert om mobbing, urettferdig behandling eller diskriminering i Elevundersøkelsen. I hvilken grad programmer for å forebygge mobbing og bedre læringsmiljøet har effekt, er også en del av oppdraget fra Utdanningsdirektoratet. Hva elevene forstår med begrepene mobbing, urettferdig behandling og diskriminering og i hvilken grad de klarer å reflektere rundt begrepene, er og...

 4. Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Per; Eirikstoft, Heidi; Ris Hansen, Inge

  2010-01-01

  anbefalinger til: • overordnet klassifikation af nakkebesvær • identificering af tegn på alvorlig patologi (røde flag) • identificering af personer med risiko for at udvikle uhensigtsmæssige copingstrategier i forbindelse med nakkebesvær • identificering af personer med risiko for at miste tilknytning til...... arbejdsmarked (gule flag) • identificering af mulige differentialdiagnoser • klassificering af almindelige lidelser i nakken med henblik på specifik behandling Patienter Retningslinjen giver anbefalinger om fysioterapeutisk undersøgelse og diagnostik af personer med uspecifikke nakkesmerter med eller uden...

 5. [Panzytopenia from combination therapy with azathioprin and allopurinol].

  Science.gov (United States)

  Seidel, W

  2004-10-01

  Azathioprine has been used in rheumatology for more than twenty years. Indications are collagen diseases with multiorgan involvement, where co-medications are frequently necessary. We describe a patient suffering from pancytopenia following a combination therapy of azathioprine and allopurinol because of lupus erythematodes and diabetic nephropathy with hyperuricemia. PMID:15517303

 6. Side effects of azathioprine in patients with Crohn's disease.

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, Dirk de; Goullet, M.; Naber, A.H.J.

  2004-01-01

  OBJECTIVE: In clinical trials 0-15% of patients discontinued azathioprine due to side effects. The aim of this study was to assess the rate of side effects leading to discontinuation of azathioprine and to determine predictive factors for discontinuation. DESIGN: A retrospective cohort analysis of c

 7. Pancytopenia due to the interaction of allopurinol with azathioprine or mercaptopurine.

  Science.gov (United States)

  2000-04-01

  (1) Allopurinol increases the haematological toxicity of azathioprine and mercaptopurine, with a risk of pancytopenia. (2) Combination of allopurinol with azathioprine or mercaptopurine should be avoided. PMID:11503788

 8. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  OpenAIRE

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 9. Weekly azathioprine pulse versus daily azathioprine in the treatment of Parthenium dermatitis: A non-inferiority randomized controlled study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaushal K Verma

  2015-01-01

  Full Text Available Background: Azathioprine in daily doses has been shown to be effective and safe in the treatment of Parthenium dermatitis. Weekly pulses of azathioprine (WAP are also effective, but there are no reports comparing the effectiveness and safety of these two regimens in this condition. Aims: To study the efficacy and safety of WAP and daily azathioprine in Parthenium dermatitis. Methods: Sixty patients with Parthenium dermatitis were randomly assigned to treatment with azathioprine 300 mg weekly pulse or azathioprine 100 mg daily for 6 months. Patients were evaluated every month to assess the response to treatment and side effects. Results: The study included 32 patients in the weekly azathioprine group and 28 in the daily azathioprine group, of whom 25 and 22 patients respectively completed the study. Twenty-three (92% patients on WAP and 21 (96% on daily azathioprine had a good or excellent response. The mean pretreatment clinical severity score decreased from 26.4 ± 14.5 to 4.7 ± 5.1 in the WAP group, and from 36.1 ± 18.1 to 5.7 ± 6.0 in the daily azathioprine group, which was statistically significant and comparable (P = 0.366. Patients on WAP had a higher incidence of adverse effects (P = 0.02. Limitations: The study had a small sample size and the amount of clobetasol propionate used in each patient was not determined, though it may not have affected the study outcome due to its comparable use in both groups. Conclusions: Azathioprine 300 mg weekly pulse and 100 mg daily dose are equally effective and safe in the treatment of Parthenium dermatitis.

 10. Azathioprine-induced Sweet's syndrome and published work review.

  Science.gov (United States)

  Choonhakarn, Charoen; Chaowattanapanit, Suteeraporn

  2013-04-01

  Hypersensitivity to azathioprine can manifest with a wide clinical spectrum. Azathioprine-induced Sweet's syndrome (SS) is rare and usually overlooked because it can mimic disease exacerbation and sepsis. This study aims to characterize the clinical findings of azathioprine-induced SS. A retrospective analysis of the records of three patients diagnosed with azathioprine-induced SS and a review of the relevant English-language published work was performed. Twelve (71%) of the 17 patients were male, ranging 9-89 years in age (mean, 47.2). The time of onset after starting azathioprine was 5-28 days (mean, 13.3). The most common associated disease was inflammatory bowel disease including ulcerative colitis and Crohn's disease (76%). The clinical features typically consisted of fever and classic rash of SS with pustules and vesicles. The lesions occurred most commonly on the face and trunk. Systemic involvement was rare and no hypotension or shock was reported as seen in azathioprine hypersensitivity syndrome. Thiopurine methyltransferase activity is not predictive of this type of adverse effect. Most patients dramatically responded to systemic corticosteroids. Azathioprine-induced SS may be underdiagnosed because it can be easily misinterpreted as inflammatory bowel disease-associated skin eruption. Patients with inflammatory bowel disease may be at higher risk of this condition. Early recognition and drug withdrawal can decrease morbidity of the patients. PMID:23294021

 11. Mødet med patienten og kulturen i psykiatrien8

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith

  2012-01-01

  kan indebære at behandle en patient med en psykisk lidelse ligeværdigt og som person. Teksten kommer også ind på begrebet "urørlighedszoner" som udtryk for det meget konkrete og private råderum, som mennesker, der har opnået en vis alder, tager for givet. Teksten giver eksempler på krænkelser af...

 12. Behandling med dopaminagonister og udvikling af hjerteklapsygdom hos patienter med hyperprolaktinæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Maria Charlotte; Mægbæk, Merete Lund; Laurberg, Peter;

  2014-01-01

  Treatment with dopamin agonists, particularly cabergoline, is the primary and preferred therapy for prolactinomas and symptomatic hyperprolactinaemia due to its effectiveness and tolerability. However, an association has been demonstrated between fibrotic heart valve disease and high-dose dopamin...

 13. Angioneurotisk ødem i forbindelse med behandling med angiotensinkonverterende enzym-haemmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, E C; Johansen, J B; Døssing, H

  1996-01-01

  Angioneurotic oedema secondary to angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors is a rare condition, but it is a side effect which is likely to be seen more frequently because of the increased use of these drugs in the treatment of heart failure and hypertension. We report two cases which...... illustrate problems in the diagnosis and management of this life-threatening condition, and also demonstrate that angioedema re-occurs if the ACE inhibitor is not discontinued. If angioedema is suspected, therapy with any angiotensin converting-enzyme inhibitor should be discontinued promptly, respiratory...

 14. Behandling med valproat under graviditet: beskrivelse af fire cases med føtalt valproatsyndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabers, Anne; Larsen, Katja; Blichfeldt, Susanne;

  2009-01-01

  with developmental delay. This paper aims to give attention to the syndrome through four case descriptions. Furthermore, possible risk factors and the use of the mutation 677C-T as a risk marker are discussed. MATERIAL AND METHODS: Nine developmentally retarded children from a parent group, born of mothers who were...

 15. Histiocytoid Sweet syndrome treated with azathioprine: a case report.

  Science.gov (United States)

  Miller, Jonathan; Lee, Nicole; Sami, Naveed

  2015-01-01

  Histiocytoid Sweet syndrome (HSS) is a rare histologic variation of Sweet syndrome (SS) predominantly exhibiting mononuclear histiocytoid cells instead of neutrophils. We report a 22-year-old woman with HSS, who, after minimal improvement with colchicine and dapsone, had significant improvement of her cutaneous eruption and systemic symptoms following empiric treatment with azathioprine. Since azathioprine has historically been known to cause SS, this case highlights a previously unreported treatment response for the histiocytoid variant. PMID:26436977

 16. Histiocytoid Sweet syndrome treated with azathioprine: a case report

  OpenAIRE

  Miller, Jonathan; Lee, Nicole; Sami, Naveed

  2015-01-01

  Histiocytoid Sweet syndrome (HSS) is a rare histologic variation of Sweet syndrome (SS) predominantly exhibiting mononuclear histiocytoid cells instead of neutrophils. We report a 22-year-old woman with HSS, who, after minimal improvement with colchicine and dapsone, had significant improvement of her cutaneous eruption and systemic symptoms following empiric treatment with azathioprine. Since azathioprine has historically been known to cause SS, this case highlights a previously unreported t...

 17. Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Cleary, Brian J

  2012-02-01

  BACKGROUND: Azathioprine (AZA) is used during pregnancy by women with inflammatory bowel disease (IBD), other autoimmune disorders, malignancy, and organ transplantation. Previous studies have demonstrated potential risks. METHODS: The Swedish Medical Birth Register was used to identify 476 women who reported the use of AZA in early pregnancy. The effect of AZA exposure on pregnancy outcomes was studied after adjustment for maternal characteristics that could act as confounders. RESULTS: The most common indication for AZA use was IBD. The rate of congenital malformations was 6.2% in the AZA group and 4.7% among all infants born (adjusted OR: 1.41, 95% CI: 0.98-2.04). An association between early pregnancy AZA exposure and ventricular\\/atrial septal defects was found (adjusted OR: 3.18, 95% CI: 1.45-6.04). Exposed infants were also more likely to be preterm, to weigh <2500 gm, and to be small for gestational age compared to all infants born. This effect remained for preterm birth and low birth weight when infants of women with IBD but without AZA exposure were used as a comparison group. A trend toward an increased risk of congenital malformations was found among infants of women with IBD using AZA compared to women with IBD not using AZA (adjusted OR: 1.42, 95% CI: 0.93-2.18). CONCLUSIONS: Infants exposed to AZA in early pregnancy may be at a moderately increased risk of congenital malformations, specifically ventricular\\/atrial septal defects. There is also an increased risk of growth restriction and preterm delivery. These associations may be confounded by the severity of maternal illness.

 18. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 19. Azathioprine with prednisone for polymyositis. A controlled, clinical trial.

  Science.gov (United States)

  Bunch, T W; Worthington, J W; Combs, J J; Ilstrup, D M; Engel, A G

  1980-03-01

  A controlled, prospective, double-blind, therapeutic trial of azathioprine was conducted in the initial therapy of polymyositis. Sixteen patients received 60 mg prednisone per day plus either azathioprine (2 mg/kg of body weight per day) or placebo for a period of 3 months. Creatine phosphokinase (CPK) levels fell to normal slightly sooner in the placebo group, but not significantly so. The azathioprine group did not become significantly stronger (P = 0.58) and did not manifest significantly greater improvement of histopathologic features of muscle (P = 0.80) than the placebo group. Initial CPK elevations were significantly related to the degree of muscle inflammation (P = 0.037), but this was not the case at 3 months (P greater than 0.05). Normalization of the CPK could not be equated with disease control. Type II fiber atrophy, attributed to steroid therapy, was more marked in women than in men (P less than 0.03). PMID:6986827

 20. Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende psykologbehandling af personer med lette og moderat svære depressioner i Fyns og Åhus Amter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Kaj Aage Sparle

  tendens. Samlet set tyder evalueringen på, at personer med lette og moderate depressive enkeltepisoder behandles lige effektivt i privat og offentlig psykologordning. Henvisning til den gratis offentlige ordning var imidlertid forbundet med længere ventetid på behandling og længere varighed af eventuel...... I 2004 blev det i forbindelse med overenskomstforhandlinger mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykologforening aftalt at afholde udgifterne til evaluering af to 1-årige forsøg med behandling af personer med lette og moderate depressioner i Århus og Fyns Amter. Behandlingstilbudet...... der en gradvis forøgelse af ventetiden på behandling i begge amter, mest udtalt i Århus. Den gennemsnitlige ventetid på behandling var 25.3 dage på Fyn og 51.2 dage i Århus. Tilsvarende var patienterne gennemsnitligt sygemeldt 83.8 dage på Fyn og 117.5 dage i Århus Amt. Patienterne på Fyn modtog i...

 1. Treatment of Crohn's disease recurrence after ileoanal anastomosis by azathioprine.

  Science.gov (United States)

  Berrebi, W; Chaussade, S; Bruhl, A L; Pariente, A; Valleur, P; Hautefeuille, P; Couturier, D

  1993-08-01

  Ileoanal anastomosis is a surgical procedure performed in patients with ulcerative colitis. In a small number of patients operated on for ulcerative colitis, Crohn's disease occurs in the reservoir, mimicking pouchitis, and may lead to pouch excision and to a permanent terminal ileostomy. Two patients with recurrent Crohn's disease in the reservoir after ileoanal anastomosis were treated with azathioprine for 18 and 24 months, respectively. Azathioprine induced a complete clinical and endoscopic remission. These two observations suggested that immunosuppressive drugs were a good option for permanent ileostomy in cases of recurrence of Crohn's disease in the reservoir after ileoanal anastomosis. PMID:8344116

 2. Biochemical and morphological study on hepatotoxicity of azathioprine in rat.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Watanabe,Akiharu

  1979-02-01

  Full Text Available Sprague-Dawley rats given azathioprine in the diet for 3 to 4 weeks developed severe liver damage. Elevations of serum alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transpeptidase activities were associated with increased hepatic glucose 6-phosphate dehydrogenase levels and decreased liver glucose 6-phosphatase activities, i.e., conditions which were commonly observed in various hepatotoxin-induced liver injuries. Light and electron microscopic observations revealed centrolobular necrosis with large scars and the proliferation of the mitochondria and rough endoplasmic reticulum. This model could be used to study the mechanisms of azathioprine-induced liver damage and its prevention.

 3. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 4. An audit of thiopurine methyltransferase genotyping and phenotyping before intended azathioprine treatment for dermatological conditions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, T; Bygum, A

  2009-01-01

  Summary Background. Determining thiopurine methyltransferase (TPMT) genotype and phenotype before azathioprine treatment predicts which patients are most likely to develop myelosuppression. Aim. To evaluate the course of azathioprine treatment in people with TPMT heterozygosity and whether this d...

 5. The effect of azathioprine on anastomotic healing: an experimental study in rats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolzenburg, Tilo; Ljungmann, Ken; Christensen, Henrik

  2007-01-01

  PURPOSE: The cytotoxic and immunosuppressive effects of azathioprine, which mitigate the disease activity in inflammatory bowel disease, may compromise the healing of intestinal anastomoses leading to an increased risk of anastomotic leakage. The effect of azathioprine treatment on intestinal hea...

 6. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 7. Risk of non-melanoma skin cancer in myasthenia patients treated with azathioprine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E G; Pottegård, A; Hallas, J;

  2014-01-01

  The association between use of azathioprine and risk of non-melanoma skin cancer (NMSC) in patients with myasthenia was evaluated in a nationwide setting. Treatment of autoimmune myasthenia frequently involves long-term exposure to immunosuppressants, including azathioprine. Use of azathioprine...

 8. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan organiseres, herunder foreslået hvordan en enhed ved Dronning Ingrids Hospital kan samarbejde med Rigshospitalet i København om behandlingen af patienter med behov for dialyse. Det foreslås således, at opstart af dialysebehandlingen, som nu, skal foregå på...... Rigshospitalet, hvorefter behandling og kontrol foregår på Dronning Ingrids Hospital. På baggrund af danske data om forekomsten af behandlingskrævende nyresvigt vurderes det, at der i dag er færre grønlandske patienter i dialysebehandling end forventet. En hjemtagning af behandlingen kan muligvis ændre på dette...... andelen overstige 60 % (mod ca. 40 % i dag). Hvis andelen af patienter med behov, som faktisk tager imod behandling, fastholdes over de næste 10 år, hvis behandlingen fortsat skal foregå som nu (ca. 40 %), mens andelen øges ved en hjemtagning, vil behandling på Dronning Ingrids Hospital være forbundet med...

 9. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 10. Azathioprine Induced Pancreatitis in a Patient with Co-Existing Autoimmune Pancreatitis and Hepatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Preethi GK Venkatesh

  2011-05-01

  Full Text Available Context Azathioprine induced pancreatitis usually runs a benign self limited course with rapid disappearance of signs and symptoms upon with drawl of the drug. Azathioprine is used in treating relapses in patients with autoimmune pancreatitis and maintenance of remission in autoimmune hepatitis. Acute pancreatitis complicated by symptomatic pseudocysts requiring drainage is not usually associated with drug induced pancreatitis. The risk of azathioprine use in patients with underlying disease of pancreas including autoimmune pancreatitis is unclear. Case report We report here a case of an African American patient with co-existing autoimmune pancreatitis and autoimmune hepatitis who developed azathioprine induced acute pancreatitis complicated by a large symptomatic pseudocyst compressing the duodenum requiring a cystoduodenostomy. Conclusions Future studies to investigate the risk of azathioprine induced pancreatitis in the presence of underlying disease of the pancreas including autoimmune pancreatitis are required to further understand the safety of azathioprine in this sub group of patients.

 11. Pharmacogenetics of azathioprine in inflammatory bowel disease: a role for glutathione-S-transferase?

  Science.gov (United States)

  Stocco, Gabriele; Pelin, Marco; Franca, Raffaella; De Iudicibus, Sara; Cuzzoni, Eva; Favretto, Diego; Martelossi, Stefano; Ventura, Alessandro; Decorti, Giuliana

  2014-04-01

  Azathioprine is a purine antimetabolite drug commonly used to treat inflammatory bowel disease (IBD). In vivo it is active after reaction with reduced glutathione (GSH) and conversion to mercaptopurine. Although this reaction may occur spontaneously, the presence of isoforms M and A of the enzyme glutathione-S-transferase (GST) may increase its speed. Indeed, in pediatric patients with IBD, deletion of GST-M1, which determines reduced enzymatic activity, was recently associated with reduced sensitivity to azathioprine and reduced production of azathioprine active metabolites. In addition to increase the activation of azathioprine to mercaptopurine, GSTs may contribute to azathioprine effects even by modulating GSH consumption, oxidative stress and apoptosis. Therefore, genetic polymorphisms in genes for GSTs may be useful to predict response to azathioprine even if more in vitro and clinical validation studies are needed.

 12. A study of the utility of azathioprine metabolite testing in myasthenia gravis.

  Science.gov (United States)

  Rae, William; Burke, Georgina; Pinto, Ashwin

  2016-04-15

  Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune neuromuscular disorder characterised by fatigable voluntary skeletal muscle weakness. The underlying pathogenesis is complex involving adaptive autoimmune responses. Azathioprine remains a first line broad acting immunosuppressant for MG. Due to varied clinical responses to azathioprine we aimed to investigate the relationship between azathioprine metabolites and symptom control. Mild correlations between Quantitative Myasthenia Gravis Score (QMG) vs. 6-thioguanine nucleotides (R=-0.317 p=0.186) and QMG vs. lymphocyte count (R=0.402 p=0.08) were found. Azathioprine metabolite measurement should be considered in MG patients with; pancytopenia, deranged liver function or recurrent infections. PMID:27049566

 13. Use of azathioprine and the risk of cancer in inflammatory bowel disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasternak, Björn; Svanström, Henrik; Schmiegelow, Kjeld;

  2013-01-01

  %) used azathioprine) in Denmark from 1997 to 2008. We linked registry data on filled drug prescriptions, cancer diagnoses, and covariates and compared rates of overall incident cancer and cancer subgroups between users and nonusers of azathioprine, adjusting for propensity scores. During a median 7...

 14. Nonmelanoma skin cancer risk awareness in azathioprine-treated myasthenia gravis patients.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McGurgan, Iain J

  2015-10-01

  Increased rates of NMSC (nonmelanoma skin cancer) have recently been reported in people with MG (myasthenia gravis) receiving azathioprine treatment. Guidelines on azathioprine for patients with dermatological and gastrointestinal disorders stress the importance of NMSC risk awareness and prevention. The aim of this study is to assess whether MG patients are being informed of this risk.

 15. Nationale domstoles behandling af internationale normkonflikter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

  2013-01-01

  Med sin dom af 12. september 2012 i sagen Nada v. Switzerland har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) givet ny næring til debatten om, hvordan konflikter mellem staters forpligtelser ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og deres forpligtelser efter bindende...

 16. Sykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofreni

  OpenAIRE

  Bakland, Maria

  2014-01-01

  Background and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect t...

 17. Segmentel vending af tyndtarmen til behandling af voksne patienter med korttarms syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Qvist, Niels; Gögenur, Ismail

  2014-01-01

  Short bowel syndrome is the result of extensive surgical resection, inherited defects or loss of functional absorbing intestine. Parenteral nutrition is associated with high economical expenses, increased morbidity and decreased quality of life. Intestinal transplantation is associated with high...... morbidity and mortality rates. Segmental reversal of the small bowel can prolong the transit time in the small bowel and in many cases permanently end parenteral nutrition dependency. Segmental reversal of the small bowel should be integrated in the surgical treatment of adults with short bowel syndrome....

 18. Screening for tuberkuloseinfektion før behandling med biologiske lægemidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Pernille

  2011-01-01

  Tumour necrosis factor antagonists (anti-TNFα) have become an invaluable treatment against chronic inflammatory diseases. Individuals treated with anti-TNFα have more than a fourfold increased risk of tuberculosis (TB) reactivation depending on the clinical setting and the TNF-antagonist used. All...... the risk of progression to active TB....... candidates for anti-TNFα treatment in Denmark should be evaluated for possible latent TB using history of exposure, chest X-ray and an interferon-γ release assay. Preventive chemotherapy is recommended for all individuals with latent TB infection before initiation of anti-TNFα as it is expected to reduce...

 19. Forskelle i behandling af børn med idiopatisk trombocytopenisk purpura

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edslev, Pernille Wendtland; Kjærsgaard, Mimi; Rosthøj, Steen

  2010-01-01

  INTRODUCTION: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is a rare immune-mediated bleeding disorder that usually takes a self-limiting and benign course. Due to the risk of intracranial haemorrhage, treatment regimens tend to be active. We present treatment data from 17 paediatric departments...... in Denmark (1998-2000), focusing on regional differences in treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: As part of a prospective Nordic study, clinical findings and treatment were recorded for 109 children with newly diagnosed ITP. The course in the following six months was reported for 91 children. Results...... transfusion was given to 24%, 0% and 4%, respectively. There were no differences in remission rates or frequency of mucosal bleeding during follow-up, but treatment rates were 6.3, 4.7, and 3.0 per patient-year with severe thrombocytopenia. Chronic ITP lasting more than six months developed in 26%, 33...

 20. Blødningskomplikationer ved behandling med clopidogrel og acetylsalicylsyre efter akut koronart syndrom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjær, Janus; Larsen, Christian Hastrup; Poulsen, Tina Svenstrup;

  2006-01-01

  INTRODUCTION: The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) study showed that patients with unstable angina pectoris (UAP) and non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) benefit from combined therapy with acetylsalicylic acid (ASA) and clopidogrel. However, only...... with the patients treated with clopidogrel and ASA in the CURE study, we also found a three times greater risk of major bleeding in period 2. In particular, patients over 70 years of age and patients undergoing bypass surgery were at heightened risk. The incidence of the primary clinical end point was higher...... in both period 1 and period 2 than in the CURE study. CONCLUSION: Our study demonstrates an increased risk of major bleeding in unselected patients receiving combination therapy with ASA and clopidogrel after UAP or NSTEMI. Major bleeding complications most frequently occur in patients above 70 years...

 1. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I;

  1994-01-01

  Exercise test variables, such as an impaired heart rate response, are known to be related to left ventricular function and patient prognosis following acute myocardial infarction. The present study was performed to compare exercise test variables in acute myocardial infarct patients following eit...

 2. Kost og Idræt til behandling af børn med ADHD

  OpenAIRE

  Thorsdal-Hjeds, Michala Lykke; Lund, Kira; Elling, Fenja Sidse Rudkjøbing; Nielsen, Sif Hummelgaard

  2014-01-01

  Ritalin is the most common medication used for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and figures show a radical increase in the production of this particular drug within the last decade, leading to the conclusion that more people - especially children showing erratic behavior - are being diagnosed with ADHD and treated for it medically. In opposition to this development of medicating an increasing number of children, this report focuses upon diet and exercise as alternative metho...

 3. Sekundær prævention af apopleksi med effektiv antihypertensiv behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Signe Boye; Strandgaard, Svend; Paulson, Olaf B.

  2013-01-01

  In this meta-analysis, four of five placebo-controlled studies showed that antihypertensive treatment prevented stroke recurrence, most markedly in a study with a combination of an angiotensin-converting enzyme inhibitor and a diuretic. Studies with beta-blockers were not included. Two head...

 4. Behandling af blødende øsofagusvaricer med selvekspanderende metalstenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlerup, Jens F; Kruse, Aksel; Grønbaek, Henning;

  2007-01-01

  We report that haemostasis was obtained by the use of SEMS in two patients with bleeding oesophageal varices which failed conventional therapy (vasoactive drugs, antibiotics, endoscopy, and Sengstaken balloon tamponade). One patient subsequently died of sepsis; the other was treated with TIPS...

 5. Behandling og diagnostik af tuberkulose: fremad med små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ase Bengård; Lillebæk, Troels; Bang, Didi;

  2011-01-01

  and oxazolidinones are also being assessed in human phase II and III trials. Efforts are made to develop easy-to-handle diagnostic tools that will allow early detection of potential MDR or XDR cases. The Xpert RIF/MTB is a prototype of such an invention. At long last the field is moving slowly forward....

 6. Behandling og diagnostik af tuberkulose: fremad med små skridt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ase Bengård; Lillebæk, Troels; Bang, Didi;

  2011-01-01

  Development of new drugs for the treatment of drug sensitive and drug resistent tuberculosis is badly needed. Substantial progress has been made in the field and presently six new drug components are in clinical phase I and II trials. Drugs approved for other indications e.g. newer fluoroquinolones...

 7. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 8. Hjertestop forårsaget af massiv lungeemboli under behandling med tranexamsyre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gybel, Mikkel; Kristensen, Kjeld; Roseva-Nielsen, Natasha

  2013-01-01

  Pulmonary embolism (PE) as the direct cause of cardiac arrest is well known but probably under-diagnosed. Treatment of menorrhagia with antifibrinolytics is a well documented treatment modality and it is considered safe although thromboembolic complications have been reported. We describe a case ...

 9. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  , the concepts – ‘push’, ‘pull’, ‘press-into’, ‘stop’ and ‘stay’ were used, and further the concepts of the amount of the patients’ general CAM experiences: infrequent clients, established clients and orthodox clients, and in addition, CAM used specificly for diabetes, the aim of using CAM: wellness, prevention...... theory. The data originate from an explorative study based on semi-structured individual in-depth interviews with ten diabetic using CAM. The selection of patients for the interviews was based on several strategies. Results: In order to understand the patients’ experiences and positions of CAM...

 10. Mulig forbedret behandling af kolorektal cancer med sentinel lymph node-diagnostik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burgdorf, Stefan K; Eriksen, Jens Ravn; Gögenür, Ismail

  2014-01-01

  Possibly improved treatment of colorectal cancer by sentinel lymph node mapping Prognosis for colorectal cancer is dependent on radical surgical intervention. Chemotherapy in patients with advanced disease has improved the survival. A considerable proportion of the patients going through radical...... surgery will subsequently relapse. Adjuvant chemotherapy is reserved for patients with lymph node metastases, why undetected malignant lymph nodes will result in understaging and exclusion from the possible benefit of adjuvant chemotherapy. With sentinel lymph node mapping it may be possible to detect and...

 11. Svær laryngomalaci hos børn kan behandles med laserkirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Lars Christian; Godballe, Christian

  2012-01-01

  Laryngomalacia is the most common cause for congenital stridor. The stridor is caused by collapse of supraglottic structures during inspiration. Two severe cases treated with laser-assisted supraglottoplasty are presented. Our cases as well as the literature describe good effect of the treatment...

 12. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E;

  1995-01-01

  The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...

