WorldWideScience

Sample records for bakterii preneseneho zivinami

 1. Effect of copper upon the actions of sulphate-reducing bacteria isolated from soil contaminated by crude oil and heavy metals / Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Podobas Ewa Izabela

  2015-12-01

  Full Text Available Przedmiot badań stanowiły sulfidogenne zespoły mikroorganizmów wyizolowane z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkich. Próbki gleby pochodziły z obszarów wybranych kopalni ropy naftowej w południowo-wschodniej Polsce. Celem badań było określenie wpływu stężenia metali ciężkich (miedzi na aktywność wyselekcjonowanych zespołów mikroorganizmów.

 2. Wpływ szczepów bakterii wyizolowanych z hydroponicznej uprawy sałaty (Lactuca sativa L. na wzrost siewek sałaty, rosnących w obecnosci rożnych form pożywienia azotowego [Influence of bacterial strains isolated from hydroponic cultures of lettuce (Lactuca sativa L. on the growth of lettuce seedlings growing in the presence of various forms of nitrogen nutrition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z. Kobierzyńska-Gołąb

  2015-06-01

  Full Text Available 320 bacterial strains isolated from the surface of cultivated plants, as well as from other parts of hydroponic cultures showed stimulating (49 bacterial strains or inhibitory (9 bacterial strains properties in respect to the investigated plant. The following bacteria were isolated: Pseudomonas, Flavobacterium, Agrobacterium, Achromobacter and Chromobacterium. The effects of active bacterial strains on the growth of seedlings were investigated in dependence on the kind of inorganic form of nitrogen present in the nutrient solutions. The same bacterial strains exerted a stimulating effect on seedlings growing on nitrates, weaker stimulation was observed in cultures with ammonium nitrate; the growth of lettuce seedlings on nutrient solution with ammonium only, was, as a rule, inhibited by the bacteria.

 3. Porównawcze badania nad występowaniem bakterii w hydroponicznych uprawach sałaty (Lactuca sativa L. z azotanowaą i amonową formą azotu w pożywce [Comparative studies on the occurrence of bacteria in hydroponic cultures of lettuce (Lactuca sativa L. enriched with nitrate or ammonia forms of nitrogen in the nutrient medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z. Kobierzyńska-Gołąb

  2015-06-01

  Full Text Available The experiment demonstrated the greatest number of bacteria on the surface of roots immersed in nutrient solution, next on the epidermis of the parts of roots remaining in the air space above the nutrient solution and on the roots growing in the seed-bed; a smaller number in the seed-bed itself and the smallest number in the nutrient solution. The population of bacteria consisted of up to 90% short rod of bacilli. The total number of bacteria in hydroponic culture with ammonium was higher than in that with nitrate. As a rule the bacteria belonging to the separate physiological groups, participating in nitrogen metabolism (ammonifying, proteolytic, proteinizing, denitrifying and oligonitrophilic bacteria appeared to be more numerus in the culture with ammonium than in that with nitrate. The growth of plants in hydroponic culture with ammonium was weaker than in that with nitrate.

 4. Assessment of the influence of composts on microbiological and biochemical parameters of substrates and the morphological traits of scarlet sage / Ocena wpływu kompostów na parametry mikrobiologiczne i biochemiczne podłoży oraz cechy morfologiczne szałwii błysz czącej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolna-Maruwka Agnieszka

  2015-09-01

  Full Text Available Celem badań była ocena stanu mikrobiologicznego (liczba bakterii heterotrofi cznych, promieniowców, pleśni i biochemicznego (aktywność ureazy i fosfatazy kwaśnej torfu z domieszką kompostów wytworzonych na bazie osadu ściekowego. Ponadto celem badań było wykazanie wpływu niniejszych podłoży na cechy morfologiczne szałwii błyszczącej (wysokość, liczba i długości pędów, liczba pąków i kwiatostanów, indeks zazielenienia (SPAD. Komposty wyprodukowane z osadu ściekowego, słomy pszennej, kukurydzianej i łubinowej zmieszano z torfem w różnym udziale procentowym, od 25% do 75%.

 5. Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz Ropek

  2016-09-01

  Full Text Available W obiektach inwentarskich często powstaje specyficzny mikroklimat stwarzający odpowiednie warunki dla zasiedlenia i życia różnorodnych mikroorganizmów. Z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego obecność bakterii nawet potencjalnie patogennych, a w szczególności grzybów i ich produktów metabolicznych może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka oraz egzystencji zwierząt hodowlanych. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w budynkach inwentarskich w gospodarstwach rolnych. Pomiary aerozolu biologicznego wykonywano w obiektach inwentarskich takich jak obory, stodoła, kurnik i budynek spichlerza. Próbki powietrza pobierano przy użyciu 6-stopniowego impaktora Andersen. W trakcie poboru próbek wykonywano także pomiary temperatury oraz wilgotności względnej powietrza przy wykorzystaniu urządzenia Kestrel 4000. Analiza ilościowa wykazała, że stężenia aerozolu biologicznego w badanych obiektach inwentarskich i gospodarczych były wyższe niż dla powietrza zewnętrznego. Najwyższe stężenia aerozolu bakteryjnego jak i grzybowego stwierdzono w oborach. Analiza jakościowa mikroorganizmów wyizolowanych z próbek powietrza wykazała, że dominującymi gatunkami w badanych obiektach były bakterie z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus oraz grzyby z rodzajów Alternaria, Aspergillus, Cladosporium i Penicillium. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najwyższe stężenia bioaerozolu występowały w obiektach, w których nagromadzone były odchody zwierząt oraz panowała w nich podwyższona wilgotność tj. powyżej wartości 70% i była niewłaściwa wentylacja.

 6. Analiza flory bakteryjnej owrzodzeń żylnych u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w latach 2006–2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Cyran-Stemplewska

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Pacjenci leczeni z powodu owrzodzeń żylakowychpodudzi stanowią istotny odsetek chorych hospitalizowanych naOddziale Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.W populacji europejskiej problem ten dotyka 1–2% ludności. Cel pracy: Analiza procentowego rozkładu patogenów wyhodowanychz wymazów owrzodzeń żylakowych pacjentów Oddziału DermatologiiWojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach hospitalizowanychw latach 2006–2010. Materiał i metodyka: W badaniu u 200 losowo wybranych chorychprzeanalizowano wymazy pobierane z ran podczas przyjęcia naOddział Dermatologii. Do celów analizy statystycznej użyto testut Studenta. Wszystkie patogeny przyporządkowano do sześciu grupbakterii. Analizowano rozkład najczęściej izolowanych patogenów,rozkład bakterii w badanych grupach w latach 2006–2010 orazw zależności od czasu trwania owrzodzenia. Przeanalizowano równieżrozkład najczęstszych patogenów u chorych na cukrzycę i bezcukrzycy. Wyniki: Stwierdzono największy udział procentowy Staphylococcusaureus (48%. Kolejne bakterie, które najczęściej hodowano, to Pseudomonasaeruginosa (26,5%, Enterococcus faecalis (22%, Proteus mirabilis(14% i Escherichia coli (14%. W ciągu 5 lat obserwowano zmniejszeniesię izolacji Staphylococcus aureus, Escherichia coli, z towarzyszącymwzrostem izolacji Enterococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa, a takżeu pacjentów chorujących na cukrzycę częstszą kolonizację bakteriamiGram-ujemnymi – Proteus mirabilis i Pseudomonas aeruginosa. Ponadtoowrzodzenia trwające dłużej niż 5 lat częściej kolonizowane były przezbakterie Gram-ujemne. Wnioski: Zmiany obserwowane w rozkładzie patogenów izolowanychz owrzodzeń żylnych w latach 2006–2010 wpływają na podejmowaniedecyzji terapeutycznych i włączanie antybiotykoterapii podczas leczeniaowrzodzeń.