WorldWideScience

Sample records for av norsk historiefaglig

 1. Evaluering av norsk historiefaglig forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert; Lindkvist, Thomas; Stråth, Bo;

  -term sustainability of this well-reputed and high-profile position of professional historiography in Norway under connection to the question of future challenges. A growing problem in society is simplified theories of time and space. Social sciences operate, since the 1990s, with models of teleological progress...... legitimacy. There is an urgent need for a more realistic non-teleological theoretical reflection on time and space. Historiography can make a major contribution in that respect through a focussed problematisation of temporal and spatial borders under reflection on the connections between continuities...

 2. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  OpenAIRE

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 3. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  OpenAIRE

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 4. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 5. Informasjonsgjenfinning og visualisering av relasjoner i norsk popmusikk

  OpenAIRE

  Langseth, Anders

  2015-01-01

  Utforskning i og tilgang til innhold i norsk popmusikk er et stort interesseområde med flere aktive aktører. Akademiske, kommersielle og private aktører er interessert i å forstå norsk popmusikk, oppdage interessante mønstre og utforske relasjoner mellom sanger. For å realisere dette kreves det ofte menneskelig analyse av flere tusener av sanger, noe som er en tidskrevende oppgave. Ved å bruke gjenfinningsmetoder for å finne relasjoner og å visualisere de i et ny...

 6. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 7. Å skape nye handlingsrom : - konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Denne oppgaven undersøker dialektikken mellom ekstern kategorisering og intern identifikasjon. Videre analyserer den relasjonen mellom etnisitet, religiøsitet, nasjonalitet og kjønn i en minoritetskontekst. Hovedproblemstillingen er å utforske konstituering av ung, kvinnelig, norsk, muslimsk identitet. Oppgaven er basert på et 11 måneder langt feltarbeid, utført blant unge muslimske kvinner i Oslo med varierende tilknytning til to muslimske organisasjoner, Norges Muslimske Ungdom og Muslimsk ...

 8. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  OpenAIRE

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 9. Representasjoner av reality-tv i norsk reklamefilm. En kvalitativ tekstanalyse av reklamefilmer fra TINE, ICA og Gulesider

  OpenAIRE

  Muri, Charlotte Eknes

  2013-01-01

  Dette prosjektet ser nærmere på nyere norsk reklamefilm som benytter seg av et konsept knyttet til reality-tv i sine tv-reklamer. TINE, ICA og Gulesider viser tre forskjellige måter å utnytte en slik appell via ulike former for intertekstuelle henvisninger. Oppgaven analyserer disse reklamene ved hjelp av en kvalitativ tekstanalyse. Følgende overordnete problemstilling ligger til grunn for prosjektet: Hvordan utnyttes reality-konseptet retorisk i norsk kommersiell reklamefilm?

 10. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  OpenAIRE

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 11. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  OpenAIRE

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 12. Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten : hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Aktiviteten knyttet til petroleumsvirksomheten i Norge er i dag høy, men vil bli lavere en gang i framtiden. Denne rapporten forsøker å belyse hvilke utfordringer dette vil innebære for norsk økonomi. En slik analyse kan ikke foretas som en studie av petroleumsvirksomheten alene. Det er en rekke faktorer i økonomien for øvrig som vil ha stor betydning for hvilke konsekvenser en nedbygging av petroleumssektoren vil ha. Denne rapporten presenterer framskrivinger for norsk økon...

 13. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  OpenAIRE

  Annelin Haukeland; Liv Cathrine Heggebø; Kristine Bærøe

  2013-01-01

  I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge....

 14. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet

  OpenAIRE

  Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria

  2011-01-01

  I denne artikkelen har vi gjort rede for den nye driftsmodellen i Statoil. Hvordan Statoil organiserer sine aktiviteter på norsk sokkel, er interessant ut fra den økonomiske betydningen av petroleumsvirksomheten, ut fra det høye ambisjonsnivået som ligger til grunn for endringene, og ikke minst med tanke på den kombinasjon av organisasjonsprinsipper som benyttes. Den nye driftsmodellen kombinerer standardisering av organisasjonsdesign og arbeidsprosesser på den ene siden, med fleksibel person...

 15. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

  OpenAIRE

  Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg

  2014-01-01

  Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av ADBB skalaen er fagpersoner som jobber klinisk med sped- og småbarn, men den kan også benyttes i forskningssammenheng. Den norske oversettelsen av skalaen var ferdig i 2008 og er godkjent av Guedeney som utviklet skalaen sammen me...

 16. Byrom for fysisk aktivitet - støttet av norske spillemidler

  OpenAIRE

  Bakken, Even

  2015-01-01

  Fysisk aktivitet er et universelt tema i dagens samfunn, og både befolkningen og staten har et felles ansvar for folkehelsen. Gjennom spillemidlene delte den Norske stat ut 1860 millioner kroner til idrett og fysiske aktivitet i 2014. Det er i dag en hard kamp om prioriteringer og bruken av midlene. Fra 2013 til 2014 økte bevilgningene med 19 prosent. For å øke mangfoldet i aktivitetstilbudet til den norske befolkningen, må nye typer anlegg settes på dagsorden...

 17. Naturalisering av qigong : obligatoriske passasjepunkter for ny kunnskap i norsk helsevesen

  OpenAIRE

  Kvilhaugsvik, Bente

  2011-01-01

  Problemområde: Oppgaven handler om obligatoriske passasjepunkter som ny kunnskap må gjennom dersom den skal naturaliseres og standardiseres som kunnskap innenfor norsk helsevesen. I den vedvarende prosessen av translation hybridiseres kunnskapen. Når et aktør-nettverk introduserer ny kunnskap i et etablert kunnskapssystem skjer det også en omforming av eksisterende kunnskapssyn i det etablerte kunnskapssystemet. Den konkrete situasjonen som studeres er møtet mellom treningsformen me...

 18. Mobbing i videregående skole : en analyse av fem norske undersøkelser

  OpenAIRE

  Flaatten, Sandra Val

  2006-01-01

  Gjennom Manifest mot mobbing har det vært rettet mye oppmerksomhet mot kartlegging, forebygging og håndtering av mobbing i skolen, spesielt grunnskolen. I denne artikkelen presenteres hovedfunn fra analysen av fem norske undersøkelser, gjennomført i perioden 1993 til 2004, hvor mobbing i videregående skole er tema. Den første delen i artikkelen dreier seg om hvordan forskningsresultat om omfanget av mobbing blant elever samles inn og presenteres. Den andre delen viser hvilke resultat so...

 19. Striden om et hodeplagg : Norsk avisdebatt (2003- 2004) i lys av muslimske kvinners erfaringer

  OpenAIRE

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Den offentlige hijabdebatten i Norge kom som en følge av en større europeisk diskusjon som startet i desember 2003, da Frankrike vedtok et lovforbud mot synlige religiøse symboler i offentlig grunnskole. Debatten vakte enorm interesse i norsk mediesammenheng, og var mangfoldig i den forstand at debattanter med forskjellige offentlige verv uttalte seg. Det var likevel et perspektiv som ikke ble tilstrekkelig belyst. Tildekkede muslimske kvinner hadde få eller bortimot ingen musl...

 20. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  OpenAIRE

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 1. Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk.

  OpenAIRE

  Kulbrandstad, Lise Iversen

  2015-01-01

  Det første nummeret av NOA. Norsk som andrespråk ble utgitt i 1985 ved det som den gangen het Institutt for norsk som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen var blant annet et behov for å få publisert mer omfattende forskningsarbeider som var relevante for norskopplæringen av innvandrere, et fagområde som hadde vokst fram raskt i tråd med den økte migrasjonen til Norge på slutten av 1970-tallet. I denne artikkelen analyseres utviklingen av NOA som publiseringskana...

 2. Prediksjon av alkoholbruk hos et utvalg norske ungdommer i lys av Theory of Planned Behavior og tidligere alkoholbruk

  OpenAIRE

  2013-01-01

  I denne oppgaven ble det undersøkt i hvilken grad Theory of planned behavior (TPB) predikerte intensjon og alkoholbruk for et utvalg norske 8. klassinger. Det ble også undersøkt i hvilken grad tidligere alkoholbruk kunne bidra til økt prediksjon av intensjon og senere alkoholbruk, utover TPB sitt bidrag. Kjønnsforskjeller ble også undersøkt. Resultatene ble diskutert relatert til forebyggende og holdningsskapende arbeid med ungdom og alkoholbruk. Oppgaven baserer seg på datamateriale saml...

 3. Basel III - Konsekvenser for norsk bankvesen : en analyse av DnB NOR

  OpenAIRE

  Dirdal, Kristian; Heiberg, Lars Magnus

  2011-01-01

  Basel III regelverket har blitt utarbeidet på bakgrunn av finanskrisen for å sikre finansiell stabilitet i banksektoren. Regelverket innarbeides i nasjonale lovverk i 2011, og vil i sin enkleste form gjøres gjeldene fra og med 1.1.2013 internasjonalt. Norske myndigheter har antydet at Norge vil fremstå som et foregangsland og innføre kravene førtidig, uten at eksplisitte datoer foreligger. Denne oppgaven søker å teste DnB NORs oppfyllelse de nye kapital- og likviditetskravene, ...

 4. Effekten av bedret norsk kraftbalanse på CO2-utslipp fra kraftsektoren i Nord-Europa : Modellberegninger for 2015

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Denne oppgaven prøver å kvantifisere reduksjonene i CO2-utslippene fra kraftsektoren i Nord-Europa i 2015, gjennom at den norske kraftbalansen bedres. Reduksjonene beregnes i kraftmarkedsmodellen BID, som modeller kraftmarkedet i Nord- og Sentral-Europa. Utgangspunktet for referansescenariet vil være hvordan Statnett tror den norske kraftbalansen ser ut i 2015, samt et scenario ECON har laget for resten av Nord-Europa. I første del av oppgaven beskrives det vannkraft dominerte kraftsystemet i...

 5. Fra jomfru til knullemaskin. En analyse av seksualitet i norsk ungdomsfilm.

  OpenAIRE

  Feiring, Ådne Loennechen

  2015-01-01

  Seksualitet er et sentralt tema i norsk ungdomsfilm. Ungdommene i ungdomsfilmene snakker om sex, drømmer om sex og har sex. Ungdomsfilmen er fortellinger om ung seksualitet. I denne masteroppgaven undersøkes hvordan seksualitet fremstilles i norsk ungdomsfilm. Dette er et lite belyst tema. Med tekstanalyse som metode analyseres norske ungdomsfilmer produsert i perioden 2011 til 2014. Hensikten er å undersøke hvordan seksualitet fremstilles for ungdomspublikummet. Hva er seksualitet i norsk un...

 6. Lars Vegard som internasjonal aktør : Betydningen av Vegards utenlandsopphold for norsk og internasjonal fysikk

  OpenAIRE

  2011-01-01

  I denne oppgaven studerer jeg den norske fysikeren Lars Vegards (1880-1963) tidlige karriere ut i fra en internasjonal kontekst. Andre framstillinger av Vegard vektlegger gjerne at han står i en bestemt norsk tradisjon. Særlig knyttes han opp mot sin mer kjente forgjenger Kristian Birkeland. Vegard startet sin karriere som Birkelands assistent, var i likhet med Birkeland aktiv innen nordlysforskning og overtok professoratet som ble ledig da Birkeland døde i 1917. Det virker derfor tilsynelate...

 7. Norske bankers regnskapspraksis for finansielle instrumenter under IFRS : kartlegging av praksis knyttet til klassifisering, målingog relaterte noteopplysninger opp i mot rammeverkets kvalitetskrav om sammenlignbarhet

  OpenAIRE

  Nordheim, Jan Inge

  2009-01-01

  IAS 39 har av mange blitt kritisert for å være for kompleks, blant annet som følge av at den innholder for mange valgmuligheter (IASB 2008f.IN1; IASB 2008f.IN4). Videre har urolighetene som rådet i finansmarkedene i 2007 og 2008 bidratt til at debatten omkring klassifisering og måling av finansielle instrumenter har blitt intensivert, særlig i forhold til banker. En del av den norske debatten har blant annet dreid seg om at det har blitt vanskeligere å sammenligne norske banker...

 8. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 9. Hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker insentivsystem: en studie av norske banker : adopsjon av beyond budgeting som driver for design av insentivsystem

  OpenAIRE

  Granvik, Håkon Alexander; Kallestad, Ole Christian

  2015-01-01

  Temaet for utredningen er hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker design av insentivsystem hos norske bank- og finansaktører. Forskningsobjektene i denne studien er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea og SpareBank 1 Gruppen. Før arbeidet med utredningen startet, kjente vi til at Handelsbanken og SpareBank 1 Gruppen har adoptert styringsfilosofien kjent som Beyond Budgeting. Utredningen søker å gi svar på om banker som har adoptert Beyond Budgeting benytter andre...

 10. Organizational Culture Assessment Instrument: En studie av dimensjonaliteten i en norsk oversettelse

  OpenAIRE

  Gottenborg, Simon Aleksander

  2015-01-01

  Konseptet organisasjonskultur har lenge vært av stor interesse for forskning og organisasjoner, og har blitt knyttet til et antall utfallsvariabler som er av betydning for organisasjoners ytelse. For å studere kulturen og gjøre nytte av de potensielle positive effektene blir kulturen gjerne målt med kvantitative kulturmålingsinstrumenter. Studier har imidlertid funnet at flere av instrumentene som brukes ikke kan vise til tilfredsstillende støtte for dimensjonaliteten i instrumentene, noe som...

 11. Effektivitet og produktivitet i norsk matfisknæring for perioden 1996-2003 målt ved bruk av DEA og MPI

  OpenAIRE

  Lagesen, Marte Punsvik; Sørensen, Helén Marita

  2006-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektivitet og produktivitetsutviklingen i norsk matfisknæring i perioden 1996-2003. Produksjonen av laks og ørret har økt betraktelig de siste tiårene. En best mulig utnyttelse av innsatsfaktorene øker produktiviteten ved at produksjonskostnadene synker. For å oppnå et reelt mål på effektivitet og produktivitet for bransjen er det viktig å ta hensyn til alle faktorer som har innvirkning på produksjonen. Måling av totalfaktorproduktivitet er utført med de ikke-...

 12. Demokrati - hva er det? : en studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell

  OpenAIRE

  1998-01-01

  Demokrati - hva er det? En studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell Sammendrag Hva som ligger i begrepet demokrati er utgangspunktet for denne oppgaven. Jeg starter med å diskutere og problematisere en del begreper innenfor selve begrepet demokrati. Her viser jeg at ting som ofte blir tatt for gitt faktisk inneholder uklarheter og usikkerhetsmomenter som gjør at diskusjonen omkring demokrati ikke alltid bygger på samm...

 13. Innvirkningen av ulike typer mobbing og ulike kilder til sosial støtte på depresjons- og angstsymptomer hos norske 12-13-åringer - krysseksjonelle sammenhenger og kjønnsforskjeller studert i et populasjonsutvalg

  OpenAIRE

  Olaussen, Heidi Elisabeth

  2015-01-01

  Bakgrunn: Det er godt dokumentert innenfor forskningslitteraturen at det å bli utsatt for mobbing har en negativ effekt på psykisk helse. Norske undersøkelser tyder på at omtrent 4-10 % av norske skoleelever opplever å bli mobbet. Tidligere forskning indikerer at ulike typer mobbing kan ha sammenheng med til dels ulike typer psykiske vansker. Det vil være viktig å få mer dyptgående kunnskap om hvilke faktorer som kan beskytte mot utvikling av psykiske plager som følge av mobbing. Sosial støtt...

 14. Etikk i Norske banker

  OpenAIRE

  Gausdal, Petter Heiskel

  2011-01-01

  Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til bruken av etiske retningslinjer i norske banker. Norske banker står ovenfor en fundamental utfordring knyttet til det å levere gode finansielle resultater på en langsiktig og bærekraftig måte slik at de fremstår som en ansvarlig aktør som bidrar til å fremme økonomisk vekst i samfunnet. Bankene er da avhengige av en tillit fra omgivelsene for at de skal få innskudd og dermed grunnlag for videre drift. For å sikre denne tilliten h...

 15. BalanseKunst : en studie av norske, visuelle samtidskunstneres forhold til egenmarkedsføring i mediene

  OpenAIRE

  Billington, Trine J.

  2011-01-01

  SAMMENDRAG: Purist eller profitør? Merkevarebygger, usynlig eller posør? Strategisk sjonglør? Hvordan forholder norske, visuelle kunstnere seg til medieprofilering i sin yrkespraksis? Og hvorfor er det eventuelt viktig å synes i mediene? Hva kan en vinne eller tape på dét? Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan norske kunstnere profilerer eller markedsfører seg i offentligheten, og da særlig i mediene. Tesen fra flere hold er at skal du lykkes i dag, ...

 16. Survey of potentials for exploitation of waste heat from norwegian industry; Potensialstudie for utnyttelse av spillvarme fra norsk industri

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sollesnes, Geir; Helgerud, Hans Even

  2009-07-01

  Norsk Energi and NEPAS has mapped sources and elucidated possibilities for exploitation of waste heat from Norwegian industry. These industries are examined: food industry, wood processing industry, cement- and Leca, chemical, aluminium and ferro-alloy in addition to some other heavy energy user companies and the biggest waste incineration plants. A simplified 'guide' which can be used for a first evaluation whether exploitation of waste heat might be technical/ practical possible and profitable or not. Relevant technologies are described. The report point out four areas which should be prioritized for technology development. Barriers for exploitation of waste heat from industry are set up and incentives for increased usage are pointed out. (AG). 6 refs., 34 figs., 3 tabs

 17. Ulike ønsker om kulturell endring. En studie av ledere og medarbeidere i norsk helsesektor og IT-sektor

  OpenAIRE

  Vold, Rebecca Line

  2015-01-01

  I en kontekst av økt globalisering møter organisasjoner kontinuerlige krav om endring. I den forbindelse har flere studier påpekt betydningen av å endre organisasjonskulturen i tråd med eksterne krav. For å endre organisasjonskultur må et behov for kulturell endring identifiseres. I denne empiriske studien ble Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) benyttet for å undersøke ulike ønsker om kulturell endring blant ledere og medarbeidere. Studiens utvalg består av medarbeidere og le...

 18. Forretningsmodellen bak iPhone : en studie av Apples forretningsmodell for iPhone i det norske markedet

  OpenAIRE

  Solberg, Randi; Johansen, Hanne-Kristin

  2009-01-01

  I denne masteroppgaven ser vi på hvordan selskapet Apple har bygd opp forretningsmodellen bak smarttelefonen iPhone i Norge. For å avdekke forretningsmodellen har vi valgt å ta utgangspunkt i et teoretisk rammeverk om forretningsmodeller av Chesbrough og Roosenbloom (2003). Det innebærer at vi ser på hvordan produktet iPhone skaper verdi for kundene, hvem kundene er, hvilke aktører som inngår i verdinettverket og hvordan de setter priser. I analysen bruker vi blant annet empiri bestående av e...

 19. En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet

  OpenAIRE

  Herland, Nina Annette

  2015-01-01

  Debatten rundt Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) har økt i omfang i tiden etter at Wikileaks sommeren 2014 lekket dokumenter fra forhandlingene, som er unntatt offentlighet. På den ene siden er dette forhandlinger som det offentlige Norge ønsker. Regjeringen ved Utenriksdepartementet fører forhandlingene på vegne av Norge, og forsøker å informere om Tisa i offentligheten. På den andre siden uttrykkes det skepsis til Tisa-forhandlingene og en eventuell avtale fra ulike sider av...

 20. Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske daglivaremarkedet : en empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000

  OpenAIRE

  Særvoll, Trine; Tjøm, Merete Bøe

  2013-01-01

  I denne utredningen har det blitt gjennomført empiriske undersøkelser av prisstrategier i Kiwi og REMA 1000. For å avdekke hvorvidt kjedene benytter lokale eller nasjonale prisstrategier har vi samlet inn 2572 priser i totalt 16 Kiwi- og REMA 1000-butikker i Hordaland. Det er lagt stor vekt på forklaring av metode for datainnsamling, da liknende undersøkelser i liten grad er utført tidligere. Resultater fra undersøkelsene analyseres i henhold til teori om lokale og nasjonale ...

 1. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 2. Tilbakeblikk. Norsk landskap i endring

  OpenAIRE

  Puschmann, Oskar

  2016-01-01

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvar for å framskaffe vitenskapelig, statistisk informasjon om landskapsendringene i Norge. Dette inngår i et nasjonalt program for overvåking av tilstand og endringer i jordbrukets kulturlandskap. Vi har også visualisert landskapsendringene, noe vi viser fram her og på utstillingen «Tilbakeblikk – norsk landskap i endring». Ved å lete fram fotografier fra ulike perioder fra 1860-tallet og fram til i dag, har vår fotograf Oskar Pu...

