WorldWideScience

Sample records for av patienter med

 1. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  OpenAIRE

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 2. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund

  OpenAIRE

  Syrén, Maria; Svanberg, Lena

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of communicating with patients with immigrant backgrounds regarding language barriers, patient relations and use of interpreter. Method: Eight persons participated in this study. Four registered midwives were interviewed in a focus group and one clinical lecturer with a district nursing background, one midwife and two district nurses were individually interviewed about their experiences. The content was analysed using a qualita...

 3. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  OpenAIRE

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 4. Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende

  OpenAIRE

  Näslund, Josefin; Ranfjäll, Linnea

  2015-01-01

  Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder til...

 5. Logopediskt omhändertagande av patienter med ALS : En enkätstudie med svenska logopeder

  OpenAIRE

  Claesson, Jennifer; Öhman, Ida

  2016-01-01

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively neurodegenerative motor neuron disease. ALS is chiefly characterised by atrophy and weakness of muscles, dysarthria and dysphagia being the foremost domains relevant to speech and language pathologists. The main purpose of this study was to investigate how the caretaking of patients with ALS is handled by speech and language pathologists regarding assessment, treatment and counselling. Furthermore the aim was to plot the access to guideli...

 6. Kartläggning av depressiva symtom hos patienter med arytmi

  OpenAIRE

  Gannedahl, Karin; Stenhammar, Cecilia

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to study the prevalence of depression among patients with arrhythmia, and to investigate if there was any gender difference in the study population regarding depression. Furthermore, differences considering depressive symptoms between patients with arrhythmia and the general population were to be investigated. Method: The self-rating scale MADRS-S was distributed during two weeks to 24 patients with arrhythmia. Twenty-one patients completed the study. Resu...

 7. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 8. Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt

  OpenAIRE

  Källman, Jenny; Backrud, Karin

  2013-01-01

  Vårdpersonal och allmänheten uttrycker ofta negativa attityder till patienter som är överviktiga. Antalet patienter som genomgår en operation för sin övervikt ökar för varje år. Det är en omvälvande operation för patienten och patienter söker mycket information innan operationen. Den perioperativa dialogen, en ideal arbetsmodell har tidigare prövats på andra patientgrupper men inte på patienter som skall genomgå en operation för sin övervikt.  Syfte med studien var att beskriva patienters upp...

 9. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 10. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 11. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 12. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 13. Cancersjuka patienters upplevelse av livskvalitet och välbefinnande i samband med yogautövning. : En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga; Karlsson, Åsa

  2010-01-01

  Abstract Aim: The aim of this study was to describe cancer patients’ experiences of quality of life and wellbeing in relation to yoga practice. Method: A descriptive qualitative study with semi structured interviews was carried out during the fall of 2009 at the University of Uppsala. Informants in the study were cancer patients who were participating in the yoga/psychotherapy group at the clinic of oncology at the Akademiska hospital in Uppsala. Result: Five out of six informants experienced...

 14. Dagkirurgiska patienters upplevelser av postoperativ smärta vid ortopedi-och bukkirurgi med beaktande av kön och ålder

  OpenAIRE

  Settergard, Paula

  2011-01-01

  The aim of this study was to elucidate day surgery patients´ subjective experiences of postoperative pain after orthopedic and abdominal surgery and if there was any difference in the experience according to sex and age. Selection was not random and the study included 87 patients. Data were collected from patient questionnaires. VAS method was applied in the questionnaire to measure patients´ pain. The outcomes of the study show that there was no significant difference between women´s and men...

 15. Mentaliseringsbaserad behandling av patienter med borderline personlighetsstörning : Infallsvinklar från patientgrupp och behandlare

  OpenAIRE

  Söderman, Lotta

  2008-01-01

  The aim of this paper was to illuminate the effect of mentalizationbased psychotherapy. The patients in the survey group were interviewed before and after treatment with regard to specific symptoms of borderline personality disorder and symptoms of other personality disorders with the semi structured interviews ZAN-BPD and SCID-II. Open interview questions that were worked up in a qualitative manner were as well put to the patients that had received the treatment program. A focus group interv...

 16. Uppföljning av logopedisk behandling för patienter med träningsinducerad vocal cord dysfunction

  OpenAIRE

  Hamberg, Lena; Karlsson, Sanna

  2014-01-01

  Abstract. Several treatment options are described for patients with vocal cord dysfunction. At Karolinska University hospital, these patients are offered treatment by speech and language pathologists. The current study describes traits and treatment effects for 148 people diagnosed with exercise-induced vocal cord dysfunction at Karolinska University hospital who received treatment by speech and language pathologists in 2005-2012. Data were collected from medical records and through a questi...

 17. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  OpenAIRE

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 18. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 19. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 20. Reinsing av kopar i sur gruveavrenning (AMD) med algeaktivert granulert torv som sorbent

  OpenAIRE

  Haugsgjerd, Inger

  2011-01-01

  Sur gruveavrenning med høgt innhald av metall (AMD) er eit vedvarande problem ved nedlagde sulfid¬malmgruver. Når vatn renn gjennom gruvegangar og slagghaugar vert metall oksidert og transportert ut av gruveområdet. Kopar (Cu) er eit essensielt metall, men potensielt svært giftig og ein kan finne høge konsentrasjonar av Cu i AMD. Formålet med denne oppgåva var å undersøkje reinseeffekt av kopar med sorbent (90 L) av granulert torv kombinert med mikroalge i feltforsøk. Eit gjennomstrøymingsfor...

 1. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...

 2. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...

 3. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  OpenAIRE

  Lövqvist, Ulrika; Svensson, Anna

  2016-01-01

  Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige...

 4. Diabetessköterskans erferenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Kumm, Jeanette

  2015-01-01

  Bakgrund; Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan förebyggas och behandlas med bland annat en förändrad livsstil. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att komplikationer kan fördröjas eller förhindras. För att minska risken för komplikationer måste livsstilsförändringar beträffande kost och motion genomföras. De preventiva omvårdnadsinsatser ska vara individuellt anpassade utifrån patientens förutsättningar och den tillhandahållna informationen från patienten ska ses som kärnan i ...

 5. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  OpenAIRE

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 6. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  OpenAIRE

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 7. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 8. The diagnosis of thymoma and thymic atrophy in patients with myasthenia gravis; Dignostikk av tymom og thymusatrofi hos pasienter med myasthenia gravis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sund, K.K.; Skeie, G.O.; Gilhus, N.E.; Aarli, J.A.; Varhaug, J.E. [Haukeland Sykehus, Bergen (Norway)

  1997-11-01

  The authors have compared clinical, immunological and radiological data in 20 patients with myasthenia gravis and thymoma and in 21 patients with myasthenia gravis and thymic atrophy. The median age at onset was 54 years in the thymoma group and 63 years in the thymic atrophy group. The severity of the disease was similar in the two groups, and there was no significant difference in the concentration of acetylcholine receptor antibodies. CA antibodies were demonstrated in 17/20 thymoma patients and in 6/21 with thymic atrophy, while 19/20 thymoma patients had antibodies to titin, compared with 9/21 among those with thymic atrophy. The diagnosis and treatment of patients with myasthenia gravis is based upon an evaluation of clinical, immunological and radiological data. 28 refs., 2 tabs.

 9. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  OpenAIRE

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 10. Pasienter med tannbehandlingsvegring : en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder med forslag til forbedringer, spesielt med tanke på innføring av dyp sedasjon som behandlingsmetode

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Det finnes et ikke ubetydelig antall pasienter med tannbehandlingsvegring i Norge. Disse pasientene har ikke noe reelt behandlingstilbud innenfor det offentlige helsevesenet i dag. Vi har kartlagt omfanget av tannbehandlingsvegring og behov for et styrket tilbud til disse pasientene ved hjelp av et spørreskjema sendt ut til samtlige tannleger i Aust-Agder. Omfanget av behandlingsvegring tilsvarer i vår studie omtrent omfanget av dette i andre studier fra inn-og utland. Tannlegenes behandl...

 11. Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

  OpenAIRE

  Ilama, Santtu

  2009-01-01

  Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint delen utreder jag först vad det är och hurdana mallar och verktyg man börjar med när man skapar en ny sajt. Sedan utreder jag skillnaderna mellan SharePoint-versionerna 3.0 och 2.0. Till slut utreder jag hur man installerar SharePoint 3.0 tillsammans med Microsoft Windows Small...

 12. Formulering og karakterisering av spraytørkede kryssbundne pektinbaserte mikropartikkler med inkorporert legemiddel

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mikropartikler av amidert pektin med inkorporert legemiddel ble laget ved hjelp av spraytørkingsteknikk. Det ble brukt tre forskjellige konsentrasjoner av paracetamol, 33,33 %, 23,08 % og 13,04 %. Mikroskopbilder av sparytørkede prøvene viste at partiklene var sfæriske i form. Paracetamol innhold i spraytørket pulver ble målt og ladingseffektivitet viste seg til å være høy (ca 90 %). For å kunne velge gode kryssbindingsmidler for spraytørket pektin ble det laget kuler av amidert pektin ute...

 13. Regnskapsmessig behandling av mer- og mindreuttak i petroleumsbransjen : er praksis forenlig med IFRS og NGAAP?

  OpenAIRE

  Endresen, Helge; Kaarigstad, Ole Marius

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler regnskapsmessige problemstillinger knyttet til mer- og mindreuttak av petroleum. Disse uttaksdifferansene oppstår både som følger av måten oppstrømsvirksomheten i mange tilfeller er organisert, og som følger av praktiske sider ved produksjonen av petroleum. Problemstillingene aktualiseres blant annet i og med publiseringen av ny inntektsstandard innenfor IFRS – IFRS 15. Dessuten er sitasjonen per i dag slik at den gjeldende inntektsstandarden, IAS 18, e...

 14. Kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband med urininkontinens – en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Larsson, Carina; Nilsson, Mette

  2007-01-01

  Urininkontinens är beskriven som en dold sjukdom. Mer än 50 miljoner människor i världen är drabbade av detta tillstånd. Urininkontinens leder till försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med urininkontinens. En litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser inom omvårdnad och medicin. Sex vetenskapliga artiklar användes till resultatet. Innehållsanalys inspirerad av Burnard (...

 15. Rapportering og revisjon av olje- og gassreserver : med utgangspunkt i Shell-skandalen 2004.

  OpenAIRE

  Olsen, Olav Søvik

  2007-01-01

  Denne utredningen starter med å presentere oljeselskapet Royal Dutch Shell og deretter tar den for seg Shell sin skandale i 2004 vedrørende rapportering av olje- og gassreserver. Det fokuseres her på hvordan toppledelsen til Shell håndterte situasjonen, samt hvilke rapporteringsregelverk som var gjeldende. Etter dette tar utredningen for seg hvordan rapporteringen av olje- og gassreserver foregår og hvilke rammeverk for rapportering som er det beste i dag. Det kommer frem av de...

 16. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 17. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 18. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 19. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 20. Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

  OpenAIRE

  Megen, Frida van

  2014-01-01

  Introduksjon: Tidligere studier har vist at pasienter med IBS (irritabel tarm-syndrom) kan ha god effekt av et kosthold med lite FODMAP (fermenterbare oligo- di- og monosakkarider, og polyoler). Studier har også vist en gunstig effekt av FODMAP-BD hos pasienter med IBD (inflammatorisk tarmsykdom) i tillegg til IBS, men disse studiene er gjort med en blanding av IBD-pasienter både i aktiv fase og i remisjon. Hensikten med denne studien er derfor å se på effekten av F...

 1. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  OpenAIRE

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 2. Smarte løsninger i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon

  OpenAIRE

  Hegstad, Runa Skårdal

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven er en studie av hvorvidt lagring av elektrisk energi kan avhjelpe nettproblemer som oppstår i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon. Oppgaven er gitt av NTE Nett AS og er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del.I den teoretiske delen er det blitt undersøkt hvilken påvirkning distribuert produksjon har på distribusjonsnettet, hvilke nettproblemer som normalt forekommer, og hvordan nettproblemene tradisjonelt har blitt l...

 3. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  OpenAIRE

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 4. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 5. Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006

  OpenAIRE

  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin

  2008-01-01

  De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningsli...

 6. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  OpenAIRE

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 7. Fortellinger om annerledeshet : et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

  OpenAIRE

  2001-01-01

  I denne oppgaven undersøkes forskjellige lokale oppfatninger, forestillinger og forståelser av "funksjonshemninger". Utgangspunktet er hvordan kvinner og menn konstruerer forestillinger om annerledeshet i lys av oppfatninger om sykdom og lidelser. De sentrale aktørene i fortellingene er familier som har barn med funksjonshemninger i "semi-rurale" landsbyer utenfor byen Pietersburg i den Nordlige Provinsen i Sør-Afrika. Gjennom å følge personene i hverdagsaktiviteter belyses ulike intersubjekt...

 8. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 9. Symptomer og malabsorpsjon hos pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet etter inntak av fruktose og sorbitol - en sammenligning av pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet og friske kontroller

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Rundt 25 % av befolkningen i den vestlige verden opplever gastrointestinale plager i forbindelse med matinntak. De fleste av disse har ikke matallergi. Malabsorpsjon av fruktose og sorbitol er foreslått som årsak til slike plager.Formålet med masteroppgaven var å sammenligne forekomst av gastrointestinale symptomer ved inntak av fruktose og sorbitol hos pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet og friske kontroller. I tillegg ville jeg prøve å påvise forskjeller i orocøkal transitt-tid, f...

 10. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Margrethe Ulleberg

  2015-12-01

  Full Text Available This article is based upon a study of the experiences of physiotherapists working with elderly depressed patients and the use of physical activity. Depression in the elderly is a common condition, and it is estimated to be the second most common cause of failing health towards 2020. Physical activity has a positive effect on depression in the elderly. The aim of this study was to investigate the experiences of physiotherapist`s in the treatment of elderly depressed patients over 65 years of age. Data was collected by qualitative reasearch interviews of 5 physiotherapists. Important findings of this study were that the physiotherapists experienced that they did not get any referrals to treatment solely due to depression, and that they needed a different approach to physical activity compared to other patient groups.

 11. Effekt av aktivitet og ressursfordeling på individualavstanden hos geiter med ulik sosial strategi

  OpenAIRE

  Haugland, Ingeborg

  2010-01-01

  Individualavstanden mellom dyr påvirkes av faktorer knyttet til individet, forskjellige aktiviteter og miljøet. Forskjellige individer bruker ulike typer atferdstrategier for å håndtere det sosiale miljøet i ei gruppe. Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av sosiale strategier (offensive/defensive) og ressursfordeling på individualavstand når geitene spiser og hviler, ved tilnærmet fri tilgang på plass (10,8m2 / geit). Kriteriet for utvalg av dyr var hvorvidt geitene i en blan...

 12. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  OpenAIRE

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 13. Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi

  OpenAIRE

  Gustavsson, Emil

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt stabil för att kunna ackreditera den.Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 μm från Agil...

 14. Medikamentell behandling av gravide med bipolar lidelse : en vurdering av risiko for fødselsmalformasjoner

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Background: A significant number of women of childbearing age have bipolar disorder. Several of the drugs used in the treatment of bipolar disorder have been associated with an increased risk of congenital malformation. Objective: The purpose of this review is to examine the risk of major congenital malformations related to medications used in the treatment of pregnant women with bipolar disorder. Methods: A literature research, using MEDLINE/PubMed, EMBASE and Cochrane databases...

 15. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 16. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 17. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 18. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 19. 48 shades of sexology : en Q-metodologisk studie av rådgivers subjektive opplevelse av relasjonen og det å samtale med klienter om seksualitet

  OpenAIRE

  Dalseng, Petra Christina R.

  2015-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å skape innsikt, bevisstgjøring og forståelse av hva som oppleves som betydningsfullt for rådgiveren i relasjonen og i samtalen med klienten. Studien har tatt utgangspunkt i ulike typer yrkesgrupper som alle snakker med sine klienter om seksualitet, og som er medlem av NFKS, Nordisk forening for klinisk sexologi. Problemstillingen til denne oppgaven har vært: «Hva opplever rådgiveren som betydningsfullt i relasjonen og i samtalen med klienten når det er...

 20. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  OpenAIRE

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 1. Erfaringer med endringsledelse. Betydningen av kommunikasjon, deltakelse og ivaretakelse i endringsprosessen

  OpenAIRE

  Horntvedt, Thomas Alexander

  2013-01-01

  Endringer ser ut til å være noe som er stadig vanligere i organisasjoner. Ulike forhold internt i organisasjonen, men også ikke minst i dens omgivelser for øvrig, gjør at dette behovet tvinger seg frem. Å lede endringsprosesser er en av de viktigste og vanskeligste ledelsesoppgavene hevder den kjente ledelsesforfatteren Gary Yukl (2010). Lederen skal her balansere det å få til de ønskede endringene med hensynet til de menneskene som er involvert. Endringer møtes ofte med motstand og en del en...

 2. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  OpenAIRE

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 3. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 4. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  OpenAIRE

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 5. En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006

  OpenAIRE

  Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate

  2007-01-01

  Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemst...

 6. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 7. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 8. Hvordan fremme mestring av bivirkninger av cytostatikabehandling hos pasienter med kreft?

  OpenAIRE

  Aas, Vibeke

  2013-01-01

  Background: To be diagnosed with cancer affects the whole person, both mentally and physically. The treatment may also affect the patient. Chemotherapy often has powerful side effects like fatigue, nausea and vomiting. It is important for the nurse to have knowledge about what might help the patients to cope with these side effects. Aim: To learn more about cancer and coping with side effects of chemotherapy. To learn what the patient can do to cope with the side effects, and what the nurs...

 9. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  OpenAIRE

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 10. Dynamisk MR-avbildning av pasienter med brystkreft : etablering og sammenligning av ulike analysemetoder for vevsperfusjon og kapillær permeabilitet

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Globalt er brystkreft den kreftformen som rammer flest kvinner, og radiologisk avbildning ved bruk av mammografi og ultralyd er i dag primære utredningsmodaliteter for deteksjon og karaterisering av denne kreftformen. Imidlertid demonstrerer disse radiologiske bildemodalitetene begrensninger med hensyn til den diagnostiske prestasjonen og viser generelt en lav spesifisitet, spesielt ved vurdering av unge kvinner. Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning har de siste tiårene fremstått som ...

 11. Uttrykk av P-gp i gastrointestinaltrakten og lever hos pasienter som har gjennomgått biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling : Utvikling av en Western blott metode

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Problemstilling: Det er tidligere vist i en studie gjort av Skottheim et al (2010) at biotilgjengeligheten av atorvastatin øker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS). Det ble i denne studien tatt biopsier fra de 10 pasientene for å undersøke mekanismen bak denne forandringen i biotilgjengelighet. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å estimere P-gp utrykket i biopsiene fra de ulike delene av tarmsystemet og lever hos disse pasientene, samt stu...

 12. Opptak av barium og strontium i naturlig vegetasjon i områder med berggrunn av biotitt-karbonatitt på Stjernøy, Alta

  OpenAIRE

  Hillersøy, Maria Hestholm

  2011-01-01

  Formålet med dette arbeidet var å undersøke innhold av barium (Ba) og strontium (Sr) i naturlig vegetasjon fra tre ulike prøvetakingsområder på Stjernøy, nordvest for Alta i Finnmark. Karbonatitt fra Stjernøy, en av Norges mest apatittrike bergarter med kalkspat som hovedmineral, har vist seg å ha potensial for utvinning av steinmel brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Karbonatitten innholder også mye biotitt, litt nefelin og sulfider. Viktige plantenæringsstoff som frigis fra miner...

