WorldWideScience

Sample records for av patienter med

 1. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 2. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund

  OpenAIRE

  Syrén, Maria; Svanberg, Lena

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of communicating with patients with immigrant backgrounds regarding language barriers, patient relations and use of interpreter. Method: Eight persons participated in this study. Four registered midwives were interviewed in a focus group and one clinical lecturer with a district nursing background, one midwife and two district nurses were individually interviewed about their experiences. The content was analysed using a qualita...

 3. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 4. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 6. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 7. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 8. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 9. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 10. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 11. Cancersjuka patienters upplevelse av livskvalitet och välbefinnande i samband med yogautövning. : En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga; Karlsson, Åsa

  2010-01-01

  Abstract Aim: The aim of this study was to describe cancer patients’ experiences of quality of life and wellbeing in relation to yoga practice. Method: A descriptive qualitative study with semi structured interviews was carried out during the fall of 2009 at the University of Uppsala. Informants in the study were cancer patients who were participating in the yoga/psychotherapy group at the clinic of oncology at the Akademiska hospital in Uppsala. Result: Five out of six informants experienced...

 12. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 13. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 14. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  OpenAIRE

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 15. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 16. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 17. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 18. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 19. Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006

  OpenAIRE

  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin

  2008-01-01

  De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningsli...

 20. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 1. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  OpenAIRE

  Lövqvist, Ulrika; Svensson, Anna

  2016-01-01

  Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige...

 2. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 3. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 4. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 5. Dynamisk MR-avbildning av pasienter med brystkreft : etablering og sammenligning av ulike analysemetoder for vevsperfusjon og kapillær permeabilitet

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Globalt er brystkreft den kreftformen som rammer flest kvinner, og radiologisk avbildning ved bruk av mammografi og ultralyd er i dag primære utredningsmodaliteter for deteksjon og karaterisering av denne kreftformen. Imidlertid demonstrerer disse radiologiske bildemodalitetene begrensninger med hensyn til den diagnostiske prestasjonen og viser generelt en lav spesifisitet, spesielt ved vurdering av unge kvinner. Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning har de siste tiårene fremstått som ...

 6. 48 shades of sexology : en Q-metodologisk studie av rådgivers subjektive opplevelse av relasjonen og det å samtale med klienter om seksualitet

  OpenAIRE

  Dalseng, Petra Christina R.

  2015-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å skape innsikt, bevisstgjøring og forståelse av hva som oppleves som betydningsfullt for rådgiveren i relasjonen og i samtalen med klienten. Studien har tatt utgangspunkt i ulike typer yrkesgrupper som alle snakker med sine klienter om seksualitet, og som er medlem av NFKS, Nordisk forening for klinisk sexologi. Problemstillingen til denne oppgaven har vært: «Hva opplever rådgiveren som betydningsfullt i relasjonen og i samtalen med klienten når det er...

 7. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 8. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 9. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 10. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 11. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 12. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 13. En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006

  OpenAIRE

  Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate

  2007-01-01

  Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemst...

 14. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 15. Opptak av barium og strontium i naturlig vegetasjon i områder med berggrunn av biotitt-karbonatitt på Stjernøy, Alta

  OpenAIRE

  Hillersøy, Maria Hestholm

  2011-01-01

  Formålet med dette arbeidet var å undersøke innhold av barium (Ba) og strontium (Sr) i naturlig vegetasjon fra tre ulike prøvetakingsområder på Stjernøy, nordvest for Alta i Finnmark. Karbonatitt fra Stjernøy, en av Norges mest apatittrike bergarter med kalkspat som hovedmineral, har vist seg å ha potensial for utvinning av steinmel brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Karbonatitten innholder også mye biotitt, litt nefelin og sulfider. Viktige plantenæringsstoff som frigis fra miner...

 16. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 17. Erfaringer med endringsledelse. Betydningen av kommunikasjon, deltakelse og ivaretakelse i endringsprosessen

  OpenAIRE

  Horntvedt, Thomas Alexander

  2013-01-01

  Endringer ser ut til å være noe som er stadig vanligere i organisasjoner. Ulike forhold internt i organisasjonen, men også ikke minst i dens omgivelser for øvrig, gjør at dette behovet tvinger seg frem. Å lede endringsprosesser er en av de viktigste og vanskeligste ledelsesoppgavene hevder den kjente ledelsesforfatteren Gary Yukl (2010). Lederen skal her balansere det å få til de ønskede endringene med hensynet til de menneskene som er involvert. Endringer møtes ofte med motstand og en del en...

 18. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Margrethe Ulleberg

  2015-12-01

  Full Text Available This article is based upon a study of the experiences of physiotherapists working with elderly depressed patients and the use of physical activity. Depression in the elderly is a common condition, and it is estimated to be the second most common cause of failing health towards 2020. Physical activity has a positive effect on depression in the elderly. The aim of this study was to investigate the experiences of physiotherapist`s in the treatment of elderly depressed patients over 65 years of age. Data was collected by qualitative reasearch interviews of 5 physiotherapists. Important findings of this study were that the physiotherapists experienced that they did not get any referrals to treatment solely due to depression, and that they needed a different approach to physical activity compared to other patient groups.

 19. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 20. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  OpenAIRE

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 1. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 2. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 3. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  OpenAIRE

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 4. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 5. Biologisk overvåkning av Adalsbekken i 2008 og 2009 i forbindelse med anleggsarbeider ved ny RV 306 ved Skoppum i Vestfold.

  OpenAIRE

  Bækken, T.; Haugen, T.; Bergan, M.

  2010-01-01

  Ny veistrekning med bru over Adalsbekken ved Skoppum har medført anleggsarbeider som kunne påvirke dyrelivet i bekken. Området er av Horten kommune ansett å være ”verdifullt” eller ”svært verdifullt”. Med unntak av en sidebekk, var situasjonen for bunndyr etter anleggsslutt i 2009 forholdsvis lik den som ble registrert før anleggsstart i 2008. I sidebekken var imidlertid tettheten av bunndyr sterkt redusert i 2009 pga. anleggsarbeid. Vi regner med at hovedgruppene av bunndyr er tilbake her et...

 6. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 7. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 8. Det idealistiska nöjet : Användaracceptans av mobiler med sidoböjning

  OpenAIRE

  Granberg, Timothy

  2016-01-01

  Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig självklarhet för många i bägge personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av den senaste typen av välvd skärm, sidoböjn...

 9. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 11. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 12. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  OpenAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 13. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  OpenAIRE

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 14. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Børge Aadland

  2012-05-01

  Full Text Available Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske reglerEnglish summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of ConductIn accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC, several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the Co

 15. Effekter av tilsatt gjenbruksasfalt på egenskaper for asfaltbetong med polymermodifisert bindemiddel for bruk på høytrafikkert veg

  OpenAIRE

  Mirochnikova, Olga

  2015-01-01

  Hensikten med studien er å dokumentere hvordan tilsatt asfaltgranulat påvirker egenskaper til asfaltbetong (Ab) med PMB (65/105-80) på høytrafikkert veg. Granulatet som er brukt i forsøket stammer fra en kjent kilde og er av god kvalitet, men inneholder vanlig vegbitumen (opprinnelig 70/100). En ca. 4 km lang strekning av E6 på Romerike ble i 2014 reasfaltert med asfaltmasser iblandet forskjellig mengde asfaltgranulat. Strekningen ble delt inn i fire forsøksfelt med følgende massetyper i ...

 16. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 17. Kjernereseptorar og endokrinforstyrrande stoff: Ligandaktiveringsstudiar av human Pregnan X Reseptor (hPXR) og human Østrogen Reseptor alfa (hERalfa) med luciferase transfeksjonsassay

  OpenAIRE

  Sørland, Gunn-Therese Lund

  2008-01-01

  Samandrag Pregnan X Reseptor (PXR) er ein kjernereseptor som ved aktivering kan indusere transkripsjon av CYP3A4 enzym. Desse enzyma er involvert i metabolisme av mange sambindingar som til dømes legemiddel. PXR vert aktivert ved å binde ligand. Det er identifisert svært mange ligandar for PXR. Aktivering av PXR kan altså seiast å vere ein sentral prosess i metabolisme utført av CYP3A4 enzymet. Det er derfor viktig med auka kunnskap om kva ligandar og ligandkonsentrasjonar som kan aktiver...

 18. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 19. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 20. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 1. Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm : en studie med flödesproportionell provtagning

  OpenAIRE

  Arnlund, Jonathan

  2014-01-01

  Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor i stadsmiljön. Detta vatten för ofta med sig stora mängder av föroreningar som tungmetaller, näringsämnen och oljerelaterade ämnen, vilka kan göra stor skada om de når recipienter. För att rena dagvattnet och därmed minska föroreningsbelastningen byggs det allt fler öppna dagvattensystem som t.ex. våtmarker och dammar. Studier har visat att dessa system har hög reningseffekt och dessutom är de kostnadseffektiva. Kun...

 2. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  OpenAIRE

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 3. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  OpenAIRE

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 4. Trötthet och livskvalitet hos patienter med primärt Sjögrens syndrom

  OpenAIRE

  Kiani, Rezvan

  2014-01-01

  Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. Tröttheten kan leda till nedsatt livskvalitet, arbetsförmåga och påverka relationer med familj och vänner.Syfte: Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om tröttheten har något samband med nedstämdh...

 5. Fototerapi av nyfødte med hyperbilirubinemi: behov for bedre behandling og oppfølging, 93-98

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen B. Roll

  2009-10-01

  Full Text Available   Lysbehandling av nyfødte med gulsott har vært brukt i mer enn 30 år uten at metoden har blitt videreutvikleti noen særlig grad. Man regner med at mellom 5 og 10% av alle nyfødte blir lysbehandlet. Behandlingengjennomføres ved at barnet legges i synlig lys fra spesielle fototerapilamper i mange timer, opptilflere dager. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effektiviteten av behandlingen, og enskal ikke se bort fra risikoen for bivirkninger. Resultater av behandlingen bør undersøkes grundigere, bådefor å vurdere hvor mye bilirubinmengden reduseres, og for å oppdage mulige bivirkninger. Med tanke påbivirkninger kan det ta mer enn 30 år før disse er manifestert. Oppfølgingsstudier som har blitt foretatt, kanha for små tidsrammer, og det kan være spørsmål om det er lyseffekter eller effekter av bilirubintoksisitetsom har blitt registrert. Målet med vårt kliniske og eksperimentelle arbeid på området er å foreta studiersom kan bidra til at behandlingen kan bli mer optimal, særlig med hensyn til lysets intensitet og bølgelengde.I vårt epidemiologiske arbeid ønsker vi å se på langtidseffekter av lysbehandling, spesielt kreftutvikling(lymfatisk leukemi og malignt melanom.Roll EB, Christensen T. Phototherapy of newborns with hyperbilirubinemia – need for better  . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 93-98.  ENGLISH SUMMARYTreating jaundiced newborns with artificial light has been done for the last three decades without substantialimprovements of the method. It can be estimated that between 5 and 10% of all newborns receivephototherapy. The standard treatment is the use of artificial, visible light sources for many hours up toseveral days. The wavelength and intensity of the light are factors influencing the effect of the treatment,however, the risk for long-term side effects should be considered. The results of the treatment need morethorough investigation for two purposes; to evaluate the therapeutic

 6. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure. ....... Premature discontinuation of antiplatelet therapy constitutes a substantial risk of stent thrombosis, myocardial infarction and death. Continuing therapy increases the risk of bleeding. We provide the latest evidence on this topic for patients awaiting non-cardiac surgery....

 7. Hjälp vi skall vårda en patient med anorexi : En kvalitativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Sjöbacka, Andreas

  2014-01-01

  Vuxna patienter som lider av Anorexia Nervosa utgör en krävande patientgrupp inom både somatiska och mentala aspekter. När en patient med anorexi kommer till en akut medicinsk enhet innebär det att den medicinska vården är livsviktig, men hur är det med det mentala stödet för patienten? Syftet för denna studie är att presentera problematiken kring vården av vuxna patienter med anorexi. Studiens frågeställning lyder: Vad kan sjukvårdspersonal på en akut medicinsk enhet göra för att förbättra v...

 8. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 9. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 10. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 11. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  OpenAIRE

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 12. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 13. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er eviden...

 14. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  OpenAIRE

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 15. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  OpenAIRE

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...

 16. Demokrati - hva er det? : en studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Demokrati - hva er det? En studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell Sammendrag Hva som ligger i begrepet demokrati er utgangspunktet for denne oppgaven. Jeg starter med å diskutere og problematisere en del begreper innenfor selve begrepet demokrati. Her viser jeg at ting som ofte blir tatt for gitt faktisk inneholder uklarheter og usikkerhetsmomenter som gjør at diskusjonen omkring demokrati ikke alltid bygger på samm...

 17. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 18. Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är mål...

 19. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  OpenAIRE

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 20. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  OpenAIRE

  Manisalis, Achilleas

  2016-01-01

  Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och ...

 1. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Grimsmo

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDebutalder med alkoholrus er en sterk prediktor for senere alkoholbruk. I denne undersøkelsen har visammenliknet de som starter med alkohol tidlig og før det er kulturelt akseptert, med ungdommenesom begynner i konfirmasjonsalder og de som utsetter alkoholdebuten. Vi finner at gruppen sombegynner tidlig ikke bare bryter de lokale tradisjonene for alkoholkonsum, men er i opposisjon tilnormer og autoriteter generelt. Alkohol er et positivt symbol for gruppen og det å ruse seg et ritualesom gir mening i deres miljø. Hjemmet står i den sterkeste posisjonen til å kunne utsette ungdommensalkoholdebut. Vi skisserer hvilke implikasjoner dette bør ha for strategien i det forebyggende arbeidet.

 2. Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring

  OpenAIRE

  Haukeland, Cato

  2009-01-01

  Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer vanlig. Offshoring innebærer at man innenfor ett og samme prosjekt har medlemmer lokalisert i ulike land. En del selskaper har de siste årene kombinert både smidige metoder og offshoring. I denne studien undersøkes 12 prosjekter hvor Scrum sammen med offshoring er be...

 3. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 4. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 5. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 6. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 7. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 8. Simulering av energieffektiviserande åtgärder i samband med ROT : En studie av flerbostadshus från 50-talet med hjälp av IDS simulering

  OpenAIRE

  Jie, Gong

  2011-01-01

  ROT är förkortning till ” Reparation, Ombyggnader och Tillbyggnader ” som ä avsedd för skatteavdrag för vidtagna energibesparande åtgärder inom byggnadsektorn. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka olika slags besparingar med hänsyn till dagens befintliga flerbostadshus omständigheter. Byggnadens energianvändning skulle generellt kunna minskas genom att förbättra klimatskal som exempelvis byggnadstekniska åtgärder och utnyttja nya installationstekniska åtgärder bl.a. som FTX vent...

 9. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 10. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 11. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 12. Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar? : En fallstudie av Hennes & Mauritz

  OpenAIRE

  Medanhodzic, Nejra; Karamehmedovic, Nadina

  2013-01-01

  Sammanfattning – ”Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar?” Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt?- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? Syfte:         Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv genom att analysera företaget He...

 13. Interaksjon i nettbasert undervisning, en studie av "den virtuelle matematikkskolen" og elevenes interaksjon med innhold, lærer og andre elever

  OpenAIRE

  Løver, Silje Nalini

  2015-01-01

  Denne oppgaven handler om nettbasert undervisning og er fundert i litteratur som hevder at elever som er aktive i sin egen læringsprosess har større forutsetninger for læring i nettbaserte undervisningsprogrammer. Den virtuelle matematikkskolen er et nettbasert undervisningsopplegg i matematikk for ungdomsskoleelever. Med utgangspunkt i en modul av den virtuelle matematikk skolen har jeg gjort en casestudie og sett nærmere på betingelser for interaksjon. I nettbasert undervisning interagerer ...

 14. 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly

  Science.gov (United States)

  ... gov/news/fullstory_160930.html 1 in 4 Medicare Patients Uses Blood Pressure Meds Incorrectly The lifesaving ... Sept. 13, 2016 (HealthDay News) -- Nearly 5 million Medicare prescription drug enrollees aren't taking their blood ...

 15. Assistert ventilasjon av hjertesviktpasienter med Cheyne-Stokes respirasjon. : Hva sier forskningen?

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Heart failure is a serious diagnosis that, in spite of more intensive treatment over the last decades, still has a bad prognosis. Cheyne-Stokes respiration (CSR), a pathologic breathing pattern, is shown to be present in 30-40 % of patients with heart failure. CSR gives central sleep apnoea, recurrent episodes of hypoxia and elevated levels of sympathetic activation. Patients with heart failure and CSR have a higher risk of morbidity and mortality than those without CSR. Over the last 15 year...

 16. Terapeuters forståelse og behandling av pasienter med psykose: en kvalitativ studie.

  OpenAIRE

  Due-Tønnessen, Maria; Erdal-Aase, Ragna

  2007-01-01

  This is a qualitative study based on interviews with 12 psychotherapists, that each have significant experience of individual psychotherapy with patients with psychosis. The aim of the study is to examine how psychosis is understood and how patients with psychosis are currently treated by therapists in Norway. The interviews were analysed using hermeneutic-fenomenological methods with elements from Consensual Qualitative Research. The results show a broad range both in the therapists’ underst...

 17. Lamotriginbehandling af 92 patienter med intraktabel epilepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsborg, M; Gram, L; Dam, M

  1996-01-01

  The efficacy of treatment with lamotrigine (LTG) was evaluated in 92 patients with refractory epileptic seizures (46 women and 46 men aged 14-80 years, median 32 years). Seventy-one patients had partial epilepsy and 21 had primary generalized epilepsy. Patients were treated from zero to four (most...... frequently two) other antiepileptic drugs (AEDs). Maintenance dose of LTG was 50-800 mg daily (median 300 mg). Fifteen percent of the patients became seizure-free (13% of patients with partial epilepsy, 24% with primary generalized epilepsy). Thirty-eight percent of patients experienced at least 50...... patients, either because of adverse events or lack of effect. We conclude, that LTG is effective in reducing seizure frequency in patients with therapyresistant primary generalized epilepsy or partial epilepsy. Toxicity appears to be limited....

 18. Sykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofreni

  OpenAIRE

  Bakland, Maria

  2014-01-01

  Background and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect t...

 19. Risikostratificering af patienter med diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Peter; Glintborg, Dorte; Andries, Alin;

  2008-01-01

  with diabetes mellitus. MATERIAL AND METHODS: We included patients with diabetes from the catchment areas of four diabetes out-patient clinics in southern Denmark. Patients were risk-stratified to 3 follow-up levels (level 1 - follow-up only by their GP, level 2 - intensified follow-up by GP and/or shared care...

 20. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingeborg Ulvund

  2015-12-01

  Full Text Available Patient Safety has a high priority on the national and international health care agenda. The incidence of adverse events is estimated to be too high and for a variety of reasons, a fair amount of such events are not reported. Hence, the aim of this study was to explore how midwives and mental health nurses experience and deal with adverse events. The study had a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with 25 midwives and mental health nurses. The data analysis strategy was systematic text condensation. Two primary themes emerged from the interviews: a Nurses have a moral obligation to report, and b Adverse events puts the individual in a difficult situation. The findings suggest developing a clearer understanding of the relationship between individual and organizational factors. In addition, management is proposed as the key factor in establishing good practice for reporting. More research is required in order to understand the psychosocial aspects of reporting adverse events, and the dynamics involved in professional decision-making in patient safety activities.

 1. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subseque...

 2. Muskelstyrken hos patienter med fibromyalgi. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Tilde; Dreyer, Lene; Bartels, Else Marie;

  2008-01-01

  Do patients with fibromyalgia (FM) have reduced muscular strength? We examined 22 articles and conclude from the results of these that FM patients have reduced muscular strength in their hands and quadriceps. The material also suggests generalised reduced muscular strength. However, the studies h...

 3. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 4. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 5. Fysisk aktivitet gavner patienter med aldersrelateret maculadegeneration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Subhi, Yousif; Munch, Inger Christine; Singh, Amardeep;

  2014-01-01

  We have reviewed studies investigating the effect of physical activity on prevention of early age-related macular degeneration (AMD), progression to late AMD, and risk modulation of morbidity and mortality in patients with AMD. Regular physical activity may lower risk of developing early AMD and ...

 6. Rehabilitering af patienter med Cerebral Parese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smærup, Michael; Grode, Jesper Nicolai Riis; Væggemose, Poul Erik;

  2015-01-01

  . Studier har dog vist at exergames (øvelser + spil) kan virke motiverende på patienter og har vist sig at kunne forbedre outcome efter en given træningsperiode. I nærværende projekt var målet derfor at afdække, udvikle og afprøve en mulig sundhedsteknologisk løsning for at træne meningsfulde dagligdags...

 7. Undersøkelse av rensegrader, driftsforhold og kostnader ved nitrogenfjerning og fangst med lukket ammoniakkstripping ved VEAS

  OpenAIRE

  Yasin, Ahmed Mohamud

  2012-01-01

  Sammendrag Historiske driftsdata ved det lukkede strippeanlegget ved Vestfjorden Avløpselskap (VEAS) ble analysert, bearbeidet og fremstilt for å finne ut om når strippeanlegget har godt bra og hvilken driftsfaktorer som har vært viktigst. Historiske driftsdata ble samtidig brukt til å beregne trykktap i strippeanleggets ulike prosessenheter, spesielt overføringsrørene for sirkulasjonsluft. I tillegg ble det foretatt beregning av driftskostnadene ved fjerning og fangst av nitrogen ved lukk...

 8. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 9. Problematiken vid övergångsprocessen till ISO 9001:2015 : De upplevda svårigheterna av svenska tillverkningsindustrier med ISO 9001:2015

  OpenAIRE

  Bekim, Haxha; Omar, Makie

  2016-01-01

  Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes vid Jönköping University. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt kartlägga de svårigheter som företagen, certifieringsorganen samt standardutvecklarna SIS upplever i samband med övergången till den nya revisonen av ISO 9001:2015.  Frågorna som besvaras i uppsatsen är, vilka skillnader kan ses mellan de stora och små företagen samt vad behöver företagen för hjälpmedel för en lättare övergång. Arbetet har utgått från en kvalitativ ...

 10. Påvising og karakterisering av PGE2 reseptorar med omsyn på regulering av matriks metalloproteinasar frå osteosarkomcellelinjer

  OpenAIRE

  Oma, Hildegunn

  2007-01-01

  Enkelte kroniske inflammatoriske sjukdommar er kjent å disponere for utvikling av kreft. Ettersom fleire COX-2 hemmarar har synt kjemoterapeutisk effekt er det skapt stor interesse kring PGE2 si generelle rolle, og relevans i høve til kreft. PGE2 regulerer ei rekkje cellulære prosessar gjennom binding til fire prostaglandin E reseptorar (EP reseptorar). Matriks metalloproteinsar (MMPar) er ei gruppe enzym som er vist å vere involvert mellom anna ved tumorinvasjon, metastasering og angiogense....

 11. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 12. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 13. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 14. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 15. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  OpenAIRE

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 16. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  OpenAIRE

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 17. Symptomscreening af patienter med KOL kan identificere patienter med behov for palliativ indsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Durakovic, Amal; Rasmussen, Dorte Lander; Kjærsgaard-Andersen, Anne Marie

  2014-01-01

  This study developed and tested a collaboration model to improve the quality of palliative care for all patients with life-threatening illness who require palliation. Journal audit was performed on 79 in-hospital patients. European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life...... Question-naire (EORTC-QLQ-C15-PAL) symptom screening was found to be applicable to all patients with life-threatening illness. It was found important to document the patients' wishes for the end of life care and furthermore the electronic correspondence was found to contain relevant and sufficient...

 18. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  OpenAIRE

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 19. Att identifiera lässvårigheter hos elever i förskoleklass : En kvalitativ studie av sju lärares åsikter om möjligheter och svårigheter med tidig identifikation

  OpenAIRE

  Strandberg, Christin

  2016-01-01

  En av lärarens allra viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa. Tyvärr finns det alltid elever som stöter på problem i sin läsinlärning och som av en eller annan anledning utvecklar lässvårigheter. Forskning har visat att tidiga insatser är mest verkningsfulla vilket innebär att lärare måste klara av att tidigt identifiera de elever som kan komma att behöva extra stöd. Syftet med detta arbete är att synliggöra lärares åsikter kring tidig identifiering av de elever som riskerar att...

 20. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 1. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 鲁端; 王建安

  2002-01-01

  Objectives: This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Methods: 53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study. The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation. Results: Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2 (9.1%) of 22 patients with AVRT and AT (P<0.01). The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group (20±13ms) (P<0.01).In postablation adenosine test, DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway persisted. Six of 10 patients who exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01).Conclusions: Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 2. Att ta fram underlag för val av luftbehandlingssystem med återvinningssystem i Förvaltarens fastigheter

  OpenAIRE

  Mohamed, Mahamud; Long, Xianyun

  2014-01-01

  Sverige och EU har man som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 och det arbetet måste starta nu. Det är 15 miljoner kvm byggyta som måste halvera sin energianvändning varje år och i 40 år framåt. Redan idag är 70 % av alla hus till 2050 byggda, vilket innebär att även om vi skulle bygga passivhus fram tills dess skulle det inte räcka för att nå målet. Det är alltså en stor utmaning att halvera energianvändningen till 2050. En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmeåtervi...

 3. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  OpenAIRE

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 4. Mot heteronormalt. En kulturanalytisk studie av skeiv aktivisme i skolen, med utgangspunkt i Skeiv Ungdoms «Restart»-prosjekt

  OpenAIRE

  Bertelsen, Øystein Solvik

  2015-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Skeiv Ungdoms normkritiske undervisningsopplegg "Restart". Dette undervisningsopplegget er hovedsaklig rettet mot elever i ungdomsskolen i alder 14-16. Elevene deltar i teoretiske diskusjoner knyttet til Kjønn og Seksualitet, samt øvelser som skal bryte ned forestillinger om kjønns- og seksualitetsessensialisme. Gjennom intervjuer med de Restart-ansvarlige, samt lærere og elever, undersøker oppgaven hvordan det oppstår konfrontasjoner m...

 5. Uthållighetsträning för patienter med medelsvår eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom : En forskningsöversikt

  OpenAIRE

  Blomberg, Robin

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka vad ny forskning för fram gällande uthållighetsträning för patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och vilka rekommendationer som kan ges på basen av den forskning som gjorts. Forskningsfrågorna gällde hur uthållighetsträningen skall byggas upp och vilken nyttan av uthållighetsträning är i förhållande till styrketräning. Arbetet var ett beställningsarbete av Fysioterapienheten vid Mejlans sjukhus. Metoden som användes för att ...

 6. Jakten på det gode øyeblikk : fokusgruppeintervju med ansatte om erfaringer med bruk av alternative og komplementære behandlingsmetoder i sykehjem

  OpenAIRE

  Garvik, Gitte

  2013-01-01

  Background: The number of patients diagnosed with dementia may double in the next 35 years. The health authorities meet the challenge with innovation and competence. Some nursing homes have started using alternative and complementary methods in caring for patients with dementia. Purpose: What methods are applied? How do the employees experience the use of complementary and alternative methods? This study will explore the possibilities associated with such methods. Methods: The study has a des...

 7. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  OpenAIRE

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 8. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 9. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 10. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周斌全; 胡申江; 等

  2002-01-01

  Objectives:This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia(VANRT).Methods:53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia(PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study.The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation.Results:Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2(9.1%) of 22 patients with AVRT and AT(P<0.01),The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group[(20±13ms) (P<0.01),In postablation adenosine test,DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS whosed the slow pathway persisted.Six of 10 patients whw exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01),COnclusions:Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 11. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 12. Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Helen Midtbust

  2011-06-01

  Full Text Available I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt dødsfallet. Hensikten med studien var å øke forståelsen for hvordan det erfares å være pårørende ved livets slutt i sykehjem, og å få kunnskap om hvordan helsepersonell kan bistå familien i prosessen. Data ble samlet ved hjelp av semistrukturerte, individuelle intervju av seks pårørende som nylig erfarte å miste en av sine nære i sykehjem. De pårørende ble rekruttert fra to forskjellige sykehjem. Resultatet viser at pårørende opplever at døden i sykehjem kan være uforutsigbar og fremmed. Svingninger i sykdomsforløp og usikkerhet i forhold til tidsaspektet i forventet levetid, førte til at pårørende alltid måtte være tilgjenglig. Når møte med døden for mange er fremmed, beskriver pårørende behovet for trygghet i en ukjent situasjon.

 13. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 14. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundstrøm, Terje; Wester, Knut; Enger, Martine;

  2013-01-01

  BACKGROUND In 2000, the Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) published evidence-based guidelines for the management of minimal, mild or moderate head injuries. Since then, considerable new evidence has emerged on the clinical use of these guidelines and on the radiation risks associated with...... S100B is for the first time recommended as an initial diagnostic measure for mild head injury patients with low risk. Of these patients, CT examination is only recommended for those who show a pathologically elevated S100B. CT examination is still the recommended routine for moderate head injury...... patients and for mild head injury patients with medium to high risk. An updated information sheet on head injuries has also been compiled for patients and their relatives.CONCLUSION The SNC recommends the implementation of these guidelines in Norway....

 15. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 16. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  OpenAIRE

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 17. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 18. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 19. ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt. Hvordan har tidligere ansatte ved et sykehjem i Oslo opplevd konflikter og konflikthåndtering ved sykehjemmet? Hvilke(n) innsikt(er) kan dette gi med hensyn til fremtidig håndtering av konflikter ved sykehjemmet?

  OpenAIRE

  Martinussen, Nina

  2007-01-01

  Oppgaven har fått tittelen: ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt, og henspeiler på stemmer som sjelden blir hørt i organisasjonen, tidligere ansattes tanker om konflikt. Temaet er konflikt og konflikthåndtering, med vekt på hvordan tidligere ansatte ved et sykehjem, opplevde det. Undersøkelsen er en casestudie, både av arbeidsplassen og konfliktene informantene har opplevd. På denne måten blir studien en ”dobbel case”.

 20. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 1. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 2. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 3. Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik Heggstad

  1986-06-01

  Full Text Available Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

 4. Reduceret cerebralt stofskifte korrelerer med MRI-forandringer og kognitiv dysfunktion hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blinkenberg, M; Rune, K; Jensen, C V;

  2001-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) lesion load is widely used in the clinical evaluation of patients with multiple sclerosis (MS), but little is known about the associated changes in cortical activation. For this purpose, we studied the association between the corticocerebral metabolic rate of gluc...... of glucose (CMRglc) and the MRI T2-weighted total lesion area (TLA). In addition, we investigated the correlation between cognitive and neurological disability and CMRglc....

 5. Analys över Potentialen av OlikaAnvändningsområden för NyaSolfångarinstallationer på Sjukhus iStockholmsområdet med SollentunaSjukhus som Exempel

  OpenAIRE

  Kyhlberg, Carl; Jarméus, Magnus

  2013-01-01

  Projektet har undersökt potentialen av nya solfångarinstallationer i Stockholmsområdet. Behoven, platsen och byggnaden som har använts för beräkningarna har varit baserade på Sollentuna sjukhus. Målet var att undersöka vilken typ av solfångarsystem som är mest ekonomiskt och energimässigt lönsam. Dessutom har flödesscheman för solfångarsystemen skapats och inkluderas med en grundläggande styrning. Värmen från en solfångarinstallation kan användas inom flera olika områden. Den kan exempelvis v...

 6. Patient med myelomatose med infiltrat på røntgen af thorax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schoos, Ann-Marie Malby; Steentoft, Johnna; Petersen, Michael Mørk;

  2010-01-01

  A 71-year-old man was referred to the lung department with pain in the right side of the chest through three months, especially when physically active. The patient presented with a tendency to shortness of breath, fatigue, low energy level and night sweats. The tentative diagnosis of pleural tumour....../metastases was made. Chest x-ray showed pleural thickening and poorly defined ribs on the right side, consistent with bone destruction. Computed tomography showed a big mass in the 5th rib and universal bone lesions. Biopsy from the rib revealed the diagnosis of myelomatosis....

 7. Is Rhythm Control with Pulmonary Vein Isolation Superior to Rate Control with AV Nodal Ablation in Patients with Heart Failure?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhanunjaya Lakkireddy MD, FACC

  2008-12-01

  Full Text Available Pulmonary-vein isolation is increasingly being used to treat atrial fibrillation in patients with heart failure. Is Pulmonary vein isolation better than AV nodal ablation with bi-ventricular pacing in patients with heart failure?

 8. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 9. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 10. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 11. Selvstyring af peroral antikoagulationsbehandling hos patienter med kunstige hjerteklapper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasenkam, J. Michael; Kimose, H H; Grønnesby, H;

  1998-01-01

  Twenty-one heart valve operated patients (age 19-70 years) were trained in self-managed oral anticoagulant therapy using a home coagulometer (CoaguChek). Twenty patients accomplished between eight and 29 (median 24) months of self management and were fully capable of self management after 30 weeks....... All self-managing patients had their median INR-value within the therapeutic range, versus only 14 in the control group. Self-management of oral anticoagulant therapy seems feasible for selected patients. Udgivelsesdato: 1998-Nov-16...... of training. No patients experienced major bleeds or thrombo-embolic events. A control group of 20 patients from our department was matched, retrospectively, to the study group. The self-managing patients were within the therapeutic INR range 78% of the study period compared to 54% for the control patients...

 12. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 13. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 14. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 15. Karkirurgisk behandling hos patienter med påvirket nyrefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hensler, M K; Forrest, M; Lorentzen, Jørgen Ewald;

  1994-01-01

  The purpose of the study was to evaluate the effect of surgery for renal artery stenosis in patients with impaired renal function. The design was a retrospective investigation with follow-up. The material consisted of 42 such patients operated at Rigshospitalet between 1980 and 1990. Renal functi...

 16. Vaegtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Richelsen, Bjørn; Siersma, Volkert;

  2008-01-01

  The aim was to estimate and illustrate the weight history of 1,320 newly diagnosed diabetic patients according to patient characteristics at diagnosis. The median recalled weight gain from age 20 to diabetes diagnosis at a median age of 65.3 years was 14.7 kg. The average weight gain from 10 years...

 17. Utveckling av Moodle

  OpenAIRE

  Daunfeldt, Björn

  2013-01-01

  Institutionen Tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet använder sig av lärandeplattformen Moodle för hantering av kurser med tillhörande uppgifter och material kring dem. På Moodle laddar studenterna upp dokument och lärare betygssätter dem, vartefter en avklarad kurs registreras hos LADOK. Detta projekt kommer omfatta teori om hur Moodle är uppbyggt (version 2.4), hur utveckling av moduler sker, samt för- och nackdelar beroende på om operativsystemet Windows eller Linux används.Utv...

 18. Lavkulhydratdiæt til patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Kampmann, Eva-Marie; Olsen, Michael Hecht; Beck-Nielsen, Henning

  2016-01-01

  Recently, low-carbohydrate diets have increased in popularity as a method to achieve glycaemic control and weight loss in Type 2 diabetes patients. However, there is a lack of consistency and long-term results in existing studies on patients with Type 2 diabetes. In this review, we address current...... knowledge of low-carbohydrate diets and how they affect glycaemic control, diabetic dyslipidaemia, weight and markers of cardiovascular risk, and our aim is to aid medical practitioners in guiding patients with Type 2 diabetes who wish to try a low-carbohydrate diet in order to take control of their disease....

 19. Med Students View Ex-Patients' E-Records to Track Progress

  Science.gov (United States)

  ... https://medlineplus.gov/news/fullstory_160063.html Med Students View Ex-Patients' E-Records to Track Progress The practice is common and ... July 25, 2016 (HealthDay News) -- Many U.S. medical students use electronic health records to track the progress of their former patients ...

 20. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 1. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  OpenAIRE

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 2. Betablokkere kan gavne patienter med KOL og hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Daniel Bech; Lange, Peter; Thorsten Jensen, Magnus

  2016-01-01

  Patients with chronic obstructive pulmonary disease and heart disease can benefit from beta-blocker treatment Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and coronary heart disease share smoking as the most important com­mon risk factor and there is a high prevalence of cardio­vascular disease...... among COPD patients. Although cardiose­lective beta-blockers are safe in treatment of COPD, they are often withheld in these patients. In observational studies, beta-blocker treatment is associated with significantly reduced mortality and reduced risk of exacerbations of COPD. This effect may be caused...... by the beneficial effect of beta-blockers on heart failure, tachycardia and upregulation of beta-receptors in the airways....

 3. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... and psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19......Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease...

 4. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 5. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette;

  2009-01-01

  Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration...... of bisphosphonate therapy and with the potency of the used bisphosphonate. BON usually develops after tooth extraction or other oral surgery, and has proven difficult to treat. Optimal dental hygiene should be ensured prior to treatment initiation where possible, and once bisphosphonate treatment is instituted...

 6. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal...... behaviour, previous mental disorder, recent deterioration of MS, and moderate disability. For women the characteristics were less distinct. Patients with a severe course of MS had been subjected to more risk factors before the suicide. Careful counselling and good information to MS-patients are advocated....

 7. ED 'vending machine' sells patient meds 24/7.

  Science.gov (United States)

  2008-05-01

  A vending machine stocked with your most commonly used drugs can be a relatively inexpensive investment in patient and staff satisfaction. Rice Memorial Hospital in Willmar, MN, has installed such a machine, which includes several safeguards: * It has several internal cameras, serving as backup systems to ensure the proper drug is being dispensed to the proper patient. * The machine cannot be accessed by anyone unless they have received a magnetic swipe card from the prescribing physician. * The code is only given to a physician authorized to enter the web portal of the prescription vendor. PMID:18686529

 8. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 9. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 10. Præoperativ vurdering af patienter med hypertension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smitt, Margit; Lind, Morten Nikolaj

  2012-01-01

  Almost one out of four patients referred for non cardiac surgery presents preoperatively with hypertensio arterialis (HA). The risk of perioperative cardiovascular complication increases with the grade of HA and the coexistence of end organ damage. This paper is a review of the current knowledge ...

 11. Patienter med rygmarvsskade har mange følgetilstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Anne Sofie; Andersen, Merethe Kirstine; Kasch, Helge;

  2015-01-01

  Spinal cord injuries (SCI) affect all organs and may cause multiple sequelae. Complications after SCI can be life-threatening and socially disabling. Furthermore, a spinal cord injury is often a chronic condition and the patient may have contact with both the general practitioner and several depa...

 12. Udvikling af sklerodermisk krise hos patient med uerkendt sklerodermi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kristine Lindhard; Hansen, Alastair; Halberg, Poul;

  2014-01-01

  Less than 10% of the patients with systemic scleroderma develop renal crisis, i.e. acute renal failure and severe hypertension in most cases. Kidney biopsy shows hypertensive arteriolar changes. This complication was lethal until treatment with captopril was introduced in 1976. Since that time...

 13. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2016-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 14. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2015-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 15. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben;

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 16. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 17. Enhancing Cardiac Resynchronization Therapy for Patients with Atrial Fibrillation: The Role of AV Node Ablation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeff M. Berry, MD

  2012-04-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy (CRT has evolved as an effective therapy for patients with congestive heart failure (CHF and ventricular dyssynchrony, currently defined as a wide QRS on the electrocardiogram. While multiple randomized controlled trials have confirmed the favorable effects of CRT on mortality and heart failure symptoms for patients in sinus rhythm, only recently observational studies have begun to suggest a similar benefit for patients with atrial fibrillation (AF and dyssynchrony. Yet, implementing effective biventricular pacing in patients with AF can be problematic due to competing intrinsic AV conduction. For patients with depressed ejection fractions needing AV node (AVN ablation to control fast ventricular rates, biventricular pacing has been shown to be superior to right ventricular pacing alone. When consistent pacing (over 90% of the time cannot be achieved in AF patients due to a rapid ventricular response despite pharmacological therapy, AVN ablation should be considered. The additional benefit of performing AVN ablation to promote biventricular pacing in patients without rapid ventricular rates remains uncertain. A randomized controlled trial is needed to test the incremental benefit of AVN ablation to promote biventricular pacing in heart failure patients with AF and wide QRS.

 18. Gemensam pensionsrätt : - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom ramen för DC-system

  OpenAIRE

  Strand, Emma

  2009-01-01

  I Sverige finns till skillnad från många andra länder inget fullt efterlevandeskydd för efterlevande när det gäller pensionerna. Ett införande av gemensamma pensionsrätter har tagits upp som förslag i Statens offentliga utredningar men har ännu inte genomförts.1 I denna uppsats analyseras hur gemensamma pensionsrätter påverkar levnadsstandarden under pensionstiden för par och för den efterlevande i paret. Detta genomförs genom en sammanställning av tolv par och beräkningar a...

 19. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 20. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant disease Thrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thro...... with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous injections with heparin for four weeks....

 1. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  OpenAIRE

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant diseaseThrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous inj...

 2. Effekter på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit : En experimentell single-casestudie

  OpenAIRE

  Svangren, Sandra; Karlsson, Andreas

  2013-01-01

  Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de inte tror sig få ut något av det. Nintendo Wii Fit är ett modernt sätt att träna balansförmågan på. Syfte: Syftet var att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på balansförmågan, self-efficacy till balansförmågan i hemme...

 3. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 4. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 5. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 6. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 7. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 8. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan organiseres, herunder foreslået hvordan en enhed ved Dronning Ingrids Hospital kan samarbejde med Rigshospitalet i København om behandlingen af patienter med behov for dialyse. Det foreslås således, at opstart af dialysebehandlingen, som nu, skal foregå på...... Rigshospitalet, hvorefter behandling og kontrol foregår på Dronning Ingrids Hospital. På baggrund af danske data om forekomsten af behandlingskrævende nyresvigt vurderes det, at der i dag er færre grønlandske patienter i dialysebehandling end forventet. En hjemtagning af behandlingen kan muligvis ændre på dette...... andelen overstige 60 % (mod ca. 40 % i dag). Hvis andelen af patienter med behov, som faktisk tager imod behandling, fastholdes over de næste 10 år, hvis behandlingen fortsat skal foregå som nu (ca. 40 %), mens andelen øges ved en hjemtagning, vil behandling på Dronning Ingrids Hospital være forbundet med...

 9. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  OpenAIRE

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 10. Situationen i Sverige med redovisning av de åtgärder som vidtagits för att dela kontrollera livsmedeln dels begränsa skadeverkningarna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erland Pääjärvi

  1986-06-01

  Full Text Available I slutet av april, när det blev klart att nedfallet hade inträffat, fick strålskyddsinstitutet ta de första smällarna. Det gick inte att komma fram över telefonen. Eftersom vi finns i Uppsala och strålskyddet finns i Stockholm, så fick folk från livsmedelsverket åka över till strålskyddsinstitutet for att överhuvud taget få tillfälle att diskutera den uppkomna Situationen. Samarbetet kunde därför etableras väldigt tidigt.

 11. Musikterapi för patienter med schizofreni och annan psykossjukdom

  OpenAIRE

  Dahlin, Camilla; Johansson, Siw

  2013-01-01

  The aim of the study was to illustrate how music therapy can be used in the care of patients with schizophrenia and other psychotic illness. The method used was a literature review. Scientific articles were searched in PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus databases with an outcome of ten articles, with in total 330 participants, that underwent quality and outcomes analysis. The results showed that music therapy could provide potential improvement in the patients' social functions and that it c...

 12. Periodontal manifestations and management of a patient with AV malformation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumit Narang

  2012-01-01

  Full Text Available Arterio-venous malformation (AVM is an abnormal communication between an artery and a vein. The incidence of its occurrence in oral and maxillofacial region is rare, and if present, the most common sign is gingival bleeding. A 12-year-old female patient presented with an extra oral swelling in relation with upper lip. Intra oral examination showed non tender gingival swelling with spontaneous bleeding associated with maxillary arch. On initiation of phase I therapy using hand instruments, spontaneous brisk bleeding was encountered which was difficult to control. Because of severe nature of hemorrhage encountered, some type of vascular abnormality was suspected. Ultrasonography followed by angiography confirmed AVM in relation with upper lip. Embolization of lesion was followed by gingivectomy procedure and no recurrence was reported during one year of follow-up. Thus, proper recognition and therapeutic intervention is essential to avoid serious complications and potentially tragic outcome in such situations.

 13. Konstruktioner av kvinnor med utländsk bakgrund : En intersektionell studie av debatten om äldreomsorg och etnicitet i populärvetenskapliga tidskrifter 1995-2008

  OpenAIRE

  Ågård, Pernilla

  2011-01-01

  This paper aims to examine how the construction of women with foreign background is visible in the Swedish debate on elder care and ethnicity. The subject is interesting with regard to the existing discriminating conceptions about ethnicity and how the living conditions of immigrant women are med scarce in the Swedish research field. It is also a relevant topic in light of the incipient crisis of the Swedish eldery care. The examining of how several axes of power interplay to construct the wo...

 14. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  OpenAIRE

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 15. Normkritisk pedagogik på normativ grund : En analys av arbetsmaterialet Möte med människor från andra kulturer

  OpenAIRE

  Dahlström, Emil

  2008-01-01

  The aim of this study has been to analyze how society is constructed in the workbook Möte med människor från andra kulturer, a popular material within the “cultural competency” industry. The analysis has largely been carried out from the perspective of a pedagogy against oppression as it has been outlined by Kevin Kumashiro. I have found that the material combines discursive movements, which in complex and hybrid ways deconstruct, decenter, recenter and reproduce stereotypes and norms, throu...

 16. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 17. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 18. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 19. Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA

  OpenAIRE

  Gangsø, Dan-Henning M.

  2012-01-01

  Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til konklusjonene. Første del av oppgaven består av en historisk presentasjon av Norwegian med fokus på store vendepunkter. Deretter gjennomgås tre grundige analyser av forhold som er relevante for verdsettelsen. Det første kapittelet handler om ytre makroforhold som har betyd...

 20. Musik i samband med venprovtagning för att lindra stress och smärta hos patienten : En interventionsstudie

  OpenAIRE

  Vasberg, Anna; Holm, Lina

  2014-01-01

  Bakgrund: En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att lindra patientens lidande i samband med vård. Lugn musik har visat sig vara ett effektivt verktyg för att minska patienters upplevelser av stress och smärta vid flera procedurer inom sjukvården. Parametrar som hjärtfrekvens och blodtryck kan påverkas av musiken. Frisättning av hormoner och signalsubstanser kan minska patientens känslor av obehag av olika slag. Venös blodprovtagning utförs rutinmässigt på vårdcentra...

 1. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 2. En granskning av content marketing : En kvalitativ studie om innehållsbaserad marknadsföring med en rekommendation för tillämpning

  OpenAIRE

  Ingvar, Elisabeth

  2016-01-01

  Människor är trötta på reklam och företagen har börjat förstå att deras kommunikation till kunderna behöver förbättras. Content marketing, även kallat innehållsmarknadsföring har kommit att bli en populär metod, dock med en svag definition i grunden som bäddar för olika åsikter för vad content marketing innebär. Content marketing är ett hett begrepp i den svenska marknadsföringen, men vad krävs för att lyckas? Den här uppsatsen kartlägger begreppet, varför det är svårdefinierat samt ger en re...

 3. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 4. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 5. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 6. Patient-Provider Teamwork via Cooperative Note Taking on Tele-Board MED.

  Science.gov (United States)

  Perlich, Anja; Meinel, Christoph

  2016-01-01

  There is significant, unexploited potential to improve the patients' engagement in psychotherapy treatment through technology use. We develop Tele-Board MED (TBM), a digital tool to support documentation and patient-provider collaboration in medical encounters. Our objective is the evaluation of TBM's practical effects on patient-provider relationships and patient empowerment in the domain of talk-based mental health interventions. We tested TBM in individual therapy sessions at a psychiatric ward using action research methods. The qualitative results in form of therapist observations and patient stories show an increased acceptance of diagnoses and patient-therapist bonding. We compare the observed effects to patient-provider relationship and patient empowerment models. We can conclude that the functions of TBM - namely that notes are shared and cooperatively taken with the patient, that diagnostics and treatment procedures are depicted via visuals and in plain language, and that patients get a copy of their file - lead to increased patient engagement and an improved collaboration, communication and integration in consultations. PMID:27577354

 7. Lavere mortalitet hos patienter med apopleksi og atrieflimren behandlet med antikoagulans. Resultater fra det Nationale Indikator Projekt (NIP)--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Klaus Kaae; Olsen, Tom Skyhøj

  2007-01-01

  A registry of hospitalized stroke patients in Denmark included 1,909 patients with stroke and atrial fibrillation (AF) without contraindications to anticoagulation (AC) treatment. AC instituted in 60.2% was significantly associated to age and stroke severity. In a Cox Proportional Hazard regression...... model the risk of death was doubled in patients who had no AC treatment (HR =1.91, 95% CI=1.44 to 2.52). The study indicates under-use of AC in elderly stroke patients with AF, leading to increased mortality. Udgivelsesdato: 2007-Oct-8...

 8. FibroScan i evalueringen av sykdomsprogresjon hos pasienter med primær biliær cirrhose. : Sammenlikning med ikke-invasive biokjemiske markører og symptomscore.

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Aim: To examine if patients with Primary Biliary Cirrhosis progress in liver fibrosis despite treatment with ursodeoxycholic acid (UrsoFalk), and to study correlations between liver fibrosis measured by transient elastography (FibroScan) and biochemical markers of fibrosis. Methods: We invited 24 patients with PBC to a study consultation containing blood samples, FibroScan examination and interview. We also collected information from the patients´ files. Results: We included 16 ...

 9. MedEval — A Swedish medical test collection with doctors and patients user groups

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heppin Karin

  2011-07-01

  Full Text Available Abstract Background Test collections for information retrieval are scarce. Domain specific test collections even more so, and medical test collections in the Swedish language non-existent prior to the making of the MedEval test collection. Most research in information retrieval has been performed in the English language, thus most test collections contain English documents. However, English is morphologically poor compared to many other European languages and a number of interesting and important aspects have not been investigated. Building a medical test collection in Swedish opens new research opportunities. Methods This article describes the making of and potential uses of MedEval, a Swedish medical test collection with assessments, not only for topical relevance, but also for target reader group: Doctors or Patients. A user of the test collection may choose if she wishes to search in the Doctors or the Patients scenario where the topical relevance assessments have been adjusted with consideration to user group, or to search in a scenario which regards only topical relevance. In addition to having three user groups, MedEval, in its present form, has two indexes, one where the terms are lemmatized and one where the terms are lemmatized and the compounds split and the constituents indexed together with the whole compound. Results Differences discovered between the documents written for medical professionals and documents written for laypersons are presented. These differences may be utilized in further studies of retrieval of documents aimed at certain groups of readers. Differences between the groups of documents are, for example, that professional documents have a higher ratio of compounds, have a greater average word length and contain more multi-word expressions. An experiment is described where the user scenarios have been utilized, searching with expert terms and lay terms, separately and in combination in the different scenarios. The

 10. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 11. Selvmonitorering af blodglukose og sygdomsforståelse hos patienter med insulinbehandlet diabetes. Sammenhaeng med metabolisk regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wengler, K; Matzen, L E; Sindrup, S;

  1989-01-01

  A questionnaire investigation was undertaken to register the extent to which 212 insulin-treated diabetic patients undertook home measurements of blood glucose and the consequences which they drew from these measurements. This was compared with the metabolic regulation estimated by HbA1c. The ave...

 12. Patienter med svær akut lungeemboli bør visiteres til centre med thoraxkirurgisk ekspertise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehnert, Per; Møller, Christian H; Carlsen, Jørn;

  2013-01-01

  trombolysis. This treatment is not always possible or sufficient. Recent studies have shown that surgical embolectomy is a relevant treatment offer with low mortalities of 6-8%. Patients with acute critical PE should be evaluated and treated in a multidisciplinary centre with medical and surgical...

 13. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas P.; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone;

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a wel...

 14. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 15. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 16. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 17. Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Læssøe, Uffe; Kjær, Thomas;

  2016-01-01

  Titel Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit Baggrund Patienter med reumatoid artrit har en forhøjet risiko for udviklingen af cardio-vaskulære lidelser (CVD) og tidlig død. Inflammation, smerter og generel træthed resulterer i...... patienter (> 18 år) med diagnosen reumatoid artrit ifølge ARA eller ACR/EULAR kriterierne, funktionsklasserne I, II og III, i primær eller sekundær sektoren. Intervention/er Kortvarig land- eller vandbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet, kortvarig eller længerevarende land-baseret høj...... ↑ Kortvarig land-og vandbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet bør overvejes i træningen af patienter med reumatoid artrit. ↑ Kortvarig landbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet og muskelstyrke bør overvejes i træningen af patienter med reumatoid artrit. ↑ Længerevarende landbaseret...

 18. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 19. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 20. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 1. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 2. Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til kriminalomsorgen

  OpenAIRE

  Sund, Annette; Thorstensen, Jens M.; Ottesen, Vibeke Kennair; Svendsen, Monica

  2007-01-01

  This project is collaboration between KRUS (The Correctional Service of Norway Staff Academy) and PHS (The Police Academy). The goal of the project is to increase the understanding of what restrains the recruitment of people with minority background to the two academies, and why it is important to increase the number of staff-members with such a background. However, separate reports are elaborated. The starting-point for both academies is that the portion of staff with minor...

 3. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  OpenAIRE

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 4. Cortical atrophy rates in Alzheimer's patients and subjects with mild cognitive impairment from the AddNeuroMed data collection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Simon Fristed; Westman, Eric; Gwadry-Sridhar, Femida;

  Background: The AddNeuroMed project is a multi-centre European project which aims to identify biomarkers in Alzheimer's disease (AD). In this study we measured the rate of cortical atrophy in AD patients, subjects with mild cognitive impairment (MCI), and healthy controls (HC) using MRI. Methods...

 5. Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens innenfor musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet.

  OpenAIRE

  Lunde, Gerd Karine Eriksrud

  2016-01-01

  "Forstår du meg egentlig? En mixed method-studie om forståelse og observasjoner vi gjør med personer med demens i musikkterapi, og om disse stemmer overens med brukerperspektivet" utforsker hva ansatte ved et dagsenter for personer med demens og musikkterapeuten observerer i musikkterapien, og sammenligner dette med personen med demens sin egne opplevelse. Problemstillingen for denne studien er: "I hvilken grad vi har en forståelse av personer med demens opplevelse av å d...

 6. EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

  OpenAIRE

  Rølvåg, Line Kathinka Fjellstad

  2012-01-01

  Denne masteroppgaven har tatt for seg undersøkelser av stål designet for lavtemperaurappliksjoner ved bruk av elektronmikroskop i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (Electron Backscatter Diffraction - EBSD). Målet med oppgaven var å bruke EBSD-teknikken i kombinasjon med in situ deformasjon og en spesiallaget kaldfinger for å kunne studere materialene ved lave temperaturer. To ulike stål ble undersøkt; et smidd finkornet strukturelt st&...

 7. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 8. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 9. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 10. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 11. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 12. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 13. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 14. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 15. Tolkning av det verbala och det visuella

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 16. Left-sided approach of AV junction ablation for drug refractory atrial fibrillation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Yuniadi

  2006-06-01

  Full Text Available AV junction ablation has been proven effective to treat symptomatic atrial fibrillation refractory to antiarrhythmias or fail of pulmonary vein isolation. However, about 15% of conventional right-sided approach AV junction ablation failed to produce complete heart block. This study aimed to characterize His bundle potential at ablation site during conventional or left-sided approach of AV junction ablation. Twenty symptomatic AF patient (age of 60.5 ± 9.28 and 11 are females underwent conventional AV junction ablation. If 10 applications of radiofrequency energy are failed, then the ablation was performed by left-sided approach. Seventeen patients are successfully ablated by conventional approach. In 3 patients, conventional was failed but successfully ablated by left-sided approach. The His bundle amplitude at ablation site was significantly larger in left-sided than correspondence right-sided (16.0 ± 4.99 mm vs. 6.9 ± 4.02 mm respectively, p = 0.001, 95% CI -14.0 to -4.3. ROC analysis of His bundle potential amplitude recorded from right-sided revealed that cut off point of > 4.87 mm given the sensitivity of 81.3% and specificity of 53.8% for successful right-sided approach of AV junction ablation. In case of failed conventional approach, the left-sided approach is effective for AV junction ablation. An early switch to the left-sided approach may avoid multiple RF applications in patients with a low amplitude His-bundle potential (< 4.87 mm. (Med J Indones 2006; 15:109-14Keywords: Atrial fibrillation, AV junction ablation, left-sided approach

 17. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 18. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  OpenAIRE

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 19. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 20. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 1. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 2. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 3. Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning

  OpenAIRE

  Westerheim, Nina

  2013-01-01

  Denne oppgaven består av et konseptstudie utført på knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer. Et litteraturstudie, dimensjonering og gjennomføring av seks forsøk faller innenfor konseptstudiet. Det ble gjennomført et litteraturstudie som omhandlet tema knyttet til tremateriale, knutepunkt og brann. En viktig del av litteraturstudiet gikk ut på å presentere forskningsresultater med tilknytning til knutepunkt i limtre sammensatt av lange...

 4. Organizational Culture Assessment Instrument: En studie av dimensjonaliteten i en norsk oversettelse

  OpenAIRE

  Gottenborg, Simon Aleksander

  2015-01-01

  Konseptet organisasjonskultur har lenge vært av stor interesse for forskning og organisasjoner, og har blitt knyttet til et antall utfallsvariabler som er av betydning for organisasjoners ytelse. For å studere kulturen og gjøre nytte av de potensielle positive effektene blir kulturen gjerne målt med kvantitative kulturmålingsinstrumenter. Studier har imidlertid funnet at flere av instrumentene som brukes ikke kan vise til tilfredsstillende støtte for dimensjonaliteten i instrumentene, noe som...

 5. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 6. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 7. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 8. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  OpenAIRE

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 9. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 10. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 11. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 12. Teoretisk gjennomgang av Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser

  OpenAIRE

  Gjesdal, Frøystein

  2003-01-01

  Formålet med denne rapporten er å foreta en teoretisk gjennomgang av de årlige lønnsomhetsundersøkelsene som utarbeides av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Det fokuseres spesielt på tre problemstillinger. Dette er for det første behandling av fiskerettigheter. Budsjettnemnda har i sine lønnsomhetsberegninger eliminert konsesjonsverdiene fra foretakets kapital. En sentral problemstilling i rapporten er om dette er riktig, og om det er gjort på en riktig måte. Rapporten tar videre opp valg av ...

 13. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 14. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 15. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 16. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 17. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 18. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 19. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 20. Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie

  OpenAIRE

  Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana

  2015-01-01

  Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse v...

 1. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 2. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 3. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik;

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures in...

 4. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle;

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis...

 5. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 6. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 7. Selvmord hos patienter med apopleksi. En epidemiologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Madsen, C; Stenager, E;

  1999-01-01

  patients was increased compared to the background population, i.e. the total population of the County of Funen. The patients were followed for causes of death until end of 1989. Standard Mortality Ratios for suicide standardized for age and sex in male and female stroke patients were calculated. A total......The purpose of this study was, on the basis of a cohort of patients with a discharge diagnosis of stroke (ICD8 code: 430-438) diagnosed in the period 1.4.1973-31.12.1989 in a representatively selected area of Denmark (County of Funen), to estimate whether or not the risk of suicide in stroke...... of 37,869 stroke patients were included in the study, 140 committed suicide in the study period (80 females and 60 males). Standard Mortality Ratio for suicide was significantly increased for all stroke patients. For women below 49 years and from 50-59 years Standard Mortality Ratios were 1376 and 1378...

 8. Ambulant neuropsykologisk opfølgning af patienter indlagt med aseptisk meningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard Gunst, Jesper; Klostergaard, Kirsten Rose; Leutscher, Peter Derek Christian

  2014-01-01

  Aseptic meningitis is considered to be a benign illness with mild symptoms, and the prognosis is usually good. However, retrospective studies have demonstrated that these patients may experience cognitive sequelae. A neuropsychologist was affiliated to the Department of Infectious Diseases......, and neuropsychological findings in patients with aseptic meningitis were assessed. In conclusion, at twelve months of follow-up cognitive dysfunction persist among the majority of patients; 75% had mental fatigue and 45% had changed their work status....

 9. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  OpenAIRE

  Nilsson, Erika; Gagge, Maja

  2012-01-01

  Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. Methadone also has side effects such as weight gain and irregular levels of glucose. Method This qualitive study included seven interviews with patients in the methadone maintenance pr...

 10. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 11. "Det absolut värsta jag varit med om" : En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering om knivdådet på Ikea 2015

  OpenAIRE

  Anselin, Fanny; Ucar, Anita

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är, utifrån ett journalistiskt perspektiv, att undersöka hur kvällspressen rapporterade och framställde Ikea och det knivdåd som ägde rum på företagets varuhus i Västerås, den 10 augusti 2015. Åtta nyhetsartiklar från Aftonbladet och Expressens webbplatser har analyserats. Metoden som har använts är en kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk analysstrategi, för att detaljerat undersöka nyhetsartiklarna genom deras rubriker, ingresser, mellanrubriker och brödtexter....

 12. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I;

  1994-01-01

  Exercise test variables, such as an impaired heart rate response, are known to be related to left ventricular function and patient prognosis following acute myocardial infarction. The present study was performed to compare exercise test variables in acute myocardial infarct patients following eit...

 13. Effekten af cellebehandling hos patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Anders Bruun; Qayyum, Abbas Ali; Kastrup, Jens

  2015-01-01

  The present Cochrane review included 23 studies randomized placebo-controlled clinical trials with a total of 1,255 patients. The effect of autologous cell therapy versus placebo was examined on left ventricular ejection fraction (LVEF), adverse effects and mortality in patients with chronic isch...

 14. Kombination af aliskiren og losartan hos patienter med type 2-diabetes og nefropati - Sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parving, Hans-Henrik; Persson, Frederik; Lewis, Julia B;

  2009-01-01

  We evaluated the renoprotective effects of adding aliskiren to treatment with losartan in hypertensive patients with type 2 diabetes and nephropathy. A total of 599 patients were randomized to six months of treatment with placebo or aliskiren in addition to losartan 100 mg and optimal...

 15. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E;

  1995-01-01

  The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...

 16. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 17. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N;

  1996-01-01

  Eighteen patients with stable intermittent claudication were randomized in a double blind cross-over study comparing the effects of the Ginkgo biloba extract GB-8 at a dose of 120 mg o.d. with placebo. All patients were treated for three months with the active extract and three months with placebo...... and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 18. 50-års-registerefterundersøgelse af 112 patienter med klassisk neurosediagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Peter Winning; Juel, Knud; Bech, Per

  2007-01-01

  AND METHODS: The cohort consists of 112 patients (30 males (26.8%) and 82 females (73.2%)) hospitalized in the years 1952 to 1957. These patients were suffering from anxiety neuroses, obsessive-compulsive states or hysterical neuroses. In an early phase of the study, a systematic review of all records...... significance as to readmission or death. DSM-III diagnoses result in a similar picture. During follow-up a total of 67 patients died. There was a weak but insignificant excess mortality of 1.16 for men and 1.14 for women. Death by suicide was significantly increased for both sexes. Most suicides occurred...

 19. Karotinaemi hos patient med excessivt betakarotinfødeindtag og dysreguleret diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Carsten Sauer; Mikkelsen, Dorthe Bisgaard; Lindegaard, Hanne Merete

  2009-01-01

  A case of carotinaemia in a patient with excessive beta-carotene food-intake, diabetes mellitus and physiological amenorrhea is reported. The patient developed yellow discolouration in the palms and the soles of her feet. Blood samples showed a significantly increased lever of serum beta......-carotene, but normal vitamine A value and liver enzymes. The patient reported an excessive intake of carrots (approximately 1 kg per day). The status of physiological amenorrhoea and dysregulated diabetes mellitus may have deteriorated the yellow discolouration of the skin. Udgivelsesdato: 2009-Jan-26...

 20. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank;

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...... size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 1. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nakano, Anne; Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz;

  2009-01-01

  size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...

 2. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe;

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...... pacemakers with an acceptable risk-benefit ratio, while MRI of patients with ICDs must still be considered an experimental procedure. Udgivelsesdato: 2010-Jun...

 3. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 4. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 5. Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  OpenAIRE

  Nordqvist, Malin

  2013-01-01

  I händelse av ett radioaktivt utsläpp är det viktigt att ha bra beredskap med skyddsåtgärder som bidrarmed det bästa skyddet för den utsatta delen av befolkningen. Direkt efter ett utsläpp utgör exponering viainandning det största problemet eftersom partiklar och gaser ännu inte hunnit deponerats på mark, imoln och så vidare. Byggnader bidrar med ett skydd mot inhalation eftersom luften utanför och inutibostaden byts ut relativt långsamt. Hur stor del av föroreningen som tar sig in till inomh...

 6. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 7. Handhygienföljsamhet i samband med provtagning : en observationsstudie på Vasa Centralsjukhus

  OpenAIRE

  Julin, Jonna

  2015-01-01

  Betydelsen av goda vårdhygienrutiner, inklusive korrekt handhygien, i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner har under de senaste åren uppmärksammats genom kampanjer av bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Syftet med detta examensarbete är att undersöka handhygienföljsamheten i samband med ven- och EKG-provtagning på Vasa Centralsjukhus. Genom direkt observationsmetod i enlighet med WHO:s manual för handhygienuppföljning, studeras 48 provtagare från tre olika laboratorieavdelningar...

 8. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 9. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 10. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 11. Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebdrup, Bjørn H; Lublin, Henrik Kai Francis; Akeson, Per;

  2011-01-01

  . The share of potentially causal brain abnormalities was 0.8% with CT and 3.3% with MRI, but the findings had limited clinical consequences. We concluded that there is no evidence in support of performing routine CT scans of first-episode psychotic patients. If intracranial pathology is suspected clinically......In this systematic review of the literature, we reviewed the evidence for maintaining the current recommendation that a routine CT scan should be performed in first-episode psychotic patients (Danish National Board of Health). We identified eight papers comprising 625 CT and 214 MRI scans...

 12. Cerebralt aspergillom hos patient med immundefekt og follikulært lymfom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Talibi, Monica Nicole; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen in the s......We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen...

 13. Øget forekomst af depression hos patienter med hepatitis C-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Simon; Renvillard, Signe Groth; Leutscher, Peter Derek Christian;

  2010-01-01

  The prevalence of depression is increased in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Several aetiological mechanisms are thought to be involved, e.g. premorbid psychiatric disease, genetic disposition to affective disorders, socio-economic factors, stigmatization and possibly HCV...... neuroinfection. Evidence to support that former intravenous drug abuse increases the risk of depression is lacking. It is particularly important to diagnose and treat depression in HCV patients as it constitutes a relative contraindication to antiviral treatment and may jeopardize therapeutic outcome....

 14. Immunmodulerende effekt af LongoVital hos patienter med recidiverende aftøs stomatit. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, A; Klausen, B; Hougen, H P;

  1991-01-01

  LongoVital (LV) (DK. reg. no. 5178/75) is a herbal-based tablet enriched with recommended doses of vitamins. Peripheral lymphocyte subsets: T-helper/CD4 (OKT4+) and T-suppressor/cytotoxic/CD8 (OKT8+) were studied quantitatively in 31 otherwise healthy patients with minor recurrent aphthous......+ percentages increased in both groups, however, only significantly in GrA (P less than 0.05). It is concluded that LV acts as an immunostimulator in patients with RAU and that the increase in T-lymphocyte subsets may account for the previously reported benefit of LV in RAU prevention....

 15. Kredsløbsmonitorering af kritisk syge patienter med "pulse contour cardiac output"-systemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afshari, Arash; Perner, Anders; Bonde, Jan

  2006-01-01

  The Pulse Contour Cardiac Output (PiCCO) monitoring system measures cardiac output with high precision and accuracy. The system may replace the pulmonary artery catheter in most critically ill patients because the rate of serious complications may be lower. Whether the use of dynamic or static...

 16. Padma-28, et urtepraeparat, øger gangdistancen hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Mehlsen, J; Petersen, J R;

  1994-01-01

  Thirty-six patients with stable intermittent claudication were randomized in a doubleblind study either to treatment with two tablets of Padma-28 twice daily (containing 340 mg dried herbal mixture composed according to an ancient lamaistic prescription) or placebo for four months. Effect of trea...

 17. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 18. Multiple embolier efter DC-konvertering hos en patient forbehandlet med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Torben Nicolai; Holm, Jakob; Munck, Lars Kristian

  2013-01-01

  A 65-year-old man, who had been treated with dabigatran for 66 days prior to electrical cardioversion, developed extensive intestinal, renal and cerebral thromboembolism five days after cardioversion. There is limited information available on the treatment of thromboembolism in patients being...

 19. "Det er mit hjerte, det drejer sig om" - Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lien Hansen, Maria; Christiansen, Anette Wendelboe; Kappel, Nanna

  2013-01-01

  ways are anxious and have existential concerns. Three recurring themes are found: death, loneliness and meaninglessness. Some patients find that the surroundings do not consider atrial fibrillation as a serious illness. Some have experienced that the staff is overlooking their individual needs during...

 20. Præoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben;

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 1. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary...

 2. Hjertepakken forkorter udredningsforløbet for patienter med iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nikolaj Stevnbak; Jensen, Jesper Møller; Sejr-Knudsen, Anne;

  2011-01-01

  to have no need for further testing at the first examination, 32% were referred to coronary angiography, 33% to coronary CT angiography, 7% to myocardial perfusion imaging and 8% to exercise testing. 88% of patients achieved a diagnosis within 21 days from the first clinical examination....

 3. Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamby, Claus; Tarp, Simon; Mellemgaard, Anders;

  2014-01-01

  This article is based on a systematic literature search and meta-analyses of clinical data regarding effects of bisphosphonates (BP) and denosumab (DS) on preventing skeletal related events (SRE) in patients with bone metastases from solid tumours. Although there are pharmacological differences...

 4. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe;

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...

 5. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 6. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 7. Anæstesi til patienter med kroniske sår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Hyllested, Mette; Jørgensen, Bo

  2015-01-01

  Perioperative management of chronic wounds demands a multidisciplinary approach. Severe co-morbidities leave these patients prone to post-operative complications. To optimize wound healing, minimally invasive methods, both surgical and anaesthesiological, are applied. Ultrasound-guided peripheral...... nerveblocks (PNB) are an ideal anaesthesia method for wound revisions, amputations and split skin transplantations. The implementation of PNB allows continued anticoagulant treatment, provides post-operative analgesia, lowers opioid consumption and facilitates mobilization....

 8. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 9. Molekylaere mekanismer bag den immunologiske reaktion mod gluten hos patienter med cøliaki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Husby, Steffen; Lillevang, Søren T

  2003-01-01

  Coeliac disease is a complex inflammatory disorder of the small intestine, induced by dietary gluten in genetically susceptible individuals. Recently, the nature of gluten-derived peptides recognized by gut-derived T cells from patients has been elucidated. It has further been established...... that the binding of such peptides to HLA-DQ2 and DQ8 molecules is enhanced following the modification of the peptides by the ubiquitous enzyme tissue transglutaminase. This knowledge has allowed the establishment of a molecular basis for the well-known association between coeliac disease and the expression...

 10. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  , the concepts – ‘push’, ‘pull’, ‘press-into’, ‘stop’ and ‘stay’ were used, and further the concepts of the amount of the patients’ general CAM experiences: infrequent clients, established clients and orthodox clients, and in addition, CAM used specificly for diabetes, the aim of using CAM: wellness, prevention...... theory. The data originate from an explorative study based on semi-structured individual in-depth interviews with ten diabetic using CAM. The selection of patients for the interviews was based on several strategies. Results: In order to understand the patients’ experiences and positions of CAM...

 11. God behandlingseffekt af botulinum toxin A hos systemisk sklerodermi patienter med digitale sår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jane Baumgartner; Hvid, Lone; Olesen, Anne Braae

  2014-01-01

  In this case we describe a successful combined treatment with local anaesthetics and botulinum toxin A. A 61-year-old man with systemic sclerosis of limited type presented treatment refractory digital ulcers on his toes with a poor response to conventional treatment. A combined treatment as above......-mentioned prevented a threatening amputation and improved quality of life, reduction of pain and healing of wounds. Using botulinum toxin A combined with local anaesthetics to severe toe digital ulcers in patients with systemic sclerosis may be a solution, when other treatments have been ineffective and amputation...

 12. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 13. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 14. Atle Næss: Roten av minus en

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 15. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  OpenAIRE

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 16. Combining Two Large MRI Data Sets (AddNeuroMed and ADNI) Using Multivariate Data Analysis to Distinguish between Patients with Alzheimer's Disease and Healthy Controls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westman, Eric; Simmons, Andrew; Muehlboeck, J.-Sebastian;

  volume and mean cortical thickness. Conclusions: Multivariate data analysis is a powerful tool for distinguishing between different patient groups. The AddNeuroMed, ADNI and combined cohorts showed similar patterns of atrophy and the predictive power was very similar. This demonstrates that the methods...

 17. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 18. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients. PMID:26875557

 19. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 20. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 1. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 2. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 3. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 4. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 5. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 6. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 7. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  OpenAIRE

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 8. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 9. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  OpenAIRE

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 10. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  OpenAIRE

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 11. Vil et forbud mot bruk av hijab på offentlige skoler være en krenkelse av «religionsfriheten» etter EMK art. 9 ?

  OpenAIRE

  Hussaini, Shokhan

  2014-01-01

  Problemstillingen i denne oppgaven går ut på om et generelt forbud mot bruk av hijab i offent-lige skoler vil være en krenkelse av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskon-vensjonen art.9 (heretter EMK). Hijab er et stykke tøy også kalt hodetørkle, som blir båret av muslimske kvinner i alle aldersgrupper. Formålet med hijab er å dekke kvinnens hår og hals hovedsakelig i det offentlige. I Norge har vi per dags dato ingen lov som forbyr bruken av hijab eller andre religiøs symbol...

 12. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  OpenAIRE

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 13. Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

  OpenAIRE

  Søderstrøm, Sarka Dittrichova

  2006-01-01

  Bakgrunnen for denne rapporten er observasjon som tilsier at internasjonale roamingpriser er betydelig høyere enn mobilpriser på nasjonalt nivå. Formålet med oppgaven er å analysere mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser. Jeg innleder rapporten med å formulere problemstilling og spesifiserer rapportens avgrensninger i kapittel 1. Deretter gir jeg en beskrivelse av markedet for internasjonal roaming i kapittel 2. Her introduserer jeg definisjon av roaming, samt beskriver hovedakt...

 14. Nye lokaliteter og nye funn av sopp i kulturlandskapet i Sunnhordland og Nord-Rogaland 2011-2012: Oppdatering og status

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2013-01-01

  Selv etter 10 år med inventering av kulturlandskap i Sunnhordland, dukker det stadig opp nye rike lokaliteter med stort mangfold av beitemarksopp. Årlig inventering av samme kulturlandskap fører og til at nye arter dukker opp hvert år. I denne rapporten beskrives funn for 2011 og 2012 i Sunnhordland og Nord-Rogaland, og den viser at det totalt er gjort ca 100 nye funn av totalt 37 rødlistearter både i tidligere inventerte lokaliteter og i nybeskrevne. Noen av artene er ny...

 15. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  OpenAIRE

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 16. EBSD karakterisering av et austenittisk rustfritt AISI 304 stål under in situ deformasjon ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Wenn, Maia

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven kartlegger martensittdannelsen i et austenittisk rustfritt stål som følge av ytre påkjenninger i form av temperatur og spenning. Dette er gjort ved hjelp av in situ deformasjon i skanning elektronmikroskop (SEM) i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (EBSD). Stålet som er undersøkt er AISI 304, som er et austenittisk rustfritt stål med en fullstendig austenittisk struktur. Stålet ble undersøkt ved tre forskjelli...

 17. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 18. Revmatoid artritt i Norge – demografi, sykdomskarakteristika og behandling. En sammenligning med andre europeiske land og USA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Glenn Haugeberg

  2012-11-01

  Full Text Available Bakgrunn: Revmatoid artritt (RA er en kronisk inflammatorisk leddsykdom som gir økt sykelighet og dødelighet. Nye biologiske legemidler har de siste 10 årene bedret prognosen betydelig. I 2005 ble QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis prosjektet etablert for å sammenligne sykdomsstatus og behandling hos RA-pasienter i forskjellige land. I denne artikkelen presenteres status for RA-pasienter i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA.Materiale og metode: Tilfeldig utvalgte RA-pasienter fulgt opp ved revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand (n=100 og St. Olavs Hospital i Trondheim (n=100 ble inkludert. I henhold til protokoll ble demografiske, sykdoms- og behandlingsdata registrert.Resultater: Norske RA-pasienter skilte seg lite fra gjennomsnittet i andre land med hensyn til alder, utdannelse og sykdomsvarighet. Sykdomsalvorlighet og sykdomsstatus til norske RA-pasienter er sammenlignbare med pasienter fra land som har lavest sykdomsaktivitet og best helsestatus. I Norge er andelen som behandles med biologiske legemidler ca 30%, og Norge er blant de land med størst andel pasienter som behandles med denne legemiddelgruppen. Fortolkning: RA-pasienter i Norge er blant de i Europa som har lavest sykdomsaktivitet. En årsak antas å være den relativt utbredte bruken av biologiske legemidler i Norge.

 19. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk

  OpenAIRE

  Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K; Hansen-Møller, Jens

  2011-01-01

  Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.

 20. Kämpa för livet : En studie av kampmetaforer om cancer

  OpenAIRE

  Sandström, Julia

  2015-01-01

  Allt fler kritiska röster höjs idag om kampmetaforer om cancer och deras potentiella skadliga verkan på cancersjuka. Trots detta saknas svensk forskning på ämnet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka och hur kampmetaforer om cancer används i svensk tidningsprosa, vilken bild de skapar av sjukdomen och den sjuke och om metaforerna är lämpliga att använda. Uppsatsens material utgjordes av 211 kampmetaforer om cancer från 294 tidningsartiklar från januari 2015, insamlade med hjälp av...

 1. Undersøkelse av eksponerte treoverflaters effekt for termisk inneklima

  OpenAIRE

  Skjelbred, Mathilde

  2014-01-01

  Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Norsk Treteknisk institutt og er en del av et større forskningsprosjekt de har sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Prosjektet er kalt WEEE – Wood, Energy and Experience. Nordmenn oppholder seg stadig mer innendørs. Statistikken sier at en voksen person tilbringer 85-90% av sin tid innendørs. Samtidig som vi er mer inne, fører energikrav til at det stilles strengere krav til lufttettheten og isoleringen av bygg. Kombinasjonen a...

 2. Overvåking og tilstandsklassifisering av Borrevannet 1992-1996. Revidert tiltaksplan for 1997

  OpenAIRE

  Bratli, J.L.; Skiple, A.

  1998-01-01

  Borrevannet i Vestfold har blitt overvåket de siste årene i forbindelse med et restaureringsprosjekt som ble startet i 1992. Formålet med prosjektet var å redusere tilførslene av næringsstoffer til innsjøen for å forbedre den generelle vannkvaliteten og spesielt å unngå oppblomstring av giftige blågrønnalger. Borrevannet er reserve drikkevannskilde for Horten by. Borrevannet har vært relativt stabilt næringsrikt fra de tidligste undersøkelsene i slutten av 1950-årene og fram til i dag, men fr...

 3. Samarbeid og kompetanseutveksling mellom sykehus og kommune : evaluering av prosjektet "Ambulant team"

  OpenAIRE

  Lorentzen, Catherine

  2008-01-01

  Rapporten er en evaluering av prosjektet ”Ambulant team” som innbefattet ambulerende virksomhet fra Geriatrisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og ut i Horten, Nøtterøy og Sandefjord kommuner i forbindelse med hjemsending av pasienter. Hovedmålene med inneværende undersøkelse har vært å evaluere effekten av den ambulerende virksomheten på samhandlingen og kompetanseutvekslingen behandlingsnivåene imellom, samt å ta stilling til prosjektets videre- og overføringsverdi.

 4. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 5. Styrketräning för personer med svår Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom : En Forskningsöversikt

  OpenAIRE

  Pyhäjärvi, Hanna

  2011-01-01

  Det finns evidens på att fysisk träning bör ingå i rehabiliteringen för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). På senare tid har det också gjorts studier som tyder på att styrketräning kan rekommenderas som träningsform för denna patientgrupp. Syftet med detta arbete är att genom en systematisk forskningsöversikt svara på frågan hurdan typ av styrketräning som lämpar sig för patienter med svår KOL, samt hur styrketräning påverkar styrkan, funktionsförmågan och hälsorelaterade liv...

 6. Ny inntektsstandard – ny tidfesting? En sammenligning av IFRS 15 og gjeldende internasjonale inntektsstandarder

  OpenAIRE

  Bell, Cathrine; Forfang, Karoline Marselie Karde

  2015-01-01

  I 2002 startet IASB og FASB et prosjekt med formål å etablere et felles internasjonalt regnskapsspråk. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers er del av dette harmoniseringsprosjektet. Standarden presenterer et omfangsrikt regelsett for regnskapsmessig behandling av inntekt fra kundekontrakter. Nåværende inntektsstandarder innen IFRS er kritisert for ikke å gi tilstrekkelig informasjon om innregning av inntekt. En konsekvens av dette er at like transaksjoner er ført på ulike måter. Regn...

 7. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 8. Prøving av brannbeskyttelse for betong : RWS-brann : prøvingsmetode

  OpenAIRE

  Larsen, Claus K.

  2007-01-01

  Rapporten beskriver prøving av brannbeskyttelse for tunneler eller konstruksjoner som krever brannbeskyttelse i henhold til RWS-brannkurven, og krav til dokumentasjon av dette. Det skal gjennomføres branntest på store oppspente prøvningselement av betong opplagt på horisontalovn, med brannbelastning som følger RWS-brannkurven. Temperaturen på baksiden av brannbeskyttelsen og på armeringen skal logges under og etter brannforløpet, og eventuell avskalling eller andre former for skader skal regi...

 9. Prediksjon av 8.klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Skrevet av Malin Dieseth. Veileder: Henrik Natvig. Tittel: Prediksjon av 8. klassingers alkoholbruk ved å kombinere Theory of planned behavior og alkoholforventninger Besvarelsen baserer seg på datamateriale innsamlet av Rusmiddeldirektoratet i 2002. Survey ́en kartla ungdoms forhold til alkohol. Utvalget bestod av 978 skoleelever på åttende klassetrinn fra ulike steder i Norge. Elevene fylte ut spørreundersøkelsen ”Ungdom og alkohol” to ganger med fire måneders mellomrom. U...

 10. Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimenter i Horten Indre Havn i 2011

  OpenAIRE

  Øxnevad, S.; Bakke, T.; Beylich, B.; Schøyen, M.; Allan, I.

  2011-01-01

  Miljøundersøkelser og risikovurdering av bunnsedimentene ble gjennomført av NIVA i 2011. Risikovurderingen viser at alle delområdene har sedimenter med miljøgifter i konsentrasjoner som overskrider grenseverdiene for økologiske effekter på organismer i sediment. I de ytre områdene er imidlertid overskridelsene lave. Beregning av årlig transport av miljøgifter fra sedimentene viser at det lekker mest kvikksølv ut fra sedimentet i området mellom Løvøya og Mellomøya, hvor det ble funnet ekstrem ...

 11. Transaktionsexponerade kassaflöden : En kvalitativ studie om hur styrdokument reglerar den praktiska hanteringen av transaktionsexponerade kassaflöden

  OpenAIRE

  Abring, Cecilia; Eriksson, Madeleine

  2015-01-01

  Bakgrund: I och med en ökad internationell handel har det blivit allt viktigare med en adekvat hantering av transaktionsexponering. Valutor är förknippade med olika risker och ger således upphov till skild transaktionsexponering, vid handel med utlandet. Tidigare forskning förordar att hantering av trasaktionsexponering regleras via styrdokument, och vi har identifierat en avsaknad av forskning kring hur svenska företags styrdokument är utformade. Problemformulering: I vilken utsträckning kon...

 12. Notat til anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til patienter med kroniske sygdomme i forhold til en ernæringsindsats

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck, Anne Marie; Højgaard Rasmussen, Henrik; Holst, Mette;

  Formålet med dette notat er dels at give en oversigt over evidensen for ernæringsindsatser, indholdselementer, omfang og volumen målrettet de relevante patientgrupper, dels at give et overblik over den nuværende ernæringsindsats i kommunerne og på baggrund heraf samle op på tværs af diagnosegrupp...

 13. Gensyn med Firenze- og med store kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2015-01-01

  Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende.......Eftertanken. Med Michelangelo og E. M. Forster som rejseførere kan et besøg i den italienske renæssanceby Firenze blive livsforandrende....

 14. Vård av ungskog : Kemera-granskningar vid Finlands skogscentrals regionenhet Kusten (2008-2012)

  OpenAIRE

  Höckerstedt, Ragnar

  2014-01-01

  Skötseln av ungskogar är viktig för skogsbeståndens utveckling i produktionen av förädlingsbart stockvirke, ändå försummas skötselarbetet av ungskogarna på manga håll i Finland. Riksskogstaxeringarna visar att behovet av plantskogsskötsel stiger på Kustens område, men den utförda arealen har hållits konstant. Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) uppkom 1996 för att uppmuntra privata skogsägare i skötseln av kostsamma plantskogar. Idag förekommer det mycket problem med Kem...

 15. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 16. Overvåking av Ytre Oslofjord i 2007-2011. 5-årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, Lars Johan; Norling, K; Selvik, J.; Sørensen, K.

  2012-01-01

  Det er i 2007-2011 gjort tilførselsberegninger, vannmasse- og bunnundersøkelser på stasjoner i Ytre Oslofjord. Området har relativt store lokale og langtransporterte tilførsler av næringssalter. Høye verdier av næringssalter henger ofte sammen med stor ferskvannspåvirkning. Generelt observeres god eller meget god tilstand (best på de ytre stasjonene). Unntak er siktdyp med Mindre god tilstand. Drammensfjorden skiller seg ut med Mindre God tilstand for næringssalter og Dårlige/Meget dårlige ok...

 17. Overvåking av Ytre Oslofjord 2010 Årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, Mats; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars; Norling, Karl; Selvik, John Rune; Sørensen, Kai

  2011-01-01

  Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen med vesentlig mer nitrogen enn industri. Både 2009 og 2010 har hatt lavere vintertemperatur i overflaten enn foregående år, med islegging i store deler a...

 18. Arbeidsmotivasjon og lederskap : medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Problemområde Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmotivasjon og lederskap. Forskningsproblemet er; - Medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd. Som en følge av mer krevende arbeidsoppgaver og arbeidskontekster i dagens og det fremtidige arbeidsliv, øker behovet for en bevissthet om arbeidsmotivasjon og faktorer som kan innvike på denne (Maccoby 1989). Med utgangspunkt i fokuset på medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen...

 19. Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing : En kvantitativ undersøkelse om norske tredjeklassingers leseferdigheter

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Tittel: Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing. Bakgrunn, formål og problemstilling: Denne oppgaven er tilknyttet en større longitudinell studie i regi av forskergruppen Child Language and Learning (CLL) ved institutt for Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Formålet med oppgaven er å få mer kunnskap om typiske barns leseferdigheter og hva som påvirker disse ferdighetene. Tidligere forskning vektlegger viktigheten av blant annet barnets voka...

 20. Minoriteter og mangfold: Rekruttering av personell med innvandrerbakgrunn

  OpenAIRE

  Solheim, Hilde

  2009-01-01

  Immigration to Norway has increased over the last forty years, and today ethnic minority groups comprise 10,6 per cent of the population. The Norwegian Defence is working to increase the number of soldiers, airmen and sailors coming from ethnic minorities, and in 1998 a goal connected to ethnic minority recruitment was set. The arguments adduced for increasing the numbers of officers with an ethnic minority background appeal to equal opportunities, fairness, legitimacy and oper...

 1. Utvärdering av inomhuslokalisering med Bluetooth Low Energy

  OpenAIRE

  Johansson, Mathias; Karlsson, Mikael

  2015-01-01

  Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists and companies are looking for new areas of use. One of these is localization, which means to determine the position of a moving device with the use of stationary devices, an example of this would be GPS.This report means to evaluate indoor localizat...

 2. Elevers bruk av argumentasjon i arbeidet med grubletegninger i naturfag

  OpenAIRE

  By, Kine Hopstad

  2011-01-01

  The intention of this case study is to investigate how learners use their argumentation when working with Concept Cartoons. Concept Cartoons are cartoon- style drawings which presents a set of alternatives concerning science involved in everyday situations (Naylor & Keogh, 2000). The thesis is focusing on how learners in collaborative learning settings argue for the opposing viewpoints given in the Concept Cartoon, and how they try to convince fellow learners in believing that the same al...

 3. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 4. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 5. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 6. Alternative smertelindringsmetoder i fødsel : En litteraturstudie over effektene av alternative ikke-farmakologiske metoder

  OpenAIRE

  Tønnessen, Annja

  2011-01-01

  Dette eksamensarbeidet omhandler alternative ikkefarmakologiske smertelindringsmetoder brukt på kvinner under fødsel. Hensikten med studien er å finne vitenskapelige bevis for att alternative ikkefarmakologiske metoder har en smertelindrende effekt, hvilke metoder som er bevist effektive og hvilke andre effekter det er funnet bevis for. Sekundære hensikter er å undersøke om bruk av ikkefarmakologiske alternative smertelindringsmetoder kan være med på å redusere behovet for og bruken av farma...

 7. Fra fortellinger til strategisk storytelling : en studie av hvordan fortellinger blir forsøkt omgjort til strategisk organisasjonskonsept

  OpenAIRE

  Isaksen, Elin

  2009-01-01

  Denne avhandlingen har undersøkt den strategiske bruken av fortellinger i organisasjoner, et fenomen som gjerne kalles Storytelling eller Corporate storytelling. Avhandlingen har undersøkt hvordan konsulenter, fortrinnsvis i Norge, har skaffet seg kunnskap om fenomenet og satt det ut i praksis. Den metodiske tilnærmingen er review av konseptlitteratur, kombinert med kvalitative intervju med et utvalg konsulenter som bruker storytelling som verktøy.

 8. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  OpenAIRE

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 9. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 10. Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marie Mork Rokstad

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

 11. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 12. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 13. "Interrupted" eller "Imaginal Exposure"? : EMDR og de Kreative Art -Terapiene i Traumebehandling av Barn og Ungdom. Er metodene så forskjellige?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito, Ladkas, Schreiner & Knudson, 2001). Det er også mangel på eksperimentell forskning, når det gjelder nytten av slike metoder i forhold til voksne med samme diagnose. Beskrivelser av effekt av tilnærmingen overfor voksne er ofte hentet fra kliniske ra...

 14. Finns det nån här? – Förmedling av paranormala fenomen i TV-serien Chasing the Dead

  OpenAIRE

  Heinänen, Thomas

  2013-01-01

  Genom denna kvalitativa innehållsanalys av TV-serien Chasing the Dead, undersöks på vilket sätt dokumenterade "bevis" på paranormala audiovisuella fenomen har presenterats av seriemakarna. Materialet analyseras med hjälp av forskningsresultat från, för denna TV-genre relevanta, studier av fenomen som Electronic Voice Phenomenon, Electro Magnetic Field, Orber. Biologiska fenomen som Apophenia och Pareidolia har tagits i beaktande då materialet har analyserats. Syftet med denna underso...

 15. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 16. Tar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager AS

  OpenAIRE

  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer

  2014-01-01

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til fle...

 17. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  OpenAIRE

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 18. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  OpenAIRE

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 19. Cross-cultural adaptation and determination of the reliability and validity of PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge, a questionnaire for patients with lateral epicondylalgia, in a Swedish population

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baigi Amir

  2008-06-01

  Full Text Available Abstract Background In Sweden, as well as in Scandinavia, there is no easy way to evaluate patients' difficulties when they suffer from lateral epicondylitis/epicondylalgia. However, there is a Canadian questionnaire, in English, that could make the evaluation of a patient's pain and functional loss both quick and inexpensive. Therefore, the aim of this study was to translate and cross-culturally adapt the questionnaire "Patient-rated Tennis Elbow Evaluation" into Swedish (PRTEE-S; "Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge", and to evaluate the reliability and validity of the test. Methods The Patient-rated Tennis Elbow Evaluation was cross-culturally adapted for the Swedish language according to well-established guidelines. Fifty-four patients with unilateral epicondylitis/epicondylalgia were assessed using the PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge, the Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand questionnaire, and the Roles & Maudsley score to establish the validity and reliability of the PRTEE-S. Reliability was determined via calculation of the intra-class correlation coefficient (ICC the internal consistency was assessed by Cronbach's alpha, and validity was calculated using Spearman's correlation coefficient. Results The test-retest reliability, using the PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge intraclass correlation coefficient, was 0.95 and the internal consistency was 0.94. The PRTEE-S correlated well with the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire (r = 0.88 and the Roles & Maudsley score (r = 0.78. Conclusion The PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge represents a reliable and valid instrument to evaluate the subjective outcome in Swedish speaking patients with lateral epicondylitis/epicondylalgia, and can be used in both research and clinical settings.

 20. Narkotika, stabilitet og menneskerettigheter : En analyse av USAs krav og interesser ved demobiliseringen av de paramilitære i Colombia 2002-2005

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven forsøker å definere og analysere USAs krav og interesser i forbindelse med demobiliseringen av den paramilitære paraplyorganisasjonen, Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), i tidsrommet 2002-2005. USAs støttet disse forhandlingene politisk, men satte krav om at deres utleveringsbegjæringene ikke måtte blokkeres som følge av forhandlingene. I lys av neorealismen og sosialkonstruktivistisk teori forsøker oppgaven å underbygge hypotesen: USA krevde et lovverk som ga...

 1. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  OpenAIRE

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 2. Hållbara studentbostäder : Självförvaltning av studentbostäder

  OpenAIRE

  Gundstedt, Emma; Karlsson, Kristina

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna uppsats undersöker möjligheten till självförvaltning i studentbostäder. Med rådande studentbostadsbrist i baktankarna är syftet med arbetet att bidra till en ökad produktion av studentbostäder i Sverige, med målet är att klarlägga studenters inställning till självförvaltning. Detta ska besvaras med hjälp av frågeställningarna som följer:   Vad innebär självförvaltning? I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med förvaltningen av bostadshuset? Hur stort är intres...

 3. Förena avveckling med CSR: Hur lyckades Scania i Falun?

  OpenAIRE

  Eidensjö Menzing, Helena; Redhe, Fredrik

  2012-01-01

  I denna rapport beskrivs ett projektarbete vars syfte har varit att undersöka hur företagsavveckling kan förenas med samhälleligt företagsansvar med avseende på personalen. Vi gjorde detta genom att titta på hur företaget Scanias avveckling av axelfabriken i Falun gick till, en avveckling som av intressenter anses ha skötts bra och ansvarsfullt. Då avveckling av verksamhet är något som många företag genomför till följd av en strävan efter att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden, ...

 4. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  OpenAIRE

  Alf Meberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England) ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon) ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% ...

 5. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 6. Analyse av McGregors (1960) kjennetegn på effektive team: En SWOT-basert tilnærming

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Hensikten med denne studien var å analysere McGregors (1960) kjennetegn på effektive team, ved bruk av M-SWOT. En avdeling i en norsk statlig organisasjon med klart definerte team ble undersøkt, gjennom en intervju-undersøkelse av 40 ansatte. M-SWOT tar utgangspunkt i SWOT-baserte semistrukturerte intervjuer, der man oppfordrer de ansatte til å reflektere over styrker, svakhter, muligheter og trusler. Disse SWOT-utsagnene kan så knyttes til et av følgende organisasjonsnivåer: individ, gruppe,...

 7. Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse

  OpenAIRE

  Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit

  2016-01-01

  Omega-3 fettsyrer er helt sentrale for en rekke biologiske funksjoner i kroppen, som for eksempel cellenes oppbygging, avlesing av arvematerialet og inflammasjons-respons. Det er for øvrig relativt lite kunnskap om hvor lite omega-3 i fôret oppdrettslaksen kan klare seg med uten at det går ut over helse og velferd. Hensikten med dette prosjektet har dermed vært å øke kunnskapen om hvilke konsekvenser lave nivåer av EPA og DHA i fôret til laks, over store deler av livssyklus, vil ha for fisken...

 8. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Lohne-Seiler

  2012-11-01

  Full Text Available Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for eldres helse. Sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og helsegevinster som forebygging av sykdom, opprettholdelse av uavhengighet og økt livskvalitet er godt dokumentert (ACSM's Position Stand 1998; Spirduso & Cronin, 2001; Taylor et al., 2004. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er derfor å redegjøre for viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet og trening i aldringsprosessen, samt utdype sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og fysisk funksjon blant eldre. Basert på en nasjonal multisenterstudie (Anderssen et al., 2009, tilfredsstilte 20% voksne og eldre (20-85 år de nasjonale anbefalinger om 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kun 12% i den eldste aldersgruppen (80-85 år tilfredsstilte anbefalingene. Totalt fysisk aktivitetsnivå, målt ved hjelp av akselerometer, ble redusert med økende alder, hvor de eldste (80-85 år hadde 50% lavere aktivitetsnivå sammenlignet med de yngste (65-69 år (Lohne-Seiler et al., 2012. Fra 25-års alder reduseres utholdenhet og muskelstyrke med 10% per 10 år dersom individet er inaktiv (Heath et al., 1981; Wilmore, 1991. Systematisk utholdenhets- og styrketrening ser derimot ut til å redusere tapet med inntil halvparten, det vil si en reduksjon tilsvarende 5% per 10 år hos fysisk aktive individer (Heath et al., 1981. Eldre individer ser ut til å ha de samme treningsinduserte effekter som yngre, det vil si at man får effekt av økt aktivitet uansett alder, og da også lik prosentvis fremgang (Hagberg et al., 1989. Studier har vist at det er mulig å øke maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke med inntil 10-20% i løpet av en 12 ukers intervensjon (Hagberg et al., 1989; Reeves et al., 2003; Lohne-Seiler et al, in press. Da muskelstyrke ser ut til å ha en sterk sammenheng med individets funksjonsevne/mobilitet, er det viktig å kunne tilrettelegge for systematisk styrketrening for eldre for på den måten å oppnå

 9. ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion : En undersökning av användbarheten, användarvänligheten och implementeringsförutsättningar av ett ICT-program

  OpenAIRE

  Nilsson, Mathias; Ådnanes, Adam

  2013-01-01

  Byggproduktionen är, på grund av sina invecklade arbetsmoment och dynamiska arbetsplatser, drabbad av svåra informations- och kommunikationsproblem. Veidekke Sverige AB använder sig av virtuellt byggandet (VDC) för att lösa dessa hinder i utförandet av sina projekt. VDC tillämpar flera olika informations- och kommunikationstekniker (ICT) och har visat sig vara lönsamt vid projektering. Under projektering med VDC samlas alla beslutsbehöriga parter i ett interaktivt rum där information förmedla...

 10. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 11. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 12. Increased brain amyloid deposition in patients with a lifetime history of major depression: evidenced on {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Kuan-Yi; Chen, Chia-Hsiang; Liu, Chia-Yih [Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Department of Psychiatry, Tao-Yuan (China); Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China); Chen, Cheng-Sheng [Kaohsiung Medical University Hospital, Department of Psychiatry, Kaohsiung (China); Wai, Yau-Yau [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Radiology, Tao-Yuan (China); Chang, Chee-Jen [Chang Gung University, Graduate Institute of Clinical Medical Science, Tao-Yuan (China); Chang Gung University, Clinical Informatics and Medical Statistics Research Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung Memorial Hospital, Biostatistical Center for Clinical Research, Tao-Yuan (China); Tseng, Hsiao-Jung [Chang Gung Memorial Hospital, Biostatistical Center for Clinical Research, Tao-Yuan (China); Yen, Tzue-Chen; Lin, Kun-Ju [Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Tao-Yuan (China)

  2014-04-15

  The literature suggests that a history of depression is associated with an increased risk of developing Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to examine brain amyloid accumulation in patients with lifetime major depression using {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging in comparison with that in nondepressed subjects. The study groups comprised 25 depressed patients and 11 comparison subjects who did not meet the diagnostic criteria for AD or amnestic mild cognitive impairment. Vascular risk factors, homocysteine and apolipoprotein E (ApoE) genotype were also examined. The standard uptake value ratio (SUVR) of each volume of interest was analysed using whole the cerebellum as the reference region. Patients with a lifetime history of major depression had higher {sup 18}F-florbetapir SUVRs in the precuneus (1.06 ± 0.08 vs. 1.00 ± 0.06, p = 0.045) and parietal region (1.05 ± 0.08 vs. 0.98 ± 0.07, p = 0.038) than the comparison subjects. Voxel-wise analysis revealed a significantly increased SUVR in depressed patients in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (p < 0.01). There were no significant associations between global {sup 18}F-florbetapir SUVRs and prior depression episodes, age at onset of depression, or time since onset of first depression. Increased {sup 18}F-florbetapir binding values were found in patients with late-life major depression relative to comparison subjects in specific brain regions, despite no differences in age, sex, education, Mini Mental Status Examination score, vascular risk factor score, homocysteine and ApoE ε4 genotype between the two groups. A longitudinal follow-up study with a large sample size would be worthwhile. (orig.)

 13. Increased brain amyloid deposition in patients with a lifetime history of major depression: evidenced on 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  The literature suggests that a history of depression is associated with an increased risk of developing Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to examine brain amyloid accumulation in patients with lifetime major depression using 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging in comparison with that in nondepressed subjects. The study groups comprised 25 depressed patients and 11 comparison subjects who did not meet the diagnostic criteria for AD or amnestic mild cognitive impairment. Vascular risk factors, homocysteine and apolipoprotein E (ApoE) genotype were also examined. The standard uptake value ratio (SUVR) of each volume of interest was analysed using whole the cerebellum as the reference region. Patients with a lifetime history of major depression had higher 18F-florbetapir SUVRs in the precuneus (1.06 ± 0.08 vs. 1.00 ± 0.06, p = 0.045) and parietal region (1.05 ± 0.08 vs. 0.98 ± 0.07, p = 0.038) than the comparison subjects. Voxel-wise analysis revealed a significantly increased SUVR in depressed patients in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (p 18F-florbetapir SUVRs and prior depression episodes, age at onset of depression, or time since onset of first depression. Increased 18F-florbetapir binding values were found in patients with late-life major depression relative to comparison subjects in specific brain regions, despite no differences in age, sex, education, Mini Mental Status Examination score, vascular risk factor score, homocysteine and ApoE ε4 genotype between the two groups. A longitudinal follow-up study with a large sample size would be worthwhile. (orig.)

 14. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 15. Skoleudvikling med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gylling, Martin; Christiansen, René Boyer; Ryberg, Birgit

  En af ambitionerne med demonstrationsskoleprojektet har været at skabe skoler i fortsat udvikling med it. I slutningen af projektet møder vi dog fortsat lærere og skoleledere, der betragter det som udfordrende at arbejde processuelt med ledelse i skoleudvikling for at fremme innovativ undervisning...... med integration af it. Det er en grundlæggende problemstilling i skolehverdagen, at der eksisterer relativt lidt viden om, hvilke ledelsespraksisser der faciliterer at lærere og ledere arbejder processuelt og gør skoleudvikling i et hverdagsperspektiv. I vores artikel vil vi derfor sætte situationer...

 16. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 17. Viljestyrke -­ Med Viljestyrke som nøkkel til måloppnåelse.

  OpenAIRE

  Settevik, Sofie; Ramfjord, Hege; Nergård, Cecilie Yun

  2014-01-01

  I denne oppgaven har vi sett på fenomenene viljestyrke og selvledelse. Vi ønsket å undersøkte om viljestyrken kunne bedres ved å sette seg spesifikke mål, trening av viljestyrken og se på veien for å oppnå de målene man har satt. Formålet med oppgaven er å finne ut om bevisst bruk av viljestyrke kan føre til måloppnåelse, igjennom å bruke eksperiment på oss selv. I eksperimentet er tre teorier blitt brukt som utgangspunkt; Unleashing wilpower resources av Tom Karp og Lars Lægre...

 18. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 19. UL-vejledt anlæggelse af fødeepidural hos patient med torakolumbal skoliose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Piosik, Zofia Maria; Helbo-Hansen, Søren; Sprehn, Michael

  2015-01-01

  Providing epidural analgesia in patients with scoliosis may be challenging. We describe ultrasound-guided insertion of an epidural catheter for labour analgesia and a following caesarean section in a patient with a thoracolumbar scoliosis. A well-functioning epidural catheter was easily inserted...... on the first attempt without any need for redirections of the epidural needle. Use of ultrasound imaging to guide epidural needle insertion site and trajectory can be a valuable tool in managing patients with scoliosis....

 20. Beskrivning av systemfunktioner i kärnkraftverk med hjälp av objektorienterat modelleringsverktyg

  OpenAIRE

  Backskär, Daniel

  2002-01-01

  In order to facilitate design and maintenance of such a large and complex site as a nuclear power plant, all system functions must be described in a stringent way. In the past, these descriptions consisted of text documents and logical diagrams, but today there are an increasing number of object-oriented programs available on the market which might be used for this purpose. This Master Thesis has made a closer study of one of these programs named Rational Rose. The principal of the program is...

 1. Energieffektiv torkning av kläder : en studie av torktumlare med varm- respektive kallvattenanslutning

  OpenAIRE

  Ayedi, Omar

  2011-01-01

  Tumble dryers and drying cabinets have to a large extent replaced the traditional way of drying clothes outdoors. They are faster, more convenient, require less space and can be operated regardless of weather conditions. This replacement has significantly increased residential energy consumption, due to the fact that tumbles dryers consume large amounts of electrical energy. In the USA 9 % of the households electric energy is consumed when drying clothes. Over 4 million tumble dryers are sold...

 2. Undersökning av Mekaniska Problem med hjälp av Datoralgebra

  OpenAIRE

  Gramfält, Stefan

  2015-01-01

  When investigating mechanical problems it is often more convenient to deal with scalars rather than vectors. In this project methods stemming from the field of analytical mechanics, which lets one derive the equations of motion using scalar quantities instead of vectors, have been used. Two mechanical problems were investigated, a double pendulum with a spring and particles orbit in a sphere. The equations of motion of the two systems were derived with the assistance of computer algebra, usin...

 3. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 4. Razlike med slovensko in arabsko kulturo pri poslovnem komuniciranju

  OpenAIRE

  Djurović, Vanja

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo najprej pojasnili, kaj pravzaprav je poslovno komuniciranje, kaj medkulturno komuniciranje in kaj vse zajema pojem kulture. V nadaljevanju smo predstavili značilnosti arabske in slovenske kulture v okviru poslovnega komuniciranja, na koncu pa izpostavili bistvene razlike med njima. Pri poslovanju v mednarodnem okolju je uspešna medkulturna komunikacija izjemnega pomena. Med seboj namreč poslujejo osebe, ki prihajajo iz različnih držav. Zato je za uspešno mednarodno p...

 5. Effekten af cellebehandling hos patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Anders Bruun; Qayyum, Abbas Ali; Kastrup, Jens

  2015-01-01

  The present Cochrane review included 23 studies randomized placebo-controlled clinical trials with a total of 1,255 patients. The effect of autologous cell therapy versus placebo was examined on left ventricular ejection fraction (LVEF), adverse effects and mortality in patients with chronic isch...

 6. Sikker brug af bedside_UL-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damstrup, Camilla Vantore

  2014-01-01

  and investigated the patients' medical files with regard to complications. In 29 pleuracentesises and 43 laparocentesises only one pneumothorax was registered (3.4%). This is comparable to previous studies and may suggest that it is safe to perform these procedures bedside in cancer patients with no complications....

 7. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 8. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 9. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 10. Att befinna sig i stödåtgärder : Tre elevers upplevelser av särskilt stöd i matematik

  OpenAIRE

  Grödevik, Anna

  2011-01-01

  Elevers upplevelser av att befinna sig i stödåtgärder är antagligen av stort intresse för de lärare som undervisar elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Hur beskriver då några elever själva sina upplevelser av stödåtgärder? Syftet med denna studie är att få större kunskap om och ökad förståelse för hur stödåtgärder i matematik upplevs av de elever som fått särskilt stöd under en längre period. För att kunna ta del av några elevers upplevelser av stödåtgärder valde jag att ...

 11. PRIMERJAVA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST MED SLOVENIJO IN PORTUGALSKO

  OpenAIRE

  Kramer, Nastja

  2010-01-01

  Naredili smo primerjavi dveh med sabo zelo podobnih držav glede stopnje gospodarske razvitosti. Prišli smo do spoznanja, da sta si tudi preučevana Zakona o davku na dodano vrednost zelo podobna in to samo zaradi članstva obeh držav v Evropski uniji, saj državi kot članici zavezujejo njene temeljne pogodbe, med drugim tudi Šesta direktiva, ki vsebuje temeljne predpise s področja DDV. Prav zaradi tega državi uporabljata enako kreditno metodo za izračun DDV-ja. Prav tako so obdavčljive transakci...

 12. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  OpenAIRE

  Danielsson, Simon; Flygare, Jakob

  2016-01-01

  I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. Undersökningen av distributionsfasen grundade sig i 4p modellen för att visa på filmbolagens strategiska möjligheter. Resultaten visade att det fanns sig...

 13. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  OpenAIRE

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 14. Metakognitiv terapi (MCT) for Body Dysmorphic Disorder (BDD) : En kasusserie av fire pasienter

  OpenAIRE

  Espenes, Kristin

  2013-01-01

  Hensikten med denne kasusstudien var å undersøke hvorvidt metakognitiv terapi (MCT) ville ha en effekt på symptomer for Body Dysmorphic Disorder (BDD). BDD defineres som en overopptatthet av en innbilt eller reell fysisk defekt, som studier viser kan ramme opp mot 2.4% av populasjonen og gir signifikante begrensinger på pasientens livskvalitet. Utvalget bestod av fire pasienter fra Spesialpost 4 for Tvangslidelser ved Østmarka, St. Olavs Hospital, som gjennomgikk et tre-ukers behandlingsprogr...

 15. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  OpenAIRE

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 16. Analyse av kommunikasjon mellom sensorer i system for gass- og flammedeteksjon.

  OpenAIRE

  Ludvigsen, Åshild Ingeborg

  2010-01-01

  Denne masteroppgaven er gitt av Autronica Fire and Security. Autronica leverer et system for gass- og flammedeteksjon som blant annet brukes i olje- og gassindustrien. Systemet består av detektorer som er koblet på detektorsløyfer, hvor det leveres kraft og kommunikasjon på to tråder. Systemet installeres slik at kablene i detektorsløyfene delvis ligger i de samme kabelgatene. Ved bruk av systemet viser det seg at det i enkelte installasjoner oppstår problemer med krysstale mellom sløyfene. D...

 17. Strindheimtunnelen - Stabilitetsanalyse og vurderinger av påhugget ved dagsone vest

  OpenAIRE

  Gylland, Asgeir Samstad

  2012-01-01

  Som del av nye E6 fra Trondheim til Stjørdal skal det bygges en ny tunnel fra Nyhavna til Strindheim. Strindheimtunnelen vil ved ferdigstillelse i 2014 bestå av to parallelle løp med tverrsnitt T9,5 og lengde 2,5 km. Ved dagsonen på Nyhavna (dagsone vest) vil tunnelen ligge som en 300 meter lang betongtunnel i kvikkleire ved nedre Møllenberg før den kommer ut i dagen ved Nyhavna. Pågrunn av det tettbebygde området og den ustabile kvikkleira er det satt ...

 18. Kvinner i tiden : om sosial konstruksjon av tid på Mafia, Tanzania

  OpenAIRE

  2000-01-01

  Denne studien omhandler sosial konstruksjon av tid. Den bygger på et feltarbeid på øya Mafia som ligger på kysten av Tanzania i Øst-Afrika. Kysten av Tanzania og Kenya kalles gjerne swahilikysten og folkene der er knyttet til hverandre blant annet gjennom felles språk, swahili, og felles religion, islam. Kjønnssegregering er et annet markert trekk ved samfunnene på kysten og er en viktig grunn til at min studie først og fremst bygger på erfaringer fra samvær med kvinner. Jeg tar utgangspunkt ...

 19. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  OpenAIRE

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 20. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 1. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 2. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 3. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  OpenAIRE

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 4. Utveckling av ett EKG-plåster

  OpenAIRE

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 5. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 6. Implementering av høyereordens skallelement i Fedem

  OpenAIRE

  Midtflå, Elisabeth

  2010-01-01

  Masteroppgave gjør rede for teori og praksis for oppretting av høyere ordens skall element i FEDEM, ved å oppdatere og tilgjengeliggjøre en allerede eksisterende implementasjon. I særlig grad behandler den de forskjellige rutinene i koden, bakgrunnsinformasjon for 4 noders skall element og testprogrammet som er skrevet for å kvalitetssikre koden. Da elementet skal testes og sammenlignes med tilsvarende element i NX-Nastran, samt de eksisterende skallelementene i FEDEM. Masteroppgaven dokument...

 7. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 8. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 9. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 10. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  reactions to stress or adjustment disorders that were work related, patients were offered participation in the project, if inclusion and exclusion criteria were satisfied. Patients answered baseline questionnaires prior to initial examination. The questionnaire, which was used to measure treatment effects...... on all measures at 10-months follow-up. No between group differences were found concerning sick-leave duration. This was the case both when analyzing self-reported sick-leave data and follow-up data from the DREAM-register. In conclusion, the evaluated intervention results in a faster reduction...... of perceived stress (PSS) and stress symptoms (GHQ), compared with a control group, amongst patients with work-related stress reactions and adjustment disorders referred to a department of occupational medicine. Six months after the end of the intervention, there are no longer differences between the groups...

 11. Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindström, Rebecka; Selling, Tina

  2016-01-01

  Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult for the patient to realize how serious the condition is. It is important that health professionals pay attention to these patients to reduce pain and to shorten the period of illness. Objective: The aim of this descriptive literature review was to describe how patients with anorexia nervosa experience being treate...

 12. Overvåking av Ytre Oslofjord 2009. Årsrapport

  OpenAIRE

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, Lars; Norling, K; Selvik, J.; Sørensen, K.

  2010-01-01

  Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2009. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning og industri bidrar nesten like mye til tilførslene av fosfor, men befolkningen bidrar med vesentlig mer nitrogen enn industri. Utover relativt lav vintertemperatur i overflatevannet ble det ikke registrert noen unormale temperaturer...

 13. Radikala och extrema grupper: Anslutning, kontinuitet och urkoppling i ljuset av social identitetsteori

  OpenAIRE

  Ahocheshm, Arash

  2014-01-01

  Studier om engagemang i extrema och radikala grupper har begränsats till en grupp åt gången. Djupare psykologisk förståelse för fenomenet har efterfrågats. Syftet med föreliggande studie var att utforska likheter mellan föredetta medlemmar av olika radikala och extrema grupper, beträffande faktorer bidragande till anslutning, kontinuitet och urkoppling, samt hur processen bakom anslutning, kontinuitet och urkoppling kan förklaras med hjälp av social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986)...

 14. Spill i systemet : en netnografisk studie av gamification-funksjoner fra World of Warcraft

  OpenAIRE

  Skuland, Sverre

  2013-01-01

  Gamification er et felt som er på fremmarsj innen spill-, motivasjons- og informasjonssystemlitteraturen (IS-litteraturen). Gamification er et paraplybegrep som handler om overføring av spillfunksjoner til en organisatorisk setting, og har vist seg å være et nyttig verktøy for å håndtere problematikk omkring motivasjon, engasjement og effektivitet både i organisatoriske og akademiske settinger. Denne studien tar for seg problemer med IT-aksept og bruk av IT-systemer, med hensikten å analysere...

 15. Forsinkelse fra symptomdebut til ankomst på hospital blandt 5.978 patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, M M; Køber, L; Jørgensen, S;

  1998-01-01

  with male gender, increased age, diabetes mellitus, left ventricular systolic function (wall motion index), onset from midnight to 6 a.m., onset on a weekday, history of angina pectoris, chest pain as initial symptom, ventricular fibrillation or-tachycardia, Killip class > or = 3, presence of ST......-elevation and ST-depressions. In conclusion, patient delay continues to be disappointingly long. This also applies to patients with a high risk of acute myocardial infarction (notably history of diabetes mellitus and angina pectoris). Udgivelsesdato: 1998-Mar-9...

 16. Der mangler undersøgelser af effekten af psykologbehandling til patienter med kræft og depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Anna Thit; Ross, Lone; Guldin, Mai-Britt

  2016-01-01

  Depression is a well-known co-morbidity of cancer. A possible intervention for depression is psychological treatment defined as psychotherapy provided by a psychologist. In this narrative review we investigated the effect of psychological treatment on depression for patients with cancer. Six...... Cochrane reviews of 38 studies investigating psychological or psychosocial interventions were reviewed. One of the 38 studies could not be assessed. None of the included studies investigated psychological treatment for patients who were diagnosed with depression or included because of depression symptoms....

 17. Storängen Söderköping- en visualisering av blivande ägarlägenheter på Storängen i Söderköping

  OpenAIRE

  Jennergren, Johan

  2012-01-01

  På Storängen i Söderköping bygger Bygg GG i Norrköping i samarbete med G Gunnarsons Fastighets AB ett hus innehållande 14 ägarlägenheter. Då försäljningen av lägenheterna startade innan huset var färdigt bestod den största delen av säljunderlaget av ritningar och skisser. Syftet med examensarbetet var att utföra en visualisering av det blivande husets yttre i form av en digital 3d-modell samt att visa hur några av de blivande lägenheterna skulle komma att se ut. Då många av lägenheterna i hus...

 18. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 19. Oxidativt stress kan være en mulig årsag til metastasering hos patienter med kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Edith Smed; Gögenur, Ismail

  2015-01-01

  Despite surgical treatment of stage II colorectal cancer many patients will experience relapse. Inflammatory and immunologic reactions created due to the surgical stress response result in the production of reactive oxygen species. Oxidative stress in turn, may result in the stimulation of cancer...... cells that have not been cleared by the immune system to metastasize. In this paper we present an overview of studies where oxidative stress in relation to surgery has been linked to the development of metastatic disease....

 20. Effekt av aerobics på aerob utholdenhet hos inaktive førstegangsfødende gravide kvinner : en randomisert kontrollert studie

  OpenAIRE

  Halvorsen, Silje

  2009-01-01

  Friske gravide kvinner anbefales å være i fysisk aktivitet. En Cochrane oversiktsartikkel fra 2006 konkluderte med at regelmessig trening i svangerskapet ser ut til å bedre fysisk form, men påpekte at studiene var av lav metodisk kvalitet og involverte få deltakere. Hensikten med denne studien var å evaluere effekten av et aerobics treningsprogram på aerob utholdenhet hos tidligere inaktive gravide kvinner.

 1. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 2. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 3. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 4. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 5. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 6. Answers to questions posed during daily patient care are more likely to be answered by UpToDate than PubMed.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogendam, A.; Stalenhoef, A.F.H.; Robbe, P.F.; Overbeke, A.J.P.M.

  2008-01-01

  BACKGROUND: UpToDate and PubMed are popular sources for medical information. Data regarding the efficiency of PubMed and UpToDate in daily medical care are lacking. OBJECTIVE: The purpose of this observational study was to describe the percentage of answers retrieved by these information sources, co

 7. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  OpenAIRE

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 8. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  OpenAIRE

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 9. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 10. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 11. "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System): A Web-based Client Server System for the Registration of Patients Being Treated in First Aid Posts at Public Events and Mass Gatherings.

  Science.gov (United States)

  Gogaert, Stefan; Vande Veegaete, Axel; Scholliers, Annelies; Vandekerckhove, Philippe

  2016-10-01

  First aid (FA) services are provisioned on-site as a preventive measure at most public events. In Flanders, Belgium, the Belgian Red Cross-Flanders (BRCF) is the major provider of these FA services with volunteers being deployed at approximately 10,000 public events annually. The BRCF has systematically registered information on the patients being treated in FA posts at major events and mass gatherings during the last 10 years. This information has been collected in a web-based client server system called "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System). MedTRIS contains data on more than 200,000 patients at 335 mass events. This report describes the MedTRIS architecture, the data collected, and how the system operates in the field. This database consolidates different types of information with regards to FA interventions in a standardized way for a variety of public events. MedTRIS allows close monitoring in "real time" of the situation at mass gatherings and immediate intervention, when necessary; allows more accurate prediction of resources needed; allows to validate conceptual and predictive models for medical resources at (mass) public events; and can contribute to the definition of a standardized minimum data set (MDS) for mass-gathering health research and evaluation. Gogaert S , Vande veegaete A , Scholliers A , Vandekerckhove P . "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System): a web-based client server system for the registration of patients being treated in first aid posts at public events and mass gatherings. Prehosp Disaster Med. 2016;31(5):557-562.

 12. Vad är egentligen meningen med PLM?

  OpenAIRE

  Taxén, Lars

  2008-01-01

  Alltsomoftast hör man frågan ”vad menas med PLM?” Alltså: vad är PLM egentligen? Att PLM som företeelse inte är lätt att definiera har jag berört i tidigare krönikor, och det lär nog aldrig komma fram en väl fungerande definition av PLM som alla kan skriva under på. Det är förmodligen inte heller nödvändigt för att kunna arbeta med PLM på ett bra sätt. En betydligt viktigare fråga att ställa sig är ”vad är meningen med PLM?” Denna krönika ska alltså handla om begreppet ”mening”. ...

 13. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 14. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 15. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Full Text Available Bakgrunn: Stadig flere personer med utviklingshemning oppnår høg alder. Endring i adaptiv atferd kan være et tidlig tegn på aldersrelaterte lideleser som Alzheimers sykdom. Studien belyser om screeningsinstrumentet ABDQ kan benyttes av omsorgspersoner for å avdekke endring i adaptiv atferd.Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 16. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en...... tildeling af forrang til objektet insisterer på ikke-identiteten mellem de subjektive (ideale) og objektive (reale) momenter. Vores tese er, at Slavoj Žižek kan anses som dén teoretiske arvtager Adorno aldrig fik. Således argumenteres der for, at en revitalisering af Adornos negative dialektik og hermed den...... tidlige Frankfurterskoles kritiske ærinde skal ske med afsæt i netop Žižeks dialektiske psykoanalyse. Ved at placere objektet 'internt' for det symbolsk-sproglige – og ikke 'eksternt' som hos Adorno – er det med udgangspunkt i Žižek muligt at formulere en mere ikke-identisk og derved mindre pessimistisk...