 3. Hvilke faktorer er viktige for innføringen av en ITIL-prosess. Studier på innføringen av konfigurasjonsstyring hos norske virksomheter.

  OpenAIRE

  Synnevåg, Rune

  2008-01-01

  Jeg har igjennom dette studiet tatt prosessuksessmodellen til Sedere, Gable et al. (2004) ogtilpasset denne for å finne viktige faktorer for innføringen av ITIL prosessenkonfigurasjonsstyring. Modellen ble så revidert gjennom et kasusstudie med det formålet åverifisere mine opprinnelige ideer samt påvise nye faktorer som var viktige ved en slikinnføring.

 4. Endring i antropometri, kardiorespiratorisk utholdenhet, muskulær utholdenhet og muskulær styrke blant norske kadetter i løpet av deres treårige krigsskoleutdanning: kadettutviklingsstudien 2007-2011

  OpenAIRE

  Sandberg, Frank

  2016-01-01

  MÅL: Målet med denne masteroppgaven var å undersøke endring i fysisk form blant Norske kadetter i løpet av deres treårige militære krigsskoleutdanning. METODE: Oppgaven baserer seg på kadettutviklingsstudien 2007-2011 hvor 260 (89%) mannlige og 29 (11%) kvinnelige kadetter fra Krigsskolen, Sjøkrigsskolen og Luftkrigsskolen ble inkludert. Antropometri, muskulær styrke, muskulær utholdenhet og kardiorespiratorisk utholdenhet ble målt i krigsskoleutdanningens første uke (T1) og ...

 5. Som hånd i hanske…? Om konflikt og konflikthåndtering i Den norske kirke sett i lys av den todelte ledelsesstrukturen

  OpenAIRE

  Christensen, Agnes Ellinor

  2014-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å forstå hvordan den todelte ledelsesstrukturen påvirker konflikt og konflikthåndtering i Den norske kirke. Oppgaven omhandler konflikt og konflikthåndtering på mellomledernivå i fellesråd og prostier på Sør-Vestlandet.

 6. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 7. Hvordan kommer kodeveksling mellom hindi og norsk til uttrykk blant unge, norsk-indere i Oslo?

  OpenAIRE

  Engedal, Caterina Live Hartlieb

  2015-01-01

  Bruken av to (eller flere) språk i en og samme samtale kalles kodeveksling. Det anses som en naturlig del av flerspråkliges språkrepertoar og brukes enten bevisst eller ubevisst. Målsettingen med denne studien var å finne ut hvordan andregenerasjon indere bruker norsk kodeveksling i samtaler på hindi. De norsk-indiske ungdommene har foreldre som hadde med seg hindi-engelsk kodeveksling i bagasjen da de kom til Norge. Mange av dem kommer fra Punjabprovinsen og snakker punjabi i tillegg til hin...

 8. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  hvilken betydning disse arbeidene kan ha for arbeidet med romforståelse i norske barnehager. Det kan se ut som at videre forskning bør vektlegge barnehagelærerens bruk av materiell, hvordan man planlegger arbeid med visualisering og orientering, og hvordan et økt fokus på romforståelse kan støtte barnehagelærerens arbeid med å iverksette den norske rammeplanens intensjoner på området.

 9. Elvetilførselsprogrammet (RID) - 20 års overvåking av tilførsler til norske kystområder (1990-2009)

  OpenAIRE

  Skarbøvik, E.; Stålnacke, P.; Selvik, J.R.; Aakerøy, P.A.; Høgåsen, T.; Kaste, Ø.

  2011-01-01

  Elvetilførselsprogrammet (RID) har overvåket forurensingstilførsler til kysten siden 1990. Det måles på åtte tungmetaller, seks næringsstoff-fraksjoner, samt PCB, lindan, organisk karbon, suspenderte partikler, pH og ledningsevne. Tilførsler beregnes til hele norskekysten fordelt på de fire havområdene Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Denne rapporten er laget dels for å gi en oppdatert oversikt over 20 år med data, dels for å presentere RID-programmet for norsk forvaltning. ...

 10. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  OpenAIRE

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 11. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 12. Historiefaget – mennesker, steder, strukturer og endringer over tid. Forarbeid til Norges forskningsråds evaluering av norske forskningsmiljøer i historie

  OpenAIRE

  Schwach, Vera

  2006-01-01

  Historikere i Norge offentliggjør i vitenskapelige tidsskrifter av generell karakter. Blant dem er Historisk tidsskrift det overlegent mest brukte periodika. Tidsskriftets sentrale posisjon for tidsskriftpublisering gjelder uavhengig av ved hvilken institusjon historikerne arbeider. Historikeren skriver helst alene. Historikere skriver bøker for fagfeller og allmennhet. For kunnskap om bokpublisering finnes det foreløpig ingen fullverdig databaser og ingen som går bakover i tid. En samlet dis...

 13. Starten på en ny hverdag : En studie av norske adoptivforeldres første tilknytning til sitt adoptivbarn fra Chile

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Formål Studien har som mål å undersøke viktigheten av språk i tilknytningsfasen mellom adoptivforeldre og barnet. Barnet er sårbart etter en adopsjon, og det skal tilpasse seg sine nye adoptivforeldre og lære seg et nytt språk. Målet med studien er å få innsikt i viktigheten av at adoptivforeldre snakker spansk når de adopterer fra Chile. I tillegg ønsker studien å skaffe mer kjennskap til hvorvidt andre faktorer er medvirkende for adoptivforeldrene i deres tilknytningsprosess til barnet. ...

 14. Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn; Prestmo, Joakim

  2011-01-01

  Nedbyggingen av petroleumsnæringen vil i seg selv neppe innebære store makroøkonomiske utfordringer for norsk økonomi. Bare åtte prosent av dagens sysselsetting er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsnæringen. Aktivitetsnedgangen i petroleumsnæringen vil foregå over lang tid. Norge vil antakelig ha en betydelig aktivitet på sokkelen også om 20 år.

 15. Samordning av samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning

  OpenAIRE

  Høydal, Hilde Randi

  2007-01-01

  This paper is based on a study of the development of the internal security in the Norwegian Central Government in the period from 1994 to 2007. The main focus in the paper is on the roles which the Ministry of Justice and the Directorate of Civil Protection and Emergency Planning (DCE) holds. The aim is to study the vertical coordination between these, and the horizontal coordination between DCE and the sectoral ministries. The reason for the changes and the need for a super...

 16. Norsk fagbevegelses solidaritetsarbeid i Zimbabwe, 1976-98

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Da norsk fagbevegelses engasjement i Zimbabwe ble etablert på slutten av 1970-tallet, var det et direkte resultat av kampen mot apartheid. Sør-Rhodesia var på dette tidspunktet styrt av en hvit mindretallsregjering sterkt influert av det sørafrikanske apartheidregimet. De første solidaritetsbevilgningene ble derfor gitt med hensikt å støtte de svartes frigjøringskamp. Fagbevegelsens anti-apartheidarbeid var likevel ikke ensbetydende med støtte til enhver gruppe. Politiske og ideologiske v...

 17. Norsk innovasjonspolitikk i kontekst av norsk regionalpolitikk : hva er norsk innovasjonspolitikk og hvordan forholder denne seg til norsk regionalpolitikk?

  OpenAIRE

  stavli, øystein

  2006-01-01

  Innovation Policy has been a high priority matter on the political agenda in Norway during the first half of this decade. In 2003-2004 the first two official policy-documents on innovation policy where publicised with great publicity. Based on official policy-documents, Norwegian research and analysis of public action plans for innovation, this thesis aims at finding the essence of Norwegian innovation policy. In addition, this thesis also tries to prove the relevance between contemporary the...

 18. Kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper : kan Trade-off theory og Pecking order theory forklare observert kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper?

  OpenAIRE

  Melhus, Dag; Hontvedt, Henrik

  2012-01-01

  Denne utredningen undersøker om Trade-off theory og Pecking order theory kan forklare observert kapitalstruktur i norske eiendomsselskaper. Innledningsvis presenteres en gjennomgang av relevant teori og empiriske undersøkelser på området. På bakgrunn av dette velges syv uavhengige variabler: lønnsomhet, variasjon i lønnsomhet, selskapsstørrelse, forventet vekst, andel varige driftsmidler, andel likvide omløpsmidler og gjeldskostnad. Disse testes mot den avhengige variabelen i ...

 19. Hvor raskt og sterkt er valutakursgjennomslaget i norsk økonomi?

  OpenAIRE

  Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn

  2005-01-01

  I en liten åpen økonomi som den norske spiller valutakursen en viktig rolle for prisutviklingen. Overgang fra en pengepolitikk som sikter mot fast valutakurs til en politikk med et inflasjonsmål og flytende valutakurs, innebærer at det blir viktig å forstå hvordan valutakursen påvirker prisene. Denne artikkelen illustrerer ved hjelp av beregninger med en stor makromodell for norsk økonomi hvor raskt og sterkt valutakursendringer slår ut i inflasjon og realøkonomiske størrelser. Vi...

 20. Fysisk form og risiko for hjerte- og karsykdommer hos norske krigsskolekadetter

  OpenAIRE

  Abrahamsen, Ine

  2015-01-01

  Bakgrunn: Hjerte- og karsykdom (HKS) er et stort helseproblem verden over, og her i Norge står HKS for nærmere halvparten av alle dødsfall hvert år. Vi vet at det generelt er en god sammenheng mellom fysisk form og risiko for å utvikle HKS. Derimot finnes det ingen kjennskap til hvilken risiko norske krigsskolekadetter i Forsvaret har spesielt. Dette kan være interessant for Forsvaret å kjenne til. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvilken risiko norske kadette...

 1. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  OpenAIRE

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 2. The Merger Endgame in the Aluminum and Paper industries: Opportunities for Norsk Hydro and Norske Skog

  OpenAIRE

  Bakken, Jørgen

  2011-01-01

  The development of the Aluminum and Paper industry is assessed by A.T. Kearney’s Merger Endgame framework. The implications for Norsk Hydro and Norske Skog are also addressed along with value creation opportunities for the corresponding stockholders. The Merger Endgame framework reveals that up/midstream in the Aluminum industry is entering the Balance and Alliance Stage while downstream is deconsolidating. The implications for Norsk Hydro are that the ability to cooperate and build join...

 3. Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes?

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle

  2004-01-01

  Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik at den kommer opp på nivå med gjennomsnittet i OECD-området. Det krever en betydelig økning av FoU-innsatsen i Norge sammenliknet med dagens nivå. Er en slik målsetting vel begrunnet? Internasjonal forskning indikerer at den samfunnsøkonomiske avkastningen av en slik økning av forskningsinnsatsen i Norge kan være betydelig, men usikkerheten om hvor høy avkastningen vil bli, er meget stor. En...

 4. Eksportmuligheter for norsk tradisjonsmat : kan fenalår bli en delikatesse i det franske kjøkken?

  OpenAIRE

  Stabursvik, Anders Winquist; Rosted, Ulrik

  2015-01-01

  Denne oppgaven har hatt til hensikt å identifisere markedsmulighetene for eksport av fenalår til Frankrike, og hvilke strategiske innganger en norsk eksportbedrift bør ha dersom det identifiseres en markedsmulighet. Oppgaven har blitt finansiert og gjennomført sammen med Fenalår fra Norge SA, og har derfor dette samvirkelaget som utgangspunkt for undersøkelsene av eksportmuligheter. For å identifisere markedsmulighetene har vi analysert det franske markedet gjennom to datainnsamlinger, é...

 5. Norsk-russiske joint ventures : hvorfor lykkes enkelte norsk-russiske joint ventures, mens andre mislykkes?

  OpenAIRE

  Berge, Odd Magne; Kjelling, Peter

  2009-01-01

  Denne oppgaven omhandler joint ventures mellom norske og russiske bedrifter. Vi har jobbet ut fra problemstillingen ”Hvorfor lykkes enkelte norsk-russiske joint ventures, mens andre mislykkes?” Dette er et interessant tema fordi Russland er- og har lenge vært en viktig handelspartner for Norge. I tillegg har det ikke vært gjort mye forskning på fenomenet norsk-russiske joint ventures tidligere. Russland er et stort og mektig land, rikt på ressurser og med en økonomi som stad...

 6. Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning

  OpenAIRE

  Svein Mossige; Lihong Huang

  2011-01-01

  The prevalence of sexual offences and abuse within a Norwegian youth population. The aim of this cross-sectional school-based study is to present and discuss the prevalence of sexual abuse within a Norwegian population of young people at the age of 18. Contrary to some earlier Norwegian studies the response rate is fairly high and sexually abuse is more clearly defined. The results are compared with an earlier Norwegian study. A clear gendered pattern can be seen in the data: about a quarter ...

 7. Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svein Mossige

  2011-03-01

  Full Text Available The prevalence of sexual offences and abuse within a Norwegian youth population. The aim of this cross-sectional school-based study is to present and discuss the prevalence of sexual abuse within a Norwegian population of young people at the age of 18. Contrary to some earlier Norwegian studies the response rate is fairly high and sexually abuse is more clearly defined. The results are compared with an earlier Norwegian study. A clear gendered pattern can be seen in the data: about a quarter of the young correspondents have experienced sexual offenses, among them 77 percent are girls while 90 per cent of the offenders are males. The same pattern appears in other Nordic studies. Most of the reported sexual offenses towards girls take place when they are in their early teens and the offender is usually a boy some years older, in his teens or early twenties. A sexually offended girl reports more often the use of force or physical violence during the event than an offended boy does. The family is an arena with relatively fewer reported cases of sexually abuse or offences in this study than those of earlier research. We cannot say if this implies a decrease of sexual abuse within the family in Norway but international studies indicate such a tendency in some western countries. To be able to see how the picture of sexual abuse develops in society across time, for instance in a youth population, well prepared prevalence studies should be done within regular time-intervals

 8. Hovedutfordringer for norsk vindkraft: lønnsomhet vurdering og forskjeller fra andre europeiske land

  OpenAIRE

  Yari, Mariam Elvira

  2015-01-01

  Med gode vindressurser langs hele kysten burde Norge bygge ut vindkraft i stor skala. Fra starten av det norsk-svenske sertifikatmarkedet 1.januar 2012 var det ventet stor vekst innen utbygging. Allikevel bygger flere av landene i EU, inkludert Sverige, vindkraft i mye større grad enn Norge. Årsakene til dette har tidligere vært skyldt på prosessen, med tidkrevende konsesjons- og ankebehandling hos NVE og OED. I dag er prosessen effektivisert og flere enn før mottar konsesjon, men likevel lar...

 9. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 10. Avkomsgranskning av bukker : ved naturlig parring eller semin?

  OpenAIRE

  Tveiten, Hilde

  2012-01-01

  Saneringsprosjektet ”Friskere geiter”, avvikling av stadig flere bukkeringer og en jevn nedgang i antall geitebruk har gjort avlsarbeidet på geit vanskelig de siste årene. Norsk Sau og Geit, som har ansvaret for avlsarbeidet på norsk melkegeit, forberedte seg i 2006 på å gå over fra å avkomsgranske bukker i bukkeringer til å ta inn prøvebukker på seminstasjon og bruke kunstig inseminering istedenfor. Imidlertid har ikke salget av sæddoser stått til forventningene, og fremdeles blir kun en lit...

 11. Bruk av opinionsledere på sosiale medier

  OpenAIRE

  Helle, Oda Minge; Lebedeva, Olga

  2015-01-01

  Med utgang punkt i den norske motebransjen har vi valgt å se på bruk av opinionsledere i markedsføring på sosiale medier. Bakgrunnen for valget er vår interesse for mote, og det potensiale som ligger i markedsføring på sosiale medier. Sosiale medier får stadig flere brukere som har tilgang store deler av døgnet. Forbrukere blir derfor eksponert for mye indirekte og direkte markedsføring. Vi har valgt det norske merket Tom Wood som utgangspunkt for eksempler i oppgaven da de aktivt bruker sosi...

 12. Huatai Group Acquired Norske Skog Hebei for RMB 925 Million

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2010-01-01

  @@ Huatai Group officially took over Norske Skog Hebei Paper Co.,Ltd. on September 24, 2009. According to the announcement,Huatai Group intended to purchase 100% equity stake of Norske Skog Hebei Paper held by Singapore Norske Skog Panasia Co. Pte. Ltd. at the purchase price of RMB 1 per share.Huatai Group also needs to pay RMB 677 million for part of the financing debt held by Norske Skog Hebei. The remaining RMB 248 million of financing debt will stay in the company.

 13. Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie-Lisbet Amundsen

  2012-01-01

  Full Text Available Sammendrag Artikkelen er basert på to studier blant 316 innsatte i syv norske fengsler. Hensikten er å se om det er mulig å finne kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om opplevelse av egen psykisk helse. Funnene indikerer at det ikke er kjønnsforskjeller når det gjelder spørsmål om temperament, og økonomiske, sosiale, og helsemessige problemer knyttet opp mot bruk av rusmidler. Når det gjelder spørsmål om angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker, er det imidlertid store, signifikante kjønnsforskjeller. Kvinner sliter i større grad med angst, alvorlig depresjon og selvmordstanker før soning, og dobbelt så høy andel kvinner som menn har forsøkt å ta sitt eget liv i denne perioden. Under soningsoppholdet sliter imidlertid dobbelt så høy andel menn som kvinner med selvmordstanker.

 14. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 15. Norsk-amerikanske forhold under Johnson-administrasjonen, 1963-1969

  OpenAIRE

  2005-01-01

  Denne fremstillingen behandler forholdet mellom Norge og USA i de årene Lyndon B. Johnson var president, fra 1963 til 1969. Med forhold mener jeg de politiske, økonomiske og militære forhold mellom de to landene, og det har vært et bevisst valg å ikke ta opp de kulturelle forhold, da dette er så omfattende at det kan bli viet en egen oppgave til dette. Mitt overordnede perspektiv har vært å vise dualismen i norsk politikk, mellom på den ene siden ønsket om en best mulig beskyttelse av nordfla...

 16. Subjektiv helse og psykososialt arbeidsmiljø blant besetningsmedlemmer i norsk sivil luftfart

  OpenAIRE

  Tønnessen, Mona Linge

  2013-01-01

  Bakgrunn: Nye selskapsstrukturer, økt konkurranse og endring av lovverk og tilsynsverk de siste tiårene har ført til store endringer i norsk luftfart, spesielt i forhold til arbeidsvilkårene til de flygende ansatte. Hensikt og problemstilling: Hensikten med denne studien var å kartlegge den subjektive helsen, det psykososiale arbeidsmiljøet og mestringsforventningen til besetningsmedlemmer på sivile luftfartøy i Norge i forhold til kjønn, yrkesgruppe og arbeidsgiver. V...

 17. Hvor nå, Askeladd? - Tjenesteinnovasjon: Utfordringer og muligheter i det norske innovasjonssystemet og EU

  OpenAIRE

  Nilsen, Eirin Konstad

  2014-01-01

  Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvilke utfordringer og muligheter finnes for tjenesteinnovasjon i Norges nasjonale innovasjonssystem og EU? I introduksjonen tas det til orde for at Norge lider av et Askeladd-syndrom i forbindelse med tjenesteinnovasjon. Dette kan igjen sies å være tredelt – og innebærer både Norges geografiske plassering i periferien i nord, den tradisjonelle næringsprioriteringen med tanke på virkemidler, og den norske forbindelsen til EU som et utenforlan...

 18. Norsk Tipping og Beyond Budgeting : er dagens styring forenlig med Beyond Budgeting-filosofien

  OpenAIRE

  Stenseng, Mats Erik

  2015-01-01

  I denne studien har jeg undersøkt hvordan dagens styringsmodell i Norsk Tipping er utformet, hvilke verktøy som brukes og hvordan selskapet kan tilnærme seg en implementering av Beyond Budgeting. For å svare på dette har jeg intervjuet ansatte fra tre ulike nivåer i selskapet. Alle informantene har økonomiroller, noe som innebærer at de har god kunnskap om hvordan selskapet styres. Gjennom et behov for styringssystemer som tar høyde for endringer i omgivelsene, har Beyond Budgeting vokst ...

 19. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 20. En fusjon mellom likeverdige? Integrasjonen av Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter

  OpenAIRE

  Colman, Helene Loe; Falkum, Eivind; Stensaker, Inger G.