 13. Akut iliofemoral venøs trombose bør behandles med kateterbaseret trombolyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Rikke; Just, Sven; Jørgensen, Maja;

  2012-01-01

  Treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis (DVT) with catheter-directed thrombolysis (CDT) has been performed in Denmark since 1999. The purpose of CDT is to dissolve thrombus and to restore the venous lumen as fast as possible and thereby save venous valve function and prevent...... postthrombotic syndrome. Danish studies have shown that treatment of acute iliofemoral DVT using CDT results in good patency, preserves venous valve function, reduces the frequency of PTS, and is associated with a higher quality of life....

 14. Behandling af kardiogent shock med perkutan mekanisk cirkulationsstøtte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Junker, Anders; Kaltoft, Anne Kjer; Hassager, Christian;

  2013-01-01

  Despite rapid revascularisation with circulatory support using inotropes and intra-aortic balloon counterpulsation, the mortality of cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction still exceeds 50%. An alternative treatment strategy is restoration of cardiac output by using...... a ventricular assist device which can be inserted in the acute setting using the Impella device, a catheter-based flow pump. DanShock is a Danish multicentre study that will assess whether circulatory support using the Impella device will improve the outcome of cardiogenic shock compared to conventional...

 15. Terapeuters forståelse og behandling av pasienter med psykose: en kvalitativ studie.

  OpenAIRE

  Due-Tønnessen, Maria; Erdal-Aase, Ragna

  2007-01-01

  This is a qualitative study based on interviews with 12 psychotherapists, that each have significant experience of individual psychotherapy with patients with psychosis. The aim of the study is to examine how psychosis is understood and how patients with psychosis are currently treated by therapists in Norway. The interviews were analysed using hermeneutic-fenomenological methods with elements from Consensual Qualitative Research. The results show a broad range both in the therapists’ underst...

 16. Hvordan kan mindfulness-basert behandling hjelpe for pasienter med tinnitus?

  OpenAIRE

  Valle, Linda

  2014-01-01

  Tinnitus is a common and severe disorder presenting big health issues for the many people affected. The fact that not all people are affected by their tinnitus, have been a puzzle for scientists. This has led to an expanded psychological view of tinnitus over time. Tinnitus as a functional disorder, is first of all a medical disorder, and treatment has been oriented from an audiological perspective. Studies and neurophysiology has shown tinnitus to be a transdiagnostic disorder, which mean th...

 17. Low-dose allopurinol plus azathioprine/cyclosporin/prednisolone, a novel immunosuppressive regimen.

  Science.gov (United States)

  Chocair, P; Duley, J; Simmonds, H A; Cameron, J S; Ianhez, L; Arap, S; Sabbaga, E

  1993-07-10

  Early rejection can still complicate renal transplantation even with cyclosporin. We added low-dose allopurinol (25 mg on alternative days) to "triple" immunosuppression with cyclosporin, prednisolone, and azathioprine for twelve recipients of cadaver renal grafts. The controls were fifteen patients on triple therapy alone. Only one rejection episode occurred among the allopurinol-treated patients, whereas eleven controls had rejections (seven with more than one episode). Allopurinol may be toxic when combined with azathioprine, yet the bone marrow tolerated the new regimen well. As expected, reduction of the azathioprine dose was necessary in the treated group. PMID:8100914

 18. Use of azathioprine for non-thymoma myasthenia and risk of cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E G; Pottegård, Anton; Hallas, J;

  2013-01-01

  ratios (ORs) with 95% confidence intervals (CIs) for cancer associated with a high cumulative dose [≥ 1000 defined daily doses (DDD)] or long-term use (≥ 5 years) of azathioprine, compared with never use of the drug and adjusted for potential confounders. RESULTS: We identified 89 cases and 873 controls....... The prevalence of ever use of azathioprine was similar among cases (39.3%) and controls (39.4%). We observed a slightly elevated OR for cancer overall associated with long-term use of azathioprine (1.22; 95% CI: 0.62-2.40, P = 0.56). The highest ORs were observed for use of 2000 DDD or more of azathioprine...

 19. A case of interstitial pneumonitis in a patient with ulcerative colitis treated with azathioprine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ferenc Nagy; Tamas Molnar; Eva Makula; Ildiko Kiss; Peter Milassin; Eva Zollei; Laszlo Tiszlavicz; Janos Lonovics

  2007-01-01

  The early hypersensitivity reaction and late bone marrow depression are well-known side-effects of azathioprine,whereas interstitial pneumonia is a rare complication.A 40-year old male patient had been treated with azathioprine in consequence of extensive ulcerative colitis for 10 years. He then complained of 7 d of fever,cough and catarrhal signs, without symptoms of active colitis. Opportunistic infections were ruled out. The chest X-ray, CT and lung biopsy demonstrated the presence of interstitial inflammation. Azathioprine therapy was discontinued as a potential source of the pulmonary infiltrate. In response to steroid therapy, and intensive care, the pulmonary infiltrate gradually decreased within 4 wk. Three months later, his ulcerative colitis relapsed,and ileo-anal pouch surgery was performed. In cases of atypical pneumonia, without a proven infection,azathioprine-associated interstitial pneumonitis may be present, which heals after withdrawal of the drug.

 20. Electrochemical, spectroscopic, and theoretical studies on the interaction between azathioprine and DNA.

  Science.gov (United States)

  Jalali, Fahimeh; Rasaee, Gelareh

  2015-11-01

  Possible interaction between immunosuppressive drug, azathioprine, and calf thymus DNA was explored by cyclic voltammetry, spectrophotometry, competitive spectrofluorimetry, circular dichroism spectroscopy (CD), and viscosity measurements. Cyclic voltammetry showed negative shift in the reduction peak of azathioprine in the presence of DNA, and large decrease in peak current, referring to the predominance of electrostatic forces. The binding constant was calculated to be 1.22×10(3)M(-1). Absorption hyperchromism without shift in wavelength was observed when DNA was added to azathioprine solution. Competitive fluorescence experiments were conducted by using Hoechst 33258 and methylene blue as probes for minor groove and intercalation binding modes, respectively. The studies showed that azathioprine could release Hoechst 33258, while negligible effect was detected in the case of methylene blue. Stern-Volmer quenching constant (KSV) and complex formation constant (Kf) were obtained from the fluorescence measurements to be 7.6×10(3)M(-1) and 7.76×10(4)M(-1), respectively, at 298K. Enthalpy and entropy changes during the interaction between azathioprine and DNA were calculated from Van't Hoff plot (ΔH=-20.2kJmol(-1); ΔS=26.11Jmol(-1)K(-1) at 298K) which showed an exothermic spontaneous reaction, and involvement of electrostatic forces in the complex formation with DNA. Moreover, circular dichroism studies revealed that azathioprine induced detectable changes in the negative band of DNA spectrum. Viscosity of DNA solution decreased in the presence of azathioprine, showed a non-intercalative mode of interaction. Finally, molecular docking calculations showed that in the lowest energy level of drug-DNA complex, azathioprine approaches the minor grooves of DNA.

 1. Haemolytic anaemia complicating the concurrent use of allopurinol & azathioprine after kidney transplantation

  OpenAIRE

  Neeraj Dhaun; Catherine Hanna; Maria Squires; Simon Watson

  2013-01-01

  Gout is a common problem in renal transplant recipients but often difficult to treat. Allopurinol can be combined with azathioprine but clinicians should be aware of the need for dose reduction, the potential to measure azathioprine breakdown products and the possible side effects of this combination. Leucopenia is a known side effect but this case report shows that haemolytic anaemia can also occur. [Int J Basic Clin Pharmacol 2013; 2(3.000): 330-332

 2. Haemolytic anaemia complicating the concurrent use of allopurinol & azathioprine after kidney transplantation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neeraj Dhaun

  2013-06-01

  Full Text Available Gout is a common problem in renal transplant recipients but often difficult to treat. Allopurinol can be combined with azathioprine but clinicians should be aware of the need for dose reduction, the potential to measure azathioprine breakdown products and the possible side effects of this combination. Leucopenia is a known side effect but this case report shows that haemolytic anaemia can also occur. [Int J Basic Clin Pharmacol 2013; 2(3.000: 330-332

 3. Azathioprine associated acute respiratory distress syndrome: case report and literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scherbak D

  2014-08-01

  Full Text Available A 58-year-old Caucasian man treated with azathioprine to prevent rejection of an orthotopic liver transplant, presented to the Carl Hayden VA Medical Center with rapid respiratory decline and appeared septic. He required urgent intubation, mechanical ventilator support and empiric antibiotics. His clinical picture and imaging studies were consistent with acute respiratory distress syndrome; however, extensive infectious work up failed to reveal an offending organism. Review of his current medications implicated azathioprine and upon discontinuation of this agent, the patient made a rapid recovery. He was subsequently extubated, transferred out of the ICU and soon discharged home in good health. Prescribed for organ transplant rejection and a wide array of autoimmune diseases, azathioprine has been rarely correlated with pneumonitis and rapid respiratory failure. No reported cases were found in which azathioprine was used to treat liver transplant rejection and associated with development of the adult respiratory distress syndrome (ARDS. However, there have been ARDS cases in which azathioprine was used for other purposes. We review all the available cases of azathioprine associated ARDS. The patients in these reports had similar clinical symptoms on presentation as our patient: hypoxia, febrile episodes and rapid development of ARDS with no infectious etiology. Most notable is the rapid resolution of ARDS after discontinuation of azathioprine. Although azathioprine toxicity related respiratory failure is rare, this correlation should still be considered in the differential for immunosuppressed patients presenting with rapid pulmonary decline. Further studies are needed and warranted to better correlate this connection, but it is imperative to recognize that the relationship exists.

 4. Enkeltcenteropgorelse af nyretransplanterede patienters nyrefunktion og immunsuppressive behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, A.M.; Ewers, B.; Gasbjerg, A.;

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The number of kidney-transplanted patients is growing. This report describes the age, sex distribution, kidney function, graft age, and immunosuppressive drugs of kidney-transplanted patients followed at the outpatient clinic of the nephrology department at Copenhagen University...... (74%) were treated with triple-drug immunosuppression, in most cases (46%) with the combination prednisolone-ciclosporine-azathioprine. During recent years, azathioprine has been increasingly replaced by mycophenolate mofetil. CONCLUSIONS: The majority of kidney-transplanted patients...... with a functioning graft have sufficient kidney function to keep the patients free of uremic symptoms. Hyperparathyroidism is frequent. The immunosuppressive regimens used for kidney-transplanted patients are currently changing Udgivelsesdato: 2008/5/5...

 5. Gensyn med Firenze- og med store kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2015-01-01

  Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende.......Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende....

 6. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  OpenAIRE

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 7. En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006

  OpenAIRE

  Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate

  2007-01-01

  Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemst...

 8. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 9. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 10. Role of Rosemary Leaves Extract as A Protective Agent Against Azathioprine-Induced Toxicity in Rats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hala M T El-Mougy*, Gehan A Youssef

  2011-04-01

  Full Text Available Background: Rosemary is widely found along the coasts of the Mediterranean Sea. Its leaves or extract were found to have a high antioxidant and anti-inflammatory activity. It is also used as an antispasmodic, analgesic, anti-rheumatic and expectorant. These actions are mainly due to its content of essential oils. Azathioprine (AZA is an immunosuppressive drug. It is widely used in many diseases. A major drawback is the occurrence of side-effects, especially acute pancreatitis. Aim of the work: This work was done to study the effect of dietary supplement of rosemary leaves as a strategy for amelioration of the side-effects of azathioprine. Material and Methods: Thirty-two adult male albino rats were used in this study. They were equally divided into four groups. Group I: control group, group II: rosemary group, the animals were given a daily oral dose of rosemary leaves extract. Group III: azathioprine group, the animals were given a single dose of AZA intraperitoneally. Group IV: rosemary azathioprine group: the rats were given daily doses of rosemary leaves extract then azathioprine in the last day of the experiment as in the previous regimen. The experiment continued for ten days. Blood samples were taken from all groups and examined for tumour necrosis factor alpha, serum amylase enzyme, C-reactive protein and renal function tests (serum urea and creatinine. Results: Rosemary significantly decreased the levels of tumour necrosis factor alpha, serum amylase enzyme and serum urea and C-reactive protein in rosemary AZA group compared to AZA group . Conclusion: The aqueous rosemary leaves extract has the ability to ameliorate the biochemical pathways of the side-effects of azathioprine, so it is advisable to give it concomitantly to patients treated by azathioprine.

 11. Mycophenolate mofetil versus azathioprine for maintenance treatment of lupus nephritis.

  Science.gov (United States)

  Kaballo, Babikir G; Ahmed, Ahmed Elias; Nur, Musa Mohammed; Khalid, Ismail Osman; Abu-Aisha, Hasan

  2016-01-01

  To compare the efficacy of mycophenolate mofetil (MMF) with that of azathioprine (AZA) drugs in the maintenance therapy of lupus nephritis (LN) patients, we studied 81 Sudanese patients with LN (32 in Class III, 34 in Class IV, and 15 in combined Class V + IV of the ISN/RPS 2003 Classification). All patients received induction therapy consisting of monthly intravenous pulse doses of cyclophosphamide (CYC) (500 mg/m 2 of body-surface area) for six months, plus three consecutive pulses of intravenous methylprednisolone 15 mg/kg/day of body weight (maximum 500 mg). Subsequently, 41 (50.6%) patients were randomized into a group that received oral MMF (22 mg/kg/day), and 40 (49.4%) patients randomized to a group that received oral AZA (2 mg/kg/day). All patients initially received oral prednisone (1 mg/kg of body weight daily) for four weeks. The baseline characteristics of the two groups were similar. Total remission rate was 75.3% (80.5% in MMF and 70% in AZA), complete remission rate of 54.3% (56.1% with MMF and 52.5% with AZA), and a partial remission rate of 21% (24.4% with MMF and 17.5% with AZA) over 29 months. During maintenance therapy, six patients died (four in the AZA group and two in the MMF group), and end-stage renal disease (ESRD) developed in five patients (three in the AZA group and two in the MMF group). During the 36-months of the study, both groups had comparable event-free survival rate for the composite end point of death or ESRD and rate of relapse-free survival. Furthermore, both groups had no significant differences in terms of frequency of hospitalization, amenorrhea, infection, nausea, and vomiting. We conclude that our study showed that short-term therapy with intravenous CYC followed by maintenance therapy with oral MMF or AZA had similar efficacy and safety for the treatment of patients with moderate to severe LN. PMID:27424688

 12. Myelosuppression associated with azathioprine-allopurinol interaction after heart and lung transplantation.

  Science.gov (United States)

  Cummins, D; Sekar, M; Halil, O; Banner, N

  1996-06-15

  It is widely recommended that, during concurrent therapy with allopurinol, the azathioprine dosage should be decreased by at least two thirds. We retrospectively studied compliance with this guideline in 24 patients who had commenced allopurinol at a median of 33 months (range, 2-145 months) after heart and/or lung transplantation. The median reduction in azathioprine dose at initiation of allopurinol was 73.3% but ranged from 0% to 90% (>67% in 14 patients). Within 3 months, 11 (46%) of the patients became leukopenic (white blood cell count azathioprine by two thirds or greater reduced but did not abolish the risk of myelotoxicity. These data highlight the need for close hematological monitoring of patients treated with this drug combination. Agents other than allopurinol should be considered for treating hyperuricemia after thoracic organ transplantation. PMID:8669118

 13. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 14. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 15. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 16. Skoleudvikling med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gylling, Martin; Christiansen, René Boyer; Ryberg, Birgit

  En af ambitionerne med demonstrationsskoleprojektet har været at skabe skoler i fortsat udvikling med it. I slutningen af projektet møder vi dog fortsat lærere og skoleledere, der betragter det som udfordrende at arbejde processuelt med ledelse i skoleudvikling for at fremme innovativ undervisning...... med integration af it. Det er en grundlæggende problemstilling i skolehverdagen, at der eksisterer relativt lidt viden om, hvilke ledelsespraksisser der faciliterer at lærere og ledere arbejder processuelt og gør skoleudvikling i et hverdagsperspektiv. I vores artikel vil vi derfor sætte situationer...

 17. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 18. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 19. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 20. Are pancreatic autoantibodies associated with azathioprine-induced pancreatitis in Crohn's disease?

  NARCIS (Netherlands)

  Weersma, Rinse K; Batstra, Manou R; Kleibeuker, Jan H; van Dullemen, Hendrik M

  2008-01-01

  CONTEXT: Azathioprine is frequently used in the treatment of Crohn's disease. A severe side effect is acute pancreatitis, which is specific for Crohn's disease. Autoantibodies against exocrine pancreas occur in about 30% of Crohn's disease cases but not in other inflammatory diseases. Pancreatic aut

 1. Comparative study of azathioprine-interferon g dispensing to patients with idiopathic pulmonary fibrosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fotios Drakopanagiotakis

  2009-01-01

  Full Text Available SUMMARY. Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF is characterized by progressive deterioration of lung function, leading ultimately to death. No pharmacological treatment has been found to stabilize the evolution of the disease, but interferon-g and azathioprine have been used as therapeutic options. Aim: To compare the effectiveness of treatment with interferon-g plus low dose prednisone or azathioprine plus low dose prednisone in patients with IPF. Materials and methods: Patients newly diagnosed with IPF were recruited, 22 in total, of whom 10 received azathioprine plus prednisone and 12 patients received interferon-g plus prednisone for six months. Clinical evaluation, lung function tests, HRCT, bronchoscopy and bronchoalveolar lavage (BAL were performed at baseline and after six months of treatment. Results: All patients were alive after six months of treatment. No statistically significant difference between the two groups was detected regarding clinical deterioration, inflammatory biomarkers such as erythrocyte sedimentation rate (ESR, C-reactive protein (CRP, and BAL cell sub-populations. There was a trend, not statistically significant, towards a greater reduction in forced vital capacity and diffusing capacity for carbon monoxide in the interferon-g group. Conclusion: Interferon-g does not offer any therapeutic advantage over azathioprine as regards the clinical course, lung function tests and BAL cell counts of patients with IPF. Pneumon 2009, 22(3:240-253.

 2. A Rare Case of Azathioprine-Induced Sweet's Syndrome in a Patient with Crohn's Disease.

  Science.gov (United States)

  Ben Salem, Chaker; Salem, Chaker B; Larif, Sofiene; Fathallah, Neila; Slim, Raoudha; Aounallah, Amina; Sakhri, Jaballah; Hmouda, Houssem

  2015-01-01

  Sweet's syndrome has been reported in association with inflammatory diseases such as Crohn's disease. It has also been reported in association with several drugs. Here, we report a rare case of Sweet's syndrome induced by azathioprine in a patient with Crohn's disease. PMID:26219289

 3. Alcohol binging causes peliosis hepatis during azathioprine therapy in Crohn's disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Christoph Elsing; Joerg Placke; Thomas Herrmann

  2007-01-01

  Patients with inflammatory bowel disease have normal life expectancy and, due to modern immunosuppressive therapies, also a normal quality of life. Since mostly young people are affected, their social behaviour suits this environment. Alcohol binging is an increasingly disturbing factor among young people. We describe a patient with Crohn's disease, treated with azathioprine,who developed peliosis hepatis after three epsiodes of alcohol binging. Liver toxicity was not observed previously during the course of the treatment.Azathioprine-induced peliosis hepatis is thought to be idiosyncratic in humans. From animal studies, however,it is clear that hepatic depletion of glutathione leads to azathioprine toxicity to the sinusoidal endothelial cells. Damage of these cells causes peliosis hepatis.Since alcohol binging leads to hepatic glutathione depletion, we conclude that in our patient the episodes of binging have reduced liver gluathione content and therefore this has increased azathioprine toxicity causing peliosis hepatis. The problem of alcohol binging has not yet been addressed in IBD patients undertaking immunosuppressive therapy. This should be reviewed in future considerations regarding patients advice.

 4. Are we giving azathioprine too late? The case for early immunomodulation in inflammatory bowel disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  María Josefina Etchevers; Montserrat Aceituno; Miquel Sans

  2008-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) includes two entities, Crohn's disease and ulcerative colitis. Both are chronic conditions with frequent complications and surgical procedures and a great impact on patient's quality of life. The thiopurine antimetabolites azathioprine and 6-mercaptopurine are widely used in IBD patients. Current indications include maintenance therapy, steroid-dependant disease, fistula closure, prevention of infliximab immunogenicity and prevention of Crohn's disease recurrence. Surprisingly, the wide use of immunosuppressants in the last decades has not decreased the need of surgery, probably because these treatments are introduced at too late stages in disease course. An earlier use of immunossupressants is now advocated by some authors. The rational includes: (1) failure to modify IBD natural history of present therapeutic approach, (2) demonstration that azathioprine can induce mucosal healing, a relevant prognostic factor for Crohn's disease and ulcerative colitis, and (3) demonstration that early immunossupression has a very positive impact on pediatric, recently diagnosed Crohn's disease patients. We are now awaiting the results of new studies, to clarify the contribution of azathioprine, as compared to infliximab (SONIC Study), and to demonstrate the usefulness of azathioprine in recently diagnosed adult Crohn's disease patients (AZTEC study).

 5. Azathioprine versus beta interferons for relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre randomized non-inferiority trial.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Massacesi

  Full Text Available For almost three decades in many countries azathioprine has been used to treat relapsing-remitting multiple sclerosis. However its efficacy was usually considered marginal and following approval of β interferons for this indication it was no longer recommended as first line treatment, even if presently no conclusive direct β interferon-azathioprine comparison exists. To compare azathioprine efficacy versus the currently available β interferons in relapsing-remitting multiple sclerosis, a multicenter, randomized, controlled, single-blinded, non-inferiority trial was conducted in 30 Italian multiple sclerosis centers. Eligible patients (relapsing-remitting course; ≥ 2 relapses in the last 2 years were randomly assigned to azathioprine or β interferons. The primary outcome was annualized relapse rate ratio (RR over 2 years. Key secondary outcome was number of new brain MRI lesions. Patients (n = 150 were randomized in 2 groups (77 azathioprine, 73 β interferons. At 2 years, clinical evaluation was completed in 127 patients (62 azathioprine, 65 β interferons. Annualized relapse rate was 0.26 (95% Confidence Interval, CI, 0.19-0.37 in the azathioprine and 0.39 (95% CI 0.30-0.51 in the interferon group. Non-inferiority analysis showed that azathioprine was at least as effective as β interferons (relapse RRAZA/IFN 0.67, one-sided 95% CI 0.96; p<0.01. MRI outcomes were analyzed in 97 patients (50 azathioprine and 47 β interferons. Annualized new T2 lesion rate was 0.76 (95% CI 0.61-0.95 in the azathioprine and 0.69 (95% CI 0.54-0.88 in the interferon group. Treatment discontinuations due to adverse events were higher (20.3% vs. 7.8%, p = 0.03 in the azathioprine than in the interferon group, and concentrated within the first months of treatment, whereas in the interferon group discontinuations occurred mainly during the second year. The results of this study indicate that efficacy of azathioprine is not inferior to that of β interferons for

 6. Azathioprine versus Beta Interferons for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: A Multicentre Randomized Non-Inferiority Trial

  Science.gov (United States)

  Massacesi, Luca; Tramacere, Irene; Amoroso, Salvatore; Battaglia, Mario A.; Benedetti, Maria Donata; Filippini, Graziella; La Mantia, Loredana; Repice, Anna; Solari, Alessandra; Tedeschi, Gioacchino; Milanese, Clara

  2014-01-01

  For almost three decades in many countries azathioprine has been used to treat relapsing-remitting multiple sclerosis. However its efficacy was usually considered marginal and following approval of β interferons for this indication it was no longer recommended as first line treatment, even if presently no conclusive direct β interferon-azathioprine comparison exists. To compare azathioprine efficacy versus the currently available β interferons in relapsing-remitting multiple sclerosis, a multicenter, randomized, controlled, single-blinded, non-inferiority trial was conducted in 30 Italian multiple sclerosis centers. Eligible patients (relapsing-remitting course; ≥2 relapses in the last 2 years) were randomly assigned to azathioprine or β interferons. The primary outcome was annualized relapse rate ratio (RR) over 2 years. Key secondary outcome was number of new brain MRI lesions. Patients (n = 150) were randomized in 2 groups (77 azathioprine, 73 β interferons). At 2 years, clinical evaluation was completed in 127 patients (62 azathioprine, 65 β interferons). Annualized relapse rate was 0.26 (95% Confidence Interval, CI, 0.19–0.37) in the azathioprine and 0.39 (95% CI 0.30–0.51) in the interferon group. Non-inferiority analysis showed that azathioprine was at least as effective as β interferons (relapse RRAZA/IFN 0.67, one-sided 95% CI 0.96; p<0.01). MRI outcomes were analyzed in 97 patients (50 azathioprine and 47 β interferons). Annualized new T2 lesion rate was 0.76 (95% CI 0.61–0.95) in the azathioprine and 0.69 (95% CI 0.54–0.88) in the interferon group. Treatment discontinuations due to adverse events were higher (20.3% vs. 7.8%, p = 0.03) in the azathioprine than in the interferon group, and concentrated within the first months of treatment, whereas in the interferon group discontinuations occurred mainly during the second year. The results of this study indicate that efficacy of azathioprine is not inferior to that of

 7. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  OpenAIRE

  Alf Meberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England) ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon) ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% ...

 8. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 9. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 10. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 11. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 12. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 13. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 14. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 15. Long-term follow-up of cyclophosphamide compared with azathioprine for initial maintenance therapy in ANCA-associated vasculitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Walsh, M.; Faurschou, M.; Berden, A.;

  2014-01-01

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Treatment with azathioprine within 3 months of remission induction with cyclophosphamide is a common treatment strategy for patients with ANCA-associated vasculitis. This study comprised patients undergoing long-term follow-up who were randomly allocated to azathioprine...... after 3-6 months or after 12 months of cyclophosphamide treatment. DESIGN, SETTING, PARTICIPANTS, & MEASUREMENTS: Patients from 39 European centers between 1995 and 1997 with a new diagnosis of ANCA-associated vasculitis that involved the kidneys or another vital organ were eligible. At the time of...... diagnosis, participants were randomly allocated to convert to azathioprine after 3-6 months (the azathioprine group) or after 12 months of cyclophosphamide (the cyclophosphamide group). Patients who did not achieve a remission within 6 months were excluded. This study assessed relapses, ESRD, and death...

 16. [Bone marrow depression after azathioprine. New discoveries on an old drug].

  Science.gov (United States)

  Löwhagen, G B; Lindstedt, G

  2000-02-01

  Azathioprine, a cytostatic and immunosuppressive drug in use for some 30 years, can give rise to life-threatening neutropenia and thrombocytopenia. This may be caused by unexpectedly high concentrations of cytotoxic metabolites due to abnormally slow inactivation of 6-mercaptopurine (6-MP) by thiopurine S-methyltransferase (TPMT) and/or xanthine oxidase. Low TPMT activity may be due to genetic polymorphism or interaction with drugs such as salicylic acid derivatives, while xanthine oxidase may be inhibited by allopurinol. High TPMT activity, on the other hand, may hamper cytostatic treatment. Safer and more effective treatment with azathioprine and its metabolite 6-MP becomes possible with new laboratory methods for pharmacotherapy monitoring. PMID:10707497

 17. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en...... tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den...... tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk...

 18. Orale senfølger af behandling for hoved-halscancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assaad, Hala; Dynesen, Anja Weirsøe; Thisted, Lise Bjerrum;

  2014-01-01

  Forebyggelse af orale senfølger af behandling for hoved-hals-cancer er vigtig for orale funktioner og livskvalitet Patienter, der er strålebehandlet for hovedhals-cancer, oplever betydelige senfølger i mundhulen; herunder xerostomi og hyposalivation, oral candidose, ubehag og smerte fra...... orale senfølger....

 19. Role of Rosemary Leaves Extract as A Protective Agent Against Azathioprine-Induced Toxicity in Rats

  OpenAIRE

  Hala M T El-Mougy*, Gehan A Youssef

  2011-01-01

  Background: Rosemary is widely found along the coasts of the Mediterranean Sea. Its leaves or extract were found to have a high antioxidant and anti-inflammatory activity. It is also used as an antispasmodic, analgesic, anti-rheumatic and expectorant. These actions are mainly due to its content of essential oils. Azathioprine (AZA) is an immunosuppressive drug. It is widely used in many diseases. A major drawback is the occurrence of side-effects, especially acute pancreatitis. Aim of the wor...

