WorldWideScience

Sample records for av patienter med

 1. Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Erlandsson, Emma; Johnson, Marit

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes inom primärvården. Metod var en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes, intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att patienter med pre-diabetes oftast upptäcktes i samband med årskontrollen hypertoni eller då de sökte för andra besvär. Blods...

 2. Djur i omvårdnaden av patienter med ångest : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindgren, My; Nielsen, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Antalet patienter med ångest ökar och orsakar ofta ett lidande för patienten. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar att lindra detta lidande. Olika djurterapier förekommer i vården för att behandla olika besvär, till exempel Animal Assisted Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken påverkan djur har på patienters ångest. Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie baserad på kvantitativa studier(n=12). Resultat: I s...

 3. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 4. Fordeling av verdier med konkurrerende krav

  OpenAIRE

  Sæthre, Morten

  2010-01-01

  Min hensikt er å studere problemstillingen som oppstår når man må fordele begrensede ressurser mellom individer som har eksogene og konkurrerende krav. Jeg vil analytisk beskrive noen populære fordelingsmetoder som har en rekke ønskede egenskaper i denne typen problemstilling. I hovedsak vil jeg ta for meg den aksiomatiske måten å beskrive disse på. I forbindelse med denne analysen har jeg også vært delaktig i et eksperiment der deltakerne møter en analog problemstilling gje...

 5. Identifiering av upplevelse av smärta hos patienter med cancer som får palliativ vård : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ax, Anna-Karin; Johansson, Erica

  2006-01-01

  One third of all Swedish people will suffer in cancer. Pain is a common symptom in cancer patients. The pain is subjective and includes several dimensions. The dimensions of pain are the physical, psychological, social and spiritual. This is a literature review and the aim with this study was to identify the pain experience in patients with cancer receiving palliative care. Nineteen articles were analysed. The result shows that the physical pain was experienced as chronicle or episodic pain. ...

 6. Determination of intact parathormone in patients with disorders of calcium metabolism. Maaling av intakt parathormon hos pasienter med kalsiumforstyrrelser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkeland, K.I.; Falch, J.A.; Haug, E. (Aker Sykehus, Oslo (Norway)); Gautvik, K.M. (Oslo Univ. (Norway). Inst. for Biokjemi); Gjestvang, F.T. (Vest-Agder Central Hospital, Kristiansand (Norway)); Holst, N. (Tromsoe Regional Hospital (Norway))

  1991-06-01

  The authors have used an immunoradiometric assay (IRMA) to measure intact parathormone (PTH). The serum-levels of PTH followed a log-normal distribution in a population of 85 healthy post-meno-pausal women, with a geometric mean of 1.9 pmol/l and a range of 0.8 to 6.1 pmol/l. The correlation between measurements performed using the IRMA and a radioimmunoassay which measured the C-terminal portion of the PTH molecule was 0.85. It was only the IRMA, however, that could measure subnormal values. Two of 27 patients with primary hyperparathyroidism had PTH-values in the upper reference interval. The rest of the patients had elevated levels. Patient with hypercalcemia due to malignancy had subnormal or low normal PTH values. Half of the patients with hypoparathyroidism had PTH below the limit of detection. 16 refs., 6 figs., 3 tabs.

 7. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 8. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 9. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 10. Anvendelser av EPS i vegbygging - med fokus på brofundamentering og myrbro

  OpenAIRE

  Hermansen, Simen

  2012-01-01

  Oppgaven er delt i to deler. Del A Del A gir en innføring i produksjonen av materialet, materialegenskaper, retningslinjer for bruk av materialet og bruksområder. Norge var først ute i verden med bruk av EPS i vegfyllinger i 1972, siden det har teknikken spredd seg verden over. EPS er den letteste av de lette massene som brukes i vegfyllinger med 1 % av egenvekten til konvensjonelle fyllmasser. Materialet avlaster grunn med dårlig bæreevne på en god måte. Senere har flere...

 11. Samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom. En kvalitativ studie av hva fagpersoner forteller om planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom

  OpenAIRE

  Jensen, Øyvind

  2014-01-01

  Denne oppgaven er skrevet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver fagpersoner planlegging, gjennomføring og effekt av samtalegrupper for personer med Aspergers syndrom? Den belyser teori om Aspergers syndrom, effekt av samtalegrupper samt andre viktige forhold i tilknytning til samtalegruppe, som kommunikasjon, veiledning og psykoedukasjon. Fire informanter fra nettverket «Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for personer med Aspergers syndrom» ble intervjuet, ...

 12. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 13. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 14. The diagnosis of thymoma and thymic atrophy in patients with myasthenia gravis; Dignostikk av tymom og thymusatrofi hos pasienter med myasthenia gravis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sund, K.K.; Skeie, G.O.; Gilhus, N.E.; Aarli, J.A.; Varhaug, J.E. [Haukeland Sykehus, Bergen (Norway)

  1997-11-01

  The authors have compared clinical, immunological and radiological data in 20 patients with myasthenia gravis and thymoma and in 21 patients with myasthenia gravis and thymic atrophy. The median age at onset was 54 years in the thymoma group and 63 years in the thymic atrophy group. The severity of the disease was similar in the two groups, and there was no significant difference in the concentration of acetylcholine receptor antibodies. CA antibodies were demonstrated in 17/20 thymoma patients and in 6/21 with thymic atrophy, while 19/20 thymoma patients had antibodies to titin, compared with 9/21 among those with thymic atrophy. The diagnosis and treatment of patients with myasthenia gravis is based upon an evaluation of clinical, immunological and radiological data. 28 refs., 2 tabs.

 15. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Margrethe Ulleberg

  2015-12-01

  Full Text Available This article is based upon a study of the experiences of physiotherapists working with elderly depressed patients and the use of physical activity. Depression in the elderly is a common condition, and it is estimated to be the second most common cause of failing health towards 2020. Physical activity has a positive effect on depression in the elderly. The aim of this study was to investigate the experiences of physiotherapist`s in the treatment of elderly depressed patients over 65 years of age. Data was collected by qualitative reasearch interviews of 5 physiotherapists. Important findings of this study were that the physiotherapists experienced that they did not get any referrals to treatment solely due to depression, and that they needed a different approach to physical activity compared to other patient groups.

 16. Unga reumatikers upplevelser av sin sjukdom : En kvalitativ intervjustudie av unga kvinnor och män med reumatism

  OpenAIRE

  Blomberg, Catrin; Helle, Johanna

  2015-01-01

  Syftet med den här studien är att få en inblick i hur unga kvinnor och män med reumatismupplever sin sjukdom. Vi vill jämföra dessa upplevelser mellan män och kvinnor genomatt undersöka om det finns skillnader och likheter i återgivna beskrivningar ochupplevelser. Vi vill undersöka om könsspecifika skillnader på upplevelser kringreumatism skulle kunna kopplas till det faktum att fler kvinnor än män diagnostiseras.Vidare vill vi undersöka om samhällets bemötande av individer med reumatism kank...

 17. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

  OpenAIRE

  Gotaas, Nora; Højdahl, Torunn

  2006-01-01

  Brobyggerprosjektet ved Primærmedisinsk verksted var et 3- årig prosjekt rettet inn mot unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Formålet var å prøve ut virkemidler for å styrke den straffedømtes evne til mestring av egen livssituasjon, og å bygge og utvikle sosiale bånd mellom livet innenfor og livet utenfor fengselsmurene. Evalueringen beskriver og vurderer gjennomføringen av prosjektet. NIBRs del av rapporten er rettet inn mot de organisatoriske sidene v...

 18. Att vara ung vuxen med reumatism : Psykologiska aspekter av reumatisk sjukdom

  OpenAIRE

  Fröberg, Tove

  2015-01-01

  Kunskapen gällande hur det upplevs att vara ung vuxen och samtidigt ha en reumatisk sjukdom är begränsad. Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån individens eget perspektiv försöka fånga in och beskriva olika psykologiska aspekter av att vara ung vuxen och samtidigt ha reumatism, i en svensk kontext. Studien utfördes på sju reumatiker i åldern 18-40 och datainsamligen bestod av semistrukturerade intervjuer. Analysen följde ett induktivt tematiskt mönster. I studien identifierades ...

 19. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 20. Betydelsen av taktil massage i omvårdnaden av dementa patienter- En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Wetterström, Marina; Swan, Emelie

  2008-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att se vilka effekter taktil massage ger hos personer med demens. Sökning av artiklar har gjorts på databaserna CINAHL, ELIN@Dalarna och PubMed där sökorden dementia, massage, nursing, older people, Therapeutic touch och touch användes i olika kombinationer. Litteraturstudien består av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och inte publicerade före 1995, de skulle även svara på syfte och frågeställning. F...

 1. Exklusiva urmärken : en branschundersökning med avseende på positionering och val av urverk

  OpenAIRE

  Andersson, Peter

  2006-01-01

  Marknaden för armbandsur är stor, och den del av denna marknad som utgörs av exklusiva ur med högt pris tycks ha helt andra egenskaper än den för armbandsur i övrigt. Hur övertygas en konsument om att ett mekaniskt ur som avviker flera sekunder per dygn är att föredra framför ett elektroniskt som avviker några sekunder på ett år? Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av marknaden för exklusiva ur och urverk, samt att analysera ett antal av de aktörer som finns på marknaden u...

 2. Overvannsløsninger - status og utfordringer : en komparativ analyse av et utvalg land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge

  OpenAIRE

  Skytterholm, Are

  2016-01-01

  Dette er en komparativ analyse av overvannssektoren i fem utvalgte land med tilsvarende klimatiske forhold som Norge. Hovedfokus er på finansieringsutfordringen bl.a. med vekt på om finansieringssystemet stimulerer til bærekraftighet . Siden finansieringsløsninger ofte i stor grad henger sammen med andre rammevilkår er også mål, strategier, ansvar og sentralt regelverk for overvannshåndteringen vurdert. Norge er det land som klart har kommet kortest når det gjelder avklaring ...

 3. Detektion av “troll” i Twitterflöden med hjälp av klusteralgoritm : Metod för att detektera personer som sprider desinformation

  OpenAIRE

  Yousef, Andy; Lansner, Erik

  2016-01-01

  Sociala medier har alltid varit en plats där personer kan diskutera fritt om sina åsikter och dela nyheter med många. Lätt spridning av nyheter från alla hörn i världen kan komma vara användbart för att ha möjlighet att få opartiska nyheter. Även om det finns klara fördelar med exempelvis Twitter så kan det vara problematiskt med falska och uppgjorda nyheter. Ryktesspridning eller uppgjorda nyheter förekommer i stor utsträckning fortfarande, här testas metod(er) för att upptäcka vilka som kan...

 4. Utveckling av en Windows Service för databassynkronisering med Microsoft Sync Framework

  OpenAIRE

  Vik, Christian

  2011-01-01

  Detta examensarbete utfördes åt Hogia Ferry Systems. Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett synkroniseringsverktyg för databaserna som företagets produkter använder. Lösningen kommer att ersätta ett befintligt system för synkronisering. Fokus för detta projekt ligger på utvecklingen av en synkroniseringstjänst för multipla typer av databaser. Databaserna som stöds är SQL Server, Informix samt Oracle. För utvecklingen av själva synkroniseringen har Microsoft Sync Framework använts. F...

 5. Prototyptillverkning i plast med FriFormFramställning : - handledning vid val av FFF-metod

  OpenAIRE

  Dahlman, Maria; Olsson, Ulrika

  2012-01-01

  FriFormFramställning är en additiv tillverkningsteknik, vilken innebär att detaljen byggs upp lager för lager, genom att material successivt tillförs. En vanlig tillämpning av denna metod är tillverkning av prototyper i plast. Metoden har blivit populär främst tack vare dess möjlighet att reducera ledtiden. Teknikens förmåga att skapa komplexa geometrier, vilka inte alltid kan tillverkas med klassisk tillverkning som bygger på svarv- och fräsoperationer, har också bidragit till dess popularit...

 6. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 7. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Science.gov (United States)

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 8. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 9. Hybridapputveckling med Ionic Framework : Utveckling av en matbeställningsapplikation för Friends & Brgrs

  OpenAIRE

  West, Petter

  2016-01-01

  Det här arbetet beskriver planerandet, utvecklandet och testandet av en prototyp för en mobilapplikation (app) för hamburgerrestaurangen Friends & Brgrs. Olika teknologier för app-utveckling presenteras tillsammans med teorin för mobil appdesign. För utveckl-ingen användes ramverket Ionic Framework som genom hybridteknologin gör det möjligt att bygga en applikation med redan etablerade webstandarder. Som stöd under utveckl-ingen användes både det officiella hjälpmaterialet samt användargenera...

 10. "Uten autisme, så er det ikke meg" : en kvalitativ tekstanalyse av internettfora som uttrykksmiddel for mennesker med autisme

  OpenAIRE

  Steensæth, Hege

  2009-01-01

  Bakgrunn, problemstilling og formål: Temaet i denne studien er hvordan internettfora kan være et uttrykksmiddel for mennesker med autisme og Aperger syndrom. Jeg vil fokusere på de to begrepene selvinnsikt og empati, og studere hvordan dette kommer til uttrykk blant denne gruppen mennesker på internett. Bakgrunnen for temavalget er interessen for diagnosen autisme. Internett er en viktig del av vår hverdag. Det er et nyttig redskap ikke minst i forhold til å holde kontakt med venner ...

 11. Med fingrarna på kontrabasen : En kvalitativ studie av tre kontrabasisters syn på sin teknik

  OpenAIRE

  Beyer, Hannes

  2014-01-01

  Studien syftar till att utifrån hermeneutiskt perspektiv, utforska hur tre kontrabasister har kommit fram till just sitt sätt att tekniskt ta sig an instrumentet samt vilken funktion dessa kontrabasister anser att deras teknik har. Studiens datamaterial består av kvalitativa samtalsintervjuer med tre professionella kontrabasister som arbetar inom ett flertal genrer. I resultatavsnittet beskrivs respektive respondents tekniska förhållningsätt till kontrabasen utifrån tre tematiska metaforer: E...

 12. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare.

  OpenAIRE

  Lindblad, Britt-Marie

  2005-01-01

  Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. Samtliga intervjuer har analyserats med hjälp av fenomenologisk hermeneutisk metod. Innebörder av att vara förälder till barn med funktionsnedsättning (stud...

 13. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 14. Leken med modelleseren : en analyse av Kerstin Ekmans roman "Händelser vid vatten"

  OpenAIRE

  Minsås, Unni Wenche

  2001-01-01

  Mitt prosjekt har vært å undersøke hvordan ulike lesere teoretisk sett vil forholde seg til Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten. Til dette formål har jeg brukt Ecos semiotiske leserteori som et redskap, for mellom annet å vise hvilke elementer i tekstens strategi som skaper de ulike modelleserne, hvordan leserne virker inn på teksten, og hva slags betydning forfatteren har som del av teksten for disse lesertypene. Min påstand var i utgangspunktet at en naiv modelleser først og fre...

 15. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  OpenAIRE

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 16. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 17. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure...

 18. Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvi Monika Flateland

  2017-03-01

  Full Text Available Next-of-kins’ experiences when using volunteers for palliative patients living at home The aim of this study was to illuminate next-of-kins’ experiences when using volunteers supplementing community health care services for palliative patients living at home. The study has a qualitative approach. Nine individual interviews were conducted with next of kin from a municipality in Southern Norway. Use of volunteers for palliative care in the home was a relief for next-of-kin, especially prominent for families who had limited social network. Planned volunteering resulted in the best results. Use of volunteer was also found helpful for families as they were given a "breathing space" and a certain normalization of everyday life. The volunteers followed up activities related to the patient that the next-of-kin to a limited extent managed to attend. This affected the next-of-kin’s conscience in a positive way. The next-of-kin experienced the volunteers to be empathetic, they could inspire confidence and showed good characteristics to assist ill people and their next-of-kin. The next-of-kin needed regular relief from volunteers as a supplement to the community health care services. The volunteers were well suited to meet people, who were in a difficult situation, and with their approach they had strong confidence in the next-of-kin and gave them relief in a challenging environment. The coordinator for palliative care was a key person in relation to the link between families, patients in palliative care and the volunteers.

 19. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingeborg Ulvund

  2015-12-01

  Full Text Available Patient Safety has a high priority on the national and international health care agenda. The incidence of adverse events is estimated to be too high and for a variety of reasons, a fair amount of such events are not reported. Hence, the aim of this study was to explore how midwives and mental health nurses experience and deal with adverse events. The study had a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with 25 midwives and mental health nurses. The data analysis strategy was systematic text condensation. Two primary themes emerged from the interviews: a Nurses have a moral obligation to report, and b Adverse events puts the individual in a difficult situation. The findings suggest developing a clearer understanding of the relationship between individual and organizational factors. In addition, management is proposed as the key factor in establishing good practice for reporting. More research is required in order to understand the psychosocial aspects of reporting adverse events, and the dynamics involved in professional decision-making in patient safety activities.

 20. Kreves det for mye av ledere? : en vandring gjennom Dantes Inferno med blikk på moderne krav til godt lederskap

  OpenAIRE

  Eikeset, Kjetil

  2009-01-01

  Oppgaven tar utgangspunkt i krav til godt lederskap i moderne teori, og er en undersøkelse av disse kravene med henblikk på psykologiske problemstillinger og idealer. Det blir gitt en oversikt over krav som stilles til ledere innenfor moderne ledelsesteori, og de grunnleggende eksistensielle problemstillingene som ligger implisitt i disse formelle kriteriene for godt lederskap. Oppgaven tydeliggjør problemer som oppstår i forlengelsen av teoretiske krav ved å se på ønskede konsekvenser av de ...

 1. Skinner i kuddrummet : Personalfaktorer i förskola som påverkar effekten av beteendeterapi för barn med autism

  OpenAIRE

  Klintwall Malmqvist, Lars

  2009-01-01

  Flera olika behandlingsmetoder för autism finns utvecklade, även om bäst stöd finns för intensiv beteendeterapi (IBT). Variationen i behandlingseffekt inom IBT är dock stor. I Sverige används IBT på förskolor, sannolikt med varierande framgång. 22 förskolor med 24 barn som fått IBT i två år undersöktes retrospektivt med telefonenkäter, och flera faktorer undersöktes för samband med barnens förbättring i adaptiv förmåga under samma period. Integration av träningen i förskolans verksamhet samt ...

 2. Effekt av protein i rasjonen på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd, og aktivitet hos melkekyr med ulik fôreffektivitet

  OpenAIRE

  Skjelbred, Camilla Therese

  2017-01-01

  Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av ulik fôreffektivitet (høy og lav) hos kyr, og ulikt proteinnivå (130, 145, 160, 175 g/kg TS) i fullfôret på fôropptak, melkeytelse, melkekvalitet, tyggeatferd og aktivitet. Kyr og andre drøvtyggere lever i symbiose med mikrobene i vomma som brytes ned cellulose og hemi-cellulose i fôret. For at mikrobene skal fungere optimalt er det viktig at miljøet i vomma er stabilt. En viktig del av fôret til kyrne er protein, og dette tilsettes i...

 3. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 4. Hva vet vi (ikke om elevers opplevelser med friluftsliv i norsk skole – en gjennomgang av empiriske studier 1974–2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristian Abelsen

  2017-09-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en kunnskapsoversikt basert på en systematisk gjennomgang av empiriske studier om friluftsliv i norsk skole der elevers opplevelser eller stemmer kommer til uttrykk. En slik oversikt er ikke tidligere sammenfattet, selv om det er over 40 år siden ordet friluftsliv kom inn i fagplanformuleringene med Mønsterplanen av 1974. 1974 ble derfor valgt som utgangspunkt for studiens søkeperiode, selv om det kan hevdes at opplæring og undervisning som omfatter aktivitet, læring og opphold i natur allerede fra tidlig 1900-tall har vært en del av norsk skoles oppdrag og virke. For søkeperioden fram til 2014 avdekkes 24 studier som møter inklusjonskriteriene, hvorav 18 er master- og hovedfagsoppgaver. Resultatet forteller at foreliggende empirisk basert kunnskap om elevers opplevelser med friluftsliv i skolen er begrenset og ikke tillater å trekke syntetiserte slutninger. Med den reservasjonen som hovedkonklusjon drøfter artikkelen hvilken kunnskap de inkluderte studier kan gi om friluftsliv i skolen ut fra elevers perspektiv.

 5. Att arbeta med musik i förskolan : Betydelsen av pedagogens syn på musik

  OpenAIRE

  Hjelm, Alexandra; Abrahamsson, Frida

  2017-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagogens syn på musik påverkar hur de arbetar med musik i förskolans verksamhet. Studiens tre frågeställningar är - Vad anser pedagoger ingår i begreppet musik? Vilka kunskaper anser sig pedagoger behöva för att undervisa i och arbeta med musik i förskolan? samt I vilket syfte använder pedagoger musik i förskolan? Datainsamlingen gjordes genom delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex pedagoger i en större stad. Resultatet visar att musik sk...

 6. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  OpenAIRE

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 7. Risikostratificering af patienter med diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Peter; Glintborg, Dorte; Andries, Alin

  2008-01-01

  with diabetes mellitus. MATERIAL AND METHODS: We included patients with diabetes from the catchment areas of four diabetes out-patient clinics in southern Denmark. Patients were risk-stratified to 3 follow-up levels (level 1 - follow-up only by their GP, level 2 - intensified follow-up by GP and/or shared care...... schemes, level 3 - follow-up only in out-patient clinics). The results were subsequently compared with the patients' actual follow-up status. RESULTS: A total of 647 patients (563 type 2 diabetes and 84 type 1 diabetes) were included from 15 GPs. Among these, 139 were stratified to level 1, 409 to level 2...

 8. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...

 9. Muskelstyrken hos patienter med fibromyalgi. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Tilde; Dreyer, Lene; Bartels, Else Marie

  2008-01-01

  Do patients with fibromyalgia (FM) have reduced muscular strength? We examined 22 articles and conclude from the results of these that FM patients have reduced muscular strength in their hands and quadriceps. The material also suggests generalised reduced muscular strength. However, the studies...

 10. Immunmedieret perikarditis hos patient med meningokokmeningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuglsang Hansen, Janne; Johansen, Isik Somuncu

  2014-01-01

  Extrameningial manifestations in patients with meningococcal meningitis are rare. One of these manifestations is immune-mediated or purulent pericarditis. We present a case where a patient with meningococcal meningitis developed pericarditis on the 11th day after admission. A pericardial puncture...

 11. Ventrikulaere takyarytmier hos patienter med kardiomyopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Kristoffer; Christensen, Alex Hørby; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the number and distribution of cardiomyopathies as the aetiology of ventricular tachyarrhythmias among patients discharged from the Department of Cardiology, Rigshospitalet. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective review......), 57 (45%) patients had arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) and 13 (10%) had hypertrophic cardiomyopathy (HCM). The average age was 44 years for HCM, 41 years for ARVC and 58 years for DCM. The majority of the patients were male. ICD treatment was used in 95% of the patients...... cardiology department. Implantation of an ICD device has a central position in the treatment of patients with cardiomyopathy and ventricular tachyarrythmias and is primarily used as a prophylactic treatment....

 12. Ventrikulaere takyarytmier hos patienter med kardiomyopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Kristoffer; Christensen, Alex Hørby; Svendsen, Jesper Hastrup

  2008-01-01

  INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the number and distribution of cardiomyopathies as the aetiology of ventricular tachyarrhythmias among patients discharged from the Department of Cardiology, Rigshospitalet. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective review......), 57 (45%) patients had arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) and 13 (10%) had hypertrophic cardiomyopathy (HCM). The average age was 44 years for HCM, 41 years for ARVC and 58 years for DCM. The majority of the patients were male. ICD treatment was used in 95% of the patients...... cardiology department. Implantation of an ICD device has a central position in the treatment of patients with cardiomyopathy and ventricular tachyarrythmias and is primarily used as a prophylactic treatment. Udgivelsesdato: 2008-Jun...

 13. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly.......If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...

 14. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...... treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly...

 15. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...... treatment of sprains and fractures with immobilisation and a non-weight bearing period is significantly prolonged, frequently doubled, in diabetic patients. Follow-up includes frequent ambulatory controls including X-rays. If the neuroarthropathy progresses, the period of treatment is adjusted accordingly....

 16. Muskelstyrken hos patienter med fibromyalgi. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Tilde; Dreyer, Lene; Bartels, Else Marie

  2008-01-01

  Do patients with fibromyalgia (FM) have reduced muscular strength? We examined 22 articles and conclude from the results of these that FM patients have reduced muscular strength in their hands and quadriceps. The material also suggests generalised reduced muscular strength. However, the studies...... have several methodological shortcomings and future studies should be carefully designed with respect to patients as well as the control group and should be larger. To avoid CNS influence from e.g. fatigue and pain, muscular electro-stimulation may be used to ensure that the actual maximal muscular...

 17. Rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anne Almskou; Jørgensen, Henrik Stig; Nielsen, Jørgen Feldbæk

  2014-01-01

  the needs of patients with the most severe ABIs. Only recently rehabilitation of patients with ABI has been anchored in the medical specialty of neurology. Since then the development has taken an up-going curve. This process has been supported by The Danish Health and Medicines Authority publishing several......In Denmark the development of rehabilitation of patients with acquired brain injury (ABI) has differed from most parts of Europe. Denmark has no medical rehabilitation specialty. In 2000 two specialized hospital units were established to serve the population of 5.7 million inhabitants. They cover...... papers that highlights evidence-based organization and interventions. Current development aim to define: 1) skills of the medical doctor engaged in the rehabilitation of patients with ABI, 2) stratification to different levels of specialization at hospital and in the community, and 3) national guidelines...

 18. MBHI hos patienter med kroniske rygsmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Erik; Kastberg, S.; Jensen, Hans Henrik

  1991-01-01

  Studied the predictive validity of the MBHI (T. Millon et al, 1982) and analyzed the differences in personality and attitudes between patients with chronic lower-back pain and patients with acute pain. Human Ss: 26 male and female adults (aged 28–60 yrs) (chronic lower-back pain); 24 male and fem...... of treatment to determine the extent of the success of the therapy. The actual success of the therapy was compared with the predictions for success based on the MBHI results. (English abstract) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)...

 19. Sygepleje til patienter med hepatisk encefalopati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard Grønkjær, Lea; Lænsø Baltzer, Rikke; Bjerg, Susanne Helle

  2014-01-01

  This article describes the nurse’s role in the treatment and care of patients with hepatic encephalopathy (HE). In order to provide a holistic care, a nurse should be aware of the triggering causes of HE and its treatment, differential diagnoses for HE and the degrees of HE severity. The article...

 20. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Science.gov (United States)

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Science.gov (United States)

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 2. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 3. Design av infotainment-system styrt av ögonrörelser i bilar : En explorativ studie för att ta fram ett förslag på hur man kan designa ett infotainment-system som har ögonrörelser som huvudsakliga interaktionsmetod med fokus på den funktionella designen.

  OpenAIRE

  Anzén, Philip

  2014-01-01

  Denna studie har som syfte att ta fram ett designförslag på ett ögonrörelsestyrt infotainment-system samt utvärdera detta. Fokusen ligger på den funktionella design och dess för- och nackdelar. Studien tar upp tre olika designförslag varav ett valdes att göra en prototyp av. Prototypen skapades med hjälp av HTML5, Javascript och Python. Detta kopplades sedan samman med ett ögonrörelsesystem tillhörande Smart Eye AB. Prototypen användartestades och utvärderades med hjälp av en bilsimulator. Ut...

 4. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Science.gov (United States)

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 5. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 6. Övergående eller bestående? : En uppföljningsstudie av 15-18åringar med språkstörning i förskoleåldern

  OpenAIRE

  Löfstedt, Annika; Nilsson, Charlotta

  2005-01-01

  I logopediskt arbete med förskolebarn med språkstörning är kunskap om hur den språkliga utvecklingen fortskrider mycket väsentlig. Är svårigheterna av övergående karaktär eller blir de bestående i något avseende? Kännedom om vilka konsekvenser språkstörning får i ett längre perspektiv och vilka språkliga faktorer som samverkar behövs bland annat för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder och senare tillgodose behovet av stöd i skolan. Syftet med undersökningen är att närmare beskriva hur bar...

 7. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 8. A Practical ECG Criterion to Unmask Left Accessory AV Connections in Patients With Subtle Preexcitation.

  Science.gov (United States)

  Thompson, J Jenkins; Shah, Jignesh; Charnigo, Richard; Tackett, Andrea; Darrat, Yousef H; Bailey, Alison; Delisle, Brian; Kakavand, Bahram; DI Biase, Luigi; Natale, Andrea; Morales, Gustavo; Elayi, Claude S

  2015-05-20

  Accessory AV-connections capable of antegrade conduction need to be recognized because of the potential for life-threatening arrhythmias. However, the preexcited ECG pattern may be subtle, especially among left-sided AV-connections. We explored whether additional ECG criteria might help identify left-sided AV-connections. We analyzed 156 patients who underwent an electrophysiology study (EPS) and ablation for paroxysmal supraventricular tachycardias (PSVT). Patients were divided into 2 groups: those with left-sided AV-connections (Group 1) and all other PSVT (Group 2). Various ECG parameters were compared before and after ablation in both groups. The EPS identified left-sided AV-connections among 43 patients (Group 1) and excluded it among 113 (Group 2). Baseline ECG in Group 1 demonstrated obvious preexcitation among 24/43 patients (55.8%), the remaining 19/43 missing obvious preexcitation. R/S ratio > 0.5 in V1 was noted in 38/43 (88.4%) patients in Group 1 before ablation (median 1.00; IQR 0.58-2.20), including 16/19 (84.2%) patients lacking obvious left-sided AVconnections. Conversely, only 10/113 (8.8%) patients in Group 2 had R/S ratios in V1 ≥ 0.5 (0.20; 0.10-0.31), P AV-connections (sensitivity 93.0%). The negative predictive value of this combined criterion was 103/106 (97.2%). In symptomatic patients, combining the R/S ratio (≥ 0.5) in lead V1 with the classic preexcitation pattern on ECG markedly improved the sensitivity to diagnose left-sided AV-connections. This ratio may be particularly useful among patients lacking obvious preexcitation. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 9. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 10. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 11. Klinisk retningslinje for opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strømstad, Grisja Vorre; Stassen, Ingelise Trosborg; Lassen Nielsen, Stine

  2015-01-01

  Formålet med den kliniske retningslinje er, at identificere screeningsredskaber der kan opspore angst og depression hos patienter med KOL, så patienter med angst og/eller depression bliver tilbudt relevant behandling....

 12. Metabolisk kontrol med insulin hos patienter med diabetes mellitus og akut myokardieinfarkt (DIGAMI 2)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafsson, Ida; Malmberg, Klas; Rydén, Lars

  2006-01-01

  Patients with diabetes have an unfavourable prognosis after an acute myocardial infarction. The DIGAMI 2 study investigated the effect of various metabolic treatment strategies in type 2 diabetic patients with acute myocardial infarction: acutely introduced, long-term insulin treatment did...

 13. AV interval optimization using pressure volume loops in dual chamber pacemaker patients with maintained systolic left ventricular function.

  Science.gov (United States)

  Eberhardt, Frank; Hanke, Thorsten; Fitschen, Joern; Heringlake, Matthias; Bode, Frank; Schunkert, Heribert; Wiegand, Uwe K H

  2012-08-01

  Atrioventricular (AV) interval optimization is often deemed too time-consuming in dual-chamber pacemaker patients with maintained LV function. Thus the majority of patients are left at their default AV interval. To quantify the magnitude of hemodynamic improvement following AV interval optimization in chronically paced dual chamber pacemaker patients. A pressure volume catheter was placed in the left ventricle of 19 patients with chronic dual chamber pacing and an ejection fraction >45 % undergoing elective coronary angiography. AV interval was varied in 10 ms steps from 80 to 300 ms, and pressure volume loops were recorded during breath hold. The average optimal AV interval was 152 ± 39 ms compared to 155 ± 8 ms for the average default AV interval (range 100-240 ms). The average improvement in stroke work following AV interval optimization was 935 ± 760 mmHg/ml (range 0-2,908; p AV interval changes the average stroke work by 207 ± 162 mmHg/ml. AV interval optimization also leads to improved systolic dyssynchrony indices (17.7 ± 7.0 vs. 19.4 ± 7.1 %; p = 0.01). The overall hemodynamic effect of AV interval optimization in patients with maintained LV function is in the same range as for patients undergoing cardiac resynchronization therapy for several parameters. The positive effect of AV interval optimization also applies to patients who have been chronically paced for years.

 14. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Patient med myelomatose med infiltrat på røntgen af thorax

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schoos, Ann-Marie Malby; Steentoft, Johnna; Petersen, Michael Mørk

  2010-01-01

  A 71-year-old man was referred to the lung department with pain in the right side of the chest through three months, especially when physically active. The patient presented with a tendency to shortness of breath, fatigue, low energy level and night sweats. The tentative diagnosis of pleural tumo...

 16. Reduceret cerebralt stofskifte korrelerer med MRI-forandringer og kognitiv dysfunktion hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blinkenberg, M; Rune, K; Jensen, C V

  2001-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) lesion load is widely used in the clinical evaluation of patients with multiple sclerosis (MS), but little is known about the associated changes in cortical activation. For this purpose, we studied the association between the corticocerebral metabolic rate of gluc...... of glucose (CMRglc) and the MRI T2-weighted total lesion area (TLA). In addition, we investigated the correlation between cognitive and neurological disability and CMRglc....

 17. Succesfuld behandling af svær dabigatranoverdosering med idarucizumab hos en patient med nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Christina Gjerlev; Bestle, Morten; Boesby, Lene

  2017-01-01

  In the course of an uncomplicated sigmoidostomy a 63-year-old male who had severe comorbidity developed a critical bleeding due to dabigatran intoxication induced by acute kidney injury. Massive blood transfusions, tranexamic acid, Octaplex and haemodialysis were not effective. Administration of ...... of idarucizumab induced immediate clinical and paraclinical improvement. Dabigatran should be carefully administrated in patients who have any degree of renal insufficiency. Idarucizumab may be effective in severe bleeding caused by dabigatran.......In the course of an uncomplicated sigmoidostomy a 63-year-old male who had severe comorbidity developed a critical bleeding due to dabigatran intoxication induced by acute kidney injury. Massive blood transfusions, tranexamic acid, Octaplex and haemodialysis were not effective. Administration...

 18. "Att leva ett meningsfullt liv med skuggan" : en kvantitativ, longitudinell och jämförande undersökelse av självbemästringsprogrammet "Att leva ett friskare liv"

  OpenAIRE

  Engell, Lena Cristina

  2005-01-01

  Fler och fler får kroniska sjukdomar, också yngre människor. Om man tar i betraktning den belastning som kronisk sjukdom kan ge, ser man att det är behov för en välfungerande utbildning för denna växande grupp av människor. Det amerikanska självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv placerar personer med olika kroniska tillstånd och kombinationer av tilläggsjukdomar i samma program. Programmet söker att ge kursdeltagarna bistånd till att bli självhjälpta i sin strävan att bemästra sitt ...

