WorldWideScience

Sample records for badany metoda magnetycznej

 1. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 2. The freezing of water bonded in the wheat (Triticum aestivum L.) grain studied by means protons magnetic relaxation method; Zamarzanie wody zwiazanej w ziarnach pszenicy (Triticum aestivum L.) badane metoda relaksacji magnetycznej dla protonow

  Haranczyk, H.; Jasinski, G. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland); Strzalka, K. [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Some biological aspects of water freezing in the wheat grain have been studied using NMR methods. Measuring of the relaxation times for freezing and liquid water shown absence of T{sub 2}{approx}100 {mu}s and T{sub 2}{approx}1 ms separated components what pointed for some different way of water bonding. 7 refs, 12 figs, 2 tabs.

 3. Capillary and sorbed water content in wood as studied by nuclear magnetic resonance; Badanie zawartosci wody wolnej i zwiazanej w drewnie metoda magnetycznego rezonansu jadrowego

  Olek, W.; Baranowska, H.M.; Guzenda, R.; Olszewski, K.J. [Akademia Rolnicza, Poznan (Poland)

  1995-12-31

  Water content in wood has been studied by NMR technique. The spin-spin relaxation time has been measured for distinguish the capillary and sorbed water. The qualitative and quantitative determination have been possible by means of proposed method. 8 refs, 6 figs.

 4. Badanie kliniczne młodego sportowca – punkt widzenia kardiologa sportowego

  Zbigniew Krenc

  2012-07-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna stanowi jeden z podstawowych warunków dobrego stanu zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży także niezbędny element prawidłowego rozwoju somatycznego, psychomotorycznego i funkcjo‑ nalnego. Regularny trening sportowy korzystnie wpływa na stan czynnościowy organizmu, a w szczególności układu krążenia. Z drugiej strony intensywny wysiłek fizyczny może być także mechanizmem spustowym dla zagrażających życiu arytmii u sportowców z nierozpoznaną wcześniej chorobą serca. Fundamentalną rolę w sporcie wyczynowym odgrywają badania sportowo‑lekarskie, zarówno wstępne – przed rozpoczęciem aktywności sportowej, jak i okresowe – w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. W ocenie stanu zdrowia osoby aktywnej fizycznie szczególne miejsce zajmuje badanie układu krążenia, uwzględniające, poza ukierun‑ kowanym wywiadem, m.in. osłuchiwanie serca w różnych pozycjach ciała, badanie tętna obwodowego, pomiar ciśnienia tętniczego, a także poszukiwanie objawów fenotypowych zespołu Marfana. Badanie przedmiotowe pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych układu krążenia zachodzących pod wpływem długotrwałego trenin‑ gu sportowego, z których najbardziej charakterystyczne są powiększenie serca (efekt zwiększenia grubości mięśnia sercowego z poszerzeniem światła lewej komory oraz wolna spoczynkowa czynność serca. Ważna jest także umiejętność identyfikacji objawów wskazujących na organiczną chorobę układu krążenia, która może doprowadzić do nagłej śmierci sercowej. Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pediatrom i lekarzom rodzinnym informacji pozwalających na właściwą ocenę fizjologicznych, adaptacyjnych zmian zachodzących w układzie krążenia pod wpływem długotrwałego treningu sportowego, a także ułatwiających identyfikację stanów chorobowych, będących przeciwwskazaniem do sportu wyczynowego.

 5. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 6. BADANIE ŚLADU AERODYNAMICZNEGO MODELU OBLODZONEGO CIĘGNA MOSTU PODWIESZONEGO

  Piotr GÓRSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W niniejszym artykule przedstawiono sposób i wyniki badania płaskiego przepływu powietrza w śladzie aerodynamicznym za nieruchomym modelem oblodzonego cięgna mostu podwieszonego w zakresie liczby Reynoldsa od 2,7·104 do 6,4·104, przy średniej intensywności turbulencji 3%.Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. W komorze klimatycznej przeprowadzono doświadczalne oblodzenie modelu cięgna mostowego o osi nachylonej pod kątem 300 do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni cięgna zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w komorze aerodynamicznej wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D.Badanie śladu aerodynamicznego wykonano z zastosowaniem optycznej wizualizacji PIV (ang. Particle Image Velocimetry, zwanej cyfrową anemometrią obrazową. Na podstawie wizualizacji ustalone zostały prędkości i kierunki przepływu poszczególnych strug powietrza, parametry geometryczne ścieżki wirowej i lokalizacja punktów oderwania od modelu warstwy przyściennej powietrza. Otrzymane wyniki pozwoliły na poznanie zjawisk zachodzących podczas opływu powietrza wokół modelu oblodzonego cięgna.

 7. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 8. Study of dipole-dipole interactions between iron and spin labelled centre in cytochrome C by means of ESR; Badanie oddzialywan dipolowo-dipolowych pomiedzy zelazem a znacznikiem spinowym w cytochromie C metoda SF EPR

  Blicharski, W; Froncisz, W; Kostrzewa, A; Osyczka, A; Turyna, B [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The influence of dipole-dipole interactions between two different spins localized in the same molecule on spin-lattice relaxation time have been discussed on the base of measured spectra by means of pulsed ESR. The structural conclusions, the distance between interacting paramagnetic centers, for molecules of three derivatives of cytochrome C have been presented. 8 refs, 2 figs, 1 tab.

 9. Study of bark of chestnut tree Aesculus hippocastanum L. by two-dimensional decomposition of nuclear relax application; Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) metoda dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji jadrowej

  Weglarz, W.; Haranczyk, H. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Water bound in the bark of Aesculus hippocastanum L. was studied by two-dimensional decomposition of nuclear relaxation function. The aim of the work was to increase accuracy of relaxation function measurement. The work shows three components of relaxation function. 6 refs, 4 figs, 4 tabs.

 10. Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne = Motivation and influence practicing yoga on health - own study

  Katarzyna Gwis

  2016-09-01

    Motywacja i wpływ uprawiania jogi na stan zdrowia – badanie własne Motivation and influence practicing yoga on health - own study   Katarzyna Gwis1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa   Słowa kluczowe: joga, zdrowie, zachowania zdrowotne Key words: yoga, health, health behavior   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Joga to jedna z form aktywności ruchowej. Joga oddziałuje na ciało i na umysł, dzięki czemu w prosty sposób pomaga zachować zdrowie. Celem badania była ocena wpływu uczestnictwa w zajęciach jogi na zdrowie. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 50 osób uczęszczających na zajęcia jogi. Udział w ankiecie był dobrowolny i poufny. Zastosowano autorski kwestionariusz. Wyniki: W grupie badanych, aż 48 osób (96% stwierdziło, że ćwiczenia jogi pozytywnie wpływają na kształtowanie nawyków ruchowych. Ponad połowa badanych - 26 osób (52% stwierdziła, że uczęszczanie na zajęcia jogi sprawiło, że wzrosło ich zainteresowanie zdrowym odżywianiem. Ponad połowa badanych – 26 osób (52% jako główną korzyść płynącą z ćwiczeń jogi wskazała wzrost sprawności fizycznej. Ponad połowa osób ankietowanych – 28 osób (56% zaobserwowała, że od kiedy ćwiczy jogę stany chorobowe występują rzadziej.  Wnioski: Analizując wyniki przeprowadzonego badania własnego oraz dyskusję można stwierdzić, iż w związku z udokumentowanym pozytywnym wpływem jogi na stan zdrowia warto jest propagować tą formę rekreacji ruchowej we wszystkich grupach wiekowych, poczynając od dzieci, a  kończąc na osobach w  podeszłym wieku.       Abstract   Introduction: Yoga is a form of physical activity. Yoga affects the body and the mind, making it an easy way to help maintain good health. The aim of this

 11. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 12. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-01-01

  Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat...

 13. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-04-01

  Full Text Available Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat de astfel de modele prezintă însă deficiențe în materie de detaliere, omisiuni ale unor fluxuri importante sau erori conceptuale. Prezentul studiu propune un model de tablou al fluxurilor de numerar dezvoltat prin metoda indirectă. Acesta poate fi elaborat folosind exclusiv informațiile furnizate de bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, oferind atât gradul ridicat de detaliere necesar în abordările post-factum, cât și acuratețea perfectă în explicarea variației trezoreriei de activ necesară în abordările previzionale.

 14. ESTIMASI ALIRAN AIR LINDI TPA BANTAR GEBANG BEKASI MENGGUNAKAN METODA SP

  Syamsu Rosid

  2012-02-01

  Full Text Available Air lindi merupakan limbah sampah organik yang biasanya diproduksi dari sampah rumah tangga. Pencemaran air tanah (groundwater oleh air lindi menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Penduduk Bantar Gebang, Bekasi merasa terancam kehidupannya dengan adanya tempat pembuangan akhir (TPA sampah yang dikirim dari DKI Jakarta. Beberapa penduduk di sekitar TPA mengeluhkan bahwa air sumurnya agak bau dan tidak lagi terasa segar. Untuk mengetahui seperti apa polusi air lindi yang terjadi, ke arah mana dan sudah sejauh mana sebarannya, dan memetakan daerah resiko tinggi terkena polusi maka telah dilakukan pengukuran geolistrik metoda self potential (SP di sebelah Tenggara dan Selatan daerah TPA Bantar Gebang, Bekasi. Dari data SP diketahui bahwa aliran air tanah bawah permukaan di daerah tersebut berarah Selatan ke Utara. Meskipun lokasi TPA berada di Utara daerah penelitian, limbah air lindi diduga telah mencemari air tanah bawah permukaan hingga radius ratusan meter dari lokasi TPA. Penyebaran air limbah ini  diperkirakan melalui proses osmosis, mekanisme kapilaritas dan proses elektrokinetik.   Kata kunci: air lindi, metoda SP, TPA Bantar Gebang.

 15. Penanganan Gingivitis dengan Metoda "Toothpick Brushing" (Laporan kasus pada wanita pengguna kontrasepsi oral

  Armasastra Bahar

  2015-10-01

  Full Text Available Gingivitis sebagai salah satu kelainan jaringan penyangga gigi telah diketahui disebabkan karena kebersihan mulut yang tidak baik dan berkaitan dengan kebiasaan dan cara menyikat gigi yang tidak memadai. Di samping itu telah banyak pula laporan yang mengatakan bahwa terjadinya gingivitis juga berhubungan dengan peningkatan hormon kelamin steroid darah seperti pada kehamilan, menstruasi dan pada pengguna kontrasepsi hormonal.Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa wanita pengguna kontrasepsi oral di Puskesmas Serpong ditemukan kelainan gingivitis.Pada penderita tersebut dilakukan pemeriksaan intraoral dan Occult Blood Test untuk memperkuat pemeriksaan apakah keadaan gingivitisnya memerlukan terapi lebih lanjut. Setelah dilakukan penambalan gigi yang merupakan keluhan utama penderita datang ke BKIA, dilakukan usaha untuk menanggulangi gingivitis yang ada berupa penerangan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab gingivitis dan instruksi cara menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing". Evaluasi yang dilakukan pada minggu II dan III, memperlihatkan hasil yang baik, nilai PI, PBI dan OBT menurun dibandingkan dengan nilai awal yang telah dilakukan.Pada kunjungan pada minggu III dilakukan pembersihan karang gigi. Menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing" memperlihatkan hasil yang baik dalam memperbaiki kelainan gingivitis.

 16. Penentuan Posisi Hiposenter Gempabumi dengan Menggunakan Metoda Guided Grid Search dan Model Struktur Kecepatan Tiga Dimensi

  Hendro Nugroho

  2014-04-01

  Full Text Available Salah satu penelitian ilmu kebumian yang perlu dilakukan untuk membantu upaya mitigasi bencana gempabumi adalah menentukan pusat gempa dengan presisi tinggi. Dalam hal ini ketelitian sangat diperlukan oleh karena adanya heterogenitas materi bumi yang dilewati gelombang gempa dari hiposenter ke stasiun pencatat. Oleh karena itu dengan bantuan model geotomografi (model struktur 3D kecepatan rambat gelombang gempa diharapkan akan dapat diperoleh posisi sumber gempa yang lebih baik. Untuk studi ini daerah penelitian yang diambil adalah Jawa dan sekitarnya, yaitu : 7° LS - 11° LS dan 105° BT - 114° BT. Data yang digunakan adalah waktu tiba gelombang P dari seismogram yang direkam pada seismograf broadband di Indonesia. Penentuan hiposenter menggunakan metoda guided grid search dengan model kecepatan 3D untuk busur Sunda. Hasil penentuan hiposenter gempa dengan pendekatan ini memberikan tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan jika digunakan model kecepatan 1D.

 17. Penerapan Metoda Serial Peripheral Interface (SPI pada Rancang Bangun Data Logger berbasis SD card

  RATNA SUSANA

  2018-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Serial Peripheral Interface (SPI adalah protokol komunikasi yang dapat digunakan sebagai interface komunikasi antara mikrokontroler dengan SD Card. Dengan menerapkan metoda SPI pada data logger berbasis SD Card, maka dapat diketahui karakteristik protokol komunikasi SPI antara mikrokontroler dengan SD Card. SD Card diformat dengan tipe FAT 16, dan data di dalam SD Card berupa sekumpulan paket data sensor yang diambil secara periodik dan disimpan dalam bentuk file dengan format.csv. Berdasarkan format paket data sensor yang dibuat, dapat dihitungwaktu perekaman data yang diperlukan agar kapasitas SD Card terisi penuh oleh data sensor. Hasil penelitian menunjukkan,bahwa metoda SPI yang diterapkan pada penelitian ini memiliki sifat akan melakukan pemeriksaan berulang pada pin MISO terhadap command yang dikirimkan oleh mikrokontroler melalui pin MOSI. Proses read/write data pada SD Card data logger memiliki keberhasilan 100%, karena SD Card telah terinisialisasi dalam mode SPI melalui perintah reset dan init SD Card. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan crystal 4 Mhz – 20 Mhz. Untuk pengujian konfigurasi SPI, hanya Independent Slave Configuration yang dapat digunakan pada komunikasi SPI dengan 2 SD card sebagai slave. Kata kunci: Serial Peripheral Interface (SPI, Data Logger, SD card, FAT16 ABSTRACT Serial Peripheral Interface (SPI is a communication protocol that can be applied as a communication interface between microcontroller to SD Card. By implementing the SPI method to a data logger based on SD Card, it can be known the characteristics of the SPI communications protocol between microcontroller to SD Card. SD Card formatted in FAT 16 type, and data on the SD Card is the form of sensor data packets collection which be captured periodically and saved in .csv format file. Based on the sensor data packet format is created, it can be calculated recording time data required so that the SD Card capacity completely filled by the

 18. Metoda upravljanja pogonom sinhronih motora s dvostrukim trajnim magnetom napajanih pretvaračem s jednom matricom

  Benteşen Yakut, Yurdagül; Sünter, Sedat; Özdemir, Mehmet

  2017-01-01

  U ovom je radu predstavljena metoda upravljanja pogonom dva sinhrona motora s paralelno povezanim trajnim magnetom, napajana jednim pretvaračem. Ovdje primijenjeni matrični konverter omogućuje ac-ac konverziju u jednom stupnju. Model matričnog konvertera i d-q model dvostrukih PMSMs izvode se u Matlab/Simulink-u. U industrijskim primjenama s dvostrukim motorima napajanim iz jedinstvenog pretvarača, smanjuje se volumen i težina pogonskog sustava, reduciraju se energetsko elektronički prekidači...

 19. A new complex vector method for balancing chemical equations: Nova kompleksna metoda za uravnoteženje kemičnih enačb:

  Risteski, Ice B.

  2010-01-01

  In this article, the author discovers a paradox of balancing chemical equations. The many counterexamples illustrate that the considered procedure of balancing chemical equations given in the paper1 is inconsistent. A new complex vector method for paradox resolution is given too. V članku avtor opisuje paradoks pri uravnoteženju kemijskih reakcij. Več primerov dokazuje, da je procedura uravnoteženja kemijskih reakcij v viru1 inkonsistentna. Predstavljena je nova kompleksna vektorska metoda...

 20. Analisis Kadar Kofein Kopi Luwak Dengan Variasi Jenis Kopi, Spesies Luwak Dan Cara Pengolahan Dengan Metoda TlC Scanner

  Rahma Yulia

  2016-07-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis kadar kofein kopi luwak dengan variasi jenis kopi, spesies luwak dan cara pengolahan dengan metoda TLC Scanner. Analisis dilakukan dengan menggunakan 8 sampel kopi luwak R.Ab.K ; R.Ab.B ; R.Ph.K ; R.Ph.B ; A.Ab.K ; A.Ab.B ; A.Ph.K ; A.Ph.B yang diekstraksi dengan pelarut diklorometana ( DCM . Pemisahan dengan KLT dilakukan dengan fasa diam plat silika gel GF254 dan fasa gerak campuran diklorometana : metanol ( 9,5 : 0,5 . Kadar kofein dihitung dengan menggunakan persamaan regresi y = 2715,112 + 4,389x dan memberikan persentase kadar berturut-turut 1,91 ; 2,04 ; 1,30 ; 1,89 ; 1,29 ; 1,45 ; 1,25 ; 1,42 %. Kadar kofein paling tinggi diberikan oleh kopi robusta yang diberikan pada luwak A. binturong dan diolah secara basah dengan persentase 2,04 %. Sedangkan kadar kofein paling rendah diberikan oleh kopi arabika yang diberikan pada luwak P. hermophroditus dengan persentase 1,25 %. Pengolahan data dengan statistik anova tiga jalan SPSS 21 menunjukkan hasil bahwa jenis kopi, variasi luwak dan cara pengolahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar kofein dengan p < 0,05.

 1. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 2. Metoda Criss-Cross

  Papež, Jan

  2008-01-01

  This thesis describes the criss-cross method, which solves the tasks of linear programming and does not need primar or dual feasibility of the basis. At first, the single-phase simplex method, that needs primal feasibility, gets described. After that, we describe the dual simplex method, which needs dual feasibility. The criss-cross method combines both of these methods. All of mentioned methods are explained and demonstrated in several examples.

 3. Primena savremenih metoda izviđanja signala sa frekvencijskim skakanjem za formiranje elektronske slike bojišta / Advanced methods for frequency hopping signal reconnaissance for the purpose of constructing electronic order of battle

  Desimir Vučić

  2004-05-01

  Full Text Available Sve veća zastupljenost savremenih tehnika digitalnih komunikacija koje primenjuju signale sa malom verovatnoćom presretanja, kao što su signali sa frekvencijskim skakanjem, nameće razvoj novih metoda i algoritama za njihovo izviđanje radi formiranja elektronske slike bojišta. U ovom radu razmatraju se principi i dostignuća u razvoju novih metoda u detekciji, karakterizaciji identifikaciji i eksploataciji ovih sofisticiranih komunikacionih signala u kontekstu elektronskog rata. / The extensive use of modern low probability-of-intercept digital communication signals, such as frequency hopping signals, requires development of new theory and algorithms for their reconnaissance for the purpose of constructing an electronic order of battle. This paper presents some principles and advances in signal processing and analysis technology for the signal interception, characterization, identification and exploitation in the context of electronic warfare.

 4. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 5. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 6. Badania nad komunikacją międzykulturową

  Wilczewski, Michał; Søderberg, Anne-Marie

  2017-01-01

  jako badanie narracyjne. Proponujemy, by podejście narracyjne zostało wykorzystane w badaniach nad komunikacją międzykulturową, gdyż oferuje narzędzia dające dostęp do sposobów, w jakie uczestnicy komunikacji opowiadają o swoich międzykulturowych doświadczeniach, do refleksji na ich temat, więc metoda...

 7. Franchising jako metoda vstupu na trh

  Grešlová, Denisa

  2011-01-01

  Purpose of entered final thesis is to explain function of franchising, describe main principls, advantages and disadvantages. From summarized basic information to analyze specific case of franchising concept "Potrefená husa" from brewery Pivovary Staropramen a.s.

 8. Franchising jako metoda vstupu na trh

  Knapová, Monika

  2011-01-01

  This bachelor thesis describes franchising as an method of entry to the market. The first part defines basic terms, the history of franchising, advantages and disadvantages of franchising, it describes the way how to start franchising business and its development in the Czech Republic. The second part describes a banking system UniCredit Bank.

 9. PRIMENA PLIOMETRIJSKOG METODA TRENINGA U ODBOJCI

  Vladan Milić

  2011-09-01

  Full Text Available Knowledge in various fields of science and the profession is gained from different written information sources today. Their quality is directly dependent on ability to further educate the reader and therefore improve the existing level of knowledge about certain phenomena. The study presents a systematic review and analysis of previous studies, published in the last twenty years, on the application of plyometric training method in volleyball. A descriptive and historical methods are used, and data source are different electronic articles appropriate to the topic, as well as printed literature. Plyometric method and its application in practice, even today, causes a lot of controversy among experts and researchers, and therefore cannot make a unique conclusion. However, experts have agreed that the application of plyometric training method in volleyball can achieve the effects of applying this method, primarily to improve the vertical jump and vertical jump in volleyball.

 10. Franchising jako metoda vstupu na trh

  Smejkal, Martin

  2011-01-01

  This bachelor thesis focuses on franchising as a form of market entry.The aim of this thesis is to describe franchising as a efficient way of cooperating on theoretical and practical basis. The first chapter describes franchising as a form of cooperation and what are the basic principles of the relation between franchisor and franchisee. History and basic types of franchising are described as well. The second chapter describes a process of forming particular franchise business and what is the...

 11. Franchising jako metoda vstupu na trh

  Tichá, Alice

  2011-01-01

  There are several alternatives to entering a new business market. This bachelor thesis focuses on franchising as one form of market entry. Both the theoretical and practical aspects of franchising will be discussed. The theoretical section encompasses the basic principles of franchising, its history and conception. All aspects of franchising, including the advantages and disadvantages for both franchisor and franchisee, will be reviewed. The practical section focuses on franchising applied to...

 12. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  ężystości taśmy uwzględnianego w obliczeniach drogi napinania jest korygowana na podstawie zależności przedstawionej w niniejszym artykule. Zastępczy moduł sprężystości taśmy powinien być uwzględniony w algorytmie obliczania długości skokuwózka napinającego, szczególnie dla przenośników, których złożony profil trasy może przyczynić się do lokalnego zmniejszenia sił w taśmie. W kolejnej części artykułu przedstawiono metodę konstruowania charakterystyk statycznych urządzeń napinających taśmę (Jabłoński, 1988), które wykorzystano do opisu stosowanych układów napinania taśmy. Spośród stosowanych urządzeń napinających przedstawiono rozwiązania ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika - tzw. sztywne urządzenia napinające oraz ze zmiennym położeniem bębna napinającego w czasie pracy przenośnika - grawitacyjne, hydrauliczne, automatyczne i nadążne. Na diagramach opisujących charakterystykę napinania, poza wymaganą wartością siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego, przedstawiono spodziewany przebieg jej zmiany w funkcji momentu napędowego, charakterystyczny dla danego typu urządzenia napinającego taśmę (Kulinowski, 2012). Podsumowanie artykułu stanowi przedstawienie propozycji wykorzystania charakterystyk statycznych urządzeń napinających do oceny pracy ciernego, bębnowego układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiona w artykule metoda obliczeniowa została weryfikowana poprzez badania przemysłowe i realizacje wielu złożonych projektów przenośników taśmowych uzupełnionych analizą wyników badań symulacyjnych dynamiki pracy modeli urządzeń napinających taśmę (Kulinowski, 2012).

 13. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  dynamicznym. W podziemnych wyrobiskach górniczych wykonywanych na dużych głębokościach, szczególnie przy eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach LGOM, w których stosuje się samodzielną obudową kotwową istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidzianego odpadania bloków skalnych do przestrzeni roboczej. Podstawowym zadaniem kotwienia wyrobisk górniczych jest zapewnienie ich stateczności, jako zasadniczy warunek bezpieczeństwa pracy. Powstają nowe konstrukcje przeznaczone do bardziej ekstremalnych warunków funkcjonowania, w szczególności w warunkach górniczych, ale również w tunelarstwie. Podstawowym rodzajem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w podziemnych kopalniach LGOM jest obudowa kotwowa rozprężna lub wklejana. Wybór sposobu utwierdzenia obudowy kotwowej zależy miedzy innymi od: czasu użytkowania, klasy stropu, wymiarów oraz przeznaczenia wyrobiska. W polach eksploatacyjnych, gdzie okres od wykonania wyrobiska do jego likwidacji jest stosunkowo krótki, częściej stosuje się kotwy rozprężne, które ze względu na mniejszą czasochłonność zabudowy, pozwalają na większą wydajność kotwienia. Doceniając rolę i znaczenie obudowy kotwowej oraz jej zużycie sięgające w warunkach polskich milionów sztuk rocznie, w niniejszym artykule opisano nowe stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie rzeczywistej obudowy kotwowej w warunkach obciążeń statycznych. Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości na rozciąganie obudowy kotwowej zbudowane w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH umożliwia badania obudów kotwowych przy różnych warunkach obciążeń. Składa się ono z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I, pulpitu sterującego II, pulpitu rejestrującego oraz zespołu agregatu hydraulicznego (Rys. 1). W artykule scharakteryzowano zastosowaną aparaturę pomiarową oraz możliwości badawcze stanowiska badawczego

 14. Novel Technique of Active Biomonitoring Introduced in the Czech Republic: Bioaccumulation of Atmospheric Trace Metals in two moss species / Nová Metoda Aktivního Biomonitoringu Zavedená V České Republice: Bioakumulace Stopových Kovů V Atmosféře U Dvou Druhů Mechů

  Motyka Oldřich

  2011-09-01

  Full Text Available Za účelem validace byla pro biomonitoring v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska použita metoda, která dosud v České republice nebyla aplikována. Transplantáty dvou druhů mechů Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi byly vystaveny atmosférickému znečištění pomocí metody “irrigated moss bag” ve výšce jak 1 m, tak 2 m nad zemí. Vzorky byly poté analyzovány za účelem zjištění koncentrace stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn. Celkový průběh bioakumulace ukazuje, že je Hylocomium splendens pro biomonitoring vhodnější, stejně tak jako výška 2 m nad zemí.

 15. Method of Rigid Overlying Strata Failure Assessment of Extracted Seams and its Practical Application / Metoda Hodnocení Porušování Pevného Nadloží Exploatovaných Slojí A Její Praktické Využití

  Jiránková Eva

  2012-09-01

  Full Text Available Metoda hodnocení porušování pevného nadloží exploatovaných slojí je založena na současném hodnocení poklesů povrchu a seismické aktivity vzhledem k časoprostorovému postupu dobývání v závislosti na charakteru horského masivu a předchozí hornické činnosti. Pokud nedojde k prolomení pevných nadložních vrstev, je okolí vydobytého prostoru značně přitíženo a podstatně se zvyšuje nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. V článku je vysvětlen mechanismus porušování pevných nadložních vrstev v konkrétních podmínkách.

 16. Methods for measuring nuclear properties of materials, Safety coefficient method and measurement of effective absorption coefficient of graphite by safety coefficient method; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, Razrada metode koeficijenta opasnosti i merenje efektivnog apsorpcionog preseka grafita metodom koeficijenta opasnosti

  Maglic, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-11-15

  Reactivity of a reactor depends on production, absorption and leaking of neutrons. Change of absorption causes reactivity change, and this fact is used for determining the neutron absorption cross section for the sample inserted in the reactor core. Method for determining the absorption cross section based on reactivity change is called method of safety coefficient. Measurements of neutron absorption cross section for graphite was done in the RA reactor vertical experimental channel VK-5. taking into account the results obtained for five types of graphite this method is considered to be reliable for use. Comparison of nuclear properties of different types of graphite was done as well. Reaktivnost reaktora zavisi od proizvodnje neutrona, apsorpcije i isticanja neutrona. Promena apsorpcije izaziva promene reaktivnosti reaktora pa se ova osobina koristi za odedjivanje neutronskog apsorpcionog preseka uzorka koji se unosi u reaktor. Metoda merenja apsorpcionog preseka na bazi promene reaktivnosti nazvana je metodom koeficijenta opasnosti. Merenje apsorpcionog preseka grafita uradjeno je na reaktoru RA u vertikalnom eksperimentalnom kanalu VK-5. S obzirom na rezultate koji su dobijeni za pet vrsta grafita moze se smatrati da je opravdano koriscenje ove metode. Izvrseno je i poredjenje nuklearnih osobina pomenutih tipova grafita.

 17. The Comparative Accuracy of the 4 {pi} Liquid Scintillation Counting Method of Radioisotope Standardization; L'exactitude comparee de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des radioisotopes; Sravnitel'naya tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillatsionnogo metoda podscheta standartiziruemykh radioizotopov; Exactitud del metodo de recuento con centelleador liquido 4 {pi} para normalizar radioisotopos, comparada con la de otros metodos

  Steyn, J [National Physical Research Laboratory, Pretoria (South Africa)

  1960-06-15

  The accuracy of the 4 {pi} liquid scintillation counting method of standardizing {beta} emitters was compared to 4 l{pi} {beta}-{gamma} coincidence counting for the nuclides Co{sup 60}, I{sup 131} and Au{sup 198}. For P{sup 32} the liquid counting results were compared to 4 {pi} proportional counting. The efficiency of the liquid scintillation counting method was found to be energy dependent, dropping to about 97.5% for Co{sup 60} which was the lowest energy {beta} emitter investigated. (author) [French] La precision de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des emetteurs {beta} a ete comparee au comptage par coincidences 4 {pi} {beta}-{gamma} pour le So{sup 60}, le I{sup 131} et le Au{sup 198}. Dans le cas du P{sup 32}, les resultats du comptage au liquide ont ete compares a ceux du comptage 4 {pi} proportionnel. On a constate que le rendement de la methode de comptage a scintillateurs liquides variait en fonction de l'energie emise et qu'il descendait a environ 97.5% pour le Co{sup 60} qui, de tous les emetteurs {beta} etudies, emet l'energie la plus faible. (author) [Spanish] El autor compara la precision del metodo de recuento con centelleador iquido 4 {pi} para normalizar emisores {beta} con la del metodo de coincidencias {beta}-{gamma} 4 {pi}, para los siguientes nuclidos: So{sup 60}, I{sup 131} y Au{sup 198}. En el caso del P{sup 32}, confronta los resultados del primer metodo con los obtenidos mediante el recuento proporcional 4 {pi}. Comprueba que la eficacia del metodo de recuento con centelleador liquido depende de la energia y desciende al 97.5%, aproximadamente, para el Co{sup 60}, que fue el emisor {beta} mas debil que se investigo. (author) [Russian] Tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillyatsionnog o metoda podscheta standartiziruemogo {beta}-izluchatelya sravnivalas' s 4 {pi} {beta}-{gamma} metodom podscheta na sovpadeniyakh dlya izotopov So{sup 60}, I{sup 131} i Au{sup 198}. Dlya R{sup 32} rezultaty zhidkogo

 18. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 19. PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODA PERFORMANCE PRISM

  Handayani, Naniek Utami; Santoso, Haryo; Rochmawati, Siti

  2009-01-01

  XYZ company is a printing and publishing company, especially for lesson and education books with more than 50 branch offices in Indonesia. As a profit oriented organization, so far performance measures of this company only based on financial aspect. Whereas, non financial aspect and stakeholder wants and needs ignored and didn’t get enough attention. So, it is difficult to know overall company performance exactly. Therefore, required new performance measurement system that can describe compan...

 20. Franchising, moderní metoda vstupu na trh

  Ramsová, Iveta

  2011-01-01

  My work deals with the franchising as a modern method of market entry. My work is divided into two main parts. The first part is about the meaning of the word franchising and his different types and possible forms of expansion of franchising to foreing markets. I also analyze the possible advantages and disadvantages of a particular company Mistic. The second part shows the application of franchising to specific company Mistic. On this part is supplemented by advantages and disadvantages of t...

 1. PREDIKSI TEMPERATUR RESERVOAR PANASBUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODA GEOTERMOMETER KIMIA FLUIDA

  Yoga Aribowo

  2012-02-01

  Full Text Available In the preliminary study of Geothermal field development, one the most important thing to observe istemperature capacity of the geothermal reservoirs. One of several method to get subsurface temperature datathat low cost and reliable is geothermometry method. With just surface investigation of the geothermal prospectand fluid geochemistry analysis, it is possible to make a prediction how hot reservoir fluids are. The subsurfacetemperature prediction is based on physical and chemical properties of some chemical constituent. Temperaturedependant solubility of many chemical consituent of geothermal fluids such as silica, chloride, and Na.

 2. SIKAP DAN PERILAKU BIDAN TERHADAP PELAYANAN METODA KONTRASEPSI

  Soemartono Soemartono

  2012-11-01

  Full Text Available The role of midwives in implementing Family Planning programs is important, but on the other hand, there is an issue that the midwife has a tendency much prefer to use short-term contraceptive methods in providing Family Planning services such as oral pill and injection. The problem is, it is true that the attitude and practices of midwives in providing Family Planning services much prefer to use short-term contraceptive methods. For answering the problem, a study on attitudes and practices of midwives in providing Family Planning services has been undertaken. The facts showed that the midwife's attitudes toward long-term contraceptive methods was good, but they preferred to use short term contraceptive method. Factors influencing this conditions were availability and accessibility (including cost of services as well as experiences of midwives including training and education. The other findings showed the background characteristics of midwives had influence on their attitudes and practices in providing Family Planning services, such as working places (health center, health post and hospital, training experience, age and working experience. In general, midwives agree and support the government policy on encouragement of the use of long term contraceptive method in providing Family Planning services and they are expecting that training method on contraceptive service should be standardized in order to improve skill and knowledge.   Keywords: attitute, behavior contraception 

 3. Klasifikasi Penyakit Paru Berdasarkan Citra Rontgen dengan Metoda Segmentasi Sobel

  Reni Rahmadewi

  2016-03-01

  Full Text Available Lung disease is one of the diseases that are prevalent in society. Often there is a delay in the treatment of this lung disease. These delays are often caused by ignorance of the community in the proper handling and lack of clear information about lung disease. One way to detect lung disease is by reading the X-ray images are correct and are usually carried out by experts who are experts on the X-ray results. But to get the diagnosis depends on the schedule of expert practice and takes a long time. To ease the difficulties of this society, so in this study built applications that can analyze X-ray images based on image processing. The data is processed there are 41 (forty-one X-ray image of the segmentation of the lung region. Then the lung region performed edge detection based on Sobel operator . The test results obtained from the comparison of pixels between the results of edge detection on the lung region, which classifies six (6 types of lung disease with a percentage interval for bronchitis of 1.43% - 1.59%, pleurisy 1.43% - 1.59 %, pneumonia 2.00% - 2.50%, tuberculosis 2.86% - 3.79%, emphysema 4.16% - 4.76% and lung cancer 76.72% - 94.85%.

 4. Metoda komponentního odepisování

  IMBER, Jakub

  2016-01-01

  The topic of this thesis is the issue of component depreciation, which is a relatively new method of accounting depreciation. The theoretical part describes the methods of depreciation, the component depreciation method analyzed in detail and the definition of particular basic concepts in the depreciation policy. The theoretical part focuses on the issue of dismantling the component depreciation for easy understanding of the advantages and disadvantages of this method. The practical part is f...

 5. Franchising jako moderní metoda vstupu na trh

  Plešmídová, Dagmar

  2008-01-01

  This essay describes the franchising as a form of entry to the market, its functioning, its advantages and its risks. Then, the devolopment and contemporary situation of franchising in the Czech republic are explained. In the second part, the franchise system Paneria is described.

 6. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

  Zoran Novaković

  2007-01-01

  Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni...

 7. Franchising jako metoda tvorby sítě

  Vedej, Josef

  2009-01-01

  Graduation theses is concerned with the analysis of taking advantage of using franchising in the business, specifically with application of franchising for development of already existing firm. Theoretical part summarises the principles and presumptions of using franchising concept. The practical part deals with the application of hypothesis stated in the first part on the example of a real firm. The thesis suggests a solution of problems connected with creating a franchise network.

 8. PENINGKATAN ADDED VALUE KOPRA PUTIH DENGAN METODA INDIRECT DRYING

  M Imron Mustajib

  2016-11-01

  Full Text Available Traditionally, drying of copra is carried out by sundrying or fumigation on a tomang (clay furnace. However, using these methods, the quality of copra resulted cannot be guaranteed and the prices is low, and thus the process is unprofitable. Another problem is that it is difficult to do the process during rainy season. We facilitated a copra home industry with a dryer with indirect drying system to replace the old copra processing drying equipment. The dryer consists of 12 racks equipped with a temperature controller (with temperatures reaching 150 ° C and a timer. By controlling temperature and time it was possible to get good quality copra and the process can be done in rainy season. From the test results using LPG fuel at temperature of 70 ° C for 18 hours, white copra was produced with 7% moisture content.

 9. Kontrol Kecepatan Robot Hexapod Pemadam Api menggunakan Metoda Logika Fuzzy

  Darwison

  2015-09-01

  Full Text Available This study aims to create a hexapod robot speed control fire extinguisher using fuzzy logic method . By applying the method of fuzzy logic will make the robot move smoother and comparable to the distance . The input of the fuzzy logic method is obtained from three ultrasonic sensors as detection distance to the wall / barrier . Hexapod robot using a servomotor with torgue large enough to perform the movement . Robot speed will be faster if the purpose of the movement of the robot is still far from the wall / barrier and vice versa . Microcontroller with fuzzy logic -based program of its use as a controller movement . The results showed that more refined movement based on the distance read by the sensor , where the sensor is experiencing an error distance measurement is influenced by the material wall / barrier . For the wall material / to obstacle of the board experienced a reading error of 0.18 % , amounting to 0.5 % of books and dolls of 1.58 %.

 10. RECOVERY GARAM LITHIUM DARI AIR ASIN (BRINE DENGAN METODA PRESIPITASI

  Sumarno Sumarno

  2012-07-01

  Full Text Available Lithium demand increases as it is widely used as raw material for rechargeable battery, alloy for airplane, andfuel for fusion nuclear reactor. Lithium is an extremely reactive element, that it is never found as free element innature. Lithium compounds are found in earth crust, with very small concentration (20 – 70 ppm and totalcontent of more than 20 million tons. The biggest lithium reserve is in seawater (0,14 – 0,25 ppm andgeothermal water (7 ppm with total amount of 230 billion tons. There is no industry applies the technology torecover lithium from seawater. Having a vast sea area and abundant geothermal sources, Indonesia needs todevelop a technology to recover lithium from both sources. This research is aimed to recover lithium fromgeothermal water. The experiment was conducted using synthetic and geothermal water with lithiumconcentration range of 220 – 400 ppm, temperature range of 20 – 40°C, and mixing time range of 1 – 4 hours.The experiment was designed with 2 level factorial design. The results show that the most influencing variable ismixing time, while significant interaction amongst variables is not observed. Further experiment usinggeothermal water from Bledug Kuwu with initial lithium concentration of 400 ppm and temperature 30°Cresulted in optimum mixing time, i.e. 3 hours with 92,5% of the lithium could be recovered

 11. PANDANGAN TEORITIK RANCANGAN KUBAH GEODESIK DENGAN METODA DUA DIMENSIONAL

  Huthudi Huthudi

  2004-01-01

  Full Text Available Robert Buckminster Fuller, a well known researcher, creates many inventions about the dome. With his geodesic dome, R.B. Fuller can skip over the barrier which last in the 19th century, by the Pantheon dome, designs by Caesar Hadrian in the year 123 AD. The concept, basic thought of the geodesic dome, is Icosahedron, invented by a phylosoof Plato 427 - 348 BC, and the great Circle, invented by Euclid 323 - 285 BC., The most famous mathematician of the world. Planar icosahedron became a spherical icosahedron devided into some partition, called frequency that create a straight bar. If the whole 20 spherical icosaface devided in the same way, the result is a frame structure, skelleton, that consist of straight elemen, or a straight bar. This paper will try to solve the frame structure from the side of two dimensional points of view. Abstract in Bahasa Indonesia : Robert Buckminster Fuller adalah pemerhati dan peneliti ulung kubah. Banyak inovasi yang dihasilkannya, salah satunya yang terkenal adalah kubah geodesik. Dengan kubah geodesik ini, R.B. Fuller dapat melampaui batas, barrier, yang bertahan selama pertengahan abad ke-19, yang dipegang oleh kubah Pantheon, hasil karya kaisar Hadrian pada tahun 123 M. Konsep dasar yang dipakai pada kubah geodesik adalah Icosahedron yang ditemukan oleh Plato 427-348 SM, seorang filosof dan lingkaran besar temuan dari Euclid 323-285 SM seorang ahli matematika. Icosahedron planar dijadikan icosahedron spherik. Dengan kemahirannya icosahedron spherik ini dibagi dalam beberapa bagian, yang dinamakannya frekuensi hingga membentuk tembereng. Jika ke 20 icosaface spherik ini diberlakukan dengan pembagian yang sama, maka akan terdapat suatu rangkaian kerangka batang, yang terdiri dari elemen batang lurus. Dalam tulisan ini ingin dicoba membahas kerangka batang ini dengan pendekatan 2 dimensional. Kata kunci: icosahedron planar, icosavertex spherik, bentuk 2 dimensi, frekuensi.

 12. Diffusion Parameters of BeO by the Pulsed Neutron Method; Calcul des Parametres de Diffusion de BeO par la Methode des Neutrons Pulses; Opredelenie diffuzionnykh parametrov BeO s pomoshch'yu metoda impul'snykh nejtronov; Determinacion de los Parametros de Difusion en el BeO por el Metodo de los Neutrones Pulsados

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-08-15

  la constante de decrecimiento, fue posible tener en cuenta toda actividad de fondo constante. Para evitar armonicos temporales se prescindio de los laplacianos de valor muy elevado. Se elimino el efecto de todo contenido armonico remanente mediante el empleo de un retardo adecuado. Se determino, para varios laplacianos, la constante de decrecimiento del modo fundamental de la poblacion de neutrones termicos. Los autores examinan las condiciones que han de satisfacerse para determinar con precision la constante C de enfriamiento por difusion. Los valores obtenidos para el BeO fueron los siguientes: {lambda}{sub 0} = constante de absorcion = 156, 02 {+-} 4,37 s{sup -1}, D = coeficiente de difusion = (1,3334 {+-} 0,0128) * 10{sup 5} cm{sup 2}/s, C = constante de enfriamiento por difusion = (-4,8758 {+-} 0,5846) * 10{sup 5} cm{sup 4}/s. Los autores calcularon el efecto de despreciar la influencia del termino B{sup 6} sobre la determinacion de los parametros de difusion, demostrando que es considerable. Atribuyen a ese efecto la persistente discrepancia entre los valores de C obtenido para el mismo moderador por distintos investigadores. (author) [Russian] Opisyvaetsja primenenie metoda impul'snyh nejtronov dlja toch- nogo opredelenija diffuzionnyh parametrov zamedlitelej. S pomoshh'ju jetogo metoda byli polucheny diffuzionnye parametry VeO. Impul'sy nejtronov poluchalis' s pomoshh'ju kas- kadnogo uskoritelja v rezul'tate pul'sirovanija istochnika ionov i ispol'zovanija reakcii Be (d, n). Detektorom sluzhil proporcional'nyj schetchik iz obogashhennogo grehftoristogo bora. Pokazano, chto pri pravil'nom vybore polozhenija i dliny schetchika, a takzhe polozhenija istochnika, mozhno ustranit' bol'shuju chast' prostranstvennyh garmonik. Ljuboj postojannyj fon mozhet byt' uchten pri raschete postojannoj raspada. Chtoby izbezhat' vremennyh garmo- nik, ochen' bol'shie laplasiany ne ispol'zovalis'. Vse ostavshiesja garmoniki byli svedeny na net blagodarja ispol'zovaniju pravil

 13. Evaluasi Struktural Perkerasan Kaku Menggunakan Metoda AASHTO 1993 dan Metoda AUSTROADS 2011 Studi Kasus : Jalan Cakung-Cilincing

  Shinta Rahmalia Irawan

  2017-08-01

  Full Text Available Cakung-Cilincing Jakarta National Road Section has very rapid traffic load for rigid pavement. The purpose of this study are determining overlay thickness and choosing suitable method for implementation. AASHTO 1993 and AUSTROADS 2011 method are used in this study and using on Falling Weight Deflectometer (FWD data. This study shows that value of Concrete Elasticity Modulus less than 3 million, then this rigid pavement is severely damaged. Based on AASHTO 1993 Method analysis, it needs 11 cm for flexible overlay and 12 cm for rigid overlay on lane 1 with 59% remaining life and lane 2 with 53% remaining life. AUSTROADS 2011 Methods use only FWD data and for overlay thickness determination is use new pavement analysis. Analysis using AUSTROADS 2011 Methods shows that flexible overlay requirement is 24 cm and rigid overlay requirement is 18.50 cm. Comparation between these two methods shows that AASHTO 1993 Method Analysis produce less overlay thickness than AUSTROADS 2011 Methods.

 14. The production of radioisotopes with a betatron using an internal bombarding technique; Production de radioisotopes par bombardement interne dans un betatron; Proizvodstvo radioizotopov s pomoshch'yu betatrona s ispol'zovaniem metoda vnutrennej bombardirovki; Obtencion de radioisotopos por bombardeo interno en el betatron

  Morinaga, H [Department of Physics, Tohoku University, Sendai (Japan)

  1962-01-15

  pueden servir para la obtencion de isotopos. Con frecuencia es conveniente emplear isotopos de periodo corto debido a su rapida desintegracion, al hecho de que emitan radiaciones de alta energia y a la facilidad con que pueden obtenerse incluso sin necesidad de poseer conocimientos especiales. (author) [Russian] Razrabotan i uspeshno ispol'zuetsya novyj metod proizvodstva radioizotopov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu s pomoshch'yu betatrona. Podvergaemye aktivatsii materialy pomeshchayutsya vnutr' vakuumnoj kamery betatrona v kontse slepogo tsilindra, ustanovlennogo izvne; takim obrazom, proby podvergayutsya bombardirovke pri odnoj atmosfere neposredstvenno za mishen'yu tormoznogo izlucheniya, gde intensivnost' radiatsii chrezvychajno vysoka. Aktivnost' pri nasyshchenii Cu{sup 62}, vyzvannaya v nebol'shoj chastitse medi, prevyshala 1 millikyuri, i poluchaemaya naivysshaya udel'naya aktivnost' priblizitel'no v 500 raz prevyshala aktivnost', vyzvannuyu v obychnom ustrojstve. Do sikh por ehtot metod vnutrennej misheni ispol'zuetsya tol'ko dlya rabot v oblasti yadernoj spektroskopii; bylo ustanovleno vosem' novykh vidov radioaktivnykh izotopov (Co{sup 63}, Ga{sup 75}, As{sup 81}, In{sup 121}, In{sup 123}, Tm{sup 173}, Tm{sup 175} i Ac{sup 231}). Gibkost' takogo metoda bombardirovki otkryvaet novye vozmozhnosti, t.k. meditsinskij, promyshlennyj, a takzhe issledovatel'skij betatrony mogut ispol'zovat'sya dlya proizvodstva izotopov. Korotkozhivushchie izotopy, kotorye chasto yavlyayutsya bolee udobnymi pri razlichnykh vidakh primeneniya vsledstvie ikh bystrogo raspada i obychno vysokoj ehnergii radiatsii, mogut byt' bystro polucheny bez kakogo-libo dopolnitel'nogo umeniya. (author)

 15. A modification of the method for determining current efficiency of aluminium electrolytic cells; Modification de la methode permettant de determiner le rendement des cuves dans la production d'aluminium par electrolyse; Izmenenie metoda opredeleniya ehffektivnosti toka v alyuminievykh ehlektroliticheskikh bakakh; Modificacion del metodo para determinar el rendimiento de las celdas utilizadas en la produccion de aluminio por electrolisis

  Pradzynski, A [Institute of Basic Technical Problems, Polish Academy of Sciences. Warsaw (Poland); Orman, Z [Institute of Nonferrous Metals, Gliwice (Poland)

  1962-01-15

  alyuminievykh pechakh, opisannyj vpervye REMPELEM i dr., byl usovershenstvovan BOZUKI i dr. pri pomoshchi ispol'zovaniya radioaktivnogo izotopa zolota Au{sup 198}. Pri provedenii upomyanutogo issledovaniya byli izgotovleny obraztsy splavov alyuminiya s zolotom Au{sup 198}, i proby ehtikh obraztsov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu byli izmereny pri pomoshchi schetchika Gejgera-Myullera so svintsovym poglotitelem, vstavlennym mezhdu schetchikom i proboj. Udel'naya aktivnost' obraztsa splava byla izmerena posle razbavleniya ego opredelennym kolichestvom chistogo alyuminiya. Takim obrazom proby razbavlennogo splava i proby, vzyatye iz ehlektroliticheskogo baka, imeli udel'nuyu aktivnost' togo zhe poryadka velichiny i mogli izmeryat'sya bez vsyakogo poglotitelya. Dlya togo, chtoby oblegchit' primenenie ehtogo metoda na alyuminievom zavode i vo izbezhanie vsyakikh ogranichenij i opasnosti, svyazannykh s obrashcheniem s otkrytymi radioaktivnymi istochnikami vne osobykh laboratorij, prednaznachennykh dlya issledovaniya radioaktivnykh izotopov, byl ispol'zovan radioaktivatsionnyj analiz. K obraztsu splava, a takzhe i v nakhodyashchuyusya v ehlektroliticheskom bake plavil'nuyu vannu bylo dobavleno neaktivirovannoe zoloto. Kontsentratsiya zolota kak v obraztsakh splava, tak i v plavil'noj smesi byla zatem izmerena posle oblucheniya prob v yadernom reaktore. (author)

 16. Use of the Scintigraphic Method In Morphological Exploration of the Liver during Amoebiasis; Application de la Methode Scintigraphique a l'Exploration Morphologique du Foie au Cours de l'Amibiase; Primenenie stsintigraficheskogo metoda dlya morfologicheskogo issledovaniya pecheni pri amebiaze; Aplicacion de la Centelleografia a la Exploracion Morfologica del Higado en Casos de Amibiasis

  Gongora, R.; Jammet, H. [Fondation Curie, Paris (France)

  1964-10-15

  de los examenes que han efectuado y las conclusiones correspondientes. Describen la tecnica de examen considerando, sucesivamente: a) el problema de la eleccion de los productos (Rosa Bengala marcadb con {sup 131}I; {sup 198}Au en solucion coloidal) senalando sus ventajas e inconvenientes; b) los aparatos empleados, insistiendo en el problema de la colimacion; c) el desarrollo del examen, que comprende un examen funcional y la centelleografia propiamente dicha efectuada, necesariamente, desde varias proyecciones; d) la repeticion del examen a intervalos de varios meses. A continuacion, los autores tratan de la semiologia centelleograueca de las amibiasis hepaticas, analizan las imagenes anormales elementales, examinan su topografia y describen las asociaciones de esas imagenes en el caso de la hepatitis y en el de los abscesos amibianos. Estudian la evolucion temporal de esas imagenes y dan informacion sobre un cierto numero de casos en que el examen centelleografico se repitio a intervalos de varias semanas o de varios meses. Por ultimo, senalan en que casos esta indicado este metodo, que facilita datos esenciales para precisar el diagnostico positivo de los abscesos hepaticos amibianos y su diagnostico topografico y morfologico, particularmente interesante desde el punto de vista quirurgico, y que permite seguir la evolucion de la enfermedad y apreciar la curacion de los abscesos despues del tratamiento medico. (author) [Russian] Scintigraficheskij metod nahodit vse bole;e shirokoe primenenie pri morfologicheskom issledovanii amebnogo zabolevanija pecheni v svjazi s chastotoj pechenochnyh lokalizacij amebiaza i trudnostjami klinicheskogo i paraklinicheskogo diagnoza amebnogo abscessa pecheni. V dannoj oblasti metod daet vozmozhnost' poluchat' ves'ma interesnye dannye. Privoditsja statistika provedennyh opytov, predlagajutsja sootvetstvujushhie vyvody. Izlozhenie metoda issledovanija daetsja v sledujushhem porjadke: Problema vybora indikatora (Bengal'skaja roza

 17. Industrial Ultrasonic Inspection of Stainless-Steel Claddings for the EL4 Reactor; Controle Industriel par Ultrasons des Gaines en Acier Inoxydable du Reacteur EL4; Promyshlennyj kontrol' obolochechnykh trub iz nerzhaveyushchej stali reaktora dlya EL4 s pomoshch'yu ul'trazvukovogo metoda; Metodos Ultrasonicos para Control Industrial de las Vainas de Acero Inoxidable del Reactor EL4

  Prot, A. C.; Foulquoer, H. E.; Peyrot, J. P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  'nosti reaktorov. Podtverzhdaetsja, chto vybor metoda, kotoryj sleduet primenjat' i razrabatyvat', javljaetsja trudnym. Privodjatsja osnovnye momenty. Posle togo, kak v rezul'tate laboratornyh rabot sdelan vybor, voznikajut dve novye problemy: D) vnedrenie v promyshlennost' neobhodimost' ucheta dopustimogo kachestva v opredelennyj moment metodami izgotovlenija v svjazi s ustanovlennymi bolee ili menee proizvol'nym obrazom normami dlja priema. Jeto, v dejstvitel'nosti, obuslavlivaetsja neobhodimost'ju v statisticheskom issledovanii komplektov trub razlichnogo izgotovlenija i ih klassifikacii po otnosheniju k bolee ili menee strogim normam. Vidno, chto kolichestvo podlezhashhih kontrolju trub znachitel'no prevyshaet pervonachal'no namechennoe. Jeto vedet k izucheniju avtomaticheskogo kontrol'nogo mehanizma, sposobnogo udovletvorit' odnovremenno i trebovanijam tempa, i trebovanijam, vytekajushhim iz vybrannogo tipa kontrolja: poslednie obychno svodjatsja k mehanicheskomu kontrolju i nuzhdajutsja v osobenno tshhatel'no razrabotannoj konstrukcii. Sovokupnost' jetih soobrazhenij privela k razrabotke ustrojstva, temp raboty kotorogo uzhe sejchas mozhet bez truda pokryt' potrebnosti vsego cikla proizvodstva toplivnyh jelementov. Vozmozhnosti jetogo ustrojstva tesno svjazany s harakteristikami podobrannogo oborudovanija navedenija i kontrolja, v osobennosti so svojstvami jelektroniki priborov kontrolja po ul'trazvuku i so svojstvami ispol'zuemyh preobrazovatelej. K tomu zhe iz jetogo issledovanija javstvuet, chto standartnoe oborudovanie daleko ne sootvetstvuet probleme i chto uzhe sejchas sleduet predusmotret' osoboe ustrojstvo dlja dannogo tipa kontrolja. (author)

 18. The Pulsed Neutron Technique Applied to Fast Non-Multiplying Assemblies; Application de la Methode des Neutrons Pulses aux Assemblages Non Multiplicateurs a Neutrons Rapides; Primenenie metoda impul'snykh nejtronov pri izuchenii povedeniya bystrykh nejtronov v nerazmnozhayushchikh sborkakh; Aplicacion de la Tecnica de los Neutrones Pulsados a Conjuntos Rapidos de Materiales No Multiplicadores

  Beghian, L. E.; Wilensky, S. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-10-15

  mozhno opredelit' putem izmerenija postojannoj spada v zavisimosti ot razmera sborki. Predstavlen teoreticheskij vyvod dlja rascheta doli uprugogo rassejanija v chlene utechki i, sledovatel'no, mozhno opredelit' sechenie neuprugogo rassejanija. Teoreticheskaja traktovka dlja rascheta vklada uprugogo rassejanija proverena jeksperimental'nym putem. Sechenie neuprugogo rassejanija zheleza izmereno s pomoshh'ju jetogo metoda dlja pervichnoj jenergii nejtronov v diapazone 0,8 -1,5 Mjev. Vysheopisannyj metod impul'snogo istochnika nejtronov byl ispol'zovan dlja. izmere nija postojannoj spada v otnoshenii svincovyh plastin. Jeksperimental'nye dannye primerno soglasujutsja s predpolozhenijami, kotorye obychno delajut pri reshenii bol'cmanovskogo uravnenija perenosa s vremennoj zavisimost'ju (t.e. odnomernoe, odnoskorostnoe). Postojannye spada izmereny dlja svincovyh plastin razmerom 28x32 djujma i tolshhinoj 2; 4; b i 8 djujmov. Posle vnesenija popravki na poterju jenergii i konechnye razmery sborki rezul'taty sravnivajutsja s priblizitel'nymi reshenijami bol'cmanovskogo uravnenija perenosa. (author)

 19. Investigation of energy spectrum and nuclear interactions of primary cosmic radiation; Badanie widma energetycznego i oddzialywan jadrowych pierwotnego promieniowania kosmicznego

  Wilczynski, H. [Dept. of High Energy Physics, The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  In the paper the JACEE experiment data analysis: energy spectra in the energy range 10{sup 12} - 10{sup 15} eV of different nuclides in cosmic radiation and some aspects of nuclear interactions at energy above 10{sup 12} eV/nucleon is presented. The data were compared with results of theory of cosmic radiation acceleration by striking waves arises from supernova stars explosions. In the interactions of cosmic radiation nuclei the short-lived particles production has been observed what agrees with long-distance component of cascades initiated by cosmic radiation interactions. In one case an interaction with asymmetric photons emission were observed 72 refs, 33 figs, 4 tabs

 20. CT examination of the temporal bones for cochlear implantation; Badanie CT kosci skroniowych u osob przygotowanych do operacji wszczepu slimakowego

  Szyfter, W.; Szymiec, E.; Pruszewicz, A.; Szmeja, Z.; Paprzycki, W.; Sekula, A.; Przybylska, J. [Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Poznan (Poland)

  1995-12-31

  CT examinations of temporal bones were performed in 31 deaf patients from qualify diagnostic stage prepared for cochlear implants. Essential for surgical treatment anatomic details were estimated, especially canalis spiralis cochleae was paid to attention. In our group, 8 patients had some CT changes (abnormal findings) which corresponded to different stages of obliteration the cochlea. The majority of patients lost the hearing because of meningitis. In 6 implanted patients CT scan was compared with surgical findings. During the operation 1 patient with patent cochlea on CT scan had partially ossified basal turn. (author) 16 refs, 4 figs, 2 tabs

 1. Tracer investigations of natural and polluted sea sediment movement; Badanie traserowe ruchu naturalnych i zanieczyszczonych osadow morskich

  Pruszak, Z. [Polska Akademia Nauk, Gdansk (Poland). Inst. Budownictwa Wodnego; Wierzchnicki, R. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Results of tracer investigations and bottom sediment movement analysis (natural and polluted) performed world-wide have been shown. Polish investigations have been compared to these results. A critical estimation and analysis of particular elements of sediment movement: thickness of the drag layer and various characteristics of bottom transport evaluated in different time-space scales has been performed. 14 refs, 9 figs.

 2. Experience with a New Colour-Scintillographic Method for Diagnosing Liver Tumours and Inflammatory Liver Disorders; Experience d'une Nouvelle Methode d'Enregistrement Scintigraphique en Couleurs, pour le Diagnostic des Tumeurs Hepatiques et des Affections Inflammatoires du Foie; Opyt ispol'zovaniya novogo metoda tsvetnoj'' stsintigrafii dlya diagnostiki pechenochnykh opukholej i vospalitel'nykh protsessov pecheni; Ensayo de un Nuevo Metodo de Registro Centelleografico Policromo, para el Diagnostico de Tumores Hepaticos y de Inflamaciones del Higado

  Sparchez, T.; Gheorghescu, B.; Steclaci, A.; Merculiev, E.; Popovici, M. [Clinique Medicale, Bucarest (Romania)

  1964-10-15

  el oro-198 coloidal (Amersham -Reino Unido) inyectado por vía endovenosa. En un gran numero de casos, efectuaron paralelamente mecanogramas, fotocentelleogramas en blanco y negro y centelleogramas policromos. Verificaron el diagnostico mediante puncion, laparoscopia, laparofotograffa o cinematografia, puncion biopsica, intervencion quirurgica o necropsia. El metodo centelleografico policromo permite distinguir mejor las variaciones de intensidad de la radiactividad, es decir, da una idea mas cabal de la desorganizacion o sustitucion del parenquima hepatico provocadas por los procesos tumorales. (author) [Russian] Dlja poluchenija izobrazhenij, luchshe otrazhajushhih podrobnosti struktury porazhennoj p ech e nochnoj parenhimy, k laboratornomu apparatu dlja skennirovanija s samopiscem bylo prisposo bleno o sobo eustrojstvo , pozvoljajushhee poluchat' skennogrammy pecheni v s em i cvetah . Kazhdyj proizvol'no vybrannyj cvet so otvetstvu et opredelennomu chislu impul'sov i o t granichivaet zony s odinakovoj radioaktivnost'ju, t.e. priblizitel'no ravnye po ob{sup e}m u zony pechenochnoj tkani. Na takoj cvetnoj scintigramme belyj cvet otrazhaet fonovuju radioaktivnost', togda kak chernyj so o tv et stv u et maksimal'noj radioaktivnosti v centre pecheni, t.e. vmeste naibol'shej tolshhiny parenhimy. Promezhutochnye cveta so otvet s tv uju traz lichnym zonam s odinakovoj radioaktivnost'ju. S pomoshh'ju jet o go metoda izucheno 150 sluchaev kak zlokachestvennyh (pervichnyh i v to richnyh), tak i nezlokachestvennyh opuholej pecheni, 80 sluchaev hronicheskogo gepatita i cirroza i provedeno 50 issledovanij pecheni u zdorovyh ljudej. V bol'shinstve sluchaev dlja vnutrivennyh in{sup e}kcij ispol'zovalos' kolloidal'noe zolot o-198 (firmy Amershem, Anglija). Vo mnogih sluchajah odnovremenno byli polucheny m eh an ogram my, chern o-belye foto- scintigrammy, a takzhe cvetnye scintigrammy. Diagnoz podtverdilsja s pomoshh'ju punkcii laparoskopii, fotograficheskoj i kinematograficheskoj

 3. Elements of a thermic method of preparing beta-sources with fused carriers, including strontium-90; Elements d'une methode thermique de preparation de sources beta avec des entraineurs fondus, y compris le strontium-90; Osnovy termicheskogo metoda prigotovleniya beta-istochnikov s plavlennymi nositelyami, vklyuchayushchimi strontsij-90; Bases de un metodo termico de preparacion de fuentes beta con portadores fundidos, incluido el estroncio-90

  Bogdanov, N I; Zakharova, K P; Zimakov, P V; Kulichenko, V V

  1962-01-15

  avtomaticheskogo kontrolya i regulirovaniya proizvodstvennykh protsessov. Tekhnologicheskij protsess izgotovleniya istochnikov osnovan na obezvozhivanii smesi, sostoyashchej iz radioaktivnogo rastvora azotnokislogo strontsiya i komponentov tipa bornogo angidrida, okisi kremniya, okisi alyuminiya i dr. Termicheskaya obrabotka obezvozhennoj smesi pri vysokoj temperature privodit k obrazovaniyu legkopodvizhnogo rasplava, posle okhlazhdeniya kotorogo poluchaetsya steklovidnaya massa, vklyuchayushchaya v sebya neobkhodimye kolichestva radioizotopa Sr{sup 90}. Privodyatsya dannye i obsuzhdayutsya rezul'taty issledovaniya protsessa obezvozhivaniya sistemy SrO-B{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2} v intervale temperatur' 100 - 1000{sup o} i obosnovyvaetsya vybor osnovnykh parametrov tekhnologicheskogo protsessa. Izlagayutsya osnovy metoda naneseniya steklovidnogo preparata s neobkhodimym kolichestvom radioizotopa Sr{sup 90} na podlozhki razlichnykh form i razmerov iz stali, keramiki i drugikh materialov. Rassmatrivayutsya osnovnye parametry, kharakterizuyushchie nadezhnost' i bezopasnost' v ehkspluatatsii razlichnykh tipov istochnikov i privodyatsya dannye po istochnikam na osnove Sr{sup 90}, izgotavlivaemym termicheskim metodom. (author)

 4. Use of the Neutron Die-Away Technique to Test Control Rod Effectiveness Theories; Emploi de la Methode d'Absorption des Neutrons pour Verifier les Theories sur l'Efficacite des Barres de Commande; Ispol'zovanie metoda spada potoka nejtronov dlya proverki teorij ehffektivnosti reguliruyushchikh sterzhnej; Aplicacion de la Tecnica de Extincion Neutronica a la Verificacion de las Teorias sobre la Eficacia de las Barras de Control

  Perez, R. B. [University of Florida, Gainesville, FL (United States); De Saussure, G.; Silver, E. G. [University of Florida, Gainesville, FL (United States); Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1964-04-15

  actualmente determinaciones con barras de dimensiones intermedias, a fin de averiguar el limite de aplicacion de la teoria de la difusion. (author) [Russian] Raschety jeffektivnosti regulirujushhih sterzhnej uslozhnjajutsja ih zavisimost'ju kak ot raspredelenija jenergij nejtronov, tak m ot geometrii sborki. Pri sravnenii teoreticheskih dannyh s rezul'tatami jeksperimentov, provedennyh na reaktorah ili kriticheskih sistemah, voznikajut trudnosti, svjazannye s vnutrennej slozhnost'ju takih sistem. Metod spada potoka nejtronov pozvoljaet poluchit' model' vseh teplovyh nejtronov, v kotoroj raspredelenie jenergii nejtronov mozhet byt' otdeleno ot prostranstvennyh jeffektov. Pojetomu geometricheskij faktor jeffektivnosti regulirujushhego sterzhnja mozhet byt' izuchen bez ucheta detalej nejtronnogo spektra, a rezul'taty mogut byt' sravneny s rezul'tatami chistoj prostoj jeksperimental'noj ustanovki. Metod osnovan na tom fakte, chto v jeksperimente s zamiraniem nejtronov, kak on zdes' opisan, laplasian sborki svjazan s postojannoj raspada osnovnogo vida po formuljo: B{sup 2} = ({lambda} - {lambda}{sub a})/D {lambda}{sub a} gde Ha-obratnyj poluperiod nejtronov v zamedlitele (sek-1 ); D- postojannaja diffuzii (sm2 'sek-1 ). V zamedljajushhih sborkah, ispol'zuemyh dlja jetih jeksperimentov, imelis' prjamougol'nye berillievye prizmy razlichnyh razmerov, sostavlennye iz nebol'shih (7,3 h 7,3 h 5,24 sm) blokov. Ispol'zovalis' tri vida kadmievyh regulirujushhih sterzhnej: tonkie diametrom 0,476sm, krestoobraznye i polye ''tolstye'' sterzhni secheniem 7,3 X 7,3sm. Byli provereny sledujushhie teoreticheskie shemy: 1) Nordhejma -Skalettara; 2) Hurvitca-Roe; 3) Cifrovoj hod diffuzii. Jeffekt krestoobraznogo poglotitelja byl raschitan s pomoshh'ju metoda konformnogo preobrazovanija Hurvitca-Roe. Dlja laplasiana bylo polucheno znachenie 0,0188sm{sup -2}, chto sravnimo s jeksperimental'nymi rezul'tatami, sostavivshimi 0,0187 {+-} 0,0006 cm{sup -2}. Znachenija, poluchennye dlja tolstyh sterzhnej s

 5. Interpretasi Potensi Massa Longsoran Dengan Metoda Geolistrik(Studi Kasus Daerah Gayo Lues

  Muchlis Muchlis

  2015-09-01

  Full Text Available One indication of a potential landslide area is a formation along the slip field slope. The slope is formed due to the difference between the cover layers (top soil with a layer beneath it. The top layer is usually a layer of soil that passes the water so that it could be easily infiltrated into the slope. However, rain water infiltrated into the soil or are often not able to enter deeper into the ground because there is an impermeable layer which forms the slope area. Geoelectric resistivity method is generally used for shallow exploration, approximately to depth of 300 to 500 meter. The principle of the method is that the electrical current injected into the earth through two current electrodes, while the potential difference that occurs is measured through two potential electrodes. From the results of measurements of currents and electric potential difference can be obtained by variation of value of electrical resistivity in the layer below the measuring point. The resistivity value can show the bedding soils and on which one is the layer of slip field. From this study we expected the resistivity 2D cross section that shows the depth and dimensions of the field of slip on the slope studied so as to provide recommendations on the appropriate method of stabilizing slopes.