 13. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  OpenAIRE

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 14. Vuxna personers upplevelser av att leva med typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Masooma, Asghari; Zelfije, Kosovari

  2016-01-01

  Bakgrund: Cirka tre till fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes typ 2 och antalet personer som insjuknar från diabetes typ 2 ökar ständigt. Diabetes typ 2 är en kronisk ämnesomsättningsstörning som kan leda till svåra komplikationer. Det är viktigt för personer som lever med typ 2 diabetes att de får en god information kring hur dem ska utföra sin egenvård, för att kunna minska riskerna för utveckling av komplikationer som diabetes typ 2 kan ge. Inom diabetesegenvården är livsstilsf...

 15. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  OpenAIRE

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 16. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 17. Varig kompetansekraft : studie av en endringsprosess i DnB : med vekt på ledelse, mål og bruk av konsulenter

  OpenAIRE

  Paulsen, Ida

  2008-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan teorien om de to strategiene kunne forklare gjennomføringen av en vellykket endring i DnB Marked/Produkt (Cash Management). Beer og Nohria(2000) og Jacobsen(2004) er oppgavens viktigste teoretiske bidrag. Jeg har benyttet kvalitativ innhenting av data for å gjennomføre denne casestudien. Gjennom undersøkelse av den gjennomførte endringen fant jeg at endringen Varig K først og fremst dreide seg om å endre ansattes virkemåte slik at en sku...

 18. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  OpenAIRE

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 19. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Ekberg, Anna; Cederrand, Elena

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt...

 20. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 1. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure. ...

 2. Hvordan har implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd påvirket de ansattes arbeid med barna i barnehagen?

  OpenAIRE

  Haugland, Hilde

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd i kompetanseløftet Være Sammen. Formålet er å se om kompetanseløftet har ført til endring hos personalet i deres daglige arbeid med barna i barnehagen. Implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd handler om at personalet i barnehagen blir bevisst sin praksis og søker å endre denne på grunnlag av forskningsbasert teori på området (Fullan, 2007). For å få til endring kreves det trening og veiledning...

 3. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  OpenAIRE

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 4. Taleteknologi for barn. En kvalitativ studie av fagpersoners erfaringer med kommunikasjonsmateriellet Pegasus.

  OpenAIRE

  Stølen, Mari

  2015-01-01

  Denne studien handler om alternativ og supplerende kommunikasjon, og har sett nærmere på taleteknologi for barn og kommunikasjonsmateriellet Pegasus. Barn med kommunikasjonsvansker har ikke samme forutsetninger som barn med typisk utvikling til å delta i sosialt samspill. Pegasus er utviklet for å hjelpe disse barna til å bli mer aktive i kommunikasjon, lek og samspill med andre. Formålet med studien var å undersøke erfaringer med å bruke Pegasus i samspill med barn med kommunikasjonsvansker....

 5. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  OpenAIRE

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 6. Det idealistiska nöjet : Användaracceptans av mobiler med sidoböjning

  OpenAIRE

  Granberg, Timothy

  2016-01-01

  Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig självklarhet för många i bägge personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av den senaste typen av välvd skärm, sidoböjn...

 7. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Børge Aadland

  2012-05-01

  Full Text Available Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske reglerEnglish summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of ConductIn accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC, several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the Co

 8. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 9. Biologisk overvåkning av Adalsbekken i 2008 og 2009 i forbindelse med anleggsarbeider ved ny RV 306 ved Skoppum i Vestfold.

  OpenAIRE

  Bækken, T.; Haugen, T.; Bergan, M.

  2010-01-01

  Ny veistrekning med bru over Adalsbekken ved Skoppum har medført anleggsarbeider som kunne påvirke dyrelivet i bekken. Området er av Horten kommune ansett å være ”verdifullt” eller ”svært verdifullt”. Med unntak av en sidebekk, var situasjonen for bunndyr etter anleggsslutt i 2009 forholdsvis lik den som ble registrert før anleggsstart i 2008. I sidebekken var imidlertid tettheten av bunndyr sterkt redusert i 2009 pga. anleggsarbeid. Vi regner med at hovedgruppene av bunndyr er tilbake her et...

 10. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  OpenAIRE

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 11. Habitatbruk og næringsøkologi til fiskearter i et komplekst samfunn med dominans av abbor (Perca fluviatilis)

  OpenAIRE

  Haugerud, Eivind

  2011-01-01

  Denne masteroppgavens formål har vært å klarlegge relativ bestandsmengde, habitatbruk og næringsøkologi til de enkelte artene i fiskesamfunnet i Skasen, i første rekke for å få bedre innsikt i bestandstilstanden til røye (Salvelinus alpinus) i et komplekst fiskesamfunn med abbor (Perca fluviatilis), mort (Rutilus rutilus), lake (Lota lota), gjedde (Esox lucius) og ørret (Salmo trutta). Innsamling av fisk ble gjennomført i juni, juli, august og september 2010 med garnserier satt i litora...

 12. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  OpenAIRE

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 13. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 14. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 15. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  OpenAIRE

  Preniqi, Adelina; Morina, Besa

  2009-01-01

  Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. BrandME är en produkt av det kanadensiska företaget My Virtual Model, ett företag som har arbetat med att sätta standarder för virtuell identitet sedan år 2000.Då denna företeelse är relativ ny, skapar detta utrymme för undersökning och bedömning om h...

 16. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  OpenAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 17. Personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård

  OpenAIRE

  Carlsson, Pernilla; Prahl, Elinor

  2012-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i Sverige. Genom egenvård kan personen hantera sin diabetessjukdom och minska komplikationer. Sjuksköterskans stöd kan ha betydelse för hur personen hanterar egenvården. Orems egenvårdsteori inriktar sig på personens egenvård och sjuksköterskans roll i samband med egenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård. Metod: Litteraturstudie baserat på sammanställning ...

 18. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  OpenAIRE

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 19. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  OpenAIRE

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 20. Synkronisering av användare och objekt med Facebook mellan Androidklienter

  OpenAIRE

  Shqiprim, Kurtaj

  2013-01-01

  Denna artikel är inriktad mot att integrera Facebook med Android applikationer. Artikeln kommer att hjälpa personer som försöker att integrera sin applikation med Facebook. De lösningar som jag tar upp är grundläggande för att integrera Facebook med Android med sättet jag valde för att utföra dessa lösningar är anpassade till applikationen ”MyWorld”, men kan även anpassas till vilken applikation som helst beroende på hur man vill att sin applikation ska se ut. Målet med arbetet var att ersätt...

 1. Subjektivt velvære, sosiale interaksjoner og aktivitet hos eldre med demens på dagsenter : en kvantitativ undersøkelse av atferdsendring ved dyreassisterte intervensjoner

  OpenAIRE

  Brusletto, Birgit

  2014-01-01

  Bakgrunn: Demens er en sykdom som stadig flere rammes av. Forskning har vist at dyreassisterte aktiviteter (DAA) og dyreassisterte terapier (DAT) overfor eldre med demens kan bidra til å bremse en utvikling av symptomer på negativ atferd, gi reduksjon i ensomhetsfølelse og stimulere til økt sosialt miljø blant deltakerne. Mål: Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke om intervensjoner med hund gir atferdsendringer som tyder på bedre helse ved større grad av velvære og økt ...

 2. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 3. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  OpenAIRE

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 4. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 5. Upplevelser av förändrade kostvanor hos personer med typ 2-diabetes : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lind, Denise; Möller, Marie

  2011-01-01

  Bakgrund: Personer med sjukdomen diabetes beräknas att öka och i Sverige år 2009 uppskattades 325 000 personer ha diagnosen typ 2-diabetes. Sjukdomen kännetecknas av för hög glukoskoncentration i blodet som kan förbättras genom en hälsosam kost. Förändrade kostvanor kan vara den enda behandlingsmetoden som personer med typ 2-diabetes behöver genomföra. Kosten hjälper till att undvika blodglukossvängningar och förbättrar glukostoleransen. Livsstilsförändringen är krävande då diabetes påverkar ...

 6. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  OpenAIRE

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 7. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  OpenAIRE

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 8. Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm : en studie med flödesproportionell provtagning

  OpenAIRE

  Arnlund, Jonathan

  2014-01-01

  Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor i stadsmiljön. Detta vatten för ofta med sig stora mängder av föroreningar som tungmetaller, näringsämnen och oljerelaterade ämnen, vilka kan göra stor skada om de når recipienter. För att rena dagvattnet och därmed minska föroreningsbelastningen byggs det allt fler öppna dagvattensystem som t.ex. våtmarker och dammar. Studier har visat att dessa system har hög reningseffekt och dessutom är de kostnadseffektiva. Kun...

 9. Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring

  OpenAIRE

  Haukeland, Cato

  2009-01-01

  Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer vanlig. Offshoring innebærer at man innenfor ett og samme prosjekt har medlemmer lokalisert i ulike land. En del selskaper har de siste årene kombinert både smidige metoder og offshoring. I denne studien undersøkes 12 prosjekter hvor Scrum sammen med offshoring er be...

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 11. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 12. Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke

  Science.gov (United States)

  ... Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke: Study Fatal strokes seven times more likely if drugs to control ... are much more likely to die from a stroke if they don't take cholesterol-lowering statin ...

 13. Fototerapi av nyfødte med hyperbilirubinemi: behov for bedre behandling og oppfølging, 93-98

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ellen B. Roll

  2009-10-01

  Full Text Available   Lysbehandling av nyfødte med gulsott har vært brukt i mer enn 30 år uten at metoden har blitt videreutvikleti noen særlig grad. Man regner med at mellom 5 og 10% av alle nyfødte blir lysbehandlet. Behandlingengjennomføres ved at barnet legges i synlig lys fra spesielle fototerapilamper i mange timer, opptilflere dager. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effektiviteten av behandlingen, og enskal ikke se bort fra risikoen for bivirkninger. Resultater av behandlingen bør undersøkes grundigere, bådefor å vurdere hvor mye bilirubinmengden reduseres, og for å oppdage mulige bivirkninger. Med tanke påbivirkninger kan det ta mer enn 30 år før disse er manifestert. Oppfølgingsstudier som har blitt foretatt, kanha for små tidsrammer, og det kan være spørsmål om det er lyseffekter eller effekter av bilirubintoksisitetsom har blitt registrert. Målet med vårt kliniske og eksperimentelle arbeid på området er å foreta studiersom kan bidra til at behandlingen kan bli mer optimal, særlig med hensyn til lysets intensitet og bølgelengde.I vårt epidemiologiske arbeid ønsker vi å se på langtidseffekter av lysbehandling, spesielt kreftutvikling(lymfatisk leukemi og malignt melanom.Roll EB, Christensen T. Phototherapy of newborns with hyperbilirubinemia – need for better  . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 93-98.  ENGLISH SUMMARYTreating jaundiced newborns with artificial light has been done for the last three decades without substantialimprovements of the method. It can be estimated that between 5 and 10% of all newborns receivephototherapy. The standard treatment is the use of artificial, visible light sources for many hours up toseveral days. The wavelength and intensity of the light are factors influencing the effect of the treatment,however, the risk for long-term side effects should be considered. The results of the treatment need morethorough investigation for two purposes; to evaluate the therapeutic

 14. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  OpenAIRE

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 15. Prosesser og tverrfaglig kommunikajson i forprosjekt med bruk av ny teknologi

  OpenAIRE

  Solheim, Katrine

  2011-01-01

  Denne oppgaven vil ta for seg Virtual Reality som et verktøy for kommunikasjon og informasjonsformidling i tidligfase av byggeprosjekter. Studien ser på forholdet mellom involverte aktører i prosjektet. Det er ønskelig å illustrere byggets geometri på en måte som gir høyere forståelse for prosjektets konsept. Caseprosjektet som brukes er Saemien Sijte, et Sørsamisk museums- og kultursenter som ligger i Snåsa i Nord-Trøndelag. På grunn av prosjektets særegne design og geome...

 16. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  OpenAIRE

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 17. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  OpenAIRE

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 18. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  OpenAIRE

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 19. Trötthet och livskvalitet hos patienter med primärt Sjögrens syndrom

  OpenAIRE

  Kiani, Rezvan

  2014-01-01

  Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. Tröttheten kan leda till nedsatt livskvalitet, arbetsförmåga och påverka relationer med familj och vänner.Syfte: Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om tröttheten har något samband med nedstämdh...

 20. Movie Magic : En praktisk studie om hur man återskapar filmkaraktärer med hjälp av makeup, maskering och styling

  OpenAIRE

  Utriainen, Linda; Bussman, Frida

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att återskapa filmkaraktärer från olika genrer med hjälp av makeup, maskering och styling för att få en inblick i hur det går till vid skapandet av filmkaraktärer. Studien kommer att vara till nytta för branschmänniskor och estenomer i form av inspiration och kunskap och för oss själva som en arbetsportfolio. Detta är en kvalitativ studie som utförs med hjälp av datainsamlingsmetoderna dokumentstudier, styling och fotografering. I arbetet används dataanaly...

 1. Dimensionering av systemstorlek av solcellsanläggning med avseende på lönsamhet : En studie om solcellsanläggningar i Järva-området

  OpenAIRE

  Olofsson, Henrik; Behnam, Ziyad

  2014-01-01

  Med rådande lagstiftning bör en solcellsinstallation dimensioneras med hänsyn till effektbehov. Detta för att minimera andelen utmatad el på nätet då ersättning på värdet för utmatad el skiljer sig från värdet av ersatt el. Syftet med arbetet är att utvärdera och optimera den befintliga energiförbrukningen ifrån Familjebostäders solcellsanläggningar genom att redovisa dimensionering av systemstorlek med avseende på lönsamhet. Rapporten studerar 5 olika fastigheter med solcellsanläggningar som...

 2. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  OpenAIRE

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 3. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  OpenAIRE

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...

 4. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  OpenAIRE

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 5. Ikke-lineære elementanalyser med en multi-level assessment tilnærmingsmåte på dekker av armert betong

  OpenAIRE

  Innerdal, Ola

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det utført en multi level assessment for å finne kapasiteten på to betongdekker, der analyser med økende grad av kompleksitet blir utført. Analysemetodene som er brukt blir vurdert og sammenlignet. To betongdekker med forskjellig utforming på armeringen blir modellert med bjelkeelementer, skallelementer og plan tøyning elementer. Det er utført lineære elementanalyser (LFEM) og ikke-lineære elementanalyser (NFEM) med programvaren TNO DIANA versjon 9.6. Anbefalinger i «g...

 6. Simulering av energieffektiviserande åtgärder i samband med ROT : En studie av flerbostadshus från 50-talet med hjälp av IDS simulering

  OpenAIRE

  Jie, Gong

  2011-01-01

  ROT är förkortning till ” Reparation, Ombyggnader och Tillbyggnader ” som ä avsedd för skatteavdrag för vidtagna energibesparande åtgärder inom byggnadsektorn. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka olika slags besparingar med hänsyn till dagens befintliga flerbostadshus omständigheter. Byggnadens energianvändning skulle generellt kunna minskas genom att förbättra klimatskal som exempelvis byggnadstekniska åtgärder och utnyttja nya installationstekniska åtgärder bl.a. som FTX vent...

 7. Hjälp vi skall vårda en patient med anorexi : En kvalitativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Sjöbacka, Andreas

  2014-01-01

  Vuxna patienter som lider av Anorexia Nervosa utgör en krävande patientgrupp inom både somatiska och mentala aspekter. När en patient med anorexi kommer till en akut medicinsk enhet innebär det att den medicinska vården är livsviktig, men hur är det med det mentala stödet för patienten? Syftet för denna studie är att presentera problematiken kring vården av vuxna patienter med anorexi. Studiens frågeställning lyder: Vad kan sjukvårdspersonal på en akut medicinsk enhet göra för att förbättra v...

 8. Lamotriginbehandling af 92 patienter med intraktabel epilepsi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlsborg, M; Gram, L; Dam, M

  1996-01-01

  The efficacy of treatment with lamotrigine (LTG) was evaluated in 92 patients with refractory epileptic seizures (46 women and 46 men aged 14-80 years, median 32 years). Seventy-one patients had partial epilepsy and 21 had primary generalized epilepsy. Patients were treated from zero to four (most...... frequently two) other antiepileptic drugs (AEDs). Maintenance dose of LTG was 50-800 mg daily (median 300 mg). Fifteen percent of the patients became seizure-free (13% of patients with partial epilepsy, 24% with primary generalized epilepsy). Thirty-eight percent of patients experienced at least 50...... patients, either because of adverse events or lack of effect. We conclude, that LTG is effective in reducing seizure frequency in patients with therapyresistant primary generalized epilepsy or partial epilepsy. Toxicity appears to be limited....

 9. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 10. Risikostratificering af patienter med diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvist, Peter; Glintborg, Dorte; Andries, Alin;

  2008-01-01

  diabetes mellitus. MATERIAL AND METHODS: We included patients with diabetes from the catchment areas of four diabetes out-patient clinics in southern Denmark. Patients were risk-stratified to 3 follow-up levels (level 1 - follow-up only by their GP, level 2 - intensified follow-up by GP and/or shared care...... schemes, level 3 - follow-up only in out-patient clinics). The results were subsequently compared with the patients' actual follow-up status. RESULTS: A total of 647 patients (563 type 2 diabetes and 84 type 1 diabetes) were included from 15 GPs. Among these, 139 were stratified to level 1, 409 to level 2...

 11. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  OpenAIRE

  Manisalis, Achilleas

  2016-01-01

  Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och ...

 12. Muskelstyrken hos patienter med fibromyalgi. Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dombernowsky, Tilde; Dreyer, Lene; Bartels, Else Marie;

  2008-01-01

  Do patients with fibromyalgia (FM) have reduced muscular strength? We examined 22 articles and conclude from the results of these that FM patients have reduced muscular strength in their hands and quadriceps. The material also suggests generalised reduced muscular strength. However, the studies h...

 13. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...

 14. Seksuel funktion hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E; Stenager, E N; Jensen, Knud

  1997-01-01

  Sexual dysfunction is known to occur in multiple sclerosis (MS). The purpose of the study is to describe the change in sexual function and symptoms in a five year follow-up study. Forty-nine patients (27 females, 22 males) with definite MS were interviewed and examined. The number of patients with...

 15. Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

  OpenAIRE

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är mål...

 16. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 17. Rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anne Almskou; Jørgensen, Henrik Stig; Nielsen, Jørgen Feldbæk

  2014-01-01

  the needs of patients with the most severe ABIs. Only recently rehabilitation of patients with ABI has been anchored in the medical specialty of neurology. Since then the development has taken an up-going curve. This process has been supported by The Danish Health and Medicines Authority publishing......In Denmark the development of rehabilitation of patients with acquired brain injury (ABI) has differed from most parts of Europe. Denmark has no medical rehabilitation specialty. In 2000 two specialized hospital units were established to serve the population of 5.7 million inhabitants. They cover...... several papers that highlights evidence-based organization and interventions. Current development aim to define: 1) skills of the medical doctor engaged in the rehabilitation of patients with ABI, 2) stratification to different levels of specialization at hospital and in the community, and 3) national...

 18. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  OpenAIRE

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 19. Fysisk aktivitet gavner patienter med aldersrelateret maculadegeneration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Subhi, Yousif; Munch, Inger Christine; Singh, Amardeep;

  2014-01-01

  We have reviewed studies investigating the effect of physical activity on prevention of early age-related macular degeneration (AMD), progression to late AMD, and risk modulation of morbidity and mortality in patients with AMD. Regular physical activity may lower risk of developing early AMD and ...