  2011-01-01

  I denne rapporten presenteres noen av de viktigste overordnete funnene fra følgeforskningsprogrammet. Forskningsresultatene er presentert i sin helhet i boken ”A Merger of Equals?” Fagbokforlaget. Denne komprimerte og norske versjonen tar for seg: 1. Overordnete mål og resultater fra integrasjonen 2. Partssamarbeid og fagforeningenes rolle 3. Utvikling av global identitet etter fusjonen

 1. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 2. Berg og Høeg. : Iscenesettelse og lek med kjønnsidentitet i norsk fotografi omkring 1900.

  OpenAIRE

  2002-01-01

  Sammendrag Denne oppgaven tar utgangspunkt i ca. 40 glassnegativersom befinner seg på Norsk Museum for Fotografi Preus Fotomuseum i Horten. De er tatt av Bolette Berg (1872-1944) og Marie Høeg (1866-1949), som hadde et atelier i Horten mellom 1895 og 1903. Negativene var merket privat , og ble funnet i bunnen av en eske med annet materiale fra den profesjonelle virksomheten. De fleste bildene viser Marie Høeg i ulike iscenesettelser og cross-dressinger, og noen viser også Bolette Berg ...

 3. Er du leder vær det helt, ikke stykkevis og delt! Om enhetslederrollen i en norsk kommune.

  OpenAIRE

  Fjetland, Tor Magne

  2012-01-01

  Norske kommuner har gjennomgått mange strukturelle endringer de siste tiårene. En av de store trendene har vært å flate ut organisasjonsstrukturen og innføre resultatenheter. Dette er en betydelig endring for de kommunene som beveger seg da fra en sentralisert, hierarkisk, byråkratisk organisasjonsstruktur til en desentralisert struktur hvor makten i organisasjonen flyttes fra den sentrale delen av organisasjonen og nedover i systemet. I en slik omstilling vil det oppstå utfordringer som hvil...

 4. Er mobiltelefonen nordmenns nye lommebok? : en kvalitativ studie om tidlige adoptører i det norske mobilbetalingsmarkedet

  OpenAIRE

  Hansen, Rune Alexander

  2015-01-01

  Smarttelefonrevolusjonen har ført til nye tekniske løsninger. Flere av disse teknologiene har blitt dagligdagse for forbrukere i det globale markedet. En av teknologiene som enda ikke har slått fullverdig an, er mobilbetaling. Mobilbetaling har bare sett suksess i enkelte land og regioner, men har på ingen måte etablert seg som en fullverdig konkurrent til eksisterende betalingsløsninger. I det norske markedet antas det at mobilbetaling endelig får sitt gjennombrudd i 2015, og med dette som b...

 5. «Som å lese en film»: Elevers lesing av elektronisk litteratur

  OpenAIRE

  Børresen, Pål Fredrik

  2011-01-01

  Norsk: Denne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av elevers lesing av elektronisk litteratur. Formålet har vært å studere hvilken kompetanse som kreves for at leseren skal få mest mulig ut av denne typen litteratur. Teoretiske tilnærminger inkluderer leserorienterte teorier, der Jonathan Culler og hans begrep litterær kompetanse danner et overordnet utgangspunkt, og mediespesifikke teorier, særlig deler av sosialsemiotikkens multimodalitetsteorier. Med i det teor...

 6. Verdsettelse av Odfjell SE: strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse

  OpenAIRE

  Stavseng, Henrik

  2015-01-01

  I denne masteroppgaven utføres det en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Odfjell SE. Verdsettelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven begynner med å presentere Odfjell og kjemikalietankbransjen. Som bransje-grunnlag velges to norske kjemikalietankselskaper; Stolt- Nielsen og Team Tankers (tidl. Eitzen Chemical). Videre presenteres tre ulike teknikker for verdsettelse, før det gjøres en besluttes å utføre en fundamental verdsettelse av Odfjell ...

 7. Innovativ bruk av IKT i norsk skole : forventninger om innovativ bruk av IKT

  OpenAIRE

  Malm, Frode

  2005-01-01

  The Norwegian Government’s massive focus on ICT within schools has changed the lectures, the pupils, the teachers and the learning environment over the later years. School buildings have been modernized with wireless networks, computers and video projectors are installed to an extent that is unique even in a global perspective. Simultaneously, large international studies show that Norwegian pupils have a low level of knowledge within several subjects compared to pupils in equally developed co...

 8. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  OpenAIRE

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 9. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  OpenAIRE

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 10. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

  OpenAIRE

  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar

  2016-01-01

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdrag...

 11. Innfasing av vindkraft i Norge : en caseanalyse fra Midt-Norge

  OpenAIRE

  Skorstad, Mona Helen

  2014-01-01

  Norge har, som medlemsland i det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS), forpliktet seg til å implementere EUs Fornybardirektiv i norsk lov og samfunnsstrukturering. I 2012 ble elsertifikatordningen innført med den hensikt å stimulere til utbygging av 26,4 TWh ny fornybar energi i Norge og Sverige, derav minst 13,2 TWh i Norge. Siden de fleste store vannkraftprosjekter allerede er utbygd, forventes en stor utbygging av vind- og småkraft i Norge. Værforholdene langs den norske kysten gir gode...

 12. The assessment gap : the case of Det Norske Veritas (Maritime)

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Project summary: The assessment gap: The case of Det Norske Veritas (Maritime) Problem to be addressed: The proposed research project will identify the gap between the existing situation and the desired situation when it comes to how Det Norske Veritas Maritime (DNV M) is using evaluation strategies on competence development for the employees. DNV is an international foundation and is a provider of services for risk management. I will focus on DNV M department which is specialists in ...

 13. Klasse, kontakter og karriere : en holdningsstudie av den norske befolkning og ansatte i en stor norsk bank

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet i denne hovedoppgaven er sjanselikhet i arbeidslivet med fokus på tilgang til høyere lederposisjoner. Sosiologisk teori og empirisk forskning viser at folk fra høyere samfunnslag oppnår høyere posisjoner i arbeidslivet, selv når utdanning og karakternivå er det samme. Hensikten har vært å undersøke hvordan sosial bakgrunn kan tenkes å spille inn som forklaring på hvorfor folk fra lavere lag systematisk kommer dårligere ut i denne konkurransen. Det har vært lagt spesiell vekt på å lete ...

 14. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  OpenAIRE

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 15. Mobbing i skolen : en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning, og undersøkelse av skolens tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing

  OpenAIRE

  Dalbakk, Jon Andre

  2010-01-01

  “Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” (Opplæringslova, 1998). Det ble gjort en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på feltet mobbing i forhold til nasjonale og kommunale føringer for arbeid mot mobbing i norske grunnskoler. Samtidig ble 35 grunnskoler i en stor norsk bykommune undersøkt og testet i forhold til kunnskap og tiltak for å bekjempe og forebygge mobbing. Målet med de...

 16. Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susan Munabi-Babigumira

  2013-11-01

  Full Text Available Systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet er en viktig kilde til oppsummert kunnskap for beslutningstakere i helsevesenet. Den norske satellitten av Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC Review Group har base i Seksjon for global helse, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og fokuserer på tiltak som retter seg mot helsesystemer og helsetjenesten i lav- og mellominntektsland. Den norske EPOC-satellitten gir redaksjonell støtte til forfattere som skriver Cochraneoversikter om effekter av slike tiltak, og bidrar dermed til at systematiske oversikter blir utarbeidet og brukt. Behovet for oppsummert kunnskap, skreddersydd for ulike sammenhenger og ulike sluttbrukere, er stort. Ikke minst gjelder det i lav- og mellominntektsland der ressursene er begrenset, og der gode prioriteringer er spesielt viktig.Munabi-Babigumira S, Johansen M, Paulsen E. The Norwegian EPOC-satellite: Support for evidenceinformed decisions. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 211-214.ENGLISH SUMMARYSystematic reviews from the Cochrane Collaboration are an important source of summarised evidence for decision makers in health care. The Norwegian satellite of the Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC Review Group has its base at the Global Health Unit in the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, and focuses on interventions targeting health systems and services in lowand middle-income countries. The Norwegian EPOC-satellite provides editorial support to authors who write systematic reviews on the effects of such interventions, and contributes to building the capacity for producing and using systematic reviews. The need for summarised evidence, tailored for various settings and various end users, is large. This is particularly important for low- and middle income countries, where resources are limited and it is important to identify the right priorities.

 17. Bruk av captive forsikringsselskap i internasjonal olje- og energiforsikring : Belyst ved Statoil Forsikring a.s.

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Oppgaven tar for seg bruken av captive forsikringsselskaper, herunder særskilt Statoil Forsikring a.s. I tillegg behandles den gjensidige mekanismen for energiforsikring - O.I.L., behovet for captive-fronting i fremmede jurisdiksjoner, samt forsikringsordningen for SDØE på norsk kontinentalsokkel.

 18. Utbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltall

  OpenAIRE

  Berner, Endre; Olving, Marius

  2013-01-01

  Med utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og me...

 19. Budsjettrevolusjonen lar vente på seg : norske bedrifter kritiserer budsjettet, men er ennå ikke klare for budsjettløs styring

  OpenAIRE

  Eriksrud, Magnus Sørum; McKeown, Mikael B.

  2010-01-01

  Målet for denne utredningen har vært å utrede potensialet for Beyond Budgeting i Norge. For å si noe om potensialet for at Beyond Budgeting skal spre seg i Norge, har vi kartlagt nåværende utbredelse av budsjetter og andre økonomiske styringsverktøy i norske bedrifter samt holdningene til budsjetter. Funnene våre for utbredelse av styringsverktøy er på linje med studier fra Finland, Canada og USA, samt en tidligere masterutredning fra NHH. Budsjett er det viktigste og mest brukte styrings...

 20. Budsjettrevolusjonen lar vente på seg : norske bedrifter kritiserer budsjettet, men er ennå ikke klare for budsjettløs styring

  OpenAIRE

  Eriksrud, Magnus Sørum; McKeown, Mikael B.

  2010-01-01

  Målet for denne masterutredningen har vært å utrede potensialet for Beyond Budgeting i Norge. For å si noe om potensialet for at Beyond Budgeting skal spre seg i Norge, har vi kartlagt nåværende utbredelse av budsjetter og andre økonomiske styringsverktøy i norske bedrifter samt holdningene til budsjetter. Funnene våre for utbredelse av styringsverktøy er på linje med studier fra Finland, Canada og USA, samt en tidligere masterutredning fra NHH. Budsjett er det viktigste og mest brukte sty...

 1. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  OpenAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 2. Nominering og konstituering i norske kommunar

  OpenAIRE

  Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob

  2010-01-01

  Notatet er i hovudsak basert på data som er samla inn innafor prosjektet «Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken». Prosjektet er finansiert av Kommunal og Regionaldepartementet. I prosjektet deltek 22 kommunar som arbeider med ulike tiltak for å auke kvinneandelen i kommunestyra og i dei leiande kommunepolitiske posisjonane. Størstedelen av datamaterialet er henta frå prosjektkommunane, men vi har samanlikna resultata herfrå med landsomfattande data der vi har hatt tilgang til s...

 3. Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2007-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett ette...

 4. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  OpenAIRE

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 5. Nye funn av Karplanter og Sopp i Sunnhordland 2008: oppdatering og status.

  OpenAIRE

  Fadnes, Per

  2008-01-01

  Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den norske rødlisten (ref), er d...

 6. Møt-konkurransen-klausuler i det norske sportsmarkedet: motiver for innføring, og effekter på priser, produktutvalg og konsumenter

  OpenAIRE

  Bergh, Mattis; Gabrielsen, Ådne Obrestad

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å belyse hvordan møt-konkurransen-klausuler har påvirket konkurransen i det norske sportsmarkedet. Studien ser på hvilke motiver Gresvig og XXL har hatt for å for innføre klausulene, samt hvordan klausulene har påvirket pris, produktdifferensiering og konsumentenes adferd. For å gi innsikt i forhandlernes motiv vil det først foretas en kvalitativ analyse av klausulenes egenskaper. Videre gjennomføres det en spørreundersøkelse blant kundene til Gres...

 7. - Takk for din tålmodighet. : En studie av kriseretorikk i Norges Statsbaner (NSB)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Denne oppgaven tar for seg å analysere et utvalg tekster som togselskapet Norges Statsbaner (NSB) publiserte på sine egne internettsider i løpet av en svært problemfylt vinter og vår, 2009-2010. I løpet av denne perioden ble det satt vinterrekord i antall forsinkelser og innstillinger av persontog på norsk jernbane. Problemene involverte flere ansvarshavende og bunnet i en mengde direkte og indirekte årsaker som oppsto isolert og i kombinasjon. Ettersom problemene vedvarte over såpass lang ti...

 8. Velferdsteknologi : en teoretisk studie knyttet til ledelsesmessige utfordringer ved implementering av velferdsteknologi innen helse og omsorg.

  OpenAIRE

  Fiskvik, Inger Lise

  2015-01-01

  Dette er en masteravhandling hvor jeg har utforsket problemstillingen rundt noen av de utfordringer norske kommuner har i forhold til implementering av velferdsteknologi. Arbeidet med denne masteravhandlingen har vært en prosess fra jeg bestemte meg for valg av tema, til jeg nå sitter med en avhandling som gjennom analyser har gitt meg både mulige svar på problemstillingen, men også nye spørsmål. For meg har det vært spennende og interessant å forske på et nytt tema som velferdsteknologi er, ...

 9. Undersøkelse av eksponerte treoverflaters effekt for termisk inneklima

  OpenAIRE

  Skjelbred, Mathilde

  2014-01-01

  Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Norsk Treteknisk institutt og er en del av et større forskningsprosjekt de har sammen med Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Prosjektet er kalt WEEE – Wood, Energy and Experience. Nordmenn oppholder seg stadig mer innendørs. Statistikken sier at en voksen person tilbringer 85-90% av sin tid innendørs. Samtidig som vi er mer inne, fører energikrav til at det stilles strengere krav til lufttettheten og isoleringen av bygg. Kombinasjonen a...

 10. Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord

  OpenAIRE

  Hovlandsdal, Linn

  2011-01-01

  Kultivert jord er den viktigaste antropogene kjelda til dinitrogenoksid (N2O), også kalla lystgass. N2O er ein klimagass og bidreg til øydelegging av stratosfærisk ozon. Dyrka myrjord har ein større emisjon av N2O enn mineraljord. Sjølv om dyrka myrjord berre utgjer 7 – 8 % av det totale dyrka arealet i Noreg, kan dei potensielt vere ein stor bidragsytar til N2O - emisjonen frå norsk jordbruk. pH i jord er ein nøkkelvariabel for dei fleste biologiske prosessane i jorda. Kalking kan føre ti...

 11. Videreutvikling av transformasjonsmetoder i julestjerne for bedre kvalitet og produksjonsvilkår

  OpenAIRE

  Østerud, Camilla

  2013-01-01

  Det blir stadig laget nye varianter av prydplanter ettersom kjøpere blir fristet av nye variasjoner i farge, annet utseende, blomsterduft, og holdbarhet. Poinsettia (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotsch), kjent som julestjerne på norsk, er en svært ettertraktet potteplante som symboliserer julehøytid verden rundt. På grunn av sin popularitet er den et stort økonomisk bidrag i næringen, og blir produsert og solgt i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia, der Europa og Nord-Amerika er de le...

 12. Opptak og effekter på torsk av miljøgifter fra sediment

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Sammendrag Sedimentet i mange norske fjorder er betydelig forurenset, hovedsaklig som følge av menneskelig aktivitet. PÃ¥ bakgrunn av høye verdier av miljøgifter, er det fastsatt kostholdsrÃ¥d pÃ¥ konsum av lever fra torsk i indre Oslofjord. For eventuelt Ã¥ kunne bedre situasjonen, er det av interesse Ã¥ forsøke Ã¥ av dekke fra hvor og hvordan fisk akkumulerer og blir pÃ¥virket av miljøgifter i akvatiske omgivelser. Siden forurenset sediment normalt er tilknyttet havner, vil bÃ...

 13. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 14. Kartlegging av kreftrisiko og årsakspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leif Åge Strand

  2009-11-01

  Full Text Available  ENGLISH SUMMARYStrand LÅ. Cancer risk and cause-specific mortality among workers in the Norwegian offshoreoil industry. Nor J Epidemiol 2001; 11 (2: 137-142.The Cancer Registry of Norway has, in collaboration with the Norwegian oil industry association, started aproject investigating cancer risk and cause-specific mortality among workers in the Norwegian offshore oilindustry. The project started in 1996 by identifying the 61,300 present and former workers on the platformson the Norwegian continental shelf. The main contributors to the crew lists were oil companies, contractingcompanies, labour unions, safety training schools, and the national archives of Norway. In 1998 a selfadministeredquestionnaire was distributed by mail to the 57,000 workers alive and living in Norway. Thequestionnaire included questions on offshore job history, other occupations, leisure activities, and life-stylefactors such as smoking, alcohol consumption and nutrition.The study design of the project is a prospective cohort study, where cancer incidence and mortalityamong the exposed (the offshore workers will be compared with the non-exposed (the general population.Factors known to cause cancer and other diseases in other industries are probably present in the offshorework environment. The offshore workers may also be exposed to harmful agents more or less specific forthe work on the platforms, such as crude oil, gas, and drilling mud. Intense work periods and long leaveperiods, a diet rich in fat and calories, cheap tobacco, a ban on alcohol consumption on the platform, andworry about helicopter flights and platform safety are also factors that may influence the workers' health.The overall response rate was 62%. The collected material will constitute a basis for research in thecoming decades. With regular intervals the cohort will be linked to the cancer database in the CancerRegistry and the Cause of Death Registry at Statistics Norway.Because they are a highly selected group, the offshore workers as a whole will probably be as healthy asthe general population, yet excesses in cancer incidence and certain causes of death among the most exposedworkers (i.e., maintenance workers, drilling personnel, welders, painters and cleaners are expected. 

 15. Mellom børs, katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball

  OpenAIRE

  Hjelseth, Arve

  2006-01-01

  The topic of this dissertation is how supporters relate to the increasing commercialisation of football (soccer) in Norway. The point of departure is that football has gained increased popularity, both worldwide and in Norway, but that the growth has also challenged the values and practises of core supporters. Apparently, new middle class supporters have been more attracted to the game, which has resulted in the marginalisation or even exclusion of the traditional working class supporter and ...

 16. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mjoenes, Christian; Pettersen, Folke Vogn Haug; Kristoffersen, Bjoerge Sandberg; Birkeland, Bjoern Mangor; Essen, Jan von; Haarberg; Karl Johan

  2012-01-15

  On behalf of Enova SF, Prognosesenteret AS and Entelligens AS carried out a potential and barrier study of energy efficiency of the Norwegian housing stock. The study made use of newer and known studies of the Norwegian housing stock, known and documented barriers to energy efficiency, and new and extensive studies of several topics which have only been partially or never explored before. Through unique analysis and a case-based approach, it revealed a real energy efficiency potential in Norwegian homes with known technology and revealed representativeness, relevance, strength and extent of the barriers that prevent that one can realize most of the technical energy efficiency potential in the Norwegian housing stock. (eb)

 17. Norwegian gas export policy - management of external change; Norsk gasseksportpolitikk - haandtering av ytre endring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claes, Dag Harald

  1997-12-31

  This report is the first study in the research project `` Norwegian gas policy - external change and national adaptation``. The project is financed through Norges forskningsraad`s research program ``Petropol``. The main aim of the project is to understand the market, political and institutional changes in the European gas market as well as what implications they may have for the political and institutional design of the Norwegian gas sector. In this report an approach model is developed for studying the connection between changes in the European gas market and the Norwegian petroleum policy which will be central in several of the later works in the project. The report gives a historic account of Norwegian gas export policy as well, a field where altered frame conditions have given the authorities political and institutional challenges. The main focus in the report is however, connected to the empirical explanation of the connection between changed external environments and alterations in the Norwegian gas export policy. The question the study tries to answer is: To what extent and how the Norwegian gas export policy is affected by alterations in the European gas market and the EU policy towards this market. In the centre of the study of the gas export policy is the element of governmental control. The governmental control assumes ability to formulate national aims as well as the ability to produce laws and regulations which reflects the goals and counts on that the aims are reached in addition to that the authorities either implement the policies themselves or if this is left to other parties, have ability to survey and sanction these parties should they break the guidelines or oppose the national political aims. The report shows how these aspects are affected by changes in the environments surrounding the Norwegian gas export. 6 figs., 1 tab., 45 refs

 18. En funksjonell screening av Ballettdansere ved Den Norske Nasjonalballetten, med retrospektiv skadeanalyse og smertestatus

  OpenAIRE

  Olsen, Roger

  2014-01-01

  Background: Professional ballet dancers as a group have high exposure and a supposedly high prevalence of injuries (40 - 80 %). Previous studies show that pain is a part of their daily lives as dancers. Little is known about prevention of injury in ballet dance. Likewise there is little knowledge about strengths and weaknesses in this group. Purpose: The main purpose of this study was to see if functional tests as Functional Movement Screen (FMS), Star Excursions Balance Test (SEBT) and Lunge...