 19. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 20. Hot och våld i kriminalvården – kollegors betydelse för hanteringen av känslor : En intervjustudie med kriminalvårdare från häktesverksamheten

  OpenAIRE

  Linnarsson, Liisa; Wilander, Cecilia

  2015-01-01

  I denna studie uppmärksammas hotfulla och våldsamma situationer i kriminalvården. Syftet har varit att undersöka vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdare i dessa situationer. I samband med detta har studien syftat till att få en djupare förståelse för vilken betydelse kollegor har för de känslor som uppstår och för hur känslorna hanteras. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Totalt genomfördes tio intervjuer med yrkesverksamma kriminalvårdare från häktes...

 1. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 2. Ledelse i takt med tiden. Forståelse og utøvelse av enhetlig ledelse i praksis innen helsesektoren

  OpenAIRE

  Furuheim, Anne Cathrine Holm

  2016-01-01

  Masteroppgaven forsøker å få økt forståelse for enhetlig ledelse innen helsesektoren. Studien har til hensikt å finne premissene for utøvelse av enhetlig ledelse i nåtidens perspektiv. Undersøkelsen leter etter kriterier og suksessfaktorer gjennom følgende problemstilling: «Hvordan forstås enhetlig ledelse, og på hvilken måte gjennomføres det i praksis?» Studien tar utgangspunkt i tidligere undersøkelser og førende dokumenter som ligger til grunn for enhetlig ledelse innen helsesektoren, f...

 3. Slow pathway modification in patients presenting with only two consecutive AV nodal echo beats.

  Science.gov (United States)

  Wegner, Felix K; Silvano, Maria; Bögeholz, Nils; Leitz, Patrick R; Frommeyer, Gerrit; Dechering, Dirk G; Zellerhoff, Stephan; Kochhäuser, Simon; Lange, Philipp S; Köbe, Julia; Wasmer, Kristina; Mönnig, Gerold; Eckardt, Lars; Pott, Christian

  2017-02-01

  Slow pathway modification (SPM) is the therapy of choice for AV-nodal reentry tachycardia (AVNRT). When AVNRT is not inducible, empirical ablation can be considered, however, the outcome in patients with two AV nodal echo beats (AVNEBs) is unknown. Out of a population of 3003 patients who underwent slow pathway modification at our institution between 1993 and 2013, we retrospectively included 32 patients with a history of symptomatic tachycardia, lack of paroxysmal supraventricular tachycardia (pSVT) inducibility but occurrence of two AVNEBs. pSVT documentation by electrocardiography (ECG) was present in 20 patients. The procedural endpoint was inducibility of less than two AVNEBs. This was reached in 31 (97%) patients. Long-term success was assessed by a telephone questionnaire (follow-up time 63±9 months). A total 94% of the patients benefited from the procedure (59% freedom from symptoms; 34% improvement in symptoms). Among those patients in whom ECG documentation was not present, 100% benefited (58% freedom from symptoms, 42% improvement). This is the first collective analysis of a group of patients presenting with symptoms of pSVT and inducibility of only two AVNEBs. Procedural success and clinical long-term follow-up were in the range of the reported success rates of slow pathway modification of inducible AVNRT, independent of whether ECG documentation was present. Thus, SPM is a safe and effective therapy in patients with two AVNEBs. Copyright © 2016. Published by Elsevier Ltd.

 4. Mutation of MED12 is not a frequent occurrence in prostate cancer of Korean patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nara Yoon

  2017-01-01

  Full Text Available Prostate cancer is one of the major health care problems, but the molecular pathogenesis has been relatively insufficiently elucidated. Recently, whole exome sequencing of prostate cancer identified recurrent mutations involving MED12 in Caucasian patients, which finding was not reproduced in one subsequent study by Sanger sequencing. Thus, we investigated mutation status of MED12 in exons 2 and 26 by Sanger sequencing in 102 radical prostatectomy cases from Korean patients. The analysis found the mutation in none of the cases. Therefore, MED12 mutation does not appear to represent a significant molecular alteration in this cohort of patients according to the analysis by the traditional "gold standard."

 5. Selvstyring af peroral antikoagulationsbehandling hos patienter med kunstige hjerteklapper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasenkam, J. Michael; Kimose, H H; Grønnesby, H

  1998-01-01

  of training. No patients experienced major bleeds or thrombo-embolic events. A control group of 20 patients from our department was matched, retrospectively, to the study group. The self-managing patients were within the therapeutic INR range 78% of the study period compared to 54% for the control patients....... All self-managing patients had their median INR-value within the therapeutic range, versus only 14 in the control group. Self-management of oral anticoagulant therapy seems feasible for selected patients. Udgivelsesdato: 1998-Nov-16...

 6. "Få frem x-ene på en måte, få frem svaret på x-ene": en studie av fire 7.trinnelevers arbeid med likninger, men fokus på strategier, likhetstegn og variabler

  OpenAIRE

  Lie, Liv-Iren

  2017-01-01

  Hensikten med denne oppgaven var å få et innblikk i hvordan noen elever i syvendeklasse jobber med likninger. Jeg ønsket å undersøke hvilke strategier elevene benytter seg av for å løse likningene, samt undersøke elevenes syn på likhetstegnet og oppfattelse av variabler. Det var også ønskelig å se om de to siste aspektene kunne ha noen innvirkning på strategiene elevene benyttet seg av. Forskningsspørsmålet i oppgaven er derfor som følger: 1. Hvilke strategier bruker fire sjuendeklassing...

 7. Collum femoris-fraktur hos en patient med osteopetrose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Nielsen, Frank Arne Farsø; Lamm, Martin

  2015-01-01

  Osteopetrosis is a rare hereditary bone disease characterized by increased bone density. Patients with adult osteopetrosis are often diagnosed incidentally by Xray or on the presence of recurrent fractures. Internal fixations of fractures in patients with osteopetrosis are challenging due...

 8. Ustabil rygfraktur hos en patient med paranoid skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydemann, Mogens

  2012-01-01

  The misdiagnosis of somatic illness in the psychiatric population can have grave consequences. Somatic symptoms are easily overseen or misinterpreted and a careful history and examination is essential when approaching this group of patients. We report a case of a patient with a history of paranoid...... schizophrenia, who had her somatic symptoms misinterpreted as being of psychiatric origin. This misinterpretation gave rise to an admission to a psychiatric ward of a patient who actually presented with an unstable spinal fracture....

 9. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette

  2009-01-01

  Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration...

 10. Behandling af kroniske sygdomme hos patienter med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Hanne; Klinkby, Kristian Skikkild; Waldorff, Frans Borch

  2017-01-01

  Comorbidity is common in patients with dementia, and due to the nature of the dementia disease, patients with dementia have special challenges in relation to comorbidity. This article is about dementia and heart failure, chronic obstructive pulmonary disease, urinary incontinence, falls...

 11. Behandlingsresultater hos patienter med cancer i papilla Vateri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Sune; Bendixen, Morten; Fristrup, Claus Wilki

  2010-01-01

  Cancer of the papilla of Vater is a relatively rare disease. It is difficult to separate from other periampullary tumours at the time of diagnosis. Recent studies have shown that patients with cancer of the papilla tend survive longer than patients with pancreatic cancer and cancers of biliary...

 12. Progressiv multifokal leukoencefalopati hos en patient med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willert, Cecilie Balslev; Engsig, Frederik Neess; Eskildsen, Helle Wulf

  2014-01-01

  Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a rare demyelinating disease in the central nervous system. It is caused by reactivation of John Cunningham-virus and has a grave prognosis. PML occurs most frequently in HIV-patients, but can also be seen in patients with iatrogenic immunodefic...

 13. Lavkulhydratdiæt til patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Kampmann, Eva-Marie; Olsen, Michael Hecht; Beck-Nielsen, Henning

  2016-01-01

  Recently, low-carbohydrate diets have increased in popularity as a method to achieve glycaemic control and weight loss in Type 2 diabetes patients. However, there is a lack of consistency and long-term results in existing studies on patients with Type 2 diabetes. In this review, we address current...... knowledge of low-carbohydrate diets and how they affect glycaemic control, diabetic dyslipidaemia, weight and markers of cardiovascular risk, and our aim is to aid medical practitioners in guiding patients with Type 2 diabetes who wish to try a low-carbohydrate diet in order to take control of their disease....

 14. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...... treatment. Patients, who are diagnosed late in the disease course or only respond partly to medical treatment, are at high risk of developing severe liver insufficiency. This article summarizes the present knowledge and evidence regarding diagnostics, therapy and disease course....

 15. Ny behandlingsstrategi for patienter med primaer, ikkeresektabel rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pfeiffer, Per; Baatrup, Gunnar; Jensen, Helle Anita

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Patients with locally advanced rectal cancer (LARC) have a poor prognosis. Preoperative radiotherapy may shrink the tumour and make subsequent resection possible. The use of modern principles of preoperative radiotherapy in combination with chemotherapy and an active surgical attitude...... increases the chance for radical surgery and cure. MATERIALS AND METHODS: A single-institution, prospective evaluation of a new treatment strategy in patients with LARC was done. RESULTS: From 1998 to 2000, 20 patients with LARC were treated with high-dose radiochemotherapy (60 Gy and chemotherapy, UFT...... of resectability should be performed at least four weeks after termination of radiotherapy. This strategy, in combination with modern surgical techniques, increases the probability of success of radical surgery and cure....

 16. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  The purpose of the present study was to describe risk factors for suicide in patients with multiple sclerosis (MS). The study is based on available information about MS-patients identified in the Danish MS Registry with onset of disease in the period 1950-1985. In order to characterize MS suicides...... with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal behaviour...

 17. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid Juhl; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital suspi...

 18. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid Juhl; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital...

 19. Medicinsk behandling af patienter med primær hyperparathyroidisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Peter; Mosekilde, Leif

  2009-01-01

  Surgery is the recommended treatment for primary hyperparathyroidism. For exceptional medical treatment, the main drugs available are cinacalcet to normalize plasma calcium, and bisphosphonates to prevent bone loss. The patients eligible for medical therapy are those who cannot be operated or whose...

 20. Udvikling af sklerodermisk krise hos patient med uerkendt sklerodermi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kristine Lindhard; Hansen, Alastair; Halberg, Poul

  2014-01-01

  Less than 10% of the patients with systemic scleroderma develop renal crisis, i.e. acute renal failure and severe hypertension in most cases. Kidney biopsy shows hypertensive arteriolar changes. This complication was lethal until treatment with captopril was introduced in 1976. Since that time...

 1. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...

 2. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...

 3. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease...

 4. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 5. High-resolution melting analysis of MED12 mutations in uterine leiomyomas in Chinese patients.

  Science.gov (United States)

  Wang, Hua; Ye, Jun; Qian, Hua; Zhou, Ruifang; Jiang, Jun; Ye, Lihua

  2015-03-01

  Somatic mutations in mediator complex subunit 12 (MED12) have emerged as a critical genetic change in the development of uterine leiomyomas. Studies, however, have focused largely on cohorts consisting of Caucasian patients. In this study, uterine leiomyomas from Chinese patients were examined for MED12 mutations. In addition, polymerase chain reaction (PCR)-based high-resolution melting analysis (HRMA) was compared with direct sequencing as a potentially more sensitive method for the detection of MED12 mutations. Tissue samples with the pathologies of uterine leiomyoma (n=181) and other endometrial diseases (n=157) were collected from Chinese patients at the Taizhou People's Hospital and Taizhou Polytechnic College (Taizhou City, China). Genomic DNA was prepared from all samples. Both PCR-based HRMA and PCR-based direct sequencing were used to detect MED12 mutations. PCR-based HRMA and direct sequencing revealed MED12 mutations in 95/181 (52.5%) and 93/181 (51.4%) uterine leiomyomas, respectively. Nearly half of these mutations (46/93) were found in a single codon, codon 131. The coincidence rate between the two methods was 98.9% (179/181) so that no statistically significant difference was evident in the application of the methodologies (χ(2)=0.011, p=0.916). In addition, MED12 mutations were identified in 1/157 (4.17%) case of other endometrial pathologies by both methods. MED12 mutations were closely associated with the development of uterine leiomyomas, as opposed to other uterine pathologies in Chinese patients, and PCR-based HRMA was found to be a reliable method for the detection of MED12 mutations.

 6. Diabetisk nefropati. Uaendret forekomst hos patienter med insulinkraevende diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rossing, P; Rossing, K; Jacobsen, P

  1996-01-01

  Recently, a dramatic decline in the cumulative incidence of diabetic nephropathy (less than 10% after 25 years of diabetes) has been reported in IDDM patients diagnosed between 1961 and 1980. In a clinic based study we assessed recent trends in the incidence of diabetic nephropathy. All 356...... patients in whom IDDM was diagnosed before the age of 41 years between 1965 and 1979, identified in 1984 were followed to 1991 or to death. The cumulative incidence of diabetic nephropathy (urinary albumin excretion 300 mg/24 hours in two out of three consecutive samples) after 15 years of diabetes...... and in 1991 were (cumulative incidence (SE)): 18 (4)% and 35 (5)% (onset of diabetes 1965-69, n = 113), 20 (4)% and 35 (5)% (onset of diabetes 1970-74, n = 130), and 16 (5)% (onset of diabetes 1975-79, n = 113), respectively (ns). The mean (SE) haemoglobin A1c measured yearly beginning in 1984 was higher...

 7. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2015-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical antibiot......The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...... antibiotics is essential for the outcome. A beta-lactam antibiotic is the treatment of choice and the regimen should be re-evaluated frequently in absence of clinical improvement. The treating oncologist should always be involved for advice and for assuring adjustments in future chemotherapy....

 8. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Meulengracht Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...... to fMRI activation was measured using GE-reformat version 4.2 after raw data had been postprocessed using GE BrainwavePA version 1.3.08130. The neurosurgeons valuation of fMRI in the preoperative decision-making process was obtained using a standard questionnaire. RESULTS: There was a trend...... of association between distance from tumour to eloquent functional areas and the patients' postoperative neurological outcome (Fisher's exact test: distance operate or not (42%), when deciding the surgical approach...

 9. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...... to fMRI activation was measured using GE-reformat version 4.2 after raw data had been postprocessed using GE BrainwavePA version 1.3.08130. The neurosurgeons valuation of fMRI in the preoperative decision-making process was obtained using a standard questionnaire. RESULTS: There was a trend...... of association between distance from tumour to eloquent functional areas and the patients' postoperative neurological outcome (Fisher's exact test: distance operate or not (42%), when deciding the surgical approach (50...

 10. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant disease Thrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thro...... with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous injections with heparin for four weeks....

 11. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 12. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H.; Mauck, William D.; Burke, Michelle M.

  2011-01-01

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 13. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  deficits by means of a standardised method for measurement of distance. A second purpose was to investigate the influence of preoperative fMRI on the neurosurgical decision-making process. MATERIAL AND METHODS: Retrospective study of 25 patients. The inclusion criteria were surgery or biopsy after f...... to fMRI activation was measured using GE-reformat version 4.2 after raw data had been postprocessed using GE BrainwavePA version 1.3.08130. The neurosurgeons valuation of fMRI in the preoperative decision-making process was obtained using a standard questionnaire. RESULTS: There was a trend......INTRODUCTION: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) allows important functions in the brain cortex to be mapped noninvasively. The purpose with this work was to investigate a possible correlation between the distance from the tumour margin to fMRI activity and postoperative neurological...

 14. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 15. Increasing Medication Possession at Discharge for Patients With Asthma: The Meds-in-Hand Project.

  Science.gov (United States)

  Hatoun, Jonathan; Bair-Merritt, Megan; Cabral, Howard; Moses, James

  2016-03-01

  Many patients recently discharged from an asthma admission do not fill discharge prescriptions. If unable to adhere to a discharge plan, patients with asthma are at risk for re-presentation to care. We sought to increase the proportion of patients discharged from an asthma admission in possession of their medications (meds in hand) from a baseline of 0% to >75%. A multidisciplinary improvement team performed 3 plan-do-study-act cycles over 2 years and, using a statistical process control chart, tracked the proportion of patients admitted with asthma discharged with meds in hand as the primary outcome. An exploratory, retrospective analysis of insurance data was conducted with a convenience sample of Medicaid-insured patients, comparing postdischarge utilization between patients discharged with meds in hand and usual care. Generalized estimating equations accounted for nonindependence in the data. Changes to the discharge process culminated in the development of a discharge medication delivery service. Outpatient pharmacist delivery of discharge medications to patient rooms achieved the project aim of 75% of patients discharged with meds in hand. In a subset of patients for whom all insurance claims were available, those discharged with meds in hand had lower odds of all-cause re-presentation to the emergency department within 30 days of discharge, compared with patients discharged with usual care (odds ratio, 0.22; 95% confidence interval, 0.05-0.99). Our initiative led to several discharge process improvements, including the creation of a medication delivery service that increased the proportion of patients discharged in possession of their medications and may have decreased unplanned visits after discharge. Copyright © 2016 by the American Academy of Pediatrics.

 16. Undernäring hos äldre patienter med höftfraktur: orsaker och omvårdnadsåtgärder : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Stridbo, Andreas; Karlsson-Goth, Amanda

  2013-01-01

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. 15 artiklar hittades och ligger till grund för resultatet. 14 av dessa var av kvantitativ ansats och en var kvalitativ. Resultat: Orsaker till undernäring posto...

 17. Non-physiological increase of AV conduction time in sinus disease patients programmed in AAIR-based pacing mode.

  Science.gov (United States)

  Mabo, Philippe; Cebron, Jean-Pierre; Solnon, Aude; Tassin, Aude; Graindorge, Laurence; Gras, Daniel

  2012-11-01

  The EVOCAV(DS) trial aimed to quantify the paradoxal atrioventricular (AV) conduction time lengthening in sinus node (SD) patients (pts) paced in AAIR-based pacing mode. SD pts, implanted with dual-chamber pacemaker programmed in AAIR-based pacing mode, were randomized in two arms for a 1-month period: the low atrial pacing (LAP; basic rate at 60 bpm, dual sensor with minimal slope) and the high atrial pacing (HAP; basic rate at 70 bpm, dual sensor with optimized slope, overdrive pacing) arm. At 1 month, crossover was performed for an additional 1-month period. AV conduction time, AV block occurrence and AV conduction time adaptation during exercise were ascertained from device memories at each follow-up. Seventy-nine pts participated to the analysis (75 ± 8 years; 32 male; PR = 184 ± 38 ms; bundle branch block n = 12; AF history n = 36; antiarrhythmic treatment n = 53; beta-blockers n = 27; class III/Ic n = 18; both n = 8). The mean AV conduction time was significantly greater during the HAP (275 ± 51 ms) vs. LAP (263 ± 49 ms) period (p AV blocks occurred in 49 % of pts in the HAP vs. 19 % in the LAP period (p AV conduction time during exercise. AAIR-based pacing in SD pts may induce a significant lengthening of pts' AV conduction time, including frequent abnormal adaptation of AV conduction time during exercise.

 18. Crowdsourcing Diagnosis for Patients With Undiagnosed Illnesses: An Evaluation of CrowdMed.

  Science.gov (United States)

  Meyer, Ashley N D; Longhurst, Christopher A; Singh, Hardeep

  2016-01-14

  Despite visits to multiple physicians, many patients remain undiagnosed. A new online program, CrowdMed, aims to leverage the "wisdom of the crowd" by giving patients an opportunity to submit their cases and interact with case solvers to obtain diagnostic possibilities. To describe CrowdMed and provide an independent assessment of its impact. Patients submit their cases online to CrowdMed and case solvers sign up to help diagnose patients. Case solvers attempt to solve patients' diagnostic dilemmas and often have an interactive online discussion with patients, including an exchange of additional diagnostic details. At the end, patients receive detailed reports containing diagnostic suggestions to discuss with their physicians and fill out surveys about their outcomes. We independently analyzed data collected from cases between May 2013 and April 2015 to determine patient and case solver characteristics and case outcomes. During the study period, 397 cases were completed. These patients previously visited a median of 5 physicians, incurred a median of US $10,000 in medical expenses, spent a median of 50 hours researching their illnesses online, and had symptoms for a median of 2.6 years. During this period, 357 active case solvers participated, of which 37.9% (132/348) were male and 58.3% (208/357) worked or studied in the medical industry. About half (50.9%, 202/397) of patients were likely to recommend CrowdMed to a friend, 59.6% (233/391) reported that the process gave insights that led them closer to the correct diagnoses, 57% (52/92) reported estimated decreases in medical expenses, and 38% (29/77) reported estimated improvement in school or work productivity. Some patients with undiagnosed illnesses reported receiving helpful guidance from crowdsourcing their diagnoses during their difficult diagnostic journeys. However, further development and use of crowdsourcing methods to facilitate diagnosis requires long-term evaluation as well as validation to account

 19. Bruk av RPAS til kartlegging av avdekket fjell

  OpenAIRE

  Arnesen, Jonas Gjersaas

  2014-01-01

  NORSK: Denne bacheloroppgaven omhandler Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) og ønsker å finne svar på om dette er et verktøy som kan benyttes til kartlegging av avdekket fjell – ”Use of RPAS for surveying revealed rocks”. Kartlegging med RPAS har mange likhetstrekk med tradisjonell flyfotografering fra fly og helikopter, og det er flybilder som er utgangspunktet for å generere de triangulerte terrengmodellene. Resultatene fra RPAS-flygningen vil bli sammenliknet med refera...

 20. Magnetic-guided catheter ablation of twin AV nodal reentrant tachycardia in a patient with left atrial isomerism, interrupted inferior vena cana, and Kawashima-Fontan procedure.

  Science.gov (United States)

  Bessière, Francis; Mongeon, François-Pierre; Therrien, Judith; Khairy, Paul

  2017-12-01

  Twin AV nodal reentrant tachycardia most commonly occurs in patients with complex congenital heart disease who have two distinct AV nodes, His bundles, and non-preexcited QRS morphologies. Catheter ablation of the weaker AV node may be hindered by anatomical complexities. In such cases, remote magnetic guidance offers a potentially effective solution.

 1. Forebygging av trykksår

  OpenAIRE

  Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine

  2010-01-01

  NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget om effekt av et utvalg av tiltak for å forebygge trykksår hos pasienter i sykehjem og sykehus. Oppdrag Oppdraget ble gitt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen 2011. Hovedkonklusjoner ...

 2. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 3. Förpackning av keramiska substrat

  OpenAIRE

  Karlsson, Jan

  2008-01-01

  Detta examensarbete handlar om forpackning av keramiska substrat. Canning ar det universella namnet pa forpackning av keramiska substrat. Keramiska substrat kan vara katalysatorer eller partikelfilter som anvands som ett efterbehandlingssystem i bensin och Diesel applikationer. Examensarbetet genomfordes hos Scania CV AB. I installationsprocessen sveps en keramisk fibermatta runt det keramiska substratet. Substratet inkapslas sedan med ett metalholje. Rapporten inleds med att beskriva olika i...

 4. Hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad

  OpenAIRE

  Pereira, Cecilia; Ek, Teresia

  2011-01-01

  Bakgrund: Det beräknas att nästan var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i framtiden. Ungefär 40 % utav cancerfallen går inte att bota. Det finns en ökad förståelse för att den palliativa omvårdnaden är viktig för att fullända obotligt sjuka patienters välbefinnande. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med obotlig cancer upplever palliativ omvårdnad. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie. Litteraturstudien baserades på ...

 5. Adaptive CRT in patients with normal AV conduction and left bundle branch block: Does QRS duration matter?

  Science.gov (United States)

  Yamasaki, Hiro; Lustgarten, Daniel; Cerkvenik, Jeffrey; Birnie, David; Gasparini, Maurizio; Lee, Kathy Lia-Fun; Sekiguchi, Yukio; Varma, Niraj; Lemke, Bernd; Starling, Randall C; Aonuma, Kazutaka

  2017-08-01

  Adaptive cardiac resynchronization therapy (aCRT) is a dynamic optimization algorithm which paces only the left ventricle (LV) when atrio-ventricular (AV) conduction is normal, thus reducing right ventricular (RV) pacing. However, the impact of QRS duration on aCRT efficacy remains uncertain. We examined whether QRS duration impacts aCRT effectiveness in patients with left bundle branch block (LBBB) and preserved AV conduction. Randomized patients in the Adaptive CRT trial, which enrolled NYHA III/IV patients, were used in this analysis. Patients were randomized to receive aCRT or echo-optimized bi-ventricular CRT (control arm). Endpoints for this analysis were clinical composite score (CCS) at 6months post-implant and time to first heart failure (HF) hospitalization or death. Among the 199 patients with LBBB and normal AV intervals at baseline, 80 patients (40%) had a baseline moderately wide QRS of 120-150ms. In this subgroup, a greater proportion of aCRT patients had an improved CCS (79% vs. 50%) at 6months compared to the control group (p=0.03). There was also a trend toward a lower risk of death or HF hospitalization (hazard ratio: 0.53; 95% CI: 0.24-1.15; p=0.10) in the moderately wide QRS subgroup with aCRT compared to the control arm. In the wide QRS subgroup, the efficacy was comparable in both treatment arms. Adaptive CRT was associated with improved patient outcomes over echo-optimized bi-ventricular CRT in patients with preserved AV conduction, LBBB, and moderately wide QRS. The adaptive cardiac resynchronization therapy trial (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00980057) was sponsored by Medtronic plc, Mounds View, MN. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Dwivedi, AV

  African Journals Online (AJOL)

  Dwivedi, AV. Vol 3, No 2 (2014) - Articles Linguistic realities in Kenya: A preliminary survey. Abstract PDF · Vol 3, No 2 (2014) - Articles Note: Contributors to this Issue Abstract PDF. ISSN: 2026-6596. AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's · More about AJOL ...

 7. Selvmonitorering af blodglukose og sygdomsforståelse hos patienter med insulinbehandlet diabetes. Sammenhaeng med metabolisk regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wengler, K; Matzen, L E; Sindrup, S

  1989-01-01

  values and planned reduced activity. No connection was observed between the form of treatment, level of regulation or whether the patients undertook self-monitoring and the number of hospital contacts on account of hypoglycaemia or hyperglycaemia. Metabolic regulation was not satisfactory despite self......A questionnaire investigation was undertaken to register the extent to which 212 insulin-treated diabetic patients undertook home measurements of blood glucose and the consequences which they drew from these measurements. This was compared with the metabolic regulation estimated by HbA1c....... The average HbA1c-value was 8.0%. Only 13% had HbA1c-values within the reference range for non-diabetic persons. 85% of the patients undertook self-monitoring of blood glucose. In 47.6% insulin was administered once or twice daily, 42.5% were treated with multiple injections and 9.9% employed insulin pumps...

 8. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas Peter; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well...

 9. ''Ofte opplever jeg at jeg virkelig lærer noe, fordi elevene kan mer om sin interesse enn det jeg kunne'' - En kvalitativ studie om læreres opplevelser av å lede kreative og innovative prosesser i nær relasjon med elever i ungdomsbedrift

  OpenAIRE

  Elder, Ingunn

  2017-01-01

  Målet med denne studien har vært å belyse hvordan lærere opplever arbeid med ungdomsbedrift som del av faget entreprenørskap i skolen. I Kunnskapsdepartementets mfl. handlingsplan for entreprenørskap i skolen 2009-2014 (2009) vises det til at utdanning i entreprenørskap stimulerer nysgjerrighet og utvikler barnas ferdigheter knyttet til kreativitet og innovasjon, tro på seg selv, evne til samarbeid, tro på og kunnskap om mulighetene i eget lokalmiljø, organisering, resultatorientering, (selv-...

 10. Omgivningens betydelse för patienter med Alzheimers sjukdom : med inriktning på musik - En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lenander, Sara; Sancraian, Victoria

  2008-01-01

  Background: Alzheimer’s disease belongs to the largest group of dementia and stands for the half of those 37 millions persons whom are affected of dementia in the entire world. Alzheimer’s disease affects the patients with changes on their behaviour. It is important as a nurse to prevent that the symptoms increase. Music is very important for all people and it has been used in many different contexts. In order to use music in the care as an alternative to other shapes of treatments, it is ver...

 11. Patient-Provider Teamwork via Cooperative Note Taking on Tele-Board MED.

  Science.gov (United States)

  Perlich, Anja; Meinel, Christoph

  2016-01-01

  There is significant, unexploited potential to improve the patients' engagement in psychotherapy treatment through technology use. We develop Tele-Board MED (TBM), a digital tool to support documentation and patient-provider collaboration in medical encounters. Our objective is the evaluation of TBM's practical effects on patient-provider relationships and patient empowerment in the domain of talk-based mental health interventions. We tested TBM in individual therapy sessions at a psychiatric ward using action research methods. The qualitative results in form of therapist observations and patient stories show an increased acceptance of diagnoses and patient-therapist bonding. We compare the observed effects to patient-provider relationship and patient empowerment models. We can conclude that the functions of TBM - namely that notes are shared and cooperatively taken with the patient, that diagnostics and treatment procedures are depicted via visuals and in plain language, and that patients get a copy of their file - lead to increased patient engagement and an improved collaboration, communication and integration in consultations.

 12. Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrstedt, Frida; Ammentorp, Jette; Kofoed, Poul-Erik

  2014-01-01

  This literature review presents results of research on communication skills training (CST) of medical staff and its effect on patients. The 27 studies identified by a search in PubMed and Cochrane databases showed considerable heterogeneity in interventions, methods and study length. Most studies...... found a positive effect on patient satisfaction after the staff had participated in CST. Furthermore, there are indications that CST has an effect on other patient outcomes. Increasing the patient-centeredness in the consultation results in improved patient satisfaction and moreover has positive effects...

 13. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 14. Modulation of Interleukin-8 and staphylococcal flora by Avène hydrotherapy in patients suffering from chronic inflammatory dermatoses.

  Science.gov (United States)

  Casas, C; Ribet, V; Alvarez-Georges, S; Sibaud, V; Guerrero, D; Schmitt, A-M; Redoulès, D

  2011-02-01

  A number of studies argue in favour of an important role of microbial colonization, in particular of Staphylococcus aureus, in triggering atopic dermatitis (AD) flare-up and psoriasis, in particular through the superantigenic properties of toxins generated by S. aureus. The aim of this study was to assess the efficacy of a 3-week Avène hydrotherapy on the skin surface of patients suffering from psoriasis or atopic dermatitis. Skin samples were taken from healthy subjects or atopic (n = 18) or psoriatic patients (n = 39) undergoing hydrotherapy at Avène at the beginning (D0) and the end of treatment (D18). The severity of the dermatosis was evaluated according to SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) or Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores at D0 and D18. Marker of inflammation interleukin 8 (IL-8), S. aureus colonization (protein A) and enterotoxins were assessed in skin samples using RT-PCR. At D0, significant differences were observed between healthy subjects and atopic or psoriatic patients in all the parameters evaluated (IL-8, protein A). At the end of the hydrotherapy, a significant decrease in SCORAD was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin D in patients with atopic dermatitis. Similarly, a significant decrease in PASI was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin N in patients with psoriasis. This study demonstrates the positive effects of Avène hydrotherapy on the skin of patients suffering from chronic dermatosis, with decreased inflammation and reduced colonization by S. aureus. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 15. Circulating Fibroblast Growth Factor-23 Level and Paraoxonase-1 Lactonase Activity in Chronic Hemodialysis Patients: Their Impact on the Incidence of Native AV Fistula Thrombosis.

  Science.gov (United States)

  Zohny, Samir F; El-Fattah, Mahmoud Abd; Khan, Jalaluddin A

  2016-10-14

  Thrombosis of native arteriovenous (AV) fistula is an important cause of complications in hemodialysis (HD) patients. The purpose of this study was to investigate the usefulness of measuring circulating fibroblast growth factor-23 (FGF-23) level and paraoxonase-1 (PON1) lactonase activity as potential predictors of native AV fistula thrombosis in chronic HD patients. This study included 83 HD patients (48 with thrombosed and 35 with non-thrombosed native AV fistulas) and 38 healthy volunteers. Serum FGF-23 level was measured using the ELISA technique, while serum PON1 lactonase activity was measured spectrophotometrically using gamma-thiobutyrolactone as a substrate. FGF-23 was significantly increased while PON1 lactonase was markedly decreased in both thrombosed and non-thrombosed HD patients compared with controls (P AV fistulas compared with HD patients with non-thrombosed native AV fistulas (P = 0.001 and 0.002, respectively). A significant negative correlation was found between FGF-23 and PON1 lactonase in HD patients with thrombosed native AV fistulas (r = -0.342, P = 0.017). This study shows a potential value of FGF-23 and PON1 lactonase as predictors of native AV fistula thrombosis in HD patients.

 16. Wonder Woman – den ultimata hjälten? : En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan

  OpenAIRE

  Öhlund, Evelina; Kärsbo Svanerud, Louise

  2018-01-01

  Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. I uppsatsens sista kapitel diskuterar vi sedan kring hur genus har påverkat Wonder Womans möjlighet att framstå som en komplett hjälte. I analysen kommer vi fram till att filmen i jämförelse med manuset är nästintill strukturellt perfekt gällande hjälter...

 17. Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Birgit Tine; Læssøe, Uffe; Kjær, Thomas

  Baggrund: Patienter med reumatoid artrit har en forhøjet risiko for udviklingen af cardio-vaskulære lidelser (CVD) ogtidlig død. Inflammation, smerter og generel træthed resulterer i nedsat muskelstyrke og lavt fysiskfunktions- og aktivitetsniveau hos mange af disse patienter, hvilket yderligere...... forstærker denne risiko. Formål: Gennem effektiv og sikker træning at øge RA patienters aerob kapacitet og muskel styrke for dermed atlette patienternes daglige aktiviteter. Patienter: Voksne patienter (> 18 år) med diagnosen reumatoid artrit ifølge ARA eller ACR/EULAR kriterierne,funktionsklasserne I, II og...... reumatoid artrit. Kortvarig landbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet og muskelstyrke bør overvejes itræningen af patienter med reumatoid artrit. Længerevarende landbaseret højintensitets træning af aerob kapacitet og muskelstyrke bør overvejes itræningen af patienter med reumatoid artrit...

 18. Regulering av termineringspriser i telebransjen

  OpenAIRE

  Lilloe-Olsen, Espen

  2010-01-01

  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på langsiktige merkostnader (LRIC), og på en alternativ måte kalt 'bill-and-keep'. Det vil argumenteres for at regulering av termineringspriser basert på langsiktige merkostnader vil føre til et ineffektivt høyt prisnivå, og bidra til å forsterke ...

 19. Nedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonn

  OpenAIRE

  Haneborg, Mads Alexander

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ble det foretatt uttak av jordprøver over en periode på ett år fra sprøytingen, i tidsrommet fra mai 2012 til juni 2013. Jordprøvene ble analysert ved bruk av LC-MS/MS etter prøveopparbeiding med væskeekstraksjon. Intern standard metode ble benyttet til kvantifise...