 20. Demokrati - hva er det? : en studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Demokrati - hva er det? En studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell Sammendrag Hva som ligger i begrepet demokrati er utgangspunktet for denne oppgaven. Jeg starter med å diskutere og problematisere en del begreper innenfor selve begrepet demokrati. Her viser jeg at ting som ofte blir tatt for gitt faktisk inneholder uklarheter og usikkerhetsmomenter som gjør at diskusjonen omkring demokrati ikke alltid bygger på samm...

 1. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  OpenAIRE

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 2. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  OpenAIRE

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 3. Det var ikke min skyld : bruk av kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med jenter som har vært utsatt for incest.

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven tar for seg jenter i grunnskolealder som har vært utsatt for incest, og bruken av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. Jeg ønsket å se på mulighetene for å benytte denne behandlingsmetoden i arbeidet med incestofre for å dempe deres skyldfølelse og øke deres sosiale kompetanse. Problemstillingen er formulert som følger; ”I hvilken grad og på hvilken måte kan kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i behandling av jenter i ...

 4. En fråga om vad och hur : Att främja social hållbarhet i samband med renovering av miljonprogrammen

  OpenAIRE

  Wedin, Anna

  2014-01-01

  Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och med moderna byggtekniker. Idag, nästan femtio år efter miljonprogrammet inleddes, är behovet av upprustning akut bland många av miljonprogrammets bostäder. Utöver detta uppvisar många av miljonprogramsområdena sociala problem och på många sätt möter de inte de...

 5. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  OpenAIRE

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 6. Assistert ventilasjon av hjertesviktpasienter med Cheyne-Stokes respirasjon. : Hva sier forskningen?

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Heart failure is a serious diagnosis that, in spite of more intensive treatment over the last decades, still has a bad prognosis. Cheyne-Stokes respiration (CSR), a pathologic breathing pattern, is shown to be present in 30-40 % of patients with heart failure. CSR gives central sleep apnoea, recurrent episodes of hypoxia and elevated levels of sympathetic activation. Patients with heart failure and CSR have a higher risk of morbidity and mortality than those without CSR. Over the last 15 year...

 7. Terapeuters forståelse og behandling av pasienter med psykose: en kvalitativ studie.

  OpenAIRE

  Due-Tønnessen, Maria; Erdal-Aase, Ragna

  2007-01-01

  This is a qualitative study based on interviews with 12 psychotherapists, that each have significant experience of individual psychotherapy with patients with psychosis. The aim of the study is to examine how psychosis is understood and how patients with psychosis are currently treated by therapists in Norway. The interviews were analysed using hermeneutic-fenomenological methods with elements from Consensual Qualitative Research. The results show a broad range both in the therapists’ underst...

 8. Sykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofreni

  OpenAIRE

  Bakland, Maria

  2014-01-01

  Background and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect t...

 9. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingeborg Ulvund

  2015-12-01

  Full Text Available Patient Safety has a high priority on the national and international health care agenda. The incidence of adverse events is estimated to be too high and for a variety of reasons, a fair amount of such events are not reported. Hence, the aim of this study was to explore how midwives and mental health nurses experience and deal with adverse events. The study had a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with 25 midwives and mental health nurses. The data analysis strategy was systematic text condensation. Two primary themes emerged from the interviews: a Nurses have a moral obligation to report, and b Adverse events puts the individual in a difficult situation. The findings suggest developing a clearer understanding of the relationship between individual and organizational factors. In addition, management is proposed as the key factor in establishing good practice for reporting. More research is required in order to understand the psychosocial aspects of reporting adverse events, and the dynamics involved in professional decision-making in patient safety activities.

 10. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 11. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 12. Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

  OpenAIRE

  Wasniowski, Benjamin; Melin, Carina

  2008-01-01

  Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så ...

 13. "Har olika patienter olika psykoser?" : Sjuksköterskors beskrivningar om kommunikation och lärande i möten med psykospatienter

  OpenAIRE

  Fredriksson, Birgit

  2012-01-01

  Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor skildrar och kommunicerar med psykospatienter och vilket lärande de upplever i dessa möten inom slutenvården. Metoden var halvstrukturerade intervjuer som transkriberats och sedan analyserats med hjälp av van Manens fenomenologiska och hermeneutiska metod och hans livsvärldsexistentialer; relationen, rummet, tiden och kroppen. Sjuksköterskorna beskrev patienter med skilda egenskaper som från att vara starkt fysiskt påverkade och ha kramp...

 14. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 15. Ulike kulturelle forståelser av kjønn. Med et interseksjonelt blikk på rasialiserte transpersoner i Norge.

  OpenAIRE

  Bue, Kristine

  2014-01-01

  Internasjonalt finnes det en rekke studier som tematiserer ulike kjønnsidentiteter i sammenheng med «rase»/etnisitet. I norsk sammenheng finner vi et fåtall studier som tar for seg levekår blant transpersoner, ingen av disse studiene sier noe om rasialiserte transpersoner alene. Denne studien er derfor den første som i norsk forskningssammenheng fokuserer utelukkende på kjønnsidentitet og «rase»/etnisitet. Det empiriske materialet i denne studien er basert på 13 dybdeintervjuer med fokus på i...

 16. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 17. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  OpenAIRE

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 18. Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar? : En fallstudie av Hennes & Mauritz

  OpenAIRE

  Medanhodzic, Nejra; Karamehmedovic, Nadina

  2013-01-01

  Sammanfattning – ”Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar?” Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt?- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? Syfte:         Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv genom att analysera företaget He...

 19. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 20. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 1. Interaksjon i nettbasert undervisning, en studie av "den virtuelle matematikkskolen" og elevenes interaksjon med innhold, lærer og andre elever

  OpenAIRE

  Løver, Silje Nalini

  2015-01-01

  Denne oppgaven handler om nettbasert undervisning og er fundert i litteratur som hevder at elever som er aktive i sin egen læringsprosess har større forutsetninger for læring i nettbaserte undervisningsprogrammer. Den virtuelle matematikkskolen er et nettbasert undervisningsopplegg i matematikk for ungdomsskoleelever. Med utgangspunkt i en modul av den virtuelle matematikk skolen har jeg gjort en casestudie og sett nærmere på betingelser for interaksjon. I nettbasert undervisning interagerer ...

 2. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 3. Fremstilling av mikroporøse silikater med høy ladning i gitteret, og kvantekjemiske beregninger av zeolitters stabilitet

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Målet for syntesene i denne oppgaven var å forsøke å lage porøse materialer med en topologi tilsvarende OSO-topologien, men hvor beryllium blir erstattet med sink. Det ble gjort hydrotermale synteser i tre forskjellige systemer, NaOH ZnO SiO2 systemet, NaOH ZnO TiO2 SiO2 systemet og LiCsTEAOH ZnO SiO2 systemet. Ved å variere gelsammensetninger, syntesetid og temperatur ble disse tre systemene kartlagt. Fasene som ble dannet var Na2ZnSiO4, Na(ZnSiO3(OH)) og VPI-7 i NaOH ZnO...

 4. Grensen mellom legitime markedsstrategier og markedsmanipulasjon ved HFT-handel: Om HFT-handel, ved bruk av enkelte markedsstrategier, kan være i strid med forbudet mot markedsmanipulasjon, og en komparativ fremstilling av nåværende og fremtidige plikter knyttet til bruken av HFT-handel.

  OpenAIRE

  Solbakken, Tone Jørgensen

  2015-01-01

  Oppgaven behandler og besvarer to problemstillinger. Den første problemstillingen er om man ved bruk av HFT som handelsmetode i visse typetilfeller kan rammes av forbudet mot markedsmanipulasjon i vphl. §3-8. Videre vil gjeldende informasjonsplikter som er nært knyttet til forbudet mot markedsmanipulasjon bli behandlet og sammelignet med nye reguleringsinitiativ for verdipapirmarkedene som er ment å regulere og adressere utfordringene ved HFT-handel. Den andre problemstillingen er om det økte...

 5. Impossible is nothing : En studie av symboliskt värdeskapande i Adidas varumärkeskommunikation och samspelet med hip-hopkulturen

  OpenAIRE

  Nithenius, Jessica; Rosenholm, Elisabeth

  2006-01-01

  Bakgrund: I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt större roll för såväl konsumenter som företag. Varumärken fungerar som en ledsagare i individers sökande efter identitet och samtidigt som en gemensam nämnare eller tillhörighetsfaktor inom olika subkulturer. Företag kan med hjälp av symboliska värden sända ut signaler som stämmer överens med olika individers värderingar och på så sätt attrahera konsumenter och samtidigt ringa in en önskad målgrupp. Dock kan även det motsatta...

 6. "Sharing is caring" : en Q-metodologisk studie av hvordan menn opplever å dele følelsene sine med andre menn

  OpenAIRE

  Fjell, Bendik

  2015-01-01

  Det ser ut til å eksistere en allmenn antakelse om at menn ofte unngår å dele det de føler. Målet med denne studien var å undersøke hvordan menn opplever å dele følelsene sine med andre menn. Resultatene fra tidligere forskning på området er inkonsistente, og indikerer således at menn kan ha ulike opplevelser av å dele følelsene sine. Q-metodologi ble valgt som tilnærming til studien. Undersøkelsen baserte seg på resultatene til 16 mannlige respondenter, hvor majoriteten trolig var i 20-år...

 7. Kan det være noe i tillegg? : en kartleggingsundersøkelse av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med stoffskiftesykdommen PKU

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Denne studien er en kartleggingsundersøkelse for å se på sammenhengen mellom hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med Fenylketonuri (PKU), som er en medfødt arvelig stoffskiftesykdom. Sykdommen kalles heretter PKU. Tidligere studier og uttalelser fra foreldre og fagfolk har antydet en slik sammenheng. Jeg ønsket videre å se på betydningen av vanskene i elevenes skolehverdag. For å få økt kunnskap om sammenhengen ble følgende problemstilling valgt; ”I hvilken grad eksist...

 8. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 9. Persistens av objekter : forskjellige måter å lagre objekter på : med eksempler i C#

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Objektorienterte systemer skaper objekter i maskinens internminne. Når slike systemer avsluttes, vil minnet bli tømt og objektene går tapt. Man vil vanligvis sikre at objektene tas vare på til neste gang systemet åpnes – såkalt persistens av objektene. Det innebærer i praksis lagring til et ytre lager, gjerne et platelager. Slik persistens kan gjøres på forskjellige måter. I denne rapporten omtales noen av disse måtene og det vises enkle eksempler på hvordan det rent faktisk ka...

 10. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  OpenAIRE

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 11. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  OpenAIRE

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 12. Jakten på det gode øyeblikk : fokusgruppeintervju med ansatte om erfaringer med bruk av alternative og komplementære behandlingsmetoder i sykehjem

  OpenAIRE

  Garvik, Gitte

  2013-01-01

  Background: The number of patients diagnosed with dementia may double in the next 35 years. The health authorities meet the challenge with innovation and competence. Some nursing homes have started using alternative and complementary methods in caring for patients with dementia. Purpose: What methods are applied? How do the employees experience the use of complementary and alternative methods? This study will explore the possibilities associated with such methods. Methods: The study has a des...

 13. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  OpenAIRE

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 14. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  OpenAIRE

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 15. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  OpenAIRE

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 16. En kvantitativ undersøkelse av unge jenters selvoppfatning i møte med blogg

  OpenAIRE

  Ruth, Anette

  2014-01-01

  Bakgrunn og formål Utgangspunktet for masteroppgaven er personlig interesse for tema. Økt kroppsmisnøye blant unge jenter og sterke kulturelle føringer for «idealkroppen» er viktige begrunnelser for bakgrunn og formål. Det er 7 år siden jeg selv sluttet på videregående og hvordan en presenterer seg selv utad ser ut til å ha en mye større betydning for unge jenter nå, enn da jeg selv var på samme alder. Ideen til masteroppgaven fikk jeg i en forelesning med Finn Skårderud høsten 2013. Han sa: ...

 17. Att ta fram underlag för val av luftbehandlingssystem med återvinningssystem i Förvaltarens fastigheter

  OpenAIRE

  Mohamed, Mahamud; Long, Xianyun

  2014-01-01

  Sverige och EU har man som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 och det arbetet måste starta nu. Det är 15 miljoner kvm byggyta som måste halvera sin energianvändning varje år och i 40 år framåt. Redan idag är 70 % av alla hus till 2050 byggda, vilket innebär att även om vi skulle bygga passivhus fram tills dess skulle det inte räcka för att nå målet. Det är alltså en stor utmaning att halvera energianvändningen till 2050. En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmeåtervi...

 18. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 19. Reduceret cerebralt stofskifte korrelerer med MRI-forandringer og kognitiv dysfunktion hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blinkenberg, M; Rune, K; Jensen, C V; Ravnborg, M H; Kyllingsbæk, Søren; Holm, S; Paulson, O B; Sørensen, P S

  2001-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) lesion load is widely used in the clinical evaluation of patients with multiple sclerosis (MS), but little is known about the associated changes in cortical activation. For this purpose, we studied the association between the corticocerebral metabolic rate of...... glucose (CMRglc) and the MRI T2-weighted total lesion area (TLA). In addition, we investigated the correlation between cognitive and neurological disability and CMRglc....

 20. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  OpenAIRE

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 1. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundstrøm, Terje; Wester, Knut; Enger, Martine;

  2013-01-01

  BACKGROUND In 2000, the Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) published evidence-based guidelines for the management of minimal, mild or moderate head injuries. Since then, considerable new evidence has emerged on the clinical use of these guidelines and on the radiation risks associated with...... S100B is for the first time recommended as an initial diagnostic measure for mild head injury patients with low risk. Of these patients, CT examination is only recommended for those who show a pathologically elevated S100B. CT examination is still the recommended routine for moderate head injury...... patients and for mild head injury patients with medium to high risk. An updated information sheet on head injuries has also been compiled for patients and their relatives.CONCLUSION The SNC recommends the implementation of these guidelines in Norway....

 2. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dentala implantat : en enkätstudie

  OpenAIRE

  Vahlberg, Virpi

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor samt själförtroendet. Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. Enkät med följebrev och frankerat svarskuvert sändes ut genom konsekutivt urval till 83 patienter. Fyrtio patienter varav 15 män och 25 kvinnor, me...

 3. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  OpenAIRE

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 4. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  OpenAIRE

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 5. Mentaliseringsbasert psykoterapi - En mulig tilnærming til behandling av pasienter med unnvikende og paranoide personlighetsforstyrrelser?

  OpenAIRE

  Mannsåker, Ingeborg; Sørensen, Kristine Bjørkaas; Zamfirova, Biliana

  2011-01-01

  The present thesis explores whether mentalization-based psychotherapy (MBT), on theoretical grounds, may be applicable in the treatment of patients with avoidant and paranoid personality disorders. We describe the development of mentalization and the principles of MBT. Characteristics of the two diagnostic groups in question are presented and compared with borderline personality disorder, for which the effectiveness of MBT has been empirically documented. We discuss whether pat...

 6. Den röda tråden : en empirisk studie om barnmorskors kulturella kompetens i samband med vården av födande kvinnor från andra kulturer

  OpenAIRE

  Budd, Linda-Jennifer

  2010-01-01

  Den växande kulturella mångfalden bland invånarna i olika länder likväl som den kulturella mångfalden inom vårdbranschen ökar behovet av kulturell medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder. Detta för att kunna identifiera ...

 7. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  OpenAIRE

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 8. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 9. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 10. Behandlingsresultater hos patienter med cancer i papilla Vateri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Sune; Bendixen, Morten; Fristrup, Claus Wilki; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Cancer of the papilla of Vater is a relatively rare disease. It is difficult to separate from other periampullary tumours at the time of diagnosis. Recent studies have shown that patients with cancer of the papilla tend survive longer than patients with pancreatic cancer and cancers of biliary and...

 11. Ustabil rygfraktur hos en patient med paranoid skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydemann, Mogens

  2012-01-01

  The misdiagnosis of somatic illness in the psychiatric population can have grave consequences. Somatic symptoms are easily overseen or misinterpreted and a careful history and examination is essential when approaching this group of patients. We report a case of a patient with a history of paranoi...

 12. Vaegtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Richelsen, Bjørn; Siersma, Volkert; Andreasen, Anne Helms; Beck-Nielsen, Henning

  2008-01-01

  The aim was to estimate and illustrate the weight history of 1,320 newly diagnosed diabetic patients according to patient characteristics at diagnosis. The median recalled weight gain from age 20 to diabetes diagnosis at a median age of 65.3 years was 14.7 kg. The average weight gain from 10 years...

 13. Lavkulhydratdiæt til patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gram-Kampmann, Eva-Marie; Olsen, Michael Hecht; Beck-Nielsen, Henning

  2016-01-01

  Recently, low-carbohydrate diets have increased in popularity as a method to achieve glycaemic control and weight loss in Type 2 diabetes patients. However, there is a lack of consistency and long-term results in existing studies on patients with Type 2 diabetes. In this review, we address current...... knowledge of low-carbohydrate diets and how they affect glycaemic control, diabetic dyslipidaemia, weight and markers of cardiovascular risk, and our aim is to aid medical practitioners in guiding patients with Type 2 diabetes who wish to try a low-carbohydrate diet in order to take control of their disease....

 14. Att identifiera lässvårigheter hos elever i förskoleklass : En kvalitativ studie av sju lärares åsikter om möjligheter och svårigheter med tidig identifikation

  OpenAIRE

  Strandberg, Christin

  2016-01-01

  En av lärarens allra viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa. Tyvärr finns det alltid elever som stöter på problem i sin läsinlärning och som av en eller annan anledning utvecklar lässvårigheter. Forskning har visat att tidiga insatser är mest verkningsfulla vilket innebär att lärare måste klara av att tidigt identifiera de elever som kan komma att behöva extra stöd. Syftet med detta arbete är att synliggöra lärares åsikter kring tidig identifiering av de elever som riskerar att...

 15. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette; Marker, Peter; Abildgaard, Niels

  Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration of bisphosphon......Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration of...... bisphosphonate therapy and with the potency of the used bisphosphonate. BON usually develops after tooth extraction or other oral surgery, and has proven difficult to treat. Optimal dental hygiene should be ensured prior to treatment initiation where possible, and once bisphosphonate treatment is instituted......, oral surgery should be avoided if possible. Udgivelsesdato: 2009-Jan-5...

 16. Ny behandlingsstrategi for patienter med primaer, ikkeresektabel rectumcancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pfeiffer, Per; Baatrup, Gunnar; Jensen, Helle Anita; Kronborg, Ole

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Patients with locally advanced rectal cancer (LARC) have a poor prognosis. Preoperative radiotherapy may shrink the tumour and make subsequent resection possible. The use of modern principles of preoperative radiotherapy in combination with chemotherapy and an active surgical attitu...

 17. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  OpenAIRE

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 18. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E; Larsen, Shuruk Al-Halwai; Taudorf, Ebbe

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 19. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 20. Betablokkere kan gavne patienter med KOL og hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Daniel Bech; Lange, Peter; Thorsten Jensen, Magnus

  2016-01-01

  Patients with chronic obstructive pulmonary disease and heart disease can benefit from beta-blocker treatment Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and coronary heart disease share smoking as the most important com­mon risk factor and there is a high prevalence of cardio­vascular disease...... among COPD patients. Although cardiose­lective beta-blockers are safe in treatment of COPD, they are often withheld in these patients. In observational studies, beta-blocker treatment is associated with significantly reduced mortality and reduced risk of exacerbations of COPD. This effect may be caused...... by the beneficial effect of beta-blockers on heart failure, tachycardia and upregulation of beta-receptors in the airways....

 1. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben;

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin to......%) and when deciding the extent of the surgical approach (83%). CONCLUSION: The standardised method for measurement of distance between tumour margin and fMRI activity can contribute to the preoperative risk assessment in patients with brain tumours....