 20. Optimizing 6-mercaptopurine and azathioprine therapy in the management of inflammatory bowel disease

  OpenAIRE

  Bradford, Kara; Shih, David Q

  2011-01-01

  The thiopurine drugs, 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine, are efficacious in the arsenal of inflammatory bowel disease (IBD) therapy. Previous reports indicate that 6-thioguanine nucleotide (6-TGN) levels correlate with therapeutic efficacy, whereas high 6-methylmercaptopurine (6-MMP) levels are associated with hepatotoxicity and myelotoxicity. Due to their complex metabolism, there is wide individual variation in patient response therein, both in achieving therapeutic drug levels as we...

 1. Evaluation of Azathioprine-Induced Cytotoxicity in an In Vitro Rat Hepatocyte System

  OpenAIRE

  Abdullah Al Maruf; Luke Wan; O’Brien, Peter J

  2014-01-01

  Azathioprine (AZA) is widely used in clinical practice for preventing graft rejection in organ transplantations and various autoimmune and dermatological diseases with documented unpredictable hepatotoxicity. The potential molecular cytotoxic mechanisms of AZA towards isolated rat hepatocytes were investigated in this study using “Accelerated Cytotoxicity Mechanism Screening” techniques. The concentration of AZA required to cause 50% cytotoxicity in 2 hrs at 37°C was found to be 400 μM. A sig...

 2. Videre med uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geyti, Anna-Maj Stride

  2011-01-01

  For få unge i Region Syddanmark går i gang med en videregående uddannelse. Derfor blev projekt ’Videre med uddannelse’ sat i værk med det formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen. Det skulle ske ved at udvikle nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. Det...... var intentionen at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings- og kommunikationsstrategier. Projektet havde også til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og...

 3. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 4. Behandling af våd aldersrelateret makuladegeneration med vaskulaer endotel vaekstfaktorhaemmer. Gennemgang af et Cochrane-review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch, Sara Brandi; Larsen, Michael

  2009-01-01

  This evaluation of a Cochrane-review including five clinical trials of good methodological quality indicates that the antiangiogenic therapeutic agents, pegaptanib and ranibizumab, are effective treatment strategies for neovascular Age-Related Macular Degeneration (AMD). The review does not inclu...

 5. Behandling af renovaskulær hypertension med transluminal angioplastik--13 års erfaring--sekundærpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øvrehus, Kristian Altern; Andersen, Poul Erik; Jacobsen, Ib Abildgaard

  2008-01-01

  The result of treatment of renovascular hypertension by renal angioplasty over a period of 13 years was analysed. Patients with a positive diagnostic work-up with renography or renal vein renin measurement had renal angiography performed and in cases of renal artery stenosis, transluminal...... angioplasty. A total of 124 patients were treated; 31% were normotensive immediately after angioplasty, 59% had improved blood pressure control and 10% had unchanged hypertension. The corresponding figures after six months and at the latest follow-up were 13, 72 and 15%. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21...

 6. Cadmium in willow plantations - municipal waste products as fertilizers; Kadmiumhalt i Salixodlingar efter behandling med kommunala restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hasselgren, K. [ENVIRO Miljoekonsult (Sweden)

  1995-07-01

  Plantations of willows (i.e. Salix spp) seem to absorb cadmium (Cd) from arable land to a greater extent than other plant cultivations. Thus, energy forestry, based upon cultivation of Salix, could possibly be used for biofuel production in combination with biological purification of arable land contaminated with Cd by atmospheric deposition and P fertilizers during the passed 100 years. Application of sewage sludge (5-7 ppm Cd of dry solids) up to 550 g Cd per hectare, or 140 g Cd hectare and year, resulted in clearly increased concentrations of Cd in the upper 10 cm layer of the soil. In deeper soil layers the differences compared with control plots were small. Lower rates of sludge application, corresponding to less than 70 g added per hectare and year, did not materially affect the Cd-content in the soil irrespective of layer. A general pattern was that the content of Cd in plant tissues decreased with increased stem diameter, increased age of stems and stands as well as increased biomass growth. Thus, concentrations of Cd in Salix material, in clones from some of the first generation of energy forest plants (S. viminalis, S. dasyclados and S. schwerinii). were fairly high in young stands. In general, 1-year-old shoots contained 5-6 ppm Cd of dry solids in stems and 10-15 ppm in leaves. In older shoots, up to three years, and older stands, up to six years, the Cd contents decreased to 1-2 ppm Cd and 2-4 ppm Cd of dry solids for stems and leaves, respectively. Abundant supplies of water and nutrients seem to stimulate the Cd uptake in Salix in terms of higher concentrations in plant tissues as well as higher plant growth levels compared with conventional energy forestry. Stands with older stems, not irrigated and not fully fertilized resulted in uptake rates in the range of 10-30 g Cd per hectare and year. 14 refs, 9 figs, 1 tab

 7. Fatal blødning ved operation for hoftenær fraktur hos en patient i behandling med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Lasse Enkebølle; Viberg, Bjarke L; Pottegård, Anton

  2015-01-01

  An 82-year-old woman in treatment with the thrombin inhibitor dabigatran etexilate (a new oral anticoagulant (NOAC)) was admitted with a subtrochanteric femoral fracture and surgery was initiated 15 hours after admittance. She had a blood loss of 6,000 ml and died the next morning from multi...

 8. Behandling af reumatoid artrit med anti-tumornekrosefaktor-alpha-antistof. Individuel monitorering af biotilgaengelighed og immunogenicitet-- sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendtzen, Klaus; Geborek, Pierre; Svenson, Morten;

  2007-01-01

  Remicade/infliximab is effective in rheumatoid arthritis (RA), but response failure is frequent. Sera from 106 RA patients were monitored using an RIA for functional infliximab and an RIA for anti-infliximab antibody (Ab). S-infliximab varied considerably, e.g. 0-22 microg/ml before the 3rd infus...

 9. Skandinaviske kliniske retningslinjer for præhospital behandling af patienter med svære hovedtraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Niels; Sollid, Snorre; Sundstrøm, Terje;

  2008-01-01

  Head trauma causes the death of many young persons. The number of fatalities can be reduced through systematic management. Preventing secondary brain injury together with the fastest possible transport to a neurosurgical unit has been shown to be effective in reducing mortality and morbidity...

 10. Behandling med duodenal-jejunal bypass-sleeve ved svær overvægt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rohde, Ulrich; Gylvin, Silas; Vilmann, Peter;

  2014-01-01

  Overweight and obesity are risk factors for several co-morbidities reducing life expectancy. Conservative treatment of obesity is generally ineffective in the long-term. Bariatric surgery has proven effective, but is associated with potential complications. Duodenal-jejunal bypass sleeve is a novel...

 11. Intrauterin insemination med donorsaed. Behandling af ufrivillig barnløshed på grund af mandlig infertilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsbøll, Tina; Helmsøe-Zinck, Lise; Andersen, A N

  1994-01-01

  Intrauterine insemination with cryopreserved donor semen was performed in 114 women in a total of menstrual 381 cycles during the period 1.2.1991 to 15.5.1993. Eighty-one pregnancies were recorded corresponding to a conception rate of 21% per insemination cycle. After ten cycles the probability of...... conception and expected delivery was respectively 96% and 86%. The results show that intrauterine insemination with donor semen is a good treatment for couples with male infertility. Ultrasonic measurement of the follicles and timing of hCG injection were used for optimal timing of intrauterine donor...... insemination. The quality of the semen used for insemination is important. It is recommended to inseminate with at least two million of spermatozoa where at least 20% have normal motility....

 12. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Isidor, F.; Moore, R.

  2003-01-01

  English:What subjective experiences have Danish dentists in private practice to propose and implement treatment with crowns and bridges? A mailed questionnaire were completed and returned by 216 private practice dentists for a random sample from Aarhus. Of these, 22% thought that it was uncomfort......English:What subjective experiences have Danish dentists in private practice to propose and implement treatment with crowns and bridges? A mailed questionnaire were completed and returned by 216 private practice dentists for a random sample from Aarhus. Of these, 22% thought...

 13. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 14. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 15. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 16. Sweet syndrome on a patient with autoimmune hepatitis on azathioprine and CMV infection.

  Science.gov (United States)

  Xenophontos, Eleni; Ioannou, Antreas; Constantinides, Thrasos; Papanicolaou, Eleni

  2016-02-01

  Sweet syndrome (SS) is a rare inflammatory process presenting with painful erythematous skin eruptions, accompanied by fever and neutrophilia. It is associated with upper respiratory infection in fertile women (classic form), malignancy, infections, drugs and autoimmune diseases. Its pathogenesis remains to be determined. Nevertheless, cytokines may have a prominent role, due to a rapid response after corticosteroid administration. We describe a 32-year-old female with autoimmune hepatitis on azathioprine and prednisone, presenting with fever and inflammatory skin eruptions. Histologic examination of the skin lesions showed neutrophilic infiltrations of the dermis, confirming the diagnosis of SS. Concurrently, she tested borderline positive for recent CMV infection. PMID:26913201

 17. Blødningsforstyrrelser hos kvinder. Undersøgelse og behandling i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Astrup, Karen

  1994-01-01

  Artiklen omfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til 200 praktiserende læger efteråret 1992 om lægernes undersøgelse og behandling af forskellige former for blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Undersøgelsen blev udført mhp. Karen Astrup's deltagelse i expertpanelet til...... konsensuskonferencen "Blødningsforstyrrelser hos kvinder" febr. 1993. Udgivelsesdato: 1994......Artiklen omfatter resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til 200 praktiserende læger efteråret 1992 om lægernes undersøgelse og behandling af forskellige former for blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Undersøgelsen blev udført mhp. Karen Astrup's deltagelse i expertpanelet til...

 18. Optimizing 6-mercaptopurine and azathioprine therapy in the management of inflammatory bowel disease.

  Science.gov (United States)

  Bradford, Kara; Shih, David Q

  2011-10-01

  The thiopurine drugs, 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine, are efficacious in the arsenal of inflammatory bowel disease (IBD) therapy. Previous reports indicate that 6-thioguanine nucleotide (6-TGN) levels correlate with therapeutic efficacy, whereas high 6-methylmercaptopurine (6-MMP) levels are associated with hepatotoxicity and myelotoxicity. Due to their complex metabolism, there is wide individual variation in patient response therein, both in achieving therapeutic drug levels as well as in developing adverse reactions. Several strategies to optimize 6-TGN while minimizing 6-MMP levels have been adopted to administer the thiopurine class of drugs to patients who otherwise would not tolerate these drugs due to side-effects. In this report, we will review different approaches to administer the thiopurine medications, including the administration of 6-mercaptopurine in those unsuccessfully treated with azathioprine; co-administration of thiopurine with allopurinol; co-administration of thiopurine with anti-tumor necrosis factor α; 6-TGN administration; desensitization trials; and split dosing of 6-MP. PMID:22072847

 19. Stability of acetazolamide, allopurinol, azathioprine, clonazepam, and flucytosine in extemporaneously compounded oral liquids.

  Science.gov (United States)

  Allen, L V; Erickson, M A

  1996-08-15

  The stability of drugs commonly prescribed for use in oral liquid dosage forms but not commercially available as such was studied. Acetazolamide 25 mg/mL, allopurinol 20 mg/mL, azathioprine 50 mg/mL, clonazepam 0.1 mg/mL, and flucytosine 10 mg/mL were prepared in 1:1 mixture of Ora-Sweet and Ora-Plus (Paddock Laboratories), a 1:1 mixture of Ora-Sweet SF and Ora-Plus (Paddock Laboratories), and cherry syrup and placed in polyethylene terephthalate bottles. The sources of the drugs were capsules and tablets. Six bottles were prepared per liquid; three were stored at 5 degrees C and three at 25 degrees C, all in the dark. A sample was removed from each bottle initially and at intervals up to 60 days and analyzed for drug concentration by stability-indicating high-performance liquid chromatography. At least 94% of the initial drug concentration was retained in all the oral liquids for up to 60 days. There were no substantial changes in the appearance or odor of the liquids, or in the pH. Acetazolamide 25 mg/mL, allopurinol 20 mg/mL, azathioprine 50 mg/mL, clonazepam 0.1 mg/mL, and flucytosine 10 mg/mL were stable for up to 60 days at 5 and 25 degrees C in three extemporaneously compounded oral liquids. PMID:8862208

 20. Optimizing 6-mercaptopurine and azathioprine therapy in the management of inflammatory bowel disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Kara Bradford; David Q Shih

  2011-01-01

  The thiopurine drugs, 6-mercaptopurine (6-MP) and azathioprine, are efficacious in the arsenal of inflammatory bowel disease (IBD) therapy. Previous reports indicate that 6-thioguanine nucleotide (6-TGN) levels correlate with therapeutic efficacy, whereas high 6-methylmercaptopurine (6-MMP) levels are associated with hepatotoxicity and myelotoxicity. Due to their complex metabolism, there is wide individual variation in patient response therein, both in achieving therapeutic drug levels as well as in developing adverse reactions. Several strategies to optimize 6-TGN while minimizing 6-MMP levels have been adopted to administer the thiopurine class of drugs to patients who otherwise would not tolerate these drugs due to side-effects. In this report, we will review different approaches to administer the thiopurine medications, including the administration of 6-mercaptopurine in those unsuccessfully treated with azathioprine; co-administration of thiopurine with allopurinol; co-administration of thiopurine with anti-tumor necrosis factor a; 6-TGN administration; desensitization trials; and split dosing of 6-MP.

 1. Mødet med Nanoscience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 2. Use of azathioprine and corticosteroids during pregnancy and birth outcome in women diagnosed with inflammatory bowel disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plauborg, Anne Veie; Hansen, Anne Vinkel; Garne, Ester

  2016-01-01

  Background: The aim of this study was to describe prescription patterns for azathioprine and corticosteroids for pregnant women with inflammatory bowel diseases (IBD) before, during, and after pregnancy and to describe pregnancy outcomes. Methods: A cohort composed of all singleton pregnancies in...

 3. Azathioprine-associated acute myeloid leukemia in a patient with Crohn's disease and thiopurine S-methyltransferase deficiency

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yenson, P.R.; Forrest, D.; Schmiegelow, K.;

  2008-01-01

  Immunosuppressive thiopurines like azathioprine, 6-mercaptopurine, and thioguanine are commonly used in inflammatory and neoplastic disorders. A subset of these patients are genetically slow metabolizers due to point-mutations in enzyme thiopurine S-methyltransferase (TPMT), and are at a higher r...

 4. Lack of evidence of a beneficial effect of azathioprine immune-mediated hemolytic anemia: a retrospective cohort study

  NARCIS (Netherlands)

  Piek, C.J.; Spil, Van W.E.; Junius, G.; Dekker, A.

  2011-01-01

  Background Azathioprine is used as an immunosuppressant in canine immune-mediated hemolytic anemia (IMHA), but this potentially toxic and carcinogenic drug has not been proven to be beneficial. The aim of this study was to determine the difference in outcome and survival of dogs with idiopathic IMHA

 5. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 6. A Case of Crohn’s Disease with Improvement after Azathioprine-Induced Pancytopenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong Sung Choi

  2011-07-01

  Full Text Available The immunosuppressant azathioprine (AZA is widely used in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD for both inducing and maintaining remission. However, the adverse effects of AZA can often necessitate a dose reduction or discontinuation. Bone marrow suppression is one of the most serious complications with AZA treatment. On the other hand, some reports have suggested that neutropenia during AZA therapy reduced the relapse rates of IBD patients, and there have been some cases where eradication of the sensitized leukocytes by leukapheresis or bone marrow transplantation improved the IBD, which may explain the relevant role of neutropenia in controlling disease activity. This report describes the case of a 22-year-old male patient who had Crohn’s colitis and complicated perianal fistulas that required immunosuppression; he achieved endoscopically determined remission and showed accelerated mucosal healing as well as clinical remission following the AZA-induced pancytopenia.

 7. Videntransformationer i forbindelsen med intrapreneurskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders Paarup

  2006-01-01

  Intrapreneurskab kan være en vigtig faktor i forbindelse med udvikling af ny viden for virksomheden. Intrapreneurskab kan derudover også spille en central rolle i forbindelse med transformationen af allerede eksisterende viden i virksomheden. Videntransformation er vigtig, idet denne muliggør en ...

 8. Høreapparat med identifikationsenhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...

 9. Sygeplejersken skal tale med selvmordstruede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Inger; Bech, Søren

  2005-01-01

  Dødstanker. Hvert år tager omkring 730 mennesker i Danmark deres eget liv, mens 10 gange så mange forsøger på det. Sygeplejersker kan med en aktiv indsats være med til at forebygge problemet....

 10. Akut dissemineret encefalomyelitis. Afgraensning, behandling, prognose og evidens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Pia Sønderby; Østergaard, John R

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) is an autoimmune demyelinating disease of the central nervous system. It is difficult to distinguish between ADEM and multiple sclerosis (MS) and the treatment is much discussed. The purpose of this study was to evaluate the treatment...... and prognosis for children with ADEM and to evaluate the level of evidence in treatment. MATERIALS AND METHODS: Medical records were found by searching for diagnoses and reviewed retrospectively. The level of evidence in treatment was evaluated by searching PubMed, EMBASE and The Cochrane Library. RESULTS: 11...... children met the original inclusion criteria, acute or subacute onset of multifocal symptoms and MRI consistent with ADEM. The treatment was varied. Nine children had complete recovery. One child developed multiphasic disseminated encephalomyelitis or MS. One child developed epilepsy and cognitive deficits...

 11. Instrumentell röstregistrering : En jämförande studie med talfonetogram och VoxLog

  OpenAIRE

  Jansson, Marie; Sund, Linda

  2014-01-01

  Bakgrund Röstproduktionen är föränderlig och påverkas av miljö och situation. Ofördelaktigt röstbeteende kan leda till röststörningar. Vid behandling av röststörningar är det essentiellt att kartlägga ogynnsamma röstbeteenden. Ljudstudioinspelningar har visat sig otillräckliga vid sådana kartläggningar. Ett verktyg med potential att möjliggöra en mer representativ bild av röstanvändandet är röstackumulatorn VoxLog. Syfte Syftet var att utifrån röstparametrarna SPL och F0 jämföra registreringa...

 12. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  OpenAIRE

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 13. EULAR randomised controlled trial of pulse cyclophosphamide and methylprednisolone versus continuous cyclophosphamide and prednisolone followed by azathioprine and prednisolone in lupus nephritis

  OpenAIRE

  Yee, C; Gordon, C.; Dostal, C.; Petera, P; Dadoniene, J; Griffiths, B; Rozman, B; Isenberg, D; Sturfelt, G; NIVED, O.; Turney, J.; Venalis, A; Adu, D.; Smolen, J.; Emery, P.

  2004-01-01

  Objective: To compare the efficacy and side effects of intermittent pulse cyclophosphamide plus methylprednisolone with continuous oral cyclophosphamide plus prednisolone, followed by azathioprine, in patients with proliferative glomerulonephritis caused by systemic lupus erythematosus (SLE).

 14. Successful low-dose azathioprine for myasthenia gravis despite hepatopathy from primary sclerosing cholangitis: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Höflich Sonja

  2010-11-01

  Full Text Available Abstract Introduction Although myasthenia gravis is frequently associated with other disorders, it has not been reported together with primary sclerosing cholangitis, complicating the administration of liver-toxic immunosuppressive therapy. Case presentation A 73-year-old Caucasian woman with a history of arterial hypertension, thyroid dysfunction, glaucoma, right-sided ptosis and later generalized weakness, was diagnosed with myasthenia gravis. Additionally, primary sclerosing cholangitis was detected, initially prohibiting the administration of immunosuppressants. Despite treatment with steroids and pyridostigmine she repeatedly experienced myasthenic crises. After the fifth crisis and after antibody titers had reached levels > 100 nmol/L during two years of follow-up, it was decided to restart azathioprine. Interestingly, low-dose azathioprine (1.5 mg/kg/day was well tolerated, had a positive clinical and immunological effect and did not worsen primary sclerosing cholangitis. Conclusion Myasthenia gravis may occur together with primary sclerosing cholangitis in the same patient. Mild immunosuppression with azathioprine is feasible and effective in such a patient, without worsening myasthenia gravis or primary sclerosing cholangitis.

 15. Evaluation of Azathioprine-Induced Cytotoxicity in an In Vitro Rat Hepatocyte System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Al Maruf

  2014-01-01

  Full Text Available Azathioprine (AZA is widely used in clinical practice for preventing graft rejection in organ transplantations and various autoimmune and dermatological diseases with documented unpredictable hepatotoxicity. The potential molecular cytotoxic mechanisms of AZA towards isolated rat hepatocytes were investigated in this study using “Accelerated Cytotoxicity Mechanism Screening” techniques. The concentration of AZA required to cause 50% cytotoxicity in 2 hrs at 37°C was found to be 400 μM. A significant increase in AZA-induced cytotoxicity and reactive oxygen species (ROS formation was observed when glutathione- (GSH- depleted hepatocytes were used. The addition of N-acetylcysteine decreased cytotoxicity and ROS formation. Xanthine oxidase inhibition by allopurinol decreased AZA-induced cytotoxicity, ROS, and hydrogen peroxide (H2O2 formation and increased % mitochondrial membrane potential (MMP. Addition of N-acetylcysteine and allopurinol together caused nearly complete cytoprotection against AZA-induced hepatocyte death. TEMPOL (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, a known ROS scavenger and a superoxide dismutase mimic, and antioxidants, like DPPD (N,N′-diphenyl-p-phenylenediamine, Trolox (a water soluble vitamin E analogue, and mesna (2-mercaptoethanesulfonate, also decreased hepatocyte death and ROS formation. Results from this study suggest that AZA-induced cytotoxicity in isolated rat hepatocytes may be partly due to ROS formation and GSH depletion that resulted in oxidative stress and mitochondrial injury.

 16. Should 6-thioguanine nucleotides be monitored in heart transplant recipients given azathioprine?

  Science.gov (United States)

  Schütz, E; Gummert, J; Mohr, F W; Armstrong, V W; Oellerich, M

  1996-06-01

  The commonly used immunosuppressive regimen after orthotopic heart transplantation consists of cyclosporine (CsA), azathioprine (AZA), and steroids. Although AZA therapy is generally regarded as unproblematic, its use can be associated with severe side effects, particularly myelosuppression. Since AZA is a prodrug, which must first be metabolized to its active metabolites, AZA therapy, in contrast to CsA therapy, cannot be controlled by measuring blood levels of this drug. Because of the myelosuppressive properties of the AZA metabolites, the 6-thioguanine nucleotides (6-TGN), the white blood cell count is usually monitored in patients on AZA therapy, and AZA is discontinued if neutropenia appears. In a group of 20 consecutive heart recipients, 6-TGN concentrations ranged from allopurinol, an inhibitor of xanthine oxidase, the other major detoxifying enzyme for AZA. In this patient AZA therapy could be individually adapted by RBC 6-TGN monitoring. Based on our experience, we suggest that RBC 6-TGN monitoring allows for better individualization of treatment with AZA and may help avoid fatal complications. PMID:8738760

 17. Evaluation of azathioprine-induced cytotoxicity in an in vitro rat hepatocyte system.

  Science.gov (United States)

  Al Maruf, Abdullah; Wan, Luke; O'Brien, Peter J

  2014-01-01

  Azathioprine (AZA) is widely used in clinical practice for preventing graft rejection in organ transplantations and various autoimmune and dermatological diseases with documented unpredictable hepatotoxicity. The potential molecular cytotoxic mechanisms of AZA towards isolated rat hepatocytes were investigated in this study using "Accelerated Cytotoxicity Mechanism Screening" techniques. The concentration of AZA required to cause 50% cytotoxicity in 2 hrs at 37°C was found to be 400 μM. A significant increase in AZA-induced cytotoxicity and reactive oxygen species (ROS) formation was observed when glutathione- (GSH-) depleted hepatocytes were used. The addition of N-acetylcysteine decreased cytotoxicity and ROS formation. Xanthine oxidase inhibition by allopurinol decreased AZA-induced cytotoxicity, ROS, and hydrogen peroxide (H2O2) formation and increased % mitochondrial membrane potential (MMP). Addition of N-acetylcysteine and allopurinol together caused nearly complete cytoprotection against AZA-induced hepatocyte death. TEMPOL (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl), a known ROS scavenger and a superoxide dismutase mimic, and antioxidants, like DPPD (N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine), Trolox (a water soluble vitamin E analogue), and mesna (2-mercaptoethanesulfonate), also decreased hepatocyte death and ROS formation. Results from this study suggest that AZA-induced cytotoxicity in isolated rat hepatocytes may be partly due to ROS formation and GSH depletion that resulted in oxidative stress and mitochondrial injury. PMID:25101277

 18. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 19. Symfoniorkestrets instrumenter med aktive elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd.......Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd....

 20. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 1. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 2. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 3. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 4. Azathioprine therapy selectively ablates human Vδ2+ T cells in Crohn’s disease

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Neil E.; Hedin, Charlotte R.; Sanders, Theodore J.; Amon, Protima; Hoti, Inva; Ayada, Ibrahim; Baji, Vidya; Giles, Edward M.; Wildemann, Martha; Bashir, Zora; Whelan, Kevin; Sanderson, Ian; Lindsay, James O.; Stagg, Andrew J.

  2015-01-01

  Tumor-derived and bacterial phosphoantigens are recognized by unconventional lymphocytes that express a Vγ9Vδ2 T cell receptor (Vδ2 T cells) and mediate host protection against microbial infections and malignancies. Vδ2 T cells are absent in rodents but readily populate the human intestine, where their function is largely unknown. Here, we assessed Vδ2 T cell phenotype and function by flow cytometry in blood and intestinal tissue from Crohn’s disease patients (CD patients) and healthy controls. Blood from CD patients included an increased percentage of gut-tropic integrin β7–expressing Vδ2 T cells, while “Th1-committed” CD27-expressing Vδ2 T cells were selectively depleted. A corresponding population of CD27+ Vδ2 T cells was present in mucosal biopsies from CD patients and produced elevated levels of TNFα compared with controls. In colonic mucosa from CD patients, Vδ2 T cell production of TNFα was reduced by pharmacological blockade of retinoic acid receptor-α (RARα) signaling, indicating that dietary vitamin metabolites can influence Vδ2 T cell function in inflamed intestine. Vδ2 T cells were ablated in blood and tissue from CD patients receiving azathioprine (AZA) therapy, and posttreatment Vδ2 T cell recovery correlated with time since drug withdrawal and inversely correlated with patient age. These results indicate that human Vδ2 T cells exert proinflammatory effects in CD that are modified by dietary vitamin metabolites and ablated by AZA therapy, which may help resolve intestinal inflammation but could increase malignancy risk by impairing systemic tumor surveillance. PMID:26168223

 5. Azathioprine therapy selectively ablates human Vδ2⁺ T cells in Crohn's disease.

  Science.gov (United States)

  McCarthy, Neil E; Hedin, Charlotte R; Sanders, Theodore J; Amon, Protima; Hoti, Inva; Ayada, Ibrahim; Baji, Vidya; Giles, Edward M; Wildemann, Martha; Bashir, Zora; Whelan, Kevin; Sanderson, Ian; Lindsay, James O; Stagg, Andrew J

  2015-08-01

  Tumor-derived and bacterial phosphoantigens are recognized by unconventional lymphocytes that express a Vγ9Vδ2 T cell receptor (Vδ2 T cells) and mediate host protection against microbial infections and malignancies. Vδ2 T cells are absent in rodents but readily populate the human intestine, where their function is largely unknown. Here, we assessed Vδ2 T cell phenotype and function by flow cytometry in blood and intestinal tissue from Crohn's disease patients (CD patients) and healthy controls. Blood from CD patients included an increased percentage of gut-tropic integrin β7-expressing Vδ2 T cells, while "Th1-committed" CD27-expressing Vδ2 T cells were selectively depleted. A corresponding population of CD27+ Vδ2 T cells was present in mucosal biopsies from CD patients and produced elevated levels of TNFα compared with controls. In colonic mucosa from CD patients, Vδ2 T cell production of TNFα was reduced by pharmacological blockade of retinoic acid receptor-α (RARα) signaling, indicating that dietary vitamin metabolites can influence Vδ2 T cell function in inflamed intestine. Vδ2 T cells were ablated in blood and tissue from CD patients receiving azathioprine (AZA) therapy, and posttreatment Vδ2 T cell recovery correlated with time since drug withdrawal and inversely correlated with patient age. These results indicate that human Vδ2 T cells exert proinflammatory effects in CD that are modified by dietary vitamin metabolites and ablated by AZA therapy, which may help resolve intestinal inflammation but could increase malignancy risk by impairing systemic tumor surveillance. PMID:26168223

 6. Alterations in rat pulmonary macrophage function by the immunosuppressive agents cyclosporine, azathioprine, and prednisolone.