 20. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 1. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 2. Adverse effects of first-degree AV-block in patients with sinus node dysfunction: data from the mode selection trial.

  Science.gov (United States)

  Holmqvist, Fredrik; Hellkamp, Anne S; Lee, Kerry L; Lamas, Gervasio A; Daubert, James P

  2014-09-01

  Patients with a pacing indication and first-degree atrioventricular (AV)-block pose a clinical challenge. The prognostic impact of first-degree AV-block in patients with sinus node dysfunction and the impact of pacing in this setting are not known. In the Mode Selection Trial (MOST), 2,010 patients with sinus node dysfunction were randomized to either dual-chamber (DDD-R) or ventricular (VVI-R) pacing and followed for a median of 33 months. We report on clinical outcomes in patients with first-degree AV-block (PR interval > 200 ms) compared with patients who had a normal PR interval at baseline. Patients with first-degree AV-block (n = 378) were older (median [Q1, Q3]; 76 [70, 82] years vs 73 [66, 79] years, PAV-conduction (n = 1,159). In multivariable analyses, patients with first-degree AV-block were at greater risk of death, stroke, or heart failure hospitalization (hazard ratio [HR] 1.31, 95% confidence interval [CI] 1.06-1.61, P = 0.013). A trend towards a higher incidence of atrial fibrillation was seen (HR 1.24, 95% CI 0.98-1.55, P = 0.069). No significant interactions between pacing arm and prolonged versus normal PR were found for any endpoint, and hazard ratios were consistent across subgroups. First-degree AV-block is associated with more advanced disease but is still an independent predictor of poor clinical outcome. Neither DDD-R nor VVI-R pacing, as employed in MOST, eliminate the negative effects associated with first-degree AV-block. ©2014 Wiley Periodicals, Inc.

 3. Patient and staff exposure to glutaraldehyde from KeyMed Auto-Disinfector endoscope washing machine.

  Science.gov (United States)

  Lynch, D A; Parnell, P; Porter, C; Axon, A T

  1994-05-01

  Activated glutaraldehyde (2%) is the recommended agent for disinfection of endoscopic equipment. Exposure to the disinfectant is associated with side-effects and guidelines have been set to avoid these complications. Endoscope washing machines are used to provide automated high level disinfection of endoscopes as well as reduce exposure to the irritant aldehyde. We report a design fault in an endoscope washing machine which results in patients and staff being exposed to activated glutaraldehyde. The Auto-Disinfector (KeyMed) comprises a washing chamber supplied by three separate reservoirs (detergent, disinfectant, and rinse water) via a common channel. After the first cycle endoscopes are processed using previously used detergent and rinse water. Rinse water glutaraldehyde concentrations were measured in four machines during routine endoscopy lists on at least two occasions and showed a progressive rise in glutaraldehyde concentration up to 0.1% after two to six cycles. This results in staff being exposed to glutaraldehyde present on the processed instrument and the disinfectant being pumped from the internal channels of the endoscope into direct contact with the gastrointestinal mucosa during endoscopy at concentrations of 200-1000 ppm. The present atmospheric limit for glutaraldehyde is 0.2 ppm. Skin and mucosal irritation occur at concentrations of 0.3 ppm and severe synovitis in experimental animals at 100 pm. Tongue swelling and bloody diarrhoea with characteristic mucosal histological changes have been reported in patients exposed to activated glutaraldehyde on inadequately rinsed equipment. To reduce this problem the rinse water should be changed after every cycle and the endoscope should be dried thoroughly before use.

 4. Impact of Avène hydrotherapy on the quality of life of atopic and psoriatic patients.

  Science.gov (United States)

  Taieb, C; Sibaud, V; Merial-Kieny, C

  2011-02-01

  Atopic dermatitis and psoriasis engender a significant deterioration in patients' quality of life. Although the efficacy of patient management at the Avène hydrotherapy centre has been demonstrated by clinical studies, few data relating to changes in the quality of life following therapeutic management are available. The objective of this study was to evaluate the short- and medium-term effects of hydrotherapy not only on the patients' quality of life, but also on the quality of life of the parents of the treated children. In this 6-month longitudinal observational study, adult (n = 174) and paediatric (n = 212) atopic patients and psoriatic patients (n = 262) had to complete questionnaires relating to the quality of life at the beginning (D0) and after 3 weeks hydrotherapy (W3), and then, 3 (M3) and 6 months (M6) later. The dermatology life quality index (DLQI) and the Short-Form-12 Health Survey (SF-12) generic questionnaire were given to adult patients. The children's dermatological life quality index (CDLQI) was given to paediatric patients, and the SF-12 to their parents. At D0, the DLQI score was 29.7 ± 20.1 and 26.9 ± 18.9 for atopic and psoriatic patients, respectively. At W3, this score had decreased significantly to reach 16.8 ± 14.9 (P hydrotherapy centre significantly improved the quality of life of patients suffering from skin diseases. This improvement persisted 3 and 6 months after management by hydrotherapy. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 5. Gröna tankar i Oy J-Trading Ab : En utredning av nivån på miljöarbetet med tanke på ett miljöledningssystem

  OpenAIRE

  Johansson, Daniela

  2013-01-01

  Miljöfrågor har redan nu en stor betydelse i samhället och deras betydelse växer oavbrutet. Många företag och organisationer har förstått att miljöarbetet är en strategisk framgångsfaktor och tiotusentals företag har valt att införa certifierade miljöledningssystem. Trots att inledandet av miljöledningssystem inte är obligatoriskt finns det flera motiv till att inleda ett sådant, bl.a. kan kunderna kräva miljöhänsyn och det kan vara ekonomiskt lönsamt för ett företag. Dessutom är det också mö...

 6. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 7. Dual AV Nodal Nonreentrant Tachycardia Resulting in Inappropriate ICD Therapy in a Patient with Cardiac Sarcoidosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ankur A. Karnik, MD

  2014-01-01

  Full Text Available Dual atrioventricular nodal nonreentrant tachycardia (DAVNNT occurs due to concurrent antegrade conduction over fast and slow atrioventricular nodal pathways and is treated by slow pathway modification. We describe a unique case of a patient with cardiac sarcoidosis who received inappropriate ICD shocks for DAVNNT. Atrial and ventricular device electrograms satisfied both rate and V>A criteria for ventricular tachycardia. We postulate that alterations in refractoriness and conduction as is seen in cardiac sarcoidosis (CS may have contributed to occurrence of DAVNNT.

 8. Effects of AV delay and VV delay on left atrial pressure and waveform in ambulant heart failure patients: insights into CRT optimization.

  Science.gov (United States)

  Chan, W Y Wandy; Blomqvist, Andreas; Melton, Iain C; Norén, Kjell; Crozier, Ian G; Benser, Michael E; Eigler, Neal L; Gutfinger, Dan; Troughton, Richard W

  2014-07-01

  We hypothesized that left atrial pressure (LAP) obtained by a permanent implantable sensor is sensitive to changes in cardiac resynchronization therapy (CRT) settings and could guide CRT optimization to improve the response rate. We investigated the effect of CRT optimization on LAP and its waveform parameters in ambulant heart failure (HF) patients. CRT optimization was performed in eight ambulant HF patients, using echocardiography as reference. LAP waveform was acquired at each of eight atrioventricular (AV) intervals and five inter-ventricular (VV) intervals. Selected waveform parameters were also evaluated for their sensitivity to CRT changes and agreement with echocardiography-guided optimal settings. Optimal AV and VV intervals varied considerably between patients. All patients exhibited significant changes in waveform morphology with AV optimization. Optimal AV delay determined from echocardiography ranged between 140 ms and 225 ms. Mean LAP tended to be lower at optimal setting 14 ± 3 mmHg compared to shorter (160 ms) AV settings (P = 0.16). There were clear trends to smaller peak a-wave (P = 0.11) and gentler positive a-slope (P = 0.15) and positive v-slope (P = 0.09) with longer AV delays. Mean LAP and negative v-wave slope correlated well with echo-guided optimal setting, r = 0.91 (P = 0.001) and 0.79 (P = 0.03), respectively. No significant effects on LAP or waveform were seen during VV optimization. LAP and its waveform changes considerably with AV optimization. There is good agreement between echo-guided optimal setting and LAP. LAP could provide an objective guide to CRT optimization. (Clinical Trial Registry information: URL: http://www.clinicaltrials.gov. Unique Identifier: NCT00632372). ©2014 Wiley Periodicals, Inc.

 9. Mekanisk kredsløbsstøtte ved hjælp af cirkulationspumpe anlagt gennem vena subclavia hos en patient med akut hjertesvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Nikolaj; Fabrin, Anja; Jensen, Marianne Kjær

  2014-01-01

  A 65-year-old female patient suffered biventricular failure due to severe lymphoid myocarditis. Mechanical circulatory support was established with peripheral arterial-venous extracorporeal membrane oxygenation (AV-ECMO). The left ventricle was relieved by subclavian Impella 5.0. AV-ECMO was wean...

 10. Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med kræft i æggestokken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj; Mirza, Mansoor Raza; Andersen, Charlotte Brasch

  (fx ABCB1, CYP2C8, CYP3A4, SLCO1B3) korrelerer med farmakokinetik, toksicitet og effekt.  Design: Datasættet består af toksicitetsregistreringer, overlevelses-data og paclitaxelkoncentrationsbestemmelser i plasma (ende-punkter) og af SNP genotypning. Genotypen er uafhængigt og tilfældigt distribueret...

 11. ALKOHOL MED MLADOSTNIKI

  OpenAIRE

  Blazinšek, Valentina

  2011-01-01

  Uporaba alkohola je ena od oblik tveganega vedenja, s katero mladostnik išče razumevanje in odobravanje predvsem v družbi lastne generacije. Uporablja jo zlasti pod vplivom pritiskov z dveh strani: sveta odraslih in sveta vrstnikov, v katerem pogosto veljajo drugačna pravila, vrednote, oblike vedenja in komuniciranja, kot jih zapovedujejo odrasli. Zato je poseganje po alkoholu problem, ki mu veliko držav posveča posebno pozornost. Med številnimi zdravstvenimi problemi, ki tako ali drugače pri...

 12. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  en periode på 10 år forventes at medføre ekstraomkostninger på ca. 13,9 millioner kroner sammenlignet med at lade patienterne behandle som nu på Rigshospitalet i København. Det vil altså sige en gennemsnitlig ekstraomkostning på ca. 4 millioner kroner om året. Estimatet er dog påvirkeligt at flere...

 13. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  Purpose Systematic reviews of biomedical literature are used to inform patient treatment. Yet the acquisition of relevant literature is proving increasingly challenging due to the large volume of information that needs to be searched, filtered and collocated. There is a need to improve...... the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... 11 aspects. A systematic search in PubMed was used as study control. Findings The 16 tools limited rather than advanced the sorting, filtering, and export functionality required in a systematic search. The reproducibility of the searches in these sources was reduced. The study shows that Pub...

 14. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  OpenAIRE

  Liu, Olivia

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, ...

 15. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 16. Farmakologisk behandling av antisosiale lidelser : en litteraturstudie av evidensgrunnlaget for famakologisk behandling av psykopati og assosierte antisosiale personlighetstrekk og atferdsmønster

  OpenAIRE

  Romberg, Sara Montes

  2016-01-01

  Bakgrunn: Psykoterapeutiske og atferdsbaserte intervensjoner har vist seg å ha liten effekt ved antisosiale lidelser. Individer med antisosiale lidelser anses derfor som en relativt behandlingsresistent pasientgruppe, hvilket tyder på et behov for utvikling av alternative behandlingstilnærminger. Med bakgrunn i dette søker følgende studie å utforske evidensgrunnlaget for farmakologiske behandling av antisosiale lidelser og trekk. Metode: Litteratursøk i databasene BIBSYS, ProQuest, Web of ...

 17. Comparison of 99mTc-TRODAT-1 SPECT and 18 F-AV-133 PET imaging in healthy controls and Parkinson's disease patients.

  Science.gov (United States)

  Hsiao, Ing-Tsung; Weng, Yi-Hsin; Lin, Wey-Yil; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping; Lu, Chin-Song; Lin, Kun-Ju

  2014-04-01

  (99m)Tc-TRODAT-1 is the first clinical routine (99m)Tc radiopharmaceutical to evaluate dopamine neurons loss in Parkinson's disease (PD). (18)F-AV-133 is a novel PET radiotracer targeting the vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT2) to detect monoaminergic terminal reduction in PD patients. The aim of this study is to compare both images in the same health control (HC) and PD subjects. Eighteen subjects (8 HC and 10 PD) were recruited for (99m)Tc-TRODAT-1 SPECT, (18)F-AV-133 PET and MRI scans within two weeks. The SPECT images were performed at 4-h post-injection for 45 min, and the PET images were performed at 90 min post-injection for 10 min. Each PET and SPECT image was normalized into Montreal Neurological Institute template aided from individual MRI for comparison. For regional analysis, volume of interest (VOIs) of bilateral caudate nuclei, anterior, posterior putamen and occipital cortex (as reference region) were delineated from the normalized MRI. The specific uptake ratio (SUR) was calculated as (regional mean counts/reference mean counts-1). The nonparametric Mann-Whitney U test was used to evaluate the power of differentiating control from PD subjects for both image modalities. The correlations of the SURs to the clinical parameters were examined. For voxelwise analysis, two-sample t-test for group comparison between HC and PD was computed in both image modalities. The SURs of caudate nucleus and putamen correlated well between two image modalities (r = 0.81, pAV-133 SUR displayed a better correlation to PD clinical laterality index as compared to (99m)Tc-TRODAT-1 (r = 0.73 vs. r = 0.33). Voxelwise analysis showed more lesions for PD subjects from (18)F-AV-133 image as compared to (99m)Tc-TRODAT-1 especially at the substantia nigra region. (18)F-AV-133 PET demonstrated similar performance in differentiation PD from control, and a better correlation to clinical characteristics than that of (99m)Tc-TRODAT-1 SPECT. (18)F-AV-133 PET also showed

 18. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 19. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Brask-Lindemann, Dorte; Vestbo, Jørgen

  2012-01-01

  Patients with chronic obstructive pulmonary disease have a high risk of osteoporosis and fractures. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease....

 20. Selvmord hos patienter med apopleksi. En epidemiologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Madsen, C; Stenager, E

  1999-01-01

  patients was increased compared to the background population, i.e. the total population of the County of Funen. The patients were followed for causes of death until end of 1989. Standard Mortality Ratios for suicide standardized for age and sex in male and female stroke patients were calculated. A total......, to improve the care of patients suffering from the impairment of a stroke. This is a continuous process, and studies are needed in order to decide how this is best done....

 1. AVS on satellite

  Science.gov (United States)

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 2. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis...

 3. Præsentation af symptomer i almen praksis hos patienter med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tine Nørgaard; Hansen, Rikke Pilegaard; Vedsted, Peter

  2010-01-01

  and prostate cancer presented diagnosis-specific symptoms (change in bowel habits, cough and bladder dysfunction) as well as more non-specific symptoms (pain, weight loss and fatigue). The GPs interpreted the symptoms as alarm symptoms in 49%, as general symptoms in 24% and as non-cancer specific symptoms...... was 3,208 corresponding to 1.7 reported symptoms per patient. The majority (57.6%) of patients presented only one symptom. Symptoms varied with the type of cancer. Patients with breast cancer and malignant melanoma mainly presented with diagnosis-specific symptoms. Patients with colorectal, lung......INTRODUCTION: For the majority of cancer patients, the diagnostic investigations begin in general practice. The aim of the study was to investigate for which symptoms cancer patients consulted their general practitioner (GP). MATERIAL AND METHODS: All newly diagnosed cancer patients and their GPs...

 4. Behandling af højt blodtryk hos patienter med akut apopleksi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, T S; Jørgensen, H S; Garde, E

  1995-01-01

  The study was performed to investigate how often reduction of high blood pressure (> or = 220 mmHg systolic and or > or = 120 mmHg diastolic) was attempted in patients with acute stroke or transient ischemic attacks (TIA). Of 1351 consecutive patients with acute stroke or TIA 119 had high blood...... encephalopathy. It is concluded that reduction of high blood pressure in patients with stroke or TIA is attempted too often. As autoregulation is commonly impaired in acute stroke, reduction of systemic blood pressure may enhance ischaemic tissue damage. Reduction of blood pressure in acute stroke should...... pressure on admission. In 15 patients the stroke was so severe that treatment was not considered. In the remaining 104 patients reduction of the blood pressure was attempted in 28 (27%); in 23 patients immediately following admission. None of the patients had symptoms or signs of hypertensive...

 5. Att arbeta tillsammans - utvärdering av nytt kursupplägg av examensarbeten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Thorsson

  2015-06-01

  Full Text Available Grupphandledning av examensarbete inom geografi, med fokus på naturgeografi, vid Göteborgs Universitet infördes 2012 som ett komplement till den individuella handledningen i syfte att öka genomströmningen av studenter samt kvaliteten på arbetena. I denna artikel presenteras och utvärderas det aktuella kursupplägget. Såväl genomströmningen som kvaliteten (bearbetning och tolkning av materialet, teorianknytning, disposition och språk ökade efter införandet av grupphandledning, vilket i linje med tidigare studier visar att grupphandledning är ett bra komplement till den traditionella individuella handledningen.

 6. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik

  2007-01-01

  imaging was performed with 99mTc-sestamibi and glucose metabolism was visualized with 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) gamma camera PET. Medical records and death certificate were reviewed retrospectively. RESULTS: 50 patients were included. We found an increased survival among patients with HIB who......INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures...... in patients tested for HIB and relate the results to the choice of treatment and cause of death. MATERIALS AND METHODS: During a 2-year period 51 patients were referred to determine the amount of HIB. This can be determined with blood flow and metabolic imaging of the heart. Resting-myocardial perfusion...

 7. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis are ...... are generally more prone to develop periprosthetic infections it can be considered in these cases to give prophylactic antibiotics before more extensive dental treatments....

 8. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis...... are generally more prone to develop periprosthetic infections it can be considered in these cases to give prophylactic antibiotics before more extensive dental treatments....

 9. Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torunn Hatlen Nøst

  2015-06-01

  Background: Studies have shown that use of nursing diagnoses can improve quality of documented assessments, quality of described interventions and outcomes, and that they facilitate communication and continuity between practitioners in the health care services. Collaboration between a hospital and a university college was established to study the implementation of nursing diagnoses. Purpose: This study intends to investigate the feasibility of the study and the experiences nurses in clinical practice have after an implementation of nursing diagnoses. Method: A focus group interview with six participants was conducted. The researchers’ experiences upon the intervention feasibility were logged as notes. Results: The participants found the intervention helpful and educational, but also frustrating. Nursing diagnoses seems to be useful in clinical work, but the intervention period may have been too short to achieve changes in the documentation work. Conclusion: There is need for further studies so that nursing documentation can be a good tool to support nurses in their working process.

 10. Effekten af cellebehandling hos patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Anders Bruun; Ali Qayyum, Abbas; Kastrup, Jens

  2015-01-01

  The present Cochrane review included 23 studies randomized placebo-controlled clinical trials with a total of 1,255 patients. The effect of autologous cell therapy versus placebo was examined on left ventricular ejection fraction (LVEF), adverse effects and mortality in patients with chronic isch...

 11. Sodium-glucose cotransporter (SGLT)-2-inhibitorer til patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røder, Michael Einar; Storgaard, Heidi; Rungby, Jørgen

  2016-01-01

  problem. Extremely rare cases of ketoacidosis are reported, mostly in patients with Type 1 diabetes. One SGLT-2i, empagliflozin, has been shown to reduce cardiovascular mortality and progression of kidney disease in patients with Type 2 diabetes and cardiovascular disease. Outcome trials for other SGLT-2i...

 12. "Det er mit hjerte, det drejer sig om" - Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lien Hansen, Maria; Christiansen, Anette Wendelboe; Kappel, Nanna

  2013-01-01

  Atrial fibrillation is the most common heart rhythm disturbance, and 50,000 Danes are living with this disease. Studies show reduced quality of life, including increased tendency to anxiety in the patient group. However, there are no studies dealing with anxiety in patients with atrial fibrillati...... hospitalisation. Instead they are alone with their thoughts and anxiety....

 13. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need...... for MRI examination. MATERIAL AND METHODS: During a period of nine years we have included 65 patients with cardiac devices (60 pacemakers and five ICDs) who underwent a total of 73 MRI examinations at 1.5 T. All pacemakers were reprogrammed before MRI to asynchronous mode to avoid MRI-induced inhibition...... safely in 63 patients. Inhibition of pacemaker output was observed in one patient and induction of ventricular fibrillation was observed in another with ICD. A significant increase in PCT was rare and only detected in 1% of all electrodes. CONCLUSION: MRI can be performed safely in patients...

 14. Cortical atrophy rates in Alzheimer's patients and subjects with mild cognitive impairment from the AddNeuroMed data collection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Simon Fristed; Westman, Eric; Gwadry-Sridhar, Femida

  2010-01-01

  Background: The AddNeuroMed project is a multi-centre European project which aims to identify biomarkers in Alzheimer's disease (AD). In this study we measured the rate of cortical atrophy in AD patients, subjects with mild cognitive impairment (MCI), and healthy controls (HC) using MRI. Methods...... higher atrophy rates in the left and right occipital lobes compared to HC at three months follow-up (p accelerated atrophy...... rates can be found in AD patients compared to HC and MCI. Even three months after baseline accelerated atrophy can be observed in AD compared to HC, however, the results indicate that three months is too short a period to distinguish the atrophy rates in AD and MCI. The results suggest that atrophy...

 15. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 16. Dansk Kolinesterase Kartotek udreder patienter med forlænget paralyse efter suxamethon og mivacurium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Katrine Zwicky; Gätke, Mona Ring

  2015-01-01

  The Danish Cholinesterase Research Unit (DCRU) is a nationwide unit for patients carrying mutations in the butyrylcholinesterase enzyme (BChE). BChE hydrolyzes the neuromuscular blocking drugs succinylcholine and mivacurium. Patients with mutations in the butyrylcholinesterase gene are at risk of...... of experiencing a prolonged effect of the drugs, such as weakness or paralysis for hours. In order to diagnose the referred patients correctly, DCRU combines results such as BChE activity, genotyping, pedigree and clinical reactions to succinylcholine or mivacurium....

 17. Dansk Kolinesterase Kartotek udreder patienter med forlænget paralyse efter suxamethon og mivacurium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Katrine Zwicky; Gätke, Mona Ring

  2014-01-01

  The Danish Cholinesterase Research Unit (DCRU) is a nationwide unit for patients carrying mutations in the butyrylcholinesterase enzyme (BChE). BChE hydrolyzes the neuromuscular blocking drugs succinylcholine and mivacurium. Patients with mutations in the butyrylcholinesterase gene are at risk of...... of experiencing a prolonged effect of the drugs, such as weakness or paralysis for hours. In order to diagnose the referred patients correctly, DCRU combines results such as BChE activity, genotyping, pedigree and clinical reactions to succinylcholine or mivacurium....

 18. Karotinaemi hos patient med excessivt betakarotinfødeindtag og dysreguleret diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Carsten Sauer; Mikkelsen, Dorthe Bisgaard; Lindegaard, Hanne Merete

  2009-01-01

  A case of carotinaemia in a patient with excessive beta-carotene food-intake, diabetes mellitus and physiological amenorrhea is reported. The patient developed yellow discolouration in the palms and the soles of her feet. Blood samples showed a significantly increased lever of serum beta......-carotene, but normal vitamine A value and liver enzymes. The patient reported an excessive intake of carrots (approximately 1 kg per day). The status of physiological amenorrhoea and dysregulated diabetes mellitus may have deteriorated the yellow discolouration of the skin. Udgivelsesdato: 2009-Jan-26...

 19. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  Eighteen patients with stable intermittent claudication were randomized in a double blind cross-over study comparing the effects of the Ginkgo biloba extract GB-8 at a dose of 120 mg o.d. with placebo. All patients were treated for three months with the active extract and three months with placebo...... and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 20. Mannanbindende lektin og mortalitet hos patienter med type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Troels Krarup; Gall, Mari-Anne; Tarnow, Lise

  2009-01-01

  We evaluated the relationship between serum mannose-binding lectin (MBL) and mortality and incident albuminuria in 326 patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). During 15 years of follow-up, 169 patients died. In a multivariate analysis, MBL was a significant risk factor for death from any...... cause and added to the predictive power of CRP. Normoalbuminuric patients with both high MBL and high C-reactive protein (CRP) levels had a significantly increased risk of developing albuminuria. We conclude that MBL alone or in combination with CRP can provide prognostic information on mortality...

 1. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...

 2. Polyglykonat- eller polyglykolsyresutur hos patienter med forventet haemmet sårheling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osther, P J; Gjøde, P; Mortensen, B B

  1997-01-01

  A randomized study of abdominal fascial closure using interrupted polyglyconate and polyglycolic acid sutures after laparotomy was carried out in 204 consecutive patients with suspected impaired wound healing. There were no statistically significant differences between the two sutures with regard...... and incisional hernia after laparotomy in patients with suspected impaired wound healing but the incidence of wound infection may be reduced compared with that of multifilament polyglycolic acid suture. Udgivelsesdato: 1997-Feb-17...... to development of fascial disruption and incisional hernia. Wound infection demanding surgical intervention was found in 7% of patients with polyglyconate sutures and in 16% of those with polyglycolic acid sutures (p = 0.04). Monofilament polyglyconate suture does not reduce the incidence of fascial disruption...

 3. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...... size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given. Udgivelsesdato: 2009-Nov...

 4. Cerebralt aspergillom hos patient med immundefekt og follikulært lymfom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Talibi, Monica Nicole; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen in the s......We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen...

 5. Cerebralt aspergillom hos patient med immundefekt og follikulært lymfom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Talibi, Monica Nicole; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen in the s...... in the spinal fluid was suggestive for this invasive fungal infection. Despite treatment with voriconazole the patient succumbed to the infection. A rise in rare, severe infectious complications as presented is expected due to increasing dose-intensity of chemotherapy....

 6. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...

 7. Overvægtige patienter med astma har dårligere astmakontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sivapalan, Pradeesh; Lange, Peter; Ulrik, Charlotte Suppli

  2015-01-01

  Current literature indicates that asthma is more prevalent among obese individuals. In addition, studies have shown that higher body mass index (BMI), particularly BMI ≥ 30 kg/m2, is associated with poorer asthma control and asthma-related quality of life. Furthermore, growing evidence suggests...... that obese patients with asthma respond less favourably to inhaled corticosteroids compared to non-obese patients. Moreover, longitudinal studies indicate that weight reduction improves asthma control. Therefore, preventing and treating obesity should be an integrated part of asthma management....

 8. Intensiveret multifaktoriel intervention hos patienter med type 2-diabetes mellitus og mikroalbuminuri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaede, P H; Jepsen, P V; Parving, H H

  1999-01-01

  of behaviour modification, pharmacological therapy targeting hyperglycaemia, hypertension, dyslipidaemia, and microalbuminuria. The primary endpoint was development of nephropathy. Secondary endpoints were incidence or progression of diabetic retinopathy and neuropathy. Patients were followed for 3.8 years....... The intensive group had significantly lower rates of progression to hephropathy (odds ratio 0.27 [95% CI 0.10-0.75]), progression of retinopathy (0.45 (0.21-0.95]), and progression of autonomic neuropathy (0.32 [0.12-0.78]). In conclusion, intensified multifactorial intervention in patients with type 2 diabetic...

 9. Øget forekomst af depression hos patienter med hepatitis C-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Simon; Renvillard, Signe Groth; Leutscher, Peter Derek Christian

  2010-01-01

  neuroinfection. Evidence to support that former intravenous drug abuse increases the risk of depression is lacking. It is particularly important to diagnose and treat depression in HCV patients as it constitutes a relative contraindication to antiviral treatment and may jeopardize therapeutic outcome.......The prevalence of depression is increased in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Several aetiological mechanisms are thought to be involved, e.g. premorbid psychiatric disease, genetic disposition to affective disorders, socio-economic factors, stigmatization and possibly HCV...

 10. Patienter med debuterende psykose skal ikke skannes rutinemæssigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ebdrup, Bjørn H; Lublin, Henrik Kai Francis; Akeson, Per

  2011-01-01

  In this systematic review of the literature, we reviewed the evidence for maintaining the current recommendation that a routine CT scan should be performed in first-episode psychotic patients (Danish National Board of Health). We identified eight papers comprising 625 CT and 214 MRI scans....... The share of potentially causal brain abnormalities was 0.8% with CT and 3.3% with MRI, but the findings had limited clinical consequences. We concluded that there is no evidence in support of performing routine CT scans of first-episode psychotic patients. If intracranial pathology is suspected clinically......, an MRI scan should be performed....

 11. Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas : Angående utvecklingen av en conometerbaserad klassifikationsutrustning.

  OpenAIRE

  Sundell, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport är skriven för optikgruppen på 3M Svenska ABs forsknings- och utvecklingsavdelning i Gagnef. Rapporten beskriver den driftsatta tekniken för vinkelegenskapsklassificeringar av ADFer samt den berörda fysiken. Rapporten avser att underlätta det ofullständiga arbetet av att ackreditera optikgruppens förmåga att genomföra dessa klassifikationer. Rapporten inleds med att beskriva fysiken relaterad till mätning av mänsklig ljusupplevelse. Därefter presenteras bland annat tekniken krin...

 12. Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal

  OpenAIRE

  Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena

  2015-01-01

  Det skal etableres en ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, og i den forbindelse har NIVA gjort vurderinger av strømforhold i området og partikkelspredning i anleggsperioden. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i at 135 000 m³ med masse skal mudres opp. Det er videre antatt at 2 % av denne massen spres i Ranfjorden, og dette utgjør 1620 tonn tørr masse. Denne mengden tilsvarer den samme mengden partikler som kan tilføres fjorden fra Ranelva i løpet av en ukes tid, og anses ikke som...

 13. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...

 14. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need for MRI examinat...

 15. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary...

 16. Transkateter-aortaklapimplantation hos patienter med svær aortaklapstenose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre Thygesen, Julie; Loh, Poay Huan; Franzen, Olaf

  2012-01-01

  and relatively few serious associated complications. TAVI is now an established treatment for severe aortic stenosis in patients who have prohibitive or high surgical risk; and the treatment has proven to yield symptomatic and prognostic benefits. Innovations and advances continue in this field....

 17. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non...

 18. Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamby, Claus; Tarp, Simon; Mellemgaard, Anders

  2014-01-01

  This article is based on a systematic literature search and meta-analyses of clinical data regarding effects of bisphosphonates (BP) and denosumab (DS) on preventing skeletal related events (SRE) in patients with bone metastases from solid tumours. Although there are pharmacological differences b...

 19. Ny glukosestyret pumpe til stram glukosekontrol hos patient med diabetes under graviditet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilemann-Lyberg, Sascha; Solis, Anette Bratt; Mathiesen, Elisabeth R

  2014-01-01

  Continuous glucose monitoring enables innovative insulin pumps to stop infusion of insulin at selected blood glucose thresholds. We present the first and successful Danish clinical case using this device, a Medtronics Veo insulin pump, in a patient with numerous cases of severe hypoglycaemia during...... earlier pregnancies. During this treatment insulin infusion was frequently stopped and severe hypoglycaemia prevented in the remaining part of pregnancy....

 20. Cowdens syndrom diagnosticeret hos patienter med store hoveder, falske vorter og struma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Anne-Bine; Bojesen, Anders; Bygum, Anette

  2014-01-01

  Cowden syndrome is a rare autosomal dominant syndrome with a predisposition to cancer. We present a case of Cowden syndrome in a mother and her son, who were diagnosed with palmoplantar hyperkeratosis, macrocephaly and goitre. Early diagnosis is a challenge as the patients present with a variety...

 1. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of no...

 2. Medicinsk behandling af osteoporose hos patienter med moderat til svaert nedsat nyrefunktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia A; Vestergaard, Peter

  2012-01-01

  Both chronic kidney disease and osteoporosis are frequent conditions in the general population. Most drugs for treating osteoporosis seem safe in terms of affecting renal function for patients with mildly to moderate decreased renal function. There are very few data on the efficacy (reduction in ...

 3. Rehabilitering og palliation af patienter med svær KOL bør integreres

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringbæk, Thomas; Wilcke, Jon Torgny Rostrup

  2013-01-01

  Treatment elements of rehabilitation and palliative care are described in relation to the main clinical manifestations of severe and very severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD). With increasing loss of function the need for multidisciplinary effort increases. Physiotherapy...... especially for patients with frequent exacerbations....

 4. Hjertepakken forkorter udredningsforløbet for patienter med iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nikolaj Stevnbak; Jensen, Jesper Møller; Sejr-Knudsen, Anne

  2011-01-01

  to have no need for further testing at the first examination, 32% were referred to coronary angiography, 33% to coronary CT angiography, 7% to myocardial perfusion imaging and 8% to exercise testing. 88% of patients achieved a diagnosis within 21 days from the first clinical examination....

 5. Ny glukosestyret pumpe til stram glukosekontrol hos patient med diabetes under graviditet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilemann-Lyberg, Sascha; Solis, Anette Bratt; Mathiesen, Elisabeth R

  2014-01-01

  Continuous glucose monitoring enables innovative insulin pumps to stop infusion of insulin at selected blood glucose thresholds. We present the first and successful Danish clinical case using this device, a Medtronics Veo insulin pump, in a patient with numerous cases of severe hypoglycaemia duri...

 6. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med akut lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid J.; Nielsen-Kudsk, Jens Erik; Andersen, Henning Rud

  2008-01-01

  Mortality in untreated pulmonary embolism is high and short-term outcome depends on a timely diagnosis. In this case telemedicine involving 12-lead ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the telemedical staff resulted in remote pre-hospital suspicion of acute...

 7. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit was conducted...

 8. 50-års-registerefterundersøgelse af 112 patienter med klassisk neurosediagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Peter Winning; Juel, Knud; Bech, Per

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The study is a register follow-up on a group of patients with a diagnosis of neurosis according to the Danish psychiatric/psychoanalytical tradition. The study group consists of the 'hospital material' used by the late Erling Jacobsen, M.D., in his doctoral thesis of 1965. MATERIALS...

 9. Padma-28, et urtepraeparat, øger gangdistancen hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Mehlsen, J; Petersen, J R

  1994-01-01

  Thirty-six patients with stable intermittent claudication were randomized in a doubleblind study either to treatment with two tablets of Padma-28 twice daily (containing 340 mg dried herbal mixture composed according to an ancient lamaistic prescription) or placebo for four months. Effect...

 10. Immunmodulerende effekt af LongoVital hos patienter med recidiverende aftøs stomatit. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, A; Klausen, B; Hougen, H P

  1991-01-01

  LongoVital (LV) (DK. reg. no. 5178/75) is a herbal-based tablet enriched with recommended doses of vitamins. Peripheral lymphocyte subsets: T-helper/CD4 (OKT4+) and T-suppressor/cytotoxic/CD8 (OKT8+) were studied quantitatively in 31 otherwise healthy patients with minor recurrent aphthous...

 11. Zygomycosis (mucormycosis) hos patienter med malign hæmatologisk lidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Eva Magrethe Precht; Clemmensen, Stine; Bjørndal, Kristine

  2011-01-01

  Zygomycosis is an invasive and increasingly emerging life-threatening infection. Diabetes is the most common risk factor; however, zygomycosis has increased among patients with haematologic malignancy, which is now the second most common risk factor with an incidence of 16%. Rapid diagnosis and t...

 12. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter

  2003-01-01

  predictors of early admission. DISCUSSION: Patients with stroke or TIA in a Danish metropolitan area arrive at hospital a median of 2.6 hours after the stroke. Admission by ambulance after calling emergency was associated with the shortest onset to admission time. Udgivelsesdato: 2003-Jan-13...

 13. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 14. Answers to questions posed during daily patient care are more likely to be answered by UpToDate than PubMed.

  Science.gov (United States)

  Hoogendam, Arjen; Stalenhoef, Anton F H; Robbé, Pieter F de Vries; Overbeke, A John P M

  2008-10-03

  UpToDate and PubMed are popular sources for medical information. Data regarding the efficiency of PubMed and UpToDate in daily medical care are lacking. The purpose of this observational study was to describe the percentage of answers retrieved by these information sources, comparing search results with regard to different medical topics and the time spent searching for an answer. A total of 40 residents and 30 internists in internal medicine working in an academic medical center searched PubMed and UpToDate using an observation portal during daily medical care. The information source used for searching and the time needed to find an answer to the question were recorded by the portal. Information was provided by searchers regarding the topic of the question, the situation that triggered the question, and whether an answer was found. We analyzed 1305 patient-related questions sent to PubMed and/or UpToDate between October 1, 2005 and March 31, 2007 using our portal. A complete answer was found in 594/1125 (53%) questions sent to PubMed or UpToDate. A partial or full answer was obtained in 729/883 (83%) UpToDate searches and 152/242 (63%) PubMed searches (P UpToDate answered more questions than PubMed on all major medical topics, but a significant difference was detected only when the question was related to etiology (P UpToDate and 291 seconds (SD 7) for PubMed. Specialists and residents in internal medicine generally use less than 5 minutes to answer patient-related questions in daily care. More questions are answered using UpToDate than PubMed on all major medical topics.

 15. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  Eighteen patients with stable intermittent claudication were randomized in a double blind cross-over study comparing the effects of the Ginkgo biloba extract GB-8 at a dose of 120 mg o.d. with placebo. All patients were treated for three months with the active extract and three months with placebo....... The effects of treatment on arterial insufficiency were quantified by measurements of systemic and peripheral systolic blood pressures, and pain-free and maximal walking distances on a tread-mill. Questionnaires based on visual analogue scales were used to quantify the severity of leg pain, impairment...... of concentration, and inability to remember. Short-term memory was objectively assessed. We did not find any significant changes in either peripheral blood pressures, walking distances or the severity of leg pain. Systemic blood pressure was reduced both by placebo and GB-8. The impairment of concentration...

 16. Herpes simplex-virus type 1 påvist hos patient med herpes zoster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danielsen, Patricia Louise; Schønning, Kristian; Larsen, Helle Kiellberg

  2012-01-01

  In this case report we present an otherwise healthy 63 year-old male patient with herpes zoster corresponding to the 2nd left branch of the trigeminal nerve. Real time-polymerase chain reaction analyses were positive for both herpes simplex virus (HSV) type 1 and varicella zoster virus (VZV......). The most probable explanation is that this reflects asymptomatic, latent expression of HSV-1 in a herpes zoster patient with no clinical relevance. Another hypothesis is that reactivation of a neurotropic herpes virus can reactivate another neurotropic virus if both types are present in the same ganglion....... If co-infection with HSV/VZV is suspected the treatment regimen for herpes zoster will sufficiently treat a possible HSV infection also....

 17. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...

 18. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank

  2009-01-01

  was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal organisation...... of health care, the patient's pathological picture and the quality of treatment given, and a preoperative delay of at least 6 hours was examined using modified Poisson regression analyses. RESULTS: The following variables were associated with a preoperative delay = 6 hours: 1) out of hospital versus...... in hospital perforation (adjusted relative risk (RR) 1.87; 95% confidence interval (CI) 0.86-4.05), 2) no classical clinical symptoms of ulcer perforation (adjusted RR with peritonism 0.32; 95% CI 0.14-0.73), 3) first physician attendance later than median time, i.e. > 25 minutes after debut (adjusted RR 2...

 19. Præoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin...... to fMRI activation was measured using GE-reformat version 4.2 after raw data had been postprocessed using GE BrainwavePA version 1.3.08130. The neurosurgeons valuation of fMRI in the preoperative decision-making process was obtained using a standard questionnaire. RESULTS: There was a trend...... of association between distance from tumour to eloquent functional areas and the patients' postoperative neurological outcome (Fisher's exact test: distance operate or not (42%), when deciding the surgical approach...

 20. Organisation af behandling og opfølgning af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drivsholm, Thomas Bo; Snorgaard, Ole

  2012-01-01

  The organization of treatment and control of type 2 diabetic patients in Denmark has undergone a major development within the last decade. From being based on local hospital guidelines, treatment and control have moved towards a more organized collaboration between primary and secondary care based...... on common national guidelines. Quality indicators from primary and secondary care are collected routinely, and gradually an increasingly precise depiction is documented in the National Indicator Project....

 1. Anæstesi til patienter med kroniske sår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Hyllested, Mette; Jørgensen, Bo

  2015-01-01

  Perioperative management of chronic wounds demands a multidisciplinary approach. Severe co-morbidities leave these patients prone to post-operative complications. To optimize wound healing, minimally invasive methods, both surgical and anaesthesiological, are applied. Ultrasound-guided peripheral...... nerveblocks (PNB) are an ideal anaesthesia method for wound revisions, amputations and split skin transplantations. The implementation of PNB allows continued anticoagulant treatment, provides post-operative analgesia, lowers opioid consumption and facilitates mobilization....

 2. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N

  1996-01-01

  of concentration, and inability to remember. Short-term memory was objectively assessed. We did not find any significant changes in either peripheral blood pressures, walking distances or the severity of leg pain. Systemic blood pressure was reduced both by placebo and GB-8. The impairment of concentration...... and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients with moderate...

 3. Molekylaere mekanismer bag den immunologiske reaktion mod gluten hos patienter med cøliaki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Husby, Steffen; Lillevang, Søren T

  2003-01-01

  Coeliac disease is a complex inflammatory disorder of the small intestine, induced by dietary gluten in genetically susceptible individuals. Recently, the nature of gluten-derived peptides recognized by gut-derived T cells from patients has been elucidated. It has further been established...... that the binding of such peptides to HLA-DQ2 and DQ8 molecules is enhanced following the modification of the peptides by the ubiquitous enzyme tissue transglutaminase. This knowledge has allowed the establishment of a molecular basis for the well-known association between coeliac disease and the expression...... of these HLA-molecules. This article summarizes the latest progress in coeliac disease molecular biology....

 4. Transkateter-aortaklapimplantation hos patienter med svær aortaklapstenose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre Thygesen, Julie; Loh, Poay Huan; Franzen, Olaf

  2012-01-01

  In the late 1980's, Denmark was the birthplace for the concept of transcatheter valve implantation. In 2002, the first successful transcatheter aortic valve implantation (TAVI) was performed in humans. TAVI has matured beyond the learning-curve period with a high overall procedural success rate...... and relatively few serious associated complications. TAVI is now an established treatment for severe aortic stenosis in patients who have prohibitive or high surgical risk; and the treatment has proven to yield symptomatic and prognostic benefits. Innovations and advances continue in this field....

 5. Antithyroideaantistof hos to patienter med subakut dementiel udvikling, ataksi og myoklonus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondziella, Daniel; Hansen, Klaus; Gonzalez, Teresa

  2012-01-01

  Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus...... and positive antithyroid antibodies were given oral steroids. Whereas one progressively declined and had histopathologically proven CJD, the other made a complete recovery and was diagnosed with HE. Anti-thyroid antibodies can occur in CJD, but when present in a patient with subacute dementia, ataxia...

 6. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need...... or to sense only mode to avoid MRI-induced competitive pacing and potential pro-arrhythmia. All devices were interrogated immediately before and after the MRI examination, which included measurement of sensitivity, pacing capture threshold (PCT) and lead impedance. RESULTS: MRI examinations were completed...

 7. Burned-out seminom-lymfeknudemetastasepå halsen hos en patient med radikalt behandlet cancer coli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Marie Louise; Rasmussen, Eva Rye

  2017-01-01

  and at the neck. A core needle biopsy from the lymph node at the neck contained malignant cells, but not from colon cancer. The lymph node was extirpated, and pathological analysis proved it to be a metastasis from a testicular seminoma. A burned-out seminoma was subsequently found in the patient's right testicle.......The incidence of metastases to the neck in testicular cancer is 4-15%, and in 5% of these cases the metastasis is the only symptom. We present a 57-year-old asymptomatic male, who had previously been treated for colon cancer. A routine PET-CT showed enlarged lymph nodes in the retroperitoneum...

 8. Talaromyces marneffei-fungæmi i patient fra Thailand med nydiagnosticeret hiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørredam, Marie; Porskrog, Anders; Ocias, Lukas Frans

  2017-01-01

  Talaromyces marneffei is a dimorphic fungus, which may cause life-threatening opportunistic infections in immuno-compromised individuals. A 25-year-old woman from Thailand was admitted with fever, shortness of breath, cough, and weight loss. The symptoms had persisted for three weeks. The patient...... had a stopover in Copenhagen on her way to Thailand from Greenland. A thoracic X-ray showed bilateral interstitial changes. Examinations showed positive HIV-test with a CD4-count of 21/microlitre. Moreover, fungaemia with T. marneffei was detected by cultivation. Highly active antiretroviral therapy...

 9. Comparison of different invasive hemodynamic methods for AV delay optimization in patients with cardiac resynchronization therapy: Implications for clinical trial design and clinical practice☆☆☆

  Science.gov (United States)

  Whinnett, Zachary I.; Francis, Darrel P.; Denis, Arnaud; Willson, Keith; Pascale, Patrizio; van Geldorp, Irene; De Guillebon, Maxime; Ploux, Sylvain; Ellenbogen, Kenneth; Haïssaguerre, Michel; Ritter, Philippe; Bordachar, Pierre

  2013-01-01

  Background Reproducibility and hemodynamic efficacy of optimization of AV delay (AVD) of cardiac resynchronization therapy (CRT) using invasive LV dp/dtmax are unknown. Method and results 25 patients underwent AV delay (AVD) optimisation twice, using continuous left ventricular (LV) dp/dtmax, systolic blood pressure (SBP) and pulse pressure (PP). We compared 4 protocols for comparing dp/dtmax between AV delays:Immediate absolute: mean of 10 s recording of dp/dtmax acquired immediately after programming the tested AVD,Delayed absolute: mean of 10 s recording acquired 30 s after programming AVD,Single relative: relative difference between reference AVD and the tested AVD,Multiple relative: averaged difference, from multiple alternations between reference and tested AVD. We assessed for dp/dtmax, LVSBP and LVPP, test–retest reproducibility of the optimum. Optimization using immediate absolute dp/dtmax had poor reproducibility (SDD of replicate optima = 41 ms; R2 = 0.45) as did delayed absolute (SDD 39 ms; R2 = 0.50). Multiple relative had better reproducibility: SDD 23 ms, R2 = 0.76, and (p AV delay was LVSBP 2% and LVdp/dtmax 5%, while CRT with pre-determined optimal AVD gave 6% and 9% respectively. Conclusions Because of inevitable background fluctuations, optimization by absolute dp/dtmax has poor same-day reproducibility, unsuitable for clinical or research purposes. Reproducibility is improved by comparing to a reference AVD and making multiple consecutive measurements. More than 6 measurements would be required for even more precise optimization — and might be advisable for future study designs. With optimal AVD, instead of nominal, the hemodynamic increment of CRT is approximately doubled. PMID:23481908

 10. Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Rorgemoen

  2011-07-01

  Full Text Available Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande undervisnings­verksemd ved dette studiet. Spørsmåla som det er søkt å få svar på her, er: Kva dialog og læri­ng er framtredande ved kopiering av ein tradisjonell tekstilgjenstand? og: Korleis har denne arbeidsmåten ein plass i ein forskingsbasert didaktikk? Kopiprosessen skjedde i ein avgrensa oppgåveperiode, utført med to studentgrupper i 2008/2009. Intervju var valt som me­to­de saman med analyse av innhald i oppgåverapportar som var skrivne samtidig med kopiverksemda. I samband med utvikling av ein forskingsbasert didaktikk der kopiverksemd inngår, er drøftingane førte på grunnlag av sosiokulturell og sløydpedagogisk teori, saman med teori i møte med folkekunst. Kopiprosessen er relatert til ein verksemdsmodell for sløydfaget. Resultata er drøfta i høve til mål for oppgåva og gjeldande fagplan. Kopiering som læringsmetode har ein plass i ein forskingsbasert didaktikk når verksemda fører til erkjenning og integrert forståing, ikkje som rekonstruksjon av tradisjonar. Målet for ein forsk­ings­­basert didaktikk er horisontsamansmelting som følgje av hermeneutiske samtaler som gjeld samspel, spatialitet, spelereglar og spelerom i tradisjonen.

 11. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  prevalence in use of CAM, which is generally rather low, especially the CAM used specifically for diabetes. The objective of this paper is to develop concepts to understand patients having experiences and positions of diabetes in their use of CAM. Methods: This qualitative study its inspiration from grounded...... treatment, and this to a relatively low degree. Analyses show that they do not have the strength to follow the conventional recommendations and the alternative self-care management (CAM) at the same time, which may contribute to the understanding of diabetic non-CAM positions. Some of the established...... clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes. Conclusion...

 12. Antithyroideaantistof hos to patienter med subakut dementiel udvikling, ataksi og myoklonus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kondziella, Daniel; Hansen, Klaus; Gonzalez, Teresa

  2012-01-01

  Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus and posit......Hashimoto encephalitis (HE) is a steroid-responsive autoimmune encephalitis with anti-thyroid antibodies; Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a prion disease. Both disorders can have a similar clinical presentation. Two women, 67 and 63 year-old, with subacute dementia, ataxia, myoclonus...... and positive antithyroid antibodies were given oral steroids. Whereas one progressively declined and had histopathologically proven CJD, the other made a complete recovery and was diagnosed with HE. Anti-thyroid antibodies can occur in CJD, but when present in a patient with subacute dementia, ataxia...

 13. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 14. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 15. Situasjonsbestemt ledelse av studentgrupper i friluftsliv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Lennart Vikene

  2014-05-01

  Full Text Available Artikkelen gir et praktisk eksempel på hvordan ulike studentgrupper i forbindelse med bygging av nødbivuakk i vinterfjellet opplevde min situasjonsbestemte ledelse som veileder. Teorigrunnlaget viser til situasjonsbestemte ledelsesmodeller og hva som kjennetegner god veiledning i friluftsliv. Datainnsamlingen bygger på kvantitative data fra et spørreskjema og benyttes til å analysere studentenes opplevelse av veileders ledelse ut i fra rangeringsmetoden Visuell Analog Skala (VAS. Fra samme spørreskjema var det også et åpent spørsmål som benyttes til refleksjon over studentenes opplevelse av sikkerhet i undervisningssituasjonen. Resultatene viser at studentgruppene opplevde klare ledelsesforskjeller gjennom de ulike fasene som ledelsen ble delt opp i, men at ledelsesatferden varierte lite i forhold til gruppenes erfaringsgrunnlag. Resultatene tyder på at jeg som veileder i stor grad har blitt påvirket av mine tidligere erfaringer og den potensielle risikoen som ligger ved aktiviteten. Selv om den situasjonsbestemte ledelsen varierte lite mellom de tre gruppene, viser resultatenes store standardavvik at de ulike smågruppene opplevde at ledelsen varierte. Dette tyder på at jeg som veileder til en viss grad har evnet å benytte situasjonsbestemt ledelse i praksis. På grunn av studentgruppenes relativt like oppfatning av ledelsen i de ulike fasene, viser resultatene også noe av vanskelighetene veileder har i forhold til å gjøre en korrekt vurdering av gruppens evner og erfaring i relasjon til læringssituasjonene som oppstår. Sentralt for ledelsen er likevel at studentgruppene opplevde ledelsen som betryggende, noe som gir studentene et godt grunnlag for senere opplevelser i tilknytning til vinterfriluftsliv og bygging av nødbivuakk.

 16. Clinical efficacy of Avène hydrotherapy measured in a large cohort of more than 10,000 atopic or psoriatic patients.

  Science.gov (United States)

  Merial-Kieny, C; Mengual, X; Guerrero, D; Sibaud, V

  2011-02-01

  Atopic dermatitis (AD) and psoriasis are chronic skin conditions. Local or systemic treatments are effective, but their effects are transient. Hydrotherapy, used alone or in combination with other treatments, could be considered as one form of care in providing effective management of these dermatoses. The objective of this observational study was to evaluate the benefit of a 3-week treatment at Avène Hydrotherapy Centre in a very large cohort of patients suffering from atopic dermatitis and psoriasis and to assess the treatment benefits on patients undergoing hydrotherapy for two consecutive years. This 8-year observational study analysed 14,328 records of patients having a dermatological disease and who came to Avène Hydrotherapy Centre for a 3-week treatment between 2001 and 2009. Among them, patients were suffering from atopic dermatitis (n = 5916) and psoriasis (n = 4887). On admission on D0 (day 0) and at the end of cure on D18 (day 18), the severity of AD and psoriasis were evaluated by SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) and Psoriasis Area and Severity Index (PASI), respectively. In order to assess the cumulative effect of the hydrotherapy treatment, the evolution of SCORAD or PASI of patients who came 2 years in a row was also calculated. A significant improvement in SCORAD was observed between D0 and D18 (-41.6%) (P hydrotherapy. PASI 50 and PASI 75 were 64.3% and 19.5%, respectively. For atopic patients (n = 1102) or patients suffering from psoriasis (n = 833) who came for two consecutive years, a significant SCORAD and PASI improvement was observed on D0 of the second year when compared with D0 of the previous year (P Hydrotherapy Centre for atopic and psoriatic patients. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 17. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Science.gov (United States)

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 19. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  OpenAIRE

  LUNDIN, ARVID; ZAIMOVIC, NEDIM

  2016-01-01

  Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. Ett sådant ingrepp medför en rad möjligheter för förbättring av inte bara fordonets verkningsgrad utan även förarmiljön. Med digitala backspeglar så skulle det vara möjligt att visa stödjande grafi...

 20. En undersøgelse af livshistorier blandt patienter med skizofreni. (An examination of life stories among patients with schizophrenia)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Tine; Bliksted, Vibeke Fuglsang; Thomsen, Dorthe Kirkegaard

  have less coherent life stories compared to healthy controls. 30 patients and 30 matched controls describe and rate up to 10 life story chapters and 3 self-defining memories (SDMs). We expect that patients will have less chronologically organized chapters and that they will rate degree of self......-continuity and causal coherence lower for both SDMs and life story chapters....

 1. En undersøgelse af livshistorier blandt patienter med skizofreni. (An examination of life stories among patients with schizophrenia)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Tine; Bliksted, Vibeke Fuglsang; Thomsen, Dorthe Kirkegaard

  Lack of self-continuity is a defining feature in schizophrenia, which involves the experience that the past self is not meaningfully connected to the present self. Self-continuity may be established through the life story. In this study-in-progress we examine whether patients with schizophrenia...... have less coherent life stories compared to healthy controls. 30 patients and 30 matched controls describe and rate up to 10 life story chapters and 3 self-defining memories (SDMs). We expect that patients will have less chronologically organized chapters and that they will rate degree of self......-continuity and causal coherence lower for both SDMs and life story chapters....

 2. Implementering af ny standard for forebyggelse af delir i forhold til ældre svagelige patienter > 65 år med hoftefraktur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Rehder, Bente; Pedersen, Niels

  2013-01-01

  Baggrund: Pro-hip er et inter-regionalt projekt www.prohip.eu der blandt andet har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. Delirium er et hyppigt forekommende problem blandt patienter...... standard. Intentionen er således at udvikle en evidensbaseret standard eller instruks, der har til formål at opspore tidlige symptomer på konfusion og dermed forebygge udviklingen af deliriøs tilstand hos patienten med hoftefraktur. Metode: Der er udarbejdet et systematisk review med henblik på...

 3. Turbulens? - Norske nettavisers omtale av Norwegian 2013. [En kvantitativ innholdsanalyse av VG, DB, Aftenposten, NRK og DNs dekning av Norwegians Dreamliner-kjøp

  OpenAIRE

  Knudsen, Anders

  2015-01-01

  Analysen tar for seg omtale av flyselskapet Norwegian i de fem norske nettavisene VG.no, DB.no, Aftenposten.no, NRK.no og DN.no. Prosjektet fokuserer på artiklenes vinkling og hvordan selskapet omtales i forbindelse med Dreamliner-skandalen, med utgangspunkt i dagsordenfunksjonen og teorien om framing. For å belyse dette har jeg tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan vinklet og fokuserte norske nettaviser i 2013 på Norwegians kjøp og innføring av nye Dre...

 4. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 5. Pragmatisk kompetanse hos barn med leppe-, kjeve-, og/ eller ganespalte

  OpenAIRE

  Vederhus, Ole-Jacob

  2015-01-01

  Denne tverrsnittstudiens hensikt er å kartlegge den pragmatiske kompetansen og de generelle kommunikasjonsferdighetene til barn med leppe-kjeve- og/ eller ganespalte. Barna (n = 17) i alderen 5:2-6:8 år ble kartlagt ved hjelp av The Children`s Communication Checklist 2 (D. V. M. Bishop, 2003), sammenlignet med sjekklistens normeringsgruppe og signifikanstestet på tvers av spaltetypene: isolert ganespalte (n = 7), leppe-, kjevespalte (n = 2) og leppe-, kjeve-, ganespalte (...

 6. Reduction of unnecessary right ventricular pacing by managed ventricular pacing and search AV+ algorithms in pacemaker patients: 12-month follow-up results of a randomized study.

  Science.gov (United States)

  Chen, Silin; Chen, Keping; Tao, Qianmin; Zheng, Liangrong; Shen, Farong; Wu, Shulin; Fan, Jie; Xu, Geng; Wang, Li; Zhou, Xiaohong; Zhang, Shu

  2014-11-01

  The present study was to assess the reduction of right ventricular pacing (RVP) by pacemaker algorithms of Managed Ventricular Pacing (MVP) and Search AV+ (SAV+) interval over a period of 12 months. A total of 385 patients indicated for a dual-chamber pacemaker (DC-PM) were enrolled in the prospective, randomized COMPARE study at 29 centres in China between June 2009 and April 2011. Patients implanted with DC-PMs were randomized in a 1 : 1 ratio to the MVP group or the SAV+ group. The percentage of VP (%VP) was obtained from the device diagnostic data at 1-, 6-, and 12-month follow-ups and was expressed as the median %VP over all beats in patients with sinus node dysfunction (SND) and atrioventricular block (AVB) excluding persistent third-degree AVB. Of 385 enrolled patients, 253 had SND and 72 had AVB. The %VP in the MVP group was significantly lower than that in the SAV+ group at 1-, 6-, and 12-month follow-ups, respectively. At 12-month follow-up, the median %VP in SND patients was 0.20% in the MVP group and 1.4% in the SAV+ group (P sustainable %VP reduction has potential implications in reducing the development of heart failure and/or atrial arrhythmia morbidity. Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © The Author 2014. For permissions please email: journals.permissions@oup.com.

 7. Vid era sinnens fulla bruk - en kvantitativ enkätundersökning om ungdomars kunskaper om och attityder till alkohol. Utvecklingsarbete: Minderårigas tillgång till alkohol - en kvalitativ studie med fokus på orsakerna bakom utköpen/förmedlingen av alkohol till minderåriga samt hur langningen av alkohol till minderåriga kan minskas.

  OpenAIRE

  Ström, Cecilia

  2013-01-01

  Examensarbete: I det här examensarbetet har ämnet alkohol och ungdomar behandlats. Syftet med denna studie var att kartlägga vilken kunskap och vilka attityder ungdomar har gällande alkohol och alkoholbruk. För att kunna förebygga eventuella alkoholproblem behövs kunskap om hur unga förhåller sig till alkoholrelaterade frågor. När kunskapen ökar går det bättre att ta itu med det här växande problemet och även få hål på de myter om alkohol som fortfarande cirkulerar. Studien genomförde...

 8. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 9. Högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning : en intervjustudie

  OpenAIRE

  Ejder, Alina; Karlsson, Sanna

  2016-01-01

  En god sex- och samlevnadsundervisning i skolan är central för att ha möjlighet att utveckla en god hälsa, vilken dock enligt tidigare forskning har visats vara av bristande kvalitet. Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen på deras skola, med fokus på pedagog ledda lektioner. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie, där sex högstadieelever intervjuades individuellt. Resultatet visade att eleverna upplevde att undervisningen...

 10. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Science.gov (United States)

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-12-01

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 11. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 12. Increased brain amyloid deposition in patients with a lifetime history of major depression: evidenced on {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Kuan-Yi; Chen, Chia-Hsiang; Liu, Chia-Yih [Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Department of Psychiatry, Tao-Yuan (China); Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China); Chen, Cheng-Sheng [Kaohsiung Medical University Hospital, Department of Psychiatry, Kaohsiung (China); Wai, Yau-Yau [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Radiology, Tao-Yuan (China); Chang, Chee-Jen [Chang Gung University, Graduate Institute of Clinical Medical Science, Tao-Yuan (China); Chang Gung University, Clinical Informatics and Medical Statistics Research Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung Memorial Hospital, Biostatistical Center for Clinical Research, Tao-Yuan (China); Tseng, Hsiao-Jung [Chang Gung Memorial Hospital, Biostatistical Center for Clinical Research, Tao-Yuan (China); Yen, Tzue-Chen; Lin, Kun-Ju [Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China); Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Tao-Yuan (China)

  2014-04-15

  The literature suggests that a history of depression is associated with an increased risk of developing Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to examine brain amyloid accumulation in patients with lifetime major depression using {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging in comparison with that in nondepressed subjects. The study groups comprised 25 depressed patients and 11 comparison subjects who did not meet the diagnostic criteria for AD or amnestic mild cognitive impairment. Vascular risk factors, homocysteine and apolipoprotein E (ApoE) genotype were also examined. The standard uptake value ratio (SUVR) of each volume of interest was analysed using whole the cerebellum as the reference region. Patients with a lifetime history of major depression had higher {sup 18}F-florbetapir SUVRs in the precuneus (1.06 ± 0.08 vs. 1.00 ± 0.06, p = 0.045) and parietal region (1.05 ± 0.08 vs. 0.98 ± 0.07, p = 0.038) than the comparison subjects. Voxel-wise analysis revealed a significantly increased SUVR in depressed patients in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (p < 0.01). There were no significant associations between global {sup 18}F-florbetapir SUVRs and prior depression episodes, age at onset of depression, or time since onset of first depression. Increased {sup 18}F-florbetapir binding values were found in patients with late-life major depression relative to comparison subjects in specific brain regions, despite no differences in age, sex, education, Mini Mental Status Examination score, vascular risk factor score, homocysteine and ApoE ε4 genotype between the two groups. A longitudinal follow-up study with a large sample size would be worthwhile. (orig.)

 13. Increased brain amyloid deposition in patients with a lifetime history of major depression: evidenced on 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Kuan-Yi; Chen, Chia-Hsiang; Liu, Chia-Yih; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Chen, Cheng-Sheng; Wai, Yau-Yau; Chang, Chee-Jen; Tseng, Hsiao-Jung; Yen, Tzue-Chen; Lin, Kun-Ju

  2014-01-01

  The literature suggests that a history of depression is associated with an increased risk of developing Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to examine brain amyloid accumulation in patients with lifetime major depression using 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging in comparison with that in nondepressed subjects. The study groups comprised 25 depressed patients and 11 comparison subjects who did not meet the diagnostic criteria for AD or amnestic mild cognitive impairment. Vascular risk factors, homocysteine and apolipoprotein E (ApoE) genotype were also examined. The standard uptake value ratio (SUVR) of each volume of interest was analysed using whole the cerebellum as the reference region. Patients with a lifetime history of major depression had higher 18 F-florbetapir SUVRs in the precuneus (1.06 ± 0.08 vs. 1.00 ± 0.06, p = 0.045) and parietal region (1.05 ± 0.08 vs. 0.98 ± 0.07, p = 0.038) than the comparison subjects. Voxel-wise analysis revealed a significantly increased SUVR in depressed patients in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (p 18 F-florbetapir SUVRs and prior depression episodes, age at onset of depression, or time since onset of first depression. Increased 18 F-florbetapir binding values were found in patients with late-life major depression relative to comparison subjects in specific brain regions, despite no differences in age, sex, education, Mini Mental Status Examination score, vascular risk factor score, homocysteine and ApoE ε4 genotype between the two groups. A longitudinal follow-up study with a large sample size would be worthwhile. (orig.)

 14. Matglede hos barn : effekter av et læringsprogram

  OpenAIRE

  Myhrer, Kristine Svartebekk

  2013-01-01

  SAMMENDRAG Bakgrunnen for denne studien var Nasjonalt råd for ernærings nye kostholdsråd for den norske befolkningen. I rådene er det anbefalt å begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker og mettet fett for å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, slik som diabetes og overvekt. For å påvirke barns valg av mat mot et sunnere kosthold er det behov for å forstå faktorer som kan påvirke barnas valg og aksept av matvarer Formålet med masteroppgaven e...

 15. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 16. Invigning av Orgel Acusticum

  OpenAIRE

  Ericsson, Hans-Ola; Weman Ericsson, Lena; Hannus, Anders

  2012-01-01

  Invigning av Orgel Acusticum, Studio Acusticum, konsertsalenHans-Ola Ericsson, orgel; Lena Weman, traversflöjt; Anders Hannus, klangregi; Birgitta Svendén, konferencièreOlivier Messiaen 1908-1992Apparition de l'Église éternelle (1932)Hans-Ola Ericsson f. 1958Nytt verk (2012) för förstärkt traversflöjt och orgelJohann Sebastian Bach 1685-1750Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) ur OrgelbüchleinHans-Ola EricssonPostludium - "Spikar" ur orgelmässan "De fyra varelsernas Amen" (1999-2000) fö...

 17. Kritik med objektets forrang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liebst, Lasse Suonperä; Stamer, Naja Buono

  2010-01-01

  Nærværende artikel vil i lyset af den idealistiske epistemologis fremtrædende position i sociologien foreslå, at et fremadrettet brud med denne idealisme kan ske med en tilbagevenden til Theodor W. Adornos negative dialektik. Det frugtbare ved denne særegne dialektik er, hvordan den med en tildel...

 18. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 19. AV dissociation, an inevitable response.

  Science.gov (United States)

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 20. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 1. Combining two large MRI data sets (AddNeuroMed and ADNI) using multivariate data analysis to distinguish between patients with Alzheimer's disease and healthy controls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westman, Eric; Simmons, Andrew; Muehlboeck, J.-Sebastian

  2010-01-01

  and the high resolution sagital 3D T1w MP-RAGE datasets used for image analysis. Regional segmentation of the brain was carried out using the multi-scale ANIMAL image analysis technique (Automated Non-linear Image Matching and Anatomical Labeling). Cortical thickness measurements were performed using CLASP......NeuroMed cohort as a training set and validating the model with the ADNI cohort resulted in a sensitivity of 78% and specificity of 87%. All three models created showed very similar results. Examples of important variables for discriminating between AD and CTL included temporal lobe grey matter volume, total CSF...... volume and mean cortical thickness. Conclusions: Multivariate data analysis is a powerful tool for distinguishing between different patient groups. The AddNeuroMed, ADNI and combined cohorts showed similar patterns of atrophy and the predictive power was very similar. This demonstrates that the methods...

 2. Nursing identity and patient-centredness in scholarly health services research: a computational text analysis of PubMed abstracts 1986-2013.

  Science.gov (United States)

  Bell, Erica; Campbell, Steve; Goldberg, Lynette R

  2015-01-22

  The most important and contested element of nursing identity may be the patient-centredness of nursing, though this concept is not well-treated in the nursing identity literature. More conceptually-based mapping of nursing identity constructs are needed to help nurses shape their identity. The field of computational text analytics offers new opportunities to scrutinise how growing disciplines such as health services research construct nursing identity. This paper maps the conceptual content of scholarly health services research in PubMed as it relates to the patient-centeredness of nursing. Computational text analytics software was used to analyse all health services abstracts in the database PubMed since 1986. Abstracts were treated as indicative of the content of health services research. The database PubMed was searched for all research papers using the term "service" or "services" in the abstract or keywords for the period 01/01/1986 to 30/06/2013. A total of 234,926 abstracts were obtained. Leximancer software was used in 1) mapping of 4,144,458 instances of 107 concepts; 2) analysis of 106 paired concept co-occurrences for the nursing concept; and 3) sentiment analysis of the nursing concept versus patient, family and community concepts, and clinical concepts. Nursing is constructed within quality assurance or service implementation or workforce development concepts. It is relatively disconnected from patient, family or community care concepts. For those who agree that patient-centredness should be a part of nursing identity in practice, this study suggests that there is a need for development of health services research into both the nature of the caring construct in nursing identity and its expression in practice. More fundamentally, the study raises questions about whether health services research cultures even value the politically popular idea of nurses as patient-centred caregivers and whether they should.

 3. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 4. Mobbning av icke-heterosexuella i skolan : En empirisk undersökning med exempel på elever som p.g.a. sin sexuella läggning är mobbade och lärarnas motverkan mot detta.

  OpenAIRE

  Ekhem, Regina

  2006-01-01

  Denna studie handlar om icke-heterosexuella* ungdomars upplevelser av mobbning i skolan p.g.a. deras sexuella läggning och ungdomarnas upplevelser om vad som görs av lärarna för att motverka denna mobbning. Studien genomfördes i två delar: förstudie och huvudstudie. I förstudien studerades lärarestuderandes åsikter om utbildningen som de får om mobbningen av icke-heterosexuella elever i skolan på lärareprogrammet. I förstudie medverkade 11 lärarestuderande, alla var kvinnor. I huvudstudien st...

 5. Deriving common comorbidity indices from the MedDRA classification and exploring their performance on key outcomes in patients with rheumatoid arthritis.

  Science.gov (United States)

  Putrik, Polina; Ramiro, Sofia; Lie, Elisabeth; Michaud, Kaleb; Kvamme, Maria K; Keszei, Andras P; Kvien, Tore K; Uhlig, Till; Boonen, Annelies

  2018-03-01

  To develop algorithms for calculating the Rheumatic Diseases Comorbidity Index (RDCI), Charlson-Deyo Index (CDI) and Functional Comorbidity Index (FCI) from the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), and to assess how these MedDRA-derived indices predict clinical outcomes, utility and health resource utilization (HRU). Two independent researchers linked the preferred terms of the MedDRA classification into the conditions included in the RDCI, the CDI and the FCI. Next, using data from the Norwegian Register-DMARD study (a register of patients with inflammatory joint diseases treated with DMARDs), the explanatory value of these indices was studied in models adjusted for age, gender and DAS28. Model fit statistics were compared in generalized estimating equation (prediction of outcome over time) models using as outcomes: modified HAQ, HAQ, physical and mental component summary of SF-36, SF6D and non-RA related HRU. Among 4126 patients with RA [72% female, mean (s.d.) age 56 (14) years], median (interquartile range) of RDCI at baseline was 0.0 (1.0) [range 0-6], CDI 0.0 (0.0) [0-7] and FCI 0.0 (1.0) [0-6]. All the comorbidity indices were associated with each outcome, and differences in their performance were moderate. The RDCI and FCI performed better on clinical outcomes: modified HAQ and HAQ, hospitalization, physical and mental component summary, and SF6D. Any non-RA related HRU was best predicted by RDCI followed by CDI. An algorithm is now available to compute three commonly used comorbidity indices from MedDRA classification. Indices performed comparably well in predicting a variety of outcomes, with the CDI performing slightly worse when predicting outcomes reflecting functioning and health. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Rheumatology. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com

 6. "AV nodal" reentry: Part II: AV nodal, AV junctional, or atrionodal reentry?

  NARCIS (Netherlands)

  McGuire, M. A.; Janse, M. J.; Ross, D. L.

  1993-01-01

  The classical model of "atrioventricular (AV) nodal" reentrant tachycardia suggests that the reentrant circuit is entirely within the compact AV node and that AV nodal tissue is present proximal and distal to the circuit. Recent evidence from mapping studies and from examination of the effects of

 7. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekk...... nydefinering av lærerprofesjonalitet, må lærerne gå til kjernen av problemet, nemlig den sårbare lærer-elev relasjonen. Kun da kan det sosiale forsvarssystemet i skolen brytes ned, og den enkelte lærer kan gies rom til å lære av erfaring....

 8. Hverdagslivet som uformel omsorgsudøver med en partner med Parkinsons sygdom, – en interviewundersøgelse af kvinders erfaringer med omsorg og livskvalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise; Pedersen, B.; Wagner, L.

  2012-01-01

  Formål: At undersøge de levede erfaringer for kvindelige partnere til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Baggrund: Det er kendt, at hverdagslivet med en partner med Parkinsons sygdom indebærer radikale omvæltninger i familien, især for den kvindelige partner. Metode: En fænomenologisk......-hermeneutisk metode blev anvendt. I 2008 gennemførtes interview med kvindelige partnere (N = 10) til hjemmeboende patienter med Parkinsons sygdom. Den franske filosof Ricoeurs teori om fortolkning blev anvendt i analysen af data. Konklusion: Undersøgelsen viste, at livet sammen med en partner med Parkinsons sygdom...

 9. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 10. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 11. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 12. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 13. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 14. Radiojodbehandling af recidiverende hypertyreose hos patienter som tidligere er behandlet for diffus toksisk struma med subtotal strumektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, H; Laurberg, P

  1993-01-01

  Radioiodine therapy is often employed for treatment of patients with relapse of hyperthyroidism due to Graves' disease, after previous thyroid surgery. Little is known about the outcome of this treatment compared to patients with no previous surgery. A total of 20 patients, who had received...

 15. At leve med osteoporose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Carrinna; Abrahamsen, Bo; Konradsen, Hanne

  Baggrund: Livet med kronisk sygdom, heriblandt osteoporose, giver anledning til verdensomspændende udfordringer. Osteoporose er ofte en usynlig tilstand før knoglebrud opstår, det er anslået, at hver tredje kvinde og en af fire mænd over 50 år i Europa vil opleve disse typer af knoglebrud og det...... med betydelig sygelighed og dødelighed til følge. At leve med en kronisk tilstand påvirker ofte menneskets livssituation, både specifikt, emotionelt og eksistentielt, hvordan dette opleves er individuelt og det er endnu uklart hvordan osteoporose påvirker den enkeltes livssituation. Formål: At opnå en...... dybere forståelse af livet med osteoporose ved at undersøge ny-diagnosticerede kvinders erfaringer med at leve med osteoporose når medicinsk behandling med henblik på frakturforebyggelse var ordineret. Metode: Et kvalitativt studie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, samt et longitudinelt design...

 16. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 17. UL-vejledt anlæggelse af fødeepidural hos patient med torakolumbal skoliose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Piosik, Zofia Maria; Helbo-Hansen, Søren; Sprehn, Michael

  2015-01-01

  Providing epidural analgesia in patients with scoliosis may be challenging. We describe ultrasound-guided insertion of an epidural catheter for labour analgesia and a following caesarean section in a patient with a thoracolumbar scoliosis. A well-functioning epidural catheter was easily inserted...... on the first attempt without any need for redirections of the epidural needle. Use of ultrasound imaging to guide epidural needle insertion site and trajectory can be a valuable tool in managing patients with scoliosis....

 18. Skatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien : en studie av Airbnb

  OpenAIRE

  Monsen, Jørgen Tvedt; Gundersen, Preben Holme

  2017-01-01

  Delingsøkonomien har vært gjenstand for bemerkelsesverdig vekst i nyere tid. Delingskonseptet omfatter en rekke økonomiske aktiviteter som via en plattform tilrettelegger for effektiv kommunikasjon mellom tilbydere og etterspørrere av underutnyttede ressurser. Gjennom å forsyne overnattingsmarkedet med personers ledige kapasitet av boenheter, har Airbnb blitt en verdensledende delingsaktør. Fremveksten av delingsøkonomien har bidratt til inntektsmuligheter for tilbydere, samtid...

 19. Medicinsk vs. kirurgisk behandling af svært overvægtige patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svane, Maria Saur; Bojsen-Møller, Kirstine Nyvold; Madsbad, Sten

  2016-01-01

  Bariatric surgery induces large and sustainable weight loss in obese patients and improves glycaemic control in patients with Type 2 diabetes. Eleven randomized controlled trials have shown superior glycaemic outcomes after bariatric procedures vs. medical therapy/intensive lifestyle interventions...... in obese patients with Type 2 diabetes. Furthermore, many patients experience remission of Type 2 diabetes after surgery but relapse may occur during follow-up. Data from observational studies show reduced incidence of micro- and macrovascular complications in addition to reduced cardiovascular and total...... mortality after surgery....

 20. Fiskeoppdrett og verdsettelse : en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet

  OpenAIRE

  Aaker, Harald

  2005-01-01

  Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen.Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskaps-manipulasjon. Det er store metodeproblemer innen ”earnings management” – forskningen, da den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år har ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) dominert. Problemet er i å estimere de normale tidsavgrensni...

 1. Planretningslinjer for en differensiert forståelse av byggeforbudet i strandsonen erfart av tre kommuner

  OpenAIRE

  Alvheim, Maren

  2014-01-01

  I plan- og bygningsloven er det nå delvis videreført og innstrammet et unntak fra byggeforbudet for å ta hensyn til variasjonene mellom landets kystkommuner. Unntaket innebærer at kommunene må fastsette en ny byggegrense gjennom plan for å fravike forbudet mot bygging i strandsonen. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) er iverksatt med mål om å tydeliggjøre kommunenes adgang til å bygge i strandsonen gjennom plan. Oppgaven søker å avklare ...

 2. Effekten af cellebehandling hos patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Anders Bruun; Qayyum, Abbas Ali; Kastrup, Jens

  2015-01-01

  The present Cochrane review included 23 studies randomized placebo-controlled clinical trials with a total of 1,255 patients. The effect of autologous cell therapy versus placebo was examined on left ventricular ejection fraction (LVEF), adverse effects and mortality in patients with chronic isch...

 3. Cytomegalovirus-associeret hæmofagocytosesyndrom og akut nyresvigt hos en patient med kronisk lymfatisk leukæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broe, Julie; Lauritzen, Anne Falensteen; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  with haemophagocytic syndrome. The serology was compatible with acute Cytomegalovirus infection. The patient received therapy with ganciclovir, prednisolone and gamma globulin, and the acute renal failure was treated with haemodialysis. The patient responded well to the treatment and was discharged after a month...

 4. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 5. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  is plagued by a number of methodological limitations. The definition of study populations is often unclear and there is a lack of studies with patients that have a clinically documented need for treatment. There is also a lack of research that evaluates interventions aimed at both the individual patient...... reactions to stress or adjustment disorders that were work related, patients were offered participation in the project, if inclusion and exclusion criteria were satisfied. Patients answered baseline questionnaires prior to initial examination. The questionnaire, which was used to measure treatment effects......, was repeated again 4 and 10 months after inclusion. Treatment effects were assessed with validated scales: Perceived stress (PSS-10), mental health (GHQ-30), sleep quality (selected items from the BNSQ), and cognitive functioning (two subscales from the CFQ). There were also items concerning sick-leave. After...

 6. Ivaretakelse av pasientsikkerhet

  OpenAIRE

  Berland, Astrid; Natvig, Gerd Karin

  2005-01-01

  The main purpose of this article is to study what nurses consider most important when focusing on patient safety. The study uses a qualitative design based on focus group interviews with nurses who work with acute, critically ill patients in hospitals. Two hospitals were chosen. The data collection was conducted in October and November 2002. The research comprised 23 nurses with specialist degrees, including one man, divided into four groups. The criterion for inclusion i...

 7. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 8. Slut med skuffeprojekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Lisbeth; Pedersen, Preben Ulrich; Scheel, Linda Schumann

  2003-01-01

  En etårig tværfaglig uddannelse i projektledelse og evidensbaseret praksis for sundhedspersonale med mellemlange uddannelser har allerede medført konkrete ændringer i klinisk praksis til gavn for patienterne....

 9. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 10. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 11. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 12. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 13. Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Bøe Lyngstad

  2018-03-01

  Full Text Available I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

 14. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkelser hos barn og unge. Studiens hensikt: Karlegging av organdoser til barn ved CT-undersøkelser p...

 15. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Richter, Jörg

  2013-01-01

  - Beskrivelse. Parental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Litteratursøk. Av 51 identifiserte refe...

 16. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  væsentligt i perioden frem til 2006. Det især personer med nedsat hørelse, som er kommet i beskæftigelse. Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmarkedskommissionen. Den bygger på oplysninger om personer med handicap, som havde en målt funktionsnedsættelse i 1995, og personer uden et handicap i 1995. Disse...

 17. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 18. Cytomegalovirus-associeret hæmofagocytosesyndrom og akut nyresvigt hos en patient med kronisk lymfatisk leukæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broe, Julie; Lauritzen, Anne Falensteen; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  with haemophagocytic syndrome. The serology was compatible with acute Cytomegalovirus infection. The patient received therapy with ganciclovir, prednisolone and gamma globulin, and the acute renal failure was treated with haemodialysis. The patient responded well to the treatment and was discharged after a month......A 60-year-old man with chronic lymphocytic leukaemia was admitted to our department with fever and hepatospleno-megaly. Laboratory findings revealed hyperferritinaemia of 40,300 microgram/l and both liver and renal dysfunction. A bone marrow biopsy showed haemophagocytosis consistent...... with normal lever and renal function....

 19. Der mangler undersøgelser af effekten af psykologbehandling til patienter med kræft og depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Anna Thit; Ross, Lone; Guldin, Mai-Britt

  2016-01-01

  Depression is a well-known co-morbidity of cancer. A possible intervention for depression is psychological treatment defined as psychotherapy provided by a psychologist. In this narrative review we investigated the effect of psychological treatment on depression for patients with cancer. Six...... Cochrane reviews of 38 studies investigating psychological or psychosocial interventions were reviewed. One of the 38 studies could not be assessed. None of the included studies investigated psychological treatment for patients who were diagnosed with depression or included because of depression symptoms....

 20. Forebyggelse af infektioner hos patienter, der har kronisk inflammatorisk tarmsygdom og er i behandling med TNF-hæmmere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Risager Christensen, Katrine; Steenholdt, Casper

  2014-01-01

  suppression of the immune system. National and international guidelines recommend screening and vaccination for selected infectious agents prior to anti-TNF initiation as well as during ongoing anti-TNF therapy. This review focuses on current available recommendations and discusses physicians’ and patients......Prevention of infections in patients with inflammatory bowel disease during TNF inhibitor treatment Treatment of inflammatory bowel disease with anti-tumour necrosis factor (TNF)-alpha biopharmaceuticals is generally well tolerated, but increases the risk of infections due to globally induced...

 1. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Larsen, Lena Bech; Østergaard, Stine Vernstrøm

  Danmark har været omfattet af FN’s handicapkonvention siden 2009. I tråd med konventionen har den danske handicappolitik til hensigt at skabe lige muligheder for mennesker med handicap og den øvrige befolkning. Denne undersøgelse belyser, i hvilket omfang dette sigte er opfyldt for mennesker med...... handicap i 2016, sammenholdt med den øvrige voksne befolkning. Undersøgelsen sætter fokus på forhold omkring uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse, livskvalitet og sundhed, deltagelse og tilgængelighed samt sagsbehandling og diskrimination. Rapporten giver på den måde et bredt billede af, dels hvordan...... forholdene er for mennesker med handicap i 2016, og dels hvordan forholdene har udviklet sig siden den første undersøgelsesrunde i 2012. Undersøgelsen viser, at der er store forskelle på mennesker med og uden handicap, også når det gælder helt fundamentale områder for velfærdssamfundet så som uddannelse og...

 2. Muskelbiopsier hos patienter med fibromyalgi. En undersøgelse baseret på lys- og elektronmikroskopi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drewes, A M; Andreasen, A; Schrøder, H D

  1994-01-01

  of muscle disease. Nevertheless, we subjected biopsies from nine of the patients and five other controls for further ultrastructural evaluations and demonstrated pathologic findings e.g. empty sleeves of basement membrane, many lipofuscin bodies and other degenerative changes. We conclude...

 3. How to reliably deliver narrow individual-patient error bars for optimization of pacemaker AV or VV delay using a "pick-the-highest" strategy with haemodynamic measurements.

  Science.gov (United States)

  Francis, Darrel P

  2013-03-10

  Intuitive and easily-described, "pick-the-highest" is often recommended for quantitative optimization of AV and especially VV delay settings of biventricular pacemakers (BVP; cardiac resynchronization therapy, CRT). But reliable selection of the optimum setting is challenged by beat-to-beat physiological variation, which "pick-the-highest" combats by averaging multiple heartbeats. Optimization is not optimization unless the optimum is identified confidently. This document shows how to calculate how many heartbeats must be averaged to optimize reliably by pick-the-highest. Any reader, by conducting a few measurements, can calculate for locally-available methods (i) biological scatter between replicate measurements, and (ii) curvature of the biological response. With these, for any clinically-desired precision of optimization, the necessary number of heartbeats can be calculated. To achieve 95% confidence of getting within ±∆x of the true optimum, the number of heartbeats needed is 2(scatter/curvature)(2)/∆x(4) per setting. Applying published scatter/curvature values (which readers should re-evaluate locally) indicates that optimizing AV, even coarsely with a 40ms-wide band of precision, requires many thousand beats. For VV delay, the number approaches a million. Moreover, identifying the optimum twice as precisely requires 30-fold more beats. "Pick the highest" is quick to say but slow to do. We must not expect staff to do the impossible; nor criticise them for not doing so. Nor should we assume recommendations and published protocols are well-designed. Reliable AV or VV optimization, using "pick-the-highest" on commonly-recommended manual measurements, is unrealistic. Improving time-efficiency of the optimization process to become clinically realistic may need a curve-fitting strategy instead, with all acquired data marshalled conjointly. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 4. Förebyggande och rehabilitering av Osgood- Schlatter och Sinding-Larsen−Johanssons syndrom : Utformande av en handbok

  OpenAIRE

  Karenko, Sofia

  2016-01-01

  Detta arbete är ett praktiskt inriktat examensarbete där slutprodukten är en handbok med ett förebyggande och rehabiliterande träningsprogram för Osgood-Schlatter och Sinding-Larsen–Johanssons syndrom (SLJ). Syftet med arbetet är att öka kunskapen om syndromen och utforma ett träningsprogram som kan användas vid förebyggande och rehabiliteringen av dessa. Arbetet bygger på Vilkka och Airaksinens modell för praktiskt inriktat examensarbete som beskrivs i boken Toiminnallinen opinn...

 5. Med handicap i vuggestuen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendix-Olsen, Kurt

  2017-01-01

  Artiklen udforsker det deltagelsesmæssige råderum, som vuggestuebørn med handicap har i hverdagens inklusionspraksis i ressourcebørnehuse. Ressourcebørnehusenes inklusionsarrangementer er i fokus med henblik på at undersøge, på hvilke måder børn med handicap deltager i hverdagen og får erfaringer...... med og mulighed for at udvikle rådighed. Artiklen fremanalyserer, at inklusionsarrangementer tilvejebringes gennem tre væsensforskellige organiseringer af pædagogisk praksis, der hver på sin måde tilbyder børn med handicap særlige deltagelsesbetingelser: 1) Et kapacitetsfokuseret arrangement 2) Et...... rummende omsorgsarrangement 3) Et repertoireskabende arrangement. De to førstnævnte arrangementer peger på, at handicap er knyttet til binære forståelser af børns behov som almene eller særlige. Hvor de professionelle i det kapacitetsfokuserede arrangement vægtlægger udvikling af barnets kropsfunktioner og...

 6. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 7. Beregning av lokk, håndberegningsmetoder versus FEM

  OpenAIRE

  Bruder, Ørjan Myklestad

  2014-01-01

  Ved dimensjonering av lokk benyttes vanligvis elementmetoden (FEM) til å fastlegge spenning og deformasjon i konstruksjonen. Det finnes flere håndberegningsmetoder for å verifisere FEM-resultatene, men det er lite tilgjengelig litteratur om temaet, og lite er gjort for å sammenligne metodene. IMT ved NMBU ønsker å styrke fagkunnskapen innenfor dette temaet og har derfor initiert denne mastergradsoppgaven. Målsettingen med denne oppgaven har vært å sammenligne ulike håndberegningsformler for ...

 8. Armbandsbaserad pulsoximetri : Ett egenkonstruerat system med reflekterande teknik och jämförelse mot traditionell mätteknik vid normal och nedsatt hudtemperatur

  OpenAIRE

  Edström, Linnéa

  2016-01-01

  I rapporten presenteras en lågkostnads, portabel och bärbar design av ett nytt system med reflekterande teknik för pulsoximetri. Arbetet har utförts som ett projekt, inkluderande elektronikkonstruktion, mjukvaruutveckling, design av inkapsling för prototypen samt fortlöpande tester av både hård- och mjukvara under arbetets gång. Resultatet av arbetet är ett egenkonstruerat system för pulsoximetri. Med hjälp av bluetooth-teknik kan systemet kommunicera trådlöst med en PC, laptop eller mobiltel...

 9. Reduction of the applied load by prioritizing hot water production; Reducering av anslutningseffekten med hjaelp av VV-prioritering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Selinder, Patrik [ZW Energiteknik, Nykoeping (Sweden)

  2005-11-01

  The energy used in Swedish district heating networks is primarily used for heating purposes in buildings, whereas the energy used for heating the domestic hot water is a minor part - about 10 to 20 % - of the total energy used in district heating systems. However, as the involved heat capacity is concerned, both heating of hot water and heating of buildings are very often of comparable sizes. Although effect of simultaneity of hot water consumption reduces the total hot water heating capacity in the built environment, the behaviour pattern of the customers is such that the hot water use results in high hot water loads for a given building at certain hours of a day. The preparation of domestic hot water therefore makes large demands on the heating capacity of the district heating net in relation to the ability of repayment due to the energy consumption. However, a building exhibits in general a good possibility for decreasing the total heat load by involving its thermal mass and therefore borrowing under limited time a part of its house heating capacity for hot water heating purposes. The thermal mass of the building ensures that this 'capacity-borrowing' is not experienced as a decrease in comfort. The goal of this project was to develop and to test a control algorithm acting on the control system of a customer substation with the purpose of temporarily reduce the heat delivery when high hot water demands occur. This algorithm has then been tested in a residential building in Goeteborg, Sweden. The control principle was applied on a Swedish customer substation with two heat exchangers connected in parallel for both radiator heating and instantaneous domestic hot water preparation. The basic idea was to reduce the opening angle of the radiator valve when a larger demand of hot water occurs (indicated by opening of the hot water control valve). A control algorithm based on certain physical parameters calculates in this case the closing angle of the radiator valve. Different control algorithms have been tested and a final algorithm was evaluated under a longer period. It was shown that both flow rates as well as heating capacities decreased considerably compared to the normal case when the priority-algorithm was activated. In the final analysis, however, it was shown that the control algorithm could be further improved for taking care of some special operational conditions. The algorithm can be quite simply applied in Swedish substations by exchanging the existing control system by a programmable DUC combined with suitable software. This could be done more or less at the same costs as normal control devices. No other changes of the substations are needed.

 10. Recovery of acidified forest land when harvesting varying fractions of biomass; Aaterhaemtning av foersurad skogsmark med olika uttag av biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moldan, F.; Manngaard, B.; Westling, O.

  2001-08-01

  IVL, has described the effects of five scenarios of future forest management on recovery from acidification of soil and run off during a rotation. The study was conducted by use of the dynamic model MAGIC. The calculations were applied on a forest site in the southern part of Sweden with acidified soil and a productive spruce forest, which is common in the southwestern part of Sweden. The soil of the studied site was acidified several decades ago when the emissions of air pollutants in Europe, especially sulphur, increased according to the model calculations. At the same time a productive spruce forest was established, which also contributed to the acidification by cation uptake and ion exchange with H{sup +}. The reduction of the emissions of sulphur after 1980 enabled a recovery process, indicated by, for example, increased ANC and decreased concentrations of inorganic aluminium in soil water. But the recovery will not be complete and the achieved degree of recovery will be depending of the type of forest management according to the calculations. The model calculations show that the combination between deposition of air pollutants and growing forests have resulted in a yearly net loss of 36 meq/m{sup 2} of base cations (resulting in soil acidification) from the soil during the period 1850 to 2015. The future yearly net loss of base cations, with lower deposition, could reach 15 meq /m{sup 2} with whole tree harvesting (including needles) during one rotation between 2015 and 2085. The amount of branches, tops and needles left after clear cutting and thinning contribute to the variation between 4 and 15 meq/m{sup 2} in average yearly net loss of base cations from the soil depending of the amount of biomass removed by harvest. The model calculations of the historic and future development of acidification in this study involve several sources of uncertainty. The long time span, assumed removal of biomass by harvest and compensatory fertilisation contributes to the uncertainties. In spite of that the method has proved to be a valuable tool to assess the need of additional reductions of emissions of air pollutants and also the impact of different forest management methods on future soil and water acidification. But the method need to be further developed and applied to assess the role of acidifying air pollutants in relation to forest management for recovery in acidified areas.

 11. Utveckling av hygienfunktioner i diskmaskiner : Desinfektion med hjälp av UV-ljus och ozon

  OpenAIRE

  Åberg, Linus

  2008-01-01

  This thesis within the field of Integrated Product development at the Royal Insitute of Technology, performed at Primary Development Dishcare at AB Electrolux, is supposed to find a solution to enhance the hygiene inside an Electrolux dishwasher. The outcomes of this thesis are functional prototypes to evaluate the efficiency of disinfection by the use of Ultra Violet Light and Ozone. The thesis has followed Electrolux Primary Development process, with delivarables and checkpoints. Ultra viol...

 12. Tristrams saga ok Isöndar og Tristan und Isold - En lesning av to versjoner av Tristan-legenden

  OpenAIRE

  Jensen, Kristian Arnstein

  2015-01-01

  Abstrakt (norsk) / Abstract (Norwegian) Oppgaven omhandler den norrøne og middelaldertyske versjonen av legenden om Tristan og Isolde. Kjærlighetsmotivet sammenliknes og fortellingen sammenliknes med et eventyr. Vladimir Propps og A. J. Greimas teorier om litteraturteori i forhold til fortellingen taes i bruk. Abstract (engelsk) / Abstract (English) The assignment is about the old norse and medieval german version of the legend of Tristan and Isolde. The love motive is compa...

 13. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 14. MED COMMITTEE STRUCTURE

  Science.gov (United States)

  It is beneficial to share good Diversity-related practices with other NHEERL Divisions. Sharing of this information will help MED showcase the many activities that are in place for Diversity that we are using to help us become a level 4 organization.

 15. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 16. Answers to questions posed during daily patient care are more likely to be answered by UpToDate than PubMed.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogendam, A.; Stalenhoef, A.F.H.; Vries Robbe, P.F. de; Overbeke, A.J.P.M.

  2008-01-01

  BACKGROUND: UpToDate and PubMed are popular sources for medical information. Data regarding the efficiency of PubMed and UpToDate in daily medical care are lacking. OBJECTIVE: The purpose of this observational study was to describe the percentage of answers retrieved by these information sources,

 17. "AV nodal" reentry: Part I: "AV nodal" reentry revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, M. J.; Anderson, R. H.; McGuire, M. A.; Ho, S. Y.

  1993-01-01

  This review is the first of a two-part series of articles on "atrioventricular [AV] nodal reentry." The early clinical literature as well as the experimental studies are reviewed, and more recent morphologic data are presented, with the aim of clarifying whether the reentrant circuit is confined to

 18. Letter to the Editor: Orthostatic Reactivity in Patients with Ischemic Stroke in the Chronic Period. OA Maced J Med Sci. http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2015.090

  OpenAIRE

  Vasileva, Danche

  2015-01-01

  I am writing you about our publication Orthostatic Reactivity in Patients with Ischemic Stroke in the Chronic Period, published OnlineFirst in OA Maced J Med Sci on August 01, 2015 [1]. Tables and Figures are not adequate for this publication, because they are from the previously published paper Orthostatic Reactivity in Patients with Diabetic Neuropathy. OA Maced J Med Sci. 2014 Jun 15; 2(2):244-248 [2]. I am sending you correct Tables and Figures and ask you to correct them, if poss...

 19. Kontrol af patienter med levertraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osterballe, Lene; Helgstrand, Frederik; Hillingsø, Jens

  2014-01-01

  Development of a hepatic pseudoaneurysm (HPA) is a well-known, yet rare complication after liver trauma. We found 135 cases reported in the literature since 1965. Ruptured HPAs may have severe consequences with sudden massive haemorrhage and death. A clear strategy towards diagnosis and management...... of HPA post liver trauma is needed and outlined in this paper. We recommend early detection and definitive treatment before enlargement and rupture....

 20. Objektiv kumulasjon av voldgiftsregulerte krav

  OpenAIRE

  Jacobsen, Andreas Skjevik

  2013-01-01

  Oppgaven omhandler adgangen til objektiv kumulasjon etter tvl. § 15-1 når ett eller flere krav er regulert av voldgiftsavtale, jf. vogl. §§ 9 og 10. En voldgiftsavtale reiser flere spørsmål i tilknytning til objektiv kumulasjon for domstolene. For det første må det tas stilling til den prinsipielle stillingen til voldgiftsregulerte krav ved domstolene. For det andre reiser objektiv kumulasjon særlige tolkningsspørsmål ved tolkningen av voldgiftsavtalen. Oppgavens kjerne er dermed å redegjøre ...

 1. Hva er det med Irma?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Beate Reinertsen

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: This article is about formative quality assessment in a posthuman or newmaterial perspective; embodied knowledges.  Theory and method are written together in immanence to envision complexity.  The aim and scope of the article is to follow the flow of events Irma produces opening up for affirmative poetical critique praxis. Quality is forwarded as an intensity and force in a moment only.  The moment is therefore the only structure of the text, as moving quality. The intention and inner logic of the text is therefore designed to work against fixed definitions and conceptualizations of what quality and quality assessment is.  This way I hope to show what posthuman and newmaterial approaches can contribute with to build cultures of innovation in which quality is assessed and produces again and again. They put differences to work and open up for creating moments of educational justice. Sammendrag: Artikkelen handler om kvalitetsvurdering i et nymaterielt perspektiv: Kroppslig kunnskap og viten. Teori og metode skrives sammen i immanent samtidighet for å gi et bilde på kompleksitet. Både hensikt og mål med artikkelen er å følge den flyten som Irma som hendelse eller event produserer, for å åpne opp potensialitet for en bekreftende eller affirmativ poetiserende kritikkpraksis og en ny forståelse av- og vurdering for kvalitet. Kvalitet skrives fram som en hendelse, intensitet eller kraft i et øyeblikk. Øyeblikket er derfor tekstens eneste og bærende struktur, som kvalitet i bevegelse. Tekstens indre logikk har slik til hensikt å motvirke forsøk på å skape definerte, faste eller bestemte oppfatninger av hva kvalitet er og hvordan kvalitet kan vurderes. På denne måten håper jeg å vise hva nymaterielle perspektiver kan gjøre for å bygge kulturer for innovasjon hvor kvalitet vurderes og produseres igjen og igjen. De setter forskjellighet i bevegelse og åpner opp for å skape rettferdige utdanningsøyeblikk.

 2. Nye estimater av organdoser til barn ved datatomografi (CT) utført på 1990-tallet i Norge

  OpenAIRE

  Toft, Benthe

  2013-01-01

  Masteroppgave i Folkehelsevitenskap ved Institutt for plante- og miljøvitenskap. 30 studiepoeng. Bakgrunn: Bruk av datatomografi (CT) har økt i Norge de siste ti årene og står nå for 80 % av befolkningsdosen fra medisinsk bruk av stråling. Det er usikkerhet rundt risikoen ved bruk av ioniserende stråling, særlig knyttet til CT av barn og unge. En stor internasjonal studie (EPI-CT-prosjektet) tar sikte på å skaffe økt kunnskap om risiko for leukemi og hjernekreft forbundet med CT-undersøkel...

 3. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 4. Stjerneroller med stort K

  DEFF Research Database (Denmark)

  Redvall, Eva Novrup

  2017-01-01

  Der er langt mellem de spændende roller til kvinder over 40 i amerikansk film og tv. Det har flere kvindelige filmstjerner før og nu arbejdet aktivt på at ændre ved at søsætte egne projekter. To vellykkede eksempler på det kan for tiden ses på HBO i 'Big Little Lies' med Reese Witherspoon og Nico...

 5. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 6. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...

 7. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 8. Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marit Bygdnes

  2012-01-01

  Materiale og metode: Undersøkelsen omfatter 87 personer med utviklingshemning som tidligere har bodd på en sentralinstitusjon. Datainnsamling skjedde ved at omsorgspersoner fylte ut ABDQ.  Resultater: Det var 24 % i utvalget som hadde nedgang i adaptiv atferd. Fortolkning: ABDQ er et hjelpemiddel til å avdekke nedgang i adaptiv atferd. Det er viktig at svikt avdekkes tidligst mulig og videreformidles til helsepersonell for utredning, diagnostisering, relevant behandling og tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Mange personer med utviklingshemning mestrer ikke å informere om egen helsetilstand og er avhengig av at omsorgspersonalet kan avdekke sykdom og lidelser så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

 9. "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System): A Web-based Client Server System for the Registration of Patients Being Treated in First Aid Posts at Public Events and Mass Gatherings.

  Science.gov (United States)

  Gogaert, Stefan; Vande Veegaete, Axel; Scholliers, Annelies; Vandekerckhove, Philippe

  2016-10-01

  First aid (FA) services are provisioned on-site as a preventive measure at most public events. In Flanders, Belgium, the Belgian Red Cross-Flanders (BRCF) is the major provider of these FA services with volunteers being deployed at approximately 10,000 public events annually. The BRCF has systematically registered information on the patients being treated in FA posts at major events and mass gatherings during the last 10 years. This information has been collected in a web-based client server system called "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System). MedTRIS contains data on more than 200,000 patients at 335 mass events. This report describes the MedTRIS architecture, the data collected, and how the system operates in the field. This database consolidates different types of information with regards to FA interventions in a standardized way for a variety of public events. MedTRIS allows close monitoring in "real time" of the situation at mass gatherings and immediate intervention, when necessary; allows more accurate prediction of resources needed; allows to validate conceptual and predictive models for medical resources at (mass) public events; and can contribute to the definition of a standardized minimum data set (MDS) for mass-gathering health research and evaluation. Gogaert S , Vande veegaete A , Scholliers A , Vandekerckhove P . "MedTRIS" (Medical Triage and Registration Informatics System): a web-based client server system for the registration of patients being treated in first aid posts at public events and mass gatherings. Prehosp Disaster Med. 2016;31(5):557-562.

 10. En utredning av meddelande-orienterade lager för Twingly

  OpenAIRE

  Säll, Robert

  2013-01-01

  Att flera datorer används för att gemensamt lösa problem är inte någonting nytt. Det finns många distribuerade system i bruk och många olika lösningar för hur dessa ska kommunicera med varandra. Vissa använder sig av meddelande-orienterade lager för kommunikation vilket det finns väldigt många implementationer av. RabbitMQ är ett exempel där att kommunikation går genom en (eller ett kluster av) central nod och kommunicerar med hjälp av protokollet Advanced Message Queue Protocol, AMQP. I en h...

 11. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 12. Nettbrettet: Avisbransjens frelser? : En casestudie av nettbrettsatsingen til fire norske mediehus

  OpenAIRE

  Ihme, Henrik Albert

  2012-01-01

  Denne oppgavens formål er å sammenfatte satsingen på nettbrettutgaver i Norge, ved å studere mediehusene VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Oppgaven er utformet som en casestudie, og inneholder en kvantitativ undersøkelse av mediehusenes utgaver gjennom en uke, samt dybdeintervjuer med sentrale aktører. Satsingen sees i lys av utviklingen i avisbransjen de siste årene, samt teoretiske perspektiver som remediering og disruptiv innovering. Mediehusenes strategi og ulike forretning...

 13. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 14. Hvordan kan sykepleier forebygge fotsår hos pasienter med diabetes type-2?

  OpenAIRE

  Vidme, Lisbeth Holo – Lund

  2012-01-01

  NORSK: I denne oppgaven har fokuset vert hvordan sykepleier kan forebygge fotsår hos pasienter med diabetes type-2. Jeg redegjør for undervisning og veiledning som er en viktig del av forebyggingen. Forklarer senkomplikasjonenen nevropati og aterosklerose og hvilke symptomer disse har. Jeg beskriver undersøkelser og utfordringer som en sykepleier har i forbindelse med identifisering av fotsår på pasienter med diabetes type-2. Jeg har brukt artikler fra Tidskrifter for den Norske Legeforeni...

 15. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effekt sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med patellofemoral smertesyndrom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mølgaard, Carsten; Andreasen, Jane; Christensen, Marianne

  tilstrækkelig evidens for en overbevisende effekt af fod- og knæortoser i behandlingen af PFPS patienter. Formål: At undersøge om en kombination af specifik fodtræning og indlæg kan forbedre effekten af et standard træningsregime i behandlingen af patellofemorale smerte syndrom (PFPS). Materiale og metode...

 16. Indeksering av og søking i hierarkiske metadata i XML-database

  OpenAIRE

  Ingebretsen, Knut Bjørke

  2005-01-01

  Denne oppgaven ser på hvordan en XML-database kan brukes til indeksering av og søking i hierarkiske metadata. Dette inngår som en del av arbeidet med å gjøre informasjon fra forskjellige samlinger tilgjengelig for informasjonssøkere. Problemstillingen det har vært arbeidet med er delt i to. Den ene delen var å finne ut hvordan en XML-database kan brukes som lokal indeks for metadata på et hierarkisk format. Den andre delen var å finne ut hvordan et søkegrensesnitt kan utvides til å utnytte h...

 17. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 18. Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi: literature review: pregled literature: Relations between pressure ulcer and patient skin integrity maintenance in intensive care:

  OpenAIRE

  Emeđi, Dragica; Skela-Savič, Brigita

  2015-01-01

  Introduction: The research aims to demonstrate the multidimensional needs and potential high-risk factors for developing pressure ulcer in adult patients in the intensive care. Methods: The analysis and synthesis of the evidence review from the EMERALD, CINAHL, PubMed, and ProQuest database were employed in the research. The search terms used were: "quality of care", "pressure ulcer", "prevention and treatment of pressure ulcers", "skin integrity critical care patients". The filtering search ...

 19. Lean Construction applicerat på betongkonstruktion : The Last Planner och visuell metodik för reducering av produktionstidsvariationer

  OpenAIRE

  Udroiu, Cristina

  2011-01-01

  Bakgrunden till detta examensarbete är byggföretagens utmaningar med att bedriva byggprojekt där nya och unika objekt skall konstrueras, med många nya förutsättningar och allt som oftast även en ny sammansättning av personalstyrkan. Ett gemensamt behov för dessa byggprojekt är att effektivt kunna hantera en mängd av olika och nya variationer. Oden anläggningsentreprenad AB presenterade ett problem gällande oönskade variationer av produktionstider för betongmonoliter som innefattar mycket repe...

 20. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 1. Jean-Michel Basquiat- : en undersøkelse av tre arbeider på papir fra 1982-1983

  OpenAIRE

  Langebrekke, Josephine

  2011-01-01

  Jean-Michel Basquiats (1960–1988) produksjon har vært gjenstand for et konservert forskningsparadigme hvor det biografiske materialet som ligger til grunn, har fått spille en dominerende rolle i møte med verkene. Formålet med denne oppgaven har vært å foreta en analyse av tre arbeider på papir fra perioden 1982–1983; Undiscovered Genius, Ascent og 50¢ Piece, med vekt på dekoding av tekst og tegn for å gjennomgå verkenes narrative fremstilling, ekstrahert fra alt personlig-relatert materiale s...

 2. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 3. Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borghild Brekke

  2017-10-01

  Full Text Available Artikkelen undersøker hva slags forståelse lærerutdannere og lærerstudenter har av estetiske arbeidsformer i undervisningen i lærerutdanningene. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse blant lærerutdannere og lærerstudenter ved en norsk lærerutdanningsinstitusjon. I lys av danningsteoretisk og didaktisk teori, finner studien at lærerutdannere og lærerstudenters forståelse av estetiske arbeidsformer i undervisningen er kjennetegnet av «frihet» som fravær av tvang og fasit i arbeid med lærestoffet, «fantasi» som bruk av forestillingsevnen slik at kunnskapen blir personlig, og «utfoldelse» som sosialisering inn i et fellesskap gjennom tilbakemeldinger på egen atferd. Til sammen kan informantenes forståelse av de tre aspektene sies å fremheve viktigheten av å utvikle de lærendes autonomi. Artikkelen gir et bidrag til undervisningspraksis i lærerutdanningene, gjennom å gi eksempler på hva estetiske arbeidsformer kan være i en slik sammenheng. Avslutningsvis drøftes funnene opp mot samtidige politiske begrunnelser for bruk av estetiske arbeidsformer i utdanningene.

 4. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 5. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 6. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 7. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Science.gov (United States)

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 8. Psykosocial støtte til pårørende til patienter med primær malign hjerne-tumor i et palliativt forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fuhlendorff, Britta

  og belastende at være pårørende til et menneske med hjernetumor. Dette stiller krav til de sundhedsprofessionelle om at kunne støtte og afhjælpe denne belastning for at leve op til WHO’s målsætning for den palliative indsats: ”at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de...

 9. Biomass based energy combines with motor fuel production; Biobraenslebaserade energikombinat med tillverkning av drivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goldschmidt, Barbara

  2005-01-01

  In the report the state of development of production processes for various motor fuels, such as FT diesel, methanol , DME and ethanol, from biomass is reviewed. Biomass and black liquor gasification processes as well as processes for ethanol production from lignocellulosic biomass are discussed. The processes are complicated and still not very well tried in their whole context. The gas cleaning steps, which are necessary to reach acceptable catalyst lifetimes in the motor fuel production processes based on gasification, have been tested in the oil industry and to some extent in coal gasification plants, but not with syngas from biomass or black liquor gasification. For black liquor gasification particularly, also material selection and material lifetime issues remain to be solved. For ethanol production from lignocellulosic biomass process development is needed, to increase the yield in the pre-treatment, hydrolysis and fermentation steps. The energy yields of the processes are dependent on the degree of complexity of the processes, as well as on the integration and balancing of energy demanding steps and steps with energy surplus. This is especially valid for the processes based on gasification, due to high temperatures in the gasifier and some of the catalytic steps, but also for the ethanol process, which benefit from optimal steam integration in the evaporation and distillation steps. Also steam integration with cogeneration plants, or for black liquor gasification with pulp mills, improves the overall energy balance. In addition, the energy yield when motor fuels are produced by gasification is dependent on the usage of the off-gas. The efficiency is improved when the off-gas is burned in a boiler or gas turbine, than when it is flared. In the report examples are given of processes with and without integration.

 10. Korrosion vid svetsfogning med hjälp av transient smältfasteknik

  OpenAIRE

  FAT MAN, CHI

  2015-01-01

  In many areas of engineering industries there are necessary to bond steel, where traditional bonding processes such as welding and brazing are neither efficient enough nor possible. Alternative technique is transient liquid phase bonding (TLPB). In this study, carbon steel (IRAM 1010/1040) have been welded using transient liquid phase bonding method with Fe-B amorphous as filling material. The joints were performed by induction heating with argon flux, set pressure and different temperature a...

 11. Immobilisation of ligands by radio-derivatized polymers; Immobilisering av ligander med radioderiverte polymerer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Varga, J.M.; Fritsch, P.

  1995-01-30

  The invention relates to radio-derivatized polymers and a method of producing them by contacting non-polymerizable conjugands with radiolysable polymers in the presence of irradiation. The resulting radio-derivatized polymers can be further linked with ligand of organic or inorganic nature to immobilize such ligands. 2 figs., 5 tabs.

 12. Tillgänglighet med kollektivtrafik - GIS-analys av Umeåregionen

  OpenAIRE

  Brändström, Isak

  2013-01-01

  The purpose of this study is to examine the accessibility with public transportation in the case of the Umeå Region in northern Sweden. This is done by GIS network analysis where both access to transit stops, as well as access by public transport from stops to destinations is examined. An accessibility index is created from transit frequency and travel times to destinations. The results is compared with population register data to calculate what shares of the population has which levels of ac...

 13. Survey study of communities with nuclear facilities; Oeversiktsstudie av kommuner med kaernteknisk verksamhet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eng, T. [ed.

  1995-05-01

  The report gives a description of the five Swedish communities that already have nuclear facilities, in order to find the potential for selecting any of these for a future Swedish nuclear waste repository. Only existing, available information has been collected for this report, with the aim to find the interest and need for more detailed localization studies. The following subjects are treated: General data like area, population, industry etc. Communications (road, rail and airports). Existing facilities. Geology. Hydrology. Experiences from rock constructions. Land use, planning, natural reserves etc. Local technical conditions for transport and construction. The following conclusions are drawn: Oskarshamn, Nykoeping and Oesthammar have good geologic potentials and should be candidates for more extensive geologic studies. The geologic potential of Varberg is less well known, and geologic mapping and geophysical measurements are needed. Kaevlinge does not have geologic or technical potentials on par with the other communities, and can be disregarded for further studies. 64 refs, 18 figs.

 14. Increasing utilisation of district heating through absorption cooling technology; Oekat fjaerrvaermeutnyttjande med hjaelp av absorptionstekniken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Ingvarsson, Paul; Zinko, Heimo

  2010-10-15

  The purpose of the research project presented in this report was to find ways to return a lower temperature from the generator of the chillers in a supply/return connection. The initial target is 40 deg C. Ideally, the absorption chiller and possible ulterior uses of the remaining heat in the heat carrier (the water flowing through the generator) should be as close as possible to a pure heat load. The hot-water driven absorption chillers used today to produce cooling in DH networks are exclusively so-called single-effect (Sweden) chillers with water and lithium bromide as working pair. This study aims at raising as much as possible the upper bounds on the absorption chiller capacity that may be connected to a DH network, by lowering the temperature at the outlet. To this end, several approaches have been used: - A search for alternative designs of the absorption chiller, focusing on commercially available and tested technology, both those yielding a large temperature decrease over the generator and those that may be operated at lower temperatures than the conventional solutions; - An examination of the impact of further uses of the remaining heat on temperature in the return line. larger. Smaller units are considered only if they can be used to illustrate a principle. As a complement to this investigation, a few other issues have been treated: - What temperature levels should a system actually be designed for? - The LAVA method to calculate the impact of supply and return temperatures in the DH network on the economics of power production is presented; - Interesting technical solutions using desiccant-aided evaporative cooling are shortly described; - The modern developments in the field of working pairs (refrigerant and absorbent) are reviewed. Assumptions made here are that there is a significant demand for cooling, and that the demand is large enough to justify operating the cogeneration plant at a load level exceeding its lowest acceptable part load rather than an auxiliary heat-only boiler. A number of types of absorption cooling machines and a few system designs that yield lower temperatures at the outlet from the generator are proposed in this report. However, reconsidering the system temperatures may lead to reduced generator temperatures also for a standard SE absorption chiller and consequently to lower temperatures at the outlet from the generator. The best answer is, of course, the SE/DL type of absorption chiller. To make best use of a heat supply system cascading through two SE-machines in series, one should also cascade the cold side: either adopting a 6/18 deg C chilled water circuit or splitting the cold output into two circuits at different temperatures, but spanning the same 6/18 deg C interval. Desiccant-aided evaporative cooling has a potential to provide precisely what is being asked for: peak load cooling and low regeneration temperatures which would allow for also low temperatures in the return line of the DH network. In another part of the investigation, the benefits of using the heat remaining in the heat carrier after passage through the generator have been demonstrated. Any use of heat downstream from the generator leads to lower return temperatures. There are not, however, many reasonable uses of heat, except hot tap water. Nevertheless, the most efficient system seems to be obtained when energy stores are used. Storing hot water and distributing it yields the lowest temperatures. Storing energy as chilled water does not improve the return temperature in the DH network, but then its purpose was only to reduce the capacity of the chiller needed. One should in this case consider also storing hot water or try to make some use of the remaining heat in the heat carrier. In the third part of the investigation, working pairs of refrigerant and absorbent were reviewed. There is not yet any serious competitor to the traditional pairs, ammonia-water and water-lithium bromide. Most proposals have failed at some point of the development work. In the case of improvements to the water-lithium bromide system, the viscosity of the absorbent was too high

 15. Drying of bio fuel utilizing waste heat; Torkning av biobraenslen med spillvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johansson, Inge; Larsson, Sara; Wennberg, Olle [S.E.P. Scandinavian Energy Project AB, Goeteborg (Sweden)

  2004-10-01

  Many industries today have large sources of low grade heat (waste heat), however this energy is mainly lost with effluents to air and water. The aim of this study has been to investigate the technical and economical aspects of utilizing this low grade heat to dry biofuel. The project has been mainly focused towards the forest industry since they have both large amounts of biofuel and waste heat available. Drying of biofuel could generate added revenue (or reduced purchase costs) and through that also create larger incentives for further energy saving modifications to the main process. Due to the higher moisture content together with the risk of frozen bark in the winter time, additional fuels (such as oil) to combust bark in the existing boiler. This is mainly the case when mechanical dewatering is not available. Drying of bark results in an added energy value, which makes it possible to combust the bark without additional fuel. The primary energy demand, in the form of electricity and optional additional heating at load peaks, is low when waste heat is used for the drying process. In this way it is possible to increase the biofuel potential, since the primary energy input to the drying process is essentially lower then the increased energy value of the fuel. Drying also decreases the biological degradation of the fuel. Taking all the above into consideration, waste heat drying could result in a 25 % increase of the biofuel potential in the forest industry in Sweden, without additional cutting of wood. A survey has been done to state which commercial technologies are available for biofuel drying with waste heat. An inquiry was sent out to a number of suppliers and included a few different cases. Relations for approximating investment cost as well as electric power demand were created based on the answers from the inquiry. These relations have then been used in the economical evaluations made for a number of cases representing both sawmills and pulp and paper mills. In these evaluations the costs for transport has also been taken into account. A survey of available waste heat sources at saw mills and pulp mills has been done. The energy content in theses sources were compared with the energy needed for the drying process to see if the sources were large enough. The study has resulted in the following conclusions: There are large sources of waste heat available that could be used for drying purposes at pulp and paper mills. At sawmills the sources of waste heat are lower in comparison with the energy needed for drying. At pulp and paper mills it should be profitable with an investment in a biofuel dryer utilizing waste heat. The most profitable alternative is to use flue gases from the recovery boiler as drying gas (presuming that no flue gas condenser is installed). The profitability of a drying process at a sawmill is also good. Bed drying seems to be the most suitable technology both from a technical and commercial point of view.

 16. Implementering av ARINC429 testutrustning med 16 kanals kommunikationskort och dataSIMS

  OpenAIRE

  Johansson, Fredrik

  2005-01-01

  This bachelor thesis includes two different manuals and design of an interface box between a test object and a general test station (computer) with ARINC429 communication. There are three different purposes with this project: The first is to setup a general test station with ARINC429 communication using a communications card from DDC (DD-42916i3-300) and software from Ampol Technologies (dataSIMS). The second is to design a new interface between the test computer and the test object. As well ...

 17. Lärares möten med sociala medier:applikationer i behov av explikationer

  OpenAIRE

  Ekberg, Niclas

  2012-01-01

  The purpose of this dissertation has been set against the background of both existing research and teachers’ perceptions and experiences with the aim to clarify and better understand what constitutes the teacher’s encounter with social media in teaching. The theoretical starting point in hermeneutical phenomenology in accordance with Heidegger, Gadamer and Ricœur has brought with it not merely the resolve to describe the encounter’s context of meaning, but also the forward-looking striving to...

 18. Regulation of foreign trade with electric energy; Regulering av utenlandshandelen med kraft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Halseth, A.

  1995-04-28

  This report estimates the effects of regulated trade among the Scandinavian countries in a socio-economic perspective. Model simulations indicate that free trade is advantageous to Norway. In the short term foreign trade serves first of all to even out the effects of a variable supply of water to the hydroelectric power plants. In the long term trade with the other countries is connected primarily with peak load export/low load import. Free trade is advantageous to Denmark and Finland as well. In the short term free trade is essential for achieving a reasonably effective competition in the Swedish market. Simulations indicate, however, that in the long term Sweden may profit from trade regulations. 19 refs., 41 figs., 7 tabs.

 19. Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frode Dragsten

  2015-01-01

  Full Text Available Norwegian legislation concerning restraint measures in the care and treatment to people with intellectual disability (ID has been established since 1999. This study examined the social workers’ explanations for the increased number of people with ID being legally restrained since 1999. This article discussed both staff and the supervisors perspectives of the increase. Although an increasingly number of people with ID are treated by restraint measures, respondents (n = 206 report that care services has evolved in a positive direction. The strong increase is explained by a higher ethical awareness and changes in legal rules along the way. When asked about the future development, most respondents expect a continuing growth in the number of people with ID treated with the use of restraint measures.

 20. Förskolor med passivhusteknik : En utredning av passiva förskolor

  OpenAIRE

  Johannesson, Simon

  2013-01-01

  As a result of directives from EU, with the ambition to reach environmetal goals, The German organisation Passivhaus Institut has defined a passive house. A passive house is a building that is very energy efficient and makes a small impact on the environment. The energy from the inhabitants as well as the appliances & fixtures in the building should equal the energy that is required to heat the building. A Swedish version of the passive house definition has been defined, taking into accou...

 1. Tjänsteutveckling med personalmedverkan : En studie av banktjänster

  OpenAIRE

  Sonesson, Olle

  2007-01-01

  This dissertation is about new service development. In the past, little attention has been paid to the front-line-employees' involvement in the service development. The aim of this dissertation is therefore to describe and analyze the front-line-employees' envolvement and contribution to the service development process and to identify what, specifically, the front-line-employees contribute to the new service. Three research questions are formulated. The first deals with when and how the front...

 2. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang [Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Department of Psychiatry, Tao-Yuan (China); Chen, Cheng-Sheng [Kaohsiung Medical University Hospital and College of Medicine, Kaohsiung Medical University, Department of Psychiatry, Kaohsiung (China); Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China)

  2016-06-15

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and {sup 18}F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative {sup 18}F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative {sup 18}F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative {sup 18}F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the

 3. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang; Chen, Cheng-Sheng; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju

  2016-01-01

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and 18 F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative 18 F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative 18 F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative 18 F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the hypothesis that a higher

 4. Kritik av den negativa uppbyggligheten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stjernfelt, Frederik; Thomsen, Søren Ulrik

  Under efterkrigstiden har ett märkligt fenomen fått fäste i kulturen. Ett konstverk, en handling, en utsaga bedöms inte längre efter om de är sköna, goda och sanna, utan efter om de bryter mot regler, gör uppror mot det konventionella eller angriper etablerade tänkesätt. Överskridandet av normer...... och provokationen mot inrotade uppfattningar framställs som viktigare än de positiva resultaten, avståndstagandet viktigare än ställningstagandet. Från att ha varit idéer hos ett fåtal filosofer, konstnärer och bohemer har denna negativism efterhand blivit en ideologi för den breda massan. Den...

 5. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 6. Miljöanalys av arbetsmoment i vägprojekt

  OpenAIRE

  Sahlin, Jonathan; Jakobsson, Mattias

  2017-01-01

  Klimatpåverkan och energiförbrukning är ett av de stora miljöproblemen runt om i världen idag. Sedan den industriella revolutionens start har mängden utsläpp av bland annat koldioxid ökat exponentiellt med årens lopp och skapat obalans i klimatet, inte minst på grund av restprodukter och skadliga ämnen som används inom bland annat byggindustrin. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetsmoment som har störst påverkan på miljön för att sedan, om möjligt, ta fram förslag på hur det ...

 7. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 8. Bygningsinformasjonsmodellering - Evaluering av kompetanse: Måling av kapasitet og modenhet innen bruk av BIM

  OpenAIRE

  Mjåtvedt, Arne

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å identifisere hvilke aspekter rundt bygningsinformasjons-modellering/modeller man kan søke å bli bedre innen for å øke verdiskapningen innen bygg, anlegg og eiendomssektoren. Dette munner ut i et verktøy for å evaluere BIM-kapasitet og BIM-modenhet. Verktøyet er planlagt i 3 evalueringsnivåer, hvorav nivå 1 Egenevaluering presenteres her. Evalueringsverktøyet er utviklet med 7 evalueringskategorier; Modellen, Prosjektstyring, Program- og hardware, Kontrakter og regelverk,...

 9. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 10. Beaktande av sinnena inom restaurangen

  OpenAIRE

  Kevin, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att framföra hur de olika sinnena fungerar och hur de påverkar vår restaurangupplevelse. De olika sinnen som arbetet berör är syn-, hörsel-, känsel-, lukt- och smaksinnet. Arbetet framför hur man kan använda kunskapen om de olika sinnena till en restaurangs fördel. Genom att beakta de olika sinnena kan man ge kunderna en bättre upplevelse. I arbetet framgår även kunskap om sinnesmarknadsföring. Arbetet fördjupar sig till en viss del i hörselsinnet genom att om...

 11. Værdier med mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gørtz, Kim

  Bogen handler om at frigøre arbejdet med værdier fra tekniske og pragmatiske operationer - og tilsigter herved at øge forståelsen for hvilke grundlæggende fejl, udfordringer og faldgruber, der typisk forekommer i forbindelse med værdiarbejdet, personligt såvel som organisatorisk....

 12. Varumärkesvärdering : Implementeringen av IAS 38 och IFRS 3

  OpenAIRE

  Calmfors, Cecilia

  2007-01-01

  Den 1:a januari 2005 infördes nya redovisningsregler gällande företagsförvärv. Samtliga svenska börsnoterade företag skall redovisa i enlighet med IFRS 3 Företagsförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. De nya reglerna innebär bland annat att varumärken och andra immateriella tillgångar skall värderas separat från goodwill i balansräkningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka effekten av IAS 38 på svenska företags redovisning av immateriella tillgångar, med fokus på varumärken. Studien ...

 13. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 14. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 15. Behandling med implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roseva-Nielsen, Natasha G; Svendsen, Jesper Hastrup

  2003-01-01

  About 20 years ago the first patient received an implantable cardioverter defibrillator (ICD), and since then the number of implants have increased dramatically. The ICD can terminate ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. Studies of secondary prophylaxis show that ICD treatment can...

 16. Nätverksövervakning av trådlösa accesspunkter

  OpenAIRE

  Heino, Felix

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att analysera, implementera och utvärdera metoder för nätverksövervakning av trådlös kommunikationsutrustning i företaget Fibras nätverk. I dag sköts driften av cirka 2300 accesspunkter i Västerås stads trådlösa nätverk av Fibra. I nätverket ingår ett antal Wireless LAN Controller (WLC), vars uppgift är att hantera och konfigurera alla accesspunkter. Varje WLC kan hantera upp till 400 accesspunkter och sköter exempelvis autentiseringen av användarna. Dessutom finn...

 17. Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga

  OpenAIRE

  Norberg, Sara; Sawasa, Hadeel

  2014-01-01

  Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor. Mycket forskning har lagts ner på att ta reda på hur ASR påverkar hållfastheten och bärförmågan hos betong. Detta examensarbete syftar till att genom en litteraturstudie vis...

 18. Prediktion av översvämningsrisken vid vägar - En undersökning av två översvämningar i Östersunds kommun 2008.

  OpenAIRE

  Davidsson, Emil; Persson, Erik

  2015-01-01

  Pågående klimatförändringar med påföljande ökad nederbörd ger förhöjd risk för översvämningar. Det är därför viktigt att kunna göra förutsägelser för var översvämning riskerar att ske. Förutsättningarna att göra sådana prediktioner med geografiska informationssystem ökar då Sveriges geografi karteras i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen är att utföra och analysera en modell för kartering av översvämningsrisk av väg. Det görs genom GIS-analys av geografiska data, baserade på platss...

 19. Trikuspidalklapendocarditis med pneumokokker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, S; Talleruphuus, U; Wandall, Johan

  1995-01-01

  Endocarditis caused by pneumococci is a rare disease and cases that only affect the tricuspid valve represent less than 1% of all cases of endocarditis. A case presenting with a primary pneumonia and septicaemia is described. Due to persistent fever and the occurrence of a cardiac murmur...... echocardiography was done and demonstrated vegetations on the tricuspid valve. The course was complicated with septic pulmonary emboli before the patient recovered. Endocarditis with pneumococci may occur as a complication to a primary pneumonia and underestimation of the frequency with which it occurs...

 20. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 1. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 2. CAM on PubMed

  Science.gov (United States)

  ... PubMed provides access to citations from the MEDLINE database and additional life science journals. It also includes links to many full-text articles at journal Web sites and other related Web resources. Sample Searches ...

 3. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 4. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  2010-01-01

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var ...... friluftsliv blandt unge etniske danskere og unge med anden etnisk baggrund....

 5. Jämförelse av vertikala accelerationer av järnvägsbroar för höghastighetståg.

  OpenAIRE

  Shoaibi, Martin

  2014-01-01

  Under de senaste decennierna parallellt med klimatdiskussionen har det vuxit fram ett stort intresse för höghastighetståg och en förbättrad infrastruktur i Sverige. I delar av Europa men speciellt i Kina och Japan har utvecklingen av höghastighetståg fått ett enormt lyft. Ett problem vid höjda tåghastigheter är att broarna vid en kombination av låg massa och låg egenfrekvens riskerar att orsaka resonans och höga accelerationsnivåer vid passage. Ballastspår är namnet för det traditionella järn...

 6. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 7. Nyretransplantation med levende donor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamper, A L; Løkkegaard, H; Rasmussen, F

  2000-01-01

  In recent years transplantation from living donors has accounted for 25-30% of all kidney transplants in Denmark corresponding to 40-45 per year. Most of these living donors are parents or siblings, although internationally an increasing number are unrelated donors. Donor nephrectomy is associate...... in cadaver transplantation. The ethical and psychological aspects related to transplantation from a living donor are complex and need to be carefully evaluated when this treatment is offered to the patients.......In recent years transplantation from living donors has accounted for 25-30% of all kidney transplants in Denmark corresponding to 40-45 per year. Most of these living donors are parents or siblings, although internationally an increasing number are unrelated donors. Donor nephrectomy is associated...... with only few complications. The long-term outcome for kidney donors is good without increase in mortality or risk for development of hypertension and renal failure; proteinuria may be seen. Living kidney transplantation is the optimal treatment of end-stage renal disease with better graft survival than...

 8. Opbygning af alliance. Musikterapi med en teenagepige fra børnepsykiatrien med diagnosen infantil autisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inge Nygaard Pedersen

  2003-03-01

  Full Text Available Denne artikel er et forsøg på at bringe læseren med ind i atmosfæren, i oplevelsen og overvejelserne i forbindelse med opstart på et musikterapiforløb med en patient, som er meget svær at få kontakt med. Den er skrevet i et detaljerigt praksisnært sprog og har på én gang til for mål at starte på dokumentation af musikterapeutisk arbejde i børnepsykiatrien på musikterapiklinikken,APS og at formidle de mange facetter i et allianceopbyggende arbejde med en meget kontaktsvag patient. Artiklen beskriver prøveforløb og første del af et behandlingsforløb og er bygget op, således at praksisbeskrivelser fra enkelte sessioner efterfølges af teoretiske overvejelser over klinisk praksis. Beskrivelsen af prøveforløbet danner samtidig udgangspunkt for en artikel af min kollega Ulla Holck, hvori hun diskuterer musikterapiens appel og virkefelt ud fra et interaktionsteoretisk perspektiv.

 9. In vivo retention of18F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Science.gov (United States)

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of 18 F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18 F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18 F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18 F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18 F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18 F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18 F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18 F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18 F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that 18 F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 10. Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG)

  OpenAIRE

  Botolfsen, Pernille; Helbostad, Jorunn L.

  2010-01-01

  Hensikt: Vurdere intratester-, intertester-, og test-retest reliabilitet av den norske versjonen av «Timed Up and Go» (TUG). Design: Metodestudie som benytter tverrsnittsstudie-design. Materiale og metode: Tretti personer (20 kvinner og 10 menn) over 75 år (gjennomsnitt 82,5) gjennomførte TUG tre ganger. To fysioterapeuter skåret deltagerne. For utregning av relativ reliabilitet ble intraclass correlation coefficient (ICC) anvendt, og for utregning av absolutt reliabilitet b...

 11. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 12. Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

  OpenAIRE

  Isaksen, Marie

  2017-01-01

  Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan medføre vesentlig mislighold; bruk i strid med vedtekter, bruk i strid med husordensregler, formålsstridig bruk, og bruk til unødvendig eller urimelig ulemper eller skader for naboene.

 13. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 14. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 15. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 16. Forensisk analys av volatilt minne från operativsystemet OS X

  OpenAIRE

  Ogeskär, Tobias

  2014-01-01

  Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. Problemet som låg till grunden för det här examensarbetet var att det...

 17. Manliga och kvinnliga teknologers självbilder och deras stereotypbilder av teknologer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte Soneson

  2013-01-01

  Full Text Available Självbild och bilden av en typisk teknolog undersöktes hos civilingenjörsstudenter på LTH med personlighetstestet Adjective Check List. Vi fann stora skillnader mellan självbild och stereotypbild. Undersökningen visade också att dessa skillnader till viss del såg olika ut bland manliga och kvinnliga studenter, och skillnaden mellan kvinnornas genomsnittliga självbild och deras genomsnittliga bild av en typisk teknolog var då större än motsvarande skillnad bland männen.

 18. Alt av kærleika

  DEFF Research Database (Denmark)

  Joensen, Dagny

  I begyndelse af 1960’erne blev der bygget en Nato-radarstation på Færøerne, og den var de første år bemandet med amerikanske eksperter. Flere færøske kvinder blev gift med disse amerikanere og fulgte med dem tilbage til USA. I denne bog interviewes en række af disse kvinder...

 19. ARTISTS - huvudgator för alla : Vägledning för planerare och beslutsfattare vid utformning och ombyggnad av huvudgator

  OpenAIRE

  Svensson, Åse; Marshall, Stephen; Jones, Peter; Hydén, Christer; Draskoczy, Magda; Papaioannou, Panos; Thomsen, Hytte; Boujenko, Natalya

  2004-01-01

  Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i foku...

 20. Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Stensland

  2014-06-01

  Full Text Available When the doctor uses theoretical knowledge, clinical skills, and clinical communication in a way that takes care of the patient, this may be called professionalism. The article aims to show that medical professionalism, in all specialities, may be understood and taught through the two complex concepts “leadership” and “patient-centred medicine”. The article is built on a literature-search with a selection of articles based on the authors’ experience in the field. Leadership is an implicit part of clinical work. The concept gives a perspective on the solution of clinical problems and gives a frame for understanding interaction in consultations and in other professional relations. The doctor personal leadership actualizes professional tutoring as part of the education. Models for patient-centred medicine have emphasized the doctor’s attitudes, skills, and use of linguistic means, and they have deepened the doctor’s understanding for exploring the patient’s problem. Newer models also discuss the doctor’s actions and therapeutic actions and underscorethe leader-role in series of decision-making moments in the consultation. Patient-centred clinical work should be based on an understanding of the doctor as an active co-editor and co-producer of the patient’s illness narrative. Professionalism, interpreted as patient-centred leadership, gives a direction for medical education that may help doctors to cope with their work.

 1. Pastorer i trosbevegelsen : en studie av to norske pastorer sin autoritetsforståelse og rolleforståelse

  OpenAIRE

  Bryne, Jarle

  2007-01-01

  Masteroppgave i kristendomskunnskap - Universitetet i Agder 2007 Jeg har valgt bevisst et omfattende sammendrag. Sammendraget er utformet med tanke på at det skal være mulig for leseren å få et inntrykk av mine resultater i prosjektet uten at leseren trenger å lese hele prosjektet. Jeg har laget et sammendrag fra hvert kapittel. Kapittel 1: Prosjektet mitt handler om undersøkelser av to sentrale ledere i trosbevegelen. Henholdsvis Åge Åleskjær som er leder av Oslo Kristne Senter på Kjel...

 2. E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  OpenAIRE

  Meyer, Mona Elisabeth

  2014-01-01

  Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at n...

 3. 3D-skanning og 3D-printing som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter

  OpenAIRE

  Gabrielsen, Kristine Falk

  2017-01-01

  Den tradisjonelle metoden å produsere prøvehylser til proteser på innebærer en gipsavstøpning av amputasjonsstumpen før oppvarmet, gjennomsiktig termoplast trekkes over gipsavstøpningen ved hjelp av vakuum. Prosessen tar lang tid og krever at pasienten besøker klinikken flere ganger før prøvehylsen er klar. Målet med oppgaven er å avdekke om 3D-skanning og 3D-printing kan lønne seg tids- og kostnadsmessig som metode for produksjon av prøvehylser til overekstremiteter, samtidig som det gir et ...

 4. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 5. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 6. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe...... inviterer til aktivitet og ’wayfinding’ gradvist tog form gennem afprøvning og dialog. Denne designpraksis kaldes ’kollaborativ design’ eller i kort form ’codesign’. Men hvad er godt design med ’det sociale’ som designmateriale? Og hvad er vedkommende samtidsdesign når designere og designstuderende slipper...... de faste holdepunkter i studiokulturen og den kanon for dansk design som mange ser det som en vigtig opgave at være kurator for? Det er nogle af de spørgsmål som kapitlet kredse om....

 7. To tilfælde af takotsubo-kardiomyopati hos patienter behandlet med høje doser inhalerede beta-2-agonister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Camilla Fjord; Jeppesen, Jørgen Lykke; Stride, Nis Ottesen

  2016-01-01

  Takotsubo cardiomyopathy (TCM) is characterised by reversible left ventricular dysfunction in patients presenting with acute coronary syndrome (ACS). TCM is considered multifactorial, and the repetitive exposure to inhaled beta-2-agonists has been suspected to induce TCM in predisposed individuals....... We report two cases of TCM in female patients presenting with ACS both exposed to inhaled beta-2-agonists. Eccocardiography revealed apical ballooning and reduced left ventricular function. Coronary angiography was with no significant stenosis. Both patients recovered by anticongestive treatment....

 8. Jämförelse av Vuokkoset varumärkets image och profil

  OpenAIRE

  Lindblad, Amanda

  2012-01-01

  Syftet med examensarbetet var att jämföra Vuokkoset produkternas profil och image, samt att utreda hur konsumenten upplever förpackningen. Uppdragsgivaren för arbetet var Delipap Oy, vars varumärke Vuokkoset intimhygienprodukterna är. Företaget hade aldrig tidigare undersökt förpackningarnas funktionalitet på konsumenter. Som teori har använts både elekroniska källor och böcker. Examensarbetet utfördes som en kvalitativ undersökning. Undersökningen gjordes med hjälp av individuella intervj...

 9. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 10. Implementation of a web-based tool for patient medication self-management: the Medication Self-titration Evaluation Programme (Med-STEP for blood pressure control

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard W Grant

  2013-12-01

  Full Text Available Background Informatics tools may help support hypertension management.Objective To design, implement and evaluate a web-based system for patient anti-hypertensive medication self-titration.Methods Study stages included: six focus groups (50 patients to identify barriers/facilitators to patient medication self-titration, software design informed by qualitative analysis of focus group responses and a six-month single-arm pilot study (20 patients to assess implementation feasibility.Results Focus groups emphasised patient need to feel confident that their own primary care providers were directly involved and approved of the titration protocol. Physicians required 3.3 ± 2.8 minutes/patient to create individualised six-step medication pathways for once-monthly blood pressure evaluations. Pilot participants (mean age of 51.5 ± 11 years, 45% women, mean baseline blood pressure 139/84 ± 12.2/7.5 mmHg had five medication increases, two non-adherence self-reports, 52months not requiring medication changes, 24 skipped months and 17 months with no evaluations due to technical issues. Four pilot patients dropped out before study completion. From baseline to study completion, blood pressure decreased among the 16 patients remaining in the study (8.0/4.7 mmHg, p = 0.03 for both systolic and diastolic pressures.Conclusions Lessons learned included the benefit of qualitative patient analysis prior to system development and the feasibility of physicians designing individual treatment pathways. Any potential clinical benefits were offset by technical problems, the tendency for patients to skip their monthly self-evaluations and drop outs. To be more widely adopted such systems must effectively generalise to a wider range of patients and be integrated into clinical workflow.

 11. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 12. Førtidspension til patienter med syndromesygdomme. En registerundersøgelse på basis of oplysninger fra Den Sociale Ankestyrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, Elsebeth N; Svendsen, Morten Aagren; Stenager, Egon

  2003-01-01

  the incidence of patients granted disability retirement pension with the diagnoses whiplash, fibromyalgia, chronic pain disorder, chronic fatigue syndromee, chronic strain syndromee, and pelvic syndromee. 2) To estimate changes in the level of pension granted to patients with syndromee diagnosis. 3) To compare...

 13. Recidiverende tilfælde af spinocellulær karcinom i necrobiosis lipoidica-sår hos en patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolovics, Judit; Mattes, Liuba Penova; Andersen, Klaus Ejner

  2015-01-01

  The development of squamous cell carcinoma in chronic and/or non-healing ulcers associated with necrobiosis lipoidica (NL) is rare, but should be considered in diabetic patients. NL is a non-infectious granulomatous degenerative skin disease. The prevalence of NL in diabetic patients is estimated...

 14. Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak

  OpenAIRE

  Røkholt, Susann

  2017-01-01

  Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.

 15. Restaurang i vardagsrummet : En kvalitativ undersökning av fenomenet middagsklubbar

  OpenAIRE

  Ridderheim, Karin

  2012-01-01

  I följande studie undersöks fenomenet middagsklubbar, ett slags hemma-hos-restauranger där matglada amatörkockar bjuder in okända människor på middag i sitt hem. Syftet med studien är att undersöka vilka som lockas av att driva och besöka middagsklubbar samt varför fenomenet blir alltmer populärt i det senmoderna samhället. Materialet utgörs av kvalitativa djupintervjuer med fyra personer som själva driver middagsklubbar. Genom innehållsanalys hittades gemensamma teman, vilka sedan analyserad...

 16. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko.

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 17. A-V Fistulae from Arrow Injuries: A Report of Two Cases ...

  African Journals Online (AJOL)

  Of these, one involved the temporal vessels, which led to a temporo-temporal A-V fistula causing the patient continuous noisy headache. The late complication was only recognized about two years post injury. Another arrow shot injury involved femoral vessels and resulted in femoro-femoral A-V fistula, which came to be ...

 18. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  i ring og skaber splid frem for samarbejde, og om indholdet er opstået på tilfældigheder. Med informationsledelse får du kompetencer til at skabe meningsfuld information ved at holde brugerfokus hele vejen gennem projektet og reducere kompleksiteten, hvad enten du skal bage kage, bygge motorveje...

 19. Fotofilm om musikterapi med flygtninge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2016-01-01

  mennesker fra andre kulturer. Musikken er et universelt sprog og musik kan derfor være et mødested. Musikterapi i forbindelse med voksne traumatiserede flygtninge giver god mening, fordi musikken giver mulighed for at regulere den stress som sidder i krop og sind. Flygtningebørn kan have svært ved at udtale...

 20. Recidiverende tilfælde af spinocellulær karcinom i necrobiosis lipoidica-sår hos en patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolovics, Judit; Mattes, Liuba Penova; Andersen, Klaus Ejner

  2015-01-01

  The development of squamous cell carcinoma in chronic and/or non-healing ulcers associated with necrobiosis lipoidica (NL) is rare, but should be considered in diabetic patients. NL is a non-infectious granulomatous degenerative skin disease. The prevalence of NL in diabetic patients is estimated...... to 0,3-1,2%. Awareness of malignant transformation potential within a plaque of NL is crucial for early diagnosis and easy radical treatment. A case from our outpatient diabetes clinic is presented....

 1. Medicinudløst hudkløe, sår og blærer hos tre patienter med pseudoporfyri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Þorsteinsdóttir, Sunna; Velander, Marie Juul; Bygum, Anette

  2015-01-01

  Pseudoporphyria cutanea tarda is a well described bullous skin disorder which resembles porphyria cutanea tarda. However, the levels of porphyrins in plasma, urine and faeces are normal. We present three cases of patients with classical symptoms of pseudoporhyria. Two of the patients developed ps...... pseudoporphyria after the combination of intensive sunbathing and medications well known to cause pseudoporphyria. The third case received haemodialysis and furosemide....

 2. Medicinudløst hudkløe, sår og blærer hos tre patienter med pseudoporfyri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorsteinsdóttir, Sunna; Velander, Marie Juul; Bygum, Anette

  2015-01-01

  Pseudoporphyria cutanea tarda is a well described bullous skin disorder which resembles porphyria cutanea tarda. However, the levels of porphyrins in plasma, urine and faeces are normal. We present three cases of patients with classical symptoms of pseudoporphyria. Two of the patients developed p...... pseudoporphyria after the combination of intensive sunbathing and medications well known to cause pseudoporphyria. The third case received haemodialysis and furosemide....

 3. Juvenil polypose-syndrom og hereditær hæmoragisk telangiektasi hos en patient med SMAD4-mutation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jelsig, Anne Marie; Tørring, Pernille Mathiesen; Wikman, Friedrik

  2014-01-01

  Germ line mutations in SMAD4 can cause both juvenile polyposis syndrome and hereditary haemorrhagic telangiectasia syndrome. In this case we present a 37-year-old man with a frameshift mutation in SMAD4. The patient had multiple polyps in the gastrointestinal tract and was diagnosed with colon ca...... cancer at the age of 21 and gastro-oesophageal junction cancer at the age of 37. Furthermore the patient had telangiectasias and recurrent epistaxis....

 4. Kjemiske og biokjemiske studier av den maliske medisinplanten Terminalia macroptera : Etnofarmakologiske studier i Mali

  OpenAIRE

  Pham, Anh Thu

  2009-01-01

  Blader fra den vest-afrikanske planten Terminalia macroptera ble ekstrahert suksessivt med diklormetan og metanol. Disse utgjorde råekstraktene, som var utgangspunkt for videre separasjon og fraksjonering ved hjelp av væske-væske ekstraksjon, kolonnekromatografi og tynnsjiktskromatografi. De isolerte forbindelsene ble strukturoppklart ved 1H-, 13C-, APT- og COSY NMR-spektroskopi. Shikimisyre, flavonoidglykosidene rutin og narcissin, og ellagitanninet corilagin ble isolert fra butanol-fasen...

 5. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde

  OpenAIRE

  Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge

  2010-01-01

  Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s. Målet for foreliggende studie var å utarbeide en beslutningsrelevant, storskala screening av områder som kan være aktuelle for etablering av offshore vindenergianlegg med lavest mulig konfliktrisiko i forhold til forekomster av sjøfugl, vader...

 6. Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de?

  OpenAIRE

  Rossow, Ingeborg; Moan, Inger Synnøve; Natvig, Henrik

  2009-01-01

  - Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange personer som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene av rusmiddelbruken. Denne rapporten omhandler de negative konsekvensene av alkoholbruk for nære pårørende som barn og ektefelle/partner. Både spørsmålet om hvor mange nære pårørende det er til alkoholmisbrukere og hva slags negative konsekvenser de erfarer, blir for første gang ve...

 7. Bistand for utvikling. Effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling i land sør for Sahara

  OpenAIRE

  Bjerke, Marielle Veneranda

  2015-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling. Problemstillingen er som følger: Har den direkte effekten av handelsrelatert bistand en positiv effekt på økonomisk utvikling i land sør for Sahara, eller er effekten betinget av institusjonell kvalitet? Resultatene fra analysen ga signifikante resultater på den direkte effekten av handelsrelatert bistand på økonomisk utvikling. Det er ingen signifikante resultater i forholdet mellom de be...

 8. Subcortical18F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). 18 F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in 18 F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical 18 F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater 18 F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower 18 F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical 18 F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the 18 F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of 18 F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 9. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 10. Usikkert om vægtreducerende kost påvirker risikoen for tidlig død hos patienter med hypertension--en gennemgang af et Cochranereview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køster-Rasmussen, Rasmus; Simonsen, Mette Kildevæld; de Fine Olivarius, Niels

  2012-01-01

  The Cochrane review "Long-term effects of weight-reducing diets in hypertensive patients" fails to evaluate the primary outcomes of mortality and morbidity. It is uncertain whether weight loss in general reduces the risk of cardiovascular disease and death as the relation between intentional weight...

 11. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding, avoi...

 12. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding...

 13. Hyppige samtaler kan måske hjælpe ved svært nedsat adhærens hos belastede patienter med hiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Toke Seierøe; Bergstedt, Winnie

  2013-01-01

  This pilot study investigates the feasibility and effect of an intervention based on coaching and directly observed therapy (DOT), aimed at patients who are HIV-positive and have massive adherence problems and treatment failure. Participants were followed six months with coaching, homework and DOT...

 14. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 15. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Science.gov (United States)

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 16. Strategiske beslutninger foran publikum : en spillteoretisk analyse av betingelser for utbrudd av borgerkrig

  OpenAIRE

  Meyer, Sunniva Frislid

  2006-01-01

  Borgerkrig modelleres i foreliggende litteratur enten som følge av privat informasjon om aktørenes forventede nytte av krig eller som følge av at myndighetene ikke troverdig kan forplikte seg til en fremforhandlet avtale. Eksisterende modeller overser i stor grad hvordan effekten av at myndighetene gir etter for en intern grupperings krav kan påvirke hvordan andre interne grupperinger forholder seg til myndighetene i fremtiden. Dersom myndighetene gir etter for en intern grupperings krav, kan...

 17. Praktisering av krav til rettvisende oversikt i årsberetning : en analyse av regnskapspraksis i fiskeindustrien

  OpenAIRE

  Vajenina, Larissa

  2012-01-01

  Dette er en studie av årsberetning, og videre praktisering av rettvisende oversikt i årsberetning. Studiens problemstilling: ”Hvordan blir kravene om rettvisende oversikt i årsberetning praktisert i utvalgte selskaper i Norge?” I denne studien ser jeg på praksis av rettvisende oversikt i årsberetning. Lovkravet til rettvisende oversikt i årsberetning fremgår av rskl.§ 3-3a, 2.-4.ledd. Innhold i rettvisende oversikt er grundig beskrevet under punkt 2.5 i NRS 16 Årsberetning. Reg...

 18. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 19. Läromedel på villovägar : Styrdokumentens korrelation med läromedel med utgångspunkt i begreppen funktionell och formell grammatikundervisning

  OpenAIRE

  Karlsson, Anna

  2016-01-01

  I denna studie undersöks om styrdokument och läromedel korrelerar i sättet att se på grammatik i kursen Svenska 2 på gymnasiet, med utgångspunkt i begreppen funktionell respektive formell grammatikundervisning. Svenskämnets syfte, kunskapskrav och kommentarsmaterial tillsammans med grammatikavsnitten i läromedlen Svenska rum 2 och Svenska impulser 2 undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten är en begreppsdefinition av funktionell och formell grammatik som in...

 20. Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kise, Åshild; Fibiger, Marianne Qvortrup; Samuelson, Gunnar

  2015-01-01

  Evalueringsrapport af samtlige teologiske og religionsvidenskabelige uddannelser på universitets- og højskoleniveau I Norge. Rapporten er lavet I samarbejde med Gunnar Samuelssson fra Goteborg Universitet og af NOKUT (Norges organ for kvalitet I uddannelsen)...

 1. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Science.gov (United States)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 2. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 3. «… på nivå og omfang med …»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Steinar Engelsen

  2013-12-01

  Full Text Available I denne artikkelen setter vi søkelyset på førstelektorløpet som en vei til førstekvalifisering med utgangspunkt i lærerutdanningen. I henhold til nasjonale retningslinjer skal opprykk til førstelektor være en karrierevei for ansatte «med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid». Førstelektorveien er dermed et alternativ til doktorgraden for personer med omfattende virksomhet rettet mot profesjons- og yrkesfelt.Selv om det i nyere tid har vært en økende oppmerksomhet rettet mot førstelektorkvalifiseringen, er det fortsatt lite forskning knyttet til feltet også innenfor lærerutdanningen, som sammen med helsefag sannsynligvis er de to profesjonsutdanningene som har benyttet seg mest av denne kvalifiseringsmuligheten.Nasjonal statistikk viser at antall førstelektorer er økende, spesielt innenfor de profesjonsutdanningene som tradisjonelt har vært knyttet til de statlige høgskolene. Antall førstestillinger er et viktig kriterium i Norsk organ for kvalitet i utdanningen sitt akkrediteringssystem (NOKUT, 2013, og flere institusjoner søker nå å øke effektivitet og produksjon av førstelektorer gjennom interne kvalifikasjonsprogram (førstelektorprogram. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL gjennomførte i samarbeid med forfatterne en kartlegging av hvordan institusjonene arbeider med førstekvalifisering innenfor lærerutdanningene. Funnene fra denne kartleggingen inngår fortløpende i vårt bidrag som et uttrykk for generaliserte erfaringer med utgangspunkt i 17 lærerutdanninger for å tegne et bilde av bredden i tilnærmingene til dette kvalifiseringsforløpet. Her går det blant annet frem at mange høgskoler har etablert egne programmer for førstelektorkvalifisering i lærerutdanningene, men at det er stor variasjon i forhold til innhold og organisering.Vi trekker frem ulike innspill som er kommet om å endre ordningen for f

 4. [18F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [ 18 F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [ 18 F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [ 18 F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [ 18 F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [ 18 F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [ 18 F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [ 18 F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [ 18 F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [ 18 F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 5. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Science.gov (United States)

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing. ©2011, The Authors. Journal compilation ©2011 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele -a case report-

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Yong Joo; Suh, Kyung Jin; Kim, Tae Heon; Kang, Duk Sik; Park, Yeun Mook; Park, June Sik

  1988-01-01

  Arteriovenous fistula is a rare abnormality in patient with neurofibromatosis. A review of English-language literature revealed only 3 reported cases. We report a case of neurofibromatosis with vertebral artery A-V fistula and cervical meningocele

 7. Simplified Cardioneuroablation in the Treatment of Reflex Syncope, Functional AV Block, and Sinus Node Dysfunction.

  Science.gov (United States)

  Aksu, Tolga; Golcuk, Ebru; Yalin, Kivanç; Guler, Tümer Erdem; Erden, Ismail

  2016-01-01

  Cardio neuroablation (CNA) is a lesser-known technique for management of patients with excessive vagal activation on the basis of radiofrequency catheter ablation (RFCA) of the areas related to the three main autonomic ganglia around the heart. We investigated the effectiveness of selective and/or stepwise RFCA of these areas via right atrium (RA) and/or left atrium (LA) in the patients with recurrent syncope due to excessive vagal activity. Twenty-two patients presenting symptomatic functional bradyarrhythmias, neurally mediated reflex syncope (NMS), symptomatic atrioventricular (AV) block, and symptomatic sinus node dysfunction (SND; number = 8, 7, 7, respectively) were enrolled. The three main paracardiac ganglia were targeted via RA and LA in the patients with NMS and SND. The procedure was performed via RA in the patients with AV block, followed by RFCA of all ganglia via LA, if AV conduction disorder persists. The sites showing fragmented potentials were identified by electrical mapping and verified by high-frequency stimulation and ablated until atrial electrical potential was completely eliminated (AV block. Despite the increased heart rate, the resolution of AV block after the RFCA could not be achieved in one patient who had partial resolution with atropine infusion on admission. CNA may be an alternative and safe strategy to reduce NMS episodes, and to treat functional AV block and symptomatic SND, especially in young patients. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Kontrollmestringsteori og Becks kognitve teori. En sammenlignende undersøkelse av teoriene med henblikk på forståelse og behandling av depresjon

  OpenAIRE

  Brabrand, Kristin; Søvik, Ellen; Blomdal, Ane Jostedt

  2012-01-01

  Psychotherapy theories differ in how they understand and approach depression (Nordahl et al., 2012). In this paper we compare the control-mastery theory and Beck`s cognitive theory, with the aim to identify similarities and differences between the theories. In this comparison, similarities in conceptualization appeared. Both the control- mastery theory and Beck`s cognitive theory describe depression as developed on the basis of maladaptive cognitions (Beck, 1970; Weiss, 1993). At the same tim...

 9. Additive as inhibitor of dioxin during co-combustion of wood and recovered fuel; Minskad dioxinbildning med hjaelp av additiv vid sameldning av skogsbraensle och returbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aurell, Johanna; Marklund, Stellan [Umeaa Univ. (Sweden). Environmental Chemistry; Kling, Aasa; Myringer, Aase [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  2005-05-01

  During co-combustion of biofuel and Refused Derived Fuels (RDF) there is a risk that the future level of allowed dioxin emissions could be exceeded. Dioxin can be reduced by primary combustion measures or secondary measures such as active carbon. The active carbon method is used in plants with high levels of dioxin and has a relatively high operation cost. To operate active carbon there is also need for fabric filter in the plant. The aim of the project was to investigate the potential of inhibition of dioxin formation during co-combustion of wood and recovered fuels by additives containing sulphur and nitrogen. The study was mainly conducted in pilot-scale but verifying measurements was also done in a full-scale boiler. Costs and synergy effects of the additives have been investigated. In the pilot-scale experiments a 5 kW fluidised bed reactor was used and the full-scale experiment was done at Johannes heat plant (bubbling fluidised bed). The additives ammonium sulphate, sulphur dioxide and ammonia were added in gas or liquid state. The additives containing sulphur had an inhibiting effect on the formation of dioxin in the study. The largest effect gave SO{sub 2} added with the primary air. It reduced the formation of dioxins and chloro benzenes by 58% and 73% respectively. The addition of ammonium sulphate reduced 41% of the dioxin formation and 77% of the chloro benzene formation. Nitrogen additives did not inhibit the formation of dioxin. The dioxin content in the full-scale, when co-combusting up to 25% recovered fuel, was very low (0,02-0,03 ng/Nm{sup 3}). A higher content of dioxin was measured when ammonia sulphate was added. This was probably due to the higher amount of recovered fuel (double amount) during the period when the ammonium sulphate was added. That changed the conditions of dioxin formation between the samples. The addition of sulphur was lower in the full-scale experiment compared to the pilot-scale experiments. In the full-scale experiments a sulphur:chlorine ratio of 1:1 was added, which gave about 25 ppm SO{sub 2} in the flue gas. This can be compared with the pilot-scale experiments with a sulphur:chlorine ratio of 4-6:1 that resulted in 200-300 ppm SO{sub 2}. These high amounts of sulphur in the flue-gas demand some sort of sulphur cleaning if it would be used in a full-scale plant. Based on the uncertainness in the experiments and the small amount of measurements no conclusions can been drawn concerning recommended amount additive to reduce the formation of dioxin. The conclusion is instead that the study should be complemented with further experiments. The addition of SO{sub 2} (or elementary sulphur in full-scale) is (individually) the most cost effective additive. The cost for sulphur is about 1,7 SEK/MWh, which can be compared to ammonia sulphate that cost about 2,3 SEK/MWh. Ammonia and urea are the most expensive additives and did not give any inhibited effect of the dioxin formation. The costs for the additives cannot be compared directly. The additives are often already used in the plant or, if a decision is made to use additive, there are other positive effects than dioxin inhibition. A complete cost-benefit valuation should therefore be carried out before making the choice of additive.

 10. Miljönyttan med att dumpstra : En livscykelanalys av återvinning och användning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Sofie

  2016-01-01

  The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because they are considered not salable. A lot of the food waste is still of good quality and possible to re-use. The gain of recycling food waste to its intended purpose as food has risen the interest of this project. A life cycle analysis has been ma...

 11. Follow up of test areas with FSS liners. Gaerstad and Sofielund landfills; Uppfoeljning av provytor med taetskikt av FSA. Gaerstad deponi och Sofielunds deponi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laendell, Maerta; Carling, Maria; Haakansson, Karsten; Myrhede, Elke; Svensson, Bo

  2009-03-19

  In the coming years, a large number of landfills will be closed as a result of new environmental legislation and more stringent requirements. The availability of suitable material for covering and sealing is limited, especially in large urban areas. Sludge and ash are potentially useful materials for this purpose. The project 'Covering landfill with sludge and ash' was carried out from 2003 to 2005. The project involved the establishment and monitoring of different test areas having liners (sealing layers) of sewage sludge and fly ash. The experience gained from this project has also been used in the development of guidelines for using fly-ash-stabilised sewage sludge (FSS) as a liner. In the current project, two test areas have been monitored for a three-year period. Investigations have focused on the permeability of the materials, chemical properties of both runoff water and percolating water, resistance to decomposition, subsidence/compaction, strength, etc. The project was financed by Vaermeforsk, Svensk Vatten Utveckling and the two participating facilities (Tekniska Verken in Linkoeping and SRV Aatervinning in Huddinge). The study was carried out by Geo Innova in collaboration with both facilities, and the Department for Water and Environmental Studies at Linkoeping University. The project involved sampling and analysis of water, pore gas and solid material. In the field, subsidence and water levels have been measured. The results have been compared with the guideline levels for surface water, between different sampling and measurement locations (above and below the liner, with and without drainage, steep and flat areas, etc), and at different times. The results show that the FSS liner is impermeable. The requirement for landfills for non-hazardous waste is satisfied; in some cases the permeability is on a par with the requirement for hazardous waste landfills. Some decomposition of the material occurs, as indicated by the detection of methane and carbon dioxide in the pore gas. It was not possible to quantify the magnitude of the decomposition, although results of measurements of organic content in the material suggest that decomposition is limited. Effects of decomposition on the function of the liner have not been observed. The runoff water from the liner surface contains high concentrations of metals, nutrients and organic carbon compared to the Swedish EPA's threshold values for surface water. This water corresponds to that which will eventually reach a watercourse, lake, etc, possibly after treatment. The concentrations have decreased during the follow-up period. In summary, the liner composed of the FSS mixture is judged to function well as regards permeability and durability. The investigated test areas are only 3-4 years old, and further follow-up studies of permeability, durability, and properties of the runoff water should provide valuable information. Concentrations in the runoff water have not stabilized. It would be of particular interest to investigate if the permeability can meet the requirements for hazardous waste landfills and to verify the trend towards lower concentrations in the runoff water

 12. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 13. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 14. [Total A-V block due to tuberous sclerosis. A case report].

  Science.gov (United States)

  Valente, N; Guidugli Neto, J; De Paola, A A; Pimenta, J

  1989-10-01

  Tuberous sclerosis is a neurologic disease affecting various organs with a triade: sebaceum adenoma, mental retardation and seizures. This report presents a case of a patient with tuberous sclerosis and third degree A-V block with complete invasive and non-invasive evaluation. The patient had sincope and complete A-V block with QRS complexes showing right bundle branch block morphology. The echocardiogram showed dilated cardiomyopathy with diffuse left ventricular dysfunction and had normal coronary arteriography. The eletrophysiologic evaluation showed complete infra-hisian A-V block and QRS with left bundle branch block pattern with normal sinus nodal and A-V nodal function. It was not possible to induce ventricular tachtyarrhythmias up to two extrastimuli. Histologic study showed normal myocardium under light and electronic microscopy. After permanent VVI pacemaker implant, the patient in follow-up for 16 years. This case seems to be the first in the international medical literature of tuberous sclerosis with complete heart block.

 15. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 16. Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper; Bentzen, Jens Dall

  Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, ...

 17. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 18. Diagnostisk udfordring hos patienter med infiltrerende tarmendometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sloth, Sigurd Beier; Seyer-Hansen, Mikkel

  2014-01-01

  A considerable proportion of women with endometriosis have intestinal involvement of the endometriosis. Intestinal endometriosis (IE) often results in abdominal pain and thus mimics the symptoms of other bowel diseases, including colon cancer. As a consequence, some women with IE are initially...

 19. Mundhulens mikroflora hos patienter med marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Fiehn, Nils-Erik

  2011-01-01

  ikke dyrkes. Viden om samspillet mellem bakterierne i plakken, som er en biofilm, er ligeledes under hastig udvikling. Dette betyder, at vi i de kommende år løbende må revidere vores forståelse af marginal parodontitis’ mikrobiologi. I nærværende oversigtsartikel præsenteres den eksisterende viden...

 20. Mundhulens mikroflora hos patienter med marginal parodontitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tove; Fiehn, Nils-Erik

  2011-01-01

  Viden om marginal parodontitis’ mikrobiologi tog for alvor fart for ca. 40 år siden. Den tidlige viden var baseret på mikroskopiske og dyrkningsmæssige undersøgelser af den subgingivale plak. Anvendelsen af de nyere molekylærbiologiske metoder har betydet, at vor viden om de ætiologiske faktorer ...

 1. First-degree AV block-an entirely benign finding or a potentially curable cause of cardiac disease?

  Science.gov (United States)

  Holmqvist, Fredrik; Daubert, James P

  2013-05-01

  First-degree atrioventricular (AV) block is a delay within the AV conduction system and is defined as a prolongation of the PR interval beyond the upper limit of what is considered normal (generally 0.20 s). Up until recently, first-degree AV block was considered an entirely benign condition. In fact, some complain that it is a misnomer since there is only delay and no actual block in the AV conduction system (usually within the AV node). However, it has long been acknowledged that extreme forms of first-degree AV block (typically a PR interval exceeding 0.30 s) can cause symptoms due to inadequate timing of atrial and ventricular contractions, similar to the so-called pacemaker syndrome. Consequently, the current guidelines state that permanent pacemaker implantation is reasonable for first-degree AV block with symptoms similar to those of pacemaker syndrome or with hemodynamic compromise, but also stresses that there is little evidence to suggest that pacemakers improve survival in patients with isolated first-degree AV block. Recent reports suggest that it may be time to revisit the impact of first-degree AV block. Also, several findings in post hoc analyses of randomized device trials give important insights in possible treatment options. The present review aims to provide an update on the current knowledge concerning the impact of first-degree AV block and also to address the issue of pacing in patients with this condition. ©2013, Wiley Periodicals, Inc.

 2. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 3. Barn av grundsøgum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  Hovedartiklen i bogen kaldes "Der må være en udkant" med undertitlen. "En videnskabelig tese om sted og nation som konstituerende træk ved færøsk litteratur" (50 s.). Stort set hele bogen diskuterer konstruktionsforestillingen i den modernistiske filosofi i forskellige sammenhænge....

 4. Simultan lokalisering och kartering med hjälp av en Kinect i en inomhusmiljö med få landmärken

  OpenAIRE

  Hjelmare, Fredrik; Rangsjö, Jonas

  2012-01-01

  Localization and mapping are two of the most central tasks when it comes toautonomous robots. It has often been performed using expensive, accurate sensorsbut the fast development of consumer electronics has made similar sensorsavailable at a more affordable price. In this master thesis a TurtleBot\\texttrademark\\, robot and a MicrosoftKinect\\texttrademark\\, camera are used to perform Simultaneous Localization AndMapping, SLAM. The thesis presents modifications to an already existing opensourc...

 5. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  præcisering af de træk ved barnets deltagelse i tur-samspillet, som kan indgå i musikterapeutisk assessment af samspil med kommunikationssvage børn. Klinisk tager artiklen udgangspunkt i musikterapeutisk samspil med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme. Artiklens indhold...

 6. Live-innspilling i studio med fokus på akustisk gitar og vokal

  OpenAIRE

  Lamborg, Kristine; Larsen, Axel Wold

  2014-01-01

  vår bacheloroppgave foreligger det en teoretisk undersøkelse, samt tre live-innspillinger med artisten Robert Bergstrøm. Vårt mål, i tillegg til å spille inn disse låtene, var å undersøke hvilke faktorer som kunne være med på å påvirke en live-innspilling i studio. Vi kom frem til at små detaljer som for eksempel valg av plekter, justering av mikrofonplassering og slitasje på stemmebåndet kan påvirke en produksjon i stor grad. Videre kom vi frem til at kondensatormikrofoner tilfører et rik...

 7. Kommunikasjonskultur i sosiale medier i Japan og Norge. Sammenlikning av smarttelefon-apper mellom LINE og Facebook Messenger

  OpenAIRE

  Abumi, Asaki

  2015-01-01

  Denne oppgaven analyser hvordan norske og japanske brukere kommuniserer på sosiale medier på smarttelefoner. Analysen er basert på en spørreundersøkelse med 20 deltagere fra Japan som bruker appen LINE, og 20 deltagere fra Norge som bruker Facebook Messenger. Informantene består av unge universitetsstudenter fra 18 til 25 år. Resultatene viser blant annet at japanere foretrekker LINE fordi den har et stort utvalg av søte sticker, som gjør kommunikasjon lettere for japanere som bor i et stort ...

 8. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 9. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Science.gov (United States)

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 10. Hva er Digital Valuta? Hva slags formuerettslig produkt er digital valuta? Omfattes slike finansielle produkter av gjeldende finansreguleringer og hvordan burde de reguleres?

  OpenAIRE

  Heggen, Vilde Stuvøy

  2014-01-01

  Det er kanskje ingen overraskelse at man i internettalderen har funnet på en valuta som kun eksisterer på nett. Per i dag eksisterer det flere slike nettvalutaer, med varierende grad av oppslutning. Spørsmålet som stilles i oppgaven er hva slags formuerettslig objekt digital valuta er. Jeg regner digital valuta som alle valutaer som hovedsakelig er å finne på nett og som ikke utstedes av eller på vegne av en statsmakt. Definisjonen omfatter både kryptovalutaer som Bitcoin, som nok er mest kje...

 11. Apoio financeiro oferecido por avós a netos adolescentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira

  2012-03-01

  Full Text Available Através de uma revisão bibliográfica sistemática da literatura analisou-se a relação entre avós e netos adolescentes com foco nas diferentes formas de apoio financeiro oferecido pelos avós. O levantamento, através das bases de dados eletrônicas MEDLINE/PubMed, LILACS e SciELO, foi concluído com  07 citações afins. Foram identificadas as relações em que o apoio financeiro assumiu papel importante na relação entre ambos os sujeitos, sugerindo compor um estilo de exercer a avosidade.   

 12. Effekten av massagebehanling vid hypertoni : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Johansson, Anna; Leopoldson, Carolina

  2012-01-01

  Aim: The aim is to create a review that examines different forms of massage therapy and their effects on hypertension. Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "massage therapy", "effects" and "blood pressure". Results: The articles showed that massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of r...

 13. Behandling af hydatidose med albendazol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Magnussen, P; Gelletlie, R; Bygbjerg, Ib Christian

  1989-01-01

  Eight patients with hydatidosis treated with albendazol in daily doses of 10 mg/kg daily in courses of 28 days (4-6 courses) were analysed. The patients came from Morocco, Spain, Turkey and Yugoslavia. Seven patients had a cyst (or cysts) in the liver and one had also cysts in the kidneys. One...

 14. [18F]AV-1451 binding to neuromelanin in the substantia nigra in PD and PSP.

  Science.gov (United States)

  Coakeley, Sarah; Cho, Sang Soo; Koshimori, Yuko; Rusjan, Pablo; Ghadery, Christine; Kim, Jinhee; Lang, Anthony E; Houle, Sylvain; Strafella, Antonio P

  2018-03-01

  This study investigated binding of [ 18 F]AV-1451 to neuromelanin in the substantia nigra of patients with Parkinson's disease (PD) and progressive supranuclear palsy (PSP). [ 18 F]AV-1451 is a positron emission tomography radiotracer designed to bind pathological tau. A post-mortem study using [ 18 F]AV-1451 discovered off-target binding properties to neuromelanin in the substantia nigra. A subsequent clinical study reported a 30% decrease in [ 18 F]AV-1451 binding in the midbrain of PD patients. A total of 12 patients and 10 healthy age-matched controls were recruited. An anatomical MRI and a 90-min PET scan, using [ 18 F]AV-1451, were acquired from all participants. The standardized uptake value ratio (SUVR) from 60 to 90 min post-injection was calculated for the substantia nigra, using the cerebellar cortex as the reference region. The substantia nigra was delineated using automated region of interest software. An independent samples ANOVA and LSD post hoc testing were used to test for differences in [ 18 F]AV-1451 SUVR between groups. Substantia nigra SUVR from 60 to 90 min was significantly greater in HC compared to both PSP and PD groups. Although the PD group had the lowest SUVR, there was no significant difference in substantia nigra uptake between PD and PSP. [ 18 F]AV-1451 may be the first PET radiotracer capable of imaging neurodegeneration of the substantia nigra in parkinsonisms. Further testing must be done in PD and atypical parkinsonian disorders to support this off-target use of [ 18 F]AV-1451.

 15. Utilization of Electrocardiographic P-wave Duration for AV Interval Optimization in Dual-Chamber Pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Sorajja, Dan; Bhakta, Mayurkumar D; Scott, Luis Rp; Altemose, Gregory T; Srivathsan, Komandoor

  2010-09-05

  Empiric programming of the atrio-ventricular (AV) delay is commonly performed during pacemaker implantation. Transmitral flow assessment by Doppler echocardiography can be used to find the optimal AV delay by Ritter's method, but this cannot easily be performed during pacemaker implantation. We sought to determine a non-invasive surrogate for this assessment. Since electrocardiographic P-wave duration estimates atrial activation time, we hypothesized this measurement may provide a more appropriate basis for programming AV intervals. A total of 19 patients were examined at the time of dual chamber pacemaker implantation, 13 (68%) being male with a mean age of 77. Each patient had the optimal AV interval determined by Ritter's method. The P-wave duration was measured independently on electrocardiograms using MUSE® Cardiology Information System (version 7.1.1). The relationship between P-wave duration and the optimal AV interval was analyzed. The P-wave duration and optimal AV delay were related by a correlation coefficient of 0.815 and a correction factor of 1.26. The mean BMI was 27. The presence of hypertension, atrial fibrillation, and valvular heart disease was 13 (68%), 3 (16%), and 2 (11%) respectively. Mean echocardiographic parameters included an ejection fraction of 58%, left atrial index of 32 ml/m(2), and diastolic dysfunction grade 1 (out of 4). In patients with dual chamber pacemakers in AV sequentially paced mode and normal EF, electrocardiographic P-wave duration correlates to the optimal AV delay by Ritter's method by a factor of 1.26.

 16. Employer branding i Statens vegvesen: en studie av hvordan employer branding kan vinkles for å forsterke organisasjonstilknytning

  OpenAIRE

  Sadovic, Una

  2017-01-01

  Masteroppgave - OLA 4090 Organisasjon, ledelse og arbeid. Universitetet i Oslo. Denne oppgaven vil berøre temaet employer branding. Et sterkt employer brand er med på å øke attraktiviteten til en arbeidsplass og medvirker på hvor lenge arbeidstakere blir værende hos en arbeidsgiver. Arbeid med employer branding kan ofte deles inn i to perspektiver, et internt og eksternt. Ifølge Maxwell og Knox (2009) er de fleste forskere opptatt av hva som gjør en organisasjon attraktiv for potensielle a...

 17. Framgångsfaktorer och barriärer vid integrering av klimatanpassning i  kommunal RSA : En undersökning av Värmlands småkommuner

  OpenAIRE

  Davidsson, Åsa

  2016-01-01

  Att klimatet förändras är konstaterat, skulle utsläppen av växthusgaser kraftigt minskas kan de påbörjade klimatförändringarna ändå inte helt förhindras. Förändringarna innebär att extremväder kommer inträffa oftare men med geografiska skillnader. Till seklets slut väntas i Värmland exempelvis nuvarande tioårsregn istället inträffa var femte år. Vänern kommer i och med detta utgöra en av de största översvämningsriskerna. Hur dessa förändringar påverkar samhället varierar beroende på samhället...

 18. Validating novel tau PET tracer [F-18]-AV-1451 (T807) on postmortem brain tissue

  Science.gov (United States)

  Marquie, Marta; Normandin, Marc D.; Vanderburg, Charles R.; Costantino, Isabel; Bien, Elizabeth A.; Rycyna, Lisa G.; Klunk, William E.; Mathis, Chester A.; Ikonomovic, Milos D.; Debnath, Manik L.; Vasdev, Neil; Dickerson, Bradford C.; Gomperts, Stephen N.; Growdon, John H.; Johnson, Keith A.; Frosch, Matthew P.; Hyman, Bradley T.; Gomez-Isla, Teresa

  2016-01-01

  Objective To examine region and substrate-specific autoradiographic and in vitro binding patterns of PET tracer [F-18]-AV-1451 (previously known as T807), tailored to allow in vivo detection of paired helical filament tau-containing lesions, and to determine whether there is off-target binding to other amyloid/non-amyloid proteins. Methods We applied [F-18]-AV-1451 phosphor screen autoradiography, [F-18]-AV-1451 nuclear emulsion autoradiography and [H-3]-AV-1451 in vitro binding assays to the study of postmortem samples from patients with a definite pathological diagnosis of Alzheimer’s disease, frontotemporal lobar degeneration-tau, frontotemporal lobar degeneration-TDP-43, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy, cerebral amyloid angiopathy and elderly controls free of pathology. Results Our data suggest that AV-1451 strongly binds to tau lesions primarily made of paired helical filaments in Alzheimer’s brains e.g. intra and extraneuronal tangles and dystrophic neurites, but does not seem to bind to a significant extent to neuronal and glial inclusions mainly composed of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy brains or to β-amyloid, α-synuclein or TDP-43-containing lesions. AV-1451 off-target binding to neuromelanin- and melanin-containing cells and, to a lesser extent, to brain hemorrhagic lesions was identified. Interpretation Our data suggest that AV-1451 holds promise as surrogate marker for the detection of brain tau pathology in the form of tangles and paired helical filament-tau-containing neurites in Alzheimer’s brains but also point to its relatively lower affinity for lesions primarily made of straight tau filaments in non-Alzheimer tauopathy cases and to the existence of some AV-1451 off-target binding. These findings provide important insights for interpreting in vivo patterns of [F-18]-AV-1451 retention. PMID:26344059

 19. En analyse knyttet til bruk av cookies.

  OpenAIRE

  Hørthe, Stine

  2012-01-01

  Cookies er små informasjonskapsler som Internettaktører legger igjen på en slutt-brukers datamaskin ved surfing på nettsider. Bruken av cookies på nettsider har fåttøkt oppmerksomhet de siste årene. I tillegg til å muliggjøre flere nyttige funksjonerfor en tjenestetilbyder, som for eksempel brukerrettet reklame og informasjonsinn-henting, har det den siste tiden blitt rettet en del kritiske spørsmål rundt bruken avcookies samt spørsmål knyttet til personvern og juridiske aspekt. Denne oppgave...

 20. Diskurzivna konstrukcija lokalnih živil rekoloniziranih držav kot "superživil"

  OpenAIRE

  Števanec, Renata

  2016-01-01

  Diplomsko delo sodi na področje kritičnih diskurzivnih študij. Uporabimo dialektično-relacijski model kritične diskurzivne analize, kakor ga je razvil Norman Fairclough, da prikažemo povezavo med neoliberalnim normativom osebne odgovornosti za zdravje in konstrukcijo »superživil«. V teoretičnem delu diplomske naloge predstavimo družbeni in ekonomsko-politični kontekst proizvodnje lokalnih živil rekoloniziranih držav, ki jih globalni trg promovira kot »superživila«, in izpostavimo povezav...

 1. Politiske diskussioner med familie og venner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Klaus; Yndigegn, Carsten

  2016-01-01

  Unge mennesker diskuterer gerne politik med familie og venner, men de er tilbøjelige til at undgå at diskutere politik med personer, der har andre holdninger end dem selv – både når det drejer sig om deres familiemedlemmer, venner og kærester.......Unge mennesker diskuterer gerne politik med familie og venner, men de er tilbøjelige til at undgå at diskutere politik med personer, der har andre holdninger end dem selv – både når det drejer sig om deres familiemedlemmer, venner og kærester....

 2. Influencer marketing : En analys av en marknadsrättslig gråzon

  OpenAIRE

  Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig

  2017-01-01

  Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor oklarhe...

 3. A novel curve fitting method for AV optimisation of biventricular pacemakers.

  Science.gov (United States)

  Dehbi, Hakim-Moulay; Jones, Siana; Sohaib, S M Afzal; Finegold, Judith A; Siggers, Jennifer H; Stegemann, Berthold; Whinnett, Zachary I; Francis, Darrel P

  2015-09-01

  In this study, we designed and tested a new algorithm, which we call the 'restricted parabola', to identify the optimum atrioventricular (AV) delay in patients with biventricular pacemakers. This algorithm automatically restricts the hemodynamic data used for curve fitting to the parabolic zone in order to avoid inadvertently selecting an AV optimum that is too long.We used R, a programming language and software environment for statistical computing, to create an algorithm which applies multiple different cut-offs to partition curve fitting of a dataset into a parabolic and a plateau region and then selects the best cut-off using a least squares method. In 82 patients, AV delay was adjusted and beat-to-beat systolic blood pressure (SBP) was measured non-invasively using our multiple-repetition protocol. The novel algorithm was compared to fitting a parabola across the whole dataset to identify how many patients had a plateau region, and whether a higher hemodynamic response was achieved with one method.In 9/82 patients, the restricted parabola algorithm detected that the pattern was not parabolic at longer AV delays. For these patients, the optimal AV delay predicted by the restricted parabola algorithm increased SBP by 1.36 mmHg above that predicted by the conventional parabolic algorithm (95% confidence interval: 0.65 to 2.07 mmHg, p-value = 0.002).AV optima selected using our novel restricted parabola algorithm give a greater improvement in acute hemodynamics than fitting a parabola across all tested AV delays. Such an algorithm may assist the development of automated methods for biventricular pacemaker optimisation.

 4. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  OpenAIRE

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og dempningsegenskaper til bruene blir...

 5. Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.

  Science.gov (United States)

  Urbanek, Bożena; Chudzik, Michał; Klimczak, Artur; Rosiak, Marcin; Lewek, Joanna; Wranicz, Jerzy Krzysztof

  2013-01-01

  Device optimization is not routinely performed in patients who underwent cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation. Noninvasive optimization of CRT devices by measurement of cardiac output (CO) can be used as a simple method to assess ventricular systolic performance. The aim of this study was to assess whether optimization of atrioventricular (AV) and interventricular (VV) delay can improve hemodynamic response to CRT and whether this optimization should be performed for each patient individually. Twenty patients with advanced heart failure New York Heart Association (NYHA) class III/IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and left bundle branch block (QRS ≥ 120 ms) in sinus rhythm were evaluated from 24 h to 48 h after implantation of a CRT device by means of impedance cardiography (ICG). CO was first measured at each patient's intrinsic rhythm. Patients then underwent adjustments of AV and VV delay from 80 ms to 140 ms and from -60 ms to +60 ms, respectively in 20 ms increment steps and CO at each setting was measured by ICG. Both AV and VV delays were programmed according to the greatest improvement in CO compared to intrinsic rhythm. There was a statistically signifi cant increase in CO measured at the intrinsic rhythm compared to different AV delay by mean of 21% (3.8 ± 1.0 vs. 4.6 ± 0.1 L/min, p AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing caused additional increased CO from intrinsic rhythm by mean of 32.6% (3.8 ± 1.0 vs. 5.04 ± ± 1.0 L/min, p AV/VV setting delays also resulted in improved hemodynamic responses compared to VV factory setting delay. Both AV and VV delay optimization should be performed in clinical practice. Optimal AV delay improved outcome. However, combination of optimized AV/VV delays provided the best hemodynamic response. Optimized AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing increased hemodynamic output compared to intrinsic

 6. Increased electrical efficiency in biofueled CHP plants by biomass drying; Oekat elutbyte i biobraensleeldade kraftvaermeanlaeggningar med hjaelp av foertorkning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berntsson, Mikael; Thorson, Ola; Wennberg, Olle

  2010-09-15

  In this report, integrated biofuel drying has been studied for two cases. One is the existing CHP plant at ENA Energi AB in Enkoeping and the other is a theoretical case. The thought plant is assumed to have a steam generating performance that is probable for a future CHP plant optimised for power production. The CHP plant at ENA Energi with its integrated bed drying system has been used as a model in this study. The plant has a grate fired boiler with the capacity to co-produce 24 MW electricity and 55 MW heat. It is designed to use biofuel with moisture content between 40 and 55 %. However, the boiler is able to manage even dryer fuels with the moisture content of about 35 % without complications. Since the boiler operates on part load during most of the season, there are free capacity which can be used for delivering heat to the drying system. The increased power production is a result of mainly two factors: Increased demand of heat as the dryer uses district heating and thus improved possibility to produce steam; and, The season of operation can be extended, since the point where the minimum load of the boiler occurs can be pushed forward as a result of increased demand of heat. For future CHP plants, an optimised plant has been used as a model. The steam data is assumed to be 170 bar and 540 deg C with reheating. For this plant, both on-site and offsite drying have been studied. The case study comprises a whole season of operation and the fuel is assumed to be dried from 50 to 10 %. The size of the optimised plant is as to fit the dimension of a main production unit in a district heating net equal to the tenth largest in Sweden. Heat delivery is assumed to be 896 GWh/year and the maximum heat delivery of district heating is 250 MW. The sizing of the boiler is made to maximise the production of electricity, and thus dependent of the drying strategy used. Flue gas condensation is assumed to be used as much as possible. It decreases the basis for power production, but is considered adequate since it contributes to an overall efficient use of biofuel. The case studies at ENA Energi show that integrated drying has the ability to improve production of electricity by 12 %. In the case studies where an optimised plant with integrated drying is studied, calculations show a possible improvement of production of electricity by 65 %. If storage of dried biofuel is applied, the production of electricity can be increased even more. For the optimised plant, the electrical efficiency based on lower heating value at delivery can be increased from 34 % to approximately 40% using integrated drying. Results from the study show that an optimised plant is able to pay 20 % more when buying dried biofuel compared to wet biofuel, based on the dry content. The rate between income from electricity and cost for fuel as SEK/MWh needs to exceed 2 to get profitability of an investment in an integrated drying system. Integrated drying is a powerful tool to improve the electrical efficiency at all kinds of power plants. Integrated drying is therefore of interest for ordinary power plants

 7. Energy production from burning of mixtures of source-sorted waste fractions and biofuels; Sameldning av biobraenslen med kaellsorterade avfallsfraktioner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olsson, Rolf; Marklund, Stellan; Nilsson, Calle; Burvall, Jan; Hedman, Bjoern [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  2001-02-01

  Energy production through co-combustion of biofuel and the dry fraction of household waste might be an alternative in the future for rural district areas since the present system for recovery has been criticized. So far the results from the co-combustion of briquettes made by energy grass, Reed Canary grass, in mixture with very well separated dry fraction of household waste shows that new developed commercial boiler technology, 100-1000 kW, have been well designed for good function, high efficiency and low emissions using ordinary cyclone flue gas cleaning. By consideration of the new EU incineration waste directive for co-combustion of biofuel and waste fractions the achieved emission levels from this trials in many cases seem to fulfill the directive including critical parameters such as CO and dioxins without highly advanced flue gas cleaning. Mixture of waste together with energy grass does not raise the emission levels of HCl compared to pure energy grass combustion. The importance of developing systems for well sorted dry fractions of household waste have been verified in the project. The quality insurance of the fuel is necessary to consider the new EU-directive. In this project studies of systems for sorting of dry waste have been compared. A system in which the sorting part can be identified and attained by information and premium awards shows obvious advantages compared with local central placed container systems for the dry waste.

 8. Measurements of moisture content in wood fuels with dual energy x-ray; Maetning av fukt i biobraenslen med dubbelenergiroentgen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordell, Anders [Industriellt Utvecklingscentrum i Karlskoga, Karlskoga (Sweden); Vikterloef, K.J. [Oerebro Radiofysik AB, Oerebro (Sweden)

  2000-04-01

  Good methods enabling quick determination of moisture in wood fuels are lacking. A standardized method generally used by the biofuel industry means drying samples in furnaces during at least 16 hours. The idea of this work has been to investigate if x-ray technique can offer a superior alternative for fast moisture determination. Analysis with x-ray has many advantages. The x-rays go completely through the whole test specimen. Large samples or many sequential samples can rapidly be measured. The penetration is extraordinary good; all parts of the tested mass will be analyzed. The measurement relies on the absorption of gamma photons in the tested mass. The x-ray absorption is carried out deep down in the atoms and therefore is independent of the materials equation of state as temperature, grain size or molecule binding. The disadvantages of the method are the general anxiety which can be for gamma rays, the relative high cost for equipment and the fact that an x-ray tube will wear with time and needs replacement. The method used here for moisture measurement is known as dual energy x-ray. The test sample is simultaneously exposed to transmission of two separate x-ray energies. The two energies are absorbed differently by the sample. The ratio of the absorption in the two respective energies is calculated and from that conclusions on the composition of the material can be drawn. The equipment used in this test is a standard medical apparatus adapted for the study of human body composition. When instead used for measurements of moisture in wood material the discrimination signal is about half of that achieved in the normal medical case. Despite that, the signal has been good enough for giving satisfactory accuracy in the moisture estimation. A little more than sixty approved results are presented in the report comprehending ten different fuel types. The results are grouped into three main categories depending on fuel type, wood fuels, peat fuels and salix including some of the mixed fuels. Provided that the main category is known the moisture content can be determined within one or two percent from the measurements. A complication is that the procedure requires that the fuel type be known. The method offers a relative measurement which means that it relies on calibration against known references. Different types of fuels therefore to some extent need different calibrations. This is basically due to the differences in carbon content which affects the result. With a further development of the method there are ways to overcome this difference in the total absorption resulting in a measurement more or less independent of the fuel type. As the content of carbon as well as of oxygen strongly affects the absorption, one would also in principle be able to calculate the heat content of the fuel. On top of that there is a correlation of the absorption to the mineral content, which opens a possibility to calculate the amount of ash in the material. To reveal these for biofuels highly interesting parameters a substantial effort of software development in the data treatment is required. A fine-tuning of the x-ray energies is also desirable to reach a higher signal ratio for the case moisture in wood, compared to what is possible with the medical equipment. These development steps are regarded fully feasible and are recommended to be taken in the coming work.

 9. Integration of heat treatment of wood with cogeneration production and district heating; Vaermebehandling av trae integrerad med kraftvaermeproduktion och fjaerrvaerme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Delin, Lennart; Essen, Henrik (AaF, Stockholm (Sweden))

  2011-05-15

  Heat treatment of wood changes the properties of wood so that the moisture uptake is reduced and the wood movements are reduced at variations in the ambient air humidity. The wood gets an increased resistance to rot and can therefore replace impregnated wood in certain applications. Heat treated wood is however not suitable for direct contact with soil. The strength is also reduced by heat treatment, so it is not recommended for supporting constructions. No additives whatsoever are used in the treatment, so the heat treated wood is very advantageous from an environmental point of view. The wood is dried completely at the heat treatment and heated to about 200 deg C. The question has hence been put, if it is advantageous to collocate a heat treatment plant with district heating or a power cogeneration plant. The aim of the study is to assess the value of such a collocation. Existing heat treatment plants are both few and small and the calculations have hence been made for how a large plant could be designed. A market study is included to assess the market for this type of plants. This shows that the present market for heat treated wood is very small. A full scale treatment plant of the type discussed in this study could probably not be built, since even single plants of this size would require a too large part of the market. The potential to replace impregnated wood is on the other hand very large. The cost for large scale heat treatment should be significantly lower than for impregnated wood and the cost for handling hazardous waste (which impregnated wood is classified as) is also removed. There should therefore be a potential for a future much larger volume of heat treated wood. The study shows that the energetic profit of collocation of a heat treatment plant for wood with district heating or power cogeneration plants is of lower importance. Maximally about 0.5 MSEK/year can be saved for a 25 000 m3/year plant. The initial drying of all sawn lumber has much more to gain from a collocation and this is yet very unusual today. The main conclusion of the study is that heat treatment of wood seems to be very interesting, but collocation with district heating or power cogeneration plants is not a decisive or even important factor. The author therefore believes the study answers the question of the value of collocation

 10. Torsion instability of Flexible Pipes at the TDP - Torsjonsinstabilitet av fleksible rør med sjøbunnskontakt

  OpenAIRE

  Hansson, Linn Storesund

  2017-01-01

  Dynamic flexible risers are a common term for cables, umbilicals and flexible pipes,that are freely or semi-freely suspended between two points (offshore). Flexible pipes are mostly used to transport fluids between platforms/ships etc. to a flow-line/sea floor installation or similar. The safe operating window for the installation is limited by whether induced motion of the installation vessel giving rise to dynamic tension and curvature at the touch-down-zone (TDZ). By investigation and ...

 11. Best possible cycle chemistry control in steam turbine plants; Baesta moejliga oevervakning av vattenkemin i anlaeggningar med aangturbin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats [Hellman Vatten AB, Stockholm (Sweden)

  2004-11-01

  A project has been conducted of a large number of power and pulp plants in Sweden. Production managers and those responsible for water quality control were visited and interviewed. In addition, a research of cycle chemistry literature has been conducted to determine what has been done in other countries. The review of this literature shows that the Electric Power Research Institute in the USA and ESKOM in South Africa are in the forefront regarding QA/QC and have come a long way in water control management. A key requirement for successful plant cycle chemistry is corporate management support. The project makes it clear that cycle chemistry control was best at plants where production management was aware of the importance of high water quality. There is a real need for feed water technique and water quality education at all company levels. The objective should be that 'everyone should know the importance of right water quality'. Personnel without an education in chemistry often regard cycle chemistry as somewhat complicated. Better understanding and better working cycle chemistry control can be obtained by making the control easier and clearer for persons without training in chemistry. Extensive on-line instrumentation with well-designed systems for presenting the data, by-far, gives the best cycle chemistry control. It is important to have a holistic view when water treatment systems and on-line instrumentation are planned. It is not the amount of instruments or the number of chemistry personnel that is important. The important thing is to ensure that all functions needed fit together in the best way possible. Today, when cycle chemistry monitoring is heavily dependent on on-line instrumentation, the reliability of the instruments is crucial. Therefore, it is important to have well-established routines for maintenance, calibration and service. In order to decrease forced outages of plants due to poor cycle chemistry, the focus of chemistry control should shift from manually taking samples to a continuous evaluation of measured values and trend curves. The role of the chemical engineer will then be more of QA/QC in order to optimize the processes from the chemistry point of view.

 12. Cooling of chiller condensers by district cooling in supermarkets; Kylning av kylmaskiners kondensorer med fjaerrkyla i livsmedelsbutiker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haglund Stignor, Caroline [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2003-07-01

  Cooling of the chiller condensers in supermarkets can be performed in different ways. To start with, the condensers can be cooled by use of outdoor air in dry coolers, but the ventilation air can also perform the cooling, totally or partially. In such a way the total or a part of the heating demand of the supermarket might be covered. A third alternative for condenser cooling is use of district cooling. However, in such a case the possibility to heat the supermarket by heat recovery is lost. The purpose of this study is to outline when district cooling offers the most advantageous alternative for condenser cooling in comparison to the other alternatives. This assessment is to be performed taking costs, electricity use and environmental impact into consideration separately. The results from calculations for a case supermarket show that the price for district cooling is generally to high for making it profitable for a supermarket to cool the condensers by district cooling. However, cooling the condensers by district cooling might lead to savings for the supermarket, both in terms of investments and use of electricity. This leads to the fact that cooling the condensers by district cooling could offer a profitable alternative for the supermarket, if the prices are adapted to this type of costumer. Hopefully, such a business could be profitable for the producers of district cooling as well. In addition, there are other advantages associated with condenser cooling by district cooling, which are hard to evaluate in economic terms. When it comes to the comparison of electricity use, it is shown that condenser cooling by district cooling is the alternative that uses least electricity in a national point of view, if the district cooling is produced by a deep-water source. In this comparison, the electricity used for production of district cooling and district heating is included as well. If district cooling is co-produced with district heating in heat pumps, the result is the opposite. However, this result is very much dependent upon how the use of electricity has been allocated (distributed) amongst the two products district cooling and district heating. In the environmental comparison the LCA-methodology has been applied. The results show that condenser cooling by district cooling leads to the least environmental impact in all the studied categories, if the district cooling is produced by deep-water source cooling and it is assumed that the used electricity is produced according to marginal production. However, condenser cooling by district cooling cannot compete with the other alternatives where heat recovery is applied if it is assumed that the used electricity is produced according to a Swedish production mix, no matter how the district cooling is produced.

 13. Det osynliga entreprenörskapet : - en intervjustudie av företagare med utländsk bakgrund

  OpenAIRE

  Landerholm Martinovic, Emilia

  2006-01-01

  The invisible entrepreneurship is a study of owners of businesses with foreign heritage. It describes the unexplored relationship between ethnicity and class within this group of entrepreneurs. The result of the study is a model which I have found to be suitable to use when depicting the relationship between the ethnic profile and class. The model indicates that the importance of ethnicity decreases as both the owner of, and the business reach a more prominent class. The method of collecting ...

 14. Hund i vården : Fysiska, Psykiska och Sociala effekter av arbete med vårdhund

  OpenAIRE

  Martelleur, Elin

  2013-01-01

  Background: Pet therapy has existed as a concept since 1964 when the American child psychologist Boris Levinson coined the term. Nowadays Animal Assisted Activity (AAA) and Animal Assisted Therapy (AAT) are both recognized concepts, and with progressed research the science of pet therapy increases. Purpose: To summate the most recent science in pet therapy (therapy dog) research with focus on physical, psychical, and social effects. Methods: Literature study/review with descriptive design, re...

 15. FUD - SALA. Stabilization of unbound layers on a road section; FUD - SALA. Provstraecka med stabilisering av obundna lager

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svedberg, Bo; Ekdahl, Peter; Macsik, Josef; Maijala, Aino; Lahtinen, Pentti; Hermansson, Aake; Knutsson, Sven; Edeskaer, Tommy

  2008-06-15

  Stabilization of unbound layers is a method that enables the properties of road structures to be improved, for example the layer modulus of the sub base, by addition of binders. Traditional binders are cement, Merit 5000 (fine ground slag cement), lime and bitumen. The method is commonly in practice in Europe and has been also used occasionally for public roads in Sweden. Today there are examples where fly ashes (bio and coal based) have been used as binders in smaller roads for example in the counties of Uppsala, Soedermanland and also for other paved areas for heavy vehicles in the county of Vaestmanland and in Finland. These examples have mainly been carried out using an empirical approach. The objective of the project is to develop two applications as a base for full scale demonstration. One of them is a paved road and the other one is a private road with gravel as wearing course. The binders used are cement, Merit and fly-ash. Two sections of a road were used a reference. The work indicates that stabilization of unbound layers will improve the bearing capacity of the road construction significantly although the total depth of the structure is reduced. The design of the road structure was carried out in a conservative manner as there were no basis for a precise determination of the layer modulus. The developed applications are not frost lifting although their insulating properties are low and about the same as fine grained silt. The durability against frost and thaw cycles has been assessed and is expected to be acceptable. The fly ashes used will need addition of cement and Merit to perform well in frost and thaw tests. Applying both applications will result in a reduced depth of the structure and the sub-base layers can nearly be excluded. Life cycle cost calculations indicate that the cost of investment for a road construction using a stabilized layer are slightly higher than the cost of investment for the reference construction. This is probably due to the relative short sections to be used in the proposed demonstration sections. In total the calculations indicate that the life cycle cost are likely to be 15-25% lower for the applications than the reference over a considered time span of 40-years and a interest rate at 4%. An environmental assessment has been carried out, using guidelines for ashes, and indicates a low risk for contamination of the close surroundings. The performed design and environmental assessment has been summarized into a tender document consisting of typical sections, volumes, specification, program for control and also a permit application. In all; using the method of stabilization unbound layers is expected to enhance the bearing capacity of the road construction as a whole. The applications developed are expected to be durable against frost, will not heave due to frost and their insulation properties are not far from traditional materials in an unbound layer. The proposed solutions, for the paved road and private road, are expected to be favourable in a life cycle cost perspective (author)

 16. Wood fuel upgrading with a chip kidney - Leaching of problem elements; Traedbraensefoeraedling med flisnjure - Utlakning av problemsubstanser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Backlund, Birgit; Raadestroem, Rune [STFI-Packforsk, Stockholm (Sweden)

  2005-06-01

  Biofuels like forest residues and bark would get more attractive incineration properties through decreased contents of metal ions and other elements that disturb the process or cause discharges that are harmful to health and environment. Bark in particular has considerably higher contents than stem wood of potassium and other elements that cause deposits, sintering and corrosion. In lime-kilns potassium, sodium, silicon and aluminium can cause additional problems with decreased lime reactivity, increased dead load and ring formation. Furthermore do biofuels generally form more nitrogen oxides in the smoke gases, due to high nitrogen contents. A first trial has been carried out in order to get an idea of how acid leaching - according to STFI-Packforsk's method for pulpwood chips - works for three types of wood fuels: chipped forest residues, bark and knot rejects from kraft cooking. The chips were steamed in a compression screw and leached with 6 kg H{sub 2}SO{sub 4}/t wood in 30 minutes at 80-100 deg C to pH ca 2.6. The procedure was repeated in a washing stage with water. The method seems to have the potential to decrease the content of problem substances in forest residues and bark to the level of the cleanest forest fuel quality today. The best reduction of the ash content, ca 50%, was obtained with forest residues. In bark, with its more than three times as high ash content (2.8% of wood), 35% of the ash was removed. Ca 60% of the potassium was leached out in the acidic stage. After the washing stage, about 85% had been removed in total. The treatment was also efficient on sodium which occur in high levels in kraft pulping reject. Other metal ions were removed to varying degrees up to ca 50% without washing stage. Some phosphorus and nitrogen were also leached out - 30 and 25% respectively from bark; 45 and 10% respectively from forest residues. The reduction of chlorine was estimated to 50% in forest residues and 80% in bark. The sulphuric acid used for leaching doubled the sulphur content of the fuels. This added sulphur was washed out in the subsequent washing stage. The leachate could be discharged after passing the biological treatment of the pulp mill or taken to the bark boiler after evaporation. Of three applications that have been evaluated briefly, the alternative where leached bark replaces oil in the limekiln and the leachate is discharged after treatment has the best economic potential (ROI 1 year). The leaching process needs development regarding process conditions and apparatus. The handling of leachates needs to be investigated further from economic and environmental points of views. The goal of the project (to evaluate if acidic leaching of wood fuels may be interesting - technically, economically and environmentally - to integrate with the kraft pulp mill) has been fulfilled. The main target group of the report are pulp mills and biofuel users.

 17. [18F]AV-1451 tau-PET and primary progressive aphasia.

  Science.gov (United States)

  Josephs, Keith A; Martin, Peter R; Botha, Hugo; Schwarz, Christopher G; Duffy, Joseph R; Clark, Heather M; Machulda, Mary M; Graff-Radford, Jonathan; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Utianski, Rene L; Drubach, Daniel A; Boeve, Bradley F; Jones, David T; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Whitwell, Jennifer L

  2018-02-16

  To assess [ 18 F]AV-1451 tau-PET (positron emission tomography) uptake patterns across the primary progressive aphasia (PPA) variants (logopenic, semantic, and agrammatic), examine regional uptake patterns of [ 18 F]AV-1451 independent of clinical diagnosis, and compare the diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451, [ 18 F]-fluorodeoxygluclose (FDG)-PET and MRI (magnetic resonance imaging) to differentiate the PPA variants. We performed statistical parametric mapping of [ 18 F]AV-1451 across 40 PPA patients (logopenic-PPA = 14, semantic-PPA = 13, and agrammatic-PPA = 13) compared to 80 cognitively normal, Pittsburgh compound B-negative controls, age and gender matched 2:1. Principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 tau-PET standard uptake value ratio was performed to understand underlying patterns of [ 18 F]AV-1451 uptake independent of clinical diagnosis. Penalized multinomial regression analyses were utilized to assess diagnostic utility. Logopenic-PPA showed striking uptake throughout neocortex, particularly temporoparietal, compared to controls, semantic-PPA, and agrammatic-PPA. Semantic-PPA and agrammatic-PPA showed milder patterns of focal [ 18 F]AV-1451 uptake. Semantic-PPA showed elevated uptake (left>right) in anteromedial temporal lobes, compared to controls and agrammatic-PPA. Agrammatic-PPA showed elevated uptake (left>right) throughout prefrontal white matter and in subcortical gray matter structures, compared to controls and semantic-PPA. The principal component analysis of regional [ 18 F]AV-1451 indicated two primary dimensions, a severity dimension that distinguished logopenic-PPA from agrammatic-PPA and semantic-PPA, and a frontal versus temporal contrast that distinguishes agrammatic-PPA and semantic-PPA cases. Diagnostic utility of [ 18 F]AV-1451was superior to MRI and at least equal to FDG-PET. [ 18 F]AV-1451binding characteristics differ across the PPA variants and were excellent at distinguishing between the variants. [ 18

 18. Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fride Lindstøl

  2017-12-01

  Full Text Available Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren underviser i det å undervise, har implikasjoner for hvordan undervisningen planlegges, gjennomføres og analyseres i lærerutdanningen – undervisningens form blir en del av budskapet. Lærerutdannerens arbeid handler derfor om å utforme, velge og sette i spill aktiviteter og oppgaver som kan adaptere fag, forskning, didaktikk og teori til klasserom og profesjonen. Utforming og montasje av de ulike delene eller episodene i et undervisningsforløp kan betegnes som undervisningsforløpets dramaturgi. I denne artikkelen har jeg gjort en dramaturgisk analyse av tre lærerutdanneres undervisning for å identifisere og beskrive hvordan de bruker eksplisitte modelleringsformer, og hva som skjer når de bruker dem. I etterkant av den dramaturgiske analysen har jeg gjort en konvensjonell innholdsanalyse av intervjudata for å undersøke hvordan lærerutdannerne selv forklarer formålet og erfaringer med å bruke eksplisitt modellering i undervisningen. Analyse av tre lærerutdanneres undervisningspraksis sammenfattes i en modelleringsstige som visualiserer hvordan enkelte former for eksplisitte modelleringsformer tilbyr en egen sirkulær dramaturgi. Studien antyder og drøfter også på hvilken måte modelleringsstigen kan fungere som en dramaturgisk modell, som kan brukes som utgangspunkt for lærerutdanneres planlegging, gjennomføring og analyse av egen undervisning. Studien er et bidrag til å utvikle og forske på hvordan eksplisitte modelleringsformer kan brukes for å skape sammenheng mellom praktisk lærerarbeid og teoretisk metarefleksjon i lærerutdannerens undervisning. Innsamling av data er gjort i profesjonsverksted, som kan forklares som en læringsarena hvor lærerutdannere fra ulike fag samarbeider om

 19. Dynamics of AV coupling during human atrial fibrillation: role of atrial rate.

  Science.gov (United States)

  Masè, M; Marini, M; Disertori, M; Ravelli, F

  2015-07-01

  The causal relationship between atrial and ventricular activities during human atrial fibrillation (AF) is poorly understood. This study analyzed the effects of an increase in atrial rate on the link between atrial and ventricular activities during AF. Atrial and ventricular time series were determined in 14 patients during the spontaneous acceleration of the atrial rhythm at AF onset. The dynamic relationship between atrial and ventricular activities was quantified in terms of atrioventricular (AV) coupling by AV synchrogram analysis. The technique identified n:m coupling patterns (n atrial beats in m ventricular cycles), quantifying their percentage, maximal length, and conduction ratio (= m/n). Simulations with a difference-equation AV model were performed to correlate the observed dynamics to specific atrial/nodal properties. The atrial rate increase significantly affected AV coupling and ventricular response during AF. The shortening of atrial intervals from 185 ± 32 to 165 ± 24 ms (P AV patterns with progressively decreasing m/n ratios (from conduction ratio = 0.34 ± 0.09 to 0.29 ± 0.08, P AV block and coupling instability at higher atrial rates were associated with increased ventricular interval variability (from 123 ± 52 to 133 ± 55 ms, P AV pattern transitions and coupling instability in patients were predicted, assuming the filtering of high-rate irregular atrial beats by the slow recovery of nodal excitability. These results support the role of atrial rate in determining AV coupling and ventricular response and may have implications for rate control in AF. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 20. Multiple Epiphyseal Dysplasia (MED: A Rare Type of Skeletal Dysplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Imnul Islam

  2012-06-01

  Full Text Available Multiple epiphyseal dysplasia (MED is a congenital disorder of skeletal development that primarily affects the ends of long bones, causing progressive joint and bone inflammation and short stature. Mutations in several genes are responsible for pathogenesis of this disease. We are reporting a case of MED who presented with the complaints of multiple swelling of the joints which was associated with pain during movement for last seven years. The patient had flexion deformity of all the affected joints along with restriction of movement. These were associated with kyphosis, pectus carnitum, knock-knee and short stature. Radiological findings were suggestive of MED. Counseling was done with the parents regarding the etiology, progression and outcome of the disease.DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bsmmuj.v5i1.11025 BSMMU J 2012; 5(1:57-60