 2. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid Juhl; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne; Egeblad, Henrik; Andersen, Henning Rud; Lassen, Jens Flensted

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital...... suspicion of aorta dissection. Thus, the ambulance was re-routed directly to a specialized unit where the diagnosis was confirmed and immediate and successful surgical treatment was performed. Telemedicine allowing direct communication between the patient and the doctor is recommended....

 3. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid J.; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne; Egeblad, Henrik; Andersen, Henning Rud; Lassen, Jens Flensted

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital...... suspicion of aorta dissection. Thus, the ambulance was re-routed directly to a specialized unit where the diagnosis was confirmed and immediate and successful surgical treatment was performed. Telemedicine allowing direct communication between the patient and the doctor is recommended. Udgivelsesdato: 2008...

 4. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal...... behaviour, previous mental disorder, recent deterioration of MS, and moderate disability. For women the characteristics were less distinct. Patients with a severe course of MS had been subjected to more risk factors before the suicide. Careful counselling and good information to MS-patients are advocated....

 5. ED 'vending machine' sells patient meds 24/7.

  Science.gov (United States)

  2008-05-01

  A vending machine stocked with your most commonly used drugs can be a relatively inexpensive investment in patient and staff satisfaction. Rice Memorial Hospital in Willmar, MN, has installed such a machine, which includes several safeguards: * It has several internal cameras, serving as backup systems to ensure the proper drug is being dispensed to the proper patient. * The machine cannot be accessed by anyone unless they have received a magnetic swipe card from the prescribing physician. * The code is only given to a physician authorized to enter the web portal of the prescription vendor. PMID:18686529

 6. Vaegtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Fine Olivarius, Niels; Richelsen, Bjørn; Siersma, Volkert; Andreasen, Anne Helms; Beck-Nielsen, Henning

  2008-01-01

  The aim was to estimate and illustrate the weight history of 1,320 newly diagnosed diabetic patients according to patient characteristics at diagnosis. The median recalled weight gain from age 20 to diabetes diagnosis at a median age of 65.3 years was 14.7 kg. The average weight gain from 10 years...... prior to diabetes diagnosis until diagnosis, however, was only 1 kg and varied with e.g. age, sex, diagnostic plasma glucose, and presence of diabetic retinopathy. The findings contribute to the evidence basis of general practitioners' weight advice both before and after diabetes diagnosis...

 7. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2016-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical antibiot......The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 8. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2015-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical antibiot......The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 9. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 10. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 11. Udvikling af sklerodermisk krise hos patient med uerkendt sklerodermi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Kristine Lindhard; Hansen, Alastair; Halberg, Poul; Ullman, Susanne

  2014-01-01

  Less than 10% of the patients with systemic scleroderma develop renal crisis, i.e. acute renal failure and severe hypertension in most cases. Kidney biopsy shows hypertensive arteriolar changes. This complication was lethal until treatment with captopril was introduced in 1976. Since that time the...

 12. Patienter med rygmarvsskade har mange følgetilstande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Anne Sofie; Andersen, Merethe Kirstine; Kasch, Helge; Hansen, Rikke Bod Middelhede

  2015-01-01

  Spinal cord injuries (SCI) affect all organs and may cause multiple sequelae. Complications after SCI can be life-threatening and socially disabling. Furthermore, a spinal cord injury is often a chronic condition and the patient may have contact with both the general practitioner and several depa...

 13. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  OpenAIRE

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 14. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant disease Thrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thro...... thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous injections with heparin for four weeks....

 15. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  OpenAIRE

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant diseaseThrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous inj...

 16. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 17. Förändring av klimatskal : En undersökning om vad som kan göras med en sommarstugas klimatskal för att erhålla en fungerande vinterbostad

  OpenAIRE

  Sundin, Hampus

  2014-01-01

  I Sverige finns ungefär 690 000 fritidshus. Dessa tillfälliga bostäder förbrukar tillsammans en stor mängd energi, 2,6 TWh. Om dessutom ägare av dessa fritidshus har önskan att förändra dessa tillfälliga bostäder till permanent beboliga byggnader, vad kan då göras? Denna studie utreder vad som lämpligen bör göras med avseende på ett hus klimatskärm för att i sin tur erhålla en konstruktion med lägre energibehov. Byggnadstypen som i studien utreds är en sommarstuga med anor från 1920-talet. Fr...

 18. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 19. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  OpenAIRE

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 20. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan organiseres, herunder foreslået hvordan en enhed ved Dronning Ingrids Hospital kan samarbejde med Rigshospitalet i København om behandlingen af patienter med behov for dialyse. Det foreslås således, at opstart af dialysebehandlingen, som nu, skal foregå på...... Rigshospitalet, hvorefter behandling og kontrol foregår på Dronning Ingrids Hospital. På baggrund af danske data om forekomsten af behandlingskrævende nyresvigt vurderes det, at der i dag er færre grønlandske patienter i dialysebehandling end forventet. En hjemtagning af behandlingen kan muligvis ændre på dette...... andelen overstige 60 % (mod ca. 40 % i dag). Hvis andelen af patienter med behov, som faktisk tager imod behandling, fastholdes over de næste 10 år, hvis behandlingen fortsat skal foregå som nu (ca. 40 %), mens andelen øges ved en hjemtagning, vil behandling på Dronning Ingrids Hospital være forbundet med...

 1. ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt. Hvordan har tidligere ansatte ved et sykehjem i Oslo opplevd konflikter og konflikthåndtering ved sykehjemmet? Hvilke(n) innsikt(er) kan dette gi med hensyn til fremtidig håndtering av konflikter ved sykehjemmet?

  OpenAIRE

  Martinussen, Nina

  2007-01-01

  Oppgaven har fått tittelen: ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt, og henspeiler på stemmer som sjelden blir hørt i organisasjonen, tidligere ansattes tanker om konflikt. Temaet er konflikt og konflikthåndtering, med vekt på hvordan tidligere ansatte ved et sykehjem, opplevde det. Undersøkelsen er en casestudie, både av arbeidsplassen og konfliktene informantene har opplevd. På denne måten blir studien en ”dobbel case”.

 2. Musikterapi för patienter med schizofreni och annan psykossjukdom

  OpenAIRE

  Dahlin, Camilla; Johansson, Siw

  2013-01-01

  The aim of the study was to illustrate how music therapy can be used in the care of patients with schizophrenia and other psychotic illness. The method used was a literature review. Scientific articles were searched in PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus databases with an outcome of ten articles, with in total 330 participants, that underwent quality and outcomes analysis. The results showed that music therapy could provide potential improvement in the patients' social functions and that it c...

 3. Design av en rörlig gummihand för användning i miljöer med magnetisk resonans

  OpenAIRE

  Cruz-Ferreira Fröman, Sofia

  2011-01-01

  För denna avhandling har en första prototyp av en rörlig gummihand tillverkats, där endast pekfingret rör sig. En gummihand (rubber hand på engelska) är en konstgjord hand som används inom studier av kroppsuppfattning och ägande, vilka utgör ett viktigt område inom studier av människans medvetande. Forskare kan skapa hos testdeltagare illusionen av att en konstgjord hand är en del av en deras kropp. För att förstärka illusionen så kan en kosmetisk proteshandske användas. Ytterligare en del av...

 4. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 5. En studie i dyslektikers kommunikativa och känslomässiga interaktion med användandet av specialgjorda datorprogram : Genom forskning med användare/elever på en gymnasienivå och enligt specialpedagog/speciallärare

  OpenAIRE

  Gullström, Wictor

  2008-01-01

  Den här C-uppsatsen är en studie om dyslektikers kommunikativa interaktion med kompenserande specialgjorda datorprogram för träning i sitt användande av att skriva olika sorters texter. Ämnets olika nyckelord är det som är relevant för denna C-uppsats.   Denna studies undersökningar har skett genom intervjuer med en speciallärare och en specialpedagog som är en form av experter på detta område och kan extra fakta om de olika eleverna (respondenterna). De har intervjuats för att få koll på vad...

 6. Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik Heggstad

  1986-06-01

  Full Text Available Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

 7. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 8. Transcatheter thrombolysis treatment of acute A-V internal fistula thrombogenesis in hemodialysis patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Objective: To investigate the value of transcatheter thrombolysis treatment of acute A-V internal fistula thrombogenesis in hemodialysis patients. Methods: The acute A-V fistula thrombogenesis in 32 hemodialysis patients with chronic renal failure were treated with transcatheter pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis (PSPMT). Results: Acute A-V fistula thrombogenesis was verified in all 32 patients by angiography and treated with transcatheter PSPMT. the immediate clinical success rate of thrombolysis was achieved in 97% except for one case. The A-V fistulas were proved to reopen by post-treatment angiography. Recurrent thrombosis was found in 4 cases, reopening with transcatheter PSPMT was achieved in 2 of them and the rest 2 cases were undergone PTA because of localized vascular stenosis. All the 32 A-V fistulae were reopened after treatment without serious complications such as hemorrhage, pulmonary embolism and others. Conclusions: Transcatheter PSPMT is a safe, effective and microinvasive treatment for acute A-V fistula thrombolysis with higher immediate reopening rate. Transcatheter PSPMT combined with PTA and intravascular stent grafting can improve long-term patency rate

 9. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  OpenAIRE

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 10. Uthållighetsträning för patienter med medelsvår eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom : En forskningsöversikt

  OpenAIRE

  Blomberg, Robin

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka vad ny forskning för fram gällande uthållighetsträning för patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och vilka rekommendationer som kan ges på basen av den forskning som gjorts. Forskningsfrågorna gällde hur uthållighetsträningen skall byggas upp och vilken nyttan av uthållighetsträning är i förhållande till styrketräning. Arbetet var ett beställningsarbete av Fysioterapienheten vid Mejlans sjukhus. Metoden som användes för att ...

 11. Strategisk marknadsföring i sociala medier : hur ett B2B-företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sociala medier

  OpenAIRE

  Eriksson, Julia; Gustafsson, Ella

  2012-01-01

  Sociala medier beskrivs idag som en ny marknadsföringsplattform med en rad olika kommunikationskanaler. Något som är utmärkande för just denna plattform är den makt som ges till konsumenterna i och med att en stor del av kommunikationen numera ligger hos dem. Detta ger företag som skall marknadsföra sig en ny roll och en svårighet uppstår i hur de skall anpassa sitt varumärke efter de nya kanalerna. Baserat på detta problem har studiens syfte formulerats vilket är att ta fram underlag för hur...

 12. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  OpenAIRE

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 13. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  OpenAIRE

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 14. Analys över Potentialen av OlikaAnvändningsområden för NyaSolfångarinstallationer på Sjukhus iStockholmsområdet med SollentunaSjukhus som Exempel

  OpenAIRE

  Kyhlberg, Carl; Jarméus, Magnus

  2013-01-01

  Projektet har undersökt potentialen av nya solfångarinstallationer i Stockholmsområdet. Behoven, platsen och byggnaden som har använts för beräkningarna har varit baserade på Sollentuna sjukhus. Målet var att undersöka vilken typ av solfångarsystem som är mest ekonomiskt och energimässigt lönsam. Dessutom har flödesscheman för solfångarsystemen skapats och inkluderas med en grundläggande styrning. Värmen från en solfångarinstallation kan användas inom flera olika områden. Den kan exempelvis v...

 15. Konsekvenser av nedsatt hørsel med hensyn til skolerelatert kompetanse, tilpasningsindikasjoner og risikoatferd hos ungdom i ordinære skoler

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Normaliseringsprosessen betinger et fornyet fokus på det hørselshemmede barnet sin totale livssituasjon. I et helhetlig oppvekstperspektiv må en også vurdere i hvilken grad nedsatt hørsel kan øke risikoen for en negativ utvikling og hvordan dette eventuelt kan forebygges (Easterbrooks, 1999). I Finland regner en med at det blir født 2,1 per 1000 med hørselstap større enn 25 dB og i Sverige 2,3 per 1000 (Vartiainen, Kemppinen, Karjalainen, 1997). Ingen guttedominans ble påvist.

 16. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 17. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  OpenAIRE

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 18. Framtidens spårväg : Är spårvägar med ytskikt av gräs ett bra alternativ?

  OpenAIRE

  Khoury, Peter; Grönskog, Niklas

  2014-01-01

  Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående sträckorna är däremot inte bestämt. Grässpår är ett alternativ, men kunskapen om grässpår är inte stor i Stockholmsregionen på grund av att denna spårvägstyp tidigare inte projekterats i regionen. Denna rapport ska underlätta valet genom informationshämtning från intervjuer, möten, mejlkontakt, studiebesök och litteraturst...

 19. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 20. Patient-Provider Teamwork via Cooperative Note Taking on Tele-Board MED.

  Science.gov (United States)

  Perlich, Anja; Meinel, Christoph

  2016-01-01

  There is significant, unexploited potential to improve the patients' engagement in psychotherapy treatment through technology use. We develop Tele-Board MED (TBM), a digital tool to support documentation and patient-provider collaboration in medical encounters. Our objective is the evaluation of TBM's practical effects on patient-provider relationships and patient empowerment in the domain of talk-based mental health interventions. We tested TBM in individual therapy sessions at a psychiatric ward using action research methods. The qualitative results in form of therapist observations and patient stories show an increased acceptance of diagnoses and patient-therapist bonding. We compare the observed effects to patient-provider relationship and patient empowerment models. We can conclude that the functions of TBM - namely that notes are shared and cooperatively taken with the patient, that diagnostics and treatment procedures are depicted via visuals and in plain language, and that patients get a copy of their file - lead to increased patient engagement and an improved collaboration, communication and integration in consultations. PMID:27577354

 1. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  OpenAIRE

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 2. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  OpenAIRE

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 3. Konstruktioner av kvinnor med utländsk bakgrund : En intersektionell studie av debatten om äldreomsorg och etnicitet i populärvetenskapliga tidskrifter 1995-2008

  OpenAIRE

  Ågård, Pernilla

  2011-01-01

  This paper aims to examine how the construction of women with foreign background is visible in the Swedish debate on elder care and ethnicity. The subject is interesting with regard to the existing discriminating conceptions about ethnicity and how the living conditions of immigrant women are med scarce in the Swedish research field. It is also a relevant topic in light of the incipient crisis of the Swedish eldery care. The examining of how several axes of power interplay to construct the wo...

 4. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 5. FLEXIBLA BYGGNADER : Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Caroline; Waltersson, Johanna

  2014-01-01

  För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa krav uppfyllas. Att skapa flexibla byggnader, som kan anpassas efter samhällets framtida behov, leder till en effektivisering av lokalutnyttjandet och genererar mer långsiktigt hållbara byggnader. I Sverige är kommunerna landets ...

 6. Gemensam pensionsrätt : - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom ramen för DC-system

  OpenAIRE

  Strand, Emma

  2009-01-01

  I Sverige finns till skillnad från många andra länder inget fullt efterlevandeskydd för efterlevande när det gäller pensionerna. Ett införande av gemensamma pensionsrätter har tagits upp som förslag i Statens offentliga utredningar men har ännu inte genomförts.1 I denna uppsats analyseras hur gemensamma pensionsrätter påverkar levnadsstandarden under pensionstiden för par och för den efterlevande i paret. Detta genomförs genom en sammanställning av tolv par och beräkningar a...

 7. Effekter på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit : En experimentell single-casestudie

  OpenAIRE

  Svangren, Sandra; Karlsson, Andreas

  2013-01-01

  Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de inte tror sig få ut något av det. Nintendo Wii Fit är ett modernt sätt att träna balansförmågan på. Syfte: Syftet var att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på balansförmågan, self-efficacy till balansförmågan i hemme...

 8. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas Peter; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone; Andersen, Claus

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well......-documented pain relieving effect in patients with CRPS. This case story summarises the long term effect of SCS in a patient with CRPS after two amputations of the right leg. Pharmacological pain therapies as well as Guanethidine blockade were found to be ineffective. Udgivelsesdato: 2008-Feb-4...

 9. Normkritisk pedagogik på normativ grund : En analys av arbetsmaterialet Möte med människor från andra kulturer

  OpenAIRE

  Dahlström, Emil

  2008-01-01

  The aim of this study has been to analyze how society is constructed in the workbook Möte med människor från andra kulturer, a popular material within the “cultural competency” industry. The analysis has largely been carried out from the perspective of a pedagogy against oppression as it has been outlined by Kevin Kumashiro. I have found that the material combines discursive movements, which in complex and hybrid ways deconstruct, decenter, recenter and reproduce stereotypes and norms, throu...

 10. Selvmonitorering af blodglukose og sygdomsforståelse hos patienter med insulinbehandlet diabetes. Sammenhaeng med metabolisk regulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wengler, K; Matzen, L E; Sindrup, S;

  1989-01-01

  average HbA1c-value was 8.0%. Only 13% had HbA1c-values within the reference range for non-diabetic persons. 85% of the patients undertook self-monitoring of blood glucose. In 47.6% insulin was administered once or twice daily, 42.5% were treated with multiple injections and 9.9% employed insulin pumps......A questionnaire investigation was undertaken to register the extent to which 212 insulin-treated diabetic patients undertook home measurements of blood glucose and the consequences which they drew from these measurements. This was compared with the metabolic regulation estimated by HbA1c. The....... Regardless or the form of treatment, good metabolic control was associated with numerous daily measurements of blood glucose whereas no independent connection was found between the form of treatment and the level of regulation. The best regulated patients altered the dosage of insulin with low blood glucose...

 11. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Thomas P.; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone;

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a wel...

 12. Patienter med svær akut lungeemboli bør visiteres til centre med thoraxkirurgisk ekspertise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehnert, Per; Møller, Christian H; Carlsen, Jørn;

  2013-01-01

  trombolysis. This treatment is not always possible or sufficient. Recent studies have shown that surgical embolectomy is a relevant treatment offer with low mortalities of 6-8%. Patients with acute critical PE should be evaluated and treated in a multidisciplinary centre with medical and surgical...

 13. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  OpenAIRE

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...

 14. Situationen i Sverige med redovisning av de åtgärder som vidtagits för att dela kontrollera livsmedeln dels begränsa skadeverkningarna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erland Pääjärvi

  1986-06-01

  Full Text Available I slutet av april, när det blev klart att nedfallet hade inträffat, fick strålskyddsinstitutet ta de första smällarna. Det gick inte att komma fram över telefonen. Eftersom vi finns i Uppsala och strålskyddet finns i Stockholm, så fick folk från livsmedelsverket åka över till strålskyddsinstitutet for att överhuvud taget få tillfälle att diskutera den uppkomna Situationen. Samarbetet kunde därför etableras väldigt tidigt.

 15. Innovasjonsbarrierer - leve med eller bryte ned? : Et studie av innovasjonsbarrierer i søknadsprosessen til Research for the Benefit of SMEs

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Denne oppgaven forsøker å finne ut hvorfor ikke flere norske bedrifter ønsker å benytte Teknologisk Institutt (TI) sine tjenester for å søke støtte fra Research for the Benefit of SMEs (R4S). Oppgaven vil benytte tre problemstillinger for å finne ut hvorfor bedriftene ikke velger å søke innovasjonsstøtte, og tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse besvart av bedrifter som allerede har vist interesse for TIs og R4S’ tjenester. Ressursbasert perspektiv benyttes for å forstå hva som motiverer b...

 16. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 17. Is Rhythm Control with Pulmonary Vein Isolation Superior to Rate Control with AV Nodal Ablation in Patients with Heart Failure?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhanunjaya Lakkireddy MD, FACC

  2008-12-01

  Full Text Available Pulmonary-vein isolation is increasingly being used to treat atrial fibrillation in patients with heart failure. Is Pulmonary vein isolation better than AV nodal ablation with bi-ventricular pacing in patients with heart failure?

 18. Utvärdering av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns landsting : Patienters självskattade röstbesvär före och efter behandling

  OpenAIRE

  Englund, Linn; Gunnarsson, Kristin

  2013-01-01

  Bakgrund Kraven på evidensbaserad vård ökar ständigt. Att jämföra patienters självskattade besvär före och efter behandling är ett sätt att utvärdera behandlingseffekten.  Rösthandikappindex (RHI) och VA-skala för röstbesvär är två verktyg för utvärdering av röstbehandling. Tidigare studier har visat att röstbehandling ger minskade självskattade röstbesvär. Syfte Syftet med denna studie var att med självskattningsformulär utvärdera effekten av logopedisk röstbehandling i Västerbottens läns la...

 19. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 20. En granskning av content marketing : En kvalitativ studie om innehållsbaserad marknadsföring med en rekommendation för tillämpning

  OpenAIRE

  Ingvar, Elisabeth

  2016-01-01

  Människor är trötta på reklam och företagen har börjat förstå att deras kommunikation till kunderna behöver förbättras. Content marketing, även kallat innehållsmarknadsföring har kommit att bli en populär metod, dock med en svag definition i grunden som bäddar för olika åsikter för vad content marketing innebär. Content marketing är ett hett begrepp i den svenska marknadsföringen, men vad krävs för att lyckas? Den här uppsatsen kartlägger begreppet, varför det är svårdefinierat samt ger en re...

 1. Enhancing Cardiac Resynchronization Therapy for Patients with Atrial Fibrillation: The Role of AV Node Ablation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeff M. Berry, MD

  2012-04-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy (CRT has evolved as an effective therapy for patients with congestive heart failure (CHF and ventricular dyssynchrony, currently defined as a wide QRS on the electrocardiogram. While multiple randomized controlled trials have confirmed the favorable effects of CRT on mortality and heart failure symptoms for patients in sinus rhythm, only recently observational studies have begun to suggest a similar benefit for patients with atrial fibrillation (AF and dyssynchrony. Yet, implementing effective biventricular pacing in patients with AF can be problematic due to competing intrinsic AV conduction. For patients with depressed ejection fractions needing AV node (AVN ablation to control fast ventricular rates, biventricular pacing has been shown to be superior to right ventricular pacing alone. When consistent pacing (over 90% of the time cannot be achieved in AF patients due to a rapid ventricular response despite pharmacological therapy, AVN ablation should be considered. The additional benefit of performing AVN ablation to promote biventricular pacing in patients without rapid ventricular rates remains uncertain. A randomized controlled trial is needed to test the incremental benefit of AVN ablation to promote biventricular pacing in heart failure patients with AF and wide QRS.

 2. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  OpenAIRE

  Haeger, Christoffer; Edström, Louise

  2011-01-01

  Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving under 1970-talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i nyind...

 3. FibroScan i evalueringen av sykdomsprogresjon hos pasienter med primær biliær cirrhose. : Sammenlikning med ikke-invasive biokjemiske markører og symptomscore.

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Aim: To examine if patients with Primary Biliary Cirrhosis progress in liver fibrosis despite treatment with ursodeoxycholic acid (UrsoFalk), and to study correlations between liver fibrosis measured by transient elastography (FibroScan) and biochemical markers of fibrosis. Methods: We invited 24 patients with PBC to a study consultation containing blood samples, FibroScan examination and interview. We also collected information from the patients´ files. Results: We included 16 ...

 4. Paclitaxels farmakogenomik hos patienter med kræft i æggestokken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj; Mirza, Mansoor Raza; Andersen, Charlotte Brasch;

  Formål og baggrund: Paclitaxel (Taxol®) er et kemoterapeutikum der bruges til behandling af bl.a æggestokkræft. Paclitaxel doseres individuelt (175mg/m2) men alligevel er der klinisk betydende variation i forekomsten af bivirkninger (neurotoksicitet, kvalme/opkast, knoglemarvspåvirkning m.......fl). Vores hypotese er at en betydelig del af variationen skyldes genetiske forskelle mellem patienterne. Den hyppigste kilde til genetisk variation er single nukleotide polymorphisms ie SNPs. Vi vil undersøge om SNPs i gener der koder for proteiner der har betydning for transport og omsætning af paclitaxel...... mellem patienterne og fungerer således som dobbeltblindede randomiserede expositioner. Data indsamles prospektivt ved at rekruttere patienter med æggestokkræft der skal have paclitaxel og carboplatin i Odense, Vejle, Herlev, Herning, Lund eller Linköping. Der tages blod fra til genanalyse og plasma til...

 5. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  OpenAIRE

  Bååth, Carina

  2008-01-01

  Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio pati­entjournaler granskades. Intervjuer med sjuksköterskor (n=9) och undersköterskor (n=9) genomfördes. Resultat...

 6. Cortical atrophy rates in Alzheimer's patients and subjects with mild cognitive impairment from the AddNeuroMed data collection

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eskildsen, Simon Fristed; Westman, Eric; Gwadry-Sridhar, Femida;

  Background: The AddNeuroMed project is a multi-centre European project which aims to identify biomarkers in Alzheimer's disease (AD). In this study we measured the rate of cortical atrophy in AD patients, subjects with mild cognitive impairment (MCI), and healthy controls (HC) using MRI. Methods:...

 7. Patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta venösa bensår

  OpenAIRE

  Kopp, Linda; Lindström, Helena

  2013-01-01

  Bakgrund: I Sverige har cirka 50 000 människor venösa bensår och kostnaden för att behandla dessa beräknas uppgå till omkring en miljard kronor. Svårläkta venösa bensår kan påverka individen på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Syftet: Att beskriva patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta venösa bensår. Metod: Kvalitativ forskningsintervju med semistrukturerade frågor tillämpades som datainsamlingsmetod och utfördes på fyra vårdcentraler i Mellansverige me...

 8. Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravndal Edle

  2015-12-01

  Full Text Available Substance abuse, anxiety and depression after 10 years: A prospective study of drug users in and outside OMT treatment AIMS - The national Opiate Maintenance Treatment (OMT program in Norway started officially in 1998. The same year a treatment study was initiated, including the most used treatment measures for drug users in Norway. The main aim in the present study was to investigate the prevalence of live OMT patients in the total sample after 10 years, and to compare the outcome of primarily substance abuse, anxiety and depression among OMT patients versus non-OMT patients. DESIGN & METHODS - Four hundred and seven patients, in Oslo and the nearby regions, who started in 16 different in- and outpatients programs, were followed from intake to treatment and during ten years (1998-2009. Patients in the sample were interviewed after one, two, seven and ten years, and they were divided into three different treatment groups: inpatient residency for grown-ups, outpatient psychiatric youth teams and youths living in collectives. Data was collected through use of EuropASI and HSCL-25 at all follow-ups. RESULTS - After ten years 15 % were deceased. Of the 333 persons left, 73 % (n=248 were interviewed after ten years. Forty percent (n=99 were then in OMT. After ten years there were no gender differences regarding attendance to OMT, but the OMT-group was older (30 vs .28 yrs, p<0.05, and they used more benzodiazepines (p<0.000 and cannabis (p<0.01 than the others. The OMT-group reported to a larger extent more anxiety and depression throughout the total observation period than the non OMT participants. Use of heroin and criminality were significantly reduced in both groups. CONCLUSIONS - In spite of reduced use of heroin, the OMT patients seemed to have more difficulties in reducing the use of benzodiazepines and cannabis, whereas the anxiety and depression scores were high and stable through the total observation time.

 9. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 10. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 11. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 12. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 13. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  OpenAIRE

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 14. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 15. Parametriserad modell av motorprototyp med Solidworks

  OpenAIRE

  Gren, Daniel

  2012-01-01

  The purpose of this thesis has been to build a parameterized model of a prototype motor in the program Solidworks, to use in future optimization of aspects of effectiveness and weight. The result were two models. The first model were one minor part of the whole design in 2D, to be able to optimize and study the minor part with a faster loss simulation. The second model was the whole design in 3D. The whole model were done with the three programs Solidworks, Comsol and Matlab. The three progra...

 16. Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til kriminalomsorgen

  OpenAIRE

  Sund, Annette; Thorstensen, Jens M.; Ottesen, Vibeke Kennair; Svendsen, Monica

  2007-01-01

  This project is collaboration between KRUS (The Correctional Service of Norway Staff Academy) and PHS (The Police Academy). The goal of the project is to increase the understanding of what restrains the recruitment of people with minority background to the two academies, and why it is important to increase the number of staff-members with such a background. However, separate reports are elaborated. The starting-point for both academies is that the portion of staff with minor...

 17. Alternativ behandling av pasienter med atopisk dermatitt

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Abstract Atopic dermatitis is a persistent, chronic, relapsing inflammatory skin disease, presenting most often in early childhood. It is strongly linked to hay fever, asthma an bronkitis. The cause of atopic dermatitis is unknown, though a genetic pre-dispotition and a combination of allergic and non-allergic factors appear to be important in determining disease expression. Conventional treatment consists of emollients and corticosteroids, dietary manipulation and habit reversal. The in...

 18. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 19. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 20. Kommunikationsträning för personal kan öka patienters utbyte av vården

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ehrstedt, Frida; Ammentorp, Jette; Kofoed, Poul-Erik

  2014-01-01

  This literature review presents results of research on communication skills training (CST) of medical staff and its effect on patients. The 27 studies identified by a search in PubMed and Cochrane databases showed considerable heterogeneity in interventions, methods and study length. Most studies...... found a positive effect on patient satisfaction after the staff had participated in CST. Furthermore, there are indications that CST has an effect on other patient outcomes. Increasing the patient-centeredness in the consultation results in improved patient satisfaction and moreover has positive effects...

 1. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 2. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  OpenAIRE

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 3. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 4. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 5. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 6. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 7. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 8. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 9. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 10. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 11. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 12. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 13. Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos överviktiga patienter med typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindahl, Annahanna; Tindefjord, Maria

  2006-01-01

  Övervikt hos patienter med typ 2 diabetes är en riskfaktor för att utveckla komplikationer. Komplikationer kan drabba ögon, njurar, nerver och blodkärl. Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att hjälpa överviktiga typ 2 diabetiker att minska sin vikt. Viktminskning hos överviktiga typ 2 diabetiker kan leda till ökat välbefinnande och minska risken för komplikationer. Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt och typ 2 diabetes sk...

 14. Kronisk iskaemisk hjerteinsufficiens. Revaskularisering bedrer overlevelsen blandt patienter med hibernating myocardium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdgaard, Paw Chr; Nielsen, Søren Steen; Wiggers, Henrik;

  2007-01-01

  INTRODUCTION: Patients with ischemic heart failure and reversible dysfunctional myocardium (Hibernating myocardium, HIB) can benefit from revascularization. These patients can be selected with nuclear methods. The purpose of this study was to describe the results of the imaging procedures in...

 15. Antibiotikumprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- eller knaeledsalloplastik er sjaeldent nødvendig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Peter Holmberg; Fuursted, Kurt; Holmstrup, Palle; Husted, Henrik; Sørensen, Torben Sandbjerg

  2010-01-01

  A review of the literature with respect to whether antibiotic prophylaxis should be recommended in relation to dental treatment of patients with hip or knee joint prosthesis. We find no evidence for such a general recommendation. As neutropenic patients and patients with rheumatoid arthritis are ...

 16. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 17. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 18. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 19. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 20. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 1. Ambulant neuropsykologisk opfølgning af patienter indlagt med aseptisk meningitis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard Gunst, Jesper; Klostergaard, Kirsten Rose; Leutscher, Peter Derek Christian

  2014-01-01

  Aseptic meningitis is considered to be a benign illness with mild symptoms, and the prognosis is usually good. However, retrospective studies have demonstrated that these patients may experience cognitive sequelae. A neuropsychologist was affiliated to the Department of Infectious Diseases, and...... neuropsychological findings in patients with aseptic meningitis were assessed. In conclusion, at twelve months of follow-up cognitive dysfunction persist among the majority of patients; 75% had mental fatigue and 45% had changed their work status....

 2. Synen på den kroppsliga hälsan : En intervjustudie med patienter i metadonbehandling

  OpenAIRE

  Nilsson, Erika; Gagge, Maja

  2012-01-01

  Aim and Problem statement The study aimed to investigate views on physical health amongst patients in methadone maintenance program, which is a subject little explored. Previous studies suggest that methadone patients are at risk developing illnesses related to the metabolic syndrome and an unhealthy lifestyle. Methadone also has side effects such as weight gain and irregular levels of glucose. Method This qualitive study included seven interviews with patients in the methadone maintenance pr...

 3. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 4. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 5. Hjertepakken forkorter udredningsforløbet for patienter med iskæmisk hjertesygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nikolaj Stevnbak; Jensen, Jesper Møller; Sejr-Knudsen, Anne;

  2011-01-01

  Accelerated diagnostic evaluation of patients referred on suspicion of ischaemic heart disease was introduced at Vejle Hospital in 2007. This article describes the diagnostic algorithm used and the course of the 270 patients who were referred to the clinic. A total of 20% of the patients were found...... to have no need for further testing at the first examination, 32% were referred to coronary angiography, 33% to coronary CT angiography, 7% to myocardial perfusion imaging and 8% to exercise testing. 88% of patients achieved a diagnosis within 21 days from the first clinical examination....

 6. Kombination af aliskiren og losartan hos patienter med type 2-diabetes og nefropati - Sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parving, Hans-Henrik; Persson, Frederik; Lewis, Julia B;

  2009-01-01

  We evaluated the renoprotective effects of adding aliskiren to treatment with losartan in hypertensive patients with type 2 diabetes and nephropathy. A total of 599 patients were randomized to six months of treatment with placebo or aliskiren in addition to losartan 100 mg and optimal antihyperte...

 7. Antidiabetika, insulinresistens og hjerte-kar-sygdom hos patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hemmingsen, Bianca; Lund, Søren S; Vaag, Allan

  2009-01-01

  This article reviews the current evidence of effects on cardiovascular disease (CVD) of anti-diabetic treatment which exert their effect by increasing the insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes (T2D). In overweight T2D patients, it has been demonstrated that metformin reduces the CVD...

 8. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 9. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  OpenAIRE

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 10. Præsentation af symptomer i almen praksis hos patienter med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tine Nørgaard; Hansen, Rikke Pilegaard; Vedsted, Peter

  2010-01-01

  colorectal, lung and prostate cancer presented diagnosis-specific symptoms (change in bowel habits, cough and bladder dysfunction) as well as more non-specific symptoms (pain, weight loss and fatigue). The GPs interpreted the symptoms as alarm symptoms in 49%, as general symptoms in 24% and as non......-cancer specific symptoms in 27% of the patients. CONCLUSIONS: In general practice, incident cancer patients often present with few and non-cancer specific symptoms. The fact that only half of the patients presented with alarm symptoms complicates the GPs' diagnostic work-up and the use of fast track for suspected...

 11. Effekten af Ginkgo biloba-ekstrakt hos patienter med claudicatio intermittens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drabaek, H; Petersen, J R; Wïnberg, N;

  1996-01-01

  Eighteen patients with stable intermittent claudication were randomized in a double blind cross-over study comparing the effects of the Ginkgo biloba extract GB-8 at a dose of 120 mg o.d. with placebo. All patients were treated for three months with the active extract and three months with placebo...... concentration and the inability to remember were both reduced, when comparing results during active treatment to placebo. Short-term memory did not change significantly. In conclusion, our study has shown that treatment with the Ginkgo biloba extract GB-8 improves some cognitive functions in elderly patients...

 12. Karotinaemi hos patient med excessivt betakarotinfødeindtag og dysreguleret diabetes mellitus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mikkelsen, Carsten Sauer; Mikkelsen, Dorthe Bisgaard; Lindegaard, Hanne Merete

  2009-01-01

  A case of carotinaemia in a patient with excessive beta-carotene food-intake, diabetes mellitus and physiological amenorrhea is reported. The patient developed yellow discolouration in the palms and the soles of her feet. Blood samples showed a significantly increased lever of serum beta......-carotene, but normal vitamine A value and liver enzymes. The patient reported an excessive intake of carrots (approximately 1 kg per day). The status of physiological amenorrhoea and dysregulated diabetes mellitus may have deteriorated the yellow discolouration of the skin. Udgivelsesdato: 2009-Jan-26...

 13. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nakano, Anne; Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz;

  2009-01-01

  of limited size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given......INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...

 14. Faktorer af betydning for tidlig og sen indlaeggelse af patienter med apopleksi og transitorisk cerebral iskaemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Berit H; Germer, Ulla; Kammersgaard, Lars Peter; Olsen, Tom Skyhøj

  2003-01-01

  TIA were entered; 49% were admitted by a GP, 38% by ambulance after calling emergency, 13% via other routes. Time from onset to hospital admission could be assessed reliably in 374 patients (67%) and was a median of 2.6 hours; 37% arrived within 0-3 hours, 55% within 0-6 hours. Patients calling an...... predictors of early admission. DISCUSSION: Patients with stroke or TIA in a Danish metropolitan area arrive at hospital a median of 2.6 hours after the stroke. Admission by ambulance after calling emergency was associated with the shortest onset to admission time. Udgivelsesdato: 2003-Jan-13......INTRODUCTION: Early admission after stroke and TIA is important in modern stroke treatment. We studied the time delay to admission and explored predictive factors of early/late admission. MATERIAL AND METHODS: The study was prospective and community-based comprising all patients with stroke or TIA...

 15. Praeoperativt delay hos patienter med perforeret ulcus: en klinisk audit fra Det Nationale Indikatorprojekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Morten Hylander; Nørgård, Bente Mertz; Mehnert, Frank; Bendix, Jørgen; Nielsen, Ann-Sophie; Nakano, Anne; Adamsen, Sven; Thomsen, Reimar W.

  2009-01-01

  INTRODUCTION: Mortality following perforated peptic ulcer in Denmark is nearly 30%. Delayed surgery is a prognostic factor, but only half of the patients are operated within six hours of perforation - a predefined quality of care criterion in The Danish National Indicator Project. A clinical audit...... was conducted to investigate possible reasons. MATERIAL AND METHODS: All patients (n = 89) surgically treated for peptic ulcer perforation in six university hospitals in Denmark over a period of one year were included. The association between a number of predefined variables related to the internal...... of limited size, this audit suggests that long preoperative delay in patients with peptic ulcer perforation is associated with factors related to both the internal organisation of the healthcare system, the patient's pathological picture, and the quality of diagnosis and treatment given...

 16. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe;

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...... pacemakers with an acceptable risk-benefit ratio, while MRI of patients with ICDs must still be considered an experimental procedure. Udgivelsesdato: 2010-Jun...

 17. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  OpenAIRE

  Hoffman, Anna; Ahlinder, Sandra

  2013-01-01

  Abstract Title: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand. (If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke).   Number of pages: 48   Author: Sandra Ahlinder, Anna Hoffman   Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communications Stud...

 18. Er det en sammenheng mellom tungrock og satanisme? : en kritisk gjennomgang av hovedoppgaven: "Satan-rock? Destruktive element i tungrocken med særleg vekt på satanisme"

  OpenAIRE

  Borge, Trond

  2011-01-01

  I 1993 ble det levert en hovedoppgave på Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo der Martin Alvsvåg diskuterte mulige sammenhenger mellom tungrock og satanisme. Det han ønsket å finne svar på var om det var en musikksjanger som kunne kalles satan - rock. Alvsvåg konkluderer i sin hovedoppgave med at det var en sammenheng mellom tungrock, og satanisme. Jeg ønsker å se nærmere på den litteratur Alvsvåg bygger sine argumenter på, og ikke minst Alvsvågs argumentasjon for å konkludere med at det...