  Science.gov (United States)

  Drath, D B; Kahan, B D

  1983-06-01

  Disturbances of the immune response of the lung induced by the action of immunosuppressive agents on the functional abilities of rat pulmonary alveolar macrophages (PAM) were analyzed following in vitro incubation or in vivo administration (for 30 days) of cyclosporinea, (CsA) azathioprine (Az) or prednisolone (Pr). Two major parameters were analyzed: oxygen consumption and superoxide release as indices of the overall state of oxygen metabolism of these cells reflecting the integrity of PAM oxidative mechanisms of microbicidal activity, and chemotaxis, an event clinically important for normal defense to infection. In vitro incubation with cyclosporine at concentrations as low as 10(-9) M caused a 52% inhibition of PAM superoxide release, but Az had no effect at concentrations up to 10(-6) M. Prednisolone caused a 38% inhibition of superoxide release; comparable levels of inhibition with Pr required concentrations at least 10-fold greater than with cyclosporine. Further experiments indicated that cyclosporine induced a 40% inhibition after contact with PAM for only 30 min. In vivo experiments indicated that cyclosporine (5 mg/kg), Az (20 mg/kg), or Pr (2 or 0.5 mg/kg) administered intraperitoneally had no effect on the number of PAM available for host defense, PAM oxygen consumption, or PAM superoxide release. However, PAM from cyclosporine-treated animals demonstrated complete inhibition of active migration or chemotaxis in modified Boyden chambers upon incubation with formylmethionyl-leucyl-phenylalanine (FMLP). The effect was apparently dampened by simultaneous administration of Pr with cyclosporine. These experiments suggest that with the exception of a marked effect on chemotaxis the in vivo effects of physiologic amounts of cyclosporine on PAM function are modest compared with the marked depression after in vitro addition. PMID:6306880

 7. Generalized Pyoderma Gangrenosum Associated with Ulcerative Colitis: Successful Treatment with Infliximab and Azathioprine.

  Science.gov (United States)

  Chatzinasiou, Foteini; Polymeros, Dimitrios; Panagiotou, Maro; Theodoropoulos, Konstadinos; Rigopoulos, Dimitrios

  2016-04-01

  Pyoderma gangrenosum (PG) is a rare ulcerative skin disease, part of the spectrum of neutrophilic and auto-inflammatory dermatoses. Its pathogenesis is unknown, although immune pathways have been implicated. Lesion biopsies show a predominantly neutrophilic infiltrate. The incidence of PG is uncertain, but it is estimated to be 3-10 per million per year, occurring at any age but most commonly between 20 and 50 years with a possible slightly higher incidence in women. Approximately 50% of patients with PG also have another disease associated with PG. The most common is inflammatory bowel disease (IBD), particularly Crohn's and ulcerative colitis (UC). Local treatment may be sufficient for mild cases, while for severe cases systemic immunosuppressants are the mainstay (1,2). We report the case of a patient with bullous PG and UC successfully treated with infliximab and azathioprine. A 32-year-old male Caucasian patient presented with painful violaceous vesicles and enlarging bullae of various sizes and with acute onset, located on the trunk and bilaterally on both the lower and the upper extremities. Lesions on the trunk were composed of hemorrhagic pustules with a surrounding erythematous overhanging border. Some of the lesions had undergone central necrosis and ulceration (Figure 1, a-d). The patient reported of the lesions had appeared one week ago, simultaneously with the exacerbation of a known inflammatory bowel disease with hemorrhagic mucoid diarrhea and fever of up to 38.5°C. The patient's medical history included UC affecting the whole colon (pancolitis), diagnosed 5 months prior to the onset of the epidermal lesions, for which the patient was receiving treatment with oral prednisolone 10 mg/day and mesalazine granules. Blood tests showed severe anemia, leukocytosis, and increased inflammatory markers (C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate). Antinuclear antibodies (ANA), anti-double stranded DNA (anti-dsDNA) andtibodies, antineutrophil

 8. The haemotoxicity of azathioprine in repeat dose studies in the female CD-1 mouse.

  Science.gov (United States)

  Molyneux, Gemma; Gibson, Frances M; Chen, Christabelle M; Marway, Harpal K; McKeag, Sean; Mifsud, Charles V J; Pilling, Andrew M; Whayman, Matthew J; Turton, John A

  2008-04-01

  Azathioprine (AZA) is a cytotoxic immunosuppressive drug used in the prevention of rejection in organ transplants and the treatment of auto-immune diseases. However, AZA is haemotoxic causing significant bone marrow depression. The present studies were to characterize the haemotoxicity of AZA in the female CD-1 mouse. In Experiment 1, a dose-ranging study, with AZA gavaged daily for 10 days, clinical evidence of toxicity was evident at 125 mg/kg and above. Experiment 2 was a dose-response study with AZA gavaged daily for 10 days at 40-120 mg/kg. At day 1 after the final dose, AZA induced a dose-related pancytopaenia, reduced femoral marrow cellularity, increases in serum levels of the cytokine fms-like tyrosine kinase 3 ligand, reduction in granulocyte-monocyte colony-forming units and erythroid colonies, and increased bone marrow apoptosis. Histology demonstrated hepatocyte hypertrophy, thymic atrophy, reduced splenic extramedullary haemopoiesis, and reduced cellularity of sternal bone marrow. In Experiment 3, AZA was dosed for 10 days at 100 mg/kg with autopsies at 1, 3, 9, 22, 29, 43 and 57 days postdosing. At 1, 3 and 9 days, haematological parameters reflected changes in Experiment 2. At 22/29 days, many blood parameters were returning towards normal; at 43/57 days, most parameters compared with controls. However, there was some evidence of a persistent (i.e. residual/late-stage) mild reduction in RBC and erythroid progenitor cell counts at day 43/57. We conclude that the CD-1 mouse provides an acceptable model for the haemotoxicity of AZA in man.

 9. Dexamethasone and azathioprine promote cytoskeletal changes and affect mesenchymal stem cell migratory behavior.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natália Schneider

  Full Text Available Glucocorticoids and immunosuppressive drugs are commonly used to treat inflammatory disorders, such as inflammatory bowel disease (IBD, and despite a few improvements, the remission of IBD is still difficult to maintain. Due to their immunomodulatory properties, mesenchymal stem cells (MSCs have emerged as regulators of the immune response, and their viability and activation of their migratory properties are essential for successful cell therapy. However, little is known about the effects of immunosuppressant drugs used in IBD treatment on MSC behavior. The aim of this study was to evaluate MSC viability, nuclear morphometry, cell polarity, F-actin and focal adhesion kinase (FAK distribution, and cell migratory properties in the presence of the immunosuppressive drugs azathioprine (AZA and dexamethasone (DEX. After an initial characterization, MSCs were treated with DEX (10 μM or AZA (1 μM for 24 hrs or 7 days. Neither drug had an effect on cell viability or nuclear morphometry. However, AZA treatment induced a more elongated cell shape, while DEX was associated with a more rounded cell shape (P < 0.05 with a higher presence of ventral actin stress fibers (P < 0.05 and a decrease in protrusion stability. After 7 days of treatment, AZA improved the cell spatial trajectory (ST and increased the migration speed (24.35%, P < 0.05, n = 4, while DEX impaired ST and migration speed after 24 hrs and 7 days of treatment (-28.69% and -25.37%, respectively; P < 0.05, n = 4. In conclusion, our data suggest that these immunosuppressive drugs each affect MSC morphology and migratory capacity differently, possibly impacting the success of cell therapy.

 10. Rapamycin instead of mycophenolate mofetil or azathioprine in treatment of post-renal transplantation urothelial carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HU Xiao-peng; MA Lin-lin; WANG Yong; YIN Hang; WANG Wei; YANG Xiao-yong; ZHANG Xiao-dong

  2009-01-01

  Background Malignant tumor is the most common complication occurred in transplant recipients. It is widely recognized that immunosuppressive treatments increase the risk of cancer in transplant recipients. The efficacy and safety of rapamycin (RPM) in combination with low-dose calcineurin inhibitor (CNI) in treating 15 renal allograft recipients which developed urothelial carcinoma were observed. Methods Immunosuppressive regimen in all recipients was altered with rapamycin to replace mycophenolate mofetil (MMF) or azathioprine (Aza). The initial loading dosage was 2 mg/d, and the next dosage was 1 mg/d. The dosage of rapamycin was carefully adjusted according to the blood drug level and concentration of the drug was maintained at 4-6 ug/L. In all the 15 patients, the calcineurin inhibitor was reduced down to one third of the original dosage after the rapamycin blood concentration became stable. Surgical treatment and intravesical instillation chemotherapy were carried out in all patients. Recurrence of the tumor was monitored throughout the study. Post-transplant renal function and side effects were also closely monitored. Results Among the 15 patients, 9 had no tumor recurrence in 2 years, 2 had tumor recurrences twice, and 4 had once. There was no acute rejection observed during RPM treatment. Post-transplant renal function in 11 patients was improved, with a decreased creatinine level. Hyperlipoidemia and thrombocytopenia were the most frequent adverse events which responded well to corresponding treatments. Conclusion Among the renal allograft recipients with urothelial carcinoma, combination of rapamycin and low dose calcineurin inhibitor treatment is effective and safe.

 11. Analysis list: Med [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med Cell line + dm3 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.1.tsv... http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/target/Med....10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Med.Cell_line.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/colo/Cell_line.gml ...

 12. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie;

  2012-01-01

  Sprogpsykologi har eksisteret som kandidat-uddannelse på Københavns Universitet i 40 år og har i øjeblikket 162 studerende. Deres baggrund er som regel en bachelor i sprog, sociologi, lingvistik eller retorik. - Hvad studerer man på Sprogpsykologi? - Aner det ikke. Er det noget med sprog og menne...

 13. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 14. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 15. Prevention of mouse-rat brain xenograft rejection by a combination therapy of cyclosporin A, prednisolone and azathioprine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, E B; Poulsen, F R; Zimmer, J;

  1995-01-01

  treatment. Eight weeks' postgrafting medication with cyclosporin A, prednisolone and azathioprine had resulted in survival of 14 out of 15 grafts (93%), compared with 11 out of 14 (79%) in the group treated with cyclosporin A alone. Only 2 out of 13 grafts (15%) survived in placebo-treated animals....... Transplants in the trimedication group displayed distinct cell and neuropil layers and only minimal cellular infiltration by leukocyte common antigen-expressing cells, whereas grafts in cyclosporin A- and placebo-treated groups were densely infiltrated. The results are discussed in relation to the need...... for extended immunosuppressive and antiinflammatory therapies after intracerebral grafting of histoincompatible tissues....

 16. Preclinical evaluation of azathioprine plus buthionine sulfoximine in the treatment of human hepatocarcinoma and colon carcinoma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Borja Hernández-Breijo; Luis G Guijarro; Jorge Monserrat; Sara Ramírez-Rubio; Eva P Cuevas; Diana Vara; Inés Díaz-Laviada; M Dolores Fernández-Moreno; Irene D Román; Javier P Gisbert

  2011-01-01

  AIM: To evaluate the efficacy and the safety of aza-thioprine (AZA) and buthionine sulfoximine (BSO) by localized application into HepG2 tumor in vivo.METHODS: Different hepatoma and colon carcinoma cell lines (HepG2, HuH7, Chang liver, LoVo, RKO, SW-48, SW-480) were grown in minimal essencial medium supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% antibiotic/antimycotic solution and maintained in a humidified 37'C incubator with 5% CO2. These cells were pretreated with BSO for 24 h and then with AZA for different times. We examined the effects of this combination on some proteins and on cellular death. We also studied the efficacy and the safety of AZA (6 mg/kg per day) and BSO (90 mg/kg per day) in HepG2 tumor growth in vivo using athymic mice. We measured safety by serological markers such as amino-transferases and creatine kinase.RESULTS: The in vitro studies revealed a new mechanism of action for the AZA plus BSO combination in the cancer cells compared with other thiopurines (6-mer-captopurine, 6-methylmercaptopurine, 6-thioguanine and 6-methylthioguanine) in combination with BSO. The cytotoxic effect of AZA plus BSO in HepG2 cells resulted from necroptosis induction in a mitochondrial-de-pendent manner. From kinetic studies we suggest that glutathione (GSH) depletion stimulates c-Jun amino-ter-minal kinase and Bax translocation in HepG2 cells with subsequent deregulation of mitochondria (cytochrome c release, loss of membrane potential), and proteolysis activation leading to loss of membrane integrity, release of lactate dehydrogenase and DNA degradation. Some of this biochemical and cellular changes could be reversed by N-acetylcysteine (a GSH replenisher). In vivo studies showed that HepG2 tumor growth was inhibited when AZA was combined with BSO.CONCLUSION: Our studies suggest that a combination of AZA plus BSO could be useful for localized treatment of hepatocellular carcinoma as in the currently used transarterial chemoembolization method.

 17. The impact of azathioprine and cyclosporine on long-term function in kidney transplantation.

  Science.gov (United States)

  Montagnino, G; Colturi, C; Tarantino, A; Masa, A; Banfi, G; Aroldi, A; Viganó, E; Cesana, B; Ponticelli, C

  1991-04-01

  To assess the impact of cyclosporine on long-term kidney function in transplant patients, we retrospectively analyzed 273 patients on azathioprine and 308 on CsA with graft functioning at 1 year. To balance the length of follow-ups, the observation of patients was cut at 5 years. Actual graft survival rate at 5 years was similar in Aza and CsA (88% vs. 90%). Multivariate analysis in Aza pts showed that proteinuria (P = 0.006) and hypertension at 1 year (P = 0.002) increased the probability of irreversible graft failure by 2.47 and 2.85, respectively. In CsA patients, proteinuria (P = 0.007) and plasma creatinine higher than 2.5 mg/dl (P = 0.006) increased the probability of graft failure by 5.12 and 6.48, respectively. In both Aza and CsA patients with a follow-up of at least 5 years, plasma creatinine levels were significantly worse at 5 years vs. 1 year (P = 0.004). The slopes of plasma creatinine values plotted vs time were not different between the two groups. Chronic graft dysfunction (CGD) was defined as a stable increase of plasma creatinine of at least 50% above stable values at 1 year. The probability of remaining without CGD at 5 years was 75% for CsA and 80% for Aza patients (P = N.S.). Multivariate analysis of factors influencing the development of CGD showed that hypertension (P = 0.003) and proteinuria at 1 year (P = 0.081) increased the probability of developing CGD by 2.19 and 1.76, respectively, in Aza, while in CsA patients proteinuria only (P = 0.063) increased the probability of developing CGD by 2.29. Graft survival at 5 years after development of CGD was 34% in Aza and 53% in CsA-treated patients. These data confirm that in the long-term CsA does not cause a higher prevalence of CGD and show that, in the presence of CGD, CsA has a superior protective effect than Aza.

 18. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 19. The MedAustron project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Griesmayer, E. [University of Applied Sciences, Johannes Gutenberg-Strasse 3, 2700 Wiener Neustadt (Austria) and Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria)]. E-mail: eg@fotec.at; Schreiner, T. [Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria); Pavlovic, M. [Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava (Slovakia)

  2007-05-15

  The Austrian government has approved its financial contribution to the MedAustron project in October 2004. MedAustron, the Austrian ion therapy and cancer research centre, should be set into operation in 2010. MedAustron combines medical cancer treatment and cancer research and non-clinical research. For medical treatment and cancer research active scanning of a proton and a carbon-ion beam is provided. The beam energy must correspond to the desirable penetration range of the beam in the patient body, which translates into the energy interval of 60-220 MeV protons and 120-400 MeV per nucleon carbon ions. The intensity of extracted beam is 10{sup 10} protons per spill and four times 10{sup 8} carbon ions per spill. Spill duration can be varied from 1 s to 10 s. For a spill lasting 1 s the beam intensity is equivalent to an electrical beam current of 1.6 nA for protons and 0.38 nA for carbon ions. Although the machine parameters must be optimised for therapy needs, additional beam features can be offered by a modern medical accelerator for non-clinical research. Various ions with energies up to 400 MeV per nucleon can be used for irradiation purposes. For synchrotrons such as proposed in the Design Study the magnetic rigidity would allow to accelerate protons up to 1.18 GeV when using an appropriate RF-system. Two beam lines are proposed for non-clinical research, such as biomedicine, medical physics, physics or industrial technological research. The experimental facility of MedAustron will be offered to research institutes and to industry on an international level.

 20. Privat voldgift med offentligretlige delspørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen behandler de offentligretlige delspørgsmål, der kan opstå under en voldgiftssag, fx vedrørende el-, varme-, naturgas- og anden forsyningslovgivning, national eller fællesskabsretlig konkurrencelovgivning, forskrifter om statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for udtræden af fællesk...

 1. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 2. Significant Differences Between Crohn's Disease and Ulcerative Colitis Regarding the Impact of Body Mass Index and Initial Disease Activity on Responsiveness to Azathioprine: Results from a European Multicenter Study in 1,176 Patients

  NARCIS (Netherlands)

  M.H. Holtmann; F. Krummenauer; C. Claas; K. Kremeyer; D. Lorenz; O. Rainer; I. Vogel; U. Boecker; S. Boehm; C. Buening; R. Duchmann; G. Gerken; H. Herfarth; N. Luegering; W. Kruis; M. Reinshagen; J Schmidt; A. Stallmach; J. Stein; A. Sturm; P.R. Galle; D.W. Hommes; G. D'Haens; P. Rutgeerts; M.F. Neurath

  2010-01-01

  In a survey comprising 1,176 patients with inflammatory bowel disease (IBD) we recently showed that azathioprine (AZA) beyond 4 years is beneficial in ulcerative colitis (UC) patients and in a subset of Crohn's disease (CD) patients. Here, we show for the first time that azathioprine responsiveness

 3. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 4. Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper; Bentzen, Jens Dall

  Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, ...

 5. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 6. ZASVOJENOST Z INTERNETOM MED MLADIMI

  OpenAIRE

  Rihtarič, Mitja

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Internet nam je danes dosegljiv na vsakem koraku in nam tako olajša vsakdanja opravila. Postal je tudi idealno sredstvo za preživljanje prostega časa, sploh med mladimi. Prekomerno posvečanje aktivnostim na internetu, lahko privede do zasvojenosti. Mladi so v času adolescence močno izpostavljeni različnim dejavnikom in internet močno vpliva na izoblikovanje njihove osebnosti. V diplomskem delu smo opisali zasvojenost in podrobneje raziskali zasvojenost z internetom. R...

 7. Musikterapi med unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2014-01-01

  Indledning: I Danmark er der en lang tradition for musikterapeutisk arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Op gennem 1950’erne, 60’erne og 70’erne kombinerede pionerer med forskellige uddannelsesmæssig baggrund deres faglige viden med musikterapeutiske aktiviteter...

 8. MED-SUV Data policy

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 9. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 10. Long-term follow-up of a randomised controlled trial of azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in patients with proliferative lupus nephritis

  NARCIS (Netherlands)

  Arends, Suzanne; Grootscholten, Cecile; Derksen, Ronald H. W. M.; Berger, Stefan P.; de Sevaux, Ruud G. L.; Voskuyl, Alexandre E.; Bijl, Marc; Berden, Jo H. M.

  2012-01-01

  Objectives The objectives of this study are to analyse the long-term follow-up of a randomised controlled trial of induction treatment with azathioprine/methylprednisolone (AZA/MP) versus high-dose intravenous cyclophosphamide (ivCY) in patients with proliferative lupus nephritis (LN) and to evaluat

 11. Long-term follow-up of a randomised controlled trial of azathioprine/methylprednisolone versus cyclophosphamide in patients with proliferative lupus nephritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Arends, S.; Grootscholten, C.; Derksen, R.H.W.M.; Berger, S.P.; Sevaux, R.G.L. de; Voskuyl, A.E.; Bijl, M. van der; Berden, J.H.M.

  2012-01-01

  OBJECTIVES: The objectives of this study are to analyse the long-term follow-up of a randomised controlled trial of induction treatment with azathioprine/methylprednisolone (AZA/MP) versus high-dose intravenous cyclophosphamide (ivCY) in patients with proliferative lupus nephritis (LN) and to evalua

 12. 硫唑嘌呤治疗炎症性肠病诱发淋巴瘤%Risk of lymphoma after treatment of inflammatory bowel disease with azathioprine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  罗凤燕; 白爱平

  2013-01-01

  Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic,non-specific inflammatory disease of the intestine,characterized by excessive activation of the immune system.Immunosuppressive therapy has been widely and effectively used in IBD patients.However,the occurrence of lymphoma after immunosuppressive therapy for IBD,especially azathioprine,has been recently reported.This article reviews the clinical application of azathioprine in IBD,the possible mechanisms responsible for lymphoma induction by azathioprine,and the assessment of benefit and risk of immunosuppressive therapy for IBD.%炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是一类肠道免疫系统过度激活引起的慢性非特异性炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)与克罗恩病(Crohn′s disease,CD).免疫抑制剂在IBD患者中广泛应用,且对于IBD治疗有效,但是这些药物诱发淋巴瘤的发生报道越来越多,尤其以硫唑嘌呤(azathioprine,AZA)为甚.AZA治疗IBD是否使淋巴瘤风险增加引起越来越多的关注.本文主要对于AZA在IBD临床应用、诱发淋巴瘤发生的可能机制、风险评估等进行讲述.

 13. Plasma exchange combined with azathioprine in multiple sclerosis using serial gadolinium-enhanced MRI to monitor disease activity: a randomized single-masked cross-over pilot study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, P.S.; Wanscher, B; Szpirt, W;

  1996-01-01

  the whole trial, and three patients discontinued the trial, two during the run-in period of azathioprine treatment and one at the introduction of PE. The primary efficacy variables were the number of gadolinium-enhancing lesions and the occurrence of new enhancing lesions on serial MRI performed every 3...

 14. OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Petersen, Lone; Jeppesen, Pia;

  2006-01-01

  A total of 547 patients with first-episode psychosis were included in a randomised clinical trial comparing integrated treatment with standard treatment. The integrated treatment consisted of assertive community treatment with programmes for family involvement and social skills training. Patients...

 15. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding, avoi...

 16. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding......, avoidance of hypothermia, minimising the time to definitive surgery, and a restrictive and goal directed therapy with regard to the intake of fluids. On occasion, lifesaving procedures could be performed during transport to the hospital....

 17. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 18. Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik Heggstad

  1986-06-01

  Full Text Available Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

 19. Patienter med basalcellenævussyndrom bør tilbydes tidlig interdisciplinær opfølgning og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bay, Christiane; Ousager, Lilian Bomme; Jelsig, Anne Marie

  2016-01-01

  Basal cell naevus syndrome (Gorlin-Goltz syndrome) is a rare, autosomal dominantly inherited condition with a wide range of developmental and multiple organ-related anomalies. Cardinal features include multiple basal cell carcinomas, jaw cysts, palmoplantar pits and calcification of the falx...

 20. REPORT: BioMedBridges standards workshop

  OpenAIRE

  Conte, Nathalie; Hancocks, Tom; Suhr, Stephanie

  2014-01-01

  This workshop, co-organized by BioMedBridges WP3 and 12, was held on 24-25 June and hosted by BioMedBridges partners at VUMC in Amsterdam. Attendees included BioMedBridges personnel, members from the ESFRI BMS research infrastructures and invited external experts from existing standards organisations. The following aspects of data standardisation were explored: Defining entity identifiers and identifiers best practice Development of a Meta models and Mappings Registry for bio...

 1. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  , italiensk, svensk og hebræisk osv. Det specifikke udfald af SLI afviger dog fra sprog til sprog, og der er på nuværende tidspunkt ikke udført systematisk forskning, der dokumenterer det specifikke udfald af SLI for danske børn. De primære mål med denne ph.d.-afhandling var at undersøge:  Grammatiske...... aldersmatchede og yngre børn med typisk sprogudvikling. Studie III viste, at sproglige vanskeligheder var signifikant associeret med dårlig arbejdshukommelse for børnene med SLI, men ikke for børnene med typisk sprogudvikling. Børnene med SLI havde dog alderssvarende hukommelsesmæssige færdigheder, når der var...... hos børn med SLI end den, der kendertegner børn, der følger en typisk sprogudvikling. Studiet indikerer dog, at børn med SLI ikke har generelle hukommelsesmæssige vanskeligheder, men at der formodentlig eksisterer en uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer, hvor børnene med typisk sprogudvikling...

 2. Azathioprine desensitizes liver cancer cells to insulin-like growth factor 1 and causes apoptosis when it is combined with bafilomycin A1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hernández-Breijo, Borja [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Monserrat, Jorge [Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Román, Irene D. [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); González-Rodríguez, Águeda [Departamento de Biomedicina y Biotecnología, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); Fernández-Moreno, M. Dolores [Departamento de Biología de Sistemas, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), Universidad de Alcalá, 28871 Alcalá de Henares (Spain); and others

  2013-11-01

  Hepatoblastoma is a primary liver cancer that affects children, due to the sensitivity of this tumor to insulin-like growth factor 1 (IGF-1). In this paper we show that azathioprine (AZA) is capable of inhibiting IGF1-mediated signaling cascade in HepG2 cells. The efficiency of AZA on inhibition of proliferation differs in the evaluated cell lines as follows: HepG2 (an experimental model of hepatoblastoma) > Hep3B (derived from a hepatocellular carcinoma) > HuH6 (derived from a hepatoblastoma) ≫ HuH7 (derived from a hepatocellular carcinoma) = Chang Liver cells (a non-malignant cellular model). The effect of AZA in HepG2 cells has been proven to derive from activation of Ras/ERK/TSC2, leading to activation of mTOR/p70S6K in a sustained manner. p70S6K phosphorylates IRS-1 in serine 307 which leads to the uncoupling between IRS-1 and p85 (the regulatory subunit of PI3K) and therefore causing the lack of response of HepG2 to IGF-1. As a consequence, proliferation induced by IGF-1 is inhibited by AZA and autophagy increases leading to senescence of HepG2 cells. Our results suggest that AZA induces the autophagic process in HepG2 activating senescence, and driving to deceleration of cell cycle but not to apoptosis. However, when simultaneous to AZA treatment the autophagy was inhibited by bafilomycin A1 and the degradation of regulatory proteins of cell cycle (e.g. Rb, E2F, and cyclin D1) provoked apoptosis. In conclusion, AZA induces resistance in hepatoblastoma cells to IGF-1, which leads to autophagy activation, and causes apoptosis when it is combined with bafilomycin A1. We are presenting here a novel mechanism of action of azathioprine, which could be useful in treatment of IGF-1 dependent tumors, especially in its combination with other drugs. - Highlights: • Azathioprine activated Ras/ERK/TSC-2/mTOR/p70S6K signaling pathway in HepG2 cells. • Azathioprine inhibited IGF-1-mediated signaling cascade. • Azathioprine induced autophagy leading to cell cycle

 3. Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  , etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet. På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at...

 4. CanMEDS 2015 : nog betere dokters?

  NARCIS (Netherlands)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the r

 5. Set med egne øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske, Karen Annette

  2013-01-01

  Et empirisk pilotprojekt om sygeplejen i primær sundhedstjeneste i et patientologisk perspektiv med fokus på medinddragelse. Det er et kvalitativt metodisk projekt, hvor dataindsamlingsmetoden er videooptagelser med videobrillekameraer. videoerne optaget i en hverdagspraksis og kan anskues som en...

 6. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 7. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 8. Musikterapi med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2014-01-01

  Indledning: I Danmark er der en lang tradition for musikterapeutisk arbejde med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og herunder børn med autismespektrumforstyrrelser. De ældste casebeskrivelser stammer fra 1940’erne, og op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne kombinerede pionerermed...