 19. Trafikksikkerhet, holdninger og atferd. En sammenligning av norske og russiske respondenter

  OpenAIRE

  Grønning, Bjørn Erik M.

  2014-01-01

  The main objective of the thesis was to investigate whether there are group differences and whether there exists a relationship between attitudes towards traffic behaviour and actual reported traffic behaviour between Norwegian (n = 247) and Russian (n = 245) respondents. Main concerns are: Does the thesis reveal actual cross-country differences? Does the relationships and possible cross-country differences outrun/go beyond confounding covariates such as: gender, age, and monthly mileage of d...

 20. Analysis of Norwegian bio energy statistics. Quality improvement proposals; Analyse av norsk bioenergistatistikk. Forslag til kvalitetsheving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  This report is an assessment of the current model and presentation form of bio energy statistics. It appears proposed revision and enhancement of both collection and data representation. In the context of market development both in general for energy and particularly for bio energy and government targets, a good bio energy statistics form the basis to follow up the objectives and means.(eb)

 1. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Enova has identified potentials and barriers for energy efficiency in Norwegian buildings. This report summarizes the results of this work. Efficient energy in buildings is important to ensure that future economic activity and growth can occur in a way that reduces the possibilities for an environmentally and economically sound development. (eb)

 2. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  What is a fisherman? This is the crucial question in this thesis. The question is the point of departure for a study of modernisation processes in Norwegian fisheries. With this question in mind, different understandings and descriptions of what a fisherman is, are identified and discussed. The thesis starts with the “discourse on recruitment” in the Norwegian fisheries, a discourse that is actually about the fishermen’s creation and ontology. The thesis focuses on the understa...

 3. Styring gjennom nettverk. Koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner

  OpenAIRE

  Holmen, Ann Karin Tennås

  2011-01-01

  In recent years the city region has developed as an arena for policy development. In this arena different interests and values are coordinated in order to solve complex problems. In Norwegian city regions this is especially visible within development policy. In this policy arena, city centers and surrounding municipalities are working together and both public and private stakeholders are involved. In this thesis this is referred to as governing through networks, or network gove...

 4. Høgres syn på statleg eigarskap i norsk oljeverksemd 1970-1984

  OpenAIRE

  Aven, Håvard Brede

  2014-01-01

  Denne masteroppgåva handlar om Høgre sitt syn på statleg eigarskap i norsk oljeverksemd i perioden 1970 til 1984, frå dei første drivverdige oljefelta blei funne på norsk sokkel og fram til Willoch-regjeringa gjennomførte Statoil-reforma i 1984. Høgre var i utgangspunktet skeptisk til statsdrift og utstrakt statleg eigarskap i industribedrifter. Likevel var det den borgarlege Borten-regjeringa – med ein industriminister frå Høgre – som sikra statleg aksjemajoritet i Norsk Hydro i 1970 og 1971...

 5. Ulike kulturelle forståelser av kjønn. Med et interseksjonelt blikk på rasialiserte transpersoner i Norge.

  OpenAIRE

  Bue, Kristine

  2014-01-01

  Internasjonalt finnes det en rekke studier som tematiserer ulike kjønnsidentiteter i sammenheng med «rase»/etnisitet. I norsk sammenheng finner vi et fåtall studier som tar for seg levekår blant transpersoner, ingen av disse studiene sier noe om rasialiserte transpersoner alene. Denne studien er derfor den første som i norsk forskningssammenheng fokuserer utelukkende på kjønnsidentitet og «rase»/etnisitet. Det empiriske materialet i denne studien er basert på 13 dybdeintervjuer med fokus på i...

 6. Når StatoilHydro drar utenlands ... følger norsk presse etter? : en nyhetsanalyse med fokus på forholdet mellom journalist og kilde under nyhetsproduksjon og hvordan internasjonalisering i privat sektor virker inn på den journalistiske makten

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Hvordan dekker den norske dagspressen StatoilHydros engasjement i utlandet? Dette spørsmålet besvares i lys av teorier rundt journalistisk makt, og ved hjelp av tre metodiske tilnærminger. For det første viser en omfattende innholds- og kildeanalyse at StatoilHydro, andre oljeselskap og analytikere dominerer dekningen. Det utøves nokså lite selvstendig, journalistisk arbeid, og 30 prosent av nyhetsdekningen er énkildejournalistikk. I de sakene der StatoilHydro dominerer, problematiseres virks...

 7. Bukken og havresekken? : en analyse av forholdet mellom Statoil og staten

  OpenAIRE

  2003-01-01

  Bukken og havresekken? Forholdet mellom Statoil og staten. I dag er petroleumsindustrien den industrien som har mest betydning for norsk økonomi. På mange måter er det slik i verden at den som kontrollerer oljen har makt. Den økende økonomiske betydningen av petroleumsindustrien førte til en økning av industriens politiske betydning. Direkte statlig engasjement i petroleumsindustrien var ikke noe særnorsk fenomen, men Norge har en større statlig eierandel i næringslivet enn land som det ...

 8. Prediksjonsmodeller for bonitet ved hjelp av flybåren laserskanning og digitale kartdata

  OpenAIRE

  Dufseth, Ole Erik

  2012-01-01

  I frykt for knapphet på de norske skogressursene ble det på starten av 1900-tallet et større fokus på en bærekraftig skogforvaltning med skogbruksplanlegging som verktøy. Etter bestandsskogbrukets inntog på 1950-tallet ble det enklere å bedrive rasjonell skogbruksplanlegging. Flere variable er viktige når skogressursen skal beskrives. Bonitet er en av dem. Bonitet er en indeks som beskriver voksestedets evne til å produsere trevirke. Siden det er mange enkeltfaktorer som påvirker produksjonse...

 9. Rådyrprosjektet i Borre : en analyse av innsamlet jaktmateriale og framtidige forvaltningsmuligheter

  OpenAIRE

  Nilsen, Erlend Birkeland

  2008-01-01

  Norsk: Rådyrprosjektet i Borre (RiB) ble initiert i 1999 som et forsøk på å koordinere og forbedre rådyrforvaltningen i Horten kommune. Siden 1999 har i alt 689 rådyr blitt felt i den ordinære jakta, og av disse er 563 dyr veid, alders- og kjønnsbestemt. Denne rapporten er den første sammenfatningen av disse dataene. Generelt har det vært en positiv trend når det gjelder slaktevekter, kjevelengder og spekklagtykkelse gjennom perioden, men denne økningen har vært relativt svak. ...

 10. Analyse av McGregors (1960) kjennetegn på effektive team: En SWOT-basert tilnærming

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Hensikten med denne studien var å analysere McGregors (1960) kjennetegn på effektive team, ved bruk av M-SWOT. En avdeling i en norsk statlig organisasjon med klart definerte team ble undersøkt, gjennom en intervju-undersøkelse av 40 ansatte. M-SWOT tar utgangspunkt i SWOT-baserte semistrukturerte intervjuer, der man oppfordrer de ansatte til å reflektere over styrker, svakhter, muligheter og trusler. Disse SWOT-utsagnene kan så knyttes til et av følgende organisasjonsnivåer: individ, gruppe,...

 11. Lungekreft blant norske nikkelverksarbeidere: Nytt lys på en klassisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Kristian Grimsrud

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1973 ble det påvist økt risiko for lunge- og nese-/bihulekreft blant norske nikkelverksarbeidere i en epidemiologiskundersøkelse fra Kreftregisteret. Analysene var basert på 48 lungekrefttilfeller, og man fant atrisikoen var høyest i den gruppen som hadde lengst ansettelse i roste-, smelte- og elektrolyseavdelingene.Tilsvarende funn var tidligere gjort blant nikkelarbeidere i andre land, og undersøkelsen vakte oppsikt fordiforhøyet risiko også ble funnet blant ansatte i elektrolysen. Senere analyser med spesifikke eksponeringsdatahar vist at kreftfaren er nært knyttet til eksponering for vannløselige nikkelformer. Nye data er nå blitt samletinn i forbindelse med en pasient-kontroll-undersøkelse basert på 213 tilfeller av lungekreft og 525 kontrollpersoner.På bakgrunn av opplysningene er relativ risiko regnet ut ved hjelp av regresjonsmodeller derfølgende faktorer var inkludert: total varighet av ansettelse ved bedriften, eller varighet av ansettelse i ulikeavdelinger, tidspunkt for førsteansettelse og røykevaner. Resultatene fra pasient-kontroll-analysen bekreftetfunnene fra 1973 når disse ble regnet om til relativ risiko, og tydet på at konklusjonene fra den gang varvalide selv om analysene var basert på færre arbeidstakere, kortere observasjonstid, en forenklet inndelingav arbeidstakerene i henhold til deres avdelingshistorikk, og manglende opplysninger om røykevanene.Grimsrud TK. Lung cancer among Norwegian nickel-refinery workers: Reappraisial ofa classical study. Nor J Epidemiol 2001; 11 (2: 171-176.  ENGLISH SUMMARYIn 1973, increased risk of cancer of the lung and nasal cavities was demonstrated among Norwegian nickelworkers in a study from The Cancer Registry of Norway (Kreftregisteret. The analyses were based on 48cases of lung cancer and the highest risk was found in workers with the longest employment in the electrolysis,roasting, and smelting departments. The study gave supportive evidence to

 12. Risiko for spontanabort blant norske, førstegangsfødende tannleger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jon E. Dahl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGDet er usikkerhet om eksponering for stoffer fra tannfyllingsmaterialer kan påvirke kvinners fertilitet. Vi harundersøkt forekomst av og risiko for spontanabort i første svangerskap blant praktiserende tannleger og sammenlignetresultatene med yrkesaktive lektorer/adjunkter og hjemmeværende kvinner. Et spørreskjema som omfatteten reproduktiv og en yrkesrelatert historie, ble sendt til alle kvinnelige medlemmer av Den norske tannlegeforeningog et tilfeldig trukket utvalg av kvinnelige medlemmer i Norsk undervisningsforbund. Ved at ikke allekvinnene var yrkesaktive i tiden før de ble gravide, kunne studiepopulasjonen deles i praktiserende tannleger(n=727, yrkesaktive lektorer/adjunkter (n=340 og hjemmeværende (n=300.For studiepopulasjonen samlet spontanaborterte ca. ni prosent av alle kvinner i første svangerskap, og overtiårsintervallene fra 1951 til 1990 økte spontanabortfrekvensen fra 5,3% til 11,5%. Det var en signifikant sammenhengmellom graviditetsutfall og tid til graviditet. Kvinner som hadde brukt ni måneder eller mer på å bli gravide,spontanaborterte to ganger hyppigere enn dem som brukte kortere tid.Risikoen for spontanabort blant praktiserende tannleger totalt var den samme som for hjemmeværende og forundervisningspersonell. I aldersgruppen over 30 år hadde tannlegene imidlertid 2,4 ganger høyere odds ratio (95%konfidensintervall: 1.0–5.4 enn undervisningspersonell. Antatt eksponering for kvikksølv fra innlegging av amalgamfyllinger,for bensenholdig desinfeksjonssprit og for andre løsemidler økte ikke risikoen.Dahl JE, Sundby J. Risk for spontaneous abortion among primiparous dental surgeons in Norway.Nor J Epidemiol Occupational exposure to potentially hazardous agents may increase the risk of spontaneous abortion. The presentstudy addresses the frequency and risk for miscarriage among dental surgeons compared to those of high-schoolteachers and non-employed women. A self-administered postal

 13. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 14. Krisekompetanse i norske PR-byråer - teori eller empiri?

  OpenAIRE

  Gebhardt, Trine; Eide, Fanny Bruzell; Angermo, Silje

  2015-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er krisekompetanse i norske PR-byråer. Vi har undersøkt hvorvidt de norske PR-rådgiverne tar i bruk teori når de jobber med krisehåndtering. For å ytterligere avgrense oppgaven har vi valgt å undersøke dette opp mot teorien Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Litteraturen som er brukt er i hovedsak W. Timothy Coombs’ bok, “Ongoing crisis communication planning, managing and responding”, og forskningsartikler, samt bøker vi har funnet relevante i f...

 15. Fra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serier

  OpenAIRE

  Zachrisen, Berit

  2008-01-01

  Norsk: Rapporten presenterer en analyse av to sentrale TV-serier for barn: Pokémon og Digimon. Analysen tar utgangspunkt i verdier sentrale i Rammeplan for barnehagen og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen: • likestilling og kvinnesyn • respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett • solidaritet • respekt for liv og forvalteransvar overfor naturen Analysen av de to seriene synes å vise at spesielt når det gjelder kvinnesynet, kan det spores en viss positiv utvi...

 16. Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-92. "Joint Monitoring Programme (JMP)"

  OpenAIRE

  Green, N; Knutzen, J.; Helland, A.; Brevik, E

  1995-01-01

  Den norske delen av JMP i perioden 1981-92 har vesentlig omfattet Oslofjordområdet, Sørfjorden/Hardangerfjorden og Orkdalsfjordområdet. Siden 1990 er det i tillegg foretatt undersøkelser i bare diffust belastede områder (referanse- lokaliteter) fra Ytre Oslofjord til Lofoten. I hovedtrekk gjelder programmet tilstand og utvikling i konsentrasjoner av kadmium, bly, kvikksølv, kobber, sink, PCB med enkelte forbindelser, DDT, y-HCH, HCB i sediment, blåskjell, lever av torsk og flatfisk, samt kvik...

 17. Genetisk analyse av partiell resistens mot mjøldogg i vårhvete

  OpenAIRE

  Lundby, Anne Marthe

  2011-01-01

  Den biotrofe soppen Blumeria graminis f.sp tritici forårsaker mjøldogg, som er en viktig sjukdom på hvete (Triticum aestivum L.). Soppen kan årlig forårsake epidemier, og fører til avlingstap hvis det ikke sprøytes med fungicider. Norske hvetesorter har hatt en kortvarig resistens mot mjøldogg, noe som skyldes foredling basert på rase-spesifikke gener. Patogenet vil lett kunne overvinne denne resistensen ved nye rekombinasjoner og mutasjoner. Det er derfor behov for oppbygging av sorter med p...

 18. Rentesjokk i interbank markedet : konsekvenser for norske banker

  OpenAIRE

  Monsen, Håkon

  2012-01-01

  Etter finanskrisen i 2007 – 2009 var det tydelig at de gjeldene bankreguleringene ikke var gode nok. I perioden før krisen, hadde banker over flere år drevet med aggressiv utlånsvirksomhet og verdipapirisering uten å ta nok hensyn risikoen ved at denne virksomheten var så avhengig av fremtidig oppgang i boligpriser. Når boligmarkedet snudde, var ikke bankene godt nok forbrett til å kunne dekke sine tap. Det hadde tatt for stor risiko. Konsekvens av dette ble en stor internasjonal finanskri...

 19. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 20. Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-1999

  OpenAIRE

  Green, N; Helland, A.; Hylland, K.; Knutzen, J.; Walday, M.

  2001-01-01

  Rapporten omfatter hovedresultatene fra den norske delen av Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) 1993-1999. I det vesentlige har undersøkelsene omfattet områdene rundt Oslofjorden, Hvaler-Singlefjorden, Lista, Sørfjorden, Hardangerfjorden, Bømlo, Lofoten og Varangerfjorden. Enkelte områder har blitt undersøkt siden 1981. I hovedtrekk gjelder programmet tilstand og utvikling i konsentrasjoner av kadmium, bly, kvikksølv, kobber, sink, PCB med enkeltforbindelser, DDT, ý-HCH og HCB i ...

 1. Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-2006

  OpenAIRE

  Green, Norman; Ruus, Anders

  2008-01-01

  Rapporten omfatter hovedresultatene fra den norske delen av Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) 1981-2006. I det vesentlige har undersøkelsene omfattet områdene rundt Oslofjorden, Hvaler-Singlefjorden, Lista, Sørfjorden, Hardangerfjorden, Bømlo, Lofoten og Varangerfjorden. Enkelte områder har blitt undersøkt siden 1981. I hovedtrekk gjelder programmet tilstand og utvikling i konsentrasjoner av kadmium, bly, kvikksølv, kobber, sink, PCB med enkeltforbindelser, DDT, -HCH og HCB i s...

 2. Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Kjøll

  2014-06-01

  Full Text Available Store norske leksikon (SNL [Great Norwegian Encyclopaedia] is an edited, online encyclopaedia that strives towards radical transparency. Our aim is for as many parts of text production as possible to be visible to everyone, much like in the model that Wikipedia has pioneered. Unlike Wikipedia, however, contributors to SNL are required to use their full name, and encouraged to supply biographies that explain their background and qualifications within a field or topic.

 3. Medisinsk fødselsregister, en hjørnesten i norsk epidemiologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorentz M. Irgens

  2009-10-01

  å synliggjøre miljøets rolle som årsak tilmedfødte misdannelser; som ventet er gjentakelsesrisikoen for medfødte misdannelser lavere når mor harbyttet partner, men den er enda mer redusert etter at mor har flyttet til en ny kommune.Datagrunnlaget for forskningen basert på MFR må ofte suppleres med ytterligere data både med hensyn påeksposisjon og oppfølgning. Dette er bakgrunnen for en landsomfattende kohortstudie der alle gravide i landeti en toårsperiode vil bli anmodet om å delta med å besvare tre spørreskjemaer i løpet av graviditeten og å avgito blodprøver til en biobank. Kvinnene og deres barn vil senere bli fulgt opp over lengre tid. Detteforskningsprogrammet vil gi muligheter for tallrike perinatalepidemiologiske delstudier samtidig som det vilgi muligheter for å belyse sammenhenger mellom perinatale risikofaktorer og sykdom senere i livet. I detteperspektiv vil MFR etter hvert få relevans i det meste av norsk epidemiologisk forskning.Irgens L. The Medical Birth Registry of Norway, a foundation stone in Norwegian epidemiologicalresearch . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 5-10.ENGLISH SUMMARYThe Medical Birth Registry of Norway (MBRN was established in 1967 in the wake of the thalidomidecatastrophe which caused more than 10,000 cases of reduction deformities throughout the world. The specificobjective was to detect, as soon as possible, increased rates of birth defects, and in general, to establish a basisfor epidemiological research of perinatal health problems. This dual objective, related to management andresearch, has influenced the functions of MBRN.An important management function is the epidemiological surveillance of perinatal health problems whichhas contributed to the clarification of a series of clusters and to reduce the uncertainty attached to birth defectsand the environment. So far the greatest challenge has been the surveillance after the Chernobyl accident in6L.M. IRGENS1986. However, a complex environment, involving a

 4. Norsk fangst og undersøkelse av sel i 1994 (Norwegian catches and investigations of seals in 1994)

  OpenAIRE

  Øritsland, Torger

  1995-01-01

  Four Norwegian vessels caught a total of 17621 harp and 492 hooded seals in the West Ice (Greenland Sea) and the East Ice (Barents Sea) in 1994. The Norwegian Marine Mamma1 Research Programme was brought to an end in an 'International Symposium on the Biology of Marine Mammals in the Northeast Atlantic' in 1994. Presentations involving studies of seals included assessments, biology, physiology, ecology, energetics, parasites, contaminants and interactions with fisheries. An ...

 5. Norsk fangst og undersøkelse av sel i 1995 (Norwegian catches and investigations of seals in 1995)

  OpenAIRE

  Øritsland, Torger

  1996-01-01

  Three Norwegian vessels caught a total of 15070 harp and 933 hooded seals in the West Ice (Greenland Sea) and the East Ice (Barents Sea) in 1995. These catches include 945 weaned pups and 22 adult harp seals taken under scientific permit. Results from Norwegian studies of seals were presented at several international scientific meetings in 1995. Age-compositions from commercial catches of moulting harp seals confirm previous indications that the year-classes 1987 and 1988 ar...

 6. KB-N (KunnskapsBank for Norsk økonomisk-administrativt domene): presentasjon av et korpusbasert terminologiprosjekt

  OpenAIRE

  Innselset, Kai; Brekke, Magnar

  2004-01-01

  This paper reports early results of a 3-year project at the Department of Professional and Intercultural Communication, NHH, aiming to establish a knowledge-bank for economic-administrative domains. The underlying assumption is that domain-focal special knowledge is embedded in text produced typically by domain experts for documentary, argumentative, didactic or general communicative purposes. It is further assumed that the essential knowledge content is embedded in relatively lan...