 6. Talent management kot metoda razvoja človeških virov

  Pavić, Lazar

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo predstavili talent management kot eno izmed sodobnih metod razvoja človeških virov. Magistrsko delo obsega naslednja poglavja: uvod, teoretični del, empirični del, perspektivni del in sklep. V uvodnem delu magistrskega dela smo podrobnejše opisali področje in opredelili raziskovalni problem, predstavili smo namen, cilje in raziskovalne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave kot tudi predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu magistrskega dela smo p...

 7. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-01-01

  The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies ...

 8. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11 ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 9. Spinal epidural hematomas examined on MRI; Krwiaki nadtwardowkowe, wewnatrzkanalowe w badaniu metoda MR

  Rejnowski, G.; Poniatowska, R.; Kozlowski, P. [Zaklad Neuroradiologii, Inst. Psychiatrii i Neurologii, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  Spinal epidural hematomas are rare pathology, caused by trauma or spontaneous. In clinical examination acute spinal cord compression is observed. MRI designations appear entirely particular. In sagittal projection, biconvex mass in the dorsal, or sometimes ventral part of the spinal canal is clearly visible. This is well delineated by the thecal sac from the cord and cauda equina. MRI investigations in 3 patients revealed corresponding with spinal bone injuries and cord edema epidural hematomas. Differential diagnosis must contain subdural hematoma and epidural neoplasms or abscess. (author) 8 refs, 3 figs

 10. Franchising jako metoda vstupu na zahraniční trh

  Vágnerová, Jitka

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with franchising as a form of entering a foreign market. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part is focused on the history of franchising, advantages and disadvantages connected with this kind of enterprise, franchise treaty and the development of franchising in the Czech Republic. The practical part describes two fitness franchise chains, the companies Expreska and Contours.

 11. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 12. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 13. Pengembangan Metoda Deteksi Rintangan untuk Traktor tanpa Awak Menggunakan Kamera CCD

  Usman Ahmad

  2012-04-01

  Full Text Available For unmanned tractor guided by global positioning system, ability for eluding obstacles such as trees, big stone, cavity, bund, people, and other objects in the work area is very important in order not to stop the operation.Surrounding detection system using CCD camera makes it possible for unmanned tractor to detect obstacles in front of it realtime. However, with so many different objects that may captured by the camera, it will need a lot of image processing steps that takes a lot of time so it is no longer suitable for realtime detection in application. The proposed research is aimed to develop a simpler obstacle detection method by adding a red laser pointer to the CCD camera used to capture scene in front of the tractor. The red laser light that reflected by an obstacle gives an important information in the image, and the distance of the obstacle could be calculated based on phytagoras theory. The results showed that all obstacles with 1 m distance, 80% obstacles with 2 m distance, and 40% obstacles with 3 m distance could be detected. Obstacles with more than 3 m distances could not be detected due to weak laser light for the distances. The accuracy of distance prediction for all situation is 67.5%, which is still need improvements.

 14. Hlasité myšlení jako výzkumná metoda

  Heller, Daniel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 554-562 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA7025401 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : psychology of thinking * research methods in thinking * thinking aloud Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 15. Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas

  Užkuraitienė, Fausta

  2007-01-01

  Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, vei...

 16. Efisiensi Penurunan Kadar Kalsium pada Air Laut dengan Metoda Penukar Ion yang Memanfaatkan Tanah

  Kurniati, Roselyn Indah; Elystia, Shinta; Zultiniar, Zultiniar

  2014-01-01

  Source of water in Bengkalis is difficult. Sea water can be a source of water in there. Once of alternative can be process sea water be clean water use ion exchange with clay. This experiment use coloumn with diameter 2 inchi and high 1,2 meter. Media who used is clay. Ratention time and particle measure used variation of this experiment. Rate of retention time are 60, 120, 180 minute and particle measure are -3+5, -5+10, -10+15 mesh. Concentration Ca before process is 128 mg/l and after proc...

 17. PENGARUH GUGUS p-METOKSI PADA REAKSI KONDENSASI CLAYSEN-SCHMIDT MENGGUNAKAN METODA GRINDING

  Karim Theresih

  2016-10-01

    This research aims to synthesize the compound dibenzalaceton, 4-methoksikalkon and dianisalaceton through Claysen Schmidt condensation reaction with grinding method and to determine the effect of p-methoxy groups on the reaction. Dibenzalaceton compound was synthesized from benzaldehyde, acetone, and NaOH. Synthesis of compound 4-metoksikhalkon was done using 4-methoxybenzaldehyde, acetophenone, and NaOH. Dianisalceton compound was synthesized through Claysen-schmidt reaction between acetone, anisaldehide, and the catalysts NaOH. This synthesis were performed through solvent-free grinding method. Catalyst base material and simultaneously crushed in mortar for 15 minutes to form a paste. The pasta is dried and recrystallized. The resulted compounds were characterized by TLC, FTIR and GC-MS. Based on the results of the analysis of FTIR and GC-MS showed that dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianisalaceton can be synthesized and have succession yield 59.93%, 86.21% and 70.39% . There is the influence of p-methoxy groups in a condensation reaction Claysen-Schmidt on the synthesis of compounds dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianizalaceton use grinding method.   Keywords: dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon, dianizalaceton, grinding method

 18. Surface investigations by means of positrons annihilation; Badania warstwy wierzchniej metoda anihilacji pozytonow

  Dryzek, J. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland); Stegemann, T.; Cleff, B. [Muenster Univ. (Germany). Inst. fuer Kernphysik

  1996-12-31

  The aim of the report is a presentation of the positron annihilation studies performed on the Cu samples that surface was exposed to the friction and wear processes. Using the measurement of Doppler broadening of annihilation line, we were able to detect the profile of vacancies in the top layers of the defected metals. It was established that one could describe the profile by a simple exponential function of the depth in all cases. The range of vacancies concentration depth depends on the load, time and the speed of the defects creation processes on the surface of a sample. The outline of the positron annihilation method is also given. (author). 10 refs, 16 figs, 5 tabs.

 19. Primjena suvremenih statističkih metoda u kontroli kvalitete kamene vune

  Bukovčan, Nedeljko

  2016-01-01

  U radu je opisan značaj statističke kontrole kvalitete s posebnim naglaskom na primjenu kontrolnih karata i analize sposobnosti procesa u njenoj primjeni u praksi. Definirane su vrste kontrolnih karata i opisan postupak odabira odgovarajuće kontrolne karte. Detaljno su razrađene značajke i analiza kontrolnih karata za mjerljive karakteristike i kartu. Definirani su i uvjeti koje proces mora zadovoljiti prije postupka procjene sposobnosti procesa, razrađen sam postupak procjene,...

 20. Shybka i skuteczna metoda osadzania hydrosyapatytu na polimerze resorbowalnym przeznaczonym dla inzynierii tkankowej

  Pamula, E.; Filová, Elena; Bačáková, Lucie

  2008-01-01

  Roč. 103, - (2008), s. 881-888. ISBN 978-83-60958-08-7. ISSN 0860-3340 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576 Grant - others:WIMiC AGH(PL) 11.11.160.361 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : degradable polyesters * hydroxyapatite * osteoblasts Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics

 1. Metoda opisu analitycznego Tadeusza Czeżowskiego – studium historyczno-systematyczne

  Maciej Zinkiewicz

  2016-12-01

  Despite some similarities between Czeżowski’s method and other methods of conceptual analysis, the former is not subjected to the paradox of analysis (what is shown, according to the author of the paper.

 2. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-11-01

  Full Text Available The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies from the Timis County concerning the methods employed for the construction of the cash-flow statement reflects o preference for the direct approach in forecasts, as in such situations the accounting data is easier to collect. Still, in practice, the cash-flow statements developed through the direct method are often incomplete, which makes the explanation of the cash variation impossible. The current study proposes a cash-flow statement model developed through the direct method and tested through simulations within a software application specially conceived for this purpose.

 3. OPTIMASI POLA TANAM PADA LAHAN KERING DI KOTA PEKANBARU DENGAN MENGGUNAKAN METODA MULTI OBJECTIVE (GOAL PROGRAMMING

  Vera Devani

  2012-12-01

  Full Text Available Salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi produksi tanaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan adalah pendayagunaan lahan kering. Pada model Linear Programming kendala-kendala fungsional menjadi pembatas bagi usaha memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan, maka pada Multi Objective Goal Programming kendala-kendala itu merupakan sarana untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola tanam sayur-sayuran, menentukan kendala sasaran yang dapat dicapai, dan mengetahui sensitivitas terhadap solusi optimum yang telah dicapai. Dari penelitian diperoleh bahwa dengan luas lahan 504 Ha, jumlah tenaga kerja 300 orang, kebutuhan pupuk kandang sebanyak 15.000 kg/Ha, dan kebutuhan pupuk urea sebanyak 350 kg/Ha dapat mengoptimasi pola tanam dengan menanam jenis komoditas sayuran berupa ketimun dan sawi.

 4. Periotron: Suvremena sijalometrijska metoda u dijagnostici i u nadzoru liječenja kserostomije

  Alajbeg, I.; Hladki, N.; Cekić-Arambašin, A.; Alajbeg, IŽ.

  2003-01-01

  Periotron (Oraflow, Plainview, SAD), mjerač mikrokoličine vlažnosti, elektronički je instrument napravljen za mjerenje gingivne tekućine, eksudata parodontnoga džepa, lučenja sline i debljine filma sline. U mjerenju se rabe različiti papirni mediji za sakupljanje uzorka. Ti se mediji (Periopaper strips, PeroCol strips, Sialopaper strips) stave na željeno mjesto u ustima i ostave tijekom određenog vremena, nakon čega se odloži između elektroda Periotrona. Poseban oblog elektroda omogućuje im d...

 5. Franchising jako úspěšná metoda podnikání

  TŘEŠTÍK, Miroslav

  2008-01-01

  Last 25 years, franchising as a system of business reach a dynamical progress thanks to the easier breaking through technological and political barriers in diffusing information. These days, there are lots of famous companies, all over the world, that are using this way of business and they are very known and successful with very strong position in market environment (environment of market). The most successful ones get to the global meaning. We have already known, franchising can significant...

 6. METODA PENGHILANGAN ZAT BESI DAN MANGAN DI DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DOMESTIK

  Said, Nusa Idaman

  2018-01-01

  Small amounts of iron and manganese are quite common in domestic water supply because of the presence of iron and manganese in the soil and rock formations through which the water passes in reaching the point of use. Iron and manganese is characterized by red-brown staining of bathroom fixtures and laundry, and cause taste and odor problems. Iron and manganese are brought into solution by biological reactions under anaerobic reducing conditions. When the water is exposed to air or oxygen, oxi...

 7. Reliability analysis of reactor systems by applying probability method; Analiza pouzdanosti reaktorskih sistema primenom metoda verovatnoce

  Milivojevic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-12-15

  Probability method was chosen for analysing the reactor system reliability is considered realistic since it is based on verified experimental data. In fact this is a statistical method. The probability method developed takes into account the probability distribution of permitted levels of relevant parameters and their particular influence on the reliability of the system as a whole. The proposed method is rather general, and was used for problem of thermal safety analysis of reactor system. This analysis enables to analyze basic properties of the system under different operation conditions, expressed in form of probability they show the reliability of the system on the whole as well as reliability of each component.

 8. METODA POŚREDNIEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH

  Stanisław GACA

  2016-07-01

  Full Text Available W analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz większą rolę odgrywają pośrednie miary bezpieczeństwa, w tym prędkość pojazdów. W nawiązaniu do tego trendu badań autorzy przedstawili koncepcję modelu pośredniego szacowania prawdopodobieństwa wypadków najechania na pieszego w obrębie wyznaczonych przejść. Wykorzystując dane o prędkości pojazdów z pomiarów empirycznych na terenach zurbanizowanych, porównano potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach o różnych lokalizacjach i rozwiązaniach geometrycznych. W porównaniach tych oceniano możliwości zatrzymania się pojazdu przed pieszym w przypadkach jego wtargnięcia na przejście.

 9. Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego

  Doležalová, Hana; Doležal, M.; Mikoláš, M.; Kondras, I.; Korban, Z.

  -, č. 273 (2006), s. 95-102 ISSN 0372-9508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : work safety * controlling * post audit method Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine

 10. A variational nodal diffusion method of high accuracy; Varijaciona nodalna difuziona metoda visoke tachnosti

  Tomasevic, Dj; Altiparmarkov, D [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  A variational nodal diffusion method with accurate treatment of transverse leakage shape is developed and presented in this paper. Using Legendre expansion in transverse coordinates higher order quasi-one-dimensional nodal equations are formulated. Numerical solution has been carried out using analytical solutions in alternating directions assuming Legendre expansion of the RHS term. The method has been tested against 2D and 3D IAEA benchmark problem, as well as 2D CANDU benchmark problem. The results are highly accurate. The first order approximation yields to the same order of accuracy as the standard nodal methods with quadratic leakage approximation, while the second order reaches reference solution. (author)

 11. Pengembangan Bioelectrical Impedance Sebagai Control Commands Pengaturan Kecepatan Gerak Kursi Roda Dengan Metoda PID Controller

  Juli Sardi

  2014-09-01

  Full Text Available In the present study, bioimpedance signals of human body was utilized to control speed of a wheelchair movement. A bioimpedance is electrically passive part contained the body tissues. The research is one of alternative solutions for patients with paralysis of the upper and lower limb. Firstly, design of system of the research consisted of bioimpedance measuring instruments and a mechanical design of the wheelchair. Bioimpedance measurement was performed by injecting a sinusoidal current source of 0.5 mArms with a frequency of 50 kHz to muscle tissue (shoulder to obtain the output voltage in the range of 0-5 Vdc. With impulse and manual thresholding methods, the voltage signal was classified into several controls command to adjust the speed and direction of the wheelchair control based on PID Controller. The experimental result of the research was realization of bioimpedance signal that used as a reference to control the direction and speed of the wheelchair with a success rate of 86.7 %. A wheelchair velocity was classified into three types of motion, namely slow, medium and fast. Slow speed has a rated speed of 30 Cm/s, medium speed value speed of 40 Cm/s and fast speed value of 50 Cm/s. The wheelchair can also turn to the left and the right in accordance with the wishes of wheelchair user beside to moving forward.

 12. Preparation and examination of properties of samarium-153-EDTMP complex; Otrzymywanie chelatu kwasu etylenodiaminotetrametylenofosfonowego (EDTMP) z samarem-153 i badanie jego wlasciwosci

  Nowak, M. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland); Garnuszek, P.; Lukasiewicz, A.; Wozniak, I.; Zulczyk, W. [Osrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopow, Otwock-Swierk (Poland); Licinska, I. [Instytut Lekow, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  Preparation and properties of ethylenediaminetetramethylenephosphonic acid (EDTMP) as well as some properties of {sup 153}Sm-EDTMP chelate have been examined. The chelate formed by samarium-153 (46.3 h, {beta}{sup -}-decay) with EDTMP exhibits high bone uptake and can be used for treatment of disseminated, painful skeletal metastases. The purity and stability of solutions of {sup 153}Sm-EDTMP chelate were examined in a broad range of samarium concentration and {sup 153}Sm specific activity. The complex under study was examined by radio-TLC, -electrophoresis and radio-HPLC. The results obtained suggest the small size of molecules of {sup 153}Sm-EDTMP chelate as compared with molecules of ``free``EDTMP. The results of biodistribution of {sup 153}Sm-EDTMP determined in rats indicate the quick blood clearance, high deposition of radioactivity in bone and quick excretion of radioactivity into urine. No specific uptake of {sup 153}Sm-EDTMP in extra-skeletal organs was found. (author). 42 refs, 13 figs, 22 tabs.

 13. Study of albumin from beef blood serum in D{sub 2}O solutions; Badanie roztworow albuminy z surowicy wolowej w D{sub 2}O

  Lewandowska, D. [Inst. of Experimental Physics, Gdansk Univ. (Poland); Podoski, T. [Wyzsza Szkola Morska, Gdynia (Poland)

  1994-12-31

  Molecular dynamics of albumin obtained from beef blood serum have been investigated in heavy water solutions by means of NMR spectra. The chemical shifts as well as spin-lattice relaxation times have been measured. The number of water protons interacting with albumin molecule have been estimated. 9 refs, 2 figs, 3 tabs.

 14. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 15. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 16. Industrial chains and innovation activity in Małopolska region in 2008-2010

  Świadek Arkadiusz

  2014-05-01

  Full Text Available Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 17. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 18. Rapid method for the radioactive strontium determination in natural samples; Brza metoda za odredjivanje radioaktivnog stroncija u prirodnim uzorcima

  Grahek, Z; Kosutic, K; Lulic, S [Rudjer Boskovic Institute, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  Radioactive strontium isotopes belong to the group of isotopes that are very dangerous for human health. Therefore radioactive strontium is regularly determined in natural samples. When determining strontium isotopes in natural samples, it is necessary to isolate strontium from the sample because strontium isotopes are pure {beta}-emitters. As natural samples contain much more calcium and sodium than strontium it is necessary to isolate a small quantity of strontium from large sample with simultaneous separation of calcium and other interfering elements. For this purposes an elegant method based on ion exchange chromatography has been developed. Namely, examinations with model system have shown that strontium may be separated from calcium on the column filled with anion exchanger and the mixture of the methanol and nitric acid as eluent. It was also shown that yttrium does not separate from strontium but elutes almost simultaneously with it. Yttrium may be separated from strontium on the column filled with cation exchanger DOWEX 50X8 and nitric acid as eluent. According to the above examinations, the procedure of isolation of strontium and yttrium from natural sample has been created (on assumption that {sup 90}Sr and {sup 90}Y in secular equilibrium in sample). Strontium and yttrium have been isolated from natural sample (standard IAEA A-7) on the column filled with the exchanger AMBERLITE CG-400 and the mixture of methanol and nitric acid as eluent. Strontium and yttrium have been separated on the column with cation exchanger. {sup 90}Sr has been determined through {sup 90}Y by counting the solid yttrium oxalate immediately upon isolation and separation from strontium. {sup 90}Sr has also been determined by counting {sup 90}Sr-{sup 90}Y in secular equilibrium after 15 days. The obtained results of determination of {sup 90}Sr through {sup 90}Y and through secular equilibrium {sup 90}Sr-{sup 90}Y correspond to the declared values of standard. (author). 2 figs., 1 tab., 7 refs.

 19. Osnovanje, razvoj in delovanje Slovenskega verskega središča svetih bratov Cirila in Metoda v Melbournu in Avstraliji:

  Koderman, Miha

  2007-01-01

  Intense emigration of Slovenes to Australia started after the World War One and reached climax in the 1950s and 1960s. According to appraisals of several Slovene emigrant organizations, the number of Slovenians settled in Australia in the 1980s must have been about 25.000 - 30.000. Despite the fact that Slovenians in Australia are the fourth largest non-European Slovene emigrant community (after the Slovene emigrant communities in the USA, Canada and Argentina), they have so far been subject ...

 20. MENGEMBANGKAN KERJASAMA (SOFT SKILL MELALUI PENERAPAN METODA COOPERATIF LEARNING DAN EXPERIENTIAL LEARNING DALAM MATA KULIAH PSIKOLOGI KEWIRAUSAHAAN

  lala septiyani sembiring

  2015-11-01

  Full Text Available This research aimed to examine the effect of the value of student co-operation in enterpreneur courses through the implementation of co-operative learning and experiential teaching method. Research was conducted on 57 psychology students who take enterpreneur courses treated in method cooperative teaching and experiential learning. Data collected through the scale were analyzed using the t test to see differences in the ability of co-operation between the students before teaching method experiential learning and cooperative learning with teaching method after doing experiential learning and cooperative learning. T test results prove that there are significant differences between the data pre and post data. This study means that there is a significant difference in the value of co-operation caused by the treatment by student cooperative learning and experiential learning method.

 1. Metoda pentru analiza spectrometrica cu detector de Ge(Li) a probelor de trasori radioactivi cu rasini schimbatoare de ioni

  Stanescu, S.P.; Farcasiu, O.M.

  1981-07-01

  The radioactive tracers methods presently in use in hydrology are based on ''in situ'' low resolution gamma-ray spectrometry measurements. However sometimes the information obtained in this way is not conclusive and the need for better spectrometry systems is evident. Therefore the authors present a method for measuring in laboratory conditions samples of radioactive tracers collected ''in situ'' and concentrated on ions exchange resins, sing low level gamma-ray spectrometry with Ge(Li) detector. The advantages of this method in comparison with the methods based on Na(Tl) detectors are also presented in the paper. (authors)

 2. Investigation of the crystal lattice defects by means of the positrons annihilations; Badania defektow sieci krystalicznej metoda anihilacji pozytonow

  Dryzek, J [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  In this report the positrons annihilation methods as a tool for the crystal defects studies is presented. The short description of the positron - crystal interactions and different positron capture models are discussed. 192 refs, 67 figs, 6 tabs.

 3. PEMERIKSAAN KADAR MERKURI DAN KELUHAN KESEHATAN DALAM DARAH WANITA PEMAKAI KRIM PEMUTIH DENGAN METODA INDUCTIVELY COUPLED PLASMA

  Dyna Putri Mayaserli

  2017-03-01

  Full Text Available Whitening cream is a mixture of chemicals or other materials that serve to lighten skin or fade black spots on the skin. Bleaching creams that contain mercury is very harmful for health. The purpose of this study is to examine and establish the levels of mercury in the blood of women users of whitening creams in the city of Padang. Blood samples examined as many as 10 samples and whitening creams as much as 5 samples. The qualitative analysis of the bleaching creams done with color test method, while the quantitative analysis of the blood samples used method ICP (Inductively Coupled Plasma. The results showed that of the five samples examined bleaching creams with color test, there are three positive samples contain mercury. while the results showed that the ten blood samples studied one sample contained mercury levels in the blood exceeds the normal value is 0.04435 mg / L. The use of whitening creams containing mercury can cause a variety of health complaints, ranging from skin discoloration, which in turn can cause black spots on the skin, allergies, skin irritation as well as the use of high doses can cause permanent brain damage, and can cause cancer.

 4. Implementasi Konsep Desain Partisipasi Pada Interior Ruang Terapi Perilaku Anak Autis Dengan Menggunakan Metoda Aba/lovass

  Sari, Sriti Mayang

  2011-01-01

  The concept of participation design in the interior of a therapy room for autistic behavior in children truly considers the character of children with autism and methods of therapy used so that the criteria and the embodiment of space can meet the demands of autistic children. The physical environment that is suitable with the condition of the user can bring great influence to the therapy activities. The purpose of this research is to implement the design concept of participation as the basis...

 5. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 6. Bioassay method for Uranium in urine by Delay Neutron counting; Metoda Bioassay Uranium dalam urin dengan pencacahan Netron Kasip

  Suratman,; Purwanto,; Sukarman-Aminjoyo, [Yogyakarta Nuclear Research Centre, National Atomic Energy Agency, Yogyakarta (Indonesia)

  1996-04-15

  A bioassay method for uranium in urine by neutron counting has been studied. The aim of this research is to obtain a bioassay method for uranium in urine which is used for the determination of internal dose of radiation workers. The bioassay was applied to the artificially uranium contaminated urine. The weight of the contaminant was varied. The uranium in the urine was irradiated in the Kartini reactor core, through pneumatic system. The delayed neutron was counted by BF3 neutron counter. Recovery of the bioassay was between 69.8-88.8 %, standard deviation was less than 10 % and the minimum detection was 0.387 {mu}g.

 7. Investigation of radioactive contaminations of the environment in the surroundings of the Institute of Nuclear Research at Swierk in the years 1977-1980. Badanie zanieczyszczen promieniotworczych srodowiska w otoczeniu Instytutu Badan Jadrowych w Swierku w latach 1977-1980

  Pensko, J; Stpiczynska, Z; Hryczuk, O; Kowalska, A

  1983-01-01

  The results of measurements of the contamination level of the environment in the surroundings of the Institute of Nuclear Research at Swierk and in surroundings of the repository of radioactive wastes at Rozan including the possible paths of migration of the radionuclides in the years 1977-1980 have been presented. The investigations proved that the radioactive fall-out from nuclear weapon tests was the main source of contamination. In the period of investigation the quantities of the radionuclides discharged into the sanitary sewage system did not exceed the weekly limit of 2590 MBq (70mCi). They had no influence on the level of the radioactive contaminations of the Vistula river water. Sporadically observed, the increased level of the radioactive contamination of the draining system water at Swierk exceeded at most 3 times the permissible concentration of /sup 90/Sr for drinking water 2.6 Bq dm/sup -3/. The radioactive contamination of the water, soil, grass and rye investigated around the Centre have been shown in the same level as for the reference points being out of the range of the influence of the Institute.

 8. Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze = Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study

  Daria Skaruz

  2015-08-01

              Wnioski: W procesie planowania kampanii społecznej istotne jest precyzyjne określenie grupy docelowej i sposobu dotarcia do niej w celu osiągnięcia  pozytywnych rezultatów. Przekaz powinien w sposób jednoznaczny opisywać problem i  być łatwy do zrozumienia. Warto rozważyć przygotowanie kontrowersyjnego spotu, gdyż w ten sposób można zwiększyć szansę na przykucie uwagi odbiorcy i wzbudzenie w nim chęci zapoznania się z podejmowanym problemem społecznym. Kampania społeczna powinna wzbudzać w odbiorcach emocje. Im większe emocje u odbiory, tym reklama lepiej zostanie zapamiętana, co może przełożyć się na zmianę zachowania odbiorcy. Abstract             Introduction: The social campaign is a kind of social communication. It promotes socially relevant, valuable patterns of behavior and draws attention on important social problems.             Aim: To show differences in perception of selected social campaigns.             Material and Methods: The study was conducted using a questionnaire designed by the author. Completing the questionnaire was prelude by displaying the Polish and English social advertising. The study covered 209 secondary school students.             Results: Nearly 38% of respondents believe that children's participation in social advertising is a good idea. Nearly 58% of high school students answered that the blood on-screen does not estrange them to continue watching advertisement. The nakedness is not disturbed 88% of respondents. More than 93% of respondents don't feel outraged because of eroticism in advertising.             Conclusions: Defining target group is essential in the process of planning a social campaign to achieve positive results. The advertising message should clearly describe the problem and be easy to understand. Controversial advertisement can increase a chance of gaining the attention to undertaken social problem. Social campaign should arouse emotion in the advertising addressee.

 9. Examination of Deteriogenic Biofilms on Building Facades with Scanning Electron Microscopy / Badanie Deteriogennych Nalotów Biologicznych Na Elewacjach Budynków Metodą Elektronowej Mikroskopii Skaningowej

  Piontek Marlena

  2016-03-01

  Full Text Available Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade’s material. Also biological analysis of the material obtained from a biofilm is arduous. Some species of microorganisms are impossible to be isolated and their pure cultures cannot be cultivated in laboratory conditions. It is multispecies cultures that most frequently develop on the surfaces of the facade’s technical material. Clustered in a group, they cooperate with each other and reveal different features than single cells. It is essential to identify organisms present in the biofilms, since they may initiate deterioration processes. The aim of the research was the observation of the biofilm, collected from two facades, in a micrometer scale with the use of a scanning electron microscope.

 10. Zawód przez zawodem – czy wypalenie może objawiać się już na studiach? Badanie populacji polskich studentów medycyny

  Karolina Pieniawska

  2017-06-01

  Full Text Available Wstęp. Zapoczątkowane przez Herberta J. Freudenbergera pojęcie „wypalenie zawodowe” służy do określenia stanu wyczerpania jednostki, spowodowanego przez negatywne czynniki związane z pracą. Do grup zawodowych szczególnie na nie narażonych należą osoby wykonujące zawody związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Do tej grupy niewątpliwie należą lekarze, u których wypalenie stanowi poważny problem. Celem naszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy objawy towarzyszące temu zjawisku można zaobserwować już u studentów kierunku lekarskiego, podczas ich studiów medycznych. Materiały i metody. Za pomocą autorskiej ankiety internetowej uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną od 2388 studentów wydziałów lekarskich z całej Polski, z największym odsetkiem studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wyniki. Objawy towarzyszące wypaleniu były zgłaszane przez niepokojąco wysoki odsetek studentów, przy czym wzrost częstości ich występowania osiągał w większości przypadków kumulację na VI roku studiów lekarskich. Opinia o studiach lekarskich uległa u większości pogorszeniu po ich rozpoczęciu. Studenci są niezadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć na swoich uczelniach oraz wyrażają obawy o przyszłą pracę w zawodzie. Spory odsetek osób myśli również o wyjeździe za granicę po ukończeniu kierunku. Na pytanie o możliwość ponownego wyboru studiów, prawie 1/3 ankietowanych odpowiedziała, iż nie wybrałaby medycyny po raz kolejny. Wnioski. Niepokojące objawy występujące u studentów wymagają dokładniejszej analizy oraz wprowadzeniu prewencji wypalenia wśród tej populacji.

 11. Twardzina ograniczona pęcherzowa – opis przypadku

  Elżbieta Meszyńska

  2011-01-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Pęcherze pojawiające się w obrębie zmian typu twardzinyograniczonej są rzadko opisywane. Etiologia ich powstawaniajest wieloczynnikowa. Najczęściej rozważany jest ucisk blaszek twardzinowychna naczynia limfatyczne. Twardzina pęcherzowa wymagaróżnicowania z liszajem twardzinowym i zanikowym, w którym u częścichorych obserwuje się występowanie pęcherzy. Cel pracy: Przedstawienie przypadku 41-letniej kobiety z twardzinąograniczoną (morphea, u której w 15. roku trwania choroby wystąpiłypęcherze w obrębie ognisk twardzinowych. Opis przypadku: U 41-letniej kobiety z trwającymi od 15 lat ogniskamimorphea wystąpiły nadżerki oraz pęcherze krwotoczne w obrębieognisk stwardniałych. Badanie histopatologiczne wykazało obrzękskóry właściwej oraz obecność pęcherzy podnaskórkowych. Badaniaimmunologiczne (metoda immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniejbyły negatywne. Obraz kliniczny i histopatologiczny pozwoliłna rozpoznanie odmiany pęcherzowej twardziny ograniczonej (morpheabullosa. Zmiany pęcherzowe ustąpiły po 40 dniach leczeniacefalosporynami (cefuroksym. Wnioski: Morphea bullosa jest rzadką odmianą twardziny skórnej, którawymaga różnicowania z liszajem twardzinowym i zanikowym orazautoimmunologicznymi, podnaskórkowymi chorobami pęcherzowymi.Wykwity pęcherzowe w obrębie ognisk morphea mogą wystąpićnawet po wielu latach utrzymywania się typowych blaszek stwardnieniowych.

 12. The method of “external spiral” for solving a large system of linear equations / Применение метода «внешней спирали» при решении систем линейных уравнений с большим количеством неизвестных / Metoda 'spoljašnje spirale" za rešavanje linearnog sistema sa velikim brojem nepoznatih

  Aleksa S. Srdanov

  2018-04-01

  начений результатов, что приводит к проблемам: overflow и underflow; 3. изменение значений некоторых коэффициентов в исходной системе, что приводит к неустойчивости решения; 4. дополнительные требования вследствие конвергенции; 5. в случаях большого количества уравнений и неизвестных необходимо, чтобы матрица системы была или не слишком наполнена, или была симметричной, либо диагональной, и т.д. В данной работе представлены методы решения системы линейных уравнений с произвольным количеством уравнений и неизвестных, на которых не отражаются перечисленные проблемы. / Rešavanje linearnog sistema jednačina n × n može biti problem i za računar, pogotovo ako je potrebno tačno rešenje, čak i kada je broj jednačina i nepoznat i relativno mali (par hiljada. Sve postojeće metode su opterećene bar jednim od sledećih problema: 1. složenošću računanja izraženim kroz broj potrebnih operacija koje je potrebno izvršiti kako bi se došlo do rešenja; 2. potencijalnom mogućnošću neograničenog rasta veličina među rezultata, što uzrokuje probleme prekoračenja opsega (overflow i nedovoljne osetljivosti odnosno preciznosti (underflow; 3. promenom vrednosti nekih koeficijenata u polaznom sistemu, što uzrokuje nestabilnost rešenja; 4. dodatnim zahtevima, zbog konvergencije; 5. slučajevima velikog broja jednačina i nepoznatih koji zahtevaju da matrica sistema bude: ili slabo popunjena, ili simetrična, ili dijagonalna, itd. U ovom radu prezentuje se metoda za rešavanje sistema linearnih jednačina sa proizvoljnim brojem

 13. Determination Of Refractive Index And Reflectivity Of Thin Layer With Optical Absorption Method; PENENTUAN INDEKS BIAS DAN REFLEKTIVITAS LAPISAN TIPIS DENGAN METODA SERAPAN OPTIK

  Hariyanto, Sigit; Budianto, Anwar; Subarkah,; Atmono, Trimarji [Yogyakarta Nuclear Research Center, National Nuclear Energy Agency, Yogyakarta (Indonesia)

  1996-04-15

  . The refractive index and reflectivity of ASi:H and Si Ox thin layer have been observed by optical absorption methods. Measurement has been done after the preparation of optical system which consists of a halogen lamp light source, monochromator, sample and light detector. The Monochromator output showed that measured halogen lamp spectrum light is between 470 nm -750 nm. The maximum voltage of halogen lamp is 220 Volt, the output light increases in intensity while the wave length increases. The inclination of intensity decrease at the wave length of 725 nm. The result of the calculation of refractive index varies in accordance with the wave length. The average refractive index of ASi:H is nf a = 1.753. The total reflectivity of air-thin layer-substrate is Rt a = 0.315. The refractive index of Si Ox sample is nf b2.182 and the total reflectivity is Rt b=O,514.

 14. Nová metoda kvantifikace otěrových částic UHMWPE v okolí kloubních náhrad

  Pokorný, D.; Šlouf, Miroslav; Dybal, Jiří; Zolotarevova, E.; Veselý, F.; Jahoda, D.; Vavřík, P.; Landor, I.; Entlicher, G.; Sosna, A.

  2009-01-01

  Roč. 76, č. 5 (2009), s. 374-381 ISSN 0001-5415 R&D Projects: GA MŠk 2B06096 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : ultra high-molecular weight polyethylene * total hip arthroplasty * wear Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry Impact factor: 1.628, year: 2009

 15. Development of methods for measuring materials nuclear characteristics, Phases, I, II, II and IV; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, I, II, II i VI faza

  Maglic, R [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-04-15

  This report contains the following phases of the project 'measurement of nuclear characteristics of reactor materials': nuclear performances of the neutron chopper; method for measuring total effective cross sections by transmission method on the chopper; review of methods for measuring activation cross sections; measurement of neutron spectra of the RA reactor and measurement of total effective cross section of gold by using the chopper.

 16. Analysis of possible application of regression analysis method in automation of fitting numerical data; Analiza mogucnosti primene metoda regresione analize u cilju automatizovanog fitovanja numerickih podataka

  Altiparmakov, D; Zavaljevski, N; Dasic, N [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1988-12-15

  The report presents an analysis of possible calculation procedure for automated data fitting. The problem is defined in the first part, and it is shown that solution demands optimisation under invariance conditions (stochastic errors) which is part of theory of planning optimal experiments. A rough review of knowledge in this field is given. Second part of the report some statistical and optimisation methods are analysed in more detail in order to be used for automated fitting. Evaluation of possible relevant calculation procedure is presented. Izvestaj prikazuje analizu mogucnosti realizacije racunskog postupka za automatizovano fitovanje poodataka. U prvom delu izvestaja razmatran je postavljeni problem i ukazano je da njegovo resavanje zahteva optimizaciju u uslovima neodredjenosti (slucajnih gresaka) sto spada u okvir teorije planiranja optimalnih eksperimenata. Dat je grubi pregled stepena izucenosti ove probblematike. U drugom delu izvestaja detaljnije su razmotrene neke statisticke i optimizacione metode koje bi se koristile u cilju automatizovanog fitovanja. Na osnovu toga data je procena mogucnosti realizacije odgovarajuuceg racunskog postupka. (author)

 17. Bugetul funcțional (Line - Item Budget și metoda Buget Bază Zero ( Zero Base Budgeting - ZBB

  Dan Tudor LAZĂR

  2004-06-01

  Full Text Available A line-item budget lists, in vertical columns, each of the revenue sources and each of the types – or classes – of items will purchase during the fiscal year. The line-item budget, which is the most widely used of all budgeting systems, offers many advantages. It is comparatively easy to prepare and doesn’t require sophisticated financial skills. Also, the line-item budget is straightforward, simple to administer and readily understood by everybody. Moreover, the simplicity of the system makes it easier to monitor revenues and expenditures, which is important in this era of shrinking resources. Zero-based budgeting is a system that requires all departments to defend their programs and justify their continuation each year. Instead of simply penciling in the amounts of the additional funds that are needed in each account, the department head must prepare a series of “decision packages” that describe – and justify – each of the department’s programs in detail. For each program, the department must show: the various levels of service that could be provided with different levels of funding – including zero funding; alternative courses of action; and the consequences of funding the service at different levels, or not funding it at all. The most positive feature of zero-based budgeting is that it requires a thorough evaluation of all programs on a continuing basis and encourages proper funding for priority programs at the expense of less useful programs. The major drawback to zero-based budgeting is that it is extremely time-consuming, costly and requires a level of staff expertise that is not often available in small cities.

 18. Bugetul funcțional (Line - Item Budget) și metoda Buget Bază Zero ( Zero Base Budgeting - ZBB)

  Dan Tudor LAZĂR; Adrian Mihai INCEU

  2004-01-01

  A line-item budget lists, in vertical columns, each of the revenue sources and each of the types – or classes – of items will purchase during the fiscal year. The line-item budget, which is the most widely used of all budgeting systems, offers many advantages. It is comparatively easy to prepare and doesn’t require sophisticated financial skills. Also, the line-item budget is straightforward, simple to administer and readily understood by everybody. Moreover, the simplicity of the system make...

 19. Analýza stabilních izotopů – alternativní metoda studia migrace ptáků

  Procházka, Petr

  2006-01-01

  Roč. 42, - (2006), s. 3-21 ISSN 0231-7796 R&D Projects: GA AV ČR KJB600930508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : bird migration * dispersal * moult patterns * movements * natal origin * stable isotop Subject RIV: EG - Zoology http://www. bird life.cz/wpimages/other/sylvia42-1Prochazka.pdf

 20. Metoda dvou záření na určení velikosti krystalitů a mikrodeformací

  Čerňanský, Marian

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k88-k89 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] R&D Projects: GA AV ČR KAN300100801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : diffraction broadening * wavelength * microstrain * crystallite size Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism http://www. xray .cz/ms/bul2010-2a/cernansky.pdf

 1. PENERAPAN METODA TAGUCHI SEBAGAI USULAN PERBAIKAN KUALITAS DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN CACAT PADA PRODUK BOTOL MORNING FRESH (LIME) ISI 1000 ML DI CV. TUNGGAL JAYA PLASTICS

  Adianto, Hari; Agustin, Yeny; Wibisono, Yogi Yusuf

  2017-01-01

  One of the company efforts in increasing the sales volume of a product is with maintaining and increasing the quality of a product that have been produce by the company. Therefore, it is very important for the company to analyze and identify the problems that have been caused during the production process so the company can increase the quality of the product and productivity. Problems that cause during analyzing the defect product in production is how to arrange the optimal setting from each...

 2. Uncertainties in determination of tritium ages demonstrated for therapeutical waters of the Sudetes; Niepewnosci w okreslaniu wieku wod metoda trytowa na przykladzie wod leczniczych Sudetow

  Ciezkowski, W. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland); Zuber, A. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  Examples of tritium age interpretation with the FLOWPC program are discussed for mineral waters in Sudetes south-western Poland. It is shown that tritium data sometimes lead to obtaining completely different ages. (author). 10 refs, 3 figs.

 3. Metoda vyhodnocování antimikrobiální aktivity počítačovým prahováním barev

  Rychtáriková, Renata; Kuncová, Gabriela

  2011-01-01

  Roč. 105, č. 6 (2011), s. 493-498 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk ME 892; GA MŠk(CZ) LC06070 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : image analysis * microbiology * photosensitive material Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics Impact factor: 0.529, year: 2011

 4. Perturbation method for experimental determination of neutron spatial distribution in the reactor cell; Metoda perturbacije za eksperimentalno odredjivanje prostorne raspodele neutrona u celiji reaktora

  Takac, S M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1972-07-01

  The method is based on perturbation of the reactor cell from a few up to few tens of percent. Measurements were performed for square lattice calls of zero power reactors ANNA, NORA and RB, with metal uranium and uranium oxide fuel elements, water, heavy water and graphite moderators. Character and functional dependence of perturbations were obtained from the experimental results. Zero perturbation was determined by extrapolation thus obtaining the real physical neutron flux distribution in the reactor cell. Simple diffusion theory for partial plate cell perturbation was developed for verification of the perturbation method. The results of these calculation proved that introducing the perturbation sample in the fuel results in flattening the thermal neutron density dependent on the amplitude of the applied perturbation. Extrapolation applied for perturbed distributions was found to be justified.

 5. Dynamický impaktní test – unikátní metoda analýzy ochranných vrstev

  Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Sobota, Jaroslav; Daniel, Josef

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 10 (2017), s. 257-260 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : dynamical impact test * thin films * protective coatings * wear-resistance * fatigue tests Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials OBOR OECD: Audio engineering, reliability analysis

 6. „Hustý popis“ jako literárněvědná metoda? // "Thick description" as a method of literary theory?

  Jitka Paitlová

  2016-11-01

  Full Text Available This paper deals with a selected example of the understanding of the Anglo-Saxon New Historicism by German literary scholars. It focuses on the method of “thick description” as formulated by the American anthropologist Clifford Geertz and as criticized by German literary scholar and ethnologist Thomas Fechner-Smarsly. In connection with the so-called anthropological turn, it consists in the application of ethnology in literary criticism. According to Geertz a semantic density arises from the complexity of described, but Geertz fails to formulate a general theory. Fechner sees a great potential for literary studies in the method of “thick description”, but he criticizes the lack of system in Geertz’, when he is reluctant to formulate a generally applicable model of this method. Fechner therefore calls for contextualization, organization and instantiation methods of “thick description” in literary studies and, moreover, emphasizes the interdisciplinary overlap.

 7. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Fortmann-Roe Scott; Iwanejko Ryszarda; Wójcik Włodzimierz

  2015-01-01

  Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnieni...

 8. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 9. Jednoduchá metoda pro stanovení relativních rychlostí růstu jednotlivých ploch krystalu

  Nývlt, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 95, č. 1 (2001), s. 35-37 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GA203/99/1222 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918 Keywords : crystallization * crystal growth rate Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry Impact factor: 0.317, year: 2001

 10. Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne = The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study

  Anna Wasil

  2016-05-01

  2. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Streszczenie   Wstęp: Najcenniejszą wartością dla człowieka jest zdrowie, które może przyjmować różne oblicze w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji społeczno-ekonomicznej. Sposób postrzegania pojęcia „zdrowie” wpływa w dużej mierze na zachowania zdrowotne, które kreują styl życia jednostki. Młodzież akademicka jest tą grupą społeczną, która w procesie socjalizacji podlega częstym próbom eksperymentowania, naśladowania, wybierania i w konsekwencji zmieniania otrzymanych w okresie dzieciństwa i młodości wzorców zachowań, bardzo istotnych ze względu na ryzyko pojawienia się kryzysu zdrowotnego lub też utrzymania dobrego potencjału zdrowia.  Cel: Celem badań było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego dotyczącej znaczenia pojęcia  „bycia zdrowym”, które w języku potocznym obrazuje kluczową dla badań subiektywną definicję zdrowia. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystanie dwóch narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego-Listy Kryteriów Zdrowia. Wyniki i wnioski: Badana młodzież akademicka uważa „bycie zdrowym” za bardzo istotną wartość w życiu każdego człowieka. Co więcej, zdecydowana większość badanych uważa się za osoby zdrowe a swój styl życia uważa za prozdrowotny. Określenie zdrowia przez studentów dotyczyło głównie jego wymiaru fizycznego. Być zdrowym to w przekonaniu badanych  „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych” oraz „czuć się dobrze”, szczególnie dla mężczyzn i studentów kierunku  ratownictwo medyczne. W przypadku kobiet w subiektywnym postrzeganiu „bycia zdrowym” częściej istotne było „dożyć późnej starości”.   Słowa kluczowe: umiejętność dbania o zdrowie; zdrowie kobiety; zdrowie mężczyzny; studenci zawodów medycznych.     Abstract   Introduction: Health is the most treasured value which can taken on different forms depending on age, gender, education or the socioeconomic situation of a person. The perception of the notion of health has a considerable impact on health behaviours, which shape people's lives. University students constitute a social group which, in the process of socialisation, often experiments with, imitates and chooses behaviour patterns that are often different from the models developed during childhood and adolescence, which is very crucial due to the risk of health crisis and for maintaining a high health potential. Objective: The purpose of the study was to identify the opinions of students of nursing and medical rescue on the meaning of "being healthy", which in everyday language represents a subjective definition of health of substantial value for research. Material and methods: The study was carried out with the use of a diagnostic survey and two tools – a self-designed questionnaire and a standardised research tool called the List of Health Criteria. Results and conclusions: The surveyed university students claimed that "being healthy" is an extremely important value in every individual's life. Furthermore, a considerable majority of the respondents considered themselves to be healthy and leading a healthy lifestyle. The students' perceptions of health referred mainly to the physical dimension of the notion. According to the surveyed, being healthy meant "having all body parts working properly" "not experiencing any physical discomfort" and "feeling  well", especially for male students of medical rescue. In the case of female students, the subjective perception of "being healthy" often involved "living up to a ripe old age" as a major factor.   Key words: health literacy; women’s health; men’s health; students health occupations.

 11. Investigation the effect of ionizing radiation on the level of microbial contamination and usefulness of selected raw materials and cosmetics of new generation; Badanie wplywu promieniowania jonizujacego na stopien czystosci mikrobiologicznej i wartosc uzytkowa wybranych surowcow oraz wyrobow kosmetycznych nowej generacji

  Migdal, W.; Owczarczyk, H.B.; Malec-Czechowska, K.

  1997-12-31

  The results of investigations the electron beam irradiation on the microbial contamination of selected new generation cosmetics and raw products used in cosmetic industry are reported. The radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The levels of microbial contamination were determined in irradiated and non-irradiated samples by standard methods routinely used. The results obtained show that radiation can be successfully used for decontamination of cosmetics and some of their raw materials, without changing the quality and applicability of the product. (author). 10 refs, 6 tabs.

 12. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients after mastectomy symptom winged blade, and tested after mastectomy without symptoms.

 13. Badanie wpływu naturalnych ekstraktów roślinnych na izolowane wierzchołki wzrostów pedów w hodowli in vitro [Investigation of the influence of natural plant extracts on isolated generative apices cultivated in vitro

  E. Kuta

  2015-06-01

  Full Text Available The aim of the present paper Was to test the value of various plant extracts (yeast barm, mature walnut embryos, coconut meal, young spinach leaves and tomato juice used as the complementary elements of White's mineral nutrient for the culture in vitro of generative apices of winter wheat, rape and wetch. The results showed that the generative apices of investigated planits had various nutritive requirements which point to the necessity of a careful selection of a specific nutrient for particular plant material.

 14. Investigation the effect of ionizing radiation on the level of microbial contamination and usefulness of selected raw materials and cosmetics of new generation; Badanie wplywu promieniowania jonizujacego na stopien czystosci mikrobiologicznej i wartosc uzytkowa wybranych surowcow oraz wyrobow kosmetycznych nowej generacji

  Migdal, W; Owczarczyk, H B; Malec-Czechowska, K

  1998-12-31

  The results of investigations the electron beam irradiation on the microbial contamination of selected new generation cosmetics and raw products used in cosmetic industry are reported. The radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The levels of microbial contamination were determined in irradiated and non-irradiated samples by standard methods routinely used. The results obtained show that radiation can be successfully used for decontamination of cosmetics and some of their raw materials, without changing the quality and applicability of the product. (author). 10 refs, 6 tabs.

 15. Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13-19 lat = Factors preventing suicide among youth aged 13-19

  Agnieszka Gmitrowicz

  2015-09-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin3   Streszczenie   Wstęp. Zachowania samobójcze stanowią powszechny i poważny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. W literaturze istnieją doniesienia mówiące, iż samobójstwo to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków w wieku 15-19 lat. Młodzi ludzie dokonują prób samobójczych (PS będąc pod wpływem następujących czynników: negatywna presja rówieśnicza, wydarzenia o charakterze stresowym, brak umiejętności życiowych. Dlatego też istotne wydaje się poszukiwanie czynników mogących ograniczać to niepokojące zjawisko, do których niewątpliwie zalicza się PS. Cel pracy. Określenie czynników chroniących przed podejmowaniem prób samobójczych (PS oraz oczekiwań odnośnie skutecznej pomocy po PS. Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 80 pacjentów w wieku 13-19 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki poddano analizie procentowej. Wyniki. Co trzeci badany nastolatek swoje problemy omawiał wspólnie z rówieśnikami, natomiast tylko co ósmy badany mógł liczyć na pomocy ze strony rodziców. Oczekiwania pacjentów w zakresie otrzymywania pomocy jako formy zapobiegania przed PS dotyczą głównie ich relacji rodzinnych. Oczekują oni również zmian w systemie leczenia. Wnioski. Badani potrzebują czuć się kochani, bezpieczni, mieć wsparcie ze strony rodziców oraz rówieśników. Chcą mieszkać w domach rodzinnych. Nie chcą być obiektami przemocy, być źle traktowanymi przez innych oraz wychowywać się w patologicznym środowisku. Potrzebują zwiększenia poczucia własnej wartości i zaakceptowania siebie.   Słowa kluczowe: psychiatria, młodzież, próby samobójcze, czynniki ochronne, samobójstwo.   Abstract   Introduction. Suicidal behavior is a common and serious health and social problem worldwide. In the literature there are reports stating that suicide is one of

 16. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis

  Ewa Krzyżanowska

  2017-02-01

    1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie         Streszczenie Cel pracy. Celem pracy było określenie wpływu akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 100 chorych z rozpoznaną marskością wątroby. Badania zostały przeprowadzone od  kwietnia do czerwca 2016 r. w Oddziale Wewnętrznym Gastrologicznym w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. W pracy wykorzystano Skalę Akceptacji Choroby (AIS oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Zygfryda Juczyńskiego (IZZ. Wyniki badań. Z badań wynika, że 69% ankietowanych prezentuje średni poziom akceptacji choroby natomiast  wysoki cechuje tylko 12% ankietowanych.19% badanych nie akceptuje choroby. Większy poziom akceptacji choroby występował  w grupie kobiet niż mężczyzn oraz  w grupie badanych mieszkających w mieście. Jednak różnice w ocenie nie były statystycznie istotne. Najwyższe  nasilenie zachowań zdrowotnych odnotowano w kategorii zachowań profilaktycznych, najniższe w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych. Różnice w ocenie również nie były statystycznie istotne. Wnioski. Stwierdzono, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni akceptują swoją chorobę. Czas trwania choroby wpływa na jej akceptację, badani z najkrótszym stażem chorowania łatwiej akceptują chorobę niż badani chorujący dłużej niż 2-3 lata. Zachowania zdrowotne badanych nie są zależne od miejsca ich zamieszkania, jednak wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych obserwuje się u badanych mieszkających w mieście. W badanej grupie wykształcenie determinuje prawidłowe zachowania zdrowotne, im wyższe wykształcenie badanych tym większe nasilenie prawid

 17. EMG (elektromyografie jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

  Damian Miklavčič

  2005-02-01

  Full Text Available Účel této studie byl zhodnotit vhodnost a použitelnost povrchové elektromyografie pro vyhodnocení změn kontrakčních vlastností svalů spojených s tréninkem. Skupina osmi národních juniorských tenistů se zúčastnila šestitýdenního výcvikového programu, který byl zaměřen na zvýšení rychlosti a výbušnosti. Jejich fyzické charakteristiky byly zhodnoceny před a po období programu, a to specifickými tenisovými testy, které měří izometrickou kontrakci trhnutí středního gastroknemického svalu, a zaznamenáváním spektra frekvence EMG při 50% maximální volní kontrakci. Ve specifických tenisových testech se prokázalo, že většina hráčů zlepšila své výkony po výcvikovém období, pouze u 3 hráčů byla zjištěna zvýšená rychlost kontrakce středního gastroknemického svalu, která byla vyjádřena kratší dobou kontrakčního trhnutí po období výcviku. Stejní hráči předvedli vyšší charakteristickou frekvenci (definována jako střední frekvence ležící mezi 6. a 9. decilem spektrální distribuční funkce a širší EMG spektrum rozkmitu po výcvikovém období. Vysoká korelace byla zjištěna mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, která byla zlepšena o více než 2 % po období výcviku (Np, poměr mezi charakteristickou frekvencí po období výcviku (fA a před výcvikovým obdobím (fB (fA/fB (p = 0,0065, a také mezi Np a stoupáním lineárního přiblížení závislosti mezi decilovými frekvencemi signálů EMG po období výcviku (dAf a před výcvikovým obdobím (dBf (dAf = f(dBf (p = 0,0035. Korelace mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, které byly zlepšeny po období výcviku, a změny v charakteristických parametrech EMG evokují použitelnost EMG pro sledování účinnosti sportovního výcviku. The purpose of the present study was to evaluate the applicability of surface electromyography (EMG for evaluation of training related changes in muscle contractile properties. Eight nationally ranked junior tennis players participated in a six weeks training program designed to increase speed and explosiveness. Their physical characteristics were evaluated before and after the training period by: tennis-specific field tests, measuring isometric twitch contraction of the medial gastrocnemius muscle, and by monitoring the frequency spectrum of the EMG at 50% of the maximal voluntary contraction. All the players improved the results of tennis specific field tests after the training period, but only three players were recognized to increase contractile speed of the medial gastrocnemius muscle expressed by shorter twitch contraction times after the training period. The same three players exhibited higher characteristic frequency (defined as the mean frequency lying between the sixth and ninth decile of the spectral distribution function and a wider EMG amplitude spectrum after the training period. A good correlation was found between the number of the parameters of the isometric twitch contraction that were improved by more than 2% after the training period (NP and the ratio between characteristic frequency after the training period (fA and characteristic frequency before the training period (fB (fA/fB (p = 0.0065, as well as between NP and the slope of the linear approximation of the dependence between decile frequencies of the EMG signal after the training period (dAf and decile frequencies of the EMG signal before the training period (dBf (dAf = f(dBf (p = 0.0035. The correlation between the number of parameters of the isometric twitch contraction that were improved after the training period and the changes in characteristic parameters of EMG suggests the applicability of EMG for following-up sports training efficiency.

 18. Metoda měření chemické mikroheterogenity uhlíku v plynule litých ocelových blocích

  Stránský, K.; Rek, Antonín; Dobrovská, J.; Dobrovská, V.; Kavička, F.; Sekanina, B.

  2013-01-01

  Roč. 66, č. 5 (2013), s. 66-73 ISSN 0018-8069 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : steel block * wave dispersive X ray * spectral micro analysis * effective partition coefficients * heterogeneity index * mass concentration C, Mn, Si, P Subject RIV: JG - Metallurgy

 19. An improved method for analysis of time dependent one-dimensional heat exchange between a river flow and atmosphere; Usovrsena metoda za prognoziranje na vremenski zavisna izmena na toplina pomegu voden tek i atmosferata

  Bosevski, T [elektrotehnicki fakultet, Skopje (Yugoslavia); Kusakatov, V [Matematicki fakultet, Skopje (Yugoslavia)

  1978-07-01

  In this work an improvement of the methodology for analysis of time dependent one-dimensional heat exchange between a river flow and atmosphere at additional discharge of condenser heated water from thermal power plant, published at the XXI Yugoslav Conference of ETAN, is performed. In comparison with the already published methodology this work comprises the following improvements: The dispersive member along the river flow is taken into account, so that the basic second order partial differential equation is to be solved. With this improvement the mentioned methodology becomes applicable for analysis of rivers with high and low velocities. The assumption for stationarity is dropped out for at least three consequent days, in a manner that the conditions for equality of temperature and derivative at the beginning and at the end of the day is replaced with assumption that the river flow reaches minimal and maximal ambient temperature at sunrise and sunset. It is possible to conclude that the main characteristics of the developed methodology is the minimal number of hydro meteorological data are needed, that is only two temperature measurements of the water and two measurements of the wind velocity for the whole day - night time period. This conclusion is especially important when statistical analyses of data for longer past period of time are made, i.e. when it is not possible to obtain additional information. (author)

 20. Metoda fundamentální analýzy použitá ke komparaci výnosností akciových portfolií a akciových indexů

  Radim Gottwald

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Investing in securities, many individual and institutional investors use the diversification of risk in the framework of their investment strategies. Security risk can be interpreted through the the meaning of risk in portfolio theory. Investing in various types of stocks, investors calculate not only risk rate and liquidity, but also achieved rate of return. It is also possible to compare stock portfolios rates of return with stock index rates of return of stock exchange. Nowadays, many methods leading to stock valuation is known, however new approaches can lead to modified methods. Methodology/methods: Method is theoretically described and applied in real data. Using historical model P/D of the fundamental analysis, linear regression of certain variables is realised. Based on founded values, stocks are dividend into portfolios. The relation between stock portfolio rate of return and stock index rate of return is analysed. The portfolio risk is also considered. Scientific aim: The aim of the article is to describe and apply in practice the modified method of the fundamental analysis, which proceeds from historical model P/D of the fundamental analysis. This method can be used to comparison of stock portfolio and stock index rate of returns and it enables to identify the undervalued, fairly valued and overvalued stocks. Findings: Focusing on the fundamental analysis, its levels were described, concretely macroeconomical analysis, sectoral analysis and company analysis. Often used methods to estimate the intrinsic value of a stock were presented, concretely dividend discount model, profit model and historical model. Modified method was applied to selected stocks from the London Stock Exchange. Using linear regression, the accounting indicators were chosed to final regression relation. It depended on the comparison of R-squared indexes. Average annual and total rates of portfolios, annual and total rates of return of six portfolios, annual and total rates of return of index FTSE 100 were finnaly calculated and compared. Beta coefficients of six portfolios were calculated, too. Conclusions: To make a conclusion, the results of the modified method were commented and compared with results of similar methods. These analyses were focused on comparison of similar variables and low P/E effect. Author also implied, in what directions can next research in the field continue. Applying in other world Stock Exchanges, other methods using linear or other regression are able to identify overvalued, fairly valued and undervalued stocks. The number of used portfolios can be various. Instead of beta coefficient, other coefficients can be used, too.

 1. Stálost objektu jako metoda pro výzkum vyšších kognitivních funkcí primátů

  Englerová, Kateřina

  2014-01-01

  Object permanence is a cognitive ability, which allows individual to realize the existence of an object even it is not directly accessible to its senses. This ability is essential for successful using of complex cognitive operations. Object permanence is qualitatively and gradually change throughout the development of a child. Congruently, it is not developed to the same level in various species of animals. The aim of this study is to study object permanence in naive rhesus monkeys (Macaca mu...

 2. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part V, Determining the fine flux distribution; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Mono energetic neutron transport equation was solved by Carlson numerical method in cylindrical geometry. S{sub n} code was developed for the digital computer ZUSE Z23. Neutron flux distribution was determined for the RA reactor cell by applying S{sub 4} approximation. Reactor cell was treated as D{sub 2}O-U-D{sub 2}O system. Time of iteration was 185 s. Resena je transportna monoenergetska jednacina numerickom metodom Carlsona u cilindricnoj geometriji. Razvijanje S{sub n} kod za digitalnu masinu ZUSE-Z 23. Odredjena je raspodela fluksa u celiji reaktora RA S{sub 4} aproksimacijom. Celija je tretirana kao D{sub 2}O-U-D{sub 2}O. Vreme iteracije je 185 sec (author)

 3. Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách

  Krinke, Ondřej; Novotná, Z.; Valentová, O.; Martinec, Jan

  2003-01-01

  Roč. 68, č. 3 (2003), s. 195-199 ISSN 0366-0486 R&D Projects: GA MŠk LN00A081 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5038910 Keywords : Calcium ion channels * D-myo-inositol-1,4,-trisphosphate Subject RIV: CE - Biochemistry

 4. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part V, Determining the fine neutron flux distribution by Pn method; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa Pn metodom

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  Expression for spherical harmonic moments were applied. They were obtained by spherical harmonics expansion of monoenergetic transport equation. This report presents the procedure for calculating the neutron flux distribution in the nine-zone reactor cell of the RA reactor in Vinca. The procedure was modelled for digital computer ZUSE Z-23 by expansion of the diagram of the automated P{sub 3} code, which is adequate for P{sub n} code with minor changes. The needed subroutines were developed. The most important ones were those for modified first and second order Bessel functions of n-th order. Computer Z-23 was operating only 15 hours during three months, and thus only the subroutines for modified Bessel functions could be tested and the obtained results were excellent. For the mentioned reason the neutron flux distribution will be calculated in the forthcoming period. Koriscen je izraz za svernoharmonicne momente koji se dobija razvijanjem monoenergetske transportne jednacine u sverne harmonike. Dat je postupak za odredjivanje raspodele neutronskog fluksa u devet medijalnoj celiji reaktora RA u Vinci. Gornji postupak je logicki organizovan na digitalnoj masini ZUSE Z-23 razvijanjem tekuceg dijagrama automatskog P{sub 3} koda, koji sa malim izmenama odgovara Pn kodu. Razvijene su potrebne osnovne subrutine, medju kojima su najznacajnije one za modificirane Beselove funkcije prve i druge vrste n - tog reda. Masina ZUSE Z-23 bila je u radu svega 15 zasova u toku tri meseca, te sam stigao da testiram samo subrutine za modificirane Beselove funkcije koje su dale odlicne rezultate. Iz ovoga razloga nije se mogla dobiti trazena raspodela fluksa. To ce biti ucinjeno u narednom periodu posto cemo moci koristiti masinu Z-23 (author)

 5. Graphical method for determination of critical dimensions and neutron flux distribution in multi zone nuclear reactors; Graficka metoda za odredjivanje kriticnih dimenzija i raspodele fluksa kod multiregionalnih nuklearnih reaktora

  Radanovic, Lj; Bingulac, S; Lazarevic, B; Matausek, M [The Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1964-07-01

  This paper describes the graphical method for calculating the neutron flux distribution by using normalized Riccati equations. It was shown that the solutions of adequately normalized Riccati equations could be used as standard curves for determining the critical dimensions and radial flux distribution in multi zone nuclear reactors. the methos is applicable irrelevant of the number and position of the region in the core.

 6. Electrophysical properties of CdS layers obtained by pulverization method and annealed in hydrogen ambience; Proprietati electrofizice ale straturilor de CdS obtinute prin metoda pulverizarii cu tratare termica in hidrogen

  Botnariuc, Vasile; Gorceac, Leonid; Coval, Andrei; Cinic, Boris; Chetrus, Petru; Raevschi, Semion; Banu, Semion [Univ. de Stat din Moldova, Chisinau (Moldova, Republic of)

  2012-07-15

  CdS layers were grown from the aqueous solution of CdCl{sub 2}/(NH{sub 2}){sub 2} CS having a molarity of 0,1 M by pulverization method in the temperature range of (250-450) degrees Celsius. The layers were heat treated in a hydrogen flow during 20 min at the temperatures of 350 degrees Celsius and 450 degrees Celsius. Electro- physical properties and photoluminescence of these layers were studied. For the layers deposited at 450 degrees Celsius a slight decrease of charge carriers concentration is observed with the increase of treatment temperature up to 450 degrees Celsius. The photoluminescence spectrum consists of a large band in the energy interval from 1,6 eV to 2,6 eV. A photoluminescence peak with the energy of 1,95 eV is observed, which is shifting with CdS layer growth temperature increase and if reaches the value of 2,5 eV for the layers grown at the temperature of 450 degrees Celsius. (authors)

 7. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-IV, III Deo, Zatrovanje reaktora

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Report on calculation of poisoning in experimental and power reactor includes four parts. Part one describes the influence of poisoning on the physical parameters of a reactor. part two includes transformation of differential equations for iodine and xenon. It was needed for easier solution of of differential equation using the analog computer. This calculation was done for RA reactor operating at 5 MW power. The RA reactor was used an example of calculation by the proposed method. Part four shows the application of the method for calculating the Calder Hall power reactor.

 8. Metoda menedżerska zarządzania działalnością instytucji publicznych – menedżer jako kierownik skuteczności

  Kasprzak, Sylwester

  2012-01-01

  Technics of the Management Managerial of public organizations in the world today is one of the most important strategies of good company and a viable business. Efforts to develop gives the characteristics of work and task manager - head. In the sequence shown were the criteria requirements for candidates for this job. Manager's job is fairly young, but their number also allowed many women who turn out to be a good sense of organization. A good manager a successful organization,...

 9. Influence of the method of optimizing adjustments of ARV-SD on attainable degree of system stability. Vliyaniye metoda optimizatsii nastroyek ARV-SD na dostizhimuyu stepen ustoychivosti sistemy

  Gruzdev, I.A.; Trudospekova, G.Kh.

  1983-01-01

  An examination is made of the efficiency of the methods of successive and simultaneous optimization of adjustments of ARV-SD (ARV of strong action) of several PP. It is shown that with the use of the method of simultaneous optimization for an idealized model of complex EPS, it is possible to attain absolute controllability of the degree of stability.

 10. Indirect method of measuring changes of EM field in RF-gun cavity for XFEL accelerator (Pośrednia metoda pomiaru zmian pola we wnęce działa elektronowego akceleratora XFEL)

  Pozniak, K; Zabolotny, W; Koehler, W; Stephan, F; Simrock, S

  2009-01-01

  In the paper an RF-gun control system is described. Difficulties caused by the impossibility to observe directly the field gradient are mentioned. Calibration nd measurement procedure is discussed. A mathematical model, which provides a way to calculate the desired signal from the indirect measurements is developed and analyzed. This model is supported by both measurements and simulations discussed in the final part of the paper. Research done with participation of Ph.D. students.

 11. Komórki macierzyste w leczeniu złamań towarzyszących osteoporozie – medyczne science fiction czy metoda terapii w przyszłości?

  Agnieszka Grafka

  2011-10-01

  Full Text Available Osteoporosis is typically a disease of the elderly, and with population aging it has become one of themost frequent and relevant health problems in this age bracket, especially among women. The greatest lossof bone mass occurs in women during perimenopause and is associated with oestrogen deficiency. The agerelateddecrease in bone mass could also reflect decreased osteoblasts secondary to an age-related loss ofosteoprogenitors.The risk of fractures increases as women pass through the menopause. Osteoporotic fractures are associatedwith a profound temporary, and sometimes permanent, impairment of function and quality of life.Despite the rapid evolution of implant technologies and bone grafting techniques, there is still a greatdemand for novel bone replacement strategies. Cell replacement therapies represent an alternative solution. The potenuseof mature cells such as osteoblasts is associated with several disadvantages such as the limited availability,donor site morbidity, dedifferentiation, and restricted proliferation potential. Bone marrow or adipose tissuederivedmesenchymal stem cells, which are the developmental progenitors for osteoblasts and for several othercell types, have been discovered for bone regeneration purposes.This review presents the possible applications of mesenchymal stem cells in the treatment of osteoporoticfractures.

 12. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part IV, Depletion of nuclear fuel; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This phase of the project deals with the U{sup 238} isotope chain with the analysis of Pu{sup 239} build-up. Part one of the report shows two theoretical approaches, one leading to a system of differential equations which could be solved by using a computer, and the second Machinari-Goto method which gives analytical expressions for approximations for certain isotopes. Part two includes the results obtained by using digital computer ZUSE-Z22-R.

 13. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, III Deo, Zatrovanje reaktora, I faza

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Method was developed for calculation of Xe{sup 135} static effect and kinetic effects of Xe{sup 135} and Sm{sup 149} with separate treatment of iodine effect and influence of reactor poisoning during power increase. Mentioned effects are treated first for uranium fuel and then the basic formulae were generalized for a mixture of fissile material. The annex contains a table with data needed for calculations and the Xe{sup 135} microscopic capture cross section dependent on temperature. Razradjen je metod proracuna statickog efekta Xe{sup 135} zatim kinetickog efekta Xe{sup 135} i Sm{sup 149} sa posebnim tretiranjem jodne jame i promene zatrovanja pri prelazu sa jedne snage na drugu. Navedeni efekti su tretirani prvo za uransko gorivo, a zatim su glavni obrasci uopsteni za smesu fisibilnih materijala. U prilogu su dati u vidu tabele, podaci potrebni za proracun i grafik zavisnosti mikroskopskog preseka zahvata Xe{sup 135} od temperature.

 14. Development of methods for theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part IV, Fuel depletion; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza), I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This report includes the analysis of plutonium isotopes from U{sup 238} depletion chain. Two theoretical approaches for solving the depletion of fuel are shown. One results in the system of differential equations that can be solved only by using electronic calculators and the second, Machinari-Goto method enables obtaining analytical equations for approximative values of particular nuclei. In addition, differential equations are given for different approximation levels in calculating Pu {sup 239}, as well as relations between the released energy and irradiation. Ova faza obuhvata analizu stvaranja izotopa plutonijuma u lancu U{sup 238}. Prikazana su dva teorijska pristupa resavanju problema 'konverzije goriva', jedan dovodi do sistema diferecijalnih jednacina za cije je resavanje neophodno koriscenje elektronskih racunskih masina, i drugi, Machinari-Goto metod koji omogucava da se dobiju analiticki izrazi vrednosti aproksimacije pojedinih jezgara. Osim toga date su diferencijalne jednacine raznih stepena aproksimacije u racunanju Pu {sup 239}, kao i veze izmedju oslobodjene energije i ozracivanja.

 15. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part IV, Nuclear fuel depletion; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Nuclear fuel depletion is analyzed in order to estimate the qualitative and quantitative fuel property changes during irradiation and the influence of changes on the reactivity during long-term reactor operation. The changes of fuel properties are described by changes of neutron absorption and fission cross sections. Part one of this report covers the economic significance of fuel burnup and the review of fuel isotopic changes during depletion. Pat two contains the analysis of the U{sup 235} chain, analytical expressions for the concentrations of U{sup 235}, U{sup 236} and Np{sup 237} as a function of burnup. Part three contains the analysis of neutron spectrum influence on the Westcott method for calculating the cross sections. Part four contains the calculation method applied on Calder Hall type reactor. The results were obtained by applying ZUSE-22 R digital computer.

 16. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, III Deo, Zatrovanje reaktora, II faza

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This phase is dealing with influence of all the fission products except Xe{sup 135} on the reactivity of a reactor, usually named as reactor poisoning. The first part of the report is a review of methods for calculation of reactor poisoning. The second part shows the most frequently used method for calculation of cross sections and yields of pseudo products (for thermal neutrons). The system of equations was adopted dependent on the conditions of the available computer system. It is described in part three. Detailed method for their application is described in part four and results obtained are presented in part five.

 17. USE OF THE DELPHI METHOD FOR COLLECTION AND ANALYSIS OF SUBJECTIVE JUDGEMENTS: AN EXAMPLE FROM CENTRAL KALIMANTAN

  D. Hindle

  2012-09-01

  Full Text Available Sebagian besar daripada keputusan-keputusan yang penting dalam bidang pelayanan kesehatan harus didasarkan kepada pendapat individu yang subyektif, oleh karena data-data yang tepat dan model-model analitis tidak cukup tersedia. Metoda Delphi dapat digunakan maka data-data subyektif dapat dikumpulkan dan dianalisa secara sistematis, walaupun metoda tersebut sangat murah digunakan dan mudah dimengerti. Satu contoh daripada penggunaan metoda Delphi diberikan dalam naskah ini, mengenai persiapan-persiapan Pelita 3 Kesehatan di Kalimantan Tengah.

 18. Napovedovanje prodaje izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o.

  Kebler, Andreja

  2015-01-01

  V projektni nalogi je predstavljeno napovedovanje prodaje v podjetjih, kvantitativne metode za napovedovanje ter kazalci za preveritev točnosti napovedi. Glavni cilj te projektne naloge je bil napovedati prihodke od prodaje ter količino izdelanega izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. z naslednjimi kvantitativnimi metodami napovedovanja: metoda drsečih aritmetičnih sredin, tehtana aritmetična sredina, metoda eksponentnega izravnavanja, metoda izboljšanega eksponentne...

 19. Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition

  Ewelina Kozłowska

  2016-08-01

      Słowa kluczowe: żywienie, studenci, rozkład zajęć. Keywords: nutrition, students, timetable.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Grupą społeczną szczególnie narażoną na uleganie antyzdrowotnym zachowaniom żywieniowym są studenci, których dzień zdeterminowany jest narzuconym przez uczelnię semestralnym planem zajęć. Celem podjętych badań było określenie wpływu satysfakcji z semestralnego rozkładu zajęć na sposób żywienia młodzieży akademickiej. Materiał i metodaBadanie przeprowadzono wśród stu wybranych studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie posługując się autorskim kwestionariuszem ankiety. Analizę statystyczną wykonano nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona. Wyniki: 70% studentów  jest  niezadowolonych z obecnego planu zajęć, biorąc pod uwagę możliwość zdrowego odżywiania się. Najliczniejszą grupę studentów oceniających plan zajęć jako dostosowany do ich potrzeb żywieniowych stanowią osoby mieszkające w akademikach. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między niezadowoleniem z planu zajęć, a brakiem czasu na samodzielne przygotowanie pełnowartościowych posiłków (p=0,000653. Plan zajęć nie wpływa istotnie na częstotliwość pojadania między posiłkami, jednakże studenci niezadowoleni z niego częściej jedzą w pośpiechu. Wnioski: Młodzież akademicka napotyka na utrudnienia w stosowaniu zaleceń zdrowego odżywiania, które wynikają bezpośrednio z nieodpowiadającego im planu zajęć. Osoby odpowiedzialne za  tworzenie rozkładów zajęć w trosce o zdrowie studentów powinni mieć na uwadze ich potrzeby żywieniowe.     Abstract Introduction and work aim: Social group particularly exposed to anti-health nutritional behaviour are students, whose day is determined by the University imposed semester timetable. An aim of the study was to define the impact of satisfaction from a semester timetable on nutrition of the university students

 20. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 1. Wzrastające występowanie stwardnienia rozsianego u kobiet ma związek z paleniem papierosów

  Wojciech Cendrowski

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Przyczyny wzrastającego występowania stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM u kobiet nie są jasne, aczkolwiek brano pod uwagę zakażenie wirusem Epsteina-Barr i palenie papierosów. Przedstawione badanie dotyczy relacji między paleniem papierosów i rosnącą częstością SM u kobiet. Metoda: Wskaź- nik K:M (WKM wśród palaczy w ogólnej populacji skorelowano z WKM 10 272 (M – 4367, K – 5905 chorych z SM w Polsce zmarłych w latach 1982–2008. Badano również korelację między wskaźnikiem płci wśród palaczy w ogólnej populacji i wśród oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy i zmarli w ciągu 27 lat. Dane dotyczące zbiorowości z SM otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego, a informację o rozpowszechnieniu palenia papierosów w ogólnej populacji – z Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie. W badaniu zastosowano test Pearsona i test liniowej regresji. Wyniki: Roczny WKM 10 272 chorych zmarłych z SM w Polsce wzrósł z 1,12 do 1,37 (1982–2008; współczynnik korelacji z rokiem kalendarzowym był istotny: r = 0,548, p < 0,01. Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy swoistym dla płci WKM wśród palących w ogólnej populacji i wskaźnikiem K:M w zbiorowości z SM w ciągu 27 lat: r = 0,595, p = 0,003. Silną korelację znaleziono między wskaźnikami K:M palaczy papierosów w ogólnej populacji i oczekiwanych chorych na SM, którzy palili papierosy: r = 0,882, p = 0,01-7. Ustalono ścisłą zależność między wskaźnikami K:M w zbiorowo- ści SM i w kohorcie oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy: r = 0,809, p = 0,01-5. Obliczono korelację między wskaźnikiem K:M w kohorcie oczekiwanych chorych palących papierosy, którzy zmarli z SM, i kalendarzowym rokiem (1982–2008: r = 0,794, p < 0,001. Wyniki wskazują, że im większa była proporcja K do M palących papierosy w ogólnej populacji, tym liczniejszy był wskaźnik K do M w zbiorowo

 2. Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania = Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use

  Sandra Ćwikła

  2016-09-01

    Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania Assessment of the degree of dependence of society from smartphones, and health and psychosocial effects of their use   Sandra Ćwikła1, Dominik Olejniczak2   1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: smartfon, zachowania zdrowotne, uzależnienie, internet Key words: Smartphone, Health Behavior, Addiction, Internet     Streszczenie Wprowadzenie: Badania pokazują, że smartfon staje się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Powodem, dla którego ludzie chętnie kupują i użytkują smartfony jest ich wielozadaniowość. Zadaniem aplikacji mobilnej jest niezależne od czasu i miejsca umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji, komunikacji oraz rozrywki. Celem głównym badania własnego było określenie stopnia uzależnienia respondentów od smartfonów. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzone zostało za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej. Kwestionariusz został wypełniony anonimowo przez 319 osób. Wyniki: Ponad 2/3 badanych deklaruje, że używa telefonu przez cały dzień bądź kilkanaście razy dziennie. Badanie własne pokazuje, że ponad połowa respondentów używa smartfony do celów służbowych (30% lub służbowych I prywatnych (41%. Ponad połowa (58% respondentów nie wyobraża sobie spędzenia tygodnia bez telefonu. Spośród wszystkich respondentów, aż 65% zaliczyłoby samych siebie do osób zależnych od smartfona. Wnioski: Praca biurowa jest często związana z używaniem telefonu komórkowego, co może być również powodem uzależnienia. Smartfony stały się nieodłącznym i niezastąpionym

 3. Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

  Renata Pepaś

  2010-03-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.

 4. Porównanie oceny obciążenia statycznego przedstawicieli handlowych różnych firm = Comparison evaluation of static load of sales representatives from different companies

  Justyna Gierczak

  2016-06-01

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie     Streszczenie   1. Wprowadzenie i cel pracy Jednym z czynników zaliczających się do zagrożeń w środowisku pracy jest obciążenie mięśniowo-szkieletowe. Stanowisko przedstawiciela handlowego jest stosunkowo nowym, dlatego warto bliżej zapoznać się z jego charakterystyką. Celem pracy było zbadanie i porównanie wielkości obciążenia statycznego w środowisku pracy przedstawicieli handlowych dwóch różnych firm. 2. Materiał i metoda Ocena obciążenia dotyczyła przedstawicieli handlowych pracujących w dwóch różnych firmach zróżnicowanych branżowo. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 r. i została do niego wykorzystana metoda OWAS (Ovako Working Posture Analysis System. 3. Wyniki Przedstawiona ocena przedstawiciela zakładu 1. potwierdza, że w przypadku badanego stanowiska pracy istnieje średnie ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to o tym, iż pozycje ciała przyjmowane przez pracowników, mogą mieć negatywne skutki zdrowotne, dlatego warto rozważyć propozycję zmiany warunków pracy. Przedstawiona ocena pracownika zakładu 2. wykazała, że w przypadku analizowanego stanowiska pracy istnieje małe ryzyko wystąpienia nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Świadczy to, że pozycje ciała przyjmowane przez pracowników w przedstawionym wymiarze czasowym nie powinny mieć negatywnych skutków zdrowotnych, więc nie trzeba zmieniać warunków pracy. Wskazane jest aby okresowo przeprowadzać ocenę na obu stanowiskach pracy. 4. Wnioski Należy indywidualnie podchodzić do każdego stanowiska przy ocenie ryzyka obciążeniem statycznym. Gdy występuje średnie ryzyko przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego nie jest obowiązkowe natychmiastowe zmienianie warunków pracy tego stanowiska jednakże wskazana jest regularna jego ocena oraz rozważenie możliwości korzystnych zmian. Obciążenie statyczne jako

 5. Optical and electrical properties of heterostructures Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se crystallized on ZnTe and GaAs crystals by MBE method; Wlasnosci optyczne i elektryczne heterostruktur Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se krystalizowanych metoda MBE w krysztalach ZnTe i GaAs

  Gapinski, A; Glowacki, G; Bala, W [Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun (Poland). Inst. Fizyki

  1997-12-01

  Triple component mixing crystals Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se have been crystallized on ZnTe and GaAs monocrystals by means of molecular beam epitaxy method. The optical and electrical properties of such structures with different magnesium content have been studied. The applicability for optoelectronial and light-pipe use have been discussed as well. 6 refs, 4 figs.

 6. Comparison study Of H{sub 2}O determination in UO{sub 2} powder by using MEA (Moisture Evaluation Analysis) and KFT (Karl Fischer Titration); Studi banding penentuan kadar H{sub 2}O dalam serbuk UO{sub 2} menggunakan metoda MEA (Moisture Evaluation Analysis) dan KFT (Karl Fischer Titration)

  Farida,; Yudhi, N; Lilis, W; Putro, P K [Center for Development of Nuclear Fuel and Recycling Technology, National Atomic Energy Agency, Serpong (Indonesia)

  2000-03-08

  To find out an analytical method to determine H{sub 2}O content in UO{sub 2} powder as fuel elements of power reactors which is simple, economical, precise, and accurate, it is necessary to do comparison study of H{sub 2}O content determination using MEA method which is based on electrolysis process with two helically wound electrodes which contains P{sub 2} O{sub 5} that has function to absorb water steam. The platinum electrodes have a 67 Volt potential on them. The quantity of charge required to electrolyse 0.1 {mu}gr of H{sub 2}O is a constant which is the basic of the electronic measurement. In KFT method is based on volumetric titration using the one component reagent hydronol composite contain all reactants i.e. iodine, sulfur dioxide and imidazole as the base, dissolved in a suitable alcohol. The t- (student) test show that there is no different result significantly between those method. The H{sub 2}O contain obtained is 0.956{+-}0.0095 %, for MEA method and 0.953{+-}0.023 % for KFT method. (author)

 7. Data Evaluation Problems in the Pulsed Neutron Source Method; Problemes d'Evaluation des Donnees dans les Applications de la Methode de la Source Pulsee; Problemy otsenki dannykh pri primenenii metoda istochnika impul'snykh nejtronov; Problemas de Evaluacion de Datos en el Metodo de la Fuente de Neutrones Pulsados

  Pal, L.; Bod, L.; Szatmary, Z. [Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary)

  1965-08-15

  To determine the diffusion parameters of thermal neutrons the pulsed method has been in use for more than a decade. This method proves to be particularly suitable for the investigation of hydrogenous moderators. Results of measurements in water, benzene, toluene, xylene, cyclohexane, n-hexane and diphenyl are reported and the methods by which the diffusion parameters of interest can be evaluated from the measured data with the least error are discussed. The time-of-flight effect, manifesting itself, for technical reasons, in the investigation of moderators at elevated temperatures and influencing the value of the decay constant, is investigated in detail both theoretically and experimentally, and the geometrical conditions under which proper accuracy can be achieved are given. The effect of the dead-time of the neutron detector and amplifier system on the value of the decay constant is also determined and it is shown that the effect of dead-time can be neglected when [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, where i (t)dt is the number of neutrons detected in the time interval (t, t + dt) and {tau} is the dead-time. For the evaluation of the decay constant the maximum likelihood method is used. For unambiguous determination of the likelihood function, the multi-channel analyser was operated in such a way as to store a maximum of one pulse per analysing cycle and per channel. It is of primordial importance to incorporate the parameter characterizing the background into the likelihood function. The parameters of the maximum likelihood function were evaluated by Newton iteration on a computer. If the background is not properly taken into account, this may cause apparent higher harmonic contamination, while higher harmonic contamination, in turn, may be taken for an apparent background. Therefore, it is particularly important to determine the parameter characterizing the background directly from the decay data obtained at several delay times. The diffusion parameters were computed by the weighted least-squares method using the decay constants of minimum standard deviation evaluated from the maximum likelihood function. Since, for the materials investigated, the values of the transport mean free path were not known, a fast converging iteration procedure was elaborated for the determination of the transport mean free path. The computer evaluation made it possible to determine the coefficients of the B{sup 6} and higher order terms of the decay constant. The diffusion parameters of the hydrogenous materials investigated were calculated by the Radkowsky prescription from the energy dependence of the integral scattering cross-sections. The calculations have shown that the Radkowsky prescription is a useful empirical method for the evaluation of the transport mean free path of numerous hydrogenous materials. (author) [French] Pour obtenir les parametres de diffusion des neutrons thermiques, on emploie depuis plus de dix ans la methode des neutrons puises. Cette methode convient tout particulierement pour l'etude des ralentisseurs hydrogenes. Les auteurs donnent les resultats des mesures pour l'eau, le benzene, le toluene, le xylene, le cyclohexane, le n-hexane et le diphenyle et discutent les methodes permettant d'evaluer avec le minimum d'erreurs les parametres de diffusion interessants, a partir des donnees mesurees. Ils etudient en detail au point de vue theorique et experimental l'effet du temps de vol qui se fait sentir lors des recherches sur les ralentisseurs a des temperatures elevees pour des raisons techniques, et influe sur la valeur de la constante de decroissance; ils indiquent les conditions geometriques dans lesquelles on peut obtenir une bonne precision. Ilsdeterminent en outre l'effet du temps mort du detecteur de neutrons et du systeme d'amplification sur la valeur de la constante de decroissance: l'effet du temps mort peut etre neglige si [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, ou i (t) dt est le nombre des neutrons detectes dans l'intervalle de temps (t, t + dt) et {tau} temps mort. Pour evaluer la constante de decroissance, on applique la methode de la probabilite maximum. Pour determiner la fonction de probabilite de facon non ambiguee, les auteurs ont regle l'analyseur multicanal de maniere qu'un acte d'enregistrement au maximum puisse etre stocke par cycle d'analyse et pat canal. Ils ont constate qu'il est d'une importance primordiale d'incorporer le parametre caracterisant le bruit de fond dans la fonction de probabilite. Ils ont evalue les parametres de la fonction de probabilite maximum par iteration de Newton a l'aide de la calculatrice. Faute de tenir compte du bruit de fond d'une maniere convenable, il peut se produire une contamination harmonique apparente plus elevee, et cette contamination risque d'etre prise a son tour pour un bruit de fond apparent. Il est donc particulierement important de determiner directement le parametre caracterisant le bruit de fond a partir de donnees concernant la decroissance obtenues apres plusieurs temps de retard. Les auteurs ont calcule les parametres de diffusion par la methode des moindres carres ponderes, en utilisant les constantes de decroissance d'ecart type minimum evaluees a partir de la fonction de probabilite maximum. Comme ils ne connaissaient pas, pour les matieres faisant l'objet des experiences, les valeurs du libre parcours moyen de transport, ils ont mis au point une formule d'iteration rapidement convergente, pour determiner le libre parcours moyen de transport. L'evaluation a l'aide d'une calculatrice a permis de determiner les coefficients du terme en B{sup 6} et des termes d'ordre superieur de la constante de decroissance. Les auteurs ont calcule les parametres de diffusion pour les matieres hydrogenees par la formule de Radkowsky a partir des variations des sections efficaces de diffusion integrales selon l'energie. Ces calculs montrent que la formule de Radkowsky constitue une methode empirique qui a son utilite pour evaluer le libre parcours moyen de transport dans de nombreuses matieres hydrogenees. (author) [Spanish] Desde hace mas de diez anos se viene empleando el metodo de los neutrones pulsados para determinar los parametros de difusion de los neutrones termicos. Este metodo ha resultado especialmente idoneo para el estudio de los moderadores hidrogenados. Los autores dan los resultados de las mediciones hechas en agua, benceno, tolueno, xileno, ciclohexano, n-hexano y difenilo, y examinan los metodos para evaluar con el minimo error los parametros de difusion de interes partiendo de los datos obtenidos en las mediciones. Se examina detenidamente, tanto en el plano teorico como en el experimental, el efecto de tiempo de vuelo que se manifiesta por razones tecnicas cuando se investigan moderadores a elevadas temperaturas, y que influye en el valor de la constante de desintegracion, y se exponen las condiciones geometricas en que se ha de operar para obtener resultados satisfactorios. Los autores determinan tambien el efecto que sobre la constante de desintegracion ejerce el tiempo muerto del detector neutronico y del amplificador, y demuestran que es despreciable cuando [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, siendo i/t/dt el numero de neutrones detectados en el intervalo de tiempo/t, t + dt/, y {tau} el tiempo muerto. Se evaluo la constante de desintegracion empleando el metodo de la maxima probabilidad. Para determinar inequivocamente la funcion de probabilidad, se eligio un analizador multicanal que acumulaba como maximo una sola senal por ciclo de analisis y por canal. Se comprobo que la incorporacion del parametro caracteristico del fondo a la funcion de probabilidad tiene primordial importancia. Los parametros de la funcion de maxima probabilidad se evaluaron en una calculadora aplicando el metodo de iteracion de Newton. Cuando no se tiene debidamente en cuenta el fondo, este puede causar una mayor contaminacion aparente de armonicos, la cual, a su vez, puede interpretarse como un fondo aparente. Por ello es muy importante determinar directamente el parametro caracteristico del fondo, partiendo de los datos de desin tegracion obtenidos empleando diversas demoras. Los parametros de difusion se calcularon con el metodo de los cuadrados minimos ponderados, empleando las constantes de desintegracion de desviacion tipo minima obtenidas segun la funcion de maxima probabilidad. Como no se conocian los valores del recorrido libre medio de transporte para los materiales investigados, se ideo un procedimiento de iteracion rapidamente convergente para determinarlo. Con la calculadora se pudieron determinar los coeficientes de orden B{sup 6} y los terminos superiores de la constante de desintegracion. Los parametros de difusion de los materiales hidrogenados investigados se calcularon con la formula de Radkowsky, partiendo de la variacion de las secciones eficaces integrales de dispersion en funcion de la energia. Los calculos demuestran que la formula de Radkowsky proporciona un metodo empirico muy util para evaluar el recorrido libre medio de transporte en gran numero de materiales hidrogenados. (author) [Russian] Dlja opredelenija diffuzionnyh parametrov teplovyh nejtronov uzhe bolee desjati let primenjaetsja impul'snyj metod. Jetot metod okazalsja ves'ma podhodjashhim dlja issledovanija gidrogennyh zamedlitelej. Soobshhajutsja rezul'taty izmerenij v vode, benzole, toluole, ksilon-ciklogeksane, n-geksane i difenile; obsuzhdajutsja metody, s po- moshh'ju kotoryh na osnovanii izmerennyh dannyh s naimen'shej pogreshnost'ju mozhno opre- delit' parametry diffuzii, predstavljajushhie interes. Vvidu togo, chto pri issledovanii zamedlitelej pri vysokih temperaturah vstrechajutsja zatrudnenija tehnicheskogo haraktera iz-za projavlenija vozdejstvija vremeni proleta, chto oka- zyvaet vlijanie na velichinu konstanty raspada, to jeto javlenie podrobno issleduetsja kak teoreticheski, tak i jeksperimental'no; ukazyvajutsja geometricheskie uslovija, dajushhie voz- mozhnost' obespechit' nadlezhashhuju tochnost'. Opredeljaetsja takzhe vlijanie vremeni otstava- nija detektora nejtronov i usilitel'noj shemy na velichinu konstanty raspada i dokazyvaetsja, chto vremenem otstavanija mozhno prenebrech', es [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, gde i/t/d t vyrazhaet chislo nejtronov, obnaruzhennyh za promezhutok vremeni (t, t + dt) , a {tau} oboznachaet vremja otstavanija. Dlja ocenki konstanty raspada primenjaetsja metod maksimal'noj verojatnosti. Dlja odno- znachnogo opredelenija funkcii verojatnosti byl vybran mnogokanal'nyj analizator, kotoryj rabotal takim obrazom, chto dlja kazhdogo cikla analiza i dlja kazhdogo kanala zanosilos' v pamjat' tol'ko odno zaregistrirovannoe sobytie.' Obnaruzheno, chto vvedenie v funkciju ve- rojatnosti parametra, harakterizujushhego fon, imeet pervostepennoe znachenie. Parametry funkcii maksimal'noj verojatnosti byli opredeleny na schetno-reshajushhem ustrojstve po N'jutonovskomu metodu povtorenij. Esli ne prinimat' v raschet fonovye shumy, to jeto mozhet vyzvat' javnoe, bolee sil'noe garmonicheskoe zagrjaznenie, a ono v svoju ochered', mozhet byt' prinjato za javnyj fon. Po- jetomu predstavljaetsja osobenno vazhnym opredelit' harakterizujushhij fon parametr nepo- sredstvenno iz dannyh raspada, poluchennyh dlja raznyh vremen zamedlenija. Diffuzionnye parametry podschityvali po metodu vzveshennyh naimen'shih kvadratov s ispol'zovaniem konstant raspada naimen'shego standartnogo otklonenija, opredelennyh po funkcii maksimal'noj verojatnosti. Tak kak dlja issleduemyh materialov ne byli iz- vestny velichiny srednego svobodnogo puti perenosa, to dlja opredelenija srednego svobod- nogo puti perenosa byla vyrabotana bystro konvergirujushhaja povtornaja formula. Ispol'- zovanie schetno-reshajushhego ustrojstva dalo vozmozhnost' opredelit' kojefficienty konstanty raspada porjadka V' i dazhe bolee vysokih porjadkov. Diffuzionnye parametry issleduemyh gidrogennyh materialov byli podschitany s pomoshh'ju osazhdenija po metodu Radkovskogo na osnovanii zavisjashhih ot energii global'nyh poperechnyh sechenij rassejanija. Raschety poka- zali, chto osazhdenie po metodu Radkovskogo javljaetsja poleznym jempiricheskim metodom dlja opredelenija srednego svobodnogo puti perenosa mnogih gidrogennyh materialov. (author)

 8. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part V, Establishment of Monte Carlo method for solving the integral transport equation; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-V, V Deo, Postavljanje Monte Carlo metode za resavanje integralnog oblika transportne jednacine

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  General mathematical Monte Carlo approach is described with the elements which enable solution of specific problems (verification was done by estimation of a simple integral). Special attention was devoted to systematic presentation which demanded explanation of fundamental topics of statistics and probability. This demands a procedure for modelling the stochastic process i.e. Monte Carlo method. Dat je matematicki prilaz Monte Carlo metodi uopste, a po elementima koji dozvoljavaju konkretno resavanje izvesnih problema. (Provera je izvrsena na estimiranju prostog integrala). Narocito je vodjeno racuna o sistematicnosti izlaganja materije sto je mestimicno zahtevalo tretiranje i osnovnih pojmova, statistike i verovatnoce, a sve to skupa zahteva postupak modeliranja stohastickog procesa odnosno Monte Carlo metod (author)

 9. Navigační úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA): užitečná metoda pro hodnocení prostorové kognice a chování laboratorních zvířat

  Petrásek, Tomáš; Benkovičová, Kristína; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2009-01-01

  Roč. 13, č. 4 (2009), s. 195-200 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuro psychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MZd(CZ) NR9178; GA MZd(CZ) NR9180 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : spatial learning * AAPA * place navigation Subject RIV: FH - Neuro logy

 10. Superkritická extrakce kapalin – nová progresivní metoda v pivovarské analytice. Část I. – Teoretické základy superkritické extrakce kapalin a příklady jejího využití

  Čulík, J.; Horák, T.; Čejka, P.; Jurková, M.; Kellner, V.; Karásek, Pavel; Ostrá, Elena V.

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 4 (2006), s. 106-110 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařský seminář /32./. Plzeň, 13.10.2004-14.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : supercritical fluid extraction * theoretical principles * sensory active substances Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 11. Superkritická extrakce kapalin – nová progresivní metoda v pivovarské analytice. Část II. - Možnosti uplatnění superkritické extrakce kapalin při analýze senzoricky aktivních látek v pivě

  Čulík, J.; Horák, T.; Čejka, P.; Jurková, M.; Kellner, V.; Karásek, Pavel; Ostrá, Elena V.

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2006), s. 142-147 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařský seminář /32./. Plzeň, 13.10.2004-14.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : supercritical fluid extraction * SFE of liquids * sensory active substances Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 12. Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

  Łazuga Kinga

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA. W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.

 13. Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin

  Miovský, Michal; Trapková, B.; Miovská, L.

  2004-01-01

  Roč. 4, č. 3 (2004), s. 306-317 ISSN 1213-3841 R&D Projects: GA ČR GP406/04/P250 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : primary prevention * evaluation * addictive substances Subject RIV: AN - Psychology

 14. Metoda jevištního tvaru vyžadující kvalitativní přístup pro měření pokroku jinojazyčných mluvčích : Theatre Based Method Requiring a  Qualitative Approach for Measuring the Progress of Learners

  Marie Boccou Kestřánková

  2017-12-01

  Full Text Available In this article we introduce a teaching methodology “theatre pedagogy” (“MJT”, which is used in teaching Czech for foreigners. The primary goal of MJT is not only to positively influence the acquisition of language, but also to focus on sociolinguistic, discourse, sociocultural and social and strategic competences. Theatre practices also help students overcome their fear of talking (i.e. reduce the fear of making a mistake while speaking, it also strengthens communication, interaction and social skills of students. The second part of this text presents our empirical research used to validate MJT. The foundations of this analysis are video recording of role plays which students prepare throughout the classwork. The evaluation of particular role plays is more qualitative than quantitative: it is based on assessment criteria and assessment grids, the main keys for evaluation are fulfillment of role play instructions, success rate of information transfer with a partner, meeting of various communication competences. Each criterion is commented in a table and then scored.

 15. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part IV, Influence of isotopic composition of nuclear fuel on the reactivity with constant flux; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-IV, IV Deo, Uticaj promene izotopnog sastava goriva na reaktivnost uz konstantan fluks

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Part one of this report presents a series of differential equations describing the nuclear fuel depletion during reactor operation. This series of differential equations is extended to describe the fission products. This part includes equations for effective multiplication factor k{sub eff} and reactivity {rho} as a function of irradiation {tau}. Part two includes results obtained on the analog computer PACE 231 R, and related to Calder Hall type reactor. Part three covers detailed preparation of the series of equations for solution by using the analog computer. Part four includes the list of references related to this task.

 16. Sociální simulace při zkoumání společnosti, ekonomiky a využívání krajiny v době železné: metoda a příklady

  Danielisová, Alžběta; Štekerová, K.

  2015-01-01

  Roč. 106, prosinec (2015), s. 137-180 ISSN 0031-0506 R&D Projects: GA ČR GAP405/12/0926 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : social simulation * agent-based modelling * archaeological the ory * Iron Age * demography * economic production * settlement dispersion Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 17. Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych = Motives and limitations of physical activity in the professional group of office workers

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Praca ma na celu określenie czynników wspierających oraz ograniczających podejmowanie aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych, w zależności od cech socjodemograficznych uczestników badania. Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 937 pracowników zatrudnionych w biurach na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, zaś narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety składający się z 19 pytań. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 10.0. Wyniki. Mieszkańcy miast ponad półtora razy częściej od mieszkańców wsi skłonni są do podjęcia aktywności fizycznej w celu wyrzeźbienia sylwetki (OR=1,80; CI=1,05-3,06, na skutek odczuwanej przyjemności płynącej z aktywności fizycznej (OR=1,88; CI=1,22-2,90 oraz w wyniku przeświadczenia o prewencyjnym działaniu aktywności ruchowej na wiele schorzeń (OR=1,65; CI=1,02-2,67. Natomiast pojawienie się dziecka w rodzinie zwiększa ponad 2,6 razy prawdopodobieństwo, iż aktywność ta będzie utrudniona z powodu braku czasu (OR=2,64; CI=1,91-3,65. Matki i ojcowie rzadziej wskazują jednak na występowanie problemów zdrowotnych (OR=0,59; CI=0,36-0,96 oraz na brak mobilizacji, lenistwo (OR=0,61; CI=0,46-0,81 jako czynników ograniczających aktywność ruchową. Wnioski. Badani pracownicy biurowi podejmując aktywność fizyczną kierują się chęcią zrzucenia lub utrzymania prawidłowej masy ciała, potrzebą dbałości o zdrowie oraz możliwością odreagowania codziennego napięcia i stresu. Czynnikami najbardziej ograniczającymi aktywność fizyczną badanych pracowników są: brak czasu, uczucie zmęczenia oraz brak

 18. Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children

  Jan Urmański

  2017-02-01

  1Department of Emotion and Motivation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin   STRESZCZENIE   Wprowadzenie: Współcześnie obserwuje się coraz bardziej zróżnicowane niebezpieczeństwa i zagrożenia, na które narażone są dzieci. Troska ze strony rodziców jest kluczowym czynnikiem chroniącym bezpieczeństwo dzieci. Szczególne znaczenie w wychowaniu i ochronie dzieci ma aktywna postawa ojców. Cel pracy: Zbadać świadomość oraz przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zanalizować stan wiedzy ojców co do potencjalnych zagrożeń oraz stopień ich zaangażowania w wychowywanie dzieci. Materiał i metoda: Przeprowadzone zostało badanie ankietowe na grupie 439 ojców posiadających co najmniej jedno dziecko poniżej 18 roku życia. Została opracowana specjalna ankieta badawcza składającą się z 11 pytań, w tym trzech otwartych, oraz metryczki stanowiącej opis podstawowych cech społeczno-demograficznych respondenta. Wyniki: Wyniki badań wskazały na istotne różnice pomiędzy grupą ojców reprezentujących próbę ogólnopolską a tzw. aktywnymi, wyróżniającymi się większym zaangażowaniem w wychowywanie dzieci. Wnioski: Do kluczowych wniosków należy przede wszystkim wskazanie przez 94% ojców aktywnych przekonania co do wpływu na bezpieczeństwo dzieci. O 33% mniej ojców z grupy ogólnopolskiej zadeklarowało takie przekonanie. Można wnioskować, że aktywna postawa względem bycia ojcem silnie koreluje z poczuciem sprawczości. Ponadto ojcowie reprezentujący próbę ogólnopolską wskazują na inne źródła niebezpieczeństw niż ojcowie tzw. aktywni, w których ocenie pierwotnym źródłem niebezpieczeństwa dla młodego pokolenia jest brak silnej relacji rodzic – dziecko.   Słowa kluczowe: współczesne zagrożenia, bezpieczeństwo dzieci, zaangażowane ojcostwo   ABSTRACT Introduction: Today observed increasingly diverse dangers and threats to which

 19. Ocena rozpowszechnienia dolegliwości reumatycznych wśród osób w przedziale wiekowym 18-25 lat = Assessment of the prevalence of rheumatic ailments among people aged 18-25 years

  Wioleta Kitowska

  2016-01-01

    Streszczenie Wprowadzenie Choroby reumatyczne, wraz z innymi chorobami układu kostno-mięśniowego są jednymi z najpowszechniejszych schorzeń chronicznych na świecie. Czynniki usposabiające do chorób reumatycznych to czynniki genetyczne, zewnętrzne czynniki fizyczne oraz tzw. czynnik cywilizacyjny – efekt współczesnego „cywilizowanego” życia. Podejrzewa się, że choroby reumatyczne są odpowiedzialne za pochłanianie największego odsetka PKB ze wszystkich chorób. Materiał i metoda Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego. Populację badaną stanowili studenci uczelni wyższych w przedziale wiekowym 18-25 lat.. Narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia badania był autorski kwestionariusz, który był rozprowadzony techniką typu CAWI. Ilość respondentów łącznie wynosiła 308 osób. Wyniki Aż 38% osób deklarowało obecność na wizycie lekarskiej z powodu dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, które nie były wynikiem kontuzji. Większy odsetek kobiet (40% niż mężczyzn (30% bywało u lekarza. U większości osób nie występują zniekształcenia kości lub stawów, które nie są spowodowane urazem (59%. Więcej kobiet (31% niż mężczyzn (29% deklarowało istniejące zniekształcenia. Ponad połowa zarówno kobiet (50% jak i mężczyzn (52% doświadczyła w przeszłości poczucia sztywności stawu lub trudności w jego poruszaniu. Wnioski       U tzw. młodych dorosłych  (ang. young adults często występują objawy, które mogą być powiązane z chorobą reumatyczną. Mały odsetek osób jednak idzie z tego powodu do lekarza, a jeszcze mniejszy bada się w kierunku rozpoznania choroby reumatycznej. Niska frekwencja może wynikać z braku wiedzy na temat chorób reumatycznych. Możliwe jest to, że więcej osób dożywa, żeby zachorować w młodszym wieku.   Abstract Introduction Rheumatic diseases, along with other diseases of the musculoskeletal system are among the most common

 20. Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii = Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment

  Bożena Baczewska

  2017-02-01

    1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. OTS Lublin 3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 4 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie       Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie z chorobą, choroba nowotworowa, chemioterapia   Key words: strategies for coping with the disease, cancer, chemotherapy     Streszczenie Wstęp. Chemioterapia będąc długim procesem leczenia, niesie za sobą szereg skutków ubocznych. Wiele skutków ubocznych działania cytostatyków wpływa na psychikę człowieka. Pacjent w tym okresie stosuje różne strategie radzenia sobie z chorobą, które pozwalają mu przetrwać trudne chwile. Materiał i metoda. Badaniem objęto 123 pacjentów poddanych chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Zastosowano Skalę Przystosowania Psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC oraz autorski kwestionariusz. Wyniki badań. Respondenci w 55,5% wykazują cechy zaabsorbowania lękowego. Zdecydowana większość pacjentów ukazuje cechy ducha walki (83,61%. Większość badanych (75,02% nie wykazuje objawów bezradności i beznadziejności. Badani w 79,55% stosują zachowania zakwalifikowane do strategii pozytywnego przewartościowania. Częściej styl konstruktywny stosowały kobiety niż mężczyźni. Największe nasilenie stylu destrukcyjnego zanotowano dla osób chorych na nowotwory: narządów rodnych (36,26,  pęcherza (36,26 oraz sutka/piersi (34,71. Jeśli chodzi o styl konstruktywny, zaistniał on w każdym rodzaju choroby nowotworowej. Wnioski. 1. W badanej grupie pacjentów, poddanych chemioterapii dominują strategie ducha walki i pozytywnego przewartościowania, które są sk

 1. Wpływ prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektyczną mięśni prostowników nadgarstka = The influence of mid-frequency TENS currents on bioelectrical activity of the wrist extensor muscles

  Grzegorz Srokowski

  2015-09-01

    Korespondencja: Grzegorz Srokowski, Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezyterapii i Masażu Leczniczego, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Techników 3 85 - 810 Bydgoszcz, g.srokowski@gmail.com   Anna Srokowska, Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej, UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Świętojańska 20, 85 - 077 Bydgoszcz, a.srokowska@cm.umk.pl     Streszczenie Wstęp: W świecie dynamicznego rozwoju techniki i nauki, z których człowiek czerpie wiele korzyści, łatwo jest spotkać na drodze przeszkody, które są zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz prawidłowego funkcjonowania. Cel pracy: Istotnym problemem badawczym jest wpływ poszczególnych zabiegów fizykalnych na konkretną grupę mięśniową. Dzięki badaniom za pomocą EMG możemy skutecznie ocenić skutki terapii po zastosowaniu prądów TENS średniej częstotliwości. Celem pracy była analiza  z wykorzystaniem EMG, wpływu prądów TENS średniej częstotliwości na czynność bioelektryczną mięśni prostowników nadgarstka. Wyniki badań własnych: Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tabelach i zilustrowano wykresami. Materiał i metoda: W badaniach uczestniczyło 19 osób, które nie zgłosiły większych dolegliwości ze strony badanej grupy mięśniowej. W grupie badawczej uczestniczy zarówno kobiety jak i mężczyźni. Głównym narzędziem badawczym, które pozwoliło na analizę badań był pomiar za pomocą EMG,  gdzie została oceniona czynność bioelektryczna (rónica potencjałów mięśni w spoczynku, podczas skurczu koncentrycznego w ruchu zgięcia grzbietowego nadgarstka oraz wykonanie próby maksymalnego skurczu dowolnego MVC. Analiza zapisu EMG mięśnia prostownika promieniowego nadgarstka oraz prostownika łokciowego nadgarstka wykazała spadek częstotliwości wyładowań bioelektrycznych mięśnia pod wpływem działania prądów TENS średniej częstotliwości. Wnioski 1. Analiza zapisu EMG mi

 2. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka

  2015-03-01

  2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli   Streszczenie Wstęp Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]  Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego. Cel: Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie. Materiał i metoda Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego. Wnioski 1                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. 2                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego. 3                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.   Summary Introduction Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless

 3. Correlation of Risk Analysis Method Results with Numerical and Limit Equilibrium Methods in Overall Slope Stability Analysis of Southern Wall of Chadormalu Iron Open Pit Mine-Iran / Korelacja wyników analizy ryzyka z wynikami obliczeń numerycznych oraz wynikami uzyskanymi w oparciu o metodę równowagi granicznej zastosowanych do badania stabilności wyrobiska pochyłego na południowej ścianie odkrywkowej kopalni rud żelaza w chadormalu w Iranie

  Ahangari, Kaveh; Paji, Arman Gholinezhad; Behdani, Alireza Siami

  2013-06-01

  Slope stability analysis is one of the most important factors in designing open pit mines. Therefore an optimal slope design that supports both aspects of economy and safety is very significant. There are many different methods in slope stability analysis including empirical, limit equilibrium, block theory, numerical, and probabilistic methods. In this study, to analyze the overall slope stability of southern wall of Chadormalu iron open pit mine three numerical, limit equilibrium and probabilistic methods have been used. Software and methods that is used for analytical investigation in this study are FLAC software for numerical analysis, SLIDE software and circuit failure chart for limit equilibrium analysis and qualitative fault tree and semi-quantitative risk matrix for probabilistic analysis. The results of all above mentioned methods, was a circular failure occurrence in Metasomatite rock zone between 1405 to 1525 m levels. The main factors of failure occurrence in this range were heavily jointing and existing of faults. Safety factors resulted from numerical method; Circular chart method and SLIDE software are 1.16, 1.25 and 1.27 respectively. Regarding instability and safety factors in Metasomatite rock zone, in order to stabilize the given zone, some considerations such as bench angle and height reduction should be planned. In results of risk matrix method this zone was mentioned too as a high risk zone that numerical and limit equilibrium methods confirmed this. Badanie stabilności wyrobiska pochyłego jest jednym z najważniejszych czynników uwzględnianych przy projektowaniu kopalni odkrywkowych. Optymalne zaprojektowanie wyrobiska pochyłego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych oraz bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne. Istnieje wiele metod badania stabilności wyrobiska pochyłego, między innymi metody empiryczne, metoda równowagi granicznej, teoria bloków oraz metody numeryczne i probabilistyczne. W pracy tej omówiono zastosowanie

 4. Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students

  Aleksandra Zienowicz

  2015-09-01

  (2 Uniwersytet Gdański   „O ile rozwój fizyczny jest początkiem karate, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym tej sztuki walki.” Sosai Masutatsu Oyama     Streszczenie Wprowadzenie: Problematyka utrzymania równowagi między życiem osobistym a zawodowym, pęd społeczeństwa, nastawienie na „mieć” (por. Gałkowska-Jakubik, 2007 skłania do refleksji na temat roli systemów wartości w życiu człowieka (Matusewicz, 1975. Punktem wyjścia były założenia filozofii karate oraz komercjalizacja tej sztuki walki, która wyłania dwa style: sportowy, skupiony na wyniku, sukcesie oraz styl tradycyjny, który koncentruje się na utrzymywaniu równowagi psychofizycznej, rozwoju duchowym prowadzącym do doskonałości moralnej (Miłkowski, 1983, Budnik, 2005. Cel pracy: Celem przedstawionego badania jest eksploracja systemów wartości trenerów oraz ich uczniów, z uwzględnieniem opinii uczniów na temat swoich wychowawców, w oparciu o praktykowany styl. Materiał i metoda: Uczestnikami badania było 22 trenerów oraz 54 uczniów karate. Analiza wyników skali, stworzonej na potrzeby badania, postawa wobec filozofii (PwF, wyłoniła 11 trenerów, 35 uczniów „sportowych” oraz 11 trenerów, 19 uczniów „tradycjonalistów”. Badanie przeprowadzono wykorzystując skalę wartości schelerowskich (Brzozowski, 1995 Wyniki: Zgodnie z założeniami trenerzy i uczniowie “tradycjonaliści” uzyskali wyższe wyniki na skali wartości moralnych oraz podskali czynnikowej świętości religijnych Wnioski:  „Tradycjonaliści” kierują się ascetycznym wzorem edukacyjnym, który zakłada, że poprzez rozwój fizyczny oraz duchowy dąży się do doskonałości moralnej. Wartości wynikające z duchowości stanowią nierozłączny element dobrego życia.   Słowa kluczowe: karate, wartości, trener-uczeń.   Abstract Introduction: The issue of maintaining the balance between personal and professional lives, society  ofrush, the attitude to "be

 5. Zachowania zdrowotne młodzieży licealnej w doświadczaniu choroby = Health behaviors of secondary-school youth in experiencing disease

  Ewelina Kozłowska

  2015-05-01

    Adres do korespondencji/ Adress for correspondence Mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin tel. 517760214 e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl   Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Sposób reagowania od chwili dostrzeżenia przez chorego pierwszych oznak nieprawidłowości w funkcjonowaniu swojego organizmu może istotnie wpływać na przebieg choroby i niejednokrotnie przesądzać o możliwości skutecznego powrotu do zdrowia. Celem przeprowadzonej analizy było poznanie zachowań zdrowotnych młodzieży licealnej w obliczu obserwowanych symptomów choroby. Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 174 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona. Dla wnioskowania statystycznego przyjęto poziom istotności 0,05 Wyniki: Blisko połowa badanych (47% zgłasza zauważone objawy po paru dniach, tygodniu lub dopiero w ostateczności, gdy stają się zbyt uciążliwe. Ankietowani zwlekają z powiadomieniem o nich z nadzieją, że same ustąpią (61%, ze względu na brak czasu rodziców i lekceważenie przez nich płynących sygnałów (19% oraz w celu uniknięcia wizyt u lekarza (16%. Aż 72% uczniów ukrywa przed rodzicami, opiekunami lub lekarzem zauważone oznaki choroby. Wnioski: Licealiści doświadczając dolegliwości zdrowotnych związanych z rozwijającym się procesem chorobowym wykazują liczne zachowania o charakterze bionegatywnym. Istnieje potrzeba wdrożenia w szkołach działań ukierunkowanych na wzrost udziału zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej. Kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw zdrowotnych, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób to najistotniejsze

 6. Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce = Student’s awareness about appearance and feeding of ticks in Poland

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Anna Pacian3, Hanna Skórzyńska3   1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   Streszczenie Wprowadzenie. Kleszcze to jedne z najbardziej niebezpiecznych zewnętrznych pasożytów człowieka. Bytują one głównie w lasach liściastych i mieszanych lub otaczających je miejscach o bogatej roślinności. Pod wpływem zachodzących zmian obszar ich występowania uległ znacznemu poszerzeniu. Wędrując w kierunku potencjalnych żywicieli dotarły i zaklimatyzowały się nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miejskich parkach, ogrodach czy skwerach. Cel badań. Zbadanie świadomości studentów kierunków przyrodniczych na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce. Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono wśród 184 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w okresie od V – VI 2014 roku. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzony techniką ankietowania. Wyniki. Zaledwie co piąty student wiedział, iż najwięcej kleszczy w lesie występuje w okolicach ścieżek. Aby mogły przeżyć potrzebują krwi żywiciela, wiedziało o tym ponad 78% ankietowanych. Jedynie 22% studentów było świadomych tego, iż każda forma rozwojowa kleszczy stanowi potencjalne zagrożenie dla człowieka. Prawidłowe postępowanie w przypadku ukąszenia przez kleszcza potrafiło opisać 58% ankietowanych. Wnioski. Świadomość studentów na temat występowania i żerowania kleszczy w Polsce kształtuje się na średnim poziomie. Nakazuje to zarówno kontynuowanie istniejących działań edukacyjnych w zakresie środowiskowych zagro

 7. Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania = Nutrition of university students – selected determinants

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  3.Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   Streszczenie   Wstęp. Każdy z okresów życia człowieka warunkuje jego późniejszy stan zdrowia. Podjęcie studiów rozpoczyna nowy etap w życiu młodego człowieka. Kształtowane w rodzinie zachowania i postawy względem zdrowia, w środowisku akademickim mogą ulegać zmianom lub też utrwalać się. Celem pracy jest określenie wybranych determinant warunkujących prawidłowe żywienie młodzieży akademickiej. Materiał i metoda. W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą techniki ankietowania. Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 100 osobowej grupy  studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyniki. Za główną determinantę prawidłowego odżywiania się studenci uznali ilość wolnego czasu między zajęciami (41%. W dalszej kolejności wskazywano na takie czynniki jak: odległość miejsca zamieszkania od uczelni (18%, dostępność do uczelnianej stołówki (10%, bliskie sąsiedztwo uczelni z lokalami gastronomicznymi (9% czy też status materialny studenta (9%. Mało znaczącymi czynnikami okazały się: umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi (5% oraz zaopatrzenie sklepików w sąsiedztwie uczelni (4%. Niepokojący jest fakt, iż 48% studentów regularnie bądź sporadycznie rezygnuje z posiłku by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze na inne cele. Wnioski. Należy stworzyć studentom właściwe warunki do spożywania posiłków o odpowiedniej jakości i w odpowiednich odstępach czasu.  Właściwe rozplanowanie zajęć w ciągu dnia, zaopatrywanie się w produkty spożywcze przed rozpoczęciem zajęć oraz dostępność do placówek gastronomicznych może znacząco poprawić sposób żywienia młodzieży akademickiej.   Słowa kluczowe: żywienie, m

 8. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Kurpiel Artur

  2015-03-01

  Full Text Available Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6].

 9. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 10. Some Possibilities of the Eddy-Current Method for Multi-Parameter Testing of Structural Components; Quelques Possibilites Offertes par la Methode des Courants de Foucault pour le Controle de Nombreux Parametres des Elements de Construction; Nekotorye vozmozhnosti metoda vikhrevykh tokov dlya mnogoparametrovogo kontrolya ehlementov konstruktsij; Algunas Posibilidades que Brinda el Metodo de las Corrientes de Foucault para Controlar Numerosos Parametros de los Elementos de Construccion

  Vjahorev, V. G.; Gerasimov, V. G.; Deniskin, V. P.; Trahtenberg, L. I.; Shkarlet, Ju. M. [Gosudarstvennyj Komitet po Ispol' zovaniju Atomnoj Jenergii SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-09-15

  The paper discusses the pattern of occurrence of problems of non-destructive multiparameter testing in nuclear technology and the advisability of approaching these problems by the eddy-current method. The application of electric models is justified for solving testing problems using a long follow-through coil. Design formulae are given and the principles of designing applied eddy-current probes are explained. An arrangement for testing tube-wall thickness is described: in this apparatus the effect of movement of the tube under testing on the measurement results is eliminated with the aid of a servo-system controlled by a signal depending on the probe voltage phase. The paper describes how a self-oscillating circuit containing a test-coil is used as the probe of an apparatus for testing tubes. On the basis of calculated and experimental data various possibilities are indicated for the construction of single-frequency applied eddy-current testing probes for simultaneous measurement of more than two parameters. (author) [French] Les auteurs montrent que les problemes du controle non-destructif de plusieurs parametres en technologie nucleaire surgissent selon certaines lois et que la methode des courants de Foucault convient particulierement a la solution de plusieurs d'entre eux. Ils justifient l'utilisation de modeles electriques pour la solution des problemes de controle au moyen d'une longue bobine creuse. Us donnent des formules et exposent une methode pour le calcul de detecteurs a courants de Foucault. Us decrivent le schema d'un dispositif permettant de verifier l'epaisseur des parois de tubes, dans lequel le deplacement du tube a controler n'exerce aucune influence sur les resultats des mesures grace a l'emploi d'un moniteur actionne par un signal qui depend de la phase de tension du detecteur. Comme detecteur, on a employe un dispositif destine au controle des tubes d'un autogenerateur, apres avoir inclus dans son circuit une bobine d'essai. En partant des donnees calculees et experimentales, les auteurs indiquent diverses possibilites de realisation de detecteurs a courants de Foucault de frequence unique permettant le controle avec modification simultanee de plusieurs parametres. (author) [Spanish] Los autores demuestran que los problemas del control no destructivo de diversos parametros se plantean en la tecnologia nuclear segun ciertas leyes y que el metodo de las corrientes de Foucault se adapta particularmente a la solucion de varios de esos problemas. Los autores justifican la utilizacion de modelos electricos para resolver problemas de control con ayuda de una larga bobina hueca. Presentan formulas y exponen un metodo para el calculo de detectores a base de corrientes parasitas. Describen un dispositivo que permite verificar el espesor de las paredes de tubos; en este dispositivo, el desplazamiento del tubo a controlar no ejerce influencia alguna sobre los resultados de las mediciones, gracias al empleo de un monitor accionado por una senal dependiente de la fase de tension del detector. En calidad de detector se ha empleado un dispositivo destinado al control de los tubos de un autogenerador despues de haber incluido en su circuito una bobina de ensayo. Partiendo de datos calculados y experimentales, los autores senalan diversas posibilidades de realizacion de detectores a base de corrientes de Foucault de frecuencia unica, que permiten efectuar el control con modificacion simultanea de varios parametros. (author) [Russian] Pokazana zakonomernost' voznikno- venija zadach o nerazrushajushhem mnogoparametrovom kontrole v jadernoj tehnologii i celeso- obraznost' reshenija nekotoryh iz nih metodom vihrevyh tokov. Obosnovano primenenie jelektricheskih modelej dlja reshenija zadach kontrolja s ispol'zovaniem dlinnoj prohodnoj katushki. Privodjatsja raschetnye formuly i izlagaetsja metodika rascheta nakladnyh toko- vihrevyh datchikov. Opisana shema pribora dlja kontrolja tolshhiny stenki trub, v kotorom vlijanie pereme- shhenij kontroliruemoj truby na rezul'taty izmerenij ustranjaetsja putem primenenija sledja- shhej sistemy, upravljaemoj signalom, zavisjashhim ot fazy naprjazhenija datchika. Soobshhaetsja o primenenii v kachestve datchika pribora dlja kontrolja trub avtogenera- tora, s vkljuchennoj v ego kontur ispytatel'noj katushkoj. Na osnove raschetnyh i jeksperimental'nyh dannyh pokazany nekotorye vozmozhnosti postroenija odnochastotnyh tokovihrevyh nakladnyh datchikov dlja kontrolja pri odnovremen- nom izmenenii bolee chem dvuh parametrov. (author)

 11. WHATSAPP FORENSICS PADA ANDROID SMARTPHONE : A SURVEY

  Zulkarnaen Akbar

  2016-12-01

  Full Text Available Salah satu applikasi jejaring sosial yang sangat populer saat ini adalah WhatsApp. Hampir seluruh pengguna smartphone menggunakan applikasi ini sebagai media komunikasi. Berbagai macam perkembangan atau fitur baru telah banyak ditambahkan pengembang sebagai fasilitas yang dapat memanjakan para pengguna. Peranan sistem keamanan tentunya sangat penting untuk menunjang keamanan privasi para pengguna agar kerahasiaan tetap terjaga. Beberapa peneliti telah banyak melakukan experimen mobile forensics untuk mendapatkan berbagai informasi dari para pengguna WhatsApp. Pada paper ini membahas survey berbagai metoda dari berbagai para peneliti WhatsApp forensics. Dalam sebuah proses mobile metoda yang digunakan dalam proses forensics antara lain menggunakan internet protocol dan live memory. Untuk proses mobile forensics khususnya pada applikasi WhatsApp dapat dilakukan dengan menggunakan metoda tersebut untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan.

 12. IMPLEMENTASI METODE HISTOGRAM EQUALIZATION UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS CITRA DIGITAL

  Isa Akhlis

  2012-02-01

  Full Text Available Radiografi dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dalam bidang medis. Umumnya citra radiograf masih tampak kabur sehingga memerlukan pengolahan untuk menghilangkan atau mengurangi kekaburan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas citra digital foto Roentgen yaitu dengan meningkatkan kontras citra tersebut. Salah satu metode untuk meningkatkan kontras citra digital adalah dengan menggunakan metode histogram equalization. Metoda tersebut membuat tingkat keabuan citra tersebar merata pada semua tingkat keabuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra.  Hal ini dapat langsung dilihat pada layar monitor.   Kata kunci: citra radiograf,  histogram equalization

 13. Povijesni pregled implementacije matematike i statistike u ekonomiju

  Crnjac Milić, Dominika; Martinović, Martina

  2012-01-01

  U ovom preglednom članku dat ćemo kratki povijesni pregled implementacije matematike i matematičkih disciplina u kvantitativnu ekonomiju. Kronološki ćemo pokazati razvoj matematičkih metoda i njihovu primjenu u ekonomiji. Posebnu ćemo pozornost posvetiti ekonometrijskom razvoju.

 14. Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Recurrent Dengan Metode Pembelajaran Gradient Descent Adaptive Learning Rate Untuk Pendugaan Curah Hujan

  Salman, Afan Galih

  2011-01-01

  Penggunaan teknologi di bidang Artificial Intellegence khususnya teknologi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dalampendugaan curah hujan dapat dilakukan dengan metoda pendekatan pembelajaran. Berdasarkan kemampuanbelajar yang dimilikinya, maka JST dapat dilatih untuk mempelajari dan menganalisa pola data masa lalu danberusaha mencari suatu formula atau fungsi yang akan menghubungkan pola data masa lalu dengan keluaranyang diinginkan pada saat ini. Keakuratan hasil prediksi JST diukur berdasarkan ko...

 15. O rozděleních s těžkými chvosty

  Fabián, Zdeněk

  2009-01-01

  Roč. 20, č. 3 (2009), s. 13-21 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA AV ČR 1ET400300513 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : zobecněná momentová metoda * skórová funkce Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 16. Perancangan Kendali Pid Dengan Matlab

  Sukamta, Sri

  2010-01-01

  Perancangan PID Controller selama ini menggunakan metoda trial and error dengan perhitungan yangmemakan waktu lama. MatLab yang dilengkapi Control Toolbox, membantu perancang untuk melihatrespon berbagai kombinasi konstanta dengan variasi input yang berbeda. Penggunaan MatLab ini sangatmembantu perancang dalam menentukan kombinasi di antara P, I, dan D Controller untuk menghasilkansistem pengaturan yang baik dan sederhana.

 17. A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil / Rzwiazanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciagłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

  Wrana B.

  2011-03-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia sie fal naprezeniowych w gruncie w ujeciu metody elementów skonczonych bazujac na sformułowaniu rozwiazania ciagłego w przestrzeni i nieciagłego w dziedzinie czasu Galerkina (space and time-discontinous Galerkin TDG finite element method. W tym sformułowaniu zarówno przemieszczenia jak i predkosci sa wielkosciami nieznanymi wzajemnie niezaleznymi aproksymowanymi ciagłymi funkcjami kształtu w przestrzeni i nieciagłymi funkcjami kształtu w czasie. Do opisu zachowania sie gruntu w pełni nasyconego woda zastosowano sformułowanie u-p w ujeciu metody elementów skonczonych. Grunt traktowany jest, jako osrodek dwufazowy składajacy sie ze szkieletu i wody w porach. Zastosowane sformułowanie uwzglednia tłumienie osrodka przez uwzglednienie dyssypacji energii proporcjonalnej do predkosci wody wzgledem szkieletu. W artykule przedstawiono porównanie proponowanej metody rozwiazania numerycznego w dziedzinie czasu do metod obecnie stosowanych, takich jak: metoda róznicy centralnej, metoda Houbolta, Wilsona θ, HHT-α oraz najczesciej stosowanej metody Newmarka. Z porównania wynika, ze proponowana metoda jest metoda stabilna o małym błedzie numerycznego rozwiazania.

 18. Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia tytoniu w wybranej grupie Polaków = Level of nicotine addiction and motication for qutting smoking in chosen group of Poles

  Katarzyna Sawicka

  2015-08-01

  3Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   Adres do korespondencji: katesawicka@wp.pl   Streszczenie Wstęp: Palenie tytoniu jest poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym w Polsce i na całym świecie [16]. Podejmowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO liczne działania antynikotynowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Palenie tytoniu jest nadal powszechne powodując poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego [1]. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone od lipca do sierpnia 2014 roku. Grupę badaną stanowiły osoby palące papierosy od 25 - 70 roku życia. Respondenci wyrażający chęć wzięcia udziału w badaniu otrzymali zestaw testów składający się z autorskiej metryczki oraz wystandaryzowanego narzędzia: Testu uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma oraz Testu motywacji do zaprzestania palenia wg dr Niny Schneider. Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerströma mierzy głębokość uzależnienia biologicznego od nikotyny. Kwestionariusz składa się z 7 pytań, za każdą z odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 12. Test motywacji do zaprzestania palenia tytoniu wg Niny Schneider służy do pomiaru gotowości do zaprzestania palenia. Składa się on z 12 pytań, na które respondent odpowiada „tak” lub „nie”. Przewaga odpowiedzi „tak” świadczyć ma o motywacji do leczenia, przewaga odpowiedzi „nie” świadczy o braku chęci leczenia. Wyniki badań i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników wyciągnięto następujące wnioski: - osoby palące nie są w większości uzależnione od nikotyny, - motywację do zaprzestania palenia mają częściej osoby nieuzależnione od nikotyny, - uzależnieni od nikotyny są częściej mężczyźni, osoby starsze, pracownicy fizyczni, w mniejszym stopniu od nikotyny uzależnione są osoby z wykształceniem wy

 19. Wybrane elementy stylu życia rodziny a problem nadwagi i otyłości u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Doniesienie z badań = Selected elements of family lifestyle and the problem of overweight and obesity among young school children

  ANETA SZYMAŃSKA

  2015-12-01

  Aneta Szymańska1, Beata Dobrowolska2, Anna Bogusława Pilewska-Kozak3, Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc4   1 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Lublin 2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu     Autor do korespondencji: Mgr Aneta Szymańska Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin Email: anetaszymanska3@wp.pl   Słowa kluczowe: styl życia rodziny, nadwaga, otyłość, dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Keywords: family lifestyle, overweight, obesity, young school children.     Streszczenie Wstęp. Nadwaga i otyłość dzieci stanowi współcześnie jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych, co powinno stanowić wezwanie do wielosektorowych działań m.in. z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej obejmujących rodziny dzieci i ukierunkowanych na zmianę stylu życia. Cel. Poznanie i analiza wybranych elementów stylu życia rodzin dzieci z nadwagą i otyłością w wieku wczesnoszkolnym. Materiał i Metoda. Badania przeprowadzono w 2015 roku wśród 75 rodziców (100% dzieci w wieku wczesnoszkolnym z nadwagą lub otyłością, uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych na terenie dwóch województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki. Na podstawie danych zebranych od rodziców, 12% dzieci miało otyłość I stopnia zaś 88% dzieci miało nadwagę. W opinii ponad połowy rodziców - 54,7% (n=41 ich dziecko waży lekko ponad normę. Posiłkiem, kt

 20. Związek między zachowaniami żywieniowymi a występowaniem otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Zachowania żywieniowe i otyłość u młodzieży ponadgimnazjalnej

  Agnieszka Pluta

  2015-05-01

  2WOZ "GRYF-MED" w Bydgoszczy   Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. o zdrowiu Agnieszka Pluta Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Łukasiewicza 1, Bydgoszcz 85-801 e-mail: agnieszkapluta@poczta.onet.pl   Streszczenie Wprowadzenie. Pozytywne zachowania żywieniowe warunkują zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe są przyczyną wielu zaburzeń i chorób zarówno w wieku szkolnym jak i dorosłym. Wśród najczęściej występujących zaburzeń jest otyłość, która warunkuje szereg innych schorzeń jak na przykład cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza czy wady postawy.  Dzieciństwo jest okresem najwłaściwszym na ukształtowanie pozytywnych zachowań. Materiał i metoda.  Badaniami objęto liczbę 100 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. W pracy jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz analizę formularzy sprawozdawczych z przeprowadzonych badań przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza zachowań żywieniowych i ich wpływ na występowanie otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej. Wyniki. Młodzież płci męskiej stanowiła większość w badanej grupie – 54 osoby (54,0%. Większość uczniów, to osoby o wartości prawidłowej wskaźnika BMI – 51,0%. Poniżej tej wartości odnotowano 9,0% uczniów, powyżej 40,0% uczniów, z czego większość to osoby z nadwagą – 35,0%. Średnia wartość wskaźnika BMI u mężczyzn była istotnie statystycznie wyższa niż u kobiet 24,80±3,49 vs 22,82±3,88; p<0,05. Co piąty uczeń nie spożywał śniadania przed wyjściem do szkoły nigdy – 20,0%. Połowa ankietowanych zabierała codziennie do szkoły II śniadanie. Większość uczniów spożywało 4-5 posiłków dziennie – 72,0%. Co dwudziesty uczeń zjadał mniej

 1. Automatizovani sistem podrške odlučivanju u procesima javne nabavke / Automatic automatic decision support in a tender process

  Siniša Borović

  2004-01-01

  Full Text Available U poslednjoj fazi procesa javne nabavke komisija se susreće sa problemom izbora naboljeg ponuđača, odnosno onog čija ponuda u najvećoj meri ispunjava zahteve i uslove koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji. Mora se doneti odluka uz uvažavanje više različitih, a često i protivrečnih kriterijuma. Za rešavanje ovakvih i sličnih problema razvijen je čitav niz metoda koje pripadaju oblasti višekriterijumske analize i rangiranja. Uzimajući u obzir karakteristike problema izbora ponuđača u procesu javne nabavke, iz skupa navedenih metoda izdvojena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP, kao osnovna metoda za rangiranje ponuđača. Za eventualnu kontrolu izvršenog rangiranja predlaže se familija metoda PROMETHEE I-II. / In the last phase of a tender process, the Commission has a problem with choosing the best bidder, i.e. the one whose offer meets the highest requirements in the Tender documentation. A decision has to be made taking into account many different, and very often contradictory, criteria. For solving this one as well as similar problems, numerous methods, belonging to the multicriteria analysis and ranking, are developed. Taking in to account the characteristics of a problem imposed by choosing the bidder in a Tender process, one of the mentioned methods, the method of analytical hierarchy process (AHP has been chosen as a basic method for ranking bidders. For the performed ranking control, the PROMETHEE I-II, method family is proposed.

 2. STATE OF THE ART IN PROTEOMICS FOR CANCER DETECTION

  Syafrizayanti Syafrizayanti

  2014-12-01

  Full Text Available The earliest stages of cancer detection determine the successful of cancer treatment andtherapy. The existing cancer test or detection methods have been routinely used, but they arelack of sensitivity and specificity that are needed to avoid false positive or negative results. Thegenomic basedtechniques have been applied, although molecular understandings of cancerfar from complete, but few genomic platforms are becoming routine. Application of proteomicsbasedtechniques provide intriguing outcome, which is cancer detection at their earliest stages.Proteomics have exposed a new perspective into the phases of tumorigenesis and depictedmore detailed molecular network scheme, which made important contributions in the discoveryof biomarker of early diagnosis, prognosis and prediction outcome of cancer therapies.The noticeable proteomic platforms to achieve these goals are protein microarray, tissuemicroarray, mass spectrometry-based proteomic, and two-dimensionalgel electrophoresis (2-DE. The application of these techniques will be overviewed, providing a general review ofcurrent proteomic methods in cancer detection and subsequently improvement in prognosisand prediction of cancer therapies.Keywords: proteomics, protein microarrays, mass spectrometry, cancer biomarkerAbstrakDeteksi dini kanker sangat menentukan keberhasilan penanganan dan terapi kanker. Hinggasaat ini, telah banyak jenis metoda deteksi dan uji kanker yang sudah rutin digunakan, akantetapi metoda-metoda tersebut memiliki tingkat sensitifitas dan spesifikasi yang rendah,sehingga sering menyebabkan terjadi kesalahan hasil uji baik secara positif ataupun negatif.Bidang genomik telah banyak digunakan untuk lebih memahami kanker pada level molekuler,meskipun hasil yang diperoleh belum mendalam, akan tetapi beberapa metoda berbasiskangenomik telah mulai rutin digunakan. Bidang pioteomik mulai banyak diaplikasikan untukkeperluan deteksi kankersedini mungkin. Proteomik memberikan perspektif

 3. Niezwykle rzadki przypadek nowotworu złośliwego – kosmówczaka u 24-letniego mężczyzny – trudności w diagnostyce różnicowej uszkodzeń śródczaszkowych w aspekcie opiniowania sądowo-lekarskiego

  Mariusz Kobek

  2014-10-01

  Full Text Available Diagnostyka różnicowa zmian chorobowych i urazowych oparta o wyniki badań obrazowych, w szczególnych przypadkach może nastręczać poważne trudności, a nawet być przyczyną błędu medycznego i w konsekwencji wydania nieprawidłowej opinii sądowo-lekarskiej. Przedstawiono niezwykle rzadki przypadek rozsianego nowotworu złośliwego – kosmówczaka u 24-letniego mężczyzny. Kilka dni po tym zdarzeniu został przyjęty do kliniki neurochirurgii z rozpoznanym w badaniu TK głowy pourazowym krwiakiem śródmózgowym z przebiciem do układu komorowego. Po wypisaniu ze szpitala w stanie ogólnym dobrym – mężczyzna po kilkunastu dniach zmarł. Badanie sekcyjne, poszerzone o badanie histopatologiczne, wykazało liczne przerzuty pierwotnego nowotworu jądra, m.in. do mózgu.

 4. IMPLEMENTASI METODE 5S PADA LEAN SIX SIGMA DALAM PROSES PEMBUATAN MUR BAUT VERSING (Studi Kasus di CV. Desra Teknik Padang

  Adriansyah Adriansyah

  2007-01-01

  Full Text Available The objective of this research was to minimize processing time in manufacturing using 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke method. As well as quality, processing time is one of the important points to consider. Improvement had been done in every step of the process to achieve 3.4 defect per million (DPM. Although 6s had not been achieved yet, but 5S method in Lean Sigma have already improved the production process Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan Metoda 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dalam meminimalkan waktu proses pembuatan produk. Selain kualitas produk, waktu proses merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perbaikan dari setiap proses dilakukan agar didapat 3,4 kegagalan persejuta (DPM. Walaupun 6s belum tercapai, tapi penerapan metoda 5S dalam Lean Sigma sudah menunjukkan perbaikan pada proses yang dilakukan. Kata kunci: 5S, six sigma, lean sigma

 5. Analisis Pengaruh Konsentrasi Gas LPG Menggunakan Sensor TGS 2610 Berbasis Mikrokontroler AVR ATMega8535

  Nurhalimah

  2011-01-01

  Telah dilakukan analisis kuantitatif gas dalam LPG. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi gas LPG terhadap sensor. Metoda yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas LPG yaitu sensor gas semikonduktor jenis TGS 2610 keluaran Figaro yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas. Sementara yang menjadi pusat pengendalian dari seluruh alat yang dirancang digunakan mikrokontroler AVR ATMega8535. Selain itu sistem yang dirancang dilengkapi LCD sebagai tampilan nilai konsentrasi ga...

 6. ANALISIS STRUKTUR MIKRO LAPISAN BOND COAT NIAL THERMAL BARRIER COATING (TBC PADA PADUAN LOGAM BERBASIS CO

  Toto Sudiro

  2012-11-01

  Full Text Available Kehandalan dan umur pakai sistem Thermal Barrier Coating (TBC ditentukan oleh kestabilan lapisan bond coat dan thermal grown oxide (TGO. Sehingga sangatlah penting untuk memahami mekanisme pembentukan dan degradasi lapisan ini. Pada makalah ini akan dibahas analisis struktur mikro lapisan bond coat NiAl yang dideposisikan pada substrat CoCrNi dengan menggunakan gabungan metoda electroplating dan pack-cementation. Pada makalah ini juga dibahas mekanisme pembentukan void disepanjang interface bond coat¬-substrat setelah tes oksidasi.

 7. Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Web Server Internet Dengan Simulasi

  Nurwarsito, Heru

  2007-01-01

  Pertumbuhan jumlah client internet dari waktu ke waktu terus bertambah, maka respon akses internet menjadi semakin lambat. Untuk membantu kecepatan akses tersebut maka diperlukan cache pada Proxy Server. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performansi Proxy Server pada Jaringan Internet terhadap penggunaan algoritma pergantian cache-nya.Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Server didesain dengan metoda pemodelan simulasi jaringan internet yang terdiri dari Web server, Proxy ...

 8. Prosody Optimisation of a Czech Language Synthesizer

  Tučková, J.; Šebesta, Václav

  2008-01-01

  Roč. 18, č. 4 (2008), s. 291-308 ISSN 1210-0552 R&D Projects: GA ČR GA102/05/0278 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : neuronové sítě * syntéza řeči * modelování prosodie * metoda GUHA * klestění Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science Impact factor: 0.395, year: 2008

 9. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 10. Hubungan Asupan Zat Gizi dan Indeks Masa Tubuh dengan Hiperlipidemia pada Murid SLTP yang Obesitas di Yogyakarta

  Siti Nurul Hidayati; Hamam Hadi; W. Lestariana

  2016-01-01

  Latar belakang. Obesitas pada anak dan remaja meningkatkan risiko penyakit degeneratif dan kardiovaskular. Namun belum jelas apakah remaja yang obesitas berisiko mengalami hiperlipidemia Tujuan. Menilai hubungan antara indeks masa tubuh (IMT), asupan karbohidrat dan lemak dengan hiperlipidemia pada murid SLTP yang obesitas. Metoda. Penelitian cross sectional di Yogyakarta. Sampel 109 murid SLTP dengan IMT = persentile-95 kurve IMT dari NCHS-CDC, dipilih secara acak dari muri...

 11. Problems of space-time behaviour of nuclear reactors; Problemi prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora

  Obradovic, D [Institut za nuklearne nauke ' Boris Kidric' , Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1966-07-01

  This paper covers a review of literature and mathematical methods applied for space-time behaviour of nuclear reactors. The review of literature is limited to unresolved problems and trends of actual research in the field of reactor physics. Dat je pregled literature i matematickih metoda koje se koriste prilikom tretiranja prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora. Pregled literature ogranicen je na jos neresene probleme i pravce u kojima su danas usmerena istrazivanja u ovoj oblasti fizike nuklearnih reaktora (author)

 12. Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence Subject RIV: BB - Applied Statistics , Operational Research

 13. PERBANDINGAN QUANTUM CLUSTERING DAN SUPPORT VECTOR CLUSTERING UNTUK DATA MICROARRAY EXPRESSION YEAST CELL DALAM RUANG SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD)

  ., Riwinoto

  2013-01-01

  Sekarang ini, metode clustering telah diimplementasikan dalam riset DNA. Data dari DNA didapat melalui teknik microarray. Dengan menggunakan metode teknik SVD, dimensi data dikurangi sehingga mempermudah proses komputasi. Dalam paper ini, ditampilkan hasil clustering tanpa pengarahan terhadap gen-gen dari data bakteri ragi dengan menggunakan metode quantum clustering. Sebagai pembanding, dilakukan juga clustering menggunakan metoda Support Vector Clustering. Selain itu juga ditampilkan data h...

 14. Analisis Hasil Sintesis Serbuk TiO2 / ZnO sebagai Lapisan Elektroda untuk Aplikasi Dye-sensitized Solar Cell

  Lilis Retnaningsih

  2016-06-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis antara serbuk partikel nano TiO2 dan serbuk partikel nano ZnO menjadi pasta yang akan diaplikasikan sebagai elektroda pada dye-sensitized solar cell (DSSC. Elektroda pada DSSC ini bekerja berdasarkan adsorbsi foton oleh pewarna, elektron yang tereksitasi ditransfer ke TiO2/ZnO yang mempunyai perbandingan berbeda. Dimensi material partikel nano TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada DSSC. Sifat ini sangat dipengaruh oleh metoda pabrikasi elektroda TiO2/ZnO dan parameternya. Pada penelitian ini digunakan metoda doctor blade untuk pabrikasi DSSC dan larutan dyes (Z907 sebagai zat pewarna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pencampuran serbuk TiO2 dan serbuk ZnO sebagai elektroda. Teknik pembuatan pasta TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi tinggi pada DSSC. Teknik ini sangat terkait dengan material TiO2/ZnO, metoda pabrikasi, dan parameter pengukurannya. Dalam penelitian ini dibahas hasil karakterisasi XRD pada kedua serbuk TiO2 dan ZnO, hasil SEM pada pencampuran kedua material, hasil pengujian IPCE serta hasil pengukuran effisiensi pada pengujian I - V.

 15. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 16. Pomiar wiarygodności internetowych serwisów handlowych.

  Garnik, Igor; Basińska, Beata

  2011-01-01

  Rozwój handlu internetowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na tę formę dystrybucji towarów i usług. Z tego powodu, zarządzanie witryną sklepu internetowego, w celu zwiększenia jej wiarygodności, a co za tym idzie – konkurencyjności, jest ważnym zadaniem stojącym przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w sieci. Celem niniejszej pracy było zaproponowanie nowej metody oceny wiarygodności serwisów WWW. Badanie przeprowadzono w grupie 225 osób (83% doświadczonych i 17% ...

 17. Przemiany utopii w chorwackiej prozie insularnej drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wybranych przykładach

  Anna Boguska

  2014-11-01

  Artykuł jest próbą pokazania innego sposobu prezentowania najnowszej literatury chor­wackiej aniżeli poprzez takie tematy jak problematyka narodowej tradycji kraju, patriotyzm, postkomunizm, kwestie tożsamości i emigracji, co wydaje się najbardziej popularną tendencją wśród polskich badaczy. Autor artykułu, wpisując swoje badanie w nurt regionalistyczny, omawia chorwacką prozę insularną poprzez kategorię utopii. Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka widzi jako przykład utopii modernistycznej, Otok snova Damira Miloša interpretuje jako postmodernistyczną dystopię, zaś Vodič po otoku Senka Karuzy postrzega jako wizję nowego rodzaju utopii post-postmodernistycznej.

 18. Postawy konsumentów wobec reklam kredytów hipotecznych

  Kmita, Emilia

  2011-01-01

  Najważniejszym aspektem poznawczym niniejszej pracy była analiza postaw konsumentów wobec reklam, ze szczególnym uwzględnieniem tych prezentujących kredyty hipoteczne. Weryfikacji postawionych przez mnie hipotez dokonałam poprzez badanie ankietowe przeprowadzone wśród klientów banku Pekao S.A. w Nowym Sączu. Wyniki badań wskazują, iż konsumenci zazwyczaj nie darzą reklam zbyt dużą sympatią czy zaufaniem. W przypadku podejmowania ważnych decyzji życiowych jakimi jest zakup własnego domu oraz w...

 19. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku

  Marcin Dudek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zdrowie od lat jest tematem badań naukowców. Wykazano znaczny wpływ tych czynników na zdrowie populacji. Bezrobocie, niski dochód, migracje oraz status rodziny (pełna, niepełna, rozbita wpływają na zdrowie rodziny i dzieci. Celem pracy było określenie wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne młodzieży zamieszkującej miasto Rybnik. Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono pośród 391 uczniów rybnickich szkół. Poziom majętności rodziny określono za pomocą skali FAS. Za istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. Wyniki. Badanie wykazało znaczący wpływ statusu rodziny na zachowania zdrowotne, uczniowie z rodzin rozbitych znacznie częściej sięgali po używki, oraz częściej zaniedbywali swoje zdrowie. Podobne wyniki wykazano wśród dzieci migrantów. Status materialny nie determinuje w tak dużym stopniu zachowań zdrowotnych nastolatków. Wnioski. Czynnik społeczno-ekonomiczne silnie determinują zdrowie młodzieży. Szczególnie narażeni na negatywne zachowania zdrowotne są nastolatkowie wychowujący się w rodzinach niepełnych oraz w rodzinach, w których co najmniej jeden z rodziców wyemigrował."

 20. Diagnozowanie skręcenia stawu skokowego = Diagnosis of ankle sprain

  Urszula Kaźmierczak

  2016-12-01

    Słowa kluczowe: staw skokowy, diagnozowanie, skręcenie, skręcenie stawu skokowego   Keywords: ankle, diagnosis, sprain, ankle sprain     Streszczenie   Postawienie prawidłowej diagnozy po skręceniu stawu skokowego jest kluczowym elementem pozwalającym zaplanować i wdrożyć odpowiednie leczenie. Należy w tym celu przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe, czyli szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie badanie przedmiotowe. Jego elementami są obserwacja i palpacja, testy funkcjonalne oraz badania dodatkowe. Działanie takie pozwala nabrać pewności na temat tego, które struktury i w jakim stopniu zostały uszkodzone.Uraz skrętny stawu skokowego może wiązać się nie tylko z uszkodzeniem więzadeł czy torebki stawowej, ale również powstawanie ukrytych problemów.  W przypadku przeoczenia, mogą znacznie przedłużyć proces powrotu do zdrowia.   Abstract   Making the right diagnosis after spraining an ankle is a key element that allows to plan and implement appropriate treatment. A medical history which is a detailed interview with a patient and then physical examination should be undertaken. The components of the latter are observation and palpation, functional tests and additional examinations. Such a proceeding enables ensuring which structures and to which extend got damaged. The torsion injury of the ankle may be associated with not only the damage of the joint capsule or ligaments, but also the formation of hidden problems. Those, when overlooked, may substantially extend the process of recovery.

 1. Pengembangan Aplikasi @Webplan untuk Perhitungan Waktu Standar pada Proses Perakitan Manual

  Agus Sutanto

  2010-04-01

  Full Text Available Karya tulis ini berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak berbasiskan Web untuk perhitungan waktu kerja standar yang merupakan sebuah modul tambahan pada aplikasi perangkat lunak untuk perancangan sistem kerja berbasiskan Web atau yang diberi nama @WebPlan® yang sudah dikembangkan oleh penulis. @WebPlan ini merupakan integrasi dari beberapa modul untuk perancangan tataletak dan disain stasiun kerja secara virtual 3D. Beberapa modul sudah dirancang sebelumnya yaitu modul untuk visualisasi produk dan strukturnya sehingga dimungkinkan visualisasi yang interaktif untuk proses perakitannya. Sedangkan modul utama dalam @WebPlan ini adalah 3D Facilities Layout dan disain/layout stasiun kerja. Untuk tujuan ini juga sudah dibuat beberapa alat bantu yaitu model manusia 3D untuk beberapa persentil dan beberapa analisa dan checklist ergonomi. Pengembangan aplikasi @WebPlan ini untuk perhitungan waktu standar pada produksi serial merupakan suatu yang sangat diperlukan untuk menentukan waktu total yang diperlukan dalam memproduksi/merakit sebuah produk. Waktu total ini merupakan data penting dalam membuat konfigurasi stasiun kerja untuk pembuatan produk. Metoda Pengukuran waktu perakitan yang dipakai dalam hal ini adalah MTM-UAS (Universal Analysing System yang sangat cocok untuk perakitan manual. Hasil perhitungan waktu proses perakitan ini divalidasi dengan proses perakitan yang sebenarnya dan tidak menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan. Beberapa kemudahan yang didapat pada metoda ini adalah MTM-UAS menggabungkan beberapa gerakan dan tidak terlalu detail dibandingkan metoda pengukuran waktu lainnya. Akan tetapi memiliki hasil yang cukup mendekati hasil yang sebenarnya. Modul aplikasi perhitungan waktu standar ini merupakan bagian yang diintergrasikan nantinya dalam perancangan tataletak dan stasiun kerja secara virtual 3D

 2. Uji Efektifitas Beberapa Konsentrasi Larutan Daun Kirinyuh (Choromolaena odorata (L. King & Robinson Terhadap Ulat Tritip (Plutella xylostella L Pada Tanaman Kubis (Brassica oleraceae var. capitata Di Laboratorium

  Firdaus Firdaus

  2016-12-01

  Full Text Available Ulat tritip, Plutella xylostella, merupakan hama cosmopolitan yang memiliki kecendrungan tinggi untuk resisten terhadap insektisida konvensional.  Oleh karenanya perlu terus dikaji bahan alternative yang berpotensi insektisidal untuk hama ini.  Kirinyuh, Chromolaena odorata, merupakan gulma invasive yang memiliki kandungan senyawa dengan  potensi insektisidal.   Penelitian ini  telah dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru KM 11; dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi filtrate daun kirinyuh dengan dua cara aplikasi (metoda tetes/topical dan metoda celup daun/pakan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap ( RAL faktorial, dimana faktor pertama adalah berbagai tingkat konsentrasi larutan daun kirinyuh ( D terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu : kontrol, 150 gr/liter air, 300 gr/liter air, 450 gr/liter air dan 600 gr/liter air dan faktor kedua adalah cara aplikasi ( A yang terdiri dari 2 taraf perlakuan dimana  cara pertama yaitu larutan yang ditetesi secara topikal ketubuh larva dan bahan makan larva yang dicelupkan kedalam larutan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah : persentase mortalitas larva Plutella xylostella, persentase larva menjadi pupa, persentase pupa menjadi imago dan dampak perlakuan terhadap progeni.Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian berbagai tingkat konsentrasi filtrat kirinyuh dan cara aplikasi larutan daun kirinyuh secara interaksi berpengaruh secara nyata terhadap parameter pengamatan persentase mortalitas larva, persentase larva menjadi pupa, dan persentase pupa menjadi imago. Kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada konsentrasi tertinggi yang di uji 600 g bahan per liter air dan metode celup daun.  Sedangkan perlakuan utama tingkat konsentrasi larutan kirinyuh berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter pengamatan. Pengaruh

 3. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 4. Pemanfaatan Ekstrak Andrographis Paniculata Nees Dan Aloe Vera L Sebagai Anti Inflamas

  Evacuasiany W., Endang; Soebiantoro, Freddy

  2002-01-01

  Telah dilakukan pengujian terhadap tanaman Andrographis paniculata Nees dan Aloe Vera L dengan metoda artritis eksperimental pada tikus putih galur Wistar. Hasil percobaan menunjukkan adanya efek inhibisi radang yang diinduksi oleh karagenin lambda. Ekstrak etanol Andrographis paniculata Nees bermakna (p=0.05) pada dosis 0.9 g/kg BB dan Aloe vera L memberikan efek inhibisi radang pada dosis 1.5 g/kg BB (p=0.05). Pengujian dilakukan pada dosis yang bervariasi. Ternyata efek yang ditimbulkan te...

 5. Mikrosimulacijski model proračuna kapaciteta kružnog raskrižja

  Šurdonja, Sanja; Nežić, Daniela; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

  2015-01-01

  Računalni programi namijenjeni prometnim mikrosimulacijama stekli su značajnu popularnost i široku primjenu, kako u praktičnoj primjeni, tako i u istraživanjima. Broj prometnih simulacijskih modela značajno se povećao, a samo do kraja prošloga stoljeća bilo je dostupno više od 50 simulacijskih modela. Njihova je prednost mogućnost predviđanja prometnog ponašanja u svakodnevnim, ali i izvanrednim situacijama. Za razliku od klasičnih analitičkih metoda analiza prometa, simulacijski modeli...

 6. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 7. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 8. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 9. Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

  Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo

  2000-01-01

  Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Pre...

 10. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 11. KARBOKSITERAPIJA – POTPORNA TERAPIJA U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA

  SINOŽIĆ, TAMARA; KOVAČEVIĆ, JADRANKA

  2014-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili supkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimulirajući fibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. brojna su područja primjene karboksiterapije - od liječenja kroničnih rana, bole...

 12. Gender stereotypes analysis in cartoons broadcasted on Croatian televisions

  Rudančić, Vlatka

  2015-01-01

  Rodni stereotipi postoje od kada postoje muškarci i žene, njihovo značenje roda i spola. Od samih početaka razvoja pismenosti (od doba Aristotela) muškarci su bili oni koji su išli u lov i čije se mišljenje uvažavalo, dok su žene ostajale doma, rađale djecu i brinule se o njima. Istraživanje se temelji na osamdeset analiziranih crtanih filmova koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama te prikazuju postojanje rodnih stereotipa u svim pregledanim materijalima. Metoda koja se koris...

 13. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 14. Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio argono-acetileno plamos, tyrimas

  Kavaliauskas, Žydrūnas

  2010-01-01

  Disertacijoje nagrinėjama tematika yra susijusi su superkondensatorių formavimu ir jų tyrimais naudojant plazmines technologijas. Superkondensatorių elektrodams formuoti panaudota plazminio purškimo technologija. Anglis ant nerūdijančio plieno paviršiaus užnešta panaudojant atmosferinio slėgio argono-acetileno plazmą. Nikelio oksidui nusodinti ant anglies elektrodų paviršiaus panaudotas magnetroninio garinimo metodas. Įvertinta acetileno kiekio įtaka superkondensatorių elektrinėms charakteris...

 15. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 16. Vrste i tehnike 3D modeliranja

  Bernik, Andrija

  2010-01-01

  Proces stvaranja 3D stvarnih ili imaginarnih objekata naziva se 3D modeliranje. Razvoj računalne tehnologije omogućuje korisniku odabir raznih metoda i tehnika kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Odabir je vezan za klasično 3D modeliranje ili 3D skeniranje pomoću specijaliziranih programskih i sklopovskih rješenja. 3D tehnikama modeliranja korisnik može izraditi 3D model na nekoliko načina: koristi poligone, krivulje ili hibrid dviju spomenutih tehnika pod nazivom subdivizijsko modeli...

 17. Određivanje kupnih ugljikohidrata u plodu kestena

  Kovačec, Katarina

  2015-01-01

  Pitomi kesten (Castanea sativa Mill) pripada u skupinu listopadnog drveća, rjeđe grmova iz porodice Fagaceae. U ovom radu je analizirano je 7 uzoraka od tri francuska kultivara pitomog kestena: Maraval, Marsol i Bouche de Betizac, sakupljenih na području U.Š. Sisak, s ciljem određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u pojedinom uzorku. Za analizu je korištena spektrofotometrijska metoda određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u plodu kestena temeljena na korištenju Anthrona. Dobiveni re...

 18. Acicular Ferrite in Micro Welding Technologies

  Węgrzyn T.

  2014-06-01

  Full Text Available Laser jest szeroko stosowany w mikro-spawaniu. Oprócz tej metody, spawanie z chłodzeniem mikrojetowym powinno być traktowane jako ważna metoda spawania cienkościennych konstrukcji. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym w porównaniu do spawania laserowego. Uzyskano informacje o wpływie obu metod na strukturę metalograficzną stalowych cienkościennych konstrukcji. Zawartość ferrytu AF była porównana w obu przypadkach.

 19. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 20. SUMBER DAYA WIRELESS UNTUK MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK TERBARUKAN

  Rahmad Hidayat

  2016-06-01

  Full Text Available Industri daya dan energi tidak terlepas dari peran penting gelombang elektromagnetik. Tulisan ini memberikan kajian metode pembangkitan daya listrik melalui sistem transmisi wireless. Perhatian utamanya ada pada empat metode karena kepraktisannya yaitu induksi elektromagnetik,  kopling resonansi, laser dan penerimaan sinyal  frekuensi radio. Metode yang ada dibandingkan satu sama lain dalam beberapa aspek teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memilah beberapa desain sesuai metoda pembangkitan daya listriknya masing-masing, dan hasil penelitian ini berupa usulan metode yang paling menjanjikan untuk memanen energi listrik secara wireless dengan tingkat efisiensi yang baik yaitu dengan menggunakan rectenna sebagai bagian utama suatu sistem Wireless Power Transmission (WPT.

 1. Igra s simetrijo v vrtcu

  šebjan, Valentina

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je ...

 2. Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju stomatoloških CAD/CAM sistema

  Trifković, Branka V.

  2012-01-01

  Razvoj i unapređenje metoda 3D digitalizacije u proteklih četrdeset godina, omogućio je da se ideja o primeni digitalnog otiska u stomatologiji pretvori u stvarnost. Za razliku od konvencionalnog otiska koji predstavlja kopiju zuba i okolnih tkiva u negativu, 3D digitalizacija je postupak u okviru koga se vrši prikupljanje podataka u vidu koordinata – tačaka i obavla njihovo prevođenje u digitalnu formu. Razlike u radnim principima postupaka 3D digitalizacije predstavljale su p...

 3. Usporedba materijala i tehnologija za dentalne otiske

  Stričak, Tena

  2017-01-01

  Konvencionalna metoda otiskivanja podrazumijeva otisak pomoću žlice u koju se aplicira otisni materijal. Napredak tehnologije omogućio je razvoj dentalnih skenera kojima se skenira intraoralno (zubni luk) ili ekstraoralno (otisak ili izliveni model). Usporedba materijala i tehnologija predmet je brojnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da pacijenti bolje prihvaćaju digitalni otisni postupak. Konvencionalni otisni postupci imaju više faza pri uzimanju otiska pa je rizik od nastanka ...

 4. NOVIJE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PREVENCIJI RH IMUNIZACIJE

  Matijević, Ratko; Knežević, Mario

  2009-01-01

  Rh imunizacija kroz hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) najčešći je uzrok fetalne anemije tijekom trudnoće. Amniocenteza je godinama korištena kao metoda probira kroz određivanje OD 450 uz pomoć Lileyeva dijagrama, no u novije je vrijeme zamijenjena neinvazivnim određivanjem maksimalne brzine protoka u središnjoj moždanoj arteriji fetusa. Napredak je postignut i u liječenju HBFN gdje je konzervativno liječenje zamijenjeno intrauterinom intravaskularnom fetalnom transfuzijom. Tako...

 5. Finansinių rodiklių vaidmuo kainodaroje

  Tuusis, Danel

  2007-01-01

  The paper studies the use of cost-plus method which is the most used pricing method among companies. Based on case-studies the paper defines two-level pricing management where different pricing methods are used. The paper argues against the simplified approach to the cost-plus method and explains states hypothesis why companies count costs differently in price management. Straipsnyje analizuojamas dažniausiai naudojamas kainodaros metodas šiuolaikinėse įmonėse – pridėtinių kaštų modelis. R...

 6. SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVITKU MARKETINGA - OSVRT NA DIREKTNI MARKETING

  Dvorski, Stjepan; Vranešević, Tihomir; Dobrinić, Damir

  2004-01-01

  Direktni marketing, kao marketinški pojam, javlja se početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, predstavljajući novi pristup u prodajnoj komunikaciji s tržištem. Za razliku od klasičnih metoda jednosmjernog komuniciranja (prodavač – kupac), direktni marketing se oslanja na dvosmjernu (interaktivnu) komunikaciju. Suštinu te komunikacije čini skup aktivnosti pomoću kojih prodavač izravno ulaže napore prema ciljanom potrošaču/korisniku kako bi dobio mjerljiv odgovor ili transakciju. V...

 7. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 8. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 9. Generation of the dynamic interactive gaming environment using audio signals

  Nickus, Lukas

  2017-01-01

  Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui leidžiantis į virtualią aplinką įkelti garso failus iš savo muzikos bibliotekos. Taip pat buvo apibrėžta virtualios aplinkos koncepcija bei sugeneruota testinių aplinkų aibė. Tyrimo tikslams aibės buvo išskirtos į du tipus – dinamines bei statines. Dinaminių aplinkų kaita prikl...

 10. FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU

  Rizmal, Kaja

  2011-01-01

  Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikaj...

 11. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 12. Vrtanje in miniranje v bližini visokonapetostnih daljnovodov

  Sladič, Andrej

  2017-01-01

  V kamnolomu pridobivajo različne kamene agregate. Pridobivanje le teh poteka z mehanskim lomljenjem hribin. Ob potrebi večjih količin tehničnega kamenja za hitrejše pridobivanje uporabljajo kemično lomljenje z uporabo gospodarskih razstreliv. Razstreliva so kemične sestavine, ki ob detonaciji eksplodirajo. Poznamo več vrst gospodarskih razstreliv. Ena najvarnejših so emulzijska razstreliva. Za začetno detonacijo uporabljajo različna vžigalna sredstva. Najpogosteje uporabljena metoda je me...

 13. MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT

  Mihai ŞTEFĂNOAIA

  2015-01-01

  În prezentul articol autorul urmăreşte să ofere, prin metoda dreptului comparat, soluţii mai bune, specifice, relevante procesului legislativ în interpretarea infracţiunii de trafic de persoane. Obiectul de cercetare al lucrării îl formează urmă-toarele subiecte: conceptul şi natura traficului de persoane; recrutarea, primirea, adăpostirea, ascunderea, transportarea, transferul sau acceptarea persoanelor în vederea exploatării acestora; factorii care contribuie la dezvoltarea traficului de pe...

 14. In one breath (Jednym tchem performed at the Theatre of the Eighth Day

  Lech Raczak

  2016-12-01

  Full Text Available This text deals with the 1971 play Jednym tchem (In one breath, performed at the Theatre of the Eighth Day (Teatr Ósmego Dnia and based on Stanisław Barańczak’s poem. Lech Raczak outlines the methods used in the play, the characters, way of presenting a poetic text and the music in the performance. The author uses fragments of performance records published in his previous book Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze (Madness and method. 48 texts about theatre (Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2012.

 15. Wpływ wybranych cech społeczno–demograficznych na zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi w populacji kobiet pracujących z makroregionu lubelskiego

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2015-09-01

      Słowa kluczowe: rak piersi, profilaktyka, zachowania zdrowotne. Key words: breast cancer, prophylaxis, health behaviors.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy Rosnąca liczba zachorowań na raka piersi oraz negatywne następstwa choroby stały się jednym z największych wyzwań w dziedzinie opieki zdrowotnej w skali całego świata. Celem pracy była analiza wpływu wybranych cech społeczno – demograficznych na zachowania zdrowotne w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet pracujących w makroregionie lubelskim. Materiał i metody. Narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa, skonstruowana wyłącznie na potrzeby badania. Obejmowała ona 34 pytania z zakresu wiedzy i zachowań zdrowotnych kobiet. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Wyniki. Większość kobiet (70,8% uważała, że najlepszą metodą wykrywania raka piersi jest badanie mammograficzne. Kobiety mieszkające w dużym mieście znacznie częściej uczęszczały na kontrolne wizyty lekarskie, których celem było zbadanie piersi, niż mieszkanki wsi. Kobiety z wyższym wykształceniem rzadziej deklarowały umiejętność samobadania piersi, a tylko 31,4% wykonywała badanie regularnie. Kobiety z wyższym wykształceniem (40% rzadziej korzystają z badania USG i badania mammograficznego, a mieszkające w dużym mieście częściej niż pozostałe.   Wnioski. Znaczna część badanych kobiet nie korzysta regularnie z kontrolnych wizyt lekarskich, których celem jest badanie piersi. Większość kobiet potrafi wykonać samobadanie piersi, jednak mieszkanki dużych miast przeprowadzają badanie z większą regularnością. Kobiety z badanej grupy wiedzą kiedy i jak często należy wykonywać badanie mammograficzne. Mieszkanki dużych miast częściej korzystają z badań profilaktycznych, a z wyższym wykształceniem rzadziej niż pozostałe.    Summary   Background and aim Growing number of breast cancer cases and negative succession of the disease

 16. Ispitivanje pogodnosti za održavanje elektronskih uređaja / Demonstration and verification of the maintainability of electronic devices

  Dragan Ćosović

  2003-11-01

  Full Text Available Ispitivanje pogodnosti za održavanje, u toku razvoja uređaja, sastavni je deo Programa i plana pogodnosti za održavanje. U toku ispitivanja proveravaju se kvantitativni i kvalitativni parametri pogodnosti za održavanje. Ispitivanje kvantitativnih parametara vrši se primenom određenih statističkih metoda. U radu je dat primer primene statističkih metoda za ispitivanje pogodnosti za korektivno održavanje jednog elektronskog uređaja i analizirani su rezultati ispitivanja. / The demonstration and verification of maintainability during the development of a device is an integral part of the Maintainability Plan and Programme. During the demonstration and verification, the quantitative and qualitative parameters of maintainability are checked. The demonstration and verification of the maintainability parameters are done by applying certain statistical methods. An example of applying a statistical methods for testing the maintainability of corrective maintenance of radio is given in the work and the results of the demonstration and verification are analyzed.

 17. Racionalizace výroby digitálního přijímače

  Polák, Martin

  2009-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypracování FMEA analýzy a vytvoření kontrolního plánu výrobní linky. Pro optimalizaci výrobního toku byla použita metoda štíhlé výroby a pro oblast zásobování materiálem metoda KANBAN. Diplomová práce byla napsána ve spolupráci se sp...

 18. Ocena funkcija saobraćajne podrške primenom metode procesnih funkcija / Evaluation of the traffic support functions using the processing function method

  Goran Tadić

  2005-05-01

  Full Text Available U naučnoj organizaciji rada razvijeno je više metoda za ocenu postojećeg organizacionog nivoa. Organizovanost se može analizirati na različitim nivoima, kao što su: poslovne funkcije, organizacijske jedinice, područja rada u okviru pojedinih funkcija ili organizacijskih jedinica, kao i elemenata poslovanja. Analitički postupak, koji daje metoda procesnih funkcija, omogućuje kvantitativno ocenjivanje organizacionog nivoa funkcija i, polazeći od toga, preciziranje i programiranje mera za dalje organizacijsko delovanje. U radu je prikazana primena metode procesnih funkcija u ocenjivanju funkcija saobraćajne podrške korpusa kopnene vojske. / To appraise the existing organizational solutions -within the scientific organization of work, there are several methods. Organization could be analyzed at different levels such as: functionality, organizational units, -working areas included in some functions or organizational units and also into -work elements. Analytical order, given by the method of processing function, permits us to evaluate the level of organizational functions and starting from this point, precising and programming orders for further organizational -work could be done. In this paper, the methods of processing functions in evaluation of the functions of traffic support for army corps could be read.

 19. Teknologi Hijau Warisan Nenek Moyang di Tanah Parahyangan

  Handajani Asriningpuri

  2015-08-01

  Full Text Available Masyarakat tradisional umumnya tidak berkebutuhan majemuk; sederhana; bersahaja; dan menerima keberadaan alam sebagai sahabat, bahkan merupakan bagian kehidupannya. Keadaan ini terjadi di Kampung Naga, Garut, Tanah Parahyangan sebagai suatu kearifan lokal. Dari sudut pandang arsitektur, hal tersebut menginspirasi konsep perancangan. Penelitian ini, membuktikan dari sudut pandang ilmu lingkungan dan arsitektur tentang adanya kaitan kearifan lokal dengan teknologi hijau yang menerapkan “green concept”(ZEB – Zero Energy Building dan 3R – Reuse, Reduce, Recycle. Metoda yang dilakukan adalah metoda diskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder hasil observasi lapangan dan literatur. Kemudian dikaji melalui teori Aarsitektur dan pendekatan Teknologi Hijau, dan dibuktikan melalui Greenship Home Assestment (ketentuan GBCI – Green Building Council Indonesia Hasil kajian dan temuan pemahaman kearifan lokal, akan menginspirasi, membangkitkan semangat hijau, dan menambah wawasan bagiperancang bangunan. Bagi para regulator (pemerintah daerah kearifan lokal harus di pertahankan dan dapat menyadarkan penduduk kampung Naga untuk tetap berkehidupan sesuai ketentuan yang di yakini. Kata Kunci : Green Concept, Kampung Naga, Kearifan lokal, Teknologi Arsitektur

 20. Analýza zatěžovací zkoušky piloty

  Ponížil, Cyril

  2017-01-01

  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních součinitelů poměrně komplikované a málo přehledné. Zahraniční normy naopak obvykle využívají přímo stanovených hodnot mezního napětí na patě piloty a maximálního smykového napětí na plášti piloty. Postup pro stanovení únosnosti pilot se tímto značně zjednodušuje. V diplom...

 1. PENGHEMATAN ENERGI PADA MENARA DISTILASI

  Arief Budiman

  2012-02-01

  Full Text Available Distilasi merupakan salah satu unit operasi yang banyak digunakan dalam industri, tetapi dikenal boros energi, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi energi agar terjadi penurunan beaya produksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan heat integrated distillation column (HIDIC, yang merupakan aplikasi dari heat pump. Dari sisi analisis thermodinamika, penulis telah mengembangkan metoda grafis berdasarkan hukum thermodinamika satu & dua dengan material-utilization diagram (MUD. Metoda ini mempunyai peran penting untuk proses sintesa dan pengembangan proses distilasi yang efisien. Dengan analisis ini akan diperoleh informasi tentang thermodynamic efficiency, lokasi dengan efisiensi energi rendah sehingga dapat dilakukan targeting untuk penghematan energi. Kelebihan dari MUD adalah tersedianya informasi konsentrasi komponen ringan & komponen berat di setiap plate dan karakteristik exergy, yang berupa; exergy loss yang disebabkan oleh baik mixing pada fase cair & fase gas, evaporation dari komponen ringan maupun condensation dari komponen berat.  Tulisan ini akan membahas tentang HIDiC, meliputi pengaruh kenaikan tekanan rectifying section pada HIDiC terhadap kemurnian hasil, kebutuhan panas  dan exergy loss. Pada operasi HIDiC dengan energy level kondenser lebih besar dari pada energi level reboiler akan bisa dihemat sekitar 75% kebutuhan panas pada reboiler.

 2. PEMANFAATAN LIMBAH PEPAYA (Carica papaya L DAN TOMAT (Solanum lycopersicum L UNTUK MEMPERCEPAT PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

  Aji Baharudin

  2017-04-01

  Full Text Available Salah satu penanganan sampah organik adalah memaanfaatkannya menjadi bahan baku kom-pos. Dalam penelitian ini, untuk mempercepat waktu pengomposan,digunakan limbah pepaya dan limbah tomat sebagai inokulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis inokulan yang lebih efektif di antara dua jenis limbah buah tersebut, melalui eksperimen yang mengguna-kan rancangan post test only group. Obyek penelitian adalah sampah organik yang berasal dari halaman Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebanyak 60 kg yang diperoleh dengan me-toda integrated sampling, sedangkan sampah limbah pepaya dan tomat sebanyak 2 kg yang di-peroleh dari Pasar Serangan, diambil dengan metoda purposive sampling. Berdasarkan indika-tor kompos matang, dari lima kali ulangan, rata-rata waktu terbentuknya kompos pada kelompok perlakuan dengan inokulan limbah pepaya adalah selama 32,3 hari dan inokulan limbah tomat selama 31,7 hari. Hasil uji statistik dengan t-test bebas memperoleh nilai p < 0,001 yang berarti bahwa perbedaan lama waktu pengomposan antara kedua inokulan tersebut memang bermak-na. Dapat disimpulkan bahwa limbah tomat lebih efektif dan cepat dibandingkan dengan limbah pepaya dalam mempercepat proses pengomposan.

 3. Sintesis Bahan Dasar Tibial Tray Berbasis HDPE Yang Diperkuat Dengan Iradiasi Gamma

  Sulistioso Giat S.

  2014-04-01

  Full Text Available Tibial tray yang sudah komersil dibuat dari Polimer Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan polimer High Density Polyethylene (HDPE untuk pembuatan tibial tray karena harganya yang lebih murah dan memiliki kemiripan sifat dengan UHMWPE. HDPE dibuat dengan dua metode, yaitu metode hot press dan pemanasan tanpa tekanan (PTT. UHMWPE dengan metode hot press digunakan sebagai pembanding. Metode hot press dilakukan pada suhu 180 °C dan diberi tekanan sebesar 200 kg/cm2. Sedangkan metode pemanasan tanpa tekanan (PTT dilakukan di dalam oven pada suhu 180°C. Film tipis UHMWPE dan sampel HDPE yang dihasilkan dari kedua metode tersebut, kemudian diiradiasi sinar gamma dengan variasi dosis 0, 100, 200, 300 dan 500 kGy. Karakterisasi mencakup analisis morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM, uji kekerasan, kekuatan tarik, dan derajat kristalinitas. Semakin tinggi dosis radiasi, maka kekerasan dan derajat kristalinitas semakin meningkat, tetapi kekuatan tarik semakin menurun. Dosis radiasi untuk sampel HDPE yang optimum , adalah 100 kGy untuk HDPE yang dibuat dengan metoda hot press, pada kondisi ini HDPE mempunyai kekuatan mekanik mendekati nilai kekuatan mekanik UHMWPE, sedangkan HDPE yang dibuat dengan metode PTT kekuatan mekaniknya masih dibawah kekuatan mekanik HDPE yang dibuat dengan metoda hot press 

 4. Calorimetric dosimetry of reactor radiation; Kalorimetriska dozimetrija reaktorskog zracenja

  Radak, B; Markovic, V; Draganic, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Odeljenje za radijacionu hemiju, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Calorimetric dosimetry of reactor radiation is relatively new reactor dosimetry method and the number of relevant papers is rather small. Some difficulties in applying standard methods (chemical dosemeters, ionization chambers) exist because of the complexity of radiation. In general application of calorimetric dosemeters for measuring absorbed doses is most precise. In addition to adequate choice of calorimetric bodies there is a possibility of determining the yields of each component of the radiation mixture in the total absorbed dose. This paper contains a short review of the basic calorimetry methods and some results of measurements at the RA reactor in Vinca performed by isothermal calorimeter. Kalorimetrijska dozimetrija reaktorskog zracenja je relativno nova metoda dozimetrije reaktora i broj do sada objavljenih radova je vrlo skroman. S obzirom na slozenu prirodu zracenja postoje neke teskoce pri radu sa standardnim metodama (hemijski dozimetri, jonizacione komere). U principu, upotreba kalorimetra za merenje apsorbovanih doza je najegzaktnija. Osim toga, uz pogodni izbor kalorimetrijskih tela postoji mogucnost za odredjivanje doprinosa pojedinih komponenti smese zracenja u totalnoj apsorbovanoj dozi. U tekstu je dat kratak pregled osnovnih metoda kalorimetrije i neki rezultati merenja sa izotermskim kalorimetrom na reaktoru RA u Vinci.

 5. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 6. Idiopatyczny przerost opony twardej – opis przypadku

  Andrzej Klimek

  2011-07-01

  Full Text Available Idiopatyczny przerost opony twardej to rzadkie schorzenie o niejasnej patogenezie. W literaturze światowej do 2010 roku opisano około 100 przypadków, z czego większość w ostatnim dziesięcioleciu. Niniejszym chcieliśmy przedstawić przypadek 52-letniej kobiety, która została przyjęta do Kliniki Neurologii i Epileptologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sierpniu 2010 roku. Choroba rozpoczęła się osłabieniem ostrości widzenia oka lewego w 2007 roku. Z tego powodu pacjentka była hospitalizowana na oddziale okulistycznym, a następnie neurologicznym, jednakże nie ustalono rozpoznania przyczynowego. Miała wielokrotnie wykonywane badanie CT głowy, które wypadało prawidłowo. W maju 2009 roku z powodu zaburzeń kardiologicznych implantowano chorej kardiostymulator, co w przyszłości wykluczało możliwość wykonania MRI. W sierpniu 2009 roku stwierdzono już całkowity zanik nerwu II oka lewego oraz zaczynający się zanik nerwu II po stronie prawej. W lutym 2010 roku bóle głowy zmieniły swoją częstość – ze sporadycznych stały się codzienne. Po przyjęciu pacjentki do szpitala w 2010 roku badanie CT głowy ujawniło krwiaka przymózgowego. Mimo istniejących objawów ucisku prawej komory bocznej, z jej przemieszczeniem, chora nie została zakwalifikowana do zabiegu. Po ponownej hospitalizacji w sierpniu 2010 roku, z powodu braku ewolucji krwiaka i narastających przemieszczeń pacjentkę przeniesiono do Kliniki Neurochirurgii. W trakcie zabiegu stwierdzono pogrubiałą oponę twardą (około 7 mm, której fragmenty przesłano do badania histopatologicznego. Wykazało ono zmiany o charakterze włóknisto-ziarnistym. U chorej wykonano szereg badań laboratoryjnych w celu ustalenia przyczyny przerostu opony twardej, które wypadły negatywnie, co wskazuje na idiopatyczny przerost opony twardej.

 7. Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne

  Marek Juszczak

  2012-12-01

  Full Text Available Zawroty głowy należą do najczęstszych problemów w praktyce lekarskiej i stanowią bardzo niejednorodną grupą objawów o interdyscyplinarnym charakterze. Główne przyczyny zawrotów mogą mieć podłoże laryngologiczne, neurologiczne, internistyczne, okulistyczne czy psychiatryczne. Bardzo ważne w ich różnicowaniu jest dokładne opisanie przez chorego charakteru dolegliwości. Zasadniczo zawroty głowy można podzielić na zawroty układowe (vertigo i nieukładowe (lightheadedness, disequilibrium. Jedną z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy są łagodne położeniowe zawroty głowy (ŁPZG. Wśród innych głównych przyczyn wymienia się: zawroty psychogenne, migrenę (wtym migrenę podstawną i migrenę przedsionkową, chorobę Ménière’a, zapalenie nerwu przedsionkowego, wieloprzyczynowe zawroty wieku podeszłego (prezbiastazja oraz zawroty naczyniopochodne. Te ostatnie są w Polsce nadrozpoznawane, natomiast zbyt rzadko stwierdza się pozostałe przyczyny zawrotów, a zwłaszcza ŁPZG, które łatwo zdiagnozować za pomocą niemal patognomonicznej próby Dix-Hallpike’a i w których można wdrożyć wysoce skuteczne leczenie manewrem repozycyjnym (Epleya lub uwalniającym (Semonta. Kluczowe znaczenie w rozpoznawaniu przyczyny zawrotów głowy mają badania neuroobrazujące, a w szczególności badanie głowy rezonansem magnetycznym (MRI. Ponadto bardzo przydatne są badania laryngologiczne, głównie badanie elektronystagmograficzne (ENG, umożliwiające różnicowanie zawrotów ośrodkowych i obwodowych. Poza wymienionymi zabiegami w leczeniu zawrotów głowy przydatna jest farmakoterapia, w któ- rej wiodącą rolę odgrywa obecnie betahistyna. W niniejszej pracy omówiono najczęściej spotykane przyczyny zawrotów głowy, ze szczególnym uwzględnieniem ich diagnostyki różnicowej przy łóżku chorego.

 8. Funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne pacjentki z rodzinnie uwarunkowaną postacią zespołu jedzenia nocnego – opis przypadku

  Magdalena Obrembska

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: W Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5 zespół jedzenia nocnego zaklasyfikowany został do innych specyficznych zaburzeń odżywiania. Szacuje się, że zespół ten dotyczy około 1,5% populacji; częstość występowania postaci rodzinnej nie jest znana. Materiał i metody: Wykorzystano Kwestionariusz Jakości Snu Pittsburgh, Mini-Addenbrooke’s Cognitive Examination, Test Figury Złożonej Reya–Osterrietha, Test Łączenia Punktów A i B, Test 15 słów Reya, Inwentarz Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku oraz swobodne techniki diagnostyczne. Opis przypadku: W artykule zaprezentowano przypadek 35-letniej pacjentki hospitalizowanej z powodu zaburzeń snu i epizodów objadania się w nocy występujących od około 15 lat. Nie stwierdzono objawów depresyjnych, lękowych, wytwórczych ani objawów świadczących o anoreksji czy bulimii. W badaniu neurologicznym nie odnotowano odchyleń od staniu prawidłowego, co potwierdziły badanie obrazowe głowy z kontrastem, badanie elektroencefalograficzne i badania biochemiczne. Wywiad rodzinny wskazywał na występowanie podobnych objawów u dwóch członków rodziny. Wyniki: Wyniki badania psychologicznego potwierdziły obniżenie jakości snu, a także pogorszenie funkcjonowania poznawczego w aspekcie krótkotrwałej pamięci werbalnej i zdolności koncentracji uwagi oraz obniżenie poziomu fluencji semantycznej w wąskim zakresie. Wnioski: Po przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej ustalono rozpoznanie rodzinnej postaci zespołu jedzenia nocnego. Zważywszy na rzadkość omawianego schorzenia w populacji, potrzebne jest pogłębienie badań dotyczących tej postaci zespołu.

 9. Praktyka samobadania piersi i wykonywanie mammografii w grupie pielęgniarek a zmienne socjodemograficzne

  Ewa Smoleń

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Rak piersi nadal stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy kobiet w Polsce. Rozpoznanie zmian w piersi podczas regularnego samodzielnego badania piersi oraz badanie mammograficzne to istotne elementy profilaktyki wtórnej nowotworów piersi. Cel pracy. Określenie realizacji profilaktyki wtórnej raka piersi przez pielęgniarki z uwzględnieniem charakteryzujących je czynników socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 184 pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu χ2 Pearsona. Przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki. Pielęgniarki deklarowały najczęściej, iż informacje z zakresu zasad oraz techniki samobadania piersi uzyskały w okresie kształcenia w szkole medycznej, a w mniejszym stopniu z fachowego piśmiennictwa. Jedna trzecia respondentek regularnie wykonywała samobadanie piersi, natomiast połowa badanych wykonywała je niesystematycznie. Nie stwierdzono związku między czynnikami socjodemograficznymi charakteryzującymi respondentki a znajomością zasad samobadania piersi i regularnością jego wykonywania. Co piąta ankietowana pielęgniarka przynajmniej raz miała wykonane badanie mammograficzne. Wnioski. Wiedza i zachowania pielęgniarek w zakresie samobadania piersi i wykonywania mammografii nie odbiegają od prezentowanych przez inne kobiety. Czynniki socjodemograficzne charakteryzujące badane pielęgniarki nie miały wpływu zarówno na wykonywanie samobadania piersi i mammografii jak i na systematyczność badań. Pielęgniarki mają świadomość znaczenia badań profilaktycznych raka piersi, jednak w dużej części nie wykonują ich w ogóle lub robią to niezgodnie z zasadami. Jest to zjawisko niepokojące z powodu funkcji zawodowych, jakie pełnią pielęgniarki, szczególnie w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 10. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 11. Zakrzepowa plamica małopłytkowa – diagnostyka i leczenie

  Jolanta Korsak

  2013-12-01

  Full Text Available Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP początkowo charakteryzowała się pentadą objawów: małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami układu nerwowego, niewydolnością nerek i gorączką. Jednak u 35% chorych z rozpoznaniem TTP nie stwierdza się wszyst‑ kich tych dolegliwości: nie występują u nich objawy neurologiczne, zaburzenia funkcji nerek oraz gorączka. Obec‑ nie zakrzepową plamicę małopłytkową rozpoznaje się na podstawie małopłytkowości i niedokrwistości mikroangiopatycznej. Diagnostyka obejmuje badanie morfologiczne krwi obwodowej wraz z rozmazem, badanie czynności nerek i oznaczenie aktywności LDH. Pomocne w rozpoznaniu jest oznaczenie aktywności metaloprote‑ azy ADAMTS13 i miana przeciwciał anty-ADAMTS13. W terapii w pierwszym rzucie stosuje się plazmaferezę lecz‑ niczą – powinna ona zostać przeprowadzona nawet wtedy, gdy diagnoza jest niepewna. Plazmafereza usuwa mul‑ timery ULvWF i nabyte przeciwciała skierowane przeciw ADAMTS13. Przetoczenie osocza nie jest tak efektywne jak plazmafereza, lecz może być stosowane tymczasowo. Efekt leczenia oceniany jest na podstawie unormowa‑ nia się aktywności LDH oraz ustąpienia małopłytkowości, niedokrwistości i zmian neurologicznych. Inną możli‑ wością terapeutyczną jest podawanie glikokortykosteroidów oraz immunoglobulin. U niektórych chorych korzystne może być wykonanie splenektomii. Ostatnio stosuje się także rytuksymab – powoduje on redukcję miana inhibitora ADAMTS13 i wzrost aktywności enzymu. Po leczeniu rytuksymabem odnotowano remisje kliniczne w przypad‑ kach, w których zawiodły inne metody terapii.

 12. SISTEM PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN PADA MANAJEMEN CALL CENTER DENGAN MULTI-CLASS PELANGGAN DAN MULTI-POOL SERVER

  Aidy Ilmy

  2005-07-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\\:*{behavior:url(#ieooui } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Penelitian ini mempertimbangkan suatu model call center dari pengarahan berbasis ketrampilan. Model ini merupakan server yang bersifat homogen dan heterogen dengan sejumlah aliran masuk dan sejumlah kelompok agen, dengan tingkat kedatangan seketika yang diperbolehkan bersifat tergantung dengan waktu (time-dependent dan bersifat stokastik. Pelanggan yang tidak sabar menunggu untuk dilayani agen kemungkinan akan meninggalkan antrian dan terdapat biaya hukuman yang berhubungan dengan penundaan tersebut. Metoda penyusunan kepegawaian yang diajukan mengoptimalkan perimbangan antara biaya personel dan hukuman penundaan dengan melakukan pengembangan dan penjelasan suatu metoda praktis untuk mengukur jumlah kelompok agen. Dengan menggunakan suatu model stokastik fluida, metoda ini mereduksi permasalahan dalam penyusunan kepegawaian ke bentuk newsvendor problem, yang dapat dipecahkan secara numerik melalui suatu kombinasi linear programming dan simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian dan analisa yang diperoleh, dimana dalam semua kasus untuk ukuran kelompok yang diperoleh dari hasil simulasi hampir mendekati optimal dengan hasil dari metode pendekatan yang diusulkan, sekitar 2%-3%..   Kata

 13. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 14. Konwergencja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle badań ankietowych

  Przemysław Kabalski

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest określenie stopnia konwergencji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce. Do zbadania stopnia konwergencji wykorzystano metodę sondażową z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Okazało się, że poziom konwergencji rachunko- wości w badanych przedsiębiorstwach jest umiarkowany. Badania konwergencji rachunkowości na świecie nie są liczne, a w Polsce ‒ zupełnie wyjątkowe. Z tego względu badanie prezentowane w artykule jest istotne zarówno dla nauki, jak i praktyki rachunkowości. The aim of the article is to determine the level of convergence of financial accounting and management accounting in companies operating in Poland. In order to determine the level of the convergence, the survey method was used. It was found that the level of convergence of accounting in the companies examined is moderate. The number of studies on the convergence of accounting is very limited in the world, and in Poland they are quite unique. For this reason, the research presented in this article is rele- vant for both the science and the practice of accounting.

 15. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 16. Does Risk Aversion Matter for Foreign Asset Holdings of Pension Funds – The Case of Poland

  Kurach Radosław

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule podjęto zagadnienie inwestycji w aktywa zagraniczne dokonywanych przez fundusze emerytalne. W części pierwszej opracowania dokonano przeglądu polityk nadzorczych oraz wskazano efekty zewnętrzne inwestycji zagranicznych, które mogą odpowiadać za obserwowane różnice w regulacjach pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie wykorzystując teorię portfela przeprowadzono symulacje mające na celu oszacowanie korzyści dywersyfikacyjnych, jakie mogłyby zostać osiągnięte poprzez wyższy udziałaktywów zagranicznych. Stosując specyficzne ograniczenia oraz biorąc pod uwagę zmienność kursu walutowego, zaprezentowane badanie oddaje perspektywę członka polskiego funduszu emerytalnego. Z drugiej strony, wnioski dotyczące stopnia awersji do ryzyka oraz wskazane kierunki dla dalszych badań powinny mieć charakter uniwersalny.

 17. Guz olbrzymiokomórkowy - opis przypadku = Giant cell tumor - case report

  Jolanta Białkowska-Głowacka

  2016-01-01

  Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Janas-Naze     Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Osica Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 mail: piotr.osica@umed.lodz.pl   Praca finansowana przez UM w Łodzi w ramach działalności statutowej nr 503/2-163-01/503-21-001.   Streszczenie   W pracy przedstawiono przypadek pacjentki u której obserwowano przez kilka miesięcy  zmianę na błonie śluzowej szczęki, bez weryfikacji diagnostycznej. Podkreślono jak ważną rolę pełni lekarz stomatolog w monitorowaniu zmian w jamie ustnej, przedstawiono niektóre metody diagnostyczne niezbędne do ustalenia rozpoznania.   Słowa kluczowe: guz olbrzymiokomórkowy, badanie histopatologiczne, diagnostyka.   Summary   The article describes a case of a patient, in which over a few months period, a lesion on the maxillary mucosa has been observed, without earlier histopathological verification. The important role of a dentist in monitoring the lesions in oral cavity has been underlined. The authors discuss also certain diagnostic methods, necessary for confirming the diagnosis.   Key words: giant cell tumor, histological examination, diagnosis.

 18. KARAKTERISTIK BATUBARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PENCAIRAN

  Harli Talla

  2014-12-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh karakteristik batubara terhadap proses pencairan dengan menggunakan metoda hidrogenasi katalitik. Sampel batubara yang digunakan adalah batubara Sorong dengan peringkat lignit dan batubara Mulia dengan peringkat sub bituminus. Proses pencairan dilakukan dalam sebuah otoklaf yang berkapasitas 5 liter dengan menggunakan pelarut antrasen dan katalis bijih besi. Kisaran suhu pencairan adalah 375ºC, 400ºC, 425ºC, dan 450ºC, sementara tekanan awal hidrogen ditetapkan 100 bar. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karakteristik batubara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan. Konversi tertinggi batubara Sorong adalah 89,94% pada suhu 400ºC, sementara untuk batubara Mulia sebesar 87,28% pada suhu 450ºC

 19. Analiza štetnog uticaja vibracija na posadu u transportnim sredstvima vojske Srbije / Analysis of risks from crew exposure to vibrations in military transport

  Snežana B. Jovanović

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazana metoda za procenu rizika nastalog usled izloženosti čoveka vibracijama. Merenja vibracija koje se prenose na celo telo i na sistem šaka-ruka izvršena su za posadu helikoptera, rečnog broda i terenskog vozila. Izmerene vibracije ocenjene su prema kriterijumima 'štetnosti po zdravlje' i 'kvaliteta komfora'. / This paper presents test methods for assessing risks arising from human exposure to vibrations. The measuring of vibrations transmitted to the 'whole-body' and human 'hand-arm' system is carried out for helicopter, river boat and off-road vehicle crews. The measured vibrations are assessed according to the criteria of the 'health quality' level and the 'comfort quality' level.

 20. Treatment of radioactive liquid wastes at the Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences at Vinca, Yugoslavia; Obrada radioaktivnih otpadnih voda

  Jankovic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  A survey of the past work on decontamination and disposal of radioactive liquid wastes is given. The procedure of collecting and disposal of radioactive liquid wastes being formed are described. Also a general view of tested and developed methods of coprecipitation and ion exchange for removal of radionuclides from liquid wastes is reported. Scheme of experimental plant based on precipitation processes and ion exchange, capacity 100 1/h, that should start to operate at the end of 1969 has been illustrated (author) [Serbo-Croat] Dat je prikaz dosadasnjeg rada na problemima dekontaminacije i odlaganja radioaktivnih otpadnih voda. Opisani su postupci sakupljanja i odlaganja nastalih radioaktivnih voda. Dat je pregled ispitivanih i razvijanih metoda koprecipitacije-talozenja i jonske izmene za uklanjanje radionuklida iz otpadnih voda. Prikazana je shema eksperimentalnog postrojenja baziranog na procesima talozenja i jonske izmene, kapaciteta 100 1/cas, koje treba da bude pusteno u pogon krajem 1969. godine (author)

 1. Mendeteksi Earning Management

  Ahim Abdurahim

  2015-12-01

  Full Text Available Artikel ini membahas perkembangan model-model yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya earnings management berdasarkan akrual (accrual-based models. Masing-masing model memiliki asumsi dan metoda yang berbeda dalam mendeteksi adanya earnings management. Masing-masing model memiliki kelemahan-kelemahan yang melekat disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dari keempat model yang dapat digunakan untuk mendeteksi earnings management yaitu, Healy Model, DeAngelo Model, Jones model, Modified Jones model dan Industry model, diuji oleh Dechow et al. (1995, dalam hal tingkat keakuratannya dalam mendeteksi adanya earnings management. Masing-masing model diuji tingkat kemungkinannya memiliki kesalahan dalam mengukur adanya earnings management dengan tipe kesalahan I dan tipe kesalahan II. Hasilnya menunjukkan bahwa sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mendorong timbulnya earnings management yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil lain diperoleh pula bahwa modified Jones Model (1991 memiliki kemampuan yang baik untuk mendeteksi adanya earnings management. 

 2. Konservatisme Akuntansi di Indonesia

  Hans Hananto Andreas

  2017-04-01

  Dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas, perusahaan dihadapkan oleh pertimbangan yang salah satunya adalah penerapan konservatisme akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh company growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diukur menggunakan perhitungan total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan arus kas operasi untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi tinggi atau rendah di dalam perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 114 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI di tahun 2012 dan 2013. Metoda pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian adalah regresi linier berganda yang sebelumnya harus lolos uji asumsi klasik. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan company growth, profitability dan investment opportunity set berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

 3. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 4. Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů

  Hujňák, Vilém

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in...

 5. Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą. Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the bas...

 6. ANALISIS BAURAN PEMASARAN, KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS DALAM KAITANNYA DENGAN PENJUALAN PADA JAMU NYONYA MENEER

  Apriatni EP

  2016-03-01

  Full Text Available Loyalitas pelanggan (customer loyalthy tidak disangkal lagi telah menjadi tujuan strategis yang paling penting dari perusahaan kurun waktu belakang ini. Loyalitas pelangganhanya bisa diraih, jika betul-betul mengerti karakteristik dan kebutuhan pelanggan, serta menawarkan berbagai program loyalitas yang inovatif sesuai dengan kebutuhan mereka. pelanggan yang loyal akan sangan bermanfaat bagi suatu perusahan untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis atau tipe penelitian kausalitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitina ini penggambilan sampel dilakukan secara accidental, sedangkan data dikumpulkan menggunakan metode angket (kuesioner terstruktur. Metoda yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan The Struktural Equation Modelling (SEM dari paket software statistik AMOS digunakandalam model dan pengujian hipotesis. Berdasarkan analisis factor (confirmatory factor analyse, menunjukkan dari tiga indikator atau dimensi yang diajukan untuk mengukur konstruk bauran pemasaran, kepercayaan, loyalitas dan penjualan dapat diterima. Berdasarkan analisa untuk mengevaluasi normalitas data menunjukkan bahwa data yang dgunakan/diumpulkan adalah normal.

 7. KOEFISIEN TANAMAN PADI SAWAH PADA SISTEM IRIGASI HEMAT AIR Crop Coefficient for Paddy Rice Field under Water Saving Irrigation Systems

  Joko Sujono

  2012-05-01

  Full Text Available Traditional irrigation for paddy rice is the leading of consumer of water, about 80 % of the water resource availabilityused for irrigation purpose. This phenomenon is related to the way how to estimate the crop water requirement where crop coefficient for paddy rice (k (Prosida is always greater than one starting from planting up to nearly harvesting. In this research, a number of water saving irrigations (WSI systems for paddy rice cultivation using pots such asalternate wetting and drying (AWD, shallow water depth with wetting and drying (SWD, semi-dry cultivation (SDC, system of rice intensification (SRI, and  AWD with mulch (AWD-Mul were applied. The amount of irrigated water and when it should be irrigated depend on evapotranspiration rate, soil moisture condition and the WSI system used. For this purpose, daily measurement of the pot weight was carried out. Crop coefficient (k  is then caluculated as a cratio between crop and reference evapotranspiration computed using Penman-Montheit  method. Results show that up to 45 days after transplanting, the k of WSI treatments were around half of the k (Prosida values currently used for computing the water requirement, whereas at the productive stage the k of WSI systems were relatively equal (AWD, SDC to or greater (SRI, SWD than the k (Prosida. Based on the the k values, the AWD and the SDC systems could save much water compared to the SRI or the SWD. Water saving could be increased by applying the AWD with mulch. ABSTRAK Irigasi padi sawah dengan sistem tradisional merupakan sistem irigasi  yang boros air, hampir 80 % sumber air yang ada untuk irigasi. Hal ini tidak terlepas dari perhitungan kebutuhan air tanaman dengan nilai koefisien tanaman (k menurut Standar Perencanaan Irigasi (Prosida selalu lebih besar dari satu mulai dari tanam hingga menjelang panen.Dalam penelitian ini beberapa metoda budidaya padi hemat air seperti alternate wetting and drying (AWD, shallow water depth

 8. Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších

  Habartová, Lucie

  2008-01-01

  Název dielomové eráce: Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších. Název v gnglickém jazyce: The Manifestations of Motoric Laterality of Middle-aged People and Elderly. Cíle eráce: Definovat, popsat lateralitu, zjistit stupeň laterality horní končetiny, dolní končetiny a oka. Zjistit vztah laterality horních končetin a očí, horních končetin a dolních končetin. Metoda: Lateralitu budeme zjišťovat na základě dotazníků a motorických testů. Testovaný soubor čítá 50 probandů ve ...