 9. Nonicteric liver damage with a gamma-glutamyl transpeptidase level of 5,609 units/l in a renal-transplant recipient receiving azathioprine.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Watanabe,Akiharu

  1984-12-01

  Full Text Available A 26-year-old male with renal allograft, who received immunosuppressive treatment with azathioprine, presented marked elevations of serum biliary tract enzymes, such as gamma-glutamyl transpeptidase (5,609 units/l and alkaline phosphatase (60.5 Bessey-Lowry units, 14 months after transplantation. Two months later the patient became icteric; he died of respiratory failure 19 months after the renal allograft. Postmortem examination revealed intrahepatic cholestasis with minimal inflammatory cell infiltration, indicating drug hepatotoxicity.

 10. To års erfaringer med quinoa

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2010-01-01

  De økologiske kornpriser i 2008 og 2009 gjorde det relevant at kigge på andre afgrøder, der har potentiale for at hæve bundlinjen. Sidste år påbegyndte vi derfor i samarbejde med Københavns Universitet et demonstrationsprojekt med afgrøden quinoa. Både i 2009 og 2010 blev afgrøden afprøvet på tre forskellige lokaliteter – lokaliteten på Bornholm blev dog skiftet ud med en lokalitet ved Ballerup.

 11. Azathioprine-induced Acute Pancreatitis in Patients with Inflammatory Bowel Diseases—A Prospective Study on Incidence and Severity

  Science.gov (United States)

  Mohl, Wolfgang; Bokemeyer, Bernd; Bündgens, Burkhard; Büning, Jürgen; Miehlke, Stephan; Hüppe, Dietrich; Maaser, Christian; Klugmann, Tobias; Kruis, Wolfgang; Siegmund, Britta; Helwig, Ulf; Weismüller, Joseph; Drabik, Attyla; Stallmach, Andreas

  2016-01-01

  Background and Aims: Azathioprine [AZA] is recommended for maintenance of steroid-free remission in inflammatory bowel disease IBD. The aim of this study has been to establish the incidence and severity of AZA-induced pancreatitis, an idiosyncratic and major side effect, and to identify specific risk factors. Methods: We studied 510 IBD patients [338 Crohn’s disease, 157 ulcerative colitis, 15 indeterminate colitis] with initiation of AZA treatment in a prospective multicentre registry study. Acute pancreatitis was diagnosed in accordance with international guidelines. Results: AZA was continued by 324 [63.5%] and stopped by 186 [36.5%] patients. The most common cause of discontinuation was nausea [12.2%]. AZA-induced pancreatitis occurred in 37 patients [7.3%]. Of these: 43% were hospitalised with a median inpatient time period of 5 days; 10% had peripancreatic fluid collections; 24% had vomiting; and 14% had fever. No patient had to undergo nonsurgical or surgical interventions. Smoking was the strongest risk factor for AZA-induced acute pancreatitis [p < 0.0002] in univariate and multivariate analyses. Conclusions: AZA-induced acute pancreatitis is a common adverse event in IBD patients, but in this study had a mild course in all patients. Smoking is the most important risk factor. PMID:26468141

 12. Azathioprine inhibits vaccinia virus replication in both BSC-40 and RAG cell lines acting on different stages of virus cycle.

  Science.gov (United States)

  Damaso, Clarissa R A; Oliveira, Marcus F; Massarani, Susana M; Moussatché, Nissin

  2002-08-15

  In the present study we demonstrate that azathioprine (AZA) inhibits vaccinia virus (VV) replication in both BSC-40 and RAG cell lines, acting on different stages of virus cycle. In BSC-40 cells, early protein synthesis was not significantly affected, but late gene expression was severely impaired. In RAG cells all stages of gene expression were completed during synchronous infection in the presence of the drug. The onset of DNA replication was not affected in RAG cells, but a severe inhibition was observed in BSC-40 cells. Electron microscopic analysis of VV-infected RAG cells treated with AZA revealed brick-shaped particles presenting abnormal definition of the internal structure. Purified virions from AZA-treated RAG cells presented several modifications of the protein content, a lesser amount of DNA, and a lower PFU:particle ratio. Our results suggest that in VV-infected RAG cells AZA interfered with virus morphogenesis, whereas in BSC-40 cells the replicative cycle was inhibited at the DNA replication stage.

 13. Primary EBV-positive Hodgkin's lymphoma of the CNS under azathioprine treatment. Case report and review of the literature

  International Nuclear Information System (INIS)

  Retrospective and prospective cohort studies suggest that central nervous system involvement occurs in approximately 0.5 % of patients with advanced Hodgkin's lymphoma. The isolated primary intracranial manifestation of Hodgkin's lymphoma is an extremely rare finding, with few cases reported in the literature. Little is known about the optimal treatment and prognosis of these tumors. Here, we present a case report with a review of the literature. A 47-year-old Caucasian man with persistent frontal headache and unspecific vertigo for half a month was diagnosed with nodular space-occupying lesions in the cerebellum. His medical history included multiple sclerosis, which was treated for 20 years with the immunosuppressive drug azathioprine. Further staging revealed no additional lesions suspected of being malignant. The patient underwent total tumor resection. Immunohistopathological examination showed Epstein-Barr virus-associated classic Hodgkin's lymphoma. Diagnostic bone marrow punction excluded lymphoma involvement of the bone marrow. The patient had no B symptoms. Consequently, the patient was classified as having stage IEA disease according to the Modified Ann Arbor Classification of Hodgkin Lymphoma and received systemic chemotherapy followed by radiation therapy for the former cerebellar tumor region. He was in complete clinical remission at the last follow-up 9 months after the initial diagnosis. This case report and literature review suggest that multimodal treatment leads to a remarkable clinical outcome in Hodgkin's lymphoma with intracranial involvement. (orig.)

 14. Effects of carbon tetrachloride and azathioprine on diethylnitrosamine and N-2-fluorenylacetamide-induced hyperplastic liver nodule and hepatocellular carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sakata,Tatsuro

  1984-12-01

  Full Text Available Effects of carbon tetrachloride (CCl4 and azathioprine (AZP on the evolution of hyperplastic liver nodules and foci and hepatocellular carcinoma (HCC were tested in short- and long-term in vivo experiments. In diethylnitrosamine (DEN-treated rats, which were fed a N-2-fluorenylacetamide (FAA-containing diet and additionally treated with repeated CCl4 injections, gamma-glutamyl transpeptidase (gamma-GTP-positive hyperplastic nodules were markedly developed in the 8th week of the experiment. However, their number and area in liver sections were remarkably small in DEN-treated rats fed a diet containing both FAA and AZP. Increased area of gamma-GTP-positive foci was also observed in the 12th week in DEN-injected rats fed a choline-devoid died alone or treated with repeated doses of CCl4 alone. Hepatocellular carcinoma in DEN-injected rats treated with both FAA and CCl4 was first detected in the 21st week, and the incidence up to the 36th week was very high. However, no hepatocellular carcinoma developed in DEN-injected rats treated with both FAA and AZP. The increased activity of liver aniline hydroxylase observed 12 h after the administration of FAA, AZP or DEN alone was not observed when AZP was administered simultaneously with FAA to DEN-injected rats. The mechanisms of the effects of CCl4 and AZP on hepatocarcinogenesis are discussed with special reference to drug interaction.

 15. Voltammetric studies of Azathioprine on the surface of graphite electrode modified with graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Asadian, Elham; Iraji Zad, Azam; Shahrokhian, Saeed

  2016-01-01

  By using graphene nanosheets decorated with Ag nanoparticles (AgNPs-G) as an effective approach for the surface modification of pyrolytic graphite electrode (PGE), a sensing platform was fabricated for the sensitive voltammetric determination of Azathioprine (Aza). The prepared AgNPs-G nanosheets were characterized using transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), UV-vis and Raman spectroscopy techniques. The electrochemical behavior of Aza was investigated by means of cyclic voltammetry. Comparing to the bare PGE, a remarkable enhancement was observed in the response characteristics of Aza on the surface of the modified electrode (AgNPs-G/PGE) as well as a noticeable decrease in its reduction overpotential. These results can be attributed to the incredible enlargement in the microscopic surface area of the electrode due to the presence of graphene nanosheets together with strong adsorption of Aza on its surface. The effect of experimental parameters such as accumulation time, the amount of modifier suspension and pH of the supporting electrolyte were also optimized toward obtaining the maximum sensitivity. Under the optimum conditions, the calibration curve studies demonstrated that the peak current increased linearly with Aza concentrations in the range of 7 × 10(-7) to 1 × 10(-4)mol L(-1) with the detection limit of 68 nM. Further experiments revealed that the modified electrode can be successfully applied for the accurate determination of Aza in pharmaceutical preparations.

 16. Dosing Errors Common with Kids' Liquid Meds

  Science.gov (United States)

  ... fullstory_160910.html Dosing Errors Common With Kids' Liquid Meds Parents make fewer mistakes using oral syringes ... too much or too little medicine when dispensing liquid medication, especially if they use a dosing cup, ...

 17. [CanMEDS 2015: better doctors?].

  Science.gov (United States)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the role of 'manager' to 'leader'. The addition of milestones provides clearly defined targets for learning and assessment, which facilitates the monitoring of the progression in competence. Furthermore, CanMEDS 2015 strongly focusses on the overall coherence of the separate competencies. CanMEDS, designed as a model that helps to train young doctors to become good doctors, also helps us - the trainers - to become better doctors ourselves. PMID:27438391

 18. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 19. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 20. Tourism in the MED 11 Countries

  OpenAIRE

  Lanquar, Robert

  2011-01-01

  For the last two decades, MED11 counties (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Turkey) have recorded the highest growth rate in inbound world tourism. In the same time, domestic tourism in these countries was growing very fast. MED 11 tourism performances have been astonishing in light of the security risks, natural disasters, oil prices rises and economic uncertainties of the region. The last financial crisis had no severe conseque...

 1. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 2. PubMedAlertMe--standalone Windows-based PubMed SDI software application.

  Science.gov (United States)

  Ma'ayan, Avi

  2008-05-01

  PubMedAlertMe is a Windows-based software system for automatically receiving e-mail alert messages about recent publications listed on PubMed. The e-mail messages contain links to newly available abstracts listed on PubMed describing publications that were selectively returned from a specified list of queries. Links are also provided to directly export citations to EndNote, and links are provided to directly forward articles to colleagues. The program is standalone. Thus, it does not require a remote mail server or user registration. PubMedAlertMe is free software, and can be downloaded from: http://amp.pharm.mssm.edu/PubMedAlertMe/PubMedAlertMe_setup.zip.

 3. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 4. Determination of 6-thioguanine and 6-methylmercaptopurine metabolites in renal transplantation recipients and patients with glomerulonephritis treated with azathioprine.

  Science.gov (United States)

  Chrzanowska, M; Krzymański, M

  1999-04-01

  The metabolism of azathioprine (AZA) was studied by monitoring the concentrations of red blood cell (RBC) 6-thioguanine nucleotides (6-TGN) and of 6-methylmercaptopurine metabolites (6-mMP) in 27 renal transplantation recipients and in 10 patient subjects with glomerulonephritis (GN). Concentrations of 6-TGNs and 6-mMP metabolites were measured using high-performance liquid chromatography (HPLC). Six patients from the group of renal transplantation recipients were also administered allopurinol. Median values of RBC 6-TGN and of 6-mMP metabolites concentrations in 21 renal transplantation recipients (without allopurinol) were 122 pmol/8x10(8) RBCs (range, allopurinol were significantly higher, despite AZA dose reduction, compared with the group without allopurinol and were equal to 363 and 122 pmol/8x10(8) RBC, p < 0.004, respectively. No significant differences were found between the concentrations of 6-mMP metabolites in either group. In the group of renal transplantation recipients, a significant correlation between white blood cell (WBC) count and 6-TGN concentration was established (r(s) = -0.59, p < 0.005). In the group of GN patients, the median values of 6-TGN and of 6-mMP metabolites concentrations were 108 pmol/8x10(8) RBCs (range, 0-297) and 420 pmol/8x10(8) RBC (range, 0-1440), respectively. There were no significant correlations between either the WBC count and 6-TGN concentrations or between 6-TGN concentrations and 6-mMP metabolites. We expect the results of our study to provide indications for better individualization of AZA therapy. PMID:10217345

 5. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 6. Kan kunstige søtede produkter bidra til forebygging og behandling av overvekt?

  OpenAIRE

  2011-01-01

  THE ROLE OF ARTIFICIAL SWEETENERS IN PREVENTING OVERWEIGHT Overweight, obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease are demanding public health issues. Nutrition and physical activity are important contributors in preventing overweight. This article addresses artificial sweeteners, especially non-nutritive beverages, their role in our diet and significance in preventing the epidemic of overweight and obesity. The article is based on non-systematically searches on PubMed, Cochra...

 7. Interventioner med VIA-karakterstyrker i skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ledertoug, Mette Marie

  2015-01-01

  Positiv psykologi har i de senere år vundet indpas i den pædagogiske verden, hvor både et menneskesyn med øget fokus på styrker og ressourcer samt de heraf afledte interventioner er sat i spil i arbejdet med børn og unge. En del af disse interventioner arbejder bredt med en positiv psykologisk...... ungeområdet. Nærværende artikel undersøger forskningen i styrkeinterventioner baseret på VIA (Values in Action) på børne- og ungeområdet, de resultater som dette nye forskningsområde foreløbigt har skabt og hvilke overvejelser det kan afstedkomme....

 8. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 9. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 10. Successful Treatment of Long-Term Severe Progressive Interstitial Pneumonia with Low-Dose Corticosteroid and Azathioprine in a Patient with Diffuse Systemic Sclerosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takuya Kotani

  2012-01-01

  Full Text Available For progressive interstitial pneumonia (progressive IP that accompanies diffuse systemic sclerosis (diffuse SSc, no treatment guidelines have yet been established, and it is a complication with a poor prognosis. We herein report a case in which combination therapy of a low-dose corticosteroid and low-dose azathioprine was performed for progressive SSc-IP in a 64-year-old female whose respiratory function was severely damaged for a long period of time and for whom improvement was achieved. The beneficial effect has continued for 3 years with no side effects being observed during the course.

 11. Analysis list: Med12 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med12 Embryo,Embryonic fibroblast,Pluripotent stem cell + mm9 http://dbarchive.bios...ciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.5.t...sv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med12.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med...12.Embryo.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med...12.Embryonic_fibroblast.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med12.Pluripotent_stem_

 12. Analysis list: Med1 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Med1 Adipocyte,Blood,Breast,Embryonic fibroblast,Epidermis,Pluripotent stem cell + ...mm9 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.1.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med...1.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/target/Med1.10.tsv http://dbarchive....biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Adipocyte.tsv,http://dbarchive.bioscienc...edbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Blood.tsv,http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/colo/Med1.Breast.tsv

 13. Global klimaovervågning med GNSS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Finn Bo; Khan, Shfaqat Abbas; Nielsen, Jens Emil

  2010-01-01

  Hvornår bliver de folkerige floddeltaer i Asien ubeboelige, hvornår forsvinder Maldiverne eller som merhuset på Danmarks Vestkyst. Verdenshavene stiger i takt med at ismasserne ved polerne smelter og ledes ud i oceanerne. Et centralt spørgsmål for hele verdenssamfundet er: hvor hurtigt sker det o...

 14. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Udgangspunktet for vores undersøgelse om digital kommunikation med det offentlige er et positivt ståsted for så vidt angår den fremadrettede anvendelse af digitalisering. Vi deler således den normative målsætning udtrykt bl.a. i Regeringens, KLs og Danske Regioners 2015 - digitaliseringsstrategi...

 15. Rasmussen kom i klemme med firmaets kreditkort

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  2004-01-01

  Højesteret har netop stemplet et aftalevilkår i kortindehaverreglerne for Eurocard som værende i strid med redelig handlemåde. Samtidig har afgørelsen ført til en klart forbedret retsstilling for ansatte, der anvender firmakort....

 16. Fagdidaktik med interaktive whiteboards

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2010-01-01

  Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, gør i denne artikel rede for, at der er masser af potentiale med interaktive whiteboards (IWB), men at fokus skal flyttes tilbage til (fag-)didaktikken. IWB er et læremiddel, dvs. netop et middel til...

 17. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 18. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  CERN Document Server

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 19. Elever med adfærdsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 20. Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Kirsten; Lomborg, Kirsten; Beedholm, Kirsten

  Titel: METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD Baggrund Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet...... efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab. Metode Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan......, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres. Konklusion Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det...

 1. Mindfulness i behandling av deprimerte og suicidale pasienter : Kan mindfulness påvirke ruminering?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Bakgrunn: Sammenhengen mellom ruminering og suicidalitet er godt dokumentert, ruminering beskrives som en kognitiv prosess, en del av den suicidale prosess, og er spesielt sentral hos de hvor tilbakevendende depresjon er en fremtredende risikofaktor for suicidalitet. Formålet med denne studien er å undersøke om det i forskningslitteraturen er støtte for hypotesen om at mindfulness kan redusere ruminering, og gjennom en slik reduksjon være et alternativ som ledd i behandlingen av suicidale pas...

 2. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 3. Hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin?

  OpenAIRE

  Hellesø, Bjørn Kristian Torsvik; Rasmussen, Niclas Elde; Hersvik, Robert Bordvik

  2012-01-01

  Statoil Marin ble opprettet i 1997, og er en viktig aktør i å hindre sammenstøt mellom fartøy og Statoils installasjoner. De har hatt en positiv utvikling fra tolv sammenstøt i 2000, til ingen i 2009 og 2010. Vi spør oss i denne oppgaven: hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin? For å belyse dette ble det foretatt et besøk hos Statoil Marin på Sandsli i Bergen. Her ble det gitt en introduksjon i hva Statoil Marin arbeider med, og hvordan...

 4. The use of PubMed/Medline in psychiatry. 3: Searching PubMed.

  Science.gov (United States)

  Theander, Sten S

  2006-01-01

  This paper is the third in a series of three, intended as a tutorial in the use of PubMed/Medline for an inexperienced user. The papers have the following contents: I--a description of NLM, Medline, PubMed and the system of Medical Subject Headings (MeSH), which form the basis for the indexing of scientific articles, books and other items at NLM. II--A description and a tutorial of the PubMed search window. III--The present article deals mainly with the searching for references in PubMed. Ways of restricting and concentrating the search are presented, and exercises are proposed. A reader may also find guidance for a search for medical books in the NLM Catalog, and in the use of tools like Related Articles, Bookshelf, and Index. With eating disorders as an example, more information is presented on the use of MeSH terms.

 5. MED-SUV final strategic issues

  Science.gov (United States)

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 6. Hydro-Quebec MED (Diametric Expansion Measurement)

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a method for measuring the diametral expansion of the pressure tubes at Gentilly-2 nuclear generating station. The aim is to describe the solutions, the calibration tools, and the analytical methods developed for the project. To measure the diametral expansion of the pressure tubes, Hydro-Quebec modified the SLARette device and integrated a new module called MED. The measurement system is made up of three parts: 1. An inspection head, the MED (Hydro-Quebec) module, which has five ultrasonic probes that determine the distance between the inspections head and pressure tube. Measurements are always done under water and they are used to determine the diameter and thickness of the pressure tubes. 2. Tomoscan III acquisition system by R/D Tech to scan the five probes and save the data in an A-scan file. 3. An Analytical software: LogaMED (Hydro-Quebec). The advanced delivery machine (ADM) equipped with a SLARette device is primarily an axial inspection system. The ADM and SLARette device are not capable of performing an axial/rotational inspection and have no centering system. However, measuring the diametral creep requires spiral scanning and a centered tool. A method that would allow the walls of the tubes to be measured in an uncentered way and to recalculate the diameters as if the device were centered has been designed. An automatic analytical software program (LogaMED) was designed to perform the calculation. LogaMED reads A-scan file data and provides the user with information on diameter and thickness. Two methods can be used to determine the diameter. The first consists in moving lengthwise through the tube. Several passes can be done at different angles and the results compiled in LogaMED. The second method is used to measure the diameter at every angle with an angular displacement (3600 rotation). Two of the main problems that had to be resolved were the calibration of the calculation parameters and the determination of measurement

 7. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 8. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 9. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 10. Højskoleforløb med mentorordning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ulla Højmark

    I dette arbejdspapir er det målet at få beskrevet og diskuteret, hvem de unge, der kan deltage i FFD-pro­jektet, er (de unge uden afsluttet uddannelse efter 9./10. klasse), hvad en mentor er og kan være, og at komme med bud på hvilke mulige mentorroller og -relationer der vil være hensigtsmæssige...

 11. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og i...

 12. Børn i familier med alkoholmisbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zobbe, Karen; Ertmann, Bo

  Pilotundersøgelsen i Græsted-Gilleleje Kommune er en empirisk undersøgelse, hvis mål er at få dokumenteret og indsamlet kvalificeret viden om en eventuel gråzone bestående af børn, der vokser op i familier med et alkoholmisbrug, uden der er iværksat kommunale støtteforanstaltninger hertil. Denne ...

 13. Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med kræft i æggestokken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj; Mirza, Mansoor Raza; Andersen, Charlotte Brasch;

  Formål og baggrund: Paclitaxel (Taxol®) er et kemoterapeutikum der bruges til behandling af bl.a æggestokkræft. Paclitaxel doseres individuelt (175mg/m2) men alligevel er der klinisk betydende variation i forekomsten af bivirkninger (neurotoksicitet, kvalme/opkast, knoglemarvspåvirkning m...

 14. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 15. New Perpectives at MedNet

  Science.gov (United States)

  Mazza, S.; Olivieri, M.; Mandiello, A.; Scognamiglio, L.; Pondrelli, S.; Amato, A.

  2007-05-01

  MedNet (Mediterranean Network) is a network of very broad band seismic stations installed in countries surrounding the Mediterranean Sea. The project started in 1987, with the aim of providing high quality real-time data to the comprehension of one of the most active seismic regions of the World. Its main objectives were mapping the structure of the Mediterranean region, studying the seismic source properties of intermediate and large events, and applying this knowledge to measures for hazard mitigation and civil protection. Although general goals still hold, the network has now a different valence in the Euro-Mediterranean seismological landscape. National networks are now equipped with similar high quality instrumentation, real time transmission is adopted everywhere for seismic monitoring and infrastructures can support high rate data exchange among networks. MedNet objectives have then shifted toward contributing to real time monitoring of the Euro-Med region. The network presently comprises 22 operating seismic stations installed and maintained in cooperation with 13 geophysical institutions in Italy and in most of the Euro-Mediterranean. All the stations are equipped with 24-bit digitizers and very broad band sensors (Streckeisen STS2, with a few STS1). The MedNet Data Center (MNDC) exchanges data in real time with many seismological observatories, as well as ORFEUS and IRIS DMS. Over 15 years of archived very broad band data are distributed at users request by standard NetDC and AutoDRM protocols (in SEED and GSE formats respectively). Within the EC Project NERIES, MNDC hosts the European Integrated Data Archive, providing support and/or backup to the partner institutions. Presently, fully automatic network functions include: i)daily monitoring of state of health; ii) data recover after link failures; iii) triggered retrieval of event waveforms (with magnitude- and region- specific selection criteria) from continuous; iv) web pages update (http

 16. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 17. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 18. Hemossiderose pulmonar idiopática tratada com azatioprina: relato de caso em criança Idiopathic pulmonary hemosiderosis treated with azathioprine in a child

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clemax Couto Sant`Anna

  2007-12-01

  Full Text Available A hemossiderose pulmonar idiopática (HPI, principal causa de hemossiderose pulmonar em crianças, cursa com sangramento alveolar intermitente e presença de hemossiderófagos no escarro ou no lavado gástrico. O tratamento é baseado nos corticoesteróides e citostáticos, em condições especiais. Descreve-se o caso de uma menina de sete anos com HPI, que conseguiu controle parcial da doença mediante altas doses de corticoesteróide. O tratamento, no entanto, necessitou ser suspenso gradualmente visto a paciente ter desenvolvido fácies cushingóide. Foi iniciada a associação da azatioprina ao corticóide até a substituição total por azatioprina isolada, cujo uso foi mantido por quatro anos, com ótimo resultado.Idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH, the main cause of pulmonary hemosiderosis in children, is characterized by intermittent alveolar bleeding and hemosiderin-laden macrophages in sputum and in gastric lavage. The treatment is based on corticosteroids and cytotoxic drugs, under special conditions. We describe the case of a 7-year-old girl with IPH who achieved partial clinical remission with high doses of corticosteroids. However, the treatment had to be discontinued because the patient developed Cushing's syndrome. Treatment was started with an azathioprine-corticosteroid combination and then changed to azathioprine alone, which was maintained for four years, with excellent results.

 19. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 20. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 1. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 2. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 3. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 4. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 5. Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

  OpenAIRE

  Nordlund, Lene

  2015-01-01

  Oppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken...

 6. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 7. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...

 8. Små dimser med store potentialer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Bent Egberg; Dobroczynski, Michal; Gade, Rikke;

  2015-01-01

  Fødevare- og medialogiforskere på Aalborg Universitet har de seneste år udviklet og testet en række intelligente enheder. Fælles for dem er, at de er små og kan håndtere store mængder af data om forbrugernes adfærd. Et eksempel er FoodScape Tracker, som i realtid samarbejder med forbrugeren om, h......, hvad denne spiser. En anden ny enhed er Virtual Food Choice Simulator, som virtuelt kan simulere fødevareomgivelser i form af buffeter og supermarkeder uden udgifter til ombygning og fødevarer, og derved vise, hvad forbrugerne ser og ikke ser....

 9. The MedAustron Accelerator Control System

  CERN Document Server

  Gutleber, J; Marchhart, M; Torcato de Matos, C; Dedic, J; Moser, R

  2011-01-01

  This paper presents the architecture and design of the MedAustron accelerator control system. This ion therapy and research facility is currently under construction in Wr. Neustadt, Austria. The accelerator and its control system are designed at CERN. This class of machine is characterized by rich sets of configuration data, real-time reconfiguration needs and high stability requirements. The machine is operated according to a pulse-to-pulse modulation scheme. Each beam cycle is described in terms of ion type, energy, beam dimensions, intensity and spill length. The control system is based on a multi-tier architecture with the aim to achieve a clear separation between front-end devices and their controllers. In-house developments cover a main timing system, a light-weight layer to standardize operation and communication of front-end controllers, fast and slow control of power converters and a procedure programming framework for automating high-level control and data analysis tasks.

 10. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 11. Med-arb and arb-med procedures in conflicts among professionals in agriculture

  OpenAIRE

  Alecu, Ioan Niculae; Ciocan, Felix-Dimitrie; Nicolae, Horia; Ciocan, Mihut Miki

  2015-01-01

  Disputes among professionals in agronomy are generally caused by failure in performing a contract, most often the result of unclear formulations or of some flaws in drafting a contract. These arise from a failure to observe objective law, the non-satisfaction of subjective law and a failure to perform one's obligations. These are moments when Med-Arb is needed to resolve disputes and preserve business relationships between farmers. First, we must emphasize that the ADR (Alternative Dispute Re...

 12. Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA

  OpenAIRE

  Mesarič, Patrik

  2016-01-01

  V diplomskem delu primerjamo razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom v dvotirnem sistemu upravljanja z razmerji med notranjim revizorjem in upravnim odborom enotirnega sistema upravljanja. Primerjavo izpeljujemo na osnovi razlik med korporacijskim pravom Nemčije, ki predvideva dvotirne sisteme, ter korporacijskim pravom ZDA, ki predvideva enotirne sisteme. Primerjavo apliciramo na pravni red in prakso slovenskega okolja, kjer se lahko družbe odločajo tako za en...

 13. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 14. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  2015-01-01

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal intelle

 15. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 16. Hvornår lykkes man med sin undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Denne blog er et lille indblik i en løbende kommunikation, som jeg har med Peter Müller, matematiklærer på Ellekærskolen i Aarhus, med hvem jeg samarbejder i mit forskningsprojekt om at omsætte neurovidenskab til aktiv matematikundervisning. I denne samtale kommer vi ind på, hvordan man forbereder...