 19. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 20. Effekt af trombolytisk behandling på udfaldet af tidlig arbejdstest hos patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Jesper Hastrup; Madsen, J K; Saunamäki, K I;

  1994-01-01

  , systolic blood pressure and rate-pressure product were similar in the two groups. At maximum workload the streptokinase treated patients had a significantly higher median maximal heart rate than controls (136 vs. 126 min-1; p <0.01) but only a trend towards higher systolic blood pressure was seen (175 vs....... 163 mmHg; p = 0.09). Rate-pressure product at maximal exercise was 23.620 vs. 20.100 mmHg x min-1; p <0.01). A significantly smaller number of patients in the streptokinase group had exercise capacity below 50 W (0% vs. 15.9%; p <0.01). In conclusion: patients treated with intravenous streptokinase...... for acute myocardial infarction reach both higher heart rates and rate-pressure products at maximum workload than their controls thus indicating that the beneficial effects of thrombolysis after acute myocardial infarction are reflected in an improved heart rate response during exercise....

 1. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 2. Præoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben;

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin to...... (50%) and when deciding the extent of the surgical approach (83%). CONCLUSION: The standardised method for measurement of distance between tumour margin and fMRI activity can contribute to the preoperative risk assessment in patients with brain tumours. Udgivelsesdato: 2010-Aug-30...

 3. Øget forekomst af depression hos patienter med hepatitis C-infektion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjerrild, Simon; Renvillard, Signe Groth; Leutscher, Peter Derek Christian;

  2010-01-01

  neuroinfection. Evidence to support that former intravenous drug abuse increases the risk of depression is lacking. It is particularly important to diagnose and treat depression in HCV patients as it constitutes a relative contraindication to antiviral treatment and may jeopardize therapeutic outcome.......The prevalence of depression is increased in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection. Several aetiological mechanisms are thought to be involved, e.g. premorbid psychiatric disease, genetic disposition to affective disorders, socio-economic factors, stigmatization and possibly HCV...

 4. Tidsgevinst ved brug af lægehelikopter til transport af patienter med ST-elevationsmyokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars; Hansen, Troels Martin; Hesselfeldt, Rasmus; Steinmetz, Jacob

  2013-01-01

  Helicopter transportation of ST-elevation myocardial infarction patients have verified a reduction in the overall system delay, and should be considered in case of long transportation. The most suitable location of the helicopter base is in remote areas, close to the patients to be transferred....... Helipads should be adjoining the percutaneous coronary intervention centre in order to allow direct transfer without the ambulance transfer. Helicopters that can operate both day and night and in poor visibility are recommended. Specially trained physicians, able to provide the required, advanced, in-flight...

 5. Cerebralt aspergillom hos patient med immundefekt og follikulært lymfom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Kristian; Talibi, Monica Nicole; Hansen, Per Boye

  2014-01-01

  We present a case of central nervous system aspergillosis in an immunocompromised 69-year-old male with a history of chemotherapeutic treatment for follicular lymphoma. The patient presented with aphasia, apraxia and confusion. An MRI of the central nervous system and Aspergillus antigen in the s...... spinal fluid was suggestive for this invasive fungal infection. Despite treatment with voriconazole the patient succumbed to the infection. A rise in rare, severe infectious complications as presented is expected due to increasing dose-intensity of chemotherapy....

 6. Interleukin-1 receptorantagonistbehandling af patienter med type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Claus Morten; Faulenbach, Mirjam; Vaag, Allan; Vølund, Aage; Ehses, Jan; Seifert, Burkhardt; Mandrup-Poulsen, Thomas; Donath, Marc

  2007-01-01

  Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1Ra) expression is reduced in islets of patients with type 2 diabetes. 70 patients with type 2 diabetes were randomized to treatment with anakinra (IL-1Ra) or placebo for 13 weeks. Following treatment glycated hemoglobin was 0.46 percent lower, C......-peptide secretion was enhanced, and systemic IL-6 and C-reactive protein levels were reduced in the anakinra group compared to the placebo group. Insulin resistance remained unchanged. Blocking IL-1 activity improved glycemia and b-cell secretory function and reduced markers of systemic inflammation. Udgivelsesdato...

 7. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 8. Aclidiniumbromid forbedrer lungefunktion og reducerer åndenød hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2014-01-01

  improvements in forced expiratory volume in 1 second, health status, use of rescue medication, day-time dyspnoea and exercise tolerance. The available studies also suggest an effect on night-time dyspnoea and exacerbation rate in patients with COPD. Aclidinium seems to have potential for a significant role in...

 9. Aclidinium bromid forbedrer lungefunktionen og reducerer dyspnø hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2014-01-01

  improvements in forced expiratory volume in 1 second, health status, use of rescue medication, day-time dyspnoea and exercise tolerance. The available studies also suggest an effect on night-time dyspnoea and exacerbation rate in patients with COPD. Aclidinium seems to have potential for a significant role in...

 10. Herpes simplex-virus type 1 påvist hos patient med herpes zoster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Helle Kiellberg; Schønning, Kristian; Danielsen, Patricia Louise

  2012-01-01

  In this case report we present an otherwise healthy 63 year-old male patient with herpes zoster corresponding to the 2nd left branch of the trigeminal nerve. Real time-polymerase chain reaction analyses were positive for both herpes simplex virus (HSV) type 1 and varicella zoster virus (VZV). The...

 11. Molekylaere mekanismer bag den immunologiske reaktion mod gluten hos patienter med cøliaki

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Christian; Husby, Steffen; Lillevang, Søren T

  2003-01-01

  Coeliac disease is a complex inflammatory disorder of the small intestine, induced by dietary gluten in genetically susceptible individuals. Recently, the nature of gluten-derived peptides recognized by gut-derived T cells from patients has been elucidated. It has further been established that th...... these HLA-molecules. This article summarizes the latest progress in coeliac disease molecular biology....

 12. Kredsløbsmonitorering af kritisk syge patienter med "pulse contour cardiac output"-systemet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afshari, Arash; Perner, Anders; Bonde, Jan

  2006-01-01

  The Pulse Contour Cardiac Output (PiCCO) monitoring system measures cardiac output with high precision and accuracy. The system may replace the pulmonary artery catheter in most critically ill patients because the rate of serious complications may be lower. Whether the use of dynamic or static fl...

 13. Polyglykonat- eller polyglykolsyresutur hos patienter med forventet haemmet sårheling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osther, P J; Gjøde, P; Mortensen, B B; Mortensen, P B; Andersen, J B; Gottrup, F

  1997-01-01

  to development of fascial disruption and incisional hernia. Wound infection demanding surgical intervention was found in 7% of patients with polyglyconate sutures and in 16% of those with polyglycolic acid sutures (p = 0.04). Monofilament polyglyconate suture does not reduce the incidence of fascial...

 14. 50-års-registerefterundersøgelse af 112 patienter med klassisk neurosediagnose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jepsen, Peter Winning; Juel, Knud; Bech, Per

  2007-01-01

  INTRODUCTION: The study is a register follow-up on a group of patients with a diagnosis of neurosis according to the Danish psychiatric/psychoanalytical tradition. The study group consists of the 'hospital material' used by the late Erling Jacobsen, M.D., in his doctoral thesis of 1965. MATERIALS...

 15. Udredning og behandling af osteoporose hos patienter med prostatacancer uden knoglemetastaser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eiken, Pia Agnete; Langdahl, Bente Lomholt; Eiken, Frederik L;

  2011-01-01

  The prevention of cancer treatment-induced bone loss in patients with prostate cancer due to gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-agonist, GnRH-antagonist and orchidectomi therapy has a high priority. We present an algorithm for the prevention and treatment of osteoporosis during treatment of non......-metastatic prostate cancer....

 16. Psykiatriloven forhindrer ikke alvorlige selvmordsforsøg hos patienter med skizofreni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Day Poulsen, Henrik

  2012-01-01

  The Danish Mental Health Act does not prevent serious suicide attempts in patients with severe schizophrenia and a lack of compliance to medication. A case in which outpatient involuntary treatment could have prevented a very serious suicidal attempt is presented. In Denmark, outpatient involuntary...

 17. Forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamby, Claus; Tarp, Simon; Mellemgaard, Anders;

  2014-01-01

  This article is based on a systematic literature search and meta-analyses of clinical data regarding effects of bisphosphonates (BP) and denosumab (DS) on preventing skeletal related events (SRE) in patients with bone metastases from solid tumours. Although there are pharmacological differences...

 18. Multiple embolier efter DC-konvertering hos en patient forbehandlet med dabigatran

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Torben Nicolai; Holm, Jakob; Munck, Lars Kristian

  2013-01-01

  A 65-year-old man, who had been treated with dabigatran for 66 days prior to electrical cardioversion, developed extensive intestinal, renal and cerebral thromboembolism five days after cardioversion. There is limited information available on the treatment of thromboembolism in patients being...

 19. Sikkerhed af magnetisk resonans-skanning hos patienter med pacemaker og implanterbar defibrillator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Al-Sabagh, Kifah Hekmat; Christensen, Britta Ege; Thøgersen, Anna Margrethe;

  2010-01-01

  INTRODUCTION: The presence of a cardiac implantable device is ICD considered an absolute contraindication to magnetic resonance imaging (MRI). The purpose of this study was to evaluate the safety of performing MRI in patients with cardiac pacemakers and ICDs that had a compelling clinical need fo...

 20. Anæstesi til patienter med kroniske sår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Mathias; Hyllested, Mette; Jørgensen, Bo

  2015-01-01

  Perioperative management of chronic wounds demands a multidisciplinary approach. Severe co-morbidities leave these patients prone to post-operative complications. To optimize wound healing, minimally invasive methods, both surgical and anaesthesiological, are applied. Ultrasound-guided peripheral...... nerveblocks (PNB) are an ideal anaesthesia method for wound revisions, amputations and split skin transplantations. The implementation of PNB allows continued anticoagulant treatment, provides post-operative analgesia, lowers opioid consumption and facilitates mobilization....

 1. Organisation af behandling og opfølgning af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Drivsholm, Thomas Bo; Snorgaard, Ole

  2012-01-01

  The organization of treatment and control of type 2 diabetic patients in Denmark has undergone a major development within the last decade. From being based on local hospital guidelines, treatment and control have moved towards a more organized collaboration between primary and secondary care based...... on common national guidelines. Quality indicators from primary and secondary care are collected routinely, and gradually an increasingly precise depiction is documented in the National Indicator Project....

 2. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med akut lungeemboli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Terkelsen, Astrid J.; Nielsen-Kudsk, Jens Erik; Andersen, Henning Rud; Lassen, Jens Flensted

  2008-01-01

  Mortality in untreated pulmonary embolism is high and short-term outcome depends on a timely diagnosis. In this case telemedicine involving 12-lead ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the telemedical staff resulted in remote pre-hospital suspicion of acute...... pulmonary embolism. The ambulance was referred directly to the nearest department of cardiology where acute CT and echocardiography confirmed the diagnosis. Acute trombolysis was successful. Telemedicine may be beneficial in other medical emergencies than acute myocardial infarction. Udgivelsesdato: 2008...

 3. Transkateter-aortaklapimplantation hos patienter med svær aortaklapstenose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre Thygesen, Julie; Loh, Poay Huan; Franzen, Olaf; Søndergaard, Lars

  2012-01-01

  In the late 1980's, Denmark was the birthplace for the concept of transcatheter valve implantation. In 2002, the first successful transcatheter aortic valve implantation (TAVI) was performed in humans. TAVI has matured beyond the learning-curve period with a high overall procedural success rate and...... relatively few serious associated complications. TAVI is now an established treatment for severe aortic stenosis in patients who have prohibitive or high surgical risk; and the treatment has proven to yield symptomatic and prognostic benefits. Innovations and advances continue in this field....

 4. God behandlingseffekt af botulinum toxin A hos systemisk sklerodermi patienter med digitale sår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jane Baumgartner; Hvid, Lone; Olesen, Anne Braae

  2014-01-01

  In this case we describe a successful combined treatment with local anaesthetics and botulinum toxin A. A 61-year-old man with systemic sclerosis of limited type presented treatment refractory digital ulcers on his toes with a poor response to conventional treatment. A combined treatment as above......-mentioned prevented a threatening amputation and improved quality of life, reduction of pain and healing of wounds. Using botulinum toxin A combined with local anaesthetics to severe toe digital ulcers in patients with systemic sclerosis may be a solution, when other treatments have been ineffective and amputation...

 5. Et Patientperspektivistisk Studie i Brug af Alternativ Behandling hos Danske Patienter med Diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerbild, Helle Nygaard

  2008-01-01

  or cure, and the specific type of CAM used. The experiences of the patients were connected with these factors. The results of this study are that infrequent clients are not positioned towards CAM specificly for diabetes. The established clients using CAM were posited towards CAM supplying...... established clients, however, are positioned as user of both complementary and alternative medicine and conventional treatments, such as biological, homeopathic, and traditional Chinese medicine. The main factors that drive them to this are the aim, the hope, the belief, and knowledge how to cure diabetes....... Conclusion: The study shows that the decisive difference of how diabetics are positioned as to complementary and alternative self-care is the way in which they have the strength and hope, believe and knowledge of how to cure disease which by people in general is regarded as chronic....

 6. Immunmodulerende effekt af LongoVital hos patienter med recidiverende aftøs stomatit. 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, A; Klausen, B; Hougen, H P;

  1991-01-01

  ulceration (RAU) during six months' daily LV intake in a double-blind, randomised, crossover 1-year study. Fourteen had had LV during the first six months (GrA) and 17 LV during the latter six months (GrB). OKT4+ percentages increased significantly during the LV period in both groups (p less than 0.05). OKT8......LongoVital (LV) (DK. reg. no. 5178/75) is a herbal-based tablet enriched with recommended doses of vitamins. Peripheral lymphocyte subsets: T-helper/CD4 (OKT4+) and T-suppressor/cytotoxic/CD8 (OKT8+) were studied quantitatively in 31 otherwise healthy patients with minor recurrent aphthous...

 7. Patienters erfarenheter av att vårdas för anorexia nervosa inom slutenvård : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Edin, Karolina; Westerholm, Moa

  2015-01-01

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom där självsvält leder till undervikt. Personer med sjukdomen har en störd kroppsuppfattning vilket påverkar självkänslan. Symtom är låg kroppsvikt, kraftig viktnedgång, psykisk ohälsa och utebliven mens. Behandling innefattar förebyggande arbete samt akuta psykiatriska och somatiska insatser. Anorexia nervosa kan behandlas inom öppenvård, dagvård eller slutenvård. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva individers erfarenheter av att vårdas för ...

 8. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 9. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  OpenAIRE

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 10. Egenvård hos personer med typ 2 diabetes

  OpenAIRE

  Holmberg, Carina

  2012-01-01

  Bakgrund: Våra levnadsvanor har en central roll vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes. Det primära vid vård av personer med typ 2 diabetes är att stödja egenvården. Målet med behandling av diabetes är att behålla en god livskvalitet samt förhindra komplikationer orsakade av sjukdomen. Syfte: Syftet var att undersöka den egenvård som personer med typ 2 diabetes utför. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor användes. Tio personer med typ 2 diabetes intervjuades....

 11. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  OpenAIRE

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 12. Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan

  OpenAIRE

  Svarva, Astrid

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny planlagt produksjon.En dynamisk simuleringsmodell av planområdet er utviklet i analyseprogrammet DigSilent PowerFactory. De dynamiske analysene tar utgangspunkt i tre ulike driftssituasjoner; Case A med maksimal produksjon og lavlast, Case B med produks...

 13. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 14. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 15. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 16. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 17. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 18. Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med framtida processlösning för skärpta reningskrav : Modeling the carbon footprint of Käppala WWTP due to more stringent discharge limits

  OpenAIRE

  Erikstam, Stefan

  2013-01-01

  I och med Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan (BSAP) och de miljökvalitetsnormer (MKN) som beskrivs i ramdirektivet för vatten kommer Käppalaverket sannolikt ställas inför strängare kväve- och fosforreningskrav. Käppala kan då bli tvungna att införa en ny processlösning t.ex. efterdenitrifikation och förfällning. Hur detta kommer att påverka det totala koldioxidavtrycket utreds i denna rapport. Tidigare har stora energiutredningar utförts på verket men aldrig har ett samlat koldioxida...

 19. Kreativitet i team : betydningen av ekstroversjon og introversjon

  OpenAIRE

  Lindtveit, Lena Elise

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å studere hvordan personlighet kan påvirke den kreative idegenereringsprosessen i et team. Personlighet er i denne sammenheng begrenset til en av de mest sentrale dimensjonene innenfor personlighetsteorien, introversjon – ekstroversjon. Studien ble gjennomført med bruk av eksperimenter i team på tre som var sammensatt av personer med ekstrovert og introvert personlighetsprofil. Det ble i tillegg benyttet observasjon under eksperimentene, for å kunne un...

 20. Markedsføring av naturmidler- en vurdering

  OpenAIRE

  Tønnesen, Maria Høyland

  2008-01-01

  Hensikten med oppgaven var å undersøke og sammenligne markedsføringen av naturmidler i kommunikasjonskanalene apotek, helsekostforretninger, Internett, ukeblad og magasiner. I løpet av ti uker ble det samlet inn annonser, produktkataloger og annet skriftlig materiale der naturmidler presenteres innen anvendelsesområdene "immunforsvaret", "mage/tarm", "overgangsalderen/PMS" og "urinveiene". Produkter med innhold av dvergpalme (Serenoa repens) og tranebær (Vaccinium macrocarpon) ble vurder...

 1. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  OpenAIRE

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 2. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 3. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  OpenAIRE

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 4. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 5. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 6. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 7. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  OpenAIRE

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 8. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  OpenAIRE

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 9. Combining Two Large MRI Data Sets (AddNeuroMed and ADNI) Using Multivariate Data Analysis to Distinguish between Patients with Alzheimer's Disease and Healthy Controls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Westman, Eric; Simmons, Andrew; Muehlboeck, J.-Sebastian;

  study cohorts using an automated image analysis pipeline and multivariate data analysis. Methods: A total of 664 subjects were included in this study (AddNeuroMed: 126 AD, 115 CTL, ADNI: 194 AD, 229 CTL) Data acquisition for the AddNeuroMed project was set up to be compatible with the ADNI study and the...... high resolution sagital 3D T1w MP-RAGE datasets used for image analysis. Regional segmentation of the brain was carried out using the multi-scale ANIMAL image analysis technique (Automated Non-linear Image Matching and Anatomical Labeling). Cortical thickness measurements were performed using CLASP. A...... total of 24 measures were pooled together for multivariate analysis using the OPLS method (orthogonal partial least squares). Models were created for the two cohorts and for the combined cohorts to discriminate between AD patients and controls. Finally the ADNI cohort was used as a replication dataset...

 10. Primärpreventiva åtgärder i primärvården för patienter med nedsatt glukostolerans : en systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Andersson, Susanne; Hofling, Karin

  2008-01-01

  Diabetes typ 2 ökar i hela världen, beräkningar har visat att prevalensen troligen kommer att öka till det dubbla år 2030. Att identifiera och behandla patienter som riskerar att utveckla sjukdomen är angeläget då personer med diabetes typ 2 löper ökad risk för att få komplikationer och andra sjukdomstillstånd som leder till stort lidande och förtida död. Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån distriktssköterskans ansvarsområde beskriva primärpreventiva åtgärder och dess effekter f...