 7. Utbrenthet og mestring i et norsk utvalg. En surveystudie av sammenhengen mellom jobbkrav, jobbressurser, mestring og utbrenthet (N=5022)

  OpenAIRE

  Grøteide, Hilde; Sunde, Sigrun Kvalavåg

  2012-01-01

  The aim of this master thesis is to investigate the relationships between job demands (time pressure), job resources (autonomy), coping and burnout. A particular emphasis in this thesis is whether coping strategies moderate the relationship between job demands, job resources, and burnout. A total of 5022 respondents from eight different occupational groups participated in the study, and a response rate of 62,8 % was achieved. Five hypotheses were explored. Hypoth...

 8. Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2014-01-01

  Full Text Available Lifestyle - change. How can use of pictures be an expedient tool in communicating dietary guidance towards non- ethnical Norwegian illiterates?Background: In an increasingly globalized world, service providers experience multicultural challenges within most areas of society. In order to reach their recipients with adequate information and guidance it is imperative to communicate in a way that enables the parties to understand each other. With limited access to interpreter services, the challenges are particularly vast for the group of non- ethnical Norwegian illiterates. Purpose: In this study we have examined to which degree facilitating for the use of pictures can be an expedient tool in communicating dietary guidance. The study was conducted at a family shelter where the majority of the clients were non- ethnical Norwegian illiterates.Method: Pictures of various food and beverages from different suppliers were downloaded from the internet. They were categorized and laminated in an appropriate scale for guidance use. Results: The results are uplifting in regards to usefulness value and increase of competence. The study points to a need of additional empirical research on the use of pictures within different areas of life where language barriers and illiteracy obstructs communication. Further research could also contribute to an answer to whether expedient use of pictures could enhance and strengthen the use of the Norwegian spoken language.

 9. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Christian Risan

  2013-12-01

  Full Text Available Universell utforming er et prinsipp hvor målsetningen er at «utforming av produkter og omgivelser [skal skje] på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (Aslaksen mfl, 1997, den første norske definisjonen I løpet av de siste 15 årene har dette prinsippet blitt fremmet i Norge som et utvetydig fremskritt. Det kan imidlertid være farlig å tro at en ren teknisk løsning kan bygge bro over politiske kontroverser (Imrie 2012, og i denne artikkelen vil vi vise hvordan viktige ideologiske premisser er skjult under paraplyen om universalitet. Vårt empiriske felt er norsk boligpolitikk fra etterkrigstiden og fram til i dag. Innenfor dette feltet ser vi at det har vært argumentert for ulike versjoner av «universell utforming» de siste 40 årene, selv om navnet «universell utforming» er av nyere dato. Vi vil vise hvordan prinsippet har endret seg fra å ha et sosialdemokratisk innhold – før det ble omdøpt til «universell utforming» – for å bli inkorporert i et nyliberalt boligpolitisk paradigme de siste 15 årene. De sosialdemokratiske forgjengerne til «universell utforming» ble til dels formulert som videreutviklinger av en boligpolitikk for sosial rettferdighet og økonomisk likhet. Med innføringen av begrepet «universell utforming» har denne brede sosiale rammen forsvunnet, men under dekke av universalitet og entydig framskrittsoptimisme har denne politiske endringen blitt underkommunisert.[i] [i] Prosjektet er finansiert av Husbanken. Prosjektmedarbeiderne har bestått av NIBR-forskerne Erik Henningsen, Siri Nørve og Lars Risan. Underveis har disse forskerne intervjuet og snakket med en rekke personer innenfor feltene funksjonshemming- og boligpolitikk. Vi takker også Jon Guttu, Olav Rand Bringa, Tore Lange for mange konstruktive innspill. 

 10. Norske og internasjonale regler og initiativ knyttet til samfunnsansvar

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2014-01-01

  Det har vært en kraftig vekst i nasjonale og internasjonale initiativ, standarder og verktøy knyttet til samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR). For bedrifter kan det være tidskrevende og forvirrende å orientere seg om alle disse nye reglene og frivillige initiativene. Hvilke (om noen) er relevante for egen bedrift og hva som faktisk kreves og forventes av dem knyttet til CSR rapportering, er spørsmål bedrifter stiller seg. I denne artikkelen vil vi derfor gi en oversikt over ...

 11. Miljøeffekter av grønne tak og vegger

  OpenAIRE

  Aardal, Liz Helen

  2015-01-01

  Fortetning i urbane områder og klimaendringer med utsikt til høyere temperaturer og større nedbørsmengder har ført til en økende interesse for grønne tak og vegger. Denne oppgaven gir en kort gjennomgang av hva slags hovedtyper grønne tak og vegger som finnes på markedet i dag, hva som skiller dem fra hverandre, samt noen viktige aktører i det norske markedet. Det er også utført en litteraturstudie på miljøeffekter av grønne tak og vegger med fokus på effekter på biodiversitet, overvannsavren...

 12. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 13. Beyond budgeting i Norge : utbredelsen av beyond budgeting i Norge, og karakteristikker på virksomheter uten budsjett

  OpenAIRE

  Hjelle, June Finsnes

  2014-01-01

  For mange virksomheter er avskaffelse av budsjetter utenkelig, likevel har noen valgt å styre uten budsjett. De har gått Beyond Budgeting. Målet med masteroppgaven er derfor å undersøke hvor utbredt Beyond Budgeting er i Norge, både ved kjennskap og bruk. Samtidig undersøkes det hvor enige norske virksomheter er i budsjettkritikken, og hva som karakteriserer virksomheter som har avskaffet tradisjonell budsjettering. Beyond Budgeting er en dynamisk styringsmodell som ser bort fra tradisjon...

 14. Verdsettelse av Statoil ASA

  OpenAIRE

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 15. Pizza på norsk : moderne matvaner sett med et kulturhistorisk blikk

  OpenAIRE

  2006-01-01

  I denne oppgaven har jeg sett på moderne norske matvaner med utgangspunkt i pizza. Pizza er opprinnelig en italiensk matrett, men i dag serveres pizza i de fleste land, så den må nå omtales som en internasjonal rett. Jeg har tatt for meg frossenpizza, pizza på restaurant og bestillingspizza og hjemmelaget pizza. Tidsperioden er 1970-2000. Jeg har sett på endringer knyttet til spisevanene rundt pizza og jeg har også vist hvordan de ulike pizzatypene har blitt endret i den aktuelle tidsperi...

 16. Helikoptertransport av farlig gods

  OpenAIRE

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 17. Akustisk analyse av snorking

  OpenAIRE

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 18. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  OpenAIRE

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 19. Verdsettelse av DOF ASA

  OpenAIRE

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 20. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 1. Ombyggnad av motorcykel

  OpenAIRE

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 2. Verdsettelse av Ekornes ASA

  OpenAIRE

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 3. Verdivurdering av BW Offshore

  OpenAIRE

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 4. Verdsettelse av IC Companys

  OpenAIRE

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 5. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  OpenAIRE

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 6. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  OpenAIRE

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 7. Avvattning av fettavskiljarslam

  OpenAIRE

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 8. Effekter av IFRS

  OpenAIRE

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 9. Fortellinger om Vi-et-hjem. : Et retrospektivt studie av seks vietnamesiske menns erfaringer fra sin oppvekst på institusjon.

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Denne oppgaven tar for seg fortellingene til noen av de første vietnamesiske innvandrerne som kom til Norge. De intervjuede kom som barn i 1968-69. De var blitt skadet i Vietnamkrigen og kom til Norge for å få behandling de ikke kunne få i Vietnam. Etter endt sykehusopphold ble det bygget et hjem til barna. Vi-et-hjem prosjektet var et frivillig initiativ, hvor barna kom til Norge via den norske arbeidsgruppen for den humanitære hjelpeorganisasjonen Terre des Hommes. De intervjuede er i dag b...

 10. Hvilken kunnskap kan være viktig for å kunne gi en familie hjelp etter avdekking av søskenincest?

  OpenAIRE

  Midtsund, Kristin

  2014-01-01

  Seksuelle overgrep er et utbredt problem i de fleste kulturer og samfunn. Begrepet incest bruker vi da seksuelle overgrep blir utført mot et familiemedlem. Incest har lenge vært og er fortsatt et tabubelagt tema. Det har siden midten av 1980-tallet vært økt fokus på denne problematikken i det norske fagmiljøet (Søftestad, 2005). Det har vært med på å skape endring, blant annet ved at flere melder fra, tar kontakt med hjelpeapparatet, eller står frem offentlig og forteller om overgrepene. Den ...

 11. Innovasjonsbarrierer - leve med eller bryte ned? : Et studie av innovasjonsbarrierer i søknadsprosessen til Research for the Benefit of SMEs

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Denne oppgaven forsøker å finne ut hvorfor ikke flere norske bedrifter ønsker å benytte Teknologisk Institutt (TI) sine tjenester for å søke støtte fra Research for the Benefit of SMEs (R4S). Oppgaven vil benytte tre problemstillinger for å finne ut hvorfor bedriftene ikke velger å søke innovasjonsstøtte, og tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse besvart av bedrifter som allerede har vist interesse for TIs og R4S’ tjenester. Ressursbasert perspektiv benyttes for å forstå hva som motiverer b...

 12. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  OpenAIRE

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 13. Verdivurdering av SAS AB

  OpenAIRE

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 14. Automatisert pigging av lastebildekk

  OpenAIRE

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 15. Hantering av systemdokument

  OpenAIRE

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 16. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  OpenAIRE

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 17. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 18. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 19. Introduction to AVS Audio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 20. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  OpenAIRE

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 1. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 2. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  OpenAIRE

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 3. Utveckling av ett snabblyftblock

  OpenAIRE

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 4. Utveckling av hotspotsystem

  OpenAIRE

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 5. Läsförståelse av faktatexter i NO, med stöd av Leselos, en norsk arbetsmodell : En fallstudie av en intervention i årskurs 3

  OpenAIRE

  Edsmalm, Maria

  2014-01-01

  To read and understand are essential competences for everyone in our society; at the same time reading comprehension among Swedish pupils is on the decline. The Swedish school must therefore try to improve their instructions to increase the students' reading comprehension. The aim of the study was to describe how three reading comprehension strategies, if possible, could improve the reading comprehension for the students, including children with learning disabilities, when reading texts of na...

 6. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 7. Projektering av hallbyggnad

  OpenAIRE

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 8. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  OpenAIRE

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 9. Teratogene effekter av antiepileptika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 10. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 11. Fysisk aktivitet, lidenskap og standhaftighet En undersøkelse av sammenhengen mellom grit og ulike fysiske aktivitetskontekster blant jenter og gutter i alderen 13 og 16 år

  OpenAIRE

  Drangsholt, Karoline

  2015-01-01

  Studiens formål var å undersøke forholdet mellom grit og deltakelse i ulike fysisk aktivitetskontekster (organisert idrett og selvorganisert fysisk aktivitet) blant norske ungdommer i alderen 13 og 16 år. I tillegg ønsket studien å se på forskjeller i grit basert på kjønn og alder. Denne studien ble gjennomført som en tverrsnittsstudie og var en del av et større prosjekt kalt «the RElevance of Physical Activity Contexts in Every-day life of Adolescents» (REPAC). 3049 elever i 8. klasse og ...

 12. Beyond Budgeting - en reise i økonomistyring : hvordan endrer økonomistyringssystemet seg etter overgangen til Beyond Budgeting-silosofien? : en studie av økonomistyring i Statoil

  OpenAIRE

  Sjødin, Øyvind

  2009-01-01

  Sammendrag Budsjettet er en hemsko på mange norske og internasjonale selskaper i dag, og i denne misnøyen har det vokst frem et alternativ til tradisjonell styring. Handelsbanken startet med filosofien i 1972, og siden den gang lå filosofien i stor grad i en dvale frem til Jeremy Hope og Robin Fraser startet bevegelsen på midten av 1990-årene. Jeg har i denne oppgaven om Statoil sin nye styringsfilosofi Beyond Budgeting intervjuet 2 ledere i forhold til implementeringsproses...

 13. Mindfulness for rådgivningsstudenter : Hvordan oppleves qigong som selvutviklings- og selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong være et alternativ i praktisering av mindfulness

  OpenAIRE

  Kunz, May

  2011-01-01

  Fokuset i denne kvalitative forskningsstudien er å utforske hvordan det oppleves for rådgivningsstudenter å praktisere qigong, en selvhjelpsmetode innenfor tradisjonell kinesisk medisin, for videre å kunne se om qigong kan være et alternativ i praktisering av ”mindfulness”, eller oppmerksomhetstrening som det kalles på norsk. Forskningsspørsmålet er: ””Mindfulness” for rådgivningsstudenter…Hvordan oppleves qigong som selvutviklingsog selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong v...

 14. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 15. Espen Schaannings Foucault: Idéhistoriske intervensjoner i den norske Foucault-resepsjonen

  OpenAIRE

  Lillebø, Jonas Gamborg; Vik, Bjørnar Mortensen

  2009-01-01

  Artikkelen konsentrerer seg om et sentralt problem: Foucault som historiker og som filosof. Problemet aktualiseres ved en kritisk gjennomgang av Espen Schaannings lesing og formidling av Foucault som idéhistorisk intervenør. Er dette en for generaliserende lesning? Og er dette holdbart som en allmenn teori om historievitenskap?

 16. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 17. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 18. Det "ideelle" styret? En kvalitativ undersøkelse om rekruttering til norske styreverv i næringsmiddelindustrien

  OpenAIRE

  Slettvold, Ann Christin; Vodahl, Maja Solberg

  2012-01-01

  Tema for vår masteroppgave er rekruttering til norske styreverv i næringsmiddelindustrien, i henholdsvis aksje- og allmennaksjeselskaper (AS og ASA). Tidligere forskning viser at rekruttering tradisjonelt foregår gjennom aksjonærenes, administrasjonens og valgkomitémedlemmenes egne profesjonelle nettverk. Formålet med oppgaven er å bidra til større innsikt i hvordan rekruttering til styreverv foregår i næringsmiddelindustrien. Med utgangspunkt i hvordan selskapene setter sammen sine styrer ha...

 19. Temanummer om styring av naturressurser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 20. Jeg er ingen gal fransk sekularist : Om fransk og norsk argumentasjon i de nasjonale hijabdebattene

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Oppgaven tar utgangspunkt i at selv om europeiske stater står overfor mange av de samme utfordringene som følge av utviklingen mot stadig mer flerkulturelle og flerreligiøse samfunn, fører de tildels ulik religionspolitikk. Dette gjelder blant annet hvordan landene forholder seg til en økende bruk av hijab blant muslimske jenter og kvinner i Europa. Oppgaven søker å drøfte i hvilken grad elementer i den nasjonale konteksten kan sies å reflekteres i måten det har blitt argumentert for og mot e...

 1. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 2. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  OpenAIRE

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 3. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  OpenAIRE

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 4. Vox : en studie av endringsprosesser

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 5. Impacts on the receiving states of Norwegian petroleum investments with an emphasis on Angola; Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsivesteringer med hovedvekt paa Angola

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordaas, Hildegunn Kyvik; Tvedten, Inge; Wiig, Arne

  1999-07-01

  This report examines how Norwegian petroleum investments may contribute to develop industry and a more even distribution of income in the receiving states. It also examines to what extent such investments may help to improve social development, humane rights, health, the environment and safety. The study concentrates on Norwegian investments in Angola. Offshore petroleum activities are capital-intensive and technologically demanding industry which often becomes an enclave in countries with a weakly developed industrial basis and few skilled workers. The profit from this industry accounts for a very large part of the export earnings and of the earnings of the public sector while at the same time this sector creates relatively few jobs in the local community. Thus, the income from the petroleum industry is not widely distributed. The petroleum sector tends to increase the growth of income during its development period but then causes little further development. This can be remedied by an economic policy that deliberately smoothes differences and by taking macro-economic measures which prevent overheating of the economy and which creates space for development in the private sector in the mainland economy. This is difficult, and few oil-exporting developing countries have succeeded so far. In Angola it is hardly possible under the current circumstances with civil war and the absence of institutions that work. The report emphasises that oil companies can contribute with knowledge transfer to local employees and the local state oil company. They should also help to extract Angola's resources in the most efficient and environmentally friendly way. But the social and economical development is the responsibility of the local authorities. Norwegian authorities may provide technical and economical aid, if desired, but it is stressed that there should be a clear division of roles between the authorities and the oil companies.

 6. Evaluation of iodine tablets as the relevant countermeasure in Norwegian nuclear and radiological emergency response.; Vurdering av jodtabletter som aktuelt tiltak i norsk atomberedskap.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaworska, Alicja; Jerstad, Ane Naess; Holo, Eldri N.

  2012-07-01

  The report contains definitions of volume and dose parameters for external radiotherapy. In addition the report contains recommendations for use, documentation and minimum reporting for radiotherapy of the individual patient.(Author)

 7. Oppfatninger om kunnskap og barrierer i smertebehandling av nyfødte : en undersøkelse blant personalet i to norske nyfødt intensivavdelinger

  OpenAIRE

  Andersen, Randi Dovland; Greve-Isdahl, Margrethe; Meberg, Alf; Jylli, Leena

  2007-01-01

  Background: Approximately 10 % of Norwegian newborns are each year transferred to a Neonatal Intensive Care Unit (NICU). They experience pain from numerous sources and their pain is often poorly managed. Aims: To describe health personnel’s opinions, knowledge and view of potential barriers in neonatal pain management. Materials and methods: Physicians (n=20), nurses (n=53) and nurse assistants (n=17) from two Norwegian NICUs participated. Response rate 81 %. A structured questionnaire ...

 8. Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beret Wicklund

  2016-04-01

  Full Text Available This article presents a study of literary experiences in a group of Norwegian and Swedish students in Teacher Education in the beginning of their studies. The authors have taught Norwegian and Swedish for many years in Teacher Education. We discuss the concept of «literary competence», attitudes to literature and reading, and what challenges teacher’s education face. The study is a result of cooperation between Teacher Education in the Nordic countries (Denmark, Sweden, Norway and Finland, financed by Norplus, in the project «Nabospråk i lærerutdannelsen» (Neighbor languages in Teacher Education. The aim of the project has been to promote Nordic student’s mutual understanding of Nordic languages and culture, reading of literature and teaching abilities. This project has made it possible to see the situation not only in a Norwegian, but also in a Nordic perspective. The study shows that the students, who specialize in teaching Norwegian or Swedish on the lower levels in school, read less books than those who qualify for higher levels. The students are positive to reading books in general, and many of them read a lot for pleasure and relaxation, but mostly crime and international bestsellers. They have less experience from other genres in literature and classic texts, and a more reflecting attitude to reading.

 9. Motivasjon hos norske ledere : En empirisk studie av betydningen resultatlønn og egenskaper i jobben har for leders motivasjon

  OpenAIRE

  Hjønnevåg, Camilla Kyrkjebø; Steine, Siril

  2014-01-01

  Graden et firma klarer å forene de ansattes individuelle interesser med de overordnede strategiske målene, har lenge vært ansett som en avgjørende faktor for firmaets prestasjoner (Jensen og Meckling, 1979). En utbredt antagelse er at resultatlønn kan motivere til å øke innsatsen og jobbe for å møte eiernes krav til virksomheten. I nyere forskning har Deci og Ryan (1985) foreslått nye rammeverk om motivasjon i arbeidslivet, og betrakter ikke bare ytre, men også indre motivasjon...

 10. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  OpenAIRE

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 11. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 12. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  OpenAIRE

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 13. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  OpenAIRE

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 14. Den norske matvaretabellen og beregningsdatabasen ved Institutt for ernæringsforskning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnhild Haga Rimestad

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGOpplysninger om matvarers innhold av energi og næringsstoffer er nødvendig i mange sammenhenger –for overvåking av kostholdet i ulike befolkningsgrupper, for studier av sammenhenger mellom kosthold,livsstil og helse, ved veiledning, undervisning og opplysning om et helsemessig godt kosthold. De flestevestlige land har en trykt matvaretabell som viser næringsinnholdet per 100 g matvare for etrepresentativt utvalg av de vanligste matvarene. Ved næringsberegning av kostholdsundersøkelser brukessom regel spesialtilpassete beregningsdatabaser, disse har ofte ikke-publiserte data i tillegg. Kvaliteten påden beregningsdatabasen som benyttes ved bearbeiding av kostholdsundersøkelser kan ha avgjørendebetydning for resultatene. Det er viktig at den databasen som benyttes blir omtalt i metodeavsnittet nårarbeidet publiseres. Matvaremarkedet endres stadig, fokus rettes mot nye næringsstoffer og analysemetodeneforbedres. Matvaretabellene og databasene må derfor revideres kontinuerlig. Næringsstoffinnholdet imatvarer varierer med sort, rase, fôring, dyrkingsbetingelser, lagring, transport, bearbeiding, oppskrifterog tilberedningsmetode. Siden mange av disse faktorene er forskjellig i forskjellige land, er det nødvendigå ha egne nasjonale matvaretabeller og databaser. For importerte matvarer kan det være forsvarlig å låneutenlandske verdier gitt at varen er av samme type, at håndteringen er lik og at næringsstoffdefinisjonerog analysemetoder er sammenlignbare. Det er viktig å fortsette det internasjonale samarbeidet med ågjøre tabellverk i ulike land sammenlignbare. Dette er en av forutsetningene for at resultatene frakostholdsundersøkelser i ulike land kan sammenlignes.Rimestad AH, Løken EB, Nordbotten A. The Norwegian food composition table and the database fornutrient calculations at the Institute for Nutrition Research. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 7-16.ENGLISH SUMMARYFood composition data are needed for diet

 15. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  OpenAIRE

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 16. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  OpenAIRE

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 17. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  OpenAIRE

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 18. Energy load in low energy residences. An analysis of the total energy use in 5 versions of a Norwegian residence; Energibelastninger ved lavenergiboliger. En analyse av totalenergiforbruket i 5 versjoner av en norsk bolig

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winther, Beate Nemeth

  1997-12-31

  The purpose of the study has been to investigate whether Norwegian low energy residences have a lower energy consumption throughout their existence than residences built according to the present practises. The building life span includes in this context production of the necessary building materials, construction and use of the house and demolition and handling of the demolition materials after the house lifetime is over. 5 versions of the building are analysed: 1) A residence built after the building practise according to the 1987 building regulations. 2) A residence built according to the expected practise using the 1997 regulations. 3) A low energy residence which satisfies the demands of U-Values in the 1997 technical regulations but with solar energy equipment and efficient heat recirculation of the exhaust air. 4) A well insulated, low energy residence aided by advanced solar and low energy systems that has a very low energy consumption when in operation. 5) A residence with alternative materials compared to what is normally used in Norwegian residences. The buildings are row houses built at Hamar. All the materials used are mapped. How a large part of the materials is used as well as what materials dominate the various building parts are investigated. The energy content values in most of the building materials have been determined. The yearly energy consumption for operating all the building versions is calculated and the energy for operating is 5 times higher in residences with the largest energy consumption than in residences with the lowest consumption. The energy reduction for all the technical installations used in the row house in the study is determined. The energy consumption for demolition after the life span and transporting the demolition waste is also considered. Finally an analysis is carried out for investigating how uncertainties in the various phases of the life span of the building versions may influence the obtained results. Both an advanced solar energy residence and a house with more traditional solar energy use have in total a lower energy consumption when both energy content and energy consumption for operation are considered than in a traditionally built house of the same type. Generally most of the buildings both use solar energy and energy conservation measures combined with materials with low energy content. 41 refs., 186 tabs., 42 figs., 5 ills.

 19. En analyse av oppfattet organisatorisk støtte (POS) i en norsk, statlig virksomhet på bakgrunn av de ansattes refleksjoner rundt sitt generelle arbeidsmiljø i SWOT-intervju

  OpenAIRE

  2009-01-01

  The purpose of this study was to analyze Perceived Organizational Support (POS) using SWOT-interviews (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). A sample of 40 employees from a public institution were interviewed. Their reflections on the general working environment were coded according to the four SWOT-categories mentioned above, the three main categories of POS (fairness, supervisor support, and organizational rewards and favourable job conditions), and at the organizational levels...

 20. The use of roentgen diagnostics in chiropractor activities. Project based survey according to new regulations regarding radiation protection and use of radiation; Bruk av roentgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter. Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om straalevern og bruk av straaling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaum, Aud; Widmark, Anders

  2005-12-15

  An audit has been performed in 17 chiropractic enterprises according to new radiation protection legislation. Before the audits a survey of the use of diagnostic imaging in Norwegian chiropractic enterprises was carried out. This report summarizes the results of the survey and the findings at the audits. (Author)

 1. Utilization of power customers in the end user market. Analysis of the competitive relationship between the Norwegian power contracts; Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden. Analyser av konkurransetilhoevet mellom norske kraftavtaler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sunde, Bjarne Bjoerkavaag

  2011-07-01

  This study deals with the competitive relationship between the Norwegian power agreements in end user markets. As expected we find clear evidence of an exploitation of locked-in customers through expensive standard variable rate agreements. One also find evidence that the extent of this utilization have increased after power providers began to use price discrimination of customers more actively. Vendors say the exploitation of locked-in customers have held out for and utilization is often seen as the biggest problem for the market. In time to come, it is not however given that exploitation of locked-customers, through expensive standard variable rate agreements, will continue to be the biggest problem with the market. Today, 60% of households are connected to the spot price contract, and such a percentage would indicate less use of customers. Electricity suppliers uses hand spot agreements without notification to exploit uncertainty customers have about competitive premiums. Agreements without notification will not be registered in this summary power to the Competition Authority and the agreements are therefore difficult to compare for customers. Today, over half of the spot price agreements without notification, and power providers achieve much greater profit on these agreements than the spot price agreements with notification.(eb)

 2. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  OpenAIRE

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 3. Europeiske Norge : hvordan en frihandelsavtale mellom EU og USA kan legge føringer for norsk forvaltningspraksis

  OpenAIRE

  Bekkos, Vegar Østli; Riis, Anders Dokken

  2015-01-01

  EU og USA forhandler i skrivende stund om en frihandelsavtale som omfatter halvparten av verdens BNP og rundt 30 % av all handel i verden. Et slikt handelsområde vil nødvendigvis måtte reguleres. Norge er gjennom EØS-avtalen knyttet opp mot EUs indre marked og den tilhørende sekundærlovgivningen. Formålet til denne oppgaven er å undersøke hvordan Norge kan påvirkes av lovendringer i EU som et resultat av frihandelsavtalen mellom EU og USA, som har fått navnet Transatlantic Trade and Investmen...

 4. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  OpenAIRE

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 5. Minimering av risker vid kreditgivning

  OpenAIRE

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 6. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  OpenAIRE

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 7. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  OpenAIRE

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 8. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  OpenAIRE

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 9. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 10. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  OpenAIRE

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 11. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 12. The air quality in Norwegian cities. Development - reasons - measures - future; Luftkvaliteten i norske byer. Utvikling - aarsaker - tiltak - framtid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larssen, Steinar; Hagen, Leif Otto

  1998-12-01

  There is an increasing focus on the air quality in Norwegian cities and townships. The air quality depends on several factors and the connections are complex. The aim of this report is to present a short and simple survey of this complex field. The report consists of three parts: Part 1 is a survey of the development until today. Measurements of SO{sub 2} and soot were started in the 1950's. Systematic determinations of NO{sub x} and NO{sub 2}, CO and particles, ozone and benzene was started during the last three decades. The population exposure to air pollutants and their main sources are described as well as the air quality in Norwegian cities compared to other cities in Europe. In part 2 developments within transport, a sector necessary for understanding the development, are described. Part 3 is a survey of forecasting the air quality in Norway, pollution warnings and surveillance. The forecasts are based on assumed developments in important sectors such as transport, energy consumption for heating and industrial purposes and the effects of demands for fuel and vehicles. Effect analyses of further measures which may be useful for reaching the national goals for the air quality are carried out. A survey of the most important limiting values and criteria as well as technical terms is presented in the report and in the appendix. The report is commissioned by the Norwegian Petroleum Institute (Norsk Petroleumsinstitutt) and the Norwegian Road Federation (Opplysningsraadet for Veitrafikken)

 13. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  OpenAIRE

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 14. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 15. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  OpenAIRE

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 16. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  OpenAIRE

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 17. Implementering av en Lua-parser

  OpenAIRE

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 18. AVS-M: From Standards to Applications

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 19. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  OpenAIRE

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 20. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  OpenAIRE

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 1. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 2. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  OpenAIRE

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 3. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Science.gov (United States)

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 4. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 5. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 6. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  OpenAIRE

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 7. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  OpenAIRE

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 8. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 9. Konservering av oljemaleri i privat eie

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 10. Fördröjning av dagvatten

  OpenAIRE

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 11. AVS (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 12. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  OpenAIRE

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 13. En studie av kundetilfredshet og kundelojalitet ved Toyota Nordvik

  OpenAIRE

  Rossow, Liv Oftedal; Andersen, Elisabeth

  2012-01-01

  Denne oppgaven ble til etter samtale med Frode Fjelldal-Soelberg og vår oppdragsgiver Toyota Nordvik. Bacheloroppgaven vår tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet ved Toyota Nordvik. Ved å ta utgangspunkt i Norsk Kundebarometers modell, vil vi i denne oppgaven ha mulighet til å se om Toyota Nordviks kundegruppe scorer like høyt på tilfredshet som Toyota gjør på landsbasis, samt hvilke faktorer i denne modellen som er viktige for bilforhandlere. I vår oppgave har vi gj...

 14. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 15. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  OpenAIRE

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 16. En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken

  OpenAIRE

  Gillesvik, Mari Helene; Kristiansen, Brede Borgen

  2010-01-01

  Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til å strukturere og presentere normativ teori om de økonomiske styringssystemene Economic Value Added (EVA) og Beyond Budgeting. Deretter har vi gjennomført en kortfattet komparativ analyse av styringssystemene, hvor vi kommer frem til at det finnes både likheter og forskjeller ...

 17. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  OpenAIRE

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 18. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 19. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 20. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  OpenAIRE

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 1. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  OpenAIRE

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 2. Grammatikk og didaktikk. En studie av 12-åringers grammatikkunnskaper generelt og betydningen av montessoripedagogisk undervisningsmetode spesielt

  OpenAIRE

  Sellevoll, Marit Billington

  2016-01-01

  Sammendrag Tema for denne masteroppgaven er grammatikkunnskaper og grammatikkundervisning i grunnskolen. Jeg har gjennomført en undersøkelse blant et utvalg norske 12-åringer for å studere om grammatikkunnskapene deres er i tråd med det som forventes i læreplanen. Dette fagområdet har røtter tilbake til det 19. århundre, og har vært diskutert siden, tidvis ganske heftig til og med. Grammatikken i morsmålsundervisningen har holdt stand, med varierende argumentasjon...

 3. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  OpenAIRE

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 4. Kombination av text och bild i undervisningen

  OpenAIRE

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 5. Interesser i norsk engasjementspolitikk

  OpenAIRE

  Kristoffersen, Lene

  2009-01-01

  Since the end of the Cold War, Norway has become increasingly involved in peace building activities. This study looks into motives behind Norwegian peace diplomacy and peace building efforts, with a particular focus on the role of Norwegian interests. The cases of Guatemala, Bosnia-Herzegovina, Sri Lanka and Sudan, ranging in time from the late 1980s until today, have been chosen to see if and how these shed some light on Norwegian motives. What triggers Norway’s engagement,...

 6. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  OpenAIRE

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 7. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  OpenAIRE

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 8. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  OpenAIRE

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 9. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 10. Design av bladprofil for en stor ventilator

  OpenAIRE

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 11. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  OpenAIRE

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 12. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  OpenAIRE

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 13. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  OpenAIRE

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 14. Samlokalisering av småbedrifter

  OpenAIRE

  Myhre, Christi Wigenstad

  2012-01-01

  Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har sine oppgaver som må løses, både kjernefaglige og administrative. Imidlertid har ikke små bedrifter samme mulighet til spesialiseringer innen ulike fagfelt, slik som store bedrifter. I de minste bedriftene er det gjerne den som eier og driver bedriften som tar seg av alle oppgaver. For at en virksomhet skal være så konkurransedyktig og effektiv som mulig, er det viktig å utnytte bedriftens kjernekompetanse optimalt, og da kan det være hensi...

 15. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  OpenAIRE

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 16. Beyond budgeting i Statoil : en analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

  OpenAIRE

  Grostad, Kjersti Ressem

  2007-01-01

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis...

 17. Jacques Lacan i lys av surrealismen : et bidrag til "bildet av Lacan"

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Teksten presenterer den unge psykiater og etter hvert psykoanalytiker, Jacques Lacan, i lys av hans koblinger til den surrealistiske bevegelsen rundt André Breton og Salvador Dalí. Lacans doktorgradsavhandling fra 1932, om den paranoiske psykosen og tilfellet "Aimée", etablerer en kontaktflate mellom Lacan og surrealistene, som følges opp av Lacan i to artikler i surrealistenes tidsskrift "Minotaure". Sentralt står avdekkelsen av den gales perspektiv på virkeligheten, og Lacan og Dalí finner ...

 18. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  OpenAIRE

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 19. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  OpenAIRE

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 20. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  OpenAIRE

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 1. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  OpenAIRE

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 2. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  OpenAIRE

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 3. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  OpenAIRE

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 4. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 5. Strategisk instituttprogram (SIP): Testing og vurdering av metoder for romlig skalering av fosfordata

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Tjomsland, T.; Abelsen, R.

  2006-01-01

  Denne rapporten eksemplifiserer hvordan man kan benytte romlig spredte observasjoner av forsforkonsentrasjoner til å si noe om tilstanden i nærliggende lokaliteter uten observasjoner. Metodene presentert representerer forskjellige tilnærmelser til romlig skalering av fosfordata, fra rene GIS-baserte metoder som bruker nærhet til kjente observasjoner som kriterium ved interpolasjon til en prosess-basert modell som benytter data om kildene og kunnskap om prosessene som påvirker fosfortilførslen...

 6. Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

  OpenAIRE

  2012-01-01

  I tillegg til de etablerte kolesterolsenkende effektene av statiner, indikerer nye studier at statiner utviser tilleggseffekter (pleiotrope effekter) som kan forklare deres terapeutiske suksess. Nylig ble det vist at mRNA for cysteinproteasene legumain og cathepsin B ble nedregulert i monocytter/makrofager hos pasienter behandlet med atorvastatin. Makrofager spiller en sentral rolle i utviklingen av aterosklerotiske plakk, og det er nylig gjort funn som viser at legumain og cathepsin B er opp...

 7. Global-Change research in Norway. National inventory of Global Change research in Norway i 2011; Global Change-forskning i Norge. En kartlegging av norsk Global change-forskning i 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  From the preface: The Norwegian Global Change (GC) Committee is appointed by the Research Council and works to strengthen the association of Norwegian researchers and research to the international GC programs and IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). As part of this effort, the Committee wanted a survey of Norwegian research activities linked to these programs. CICERO was engaged to carry out survey work in dialogue with the Research and GC Committee. The results of the survey are presented in this report. The GC programs are: World Climate Research Programme (WCRP), International geosphere-biosphere program (IGBP), International program of biodiversity science (DIVERSITAS), International Human Dimension Programme Wed Global Environmental Change (IHDP). In addition to IIASA. The results of the survey will be, and is, used as a basis for further activities of the Committee in terms of incentives that can increase the internationalization of Norwegian research. Furthermore, it help to ensure good coupling to these programs in their transition to a common platform in the international Future Earth Initiative (http://www.icsu.org/future-earth).(eb)

 8. Helhetlig tilnærming – krisehåndteringens universalklister?: En komparativ studie av konseptene til FN, NATO og EU og deres mulige påvirkning på norsk politisk styring

  OpenAIRE

  Kristiansen, Dag

  2009-01-01

  In this thesis I set out to study the possible influence of decisions taken in international organisations, on political decisions in member state governments. The main idea behind this is that members of an international organisation need to follow the decisions agreed upon in the same organisation, if a comprehensive approach is to be successfully executed. To do this, I first compared the concepts of comprehensive approach as they appear in UN, NATO and EU in the spring of 2...

 9. Engasjerte arbeidarar på ressursorienterte arbeidsplassar: Ei undersøking av jobbressursar som tilfredsstillar behovet for autonomi, kompetanse og tilhøyrsle og samanhengen med jobbengasjement hos norske arbeidstakarar

  OpenAIRE

  Uppheim, Ingeborg Hellesnes

  2015-01-01

  Background: The workplace is an important setting for health promotion. The work life is constantly changing and one of the main challenges in the Nordic countries is increased globalization, competition and the introduction of new technology, which expose workers for higher demands and continual restructuring processes. As many as 68.6% of the able Norwegian workforce are in employment and work life have a considerably influence on Norwegian workers health and well-be...

 10. Smerter og bruk av smertestillende medikamenter hos norske 15-16-åringer. Påvirkes frafall i videregående skole fem år senere?

  OpenAIRE

  Lie, Ingeborg Haugesag

  2014-01-01

  Objective: To study associations between pain, the use of analgesics, reduction in spare time activities and school absence because of pain among 15-16-year-olds in Norway and high school dropout five years later. Background: Most Norwegian 15-16-year-olds report that they have good health, but pain among adolescents is common and identified as an important health problem. The use of over-the-counter analgesics has increased, also among adolescents. High school dropout is a challenge for the ...

 11. RiverPOP: Measuring concentrations of persistent organic pollutants and trace metals in Norwegian rivers RiverPOP: Måle konsentrasjoner av persistente organiske forurensende stoffer og metaller i norske elver

  OpenAIRE

  Allan, I; Fjeld, E.; Garmo, Ø.; Langford, K.; Kringstad, A.; Bratsberg, E.; Ø. Kaste

  2009-01-01

  A performance evaluation of a range of techniques for the measurement of the concentration of persistent organic pollutants and trace metals was undertaken in the Drammenselva River in 2008. This work focussed on techniques that have the potential to substantially improve the reliability and limits of detection of such measurements. Passive sampling techniques were employed to measure dissolved contaminant concentrations while continuous flow centrifugation, time-integrative suspended particu...

 12. Additional costs for Norwegian power companies from the OED-proposed implementation of the Electricity Directive II; Merkostnader for norske kraftselskaper ved OEDs forslag til implementering av Eldirektiv II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  The cost-related consequences for Norwegian vertically integrated power companies caused by the proposed implementation of Electricity Directive II by OED (Norwegian Oil and Energy Department) are considered. Electricity Directive II demands a company and functional division between the network activities and the activities exposed to competition. The OED proposition aims at lowering the limit for which network companies are included by the new demands, from 100.000 to either 20.000 or 10.000 network clients. Moreover, they propose measures that ensure the network companies' independence, and these exceed by far the minimum requirements of Electricity Directive II. The additional costs may be significant in some aspects. Especially the requirement of an independent management in parent- and subsidiary company will lead to added costs of about Nok 320 million for the Norwegian power business. Further, a split-up management structure may be poorly compatible with the mind set behind the corporate model, something which potentially can lead to bad investments or a weaker utilization of potential cost synergies. The motive for proposing stricter demands on Norwegian power business is among other to limit cross-subsidies so that the competition in the market is reinforced. In light of substantial, quantified additional costs and other negative effects, the proposition's effect on the competition should be investigated further, including alternative measures that may be more cost-effective and/or more accurate (ml)

 13. Measures and instruments for reducing emissions of greenhouse gases from Norwegian buildings. A contribution to Climate Cure 2020; Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger.Et innspill til Klimakur 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindberg, Karen Byskov; Magnussen, Ingrid H.

  2010-03-15

  This sector report is about energy use in buildings in the service sector and households, and is backing a report to Climate Cure 2020 who came with its main report 17.february 2010 entitled 'Measures and instruments for achieving Norwegian climate targets to 2020'. The main mandate for Climate Cure 2020 was to study the measures and costs to achieve the national emissions target of 12-14 million tonnes of CO{sub 2} reduction in 2020. In this work, the use of electricity credited with zero greenhouse gas emissions. The work in Climate Cure has been divided by sectors and industry groups in society. The Norwegian Public Roads Administration was responsible for all transportation work, Climate and Pollution Agency has also been responsible for industry, waste and agriculture, the NPD petroleum and NVE has been responsible for the district heating sector and energy use in residential and commercial buildings. It follows that industrial buildings are not included in this sector report, but is taken care of in Climate and Pollution Agency sector report for industry. Dwellings and commercial buildings outside the industry currently accounts for approximately 33% of Norwegian energy and a CO{sub 2} emissions of around 3% of the total Norwegian greenhouse gas emissions. The dwellings were energy consumption 45 TWh in 2007 and 29 TWh in commercial buildings except industrial buildings. Growth in energy consumption in these two building categories were respectively 9% and 23% since 1990, but growth has leveled off in the latter half of the period. In this study of greenhouse gas reduction measures for buildings in Norway are analyzed measures to reduce use of fossil energy in the operational phase of buildings. Life-cycle analysis for buildings with construction and demolition is therefore not considered. This as a result of sectoral division of tasks in Climate Cure and challenges of imports of construction materials to Norway. The use of fossil energy, fuel oil, kerosene and natural gas for heating buildings accounting for emissions. Today, fossil fuels make 7% of energy use in buildings. This can be reduced either by converting away from fossil fuels by adding to for example heat pump or biomass. Alternatively, you can also invest in energy efficiency buildings, but since the buildings will still have some heating needs, this alone does not eliminating fossil energy use altogether. A challenge for the building's long life, making that measures implemented today, the effect is far ahead. It is therefore important to do the right action now so that the 'error' path ahead is avoided. For example, you should switch to the best windows the day you replace the windows as these will be in the building 30 years ahead, or even longer. (AG)

 14. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 15. Kemisk fällning av sorteringsvatten

  OpenAIRE

  Sernstad, Oscar

  2014-01-01

  Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en å...