 17. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 18. NASILJE MED VRSTNIKI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Plošnik, Lucija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Nasilje med vrstniki v drugem triletju osnovne šole je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega najprej sam opis pojava – bullying. Kasneje preidemo na oblike nasilja in spregovorimo o značilnostih vpletenih v nasilje med vrstniki

 19. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 20. The impact of glutathione S-transferase genotype and phenotype on the adverse drug reactions to azathioprine in patients with inflammatory bowel diseases.

  Science.gov (United States)

  Liu, Hui; Ding, Liang; Zhang, Fangbin; Zhang, Yu; Gao, Xiang; Hu, Pinjin; Bi, Huichang; Huang, Min

  2015-10-01

  Azathioprine (AZA) is a thiopurine prodrug which is widely used in patients with inflammatory bowel disease (IBD). However, the use is limited in one-third of patients because of adverse drug reactions (ADRs) or a lack of clinical response. It has been considered that the polymorphic enzyme thiopurine S-methyltransferase (TPMT) plays an important role in the in vivo process of AZA and the occurrence of its myelotoxicity. Glutathione S-transferase (GST) mutation is another pharmacogenetic polymorphism which is probably involved in AZA metabolism and tolerance. The aim of this study was to investigate the association among GST polymorphism, enzyme activity and AZA-related ADRs in Chinese Han patients with IBD. We found that the patients who became neutropenic had a significantly higher GSTs activity when compared with of the patients who did not develop ADRs (analysis of variance, P GST activity constituted a pharmacogenetic high risk group for leucopenia during AZA treatment. GST-P1 Ile105/Ile105 genotype appeared to be a promising marker indicating predisposition to AZA-related ADRs. PMID:26432087

 1. Human mediator subunit MED15 promotes transcriptional activation.

  Science.gov (United States)

  Nakatsubo, Takuya; Nishitani, Saori; Kikuchi, Yuko; Iida, Satoshi; Yamada, Kana; Tanaka, Aki; Ohkuma, Yoshiaki

  2014-10-01

  In eukaryotes, the Mediator complex is an essential transcriptional cofactor of RNA polymerase II (Pol II). In humans, it contains up to 30 subunits and consists of four modules: head, middle, tail, and CDK/Cyclin. One of the subunits, MED15, is located in the tail module, and was initially identified as Gal11 in budding yeast, where it plays an essential role in the transcriptional regulation of galactose metabolism with the potent transcriptional activator Gal4. For this reason, we investigated the function of the human MED15 subunit (hMED15) in transcriptional activation. First, we measured the effect of hMED15 knockdown on cell growth in HeLa cells. The growth rate was greatly reduced. By immunostaining, we observed the colocalization of hMED15 with the general transcription factors TFIIE and TFIIH in the nucleus. We measured the effects of siRNA-mediated knockdown of hMED15 on transcriptional activation using two different transcriptional activators, VP16 and SREBP1a. Treatment with siRNAs reduced transcriptional activation, and this reduction could be rescued by overexpression of HA/Flag-tagged, wild-type hMED15. To investigate hMED15 localization, we treated human MCF-7 cells with the MDM2 inhibitor Nutlin-3, thus inducing p21 transcription. We found that hMED15 localized to both the p53 binding site and the p21 promoter region, along with TFIIE and TFIIH. These results indicate that hMED15 promotes transcriptional activation.

 2. Arbeta med rangordningsövningar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Larsson

  2011-03-01

  Full Text Available Som lärare söker man alltid efter nya undervisningsformer och övningar som ger bättre förutsättningar för studenternas lärande. Ett exempel på detta är rangordningsövningar. Rangordningsövningarna bygger på variation och jämförelse. Läraren väljer vilka egenskaper som varieras och kan rikta studenternas uppmärksamhet mot just de kritiska aspekter man vill uppmärksamma. Under 2010 har vi arbetat med ett pedagogiskt projekt vid Uppsala Universitet där rangordningsövningar prövats i flera olika naturvetenskapliga ämnen. Målet har varit att introducera, utveckla och pröva rangordningsövningar på svenska, där övningarna också breddats, utvecklats och kopplats till aktuell lärandeteori. Rangordningsövningar har visat sig värdefulla inom  fysik, biologi, kemi och geologi där de visat sig fungera i flera olika studentaktiverande sammanhang, t.ex. som aktiverande moment under föreläsningar, som uppgifter under laborationer och fältövningar, under räkneövningar och vid examination. Rangordningsövningarna har också visat sig fungera som utgångspunkt för mer kvalitativa vetenskapliga resonemang.

 3. Fatal hæmofagocytisk lymfohistiocytose og mononukleose hos en patient med colitis ulcerosa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul Ingvardsen, Charlotte; Ballegaard, Vibe Cecilie; Homøe, Preben

  2012-01-01

  We report a case of Epstein-Barr virus primo infection with the development of lethal haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in a 22 year-old man, who was being treated with azathioprin for colitis ulcerosa. HLH is a rare, life-threatening disease, which is caused by an inappropriate activatio...

 4. Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens innenfor musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet.

  OpenAIRE

  Lunde, Gerd Karine Eriksrud

  2016-01-01

  "Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens i musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet" utforsker hva ansatte ved et dagsenter for personer med demens og musikkterapeuten observerer i musikkterapien, og sammenligner dette med personen med demens sin egne opplevelse. Problemstillingen for denne studien er: "I hvilken grad vi har en forståelse av personer med demens opplevelse av å d...

 5. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced. PMID:24415770

 6. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 7. Hvad har kompetenceudvikling med folkeoplysning at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2007-01-01

  folkeoplysende dimension blev af i kompetenceudviklingsprojektet og der peges på resultaterne af arbejdet med den sokratiske dialoggruppe om, hvad folkeoplysning, dannelse og kompetence er, som flere daghøjskoler var involveret i. Endvidere gøres der rede for nye tiltag inden for diskussionen om livslang læring......En redegørelse til Undervisningsministeriet i forbindelse med afslutningen af kompetenceudviklingsprojektet for daghøjskoler, hvor den sokratiske dialoggruppe blev benyttet parallelt med Det etiske regnskab som metode til værdiafklaring. I denne redegørelse spørges der kritisk til, hvor den...

 8. Definition and segmentation of BioMedBridges stakeholders

  OpenAIRE

  Brooksbank, Cath; Alfarez, Deborah

  2014-01-01

  The success of BioMedBridges will depend on outreach and inreach to diverse groups of stakeholders. This deliverable report describes the use of a survey to define the broad stakeholder groups with whom BioMedBridges needs to engage, and to collect information on how the individual ESFRI-BMS RIs currently engage with these groups. We wanted to know who these stakeholders are, how the RIs are currently engaging with them, and what aspects of BioMedBridges the respondents felt we should be cons...

 9. Bindemiddeltesting med dynamisk skjær-reometer etter Superpave

  OpenAIRE

  Jørgensen, Torbjørn

  1998-01-01

  Et Carri-Med kontrollert skjærspennings-reometer er blitt brukt til bitumenanalyser siden 1988. SHRP-prosjektet avdekket at temperaturkontrollen var for dårlig med det orginale utstyret. Veglaboratoriet/Vegteknisk ønsket å oppgradere sitt reometer slik at temperaturkontrollen ble pålitelig. Superpave-metodene skulle dessuten etableres. Temperaturkontrollen ble oppgradert med en målecelle montert på peltier-systemet. En vannbad-sirkulator sørget for forbedret temperaturkontroll.

 10. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 11. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 12. Primary EBV-positive Hodgkin's lymphoma of the CNS under azathioprine treatment. Case report and review of the literature

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henkenberens, Christoph; Christiansen, Hans [Medizinische Hochschule Hannover, Klinik fuer Strahlentherapie und Spezielle Onkologie, Hannover (Germany); Franzke, Anke [Medizinische Hochschule Hannover, Klinik fuer Haematologie, Haemostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation, Hannover (Germany); Raab, Peter [Medizinische Hochschule Hannover, Institut fuer Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Hannover (Germany); Oschlies, Ilske; Klapper, Wolfram [Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein, Institut fuer Pathologie, Sektion Haematopathologie, Kiel (Germany)

  2014-09-15

  Retrospective and prospective cohort studies suggest that central nervous system involvement occurs in approximately 0.5 % of patients with advanced Hodgkin's lymphoma. The isolated primary intracranial manifestation of Hodgkin's lymphoma is an extremely rare finding, with few cases reported in the literature. Little is known about the optimal treatment and prognosis of these tumors. Here, we present a case report with a review of the literature. A 47-year-old Caucasian man with persistent frontal headache and unspecific vertigo for half a month was diagnosed with nodular space-occupying lesions in the cerebellum. His medical history included multiple sclerosis, which was treated for 20 years with the immunosuppressive drug azathioprine. Further staging revealed no additional lesions suspected of being malignant. The patient underwent total tumor resection. Immunohistopathological examination showed Epstein-Barr virus-associated classic Hodgkin's lymphoma. Diagnostic bone marrow punction excluded lymphoma involvement of the bone marrow. The patient had no B symptoms. Consequently, the patient was classified as having stage I{sub E}A disease according to the Modified Ann Arbor Classification of Hodgkin Lymphoma and received systemic chemotherapy followed by radiation therapy for the former cerebellar tumor region. He was in complete clinical remission at the last follow-up 9 months after the initial diagnosis. This case report and literature review suggest that multimodal treatment leads to a remarkable clinical outcome in Hodgkin's lymphoma with intracranial involvement. (orig.) [German] Retrospektive und prospektive Kohortenstudien deuten daraufhin, dass eine Beteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS) in etwa bei 0,5 % der Patienten mit fortgeschrittenem Hodgkin-Lymphom auftritt. Die isoliert primaer intrakranielle Manifestation des Hodgkin-Lymphoms ist extrem selten, mit wenigen bisher bekannten Faellen. Wenig ist auch ueber die optimale

 13. Perianal disease, small bowel disease, smoking, prior steroid or early azathioprine/biological therapy are predictors of disease behavior change in patients with Crohn's disease

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Peter Laszlo Lakatos; Zsofia Czegledi; Tamas Szamosi; Janos Banai; Gyula David; Ferenc Zsigmond; Tunde Pandur; Zsuzsanna Erdelyi; Orsolya Gemela; Janos Papp; Laszlo Lakatos

  2009-01-01

  AIM: To assess the combined effect of disease phenotype, smoking and medical therapy [steroid, azathioprine (AZA), AZA/biological therapy] on the probability of disease behavior change in a Caucasian cohort of patients with Crohn's disease (CD). METHODS: Three hundred and forty well-characterized, unrelated, consecutive CD patients were analyzed (M/F: 155/185, duration: 9.4 ± 7.5 years) with a complete clinical follow-up. Medical records including disease phenotype according to the Montreal classification, extraintestinal manifestations, use of medications and surgical events were analyzed retrospectively. Patients were interviewed on their smoking habits at the time of diagnosis and during the regular follow-up visits. RESULTS: A change in disease behavior was observed in 30.8% of patients with an initially non-stricturing, non-penetrating disease behavior after a mean disease duration of 9.0 ± 7.2 years. In a logistic regression analysis corrected for disease duration, perianal disease, smoking, steroid use, early AZA or AZA/ biological therapy use were independent predictors of disease behavior change. In a subsequent Kaplan-Meier survival analysis and a proportional Cox regression analysis, disease location ( P = 0.001), presence of perianal disease ( P < 0.001), prior steroid use ( P = 0.006), early AZA ( P = 0.005) or AZA/biological therapy ( P = 0.002), or smoking ( P = 0.032) were independent predictors of disease behavior change. CONCLUSION: Our data suggest that perianal disease, small bowel disease, smoking, prior steroid use, early AZA or AZA/biological therapy are all predictors of disease behavior change in CD patients.

 14. Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels

  2001-01-01

  Ved ad libitum foder med en stor andel kløvergræsensilage af god kvalitet gav en ration med byg som tilskudsfoder den samme ydelse som en ration med rapskage og byg . Ved en mindre gunstig grovfodersituation var der en stor effekt af en A-blanding som tilskudsfoder i stedet for byg. Selv ved en stor andel ad libitum foder af god kvalitet kunne grønpiller af standard kvalitet erstatte byg på tørstofbasis uden at EKM-ydelsen faldt signifikant. Ved samme areal til rådighed pr. ko, resulterer dyr...

 15. ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids

  Science.gov (United States)

  ... ADHD Meds May Pose Heart Risks for Some Kids Study found slightly higher chance of irregular heartbeat ... when putting a child on methylphenidate, Pratt added. Kids with existing congenital heart disease are most affected ...

 16. "Det der med, at det skal ud at leve"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Charlotte

  2013-01-01

  Professionshøjskolerne vil øge andelen af ph.d.'er fra 5% til 50% i det kommende tiår. I De Danske Professionshøjskolers strategi er ph.d.'ernes forskning karakteriseret ved en "dobbeltkvalificering": på den ene side mod praktisk relevans og på den anden side mod de normer, der gælder for anvendt...... forskning og udvikling. Med udgangspunkt i tre interviews med tre ph.d.-studerende og en lektor med ph.d. giver artiklen en indikator på, hvordan ph.d.'erne i professionshøjskolerne forvalter denne balance. Med udgangspunkt i organisationsteoretikeren Karl Weick spørger artiklen, hvordan de skaber mening...

 17. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 18. 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly

  Science.gov (United States)

  ... gov/news/fullstory_160930.html 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly The lifesaving ... Sept. 13, 2016 (HealthDay News) -- Nearly 5 million Medicare prescription drug enrollees aren't taking their blood ...

 19. Meds May Curb Risky Behaviors for Kids with ADHD

  Science.gov (United States)

  ... Meds May Curb Risky Behaviors for Kids With ADHD Study found drug abuse, STDs and injuries were ... Despite concerns that the stimulants used to treat attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) might raise the risk of drug abuse, ...

 20. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 1. U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds

  Science.gov (United States)

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_159218.html U.S. Pays Highest Prices for Cancer Meds: Study However, ... cancer drugs than Americans, he said, even though U.S. monthly drug prices are about three to six ...

 2. Many Addicts Going without Meds That Curb Opioid Abuse

  Science.gov (United States)

  ... Many Addicts Going Without Meds That Curb Opioid Abuse In 2013, just 17 percent were given drugs ... in the grip of an epidemic of opioid abuse. However, new research suggests that drugs that help ...

 3. Sprog hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2010-01-01

  Spredningen i sproglige færdigheder hos børn med autisme er enorm. Dette forhold vanskeliggør forskning inden for området, og omvendt bevirker forskningen og de valg – og ikke mindst fravalg – som autismeforskere er nødt til at foretage, at gruppen af børn med autisme kommer til at fremstå mere...

 4. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that Chinese Birds will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring Article-

 5. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  OpenAIRE

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 6. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 7. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 8. Filosofien i praksis: Arbejdet med at definere religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaffalitzky de Muckadell, Caroline

  2010-01-01

  Hvad laver de akademiske filosoffer egentlig? Og hvad kan man bruge den filosofiske forskning til? Arbejdet med at definere religion er eksempel på hvad filosofien kan og hvordan den kan bidrage til samfundsdiskussioner.......Hvad laver de akademiske filosoffer egentlig? Og hvad kan man bruge den filosofiske forskning til? Arbejdet med at definere religion er eksempel på hvad filosofien kan og hvordan den kan bidrage til samfundsdiskussioner....

 9. VKO kan med sindsro tage et valg i utide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2008-01-01

  ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar......ANALYSE: VKO har øget sit flertal med ét mandat til 91 på en måned i snittet af alle meningsmålinger, skriver professor Søren Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. februar...

 10. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search. PMID:23442731

 11. Korrekt behandling af forfrysninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Charnoubi, Waseem Ghulam; Bonde, Christian; Alsbjørn, Bjarne F

  2011-01-01

  Frostbite is rare in Denmark and is often associated with psychiatric conditions or drug- and alcohol abuse. It is seen regularly in countries with an arctic climate and tradition for outdoor activities such as skiing and climbing. The past winter in Denmark was long and cold, so we may see...

 12. Behandling af brandskader

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lang, Christian Lyngsaa; Partoft, Søren; Astrup, Jakob;

  2015-01-01

  This paper aims to clarify the newly revised guidelines regarding burn injuries as to assist medical personnel dealing with burns. The Department of Burns at Rigshospitalet is the main burn centre in Denmark, and thus creates the National Guidelines of burns treatment. The new guidelines have...

 13. Behandlingsresistent depression kan behandles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinberg, Maj; Levinsen, Mette Frandsen; Kessing, Lars Vedel

  2011-01-01

  Depression is considered resistant when two treatment attempts with antidepressants from different classes fail to produce significant clinical improvement. In cases of treatment-resistant depression, it is recommended to reevaluate the diagnosis, clarify comorbidity, substance abuse and lack...... of compliance. Regarding treatment, evidence is sparse, but switching to a different antidepressant, and combination or augmentation with another agent, admission and treatment with ECT are the options. The choice of treatment must be based on the characteristics of the depression, the severity of treatment...

 14. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J;

  2007-01-01

  The incidence of prostate cancer is increasing sharply in Denmark and an increasing proportion of patients have clinically localised disease at diagnosis. The therapeutic strategy encompasses intended curative therapy: radical prostatectomy with complete removal of the prostate gland and seminal...... vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed...

 15. Behandling af lokaliseret prostatacancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Henrik; Iversen, Peter; Mikines, Kári J;

  2007-01-01

  The incidence of prostate cancer is increasing sharply in Denmark and an increasing proportion of patients have clinically localised disease at diagnosis. The therapeutic strategy encompasses intended curative therapy: radical prostatectomy with complete removal of the prostate gland and seminal...... vesicles performed as an open procedure or laparoscopically, external beam radiation therapy, or implantation of radioactive seeds into the prostate (brachytherapy). In older patients with good prognostic factors, active surveillance should be considered. The various therapeutic modalities are reviewed....

 16. Behandling af infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjaersgård; Rasmussen, Niels Henrik

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However...

 17. Samfundserhvervet pneumoni--behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ljubica; Brock, Birgitte; Jakobsen, Preben;

  2008-01-01

  Penicillin is the drug of choice for treatment of community-acquired pneumonia (CAP) in Denmark. The primary determinant for therapeutic activity of penicillin is ''penicillin time'' (T>MIC), i.e. time with penicillin concentration above minimum inhibitory concentration. Eradication of S....... pneumoniae requires T>MIC above 40-50%. The second determinant for therapeutic activity is the ratio between maximum penicillin concentration in serum and MIC (Cmax/MIC). Considering penicillin pharmacokinetics, intravenous penicillin 2 million units four times a day is recommended as empirical treatment...

 18. Behandling af Dupuytrens kontraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raundrup Kornø, Maj; Søe, Niels Henrik; Dahlin, Lars B

  2015-01-01

  Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen­erally, tr......Dupuytren’s disease treatment Dupuytren’s disease is a hereditary fibroproliferative disease commonly affecting the palmar fascia of the hand, which results in progressive and irreversibly fixed flexion contractures of the hand. It may occur in the sole of the foot or in the penis. Gen...

 19. Gentaget selvmordsforebyggende behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lind, Bertel

  2014-01-01

  ramme er casestudie (Yin 2009; George 2005; Flyvbjerg 1991). Casestudiet består af en række patientforløb, hvor hver patient har haft mere end ét registreret behandlingsforløb i databasen (n = 377). Kvantitativ undersøgelse blev udført ved hjælp af Microsoft SPSS 21 på de 377 patienter på baggrund af...

 20. The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sorknæs, Anne Dichmann

  Formålet med ph.d. studiet var at undersøge effekten af telekonsultationer som supplement til konventionel behandling sammenlignet med konventionel behandling hos udskrevne patienter med KOL med fokus på genindlæggelser, dødelighed, sundhedsøkonomi, sygeplejerskers og patienters oplevelse af tele...

 1. Intensiv musik- og psykomotorisk gruppeterapi m. flygtninge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck, Bolette Daniels; Telcs, Cathrine

  2014-01-01

  Evaluering af gruppemusikterapi i kombination med psykomotorisk behandling med 3 traumatiserede flygtninge ved hjælp af spørgeskemaer ( WHOQOL) og interviews.......Evaluering af gruppemusikterapi i kombination med psykomotorisk behandling med 3 traumatiserede flygtninge ved hjælp af spørgeskemaer ( WHOQOL) og interviews....

 2. Patterns of 6-mercaptopurine and azathioprine maintenance therapy among a cohort of commercially insured individuals diagnosed with Crohn's disease in the United States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lund JL

  2013-12-01

  Full Text Available Jennifer L Lund,1 Suzanne F Cook,2 Jeffery K Allen,2 Charlotte F Carroll,2 Michael D Kappelman3 1Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University, Aarhus, Denmark; 2Worldwide Epidemiology, GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA; 3Department of Pediatrics, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA Background and aims: Thiopurines, including 6-mercaptopurine (6-MP and azathioprine (AZA, are the mainstay of maintenance therapy for Crohn's disease (CD. However, studies examining their effectiveness in routine practice among diverse patient populations are lacking. Among a cohort of new users of 6MP/AZA, we described treatment patterns and changes in subsequent therapy. Methods: Using the Truven Health Analytics databases, we identified all individuals diagnosed with CD and initiating 6-MP/AZA monotherapy from 2001–2008 (n=3,657. We estimated the proportion of CD patients remaining on 6-MP/AZA monotherapy, using Kaplan–Meier methods, and identified predictors of treatment noncontinuation, using multivariable Cox regression. Among the “noncontinuers,” we described subsequent patterns of maintenance therapy and summarized the diagnosis and procedure codes and prescription drug claims preceding treatment discontinuation. Results: The 1-year 6-MP/AZA treatment continuation rate was 42%. Children (age ≤18 years and individuals with no prior anti-tumor necrosis factor (TNF use were more likely to continue 6-MP/AZA, while those dispensed more (>4 outpatient prescriptions for any drug before initiation of 6-MP/AZA were less likely to continue maintenance treatment. Overall, 1,128 (39% and 105 (4% individuals experienced a clinical event potentially indicating active disease or 6-MP/AZA-intolerance prior to discontinuation, respectively. Most patients discontinued therapy; among the remaining patients who failed to continue 6-MP/AZA, most augmented with an anti-TNF. Conclusion: Most patients initiating 6-MP

 3. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 4. Feed and Feed Preheating Effect on MED-TVC Enhancement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rapid and significant growth of world installed capacity of Reverse Osmosis (RO) followed by Multi-Effect Distillation (MED) has taken place year after year. Efforts are made to improve the system performance through increasing productivity and lowering specific power consumption by utilizing waste heat for seawater feed pre heat. The present work studies the importance of seawater pre heating in MED by utilizing power plants condenser cooling water. A steady state mathematical model for Multi - Effect Distillation combined with Thermal Vapor Compression (MED-TVC) system and the governing equations are solved using a computer program to evaluate the MED-TVC system performance. The model validity is examined by data collected from two MED - TVC plants which showed good agreement. Furthermore; the study results show that an increase of seawater feed temperature from 32 to 46 degree C enhances the system productivity. Also, it increases the Gain Output Ratio by 8.7%, and decreases the specific heat consumption and the heat transfer are a by 9.6% and 17.4% respectively

 5. Vad är egentligen meningen med PLM?

  OpenAIRE

  Taxén, Lars

  2008-01-01

  Alltsomoftast hör man frågan ”vad menas med PLM?” Alltså: vad är PLM egentligen? Att PLM som företeelse inte är lätt att definiera har jag berört i tidigare krönikor, och det lär nog aldrig komma fram en väl fungerande definition av PLM som alla kan skriva under på. Det är förmodligen inte heller nödvändigt för att kunna arbeta med PLM på ett bra sätt. En betydligt viktigare fråga att ställa sig är ”vad är meningen med PLM?” Denna krönika ska alltså handla om begreppet ”mening”. ...

 6. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 7. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 8. Synchronously Driven Power Converter Controller Solution for MedAustron

  CERN Document Server

  Šepetavc, Luka; Tavčar, Rok; Moser, Roland; Gutleber, Johannes

  2011-01-01

  MedAustron is an ion beam cancer therapy and research centre currently under construction in Wiener Neustadt, Austria. This facility features a synchrotron particle accelerator for light ions. Cosylab is closely working together with MedAustron on the development of a power converter controller (PCC) for the 260 deployed power converters – power supplies. Power converters deliver power to magnets used for focusing and steering particle beams. We have designed and developed software and hardware which allows integration of different types of power converters into MedAustron's control system (MACS). PCC's role is to synchronously control and monitor connected power converters. Custom real-time fibre optics link and modular front end devices have been designed for this purpose. Modular front end devices make it possible to interface with almost any type of power converter – with or without built in regulation logic. We implemented realtime mechanisms and a dedicated real-time fibre link to ...

 9. MedAustron: The Austrian ion therapy facility

  Science.gov (United States)

  Benedikt, Michael

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research in Wiener Neustadt, Austria. The center is designed for the treatment of up to 1200 patients per year and for non-clinical research in the areas of radiobiology and medical radiation physics, as well as in experimental physics. MedAustron is an interdisciplinary project, benefiting from close cooperation and knowledge transfer with medical, scientific and research institutes on the national and international level. Three medical irradiation rooms will allow quasi-permanent patient treatment during two shifts on working days. The remaining beam time will be used for non-clinical research applications in a dedicated fourth irradiation room. The expected start of operation of MedAustron is mid-2016...

 10. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 11. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  . The concept agitation is used professionally to define and measure disturbing behaviours in people with severe dementia. The causes are multiple and include factors in the psychosocial environment, which suggests that treatment should be holistic and interdisciplinary and not limited to symptom management......Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...

 12. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 13. Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sehested, Jakob; Jensen, Søren Krogh; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober......Forskere ved DJF har vist, at det er muligt at opnå et tilstrækkeligt indhold af vitaminer og mineraler i foderrationen til økologiske malkekøer ved at anvende hjemmedyrkede grovfodermidler med en høj andel af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler. Udgivelsesdato: oktober...

 14. Co-publishing with BioMed Central

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2013-01-01

  <正>We are delighted to announce that our journal will be published in partnership with BioMed Central,part of Springer,under the Open Access model from 2014.As the leading Open Access publisher,BioMed Central will support the journal in its continued growth and development,and will promote to a broader community of audience.Beijing Forestry University will support the journal by sponsoring ArticleProcessing-Charges(APCs)for authors in the first three years which means authors

 15. STRES IN IZGORELOST MED ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI DELAVCI

  OpenAIRE

  Senekovič, Anja

  2013-01-01

  V diplomskem delu smo preiskovali stres in izgorelost med šolskimi svetovalnimi delavci. V teoretičnem delu so predstavljena poglavja o stresu, stresu na delovnem mestu, izgorelosti (na delovnem mestu) in o svetovalnem delu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med svetovalnimi delavci, zaposlenimi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Opravljena je bila z namenom, da bi opozorili na problem izgorevanja, ki vse pogosteje ogroža izvajalce različnih oblik pomoči. Ci...

 16. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 17. Æstetisk smag – med mennesker som pynt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eichberg, Henning

  2015-01-01

  Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA.......Anmeldelse af Claus Bøje & Søren Riiskjær (red.): Tag på fælleden – idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægs-fonden. København: LOA....

 18. Musikterapi til reduktion af agitation hos personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner; Stige, Brynjulf

  2015-01-01

  Urolig adfærd hos demensramte på plejehjem kan defineres og måles med fagbegrebet agitation. Agitation har alvorlige konsekvenser for de berørte og kan føre til fald i livskvalitet og øget medicinering hos personer med svær demens, og kan ligeledes føre til udbrændthed hos omsorgsgivere. Agitation...... regarding the single individual. A relevant method in an integrated and holistic approach is professional music therapy combined with other staffs’ use of music in daily dementia care....

 19. 英国PubMed entral启动

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李忠霞(编译)

  2007-01-01

  2007年1月8日,英国PubMed Central启动。以后科研人员可以获取到大量生命医学的研究资源,并能提交自己的出版作品。基于美国卫生部目前使用的模型,英国PubMed Central(UKPMC)将提供对医学和生命科学领域、经同行评议的研究成果的永久在线存档的免费获取。

 20. Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorlacius, P.

  Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra...

 1. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  Baggrund: Unge, der indlægges med en kronisk eller alvorlig sygdom, føler sig ofte fanget mellem børne- og voksenafdelinger, hvor de ikke oplever at der tages udgangspunkt i deres behov. De oplever ikke at blive betragtet som unge mennesker, men derimod som et barn eller en voksen. I håbet om at ...