 11. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 12. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 13. Musik i samband med venprovtagning för att lindra stress och smärta hos patienten : En interventionsstudie

  OpenAIRE

  Vasberg, Anna; Holm, Lina

  2014-01-01

  Bakgrund: En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att lindra patientens lidande i samband med vård. Lugn musik har visat sig vara ett effektivt verktyg för att minska patienters upplevelser av stress och smärta vid flera procedurer inom sjukvården. Parametrar som hjärtfrekvens och blodtryck kan påverkas av musiken. Frisättning av hormoner och signalsubstanser kan minska patientens känslor av obehag av olika slag. Venös blodprovtagning utförs rutinmässigt på vårdcentra...

 14. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 15. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 16. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 17. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 18. KBT behandling inom ramen för Rehabgarantin, uppfattning och upplevelser hos behandlare och patienter i primärvården, Jämtland

  OpenAIRE

  Reslegård, Christina

  2010-01-01

  En stor del (uppskattningsvis 30%) av primärvårdens patienter lider av psykisk ohälsa. Genom införandet av Rehabgarantin garanteras personer med ångest och depression evidensbaserad samtalsbehandling bland annat i form av kognitiv beteendeterapi. En enkätundersökning visar att behandlare inom primärvården i Jämtland ger en behandling som influeras av andra terapeutiska inriktningar tillsammans med KBT och att de anser att KBT i sig är en alltför begränsad metod för att möta behoven hos primär...

 19. Upplevelser av sjuksköterskans roll vid diabetes typ 2 – En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Axelsson, Christine; Svensson, Linn

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som förväntas öka kraftigt de kommande åren. Livsstilsförändringar och egenvård är grunden i behandlingen och sjuksköterskors uppgifter är att utbilda, stödja och motivera patienterna. Syftet var att beskriva patienters och sjuksköterskors uppfattningar av sjuksköterskans hälsofrämjande roll vid diabetes typ 2. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie inkluderande åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med inne...

 20. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  OpenAIRE

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 1. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  OpenAIRE

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 2. Organiserande av en konferens - Case: YH-biblioteksdagar i Arcada

  OpenAIRE

  Tuovinen, Tiina; Byman, Pernilla

  2014-01-01

  Syftet med detta praktiska examensarbete var att organisera Yrkeshögskolors biblioteksdagar 2014 tillsammas med en planeringsgrupp, samt redogöra för hur evenemanget genomfördes och hur våra ansvarsområden lyckades. Examensarbetet byggdes upp med hjälp av en teoretisk referensram som baserade sig på evenemangsplaneringsteorier. Ar-betsprocessen dokumenterads i form av definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfaser. I reflektionsfasen analyserades hela processen både med hjälp a...

 3. EBSD undersøkelser og in situ strekktesting av stål i SEM

  OpenAIRE

  Rølvåg, Line Kathinka Fjellstad

  2012-01-01

  Denne masteroppgaven har tatt for seg undersøkelser av stål designet for lavtemperaurappliksjoner ved bruk av elektronmikroskop i kombinasjon med diffraksjon av tilbakespredte elektroner (Electron Backscatter Diffraction - EBSD). Målet med oppgaven var å bruke EBSD-teknikken i kombinasjon med in situ deformasjon og en spesiallaget kaldfinger for å kunne studere materialene ved lave temperaturer. To ulike stål ble undersøkt; et smidd finkornet strukturelt st&...

 4. Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linderup, Mette Werner

  Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"......Fremlæggelse af projekt med Epworth søvnighedsskema, opgørelse af data fra 2009-2014: "Prevalence of excessive daytime sleepiness in patients treated with orthognathic surgery"...

 5. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 6. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 7. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  OpenAIRE

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 8. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 9. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 10. Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte

  OpenAIRE

  Tingsrud, Ruth Helene

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert med antiøstrogener ved brystkreft? Tradisjonell Kinesisk Medisin bygger på en holistisk tilnærming, der hver pasient får en individuelt tilpasset behandling (2). Symptomene danner grunnlaget for syndromdifferensieringen og valg av punkter og nåleteknikken som benyttes (3). Op...

 11. Comparison of 99mTc-TRODAT-1 SPECT and 18 F-AV-133 PET imaging in healthy controls and Parkinson’s disease patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  99mTc-TRODAT-1 is the first clinical routine 99mTc radiopharmaceutical to evaluate dopamine neurons loss in Parkinson's disease (PD). 18 F-AV-133 is a novel PET radiotracer targeting the vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT2) to detect monoaminergic terminal reduction in PD patients. The aim of this study is to compare both images in the same health control (HC) and PD subjects. Methods: Eighteen subjects (8 HC and 10 PD) were recruited for 99mTc-TRODAT-1 SPECT, 18 F-AV-133 PET and MRI scans within two weeks. The SPECT images were performed at 4-h post-injection for 45 min, and the PET images were performed at 90 min post-injection for 10 min. Each PET and SPECT image was normalized into Montreal Neurological Institute template aided from individual MRI for comparison. For regional analysis, volume of interest (VOIs) of bilateral caudate nuclei, anterior, posterior putamen and occipital cortex (as reference region) were delineated from the normalized MRI. The specific uptake ratio (SUR) was calculated as (regional mean counts/reference mean counts − 1). The nonparametric Mann–Whitney U test was used to evaluate the power of differentiating control from PD subjects for both image modalities. The correlations of the SURs to the clinical parameters were examined. For voxelwise analysis, two-sample t-test for group comparison between HC and PD was computed in both image modalities. Results: The SURs of caudate nucleus and putamen correlated well between two image modalities (r = 0.81, p < 0.001), and showed significant different between HC and PD subjects. Of note, the 18 F-AV-133 SUR displayed a better correlation to PD clinical laterality index as compared to 99mTc-TRODAT-1 (r = 0.73 vs. r = 0.33). Voxelwise analysis showed more lesions for PD subjects from 18 F-AV-133 image as compared to 99mTc-TRODAT-1 especially at the substantia nigra region. Conclusion: 18 F-AV-133 PET demonstrated similar performance in differentiation PD from control, and a

 12. Effektivt ingeniørarbeid med BIM

  OpenAIRE

  Haugsand, Magnus

  2010-01-01

  Byggebransjen har etter innføringen av datamaskiner hatt liten vekst i lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer. BIM — bygningsinformasjonsmodellering — er en teknologi som kan fornye hele bransjen. Men selv om BIM har blitt innført, gjennomføres prosjekteringen fortsatt med tradisjonelle metoder. Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan informasjonen i en bygningsinformasjonsmodell kan utnyttes mer effektivt, og hvordan arbeidsmetodene må utformes for å oppnå dette. For å definere h...

 13. Copingstrategier i egenvården hos personer med typ 2 diabetes – En metaetnografisk litteratursyntes

  OpenAIRE

  Persson, Caroline

  2012-01-01

  Bakgrund: Diagnosen typ 2 diabetes innefattar för patienten utmaningar i att göra hälsosamma val i vardagen samtidigt som det finns en risk för att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av sjukdomen. Coping beskrivs som en förmåga att integrera krav som en svår situation som typ 2 diabetes innebär, med emotionell anpassning. Syftet: med denna litteratursyntes var att genom en syntes av individuella beskrivningar av egenvården hos personer med typ 2 diabetes identifiera individuella ...

 14. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 15. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 16. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 17. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 18. Funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk og eksekutiv funksjon hos jenter med anorexia nervosa. En pilotstudie

  OpenAIRE

  Åseng, Robert André; Horn Johansen, Ann-Mari; Entner, Pia Silvana

  2015-01-01

  Tidligere forskning har antydet at pasienter med anorexia nervosa (AN) har økt funksjonell konnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med friske. På bakgrunn av tidligere forskning, forventet vi at pasientgruppen i denne studien ville vise høyere grad av funksjonell intrakonnektivitet i cerebrale hvilenettverk, og svekket eksekutiv funksjon, sammenlignet med en aldersmatchet kontrollgruppe. Det var forventet at eventuell eksekutiv funksjonssvekkelse v...

 19. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 20. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 1. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 2. Effekt av ulike ensileringsmidler på kvaliteten av grassurfôr

  OpenAIRE

  Holte, Marita

  2012-01-01

  Surfôrkvaliteten påvirkes av mange faktorer, hvor blant annet bruk av tilsetningsmidler er et viktig element med tanke på å sikre ei vellykka gjæring. Det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik virkning på ensileringsprosessen. Mange velger imidlertid å kutte kostnaden forbundet med ensileringsmidler, særlig ved høyt tørrstoffnivå. Selv om høy tørrstoffprosent i seg selv vil begrense faren for feilgjæring, vil problemer knyttet til den hygieniske kvaliteten, som mugg- og gjærsopp, ...

 3. ENERGIEFFEKTIVISERING AV ICKE ISOLERADE TEGELBYGGNADER MED KULTURHISTORISKT VÄRDE

  OpenAIRE

  Werneskog, Caroline; Ideskog, Jenny

  2015-01-01

  Purpose: The building stock in Sweden consists mainly of buildings built before 1977, when the building standard regarding energy balance was introduced. These buildings usually have low energy efficiency. The Swedish Parliament has set up goals that focus on decreasing the energy use in residential and commercial buildings with 50 % by the year 2050, compared with the level in 1990. This study aims to investigate how the energy efficiency of existing non-insulated brick buildings can be impr...

 4. Kartlegging av step-pool-morfologi med differensiell GPS

  OpenAIRE

  Iversen, Magnus

  2013-01-01

  Selected reaches of a step-pool-river in Oppdal, Norway were surveyed using differential GPS. Step-pools is a morphology characteristic of upland rivers with high gradient and large supply of coarse sediments, where channel units are restructured by floods of high magnitude. Differential GPS produces real-time corrected, highly accurate satellite-based positioning and height measurements.The goal of the study was to measure changes in morphologic variables from the spring flood period between...

 5. Minoriteter og mangfold: Rekruttering av personell med innvandrerbakgrunn

  OpenAIRE

  Solheim, Hilde

  2009-01-01

  Immigration to Norway has increased over the last forty years, and today ethnic minority groups comprise 10,6 per cent of the population. The Norwegian Defence is working to increase the number of soldiers, airmen and sailors coming from ethnic minorities, and in 1998 a goal connected to ethnic minority recruitment was set. The arguments adduced for increasing the numbers of officers with an ethnic minority background appeal to equal opportunities, fairness, legitimacy and oper...

 6. Utvärdering av inomhuslokalisering med Bluetooth Low Energy

  OpenAIRE

  Johansson, Mathias; Karlsson, Mikael

  2015-01-01

  Wireless communication is becoming more common, a relatively new technology within the area is Bluetooth Low Energy. It’s been developed to be energy efficient and in regard to compatibility. Alongside the growth of wireless technology, scientists and companies are looking for new areas of use. One of these is localization, which means to determine the position of a moving device with the use of stationary devices, an example of this would be GPS.This report means to evaluate indoor localizat...

 7. Elevers bruk av argumentasjon i arbeidet med grubletegninger i naturfag

  OpenAIRE

  By, Kine Hopstad

  2011-01-01

  The intention of this case study is to investigate how learners use their argumentation when working with Concept Cartoons. Concept Cartoons are cartoon- style drawings which presents a set of alternatives concerning science involved in everyday situations (Naylor & Keogh, 2000). The thesis is focusing on how learners in collaborative learning settings argue for the opposing viewpoints given in the Concept Cartoon, and how they try to convince fellow learners in believing that the same al...

 8. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 9. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 10. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 11. Cobalamin-relaterede parametre og sygdomsmønstre hos patienter med forhøjet serum cobalamin

  OpenAIRE

  Arendt, Johan Frederik Berg; Nexø, Ebba

  2012-01-01

  Background: Measurement of serum cobalamin levels is routinely used to diagnose cobalamin deficiency. Surprisingly, approximately 15% of patients have high cobalamin levels and no consensus exists regarding the clinical implications. Methods: Hospital-treated patients above 18 years of age referred for serum cobalamin measurement were included in groups of patients [percentage cobalamin supplemented] with low (,200 pmol/L, n = 200 [6%]), normal (200–600, n = 202 [6%]) high (601–1000, n = 217 ...

 12. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 13. Trandolaprils betydning for overlevelse efter AMI hos patienter med nedsat funktion af venstre ventrikel. TRACE Study Group

  DEFF Research Database (Denmark)

  Køber, L; Torp-Pedersen, C T; Carlsen, J E; Bagger, H; Eliasen, P; Lyngborg, K; Videbaek, J

  1997-01-01

  Angiotensin converting-enzyme (ACE) inhibition reduces mortality among patients surviving an acute myocardial infarction, but whether to give ACE-inhibitors to all patients or target their use to selected patients is unclear. Seven thousand and one consecutive enzyme-confirmed myocardial infarcti......Angiotensin converting-enzyme (ACE) inhibition reduces mortality among patients surviving an acute myocardial infarction, but whether to give ACE-inhibitors to all patients or target their use to selected patients is unclear. Seven thousand and one consecutive enzyme-confirmed myocardial...... infarctions were screened. One thousand seven hundred and forty-nine patients with echocardiographic signs of left ventricular dysfunction were randomized to oral trandolapril (876 patients) or placebo (873 patients) starting from days three to seven following the infarction. Average follow-up was 27 months.......63-0.89) and sudden death (RR 0.76, CI 0.59-0.98). Progression to severe/resistant heart failure was reduced (RR 0.71, CI 0.56-0.90). Recurrent myocardial infarction (fatal or non-fatal) was not significantly reduced (RR 0.86, CI 0.66-1.13). It is concluded that long-term treatment with trandolapril in...

 14. Radiojodbehandling af recidiverende hypertyreose hos patienter som tidligere er behandlet for diffus toksisk struma med subtotal strumektomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, H; Laurberg, P

  1993-01-01

  Radioiodine therapy is often employed for treatment of patients with relapse of hyperthyroidism due to Graves' disease, after previous thyroid surgery. Little is known about the outcome of this treatment compared to patients with no previous surgery. A total of 20 patients, who had received...... surgical treatment for Graves' hyperthyroidism 1-46 years previously and with relapse of hyperthyroidism, and 25 patients with hyperthyroidism due to Graves' disease and no previous thyroid surgery were treated with radioiodine, following the same protocol. Early after treatment the previously operated...

 15. Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

  OpenAIRE

  2012-01-01

  I tillegg til de etablerte kolesterolsenkende effektene av statiner, indikerer nye studier at statiner utviser tilleggseffekter (pleiotrope effekter) som kan forklare deres terapeutiske suksess. Nylig ble det vist at mRNA for cysteinproteasene legumain og cathepsin B ble nedregulert i monocytter/makrofager hos pasienter behandlet med atorvastatin. Makrofager spiller en sentral rolle i utviklingen av aterosklerotiske plakk, og det er nylig gjort funn som viser at legumain og cathepsin B er opp...

 16. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 17. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 18. Sikker brug af bedside_UL-vejledt pleuracentese og ascitesdrændge hos patienter med maligne sygdomme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damstrup, Camilla Vantore

  2014-01-01

  and investigated the patients' medical files with regard to complications. In 29 pleuracentesises and 43 laparocentesises only one pneumothorax was registered (3.4%). This is comparable to previous studies and may suggest that it is safe to perform these procedures bedside in cancer patients with no...

 19. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 20. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 1. Kommunikasjon mellom helsearbeidere og hjertepasienter med innvandrerbakgrunn : Communication between health workers and heart patients with immigrant background.

  OpenAIRE

  2006-01-01

  BACKGROUND: The Norwegian population consists of 8 % immigrants, Pakistanis being the largest group. OBJECTIVE: The aims of the study were too register the communication process between health care providers and Pakistani patients submitted to the hospital with acute myocardial infarction and the effect on patient’s satisfaction and compliance. METHODS: Study of the literature and retrospective interviews. During 2002-2004, all patients admitted to Department of Cardiology, Ullevål University...

 2. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 3. Kompetanseutvikling i arbeidslivet : en litteraturstudie av motivasjonelle faktorer for kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Valg av problemstilling Hensikten med denne oppgaven har vært å sette fokus på individers ulike tilnærminger til kompetanseutvikling i arbeidslivet. Alle som har vært yrkesaktive, og kanskje spesielt i løpet av de siste tiårene, har måttet være med i større eller mindre endringsprosesser som har krevd varierende grad av individuell kompetanseutvikling. I forbindelse med dette vil man også ha opplevd at ulike mennesker har reagert forskjellig når de har blitt konfrontert med endringsbehove...

 4. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 5. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 6. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 7. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 8. Prestanda av användargränssnitt i cross-platform-appar

  OpenAIRE

  Lygnebrandt, Emil; Holm, Jonathan

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka fördröjningsskillnader inom användargränssnitt mellan native­utvecklade appar (utveckling till varje plattform) och appar av typen generated apps. Eftersom arbetet syftar till att bidra med information om prestanda ansågs en experimentell metod vara det bästa valet. Mätning av laddningstider gjordes med hjälp av en videokamera som filmade utförandet av experimenten vilket gjorde metoden simpel och liknar det som en användare kommer att uppleva. Avgräns...

 9. Forsinkelse fra symptomdebut til ankomst på hospital blandt 5.978 patienter med akut myokardieinfarkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, M M; Køber, L; Jørgensen, S;

  1998-01-01

  with male gender, increased age, diabetes mellitus, left ventricular systolic function (wall motion index), onset from midnight to 6 a.m., onset on a weekday, history of angina pectoris, chest pain as initial symptom, ventricular fibrillation or-tachycardia, Killip class > or = 3, presence of ST......-elevation and ST-depressions. In conclusion, patient delay continues to be disappointingly long. This also applies to patients with a high risk of acute myocardial infarction (notably history of diabetes mellitus and angina pectoris). Udgivelsesdato: 1998-Mar-9...

 10. Cytomegalovirus-associeret hæmofagocytosesyndrom og akut nyresvigt hos en patient med kronisk lymfatisk leukæmi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broe, Julie; Lauritzen, Anne Falensteen; Hansen, Per Boye

  haemophagocytic syndrome. The serology was compatible with acute Cytomegalovirus infection. The patient received therapy with ganciclovir, prednisolone and gamma globulin, and the acute renal failure was treated with haemodialysis. The patient responded well to the treatment and was discharged after a month with......A 60-year-old man with chronic lymphocytic leukaemia was admitted to our department with fever and hepatospleno-megaly. Laboratory findings revealed hyperferritinaemia of 40,300 microgram/l and both liver and renal dysfunction. A bone marrow biopsy showed haemophagocytosis consistent with...... normal lever and renal function....

 11. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 12. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 13. Kombinationen af indacaterol og glycopyrronium har effekt på symptomer, lungefunktion og eksacerbationer hos patienter med KOL

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulrik, Charlotte Suppli

  2014-01-01

  Long-acting bronchodilators are the mainstay of pharmacological therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This paper reviews the efficacy of the once-daily fixed-dose dual bronchodilator combination of indacaterol and glycopyrronium in COPD patients. Compared with single therapy...

 14. GPIB- kommunikation och PID reglering med LabVIEW

  OpenAIRE

  Abbas, Azhar

  2009-01-01

  LabVIEW ger en snabb och enkel tillgång till att styra instrument och en mycket stor databas med drivrutiner för DAQ-kort och olika datorgränssnitt (GPIB, serie, osv.). Många instrument och datorer kan anslutas till GPIB-bussen.  Detta kan ge en praktisk modell för utveckling av instrumentets styrprogram i LabVIEW med hjälp av GPIB-gränssnittet. Ett program i LabVIEW 8.2 med hjälp av GPIB-bussen kan kopplas till t.ex. multimetern (HP-34401A) för att mäta och visa multimeters noggrannhet. Men ...

 15. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  International Nuclear Information System (INIS)

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 16. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 17. Oxidativt stress kan være en mulig årsag til metastasering hos patienter med kolorektal cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Edith Smed; Gögenur, Ismail

  2015-01-01

  Despite surgical treatment of stage II colorectal cancer many patients will experience relapse. Inflammatory and immunologic reactions created due to the surgical stress response result in the production of reactive oxygen species. Oxidative stress in turn, may result in the stimulation of cancer...... cells that have not been cleared by the immune system to metastasize. In this paper we present an overview of studies where oxidative stress in relation to surgery has been linked to the development of metastatic disease....

 18. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 19. Left-sided approach of AV junction ablation for drug refractory atrial fibrillation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Yuniadi

  2006-06-01

  Full Text Available AV junction ablation has been proven effective to treat symptomatic atrial fibrillation refractory to antiarrhythmias or fail of pulmonary vein isolation. However, about 15% of conventional right-sided approach AV junction ablation failed to produce complete heart block. This study aimed to characterize His bundle potential at ablation site during conventional or left-sided approach of AV junction ablation. Twenty symptomatic AF patient (age of 60.5 ± 9.28 and 11 are females underwent conventional AV junction ablation. If 10 applications of radiofrequency energy are failed, then the ablation was performed by left-sided approach. Seventeen patients are successfully ablated by conventional approach. In 3 patients, conventional was failed but successfully ablated by left-sided approach. The His bundle amplitude at ablation site was significantly larger in left-sided than correspondence right-sided (16.0 ± 4.99 mm vs. 6.9 ± 4.02 mm respectively, p = 0.001, 95% CI -14.0 to -4.3. ROC analysis of His bundle potential amplitude recorded from right-sided revealed that cut off point of > 4.87 mm given the sensitivity of 81.3% and specificity of 53.8% for successful right-sided approach of AV junction ablation. In case of failed conventional approach, the left-sided approach is effective for AV junction ablation. An early switch to the left-sided approach may avoid multiple RF applications in patients with a low amplitude His-bundle potential (< 4.87 mm. (Med J Indones 2006; 15:109-14Keywords: Atrial fibrillation, AV junction ablation, left-sided approach

 20. Undersökning av tätningsvattensystem

  OpenAIRE

  Pesola, Patrik

  2013-01-01

  Uppgiften med detta examensarbete var att undersöka tätningsvattensystemet vid UPM:s fabrik i Jakobstad. Arbetet koncentrerades till tätningsvattenanvändningen vid fiberlinjebyggnad 1 och 2. Syftet med detta arbete var att kartlägga tätningsvattennätverket och sammanställa det med ritprogram. Till arbetet tillhörde också att undersöka problemet med tätningsskador som orsakats av tätningsvattnets dåliga egenskaper. I arbetet beskrivs tätningsvattnets funktion i olika tätningstyper. Arbetet ger...

 1. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 2. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 3. Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java)

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2014-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske mye objektorientert programmering, delvis med Visual Basic (16,5 stp) og delvis med Java (7,5 stp). De har også hatt et kurs i objektorientert analyse og design (UML – 7,5 stp) og databaser (7,5 stp). Kurset ”Java 2” er således et kurs for viderekommende og f...

 4. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  OpenAIRE

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 5. Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til Arbejdsmedicinsk klinik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glasscock, David John; Carstensen, Ole; Dalgaard, Vita Ligaya Ponce

  effects, was repeated again 4 and 10 months after inclusion. Treatment effects were assessed with validated scales: Perceived stress (PSS-10), mental health (GHQ-30), sleep quality (selected items from the BNSQ), and cognitive functioning (two subscales from the CFQ). There were also items concerning sick......The literature contains many empirical studies of interventions aimed at reducing work-related stress. These include randomized controlled trials (RCT). In general it has been found that cognitive behavioural interventions are more effective than other forms of intervention. However, the research......-leave. After inclusion, patients were randomly assigned to either an intervention group or a control group. Participants in the control group were subsequently only followed via questionnaires. The intervention contains both individual cognitive behavioural therapy, conducted by a psychologist, and the offer...

 6. Handhygienföljsamhet i samband med provtagning : en observationsstudie på Vasa Centralsjukhus

  OpenAIRE

  Julin, Jonna

  2015-01-01

  Betydelsen av goda vårdhygienrutiner, inklusive korrekt handhygien, i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner har under de senaste åren uppmärksammats genom kampanjer av bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Syftet med detta examensarbete är att undersöka handhygienföljsamheten i samband med ven- och EKG-provtagning på Vasa Centralsjukhus. Genom direkt observationsmetod i enlighet med WHO:s manual för handhygienuppföljning, studeras 48 provtagare från tre olika laboratorieavdelningar...

 7. Omvårdnadsbehov hospatienter med diabetesmellitus typ 2 : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Westman, Elin; Nielsen, Jessica

  2009-01-01

  Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att klarlägga vilka omvårdnadsbehov som föreligger hos patienter med typ 2-diabetes. Sammanlagt 15 vetenskapliga artiklar valdes ut via sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN), databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) samt sökmotorn och databasen för medicinska artiklar som drivs av United States National Library of Medicine (MEDLINE), för vidare granskning. Sökorden type 2 diabetes AND quality o...

 8. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 9. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er...

 10. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 11. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 12. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 13. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 14. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 15. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 16. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 17. Hur naturlig är luften vi andas? : En studie i erfarenheter av hantering av luftkvalitetsproblem i två svenska kommuner.

  OpenAIRE

  Nilsen, Freja; Swebilius, Maria

  2015-01-01

  Genom att undersöka hur två olika kommuner i Sverige arbetar med och hanterar de luftkvalitetsproblem som uppstår i städer på grund av trafiksektorn, främst på gator och vägar, syftar studien till att identifiera problem och lösningar kring arbetet med åtgärdsprogrammen. Genom kvalitativa intervjuer med utvalda nyckelpersoner på kommunerna identifierades erfarenheter av att arbeta med luftkvalitetsfrågan. Dessa erfarenheter ställdes mot tidigare forskning för att belysa ifall de tillvägagångs...

 18. Fyra specialpedagogers uppfattningar av elever med diagnosen dyskalkyli : En exporativ studie av fyra specialpedagoger

  OpenAIRE

  Scheéle, Fredrik

  2012-01-01

  This thesis examines some special education teachers with experiences of childrendiagnosed with dyscalculia. Problems with mathematics at school may occur to allchildren in all schools. It is therefore important that the teacher knows the variousdisabilities that teachers may encounter. The study is based on four randomlyselected special education teachers, all-working at schools that are related to amedium-sized Swedish town. This work will immerse in the knowledge ofdyscalculia among four s...

 19. Undersökning av Mekaniska Problem med hjälp av Datoralgebra

  OpenAIRE

  Gramfält, Stefan

  2015-01-01

  When investigating mechanical problems it is often more convenient to deal with scalars rather than vectors. In this project methods stemming from the field of analytical mechanics, which lets one derive the equations of motion using scalar quantities instead of vectors, have been used. Two mechanical problems were investigated, a double pendulum with a spring and particles orbit in a sphere. The equations of motion of the two systems were derived with the assistance of computer algebra, usin...

 20. Energieffektiv torkning av kläder : en studie av torktumlare med varm- respektive kallvattenanslutning

  OpenAIRE

  Ayedi, Omar

  2011-01-01

  Tumble dryers and drying cabinets have to a large extent replaced the traditional way of drying clothes outdoors. They are faster, more convenient, require less space and can be operated regardless of weather conditions. This replacement has significantly increased residential energy consumption, due to the fact that tumbles dryers consume large amounts of electrical energy. In the USA 9 % of the households electric energy is consumed when drying clothes. Over 4 million tumble dryers are sold...

 1. Beskrivning av systemfunktioner i kärnkraftverk med hjälp av objektorienterat modelleringsverktyg

  OpenAIRE

  Backskär, Daniel

  2002-01-01

  In order to facilitate design and maintenance of such a large and complex site as a nuclear power plant, all system functions must be described in a stringent way. In the past, these descriptions consisted of text documents and logical diagrams, but today there are an increasing number of object-oriented programs available on the market which might be used for this purpose. This Master Thesis has made a closer study of one of these programs named Rational Rose. The principal of the program is...

 2. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 3. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 4. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 5. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

  OpenAIRE

  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar

  2016-01-01

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdrag...

 6. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 7. Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser

  OpenAIRE

  Sveum, Tor

  1999-01-01

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige typer lydmateriale (musikktradisjon, dialektprøver) og fotografisk materiale. Først sk...

 8. Povezave med razjedo zaradi pritiska in ohranjanjem integritete kože pacienta v intenzivni zdravstveni obravnavi: literature review: pregled literature: Relations between pressure ulcer and patient skin integrity maintenance in intensive care:

  OpenAIRE

  Emeđi, Dragica; Skela-Savič, Brigita

  2015-01-01

  Introduction: The research aims to demonstrate the multidimensional needs and potential high-risk factors for developing pressure ulcer in adult patients in the intensive care. Methods: The analysis and synthesis of the evidence review from the EMERALD, CINAHL, PubMed, and ProQuest database were employed in the research. The search terms used were: "quality of care", "pressure ulcer", "prevention and treatment of pressure ulcers", "skin integrity critical care patients". The filtering search ...

 9. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 10. Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindström, Rebecka; Selling, Tina

  2016-01-01

  Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult for the patient to realize how serious the condition is. It is important that health professionals pay attention to these patients to reduce pain and to shorten the period of illness. Objective: The aim of this descriptive literature review was to describe how patients with anorexia nervosa experience being treate...

 11. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 12. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 13. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 14. Styrketräning för personer med svår Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom : En Forskningsöversikt

  OpenAIRE

  Pyhäjärvi, Hanna

  2011-01-01

  Det finns evidens på att fysisk träning bör ingå i rehabiliteringen för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). På senare tid har det också gjorts studier som tyder på att styrketräning kan rekommenderas som träningsform för denna patientgrupp. Syftet med detta arbete är att genom en systematisk forskningsöversikt svara på frågan hurdan typ av styrketräning som lämpar sig för patienter med svår KOL, samt hur styrketräning påverkar styrkan, funktionsförmågan och hälsorelaterade liv...

 15. Kontrol af patienter med levertraumer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Osterballe, Lene; Helgstrand, Frederik; Hillingsø, Jens; Henriksen, Birthe; Svendsen, Lars Bo

  2014-01-01

  Development of a hepatic pseudoaneurysm (HPA) is a well-known, yet rare complication after liver trauma. We found 135 cases reported in the literature since 1965. Ruptured HPAs may have severe consequences with sudden massive haemorrhage and death. A clear strategy towards diagnosis and management...

 16. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  OpenAIRE

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 17. Samomorilnost med mladimi

  OpenAIRE

  Kranjc, Teja

  2010-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo problematiko samomorilnosti med mladimi. Opisali smo samomorilnost skozi zgodovino, statistične podatke o samomoru v Sloveniji in v Celjski regiji. V Sloveniji predstavlja samomorilnost velik problem, saj imamo izredno visok samomorilni količnik, v primerjavi z drugimi državami sveta, prisoten že več desetletij. Še zlasti pa je velika samomorilna problematika med mladimi, kjer statistični podatki beležijo porast samomorov v populaciji adolescentov. Z namenom, d...

 18. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter utan ett akut prehospitalt vårdbehov

  OpenAIRE

  Dahl-Bergkvist, Cecilia; Hammarbäck, Kalle

  2013-01-01

  The Swedish ambulance service has in recent decades evolved from being a pure transport organization to an advanced based nursing care facility. Treatment and care can be started already in the patient's home. The use of ambulances has increased markedly in recent years. Many of the patients who disposed ambulance have no acute prehospital care needs. There are several reasons why people without an acute prehospital care feel the need to call an ambulance. The aim of this study was to expl...

 19. Mobil tidsrapportering med tidstjänster

  OpenAIRE

  Gullberg, Fredrik

  2012-01-01

  Syftet med det här examensarbetet var att underlätta tidsrapporteringsprocessen för näringslivet genom att undersöka möjligheten till ett mobilt verktyg, mer specikt en iPhone-applikation, som använder sig av platstjänster för att känna igen vilken kund användaren jobbar med för tillfället. Metoden gick ut på att undersöka vilka tekniker som finns tillgängliga, skapa enskilda konceptapplikationer för att testa dem och slutligen skapa en större applikation som utnyttjar teknikerna. Slutsatsen ...

 20. RFID-avläsning med mobiltelefon

  OpenAIRE

  Svensson, Torbjörn

  2007-01-01

  MobileReader är en mobil RFID (Radio Frequency Identification) applikation. Syftet med denna applikation är att skapa en RFID-läsare som skall gå att bära med sig ute på fältet. I första hand kommer läsaren att kunna läsa passiva RFID-taggar på Lågfrekvens-bandet (LF) samt att vara anpassad för nyare mobiltelefoner av tillverkaren Sony Ericsson. Detta examensarbete resulterade i ett program avsett för en Atmel ATmega16 mikroprocessor. Mikroprocessorn tar emot data från en befintlig LF-läsare ...

 1. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 2. Patient-controlled Analgesia in Intrathecal Therapy for Chronic Pain: Safety and Effective Operation of the Model 8831 Personal Therapy Manager with a Pre-implanted SynchroMed Infusion System.

  Science.gov (United States)

  Maeyaert, Jan; Buchser, Eric; Van Buyten, Jean-Pierre; Rainov, Nikolai G; Becker, Ralf

  2003-07-01

  The Model 8831 Personal Therapy Manager (PTM) offers a patient-controlled analgesia (PCA) option for the SynchroMed Infusion System (Medtronic Inc., Minneapolis, MN). The safety and effective operation of the PTM activator was evaluated in 45 patients in five European centers receiving intrathecal drug infusion for the treatment of chronic pain via a SynchroMed pump. The total volume of drug delivered intrathecally over a four-week follow-up period was calculated. Adverse events were recorded and pain levels were measured via the Visual Analog pain Scale (VAS), Brief Pain Inventory, and SF-12 Quality of Life scores. Patient satisfaction with the device and its instruction manual was also assessed by questionnaire. The expected and calculated intrathecal drug volumes (and therefore drug doses) were the same, demonstrating that the device worked as intended. There were no device-related serious adverse events. Overall, 96% of patients were satisfied with the activator. Patients appreciated being able to control their pain and considered the device and its instructions easy to use. The PTM was shown to be safe and functioning properly in the intrathecal treatment of pain. The successful addition of a PCA function to the SynchroMed system may create a new standard in intrathecal pain therapy. PMID:22151016

 3. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  OpenAIRE

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 4. Utbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltall

  OpenAIRE

  Berner, Endre; Olving, Marius

  2013-01-01

  Med utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og me...

 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 6. Rekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.

  OpenAIRE

  Skrivervik, André; Bluseth, Lars

  2010-01-01

  Kampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgang...

 7. Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning

  OpenAIRE

  Westerheim, Nina

  2013-01-01

  Denne oppgaven består av et konseptstudie utført på knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer. Et litteraturstudie, dimensjonering og gjennomføring av seks forsøk faller innenfor konseptstudiet. Det ble gjennomført et litteraturstudie som omhandlet tema knyttet til tremateriale, knutepunkt og brann. En viktig del av litteraturstudiet gikk ut på å presentere forskningsresultater med tilknytning til knutepunkt i limtre sammensatt av lange...

 8. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 9. Organizational Culture Assessment Instrument: En studie av dimensjonaliteten i en norsk oversettelse

  OpenAIRE

  Gottenborg, Simon Aleksander

  2015-01-01

  Konseptet organisasjonskultur har lenge vært av stor interesse for forskning og organisasjoner, og har blitt knyttet til et antall utfallsvariabler som er av betydning for organisasjoners ytelse. For å studere kulturen og gjøre nytte av de potensielle positive effektene blir kulturen gjerne målt med kvantitative kulturmålingsinstrumenter. Studier har imidlertid funnet at flere av instrumentene som brukes ikke kan vise til tilfredsstillende støtte for dimensjonaliteten i instrumentene, noe som...

 10. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 11. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 12. Handledning på distans : Handledning med tematiken kost

  OpenAIRE

  Bergman, Hanna; Ratus, Jannice; Riikonen, Bettina; Åhman, Alexandra

  2015-01-01

  Abstrakt Detta examensarbete är en del inom projektet ”Det resursstarka barnet”. Syftet med arbetet är att pröva om virtuell handledning av barn i 4-års åldern fungerar. Målet är att pröva om virtuell handledning med barn fungerar och därmed skapa en checklista med tips och råd för den professionella att tillämpa i praktiskt arbete. Frågeställningen för arbetet är: Fungerar handledning av barn på distans via en surfplatta?” och ”Vad skall handledaren tänka på då hen handleder barn virtuel...

 13. En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Moum, Knut

  1987-01-01

  På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene var ønsket om å bruke mer aggregerte modeller som kunne løses innenfor programsystemer som sikret raskere og billigere løsninger enn hva var mulig med MODIS IV. Dessuten ønsket man å utvikde beskrivelsen av økonomisk atferd i forhold til MODIS IV, slik at en lettere kunne stud...

 14. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 15. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 16. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 17. Anvendelse av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging. En vurdering av egnethet og veiledning ved innhenting og formattering av data

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Kaste, Ø.; T. Saloranta; Barkved, L.

  2006-01-01

  Dette studiet har vurdert egnetheten av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging mot uønsket eutrofiering. Det er gjort en teoretisk vurdering av hvilke typer tiltak som modellene synes å være i stand til å representere, gjennom en tenkt manipulering av inngangsdataserier og/eller modellparametere. Videre har modellenes databehov og -kilder blitt systematisert og omtalt med utførlige beskrivelser om tilgang, datakvalitet, dekningsgrad, osv. Rapporten beskriver også hvordan rådata kan bearbeides ...

 18. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 19. Stimulation med 0,3 mg rekombinant human thyrotropin øger effekten af 131 I-behandling hos patienter med atoksisk nodulaer struma. En prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Viveque Egsgaard; Bonnema, Steen Joop; Boel-Jørgensen, Henrik; Grupe, Peter; Hegedüs, Laszlo

  2006-01-01

  In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 57 patients with nontoxic nodular goiter were stimulated with either 0.3 mg recombinant human thyrotropin (rhTSH) or placebo before radioactive iodine 131I therapy. After one year the goiter reduction had improved by 35% compared to...... conventional 131I therapy. The difference was most pronounced in patients with a large goiter. Adverse effects, including development of permanent hypothyroidism, were significantly more frequent in the rhTSH group. Patient satisfaction was high and uninfluenced by the use of rhTSH....

 20. Stimulation med 0,3 mg rekombinant human thyrotropin øger effekten af 131 I-behandling hos patienter med atoksisk nodulaer struma. En prospektiv, randomiseret, dobbeltblindet undersøgelse--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Viveque Egsgaard; Bonnema, Steen Joop; Jørgensen, Henrik Boel; Grupe, Peter; Hegedüs, Laszlo

  2006-01-01

  In a randomized, double-blind, placebo-controlled trial, 57 patients with nontoxic nodular goiter were stimulated with either 0.3 mg recombinant human thyrotropin (rhTSH) or placebo before radioactive iodine 131I therapy. After one year the goiter reduction had improved by 35% compared to...... conventional 131I therapy. The difference was most pronounced in patients with a large goiter. Adverse effects, including development of permanent hypothyroidism, were significantly more frequent in the rhTSH group. Patient satisfaction was high and uninfluenced by the use of rhTSH. Udgivelsesdato: 2006-Nov-20...