 16. Produktion av ljudberättelse

  OpenAIRE

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 17. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  OpenAIRE

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 18. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  OpenAIRE

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 19. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  OpenAIRE

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 20. Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser

  OpenAIRE

  Sveum, Tor

  1999-01-01

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige typer lydmateriale (musikktradisjon, dialektprøver) og fotografisk materiale. Først sk...

 1. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 2. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 3. Tynn tildekking av forurenset sediment: Småskala diffusjonsforsøk og modellering av diffusjon gjennom ulike dekklagsmaterialer

  OpenAIRE

  Nag, Silje

  2008-01-01

  Fire materialers evne til å redusere utlekking av miljøgiftene PAH og PCB fra forurenset sediment ved tynnsjikts tildekking, ble undersøkt. Materialene bestod av suspendert kalk fra Hustadmarmor, miljøgips fra NOAH, marin leire og pulverisert aktivt karbon (AC). Materialene ble undersøkt ved måling av diffusjonsfluks fra småskala diffusjonsforsøk i laboratorium i 101 dager, og beregning og modellering av diffusjonsfluks og utvikling av diffusjonsfluks på bakgrunn av målte parametere.Metodene ...

 4. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 5. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  OpenAIRE

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 6. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  OpenAIRE

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 7. Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS

  OpenAIRE

  Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad

  2013-01-01

  I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse og en VRIO-analyse. Til eksternanalysen brukte vi PESTEL-analyse, og Porters analyse av de fem bransjekreftene. Til slutt summerte vi opp dette i en SWOT-analyse. Videre begynte vi å se på hvilke metode vi skulle bruke til verdsettingen. Her kom vi fr...

 8. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  OpenAIRE

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 9. Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java)

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2014-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske mye objektorientert programmering, delvis med Visual Basic (16,5 stp) og delvis med Java (7,5 stp). De har også hatt et kurs i objektorientert analyse og design (UML – 7,5 stp) og databaser (7,5 stp). Kurset ”Java 2” er således et kurs for viderekommende og f...

 10. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  OpenAIRE

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 11. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  OpenAIRE

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 12. The Hero's journey: monomyten i Santo Daime : Bruken av ritualer i gjenskapelsen av heltereisen

  OpenAIRE

  2010-01-01

  Religion omfatter det mest subjektive feltet innen menneskelig adferd. Å ta vare på subjektets egenart er derfor en ytterst viktig del av det å studere religiøse fenomener. Mine observasjoner og mine informanter har derfor vært de viktigste kildene inn i Santo Daimes religiøse univers da det ikke finnes en annen religiøs virkelighet enn den troendes tro. I denne oppgaven benytter jeg meg av Joseph Campbells teori om monomyten, først lansert gjennom boken The Hero with a thousand faces, fr...

 13. Effekt av ulike ensileringsmidler på kvaliteten av grassurfôr

  OpenAIRE

  Holte, Marita

  2012-01-01

  Surfôrkvaliteten påvirkes av mange faktorer, hvor blant annet bruk av tilsetningsmidler er et viktig element med tanke på å sikre ei vellykka gjæring. Det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik virkning på ensileringsprosessen. Mange velger imidlertid å kutte kostnaden forbundet med ensileringsmidler, særlig ved høyt tørrstoffnivå. Selv om høy tørrstoffprosent i seg selv vil begrense faren for feilgjæring, vil problemer knyttet til den hygieniske kvaliteten, som mugg- og gjærsopp, ...

 14. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  OpenAIRE

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 15. Outsourcing : En kvalitativ studie av beslutningsgrunnlag og suksessfaktorer ved utsetting av vikartjenester

  OpenAIRE

  Nguyen, Long Thanh

  2011-01-01

  Temaet i denne oppgaven er outsourcing av vikartjenester. Oppgaven tar for seg outsourcingsavtalen mellom DnB NOR og Adecco. Formålet var å finne hvilke kriterier som ligger til grunn for en beslutning om å outsource vikartjenester, og hva som vil være kritisk for å lykkes med en slik prosess. For å klare dette, har jeg forsøkt å tilegne bedre forståelse rundt outsourcing av vikartjenester, hvilke vurderinger som ligger til grunn for en outsourcingsbeslutning, hva som skal til for å lykkes me...

 16. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  OpenAIRE

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 17. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  OpenAIRE

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 18. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Science.gov (United States)

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 19. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  OpenAIRE

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 20. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  OpenAIRE

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 1. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 2. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  OpenAIRE

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 3. Er dette en god dans? : En kvalitativ studie av kriterier for vurdering i dans ved en profesjonell ballettskole i Oslo

  OpenAIRE

  2007-01-01

  1. PROBLEMOMRÅDE OG PROBLEMSTILLING Forskning viser at dans ikke blir godt nok ivaretatt i den norske skolen (Jacobsen 2003). Dette kan det være mange grunner til. En grunn er at lærerne mangler gode verktøy til bruk i denne undervisningen. Et slikt verktøy er kriterier. Forskning viser at det i norsk skole er mangel på eksplisitte fagrelaterte kriterier og at det er et behov for å utvikle kriterier i fag generelt og i dans spesifikt (Eliassen In press, Udir- 2006). Samtidig påpekes det a...

 4. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  OpenAIRE

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 5. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  OpenAIRE

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 6. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  OpenAIRE

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 7. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  OpenAIRE

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 8. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  OpenAIRE

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 9. Bioseguridad en granjas avícolas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 10. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 11. Kreativitet i team : betydningen av ekstroversjon og introversjon

  OpenAIRE

  Lindtveit, Lena Elise

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å studere hvordan personlighet kan påvirke den kreative idegenereringsprosessen i et team. Personlighet er i denne sammenheng begrenset til en av de mest sentrale dimensjonene innenfor personlighetsteorien, introversjon – ekstroversjon. Studien ble gjennomført med bruk av eksperimenter i team på tre som var sammensatt av personer med ekstrovert og introvert personlighetsprofil. Det ble i tillegg benyttet observasjon under eksperimentene, for å kunne un...

 12. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  OpenAIRE

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 13. Visualization on massively parallel computers using CM/AVS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krogh, M.F.; Hansen, C.D.

  1993-09-01

  CM/AVS is a visualization environment for the massively parallel CM-5 from Thinking Machines. It provides a backend to the standard commercially available AVS visualization product. At the Advanced Computing Laboratory at Los Alamos National Laboratory, we have been experimenting and utilizing this software within our visualization environment. This paper describes our experiences with CM/AVS. The conclusions reached are applicable to any implimentation of visualization software within a massively parallel computing environment.

 14. Markedsføring av naturmidler- en vurdering

  OpenAIRE

  Tønnesen, Maria Høyland

  2008-01-01

  Hensikten med oppgaven var å undersøke og sammenligne markedsføringen av naturmidler i kommunikasjonskanalene apotek, helsekostforretninger, Internett, ukeblad og magasiner. I løpet av ti uker ble det samlet inn annonser, produktkataloger og annet skriftlig materiale der naturmidler presenteres innen anvendelsesområdene "immunforsvaret", "mage/tarm", "overgangsalderen/PMS" og "urinveiene". Produkter med innhold av dvergpalme (Serenoa repens) og tranebær (Vaccinium macrocarpon) ble vurder...

 15. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  OpenAIRE

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 16. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 17. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydro

  OpenAIRE

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  Denne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet består av en rekke prinsipper som dekker blant annet administrativ oppbygning, økonomiske styringsprinsipper og bedriftskultur. Gjennom disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon som ...

 18. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  OpenAIRE

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 19. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  OpenAIRE

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 20. Reducering av släpförluster

  OpenAIRE

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 1. Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan

  OpenAIRE

  Svarva, Astrid

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny planlagt produksjon.En dynamisk simuleringsmodell av planområdet er utviklet i analyseprogrammet DigSilent PowerFactory. De dynamiske analysene tar utgangspunkt i tre ulike driftssituasjoner; Case A med maksimal produksjon og lavlast, Case B med produks...

 2. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  OpenAIRE

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 3. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  OpenAIRE

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 4. Anvendelse av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging. En vurdering av egnethet og veiledning ved innhenting og formattering av data

  OpenAIRE

  T. H. Bakken; Kaste, Ø.; T. Saloranta; Barkved, L.

  2006-01-01

  Dette studiet har vurdert egnetheten av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging mot uønsket eutrofiering. Det er gjort en teoretisk vurdering av hvilke typer tiltak som modellene synes å være i stand til å representere, gjennom en tenkt manipulering av inngangsdataserier og/eller modellparametere. Videre har modellenes databehov og -kilder blitt systematisert og omtalt med utførlige beskrivelser om tilgang, datakvalitet, dekningsgrad, osv. Rapporten beskriver også hvordan rådata kan bearbeides ...

 5. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 6. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 7. En strategisk analyse av et taxiselskap i Danmark : en casestudie av 4x48 TaxiNord

  OpenAIRE

  Johansen, Stine Husum

  2012-01-01

  Danmark ble hardt rammet av finanskrisen, og er fortsatt påvirket av dette. Taxibransjen merket i stor grad denne krisen. Jeg går inn i dybden av taxibransjen i Region Hovedstaden ved å se på taxiselskapet 4x48TaxiNord. Deres vognmenn opplever færre turer og dermed lavere inntjeningen. Samtidig så klarer TaxiNord å oppnå lønnsomhet som selskap og de har klart å ekspandere. Jeg benytter meg av en casestudie for å se på denne bransjen, og har utarbeidet forskningsspørsmålet: Hva er årsake...

 8. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2001

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2002-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 16. juni 2001. Hardbunnsprogrammet for år 2001 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 1 dag lengre enn planlagt på grunn av sykdom. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av taretetthet, -alder, stipeslengde av storta...

 9. Romistika a Etnologický ústav AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Weinerová, Renata

  Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 109-130 ISBN 80-85010-82-8 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Romani studies * culture * politics Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 10. AVS/Express (Application Visualization System) user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 11. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 12. Simple permutations of the classes Av(321, 13524) and Av(321, 13452) have polynomial growth

  OpenAIRE

  Lutful Karim; Nargis Khan

  2011-01-01

  A permutation is called simple if its only blocks i.e. subsets of the permutation consist of singleton and the permutation itself. For example, 2134 is not a simple permutation since it consists ofa block 213 but 3142 is a simple permutation. The basis of a permutation is a pattern which is minimal under involvement and do not belong to the permutation. In this paper, we prove that the number of simple permutations an of the pattern class with two basis of length 3 and 5 such as Av(321, 13452...

 13. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  OpenAIRE

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 14. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  OpenAIRE

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 15. Data basis for materials for a new North Sea Agreement 1995 - Collecting and assembling of data basis for assigning priorities to possible Norwegian proposals for new materials in the North Sea Agreement; Datagrunnlag for stoffer til ny Nordsjoeavtale 1995. Innhenting og sammenstilling av datagrunnlag for prioritering av eventuelle norske forslag til nye stoffer i Nordsjoeavtalen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansen, H.E.; Tobiesen, A.

  1994-03-12

  In connection with the new North Sea Agreement in 1995, Norway may propose that the addition of certain environmentally hazardous chemicals should be reduced. Norway may propose 5-10 substances or groups of substances. This report lists available information about 28 contaminants as a basis for prioritizing. The relevant data shown are physical and chemical properties, quantities produced, emissions, toxicity, decomposition and bioaccumulation. The report also suggests a rough priority. 36 refs., 3 tabs.

 16. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  OpenAIRE

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 17. En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

  OpenAIRE

  Håland, Erna; Olsen, Marit Schei

  2013-01-01

  ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker f...

 18. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  OpenAIRE

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 19. Norges fusjonskontroll : Konkurransetilsynets praktiseringen av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne masterutredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av total-velferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Masterutredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner...

 20. Norges fusjonskontroll. Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden over tid

  OpenAIRE

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne utredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Utredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner at tilsynets...

 1. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  OpenAIRE

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 2. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  OpenAIRE

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 3. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  OpenAIRE

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 4. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  OpenAIRE

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 5. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  OpenAIRE

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 6. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 7. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  OpenAIRE

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 8. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  OpenAIRE

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 9. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 10. Land-sokkel korrelasjon av tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms

  OpenAIRE

  Thorstensen, Lene

  2011-01-01

  Feltarbeid og analyser av batymetriske-, seismiske- og gravimetriske data er sammenstilt for å korrelere tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms. Berggrunnen i kystområdene på nordøstlige Senja og Kvaløya i Troms tilhører Vest-Troms gneis region og består av neoarkeiske og paleoproterozoiske tonalittisk gneis og mafiske intrusiver (Kattfjordkomplekset), samt metasuprakrustale og metavulkanske bergarter (Torsnes- og Astridalbelte). Foliasjonen stryker NV-SØ og endrer ori...

 11. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2000

  OpenAIRE

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2001-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 18. juni 2000. Hardbunnsprogrammet for år 2000 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 3 dager lengre enn planlagt på grunn av meget dårlig vær i toktperioden. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av plantetetthet, a...

 12. Automatiserad inmatning av provsvar på Fertilitetsenheten

  OpenAIRE

  Hellsing, Anna-Natalia; Jill, Rhodin

  2013-01-01

  Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset använder sig idag av databasen LinnéFiler för att hantera behandlingsprotokoll för par som behandlas för ofrivillig barnlöshet. Fertilitetsenheten kan inte enbart använda sig av Stockholms Läns Landstings journalsystem TakeCare då tillverkade embryon tillhör både mannen och kvinnan i paret och det behövs därför en sammankoppling mellan deras journaler.   Till Linnéfiler finns behov av en automatisk inmatning av provsvar tagna på provtagni...

 13. Kringgående av skatter i Finland

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för att få fast företagen. Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i olika fö...

 14. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  OpenAIRE

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 15. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  OpenAIRE

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 16. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  OpenAIRE

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 17. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  OpenAIRE

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 18. Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet

  OpenAIRE

  Bortne, Steinar

  2006-01-01

  Emne: Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet. Problemstilling: Har mannlig og kvinnelig symbolinnhold, slik det fremstår i studiet av den historiske Jesus, betydning for hvorledes vi oppfatter kjønnsroller i dag? Begrepsmessig ligger det i fremstillingen en avgrensning knyttet til kjønnsrolle hvor dette begrepet i større grad integreres og sammenfattes i begrepene kjønnsidentitet og maskulinitet. Videre er det en grunnleggende begrepsmessig erkjennelse at symboli...

 19. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 20. Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte

  OpenAIRE

  Tingsrud, Ruth Helene

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert med antiøstrogener ved brystkreft? Tradisjonell Kinesisk Medisin bygger på en holistisk tilnærming, der hver pasient får en individuelt tilpasset behandling (2). Symptomene danner grunnlaget for syndromdifferensieringen og valg av punkter og nåleteknikken som benyttes (3). Op...

 1. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  OpenAIRE

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 2. Elever i og fra små og store skoler : presentasjon av kartleggingsresultater i en kommune

  OpenAIRE

  Nordahl, Thomas

  2007-01-01

  Norsk: Denne rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. Her har vi analysert elever fra fire små bygdeskoler i en kommune og senere identifisert elever fra disse små skolene når de går på en større ungdomsskole der de kommer sammen med andre elever fra større barneskoler. I dataanalysene har vi sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats...

 3. Og om litt er kaffen klar – om virkningene av kaffekonsum, røyking og mosjon på smerter i muskler og ledd

  OpenAIRE

  Gudmund Hernes

  2009-01-01

   SAMMENDRAGFormålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kaffekonsum og muskel/skjelettplager.Datamaterialet er ca. 40.000 norske kvinner og menn i alderen 40-42 år i syv norske fylker, somble undersøkt i perioden 1994-96. Analysen viser klart signifikante sammenhenger, ikke bare mellomkaffekonsum og smerter, men også med røyking, mens regelmessig mosjon som gjør deg svett ellerandpusten, er assosiert med mindre smerteopplevelse.Hernes G. The effects of coffee consumption, smo...

 4. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  OpenAIRE

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 5. Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com

  OpenAIRE

  MALMSTRÖM, OSKAR

  2014-01-01

  Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 växte andelen av kunder som handlat över nätet med 20 procentenheter. År 2011 hade dryga 30% av den finska befolkningen handlat antingen resetjänster eller logi över internet. Detta ger stor orsak till tjänsteleverantören att differentiera sig bland massorna. Omenahotels är...

 6. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  OpenAIRE

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 7. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  OpenAIRE

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 8. Enklare redovisning : Granskning av Statens Offentliga Utredning 2008:67

  OpenAIRE

  Lexell, Anna; Lindstedt, Kristina; Valkonen-Evertsson, Marina

  2009-01-01

  Regeringen gav år 2007 en grupp i uppdrag att leda förenklingen gällande enklare redovisning som en del av det stora förenklingsarbetet i Sverige. Förenklingsarbetet går ut på att sänka de administrativa lagreglerade kostnaderna för svenska företag med 25 procent till 2010. Under 2008 presenterades en av åtgärderna inom förenklingsarbetet; ”Delbetänkandet om Enklare redovisning – SOU 2008:67”. Några av de föreslagna förändringarna innebära att normgivande organ och i synnerhet Bokföringsnämnd...

 9. Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden

  OpenAIRE

  Malki, Samar; Shatri, Laurela

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. R...

 10. En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper

  OpenAIRE

  Cappelen, Ådne; Moum, Knut

  1987-01-01

  På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene var ønsket om å bruke mer aggregerte modeller som kunne løses innenfor programsystemer som sikret raskere og billigere løsninger enn hva var mulig med MODIS IV. Dessuten ønsket man å utvikde beskrivelsen av økonomisk atferd i forhold til MODIS IV, slik at en lettere kunne stud...

 11. Anonyma internetkulturer : En studie av ”lurkers” upplevelser

  OpenAIRE

  Gidlund, Joakim

  2012-01-01

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft under 2000-talet. Syftet: sy...

 12. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  OpenAIRE

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 13. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  OpenAIRE

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 14. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 15. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  OpenAIRE

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 16. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  OpenAIRE

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 17. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 18. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  OpenAIRE

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 19. Tar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager AS

  OpenAIRE

  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer

  2014-01-01

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til fle...

 20. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  OpenAIRE

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 1. Organiserande av en konferens - Case: YH-biblioteksdagar i Arcada

  OpenAIRE

  Tuovinen, Tiina; Byman, Pernilla

  2014-01-01

  Syftet med detta praktiska examensarbete var att organisera Yrkeshögskolors biblioteksdagar 2014 tillsammas med en planeringsgrupp, samt redogöra för hur evenemanget genomfördes och hur våra ansvarsområden lyckades. Examensarbetet byggdes upp med hjälp av en teoretisk referensram som baserade sig på evenemangsplaneringsteorier. Ar-betsprocessen dokumenterads i form av definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfaser. I reflektionsfasen analyserades hela processen både med hjälp a...

 2. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  OpenAIRE

  Søvik, Lene; Sømme, Tore

  2011-01-01

  Hva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en f...

 3. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  OpenAIRE

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 4. Oppdragelse etter intensivbehandling av barn : kan eksistensielle kriser endre oppdragelsen?

  OpenAIRE

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Problemområdet: Når et barn blir akutt/kritisk syk og må intensivbehandles, er det godt mulig at foreldrene ved siden av sterke emosjoner, opplever en krise av eksistensiell art der spørsmål om livsverdier kan oppstå. Det kan være mulig at samspillet innad i familien og foreldrenes oppdragelsespraksis endres når familien kommer hjem. Min erfaring fra klinisk praksis, fra teori og forskningsartikler kan tyde på det. Målet er å få fram mulige utfordringer for familien etter at et ...

 5. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  OpenAIRE

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 6. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  OpenAIRE

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 7. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  OpenAIRE

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 8. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  OpenAIRE

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 9. En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg

  OpenAIRE

  Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke

  2003-01-01

  Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og SIVA om utvikling av regionale innovasjonssystemer i ARENA-programmet. Studien av innovasjonssystemet i aksen Horten og Kongsberg viser hvordan store lokale aktører ser på egen innovasjon og regionens innovasjossystem. Resultatet av denne rapporten vil være en del av beslutn...

 10. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  OpenAIRE

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 11. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  OpenAIRE

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 12. Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska

  OpenAIRE

  Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil

  2012-01-01

  Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsskalaer Metode: Fem operatører graderte til sammen førti øyne med èn gjennomsnittligverdi på både corneal staining og konjunktival staining etter Efron graderingsskala. Skalaen går fra null til fire med 0,1-trinn. Deretter ble data analysert i MS Excel. ...

 13. EST Table: AV398500 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398500 NV021883 10/09/28 99 %/150 aa ref|NP_001036916.1| G protein alpha subunit Go isoform 1 ... 7 79 %/149 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 14. EST Table: AV399986 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399986 br--0229 10/09/28 97 %/154 aa ref|NP_001036916.1| G protein alpha subunit Go isoform 1 ... 7 81 %/154 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 15. EST Table: AV400886 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400886 br--1932 10/09/28 100 %/169 aa gb|ADB25316.1| guanine nucleotide-binding protein G(o) s ... 7 92 %/169 aa C26C6.2#CE05311#WBGene00001648#locus:goa -1#guanine nucleotide-binding protein#status:Confir ...

 16. EST Table: AV405521 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV405521 wdV10880X 10/09/28 59 %/121 aa ref|YP_858656.1| 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligas ... e [Aeromonas ... hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] gb|ABK3971 ... 1.1| 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase [Aeromonas ... hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] 10/08/28 6 ...

 17. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 18. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 19. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 20. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 1. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 2. EST Table: AV402611 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402611 heS30204 10/09/28 54 %/181 aa ref|XP_001657166.1| lupus ... la ribonucleoprotein [Aedes aeg ... ypti] gb|EAT45048.1| lupus ... la ribonucleoprotein [Aedes aegypti] 10/08/28 50 % ... gi|91082895|ref|XP_972070.1| PREDICTED: similar to lupus ... la ribonucleoprotein [Tribolium castaneum] FS79082 ...

 3. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald;

  of secure data capture, cameras must be gathered together following each simulation event and cabled through a powered USB hub to a laptop (with AV software installed) to enable playback. During playback, sound may be sourced separately from vision to combine the best possible view with the best available...

 4. EST Table: AV404393 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404393 pg--0930 11/12/09 GO hit GO:0008800(beta-lactamase activity)|GO:0030655(beta-lactam antibiotic ... ibiotic catabolic process)|GO:0046677(response to antibiotic ) 10/09/28 100 %/137 aa gb|ADE19118.1| extended-spe ...

 5. EST Table: AV404335 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404335 pg--0851 11/12/09 GO hit GO:0009279(cell outer membrane) 10/09/28 100 %/163 aa ref|YP_0 ... 03517639.1| transposase [Klebsiella ... pneumoniae] gb|ADD63593.1| transposase [Klebsiella ...

 6. EST Table: AV398357 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398357 NV021720 10/09/28 44 %/103 aa ref|XP_002435218.1| charged multivesicular b...ody protein, putative [Ixodes scapularis] gb|EEC08042.1| charged multivesicular body protein, putative [Ixod

 7. EST Table: AV402491 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV402491 heS30027 10/09/28 43 %/122 aa gb|AAV91017.1| hemolymph ... proteinase 19 [Manduca sexta] 10 ... i|189239809|ref|XP_970870.2| PREDICTED: similar to hemolymph ... proteinase 19 [Tribolium castaneum] DC545770 heS3 ...

 8. EST Table: AV403656 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403656 msgV0868 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/125 aa ref|NP_040627.1| exclusion protein [Enterob ... [Enterobacteria phage lambda] gb|ACC91723.1| RexA [Cloning ... vector lambdaS2775] gb|EEA83574.1| hypothetical pr ...

 9. EST Table: AV403897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403897 pg--0180 10/09/28 100 %/129 aa ref|NP_040618.1| host-nuclease inhibitor protein Gam [En ... mb|CAL59725.1| gam protein (bacteriophage lambda) [Cloning ... vector pSC101BADgbaA-ISceI(amp)] gb|ABS88739.1| Ga ...

 10. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 11. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 12. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 13. EST Table: AV404020 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404020 pg--0346 11/12/09 GO hit GO:0003700(transcription factor activity)|GO:0005506(iron ion ... ia coli str. K-12 substr. MG1655] ref|NP_752833.1| manganese ... transport regulator MntR [Escherichia coli CFT073] ... ref|YP_309778.1| manganese ... transport regulator MntR [Shigella sonnei Ss046] r ...

 14. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 15. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 16. EST Table: AV406060 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV406060 wdV30561X 10/09/28 99 %/122 aa gb|ACN86367.1| troponin T transcript variant B [Bombyx m ... 42 %/125 aa C14F5.3d#CE43444#WBGene00006588#locus:tnt - 3#status:Partially_confirmed#UniProt:B9WRS6#prote ...

 17. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 18. Prevalence of Metabolic syndrome in Indian subcontinent women with PCOS compared to their Caucasian counterparts.

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag: Vårt mål har vært å kartlegge forekomsten av metabolsk syndrom hos norske kvinner med PCOS og Sør- asiatiske invandrer kvinner bosatt i Norge. Studiet vårt bestod av totalt 256 kvinner med PCOS, av disse: 205 norske kvinner og 51 Indiske/pakistanske kvinner(IPW). Vi gjorde en retrospektiv identifisering av disse kvinnene i våre kliniske databaser med detaljerte registrering av hormon analyse i denne cohurt studie. Resultater: 27.8% av norske kvinner og 54% av IPW kvinner...

 19. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  OpenAIRE

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 20. Langtidsovervåkning av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1994

  OpenAIRE

  Rygg, B.; Alve, E.

  1995-01-01

  Tokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver samt prøver av foraminiferer ble gjennomført i mai 1994 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 18 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold, biomasse av tre børstemarkarter, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb og for hver stasjon samlet. Primærdataene er, lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i 5-årsr...

 1. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  OpenAIRE

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 2. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  OpenAIRE

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 3. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 4. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  OpenAIRE

  Krantz, Hampus; Haglund, Philip

  2011-01-01

  Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt. Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan. Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i förbindelse ...

 5. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  OpenAIRE

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 6. Bredbandstjänsternas framtid : En fallstudie av Sydkraft Bredband

  OpenAIRE

  Carmonius, Pär; Nilsson, Jerry; Skandevall, Tina

  2001-01-01

  Vi fann att hushållen i Norrköping har nytta av flertalet tjänster som i framtiden kan komma att erbjudas via Stadsnet.com. Dock är det är svårt att ta betalt för tjänster som tidigare erbjudits gratis via Internet. Vi ser också att Stadsnet.com som nätverk ger kunden ett mervärde om det i framtiden fortsätter att växa, med både fler bredbandsanvändare och fler Service Providers. I undersökningen med Service Providers fann vi att de intervjuade företagen vill använda sig av portaler så som St...

 7. Optimering av blandning och lagerhållning av avfallsbränsle : Optimering av avfallsbränsleblandning och lagerhållning av importerat avfallsbränsle vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala

  OpenAIRE

  Graf Morin, Magnus; Månsson, Jonatan

  2014-01-01

  Fjärrvärmebranschen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit i en stagnationsfas, där mängden producerad och förbrukad energi i stort sett varit konstant, trots stora investeringar i fjärrvärmenätet. Samtidigt har den höga andelen återvinning gjort att det råder brist på avfallsbränsle till energiåtervinning i Sverige. I kombination med hög konkurrens om avfallsbränslet har detta medfört att aktörerna på marknaden tvingats se sig om efter nya vägar att tillfredsställa behovet av bränsle...

 8. Virtualisering av resurser i en yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Rautelius, Jonas

  2014-01-01

  I examensarbetet undersöks om Windows Server 2012 Virtual Desktop Infrastrukture går att använda i skolmiljö. Beställaren har som krav en fungerande lösning som är lättare att använda, för både studeranden och lärare. Examensarbetet består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen beskrivs olika sorter av virtualisering, bl.a. paravirtualisering och operativsystems virtualisering. Windows serverarkitekturen förklaras också, eftersom det är serveroperativsystemet som använ...

 9. Utveckling av system för ledighetsplanering

  OpenAIRE

  Nordlander Wiik, Marcus; Pettersson, Gustav

  2013-01-01

  Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De ans...

 10. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  OpenAIRE

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 11. Planeringsarbete för byte av skyddsrelä

  OpenAIRE

  Kanckos, Simon

  2011-01-01

  Gamla reläskydd kan plötsligt sluta fungera. Därför är Kojola elstation i behov av nya. Elnätet har växt sedan de gamla reläskydden planerades och det betyder att inställningarna behöver uppdateras, men först måste de gamla reläskyddens inställningar och deras funktioner begripas. Genom att undersöka de gamla reläskyddens manualer och elstationens ritningar erhölls en bild av hur det fungerar. Gamla inställningsberäkningar jämförs med litteratur och nya uträkningssätt. Nya inställningar beräk...

 12. Migrering av en applikation till datormolnet Windows Azure

  OpenAIRE

  Svensson, Linus; Nguyen, Anders

  2010-01-01

  Sammanfattning Den här uppsatsen beskriver arbetet bakom migreringen av en .NET webapplikation skriven i C#, kallad AMM, till en molnapplikation som sedan lagts upp på Windows Azure datormoln. Arbetet är gjort på uppdrag av Sogeti Karlstad som är ett konsultföretag för IT-relaterade lösningar. Målet bakom migreringen var att utreda om Windows Azures molntjänst lämpade sig till att användas för mindre applikationer såsom denna. Själva uppgiften var att få applikationen att fungera i Windows Az...

 13. EST Table: AV404185 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404185 pg--0572 10/09/28 98 %/172 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 14. EST Table: AV398789 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398789 NV060284 10/09/28 99 %/108 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 15. EST Table: AV398126 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398126 NV021158 10/09/28 96 %/194 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 16. EST Table: AV403977 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403977 pg--0292X 10/09/28 62 %/111 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 17. EST Table: AV398515 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398515 NV021902 10/09/28 99 %/128 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 18. EST Table: AV398817 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398817 NV060314 10/09/28 96 %/143 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 19. EST Table: AV399141 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399141 NV060715 10/09/28 98 %/166 aa pdb|2I1J|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugiperda At ... 2.1 Angstroms Resolution ... pdb|2I1K|A Chain A, Moesin From Spodoptera Frugipe ... rda Reveals The Coiled-Coil Domain At 3.0 Angstrom Resolution ... gb|ABK60307.1| moesin [Spodoptera frugiperda] 10/0 ...

 20. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 1. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 2. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 3. EST Table: AV404000 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404000 pg--0319 10/09/28 58 %/129 aa ref|XP_973797.1| PREDICTED: similar to NADH-ubiquinone ox ... subunit, mitochondrial precursor (Complex I-75kD) (CI -75kD) [Tribolium castaneum] gb|EFA09221.1| hypothe ... subunit, mitochondrial precursor (Complex I-75kD) (CI -75kD) [Tribolium castaneum] CK549469 pg-- ...

 4. Implementering av høyereordens skallelement i Fedem

  OpenAIRE

  Midtflå, Elisabeth

  2010-01-01

  Masteroppgave gjør rede for teori og praksis for oppretting av høyere ordens skall element i FEDEM, ved å oppdatere og tilgjengeliggjøre en allerede eksisterende implementasjon. I særlig grad behandler den de forskjellige rutinene i koden, bakgrunnsinformasjon for 4 noders skall element og testprogrammet som er skrevet for å kvalitetssikre koden. Da elementet skal testes og sammenlignes med tilsvarende element i NX-Nastran, samt de eksisterende skallelementene i FEDEM. Masteroppgaven dokument...

 5. Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

  OpenAIRE

  Hagen, Terje P; Bjarkum, Irina; Hobbel, Silje; Orderdalen, Karianne

  2009-01-01

  Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er r...

 6. EST Table: AV403268 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403268 msgV0258 10/09/28 62 %/158 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 7. EST Table: AV403487 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403487 msgV0602 10/09/28 95 %/130 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 8. EST Table: AV403467 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403467 msgV0519 10/09/28 85 %/159 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 9. EST Table: AV403698 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403698 msgV0982 10/09/28 85 %/164 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 10. EST Table: AV403504 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403504 msgV0623 10/09/28 98 %/114 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 11. EST Table: AV403709 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403709 msgV0994 10/09/28 61 %/173 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 12. EST Table: AV403443 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403443 msgV0483 10/09/28 62 %/162 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 13. EST Table: AV403123 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403123 msgV0067 10/09/28 65 %/125 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 14. EST Table: AV403508 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403508 msgV0629 10/09/28 79 %/122 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 15. EST Table: AV403444 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403444 msgV0485 10/09/28 80 %/156 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 16. EST Table: AV403247 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403247 msgV0234 10/09/28 91 %/189 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 17. EST Table: AV403374 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403374 msgV0392 10/09/28 86 %/135 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 18. EST Table: AV403356 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403356 msgV0366 10/09/28 66 %/121 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 19. EST Table: AV403164 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403164 msgV0119 10/09/28 84 %/120 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 20. EST Table: AV403457 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403457 msgV0503 10/09/28 90 %/177 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 1. EST Table: AV403304 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403304 msgV0310 10/09/28 85 %/165 aa ref|NP_001166287.1| sericin 2 isoform 1 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADA84147.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h NM_001172817 msgV ...

 2. EST Table: AV403596 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403596 msgV0735 10/09/28 60 %/200 aa ref|NP_001166288.1| sericin 2 isoform 2 prec...ursor [Bombyx mori] gb|ADB04958.1| sericin 2 precursor [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BB985569 msgV ...

 3. Fukttekniske utfordringer knyttet til energieffektivisering av et verneverdig teglbygg

  OpenAIRE

  Bårdsen, Margrete Wik

  2014-01-01

  Denne oppgaven omhandler en verneverdig teglsteinsbygning fra 1921, og belyser de utfordringene som ligger i etterisolering av ytterveggene i en slik bygning. I et energiperspektiv vil en utvendig isolering være det mest gunstige tiltaket, men for bygninger med ornamenter i fasadene og begrenset takutstikk må innvendig isolering vurderes. En innvendig isolering vil endre temperatur- og fuktforhold i veggen som igjen kan påvirke teglfasadenes skadesituasjon. Oppgavens hovedfokus...

 4. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  OpenAIRE

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 5. Strategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA

  OpenAIRE

  Fladset, Marit; Gjendem, Mikael

  2013-01-01

  Hensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde fundamentet. Komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse ble benyttet som et supplement. Farstad Shipping er en betydelig aktør i offshore supply bransjen, og er i dag den 6. største aktøren i det internasjonale markedet for store og mellomstore supplyskip. Offshore supply...

 6. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Science.gov (United States)

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 7. Torsional changes in surgery for A-V phenomena

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharma Pradeep

  1997-01-01

  Full Text Available The role of torsion in the aetiopathogenesis of A-V phenomena has not been sufficiently emphasized. The success of vertical displacement of horizontal recti in correction of A or V has not been attributed to torsional changes. To evaluate this aspect, 21 cases of A or V phenomena were subjected to monocular recession-resection procedure with vertical shifting. Preoperative and postoperative torsional changes were evaluated on synoptophore (subjective torsion, and confirmed by fundus photography (objective torsion. Intorsion with A phenomenon was seen preoperatively in 5 of 8 cases which increased after surgery and was seen postoperatively in the other 3 cases also. Extorsion was observed in 5 of 13 cases pre operatively in ′V′ phenomenon, but the changes in extorsion after surgery were less dramatic than those in intorsion. The oblique overactions were reduced in cases where they were present. Correction of A-V phenomena by torsion induced by vertical shifting of horizontal recti muscles is proposed, highlighting the role of torsion in A-V phenomena.

 8. Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity-based funding in the Norwegian hospital system

  OpenAIRE

  Lægreid, Per; Neby, Simon

  2012-01-01

  I offentlig sektor verden rundt introduseres mål- og resultatstyringsverktøy gjerne for å bedre måloppnåelse og kostnadseffektivitet. Vi undersøker fire «skandalesaker» relatert kodepraksis og aktivitetsbasert finansiering i norske sykehus, i tillegg til en revisjon foretatt av Riksrevisjonen og en nasjonal gjennomgang av kodepraksis i norske sykehus. Erfaringen med aktivitetsbasert finansiering og DRG-systemet i norsk helsevesenet er at disse systemene bidrar til å skape smutt...

 9. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  OpenAIRE

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 10. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  OpenAIRE

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 11. Grundandet av ett företag inom hästsportbranschen : En studie om val av verksamhetsform

  OpenAIRE

  Roivainen, Nina; Tuominen, Hanna

  2010-01-01

  Hästsporten i Finland ökar konstant och därför ökar också behovet av hästsportsaffärer. Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att grunda ett lönsamt företag inom branschen. Arbetet utförs som ett praktikfall där två olika verksamhetsformer, butik gentemot butiksbil, analyseras med hjälp av modeller för kapitalbindning och materialflöde. Arbetet har gjorts utgående från teori, egna erfarenheter samt antagna värden. Det framgår i detta praktikfall att det är mer lönsamt att grunda en ...

 12. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 13. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  OpenAIRE

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 14. Värdering av goodwill : - En studie av företag noterade på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Johansson, Louise

  2010-01-01

    Bakgrund: Sedan den 1 januari 2005 ska samtliga noterade bolag i Sverige tillämpa reglerna i IFRS vid upprättande av årsredovisning. Det innebär att goodwill inte längre ska skrivas av med samma belopp varje år över dess nyttjandeperiod, utan anses istället ha obestämbar nyttjandeperiod och ska testas minst årligen för nedskrivningsbehov. I och med denna regelövergång har den svenska redovisningen anpassats till den internationella och syftet är bland annat att öka jämförbarheten mellan bol...

 15. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 16. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 17. Usynlighet og usynlighetsstrategier i klasserommet : en kvalitativ analyse av usynlighet, makt og bruk av usynlighetsstrategier i ungdomsskolen

  OpenAIRE

  Ihle, Merethe

  2015-01-01

  Masteravhandlingen undersøker hvorfor elever blir usynlige i klasserommet og hvilke strategier de tar i bruk for å oppnå denne usynligheten. Usynlighetsfenomenet i skolen er undersøkt gjennom åtte observasjonsøkter og tre gruppeintervjuer av elever i niende klasse. Basert på datamaterialet avdekkes det fire hovedtyper for usynlighetsstrategier: (i) usynlighet gjennom aktivitet, (ii) usynlighet gjennom kropp, (iii) usynlighet gjennom klær og (iv) usynlighet gjennom synlighet. Ve...

 18. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  OpenAIRE

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 19. Konseptstudie av knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer utsatt for brannbelastning

  OpenAIRE

  Westerheim, Nina

  2013-01-01

  Denne oppgaven består av et konseptstudie utført på knutepunkt i limtre og lange aksialbærende treskruer. Et litteraturstudie, dimensjonering og gjennomføring av seks forsøk faller innenfor konseptstudiet. Det ble gjennomført et litteraturstudie som omhandlet tema knyttet til tremateriale, knutepunkt og brann. En viktig del av litteraturstudiet gikk ut på å presentere forskningsresultater med tilknytning til knutepunkt i limtre sammensatt av lange...

 20. Kampen mot terrorisme i Europa : en analyse av hindringene for og drivkreftene bak etableringen og utviklingen av et anti-terrorisme samarbeid innenfor den Europeiske Union

  OpenAIRE

  1994-01-01

  "KAMPEN MOT TERRORISME I EUROPA: EN ANALYSE AV HINDRINGENE BAK OG DRIVKREFTENE FOR ETABLERINGEN OG UTVIKLINGEN AV ET ANTI-TERRORISME SAMARBEID INNENFOR DEN EUROPEISKE UNION". Karakteristika ved terrorismen i Europa. Vest-Europa var i perioden 1968-1985 den regionen i verden som totalt sett var åsted for flest internasjonale terroristaksjoner, og hovedarena for både europeiske og Midtøsten-baserte terroristorganisjoners virksomhet. Av EU-medlemmene er det særlig Tyskland, Storbritann...