 2. Højteknologisk dialysering i kombination med lavteknologisk sengecykling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mark, Edith; Agnholt, Hanne; Dollerup, Karin Hejlskov;

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 3. Student employment opportunities within ORD, with an emphasis on MED

  Science.gov (United States)

  This is a talk to undergraduate Juniors and Seniors in the UW-Madison School of Pharmacy's Pharm/Tox program about student employment opportunities w/in ORD such as SSC, ORISE, etc. wtih an emphasis on MED. I would classify as this as Outreach: how to navigate EPA websites to f...

 4. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 5. Nitrogenoxider i køkkener med gaskomfur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, R.

  Meddelelsen redegør for en forundersøgelse af metode og udstyr til måling af koncentrationen af nitrogenoxider i forbindelse med anvendelse af gas i køkkener. Undersøgelsen havde desuden til formål at forberede et eventuelt større projekt til kortlægning af niveauet af nitrogenoxider....

 6. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patient...

 7. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000 model

 8. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 9. Naturlig ventilation kombineret med varmegenvinding og natkøling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Christian Anker

  2007-01-01

  Naturlig ventilation i kontorbyggerier har været et alternativ til mekanisk ventilation i små 10 år. Ventilation med naturlige drivkræfter har den klare fordel, at der ikke forbruges elenergi ved ventilering af bygningen, fordi ventilatorer ikke er påkrævet. Imidlertid lider naturlig ventilation...

 10. Værkanalyse med digitale 3D modeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villaume, René Domine; Ørstrup, Finn Rude

  2006-01-01

  Projektet afprøve muligheder for Værkanalyse af danske arkitekturværker med anvendelse af digitale 3D modeller. Arkitektstuderende har i en workshop udarbejdet en 3D model af Arkitekt Vilhelm Lauritzens bygning til  Københavns Lufthavn fra 1939. Modellen er herefter videreudviklet og yderligere...

 11. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 12. Designing, Integrating, and Coordinating the Installation of MedAustron

  CERN Document Server

  Nicquevert, B; Benedikt, M

  2011-01-01

  "Give me a layout good enough and a building to place it, and I will install your accelerator". To paraphrase Archimedes, this is the role attributed to the Integration team in the MedAustron project. Starting with the optics layout and a building sketch, the integration work consists of a series of activities, interlinked in a complex manner. First the design and the integration of accelerator: list all items, define geometrical envelopes with interfaces, put them in position in CAD, identify conflicts and define input for design of items and of infrastructure. Then the various equipment is procured: verify and validate design data, follow-up manufacturing, fiducialize equipment and build supports. Lastly the global installation: check building and infrastructure, define survey framework, install and pre-align equipment on supports, move assemblies to their final location, survey actual position and adjust to theoretical position. The whole chain of operations from the layout to a real beam in MedAustron, i...

 13. L'opération Accor - Club Med

  OpenAIRE

  Grémont, Eric; Dudouet, François-Xavier

  2004-01-01

  Le vendredi 11 juin 2004 était annoncé le rachat par Accor des parts du groupe Agnelli et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le Club Méditerranée (Club Med). Accor entrait ainsi à hauteur de 28,9 % dans le capital du Club Med, mettant ainsi fin à quelques trente années de compagnonnage entre la Famille Agnelli et le célèbre voyagiste français.[...]L’objet des présents développements est d’apporter un éclairage nouveau sur les conditions sous-jacentes du rapprochement, au trav...

 14. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 15. Ledelsesudvikling i ejerledede virksomheder med vækstambitioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Steffen T.

  2006-01-01

  Dette bidrag beskriver konsulentvirksomheden Jonathan A/S' ledelsesudviklingsforløb 'Virksomheder i Vækst'. Forløbet henvender sig til ejerledere med vilje til og potentiale for vækst. Bidraget gør rede for Jonathan A/S' metoder og forudsætningerne for deres arbejde. Disse sættes løbende i relation...

 16. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 17. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 18. The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) project aims at gaining new insights in the knowledge of the processes on the base of the volcanic phenomena observable at the surface by using the broad inventory of multidisciplinary data available for Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. These active volcanic areas, which have been here considered as a cluster of supersites, represent test cases since they embrace the main characteristics typical of both "opened- and closed-conduit" volcanic systems. For the purpose, MED-SUV objectives focus on the (i) development of novel monitoring instrumentations and data collection methods, (ii) implementation of the current observation infrastructures, (iii) better constraint of crucial volcanic parameters by integration of in-situ and satellite data, and (iv) the development of an e-infrastructure for data sharing. In this framework, MED-SUV is a great opportunity for scientific collaboration among diverse research institutions and industrial sectors. MED-SUV aims to use the achieved results to gain robust sets of multi-parametric observations using the most advanced analytic data processing techniques and volcanic process and hazard modelling methods. These will provide new insights in the current and past eruptive activity of the three test case volcanoes that will increase our technical-scientific ability of tracking volcanic-related hazards in the targeted areas, and of communicating with the proper decision-maker bodies. The implementation of an e-infrastructure compliant with EPOS and the other two supersite projects, MARsite and FUTUREVOLC, will contribute to the GEO/GEOSS interoperability principles and to the GEO 2012-15 work plan.

 19. Overview of the SkyMed/COSMO mission

  Science.gov (United States)

  Caltagirone, Francesco; Spera, Paolo; Vigliotti, R.; Manoni, Gemma

  1998-12-01

  The impact of natural and man-made disasters on the social and economic progress is going to become more significant, making necessary to consider natural disasters reduction. Therefore civil protection and resource managers need elements to make quicker and better decisions on a day-to-day basis, so giving the start to an emerging world-wide remote sensing market. A deep analysis on the potential users, mainly devoted to Mediterranean basin, highlights that existing and/or planned systems are not able to completely satisfy their requirements. To fulfill this gap, Italy decided to promote the SkyMed/COSMO system, presently financed by the Italian Space Agency. SkyMed/COSMO is a constellation of small satellites for observation, remote sensing and data exploitation for risks management and coastal zone monitoring, conceived to provide products, services and logistics to both institutional and commercial remote sensing users on global scale. Furthermore the system is able to satisfy a broad spectrum of important applications also in the field of the resource management, land use and law enforcement. The SkyMed/COSMO current system architecture foresees a constellation of small satellites in two different orbit planes composed by 4 satellite equipped with X-band SAR and 3 satellites equipped with optical sensors. The system is characterized by good spatial resolution, day and night/all-weather imaging capability and by a very good revisit time. The program, currently in phase B, is carried out by an industrial consortium lead by Alenia Aerospazio.

 20. Mitigation of Volcanic Risk: The COSMO-SkyMed Contribution

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Daraio, Maria Girolamo; Battagliere, Maria Libera; Coletta, Alessandro

  2015-05-01

  The Italian Space Agency (ASI) promotes Earth Observation (EO) applications related to themes such as the prediction, monitoring, management and mitigation of natural and anthropogenic hazards. The approach generally followed is the development and demonstration of prototype services, using currently available data from space missions, in particular the COSMO-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) mission, which represents the largest Italian investment in Space System for EO and thanks to which Italy plays a key role worldwide. Projects funded by ASI provide the convergence of various national industry expertise, research and institutional reference users. In this context a significant example is represented by the ASI Pilot Projects, recently concluded, dealing with various thematic, such as volcanoes. In this paper a special focus will be addressed to the volcanic risk management and the contribution provided in this field by COSMO-SkyMed satellite constellation during the last years. A comprehensive overview of the various national and international projects using COSMO-SkyMed data for the volcanic risk mitigation will be given, highlighting the Italian contribution provided worldwide in this operational framework.

 1. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Hwang, Helen H.; Bose, Deepak; White, Todd R.; Wright, Henry S.; Schoenenberger, Mark; Kuhl, Christopher A.; Trombetta, Dominic; Santos, Jose A.; Oishi, Tomomi; Karlgaard, Christopher D.; Mahzari, Milad; Pennington, Steven P.

  2016-01-01

  The Mars Entry Descent and Landing Instrumentation 2 (MEDLI2) sensor suite will measure aerodynamic, aerothermodynamic, and TPS performance during the atmospheric entry, descent, and landing phases of the Mars 2020 mission. The key objectives are to reduce design margin and prediction uncertainties for the aerothermal environments and aerodynamic database. For MEDLI2, the sensors are installed on both the heatshield and backshell, and include 7 pressure transducers, 17 thermal plugs, and 3 heat flux sensors (including a radiometer). These sensors will expand the set of measurements collected by the highly successful MEDLI suite, collecting supersonic pressure measurements on the forebody, a pressure measurement on the aftbody, direct heat flux measurements on the aftbody, a radiative heating measurement on the aftbody, and multiple near-surface thermal measurements on the thermal protection system (TPS) materials on both the forebody and aftbody. To meet the science objectives, supersonic pressure transducers and heat flux sensors are currently being developed and their qualification and calibration plans are presented. Finally, the reconstruction targets for data accuracy are presented, along with the planned methodologies for achieving the targets.

 2. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J

 3. Tværprofessionel praksis undersøgt med snap-logs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sauzet, Sofie Ørsted Dupuis

  2014-01-01

  En undersøgelse af tværprofessionelle praksisser som situeret viden, produceret med snap-logs.......En undersøgelse af tværprofessionelle praksisser som situeret viden, produceret med snap-logs....

 4. The CanMEDS framework: Relevant but not quite the whole story

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, N. van der; Fokkema, J.P.; Westerman, M.; Driessen, E.W.; Vleuten, C.P.M. van der; Scherpbier, A.J.J.A.; Scheele, F.

  2013-01-01

  Background: Despite acknowledgement that the Canadian Medical Educational Directives for Specialists (CanMEDS) framework covers the relevant competencies of physicians, many educators and medical professionals struggle to translate the CanMEDS roles into comprehensive training programmes for specifi

 5. Crimean-Congo hemorrhagic fever infections reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yavuz Ince

  2014-09-01

  Conclusions: Case reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on the emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about Crimean-Congo hemorrhagic fever.

 6. Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønkjær, Lene Gertsen

  2015-01-01

  Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed: Fremlæggelse af delresultater fra "Projekt vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed". Delresultaterne har 2 foki: 1 med fokus på hvordan studerende med ADHD og depression beskriver deres læringsforudsætninger i kl...

 7. File list: Oth.ALL.50.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.50.Med.AllCell.bed ...

 8. File list: Oth.ALL.10.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.10.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.10.Med.AllCell.bed ...

 9. File list: Oth.ALL.05.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.05.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021230,SRX1021231,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.05.Med.AllCell.bed ...

 10. File list: Oth.ALL.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 All cell types SRX657147,SRX657149,...319,SRX022694,SRX657139,SRX355576,SRX355581,SRX657154,SRX657137,SRX800018,SRX800019 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.ALL.50.Med1.AllCell.bed ...

 11. File list: Oth.EmF.50.Med1.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.EmF.50.Med1.AllCell mm9 TFs and others Med1 Embryonic fibroblast SRX520210,SRX5...X520205,SRX520211,SRX657143,SRX330320,SRX330319 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.EmF.50.Med1.AllCell.bed ...

 12. File list: Oth.ALL.20.Med.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.ALL.20.Med.AllCell dm3 TFs and others Med All cell types SRX1021231,SRX1021230,...SRX1021232 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/dm3/assembled/Oth.ALL.20.Med.AllCell.bed ...

 13. File list: Oth.PSC.05.Med12.AllCell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.PSC.05.Med12.AllCell mm9 TFs and others Med12 Pluripotent stem cell SRX022692,S...RX022693,SRX651987 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/mm9/assembled/Oth.PSC.05.Med12.AllCell.bed ...

 14. Kommunikation ved brug af mobile enheder med digital video i idræt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langagergaard Rødbro, Lise; Elbæk, Lars

  2012-01-01

  I artiklen redegøres kort for et projekt, som førte frem til en videoplatform, der er et bud på et ’lukket YouTube’, hvor video filmet med smartphone direkte kan uploades til, og med funktioner specifikt udviklet til skolens idrætsundervisning. Med afsæt i systemisk kommunikationsteori analyseres...

 15. Osmolaritetsmåling af tårevæsken med Tearlab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Anders Højslet; Hjortdal, Jesper

  2013-01-01

  Tørre øjne er en hyppigt forekommende tilstand, og med alderen ses ofte tiltagende symptomer. Tårefilmen og graden af tørre øjne kan evalueres på mange forskellige måder og med forskellige teknikker, som dog ikke altid korrelerer med hinanden og patientens symptomer. Måling af tårefilmens...

 16. PRAVNA UREDITEV ODNOSOV MED NADZORNIM SVETOM IN REVIZIJSKO KOMISIJO

  OpenAIRE

  Obreza, Simon

  2012-01-01

  Upravljanje korporacij teorije razlagajo na različne načine. Njen obseg zajema poslovanje korporacije, obveznosti menedžerjev povezane z nadzorom uprave (poročanje, opravljanje revizije…). Bolj splošna definicija pa pravi, da je to zveza med različnimi udeleženci (delničarji, direktorji, delavci, upniki, itd.), ki vsi želijo začrtati smer poslovanja in njegovo izvajanje v korporaciji. Kar se tiče upravljanja družb, sta se glede na razmere v okolju, v katerem je nastala družba, razvila d...

 17. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 18. PROSTORSKI RAZVOJ CELJA V OBDOBJU MED 1937-2011

  OpenAIRE

  Bratina, Andrej

  2016-01-01

  Diplomska naloga obravnava čas druge polovice dvajsetega stoletja, natančneje obdobje med leti 1937 in 2011. V tem času so na širitev mesta vplivali različni dejavniki, kot so: razvoj industrije, povečanje števila prebivalcev, gospodarski razvoj ter razvoj Celja kot upravnega, šolskega in kulturnega središča. Vsi ti dejavniki so povzročili nastanek novih industrijskih, bivalnih in rekreativnih površin. Prav tako so vplivali na razvoj cestnega in vodnega omrežja. Nastanek vseh teh novih površi...

 19. Quinoa - en afgrøde med potentiale

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2009-01-01

  Med de nuværende afregningspriser på korn er det oplagt at kigge på andre afgrødearter, som ville kunne medføre et højere dækningsbidrag. Det er dog ikke så ligetil, idet afgrøder, der har potentiale for højere dækningsbidrag, som regel også medfører større risiko for fiasko. Dette gælder også quinoa.

 20. Konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim

  OpenAIRE

  Juvan, Erik

  2016-01-01

  Za diplomsko delo sem si izbral zelo aktualno temo, in sicer konflikt med Rusijo in Ukrajino zaradi polotoka Krim. Tema je zanimiva, ker se veliko dogaja in je še vedno aktiven problem. Težav z literaturo nisem imel, saj je že na spletu ogromno podatkov. Moj prvi korak je bil nabrati ogromno virov iz različnih medijev, nato pa sem analiziral zgodovino tega območja in potek dogodkov na spornem območju. Prav tako pa sem raziskal, kako je na dogodke reagirala ena izmed največjih svetovnih organi...

 1. Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA)

  OpenAIRE

  Špur, Matic

  2016-01-01

  Diplomsko delo analizira Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA). Avtor najprej obravnava vzpostavitev območja proste trgovine z odpravo tarifnih postavk za blago. Pri tem se osredotoča, tako na industrijsko blago, s poudarkom na ribiški predelovalni in avtomobilski industriji, kot tudi na kmetijske izdelke. V okviru poglavja o blagu so predstavljena določila, ki se nanašajo na tehnične ovire trgovini, kot oblika necarinskih omejitev in na pravila izvora. V dipl...

 2. MED23: a new Mediator of H2B monoubiquitylation.

  Science.gov (United States)

  Streubel, Gundula; Bracken, Adrian P

  2015-12-01

  The Mediator multiprotein complex physically links transcription factors to RNA polymerase II and the basal transcription machinery. While the Mediator complex has been shown to be required for transcriptional initiation and elongation, the understanding of its interplay with histone modifying enzymes and post‐translational modifications remains elusive. In this issue of The EMBO Journal, Yao et al (2015) report that the MED23 subunit of the Mediator complex physically associates with the heterodimeric RNF20/40 E3‐ligase complex to facilitate the monoubiquitylation of histone H2B on gene bodies of actively transcribed genes. PMID:26438725

 3. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...... diagnostisk udredning af barnets evne til socialt engagement og nonverbal kommunikation. Musikterapeutisk assessment er specielt velegnet til at skelne børn med en autismeforstyrrelse fra børn med en svær kommunikationsforstyrrelse....

 4. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 5. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 6. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 7. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 8. Barn i familjer med missbruksproblem : En kvalitativ studie om daghemmets roll när ett barn kommer från en familj med missbruksproblem

  OpenAIRE

  Ålgars, Emma

  2010-01-01

  Ämnesområdet och temat för mitt arbete är barn i familjer med missbruksproblem. Syftet med min studie är att förstå vad det som barn innebär att leva i en familj med missbruksproblem och att se vilka konsekvenser det har för barnet. Jag vill även få reda på vad man på daghem kan göra för att stöda barn samt deras föräldrar i familjer med missbruksproblem. Mina tre frågeställningar för arbetet är; Hur ser barnets situation ut i en familj med missbruksproblem? Hur kan man på daghem identifiera ...

 9. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 10. Overview of the MedAustron design and technology choices

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Palm, M; Pirkl, W; Dorda, U; Fabich, A

  2010-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment in Austria currently in the development phase. The design is based on the PIMMS study [1] and CNAO [2] synchrotron. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for nonclinical research in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics with an extended proton energy range beyond medical requirements to 800 MeV. The differences to others medical acceleratorbased facilities will be elaborated, specifically the used source technologies and configuration (starting up with protons (p) and carbon ions (C6+) allowing a later upgrade to ion species up to neon) and the online verification of all relevant beam parameters. The current project status is presented.

 11. Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Erlandsson, Christian; Heiler, Linnéa; Henningsson, Sofie

  2005-01-01

  Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus h...

 12. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla; Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar;

  mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna......Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 13. BULLYING MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Klein, Nastja

  2014-01-01

  Pri nasilju gre za naučen vedenjski vzorec, ki je nedopusten in kazniv. Gre za širok spekter negativnih ravnanj, ki pri žrtvah puščajo hude in dolgotrajne tako čustvene in fizične posledice. Otrok, ki je žrtev takšnega nasilja, lahko ima trajne posledice in je zaznamovan za vse življenje. Povzročitelj nasilja je za to odgovoren, žrtvi pa se nudi takojšnja pomoč. Strokovna literatura v grobem loči pet vrst nasilja: psihično, fizično, medvrstniško, spolno in nasilje v družini. Nasilje med v...

 14. Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Ulrik

  Rapporten gennemgår den danske debat om PVC og de miljøpolitiske tiltag, der har været gennemført. Et survey i danske plastvirksomheder gennemført i projektet viser, at industrien er forberedt på at gennemføre en omfattende substitution af PVC, hvis der stilles politisk krav om det eller markedet...... efterspørger det. Til gengæld viser brancheaftalerne sig at være et svagt instrument og der peges på et behov for en opfølgning af de gode resultater, der er opnået med substitution af PVC i en række renere teknologi projekter, som har fået statslig støtte....

 15. De danske fanger i Sachsenhausen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Astrid Marie Møller

  2009-01-01

  Specialet behandler systematisk tidligere danske kz- fangers interaktion med andre fangenationaliteter belyst ud fra erindringer og kendt forskning om KZlejren Sachsenhausen.......Specialet behandler systematisk tidligere danske kz- fangers interaktion med andre fangenationaliteter belyst ud fra erindringer og kendt forskning om KZlejren Sachsenhausen....

 16. Two Journeys and One University: King Christian I and Queen Dorothea's Journeys to Rome and the Foundation of the University of Copenhagen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jahnke, Carsten

  2014-01-01

  Behandler de omstændighederne omkring universitetsgrundlæggelsen og rydder op med den myte, at Københavns Universitet blev grundlagt af Christian I.......Behandler de omstændighederne omkring universitetsgrundlæggelsen og rydder op med den myte, at Københavns Universitet blev grundlagt af Christian I....

 17. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  OpenAIRE

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 18. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 19. Crawling PubMed with web agents for literature search and alerting services

  OpenAIRE

  Deusdado, Sérgio; Leonel DEUSDADO; Carvalhal, Carlos

  2013-01-01

  In this paper we present ASAP - Automated Search with Agents in PubMed, a web-based service aiming to manage and automate scientific literature search in the PubMed database. The system allows the creation and management of web agents, parameterized thematically and functionally, that crawl the PubMed database autonomously and periodically, aiming to search and retrieve relevant results according the requirements provided by the user. The results, containing the publications list retrieved, a...

 20. Prestasjon på tradisjonelle nevropsykologiske tester samvarierer med synkrone lavfrekvente fluktuasjoner i hjernebarken under hvile

  OpenAIRE

  Eidissen, Christian

  2014-01-01

  Sammendrag Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom prestasjon på nevropsykologiske tester og styrken på funksjonelle hvilestadienettverk i hjernen. Det er funnet indikasjoner på at styrken på hjernens funksjonelle forbindelser korrelerer med- og predikerer kognitiv funksjon. Man har også funnet at hjernens funksjonelle anatomi observert ved hjerneavbildning er forskjellig hos friske personer og personer med ulike psykiske lidelser. Flere tidligere studier har benyttet t...

 1. Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie

  OpenAIRE

  Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana

  2015-01-01

  Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse v...

 2. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  International Nuclear Information System (INIS)

  MED28 (also known as EG-1 and magicin) has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information) MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer

 3. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 4. Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier

  OpenAIRE

  Hansen, Flemming

  2013-01-01

  Forbrugerne ønsker nye kødprodukter i stedet for de gamle klassikere som skinke, kødpølse og spegepølse. Samtidig vil de gerne have madvarer med mindre salt og færre kemiske konserveringsmidler som fx nitrit. Ved at konservere med bær, urter og krydderier kan man udnytte de naturligt forekommende konserveringsmidler i planter og samtidig fremstille kødprodukter med en helt ny smag. I samarbejde med Institut for Fødevarer, Årslev og MAPP fra Århus Universitet samt virksomhederne Hanegal o...

 5. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  OpenAIRE

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 6. Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model

  OpenAIRE

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  I FØJO3 projektet ECOVIT undersøges, hvorvidt det er muligt for en bedrift med økologisk mælkeproduktion at blive selvforsynende med vitaminer og mineraler. I projektet indgik et samarbejde med 5 private gårde med mælkeproduktion. På disse gårde blev der fundet en positiv sammenhæng mellem indholdet af vitaminer i det producerede grovfoder og indholdet i den mælk, der blev produceret heraf. Der er udviklet en model til at beregne det forventede indhold af vitaminer (fokus på A og E) og m...

 7. k-MED - from a local project to a service provider for eLearning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagner, Richard

  2006-11-01

  Full Text Available k-MED evolved from a single medical subject project in 1999 to a provider of comprehensive technology, infrastructure and content for authors and learners. It currently offers about 170 courses covering 16 medical subjects. The k-MED community consists of medical authors and experts for technology, graphical and instructional design. It has its proprietary authoring tools and an internet based learning management system, both being continually improved corresponding to service experiences. k-MED aims at ongoing development as a service provider for educational institutions for undergraduate or continuing medical education. For further information see http://www.k-med.org.

 8. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 9. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 10. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 11. "Så deilig når slimet er vekke!". Erfaringer og kommunikasjon i lungefysioterapi for personer med Multippel Sclerose

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Hensikten med studien var å få innsikt i erfaringer pasienter med langtkommet MS gjorde seg med lave lungevolum, slim i lungene og med fysioterapibehandling. Svekkelse i respirasjonsmuskulaturen og redusert bevegelighet i brystkassen fører til at pasienter med langtkommet MS står i fare for sekretopphoping i lungene og økt risiko for infeksjoner. Lungefysioterapi kan bedre respirasjonsmuskelstyrke, thoraxbevegelighet, lungevolumer og hostekraft, som igjen kan sørge for slimmobilisering. I til...

 12. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The EC FP7 MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) EC-FP7 Project, which started on June 2013, aims to improve the capacity of the scientific institutions, end users and SME forming the project consortium to assess the volcanic hazards at Italian Supersites, i.e. Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. The Project activities will focus on the optimisation and integration of ground and space monitoring systems, the breakthrough in understanding of volcanic processes, and on the increase of the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities in the hazard management. The overall goal of the project is to apply the rationale of the Supersites GEO initiative to Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius, considered as cluster of Supersites. For the purpose MED-SUV will integrate long-term observations of ground-based multidisciplinary data available for these volcanoes, i.e. geophysical, geochemical, and volcanological datasets, with Earth Observation (EO) data. Merging of different parameters over a long period will provide better understanding of the volcanic processes. In particular, given the variety of styles and intensities of the volcanic activity observed at these volcanoes, and which make them sort of archetypes for 'closed conduit ' and 'open conduit' volcanic systems, the combination of different data will allow discrimination between peculiar volcano behaviours associated with pre-, syn- and post-eruptive phases. Indeed, recognition of specific volcano patterns will allow broadening of the spectrum of knowledge of geo-hazards, as well as better parameterisation and modelling of the eruptive phenomena and of the processes occurring in the volcano supply system; thus improving the capability of carrying out volcano surveillance activities. Important impacts on the European industrial sector, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new observation/monitoring sensors/systems, are

 13. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2013-04-01

  In response to the EC call ENV.2012.6.4-2 (Long-term monitoring experiments in geologically active regions of Europe prone to natural hazards: the Supersite concept - FP7-ENV-2012-two-stage) a wide community of volcanological institutions proposed the project Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV), which is in the negotiation phase at the time of writing. The Consortium is composed by 18 European University and research institutes, four Small or Medium Enterprises (SME) and two non-European University and research institutes. MED-SUV will improve the consortium capacity of assessment of volcanic hazards in Supersites of Southern Italy by optimising and integrating existing and new observation/monitoring systems, by a breakthrough in understanding of volcanic processes and by increasing the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities. More than 3 million of people are exposed to potential volcanic hazards in a large region in the Mediterranean Sea, where two among the largest European volcanic areas are located: Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. This project will fully exploit the unique detailed long-term in-situ monitoring data sets available for these volcanoes and integrate with Earth Observation (EO) data, setting the basic tools for a significant step ahead in the discrimination of pre-, syn- and post-eruptive phases. The wide range of styles and intensities of volcanic phenomena observed on these volcanoes, which can be assumed as archetypes of 'closed conduit ' and 'open conduit' volcano, together with the long-term multidisciplinary data sets give an exceptional opportunity to improve the understanding of a very wide spectrum of geo-hazards, as well as implementing and testing a large variety of innovative models of ground deformation and motion. Important impacts on the European industrial sector are expected, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new

 14. TERENO-MED: Terrestrial Environmental Observatories in the Mediterranean Region

  Science.gov (United States)

  Krueger, Elisabeth; Friesen, Jan; Kallioras, Andreas; Bogena, Heye; Devaraju, Anusuriya; Vereecken, Harry; Teutsch, Georg

  2013-04-01

  Centres and jointly operated with local partners across the Mediterranean region. In a number of Mediterranean mesoscale hydrological catchments TERENO-MED will investigate the long-term effects of global change on the quality and the dynamics of water resources in human-influenced environments under water scarcity. The Helmholtz Centres UFZ (overall coordinator) and FZJ have therefore initiated the set-up of a network of global change observatories in 5-10 Mediterranean river catchments. The TERENO-MED observatories will: - investigate societally relevant water problems in the context of 'typical' Mediterranean environments, - provide long-term and quality-controlled data available to the scientific community, - be operated and maintained through local research institutes and universities, - establish common monitoring platforms and foster synergies between research organizations, - provide solutions to pressing local and regional water problems by building partnerships between scientific partners and regional authorities.