 9. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 10. Etnoarheologija – sadašnjost kao ključ za prošlost

  Marko Porčić

  2016-03-01

  Full Text Available Tema ovog teksta jeste etnoarheologija kao amalgam dve discipline, etnologije i arheologije. Cilj ovog rada je da ukaže na mogućnost veze između etnologije i arheologije, predstavljajući etnoarheologiju kao metodološki put ka pronalaženju načina da se dinamika ljudske aktivnosti poveže sa statikom arheološkog zapisa. Predstavljene i razmotrene su osnovne teorijske pretpostavke koje leže u osnovi etnoarheološkog metoda, a posebna pažnja je posvećena ideji o teoriji srednjeg opsega, nastaloj u kontekstu procesne arheologije. Ključni element teorije srednjeg opsega jeste etnoarheologija kao direktna spona između etnologije i arheologije. Takođe, autor razmatra mogućnosti povezivanja srpske arheologije i etnologije kroz etnoarheološku praksu.

 11. THE ATTITUDE, KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS IN A RURAL AREA, UJUNG -BERUNG, WEST JAVA

  Anna Alisjahbana

  2012-09-01

  Full Text Available Telah dilaksanakan suatu penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan perbuatan dari para dukun bayi di desa Ujung Berung, yang letaknya kira-kira 15 km dari Bandung. Dukun yang diteliti berjumlah 45 orang dan 11 di antaranya telah mendapat latihan dari Dinas Kesehatan setempat. Metoda penelitian yang dipakai ialah wawancara, observasi langsung dan pengumpulan data morta­litas dan morbiditas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukun yang terlatih mempunyai pengetahuan dan sikap yang lebih baik daripada dukun yang tidak terlatih, namun tindakannya masih banyak yang tidak berbeda dengan cara tradisional. Frekuensi tetanus neonatorum misalnya masih tinggi pada bayi yang ditolong dukun terlatih. Untuk meningkatkan efektivitas dari pekerjaan dukun terlatih diperlukan bimbingan dan pertemuan berkala yang lebih teratur dari petugas kesehatan setempat.

 12. PENERAPAN PRINSIP BERMAIN SAMBIL BELAJAR DALAM MENGEMBANGKAN MULTIPLE INTELIGENCIA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Study Kasus Di PAUD Daarul Piqri Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan

  Yani Nurdiani

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yaitu masih kurang maksimal penerapan prinsip bermain sambil  belajar dalam mengembangkan multiple intelegencie anak usia dini. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu : konsep bermain sambil belajar, pengertian belajar, konsep pembelajaran PAUD, konsep pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa   PAUD Daarul Piqri menggunakan metoda bermain sambil belajar untuk meningkatkan multiple intelegensi anak. Kesimpulan dari penelitian ini  adalah bahwa belajar sambil bermain sangat efektif untuk dilakukan. Rekomendasi bahwa pembelajaran hanya berorentasi pada keberhasilan kognitif saja, sementara potensi guru sangat kreatif dan inovatif sehingga di sarankan agar para guru terus mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya

 13. Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo / Accuracy control in Monte Carlo simulations

  Nebojša V. Nikolić

  2010-04-01

  Full Text Available U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata. / The paper presents an application of the Automated Independent Replication with Gathering Statistics of the Stochastic Processes Method in achieving and controlling the accuracy of simulation results in the Monte Carlo queuing simulations. The method is based on the application of the basic theorems of the theory of probability and mathematical statistics. The accuracy of the simulation results is linked with a number of independent replications of simulation experiments.

 14. ANALISIS KEHILANGAN MINYAK PADA CRUDE PALM OIL (CPO DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL

  Vera Devani

  2014-06-01

  Full Text Available PKS “XYZ” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah Crude Palm Oil (CPO dan Palm Kernel Oil (PKO. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kehilangan minyak (oil losses dan faktor-faktor penyebab dengan menggunakan metoda Statistical Process Control. Statistical Process Control adalah sekumpulan strategi, teknik, dan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan produk yang berkualitas atau menyediakan pelayanan yang berkualitas. Sampel terjadinya oil losses pada CPO yang diteliti adalah tandan kosong (tankos, biji (nut, ampas (fibre, dan sludge akhir. Berdasarkan Peta Kendali I-MR dapat disimpulkan bahwa kondisi keempat jenis oil losses CPO berada dalam batas kendali dan konsisten. Sedangkan nilai Cpk dari total oil losses berada di luar batas kendali rata-rata proses, hal ini berarti CPO yang diproduksi telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan total oil losses kurang dari batas maksimum yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 1,65%.

 15. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 16. Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja

  Cvitković, Verica

  2018-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 17. OGLAŠAVANJE PODUZEĆA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  Cvitković, Verica

  2017-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 18. UJI AKTIFITAS ANTINYAMUK MINYAK ATSIRI SEREH DAPUR DALAM BENTUK SEMPROT

  Yulianis S.Farm, M.Farm, Apt

  2018-03-01

  Full Text Available Minyak atsiri daun sereh dapur mengandung citronella dan geraniol, kandungan ini mempunyai aktivitas sebagai antinyamuk. Penelitian ini dilakukan dengan isolasi minyak atsiri menggunakan metoda destilasi air. Minyak atsiri daun sereh dapur diuji dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15%, kemudian disemprotkan kepada nyamuk, uji ini juga menggunakan  kontrol (- berupa zat pembawa tanpa minyak atsiri dan kontrol (+ berupa obat semprot yang beredar dipasaran. Hasil uji aktivitas antinyamuk terhadap 100% kematian nyamuk dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15% berturut turut diperoleh waktu kematian 3.05, 2.03, 1.1 dan 0.6 (menit dan detik, untuk kontrol (- tidak mempunyai aktivitas membunuh nyamuk, sedangkan kontrol (+ diperoleh waktu 20 detik. Kesimpulan uji aktivitas antinyamuk minyak atsiri daun sereh dapur diperoleh semakin besar konsentrasi, aktivitasnya semakin tinggi.Kata Kunci : Antinyamuk; Minyak atsiri; Sereh dapur.

 19. Segmentace hipokampu v MRI datech

  Kodym, Oldřich

  2015-01-01

  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie grafů. Následně je popsána me toda minimálního řezu grafem včetně algoritmů schopných tento minimální řez nalézt. Následuje popis její implementace pro segmentaci 2D a 3D obrazových dat. Metoda byla testována na zkušebních datech a poté implemetována jako modul pro software 3D...

 20. Prilog optimalnom projektovanju aktivnog sistema za oslanjanje vozila / A contribution to optimal design of vehicle active suspension system

  Miroslav Demić

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazanje sistem za aktivno oslanjanje vozila, uz korišćenje ravanskog modela vozila, bez filtera u povratnim spregama sistema za regulaciju. Za optimizaciju parametara PI kontrolera korišćena je metoda stohastičke parametarske optimizacije. Cilj optimizacije bio je istovremeno minimiziranje vibracijskih ubrzanja oslonjene mase i standardnog odstupanja sila u kontaktima točkova i tla, što poboljšava udobnost i ponašanje vozila na putu. / In this paper, an active suspension system is developed by use of a vehicle plane model without feedback filters in control system. A method of stochastic parameters optimization has been utilized in order to optimize PI controller parameters. The basic optimization goal was a simultaneous minimization of sprung mass acceleration and standard deviation of forces in tire-to-ground contact area, so as to improve vehicle comfort and handling performances.

 1. Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

  Bergauer, Radek

  2009-01-01

  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou porovnány s klasickou vzduchovou plazmou. The thermal parting by plasma is progressive technology of material cutting. There is a new method based on the plasma stabilization by the steam, beyond common systems with gas stab...

 2. Solving the transport equation by Monte Carlo method and application for biological shield calculations; Resavanje transportne jednacine Monte Carlo metodom i njena primena u zadacima proracuna bioloskog stita

  Kocic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-07-01

  General sampling Monte Carlo scheme for neutron transport equation has been described. Programme TRANSFER for neutron beam transmission analysis has been used to calculate the neutron leakage spectrum, detector efficiency and neutron angular distribution of the example problem (author) [Serbo-Croat] U radu se najpre razmatraju osnovni problemi resavanja transportne jednacine i nacin kako Monte Karlo metoda omogucuje da se prevazidju neki od njih: visedimenzionalnost zadatka, problem dubokog prodiranja i dovoljno fino tretiranje efikasnih preseka. Dalje, govori se o iskustvima sa primenom Monte Karlo metode u Laboratoriji za nuklearnu energetiku i tehnicku fiziku i o primeni ove metode na probleme zastite. Na kraju dati su i analizirani ilustrativni primeri proracuna transporta neutrona kroz ravan sloj zastitnog materijala koriscenjem Monte Karlo programa TRANSFER (author)

 3. Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.

  Widati Wulandari

  2017-12-01

  Full Text Available Makar dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali ditafsirkan terlalu luas dan karenanya menjangkau perbuatan yang tidak selayaknya dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Tulisan ini hendak menelusuri kembali pemaknaan dua konsep penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie; WvSNI, yaitu aanslag maupun aanslag tot en feit. Metoda yang digunakan adalah metode penemuan hukum dan perbandingan hukum. Temuan terpenting adalah adanya kekeliruan penerjemahan istilah aanslag dan aanslag tot en feit secara otomatis sebagai makar dalam berbagai pasal KUHP. Koreksi terhadap itu seharusnya dilakukan agar penegakan hukum pidana tidak memunculkan ketidakadilan dalam wujud reaksi negara yang tidak proporsional dengan kadar kesalahan.

 4. Senyawa Bufadienolida yang bersifat Insektisida, Daigremontianin dari daun Cocor Bebek (Kalanchoe daigremontiana

  Tri Mayanti

  2017-03-01

  Full Text Available Dalam penelitian berkelanjutan untuk pencarian senyawa-senyawa yang bersifat insektisida daritanaman Kalanchoe (Cocor bebek Indonesia, diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol daun Cocorbebek (Kalanchoe daigremontiana memberikan aktivitas insektisida yang kuat terhadap instar ke tigalarva ulat sutera (Bombyx mori. Ekstrak metanol yang diperoleh selanjutnya dipisahkan senyawasenyawanyamenggunakan partisi dengan pelarut organik dan kombinasi kolom kromatografi padasilika gel dan ODS sehingga dihasilkan satu senyawa aktif insektisida. Struktur kimia senyawa yangbersifat insektisida tersebut ditentukan dengan metoda spektroskopi dan perbandingan data spektrasenyawa analog yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya sehingga senyawa aktif insektisidatersebut diidentifikasikan sebagai senyawa turunan bufadienolida, daigremontianin. Daegremontianinmenunjukkan aktivitas insektisidal yang kuat terhadap instar ke tiga ulat sutera (Bombyx mori denganLD50 0,9 μg/g diet.

 5. Učenje po metodi AVS

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 6. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 7. Recenzije, prikazi

  2014-01-01

  Lubomíra Havlíková, Peter Ivanič, Martin Hetényi: Po stopách sv. Cyrila a Metoda: výberová bibliografi a českýcha a slovenských prác za roky 1945 – 2011 = In the footsteps of St. Cyril ant Methodus: selective bibliography of works from Bohemia and Slovakia published in 1945 – 2011, Nitra, 2013. (Marijan ŠABIĆ); Tibor Neumann (prir.): A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458-526), Budapest, 2012. (Stanko ANDRIĆ);...

 8. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice

  Klímová, Markéta

  2013-01-01

  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické retinopatie jsou mikroaneurysmata. Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat detektor mikroaneurysmat ve snímcích sítnice. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, diabetickou retinopatii a některé již existující metody detekce. Dále je popsána realizovaná metoda ...

 9. Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies

  Sokołowski J.

  2013-12-01

  Full Text Available Z odpadów po produkcji kwasu fosforowego i po energetycznym spaleniu węgla spreparowano mieszanki fosfogipsowo- popiolowe z dodatkiem węgla, zgranulowano je oraz wyznaczono parametry spiekania aglomeratów w piecu muflowym, w atmosferze powietrza. Określono wytrzymałość mechaniczną granul kruszywa, ich porowatość i nasiąkliwość oraz porównano je z parametrami kruszywa handlowego. Wyznaczono ich skład chemiczny i fazowy. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu i popiołów elektrownianych ma potencjał aplikacyjny, który uzasadnia prowadzenie dalszych badań.

 10. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 11. Identifikasi dan Penentuan Kadar Boraks dalam Lontong yang Dijual di Pasar Raya Padang

  Rizki Amelia

  2014-09-01

  Full Text Available AbstrakKeamanan makanan merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan terhadap mutu dan keamanan makanan terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Hal ini menyebabkan produsen sering menambahkan bahan kimia ke dalam produk makanan, salah satunya boraks. Konsumsi boraks dapat menyebabkan mual, muntah, kanker bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan penentuan kadar boraks pada lontong yang dijual di Pasar Raya Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di Laboratorium FMIPA Universitas Andalas Padang dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013. Identifikasi dan penentuan kadar boraks dilakukan terhadap 10 sampel lontong yang diambil secara random. Metoda yang digunakan adalah metoda titrasi dan menggunakan larutan standar NaOH. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 sampel, didapatkan tidak ada satupun sampel lontong yang mengandung boraks.Kata kunci: boraks, lontong, titrasiAbstractThe food safety is one of problems that should get attention, especially in developing countries like Indonesia, because it can gives a negative impact for health. The cause is lack of knowledge, skill, and responsibility for the quality and safety of food, especially in small industries or home industry. It causes producers often add chemicals to food products, one of which borax. Consumption of borax can cause nausea, vomiting, cancer and even death. This research was to identify and determination of borax in lontong which sold at Pasar Raya Padang. This was a descriptive study at The Chemistry Laboratory, Andalas University Padang from January to December 2013. The identification and determination of borax on 10 samples of lontong taken by random. The method used is titration

 12. Czy koarktacja aorty nadal jest przyczyną nadciśnienia tętniczego u nastolatków?

  Anna Półtorak-Krawczyk

  2010-11-01

  Full Text Available Koarktacja aorty stanowi około 5% wszystkich wrodzonych wad serca. W diagnostyce różnicowej nadciśnienia tętniczego (NT u nastoletnich pacjentów częstość występowania zwężenia cieśni aorty jako przyczyny NT szacuje się na około 3%. W naszym ośrodku na przełomie roku 2008/2009 (6 miesięcy wśród nastolatków diagnozowanych z powodu nadciśnienia tętniczego wykryto trzy przypadki koarktacji aorty (5,2%. Piętnastoletni chłopiec, B.J., został przyjęty do szpitala z powodu kłucia w okolicy serca i podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (maks. 170/90 mm Hg. Tętno na tętnicach udowych było wyczuwalne, ale słabiej niż na kończynach górnych. W badaniach dodatkowych – ciśnienie tętnicze (RR na kończynach dolnych: lewa (L – 112/51, prawa (P – 105/50 mm Hg; RR na kończynach górnych: L – 148/71, P – 144/65 mm Hg. Jedenastoletni chłopiec, R.C., został przyjęty do szpitala z powodu nieprawidłowych wartości ciśnienia tętniczego, którym towarzyszyły bóle głowy. Tętno na tętnicach udowych było słabo wyczuwalne. W badaniach dodatkowych – RR na kończynach dolnych: L – 84/44, P – 97/64 mm Hg; RR na kończynach górnych: L – 129/60, P – 139/61 mm Hg. Dwunastoletnią pacjentkę, P.D., przekazano ze szpitala powiatowego w trybie pilnym z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego (190/105 mm Hg. Tętno na tętnicach udowych było bardzo słabo wyczuwalne. W badaniach dodatkowych – RR na kończynach dolnych: L – 93/55, P – 85/54 mm Hg; RR na kończynach górnych: L – 159/84, P – 162/86 mm Hg. Prezentowane przypadki mogły zostać zdiagnozowane znacznie wcześniej w oparciu o dokładne (np. bilansowe badanie fizykalne, które uwzględniałoby badanie tętna udowego w porównaniu z tętnem na kończynach górnych, a w przypadkach wątpliwych pomiar ciśnienia tętniczego na czterech kończynach. Chociaż koarktacja aorty jest rzadką przyczyną nadciśnienia tętniczego krwi w wieku m

 13. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 14. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 15. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 16. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Kurpiel, Artur; Wysokowski, Adam

  2015-03-01

  The creep test under the static loading, that allows to determine rheological properties of asphalt based on the creep curve, is the most effective test nowadays. Applied loads are non-destructive and allow to observe the course of the strain after the test load. The test can be carried out on compressing, shearing, bending as well as on triaxial test, that depends on the applied apparatus implementing different intensity [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Based on the creep test, the stress of different properties can be specified. Among them there are valuable rheological properties based on selected viscoelascity models [1]. The properties of the viscoelascity models are relevant indexes depicting resistance to deformation. They can be used to forecast the wheel-truck in the accepted rheological model [1]. In this article it is shown the impact of different rheological properties of the viscoelacity model on the wheel-truck as well as the impact of different properties on shape and the course of the creep curve. The asphalt mixtures presented in this article are characterized by variable rheological properties. It is therefore difficult to determine which property mostly affects the size of the strain. However, the authors of this article attempted to analyse the change of the asphalt strain value of the different variables in particular rheological model, called Bürgers's model. Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Na podstawie badania pełzania mo

 17. Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011

  Bogusława Bek-Gaik

  2013-04-01

  Full Text Available Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywi-sty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnia-nych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całko-witych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1 oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzo-nych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009–2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidual-nym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takie-go sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania poszczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach.

 18. Wpływ zmian stanów wody na zachowanie się modeli nasypów hydrotechnicznych wykonanych z popioło-żużla

  Baran Przemysław

  2016-11-01

  Full Text Available Celem artykułu była analiza wpływu sposobu piętrzenia wody na zjawiska filtracyjne zachodzące w modelu nasypu wykonanego z popioło-żużla. Model nasypu został uformowany w korycie hydraulicznym w skali półtechnicznej (wysokość 0,6 m, długość w podstawie 2,0 m, szerokość 1,0 m. Badania polegały na obserwacji zachowania się modelu nasypu podczas kontrolowanego piętrzenia i opuszczania wody od strony górnej, dolnej oraz jednocześnie górnej i dolnej. Dodatkowo wykonano badania wybranych parametrów geotechnicznych materiału, który osadził się po stronie dolnej na skutek przelania się wody przez koronę nasypu. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz stwierdzono, iż popioło-żużel może być stosowany jako materiał do budowy grobli, gdyż równoczesne piętrzenie i obniżanie wody po obu stronach nasypu nie spowodowało wystąpienia negatywnych skutków filtracji. W przypadku budowli piętrzących tylko z jednej strony badany materiał antropogeniczny wykazuje cechy niestabilne, wymagające zastosowania zabezpieczeń skarp przed negatywnymi skutkami filtracji.

 19. The relationship between physical activity level and selected cardiovascular risk factors and mortality of males ≥ 50 years in Poland – The results of follow-up of participants of National Multicenter Health Survey WOBASZ

  Janusz Śmigielski

  2016-08-01

  Full Text Available Objectives: The role of leisure-time physical activity in reducing all-cause and cardiovascular mortality is well explored. The knowledge on occupational and commuting physical activity continues to be ambiguous and misleading. The aim of the study is to assess the influence of different kinds of physical activity on cardiovascular mortality risk in men. Material and Methods: Data analysis on physical activity level and other selected cardiovascular risk factors acquired from 3577 men in the age between 50–80 years who participated in the National Multicenter Health Survey WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia, Poland (2003–2005 was linked with male mortality in 2004–2009. Data about causes of deaths were obtained from the Central Statistical Office and the Population Electronic Register. Results: Among males aged 50–59 years, the strongest risk factor was living in large settlements and provincial capitals as a place of residence and the most protective factor was occupational physical activity. In the age group 60–69 years and 70–80 years, the strongest protective effect was observed for leisure-time physical activity. In men aged between 70–80 years (unlike in the 50–59 years age group, the protective effect of large settlements and provincial capitals as a place of residence was noted. Conclusions: Occupational physical activity significantly reduced cardiovascular mortality in men aged 50–69 years, while for leisure-time activity the positive effect was observed in age group 60–69 years and 70–80 years. On the other hand, for the inhabitants of large settlements and provincial capitals, significantly higher risk of cardiovascular mortality in the age group 50–69 years and lower risk in the age group ≥ 70 years was noted, both in comparison with smaller places of residence.

 20. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 1. Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie

  Iwona Mańka

  2010-12-01

  Full Text Available Stan padaczkowy (SP jest stanem zagrożenia życia, w którym występują ciągłe lub powtarzające się napady padaczkowe trwające powyżej 30 minut, pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje w pełni świadomości. W opornym SP aktywność napadowa utrzymuje się powyżej 60 minut i nie odpowiada na leczenie lekami 1. rzutu. SP klinicznie dzielimy na drgawkowy i niedrgawkowy. Może wystąpić u pacjentów z padaczką (przyczyną często jest niski poziom leków przeciwpadaczkowych w surowicy lub być objawem ostrego (organicznego lub metabolicznego uszkodzenia OUN. Postępowanie w SP polega na zapewnieniu prawidłowej czynności układów oddechowego i krążenia, opanowaniu wyładowań napadowych, wyrównaniu zaburzeń metabolicznych oraz rozpoznaniu i leczeniu przyczyny. Lekami 1. rzutu są podawane dożylnie benzodiazepiny, a następnie fenytoina. W przypadku braku efektu zaleca się inne leki, a ostatecznie znieczulenie ogólne przy użyciu barbituranów lub niebarbituranowych środków anestetycznych. Badanie EEG odgrywa ważną rolę w rozpoznaniu i monitorowaniu SP – szczególnie opornego, gdzie leki podajemy do uzyskania burst suppression pattern. Każdy napad padaczkowy trwający powyżej 10 minut powinien być traktowany jako potencjalny stan padaczkowy.

 2. Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

  Olga Dąbska

  2016-12-01

  4Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   Słowa kluczowe: cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna   Streszczenie Wstęp. Czynnikami, które w znacznym stopniu kreują przekonania i zachowania zdrowotne ludności są posiadana wiedza oraz postawy społeczne, rozwijające się pod wpływem otaczającego środowiska. Przejawianie antyzdrowotnych zachowań, związanych w dużym stopniu z postępem cywilizacyjnym oraz niski poziom wiedzy diabetologicznej wśród młodych ludzi sprawia, iż stanowią oni grupę, która w sposób szczególny narażona jest na rozwój cukrzycy. Cel pracy. Poznanie postaw studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 150 studentów. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta Badanie Postaw Wobec Cukrzycy DAS3 Centrum Badań i Szkoleń na Temat Cukrzycy Uniwersytetu Michigan. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu Microsoft Office Excel. Wyniki. Znaczna część badanych (74% jest zdania, iż cukrzyca dotyka prawie każdej dziedziny życia diabetyka, a 89% sądzi, że choroba ta zmienia podejście do życia. Odnośnie roli chorego w procesie terapii 77% ankietowanych zgadza się, że osoby z cukrzycą są najważniejszymi członkami zespołu opieki diabetologicznej. Z kolei 89% studentów uważa, iż pracownicy medyczni powinni nabyć kompetencje w zakresie sprawowania funkcji edukatora diabetologicznego. Wnioski. Postawy studentów w większości podkreślają istotę najbliższego otoczenia w walce z chorobą. Badani twierdzą, że wszystkie typy cukrzycy są wielce uciążliwe dla życia chorego. Ankietowani byli zgodni, co do konieczności doskonalenia umiejętności edukatorskich i komunikacyjnych przez personel medyczny.       Key words: diabetes, attitude towards medical condition, public opinion   Summary Introduction. Knowledge (or lack thereof and social attitudes

 3. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 4. UPAYA PERBAIKAN KUALITAS KERUPUK UDANG TIPE MILD-B PADA PT. INDOSIGMA SURYA CORPORATION

  Naniek Utami Handayani

  2012-02-01

  Full Text Available Perusahaan makanan adalah satu bisnis yang menghasilkan makanan untuk manusia. Salah satu bentuk makanan adalah kerupuk udang. Perusahaan makanan berkembang luas di Indonesia. Banyak perusahaan di dalam dan juga luar negeri aktif dalam hal ini. Konmpetisi membuat setiap perusahaan mencari cara untuk mampu berdiri. Tak terkecuali PT. INDOSIGMA SURYA CORP. Salah satu usaha PT. INDOSIGMA SURYA CORP untuk mampu bertahan sebagai satu industri makanan di Indonesia adalah tidak berhenti meningkatkan kualitas produk yang mana mereka hasilkan. Tetapi dalam proses produksi masih ditemukan produk cacat dan rework dalam jumlah tinggi. Sebagian besar produk rework terjadi pada jenis Mild B dari kerupuk udang karena Moisture Content level (MC tidak sesuai standar. Laporan ini bertujuan untuk mencari dan meneliti penyebab Moisture Content level (MC tidak sesuai dari standar sehingga didapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Metoda yang digunakan dalam laporan ini adalah Sig Sigma dengan proses tahap adalah DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Dari penerapan metoda dihasilkan perbaikan untuk PT. INDOSIGMA SURYA CORP untuk mengurangi sejumlah produk rework. Kata kunci : Sig Sigma, MC (Moisture Content, Kerupuk udang               Food Manufacturing is a business that produce food for human. One of forming food that is prawn crisply. Food manufacturing expand in Indonesia. A lot of good company own in and also abroad active in this. Tighten emulation make every company look for the way of in order to still able to stand up. Do not aside from PT. INDOSIGMA SURYA CORP. One of effort of PT. INDOSIGMA SURYA CORP in order to able to hold out as one of food industry in Indonesia is non-stoped to improve the quality of product which they yield. But from the production process remain to be found defect product and high rework. Mostly rework happened in type Mild B of  prawn crisply because Moisture Content level (MC inappropriate from the

 5. Demografické cílení internetové reklamy

  Václav Stříteský

  2014-12-01

  Full Text Available Významnou roli v oblibě internetu jako reklamního média hrají široké možnosti cílení. Ačkoli současné technologie umožňují využívat data získaná sledováním uživatelského chování, tradiční způsob cílení reklamy pomocí afinity je stále široce používaný. Cílem článku je prostřednictvím analýz dat projektu NetMonitor zhodnotit možnosti tradičního způsobu demografického cílení dle pohlaví a věku na českém internetu. Výsledky ukazují, že v určitých případech může být tradiční metoda cílení s využitím afinity efektivní. Jedná se zejména o cílení na muže a mladší uživatele. Na druhé straně tato metoda generuje určitou část zbytečných zobrazení reklamy mimo cílovou skupinu. To je problematické zejména při cílení na starší věkovou skupinu uživatelů. Lze tak očekávat postupné rozšiřování modernějších technik cílení internetové reklamy, které jsou založeny na sledování uživatelských dat.

 6. The use of Curcuma longa extract to control Edwardsiella tarda infection on Clarias sp.

  Dinamella Wahjuningrum

  2015-05-01

  Full Text Available ABSTRACT  Target production of catfish in aquaculture can be reached by suppressing the pathogenic bacterial infection. Previous works had shown that turmeric Curcuma longa has antibacterial activity. The objectives of this research were to determine the best method of extraction and to evaluate the efficacy of turmeric extract as feed additive to control Edwardsiella tarda disease in catfish culture. Briefly, the objective was achieved through in vitro assay based on inhibition ability of extraction method against E. tarda, while the following objective was obtained through in vivo assay based on their survival during challenge test either as preventive or curative measurement. A complete randomized design with three replications was used for each assay. Furthermore, challenge test was done by mean intraperitoneal injection at concentration 106 cfu/mL of E. tarda (LD50. The results showed that 15 minutes decoction method allowed the best inhibition with diameter 7.42 mm of clear zone and then curative measurement using turmeric extract could be the best application against E. tarda since it gave 86.67% of survival. Clinical signs such as swelling, hemoraghic, body ulcer, gastroentritis and gaseous captivity were observed on challenged fish. However, there were no significant different among treatments for specific growth, body weight, and absolute length parameters.  Keywords: Edwardsiella tarda, extraction, turmeric, catfish, inhibition zone  ABSTRAK Peningkatan produksi ikan lele dapat dicapai melalui pencegahan infeksi penyakit bakterial. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa kunyit Curcuma longa terbukti memiliki zat aktif yang bersifat antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari metode ekstraksi terbaik dan mengevaluasi efektivitas penambahan ekstrak kunyit pada pakan untuk pengendalian patogen Edwardsiella tarda pada ikan lele. Metoda ekstraksi kunyit diuji secara in vitro dengan metoda zona hambat, sedangkan efikasi

 7. Pengaruh Suhu dan Lama Pencelupan Benang Katun pada Pewarnaan Alami dengan Ekstrak Gambir (Uncaria gambir Roxb

  Failisnur Failisnur

  2016-06-01

  Full Text Available Natural dyes re-extraction of raw gambier was used as a dye on cotton yarn. Al2 (SO43, FeSO4 and CaO was used as a mordant with post-mordanting method. Dyeing process was done through a few stages; re-extracting of raw gambier, bleaching of cotton yarn, dyeing with gambier solution extract, mordanting with post-mordanting method, and finishing. Dyeing process was carried out at temperature of 30, 50, and 70⁰C with dyeing time 5, 15, and 25 minutes. Analysis of tannin content and particle size was conducted on raw gambier, gambier solution extract and remaining of dyeing solution. Cotton yarn which had been dyed with extracts of gambier evaluated its tensile strength, elongation, shrink yarn, intensity, color direction, and color fastness. The result showed that the hidhest color streght was obtained at 70⁰C dyeing and 25 minutes dyeing time using CaO mordant. Color fastness to 40⁰C washing with the use of CaO modant was good (4. The value of rubbing and light fastness was good until very good (4-5 for all treatments. All treatments with the same mordant shown to have similar of color direction visually, however quantitatively each of sample had a different significant on intensity and direction of colors.ABSTRAKPewarna alam gambir digunakan sebagai pewarna pada benang katun melalui  ekstraksi ulang dari gambir asalan.  Al2(SO43, FeSO4 dan CaO digunakan sebagai mordan dengan metoda pasca mordanting. Proses pencelupan dilakukan melalui tahapan; ekstraksi ulang gambir asalan, pengelantangan benang katun, pencelupan dengan larutan ekstrak gambir, pemordanan dengan metoda pasca mordanting, dan finishing. Proses pencelupan dilakukan pada suhu 30, 50 dan 70⁰C dengan lama pencelupan 5, 15 dan 25 menit.  Analisis kadar tanin dan ukuran partikel dilakukan terhadap gambir asalan, larutan ekstrak gambir dan larutan sisa pencelupan. Benang katun yang telah diwarnai dengan ekstrak gambir dievaluasi kekuatan tarik, mulur, mengkeret benang

 8. Pengaruh Kecepatan Homegenisasi Terhadap Sifat Fisika dan Kimia Krim Nanopartikel dengan Metode High Speed Homogenization (HSH

  Galuh Suprobo

  2015-06-01

  Full Text Available Nanoparticle cream is the development of nanotechnology in cosmetics fields for improving the function of cream. High speed homogenization (HSH is one of the methods for creating nanoparticle cream. In this research, the use of natural materials based palm oil derivative  such as stearic acid, cetil alcohol, cetil stearil alcohol was chosen in nanoparticle cream producing by using HSH methods.The speed variable of  homogenization of 1000 rpm, 1500 rpm, 2,000 rpm and 2,500 rpm  intended to find out the influence of speed toward the  properties of cream product. The observation result showed the influence on physical display in term of texture but not in homogeneity , stability and cream color. The pH of the product during two months storage for all variables were still stable. The particle size was increased in the homogeneity of speed at 2000 rpm and 2500 rpm. In this research has produced the cream in particle size from 239.86 to 358.10 nm which enter in nanoparticle category 50 nm to 1000 nm. The stability of nanoparticle cream product in the range of 97,20 to 98%.ABSTRAKKrim nanopartikel merupakan pengembangan nanoteknologi di bidang kosmetik untuk meningkatkan fungsi krim tersebut. High speed homogenization (HSH merupakan salah satu metoda dalam pembuatan krim nanopartikel. Pada penelitian ini, krim nanopartikel dibuat menggunakan bahan baku alami turunan kelapa sawit yaitu asam stearat, setil alkohol, setil stearil alkohol dengan metoda HSH. Variabel kecepatan homogenisasi pada 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm dan 2500 rpm dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kecepatan terhadap sifat-sifat krim. Hasil menunjukkan bahwa perubahan kecepatan homogenisasi dalam reaktor berpengaruh terhadap tampilan fisik dari segi tekstur, akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap kehomogenan, stabilitas dan warna krim. Dari pengamatan selama 2 bulan penyimpanan diketahui tidak terjadi perubahan pH selama penyimpanan untuk keempat variabel. Ukuran partikel

 9. CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA METODEI DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE COMENZI

  Svetlana MIHAILA

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este prezentată o modalitate de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor prin metoda pe comenzi. Sunt tratate etapele de derulare a metodei de calculaţie a costului pe comenzi, respectiv rolul conta­bilului de gestiune în derularea şi implementarea acestei metode. Din punct de vedere teoretic şi aplicativ, sunt abordate etapele metodologice parcurse în contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.Concluziile formulate vizează organizarea contabilităţii de gestiune; entitatea trebuie să aplice cea mai eficientă metodă de calculaţie, ba chiar şi o combinaţie de metode de calculaţie – clasice şi moderne, în concordanţă cu parti­cularităţile tehnologiei şi organizării producţiei, precum şi cu cerinţele unei administrări eficiente. Totodată, sunt abor­date şi avantajele pe care le oferă metoda pe comenzi, de unde derivă şi importanţa acestui subiect. CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF THE JOB-ORDER COSTING SYSTEM The authors present a method for the organization of the management accounting and job-order costing. Consideration has been given to the stages of the job-order costing system, as well as to the role of the accountant in the application and implementation of such method. The authors have adopted a theoretical and applicative approach in regard to the methodological stages covered by the management accounting and the costing method.The article ends with the authors' conclusions regarding the organization of the management accounting. In this respect, it outcomes that an entity is to apply the most efficient costing method and, moreover, a combination of classical and modern costing methods, in accordance with the specific features of the manufacturing process and production engineering, as well as the efficient management requirements. The authors have also shed light on the advantages offered by the job-order costing system, and the resulting

 10. PENILAIAN SAHAM PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PROPERTI DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING

  Rifki Khoirudin

  2017-05-01

  Full Text Available This research aimed to estimate fair value per share of PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk. as a comparison value to the offered price, set at the time of Initial Public Offering (IPO. This research also aimed to determine whether the price offered at the time of IPO was undervalued or overvalued. Information used in this research was in the form of secondary data of PT Pembangunan Perumahan Properti, financial report of comparable companies, and stock prices of comparable companies. The analyzing tools used to determine the fair value per share were discounted cash flow method and relative valuation method. The discounted cash flow method was performed through: projection of the financial statements i.e. the balance sheet and income statement, projection of Free Cash Flow to Equity (FCFE, determination of the discount rate, determination of terminal value, and determining the estimated value of the equity. The relative valuation method was established by searching, choosing and determining the appropriate multiple of comparable companies in similar bussines. Multiples used were: Price Earnings Ratio (PER, Price to Book Value (PBV, and Price to Sales Ratio (P/S. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai wajar per lembar saham PT Pembangunan Perumahan Properti sebagai nilai pembanding bagi harga penawaran yang telah ditetapkan pada saat Initial Public Offering (IPO. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah harga penawaran yang ditetapkan pada saat IPO berada dalam kondisi undervalued atau overvalued. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Properti, laporan keuangan perusahaan pembanding, dan data harga saham perusahaan pembanding. Metoda analisis yang digunakan untuk menentukan nilai wajar per lembar saham adalah Discounted Cash Flow dan Relative Valuation. Analisis metoda Discounted Cash Flow dilakukan dengan cara: proyeksi laporan

 11. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE – MODELE REPREZENATIVE INTERDISCIPLINARE LANSATE DE K.POPPER ŞI G.BACHELARD

  Vasile ŢAPOC

  2018-05-01

  Full Text Available În articol sunt abordate posibilităţile investigaţionale ale modelelor elaborate de K.Popper şi G.Bachelard, ce se înscriu în orizontul cercetării interdisciplinare. Atât metoda raţionalismului critic a lui K.Popper, cât şi metoda recurentă a lui G.Bachelard utilizează din plin resursele cunoaşterii raţionale, obiective. Anume natura acesteia a permis transfor­marea metodologiei interdisciplinare în tehnologie de producere a cunoştinţelor prin computere, fapt ce a dus la pro­gresul civilizaţiei, concomitent cu criza culturii. Specialistul, în inter­de­pendenţă cu computerul, a devenit instrument comod în rezolvare a problemelor civilizaţionale, omul, însă, cu problemele sale legate de cultură: finalitatea existenţei, realizarea de sine spirituală ş.a., este pus în sarcina­ cercetărilor transdisciplinare.THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH – REPRESENTATIVE INTERDISCIPLINARY MODELS, INTRODUCED BY K.POPPER AND G.BACHELARDThe current article focuses on possibilities of research offered by the models, developed by K.Popper and G.Bachelard, as placed in the sphere of interdisciplinary study. Both the method of critical rationalism by K.Popper, as well as the recurrent method of G.Bachelard use abundantly the resources of rational, objective knowledge. It is the nature of the latter that allowed for the transformation of interdisciplinary methodology into a technology of knowledge production by computers, which lead to the progress of civilization, along with the crisis of culture. A specialist in computer interdependency has become a convenient tool in solving civilization problems, whereas the man overwhelmed by his cultural problems – the finality of his existence and others – falls into the realm of interdisciplinary research.

 12. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 13. ANALISIS WAKTU PEMUPUKAN TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa var. parachinensis DENGAN TEKNIK PERUNUT RADIOAKTIF

  Gusti Ngurah Sutapa

  2016-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis waktu pemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensisdengan teknik perunut radioaktif. Untuk menuju sistem pertanian berkelanjutan perlu adanya perbaikan pertanian(intensifikasi selama beberapa tahun yang lalu masih signifikan, karena ketersediaan sumber daya alam danteknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk.Keadaan ini sulit untuk dipertahankan dimasa yang akan datang, kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Efesiensi pemupukan tanaman dengan teknik perunut (tracer radioisotop adalah salah satu potensi menujusistem pertanian berkelanjutan. Teknik perunut dapat digunakan antara lain untuk mempelajari hubungan antaratanah dan tanaman, menentukan kondisi optimal dalam penggunaan pupuk (waktu pemupukan, pola perakaranaktif tanaman, jenis dan takaran pupuk, mempelajari proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, sertamempelajari proses fotosintesis tanaman,baik dengan metoda langsung maupun tidak langsung.Waktu pemupukanyang lebih tepat dapat ditentukan dengan teknik perunut tersebut, sehingga optimalisasi pemupukan dapat dicapai,tanpa pemborosan yang tidak berguna.Dari penelitian dengan menggunakan radioisotop P, ternyata waktupemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis yang paling signifikan adalah padapukul 9.00 pagi. Waktu siang hari mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.00 adalah waktu pemupukan yang sangatburuk. Sedangkan waktu sore hari yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 menunjukkan waktu pemupukan yang semakinbaik namun tidak signifikan.32

 14. ANALISIS WAKTU PEMUPUKAN TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa var. parachinensis DENGAN TEKNIK PERUNUT RADIOAKTIF

  Gusti Ngurah Sutapa

  2016-06-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis waktu pemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensisdengan teknik perunut radioaktif. Untuk menuju sistem pertanian berkelanjutan perlu adanya perbaikan pertanian(intensifikasi selama beberapa tahun yang lalu masih signifikan, karena ketersediaan sumber daya alam danteknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk.Keadaan ini sulit untuk dipertahankan dimasa yang akan datang, kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Efesiensi pemupukan tanaman dengan teknik perunut (tracer radioisotop adalah salah satu potensi menujusistem pertanian berkelanjutan. Teknik perunut dapat digunakan antara lain untuk mempelajari hubungan antaratanah dan tanaman, menentukan kondisi optimal dalam penggunaan pupuk (waktu pemupukan, pola perakaranaktif tanaman, jenis dan takaran pupuk, mempelajari proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, sertamempelajari proses fotosintesis tanaman,baik dengan metoda langsung maupun tidak langsung.Waktu pemupukanyang lebih tepat dapat ditentukan dengan teknik perunut tersebut, sehingga optimalisasi pemupukan dapat dicapai,tanpa pemborosan yang tidak berguna.Dari penelitian dengan menggunakan radioisotop P, ternyata waktupemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis yang paling signifikan adalah padapukul 9.00 pagi. Waktu siang hari mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.00 adalah waktu pemupukan yang sangatburuk. Sedangkan waktu sore hari yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 menunjukkan waktu pemupukan yang semakinbaik namun tidak signifikan.32

 15. Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z

  Klimek, Jaroslav

  2011-01-01

  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic jako dynamika diferenčních rovnic, lineární diferenční rovnice prvního a vyššího řádu. Dále jsou v této kapitole připomenuty i systémy diferenčních rovnic včetně fundamentální matice a popisu obecného řešení. Nakonec je připomenuta metoda řešení diferenčních rovnic variací ...

 16. Measurement of zero power reactor dynamic response by cross correlation method; Merenje dinamickog odziva reaktora nulte snage kros korelacionom metodom

  Kostic, Lj; Petrovic, M [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1969-07-15

  Pulse response is comprehensive description of linear system dynamics. In this paper, cross correlation method was used for measuring the response of zero power reactor. Reactor system was perturbed by pseudo-random signal, which was cross correlated with the reactor signal responding to this perturbation on the digital ZUSE Z-23 computer. Cross-correlation functions were measured for different positions of stochastic oscillator and ionization chamber in the critical system. From numerical processing of performed experimental data, it was concluded that a more powerful faster computer would be needed for processing statistical experiments. In that case it would be possible to obtain information about spatial effects in the reactor and propagation of neutron waves in the multiplication medium. Impulsni odziv je potpuni opis dinamike linearnog sistema. Za merenje impulsnog odziva nultog reaktora, u ovom radu, koriscena je kros korelaciona metoda. Reaktorski sistem je perturbovan pseudoslucajnim signalom, koji je u digitalnom racunaru ZUSE Z-23 kroskorelisan sa signalom odziva reaktora na ove perturbacije. Merene su kroskorelacione funkcije za razlicite polozaje stohastickog oscilatora i jonizacione komore u kriticnom sistemu. Iz numericki obradjivanih eksperimenta namece se kao zakljucak da bi za obradu statistickih eksperimenata kod nultih reaktora bio potreban racunar veceg kapaciteta i brzine. U tom slucaju bi se iz ovako postavljenog eksperimenta moglo doci i do informacija o prostornim efektima u reaktoru i prostiranju neutronskih talasa kroz multiplikativnu sredinu. (author)

 17. Genetic Polymorphism of the Lactoferrin Gene in Dairy and Beef Cattles at National Artificial Insemination and Embryo Transfer Stations

  Anneke Anggraeni

  2016-12-01

  Full Text Available Lactoferrin (LTF adalah gen pengontrol komponen protein susu dan memiliki karakteristik sebagai antimikrobial. LTF pada susu berfungsi untuk mencegah diare, sedangkan pada sapi laktasi untuk mencegah mastitis pada ambing. Mempertimbangkan peran penting dari gen LTF, maka perlu dilakukan peningkatan kadar LTF dalam susu melalui seleksi pada taraf DNA. Polymorfisme genetik dari gen LTF diidentifikasi pada sapi perah dan potong dengan metoda Polymerase Chain Reaction - Restricsion Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP, dengan enzim restriksi EcoRI. Genotyping dilakukan pada sapi perah Friesian Holstein (FH total sejumlah 89 ekor, meliputi dari Balai Inseminasi Buatan Lembang (BIB Lembang untuk 17 pejantan, Balai Besar IB Singosari (BBIB Singosari untuk 32 pejantan, dan Balai embrio Transfer Cipelang (BET Cipelang pada 40 dara. Genotyping dilakukan pula pada sapi potong dara berasal dari empat bangsa, meliputi Limousin (14 ekor, Angus (5 ekor, Simmental (13 ekor dan Brahman (5 ekor dari BET Cipelang. Gen LTF|EcoRI pada sapi perah dan potong pengamatan menghasilkan dua tipe alel, yaitu alel A dan B. Kedua jenis sapi tersebut menghasilkan hanya dua genotipe, yaitu genotipe AA dan AB, tanpa genotipe BB. Ini dapat menjadi hal yang baik karena genotipe AA dan AB dipertimbangkan berasosiasi dengan ketahan pada mastitis. Nilai-nilai dari heterozygositas observasi (Ho dari gen ini lebih tinggi dibandingkan heterozigositas ekspektasi (He. Disimpulkan bahwa gen LTF|EcoRI memiliki variasi yang baik pada sapi perah dan sapi potong dari ketiga balai bibit nasional tersebut.

 18. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 19. FACTORS INFLUENCING HUMAN RELIABILITY OF HIGH TEMPERATURE GAS COOLED REACTOR OPERATION

  Sigit Santoso

  2016-10-01

  ABSTRAK Peran dan tindakan operator pada reaktor berpendingin gas akan berbeda dengan peran operator pada operasi tipe reaktor lain. Analisis unjuk kerja operator dan faktor yang berpengaruh dapat dilakukan secara komprehensif melalui analisis keandalan manusia(HRA. Melalui HRA dampak dari kesalahan manusia pada sistem maupun cara untuk mengurangi dampak dan frekuensi kesalahan dapat diketahui. Makalah membahas faktor yang berpengaruh pada tindakan operator, yaitu pada kejadian kecelakaan pendingin reaktor gas bersuhu tinggi-HTGR. Analisis untuk kualifikasi faktor pembentuk kinerja(PSF dilakukan berdasarkan kurva keandalan fungsi waktu, dan metode keandalan manusia yang dikembangkan berdasar pada aspek kognitif yaitu Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM. Hasil analisis berdasar kurva keandalan fungsi waktu menunjukkan komponen waktu berkontribusi positif pada peningkatan keandalan operator (PSF<1 pada kondisi semua fitur keselamatan berfungsi sesuai rancangan. Sedangkan pada metoda analisis dengan pendekatan kognitif CREAM diketahui selain faktor ketersediaan waktu, faktor pelatihan dan rancangan HMI juga berkontribusi meningkatkan keandalan operator. Faktor pembentuk kinerja keseluruhan diketahui sebesar 0,25 dengan faktor kontribusi positif dominan atau berpengaruh pada penurunan kesalahan manusia adalah ketersediaan waktu (PSF=0,01, dan faktor kontribusi negatif dominan adalah prosedur dan siklus kerja (PSF=5. Nilai PSF tersebut sebagai faktor pengali dalam perhitungan probabilitas kesalahan manusia. Analisis faktor pembentuk kinerja perlu dikembangkan pada skenario kejadian lain untuk selanjutnya digunakan untuk perhitungan dan analisis keandalan manusia yang komprehensif dan perancangan sistem interaksi manusia mesin di ruang kendali. Kata kunci: PSF, HTGR, operator, ruang kendali, keandalan manusia

 20. Standard NIJ 0115.00 za testiranje otpornosti zaštitnih prsluka na ubode nožem i predmetima sa oštrim vrhom / NIJ 0115.00 standard for testing stab resistance of body armor

  Đuro Jovanić

  2008-04-01

  Full Text Available Standard NIJ 0115.00 (prema Nacionalnom institutu pravde SAD, namenjen je za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i metoda ispitivanja otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od uboda nožem i predmetima sa oštrim vrhom. Područje primene ovog standarda ograničeno je samo na pretnje ubodima, a ne na balističke pretnje, poput onih koje su obuhvaćene standardom NIJ 0101.04 za testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka. / In this work made presentation of NIJ 0115.04. (National Institute of Justice standard, witch purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing for the stab resistance of body armor intended to protect the torso against slash and stab threats. The scope of the standard is limited to stab resistance only; the standard does not address ballistic threats, as those are covered by NIJ Standard 0101.04. Ballistic Resistance of Personal Body Armor.

 1. PERMEABILITY MAP OF RESIDENTIAL SETTLEMENTS IN THE TROPICS

  I Gusti Ngurah Antaryama

  2002-01-01

  Full Text Available Source of information for ventilation design of residential settlement is generally derived from wind tunnel or, recently, CFD studies, which involves both modeling and simulation of wind flow pattern and speed. Yet this is not readily accessible to most architects. In order to gain similar objectives but without involving detailed studies, the present study introduces a graphical method of gathering information about permeability of residential. It describes how the way wind reaches and flows through built spaces and forms (streets, park/garden, buildings, and makes use of access graphs and numerical measures to indicate permeability of a given residential settlement. Since the method is still in the initial development, further study will be required for refinement and validation. Nevertheless, the method can be employed to provide information for ventilation design of low-rise residential settlements, particularly at the schematic level. Abstract in Bahasa Indonesia : Informasi untuk perancangan ventilasi alam pada permukiman selama ini sangat bergantung dari hasil-hasil yang diperoleh dari studi terowongan angin ataupun studi simulasi komputer dengan menggunakan CFD. Namun demikian ketersediaan informasi tersebut sangatlah terbatas bagi arsitek. Studi yang dilakukan penulis berusaha untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan menyediakan tampilan grafis untuk menunjukkan permiabilitas sebuah permukiman. Perilaku angin di dalam dan permiablitas permukiman dijabarkan dengan menggunakan grafik akses dan pengukuran-pengukuran numerik. Oleh karena pengembangan metoda ini berada pada tahap awal, beberapa studi lanjutan sangatlah diperlukan. Kata kunci: morfologi permukiman, sains arsitektur, ventilasi alam, iklim tropis.

 2. PREDIKSI HUJAN BULANAN MENGGUNAKAN ADAPTIVE STATISTICAL DOWNSCALING

  Agus Safril

  2014-08-01

  Full Text Available Permasalahan pada prediksi hujan bulanan menggunakan Global Circulation Model (GCM adalah resolusi yang rendah  sehingga tidak dapat memberikan informasi yang rinci sampai tingkat regional. Permasalahan lain adalah akurasi prediksi yang rendah yang disebabkan pola curah hujan yang non linier dan non stasioner. Prediksi  hujan dengan adaptive statistical downscaling diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Variabel prediktor prediktor dipilih dari korelasi tertinggi  antara prediktor dan curah hujan menggunakan Singular Value Decomposition (SVD. Hasil prediksi hujan bulanan dengan metoda adaptif  menggunakan ANFIS (Adaptif Neuro Fuzzy Inference System menunjukkan nilai korelasi antara prediksi dan observasi lebih tinggi dari pada hasil prediksi curah hujan  keluaran model sirkulasi global (GCM. Nilai  RMSE (Root Mean Square Error pada prediksi statistical downscaling juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan prediksi hasil keluaran model sirkulasi global. Hasil prediksi hujan menunjukkan bahwa nilai korelasi (r antara prediksi dan hujan observasi di daerah dengan siklus hujan tahunan > 0,66, di daerah dengan siklus hujan semi tahunan adalah sedang (0,33 ≤ r  ≤ 0,66 kecuali di Meulaboh, Sibolga, dan Lhokseumawe dengan kategori r 0,66, in the semi annual cycle was moderate (0,33 ≤ r ≤ 0,66,  except in Meulaboh, Sibolga, and Lhokseumawe stations (r < 0,33.

 3. PERANCANGAN APLIKASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB (STUDI KASUS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SALATIGA

  Adi Nugroho

  2009-01-01

  Full Text Available Creating Project Cost Estimation (PCE, list of materials and staff requirements of a construction project should be done before do the project itself. This process needs careful and accurate analysis. Until now Dinas Pekerjaan Umum (DPU in Salatiga city still made PCE manually. It needs much of time and lack of accuracy. This article studies about how to design and implements efficient and accurate PCE computer software, especially for building construction and rehabilitation. PCE aplication software will be by using prototyping method. The application is implemented with Java programming language, Object Relational Mapping (ORM Hibernate, database server MySQL Abstract in Bahasa Indonesia: Pembuatan Project Cost Estimation (PCE, daftar kebutuhan material, dan tenaga kerja seharusnya dilakukan sebelum suatu proyek dimulai. Proses ini membutuhkan analisis yang akurat dan berhati-hati. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU Salatiga masih mengerjakannya secara manual, dimana hal ini membutuhkan waktu yang lama dan akurasinya kurang terjamin. Makalah ini membahas tentang perancangan dan pembuatan perangkat lunak komputer PCE yang efisien dan akurat, terutama untuk pembangunan dan perbaikan gedung. Perangkat lunak aplikasi PCE akan dikembangkan menggunakan metoda prototipe. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, Object Relational Mapping (ORM Hibernate, server basis data MySQL. Kata kunci: project cost estimation, konstruksi bangunan dan rehabilitasi, java, hibernate, prototyping

 4. Ayran Üretim Metotları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  Celalettin Koçak

  2015-02-01

  Full Text Available Ayran, yoğurt, tuz ve sudan oluşan, geleneksel bir Türk içeceğidir. Ticari olarak Ayran iki şekilde üretilmektedir. Bu iki üretim şekli arasındaki başlıca fark, inkübasyondan önce Ayran sütüne su ilave edilmesi veya inkübasyondan sonra yoğurda suyun ilave edilmesidir. Bu nedenle bu araştırma, bu iki üretim metodunun Ayranın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, üretim metotlarının Ayranın genel bileşimi ve tüketici beğenisi üzerinde herhangi bir etkilerinin bulunmadığını göstermiştir (P >0.05. Ancak, yoğurda su katılarak üretilen ayranların asetaldehit içeriklerinde 7. gün depolamada, S. thermophilus içeriğinde ise 1. gün depolamada diğer metoda göre daha düşük değerler elde edilmiştir (P < 0.05.

 5. Identifikasi Wajah Manusia untuk Sistem Monitoring Kehadiran Perkuliahan menggunakan Ekstraksi Fitur Principal Component Analysis (PCA

  Cucu Suhery

  2017-04-01

  Full Text Available Berbagai sistem monitoring presensi yang ada memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan perlu  untuk terus dikembangkan sehingga memudahkan dalam proses pengolahan datanya. Pada penelitian ini dikembangkan suatu sistem monitoring presensi menggunakan deteksi wajah manusia yang diintegrasikan dengan basis data menggunakan bahasa pemrograman Python dan library opencv. Akuisisi data citra dilakukan dengan ponsel android, kemudian citra tersebut dideteksi dan dipotong sehingga hanya didapat bagian wajah saja.  Deteksi wajah menggunakan metode Haar-Cascade Classifier, kemudian ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA. Hasil dari PCA diberi label sesuai dengan data manusia yang ada pada basis data. Semua citra yang telah memiliki nilai PCA dan tersimpan di basis data akan dicari kemiripannya dengan citra wajah pada proses pengujian menggunakan metoda Euclidian Distance. Pada penelitian ini basis data yang digunakan yaitu MySQL. Hasil deteksi citra wajah pada proses pelatihan memiliki tingkat keberhasilan 100% dan hasil identifikasi wajah pada proses pengujian memiliki tingkat keberhasilan 90%..   Kata kunci— android, haar-cascade classifier, principal component analysis, euclidian distance, MySQL, sistem monitoring presensi, deteksi wajah

 6. KETERSEDIAAN BILOGIS MIKROKAPSUL ZAT BESI UNTUK FORTIFIKASI GANDA

  Komari Komari

  2012-11-01

  Full Text Available Mikrokapsul zat besi yang dikembangkan dengan menggunakan teknik spray cooling diteliti ketersediaan biologisnya pada hewan percobaan menggunakan metoda repletion. Mikrokapsul tersebut mengandung zat besi 7.2% dan sebagai kontrol digunakan senyawa ferosulfat. Pada awal masa depletion, tikus percobaan yang telah berumur 4 minggu diberi ransum rendah zat besi (sekitar 10 ppm selama 14 hari, setelah tikus-tikus memasuki masa repletion diberi ransum mengandung kadar zat besi tinggi (54 ppm yang berasal dari mikrokapsul zat besi atau ferosulfat. Tikus yang diberi ransum rendah zat besi menunjukkan kadar hemoglobin sekitar 11.4 g/dl. Sedangkan setelah diberikan ransum dengan kadar zat besi tinggi kadar hemoglobinnya meningkat menjadi sekitar 15.13 g/dl - 15.43 g/dl. Dengan demikian nilai ketersediaan biologisnya yang dinyatakan dalam Relative Biological Value sebesar 109. Keuntungan pembuatan mikrokapsul menggunakan teknik spray cooling adalah membran mikrokapsul dapat dipilih senyawa gizi (lemak, sehingga mikrokapsul tersebut mudah dicerna dan mutu zat besi yang dikandungnya tidak berubah.

 7. Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS

  Špůrek, David

  2011-01-01

  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci Fedora/Red Hat Enterprise Linux a jsou automatizovány pomocí skriptování v shellu s využitím knihovny Beakerlib pro testování. Pro návrh testů je použita metoda black box. Testy se zaměřují na integraci OpenLDAP a NSS. V práci jsou navrhnuty a implementovány testy pro balíky open...

 8. Wodoprzepuszczalność gruntów skarpy abrazyjnej zbiornika Czorsztyn-Niedzica

  Eugeniusz Zawisza

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m/h.

 9. 'KONSEP SEDULUR' SEBAGAI FAKTOR PENGHALANG TERBENTUKNYA RUANG EKSKLUSIF PADA PERMUKIMAN KAUM SAMIN

  Retno Hastijanti

  2002-01-01

  Full Text Available Saminist is Saminism followers. Their culture based on the history of the Samin's rebellion against the Dutch. In 1940, The Dutch exploded Saminist cleansing. For saving their life, the Saminist then made an unwritten-agreement among them to undercover and blend in the middle of society surround, and always assumed the society as sedulur. This unwritten-agreement became their way of life and was reflected in their settlement. This research is qualitative-phenomenology research and using meaning-translation method for analyzing the exclusive space of the Saminist settlement. It had been found that sedulur concept anticipated the formed of exclusive space of Saminist settlement. Abstract in Bahasa Indonesia : Kaum Samin merupakan sekumpulan orang pengikut Saminisme. Budaya Saminisme, berlatar belakang sejarah pemberontakan Samin Surontiko melawan penjajahan Belanda (1890. Pada th.1940, Belanda melakukan 'pembersihan' Kaum Samin, sehingga jumlah mereka menyusut dan tercerai berai. Demi keselamatan mereka, Kaum Samin membuat kesepakatan tak tertulis untuk menyamar dan membaur dengan orang disekitar mereka dan selalu menganggap orang sekeliling mereka adalah sedulur. Kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi konsep hidup mereka tetapi tercermin pula dalam permukiman mereka. Melalui penelitian kualitatif-phenomenologis dan penggunaan metoda penerjemahan makna, dilakukan analisa terhadap ruang eksklusif pada permukimannya. Dan terbukti bahwa konsep sedulur mengantisipasi terbentuknya ruang eksklusif pada permukiman kaum Samin. Kata kunci: Kaum samin, Konsep sedulur, Ruang eksklusif.

 10. EFISIENSI PRODUKSI PETANI JAGUNG MADURA DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN JAGUNG LOKAL

  Isdiana Suprapti

  2014-04-01

  Full Text Available ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi produksi, alokatif dan ekonomis petani jagung terhadap usaha tani jagung lokal, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi. Analisis data yang digunakan berupa analisis fungsi produksi stochastic frontier yang diestimasi  dengan metoda maximum likelihood (MLE dengan memakai program komputasi frontier versi 4.1 yang dikembangkan oleh Coelli (1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi ekonomi komoditi jagung lokal di kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sebesar 0,676. Efisiensi teknis sebesar 0,29 (belum efisien, sedangkan efisiensi alokatif/harga sebesar 3,108 (sudah efisien. Faktor yang secara nyata mempengaruhi efisiensi ekonomi adalah pengalaman usahatani dan pendidikan formal petani. Faktor yang secara nyata mempengaruhi efisiensi teknis usahatani adalah pengalaman usahatani ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze the level of production efficiency, alokatif and economical corn farmers on local corn farmer, analyzes the factors that affect the level of production efficiency. The analysis of the data used in the analysis of stochastic frontier production function which is being estimated by the method of maximum likelihood (MLE using the computing frontier version 4.1 program developed by Coelli (1996. The result showed that the level of economic efficiency comodities Fakultas Pertanian localized in sub-district sumenep guluk-guluk district of 0,676. Technical efficiency of 0,29 ( not efficient , while efficiency alokatif / price of 3,108 ( efficient . Factor that significantly affect economic efficiency is an experience and formal education of farmers

 11. APLIKASI PENCARIAN JALUR TERPENDEK PADA RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS MENGGUNAKAN ALGORITMA A* (A-STAR

  Muh. Yamin

  2015-07-01

  Full Text Available Pencarian jalur terpendek merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pengunjung rumah sakit untuk menemukan gedung atau ruangan yang dicari. Salah satu contohnya adalah pada Rumah Sakit Umum Bahteramas. Karena banyaknya gedung dan ruangan yang ada pada rumah sakit tersebut, mengakibatkan pengunjung kesulitan menemukan gedung dan ruangan yang dicari. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat menunjukkan lokasi gedung dan ruangan beserta jalur terpendeknya, agar waktu pencarian lebih efisien. Terdapat beberapa algoritma pencarian jalur terpendek, salah satunya adalah algoritma A* (A-Star. Algoritma A* menggunakan estimasi jarak terdekat untuk mencapai tujuan (goal dan memiliki nilai heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan. Heuristik adalah kriteria, metoda, atau prinsip-prinsip untuk menentukan  pilihan sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif. Hasil pada penelitian ini adalah aplikasi yang dapat menentukan jalur terpendek antara gedung dan antara ruangan yang diimplementasikan pada Operating System Android dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Actionscript 3.Kata kunci : algoritma A* (A-Star, android, actionscript 3, jalur terpendek.

 12. Uji Aktivitas Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (Musa paradisiaca Sapientum

  Elfira Rosa Pane

  2017-03-01

  Full Text Available AbstrakTelah dilakukan penelitian uji aktivitas senyawa antioksidan dari ekstrak metanol kulit pisang raja (Musa paradisiaca Sapientum. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstraksi bertingkat dilakukan terhadap ekstrak metanol dengan n-heksan dan etil asetat. Dari uji fitokimia terhadap fraksi metanol menunjukkan positif flavonoid. Pengujian aktifitas antioksidan dilakukan dengan reaksi oksidasi asam linoleat dengan metoda feritiosianat (FTC 0,05%. Sebagai standar antioksidan digunakan Butil hidroksianisol (BHA. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak metanol, fraksi n-heksan dan etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang tidak jauh berbeda dengan BHA. Sedangkan fraksi etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang lebih tinggi daripada BHA.Kata kunci : antioksidan, feritiosianat, Musa paradisiaca SapientumAbstractA research has been done to evaluate the antioxidant activity of metanol extract Musa paradisiaca Sapientum peel’s. Maseration technique was used to get the extract using metanol as solvent. The metanol extract of the peel was re-extracted by solvents into n-hexan and ethyl acetate fractions. Phytochemical screening of metanol extract showed positive flavonoid. The antioxidant activities were tested by using ferric thiocyanate method 0,05% (FTC on linoleic acid and buthyl hydroxyanisole (BHA as antioxidant standard. Metanol extract, n-hexan and ethyl acetate fraction exhibited antioxidative activity that was not significantly different from BHA, on the other hand, the ethyl acetate fraction exhibited significant antioxidative activity, which is better than BHA.Keywords : antioxidant, ferric thiocyanate, Musa paradisiaca Sapientum

 13. Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Perubahan Refrigeran-22 Dengan Musicool-22 Pada Sistem Pengkondisian Udara Dengan Pre-cooling

  Arnovia Christine Sabatiana

  2017-01-01

  Full Text Available Air conditioning system merupakan mesin sistem refrigerasi kompresi uap sederhana. Kemudian dimodifikasi menjadi dua indoor unit dan satu outdoor unit. Dimana outdoor unit memiliki dua jenis kondenser yaitu, water cooled condenser dan air cooled condenser. Pembuangan kalor pada bagian water cooled condenser dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kedepannya. Penggunaan refrigeran CFC atau HCFC mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan penggunaan mesin refrigerasi ini, diantaranya dapat merusak lapisan ozone, pemanasan global dan tidak hemat energi listrik. Penelitian pada ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan performansi suatu sistem refrigerasi sederhana yang mampu menghemat konsumsi energi dan ramah lingkungan. Metoda penelitian ini dilakukan pertama menggunakan R-22 sebagai refrigeran primernya dan selanjutnya dilakukan proses retrofitting (penggantian refrigeran dengan menggunakan MC-22. Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan data dari setiap titik-titik pengukuran dengan begitu akan diperoleh suatu sistem refrigerasi dengan performansi yang paling baik dengan konsumsi energi listrik yang sedikit, serta sistem refrigerasi yang ramah lingkungan. Sistem tersebut aladah yang menggunakan MC-22 baik menggunakan atau tanpa pre-cooling dengan nilai COPelektrik 3,786; dan 3,933, COPthermal 4,501; dan 4,670, dan nilai penghematan energi listrik sekitar 20% lebih hemat dibanding sistem yang menggunakan R-22.

 14. Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik

  Lavický, Ondřej

  2008-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový model pneumatiky MATA-DOR 165/65 R13 ve dvou geometrický variantách. Pro výpočtové modelování je aplikována metoda konečných prvků (MKP). Model byl řešen v několika variantách lišících se použitou úrovní modelování materiálu. Nejprve byla provedena analýza vlivu vnitřníh...

 15. UJI EFEK ANALGETIK EKSTRAK METANOL DAUN MANGGA ARUM MANIS (Mangifera indica L. Var. Arum manis TERHADAP MENCIT PUTIH BETINA

  Mhd Riza Marjoni

  2018-03-01

  Full Text Available Penggunaan tanaman sebagai salah satu bahan pengobatan di Indonesia sudah dikenal sejak lama dan sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh masyarakat secara luas. Mangga varietas arumanis yang merupakan produk asli Indonesia merupakan salah satudari tanaman tersebut yang telah digunakan secara tradisional oleh masyarakat untuk meredakan rasa nyeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek analgetik dari ekstrak methanol daun mangga arumanis menggunakan 3 variasi dosis.Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit putih betina sebagai hewan uji yang dikelompokan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama diberi obat analgetik tramadol sebagai kontrol positif, kelompok kedua diberi aquades sebagai kontrol negatif, dan kelompok ketiga sampai kelima diberi ekstrak methanol daun mangga arumanis dengan 3 variasi dosis 25 mg, 50 mg, 100 mg setiap 0,5 ml secara oral.  Pengamatan yang dilakukan terhadap hewan uji adalah respon berupa melompat dan atau menjilat kaki sebelum perlakuan, dan pada menit ke-30, 60, 90, 120 setelah diberi rangsangan nyeri berupa suhu panas 55 0 C menggunakan metoda hot plate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dosis ektrak metanol daun mangga arum manis memiliki efek analgesik pada mencit putih betina

 16. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 17. Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

  Hlochová, Lenka

  2011-01-01

  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v ...

 18. INVESTIGAREA METODELOR DE SINTEZĂ PENTRU 3-(ANTRACEN-9-IL-1-(4-IZOTIOCIANATOFENIL-PROP-2-EN-1-ONĂ

  Ana POPUŞOI

  2017-03-01

  Full Text Available Lucrarea prezintă o descriere succintă a izotiocianatochalconelor fluorescente şi redă unele metode de obţinere a lor. În aspect mai detaliat sunt cercetate metodele de obţinere a izotiocianatochalconelor ce conţin fragmentul antracenic. Rezultate bune atestă metoda ce include condensarea 3-(4-acetilfenil-1,1-dimetiltioureei cu antracen-9-carbaldehidă, urmată de eliminarea dimetilaminei din chalconele corespunzătoare la tratare cu anhidridă acetică sau cu clorură de acetil.THE INVESTIGATION OF SYNTHESIS METHODS FOR 3-(ANTHRACEN-9-YL-1-(4-ISOTHIOCYANATOPHENYLPROP-2-EN-1-ONEThe paper presents a review of the isothiocyanatochalcones fluorescents and their methods of synthesis. Various methods were investigated for obtaining anthracene moiety containing isothiocyanatochalcones. Good results give the method which includes condensation of 3-(4-acetylphenyl-1,1-dimethylamine with antracene-9-carbaldehyde flowed by elimination of dimethylamine in the treatment of corresponding chacones with acetyl anhydride or acetyl chloride.

 19. PENURUNAN WAKTU SET-UP UNTUK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PADA PT. X

  Hendri Hendri

  2015-06-01

  Full Text Available PT. X bergerak dalam industri manufuktur yang memproduksi komponen otomotif yang  salah satu prosesnya adalah pembuatan bearing. Saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Situasi ini membuat organisasi untuk memperbaiki diri dengan penurunan waktu set-up supaya dapat menghilangkan pemborosan sehingga peningkatan efektifitas dapat dicapai. Untuk melakukan penurunan waktu set-up dalam penelitian ini menggunakan metode Single Minute Exchange of Dies (SMED. SMED adalah salah satu metoda improvement dari Lean Manufacturing yang digunakan untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup pergantian dari memproduksi satu jenis produk ke model produk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu Set up, serta mengetahui cara memperbaiki dan menurunkan waktu set up. Setelah dilakukan penelitian diketahui total waktu set up atau change over serta dilakukan perbaikan pada tiga titik yakni memindakan enam aktivitas internal menjadi aktivitas eksernal yang aktivitasnya dipersingkat, mengganti cara kerja setting/pengencangan baut dari cara manual ke alat bantu pengencangan dengan bantuan tekanan udara (pneumatic, dan mengganti cara kerja setting/penyetelan manual menjadi penyetelan dengan mengunakan block gauge. Secara keseluruhan terjadi penurunan waktu set up yang signifikan. Dengan demikian terjadi peningkatan efektifitas dengan menghilangkan pemborosan waktu set up sehinga terjadi peningkatan jumlah produksi per jam.

 20. Quasiparticles and Nuclear Vibrational States; Kvazichastitsy i vibratsionnye sostoyaniya yader

  Sorensen, R. A. [Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA (United States)

  1968-12-15

  The level structure associated with various nuclear vibrations is described. It is shown how these vibrations are described in terms of particle or quasi - particle excitations by means of the harmonic random phase approximation. Vibrations corresponding to different modes of excitation are compared. Motions corresponding to the enhancement of three different simple operators are considered: (a) the E2 one-body operator, (b) the operator causing the removal or addition of a like, zero-coupled pair of nucleons from the nucleus, and (c) the operator for allowed beta decay which changes one proton to a neutron or one neutron to a proton. (author) [Russian] Da etsja opisanie str u ktu ry urovnej, svjazannyh s razlichnymi jadernymi kolebanijami. Pokazano, kak takie vibracii mogut byt' opisany s pomoshh'ju chastichnyh i kvazichastichnyh vozbuzhdenij v garmonicheskom priblizhenii metoda sluchajnyhfaz. Sravnivajutsja kolebanija, sootvetstvujushhie razlichnym tipam vozbuzhdenij. R assm atrivaju tsja dvizhenija, sootvetstvujushhie uvelicheniju trehraz lichnyh prostyh operatorov: a) odnochastichnyj operator E2-perehoda, v) operator pogloshhenija ili porozhdenija sparennyh nuklonov s nulevym momentom, s) operator razreshennogo /3-raspada, zamenjajushhij proton na nejtron ili nejtron na proton. (author)

 1. VARIASI WAKTU ELEKTROLISIS MENGGUNAKAN ELEKTRODA ALUMUNIUM UNTUK MENURUNKAN COD LIMBAH “BATIK AYU” DI PIJENAN, WIJIREJO, PANDAK, BANTUL

  Mia Nandha Sari

  2017-04-01

  Full Text Available Perkembangan industri batik memberikan dampak positif dan juga negatif bagi kehidupan ma-syarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah dihasilkannya limbah yang berpotensi menim-bulkan pencemaran lingkungan. Dari hasil survei pendahuluan, diketahui pemeriksaan COD limbah industri “Batik Ayu” di Pijenan, Wijirejo, Pandak, Bantul, pada outlet adalah sebesar 570 mg/L yang berarti masih melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 7 tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh waktu elektrolisis menggu-nakan elektroda alumunium terhadap penurunan COD limbah di atas. Jenis penelitian yang di-lakukan adalah eksperimen dengan desain pre-test post-test with control group. Sampel lim-bah cair diperoleh dengan metoda sampling gabungan waktu dengan teknik pengambilan  quo-ta sampling. Ada tiga waktu kontak yang digunakan, yaitu: 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, yang diukur dalam 10 kali ulangan. Hasil analisis data menggunakan uji one way anova dari SPSS for Win-dows pada taraf signifikan 0,05; menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dan kontrol tidak memberikan perbedaan penurunan kadar COD yang signifikan. Namun demikian, jika diban-dingkan antara masing-masing waktu kontak dengan kontrol, ditemukan adanya perbedaan.

 2. Study of the absorbers and gaps influence on the reactor reactivity, IZ-061-0071-1961; Ispitivanje uticaja apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora, IZ-061-0071-1961

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  It has been foreseen by the contract to study theoretically and experimentally the influence of the absorbers and gaps on the reactivity of the reactor. Within theoretical study it was planned to develop a method and find the approximation methods for calculations of these effects. Experimental part include development of equipment and performing the experiment at the RB reactor. Since it has not been possible to perform the experiment due to lack of heavy water, only the theoretical part of the task was completed with additional theoretical study of the VISA-1 experimental loop. This report includes the following annexes: influence of absorbers and gaps on the reactivity of the reactor, and calculation of flux depression in the VISA-1 loop. [Serbo-Croat] Ugovor predvidja teorijske i eksperimentalne radove u vezi ispitivanja uticaja apsorbera i praznina na reaktivnost reaktora. Za teorijski deo predvidjena je razrada metode i nalazenje aproksimativnih metoda za proracun ovih efekata. Eksperimentalni deo predvidja pripremu uredjaj i izvodjenje eksperimenata na reaktoru RB. S obzirom na nedostatak teske vode i nemogucnost izvodjenja eksperimenata, zadatak je obavljan samo teorijski a dodata mu je i teorijska obrada petlje VISA-1. Zadatak sadrzi sledece priloge: uticaj apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora i proracun depresije fluksa u petlji VISA-1.

 3. Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

  Čadová, Michaela

  2017-01-01

  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku...

 4. PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBINA GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI SUKAJADI KOTA BANDUNG

  Neni Rohayati

  2018-01-01

  Full Text Available Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk memperoleh gambaran tentang  Perencanaan , Pelaksanaan dan  Evaluasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kecamatan Sukajadi dalam membina generasi muda melalui pendidikan Karakter.Landasan teori dalam penelitian ini Pembinaan Generasi Muda Oleh Muhamadiyah Merupakan Salah Satu Program PLS, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Generasi Muda, Pembinaan Generasi Muda melalui Pendidikan Karakter, Peran Organisasi Muhamadiyah, Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik obsevasi, studi dokumentasi, wawancara. Dalam menganalisis data digunakan langkah–langkah yaitu, reduksi, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi data.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh PRM Muhammadiyah dalam membina generasi muda. Perancanaan di susun menjadi tiga tahap yaitu, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Untuk pelaksanaannya adalah berbagai model pelatihan diantaranya Taruna Melati, Darul Arqom, BAitul Arqom, sekolah kader, up grading.  evaluasi melalui penilaian yang menunjukan  bahwa generasi muda wajib untuk memiilki 18 karakter. Dalam penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PRM Muhammadiyah telah sesuai dengan vici, misi dan tujuan organisasi.

 5. Aerodigitalni senzori - LH Systems ADS 40 / Airborne digital sensors: LH Systems ADS 40

  Marko Pejić

  2004-01-01

  Full Text Available U radu su prezentovane osnove prikupljanja prostornih podataka metodom daljinske detekcije i klasičnim fotogrametrijskim metodom. Ukazano je na kompromis između dva metoda koji nudi digitalna aerokamera. Kompanija LH Systems proizvela je digitalnu aerokameru ADS 40 koja nudi sasvim nov koncept prikupljanja prostornih podataka. Sistem kamere obezbeđuje panhromatske i trodimenzionalne informacije koristeći tri CCD linije i opciono još pet linija iz multispektralnog opsega. Kamera skenira teren sa prostornom rezolucijom od 25 cm, površine od 300 kvadratnih kilometara, uz vreme trajanja leta koje je nešto kraće od jednog sata. / This paper presents basics of collecting spatial data with remote sensing and the classical photogrammetric method. A compromise between two methods, offered by a digital aero camera, is also suggested. The LH Systems has produced a new camera concept called Airborne Digital Sensor (ADS 40 which uses a new way of collecting spatial data. The camera system provides panchromatic and stereo information using three CCD lines and up to five more lines for multispectral imagery. The performance of the camera allows a three dimensional and multispectral image with a ground sample distance of 25 cm for an area of 300 square miles within a flight time shorter than one hour.

 6. Použití erozní potenciální metody v České republice

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 7. Business Intelligence

  Petersen, Anders

  2001-01-01

  Cílem této bakalářské práce je seznámení s Business Intelligence a zpracování vývojového trendu, který ovlivňuje podobu řešení Business Intelligence v podniku ? Business Activity Monitoring. Pro zpracování tohoto tématu byla použita metoda studia odborných pramenů, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Hlavním přínosem práce je ucelený, v českém jazyce zpracovaný materiál pojednávající o Business Activity Monitoring. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Prvních pět je věnováno p...

 8. USAHA PENURUNAN PERSENTASE CACAT RING PISTON TIPE 4JA1 PADA PROSES HABANAKASHI MESIN BESLY

  E.V. Yuliana Wibisono

  2007-01-01

  Full Text Available One of the programs that can be used to improve the quality is Six Sigma program using DMAIC method. The research is performed at PT Baninusa Indonesia (PT. BN producing the 2nd type of 4JA1 piston ring. The program is implemented to decrease the defect proportion The production process performance and the problem priority are known from the CTQ itself. The fish bone diagram is used to determine the causes of the problem. The improvement is performed by determination of the best process parameter through the fullfactorial experiment design. The result is significantly decrease defect proportion by 2.682%. Abstract in Bahasa Indonesia : Salah satu program peningkatan kualitas yang dapat mengakomodasi tuntutan peningkatan kualitas adalah program Six Sigma dengan menggunakan metode DMAIC. Penelitian dilakukan pada PT.Baninusa Indonesia (PT.BN, salah satu perusahaan yang memproduksi produk ring piston tipe 4JA1 jenis 2nd ring. Program digunakan untuk menurunkan persentase cacat produk. Dari CTQ yang ada dapat diketahui kinerja proses produksi saat ini dan prioritas permasalahan. Fish bone diagram digunakan untuk akar penyebab masalah Tindakan perbaikan yang dipilih adalah menentukan parameter proses terbaik dengan menggunakan metode eksperimen full factorial. Hasil penerapan parameter proses tersebut menunjukkan pengurangan yang signifikan terhadap persentase cacat sebesar 2,682%. Kata kunci: metoda six sigma, DMAIC, perbaikan kualitas, karakteristik kualitas kritis, diagram fish bone.

 9. KAJIAN SANITASI TERMINAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

  Dani Febriyanto

  2017-04-01

  Full Text Available Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpenga-ruh pada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fi-sik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan pada 2-4 April 2016, diketahui bahwa terdapat beberapa sarana atau fasilitas terminal bus yang tidak se-suai dengan persyaratan. Hal tersebut memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan kese-hatan manusia di tempat umum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambar-an kondisi sanitasi terminal bus di Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan melakukan penelitian survei dengan analisis deskriptif. Dari 16 populasi terminal yang ada, yang dijadikan sampel penelitian adalah Terminal Wates, Terminal Jombor, Terminal Giwangan, dan Terminal Dhaksinarga yang diambil dengan metoda area probability sampling. Ada lima variabel yang diamati dengan mela-kukan inspeksi sanitasi, yaitu: penyehatan lingkungan luar, penyehatan ruang dan bangunan, fa-silitas sanitasi, kenyamanan dan keselamatan, serta higiene makanan dan minuman. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah kondisi sanitasi terminal bus di Provinsi D. I. Yogyakarta masih kurang baik, karena hanya Terminal Giwangan yang berkategori laik sehat dengan prosentase 89 %.

 10. Entrepreneurial Orientation and Social Capital in Pricing Strategy: a Case of Small Enterprises in East Java

  Suyanto Suyanto

  2016-06-01

  Full Text Available Penelitian ini mengkaji dampak orientasi kewirausahaan dan modal insani terhadap strategi penetapan harga perusahaan-perusahaan kecil di Jawa Timur. Metoda penelitian ini merupakan campuran antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang dipergunaan untuk menganalisis 168 perusahaan kecil. Temuan utama dari analisis kualitatif adalah perusahaan kecil cenderung menetapkan harga rendah untuk produk-produk mereka, diskon diberikan kepada pelanggan yang loyal, sistem penetapan harga transfer berdasarkan biaya produksi, adanya hubungan yang dekat antara pekerja dan pemilik dan antar pekerja, serta keagresifan bukanlah merupakan ciri perusahaan kecil. Temuan utama dari analisis kuantitatif ada tiga, yaitu (1 keagresifan dalam inovasi produk dan otonomi dalam pengambilan risiko merupakan dua ukuran orientasi kewirausahaan yang memengaruhi kemampuan perusahaan kecil di Jawa Timur dalam menetapkan harga produk baru; (2 baik agresifitas dalam inovasi dan otonomi dalam pengambilan risiko menentukan program pemasaran (salah satu ukuran penetapan harga di perusahaanperusahaan kecil; (3 berbagi ide tentang tujuan merupakan faktor kunci dalam modal insani yang sangat memengaruhi komunikasi yang baik dengan pelanggan.

 11. OPTIMASI AIRFOIL MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM DENGAN PARAMETERISASI CST (CLASS SHAPE TRANSFORMATION

  Eva Hertnacahyani Herraprastanti

  2017-11-01

  Full Text Available Airfoil merupakan profil penampang yang diaplikasikan pada sarana transportasi maupun pembangkit energi sebagai penampang sudu turbin. Airfoil yang dirancang diharapkan menghasilkan gaya angkat (lift maksimal namun gaya hambat (drag seminimal mungkin. Tujuan penelitian 1 Validasi aerodinamika metode panel dengan Interaksi Viskos-Tak Viskos; 2 Analisis aerodinamika airfoil untuk menentukan koefisien lift dan drag; 3 Menerapkan metode optimasi Particle Swarm Optimization untuk mendapatkan geometri airfoil dengan rasio koefisien lift dan drag maksimum (CL/CD maks. Tahap pertama menentukan profil airfoil Class Shape Transformation (CST. Airfoil akan dianalisis menggunakan metoda panel selanjutnya diterapkan model aliran singularitas source dan doublet. Solusi yang diperoleh dari metode panel merupakan kondisi aliran yang dianggap tak viskos. Apabila sudut serang cukup tinggi solusi yang diperoleh dengan pendekatan tersebut sudah tidak akurat lagi. Untuk memperbaiki hasil maka diterapkan metode interaksi viskos-tak viskos kuasi simultan. Proses ini diulang sampai konvergensi dan diperoleh koefisien lift, dan drag. Dengan menggunakan optimasi Particle Swarm Optimization (PSO akan didapat profil airfoil dengan  koefisien lift dan drag maksimum. Namun apabila prosedur optimasi belum optimal, akan dilakukan update geometri, sampai didapat konvergensi. Kesimpulan penelitian :1 Metode panel dengan interaksi viskos tak viskos memberikan hasil yang cukup baik dan akurat, dengan rata-rata kesalahan dibawah 9.5%;  2 Semakin besar bilangan Reynold maka nilai CL/CD maksimum akan semakin tinggi; 3 Ketebalan (thickness dan camber maksimum cenderung meningkat dengan peningkatan bilangan Reynold; 4 Untuk airfoil CST optimasi dengan PSO memberikan hasil yang lebih baik.

 12. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

  Dresler Petr; Macháček Jiří

  2013-01-01

  Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v ...

 13. SISTEM INFORMATIC ADAPTIV „DETERMINAREA STĂRILOR PROPRII ALE MOLECULELOR DE FULLERENE”

  Victor CIOBU

  2015-12-01

  Full Text Available În articol sunt studiate comportamentul şi proprietăţile fizice ale fullerenelor. Avantajul tehnologiilor informaţionale inteligente este de a construi automat programul de calcul din specificarea iniţială a problemei slab-structurate şi infor-maţiile de concretizare, furnizate de către beneficiarul problemei în cadrul dialogului cu SSD (parametrii necunoscuţi ai problemei, metoda de calcul, criteriile de optimizare etc.. SSD a fost folosit la cercetarea fullerenelor: C60, C70, C76, C82.ADAPTIVE INFORMATIC SYSTEM „DETERMINATION OF THE EIGENSTATES OF FULLERENE MOLECULES”In the present article the behavior and physical properties of fullerenes are studied. The advantage of intelligent information technologies is to build automatically computer program from the initial specification of a poorly-structured problem and the embodiment information provided by the recipient of the problem through a dialogue with DSS (unknown parameters of the problem, the method of calculation, optimization criteria etc.. DSS was used to research fullerene C60, C70, C76, C82.

 14. Karakteristik Morfologi Permukaan Pada Polimer PVdF-LiBOB-ZrO2 dan Potensinya untuk Elektrolit Baterai Litium

  Etty Marti Wigayati

  2018-02-01

  Full Text Available Membran elektrolit polimer pada baterai litium ion berfungsi sebagai media transport ion dan sebagai separator antara anoda dan katoda. Dalam penelitian ini, telah dilakukan sintesis membran elektrolit polimer LiBOB (Lithium Bis Oksalato Borate dengan rumus kimia LiB(C2O42 dengan menggunakan Polyvilinidine fluoride (PVdF sebagai matriks dan bahan aditif  Zirkonium Oksida (ZrO2. Metoda yang dipergunakan adalah solution cast. Konsentrasi bahan aditif dibuat bervariasi. Membran yang terbentuk dikarakterisasi morfologi permukaan menggunakan Scanning Electrone Microscope (SEM, sifat elektrokimia dengan Cyclic Voltametric (CV dan kapasitas baterai dengan kurva charge discharge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi permukaan rantai polimer saling berikatan dan tersusun dengan bagus. Pori tertutup oleh rantai polimer secara rata yang berikatan membentuk jaring dan saling bertumpukan pada keadaan amorf. Terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada sel baterai dengan kapasitas charge sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt, sedangkan kapasitas discharge bernilai sama sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt dengan penambahan 10% ZrO2.

 15. Organizacijska kultura v slovenskih tujih podjetjih

  Denis Benjamin Kmetec

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Kakšna je prevladujoča organizacijska kultura v tujih podjetjih v Sloveniji in kakšna usmerjenost k posameznim kulturam se kaže na različnih ravneh organiziranosti? Namen: Namen raziskave je bil raziskati prevladujoči tip organizacijske kulture v izbranih mikro, malih, srednjih in velikih podjetjih s tujim lastništvom v Republiki Sloveniji. Metoda: Za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik po tipologiji Camerona in Quina, ki smo ga poslali v 437 podjetij. Rezultati: Anketirani, ki so zaposleni v slovenskih podjetjih s tujim kapitalom, si želijo kulture klana, kot prevladujoči kulturi v podjetju pa dojemajo kulturo trga in kulturo hierarhije. Organizacija: Dobljeni izidi iz empiričnega dela raziskave pripomorejo k boljšemu razumevanju organizacijske kulture v uspešnih tujih podjetij. Družba: V slovenskem gospodarskem okolju je organizacijska kultura v tujih podjetjih osnova za njeno nadaljnje raziskovanje. Originalnost: Kot prvi smo ugotavljali ali glede na identificirani tip organizacijske kulture obstaja večja uspešnost podjetij s tujim lastništvom. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: obstaja priložnost za nadaljnje raziskovanje na področju povezave uspešnosti podjetij in njihove stabilnosti.

 16. Lindemanovi filozofski temelji andragogike

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Avtorica najprej predstavi Eduarda Lindemana in njegovo življenje primerja z življenjsko potjo Janeza Kreka, slovenskega prosvetitelja, politika in znanstvenika. S predstavitvijo Lindemanovega življenja želi, da bi zaznali povezanost med življenjem in njegovimi pogledi na izobraževanje odraslih. Ustavi se ob nekaterih ponavljajočih se Lindemanovih temah, kot sta vloga diskusijske metode v izobraževanju odraslih in potreba po tem, da se skupine v izobraževanju odraslih spremenijo v družbeno dejavne skupine. Še pose­ bej se posveti družbenim razsežnostim izobraževanja odraslih in v zvezi s tem naredi primerjavo z univerzo za tretje življenjsko obdobje, izobraževalnim in družbenim gibanjem odraslih pri nas. Kritično se dotakne Lindemanove trditve, da je v izobraževanju pomembna zgolj metoda, ne pa tudi vsebina. V svoji diskusiji Lindemana večkrat primerja s sodobnimi fracnoskimi družbenimi misleci.

 17. O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja

  Dušana Findeisen

  2013-12-01

  Full Text Available Avtorica uvodoma predstavi, kako različni teoretiki izobraževanja odraslih obravnavajo metode, nato pa proučuje vrednost in povezljivost posameznih elementov »učenja s poskusi in napakami« in »nedirektivnega učenja«. Tako kot so metode eklektične, razmišlja avtorica, so lahko eklektični tudi načini učenja. Avtorica ilustrira svojo hipotetično trditev z analizo »antimetode« francoskega režiserja Mauricea Pialata in jo kontrastira z metodo/metodami, kjer je zakoličen cilj in je zakoličena pot, kjer gre za vnaprej postavljen, v zaporedne sekvence urejen proces, kakršnega najpogosteje srečujemo pri snemanju filma po scenariju, režiranju gledališke predstave, v izobraževanju odraslih. Avtorica opozori na to, da je tudi učenje veščin (kako nekaj naredimo povezano z učenjem o tem, »kako biti«, in nazadnje tudi, da metoda ne more služiti vsiljevanju znanja in resnice, saj se tako rušijo okoliščine, ki omogočajo pridobivanje ali ustvarjanje znanja.

 18. Standardization of Radionuclides in the Electrotechnical Laboratory, Tokyo; Etalonnage des radionuclides au Laboratoire d'electrotechniqu e de Tokyo; Standartizatsiya radioizotopov v ehlektrotekhnichesko j laboratorii v Tokio; Normalizacion de radionuclidos en el Laboratorio de Electrotecnica de Tokio

  Naito, Masashi; Inouye, Yajiro; Yura, Osamu [Electrotechnical Laboratory, Tokyo (Japan)

  1960-06-15

  metodo se midio la actividad de los nuclidos Sr{sup 90}-Y{sup 90}, So{sup 60} y Cs{sup 187}. La preci- sion de las mediciones fue del orden de +{+-} 2%. 2) Recuento {alpha} 2 {pi}. - Se midio la radiactividad de muestras de RaD + RaE + RaF, U{sup 238} y Po{sup 210} utilizando el mismo aparato que en el metodo de recuento |3 4 l. La precision de las mediciones fue de {+-} 2, {+-} 1 y {+-} 1%, respectivamente. 3) Recuento por coincidencias. - Para aplicar este metodo, se emplearon aparatos de recuento {beta}-{gamma}-y {gamma}-{gamma}. Como detector de rayos {gamma} se utilizo un contador de centeleo [cristal de Nal (TI) de 1 pulgada de diametro y 1 pulgada de largo] y como detector de rayos{beta} un contador Geiger-Mueller. Recientemente, para estudiar las diferencias existentes entre el metodo de recuento {beta} 4{pi}y el de coincidencias, en lugar de utilizar un contador Geiger- Mueller, los autores recurrieron a un modelo especial de contador proporcional {beta} 4 {pi}, que puede ser tambien empleado independientemente , es decir, sin los circuitos de coincidencia. Los resultados obtenidos con el metodo de coinci dencias {beta}-{gamma} difieren ligeramente (3-4%) de los alcanzados con el metodo {beta} 4 {pi} La discrepancia puede deberse a la autoabsorcion. En cambio, los resultados del metodo de coincidencias {gamma}-{gamma} para el So{sup 60} concuerdan con los obtenidos al aplicar el metodo de coincidencias {beta}-{gamma}. (author) [Russian] Posle 1953 goda v ehlektrotekhnichesko j laboratorii s pomoshch'yu vychislitel'nog o metoda 4 {pi} {beta}-scheta i metoda sovpadenij bylo proizvedeno absolyutnoe izmerenie nekotorykh izotopov. Podrobnosti metoda vychislenij v nashej laboratorii budut opisany v sleduyushchem poryadke: 1) Metod 4 ({pi}) ({beta})-scheta. Byl skonstruirova n zvonkovyj gazovyj pro- portsional'nyj schetchik 4 ({pi}) ({beta})-izluchenij. Byli issledovany ego vychislitel'nye kharakteristiki , v osobennosti nadezhnost' takikh primenyaemykh gazov. Pri

 19. Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example

  Dominika Figaj

  2016-06-01

    Streszczenie W artykule zaprezentowano zagadnienie aktywności fizycznej odnosząc je do obserwowanego wzrostu uczestnictwa Polaków w tej formie spędzania czasu wolnego.  Okazuje się, że nie tylko wzrasta ilość osób systematycznie uprawiających sporty, ale również osób poszukujących nowych from aktywności. Przykładem jest CrossFit. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania metodą sondazu diagnostycznego pośród członków poznanskiego klubu Reebok CrosFit Poznań w celu określenia motywów podejmowania tej formy aktywności fizycznej oraz określenia pozytywnych i negatywnych skutków wynikających z jej podejmowania. Okazuje się, że badani są osobami o wysokiej świadomości pozytywnego wpływu regularnie podejmowanej aktywności fizycznej na zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Słowa kluczowe: motyw, motywacja, aktywność fizyczna, crossfit, sport   Abstract The article presents the issue of physical activity by referring it to the observed increase in the Poles participation in this form of leisure. It turns out that not only increases the number of people training sports regularly, but also the number of  people looking for new activities. An example is CrossFit. Therefore it was decided to conduct the research by diagnostic survey method among members of the Reebok CrosFit Poznań Club to determine the motives on this form of physical activity, and identify positive and negative impacts resulting from its making. It turns out that the researched group are people with high awareness of the positive impact of regular physical activity on health, fitness and well-being. Keywords: motive, motivation, physical activity, crossfit, sport

 20. Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee

  Martha Norkunas

  2015-12-01

  Full Text Available Narrating the Racialization of Space in Austin, Texas and Nashville, Tennessee People of color in the United States have been obligated to move through public space in particular ways, dictated by law and social custom. Narrators create cognitive maps of movement in the city shaped by racial codes of behavior. The maps change over time as law and social custom changes. The fluidity of the maps is also influenced by status, gender, class, and skin tone. This paper examines a rich body of oral narratives co-created with African Americans from 2004 to 2014 focusing on how men and women narrate their concepts of racialized space. It moves from narratives about the larger landscape — the city — to smaller, more personal public places — the sidewalk and the store — to intimate sites of contact in the public sphere. Many of the narratives describe complex flows of controlled movement dictated by racial boundaries in the context of capitalism. The narratives form an urban ethnography of the power relations inscribed on the landscape by racializing movement in space.   Narracje o urasowieniu przestrzeni w Austin (Teksas i Nashville (Tennessee Nie-Biali w Stanach Zjednoczonych byli zmuszeni do poruszania się w przestrzeni publicznej w szczególny sposób, określony przez prawo i zwyczaj społeczny. W swoich narracjach badani tworzą mapy kognitywne ruchu w mieście, kształtowane przez rasowe kody zachowania. Mapy te zmieniały się w czasie pod wpływem zmian prawnych i zwyczajowych. Na płynność tych map wpływały także status, płeć, klasa i odcień koloru skóry. W artykule przeanalizowano bogaty zbiór relacji ustnych tak zwanych Afroamerykanów, zbieranych w latach 2004-2014; uwaga skupia się na tym, jak mężczyźni i kobiety opowiadają o swoim widzeniu przestrzeni urasowionej. Omówiono narracje o szerszej przestrzeni miasta, jak i węższej, skoncentrowanej na bardziej osobistych miejscach publicznych, takich jak sklep. Wiele

 1. Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu

  Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  2017-10-01

  Full Text Available A spectre is haunting Europe: The Korčula Summer School as a freethinking island and space for dialogue The Korčula Summer School and the journal Praxis associated with it occupy an important place on the map of Yugoslav intellectual history in the nineteen-sixties and seventies. Philosophers, sociologists and representatives of other professions considered the issues of Socialism, revolution, the idea of self-government. These direct contacts with Western intellectuals were not only an important contribution to the Yugoslav philosophical thought, but also constituted an input to the contemporary Western intellectual life. The aim of the article is to present the complex inter-institutional and interpersonal network by which the Yugoslav achievements of the so-called Praxis group became part of the European heritage. In this way, studying wandering ideas shows the Yugoslav culture to be not only receptive, but also creative and innovative.   Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu Na mapie jugosłowiańskiej historii intelektualnej istotne miejsce zajmują Korczulańska Szkoła Letnia (Korčulanska ljetna škola i związane z nią czasopismo „Praxis”. W ich ramach filozofowie i socjologowie, a także przedstawiciele innych profesji, w latach 60. i 70. XX wieku podejmowali refleksję nad zagadnieniem socjalizmu, rewolucji, idei samorządności. Ożywione kontakty z zachodnimi intelektualistami stanowiły nie tylko istotny wkład w lokalną myśl intelektualną, ale także promieniowały na świat zachodni, gdzie również były dyskutowane i rozwijane. Celem artykułu jest zaprezentowanie licznych i skomplikowanych sieci międzyinstytucjonalnych i międzyludzkich, dzięki którym jugosłowiański dorobek filozoficzny tzw. grupy Praxis, stał się częścią dziedzictwa europejskiego. W ten sposób badanie idei wędrownych pokazuje, że kultura jugosłowiańska miała nie

 2. Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-06-01

  Full Text Available Autorzy omawiają nowe podejście do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przedstawione w raporcie GOLD 2011. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Badanie BOLD ujawniło, że rozpowszechnienie choroby jest różne w poszczególnych krajach i będzie czwartą przy‑ czyną zgonów w 2030 roku. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest nałóg palenia tytoniu. Raport GOLD 2011 zaleca, aby postawienie diagnozy rozważyć, jeśli pacjent prezentuje takie obja‑ wy, jak: duszność, kaszel i odkrztuszanie wydzieliny z ekspozycją na czynniki ryzyka oraz z obecnością obtu‑ racji potwierdzonej wartością FEV1/ FVC < 0,70. Wskaźnik FEV1 okazał się niedostatecznym deskryptorem wpływu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na pacjenta. Jest to choroba złożona i różnorodna, zbadanie jej wpływu na zdrowie pacjenta wymaga walidowanych testów, takich jak BODE, ADO, DOSE. Raport GOLD 2011 zaleca stosowanie dwóch walidowanych testów: mMRC i CAT. Wskaźniki wentylacyjne są skla‑ syfikowane jako GOLD 1 i 2 (zaburzenia łagodne i umiarkowane oraz GOLD 3 i 4 (zaburzenia ciężkie i bar‑ dzo ciężkie. Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są ustalane na podstawie wywiadu lub war‑ tości FEV1. Ostatecznie pacjentów można zakwalifikować do kategorii A, B, C lub D. Leczenie farmakologiczne powinno być ustalane po dokonaniu zindywidualizowanej oceny.

 3. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Paweł Krzesiński

  2012-07-01

  Full Text Available Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe, diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazo‑ wych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształce‑ nia dwuwymiarowego umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysił‑ kowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało usta‑ lone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bez‑ pieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykry‑ cie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem

 4. Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy

  Marzena Zaborowska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Celem pracy była ocena występowania dyskinez podczas wieloletniego leczenia preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 103 chorych z chorobą Parkinsona (54 z dyskinezami, 49 bez dyskinez, w podobnej grupie wiekowej (64,37±6,94 vs 64,94±6,81 roku. Stan kliniczny oceniano wg skali Hoehn-Yahra, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, Mini-Mental State Examination (MMSE. W każdym przypadku wykonywano badanie tomografii komputerowej głowy w celu oceny zaników mózgu lub obecności zmian naczyniopochodnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę obecność czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Wyniki: Chorzy z dyskinezami charakteryzowali się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii i cukrzycy. W tej samej populacji stwierdzono częstszą obecność zaników korowych w tomografii komputerowej mózgu w porównaniu z grupą odniesienia (25 vs 8. Wśród chorych z dyskinezami dawki lewodopy były wyższe (1013,43±260,61 vs 877,55±216,46 mg, a czas leczenia dłuższy o średnio 2 lata. Wartości oceny w skali Hoehn-Yahra i UPDRS były zbliżone. Wnioski: W badaniach własnych u pacjentów z chorobą Parkinsona dyskinezy występowały częściej w przypadkach bardziej zaawansowanego procesu neurozwyrodnieniowego, co wiązało się z dłuższym czasem trwania objawów oraz stosowaniem wyższych dawek lewodopy. Korelowało to z częstszym w tej grupie występowaniem dodatkowych czynników ryzyka.

 5. Innovation on physical education lessons as a generator of physical activity

  Kamil Nowak

  2016-12-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka Bez ruchu niemożliwe byłoby zarówno funkcjonowanie, jak i rozwój ludzkości. Ruch gwarantuje również prawdziwy i najbardziej korzystny wypoczynek. W czasach, w których tak popularne stały się gry komputerowe i najróżniejsze portale społecznościowe, coraz trudniej zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności fizycznej. Dlatego tak ważne jest, aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne. Zajęcia ruchowe mogą stać się interesujące między innymi dzięki wprowadzaniu innowacyjności i to w postaci nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, jak i nowych dyscyplin sportowych. Celem pracy było wykazanie w jakim zakresie i jak często nauczyciele wychowania fizycznego stosują  metody innowacyjne podczas zajęć, skąd czerpią pomysły na nie, jakie napotykają problemy podczas pracy tymi metodami, a także jakie korzyści one przynoszą. Badaniami zostało objętych 97 nauczycieli wychowania fizycznego. Badania prowadzone były na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przełomie roku szkolnego 2015/2016. Dla lepszego poznania problemu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Arkusze składały się z pytań zamkniętych oraz półotwartych. Badanie było całkowicie anonimowe co pozwoliło respondentom na swobodę odpowiedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ciekawe, innowacyjne prowadzenie zajęć wpływa na większą obecność na lekcjach uczniów oraz na zaangażowanie ucznia w lekcje wychowania fizycznego.

 6. Uzależnienie od Internetu (siecioholizm wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Dynamika rozwoju sfery informatycznej i medialnej we współczesnym świecie zmienia dotychczasowe formy funkcjonowania w życiu codziennym. Przykładem tego zjawiska jest Internet, który – powszechnie dostępny szerokiemu gronu odbiorców od zaledwie 20 lat – wyraźnie już wpłynął na styl życia całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież stanowią szczególnie podatną grupę na oddziaływanie Internetu, a nieracjonalne korzystanie z niego może powodować niekorzystne skutki zdrowotne, z uzależnieniem włącznie. Cel pracy: Ocena ryzyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży licealnej. Materiał i metody: Badanie objęło 102 uczniów (43% badanej grupy stanowiły dziewczęta, 57% – chłopcy w wieku 17-19 lat (średnia wieku 18,3. W badaniu wykorzystano test Kimberly Young oraz kwestionariusz w opracowaniu własnym. Wyniki: Do grupy ryzyka uzależnienia od Internetu zakwalifikowano 20% badanych. Ponad 20 godzin tygodniowej aktywności w sieci deklarowało 22% respondentów, przy czym w grupie tej przeważali chłopcy – 78% vs 22% w grupie dziewcząt. Stwierdzono tendencję do zbyt długiego przebywania w sieci kosztem aktywnych form spędzania wolnego czasu i relacji bezpośrednich z rówieśnikami. Analiza form aktywności w Internecie wykazała preferencje zależne od płci. Chłopcy wybierali gry komputerowe 59% i strony o tematyce erotycznej 10%, zaś dziewczęta strony z muzyką 70%, wyszukiwarki internetowe 55%, portale aukcyjne 50% i społecznościowe 50%. U ponad 30% badanych występowały dolegliwości somatyczne związane z pracą przy komputerze. Wnioski: Nieracjonalne korzystanie z Internetu powoduje negatywne skutki w zakresie zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Niezbędna jest zatem powszechna edukacja medialna zapobiegająca negatywnym zjawiskom związanym z korzystaniem z Internetu.

 7. Evaluation of postural stability of people with Parkinson's disease with Biodex Balance System device

  Jacek Wilczyński

  2016-10-01

  Summary Parkinson's disease is an incurable disease of the CNS of progressive and chronic course. Postural Stability of people with Parkinson's is hindered what predisposes to falls. In a person standing seemingly motionless body performs small oscillatory movements caused by differences in antigravity muscle tension. This mechanism is called postural rocking and mobility associated with it is referred to as postural sway. The parameters of rocking are very sensitive indicator of balance control, and can be used to evaluate and detect pathological changes. The aim of the study was to evaluate the stability of posture of people with Parkinson's disease on the basis of posturographic examination.The age range of the patients was from 52 to 85 years (mean 71.8 years. In terms of age the patients were divided into two groups. The first group consisted of 9 people to 75 years old, while the other of 8 people over 75 years old. The postural stability was assessed with Biodex Balance System. The study was performed at the Laboratory of Posturology at the Institute of Physiotherapy at UJK in Kielce. Although Mann-Whitney U test showed no significant differences in postural stability between the sexes, its lower values are reported for men. A standing position of the subjects was characterized by greater deviation in the sagittal plane than in the frontal plane (A/P>M/L with a tendency to tilt backwards. There were better postural stability results in the younger group (group 1, up to 75 years old. The subjects in this group obtained significantly lower values of postural stability (t°=2.2744, pM/L z tendencją do odchylania się do tyłu. Zaobserwowano lepsze wyniki stabilności posturalnej w grupie osób młodszych (grupa 1 do 75 roku życia. Badani tej grupy uzyskali istotnie niższe wartości stabilności posturalnej (t°= 2,2744, p<0,05.   Słowa kluczowe: stabilność posturalna, choroba Parkinsona, platforma Biodex Balance System

 8. Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

  Witold Tłustochowicz

  2010-04-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznejscyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanychz powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykęobejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjneoraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciemtechnetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawówstwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznikawe wszystkich trzech fazach badania.Po ukończeniu diagnostyki rozpoznano u 13 chorych wczesne reumatoidalnezapalenie stawów, u 4 reumatoidalne zapalenie stawów(łącznie 17 pacjentów, a u 1 niezróżnicowane zapalenie stawów.Scyntygrafia kości wykazała cechy zapalenia stawów u 13spośród nich (72,2%, u 4 osób (22,2% wzmożone gromadzeniestwierdzono tylko w fazie statycznej, a u 1 pacjenta (5,6% uzyskanoprawidłowy wynik badania. U 21 chorych wykluczono chorobęzapalną stawów (u 19 rozpoznano fibromialgię, u 2 chorobęzwyrodnieniową. W grupie bez zapalenia stawów u 14 pacjentów(66,6% nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w obraziescyntygraficznym, u 6 (28,6% występowało wzmożone gromadzenieznacznika w badaniu statycznym, a u 1 chorego (4,8% opisanoscyntygraficzne cechy zapalenia stawów.Wbadanej grupie czułość scyntygrafii dynamicznej kości w wykrywaniuzapalenia stawów wynosiła 72,2% (95% CI: 57,5–76,8, a swoistość 95,2% (95% CI: 82,8–99,1. Dodatni wynik badaniadynamicznego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem naobecność zapalenia stawów [PPV 92,9% (95% CI: 74,2–98,7].Mniej wiarygodny był ujemny wynik badania [NPV 80% (95% CI:69,5–83,3]. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że trójfazowa scyntygrafia dynamicznakości może mieć zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnegozapalenia stawów.

 9. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 10. Znaczenie diagnostyczne klasyfikacji rozwojowych we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego = The diagnostic importance of diagnostic developmental classifications in the early diagnosis of cerebral palsy

  Agnieszka Strączyńska

  2016-01-01

    Streszczenie Skale rozwojowe są powszechnie stosowane w programie wczesnej interwencji. Zaleca się ich stosowanie w ocenie motorycznej niemowląt i małych dzieci, jako podstawowe narzędzia diagnostyczne i prognozujące cel terapii. Badanie neurorozwojowe mają przede wszystkim na celu wykrywanie zagrożenia występowania mózgowego porażenia dziecięcego i innych deficytów wynikających z zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. W dostępnej literaturze opisano wiele klasyfikacji rozwojowych jednak nie zawsze odznaczają się one wysoką specyficznością i czułością w określaniu poziomu nieprawidłowości. Praca ma na celu przybliżenia cech charakterystycznych poszczególnych testów diagnostycznych z oceną ich rzetelności i trafności zastosowania we wczesnym rozpoznaniu mózgowego porażenia dziecięcego.   Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, diagnostyka niemowlaków, testy przesiewowe, zaburzenia rozwoju.   Abstract The developmental scales are widely used in the early intervention. It They areis recommended to be for used in the motor assessments  in of infants and young children, as the basic diagnostic tools and forecasting the therapeutic target. The neurodevelopmental examinations are primarily aimed at detecting the risk (risk factors of cerebral palsy and other deficits consequent resulting from disorders of the central nervous system. The literature describes many developmental classifications, however, not always are they are characterized by high specificity and sensitivity in determining the level of disabilities. The paper aims to introduce the characteristics of individual diagnostic tests and simultaneously with evaluation of their reliability and application validity of the application in early diagnosis of cerebral palsy. Keywords: cerebral palsy, developmental disorders, infant diagnostics infants, screening tests.

 11. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 12. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 13. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  3 Department of Oncology, Faculty of Oncology and Environmental Health Care, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie             Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (HPN stosuje się u osób, które z różnych przyczyn nie mogą odżywiać się w sposób naturalny. Ten sposób żywienia stosowany jest od ponad 30 lat, co znacznie obniża koszty leczenia, głównie ze względu na zmniejszenie kosztów hospitalizacji, jak i poprawę jakości życia tych pacjentów [16]. Celem pracy była ocena wpływu żywienia pozajelitowego na jakość życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu. Materiał i metody. Kwestionariusz ankiety wypełniło 107 pacjentów przebywających lub przyjeżdżających na badania kontrolne do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Warszawie. Grupę badaną stanowiły osoby w wieku od 19 do 78 lat. W badaniach własnych wykorzystano kwestionariusz World Health Organization Quality of LifeTest-Bref (WHOQOL-BREF, który zawierał 26 pytań analizujących cztery domeny/dziedziny życia: fizyczną, psychologiczną, społeczną i środowiskową oraz dwa pytania, analizowane oddzielnie tj.: pytanie 1. dotyczące indywidualnej, ogólnej percepcji jakości życia i pytanie 2. dotyczące indywidualnej percepcji własnego zdrowia. Punktacja pytań zawierała się w przedziale od 1 do 5 i miała kierunek pozytywny – im większa liczba punktów, tym lepsza jakość życia. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyniki badań. Przeprowadzone analizy skłoniły autorów do postawienia następujących wniosków: Ogólna jakość życia  pacjentów żywionych pozajelitowo w domu została oceniona na poziomie ani dobrej ani złej, stan zdrowia, natomiast, na poziomie niezadowalającym. Najwyższą jakość życia, pacjenci żywieni pozajelitowo, osiągają w domenie socjalnej i środowiskowej a najniższą w domenie somatycznej oraz

 14. Zachowania zdrowotne starzejących się mężczyzn = The health behaviors of ageing men

  Celina Łepecka-Klusek

  2015-05-01

      Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Celina Łepecka – Klusek Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie Al. Racławickie 23 20-049 Lublin, Poland tel./fax. 81-7183286 e-mail: cklusek@onet.pl   Streszczenie Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się nasilenie skutków nieprawidłowego stylu życia wśród mężczyzn. Specjaliści koncentrują się na kreowaniu zmiany niektórych zachowań zdrowotnych. Cel Sprawdzenie, jakie zachowania zdrowotne cechują starzejących się mężczyzn i od czego to zależy. Materiał i metody Badaniami objęto 119 mężczyzn, w wieku 45 – 55 lat, hospitalizowanych w oddziale kardiologii, urologii lub leczących się w poradni przyszpitalnej. Prowadzono je od czerwca 2013 roku do lutego 2014 r. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z użyciem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz standaryzowanego Inwentarza Zachowań Zdrowotnych. Wyniki Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych (IZZ – ZZ w badanej grupie mieścił się w granicach od 43 punktów (1 sten do 111 punktów (10 sten, przy czym średnia wynosiła 78,5 + 15,1 punktów, co odpowiada 5 – 6 stenowi. Dominującym zachowaniem zdrowotnym w badanej grupie było pozytywne nastawienie psychiczne. Różnica w nasileniu ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych zarysowała się w kategorii zachowań profilaktycznych (p = 0.04. Badani z miast do 100 tysięcy mieszkańców cechowali się wyższym wskaźnikiem niż pozostali. Zaobserwowano również istotną statystycznie różnicę w kontekście poziomu wykształcenia (p<0.01 - mężczyźni z wykształceniem wyższym podyplomowym charakteryzowali się wyższym niż inni wskaźnikiem. Wnioski Ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych starzejących się mężczyzn był przeciętny, a dominującą kategorię zachowań stanowiło pozytywne nastawienie psychiczne. Wyższym wskaźnikiem zachowań profilaktycznych

 15. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

  Jerzy Pyskir

  2016-12-01

  • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Pionowa stabilna pozycja ciała człowieka jest możliwa dzięki pracy skomplikowanego systemu kontroli postawy, którego praca wymaga prawidłowego działania i współpracy kilku zmysłów. Praca tego układu jest utrudniona w podeszłym wieku, ale także może być zaburzona w wyniku przebytych chorób czy urazów. Istnieje wiele sposobów oceny stabilności posturalnej, ale wypracowanie ogólnych norm różnicujących prawidłową od wadliwej pracy systemu kontroli postawy okazuje się być nadal dużym wyzwaniem. Cel Próba znalezienia takich wartości kilku mierzonych, podczas prostego, krótkiego badania, parametrów, których przekroczenie wskaże na ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy systemu kontroli postawy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 50 pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza oraz 50 zdrowych ochotników. Do badania wykorzystano posturograf firmy PROMED J. Otton. Rejestrowano błądzenie centrum nacisku (COP na podłoże w czasie swobodnego stania przez 32 sekundy. Badanie obejmowało trzy próby – przy oczach otwartych, zamkniętych oraz samokontrolę. Wyniki Analizowano wartości pola powierzchni i długości statokinezjogramów w trzech sytuacjach pomiarowych oraz współczynniki Romberga i współczynnik koordynacji w badaniu samokontroli. Wszystkie analizowane parametry w grupie pacjentów znacznie różniły się od wyników uzyskanych przez osoby zdrowe. Uwagę zwraca szczególnie powierzchnia SKG przy oczach zamkniętych, współczynnik Romberga i współczynnik koordynacji. Wnioski Wartości pola statokinezjogramu przy oczach zamkniętych przekraczające 400mm2 w czasie 30 sekund badania, jak również wartości współczynnik Romberga powy

 16. Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

  Małgorzata Pyskir

  2016-12-01

  • Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz     Streszczenie   Wstęp Jedną z charakterystycznych cech człowieka jest stabilna pionowa postawa ciała. Nieprawidłowe działanie systemu kontroli postawy (PCS może powodować niekontrolowane upadki, co pogarsza kondycję fizyczną i ogranicza funkcje życiowe. Wykazano, że kontrola postawy u osób starszych jest utrudniona. Być może właściwie prowadzona rehabilitacja jest w stanie spowolnić ten proces. Cel Dotychczasowe badania pokazały pozytywny wpływ ćwiczeń Pilates na elastyczność tułowia i miednicy oraz równowagę dynamiczną. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności postawy starszych kobiet przed i po 10 tygodniach programu ćwiczeń metodą Pilates. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 35 kobiet w wieku 55-67 lat. Wstępne badanie posturograficzne wykonano przed rozpoczęciem ćwiczeń. Następnie uczestniczki programu przez 10 tygodni wykonywały ćwiczenia metodą Pilates pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Po zakończonym programie powtórzono badanie posturograficzne. Wyniki Analizowano pole powierzchni oraz długość rejestrowanych statokinezjogramów. Dokonano także analizy dyfuzyjnej otrzymanych krzywych. Ponad 60% uczestniczek uzyskało lepsze rezultaty w po programie ćwiczeń. Osoby, które w drugim badaniu miały gorsze wyniki donosiły, że były w dniu badania przeziębione lub mocno zmęczone.   Wnioski                 Pogorszenie stabilności postawy u osób starszych można minimalizować przez intensyfikację codziennej aktywności. Może jej pomóc wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates. Badania posturograficzne stanowią dobre narzędzie do monitorowania pracy systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność posturalna, system kontroli postawy (PCS, Pilates               Abstract   Introduction One of characteristic of humans is upright standing. Incorrect operation of Postural Control System (PCS can cause

 17. Wiedza studentów na temat odnawialnych źródeł energii = Knowledge of students about renewable energy sources

  Mateusz Babula

  2016-08-01

  2Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia odnawialna. Key words: renewable sources of energy, renewable energy.     Streszczenie   Wstęp: W dzisiejszych czasach do pracy wielu urządzeń potrzebna jest energia elektryczna. Obecnie około 90% energii elektrycznej powstaje w elektrowniach cieplnych, których paliwem jest węgiel kamienny lub brunatny. Poprzez produkcję energii elektrycznej w sposób konwencjonalny wzrasta zawartość w powietrzu dwutlenku węgla. Przyczynia się to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi. Dlatego ważne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel pracy: Celem naszej pracy jest przedstawienie wiedzy studentów na temat OŹE. Badanie to ma na celu sprawdzenie znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Prowadzone badanie ma na celu przedstawienie wiedzy studentów na temat udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Materiał i metody badawcze: W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa złożony z 10 pytań. Dotyczą one wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii, znajomości definicji i podziału odnawialnych źródeł energii, korzyści oraz wad jakie wynikają z ich użytkowania oraz podstaw prawnych funkcjonowania OŹE w Polsce. Badania odbywały się na zasadzie anonimowości. Ankiety zostały wysyłane do respondentów za pomocą Internetu. Wyniki  i wnioski: Większość studentów określa swoją wiedzę na temat Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie dostatecznym. Zaś po przeprowadzeniu badań wykazano, że studenci potrafią zdefiniować pojęcie odnawialnych źródeł energii oraz poprawnie wymieniają jej źródła.  Natomiast stwierdzono znaczne trudności w

 18. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 19. PEMILIHAN STRATEGI PEMASARAN DI KAMPOENG KOPI BANARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP DAN TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO AN IDEAL SOLUTION (TOPSIS

  Aries Susanty

  2014-09-01

  Full Text Available Kampoeng Kopi Banaran belum dapat mencapai laba sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diduga hal ini terjadi karena semakin banyaknya pesaing dengan usaha sejenis, seperti Cimory, Kampoeng Rawa, Tlogo Plantation, Salib Putih, dan Umbul Sidomukti serta belum dimilikinya strategi pemasaran yang tepat oleh Kampoeng Kopi Banaran. Selama ini, Kampoeng Kopi Banaran baru memasarkan  produk-produk yang dimilikinya dengan menggunakan website, brosur,  dan promosi mulut ke mulut.  Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang tepat bagi penyusunan strategi pemasaran dari Kampoeng Kopi Banaran, menentukan bobot dari setiap kriteria dan subkriteria tersebut, serta mengusulkan strategi pemasaran tertentu berdasarkan kriteria dan subkriteria tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat delapan buah kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi pemasaran bagi Kampoeng Kopi Banaran, yaitu Managerial Capabilities (MC, Market Innovation Capabilities (MIC, Customer Linking Capabilities (CLC, Human Resource Assetes (HRA, Reputational Asset (RA, Competition (C, Economy (E, dan Social and cultural (SC. Selanjutnya kedelapan kriteria tersebut akan dijabarkan lagi menjadi sejumlah subkriteria. Metoda yang digunakan untuk menghitung bobot dari kriteria dan subkriteria adalah Analitycal Network Process (ANP; sedangkan metoda yang digunakan untuk penyusunan strategi pemasaran adalah  Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS . Data untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada manager dan bagian marketing Kampoeng Kopi Banaran. Hasil pengolahan data menunjukkan kriteria yang memiliki bobot tertinggi untuk penyusunan strategi pemasaran di Kampoeng Kopi Banaran adalah Managerial Capabilities (MC (0,1897 dan sub kriteria yagn memiliki bobot tertinggi adalah subkriteria brand atau reputasi (0,1277. Selanjutnya, strategi yang terbaik

 20. ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, PENDAPATAN NASIONAL DAN INFLASI TERHADAP NILAI TUKAR NOMINAL : PENDEKATAN DENGAN COINTEGRATION DAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM

  Roosaleh Laksono T.Y.

  2016-04-01

  linier berganda  metoda OLS. Metoda penelitian ini menggunakan mendekatan dengan cointegration dan error correction model (ECM dengan sebelumnya melallui beberapa tahapan pengujian statistic lainnya. Hasil dalam penelitian dengan cointegration (Johansen Cointegration test   menunjukkan bahwa semua variable bebas (inflasi, pendapatan nasional dan suku bunga  dan variable tak bebas (nilai tukar telah terjadi hubungan keseimbangan (equilibrium dalam jangka panjang, hal ini dibuktikan dengan hasil uji tersebut dimana nilai trace statistic sebesar 102.1727 jauh lebih besar dari nilai kritis (5%  sebesar 47.85613.  Selain itu pula  hasil dari Maximum Eigenvalue Statistic yaitu dengan hasil sebesar 36,7908 lebih besar dari nilai kritis 5%. Sebesar 27,584434. Sementara hasil dari uji koreksi kesalahan model (ECM bahwa hanya variable inflasi, suku bunga dan residual yang signifikan, sementara variable pendapatan nasional tidak signifikan. Hal ini yang berarti bahwa variable inflasi dan suku bungan mempunyai hubungan jangka pendek terhadap nilai tukar, hal ini terlihat dari nilai Probabilitas (Prob. masing- masing variable dibawan 0,05 (5%, selain itu koefisien residual pada hasil uji ECM adalah -0,732447, hal ini menunjukan bahwa koreksi kesalah (error correction term adalah sebesar 73,24% dan significant. Kata Kunci: Suku Bunga; Pendapatan Nasional; Inflasi, Nilai Tukar; Kointegrasi; Error Correction Model (ECM

 1. A review of calculation methods for fast and intermediate reactors; Expose des methodes pour le calcul de reacteurs a neutrons rapides et intermediaires; Obzor metodov rascheta reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh; Estudio panoramico de los metodos de calculo de los reactores rapidos e intermedios

  Marchuk, G I [Akademiya Nauk, Moskva, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1962-03-15

  de ecuaciones fundamentales y conjugadas de la teoria de los multigrupos. Expone luego diversas aplicaciones de la teoria de la perturbacion a los problemas del calculo fisico del reactor. Examina los metodos numericos de resolucion de las ecuaciones fundamentales y conjugadas que expresan el funcionamiento del reactor sobre la base del metodo de los armonicos esfericos. Explica asimismo como se utiliza el metodo de las caracteristicas en la solucion de problemas relativos a la masa critica del reactor. Describe los metodos de calculo de los reactores con moderadores que contienen hidrogeno y, por fin, expone las bases de un modelo efectivo fundado en la teoria de un solo grupo, aplicable al reactor. (author) [Russian] Obsuzhdaetsya razvitie metodov rascheta yadernykh reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh. Rassmatrivayuts ya razlichnye postanovki zadach fizicheskogo rascheta. Obsuzhdaetsya uchet rezonansnykh ehffektov. Vvodyatsya v rassmotrenie mnogogruppovy e sistemy 'osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij. Daetsya razlichnoe primenenie teorii vozmushchenij k zadacham fizicheskogo rascheta reaktora. Rassmatrivayuts ya chislennye metody resheniya osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij reaktora v priblizhenii metoda sfericheskikh garmonik. Daetsya primenenie metoda kharakteristik k resheniyu zadach na kriticheskuyu massu reaktora. Izlagayutsya metody rascheta reaktorov s vodorodsoderzhashchim i zamedlitelyami . Izlagayutsya osnovy ehffektivnoj odnogruppovoj modeli reaktora. (author)

 2. Parasitic Worm in Tiger (Panthera tigris at Serulingmas Zoological Garden Banjarnegara, Bandung Zoological Garden, and Indonesia Safari Park Bogor

  Risa Tiuria

  2017-04-01

  Benggala dan 15 ekor harimau Sumatera dari TSI Bogor. Semua sampel tinja diperiksa dengan metoda kualitatif (pengapungan dan sedimentasi dan kuantitatif (metoda McMaster. Selain itu juga dilakukan pemupukan pada tinja yang positif telur strongylid. Cacing parasitik yang ditemukan dari penelitian ini adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, cacing strongylid (Trichostrongylus sp, Ancylostoma sp, Cooperia sp, cacing oxyurid (Oxyuris sp dan Strongyloides sp. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prevalensi kecacingan pada harimau di TRMS 100%, di KBB 50%, dan di TSI Bogor 47,4%. Cacing parasitik yang ditemukan pada harimau di TRMS adalah cacing ascarid (Toxocara sp, cacing strongylid (Ancylostoma sp, Trichostrongylus sp, Cooperia sp and Strongyloides sp. Cacing parasitik yang terdapat pada harimau di KBB adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, cacing strongylid (Ancylostoma sp, Trichostrongylus sp, dan cacing oxyurid (Oxyuris sp. Cacing parasitik yang terdapat di TSI Bogor adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, strongylid (Ancylostoma sp, dan cacing oxyurid (Oxyuris sp.

 3. Characterization of fresh and irradiated domestic nuclear graphite; Karakterizacija neozracenog i ozracenog domaceg nuklearnog grafita

  Marinkovic, S; Suznjevic, C; Bogdanovic, R; Gasic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  This report shows results of testing the quality of domestic impregnated graphite IGSP-05, and irradiated domestic graphite IGSP-01 as well as the new methos of characterization based on graphite oxidation by liquid agent. Systematic measurement of domestic impregnated graphite enabled conclusions related to its quality and further improvement. Domestic graphite is relatively well graphitized and its properties are approaching standard nuclear graphite, although it still shows some deficiencies. Important deficiencies are significant inhomogeneity and low density. The applied impregnation procedure did not improve significantly the quality of graphite, probably because the material which was impregnated had fine pores. To avoid this porosity it would be necessary to use material with higher granulation. Soot which was present in some blocks probably worsened the quality of graphite and caused dispersion of the obtained results. First tests of irradiated domestic graphite IGSP-01 showed that its behaviour does not differ from standard nuclear graphite in case of low doses. It is necessary to test its properties in case of higher neutron doses before drawing final conclusions. The new method of graphite oxidation by the N{sub 2}SO{sub 4} - Ag{sub 2}Cr{sub 2}O{sub 7} mixture which is highly sensitive on the existence of structural defects is based on detecting the oxidation rate of graphite by measuring the pressure of released CO{sub 2}. Application of the method for testing the domestic and American graphite showed that irradiation caused drastic changes of oxidation rates and similar behaviour of both graphite types. U ovom izvestaju su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta domaceg impregnisanog grafita IGSP-05, rezultati ispitivanja ozracenog domaceg grafita IGSP-01 i opisana je nova uvedena metoda karakterizacije zasnovana na oksidaciji grafita tecnim agensom. Sistematsko merenje osobina domaceg impregnisanog grafita je omogucilo donosenje zakljucaka o

 4. Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA. Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie” dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy. Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.

 5. Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidity of water on an example of the cascade lower Brda River

  Dawid Aleksander Szatten

  2016-01-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15   Streszczenie             Ocenę transportu rumowiska zawieszonego, dla zbiorników retencyjnych kaskady dolnej Brdy, przeprowadzono w celu porównania metod: tradycyjnej (wagowej oraz nefelometrycznej (optycznej. Analizy dokonano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych poniżej Zbiornika Smukała w latach 2014 - 2015. Obejmowały one pobór prób w celu oznaczenia wartości wskaźnika zawiesina ogólna (metoda tradycyjna oraz nefelometrycznej mętności wód (metoda laserowa. Pobór połączony był z obserwacjami stanów wody, umożliwiając określenie sytuacji hydrologicznej. Zebrane dane zinterpretowano za pomocą podstawowych metod statystycznych. Stwierdzono, iż rzeka Brda charakteryzuje się niewielkim obciążeniem w materiał zawieszony. Obserwacje zmącenia wód, umożliwiły określenie chwilowej dynamiki zawiesin oraz wskazanie głównego źródła pochodzenia analizowanej składowej transportu fluwialnego. Otrzymane dane wskazują na możliwość zamiennego stosowania porównywanych w artykule metod.   Abstract             The evaluation of the suspended sediment transport was conducted on artificial reservoir of cascade of lower Brda River, to compare methods: traditional (weight and nephelometric (optical. The analysis was based on field research conducted below the Smukała Reservoir in the years 2014 - 2015. These included sample collection for determining the value of total suspension (traditional method and nephelometric turbidity of water (laser method. Sampling was connected with the observations of water levels, for specifying the hydrological situation. The collected data were interpreted using basic statistical methods. Was found that the the Brda River is characterized by a low suspended sediments load. Observations turbidity of water was possible to determine

 6. Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej = Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse

  Bogumiła Małecka

  2016-08-01

  2 doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego CM                  w Bydgoszczy UMK w Toruniu   Adres do korespondencji: Bogumiła Małecka, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, Bydgoszcz, bogumila.malecka@interia.eu       Streszczenie Nebulizacja jest zabiegiem leczniczym polegającym na wprowadzeniu leku do układu oddechowego w postaci aerozolu w celu działania miejscowego, jak i systemowego. Współcześnie w pneumonologii nebulizacja jest coraz częściej stosowana, jako nieagresywna metoda szybkiego dostarczenia leku w dowolny region zmienionych chorobowo dróg oddechowych. Metoda ta nie wymaga od chorego koordynacji czynności oddechowych ani wkładu wysiłkowego w fazie wdechowej i dlatego jest szeroko zastosowana w pediatrii. Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowej techniki wykonywania zabiegu nebulizacji. Brak wiedzy odnośnie techniki zabiegu nebulizacji  zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego  prowadzi do powstawania błędów, które mają wpływ na proces terapeutyczny . Szeroko rozumiany rozwój nauk medycznych wymusza ciągłą edukację nie tylko pracowników ochrony zdrowia, ale także pacjentów jak i ich opiekunów. Podawanie leków z wykorzystaniem aerozoloterapii jest procesem złożonym i bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy dzieckiem, rodzicami i urządzeniem w oparciu o szczegółowa wiedzę na temat prawidłowej techniki zabiegu.   Słowa kluczowe: nebulizacja, dziecko, pielęgniarka pediatryczna, rodzina.       Summary Nebulization is a therapeutic treatment which consists in loading the drug to the respiratory tract as an aerosol for local and systemic effects. Today in respiratory medicine nebulization is increasingly used as a non-aggressive method for the rapid delivery of the drug in any region of the affected airways. This method does not require the coordination of the patient

 7. GROUND WATER ASSESSMENT IN AGRICULTURAL AREA, CASE STUDY FROM MACHANG-MALAYSIA (Penilaian Air Tanah di Daerah Pertanian, Studi Kasus di Machang Malaysia

  Nur Islami

  2010-11-01

  Full Text Available ABSTRACT The study area is located in Machang, North Kelantan - Malaysia. The North Kelantan plain is covered with Quaternary sediments overlying granite bedrock. The drainage system is dendritic with the main river flowing into the South China Sea. Hydrogeochemical method was used to study groundwater of shallow aquifer characters within the area. Based on water samples analysis collected from the study area, it can be deduced that the cations and anions concentration are good for domestic use except in the southern region which the nitrate concentration is higher (more than 20 mg/l compared to the northern region (relatively zero. The areas that possibly possess nitrate-contaminated groundwater have been mapped along with groundwater flow patterns. The southern and middle part of the study area has an east to west groundwater flow pattern, making it impossible for contaminated water from the southern region to enter the northern area, despite in the northern area has lower elevation. ABSTRAK Lokasi area studi adalah berada di Machang, Kelantan Utara – Malaysia. Dataran tanah wilayah Kelantan Utara dilapisi oleh batuan Sedimen Kuarter yang mana batuan granit sebagai batuan dasar. Sistem pengairan adalah berbentuk jaringan dendritik dengan sungai utama mengalir ke Laut Cina Selatan. Metoda hydrogeochemical digunakan untuk mempelajari karakter air tanah dari akuifer dangkal untuk keseluruhan area studi. Berdasarkan pada analisa air yang diperoleh dari area studi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kation dan anion baik digunakan untuk kehidupan sehari hari kecuali air tanah di area sebelah selatan yang mana kandungan nitratnya tinggi (lebih dari 20 mg/l dibandingkan di area sebelah utara (hampir tidak ada kandungan nitrat. Area yang memungkinkan memiliki konsentrasi nitrat pada air tanah dipetakan dengan kombinasi pola aliran air tanah. Pola aliran air tanah di area belahan selatan dan bagian tengah adalah dari timur ke barat yang mana tidak

 8. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 9. PENERAPAN HACCP BUBUR BAYI BERAS MERAH TERHADAP PENERIMAAN DAN LAMA WAKTU SIMPAN

  Riska Listyanti

  2017-04-01

  Full Text Available Penelitian ini secara umum bertujuan terlaksananya penerapan HACCP untuk bubur beras me-rah yang ditujukan untuk bayi usia 6-10 bulan, dan secara khusus menetapkan perbedaan lama waktu simpan bubur tersebut antara penerapan HACCP (variasi 1 dengan penerapan HACCP tanpa pengendalian CCP persiapan bahan (variasi 2; sanitasi alat (variasi 3; penjamah (variasi 4; cara pengolahan (variasi 5; penyimpanan (variasi 6 dan penyajian (variasi 7, serta mene-tapkan perbedaan penerimaan bubur beras merah variasi 1 dan bubur organik sebagai kontrol positif. Hal ini dilatar-belakangi karena dalam proses pembuatan bubur beras merah oleh ibu bayi, pada pemilihan bahan, sanitasi alat, penjamah dan cara pengolahan tidak memenuhi sya-rat. Begitu juga pada proses pengolahan bubur organik, pada sanitasi alat, penjamah, penyim-panan dan penyajian juga tidak memenuhi syarat. Metoda pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dengan bahan penelitian bubur hasil olahan sendiri. Hasil analisis menunjukan bahwa: bayi homogenisasi yang menerima bubur beras merah olahan sendiri adalah sebesar 73,25 %, dan yang menerima bubur organik pabrikan sebesar 46,5 %; penerimaan bubur beras merah dengan bubur organik berbeda secara bermakna (nilai p: 0,022. Selain itu diketahui pula bahwa lama waktu simpan bubur beras merah variasi 1 lebih dari 12 jam; variasi 2, 12 jam ( p: 1,00; variasi 3, 12 jam (p: 0,831; variasi 4, 11 jam (p: 0,862; variasi 5, 11 jam (p: 0,478; variasi 6, 8 jam (p: 0,155; dan variasi 7, 11 jam (p: 0,473. Dengan demiki-an dapat disimpulkan bahwa lama waktu simpan bubur beras merah variasi 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak berbeda dengan variasi 1.

 10. СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ

  Arcadie NICOLAEV

  2015-12-01

  Full Text Available METODĂ DE EVIDENŢĂ AMÂNATĂ A NUMĂRULUI COLONIILOR DE MICROORGANISME ÎN CUTII PETRISe propune o metodă de evidenţă a coloniilor de microorganisme în cutii Petri prin analiza imaginilor digitale, marcarea coloniilor evidenţiate într-un program pentru crearea şi editarea desenelor Microsoft Paint şi înregistrarea numărului lor într-o fereastră Microsoft Office Excel deschisă paralel. Obţinerea imaginilor digitale permite a documenta, arhiva şi evidenţia datele în orice moment potrivit. Posedând toate avantajele aparatului pentru numărarea coloniilor în cutii Petri, metoda propusă de noi evită necesitatea de echipament special şi permite a evidenţia coloniile oricărui microorganism.THE METHOD OF DEFERRED ACCOUNTING OF COLONIES NUMBER IN PETRI DISHESA method for colony account in Petri dishes by analyzing digital images of dishes and marking of recorded colonies by means of computer graphics editor Microsoft Paint and a registration of recorded colonies number in the new open Microsoft Office Excel window is proposed. Obtaining digital images allows documentation and archivation the data and to carry out account at any desired time. Possessing all device advantages for counting colonies in Petri dishes, the method allows to avoid any other special devices for this purpose and to account any kinds of microorganism colonies.

 11. THERMAL-HYDRAULIC ANALYSIS OF SMR WITH NATURALLY CIRCULATING PRIMARY SYSTEM DURING LOSS OF FEED WATER ACCIDENT

  Susyadi Susyadi

  2016-09-01

  ABSTRAK Reaktor daya kecil modular (SMR memiliki beberapa keunggulan dibanding reaktor daya besar konvensional. Dengan disain yang lebih sederhana dan terintegrasi, penerapan hukum alamiah untuk sistem keselamatannya dan biaya modal yang rendah, reaktor ini sangat cocok untuk dibangun di Indonesia. Salah satunya disain SMR yang sedang dikembangkan menerapkan gaya penggerak alami untuk sistim pendingin primernya. Dengan disain seperti itu, adalah sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap aspek keselamatan pada seluruh kondisi operasi. Salah satu yang perlu diinvestigasi adalah kecelakaan kehilangan air umpan (LoFW. Pada studi ini, dilakukan analisis kinerja thermal hidrolik SMR yang menggunakan sistim pendinginan primer sirkulasi alam saat kecelakaan LoFW. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi karakteristik aliran sistem primer saat kecelakaan LoFW dan untuk memastikan apakah aliran sirkulasi alam cukup untuk memindahkan panas dari teras guna menjaga kondisi tetap aman selama kecelakaan tersebut. Metoda yang digunakan adalah dengan merepresentasikan sistem reaktor ke dalam model-model generik program RELAP5 dan melakukan simulasi numerik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setelah kejadian pemicu dan trip reaktor, pada sisi primer laju alirnya berfluktuasi secara signifikan dan temperatur pendinginnya menurun secara bertahap sedangkan  pada sisi sekunder kondisi uap berubah menjadi uap jenuh. Laju alir turun dari ~711 kg/detik menjadi ~263 kg/detik sebelum kembali naik lagi pada t=~46 detik. Saat laju alir di titik terendah, temperatur pusat bahan bakar dan fluida pendingin adalah sekitar  ~565 K dan  ~554 K, yang menujukkan bahwa temperatur bahan bakar masih jauh di bawah batas disain dan temperatur fluidanya juga berada di bawah titik saturasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa saat transien kedua parameter utama termohidrolik reaktor tetap dalam kondisi yang dapat diterima sehingga dapat disimpulkan  bahwa saat  kecelakaan kehilangan air umpan, SMR

 12. PENGGUNAAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM MENGANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MODA KE KAMPUS

  Kardi Teknomo

  1999-01-01

  Full Text Available Limitation of parking spaces in Petra Christian University need to be solved by deterring private cars usage. However, the factors that affect students to choose their mode to campus are unknown. Determination of factors that influence mode choices may support alternatives and policy that could be proposed. Analytic Hierarchy Process was used to analyze the factors. Trips characteristics data of the students was collected by questionnaires interview. The results of the analysis show that the main factors that influence student to choose their mode to campus is security (49,3% and time (27,3%. Walking from student dormitory was the best alternative (33.2%, while carpool (16% is slightly lower than private cars usage (18%. Vanpool (12.4% is lower than carpool. Abstract in Bahasa Indonesia : Lahan parkir di Universitas Kristen Petra yang terbatas, memerlukan solusi alternatif yang mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi. Permasalahannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan mahasiswa memilih menggunakan mobil pribadi daripada alternatif moda yang lain belum diketahui. Dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, serta besar pengaruhnya, berbagai alternatif dan kebijakan untuk menurunkan kebutuhan akan lahan parkir, dapat diusulkan dengan lebih efektif. Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP dapat dipergunakan untuk menentukan faktor-faktor pemilihan moda. Data karakteristik perjalanan dilakukan dengan wawancara berkuisioner kepada mahasiswa Universitas Kristen Petra yang mempunyai kemungkinan untuk melakukan pilihan terhadap alternatif-alternatif moda yang ada. Hasil analisa menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan moda untuk berangkat kuliah adalah faktor keamanan (49,3% dan faktor waktu (27,3%. Ditinjau dari berbagai faktor, alternatif jalan kaki dari pondokan merupakan alternatif yang terbaik (33,2%, sedangkan carpool (16%, sedikit lebih rendah daripada penggunaan mobil pribadi (18%. Angkutan kampus (antar

 13. Determination of reactor parameters in a simulated RA reactor lattice by measuring the reactivity level of heavy water in D{sub 2}O moderated RB reactor; Odredjivanje reaktorskih parametara u simuliranoj resetki reaktora RA merenjem reaktivnosti nivoa teske vode u D{sub 2}O moderiranom reaktoru RB

  Takac, S M; Markovic, H D; Dimitrijevic, Z B [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-07-01

  Direct method for experimental determination of the neutron age {tau} in the reactor lattice is not developed. Fermi theory for determining {tau} by measuring the reactivity level of the heavy water can be applied for a limited number of reactor lattices. An attempt was made to apply this approach for a complex reactor core with side and upper reflector. As expected the obtained results were not satisfactory, and {tau} was determined by Dessauer formula which gives more realistic estimation of thermalization in the reactor cell. major discrepancies are resulting from the fact that the lower reflector was neglected. But it is possible to to determine {tau} for reactor core with reflectors by additional measurements of axial distribution and other experimental data for {tau}. This is quite tedious numerical procedure. Obtained experimental data for a number of reactor parameters are compared to the initial data of the RA reactor core showing very good agreement. [Serbo-Croat] Ekspeimentalna metoda za direktno odredjivanje starosti neutrona {tau}, u resetki reaktora do danas nije razvijena. Primenjena Fermijeova teorija za odredjivanje {tau} preko merenja reaktivnosti nivoa teske vode, ocigledno se moze koristiti samo na ogranicen spektar reaktorskih resetki. U ovom radu pokusano je da se vidi primenljivost iste u slozenom - bocno i odozdo - reflektovanom jezgru reaktora. Naravno dobijeni rezultati nisu zadovoljili, sto se i moglo ocekivati, pa je {tau} odredjen preko Dessauer-ove formule, sto daje daleko blizu sliku stvarnog stanja procesa termalizacije u celiji reaktora. Ocigledno vece neslaganje primenjene teorije dolazi od zanemarivanja donjeg reflektora u jezgru reaktora. Medjutim, dopnskim merenjem aksijalne raspodele i na osnovu ostalih eksperimentalnih podataka za {tau}, moguce je odrediti eksperimentalno reflektorski koeficijent za visestruko reflektovano jezgro reaktora, sto numericki predstavlja mukotrpan i dugotrajan rad na racunaru. Dobijeni

 14. ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE

  Maria COJOCARU

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol sunt abordate probleme ce vizează reforma sistemului de achiziţii publice al Republicii Moldova şi al României, armonizarea legislaţiei şi a procesului de achiziţii publice la normele europene. Întru realizarea scopului şi sarcinilor propuse au fost aplicate diferite metode de cercetare: monografică, comparativă, metoda grafică. Cercetarea procesului de achiziţii publice, în contextul prevederilor legislative ale Uniunii Europene, a permis autorilor să constate prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice la nivel naţional. În concluzie, au fost formulate sugestii menite să contribuie la perfecţionarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova.HARMONIZATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT IN MOLDOVA TO EU DIRECTIVESIn this article the author presents a studio on the reform of the procurement system of Moldova and Romania, har­monization of legislation and the process of European procurement rules. In achieving established goals were applied different research methods: monographic, comparative graphical method. Research the procurement process in the con­text of the legislative European Union (EU, allowed the author to declare the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level. In conclusion, suggestions were made that would help to improve the management of public procurement in Moldova.

 15. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 16. Problems of Uranium Monocarbide and Mononitride Technology; Problemes de la technologie des monocarbures et mononitrures d'uranium; Problemy tekhnologii monokarbida i mononitrida urana; Problemas de la tecnologia del monocarburo y del mononitruro de uranio

  Yakeshova, L. [Institut Yadernykh Issledovanij Chekhoslovatskoj, Czechoslovak Socialist Republic (Czech Republic)

  1963-11-15

  A critical account of published data is given, and the over-all demands made on ceramic nuclear fuel of the uranium monocarbide and mononitride type are examined. The paper also refers to a number of still unsolved problems, either at the research level or at that of practical application. A short account is given of methods of obtaining monocarbide and preparing compacted products. (author) [French] Le memoire donne un apercu critique de la documentation publiee. Il examine les criteres generaux auxquels doit repondre le combustible nucleaire ceramique du type monocarbure et mononitrure d'uranium. Il indique les problemes qui se posent encore en ce qui concerne les travaux de recherche ou l'utilisation pratique des matieres. Les methodes de preparation des monocarbures et les questions relatives a la fabrication de produits compacts font l'objet d'un bref examen. (author) [Spanish] La memoria examina criticamente los datos publicados. Se exponen los requisitos generales de los combustibles nucleares ceramicos del tipo monocarburo y mononitruio de uranio. Se senalan los problemas aun no resueltos en lo relativo a los trabajos de investigacion o a las aplicaciones practicas de esos materiales. Se describen brevemente los metodos de preparacion de los monocarburos y los problemas que plantean la elaboracion de productos compactos. (author) [Russian] Daetsya kriticheskoe obsuzhdenie literaturnykh dannykh. Razbirayutsya obshchie trebovaniya k keramicheskomu yadernomu toplivu tipa monokarbida i mononitrida urana. Otmechayutsya problemy, kotorye s tochki zreniya issledovatel'skikh rabot ili prakticheskogo primeneniya materialov, ostayutsya eshche ne reshennymi. Kratko obsuzhdayutsya metoda polucheniya monokargida i voprosy prigotovleniya kompaktnykh izdelij. (author)

 17. Monitoring jonosfere i svemirskog vremena u Bosni i Hercegovini : Monitoring of ionosphere and space weather in Bosnia and Herzegovina

  Džana Horozović

  2015-12-01

  Full Text Available Zbog svoje disperzivne prirode, jonosfera uzrokuje kašnjenje koda, odnosno ubrzanje faze signala Globalnih navigacijskih satelitskih sistema - GNSS. Usprkos napretku metoda GNSS pozicioniranja, jonosferska refrakcija je još uvijek jedan od najvećih izvora pogrešaka geodetskog pozicioniranja i navigacije. Različiti fenomeni svemirskog vremena, kao: solarni vjetar, geomagnetna oluja, solarna radijacija, može oštetiti GNSS satelite, dalekovode i elektrodistributivnu mrežu, itd. Zato je važno ustanoviti metode istraživanja i monitoringa svemirskog vremena. Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena je predmet ovog rada. Opisan je postupak konstruiranja SID (engl. sudden ionospheric disturbances – iznenadne jonosferske smetnje monitora. Analiza je pokazala da je jonosferska monitoring stanica u Sarajevu SRJV_ION 0436 sposobna otkriti pojačano zračenje. : Due to its dispersive nature, ionosphere causes a group delay or phase acceleration of the signals from Global navigation satellite systems - GNSS. Despite the progress of GNSS positioning methods, the ionospheric refraction is still one of the greatest source of the errors in the geodetic positioning and navigation. Different phenomenons oft he space weather: solar wind, geomagnetic storm, solar radiation, can damage GNSS, and electric power distribution networks but That is why it's important to establish research and monitoring methods of the space weather. The subject of this paper is the investigation of ionosphere and space weather. Procedure of constructing a SID (engl. Sudden ionospheric disturbances monitor station are described. The analysis showed that ionosphere monitoring station in Sarajevo, SRJV_ION 0436, was able to detect increased solar radiation.

 18. STRUCTURILE DE DEFLECTORI, FACTORI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE AI HABITATULUI PISCICOL- STUDIU DE CAZ, RÂUL NICOLET (QUEBEC-CANADA

  Marius DULGHERU

  2010-06-01

  Full Text Available Deflection structures factors for improve the fish habitat. Case study nicolet river (Quebec-Canada. Există câţiva factori care joacă un rol important în definirea calităţii habitatului fizic al râurilor, speciile de peşti manifestând preferinţe pentru anumite elemente hidraulice (viteză, adâncime, tipul sedimentelor etc. Un habitat sănătos este în mod normal caracterizat printr-o succesiune morfologică de vaduri şi adâncuri cu impact în oxigenarea apei, reproducerea şi hrănirea peştilor etc. Datorită importanţei recreaţionale a pescuitului, în Canada există un număr foarte mare de proiecte de îmbunătăţire a habitatului piscicol. In acest sens, deflectorii amplasaţi în albiile cursurilor de apă s-au dovedit a fi metoda cea mai de succes pentru habitatul păstrăvilor. Pe râul Nicolet (Quebec-Canada a fost monitorizată influenţa unor astfel de structuri inginereşti asupra menţinerii în timp a structurii de adânc. Din analiza evoluţiei morfologice şi morfometrice a adâncurilor (prin folosirea diferitelor ridicări topografice succesive din perioada 2000-2007, rezultă faptul că structurile inginereşti au un rol benefic în menţinerea unui habitat propice pentru peşti.

 19. MULTI-LINK SUPPORT FOR IPV6 NETWORKS

  Cüneyt Akınlar

  2016-03-01

  Full Text Available IPv6 ağ konfigürasyonu için genel pratik ağ üzerindeki her fiziksel bağ için ayrı bir altağ öneki atamaktır. Bu uygulama hem birden fazla ağ öneki gereksimine sebep olur, hem de elle yönetim ve konfigürasyon gerektirir. Buna alternatif konfigürasyon yöntemi bütün bağları IPv6 seviyesinde bir köprü ile bağlamak ve bu sayede bütün ağ için tek bir ağ öneki ataması yapmaktır. Bu metoda çoklu-bağ öneki ismi verilir. Bu makalede IPv6 ağları için çoklu-bağ öneki oto-konfigürasyonu konusu ele alınmıştır. Öncelikle tek yönlendiricili ağlar için coklu-bağ desteğinin nasıl gerçekleneceği tarif edilmiş, daha sonra bu yöntemin çok yönlendiricili ağlara nasıl uygulanacağı anlatılmıştır. Önerilen oto-konfigürasyon yöntemleri standart alıcı otokonfigürasyon protokollerini tamamlamakta ve IPv6 ağlarının yaygın kurulum ve kullanımları için gerekli tak-çalıştır metodolojine olanak sağlamaktadır

 20. Efek Pemordanan terhadap Pewarnaan Menggunakan Kombinasi Limbah Cair Gambir dan Ekstrak Kayu Secang pada Kain Rayon dan Katun

  F Failisnur

  2017-12-01

  Full Text Available Combination of gambier liquid waste and secang wood (Caesalpinea sappan L. can add color variations of fabric dyed with natural dyes. This research explained the effect of dyeing combination of gambir liquid waste and secang wood with different mordant method and type on the color shade and other characteristics of rayon and cotton dyed fabric. The mordant process was performed as much as 1 and 2 times using CaO, Al(2SO43, FeSO4 mordant and then compared without mordant treatment. The result of the dyed fabrics was evaluated the color shade, color strength (K/S, and fastness properties. The results showed that the color shade of rayon and cotton fabrics were varied. Rayon fibers had a greater affinity and absorption to the liquids waste of gambier and secang wood than in cellulose fibers. The mordant process could increase color strength (K/S and color fastness to washing, acidic perspiration, rubbing, and light.ABSTRAKKombinasi limbah cair gambir dan kayu secang (Caesalpinea sappan L. dapat menambah variasi warna kain yang dicelup dengan pewarna alami. Penelitian ini menjelaskan tentang efek pewarnaan kombinasi limbah cair gambir dan kayu secang dengan metoda dan  jenis mordan yang berbeda terhadap arah warna dan karakteristik lainnnya dari kain rayon dan katun hasil celupan. Proses mordan yang digunakan adalah 1 kali dan 2 kali mordan menggunakan CaO, Al(2SO43, FeSO4 yang dibandingkan dengan tanpa mordan. Kain hasil pewarnaan dievaluasi arah warna, intensitas warna (K/S, dan ketahanan luntur warna. Hasil penelitian menunjukkan arah warna kain rayon dan katun yang lebih bervariasi. Serat rayon memiliki afinitas dan penyerapan yang lebih besar terhadap zat warna limbah cair gambir dan kayu secang dibandingkan dengan serat selulosa.  Proses mordan dapat meningkatkan intensitas warna (K/S dan ketahanan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, gosokan, dan sinar.

 1. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 2. DETERMINANTS OF AGRO–FOOD PRICE CHANGES IN SLOVENIA DEJAVNIKI SPREMINJANJA AGROŽIVILSKIH CEN V SLOVENIJI

  Sergej GRIČAR

  2012-03-01

  Full Text Available This paper investigates the impacts of the current economic developments, the Euro adoption, and input prices on the consumer food prices. The focus of the analysis is on the consumer food price developments during the Slovenian adjustments towards the European Union membership, the Euro adoption by the followed increased in consumer prices, and the current economic and financial conditions. The empirical analysis on the determinants of the consumer food prices is based on the monthly statistical data, which were obtained from the Statistical Office of Republic of Slovenia. We use three statistical methods of the analyses on the time-series data: principal component analysis, regression analysis, and linear trend analysis. We found that the Euro adoption had only short-term impact on the consumer food prices. The rise in the consumer food prices has been determined by the intermediary costs and the agricultural producers` prices. Prispevek analizira vpliv ekonomsko-finančnih gibanj, uvedbe evra in cene inputov na cene hrane in brezalkoholnih pijač (agroživilske cene. Članek se osredotoča na agroživilske cene v času slovenskega pristopa k Evropski uniji, sprejetjem evra, povečanih cen življenjskih potrebščin in trenutne gospodarske in finančne krize. Empirična analiza dejavnikov agroživilskih cen temelji na mesečnih statističnih podatkih, ki so bili pridobljeni iz Statističnega urada Republike Slovenije. Uporabljene so tri statistične metode analize časovnih serij podatkov: metoda glavnih komponent, regresijska analiza in analiza linearnega trenda. Ugotovili smo, da se agroživilske cene na srednji rok niso povečale z uvedbo evra. Agroživilske cene pa imajo statistično značilno povezanost s stroški in s cenami pridelkov pri pridelovalcih.

 3. Research in nuclear reactor theory and experimental reactors; Istrazivanja u teoriji nuklearnih reaktora i ekspeimentalni reaktori

  Pop-Jordanov, J [Elektrotehnicki fakultet, Beograd (Yugoslavia)

  1978-05-15

  The paper is devoted to the possibilities of using experimental reactors for scientific research in nuclear power with a stress on problems in nuclear reactor theory. The stationary and nonstationary neutron fields, burnup prediction and analyses as well as fuel element development and the corresponding role of test-reactors were dealt with. It was shown that the investigations in nuclear reactor theory in Yugoslavia were developing continuously and in a useful interaction with experiments on research reactors. The needs for continuing the work on fundamental problems in neutron transport theory and on improving the calculation methods for thermal power reactors, together with the improvement of performances of existing research systems, were pointed out. A new quality in scientific work could be obtained dealing with the problems connected to a possible introduction of test-reactors, and fast systems later on. It was also pleaded for the corresponding orientations in fundamental sciences. (author) Rad je posvecen mogucnostima koriscenja eksperimentalnih reaktora za naucna istrazivanja u nuklearnoj energetici, sa akcentom na probleme teorije nuklearnih reaktora. Obradjena su stacionarna i nestacionarna neutronska polja, predikcija i analize sagorevanja, kao i razvoj gorivnih elemenata te uloga test-reaktora u osvajanju njihove tehnologije. Pokazano je da su se istrazivanja u teoriji nuklearnih reaktora u nas odvijala kontinualno i u korisnoj interakciji sa eksperimentima na istrazivackim reaktorima. Istaknuta je potreba nastavljanja rada na fundamentalnim problemima transportne teorije neutrona i na usavrsavanju metoda proracuna termalnih enerrgetskih reaktora, uz poboljsanje performansi postojecih istrazivackih sistema. Novi kvalitet u naucnom radu bi predstavljala orijentacija na probleme vezane sa eventualnim uvodjenjem test-reaktora, a zatim i brzih sistema. Pledirano je i za odgovarajuca usmeravanja u fundamentalnim naukama. (author)

 4. MICROSCOPIC FERMI-LIQUID APPROACH TO THE RESONANT EFFECTS OF SPIN-ORBIT INTERACTION IN SOLIDS

  Александр КЛЮКАНОВ

  2017-08-01

  Full Text Available Kondo effect, saturation magnetization and heat capacity of ferromagnetic are calculated from the first principles in the spirit of Landau’s Fermi-liquid theory. Temperature dependence of resistivity of metal with magnetic impurity is obtained in a good agreement with existing experimental data. Resistance curves demonstrate a minimum due to the resonance character of the interaction between spins of the localized and conduction electrons. It has been demonstrated that both temperature dependence of magnetic momentum and internal energy of ferromagnetic are in a good agreement with those predicted by the Heisenberg’s model.METODA FERMI-LICHID MICROSCOPICĂ PENTRU EFECTELE DE REZONANȚĂ A INTERACȚIUNII SPIN-ORBITE ÎN SUBSTANȚELE SOLIDEEfectul Kondo, magnetizarea de saturație și căldura specifică a unui feromagnet sunt calculate folosind principiile fundamentale în spiritul teoriei Fermi-lichid Landau. Dependența de temperatură a rezistenței  metalului cu impurități magnetice este în concordanță cu experimentul. Rezistența minimă este legată de natura rezonantă a interacțiunii unui electron de conducție cu un electron localizat. Se arată că dependența de temperatură a momentului magnetic și energia interioară este în bună concordanță cu modelul Heisenberg.

 5. Angular distributions of fast neutrons scattered by Al, Si, P, S and Zn; Distributions angulaires des neutrons rapides diffuses par Al, Si, P, S et Zn; Usloviya raspredeleniya bystrykh nejtronov, rasseyannykh alyuminiem, kremniem, fosforom i tsinkom; Distribuciones angulares de neutrones rapidos dispersados por Al, Si, P, S y Zn

  Tstjkaija, K; Tanaka, S; Maeuyama, M; Tomita, Y [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-Mtjea (Japan)

  1962-03-15

  Differential scattering cross-sections of Al, Si, P, S and Zn for fast neutrons have been measured in an energy range of 3.4 to 4.6 MeV by using the time-of-flight method. Angular distributions of the inelastically scattered neutrons are nearly isotropic in all cases. These results are discussed on the basis of the Hauser-Feshbach theory. (author) [French] Les sections efficaces differentielles de diffusion de Al, Si, P, S et Zn pour des neutrons rapides ont ete mesurees dans la gamme d'energies de 3,4 a 4,6 MeV, en employant la methode du temps de vol. Les distributions angulaires des neutrons diffuses inelastiquement sont presque isotropes dans tous les cas. Les auteurs analysent ces resultats en se fondant sur la theorie de Hauser-Feshbach. (author) [Spanish] Los autores han medido por el metodo del tiempo de vuelo las secciones eficaces diferenciales de dispersion del Al, Si, P, S y Zn para neutrones rapidos de energia comprendida entre 3,4 y 4,6 MeV. Las distribuciones angulares de los neutrones dispersados inelasticamente son casi isotropicas en todos los casos. Los autores analizan los resultados obtenidos basandose en la teoria de Hauser-Feshbach . (author) [Russian] Differentsial'no e sechenie rasseyaniya alyuminiya, kremniya, fosfora, sery i tsinka dlya bystrykh nejtronov izmereno v diapazone ehnergii ot 3,4 do 4,6 Megaehlektronvol't ispol'zovanie m metoda vremeni proleta. Uglovye raspredeleniya neuprugo rasseyannykh nejtronov yavlyayutsya pochti vo vsekh sluchayakh izotropnymi. Jeti rezul'taty obsuzhdayutsya na osnove teorii Hauzera-Feshbakha. (author)

 6. Weekly urban water demand forecasting using a hybrid wavelet–bootstrap–artificial neural network approach

  Adamowski Kaz

  2014-10-01

  Full Text Available Tygodniowa prognoza zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich określana metodą hybrydową z wykorzystaniem transformaty falkowej - bootstrapu - sztucznej sieci neuronowej. W artykule zaproponowano hybrydowy model (WBANN wykorzystujący transformatę falkową, bootstrap i sztuczną sieć neuronową do opracowania tygodniowej prognozy zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich przy ograniczonej dostępności danych. Proponowany model WBANN ma na celu poprawę trafności i niezawodności prognozowania zaopatrzenia w wodę. W analizach wykorzystane zostały dobowe wartości maksymalnej temperatury, sumy opadów i zapotrzebowania na wodę z 3-letniego okresu obserwacji. Stwierdzono, że hybrydowy model WBANN jest dokładniejszy od modeli ANN, BANN i WANN i z powodzeniem może być użyty do operacyjnego prognozowania zapotrzebowania na wodę. Model WBANN bardzo skutecznie prognozuje szczytowy popyt na wodę. Dobre wyniki otrzymane z modelu WBANN świadczą o tym, że zastosowana analiza falkowa znacząco poprawiła dokładność modelu, a metoda bootstrapu polepszyła niezawodność (wiarygodność modelu poprzez prognozowanie ensemblowe. Ocena niepewności z zastosowaniem przedziału ufności wykazała dużą trafność prognoz generowanych przez model WBANN oraz jego przydatność w operacyjnym wykorzystaniu

 7. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 8. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 9. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 10. Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców

  Paweł Szwajdler

  2015-04-01

    E-mail: szwajdli@onet.eu     Abstract         The main purpose of this work is to show diversity of tax regimes for sportsmen. The author focuses on tax regulations in Germany and in France. In this work is showed, that  not only tax regimes, which are applicable to all sportsmen, are in force, but also regimes, which are applicable only to sportsmen who are non- residents. Author of this article is going to answer , if it is necessary to  treat sportsmen in other way than other taxpayers. In this work, the author analyses legal regulations and specialist literature. Key words: taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes.   Streszczenie         Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie na różnorodność systemów opodatkowania sportowców. Autor  skupia się przede wszystkim na regulacjach obowiązujących we Francji oraz w Niemczech. W pracy zostało wskazane, że specyficzne systemy opodatkowania sportowców dzielą się na konstrukcje prawne dotyczące wszystkich sportowców oraz na rozwiązania jurydyczne mające zastosowanie tylko do nierezydentów. Autor odpowiada w niniejszym artykule na pytanie, czy istnieją powody, dla których sportowcy powinny być opodatkowani w sposób odmienny, niż pozostali podatnicy. W pracy zastosowana została metoda polegająca na analizie tekstów prawnych oraz poglądów doktryny. Słowa kluczowe: opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.

 11. Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  Mihaela Rudar Neral

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: V članku želimo raziskati upravljanje z vodnimi izgubami v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo in ugotoviti, kakšne so vodne izgube v Sloveniji. Vprašanje je, ali so podatki o vodnih izgubah kakovostni. Namen: Opredeliti pojmovanje vodnih izgub v okviru zakonodaje, ki ureja oskrbo s pitno vodo in smernice glede vodnih izgub, načine in vidike poročanja o vodnih izgubah izvajalcev gospodarske javne službe ter preučiti kakovost podatkov o stanju vodnih izgub v letih 2010 in 2012. Metoda: Podatke smo primerjali po triangulacijski metodi, uporabljene so kvantitativne in deloma kvalitativne metode raziskovanja. Rezultati: Primerjava podatkov o vodnih izgubah za leti 2010 in 2012 kaže na signifikantne razlike, ki izhajajo iz nejasne zakonodaje. Ta ne predpisuje enoznačne, enotne definicije vodnih izgub. V opazovanem obdobju ni opredeljene enotne metodologije določanja vodnih izgub, ki bi omogočila primerjavo podatkov. Organizacija: Model upravljanja z vodnimi izgubami, opredeljen z enotno metodologijo in usklajeno zakonodajo, bo omogočil razumevanje stanja sistema in lažji postopek odločanja o potrebnih ukrepih za ciljno zmanjšanje vodnih izgub. Družba: Zagotavljanje odgovornosti izvajalcev gospodarske javne službe za doseganje ciljev pri oskrbi s pitno vodo s poudarkom na obvladovanju in zmanjševanju vodnih izgub ter višja kakovost dejavnosti oskrbe s pitno vodo so pomembni za lastnike, upravljavce in uporabnike. Originalnost: Tovrstne raziskave o vodnih izgubah še nismo zasledili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Podatkov o vodnih izgubah vseh izvajalcev gospodarske javne službe ni mogoče pridobiti, zato je raziskava fokusirana zgolj na javno objavljene podatke iz resornega ministrstva in objavljenih statističnih podatkov. Dostop do celovitih podatkovnih baz v informacijskem sistemu ni omogočen.

 12. Implementasi Sistem Penyiaran Musik Digital di Kafe menggunakan Visible Light Communication

  DENNY DARLIS

  2018-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Teknologi penyiaran dengan frekuensi radio menggunakan teknik modulasi frekuensi (FM telah dikenal sejak lama. Teknologi ini memfasilitasi pengiriman suara melalui sinyal analog dari pemancar kepada penerima. Pengembangan teknologi komunikasi menggunakan cahaya tampak yang memanfaatkan lampu LED sebagai pengirim informasi cukup banyak dilakukan. Pada penelitian ini diimplementasi sistem pengiriman dan penerimaaan siaran musik digital dengan memanfaatkan cahaya tampak yang berasal dari lampu penerangan di kafe. Sistem visible light communication (VLC diimplementasikan dengan menggunakan metoda modulasi intensitas dan deteksi langsung (IM/DD. Dari hasil pengujian dapat ditunjukkan bahwa sistem ini dapat melewatkan siaran musik digital dengan redaman rata-rata 7,77 dB pada jarak maksimal adalah 3 meter. Hasil dari sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan menunjukan hasil yang baik sehingga layak untuk diterapkan pada system penyiaran musik digital di kafe. Kata kunci: Visible Light Communication, IM/DD, Sistem Penyiaran Musik Digital, Sistem Penerangan Kafe. ABSTRACT Broadcasting technology uses radio frequency and technique of frequency modulation (FM has been known for a long time. This technology allows the transmission of voice through analog signals from transmitter to receiver. Currently, many research on visible light communication technology utilizes LED lights as the sender. In this paper presented the results of transmitter and receiver system implementation of digital musik broadcast for use in the cafe. Visible light communication (VLC system is implemented using intensity modulation and direct detection (IM/DD method. From the test results can be shown that this system can pass digital musik broadcast with an average attenuation of 7.77 dB at maximum distance is 3 meters. Results of the system that has been designed and implemented shows good results, so it deserves to be applied to the digital musik broadcasting

 13. Implementasi Sistem Penyiaran Musik Digital di Kafe menggunakan Visible Light Communication

  DENNY DARLIS

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRAKTeknologi penyiaran dengan frekuensi radio menggunakan teknik modulasi frekuensi (FM telah dikenal sejak lama. Teknologi ini memfasilitasi pengiriman suara melalui sinyal analog dari pemancar kepada penerima. Pengembangan teknologi komunikasi menggunakan cahaya tampak yang memanfaatkan lampu LED sebagai pengirim informasi cukup banyak dilakukan. Pada penelitian ini diimplementasi sistem pengiriman dan penerimaaan siaran musik digital dengan memanfaatkan cahaya tampak yang berasal dari lampu penerangan di kafe. Sistem visible light communication (VLC diimplementasikan dengan menggunakan metoda modulasi intensitas dan deteksi langsung (IM/DD. Dari hasil pengujian dapat ditunjukkan bahwa sistem ini dapat melewatkan siaran musik digital dengan redaman rata-rata 7,77 dB pada jarak maksimal adalah 3 meter. Hasil dari sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan menunjukan hasil yang baik sehingga layak untuk diterapkan pada system penyiaran musik digital di kafe.Kata kunci: Visible Light Communication, IM/DD, Sistem Penyiaran Musik Digital, Sistem Penerangan Kafe.ABSTRACTBroadcasting technology uses radio frequency and technique of frequency modulation (FM has been known for a long time. This technology allows the transmission of voice through analog signals from transmitter to receiver. Currently, many research on visible light communication technology utilizes LED lights as the sender. In this paper presented the results of transmitter and receiver system implementation of digital musik broadcast for use in the cafe. Visible light communication (VLC system is implemented using intensity modulation and direct detection (IM/DD method. From the test results can be shown that this system can pass digital musik broadcast with an average attenuation of 7.77 dB at maximum distance is 3 meters. Results of the system that has been designed and implemented shows good results, so it deserves to be applied to the digital musik broadcasting system in

 14. PROBLEMATYKA BUDOWLANO–KONSERWATORSKA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W DOMARADZU

  Marek GOSZTYŁA

  Full Text Available Problematyka prowadzenia prac rewaloryzacyjnych drewnianych obiektów zabytkowych zaliczana jest do trudniejszych zadań konserwatorskich. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne i ciesielskie w XV wieku i późniejszych latach zostały zapomniane przez współczesnych architektów - konserwatorów i brygady ciesielskie. Wykonane prace, które zaliczyć można do rekonstrukcyjnych, w kościele w Domaradzu, dowodzą, że przed przystąpieniem do prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, należy wykonywać specjalistyczne badania mykologiczne i studia architektoniczno-konserwatorskie. Dopiero wyniki badań, dają podstawę do formułowania zaleceń konserwatorskich. Przyjęty tok postępowania w kościele, oparty został na metodzie zachowania nawarstwień kulturowych, oryginalnych struktur materiałowych i systemu połączeń ciesielskich. Kolejne etapy prac konserwatorskich, począwszy od wymiany belek podwalinowych, po wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachowej, prowadzono po wykonaniu wnikliwych analiz stanu zachowania tychże elementów. W trakcie prac odsłonięto fragmenty wcześniejszych form konstrukcyjnych i polichromii. Odkryta belka, będąca pozostałością tzw. sobót została wyeksponowana, z myślą, ukazania śladów historycznych form architektonicznych obiektu. Metoda ta, jest powszechnie stosowana w postępowaniach konserwatorskich.

 15. Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

  Abdrahman Alsabry

  2018-04-01

  Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.

 16. Menedžment projektov in finančna dodana vrednost

  Marko Brcar

  2017-03-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Ali obstajajo statistično značilne povezave med dejavniki planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja in finančno dodano vrednostjo gradbenih projektov. Namen: Namen raziskave je bil opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov menedžment projektov na finančno dodano vrednost v izbranih slovenskih gradbenih podjetjih ter podati predloge za izboljšanje stanja. Metoda: V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 77 anketirancev iz slovenskih gradbenih podjetij, med katerimi je bila večina menedžerjev projektov. Rezultati: Na podlagi raziskave je razvidno, da imajo natančneje planirani gradbeni projekti statistično značilen vpliv na finančno dodano vrednost projektov, pri čemer imata največji vpliv ustrezno planiranje in preverjanje ciljev ter obvladovanje sprememb na projektu. Organizacija: Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo s področjem gradbenih projektov in njihovo uspešnostjo. Empirične ugotovitve iz raziskave naj bi spodbudile podjetja in druge organizacije, da bodo več časa namenila planiranju projekta. Originalnost: Prispevek raziskave k menedžerski znanosti in stroki je opravljena empirična raziskava in analiza vpliva dejavnikov menedžmenta na finančno dodano vrednost projekta, saj v zadnjih desetih letih v gradbeništvu ni bilo podobne raziskave. Omejitve: V raziskavi smo se omejili le na finančno dodano vrednost projektov, nismo se osredotočali na ostale dejavnike učinkovitosti projektov, na primer kakovost proizvoda ali procesa, zadovoljstvo uporabnika, zadovoljstvo odjemalcev in podobno.

 17. BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

  Ion TODERAŞ

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50, iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere.Toxicitatea acută (LT50 şi LC50 a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.LC50 (concentraţia letală, 50% – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.LT50 (timpul letal, 50% – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUMThis work will focus on the study of groups of metalloorganic

 18. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz "stabilność" uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury

 19. Use of radioactive tracers in studying the transport of solids in watercourses; Emploi de traceurs radioactifs pour l'etude du transport solide dans les cours d'eau; Ispol'zovanie radioaktivnykh indikatorov dlya izucheniya peremeshcheniya tverdykh chastits v vodnykh potokakh; Empleo de indicadores radiactivos para el estudio del transporte de solidos en las corrientes de agua

  Courtois, G [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Jaeery, P; Heuzel, M [Laboratoire National d' Hydraulique de Chatou (France)

  1962-01-15

  aplicacion de los indicadores radiactivos a los estudios sobre modelos a escala reducida con el doble proposito de: a) disponer de un procedimiento de investigacion comun para los estudios efectuados sobre el terreno y en los modelos a escala reducida, con el objeto de poder controlar la fidelidad del modelo durante los ensayos de calibracion; b) aprovechar las ventajas que ofrecen los modelos a escala reducida en cuanto a facilidad de observacion y mediciones directas, para estudiar las posibilidades de mejorar el metodo de los indicadores, especialmente en lo que se refiere a la obtencion de datos cuantitativos. (author) [Russian] Natsional'naya gidravlicheskaya laboratoriya, vyrabotavshaya v sotrudnichestve s TSentrom yadernykh issledovanij v Sakle pribory i metody izucheniya dvizheniya donnykh otlozhenij pri pomoshchi metoda radioaktivnykh indikatorov, prilagaet v nastoyashchee vremya usiliya k tomu, chtoby osushchestvit' dejstvitel'no kolichestvennyj sposob issledovanij. Za poslednee vremya bylo provedeno dva opyta v prirodnykh usloviyakh v rekakh; pervyj iz nikh byl posvyashchen izucheniyu uvlecheniya gal'ki vodami Rony, a drugoj - izucheniyu peremeshcheniya peska v reke Niger. Parallel'no s poslednim opytom byli provedeny identichnye ispytaniya na makete reki Niger, sozdannom v laboratorii v SHatu. V ehtikh opytakh bylo ispol'zovano izluchenie margantsa-56 i natriya-24, vyzvannoe neposredstvennoj aktivatsiej tolchenoj kostochki abrikosa, izobrazhavshej v ispytaniyakh na makete prirodnye donnye otlozheniya Nigera. Sovmestnye usiliya laboratorii v SHatu i TSentra yadernykh issledovanij v Sakle napravleny v nastoyashchee vremya na primenenie metoda radioaktivnykh indikatorov k opytam na maketakh s dvojnoj tsel'yu: a) Vyrabotat' odinakovye metody issledovaniya v prirodnykh usloviyakh i na makete dlya proverki tochnosti maketa v stadii opytov po ehtalonirovaniyu; b) Ispol'zovat' legkost' vedeniya nablyudenij i proizvodstva neposredstvennykh izmerenij na maketakh dlya

 20. Plant Measurement, Sampling and Analysis for Accountancy Purposes with Particular Reference to Separation Plants at Windscale; Mesures, Echantillonnages et Analyses en Usine a des Fins Comptables, Notamment dans les Installations de Separation de Windscale; Izmereniya, vzyatie obraztsov i analizy v tselyakh ucheta na opyte ustanovki razdeleniya radioizotopov v uindskejle; Medicion, Muestreo y Analisis para Fines Contables, Especialmente en las Plantas de Separacion de Windscale

  Davidson, A. S.; Elliott, F.; Powell, R.; Swinburn, K. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale and Calder Works, Cumberland (United Kingdom)

  1966-02-15

  ). La precision requerida del metodo de analisis quimico depende del numero de determinaciones que se efectuen en cada periodo contable. Asi, para un metodo minucioso pero impreciso es necesario proceder a un gran numero de analisis. Puede resultar mas economico efectuar menos determinaciones con un metodo mas preciso. En la memoria se exponen detalladamente los metodos para la determinacion del plutonio: a) radioquimicos, b) colorimetricos, con toronol, c) separacion del plutonio, formacion del complejo con exceso de EDTA y retrovaloracion del reactivo, d) volumetria, e) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas, y f) espectrometria diferencial. Tambien se resenan los metodos de determinacion del uranio: a) gravimetria en forma de U{sub 3}O{sub 8}, b) extraccion con eter seguida de gravimetria o calorimetria, c) volumetria, d) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas y e) determinacion del enriquecimiento por espectrometria de masas o por espectrografia del desplazamiento de las lineas de un espectro de emision. En todos los procedimientos contables se emplean patrones para controlar los analisis y descubrir las inexactidudes que deben corregirse. En la memoria se dan precisiones sobre todos los metodos y se indica cuales de ellos se emplean en la nueva planta de separacion. (author) [Russian] Vse cifry dlja podscheta kolichestva special'nyh materialov vkljuchajut odin ili bolee iz treh osnovnyh parametrov, a imenno: izmerenija na ustanovke, vzjatie obrazcov i vzjatie analizov. Chto kasaetsja izmerenij, provodimyh na ustanovke, to luchshe vsego ispol'zovat' vzveshivanie tam, gde jeto vozmozhno, naprimer, kolichestvo plutonija pri zagruzke v novuju ustanovku razdelenija izotopov opredeljaetsja na osnove vesa zagruzhennyh uranovyh sterzhnej. Podrobno obsuzhdajutsja metody izmerenija velichin, naprimer a) pnevmaticheskogo merkatora i b) indikatornogo metoda s ispol'zovaniem radioaktivnogo cezija. Privodjatsja proverennye vykladki kazhdogo metoda

 1. Survey of Pulsed Neutron Source Methods for Multiplying Media; Methodes des Neutrons Pulses Pour l'Etude des Milieux Multiplicateurs; Obzor metodov s ispol'zovaniem istochnikov impul'snykh nejtronov dlya razmnozhayushchej sredy; Estudio Panoramico de los Metodos de Empleo de Fuentes de Neutrons Pulsados en Medios Multiplicadores

  Garelis, E. [General Electric Company, Vallecitos Atomic Laboratory, Pleasanton, CA (United States)

  1965-10-15

  tratamiento del modo fundamental teniendo en cuenta la base teorica de las tecnicas de empleo de fuentes de neutrones pulsados que se han perfeccionado para el modelo (kO/E). Se exponen las repercusiones de la teoria de la fuente de neutrones pulsados en lo que se refiere a la obtencion de valores exactos de la constante de decrecimiento y de datos adecuados para el analisis de los sistemas pulsados. Tambien se examina la labor experimental realizada y se ponen de manifiesto tanto las ventajas como las limitaciones de la tecnica (k{beta}/ Script-Small-L ). El autor estudia tambien los metodos seudoaleatorios de respuesta a los impulsos, que utilizan una correlacion entre los datos de entrada y los de salida para determinar la funcion de Green de un conjunto multiplicador, y pone de manifiesto que la informacion obtenida con el metodo seudoaleatorio es identica a la conseguida por el metodo de la pulsacion reiterada. Por consiguiente, los metodos desarrollados para la tecnica de la pulsacion reiterada se pueden aplicar a la tecnica seudoaleatoria. (author) [Russian] V poslednie gody sushhestvovali dva napravlenija v oblasti jeffektivnyh sposobov poluchenija izmerenii ostatochnoj reaktivnosti s ispol'zovaniem ge- neratorov impul'snyhnejtronov: 1) obychnye izmerenija s istochnikom impul'snyh nejtronov pri nepreryvnom pul'sirujushhem istochnike i 2) metody, osnovannye na psevdosluchajnom otvete impul'sa s ispol'zovaniem sootnoshenija mezhdu vhodom i vyhodom. V oboih sluchajah po- luchaemaja informacija identichna, t.e. oba napravlenija ideal'no sluzhat opredeleniju otvetnoj funkcii. Razrabotka metodov s istochnikom impul'snyh nejtronov na teplovyh sistemah v celjah izmerenija reaktivnosti proslezhivaetsja ot pervonachal'nyh popytok Sjoestrand do nedavnego metoda (k{beta}/ Script-Small-L ). Pri obychnom metode s istochnikom impul'snyh nejtronov funkcija podkriti- cheskoj sborki Grina, otvet reaktora na del'ta-funkciju istochnika nejtronov, predstavljaet soboj poisk svojstv

 2. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 3. Aktywność fizyczna osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

  Marta Estera Kowalska

  2016-02-01

  Independent Epidemiology Unit, Medical University of Lublin   Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna. Key words: hepatitis C, physical activity, health education.     Streszczenie Wstęp Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi jeden z głównych problemów zdrowia publicznego ze względu na długi okres bezobjawowy zakażenia wirusem HCV (hepatitis C virus oraz brak skutecznej szczepionki. Cel pracy Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Materiał i metody Materiałem wykorzystanym do badań były odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety. W badaniu wzięło udział 200 osób z potwierdzonym zakażeniem HCV. Wyniki Większość badanych podejmuje aktywność ruchową kilka razy w roku lub też sezonowo. Stwierdzono również, iż w badanej grupie im starszy wiek tym ankietowani rzadziej deklarują podejmowanie form aktywności fizycznej. Ponadto wykazano, iż aktywność fizyczna zmienia się wraz z poziomem wykształcenia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym badani częściej podejmują aktywność fizyczną. Wnioski W grupie badanych pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C występuje niska częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej. Tylko młodzi ludzie oraz posiadający wyższe wykształcenie deklarują aktywność fizyczną prowadzoną kilka razy w roku.     Abstract Introduction and aim: Hepatitis C is one of the major public health problems due to the long period of asymptomatic infection with HCV and the lack of an effective vaccine. The aim of this study was to evaluate the level of physical activity in patients with chronic hepatitis C. Materials and methods: Material used for the study were responses to closed questions contained in the author's survey interview. The study involved 200 people with confirmed HCV infection. Results: Most of the respondents take

 4. Ocena właściwości chemicznych i geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej z elektrowni Skawina S.A. w modelowym badaniu zapory ziemnej

  Paweł Mundała

  2014-12-01

  Full Text Available W modelu zapory ziemnej zbudowanej w korycie hydraulicznym badano podstawowe właściwości chemiczne i geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej, pozyskanej z Elektrowni Skawina SA. Dysponując piezometrami pozwalającymi ująć wody: górną, dolną oraz filtrującą przez nasyp, badano ich jakość po dobowej i dwudziestopięciodobowej ekspozycji. Wykorzystano wodę wodociągową – ze względu na lokalizację jednostki była to woda z Wodociągów Krakowskich. Z właściwości fizycznych badano skład granulometryczny gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wilgotność naturalną, gęstość objętościową, gęstość objętościową szkieletu, wilgotność optymalną, maksymalną gęstość objętościową szkieletu, współczynnik filtracji. Sklasyfikowano grunt według norm PN-B-02481:1998 i PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Wykreślono krzywą filtracji. Materiał nasypu – z uwagi na jego parametry geotechniczne – bardzo łatwo poddawał się zjawisku sufozji. Pomierzone objętościowe natężenie przepływu było w przedziale 1700–2500 cm3 · godz.–1. Z właściwości chemicznych badano stężenia ośmiu metali, konduktancję i pH wód dolnej, górnej i z korpusu zapory przy ekspozycjach po jednej i dwudziestu pięciu dobach. Warunki ługowalności badanych składników były odmienne od założonych w normie [Rozporządzenie… 1999], jednak znacznie bardziej zbliżone do warunków na pograniczu budowla wodna – ekosystem. Analizując zawartości metali, wartości pH oraz kondunktancji w odciekach uzyskiwanych z piezometrów rozmieszczonych w modelu zapory, należy stwierdzić, iż badany materiał wpływa na zmianę chemizmu wód mających z nim bezpośredni kontakt, szczególnie w odniesieniu do zawartości Na, K, Ca i Mg, przekraczając dopuszczalne dla wód powierzchniowych i podziemnych normy [Rozporządzenie… 2008, Rozporządzenie... 2011]. Ołów, kadm oraz chrom występują w stosunkowo wyrównanych zakresach w

 5. The soul in the mediaeval Psalter

  Kinga Lis

  2016-06-01

  Full Text Available The soul in the mediaeval Psalter The paper is an attempt to examine what lies at the heart and soul of the mediaeval Psalter in the contemporaneous approach(es to its vernacularisations. In particular, the paper investigates the applications of the mediaeval translation theory in relation to a 12th-century Anglo-Norman, a 15th-century Middle French and four 14th-century Middle English prose Psalter renditions, with a view to locate them within the spirit of the attitude to biblical translations current in the Middle Ages and against the backdrop of the position of the Psalter in the period. In practical terms, the analysis is conducted on the basis of the equivalent selection strategies for rendering four Latin nouns central to the Psalter: anima, animae ‘soul,’ cor, cordis ‘heart’ and, perhaps surprisingly, ren, renis ‘kidney’ and lumbus, lumbi ‘loins’. All cases of variation in this respect are studied closely from intra- as well as extra-textual perspectives in order to establish the possible reasons behind the divergences, as these constitute exceptions rather than the rule, even in apparently heterodox renditions.   Dusza w średniowiecznym Psałterzu Artykuł stanowi próbę bliższego przyjrzenia się podstawowym zasadom średniowiecznego podejścia do tłumaczenia psałterza na języki wernakularne. Przedstawiono w nim analizę zastosowania mediewalnej teorii tłumaczeń w odniesieniu do dwunastowiecznego Psałterza anglo-normandzkiego, piętnastowiecznego Psałterza średniofrancuskiego i czterech czternastowiecznych tłumaczeń Księgi Psalmów na średnioangielski. Celem było wykazanie, w jakim stopniu analizowane teksty odzwierciedlają ówczesne podejście do tłumaczeń biblijnych w kontekście znaczenia psałterza w średniowieczu. Badanie przeprowadzone jest na podstawie doboru ekwiwalentów w tłumaczeniu czterech – niezwykle istotnych z powodu rangi tych tekstów w średniowieczu – łacińskich rzeczownik

 6. Wartości poznawcze sprawozdawczości regulacyjnej podmiotu świadczącego powszechne usługi pocztowe

  Leszek Borowiec

  2018-03-01

  Full Text Available Ze względu na aspekty strategiczne, gospodarcze czy społeczne, niektóre obszary aktywności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są organizowane w ramach tzw. rynków regulowanych. Regulacja danej części rynku najczęściej podlega dodatkowym rygorom sprawozdawczości. Celem artykułu jest próba oceny wartości poznawczych sprawozdawczości z rachunkowości regulacyjnej operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. W opracowaniu dokonano przeglądu uwarunkowań prawnych działania operatora wyznaczonego oraz scharakteryzowano zakres ujawnianych informacji w sprawozdawczości regulacyjnej, na przykładzie rynku pocztowych usług powszechnych. Podstawą analizy były sprawozdania regulacyjne składne przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską. Wopracowaniu zastosowano takie metody badawcze jak: studia literaturowe, analiza aktów prawnych regulujących rynek usług pocztowych, wywiady oraz badanie poprzez działanie. Konkluzje skłaniają do stwierdzenia, iż sprawozdawczość regulacyjna, mimo swojej specyfiki, dla regulatora rynku stanowi istotne źródło informacji do oceny efektywności świadczonych usług. Jednocześnie ma bardzo wątpliwe walory poznawcze dla interesariuszy zewnętrznych, ze względu na szeroki zakres stosowania instytucji „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Artykuł jest oryginalnym spojrzeniem autora na słabo rozpoznany od strony naukowej problem wartości informacyjnej dla interesariuszy sprawozdawczości podmiotów działających w sektorach regulowanych. For strategic, economic or social reasons, some areas of business activity in the market economy are organized under the so-called regulated markets. The regulation of a given part of the market is most often subject to additional reporting requirements. The aim of this article is to try to assess the cognitive value of reporting from the regulatory accounting of an operator designated to provide universal postal services. The

 7. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  Abhar 1:100,000 sheet is located within the Cenozoic Tarom volcano-plutonic belt, NW Iran. The present study is based on the integration of remote sensing techniques on Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), geochemical data analysis consisting of stream sediment and lithogeochemical samples, within geological field observations and mineralographical studies to identify Cu prospect. On ASTER data; using a number of selected methods including band ratio, Least Square Fit (LS-Fit) and Minimum Noise Fraction (MNF) distinguished alternation zones. These methods revealed that three types of alterations: argillic, phyllic, and iron oxide zones occurring at the NE and SE of Abhar sheet, while the propylitic and silica zones are developed in NW and SW of the studied area. Lineaments were identified by aid of false color composite, high pass filters and hill-shade DEM techniques that two NW-SE and NE-SW major trends were determined. Geochemical anomalies were separated by number-size (N-S) method. Interpretation of N-S log-log plots of Cu in the area may be a result of the three steps of enrichment, i.e., mineralization and later dispersions. Field checks and Mineralgraphical studies also confirm the existence of suitable copper mineralization. Pokład geologiczny Abhar 1:100,100 zlokalizowany jest w obrębie kenozoicznego pasa skał magmowych pochodzenia wulkanicznego Tarom w północno-zachodnim Iranie. W pracy przedstawiono połączenie zastosowań metod zdalnych wykorzystujących technologię ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refelection Radiometer), analizę danych geochemicznych zebranych na podstawie osadów dennych ze strumieni oraz próbek skał w obrębie pola obserwacji a także danych mineralogicznych w celu rozpoznania skupisk rud miedzi. Na podstawie danych uzyskanych przy użyciu technologiiASTER i poddanych obróbce przy użyciu różnorodnych technik: badanie układu pasm, dopasowanie metodę najmniejszych

 8. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 9. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  Marek Zawadzki

  2011-08-01

  Full Text Available Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus(PCSO-524™ oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowanąmieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoicacid – EPA – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego (docosahexaenoicacid – DHA – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikachjakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów kolanowych i/lub biodrowych.Materiały i metody: U 50 pacjentów w wieku powyżej 50 lat, którzypodpisali świadomą zgodę na udział w powyższym badaniu, leczonychw Poradni Reumatologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznegowe Wrocławiu, stosowano kapsułki Lyprinol® zawierającePCSO-524™ lub kapsułki z olejem z ryb. Badanie przeprowadzonometodą podwójnie ślepej próby. U wszystkich uczestników badaniarozpoznano chorobę zwyrodnieniową dużych stawów obwodowych.Charakterystykę grup przedstawiono w tabelach I i II.Tuż przed rozpoczęciem badania oraz w 4., 8. i 12. tygodniu jegotrwania od pacjentów zbierano informacje dotyczące intensywnościodczuwanego bólu za pomocą wizualnej skali analogowej(VAS; oceny stanu zdrowia z zastosowaniem kwestionariuszaoceny stanu zdrowia; ogólnego stanu zdrowia i subiektywnej ocenyprzebiegu choroby. Aby określić bezpieczeństwo stosowania suplementów, przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniuprzeprowadzono analizę parametrów morfologii krwi, OB, poziomuAlAT oraz badania moczu.Wyniki: U pacjentów, którym podawano PCSO-524™, zaobserwowanoistotne obniżenie intensywności odczuwanego bólu związanegoz chorobą zwyrodnieniową stawów oraz ogólną poprawęjakości życia (tab. III–V, ryc. 1 i 2. U chorych z tej grupy nie wystąpiłyżadne działania niepożądane. W grupie pacjentów leczonycholejem z ryb zaobserwowano statystycznie istotną mniejszą poprawę(p < 0,05. Dodatkowo u niektórych z nich wystąpiły objawyniepo

 10. Postrzeganie pałeczek Salmonella przez wybraną grupę respondentów

  Anita Kukułowicz

  2017-06-01

  Full Text Available Wprowadzenie. Głównym źródłem zakażenia ludzi pałeczkami Salmonella jest skażona żywność pochodzenia zwierzęcego, która nie została poddana właściwej obróbce kulinarnej. Przyczynę zachorowań na salmonellozy może stanowić niewłaściwa higiena i postępowanie podczas przygotowywania posiłków. Celem badań było sprawdzenie wiedzy respondentów dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie wiosennym 2016 roku w grupie 120 nielosowo wybranych osób. Większość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu miało charakter zamknięty, przy czym w niektórych pytaniach ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Wyniki. Przeprowadzone wyniki badań wskazują, że ponad 80% badanych kobiet i około 75% mężczyzn słyszało o pałeczkach Salmonella. Wskazywanymi najczęściej produktami, po spożyciu których zazwyczaj dochodzi do zatrucia pałeczkami Salmonella, były zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn jaja oraz lody. Zarówno kobiety jak i mężczyźni za główne symptomy związane z zatruciem uważali: ból brzucha, biegunkę, odpowiednio 93,2% i 96,3% wskazań, mdłości i wymioty, odpowiednio 76,2% i 71,9% wskazań. Połowa badanych mężczyzn oraz 30% badanych kobiet wiedziało, że najlepszą metodą eliminacji bakterii Salmonella jest ogrzewanie produktów w temperaturze 72°C przez 15 sekund. Oceniając wiedzę respondentów dotyczącą znajomości produktów narażonych na występowanie pałeczek Salmonella, objawów towarzyszących zatruciom oraz sposobów zapobiegania stwierdzono, że kształtowała się ona na poziomie niskim lub dostatecznym. Wnioski. 1. Wykształcenie wpływało na poziom wiedzy dotyczącej aspektów związanych z zatruciami pokarmowymi wywoływanymi pałeczkami Salmonella. 2. Około jedna trzecia badanych osób nie dostrzega

 11. Zaburzenia lipidowe u pacjentów z zawrotami głowy

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena zaburzeń lipidowych u pacjentów z zawrotami głowy. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 918 chorych, w tym 598 kobiet i 320 mężczyzn, w wieku 18–83 lat (średnia wieku 55±0,5, leczonych w latach 2009–2011 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi z powodu zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne. Każdy pacjent był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy w celu wykluczenia schorzeń organicznych ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzono także badania laboratoryjne, takie jak stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydy, frakcję cholesterolu LDL i HDL oraz stężenie glukozy w surowicy krwi. Wyniki: W grupie 918 pacjentów z zawrotami głowy u 539 (58,71% miały one pochodzenie ośrodkowe, a u 379 chorych (41,28% charakter mieszany, w tym u 366 kobiet (67,90% rozpoznano zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 232 (61,21% typu mieszanego. Spośród 320 mężczyzn (34,78% z zawrotami głowy u 173 (32,09% stwierdzono zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 147 (38,78% typu mieszanego. Analizując stężenia frakcji lipidów u badanych, odnotowano podwyższone wartości cholesterolu całkowitego u 67,03% z nich, w tym u 71,34% mężczyzn i 64,76% kobiet. Podwyższone stężenia frakcji cholesterolu LDL zaobserwowano u 51,57% pacjentów, w tym u 54,83% mężczyzn i 49,83% kobiet. Frakcja HDL cholesterolu u większości chorych (61,99% była w normie. Również stężenie triglicerydów u większości badanych (u 69,45% nie odbiegało od normy, podobnie jak stężenie glukozy (u 59,25% mężczyzn oraz 67,78% kobiet. Wnioski: Zaburzenia

 12. Analiza przyczyn stresu zawodowego w opinii pielęgniarek = An analysis of the causes of occupational stress in the opinions of nurses

  Agata Pietraszek

  2016-09-01

  • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adres korespondencyjny: Agata Pietraszek, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4/6, 20-059 Lublin, e mail: agata.pietraszek.umlub@gmail.com   Streszczenie Wstęp. Stres zawodowy występuje wtedy, kiedy pracownicy doświadczają dyskomfortu psychicznego związanego z warunkami bądź wymaganiami pracy, w sytuacji, gdy przekraczają one ich możliwości. Cel badań. Celem badani było poznanie opinii pielęgniarek na temat czynników stresogennych występujących w miejscu pracy. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 278 osób wykonujących zawód pielęgniarki. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 10.0. Wyniki i wnioski. Większość badanych pielęgniarek była usatysfakcjonowana z pracy zawodowej (85%. Nawet 95,6% badanych twierdziło, że zawód pielęgniarki jest stresujący. Dodatkowo 56,1% badanych twierdziło, że jest codziennie narażona na stres zawodowy. Znaczny odsetek respondentów deklarowało radzenie sobie ze stresem w pracy. Czynniki, które wywołują znaczący poziom stresu wśród większości pielęgniarek to niska pensja (43,53%, a także nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i konieczność reanimacji (39,93%. Zmienne, które istotnie różnicują opinie badanego personelu pielęgniarskiego to: wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, liczba potomstwa, pełnione stanowisko oraz kontakt ze śmiercią i umieraniem pacjentów w codziennej praktyce zawodowej. Słowa kluczowe: stres psychologiczny; pielęgniarki; narażenie zawodowe Abstract Introduction. Occupational stress occurs when workers experience mental discomfort due to

 13. Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

  Joanna Szymańska-Kałuża

  2011-08-01

  Full Text Available Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZSM to najczęstszaidiopatyczna miopatia zapalna wieku dziecięcego. Do charakterystycznychobjawów tej choroby należą: osłabienie mięśni, głównieobręczy barkowej lub biodrowej, oraz zmiany skórne w postaciobrzęku twarzy, heliotropowego zabarwienia powiek, zmian plamisto-rumieniowych na twarzy i klatce piersiowej. W badaniachlaboratoryjnych typowe dla MZSM są podwyższone wskaźnikiostrej fazy, wysoka aktywność enzymów mięśniowych (aminotransferaz,kinazy kreatynowej oraz dehydrogenazy mleczanowej,a także czasami obecność przeciwciał anty-Jo1. Badanie elektromiograficznewykazuje cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni,a w obrazie histopatologicznym wycinka skórno-mięśniowegoodnotowuje się nacieki zapalne. U dzieci często obserwowane sątakże ogniska zwapnień w tkankach miękkich, prowadzące doatrofii mięśni i przykurczów stawowych.Leczeniem I rzutu u pacjentów z MZSM są glikokortykosteroidy,w przypadku nieskuteczności tej terapii stosuje się leki immunosupresyjnelub leki biologiczne, w tym immunoglobuliny.W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ciężkim przebiegiemMZSM powikłanego wapnicą, z uwzględnieniem objawów klinicznychi możliwości leczenia. Omówiono również trudności w doborzenajskuteczniejszej farmakoterapii dla tego pacjenta. U chorego– obecnie 14-letniego chłopca – występowały uogólnione zmianyskórne oraz bardzo gwałtownie narastające liczne złogi soli wapniaw skórze, tkance podskórnej, powięziach i mięśniach, które pojawiły się po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów chorobowych(ryc. 1–8. U chłopca z powodu wybitnie ciężkiego przebieguchoroby prowadzono agresywną konwencjonalną terapię(glikokortykosteroidy, metotreksat, cyklosporyna, pamidronian,która nie przynosiła zadowalających rezultatów i poprawy stanuklinicznego. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa światowegopodjęto próbę leczenia

 14. Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego

  Marek Juszczak

  2010-09-01

  Full Text Available W chwili obecnej leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM polega na podawaniu leków w postaci iniekcji podskórnych, domięśniowych bądź dożylnych. Powoduje to liczne niedogodności dla pacjentów, wobec czego istnieje zapotrzebowanie na wprowadzenie leku doustnego o skuteczności przewyższającej skuteczność leków obecnie stosowanych. Pierwszym tego typu lekiem jest fingolimod (FTY720. Lek ten dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a maksymalne stężenie we krwi osiąga po 12-16 godzinach od podania. Mechanizm działania fingolimodu polega na powodowaniu sekwestracji dojrzałych limfocytów w węzłach chłonnych i kępkach Peyera, co zmniejsza ich liczbę we krwi oraz w naciekach limfocytarnych. FTY720 nie upośledza funkcji limfocytów, a zwłaszcza aktywacji limfocytów T. Uważa się, że fingolimod może hamować migrację limfocytów na drodze dwóch niezależnych mechanizmów: pierwszy to zmniejszanie liczby receptorów S1P1 na limfocytach T i osłabienie sygnału do ich migracji, drugi to stałe pobudzanie tych receptorów obecnych na śródbłonku zatok w węzłach chłonnych do wzmacniania bariery ograniczającej migrację limfocytów. Zachęcające wyniki badań klinicznych II fazy umożliwiły zaprojektowanie dwóch dużych badań III fazy, które otworzyły fingolimodowi drogę do rejestracji: FREEDOMS (FTY720 Research Evaluating Effects of Daily Oral therapy in Multiple Sclerosis i TRANSFORMS (Trial Assessing Injectable Interferon versus FTY720 Oral in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. W zakresie wszystkich klinicznych i rezonansowych punktów końcowych w badaniu FREEDOMS udowodniono przewagę fingolimodu nad placebo. Badanie TRANSFORMS pozwoliło udowodnić, że fingolimod zmniejsza aktywność SM skuteczniej niż interferon β-1a. Dane te potwierdzają, że fingolimod jest obiecują- cym nowym lekiem w terapii SM.

 15. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 16. Gardening the City: Neighbourliness and Appropriation of the Common Spaces in Bulgaria

  Meglena Ivanova Zlatkova

  2015-12-01

  Full Text Available Gardening the City: Neighbourliness and Appropriation of the Common Spaces in Bulgaria The paper discusses the forms of public-private space division in a postcosialist Bulgarian city as everyday practices of inhabiting and appropriation of the common spaces in one neighborhood of Plovdiv. The anthropological research of the urban spaces includes a long term observation of the everyday practices in the city of socialism, the city in transition and the changed cities nowadays, following the line of the changing boundaries, distinction and expression of the public and private, common and individual. The cases of particular interest in my research are the forms of transgression of the physical borders and social boundaries as well as establishing new ones, according to the changing identities, social hierarchies, power relations, forms of social solidarity and networking and investment in social capital. The paper presents cases of blurring borders and boundaries as urban discourses – of the socialist city, the city in transition and the other – the city after 2007 when Bulgaria joined the EU. These cases are studied on the base of the everyday practices of urban gardening in common spaces – around block of flats, on the windowed balconies and small gardens (vegetable plots in the town outskirts.   Uprawianie miasta: sąsiedzkość i zawłaszczanie przestrzeni wspólnej w Bułgarii Artykuł omawia formy publiczno-prywatnego podziału przestrzeni w postsocjalistycznym mieście bułgarskim jako codzienne praktyki zamieszkiwania i zawłaszczania przestrzeni wspólnej na jednym z osiedli w Płowdiw. Antropologiczne badanie przestrzeni miejskiej koncentruje się na długookresowej obserwacji codziennych praktyk w mieście socjalistycznym, następnie przechodzącym okres transformacji, a wreszcie w mieście współczesnym, idąc za zmieniającą się linią granic, rozróżnieniem i wyrażaniem się publicznego i prywatnego, wspólnego i

 17. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 18. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  ć klinicznie w postacizespołu otępiennego. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego metodąPCR na obecność wirusa opryszki wypadło negatywnie. Dopierona podstawie badania histopatologicznego materiału pochodzącegoz biopsji stereotaktycznej mózgu rozpoznano u pacjentki HSEi wykluczono PML. Po odstawieniu infliksymabu i rozpoczęciuleczenia antywirusowego acyklowirem uzyskano poprawę stanuneurologicznego.

 19. Współwystępowanie astmy, alergicznego nieżytu nosa i idiosynkrazji aspirynowej

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Astma, alergiczny nieżyt nosa i nadwrażliwość na aspirynę stanowią coraz istotniejszy problem epidemiologiczny. W Polsce, pod kierunkiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono badanie epidemiologiczne w 11 ośrodkach. Wynika z niego, że częstość występowania tych problemów klinicznych stale wzrasta. Obecnie na astmę choruje 5,4% populacji, na ANN – 8,5%, a nadwrażliwość na aspirynę dotyczy ok. 0,5% populacji. Inne doniesienia mówią o częstszym występowaniu nadwrażliwości na aspirynę u chorych z atopią. W związku z tak dużym rozpowszechnieniem schorzeń o podłożu alergicznym i szerokim zastosowaniem w leczeniu innych schorzeń kwasu acetylosalicylowego oraz innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, problem częstości współwystępowania tych chorób wydaje się być istotny i jest przedmiotem niniejszej pracy. W analizie retrospektywnej zidentyfikowano wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM we Wrocławiu w latach 1999-2003 grupę 1 557 chorych z co najmniej jednym z rozpoznań: astmy, alergicznego nieżytu nosa lub nadwrażliwości na aspirynę. Astmę zdiagnozowano u 1 015 pacjentów, alergiczny nieżyt nosa u 495, natomiast nadwrażliwość na aspirynę u 363 chorych, co stanowiło odpowiednio: 65%, 32% i 23% grupy. Współwystępowanie astmy i alergicznego nieżytu nosa stwierdzono u 255 pacjentów. Współwystępowanie którejś z powyższych chorób i idiosynkrazji aspirynowej zaobserwowano odpowiednio u 3 i 6% grupy. Wnioskujemy, że alergiczny nieżyt nosa i astma współwystępują z dużą częstością, co świadczy o wspólnym podłożu patogenetycznym tych chorób i potwierdza koncepcję united airways disease. Częstość występowania idiosynkrazji aspirynowej w grupie chorych z atopią jest 10-krotnie większa w porównaniu z populacją ogólną.

 20. Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne

  Katarzyna Jobs

  2010-06-01

  Full Text Available Badania z użyciem dożylnych środków kontrastowych są często niezbędne w diagnostyce różnych schorzeń. Jednocześnie, mimo stosowania coraz bezpieczniejszych preparatów, po ich podaniu nadal obserwuje się, przeważnie przejściowe, pogorszenie funkcji nerek nazywane nefropatią pokontrastową. Wielokrotne epizody ostrego uszkodzenia funkcji nerek (AKI mogą z czasem doprowadzić do przewlekłej choroby nerek. W ostatnich latach odkryto nowy, czuły parametr, oceniający ostre uszkodzenie funkcji nerek bardzo wcześnie, bo już w ciągu kilku godzili po zadziałaniu czynnika szkodliwego. Jest nim stężenie we krwi i, przede wszystkim, w porcji moczu ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL. Celem pracy jest wstępna ocena stężenia NGAL u pacjentów badanych z użyciem dożylnego środka cieniującego. Materia! stanowiło 7 pacjentów z wadami układu moczowego (5 dziewczynek, 2 chłopców w średnim wieku 8,5 roku, u których wykonano urografię. Wszyscy badani mieli prawidłową czynność nerek, nie stwierdzano u nich mikroalbuminurii. Wyniki: Przed podaniem kontrastu średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 69,9 ng/ml, w porcji moczu - 15,8 ng/ml. Po 4 godzinach od podania kontrastu średnie stężenie NGAL w porcji moczu podniosło się do 44,18 ng/ml. Po 48 godzinach średnie stężenie NGAL w surowicy wynosiło 54,31 ng/ml, w porcji moczu średnie stężenie obniżyło się do 31,18 ng/ml. Wnioski: Zwraca uwagę fakt potrojenia stężenia NGAL w porcji moczu po 4 godzinach od podania dożylnego kontrastu i utrzymywania się wyższych stężeń po 48 godzinach od badania, co może świadczyć o negatywnym wpływie środka kontrastowego na czynność nerek nawet u pacjentów bez cech przewlekłej choroby nerek.

 1. Nudności i wymioty

  Anna Mokrowiecka

  2010-12-01

  Full Text Available Nudności są nieprzyjemnym, niebolesnym odczuciem silnej, nieodpartej potrzeby zwymiotowania, z kolei wymioty polegają na gwałtownym wydaleniu treści żołądka przez usta w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha i klatki piersiowej. Nudności i wymioty mogą występować niezależnie od siebie, ale najczęściej są ze sobą powiązane. Nudności i wymioty powstają w odpowiedzi zarówno na bodźce fizjologiczne, jak i patologiczne. Zwykle jednak przewlekłe nudności i wymioty są objawem chorób przewodu pokarmowego lub innych narządów. Choroby przewodu pokarmowego i otrzewnej stanowią szeroką grupę chorób wywołujących nudności i wymioty, począwszy od nieżytu żołądkowo-jelitowego o ostrym infekcyjnym tle, przez zatrucie pokarmowe i nadwrażliwość pokarmową, do stanów ostrych – niedrożności jelita cienkiego lub/i grubego. Leki i toksyny, między innymi cytostatyki, są jedną z najczęstszych przyczyn nudności i wymiotów. Wśród innych przyczyn nudności i wymiotów można wymienić: choroby OUN prowadzące do zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego, choroby endokrynologiczne i metaboliczne (mocznica, kwasica ketonowa w cukrzycy, choroby tarczycy i przytarczyc oraz choroba Addisona, zawał ściany dolnej mięśnia sercowego, nudności i wymioty pooperacyjne. Nudności i wymioty jako choroby czynnościowe zostały ujęte w III kryteriach rzymskich w punkcie „Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy”. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić czas trwania wymiotów, czas pomiędzy posiłkiem a wystąpieniem wymiotów, a także charakter treści wymiocin i inne objawy towarzyszące. Wywiad i badanie fizykalne dostarczają zwykle wystarczających informacji do postawienia prawidłowej diagnozy i ustalenia leczenia u większości chorych cierpiących na nudności i wymioty. Niektórzy pacjenci wymagają jednak badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych przed zastosowaniem odpowiedniej

 2. Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy

  Jakub Litak

  2017-02-01

  ²Department of Human Anatomy  Medical University of Lublin     Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain         Abstrakt Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią poważny problem diagnostyczny w praktyce lekarskiej . Są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza i mają znaczący wymiar ekonomiczny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym, stresem , siedzącym trybem życia i ograniczeniem aktywności procesy  degeneracyjno - wytwórcze w kręgosłupie szyjnym stają się bardziej powszechne. Radikulopatia szyjna jest neurologicznym stanem wywołanym kompresją lub uszkodzeniem korzeni nerwowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Stan ten generuje ból w obrębie szyi  nie rzadko promieniuje do obręczy barkowej i kończyn górnych. Postępowanie diagnostyczne jest procesem wieloetapowym. Wywiad i badanie fizykalne pełnia znaczącą rolę a badania obrazowe uzupełniają pełną diagnozę. Farmakoterapia i ograniczenie obciążeń redukują ból w ostrej fazie. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego , przewlekłego bólu czy tez postępujących deficytów neurologicznych przeprowadzenie zabiegu operacyjnego obarczającego uciśnięte struktury nerwowe staje się jedynym słusznym postępowaniem .   Słowa kluczowe: szyjna dyskopatia, radikulopatia, ból kręgosłupa szyjnego     Abstract The cervical spine pain represents serious diagnostic medical problem .It is the most common reason for visiting the doctor and has economic dimension . According to Development of Civilization , stress , sitting lifestyle and limitation of physical  activity  Degenerative and Osteoarthritic  syndromes become more common. Cervical radiculopathy  is a neurological condition caused by compression or damage of the nerve roots of the cervical spine.  This leads to the occurrence of the neck pain  radiating  to the shoulders and upper extremities. Diagnostic path is a multistage process. Medical interview and physical examination

 3. Pulsed Neutron Studies of BeO-Natural Uranium Lattices; Etudes de Reseaux Uranium Naturel-Glucine, par la Methode des Neutrons Pulses; Issledovanie reshetok BeO-prirodnyj uran s pomoshch'yu impul'snykh nejtronov; Estudio de Reticulados de Beo-Uranio Natural con Ayuda de Neutrones Pulsados

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-10-15

  . Las rafagas de neutrones se produjeron con un acelerador de cascada pulsando la fuente de iones y empleando la reaccion Be(d, n). Como detectores se emplearon contadores proporcionales de BF{sub 3} enriquecido. Los armonicos espaciales y temporales se eliminaron por el metodo descrito por Joshi y sus colaboradores en otra memoria presentada en este simposio. Se determino la constante de decrecimiento del modo fundamental para diversos laplacianos cuando la criticidad estaba muy lejos de alcanzarse. En estos calculos se tuvo en cuenta el efecto del enfriamiento por difusion, asi como el de la anisotropic. Todas las constantes de difusion y de multiplicacion se determinaron mediante ajuste por cuadrados minimos siguiendo tres procedimientos distintos. El laplaciano crftico inmediato se obtuvo resolviendo la ecuacion de la constante de decrecimiento para {lambda} = 0. Los resultados finales fueron los siguientes: Longitud de difusion L = 15,2 cm. Constante de absorcion {lambda}{sub 0} = 162,5 s{sup -1}. Coeficiente de difusion D = 1,761 * 10{sup 5} cm{sup 2}/s. Constante de enfriamiento por difusion C = -8,766 * 10{sup 5} cm{sup 4}/s. Edad {tau} = 150,7 cm{sup 2} Factor de multiplicacion infinita k{sub {infinity}}= 1,126. Laplaciano crftico inmediato B{sup 2} = 3,00 * 10{sup -4} cm{sup -2}. (author) [Russian] Opisyvaetsja primenenie metoda impul'snyh nejtronov dlja opredelenija dif- fuzionnyh parametrov i postojannyh razmnozhenija reshetok. S pomoshh'ju jetogo metoda po- lucheny diffuzionnye parametry i postojannye razmnozhenija dlja reshetok VeO-prirodnyj uran. Ispol'zovavshiesja uranovye sterzhni imeli v diametre 2,92 sm i byli pokryty alju- miniem tolshhinoj v 0,072 sm. Oni byli raspolozheny vertikal'no v kanalah, imejushhih kva- dratnoe sechenie 5 h 5 sm v kvadratnoj reshetke s shagom 15 sm. Impul'sy nejtronov polu- chali s pomoshh'ju kaskadnogo uskoritelja v rezul'tate pul'sirovanija istochnika ionov i is- pol'zovanija reakcij Be (d,n). Detektorami sluzhili

 4. Thermal Annealing of Paramagnetic Defects Induced by Gamma Irradiation in (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} and (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} Single Crystals: Experimental Verification of the Theory of Fletcher and Brown; Recuit Thermique des Defauts Paramagnetiques Induits par Irradiation Gamma dans des Monocristaux de (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} et (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}: Verification Experimentale de la Theorie de Fletcher et Brown; 0422 0415 0420 041c 0414 ; Regeneracion Termica de los Defectos Paramagneticos Inducidos por Irradiacion Gamma en Monocristales de (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} y (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}: Verificacion Experimental de la Teoria de Fletcher y Brown

  Calusaru, A.; Barbur, I.; Ursu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania); Universite ' Babes' , Cluj (Romania)

  1965-04-15

  ,996 y 2,0032, respectivamente. El estudio de la regeneracion por recocido del primer radical en el intervalo 60 Degree-Sign -170 Degree-Sign C revela la existencia de una cinetica con un solo rellano correspondiente a una recombinacion total de los radicales. Se ha podido establecer, para cada isoterma, la ecuacion correspondiente utilizando la funcion de errores deducida por Fletcher y Brown considerando el modelo de recombinacion de pares inicialmente correlacionados (y luego liberados) segun un proceso aleatorio. La concordancia entre los resultados experimentales y la funcion se obtiene corrigiendo esta mediante un factor alfa. La curva compuesta de recocido se ajusta muy bien a la funcion de errores corregida. Aplicando el metodo fenomenologico de Fletcher y Brown para calcular la energia de activacion, se ha hallado el valor de 1,594 eV, correspondiente al primer radical en el (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4}. Basandose en la variacion del coeficiente de difusion con la temperatura, se ha determinado el valor de 1,592 eV para la misma energia de activacion. Aplicando el metodo de Vand-Primack se ha hallado el valor de 1,45 eV, menor que los dos anteriores. Se estima, en conclusion, que el modelo de recombinacion de pares correlacionados segun un proceso aleatorio es aplicable en la formula dada por la teoria cuando la interaccion de las especies formadas con la red es bastante debil; en esas condiciones, los pares correlacionados inicialmente pueden liberarse. (author) [Russian] V obluchennyh kristallah (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} i (ND{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} s pomoshh'ju metoda rezonansa spina jelektrona byli identificirovany dva paramagnitnyh vida. Konstanta g pervogo radikala sostavljaet 2,014 i vtorogo-2,020 dlja sul'fata ammonija s vodorodom; te zhe konstanty dlja dejterirovannogo kristalla sostavljajut 1,9996 i 2,0032. Izuchenie otzhiga pervogo radikala pri temperaturah mezhdu 60 Degree-Sign i 170 Degree-Sign C pokazalo, chto v dannom sluchae imeet mesto

 5. Computer Based Test Untuk Seleksi Masuk Politeknik Negeri Bengkalis

  Agus Tedyyana

  2017-11-01

  Full Text Available AbstrakPenyeleksian calon mahasiswa baru dapat dilakukan dengan aplikasi Computer Based Test (CBT. Metode yang digunakan meliputi teknik pengumpulan data, analisis sistem, model perancangan, implementasi dan pengujian. Penelitian ini menghasilkan aplikasi CBT dimana soal yang dimunculkan dari bank soal melalui proses pengacakan dengan tidak akan memunculkan soal yang sama dengan menggunakan metoda Fisher-Yates Shuffle. Dalam proses pengamanan informasi soal saat terhubung ke jaringan maka diperlukan teknik untuk penyandian pesan agar soal tersebut sebeum dimunculkan melewati proses enkripsi dan deskripsi data terlebih dahulu maka digunakan algoritma kriptografi  RSA. Metode perancangan perangkat lunak menggunakan model waterfall, perancangan database menggunakan entity relationship diagram, perancangan antarmuka menggunakan hypertext markup language (HTML Cascading Style Sheet (CSS dan jQuery serta diimplementasikan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, Arsitektur jaringan yang digunakan aplikasi Computer Based Test adalah model jaringan client-server dengan jaringan Local Area Network (LAN. Kata kunci: Computer Based Test, Fisher-Yates Shuffle, Criptography, Local Area Network AbstractSelection of new student candidates can be done with Computer Based Test (CBT application. The methods used include data collection techniques, system analysis, design model, implementation and testing. This study produces a CBT application where the questions raised from the question bank through randomization process will not bring up the same problem using the Fisher-Yates Shuffle method. In the process of securing information about the problem when connected to the network it is necessary techniques for encoding the message so that the problem before appear through the process of encryption and description of data first then used RSA cryptography algorithm. Software design method using waterfall model, database design

 6. Kajian Potensi Limbah Pertanian Sebagai Sumber Karbon Pada Produksi Avicelase dan CMCase dari Bacillus circulans

  Amrullah Hamdan Rahmadani

  2017-03-01

  Full Text Available AbstrakAvicelase dan CMCase mewakili aktivitas eksoselulase dan endoselulase, termasuk dua dari tiga jenis selulase dalam sistem selulase yang dihasilkan oleh Bacillus circulans. Ekspresi keduanya sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis sumber karbon dalam media produksi. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis dan konsentrasi limbah pertanian terbaik untuk menghasilkan avicelase dan CMCase dari B. circulans serta kemampuan sistem selulase tersebut untuk mendegradasi substrat lignoselulosa. Limbah pertanian yang diteliti berupa ampas tebu, bonggol jagung dan sekam. Limbah pertanian tersebut digunakan sebagai satu-satunya sumber karbon pada media produksi. Avicel digunakan sebagai sumber karbon pembanding. Aktivitas avicelase dan CMCase ditentukan berdasar jumlah gula pereduksi yang dihasilkan dengan menggunakan metoda Somogy-Nelson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua limbah pertanian yang diteliti berpotensi sebagai sumber karbon yang lebih baik dibandingkan dengan avicel untuk produksi avicelase dan CMCase dari B. circulans. Limbah pertanian yang terbaik adalah ampas tebu. Penggunaan ampas tebu pada konsentrasi 0,5 % menghasilkan aviselase dan CMCase sebesar 309,39 dan 405,48 U/mL. Sistem selulase yang dihasilkan mampu mendegradasi ampas tebu, bonggol jagung dan sekam.Kata kunci : avicelase, CMCase, limbah pertanian, sumber kabon, Bacillus circulansAbstractAvicelase and CMCase activity represent exocellulase and endocellulase, including two of the three types of cellulase in the cellulase system produced by Bacillus circulans. Expression both of them strongly influenced by the amount and type of carbon source in the production medium. The aims of this research were to determine the type and concentration of the best agricultural waste to generate avicelase and CMCase from B. circulans and their ability to degrade lignocellulosic substrates. Studied agricultural wastes are bagasse, corn stalks and husks. Agricultural waste is used as

 7. Gambaran Zat Pewarna Merah pada Saus Cabai yang Terdapat pada Jajanan yang Dijual di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Padang Utara

  Ilham Rizka Putra

  2014-09-01

  Full Text Available AbstrakSaat ini, semakin banyak produsen makanan menggunakan zat pewarna yang sudah dilarang penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran zat pewarna pada saus cabai yang terdapat pada jajanan yang dijual di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Padang Utara pada bulan November 2013 - Februari 2014. Penelitian dilaksanakan di Balai Laboratorium kesehatan Padang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 25 sampel yang diambil dari pedagang makanan jajanan saus cabai yang terdapat di SD Negeri pada kecamatan Padang Utara. Pemeriksaan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pereaksi kimia NaOH 10%, NH4OH 10%, HCl pekat dan H2SO4 pekat serta dilanjutkan dengan metoda kromatografi kertas untuk mendapatkan jenis zat pewarna yang terdapat didalam jajanan saus cabai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10 sampel (40% mengandung Rhodamin B dan 15 sampel (60% yang diizinkan penggunaannya. yaitu Erytrosin. Rata-Rata kadar Erytrosin dalam saus cabai adalah 639,5% dari 300 mg/kg sampel yang diizinkan.Kata kunci: saus cabai, zat pewarna berbahaya, kadar zat pewarnaAbstractNowadays more and more food manufacturers use dyes that have been banned uses. Applied this study is to describe the dye contained in the chili sauce snacks sold in Elementary School District of the northern desert in November 2013-February 2014. This research was conducted in Health Laboratoratorium Padang. The method used a descriptive with a sample size of 25 samples taken from street food vendors chili sauce found in the districts of SD Negeri Kecamatan Padang Utara. Examination conducted qualitatively by using chemical reagents NaOH 10%, 10% NH4OH, and concentrated HCl and concentrated H2SO4 followed by paper chromatography method to get the type of dye contained in chili sauce snacks.The results showed that 10 samples (40% containing Rhodamine B and 15 samples (60% which allowed determination of use, Erytrosin. Concentration

 8. ANALISIS PENGARUH VARIABILITAS TANAH PADA VARIABILITAS SPEKTRUM RESPON GEMPABUMI

  I Nyoman Sukanta

  2010-11-01

  Full Text Available Salah satu komplek perkantoran yang terletak di Jalan Thamrin, Jakarta, dipilih sebagai lokasi penelitian. Hasil pemodelan data tanah, menghasilkan 3 lapisan tanah yang berbeda dengan kriteria jenis tanahnya cenderung lunak, dengan nilai N-SPT rata–rata = 11,23. Perhitungan percepatan puncak muka tanah (PGA dan nilai spektrum respon di permukaan tanah menggunakan metoda analisis linier equivalen dengan simulasi Monte Carlo. Program aplikasi SHAKE2000 merupakan alat bantu dalam simulasi, dengan memasukkan beberapa asumsi sebagai data masukan. Data masukan dinamik menggunakan sumber gempabumi Elcentro dan Mexico yang mempunyai kandungan frekuensi berbeda. Asumsi nilai percepatan puncak batuan dasar (PBA untuk kedua sumber gempabumi tersebut sebesar 0,18 g. Hasil analisis menunjukkan nilai spektrum respon dan percepatan puncak muka tanah sangat bervariasi. Gempabumi Elcentro menghasilkan nilai rata–rata PGA = 0,36 g dengan spektrum responnya = 1,0 g  pada Tc = 0,6 detik. Untuk gempabumi Mexico menghasilkan nilai rata–rata PGA = 0,30 g dengan spektrum responnya = 0,9 g pada Tc = 0,6 detik. Artinya, variabilitas jenis tanah sangat berpengaruh tehadap variabilitas spektrum respon di permukaan tanah.   One of the office complex located at Jalan Thamrin, Jakarta, was chosen as the location of the reseach. Results of data modeling soil, produces 3 different soil layers with soil type criteria tend to be soft, with a value of N-SPT  average = 11.23. Calculation of peak ground acceleration (PGA and the value of the response spectrum at ground surface using the method of equivalent linear analysis with Monte Carlo simulation. SHAKE2000 application software  is a tool in the simulation, by including some assumptions as input data. Dynamic input data using Elcentro and Mexican  earthquakes  which have different frequency contents. Assumed value of peak base acceleration (PBA for the two earthquakes was 0.18 g. The result of analysis was the value

 9. Basic principles of scintillation counting; Principes de Base du Comptage par Scintillations; Osnovnye printsipy stsintillyatsij; Principios fundamentales del recuento con aparatos de centelleo

  Johns, H E; Cederlund, J F [Ontario Cancer Institute, Toronto (Canada)

  1959-07-01

  raspredelenie impul'sov, proizvodimykh monoehnergeticheskoj radiatsiej. EHti voprosy budut zvzzany s primeneniem v issledovaniyakh metoda stsintillyatsij. Dalee budet rassmatrivat's ya vliyanie na rabotu fotoumnozhitelej i tak nazyvaemye . Kromo togo, budet obsuzhdat'sya primenenie lyuminestsentnykh peredatochnykh trubok dlya schetnykh operatsij i predstavleno poleznoe ustrojstvo vychitaniya dlya sravneniya skorosti raboty dvukh otdel'nykh stsintillyatsionnykh schetchikov. (author)

 10. Perancangan dan Implementasi Duplexer Mikrostrip untuk Frekuensi LTE pada band ke-7

  ENCENG SULAEMAN

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRAK Kebutuhan akan komunikasi bergerak semakin mengalami peningkatan dalam dunia teknologi yang ada saat ini, maka hadirlah teknologi terbaru yaitu Long Term Evolution (LTE. Dengan teknik duplex jenis Frequency Division Duplex (FDD, dirancanglah duplexer yang mampu melakukan proses pengiriman dan penerimaan dalam satu waktu dengan frekuensi yang berbeda antara uplink dan downlink. Pada penelitian ini dirancang dan diimplementasikan sebuah duplekser dengan menggunakan metoda Hybrid Coupler dan Bandstop Filter berbasis Split Ring Resonator untuk band frekuensi ke-7 pada teknologi LTE di sisi Base Transceiver Station (BTS. Duplekser dibuat dengan menggabungkan dua buah hybrid Coupler dan dua buah Bandstop Filter. Hasil pengukuran duplexer saat port Tx mengirimkan sinyal ke antena dengan nilai redaman pada frekuensi tengah downlink sebesar 3.168 dB. Lalu pada saat antena menerima sinyal untuk diteruskan ke Rx terdapat redaman di frekuensi tengah uplink sebesar 6 dB. Sedangkan untuk isolasi dari port Tx-port Rx dihasilkan sebesar 15 dB. Kata kunci: Duplexer, Bandstop Filter, Split Ring Resonator, Hybrid Coupler, dan Long Term Evolution. ABSTRACT The necessary of mobile communication has increased in technology, now it released the new of technology is Long Term Evolution (LTE. Type of duplex is Frequency Division Duplex (FDD, designed a duplexer which it is capable for transmitting and receiving process at the same time with the different of frequency between uplink and downlink. Research of designed and implemented a duplexer using Hybrid Coupler and Bandstop filters based on Split Ring Resonators for the frequency band 7th on LTE technology at Base Transceiver Station (BTS. Duplexer is made by combining two coupler and two bandstop filter. The results of duplexer measurements, when Tx port transmit the signal to antenna port with attenuation at the downlink frequency center at 3.168 dB. Attenuation from antenna port to Rx port about 6 d

 11. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 12. siRNA as an alternative therapy against viral infections

  Hana A. Pawestri

  2012-07-01

  Full Text Available siRNA (small interfering ribonucleic acid adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi virus yang prinsip kerjanya berdasarkan metode komplementer dsRNA (double stranded RNA pada RNA virus sehingga menyebabkan kegagalan proses transkripsi (silencing.  Untuk lebih memahami bagaimana proses kerja dan ulasan penelitian siRNA yang terkini, di dalam tulisan ini ditinjau siRNA sebagai metoda yang dikembangkan untuk mengatasi infeksi dan meneliti efeknya pada replikasi beberapa virus seperti Hepatitis C, Influenza, Polio, dan HIV. Kami menemukan bahwa urutan basa nukleotida dari target siRNA sangat penting. Hal tersebut harus homolog dengan target RNA virus dan tidak menganggu RNA sel inang. Untuk mengurangi kegagalan terapi siRNA oleh adanya mutasi, digunakan beberapa siRNA yang sekaligus menjadi target RNA virus yang berbeda. Namun demikian, terapi siRNA masih menghadapi beberapa kesulitan seperti pengiriman (transfer khusus ke jaringan yang terinfeksi dan perlindungan siRNA dari perusakan oleh nuklease. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, siRNA dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Terapi tersebut direkomendasikan untuk dilakukan uji klinis dengan memperhatikan beberapa aspek seperti desain siRNA dan mekanisme transfer. (Health Science Indones 2010; 1: 58 - 65 Kata kunci: siRNA, infeksi virus, target virus, alternatif terapi Abstract SiRNA is a promising method to deal with viral infections. The principle of siRNA is based on the complementarily of (synthetic dsRNA to an RNA virus which, in consequence, will be silenced. Many studies are currently examining the effects of siRNA on replication of diverse virus types like Hepatitis C, polio and HIV. The choice of the siRNA target sequence is crucial. It has to be very homologous to the target RNA, but it cannot target RNA of the host cell. To reduce the possibility for the virus to escape from the siRNA therapy by

 13. BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW EMITERA METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ W OGNIWACH CIGS

  Justyna PIETRASZEK

  Full Text Available Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu, zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition. Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego. Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.

 14. OTRZYMYWANIE CIENKICH WARSTW ABSORBERA CIGS METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

  Sławomir GUŁKOWSKI

  w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Metoda rozpylania magnetronowego jest efektywną metodą produkcji cienkich warstw CIGS. Proces nanoszenia warstw można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza to tworzenie prekursora CIG, tj. nanoszenie warstw metalicznych miedzi, galu i indu w odpowiednich proporcjach. Etap drugi to krystalizacja absorbera CIGS w wyniku procesu wygrzewania prekursora w obecności selenu. W artykule skupiono się na opracowaniu odpowiednich proporcji poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład prekursora. Przebadano następujące konfiguracje nanoszenia poszczególnych warstw absorbera: CuGa/In oraz CuGa/In/Cu. Poszczególne warstwy naniesione zostały na podłoże molibdenowe, stanowiące tylny kontakt ogniwa budowanego na bazie absorbera CIGS. Warstwa molibdenu została przebadana metodą czteroostrzową w celu znalezienia zależności rezystywności od grubości warstwy. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego warstwy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w system EDS. Dla każdej z otrzymanych warstw określono atomowe współczynniki proporcji występowania miedzi oraz galu w składzie warstwy. Na podstawie otrzymanych wyników badań dokonano optymalizacji parametrów technologicznych procesu takich jak: moc katody, ciśnienie oraz czas procesu, a także temperatura. Znaleziono zależności grubości warstw w funkcji czasu nanoszenia dla ustalonych warunków ciśnienia i mocy. Grubości poszczególnych warstw określono na podstawie badań profilometrycznych. W oparciu o opracowane parametry wykonane warstwy prekursora poddawane są obróbce termicznej w celu uzyskania absorbera CIGS.

 15. Practical Applications of Short-Lived Radionuclides in Activation Analysis; Applications Pratiques des Radioelements de Courte Periode dans l'Analyse par Activation; ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОИЗОТОПОВ ПРИ АКТИВАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ; Aplicaciones Practicas de los Radionuclidos de Periodo Corto en el Anausis por Activacion

  Chinaglia, B. Chin; Ciuffolotti, L.; Fasolo, G. B.; Malvano, R. [Centre de Recherches Nucleaires Sorin, Saluggia (Italy)

  1963-03-15

  impurezas presentes en materiales destinados a usos especiales), sea en geoquimica o en biologia. (author) [Russian] Aktivacionnyj analiz s pomoshh'ju korotkozhivushhih radioizotopov nashel zamechatel'noe primenenie v Sorinskom issledovatel'skom centre v Saducce. Daetsja opisanie osobyh metodov obluchenija, himicheskogo vydelenija i izmerenija, kotorye neobhodimy dlja poluchenija udovletvoritel'no tochnosti i horopgoj chuvstvitel'nosti. Predstavljaetsja takzhe vozmozhnym rasprostranit' primenenie metoda na kolichestvennyj analiz jelementov, period kotoryh mozhet dostigat' 10 sek, dobivajas' takim obrazom zamechatel'nogo vyigrysha vo vremeni. Mnogie otrasli hozjajstva uzhe vospol'zovalis' jetim metodom libo pri reshenii metallurgicheskih i tehnologicheskih problem (naprimer, pri issledovanii primesej v metallah special'nogo naznachenija), libo v geohimii i biologii. (author)

 16. Screening of the vitamin B12 status in an urban population sample from Romania: a pilot study

  Crăciun Elena C.

  2014-06-01

  Full Text Available Scopul acestui studiu a fost evaluarea statusului vitaminei B12 într-un eşantion al populaţiei urbane adulte din România. În studiu au fost incluşi 80 de subiecţi non-vegetarieni, cu vârste cuprinse între 19 şi 74,6 ani, care nu au utilizat suplimente de vitamina B12 sau alimente fortificate cu vitamina B12. Dozarea vitaminei B12 serice s-a realizat prin metoda imunochimică cu detecţie prin chemiluminiscenţă pe analizor Elecsys 2010 (Roche. Concentraţia serică a vitaminei B12 s-a încadrat în intervalul de referinţă (191-663 pg/ml la 93,75% (95% CI 86,2-97,3% din subiecţi. La aceşti subiecţi nu s-au evidenţiat corelaţii seminificative statistic între concentraţia serică a vitaminei B12 şi vârsta subiecţilor sau concentraţia hemoglobinei. Nu s-au găsit nici diferenţe semnificative (p>0.05 ale statusului vitaminic la femei faţă de bărbaţi. Concentraţia serică a vitaminei B12 s-a situat sub limita inferioară a intervalului de referinţă la 5% (95%CI 1,96-12,16% din subiecţii investigaţi, fiind asociată tratamentului cu contraceptive orale, inhibitori ai pompei de protoni (IPP respectiv sindromului de colon iritabil. La un număr mare de subiecţi cu vârsta sub 50 de ani, concentraţia serică a vitaminei B12 s-a încadrat în limitele corespunzătoare statusului marginal. Rezultatele studiului sugerează necesitatea efectuării screeningului statusului vitaminei B12 la întreaga populaţie, importanţa identificării factorilor responsabili de prevalenţa crescută a statusului marginal şi importanţa monitorizării statusului vitaminei B12 la subiecţii care fac tratament îndelungat cu unele medicamente.

 17. THE RESULTS OF PROFESSIONAL APPROACH AND INCREASED INTENSITY OF WORK

  Georgi Georgiev

  2014-06-01

  Full Text Available Introduction: The goal of the research is to establish if the professional approach and increased intensity of applied results in improvements and differences between the functional and motoric abilities (skills and habits with students. Methods: The research has been conducted on a sample of 76 students at the age of 14. The first subsample consists of 40 students, and the second of 36 students, who, along with their regular school classes of 3 times a week and additional sports subject as choice (this refers to the first subsample as well, had regular trainings in basketball clubs three hours a week. They were tested by three indexes: 1 motoric abilities; 2 motoric skills and habits (Majeric, 2004; and 3 functional abilities (Jovanovic, 1999. There were calculated: basic descriptive statistic parameters, t-tests of independent samples, analysis of variance and Friedman test (Bala, 1986. Results: The results of the analyses are represented in 8 tables. On the base of the obtained results, the conclusion is that better results in all three indexes, are determined with the second subsample. It is those who are involved in regular school classes, have the sport as their additional subject choice, and had an active training work in their sports clubs. Discussion: The authors general conclusion of the research is that the number of that kind of research approach is quite small The results of the analyses of the first index in the conducted research show great similarity with the results obtained in the research of Georgiev, Kostovski, & Mitrevski (2012. The results of the second index indicate great similarity with Mitrevski’s research (2012. The results of the third index are logically sustained. They are better with the second subsample. References: Bala G (1986. Logicke osnove metoda za analizu podataka iz istrazivanja u fizickoj kulturi. Novi Sad, Sava Muncan. Georgiev G, Kostovski Z, Mitrevski V (2012. Sport Mont, 34-36, 105-9. Jovanovic G

 18. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 19. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta po skręceniu stawu skokowego – opis przypadku = The diagnosis and therapy in a patient after ankle sprains – case report

  Jan Paweł Mieszkowski

  2016-08-01

  Streszczenie Wstęp: Skręcenia stawu skokowego zaliczane są do jednych z najczęściej spotykanych urazów kończyn dolnych. Pomimo częstości występowania, nadal wielokrotnie są one lekceważone, zarówno w aspekcie diagnostyki medycznej jak i zastosowania optymalnego postępowania leczniczego. Cel pracy: Usystematyzowanie wiedzy na temat postępowania terapeutycznego, u osoby po urazie stawu skokowego. Celem dodatkowym była analiza postępowania fizjoterapeutycznego oraz jego efektywności u pacjenta po skręceniu stawu skokowego. Metoda: W pracy przedstawiono epikryzę pacjenta z urazem stawu skokowego. Pacjent poddany był dwukrotnie diagnostyce klinicznej. Wykonano analizę chodu, ocenę zakresu ruchu w stawie skokowym, ocenę siły mięśniowej kończyn dolnych przy pomocy skali Lovette’a, testy funkcjonalne stopy (test uciskowy Thompsona, test Simmonda, test szufladki, test dwóch wag. Zastosowano metody zewnętrznej stabilizacji przy pomocy szyny gipsowej, metodę twardych tapów, a także terapię układu limfatycznego z wykorzystaniem metody kinesiology taping i drenażu limfatycznego. Wraz z ustąpieniem zmian obrzękowych, pacjenta poddano kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej. Wyniki: Po zakończeniu terapii chód - izochroniczny, izometryczny, izotoniczny, poprawa w zakresie: ruchu w stawie skokowym dla zgięcia grzbietowego, podeszwowego, pronacji, supinacji stopy, wyniku testu dwóch wag oraz siły mięśniowej. Wnioski: W postępowaniu terapeutycznym u osoby po urazie stawu skokowego najważniejszą rolę odegrała diagnostyka radiologiczna i kliniczna, pozwalająca na postawienie wczesnej i właściwej diagnozy. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na poprawę zakresu ruchu w stawie skokowym, zniesienie dolegliwości bólowych oraz na poprawę stanu funkcjonalnego badanego.

 20. Attitudes of Companies to Sport Sponsorship in the Czech Republic during the Economic Crisis

  Eva Čáslavová

  2015-03-01

  Full Text Available Attitudes of Companies to Sport Sponsorship in the Czech Republic during the Economic Crisis This research presents the approach of companies to sport sponsorship in the period of time of the economic crisis in the European territory, specifically in the Czech Republic. The research included 100 companies based in the Czech Republic and the method chosen was electronic mail survey of managers responsible for this marketing activity. The results show trends in sport sponsorship from the viewpoint of companies and can serve as a base for strategic decisions about new ways of sport financing in 2012–2020 with which the relevant authorities of the public administration of the Czech Republic are currently dealing at this time. Postoje firem ke sponzorování sportu v České republice v období ekonomické krize Tento výzkum prezentuje přístup firem ke sponzorování sportu v období ekonomické krize v evropském teritoriu, konkrétně v České republice. Výzkum zahrnoval 100 firem působících v České republice. Byla uplatněna metoda elektronického dotazování manažerů odpovědných za tuto marketingovou činnost. Výsledky výzkumu ukazují trendy ve sponzorování sportu ze strany firem a mohou sloužit jako podklad pro strategické rozhodování o nových cestách financování sportu na léta 2012–2020, které v tomto období řeší příslušné orgány státní správy České republiky.

 1. Transition Processes in Superconducting Magnetic Systems; ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМАХ

  Sychev, V. V.; Zenkevich, V. B.; Andrianov, V. V. [Nauchno-Issledovatel' skij Institut Vysokih Temperatur, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-12-15

  The prospects for using MHD energy conversion depend in many ways on the feasibility of superconducting magnetic systems. The construction of large, efficient superconducting magnets requires in its turn detailed information about the phenomena occurring in the superconducting windings. The properties of superconducting windings are determined largely by the characteristic features of magnetic field penetration into the volume of the superconductor and by the processes associated with the transition of a part of the windings to the normal state. Accordingly, the programme for the development of a superconducting magnetic system for MHD generation includes investigations of these processes, in which the properties of superconducting windings are brought out most clearly. The experiments were carried out with a small solenoid. The results show that the transition of the superconducting windings to the normal state follows certain patterns. The authors also investigated processes associated with current variations in a superconducting solenoid; for example, they determined experimentally the relationship between the interlinkage of electric and magnetic circuits in the solenoid and the current, the residual interlinkage, the relationship between inductance and current, and the losses when the magnetic polarity of the solenoid is reversed, etc. They also consider the possibility of a theoretical generalization of their results. (author) [Russian] Perspektivnost' magnitogidrodinamicheskogo metoda preobrazovanija jenergii vo mnogom svjazana s vozmozhnost'ju ispol'zovanija sverhprovodjashhej magnitnoj sistemy. Dlja sozdanija bol'shih, jeffektivno rabotajushhih sverhprovodjashhih magnitov neobhodima v svoju ochered' detal'naja informacija o javlenijah, imejushhih mesto v sverhprovodjashhej obmotke. Specifika sverhprovodjashhej obmotki v znachitel'noj mere opredeljaetsja harakternymi osobennostjami proniknovenija magnitnogo polja v ob{sup e}m sverhprovodnika, a takzhe

 2. The Determination of the Half-Life of U{sup 238} by Absolute Counting of {alpha} Particles in a 4 {pi}-Liquid Scintillation Counter; Determination de la periode de l'U{sup 238} au moyen du comptage absolu de particules {alpha} dans un comtpeur 4 {pi} a scintillateur liquide; Opredelenie perioda poluraspadda U{sup 238} posredstvom absolyutnogo scheta {alpha}-chastits v zhidkostnom stsintillyatsionnom schetchike 4 {pi}; Determinacion del periodo del U{sup 238} por recuento absoluto de las particulas {alpha} con un contador 4 {pi} de centelleador liquido

  Steyn, J; Strelow, F W. E. [Council of Scientific and Industrial Research, Pretoria (South Africa)

  1960-06-15

  }-chastits. Uran byl poluchen iz produktov ego raspada ehkstraktsiej metil-izobutilketona , i obraztsy ehtogo rastvora byli dobavleny neposredstvenn o v zhidkij stsintillyator. Bylo predprinyato kolichestvenno e issledovanie otdeleniya urana iz toriya s pomoshch'yu metoda ehkstraktsii. Predpolozhiv, chto U{sup 238} i U{sup 234} nakhodyatsya v ravnovesii, i sdelav popravku na prisutstvie U{sup 235}, byli podschitany udel'naya aktivnost' izotopa U{sup 238} i period ego poluraspada. (author)

 3. Measurement of graphite and aluminium absorption cross sections via reactor period by danger coefficient method; Merenje apsorpcionih preseka grafita i aluminijuma preko periode reaktora metodom koeficijenta opasnosti

  Petrovic, M; Markovic, V; Velickovic, Lj [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-07-01

  Full text: This activity is a logical continuation of the experiment at the RA reactor during 1962 which was based on compensating the effect by means of control rod. Since results are given with significant errors, new method for measuring the absorption cross sections via reactor period. Experiment was done at the RB reactor which was particularly prepared for this type of experiments. Reactor power was from 50 mW to 2 W. Absorption cross sections were measured for two types of material: domestic graphite No.3 and French graphite 'Pachiney', and two types of aluminium. Total errors in applying this method are {+-} 5%, where the source of major part of error comes from uncertainty of the standard absorption power (previous method gave {+-} 10 do 55% ). Comparison of French graphite absorption cross section obtained via reactor period and via control rod showed approximate agreement with discrepancy of 5.4% which is considered within the precision of this method. Considering the accuracy of measurement results and reactor economy it is concluded that measuring absorption cross sections of samples via period of RB reactor is more favourable than measurements by control rod at the RA reactor. Pun tekst: Ovaj rad predstavlja logican nastavak eksperimenta na reaktoru RA u toku 1962. godine, koji je bazirao na kompenzaciji efekta pomocu kontrolne sipke. Kako su rezultati dati sa velikim greskama, to se prislo novom nacinu merenja apsorpsionih preseka preko periode reaktora. Eksperiment je radjen na reaktoru RB koji je specijalno pripremljen za ovu vrstu eksperimenta. Snaga reaktora se kretala od 50 mW do 2 W. Preko periode reaktora RB odredjeni su apsorpcioni preseci za dve vrste materijala i to: domaci grafit No.3 i francuski 'Pachiney', i dve vrste aluminijuma. Ukupne greske pri ovom nacimu merenja iznose oko {+-} 5%, gde glavni deo greske nosi neodredjenost apsorpcione moci standarda (ranija metoda je dala {+-} 10 do 55% ). Poredjenjem vrednosti apsorpcionih preseka

 4. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 5. Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków

  Piotr Niwiński

  2017-11-01

  Full Text Available Wstęp: Wykonując swój zawód, lekarz jest zobowiązany do przestrzegania nie tylko zasad sztuki lekarskiej, lecz także przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą m.in. zgody na leczenie i zasad rejestracji leków. Leki są zarejestrowane w ściśle określonych wskazaniach, dla konkretnych grup pacjentów. Zastosowanie leku poza rejestracją może zostać zinterpretowane jako przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Podstawą stosowania leków są zalecenia towarzystw naukowych. W psychiatrii dzieci i młodzieży wiele leków nie ma rejestracji do stosowania u osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym lekarz po udzieleniu odpowiednich informacji musi uzyskać pisemną zgodę na leczenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Cel: Celem pracy był przegląd leków stosowanych w terapii zaburzeń depresyjnych i psychotycznych w populacji dzieci i młodzieży pod kątem wieku pacjentów zgodnego ze wskazaniami rejestracyjnymi. Metoda: Bazując na Indeksie Leków Medycyny Praktycznej, przeanalizowano charakterystyki produktów leczniczych. Wyniki: Spośród 226 leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych zarejestrowanych w Polsce 149 jest niewskazanych lub przeciwwskazanych do podawania pacjentom poniżej 18. roku życia. Kolejnych 29 leków zostało zarejestrowanych u dzieci, ale we wskazaniach innych niż leczenie zaburzeń depresyjnych i psychotycznych. Ponadto różne postacie leków lub postacie wytwarzane przez różne firmy farmaceutyczne mogą mieć odmienną rejestrację. Wnioski: Brak rejestracji leków stosowanych w psychiatrii dzieci i młodzieży stanowi zagrożenie prawne i finansowe dla lekarza, a także może powodować nieufność rodzica.

 6. CELULE FOTOVOLTAICE CU HOMOJONCŢIUNE DIN InP: REZULTATE ŞI COMPARĂRI

  Vasile BOTNARIUC

  2016-12-01

  Full Text Available Au fost obţinute homojoncţiuni n-pInP cu strat intermediar p-InP crescut repetat prin metoda HVPE cu sau fără strat frontal nCdS şi au fost cercetate proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale acestora. S-a constatat că depunerea stratului intermediar măreşte fotosensibilitatea homostructurilor cu 15…20%. Eficienţa energetică a CF cu structura n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP constituie 13,5% pentru fluxul luminos incident de 100 mW×cm-2. Eficienţa CF cu heterostructura nCdS-pInP şi cu strat intermediar similar creşte cu 27%, în comparaţie cu CF cu homostructura n-p--pInP şi cu strat frontal nCdS, având valoarea de 17,3%. Se conturează posibilitatea reală de mărire a eficienţei CF de acest tip.FOTOVOLTAIC CELLS WITH HOMOJUNCTIONS IN InP: REZULTS AND COMPARISONSElectrical and photoelectrical properties of InP p-n homojunctions with an intermediate p-InP layer repeatedly grown by HVPE method, with and without frontal nCdS layer were produced and studied. It was found that the deposition of this intermediate p-InP layer increases the cells photosensitivity by 15 ... 20%. The solar energy conversion efficiency of photovoltaic cell (PC with n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP structure is 13.5% at the illumination of 100 mW.cm-2. The efficiency of the PC based on nCdS-pInP heterostructure and an analogic intermediate layer increases to 27% compared with the PC based on n-p--pInP homostructure having a frontal nCdS layer has an efficiency of 17.3%. The possibility of increasing of the efficiency of this PC type is formulated.

 7. PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI MUSIK TARLING CIREBON

  Salim -

  2015-08-01

  Full Text Available Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan Tarling namun demikian Tarling masih tetap menunjukan eksistensinya. Nampaknya ada hal yang menarik bagi peneliti untuk selanjutnya mengadakan penelitian tentang perkembangan dan eksistensi Tarling. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka masalah penelitiannya adalah bagaimana perkembangan Tarling, dan Bagaimana eksistensi Tarling. Penelitian Tesis ini menggunakan metoda penelitian kualitatif. Peneliti berusaha mendeskripsikan perkembangan dan eksistensi Tarling. Untuk memahami  perkembangan, dan eksistensi maka penelitian ini  menggunakan teori perkembangan dan eksistensi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan  menggunakan metode tringulasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan perkembangannya Tarling mengalami beberapa periodisasi perubahan yaitu periode musik, periode  lagu dan lawak kemudian periode teater. Berkenaan dengan eksistensinya musik Tarlingpun mengalami perubahan bentuk yaitu Tarling kreasi dan Tarling dangdut. Eksistensi musik Tarling terbentuk melalui proses akulturasi. Saran dari hasil penelitian menyatakan bahwa, perubahan yang terjadi dalam  Tarling dimaksudkan sebagai upaya agar Tarling tetap menarik kemudian eksis. Maka bagi Para tokoh masyarakat, seniman Tarling, pemerintah dan masyarakat Cirebon harus bersinergi melakukan berbagai langkah agar Tarling tetap menujukan eksistensinya The progress of technology influence the development Tarling, however Tarling still shows its existence. It seems that there is something interesting for researchers to conduct further research on the development and existence Tarling. In connection with these problems, the research problem is how the development Tarling and How existence Tarling. This thesis research uses qualitative

 8. NAKNADA BUDUĆE ŠTETE

  Jadranko Jug

  2015-01-01

  Full Text Available U radu se obrađuje problematika vezana uz naknadu štete koja nastaje u budućnosti. Za razliku od postojeće štete kod koje je šteta već nastala temeljem određenog uzroka ili štetnog događaja, kod buduće štete nastao je samo njezin uzrok, a sama šteta još nije nastala. Buduća šteta može biti neizvjesna, a može biti i potpuno izvjesno da će nastupiti u budućnosti. Posebna je dvojba o pravnoj naravi buduće štete koja će izvjesno sukcesivno nastajati u budućnosti, odnosno radi li se o povremenim potraživanjima i kada nastupa zastara takvih potraživanja. Buduća šteta može biti imovinska ili neimovinska, ali se u pravilu najviše dvojbi pojavljuje kod buduće imovinske štete za koju Zakon o obveznim odnosima propisuje mogućnost potraživanja naknade štete u obliku novčane rente. Jedno od pitanja koje se nametnulo u sudskoj praksi odnosi se na to je li moguće potraživati naknadu buduće izvjesne štete za koju je propisano da se ostvaruje u obliku novčane rente i pojedinačnim utuženjima za određena protekla razdoblja. Stoga su u radu predmet razmatranja sva pitanja koja se odnose na vrstu, pravnu narav, mogućnost ostvarenja i zastaru naknade buduće štete. Osnovna metoda u radu je analiza i istraživanje sudske prakse, odnosno odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske koje se odnose na potraživanja naknade buduće štete, a cilj i svrha rada je otklanjanje postojećih dvojbi u svezi s ostvarenjem naknade buduće štete.

 9. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

  Patrycja PRAŻMO

  Full Text Available Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunkach oświetlenia sztucznego wykonanych autorskim urządzeniem. W skład układu pomiarowego oprócz urządzenia wchodził również komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Arduino w celu kontroli procesu pomiaru oraz zapisu odczytu danych do pliku. Spośród różnych dostępnych metod pomiarowych do realizacji urządzenia wybrano metodę pojemnościową wykorzystującą proces ładowania kondensatora do zmiany rezystancji układu od zera do nieskończoności. Taka metoda pomiaru nie umożliwia odtworzenia krzywej od punktu zwarcia i wymaga ekstrapolacji wyników, natomiast wykorzystuje ona stosunkowo łatwy w konstrukcji układ elektroniczny a także nie jest ona kosztowna. Urządzenie mierzy napięcie poprzez wbudowany konwerter ADC porównując badane napięcie z napięciem referencyjnym oraz natężenie prądu w obwodzie wykorzystując czujnik natężenia oparty o efekt Halla. W pracy porównano rezultaty pomiarów dla dwóch różnych typów ogniw fotowoltaicznych: polikrystalicznego i monokrystalicznego ogniwa krzemowego. Otrzymane wyniki zaprezentowano w formie wykresów. Porównano na nich wyniki dla kilku pomiarów oraz wartości uśrednionych. Porównano obliczone wartości współczynnika wypełnienia, który określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta.

 10. POLA KEBIJAKAN PENTARIFAN JASA LAYANAN BEDAH DI RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI

  Rima Semiarty

  2008-05-01

  Full Text Available AbstrakDalam rangka globalisasi perlu upaya lebih besar untuk membenahi rumah sakit, termasuk upaya penetapan pola tarif agar tetap bertahan hidup. Rumah Sakit Ropanasuri sebagai rumah sakit dengan pelayanan bedah belum menetapkan pola tarif pelayanan bedah yang merujuk pada biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan biaya satuan tindakan bedah serta mengidentifikasi tindakan yang mencapai break event point dan kebijakan pola tarif tindakan bedah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan metoda evaluatif dan analisa tarif yang berlaku selama ini di kamar bedah. Data yang digunakan adalah data isian sekunder dari bagian keuangan dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD dengan para Dokter Bedah. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran biaya satuan tindakan bedah dari empat kelompok bedah yaitu digestif, orthopaedi, onkologi dan urologi serta biaya satuan yang memperhitungkan utilisasi untuk empat jenis operasi (minor, medium, mayor, khusus. Ternyata terdapat beberapa tindakan yang tidak mencapai break event point, defisit serta ada yang surplus. Atas dasar perhitungan analisa tarif didapatkan pola kebijakan tarif yang berdasarkan perhitungan unit cost.Kata kunci: tarif – pelayanan bedahAbstractIn the context of globalization, greater efforts for good hospital administration is needed, including efforts to establish the imbursement pattern for hospital survival. Ropanasuri Hospital as a hospital with surgical services has not set a tariff pattern with reference to the cost of surgery. This study aims to identify unit cost of surgery and to identify actions to achieve break-event point tariff policy and the pattern of surgical costs. This descriptive-analysis research study used analytical and evaluative methods on tariffs currently used operating rooms. Data were gathered from secondary data from financial department, and from interviews with focus group discussion (FGD and surgeons involved in the

 11. The Implementation of Problem-Based Learning to Increase Students’ Conceptual Understanding According to a Christian Perspective

  Hans David Lasut

  2016-01-01

  Full Text Available In the world of education, it is important that the teacher considers knowledge that students gain in school that can be applied in various situations in a student’s life either during the course of their formal education or when facing real-life problems. The inability to apply knowledge is termed as a lack of conceptual understanding. The researcher hypothesized that Problem Based Learning (PBL will overcome this problem. The aim of this research is to determine whether the implementation of PBL can increase student’s conceptual understanding and to discover effective ways to implement PBL in order to increase the student’s conceptual understanding. This research is Classroom Action Research and is two-cycle research where the researcher used  written tests, questionnaires,  interviews of teachers and students, teacher’s observation forms, and journal reflections as instruments to measure the student’s conceptual understanding and the implementation of PBL based on a Christian perspective. Based on the analysis and discussion, it can be concluded that the implementation of problem-based learning can increase the student’s conceptual understanding according to a Christian perspective. BAHASA INDONESIA ABSTRAK: Dalam dunia pendidikan, sangatlah penting bagi seorang guru untuk memperhatikan bahwa pengetahuan yang sudah siswa pelajari di sekolah dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi baik saat siswa di sekolah maupun ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan. Ketidakmampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dapat disebut sebagai kurangnya penguasaan konsep. Peneliti memutuskan untuk menggunakan Metoda Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah penerapan MPBM dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa dan langkah-langkah efektif untuk menerapkan MPBM dengan maksud untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa

 12. KAJIAN ZONASI PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAKA. STUDI KASUS: SITUS SANGIRAN, SRAGEN (Zoning Study of Heritage Site Development Case Study: Sangiran Site, Sragen

  Wiendu Nuryanti

  2008-11-01

  Full Text Available ABSTRAK Sebagai Warisan Budaya Dunia (World Culture Heritage yang ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 5 Desember 1996, Situs Sangiran merupakan bagian penting dalam sejarah manusia di dunia. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 0701011977, situs tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya (Widianto, et al.,1996. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: (1 menyusun konsepsi dasar pelestarian, dan (2 menyusun arahan desain (guidelines pelestarian Situs Sangiran. Permasalahan utama dari kajian ini adalah perubahan lahan karena faktor alam dan aktivitas manusia (pertanian, pembangunan, penambangan, ancaman pencurian, penggelapan, dan jual beli fosil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Situs Sangiran, dan belum adanya panduan/arahan pelestarian dan pemanfaatan wisata yang jelas. Dengan metoda kualitatif naturalistik, dihasilkan konsepsi (prinsip dasar pelestarian Situs Sangiran Sragen, dalanr masing-masing zona (zona I -3 sesuai dengan potensi tiap zona yang perlu dilestarikan dan dikernbangkan. Analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis makro, meso, dan mikro. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan pelestarian Situs Sangiran, hal terpenting adalah mentaati zonasi dasar situs, di mana setiap zona akan merniliki guidelines  tersendiri. Guidelines terdiri atas pengembangan produk (Klaster Ngebung, Bukuran, Dayu, street furniture, serta pemberdayaan masyarakat.   ABSTRACT  UNESCO has established Sangiran Site as a World Culture Heritage in December 5th 1996. Its present is important to the history of mankind in the world. Widianto, et al., 1996, stated that Sangiran site has become a Cultural Site regarding to the declaration of Minister of Culture and Education (No. 070/0/1977. This Research has two main purposes, (1 to arrange a conception of basic preservation, and (2 to arrange a design guidelines of Sangiran Site Preservation. There are several major issues in

 13. Disintegration-Rate Determination by 4 {pi} Counting; Determination du taux de desintegrations par comptage 4 {pi}; Opredelenie skorosti raspada pri pomotsi 4 {pi} schetchikov; Determinacion de la velocidad de desintegracion por recuento 4 {pi}

  Pate, Brian D [Chemistry Department, Washington University, St. Louis, MO (United States)

  1960-06-15

  The history of the development of the 4 {pi} counting method is reviewed. The unique properties of the 4 {pi} counter system are described and the criteria are specified which place disintegration rate measurements, made with the system, on an absolute basis. The types of radioactive decay process to which the method is applicable are outlined, together with the various errors to which a given measurement is liable. Departure of response probability from unity, absorption of radiation in the source-mounting system, and source self-absorption are discussed in detail. (author) [French] L'auteur fait l'historique des progres de la methode de comptage 4 {pi}. Il decrit les proprietes remarquables du dispositif de comptage 4 {pi} et precise les conditions dans lesquelles les mesures du taux de desintegration se font avec ce dispositif sur une base absolue. Il donne un apercu des types de processus de desintegration radioactive, ainsi que de diverses erreurs auxquelles est sujette une mesure donnee. Il examine en detail le cas ou la probabilite de reponse s'ecarte de l'unite, l'absorption des rayonnements dans le support de la source et l'autoabsorption de la source. (author) [Spanish] En la memoria el autor expone el desarrollo del metodo de recuento 4 {pi}. Describe las caracteristicas particulares de este metodo y explica las razones por las que las mediciones de la velocidad de desintegracion efectuadas segun ese procedimiento tienen un caracter absoluto. Se indican, asimismo, los tipos de procesos de desintegracion radiactiva a los que se puede aplicar el metodo, asi como los diferentes defectos de que puede adolecer una medicion determinada. Tambien se estudia detenidamente el caso en que la probabilidad de respuesta no es igual a la unidad, la absorcion de radiaciones en el soporte de la fuente y la autoabsorcion de la misma. (author) [Russian] Daetsya obzor istorii razvitiya metoda scheta s pomoshch'yu 4 {pi} schetchikov. Privoditsya opisanie unikal'nykh svojstv

 14. ELECTROD FLUOR-SELECTIV

  Mariana DÎRU

  2018-03-01

  Full Text Available A fost preparat un senzor anionic specific, bazat pe pivalatul trinuclear al cromului(III ca material electro­activ încorporat în membrana PVC plastifiată. Senzorul prezintă răspuns Nernstian (55,78 mV/decadă în intervalul de concentrație 10-1-10-4 mol/L cu limita de detecție 2,0∙10-5 mol/L pentru anionul fluorură. Domeniul optim de pH de funcţionare a electrodului asamblat este ˃5. Senzorul dat are un timp de răspuns de 30-60 s și reproductibilitatea rezultatelor se menține timp de 3 luni. Coeficienții potențiometrici ai selectivității au fost determinați prin metoda soluțiilor separate. A fost realizată aplicarea acestor electrozi la analiza pastei de dinți ce conține fluorură și rezultatele experimentale au fost comparate cu datele de pe prospect.FLUORIDE-SELECTIVE ELECTRODEA specific anionic sensor has been prepared, based on trinuclearchromium(III pivalate as sensing material incorpo­rated into the plasticized PVC-membrane. The sensor exhibited Nernstian response (55,78 mV/decade in the region between 10-1-10-4 mol/L with a detection limit of 2,0∙10-5 mol/L for fluoride. The working pH of the electrode was in the 5-6 range. The sensor has a response time 30-60 s and can be used for least 3 month. The potentiometric selectivity coefficients were determined by separate solution method. Application of these electrodes to the analysis of toothpaste containing fluoride has been realized and experimental results have been compared with the data on the prospectus.

 15. Chemical dosimetry of the RA reactor at Vinca, Yugoslavia; Hemijska dozimetrija reaktora RA

  Gal, O; Markovic, V; Radak, B [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  The ten-year work on in-pile chemical dosimetry of the Radiation chemistry Department at the Boris Kidric Institute at Vinca is reviewed. As an introduction, the general theory of the dosimetry of two-component radiation field is given and the uses of the derived equations in calorimetry and chemical dosimetry have been discussed. The chemical systems worked out for the in-pile use: solid oxalic acid and their solutions in light and heavy water, are then described and also the procedures of their use. The latter two are treated as a double system particularly suitable for two-component radiation fields. Finally, the limitations in use are discussed and some other systems, the study of which is in progress, mentioned (malonic and succinic acid) (author) [Serbo-Croat] Merenje energije koju apsorbuje sistem izlozen zracenju sastavni je deo svakog radijaciono-hemijskog eksperimenta. Time se moze objasniti veliki interes za koriscenje postojecih i razvijanje novih metoda dozimetrije u laboratorijama koje se bave radijacionom hemijom. Poslednjih godina posebna paznja se posvecuje dozimetriji vrlo visokih doza (10{sup 2}-10{sup 3} mrad) narocito onih sa kojima se radi u polju mesovitog zracenja reaktora. U laboratoriji za radijacionu hemiju Instituta 'Boris Kidric' u Vinci na dozimetriji zracenja reaktorskog jezgra radi se vec skoro 10 godina. Ta aktivnost je deo rada na hemijskoj dozimetriji uopste, kojom se bavi ova laboratorija od svog postanka (kraj 1955. godine). Sa radom na dozimetriji kod nas otpocelo se u periodu prvog podizanja na snagu reaktora RA, krajem 1959. godine. Paralelno su razvijane i primenjivane i hemijske i kalorimetrijske metode i njima vrsena dozimetrijska kalibracija reaktora. U ovom radu ucestvovalo je vise istrazivaca iz Laboratorije za radijacionu hemiju uz tesnu saradnju sa reaktorskim fizicarima i osobljem reaktora RA. Cilj ovog napisa je da sumira nas rad na hemijskoj dozimetriji reaktora. Pri tom se, najpre, zeli da ukaze na sustinu

 16. Production of radioisotopes at the Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences at Vinca, Yugoslavia; Proizvodnja radioaktivnih izotopa

  Teofilovski, C [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  tehnika za redovnu proizvodnju raznovrsnog radioaktivnog materijala kao i metoda za njegovu hemijsku, radiometrijsku i farmaceutsku kontrolu. Zahvaljujuci uspesnoj realizaciji ovog programa Institut 'Boris Kidric' danas redovno snabdeva 110 ustanova u zemlji raznovrsnim radioaktivnim materijalom, koji se primenjuje u medicini, industriji i istrazivackim ustanovama. Godisnja proizvodnja radioaktivnih rastvora radioizotopa J-131, Au-198, P-32, S-35 i dr, iznosi oko 75 Ci, radiografskih izvora Ir-192 i Co-60 oko 2000 Ci i izvora Co-60 za teleterapiju i druge primene vise hiljada kirija (author)

 17. Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

  Magdalena Piegza

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na scho‑ rzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psy‑ chicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psy‑ chiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W cięż‑ kich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna, występuje odmienne postrzeganie pro‑ blemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

 18. Pemanfaatan Produk Budaya Modern dalam Bentuk Game untuk Mobile Gadget sebagai Media Pelestarian Budaya Tradisional (Dengan Studi Kasus Kue Tradisional Jawa Barat

  Khairani Larasati Imania

  2014-01-01

  Full Text Available Kue tradisional merupakan salah satu produk budaya yang pantas diperlakukan secara setara dengan aset kebudayaan lainnya, antara lain dengan cara diakui dan dilestarikan keberadaanya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi menyebabkan masuknya nilai-nilai budaya asing ke tanah air. Di satu sisi, globalisasi tersebut menyebabkan makin tergerusnya nilai-nilai budaya lokal. Hal ini kemudian berdampak pada eksistensi kue tradisional yang makin menghilang. Terutama dengan banyak masuknya kue-kue lain yang merupakan produk budaya asing yang dikhawatirkan dapat menggantikan posisi kue-kue tradisional di hati masyarakat. Pada sisi lain, globalisasi memberikan pengaruh yang cukup baik pula. Di antaranya yaitu dengan makin mudahnya persebaran perkembangan teknologi. Masyarakat mau tidak mau menjadi semakin mawas akan keberadaan media-media digital, dan mulai terbiasa dengannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengenalan kembali nilai-nilai budaya lokal, pada kasus ini kue tradisional dengan studi kasus jajanan pasar di Jawa Barat, kepada remaja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Game dirasa merupakan bentuk teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengenalan budaya kepada remaja dengan metoda pendekatan yang menyenangkan dan tidak menggurui.Kata kunci: budaya; game; globalisasi; kue tradisional; remaja.Traditional cake is one of cultural product that deserves to be treated equally with other cultural asset. One of the attempts that can be done is by giving it acknowledgement and sustaining its’ existences. However, the rapid development of technology causes globalization and foreign value to infiltrate this country. On one side, globalization causes the local cultural to be scraped and forgotten. This might as well lead to the vanishing existence of traditional cake, particularly with the spread of other foreign cake and the apprehension that they would take over traditional cake in citizen

 19. WHITE-COLLAR CRIME’S FORECASTING AND REDUCTION BY MEANS OF PRE-EMPLOYMENT TESTING IN THE PENAL POLITICS OF THE STATE: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

  Jacob RUB

  2017-01-01

  Full Text Available The purpose of the present article is to elaborate a valid method of forecasting of the potential offender during the hiring process by means of pre-employment tests as an integral part of the process of prevention and counteracting of the phenomenon of white-collar criminality in the realm of Penal Politics of the Republic of Moldova and the State of Israel. Namely, the „personality coefficient” of the potential offender, which, in the author’s opinion, will define better the likelihood of success in perpetrating a white-collar crime. As a result, a new methodology and tactics for the earlier reducing of white-collar criminality at workplace a new and original scale of pre-employment test valid for hiring process which will be justifiable not only from economical and sociological standpoint, but also from criminological point of view in the process of white-collar criminality reducing.Prognozarea şi reducerea criminalităţii gulerelor albe prin metoda testărilor pre-angajatoare în politica penală a statului: rezultatele empirice pentru Moldova şi IsraelScopul propus în acest articol constă în elaborarea unei metode valide pentru identificarea criminalilor potenţiali în procesul de angajare prin teste de pre-selecţie privite ca parte integrantă a procesului de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii gulerelor albe în cadrul politicii penale a Republicii Moldova şi a Statului Israel. În special, este propus spre utilizare „coeficientul personalităţii” potenţialului infractor care, în opinia autorului, va defini mai precis probabilitatea săvârşirii crimei gulerelor albe. Prin urmare, este propusă şi argumentată o nouă metodologie şi tactică de reducere a criminalităţii gulerelor albe la locul de muncă, precum şi un model original de testare pre-angajare oportun din perspectivă economică, sociologică şi criminologică.

 20. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.