 17. Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marit Fougner

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og argumenterer for å bruke caserapporter som et alternativ til de forskningsmetoder som tradisjonelt har vært benyttet i bacheloroppgaven i fysioterapi i tredje studieår. Caserapportens relevans beskrives i lys av kunnskap om klinisk resonnering. Metoden gir fysioterapistudenter mulighet til å videreutvikle ferdigheter og forståelse i utøvelse av pasient-/klientrettet arbeid som er forankret i egen praksis. Artikkelen løfter fram problemstillinger knyttet til studenters vurderinger av ulike valg og prioriteringer i utøvelsen av kunnskapsbasert praksis. Med utgangspunkt i en caserapport illustreres noen utfordringer med å forene forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap på en konstruktiv måte. Artikkelen beskriver også et eksempel på en caserapport som er et samarbeidsprosjekt mellom to studenter. Den ene har behandlet en pasient med kroniske smerter, mens den andre har fungert som en ”kritisk venn” som har diskutert og stilt flere kritiske spørsmål som gir grunnlag for refleksjon over praksis og utvikling av økt kunnskap om klinisk resonnering.

 18. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  OpenAIRE

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 19. Vedtaket om å bygge ut Gullfaks fase II : en beslutningsteoretisk analyse av forholdet mellom Statoil og storting, regjering og Olje- og energidepartementet

  OpenAIRE

  1991-01-01

  VEDTAKET OM Å BYGGE UT GULLFAKS FASE II. EN BESLUTNINGS-TEORETISK ANALYSE AV FORHOLDET MELLOM STATOIL OG STORTING, REGJERING OG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET. Problemstilling: Ambisjonene med oppgaven er å gi et bidrag til forstå hvilke interesser, aktører og krefter som er med på å påvirke beslutninger fattet innenfor rammen av petroleum og politikk. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad beslutninger truffet av folkevalgte organer har vært styrende for utviklingen innenfor det petroleu...

 20. Formann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret - eller toppledelsens forlengede arm? : en komparativ studie av mellomlederens betydning for endring i offentlige organisasjoner

  OpenAIRE

  Eriksen, Erik; Worum, Jørgen

  2015-01-01

  Denne avhandlingen er basert på en undersøkelse av offentlige organisasjoner som drives døgnet rundt. Det som er undersøkt er hvilken betydning det har for endring i en organisasjon at det er en leder med personalansvar på jobb samtidig med de ansatte. Undersøkelsen er gjennomført som en komparativ analyse av to caser der det er brukt kvalitativ metode ved intervju av 11 ansatte i Levanger kommune og Oslo politidistrikt. Vi har undersøkt forskjellen mellom en organisasjon der l...

 1. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 2. Videre med uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geyti, Anna-Maj Stride

  2011-01-01

  For få unge i Region Syddanmark går i gang med en videregående uddannelse. Derfor blev projekt ’Videre med uddannelse’ sat i værk med det formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen. Det skulle ske ved at udvikle nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. Det...... var intentionen at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings- og kommunikationsstrategier. Projektet havde også til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og...

 3. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  OpenAIRE

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 4. The MedAustron project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Griesmayer, E. [University of Applied Sciences, Johannes Gutenberg-Strasse 3, 2700 Wiener Neustadt (Austria) and Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria)]. E-mail: eg@fotec.at; Schreiner, T. [Fotec - Research and Technology Ltd., Viktor Kaplan-Strasse 2, 2700 Wiener Neustadt (Austria); Pavlovic, M. [Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava (Slovakia)

  2007-05-15

  The Austrian government has approved its financial contribution to the MedAustron project in October 2004. MedAustron, the Austrian ion therapy and cancer research centre, should be set into operation in 2010. MedAustron combines medical cancer treatment and cancer research and non-clinical research. For medical treatment and cancer research active scanning of a proton and a carbon-ion beam is provided. The beam energy must correspond to the desirable penetration range of the beam in the patient body, which translates into the energy interval of 60-220 MeV protons and 120-400 MeV per nucleon carbon ions. The intensity of extracted beam is 10{sup 10} protons per spill and four times 10{sup 8} carbon ions per spill. Spill duration can be varied from 1 s to 10 s. For a spill lasting 1 s the beam intensity is equivalent to an electrical beam current of 1.6 nA for protons and 0.38 nA for carbon ions. Although the machine parameters must be optimised for therapy needs, additional beam features can be offered by a modern medical accelerator for non-clinical research. Various ions with energies up to 400 MeV per nucleon can be used for irradiation purposes. For synchrotrons such as proposed in the Design Study the magnetic rigidity would allow to accelerate protons up to 1.18 GeV when using an appropriate RF-system. Two beam lines are proposed for non-clinical research, such as biomedicine, medical physics, physics or industrial technological research. The experimental facility of MedAustron will be offered to research institutes and to industry on an international level.

 5. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 6. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  OpenAIRE

  Simmeborn Fleischer, Ann

  2013-01-01

  Sammanfattning Sedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. Samtidigt sker en ökning av personer med AS som söker högre utbildning såsom högskola/universitet, vilket gör forskning gällande personer med diagnosen AS högaktuell. Antalet studenter...

 7. Nedvasking av fosfor gjennom ulike jordprofiler fra Jæren. Lysimeter forsøk.

  OpenAIRE

  Sævarsson, Hilmar Tor

  2014-01-01

  Sammendrag. Dette forsøket er utført i samarbeid mellom Bioforsk og NMBU. På Jæren i Rogaland praktiseres det intensivt landbruk. Høy Husdyrtetthet sammen med intensiv gjødsling har ført til at mellom 50 – 60 % av den fulldyrka jorda på Jæren har P-AL-verdier over 15. Dette klassifiserer som veldig høyt. Tidligere studier har vist at det er ikke bare nedvasking fra jord med høyt P-AL i matjordlaget som gir indikasjon på høy konsentrasjon av fosfor i grøftevann. I en studie utført av fors...

 8. Ställtidsreducering i robotlina för montering av brandsläckare

  OpenAIRE

  Ramström, Erik

  2010-01-01

  Presto Brandsäkerhet AB är marknadsledande inom brandsäkerhet i Norden och har en robotlina för montering av brandsläckare i Katrineholm. De senaste åren har brandsläckarförsäljningen ökat kraftigt och tros öka ännu mer. Med stigande produktionstakt ökar kraven på tillverkningsutrustningen. En viktig konkurrensprioritet är att erbjuda kunder snabba leveranser och därför har företaget valt att ha ett stort lager av de allra flesta modeller. Med kortare omställningstider skulle tillverkning av ...

 9. Rekommendation av miljömärke : Case: Best Western Premier Hotel Katajanokka

  OpenAIRE

  Isaksson, Daniela

  2015-01-01

  Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne inom turismen och hotellsektorn. Det finns många sätt att uttrycka sin miljöpolitik bland hotellverksamheter och miljömärkning är en av dem. Syftet med detta arbere är att tillsammans med Best Western Premier Hotel Katajanokka reda ut vilka miljömärken det finns tillhanda i Finland och vilket av dessa skulle passa bäst till hotellverksamheten. Som metod använde jag mig av skrivbordsundersökning och främst internet som materialsamlingskanal, men också in...

 10. Användning av grafanalys för att hitta betydelsefulla vetenskapliga artiklar

  OpenAIRE

  Runelöv, Martin

  2015-01-01

  I detta examensarbete undersöks det huruvida analys av citeringsgrafer kan användas för att finna betydelsefulla vetenskapliga publikationer. Framför allt studeras ”betweenness”-centralitet, den så kallade ”backbone”-grafen samt ”burstiness” av citeringar. Dessa mått utvärderas med hjälp av precisionsmått med avseende på guldstandarder baserade på ’fellow’-program samt via manuell annotering. Antal citeringar, PageRank, och slumpmässigt urval används som jämförelse. Resultaten visar att ”back...

 11. Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi: literature review: pregled literature: Relations between pressure ulcer and patient skin integrity maintenance in intensive care:

  OpenAIRE

  Emeđi, Dragica; Skela-Savič, Brigita

  2015-01-01

  Introduction: The research aims to demonstrate the multidimensional needs and potential high-risk factors for developing pressure ulcer in adult patients in the intensive care. Methods: The analysis and synthesis of the evidence review from the EMERALD, CINAHL, PubMed, and ProQuest database were employed in the research. The search terms used were: "quality of care", "pressure ulcer", "prevention and treatment of pressure ulcers", "skin integrity critical care patients". The filtering search ...

 12. Musikens framställning av etnocentriska stereotyper : Observationer i tecknade Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Allen, Ludvig

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar musiken i fyra Disneyfilmer och hur den används för befrämjandet av etnocentriska stereotyper. Analysen fokuserar på musikaliska stycken från filmerna Aladdin, Dumbo, Lady and the Tramp och The Jungle Book. Genom att applicera musikteori med begreppsapparat kring stereotyper och etnocentrism forskar jag kritiskt i vad musiken kommunicerar.

 13. Mobbedommen i Rt. 2012 s. 146 - En analyse av retten til erstatning ved mobbing i grunnskolen

  OpenAIRE

  Haug, Linn

  2014-01-01

  Foretar en analyse av Rt. 2012 s. 146 og undersøker hvorvidt dommen har bidratt til en utvikling i gjeldende rett, eller om den stadfester eller presiserer gjeldende rett. Foretar videre to korte sammenligninger med mobbing i arbeidslivet og rettstilstanden ved mobbing i skolen i Sverige og Danmark.

 14. Kontrol af patienter med levertraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osterballe, Lene; Helgstrand, Frederik; Hillingsø, Jens;

  2014-01-01

  Development of a hepatic pseudoaneurysm (HPA) is a well-known, yet rare complication after liver trauma. We found 135 cases reported in the literature since 1965. Ruptured HPAs may have severe consequences with sudden massive haemorrhage and death. A clear strategy towards diagnosis and management...... of HPA post liver trauma is needed and outlined in this paper. We recommend early detection and definitive treatment before enlargement and rupture....

 15. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 16. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 17. Att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Johansson, Fanny; Malki, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanligt förekommande kronisk sjukdom. Att leva med diabetes typ 1 innebär att alltid behöva planera sin vardag. Sjuksköterskans roll handlar om att ge personcentrerad omvårdnad och uppmärksamma personen som lever med diabetes typ 1. Empowerment är ett centralt begrepp i diabetesvården som handlar om att personen ska uppleva egenmakt i sin livssituation. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 utifrån ökad egenkontroll. Metod: En l...

 18. Bildterapins betydelse för personer med mental ohälsa : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Hanna, Storlund; Helenelund, Pernilla

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet är att genom en litteraturstudie ta reda på hur bildterapi som behandlingsform inverkar på personer med mental ohälsa. Respondenterna vill med hjälp av litteraturstudien öka både vårdares och samhällets kunskap om bildterapi och dess effekter. Forskningsfrågorna som ställts är: För vilka psykiska sjukdomar lämpar sig bildterapi som behandlingsform? Vilken problematik kan bildterapi underlätta? De teoretiska utgångspunkter som respondenterna valt att använda är ...

 19. Den pedagogiska måltiden : en jämförande studie av olika pedagogiska inriktningar

  OpenAIRE

  Lindström, Andreas; Ståbi, Maria

  2008-01-01

  Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lunchmåltiden ser ut på förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Detta får vi genom att undersöka om man kan se spår av dessa under måltidssituationen. I studien tar vi även reda på vilka spår av Lpfö 98 som framkom under lunchsituationen. Inriktningarna som ingår i arbetet är Montessori, Reggio Emilia och ”I ur och skur”. Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar för a...

 20. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Science.gov (United States)

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 1. Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Erlandsson, Christian; Heiler, Linnéa; Henningsson, Sofie

  2005-01-01

  Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus h...

 2. Flödesoptimering av sintringsprocess för hårdmetall : Kartläggning & kapacitetsförbättring av materialflödet vid Sandvik Mining AB i Västberga

  OpenAIRE

  Almroth, Henrik

  2012-01-01

  Examensarbetet har genomförts på Sandvik Mining i Västberga, under våren 2012. Produktionsenheten tillverkar hårdmetall som används för bland annat krossning och borrning av berg. Tillverkningen har två processteg; pressning av hårdmetallpulver och därefter sintras den pressade kroppen. Sintringen saknar ett uppföljningssystem för återkoppling av driftdata. Därmed saknas kunskap om hur stor kapacitet som finns. Syftet är att kartlägga sintringsugnarnas kapacitet med hänsyn till driftsäkerhet,...

 3. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 4. Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildfrid V. Brataas

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

 5. Patient-controlled Analgesia in Intrathecal Therapy for Chronic Pain: Safety and Effective Operation of the Model 8831 Personal Therapy Manager with a Pre-implanted SynchroMed Infusion System.

  Science.gov (United States)

  Maeyaert, Jan; Buchser, Eric; Van Buyten, Jean-Pierre; Rainov, Nikolai G; Becker, Ralf

  2003-07-01

  The Model 8831 Personal Therapy Manager (PTM) offers a patient-controlled analgesia (PCA) option for the SynchroMed Infusion System (Medtronic Inc., Minneapolis, MN). The safety and effective operation of the PTM activator was evaluated in 45 patients in five European centers receiving intrathecal drug infusion for the treatment of chronic pain via a SynchroMed pump. The total volume of drug delivered intrathecally over a four-week follow-up period was calculated. Adverse events were recorded and pain levels were measured via the Visual Analog pain Scale (VAS), Brief Pain Inventory, and SF-12 Quality of Life scores. Patient satisfaction with the device and its instruction manual was also assessed by questionnaire. The expected and calculated intrathecal drug volumes (and therefore drug doses) were the same, demonstrating that the device worked as intended. There were no device-related serious adverse events. Overall, 96% of patients were satisfied with the activator. Patients appreciated being able to control their pain and considered the device and its instructions easy to use. The PTM was shown to be safe and functioning properly in the intrathecal treatment of pain. The successful addition of a PCA function to the SynchroMed system may create a new standard in intrathecal pain therapy. PMID:22151016

 6. Föräldrastöd med interkulturellt perspektiv : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ekbom, Sunniva

  2015-01-01

  I Vanda stad bor det procentuellt mest invandrare i hela Finland vilket ställer krav på fungerande service exempelvis för barnfamiljerna vilket VATA-projektet som är uppdragsgivare för min studie vill åtgärda. Syftet med min studie är att kartlägga hurdant föräldrastöd familjer med invandrarbakgrund har behov av. Frågeställningarna för min litteraturstudie har varit att ta reda på vad bidrar till behovet av kulturanpassat föräldrastöd för föräldrar med invandrarbakgrund och vad kulturanpassa...

 7. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 8. Ulike ønsker om kulturell endring. En studie av ledere og medarbeidere i norsk helsesektor og IT-sektor

  OpenAIRE

  Vold, Rebecca Line

  2015-01-01

  I en kontekst av økt globalisering møter organisasjoner kontinuerlige krav om endring. I den forbindelse har flere studier påpekt betydningen av å endre organisasjonskulturen i tråd med eksterne krav. For å endre organisasjonskultur må et behov for kulturell endring identifiseres. I denne empiriske studien ble Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) benyttet for å undersøke ulike ønsker om kulturell endring blant ledere og medarbeidere. Studiens utvalg består av medarbeidere og le...

 9. Bakgrunn for beregningsregler etter Eurokode for slanke betongsøyler, samvirkesøyler og forankring av lengdearmering.

  OpenAIRE

  Basteskår, Mikael; Koren, Anders Knutsson; Birkeland, Marius

  2014-01-01

  I denne rapporten har det blitt gjennomført litteraturstudium, sammenligning av beregningsmetoder, parameterstudier og gjennomgang av beregningsmetoder. Rapporten er delt inn i de tre hoveddelene; slanke betongsøyler, samvirkesøyler og forankring av lengdearmering.Det er sett på slanke betongsøyler med hovedvekt på de metodene som er nevnt i Eurokode 2. Det er også sett på forenklet beregningsmetode for samvirkesøyler og tilhørende begrensning...

 10. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 11. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 12. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 13. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  OpenAIRE

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 14. Gamle frasagn om høvdinger : en studie av høvdingbegrepet i sentrale kilder om Norge 1160-1280

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Målet for oppgaven er å analysere "høvding" i sentrale kilder om Norge fra ca 1160-1280. Høvdingbegrepet er sentralt i historieforskningens beskrivelse av det verdslige aristokratiet i middelalderen. Det er problematisk at "høvding" både er et analytisk begrep med klare konnotasjoner, samtidig som begrepet er vanlig brukt i norrøne kilder, ettersom vi møter kildene med en oppfatning som ikke behøver å stemme med betydningen av begrepet i kildene. Kildene til oppgaven er Heimskringla, Sverres ...

 15. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 16. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 17. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 18. CFD-analyse av løpehjul og sugerør i en Francis turbin

  OpenAIRE

  Breivik, Simen Røst

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven evaluerer svingningene is sugerørsstrømingen til en Francis turbinved dellast. Bakgrunnen for dette studiet er delvis på grunn av verdens økende energibehov. Med varierende energipriser og vannivåer i magasinene opererer vannturbiner på varierende last. Operasjon ved fullast og dellast skaper trykkpulsasjoner i turbinen, hvor en av årsakene er ustabil strømning i sugerøret. Hovedmålet med denne oppgaven er å gjennomf&...

 19. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  OpenAIRE

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 20. Mental träning vid rehabilitering av idrottsskador : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Snickars, Linnea

  2014-01-01

  Mental träning är ett samlingsnamn på ett stort antal tekniker och metoder. Idag är mental träning vanligt förekommande som tillägg till den fysiska träningen inom idrott med syfte att uppnå förbättrad prestation. Syftet med detta examensarbete var att på basis av forskad evidens undersöka den mentala träningens möjlighet till inverkan på rehabilitering av idrottsskador. Med arbetet undersöks således vilka effekter mental träning kan ge vid idrottskaderehabilitering. För att vidare bredda...