 15. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 16. Electrical Network Analysis for Vacuum Profile of MedAustron

  CERN Document Server

  Christina Yin Vallgren, CY; Jose Antonio Ferreira Somoza, JF

  2012-01-01

  MedAustron is a synchrotron based hadron therapy facility for cancer treatment currently under construction in Wiener Neustadt, Austria, 40 km south-west of Vienna. Ion beams of H+3 and C4+ are generated in gaseous plasma (H2 or CO2) in an Electron Cyclotron Resonance (ECR) ion source and extracted at a kinetic energy of 8 keV=u and transformed by the Low-Energy Beam Transfer line (LEBT). The beam of ions is then accelerated up to 400 keV/u in the Linear accelerator (LINAC) and transferred via the Medium Energy Beam Transfer line (MEBT) to the synchrotron. After extraction, the beam is transferred to the treatment rooms for cancer therapy use. The quality of the dose delivered to the patient for cancer treatment is ultimately determined by the performance of the beam delivery chain. The performance of beam delivery chain are accordingly influenced by many factors in the entire accelerator chain and the vacuum performance is one of key factors steering the beam quality, especially in the synchrotron. In this r...

 17. Trafikplanlægning med Geografisk Informations System (GIS)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aabrink, Morten

  2013-01-01

  destinationen. Inden navigatoren kan hjælpe os, skal der overføres data om den virkelige verden til GPS-navigatoren. Bag den grafiske overflade findes en mængde digitale data, som danner grundlag for de beregninger, der visualiseres på GPS-navigatoren. Disse beregninger kan foretages i GIS. GIS anvendes også i......De fleste af os støder på GIS i det daglige, f.eks. når vi indtaster en destination på vores GPS-navigator. Vi kan bruge navigatoren til at fortælle os, hvor destinationen ligger i forhold til vores nuværende position, og samtidig kan den foreslå en rute for, hvordan vi kommer frem til...... forbindelse med komplicerede trafikmodeller, som eksempelvis Landstrafikmodellen, der kan regne på utallige konsekvenser af forslag til ændringer i Danmarks trafikale infrastruktur. Dette kapitel giver en introduktion til GIS og viser nogle eksempler på, hvordan man i praksis anvender GIS til at gennemføre...

 18. BEHANDLING AV MODERAT TIL ALVORLIG PSORIASIS; : GAMMEL VERSUS NY BEHANDLING.

  OpenAIRE

  2007-01-01

  BACKGROUND: Psoriasis is a common, chronic, inflammatory disease. Psoriasis requires long time therapy to maintain disease control and psoriasis patients deserve long-term controlled treatment of their disease with optimal safety. Traditional treatment like phototherapy or systemic therapy with cyclosporin, metotrexate and retinoids are not always effective or cause long-term side effects. New biological, which targets pathologic T cell activity, agents like tumor necrosis factor alpha inhib...

 19. Skal vi synge den originale eller folkelige version af vores danske sange?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jens Stig

  2015-01-01

  Artiklen behandler problemet med, at sange har en tendens til at ændre sig over tid og flittig brug, og via nogle kendte eksempler behandler den spørgsmålet om, hvordan vi kan forholde os til denne problematik.......Artiklen behandler problemet med, at sange har en tendens til at ændre sig over tid og flittig brug, og via nogle kendte eksempler behandler den spørgsmålet om, hvordan vi kan forholde os til denne problematik....

 20. Programmering af applikationer med dSPACE real-time værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voigt, Kristian

  1998-01-01

  Denne brugervejledning beskriver, hvorledes dSPACE-udviklingsværktøjer bruges. Som gennemgående eksempel er valgt en opstillings i forbindelse med IKS' hydrauliske testrobot (Multidos). Det beskrives hvorledes systemet er sammensat og de enkelte elementer i systemet vil blive beskrevet - dog med ...

 1. Supra-regional availability of licensed electronic content - ZB MED's new models

  OpenAIRE

  Grisse, Mareike

  2015-01-01

  ZB MED - Leibniz Information Centre for Life Sciences developed new licensing concepts and ways to make electronic full-texts directly accessible to German residents. ZB MED - Leibniz-Informationszentrum Lebenswissenschaften hat neuartige Lizenzmodelle für den überregionalen direkten Zugriff auf lizenzpflichtigen Inhalt entwickelt.

 2. Obamas opgør med Bush låser ham i dronekrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrich, Philip Christian

  2013-01-01

  En helt central del af Obamas valgkamp i 2008 var et opgør med dele af Bush administrationens krig mod terror. Obama er dog blevet fanget i en kontroversiel dronepolitik på grund af hans manglende succes med de indenrigspolitiske aspekter af opgøret...

 3. Intervention rettet mod sproget hos børn med autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia

  2014-01-01

  Sprogniveauet hos børn med autisme er afgørende for deres muligheder for udfoldelse og udvikling, og sproget er et udviklingsområde, der er meget modtageligt for intensiv intervention. Imidlertid modtager danske børn med autisme kun sjældent intensiv intervention rettet mod sproget. De intensive...

 4. Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dela Stang, B.

  Denne rapport beskriver, hvilke faktorer der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton. Såvel laboratorieforsøg som inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette træfacader giver en konstruktion, som er yderst føl...

 5. Bør det være strafbart at have sex med dyr?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Stine Billeschou; Greve, Vagn; Sandøe, Peter

  2009-01-01

  Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives et historisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterføl...

 6. Are some of the challenging aspects of the CanMEDS roles valid outside Canada?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringsted, Charlotte; Hansen, Torben Lindskov; Davis, Deborah;

  2006-01-01

  CONTEXT: Many countries have adopted the CanMEDS roles. However, there is limited information on how these apply in an international context and in different specialties. OBJECTIVES: To survey trainee and specialist ratings of the importance of the CanMEDS roles and perceived ability to perform t...

 7. Evaluering af MED-organisering i REGION NORDYLLANDs sygehusvæsen – en projektbeskrivelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2013-01-01

  eksperimentere med forskellige modeller for MED-organisering, og samtidig at igangsætte en følgeevaluering. CARMA på Aalborg Universitet er blevet overdraget evalueringsopgaven. I dette notat begrundes nærmere, hvordan evalueringen er tilrettelagt – som en responsiv og interessentbaseret evaluering – og hvordan...

 8. Lysaktiveret desinfektion med Riboflavin - et nyt terapeutisk tiltag til parodontal- og rodkanalbehandlinger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlafer, Sebastian

  Lysaktiveret desinfektion (LAD) er en terapi, der bruges i stigende omfang til at dræbe bakterier i dentale biofilm. Bakterierne bliver først behandlet med et farvestof, som kaldes for fotosensitizer, og derefter belyst med lys af en bestemt bølgelængde. Fotosensitizer-molekylerne optager lysenergi...

 9. Forsøg med 4,8 m langt lydvaffelelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  med vaflen "i varm tilstand" og disse forsøg er beskrevet i en separat rapport, hvortil der henvises. Den statiske beregning af konstruktionen er foretaget af Hamiconsult A/S, Herning med udgangspunkt i DIF's normudkast. Juli 1997 for DS410 og DS411. Disse beregninger findes i bilag A, hvortil der...

 10. Fra interne udviklingsplaner til åben innovation med brug af Web 2.0 teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scupola, Ada; Sørensen, Flemming; Nicolajsen, Hanne Westh

  Abstrakt: Artiklen handler om brugerinddragelse i service innovation. Der er fokus på idéfasen kombineret med anvendelse af kommunikationsteknologi og i særdeleshed webblogmediet. Behov som kreativitet, heterogenitet, engagement med mere diskuteres. Der afrapporteres fra et eksperiment på Roskild...

 11. 75 FR 22630 - Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated, Commercial Division, Including...

  Science.gov (United States)

  2010-04-29

  ..., Virginia. The notice was published in the Federal Register on February 16th, 2010 (75 FR 7032). At the... Employment and Training Administration Nautilus, Inc., Currently Known as Med-Fit Systems Incorporated.... was sold in September 2009 and is currently known as Med-Fit Systems, Incorporated. Some...

 12. Mediator MED23 regulates basal transcription in vivo via an interaction with P-TEFb.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Yao, Xiao; Huang, Yan; Hu, Xiangming; Liu, Runzhong; Hou, Dongming; Chen, Ruichuan; Wang, Gang

  2013-01-01

  The Mediator is a multi-subunit complex that transduces regulatory information from transcription regulators to the RNA polymerase II apparatus. Growing evidence suggests that Mediator plays roles in multiple stages of eukaryotic transcription, including elongation. However, the detailed mechanism by which Mediator regulates elongation remains elusive. In this study, we demonstrate that Mediator MED23 subunit controls a basal level of transcription by recruiting elongation factor P-TEFb, via an interaction with its CDK9 subunit. The mRNA level of Egr1, a MED23-controlled model gene, is reduced 4-5 fold in Med23 (-/-) ES cells under an unstimulated condition, but Med23-deficiency does not alter the occupancies of RNAP II, GTFs, Mediator complex, or activator ELK1 at the Egr1 promoter. Instead, Med23 depletion results in a significant decrease in P-TEFb and RNAP II (Ser2P) binding at the coding region, but no changes for several other elongation regulators, such as DSIF and NELF. ChIP-seq revealed that Med23-deficiency partially reduced the P-TEFb occupancy at a set of MED23-regulated gene promoters. Further, we demonstrate that MED23 interacts with CDK9 in vivo and in vitro. Collectively, these results provide the mechanistic insight into how Mediator promotes RNAP II into transcription elongation.

 13. Ablation of coactivator Med1 switches the cell fate of dental epithelia to that generating hair.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keigo Yoshizaki

  Full Text Available Cell fates are determined by specific transcriptional programs. Here we provide evidence that the transcriptional coactivator, Mediator 1 (Med1, is essential for the cell fate determination of ectodermal epithelia. Conditional deletion of Med1 in vivo converted dental epithelia into epidermal epithelia, causing defects in enamel organ development while promoting hair formation in the incisors. We identified multiple processes by which hairs are generated in Med1 deficient incisors: 1 dental epithelial stem cells lacking Med 1 fail to commit to the dental lineage, 2 Sox2-expressing stem cells extend into the differentiation zone and remain multi-potent due to reduced Notch1 signaling, and 3 epidermal fate is induced by calcium as demonstrated in dental epithelial cell cultures. These results demonstrate that Med1 is a master regulator in adult stem cells to govern epithelial cell fate.

 14. Diagnostik og behandling af fenylketonuri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bayat, Allan; Møller, Lisbeth Birk; Lund, Allan Meldgaard

  2015-01-01

  Primary phenylalanine hydroxylase deficiency, also known as phenylketonuria, results in accumulation of phenylalanine in the blood. Early identification and treatment prevents the majority of clinical sequelae to the disease, but psychological and neurodevelopmental problems can occur in some...

 15. Biologisk behandling af spondylitis ankylopoietica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freiesleben, S.; Schou, M.

  2008-01-01

  All of the three well-known TNF alpha inhibitors (infliximab, adalimumab and etanercept) have a rapidly occurring and long-lasting effect in ankylosing spondylitis (AS). The IL-1 antagonist, anakinra, has been investigated in two open label studies with partially conflicting results. Apart from...

 16. Diagnostik og behandling af pankreascyste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graversen, Martin; Mortensen, Michael Bau

  2014-01-01

  Incidental cystic lesions of the pancreas are often detected due to the increased use of cross-sectional imaging. Since mucinous cysts have a malignant potential, whereas pseudocysts and serous cystadenomas are benign, the distinction is of key clinical importance. Current recommendations advocat...... the use of multiple imaging modalities (CT/MRI/endoscopic US/endoscopic US & fine-needle aspiration) during evaluation and follow-up. This review describes the most frequent cystic lesions of the pancreas and suggests a simple investigation and treatment algorithm....

 17. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates. Udgivelsesdato: 2009-Jun-8...

 18. Korrekt behandling af akut akillesseneruptur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Kristoffer W; Ganestam, Ann; Madsen, Bjørn Lindegård;

  2016-01-01

  to an increased risk of re-rupture and operative treatment to an increased risk of other complications such as adhesions, infection and nerve injury. When a non-operative treatment protocol is chosen it is paramount that sufficient expertise is present to guide the treatment and rehabilitation.......Treatment of acute Achilles tendon rupture in Denmark has changed from being predominantly operative to being non-operative treatment over the past five years. However, no clear evidence is found in the literature in favour of one treatment modality over another. Non-operative treatment leads...

 19. Onkologisk behandling af meningeal carcinomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sulim, S.; Høyer, Morten

  2005-01-01

  Meningeal carcinomatosis (MC) occurs in 5-8% of cancer patients. In the       majority of cases, MC appears in patients with advanced disease. The       increase in incidence is probably caused by improved survival due to       improvements in systemic therapy and an increased awareness of MC among...

 20. Hypertension--forekomst og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Hans; Jørgensen, Torben; Jensen, Gorm B;

  2009-01-01

  Hypertension is the most important modifiable risk factor for cardiovascular disease. However, less than half of all hypertensives have their blood pressure reduced to relevant goals. The prevalence of hypertension in Denmark was found to be between 26% and 40% of the adult population. Just over ...... half were aware of the diagnosis, but less than half were in treatment. Blood pressure control in patients who are undergoing treatment has improved during recent years, but there is still a gap to achievable control rates....

 1. Farmakologisk behandling af psykotiske tilstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fink-Jensen, A.; Larsen, J.T.; Nielsen, B.;

  2008-01-01

  Antipsychotic medication has been used for more than fifty years and has brought a dramatic improvement in the treatment of psychotic diseases by removing or reducing the psychotic symptoms and thereby also allowing other treatment approaches to be used. However, an urgent need remains for new me...... medications with better efficacy, especially to limit the so-called negative symptoms and cognitive deficits often observed in schizophrenic patients and to reduce the occurrence of side effects Udgivelsesdato: 2008/11/10...

 2. Behandling af den hypoterme patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Benedict; Rudolph, Søren Finnemann; Lucas, Alexander;

  2008-01-01

  Treatment of the hypothermic patient depends more on the clinical condition than on the core temperature. Unconscious patients need thorough investigation, and they can often be rewarmed with warm water in the pleural cavities. Cardiac arrest requires cardio pulmonary rescue until rewarming can...

 3. Behandling ved tidlig Hodgkin's sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, L K; Carde, P; Mauch, P;

  1993-01-01

  In early stage Hodgkin's disease the optimal choice of treatment is still an unresolved issue. Twenty-two randomized trials of radiotherapy alone versus radiotherapy plus combination chemotherapy have been carried out world-wide. The preliminary results of a global meta-analysis of these trials...... a relapse is avoided in many patients. The major argument against early chemotherapy is: that by careful staging and selection of patients and by careful radiotherapy techniques the number of patients exposed to potentially toxic chemotherapy may be kept at a minimum. Recently, trials have been carried out...... testing chemotherapy alone, results are, however, conflicting. In order not to jeopardize the good results achieved with the standard treatments developed over the last three decades, newer treatment approaches should be carefully tested in large randomized trials before being implemented for general...

 4. Gastropleural fistel kan behandles torakoskopisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laugesen, Sofie; Nekrasas, Vytautas; Haahr, Poul Erik

  2014-01-01

  Gastropleural fistula (GPF) is although uncommon a severe and sometimes fatal complication after prior thoracic surgery, trauma or malignancy. Standard therapy has often included major surgery such as laparotomia with gastrectomi. In this case report we present a patient with GPF who underwent...

 5. Stress og profylakse samt behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 6. Kirurgisk behandling af cancer pancreatis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenfeldt, Magnus; Hansen, Carsten Palnaes; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Surgery remains the only hope for cure in pancreatic cancer. The most common procedures are reviewed. Postoperative morbidity and mortality below 30% and 5%, respectively, are the standard. The benefit of extended lymph node dissection and portal-mesenteric vein resection is dubious. Selected...... patients with locally advanced cancer may be down-staged with chemo-radiotherapy and eventually resected. Endoscopic stent placement is the preferred method to relieve biliary and/or gastrointestinal obstruction. The outcome is better for patients treated at high-volume centres than at smaller hospitals....

 7. Diagnose og behandling af binyrebarkkarcinom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Abildgaard, Julie; Pappot, Helle; Petersen, Peter Meidahl;

  2013-01-01

  Adrenocortical carcinomas (ACC) are rare tumours responsible for only 0.02% of the total number of malignant diseases. However the ACC are aggressive with a mean fiveyears survival of 20-50% and are often associated with increased production of adrenocortical hormones. The effect of the treatment...

 8. Den dysplastiske hofte II. Behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Steffen; Sonne-Holm, Stig

  2003-01-01

  The possibility of individualized treatment of residual dysplasia of the hip in childhood and adulthood has renewed the interest in this orthopaedic field and new procedures of treatment have been devised. This article reviews current knowledge of the treatment of the dysplastic hip....

 9. Nyrearteriestenose--diagnostik og behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Erling Bjerregaard; Andersen, Ulrik Bjørn

  2009-01-01

  Screening for renal artery stenosis (RAS) should be restricted to patients with a high RAS risk. Captopril renography, computed tomography (CT)-angiography, magnetic resonance (MR)-angiography and ultrasound (US) Doppler can be used. Most patients should receive medical treatment. If predictive...

 10. Behandling av gangfunksjon ved MS

  OpenAIRE

  Unsvåg, Helene Halsteinli

  2015-01-01

  Abstract. Background: Fampyra is a potassium channel blocker that reduces the leakage through ion-channels. Fampyra is approved for use in patients with multiple sclerosis (MS) who have walking difficulties. Previous studies have shown that Fampyra can have a positive effect on walking speed in patients with MS. Objectives: To investigate the effect of Fampyra in a group of MS patients and see the effect on walking speed and endurance. In addition, we wanted to examine whether factors such as...

 11. Behandling af neuroendokrine gastrointestinale tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carsten Palnaes; Langer, Seppo; Frevert, Susanne;

  2010-01-01

  The prognosis of neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract and pancreas is difficult to estimate due to their heterogeneous nature. Survival without dissemination may reach 90%, while metastases reduce the 5-year survival to less than 50%. Radical surgery offers the only possibility of...... cure. Palliative therapy includes surgery and intra-arterial embolization of hepatic metastases, chemotherapy, biotherapy with interferon-alpha and radionuclear treatment. Tumour-targeted therapy with tyrosine kinase inhibitors, mammalian target of rapamycin inhibitors or monoclonal antibodies are...

 12. Towards a multidisciplinary e-infrastructure for the Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) project

  Science.gov (United States)

  Nativi, Stefano; Mathieu, Pierre Philippe; Cossu, Roberto; Santoto, Mattia; Martini, Marcello; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The MED-SUV European project (http://med-suv.eu/) aims to design and implement a multidisciplinary infrastructure for the volcanic risk management life-cycle in southern Italy. The MED-SUV infrastructure will rely upon the improvements of the understanding of geophysical processes underlying the volcanic systems of Vesuvius / Campi Flegrei and Mt. Etna. It will also achieve the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases, novel sensors for the measurements of volcanic parameters, and tools for data analysis and process modelling. This effort will contribute to GEOSS (Global Earth Observation System of Systems - http://www.earthobservations.org/geoss.shtml) as one the volcano Supersite recognized by GEO (Group on Earth Observation) -see http://supersites.earthobservations.org/. To achieve its goals, MED-SUV needs an advanced e-infrastructure allowing: (a) heterogeneous data and processing systems to provide and share their resources, and (b) supersite Users to run their workflows and generate significant products. This presentation discusses the general interoperability approach and architecture characterizing the MED-SUV e-infrastructure. The MED-SUV e-infrastructure considered the concepts and solutions adopted by the GEOSS Common Infrastructure (GCI). The architecture requirements and system technologies builds on the experience done by relevant European projects in the framework of GEOSS and ESFRI (e.g. EuroGEOSS, GENESI, GEOWOW). MED-SUV e-infrastructure adopts three-tiers approach distinguishing among: (a) local and distributed Data/Information Providers; (b) the MED-SUV Brokering framework for harmonization and interoperability; (c) the MED-SUV e-collaboration environment for the generation and publication of advanced products. MED-SUV e-infrastructure development considers interoperability with the other two FP7 supersite projects: MARSITE and FUTUREVOLC, as well as EPOS.

 13. The role of Med19 in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shao-wu ZOU; Kai-xing AI; Zhi-gang WANG; Zhou YUAN; Jun YAN; Qi ZHENG

  2011-01-01

  Aim: To explore the role of Med19, a component of the Mediator complex that coactivates DNA-binding transcription factors, in the proliferation and tumorigenesis of human hepatocellular carcinoma cells.Methods: The human hepatocellular carcinoma cell lines HepG2 and Hep3B were infected with lentiviral vectors encoding interfering RNA (RNAi) targeting the Med19 gene. To further confirm the inhibitory effects of RNAi vectors on Med19 gene expression, quantitative real-time RT-PCR and Western blotting assays were used. The proliferation of HepG2 and Hep3B cells after transduction with the Med19-RNAi-Lentivirus vector was evaluated by MTT conversion, BrdU incorporation, colony formation, and cell-cycle assays in vitro.In addition, the ability of the Med19-RNAi-Lentivirus vector-infected Hep3B cells to form tumors after inoculation into nude mice was determined.Results: Recombinant lentiviral vectors expressing small interfering RNA (siRNA) against Med19 were constructed and were found to efficiently downregulate Med19 mRNA and protein levels in HepG2 and Hep3B cells. Furthermore, the inhibition of Med19 by RNAi dramatically reduced hepatocellular carcinoma cell proliferation, induced cell-cycle arrest in the G0/G1 phase, and suppressed tumor formation.Conclusion: These results provide new evidence of an important role for Med19 in the development of hepatocellular carcinomas, suggesting that lentivirus-mediated RNAi to target Med19 is a potential tool for inhibiting cancer cell proliferation and tumorigenesis.

 14. Retrieving Clinical Evidence: A Comparison of PubMed and Google Scholar for Quick Clinical Searches

  Science.gov (United States)

  Bejaimal, Shayna AD; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-01-01

  Background Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. Objective To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. Methods We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Results Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; P<.001). Precision was similar in both databases (PubMed: 6%; Google Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; P<.001). Conclusions For quick clinical searches, Google Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles. PMID:23948488

 15. Betydningsfulde øjeblikke - med modtageren i centrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Fiske

  1992-08-01

  Full Text Available TV2 har fra starten positioneret sig som en modtagerorienteret kanal. I modsætning til DR-TV, hvor afsenderens hensigter (opdragelse, oplysning, demokratisk debat har været styrende for programpolitik- ken. Når afsenderhensigten bliver det overordnede i kommunikations- processen, kaldes det af mange bedreviden, formynderi eller skole- lærer TV. Den historiske forankring for sådanne programopfattelser har været diskuteret af Ib Bondebjerg i MedieKultur nr.14 og af Henrik Dahl i nr. 15. I konkurrencen med TV2 er DR-TV på vej væk fra sine rødder i bor- gerlige dannelsesidealer, forestillingen som enhedskulturen og oplys- ningstraditionen. For at give et lidt bredere perspektiv på konsekven- serne af den modtagerorientering, som også har præget diskussionen om receptionsforskningen i Danmark (se MedieKultur nr.7, bringer vi her en oversættelse af John Fiskes artikel fra "Critical Studies in Mass Communication", vol. 5: 246-251, 1988. For Fiske er modtageren det afgørende element, når en tekst skal tillægges betydning. Hermed sæt- ter han en ny ramme for diskussionen af hvad det er, der gør en tekst betydningsfuld, dvs. hvad der giver den kvalitet. John Fiske er en kontroversiel person i international medieforskning. Efter klassikeren "Reading Television" (1978, har han placeret sig, eller er blevet placeret som medieforskningens "enfant terrible", den totale populismes bannerfører, der ser sund folkelig modstand, hvor andre ser ideologisk hjernevask. Hans seneste udgivelser om popu- lærkultur, "Reading the Popular" og "Understanding Popular Culture" er blevet kaldt den største trussel i nyere tid mod et politisk forpligtet "cultural studies" (Martin Barkers anmeldelse i "Magazine of Culture Studies" nr.1, 1990. Artiklen er oversat af Mette Davidsen Nielsen.

 16. The MedAustron project: an example of large-scale technology transfer

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso & Michael Benedikt

  2013-01-01

  In January this year, CERN’s Director-General Rolf Heuer handed over the first ion source to the MedAustron therapy centre in the town of Wiener Neustadt in the presence of the Austrian authorities. This milestone marks the beginning of the transition from the development and design phase to the commissioning of the new facility.   Handover of the ion source to MedAustron on 11 January, 2013. From left to right: Michael Benedikt (Project Leader MedAustron at CERN), Karlheinz Töchterle (Austrian Federal Minister of Science and Research), Erwin Pröll (Governor of Lower Austria), Rolf Heuer (Director-General CERN), Klaus Schneeberger (Lower Austrian State Parliament, Head of EBG MedAustron Council). The goal of the MedAustron project is the construction of an ion-therapy and research centre, based on a synchrotron accelerator complex, in Austria (for more about the technical part of the MedAustron project, click here). “MedAustron will be the first large-sca...

 17. Vaccination med Porcilis PCV i to danske svinebesætninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haugegaard, J.; Astrup, P.; Haugegaard, S.;

  2010-01-01

  I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2 ml 1 gang ved ca. 4 (3-5) ugers alderen. Resultaterne viste, at vaccination gav et ensartet serologisk...... respons. I den ene besætning, hvor vaccinerede grise blev opstaldet adskilt fra ikke-vaccinerede fra fravænning til slagtning, forhindrede vaccination viraemi. I den anden besætning blev PCV2-niveauet i serum reduceret med mindst 2 log(10) enheder, selvom grisene befandt sig i et smittet miljø med direkte...... kontakt med ikke-vaccinerede og viraemiske stifæller. I denne besætning blev en signifikant øget daglig tilvækst på 39 g registreret i perioden fra 8-16 uger efter fravænning hos vaccinerede grise sammenholdt med ikke-vaccinerede. Undersøgelsen konkluderer, at vaccination med Porcilis PCV reducerede...

 18. A synergetic hybridization of adsorption cycle with the multi-effect distillation (MED)

  KAUST Repository

  Thu, K.

  2014-01-01

  Multi-effect distillation (MED) systems are proven and energy efficient thermally-driven desalination systems for handling harsh seawater feed in the Gulf region. The high cycle efficiency is markedly achieved by latent energy re-use with minimal stage temperature-difference across the condensing steam and the evaporating saline seawater in each stage. The efficacies of MED system are (i) its low stage-temperature-difference between top brine temperature (TBT) and final condensing temperature, (ii) its robustness to varying salinity and ability to handle harmful algae Blooming (HABs) and (iii) its compact foot-print per unit water output. The practical TBT of MED systems, hitherto, is around 65 C for controllable scaling and fouling with the ambient-limited final condenser temperature, usually from 30 to 45 C. The adsorption (ADC) cycles utilize low-temperature heat sources (typically below 90 C) to produce useful cooling power and potable water. Hybridizing MED with AD cycles, they synergistically improve the water production rates at the same energy input whilst the AD cycle is driven by the recovered waste heat. We present a practical AD + MED combination that can be retrofitted to existing MEDs: The cooling energy of AD cycle through the water vapor uptake by the adsorbent is recycled internally, providing lower temperature condensing environment in the effects whilst the final condensing temperature of MED is as low as 5-10 C, which is below ambient. The increase in the temperature difference between TBT and final condensing temperature accommodates additional MED stages. A detailed numerical model is presented to capture the transient behaviors of heat and mass interactions in the combined AD + MED cycles and the results are presented in terms of key variables. It is observed that the water production rates of the combined cycle increase to give a GOR of 8.8 from an initial value of 5.9. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Smal är lika med lycklig? : En litteraturstudie som belyser livsvärlden hos två unga kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Johnsson, My; Nilsson, Lilliann

  2010-01-01

  Anorexia Nervosa är en sjukdom som debuterar i tonåren och som främst drabbar flickor. Personer med anorexi har en intensiv rädsla för så kallad normalvikt, samt viktuppgång. Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med denna sjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie. Studien genomfördes, genom analys av två självbiografiska böcker. Analysen som valdes var en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utfördes i sex steg och resulterade i tjugosex kategori...

 20. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  . Deltagerne rekrutteredes af KOL Kompetencecenter. Resultater: Resultater og perspektiver præsenteres ved konferencen. References: 1. Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in e-Health implementation d Documents/e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System...... projektet: • Borgere med KOLs forventninger til og erfaringer med udvalgt teknologi og opfattelse af kvalitet i hverdagen • Sundhedsprofessionelle forventninger til implementering af udvalgt teknologi og opfattelse af kvalitet i forløb for borgere med KOL Metode: Grundig litteratursøgning er gennemført ift...... Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet...